XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Saildi barrutik, Buruzagi Gallenak izentauriko GUDAL-JAUPARI Gorenak beronen lagunenganako zuzendari aginpidea izango dau, mallakeraz, sailburu dala, besteak talde-buru izanik.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 e) Gudariekin artu emonak izango dauz arein ederra euki eta euren bizikera jakin dagian (autualdiak, irakurrketak, lagunak, etab.), egiteko guztiak egokien atondu al izan dagitzan.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 ¿Zenbatzu lagun gustittara?.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, poztu deizula gure biotza oiñ bizitza on baten pozagaz; eta gure azkenengo atsekabietan, zuriaren antzeko eriotziagaz Jesus eta Maria lagun doguzala.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Abesti zarren antzera lagun batek bere liburuan ipintzeko eskatu ta America-ra bigalduak.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Zeruko poza billa bijotz onen lorrak!
Gustijak nai nebazan lagun iraunkorrak
neu saltzalle nintzala Jaunan maitiari.
Zuur nintzayen griñai, goor eskar-otsari.
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Josetxo, bere lagun Saturningaz joan zan Gernikara, Eladiri agur egitera; lengoan lez bazkaldu eben Atanasi ta Eladigaz, ta arratsalde erdian agur eginik emakuma biai, artu eben mutillok etxera bidea.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Onelantxe igaro ebazan amar iluntze Mungiako sendalari ortzargiak, Zabaletaren burubidez, Gatikako sakristaua lagun ebala.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Beste alderdikoak, Laraudo, Gangoiti ta lagunak, pozez ebilzan.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Berau lagun dodala yoango naiz ni etsera.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Begi bera ta goi bampecirc;tako lagunik asko aurretiaz egozan aginak erakusten, Ereñozti yagi zanean.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Guztiz poztu zan Bekosolo, etsean sartu, Arraitz ta laguna an ikusi ta aren ezpanetatik Anton Imazen asmoa yakin ebanean.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Padua'ko saldun gaste batek jantzi eban Karmengo kutuna maitasun andijagaz, Griña zitelen indarrak eta lagunen jarraibide dongak galdu eragin eutsien gurasuakanako lotzia eta gauza onetarako zaletasun guztija.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 - ¿Zer ixango ete da urrengo naibagia? - ittandu eutsen Jule'k bere lagunai.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Bein-batian, Agaton-korkoch'ek esan eutzen lagunai: - Emen, erri onetan eztago korkochik: Berakruz'en zortzi egunetan, eneban ikusi bat baiño; bera zapatari, zapatagiñen eguana: Mexiko'n eztot ikusi bat-be, ta echaguntza onetan eztago neu baño.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Agaton, oneik berbok esaten eguanarte, bere emaste ta lagunak ito-biarrik egozan barreka, ta Amele'k erantzun eutsan: - ¿Nun jakin dok Hamburg'on ainbeste korkoch dagozana?.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Gitxitan izaten da maikoa naikoa, bear dan baño lagun geyago maira batuten badira.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta aorretxegaitik edo, Madrilgo Frontoi nagusian yana ta lana don Kitotek eta Gantxo Pantzak euki dabenean, yanera baño lanera lagun geyago batu dira.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta yanera eldu eztirean lagunena, euron berbea entzutea ta... eurok zer yan daben ta eurok diñoen berbeaz zer esan gura daben yakin barik be... txaloak yotea.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zu, guizona, erruquitu zaite zeure emastiaz, untzi argalaua leguez; laguna emongo deutzugu, ta ez otseiña.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Alan Adan, gure lenengo gurazuac, bere sayetz azurraz eguinico Ebari, onen sendagarritzat, deitu eutzan laguna.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Jaki barria ipiñi bear, da ipinten egoan bitartean, ¡arutsagoko lagunak karraspio andia eskuetan...! ¡Añaniñuena!.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Goiz-berandutxoan agertu zan Ontziagintaria, iñok ezekizan eskutuko bere atx-zuloetatik; zorroa bete lanpernagaz; jeupadaka ta eskuziñuka deitu eutsen lagun guztiai; sartu zituan lanpernok ur gezalagaz ordurako sugañean egoan topiña baltzean, da asi zan lagunok ekarren arrantzea zelangoa zan ikusten...¡Marari marariena! Lupiñarik ezetorren.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Begiratu barik ikusteban ederto, bere begien aurrean euki eban, eziñ kendurik, erastunaren argitasun deigarri biguna, ta etxeko lagun guztiak esagutu eben, gau atan, iñoiz baño artega ta arduratsuago egoala gure neskatillea oera joateko orduaren zañ.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Ezkutuan euki ez egiteko bestek errian ba'dakie, batez be barritsuak eta gaizki-esaleak: onela 1.000 laguneko errian ogei inguruk jakin ezkero, agiritzat emon legike.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 Gure lagun izango zaigu, gure aurrelari ta buruzagia dana.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 Peru Barreti ta ni antziñatiko lagunak gara.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Eroan dabe lagunaren gelara, ta lagunari ze modu daun itanduten asi daneko, lagunaren ondotik beste batek urten ei dautso berbara.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Kontzek, bere lagunak, uste eban umearen azarritasunari txarto eretxiagaitik ixildu zala, ta agiraka egin eutsan umeari... ez deiteala izan larregiko urtena... zarrai moduz berba egin bear yakiela....

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Mandazain mokor-astunak eurai obeto iarraitutearren, kortan sartu ta iru mandoetatik bizkorrena azpiko laguntzat artu eban: onetarako ezeban oinkadarik galdu bear izan.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Alperrik ; esan eutsan lagunak.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Bearrbada zure gurasoak, seme-alabak, anai-arrebak, edo... beinzat lagunak, gau ta egun, olerrkariak esan zuan bezela, negarrez eta oyuka diotenak:
Intziria dot-Neure lana,
Sua jana-Sua edana:
Zerr janik ez-Garra ezpada
.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0030 Baña, ene Andera, zeure errukimen ori neure aldez erabilzu, neure itxukerija ezagutu ta oben-egiñaren garrbai izan nadintzat, eta biztaldi onetan zeure atsekabe-laguna izan ezkero, betiko biztaldijan, be, atsegiñetan zeure laguna izan nadintzat.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Lagun askok esaten eusten: !Berorren llobea santua da!.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Bederatzigarrena, lagunaren emazteric ez deseatzea.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Jaungoicuaren eta lagunaren caridadea austen dabenean.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 ¡Baña etziran otso arek bere laguna baxen ixukorrak!.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Basurrde eretxon lagun a otsuak baño ixukorragua zan, ziñez.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'k bere lagunari uriko gauza ikuskarrijak, bere etxeko aberaskijak, eta, batez-be, berak eukazan gustittariko jostallubak edesten eutsazan.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¡Ze lotsarija! Agerrtuko dira eurak neure lagunaen aurrian, nortzuk esten neben donia legez: neure gurasuen aurrian, nortzuk uste eben nintzala obenge edo iñosentea; neure autorrle edo Kompesore'aren aurrian... ¡ixildu neutsezan neure obenak! ¡Au, bai ixango dala lotsea!.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Vantur mendiko zugatzak ebaten doyan gazte aren indarrak, Marco-mal, Laverán eta onen lagunen bixitza zarpala, Gibal basoko neska ederraren bijotza eta Aiglun gazteluko biztalien lizunkerija margoztuta baxen argi agertuten yaku.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Bialdu eban nagosijac beste lagun bategaz, eta confesau eban gaixua, nescatilla bat.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Confesaten eguan bitartian, icusi eban bere lagunac, escu baltz, uletsu, atzoscol andidun batec estututen eutsala eztarrija gaixuari.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Irugarren enderritartekoari gorria deritxoe; bere burua lenen 1905'garren urtean agertu eban Errusi'ko eun-ola baten; gero iltzat egoan; baña 1919'garrenean berbiztu zan, Lenin eta onen lagunak emondako arnaseaz.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ziltzapenaz uarrtu dalarik, onan dagitso otoi Goiko Jaunari: ¡Erdu niri lagun, Jaun ori! iraxeko dana ezetsi, ta betikua ta aldatu-eziña baño eztagidan opa.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 (Irten bitez ezkonberriak eta lagunak elizatxotik).

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Kol. - Zenbat lagun gera banaketarako?.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 (Erekiko du) ¿Zeñena ote da? Mateo Goibeltz ¡A! ¡Nere lagunarena! ¿Zer ote du?.

51. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 2. Zainbide bioi dagokienez, Sail bitan ere bereizturik euskaltzaiñak beren arloan diardukete; euskal-ikerrleen saillean, ta yagoleenean, lagun bakoitza bietan dagokelarik.

52. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 b) Iztegia atontzen ikerrkideei lagun datorrkieke.

53. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 7. Bitariko lagunak Euskaltzaindia osotuko dute; edo zertarakoak edo euskaltzaiñak, eta zerbaiterakoak, edo urgazleak.

54. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 Baña urgazle kopuruari beste lagun batzu ere, erdaldunak izan arren, geitu datzazkioke, dedurako ala lanerako egokiak izatekotan.

55. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Batzarretan erabakitako arloak lagunei egoztekoa.

56. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 21. Euskaltzaindiak lanbearrik ez lagunei ez arrotze ezin egotzi ditzayeke, ezta deusik beretzakotzat argitaldu ezin dezake ere, batzarrean arrtutako erabakirik egon ezik.

57. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Gertatu liteke (ikus-bidez), janari ta edari saltzalle batek, beren mendean langille edo gudari asko dituzten lagun altsuak izatea ta lagun aien aginduaz, langille edo gudari oiek saltzale orrengana jan-edari billa juan bear izatea.

58. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Itxurez, bai; bañan, lagunai eskupeko onak ordaindu bearrean edo... bear baño gai txarragoak eman bear eta....

59. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Lagunakin, zikorkeriz edo uskeri baten bidez azarretzen dala ta, aiek beren mendeko erosleak saltzalleari aldentzen dizkiote... ta ¿zer? ¡Utsa! Saltzallea izen on da dirurik gabe gelditzen dala!.

60. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Baño zorren orrdaindutze onetan Jesus'ek bere lagun nai gaitu.

61. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Beraz, Jesus'en nai edo gurari auek betetzen baditugu, au da, lanbide onetan Jesus'en lagun bagera, guk ere Kristo gure Jaunarekin batera emango diogu Jaun berari oben ordezko ordaintza.

62. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Otoitz Bidalguntza lagunak egunero egin bearr degun Eskeintza ondo egin eta zintzo betetzen badegu ederrki egingo degu ill onetan Jesus'en Biotzak gugandik nai duana.

63. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 (...) eta nere animaz aazturik, deabruaren mendean eta serbizioan bizi izan banaiz, lagun daguidazula etsai deabruak eransi dizkidan kate sendo oyek urratzen eta nere Jaunarekin pakeak eguiten.

64. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 (...) orrela Laguntalde zuzendaritzan Zuzendariaren lagun zintzo izan ditezen.

65. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Batzordeko lagun geienak artu eta Zuzendariak ontzat emandako aginduak, Batzorde beraren erabakitzat euki bear dira.

66. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Zuzendariak eman ez dun erabakiak, Batzordeko lagun guziena izan arren, ez du indarrik.

67. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Bederatzi bider esaten dan Kyrie eleison orrek Jauna, guzaz errukitu esan nai du, ta Irutasunako lagun bakoitzari iruna ematen zaizka.

68. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 (...) naigabetu zaituten lagunak samurr-samurr besarkatzeko atzerakuntzik eztezu, ez eta orretarako nazkarik ere.

69. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Eta, bere moja lagunak esaten digutenez iru asmo aiek ederki bete zituan, alik eta 1911ko, Martxoaren 29an, santa baten eriotzaz il zan artean.

70. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0138 Urretxindor, ipar aize,
orein, itur, izar, lili...,
atsegin-emale oiek
gure lagun dira beti
.

71. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ango amalau lagunen otsa
ango arraunen dardarra,
luma bezela treñeruata
ertzak zabaltzen afarra;
jendiak pozez ifi-aufaka,
ojuba eta diarra,
nola burutik iñori kendu
orlako festa gallarra
.

72. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Muturra chorrocha ta
illia leguna,
lepo churi garbiya
bizkarra illuna;
guztiz jostalariya,
kasikan chukuna,
chakur on baten gisa
leyaltasun duna,
baserri ta auzoko
guziyen laguna
.

73. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Milizkatutzen diyo
eskucho biguna,
siaskaren onduan
pasiaz eguna,
larrera irten gabe
lagun jakintsuna,
choraturik frankotan
utziyaz amona
.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Gauza eder oiek kalean iñoiz agiri ba'dira, arako esnedunakin jeisten diran baserritar txakurren antzera ikusten dira: lotsaren lotsaz eta lagun gaiztoen bildurrez, buztana anka tartean dutela eta errenka, gizajoak.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Etzuten aren ezpainak lagun-artean bein ere ebakiko, aitaren aurrean ez esateko itzik.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 - Baña motel ¿zergatik jarri dek Oyartzun bi aldiz? - galdetu zion bere lagun Axari'k.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Arako Combes, kristiñau izenaren arerio zital eta amurratuak 1903 garren urtean, Franzia`ko agintzari zala, Euskalerriko eleizetan itzaldiak euskeraz egitea debekau, eragotzi ta galerazo egin eban eta ori zala-ta, bere lagun eta aiskideak, oro gure siñestearen etsayak, txalo andiak jo eutsoezan.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Gure asmo, uste ta itxaropena orixe da: itxaropen au galduko ba`gendu, lanari jarraitzeko kemen eta adorea be galduko geunkez; baña uste ta itxaropen gozo oneik geure gogoa indarrtu ta biotza sendatzen dauskuez, eta orain arrte lez aurrerantzean be euskerea geure siñestearen lagun eta jagola izan dakigun, jai oneik Amaitu baño len, Uribarri`ko Ama samurraren eskuz, Jaungoikoari betiko eskiñi ta opaldu gura dautsogu.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Orain arte gure siñeste ta gure euskerea alkarren lagun eta aiskide barruko izan dira: aurrerantzean be izan daitezan, biak zeure eskuetan ipinten doguz.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Azkenik zerbait osasunian moldatu ta gogortu, ta berriz bere lagunetara biltzeko garaya etorri zitzayonian, Magdalenako gaisotegiyari agur egin ziyon San Inaziyok, Paristik ekarri zuben zaldi zamari koskor ura Magdalenako gaisotegiyari uzten ziyola.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Bai ete da iñun, betiko sugarretara ain gutxi ta betiko atzegiñetan ain lagun asko, bataz beste, eraman dituan izkuntzarik?.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Biotz eta adimendunak bagera, Jauna, ni Zurekin, ni zure alde, ni zure lagun esango diogu Jesusi.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Iñoizko Sodoma-Gomorra gaizto aiek gaizkatzeko amar gizaki zintzo bear bezala, euskeraren ez gaizto, baña bai gaixo ta, agian, euskotasunaren gaizkakunderako, IRU MILLA lagun zintzo bear ditugu.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Pekatari aundiya zan au; Maria'ri ezeren zaletasunik azaltzen etziyon, eta lagunak ere bere (...).

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 1. Klara Deuna. Prantzisko Deunak emakumeak deuntasuneratzeko Bigarren Ordena, Aizpadia, asmatu zuan, eta arazo onetan Asis bereko aundizkietako gizalaba argi bat izan zuan lagun: Klara Deuna.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Etxe ortako lenengo nagusi Prantzisko Deunaren lagun bat izan omen zan; eta Iruñako eta inguruetako gizaseme asko sartu omen ziran komentu orretan.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Iñoiz naicoa izango da Aita Gure bat errezatzea, ta gaissoac ezin balezaque, lagunac bere partez errezatu dezaquete.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Au aitu zanerako ¡Polli! batek,¡Pello! besteak esanez, bi lagun maitetsu ayek alkartu ta laztantzen-t-ziran : eta bitartean lau zayak, indartsuak izan arren, laban da iskillorik gabe lurrean lotu, ta etziñak zeuden.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ain ederra ikustean, bestea ernatzen dun,¡ikustekoa! ta lagunarengana maitaro igeritan zoaien musu bat emateko bere aienak luzatuz, gorbelarengandik bereizi ta, txortena autsiz, bere eskuko, baño iltzear, eta muñ egiten zion bere ezpain zurbillekin, lagun zuriari.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bein batez, bi lagunekin Urruñara joan zan txango batean, an atsaldekoa egiteko asmoan.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Beste tankera bat zan Pedro Benardonerena: semea beretzat eta lagunekiko ain esku zabalekoa ikusita, aserre egiten zion esanaz: diru eralkitze ura merkatari baten semearentzat baño obeto zegola errege baten semearentzat.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Porziunkulako bidea artu zuan bere lagun zintzoarekin.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Donostira iritxi ziranean, bi-tandu egín ziran iru lagunak: Laztantxu alde baterantz beste biak besterantz, bi oiek, bai-baitzekiten, Laztantxu lekuko etzutelarik, gauzak argiago kóntatuko zizkietela.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Bi lagun aiek (alegia, osabak eta kuñauak) batu-zituzten berriak, etzituan, beraz, jakiterik, Laztantxuk.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Eta Gobernu orrek, Bilbo galdu zuanean, libre utzí zituan preso oik, eta, geiagoko gabe, iritxi ziran, guziok, Arrasturira Orduantxe jákin zuan, Dol. Apaizak, Arrasturiko iru Apaiz eta beste 40 lagunai, Francotarrek eman zioten eriotza izugarri ura.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Izan-ere, ejenplu irakasgarria báitzan guzi ori, eta au zíoten askok: Arrasturin gertatuaz ¿nola, Euskal-Gobernuak, bengantzaz, Dol. Apaiza bera, eta onen 100 lagunak, segitun fusillatu ez?....

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Lagun onak bezela alkarrengandik alde egin gendun.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Nere bi lagunak doi-doi mustatu zuten; nik, jateko ta jateko esan nien, eta ez esan bakarrik, baita neronek azkar janez erakutsi ere.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Alperrik ordea! Jatekotxotxak katilluan utzirik, an zeuden nere lagun gaxoak, gogoeta illunetan pulunpatuak.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Jan zazue, esaten nien nere lagun errukarri aiei; orain baduzue jatekoa, ta jan zazue; ibilketa luzea egin bearko dugu agian, eta non afalduko dugun eztakigu.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Ez litzake bat ere arritzekoa izango; ainbesteko galbidetan sartua dago beti Kansu-ko misiolaria, eta nork daki, Sanxelipu-ko ondamenaren ondotik ondamen andiago ta odoltsuagoak ez ote diran etorriko? Misioak orduantxe bearko ditu Isidro Anaiaren antzeko lagunak.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Basaleku baztertu artan komunista zauritu asko arkitu genituen, eta aien artean Singyangti, Batzarre Nagusiko lagun, Sanxelipu-n zauritua.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Baita; biar goizean lagunen ezur bitzea izango diagu.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Eta andik aurrera San Prantziskok bere otoitz luzeetan goi-gozotazunak geiago gotzarrzen zituan, eta askotan Jaungoikoagan sentzugaldua egoten zan eta lagunak airean korde gabe jasoa ikusten zuten.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Osasunean bezela, miñez zegoala ere bere lagunik onena Erramuntxo izan zan.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 (...) bañan ikusirikan alaz guztiz ere bazijoala, lagun asko arekin joan zan.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Beti kezka ori izango genduke, ta ori lagun txarra da.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 29 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! igarrleen illobiak eraiki ta zindo ziranen oroitalluak apaintzen dituzute, ba, 30 ta darasazute: gure arbasoen aldian bizi izan ba'giña, ez gentozkieke igarrleen odolketarako lagun.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 3 Ayek, berriz, ez zioten nere lagun Tit'i, elendarra zala ere, erdainbearrik egotzi.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! nere azkeneko konpesioa au dala Zuk esango bazidazuke, Jesus milla bider! utziko nituzke lagun gaiztoak; kenduko nituzke biotzeko oitura txarrak, bidegabekerik eta munduko atseginkeri gezurtiak, ta biotz-biotzez esango nizuke, orain esaten dizutena: Jesus ona! damu naiz! damu naiz, Jauna!.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Asarre dabiltzanak elkartasun onean jartzeko Jaunak eman zizun doaiarren, zure zaipeko guziok siniste batekoak izan gaitezela iritxi iguzu, zure antzekoak emen izanda, gero betiraundean zure lagun izan gaitezen.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - ¿Zuk edo zure lagun bakartarren batek eskuratu dautso erbestetar bati Issa-ren Bizitzea? ¿Birregin da biurtuten itxi dautsazue?.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Beste lagun askoren artean elizgizon iakintsu bat bizi da bertan, Erregiñak sarri itaune asko egiten dautsazana.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Bera iasoteko oratu geuntsan Prantzik eta nik, begiratu geuntsan alkarri, eta nai ta mutik egin ezta bere, gelditu giñan geure lagun illotza bera baiño zurbilago.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere buruari amorio aimbat becatuari gorroto dion santutasun eta zucentasun mugabaguea, aimbeste becatari gaizto infernura amildu dituena, eta bear bada gaiztaquerian zure lagun izan ciranac ere; eta zu eciñ gueyagoraño gaitzquille gaizto biurria.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 Aragi-Buldak badira sei lagun edo gutxigoko sendiyentzat aldiña dutenak.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Frantzia'n zegoala bururatu zitzaion emaztea, iru seme-alaba, lagun bat Gropius izenduna eta neskame aleman bat, Emilie deitzen zenakin Espaiñiarat etortzea.

120. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Ibillaldi andi orrekin len pixkat euskera eta Euskalerria ikasteko gogoa balin bazuan, izugarri anditu zitzaion gogo ori eta lagun bat arturik (Bockelmann) etorri zan berriz onera Orrilla, guzia emen emanik.

121. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Jarraitu zuten andik Ondarru'raño eta sartu ziren gero Markina'ra bertako Munibe jauregi ikusgarrian lo eginik Orrillako iruan eta lauan: Murga eta J. A. Moguel'en laguna egin zan.

122. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Emen utzi zion Bockelmann lagunak Cadiz'era zijoalako eta gure jakintsua izan zan burdin minak ikusten eta ez Janizuela Humboldt'en artezkari danok orain arte ipiñi duten bezela, baizik Jarrizuela edo Jarrezuela eta zegoan Putxeta geldokitik kilometro erdi ego-aldera, oraingo Venerillas'en.

123. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 biotz biotzetikan eskatzen diot berorri bialdu idala berorren lagunen bat iñola al bada euskalduna nere laguntzarako.

124. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Ederki, esango zuan beragan A. Iñazio'k Euskalerrirako nere lagunen batzuek eskatzen dizkit Kalahorra'ko Obispo Jaunak.

125. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Badakizute zer egin zuten estropadalari ayek itxasotik irten da txaloka ta goraka errira eraman zituztenean? Zuzen-zuzen Elizara juan beren lagun eta bigarren mallako garailari Oriotarrak ondoren zituztela.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Ipar-aldeko Ameriketan bizi zan laguna, ta ara joan zitzayon berekin bizitzea.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Aztu eziñ zat, urteak joan badira ere, mendi gañ orretara lagun batzubekin egin noan ibilli alai eta gozoa.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Zeduzkaten orretarako Albistur-en bealariyak edo aurretikako zaitzalleak, garaiz albistea eman zeyeten goiko lagunai etsayak zetozenean.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 - Erorrek erorren burua erre badun, or konpon, or konpon, esanda alde egin zioten Lamia deadartiari bere lagunak.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 Mundaka'koak ziran Porrtuondo aita-semeak; Mungiakoa Matxin ospetsua; Porrtugalete'koa Vallecilla; Lekeitio'koa Arrtieta; Ondarrua'koa Gilestegi; Murelaga'koa Ibañez de Aulestia, Berrnarrdino Mendoza'ren laguna, onekin elkarrturik, Berrberia'n zebiltzan itsaslapurrak menderatu zituena; (...).

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 ¡Zenbat aldiz, txikitan Zumaya'n ikusitako gauza eta gerrtaera aiek gogora ekarrtzean, esan dedan nerekiko: Arrantzale oek, Elkano eta bere lagunen anaiak dira, odolezko anaitasuna ez izan arren beren arrtean dagoen anaitasuna! Odolak elkarrtzen ez duena, askotan biotzak elkarrtzen du.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Adizki baten ki maizenik artzaile-ezaugarria da ta lagun bat bear izaten du orretarako: t, k, n, o.. ta abar: datorkit, datorkik, datorkin, datorkio, datorkigu, -kizu, -kizue edo -kizute ta datorrkie; beti bera aurretik.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Zer gueiago? È. Lapurreta orretan lagun izan diranac, excomulgatuac, au da, Elizatic campora daudela.

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Emen ta an, egunkari ta aldizkingietan sakabanatuak, asko idatzi zuan Mujikak, Soroa ta lagunen jostirudiak zirala, Alzaga ta Iztundearen lanaren berri emanez ta orain Euskal-Antzertia'ren alde egiten diran alegiñak ontzat artuaz.

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Kardaberaz-tarr Yosu-Lagunak (bene-benetan Yosuren lagun) neurrtitz oyetan bere biotz zan-zana sarrtu zun, eta ondorengo euskeldun guztioi utzi zigun.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 22.- Bosgarren ikusbidea: 8garren zazpikoan, 7garren lerroan: lagunoc gana ederrki bizkayeraz, baña giputzak ez dute nai orrela esaterik, lagun onen gana baizik.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Lagun batek esan zidan.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Eizlari aiek basurde kontuetan ari ta ari ziala aietako bat belarra erretzen jarri zan; eta lagunak aurreraxeago zijoalarik oju egin zion Kontxo, begira, begira.

141. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 An azalduko dira ausokuen utzeguiteak, lagunen akatzak, ezagunen argaltasunak eta erriyan edo erbestian igaro diran gaizkiyak.

142. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Arestian entzun dezute irrisko ta etsaiez betetako bidean ibiltzeko lagun on, leial, zintzo bat aukeratu bearr dala; ezperen (bestela) beste itxu bat zuzentzen duen itxuari gerrtatutakoa gerrtatuko zitzaigula-ta.

143. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Ikusten zeratenian beartuak pagatzera Purgatorioko penakin oraiñ gauza guchikin pagatu zeiketzuena, nai izango dezute zuen aide, lagun, ezagun ta senideak zuekin oroitzea, eta induljenziaren bat ematea; baña zuen nayerak ezdute ezer balioko; (...).

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Zuen laguna dagola den tokian, ni bilha jin arte, holako beroarekin.......

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Baño etxean etxekoekin eta atean kideko eta lagunekin baldin ari ezpagera, beldurtzeko da alper izan ez daizten bertzeak.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Lagun arrontetara eta xeetara ez dira gauzak edatzen edo zabaltzen, erabiliz-erakutsiz baizik.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Leenik, gu euskaraz ikasiagoak, eta gero laguneri erakutsi ziñesko euskaldunak garela.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Etcheverry aspaldi hilzen, zorigaitzez, bainan bizi da oraino haren lagun maitea.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Ez baditugu segurki gure hitz zaharrak, bazterrerat utzi, behar nola-nahizko eta nundik-nahikako hitz berri batzuen ordainez hartzeko, ez dugu lotsa izan behar noizean-behinka hitz berri batzuen Eskuaran sar-arazteko, zaharren lagun edo gauza berri batzuen izen.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Agorrileko lehen astezken goizean abiatu ginen beraz Cambotik zazpi lagun, hiru gizon eta lau andre, bi beribil atherbedunetan, arratsean berean gibelerat sartzeko.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Baratzen gira, agur bat zor dugu Arrolan zenaren lagun hoberenetarik zonbait ehortziak izan ziren tokiaren gainean eraikirik dagon kapera komentukoari.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bertzerik ikusi nahiak dira orobat hemen gure andre lagunak, guziz bat.

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Nola Aita Garicoampiuml;tzen lagun gehienec ez baitzakiten escuara, escual herrian ez dire izan hainitz ezagutuac.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Jesusek manatu zioten orduan, desmezua eman zezoten langileeri, ogiak joko zituztela harek eta haren lagunak.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Jesusek, zertako ere ezbaitzuen oraino jeiki nahi, Jon Doni Petri intzire eta intzire entzunik erraiten dio bere lagunari: Jende hoik arras kechu ditiaguk.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Mahasti-lerro batean, chocho eder batek, bere moko horia doi doi idekitzen zuela, Ganichi ikasi Phesta-Berrietako turruta aireak chichtu eta chichtu chocho lagun maite bati emaiten ziozkan.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Phesta-Berri Otaba hartan berean, ikas-bide behar zen bere laguneri, berehala erraitera goazin bezala.

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Beren lagun bat aski zaiote lan horrentzat.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Izerdi uharretan ari ziren beraz Piarres eta haren bi lagun Sempertarrak, hiru Azkaindarren kontra, urhatsez, urhats, kintzez kintze, elgarren bethekoak.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ikhus ditzagun hemen egun huntan egin dituzkegun bekhatuac, bai Jaincoaren, bai lagunaren, bai gure buruaren contra; geldi gaiten bereciki maicenic egiten ditugun hutsetan.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Balsamoac, bere usain onaz, marcatcen du giristino confirmatuac bicitce saindu baten usain ona Lagunari zor diola.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Orduan ikaragarrizko su batek burutik zango puntetarat hartua, eta nere laguneri deus erran gabe, mainhatzerat joan nintzen.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Jatsek egin zuen desafioz partida bere trinketean artzeko Behachka lagun, Ottarre Azkaindarraren eta Ciki Urruñakoaren kontra.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Errana dugu arizan zela lau aldiz lagun sanjarekin; batean Goñi, bestean Larrenaga Modesto, gero Urcelay eta azkenik Dongaitz zaharrena, bainan debaldetan; Hazpandarrak Hazparnen errege.

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Eta bihotzean ilhundura pichka-pichka batekin, gure Uztariztar lagunaren arintzeko, kantuz hasi ginen:
Ara nun diran mendi maiteak
Ara nun diran zelhaiak.
Basherri eder churi churiak
Ithurri eta ibaiak
.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Lehen marrasoa ikusi ginueneko, nere lagun gazteari erran nion, bideaz asetzen hasia baitze: Lagun, altcha bihotza! Seinale ona duk marraso horren ikustea. Ez ahal gaituk Habanatik hain urrun!.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Azken gomendio hetarik lekhora, Jaun Decrept berak egin daroku bere mintza aldi bat, aiphatuz biltzar-lagun aurthen galduak, eta bereziki: Jean de Jaurgain, Burulehen prezagarri zembeit urthez izaturik, Burulehen goretsizko ginduena, eta Pierre Broussain, biltzar-lagunetarik bia, Euskalzaindi edo Euskal-Akademiarat ereman direnak; bainan hek daukate, Euskalzaleen-Biltzarreko lagun aspaldikoetarik izateari diotela zor, urhaspide hortako hautatuak izatea.

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0005 Itzali zenean Izarra, eta aditu zirenean, don Jose de Eizaguirre Burulehen berriaren hitz, esku-zarta handiz saristatu zirenak, chutitu ziren Lagunak, errebote joko ederraren ikusterat abiatzeko, oihu bihotz bihotzetik eginik: Bizi bedi Euskara!.

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Nork erranen zaukun, duela hogoi eta zombeit urthe, Parisen elgarrekin eta bertze Eskualdun lagun batzuekin aurkitzen ginelarik, egun batez, holako ghertu handi batean buruz buru eginen ginuela!.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Bikarioa lagun, bere bi elizetako fededunak lorian zeramazkan Jaundozteyko erretorak.

172. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Badute alabainan mintzaia zaharrek, hala nola eskuarak edo latinak, hitz bakotchari darraikola buztan berezi bat, hunek erakusten baitu zer gisako lokarria daukan hitz horrek bere aldeko lagunekin.

173. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Ahide dira beraz iberotarra eta eskuara; bizkitartean mendez mende aldakuntza handiak jasan ditu iberotarrak ala eskuarak, bertze asko iturritan edanik baitago bere bide luzean, latinera heldu baino lehen: ezen orduan lehen auzo zituen, edo etche bereko lagun, alde batetik ligurotarra, bertze aldetik keltotarra; bat ala bertzearen kutsua hartu duke guk ez jakin neurri batean.

174. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Hau kakolskua zela iduriturik lan hortako, hunen lagunek izkiriatu zioten gibelarat Henri IVeri, galdetuz bertze norbeit hauta zezan.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Gan ziren lagunak berantetsirik garen bila atra zire.

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Adiarazi dako bere lagunari euskararen aberastasuna zenbat den nasaia esakun batzuetan: xederra beraz haritz zaharra, ez joan tarrapataka auzo mintzaien itzainetarat.

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Denak diren bezala erraiteko, ene pala eta zakur lagunaren gatik, beldurrez ikharan nindoan ihizien oro zilo eta larrutuak urrun ageri ziren gordegietarat, hara ta bizkatcha mutur luzeek ausik nindezaten edo zorrino zikin sorhaio batek, bere uharra begietarat zirristatuz, alderat itsuturik ezar.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 I.- Josu-Kisto'n Alatzak (Mirarijak), Gama'rena; II.- Deun-Estanisla, gotzaña, ziñopea, Belaustegi'tar Pantzeska'rena; III.- Kistar-Ikasti-Atzalnena, Gurutz'ena; IV.- Nere Laguna (emen Lezo'tar Aba buruñurdunaren lana, lengo egun baten emen aitatu zana, darabillie); V.- Uskurtz-Edestija, Urrutia'tar Gotzon M.B.S.-ena; VI.- ??, Gabirel'en olerki bat, or ber?? ipinten doguna; VII.- Naskaldija.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Zorionak lagun. Beti zintzo, Abertzale oso beti.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Jaupari barrija.- Lotazilla 27'an esan eban lenengoz Jaupea Deun Mikel txadon nagusijan geure lagun eta aizkide dan Zarate'tar Pillipa'k. Notin asko bildu zan.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Bazkaltzera alkarrekiñ jun bearra jarri zizaion eta lagun egiñaz sartu giñan ango ostatu batian.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au amaituta juan ziran guztiok euren sendijetako lagunakaz, Santa Monika deritxon lekaime-etxera ta bertatik atzera Txadonara, urte guztietan legez.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Madrid'etik etorrita bostekua estutu dautsogu geure lagun ona dan Agirregomeskorta'tar Andoni pelotarijari.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gernika'ko Siberia'ri.- Irakurri dot izparringi baten egin dozuela esandako batzarra orko teatroan, itz-egin zenduela zeuk eta nire lagun Etxebarriak.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Poztasun atzetik atsakabia.- Igaro dan 10'an Jaunak bereganatu eban geure lagun abertzale Olaeta'tar Kolestin.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Laguntzat artu gagiz bere atsakabian.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 EZ BIAR BAT.- Gure lagun zintzo Ganuza'tar Alexander'an sei urteko seme zarrenak bi esku-muturrak ausi ditu muga batetik bera erorita.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 - Zarautz'en aurkitzenda itxas-aidiak artzen gure lagun jeltzale, Aldai'tar Ixaka, bere emaztiakin.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 - Igandian Bilbao'n izan-da atzera bigurtu dira gure lagun Garmendia'tar Gotzon eta Iriondo'tar Errapel.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Astigarraga'ko euzko-idazle zoliya dan Txadon-zaya nuan lagun.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Irribarrea egin, eta yazokuntxu au edestu eustan: Bein batian, Bartzelona'n gengozala ibillaldi bat egitea otu yatan, eta barruko lagun bategaz ligorraldu nintzan.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bada, ¿nok ukatu leist Kisto'ren lagun eta adizkide onenetaikoak txiroak eztirala?.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Baña asko ikaratu nitzan jakitean emengo bat, eta gustiak dakitena nor dan beste bi edo iru lagun arturik, juan zala alako pake ederrian lur-azpian zegoen txerria ateratzera.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Urrengo egunean ala dio nere lagun batek ikusirik zetorrela gizon bat ezpain gustiak koipez eginda zituela; ezagun dek non izan dan ori, lur-azpitik ateratako txerri ezteyetan.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikusten zeuden antzezlariak, zaletasun aundia zuala notiñak jai ori ikusteko bazekiten era guztietakuak izango zituztela epaikari eta nola antolatua zan jai ori beren lagun maiteari laguntzeko, arreta aundia jarria zuten; jakiñian giñan, ondo tajutua, ondo eratua zutela, bañan oso txiki, oso motz geldituak gera; ikusiak ditugu askotan gure antzezlariak beren eginbearra ondo betetzen, bañan igandean beren egokitasunari gaiñ eragin diote.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKALTZALIAK Orain arte gure adiskide Alexander'ek billatu ditu 55 bazkide, neurri ortan jarraitzen badek Gandi abertzale ospatsua txiki utzi bear dek; gaur ain ederki agertzen bada ostea bazkun onentzat ¿zer izango ote da Elortza ta lagunak itzaldiyak egin ondoren?.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Arrasate'tik etorri zan Deun Andoni'ri agur bat egiten, gure adizkide maite dogun Dolara'tar Koldobika abade jauna, beste iru gizon beragaz lagun zirala.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Garagartzako ausuan bere gurasoakin bizi dan baserrian oeratuta dago aspaldi ontan Garro'tar Kipri mutill gaste eta gure lagun ona.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Otzak kokolduta jarri naiz bastertxo baten eta ¡nere atsegiña, aizkide begiko bat Gazteiz'eraño lagun izango detala ikustean! Apaiz edo jaupariya bera: Atxotegi'tar Iñaki, Soraluze'tarra, ta Beasain'en kuajutore dagona.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Beasain'en, beste apaiz bat lagun detala; eta izkuntza erakustea ezingo digute galerazi.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gastaruan, Doibatz-ulamotza arrtu ta txadontsein egin eizan Txadonerako deirik, baña, elebala nabaritzen eta edo, oparri-bidia utzi ta bakaldunen jauregira jun ei-zan bakaldun-sein edo lagun.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zirtzil eta ziztirrin agiri ta be, ekandu onez beterik aguarrtu leben lagunak, eta agurrkire arrtuten asi yakazan.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eneko'k, baña, Urtzi Jaunari eta Miren Andera Neskutzari lagun-eske, goteungiaren jazarrketeai karrki leutsen zintzo ta sendo, goteungia azpiratu leban eta garatxale urten zan.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Barcelona'n zuzen zuzen be bixi etziran lekaime ezeinbatzu zuzenbideratu leuzan Alcala'n, lagunak bildu ta Jaungo-bidietaz aurreratzeko erazoten leuzan, ain zuzen, be, iñarkunak egiñaraziz.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bere adiñeko gazte zoro ta gaugarrakin batzandurik, lagunok baizen kaskarin, zoro ta gaizto egin zan Ander.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ire aitak eta nik alak egin yoaguz bide zuzenetik erabilteko; baña gure alegiñak alperrik izan dozak: lagun gaiztoekin batzandu az eta gaiztakeriak egiten ikasi dok.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euren arrtian gure lagun Agirrezabal'darr Joseba Andoni.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Abertzale lagun Salegi'tar Edorta'ren alabari.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Badakit zu EL DIA'ren euskal orriya irakurtzen dezun irakurle ori nere bearrean etzerala, bañan nik diyodana ikusi ondoren, asmo oyek zure lagunen artean zabaldu ditzazun.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Au lagun dutela, guziak dira txit onurakorrak.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mugiro'tar Joseba altxa ta ibil lenbailen esango al dizu gure Jaunak, zure zauriak ixtea itxaron bai degu... Zure lagun gizaraxoa Goian bego.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Batzokia, aurreko egun batean genion bezela, apain-apain jarri digute artezkari bazkintza osatzen duten lagun langille yayoak.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ezagutzen bazenun gerriz, an izango zaitut, irakurle, ezta ala? Lizardik lengoan zion bezela, ezpaitzan ura ezaguturik maite etzuan lagunik.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Egun atsegiña igaro gendun, etorri zitzaizkigun lagunen artean, abertzaletasuna sendotuz.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lagun asko bildu giñan, itzaldi ederrak entzun giñuzen eta pakeari erasan gabe bukatu zan jaialdia.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Arkaitz arte asi zan lenbizi bere abertzaletasuna kopeta zabal zabal zula azaltzen; lagunak zuzendu zitzaizkion bere aldera, ta orain ikusi degu burutsu lan egiñaz zer mesede egin dion Eusko alderdiari.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 Datorren igandean Ernani'ra dijoazkigu lagun geyenak; arratsaldetik asko eta goizetik ez gutxi.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Betor, betor oitazortzia Urtzi lagun.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Ez da deuskai edertasuna,
lagun ezpadu ontarsuna.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 I Ez da deuskai edertasuna, lagun ezpadu ontarsuna.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Aurrerago jarraitzen du, esanaz: Euskalerrian bizi dan edozein lagunek, euskal-alkartze barruan beintzat, Auzitegietan nai jaurpide arazodun batzarretan euskera erabiltzeko eskubide oso-osoa izango du.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gu ere ikusi bearko gera Epaikari zorrotz orren aurrean emen izan ditugun asmo txar eta on, egintza txar eta on guzi-guziak lagun ditugula.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Kalera irten orduko, beste lagun batek, aotik ortzera: Irakurri det, Luzear , ederki .

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Lanera sartu nauk, eta bi edo iru dozena lagunei deitzeko enkargua atezaiak.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Andereño lagun bati

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Lotsagarria den lagun, i bezelako emakumeak, euskotar abertzaliak izatea....

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bitartean, besarkada bategaz agur dagin, ire lagun onek.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Arteraño bitartean lagun izandakoak ere ez dituzte aintzakotzat artzen gerora.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Denbora ayek joan ziran eta zuk eta zure lagun politikoak ez dezute nai dezutenok gurekin egingo.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuri, eta sure antzeko lagunei, nork eman dizue eskubidea, lagun aurkoaren katolikotasuna neurtzeko eta zuenetakoa ez dan guztiei mallak jartzeko?.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zera, lenago batzokira maiz etortzen ziraden bazkideak alde egiten dutela batzokitik tabernara lagunaren billa ikusirikan batzokiko oztasuna.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Lenago ezin izan det, lagun.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Madril'go Lurgintzako Agintzaldian (Ministerio de Agricultura) degun gure lagun eta ordezkari Agirreolea'tar Marka'ri idatzi diogu 35 bider, eta Ministroarentzat biali dizkiogu 12 idazki.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Bilbao'ko Udalaren ordezkaritzaz jantzitako bi lagun.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure ikaskide izandako Urkiola'tar Imanol mutiko ona zanaren obia ere ikusi gendun ederki apaindua; Aita gure bat esan gendun gure lagun zintzoaren arimaren alde.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Aretxabaleta aldeko gaztien dantza lotuaren zaletasuna bestetik... autsak arrotu ditu gure lagun jatorrak.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Laguna biar aldamenian jolasteko; itxas ertzeko lapen giza bata bestiari itsasita jolastu biar.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Jarrai Ezetz laguna... eta zorionak.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 JEL-zaleek ukan duten etsairik aundiena, Donostia-ko Victor Pradera jauna (G. B.) zen, noski: iragan 30 urteetan, bere egitekorik nagusiena, JEL zaleen laidostutzea, chekatzea, azpiratzea ta suntsitzea zen: aren lagun karlistek,.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hoik guziok hola direlarik, gerlaren astean, Pradera, Donostia-n zen; gorriak, militarrek egin eriotze ta tzarkeri aunitz sufrituta gero, nagusitu zirenean, asi ziren, berak ere, militar eta aien lagunei, eriotze ta kalte aundiak egiten.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Donostia-n Loiola izeneko soldadu etchea errenditu zenean, hango buruzagi Carrasco deituari ta hunen aitzindari lagunei, itza eman zitzaien, etziotela kastigurik (punitzerik) emanen, Consejo de Guerra delakoak yuyatu gabe.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan langile gorriak, asarre ta amurruz baitziren, agertu ziren deputatu jauregi aitzinean, eta beren fusil ta bertze armak altchaturik, eskatu zuten garrazki, bidea libre utzi zitaietela, barnean sartu eta Carrasco buruzagia ta hunen lagunak iltzeko.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hor du bada erantzuna: Bernoville-k agertu dio gezurraz ari dela; eta Bernoville, Franco-tarra du Queipo-k; bere lagun du, Espainia-ko gerla hortan.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Irakurgai hortan, Bernoville-k, madarikatzen ditu, garrazki, gerla huntan gorriek egin tzarkeriak; eta eskual-maitatzailea ere, damu-minak, barren arrak, joko duela beti (erraiten du), lagun tzar hoiekin bat egin duelakotz.ampquot;

246. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Egin zezaketen, beraz, eskual-langileek nahi zuketena beren eskubide ta zuzenen alde: agertu zitezken, aberaskeri eta nagusikeriaren kontra, gorriak berak baino gogorago, sutsuago, garrazkiago; eta eskual maitatzaileek, benetako eskualdunek, errespetatu ta maitatuko zituzketen; gehiago oraindik: nagusiren batek eskual-langileen kontra geiegikeriren bat egin nahi bazukeen, eskual-maitatzaile oro, nagusi aren kontra agertuko ziratekeen, alta (nahiz-eta) lagun ura ere eskual-maitatzailea izan.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Front Populaireri dioten herra ta gorrotoak sobera eraginda ikusten dute, Espainia-ko gerlari datchikon guzia ere ; orrengatik, Espainia aldeko eskualdunak ango Frente Popular en lagun gerlan dabiltzala jakiteak, geiztotzen ditu, eta erran arazi, anai haien kontra, ele gogor eta samingarriak.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Deputatu batek eta deputatu hori zozialista da erran diote bere laguneri, nola aurkitu den, berrikitan oraino, minixtro nausiaren buregoetan, eta nola harritua egon den ikhusirik zenbat emplegatu zen barne hartan.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun horren arabera, buregoko emplegatuak, sobera izaiteko orde, ez dire aski ere; beraz othoiztu ditu deputatuak ez detzaten sinhets beren lagun zozialistaren erranak.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta nola ongarria baita laborariaren lagunik beharrena eta hoberena, egia baizik ezin diteke izan huntara deraman lana hoberenetarik eta beharrenetarik dela; ez bada ere orotarik beharrena.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Berehala bieri lagunak jin zaizkote, eta zenbeitek egin dute han kolpeka haitada bat ona.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta erraiten dio bere ixtorio guzia, eta bere lagunena: Gure egitate itsusiaren ondotik, joan ginen aitzina.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nere lagunak burbutzika, beren lanaz lorios, balentria handi bat egin balute bezala.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 (...) Eta nere baithan harritua nindagon, nola, ahalge tzar batez, lagunen gatik, egin nuen heiek bezala.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan ene falta da! Zertako jarraik lagun galgarriei?.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze laguna han baitzen sahetsean, behako bat egin zauntan.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Santiago han zen, chuchen, bere lagunarekin.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez liteke hortaz deus erraitekorik, baldin eta langile hoik ez balezate nahaskeriarik egin, eta ez balituzte lanean ari nahi diren lagunak lanetik bortchaz geldi-arazten.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan hori gerthatu da: lana utzia zuten langileak joan direla lantegirat, lanean aitzinat ari ziren lagunen bortchaz geldi-arazteko.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hartu dute prokuradorea, erraiten dutelarik ez dutela utziko, lantegiko lagun guziak lanetik galditu arte.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Erraiten nautzuen azkeneko aldian, zer ihardetsi izan duten deputatuek, noiz eta ere beren lagun judu batek galdatu baitiote, lehenago galdua zuen kargu batean berriz sartzea.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan katholikoak ez diten bakharrik egon barkhamendu hortarik kampo, laguntzat emaiten diozkate anarchistak, bazter guziak nahasi eta itzulipurdikatu nahi lituzketen gizonak.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eta nolako lagunekin?.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Elgar lagun

267. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Othoi sos pozi bat presta, lagun baten igortzeko malaren bilha.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jandarmeria ondotik jarraiki zaio; zirkeko nausiak ere bere gizonak egorri ditu jandarmen lagun.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jandarme batek bere lagun bati tiroz ichter hezurra hautsi dio.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta gurekin ditugu ala judu ala protestant gehienak, hoiek ere nahiago baitute orai arte diren bezala, beren Frantziako lagunen heinerat jautsi gabe.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Amabos milla lagun edo bildu ziran eta guztiak txalo ugari bialdu zizkien Batzarra itxitzera etorri ziran Erregeai ta bere alabai.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Urrengo egunean jolas-zelaian meza aundia izan zan eta an ere bildu ziran, diotenez, 70.000 lagun gutxi gora bera.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ire lagun Jel'pian.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Ongi etorri, zumaitarra, lagun ta guzi.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Entzun ba:
Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten....

277. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berriz ere irakurriko dizkizut Gotzai edo Obispo jaunen itzak: "Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Jai onen sestasunak aurrera eramateko, oraindik astia badago eta urbil Jaun lagun, jarraituko degu, bitartean ekingo diogu lanari.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arimazain ona zan, eta euzkeldun bikaña, ta ondiño gomutan eukiko dabe bere lagunak, Gazteizgo Abade ikastetxean euzkeraz eta euzkeraren aldez egin eban itzaldi sutsua, bertan ikasle zala.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Amarretan jaupa nagosiya Gure Jauna agirian zala, esan eban Aita Florentziok lagun zituela Aretxaga'tar Pelipa ta Aspe'tar Aurili Jaupariyak Gotzonena deritxon jaupa abestu eben Miren alabaok oso ederto ta amayan Tantum ergo ta Jaunaren ereserki aitaturikua.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Berau altaratik lurreneraño loraz apainduta zerua zirudian (Apaintzaliak dira Letona'tar Josefina bere alaba Aretxaga'tar Josefina Ajuria'tar Kataliñe ta Gazteiztar euren lagunak. Ezkerrak danai).

283. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ibilkunde onetan Aspe'tar Aurelik erabilli eban Gure Jauna, Otxandioko Jaupari bi lagun zituela.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Uste osua dugu ondo bai ondo beteko daula gure lagunak utsune ori; bere jakituri ta Jaumaitasunak uste orretan sendatzen gaituala.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Erijotzea deritxon agura anker orrek gure bazkidien ganera bere koraña zorrotza ezarri dau, ta aldi laburrian, Jorralla'tik ona, gure bost lagun maite-maitiak eratzi ditu: Urrezti ta Ugarteburu'tar Nazari azkenengo, Dagonillaren 22'gn.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Soraluze'n Larrañaga'tar Zakari jauna, bazkide ta lagun ona dogun Polikarpo apaiz oso ezagunen aita zana.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Lagunak, oñetakoak erantzita, laster beste aldera ziranaren, Bernardetxo bildur zan uretan sartzen, gexo samar ebillan-eta.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Ibaian arri batzuk botateko eskatu eutsen lagunai; orrela oñetako ta gusti igaro leitekean. Arek, baña, jaramonik ez.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Danak, Arana diotenen ostatura jo zuten afaltzera, lotara berriz bakoitza bere lagunakin donostiarr Luis'tarren baten etxera.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Langile batek erraiten deio lagun bati : Ikhousten duka ihize beltz bori. Hamar soseko bat gu bezalako bati irabazerazi nahi gabez, berak eramaiten ditik bere phouskak. Fuera aphezak!

292. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Gaiza hori ikhousten dieia bai, gorago aiphatu langilek batek erraiten dere laguner: Sogizie, sogizie, noula bere phouskak besteri kharreiaerazten dutian. Den bezalako aoherra!

293. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Lagunak asitzen zaizkit
Aldamenetik kejatzen:
Asiko ba-naiz asi nadilla
Nagusi Jauna koplatzen
.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Nere lagunak bost dira eta
Asi zaizkit kejatutzen:
Asiko banaiz asi nadila
Famelixia koplatzen
.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0060 Ave Maria purisima!
Jaungoikuak gabon!
Esplikatzera nua
Zer desio dugun:
Toberak jotzera gatoz
Bost edo sei lagun
.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0060 Agur, agur itxekuak:
Jaungoikuak gabon!
Ezer ere esan gabe
Ezin giñezke egon:
Ementxen eldu gera
Lau edo bost lagun
.

297. 1940-1968 bizkaiera bertsoak j.g. etxebarria 0032 Zeruan illun,
lurrean bere.
Bertsolarien begira
millaka lagun; oraindik ere
euskaldunak bizi gara
.

298. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0015 Agur, neure Jesus, Agur, Agur
Ementxe naukazu Zure lagun
Zeru goi-goyean ikusi nai zaitut
Bizitz ondorean yaso nagizu
.

299. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 1. JESUKRISTO'k,- Ene seme, zure bakea zure gogokide ta lagunen batean ezarten ba-dozu, urduri ta nastuta aurkituko zara.

300. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Zuzena dana maite izan dozu, ta gaiztakeriari gorroto izan dautsazu: orrexegaitik igurtzi zaitu Jaungoikoak, zure Jaungoikoak, poz-orioz, lagunen artetik.

301. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Zuzena dana maite izan dozu, ta gaiztakeriari gorroto izan dautsazu; orregaitik, Jaungoikoak, zure Jaungoikoak, poz-orioz igurtzi zaitu zure lagunen artetik (P. A. Aleluia).

302. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0022 Ostera be, lengo otsa ezkututik
agurka. Abots lagun arek eragiña
gelditu egin zan, zana zalakoak
jaso egiantzat saritzat bardiña
.

303. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Amaika izerdi, amaika neke
iruntsi izan dozuna,
lagun zintzotzat ama zeunkala
zeru goietan dagona
.

304. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Ardatza txirrioka joian eta idiak, atzera biurturik, - Entzun, lagun sudurrera emon eutsoen, guk garoiaguk kargea ta i alamentu egille?.

305. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Cocaina'ren arazoan berekin aspaldi ibilitako lagun batzuk jakin zuten nola bizi zan Bilbo'n aberats baten moduan, eta berak eskuz idatzitako guthun batzukin mehatxaturik, hasi zitzaizkion dirua khentzen tati-eskutitzka (chantaje egiten).

306. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Aitor-ek, aurrean eukan lagunari, begirada arin bat egin eutsan.

307. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 LUZIAREN LAGUN.

308. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Jazinta ume geienak lez yolas-zalea zan; baña lagun bi bakarrik billatuten ebazan orretarako: Prantzisko bere nebea ta Luzia bere lengusiña.

309. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Eta txamarrea praka ordez, ta txamarrearen ordez prakak jantzita be iñoiz, ikusi ei eben lagunek.

310. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Distraidua izango zan baiña, gure Tomas Kirruk ez eban eroango soziedadean (gizartean) lagunak baiño gitxiago izaterik.

311. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 20. Sugarra agertu - zan an bertan, txarrakaz lagun - egin ziranak - erretako.

312. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 10. Orduan, itxulirik Tobias bere aittangana, esan zetsan lagun ez-ezagun aregaz jardun eban guztia.

313. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 Pozik eta mira eiñda aitta barri onegaz, eskatu zetsan ekarri zeixan bere aurrera lagun barri aura.

314. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 13. Eta lagun barri gaztiak: - Zaittez gogor ukat eiñ barik, eruan onian, ez da ba urriñ Jaungoikuak osatuko zaittuana!. Burutzako XI'garrenian ikusiko da Tobit'en begixen osatzia, Aingeruan erakuskizunen bittartez.

315. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Baña, argixa au, bestiak bezin zazkarrak, erabilli eban buruan zer eiñ, eta batelarixorrek esan eban astorautako lagun bixentzako errazoi au: - Ez naiz ni zuek uste dozuen bezin ezigabia; baña gauza biren baimena biar neuke aurretik, zuen aukerara biurtzeko.

316. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Eta urreratuaz legor-una txiki batera, errixuan erdixan, guztiz txara zarratu bat zana, esan zetsan batelarixak gazteenari: - Jauna, egizuz or zeure errezuak, zure lagun au beste legor-una batera eruan deiran; eta itxuli gaittian gauzia ein da gero, ba badau onek zer ondo esan nere portamenagaitik, utziko dogu emen eta aldenduko gara alkarregaz.

317. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Gaztiak salto eiñ eban legorrera, lagunan zain gelditzeko, ta batela aldendu zan beste legor-una baterutz.

318. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta bere burua lurrian ikusten ebala, beste lagunagandik umezurtz, beittu eban bere jiran ia inguruan aterperen bat ete zan, eta nekez t'abar, eldu zan narrazka txarri-kortarañok.

319. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Jaun arek bide-batez bere lagun eban Jauregixan, Zaldun apain bat, alde-on guztiak beregan zittuana; danak ondo gura zetsela eta ala be Dukiak, umetatik beragaz ebanez.

320. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Gure asaben oitura ta ekandu zarrai jarraituz, edonoz datortz ainbat lagun Deunen onerazpenez.

321. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Iparragirrek bere Gernika'ko Arbola Euzkadi'n lenengoz Urkiola'n abestu ei-eban 1854-urtian, sei milla lagunen aurrian, eta adoratzen zaitugu Arbola santua esan ebanian, guztiak euren txapelak kendu ta belaunak lurreratu ei ebezan.

322. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Berez dan lez Urkiola toki guztiz berezi ta bakarra, bertako egoerak obetu biar litzakez, lagun geyago beragantzeko.

323. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Izen batzuk be aurkitu daitekaz: Olympias, San Gregorio de Nisa ta San Juan Krisostomo'ren laguna.

324. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gaurko egunez England Jon Bull deituten dogun letz eta engelandarrak Jon Bull'en semiak, Ipar Amerika San Osaba Uncle Sam eta Parantze Marianne eta Parantzetarrak Marianne'ren seme nai jarraitzaliak orrela, banaka batzun eretxiz, antxiña be erri ta gizeliak lagun baten ixena artuten eben eta ixen orregaz ezagutubak ixaten ziran.

325. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Kristo il, biztu ta zeruratu ondoren be, bertan jarraitu eben askok; beste batzuk, Apostoluen lagun, mundura zabaldu ziran, Kristo'ren fedea leia biziz giza-biotzetan erein bearrez.

326. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zubiaga, jaiotzez bilbotarra izanda be, umetatik Barrika'n bizi izan da, ta gaur Urdulitz'ko Arriaga baserrian daukagu; itxasoz itxaso luzaroan ibilli arren, legorreratzean, lagunak zirikatuta, or ibilli izan da erriz erri, jai ta erromerietan kanta-kantari.

327. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0157 Ludia izan-arazoteko ez eban Jauna'k lagunik artu.

328. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

329. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Iztunak - Ta lagun biak parre-algara batean joan ziran, gertu zegoen eztai-bazkaritarako ostatura. (Parre-algarak entzungo dira... Gero soiñua indarrean bukatu).

330. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ATAUN - (Pozez) Ta nik zu izan laguna.
MARI-DOMINGI - (Irriparrez) Laguna ta...
ATAUN - Zerbait geiago ere bai, ezta, Mari-Domingi?

331. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 (Poxpolin buru dutela seiko nexka taldea agertuko da lenengo eskui aldetik. Euskel jantziz eta lau lagunen arte, Jesus'en-Jaiotza txaboltxoa dakartela. Era berean, DON PELLO ta DAMA JUSTA beren etxetik atera ta aurrez-aurre ikusten dira nexka taldeaz).

332. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Esan, bai. Begi luze izai. Ondo zegonean, ez zituan nai izaten ta. Ez didazute bukaten utzi... gero Patxi eta lagunek zuretzako eskumuñak eman dizkidate...

333. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ba al dakizu zer gertatzen dan, aizpa biotzekoa. Bada, gu monja sartzekoan, guzia utzita joan bear izaten degu: etxe, guraso, senide, ezagun, lagun, abar eta abar. Komentuan, berriz, besteren esanera gaude: ez borondate ta ez diru.

334. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 GIZONA - Libre al zaude, nire prenda?
MATILDE - Eztuzu ikusten lagun batekin nagoela?

335. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 JOSEBA - Xabier'en laguna izango dek, noski.

336. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Deabruak, iñondik ere, bialguntza au galerazi nai du... eta, zital orren aurka egin bear da. Txina'tarrak, ainbeste odol ixuri zun Jaunaren semeak bait-dira.... Jainkoa gurekin dala, ez dago beldurrik. Espetxean sartzen ba'naute ere, an Jainkoaren irakatsiak zabal nitzazke; eta, zertara noan jakiñez gero, ba'liteke txinatarrak berak ere nere lagun izatea.

337. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 URKO:
Mardul ta loretan daudenak,
erriko mutillik onenak...
neretzat lagunak ditut nik, diran den-denak.

338. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Zuk egiña zuzen egiña dago. Orrengatik zera Zuzendari Ama; oraingoz, ordea, Goikoak lagun, ez degu emendik iñora igesi joan bearrik. Gure lan, elizkizun eta otoitz aldiak oi bezela pakean egiteko eran bait gera.

339. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Gure buruak era errukarri ontan ikustea ere! Nork esan! Bañan (lagunai) Ez estutu. Oso lasa egon giñezke, kontzientzi barruntea garbi bait daukagu ta beste gañerantzekoa, ez da ezer!

340. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Irrati arraioa! Eztu betarik ematen nexka-ondoren biotza bialtzeko ere. (Mikrosoiñuan orain): Zuekin... ARGIBIDE irratia! E.A.K. 20; ARGIBIDE erradioa!... Ameslari guzien irratia!... Biotz maitale guzien laguna!... Zuekin ARGIBIDE irratia!

341. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 HALTUA - Ikusten duzu, laguna, nolako jenioa dadukan gure usoak? Baina permiti zaidazu, Matilde, hemen nire lagun bat presenta dezaizudan. Hau Matilde da.

342. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Zorionaren galdutzailliak
dira inbustero faltsuak,
norbere lagun erabiltzeko
ez dira traste gozuak,
konfiantzia artu ezkero
ain dira peligrosuak;
aspalditiko izena dute:
ardi jantziko otsuak.

343. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Lagun txar edo galbidezkorik bai al daukazu?

344. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Aberri berri artara
Iristen naizenean,
Esango diot Amari
Nere bakardadean:
Amatxo maitea,
Zu zaitut lagun;
Gorde nazazu beti,
Gorde gau ta egun.

345. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Eta arako lagun ura zan, izugarri itxusi.

346. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Argan egingo du egoitza, aldegin gabe; ark edukiko du lotsatu gabe, ta lagunen artean edertuko.

347. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Ez ostu, ez gezurrik esan, ez laguna engañatu, ez egin zin gaizto nere izenean, ez likistu zure Jainkoaren izena.

348. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 V'GARREN EGONLEKUAN Zirene'ko Simon ematen diote lagun

349. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Seme ba'gera, oiñordeko; Jainkoaren oiñordeko, noski, Kristoren oiñorde lagun, beraz; Arekin nekea jasaten ba'dugu, Arekin izen ona ere irixteko.

350. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Gau osoan
egon nintzan
ildako lagunaren
albora jaurtia.

351. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Eta bere buruakin onela ari zan: artzai onak, zuek zerate nere lagunak! Zuek lagunduko diozute bai nere semeari Orreaga'tik anka egiten.

352. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Batek besteari esatekotan makurtu egiten ziran lenbizi, bi esku aundiekin txikitu ta estuta lagunaren belarria, sartu ezpañak beatz tarteko txuloan eta ixil-ixillik, polliki-polliki, itz bat ondo bukatutakoan bestea atalka esanaz, jakin zuten danak berri pozgarri ura.

353. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Bazijoan Gartxot, zaldia beste lagunik ez ondoan, semea buruan, aita-maitasuna biotzan.

354. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Kaxo Gartxot, gure laguna, bakarrik al ator?.

355. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Oraindaño zaldia izan diat lagun, baña bidegurutz ondoan utzi diat sastrakari lotuta.

356. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Al detana bildu eta Gartxot aspaldiko lagunari eraman bear ziot.

357. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Nik emengo egualdiaren gora-berak ondotxo zekizkit, Gartxot! zion lagunak eta gañean diagu elurte luze askoa.

358. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Baña lagunaren makillari elduta gero an azaldu zan leio-ondoan.

359. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Bizitzako ibillaldian zure lagun dezun aragi argal eta ezerezak anima onaren aintzaldiak eta zorionak jaso behar ditu, borroka ta nekeetan ere beti arekin ibilli-ta, santutasun-bidean ere lagun egin zion ezkero.

360. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 3n LAGUN.- Ezetz?... ikusiko degu ori...

361. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

362. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Oietarikoak, bein baiño sarriago ikusi izan zuten Loli gazte txairo baten besondotik; beste batzuetan, belbillean sartuta, orduan ere gazte bera izaten zuan lagun.

363. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Orixe esan bear guk ere, sinismen argirik badegu beintzat, apaiz-mallara igo zaigun lagun ori aldarean ikustean.

364. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Eta bertako apaiz xarrak jaiero egiten zuan sermoia arretaz entzuten zuala ikusirik, onela dio bein lagun batek.

365. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 2) Jesus maitea, pillareari lotu-ta artu zenituen zigorkaldiagatik, Garbitokian oñazez dauden nere lagun eta ezagunen animetaz erruki zaitez.

366. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lenago gure artean sutondoan egiten zun lo; orain, berriz txabolan, eta ez du lagunik nai izaten, ezta zure alaba ere.

367. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Lana... Ba al da lagun oberik?

368. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Bai, egia esan, olako beste Ama bat lagun izanik, guk, ama familiakoek, uste osoa izan genezake.

369. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Bizente Mayo tabernariaren seme Joan Kruz ta ni, banaztu ezin gintezkeen lagunak giñan.

370. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Biok lagun egin giñan, ta biok batetik bestera lan-billa aspertu giñan.

371. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Aa! Laurok al'zerate lagun?

372. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Jesus batean pipertu ta amorratu, su ta gar jarri; baña asarre-beroa itzaltzen zanean etzan gero nolanaikoa: lagun zintzo, maite bizkor eta biotz uts.

373. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Vitori-n egun batzuk pasa ta ondorenean, gure batalloi onek izan zituan bajak berriro osatu eta orduantxen erten nintzan ni batalloi ontan, laugarren konpañian, nere lagunekin lenengo aldiz frentera, Villarreal inguruko mendietara.

374. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 - Lurrean lo egitea latza baldin ba'duk ere, jarraitu zion lagunak umore txarrez, irekin lotaratzea baiño atsegingarriagoa izango duk.

375. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 5. Etor zakida,
Jauna, lagun,
Zure mirabampecirc;n
poz atsegiñez
nadin goza.

376. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Lagun bikaiñek eraso alditik Sarpedon urtzi antzekoa ba-zekarten.

377. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Idak, orratio, urgaitzi! (lagun).

378. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Lagun yayoak, ordea, Tarpedon urtzidekoa Tzeu Jagole'aren gaza (pago) eder ederraren ipurdian egotzi zuten, eta aren Adizkide miña zan Pelago bulartsuak istarretik erauzi zion iguna.

379. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Irugarren giza taldearen buru, ostera, Peisander Are'ren laguna jaurri zan, Maimal'en arikoa.

380. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Errukarri ori!, ixontzi barruan gurezta daukazak eure lagunak-eta.

381. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Nik emen toki ontan irauten dot ixontzien egotokian, baña nere laguna bialdu dot Mirmidon taldiaren buruzagi, areyoei erasoteko.

382. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Zure lagunak bada, neuk diotsut, osasunez daude, zure ontzidia babes onean aurkitzen da, ta aize zakarrak ere baretu dira, gurasoak erakutsiriko azti-jakintzak ziririk sartzen ezpa-dit beintzat.

383. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Turno, len, ogei zaldizko auta lagun, zaldun sail nagiaren aurrean egaz bezela zioana, orain uri aurrean aurkezten da alde batera; traziar zaldisko zuridunak darama gain, eta urrezko oskola jazten du buruan, egats gorriekin.

384. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Gero, arratsaldero, betiko laguna, San Gabirel, etortzen zitzaidan.

385. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Bazekiten eskolakide edo lagunak, erritaldi ta zigorrak ixil-ixilik eramaten zituala; ta berak zerbait puskatu edo ondatu egin zutela?

386. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Eta lagunak okerra, ta Jema'k zigorra edo kastigua.

387. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 17. Dabid'ek Ixrael'go nagusi guziei agindu zien bere seme Salomon'i lagun etorrtzeko.

388. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Bera bakarrik naikoa etzala ortarako, eta lagunak billatu ta arkitu: lengo aundizkia, pobre eta beartsuen apostolu biurtu da.

389. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Auxe arrigarria: Veneziako gizonik aundizkiena pobre eta pobreen lagunik onena.

390. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Sales'en eskutik abitua artu zun beste iru lagunekin.

391. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Lagun bakarrak ditudan txoriak nik izutu bear....

392. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Lenengo egunetan txoriak beldur oi-dira nire itzalaz, bañan ni presuna ez naizela konturatzean lagunik ausartena bialtzen didate probalari.

393. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Nik biotz-biotzetikan esango nioke: Jan zak, mutil, jan lasai, eta datozela lagunak, danentzat ba-da ta....

394. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Neguan ganbaran uzten naute, ezur-utsik, xaguak lagun.

395. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Olako izugarriek, txoriak bearrean, lagunak uxatzen dituzte, azia eta aleak berentzat bakarrik daitezen.

396. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Lendabizi norberetu, norbere mami biurtu eta orduan idea oiek lagun bati adieraziko bagenizkio bezela eman, euskera-euskeraz eman.

397. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Zer burupide aukeratu yakin eziñik, Tiberiade'ra baztertu zan, beste gudosteburuak lagun.

398. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antza dunez, bertan goizik sartu ziran bide berriaren lagunak.

399. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Kriterio oiek buru azkartasunari baño, estudianteen karakterrari geiago begiratu bear die; karakterrak esan nai du, beste nazioetako lagunekin tratatzeko kualidadeak; norberaren iritzi motzak aldatzeko eta bertzerenak artzeko kapazidadea, mundura irikia izatea, alegia.

400. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Gaiñera, College ortako lagunak alkartasuna ta laguntasuna bereiziki sentitzen dituzte, loyalty berri bat sortzen baita.

401. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Baiña orrekin bakarrik konforme ez-ta, bere lagunei ere galde egin zien.

402. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Lagunak ere geroago ta ugariago urbildu zaizkio.

403. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ez zuten izan aberriaren aurkako lagunik eta orrela biek beren buruak il zituten.

404. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiaz esan liteke, ordea, bere biziko egun ospetsu ta alaitsu askoren artean, il zanaren aurrekoa izan zala aintzatsuena, arrats-beran, gure-batzarra bukatu ta batzarkideak, Erroma'ko erria, elkartuak eta Latitarrak lagun zitularik, etxera zanean; onela, aintza mail orren garaitik yainkoetara zala dirudi, ildakoetara baiñoago.

405. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Iarlekuan, etxean oi bezala, senide bizien bearkizunetan illen arimei deitzen zaie lagun eldu ditezen.

406. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Baña nere lagun maite dedan ta Euskaltzain jator ta langille sutsu degun Aita Villasantek eraginda, ta nik merezi ez dedan zuen onginai utsari esker, emen naukazute zuekin itz-aspertu bat egiteko asmoz.

407. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Lenago zintzil-igikunak azaltzeko Chevreul'ek ondu zuen theoria lagun deitu zuten, mai yasotzalleari ere zatxikola otsez: espiriten eskuen oartugabeko igikunek omen zituten maiak eraikitzen, ta erantzunak egoki zetozenean, berek beryakintzan edo beryakintza-petikoan zeuzkaten asmo ta oldeak ziran era ortan agertzen, deusik ez besterik.

408. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 26.- Izan-izen aueri lagun bat emandezaiekegu, izen oieri dagokien doairen bat adierazteko. Adibidez: on, aundi, bizkor. Olakoeri izen-lagun deritzegu.

409. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 29.- Gertakarien zer-nola'ren bat adierazteko, aditzeri lagun bat eman dezaiekegu. Adibidez: pozik nago, geldiro dakarzu, arinka doa. Pozik, geldiro, arinka ta kidekoeri aditz-lagun deritzegu.

410. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Baña jendea nunbait geiegi plazarako eta ango estuasunean bertsolarien aldamioan zerbait etenda balantzan asi omen ziran estradu gañean Joxe Bernardo eta bere lagunak bertsotan ari zirala.

411. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Beste esku gogoaingarri bat ere izan det lagun jardun kaxkar ontan: nere aitona maitea.

412. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Zerutik ere zure lagun izandakoak orixe ber-bera esango bait-dizute.

413. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Ainbeste ikasi ta alako lagunak zeuzkan gizonarentzat, Gipuzkoa'ko beste geienen aurretik jartzea etzan gauza zalla izango, baña Iturriaga apala zan berez, buruan etzeukan arrokeririk.

414. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Deus tibi favet = Jainkoak lagun zaitu; laguntzen zaitu, dizu baño berez obeki; Jainkoa lagun duzu.

415. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0033 a) Lagunik gabeko izenak aurretik in daramate: in bello = gudan; in exitu = azkenean; b); lagunekiko izenekin in isildu egiten dute, edota bien tartean sartu: hora tertia = iruretan; aestate = udaran; nocte gabaz; die = egunez; dominica die = igandez; hac in re = gauza ontan.

416. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Aita Inazio Arizaga bere lagun sarri izan zitzaiona bisitatzera joan zitzaionean, era ontan itz egin zion: Iltzea biziro deseatzen det, Jesusekin bizitzeko: zerura Jainkoaz gozatzera ".

417. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Orain eunurtebetetzea dalata, Eliz berri bat ari dira egiten lur azpian 20.000 lagunentzat.

418. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Sei laguneko kuadrilla bat ere ara bildu zan.

419. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Lagun bat konturatu zan zurrunga egiten zuela arek eta orduan libratu zuten Txirritaren atzaparretatik, bañan estutua gogotik ta zentzua galduta.

420. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 Orduan konturatu ziran lagunak zerbait bazuela.

421. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 (l) Onela kontatu zidaten Goizuetan ori ikusi zutenak. Txirritaren illobak bestela kontatu zidan: Lengo itz oyek esatean, tabernan bertan, lagunak ikusi omen zuten erortzera zijoala ta eldu egin zioten, bestela lurrera baitzijoan.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Agur, Jaunok: Etxe berriak jasotzeko asmotan gera lagun batzuek, ta egiteko ortarako diru-moltsoa batua degu: baña bear degun aña, etzaigu osatzen.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Bitartean, laztan estu bat bialtzen din ire lagun maitiena denan.

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 9 EMAKUME LAGUNARI

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Nere lagun kutuna: Zorioneko aizenala jakin diñat, eta bereala nere poz-agurra bialtzeko idazten jarri naun.

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Bitartean ar ezan ire lagun biotzeko onen laztanik estuena.

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Eun milla lagun meza entzuten.

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Milloi bat lagunentzat lekurik izan balitz ere, an izango ziran meza entzuten danak.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 An Ipar-Ameriketan eun milloi lagun egon izan dira, Aita Santuaren bidealdia urrutikuskiñez ikusten.

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Teilhard'en hitzez mintzatzeko: (gaur arratsean, lehenengo aldiz), gu gauden lur-mokorra berezirik ikustean, gure etorkitik kanpora jalgi naizela iruditu zait, eta multzo hetsi baten gaiñean ari nintzala; eta danok hutsunen igeritzen ari giñala, alkarri hestu-hestu heldurik, harrapatu eta erori aitziñeko bezperan bezela... Gizonak gizona du lagun.

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Maitasun eta uste osoz eska zaidazu; eta, otoitzerik ez utzi, ordu, garai, lan, toki, eta inguruko lagunengatik ere; zure animaren aintza eta santutasunerako bear dezuna emateko beti gertu naukazu-ta.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Eta, bidean arkitzen ziran ikastetxe eta lagunak ikusi ondoren, Tolosa'n zan berriro Dagonillaren 11'garrenean.

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Beti oi-zituan lagunak artuta, il orren 23'an, Donostia'ra joan zan, an bustialdiak artzeko asmoz.

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Ain zuzen, Lagun du izena: gizonaren lagunik zintzoena danez.

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Baso baztarrean zai dauzkat lagun bi.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Ni ordu artan ez ninzan pekatzen alako gizonari ostera egiten, batez ere, esana baitzedukan ene lagun bati: Ormaetxea'k Gramatika ikasi dezanean...".

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Errienta, esan bearrik ba ote?, Eguiateguy berbera dugu, izenez Juseffe, eta urrengo egunean elkarrekin mintzatu ondoren Margaita eta errienta, bi apaiz jaun dituztela lagun, besterik gabe erabakitzen dute liburua leen-bai-leen inprimatzea.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Azken urteotan argitaratu diran zenbait liburu gozo (Ezkontza-bidean, Arrate-ko Amaren altzotik, Aita Lino Akesolo-ren Salmoak eta abar) zenbat lagunek irakurriko zitun gure errietan H-zaleen elorriz eta sastrakaz josita argitaratu balira?.

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Orregatik eztitu iñork ezagutzen, beren auzoko edo inguruko lagunak izan ezik.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ba-du bere adiñeko lagun bat, bera bezalakoa, beti ortarako prest zegoana. Bion zaletasun ori salatzen digute onako bertso auek: .

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Eibartarren zara ta dozu oiek bi lagun edo geiago zertzen dituzte, au da, beste euskaldunon zerate eta dezute itzek bezela.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Eguzkia bezelako izarrak millaka ditu, milloika; eta auek ere, seguru asko, izarbelak lagun mugitzen dira.

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Azkenengo urteetan idazlerik onena, ta Cervantes ta Galdos lagun ditula, gure izkuntzaren iruko berdingabea.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Eraso'n, bat iltzen dalarik, bere gauon-sunbilla ondoan lagun jartzen diote.

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Ortik aurrera, tajuzko ezer gutxi: eskutitzak eukaldunai beti-edo euskeraz; irakurri-ahala, esaera eder eta itz txorrotx asko bildu; berebat lagunekiko itzaspertu eta jardunetan.

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Lagun bi txirringoan Azkoiti aldera.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Bere lagunakin ezker eskui berbetan ekin neutson, bizkaitarrak edo bizkai-euskaldunak baitziran.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Orain, elkarrizketarako lagunik ez-ta, eztabaidaren zirikada galtzean, igartu egin da pentsamentua.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Txiki-txikitatik ain batuak izan gaitun biok... ¿nork esan bear zidanan orduan neri, nere lagun artuena, iñoiz andratxo gazte eginda ikusi bear nuanik?.

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Ez dut ikuspegi berrien billa zizta nazan lagunik.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Erroma'n bakarrik irabazi ziteken izen ori: beraz, laurdenburua, Erodiade lagun, aratu zan.

452. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 Santsin.- Ba, halere chure ithurriko laguna zuchun: zonbait oren eman ditutchu harekin kalakan.

453. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 PARISTARRA - Barkatuko duzu, bainan lagun bati hitzemana diot harekin bazkaritea ostatuan....

454. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Eta horra ene biziko laguna... Horra zertan dudan.

455. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Nere lagun oberenak.

456. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Ta eman adi hemen belauniko, ire lagunaren ondoan.

457. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Polliki polliki choria berriz kantuz hasi zen, aphal aphala, bere lagunarendako.

458. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Lagun horien bihotza ene kantuak badu hunkitzen, ez dut ikusiko heien begietan atsegina.

459. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 3. Oihuz gaude egun zu maite zaitzagun, Zerua zu lagun irabaz dezagun.

460. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Irigoien txikerra
Iñaki laguna
Ire pentsamentuan
Bajagok zentzuna
Esplikaduten ñoak
Preguntau doana
Zergaitik gura barik
Nasan euskalduna.

461. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Jaunaren lagun hartzazu nere Amets gaitza,
Zeruko hatsak bethea, ilhunbeak haiza.

462. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

463. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Nola egin zezaken bertzela? Ez ote da
Igandearen laguna, aste-lehena?
Egun horen biharamuna, astea-artea?
Kalernatsu, ez lan gostu, aste-azkena?
Haizetsu, teila harrotzaile ortzeguna?
Enbatatsu, leio, athe chehatzaile, ortziralea?
Laneko gogoaz bethea larumbata?
Bainon, zertako unha?... Akabo da astea!.

464. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ganich errotzen da, eta ostalera lagun, borrokatzen dituzte erdaldunak.

465. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Geroztik, Euskualdun etchetan, itzetik dilidan athearen gibelean edo bertze toki hautatu batetan, ikhusten da makhila Etcheko Jaunaren laguna athera-aldi handi guzietan.

466. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Bera atera zen kanporat, laguneri chichtu egin zioten ekarrarazteko.

467. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 (...); eta zer zion bere lagun gaztiaren lanaz: buria eta guziz begitartia bere samurrian ezin gehiago xuxen atheraiak ditu Aldudeko orhoitmenak; eskuairia herritar soldadoarena du, nola soinekoa, nola soinaren beraren gudurako jarria: eskualdunagorik etzitaken.

468. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Gerla, hortan bururatu zen eta generalak nahi zuen ethorri gibelat bere hiru lagunekin; bainan, hiruek utzi zuten eta suntsitu zitzaizkon erraten ziotelarik desiratzen ziotela piaia on bat.

469. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 General hori ongi penarekin utzirik bere lagunak, heldu zen etcherat bere karrosarekin.

470. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Erran zion generalak: Sekulan ez ditut ene lagunen alderako zorrak pagatuko!.

471. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Galerianoak erran zioten; Ai, zer laguna, hogoi'ta lau urthe eta bichta on!....

472. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Galerianoak erran zioten, berritz; Ai, zer laguna, hogoi-ta lau urthe eta bichta on!.

473. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Berritz ere galeriano zaharrak: Ah! zer laguna, 24 urthe eta bichta on!!.

474. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0060 Bere urteburukari, Martinak nahi ditu bere lagunak gomitatu.

475. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Ixilik, Jaunaren aintzinean, ikus zer egiten duzun lagunekin elgarretaratzeko: adixkide bat gomitatzen duzularik aratsaldekoaren egiterat, Lagunketa joaiten zirelarik josteta baten muntatzeko; zure lagunen artean hartzen duzularik bere gisa utzia den haur bat Jainko gure Aitaren nahia egiten duzu, harek baititu bildu nahi gizon guziak.

476. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 Luk bere lagunekin samurtu da Badaki hutsean dela.

477. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Zure aitamenik, adixkidekin, lagunekin elgar aditzen duzue.

478. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Iru galderak egin ta ilabete bat eman zion erantzuteko, itz auek gaineratuz: - Igarten ezpaduzu, lepoa moztuko dizut, neronek moztu ere; ta zure lagun guziak komentua utzi bearko dute.

479. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Lagunek ez dute jin nahi.

480. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Manuel-Pedrok, bere emaztea lagun, lagundu zituen bere haurrak.

481. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Soldado gazteak irriño bat egin zuen bere lagunari behatuz.

482. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Bizi-molde eta hitzak, jausten badira gure herriaren gainerat-euri ephela bezain eskiki, orduan agur lagun auzoeri!.

483. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Bainan, zinez uste ahal du Mirande-k euskaldunen artean aurkituko dituela bide hartarako lagunak?.

484. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0212 Ziberotik aldiz: Hatan apheza, Sallaberry Mauleko notaria, eta, gure oraiko eskualzale lagun ona, Albert Constantin Atharraztar jaun mirikua.

485. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Ez balinbaziren soberarik akort, orduko kazetek diotenaz, orthografa horren churru-burru guzietan, eskuararen alde lan egiteko haatik bat egin zuten denek berehala, su berak baitzarabilzkan, eta buruzagitzat segidan hautatu zituzten: Adéma kalonjea lehen buru, Arturo Campion eta Sabin Arana Goiri bigarren buru, Martin Guilbeau idazlari, J.-B. Daranatz apheza idazlari-lagun, Léon Hiriart diru-zain, eta horien aldean jarle edo lagun: Arbelbide eta Azkue aphezak, Broussain, Carlos Guerra, Serapio Mugica eta Lagaz Iruñako aphez bat.

486. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Dena den, phondu horiek oro: batasunaren izena, buruzagien izendatze, sortarau eta erabil-molde, ondoko urthean (1902) buruilaren hamekan Ondarrabian egin zen bilkura nausian onhartu eta finkatu zituzten eskualzalek: Anhartean, batasuna gothortu zen, lagunak ere emendatu, eta, Hendayan ziren hogoi eta hameken orde bigarren urthekotzat jadanik ehun eta hamabortz lagun lerrokatzen ahal zituen.

487. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Baditu hurbil-hurbileko lagunak ere: Amsterdam'eko jaun auzaphez Jean Hudde, hiri bereko jaun osakin Jean Bouwmeester, La Haie-ko Abraham Cuffeler.

488. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Eta bazaukan lan horri buruz Spinoza lagun gain-gainekoa zuela.

489. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Behin, ostatuko lagunek, bere ama lehiotik erakutsiz, galdatu zioten, trufaz, emazte hura ezagutzen zuenentz....

490. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Chirritaren pertsulari lagun ezagutu bat zen: Pello Errota.

491. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Gero kartetan apez lagunekin.

492. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Bere aitaren atelerian, lanean ariz pasatu urte horiek, Jesus'en gizontasuna finkatzen bezala dute: gizonen kondizionea osoki hartu izan du, bizitzeko heien arrangurak sendituz, bere izerdiaz irabazi ogia partekatuz bere etxekoekin, oren goxoak pasatuz bere sor-herriko lagunekin, etxez-etxe lanean ibiliz....

493. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bizkitartean askok diote Eskualduna, zuhurra dela, etchekoekin aita edo senhar serios, seme amultsu, lagunekin josta gura, arrotzekin gorde ta hots, hastean segurik, auzoentzat aise bekhaizti, laneko edo gerlako zaila, bethi bortchaz ekale, etsai mendekios eta herratsu, adichkide hiltzekoa.

494. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Irakasle parte hau begiratu zuten Irlandarrek German guztiak Khristen erlisionerat, eta dembora berean hunen lagun zethorkien Grek-Latinen zivilisazionerat bil arteo izari handian Goidel misionesten zabalkundeari esker, gainera azken hauiek baitzuten orduan kulturaren zaintzeko eta hedatzeko ardura beren gain hartu Europan, Afrikako eta Asiako basatien aitzinean.

495. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 1922 urtian nere aitak egin zun biaje bat Iruñe'ra, bere lagun Modesto Lasaga'rekin.

496. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 Ene Jainkoa, maite zaitut ene bihotz guziaz eta gauza guzien gainetik, zeren baitzare guziz ona eta osoki maitagarria: maite dut halaber ene laguna, ene burua bezala, zure amorea gatik.

497. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Ez ditu ibiltzen denen hitzak baizik, erakusten duelarik bere laguneri, erneago balire hitzeri buruz, ez luketela zer eman solaskila trunko asmatzen.

498. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0105 Nola egin ditake oraino kalte lagunari bere ontasunetan? Lagunaren gauzak fundituz edo harekin hitzhartuak ez eginez.

499. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0186 Gure bekatuek zer egiten diote Jainkoari bethi eta lagunari batzuetan? Jainkoari egiten diote laido bethi eta lagunari batzuetan kalte.

500. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Behar dugu chuchendu lagunari egin kaltea? Bai, behar dugu chuchendu lagunari, haren ohoreari edo ontasuneri egin kaltea.

501. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Errechimendu bat ikustean, galdegiten zituen hamar bat soldado bihotzdunenak, lagunek izendatuak eta ber berak saristatzen zituen, kurutzea emanez bati eta bertze bati medaila.

502. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0051 Garmendia
Egiya esan, ni gaur nago
osasun onenean,
bañan eriotza'r' etortzen da
usterik gutxienean;
zerraldo batzuk egiten, lagun,
jarduten zera lanean,
oietako bat erosi nai det
edukiz aldamenean.

503. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0133 Mattinek
Nere lagunak nekez inen du
aitona zarrain gradua,
eta neri orai jina zaut
neskazarraren gogua,
bien artian guk aiseago
pasa ginion negua,
nik oherat ekarriko dizut
kafea bero berua.

504. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0145 Uztapidek
Auxen da gai polita
orain neregana
alboko lagunendik
etorri zaidana,
bertsoak bota bear
emen iru bana,
ortan esango nuke
nik naitasun dana
beste ze esanik ez ta
esanikan: ama.

505. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Oradour. - Ikharagarria da Pabeko egintza, bainan ehunetan ikharagarriago Oradour deithu herrian Alamanek egin dutena! Herriko gizon guziak tiroka hil dituzte, eta haur eta emazte guziak elizan metatu eta erre! Orotarat zortzi ehun lagun. Zer arrazoinez? Bainan arrazoinik izan othe ditake bulharrean den aingeru ttipia hola erretzeko?

506. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Miarritze, Plaza-Berri frontona, Aguer ez ontsaz Damestoy lagun Garmendiak, Harambillet-Barennen kontra, Harambilletek urrunagotik bota. Galdu ba Damestoyk 28-25, behin aintzinean joanik eta berdin izanik 24na, eta arizanik gootik.

507. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horiek hola, Hendaiarrek eginen ahal dute oraino partida ederrik. Botari ona dute Gorozpe eta haren lagunek ahul aire bat izanik ere, ez dezagun ahantz oraino berri direla luzean. Erran dute ere Alzate gibeletik ari zenak, besoan tela bat zartaturik lehen joetan, nekhez ari zela. Bainan ez dira Hendaiarrak ere gelik gabe.

508. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Doué-la-Fontaine hiriak ez baditu eremu handiak, ikastegi bat badu bederen hauta. Harat igorri zuten Theophane Venard, apheztu nahi zuela erran zueneko: han bururatu behar zituen bere eskolak. Hartze onekoa, bethi lagun guzien aintzinean ibili zen orotan.

509. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez ziren bakarrik ari lagun bana bazuten, hok gaztiak, pilotari plantakoak eta egin ahala egiten dutenak bethi.

510. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kontent gira zutaz eta badakigu zuk ere jadanik maite gituzula eta gustatzen zirela gure artean. Segur izan zaite, Adrien, Urria eta hoien lagunek muntatzen badauzkute ardura igandean bezalako partidak, izanen duzula elizan jende eta zure Bezperak ardura ederrak izanen direla.

511. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aguerrek partida ona egin du. Bainan dea ez zelakotz trenpian, ala hastetik sobera lasterkatu delakotz bere lagun gaztearen sustengu, uste ginuen ondarrerat anda eta fuera usaiako oldarrean buhatuko zuela partidaron akabatzean, bainan ez da aski goiz lothu.

512. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orai Londres-eko Royal Collège batasun famatuan lagun titulua eman diote. Gure goresmenak kantari eskualdun bikainari.

513. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Oharpena.- Othoi, konkurretik kanpo gelditzen diren zortzi pertsulariek, jakin-araz dezagutela hazilaren 14-a baino lehen, eta ethorriko diren bazkaltzerat beren lagun pertsulariekin.

514. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Parabisua jakitateari esker. Gizona borrokan ari da inguruan dituen gauza itsuekin, jateko, beztitzeko eta gozoki bizitzeko. Borrokan ere bere lagunekin, ezin elgar adituz. Ez da bethi hola izanen.

515. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ithurrat-ek, Dantcharian mugaz harateko aldean sortua, ez du pipatzen, hainan, arek ere mama gorria maite du, Eyheralde Pierre, Baampiuml;gorriarrak, betti omore una du eta lagunekin biziki ontsa joan da. Espel, Esquiule-koa, radioekin dugu eta ezdu oraino bere herriko postarik atzeman.

516. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Igandean meza nagusi superra; lerro-lerro 154 eri; heien lagun mundu bat eta bi aphezpiku, gurea Mgr Terrier eta bertzea ere ez arras arrotza Mgr Théas Baionako Semenario handian ezagutua. Eta zer aphez-keta! Meza denboran izan da kantu kartsu eta othoitz kartsu! Afrikako soldadoak ere gogoan baiginituen, etchean egon ahaide eta adichkidekin batean!

517. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orduan, chingar azpidun presentzalea hurbiltzen da eta dio: Yainkoak dautzula egun hun, Bazterretcheko anderia, Etchechuriko alabaren phartez heldu naiz zuri erratera: plazer balimbaduzu errezebituko nuzun egun ene lagunekin eta hura errezebituko duzun etzi bere kompainiarekin

518. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Pacifique itsasoko lur-ikarak erraiten dauku ezarriak girela lurrean, elgarrekin nigar eta irriz artzeko, elgarren lagun eta laguntzale.

519. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Baionatik ere hor ziren Sécurité Sociale eta Allocations Familiales buruzagi eta gizonak denak joak eta nola joak, beren lagunaren galtzeaz.

520. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Atsolbea aitzin, Idieder, gure jaun erretorak solas hunkigarri ederrenez erran du, nolako gizona eta fededuna zen Mattin, galdatuz, holako gizon eta aita familiakoak jali diten langilen erdian, lagunen laguntzale eta argitzaile.

521. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ortzegunean Nepal-eko Mahendra erregeak preso altcharazi du bere lehen ministro Koirala jauna, eta gobernuko bertze zonbait lagun.

522. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 2.- Korapilatuz doha ichtoria; maitagarriak ala higuinak agertzen dira potretakoak, gertakariak lagun, geroago eta gehiago kilikatzen dituztela so daudena. Kilika ahala kilika.

523. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Larunbatean goizean-goizik hedatu da berria Challes jenerala hiru lagunekin jazarkunde baten buru jarri zela aitzineko gauean, eta arrotz parachutista errechimendu batek, Alger-eko gobernu-etche guziez jabeturik, hango buruzagi frantsesak arrestaturik ezarri zituela, Gambiez jenerala eta Morin gobernadorea barne.

524. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Ohateko Luis Ameriketarik jin-eta, zonbait ilabetheren buruan, mugaz haindirat jo du han kausitzeko frantses nechka bat bere laguntzat, bertze hemengoek español nechkak kausitzen dituztelarik han.

525. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Errazu Errekaldeko Rosario San Franzizkorat doa hunen andre bezala; eta hunen inguru hotako amerikano lagunen oto-lerroa ikus-eta, nago bertze zonbait ere ez othe diren egun hortan bultatu han etcheko andere izaiterat.

526. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Manezek bere laguna eremaiten du Donibane Zibururat, bi urte hotan han baitu bere bizi-moldea postetan.

527. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 11 eta erdietan, elizan meza, han nunbeit Alemanian itzali diren lagunentzat.

528. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendek Normandian jauregi-tzat daukaten etche batean pasatzen da ichtorioa: nausia, bigarren aldikotz ezkondua; alaba handi bat etchen; kusi bat frango bizia, soldadogoko lagun bat apezen kontrakoa. Erretor berri baten beha daude, chahar aire apeztua da erretor-gaia, badu esperientzia frango.

529. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Frango gazterik galdu zuen bere laguna eta ohorezki altchatu bere familia.

530. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Lagunez estimatua zen; ostean segitu dute elizarat eta beren othoitzez eta komunionez lagundu.

531. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gero prosesionea elizaratu da: Jaun aphezpikuaren lagun ezagutu ditugu Narbaitz jaun kalonjea, Hazparneko jaun doiena, Armendaritzeko, Donestebeko eta gure parropiako jaun erretorak.

532. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 2) Kodrillot bat eskolatu behar da bestiak beno haboroche, amorekatik eta, lagunen eztiki argizale eta otsamaile bilhaka ditian.

533. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Goizetik arats ikusten ditut jende frango: merkatuetan dabiltzan laborari zahar eta gazte, langile eta bertze. Igande eta besta buruetan libertimendu keta ibiltzen naiz nere iduriko lagun batzuekin, nun eta atzemanen dugun gure gostuko gizongaia...

534. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta azken hitza zueri, nere lagun maiteak: ez zareztela sobera laster fida gizon gazte mintzatzaile eder hoieri, oto ederretan maiz promenatzen direneri, horiek ibiltzen baitire neska gazte iñoranten enganatzaile.

535. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hitz hunkigarriz aipatu ditu jaun horrek undar biltzarraz geroztik hil izan diren lagunak, hala nola Elissabide, Louis Etcheverry, Arnaud Bourdette eta Teillagorry anderea.

536. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Aratsaldean, 4 edo 5 orenetarik goiti, bai eta aratsean, Mimi eta haren lagunek jantzaraziko dituzte zahar eta gazte, beren aire ederrekin.

537. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Heien galdeak, preso zituzten lagunak berehala libratzea, eta Sorbona-tik poliza-gizonek lekuak hustea.

538. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Kanpoan zen Pompidou lehen minixtroa.Ebiakoitz aratsean Pariserat jin delarik, gobernuko bere lagunak eta Errepublikako Presidenta ikusi ondoan, telebixtan mintzatu da, laburzki bainan fermuki, erranez astelehen goizean berriz idokiko dutela Sorbona, eta legeak ahala eman bezain laster libratuko zituztela preso ziren ixtudiantak.

539. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ortziralean junt egin bil tokian Harriman eta Xuan Thuy-en bi lagunek, haxean ezartzeko azken punduak lehen bilkurari buruz.

540. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bainan Dubcek jaunak eta heien lagunek badakite beren indarraren berri.

541. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bide-nabar, beren pilotaz, lagunarena hurbil zezaketen aurkitu behar zuen xilorat, edo partidarena urrunt.

542. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Buru-Batzarre ortan sei lagun, langilleak aukeratuak dira eta beste iru, Banco de San Sebastián deitzen dan Diru-etxearen ordekoak dira.

543. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ogei bat lagunek bakoitzak eun milla pezeta badituzte.

544. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Bai, lagun-zar Mandiola; zuen jakin gura ori asetuko yatsue eta ostera on bat izan. AGUR.

545. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 - Ene yaun maiteok: Gaur arte nere ikasle, ta gaurtik aurrera lagun izango zarienoi onu bi, kontseju bi emon nai neuskitzuedaz, zeuen ogibldean bear-bearreko Izango dozuezanak.

546. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Argi ibili bearra dozue ba ene lagun maiteok.

547. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Ekarri egizu beste katillu ori, ia oingoan argiago yokatzen badira nere lagunok.

548. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Galdera aiek Don Juan'i erakustekoak ziran eta Ramon Padilla jaunak Urrilla'ren 15'garrenean gure Gereño lagunari Don Juan'en erantzunak bialdu zizkion.

549. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Geure egin-bear guztietan euskerea erabilten ikasi bear dogu, bakoitzak al dogun neurrian, erderaz be badakigula erakutsi guraz lagun artean ibilli barik.

550. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 EUTSIko lagun ez-ezagunak iñoiz gure artean aztertu ditugun KOXKA batzuk darabilzki artikulu orretan.

551. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Biaramonean, elizea lagunez beterik zala, amarretako Meza nagusia asi zan.

552. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Eliztarrak abadearen asmo onari ederto eretxi eutsoen eta lagun guztiak batera Letaiñiak abesten urten ziran.

553. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Jesus eta Mariaren bizitzako misterioen bitartez, batzan errezetan dan errosarioak, pentsamentu, asmo ta sentimentu bardintsuak sortu eragiten ditu familiako lagun guztietan; eta onelan, lotu egiten dauz euren arimak maitasun eta sakrifiziozko lokarriakaz, eta aseguratu egiten ditu familiaren batasuna ta iraupena.

554. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Benetako euskaldunak izan gura badozue, egin alegiñak euskeraz irakurten eta laguneri irakurri eragiten.

555. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Lagun, prakatxu zarrak daukozak, baiña nire lako asko beste aldera pasetan badituk, aurrerantzean-be praka zarrak eukiko dozak.

556. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Gura badozu artu egizko laguna, ez aukeratu, Mari, gabaz jatortzuna.

557. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Montgomery, oraintxu il yakun, Aita Santu maitearen lagun zintzoa zan.

558. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 Seiretan jaiki ta Txuti lagun detala ardi billa Izazpiruntz abiatu naiz.

559. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Kitolis laguna, gizon zintzo ta zuzena iñor ba-zan.

560. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bigazti nauk, eta bizi-barnean zer nijoak.Ibilli natxebillek, bidea lagun.

561. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bidea lagun...

562. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Ibilli natxebillek, bidea lagun dudalarik.

563. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Bere emazte ona lagun, Eibarko esakerak eta itzak gomutaratzen asi zan ementxen Caracas'en, eta bidenabar, txarteletan jasotzen.

564. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ezta errexa lagun biren artean Eibar bezin toki zabal eta aurreratu batean erabiltzen diran itz guztiak gogoratzea.

565. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Antxen bildu ziran ez bakarrik nekazari ta lugiñak baita alboerrietako millak lagun ere azokaren usaiera.

566. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Oraintxe oraintxe beintzat emengo kale barrena ibilli bearrak amaika istillu ditu lagun!

567. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Andik bere errira biurtu zanean lagun batek bere bizkarretik par egin naiaz, galdetu zion.

568. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Ezin neike geyagorikan
Jarraitu emendik gaur,
Nere laguntzat ementxe ditut
Saldiya eta bi txakur
Nere itzak geratzen dira
biotzez baña labur
Orain guztio'ri Agur...

569. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Hora ekarteko gogoa azaldu zutenei, txirrindulariei zaunkaka eginen ziela erran zien Seberiñok, eta iskanbillaren bildurrez, han utzi zuten euren lagun zalapartari maitea.

570. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Mendi ondoko neskatilla bat neska ederra ta nire lagun ona bera an euen korruen begire pasodoble-buztarrixorri.

571. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Egun baten, gure Praixko, lagun ona, benetan lagun on-ona, bere pentsamentuko laiñuori bolta-boltaka dabill.

572. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Eta umia besuetan artu ta jantzabalaz alik ondoen estalduta, etxerantz zuzendu zan, lagunak bere lepotik barre-egitten ebala.

573. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Baserrira elduta, lagunak esan eutson gure gixonari: - Zeuk umia daruazu, ¿ezta?.

574. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Josepa.- Baña badakizue abeslari ona dala eta bere lagunak abestiak amaitu orduko elduten ezbada negar egingo dau garratz-garratz.

575. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 (Abestia amaituten danean barru-aldetik deika dator Peru bere lagunakaz eta diño).

576. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Peru.- (Lagunakaz elduten da).

577. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Agiri da Dunixe, Lonin eralea laguntzat dauela (Alde dagi).

578. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 SOLDADUAK EZ DARABIL GUARDASOLIK
ANTZESLEAK.
Etxebarri soldadua
Mariño soldadua
Kabo Ramos soldadua
Kartaria soldadua
González soldadua
Tenientea
Sargentua
Kapitaina
Sargentu banderaduna
Laguna
Bego
.

579. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Etxebarrik ezkerretik eskumarako bidea egiten dau, astiro astiro, militarren eraso sinbolikua guardasolaz atertuz, beste lagunak dagozen lekuraino heldu arte).

580. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Berriro doaz lagunengana, militarren jestuak gero eta zoroagoak, bortitatzagoak, biolentoagoak dirala).

581. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Argiak aldatu, bulegoa ilundu, tabernamahaia eta Bego eta Laguna agertuz).

582. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 LAGUNA.
Huts bat: soldaduek debekaturik daukiek guardasolik erabiltzea... Soldaduak ez darabil guardasolik! Soldaduak ez dok guardasolik!.

583. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 LAGUNA.
Ez daukala ba, nik soldadutza eginda daukanat eta....

584. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Zu, zure lagunak eta zure inguruan bizi diranak eta, egun auetan ezagutu dituzunak alkartzeko era on bat izango da.

585. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Eta orain ere gogotan dugu:
Jaio dan Jesus, gurekin eta gure lagun daukagula.

586. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Iru edo lau laguneko taldetan banatu zaitezte eta zuen lana, irakasleak ere esango dizuen bezela, auxe izango duzute.

587. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 1 OARPENA.
Irakasleak ikas-gelan auen antzeko iragarki edo kartelak jarriko ditu:
etxean / ikastetxean / lagunekin / auzoan edo urian.

588. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

589. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Bururatu galdera auek: - Maitatzea zergatik da lagun eta munduari leioak zabal-zabalik uztea?.

590. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Oiean, nere guraso ta lagunekin igaro nuan egun zoragarria, gogotaratzen zitzaidan.

591. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Urrengo goizean, goiz esnatu nintzan eta bereala dei egin nien nere guraso ta lagunei, gau artako ametsen berri emateko, baiña ez nuan izan erantzunik. Berriz ere deitu nien baiña ez nuan izan entzulerik. Berriz eta berriz ere bai, baiña dana alperrik.

592. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 LAN-BATUKETA
ZURE IKASTETXEA / ZURE SENDIA / ZURE LAGUNAK.

593. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 DONOSTI'N
Donosti'ko ikastetxe batean E. G. B.-3 maillako ikaskideak beren lagunetako bat jolasera ez dala azaltzen eta bakarti dabillela sumatu dute.

594. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Karlos, lagun bakarti ura, orain zoriontsu da.

595. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Baiña, begira! urritiko arazoetan bakarrik ez gelditu, urrekoak ere aztertu: zure erri edo urian lagun artean, zuen etxean.

596. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Eskolako lagunen batek olbeltzean idazkari-lana egingo du eta besteok erantzunen laburpena idatziko dugu gure ingurraztietan.

597. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Jazoera bat
Irakurri ondoren kontatu zure lagunei.

598. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 GAZTE bat, abade egin barri eta urduri ere bai, sermoia egikeran nahastu egin zan eta hauxe esan eban: Eleiztar maiteok, Jesukristok bi mila ogi eta bost mila arrainez, zazpi lagun bete zituan.

599. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Hasi eban sermoia ta... - Kristau bihotzekook: Jesukristok ogi bi ta bost arrainez bost mila lagun bete ebazan.

600. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Nire lagun batek, emakumea bera, hainbat urte dirala lortu eban txofer karneta eta makinatxo bat kilometro eginak ditu bideetan zehar ordurik hona.

601. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Nire laguna, marino batekin ezkonduta dago eta behin batean bere senarra barkuarekin etorri zan Bilbora.

602. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 5. Esaizu ozenki Gure Aita zure lagunekin batera, gero idatzi eizue zuen koadernoetan.

603. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 8. Zer erantzungo zeunskio otoitz egitea denporea galtzen dala esaten deutsun lagun bati?.

604. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 2. Kopiatu eta osotu eizuz zure koadernoan esaldi honeek:
- Garbitasun onbidea hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko bederatzigarren agindua hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko seigarren agindua hauxe da:...
- Jesusen lagunen gorputza... jauretxea da
.

605. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Eta okerren okerrena, bere irakaslea zan hegazti lagun horreek abereak bizi-bizirik jaten ziharduala... ipuinetako mamuak egin ei eben bezela....

606. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Eta nik ez dakit umeak izateko zelango grinea sartu jaken abere guzti honeei, baina, muxarrak bizi diran basoan gure lagun batek ataratako Muxi eta Puxiren argazki hau bialtzen deusku.

607. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Badakizu beraz, mendira edo basora joaten bazara, eta joan beharko zeunke, han aurkitu daikezuz Kattagorri, Puxi, Mozolo edo Muxi, historia honetako aberetxo bardinak edo nork daki!, hareen seme, iloba, biloba edo... lagunen batzuk.

608. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Horraitino, eskolara barriro sartu baino lehen, mutikoetariko hiru-lau, lagun barri egin jakozan, eta Txominen eta Simonen besoak sorbalda ganean ebazala joan zan bere ikaste-lekura.

609. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0016 Biharamonean, jolasunea heldu zanean, mutiko lagunak: - Zuk, Andres, Arpeko Mari aitatuten dozu sarri.

610. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0038 Basetxeko eta aurreko etxe bietako lagunen adiskidetasunaz ganera, beste ezaupide bat eukan Ikerrek.

611. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Auzoko lagunek zorion opa etorri ziran Babirenera, umea onez agertu zala eta, asko izaten dira eleizan ez beste iñon aurkitzen ez diren ume galduak esan eutson zion sakristauaren emazteak Babiren amari.

612. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0023 Porturaino lagundu geuntsan gure lagunari eta Indiarako txartela erosi genduan.

613. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Eileen O'Shea zuen laguna.

614. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Lagun onari lurra ematean
Anaitzat aurkitu ginen;
Zubi berri bat egin dezagun
Gure hizkuntza salbatzen!
.

615. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 NEURE LAGUNARI
(Lauaxeta).

616. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 Urkiaga laguna,
gogoratzen zaitut,
ikastaroak zugaz
nik egin baditut
.

617. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 Mutil mardul argia
bai burudun beti,
txiki txiki giñanok
bai zugan lagunik
.

618. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Begira daukadaz etxekoak
neure kutun laztanak
adiskide, lagun eta auzoak
.

619. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Edo auzoz-auzo Agarre, Gorriene, Matxiñenez
asti unetan tarteka, lagunak nunbait alkartuz
gure irudimena egatzen zan berein bidez
ume pozera nekazari alorrak itxarotuz
.

620. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 222 Odis.-. Mentor! Alde-eraz gugandik zori-gogorra, ta gomuta zaitez ainbat on egin oi eutzun lagun maiteaz; adin batekoak gara-ta.

621. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Diru-maitasuna dok, mendiko bakartadea jasanazoteko gizonentzat lagunik onena.

622. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Txamarradunak orduan, zigarroari bueltak eraginaz, lagun baten aldeko deklarapena egiten joan behar nebala, ez ekiala noren aldekoa, erantzun eustan.

623. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Ordurako, astirik izan neban zekendiaren lagunen itxurea ikusteko.

624. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Soiñua joko dabe goiko plazan eta lagun batzukaz batzeko naz.

625. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Orduan, bere lagunak emoten eutsoen beste pila bat erosteko dirua; eta orrela Santi'k gabetan ikasten eta ikasten jarraitu eban.

626. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Baiña besteak ez dau nai bere lagunaren erregua entzun be egiterik; a salatu ta giltzapean sarrerazoten dau, zorra ordaindu arte.

627. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Egia da uritik bertatik be, lagun askok eta askok ihes egin ebena, ondasunak eta uria eta behar bada seniderik hurkoenak eta maiteenak utzi beharrak emoten eutsen mingostasunez.

628. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 - Teatroan lez, lehen-mailako lagunak eta....

629. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Jauregi au aundia zan, aukera guztikoa; saloi eder bat eukan erdian, zabala aillegiñan, milla laguneraiño artzen ebazana.

630. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Eskola-lagunak giñan aurtzaroan, eta mutil-lagunak gero gaztetako urteetan.

631. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Orduan esan neutson, aunitz zoritxar eroan eta bere lagunak galdu ondoren, ogeigarren urtean bere jaioterrira itzuliko zala, iñok be ezagutzeke; eta orain guztia doa bere betera.

632. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Eta zeuk iges egiñagaitik, berandu ta txarto elduko zara aberrira, lagunak oro galdu ostean.

633. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Jainkosen artean jainkotia ugartean barrendu zan, eta nik, izontzira zuzendurik, neure lagunai ontziratu ta lokiak askatzeko agindu neutsen.

634. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Branka urdiñezko ontziaren atzetik, oial-zapiak anditzen ebazan aize ederrak putz-egian; Kirke'k, kopeta politdunak, jainkotasun altsuak, abots zolidunak bialdu euskun lagun ona dudarik bage.

635. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 - Eta?
- Eta gure lantegiko 400 lagunen etxeetan, gaur ez dala alaitasunik izango.

636. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Baina oraintxe bertan gure lagunak (gure fabrikakoak eta ez munduko beste puntakoak), hestualdi haundi batean dagoz.

637. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Nire haurtzaroko imajinak huri industrializatu baten kale meharretara mugatzen dira; dirurik ez geunkan ezkero ez ginan Bavierako mendietara oporretan joaten, nire lagunen antzera.

638. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Bestalde, gaisotasun honek alde onik ere baekardan, eta nire lagunak jolas baldresetan ziharduen artean, nigan liburu zaletasun sakon baten lehen aztarnak ernetzen ziran.

639. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 Behin herriko lotsagaldu bat bere lagunekaz herri inguruan paseoan ebilala neskatila bat ikusi eban zaldi ganean eurengana hurreratzen.

640. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 Lagunak barre egin eta jatordu bat egin eben posturea.

641. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 Lagunak barreari eutsi ezinik egozan eta behin neskatilea aldendu ostean ere bestea geldirik egoala ikusirik barre algaraka errementatu eben.

642. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Gau baten lagunekaz edaten ziharduala euretariko batek esan eutsan txantxa antzean:
Danok daukagu aho-mihinean zure adorea baina egingo genduke ez zarala gauza Hamar Erregeen 3 Infernuetako hamar erregeen eleiza sagaratua, distritu guztietako huriburuetan eregiten zan eleizara joan eta ezkerreko igarobidean dagoan Infernuetako Epailea honaxe ekarteko.

643. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Baña urretxindorra ixil-ixilik, indar-giltsa emoteko ez ebalako lagunik.

644. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Andik laister, lagunekin bildu zan.

645. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Beste lagunek ere, Katxo'ren esanari eutsi zioten, baiñan dana alperrik, Kotu'k bere artan iraun zuan, eta noizbait baserrirako bidea artu zuten.

646. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Eun lagun bakartien artean, irurogeitik gora, zeatz esanda % 62, emakumeak dirala irakurten da.

647. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Bakartadearen asiera, askotan, lagun arteko utsunetik dator.

648. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Lagun arteko bizi-ezak hormona bat sortu erazten dauala garondoan, esaten da, eta gero jobide asarrekor edo berakorrak sortu.

649. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Ta gizon zuzenak olantxe, eskertu ta goratuten dakie lagun onaren bearra.

650. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Ori dala-ta, gora bera, ondo ikusirik, nere eskerrik gartsuenak damaizkiotet Gipuzkoan ditudan lagun berezi oiei.

651. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Izar dizdiratsu orren argipean, ainbat lagun ari ziran euskal giro jatorrean lanean.

652. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Espriu'ren aita agiri-idazle edo notari zan, eta bere eguneroko zeregiñak amaitzean, lagun batzukaz alkartu ta literatura gaiai buruz izketaldi biziak, oso atsegin yakozan.

653. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Gure artean, beraren andra alarguna, Nazarioren alarguna, asmoz behintzat hemen dago, eta beste etxekoak: anaiak, semeak...; batez be Jesus, gure lagun urgazlea.

654. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Izan be, Henri Matisse-ren laguna izan zan.

655. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Bilbon Arte Ederretako maisu izan zan Julian Tellaetxea bere lagun maiteagaz batean, eta gerratean biak izan ziran, Euskadiko Gobernuak izendaturik, arte zaintzen eta gordetzen arduratu ziranak.

656. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Ba nin adiskide bat en lehenengo ahapaldiak iraganeko egoera zoriontsua agertzen dau: lagun on bat eukan 1. pertsonak 2. ahapaldian egoera hori apurtzen dauen gertaera kontatzen jaku: bala batek bere laguna zauritzen dau.

657. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 3. ahapaldian soluzio dramatikoa: lagunaren heriotza; lagunen banaketa baten heriotzagaitik.

658. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Lagun bien arteko loturaren apurketa, apurketa metriko eta sintaktikoaren bidez ere adierazten da.

659. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Miranderen ideologia hainbeste nazkatu eta sufritu egiten eutson euskaldun zintzoa ren ideologia osoaren aurka joatea da (antiideologiaren ideologia): Bere bizitzan daukazan eredu guztiei barre egin, protestazko irrintzia (heriotzak berak ere errespetorik merezi ez deutsolarik; bere aurka lagunarena danean, bere alde etsaiarena danean, bere ukazioa bizitzaren ukazioaz batera Nil igitur mors...en) eta puritanismoaren kontra sexoa eta borroka kolore guztiekaz.

660. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Batzar-etxeari be ez eutsoen ikuturik egin izan, karlatar-izenekoak be euren lagun zireanez, ez eutsoen egoki eritxiko Gernika'ko zugatza ondatzeari; eta, ganera, munduazear izan egikeen gaitzezpena be gogoan izango eben, aurki.

661. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Sarritan eurak lagun zintzo ta on bezela ikustalduteak gaixoaren biotza baita bere etxeko guztien biotzak ere irabazi ta eskerronez biguntzen ditu.

662. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Iragarle ta bere lagunak euren begiekaz egiztatu eben Bizkaian egin zan aldaketa ikaragarria, ordurarte iñoiz egin etzana.

663. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Hauxe berau jazoten jake Jesusen lagunei, bere gaurko jarraitzaileei, Espiritu Santua geugan dagoan kontzientzia hartzen dogunean.

664. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Geure laguntzat doguz gure arerioen aurka.

665. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Eta honeek bide onera ekartzeko, bere arreba Kontzesi lagun, zeozer egitea pentsatu eban.

666. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Aita Leon alboan, laguna lagun zakidaz.

667. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Hiru lagunek erabilen zeregina, harrezkero, zelanbaiteko beste laguntasunez, berak izan dau osorik eskeini ahal izateko zoria, nekea ta grazia.

668. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Or agertzen dauz edateari buruz eritxi batxuk eta labur esaldi onetan iragarri leiz: Ez daukat beste lagunik, bildurra baiño.

669. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Beren arteko aurreratuenak galdeera au egiten zien lagunai: ¿zenbat arrautza yan dozuz zuk?.

670. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Bere 2.217 metro laukituetan 1.205.000 lagun bizi gara orain; eta herrikoen trinko-neurria kilometro laukituko 543 lagun izan arren, ez dugu ezetariko esturarik.

671. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Txakurra gizonaren lehenengo laguna eskurandu dabe, eta ahuntza, txarria, zaldia ta behia, eta orain etxekotu egingo da Pirene zehar urrunetatik heldu dan elementu esker haundikoa, ardi menatza, enda sendo eta aparta, zeinek gizaldi eta gizaldietan gure aurretikoak janaritu eta jantzi dituan (esne, haragi, artule eskeintzaz), eta oraindino be, Bizkaiko mendietan eta zelaietan larran ohi doguzan ardiak.

672. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Garai haretan, 2000garren urteaz harrezkero Eneolitico ta Metalen Aroa, bizkai lagunak eurrez ugaritu dirala susmetan da, hor dira ugari hilerriak eta obitegi hainbat lagunenak (harpeak eta tregu-harriak).

673. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Lehenengotan errege nafarraren oboan errotua, zeinek Bizkaian bere baitarik ebazan errege-ondasunen banakari lez 36 urtean lagun izan ondoren, Iñigo Lopez-ek egundoko gaitasunez saihestu eban nafar hondamendia, harako 1076 garren urtean errege Santxo IV Gartzes bere anaiek Peñalenen hil ebenean.

674. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Agiri honen aldaki bat kutxa baten sartu eben, diru ezbardinak eta ikurriñak eta aldi haretan Bizkaian argitaraturiko egunkarietarik bat, egunari egokiona, lagun izanik.

675. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Esan dogunaren adibideak jartzearren hona hemen lagunentzako edateko iturriak: Santiagokoa eta Iturribidekoa Bilbon, Balmasedako San Severino plazako biak, Orduñako Antiguakoa etabar...; iturriotan abereak ezin leikie urik edan.

676. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 3 lagun bizi ziran bertan: Jaio-Unamuno senar emazteak eta 9 urteko alaba.

677. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Ba dakie eurentzat izurdak arraiña billatzeko lagunik onenak dirala.

678. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0407 Jaun andreok, lagunok: Bizkaiko Ahaldun Nagusi legez, Bilboko Institutan Euskeraren Katedra sortarazi zaneko mendeurrena ospatzeko Euskaltzaindiak antolatu dauan eginkizun honi amaiera emotea jagokit.

679. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 K.- Euskera ikasten inoiz baino lagun gehiago, eta hitzegileak urrituaz ete doaz?.

680. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Nola lotsa? Ez al gaituk hire lagunak?.

681. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0043 Astolfi, kanpo arazoetarako ministro izendatzen zaitut, tori hau (Banda bat ipintzen dio) Besarkada bat, lagun.

682. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0050 FLYWHEEL: Ravelli, zenbatetan dago kapela hori? RAVELLI: Bost dolarretan, baina zuri lagunaren prezioa egingo dizut: hamar dolar.

683. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 (...), eta Ferminen eta bere lagunaren arteko harremanak garbiak izan ziren.

684. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Zer dinuek horko hire lagunek? Iñigo - Ia ba, punturik ez galdu orain, kontuan ibili.

685. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Abel - Ez da egia. Neuk ikusi dot, ona netorrela, lagun batzukin ondarrera edo itxas-ondora joaten.

686. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Yone - Ez dautsagu ikuturik be egin. Zeu ez jarri, beste batzuk lez, putsak artuta. Lagunak ez gara ba?

687. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Txalburu Aita Saindua bere jauregian lasai asko eta patxara ederrean dagoen bitartean Txirri-Txarrako misiolariak lana eta sekuritatea arriskatuz, lagun eta sendikideen gainetik Txapelarenganako maitasun sutsua ipiniz eta bizitza galtzorian jarriz dabiltza eta.

688. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Urkiola aldean bizi garen guztiok bilduta bada ere, harrapatu behar dizkiagu horregatik inguruan diren horiek. Hemengo zulo guztiak ezagutzen dizkiagu eta horiek eskuratzea ez duk izango beste munduko gauza. Delako Zukatz gizaseme hori eta Xukelai atso zahar hori gure eskuetan izatean jakingo diagu garbi nondik eta zertarako etorriak diren. Eta baita ere, lagun gehiago dituzten alderdi honetan.

689. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 KADMO - O!, nire lagun hori!

690. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0117 Bederatzi lagun gentozen
herrenkadan Bentatik,
gauza astun askoz
bizkarrak kargaturik.

691. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 ANTONIO - Ba zera... lagun batekin nengoen... Fiatez hizketan. Atzo beste lau langileri igorri zizkieten langabetze-gutunak... absentismoarengatik. Gero jakin da hilabete bazeramatela hilik!

692. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 MOUTON - Ez da hala? Hizketa horren ondoren Kontseilua bil erazi nuen. Gure lagun guztiak erabaki honen garrantzia azpimarratzean bat datoz: gastuak ttipiagotuz egunkaria hobetzea lor dezakegu.

693. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

694. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Ixo! (VERONIQUEri bizkarra eman eta makurtuz). Eskerrik asko! Eskerrik asko! (VERONIQUEri) Hire lagunak ez dituztela preso hartuko jakin erazi beharra sentitzen dinat. Akabo festak eta martirien palma! Castagnié anderea bere lanpostura itzuliko dun eta nork daki Perdríereren ehun mila botoak hautagai komunistari ez ote zaizkion joango? Erakutsiko dizuet manejatzen horren erreza naizen ala ez.

695. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Hire lagunen baten etxean geldi naiteken, alde guztietatik hartutako argazkiak egin iezazkidazue, partxearekin eta gabe. Denak ezagutzen dizkinat: Palotin, Nerciat, Mouton, eta horiek denak: bueltarik gabeko agerpenak egingo dizkinat.

696. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 ALLAN - Linda neska zoragarria da eta nere ustez Dickek ez du haintzakotzat hartzen. Lehengo gauean ezin izan nion ixildu. Lagunak gara eta bihotzetik hitz egin behar diot. Gauzak patsada handiagoz hartu behar ditu eta Linda xamurrago tratatu.

697. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - (Jaiki eta eskenaren erdialderuntz gurutzatzen du). Seguru... dena konponduko da. Dick eta biok, lehen ere gorriak ikusita gaude elkarrekin. Nere lagunik onena da... Oraingoak, dena dela zapore garratza utziko dio... badakit.

698. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - Dick! DICK - (Besaulkiruntz gurutzatuz). Nola izan duzu gibelik?... Nere lagunik minena nere emaztearekin... Zuengan konfidantza banuen... eta parre egin didazue... maite dut! maite dut! Nolatan ez nuen somatu?... Nik ikatzaren garaian British Petroleum-en akzioak erosi zituen honek! (Eskenatik desagertzen da).

699. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 ITZIAR: Orain dela gutxi irtena da bere lagunekin.

700. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 TXOMIN: Orain artean lagunak izan bazarete, aurrera ere zergatik ez?

701. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Gainera, pertsonalaren lana, bide tekniko eta material berri batzu aplikatuz, hobetu egin da, zeren, etengabe eguneratuz joatean, Institutua osatzen duten lagunen iharduera gaituago bilakatzen bait da.

702. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Kutxak aipaturiko instalazioen bidez aurten egindako lanaren adierazgarri dira jarraiko datuok: 821 kultur egintza eta 70 erakusketa egin ziren eta horietan, oro har, egon zen jendearen kopurua 221.000 lagun baino gehiagokoa izan zen.

703. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Hitzaldi-aretoan egindako lanak izan zuen onarpen publikoari buruzko datu argigarri gisa, esan behar da ekintza desberdinetara joan zen jende-kopurua, oro har, 47.922 lagunekoa izan zela.

704. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 b) Lagun bakarreko Sailak: Zuzendaria.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00084 - Lagunen bat izango bagenu nonbaiten! pentsatu zuen Iulenek.

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00084 Norbaitek hartuko du eta horrela lagunen bat egingo dugu.

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00085 Gu hirurok lagun handiak gara, eta beste lagun batzu egin gura dugu.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 1) Entzumen akatsik duena zuen gelan sartu aurretik, egoki da bere lagun izango direnen artean giro on bat sortzea.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0061 Baloia nire lagunei eman diet.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0068 - Ibilaldira ikastolako lagunekin noa.

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0079 Zuek atzo lagunak jo egin....

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 BAKARRIK NAGOENEAN ERE,
JAINKOA NEREKIN DAGO!
BAI ONA ZERALA, ZERUKO AITA!
ZU BETI NERETZAT LAGUNIK ONENA!
.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 Sakramentuak Jainkoaren lagun egiteko, Jesusek eman dizkigun opari ta laguntzak dira.

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Herririk handiena Isaba da, zazpirehunen bat lagunekin... udan askoz ere gehiago izaten badu ere.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Zuzendari, guraso,
gidari-antzean
irakasleak lagun
gelara sartzean...
Zuei esker daukagu
gau eta goizean
euskara ezpainetan
eta bihotzean.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Ohitu naiz hemen bizitzen, jendea eta lekuak ezagutu ditut eta lagun berriak ere egin ditut.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Hala ere, ez pentsa zurekin eta gainerantzeko lagunekin ahaztu naizenik.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Nahita ere kosta egiten da lagun onak ahaztea.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Lana egiten duena aldameneko laguna bada, honi ongi etorriko zaio, baina ez begiratzen edo kopiatzen duenari.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0090 Ez kasurik egin lagunei.

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Fama ona daukazu zeure lagunen artean.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Sagitarius Azaroaren 23-tik Abenduaren 21-era. Ez haserretu lagunekin.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Capricornius Abenduaren 22-tik Urtarrilaren 20-ra. Irten zaitez kalera eta egon lagunekin.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Zure gauzak garrantzitsuak dira, baina entzun zeure lagunarenak, bestela aspertu egingo da.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Maitasunean ere ez ibili presaka; emaiozu denbora zeure lagunari.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Gastronomi elkarte ugari dago; leku horietan lagunak bildu eta kalitate handiko jakiak prestatzen eta dastatzen dituzte.

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 - Gelan esaten den guztia ulertu
- Haurrak esaten duena, lagunek ongi ulertzeko eran esaten irakatsi
- Taldeko elkarrizketak eta lanak ulertzeko kapazitatea desarroilatu
- Gai baten mamia ulertzeko gai izan
.

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 2. (11-18) Fermin eta Maite beren lagunen etxean dira.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Maitek, noiz ezkonduko diren esan die lagunei; baita non biziko diren ere.

730. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Orain berriro da lagunekin.

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Galderak
1. Zergatik joan da Fermin sukaldera? Zertara?
2. Etxe berria eta merkea erostea erraza al da?
3. Fermin eta Maite moldatuko direla dio Gurutzek. Zergatik?
4 . Zer egin behar da etxea erosi eta gero?
5. Maiteren iritziz, zergatik da gauza serioa gaurko egunean ezkontzea?
6. Espero zuten oparia eman al diete lagunek?

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Gogoratzen zara? Noski, Pantxo... erantzun zion mantso eta gogorik gabe bezala lagunak.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Hau ikara, laguna esan zidan, zu gabe hila nintzen.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Pantxok, barneko kezka gorde nahirik edo, honela bota zion lagunari: -Kontxo, kontxo! Harunzkoa hartu duzu... itzultzeko asmorik ez, ala? - Itzuli? besteak irrifarrez, zigarro kea lasai eta sakon irentsiz.

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Ni lagunaren txartelaz itzultzen naiz beti....

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Galderak
1. Gizon isila eta apala zen Pantxo?
2. Zer egin zuen Pantxok zezena aurrean ikusi zuenean?
3. Zer eskaini zion gobernadoreak Pantxori?
4. Nor inguratu zitzaien Pantxori eta lagunari?
5. Zer galdegin zion iritsi berriak Pantxori?
7. Nola konpondu nahi du Pantxok arazoa?
8. Txartel berdina hartu zuten biek geltokian?
9. Bezperan bezain harro dago Pantxo?
10. Zergatik ez zuen besteak joan-etorriko txartela hartu?
.

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0044 36. Zati ezazu 7 lagunen artean 4.215 pezeta.

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 koonbinatoria-ariketak 1.- Bost eserleku dituen automobil batean,4 lagun eraman nahi ditu txofer batek.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Zein da bide merkeena sarreran 5 pzt jartzeko prest badago? eta zenbat 6 pzt jartzen baditu? Zenbat pagatu beharko du BDE bidean, sarreran 11 pezeta jartzen baditu zenbat AC bidean 1 pzt jartzen badu? asma itzazu beste ariketak, eta lagunei proposatu.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0102 6. Bi lagunen artean 700 pezeta banatu behar dituzte, bakoitzari dagokion kopuruen arteko arrazoia (zatidura) 5/2 da ".

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Frantzisko I.ak Vaux-eko 3.000 lagun garbitzen utzi zuen.

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Baina elkarren artekoa zen gorrotoa: Ingalaterran, Maria Odoltzaleak hainbat lagun hil zituen Elisabetek ere.

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0011 Sarri eztabaidan aritzen ziren, baina azkenean berriro lagun bihurtzeko.

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0080 Ieupa, lagunok! Zer moduz zaudete? Ni oso ondo.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0080 Ezagutzen al nauzue? Miru naiz, zuen laguna.

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 2.6.4. Eten-puntuak 2.6.4.1. Eten puntuak hiru dira (ez gehiago, ez gutiago: Horrela utzi zituen gauzak egun hartan... Berarekin batera ekarri zituen bere lagunak ere: Antton, Miren, Kontxi...

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Talde biek sator bana; hauxe bai ehizaldi ederra! Anttonek, harrapaketa hau hospatzeko, bost lagunak bere etxera daramatza, esne edo eta txakolin basokada batzu edateko.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Handik Italiara; denboraldi luzeak egin ere bai, eta lagunak eta fama handia bereganatu zituen italiar lurraldeetan.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Adibidez, 94. orrialdean, Jean Louis bere lagunarekin telefonoz ari da hizketan eta tartean bere ondoan dagoen Maurice-ri agindu batzuk ematen ari da.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Lanean ari zela, lagunen deskuidorengatik hil zen.

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0107 Lehen ikusi ditugun adizlagun guztiei erasten ahal diegu atzizki hau: nere lagunekiko harremanak (nere lagunekin ditudan harremanak).

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 2. Nik lagun bat dut.

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Lehendabizi, euskara lagunen artean zabal eta erabil dezaten nahi dugu.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Honelako ariketak egin ondoren, ikasleek bere burua edo bere lagun batena azalduko dute, hiru aditz hauek erabiliz.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 - Eskerrik asko, lagun.

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 Lagunak mendira goaz.

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 Lagunak badoaz.

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Bere buruarengan eta lagunengan nabari ditzakeen gorputz aldaketak somatzen lagunduko diogu (hazi, gizendu, ilea luzatu, ilea moztu, indartu, ahuldu, nekatu, tristetu, puztu......).

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 3.- Lagunaren Bilaketaren Zerbitzua.

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Lagun bat aurkitzeko itxaropenarekin, jendeari zein ikasketa egin nahi suen deskribatzeko aukera emango dion komunikazio sare bat.

761. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Erregeak infantzoin-abantailak ere eman ditzake, lagun bati bakarrik edota talde osoari (Hiribilduko Onak).

762. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Lagun bat aurkitu zuen Lazkao-Txikik bidean eta esan zion: - Zer, lanera joan gabe?.

763. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0055 Hogei lagun baldin badira, hemeretzi elkartuek hogeigarrena harrapatzen dutenean, hogeigarren hauxe hasten da berriro, eta bakar-bakarrik, bigarren baten bila.

764. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0108 Behin batean tabernan hiru lagun bildu ziren jan eta edan, edan eta jan hiruren artean pitxarra edan.

765. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0126 Beasain aldean burnibideak egiten ari zirela, langile bat, Andaluziako semea, gezurti handia, beti omen zegoen lagunen artean bere Andaluziako handitasunak esaten: Bi librako pikoak, zazpi librako laranjak eta horrela zen Andaluziako dena.

766. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0126 Orioko Kukuharri mendian bi lagun genbiltzela, ikusi genuen Izarraitz mendi gainean gauza gorri-gorri bat.

767. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0087 Paisanoz jantzita ibiliko zara kalean... eta gaurko zure lagun hauek urruti egongo dira... beste sarjento batekin edo beren etxeetan... atsedenalditxo bat hartzen, zuek lan asko duzue eta.

768. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0215 Hango soziedadeko parte egin ginen, kontsularen lagun izanik.

769. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0031 5.- Zertara zatozte ikastolara? Ikastera gatoz, baita lagunak egitera ere.

770. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 4.- Zuei lagunei buruz olerkia idaztea komeniko balitzaizue, guri ere komeniko litzaiguke.

771. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Faktoreok hauek dira: Jaiotz indizea: denbora mugatu batean jaiotzen diren lagunen kopurua da.

772. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Hilkortasun-indizea: denbora-unitate berdinean hiltzen diren lagunen kopurua da.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Inmigrazio-indizea: edo aipatutako denboraldian populaziora datozen lagun berrien kopurua.

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Emigrazio-indizea: edo denbora unitate berean populazioa uzten duten lagunen kopurua.

775. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 c) Populazio honek, lagunez hornitzen ditu beste area batzu ala berak hartzen ditu lagun berriak?.

776. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 - Oina masa muskulutsua da, eta Klase ezberdinetako lagunek duten bizimoduaren arabera eraldaketa nabarmenak jasan ditu: Gasteropodoengan sabelaldean kokaturik dago eta lurretik zehar astiro desplazatzeko gaitasuna ematen die.

777. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 Kanpora irtenaldi bat egingo duzu irakaslearekin eta bosnaka laguneko taldetan (laborategiko taldetan).

778. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 Kolore bakoitzerako pintzel bat erabiliz, ordea, aurretik zuen lagunak erabilitakoaz balia zaitezkete.

779. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 - Walt Disney-ren pelikula bat ikusten dago zure laguna.

780. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Non dago zure laguna?.

781. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Heldu zioten lau edo bost lagunen artean eta herriko jendea bainatzen zen putzu handi batetara eraman zuten.

782. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Txispin Beltzingoren laguna zen eta askotan laguntzen zion ikatza banatzen.

783. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Hauxe izango litzateke erarik egokiena, eskolako lagunei zeuen esperientziak jakin erazteko: gehien hunkitu zaituzten gauzak, ezin hobeto iragan dituzuen egunak, egin dituzuen kirolak, etab.

784. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 Bana zaitezte lau laguneko sailetan.

785. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Zenbat lagun zabiltzate zeuen lantegian? / Mirandaola (Legazpia) 1580-V.

786. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Klan hau, odolez lotuak zeuden lagunek osotzen zuten.

787. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0209 Berehala ugazaba batek, Robet Owen, langileen arazoetaz keskaturik, lanbide desberdinetako zenbait sindikatu nazional batu zituen; 500.000 lagun (Great Trade Union=Sindikatu Handia), aste batzuren buruan elkartzen zituelarik.

788. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Bere lagun kokodriloa zen.

789. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Lapur maskaratuak etxe hartako atean kleraz gurutze bat egin zuen eta bere lagunen bila abiatu zen gustora asko.

790. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 Gehienak beren emazteekin etorriko dira; nire garaiko lagunak ni baino sendiberago gertatu baitira....

791. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Betidanik izan dituzue lagun armadunak, eta lagun ez badituzue ere, ez du ajolik, beti konponduko dira ongi dirudun edo izendunekin.

792. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Eskolarizatzeak, bizitutako experientziek, bere lagunekiko interesa handiagotzeak hein berean helduen mundutik geroz eta gehiago aldentzen doalarik, bere adimenaren garapen handiagoak, etab., bere bizitza afektibo-sozialarentzat aurrerakada handi bat suposatzen dute.

793. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Laguna salatzea lehen normaltzat jotzen zen, 8 urte ingurutan, ordea, laguntasunik eza balitz bezala hartzen delako alde bat uzten da.

794. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Gezurra, lehen pertsona nagusiek debekatzen zutelako txarra zena, 10 urte ingurutan lagunekiko konfidantzarik ezaren frogatzat hartzen delako kondenatzen da.

795. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0019 2. Irakaslearekin eta zure lagunekin hitz hauen esanahia argitu ondoren eta, esaldiak eginez, ondo ulertu ondoren, idatz ezazu hitz bakoitzaren esanahia zure Hiztegitxoan.

796. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Zer esanik ez, lagun elektrikari bat baldin baduzue, asko lagundu ahal zaituzte arlo honetan.

797. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0051 Ni Zinti NAIZ / Nik automobil bat daukat / Nik automobil bat daukat / Nik ez daukat automobilik / Nik automobilA daukat / DIRU ASKO / LAGUN ASKO / TXALET BAT / KOTXE BAT.

798. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0092 Brasileko eta Ekuaderreko lehendakariak bere lagunak dira.

799. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0092 7) Nortzu dira bere lagunak? 8) Rafatxu pobrea da?.

800. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Maite duzu, baita, zeure biziterria ere: zeure etxea, zeure kalea, zeure ikastetxea, plaza nagusia...... Eta herriko jendea: zeure sendia, zeure lagunak, zeure auzokoak.

801. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Eta hurrean beste lurralde batzuk ikuskatuko dituzue eta lagun berriak aurkituko.

802. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 - Ze garraio-mota erabiltzen duzue oporraldietan? - Ze komunikazio era erabiltzen duzu hurbil eta urruneko lagunekin harremanak izateko?.

803. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Bere lagun onena eramango zuen eta horrela ez zen eskolako lehenengo egunean bakarrik sentituko.

804. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Bere lagunik onena Pandatxo zen!.

805. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Ipuin bat irakurtzen ari zirenean, Nerea, bere lagunak, motxilan mugitzen zen gauzatxo bat ikusi zuen.

806. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Peio eta bere lagunei ideia ona iruditu zitzaien.

807. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Denek pozik zeuden holako lagun berezia edukitzearren.

808. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Umeei klaseko lanetan lagundu ezezik beraien lagunik onena bihurtu zen.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Lau lagun ziren, laurak bertsozaleak, eta Agintari Demoniozkoaren azkenari buruzko solasa izan zuten lehendabizi.

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 5. Azal iezaiozu lagunen bati zure hitzez trenaren historia.

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Zuri ateratako eskema beste lagunenekin erkatu.

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0025 Aplika ezazu 5. Aurki itzazu lagunaren gorputzean ondoko giharreak: trizepsak, bizepsak, gluteoak eta gemeloak.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0141 Ibaian bainatu, bizikletaz ibili eta, batez ere, lagun berriak egin.

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Orain, esaterako, aulki batean eserita, urmael txiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Zortzi urte beranduago, 1969.ko uztailaren 16an, Neil A. Amstrong astronauta iparramerikarra Apolo XI ontzia pilotatzen abiatu zen beste bi lagunekin, eta uztailaren 20an ilargiratu zen.

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Ikasle batek, irakasleak esplikatu zuenean gaixo zegoen bere lagun bati.

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 - Hamabost urte zituelarik hasi zen lagun artean kantatzen kitarra zahar batekin.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Laguna bezala: bere laguntza eta ulerkortasuna eskainiz.

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0025 Bakarrik, familiarekin edo gelako lagunekin egiteko bidaia ederra.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Itun honek Napoleon kontsul eta gero enperadorearekin jarraitzen du, baina 1.805ean Trafalgar lurmuturraren ondoan sufritutako hondamenak, Espainia armadarik gabe utziko du eta Napoleonek ez du interes handirik izango Espainia lagun bezala tratatzen jarraitzeko.

821. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Adibidez, baionesa zen Jean Duvergier de Hauranne Etcheverry, Saint-Cyran ospetsua, bere lagun holandar Cornelius Jansenius jaunarekin jansenismoaren buru eta arima.

822. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Halaber, Pierre Coste, kritikari, erudito eta itzultzaile oparoa, Locke filosofoaren adiskide eta Newton-en Traité d`optique famatua Amsterdam-en 1720. urtean itzuli et argitaratu zuena (131) aip. lib. 71 or.; Pierre des Maizeaux, biografo, historiagile eta filosofo ezaguna, Auvergne-n jaioa eta Londresen 1745.ean hila (132) aip. lib. 248 or.: Guzti hauek izango ziren, noski, Pierre d`Urte donibandarraren lagunak edo ezagunak, edo bederen garaiko kideak izan ziren.

823. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Uste dut, halere, /enaiz/ eta /ehaiz/ bikoteak, logika apur bat balukeela; eta, analogia lagun, /enaiz/ eta /ezaiz/ bikote desberdina baino egokiago litzatekeela.

824. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 3. Euskara inguratu duen giro estaltzaile eta itogarriak etsaitasun sozial agiria izan du lagun.

825. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0012 Gizartea osatzen duten lagun guztiak bereziak direnez, horiek elkarrekin bizitzeko arau edo lege batzuk izatea beharrezko gertatzen da.

826. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0048 Jaurlaritzaren lana zuzentzeko egokia iruditzen zaien laguna beren artetik aukeratzen dute legebiltzarkideek... hautagai bakoitzak jaurgorako bere egitaraua aurkezten duen bilera baten.

827. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Ahaztu egin zitzaien animalia eta zuhaitzen lagunak izan zirela urte askotan; ahaztu egin zitzaien sute, uholde eta ekaitzen aurka nola burruka egin zuten elkarrekin.

828. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Neguko arratsalde batean, Yela, familiako arratoirik zaharrena eta bere lagun Sanson untxia, dorre baten puntan zeuden begiratzaile bezala.

829. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Jende guztia joan zen azentsoreetara, eta ni eta nire lagunak ere bai, baina atezain bat zegoen eta ez zigun utzi pasatzen txikiak ginelako.

830. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 - Launaka jarriko zarete, eta lau lagunen artean egunkari bat egin behar duzue.

831. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0082 Han zegoen bere aspaldiko laguna auto baten azpian gora begira etzanda.

832. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0082 Mieliñok tailerra itxi eta etxera eraman zuen bazkaltzera bere lagun abenturaria.

833. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 Une batez lagun berriak ez zidala sinesten pentsatu banuen ere, hurrengo bere hitzek zalantza hori argitu zidaten: - Iban, zoritxarrez zuri sinetsi beharrean nago.

834. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 Matxinsaltoak alde batera eta bestera bilatzen zuen bere hizketa laguna.

835. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 - Kaixo, lagun - diosala egin zion kortesiaz.

836. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0080 - Zergatik esan diozu hori?- errieta egiten zion bere lagunak antenak tente ipiniz.

837. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0003 Bidaiarien artean gure lagunak datoz: Tintin, Haddock eta Milu.

838. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 A! Kamera-lan bikaina! Tintin laguna, ez dakizu asko zer datorkizun.

839. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Castafiore anderea, lagunidazu! Lehenbailehen polizi komisaldegi batera joan beharrean nago.

840. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Gure lagunak berehala daude hirian.

841. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Wagner jaunak, nire lagunak, lagunduko dizu.

842. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 Lagunidazu olio upela hauek iraultzen.

843. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Bizirik irtengo dugula uste dut, lagunak.

844. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Eta herriko mutiko bihurrien gogorkeriaz oroitzen nintzen edo nire lagunak eraman zituzten gizon haietaz edo eta bide ertzean utzi ninduen odoltxarreko hartaz.

845. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Tratu bat egina genuen: berak egunez egingo zuen lana eta nik gauez eta biok betetzen genuen tratua eta lagun onak bezala errespetatzen genuen elkar.

846. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Annak laguna deitu zion.

847. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 - Herr Mitscheki lanen bat aurkitzen lagun ote niezaiokeen bururatu zitzaidan esan zuen aitak.

848. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Nire lagun guztiek, edo gehienek, zergatik gordetzen nion pazientzia guzti hura galdetzen zidaten: Baina, emakumea, bakarrik bizi zara, (...).

849. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0039 Hura bere marrazkiekin zebilen zoratuta eta haren lagun guztiak Bellas Artes-ekoak dira.

850. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0039 Orduan lagun batzuk nituela asmatu nuen, pelmadarik eman ez ziezadaten.

851. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 - Eta? Jaimeren laguna zara, ala zer? - Bai.

852. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 - Zer moduz gartzelan, lagun? - esan zuen Haighak.

853. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Baina mutilak lasaitu egin zuen: - Zu ez zaitez beldurtu; zu nire laguna zara - eta begiratu ziolarik bihotzez esaten ziola iruditu zitzaion Lurri.

854. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Abandonatutako arreba, lurralde menditsu eta oihantsu batean gelditu zen, oso tristerik eta lagun banaka batzuekin.

855. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Bestetik, ondoko laguna zipoka gelditu ere egin gabe, zipo hemendik eta zipo handik, txapela kendu arterainoko onik ez mutil kozkor deabruak.

856. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0067 Orduan ere tontoarena ederki egin nian, baina hurrengoan ikusiko dik hark nolako estualdia emango diodan, zioen Proxperok bere baitan, lagunek gertatutakoarengatik barre egiten ziotenean.

857. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0145 Bat gaixo zegoela, besteak min hartu zuela... Bajarekin, lanean baino lagun gehiago zeuden.

858. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0156 Non eta Donostian alajaina! Emazteak ez dio uzten eta lagunak ere nahiko beldur dira.

859. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0170 Proxperorekin batera gauza asko hilko ote diren: lagun jatorra, leialtasuna, apaltasuna, umorea, hizketarako freskura eta irtenaldi zorrotzak, gardentasuna, herriko tontoa, , , euskalduna (euskara duena alegia, gaur egun hain gutxi gelditzen direnak), ohitura zaharrak, behi-perratzeak, arta txuriketak, belar-ontzeak, dotrinak, uztarriak, lotsak, lehengo ehiztariak, inozentzia, baserrietako gramatika, lasaitasuna....

860. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Hau esaterakoan gogoratu zuen lehenbiziko aldiz hitzaldi guzti hartan aldamenean lagun bat zeramala, entzule.

861. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Ikuskizunerako emakumezko partenaire bat behar omen zen, eta Blasek Nikolas ahaztuta zegoen gaztetako lagun eta lankide, noizbait maitale ere izandako bati deitu zion: Jazinta etorri zen beraz, eta Blasek lan ondratu berria azaldutakoan onartu egin zuen neskak.

862. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0018 Agian, ikusi egin gaituzte, eta lagunak izateko bota digute txokolatea.

863. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Hiru lagunak ni baino ere pasatuago zeudela uste dut.

864. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Neretzat hura, bezperakoa egiazkoa zenaren agiri nabarmena zen, batipat; nere lagunentzat, ordea, gehixeago ere bai, antza, ze hirurak ere berriketara aise emanak izaki eta ez bait zitzaien hiru hitz, elkarren ondoko, zentzu betez ateratzen.

865. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Lagunontzat ez zen guzti hori berria eta ez gintuen bateretxo ere harritu.

866. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Han agurtu genituen azkenekotz Arrasateko San Viatorreko lagun jatorrak, haiek beste bide bat hartu behar bait zuten gero.

867. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Beldur nintzen arren, ez genuen bide luze guztian inolako ezbeharrik izandu; ez bada, jakina, lagun batzuen zorabio narratsa, ez bakarrik autobusaren dringili-drangulu eroengatik, bai zera!, zenbaitek muturra ederki berotua bait zekarren zerbezaz eta ardoz.

868. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0012 Urrutitik begira
beheko lagunei
gogor eragin zien
Inesek hegoei.

869. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0024 Beren lagunak ere eduki zituzten frogak.

870. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0009 Geldiro geldiro, danak itzartzeko beldurrarekin bezala, printzesa eder harengana eta haren lagun isilengana ondoratu zan.

871. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Andesetako Pirata deitzen zioten bere lagunek Migel Santa Kruzi Bere garaiko esploratzaile ausartiena izandu zen.

872. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0014 - Eta lorategia? Neskatoak ez zekien bere lagunak lorategi bat zuenik ere, tomate, leka, zerba eta piperren baratzeaz ari ez bazen, behinik behin.

873. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Ez zen lagunak biltzen kattagorritxoak luzatu.

874. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Inoiz sentitu ez zuen jakinahia, uholde gisa jalgi zen haren bihotzean, eta ilunabarretan, korrika, jauzika eta jostaka nekatuta zegoelarik, bere lehenengo lagun berri haiek nor ote ziren jakin nahi izan zuen.

875. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Gehiago galdegin nahi izan zion LU-k, baina bapatean korrika hasi zen haren laguna, hostoen artean jauzi txikiak eginez.

876. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 - Tura, LU!-, erantzun zion oso ahots laun batek.

877. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 Erraldoiak, bere laguna herensugearen hortzetan hala ikusi zuenean, mailu batez jo buruan eta bertan akabatu zuen herensugea.

878. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 Bere lagunek: - Zer egin die?- galdetu zioten.

879. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Sorgina, ordutik aurrera alaba eta alabordea lagun zituela bizi zen.

880. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0059 Berriketan denbora luzez egon ondoren, hau esan zion lagunak Peruri: - Hik hor barru-barruan daukakan arantze mingarri hori kentzeko bide bat eman zidak oraintxe buruak.

881. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 Eta horrela, igandeak joan eta igandeak etorri, parkera joaten jarraitzen zuen eta, han, globosaltzaile baten lagun egin zen.

882. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Haizea oso lagun txarra da globo saltzaileentzat.

883. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0044 Gurasoak, senideak, globo saltzailea, ikastolako lagunak... ikusi nahi zituen.

884. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0044 Bertako haur gehienekin egin zen lagun.

885. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0044 Behin zera galdetu zioten lagun batzuk, ea nola joan zen haruntzaino.

886. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0044 Zekizkien jolas denak ere erakutsi zizkien lagunei.

887. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Lehenbiziko afaria, andereñoak eta bere lagunek prestatu zuten, azkarrago egiteko.

888. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0038 Gurekin zegoen familia ez zen oso ezaguna, baserri batetakoak ziren, eta etxeko andrea amaren laguna izan arren, gutxitan egon ohi ginen haiekin.

889. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 Beste batzuk, berriz, lagunekin ibiltzen dira beti eta elkarrekin jolas egitea atsegin zaie.

890. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0030 Gainera, auzoak ginen eta oso lagun onak.

891. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0111 Arnas baretu baino lehen, kapitaina besarkatzen ari zen untzi-mutila, lagunak inguruan zituela eta segundo batean galdera pila bati erantzun beharrez.

892. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 Morroiek asaldaturik ireki zioten atea eta bera lagunaren gelara joan zen zuzen.

893. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 Laguna, esku batetan ezpata, bestean urrez beteriko poltsa, zain zedukan.

894. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 - Begira - esan zuen batek animalia basatia, zen bezain luze etzanda ikusi zuenean, laguna gelditu eraziaz -, ikusten al duk hori.

895. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0013 Aulki txiki batean exeritzen zen moilan, eguzkitan eta bere lagunekin aritzen zen berriketan. - Tzi, tzi, tzi, xuku, xuku, xuku.

896. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Halako batean, ustekabean, han datorrela gizon haundia egin zen zuhaitzaren aspaldiko laguna.

897. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Ikasten orduerdi bat egin orduko, asperturik, kalera edo lagunen baten etxera joaten da.

898. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 - Lagunik gabe, gosea, lana... - Zer uste zenuen ba? - eta esaera hau gogorarazi zion amak: BESTE LEKUTAN ERE ZAKURRAK OINUTSIK IBILTZEN DIRA.

899. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 - Ama, gaur ikastolako lagun batekin haserretu naiz.

900. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0056 Orduan trenbidegizonak hau esan zien inguruko lagunei: - Gabon, jaun-andreok!.

901. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Ero bat beste lagun ero bat bixitatzera joan zen.

902. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Atea jo zuen eta, barrendik, hau esan zion lagunak: - Ez dago inor Eta orduan besteak: - Eskerrak etorri ez naizen.

903. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Ez zuen neska lagunik batere, baina horren ordez, 6 edo 7 mutiko lagun zituen beti inguruan, trenbideaz bestaldeko taldea ez bait zen inoiz ere Dori gabe azaltzen futbol saioetara.

904. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Lagunen aurrean zera kontatu zuen behin, nola Malmiercak bere atean gol bat sartzen utzi zuen, txuri-gorrien kontra hain zuzen, andregaiarekin haserrealdi bat izan bait zuen.

905. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Lorea: Ai! Suge bat!!! Zer nazka!... Gaueko: Ez zaizu atsegin nire lagun sugea? Oso lagun ona da... eta zure lagun ona izango da....

906. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0089 Gizona: Nortzuk zarete? Lorea: Bi lagun... Gizona: Lagunak bazarete nirekin eseri; bestela... Lorea: Eskerrik asko, jauna.

907. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 Zedriken familia eta bere laguna Konigsburgh-eko Athelstane ziren han zeudenak.

908. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0066 Bertan, desafioa ez zutela onartzen eta hurrengo goizean hilko zituztela Zedrik eta beste lagunak adierazten zen.

909. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Jaiki zaitezte, lagunok.

910. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0053 TXAKURRA: Uau uau uau. Ni Lagun naiz.

911. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0084 Tarzan hazi egin da. Eta oso indartsua da... Animalia denak bere lagunak dira: lehoiak elefanteak...

912. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0112 AMA: Lurdes, Bostak dira, laister etorriko dira zure lagunak.

913. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0112 LURDES: Eh! Hor daude! LURDES: Kaixo! LAGUNAK: Zorionak! BAT: Zorionak, Lurdes. Tori, gure arregalia.

914. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Zorionak! - Alimo, Jeolimo! - Agur, jaunak, kaixo lagunok, ikusi arte!.

915. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0114 Bere lagunak astindu zuten, ahoz behera etzan zuten, eta aurretik atzera, atzetik aurrera, bultzatzen zioten.

916. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Gaztearen ziurtasunak zalantzan utzi zituen jarraitzaileak, baina Marks-ek, bapatean iheslariengatik hilik nahiz bizirik emango zioten saria gogoratuz, bere pistola atera eta esan zien lagunei: - Goazen mutikok; berdin da bizirik ala hilik atzematea, harrapatzea da kontua - eta George-ri bota zion tiroa.

917. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 George-k berehala egin zuen hori eta harkaitzen atzean egokitu eta lagunari esan zion: - Jim, ni agertzen den lehenengoaz arduratuko naiz, zu bigarrenaz eta horrela.

918. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Hainbeste burla eta txantxa artean, Patxi ia ia lagunik gabe geratu zen garai hartan.

919. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Kubako abenturak ere ez ziren makalak: Patxik garbi-garbi imajina zitzakeen aititek azalduriko etxe zuri haiek, etorbide zabal eta argitsuak, palmondoz jositako hondartzak, gizonen eskutik jaten zuten marrazo beldurgarriak, uhain berde eta gardenetatik sortzen omen zen doinu liluragarria, gizon beltz erraldoiak esku batez hamaika lagun jasotzen zituztenak, eta beste asko.

920. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Ederto ulertzen zuen aititeren lezioa, baina Amaia eta lagunak agurtu beharra zeukan.

921. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 Eskupetak hartu eta sastraka eta adar tartean ezkutatu ziren. Beste sei lagun ere bai.

922. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0101 - Yañez al zara zu? Sandokanen lagun maitea. Baina, Yañez. Ze ausardia zurea hemen sartzerakoan.

923. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0101 - Hitzegin iezadazu beraz, nere lagun ausarta hori. - Bizi da, bai.

924. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 Orain badakit zergatik, pentsatzen duzu zeure golkorako, baina ozenki zera azaltzen duzu: - Beraz, uniformeak eta dokumentu faltsuak erabiliko ditugu sartzeko, eta zuk gure lagunenganaino eramango gaituzu.

925. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 Jean-Paul eta Marieganaino gidatzen uztera arriskatuko al zara? Agian, ez duzu lagunekin elkartzeko aukerarik izango, Raoulek lehenago salatu zintzake eta.

926. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 Hobe ote litzateke lagunak non dauden Raouli aterarazten saiatzea, nahiz eta hori susmagarria gerta lekiokeen berari?.

927. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 Raouli lagunenganaino eramateko eskatzea erabakitzen baduzu, pasa 72. orrialdera.

928. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0067 - Ba, pozten naiz - diotsu odola gatzatzen dizun ahotsez -, zure lagunak eta zuk luzaroan egon behar izango baituzue hemen... betirako agian. Goardiak! AMAIA.

929. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 - Proba egingo dugu, behintzat - bi lagunek prest.

930. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 Baina Txipik esan zien: - Lagunok, hitz iraingarriek * iraingarri: mingarri ez dute ezertarako balio.

931. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 - Lagunok! Badakit zer egin!- oihu egin zien Txipik.

932. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0076 - Baina gure lagunak dira eta ez digute okerrik egingo.

933. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0076 - Lagunak, eta zakurraren putza. Balek ez dute lagunik.

934. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0105 - Orain - esaten dio lagunari -, zure lurraldean dagoen artean, zuk nahi duzun bezala jokatu, baina nere lurraldera etortzen eta aldegiten badu, orduan nik nahi dudan bezala erabiliko dut.

935. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Eta Bongo kalera irten ondoren, parkeko bere lagunen baten bila hasi zen... Oso goiz zen eta jende gutxi zebilen kalean.

936. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 - Opilek ez du ezer txarrik egin! Justifikaziorik gabeko kaleratzea izan da Opilena!- zioten haurrek beste lagunei, kaleko ertz batetan bildurik.

937. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Baina, alferkeriak baditu bere eragozpenak *, eta ikustearekin lagunek berantzen zutela gosearen zimikoa * senditu zuen barnean.

938. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Lagunek ez dakite zenbat zegoen eta ez didate deus esango, zioen.

939. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Handik denbora pixka batera berriz ere gose eta lagunak ez ageri.

940. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Eguerdi-garaian badatoz lagunak beren lana eginik, eta azeriak esaten die ez dela su beharrik; baduela berak denentzat zerbait prestaturik.

941. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Kaikua hartu eta badarama lagunen aurrera. - Zer da hori? galdetzen du otsoak. - Ikus eta jan, erantzuten dio berak.

942. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Piku guri gozoarekin joan zen aberea, erbia baino arinago, lagunetara.

943. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Apaiztegiko joka moldeak eta era bereziak beren lagunei adierazten izanen zuten nahikoa lan.

944. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 - Ez, lagun, ez. Ez duk ezertxo ere lortuko.

945. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Oso lagunak ditun hire aita eta biak.

946. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Sorginduta dago! Nire lagun Eduardek lepoan daraman kanpaitxoaren hotsa dator menditik.

947. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Dirua bildu eta opari batzu erosi zizkioten lagunen artean: galtzerdi lodiak, piparentzat tabakoa, zigarroak eta jertse beltz bat.

948. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 - Eta nik, astakirten honek, jendearen aurrean zerbait egiteko esan nion atzo, lagunak txunditurik gera zitezen.

949. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Zer egiten du zure lagunak? - Martin orain ere ikasgelako hoberena da. Eta norbaitek ongi jokatzen ez duenean sutan jartzen da oraindik.

950. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 Lau zakurren zaunka hotsak adierazi zuen gure lagunen etorrera.

951. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 - Etxe honek badik handik irteera, esan zien lagunei.

952. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 - Ezin diat, erantzun zion lagunak.

953. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 - Ongi da - erantzun zuen Mattek; eta laguna adarra jotzen ari ote zen galdetu zion bere buruari Scottek.

954. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Lagunekin lotzen ninduen haria bertan nuen. Errekatxoa. Urari jarraitzea besterik ez zegoen.

955. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Beraz, bidegurutze batetan hartuko nuen nik okerreko bidea; nire lagunek errekarena, eta nik okerrekoa.

956. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Hamar minutu geroago Morgan, Pierre eta lagunak itsas hegira heldu ziren.

957. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 - Beren lagunek karibe talderen batekin tupust egin dutela uste dute, nonbait.

958. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Gainera, ez zuten txaluparik: txirrika haietatik zintzilik, txatxar bat baizik ez zen ikusten, hiruzpalau lagunentzat osta-ostakoa.

959. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 Saltotxo bat, lagun, On Rafael berak ere egin dezakeena.

960. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0072 - Gu ere irtengo garela espero dezagun, lagun.

961. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 - Lagunok!- esan zuen Pierre Pikardoak -, leihoetatik salto egin eta geure bizia garesti salduaz hiltzea beste irtenbiderik ez dugu.

962. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 - Haurtxoak, zuen laguna izan nahi dut.

963. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 - Pinotxo, zatoz nirekin hona gora - oihu egin zion Arlekinok -, zatoz zure lagunen besoetara!.

964. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 - Eraileekin? Ai, lagun gizajo hori! Eta zer nahi zuten? - Urrezko txanponak lapurtu nahi zizkidaten! - Zirtzilak!- esan zuen Azelemeak.

965. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 Eta, amorrazioz beterik eztarria estutzen zion koilarean sartu eskuak noizean behin eta honela zioen negarrez: - Ondo merezia dut! Oso ondo merezia gainera! Alfer arlote bat izan nahi nuen... Lagun gaiztoen kontseiluak jarraitu izan ditudalako, orain zorigaiztokoa naiz.

966. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Lagunekin batera frijitua izatea kontsolagarria da.

967. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Hitzaldi hau entzun zuenean, Pinotxo gizaixoa negarrez, deiadarka eta erreguka hasi zen, eta esan zion: - Eskolara joan izan banintz! Nire lagun gaiztoen esana egiteagatik orain larrutik ari naiz ordaintzen! Ai, ai, ai...!.

968. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - O, Pinotxo gizajoa! - O, Metxa gizajoa! Hitz hauen ondoren isilaldi luze bat egin zuten, eta begirada isekariak * isekari: burloia botatzen zizkioten elkarri bi lagunek.

969. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - Lehenengo zureak eta gero nik! - Beno, ongi da, lagun onak bezala, akordio batetara irits gaitezen biok - esan zuen panpinak.

970. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Lagunengana itzuli eta denak batera beste aldera pasatu ziren, baina zubia zegoen tokia baino beheraxeagotik.

971. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Nahasketa hartan, soldaduek lagunak zauri zitzaketen eta buruzagiak geziak uzteko esan zieten.

972. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Nire bi lagunak borrokan hil egin ziren eta horregatik jokatu dut horrela.

973. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Gisborneren gaztelura joan da bere lagunak askatzera.

974. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Gizon hoiei gezur pila bat esan diet; etxe honetan Robinen alde lan egiten duten lagunak ditudala esan diet.

975. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0274 Baina gure lagunaren birtutetik handienetakoa zentzutasuna zen eta asmo hura geroago bete beharrekoa zela konturatu zen.

976. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Orduan konturatu ziren soldaduak, haiek ez zirela beren lagunak. Beranduegi ordea.

977. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Bere lagunetariko bi heldu ziren, baina ez zuten zorte hoberik izan.

978. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Beste horrenbeste egin zuen haren hiru lagunekin, astinaldi galanta emanez.

979. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0144 Inongo beste zaldik ez zuen honelakorik egin, bi lagun gainean eramanda: harro egon zaitezke.

980. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Eta hau baita talde txiki edo berezietako ospakizunetan ere: izan ere, talde txiki eta tankera berdinekoak direlako, hain zuzen ere, hauetan beharrezkoago gerta daiteke ageriko zenbait ezaugarri erabiltzea, gogoan izan dezaten ez direla bere baitan itxitako talde edo egiten ari diren ospakizunaren jabe, baizik eta egiten dutenak Eliza osoaren batasunean hartzen duela bere zentzua eta indarra; eta buru egiten duen apaiz hori ez dela horretan ari beraien lagun edo adiskide delako, elkarte osoaren eta Elizaren zerbitzari delako baizik.

981. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Europako hizkuntzarik jatorrenetako baten
menperatzaileetako bat,
lagunari astean behin hiru orduz itxaroten
dakiena nauzu,

982. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Belarri ona eta ahots txarra daukana
nauzu,
daukan egoera ulertzen eta aurrera ateratzen
saiatzen den laguna nauzu,

983. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Eta hala ere, eta hala eta guztiz ere,
ez dakit nola demontre esan behar dizudan
zertxobait piztu didazula bihotzean, laguna.

984. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0039 Ilunabarra,/ benetan atseden nabarra /. Zuregan indar duena / ez ote da lagunik ederrena?//.

985. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0064 Jarri nuen lotan
haurtxoa jar nezakeen
era berean
ohe ilunean
nire kontzientziarekin
lagun berriarekin
ur tanta delikatu
kaltegabetsu.

986. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 - Nire lagun batek, Larry Crowley, prentsa agentea da, Jorgensen ikusi zuen atzo arratsaldean, Seigarreneko bahitura-etxe batetik ateratzen, Berrogeitaseitik bertan.

987. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zer gertatu zitzaien txalupako beste lagunei edo harkaitz gainean edo untzian bertan geratu zirenei, ezin dut esan; baina galdutzat jotzen ditut guztiak.

988. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 Nire lagunek zainduko dute.

989. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 - Leamasengandik zetorrela bururatu zitzaizun, edo Leamasen lagunarengandik, ezta?.

990. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Asko hitzegin zuten hartaz eta nik banekien Alec-en lagunak behar zutela izan....

991. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Bazekien ordurako Alec-en aurkako zerbait frogatu nahi zutela, dirua edo lagunekin zerikusia zuen zerbait; dendariari buruzko zerbait.

992. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0044 Ederrak eta kementsuak ziren eta Santa Feko gobernu-etxearen gaueko zaindari izanak ziren harik eta beraien bi lagun labanaz hilak izan ziren arte atentatuaren gauean.

993. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Bere izen txarreko lagun hark belarriak ere mugi zitzakeen, ahuntzak bezala ia-ia, eta desilusionaturik geratu zen gizon honek ezin zuela hura imitatu ikustean.

994. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0077 Eta hori buruan, haurtzaroko lagunen irudiarekin egokitu zen berriro.

995. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0077 Halaz guztiz ere, nire lagunek, erretorerik aipatu gabe, bestelako arrazoi bat azaldu zuten bisitarako, alegia beti nire zai egon behar izaten zutela zinerako geneuzkan hamar kilometroak egiten hasteko; pelikula erdizka ikusi behar izaten zutela nire erruz, eta hori ez zela fundamentua, hainbeste bide bizikleta gainean egitea gero pelikula nondik ote zihoan asmatu ezinez ibiltzeko.

996. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0077 Horregatik ez nien lagunei arrapostu, beren proposamena nire mesedetan zetorrelako.

997. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0127 Gela akoltxatua zegoen, eta, zuzendariak utzitako zirrikitutik, nire laguna ikusi nuen ohe gainean eserita, pijaman.

998. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0127 Ordulaurden batez sentitu nuen han barruan, nire lagunari hitz goxoak esaten.

999. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Eta oso harrituta gaude, esan zion lagunak.

1000. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Badakik zer esan nahi duen honek, Jean Baptiste? besarkatu ninduen lagunak.

1001. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Bildurrak aidean zegoen, bere laguna, berriro ere odoletan barrura sartu zutenean.

1002. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 - Han otsoa ardiaren laguna zela esan nahi al didak?.

1003. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Beha, laguna, beha ezazu nire leiho honen zehar eta han urruti puntutxo dirdaitsu bat antzemango duzu zeure begiak ongi irekiz.

1004. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Zeure begimiran duzu, ezta?, orain izar goiztiar horrek nola agurtzen nauen begizta dezakezu, bai, laguna, bai, Artizar da, goizero etortzen zait nire ernatzean laguntzera eta ñir-ñir egiten dit irritsu, aurpegi zabal, pozkatu egiten nau, benetako adiskide dut, adiskide mina.

1005. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Begiak itxi nituen eta apurtxo baten Artizarren urrezko soingaineko distirakorrean nengoen alai haren izar lagunen txirula miragarrien soinuaren arabera dantzaka eta jauzika, lehertu beharrez jauzika.

1006. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gaur, triste esnatu naiz, laguna, triste, eguna bezain goibel, Hodeiek betetzen dute ortzegoia eta haietan zehar senti badut ere, ezin dut neure Artizar ikusi.

1007. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Itxita daukat neure leiho hau, itxita, laguna.

1008. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Latza da hau, latza, laguna, ia jasanezina.

1009. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gaur, amestu ere ezin dut egin, laguna, dar-dar dut gorputza, ilun dago oro, egunargiaz gaua jabetu da, etsimenduan eroriko naiz, hala ere, badakit goiz-zirrinta argitsu gehiago etorriko dela, eta arrastiri oskarbiak, eta Artizarrek, Ostargi Gorriak eta Ilargiak laguntza emango didate, bestela galdurik nago, laguna, galdurik gartzela honetan....

1010. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Artxidukearen lagunak Ludwig Salvator ez zen bera jaio zen gizarterako egina.

1011. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Artxiduke baten aberria LUDWIG SALVATOR /- Artxidukea bere lagun batzuekin.

1012. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 Abarrakituko gaituzte bertzenaz banan banan, lagunok.

1013. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Gizonak, aldiz, neskaren bizkarrean bere gorputza apoiatuz, berna bat luzatzen du bestea lagunaren izter gainean jartzen duen bitartean.

1014. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Lagun bien pubisak bat eginik gizonak zakila hartzen du eta, buruari eraginez, bortizki sartzen du.

1015. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Neska lau hanketan jarririk laguna gainean ezartzen zaio eskuekin gogorki besarkatuz.

1016. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0019 Pinta ezak, artista,
ezkerraldeko dorrea,
erraldo zelataria;
biziki apaina,
arras dotorea;
baina begi bakar duen
ziklopea
tartaloa;
basajaun eta herensugeren
laguna:
Jentila
azken finetan.

1017. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Elizabetxok aurkeztu zizkidan, bere lagunak betidanik bailiran eta izanen dira seguru asko.

1018. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Esku batez kaskoa begi aurretik altxa eta hire lagunak zeuden tokira zuzendu duk begirada.

1019. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 - ez da beharrezko, Cerilla, ba dakizu, pianista, gure beste laguna da, berak esango dizu.

1020. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0050 - Bart ere bai? esaten zion berak harrituta bezala Bart ere goxoak ekarri al dizkik! Hik daukak suertea hik! Nahiago niake katagorri hoiek bezalako lagunak nik ere banitu!.

1021. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0032 Entrenamendura joateko gogoa zuela eta ez ninduela eriden esan zidan, baina instintoak eta eni lagun horrek guttitan egiten dit kale zerbait susmatu zidala igarri nion.

1022. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Lan hau ez zitzaidan batere atsegin eta beti herrian bizitzeaz, ikasketak jarraitzeaz eta lagunekin kaleetatik zehar ibiltzeaz amesten nuen.

1023. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Osteguna zenez, ez nengoen hain desmoralizaturik, asteburua bertan zegoelako eta, azken batean, asteburuak ziren nire dibertsiorako esperantza bakarra, Durangora jaitsi eta lagunekin ibiltzen bait nintzen.

1024. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Bizibide hau bere aitaren lagun batengandik ikasi zuen.

1025. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Lagunei galdeturik ere, ez du berririk....

1026. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Zer atsegina berea, txori bat hilik lagunei erakustean! Zer begi ona duen, zer esku trebea, hain laster ibiltzen dena hiltzeko! Goiz edo berandu hil behar zuen, dio Txominek, eta nik ez diot zapelatz gaiztoak haina min egin.

1027. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Ostegun hartako ibilketa eta jostaketa nekeak lagun dituelarik, gogo onez sartzen da ohe barnera gure mutikoa.

1028. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0080 1) Ni, odolean eta izardian eta malkoetan zuen anaia eta laguna, Izaro deitzen den uharteko monastegian itxi naiz, 2) Euskara inoiz baino biziago dela itxas lau haizeetara aldarrikatzeko, 3) eta, Euskararen herriaren izenean, Lurreko bizilagun guztien aurrean haren iraupenaren lekuko izateko.

1029. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Gero, lagunaren ohea begiratu zuen: Ibrahimek jarraitzen zuen lotan.

1030. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Zazpi edo zortziren bat lagun ginen gelan.

1031. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 - E! Isil zaitezte! - agindu zuen jentil buruzagiak bat batean, bere lagunen barre eta garrasiak eten araziz.

1032. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Hemen, orain, isila eta handitasuna ditut lagun eta hainbat gogoeta egiteko aukera ematen didate.

1033. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 Nik ez dakit zein izan daitekeen lagun horrekin joatearen misterioa.

1034. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 - Zer, ez didazue janaria ipiniko ala? - Zure lagunaren zain gaude.

1035. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 - Esana dut hauxe dela nire laguna.

1036. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0036 Kronikak kontatzen du, Maria ederraren aitak gauez printzearen aldeko batzuren bisitak ukaiten zituela, amodioaren engainuetarik, beren tronurako hautagaia salbatu nahiz, mehatxatzen zutela: Printzearen begietarik urrun ezazu zure alaba, edo bestela zafraldi bat ematen dizugu, Aitor eta bere lagunek, Orreagan Rolan eta Frantziako hamabi parei eman zutenaren antzekoa.

1037. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0026 Bere lagunak eskolan ziren.

1038. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0074 Eta gero, hura da bere neska, eta bere laguna, eta beste gauza guztiak.

1039. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0126 Handik egun batzuetara bere lagunek bisitatzen dute Karraspio.

1040. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0126 Loli ez da etorri. Lagunak dira.

1041. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0016 Argazki hauetan dena agertzen da: zu, zure lagunak eta kotxearen lehengo kolorea.

1042. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 -... Eta Kupido maitasun piztaileak, Morfeo lagun duela, gure ederren gogoak mendera ditzanean... zuek, zaldunok, handikiok, begira ezazue haien loa, defenda itzazue gaueko erensuge eta izpiritu gaiztoetatik, erauzi gaueko ximeletei hegalak eta estali itzazue maitekiro, hilargiaren izpi gaiztoek ez ditzaten ikutu...

1043. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Bi kale gorago geldituko nauk, diotse Mikelek bere lagun biei.

1044. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0027 Gela hontan berriz, lagunak ba nituen.

1045. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0075 Bizpa-hiru lagun galdezka ari zintzaizkidan.

1046. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 Beraz, hil nahi ez baduk, zin egin iezadak, ez hire aitari, ez hire amari, ez inor etxekori, ez lagunei, ez diekela kontatuko ikusitakoa.

1047. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 - Ez nago batere goseak, baina zurean badirauzu ekin zion nire lagunak hasperen Zizpuru=suspiro bat eginaz pare bat bederen gogotsu hartuko dut.

1048. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Auskalo, baina bazitekeen bere bi lagun haiek, erregeak agindu bezala, dontzeila gazteak berentzat gutiziatzea! Nola nahi ere bada, hiru gudarietatik bata galdurik geratzen zen.

1049. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Edozein moduri begiratu arren, Eneko ezin egon zitekeen sosegu inola ere, eta hainbat gutxiago zeukan jakiterik goiko bere lagunek zer nolako asmo eduki zezaketen hura bera leize barrutik ateratzeko.

1050. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Enekorentzat, jakina, ez zuten balio izan sekula inoiz ere halako marro eta saldukeriek, eta bere lagun doilor haien aurkako samindura itsu eta gorroto bizia sentitu zuen bere baitan.

1051. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 - Okela egiatan jan nahi duk, ala ez? - ailegatu zion azeriak berriz ere bere lagunari gaiztakeriaz.

1052. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 - Oi, ene! Nire urdaila ongi gosutsik zegok oraintxe, lagun Axalko.

1053. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Geuk, kuadrilako lagun guztiek daukagu gure ajenda sekretua, horregatik ezin zaio besteari erakutsi norberak bertan idatzitakoa.

1054. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Halere noizpait Gomax eta biok lagun lagun eginda gabiltzanean elkarri erakutsi izan diogu bakoitzak apuntaturikoa.

1055. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0054 - Karin! - Piotr! Laguna! Piskabatean elkarri begira gelditu ziren, eta gero Karinek: - Zer moduz, Piotr, laguna? Piotri aurpegia ilundu zitzaion.

1056. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Zorionak egun hartan lagun on bat ezarri zion bere bidean; lagunak gonbidatu zuen: - Etorri bazkaltzera.

1057. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Joan ziren lagun haren etxera.

1058. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Gazte ginen, poltsikuan xentimorik ere ez, halere behin bretoin lagun batekin, haiekin hitzegitera ausartu ginen.

1059. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Laguna harmarik gabe baitzen, half-trackeko tirari hilaren lekua hartzera igo zian, hobe zelarik hilik izatea, preso ta zauritu baino, tormentatua izateko.

1060. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Gure 12/7-arekin lan ederra egiten zuelarik, beste lagunak narrasta joan ta sasiak gaindi inguratuz, FMetara iritxi zituan hirurak granada botatuz, ixilarazi.

1061. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Lagun haietarik laguntzaile zerbitzuan sartutakoak debekatua zuan oiñez ibiltzea, eta ez zekian tiratzen: egun hartan harek dik lanik ederrena egin, granada aurtikitzea doi ikasirik.

1062. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Atzerako bidean konderak kondatua, egia zerbait badakit; ez egia beste zer hura... hots niretzat ere lagun hillen gorputzak, zaurituen odola, nere ohitura egin direla, eguerdiko afariari, izerdiari bezala egina naiz.

1063. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Garai bateko launik haundiñak galdu nau adierazi nahiko balu.

1064. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Hori uka ezina da, lagunok; eta gizonek berek ere ulertu beharko gintuzkete horrela; burua eta argimena dutela ez diote bada? ... Bai, berek heriotza deitzen duten horri bultzatu nahi ukan naraukote goizeon ere.

1065. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0144 - Eta zer egin nahi duzu zuk, lagun? - itaundu zion Danielek.

1066. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0015 Oheraturik zegoen bere lagun Arkadii esnatu zen eta begiak artean erdi irekirik zituela, bere lagunak festetako trajea eta atorra txuri txuria zekartzala konturatu zen.

1067. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 - Zenbat daukazu kopiatzeko? - A, lagun maitea!

1068. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 Nefedovitchek irrifarre egin zuen eta begirada bihurri bat zuzendu zion lagunari, begirada lotsati samarra hala ere, larri antzekoa.

1069. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0056 - Tira, tira - esan zuen Vasiak lagunari eskua estutuaz - ez da ezer, ez da ezer, bakarrik, goibel samarra nengoen, zergatik den ere ez dakidala.

1070. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Lagunak, azkenean, banatu ziren.

1071. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0070 Vasiak, lagunaren bularrari estuki loturik, ez zuen ezer erantzun.

1072. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0070 Haren esku izoztuak, lagunarenak estutzen zituzten ikara bizian.

1073. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 Bitartean, negarrari jaregin zion eta haren malkoez blai eginda ziren lagunaren eskuak.

1074. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0107 Lisa ezkondua zen dagoeneko; inude bat zuen lagun, besoetan haur bat zuela.

1075. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Bere otoitzak egiten ari zen Jesus egun batean eta, bukatu zuenean, bere lagunetako batek esan zion: Erakuts iezaguzu otoitz egiten! Orduan Jesusek otoitz hau egiteko esan zien: Aita, denek gorets zaitzaten nahi dugu, zure erreinua hazi-ta-hazi dadin nahi dugu bere betera heldu arte.

1076. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Gogoratu orduan, lagun berezi bat dugula, Espiritu Santua, alegia! Hark lagunduko digu.

1077. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Eskatu idaan nendin onbera, bai izan ere neurritik lagunakin guztiz oker eta bestaldera; heuretzat zai daukak gartzela, ez uste merke aterako haizela.

1078. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0159 Eraso ere egin zidaten behin soldaduek eta saski batean ezkutatuta ihes egin nuen, eta hiriko harresi-leihotik eratsi ninduten lagunek ihes egin eta libratzeko.

1079. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Liburu-barruan, aldizka, salmoak ezarri dira, zenbaitzu bere oinekotxoa (estribilloa) lagun dutelarik; esan gabe doa nork bere gogara erants diezaiokeela oinekotxoa beste edozein irakurgairi.

1080. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Humm... erantzun zion lagunak buruari eraginez.

1081. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Eskilaretan kriski kraska bat entzun zen eta Don Frantziskok lagunari isiltzeko keinu bat egin zion.

1082. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Bat batean, aldamenera isil isilik hurbildu zitzaien SEAT 127 baten sabeletik gizonezko bat irten eta berariengana etortzen ikusi zuten lagun biek.

1083. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Zer nahi... Esaera bukatzeko hitzik gabe gelditu zen Iñaki, bere lagunaren aurpegi gorrotodun, zurbila ikusita.

1084. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0010 Anaiosek bazuen zenbait lagun han hemenka.

1085. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Irudirik gabeko ipuina, ordea, ez da hornitutakoa bezain ederra, eta horrexegatik, bakoitzak marrazki batez edo biz borobil dezan, lagun marrazkilariei ipuin bana emango nieke.

1086. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Agian, lagun berriak eginen zituen.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Gainera, Ines bezalako neska bati ez zaizkio inoiz lagunak faltako.

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Inesen lagunak, familia, ene etxetik at egiten zuen bizitze hura ez nuen ezagutzen, baino hori zen gutiena.

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Mattinen lagun guztiak bai behintzat: haurtzaroko lagunak, soldadu kideak, lantegikoak, koadrilako adiskideak... Eta bestelako jendea ere bazen.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Bakarrik, urrun, bere baitan bildua, isilik, Mattinen oroitzapen goxoak lagun bakar zituelarik...

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Lagun askoko koadrila batean gehienek izan ohi dute kolore berezi bat, nork berea.

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Bakarrik eta isilik, gaizkile okerrenentzat gordetako lagunik gabeko gela estuan; bakarrik eta isilik, patioko laukian inguru-minguru paseatzen ari denean ere, katu iheskor gisa, begi hotz eta gogorrak. .

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0032 Lagunei esan zien: - Barku batetan oso ongi konpontzen nintzen mariñel bat izan genian hemengoa, eta elkarri hitz kurioso pare bat erakutsi genioken.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0032 - Indonesiak - esan zuen Joxemik, lagunak inpresionatzekotan - hirurogei aldiz zeukak Euskadiko populazioa...

1095. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 Mehmet tartean Lezoko lagun baten etxean bizi zena izan zen lehenengo bisitatzaileetako bat.

1096. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 Ahotsak krak egin zion agur esateko momentuan: zutik, bi lagunak, bi zentimetrotako kristal infinitoaren kontra esku bana jarrita, non Mehmeti iruditu zitzaion bere lagunaren begiak kariñoz bustitzen zirela: uste bait zuen Joxemik azken aldikoz zekusala Kurdistango adiskidea.

1097. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Mehmetek, hurrengo ikustaldian (funtzionariek etxekotzat hartzen zuten jadanik, hola eta qué tal, hitz bat hemendik beste bat handik, bi lagunak ailegatu ziren berria eman zion Joxemiri, eta zer-nola zeuden.

1098. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Elkarrizketaren ondoren oso bestelako inpresioa zeraman, eta bazkalaurrean inoiz egiten ez zuena lagunekin pote batzuk hartzera irten zen karrikara.

1099. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 Aztia ere ba naizela esaten didate lagun batzuk.

1100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Baimena ukatu ondoren, Iñakik ezker eskubitara bere lagunei irrikaitzez begiratzen zien, gerrako garaile batek bezala: Hau nire beldur duk.

1101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Deportista ona eta aiurri kementsukoa zelako, begirune haundia zioten lagunek.

1102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Muturrak hausteraino, ero bat bezala, odola zeriola, ez zuen etsiko lagunek heldu eta elkarrengandik bereizi arte.

1103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Arratsaldeko laurak aldean, amak erdizoraturik, hauzoko lagun batzuk hartuta, Uzuriren gorpua putzutik atera zuen.

1104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Lagun batzu nahi nizkian ikusi, (...).

1105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Nire lagun sikologo batek, eliz-motikoaren esaldia oroigarri, zera dio, anka luzeen konplejoa sendatzeko botikarik onena sotana jaztea zela, eta horregatik, hain zuzen, egin zela apez.

1106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Hori sikologo baten iritzia da; badakit, eta ene lagunari askotan esan diot, sikologoek ere nahiko petralkeria esaten dutena.

1107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 - Lasai, lasai txoritxoak, ez izutu, ni naiz eta, bai Rossen naiz, Mantekaren laguna eta zuengana etorri naiz zerbait esan diezadazuen...

1108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 Ba omen zihoan travesti bat kaletik eta beste lagun travesti batekin egiten din topo -, hasi zaie Ixabel txiste kontari.

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Oraingo neska txotxolo hauek, errazak eta lagunei heltzen behingoan uzten dietenak.

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Lagunen aurrean inoiz ez nion baietz esan, eta saiatu egin zen behintzat.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Isil bertan ere, baina lagunekin egotekotan egoki gertatzen zen abagadune bakoitzean kantari.

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Egun hartan, asko ikasi behar baitzuen, Sestaon, beraren herrian jaitsi zen Josemari nirekin Santurtziraino lagun etorri ordez, ohi zuen bezala.

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Hainbeste entzunda nengoen etxean, eta orduan konturatu nintzen zergatik, Erandioko osaba Felipegatik, nahiz eta ez gutiago etxekoek abertzaleen artean zeuzkaten hartueman eta lagunengatik, alderdi nazionalistaren paperak saltzen zizkietenak edo beraiekin Santurtzin bertan edo Bilbon, hau dela edo bestea dela egoten zirenak, ikastola, edo elkartea, edo gudariren eguna (aitagaz Areatzeko Jondone Nikola elizara joan nintzen egokiera hura ez baitzait inoiz ahaztu, etxerantz beldurretan itzulita polizia jendea jotzen ikusten nuen lehen abagadunea izateagatik), edo ardotan ibiltzeko, erdaraz egin arren azkenean gogoz eta ahots goraz agur esan ahal izateko, norbera, hain zuzen, abertzale zelako marka.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Eta joan zirelarik bera izan zen Bilboko antolakunde guztia salbatu zuena, beraren gizonaren hiru lagunak ikustera joan baitzen gaueko lauretan bertan behera alde egin zezaten, ageriko baitzen senarrak oinazez beraien izenak botako zituela.

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (10) Maitasunak ez dio lagunari gaizkirik egiten; beraz, legearen betea maitasuna da.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Ostegun birik behin, Bernardek bere Zerbitzu eta Elkartasun eguna zuen, Afroditeum-ean goizetik afaldu ondoren (Helmholtz bertako sozio izenda berri zen 2. artikuluaren arabera) agurtu zuen bere laguna eta azoteatik taxi bati deiturik, Fordson-go Kantoria Komunalera hegatzeko esan zion konduktoreari.

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0280 - Park Lane-ko neure lagun bat zuan - esan zuen Helmholtzek.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0280 - Nola gusta dakikezue esklabo izatea? - zioen Basatiak bere bi lagunak Hospitalera sartu ziren mementoan.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Zuk bidaliak omen, sorgin arnasen esamesak jasotzeak zilegi balekit hitz barhanei etxaramon, Adur, Urdetegiko gatazka haren ondoren hango lezean gorde eta oihuketa baretutakoan zure lagunak Zakurripurdira abiatu zirenean burdinolara jaisten ikusi ei zintuztenez eta olagizonen tartera nahasten... sinestekoa dateke.

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Halere Amabirjina zu zinenez, ezer gutxirako jazoko zirela lehenengotako bira soilak gero Onazaroren ahalegin guzti haien ahalgeagatik bikoiztuko bide ziren, binaka ematekoak, hirugarrenaren atarian, patua taxutuz sorginketaren muga mugan, baina bai bigarren itzulia hirukoiztu ere, geroago, jendearen grinaz (inolako jadespenik ezean, ziur aski, Sorginamaria ez izaki milarien lagun, eztare berena, nahiz gero kanpoan hozten sepa zitekeenagatik explikatu nahi izanen zuten, sineskaitz, jendeak sineskogor esestearen hisiz) eta uste (gura) bezala elizari birako hirugarren itzuliaren ondorengo laugarrena... ja, laugarren itzulia dantza, kalejira, elizara ordez Zakurripurdi osora hedatu zena, ihauteriei zain egon gabeko besta, atabala eta txirula behiala Izturizko lezean ahantzia ekarri nizunez geroz, Onazaro zorabiopean estu ezin etsirik eta noiznahi asalda zitekeenaz gaztigatuz, kridatuz, bere balineko kemena edo zemaituz bere alegizko ahalmena.

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Whitenekoan afalduko dudala agindu diot bati, baina aspaldiko lagun bat besterik ez da, eta beraz, badaukat telegrama bat bidaltzea eta gaiso nagoela esatea, edota ondorenean hartutako beste konpromezu batzu zeharo galerazi didatela joatea.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Jesus bekatarien lagun egin zen, eta hauekin batera mahaian eseri.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Denek ezetz ziotela, Pedrok Pedrok: Eskuizkribu askok eta haren lagunek erantsi diote esan zion: - Maisu, ez zaitu, ba, jende guztiak estutzen eta zapaltzen?

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Egun haietako batean, Pedrok, senideak Senide: Kristauen deitura arrunterariko bat; bereziki Jerusalenen erabilia bildurik zeudela ehun eta hogeiren bat laguneko taldea jaiki eta esan zuen: - Senideok: bete beharrekoa zen izpiritu santuak Idazteunean iragarria, Jesus atzeman zutenen gidari gertatu zen Judari buruz Dabidek esana.

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Baina bi lagunak Fallini gartsuki eta Fullini ez hainbeste ateari erasoka ari diren bitartean, despatxoko argia itzali egin da, derrepente; baita estudioko barnebideetakoa ere.

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Gaurko laguna berria duela ematen du eta horrexegatik izango da.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Nork pentsatu behar zuen ugazaba horrekin lagun egingo nintzela?

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Horrexegatik hain zuzen, lagunak direlako.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Heriotzaren lagunak gara.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Guayaquil, Medellíngo eguzki laurdenaren eguzki laurden simetrikoa, non nerabe haiek beren laguna makiladaz astindu bait zuten, nork daki zergatik, nork daki tripa hustu batetan zer gerta daitekeen, eta inpotentzia, eta nazka eta ezina eta inpotentzia, eta nazka eta ezina berriro.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Alabaiña, irtenbiderik ez, eta beste edozein bidetik, ostera, heriotza seguruago eta gertuago genuenez, lagunaren gomendioa ez nuen haintzakotzat hartu eta indiar haiei beren etxeetara faborez eramateko erregutu nien.

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Aldi berean, logela ondotik, zeinaren atea karnazurizko gortina batek ixten bait zuen, gauzaleen zalapartak iratzarri zuen lagun baten ahots opakua entzun zen: Zer da ama?.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Horma hotza zegoen, baina momentu hartan bera zen nire lagun bakarra eta gorputza haren babesaren kontra indarrez itsatsi nuen.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Berehala, Lamin eriak senditu zuen bere bizia berriz pizten, eta berantxago, gau ilunean joan ziren Laminak esker onak itzulirik Mikel eta Joanari, beren lagun sendaturik.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Bere usaiako kuraiarekin hurbildu zen eta ikusi zituen gaixtagin batzu joka gizon gazte bati, hau bakarrik, ongi kolpatua, bi lagunak lurrean, hilak Jokinek hartu zuen bere eskualdun makila, eta gizon gaztea salbatu zuen.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0040 - Zer arraio ari da gertatzen? Innuikak beti izan ditugu lagun.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 - Kaixo! Zer? - Epa! Bilbora noala, kantaldi bat dago... Lagun baten etxera goaz lo egitera, badakizu....

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Laguna, bestalde, ez zuen utzi.

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 AMAL: Ez, utziozu, Osagile Jauna, nire laguna da eta! Bera izan zen Erregearen gutuna ekarri zidana....

1140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Ehundaka lagun abiatu ziren Baiona aldera hango harresi barruan babesteko asmotan.

1141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gastonek ez zion hitzik atera baina, erabakita zeukan bezala, prestatu zituen armak, hartu zuen jateko zerbait eta, ezkutaria lagun, gaztelutik irten zen gauez, handik herensugearen gordelekura bideratu zelarik.

1142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0081 Hantxe utzi nituen nire bi lagunak, gari-itxasoan ezkutaturik.

1143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Eliz barruan zeuden haren lagun guztiak.

1144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Atzetik jarraitu zieten lagunek.

1145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Umetan, nondik edo handik, entzun zuen Periklesek, bere familian, hamaika heroi historio gartsu, eta izango zuen, nonbait, bere aberriko gertaera handien berri, eta, zalantzarik gabe, oturuntza osteko etzanaldietan, bere aita eta lagunen artean sortzen ziren politiko eztabaida biziak ere entzungo zituen.

1146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Lehenbiziko gauza: Shane eta ama lagun egin ziren.

1147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Fletcher irribarretsu eta lagun gisa agertu zen.

1148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Michel hurbildu zitzaion, kezkati: - Zer gertatzen zaizu, Francine? Haserretu egin zara lagunarekin?.

1149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0123 Eta gero, zure lagunaren testigantza dago.

1150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 - Mila esker, lagunori, Jainkoak bedeinkatuko zaitu.

1151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 - Ene, lagunok! Benetan esan daiteke zaku hau arinagoa dela. Zurrutadak emandako indarra da.

1152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0021 Batera zeudela, Agnoble-k esan zion bere emazte Aya-ri: - Zer gauza ederra prestatu ahal diogu gure lagun bihotzekoari?.

1153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0021 Lapikoa ondo bero zegoenean, Agnoble-k barrura salto egin zuen eta kontatzen hasi zen: - Adiskide maitea, lagun maitea, nire gorputzeko gantz on ugari urtuko dut, jateko gozo bat prestateko zuretzat.

1154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 - Emaidazu zure lagunaren haragia, berari eramateko.

1155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 - Elefante laguna, hila naiz eta lurrean erori zen ahiturik.

1156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0025 Ene afrikar laguna elefanteaz mintzatzen zaidanean ene gogoa eskola egunetara doa.

1157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Dardar batek jo zuen Prudentxioren gorputza: - Ezagutzen al duzu? Haren laguna al zara?.

1158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Momentua helduko zenean bere lagunak Donegal-eko mendietatik jaitsiko ziren, bi Irlandak banatzen dituen muga Lifford-en hegoaldean gurutzatuz.

1159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Horrek adierazi nahi zuen, bere eritziz, Old eta bere lagunak Derry-n zeudela oraindik.

1160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0049 Nire lagunaren izena Kairu da.

1161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Erreginak gogoetan ihardun zuen, pipakada bat erretzen zuen bitartean, eta ondoren erantzun zion: - Ongi da. Bakea egingo dugu zure lagunarekin.

1162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Hark, jarri zituen bere mokasinetan, eta esan zien bere lagunei: - Igo nire bizkar gainera, ea irristagune hori igarotzen dugun.

1163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Egoera hartaz ernegaturik Eguzki Semek herritik kanpora beste norabait aldegitea erabaki zuen, bere lagunik onenak lagun zituela.

1164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0084 Sarri izan ohi zituen izan ere haserrealdi eta erronkak; haietako batean hilak zituen mutil ausart baina oldarkoiegi hark bere lagunik onenetxoetako hiru.

1165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Tribu guztietako bere lagunei sugearen hitzak errepikatu zizkien.

1166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Hura ere lurpe-kontuko ipui beldurgarri bat zenez, Lovecraftek ikusi eta idatzitakoak, kea eta beroa lagun zituelarik, behera eta behera jarraituaz ikusirik zituen, eta han aurkitu zituen gizaki haren jendeak, gurutze-antza zutenak ziren....

1167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Zer dakizu Bixenteri buruz? Oso gizon sentibera da, baina atsegina. Laguna dut.

1168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Berria hemengo euskaldunen artean zabaltzen bada, lagun guztiek gurera etortzeari utziko diote.

1169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Baina hori Trinitatea oso axaletik hartzea da; bai baitaki itsasgizonak arriskua duela lagun beti arrainak hutsean alatzen dizkion itsasoan, eta horrelakoetan, gaur bezala, behin urpean bere borondate eta gustoz sartzen zaiona, horretan trebatua bada, itsasoa maite badu!, ez arrainengatik bakarrik, eta itsasoak gizona bera onartzen noski!, hori hala bada, itsaspekariak badaki urpean bareago dagoela sarritan haizeak harrotzen duen itsasgainean baino.

1170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Ez, baina pixkatxo bat itxaroten baduzu, joan eta galdetuko diet lagun batzuei ea zerbait dakiten.

1171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Jeffen laguna zara - esan zion zerbitzariak; beraz, ez duzu ordaindu beharrik.

1172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 John etxean ikustean, Peteren ama harritu egin zen, baina laguntza behar zuen lagun bat zela azaldu zion Peterek.

1173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Lagunez ere aldatu egin zen, zaharrenarekin batera ez ibiltzearren.

1174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Citroen kraskatua hartu eta sarritan agertzen zen bailadan lagunak bisitatzera.

1175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 - Barka horrela moztea, baina garrantzitsua da, eta bere lagunen izen eta telefonoak emango bazenizkit eskertuko nizuke.

1176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0111 - Ostirala zen eta afaria geneukan gelako lagun baten urtebetetzea ospatzeko.

1177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Bizpahiru lagunekin, eta oinez, joan-etorria egin genuen Errenderiraino.

1178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Lagunekin lasai tabernaz taberna berriro ibili ahal izatea, euri jasa gaitzek bustirik ere, zoragarri iruditu zitzaidan, bizkorgarri, bizi-iturburu.

1179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Bideak lagunak egin erazten ditu, etxeetako hormek desegiten dituen bezalaxe; adiskidetasuna izarpean errez, sabaipean nekez.

1180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Hurrengo goizean utziko genion erretaula etxean eta, ordaintzeaz gain, jakina, kontseilu ona eskaini zigun: - Profita ezazue egoera, lagunok! Gera zaitezte hile honetan Sebilian eta Madeiratik gatza ekarri.

1181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Berehala egiten den bidaia da, asko irabazten eta nik esango dizkizuedan lagunekin bazoazte, itsaslapurren arriskua ere ez duzue izango.

1182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0027 Eta munduan zehar ibili eta ibili dohakabea ni! eta lehen lagun eta zoriontsu bihur zitzakeenei, gero ikusiarren ere ezertxo ere ezin diezaieke egin.

1183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Baina igela, lurrera erori zenean, errege baten seme bihurtu zen; zoragarriak eta maitagarriak zituen bere begiak; eta ordudanik aitaren borondatez, bere lagun eta senar maitea izan zen, eta kontatu zion nola behin sorgin ga