XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 ITAUNA: Kristiñaua zara?.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 ERANTZUNA: Bai jauna, kristiñaua naz, Jaungoikoari eskarrak.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 Kristiñau izatea, zer da?.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 Jesukristoren irakatsiak sinistu ta bere otseintzara bearrturik egotea da kristiñau izatea.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 Ze ezaugarri dogu kristiñauok?.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 Kristiñauok Gurutze deuna dogu ezaugarri.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0006 Zer da zuk, kristiñau zareanez, sinisten dozuna?.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Siniskintzako egi guztiak, Kredoaren siniskayak batez be, dira nik, kristiñau nazanez, sinisten dodazanak.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ezagueradun kristiñau guztiak, zazpi urte betezkero, dagoz Meza entzutera bearrtuak.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ezagueradun kristiñau guztiak dagoz autorrkuntza ta jaunarrtzea egitera bearrtuak.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0167 Joxé badirudi, bai,
dala kristiñaua
¿osterantzean izan
balitza morua
ainbat kopak ez eusten
galduko burua?
.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta geu nagosi garian lekuan bagagoz, kristiñauak etorten jakuz onetariko agurrak eiten.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Liburu santuetan iaiotzako eguna baiño obea dala eriotzakoa irakurri-arren Vos homini illi per quem Filius hominis tradetur Mat XXVI 24 iaiotzako egunari begia argi egiten iako kristiñauen euren etxeetan be, eriotzakoari barriz arpegi illuna, goibela, sotilla, mukerra ta negartsua.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Arima garbiyaz artzen dabenai emoten deutza, esconduac euren bizitza guztiyan nai ta nayez eruan biar dabiezan gaiztasunac goitu, ta cristiñau esconduen equinpide ta zereguin guztiyac betetaco graziya.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jatorrizko obena kendu ta seintxoak zerurako bidean jarteko, ugutza bear bearrekoa dan ezkero, ta ugutzera, bateatzea, orren erraza, ta jaio-parrien ilteko zoria ain urrekoa, kistar orok gazte-gaztetxotatik ikasi bear genduke ugutza emoten.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bide oneitatik guztietatik joan izan dira kistarrak zerura.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Nagosien obena, umeena baño gaiztoago; kistarr diranena, ez diranena baño astunago; jaupari edo abadeena, osterantzekoena baño errudunago; guzti oneik obenaren gaiztakeria jakin eta oarrtzeko, besteak baño zio ta bide geyago daukeelako.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Kistarrok, orratiño mingañean Jesukisto'ren gorrputza arrtzen dogunok, autuetan begiratuak eta lotsatiak izan bearr dogu.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 51'garren urtean Paul'eri Yerosolym'era lagundu eutson; beldu edo apostoluak bertan egin eben batzarrean izan zan; eta Yosu-Kisto'ren 56'garren urtean bertako auzi ta kistarren artean sorrtu ziran asarreak zuzentzeko Korinto'ra bialdu eban.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 Asarreak amaitu, auziak erabagi, errudunak damutea lortu eban eta bertako kistarr txarr bateri ezarri zigorra parkatzeko Paul deunaganako bitarrtekotzat autu eben.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Mairu asko kistarr biurrtu zituan, eta eurok uri askotan oituretan egin zituezan kalteak zuzendu be bai.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Beraz, egiazko krristaua izan nai duanak, karidadezko lanak egiten alegiñ aundi bat egin bearr du.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Ez, krristaua, ez: mundu onetako neke guziak bat eginda ere, Purgatori'ko nekerik txikiena beste eztira.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0027 Begijak jaso egizuz, ba, gogo kistarra, ta begira Josu ona iru untzez eskegita; begira il-larrijetan Bere aurrpegi Jaungozkua; begira bere zauri gustijak barriztuta; begira esku ta oñetatik lurreraño biñotsien odol-iturrijak.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Esadazu, kistarr ona: ¿zegattik orain egingo dautsagu jaramona gixon burubakuen zer-esanai?.

29. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Gogoratu-egixu, neure kistarr ona, zelako espetxe edo kartzelea barrendija edo impernua dan.

30. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Jaungoikuari eskarr eta gusti? - Bai, jauna: gauza bi dirala-ta egunero dagitsadaz eskarrak Goiko Jaunari; lenengo, kistarra, Beren eskarraz, nazalako, eta gero euzkotarr jayo nazalako.

31. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistar edo kristiñauak baltsakoyak izan ete ziran?.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Guztien ondasunak guztientzat zireala, ori diñoalako, lenengo kistar zintzo aek baltsakerian bizi zirala esan daroe oraingo baltsazale edo komunista batzuk; baña aen baltsako bizitzeak geroko baltsakeri onen antz gitxi daukala jakiteko, burua ausi bearrik eztago.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Batzuetan kristabak pittin batez aurrera egiten dute, Aprikatarrak ego aldera bultzeaz; bestietan berriz, oek aurreratzen dira, kristabak atzeratuaz....

36. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *29. G. Zertarako esaten dezu Kredoa ? E. Kristauok sinisten deguna aitortzeko esaten det Kredoa .

37. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 487. G. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean Sakramentua al da? E. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean ez ezkontza ta ez Sakramentu, sasi ezkontza zatar bat baizik ez da.

38. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 488. G. Egin al dezakete kristau katolikuak Matrimonio civil deritzan olakorik?.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 (...)... Orrela gertaera xamur ura kristau guztiei gogorazten zien: onelako jai aundirik egin ez arren, oraindikan jai gordetzen da.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Aste santuko jaiak egitera kristauak urrutitik etortzen ziran.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Orrela kristau guztiei, Erramu egunean Jesusek egin zuen sarrera, gogora ekartzen zien.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Gau ura kristauak elizan igarotzen zuten.

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Nork asmatu nola naigabetzen zituan kristau aiek toki santu aietan bertan orren nekegarrizko gauzak ikusteako! ¿Nor oroigarri onen begira jarri, begiak negarrezko iturri bi egin gabe?.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 (Bi aldiz)
¡Aurrera! biotz fedez beteak,
¡Aurrera euskaldun kristaua,
¡Aurrera! bai bildurrik gabe,
Kristo gurekiñ dijua
.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jesukristoren soldadu gera
Luis Gonzagaren anayak
Kristauben gerra gerra danetan
Aurren aurretik jarriyak:
Gora gazteak! garai ditzagun
Batallan arras etsayak
Gure banderaz eramatean
Birjiñ Amaren gloriyak
.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Ona ni beintzat, Jesus, siniste-ausle (ereje) ta kristau gaiztoen eskuz egin zaizkitzun txarkeri ta done-auste (sakrilejio) en damuz beterik zure oñetan.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Batez ere eskeintzen dizkitzut kristau guziak obenen gaiztotasuna ikusi ta alegiñean orrdaindu dezaten.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Nai dezu, cristaua
Sartu bertatic
Zeruraco ez dago
Bide oberic
.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Ariñ, ariñ, cristauac,
Ariñ, bai, Belen-a
Jesus adoratzera
Al dan lasterran-a.
Bioliña, chistuba,
Dambolin soñuac
Artzayac jotzen daude
Contentuz ta pozaz
.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Ez dauca fediac
Ez cristau neriac
Ez dauca bildurric
Iñongo aldetic
.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

52. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0043 Erreguec eman ziyen cristaubai ejenplo arrigarri bat, bada lengo zarrac diyotenez, (1994-garren urtian) Huescaco guerralditic biyurtzean, bere mendecoen deboziyoa ta ondasunac gueitzeco, eta denbora berean Goiaingueru Santubari, argandic artu zituan mesedeagatic bere esquer ona aguertzeco, Pedro Sanchez, ber-bera, juan zan oñez Elizacho artara, ondarrez betetaco zacu bat bizcarrean eramanaz.

53. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.

54. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Lenago Kredoa esan-ta kristaugaiak, kristau izateko prestatzen ari ziranak, zati ontan egoten ziran Elizaren erakutsiak ikasiz: bañan auek eta siñismen-gabeak Kredoa esan-ta kanpora bialtzen zituzten eta siñismendun edo kristauak bataiatuak bakarrik gelditzen ziran: orregatik deitzen zuten siñismendunena bigarren zatia.

55. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eguiteko santu au bukatzeaz batera, ichas-aldetik jaikitzen ziran odei moltso lodi-illunak; eta kristau zorioneko ayek, gordairurik aberats eta estimagarriena billatu duanaren pozarekin eta euria laister zetorrelakoan, artu zuten echeko bidea.

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Irudi santua aguertuta bereala asi ziran kristauak, batez ere euskaldunak , pillaka mendi miraritsu onetara igotzen; eta erri asko ziran urteoroko prozesioa eguiten zutenak: oraindik gaur ere, añ dembora negargarrietan arkitzen guerala, badira erriak (eta len gueyago ziran) oitura santu onetan dirautenak.

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Orduan, orañ eta beti lagun zakizkit, Arantzazuko Ama errukiz betea, eguiazko kristau on bat izaten (...).

58. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zeintzuk dira Elizako batzarkideak? Zeruko zoriondunak, Garbitokiko anima gaxoak, eta lurrean, animaren etsaiekin gudan bizi diran sinistedun kristauak dira Elizako batzarkideak.

59. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Aratuzte, edo iñuteri egunetan, al duten Kristau gustiak, egin bear dute.

60. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gurutze bidea ibiltzea, kalbarioak egitea, Kristauen oneraspen edo jaieraen artean onenetakoa da, batez ere San Franziskoren irugarrengoentzat egoki ta arrazoizkoena, berezkoa, jatorrizkoa dalako.

61. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Irakurle maitea; gauza abek irakurri ta berezaz oroitzean, berak eta bezte milloika anima oiek bezela komentu batean sartzeko asmorik artzen ezpadezu ere, beintzat kristau zintzoa, irugarrengo beroa izateko gogo benetakoa, asmo erabakia artu zazu.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Kristau on eta zintzoen artean agertu ziran ziñausle ta gizatxarren batzuek.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Arako Combes, kristiñau izenaren arerio zital eta amurratuak 1903 garren urtean, Franzia`ko agintzari zala, Euskalerriko eleizetan itzaldiak euskeraz egitea debekau, eragotzi ta galerazo egin eban eta ori zala-ta, bere lagun eta aiskideak, oro gure siñestearen etsayak, txalo andiak jo eutsoezan.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡A Palestina'ko baster maiteak! ¡Judasen obi donea! Berbiztu egidazute kemen antzua kistau chakurrak garaitu ditzatan.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Begiratu zayozu, kristaua, zugatik gurutzean josirik dagoan Gizonaren Semeari.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Egun ori Eliza Ama Santak donkitu dio Jesusen Biotz laztanari, ta kristau zintzoak, jaunartu ondoren, egintza ederrak egiten diozkate bertan Jesusen Biotz maitagarriari.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 ¿Ori munduan bizi geran kristauentzat, ala konbentuetako bizilagunentzat ote da? Guretzat askotxo eskatzea ez ote da izango?.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Kristau guztiak, ordea, ezin egin izango dituzte.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Ortarako gera kristauak, eta Maria guztiz garbiaren zale osokoak.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ango ozte aundi arek bizkortuko zuan ziñesmena edo fedea eta artuko zuan andik aurrera kristau obegoak izateko asmo ederra.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Orregatik, noski, ez da arritzekoa, deuntasunerako bidean, kristau asko ta asko baztertuta gelditzea.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 @- Benetako kristau bezela jokatuko baluteke, ez lirake bide ortan baztertuta geldituko.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Benetako kristauak balira, Espiritu Santuaren zaleak izango lirake, bada Aita, Semea ta Espiritu Santua bat dira, eta Kristoren zaleak, nai ta nai ez Aitaren eta Espiritu Santuaren zalea izan bear du.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Ni berriz asi nazaizut esaten kristau benetakoak izan nai badegu Espiritu Santuaren zaleak izan bear degula.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Benetako kristauak izateko, bearrekoa degu Jaungoikoaren laguntasuna, ta laguntasun ori Espiritu Santuak eman bear digu.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Au izan zan Errexil'darr Agurrgarriaren bizitz osoa; era guzizko nekeak eramatea bere atsegiña; gau ta egunez kristau gaixoai laguntzea bere eginkizuna, ta altzitun sinisgabekerik geyenak zeruratzea bere egarri ta poza.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 ¿Bildurr esan det?¡bai Bera! Berak euki ezezik, kendu egiten zien bildurra kristau guziai, euren sinismenean indartsu irauneraziaz.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Garai ontan Yangumi ta Isafai zeritzaten tokietan gogorrtu zan geyago lengo ekaitza; baña etzuten kristauak sinismena ukatu.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Kristau txarrak! Zergatik Jaungoikoaren eskuetan ez dezute zuen uste guztia ipintzen? Eskerrak Jaungoikoari! oraintxe bere etsaiak menperatu dituzte eta au egia dala azkar jakingo dezute.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Eskatu Jaunari garbitokian daudenen alde; bai ta kristau arteko agintarien benetako pake ta alkartasunagatik ere.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Onen ezagueran etortzeko kristau izan bearrik ere ez dago; naiko da gizon izatea.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 (...) ari era au, ainbeste on ba dakarzkio? ia ba! Kristau maitea, artu liburutxo au, irakurri bein eta bi aldiz, eta emen esaten dana egin ezazu; ainbeste Santu egin ditun otoizkera au zuri ezagutu-erazitzeko al egiña egingo du ta.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0031 Baña kristaua ¿gorputzaren atsegiñak inpernuko bidetik anima badaramate, gorputza ere bertara juango dalaz, etzera iñoiz oartu? Baldin anima galtzen badezu, (...).

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 11. Asco persona San Inacioren ura edan ezquero, il ziran coleraz edo beste eritasunen batequin; il ziran ordea eriotz, on santu ta zorionecoaz, Sacramentuac artu ta sosegu ta paque gozoan: eta cristauaren azquen ona bat edo batec gauza guchitzat baldin baleuca, gogoratu bear du San Pedro Claver-en esaquera oroigarria.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Beraren bidez eskongaiak sakramentu au artzen duten unetik, batuak eta alkartuak gelditzen dira bizitza guztirako ta lotura, batasun au ezin ausi ta azkatu liteke senar-emazteak bizi diran bitartean, ezta Erroma'ko Aita Doneak berak ere ezin ausi ta azkatu lezake kristauen artean legez egin eta osatutako batasun au, Jaungoikoak berak dio, bada, Matheo berrionlariaren bidez:(...).

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Azkenez kristau lauentzat ainbeste ajola ez duten beste aizkapide batzuek utzita, Bulda doneak beste aizkapide bat ematen du barau ta aragi-uzteak (bijiliak) bigundu ta gutxitzeko.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Kristaua: ludi onetan zoriontsu zera?, aberatsa zera? pozez eta aintzaz (gloriaz) bizi zera? Itxadon pixka baten; ilko zera, ta gauza auetzaz orduan zer? Zorigaitsu zera? bizitz au neke, min, ta oñaze artean daramazu? Apurrtxo baten itxadon; lasterr ilko zera, ta ilda gero gauza auetzaz zer?.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Ene kristau ori: Zure gogoa gaizkatu zazu; emengo egun zorioneko ala zoritxarrekotzaz ayolarik izango ez dezun eguna etorriko zaizu-ta.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Ene kristau ori: Zure gogoa salbatu zazu.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oldoztu (pensatu) bada, ene kristau ori, ta garbitokia yolaseko gauza dala ez uste izan, al-egiña egin an ez erortzeko, ta aunetarako ondo bizi, Yauna-ren eskarra galdu gabe.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 3.na Jan edanean neurrian pasa gabe izanbitez justoak; kristau onen guisara jan aurretik eta ondorean Jaungoikoari otoiz edo orazio eguiñaz.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Eririkan dauden kongregazio danetakoai, ta kristau fiel guziai 1862.ko Agorraren 18.an Aita Santu Pio IX.ak betiko emandako grazia aundi bat da au.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 (...); ugaldu zaizkigutzu gure alkartasun edo kofradiak, batez ere Askoren lur bedeinkatu onetan, muguituaz kordoi eta eskapulario bedeinkatu auek artzera, Franziskoren ejerzitu onetan, kristau on eta prestu guziak legue berriko Makabeo, kristoren soldaduen artean alistatzera.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Sacramentuac utziaz zuazen bezela, dijoaz gueitnaz utseguiteac, guelditzen zeralaco bizitzaco ogui gabe, izanic au Antioquiaco San Ignazioc esqueintzen ziena lenengo eundi edo sigloco cristauai, pecatuaren contraco erremediotzat eta eriotzatic libratzeco prenda bezela.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Jaincozco janari au asco aprobechatzeco artzen duan cristauari, gauza bearra, da janari onen, gose andia iduquitzea; ala deseatzen eztuten animac probechu guchi ateratzen dute.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Felipe Ederra Erregue zala, emacume pobre, cristau batec, premi estu batean, eman, zituan prendatzat bere erroparic onenac Jonatas zeritzaion judio baten echean.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Mariaren Biotz Garbiaren Misiolari belgatarrak lau elizatxo goratu zituzten kristau oiei kontu izateko; bat Malin-en, bestea Sintxiajo-n, irugarrena Luixejo-n ta laugarrena Sanxelipu-n.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Sanxelipu-ra iristean, Meza sandua entzutera bildutako kristauak agur egin zidaten; gero nere mandoa artu ta guzia bakean zegoela esan zidaten.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Kristauak edonun bear ditu adiskideak, obeto esango det, edonun dauzka bere anaiak.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Orduan Prantziskok esan zion: Ik gaiztakeri aundiak egin dituk; abereak ezezik, kristauak ere ondatu dituk, eta ori ondo etzegok; iltzea merezi dek, eta guztiak gorrotoa ditek.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Albistariak gero jartzen zutenez, Radioescucha asko, toki guztietan sakabanaturik, bazeuden, eta kristau askok, pozaren pozez txaloka aritu ziran.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Len Elizak pekatuaren zorra lur ontan kenduarazteko, kristaubai eragiñazten zioten penitentzi aundiak, berrogei, eun, edo irurogei egunean, urtebete, zazpi urte edo bizi guzian egitekoak ziran penitentzik; bada len Elizaren naiaz berrogei, eun edo irureun egunetan egindako penitentziz ordaintzen ziran zorrak, gaur ordaintzen ditugu 40, 100, edo 300 eguneko barkapenaz indartutako otoitza esaten degunean.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 Jesukristok, apostoloai bere Gorputz eta Odola eman zienean kantatu zuan, guk ere berori egin dezagun, Jaun Krisostomo Santuak dionez; baita ere Apostoluak eta lenengo kristaubak ere kantatuaz otoitz egiten zuten.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Biciera au, edoceñec ezagutu lezaquen becela, da desonestidade osocoa, animeco eta gorputzeco garbitasun jaungoicozcoric, iñun azaltzen ezduna: da beragatic cristau loiquerizcoen bicitza.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Bera da, kristauen Sakrifizioa Jaungoikozko obren berdiñera jasotzen duana.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Orrengatik ¡o kristaua! ikusten dezunian apaiza konsagratzen gogora ezazu Sakrifizioa eskeintzen duana eztala apaizaren eskua, baizik Jaungoikoaren esku ikusi eziñ ditekena.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Gañera apaizak esan lezakio erriari: Ona emen ¡o kristauak! zuen Salbatzallea, zuek santu egiten zaituztena, zuen Berterosle edo Erredentorea.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 ¿Nola igarotzen dituzte kristauak, dio Santu orrek, igandeak olako jostaketa lotsagarrietan jaungoikoari atsegin ematen egon bearrean?.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 @- Igandetan Elizara Meza Santura dijoazenian gizonemakumeak kristauak sarrtzen dira, baño dantza-gogo ta asmoakin elizatik ateratzen badira, pagano sinisgabe ta Jesukristoren etsaiak egiten dira.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Lengo denbora zar-zarretako kristaben izu eta atzerapena Mendikota-n dadukagun lurrusperako, zertatik omen datorren esatera noa.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Zer sinisten dezu, esatean, sinisten det santuen comunioa? E. Cristauac, alcarturic eguiten duten gorputz baten bizicai edo miembro bezela, dutela parte alcarren animaco ondasunetan.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 Eguneroco Meza ta Errosarioa, sermoiac eta liburu deboziozcoac (1) Oec dira, Cristau Escu-liburu on bat, Dotriña catolicoaren azaldute edo Explicazioa, Pecatarien Zuzendaria, Urteco Santuen bizitzetaco Liburua; misericordiazco obrac eta penitentzia; contzientziaco examiña gabero; eta guziac batean sartzen dituana da, Sacramentuac sarritan artzea, Billera edo Congregazio on batean sarturic, confesore jaquintsu, prudente eta birtutetsu baten mendean jartzen dala.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Kristau guzien artekoa da alkartasun ori?

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Bai, kristau guzien artekoa da berez.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

120. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ta azkenez: Maria billatuakin, anima ederrean daduzkan doayagatik agur eguiñaz, aingueruak zeruan, ta Kristau onak lurrean oi duten bezela, izango degu bere ondoren dijuazenak iristen duten zeruko bizitza, baita, azkenian beñere bukatuko ez-dan zoriona ere.

121. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Bañan oker diyote, nere Kristau biotzekuak; gaizki mintzatzen dira, eta oraindik charrago dana: guztiz gaizkiyago bizi dira beren naikunde lizunetan.

122. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Eguiyazko atzeguiñ oso-oso ta guzizkoa izango degu zeruratzen gueran bezin laizter, eta erbeste ontan izan leikean poz-kontentua arkitzen da zeruruntz dijuan bidean, kristauari dagokiyon bizitzan.

123. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Kristau garbiyak, Jaunaganako maitetazunak kizkaldurik daduzkan anima zintsuak, jardun ederrak, izketa dontzuak iduki oi dituzte beren ikustaldiyetan, Zorioneko Benito ta Eskolastika anai arrebak eguin oi zuten bezela.

124. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Au da Ama Birjiñak erakusten diguna, gaur gogoratzen dizuetan bere ibillera zoragarriyan, ta Kristaubaren izena degunok, Eskutapen ontan erakusten zaigunari jarraituko baguiñioke, ez litzake alkarren artian ikusi-eziñik izango.

125. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Kristaubak, nik estakit nola illda guelditu etzan gurutzearen oñean semeari beguira zegoan emakumerik biguñena.

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Etzaigu galerazten, Kristaubak, okerren bat guertatzen zaigunian naigabetzia, biotzeko oñaziak azaldutzia, bada Jesus-ek Jetzemaniko baratzan eta Mariak gurutzearen oñean, adierazo zuten beren larritasun aundiya (...).

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jai-egunetan egin bearr dana txikietatik ikasi degu; egin zagun ba beti; ta onela kristau onak izango gera.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 ¡Lotsa! Jesu Kristoz lotsa izatea! Au itz itsusia! batez ere kristaua on egiten lotsatu egiten bada! Ludi osoan gauden guziok Jaunaren morrointza eraman bearrean gaude; ta bere seme-alabak bai gera, orra zergatik arrkitzen geran gure seme-alabatasuna aitorrtu bearrean.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Kristauak.

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Mundu ontan zertarako ote gauden ez dakien kristaurik ez dago.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Kristauak: Geiago dagokiguna zer ote dan ikusi ondoan, bera aukeratu bearr degu.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Ez aztu elizan esaten zaizkigun esan onak eta ematen zaizkigun ikasbideak guk baño askoz geiago dakien Jaunarenak dirala; ta Jaunaren itza dan sermoia entzutera kristau asko etorrtzen badira ere, guk kristau zintzoen eraz entzun zagun beti.

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Begira kristauak; ezetz, etzala zillegi erantzun balu, ¡ai! asiko ziran bereala esaten Cesaren etsaia zala, erriak nastu egiten zituela, ta kaltegarria zala beraz.

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Guk bada, kristauak geranezkero, esan bearr degu: Jesus onaren esana egi utsa bai da, atsegin zait; eta gauza ta esan osasungarri bikañ-bikañak biotz-biotzean gorde egiten diran eran, nik ere Bere esan eta aginduak gordeko ditut.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Testimonia tua dilexi nimis, esaten zuen berriz Dabid erregek: Ori bera esan bearr degu kristauak ere.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Badira emen zuen artean Jose deunagatik bi begiak emango lituztekenak, badaude kristauen artean Paduako Antonio doitsuari asko baño asko maite diotenak; eta ¿zein ote da Andre Mariagan uste osoa jarria ez daukana?.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Ea bada, kristauak, ara or agerturik bulda santuaren bidez iristen diran induljenziak ta grazia neurrigabeak, eta irabasten diran mesede miragarriak.

141. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¿Zer egiten dezute bada, nere kristauak?.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Kistarrak, euskaldunak batez ere, zeruratzeko gogo biziaz, sutu-goritua zagon bere biotza.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Kristauari gogojanaria eskeñi oi zaigun aroan.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Joan dan Garizuman, irakurle, ampquot;Mixiotan ibilli gatzaizkizu tolosar kristauok. Euskeraz... gure eleez, irakaspen deun bidez gartu gaituzte.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Batzuk bakia biar dala, ta kistarrak guztija aiztu biar dabela diñotsoe. Guk olakorik ez.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Kistarrak ordu txarrak igaro biarko dabez.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarkunde ankerr asko jasan bearr izan ebezan Eleizearen lenengo egunetako kistarrak, Deki'ren aserreak sorrtu ta eratorri ebana, latz eta garratzenetarikoa izan zala dirudi.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen andiki ta aberatsak ziran, baña aberaski ta ogasunak ondo erabilten ekien andikiok Kistarr egin ziranetik aurrera, kistarren eginbearrak zeatz beteko asmua artu eben.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erromarren buztarri gogorra austeko asmuz asaldatu ta jagi ziran persitarrak; baña izkillu-indarrez zapaldu onetan bere jainko-aizunak lagun izan yakozala uste eban Deki'k, eta menpeko kistarr guztiei siñestea ukatuazo edo ezpabe eriotzea arrazoteko asmuta erabagia artzen dauz.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Persi'ko kistarren arrtean Aton eta Senen gallen eta garbalenak ziran: guztietzaz maitatsu izanaz, ukarrak aurrez egiñaz, erritarr asko ekarri ebezan egiazko siñeskuntzara; autorleai adore ta kemena emoten be aurrenengo ebiltzan Aton eta Senen: origaitik begi txarrez ekusezan kistarr-izenaren arerioak eta lasterr salatu eutsoezan Deki'ri.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gu kistarrak gara-darantzue eta gure aintza ta atsegiñik andiena, orixe da.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zeuk ezarri zeuskuzun ene biotzetan gurasoak ganako maitetasuna baita aren izkuntza, eskubide eta ziñiste kistarra maite izaten, eta bide orretan naidogu jarraitu.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Lasterr ixan zan Eneko gexo ta...arrez; eta kistarr on eta zintzua, ikurrtonak arrtu eta erijotzerako gertu zan.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Baña arrittu euzkeldunak! Erderazko eleizkixunak! Lemonitz'ko baserrijan nok ikusi dau olakorik! Eztaukogu lotsaren erbatzik arpegijan! Benetako kistarrak, eta onegaz erri gustija diñogu, juan barik geldittu da.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta ¿nola utzi eragin gazte oieri La Voz ori irakurtzea? Kristau on guziak egin bear genduke alegin orrelako gizarajo oien artean Jaungoikozko izparringiak zabaltzen batez ere EL DIA, Euzkadi, Argia ta orrelako batzuek.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaur dan eguneko U.G.T.'ren garaipena Euzkadi'ko burnibidetan, euskaldun langillien nabarmenkeriz, epeltasunagatik daukate Agiritauak lenbailen biali unutz, argi ta garbi ta sutsu agertuaz guziok elkarturik ta egitez langille arazuaz, garaian ta neurrian agertu ezkero garaipena agertuko da, bañan... bear bearrezkua dan ezkero Euzkadi'n euskaldunok agintzea era berean agertu bearrean gera baita ere zaletasun guziarekin artzen ditugun gaiak, garaiz ta zuzentasunez jokatuaz aurrera ateratzea geureganatuaz euskaldun langilleak tamalez geugandik aldenduak, asko da asko ofuscados en su ignorancia andik edo emendik zerbait lortu nairik, txanpon batzuben zalekeriagaitik nor bere kristau-euskalduntasuna ostikopetuaz.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Otoitz beroa eskatzen digu eleiz buruak gaurko kristau guziori.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bazetozen donostiarrak, kandela piztuak eskuan, arako Efeso'ko Eleiz-Batzar ospatsuan aintziñako kristauak bezela-auxe gogoarazi zien beintzat ongi-etorrian Aita Sagues'ek eta txukun adierazi ere, baserritarrok berotasun geiago nai izaten badegu ere, Donostia'ko kaletarrentzat egoki baitzan urteroko sarrera eresia abestuaz eta bein eleizara ezkero, Aita Donostiren abesti ezaguna.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 GAUR DONOSTIA'N Euskaldun Kristauon eguna

161. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Jose Donearen eguna donostiar kristau euskaldunon eguna degula esan genezake.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Katolikoak ikusi orain
gorrien jardun zuzena
eta aztertu pizkat beenik
zuen biotzen barrena.
Ikasbidea jaso zazute
gerta ez dedin urrena
besteak egin zuek lenengo
egin bear zendutena
ta orla agertuko dezute
Kristauen anaitasuna.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Entzun ba orain eskualdunak
eta kristau zeratenak
alde ontako Euzkalerrian
lasai bizi zeratenak.
Andik datozen anai gaizoak
guziak edo geienak
Kristauak dira zuek bezela
ta gañera eskualdunak
zuen laguntza bear bearra
emen izango dutenak.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 - Zuek kristau eta katoliko zintzoak izanda, nola bildu etzerate kristau ta katolikoen eredu dan Franco'ren gudarostean ?

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Españar gudalburu biozgeak sortu euskuen gudea bide dala Bidaso emendiko alderuntz egin bearra izan gendun euzkotar abertzaleak, eldu izan garan toki guztietan erakutsi dogu zer garan: kistar onak eta abertzale zintzoak garala.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Kristauak gerra, ta gure erlijioak ori debekatzen bai digu etzaigu zillegi beñere gobernuaren kontra jasotzea.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Garagarrillaren lenengo eguna; larunbat arratsaldeko seiretan, plaza zabalaren eskubi aldetik dagon gaxo etxe luze arretan, gizonai apariya ematera zijoazen, eta buru egiten zuan lekaimeak, janaria onetsi nezala eskatu zidan Kristau egin bear ori bete ondoren, txoko batean, gomazko iru kurpiltxoko gurditxoan, burkorik gabe ta luze-luze etzanda, ogeita bost bat urteko mutillari auko txulora janaria ematen, Lardizabal'tar Ana Maria ikusi nuan.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Ori egiten du Aita Santuak, kristaurik zabarrenak ere naiko beta izan dezaten Bulda berria artzeko ta egun bat bakarrez ez ditezen bera gabe egon.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Kristau zintzoak izango ba'lira....

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Katoliko asko bereetan dauzkaten bi alderdiak, Jeltzaleak eta Zarrontzale edo Tradizionalistak batzokietan eskola kristau bat zabalduko ba'lute....

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Orduan agur kezkak eta samintasunak, Euskalerria len bezin kristau edo obea izango litzake.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Kistar ikaskija

174. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Esan neutsun, ene irakurrle Kistarra, JAUNGOIKO ZALE'n. 12g. zenbakijan, ziñesbagatasurtak gixonen adimenan zabaltzen: daben itsutasuna, bere lenengo aurra legez, eztala txiki-txikia ta edozelakua, aundi-aundia ta osoz kaltekorra baño.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ene kistarr irakurrlea: aulakoxeak dira ziñesbakuen biotz gogorr eta ustelen gurari, asmu ta ustekai edo ideak.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Ingelandarr gudarozte kistarrei euren jaupari nagosijaren eskuz idazki mattekorr-mattekorr bat eta Josu-Bijotz idurijak asko bialdu eutsezan gudarijei emoteko.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 onek kistarrok geu baño adoretsubago, errutsubago dozak, onek gero sari andiren bat ditxaroe; geu be eurekin guazen, eurak itxaroten dabena lorrtu dagiguntzat, ta emen beyan geure Aberrijaren aldez moriamur et in media arma ruamus.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Europa 'ko baster guztietan eriotza, triskantza, ta negarra zabaltzen dauzan guda baltz, onetan, gustia ezta baltza, Kistar biotza poztuteko gauza pozkarriak be ba-dira; ta onetariko bat ementxe ipinten dogun jazokun eder-ederrau da.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Eztakit baña; kistar ikastira joaten dan neure arreba Andone'tsuk esan daust: eskekoak Jainkoak bialduak dirala, eta ukar edo limosnen bat egiten jakenean, geure bearrizan gustien barri Jainkoari emoten joaten dirala; alan ba neu be itxaroten nago.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 -Ekizu ba ni Kistarra nazala.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Sinpliziano'k erantzun eutson: -Nik ez dautzut Kistarra zarala ziñestuku, ez-ta Kistartzak artuko, Kisto'ren eleizan ikusiko zaitudaneraño.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Lenengo Kistar ikaskayak irakatsi ondoren, Ugutza (batiyua) eskatzen ebenen izendegian agertu zan Bitoren'en izena, Erroma arrituta, ta Eleizea pozez galtzen zirala.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Beingoan ixildu ziran bere ziñeskintza (kredoa) aditzeko garrez. Bitoren'ek geldiro, abots garbiaz ta bere buruaren jabe zala, Kistar ziñeskayak autortu zituan.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Ze zorionekoa, bai, gustiok munduaren erakutsi galgarriak alde batera itxita, eta mundutarrak ain maite dituezan sorkari galgarriak gorrotauaz, Kristiñau ta katolikoei dagokien lez, siñismenak eta Ebanjelioak agintzen dauan lez bizi dirala ikusi al banegi.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Oin urte terdi gasteriaren kristiñau azieratzaz eta urte onen asieran Kristiñau ezkontzatzaz argitaldu ebazanen antzera, idazki eredu ta kalolikotar gustiak esku artean euki bearko doguna da.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 4'fan, umien kristau-azikerari buruz, itzeikizuna kistar lau batek.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Bere gurasoak kristau zintzo ta oitura garbikuak ziran.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Doipurua (Aita Santua) kistar guztion buru ta biotza danez, guztion aita be ba-da.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Bai, Doipurua kistar guztiok aita dogu; baña, batez be, mixiñuen eta mixiolarien aita da.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Au dala-ta, kistarrok pozez gara, batez be euskotarrok; Bernardetxo odolez euskotarra baitzan.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Bai; esusen ordez munduan agintzan duanari eskuan mun eta Kristau zintzo beti izauteko indartu.

192. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 6.- Kristau guztien bearrizanen alde.

193. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0151 Beraz kistar guztiak eskapularioa eroaten alegindu beitez eta jaupariak be eskapularioari bemoyoe indarrik geien.

194. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Ta kistarrak, katolikoak dirala diñoe.

195. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Gorrotoa eroian bere biotzean; lenbailen deuzestu nai ebazan kistar guztiak.

196. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Siñismen kistarra ausi dodala iñok susmau baño len neure esan ori azaldu biar dot.

197. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Kristauak, aldiz, jaieratsuki artu bear dabez idazkiok.

198. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Poz-atsegiñez izango dira orduan kristau gartsuak eta illun Jaungoikoa'ren etsaiak.

199. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Kristiñau ona ta zintzoa izan-nai dot.

200. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 Gero, Apostolutar Jezarlekuak erakusten dauskun gogo-batasunean datza batasun oro ta egizko kistar uzkurtz jatorra.

201. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Edo siñismena ukatu edo eriotza aukeratzeko zorian ipiñi izan dituen kistarrak milloika dira.

202. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Baña uri barriak, beste asko lez, oitura kistarr au be itxi dabe, ta Deunen izen eta irudi ordez, beste gizon batzuen izen eta irudiz apaindu oi dira.

203. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Lenengo kistarrak jaupaldira eltzen ziran bakoitzean Jaunartzen eben.

204. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Eleizak, Jesukisto'ren ezkon maiteak, kistar guztion ordez egin daroa otoi au: kistarr oron biotzeko oyu, eskari, poz ta negarrak bere eskuetan arrtu ta Jaungoikoa'ri opaltzen dautsoz; batsuetan samurrkiro, leunkiro, maiteak maitatiari lez, eskatzen dauana iristeko uste beteaz; bestetsuetan, zorrotzak eta miñak izan oi dira Eleiza'ren dearrak, semeen zorionez arrtega ta ernai dabillen amaren eduz.

205. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Onein antzekoa izan da, ainbeste kistarr, siñistea dala'ta, erail dituenen eriotza.

206. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Kistarr zintzoak, orratiño, aurrkitutakoa jabeari itzultzeko, ez dira sariari begira egon bearr.

207. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Peru jaunak ikaragarriak esan zizkienan markex petralai, kristauak ere etzirala orrela jokatzen zutenak, arrokeria beste gizalegerik etzutela eta abar.... Azkenerako ordea, neskaren osasun-ezak ikaratu zizkiñan. Jateko ganorik ez, egunean baiño egunean goibelago ta medarrago, izketan ere ezin egin erazi.... Zer nai dun, Joxepa?

208. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindaria - Ez uste. Oiek agintarien morroi ta mutil dira, goi agintaria ona ala txarra izan. Ordaintzen dietenaren menpeko. Ta gure zaindariak Kristoren mutillak izango ditugu: biotz oneko kristauak.

209. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Falanje - (Zakarki) Malkoz eta antziz aski degu. (Moroai, arabitarrez aginduaz) Kristauak nola dantza Aprika'n ikasi nuen, Eup! (Abitzen dira: Falanje aurretik, atxituak, moroak eta ondoren Rekete. Atezai eta Sakristauak dauden tokitati aserre ximikoak egin bitzate; monja geienak negar dagite).

210. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Ori ongi dago idiarentzat; baiña kristauarentzat, ezta urrik emanik ere! (Izaiña'ri): Zer derizkiozu, Izaiña adiskide?

211. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Kristauon ezaugarri maitasuna degu.

212. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Lenengo kristauetaz esaten zana: begira zenbat maite diran, orain ere egia bear luke.

213. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Kristau izateko ez da aski sakramentuak artu eta otoitz egitea.

214. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Kristauen bearretarako

215. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Zure gauezko etxeratzeak kristau onari dagozkionak al dira?

216. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Pekatari danak, giza-bizia bakarra du; esker donetzallea duan kristauak, berriz, giza-biziaz gain, jainkozko bizia du beregan.

217. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Monja aiek gaur eguneko kristau onak baño ezjakiñagoak, birtute gutxiagokoak, eskasagoak ote ziran? Ez, noski.

218. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Bizitzako zenbait alditan kristau azaltzea besterik ez: bataiatzea; lenengo jaunartzea; Elizaz ezkontzea; erosarioren bat, medallaren bat eta (...).

219. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Orregatik, zenbait tokitan, kristauak, Elizan egun ontan bedeikatutako ardoa edaten dute Rituale Romanum.

220. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 XIII'garren mendean Ama Birjiña Pedro Nolasko'ri, Erraimun Peñafort'i ta Aragoa'ko Erregeri agertu omen zitzaien, siñesgabeen menpean zeuden kristauak beren esku egiteko Lagundi bat altxa zezatela.

221. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zure Semearen Ama txit argitsuaren bidez, kristauak siñesgabeen menpetik ateratzeko Elizan Lagundi berri bat sortuazi zenun Jainkoa: lan aundi orren egillea zintzo ospatzen baitugu, Aren bitartez deabruaren katetik askatu gaitezela.

222. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 3- Bere gurasok kristau txit onak
et'aundizki ospetsuak,
begi aurrian jarri zizkioten
Kristo'ren lege zintzoak.
Deunen bizitzak irakurrita
indartu zitun asmoak,
jarraitu bear zitula beti
santu oien ejenpluak.

223. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 20- Mundu guztian zabaldurikan
ditugu gaur Salletarrak,
iñun baño obe Euskal-errian
ikusten dira erritarrak.
Muga batetik beste puntaño
Anai on oiei eskerrak,
gure mutillak egiten dira
Kristau ta Euskaldun iatorrak.

224. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Kristaua: Irugarren egunean ez, baño egunen batean bai, berpiztuko zera zu ere; ta zure aragi argal orrentzat ere erabaki-ta dauzka Jaungoikoa'k azken auzi-aurrerako berpizkundearen argitasun dizdiratsuak.

225. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0063 Eta ill diran kristau guzien animak, Jaungoikoaren errukiz, betiko zorionean izan bitez.

226. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Kristauak olako bizilekua duten tokian Jaungoikoak nolakoa ote du?

227. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Iñork egiterik ez, eta iñungo gaitz ta oñazerik gabe bizi izango zerate, ordun, kristauak?

228. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Kristauak, beste edozein bezela, gaitz eta oñazepean bizi gaitun, neska.

229. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Kristau zintzoak federik biziena du Elizaren alderako.

230. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0052 Iduripeko: coelum, coelum coeli, terra, pisces, volatilia, zerua, emengo Eliza, Apostoluak, kristau zintzo ta abar.

231. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Santutasun gauzetan begi-zorrotz dan kristauak, esan ditugun gauza auetan, geroagoko anima-bizitz arrigarriaren oñarriak emen ikusi ditzake, noski.

232. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Kristauak ere bere bizia Jaungoikoaren alde eman duala? Zer geiago emango?

233. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Bizia eman edo galdu ez, baño kristauak neke-oñaze aundiak eramaten dituala Jesus'en izenean? Neke oien neurrikoa da kristau orren maitasuna: aundi-aundia!

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Zer geiago? Hurondar Kristau izandako batek ur irakiñaz blai egin zun goitik beraño, eta bitartean esaten zion: Nik bataiatzen zaitut, zeruan zorioneko izan zaitezen...

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Alejandro Severo'ren garaiak ziran, eta onetzaz esaten zan: Christianos esse passus est, Kristauek izatea laga zun.

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Gerotxoago, ejerzituak kristau bat inperatore egin zuten, Pelipe Arabiatarra eta onen denboretan ere, Elizak pakea izan zun.

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Baña Erromaren nagusitza eta ango sasijainkoak arentzat gauza bat omen ziran; orregatik nagusitza orren eta sasi-jainko oien alde asi zan; eta era berean kristauen Jainkoaren, Kristoren kontra, alegia.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berria etortzeko zegon, eta ua etortzen zanean, lengo jainko zarrak eta oien alde zebiltzanak ongi izango ziran; errukarriak kristauak! etzeukaten etorkizun ederra...

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Saturniño bere kristauei indarra sartzen alegintzen zan; al zun guztia egin zun.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0236 Gizon bezela, nor bera zan baño zuzenagorik, onagorik, jatorragorik, kristau eredukorragorik, euskaltzale jakintsu ta porrokatuagorik?.

241. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Beraz, konsideragarria derizkiogu azken hikutuekin anai kristau eta gizonen hartu-emanetan egindako pausoari.

242. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Ala gertatu oi da: kistarrik geienak lander dira eskuarki: landerrei Berri Ona azaltzen zaie.

243. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 An ari ziran kistar berriak ere yardunean: guziak ikusgarritzat zuten aien elkar-maitakuntza ta yainkozaletasuna: goizeko bederatzietan, eta arratseko iruretan lanaldia eten eta berriro yauretxera yoten zuten.

244. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yerusalen'go sinagogetara yoaten al ziran kistar berriak?.

245. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Dana dala, gerora, sinagogetako ariketak onarturik kistarren yaurespidera yetxiko ditute: alegia, Idatzien irakurraldiak, eresiak abestea, itzaldiak eta arrenak.

246. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Kistarrak oro izurria baño gaitzestenago ta txerrenkume bailiran gorrotatzen ditu.

247. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Kistarren askena gero ta bertago, gero ta ditekenago dakus.

248. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 On zun kistar guziei sor ta lor leporatzea.

249. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Esku azpiz eta lur azpiz eztabil: ageri agerian apaiz nagusiarengana yo zun, eta Damasko'ko sinagogentzat idazkiak eskatu zizkion, ango kistarrak oro lotu ta Yerusalen'a ekartzeko.

250. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Bat-batean, erabateko kistar billakatu zan.

251. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Gero jarraituaz, dio: " Ziur ziur gaude mundu guziko kristau guziak edonun izan, ainbeste neke eta naigabetan murgildurik dauden Ungaro anaiakin batera (...).

252. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Kristauontzat, zerua, diño, zorion txoramenez, atseden toki osoarantz egan goazen kabi apain, guztiz asegarria omen da.

253. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Orduan, naiz eta kristauak ez izan, erdi-aldeko jendeak, eta baita ere zergatik ukatu? Ipar-ameriketako egoerak bultza zion kristau demokraziari.

254. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Komunista auen eta kristauen ideiak dira batez ere gaur Europa'n burrukan ari diranak.

255. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Eta komunistak indarra edukitzea, ez al da asko kristauen errua?: Kristautasunak edo, obetogo esateko, kristauak askotan aberatsei ta indartsuei lagundu diete.

256. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0219 Guda bukaeran politikari zegokionez eskubide aldean zegoan Sozialista botatu nai etzutenak eta kristau bezela bai, eman zioten indarra.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 25 urte dira orrelatsuko jaialdietan gañera, Gure Aurreko aipagarri XI Piok, Tarbes eta Lourdes'ko Gotzaiari kartaz ziola: Kristauak ez ditzaketela jai oriek jator eta bikaiñago ospatu, Aitortza Santuaren bidez beren biotzak garbiturik Aldareko mai santura jaunartzera joanez eta egunero, odol ixurtzerik gabe, berritzen dan Gurutzeko Oparian artukizun izanez baño.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori da ere Gure naia, Jubileo-urte osoan, kristau guziak saiatu ditezela, ez bakarrik beren griña gaiztoak moteltzen eta menderatzen, baizik ere, al dan neurriz, bizialdi ontako neke ta naigabeak gogoz artzen....

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Bada, alaxe, biotz aundiko kristau bat ere, bizi diteke munduaren erdian, mundukerietan zikindu gabe; ezi lezazke griña txarren zirikak jaungoiko-zaletasunaren berotasunik galdu gabe.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Ain bearreko dezun ezkero ba, kristaua, zuzendari bat onbideari jarraitzeko, onean ona ta obea izaten laguntzeko alegia, eska zaiozu arretaz Jaungoikoari, eman deizula, arren, bere gogoko dan bat; eta uste izan ezazu, emango dizula, ona eta leiala dan bat, orretarako, zerutik aingeru bat bialdu bearrean arkituko ba-litz ere, Tobias gaztearekin egin zuan bezela.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Eta Saulo Kristauen etsayik aundiena kristauen adiskiderik aundiena itzultzen da.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Eskuiko ate-markoaren atzean, ataga (atalaga) zarra; kristauek debozioz azkeneko pusketaraño eraman etzezaten, kristal barruan gordea.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Don Agustin orrek pensatu zuen eliza egin bear zala kristau ayentzat, ta 1864-garren urteko Agorraren 17'an batzarra egin zuten inguru artako etxeko jaunak.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Arpegia, beltzerana; begiak, biziak eta biurri-xamarrak; burua, erne ta azkarra; gañerakoan, gizon elizkoia ta atsegiña, kristau jatorra, ta langille paketsua.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 On-gaitzaren asmo oietara, ark artzen dituen neurri batzu, kristauon erakutsien aurkaz ba`daude, ezta arritzekoa.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Alderantzi, santutasuna kristau guztientzat dala, irakatsi nai zuten; ez bakarrik fraideentzat ta monjaentzat.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Txostenak zion, Andre-Mari'k ama-eginbidea daukala betetzeko kristau guztiekin.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Ta orregatik kristau guztien bitarteko dala ere zeruetan.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 - Esne ona edateak, asko esan nai du kristauaren osasunerako.

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0042 Igandero kristauak, Eukaristia egiteko, Elizan biltzen gera.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 b) kristauak biotz-zabaltasuna azaldu dezaten?.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 - Kristauak ematen duten diruakin zer egiten dan, ba-aldakite?.

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Maiz aski esan izan didate baitezpadako erantzunak izaten direla nereak, eztudala iñoiz bai, bai edo ez, ez erantzuten, kristau zintzoaren antzera.

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Ortarako, ordea, guk kristauok eta katolikuok ere zertxobait ikasi bearra genuen.

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Eta azkenik, kristau zintzoa izan da beti gure Mitxel.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Egizu, etsai gaziztoaren maltzurkeri eta iraiñak, gaurko ajolagabekeri eta gorputzezkokeriarekin batera, mundutar ez izanik, munduan Jaunaren grazi banatzalle izateko bizi diran orien egitekoari kristauak zor dizkioten begirune eta maitasun sakona ez ditzatela illundu.

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 III KRISTAUA.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Kristau zintzoen kolkotik ere naiko parre egindu.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Alako zatarkeri kristau, apaiz, santu ta Kristo'ren biotzari zabaldu ditunak ere anima illezkorra zuen; eta anima orrek zoriona irixteko gure eskuaren bearra.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Zer egin degu kristauak, apaizak...?.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko banaketa au baño lotsagarriagorik ez gaurko egunean; mundua batasunera doan bitartean, gu banatuak!.

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko batasunera iritxi nai badegu, bearrezko zaigu, gauza askotan beintzat, gure pentsakera eta jokaera aldatzea; ontan asko lagunduko digu idazki eder onek, biotz zabaltasunez irakurtzen badegu.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Leen kristauentzat, meza bakoitza, Pazko ospatze bat izaten zan; eriotzetik bizitzaratutako Kristo ua, beren elizkizunen biotza zan; Kristo piztua da kristautasunaren biotza.

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Gaur egun, zori txarrez, elizkizun guzi oiek, Pazko egunakin zer-ikusi gutxi dute, Bere Piztuerari jarraituz Kristogan oldozteko, kristauak, zailtasun aundiak arkitzen ditute.

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Jesus ona, Jesus aurra, Gurutzea, leen kristauen JAUNAK baño indar aundiagoa duten iduriak dira.

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Pazko gaietan idazki ederrak badira; bañan, apaizak ez dakite kristauei nola erakutsi, eta auek berriz, erakutsi au nola bizierazi ezin asmatu.

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Askoren artean auxe: Orain arte, bear bada, kristau soillak Elizatik baztertu xamarrak zeuden ta etzitzaien ematen bear bezelako garrantzirik Eliz osoaren barruan.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Eta, posibleki, baita ere, kristau guztien antzera, mundu-gizon billakatu den zerutar eskale bat, mixeri, auleri eta erantzun gaberiko ainbeste graziren erdian.

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Bere bizi guztian tenporalkizunean, problema politiku eta sozialetan buruz bera sartuta, egungo kristau demokrazia berrien izpirituzko guraso bezela da bera eta kristau dotriña sozialaren pentsalari sakon eta aintzindarienetako bat.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Kristauak kristau izanez salbatzen du soilki mundua, bere bizitza kristauki eramanaz.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Baiña, gehiegikeri batzuk gertatu direlata, modernismoa aitatzea, eta egungo Eliza indarberritzen enpeiñatzen diren beste guztien alegiña ez ezagutzea, justizigabekeri eta estukeria da,
kristau militanteak eta apaizak desesperaziora amildutzeko aiñakoa, honelako epaia Maritain-en izena daukan gizon batengandik datorrenean
F. Biot.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Nunai gaudela, Kristau deitzen gera Kristo'ren izenagatik eta Igandez elkartzen gera... (id. 65 or).

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Izan ere, sakramentu-ospatze oiek beren esanai sakonean ulertu ditzagun; eta Goiagerpenaren aberastasunak kristauen biotzera eldu ditezen; eta batez ere, Kristo'ren erakutsi, itz eta egiteak beren indar santutzalle osoz kristauen animetara eldu ditezen, bear-bearrezkoa da Kristau-erria Itzaren erreinura daramaten ateak iriki ta zabaltzea.

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Egia esan, edestitxo au ez da bear bezin ezaguna kristauen artean, batez ere euskaldunen artean.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ementxe agertzen zaigu lenengoz Saul iudar zintzo ta kristau berrien iazarlea; zerbait aurreratxoago, bidali aundiena izango zan onen onbideratzea ematen digu.

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Paul deunaren ibillaldietan, ain zuzen, len-Elizaren bizi osoa ardatzaren inguru bezela dabil, baita alderdi guztietako ikasle, bidali ta kistar berri oro ere.

297. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Icaragarrizco eguia cristau vatentzat, baña guertatu zana eta guertatu ditequeana berriz ere, deabruaren burutacio gaiztoai Jaungoicoaren bildur santuaz zucendu gabe, lecu ematen bazaye.

298. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 H.O.A.C. lanean Langille kristau edo giristinoen bazkun onek eta Loraillaren 1'ngo eguneko jai edo bestak antolatzeko asmotan, iru itzaldi entzungarri ta mamitsu emon dizkigu ille onen 24, 25 eta 26 egunetan.

299. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoikoaren naiarekin bat etorri ta kristau oso egiteko pekatua kendu ta pekaturako griñak ezi bear dira, batez ere, arrokeria, zikoizkeria ta lizunkeria.

300. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Lenbizikoan agertu zan Jesukristoren esan au: Kristau osoa izan nai ba dezu, ondasunak saldu ta saria beartsuai eman.

301. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Ori ez da kristau ona bezela ibiltzea.

302. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Kristau onak JAUNGOIKOARI begiratzen dio; eta askatasuna, libertadea, eta legeak maite ditu Jaungoikoak nai duan neurrian, alkate danean eta eztanean, menpekoa danean eta agintari danean.

303. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Beste gabe, gure elizak eta euskerak, egundoko eskua luteke kristau euskaldunon etxetan bere erakutsi ta aurrerapenak zabaltzeko.

304. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Errosarioa errezetan dogunean, Jesus eta Mariaren bizitzako misterioak gogoz ausnartuten doguz gure arima barruan, kristiñau erlegiñoko otoitzik ederrenak Aita gurea, Agur Maria ta Gloria agoz esaten ditugun bitartean.

305. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Gaurko bizimoduak, gaurko kristiñau ekanduen nasaitasunak kili kolo ipiñi dabe euskal familia.

306. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Nik ez dakit zegaitik, baiña auxe da egia: Zoritxarrez, gaur eguneko kristiñauak ez deutsoe Eleizeari bear dan besteko lotsarik gordetan.

307. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Italian komunismoa txarra dala ta ez dala, Frantzian abade langilleak ondo egin dabela ta ez dabela, Euskalerrian eleizako eskabideak larregi direala ta ez direala, oraingo kristiñau askok ez deutse Eleizako Agintarieri jaramon aundirik egiten.

308. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ain zuzen-be, kristiñau erlegiñoan, noizik noizera izan direan okerbide guztiak ortixek izan dabe etorburua.

309. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Gaurko kristiñau mukerrak, ostera, ausi egin dabe Bere Ordezkoaren Pio XII'garrenaren biotza.

310. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Baiña urteakaitik baiño geiago, nunbaiteko kristiñauen bizimodu tematiagaitik gaixotu da.

311. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ez gaitezan izan gu olako kristiñauak.

312. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Eta ain zuzen ere, auxe da kristau izenez deituak izatea nai dugun guztiok jarrai bear degun bidea.

313. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 JESUKRISTOREN BARRI ONA. Kerexeta. Donostia, 1966.- Atertu barik diardu, aspalditik, Kerexeta jaunak kristiñauentzat eliz-liburu bikañenak argitaratzen.

314. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Etzuan erakutsi lotsa handirik aldare nagusi aurretik igaroterakoan, orainan kristau etzalako edo.

315. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zarraikieze zuon gorroto-bideai, gizon gezto-okerrok; kistarren bidea da ori, urrean, eta, bai ba, egunen baten artuko dozuez zuon sariak.

316. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Lan ontan, berriz, auxe ikusiko dugu: Zeuk eta kristau guztiok bizi dezakegula, gure anai diran beste gizon guztiekin batera, Jaungoikoak eman digun egin-bearra; eta onela egi biurtuko ditugu, aurrerago Elizari buruz esan ditugun auek: ANAIARTEKO ELKARTASUNA, BIOTZ ETA GOGO BATEKO FEDEDUNEN ELKARTASUNA, FEDEDUNEN ELKARTZE, ARTU-EMAN ETA ELKARTASUN LEKUA.

317. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Idatzatal auek ondo pentsatu itzazu zeuri dagokizun ortan eta urrengo ariketa auek egin itzazu:
1.) Ikastaro ontan, garrantzi aundiko egi bat agertu zaizu argi: GUK KRISTAUOK ETA ZEUK, AIN ZUZEN ERE, EGIN-BEAR BAT DUGULA: JESUS'EN BIDEA JARRAITURIK ETA KRISTO'K EMANDAKO INDARREN ERAGIÑEZ, MUNDU OBEAGO BAT EREGITEKO ARAZOA.

318. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Hasi eban sermoia ta... - Kristau bihotzekook: Jesukristok ogi bi ta bost arrainez bost mila lagun bete ebazan.

319. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Asmatu Kontakatilu ori
¡bai kristau bapua!.
Aria jaurtiki eta
ezkuta bere ezkua
.

320. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 ¿Jaunak noiz ote zien
agindu kristauei,
men-egiteko bakarrik
fatxista diran apaizei
.

321. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Areik eta lenengo kristauak ba-dakie, ba, Belen'go ta Nazaret'eko Jesus, Mesias dana, Alkartasun Zaarrean iragarria eta Yabe'ren beartsuak itxaroten ebena.

322. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Orixe berori egiten eben lenengo kristauak.

323. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Eta dongakeri orren ondoren, eraso andi bat egiten dabe Jerusalen'go Elizaren kristau guztien aurka.

324. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0132 Gorputza bat egitean Gogoak berak bai berez eta bere indarrez eta barruko batasunagaitik kistarren arteko goimaitasuna sortu-erazten dau.

325. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Beste alde baten: Kristau guztiak diranak dirala izan dira deituak santutasunera; bakoitza bere bidetik eta ainbeste bidek indartuta.

326. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Gotzaiak eta kristauak Aita Santuagaz azke artuemona eukiteko eskubidea.

327. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Etorkizun ikaragarria iragarten euskun gertari negargarria zan au, bein España'ko Gotzainburu Goma Yanzkordunari, geure gogape kistarren aztun kezkatsua eskutitzez alkarri ustu geuntsanean, argiro oartu eragin neutsanez.

328. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 - Benetan diñotzut erantzun eustan ipar-amerikar eleizgizonak: gogape kistarrentzat au lako leiakizunik eztago, ezta gure aberkide orokarrak geiago banandu izan dauzanik be.

329. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Baiña, Erdi-Aroan batez be, kurutzetarren aldian, artu eban izen aundia Karmel-mendi santuak Europa'ko kristiñauen artean.

330. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta ainbat eta ainbat kristiñau bakar-zalez eta eremutarrez bete ziran mendi santu onetako kobak, otoitz-bizitzan jarduteko asmoz.

331. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Ain zuzen be, XII'n gizaldian, Bertoldo santuak, Karmel-mendian egindako komentu baten alkartu zituan, ango inguruetako kobetan bananduta bizi ziran kristau bakar-zale ta eremutar guztiak.

332. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta zetan esanik be ez dago, Karmel-mendiko kobetan otoitzean ziarduen kristau eremutarrak lenengo eta Karmeldar guztiak gero, Amabirjiñaren babesean jarri zirana.

333. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Elias'en denporetan lez, gure egunotan be, kristiñauok giro eskas baten murgilduta bizi gara.

334. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Giro onetan, kristiñauok be indarge, makal eta triste-zamar aurkitzen gara, ezetarako almenik barik.

335. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Eta gaur-egunean bear doguz, eta iñoiz baiño geiago bear be, benetako sinismenak emoten dituan poza, adorea, kemena ta indarra kristau lez gure bizitzan jokatzeko.

336. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 Eta beste aldean, De Gasperi, italiar politiku ospetsua ta kristau zintzo, sutsu ta sinismentsu izan zana.

337. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Kristaurik garbi, zuzen ta onena bezela.

338. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Kristauok ain bananduta gagozanik, ez dot uste: Kristo bat, Andra Mari bat eta siñismen bat ditugu; guk geure liturjia ta oitura berezi batzuk ditugu, ta Erroma'ko elizagaz alkartuteko, orreik galdu bearrik dagonik, ez dot usten.

339. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Uste dogu, Juan XXIII'agaz alkarturik, Goiko Aitari otoi beroa egingo dautsala Kristau guztion alkartasunaren alde.

340. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 KRISTAUAK LENAGO.

341. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 Ori olan izanik, Vll mendean lekaidetxe ta bakartegiak ba'egozan, uka eziña ta zalantza bakoa da ango biztanleak naikoa lenagoko aldietatik kristiñauak zirala.

342. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 Dana dala, gure Aran'eko arabitarren sarraldia baiño lenago kristauak zirala esan gura dau orrek.

343. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 - Trajano'k, bere agintaritzako bederatzigarren urtean, Eszita eta Dazio eta beste erri askoren aurka izan ebazan garaipenaz arrotuta, bere aginpidea osotzeko, oraindiño kristauen lagunarte jainkozalea azpiratu bear ebala ikusi eban.

344. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Beraz, itandu edozer torreari buruz eta neuk agertuko dautsut, santuakaz (edo kristauakaz) poztu zaitezan.

345. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Kristiñauak euren erlijiñoko egietan ondo ikasiak eta sendoago oiñarrituak ikusi nai dituelako.

346. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Bide batez Kristiñautasuneko egiak aldi atako eritxi eta irakatzi okerrak aurrean salatzeko beste jakite askoren argitasunak emon nai deutzez kristiñauai.

347. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Frantzian asi zan olango taldeak sortzen, kristiñau erriari kristiñau izaten irakasteko, ez-jakiñak eta umeak eskolatzeko, geixoak eta adiñez ezinduak zaintzeko.

348. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Eleiz-ate bateko eleiza nagusi, auzo bateko kristiñauen batzartoki nai eta inguruko errietako beste parroki batek bere kerizpean euki.

349. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Jami islamiar mistikoarentzat ura Jainkoaren arnasea zan, kristinauen logosen antzekoa, espiritua edo berba gizakitua, arrazoi beiratu eta kristaldua, berba haragitua.

350. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Gure apaizak beren ehun eta berrogeita hamar kristau zaintzen pozik bizi zituan.

351. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Kristarra izateak esan nahi du, Kristoren irakaspenak eta lezioak bete behar direla, baina haien zabalera guztian, batere desenkusa eta aitzakia gabe. Jesukristok gauza batzuk esan zituen, eta kristauek entenitzen dituzte beren interesen arauean.

352. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

353. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 GRAZIAN - Bai, hala haiz, zoritxarrez. Gure Eliza Donearen izena zikintzeko apeztutako gizon doillorra. Hire bizimodu lotsagarriarekin Zuberoa eta inguruetako kristau guziak eskandalura ekarri dituk, (...).

354. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 INAZIO MARI: Ez horrela bizita behintzat... Bizimodu erosoagoa behar du kristauak ondo ibiltzeko. Eta buruarekin jokatuz gero, amorratuta lanean ibilita baino diru gehiago irabazi.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0013 Bizitza honetako bidean Kristorekin goazenok, kristauak gara: 1 Kristaua izatea, zer da? Gure Maisu eta Salbatzaile dugun Kristoren ikasle izatea da kristaua izatea.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0013 2 Kristauarentzat zein da Jaungoikoagana joateko bidea? Jesusen hitzak gogoan har, eta Haren antzera bizi izatea, da kristauarentzat Jaungoikoagana joateko bidea.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Haur au, kristau guztien senide da orain: Jesukristoren ikasle izaten hasi da.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Kristauen alde otoitza:
Gorde ezazu bataiatu berrietan,
Zuk emandako espiritua,
lagun iezaiezu
egiazko zure seme-alabak bezela
bizi izaten

(Bazko-Igande).

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 17 Kristauok, Jaungoikoaren seme-alaba al gara? Bai: Kristauok, graziaren bidez, Jaungoikoaren Seme-alaba gara.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0037 Nola joan behar du kristauak Jaungoikoagana? Jesukristoren hitzak entzunaz, eta Jesukristoren antzera bizi izanaz, joan behar du kristauak Jaungoikoagana.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Mendebaldeko kristau eta Elizen arteko, botere politikoaren eta talde saihestuen arteko elkar-bizitza oso gaiztotuta zegoen, eta ideia erlijiosoak erraz bihurtu ohi ziren alderdi.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Heretikoak, arrisku sozial bezala, bortizki zigortuak izan ziren Erdi Aro kristauan.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Elizaren hiztegia: parrokia, eliza, gurutze, paradisu, zeru, infernu, aingeru, kristau, saindu (sanctu) , mirakulu, izpiritu, bekatu, bake, dohain, bertute, bizio, arnegatu, predikatu, bedeinkatu, madarikatu, barkatu....

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Lehen kristauek katakunbetan marrazturiko arrainak ikustean, arrantzaren erritu magikotzat hartuko al luke?.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Honela iristen gara IV. mendera: Elizak badu orain Estatuaren beraren lehiakide ere izateko lain indar, eta Diokleziano enperadorea beldur da kristau-herriarengandik etor lekiokeenaz: Hark eman zion su kristauen kontrako azken pertsegizioari.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0090 Basajaunak eta kristauak.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0090 Beheko alderdietan kristauak bizi omen ziren; baina artean ez omen zuten garirik egiten, gari alerik ez bait zuten.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0091 Kristauek, beraz, gari alea lortu zuten, baina ez zekiten noiz erein; halako batean, norbaitek Basajaun bati entzun zion algaraz esaten: - Ja, Ja, Jai! Balekite hartuko lukete: Orria irtetzean artoa erein.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Makalek beren miseriak bertuteen mailara altxatu dituzte eta moral ideal bat sortzea lortu dute, supergizonaren moralaren guztiz kontrakoa dena Nietzsche-k juduei, kristauei eta demokraziei egozten die errua.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0132 Konfesio kristau ezberdinek ere nolabaiteko eraberdintasuna eman zioten guzti horri.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Kristau elkartea sortzen duen sustraia eta iturria dira lehenengo kristauentzat.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Baina kristau guztiak ez zetozen Antiokiako Elkartearekin bat.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Kristauen kopurua hirietan gehitu eta herrietan hedatzen denean, gotzaiak ezin dira elkarte guztiaz arduratu.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Ia amaierarik gabeko ebanjelizazio lanerako kristau guztiok gara beharrezkoak.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Laiko hauek ordenatu gabeko kristauak dira, Bataioan hartu eta Sendotzan baieztatutako kristau heziketari zintzoki jarraitzen diotenak.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Garai guztietako kristauek bereari egin dioten galdera da.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Ideia zaparrada ondoko galderaren inguruan: Zein da Mariaren esannahia kristauen bizitzan?.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Esan beharra da garai hauek oso zailak zirela kristauentzat Asiako inguru haietan, guztiak ere gupida gabe pertsegituak baitziren.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Badago, hala ere, inspirazio platoniko eta kristau hartatik alderik.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Kristauok ez gaude heriotz mehatxaturik.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 4.5. Almorabide eta almohadeen bateratasunak. XI. mende azkenaldian, gero eta indartsuago zeuden kristauen bultzadari gogor egiteko, zenbait taifetako errege musulmanek, Ipar Afrikan Inperio sendo bat ezarri zuten almorabideei laguntza eskatu zieten.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 Hasiera batean almohadeek kristauak egiten ari ziren aurrerapenak gelditu zituzten, baina, kristau errege guztiak elkartu eta gero, Navas de Tolosako hondamendia jasan zuten eta almohadeen agintea desagertu egin zen.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Arazo honi dagokionez bi interpretaketa azal daitezke: Birkonkista bukatuta dagoen momentutik judu, mairu eta kristauen artean elkarbizitza posible egin zuen egoera bukatu egin zen.

384. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Horregatik kristautzat definitzen den gizarte batean, herese denak ez du bekatu indibidual egiten, baizik eta gizartearen aurkakoa eta iraulgarri izatea leporatzen zaio.

385. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Izugarria da berekiko kristauen ezaugarria.

386. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Sartre`k beste horrenbeste ihardetsiko die hurrengo kristaueri: zera, jainkogabeak drama garratza bere baitan baldin ba`daroa, sinistunak ez daroala gutxiagokorik.

387. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Eta beldurgarrizko hodeietan baizen, ezin da egiz izan kristau den Gizakia.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Esaten dutenez, bertako arrazakoek topatzen dituzten kristau denak hil egiten dituzte, eta gero jan egiten dituzte, batzuetan gordinik, bestetan labean errerik.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Egunak elurretan ez zuen, daramagun harirako, deus berririk ekarri, ez bada eguraldi zakurra jarri zitzaigula eta ez zegoela kristaurik hura eramango zuenik, halakoxe lei-haizea *lei haizea: haize hotza osoatera zuen, elur berririk egin gabe batere.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 Kristau errementari bat irten omen zitzaion.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 - Kristauek arte gaiztoak ditiate - erantzun omen zien.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 Eta ordutik, jentilek kristauei beldurra hartu omen zieten.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Ez zuela entzun jabetzean, ondorio pertsonal hau atera nuen: Premisa mayor: Kristau bakoitzak aingeru zaintzaile bat du. Premisa menor: Ni kristaua naiz. Ondorioa: Nik aingeru zaintzaile bat dut.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Baina, premisen egiaztasuna aztertzen hasi bezain pronto, neure kristau kalitateaz, graduaz, egoeraz, galdetzekotan gelditu nintzen neure buru geldoari.

395. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0004 Beraz, oso garrantzi haundia du kristauek sakramentu ezaugarriak eta sinboloak garbi ulertu ahal izateak

396. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Gure garai hauetako gertakari bat aipatzen digute Gotzaiek beren Garizuma-Bazkoaldirako Idazkian; kristau askoren bizitzan dagoen gertakaria: Askok eta askok Eliza zapuztu egin dutela; kristau askok ez dula Elizaren beharrik sumatzen Kristori jarraitzeko.

397. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 - ondoren, kristauek eskutan damazkiten kandela txikiak, Argi beretik, pizten dira, Kristoren Argia bakoitzak bereganatuz;.

398. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Kristau-sinesduna, giza-izateari zentzu bat aurkitu diolakoan dago.

399. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Eta kristau batek, bere eginkizun guztia, Jainkoagandik gizonen alde bizitzea duela konpreni behar du Kristoren argitan: hau da, baldintza eta neurririk gabeko Maitasunez gizonen serbitzu osoan bizitzea duela bere eginbide guztia.

400. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Kristauak lehen eta azken eginkizun bezala mundu eta gizarte hobego bat lantzea jotzen du: hau da, nork bere burua sakonago ezagutzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, bizitzaren azken misterioaz gehiago jabetzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nor bere jomugaz jaun eta jabeago izateko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitzaren zentzua erantzukizun helduagoz planteatzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren egiazko zoriontasuna egian, maitasunean, zuzentasunean bakarrik datzala ikusteko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren azken helburu den Jainkoagana irikitzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitza pertsonala, familiakoa, ogibidezkoa, kulturazkoa, ekonomiazkoa, soziala, politikazkoa itxaropenean bizi ahal izateko laguntza emango dion gizarte bat lantzea.

401. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Zailtasun, prolema, sufrimen, lan, larritasun, zuzengabekeria, zalantza, segurtasun-eza, frakaso, e.a.-rren gainetik, kristauak salbamena posible dela uste du.

402. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Jainkoa gizonaren Salbatzaile delako fedea, itxaropen, baretasun, uste-on iturri gertatzen zaio kristauari.

403. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0066 Kristauak, gizon-emakume guziak, bere senideak, bere bihotzean, daramatze; guzien alde egiten du otoitz, batez ere mezatan.

404. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0095 Kristauak, gizon-emakume guziak daramatze bere bihotzean, eta, batikbat, Jainko-familia diran Elizako senideak.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0018 San Fermin eta Larrungo akelarreren izena! orokorrean ez dut, buruzagien kaskogainean jarria den puska borobil eta urreztatu hortaz axolarik, are gutiago printzeak biltzen eta haien ametsak kartzelatzen dituen maiestate katoliko eta krixtauaz.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Senideok, erruki zakizkiete, ez baitakite zer egiten duten! Zuek aldiz, Kristauak baitzarete, Jaungoikoaren aurrean zeuen gain hartuko dituzue zeuek egindakoak!....

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0006 Anaia zaharrenarekin bi aldizkari sortu zituen, non Rusiako herriaren izpiritu kristaua defendatu baitzuen, eta hango Zar-a laudoriotu.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Jauna, esan zion Iñaki Sarasketak ahots beteaz baina ezti oker ari zara kristau bat horrela amorraraziz.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Gero, emaztearengana itzuliz kristau ona zela erakutsi zuelako, serora batzuk etorri zitzaizkion koka eta chacta ematera.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Europarra, kristaua, esaten zuen, suminetan.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Kristau artean ere, Don Esteberen erlijioa ez bezalako beste mila erlijio mota zegoken.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Solidaritza bakarra da kristauei ukatu behar zaiena: gaizkiarena.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Egun haietako batean, Pedrok, senideak Senide: Kristauen deitura arrunterariko bat; bereziki Jerusalenen erabilia bildurik zeudela ehun eta hogeiren bat laguneko taldea jaiki eta esan zuen: - Senideok: bete beharrekoa zen izpiritu santuak Idazteunean iragarria, Jesus atzeman zutenen gidari gertatu zen Judari buruz Dabidek esana.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Apostoluak kristauen zerbitzari

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Azkenik negarra sosegatutakoan, beste kristauei indiar haiekin joateko proposatu nien; baiña Espaiñia Berrian egondako Lope de Valdiviesok horrelakorik ez aipatzeko ere gomendatu zuen, beraien etxeetara eramatekotan idoloen omenez sakrifikatuko gintuztelako aitzakiaz.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Berria zabaldu zenean, zerutik etorrita eta Iguzkiaren semea nintzela zioten, eta gai horretaz galdeturik, keiñuen bitartez zeruan Iainkoa deitzen diogun gizon bat bizi dela anitzetan esan diet, zeru-lurren sortzailea; eta kristauok Aita prestu ohorezkotzat daukagula eta berak agindutakoa zintzoki betetzen dugula; eta bere eskutik gauza on guztiak datozkigula; eta beraiek ere horrelaxe eginik, zoriontsuagoak izango direla.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Esandakoa arretaz entzuten zuten, eta elkarri ongi ulertzeko hizkuntza egokia edo berbera izan bagenu, bertan kristau bihurtuko ziratekeen.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Hargatik beragatik jaun dontsua uste dut, jende prestu eta kristau adituek beraien hizkuntza ederki ikasiz gero, errazki kristau bihur ditzaketela.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0041 Indiar fisikoek darabilten sendatzeko erak eztu kristauok erabilitakoen antzik.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0041 Eta jende kristaurekin berriz elkartzeko esperantza sendoa baldin banuen, sentituriko nekea nahikoa da itxaropena ahultzeko.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Bere aita Alemaniatik iheska etorritako apaiz kristau baten semea zenez, ez zuen nahi izan alaba herriko neska ezjakin horietakoa izatea eta letzen eta iskribitzen irakatsi zion.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Hona hemen hiru kristau egarriak: hauei atera iezaiezu kuantro eta patxarana; neretzat... biba Neron, uixkirik gabe ezin egon.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00062 Datorren Igandetik, euskeraz mintzatzen diran kristau guztiak euskera batuan egindako liburua erabilliko degu Mezaren Betiko zatietarako.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0126 Gizon haundi hau, teologo haundia, jesuita haundia, baina, oinarri-oinarrian niretzat kristau haundia, gizon hau bere tokian jartzea nahi duen ikuspegi zabal honetatik, gure lagun ditugun teologo ospetsuen txostenak entzun ditzagun.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Gehienek uste dute Ofizioa esatea oiei bakarrik dagokiela eta ez kristau denei.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Ori bai, Bezperak kantatzen dira, edo obeto esan kantatzen ziran, erri batzuetan, kristau laikoek ere parte artuz.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Gaurko gizona, gaurko kristaua, denok ikusten dugunez, otoitz-krisialdi bat pasatzen ari da.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Ikasleak, Espiritu Santu emate ura oikun edo rito berezi batez egin oi zuten: kristau berrien buru gainean eskuak ezarriaz.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Bainan batasun onek alako kidetasun batean oinarriturik izan bearko du; Espirituak, Eleiz osoaren onari begiratuz, erantzukizun berezia damaio kristau bakoitzari; bakarkako erantzukizun guzti auek egiten duten multzoari esker, bete dezake Eleizak eman zaion eginkizuna.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Sendotzak kristauari ematen dizkion ezaugarri galduezina eta grazia lendabizi Eleizaren batasunerako ematen zaizkio, Eleiz osoaren onerako.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Sendotza artu ondoren, bataiatua kristau osoa, biribila gertatzen da; bataioak egiten du bat kristau; sendotzak kristau berri ori adinera darama.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Gorputzez txiki dan aur bat, azitakoan eta adinera iritxitakoan gizatasun baten jabe egiten dan bezela, sendotza artu duen bataiatuak ere osotasun bat lortzen du; kristau berria sendotua dago, adinekoen eginkizuna betetzeko lain da.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0260 Bere bataiotik, kristaua ezin-galduzko ezaugarriz, Kristoren Ezaugarriz, markaturik gelditzen da.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 e) XVII. mendean, gaisoari buruzko kontsiderazio kristauan influentzia duen sekularizazio epe bat hasten da.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Baina, lerro hauen idazteak nihaure piska bat argitzen nau eta ni bezala kristau egonez sozialismara etorri edo etortzen ari direneri laguntza bat ekar dezketelako ustean nago.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Haieri buruz itzultzen dut gehien bat idazki hau, zeren alde batetik ez gaitezke sendimendu hutsezko sozialisma batean geldi bestetik, kristau baldin bagara, ez dezakegu alderdi baten gain utz, adibidez, Jainkorik baden ala ez erabakitzea, iritzi pertsonala eta subjetiboa baita hori, zientziatik at dagoena, ez objetiboa.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Antzokian bertan ikus dezakegu banaera manikeista, gure kulturan erabat erroturik dagoen kolore-topikotasunak lagundurik: ate gorria (gaiztoena), ate zuria (zerutiar pertsonaiena), ate urdina (kristauena).

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0082 Lehendabizi Eukaristiak Itun Zaharrean dituen sustraiak gogoratzen dizkigu judutarren berakoth eta kristauen Eu-charis eta urrena antzinateko kristauen anaforak (Didache, Apostoluen Constituzioak deritzana, Addai eta Mari, Apostoluen Tradizioa); azkenean garai hauetako Eukaristiaren azterketa bat.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Beharrezko dira gainera kristauen eskuetan, Biblia kristau-giroan irakurtzen lagunduko dien argi-bide batzuk.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Eta bitartean, kristauak eskari au esaten duelarik, badaki Jainkoa asia dala Bere santutasuna agertzen: Bere Semeagan agertu digu, eta Espirituaren bidez eman.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Baina, otoitz au ez da egiazkoa izango, kristauak Jainkoaren burubideen alde lan egiteko gogo bizia ez balu.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Kristo-k Aitaren aintzaren bila eta gizakienganako zeukan lehia kristauak berritzen du eskari au egitean: Zure izena ezaguerazi diet eta ezagueraziko, Zuk didazun maitasuna aiengan egon dedin, eta Ni aiengan (Jo 17,20).

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Orrela ageri da Kristo-ren otoitzak eta kristauarenak gai berdina eta bide berdina dutela.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Baina, bai Jesus-en ahotan Jetsemani-ko baratzan: Aita, nahi baduzu, kendu nigandik ontzi au; baina Nik nahia ez, Zuk nahia egin bedi (Luk 22, 42) (29) Ez dirudi Lukas-ek kendu duanik GURE AITATIK eskari au. Lukas-ek ez du orrelako otoitzik moztu ohi. Bestalde, Mateo-k berak erantsia dala esateko arrazoirik ez da. Badirudi lehenengo kristauek osotu nahi izan dutela GURE AITA Kristo-ren otoitz eder onekin. Ikus H. SCHUAMANN gorago aipatutako liburuan, 54 gn. orr. Eskari onen sorrera au onartzen badugu, argi ageri da tradizioaren indarrak nora bultz egiten zuen: Kristo-ren otoitza eta kristau-erriarena bat egitera. Kristauaren otoitzak, Kristorena gerta-berritu eta luzatu egin behar du aldien buruan. Au da tradizioaren oinarri dagon teolojia.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Italia-ko liturgi-batzordeak, XXI-garren liturgi-astea ospatua du Verona-n, KRISTAUEN ELKARTEKO OTOITZA gai artuta.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Mila lagunetik gora izan dira, lau egunez, itzaldiak entzuten, apaiz, erlijioso, moja eta kristau soilak.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Sagarminaga-tar Angel apaiz zanaren omenean Gazteizko Teologiko Ikastetxe Nagusian, zentro bat antolatu dute kristau ez diran erligioak estudiatzeko.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Kristau ez dan erligio bat aztertzen da, eta erligio ori bizi dun batek azaltzen ditu entzuleen aurrean beren sinismena eta jokabideak.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Olako sinisdunak gure artean bilatzea zaila omen da oso, ain kristauak gera guztiok...

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Azken itzaldi ondoren otoitz egin genuen elkar-artean, mahomatarren eta kristauen liburuetan gaiak aukeraturik.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0062 Bear-bearrezkoa bait-da gaurko kristauak bi sakramentu auen mamia ondo ezagutzea.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0062 Egitaraua, au izango da; mesedez, adierazi zuen elizetako kristauei.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Hoietan Paulo doneak, eliza askoren sortzaileak, kristaua zer den alde askotatik begiraturik zeazki mugatzen du.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Eta danok dakigu nolako astindua eman dioten aldaketa horiek kristau askoren sentipen erlijiosoari.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Liburu hau edozein kristauari, kristau arruntari zuzendua dago, erlijioso eta monjai baino areago.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Kristau ikuspegitik ere oso interesgarri iruditu zitzaidan Israelerako ibilaldi hori, horrela Jesusen bizitokia zuzenean ezagutzeko aukera nuenez.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0024 Teologiak kristauen bere buruzko kontzientzia jainkozaleak adierazten duena deskribatu beste egitekorik ez du.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Parrokia. Parrokia (eta ez naiz ari elizetxeaz), gizon-Jainkoen arteko adiskidantza ospatzen den tokia da, hau da, kristauok gure liturgi elizkizunetarako biltzen garen lekua.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Parroki komunidadea da Jaunaren misterioak ospatzeko kristauok dugun elkar-lekua.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Kristau hauek ez ditu agian ezagutzen, baina elkarrekin batera egiten dute otoitz; elkarrekin zuzentzen, denen erreguak Jaunari.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0238 Gogora ekar dezagun Prudentzio laugarren mendearen azken aldeko latin-idazle kristaua, Kalagurri hiriari oso lotua eta agian bertan jaioa.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Gainera Orienteko izar diztiratsuaren argia latinez zetorren, dena kristau bihurturik.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Kristau jarraitzeko asmotan eman zuen izena; nahiz eta bere adiskide protestanteek hautaketa bat egitera behartu: kristau ala komunista.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Komunista egin berria zelarik, Maurice Thorez (kristauenganako esku luzatua-ren politika sortu zuena) ezagutzeko zoria ukan zuen.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 1959az geroztik, kristau eta marxisten artean izan diren eztabaida eta elkarrizketetan sarri parte hartu du: idatzietan, bileretan eta telebistan ere bai (Salzburg, Marlenbad, Geñeve, Asis, etab.).

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0128 Eta kristautasuna, etorkizun absolutuaren erlijioa da, K: Rahner-ek esan duenez (2) Ideia hauen sintesi bikain bat Rahner-ek Salzburgoko marxista eta kristauen arteko bileran (1965) emanikoa da: Le christianisme comme religion de l'avenir absolu. Ikus Marxistes et chrétiens. Entretiens de Salzbourg,Mamie, Paris 1968,219-235.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 GARAUDY KRISTAU? Dena dela, ateismoa eta iraultza garbi bereiztu ondoren, oraindik ateo eta materialistatzat ezagutzen du bere burua.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Horregatik, aitortu beharra dago: ez, kristaua, fededun izan arren, erreboluziogile izan daitekeela; baizik, fede horri esker hain zuzen, izan daitekeela hori.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Althusser-en eskolaren bereizkuntza hau oso zabaldua da kristauen artean.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Kristau bezala presentatzen den Alderdirik ez dago Frantzian.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Kristauak partidu guztietan daude.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Dialogo-mota horietarik kristau ezkertiarrak erretiratu egiten dira.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Komunistek bezala kristau ezkertiarrek ere ekintza-batasuna eskatzen dute.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Hona non ikusten ditugun marxistak kristianismoa esplikatzen, A. Moine-k egin duenez esate baterako, kristau batzuei esanez duten ulertzapena ez dela zuzena.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Berdin ikusten da kristau ezkertiarren aldetik, AKren marxismoa salatzen dutenean.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 AKren esku luzatua Maurice Thorez Alderdi Komunistako nagusiak, 1930 inguruan, eskua luzatzen die kristauei.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Batzuentzat hor maliobra politikazko bat besterik ez dago, kristauak erakartzeko, botoak irabazteko asmatua.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Kristau ezkertiarren tentazioak Nahi bada, ezkerreko politika egin ohi duen kristauaren joerazko arriskuez mintza gaitezke.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Ezkerrari buruz kritika-izpiritua moteldurik ukan du luzaroan kristau ezkertiarrak.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Absolutuaren egarri da kristaua.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 5. Hitza onartu, Kristo onartu - Banan-banan irakurgai lekura joan eta adierazgarri hau(1) Indiako kulturatik hartua, hango kristauek erabiltzen duten adierazgarria egin: eskua liburu gainean jarri, eta ondoren eskua bekokian jarri (ulergaitz gertatzen bada, ekintza geratu eta esanahia esplikatu).

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Ba al dakizue ze ohiu, ze deialdi egiten zuten aintzinako kristauek Eukaristiarako elkartzen zirenean? Hauxe: MARANA THA! (Zatoz, Jesus Jauna!).

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Txostena irakurriaz, behin eta berriro errepikatzen duen gauza bat argiro uzten duela esan behar: Oreitiarrak odol garbiko direla, kristau zintzo lehen eta orain, mairu, judu, indio eta Inkisizioak zigorturikoen kutsadurarik gabeak.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0025 Nolakoa da sindikaritza kristaua? Sindikato gehienak ideial sozialistak eta gutxi asko erreboluzionarioak erabiltzen zituztela ukusirik, XIX-garren gizaldearen azkenaldian eta XX-garrenaren hasieran, ideial kristauetan oinharrituriko sindikatoak eratu ziren.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0025 Hasieran behintzat, aintzinako ermandantetatik gertuago zeudelako edo, giza mailako burruka ideia baztertu zuten, eta elkartasun, maitasun eta zuzentasun kristau ideia sartu.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0025 Sindikato kristauak aldika-aldika bere konfesionaltasuna galtzen joan ziren eta, gaur, beste sindikatoen alderdiak onhartu dituzte.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Bide bat marxismoa metodu zientifiko soiltzat hartzea da: Hirugarren Munduko kristauek asko erabili dute bide hau, kristautasunari zaputz egin gabe marxista izateko.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Lurralde komunistetako kristauek ere, oposizio hutsean jarraitu nahi ez zutenean, bide hau hartu dute gehienbat, Estadu komunistarekin konziliatzeko (14) .

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Gainera, mendebaldeko Erresumetan eta Hirugarren Munduan, praxian, behintzat, oraindik biziki inportantea izan arren, eta teoria aldetik ere problemarik aski jarri arren, komunisten eta kristauen arteko elkarrizketak ez dirudi inola ere gaurko problema teorikorik larriena, gaurko munduari buruz-buru.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Lehen kristauen sarkofagoa, Bibliako eskenaz apaindua.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Denboraz ordea, lehen kristau haien iraupen jasankortasunak erromatar gizurenen arreta irabazi zuen, eta haien alde jarri ziren; laguntzaile hauen artean Tertuliano, San Justino, San Ireneno eta Origenes aitatuko ditugu, kristau bihurtu zirenak eta ondoren beren iskribuz irakaspen berriak zabaldu zituztenak.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Egun Israel estatuko bizilagunetik 85% judeotarrak dira, besteak musulmanak, eta gutxi batzu kristauak eta drusiarrak.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0056 Bai, edozein kristauren begien bistaren aurrean egonen da, agian, gizarte guzia bi klasetan berezi ahal izateak ez du esan nahi, gizarte bizitza guzia ta honetako edozer gauza ere bi klaseon arabera berez daitekeenik.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Jainkoaren ama
Maria, Jesus nazaretarraren amari, kristauek ematen dioten deitura, harengandik zela sinesten bait du * kristautasunak; eta benetan Jainko-gizona dela batean * Jesukristo, Mariaren semea.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Kristauak jar dezake, bai, bere ustea Idazteunaren idazlariengan, ez baldintzarik gabe, ordea.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0131 Europa, halako aislamendu eta premian erori zen Mediterraneo kristauei hixtean.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Eskrituran daude kristau fedearen funtsa eta oinarria; antzinako kristauen jatortasuna eskuratu nahi bada, Eskriturara bihurtu behar da.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Antzinako kristauen fede garbia, pobrezia eta jatortasuna sarturik daude kataru, valdense eta beste talderen kritikan.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 (Fedea kristau ala marxista ala beste edozein ideologiatakoa izan liteke).

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 Kristauek bazekiten harrez gero: larogeiak kondekatuak zeuden.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 Jesus Jauna maite dugu kristauok eta gugatik egin dituen guztiengatik eskerrak ematen dizkiogu.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Hala esaten dugu irakurgai bakoitzaren ondoren, eta horregatik kristauok, denok batera, erantzuten dugu: Eskerrak zuri, Jauna.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Industriaren matxinadak kristau aunitz lanik gabe utzi zituen.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Mirande ez zen kristaurik, gurasoengandik horixe izana bagenuen ere.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Mirande idazlea ez zen kristau eta hori zuen bere askatasuna.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Ez-kristau baten obra da: ez, ordea, kristau izandako baten obra.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0074 Kristau sentitzen direnentzat, nolanahi ere, hor gelditzen da galdera: historia guzian behin eta beti zanpatuei eta ttipiei tokatzen zaien gurutze hori, Mirandek arbuiatu zuena, hori ahal da Jesukristoren gurutzea, zinez?.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0043 Hemen tensio bat nabari da lehen kristauekin.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0043 Jesusek, Satan, bere heriotz-biztueran menderatu zuela predikatzen bait zuten lehen kristauok.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 ezaugarri bezala, Jainkoaren aurrean behartsu hutsak garela ezagutarazten digula, eta aberatsa behartsuagoa dela, behartsuarengan bere animaren pobrezia ikusi behar bait luke, bere anima hori bekatuak eta aberastasun gutiziek zikinduta daukatelarik; pobreak Jesusen irudi paregabea ditugu, hor bait zaigu ageri nolakoa izan zen Jesus gure artean; pobreengan Jesus epaile agertzen zaigu, kristaua ez bait daiteke lasai bizi, jakinik nekepean bizi izan direnekin izan duen jokabidearen arabera epaituko dutela betirako, Jaunaren eta auzi egunean.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Izan ere, gogora dezagun, badagoela internazionalismo kristau bat ere, ez herrien eta ez arrazen diferentziarik aintzat hartzen duena.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Kristauen artean asko insistitzen dut honetaz, ilusio idealista gainditu beharraz.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Modu honetako kristauek uste dute, kontzientziatzea hirugarren bide bat izan daitekeela, horrela klase burruka ebitatuz.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Denak, kristau ez direnak ere, erdiesten dira lege naturalera.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Obeditu beharra, beraz, ahuldu beharrean sendotu egiten du, gobernu bateri obeditzeko ez baida begiratu behar kristauak diren edo ez, lege naturalaren konformitatean agintzen duten edo ez, baizik.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Jainkoa, israeldarren Jainkoa, kristauen Jainkoa, giza kulturaren barruan sartzen da, gizon egiten da.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0049 Ontara eldu ezkero, bi bide dauzkagu zeintzuk eta zer kualidadetako kristauak apaiztu bear diran jakiteko.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0049 Bat da, pentsatzen yardun, teoriz teori ibillita, apaizgintzaren aunditasuna ikusirik, azkenean olako ta olako doaiak dauzkaten kristauak bakar bakarrik apaiztu bear dirala erabaki.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0148 Apostolutzako eginkizuna kristau izatetik daukagu ez elizgizon izatetik, ez praille izatetik, ez apaiz izatetik.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 San Klementeren eskutitza Lehen mendeko azken urteetan, 96/98 urte inguruan, Klemente, Erromako Aita Sainduak gutun famatu bat egiten die Korintoko kristauei.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Bai. Orduko sozietatearen definizioan balio kristauak sarturik zeuden, eta Estatuak zaindu eta babestu behar zituen.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Elizan bada, alde batetik, Eliza osoaren amatasuna esan genezakeena kristau guztien apaizgo orokorra, alegia; eta, bestetik, bada, halaber, kargudunen aitatasuna - jerarki apaizgoa.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0193 Gure herrian sorginei egindako epaiketa alu eta gogorretan bazuen kristau euskeldunak nondik nora, bere sineskerak aldatuaz zihoazen eran, berriak asmatu, bai horixe.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Eta kristau fededunek, beste gizonek bezalaxe, eskubidea dute, bistan da, beren kontzientziaren araura bizitzeko.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Eta bada horrekin gelditu nahi lukeen kristaurik.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Ez kristaua eta ez demokrata da euskalduna jatorriz, esango du Mirandek.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0119 Baina argitarapen hau hizkuntzalarien zerbitzura egina izanik, Erromako baimenik gabe egina izan zen, eta ez zuten kristauen fede hezieran erabili.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0090 Garai honetako liburu asko, beraz kristauei ezezik apaizei ere zuzenduak zeuden, mixioak euskaraz eman ahal zitzaten.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Kristauaren jarrerak nolakoa izan behar lukeen adierazten da hor.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Eta idatzi ere, bere antzeko kristau on eta garbientzat, benetako Jainkozaleentzat idazten du.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Orain, aparte bakoitza nola dabilen erlijio kontuan, kulturalki Europa zaharrean kristauak geratu gara.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 Haiek maizenik jorraturiko puntuak dituzte mintzagai: otoitz bikain edo Jainkoazko oroitze soil maitetsuan ahalik luzaroen irauteko bidea; begitar eta belarritarren arteko auzia, edo belarriak begiaren aldean dituen alderdi on eta abantailak bikaintasun irautetsuenak erdiesteko; Jainkoa laztantzera daraman otoitz-bidean maiz gertatzen diren sogorraldiek kristau zintzoei, eta batipat hasiberriei, sortzen dizkieten kezkak arintzea, zentzu bakoitzari dagokion ernai-egotea zertan datzan adieraziz eta sogorraldi horiek ardurenik irudipen hutsezkoak direla argiratuz; lehorraldiak aienatzea eta pozaldiak ez deabruagandikoak eta guritasunak iristea;

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0027 Mundua gaiztotzat joz, bera hobetzeko lan egiteak ez duela merezi pentsatzen duenaren etsipena, ez da jarrera kristaua.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0049 San Paulok berak (47) Ondoren esaten direnetarako, ikus , Jerusalengo Elizako behartsuen aldeko dirueskea egiterakoan, eskuzabalak izateko eskatzen die bere kristauei; eta esaten die, gainera, asmoa ez dela besteak lasaitzea eta, bien bitartean, berberak estu eta larri ibiltzea.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 83. Kristauek, beren gain ezinbestean sumatuko duten kultur eraginaren aurrean, fedeak kritika jarreraren hazia berekin duela aurkitu behar dute.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 Gehiago oraindik, kultura beharturik eta ezinbestean ezartzerik ez dagoenez gero, pertsonen uste sendoak eta jokabideak mugatzeko, kristauek galdera egin behar diete beren buruei, kulturgintzaren eginkizun kolektiboaren aurrean beren gain geratzen diren erantzukizunei buruz.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0065 Kristauak eta erlijiosak bete behar dituen gauzak luze eta sakonki hausnartzea.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0060 Otoitz Apostolutzaren asmoa: Kristauek gero eta testigantza argiagoa eman dezaten, behartsuei lagunduz eta Ebanjelioaren espirituan pobretasunari itsatsiz.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Mairu Mairu deitzen zaie, geienetan, Euskalerriko iparraldean, aspaldietako giza-mota batzuei; ez kristauak, sinisgabeak.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Bere izena Mairu-beso da edo, zeatzago esanda, bataiorik gabe, kristau ez izanik, hildako haurraren ezurra.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0017 Belaunaldi berria Mendebaldetik etorri berria, Tripolitik ekarri duen itsasontzitik lehorreratu bezain laster, harrituta geratzen da kristauak eta mahometarrak elkarrekin pakean bizi direla ikusirik.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Kristauak heldu zirenean bertakoek ez zioten komenigarri eritzi handik alde egiteari.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Azkar asko igarri zioten kristauek eta mahomarrek elkarrekin bizitzea komeni zitzaiela gerra gorabehera.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0050 Ekialdian bizi diren kristauak helka ari zaizkie Mendebaldekoei gurutzada berriak antola ditzaten eta eurei laguntzera joan daitezen.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Hamar urte daramatza burrukan atsedenaldirik gabe gurutzatuen aurka eta zin egina du kristau guztiak botako dituela eskualdetik.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Ez zen beti sentzunezkoa kristau batentzat gizatza honetan nahastea.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Turkiarrek diotenez oso ez-arruntki janzten dira kristauak eta buztanik gabeko tximinoak dirudite.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Batzuek, sorginkeritzaz sinest-errazak, nahiago dute etxera itzuli goizean kristauren bat edo judutarren batekin topo egiten ba-dute.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Honako eta edonunerako erlijioa Mahomatarrek, kristauek lez, Jainko bakarra sinesten dute, eta Biblia, Abraham, Moises, Elias aztiak.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Kristo-ren zeruratzean musulmantarren eta kristauen erlijioen antza agertzen da.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Edonor - kristau, judutar, aberats edo txiro - sartu daiteke lehengo atariraino.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horietaz gain, kristautasuna landan barneratzeko faktore izango dira otoiztegiak, jada kristau diren bertako aziendadun aberatsek V. mendeaz gero beren villa edo jauretxeetan eraikitzen dituztenak (914).

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Askotan, oratoria villaria horiek, kultuaren funtzioak ziurtatzen dituen presbiter edo elizgizon batek zainduta, Eliza kristauaren presentzia emendatzeko izaten dira landako eremu urrunenetan: baina arriskua ere izan behar dute vici-en inguruan eraturiko parroki-komunitateen sendotasunerako, eta arrazoi honegatik, arautegi xehe baten azpian ezarriko dira, hasiera-hasieratik urrutieneko nekazari-komunitateentzako laguntza espiritual efikazago bat eman ahal izan dadin, komunitateon eta vici-ko elizbarruti edo parrokiako eliza nagusiaren arteko lotura mantenduaz (916).

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0185 Iraultzaileen itzulera eguneroko bizitzara Jean Mourouxek dioenez, lehen kristauek gazteriaren indarraz eta maitasunaren ezin egonaz iharduten zuten ".

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0222 Bataioa eta askatasuna Horrela, bada, bataiatzen den kristauak aldez aurretik onartzen du Kristorena bezalako heriotza.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0222 Dudaezinezkoa da, goreneko askatasun baten jabe zirela, bataiatzean aldez aurretik bizia eman zutela zekiten kristau haiek.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Schalom Ben-Chorin judutarraren baieztapenak daukan egia aitortu beharra daukagu: Passah-eko otorduan kaliza altxa eta otila zatitzen dudanean, Jesusek egin zuena egiten dut, eta kristau askok baino hurbilago sentitzen naiz Harengandik, haiek Eukaristiako misterioa Beronen jatorri judutarretatik erabat ahaztuta ospatzen bait dute Komeni da, beraz, judutarren bazko afarira hurbilduz has gaitezen.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0087 Jainkoaren benetako agerpena Jesukristoren gurutzea da kristauontzat, nahiz eta gurutze hori gaur ere oraindik erorbide izan ezaugarri eske dabiltzan judutar guztientzat, eta zorakeria, jakinduri bila dabiltzan greziarrentzat.

559. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Baiña kristau ta euzkotar oraindik.

560. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0308 KARTZE - Bainan ni kristau naiz.

561. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0308 ALTZIB - Ba dakit bai, oso kristau zerala.

562. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 III GIZASEMEA - Jantzia ez dik izango kristauok deguna.

563. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0051 Zer egiten dugu kristauak Eukaristian?.

564. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0051 - Kristauok, Eukaristian, Jainkoaren Hitza entzuten dugu, Jainko Aita bedeinkatzen dugu eta Hari eskerrak ematen dizkiogu; Aitari bere seme Jesukristorekin batean geure burua eskaintzen diogu, eta Jesus bera hartzen dugu, betiko irauten duen biziaren janari duguna.

565. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0075 Orregatik, aurreragoko iritzi-elkartzean irakurri genduan irakurgaia irakurriko duzu berriz ere: Korintotarreri 1:0 13,1-13, eta berriz galdetuko diogu geure buruari: ZER DA MAITASUNA KRISTAU BATENTZAT?.

566. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0022 Orregatik aitak eta biok irakatsi diagu, kristauok esaten degunGure Aita...

567. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0065 20. JOSU BEZELA BIZI IZATERA ERAGITEN GAITU KRISTAUOK, GOGO DEUNAK

568. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0065 Kristau guziok, Josu-ren Espiritu jabe gaituzute.

569. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 Jesus, kristau guztion artean osatzen dugu zure Eliza.

570. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Lehenengo kristauei ere horixe berorixe gertatu ohi zitzaien, Mezatarako elkartzen zirenean.

571. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Lehenengo kristauak igandero Jaunaren Egunean etxe handi batean biltzen ziren, Apostoluen ahotik Jaunaren Hitza entzuteko eta gero Jaunartzeko.

572. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Umeekin elkarrizketan azaldu: 1. Lehenengo kristauei Jaunaren Afarian parte hartu zutela igarri egiten zitzaien.

573. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 2. Eta ikusten duzue zuek, oraingo kristauak edo apaizak direla, edo zeuen gurasoak, edo ezagunak... ikusten duzue honela egiten dutenik? Batzuek, bai, Mezatatik irtetean elkar maiteago dute, gauzak elkarri uzten dizkiote, egia esaten dute....

574. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0107 JESUS`EK NAI DU KRISTAU GUZTIAK ERE ELKARTEETAN ETA TALDEETAN BIZI TA... ORRELA BIZIAZ GUREKIN DAGO.

575. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0042 - Kristau guztiok degu mixiolari-deia; au da, bialtzen gaitu Jesus`ek, gizonak ikusi dezaten, guk norengan sinisten degun, eta nola alegintzen geran Jaunaren ikasle izaten; eta, ola, Jaungoikoak bialdutako Salbatzailleagan sinistera iritxi ditezen.

576. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Garizuma degu kristauok aldirik egokiena, Jesukristo`ri jarraitzeko, gure gurutzea eramaten ikasteko....

577. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Kristauok, bataioa artzean, Jesukristo`ren eriotz-piztueran parte artzen degu, Jaungoikoaren bizira piztutzen gera.

578. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0090 Kristo`k Eliza bezela, maitatzen dute elkar senar-emazte kristauak: Senarrok: maita itzazute zuen emazteak, Kristo`k Eliza maite Izan zuan bezela.

579. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Erlijioaren irakatsiak eta kristauen bizitzak ongi elkartzeko laguntzeko da apaiza.

580. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 Emen kristauok zeregin aundia daukagu, gure erriarentzat etorkizun berri bat eraikitzeko erantzukizuna.

581. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Kristauok, geuron izakeratik, pakea egiteko geien lagundu dezaketen baliakizun moralak eta indar espiritualak ekar dezazkegu eta ekarri bear ditugu.

582. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 - Kristauok, gure elkarrizketa eta gizartera urbiltzearekin, gizartean pakea eraikitzen ari den tokian, eragille izan gaitezen [...].

583. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Arrazoibide auek direla-ta, begirune eta itzal aundia izan zaie kristauen artean illerriei ere.

584. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Beraren bitartez kristauek arkitzen dute indarra makalaldian, aintza zapalaldian, bizia erio garaian.

585. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Paulo santuak, Korintoko kristauei lenengo eskutitza idaztean, ildakoak benetan piztuko dirala buruan sartuarazi nahi die.

586. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Izan ere, kristau aiek, erabat jentil-giroan bizi ziran-ta, zalantzak eta duda-muda aundiak izan zituzten gorputz-piztueraren egia sinisteko.

587. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Apostoluaren arrazoibidea erreza ta argitsua da: ildakoen piztueran sinisten ez badugu, ez dezakegu sinistu Kristoren piztueran ere, eta Kristoren piztueran sinisten ez badugu, ezin gintezke kristauak deitu.

588. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Entzun dugun Idazkunak auxe adierazi nai zigun: Kristoren piztuerak kristauon piztuera eskatzen duela, eta Bera leendabizi piztu bada, piztuko dirala ere Beragan fede ta uste osoak ipiñi dituzten guztiak.

589. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Ez dugu ez kristauok egi au ukatzen, bainan kristau askok, ia geienak, arima bizirik irauteari ematen diote garrantzia.

590. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Arima espirituzkoa eta illezkorra dalarik, zertarako itxaron ildakoen piztuera? Orrela pentsatzen dute kristau askok.

591. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Arimaren illezkortasunean sinistea ez da bakar-bakarrik kristauori dagokigun zerbait.

592. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Sinismen-alkarte auetan kristau guztiek naiz aurrek naiz larriek fedean eta maitasunean aurreratzeko giro egokia aurkitu bear dute.

593. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Orra zergatik kristau bakoitzaren illetetan Kristoren Pazkoa ospatzen degun: Kristoren eriotzea, piztuera eta Aitaganatzea.

594. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Eta Pazko-misterioa emen aldare-gaiñean berritzean, beiñolako Makabear aiek baiño otoitz osasungarriagoa, eta opari bikaiñagoa degu kristauok: Kristo beraren otoitza eta oparia.

595. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Kristauok ere ez degu beti garbiegi jokatzen.

596. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Eta besteak siñismen berberara ekarriaz, beren antzeko egin zituzten, leen kristau aiek biotz bat eta anima batekoak bait-ziren.

597. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Gaurko kristauak kezkatan daude
apaiz ta pralle askokin;
arrazoi faltik ez da gañera
ainbat aldakuntz berrikin.

598. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Gauza ugari aldatzen daude
Konzilioko lanakin;
kristau maiteok ez gaizbidetu
obeto jartze onekin.

599. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0364 Jaiotetxera biur gaitezen
kristau utsak izateko;
milla olako baño bat ona
askoz obe danentzako!.

600. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0364 Langille eta kristau maiteok
mesedez entzun zazute;
pekatariak danok gera ta
utsak barka iguzute.

601. 1969-1990 gipuzkera poesia karmel 1988 0106 3. Etsaien erasoak,
Zuretzat bai txikar:
Biotza zenduela
Borborrean indar.
Beti gertatu ziñan
Ziñezko erritar...
Egitazko sinistun
Adoretsu kistar
.

602. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Efeso`ra Kristauoi oiartzunka datorkigun izena dugu Efeso.

603. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Egia da aldi aietan kristau danen jauparitza edo apaiztasun orokorra, aztuegia zegoala, eta Eliza`ko agintariek beren agintaritza geikeri itxusietaraño maiz eramaten zutela, baña Luter, ontan ere, mutur batetik besteraño joan zan, eta berak diona Eliza`ren zain ber-berak apurtzea da.

604. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0186 Otoitza, kristauaren pentsakerabide zuzen bakarra.

605. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0186 Paulo biotz-zabalak, erromatarrei, kristau sinistedunen bizibideak, zintzo ta errugabea izan bear duala, adieraziaz: " Mundu onen antzeko ez egin, baizik-eta antz-berritu zaitezte zuen iritzietan " (Errom. 12, 2).

606. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0063 Gizona kristau ona omen zan bañan andrea oso gaiztoa ta iñola ere umeak bataiatzea nai ez zuana.

607. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Zetorrena, garbi ta gordin kontatu zidaken, Don Leandro olakoa uan-ta: kristau jatorra; eta kristau batek besteari zor dion egia, garbi azaldu zidaken, eta benetan ontzat artu nin.

608. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Kristau asko izaten zan elizkizunetan.

609. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Ain musika-agertze bikain artara, noski, kristau ez ziranak ere joango ziran, organu ta abesti-sayoak gorenekoak izaten bait ziran.

610. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Kristabak bestetan baño geyago ta apañago, batez ere emakumeak beren zapel ikusgarriekin.

611. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Baiña aldi berean eskakizun zorrotzak ere egin dizkie Irlanda`ko kristaueri ta gaiñerakoeri.

612. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Kristauen elkartasuna lortzeko, era ez-berdiñetako kristaueri dei zorrotza ta zabala egin die: Ebanjelioa ta sinismena artzeko oiñarritzat, egiazko elkartasunerako bidean, eztabaida ta ezin-ikusiak utzita.

613. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Indarkeriaren gezurrak ez ditzala lausotu ta kamustu, irlandar kristauon gizabidea ta kristau-ziurtasuna....

614. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0011 Ta Euskal-Errian, oker ez banago, geientzuenak gera kristau.

615. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Guraso kristauak ezin aaztu eskubide ta obligazio auek, ez daukate beste biderik.

616. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Azken ordu arte bere ezaguera osoan egonik; eta kristau on bat beti izan danez, gaur illabete ta erdi inguru jakin zuanean nolako gaitza zeukan, berialaxe ikurtondeun edo elizakoak artu zituan, eta bere azken-nai edo testamentua egin zuan.

617. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Ona nolako kontua eskatzen dion bein kristauari: Begira izan ote dezun Meza Nagusi, Errosario eta Bezperetatik iges egiteko oitura lotsagarria?.

618. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Baña denbora berean ezin ukatu diteke kristau asko daudela jakin bear dituen gauzak ez dakizkienak....

619. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Zoritxarrez, kristauok ere badegu gure kontzientzi-ezaren barruan olinpo berri bat, mitoloji berri bat, era hori uxatzen alegindu behar giñake alegiñaren alegiñez.

620. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0121 Eleizatik banatu baino lehen, gogoratu dezagun askotan entzun duguna; kristauok sakramentu asko hartzen dugula, bainan munduko beharren aurrean ez gerala gehiegi ajolatzen.

621. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 (...): orregatik, kristau guztiek, eta apaiz guztiek ere bai, politika-mailako aukera baten bidez bizi bear dute gizakienganako maitasun egiazkoa, bai beren erriko eta bai erri guztietako giza-lagundiaren barruan.

622. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0008 Españi`ko kristau eta musulmanen arteko gerratean, toki artako Ama Birjiñaren irudia urteetan gordeta egon omen zan.

623. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Ebanjelio Santuaren itz oietan, gogo-idazleek kristau guztioi egiten zaigun deia ikusi dute, geren bizitzetan Maria onar dezagun.

624. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0021 Eta, kristau-izatearen ondore guztiak zintzo eramanik, serbitzari jatorrak izan zitezkenak, esku-zabal izan nai ez dutenean.

625. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Pazko-igandea Jaunaren piztueraren egun santua da, orregatik kristauok urteko igande bakoitzean jai egiten dugu eta areago Pazko-urtemuga den igande onetan.

626. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Igande onetako Eukaristiak egiazki nagusiak, elkartean eta jai-giroan ospatuak izatea komeni da, nolabait Pazko-gaubeillako Mezaren antzekoak, kristau askok ez bait dute Gau santuko ospakizun orretan parteartzen.

627. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Urtean zearreko beste igandeetan, aste bakoitzaren leen egunean, kristauok apostoluengandiko tradizioari jarraituz, asteroko Pazkoa ospatzen dugu.

628. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Orregatik igandea, igande bakoitza, Jaunaren eguna da guretzat; kristauon batzarraren eta Eukaristiaren eguna; jai, alaitasun eta lan-askapenaren eguna.

629. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Izan ere, Pazkoa kristauontzat gure askapenaren, bizi berriaren, itxaropenaren eta anaiarteko pozaren jai ederra da.

630. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Elizaren asiera-asieratik biltzen dira kristauak astero, Jaunaren egunean, Eukaristia edo Meza ospatzera.

631. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Gogoan duzue Jaunak emandako itza: Ni zuekin nauzue egunero, eta itz ori ezur-mamitzeko biltzen dira kristauak.

632. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Bein Kristorengan gertatu zen piztea, kristauok gaurkotu egiten dugu Eukaristia edo Meza ospatuz.

633. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Asierako kristauek aiña dugu bearrezko gaurkoek ere Meza ospatzea, kristau kutsua galdu duen gizarte onen erdian; bearrezko zaigu gure kristau izatea eta bereiztasuna berriro aurkitzen joatea.

634. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 - Gazte eta elduen alde, guraso eta ezitzaille kristauen alde, politika eta sindikatu-taldeetan sarturik daudenen alde: begirunez eta erabaki sendoz fedea beren giroetan aitor dezaten, eska dezaiogun Jaunari.

635. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Kristau euskaldunak ere beste orrenbeste sinistu izan oi dute: ildakoak argia bear dutela, illetetan eskeintzen diran janariak sustantzia galtzen dutela eta abar.

636. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Ez dugu, gaiñera, ahaztu bear lehenbiziko kristauak Jesus zergatik izan zen kondenatua jakin naiez ibilliko zirela.

637. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Eta Sinedrioko jaun aiek errugabe bat kondenatu zutela bein baiño geiagotan entzun bearko zuten kristauen aldetik.

638. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0016 Itxuraz, kristau lez baiño geiago agertzen zaigu sinisgabe lez, arlo askotan, jende ura.

639. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0016 Itxuraz eta axalez bakarrik ordea; gogo-barnean iñoiz baiño kristau ziñezkoagoa izan bait zan Birjaiotzako kristaudia.

640. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Naiz ostelaritzak kristau ororentzat Biblia ulertzeko askatasun osoa eskeiñi, Jon Kalbin nagusi zan tokietan ulerketa ori Jon Kalbin`ek agintzen zuan bezela egin bear zan.

641. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Erriko kristauen oiturak ere ez ziran batere santutu (...).

642. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Debekaturik zegoan arren, kristau asko egon ziran begira.

643. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 Katekesisean ibilli diraneko urteen buruan ikasita, kristau izatea zer dan badakite; (...).

644. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 Bost urte geroago, (1927), apaiz eta kristau geiago jausi ziran espetxera, eta orrela jarraitu zuan, oso era makurrean, Jeorji'ko Elizak, 1932'ean Kalestrato'k Patriarkadutza artu zuan arte.

645. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0026 Jesu-Kristok lurreko anaientzat jasan pairua, irabazi salbamendua kristauek dute beren mendeko anaientzat aintzinat ereman behar eta eremaiten.

646. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0012 BORTZGARREN, SEIGARREN, ZAZPIGARREN ITURRIETAN, bataioan, konfirmazionean eta Eukariztian bezala, hurrupatzen ditu kristauak, sail berri bati buruz, indar berriak.

647. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Kristauek hola behar baitugu izan munduarentzat: Argi egile, egia zabaldari, bide erakusle.

648. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Kristauek, libertatea behar dugu zaindu, maitatu, zabaldu....

649. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Aztu nai zuten Lizardi, poeta-olerkari aundi bezenbat kristau sutsu ta zintzao izan zala.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Lehen garai batez, ipartarren eta hegoakoen artean izaten ziren guduak, hau da, kristau-musulman eta animisten artean.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Amaitzeko, nik neuk Bergara'ko ballaran bizi diran kristauei esplikazio txiki bat eman nai nieke.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Horrela, neguko solstizioko aintzinako kultoak jesusen jaiotzaz izan ziren ordezkatuak egutegi kristauan.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Ohartu nintzen egundoko jende-mordoa dagoela on hutsa Oso ona; pertsonarik gehienak gogo onekoak direla, ez dagoela kristau bat, nahiz eta batzutan bestela agertu, bihotz oneko ez denik....

654. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Latz borrokatu nahi ditu pertsonak, hain kulturadun, hain obligatu, hain bortxatu eta harro, hain kristau eta kulpazale ikusten dituenez.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 HAMAR
Afaldu eta orain etxera:
hori gauza aldrebesa,
gizon jokatu, kristauak ez du
izan behar hain eskasa;
sartu dezagun alkohol pixkat,
estutu arte arnasa
Lo egitea osasuna da,
ondasuna da gau-pasa

656. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gaiñera, iñoiz kalean edo ibillaldiren batean aurkitu izan ba`nazu, ez diazu ukatuko, apaizen batekin aurkitu izan nazula; eta egunero, Eliza bixitatzen dedan kristaua naizenez, iñolaz ezin esan nezakeala, nik, ez ote zan erligiotasun geiegi erabiltzen AGURen....

657. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bai eliz gizonok, bai kristau ezkonduak zein eta siñesdun gazteak (ba ditugu zorionez gazte batzuk zintzoak eta beste gazte batzuek bezela arinkeriz elizatik urten ez dabenak) ekin bearrean kristau ta euskaldun izan zan erri au berbiztuten.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Baina zerena? Greziar abertzalekeriaren eta fanatismoaren santzo faxista nabarí da lerro bakoitzean:
Grezia andi bat eraikitzen dogu,
ta ideia andi batek emoten deusku bizia:
ideia honek salbatu dau mundua,
sor dadila greziar kristauen Grezia!
.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Garai batetako fraideek eta apezek ez zuten hitz gutti alferrik galdu, akats hori euskaldunen bihotz kristauetatik behin betirako kentzeko! Berrikí, berriz, euskaldunaren joko grina hori, akats bezala ez baina bere politikarako beharrezko duen alderdi on bat bezala ikusi eta onhartu beharra dagoela zioen norbaitek!.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Hindutarrak 417 milloi jarraitzalle dituzte; ondoren mahomatarrak 53 milloiekin; kristauak 12 milloekin ta budistak iru milloi terdiarekin, eta abar.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Anai Roger`ek buruan gauza asko dabilzki, eta biotz-erdian miñ aundiena ematen dion arazo bat: kristauen arteko banaketa.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Batasun au lortzeko, zer bide aukeratu? Kristau gazteak bildu! Berak garbi ikusten du, gazteak dirala etorkizunaren iturriak, eta auek garbiak ba`dira, laister lortuko dala kristauen batasuna.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Garbi agertzen dizkigute biotz gazte auek beren naiak... kristauak ba`gera (ez izenez bakarrik, baita izatez ere), anai denok elkartzea lortu bear dugu, eta bereala gaiñera; bestela ez gera Kristo`ren erakutsiaren benetako jarraitzailleak.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Beste zenbait gauza izugarrien artean zera adierazten zuan bere egilleak, ots, kristau erdaldunak maiteago dituala siñismenik gabeko euskaldunak baiño.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Euskalzale ez ezik, kristau sendoa zan Jose.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Agur Jose, euskalzale, abertzale ta kristau sendoa.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du kristau izateak, gizonaren galdera sakonei erantzuteko biderik egokiena izanaz, gizon hauek giza-pauso benetakoak ematera eraman ditualako; herriaren alde, kondairan itsatzirik geldituko diran lanak egitera, eraman ditualako, bide berriak, betiko diranak, bide sustraiak ireki ta jarrai dituztelako.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du kristau izateak, hauen eskeintza ixilla alperrikakoa izango ez dan segurantzia ematen digulako; bizitza hauen ugalmena, aitortzen dualako.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Eta askatasuna saldu ezinezko ahalmen bat du kristau geranontzat.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Alda eziñezkoa, zala zirudien gure Elizak gauza guzietan; ezeri ez zitzaion ikutu bear; teologia eta moral aldetik leengoari beti eutsi bear zitzaion; Teologolari berri-zaleen aurka mintzatu zan amabigarren Pio; Batikanoko Kuriaren esanetara zeuden lur guziko kristau taldeak; guzia Erroman bildu eta zentralizatua zegoan; Ebangelioak bezin balio zuela zirudien Derecho Canonikoak, Kristoren ispiritu askatzailleak itota zegoen kristauen biotzetan ainbat eta ainbat Eliz legeekin.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 ZAARREN ETA SASOIKO KRISTAUEN PENTSAKERA

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Nora goaz? Etsipenez lur jota ikusten ditut zaar eta sasoiko kristau asko.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Leengo Elizako egituretan, kristauok alkar iltzen, gerla batean, ibilli giñala.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Ona emen kristau berri egin ziren aurtxoen izen-deiturak.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Siriak galbai berdinetik pasatzen ditu palestinoak eta Libanoko kristauak.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Ia bere lagun iparamerikarrak ez dira haserretuko kristauen laguntzarako Libanoko gudan parte hartzen badu.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 KRISTAU JOKABIDEA Olango jokabideak, naiz ta jende geienak ontzat artu, naizta gizonen legeak bidea emon, naita eurrezian nun-nai egin, ezin kristauak ontzat emon ¿Zergaitik?.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Baña, orreik danok legezkoak izan arren, ezin kristauak ontzat emon.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Kristauak, ostera, ona ala txarra dan jakiteko, gorago dagoan Legeari, Jaungoiko Legeari, begiratu bear.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ¿KRISTAUAK ZER? Ona emen zer diñon Kristau Legeak: 1) Liburu Santuak diño: Gizakia, gizakume eta emakume egin eban Jaungoikoak.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ¿PEKATUA NUN DAGOAN? Zaletasun ori Jaungoikoak ipiñiko bidetik kanpora erabiltea, atsegiñ utsaren billa berbarako, orixe da kristauak pekatutzat artu bear dabena.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Abertzale izateaz gain kristau ere sentizen garenontzat, giro ezin hobea da egungo hau, zeren alde guztietatik datozen kolpeak ikusi arren, gutaz trufa eta irri frango egiten dela ikusi arren, inoiz baino nabarmenkiago entzuten dugu pobre eta zapalduen orrua, non ezpairik gabe bizitzaren Jainko denaren ahotsa ezagutzen bait da.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Ez du herriaren alde jokatzen kristau garelako, baina garen bitartean ezinbestekoa zaigu, hura askatzeko eginahaletan parte hartzea.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Kristau garenez, are pozikago sentitzen gara, sinismen honek herri xehe eta zapalduarekin bat egitea eskatzen bait digu dudarik gabe.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Arazoa da kristau izanik, herriaren oinaze eta esperantzetan murgildu ezkero, Jainkoaren presentzia are indartsuago egiten zaigula.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Guk ez dugu demostratu nahi sakonean denak nahiz eta jakin ez kristau garela, gure problema da herriaren bizikizun erkargarrienetan parte hartuz (eta horri uko egin gabe), gure kristau izateari eustea.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Sinismen ezak ez digu beldurrik ematen, injustiziaren aurrean hotz gelditzen direnek beldurtzen gaituzte; amorruraino, kristautzat agertzen badira.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Askapen Teologiak esana du, bere erakarpenik helduena Jainkoa bizitzaren eta askatasunaren eragile dela demostratzea eta kristau guztien zeregina bizitza eta askatasunaren alde borrokatzea dela.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 4.- Zergatik kristau askok sinesten dute Jaungoikoak, urruntzen ditu Herri askapenerako burruka eta ahaleginetatik?.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 1. (Peñagarikanok)
Kristau sutsua, gizon apala
berekin zenbat bertute.
Bertute hauek, txikiena ere
haundia egiten dute.
Lagunurkoa serbitzen beti
ta sarritan musu truke:
bera bezala izaten danok
saiatu behar genduke.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 San Paulok, Jaungoikoari serbitzeko ustean, kristiñauen aurka jarri zan; Jesusek, bere garaian, oartu eutson: Ez da ona egiten dozuna; Neuk erakutsiko deutzut zer egin bear dozun Aitaren serbitzuan.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 - Beste jateko batzuk be ba'dagozelako - Eta ¿nai-ta-naiezkoa da kristiñau ona izateko Ama Birjiñea maitatzea?

693. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Olan ba'litz, ume argitsuenak izango litzakez kristaurik onenak eta ori ez da beti olan izaten.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Gañera, gurasoen zeregiña, ez da umeak zeruan sartzea, euren umeak kristau onak egiten alegintzea baño.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Ez dago ondo kristauren bat bat-batera ilten danean, ezelako miñ barik il dalako, esatea: ¡Ze eriotza ederra izan daben! ¿Zergaitik?

696. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Tbilisiko eliza zahar horren ondoan Georgiako katholikos-a bizi zen, Georgiar kristau orthodoxoen elizburua.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Hain zuzen, ikuspegi zabalago batetatik, aurrera jo dezake kristauen eta marxisten arteko elkarrizketak.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Adiskidetze batera, besteeri dei egin al izateko, alkarrekin adiskide izan bear gara kristauok. Geu, kristuok, alkarrekin asarrean ba gabiz, zelan dei egin adiskidetze batera geure ingurukueri?

699. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Begira oneri buruz zer esan daben Tarancon kardenal jaunak: Gotzañak ba ete dogu sinisgarritasun naikoa geure kristaurik geienen aurrean, benetako adiskidegintza baterako bearreko diran bide gatx eta jokabide neketsuak onei izentatzeko? Arazo au bere gordintasun osoan azaltzerakoan, geure erruak autortzera beartuak izango ba gara be, jendeak ez dau uste gotzañak benetan alkartuak eta adiskidetuak gareanik.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Ona emen bakean eta anaitasunean bizi izateko bidea, baña gaur gure artean ikusten ez dana, edo gitxi ikusten dana beintzat, geure buruak kristautzat euki arren.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Egitarau eta programa bikaña; Kristok eskeñi euskuna; baña kristuok oraindik bizitzara eroan ez doguna eta bizitzara eroaten alegindu bear gareana.

702. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00077 Aberatsak dau kristau txiroa
indarrez menperatute,
ta ori barriz Kriston aurrean
santu bat lez agertute.
Kanpo santuan bere illetxez
leku onenak artute,
il da gero be ez badabe nai
txiroarekin alkarte,
illetxe orreik ein daiezala
kanpo santutik aparte.

703. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0062 Kristauak familia bat sortzen dabenean zer egiten daben idatzi eta azaldu.

704. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0081 Jesusen maitasuna, zelangoa izan zan eta haren agindua beteteko kristauak zer egiten daben, azaldu eta idatzi eizu.

705. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0111 Kristauak... egiten dabez... eurak daukiezan gauzak.

706. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0118 Kristauak domeketan egiten daben zeozer marraztu eizu.

707. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Kristau morala berezi egiten dauana Nazareteko Jesusengan berarengan aurkitzen dogu.

708. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Daumier. Barrabas gura dogu!. Bada ukatzen dauanik ere, baina kristau morala berezi egiten dauana Nazareteko Jesusengan berarengan aurkitzen da.

709. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Bateatu eben eta eleizan sartu Izar kristau barria. Aitabitxi-amabitxiak egin ebezan euren promesak amaren falta baten kristaubidean heziteko bateatu barria.

710. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0152 Kristauak izateaz salatu, eta 400. urte inguruan hil egin ebezan.

711. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Kristauok Jesusen eskutik artu dogu, gaur, bere argi-zuzia, mundu guztiari sua emoteko aginduaz.

712. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Kristau ona izateko be, baldintza bat dago: Jesusi entzuten jakitea.

713. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Au barik, eziñezkoa da kristau ona izatea.

714. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Nortzuk izaten dira kristaurik urtenenak, aurreratuenak?

715. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Orreixek dira kristaurik leialenak.

716. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Kristau onari dagokion lez, ardura andiz, gogo biziz, fedeari sutsu erantzunez, Jesusen jaiotza au gertau daigula eskatzen deusku.

717. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0028 Batez ere, ebanjelioko esaldi batzuk agertzen dira hemen auzitan, bai teologo eta bai kristau askoren irizpideetan.

718. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Hainbat nazioetako Gotzain Batzarretan onartuak izan ziran, teologoen artean bardin, eta guraso eta kristauen artean zetan esanik ere ez.

719. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Besterik ezean, kristau jatorren ahaleginez.

720. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Oraindik legamin izateko gauza diran kristau asko ditugu gure artean.

721. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Gogo oneko kristauok gertau beharko ditugu ebanjelioaren ereintzarako.

722. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Eliz zereginetan, neurriz gora hazi eta hezitako kristauak bideratu.

723. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0041 Kristaua naiz ni.

724. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Debeku hori Karlomagnoren garaian ere egon zen, segurutik kristauek dantza paganoak dantzatzen zituztelako.

725. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Kristautasuna iritsi zenean, dantzak hurbiletik zaindu ziren, kristau askok dantza paganoak erabiltzen baitzituzten gurtza erlijiosoetan.

726. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Niretzat, beste edozein kristaurentzat legez, Jesukristo Jainkoaren Seme bizia da, haren hitzean haragitutako egia, beragan sinetsi eta haren maitasun itzel gurutzefikatzaileaz maitatzen dutenen salbatzailea.

727. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Jesukristoren irudia: Hasiera batean, kristauek ez dute Jesusen irudia irudikatzen.

728. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Kristau guztien artean, laiko eta ministro ordenatuen artean, mojak eta fraideak nabari dira.

729. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Kristau hauek komunitatean bizi dira, ebanjelioaren aholkuei estu-estu lotuta.

730. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Honez gain, elkartean bizitzea ere bada, dena elkarrekin banatuz, inolako ondasun pertsonalik eduki barik, lehenengo kristauek egin ohi zuten legez.

731. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Bizi-tankera apal, zorrotz eta solidarioaren bidez, moja-fraideek garrantzi handiko eginkizuna betetzen dute: Kristori zintzoki jarraitzen eta berak aginduriko eginkizuna bete dezaten animatzen dituzte kristauak.

732. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 Kristauek ezin ekin diezaiokete bakarka bide horri, Jesusek sortarazitako elkartearen barnean baino, hau da, Elizaren barnean.

733. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 - Bataioa. Honen bidez fedea jaso eta Elizaren partaide izaten hasten da kristaua.

734. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 -Sendotza. Sakramentu honen bitartez, Bataioan jasotako fedea berretsi egiten da eta Jesusen Berri Ona, hitzez eta eginez, aldarrikatzeko eginkizuna ematen zaio kristauari.

735. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 -Eukaristia. Sakramentu honen bidez, Jesusen gorputz-odolak hartzen dira eta kristauak estukiago lotzen zaizkio Elizari eta honek gizaki guztiei zerbitzatzeko duen eginkizunari.

736. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 -Kristau izateko lehen urratsak nagusitan egitean, hiru sakramentuok batera ospatzen dira eta ordena honetan: Bataioa, Sendotza eta Eukaristia.

737. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 Jesus Nazaretekoaren bideari segitzeko, Izpiritu Santua dute kristauek lagun.

738. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Bataioa eta Sendotza bizitzan behin baizik ezin dira hartu eta kristauaren heldutasuna markatzen dutela esaten da, hau da, hartzen dituena Izpiritu Santuaren dohainaz betiko markatzen dutela.

739. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Eukaristia, berriz, kristauak bere bizitzan zehar duen elikagaia da.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 San Pauloren esanetan, kristauaren bizia buztinezko ontzietan eramaten den altxorraren modukoa da.

741. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Sakramentu horiek Jesusen bideari jarraitzen laguntzen diete kristauei; bizitzan gertatzen diren ezbeharretan eta estualdietan laguntasuna eman, eta larritzen gaituzten makaltasunak osatzen dituzte.

742. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Zalantzarik gabe, Nikolas Vak Aita Santu askoren izenean hitz egin zuen, aberastasunak eta arranditasunak kristau xumeak errotik hunkitzen zituztela eta haien fedea sendotzen zutela esan zuenean.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Jendeak adi entzuten zien eta asko kristau bihurtu ziren.

744. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Kristauen liburu sakratuek diote Jerusalenetik atera zela guztiei Jesus zer izan zen aditzera emateko: denei ongia egiten pasa zuen gizona eta Jainkoa Berarekin zegoela.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0138 - Kristauok bataioaren bidez adierazten dugu eliz elkartekoak izatea.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0138 Kristauok, Jainkoaren seme-alabak eta elkarren anai-arrebak garela bataioaren bidez adierazten dugu.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 4. Ikaslearen liburuko 92. orrialdeko Ikasi dut kristauok esaten dugula... izeneko laburpena irakurri eta ikasten saiatu.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0034 Errege kristaua

749. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0034 Erlijio kristaua, euskaldunen artean oso zabaldurik ez egon arren, gero eta garrantzi handiagoa hartzen joan zen Iruñea inguruan.

750. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0034 Eneko Aritza kristaua zen, eta honek eragin handia izan zuen: kristautasuna euskal lurraldeetan barrena sartuz joan zen pixkanaka-pixkanaka.

751. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0148 Islameko jakintsuek ekarri eta zabaldu zuten zenbakuntza hamartarra mendebaldeko kristauen artean.

752. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0011 Osatu: Kristauarentzat Ebanjelioa J... aren H... da.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0019 Kristauek otoitz hau nori eta zergatik errezatzen dioten gogoratu eta idatz ezazu.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0019 Kristauek Jainkoari otoitz hau edo besteren bat errezatu ohi dioten zenbait leku idatz eta marraz itzazu.

755. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0041 Kristauek ikusten dute...

756. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0053 Kristauek urtean zehar egiten dituzten kanpaina batzuen izenak idatz itzazu.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0053 Kristauek lagunurkoa maite izatea adierazten duten gauza asko egiten dituzte.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0062 Kristauek familia bat sortzen dutenean zer egiten duten idatzi eta azaldu.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0075 Egia zen Jesusen
bide nagusia,
hortik eraman zuen
bizitza guztia:
jakinarren galduko
zuela bizia,
zintzo erantzun zuen
esanez egia.
Hau da kristau guztion
eredu garbia!

760. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0079 Aste Santuan kristauek Jesusen bizitzako azken egunak gogoratzen dituzte: haren heriotza eta berpizkundea.

761. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0079 Ostegun santuan kristauek maitasunaren eguna ospatzen dute.

762. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0081 Jesusen maitasuna, nolakoa izan zen eta haren agindua betetzeko kristauek zer egiten duten, azaldu eta idatz ezazu.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0101 Kristauek, zergatik barkatzen dute elkar?

764. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0101 Kristauek elkar... horrela Jainkoak ere guri...

765. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0111 Osatu: Kristauek... egiten dituzte... eurek dauzkaten gauzak.

766. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 -Beste batean, aitak burdinez bete zuen untzia, semeak saldu egin zuen eta diruarekin zazpi kristau erosi zituen eta... erregearen alaba atzamarrez seinalatuz ...hor dago zortzigarrena.

767. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Antzezlekuak, hiru ale izaten ditu: ikuslegoari begiratuta eskumaldean dagoenetik kristauak irteten dira, ezkerraldetik ostera turkiarrak, eta erdikaldean dagoen sarreratik aingeruak, gehienetan umeek antzeztuta.

768. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Pertsonaia talde bakoitzak janzketa berezia du, kristauek (pertsonaia nagusia, laborariak, gudulariak, eliz-gizonak...) soineko urdinak janzten dituzte, turkuek (ingelesak, espainiarrak, fedegabeak...) gorriak eta aingeruek zuriak.

769. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0033 Abenduaren hogeita zazpian, aldiz, hamazazpi kristau bainuetatik atera zitzaten agindu zuen Bizargorrik.

770. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0033 Hamazazpi kristauak ekialdera begira jarri omen zituzten.

771. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Orduan, familia kristau batek gure aiton-amonen etxea hartzeko baimena jaso zuen.

772. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0025 Kristau asko zauriengatik hil ziren, beste batzu beroa edo egarriagatik.

773. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0025 Saladinok ikusi zuen kristauak gelditzeko zeukan aukera bakarra hauei guda zelaian aurre egitea zela.

774. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 Hura eta haren familia osoa kristau dela, eta Ruben beste erlijio batekoa dela, berak gorrotatzen duenekoa gainera.

775. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 - Gurasoek bera kristau konbertitzea nahi ditek eta berak ezetz ziok; gureek ni judutar egitea nahi eta nik ez...

776. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0072 Eta oso kristaua.

777. 1991> euskara batua liturgia igandea 00029 Honen bidez kristauek Jainkoaren maitasuna eta errukia goraipatzen dituzte. Hau bi eratara egin daiteke:

778. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 - Kristauen artean, batez ere neska eta mutil gazteen artean, gure Jainkoak bokazioaren hazia erein dezala, kristau-elkarteen eta gizarte osoaren onerako, eska diezaiogun Jaunari.

779. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 - Igande honetan batzarrean bildu garen kristauon alde: gure Jaun berpiztuaren poza nabari dezagula geure barruan, eta poz hori geure inguruan zabal dezagula, eska diezaiogun Jaunari.

780. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00339 kristauen laguntzaz eta erlijiosen otoitzez egia eta bizia denarengana hurbil daitezen.

781. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00340 pobreki biziz eta otoitzari emanik, Elizaren lanak espirituz aberastu ditzaten eta kristauentzat eredu izan.

782. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00010 Itun Berrian, Jesus berpiztuak dakarren argitasunetik esaten du kristauak salmo hau, igande goizean.

783. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00100 Kristauen esanetan, saguzar zopa peiotearekin nahasteak ekarri zuen geroko trajedia: Satanasekin harremanetan jartzearen ordaina.

784. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00082 Orain arerioa Ekialdean zagok, integrismoa eta, badakik, baina gure errealitatea askoz konplexuagoa duk: islama eta politika nola lotu eztabaidatzen ari gaituk, edo emakumearen askatasuna aldarrikatzen, edo garai batean Andalusian egon ziren judu, kristau eta arabiarren arteko elkarbizitza bultzatzen...

785. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00044 Kristaua da Aghazarian, jatorri armeniarrekoa, eta Jerusalemgo Hiri Zaharrean, harresi barneko gunean alegia, bizi da.

786. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00271 Fermin katolikoa kontsideratzeaz gainera meza-entzulea zen, baina kristau izatearen konpromezu etiko-moralak ez zuen behartzen ETA-ren gerra liberatzailea kondenatzera.

787. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00271 Aitzitik, katakunbetako kristauen bizitza heroikoan oinarritzen zen ETAkoen askapen-borroka onartzeko.

788. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00060 Etxea heriotzazko su handi bat besterik ez zen orain, su ikaragarri bat inguruko lurralde guztia argitzen zuena, hainbat kristau erretzen ari ziren eta Hura ere irazekitzen ari zen su handia.

789. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Agian Alak, herriaren arren suharrek hunkiturik, bere hilobiko aingeruak, Munkar eta Nakir, kristauak suntsitzera bidali ditu,

790. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 agian erorarazi du kristauen armadaren gainean zeruko su iraungiezina, agian, era mundutarragoan, Evorako erregeak, bere Lisboako anai-arrebak mehatxatzen dituzten arriskuez oharturik, mezulari bat igorri du mandatu honekin, Eutsi hor, eutsi fedegabe gaiztoei, dagoeneko nire Alentejoko armada bidean da,

791. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0011 Hurrengo astean, bederatziurreneko otoitz guztiak amaitu ondoren, elizgizona mutilarengana hurbildu zen etsipenaren bertute kristauaz mintzatzeko asmoz, baina gizabidezko eta egokierazko esaldien atzean harresi gotor gaindiezin bat baino ez zuen aurkitu Diegoren barruan, bere erretorika-indar osoaren arieteak pitzatu ezin izan zuena.

792. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0010 Eta erro kristauak dituen Europaren eta mundu musulmanaren arteko harremanak, betidanik izan dira mesfidantzaz beteak.

793. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0149 Ez dut kristaurik topatu.

794. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0038 Gainera, bidaia haren burura onez ailegatzea ahalbidetu zuten guztien izenak betirako gordeak izan zitezen ere bataiatu zituen kristau izaroak.

795. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Umuofian misiolari zuriak eskola irekia zuen, kristau gazteei irakurtzen eta idazten irakasteko.

796. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Elizara joan eta kristau berri guztiak hiltzeko gogoa etorri zitzaion.

797. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0096 Baina kristau berriek espero zuten hori eta, horregatik, Smith jaunaren etxean gorde zuten Enoch.

798. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0158 Baina nik nahiago nuke beste bat ezarri dezaten ez heretikoen kontra zazpi sakramentuen adinako eraginkortasuna fraideen ariketatxo batzuei ematen dieten heresiarken aurka baizik zeinek ohoratzen duten dena adoratzen duten eta hain debotak izanik apenas Kristau diren.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00025 Anai Francisco Blanco, aldiz, Meacon geratu zen. Usacan eliza bat eraikitzea beharrezkoa zenez, horren ardura anai Martinen gain utzi zuen anai Pedro Bautistak. Langintza horretarako, lehenik eta behin, anai Leon eta zenbait japoniar kristauen laguntzarekin Belengo komentua eraiki zuten.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00047 Goizeko hamarrak aldera heldu zen martiri taldea Nishizaka mendixkara. Lepoan zeramatzaten errosarioak bideko kristauei eman zizkieten zenbaitzuk eta aurkitzen zituzten lagunei edota senitartekoei lasai egoteko eta pozteko eskatzen zieten. Gurutzeak mendixkaren magalean lurrean zeuden, lerroan, bata bestearen ondoan.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00126 - 1204: Laugarren gurutzadakoan, kristauek Konstantinopla arpilatu zutenekoa.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00126 Eliza grekoa egin zen Konstantinoplako patriarkatuaren jabe. Alabaina, turkiar erregeen politikak sakonki ahuldu zuen. Islama azkarki hedatu zen antzinako Bizantziar Inperioaren lurraldeetan barna, eta gainera, kristauen kontrako erasoek alditxar asko erakutsi zituzten.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00011 Eta jakina, hori ere ezin zuen Otto kristauak besterik gabe onartu, ezin zuen Kristo gainerako erlijio-fundatzaileen parean jarri, ezta kristautasuna beste erlijioen kideko bihurtu ere. Hortxe zabaltzen zitzaion Ottori eztabaidarako bigarren fronte nagusia, beste erlijioen aurrean kristautasunaren berezitasuna erakustera behartzen zuena: teologia liberala.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 Familia onekoek behar zuten izan, baita latina ezagutu, idazten ondo jakin eta bataio agiriaren bidez frogatu ohitura oneko kristauak zirela.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00095 Eta ordu hartan bertan altxatu eta Jerusalenera itzuli ziren eta kristauen batzarra bildurik aurkitu zuten. Han zeuden bildurik hamaika Apostoluak eta beste, esanez: Egiazki biztu da Jauna eta Simoni agertu zaio. Besteak, berriz, bidean gertatutakoak kontatzen zituzten eta nola ogia zatitzean ezagutu zuen Jesus.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00015 Dena den, errito horiek analizatu eta ulertzea ez da erraza; askotan aspaldiko ondarea islatzen duten oso sistema konplexuak baitira. Sistema horiek aro kristaua baino lehenagokoak ziren eta Europako nekazari gehienek betetzen zituzten, baina horien berri ez digute elizetako, hilerrietako eta komentuetako aztarna arkeologikoek ematen; ezta elizetako sermoiek eta apezpikuek beren sinodoetan emandako legeek ere.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00101 Arestiren ideala orduan komunismo kristau bat zela, esango nuke.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00101 Lehenengo eta behin, esan beharra dago, guk gorago planteatu dugun koordenadetan ari zaigula Azurmendi: Ebanjelioetako Jesus eta Marx batera jarrita, komunismo kristau batez ari baitzaigu Azurmendi.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00173 Apokalipsi Liburuak, hartara, bereganatu eta baieztatu egiten du lurreko gauzen ibilbidearen eta lehen kausaren deseinu inplizitu bat, exegeta kristauek aurki esplizitu egin zutena; errotik suntsitzailea den historiaren paradigma.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00238 Kristauari funtsean lehena bakarrik axola zaio.

811. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Logika horretan hizkuntzen erabilpenaren alderdi pastorala gero eta argiago ager zitekeen, garaiko zalantzen artean, nahiz eta hizkuntzen eliz erabilerak kristau elizen arteko eztabaidakizun bilakatu ziren XVI.ean, eta berorri buruz bakoitzak bere esperientzia eta interesetatik hitz egiten zuen.

812. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Lukuren adiskide honen bidalketa horretan, etsenplu on batean humanismo kristaua eta pastoraltza-liburu itzulgarria eta ordurako itzulia ere batera agertzen zaizkigu (Gómez Canedo 1977: 171; Castro 1988: 499).

813. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Berehala esango direnak gorabehera, bi pertsonaien humanismo kristaua azpimarratzeko balio du honek.

814. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00268 Izan ere, mundura eta herriartera buru-bihotz izan zen: Eliza unibertsalera (Trento), garaiko korronte intelektualetara (humanismoa, erasmismoa), munduan suertatzen ari ziren gertakari handietara (Aurkikunde kolonialak, Amerikako ebanjelizatzea, Eliza kristuen erreformak).

815. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00037 Erik IX.aren gurutzadaren benetako helburua Finlandiako merkatua Novgorod-eko kristau ortodoxoei kentzea zen hain zuzen ere.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00014 Ni jelkidea naiz. Beti izan naiz jelkide. Sekulan baino jelkideago naizela uste dut gainera. Euskal Herriak sortu duen gauzarik haundienetakoa da. Mundu osoa harriturik utzi genuen guk orduan. Gerra hasi eta berehalaxe Joxe Antonio Agirrek esandako hitz haiek gogoangarriak dira: Kristau izatea herria maitatzea baldin bada, ni kristaua naiz; kristau izatea ezpataz kristautasuna sartzea baldin bada, ni ez naiz kristaua. Neretzat gauzarik haundienetakoa jelkidetasuna izan da. Egunen batean argituko dut hau. Gero egia da, etismoa sortu da. Ni etismoarekin oso bat eginik bizi naiz. ETAko mutil horiek gudariak dira, jelkideak izan ziren bezala; ni ETAko gudariekin bat ez banintz, ez nintzateke jelkide izango.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00111 1.- IRUDI KRISTAUEN JATORRIA. JAINKOAREN AMA

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00111 AZKENEAN , antzinako idoloak gogorarazten zituztela-eta erreparoz beteriko hainbat menderen ostean, hasi ziren arte kristauan mukulu-eskulturak egiten.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Liturgia kristaua

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Liturgia gertakari sakraturik garrantzitsuena da kristauarentzat, izan ere, Kristo bertan da liturgiako unean: mezaren sakrifizioan, modu berezian espezie eukaristikoetan, sakramentuetan, bere hitzetan eta bere izenean biltzen

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00122 Sufien sexu-sinbolismoa beren garaikide ziren kristauen ezkontza-alegoriak zituen mistizismotik hurbilago dago (ikus 138-140. orr.) taoismoko edo tantrako sakramentu-sexutik baino (ikus 224-232. orr., 233-250. orr.).

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00125 Maximo tiranoaren aurretik, enperadore kristauei ez zitzaien burutik pasatu ere egin inor oinazera kondenatzea egin ikuspegi desberdin batzuengatik.

823. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0209 Bigarren multzoan, itzulpen eta itzulpen-zentruei buruzkoan, Eskoto Eriugena, Gerardo Kremonakoa, Amalfiko itzultzaileak, Kantuen kantuaren aramaierazko bertsioa, bertsio arabiar kristauak, Hego-Italiako itzulpen hagiografikoak, Sizilia eta Napoliko itzultzaile juduak eta bi interpretarien arteko itzulpenak (arabiera-bernakulua/bernakulua-latina) bezalako gaiak lantzen dira.

824. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Eta azken hondarraraino ere: ez bide da izan euskaldun nabarmenik bere antipoda izandu ez duenik: Loiolako Inazio, katolizismu agonizantea berpiztu eta birrasmatu zuena euskalduna bazen, euskal odolekoa zen ere Alejandro VI.a, inoiz izan den paparik jentilena, bere buruaz kristaua ez zela aitortzera ailegatu zen papa bakarra, egiazko katolizismu hura bere gailurrera eraman zuen aita saindua.

825. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Gero ikusiko dugunez, Mari Bekainekok baitarama poeta, jainko kristauagana:

826. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Beraz, gaskoi kristauentzat, akitaniarrak izaki, San Martzial santu maitagarria zen eta tenplu berri baten sorkuntzan kontuan izatea ez zaigu batere arraroa iruditzen, alderantziz, giza-talde baten nortasuna baieztatzeko balio zezakeen eta seguraski honela erabilia izan zen.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0011 Eliza kristauak gerra santutzat jo zituen Gurutzadak, paganoaren kontra erortzen zenari betiereko paradisua zihurtatuz.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 Halaber azareko jokoak, eta lukurreria ere islamiar moralak debekatu egiten ditu (lukurreria Erdi Aroan kristauen elizak ere bai).

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 Edukiari dagokionean, koadernoak dotrinaren zati batzu soilik biltzen ditu: galde-erantzunen hasiera, hots, kristau izenari eta gurutze santuari buruzkoa (1-70. lerroak); zeinatzearen otoitza (71-83); Aitagurea (84-105); Agur Maria (106-123); Kredoa (124-183); Salbea (184-224); Hamar Mandamenduak (225-283); Artikulo Fedezkoak (284-369); Elizaren Mandamenduak (370-397); Obra Miserikordiazkoak (398-446); Sakramentuak (447-465); Ni becataria (466-517) eta Aylatu dela (518-528).

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0070 Museoko Kristoren Bataioa, Castillako Almirantearena izandakoa, harrigarria da bere kolore argiarengatik eta veneziar mundutiko oihartzun nabariengatik; Gasteizko Museoko Kristo Gurutziltzatu dramatikoa, berriz, agian gai kristau gorenaren interpretaziorik sentikorrenetariko bat izan daiteke.

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0059 Historia desarroilo gisa kontsideratuz, aldiz, onak eta gaiztoak western filmeetarako utzirik, erraz ulertzen da, zergatik ekialdeko patriarka bat ez zen eta ezin izan zitekeen heroi erromatar bat, Katonen edo Augustoren bertuteekin, edo santu kristau bat.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0021 Adiera teologikoan, kristau oro da erromes, ibiltari, urteetan zehar mundua, berea ez den lurralde bat, korritzen duena, aberria, hots, zerua, iritsi aurretik.

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0021 Horren arauera, Jerusalem eta inguruak, Kristoren bizitzaren gertaleku izateagatik, Erroma, Pedro eta Pauloren martirioarena eta gero hainbat fede-aitorlerena izateagatik, goiz bilakatu ziren, kristauen artean, (...).

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 Ezkerretako kolore gorriak eta eskuineko kolore urdinak kideak dituzte herri-sinbologian, mairuak, kolore gorrikoak, eta kristauak, urdinekoak.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Solstizio egutegi honetan bertan badaukagu mairu eta kristauen beste festa bat, lantza kofradia bateko totem gisa agertzeaz aparte gizaki basatiaren irudia ere, hartzaren paredroa, zaiguna, hemen otsoa da mairuaren irudiaren esanahia hartzen duena.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0018 Katoliko bihurtzera derrigortu zituzten, baina beren jainkoak kristauen egutegira moldatzea lortu zuten eta beren erritoekin ere beste horrenbeste egin zuten.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Afrikan, adibidez, egunero 5.000 kristau berri izaten direla uste da erlijio-aldaketaz eta beste 12.000 jaiotza-tasari esker.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Hango jendea ona ez bazen, ez dakit beste inon kristau onik aurki zitekeenik.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Erromatarren zibilizazioarekin mende batzuetan zehar harremanetan egon ondoren, erlijio eta kultura kristauak (berandu baina erabat sartutakoak) jabego pribatuaren garapena bultzatu zuen.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0123 Izan ere, aspalditik euskal kultura (interesak medio, besteak beste) oso Herri erlijioso eta kristauaren paradigma eta adierazgarritzat hartu izan baita.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 Fatalitatearen doktrina hau, demokrazi garaietan historia idazten dutenentzat hain erakargarria dena, idazleengandik irakurleengana igarotzean, hiritarren masa osoan sartuko balitz, pentsa daiteke laster geldiaraziko lukeela gizarte berrien mugimendua eta kristauak turkiar bihurtuko lituzkeela.

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0003 Kristautasunaren eta frantsesen eraginpean, kolonizatzaile normando hauek baretu eta kristau bihurtu ziren mende gutxiren buruan, baina ez zituzten beren kultur tradizioak baztertu.

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 Biblia Kristauen idazki sakratuen bilduma:

844. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Hemen ikusi behar dena da kristauen bizitza borroka bat bailitzan hartu behar dela eta borroka honek ez duela izan behar indibidualista, baizik eta eliztarra, ez norberarentzat, baizik eta guztientzat.

845. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Santa Teresak irakurritako testuek zekartenez eta bere kontseilari batzuk defendatzen zutenez, kristaua izpiritualitatearen maila batera iristen denean, Kristoren gizatasuna harentzat oztopo bilakatzen da eta, horregatik, gizatasuna utzirik jainkotasuna hartu behar du bide gisa.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0011 Zeren eta, argudioak honela segitzen zuen, nik eta nire (kristau) kide guztiek, arrazoidunak diren heinean, egiatzat jotzen dutena, izatez horrela ez bada, orduan Jainkoak, nire gogamenean Lege Naturalaren prima praecepta horiek ezarri dituenak, zeinen bidez nik munduari buruzko neure ulerkuntza eratzen dudan, ni engainatzen dihardu.

847. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 1967 aurretik jendetzaren 90% judeotarra zen, gainerantzeko 10%-a musulmana, kristaua eta drusoa izanik.

848. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Bere garbitasuna zuri eskeintzera, onera, zure aurrera, etorriko dira gaurtik kristau errietako gazteak...

849. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0043 Euskaldunik geienen kopurua kristau billakatu zan aroa?

850. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0043 Azkeneko baldintza ori bete bearra ba'litz Erri bati kristaua deitu aal izateko, Euskalerria oraindik kristautu ez dala, esango bearko genduke.

851. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0176 Baiña Iruña'ko gotzaia izan zala esateko, batere arrazoirik ez dugula, baiñan, alataguztiz, ori benetan sinisten duan kristauari nik ez niokela, orregaitik, kontzientziko kezkarik sortuko.

852. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0176 Baiñan, eundaka urteren epe luzean kondaira oiek danak zalantzarik gabe egiazkotzat artu dituzten, eta orregaitik kristautasuna euskaldunen artera aurreneko mendean sartu zala uste izan duten millaka eta millaka kristauei, merezi duten begirunerik galdu gabe, uste onean atzipeturik ibilli dirala noski, esango nieke nik.

853. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0244 Oraindik apaiz besterik ez zala bidali zuten ordezkari Aitasantuarengana Lyon'go kristauek.

854. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0378 pentsatzekoa bait zan Galerio ez zala gudaroztearen barruan kristauak zigortzen jarraitzeko gauza izango, ortarako Diokleziano Inperatore Nagusiaren onespenik izan ez ba'lu.

855. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Gosea ayenatu zutenean, eskerrik biotzkorrenak eman zizkioten Yainkoari Mayfloweren etorritako sendi kristau on ayek.

856. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0025 Bazuten nunbait birtute aparta ortarako: egunez kristau bezela ziran; eta, berak nai zutenean, beren gogoko figura artu ta etxez etxe ibiltzeko.

857. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0017 Garai artako kristauak kezkatzen asiak omen ziren fariseuen indar-berritzea ikusiz.

858. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0692 Aintziñako kristauen jokaera ageri da emen, iñolaz ere.

859. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Ondotik, opari ederrak eskeñi zizkioten: lore xorta zoragarriak ikastolako aurrak, makil liraña aurreneko kristau bataiatuk gaur 51 urteko gizonak, zillarrezko azpillak bersolarien ikastolak.

860. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00012 Azkeneko bete da bi Abadiatarren ametsa bat eta beregain dago berriz Afrikako erresuma kristau zaharra!

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Zineko Morgan Freeman, musulmana izateko ordez, kristaua balitz, ñabarrak zoratzen du Jainkoa entzungo genion.

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Baita Europak ere, erromatarrekin eta kristauekin egina, besteak beste.

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 KRISTAU izatea erro-errotik artzen dugunean, Jaunaren Itza entzun eta gauzatu nai dugunean... kristau izatea oso zailla eta guztiz gogorra dela iruditzen zaigu, Jesus'en antzeko izatea, Hark bezala pobreekin bizitza banatuz, ez da erreza.

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Kontua ez da kristau ona izatea edo ez izatea. Benetan zailla eta gogorra pertsona izatea da eta egiaz eta duintasunez bizitzea. Ori da guztia.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00085 Bestalde, Jesusen itz auek kristau guztientzat balio dute: kristaua Jesusen jarraitzaillea da, Aren irakaspenak betetzen aalegintzen dena.

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Eta galdetzen dut: Ba al dugu kristauok mundu ontako itxaropena sortzeko kapazidadea, gogoa eta ausadia?

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Ez ote dugu erdi narraxtuta bizi den gizarte onekin bat egin eta kristau konpromisoa erabat alde batera utzi?

868. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Noski, aniztasuna nabarmendu den gizartean Elizak ezin dezake azken itza eman, baiña gizarte onek badu eskubide kristauari erratea dagokiona entzuteko.

869. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Aitortu dezagun, bertzalde, iñork gutxik sinesten duela elizak edota kristauak sor dezaken aldaketaz.

870. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Elizak eta kristauok bertze aro edo aldia asiko dugu iragana atzean utzita.

871. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Gero, Libanon egin zituen urte mordoska, era guztietako kristau taldez, herri eta hizkuntzez inguratua: libanotarrak, palestinarrak, armeniarrak, siriarrak, kurdoak eta abar, musulmanak, greziar ortodoxoak, armeniar kristauak, maronitak, drusoak, protestanteak, katolikoak eta abar.

872. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Jakina, emakumeak, ezkonduak, kristau ezkongeak, apaiz soilak eta abertzaleak baztertu eta lehendik gotzain direnetatik aukeratu behar bada Espiritu Santuari lan izugarria ematen zaio.

873. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Hala ere, oraingoz, kristau euskaldunei eta kristau abertzaleei eman zaie muturrekoa berriro.

874. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Liburuaren osotasun kristau, negarti, ezkorra alde batera utzirik ere, jalki zituen Bitorianok pinporta gorri batzuk, nere idurituan euskal izate soilaren metafora unibertsal izanen direnak:

875. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Sofrimen hutsaren sinbologi kristau negarti hori alaitu eta bere zinezko neurrira ekarriz gero, euskal harria, haritza, edo burnia baino benazkoago eta neurrikoago iruditu izandu zait beti elorri erne zaildu hori.

876. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Ori ontzat eta egitzat artu izan du siñestunak, orrela siñestu izan du kristauak.

877. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Eta toki berean, ondoren au ateratzen digu Apezpikuak: Ezagutu bearra daukagu kristauok, Jaungoikoak izan bear duela giza-nortasunaren edo duintasunaren oiñarririk sendoena, eta beragatik, baita egiazko pakearen oiñarria ere.

878. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0057 Non-nahi eta beti errepikatzen dituen irakaspenak agertu ditu: Jainkoa Jainko dela, eta gure bizitzako harat-honat guztietan hura behar dugula gidari; gizonak, Jainko-seme delakoz, errespeturik haundiena hartzen duela, eta inork ez duela haren askatasuna itotzeko eskubiderik; nekazari eta langileei zuzentasuna zor zaiotela; kontsumo eta produkzio ereduak, gaurko gizartean sartu diren eta finkatuak dauden egiturak aldatzen joan behar dutela, senar-emazteen batasunaren aurka, eta haurreen biziaren kontra, oraingo munduak pentsatuak dituen molde berriak, ezin ditzazkeala onartu elizak eta kristauak.

879. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Abertzale hori, abertzale izateaz gainera, kristaua, budista, fedegabea, demokrata, faxista, liberala, sozialista eta nahi dena izan daiteke.

880. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Baiñan naiz dogma izen ez, esan duna Elizaren Dotriña egin dualako, esan dun ontzat arzera eta sinestera bearturik aurkitzen da kristauon kontzientzia.

881. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Ebanjelioak eta elizak familiaz beti eman dizkiguten irakaspenak: ezkontza, eta kristauontzat ezkontzako sakaramentua, zein den gauza ederra eta baliosa; hitza hitz dela, eta biziko laguntzat hartua denari zor zaiola leialtasuna, azken orduraino: haurren munduratzea, eta haien hezitzea, esan nahi baita haunditzen laguntzea, begirunea eta elkarrizketa zabaltzea, elkar-laguntza eta maitasuna sendotzea.

882. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Zoriondu gaitzala
zerutar aurtxuak
aundi mallan daudenak
da beartxuak
argitu gaitzala
zure izartxuak
ikusmen oneko ta
da berdin itxuak
Belengo altxuak
jargaitzen txintxuak
denok berdintxuak
kristau sutxuak
eguberri on da jai
zoriontsuak.

883. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. larrea 0029 Esaldi honek kristau ikuspegiarekiko duen aldea dela eta, beste esaera bat moldatu da:

884. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Baina, noski hori ez da kristau baten jokabidea, eta ni igandero mezetara joaten naiz, edo joaten nintzen.

885. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00008 Gogoratu, adib., Tuteran-eta pakean bizi izan zirela elkarrekin judu-mairu eta kristauak (hemendik mundu guztia pasa da eta gezurra da Labordeta mañoak dioena: Araba ezik ez ginela erromanizatuak izan, eta oso itxian bizi izan garela; nahaste historiko ikaragarria omen dugu, historia faltsuaren bertsio bat irakatsi ei digute, e.a., e.a., Andalan-en garaietatik ere aldatu da Labordeta bordea, TVEren urdail eskertu hori...); gaskoi eta kanpotar abizen eta lekuizen ugari direla gurean; eta kastillano eta besteri besterik ez zaiela eskatu: euskara ikastea.

886. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Berehala, kristauen kopurua goraka joan zan: 1500 ziran fededunak, Xabierrek handik aldegitean; 1587an, berriz, berrehun milatik gora ziran.

887. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Jentilak irri egiten zieten eta kristauak errukiz begiratzen, nahiko ezagunak baitziran fraideak Miyakon.

888. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0019 Eta apostoluek eta gure lehen kristau haiek ez zuten eztabaida alferrikakorik egin, eta bertatik hartu zituzten 150 salmoak beren otoitzerako.

889. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Urriak 5a oso gogoan gorde behar duen data da kristau formal eta natural batetzat.

889 emaitza

Datu-estatistikoak: