XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 Bere zirikada gaiztoai aurrka egin ezik, garramuraren sua lasterr biztuten da, ta su ori bizkorr itzali (amatau) ezik, ekandu txarra arrtzeko be, aldi laburra naiko izan oi da.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 (...) adorauco dozu aimbat itzal ta erreverenciyaric andiyenagaz: eta esquintcen deutsazuzala berari ceure arimia, ceure, eguilla eta Jauna leguez, ceñegandic artu dozun izatia ta daucazun guztiya, esango dozu humiltasun eta ustebetiagaz erregu labur au: Neure Jaungoicua, neure eguillia, neure Aita guztiz maitetzallia: arguitu eguizu nire adimena ceure, argui errañu bategaz, ezagutu daguidan ondo ondo, zure aurrian euquitera noian meditaciñuan, buruan erabiltera noian eguiya santua: issiotu eguizu nire viyotza viciteco beti, zure espirituac eguiyaatan eracusten deustan era ta moduan.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 3. Aldi osoa onaurkiz zerabilten; Goikoagana yotzeko, asti oro laburrak zeritzazkieten.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 4. ¡Zeñen laburr, zeñen izun, zeñen okerr ta zantarr diran atseginkeri oro! Ayek, baña, ordi ta itxu dirala-ta, ez dute oarrtzen; aitzitik ere, sengabeko abereak bezelaxe, bizitza ustelgarriaren atsegin urriagatik, gogoaren eriotzara yotzen dute.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 ¡Onetan bai guraso geyenak orain arduragetasuna iragarten dabela! Umeak errugeak dira, euren griñak eta aragia lo dagoz; baña yantzi laburrak diriala-ta, gaurko egunean lenago itxartuten yakez.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta gaixoai eleizakoak emoten geuntseezanean, bertan dagozanai abadeak errezetako agintzen deutsenean, batez bere azken-igurtzi edo oliatzean, enintzan ni laburrena otoitz egiten, eta biotz biotzez eskatzen neutson Jainkoari, ez noski berari egokion tokira artu egien, esan oi dan lez, baiña eroan egiala mundu onetatik.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Esan gura dabenik iñor eztala ikusi ta gero, erantzunge ainbet euzkeltzale artian geratzia tamal yatelako belu baño ezpa'da be, erantzuna or da ba: Elu abixen laburr-laburra, naparr aldekua da, laster baten ikusiko dan lez.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Laburra ixanarren, bazkarra da.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Olako eskubiderik gizon bakotxari laketu ezkero, sozialistak ondasunei buruz gizartean ipiñi nai daben bardintasuna ankaz gora lioake, batzuk besteak baño aberatsago aldi laburrean egingo litzakez-ta.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Gizaseme urtietan sartua, ikusmen-labur edo ichu-xamarra.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 SEBASTIAN: Gezurrak izatza laburra du, eta esan emen egiya aguro.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Askok baño geiago zorr diodala, ez naiz ni, besteak bezain laburr Jesus onarekin ibilli?.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Ez dakit zerr egin nezakean onen laburr eta gaiztoa zurekin nazala oroitzeak ematen didan nekepetik nere burua ateratzeagatik.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Itz labur gozo, jakulatori sutzu batsuek zuzendu Jesus, Maria, Jose, Aita San Prantzisko ta gañerako zerutarrai: Ur bedeinkatuarekin zere burua, oia ta inguruak busti, deabrua uxatzeko, bere tentazioetatik obeto libratzeko: bada urbedeinkatuak indar aundiak ditu etzai onen kontra.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Gizon ospatuen eriotza, elizgizonak, erriaren edo gobernuaren langilleak, ildakoaren bizi-berri laburrak.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¡Ta oraindik itz oriek labur, bigun da errex balira!.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Andikan une labur batzuek iraganik, basobidean barrena zetorkiola emakume adiñatsu bat agertu zan ibilkera pizkorrean.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Zer bizi laburra degun... ¡o!.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Otoitz legun, laburrá, igotzen da laisterr, zeru erdi, ederrerá.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Begira zerrgatik atera degun bizitz laburr au.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 ERRKIZIA'TARR DOMINGO, O. P. ABA AGURRGARRIAREN BIZITZ LABURRA

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Laburragoa irabazten duenari laburtzen zaizka bere zorrak.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 HITZALDI LABURRA.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ona ei litzake berri labur batzuen ematea eta aleginduko naiz argi xamar erak adierazten.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Ona emen, alik eta labur ta errezen esana bretoizaleak GWALARN bidez egindako lana.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ipuin onen aldakuntze labur bat Eusko Folk-lore deritzaion liburuan (1921-urtekoan, 96-garren orrialdean) irakur diteke.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gizon langille, beargiña, irudimen laburduna izan oi da.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Bizpahirur urte huntan Eskualzaleen-Biltzarrak meza bat eman-arazten du bere bilkurako egunean urtheko Eskualzale hilentzat, prediku labur batekin.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Horrengatik, nihork ez du handik mugitu nahi izan Passicot jaunaren mintzaldia mintzaldi laburregia! bururaino entzun gabe.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Huna Luzaide, bere karrika labur eta elizaren inguruko etche multzoñoarekin.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Eta bi eskuak surat, pafa pafa deskantsuan ari zen orai, lurrezko pipa labur bat ahoan, pipa hartarik kurumilka zoan kheari beha, khe hura batere ikusi gabe, begiak han nombeit galduak.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Zoin da Perfeccionerat heltceco bideric laburrena eta chuchenena?.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Elgarretarik urrun bizi ginelakotz chehetasunak laburregi gelditu zaizkun.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Lohaken bada gutarik batbedera, bere ingurumeneko hargin, zurgin, okhin, harakin, harotz, eta zapatagin, bai eta lur langile, larru aphaintzale, artzain, ihiztari, arrantzale eta salerostunetarat, galde letzoketen eta bakhotchari bere urhaspidetako gauzen izenak, arte laburrez harrituak gindaudeske, ikusiz zembat hitz lagozken altchatu beharrak.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Ephe laburrak barne, izerdi uharrak abiatzen dira bizkarra behera eta zure eritasuna urak eremaiten du.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Lehenik bere hitz zaharrak laburrak ditu; eskuarak aldiz labur guti eta makhur horrek eztu chuchentzerik.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Orok bazakiten Mendiondon haur bat, ephe laburrak barne, amikatu, ziritu-eta hil zela.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Ephe laburrak barne, Lapurtarrek jakindu zuten, erregeak egorririk, jin zela sorgin gazitzaile bat, garratza baino garratzagokoa.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Azkueren erantzupena laburra izan da eta erakaspenez lodi.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Bien izen eta itchurak ditut gogoan atchikiak bakarrik: Kapitain, zakur larri bat, zuri beltz, arrunta, bainan indar handikoa; Garibaldi, orotako maiteena, begi ederrak baitzituen, erneak, ilea labur, margoz kanela iduri, bai eta bere beharri zabalak buruaren bi sahetsetarik dilindan osto batzu bezala higituz bazerabiltzalakotz.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Erlisionearen aldeko batzu irakasle, ez baitezpada erlisionearen mutilak; hok fedeari doazkonetan hetsiak, beren jauntzi bereziak manatzen deien bezala: horra mende hunek, urte laburrik barnean, zer ekarriko duela daukagun.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 ... Egiaren erraiteko, lantu du bertze orduz bersu hoberik, nahiz hok ere neurtuak diren chuchen, labur, eta bat bederak ondar hitzean joite ona duen.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eta bukaeran itz egin zigun Zarandona`tar Joseba`k, labur ta ederto.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta irakurle zuri otoitz labur bat bere gogo alde.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bitartean itz egingo dute labur, itzlari bikañak.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Bañotarak, ¿zertako egin
Orren jantzi itsuziyak?
Atzerrikusi begiratu ta
Bertan badira asiyak,
Telak osoro laburrak eta
Gañera gaizki josiyak
¡Zer aurrerapenak ekarri ditun
Nazkatu asko ikusiyak!
Nazkatu eta gelditzen dira
Begira dauden guziyak.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Nastu ta labur

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Turkiako emperadoreak hitzeman ditu oro; eta berehala, minixtroen manuz, gure gerlako untziek utzi dute Mytilène delako leihorra, eta bidean dire Frantziarat buruz, joan-jin labur bat eginik.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nik uste bata edo bertzea eskas dutela, ez badituzte ere biak labur, ongarria nahi luken bezala arthatu gabe uzten dutenek, bertze edo zoin lanen egiteko estakuruan.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bertze alde ongarriak galdatzen duen lana ez da hain luzea; eta behar den orduetan egina delarik, arte laburragoz eta errechkiago doa.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Igande ala astelegun, goiz ala arratsalde; ala elizetan ala merkhatuan ala non nahi, emazte guziak bethi ez buru has, bai buru has; mantilla beltch, labur, arin, argalño bat buruan, Orok bardin, ez baita batere itsusi, eta onhest baita; oraiko hemengo chori ohantze ñimiñoak baino pullitago eta onhestago bi tantoz.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jauzi batez bera jaiki; beztitu, belhaunikaturik kofesatu; meza entzun, kominiatu, othoitz egin kartsuki eta umilki; bere burua ichil-ichila utzi estekatzerat; urhatsa chut eta fermu joan tresna lazgarriraino, nehork lagundu, ez eta herrestatu gabe; aizkoraren ikusteak egin-arazi gibelerako oldar labur bat...... alferretan.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta gobernamenduak ez badu laboraria orai baino lagutzenago urthe laburrik barnean Frantzia ogi bihirik gabe dukegu.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Errukorra zalako, aldi laburrian emon ebazan Abeliñe'k, barrurengo estalkija itxitta beste soñeko gustijak, eta geldittu zan ija billoxik arrigarrizko egubaldi otzetan.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Erijotzea deritxon agura anker orrek gure bazkidien ganera bere koraña zorrotza ezarri dau, ta aldi laburrian, Jorralla'tik ona, gure bost lagun maite-maitiak eratzi ditu: Urrezti ta Ugarteburu'tar Nazari azkenengo, Dagonillaren 22'gn.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Satanas'ek eta beretarrak, bestetik, siñismenaren argia gure gogoetan amatau naiaz zentzumenaren eta giza-ezagueraren malla baño goragokorik ez dagola diñoe, eta, bada be, guk diñogun baño laburragoa dala, eta guzurtzat dau-kez gure Teolojiak erakusten dituan egiak.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Onei be itzaldi labur bat egin eutsen langille katolikotarrak ontasun eta egi-zabaltzalleak izan bear ebela azalduaz.

59. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0009 Bein guzurretan lotsa barik jausi danak,
benetan ari dala ere, galdu oi dau
ustea. Esopo'ren ipuin labur ontan
orixe agirian ipiñiko yaku
.

60. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 oar laburrak.

61. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0049 pixkatean gelditu
bide-ertzean,
eta
egotaro
labur
bat
artzen
noia
.

62. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Euretako batetik zintzilik kate labur bat zegoan, eta bestean giltzarrapo bat.

63. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Liphar labur batean, zer da hau? pentsatzen ikharatu nintzan (...).

64. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Kale labur eta luzeak iragan ostean, etxe haundi, zabal eta zakar baten aurreraino heldu zan.

65. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Joab'ren eta gudan konturako galdiak ondoren, Dabid'ek esan zetsan: - Juan zaittez oiñ etxera eta garbittizuz onak baketan atseden labur bat artzeko.

66. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Lafitte, Mitxelena eta Villasanteren euskal literaturaren kondairetan eztala aitatzen liburu au, esaten neban nik irakurgai orretan, baiña orain konturatu naz baietz, badakarrela barri labur bat Villasantek, 112'garren orrialdean.

67. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 BERRIAK ETA GAI LABURRAK.

68. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Beste itzulpen eta lan labur batzuk be argitaratu barik itxi ditu.

69. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Au be Yasna'ren antzekua baña laburragua ta errikoyagua.

70. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 EZTI - (Bizartegiko ate zirrikitotik barrura begiraka asten da. Begiratu labur baten ondoren, atzeratu ta barnean ikusi duanaren imintzioak egingo ditu, au da: Illeak orraztu, autseztu, españak margoztu, ta abar jendeari par arazteko eran. Gero berriz ere ate zirrikitora).

71. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Onatx labur negar aren iturburu: Orreaga'n Gartxot eta Mikelot'ek ango Abatak aginduta gero, Altobizkarrarena abestu.

72. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Agur, mingaiñ-luze ta lotsa-labur.

73. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Orra labur-zur; yoan-aldiari buruz diona: atsegin baitzitzayon, oraindik; ortaz birritan ari izango da (31;34-35).

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Iturriaga'k, bertsotan batez ere, beste euskal-idazlan labur batzuk egin zitun, baiñan bere izena famatu dutenak ipui edo fabulak izan dira.

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Labur, nere gaizki egin guztien benetazko damua artu bear izaten nuen otoitzean sartu aurretik; eta uts oiek Jainkoari aitortu, eta, al zala, aren ordezko dan apaizari ere bai.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Bein da berriz, eta iñoiz aspertzeke, ari zan Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari... otoitz labur au esan eta esan; eta batez ere bigarren ahapaldia ebakitzean (Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, eta gizaldi eta gizaldietan. Amen), ezin esan alako pozjarioa sumatzen zuen erraietan: Jainkoak bere bere eta betidanik duen ezin galduzko gloria gogoratzen baitzitzaion.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Gauzak polliki baino labur esan.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Orra ba: euskera, errexa eta gaiak, labur eta interesdunak.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Atal urduri ta zoragarri ontan Platon'en aburu kutunenak labur-zur arki ditzakezu.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Lurreko biztanleetara begirada labur bat irauli dezagun.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Alabaiña, Lagunartearen arikizunaz ideia xeheago bat jaso dezagun, erakusgarri antzo, Serapio Muxika'ren itz labur baiño esakor batzuk alda nai nituzke oraindik, Gipuzkoa'ko kronista izanak nekazaritzaz diñoguna esan baiditeke beste arikizunaz ere.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 Belarri-barrenean sartu zaigun mamorru txar baten ozka, edo sukar piska batek ematen digun ondo-eza, naikoa baldin ba-da, gau labur bateko orduak luze egiteko, bai luze eta luze izango dala, betiko gau ikaragarria,(...).

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Eta Aita Santuak berriz itzalditxo labur bat egin zuan, arei danei eskerrona agertuz egin zioten arrera e-derr-e-de-rra-ga-tik.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Ezin asmatuzko bere denbora-neurriek gizadiaren kondaira osoa begizizta labur bat egiten dute.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0307 Etzaitezte sekula, egintza luzeko ta otoitz laburreko giza-emakume izan.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Labur: bizitza ez da ideologiaren seme, ta bai alderantziz.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Esana luze danean gogorrago, laburra danean goxoago.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Meza ondoren elizpean itzaldi labur batzuek.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Irakurleak ba-du emen gure literaturaren gain-begiratu oso, zeatz eta orokarra, ikuspegi laburrean bada ere.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ezin al dezakete apaizak eta praileak otoitz eder eta labur au euskeraz erakutsi eta zabaldu?.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Orixe'k orain ogeita zortzi bat urte inguru, Euskal Esnalean argitaratu zuan Euskal-Literaturaren Edesti laburrean, aitatu ere ez du egiten.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Egilleak, lenbizi, nola irakurri bear ditugun esango digu; ta gero azalpen labur batzuk dakarzkigu, gertaera aien esan-naia erakutsiz.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Aratz zekusan lur gaiñeko bizitzaren laburra; ala ere bizi nai, ementxe iraun nai.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 FATURRA (Guduka labur baten ondotik, faturrak furtcha Jakeseri kentzen dio).

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 ETCHAHUN (Sartzen da kopeta ilhun, elheak labur).-... Jainkoak gab'on!.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Gizaizoa!... Gapelua buruan, docha barnean, chamar labur batez aphaindua, zinta gorria gerrian, espartinak oinetan, lurrezko pipa motz bat ezpainetik dilindan, mokanes bat, zerbeit barnean akhiloa bezala, espalda gora zaukan makhilaren puntan korropilatua, agerrarazten zuten jostagailu guzietan, bai kampoan, bai barneetan, denen irringarri.

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Aditu dute mintzaldi bat, labur eta ona, Eskualdunak maite duen bezala, pertsuak berak bezein argiz eta kantuz bethea, egunari osoki zoakana, Moulier jaun aphezarena.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Sortzez gutarteko presuna bat da, bainan Jainkoaren hautuz, Jainkoaren ama da, gure ararteko botheretsua, Jesusen bihotzerat heltzeko biderik laburrena eta seguruena.

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta bixta labur.

101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Orobat, Amayur-ko erretore izan zen Cruz Goyeneche jaunak ere eskuaraz apainki idatzi zuen eta soilik aipatuko dugu Martin de Azpilcueta, XVI garren mendeko doktorearen bizitza labur bat; Eluetearra zen.

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Mende erdi bat, ephe luzea eta bizkitartean laburra....

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 e) gogoari eman zoin laburra den atsegin lizuna (XXXIX) eta zer ondorioak dituen (XL);

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Hor eman zituen hirur urthe eta bere Liburu laburra ontu.

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Errazu hitz laburrez zoin diren bertzeen ontasuna zuzenkontra hartzen dutenak? Norbeiti berea hartzen duten guziak.

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Geldi-aldi laburra egin dauku zeruko Ama onak, bainan, dena ona eta baliosa.

107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Sobera barna sartuak ditugu orduko memento labur horiek.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 PILOTAZ.- Berri laburrak: Donibanen, Laduche-Aguerre, 50; Saint-Martin: Dongaitz, 37.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

110. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Lehen agur huntan solasa labur gelditzen zauku, orok gogoan ditugun goiti behetiez mintzatzeko.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Astelehen aratsaldean jokatu dire, plaza berean, chistera laburreko eta haundiko bi partida; lehen bizikoan, kontrarioak ziren, Saratarrak eta Camboarrak; lehenbizikoek idabazi dute. Chistera haundirat berriz, Mauleko eta Donibane Garaziko gazteak. Mauletarrak nagusitu dire huntan.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Chistera laburrekin, Boudon-Chatelainek 50, Lemoine-Aguirrek 48.

113. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Abezedeko hizki itsusienetarik ez dea? Bere lau zango-beso laburren gainean, arras patotcha zaut, apho-tzarra iduri duela edo, itsas-bazterrean, phatza-phatza dabilan karamarrea.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Marie Louise Berhabe, eritasun labur baten ondotik itzali da Baionan. Pena handia familia batean amaren galtzea. Gure doluminik bizienak heriotze horrek ezinago penaturik dauzkaner.

115. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta nun ez dira gure Eskual Herrian traka hortako gazteak? Beraz, joan bi urte laburrentzat Afrikara!!

116. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Beren izena ezagutarazi eta, Afrikara joan nahi dutenek 6 egunez egonaldi labur bat eginen dute Parise ondoan, edo berdin hurbilago, armadarat joaitean bezala osagarriz edo jitez Afrika barnean bizitzeko on direnetz jakin dezaten jaun batzuek: ez da hor ere izitzekorik deus, holako bat baitute ikusirik soldado egonak direnek!

117. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Su eta ujoldeen yoalea entzun orduko berriz, gau beltz eta bildurgarri ayetan, soinean zituzten jantzi laburrekin, erriko biztanle geienak, urduri karrikaratzen ziran euren laguntza beartsuei eskeintzeko.

118. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lenagoko Grezia'tarrak be ogeta lau ordu eukezan baña berarizko era oneitakoak: amabi ordu egun-argiz eta beste amabi gaberako; orretara, etziran ordu guztiak bardiñak izaten, esaterako, neguan gaua luzatuten danean, gabeko orduak be udan baño luzeagoak izaten ziran eta egunekoak, udakoak baño laburragoak.

119. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Baña, au lana! Diñogunez, eguzki urtea, urtea ta sei ordu ingurukoa da, baña sei ordu oneik be eztira osoak, amaika minuto laburragoak dira: eta urteko amaika minuto oneik, ibilli ta ibilli, egunak dagiez.

120. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Gure Lendakari jaunak, itzaldi labur batian, euzkal abendak gizaldiak aurretik dirala, azkatasunaren etsaiaren aurka izan ditun burrukaldiak, elesti eder baten egiztatuaz, gure itxaropena sendotu ta etorkizuna garaitzeko sinismen sutsua euzkeldun biotzetan sar erazi zigun.

121. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Onetariko batzuk astertzera noa artikulo labur baten.

122. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Saill ontan liburu eta aldizkarien berri emango dugu labur, baita kulturaren inguruko gertakari nabarmenenak ere berton iasoko ditugun.

123. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Labur bearko, emen ezpaitugu zabalunerik nai genukean bezin luze berriok emateko.

124. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Ezin neike geyagorikan
Jarraitu emendik gaur,
Nere laguntzat ementxe ditut
Saldiya eta bi txakur
Nere itzak geratzen dira
biotzez baña labur
Orain guztio'ri Agur...

125. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Konsonante oklusiben ondoren ezezik... beste konsonanteen ondoren ere kendu... bide laburrena.

126. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 Or aurrian dabiltzak andrak, daukezanak eta eztaukezanak erakusten, gonak gero ta laburrago, eskotea gero ta luzeago, mamiñak eta koipeak agertzen....

127. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 PlE.- Zabala bearko dau ba! Noiz ikusi gaitu ondarrutar andriak aingira kumien antzera gona labur eta papar zabal?.

128. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Ale honetako antzerki-lan biok Idatz ampamp; Mintz VI. Literatur Lehiaketan sari bana jaso eben; 1987. urtean antzerki laburra gaiaz eratu zan lehiaketan, hain zuzen.

129. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 Ipini eizu multzo bakoitzean izenburu edo titulu bat eta irudi bakoitzaren azpian azalpen labur bat.

130. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Hegaz egiten dabe gehienak.
4hanka labur edo hankarik barik
.

131. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 - Labur esateko, irakurgaiak horixe dira, denporea emoteko ederlanak.

132. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Une txiki edo labur baten lantegitik urteten ba eben, Jaurlariari, Gobernadoreari, diru geiago eskatzeko izaten zan, ari edo firu urrezkoak eta oial garestienak erosteko.

133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Ikusi doguz on Bitorren ekintzak, bere bizitza laburrean: musika eta abesbatzak, euskal idazkaritza eta antzerkia.

134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 SUTONDOAN bildumak ere badaukaz beste proiekto batzuk bidean, epe laburrean kaleratzeko asmoaz.

135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Epe labur edo luzeagoan, baiña euren gain igarri ebela pixu itzal ori.

136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Labur: auxe da Jesus'en Teresa deunak, Eleiz-Irakasleak, guretzat dakarren mandatua; entzun daiogun, geure-geure egiñik.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Naigabea ekarri ta gogoa kendu egiten dausku Autortzak , gure okerren kitugarritzat zigorren bat edo ez-bearren bat leporatu, edo neke-aldi labur edo luzeren bat eroan bear dogulako.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Jainkoaren Berbeari buruzko alkarrizketa labur horrek itaun barriak sortuko ditu; katekisteak batzen jakin behar ditu edo, sortu ez badira, sortzen, taldean hausnartzeko:
- Hemen, lurrean, ez gara inoiz ere guztiz zoriontsu izango?.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0013 Egitadetan luze
barriketan labur
Bizkaiko burdineaz
esaera zuhur;
alorra hautetsi ta
lur gogor nahiz samur,
goldea artez daroa
ez gatxera makur
.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Bere bizitza laburra ez zan izan besterik, egunerik egunera bere burua iltea baiño, eta azkenengo unean, antza degoanez, bat batean bete eban zeregin ori.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Or agertzen dauz edateari buruz eritxi batxuk eta labur esaldi onetan iragarri leiz: Ez daukat beste lagunik, bildurra baiño.

142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Ikus dagiguzan, adibide laburrez, bizkaieraz gaur-egun darabilguzan adizki batzuk:
NIRI / ZURI.

143. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Idazle lez nobela laburretan asi zan, 1900'rantza batez be, dizdiz egiten asirik, eleberri munduan.

144. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Azken baten, The Iron Heal (Burdiñezko orpo-azurra) eta Revolution, eta aipamen labur an biribiltzeko, The Valley of the Moon (Illargiaren arana), landako ta uriaren arteko diferentziak nabarmentzen dituna.

145. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 2. BARRI LABURRA BERE LANAZ 6 Bere lan poetikoaren barri zehatzago eukiteko, ik. beherago sarrera honetako 7. atala (Edizio honetarako erizpideak) eta bere olerkien argitalpenen zerrenda.

146. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 Honek hauxe adierazten dau: gorde diran lekukotasunen arabera, itxura baten behintzat, Azkue nahiko berandu hasi zala idazten (47 urtegaz edo), eta aldikada labur baten bakarrik jardun ebala zeregin horretan.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Alde batetik, gorago esan danez, autore honek bere burua aldikada labur baterako baino ez eban ikusi literaturagile moduan.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Sareak trein eta bolintxak baiño laburragoak ziran, ari meiago ta mailla andiagoko.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Treiñeruak baiño ia iru metro laburrago ziran luzeran.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Gorputz-mukuru ontan, ots, Erri-Talde ontan, abertzale, sozialista, euzko indar, komunista, eusko-langille, exkertiar, mendigoizale... labur, alderdi ta talde guztietakoak alkartu ziran.

151. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Batzorde au, alan be, iraunpen laburrekoa izan zan, 1936-ko urrillaren 7-an guzti ori Eusko Gobernu barriak bere pentzura artu ebalako.

152. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Zalla ta Balmatseda bitarteko Errera'n, Euzko Gobernuak lez, guk be egotaldi laburra bota dogu.

153. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Aldizkarietan liburu agerpen unean erreseina laburra egitea, ez da, ondo dakizu, kritika ikasi ta aztertua.

154. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Labur esateko, jorratzea premiazko da.

155. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 ADIMENDUA-ZUHURTZIA
- Oro bertzeentzat kontseilari on
- Asko balio du indarrak, gehiago buru azkarrak
- Baginaki, baginuke; baginu, baginakike
- Alferra hizlari eder, mihi luzeak eskua labur.

156. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

157. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

158. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 Iluna hurreratu bada ere, une labur batetan berarekin egoteko era izango dut gaurkoan ere. Jakin nuen ez gero Ana-ren eguneroko lana zela artaldea etxeratzea, gure etxean inork agindu beharrik ez du ni ere langintza bera egitera etortzeko. Egunero, ilunabarrean, berarekin hitz batzu egiteak, benetan zorionez betetzen nau. (Begiratzen du bera etorri den aldera).

159. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Helburu behinena, zentsu-informazio guztiaren baliagarritasun osoa garantizatzea zen ahalik eta epe laburrenean.

160. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 LABURBILDUMAren bigarren edizio honetan aurkezten diren gaien kopuru zabalak eta beren tratamenduaren laburrak, gai bakoitzetik hautetsitako datu gutxi batzuk, herrialde desberdinen adierazleak eta beren eboluzioa grafiko eta argazkiekin eskaintzeko bidea eman dute.

161. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0014 Agregatuak (sarrera edo errenta batez ere) agregatutan banatzeko estudio labur bat egiten da.

162. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 - Hezkuntza lana zuzper eraziko eta heziera hutsuneak bete ditzaten ikastaro laburrago eta zehatzagoak eratu.

163. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0056 Halaber, urtebete baino epe laburragorako maileguak ere hartu ahal izango dituzte bere behin-behingo dirueskuarte-beharrei erantzuteko.

164. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urtean zehar egindako lanaren azterketa labur bat egiteko orduan, lehenik Donostiako hitzaldi-aretoa aipatu behar da.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2 - Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00201 1.1. Kontzertu eta Komenioaren historia laburra

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Dantzen ondoren beste erle batek alde egiten du, etorri, polena ekarri eta honek ere dantza egiten du; denbora labur batean, ehundaka erle joan da altxorrera eta bertan bildu.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2.- Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Funtzioen ikasketa eta adierazpide grafikoa egiteko prozedura ordenatu bat iradokitzen dugu, gure ustez, ikasleentzat laburrena (ez du esan nani bakarra denik. Gainera, funtzio bakoitzak ikasketa berezi bat behar duela konturatuko zara).

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00002 Halaber, bi punturen arteko distantziarik laburrena, bi puntuak lotzen dituen zuzenaren direkzioan neurtzen dena dela, eta gainera distantzia hori neurri absolutua dela.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Esaldiak laburrak baina ongi egituratuak izango dira.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0035 BIDERKAKETA: biderkaketa, batuketa laburra da.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 61. Biderkaketa, batuketa labur bat da.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 ESPERIENTZIA 11 Orain arte monomioen arteko eragiketak egiten ari izan bagara ere hemendik aurrera Q multzo barruan (erreferentzia bezala hartzen duguna) erabil ditzakegun propietateen zerrenda bat emango dugu, baita propietate bakoitzaren laburdura (idazkera laburra) ere.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Horregatik neguan egunak labur eta hotzak izaten dira.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Aurreko hankak laburrak dira, baina esku handi eta zapalak ditu, lurrean zuloak egiteko hatzazal sendoez hornituak.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0024 Hala ere, oraindik berriak diren beste neurtoki batzu ere ba daude (Areatza eta Undurraga), eta beste batzu ipini beharko dira epe laburrean.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Garrantzi handiko teknika dugu erretratuarena, izan ere erretratu bidez luze edo labur, zehatz edo orokor aurkezten bait zaizkigu istorioetako pertsonaiak.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 3. Protagonistaren erretratu labur bat ere eskaintzen digu.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Gaur egungo nobela tankera bestelakoxea da, biziagoa, zuzenagoa, azkarragoa, esaera laburragokoa.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Esaldi laburrak gustatzen zaizkio, koordinatuak gehienbat.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0051 2) Airearen igurtzimendua kontutan harturik, gorputzak (edo projektilak) egiten duen bidea laburragoa da.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0032 Hodi batetan ura igaroten bada, hodi hori estua izatean baino zabala izanez ura obeto igaroko da; eta hodia laburra bada, luzean baino obeto joango da ura; ura berean, hodi barrua leuna bada, zimurtsua izanda baino erraztasun gehiago izango du igaroteko.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0032 Era berdinean, elektrika indar eroale batek, lodiak meheak baino eta laburrak luzeak baino erraztasun gehiago emango dio indarrari iragaiteko, erresistentzia gutxiago eginez.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0055 Pila iruditzen duen marrazkian, zutitara (bertikalki) egina den alde luzeagoak polo positiboa adierazten du, potentzia gehien duena, eta laburragoak ordea, potentzia gutxiagokoa, polo negatiboa.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Gaingiroki, lurreko komunikazio-sareak Gipuzkoan, honexetan du funtsa: Irun eta Donostia lotzen duen ardatz labur eta zabala (karretera, autopista, bide estu eta zabaleko trenbidea), eta bertatik bi adar ateratzen dira: bata, Donostiatik hegoalderantz, Oriaren erdi-ibilguraino (karretera eta bide zabaleko trenbidea) eta bestea, Donostiatik Mendebaldera, Debaraino, gero, honen bailaratik Eibarreraino jaitsiz (karretera, autopista eta bide estuko trenbidea).

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Askotan gizakia bera izan daitekeen kultur eremu bakartzat jotzen omen da eta ondorioz desarroilo teorikoa erabat laburra geratzen zaigu.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0032 Hona hemen, labur xamar adierazia: a) Zientziaren metodoaren ardatzak.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Iraultza sozialistari buruzko bere teoria puntuotan labur daiteke: 1.- Iraultza egoerak hiru ezagugarri hauek ditu: a) Gobernariek berez aginteari eusteko duten ezina.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Batasun politikoak iraupen laburra ezagutu bazuen ere, desarroilo berdintsuak eta kultura bakar batek eman diete nortasuna Arabiatik kanpo islamdutako herriei.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Informazio baten helbidea jakinez gero, atzipen-denbora oso laburra da, tartekoa; baina kontutan eduki behar dugu ferrita eta erdieroalezko memoriak ehun mila aldiz azkarragoak direla : diskoen atzipen denbora / memoriaren oinarrizko zikloa.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Buruen selekziorako denbora, besteekin alderatuz arras laburra da.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0114 Formato hamartarren artean berriz, formato paketatua zonaduna baino laburragoa da.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Elurrezko gizontto gizarajoa! Bai bizitza laburrerako deitua zegoela gure gizonttoa! Denbora guttira, eguzkia irten zen doi-doi hodei artetik.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 Orduan, protoia eta Lewis-en azido tipikoetatik aparte, elektroizaleak maiztasun gutxiko espezie kimikoak dira edo oso bizitza laburrekoak.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0160 Itsasuntziak 1750 m hegoalderuntz nabigatu ondoren gorapen-angelua 43ampdeg; izanik, zein izango da argiraino izango duen distantziarik laburrena?.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0358 Aipaturiko populazioetan, ontogeniak, arraultze txikerrak erakusten bide zituen, eta bai, zenbait larba-organo trantsitorio, desberdindu gabeko maskorra eta fase pelagiko laburra ere.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Kondatzaileak, sarrera gisa, ipuin labur bat irakurriko du.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Hain denbora laburretan hainbat gauza ikusi ondoren, erdi zoraturik gelditu zen Harkaitz.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Ukipen honek zirkuitua itxi egiten du eta epe labur batez lanpararen elektrodoetan zehar korronte elektrikoaren eroapena errazten du, elektrodoak goriztatuz eta beraien inguruan elektroi-hodeia sortuz.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 - Marruskaduraren iraupenak, oso laburra izan behar du.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Teknika honi inguru-programazio laburra deitzen zaio.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Honela, NC esaldiaz banan bana eman behar zaizkionetik hasi eta makro-programazioa onartzen duena arte heltzen da aukera bien artean era batera ala bestera geroz eta erabiliago den inguru-programazio laburra aurkituz.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Prozesu-irudirik ez duten kontroletan erreakzio-denbora laburrena seinale heldu eta, kasualki orduntxe lantzen bada seinalea, hori izango da.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Kontrol hauen programa-ziklorako behar den denbora besteetan baino laburragoa denez gero, erreakzio-denbora ere txikiagotu egingo da.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0166 Enpresari berdin izango zaio, epe laburrera bederen, produkzio-ahalmen guztia aprobetxatuz produzitu edo geldirik egon, kostu finkoak ez bait dira aldatuko.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Hau ere utzirik, Bilbon medikuntza ikasten hasi zen, denbora laburrera berriz ere bertan behera lagatuz.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honako zenbait ekintza hots, arbela ondoan nahiz lurrean eserita edo eta aulkiaren gainean zutik egotea da, besteak beste, proposatzen dugun lan-egoera; ikasgela barneko korrikak eta txango laburrak ere erabil daitezkeelarik.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Labur esanik, honelakoa izango da higidura: 1. Hasieran A puntuan askatzen da, abiadurarik gabe.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Musikagile bilbotar honek, bizitza laburrean obra gogoangarria utzi zuen.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Hemen landu genitzake: irudimena, idazteko zaletasuna edo animalia bakoitzaren deskribapen laburra, adjetiboak propiedadez erabiltzea (hitz bakoitzari dagokion adjetiboa ipiniz)...

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Beste bi ohartxo bakarrik labur esanak: Zuretzako oharrak, irakaslearentzako oharrak liburu barruan doaz, hizki txikian eta urdinez koloreztatuak.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Ikurrak asko ugalduko liratekeenez, denbora laburrean txinatarren alfabetoaren moduko bat izango genuke.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Lan-Zuz.) Lan-erlazio behin-betikoaren aurretik eta hartara gauzatzeko asmoz ezartzen den epe laburreko lan-kontratu berezia:.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Lasterketa egingo dugu, ea korrika nor heltzen den aurrena, ni bide luzeenetik joango naiz eta zu bide laburrenetik esan zuen otsoak.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 (2) Kontabilitate-plan orokorrean kontu egokirik ez dugunez, bankuan agertzen den zorpetze hori epe laburreko mailegu kontsideratzen dugu.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 PASIBOA. Kapitala eta erreserba. Epe luz. eta ertain. zorrak. Epe labur. zorrak.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Pasiboan, bestalde, epe laburrerako zorrek gorakada izan dute, eta epe luzerakoak aldiz jaitsi egin dira.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Epe luzerako zorrak epe laburrerako bilakatu dira, seguraski bere epemuga hurbilago dagoelako.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 b) Ereduarekiko izandako desbidazioak: Desbidazioak. Desbidazioak. AKTIBOA. Eredua. Ibilgetu garbia. Izakin garbiak. Bihurgarria. Erabilgarria. PASIBOA. Eredua. Kapitala eta erreserbak. Epe luze eta ert. zorrak. Epe laburrerako zorrak.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Zorrak epez aldatu dira, epe laburrerako bihurtuz.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Epe laburrerako zorrak aldiz oso goitik zeuden ereduarekin alderatuz.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 2) Epe laburrerako mailegu gehiago eskuratzea.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 3) Epe laburrerako zorrak ordaintzea.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Hobe luke epe luzerako mailegu horien zati handia, epe laburrerako bihurtuko balu, ez bait du horien beharrik eta kostu-gehigarriak ordaintzen ari bait da, epe luzera dirua eskatzea laburrera eskatuz baino garestiago bait da.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Leku ezberdinen arteko distantziak laburrak dira, eta oinez joan daiteke leku batetik bestera.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Zein da luzeena?. Laburrena?.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0027 Aipaturiko baldintza hauek bete daitezen, txirbil-sekzioa laburra izatea beharrezkoa da.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Jarrera bien segida diakronikoa egingo dugu, labur bederen.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Hitz laburretan, haizearen energia eguzkitiko energiatzat har daiteke.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 Irakur ezazu isilean Neskamearen marmarrak izeneko antzerki laburra ZIPRISTIN 8ko 101. orrialdean.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 Ariketa honetan proposatzen dizugun lana honako hauxe da: hitz horien esanahiak labur eta garbi zure koadernoan idaztea.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 Aurreko azterketa guztia, aplikagarria da P konpresio-karga pean den 1.4. irudian irudikatutako zutoin edo zutabe labur batena bezalakoaren kasuan ere.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0465 Formula honek, zutabe lerden eta laburrak irudikatzen dituzten bi grafikoekin elkartzen den kurba ematen du.

235. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Halarik ere, labur xamar mintzatuko gara; bai erronkarierazko azentuari buruz dauden dokumendu fidagarrien urritasunarengatik (Mitxelena eta K. Izaguirre, funtsean, Bonapartez kanpo; nahiz kontutan hartuko Estornes Lasa eta Koldo Artola-ren ekarpenak); eta bai erabilia ez den euskalki baten interes pragmatiko mugatuarengatik.

236. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 - Irentsi gabeko maileguen arazoari ez diogu azkenean, egunetik egunera hartzen ari zen geroz eta neurri zabalagoa kontuan izanik, halako aurkezpen-ataltxo labur bat besterik eskaini.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0011 Hura zen bere bizitza laburrean.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 Unanuek eraztun bat begiz jo zuen eta hitz laburrez bitxizaleari esan: - Hauxe, eraztun hauxe behar dut. Zenbat balio du?.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 Desertuko ihiziak (basapiztiak) halatsu ibili ohi dira gizon armatuen beldurrez (1) Etxahunek hitz laburretan aditzera ematen digu Justizia engainatu nahi izan zuela. Azal dezagun nola izan zen iruzur egite hau, Pierre Lafitte euskaltzain zenak labur-bildurik Jean Haritxelhar euskaltzainaren liburutik.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0084 - Honela lehenago disparatuko dute eta laburragoa izango da nire hilzoria *hilzoria: agonia.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 - Zure mantua gris bilakatu da jarraitu zuen berak esaten geldiune labur baten ostean zure adatsak ere grisak dira eta zure azala harrizkoa da.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 18- Arre, arre, astotxoa Herrikoia. Abesti labur bat da eta badu bere doinua.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Poxpoloak
Egunkariak
Belar lehorra
Ardaskak
Sua!
Suaren inguruan dantza...
Kea goruntz doa
Gau sakonean ilargia ageri da
Urtearen gau laburrena
San Juan gaua!.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Gezurrak zaina labur - oihukatu zuen Txarra-txarra dortokak.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0090 Metxa labur bat prestatu eta oihu egiten dizu: - Ospa hemendik! - Bizikletara igo eta zubia zeharkatzen hasten zaretenean, Kruptschen autoak bihurgunea kirrinkaka hartu... eta draka! gelditzen da.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0064 Bestalde, bazuen Etxeko Jaunak oso gogoko zuen hitz bat. Hitz labur bat zen: Milesker.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0098 Orduan, goitik, behetik, alde guztietatik zetorkien durundaren erdian, tik-tak hots labur eta ahulak iritsi zitzaizkien. Aztoraturik entzun zituzten.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0133 - Egikizun labur bat bete dezazun gura nuke eta amaitu bezain laster joan zaitezke Aberasturi-ra.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Ingalaterran egon nintzen denboraldi laburrean, irabazi dexenteak egin nituen handiki askori eta beste batzuei ganadua erakutsiz; eta bigarren bidaiari ekin aurretik, saldu egin nituen seirehun liberatan.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Alderdi Sozialista Bateratuak badaki British Home Officeren neurri diskriminatzaileek ezinezko egiten dutela epe laburrean beren ordekoak Britaniara etorri ahal izatea, baina haien ustez arrazoi horrexegatik are garrantzitsuago gertatzen da esperientziak trukatzea.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Errepide Handirako bide labur bat erakustera etorri naiz zuekin.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Eta sorbalda horik, ile labur horik maitatu ditu Josebak, debaldetan, atzetik, hurbildu gabe; luzaz segitu du aurpegiaren deskubritzeko, bainan egiazko maite aldietan bezala ez du ikusi; beti zerbait tresbeskan; itzalak aurpegia begiei kentzen edo ezkina batek ebasten.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Gezurrezko andere hori bilatzen ari da orain karrikako begitarteetan; hainbeste ile labur, beltxak gehienak; sekulan behar den hura.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Baina begiak gogorki hertsi nituen eta, emeki emeki, pauso laburra emanaz, kotoizko airean hegaz bainenbilen, arazorik gabe eta eroso, infernutar bide hura zeharkatu nuen.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Hitzak laburrak izan ziren, zera nahi zuten, ni beraien errealitate eta egitasunaren testigu izatea, beraien izakeraren berri izan eta bizitza gonbaratu eta ezagutzea.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Hortik ateratako datuei formula aplikatu eta horra hor labur eta zehatz nola zauden adierazten dizun indizea.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Bazterretik, zuhaitz tarte guztiak jauzi berdinetan betetzen ditu, pausu laburrez, erritmo geldoa, hasieratik bertatik indar oro gorde eta lanegin behar dute giharretan konzentratu soilki, zangoetan.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Eta hik haurraren arpegia erakusten diok, eta hura arpegia ere bestearena haurrarena ikusterakoan, eta hik lasai egoteko esan, eta berak harridurazko lehen mementuak igaro ondoren ferekatzen hasi, eta hik detaile guztiak kontatzen dizkiok, eta berak ea zer egin zezakeen, eta hik ba beno handik piska batetara janariarena tokatuko zitzaiola, eta berak ez zeukala ezer egiterik, eta esne apur batekin aski izango litzatekeela, eta berak isilune labur baten ondotik ikusiko zuela ea zer egin zitekeen.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0027 Solapak altxatzen dituzte, batzuk beren aterkien azpian babestuz, besteak buru makurtuen gainean periodikoak eusten dituzten besoak altzatuz pauso laburka korrika hasten dira.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Aurreko oinak atzekoak baino laburrago ditu, bada, eta burua behera duela ibili behar izaten du.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Harrigarria! Denbora laburrez pesimismoaren maistra egin zen.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0013 Aldareruntz begira eta inor ikusi gabe, zeharkatu zuen pasillo laburra harik eta aurreko aulkietan eseri artean. Emakumezkoenetan gainera.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Segundu labur batzuetan fagadi bati adi adi gelditu zen.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Ba dakizu: oso denbora laburra egin ohi dugu denok lantoki hauetan.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0010 Oreinak astapenean, herabe bait zen, ez zion deus ere erran; bainan emeki emeki adiskidetzen zioazten eta denbora laburraren buruko minak bilakatu ziren.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Handik puska baterat ez nuke erranen denbora luze ala laburra izan zenetz, indar pixka bat sumatu nuen eta galdegin nioten: eta zu edo zuek nor zarete?

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0056 Etxeko lutoa bukatu arte Pura Vicario-k itxoegiteko exigitu zuelako ez zen laburragoa izan.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0014 Baina bestalde, betidanik dut ohitura telefonoz labur izatekoa.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0095 Instant labur bat besterik ez balitz izan.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Jendeak noizpehinka begirada laburrak egiten zizkion Edurneri.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Dendako ate zulotik kalera atera den katu beltzak burua batera eta bestera erne baina patxadaz mugitu, gizon arrotzari begirada labur bat egin eta poliki joan da, nagi, bakarrik, ezker aldeko baratzean barrena.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Denbora laburrez konputagailu, ikusgailu, entzungailu, radar, satelite eta antzeko tresna berri-berrien berri bereganatu zuen maisu-maistra etsituen haserrerako.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 - Eta zer sentitzen zenuen? - Zer sentitzen nuen? Ez dakit nola esan, ezin dut hitzez azaldu, benetan gogorra izan zen, laburra izanagatik segundu bakoitza jasangaitza zitzaidan, hantxe bertan akabatuko nindutela uste nuen, basati horiek!...

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Ordiziaren inguruetan atsedenaldi laburra egin eta jarraian Tolosarantz abiatu ziren, han bazkaltzeko asmotan eta zaldien aldaketa egiteko.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Aita, ostera, trankil hutsa, baserritarra aspaldian utzia bazion ere haitzurtzan egiteari, berba laburreko eta gogorra.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Haatik, labur iraun zuen gure ama zenaren alegrantziak.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Ezin nuen eztula menderatu, bizitza, mundua, taberna itotzen ari zitzaizkidan biriketatik eztarrira bitarteko pasadizoan, ez naiz ezertaz oroitzen, hospitaleko maindire zurien artean hogei bat egun, senarrak ez zion inori adierazi nora eraman ninduen, haren bisitaldi aspergarri bezain laburrak bakarrik izan nituen, besterik ez, hogei bat egun eta etxeratu ninduen berriro, itsas ondoko etxera eraman ninduen, (...).

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0013 Neskato bat, alkondara koloretsu eta gona oso laburrez jantzia, kristalezko untzi bat eskuetan, untzia mailubiz betea.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 11. Gutuna LABURRA BAINA ZABALA

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 Garai hartako tituloak horrelakoak ziren, luzeak, liburu hori normalean izen laburragoz ezagutzen da: Robinson Crusoe.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Naturak behin eta berriz gogorazten die mexikarrei bizitzatik heriotzara dagoen tartea oso laburra dela eta garrantzitsuena, beraz, bizitzan zoriontsua izatea dela.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Egunak geroz eta laburragoak ziren eta ordu gehiago zuten beraz, ikasteko eta solasean patxadaz aritzeko, eskubiko paretaren kontra bazterturiko mahai baten erdi-erdian jarrita zegoen butanozko kinkearen argitan.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Baina mundu honetako pakea derrigorrez laburra izaki, eta nabaritzen du dagoeneko konpainia txarraren alarma; honek ernegatzen du, eta: a!..., esaten du, beso eta espantu.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Herriak bere siratsaren jabetasuna eskuratzeko iragan beharreko bilakaeraz aritu naiz, nire errekurtso txiroek permititzen didaten eran, hitzaurre honi jarraitzen dion nobela edo narrazio laburrean.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 - Zerbait edan nahi al duzu? - Ez, mila esker - eta isilune labur baten ondoren nire lanari ekin nion.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0011 Abentura merke eta laburrez abaildua, (...).

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Irribarre triste labur bat marraztu zitzaion ezpain bazterretan, gezur hura barkatzen zidala nolabait adieraziz bezala.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Labur, edo hobe, estatistika bezala esateko, gainerako hemezortzi gutunetatik, ziren: - Zazpi postal anonimo, sexu eskaintza gordinak eskuz idatzita, denetan komunista zikina hitzak zetozela.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Labur: aldaketa handia ari da gertatzen berekin.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Arbela zegoen tokitik, ikasle harrituei begira, Kokolo aurreko egunetan Argomedorekin ikasitako hitzaldi laburra botatzera prestatu zen: - Chiletar maiteak!- hasi zen esaten Pinochet omen zena.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0028 Oso bide laburra zen egoitzatik hara.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Iritziak denboraldi labur batetan nola aldatzen diren ezagutarazten dute panels hauek.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Horregatik esan dugu denboraldi labur batetan gertatzen diren aldaketak aztertzeko dela egokia lanbide hau.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0274 Gaillaurko lepotik igarotzen den bidea (lehenagoko kaltzada zaharra), Oñati Narbajakin elkartzen duena, Oñati aldetik Salvatierrarako biderik laburrena da.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 BIDEZ BIDE Koldori, aspaldiko eta laburreko, hurrean betiko, adiskidantzaz.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Atzo aspaldiko eta laburreko adiskide batekin para nintzen.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Gaueko hamabietan, atzokoetan, aspaldiko, eta laburreko adiskide bat berridoro nuen.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Arazo larri hau nolabait konpontzeko edo arintzeko behintzat, nik bide hauk proposatuko nituzke: 1) Euskarazko eskoletan, norberaren herriko euskalkiaren berri labur bat eman, funtsezko xehetasun egoki batzuk adieraziz.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 , saiaera laburrez hornitutako liburu eder bat da.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Haatik bi hizkuntzen arteko indar harremanak aldatzen ez diren arte gure herrian, bilinguismoak hispanizatzea esan nahiko du; euskararen tokian erdara ezartzea epe luze edo laburrago batetan.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 ENSEIU.: Kaixo Patxo! PATXO: Aupa! E.: Hitz laburretan esanda, zeintzuk izan dira MASKARADA-ren jaiotze, eboluzio, eta zergaitiak?.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Eta epe labur baten buruan, bihurtuko da APETI.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 Horretan lagungarri, ustez, horra zenbait gogoeta labur baino laburrago.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0033 Bedi foku puntual batetik sortzen den argi-pultsu labur bat; (...).

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0003 Batzuk laburrak, oso abartuak eta ugariak: dendritak.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 Labur bederen, aipa ditzagun ezker berriko bi saio.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 IDAZLEEI EGINDAKO GALDEREK IZAN DUTEN ERANTZUNEN AZTERKETA LABURRA

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Halere, kazeta honen historia laburrean zehar bilakaera aparteko bat somatzen dudala erranen nuke, beste euskal aldizkarietan ikusi izan ez dudan bezalakoa.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Baina, Descartes famatuak zioena egia baldin bada munduko gauzetan partekatuena dela zentzu ona aitortu behar da biziki labur gelditzen dela gauza hori, bereiziki emazteri dagokionez, Euskaldunen artean, eta sudurra ez errateko beste zerbait adimena baino luzeago dutenetan ez garela zoritxarrez bakarrik Euskaldunak.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Hau da orri labur hauen gai nagusia.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0053 Horregatik testu laburra bilatu nahi izan nuen lehendabizi, eta Usurbill-ko erriyaren ordenanzak tamaina egokia izan zitekeen metodologia finkatzeko saiogune izateko: (...).

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Sketch horren ondoren argibide-sekuentzia labur bat ematen da sarritan, zeinu bisualak erabiliz, sintaxiari eta lexikoari dagokion hizkuntz fenomeno bakoitza adierazteko.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Britania Handian bertan filmaturiko sekuentzia laburrak dira hauek eta ikasgaian aditzera eman nahi den hizkuntz funtzioa irudikatzen dute.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Ad spots deitzen diren spot oso labur hauetan, zenbait amarru tekniko erabiltzen da lexiko-punturen bat edo hizkuntz egituraren bat bereziki lantzeko.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Doc spots deituak, Britainia Handian, kanpoan eginiko dokumentu-filma laburrak dira.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Zenbait zirriborro labur dela medio, zenbait informazio ematen dute herrietako bizitzari eta biztanleei buruz, eta, hain zuzen, emanaldiaren ondoren gelan eztabaidarako nahiz solaserako bidea eman dezaketen sekuentzia laburrak dira.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Dokumentu-spoten lagungarri gisa egiten den iruzkin laburra ama-hizkuntzan emango da lehenengo 15 emanaldietan eta ingelesez ondorengoetan.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Tresnak Sarritan mintza-ariketa labur hauetarako aski izaten da edozein tresna edo gauza arrunt eskuratzea.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 3.- Ebraieraren Historia laburra eta berbizte-prozesua

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 a) EBRAIERAREN HISTORIA LABURRA

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Asmoa? Arestian aipatu dugun zenbaki eta orrialde berean dago erantzuna, laburra bezain mamitsua: hizkuntza basati horri kultur-mentua txertatzera datoz.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Labur, eragozpenak aurkeztera goaz: - Euskal Eskola Publikoaren sare bakarra bi zutabetan oinarritu behar da: ikastola eta eskola transferituetan eta bien arteko batasun-prozesuaren fruitu izan behar du, ez batak bestea anexionatzearen fruitu.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Hiru sail hauek nahikoa ezberdinak dira, eta lehena liburu labur eta zainduez osaturik dago, oso testu gutxirekin.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Azken sail honetan, gainera, idazkera lotua (irakurtzeko errazagoa eta testu aldetik laburragoa) eta inprentazko idazkera ditugu.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Literatura lantzeko eta irakaskuntzarako, labur esanda.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 ONDORIOA Azterketa labur honen fruitu bezala zer ondorio atera genezake?.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Laburra izan zen beretzat mundu hontako bizitza, baina bere iragan laburrean zenbat lan on egin zuen ez da hain erraz neurtzekoa.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Denboraz izan zuela diot bizitza laburra, ez ordea ekintzaz.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Bere lana ikusirik argi dago denbora labur hura ongi aprobetxatu zuela eta edonori zaio luze; baina jakin zazue 35 urte bete gabe hil zela, 1884ko otsailaren 29an, intelekto lana hain buruz bete zuen gizona.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Maileguzko hitzei buruz hasia den lana aipatu du txosten labur batean euskaltzainburuak, jarraipena eskatzen duela agertuz.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Hitzaldi laburrak izan dira denak.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Tarteko egoerak oso ezegonkorrak dira eta oso bizitza laburra dute.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Disoluziotako kate batetan dauden elkarrakzioen problemak bi zatitan bana daitezke: alde batetik lorbide labur delako elkarrakzioak, (...).

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0029 Katearen perturbatu gabeko dimentsioek lorbide laburren elkarrakzioak errepresentatzen dituzte eta katearen egituraz informatzen gaituzte.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 XVIII. mendearen azken berrogei urteetako testuetarik Agirre, Lariz, De la Quadra, Peñaflorida eta beste laburrago eta ezezagunago batzu (vide Bibliografia) aztertu ditut.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Hitz laburretan, urte hauetan aldizkariak ireki egin du bere burua bi aldetara: lankidegoaren eta irakurlegoaren aldera, eta ideologia berrien aldera: sozialismora, estrukturalismora eta existentzialismora bereziki.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 IV. Korrika oraino hurbilaren arrakasta oldar bilaka bekigun, iragan bezainbat bide eta gehiago oraino gelditzen baitzaigu egiteko, hutsuneak betez eta okerrak xuxenduz, epe laburrean hiztun berri askori komunika diezaiogun gure ele sintetiko nahiz perifrastikoa!.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Baina laburra izateko eskatu didate eta hala beharko.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Eta geroztik aurrerapenak laburrak izan dira.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0272 Ondoren azalduko ditugun koniken ekuazio laburrak, ezagunenak eta erabilienak dira.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Definizio hau erabiliz, elipsearen ekuazio laburra lortzeko koordenatu-ardatzak honela aukeratzen dira: Fsub1 eta Fsub2 puntuetan barrena iragaten den zuzena 0X ardatza bezala hartzen da, jatorria Fsub1 eta Fsub2 arteko erdigunea harturik.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 2. mailakoak. 31 artikulu, laburragoak, liseriketaren kontzeptu nagusienak definitzen eta azaltzen dituztenak.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Lafonen eritziz, beraz, herri osoarentzat, ez jende ikasi landuarentzat, egina zen latinezko kristau poesiatik sortu ziren euskal bertso horiek; hots, Erdi Aroko poesia ritmikoa deritzanetik, ez antzineko poeta klasiko erromakoek egin ohi zituzten silaba luzez eta laburrez hornituriko bertso landuetarik eta Erdi Aroan berean ere jende eskolatu gutxi batzuek, apaiz, fraile eta gainerakoek, egiten zituzten eta ritmo kuantitativoa zuten bertsoetarik.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Hirugarren edo laugarren mendeaz gero, ordea, latinez mintzo zirenek silaba luze-laburren bereizkuntza galduz gero, beste bertsogintza bat sortu zen, ritmikoa deritzana, silaba kontu jakinez eta bertsoaren azkenean puntu edo rimaz hornitua.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Hona hemen, ihardueraz iharduera, Euskal Herriko zientzi tekniken historiaren azalpen laburra.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Labur esateko, aberats honek Gobernuari eta Kongresoari proposamen gutizigarri hau egiten die: bere kolezio guztia eskaintzen du, 25 miloe dolaretan baloratua, beste hamabost eskaintzen ditu edifizio bat egiteko, eta fondo iraunkor bat ezarriko gehiago erosteko; ordainetan, bai Gobernuak, bai Kongresoak proiektua babestu behar dute, eta aurrerantzean museoa mantentzeko konpromisoa hartuko.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Musikak berak, doinu biziak eta lodiak, luzeak eta laburrak tonu desberdinetan emanaz, eresi bakarra konpontzen du.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0028 Bera guztiaz ohartzen zen, gauzen edertasunaz, bizitzaren laburraz denboraren aldakortasunaz, gizonaren antsia mugagabe eta ahalmen mugatuetaz.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Beste arrazoi bategatik ere bizitza laburra ukan behar zuen derrigor elkarrizketa intelektual gisako honek.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Noizik behin langileak garaile ateratzen dira; baina berau garaitia labur eta iragankor bat izaten da.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Ezkatak eraztunetan kokatuta daude, haien tartean ile labur batzu agertzen direlarik.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0042 Ikus lehenengo aldizkariak zer zioen: ERREPUBLIKA LABUR BAT EIBARREN - Astelehenean geldi aldi eguna Proklamatu zen errepublika Eibarren,(...).

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 A-ean gazeta-erako saiakera eta artikulu laburrez osatutako liburuak eta literatur-balio berezirik ez duten liburu deskriptiboak sartu ditugu.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0072 Irakurketa intentsiboa Xehetasun osoz egiten den testu aski laburren irakurketa, erabat ulertuz eta are analizatuz.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Hor azaldu dira, gogoangarrienetatik bat edo beste aipatzeko, Azkueren Morfologia Vasca osoa ez da laburra eta Altuberen Erderismos eta El acento vasco, euskararen kaltean behar bada U. jaunaren ustez.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0013 Hurrengo goizean Mokobeltzek ez zuen txorrotxio triste, labur bat besterik kantatu.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 (...): ez da ia gairik nobela labur honetan ikuitzen edo aipatzen ez denik.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Arotz-burdin gorritzea joko bizkor eta laburra izan ohi zen, gutxi gorabehera minutu bat irauten zuena (Baigorriko Doneztebe).

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0141 Etenaldi labur bat, Murielek egutegian eguna erakutsi, eta aurrera lanak berriro hiru t`erdiak arte; alegia, jolasaldiaren ordura arte.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Labur esateko: bizitza lehen planuan ageri da, ospe egarria legezko du gizonak, giza baloreak nabari jartzen dira.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Labur esateko, efektoa sortzeko asmatu den mugimendua da, txundigarria eta edonor ere aspertueraziko lukeen hainbat ugari.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0583 Goiko auzoan bertan La Pila kalea aurkitzen da; trazadura labur eta estukoa da eta bere ibilbidean bi etxe interesgarri gordetzen dizkigu: XVIII. mendekoa bat eta XV.ekoa bestea.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Gurgila egurra edo erlatiboki material hauskorrez egina zegoenean, bere iraupen laburra zela eta, ez zen hain hilgarria.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Gurgila hauek ekonomikoak, konponterrazak eta galduz gero iraupen laburrekoak dira.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0027 Ondoren zuzenean irakurtzen hasi daitezela ikasle batzu boz goraz (irakurgai laburra denez gero bizpahiru bider irakurtzeak mereziko luke).

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0060 Han pixka bat lantzeko itzulpen errez eta labur batzu egin ditzakegu ahoz.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 Ondoren ikasle batzuk irakurgaiaren laburpena egingo dute ahoz, oso laburra eta erreza da eta.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Denbora ezin laburragotan, horrela, entzuten dituen soinu berberak birresatea lortzen du.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Beraz, hizkuntzari horren estuki lotuta egotea baliozkoa bada ere, ikasgelako denbora hobeto emango genuke bideo edo audiozko testu idatzien zati laburragoak sakonago aztertzen pasatuko bagenu, UNITATEEN luzelaburra laukian esan bezala egokituz eta unitateok helburu linguistiko berezietarako erabiliz; gisa horretan ikasleei lagunduko diegu bai ulermen-estrategiak ikasten eta baita komunikaziorako hizkuntza eraginkor eta sinplea erabiltzen ere.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Oroimena ez nekarazteko hobe da sekuentzia labur samarra izatea, bi minututakoa edo laburragoa apika (nahiz eta, bidezkoa denez, iraupena benetan gertatzen denaren menpean egon); gomendatzekoa da, bestalde, sekuentziaren hasiera-hasieran gauza asko ez gertatzea, ikusleek egoerara jartzeko aukera izan dezaten.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Azeri-kopuruaren gehikuntza honek untxien artean hilketa handia ekartzen du, eta janari-gutxitzearen ondorioz, azeri-populazioa ere txikiagotu egiten da; azken fenomeno hau onuragarria izango da untxi-populazioarentzat, zeinen berriztapen-denbora laburragoa bait da.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Gorabehera hauek arrainen gehitze-tasaren eta errentagarritasunaren edo arrantzako ontzitaldea mantentzeko kostuen menpeko dira; gorabeherak periodo txikikoak dira espezieak bizitza laburrekoak eta oso emankorrak baldin badira, edo arrantzaleek beste era batera bizitza aurrera ateratzeko aukerak erraz aurki baditzakete, arrantza-ahalegina erregulatuz.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0214 Goi-Debonikoko Endeiolepis izeneko ostrakodermoan (34. Irudia), zakatzen atzetik hasita, gorputz-ormaren tolestura luze bat ikus daiteke eta laburrago bat Birkenian (26. Irudia).

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 Bat helmugatzat eta beste bat abiapuntutzat harturik, haur batzuek ibilbiderik luzeena eta beste batzuek laburrena aurkitu behar dituzte.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 Beste haur bat, baloia botatuz, ikasgelaren beste muturreraino iritsi behar du biderik laburrenetik eta baloia inork kendu gabe.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 e) Mintzamena. Ikasi duen hori edozein kontestutan esateko gai izatea lortu beharko dugu: entzundakoa edo irakurritakoa laburtuz, txisteak kontatuz, gertakizun baten berri emanez, elkarrizketa laburrak prestatuz....

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Ezinezkoa zaigu, saio labur honetan lehen belaunaldi honetako izen guztien aipamen hutsa ere egitea.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Gizon arras zorrotza eta kritikoa zen, eta bere artelan laburrean, bere garairako eta ondorengorako baliagarri izan zedin sintesia egiten ahalegindu zen.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0134 Laburra baldin bada ere, Txantonek sorginek Lekeitiori su ematen nola ihardun zuten kontatzen duen pasarte horretan ba da mugimendu, aldaketa eta ohartzapen finik. 35.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Sarrerako esaldiak ia denak eta azkenekoak batez ere laburrak dira.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Laburra. Klimax aurreko atalean gertatu da eta Azkuek ongi daki, elaberri guzietan, klimaxen ondoren irakurlea aspertzeko arriskurik dagoela.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Oso labur egin du beraz eta bidenabar bi alderdi argitzen ditu: alde batetik deabruak zer egin zuen orain garbi azaltzen zaigu.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0011 Baina, labur bada ere, ikus ditzagun hauzi honi buruz eman den zenbait iritzi; hortarako Mircea Eliade-k egindako Jan de Vries-en liburuaren laburpena jarraituko dugu.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0069 Bere burua kritikatzean bi puntu hauek aipatzen ditu Propp-ek: 1) Morfologia idatzi zuenean, gaztea izanik, laburregi azaldu omen zituen bere iritziak, denek ongi ulertuko ziotela uste bait zuen; baina hortan huts egin zuen, eta esaten zuen zenbait gauzak agerketa zabalagoa behar zuen; 2) Morfologia hitza erabili beharrean, adierazpen zehatzagoa zuen beste hitz bat erabili behar zuen, konposamendu edo antolaketa hitza, adibidez.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0071 Modu berean, izaki organiko guztia ere, une bakoitzean berbera eta beste bat da; inxtante guztietan, kanpotik hartutako materiak asimilatzen eta bere barnetik beste batzuk egozten ari da; inxtante guztietan haren organismoan zelula batzuk hil eta beste batzuk jaio egiten dira; eta denbora luzeago edo laburrago baten irautean, bera osotuta dagoeneko materiá osorik berriztatzen da, eta materiazko atomo berriak datoz zaharren lekua betetzera, eta beraz, honelatan, izaki organiko guztia, batera, bera dena eta beste ezberdin bat da.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0016 Lehen sonar moeta izan zen ASDICean, uhin eta oihartzunak, soinu entzunkor, labur eta metalezko bihurtzen ziren, honela itsaspekoen presentzia eta mugimenduak detektatzeko.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Nahiz horrela babesturik egon, zelula hauen bizia oso laburra da.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 - Idazmena
Aurreko puntuan adierazitako mailan, gutunak, artikulu laburrak, textu errazak eta antzekoak idazteko gaitasuna ere eskatuko da.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Labur esateko, hizkuntzaren zuzentasuna oinarrizko baldintza bada ere, gutxienezko hizkuntz egokitasuna ere beharrezko izango da.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Horrela bada, kasu horretarako hautaturiko textuek laburrak izan beharko dute, eta denek batera (koruan bezala) irakurtzeko modukoak gainera.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Lagungarria izan daiteke ikastalde erdiak binaka edo taldeka galderak prestatzen baditu, beste erdiak testua ezagutzeko aldi labur bat duelarik, eta beharbada ematen ez den informazioari buruzko erantzunak (ad. prezioak) prestatzeko ere.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Eskatu haurrei ibil-plano bat egin dezatela irteerara biderik laburrenetik ateratzeko edota iturriraino joan eta bide desberdinetik itzultzeko.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Zer egin behar ez den adierazteko, artikulu hontan ondo deritzat berri labur batzuk ematea, Espainiako irrati eta telebistak agertu dituen bihurkerien ondotik.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Hitz gutxitan gizon baten lanak ezin genitzake agertarazi, beraz lerro labur hauetan hutsunerik aurkituko duzute.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0041 Beste batzutan izozte beraren barruan interestaldial egurasti epeleko aldi laburrak ere gertatzen ziran.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0012 1. MARX'EN BIZITZAREN ZENBAIT BERRI LABUR Bildu ditugun Marx'en bizitzako zehaztasunak hemendik hartuta daude: CALVEZ, o.c. 20-36 or..

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Geroz eta garraiobide azkarragoak erabiltzen direlarik, gaur egun kamino zabal eta ahalik eta zuzenenak, ahal den neurrian bidegurutzerik eta bihurgunerik gabeak, oztopoak urrutitik ikus litezkeen moduan egin beharra izaten da: labur esanda, segurtasun handieneko kaminoak.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0036 Adin laburreko haurraren defentsa modu ohizkoa da.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0083 Nire ikerlanerako materiale egokia lehen urteko bigarren semestreko haurren azterketak ematen zidan, baina zaila zen hain adin laburreko haurren materialea biltzea.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Ahalik gauza gehien ikasi, ahalik denbora laburrenean.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0099 Frantzian, 1968-ko esperientziak normalitatearen konzepto hau kinka larrian jarri zuen, denboraldi labur batez behintzat.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0161 Laburrean apartak.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Lehenik, bigarren partea, hau da Diru-sistimaren historia laburra idatzi nuen.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0101 1. Aldi labur honetan, USA-k defizitgoa, eta Europak soberagoa ukan zuten.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Gainera, ibilbidea ez da beti zuzenen eta laburrena ere.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0148 Hazi edo bihi-jaleek, aldiz, laburragoa, sendoa lodia.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0011 Kasu honetan, behatu den gauza, oso laburra izan da espazioari dagokionean, eskenategi oso txiki bilakatu arteraino murriztua halaber, baina beronek bide ematen du, bertako biztanleak eta berauek egindako ekintzak, geuk bederen errazago ezagutzeko.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Badaude esportazio-egitasmoak eta litekeena da epe laburrean beren fruituak ematea, hala nola Argentinarako altzairu moldeatuzko 1990 orga egitea edo eta Nigeriako burdinbideetarako 500 bagoi eraikitzea.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Eta hemen beharbada, datorkigun etorkizun horri buruz gogoeta egitea komeni litzatekeenez, bihoaz honako Julio Caro Barojaren hitz hauek zeregin horretarako: Uste dut, zera, kultur modu bat bakarra besterik ez kontutan hartzeak duen arriskua salatu eta aurre eman behar diogula, hots, laburreko kultura hau denari alegia, abiaduraz beteari, ez denbora ez eta espazioa ere ezer axola ez zaizkiola dirudienari eta gauza baretsuen balioa defendatu egin behar dugula, gauza naturalena, mendeetan zehar naturak eman izan dizkigun gauzena eta azkenaldian munduan bizitzen ari garen esperientzien arabera, beroriek amaitzeko prest dagoen gizaki-mota moderno honek, errespetatzen ez dituenena; izan ere paradoxa dateke, naturak basotan edo petroliotan edo eta burdinetan, direnak direla, beren helburuekin milioika urtetan zehar metatutako energiak, orain soldatapeko gizontxo batzuk, ez ia milioika urtetan, baizik eta ehundaka urte gutxi batzutan xahutzea.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0129 Amets hori zertu nahirik iparburualdeko itsasoetan barna, bide laburrago bat aurkitzeko itxaropenez abiatu ziren denak.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Euskal baladak, ezagutzen ditugun aldaeretan behintzat, aldaketa batzu ditu jatorrizko gaiarekin gonbaratuaz: haietan aurkitzen ditugun istorioak laburragoak izanik, irudimen gehiago eskatzen dio entzuleari: untzi batek zazpi urte ematen ditu itsasoan, eta zazpigarrenean janaria amaitzen da.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Acheul-aldiko aire zabaleko aztarnategietako oinarrizko tipologiak hiru barietate erakusten ditu: itsaslurrerrenkakoak, hondartz beraietan eta itsas-bazterreko formazioetan; ibaiertzetan kokatzen direnak, harrikadietan; eta garaiera laburreko mendietan edo ibarrak edo arro itxiak menderatzen dituen maldetan.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0542 KONKLUSIO ANTZEAN OHAR LABURRAK Idazlea gizarte bizitzaren ertzean edo handik at dagoen norbait denik ez du pentsatzen euskal idazleak.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Beste arazo bat zera da, zein intsulina-mota erabili: Ekintza LABURREKOAK edo Intsulina erregularrak deituak.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Iberduerok bere lepora bota zuenean liburuaren babesa hasi zen bigarren zorioneko aldia, laburra zinez, lasterketa baten azken metroak bezala.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Hasteko, albo batera utzi nahi izan ditu beharrezko ez ziren mailebuak, zirela frantsesetik hartuak, zirela gazteleratikoak, nahiz horrek norbaiti (3) Ikus honetaz beherago. laburxegi iruditzea ekarri: (4) Mailebu beharrezkoen arazo honek ere eman zion zeresanik Plauto Bascongadoaren egileari, ik. 91-96. or. sardisca hitzaz eta 99-105.ak iritzi orokorragoetarako. L.ren ihardespenak, Plauto Polígloto 13. or. eta hur., ez zuen asetu, noski, Prai Bartolo (...).

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Urre-estandarrak, bizitza erlatiboki laburreko epean, ospe handia lortu zuen.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0096 Partaidea izateaz gain, Manterolak eta bestek antolatutako lore-jokoetan ere aurkeztu zituen bere narrazio labur batzu.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0159 Hitzari, testuari eta bere testu inguruari buruzko ohar labur batzuk burutu nahi izan ditut.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Arotz burdina gorritzea joku azkarra eta laburra izan ohi zen; Baigorrin entzutea izan nuenez, minutu batekoa, gutxi gora behera.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 Delako KIT batekin, 40 bat T. M.ren neurketak egin daitezke eta epe laburrean iraungi egiten da.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Konstituzioa oso laburra da, alderdi funtsezkoenak bakarrik jasotzen dituelarik.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Mya arenaria espeziearen iparraldeko populazioetan adibidez, latitudea laburtzean luzatu egiten den eta, azkenik, toki meridionaletan bi periodotan banatu egiten den iraupen laburreko periodo bakarra agertu da (ROPES ampamp; STICKNEY, 1965).

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 2. Euskal literatur kritika Jakin badakit, argitaratu berri den liburu baten kritika egiteak izugarrizko behin-behinekotasuna suposatzen duena; eta horregatik liburu horiei buruz kaleratutako kritikak, kritika baino, halako komentarioak izan ohi dira, luzeagoak edo laburragoak eta, hortaz, argia ezagutzeko izan duten biderik ohizkoena aldizkariak izan dira.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0082 Datu labur honi interesgarri deritzot, zeren eta urte honen hasieran, hamar urte geroago, zera erantzuten bait dio F. J. Mendigureni, honek egindako erreseina bat dela eta: Zuk zer ote dakizu, agian, paisajismoaz, bisemiaz, sinestesiaz, irudi literarioen mamiduraz? Zer ote dakizu apartekorik poesiaren bilakaeraz? (14).

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 Zentzu horretan, nire literatura nire teorien plasmazioa dela, etsenpluak, hasi puntu eta komaren erabilera horretatik eta bizitzaren ikuspegiraino, teknikatik filosofiaraino... Jose Franciscorenak, hala ere, beste arrazoi teoriko bat du: barru-barrutiko erregistro horietan egindako literaturak bide laburra du, berehala agortzen da.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hau da, Eskola Publikoaren Legearen zirriborroa ezin kontsentsuaturik; Recalde jaunak aurreko legealdiaren hasieran eginiko apostua beraz, galdutzat eman daiteke, epe laburrean gauzak zeharo aldatzen ez badira behintzat.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0284 1962. Madrid-en aldi labur batez.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Txostenak erakusten duenez, aldaketarako proposamen nagusiek bide laburra egin dute, batipat Hego-Iparralde harremanetako egitura aldaketei dagokienez.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0105 Doktrina haietan, klaseek historian leku jakin bat zuten, egiteko ezagun determinatu bat, oinarrizkoak; nazioek beste lekutxo bat zuten, bazterkoia, galdu samarra, periodotxo labur batean iragakorra, beti ere klaseetatik egonez menpe (nazio-arazoa burgesiatik); bere lekua zuen Estatuak.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0430 Aho-barrunbe laburraren jarraian aurkitzen den hodi-formako faringea edo aho-hodia da liseri-hodiaren bereizgarririk nagusiena.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0431 Tartso-hezurra. Ik. Tartsianoa. Tartsometatartsoa (Hegt.) Hankako hezur labur eta zuzena, hezur metatartsiano fusionatuak tartsianoen lerro distalarekin bat egiten direnean eratzen dena. e / f / i Tartso(koa) Ik. Tartsianoa.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Noan, bada, testukritika berba hori darabilgunean zertaz ari garen, zer ulertu behar dugun eta bertatik zer itxadon azaltzen saiatzera: hitzaldiaren laburrak ez dit, ordea, gaia agortzeko astirik ematen amets hori inoiz izan banu; behin behineko ezagutza eta pausuetara mugatuko gara, beraz, baina ez nintzateke gutxi poztuko horiek argi gera balitez.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0112 Bidenabar, zer pentsatua eman lezake azken boladan gure artean kritiko adjetiboa epitetoki hainbat ugaltzeak, are errata nabarmenak zuzentzen ez dituztela espreski diotenetan ere: totem hitz bilakatu ote? Ez naiz hemen mintzatuko testukritikazko euskal ohitura hain bereziez urrutiegi joango bait ginateke; diodan soilik filologiaren oinarri eta gunetzat dugunok testukritika itxaropen laburra izan dezakegula haren garapenaz Gehenarakizunak, mesedegarri alegia, bihotz-zimikorik gabe kaleratzean deitura hautatu horrekin.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Ikusmolde horretatik pentsatu eta esandakotzat har bitza beraz, galbidean barrena sartu nahi izan ez dezanak, ondoren ematen saiatuko naizen ohartxo labur-biluziok.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Horra beraz, txostenean labur eta zehatz esan zaigun hori adostasun-aitormenez errepikatuz, terminologi saioak begien bistatik inoiz galdu behar ez lukeen helburu bikoitza: - geroz eta administrazio-gune gehiagotan erabiliko den hizkera-moldea indartu behar da; eta - administrazio-gune horietariko bakoitzean geroz eta langile gehiagok administrazio-esparruko lankideekin zein esparru horrezaz kanpoko hiritarrekin praktikan erabili ahal izateko formula egokia finkatu eta zabaldu behar da.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Gauzak euskara errazean, labur eta argi adierazten jakitea, bestela esan, ez da idea hori berori perpaus luze-korapilatuagoz, hitz tekniko-gihargabeez taxutzea baino errazagoa.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 2.- Zeintzu dira ikastaro honen helburu nagusiak? Labur-labur esateko, hiru izango lirateke: - Informazio orokor bat ematea eta, ildo horretan bertan, langileen eta gainerako herritarren osasunaren gain eragiten duten faktorerik garrantzitsuenak azaldu eta aztertzea.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 2 hilabete - Burua zutik (tente) eusten du, denbora laburrean, eserita dagoela.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Oinarri haundi baten gainean, meatzal orga bat; bere oinetan, albo batean, eskaintza labur hau: .

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Gure kasu konkretuan, hau da, Kontseiluetan, bulak eta laburrak serie zehatz batetan daude.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Bolumen handiko multzotan, denbora epe labur batean unitateak aurkitzeko lanean gidatzaile zituzten printzipioak, funtsean, gaur egun praktikatzen jarraitzen ditugun berberak ziren: hau da, jatorriari eta artxibaketarako produkzio ordenari zor zaion errespetoa.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 3. Bertso-lerroei gagozkielarik, silaba gutxikoak eta laburrak direla esan behar, eta beraz hemistikiorik gabeak.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - grazia: estrofa laburrak eta biziak erabiliz, karga erretorikoa ezabatuz, puntuen abileziazko morrontza gaindituz.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0116 @- Egonaldi laburretarako batez ere, (sei hilabete baino gutxiago) beharrezko gertatzen da hizkuntzaren oinarrizko ezagumena, sendiarekin harremanak eduki ahal izateko.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0057 Horregatik,/ Eta beraz,(1) Bi zatiak lotzeko erabil daitezkeen hitzak / Horiek horrela / Hau dela eta,/ B- ESKARIA / zera / hauxe / honako hau / ESKATZEN DlZUT:...... (e)la (2) Azalpena eta eskaria laburrak direnean, Adierazten dizut eta Eskatzen dizut esaldiak azalpenaren edo eskabidearen ondoren jar daitezke euskal joskera hobeto gordeaz, baina azalpen luzeetan jokabide honek ulergarritasuna gutxitzen du eta lehen aipatua da egokiagoa.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Hala ere, tarteka-marteka, zenbait gauza labur idatzi beharrean aurkitzen da.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Hala ere, euskara errazean idatzitako testu laburren hari nagusia jasotzeko gai da, nahiz eta zenbait hitzen esanahi zehatza jasotzeko gai ez izan.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Beraz, epe laburrean ez dira diru erabilgarri bihurtuko, edo behintzat, hori ez da beren xedea.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0126 Altxortegi-balantzea Finantz aktiboa (Erabilgarria + Bihurgarria) eta Epe laburrerako galdagarria alderatuz lortuko da.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0126 Gure adibidean: ALTXORTEGI-BALANTZEA / Hasierakoa / Bukaerakoa / Diferentzia / Erabilgarria / Bihurgarria (Epe laburrera) / Epe laburrerako galdagarria / Altxortegi-saldoa.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0136 Oiartzuna, gutxi, eta joan-etorri laburretan; oraindik begiz hartua baininduten, pentsa!; jakin nik aurretik Gipuzkoako izen zerrenda luzeak Iruñean zituztela, eta han, nere bi anaiekin eta beste askoren artean, ni ere gurutze batekin markatua nengoela....

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Telebistarako material mota bat oso deskribatzailea da bisualki eta bide ematen du bideoaren hiztegian oinarritutako esaldi laburrak egiteko, edo ikasleei esaten ari zarena marraz dezaten eskatzeko - ikusizko diktatuaren antzeko zerbait.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Hautatu sekuentzia laburra programatik (minutu bat edo bikoa) eta zertxobait aldatutako transkribapena prestatu.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Atzealdeko liseri-hodi laburra bukaerako uzkian zehar irekitzen da kanpoaldera.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 Uretan igarotzen dute beren bizitzaren zatirik handiena, larba eta ninfa-faseetan alegia, helduen biziraupena oso laburra izaten delarik.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 Hankak laburrak eta nahikoa sendoak dituzte.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Kontsiderazio laburrok aski behar genituzke pentsarazteko haitzuloetako saindutegiok bertan bizi izan ziren pertsonen obra izan zirela, edo saindutegia kokaturik dagoen haitzuloarekin zerikusirik izan zutenen pertsonena behintzat, eta kalitate estetikozko irizpidea nahiz eta kasu askotan nagusia izan, ez zen bakarra ez eta besteren ukatzailea ere izan.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Bilketa espedizio batetik itzultzen denean erleak dakarren usaia orientazio dantzaren konplementu garrantzitsua da, eta ondorioz, distantzia laburrak ematen baditu, langileek erlauntza ingurutik bilatuko dute, lehen aipaturiko erleak ekarri duen usaia erreferentziatzat hartuz.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Eszifomedusek bizitza laburra dute, azkar hazten dira, gero, tenperaturen, edo gutxi ezagutzen diren beste zergati batzuen eraginez hiltzeko.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Hydrobiidae Familia - Garro metapodialedun animalia, nahiz eta laburrak izan daitezkeen, generalean ez dira estuariotan bizi.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Euskararen etorkizuna ahaztu egin da epe laburreko interes politiko merkeen truke.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Hauexek dira ikuspegi labur eta trauskileko politikaren ondorioak, badaezpadako politikariek, marketing-teknikariak besterik ez errealitatean, duten perspektiba murriztuak eragina, eta gastu publikoa murriztu beharraren mamuak ikaratua, euskararen normalizazioaz inolako interesik gabea.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Zortzi gogoeta labur bururatu zait: 1.- Urtea bi hitzetan definitzekotan, ez da zalantza izpirik: latza eta garratza.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0064 DESKRIBAPENA Trikuharri labur? irekia. Tumulua 8 m. diametrokoa, 0,30 m.tako altuerarekin hegoaldeko arkuan eta gainontzekoan lur-parean.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 PALEOLITIKOKO GIZAKIA Paleolitikoko gizakiak, ekosistemaren gain zuen eragina hain ahula zenez, gure gizaki eta ekosistemaren arteko eraginen historia labur honetan, goi-paleolitikoko azken Magdalen alditik hasiko gara eta handik gaur egunerantz etorri.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Eguneko orduak luzeagoak dira udan eta laburragoak neguan.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Behar adina prestatu ondoren testua hitz-multzotan zatitu behar da eta hobe da multzo hauek zentzu bat badute (normalean sei-hamar hitzen sekuentzia bat edo esaldi labur oso bat).

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Zuzenketa sistema finkatzeko beste prozedura laburrago bat zera da, esperientzian oinarrituz rol-joko kontrolatu batean zein hizkera erabiliko den iragartzea baina hau ere ikasle-bikoteekin entsaiatu beharko litzateke klaseko ariketa gisa.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Etxera egindako bisitaldi laburretan salbu, Maya gurasoengandik aparte bizi izan zen zortzi eta hamalau urteen bitartean.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0079 Aukeratu testu labur bat eta egin kopiak.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 6 Eskatu hitz-zerrendak irakurtzeko eta ondoren paragrafo laburra idazteko hitzen atzean imajinatzen duten argazkia deskribatuz.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152 1 Hartu aipu labur bat, errefrau bat, e. a.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152 a hitz klabeak kopiatu behar dituzte jatorrizko esaeratik; b. hitz klabe bakoitzaren azpian, hitz horren definizio laburra idatzi behar dute; c. beharrezko diren gramatikazko aldaketak eginez, definizioak lotu esaldi edo esaldi -sekuentzia berria sortzeko: d. esaldi berriko hitz klabeak kopiatu; e. (b)-(c) urratsak berregiten jarraitu nahi den arte.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Oihan ustiakuntzen planifikazio txarrak eta baliapide naturalen aprobetxamendu txarrak, bertoko basoen (artea, haritza, gaztainondoa, lizarra) atzerakuntza ekarri du, gizakiaren eskuak lagundutako kanpoko espezien zabalkundeak eraginik (batez ere Insignis Pinuarenak eta Eukaliptuarenak), epe laburrera errentagarriagoak direlako.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0014 Ohiturik gauden sistema hamartarrean (10 oinarria) zenbakien adierazpideak, askoz laburragoa izan arren, 0 eta 1 digituak baino ez erabiltzearen desabantaila du, hauek behar beharrezkoak bait dira azaldutako eragiketei (edo zirkuituei) dagozkien egiaren taulak aplikatzeko.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Fabrikazio malguko sistema integratu era hau sartzea oso erosoa da, produktua definitu, diseinatu, fabrikatu eta merkatura eramateko aukera askoz denbora laburragoan ematen bait du, gastu gutxiagorekin (stock-ak ez bait dira handiak) eta soldata, material, energia, ezarkuntza eta bestelakoen probetxu askoz arrazionalagoarekin.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0033 Beste irakurketa aktibitate bat, istorio laburrek eskaintzen zuten, berriro, testuliburuaren hiztegian oinarrituz.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Egunkarietako artikulu laburrak oso aproposak dira honetarako (baina kontuz ibili behar da, izenburuak aldatu egin beharko dira beharbada, batzutan ez bait dute edukinaren adierazgarririk ematen).

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Hamalau jardunaldietan eratua, laburrenetik hasiz luzeenean amaitzen da Korana.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Oso denbora laburrean, bada, izugarrizko zabalkuntza gertatzen da.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Hau da, zenbat eta izarra masatsuagoa izan orduan eta bizitza laburragoa du.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0021 Badaki Groenlandiako uda laburra dela.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0220 A.I.P.aren aplikapenean dugun esperientzia laburra kontutan harturik, gure hezkuntz ihardueraren garapenaren barne, eragin-maila zehatza isladatzen duen Programaketaren aplikapenari balioa ematea bidera diezazkiguten nahiko adierazle objektiborik ez dugu oraindik.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 2. Mulu dekunbentea, altueran 50 cm artekoa, kolore berde zurbilekoa eta adarrak ilez estaliak dituena; ile batzuk luzeak eta bakunak dira, besteak laburrak eta izarkarak; usain bizi eta atsegina zabaltzen du.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Loreak bakarka edo zima pauzifloroetan, estututa, adasken puntan, pedizelo laburrekoak,1-5 mm, eta brakteen barnean bilduta; sepaloak ia-berdinak, lantzeolatu-akuminatuak, ia petaloak bezain luzeak, trinkoki ileluzeak; korola 3-4 cm-koa diametroz, kolore arrosa bizikoa; estanbre ugari eta estiloa haiek bezain luze.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Infloreszentzia guruinduna, trinkoa, edukiz azken adarrak sarritan errazemosoak eta pedizelo guztiak beren kapsula baino laburragoak; brakteak eta sepaloak lantzeolatu-akuminatuak; petaloak luzangak, uhinduak, osoak edo pitin bat dentikulatuak.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0262 Konparabide bat Hau guztiau argitzeko, adibide bat azter dezakegu laburrean, kasurako, gure mendeko iraultzetako baten sorrera, Erlatibitatearena.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Gainerakoan, Biltzarraren fase desberdinen deskribapen labur bat eta beroni buruzko balantze estatistiko-ekonomiko bat ere ematen da oroitza-txostenetan.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Oraingoz, askoz laburrago diren bi ilustraziorekin konforma gaitezen.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Labur esanda, iraultza zientifiko bakoitzaren ondoren berehala berridatzi egin behar dira eta berridatzi ondoren, ezinbestean disimulatu egiten dute izan duten zeregina eta horretaz gain baita sortu zituzten iraultzen existentzia bera ere.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Denbora laburrean aldaketa horiek kimikaren esparru guztira zabaldu ziren.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0078 Eminentzia hipotenarra Eskuzabalaren barneko ertzaren (ertz kubitalaren) irtenune biribildua, behatz txikiari lotutako muskulu laburrek eratua.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0078 Eminentzia tenarra Eskuzabalaren kanpoko ertzaren (ertz erradialaren) irtenune biribildua, erpuruaren oinaldean, behatz horri lotutako muskulu laburrek eratua.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Hala ere, Eguzkia horizonteari hurbiltzen zaion heinean, uhin-luzera laburreko eskualdearen zatirik handiena barreiatua izaten da, argiak zeharkatu behar duen hautsezko atmosferaren zatia lodiagoa delako.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Hor gertatuko balitz, gure Lurra lehertu eta lurrindu egingo litzateke eta oso izar txiki eta iraupen laburreko bihurtuko litzateke.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Baldintza normaletan ehundaka mila urterako aski izango litzatekeen energia, denbora tarte labur batean kanporantz irradiatzen da.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Ongi definitutako hasiera eta amaiera existitzen dira eta guk, Unibertsoa bere betiereko hutsetik iragankorki desbideratzen den epe laburra, bizi dugu.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Dena den, euskaraz labur emanda zera dio Jose Manuel Abalia parroko jaunak: Sakramentuak hartuta 1.841.eko abuztuaren bian, goizeko bederatzi t`erdietan, 51 urte zituela, Jose Bentura Laka, Deban bizi zena, Josefa Teresa Ibarraren senarra, hil egin zela; Jose Inazio Agirrezabalaga eskribauaren aurrean testamentua egin zuela eta hurrengo egunean Elizako Hilerrira eraman zutela.

500. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Gure bizialdia laburra duk, eta ez gaituk betirako gazte.

501. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Ea, mutillak! Edan lasai eta egin dantzan, gure bizialdia laburra duk, eta ez gaituk betirako gazte.

502. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0058 Kale batzuk laburrak dira.

503. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Ara zer esaten dizuedan, senideok: Bizitza laburra da.

504. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0098 - Geldi, Luke!!! - esan zion neskatxak -. Maizegi ikusi zaitut, Randall jauna, epe laburrean.

505. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0046 Bainan ez zen ordu gogorapen its horiek ala zitzan; orain haren poz aundiaren ordua zen, gorputz polit horren ikusiz eta ikertuz gozatu bear zuen ezinagora artean, azturik biaramoneko egunak zer ekarriko zion gizonezko ta emakumeekiko aspertasun, ez-ontsa ta zorigaitzik, ez pentsaturik Theresaren gela utzi ondoren edariak emango zion mozkorraldi motz eta laburregiari.

506. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0018 Mintzatzekoan bertan, ardura aundiz eta al zanik laburren, esan bear zana, esan bear izaten zuten.

507. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0074 Argiñak eta lagunak baño aldi laburrago bear izan zuten ia azkenera eltzeko.

508. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Ain zuzen orduantze bertan esaten zizkion Sherlock Holmes`ek bere adiskideari ain ezagunak egin diran itz labur aiek: - Elemental my dear Watson elemental! (Noski, ene Watson; noski!).

509. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Soinketa-saio labur bat egiteko oitura dut goizero, ta ortarako jantzia aurkitu nauzute.

510. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Naiz dotorea izan, erreketako arri borobillei bezala nabari zitzaion, bere bizita-ibai laburraren ur-joanean zilipurdi ugari egiña zala.

511. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Uste ere ez zuan uste nagusi jaunak ain txukun eta dotore lana egin zezaketenik, ezjakin menderakaitzak ziruditen gizaki labur aiek.

512. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0069 Izerdiz eta neke aundiz eskuratu bearrekoak ditu gizakiak gaillurrik laburrenak ere!.

513. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0093 Semeak bidalia zetorren; atseden-aldi labur bat bere gurasoen ondoan igarotzera zetorren.

514. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0040 Elkartean lana egiteak izugarrizko aurrerakada emango lioke gure baserri labur hauetako jardunari.

515. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Hala ere, ikullu-barruan izango dugun egitekoa, gaur dauzkagun sei behi labur hoiek ematen diguten lanaren erdia emango digu era berrian antolatuko dugun behi-talde osoak.

516. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Erantzun laburrak zetozkion bere lagunen ahotik.

517. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0166 Ipintzako lur laburrak lantzea dut baztarrera utziko!.

518. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Eta gogalditxo labur baten ostean, galde kilikagarri bat erne zitzaion buru-barnean: - Lillyan ontzi bateko kapitanaren illoba izan balitz, ez al zien, bere osabari ontzia kendutakoei, neskatil onek guri egin diguna berbera egingo?.

519. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0185 Betiko atsedena lortzen badet, eta itxaropen orrek ez deidala utsegin, emengo gure bizitza oso laburra edo oso motxa dala nik pentsatzen det.

520. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0185 Baiña bizitza ori nola igaro bear degun, ori ondo pentsatu bearrezko gauza degula; mundu ontako denbora labur au nola eramaten degun.

521. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0011 Kondaira labur bat

522. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0011 Eta kondairak, zer dio? Labur bederen, ikus dezagun TREBIÑO`ren bizitza, kondaira testigu dugula.

523. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Itzaldi labur batean ez dago Lekuonak eremu onetan egin duen lan guztiaren berri ematerik ez eman bearrik.

524. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Labur: mundu gaikor edo materialista onetako zalekeriz lilluraturik.

525. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Maite erderaz abestu ondoren, elkar izketa laburra taldeko zuzendariarekiñ.

526. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Gaurko batzar ontan Hondarrabia`ko izkerari buruz zerbait esanez itzalditxo labur bat egiteko eskatu dit Euskaltzaindia`k.

527. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Bonaparte`k bere lan ontan erakusten duena iru zatitan banatu genezeke: Hondarrabia`ko izkeraren berezitasun batzuek; iztegi labur bat, hondarrabitar, frantsesez, gipuzkoar eta lapurtar itzak jarriaz, eta M. Vineon`ek irundar idatzitako San Mateo`ren berri-onaren zati bat aztertu ta oarrak jarri.

528. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0513 Bañan, bizkaitar maiteok, barkatuko didazute, onez aurrerako nere itzak itz laburrak erderaz egiten baditut, gaur gure artean ditugun erdaldun entzuleak ere gogoangarri zerbait entzun dezaten.

529. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Beste oarpenak monitoreak egiten ditu eta beti bezala laburrak eta argiak izatea komeni da.

530. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0102 Musika-saio labur bat (otoitz-giro pozgarriari eusteko modukoa)

531. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0201 Mokoroa`tar Justo Mari`ren idatzi labur, sakon, jakintsuak datorzkit gogora.

532. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Labur: presuna baten bizitza osoa.

533. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 - Kondairako gertaera ziurrak eman bear dizkiegu argi ta garbi, zenbait zeaztasun eta uskeritan denbora galdu gabe ta era laburrean.

534. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 - Aginduetan zeazki sakontzen ez jardun: oraingoz naikoa da azalpen labur bat.

535. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Nik, giaren giro ondoan, nere arauaren barnean, egingo ditut, nola esango nuke, oartxo labur batzuek.

536. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia maiatz 1989 0066 gau laburrena
eki goiena,
oi! uda lana!
.

537. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0583 Nahiago ditugu bildu hitzerroak edo hitz-gakoak, erran nahi baita hitz familia batean bakarrik aipatuko dugula hitz laburrena, hitz familiaren erroa edo sustraia.

538. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Bainan bada han-hemenka bitxiagorik eta txosten labur huntan Heleta-ko berezitasun bat nahi nuke aipatu.

539. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0021 Diela hiru ilabete, Radio Irulegi-k galdaturik, ikerketa labur bat egin behar izan behartu zait eta erran Garazi-aldeko entzuleri...

540. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0021 Segidan, gogoeta zonbeit eginen ditut, labur-laburra...; bai geroaz ere, segurtamen baino galdeitza gehiago... ez bainiz profetismo hortan trebe...

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 Enpresaren zerbitzura jarraian gutxienez urtebete daraman plantilako pertsonal finkoak sei hilabete baina epe luzeagoz eta bost urte baino laburragoz borondatezko eszedentzia egoera onar dakion eskubidea izango du.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 120 bat obra, haundi eta txiki, luze eta labur idatzi zituela kontatzen zuen.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Jakintsu hauen esanetan beti, Hubble izeneko teleskopio hau benetako iraultza izan omen daiteke, epe laburrera, unibertsoari buruz dugun jakinduriaren inguruan.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Mimodramak eta ikonoak, poema laburrez osatua da, ahozko hizkuntzaren baliabideez eta iruditeria landuz ondua.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Toreatzaileen aipamen laburra egitea ere bidezkoa da.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Bidea luzeegia ezin ezarri, ordea, gazteak bait ziren denak, eta epe laburrean jaso behar ziren txaloak eta garaipenak.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Imanol Ibarguengoitiaren zuzendaritzapean egonik, irekiago bihurtu zen, partaidetza Euskadiko leku ezberdinetako baserritarrek eta astoek osatua eta publiko artean praka laburretan atzerritarrak eta guzti zebiltzan.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Denbora laburrik barne sei arrantzale thailandiar azaldu ziren inguruan eta hauek txalupara bildu zuten.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mila kilo zikiro prestatu dira eta azkar eraman ditu jendeak eta 700 kilo solomo eta hor ere oso labur geratu gara.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Meza ondoren, salda beroa, Ur-Mia Alkartean, eta Museko ta Tokako saio laburrak.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Azkenik, pentsatzen du seguru asko atal honetarako idazteko asmoa duenak bolia eskuan hartzen duenean, nire ideek mundu zabala dute helburutzat, ez mundu laburra.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 ZIOEN ADIERAZPENA Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren beharrezko birrantolapenak, irakaskuntzen eraberriketa-egitasmoa gertatze, egiteratze eta garatzeari darizkien beharrei batean bilduta erantzuteko xedez, eta bestetik, hezkuntza-bidearen epe laburrerako egitamugintzari eta garapenari artez ez datxezkien zerbitzuak Sailburuaren Teknika-Urgazlaritzan biltzeak, beharrezko egiten zuten aspalditxotik Sail honetarako ihardutze-egitura berri bat antolatzea, esandako erizpideekin bat.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Jokabide-Egitamugintza, Azterlanak eta Argipide-Sistemak, hots, hezkuntza-sistemaren gizaki eta gauzazko eskuarteen epe artein eta laburrerako garapena, Sailaren azterlanak arteztu eta egitea, eta Sailaren argipide-sistema eta informatika-Egitamua, Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren informatika-Egitamu eta argipide-sistema orokorretako zati direnez, zehaztu, garatu eta zaintzea.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Breakfast at Tiffany's nobela laburrean isladatzen dira Capote idazlearen meritorik gehienak, berak landu zituen jeneroak eta idatzi zituen obrak zinemak ezaguna egin duen nobelatxo honetan amaitzen ez badira ere.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Nobelatxoa, laburra delako, baina literatur-lan handia lorpenetan. Tiffany`s-en saltzen diren bitxi horietakoren baten preziokoa....

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 e) Lanak estalki itxi batean bialdu behar dira, bertan sei ale edo kopia doazela, beste estalki batetan egilearen izena, helbidea, telefonoa, autobiografia labur bat, lanen izenak eta tematikaren etorkia bere kasuan sartu behar dira, azalean goiburua azaltzen dela,

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Euskara batuaren prozesuan bultzatzaile eta gidari izan zelarik, europear aldizkari askotan argitaratu ditu bere artikuluetan, eta beretarik asko une honetan eskuragaitzak direnez, Euskal Herriko Unibertsitateak liburu batean bilduak epe laburrean berrargitaratzeko asmoa du.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 50 urte, noski, urte asko dira egun batean ospatzeko eta aipamen labur eta txiki batekin usteko.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Honen ondoren, koordinakundeak ahalik eta denborarik laburrenean, Euskal Herri osoari, koordinakundeari dagozkion alorretan, alternatiba bat aurkeztea eskatu zen.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere, lan programaketa bat egin beharra ikusten dute epe labur edo luzeagorako xedeak markatuz.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Gure historia laburra den arren, asko ikasi dugu eta esperientzia baliotsuaren jabe gara.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Gainera epe laburrean atera nahi ditu euskal hiztun asko, euskararen bilakaera, orainarte bezala ahulduz joan beharrean indartuz joan dadin.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Goizean mitin labur bat egin zen plazan HB, EMK eta LKIko ordezkariek hitz bi egin zituztelarik.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Boulevardean aipaturiko manifestazio laburra sakabanatu ondoren Askatasunaren Ibilbidetik zehar Alderdi Eder aldera jo zuen bigarren kontzentrazio batek eta polizia inguratu zitzaionean, jendea nahasten hasi zen eta polizia joka ekitean manifestazioa sakabanatu egin zen.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Honelako eritzi-artikulu labur batetan azterketa sakonik egiteko lekurik ez dudan arren ere, zenbait eritzi orokor plazaratzera ausartuko naiz, txosten horretan adierazten diren jarrera batzutatik abiatuz, uste baitut, Unibertsitateko arazoak gutxiegi ateratzen direla kanpora, eta ostera, Unibersitate hau publikoa izanik guztion arazotzat hartu beharko genuela.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Ohore baino pena gehiagorekin Jaurlaritzak bultzatutako filmeak aurkezpenetik epe laburrera azaltzen dira telebistan.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Besteak beste, eta oso labur esanik, Eskola Nazionala aipatzen dugunean hauxe adierazi nahi dugu:.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ondo zekien Artetxe-k emengo ostatua laburra degula.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Erdi elertia, erdi historia den saiakera liburu labur eta sakon honetan pasarte guztiz literarioak aurki dezake irakurleak.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Horrela batzu aipatzear, lehen bizi dakartsuek pasarte labur bat non darakurgu Hesien azkeneko atean gelditu zen gizon gaztearen begiak hertsi ziren, eguzki erasoaren azpian beginika.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Antzerki-laburrak.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Antzerki laburren sail onetan, lau kontura joango da lana, nai eta dantza, erromeri.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Egun Orkesta euskal kulturarako zerbitzu bezala dager, eta guztira bere bizitza labur honetan 186 kontzertu eskaini ditu.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Sari taula bidatz laburretarako (egun berean burututako zerbitzua) erabiltzeko, baliatze-aldia (ordutan) honela kontatuko da:
a) Egun osoko zerbitzua: Sari-taula erabiltzeko gutxienez hamar ordu kontatuko dira (bezeroaren baliatze-aldizko bederatzi, eta ordubete gehiago zerbitzua egiteko nahi eta ez hutsik egin beharreko joanetorriegatik), orduko hogei (20) kilometro kontatzen direlarik.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Baina zein da, labur esanda, erakusketa honen ardatz nagusia? Izenak berak ere esaten du: TXOrradak.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0001 Hona hemen adibide labur bat.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 H.H.: Igandean emanen duzuen antzerkira jin aintzin, hitz laburrez erraiten ahal daukuzia zoin izan diren zure orain arteko obrak?.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Karia horretara Piarres Ehulatei Hazpandarrak emaiten digu hemen Hazparne aldeko pertsularitzaren historia labur laburra.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 BERRI LABURRAK Oraiko Aiherra zoin gehiagoka, laster hasiko zauku, 28 ekiparekin.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Sekula iru ordu laburrago ta motxagorik! An ziran Arratia`ko Oiartzunak, an Lertxundi, Zerutxu Dantza-taldea ta Pantxoa ta Pello bikote maitagarria.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Danetik labur MAÑU TA URDULITZ

582. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Irakurri berri dut Xabier Gereñoren Irlandaren alderdi ezezagun bat artikulua; eta, euskal pedagogoek eta irakasleek dutela hitza dioenez, hona hemen eritzi labur labur bat.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Hori bukatu eta gero hasi ziren txirrinduzko itzulierako prestakuntzak: itsasoan murgildu, bidea zertxobait begiratu mapan, zer edo zer jan... eta ekipoa (laburra benetan) prestatu.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0002 Or dago laburrean idatziz, PCE`k eta HASI`k aipatzen duten lotura: biak konforme daude Madrid`en Erreboluzioa egin bear dala.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Arrosa zimeldua nobela labur-laburra duzu; larogei orrialdetara ez da iristen.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Bestalde, kapitulu laburretan banatua egotea oso lagungarri izango zaie euskaldunberriei.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Eredu horien araberazkoak izaten dira umorezko ipuin laburrak ere gertatuak edo asmatuak, denak dira gai farra egiteko.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Urak bideak egin ditu geroztik, urte labur horietan ere.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eta talde batek hemengo laborantzaren berri eman du lau mintzaldi labur oso pizkorrak.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Denbora laburrik barne, hala nola onjoak sasoinean, horko lurretan jalgi dire asko obra berri: pizina, trinket eta ezker pareta, teniz plaza eta kanpotiarrentzat gaitzeko bakantzetako egoitza.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Beren hemengo itzulia laburra izana gatik, segur izaiteko da berek ere atsegin izan dutela.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Horregatik, labur izan nairik: Nere dolu-minik haundiena Don Manuelen familiari, hain jator zaitu dezuten familikoei.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Gero kopla luzeak eta laburrak nahasturik daude.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Lehenengoa, bigarrena eta zazpigarrena laburrak edo kopla txikiak dira, besteak berriz haundiak.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Ho Chi Minhe-k gartzelan idatzitako liburu hau Herrera de la Mancha-n dagoen Iñaki Aramaio-k itzuli du: ekialdeko sensibilitate berezia bere 101 poema laburretan euskaraz gozatzeko aukera ezin hobea duzu.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Bere liburuak dira, dozenaka bizitza baten urte laburretan kuartila zuriaren aurrean lapitzaren boterearen lekuko.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Beste mendeetan bezala gure mendean ere bai erakunde eta bai pentsamoldeetan aldakuntza oinarrizkoak ematen ari garen garai hauetan, norberaren denbora laburra bizitza intelektualari eskaintzea ausardia esplikagaitza gertatzen da.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Bota dagiogun begirakada labur bat gure ekonomiari.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Lan txalogarria! Baiña oso laburra erri osoa jakintzara eroateko.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Ukatu eziña dogu, azkenengo urteetan begien aurrean daukaguzan jazokizunak aztertu ezkero, naizta aztertze sakona izan ez, gizaldi onen asieratik eta geroago ta ariñago sortzen dirala aldakuntzak gure inguruan, Euskalerri osoan naiz inguru laburragoan.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Estu-aldi labur baten ondoren, etorriko al da zentzun-aldia!

602. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Luzera kaltegarri gerta dakiekela politika hori...? Petroleoaren ordezko indar-iturburu berriak arkituko dituela munduak...? Dudarik gabe, etorri edo erakarri, bizkorrago edo epe laburragoan erakarri ahal izango dira indar-iturri sortu berriak.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Kontakizunen artean lelo eta kanta labur farregarri asko ematen ditu erritik artuak, edo erri-tankera aundia dutenak.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Labur.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Arrazoi askorengatik, adibidez, abeslarien ekitaldi laburrak edota bi abeslariren arteko denbora luzeak batzutan kasik hogeitamar minutu iraun zuelako.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Horrek euskal musikaren arloan suposatzen duen aurrerakada erreflejatuko da denbora laburrean, kalitatea gehituz eta agerpen landuagoak eginez.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 - Oraingoz, empresa individual bezala gaude, bainan epe laburrera kooperatiba bihurtu nahi dugu, lana egiten dugun guztiok parte hartu.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Nesken kasuan gona laburra.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Berak ez du ia batere aipatzen bolada hori bere idazlanetan, eta bere jarraitzaile eta biografiagile den Kotoku Shuisi-ren aipamenak oso laburrak eta lausoak dira.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 13 GALDERA LABUR

611. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Epe laburrean. Eskulangintza Feria

612. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0002 Dena den, ipuiak laburrak dira.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Mundua gaurregun dagoenean harturik eta, epe laburrean, aldaketa handiak gertatuko direla pentsatzea ameskeria izanik, esan daiteke, beldurrik gabe, munduko ekonomiaren etorkizuna, 1977-rako, hiru erresuma nagusieri katigaturik dagoela.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 IHINTZAN, azkeneko alean, Jokin Otaegik hiru anaia Salletarren radiografia eskaini zigun, laburra izan behar derrigorrez, baina mamitsua eta eraginkorra bere laburtasunean.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 MONOPOLIOA. JOKOAREN DESKRIBAPEN LABURRA

616. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 NOBELA LABURRA ETA ESKUPEKOA NOBELA LABURRA - URTEROKO SARIA - KARMEL ALDIZKARIAK ERATUTA.

617. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0139 Burgos-tik Baionara borroka luzea,
Bide laburra eta mugitu ezina.
Pirenerik ez dago, hau da bai zortea
Etsaien potereak ordoki egina.

618. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 Itzali, itzali, argizapitxo labur ori!

619. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00037 Barriz nire eskerrak,
bai, lagun Deunoro,
esanak esateko
ete gagoz zoro?
Egi zuzena ezta
labur ta luzaro,
egia betiko da
orain eta gero.

620. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Jarraian, teknika horren garapena aztertzen da eta gero rekuadro baten ondorioak labur batuz emoten dira.

621. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00006 Birsortu egin dot gaur neure mundua, nahiz eta une laburrerako izan.

622. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00041 Lurralde txikia zan, baina haren joanetorriak laburrak izan ziran, gurdiz edo zaldiz ibilten ziralako, baina batez ere oinez.

623. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0150 (...); bereak, ostera, laburragoak diran kanpoko orduak zenbatuko leukez, bizkor eta erraz.

624. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Ez dot hemen konzeptu honen azalpen zabalik emongo, gehiegi ez luzatzeko, baina pisurik gehienekoa eta gogoan euki beharrekoa azalduko dot labur, ahaztu barik aitatu barik itxiko ditudan hainbeste aspektu, derrigorrezkoak egiten dirala modu esanguradunean ikasi dagien umeak eta modu esanguradunean irakatsi daigun nagusiok.

625. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Hain inportantea zan, ezen Uribilduak taberna bi eukazan, urte bitako errentamendu laburragaz, seguruenez, oso errentagarria izateagaitik.

626. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Gordexolako Ipuin eta kontaera laburren lehiaketaren kateak ez dau etenik agiri; katebegi guztiak osorik ditu, sorrera emon jakonik eta gehiago: zazpi katebegi lehendik eginak, eta zortzigarrentxo hau orain datorrena, eta bederatzigarrena be honezkero bideginon.

627. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Izan be, kontaera laburrak bide erosoagoa eskaintzen dau elaberri luzeak edo beste genero batek baino diran asmoetarako: dauan neurri laburragaitik eta idazle edo idazlegaien partaidetza ugariagoa errazten daualako; gazte, heldu zein txiki, jende gehiagok heldu leikeo ipuingintzari, denbora eta neurri laburragoan bete leitekean asmoa izanik.

628. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Gordexola Ibarreko lehiaketa honen bidez ostera be baturik ikusten ditugu kontaera laburra, euskal giroa, euskara bera eta Enkarterriak.

629. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0049 Makina bat oztopo aurkituko ditu Teresak bere bizitza laburrean.

630. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 (Isilaldi laburra) nola ez naiz konturatu alde egin duenean?

631. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0065 (Isilune laburra.)

632. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0077 Isilune laburra.)

633. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0089 (Isilune laburra.)

634. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0089 (Isilune laburra).

635. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0089 (Isilune laburra.)

636. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0101 (Isilune laburra.)

637. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Bestalde, Espainiako Erresuma sartzerakoan Europako legepideak lehengo beste batzutan baino askoz ere ugariagoak izateak, eta sartze-Itunea izenpetzearen eta indarrean jartzearen arteko aldiaren laburrak are beharrezkoagoa egiten du, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteari gagozkiola, Jaurlaritzari lege-mailako manuak eman ahal izateko eskua ematea.

638. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 4. Finantza-koordinazio hobea lortu asmoz, Foru Elkarte Publikoek behar adinako aurrerapenez jakinarazi beharko dizkiote Ogasun eta Finantza Departamentuari epe laburrean zorpetzeko asmoa duten ekonomi eta finantza baldintzak, eta baita finantzetako beste edozein eragiketa pasibo ere, Ogasun eta Finantza Dapartamentuak beharrezko txostena egin dezan.

639. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 Foru Elkarte Publikoek epe laburrera Altxortegiaren premiak finantzatzeko beharrezko diren finantza eragiketak zehaztu ahal izango dituzte eta horien saldo biziak ez du bere Gastu Egoeraren %25a gainditzerik izango, 1995eko abenduaren 31n.

640. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 2. Finantza-Aktibo Jakinen Erregimen Fiskalari buruzko otsailaren 26ko 3/1991 Foru Arauean eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegiari buruzko otsailaren 25eko 21/1992 Foru Dekretuan aurrikusitakoaren arabera Foru Aldundiak jaulkitako finantza-aktiboak epe laburreko zorpetze eragiketatzat hartuko dira.

641. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0014 h) Foru Aldundiko pertsonalari ordainsarien aurrerakinak emateko erabilitako kredituak, itzulketa aldia 18 hilabetekoa edo laburragoa denean.

642. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Kanalean oinarrituta, komunikazioa ezarri, mantendu, erraztu ala etetea du helburu, eta baita komunikazioaren eraginkortasuna zihurtatzea ere. Formula estereotipatu, esaldi labur eta berriz esateen erabilera ugaria ditu ezaugarri. Agurretan topatzen dugu maiz (egun on, kusi arte), telefono elkarrizketetan kanalak irekia jarraitzen duela adierazteko (bai... bai: mm... mm; hara... hara), testuetan zerbait nabarmentzeko erabiltzen den letra mota desberdinetan etab. Haurrek jabetzen duten lehen funtzioa izaten da, haurrengan komunikatzeko joera lehenago agertzen baita informaziozko edukina duten mezuak ekoiztu eta ulertzekoa baino.

643. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00055 Denbora lerroren bat aztertzen badugu, aro jakin batek zenbat denbora iraun zuen jakin dezakegu. Historiako etapa luzeenek laburrenek baino espazio gehiago betetzen dute denbora lerroan.

644. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Legeak, enuntziatu labur eta orokorrak dira, behatu eta esperimentalki egiaztatutako erregulartasunei buruz.

645. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 Eman alderdi bakoitzari buruzko informazio laburra eta aukeratu izenburua alderdi bakoitzarentzat.

646. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Hasieran esan dizuegu ikastunitate honen bukaeran narrazio labur bat idatzi behar duzuela.

647. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Izenburua: Gaia islatzen duena. Letra berezia, neurria, kolorea, kokapena... Laburra, aditza orain aldian, ezezko esaldirik ez, ezta adjektiborik ere.

648. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00020 Hala ere, hidronio ioia adierazteko H+ ikurra erabiltzea, laburragoa delako, onartuta dago.

649. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 10. Etxepareren olerkigintza bertsolaritzaren moldekoa dela esan daiteke? Arrazoitu labur.

650. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00129 ELABERRI DIDAKTIKOA izan da, gehienetan, ohitur-nobela, labur esateko.

651. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00340 Zein dira epe laburrera eta ertainera dituzun itxaropenak etorkizun profesionalari dagokionez? Eta epe luzera?

652. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00065 Zer gertatu zen? Labur esanda, kotoizko amantalaren zelulosak erreakzionatu egin zuen azidoekin, nitrozelulosa eratuz.

653. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00009 Irekia, Itxia; Gainean, Azpian; Ezkerra, Eskuina; Luzea eta laburra

654. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0001 Komiki laburretan:

655. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Zerbaitetarako unea, egokiera, aukera, besterik adierazten ez bada, ona.
2. Pertsonen artean sortu ohi den elkarren aurkako erasoketa edo burruka.
3. Jipoia eman edo berotu.
4. Goragalea zein gaitzespena sortzen duen zentzazio ezatsegina.
5. Makina bat hondatu.
6. Ahotik behera limurtzen, isurtzen den txu jarioa.
7. Objektu argitsu batek bidaltzen duen dirdira, argi izpia.
8. Norbaiti maitasunezko zirriak edo igurzketa leunak egin.
9. Zerbaiti aurpegia emateko adorea.
10. Denbora oso laburra, txikia.
11. Joera eta seinaleak ikusiz ateratzen den ustea edo suposaketa.
12. Ordain gabe eta borondatez, norbaitek beste bati ematen diona.
13. Gogortasuna edo sendotasuna duena.
14. Berba, mintzoa.
15. Norbaiten aginduetara dagoen pertsona.
16. Zenbait landareren, batez ere laboreen fruitua eta hazia.
17. Tresna zorrotzez egindako moztura.
18. Hotzera jotzen duen eguraldia.
19. Edari biziek burua nahasi.
20. Gauzak elkarren gainean zein ondoan multzoa eginez bildu.
21. Ugazabaren esanera lan egiteagatik jasotzen den honenbestekoa.
22. Erakunde baten ohizko etxea.
23. Zerbaiti eusten dion azpiko sostengu trinkoa.
24. Gauza edo pertsonaren bat toki batera bidali.
25. Duen izaera makalaren zioz oso erraz min hartzen duen pertsona.

656. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Labur esateko, hauxe da Euskaltzaindiaren agiriak dioena: euskal ordainak diren kasuan zabarkeria da erdal hitzak erabiltzea.

657. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 Azken lan kuaderno honetan XX. mendeko euskal prosaren agerpen labur bat bildu dugu, ariketa batzuk ere, aldi berean, egitea proposatuz.

658. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 3.1.2. Zatikien arteko biderkaketa egiteko metodo laburra.

659. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 - Honegatik edo hargatik esaldi edo dokumenturen bat hitzez hitz hartu beharra gertatzen bada, ahalik eta laburrena izan behar du, eta komatxoen artean joan behar du beti; ondoren egilearen izena, zein liburutatik eta zein orritatik hartu den adierazi behar da argi eta garbi.

660. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Eta laburrena?

661. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Puntu honetan, ordea, ideia eta kontzeptuei buruzko gogoeta egingo da, esaten denaz gainera, esan nahi dena eta esateko moduaz ere komentario labur bat eginez.

662. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0023 1. Idatzitako ipuin laburra ezin daiteke uler.

663. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0023 7.Testuak idatzi (kontakizun laburrak, eskutitzak ...) dagokien testu egitura eta oinarrizko kohesio prozedurak erabiliz.

664. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142 Fabulak irakurgai laburrak dira.

665. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 - Olerki, bertso, ipuin eta saiakera laburrak gelara eramatea izango da lehen urratsa.

666. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Olerki, bertso, saio labur, ipuin, tresna berriren baten deskribapenak... talde bakoitzak bere emaitza eskaini beharko du ebaluapen bukaeran.

667. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0097 Orno: bizkarrezurra osatzen duten hezur labur bakoitza.

668. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0012 - Festetan parte hartzera konbidatzen duen esaldi labur eta deigarria.

669. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0050 Etxekoek trenbidean bama beldurrik gabe joateko esaten zieten, laburragoa zela, kotxeen arriskurik ez zegoela, hortik galbiderik ez zutela...

670. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0091 Konposagile ospetsuen musikaldi laburrak.

671. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0011 - Ilea: luzea, laburra, leuna, kizkurra, horia, beltza.

672. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0052 Hona hemen taula batean labur emanda, ordenadorearen tekla erabilienak:

673. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Isatsa laburra du eta bere atzeko hankak oso indartsuak dira.

674. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Trikuarena-k kirikino baten istorio laburra kontatzen du, bere habian esnatzen denetik automobil baten gurpilpean amaitzera doan unera arte, tarte horretan animaliatxoaren ohiturak eta, nolabait, izaera deskribatuz.

675. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Bere laburrean, testu osoa dela esan genezake eta bai modernoa dela ere, oraintsukoa, aipatzen duen azken urtea 1980a denez gero.

676. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 Zenbat eta laburragoa, hobe.

677. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 Albisteak zenbat eta laburrago, hobe.

678. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0046 - Esaldi laburrak, batzuetan amaitu gabeak

679. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0007 b Pertsona baten ahozko deskribapen laburra entzun ondoren, formularioa betetzeko adinako informazioa jaso.

680. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0007 c Deskribapen labur batetik abiatuz, familia horren zuhaitz genealogikoan dauden argazkien azpian ahalik eta informaziorik gehien jaso eta idatzi.

681. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0007 e Deskribapen laburra entzun eta aukeran emandako herri / etxeetatik egokia aukeratu.

682. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0024 g Entzundako deskribapen labur batetik, pertsonaia bakoitzari dagokiokeen lana aukeratu.

683. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0024 h Pertsonaia baten deskribapen laburra entzun ondoren, haren lanbidearekin zerikusia daukan tresnarekin lotu.

684. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 g Entzundako deskribapen labur batetik, pertsonaia bakoitzari dagokiokeen lana aukeratu

685. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0230 Komunikazio eginkizuna: elkarrizketa laburrak, iritziak eta informazioa emanez / eskatuz; adostasuna / ezadostasuna azalduz...

686. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0211 Laburpenak egin, hitz garrantzitsuenak azpimarratu, apunte laburrak antolatu, mapa kontzeptualak eraiki, eta abar.

687. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0336 Honen ondorioz, neurotransmisoreak oso distantzia laburrean ibiltzen dira entzimatikoki suntsituak izan orduko.

688. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0336 Horregatik, neurotransmisoreek, oso bizitza laburra dute eta beraien ekintza oso eremu mugatuan burutzen da.

689. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 Urpean haizea bota denboraldi labur batez.

690. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 Ikaslea piszinako hondartzan kokatuta, lasterraldi labur bat burutu eta jauzi hirukoitza egin, ohartuz lehen indarka ertzean eta bigarren eta hirugarrena, berriz, lagunek eutsita uretan dauzkaten plantxa flotagarrietan egin behar dituela.

691. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Zona horretan, Arktiar zirkulu polarraren eta Ipar poloaren artean, neguak oso luzeak eta hotzak dira, tenperaturak 40 eta 50 gradu zeropetik ere izaten dira, eta udak oso laburrak, eta ia ez dira gainditzen 0 graduko tenperaturarik.

692. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Hitzaldi labur baten bidez liburuaren gora-beherak azaldu zituen, irainen bilduma bat zela argituz.

693. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Mugitzeko bere lau hanka laburrekin narras ibiltzen da.

694. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Mauka batek beso osoa estaltzen ez duenean, laburra da. (12. or.)

695. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Badira praka laburrak eta praka luzeak.

696. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0039 Labur esanda, bigarren ordenako ekuazio diferentzial lineala eta koefiziente konstanteduna dugu (oszilazio txikien hurbilketan), eta ebazpen errazekoa da.

697. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00034 Marraztu beste bastoi laburrago bat.

698. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00034 Multzo bakoitzetik, ezabatu laburrena.

699. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00035 Puxika gorriek korda laburrak dituzte. Marraztu.

700. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00035 Margotu berdez biderik luzeena eta gorriz biderik laburrena.

701. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00036 Errepikatu lerro labur eta luzeen ilara hau.

702. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00037 Puxika gorriak korda luzeena du. Puxika urdinak korda laburrena du. Puxika berdeak puxika gorriak besteko korda luzea du.

703. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00038 Bastoi luzeena duenak kamiseta gorria darama. Bastoi laburrena urdina da.

704. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00038 Lanpara luzeena gorri da eta laburrena berdea. Margotu. Marraztu beste lanpara bat gorria besteko luzea dena.

705. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00039 Marraztu bide gorri laburra, txakurra etxera joateko.

706. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00040 Buztan luzea duen txakurra ontzi berdearen ondoan dago. Buztan luzea duen txakurraren aurrean lorea dago eta beste lore bat buztan laburra duen txakurraren ostean.

707. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00040 Puxika berdeak puxika gorriak baino korda laburragoa du.

708. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Lehenik, arestian aipaturiko arrazoiekin lotuta, irakurmena bera lantzea da helburu. Uste dugu beste hiruekin batera, ezinbesteko osagaia dela hizkuntza baten ikasketa. Orrialde hauetan irakurgai errazak eta laburrak daude, luze eta zailagoak; zailtasun maila ezberdinetakoak sartzen ahalegindu gara. Laguntza modura eta irakurgai bakoitzaren amaieran hiztegitxo bat ipini dugu, ikasleei irakurketa bera erraztu nahian.

709. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00105 Ezaugarri horiek guztiek esan nahi dute arroa autorregulatuta dagoela, eta sisteman ur gehiago edo gutxiago sartuta ere, ibai eta iturbegietatik ez dela asko aldatuko epe laburrera, nahiz eta urtaroetan zehar, jakina, maila-aldaketak izango diren.

710. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Fenomeno horiek adierazteko ondorio honetara iritsi ziren: gizabanako bakoitzaren baitan espektro bat dago; hau da, denbora labur batean (ametsa, gaixotasuna) edo behin-betiko (heriotza) gorputza lagatzen duen arima badagoela.

711. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00085 Aginterik inportanteenak eta bakoitzaren funtzioa honela labur eman genezake:

712. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Diodoaren jarduera polarizazio zuzenaren eraginpean ezagutzeko, konmutagailua 1 posizioan, 7.9. irudian erakusten den ezaugarri grafikoan oinarrituko gara. Ikus daitekeenez, lehen uneko elikadura-tentsioentzat, korrontearen eroapenik ez badago ere, tentsioaren balio labur jakin bat, hots, potentzial-langa, gainditzen denean eta honen ondorengo balioentzat, korrontearen bat-bateko gehikuntza suertatzen da, diodoak onartutako korrontearen balio maximora inguratuz.

713. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Aurreko ikastunitateetan bezala, idazle hauen testu zenbait irakurtzeari ekingo diogu, sarrera labur bat egin eta gero.

714. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 Nekazari-herrietan aipagarri ziren erdi mailako jabeak, aurrekoen eskutik zihardutenak askotan. Horiek ziren, hain zuzen ere, herriko instituzioetako buruak. Beren jabetzei ahalik eta errenta gorena ateratzea zuten helburu. Epe laburrerakoak izaten ziren horregatik (9 urte), maizterrekin izenpetzen zituzten kontratuak.

715. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 10. Txosten labur batean, azal itzazu lehen langile erakundeen sorrera-prozesua eta langile mugimenduan bereizi ziren joera nagusiak.

716. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00250 7. Laburrean azal itzazu oposizioaren sendotzea ezinezko egin zuten eta 1952. urte aldera erabat gelditzera eraman zuten arrazoiak.

717. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Epe laburrera egiten da.

718. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Talo palea: 25 cm inguruko diametroa duen pala biribila, helduleku laburra duena.

719. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00014 Horrez gain, iraupen laburreko ariketa maximoan zehar nekea PKr edukiaren jaitsierarekin laktato kontzentrazio areagotu batekin baino erlazio estuagoa daukala iragarri egin da (Katz eta lank. 1986, Sahlin 1986).

720. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Esku artean ditugun albistegiek ordu erdiko formatoa erabiltzen dute, eta atzetik publizitatea emititzen denez, laburragoa gelditzen da.

721. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0121 Badirudi zaila gerta daitekeela bat-bateko itzulpenean pareko esaldi bat aurkitzea, itzuli beharreko esaldia epe laburrerako oroimenean (ELO) gordetzen den bitartean (hau da, bai esanahia zein forma edo eitea).

722. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0121 Hau gainditu ahal izateko estrategia bat, epe laburrerako oroimenetik (ELO) jatorrizko hizkuntzatik esaldia aldentzea izan daiteke eta esanahia bakarrik gordetzea; honela, mezua bigarren hizkuntzan lehenengoaren interferentziarik gabe eman daiteke.

723. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Ni ez nintzen halako girorako jaioa geldiune laburra egiten du garai urruti horiek oroituz Betidanik gorroto izan dut hiri zikin lanbrotsu hura; orain maitekiro gogoratzen badut ere bertan igarotako denbora.

724. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Aurreko ahots laket-zalearen ondoan, tonu apal malenkoniatsuagoz mintzatzen da, eten laburrak eginik esaldien buruan. Garai horiek, burura, asko kostata dakartzala dirudi.

725. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00060 Beren laburrean, hatsik gabe gelditu ginen horiek irakurrita: Airez aire.

726. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00035 Gangulfo Garitxo, Mila Gizon, neurriz laburra, aurpegiz argala eta medragaitza.

727. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00092 Bitarte labur horretan Wah-ta-Wahk buruzagien galderei erantzun beharra izan zuen gazte zuria kanpamendura zertara etorri zen argituz.

728. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Ilunabarra baino lehen prestatu beharreko guztia prest zegoen, beraz Enperadoreak zortea emateko, afari eder bat antolatu zuen zaldunen ohorean eta oturuntza hasi baino lehen, hitzaldi labur bat bota zuen:

729. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00038 Berba potoloak dituzten liburu laburrak ditut nahiago, luzeak eta luparekin irakurri beharrekoak baino.

730. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00012 Eta oinekin ere ez da labur geratzen.

731. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Ibilaldi laburra egin eta kasinoko lan profesionalen zerrenda ageri zaigu.

732. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Zaparradak bata bestearen ondoren heltzen ziren, tarteka eguzkiak labur jotzen bazuen ere.

733. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Erantzunaren laburrean, esateko moduaren hotzean, besterik ez galdetzeko agindua ulertu dugu.

734. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0068 Inoiz baino mukerrago eta hitz laburrago ageri zitzaidan.

735. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0006 Une labur batez Santa Klausen belaun gainean argazkia atera eta Melissari bidaltzea eman zion buruak, opari komiko gisa...

736. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 Han, pijama labur zimurtua zerabilen eta emakumezkoen boltsa bat zeukala eskuan zirudien.

737. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0013 Areto nagusian goizero bilera labur bat egiten zuten, eguneko ekintzak antolatzeko.

738. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0040 Burruka labur eta desorekatu baten ondoren...

739. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0048 Ez zen aurrekoa bezain laburra suertatu.

740. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0091 Gaua luzea izan zen, baina dena behar izan zuen bere bizitza laburrari errepasutxo bat emateko.

741. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0053 Harrek jandako sagarra bezala diat barrutik arima -zalantzan ibili zen denbora labur batez eta gero erantsi zuen-: hain arriskutsua duk dudan sekretua, ze zuei kontatuz gero, zeuek ere izutu egingo bait zinatekete.

742. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0142 Ondasun guztien jabe izan zinen, baina zure bizitza laburra izan zen.

743. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Ikus dezakegunez, gure kasuan bost bikotetan agertzen da nahiz eta kriptograma laburra izan.

744. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0141 Amak keinada labur batez aztertu du eta oihal hura ez zegoela erabat gaizki esan du, baina lehena nahiago zuela.

745. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0032 Oso laburra zen mezua mezu=mensaje:

746. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0070 Baina, labur bada ere, esan dezadan.

747. 1991> euskara batua liturgia igandea 00027 62. Zuzendariak batzarrari ospakizunean sartzen lagunduko dion oharpen labur bat egin dezake eta parrokoak egun hartan Eukaristia ospatzen dueneko kristau-elkartearen aipamena egin diezaieke batzarkideei.

748. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00218 Eskuak bildu eta otoitz labur bat egiten du, gogoratu nahi dituenen alde. Gero, besoak zabalik, jarraitzen du:

749. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00257 Otoitz hau era laburraz amaitzen da, honela:

750. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Batez ere kondairaren mami egia labur azaltzen saiatu behar du.

751. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Kondairaren mami egia ejertzitanteari adierazteko, labur, puntu behinenak, inportanteenak, bakarrik ekartzen ditu, gainontzeko lana ejertzitanteak berak egin behar du Jainkoa lagun.

752. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00026 Zabal, zabal ditzagun bularrak...
Labur dira egunak
amodioaren bestaldean,
zure bihotz baketsuan
.

753. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0110
GURE gorputz iletsuekin, errealitatea deritzagunaren
gainean arrelepo eserita,
gure hats higuingarriekin lagunei eta etsaiei
zermoduz eta agur esaten,
zango labur azkarrez alde batetik bestera
eta beti ortzemugaruntz begira,

754. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00065 Irakurraldi labur batez jabetu naiz izkribuaren mamiaz; ubelen amnistia zerebroen amnesiaz konmutatzeko aukera.

755. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00012 Eta barrako txoko baten kafea hartu bitartean, txutxumutxuka jarduten zuten berauek ere, praka labur eta elastiko tirantedunez jantzita izugarrizko ogitartekoak jaten zituzten EKIko mutil lerdenei zeharka begira.

756. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00107 Muezinaren ilunabarreko otoitza zabaldu denerako, musu batek baino gehiagok zeharkatua zuten gure zeru puska, gure distantzia laburra, eta Said tearekin etorri denerako nire egarria guztiz asetua zegoen, nire bihotza guztiz gozatua, eta hotz ez ote nintzen galdegin didanean, nik ezetz erantzun diot.

757. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 (...) gaisotasunak uzten zizkion argitasun arte laburretan izkiriatu omen zuen. Haren maisu grekoak lehenago esana zuen:

758. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Ni ere isilik geratu naiz, tarte laburrean entzundako istorio trinko hori hausnartuz, eta gero, Gangaren azalpen mamitsuan nire arreta biziro erakarri duen aipu batez galdetu diot.

759. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00011 Bi urte eta erdi izan zituen pausoa noiz luze noiz labur jo ikasteko ere.

760. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00221 Eta bekainak ere biribilduak ziren, sahatsak, labur bezain beltz eta ile-sarriak.

761. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00015 Zergatik? Uraren ertzeraino iristen naiz eta; bat-batean, ibilaldi labur baten ondoren, lur jota itzultzen naiz, etxean zorigaitzen bat zain baneuka bezala.

762. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00043 Neguko egun laburrak heldu zirenean, ilunabarra izaten zen guk afaltzen bukatzerako.

763. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00093 Hamaikak eta hamazazpi minutu ziren: nahikoa denbora Doran jaunarekin kontua erabakita uzteko eta gero Marlborough Streeten hamabietako meza laburra harrapatzeko.

764. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00150 baina Raimundo Silvak Portugaleko Historia bat idazteko bezain atzera joan nahi ez zuenez, eta joan ezin zenez, historia hura, bestalde, zorionez laburra izango zen arren, urte gutxi lehenago hasi zelako eta bere muga, esan den bezala, Lisboako Setioa izango zelako, eta gurutzatuek erregearen eskaerari Ezetz erantzun zioten unean hasiko zen historiak narrazio-eremu zinez murritza izango zuenez, bigarren galdera bilakatzen da gertakarien eta kronologiaren erreferentzia ezinbesteko, hau da, herri xehearen hitzak erabiliz, Nondik arraio helduko diot galdetzea bezala litzateke.

765. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00216 Esate baterako, zer zela eta ikusi behar Zuen berak halako albiste labur bat egunkarian?

766. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0039 Kasu gehienetan mehatzetan lan egiten zuten soldatapeko jornalarien kokapen denboraldia laburra zen, baina hala eta guztiz ere jende asko gelditu zen lan finko batekin.

767. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0040 Biek berriketaldi labur batean eman dute denbora.

768. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0072 Baina une labur hartako duda-mudak gaindituz, Axun burua jiratu gabe sartu zen logelara.

769. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0104 Bi eskuez Axunen adatsa aurpegitik atzera daramakio, muxu labur baina eztia jarriz bere ezpainetan.

770. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0098 Ez dakizu zer erantzun, izenik ozenena eman nahi diezu, eta laburra, sakelak karakterez bete ez diezazkizuten.

771. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Oso laburra izaten zen, bat-batekoa ia.

772. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Aski zuen haserrealdietan ona zaude zu esatea, besterik gabe, ona zaude zu, eta etsaiak laster ulertuko zion besteen aurrean entzun nahi ez zuen zerbait, ezkutua eta lotsagarria, labur eta zorrotz esanda jasotzeko arriskuan zegoela.

773. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Orratz laburrak omega maiuskularen konkabotasuna seinalatzen zuen, eta artean oinazea distira heze bat baino ez zen begietan, orratz luzea omega gurutzatuz elkartu zitzaionean.

774. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 (...) arrazoi jakinik gabe, aurpegia bere esku laburretan estali eta negar-zotinka hasi ez balitz.

775. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0323 Orokorrean biribila zirudien arren, aurpegi luzea zuen, eta iharra, eta kokots luzearen puntan bizar labur bat erabat urdindua.

776. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Aukera gutxi baitaude leku berean bi lehergailu erortzeko denbora tarte laburrean, hain baitira zehaztasunik gabeak etsaiaren artileria tresnak.

777. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0019 Susmoetarako zio ederrak izango nituen handik laburrera.

778. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Esaiezu, adibidez, nola arraio den LUZE laburragoa LABUR baino, AMA beranduago jaioko zaiela, hiztegiari jaramon eginaz, ALABA baino; gure hizkuntzan numero perfektoenak BI eta BEDERATZI direla, bi eta bederatzi letrez osatuta daudelako; galde egiezu animalia guztiak zelai berean bazkatuta ere, zergatik irteten zaion ilea behiari, zergatik artilea ardiari, zergatik lumak oiloari, zergatik daukan leuna eta hain gorrixkara bere larrua zerriak; erakutsi iezaiezu nola lojika modu oso desberdinak dauden eta alfabetoaren ordenuaren esanera gure zenbakiak ordenu honetan esan beharko genituzkeela; bat, bederatzi, bi, bost, hamar, hiru, lau, sei, zazpi, zortzi, esaiezu imajina dezatela alfabetoa bera ere ordenu alfabetikoan ea zer nolako porrua irteten zaien; historia piskat ere erakutsi beharko diezu (...).

779. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0015 Berak zuzenduriko galderei ahalik eta denbora laburrenean erantzuten saiatu ziren denak.

780. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0006 Gabonetako oroitzapen bat, Gosaria Tiffany'sen narrazio laburrarekin eta beste bi ipuinekin batera argitaratu zuen, eta bertan Alabamako nekazari giroan Gabon batzutan gertatutakoak kontatzen dizkigu hain berea duen estilo poetikoan.

781. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0072 Argumentu labur batez irakurlea zirikatzea eta harritzea du helburu ipuinak.

782. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0087 Gizon bat ere bazebilen itsas kattagorria ematen zuen bere alabatxoarekin, eta haiei begira une labur batez egon ziren.

783. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0026 Solasaldi labur bat izan dute eta Ferrariak tximistak dariola irten du, neskak bertan utzita.

784. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0008 Beti ibilian, idazteari utzi gabe, bere bizitza laburrean idazlan kopuru handia sortuko du, eta genero guztiak erabiliko, bere filosofia pertsonala eta munduaren ikuspegia garatzeko.

785. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0008 Birjina eta Ijitoa-ren istorioan, nobela laburren saileko maisulan gehienetan bezala, gai lawrenziano nagusiak osatuki kondensaturik aurkitzen dira eta neurrian orekatuak mezua eta artea.

786. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Arriskurik handiena, epe laburrean, alkoholak zentzumena, zeure buruaren kontrola eta koordinazioa hondatzen dituela da.

787. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0064 Horra, beraz, orain arte aztertu ahal izan ditudan irudien gaiak (gero handik jaistean gain-gainetik ikustatu ditudanen berri laburra beherago emango dut).

788. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0143 Zenbait erantzun labur egin ondoren utzi egin zuen.

789. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0193 Carlylek begirada laburra zuzendu zien Keith eta Sarari, baina beste gauza batzuetan ari ziren.

790. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0162 (...) lorategi bateko zakurra, gu pasatzerakoan, hesiaren kontra oldartu eta ausikika hasten zen; une labur batez aita berriz maite nuela iruditu zitzaidan, edo luzaroan maite izan nuela.

791. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Buruaren mugimendu labur batez adierazi nion ezinbesteko zitzaidana: ohartzen nintzela desberdintasunaz.

792. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0340 Hiru begiko zubi tzar bat barride zaharreranzko biderik laburrena, karelik gabeko zubi-estratan zehar abiatu nintzen, makilaz zorua joz eragozpenen haztamuka.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 Klasean ikaslearen arreta mantendu nahi badugu, ariketek laburrak, ugariak eta ezberdinak izan behar dute: bestela, aspertu egiten dira, eta arreta galtzen dute.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00448 Zailtasun asko aurkitu ditugu euskal segmentuak mugatzerakoan. Izan ere, hainbat kasutan, euskal testuan, izen-sintagma-mailakorik gabe, esaldi-mailako ala paragrafo-mailako baliokidetza (Zierer: 1979) aurkitzen dugu. Esan nahi baita, IS egitura sinpleko erdal terminoaren ordainetan, erlatibozko perpausadun ISak, aditz-sintagmak edo esaldiak aurkitzen ditugula hainbat kasutan. Balio nozional hura garraiatzen duen segmentu laburrena mugatzea batzutan ezinezkoa da, bereziki beste informazio gehigarririk ez eramatea nahi bada; esaterako, transposizioak eta modulazioak (Vinay J.P., Darbelnet J.: 1977) dauzkaten itzulpen-baliokideetan. Adibidez, administración de justicia-ren euskal baliokidetzat zuzenbidea eragiten dutenak segmentua aurkitzen dugunean, edo contrato de adhesión nozioa adierazteko euskaraz amore emate hutseraino iristen den moduz eroste itzuli denean.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00024 - Itzulpenak. Orain arte eskatutako itzulpenak laburrak izan dira, orrialde bat baino gutxiagokoak, gehienetan.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00162 Garraio sinaptikoarekiko zuntz ezberdinen artean dauden ezberdintasunen arabera, lehendabizi A zuntz bizkorrek bideraturiko kinada sinaptikoa iritsi ohi da orno-muinera eta honek elektronegatibotasuna areagotu egiten du kitzikapena ezarri eta oso epe laburrera. Ordea, gertaera hau orno-muineko geruza sakonetan ohi da ikusgarri eta ez horrenbeste azaleko geruzetan, hau da, A zuntzen kitzikapenak ez du sarritan eremu potentzialik sortarazten azaleko geruzetan. Berehala ondoren A zuntz motelek (A zuntzek) bideraturiko kinadaren txanda da, hau ere, kitzikapen elektrikoa ezarri ordutik 90ms igaro baino lehen.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00067 Gazte bat esparrura sartzen zen, pottokak lepotik soka batez lotuta zituela eta pottokak elkarrengandik metro eta erdi eta metro bi bitartera zeudela. Behorrik zaharrena, ibilbide laburragoa egin behar zuena, hurbilenekoa zen; eta gazteena, urrunekoa eta gehien ibili behar zuena.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00015 Datu hauek adierazten digute 100en bat emankizun izan zirela eta antzezkizun hauetan 163en bat antzerki lan diferente taularatuak izan zirela, hemen ikusten da lehen aipatutakoa, ikuskizunetan bi eta hiru antzerki labur eskeintzen zirela.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Harrigarria bada ere mota honetako lehiaketa estu batean hainbeste sari ematea ez bide zen okerra izan Damaso Intzaren iritzia lanaren mailari zegokionez, Orixeren itzulpen hau eredugarritzat jo izan baita ondoren, zentzuzko itzulpenaren aroa zabaldu duelakoan. Xabier Mendiguren Bereziartuk, argitaratu duen Euskal itzulpenaren historia laburra izeneko liburuan hala jaso du bederen.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00010 I. 1. Arrazoirik gabe du gizakiak bete izaetaren arrenkura, ahula eta iraupen laburrekoa izanik zoriak gidatzen duelakoan norbere zintzotasunak baino gehiago ampsup1; Politikagintza utzi eta idazle eginkizunean iharduteko dituen arrazoiak agertu nahi ditu Salustiok, giza izaera eta giza ihardunbideari buruzko gogoeta honekin. Sarrera gisako honek (I-IV) badu parekoa Katilinaren zimarkua-n ere (Catil., I-IV), bizitza hain laburra izateak sortzen duen larritasuna ordea, hemen aipatzen du lehenbizikoz..

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00070 6. Bertantxe aldatu zuen antolaketa: hiru lerro eratu zituen gudalordeekin etsaiarengandik hurbilen zegoen eskuineko alboan, manipuloetatik banatu zituen habailariak eta gezilariak, hegaletan ipini zuen zaldieria guztia, eta bere soldaduei uneak eskatzen zuenez labur hitz egin ondoren, lautadara jaitsi zituen gudalerroak eratu zituen moduan, lehen lerrokoak zeharka zihoazelarik ampsup207; Lehen lerrokoak ezkerreko hegal bezala eratu zituela esan nahi du zeharka (transvorsis principiis) zihoazela esatean..

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 2.1. Zenbait ohar labur arrain kontserben industri berriaren jatorriaz

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Elkarrizketa laburretan parte hartzea.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Alabaina, bahean pasatu eta laburpen gisako zerbait egin beharrez, hamabost urte hauetako istorio pertsonalak aztertzen saiatu naiz. Laburraren laburrez, 1983ko abuztu hartako uholde gogorrak datozkit burura, Euskal Telebistarentzat lehenengo froga serioa huraxe izan baitzen, telebista hasiberri baten teknikari nahiz garai hartako EITBko gidaritzari zegokionez.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00137 Eskasia eta estuasun egoera hura laburra izan zen zorionez, ikusleentzat, baina bizi izan genuenok ez dugu sekula ahaztuko.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 Manexen ondoan Elisabete dago. Honek gona eta brusa daramatza soinean. Gona beltza eta labur samarra du eta brusa grisa lore gorriekin. Zapata takoi txikidunak dauzka jantzita. Honi asko gustatzen zaio idaztea eta olerki politak egiten ditu.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 Beno, amaitzeko, eta nahiz eta zuk jakin, Eduardo zein den esango dizut; txamarra beltz laburrarekin jantzita dagoena da; txamarraren barrutik zisne lepodun jertsea darama eta ezkila formako prakak ditu. Kirol zapatila beltzekin jantzi dut. Gitarra jole trebea dugu hau.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00118 Geroztik etorri dira euskal literaturaren historiak. Euskaraz, lehenengoa, nik dakidanez, nolabaiteko metodologiaz Orixek argitaratua: Euskal literaturaren atze edo edesti laburra, 1927an Euskal Esnalea aldizkarian argitaratua eta Manuel Lekuonaren Literatura oral euskérica (1935).

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00111 Kontu honi gagozkiola, azpimarratzekoa da Weberrentzat karisma indar eragile nagusienetako bat izan dela historia guztian zehar, nahiz eta argiro ohartu zen beti ere oso bizi laburreko fenomenoa izaten dela. Baina karismaren ohikotzean zehar eredu zaharrak nahi den bestean berrager badaitezke ere, mundua ez da behin ere lehengo hura berbera izanen.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00242 Labur esanda, eroale baten karga elektrikoak bertako kanpo-gainazalean baino ezin du egon.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 ii) Eraikina bere osotasunean inskribaturik badago eta eraikin hori osatzen duten pisu guztiak modu independentean inskribaturik badaude zenbaki desberdinekin, hipotekari buruz inskripzio zabala egingo da eraikinari Erregistroan dagokion zenbakian eta inskripzio laburrak egingo dira, ostera, pisuei dagozkien zenbakietan.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 iii) Eraikina bere osotasunean inskribaturik ez dagoela, eraikina osatzen duten pisuak modu independentean inskribaturik badaude zenbaki desberdinekin, hipotekari buruz inskripzio zabala egingo da edozein pisuri dagokion zenbakian eta inskripzio laburrak egingo dira, aldiz, gainerako pisuei dagozkien zenbakietan.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00077 Umientzako ipuña, antzerki eraz, azpititulu hau du Nekane edo Neskutzaren Babesa liburuak. Izan ere, antzerki lan laburra dugu liburu hau, 9 eta 12 urteko pertsonentzat eginiko antzerkia.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Behinola antolatu zuen Gidoigintza bezalako ikastaro labur gehiago antolatzea, idazleontzat

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00010 Aipura etorri denez, aurrez adieraz dezagun gaztelaniarekiko kontrastea baliatu dugula liburu honetan sistematikoki. Espero dezagun iparraldeko irakurleek horregatik aparteko nekerik ez izatea azalpenak jarraitzeko. Gure jakituria labur eta oharmen hutsegilearen arabera, bi erdaren artean zerbait bereizgarri atzeman dugunetan, hala ere, aipatzen saiatu gara.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00026 Puntuazioari buruzko zer guztian, funtsezkoa den zerbait: puntuazio kodea eskasa da xehetasun guztiak emateko. Alde batetik, ahozkoaren ñabardurarik finenek ez dute askotan isla egokirik idatziz (entzun edozein iragarki, eta transkribatzen saiatu), eta bestetik, sintaxia konplexua bilakatu ahala (menderakuntzaz eta abarrez), arazoak sortzen dira konplexutasun hori hain kode laburrez zuzen eta egoki jasotzeko.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00153 1997ko lehen seihilabetekoan zehar, epeak laburragoak dira: kasuen %87a Epaileak lehen jakinarazpena eman duen hilabete berean betetzen da, eta %96a bi hilabete igaro baino lehen.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 1) Aurreko ondoriora garamatzan lehen ezaugarria da diruak, bai epe luzera, bai laburrera, ekoizpen-malgutasuna zero izatea, edota izatekotan, oso txikia izatea, moneta-aginpidetik ezberdindutako enpresa pribatuari dagokionez; testuinguru honetan, ekoizpen-malgutasunaren bidez honakoa esan nahi dugu: hura ekoizteko behar den eskulanaren erreakzioa, horren unitate batekin eros daitekeen lan-kantitatean izandako gehikuntzarekiko.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Labur esan, ondasun iraunkorren errendimendu osoak, epe laburrekoen antzera, beren bizi osoan zehar ekoizpenaren lan-kostuak eta arriskua eta trebetasun nahiz ikuskaritzarako kostuetarako marjina estaliko lituzke.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Labur esateko, zenbait kasu gutxi eta jakin batzuez kanpo hiztuna eta solaskideak dira komunikazio-egoerako faktore nagusiak. Askotan, horien historia komunak, ordura arte bizi izan dituzten gorabeherek eragin handiagoa izango dute elkarreraginean uneko egoerak baino.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Azken puntu honek kontsiderazio labur bat merezi du.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00015 Orduan Darwinek, nahiz eta teoria berak asmatua izan, Lyell eta Hooker-en esku utzi zuen bere burua eta hauek honakoa erabaki zuten: epe laburrean Wallaceren txostena eta Darwinek Asa Gray-ri 1857an igorritako eskutitz bat nahiz 1844ean egindako bere teoriaren laburpen bat aurkez zitzatela.

823. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 00130 Espirituzko testamentu bat dirudien testamentu labur honek adiera berezia du, egiten duen pertsona nahiz egina izan zen garaia direla tarteko, Auschwitz-eko (+ 1943-VIII-9) kontzentrazio-eremuan, XX. mendeko izugarrikeriarik handiena eta bigarren mundu-gerra hasi aurretik, hil baino hiru urte lehenago egina izan baitzen.

824. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00088 Euskarako klasea izango litzateke zeregin nagusia, baina ikasgelak euskara zerbitzu integrala eskain dezake, kontsulta soilak Interneten bidez, enpresetarako itzulpen laburrak, euskararen inguruan eman daitekeen informazioa zabaldu (euskal jaien iragarpena, euskal taldeen kultura proposamenak...).

825. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00069 Honako hauek guztiak dagozkio txandakatze-sistemari: zelan hasi eta ber-hasi elkarrizketak, zelan atera gaiak eta zelan aldatu, zelan eraman solasaren pisua eta zelan utzi, zelan eman itzulbidezko seinaleak (hau da, solaskideak berbetan jarraitzeko feedback laburrak, hitzezkoak nahiz bestelakoak), zelan moztu hitza besteari, zelan lagundu (hots, mintzaideari edo mintzaidearekin batera esaldiak edo hitzak bukatu), eta zelan eman aurrebukaera eta bukaera solasaldiari.

826. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00085 Hizkuntzaz arduratzen den egitura administratiborik ez izanez Ipar Euskal Herrian, jaio berria zen Euskal Kultur Erakundeari proposatzen zaio lan hori kudeatzeko ardura iparraldeko probintzietan (Siadecok egiten duelarik datu bilketa). Epeak laburregiak izan zirelako, ez zen baldintza tekniko hoberenetan antolatua izan kontsulta hori.

827. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00089 Adibideak normalean perpaus laburrez osatuak agertzen dira, mezua ezin sarkorrago bihurtzen delarik. Esan beharrik ez da, aditzak agintera forma hartu ohi du: Zaren prestu, euzu konzientzia ona. Zaren konzientzia onarekin, ez etsairen, ez inkontruren, ez fortunaren, eta ez munduan den bertze perilen ere, etzara beldur izanen (449 or.)

828. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arzalluz 00101 Muga gaitezen, bada, labur bada ere, erakutsi izan duen jarrera agertzera.

829. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arzalluz 00104 1997ko martxotik 1998ko martxora bitartean idatzi zuen hemen aipatu den hirugarren liburua, Trois chants funebres pour le Kosovo, hiru kontaera laburrez osaturik dagoena.

830. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00146 d Frisiar kulturarekin lotura duten gai bereziak lantzeko ikastaro laburrak: frisiar literatura, historia, ortografia etab.

831. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 Euskaltegia utzi duten ikasleen iritziak galdeketa labur baten bidez ezagutzea proposatu zen.

832. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00066 Nahiz eta 15 eguneko matrikulaldia laburra izan irailaren erdialdetik azkenera, ugari dira epealdi horretan euskara ikastaroetan hasteko egitasmoa bertan behera utzi behar dutenak.

833. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00014 Bestetik, eremu trantsizional biziki dibertsifikatuak ditugu; hauetan, arras distantzia laburretan desberdintasun dialektal sakonak aurkitu ohi dira (Taeldeman 1998: 20).

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Prosan, hitz lauz, berba laxoan, nagikerian bezala, hilezkortasun-asmorik gabe, hurbileko helburuan, hainbat idazlek utzi dizkigute benetako maisu-lanak genero labur, zail, zehatzezin eta definigaitzean.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Umea lasaitu egiten da epe labur baterako baina nekeak haserre jartzen du eta berriro ekiten dio negarrari.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Gerora Cesareok kontatu zidanez hasiera batean egoera zaila zirudien hark heste norabide bat hartu zuen eta elkarrekiko errespetu bihurtu zen, zuzendariak geuk nahi genuena egiten uzten zigun eta gu ez ginen bere erabakiekin sartzen; baina, noski, horrelakoek denbora laburrez irauten dute.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00121 Handik labur, manifestariek jakin zutenean Ascanio balaka hil zutela, buztanbeltzek urteetan gordetako errabiamendu guztia lehertu zen Panamako eta Colongo karriketan, gau osoan iraun zuen matxinadan: 12 hildako eta 471 zauritu ospitaleetan zainduak, denak gringoek eraginak.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00127 Zuhur jokatzea erabaki dugu, albistea labur jaso eta txostena eskuratu arte itxarotea.

839. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Karlos Linazasororen Eldarnioak ipuin, narrazio laburrez osaturiko liburua dugu.

840. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Honela, Duvoisinek edo Hiribarrenek Duhalde eta Joannategirekin bat eginik anaiei, batzuei, senharrei, otsoei, ea. edo Elissanburuk Arbelbiderekin batera haurreri, gizoneri, begieri, burueri, ea. erakutsiko duten bitartean, Goyhetchek, ekialdeko Hiriart-Urruty edo Laphitzek bezalaxe, haurrer, azpikoer, eginbideer, ahuntzer, ea. idazteari ekingo dio azterketa sakon bateko gaia dugu hau ezpairik gabe, ez ostera ikuspegi orokor bezain labur izan nahi duen artikulu honetako.

841. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0221 Argigarriak dira gaztel aldakiari aitzinean paratzen dizkion hitzak, hauetan labur baina zehatz esanak baitaude era honetako itzulgintzan dihardutenek aurre egin behar dioten behaztopa andanaren zernolakoak.

842. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0011 Labur besterik ez bada ere, Antarktikako atmosferaren ezaugarriak apalki azalduko ditugu.

843. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Euskal literatura inguratzen duten beste literaturek denbora labur baten harian prosazko eskaintzaren esparrua zabaltzera jo zuten.

844. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 Itsaso handiegia da Leizarragaren hizkera ni honen denbora eta txosten laburrean haren uretan murgildu ahal izateko.

845. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0010 3.1. EUSKARAREN MORFOLOGIAREN DESKRIBAPEN LABURRA

846. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0296 17) Komentuko dokumentuetaz baliaturik, Komentu honi buruz lehen ere idatzi genuen: Oarso 20 (1985) 94-95. Komentuaren ibilbidearen berri labur bat, XVI. mendeko Paperetan, 6. Eranskinean. Honi buruz, dato batzuk badaude, in: GAMON, J. 1., MUGICA, S., AROCENA, F.: Noticias históricas de Rentería. San Sebastián 1930, 387.

847. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Epe hain laburrean ezinezkoa genuen galdetegi horiek eskola komunitate osoari zabaltzea.

848. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 Gerra eta gerraren ondorioak euskal jendearen senti eta pentsamenduetan, ondoko industriakuntza eta baserrien eta herritxikien hustuketa, Europako literatura, zine, moda eta pentsamendu korronte berrien eragipena, belaunaldien gurpila eta aldaro dialektikoak, labur: bizitzaren legea.

849. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0263 Aldizkari honetan Euskal Literaturaren historia laburra eta Literatur euskararen inguruan (1959) idatzi zituen.

850. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1613 Ondoren, Udal Euskaltegiko burua den Jon Markaidak ikastetxe honen berri laburra eman du.

851. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Izenik ezpazuen emaiten, hura zuen lehen-lehenik gogoan Oihenarten gaztaroa-n, 1657-an beraz, Irakurtzaileari eskaintzen zuen aurritz laburraren hastapenean: Au lecteur. Combien que les Basques ayent assés d'inclination a la Poésie, si est ce qu'ils ont fait si peu d'estat iusqu'icy d'en observer les Regles, et mesme de les connoistre, qu'en tout ce que nous avons, soit d'imprimé ou de manuscrit de leurs ouvrages poétiques, il y a fort peu de Vers qui soient réguliers...

852. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Author horum versuum ambas syllabas, te, finales, naturampacirc; suampacirc; breues, longas fecit; quod vitium est in carmine non feredum, edo nahi bada euskaraz: Ohi dute neuritzlari jendetarrek, arrak deitzen dituzten neurtitzen egiteko, azkeneko silaba bere baitarik laburren emaitea, adibide huntan bezala (...) Neurtitz hauen egileak te bi azken silabak, bere baitarik laburrak, luze egiten ditu: hau baita olerkian ezarri behar ezten hutsa.

853. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Egia da Garaztarraren olerkia gehienetan horrela moldatua baldin bada, azken olerkietan badirela ere zenbait neurtitz laburragoetan: hirueko ezberdina edo kopla zaharra bi neurtitz laburrekin (n.9, 14) eta bereziki hamekakoa (n.10, 11); guti nahi bada, aski olerkigintzan hamabortzeko moldatzen baino zerbait gehiago bazakiela erakusteko.

854. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Bainan, orokorki behatuz, Oihenarten neurtitzaren luzetasun zuzena guti gurutzatzen da Etxeparerenarekin (hunen Kontrapas-eko) laueko iduria dudazkoa baita: errepikatuz, zortzikoa!), laburrenetik hasiz: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 eta 14, hau bakarrik kopla zaharrean, nahiz Oihenartek zion, huts eginez aldi huntan, errima bageko neurtitza zela hirugarren neurtitza, beraz zazpi silabako biga, hamalaueko baten orde!

855. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Nahia, gogo-argikoa, neurtitz labur egitera emana zuen, dudarik gutiena gabe.

856. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Zuzenketak diren horien ondoan, euskal hitz zaharrak sartu ditu bere gordintasunean: ohaidecari (ikus zer dion olerkietako hiztegi laburrean), ohoinkeri(a), alhor, motil, nezkato, idi.

857. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0787 Horrelakoetan, hitz-elkarketa sintaxitik hain urrun ez dabilela antzematen da: bestela nekez adierazi ahal izango genituzkeen esamoldeak eta itzulikak labur eta zehatz agertzeko baliabide indartsua dugu berau.

858. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0787 Baliabide indartsua da hitz-elkarketa, erdarazko hainbat hitzarte euskaraz eroso eta labur azaltzeko.

859. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0055 Katalunia, kazetaritza-historia oso luzea duen herrialdea da, nahiz eta, egiaz, katalanez egindako kazetaritzaren historia gazteleraz egindako kazetaritzarena baino laburragoa izan.

860. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1115 Behin-betiko ondorioak ateratzeko laburregia den arren argi dago bere berriemaileengandik jaso duen hizkeran ez dela nabari hango eta hemengo euskalkietatik hartutako gaiez inolako euskara berririk sortu denik.

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 5 Komeniko litzateke, euskal tradizio urriarengatik dezakeguna bait da, ahalik eta lasterren izatea iparralderako ere 1745 arteko testuen tesaurusa. Hegoalderako badira, argitaratzeko zerbait gaurkotu beharko diren, Sarasola 1980 eta Lakarra 1984 eta baita XVIII. mendeko beste zenbait testu laburrenak ere (Peñaflorida, Olaetxea eta Larramendi bera); iparralderako Altunaren Lexicón Dechepariano dugu eginkizun horretatik hurbilenik. M.ª J. Soto Michelenaren El lexicón de RS de 1596, ASJU, XIII-XIII, 1978-79, ezin da adibidetzat jar, har dezagun alderditik har dezagula: hitzak agertzen diren errefrau zenbakien proba zuzenketa gabezia aski ez balitz bere balioa gal zezan, hain dira ugari ulerpen txarrak (jaya daude egonpean esateko) eta batez ere hain irizpide bereziak ditu hitzak sailkatzeko (da, etorri da-koa, etorri-n adibidez) non ez duen betetzen are era honetako hiztegi baten behin-behineko funtzioa, hots, berehalakoan eta erabateko segurantzaz ohartzea delako hitz bat agertzen den edo ez testu batean

862. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1037 Lehenbiziko aukeran araku artan multzo batean esango litzateke, ondoren tarte-eten laburra eginaz; bigarrenean, berriz, araku eta artan hitzen artean egingo litzateke tarte-eten hori.

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0430 Labur esanda, gramatika konparatuaren helburua hizkuntzen arteko antzekotasunak erkatu eta beraien arteko ahaidetasuna aztertzea da, hizkuntz familiak osatzen saiatuz.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Epe laburrera begiratuta, Lansailen bitartez ikerkuntza eta zabalkuntza iharduera indarberritzea, EINA berreskuratzea eta Eusko Ikaskuntzen Kongresu berri bat antolatzearen aldeko apustua egin zen; epe erdira berriz, euskal kulturaren jakitunak bildu eta lehenengo epealdian Elkarteak izan zuen intelektual sinesgarritasuna berreskuratu.

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0015 4) Ekonomiaren eragileei tresna erabilgarri eta baliotsu bat eskaintzea, ziklo ekonomiko arras laburrezko aldi honetan hain beharrezkoak diren analisi ekonomikoetarako.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0109 Horregatik, hedabide hitza erabiltzeari egoki erizten diot, laburragoa eta errazagoa izateaz gain, zuzenagoa delako.

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Oholeko iragarkia da, hortaz, merkataritza-iragarkiko teknikak gehien erabiliko dituena mezua agudo eta gogoan gordetzeko moduan helarazteko: irakurlearen arreta urrutitik ere erakartzea, irakurleari aurrez aurre hitz egitea, herritarrak egingo lituzkeen galderen bidez informazioa antolatzea, informazioa gogoan hartzeko moduan sailkatzea, hitz arruntak erabiltzea, oso esaldi laburrak erabiltzea, besteak beste direla.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0087 Astekari honek bizitza laburra izan zuen eta urte bereko abuztuaren 29an kaleratu zen azkeneko alea.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0298 Eusk.: Mikiadar laburra. Cast.: Calocera cormuda. Fr.: Calocère cornée.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0026 Lehenik egonaldi labur bat, zeinean dirudienez bere obra piktorikoaren erakusketa egitera ere iritsi bait zen.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0023 Igoera labur baina gogor baten ondotik, asfaltu gainean jadanik, San Martin Toursekoaren ermitara iristen da bidea.

872. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 Itzuli labur eta interesgarria, usoa ehizatzeko garaitik kanpo egin beharrekoa (Urriaren 1etik Azaroaren 15era arte debekatuta daude bide hauek).

873. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0128 Testigantzaren laburrak galerazi egiten du hala kondearen eskuduntzak nola garai hartan Bizkaia nuklearrak politikoki eta lurraldez izan zezakeen estatutua ezagutzea.

874. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0643 tipple v.i /v.t xurrutada laburretan edan .

875. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0205 Bolloten-ek iturri komunistak aipatzen ditu abuztuaren hasierako kanpaina labur baina amorratu bati buruz, Aragoako Kontzejuaren ezabaketarako bidea leundu zuena.

876. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Glosarioak edo definizioen zerrendak, non eta oso laburrak ez diren, idazkiaren bukaeran jarri behar dira, eta aurkibidean-edo ezagutarazi hitzen azalpenak non dauden.

877. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0043 Halere, oso laburra suertatu zen beren erregetza, hirugarren atalean adierazi dugun bezala, beste oriotarra, Inaxio Sarasua izan bait zen, 1932. urtean bertan hasita ezbairik gabeko txapelduna.

878. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0035 Bertako gertakari batean oinarrituriko melodrama, hagitz bizitza komertzial labur eta lehorra izan zuen.

879. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Kritiko edo irizlari zonbaitek antzerkiaren antza sobera hartzen badiete ere zinema ozenaren lehen emaitzei, mutuaren eta mintzatuaren elkar bizitza oso laburra izanen da hain industrializatua dagoen artegintzan.

880. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 Epe luzea labur bihurtu ahala zor horiek Epe laburreko hartzekodunetara (52. azpitaldean dagozkien kontuetara) eramango dira.

881. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 - Epe laburreko bihurtzean, dagokion zatian, 521. Epe laburrerako zorrak kontua, abonatuz.

882. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Urtebete baino mugaegun laburragoa duten balore negoziagarritan oinarritutako kanpo-finantzaketa jasotzen du azpitalde honek.

883. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Azpitalde honetako kontuak balantzeko pasiboan agertuko dira Epe laburrerako hartzekodunak taldean.

884. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Azpitalde hau Epe luzerako antzeko azpitaldearen osagarria da, hau da, 15. azpitaldekoaren osagarria; izan ere, epe luzerako zorrak mugaeguna epe laburrera dutenean balantzeko pasiboan bildu behar dira Epe laburrerako hartzekodunak taldean.

885. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 500. Epe laburrerako obligazio eta bonuak

886. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Urtebetea baino mugaegun laburragoa izan eta akzio bihur ez daitezkeen obligazio eta bonuak biltzen ditu azpitalde honek.

887. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 a) Baloreak epe laburrerako jaulkitzen direnean errenboltsoaren balioaz abonatuko dira, 57. azpitaldeko konturen bat edo hala dagokionean 661. Obligazio eta bonuen interesak kontua, zordunduz.

888. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0228 eguneroko hizkuntz erabilerei dagozkien forma eta errejistroak jasotzen dituzten edukin osagarriak; hiztegia (hain labur ematen dira, ezinezkoa baita 300 orduko ikastaro baten parekidea den CD-ROM honen helburu guzti hauek laburpen honetan zehaztea).

889. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 Testu edo ipuin laburra ematen da.

890. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0186 Ondoren mota honetako funtzio erabilienak azaltzen dira, beren prototipoa eta deskribapen laburra emanez.

891. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0053 Liberalek hartutako konpromezua ez zen batere zehatza eta Araba zein Nafarroako karlisten jeneralek denboraldi labur batez gerran segitu zuten bakerako baldintzak onartu ez zituztelako.

892. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Aldiz, intentsitate handiko ariketa laburrak burutu ondoren, eta karbohidrato kantitate normala jan arren, 24 orduren buruan giharretako glukogeno guztia errekuperatu ahal izaten da.

893. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0105 Abiadura, ekintza motoreak ahalik eta denbora laburrenean burutu ahal izateko kirolariak duen kapazitatea da.

894. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0165 Pilotakadaz gain, jokoan intentsitate goreneko desplazamendu laburrak egiten ditugunez, tantoak luzeak izaten direnean, esfortzuak behin eta berriz errepikatuaz doazen neurrian, az. Iaktikoaren kontzentrazio handitzeak izan ohi dira.

895. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Horrela, egokiak izan daitezke forma luzea eta laburra biak, testuingurua kontu, te-landare / te, pago arrunt / pago, anis-belar / anis.

896. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0009 Udako solstizioa (urteko egunik luzeena eta gaurik laburrena) ospatzen da.

897. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0108 Bere lehen obran bertan 1900. urtean argitaraturiko Vidas sombrias kontakizun bilduman, bada itsas giroko edo gaiko zenbait ipuin: Playa de otoño, Angelus eta Grito en el mar izenburukoak adibidez, edo arrantzaleen bizimodua irudikatzen duen beste labur bat, A la pesca izenburukoa, Hojas sueltas 7 Hojas sueltas, I. Madril, Caro-Raggio, 1972, 330-333. orr. delakoan argitaratu zena.

898. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0108 Bada, azkenik, Barojaren testu bat, oso testu laburra bere lan guztien bildumako V. liburuko hiru orrialde, ez narrazioa, saiakera baizik, oso adierazgarria izan daitekeena itsasoari buruzko Pío Barojaren ikuspegia ezagutzeko, eta baita, guretzat jakingarriago dena gainera, denboraren joanean literaturak nola aztertu duen itsasoa Barojaren arabera ikusitako eta definitutako itsaso hori jakiteko.

899. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0108 El mar y el marino du izena testuak, eta 1935. urtean Vitrina pintoresca izenburuaz argitaratu zen artikulu edo saiakera laburrean liburukoa da 8. Obras Completas, VII, 785-787. or..

900. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0040 iruzkin laburrarekin amaitzen du guztia.

901. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0040 Larregiren bigarren kapituluko iruskin dotrinaletik (17-18) ez da ezertxo ere geratzen Lardizabalenean (13) eta halaxe gertatzen da gehienetan ere, salbu eta Lardizabalen I-3, II-2, III-1-5-7, IV-3-4-5, V-3, VI-2-10, VII-5, IX-5-8, etabarreko ataletan, non goian aipatu iruzkin laburraren antzerakoak ematen dituen.

902. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0097 Bizitza eroso eta lizuna da, Asteasuko Agirreren ustez, seigarren mandamentuan erortzeko biderik laburrena:

903. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 Eskualdun! Hitz horrek laburra delarik, asko gauz erran nahi du 3. Pierre Broussain. Azparneko kantonamenduko boz emaileer, 1905. Iker 4. Bilbo 1986. 289 or.

904. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0141 Aberri Egunetik eta denbora laburrik barne gaitzeko eskandala izan zen Baionan.

905. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 Egin beharreko obraren mugak eta hartarako baldintzen laburra kontuan harturik, dokumentuak ez du zubiaren morfologiari buruzko xehetasunik ematen.

906. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0296 Testu laburrak dira, bataz-beste 20 orrialde baizik ez dituztenak.

907. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Luzaide bere karrika labur eta eliza inguruko etxe multzoarekin.

908. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0434 Orain bidai labur bat egiten du Bilbora eta Migel de Unamunorekin egiten du topo.

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0247 Gizartea antolatzeko printzipio direnez, trukearen, errotazioaren eta segidazko ordezkapenaren gaur egungo garrantzia labur bada ere ebaluatu nahi nuke.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0057 140. Laburrak ez diren albiste guztiak datatu egiten dira.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0063 Elkarrizketetan, orrialde batekoak baino laburragoak direnean, ez da beharrezkoa argazki oinik egotea.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0029 Lehenengoa baino askoz laburragoa izan behar zuen liburu honek.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Sintagma labur nahiz luzeen laburdurarako balio dute orain artekoek ere, sintagma hitz bakunetara bihurtzen den neurrian.

914. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00225 Batzordeak, bere aldetik, flanela eta fondo (diruzkoa) eranstea proposatu du. Lehenbizikoa sartzea onartu da eztabaida labur baten ondoren. Fondo hitza dela eta, E. Knô*rr-ek funts hitzaren tokia aztertzea proposatzen du eta mahai gainean uztea eskatzen hurrengo bilera arte. Hala onartu du batzarrak.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0028 Aitzindari hauen ondoren, dirulaguntzen politikari esker, beste hainbat artistak ere mendearen amaiera honetan Italiarako bidaia amestu hau egiteko abagadunea izango dute, gehienak egotaldi laburrak baina emankorrak izanik.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0028 Euskal margolaritzak bere heldutasuna lortuko duen ibilbide luze honetako kontakizunarekin jarraitu baino aurretik, modernotasun artistikoa agertzear dagoenean, historiazko margogintza landu izan zen aldikada labur baina oparo bat aztertu behar genuke.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0149 Bazekien jakin, erabat ezinezko izanik hau normalki edozein espazio eta denbora-tarte laburrean, guztiz zaila izango zela orduan, nahiz eta norbera hantxe bertan suertatu, kontu eginik gizateriaren zati handi baten fanatismoa, ezjakintasuna, maltzurkeria eta zapokeria.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0147 Hirugarren baldintzari esker, Senatuak populu fier eta bizi-bizi bati hedeak labur atxikitzen zizkion, eta tribunu oldarkorrei garra epeltzen ere behar orduan; hauek, haatik, poxelu horien kentzeko bide bat baino gehiago aurkitu zuten.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Egiazko giristinoak esklabo izateko eginak dira; badakite hala dela eta ez dira arrangura; haien begietan, bizitze labur honek ez du aski balio.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0008 Praktikoak eta laburrak izateko bi zatitan bereiz dezakegu XVIII. mendea, ondo bereiziak diren bi mende-erdietan, hain zuzen.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0052 Baina bada beste alderdi bat, aipamen labur eta ilun xamarrekin ukitzen duena eta garrantzia kendu nahi diona: Romero eta Aldamaren Diputazioak eta Getariako Batzar Nagusiak indar kanpotiarrekiko harremanetan jokatutako papera.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0177 Labur esanda, karga genetikoa areagotzeak ez luke eboluzioa azeleratuko.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0177 Labur esanda, atmosfera geruza babeslea da.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0024 Izan ere Miguel Indurainek aparteko dohainak erakusten jarraituko zuen erlojupeko laburretan eta horixe izango da, bere karreraren oinarriak jarriko dituena, hasiera batean behintzat.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0024 Azken hau afizionatuetan Miguel Indurainekin batera ibilia zen, zertxobait zaharragoa izan arren; garaipenak ere lehenago lortu zituen, baina azkenean Indurain baino askoz bide laburragoa eginda geldituko zen.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0041 84 Luz de cruce: Argi laburrak

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Plagioaren historia labur bat

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0187 Bietariko zeinek aurkezten dio erresistentzia handiagoa korrontearen igarotzeari, laburrenak ala luzeenak?

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Kanpo-estimulu bortitz baten ondorioz barne-organoetarik asko egozten dituzte, hala nola, hestea, Cuvier organoak eta arbola brankialak, eta epe labur batetan birsortu egiten dituzte.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Orno zerbikalek beraiekin fusionatutako sahiets laburrak daramatzate.

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Honez gero esan beharrik ez dagoela uste dut, luzarora baita laburrera ere, baldin oreka gordetzen bada, poesia landua dela errentagarriena eta herri baten literatura gehien aberasten duena.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1001 Labur esanda: Bastarrikak koldarkeria gutxi erakusten digu Txillardegiren mezu berria ezezten.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Beronek esango zuenez, bere bizitzako hutsegiterik latzena, nahiz denbora laburrean egon eritzi horren pean.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 Azkenik, etorkizuna: zein da minbiziaren aurkako borrokaren planifikazioa, epe laburreko etorkizunean.

935. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0160 Honetaz ohar bat egin behar da: Talken iraupena oso laburra ohi dela kontutan hartuz eta, bestalde, talken kausaz barne-indarrek hartzen dituzten balioak kanpo-indarrenak baino askoz handiagoak ohi direla kontutan hartuz, arbuiatu egin ohi dira bigarren hauen ondorioak, lehenengoenekin konparatuz.

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0160 - Talkak dirauen bitartean (hau da, oso denbora-tarte laburrean, ia-ia bapatean) partikula-sistema isolatua bailitzen har daiteke.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0340 Ebazpide matematiko laburrari eskainitako azpiatal honi bukaera emateko, diogun, ezen denean, dela (ikus bedi lehenago emandako ren adierazpena).

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0031 Gilgamesh epopeia Bodjazkalen irudikaturik dago akadierazko zati batean, hurritazko eta hetitazko txatal laburrekin.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0308 Berpizkunde aro labur bat etorri zen ondoren Psametiko I.ak sortu zuen Sais hiriko XXVI. dinastiaren garaian (K.a. 663-525).

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0119 Hobeto iruditzen zaigu luzatzeagatik asperraraztea baino egonaldi laburragoan emandako guztia goza dezaten, baita euskaraz ere, eta motzegia izan den sentipenarekin etxera joatea.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0082 Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0053 Irakurketan egin behar diren pausaldi laburrak edo txikiak markatzeko erabiltzen da.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 (...) eta garapen bidean dauden herrialdeetako diru sarrera laburreko etxe asko, inolako zerbitzurik gabe daude.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0019 Kokapen historiko laburraren ostean, aipatu erlazioan bitartekari diren elementu psikosozialak berrikusten dira, bai eta barruti honekiko azken garapenak zeinek jarrera eta portaera arteko erlazioa prozesu estokastikotzat hartzen bait dute.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0228 4. Latinezko testu laburrak Latinaren berezko egiturak erabiliz atzeraitzultzea.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0220 Idazki hau ametituz eta bertan jasotzen diren adierazpenak egindakotzat emanez, erabaki dezala aipatu zorduna errekeritzea arren eta honek bere emazteari ... pezetako kopurua ordain diezaion, matrimonioaren kargetarako ekarpen bezala eta Epaitegiak agindutakoaren arabera, ohartaraziz ezen, zor duena zuhurtziaz finka dakiokeen epe laburrean ez badu ordaintzen, premiamenduzko bidetik joko dela eta auzi-kostuak ordainaraziko zaizkiola.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0184 Dokumentu hauek, bukatutako diskurtsu gisa baino gehiago, dokumentu labur moduan agertuko dira.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0184 Elementu laburrak bilatuko ditu, berreskuratu eta bere diskurtsuan erabili ahal izateko.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0035 Hizkuntz harremanei buruzko uste nahasi zaharkituek bizirik iraun zuten, Europako hizkuntzak sanskritotik jaioak zirelako ustean, baina denbora laburrean usteok baztertu egin ziren, begi bistakoa zen azalpen zuzenaren alde, hots, sanskritoa, latina, grekera, eta abar, historiaurreko hizkuntza baten ondorengo aldaera gero eta bereziagoak zirela.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Formulazio konstituzionala, puntu honetan, oso laburra da benetan eta batipat penalak ez diren prozesuei dagokienez.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0123 -Funtzio-abstrakzioak laguntza ematen du funtzioen definizioak labur eta ulergarriak izan daitezen.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0053 Lau hitz ere izan daitezke batzuetan, lau hitzotako bi, batuta, hitz luzeena baino laburragoak direnean: 'OSASUNAK / OVIEDON / GALDU DU', 'KOHL ETA / MITTERRAND / ADOS'.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0053 Laburrak

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0053 115. Laburrak zutabe bakarrean joango dira beti.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0053 116. Diseinuaren ondorioz, tituluek garrantzi berezia dute laburretan.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 F.40 Epe Laburrerako tituluak

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Epe laburrerako tituluen errubrikak (F.40), beren mugaeguna hurbil, normalean 12 hilabete eta gehienez 2 urtera, duten zirkulatzera destinatutako tituluz ordezkatutako finantz aktiboak jasotzen ditu.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 F. 70 Epe laburrerako kredituak

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Epe laburrerako kredituak errubrikak (F.70), gordailutan formalizatzen ez diren eta beren sorkuntzako momentuan erabakitako epemugak normalean gehienez urtebete eta sabuespen gisara gehienez 2 urte suposatzen duten kredituak besarkatzen ditu.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Epe laburrerako kredituak finantzaketako baliabide batzuk dira eta titulutan (truke-letra, ordainduko, etab.etan) gauzatzen direnean, titulu horiek ez dute fondoak ipintzeko baliabideen izaerarik (720).

961. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0053 Laburra baina esanguratsua dugu Gipuzkoako Ermandateak, probintziaren defentsarako deialdiari probintziak eman behar duen erantzunari buruz, 1397. urtean emandako agiria.

962. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0066 Beraz, STA eta LK arloen azalpen laburrarekin batera, hauek Hizkuntza Ikaskuntzan izan duten eta izan dezaketen eraginari buruz arituko gara.

963. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 Baturantz idatzitako editorial edo berri laburrak dakartzate, baxe-nabartar kutsu gehiagorekin Ekaitzak, lapurtera gehiagorekin Enbatak eta H.H.ak.

964. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0085 Adibidez: ideia-jasa egitea irudiez baliatuz, mimika eginez, norberaren esperientzia erabiliz, eredu-ataza baten grabazioaz edo testu labur batez baliatuz.

965. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0087 Gero irakaslegaiek AOI ziklo batzuk frogatu zituzten; bata irudiak alderatzean oinarritzen zen, eta bestea egunkari bateko kontaketa labur batean.

966. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Saiatuko naiz laburra izaten eta nabarmentzen Bukowskiren edozein itzultzailek izan ditzakeen arazorik gatxenak nondik datozen.

967. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Irakasgai hori bere ardurapean zuen irakaslea beste bi, hiru, lau edo bost gai berri prestatu beharrean aurki daiteke, beraz, araudi berriaren arabera oso denbora laburrean.

968. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Arrazoizkoa ere bada eskakizun hori, unibertsitatetik sor eta atera daitezkeen teknikari prestatuen esku egonen baitira oso epe laburrean herri honetako gidari-postu garrantzizkoenak: politikaren eremuan bezalaxe ekonomiarenean, osasunarenean, industriarenean, hezkuntzarenean eta bestelakoetan ere.

969. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0012 Euskaldun gehienek nekazari-jatorria zuten Herri Zaharrean eta ikasi ere, aldi laburrez besterik ez zuten ikasi herri-eskolan.

970. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Labur, gizabanakoek familiak eratu zituzten, eta familiek familia ugariagoak.

971. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0340 Nahiz eta bizi laburra eta oso istilutsua izan, eduki zuen denbora lan dexentea egiteko (76) Berme Konstituzionaleko Auzitegiaren Jurisprudentzia kontsultatzeko ikus: BASSOLS COMA, M., La Jurisprudencia...., op. cit., 90 eta h.; RUIZ LAPEÑA, R.M.k epai garrantzitsuenen bilduma bat prestatzen du berriz, El Tribunal..., op. cit., 345 eta h.: konstituzionalitate kontrolaren bidezko 14 epai (77) 14 epai horiek bederatzi asuntuetan sailkatu daitezkeelarik: zazpi inkonstituzionalitate helegitearean eta bi legegintza eskuduntzako arazoetan (bat, Kataluniako Ley de contratos de cultivo delakoaren aurka 1934 ekainaren 8an emandakoa [Auzitegiak emandako lehenengo epaia], eta bigarrera, Kataluniako Estatutua esekituta utzi zuen 1935ko urriaren leheneko Errepublikako legearen aurka 1935ko otsailaren 20ean emandakoa)., babespen helegite kasuetan 39, eta erantzukizun kriminal arazo batean (78) 1934aren urriko Barcelonako gertakizunak medio, Generalitatearen Presidente eta Kontseilarien aurka jarraitutakoa 1935ko ekainaren 6.ean emandakoa. beste epai bat.

972. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Beti ere, labur eta iradokizun mundura zabaldurik.

973. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0111 polisemiaz jantzirik eskaintzen digu, bada, Gandiagak poema labur baino aberats hau.

974. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0098 Prentsa errusiar berriarenganako hurbilketa labur honetan ideia nagusi bi garatuko dira:

975. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0089 Hona, merezi duen baino laburrago, Mitxelenak hor zabaldu gogo duen mezua, edo hobeto esan, lanerako gomitea:

976. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0011 Euskal idazle gisa Larrean hasitako ildotik hegazkadatxo laburrak baina gogara eginez zihoan.

977. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Haren lanen artean, olerkiak, idazlan laburrak eta liburuak ditugu.

978. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Prosaz egindako idazlan laburretan, honako gai hauek jorratzen ditu batez ere: erlijio-gaiak, euskal gaiak eta gai orokorrak.

979. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0043 Eta une labur batez biak ixilik egon ondoren, etxekoandreak erarik atsegiñenean:

980. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0013 Baiña geroztikako prosa-lanak, bere sentimentuak agertzearren edo euskal festetan-eta jende aurrean kunplitzeko moldatuak, laburragoak ditu.

981. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0013 Ondorengoak, ordea, askoz ere laburragoak dira.

982. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0828 Berriz errepika ampsup29; 1897ko martxoan Teresak igorri zizkion Bellíere jaun apezgaiari beste olerki batzuekin, Mikael Arkanjeluak Satani bota dizkion hiru koplak eta Aingeruen azken kantua, honi eratxikiz bertso hau: Nola aspaldi Maria Birjina umilak
garaitu baitzuen Santan harroa
hala zure bizi laburaren apaltasunak
leherturen du sugearen burua.
.

983. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Gerriko ezpata laburretik bazirudien gerlaria.

984. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0178 Horra egoeraren berri, hitz laburrez, bainan klarki.

985. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00009 Baina hori erosi aintzin, egonaldi labur bat egiten du Adauseko bere jauregian.

986. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Hitz askoren definizioak buruz dakizki, lehenago norbaitek hartu zuelako hitzak zehatz, labur eta trinko adierazteko nekea.

987. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0004 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik laburrenean behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartu den egitamuketaren artikulatua argitaratzea eta, honen ondorioz, ez da indarrean sartuko Toki Jaurpidearen Oinarrien Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean.

988. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0005 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik laburrenean behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartu den egitamuketaren artikulatua argitaratzea eta, honen ondorioz, ez da indarrean sartuko Toki Jaurpidearen Oinarrien Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean.

989. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik laburrenean behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartu den egitamuketaren artikulatua argitaratzea eta, honen ondorioz, ez da indarrean sartuko Toki Jaurpidearen Oinarrien Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean.

990. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Udalak igorritako informazioan zehazten denez, lehiaketa bi sailetan banatzen da, olerkian eta narrazio laburrean, eta gazteleraz zein euskarazko idazlanak aurkez daitezke.

991. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Olerki sailean aurkezten diren lanak gutxienez 8 folio eta gehienez 15ekoak izanen dira, eta narrazio laburrean, berriz, 8 eta 25 folio bitartekoak.

992. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Lehenbizikoan azterketa eta kokapen historikoa egiten da, bai UEUrena zein unibertsitatearena oro har, hau da, Euskal Herrian izan diren unibertsitateen historia laburra, frankismoaren amaieran izandako Euskal Unibertsitateari buruzko eztabaida eta euskal barruti unibertsitarioaren aldeko borroka, UEUren sorrera eta ekarpenak eta bilakaera orokorraren emaitzen balantzea.

993. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0062 Hiper eta bestelako superfizie handietan liburu gutxi saltzen dira oraindik %5-10, baina geroz eta gehiago salduko da epe laburrean.

994. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 laburrean

995. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Enpresan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen langileak, urtebete baino epe luzeagoko eta 5 urte baino laburragoko borondatezko eszedentzia egoeran jartzeko aukera aitor dakion eskubidea izango du.

996. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Hemendik, besteak beste, bere literatur bilakabidea: testu dramatikoak, olerkiak eta abestiak, kontakizun laburrak, irrati-gidoiak, eleberri laburrak.

997. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Lehenengo irakina, laburra eta zaratatsua da, upeleratu eta ordu batzuetara edo egun batzuetara hasten dena, eguraldi beroa bada azkar eta hotza bada bospasei egunetara, eta gehienez ere hiru astez luza daitekeena.

998. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0016 5.30etan txirrindulari froga laburra.

999. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Gauzona laburra bada...

1000. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Aste Santua oporraldi laburra gainean dugu eta asko eta askok herritik irtetzeko aukera ezin hobea bilakatuko dute hau nahiz eta bestalde Zarautz kanpotik ailegatzen den jendeak beteko duela jakina izan beti horrela gertatu bait da.

1001. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Aztertu dezagun labur Mendebaldeko nazionalismo estatalista hori.

1002. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Beta laburra irten zitzaion Kordoba'ko pake-aroa, laister andik Iruña'ra ekarria izan bait zen.

1003. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Albiste laburrak

1004. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 Ondorioz, jarraian labur bilduz jasotzen diren galdapenak aurkeztu ziren:

1005. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1135 1.- Ahozko edukin laburrak erdaraz zuzen emititu.

1006. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1135 3.- Musika-lanetako testu laburra buruz ikasi.

1007. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Guzti hau erabakiorra izango da oso epe laburrean euskararen etorkizunerako.

1008. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Estatuek subiranotasun eskubide ukaezina duten herrien kemenak beharturik, epe laburrean Europako berri bat onartu beharko dute, duela oso gutxi behin-betikoa bailitzan aurkezten zigutenarekin oso zerikusi txikia izango duena.

1009. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 El Salvadoreko gatazkaren sustrai historikoa, funtsean Latinamerikako gainerakoena bera, ez da epe laburrean konponduko.

1010. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 El Salvador epe laburrean bake armatu batez erdituko da.

1011. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Baina epe laburrean burmuinak irakiten jarri ondoren, eritziz aldatzen dut erabat.

1012. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0011 2. Zergaldia urtebetekoa baino laburragoa bada, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 7/1991 Foru Araueko 94. artikuluan xedatutakoaren eredura, zergaldi horri dagokion zergaren sortzapena 1992.eko uztailaren 31 baino lehenagokoa bada, zerga honen oinarri likidagarri erregular eta irregularrak kargatuko dira, azaroaren 27ko 7/1991 Foru Araueko 74.1 eta 91. artikuluetan dauden eskalen arabera, zerga banaka ala batera aitortzen den kontu.

1013. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Bide laburra egiten dute itxura baino saltzen ez dutenek.

1014. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Labur bilduz zera dio: Urdaira baserritik Orio-Bentako bidea Eguskitza baserri parean itxita dagoela eta guarda juratu batek gordetzen duela bide ibilkuntza oztopatuz.

1015. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 LABURREAN

1016. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 Erabaki horietan ezarritako denborarako hartuko dira lur horiek menditzat, denbora hori ezin izango delarik aldatutako zuhaitz motari edo motei dagokien basoaldia baino laburragoa.

1017. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Araban Ikastolen sorrera nola izan den historio labur bat egiten digu Alvarok.

1018. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Herri honetako politikagintzaren laburra eta murritza ere dastatu du zenbaitek.

1019. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Baina euskaraz lan egiten duen kazetari, idazle, ikerle eta abarrentzat ere eskailera laburrak eta lanbide murritzak daude.

1020. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0050 Albiste laburrak

1021. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Albiste laburrak

1022. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Ipuin eta kontakizun laburren lehiaketa antolatu du Udaleko Gazteen Zerbitzuak.

1023. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hauen buruzagitza denboran, eskandala eta iruzur haundietan kondenatuak, hiru izarretako hotel-presondegietan egin zuten alegiazko penitentzia labur bat.

1024. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Horrela, epe laburrean beste 2.000 etxebizitza eraikitzea aurrikusten dute. Norentzat?...

1025. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Julen iritzi berekoa da, baina erruki begiradetan ere erreparatu du. Orain gutxi arte, paraplejikoa hemen ez zen etxetik ateratzen eta bizi-itxaropena ere laburragoa zuten. Ateratzen hasi gara eta haurrek eta agureek begiratzen gaituzte batez ere

1026. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Epe laburrean bertzelako kanpainak egiteko asmorik baduzue?

1027. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 9.30etan meza, 11 orenetan estrenatze ofiziala, 12 orenetan hurrupaldia eskainia izanen da, aratsaldean 3 orenetarik 8ak arte, elkarteek erakutsiko dituzte beren kirol ala kultur lanari doazin ikusgarri labur batzu.

1028. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0046 Biek aipatzen dute hitz bakoitzaren kategoria gramatikala, alorra, definizioa, adierak eta -luze edo laburrago- erabiltzailearentzat egoki izan daitezkeen hainbat hitz, sarrerarekin lotura zuzena dutenak eta, kasu, gehien ezagutzen den zientzi alorrean duen balorea edo esanahia.

1029. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 Ez baduzu topera errenditzen kalera joan zaitezke eta gainera kontratu laburrak egiten dizkizute, hori lana ematen dizutenean.

1030. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 A. Beno, labur azalduko dizuet gure traiektoria.

1031. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 Epe laburragoan eta zertxobait eginda ere ikusgarria dela.

1032. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Labur esateko, etxe barriko, sendi barriko gurtze gurtze = otoitz egite eta beronen inguruko betebearrak. osoaz jaubetzen zan ara ezkontzen zana.

1033. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Labur aitatuko dizkizut hurrengoak.

1034. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0001 Irudi horren berri jakiteko inkesta labur bat egin dugu emakume bertsozaleen artean.

1035. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 Azkenean erabilerak termino laburragoak finkatzen ditu: pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena laburtuta aurkitzen da sarritan errentaren aitorpena bezala.

1036. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Labur esateko, Bilboko planoa ikusten duenak burmuin antzeko bi ikusiko ditu, dioskuroko alde banatan jezarrita.

1037. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Euren xedeak oso zehatzak dira: herri horietan euskaraz bizitzeko bitartekoak jartzea eta helburu hori denbora laburrean betetzea.

1038. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Euskaldunen kopurua %80tik gorakoa duten beste ehun udalerri (Iparraldekoak kontatu gabe) ere badira, eta udalerri horietan planifikazio zehatza eginez gero, litekeena da, epe laburrera, euskaraz ihardun ahal izatea.

1039. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berba 1993 0004 Labur esateko, esposizio zientifikoak eskatzen duen prosa eta estiloa daukagu sortu beharra euskaraz.

1039 emaitza

Datu-estatistikoak: