XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia arriand 0061 2. Gau iluna, ekaitz beltza,
ta otsua zelatari:
bere erpetan ez jausteko
lagunduten erdu irauri
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Lo txarra kendu eta itxarrturik
Ikusi daigun bakotxak:
Ortzia baltzik, mendijak zuri
Lurra gogorrtuta ixotzak,
Euzkera zarra erdi-billoxik
Dardagan darabil otzak
Au ikusirik, ez laguntzeko
¿Nun dira euzko-bijotzak?

4. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Erdi-billoxik ba dago bere
Jantzi biogu Euzkera
Erabilteko txukun-txukunik
Alde batetik bestera.
Jauna'k geuretzat emon euskun-ta
Euzkeldun onak ba-gara,
Guazen jantzi ta indarrtuteko
Biarr daunaz laguntzera
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Txomin Txikik eta emazteak, beste ogikutu gazte bat artu eben eurai laguntzeko lan guztietan.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Lagundu egistazu zeure grazijaz; ori barik, ezerr enaz, gauza onik ezin egin dot; beragaz bai naz dana.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Bonabentura deunak diñoanez, bere debotuai laguntzeko bialduten dau Mikel Gotzona beste aingeru askogaz, gero Jaunaren aurrera doiazanian be aldeztuteko, diabruak salatu dagizanian.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Agur, neure andra ona; aginddu dazu beti; nik lagundu aldotzudan gauzetan.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Neuk lagunduko zaituet - ots egin eutsen Orkolotxok.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Geldi zirean, ba, entzuten eta Orkolotxok esan eutsen: Artu naizue zeuokaz ta neuk lagunduko zaituet.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Idoro eben atzenean lapurrak eta yaso eben gora ta esan eutsen: Ik kaskar orrek, ¿zelan lagunduko gaituk ba?.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Ipiniya zan baita bere, esconduac bizitzaco naigabe ta zartzaroco argaltasunac eruaten batac bestiari lagunduteco.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Gorrputz-bearr-izanetzaz lagundu gengioe, ugitxo edo limosnea, edo osakayak emonaz, edo kementsuago diranak, zauriak euron eskuz garrbitu, jan-edana emon, oya egin, zirrkin-eragin, edozein leunkeri pozez ta eskarr onez arrtu oi dabe gexoak.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 51'garren urtean Paul'eri Yerosolym'era lagundu eutson; beldu edo apostoluak bertan egin eben batzarrean izan zan; eta Yosu-Kisto'ren 56'garren urtean bertako auzi ta kistarren artean sorrtu ziran asarreak zuzentzeko Korinto'ra bialdu eban.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 Mariyaren viyotz guztiz garbiya lagundu eguidazu, erregutu eguizu nigaitic.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Gure lagun urrkoa neke edo prremiyan arrkitzen bada, guk ari, al izan ezkero, lagundu biarr diogu: osterontzean, gere eginbiarretan uts egingo degu.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Orain bada: lagun urrkoa zenbat eta neke edo prremi aundiagoan arrkitzen dan, orrduan da geyago berari lagundu biarr diogu.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 ¡O Birgiña María, Jaungoicoaren Ama maitia eta pecatari triste guztiyen misericordiyazco Ama! lagundu eguidazu gau onetan, gorde naguizu; desamparadu baga neure eriotzaco orduan.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 Neure Aingueru Guardacoa lagundu eguidazu, eta gau onetan gorde naguizu: Jesus, Maria, Josepe, socorridu naguizue.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Olan lagunduten eutson nire amari, nire anaitxua azten.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Al dogun lez igaro dagigun, eta biar eguntzean, Jainkoak lagunduko euskuk.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Onek otseintzat arrtu eban, lanetan laguntzeko, bera be bakarrik bixi-zan-eta; ta Txiki antxe lotu zan, gixon bakan a atsegin etxakonarren.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Ameari seme dan danak, senduak eta makalak eurak gexo-aldijetan lagundu biarr dautse-ta.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Ama-Goikuak eta zorijondun gustijak, be, lagundu nagije lorrtzen eskarr au.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Ardura berarizkoz indotarrak zaintzearren, berak arei irakasten ziarduen artean, laguntzeko gotzain lagun bat eskatu eutson.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 KATA.: ¿Laguntzea nai al du?.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Ollandari laguntzera joan zaitea.

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Kax. - Nik ere lagunduko dizut.

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (laisterka leiotik bestalderaño joanaz atea giltzaz itxi beza) Jainkoak lagundu nazala! (Berriz leiora itzuli ta oiuka) Onera! Galdua naiz! Aguro, aguro! Atozte!.

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 BRAULIO - ¡Nikasio! ¡Nikasio!... ua... ua...
NIKASIO - ¿Zer du jauna?
BRAULIO - Ua... ua azkar laguntzera.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - ¿Laguntzera? (Juango da Nikasio ta exeriko da Braulio).

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Iritxi ordurako esan didate, izan dezun galera negarrgarria, ta izan al dedan laisterrena, etorri natzazu: lenbizi zure samintasunean laguntzera, ta... bigarren berriz... zuri... eskari bat egitera.

35. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *385. G. Zertarako dira erruki-egintzak? E. Gure lagun urkoai anima ta gorputzarekiko bearretan laguntzeko, dira erruki-egintzak.

36. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Asko ta merke saltzeak, sal-erosleari laguntzen dio.

37. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Karidade santuan
Gerade emen biltzen,
Anaiturik guztiok
Gera bat egiten:
Goazen pozez beterik
Alkarri laguntzen,
Jesusen Erreiñua
Munduan zabaltzen
.

38. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Ezaguturik zertan dagon ordaindutze au, ikusi dezagun zerr egin bearr degun Jesus'i lan onetan laguntzeko; au da, orrdaintza onen egikera edo egipidea.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Len aitatu ditugun Santu eta Jesus-Biotzaren adiskide kutun ayek ederrki ikasi zuten Jesus beragandik, nola lagundu bearr zayon arazo onetan.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Eta beste iñora juan bearrik gabe, Euskalerrian berrtan eta gure euskera maite eztitsu onetan erakutsi ziguten nola Jesus-Biotzari lagundu geure eta gizon guztien zorrak ordaintzen.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Gure orrdez eta guk baño obeto esango dizute liburu orretan Mendiburu Aitak nola Jesu'si lagundu leikeon oben orrdezko ordaintza egiten edo pekatu zorrak orrdaintzen.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 ¡Aserretua iduki zaitudan Jesus'en Aita! zere Seme maitearen Biotzeko maitasunagatik eta Seme onen Amak ura gurutzean josirik ikusi zuenean eraman zuen biotzeko estutasun eta nekeagatik eskatzen dizut, utzi dezazula betiko zere aserretasuna, ta lagun zakizkidala orain daukadan asmoan nere egunak igarotzen edo bukatzen.

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 ¡Aurrera! Mariaren semiac
Euscaldunac, euscaldunac, beti aurrera:
¿Nori bildur gurequiñ badator
Maria guri laguntzera?.
Viva Maria, Viva Maria
Gure Erreguin, ta Ama maitia!
.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0175 Eguizu, lagundu dizadala nere aingueru onac, eta ar ezazu nere bitartecotzat Paduaco Santua, malcozco ibar ontan gaudenentzat onen laguntasuna ain indar aundicoa danezqueroz.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0202 Nere Jesus atoz nigana: Aita eta Jaun bat bezela lagundu nai zaitut.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Astean Abadeak Deus in adjutorium meum intende (O Jainkoa, lagundu zadazu) esaten du.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Ta erriak erantzuten du: Domine ad adjuvandum me festina (O Jauna niri laguntzera laster etorri).

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 Zure naigabe ta atseguin onen izenean, irichi zaguzu laguntza urrutiratzeco gugandic inpernuco etsaya, batez ere igues eguiten degula pecaturaco bide guziyetatic, aldendu dedin gure biyotzetatic lurreco gauzetaraco zaletasun char guziya, eta Jesus ta Mariya laguntzen lurreco egunac igaroaz, abentzat bacarric bizi ta zorionean il gaitezen.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0217 Jose gloritsuba bere Ait'ordecotzat artu zualaco, eta bere bizi, janari ta jantziyaz ajola izan zezan eta berari lagundu zezayon (...).

52. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0244 (...) eguin nuen aitortzetic orain arteco gogoz, itzez ta eguitez eguindaco oquerrac, eta lagundu deguidala Espiritu Santubac, lotsic gabe ta eguizco damuz, aitorturic irabazi dezadan egun batian zure aurrean aguertzea, ez zure zuzentasunac condenatu nazan, baicic zure ontasunac aurrez erabaquiric eta barcaturic naucala Sacramentu onetan.

53. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 Ez gueyago pecaturic, nere Jesus, ez gueyago pecaturic; maite zaitut biyotz guziz eta zure Pasiyo ta eriyotzaren izenean diyot berriz ere pecaturic ez gueyago; eta escatzen dizut lagundu nazazula zure laguntzarequin, zaindu nere etsai guziyengandic, eta emen zorigaizto ta asmo galgarriyetan eutsi zadazula zure escuz, beñere pecaturic eguin ez dezadan.

54. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0314 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut escatzen,
Bost misteriyo glorizco oyec
Lagun zaguzu cantatzen
.

55. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Orduan, orañ eta beti lagun zakizkit, Arantzazuko Ama errukiz betea, eguiazko kristau on bat izaten (...).

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Oker edo gaiztoai dagozkien zigorkadak eman al dizkiezu? Beartsuai lagundu? Birau zaleak ixilduerazi, lapurreta, loikeri ta beste gañeretako oker bideak etxetik edo erritik aldendu al dituzu?.

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 ¡Nere Jesus gozo-gozo! neri orrela laguntzen jarraitu!.

58. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

59. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 1469an Balzategiko Rodrigotxori agertu ziñaiozkan ezkerotik, or zaude Aloña mendian, arantza gañean, Euzkalerriaren Ama ta Erregin errukitzu egiñik, Euzkalerri guztiari, baña, era berezi batean, Gipuzkoari ortik beren estutasunetan begiratu ta laguntzen diozu.

60. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Gaztetxotatik zekarren Monjatarako gogo edo bokazioa; baña, guraso beartsu, pobreai laguntzeagatik, eta lekaimetxe, edo komenturako, doterik etzualako, 22 urte zituan arte munduan jarraitu bear izan zuan.

61. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bere komentuko moja, ta berari eriotza ona egiten laguntzen zeuden Aita bi, Prantzisko Doatsuaren semeak, onen eriotza ta juizioaz guztiz arriturik gelditu ziran.

62. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Sarasate-ri laguntzen ari
ziñan Iruñan jarriya,
an jo zenduten paradisoko
soñu goxo ta estiya
ta ikusirik bere onduan
zu ain moñoña jantziya
ziyoten: - Au da aingeruchoa
goitik egan etorriya
.

63. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Egin eder onek jakiñ arazten digu, izan bear degula, onak, eta langille umilltsuak, lurdi ontan zoriyontsu bizi nai badegu, bearrean arkitzen danari lagunduaz.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Oriek danak zueri ezagutueraztea da nik gaur dakardan xede edo gaia, Jaungoikuak ta bere ama gaitzitzalik gabiak laguntzen nauela bear bezela itzegiten, eta zuen biotzak sututzen, Beraren eta euskeraren maitetasunaz.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¡Zer biyotz oneko damacho manchua! ¿Nola etzuten bada maiteko bere gurasuak umilltasun eta ontasunez besterik ez bezelakua bazan? Egun sentiyan choriyak pipirripika asten ziran garayan esnaturik, jeikitzen zan, aurreko egunetan bezela bere eginkisun naikidatsuetan guraso maitiai laguntzeko.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Lagundu nai nioan, baña eztik nai izan.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 (...); baña asaben siñestean sendo ta ekanduetan garbi irauteko, eurakin estu ta ertsi lotuta, gogoz eta biotzez bat-eginda egotea baño oberik ete dago? ¡Ez!; orretarako biderik onena asabak eta euren gauzak biotzean ondo barrendu ta eurakin gogo ta biotzez bat-egitea da: augaitik, geure asabakin lokarri biziz lotzen gaituan geure euskera onek aen siñeste ta ekanduetan irauteko, berariz lagundu gaikez.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Bizitza onetan Jaunarenak eta zeureak izan gaitezan eta gero betiko zoriona jadetsi daigun, orain eta beti lagun zakiguz.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Garrazki mindu bear izan ditu, gure kaltean orrela jaiki arazteko, bana, Leizadiko anzeak (1) Genio de los abismos lagunduko aldigu nolapaitesan zuan Endok basatitsu.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Joango nitzake zuri laguntzeagatik asaben obietan otoi azkena eginta jayot-seaska laga bear banuke ere, baña, berriz diyotzut ez nazula kalterako baño izango.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Orain bada, Jesus maiteak eskatzen digu ordu larri artan lagundu daiogula.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Neri otoitz artan laguntzearren, eta nere atsekabeak arintzeko, ostegun bakoitzeko gaubeko amaikatan jaikiko zera oetik, eta bekokia lurrean dezuala ordu bateko otoitza egingo dezu.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Askotan Gobernuak Elizari dirua eskatzen zion bere dirularrietan, eta Elizak esku zabalez laguntzen zion.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Bostkarren Fernandori ederki lagundu zion gauza askotan.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Au izan zan Errexil'darr Agurrgarriaren bizitz osoa; era guzizko nekeak eramatea bere atsegiña; gau ta egunez kristau gaixoai laguntzea bere eginkizuna, ta altzitun sinisgabekerik geyenak zeruratzea bere egarri ta poza.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Zer eskatzen dizutegu gauz eder oiek egiten laguntzeko, zer, zeuen ta nere erria il eztedin?... Borondate on apurtxo bat eta eguneroko xentimoa!... Eguneroko xentimoa Euskalerria'ren alde ematea eskatzen dizutegu bai, zineari, ardandegiari ta yolasari ez bat baizik eun ere ematen diezuten garaion.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Etxean jan eta ezta erosi bear izaten; saldu, ta beste gauzak erosteko izaten da; ori guztia, zuaitzari lagundu gabe edo neke txikitxoa ematen duala.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 OntarakoJesus'en Biotza'ren Irudia jargoitzeak asko lagunduko digu.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Alaba eder, Crau'ko legartza, ondartza zabal guziek, i ere bai, eguzki dirdaitsu, lagun zaizkote nire alabari, igatzen ari da ta.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Bizitzeko gauz asko bearr dira ta guziak bakoitzak ezin egin; ta orregatik nai ta nai ez, batek besteari lagundu bearr dio.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Escubide au artu degu Jesucristo Gure Jaun beragandic, eta galderen bat, edo beste, gai onetan Apaiz jaquintsu, eta Elizaren Espiritua ondo ezagutzen duanen bati, eguiten badiogu, izaten da, bear bezela escubide onezaz usatzen lagundu deguigun, eta ez escubide au berac eman deguigun.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Esaten du San Alfonso Ligorioc, maiz comulgatzeco deseoa penitenteac beren Guiariari aguertzea, dala, artara laguntzeco motivoa.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Nork eragingo...? ta Anai Garatek; ez zakarra izan balitz; baña biguna izan ura, ama batek bezelaxe gaxoei gau ta egun laguntzen zekiena, goxua.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Etzaitez estutu, esan zion Anai Garatek, emenditxek otoi egingo diogu, ta Begoñara joanda bezelatxe, lagunduko digu.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Lagun zadazu ba Jaungoiko-Seme maite-maitatia, nere biotz guztiaz eta nere kemen guztiaz nik maite zaitut-eta.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Askotan besteai laguntzeko asko jakin nai izaten degu eta gutxi geroni laguntzeko; Jaungoikoaren itza ezta ba esaten duanarena, ezta entzuten duanarena ere, egiz egiten duanarena baizik.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Erramuntxok negar ta guzi egin zuan; baña nolerebait poztu ere bai, azken arte alegiñean lagundu ziolako.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Zartzaroan asko laguntzen ziola esaten zion, eta ondoezean ere beste iñork baño geyago.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zure eta Zure Seme Jesusen maitasunean sartu nadin, nere pekatu guztiak damu aundiz eta ondo konpesatzeko lagun zaidazu.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut eskatzen,
Bost misterio pozez beteak
lagun zaiguzun kantatzen;
Gogo guztiaz esango degu
Lenengo misterioa,
Zuzen gaitzatzu zerura beti
Birjiña errukitsua
.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Eguia da, iñorc berezco indar eta eguiñalaz eciñ muda lezaqueala biotza, len maite zuena beñgoan gorrotatzeco punturaño; baña bere aldetic dagoen gucia eguiten duenari, fedeco gauza da, lagunduco diola Jaungoicoác bere graciarequin, mundu onetan becatariari eman lizayoquean onic andiena, au da, damu eguiazcoa emanaz.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¡O Ama! ¡ceñ oparo ordañ-saritzen dizun Jaunac Samintasun edo Amarguretaco calean, eta gurutzearen oñean añ leyal eguiñ ciñion laguntzea! Orañ gozatzen dezun zorion eta dicharen chit diña cera.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 Lagun zadazu nere azkeneko orduan, beldur eta ikarak nere anima gaixoa estutzen dutenian.

96. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Zenbaiti berriz entzun izan diyet orañ eun eta berrogei urte bezela, edo geiago, Españako erregeren esanagatik (Karlos irugarrena ote zan bada), edota onek sari aundiya eskañi zubelako, abiatu ziradela mendi zulo orretan sartzen bost gizon alkar loturik eta ichargi irazeki bana eskubetan zituztela, galdu etzitezen alabaña, bata-bestearen berri jakin zezaten eta alkarri lagundu ere bai beartzen baziraden.

97. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Euskal-Antzertia laguntzen eten gabe leiatu zan.

98. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Zertan giñan euskaldunak garai artan? Egia esateko, gure bizierak ez zuan asko laguntzen emen Antzerki berriaz lur artu zezan.

99. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Lenengo sariketa ango antzerkigilleai laguntzearren 1915'g. urtean egin zan.

100. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Oiek ere asko lagundu ziguten.

101. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Zer lagunduko ligukete bada janariak, oietaz biziko ba-giñe, aragittako zezena bezala?.

102. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Zertara dijuaz askoren jun-etorri ta ikustaldiyak? Premiyan dagoanari lagundu, edo Jaunaren izena goratzera? Onetan sayatzen diran anima Zorionekuak badira; ez daude danak.

103. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

104. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Semeak egarriya daukala diyo, ur-pisska bat erango lukela, ta amaren aurrean illtzera dijuan semiak egarriya daukala esatia, amari ura eskatzia beste da ta gauz erraz ontan eziñ lagundu izatia, ur eske zeukan semechuari ur apur bat eman eziñak sortuko ziyon larritasuna, gogorra izan bear.

105. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Guk gure ama onari zerbait eskatzen badiogu, ez digula lagunduko siñistu al dezakegu? Zerbaiten bearrean gaudenean jo zagun beti Beragana; guri lagundu naian dago-ta.

106. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Aste osoan lan eta lan aritu ta, munduko arazoetako sari-alogera, soldata, irabazi egin badezute, igandea Jaunari eskerrak egiteko jarria dagola oarrturik, zergatik ez dezute alik ederrkiena gordetzen? Jaunaren egunak diran igandeak gorrdetzen ez diralako, ez digu Jaunak laguntzen.

107. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Laguntzen ez digula esan al det? Geiegi laguntzen digula esan bearr nuen; bada oso gutxi dira, igandetan Jaunari eskerrak dagizkiotenak.

108. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Baña nola zeukan humildadea Jaungoikoagan ondekidetua, onen bitartez guzia al izanik, eta ez egonik eziñik, esaten du ere: Omnia possum in eo qui me confortat guzia aldet egiñ indartzen ta laguntzen diran arekin.

109. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskara eusten laguntzeko, eskolak ongi, idaztiak obeki, irakurgaiak ederto.

110. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Badakiguia ere eskualdunek, komentu hartako fraide gaizoek zituztela, hamabigarren mendetik hamaseigarreraino, laguntzen Frantziatik Santiago Compostellakorat (Galizian) mendiz mendi eta oinez bide egiten zuten beilatiar fede azkarrekoak!.

111. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

112. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Eta irri baizik ez zuen egin lehenik Jaun Erretorak, Jainkoak, Aphezpikuak eta barneak laguntzen zutelakotz bere nahigabean.

113. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Elizac laguntcen gaitu Jaincoari satifatcen?.

114. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Bai, laguntcen gaitu bereciki asco Othoitz edo obra onentzat Indulientciac emanez.

115. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Guziac orduan egiazco haurride gisa bizi gintazke, elgar maitatuz, elgar lagunduz, gure Aita zerucoaren begi-pean, gure Aita zerucoaren amodioan.

116. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Han da gurutzearen ondoan bezala, Jesusen gorphutzaren eta odolaren sacrifizioa Jincoari escaintzeco; han da, aphezac meza ongi ematen, giristino choilac ongi entzuten laguntzeco, batzuen eta bertzen othoitzac, berekin batean, Trinitate Sainduaren aintzinerat eremateco.

117. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 Gure alde eman zaite, gure zaintzale botheretsua, eta zerutic lagun gaitzatzu Satanekin dugun guduan.

118. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik baino lasterrago hasi zituen lan berriak: bainan, orduan eta gero, bethi elgar lagunduz egin ditugu gure urhats guziak.

119. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Lehenik, zenbeit Anamita, berek nahi zutelakotz jarraiki zaizkonak, katichima, prediku eta gainerakoetan laguntzeko.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Jesus'en Bihotz on eta samurra, orai arte pairarazi balin badarotzut ere nere hoztasun eta ezacholkeriez, ordean hemendik harat, nahi zaitut zerbitzatu eta maithatu; lagun nazazu chede saindu hunen atchikitzen.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Eta huna nun Baionako Errechimendua, lauretan hogoi garrena, guzia kasik Espainialat pasatzen den, itsuskeria horiek ez nahiz lagundu.

122. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Alde guzietan egin zait arrerarik onena, guzik eskeñi zaizkit biotzik onenaz nere lan gogorr ortan laguntzera ta bein baño geiagotan beren artotako edo babanabarretako bearr zuen beta neregatik galduz.

123. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Bijoa batez ere nere eskerr on orren berria ibilli naizen alderdi guzietako Apez jaun guzienganaño, iñorr berexi gabe; guziak nork nork baño obeki lagunduko ziran eta atsegin emango ziran ibili dira guzi-guziak-eta.

124. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Lehenbiziko zenbakia atseginekin eta arthezki irakurri dugu: uste izaiteko da, bertzeak hunen iduriko balinbadira segurik, idazlari gazteak errotik eskualduntzen eta jakinduntzen lagunduko dituela.

125. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Buruzagiek laguntzen dituzte ahal guziaz eskolemaileak.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Txiruari onan laguntzeko bijotza daben ongilliai Jaunak emongo al dautse zorijon bete-betia emen eta an.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Geure zorijon-agurra Gazteiz'ko Euzko-Gastedija'ri, Araba'ko jeltzaliei, atzoko itzegikari zolijei, eta atzo Gazteiz'era urriñetatik juan diranei ango Jel-jayari laguntziarren.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Arratsaldeko lau ta erdietatik seita erdiak arte mutikoen sariketa ikastoletan zazpiretan Karmeleko Amaren bederatziurrena; zortziretan, Alberdi'tar J., Mireni laguntzeko, eusko-antzerki jaia.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikusten zeuden antzezlariak, zaletasun aundia zuala notiñak jai ori ikusteko bazekiten era guztietakuak izango zituztela epaikari eta nola antolatua zan jai ori beren lagun maiteari laguntzeko, arreta aundia jarria zuten; jakiñian giñan, ondo tajutua, ondo eratua zutela, bañan oso txiki, oso motz geldituak gera; ikusiak ditugu askotan gure antzezlariak beren eginbearra ondo betetzen, bañan igandean beren egokitasunari gaiñ eragin diote.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gitxitan laguntzen yako baserritar gaxuain Jaungoikuaren semiak ezpaliran.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Katolikuben gurenda goraldu ostian, beti euzkuak ixan dirala Españia'ko uzkurtzaren zaindarijak diño, ta España biartu badaguala onei lagundutera.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Nik illea artuaz esan diyot ez duala beste biderik erkaltzale zintzo bezela langille alproja oyeri laguntzea baño, ta sekulako istilluakin erantzun dit:

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Baña errijaren aldez bakarrik egin ete dogu? Geure barrubak osotuten ez ete dogu jokatu? Geruago ta obiak ezkara? Apalaguak? Zintzuaguak? Urte onetan ekin biar dogu, urkoaganako maitasun geyago euki, txiruai lagunduteko olde zintzuagua.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Alkarreri lagunduko ete dautsogu arazo onetan?.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jagi, Jaun ori: lagundu ta gaizkatu gaikezak.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Goxo orrei zeozelan lagunduteko asmoz France'ko ministru batek erabagi ona arrtu dau: sellu batzuk egingo dabez eta kartetan-eta bidalduko dira.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Orrein irebaztiak musikuari lagunduteko dira.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Uri-zañak gustija ulertu eben eta bere buruba oean aurkitu egijan, lagundu eutsoen.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Guggenheim eta bere emaztiak Etxe bat iragi eben eta Ederti, Jakintza, eta orrettariko gauzetara zaletasuna daukenai lagundu al-ixateko, sei millottik gora dollarretan emon dabez.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jesus maiteak guztiok-gatik
odola zuan ixuri,
eta guk beti Bera maiteaz
lagun deiogun alkarri.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bere akatsak gorde ezin da
ez daukanari billatzen...
dabillenari ez nuke asi nai
iñoiz lan ortan laguntzen.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Txarto ta Eleizakuak artu ta dauzkagu Ormatxe'ko Unanue'tar Adela ta Santuaren-goiko Atxega'tar Margarita Mariaren Alabak; ondo izango da guk gure aizpa oyei laguntzia euren estualdian, otoitz bat Itziar'ko Amari egiñaz.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 - Bezpera egunez kalerik kale emen ibilli ziran abesti ederrak abestu zituzten, eresbatzak atzetik lagunduaz.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Arbertzaleak ez gatoz jauntxokerian ikastera; gatoz Jaungoikoa ta Lege Zarra goiburu ditugula, Bere agindupean alkarri lagunduz al degun guzia egitera Bere alde, Albiztur'en alde ta Euzkadi'ren alde.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Alkarri lagunduaz, ara zer egin liteken; uste ez dan gauz asko.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emakumeak bene benetan lagundu digute ta oiei zor zaie aipamenik bereziena.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bere sendia egun abetan guztiz atsekabetua arkitzen da, ta guk-ere laguntzen dizutegu atsekabe oiek arintzen.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ortarako 15 edo 20 bat urte barru, etxe errentarekin batian beste zerbait erantzita urtero nagusiari ordainduaz bañan ez gogorrian, indarrez ta desapiyoka, baizik katoliko onak eta benetakoak bezela lagun urkoari lagunduaz.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ortarako ez digute nazionalista oyek beren diruak, ezta ere besterenak eskañi, baizik gure begien aurrean jarri dizkigute ori irixteko egin litezkean, Kaja de Ahorros'en bitartez nekazariai lagunduaz, Kaja oyetako diruak geyenak nekazariak jarriak diralako eta gipuzkoarren onerako zabaldu biar diralako.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta nagusi eta etxe jabien artekoa dala, arakiñarekikoa dala, zer edo zer erostea dala edo beste edozein arazogatik dala, beste 185 aldiz ere lagundu degu.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta Aldundegira, Udaletxetara, Gobernadorearengana, Haciendara edo beste agintari etxeetara 198 aldiz lagundu diegu bazkideeri.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 (O.S.) Laguntzen diegu etxekoei naigabean.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orain aurtxoak bildur orrekin
andik irten bear dute
babes lekua billatutzera
nunbait ematen badute.
Ikusten danez erri askotan
eskeñi omen diote
euzkaldunatzat errukiturik
lagundu bear diote
ta gure aurrak bizi lekua
oraingozizango dute.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Guri laguntzen saiatzen diran
guziak edo geienak
komunista ta sozialista
gorri izena dutenak.
Gure anaiei laguntzearren
oiek egin dituztenak
gure aldetik aitortu bear
ukatu ezin leikenak
ta euzkotarrak biotzetikan
eskertu bear ditunak.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile-katolikuen elgarkuntzak, aberatsek begi onez goratzen eta laguntzen dituzte; bainan, geienetan, ez katolikuak direlakotz, aberatsendako gorriak baino leguncheago, guricheago direlakotz baizik; eta ortche dute elgarkuntza hoik beren galbidea: katolikuen artean, aberatsak; aberatsen artean edo urbil, langileak, bainan aberatseri nolabaiteko esker-lokarriez atchikiak.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Gure eskual-langileek etzuten akatz edo gal-bide hori: eskual-maitatzaile orok (aberats ala ez-aberats), begi-onez goratzen eta laguntzen zituzten, bainan ez aberatsendako legunako eta eztiago ziratekeelakotz, eta bai langile eskualdunak zirelakotz, langile eskual-maitatzaileak zirelakotz, kanpotar eta maketoen ideia ta agindu-nahiaren kontra agertzen zirelakotz.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Jaupa-bitartean, baña, Abertzale Batza'ko Emakume txalogarriak, euzkel-abestiak abestu izan dauskuez, Arrizabalaga'tar Koldobika apaiz-geyak txauneskiñuan lagunduta.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Esan behar degu, arro-arro, gure diputaduak aldun abertzale euskaldunak, lan ortan ederki lagundu ziotela, ta lagun diotela, beti, Eleizaren eta batera Euskalerriaren eskubideak zaindurik.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Guk adiskidetasun osoan bizi nai genuke CEDA ta beste eskubitarrekin; alkarri lagunduaz Españi ta Euskal-erriaren onerako.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan largabistarik hoberena harturikan ere, ez du nehor ikhusi laguntzerat heldu zitzaionik.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zertara doatzi laborariak derabiltzan bertze lanak, baldin ez baditu ongarriak laguntzen?.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Barneak ez ninduen laguntzen.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ikharan daude, diotelarik, ez direla gainetik lagunduak.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hirurgarren egunean solas egin dute, zer behar zuten egin, adinaren gatik azoziamendu hortarik atheratzen direnek eta erran dute hauek behar zutela ahal bezen bat orotan secretariats sociaux deitzen dituzten bilkhurak formatu bertzen laguntzeko, erranez kazetetan eta bertzela, bakhotchari, zer bere herrian edo herriz kampo egin behar den, orok herri guzietan laguntza bat khausi dezaten eta ere beharren arabera argi herritik kampo ere.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jauzi batez bera jaiki; beztitu, belhaunikaturik kofesatu; meza entzun, kominiatu, othoitz egin kartsuki eta umilki; bere burua ichil-ichila utzi estekatzerat; urhatsa chut eta fermu joan tresna lazgarriraino, nehork lagundu, ez eta herrestatu gabe; aizkoraren ikusteak egin-arazi gibelerako oldar labur bat...... alferretan.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Larrouy kalonjeak eman du meza, Mirande Hazparne-ko jaun erretorak eta Barbier Semperekoak laguntzen zutela.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zuzen atzemaiten badu gobernamenduaren laguntza Poloniako Juduentzat, ez othe litake hain zuzen lagun ditzan gure eskola giristinoak?.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta gobernamenduak ez badu laboraria orai baino lagutzenago urthe laburrik barnean Frantzia ogi bihirik gabe dukegu.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Anglesak lagunduko gaitu, dio ministro nausiak, Alemanak bere hitza ez badu atchikitzen.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gure Kondairaz zerbait - Zenbat etxe dauzkagun eta zenbat Apaiz-Anai geran - Langile bearra - Apaiztegi berriak Arjentinan eta Txilen - Txileko Kaputxino-Apaiztegi oñarriaren onespena - Lanak asi dire - Jaunak laguntzen digu - Gure ongille onenak euskal-abizenekoak.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Toki berean 20.000-tik gora bildu zen etxe berria jasotzeko; gañera Gotzai askok agertu digute, al duten era guziz guri laguntzeko asmo sendoa.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Bulda santuaren limosnaz egiten dira urrengo urteko Bulda berriak; beroiekin eralgitzen dena ordaintzeko bear denaz gañerakoa eliza beartsuei laguntzeko ta beartsuei edo pobreai ongi egiteko izaten da Bulda santuaren bidez biltzen dan guzia.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Itz-egin zan batez ere mixioai laguntzeko Aita Santuak jarrita dauzkan elkartasun ederretaz: Sinismenaren Zabaltzea, Aurrtzaro Santua ta Pedro Apostolu Santuaren Lana.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barcelona'ko Batzar eta Erakusketa onekin azi ederra bota da biotzetan eta ez da noski alperrikan galduko; Aita Santuak bere ume guzien biotzetan ikusi nai luken Mixiotako zaletasuna aunditzen juango da noski, katoliko guziak mixiolariak izango diran egun ederretaraño, katoliko bakoitzak mixiolariai nolabait laguntzeko asmo sendoa artuko duen zorioneko eguneraño.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Berak laguntzen digu, lagundu, guk ezin deguna osatu, geitu eta ugaritutzearekin.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Irlandarrai gotzari-jaupariak geyen laguntzen die.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Nik eztet ankik mugituko: Elizara len baño geiago juango naiz: Elizari egiñaletan lagunduko diot, baño erriko gobernu-gauzetan ez naiz sartuko, alde guztietan errepublikaren aldeko gizonak topatzen ditut.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Entzun ba:
Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Orduan Errepublikaren aldekoak ba'dira ere, ¿oiei gauza onetan lagundu bear?.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berriz ere irakurriko dizkizut Gotzai edo Obispo jaunen itzak: "Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Urrdalleko (estamouko) miñak sendatzeko zuzemenik onenetatik bat, eta gañera, egostaldi edo dijestioa egiten laguntzeko ez da noski izango, ura al-liteken beroena edatea bezelakorik.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 -?Jaungoikua'k lagundu dagigula!

184. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 -?Jaungoikua'k lagundu dagigula!

185. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 ?Jaungoikua'k lagundu eutsan!

186. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Baita ezkarrak Miren alabari eleizkizunak ondo egiten lagundu dabelako.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Txitian-pitian ongillak agertzen dira, euren emokunaz guri laguntzeko; ta ondiño askotxu biar dogun arren, bai-dakigu txindika-txindika murkua bete oi dala.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Urgazteko' laguntzeko gogo biziaz urreratu jakon gudari bat, baña maitekiro adierazo eutson alperrik zebillela, nai ta ez il bear ebala-ta.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Baña, jarraitu eban eskarrau eskatzen dautzut; lenengoz eretija dozunian neure gogo-aldez Jaunartzeko Berari laguntzeko urbildu jakon gudarian paristar siniste bako ta urte askotan Elexatik aldenduta zegoana izan arren jaupariaren itzakaz biotz-ikututa geratu zan.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Gustiok, bakotxak al dabenez, lagundu dayogun Euskereari.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Boletiñean dei sutsu bat egin dausku abade jaun ta beste bere barrutitar gustioi, batez be eleiz-eresi-zaliei, bakotxak al dabenez lagunduta, etekin edo fruturik ugarienak atara daitezan.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Batzar orretan batzuk irakasliak izango dira, geyenak ikasliak; baña batzarrera yoan ezin diranak be lagundu leikie, batzarreko lan gustiak ondo egin daitezan.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Gure Gotzain agurgarriak, etorri barria da-ta, naikua lan dauko ain garrantzi andiko batzarra gertau ta atonduten; baña gustiok lagunduten badeutsagu, ederto atonduko da.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Danok lagundu daigun ba, al dogun bestian, ta Gotzain maiteari pozaldi galanta emongo dautsogu.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Soldado aintzindariak, ongiethorria den amulsukiena eginik, erakusterat ematen zuen, haren arabera, erlijionea balios dela paganoen jendetzen laguntzeko.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Aita maitekor eta bioztia danez, neke gogorrenetan eta bearrizanez gonburu (beterik) dabiltzan semeai laguntzea bidezko dakiela deritxat; zuzentasunak be, gañera, berauxe eskatzen dau.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmeldarrak erriko abeslariak lagundurik jaupa polit bat abestu eben eta txonitza goiz eta arrastien euskotarrak ondo ezagun daben Tirsa abak egin ebazan; ederto egin be.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Holako zozokeriak gogoan dutiener eta burutzen laguntu nahi lutukiener nahi deret khountatu istoria bat:

199. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 3ik Hartakotz, botzak behar du bethi ountsa eman; zeren botzik eman gabe baratziak laguntzen du, usian, galthazale gaichto, Erlijioniaren etsai baten haitaturik izatia.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Khiristi baten lehen eginbidia beita Jinkouari Jinkouarenaren emaitia, zitoien baten lehen eginbidia da ere Jinkouari Jinkouarenaren emaiten, erran nahi beita, bizitze katolikaren eramaiten oro laguntuko dutien gizounen haitatzia.

201. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Auxe diño Jaunak: Aldi egokian entzun zendudazan, eta osasun-egunean lagundu.

202. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Morroi izanik besteai lagundu, ezta iñundik be beerako maillako izakien egikizuna.

203. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Beizain bat, auzune batera bere burdiaz joiala, au trokarte batera jausi yakolako, estuasun atatik urteteko idiai lagundu-bearrean, geldi egoan beso biak gurutzan, jainko guztien artean Erkul'i deika, auxe bai eban maiteen.

204. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Agureak, ordun: - Egur-sorta au bizkarrera jasoten, lagundu daistazun....

205. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Orduan... nahi baldin badozu, ta bada ezpadan, mutiko honek lagundu leizu, jesarlekutik oratuaz.

206. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Apal ondoan danak oeratu ziran ta Koldo sartu zan Keparen gelara berari gau aretan lagunduteko.

207. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Uri sarreran lañoak Itziarreri: Zoaz errira, erosi amak agindutako gauza guztiak eta zatoz ostera, etxera bidean be neuk lagunduko dautzut eta.

208. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Etxerakoan lañoak lagundu eutson neskeari erreka indartsua busti baga igaroten.

209. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 8. Ona otoitza eta barau eittia, baña biarrian aurkitzen dan auzokua laguntzia, urriak ezkutuan pillatzia baño obia. Eskiñi eta opa guztiak baño geixago balio debelako, eta alabe, urriak baño geixago.

210. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Esan egiozu, bada, lagun dakidala.

211. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Jaungoikoa bere alde uste eban: Jaungoikoak lagun dagiola orain, maite ba'dau: Jaungoikoaren Seme naz , iñoan-eta.

212. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Artzaintxu zerutar laztantxuba:
Nik, be, lagunduko zaitut;
Artxuren bat igesten ba-yatzu,
Neuk eratorriko dautzut
.

213. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 - Ta... osagille lez zerbait, pitintxo bat lagunduko ba'neutzu?.

214. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Au da, nun dagozan teatro lanak emon leikezan aretoak, ze eskatzen daben, ze egunetako uzten daben, zelako giro ta erantzupenez erri arek edo leku arek laguntzen daben, zelako neurrietako sala, eta antzerako zertzeladak, gitxi gora bera, al danik ugarien jakin bear litzakez.

215. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Orregatik guk zerbait esan genuen denok lagundu bear geniolari buruz.

216. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Adibidez, gure ikastetxe askotan ba-dira euskal akademi edo batzar txikiak; oiek artu dezakete berengan lan oni laguntzea.

217. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Iñork lagundu nai balu, artzen duan liburuaren berri, berdin eman bearko luke.

218. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Nik, barriz, txarto, zatarto ta gauza itxusia deritzat orreri: batzuk, bestien lepotik bizi gura dabelako, biarrik egin barik, eta bestiak txiro-etxietan egon biar leukielako: gauza bat da goi-maitasunez ta anaitasunez txiruari laguntzia, ta beste bat alperkeria ta nasaikeria geitutia.

219. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Norbaitek milla baten bidean beragaz joateko beartzen ba'zaitu, lagun egiozu alakoari milla bi egiten.

220. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 Gogoratu begie, baiña, otoitzak idazti doneen irakurketa lagundu bear dauala, Jaungoikoaren ta gizonaren arteko alkarrizketa sortu daiten.

221. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Zeruko Ama maitatia: lagundu egidazu....

222. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Asmo ori iakinerazi diguzun ezkero, zerau lagundu nairik eta gizarteko bezala onarturik, oiek egiterik gebendu egiten dizut.

223. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ATAUN - Orrelaxe da izan ere. Lagunduko dizut geltokiraño.

224. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Zoaz bada ondo. Etorri arte (atera lagunduaz).

225. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Joxepa - Bai, bai bakarrik utziko zaituegu or txokoan. Zoazte (Senarrari lagunduaz).

226. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 LORE:
Atozkit, etorri!!
eta lagun gaitzazu, zeruko Ama laztana!

227. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Bera degu zaindari onena. Arengan ustea lotu bear. (Aldatuz) Izaskun'i etortzeko esan diodanez, une ontan zerbait lagundu gaitzazke. Ez da ala?

228. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Zuzendari Ama - (Ateraño lagunduaz) Eskerrikasko!

229. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Emen nazu laguntzeko.

230. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Atzo aitortu nuen gauza bera esango dizut: ez det egin bearrean zegonari laguntzea besterik. Errelijioaren aginduok urratu dituzutenak zuek izan zerate! guda piztuaz, legearen aurka asaldatuaz, jende txea erailtzen asiaz...

231. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Guk ere lagundu bear diogu Jesusi, gure osasunerako ari dun lan ontan, guk ere gere aldetik egin bear baitugu alegiña, Aren nekeen balioa egotzi dakidigun.

232. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

233. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 6- Geroen batean
organuak soñuz
FUGA bat asten du,
bai baitakit buruz.
Ez dut aski oroiz,
bear dut adituz;
belarrik narama
barnari lagunduz,
Yauna zentzu guziz
ta gogoz maitatuz.

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Jose'k lagundu zion asto zurizkaren gainera igortzen.

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Eta bere buruakin onela ari zan: artzai onak, zuek zerate nere lagunak! Zuek lagunduko diozute bai nere semeari Orreaga'tik anka egiten.

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Osasunez berdindu, makaltasuna bota, indarrak geitu, ta bapo zebillen mutilla anaiari baserri-lanetan lagunduz.

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Egun-sentian apaizak lubakian Meza eman zuan, Erramon eta Matxin'ek lagundurik.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Lagundu zadazu zure graziaren bitartez, damutasun eta asmo onean nere bizitza guztian iraun dezadan.

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Bere estutasunian eskatu zion Aita San Antoniori adimentuko argia, ta lagun zegiola arren bere estutasunean, aginduaz emango zituala bi pezeta beartsuen ogitarako.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

241. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- (Etxeko atean. Bi alki dakarzki; berari lagunduaz Txomin atzetik dator...) Ona emen bi alki...

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 TXOMIN.- Xabier'i laguntzen ari da...

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Gabean, anai ezkonduak esan zuan bere artean: Nik emaztea eta umeak dauzkat laguntzeko, nere anaya ostera bakar-bakarrik bizi da, ez dauka nork lagundurik, ez dago ondo berak-ainbeste gari nik jasotzea; gabiko batzuek eman bear dizkiot.

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Gaur edo biar, denak ezagutu bearko dute erriari zenbat on egin ziozuten, bere etorkizunaren oñarri diran gazteai gazte onak izaten lagundu zenietelako.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Beren beartasunetan lagundu ditut? Gurasoak jo edo asarre egondu naiz?

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 - Bañan zuk kaso gutxi egiñ, esan zion dotrina erakusten laguntzen didan neskatxak.

247. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Naiz baratzako ta bai etxeko lanetan, amari geiena laguntzen dion alaba da.

248. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Monjak berak bataiatua, monjak lagundua.

249. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Munduko txorakerietatik irtetzen lagundu zion emakume ura, orain erdi aserre zebillen berakin, kofesorea zala ta etzala.

250. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Eliza izan ere ez Eliza izkutu ori bakarrik, agerikoa ere bai, eta au batez ere Kristoren luzapen eta osagarri bat bezela emana izan zaigu; eta Eliza-gizonak, beren akats eta guzti, arimai zeru-bidean laguntzeko jarriak dira.

251. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ni berealaxe beor-gañetik jetxi nintzan berari laguntzeko ezpaizan legezkoa aurrera jotzea, bañan, gure atsoak beste ezer baño geiago edan-kutsua zuala antz-eman nionean, erreal bat eman, esan etzezan ta bizkarrean bi zaplatxo ere maitekiro emanaz, Lola-rengana joan nintzan.

252. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Malentxo'ren gogoaz besteko irteera ua zerbait gozatzearren, atergabeko itzjarioa zerabilkin Agerre'k eta eskurakoi laguntzen zion Libe'k zeregin artan.

253. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Ruth etxeratu zanean, eta gertaera guztiak Noemi'ri esan zizkionean, onek esan zion: - Ikusten dezu, ene alabatxoa, Jaungoikoa'k nola laguntzen digun?

254. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0053 Birlelo ta abar, itzak musikarekin uztartzen lagunduko lidateke.

255. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Koron'ek, ba, biziro agindu zizun, Troar'en alde yardutzeko eta horrei laguntzeko, ighuzkia arratseko illhuntze beranduan sartzen daneño, ta illhunbe beltza Iurraso yoriaren gaindi edatzen daneño.

256. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Estualdi artatik ain errez eta ederki ateratzen gure Jaunak lagundu ziolako, eskerrak nola eman etzekiala zebillen Jema.

257. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 19. Anaiak laguntzen dun anaia, iri azkarr antzo da: eta, adiskideak, yauregi baten morrolloak iduri.

258. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gaxoen alboan, iltzen zeudenai laguntzen, asarre zebiltzanen artean pakeak egiten, ospitaletan, kartzelatan... nun ez zan sartzen gizon ua?

259. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Ara: itxu bat, arakiña izandakoa, izenez Sebero, ua ere antxe zan; eta siñismenez, norbaitek laguntzen ziola nunbait, martirien ezurrak zeramazkiten kutxara urreratu zan, eta aiek estaltzen zitun zapiaz bere begiak ikutu zitun... berbertan ikusten zula arkitu zan.

260. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Pellok bide pixka batean lagundu zioten.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yesu'k eta Bidaliek, alabañan, zizku bakarra zuten eta emakume on aiek bere zituten ogasunetatik laguntzen zien.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Baiña nik dakidana orain yateko dula Yaurlari yaunak, osasuna zaindu ta bizkortzeko, bai dira eun irumil medarren oditxu eta indisagarraren aragiaren zerratxo me batzu, urdailla egokitu eta egospenari lagundu dizayotenak.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ere, gauez, maiz lur-azalaratzen dira, batez ere euren etxeetara ioateko, senide biziei laguntzeko, opariak iateko, sukaldean iostatzeko eta il ziranean garbitzeke utzi zituten zorrak zuritzeko.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Edo il-zorian itzik egiteko gauza eztanari laguntzea izango da, belarrira urreratuta auxe esanez: esan nerekin batera: Jesus, Maria ta Jose, lagundu idazue eriotzako une ontan.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Iturriaga zan ikastetxeari zegokion guztiaren artezkari, ta laguntzeko, erakuskide bezela, beste bi irakasle zituan: Kaietano bere anaia, ta Larrarte-ko Manuel, orduan Gipuzkoa'n bizi ziran musikalarien artean onenetakoa.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Deus tibi favet = Jainkoak lagun zaitu; laguntzen zaitu, dizu baño berez obeki; Jainkoa lagun duzu.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Langilleak sortu nahi dituzten lantegiak eraikitzen laguntzeko.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Eta komunistak indarra edukitzea, ez al da asko kristauen errua?: Kristautasunak edo, obetogo esateko, kristauak askotan aberatsei ta indartsuei lagundu diete.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Eleizaren ordezkoak etzuten gizarte bizitza oberatzen lagundu (10).

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Onetan San Luis Gonzaga, anai Agustiñen godartari ta bitarteako bereziaren eguna eldu zan, eta santu oni erregu luze ta irazekiak egiñaz, eskatu zion, lagun zetzaiola, ta bere Nobiziaduko kabi gozora lenbaitlen biur zezala.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Emakumeen tokian neska batzuk eta gizonenean mutillak esaten dute zer eta nola egin bai ta ere jator asko lagundu.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ez da, ez, erreza; eta orretxegatik nai nuke, askok oi duten baño kemen eta arreta geiagorekin zuk gauza auek artzea; eta orretxegatik asi naiz liburu au egiten, gogo onez, lan eder oni ekiten dietenai, zertxobait bada ere, nere aldetik laguntzearren.

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Ain bearreko dezun ezkero ba, kristaua, zuzendari bat onbideari jarraitzeko, onean ona ta obea izaten laguntzeko alegia, eska zaiozu arretaz Jaungoikoari, eman deizula, arren, bere gogoko dan bat; eta uste izan ezazu, emango dizula, ona eta leiala dan bat, orretarako, zerutik aingeru bat bialdu bearrean arkituko ba-litz ere, Tobias gaztearekin egin zuan bezela.

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Eta zuek, aingeruak; zuek, zeru-lurrak; zuk, itxasoa; zuek, izaki guztiak, lagun nazazute Jaunaren ontasun neurrigabeak era onez abesten eta goratzen.

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Lagundu nazazute bear bezela adirazten nolako mesede arrigarriak egin dizkion Jaungoikoak pekatari oni, ezertxo ere merezi ez duen pekatari oni.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Azkenez otoitz xamur-xamurrez laguntzen zien Garbitokian arkitzen ziran animei, beren alde barkamenak irabaziaz.

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Beti laguntzeko gaituzu, zure mirabe zintzo ORDEZKOA.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Bai naigabe ontan, ta bai beste edozer premietan laguntzeko, emen dezu beti zure agindupean.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Amintore Fanfani yaunek belbilleraiño laguntzen ziotela.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Arrezkeroko arantzazu-zaleok, eliz artan sartzen goazen bezela, aien iritzirako, Errodrigoren Miraria berbera ikusten degu aurrez-aurre, aldare-erdian: Irudi bera, kanpai bera, elorri bera... Eta Amaren grazi-laguntzen euria berriztu nai ba'degu, eginkizuna ere Errodrigori agindutako eginkizuna berbera bete bearra izaten degu danok.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Artarako jende-pillo ikusgarria igo zan Arantzazura, Birjiñari erbeste-bidean laguntzera.

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Baizik batezere, alako kupiraz eta maitez laguntzen zioten-seme aien etorkizun negargarria ikusten zualako geroko urteetan.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 Dirua
- Zertarako eskatzen da:
a) ekintza bati edo besteari laguntzeko?.

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Egizu, zure Eleiz Ama Santuak apaizgai oriek bildu, lagundu, landu eta aurrera ateratzeko lur osoan bearko dun guzia izan dezala.

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Irakasle bikain ta adiskide zintzo dedan Tovar Jaunak idaroki zidan, tesis doctoral-orretarako, beste iñungo lanik baño egokiagoa nuela, nere erriko euskelgia azterkatu ta ikertzea; errez ta laister egin nezakean lana zala; euskeraren ezaguera sakonago eta zabalagorako guztiz bearrezko genula; berak lagundu eta zuzendu ere zuzenduko zidala lana.

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Esaera danez, anai batek besteari laguntzen dion sendi bat, ormaz inguratutako erri bat bezela dala.

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Zuñigan, 300 anai ta geyago elkarri laguntzen ari dira.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Ogeibat milla anai elkarri laguntzen.

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Idazti onen elburu bakarra auxe da: Otoitza zer dan ta nola egin bear dan jakin nai dutenai, bere barne-josgera aztertzen lagundu.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Pacem in Terris'en agerraldi onen bereizkuntza lagun dioten sarrera eta atzalburuan daude.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko batasunera iritxi nai badegu, bearrezko zaigu, gauza askotan beintzat, gure pentsakera eta jokaera aldatzea; ontan asko lagunduko digu idazki eder onek, biotz zabaltasunez irakurtzen badegu.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Izan ere aien lerroetan arkituko bait-degu gure kristau-bizitza ondo eramaten lagunduko gaitun zuzendari bikaña.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Zeatz auek eta Sarako eliz artezkaritzat 44 urteko bitartean egon izatekoak zalantzarik gabe, Gero'ko idazpen zoriontsuari lagundu zieten.

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Gure idazlerik bikañenak, aspaldi ta gero, apaizak izan ditugu geienak: aentzat, bada, latiñezko yakintza, euskera lantzerako lagundu bearrean, eragozpen larri izan zitzaien, bide medarretik dijoazanai datozenak zairen antzera.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Zenbat lagundu didate nere Misal'erako!.

296. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 PARISTARRA - Nahi duzia, esku-kolpe bat?... Lagunduko zaitut....

297. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 Paristarra chutitzen da... Dominikaren ondotik dabil... nahi luke zerbaitetan lagundu...

298. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Elgarri nundik esku-ukaldi bat emanen den, auzoa nola lagunduko den, horra jende bakotcharen nahia.

299. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Bertze Aita guziek ere lagundu bitzate, beren keinu ta kantaz, fraide gazte dantzariak.

300. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Eta noizbait irteten bada ere, ez det izango gizon bat laguntzeko, gaxo bat baizik kontu egiteko.

301. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Zer eztitasunarekin lagundu zuen bere penaren gainaren hartzen!.

302. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Zure bihotz onak lagun gaitzala,
libra beti bekatutik
eta nahigabe guzietarik begira.

303. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Eztot besterik gura
Tellatu bat baño
Eta onen barruan
Mai bat idazteko
Andra maitagarri bat
Niri laguntzeko
Beste gauza gustiak
Deabruentzako.

304. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Utzi nintikan ene etxekoak:
Ene Aita xaharra nigarretan,
Lagundu beindien bideberriko xeheletaraino.

305. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Lagundu ixil-ixila bideberriraino
Bihotzean gordez bere pena izigarria.

306. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0371 Hor, itzuli eta mitzuli,
Ethorri andereño Uli,
Eta behar dituela zaldiak lagundu,
Dziu, dziu, burrumbaka zaiote hurbildu,
Batto ausik eta bertze bat chichta,
Badabila, ortzi eta chimichta,
Ustez-eta karro eta kabala
Oro ber-berak deramatzala.

307. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Ziminokeri batzu behar dea egin
Dohakabe direnak untsa laguntzeko?.

308. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0042 Gizonari itendio
Yinkoak laguntzen,
egunez iguzkia
zeruan edertzen;
ona ta gaixtoari
berdin du argitzen
eta illundu orduko
izarrak agertzen.

309. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ez dain, gehiago, Euskualduna eskharniatua, bainon bai lagundua, begiratua.

310. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Beraz, horiek guziak bat-eginez, elgar lagunduz, eta hola bakharrik, dugu zerbeit on eta eder eginen, Pilotaren alde.

311. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Ni goanen nauk hire partez soldado eta hi egonen haiz, emen, amaren laguntzen.

312. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Lagun nezazu hortarat prestatzen.

313. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Pierren familian maite dute elgarretaratzea eta elgar laguntzea.

314. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 Lagun gaitzazu heiekin batago izaiten.

315. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Manuel-Pedrok, bere emaztea lagun, lagundu zituen bere haurrak.

316. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Neskek ama lagundu behar zuten barneko lanetan.

317. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Hiltzeko bezperan, Testamendu zaharrekoen zuhurtziarekin egin zautan: Hau ikusi dut ene bizian: zuzen dabillana laguntzen du Jainkoak.

318. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Nere aitak etzun nai ni beti deus ere egin gabe egotia; beti erraten zidan: - Nik beretzi urtetako an ibiltzen nauken aitakin mendian eta lanian, beraren laguntziagatik, ta sosa irauzten (...).

319. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Gorputza zertako izanen da saristatua edo gaztigatua arimarekin batean? Zeren gorputzak lagundu baitu arima ongiaren edo gaizkiaren egiten.

320. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit zoin segur ginen Jainkoak laguntzen ginituela.

321. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Letra hunek nahi zintuzkete preseski lagundu Ama Birjinaren itzuliaz baliatzen.

322. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Badaki gaizkitzen behar delarik, bainan oroz lehen, aintzindarien gogoan ezarri du, egimbide dutela soldadoez artha handia hartzea eta heien laguntzea nahigabeetan eta urhats gaichtoetan.

323. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Petainek behar zuen erakutsi zer den laborantza eta goraki aithortu, laborariak merezi duela lagundua izaitea.

324. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Lege berri bat egina bada laborarien laguntzeko beren etchen ontzen eta edertzen.

325. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Etcheko jaunen lerroa emendatua izanen da, lagunduko beititugu jornaltorrak eta etche-zainak, etchen erosten.

326. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Kampagnetan bizi diren langile bereziek gure ganik ukanen dute laguntza, laket diten lur lanetan edo bederen lur lan egilen laguntzen.

327. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0095 Baztertu dizkagun gorrotoak,
iriki besoak, kuttuna,
alkar maitatuz, alkar lagunduz
pasa gaua ta eguna;
beste iñorentzat ez opa
geuretzako nai ez deguna,
ori da, anaiak, kontzientziak
garbi eskatzen diguna.

328. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Azken lumeroan ikusten degunez, urtean bost aldiz argitaratzeko asmotan dira. Garbi agertzen dute beren elburua zer dan eta zertara iritxi nai luteken. Ezin uka asmo txalogarriak dituztela. Entzun ditzagun beren agoz: Jakin'en xede nagusia euskerari ta Euskal Erriari laguntzea da, euskerazko kultura gorpuzten (ezpaita erririk izkuntzarik gabe ).

329. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Eskola guziak onhartu gogo ditu eta heien laguntzerat dago, haur arauka, lege bereri daude ber.

330. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Nahaskeriaz aseak gira leporaino; orok gogo bat, azken gerla hartan bezala, orok indar bat gerlarien laguntzeko, eta lagun gitzala Jainkoak bakearen argiaz lehen bai lehen gozatzeko. Mgr Jean SAINT-PIERRE.

331. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Milesker gazeta hunen aphaintzen lagundu nahi gaituzten jaun-andere guzieri.

332. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Arrabot berria.- Zelhaiko pilota plaza doluan ginuen arrabota haizeak aurdikiz geroz duela lau urthe. Ordaina chutitzen ari daukute handi eta eder, oraiko herriko kontseiluari johan zakon bezala. Lurra, herriak erosia, herriak chutitren du, Celhaiko gazteria ederraren laguntzarekin. Eder da ikhustea gazteak bermatzen, urririk, aldizkatuz, harginen laguntzen.

333. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Goizeko 9etan, herriko eta marinako buruzagiak bilduko dire marinelen aterbearen ainzinean eta ganen oinez Socoarat, Arin batasuneko klikak lagundurik. Hamar orenetan, Socoa-ko fuertean emanen da meza nagusia, haundienean. Hameketan, pilota partida, Harambillet-Barenne eta Laduche-Frédéric Dongaitz-ekilan.

334. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Lege horrek ezkont berriaren bizia laguntzen du eta familia fagoratzen.

335. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Indochina berriz beretu nahi luke Frantziak. Trumanek ez du gaizki kausitzen, bainan halere hangoen libertatea hobeki segurtatuz orai artean baino. Hala-hala Angleterrak eta Chinak badukete beren hitza erraiteko. Funtsean, Trumanek ez du halere hitzeman Frantziaren laguntzea edo lauzkatzea. Beharbada zerbait eginen du, paradak emaitearekin.

336. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Othoi gure adichkidek lagun gaitzatela jendea chuchen konseilatuz eta sustatuz.

337. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan eskolan abiatu orduko arras pausatu zen kasik jada gizondu, eta osoki liburueri eman. Eskolako orenetarik, lekhora lakhet zuen sukaldean amattoren laguntzea; are lakhetako etcheko ahuntzarekin larrerat joaitea.

338. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Badakit orobat Jainkoaren deiari ihardesteko etchea uzten duena, Jainkoak ez duela uzten: laguntzen du eta sariztatzen! Nik baietz erraitea nahi duzu? Ba: zoazi haur maitea. Nik benedikatzea nahi duzu? Ba, benedikatzen zaitut. Eta nere bihotz min ezin erranezkoaren gatik, atsegin hartuko dut zure atseginaz. Zoazi, bainan azken agurraren eguna ethorri gabe, utz nezazu zure besarkatzerat...

339. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Joaile-jiliak Jinkoak lagunt detzala.

340. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta zu, jaun aphez berria Jinkouak lagunt tzitzala arimeen hounialat ungura erazten.

341. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Horra zer gasailaren erdian Bidault presidentak behar duen gidatu bere gobernio berria. Ez du segur lan erretcha, bainan izan dezagun konfiantcha eta lagun dezagun. Gizon bat da baliosa memento huntan; jakintsun handia fermetasun aski eta gain gainetik katolikoa.

342. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Sudiakre.- Gure herritar Bertrand Iratchet larunbatean sudiakre ordenatu dute. Goresmenak gure adichkide onari. Orai aldareko lehen maila iraganik, bertze biak ere jinen ahal dira lastersko. Jainko maiteak lagun dezala. Bihotz bihotzetik agur sudiakre berriari.

343. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aithortu behar ukan dute bizikleta horietan truk alemanak Espainiarat lagundu zituztela.

344. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Behar orduan hiriko langileak ere igorriko diozkate laguntzerat, orenen adochteko gisan.

345. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mihikuaren eginbidea: ahalaz sendotzea, maizenik soleitzea; beti bizitzen eta hiltzen laguntzea.

346. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Yakoitza hautatua zen ezteyentzat, amorea gatik eta, biharamunean, andere esposa hoberenetan bezti, bere urheria aberatsa soinean, eztelier guziez lagundua yoan zadin lehen aldiko bere eliza lekhuaren hartzera.

347. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lege berrietako phonduak, cheheki hartzen zituen izkirioz, eta emeki-emeki bazuen bildua argi parrasta bat, denen onetan baliatzeko eta egiazki baliatu ditu, bere jakiteari esker, laguntza galde guziak lagundu baititu, zuzenen eskuratzen.

348. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hortan barne dira hogoi erresuma, elgar lagundu nahi dutenak.

349. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Finitzean erran du: Frantses jaun-andereak, lagunt nezazue!

350. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Presonier denborako orhoitzapenak erreberrituko ditugu, han jasan penak... bai eta ere egin irriak! Eta nork daki? behar ba, bazkaria bururatzean, Irouleguak lagunduz batzu Alemanez hasiko dira...

351. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Zer izanen den chuchen ez dakigu, bainan diotenaz, goizian, etcheko anderek kausituko dute bazkariaren moldatzeko edo laguntzeko baliatzen ahalko duten plat zonbait prest-presta.

352. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Lagunez estimatua zen; ostean segitu dute elizarat eta beren othoitzez eta komunionez lagundu.

353. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Otzaila undarean asken egoitzarat lagundu dugu Dominika Bacho Peko-Austeyko etcheko anderia, 68 urthe zituen.

354. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Martchoaren 17-an, bere azken egoitzarat lagundu dugu 83 urtetan Etienne Moledous, 1914-eko gerlari ohia.

355. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Milesker, Ama Marie-Bibiane, eta Jainkoak lagunt zaitzala zure lan-bide berrian.

356. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ata, Euskal-Herriak baluke bere seme guzien ontsa biziarazteko ahala, alde batetik laborantxa behar den bezala laguntuz, bestetik gure Bizkaiako burdiñari eta Lacq-eko gazari esker induztria gotor eta azkar bat muntatuz.

357. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bonet-egileen laguntzeko xede ona

358. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez ginuke bada holakorik nahi: guk nahi ditugu lagundu beren lurrak arrazoinik gabe galdu dituzten guziak edo galtzeko irrixkuan direnak, dituzten dretxoak galdatuz.

359. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Joan den ortsegunean zonbait ministro bildu dira elgarretarat, eta turismoa lagundu beharrez deliberatu dute:

360. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horieri esker, Pariseko gobernua ere pixka bat mugituko ahal da hobeki laguntzeko eta errespetatzeko gure eskualdea.

361. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hunek gaitzeko partida egin du, Daguerre-k laguntzen zuela ederki.

362. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ez da dudarik lagunduko dituela bere burasoak zerutik nahigabearen jasaiten.

363. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Azkenean, Sallaberry jaunak erran dauku nola uzten duen president-goa, osagarriak ez baitu laguntzen.

364. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ikasi, lagundu ta eutsi beren izateari.

365. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ainbesteko arrixkoan dabiltzatenai Eleizak lagun dezaieke.

366. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Euzko emakumia, ene aizpa! Lagundu biar dautsegu gure nebai aberriaren lokarri edo estuntzak apurtu ta bera gaizkatuten.

367. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Aita Santuak irugarren zatian agintariei dei sakon bat egiten die justizia jarraituaz, benetan saiatu ditezen kultura txiki oiek laguntzen eta indartzen.

368. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Justiziaren eskariz, bada, agintariak benetan saiatuko dira erri-txiki edo minori oien giza-balioak laguntzen ta batez ere, bere izkuntza, kultura, tradizioak eta ekonomi ogasun eta ekiñaldiak.

369. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Lagundu galazi ordez, ezagutu bere kultura balioak ukatu ordez, eta alegiñak egin izkuntza argal oiek il ez ditezen aundigoen zapalketara.

370. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Egualdiak laguntzen die, zerua garbi laño zipitzik gabe, aizea otz xamarra, baña euskaldun gazteak ez dauka otzaren bildurrik eta batez ere orrelakoetan, kale ta mendietan, saltoka ta oiuka ibilli bear dutenetan.

371. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Egur-pillua sorbaldatik lurrera erantsitten lagundu ta oskijetan (zapatetan) eukon edurra kendu eutson.

372. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 4.ª Deituei, erakusketa-ikustera joaten diranean, lagundu eta adierazi an jarri duzuten guziaren esan-naia.

373. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Lan au zuen irakaslearekin edo gurasoekin egingo duzute: auek lagunduko dizuete egiten.

374. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 TXILE'N
Lenen, Akila, Bernardo ta Koldo, 13 urtetako mutillak, beren astialditan, izparringi, izotz, arrai saltzen asi ziran, autobusetako txartelariari lagunduaz....

375. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Gero, jaso zuten edo atera zuten diruz beren auzo-inguruan bizi zan emakume zaartxo bati lagundu zioten.

376. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Pekatariak eta beartsuak Jesus'engana joan eta Arengan uste ona ipiñi dutenean, barkatzeko ta laguntzeko gertu aurkituko ote dute Jesus?.

377. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Zer sentidu zenduan, ez zenekiana azaldu ta ulertzen ez zenduana ulertzen lagundu zizutenean? Zer egin zenduan orduan?.

378. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 GAUZA BAT ULERTZEN EZ DUGUNEAN EDO EGITEN EZ DAKIGUNEAN, BESTE BATZUK BEAR DITUGU GURI LAGUNTZEKO, NOLA EGIN BEAR DUGUN GURI ESATEKO.

379. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 BESTEREN BEARRA DAUKAGU:
GURE BARRUA ZABALTZEKO
ELKAR ULERTZEKO
ALKARRI LAGUNTZEKO.

380. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 - Iñakigana? Neuk lagunduko dautzuet.

381. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 Bilatu eizuz gurasoentzat haurrak egin leikiezan gauzak adierazten dabezan argazkiak: lagundu, obeditu, erosketak egitera joan, oheak egin, etab.

382. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Behin, neuk be laguntzea gura dot.

383. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0023 Porturaino lagundu geuntsan gure lagunari eta Indiarako txartela erosi genduan.

384. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Maitasun askatzeak
gerra dau ekarten,
beti ez dira bakez
erriak izaten;
lagundu egiari
bidea eruaten,
bakea nai badogu
lortu egun baten
.

385. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 184 Alkinoo.-Pontonoo! Nastazi ardaoa kantiñean eta banandu bertatik jauregian aurkitzen diran guztiai, Zeus'i, oiñaztarri-zale dan eta otoizlari agurgarriai laguntzen dakian jainkoari, ixurketak egin daioguzan.

386. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 229 Agelao.-.Mentor! Ez zaizala zuritu Odis'ek bere itzakaz, senargaien aurka jokatuz, berari lagun zakiozala-ta; nik uste dot, bada, asmoa onela amaituko dogula: aita ta semea, biak il dagiguzanean, zureak be laster egingo dau jauregian egin nai dozuzan gauzakaitik: zeure buruaz ordaindu bear dauskuzu.

387. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Ustez lehen baino be lagunduago nagola, funtsean minorian baino ez.

388. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 - Ba, mendira bialdu ebala bere errena morroiari laguntzen: eta andra errukarriari esku biak eta biotza kendu eutsozala morroi orrek, gaiztoa izan zalako.

389. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Eta Txomintxo, Mundakatik onantza datorren aize-ontzi zumaila ikusiz, onela asi da gitarra joten, Itziartxok eztarriz lagunduta:
Zu, urez zabiltzan mariñel ernea!,
bioztxo batek dau zure gomutea
.

390. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 (2) Bizitza-biko etxe eder bat da Zumelaga. Jauregi antzeko etxeaurrea dauko, arrilanduz egiña. XVII edo XVIII gizaldikoa dirudi; Ez dauko arma-arririk, baiña aberatsen batek edo beintzat dirudunen batek egiña, noski. Aboitiz abadea izan ei-zan, azkenengo ugazaba eta oneri Julianaren neba batek (Pauliño Lasuen Agirrek) erosi eutson, Karlos eta Julianarentzako. Pauliño au delineantea zan, Kirikiñori lagundu eutsona ikasteak egiteko. Beste anai bat be euki eban Pauliñok, Kindiñ Lasuen Agirre, delineantea au be. Gazterik il zan, ogei ta bi urtegaz, ikasteak amaitu eta laister.

391. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Bere nekauste atan, nazitarrak eta paxistarrak lagunduta, guda ikaragarri ori atara ebenak onesten yarduteka, bakea irakatsi ba'leusku, bakea irakatsi, orrek erakutsi leikigun gure lotsea...!.

392. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Gitxi-asko guztiok lagundu eutsen.

393. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Guk egin genduan gudaketea, iñoz izan danik zallena ta samiñena izan zan, etsaiaren aurrean bakar-bakarrik itxirik, geuri lagunduenean, zetan giarduan ez ekienak, guretzako otza ta ezespena baño besterik ezeben izanda.

394. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Orain, apaldu dozuen ezkero, zoaze zeuen etxeetara ta lo egin: biar, eguna urratu baizen laster, zaar geiagori dei egiñik, atzerritar au arrotz bezela artuko dogu jauregian, jainkotasunai sekulako opariak eskiñitakoan, beroni emon bear dautsogun laguntzaz mintzatuko gara, neke ta ezeren kezka barik, eta geuk lagunduta, txit urruti egonda be, bere sort-lurrera bizkor eta alai eldu daiten, eta bere eskualdera jo arte iñundiko kalte ta ezbearrik izan ez dagian; bere etxean aurkitzean, bada, igaro bearko dau aduak eta Gorulari alasokoak, bere amak argitara ekarterakoan, aria irutean erabagi ebena.

395. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Etsera lagunduko deutsut, esan eban, belu eitten jat.

396. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Lehenengotan ez eban osaba Simonek zereginik emoten, oraindino sano bizi zala, eta lagundu ere laguntzen ginduzan solo arrakalduetan.

397. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0039 Atso lodien pauso baldarrak nire bidea oztopatzen ahalegintzen ziran, eta nahikoa ez balitz, barazkiz betetako boltsek laguntzen eutseen lanean.

398. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0063 Dana dala, sendagaiek lagunduta, ziur egoan ez ebana emongo egun gehiago etxean.

399. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Itsas aldeko auzo esteiariari suertatu jakon lehena izatea, hango emagalduek asko lagundu bait eutsoen izurriari bere bideak urratzen.

400. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0087 Gudalburuak txiliña jo eban, eta lengo gudariak lagunduta, Mikel espetxera biurtu zan.

401. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Yu jagi eta pausu banaka batzuetan lagundu eutsan.

402. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Xabier Amuritzaren asmoa, behar bada, asmo berbera izango da, bertso jarrien berbultzapena, baiña era barri baten: bat bateko bertsoekin konbinatuz eta plazan kantatuz, gaiñera doiñu-tresnan ots goxoaz lagundurik, plazarako izan ere Amuritzak berebiziko dohaiak ditu-ta, abots aldetik berariz.

403. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Lenengotan, sei ikur onartu ziran bokal edo abots bakartiak (a, e, i, o, u,û) eta 25, konsonanteak edo abots lagundunak idazteko.

404. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Damu-elizkizuna egin nai dabenak ortxe daukez bear diran gauzak: Idazteuna (Biblia), Ebanjelioak, azterketa egiten laguntzeko era bateko ta besteko liburuak, ixil-giroa....

405. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Mogeleri buruz zuzen-zuzen hitz egiten hasi baino lehenago, egoki iruditu jaku, bere sasoiko edo aldiko ezaugarri batzuk aitatzea, bere lana hobeto ulertzen lagunduko dauskuen ezaugarri batzuk.

406. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Iru-lau urtean, ementxe ikasi eban gure Enbeita gazteak bizitza gustirako ainbat lagundu eutson eskolea.

407. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 6. Gorputzaren zati aundi ta zabalean egin badira erredurak, eta zorabio edo konorte-galtzeak izaten badira, onetaz geroago esango dena kontuan izanik lagundu.

408. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Bideetako ezbearretan laguntzea, guztion eginbearra da.

409. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 1. Bideetan laguntzeko aurrerapen aundiak izaten ditue laterri (naziño) batzutan.

410. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Barrara eldu ziranean, batzordekoak urten eutsen laguntzera.

411. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Umeari ikusitako guztia esaldi argi eta ulergarrian batzen laguntzeko egina da.

412. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Alkarrizketak guztiei bere eretxia agertzen lagundu behar deutse; holan bakotxaren eretxiagaz guztiak aberasten dirala.

413. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Bakea, zerbitzeko eta laguntzeko guraria, parkatzeko eta maitatzeko gogoa hazi egiten jakez, e.a..

414. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Aita Leon alboan, laguna lagun zakidaz.

415. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 London'ek ez eban urrerik aurkitu, egia da, baiña pentsamentu ta ideia askoz, oso baliotsuz, jantzita etorri zan, borborka bere adimenean, eta danen ordez oneik lagunduko eutsoen ain eder jakon literatur-bidea artzeko.

416. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Lagundu egin beharko, elizatxo baten aurreproiektoa egin ezkero, han Karitas ipini daitekek, eta....

417. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Argiak piztean, musika isildu ondoren, Martin agertzen da kanporako atetik, Malen-i lagunduaz besotik heldurik).

418. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Gainera, noren zai egon behar duzu? (Esertzen laguntzen dio Malen-i).

419. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 (Goragalea datorkio eta gelditu beharra du, erortzear. Laguntzen diote eta bereari darraio).

420. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Horrelako zerbait gertatzean, beldur gabe deitu. Lagunduko diat.

421. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Adiskideok, inguruan
zaituztet ni zaintzen,
Azken hasperena ematean
hemen nauzue laguntzen.

422. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ANTONIO - Lagundu! Rosa, barkatu, egia da alukume bat bezala portatu naizela zurekin baina banator zuregana berriro, Rosa...

423. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ANTONIO - Rosa, zertan ari zara? Lagundu!!! (Etsita kexatzen hasten da).

424. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 AGENTEA - Ba... ardura ez badizu, bukatua dut neure zerbitzualdia, eta neure emazteari medikuarengana joaten lagundu behar diot...

425. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Baina izendaturiko gunera iritsi baino lehen, Zesarrek oihu egin zuen Lagundu, Kasio, hondora noa!.

426. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Zerri alenak! Hara! Hire aurrean nere buruaz beste egin eta solairua odoleztatzea merezi huke. Nik horretarako ausardiarik ez izateak libratzen hau (Berriro eseri egiten da). Ez dinat ezer ulertzen. Nere filosofiatxoa baninan, eta bizitzen laguntzen zidanan: dena galdu dinat, nere printzipioak ere bai. A! Ez ninan inolaz ere politikan sartu behar!

427. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 LUKUZE'KO - (Gozatuta). Hori, besterik da... Hontara, baliteke alkar aditu ahal izatea. Entzun: Hire aitak, tratu bat egiñik zeukak Grazian Gramont deritzan Olhaibi'ko jaunarekin. Tratu honen bitartez, herorrek badakiken bezala, gerrate guzitan alkarri laguntzeko agintza egiña zeukatek. Gracian Gramont, Olhaibi'ko eta Hauze'ko jauna ene etsairik haundiena izan duk gaztetandik. Haren billaukeriak ez ditek izenik.

428. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta auzokoak, gu laguntzeko partez, gure ehorzten ari izan dira. Haiek aberatsak ziren, aberatsak, eta haundinahiak... Genuen poxia ere kendu digute.

429. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 DICK - Bota duzu ederra oraingoan ere! Aurreko astean, gainera, diskotekara lagundu nizuen.

430. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honen helburua Euskadiko Komunitate Autonomoari buruzko gai desberdinen zerrenda zabal bat azaltzea da, munduko herrialde desberdinekin konparatuz, horrela, ikuspegi orokor batekin, gure errealitate demografiko, ekonomiko eta soziala hobeto ezagutzen lagun dezan.

431. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0017 Gerta daiteke, orobat, ordaindu gabeko, hots, dohainik egindako lan familiar bat izatea, berarekin bizi den pertsonaren granja, enpresa edo despatxu profesionalaren ustiapenean era zuzen batean laguntzen baldin bada.

432. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Praktikan, Euskadiko Udalak astirotxo ari dira hauek betebeharrok beraganatzen, batez ere joera historiko berriagatik, zerbitzuen bultzapen eta gestioari dagokienez (dirurik irabazteko helbururik gabeko elkarte pribatuen ekinbideen edo entitate publiko supralokalen nagusitasuna), joera horrek zerari lagundu diolarik: Udalak gaur egungo asistentzi sarean ez sartzeari: Hala ere, azken urteotan egitarau berri batzuk garatu izan dira eta hauek ohizko iharduketa-bideak aldatzen ari dira.

433. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Orokorki hartuta, Administrazioak Sare Pribatua eta Ikastolak diruz laguntzen ditu, irakaskuntza ez-publikoak dohaintasunaren bidetik aurrera egiten duela garantizatzeko.

434. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 a) Diputazioren kontura lagundutako zentru, edo etxebizitzetako sartzeen baimena.

435. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00019 ZER EGIN NATURARI LAGUNTZEKO?

436. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00020 LAGUNDU EZAZU!

437. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 Konturatu zen denei laguntzeko egina zegoela.

438. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00132 Mesomeriaren printzipioak koloreari buruzko teoria aurrerakoienari asko lagundu dio.

439. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Komando batez lagundurik joaten da. Bi dira erantzun modura eman ditzakeen balioak: 0 edo 1

440. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Gorrera mota honetan, larriak edo sakonak direnean, birgaitzera jo behar dugu, haurra aurkitzen den bakardade eta inkomunikaziotik ateratzen duten protesien bidez lagundurik, baina entzule arrunt baten entzumen gaitasunik haurrak ez duela sekula lortuko kontutan harturik.

441. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 Ondorengo esaldietan falta diren puntoak ipin: Zuhaitzak dira gure mendien jantzirik ederrenak zuhaitzik gabe soil eta bizirik gabe bezala egongo lirateke beraiek ematen digute kerizpe gozoa udako egun beroetan beraiek ematen digute gure janariak egosi eta erretzeko errekaia beraiek laguntzen digute neguko hotzetan gure etxeak epeltzen.

442. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0061 - Nola lagundu zion ipurtargiak txantxangorriari?.

443. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0061 - Nola lagundu zion txantxangorriak ipurtargiari?

444. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Guztiekin ondo konpontzen eta guztiei laguntzen saiatu naiz, eta askoren esker ona ere jaso dut.

445. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Sakontzen delako aktibitatearen eginkizuna pauso horiek ematen laguntzea da.

446. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Askotan errepikatu dugun legez, pentsamenduaren mugikortasunari laguntzeko segitzen da jokabide hau.

447. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 Programak lor dezake zuzperdura europarra goi-teknologiako sektoretan, eta horrela kontinente zaharreko herrien garapen eta integrazioan lagundu.

448. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Esan beharrik ez dago irakasleak beti lagundu behar diola haurrari ulertzen ez dituen hitzen esanahia agertzen eta antonimo egokia topatu ezin duenean topatzen.

449. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Kristauen alde otoitza:
Gorde ezazu bataiatu berrietan,
Zuk emandako espiritua,
lagun iezaiezu
egiazko zure seme-alabak bezela
bizi izaten

(Bazko-Igande).

450. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 Hau ezinezkoa denez, punturik garrantzitsuenak aurkitzera mugatuko gara eta honela, antza ematen diogunean, beste zenbait puntuz lagundurik, dagokion grafikoa aterako dugu.

451. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 Beraz, aipa ditzagun lagunduko diguten puntu garrantzitsu horiek.

452. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Froga bidez ikusten da barraren luzapena albo-kontrakzio batez lagundua datorrela eta oso bortitza dela gainera etenduraren inguruan; praktikan ordea, fluentzi puntuaren eta etendura-kargaren kalkulaketarako, tentsioa hasierako sekzio zuzenaren A azalerari dagokio.

453. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta berebat, bihotza bakarra denez, eta beste gorputz-atal guztiek ere, gorputz bat egiteko, batasuna hortik hartzen dutenez, horrelaxe jasotzen dute Erreinuko guztiek ere, nahiz eta asko izan; zeren eta Erregea bakarra da, eta bakarra izatekoa bait da, horregatik behar dute denek bat izan Erregearekin, hura zerbitzeko eta laguntzeko egin behar dituen gauzetan.

454. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Irudiek, beren adierazpen berezia dela bide, kontsultatzaile txikiaren arreta irabaziko dute eta hitz jakin batzu bilatzen lagunduko die.

455. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Badaude mugimendu anitz eta desberdinetan oreka gordetzen laguntzen diguten baliagarri sentikorrak.

456. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Sentimen honi gehien laguntzen dion organoa barne-belarria da eta horren baitan xahakoa, zakutoa eta hodi erdizirkularrak.

457. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Hemengo oharrok lagunduko dizute agian eta horrela balitz poztu egingo ginateke.

458. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 Musika basatia eta garratza egiten du, hitz erasokor eta agresiboz lagundua.

459. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Lagunduko ahal du urrats berri bat, edo-eta bederen erdi bat, eman dezagun.

460. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 - Liburuaren lagungarri eta osagarri izan daitezkeen hauek bezalako aspektuak aurki ditzakegu: - Argazkiak: Urrutiko gauzak aurkitzen lagunduko digute; batzutan textu baten lagungarri bezala agertuko zaizkigu, beste batzutan berriz, horren ordezkoa egingo dute, dena den, beti da interesgarria horien komentarioa eta deskribapena egitea.

461. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Baina lehenik bisita egiten lagunduko zaituen Gidoia egizu: - Kokaera.

462. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Ongi baliatuko dira baskoinak Froya-ren altxamenduaz; godoen erregegoa nahi zuen honek, eta honi lagunduz heltzen dira baskoinak harmaturik Zaragozaraino.

463. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Honetan, 1835an hasia zen aduanen batasunak (Zollverein) eta trenbideak lagundurik.

464. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Jai girorako, Ihauteetarako antzezte komikoa den teatro mota honek dantza eta musikaz lagunduriko mimoa eta adierazpen mintzatuak, funtzioak ditu oinarri.

465. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Hasiera batetan irakasleak lagun ditzake ikasleak galdera arrunt batzuk eginez.

466. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Ikus dezagun orain beste adibide bat, somatzen ari garen kontzeptu fisikoa matematikoki adierazten lagunduko diguna.

467. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Neskari neska bezala, eta mutilari mutil bezala euren buruak onartzen lagunduko die irakasleak.

468. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Eskolaurrean lantzen hasitako zentzumenen hezkuntza sakondu egingo da, eta horretaz gainera, haurra bere buruaren jabe egin dadin jazten, erazten, orrazten, hortzak garbitzen, jaten, bainatzen...... ikasten lagunduko diogu.

469. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Bere buruarengan eta lagunengan nabari ditzakeen gorputz aldaketak somatzen lagunduko diogu (hazi, gizendu, ilea luzatu, ilea moztu, indartu, ahuldu, nekatu, tristetu, puztu......).

470. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Era berean, beste geletako haurrekin harremanak estutzearren ekintza bereziak antolatzen lagun diezaieke irakasleak.

471. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 Adibidez: adineko pertsonei igotzen lagundu, eserlekua utzi, pipazalak lurrera ez bota, leihotatik kanpora ez bururik atera....

472. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0114 Ehizea gauza serio bat da, txakur gaztea txakur handi onekin lagundurik joango da, eta hauen etsenplua jarraitu besterik ez du egingo.

473. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Alderantzizkoa egitea proposatzen dut eta ikasleari bere helburuak lortu eta mugatzen lagun diezaiokeen edozein baliabidetara sartzea lortzeko lau ikuspuntu desberdin marraztu ditut.

474. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Oinarrizko ikasketarako erabilitako prozesura jotzen laguntzen dute.

475. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Pertsona batzuk trebetasunen zerrenda bat egiteko posibilitatea emanez, trebetasun hauek ikasi nahi dituzten beste batzu eredu gisa laguntzeko prest daudela dioten baldintzak eta zein zentrutan aurki ditzakegun.

476. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Gu engainatzea uste ahal duzu? Gezurra diozu; ez gara gu zure beharrean, eta ez dizugu lagunduko.

477. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0055 Ez da ohizkoa izaten egitura osatzaile guztiek era berdinen hibridoari laguntzea.

478. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 7.- Niri, besteei laguntzen zu bezain trebea banintz, aurpegia alaituko litzaidake.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Liseri-hodiarekin batera liseriketari laguntzen dioten guruinak daude, gibela adibidez.

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0021 1.- Marraz ezazu PERTSONA MULTZO BAT / PERTSONA ELKARTE BAT 2.- Pertsonek sozial talde bat osotzen dute,
bata bestearen alboan ipintzen direnean
elkar ezagutzen dutenean
elkarri laguntzen diotenean

(Hauetariko bat aukera ezazu)
3.- Zein sozial taldetan hartzen duzu parte?
NIK.

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Txispin Beltzingoren laguna zen eta askotan laguntzen zion ikatza banatzen.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Irakasle edo beste norbaitek lagunduko dizue klitxeak jotzen, multikopiagailua erabiltzen etabar.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Ordenadorez lagundutako diseinu, plangintza eta fabrikazioa.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0243 Deskolonizazio prozesuan, Europak menperatzen zituen kontinenteen demografi hedakuntzak lagundu du.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Ali Babak, bihotz oneko gizona zenez, ostatu eman zion eta bere morroiei zaldiak deskargatzen laguntzeko agindu zien.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Lehengo batean esan zenidan norbait behar duzula dendako lanetan laguntzeko....

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Ondoren ageri diren teklaok kurtsorea leku batetik bestera nahi den bezala mugitzen laguntzen dute.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Marshall eta Pigou-ren estudioek ere lagundu zioten hurrerapen horri, baina aurrerapenik handiena alde estatistiko soilaren aldetik etorri zen, Ingalaterratik, hain zuzen ere.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Horregatik, aurrerago egin dugunaren antzera, istorioak narratzera bultzatu eta lagundu nahi zaitugu, uste osoa bait dugu zure trebetasunetan.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Bere ingurukoek berari buruz egiten dituzten balorazioek bere imajina berezia sortzen lagunduko diote.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0097 Irudien itxuran sentsazioak jaso, erreproduzitu, eraldu eta konbinatu egiten dituen errepresentazio sentikorrezko barne sentimen honek badu zerikusirik oroimenarekin: adimenaren menpean dago baina sentimenezko oinarriak, irudiak, fantasmak ematen dituen heinean goimailako ezagutzari ere laguntzen dio.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Hiriei espainiar ejerzitoak laguntzen die.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Herri xeheak, baserritarrak asko laguntzen zien ekintza horietan karlistei, goraxeago esan dugun bezala, Don Karlos foruen alde zegoelako ustetan.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Baina frantsesen aurkako guduetan ikasitako gerrilla teknika ongi ezaguna du eta, gainera, herriak asko laguntzen dio, bideak erakutsiz eta etsaien mugimenduen berri emanez.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Gero hitz bakoitzarekin esaldiak egiten saiatuko gara, denok lagunduz.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Zer esanik ez, lagun elektrikari bat baldin baduzue, asko lagundu ahal zaituzte arlo honetan.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0277 b) Lorea hazien formazioa laguntzen duen egitura bat da.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0277 c) Sepaloak polinizazioa laguntzen duten egiturak dira.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0277 d) Fruitua ondoko bi funtzioak betetzen dituen egitura bat da:
- haziak babesten ditu
- hazien sakabanatzea laguntzen du.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Modu berean, unitate honen izenburuak dioenez, kontutan hartu behar duzue, projektua urte osoan zehar egiteko dela eta etengabeko ardura izan behar duzuela, projektua egiten lagun dezaketen informazioak biltzeko eta experimentuak egiteko.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Irakasleari dagokionez, ohar bat: On litzateke astero urte osoko projektua egiteko, denbora-tarte erregular bat uztea, tarte horretan projektuari buruzko lanak egiteko eta zalantzak argitzen laguntzeko.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Gai hauek lagunduko dizute hobeto ezagutzen historian zehar erabili diren komunikabide eta garraiabideak.

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Umeei klaseko lanetan lagundu ezezik beraien lagunik onena bihurtu zen.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0029 Hizkuntza mintzatuan galtzear zeuden berbak dira eta, zabalkuntzaren kasuan bezala, balio berria emanez gure lexikoaren euskal itxuraren jatortasunari eusteko laguntzen dute.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0045 Birlandaketa ezinezkoa gertatzen denean aparailu mekanikoak erabili ohi dira eritutako organoa ordezkatu edo laguntzeko.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0141 Zer egin dezakezu? Soroko lanetan lagundu. Animaliei jaten eman.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Elikagaiak listuaz nahasten ditu, murtxikatzea erraztu eta elikadura-boloa irensten lagundu.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Ahoan murtxikatze-lanetan laguntzen digun mihia dago.

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 2. Itzal txinatarrek ondo pasatzen lagun diezazukete.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Apaizak laguntzeko diakonoak daude eta ondorengo eginkizunak dituzte: - sakramentuen ospakizunean laguntzea.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 - Ezkontza sakramentuan Eliza gizakientzat salbamen egiten da haien maitasuna bedeinkatzean eta laguntzean.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Bere emakume senak mundu bizigarriago bat antzematen laguntzen du.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Beronen zeregina da euskarak gaur duen hitz berrien premia nolabait erremediatzen laguntzea.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 Honetarako beste ikasleek hitzez lagunduko diote bikoteari.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0065 Azkeneko urteotan zenbait urrats eman dira euskal industriaren krisialdi sakona konpontzeko, eta honetan lagundu dute bai frankismoaren bukaerak bai demokraziaren prozesua zabaltzeak.

516. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Ikusten dugunez, bada, ez ziren oro konbertitzen, eta Soulice-k argitaratutako Pabeko Parlamenduko paperek diotenez, hor ikusten ditugu mugan ihesi Espainia aldera eta gartzeleratuak preso harrapatu ondoren, Ferran, Barrere, Nay, Jean de Lacassis eta muga pasatzen laguntzen zituena, Jean Gourie, denak epaituak 1686-1687. urteetan.

517. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Hauxe da ondoko adibideotan ikusten dena:
(1) a. ez ezazu jan hori gero, gaisotu eginen zara
b. etor zaitez laguntzera, mesedez
.

518. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Birkonkistaldiko euskaldunak beste lurretara jaistean gaztelanian euskal geruzazko transparentzi fonetikoak utzi zituen. Mende batzuk geroago (bereziki XVI mendea ezkeroz) gaztelaniak politik ofizialtasunez lagundurik euskal lurralde tradizionaletan gainartu du, batez ere, Araba eta Nafarroako lurretan, nahiz-eta Nafarroa erdialdeko gaztelaniaketa (castellanización) nahiko berria izan (hau da, XVIII azkenaldekoa eta XIX mendekoa) (346) Azkon (Silv. Pouvreau). Nahiz-eta jatorri zahar eta iluntsukoa izan, gurera erromanikoatik sartua. Berceo-ren idazkietan present (Ikus Corominas DCELC 1.348). Beraz, gazt. zaharrean ascona. Covarrubias-ek azcona montera. Katalaneraz ere [ascona_azcona]}.

519. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0016 Lagun gintzakezu hemendik ateratzen?

520. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0004 - Lagundu saretik irteten!- oihu egin zion.

521. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0004 - Lagundu hemendik irteten.

522. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0016 - Kaiolatik atera eta lagundu egin beharko diet bi kattagorri polit horiei.

523. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0021 - Ixoooo! Isildu zaitezte eta lagundu izeia hemendik ateratzen.

524. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 - Lana denon artean banatu, eta elkarri lagunduz, egunkari batek dituen atal nagusiak osatu behar dituzue.

525. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0006 Ateraino lagundu eta hantxe agurtzen du.

526. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0006 Ludwig bera baino sendoago dela pentsatzen du, eta adiskide asko ditu laguntzeko.

527. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 Laguntzen du.

528. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Etxola bat egin behar zuela eta lagunduko al zioten.

529. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Iluntzero joaten zitzaizkion Mieliño eta Kintxo laguntzera.

530. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 - Aitak esan dit zure etxetik trasteak ekartzen lagunduko digula furgonetarekin - esan zion Mieliñok.

531. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0009 Azaroko arratsalde euritsu batez Mariok zebrabidea korrika zeharkatzen lagundu zion bere eskaratzeraino, biak busti-busti eginik.

532. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Wagner jaunak, nire lagunak, lagunduko dizu.

533. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0080 Hori argi dago, Dirkek bera laguntzen duen bitartean.

534. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Tarteka begiak ukabilez igurtzitzen zituen, horrek laguntzen balio bezala.

535. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Ez nekien nola lagundu, zeren eta, ezin bait nion benetan ezertan lagundu.

536. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Holger jatorra da. Pozik laguntzen dio.

537. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0013 Regineri Annari laguntzen saiatzeko eskatu zion.

538. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Annari etxera lagundu diot - erantzun zuen.

539. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Eta EOMari besotik helduz, zera erantsi zion: Zuk zeuk lagunduko didazu bilatzen! Bion artean aterako dugu mukizu berritsu hori bere zoko-mokotik!.

540. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 - Ba, ez zaitez kezkatu eta ateraino lagundu zion edukazioz.

541. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0013 - G. A. C.ek eskeintza bat egin dio, be! - Eta berak uko egin dio, hatxe! - Zer dela eta laguntzen didazu?.

542. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 Izan ere, jauzia emandakoan dena aldatuko da eta ezin izango diot lagundu.

543. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Guk lagundu egin behar zaitugu, badakizu - suspiriatu zuen Erregina Zuriak Alice, manaerrez baina ikaratu samar, hori egiteko altxatu zen bitartean.

544. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Eta Ginaru-k bere gineoei hots egiten die, Sabunyuma lagundu dezaten.

545. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0078 Amak honela dio mintxuria egiteko zorian: - Baina Proxpero, lagunduiozu andregaiari! Altxa ezazu! Minik hartu duen galdegiozu!.

546. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 - Ezen euskal literatura idatzia hain da gauza txikia, hertsia, interes gabekoa (Euskaldunek, ez soilki auzo herrietako literatura handiak, baina baita ere txikiak: Finlandiakoa, Gales herrikoa, Okzitaniakoa, Bretainiakoa ere... Europakoez baizik ez mintzatzeko, istudiatuko balitukete, ikusiko lukete zenbat atzeratuak dauden), hain da gauza erkina, diot, non euskal idazle batek gauza pertsonalak, ez ohituak, esatera gertu daudenean, pozik hartu behar bailukete haren herritarrek, eta lagundu; traba ipintzeko eta irain egozteko ordez.

547. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Aduna samurrago jartzen da horrelakoetan eta berak lagundu zidan.

548. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 - Denbora osoaz, burua hautsi dugu zuri nola lagundu pentsatuz.

549. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Nahas Lora Maitagarriak zerbitzari guztiek lo sakon baten sartu zituen, printzesa eder eta eztiari laguntzeko.

550. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Tupitarrek abere askori erakusten diote berari laguntzen: ai edo tximu nagitsua, beste tximu batzuk, kakatuak.

551. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 - Lagundu beti besteei. Batez ere, behartsuenei... Ulertzen?.

552. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0017 Eta promesa betetzen laguntzen badidazu, lehorreratu bezain laster zurekin ezkonduko naiz - oihu egin zion Lontxo Lakak.

553. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0018 Lontxok zekien gauza bakarra zen Aniak baserria zainduz promesaren erdia betetzen laguntzen bazion, bera beste erdiaz arduratuko zela: (...).

554. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Alde batetik, ilar batzuri jaiotzen lagundu zien eta bestetik, geranio gaixo bat bere ahaleginei esker zuzpertu zen.

555. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 - Lagundu! Lagundu!- zioen garrasika -.

556. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 - Jaits nazazue hemendik! Lagundu! Hau zorabioa! Ai! Lagundu mesedez! Lagunduuuu!.

557. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 Eta mutilak bere gertakizuna kontatu zionean, neskak esan zion: - Hiru zaldi horiek nire aita eta nire bi ahizpak dira; baina ez izan beldurrik, neuk lagunduko dizut lanbide horretan.

558. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 Inoiz, erosle asko zeukanean, lagundu ere egiten zion neskatilak globosaltzaileari.

559. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0052 Nikaxiori laguntzeagatik lanean ari zen eta...

560. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0042 Eta zuhaitzez zuhaitz, etxeetaraino laguntzen zien.

561. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Hotsak ongi esaten ere lagunduko dizut.

562. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Hauek noiz edo noiz burla egiten bazioten ere, askotan laguntzen zioten azokan betetako poltsa eskaileratan gora jasotzen, amona aszensorerik ez zuen boskarren pisuko etxe batetan bizi bait zen.

563. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Lagunduko? - Nola, ordea? Nik ez dut etxerik.

564. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Liga berriaren hasieran, eskutitz batez lagunduta iritsi zen kamiseta.

565. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Eta Gartzon jaunarekin (zerrotea eskuan, une horretan etxolaren bat edo agian astronautentzako geltoki sideralen bat eraikitzen laguntzera zihoan, orain hartz ikuzleekin eta Sojuz 3ko astronautekin ondo konpontzen zen eta) eskaileratan gurutzatu zenean, esan zion: - Hau dena jasan behar al dugu, Gartzon jauna? Honekin luze eta zabal hitzegin nahi zuen.

566. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Hartz ikuzleek maitasun osoz laguntzen didate zaintzen.

567. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0112 Mutil batek lagunduko gaitu... utzi ikusten zer daukazun poltsan.

568. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 Idi Kopetaren gazteluaren erasoan lagundu ninduzuen.

569. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 Nik lagunduko dizut.

570. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 BIXENTE: Zuk neri lagundu? Nola? KATUA: Ekarri letxua bat... (hartzen du). Orain lo egin lasai.

571. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 Zutitzen lagundu zion. Mutila ezin zen tente egon.

572. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Ez zen ahaztu hainbeste lagundu zion beste emakume xahar hartaz ere eta, behin azaldu zitzaionean, enpeino handiak egin zizkion egun hartan bere ondoan ikusi nahi zukeela esanez.

573. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0011 Batak besteari lagunduaz pasa zuten hesia.

574. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Komunera lagundu didanaren aurpegi larria antzeman duenean berriz tratu bat proposatu dio.

575. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Komunera lagundu didanaren aurpegia erabat lasaitu da hitz hauek entzutean eta bere esanean iraungo ez duen beldurrez, presa sartu dio txuringo odolen jarioaz kexatzen denari.

576. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0032 Eta eskutik heldu eta igotzen lagundu zion.

577. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0039 Ikusi zuen hura Tomek, eta inguruan zeuden lokatz puska batzuk bota zizkion: di... da... Jim makurtu zen, amona ere inguratu zitzaion laguntzera.

578. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Egun hartatik aurrera, Xantik nahasteak prestatzen laguntzen zion eta nahiko gustora zebilen.

579. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Lagundu, bai, lagundu! Eta gero zer? Sugeok maltzur hotsa daukazue, ez naiz batere fida.

580. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 - O! Anek gurekin egon nahi din - esan zuen Julenek, pixka bat Aneri lagundu nahirik -.

581. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Julenek lagundu zien itsasoratzen.

582. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 - Beti ez naun joango, Gorka, eguraldi ona egiten duenean batez ere, baina sarritan bai, hiri laguntzeko besterik ez bada ere.

583. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - Begira, aita: zuk kanpoko haize hotzetan lo egineraziarren oraindik zure paperak berreskuratzen lagundu dizu eta gu salbatu gaitu - esan zion bere aitari begi urdin distiratsu haiek beregan ezarriz.

584. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0183 Euskaldunen zelaietako gudu-lerroa apurtua izatekotan, gudariok erretirada ordenatu batean gibelera jo behar zuten menditarrekin bat egitera, eta euskaldunen gudoste nagusiak aintzina egiten baldin bazuen, menditarrak laguntzera etorriko zitzaizkien.

585. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Bai, baina, probatuko nuke nahiz eta hotz egin eta berandu izan. Lagunduko al zenidake?.

586. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 O`Moore-ren emaztea lady Elena eta Mariaz arduratu zen eta mutikoek berriz armak eta motxilak kentzen lagundu zieten bidaiariei.

587. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 -... eta gainera, Idoiari lagundu diozu.

588. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Eta zertan lagun zaitzaket? - Ez nator laguntza eske. Biok geure eskuetaz baliatu ohi gara orain arte bizian.

589. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 - Ez. Nik ez dut nahi zure heriotzerik. Hans-ek lagun zaitzala. Utz nazazue bakarrik.

590. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Gizon azkarra eta oso elizkoia. Ia zertan laguntzea nahi duen galdetzera nihoakio.

591. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 Zer iruditzen zaizue? Lagundu nahi ez badidazue, neuk bakarrik egingo diat. Zeuek ikusi.

592. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Itsas abere hauek askotan ikusi ohi dira bale txalupei lagunduaz.

593. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Eta laguntzeko esan nizuen ba nik, baina zuekin ez dago zereginik! Haur basatiak ematen duzue, edukaziorik gabekoak!.

594. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0128 Gainera, elkarren artean oso ondo konpontzen ziren eta horrek asko laguntzen zien.

595. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0168 - Eta orain, bisitari jaunok, basotik irten arte lagunduko zaituztegu.

596. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Haietako batek arma eta hornigaiz zamatutako zaldia zeraman ahasoka luzeaz lagundurik.

597. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Ba zekien, gaztea galdua zegoena, haren sarekota gorabehera, bera hari laguntzera joan ezik.

598. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 - Nire ezpata apurtu egin da! Mesedez, lagundu! Mesedez, lagundu!.

599. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Denok dakigu, noski, jantziak besterik gabe ez duela misterio giro hori sortzen: honekin batera, beste zenbait ezaugarri, hitz, jarrera eta abar izango dira, pedagogi bidetik, apaizari berari eta batzu osoari Kristorekin aurkitzearen bizikizunera egokiago sartzen lagunduko dietenak.

600. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Horregatik, holakoetan ere, liturgi jantziak lagundu dezake batzarkide edo adiskide soil den apaizaren gainetik eta bere ezaugarri berezitasunaren bidez egiaz Buru den Kristo eta Honen misterioa ikusten.

601. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 V.- Zirenearrak laguntzen dio Jesusi

602. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Berak, tentaldiak eta oinazeak izan zituelako, lagun diezaieke tentaldian daudenei (Heb 2, 16-18).

603. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Gauzak ikusten laguntzeko bakarrik balitz, garbi dago ez lukeela zentzurik.

604. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0027 Ez diet lagundu nor-erregetzan
ez ditut asetu handinai-ogiz;
akar egin diet hizketa larriz.

605. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0041 Poz eta nekeetan bardin,
Zu laguntzeko
beti artuko
dot nire gurutzea arin.

606. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0016 (...) eta zuengana,
beso, hanka, oin eta gerri
su-bihotzak eraginik,
hilaren azken hatsa
biziro moteltzen den bitartean,
infernuko dantzari pekatariek ere
lagunduta, estuka
dizuet zuzentzen
oraingoxe taupadaren boza.

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Macaulay ezin liteke izan, delako hori ezkutatzen laguntzeko erabiltzen duelako Wynantek, eta....

608. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Orduan jeneralak ireki begiak eta mintzo mehez esan zion José Palaciosi: Esaiok Wilsoni etxeraino lagun dezala.

609. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Agindua Manuelaren borondatearen aurka bete zen, izan ere bere burua hobeki lagunduko zuela bakarrik uste baitzuen lantzari-pikete batekin baino.

610. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0106 Fernanda, Benjumearen alarguntsa, zeinaren edertasun kriolloak sarraskiak egin baitzituen Madrileko gortean, jeneralari prestatua zion sandalozko bere abanikoa logura erritualetik bere burua defendatzen laguntzeko.

611. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0199 Maracaibok berehalakoan lagundu ezezik, Pedro Carujo jenerala bidali zuten sorostera, irailaren 25eko buruskila, zeinak justiziari ihes egina baitzen Venezuelako gobernuaren babespean.

612. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Vinicio Romero Martínez historialari bolivartiarrak Caracasetik lagundu zidan Bolívarren ohitura pribatuei buruz ezinezkotzat jotzen nituen aurkikundeekin batez ere bere mintzamolde zakarraz, eta bere ahukuaren izaera eta destinoari buruz, eta datu historikoen berrazterketa gupidagabe batekin azken bertsioan.

613. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Batzuetan egunez ere abesten zuen, bere gisara orduan, pasadan pausoa geldiagotzen zuen norbaitek, mutilkozkor zarpazuek edo aurrez-aurreko espaloian garaje aurrean esertzen ziren gizonek lagundu ezean behintzat.

614. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Zeure begimiran duzu, ezta?, orain izar goiztiar horrek nola agurtzen nauen begizta dezakezu, bai, laguna, bai, Artizar da, goizero etortzen zait nire ernatzean laguntzera eta ñir-ñir egiten dit irritsu, aurpegi zabal, pozkatu egiten nau, benetako adiskide dut, adiskide mina.

615. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Euskalerrian lur artuta dauden eta erro sakonak dituzten itzei laguntzea, oiei eltzea eta lotzea.

616. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Ca`s Francés-ean hartu zuen ostatu, eta Herreros jaunak lagundu zion Palma ikustatzen.

617. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Baina elkarri lagunduz, emanen diogu honi ere buelta.

618. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Sarrera hau lagundu nahiean emaztea emeki-emeki mugitzen da, barneratzea egokia gertatu arte.

619. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Orain jogging-ak lagunduko dio, bai, galdutako bakea irabazten.

620. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Hango artzaiei lagunduaz ibiltzen nintzen, goardia frankistak azaltzen ziren arte.

621. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 - Amona, kalea pasatzen lagundu zuena eta beretaz hogei urte luze ondoren bakarrik gogoratu zena, loteria -horrenbeste miloilekin zer egingo du ba atso gaixoak! - Bere heriotzean diru guztiarekin gelditzeko bakarrik da, eta Mallorca`ko etxe ederrarekin.

622. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Artzaina, hamaiketakoa egin eta goiz osoa igaro ondoren, bazkaltzeko orduan, berriz ere txabolarantz bere arditxoez lagundurik gosea asetzeko prest bueltatu zen.

623. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Otsoa izkutatu ondoren, lasai bazkaldu eta mendi gailurrera igo zen bere ardi-txakurrez lagundurik.

624. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Nik ere gauza bera egiten nuen bere adina nuenean, baina gero hamalau urte bete nituenean, eskolara joateari utzi behar izan nion amari eta aitari baserriko lanetan laguntzeko.

625. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Harrika txoriak hiltzea gustatzen zaio; txori horiek, zomorro, har eta zikinkeriak janaz, gizon emakumeei laguntzen dietela ez daki.

626. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Bilatu duzu Gadafiren inguruan lagundu diezagukeen norbait?.

627. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 - Tanteiatu ditugu bizpahiru, baina ez dira ausartzen laguntzera.

628. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Informazioa, eta Gadafiren hurbilera sartzen laguntzea.

629. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Lagun nazazu irteten, ez zaitudala jango.

630. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Kalatxoriek, hagen artetik silioka, luzaroan lagundu zuten, eta izurdeek ere, egun oskarbi eta gau izartsuan, bidaien arnasa den brisara hozkirriarekin.

631. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Badakizu Flora edozertan laguntzeko prest gaituzula laugarren nota hots metaliko batekin pauso erren bat bezala arrastratzen zuen karilonaren musika aidean zegoela esan zuten, eta sudurrak zimurtuz aidean bilatzen zuten oraindik erresonantzia metalikoa, beren behatz inguantatuekin abrigo beltzen mangak altxatuz urrezko erlojuetan ordua konsultatu ondoren, Berandu da, zerbait nahi baduzu Flora esan zutenean, ate ondoan ere aitari bizkarrak erakutsiz badakizu nun gauden edozertan laguntzeko prest insistituz, beren egiazko irripar maltzurra izkutatzen ez zuen irripar triste bat entseiatu zutenean.

632. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Erresonantzia metaliko horrek lagundu zuen nire amaren ihardun guztia bere hitzak mailukatuz bezala, mailukatu nahiz bezala, haren sabel heze biguin epel errepelentearen barnean preso gertatzen nintzen bitartean.

633. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0088 Goazen... goazemak, zaldira igan hadi... laguntzen hait egiten.

634. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0088 - Laguntzen?... ez diat beste beharrik... so'ik nola itzegoten naizen.

635. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Eta erabakiaren lasaitasunak egun askotan lagundu ninduen.

636. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Jesusek, baina, altxarazi egin zuen eta zutitzen lagundu.

637. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0080 Bidean, Zireneko Ximun, afrikarra, idoro zuten eta Jesusi gurutzea eramaten laguntzera behartu.

638. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0080 Handik ez oso urruti, emakume batzu zeuden, Jesusi beharretan lagundu izan zioten emakumeak.

639. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Zer esan ez dakigunean, Espiritu Santuak lagunduko digu errezatzen.

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Gogoratu orduan, lagun berezi bat dugula, Espiritu Santua, alegia! Hark lagunduko digu.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Batzutan ez dakigu zer esan Jainkoari, baina Espiritu Santuak lagunduko digu hitzik gabe otoitz egiten, eta ulertuko digu geure Jainkoak.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 Jainkoak, baina, berarengana bihur gaitezen nahi du, eta lagundu egiten digu horretan.

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Irakurri-aurretik musikaldi egoki bat emateak, eta irakurraldia musikaz laguntzeak, gogo-giro on bat sor dezake.

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Bere nortasuna ezagutzea, gero ahalik ongien laguntzeko.

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0125 Muinoko etxeraino lagundu zien Lazaro Aponte koronelak, eta ondotik Dionisio Iguaran doktorea igo zen premia gorritarako mandagainean.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Zulo horietarik batetan, gizonkiz lagunduta hiru neska begi zartari nabaritu zituen Nikok, eta nondik ote eta noski hotelera iristean jendehartzailearen mahaiaren atzean ziren hiru sekretariak zirelako ezagutzen zituen: Fela, Kolette eta Pilartxo.

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Hiruretatik batek bakarrik lagun diezazuke, ordea, eta horretarako zeinek lagun diezazukeen argi eduki beharko.

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Laguntzeko gertu gaituzue.

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Eguerdi hartan Inesi laguntzen zion mutil haren zeloak ditut.

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 - Noski - erantzun zion harro agian sekula iritsiko ez ziren diru laguntzen usaiak biztu zuen Mirasueneko Joxek -, hemen presako ateak garaiz ireki ziren eta horrek salbatu gintuen.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Zer etsenplu emaiten dute aberatsek? Beren buruaren zaintzeko, urte bakotx, mila miliar (diru berri) xahutzen dute gobernuek, soldado eta arma gastuetan: erresuma pobren laguntzeko xahutzen den baino hamabietan gehiago.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Alabainan, armen fornitzea, gerlaren laguntzea.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 Alboan sentitu gara, elkar lagundu dugu, baina elkar errespetatuz, itxuraz agertzen zena egiazki eta zintzoki errealitatean ere kunplituz...

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Ez, ez - ezpairik gabe, Mayik -, nahi baduzu lagun nazazu herriraino han baitut autoa utzi.

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Asko lagunduko ditek gaurko egoera hau hobeto ezagutzen.

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Bai baina Sestaoko mutilari, Luisek eta Iruñekoak lagundu zutena, hango lueban batetan sartu zutelarik eta beren uraz burua pitin bat hoztu.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Guztiz harrituta geratu zen Sestaokoa, antza, beraren etsai politikorik amorratuenek modu horretan lagundua beren buruak arriskutan jarrita, zeren horrelakorik egiten aurkitu izan balute izugarrizko astinaldia hartu baitzuketen.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Ganatarrek eman dizutena eta lagundu eta horrelakorik oraindik?

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 Gizon honexek lagunduko zaitue - itxura zakarreko indio gaztea seinalaturik.

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0246 Medikua ikus, minak ihes - gaineratu zuen amultsuki, bizkarrekotxo batez lagundurik irakatsi hipnopedikoa.

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Zazpi egunak ia bukatu zirenean, Asiako judutarrek jauretxean ikusi zuten Paulo, eta jendea asaldatu zuten eta Paulori heldu, oihuka esanez: - Israeldarrok, zatozte laguntzera!

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Berak, tentaldiak eta oinazeak izan zituelako, lagun diezaieke tentaldian daudenei.

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Lagun diezaieke: Alferrikako lana da gizon-emakumeei lagundu nahi izatea, hauekin batera biziz ez bada.

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 Prest naukazue behar duzuen guzian laguntzeko.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0392 Ondoren, Petiri'k exertzen lagundu zion eta hitz egitea berari zegokiola igarririk, barruak eman zion xamurtasun osoa azal zakarpean bihotz onbera bat baitzuen gorderik gure koblariak hitzetan irauli zion, haurraren lasaigarri: - Maider, etzaitez ikara gizon-hiltzaille baten ardurapean zaudelako.

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Enrico Fullini zuzendari gazte prometagarri-ohiak ez du ezer esan: itsumustuka gutun irekitzeko labana zorrotzaren bila dabil, uztak, uztak hori, Enrico diotsa Giuseppek, ez diagu oraindik esperantzarik erabat galdu behar, pentsa ezak Giovanni gaztetxoak aterako gaituela agian ateka gaizto honetatik, ze hori seguru Giovanni ez zegok txorimalo horrekin elkar-hartuta... edo agian, beharbada, apika, akaso... gure nausia bera etorriko duk guri laguntzera, ez dezagun esperantzarik gal, Enrico.

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Badaezpada ere lagun nazak kanpora ateratzen.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Senarraren besagainean lagunduta irten zen Benita lekorera.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Aldi berean On Rafael laguntzen zutenak jaitsi ziren.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0040 @- Goazen Ekaitz, lagunduko dizut altxatzen eta nahi izanez gero nirekin lo egin dezakezu.

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Ez zuten gauza haundirik, bainan oraino aski bertzen laguntzeko.

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 (...); nun nahitik, min bortitz batzuekin, jende ainitz etortzen zen haren ikustera; denak laguntzen edo sendatzen zituen, ez bakarrik bere landareekin, bainan ere irri goxo batzuekin.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0012 - Asko sentitzen diat hiri laguntzera joan ezina, baina badakik zein mozkorturik nengoen, ez ninduan ezertaz konturatu ere egin...

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0047 - Lagundu ninduten sasikume horiek, Kio bahitu eta gero zuei L`Esperancera sartzen ikusi eta kidetzat hartu zintuzteten.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Baina, zer arraio!, egitekotan egin beharra dagoela, eta zeruak ere lagunduko ahal zien piska bat bederen, eguna haurren jolasetarako eran ipiniz.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Bestetan bezala beharko dik, bada lagundu zion Markoxek.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 Bakardadea lagundurik, lagundurik... nola?.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Sakristauak hitzeman zion baina momentua iritsi zenean barruak ez zion lagundu.

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Begiluze asko beste zuhaitzetara igo ziren ikuskizuna ondo jarraitzeko, baina lurrean ez zen inor gelditu neskari laguntzeko.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 - O, hau zortea! Nire txikia eta ni bakar bakarrik goaz eta lagunduko gaituen norbaiten bila gabiltza.

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Nor etorriko da ni laguntzera?.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Nor etorriko da ni laguntzera.

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0064 - Gudua den lekura noa eta gogo ematen didanari laguntzen diot- erantzun zuen Goroba-Dikek.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0064 - Lagundu nahi al diguzu? Goroba-Dikek esan zuen: - Erregearen zenbat suhi datoz zuekin? - Bi datoz - esan zuten gizonek.

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0064 - Belarri bana ematen badidate lagunduko dizuet.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0064 Honek bere poltsikoan gorde zituen belarriak eta gudari taldearen buruan jarri zen esanez: - Ez esan inori Txinarrek lagundu dizuenik.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0061 Berak lagunduko digu esan omen zuen Lodiak.

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0061 Inork ere ez dizu orain lagunduko esan omen zuen Argalak.

689. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 Denbora gutxi barru gudu bortitz bat egin beharra daukat, eta zuk lagunduko didazu!.

690. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Eguraldiak ez zion gehiegi lagundu Juleneri 1.804an, saiatu bazen ere Arretxeko lurraldeak lantzen beraren alaba Itziar-ek lagundurik.

691. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Lagundu zion Alzaga nagusiak kanporako ateondora Juleneri.

692. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 - Eskatu bazidazun, lagunduko nizun mantal hori gerrian lotzen - esanaz hurreratu zitzaion Benito.

693. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0189 - Lagundu zaiezu logelara - agindu zion etxekoandreari Alzaga zaharrak, malkoz betetzen zitzaizkiola begiak.

694. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0091 Hark eragin zidan geroago hiru urte luzez lagunduko ninduen fantasia, atzo kondatu nizuna, hain juxtu.

695. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Joxek hartzen du eskutik eta irteterakoan atxekitzen du beste eskuz kotxetxo urdina eta berria, eta malda gora abiatzen dira hirurak, emakumeen marmar alarmatua atzetik dutela, eta gizona beti hor, bertan geratu da, isilik, txukun jantzita, hirurogeiren bat urte, ez du gertakariak hunkitu; bestalde, leiho batzu ireki dira kale nagusian zaratarik gabe, ikusmiran; hirukotea eliza baino lehentxeago dagoen atarira sartzen da, uzten du harakinak kotxea atarian eta eskailerak igotzen laguntzen dio neskari.......

696. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Nire poza!... Non zeuden, galdetu diot, eta gizonak begikotasun hunkigarriz lagundu dit, hurbil... hementxe daude oraindik agerian markak!....

697. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Lagunduko zutela zin egin zioten eta, Afrikara itzuliz, mairuak mendeku berdinaren alde jarri zituen.

698. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 Baina Bristoleko norbaiten izena emango dizut eta hark lagunduko dizu beharbada.

699. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0089 Inspektoreak ez bazion sinesten, bazekien kartzelara joango zela Johni laguntzeagatik eta arriskugarriro gidatzeagatik.

700. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Gauez liburu kontuan laguntzen ere ez zion uzten.

701. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 - Gerrak oraindik jarraitzen du Madrilen, Valentzian, Katalunian... Lagundu nahi nuke.

702. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 - Tere Verdes? - Bai, Verdes liburudendakoa. Agian hark lagunduko zaitu....

703. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Beronen etxera lagundu gintuen.

704. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0051 Gelditu egin ziren entzutera, eta orduan Tom Poucek oihu egin zuen berriro: - Eraman nazazue zeuokin eta lagunduko dizuet.

705. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Nik badut beraiekiko zorrik, laguntzeko nolabaiteko obligazioarik; baina zuk ez duzu honetan nahastu behar... Ezin dizut horrelakorik eskatu.

706. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Orduan printzeak burua zerurantz altxatu eta esan zuen: O zu, otoitz egiten dizun zapalduari kasu egiten diozun hori, nire etsaia garaitzen lagun nazazu, eta niregandik alde eraz ezazu, nahi duzun guztietarako boterea daukazu-eta!.

707. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Beatrizek zutitzen lagundu zion.

708. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Agurtu zen bada, kortesiaz arkaitzetako Suge Boa bikolorearengandik eta arkaitzean biribiltzen lagundu zion, ondoren bere bideari jarraitzeko, nolabaiteko berotasuna sentituz, baina inolako harridurarik gabe.

709. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 Elefanteak oso gogor tiratzen du, eta berdintsu ari da Krokodiloa, baina Boa Suge bikolore eta arkaitzetakoa azkar eta agudo doa Elefantearen Semeari laguntzera.

710. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0135 - Izen baten behar hori nik ez dut gehiegi ikusten - lagundu dit itsuak ondotik.

711. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Elurrak, hala ere, lagundu egiten zion eta urratsak entzun ezinik, gugandik gertu ala urruti, nondik zetorkigun ere ezin genion igarri.

712. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Gizonaren begiek ere zerbait lagundu zuten.

713. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Julianek milioi asko irabazten lagundu zion Paulinori, eta Paulinok bere aurpegiko ubelune, txapaltasun eta ildo bakoitzarekin ordaindu zuen, eta batez ere bere zahartze goiztiarrarekin.

714. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Laguntzeko gertu zeudela, aitortu zion lehenengoz, eta bazegoela, hauen ustetan, posibilitate bat gutxienez, Errusiaratzeko.

715. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 - Zein negozio? - Iheslariak milizia islamikoari entregatzen laguntzen badidazu, kobratutako sariaren laurdena zuri emango dizut.

716. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0118 - Zure etxea eraiki dezakezu - animatu zion Arthurrek. Guk lagundu zaitzakegu.

717. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Abes dezakete, zeinuez lagunduz atsegin badute, musika tresnak jo, arte ederrei buruz mintza eta edanez elkar berotu.

718. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Baina zuk lagunduz ba dirudi ez dela arazorik gertatuko.

719. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0096 - Bai, goazen lagundu zion Segundo Canelak badaukat aspaldiko partez emakume bat narru gorritan ikusteko gogoa!.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Hortan asko lagundu du, nola ez, eliza berritzeak, Basilika izendatzeak....

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 - Ordenagailuz lagundutako itzulpena aztertu eta landu.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Liburu honetan galdera garrantzitsuak egiten dira, hala nola, zergatik gertatzen diren hutsegiteak hain sarri, irakaslea gauza ote den eta, are gehiago, saiatu beharko ote lukeen ikasleari hutsegite gutxiago egin dezan laguntzen.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Hasieran aipatzen denez, irakasleek hutsegiteak positiboagoki har ditzaten laguntzea da liburuaren helburua.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1024 (Oraindik geroxeago, beste liburuxka bat ere idatzi zuen, Cuadernos de vascuence hablado (Zarautz, 1968) deritzana, euskararik gutti edo bat ere jakin ez eta beren haurrak ikastoletara bidaltzen zituzten gurasoei laguntzeko egina.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Batetik euskerari laguntza aundi bat emango genioke ta bestetik, lan auetan sartuta daudenari gure diruakin gauza obeak gertatzen ere lagunduko genioke noski.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Il urren, berriz itz eman zien ikasleei, egiaren Espiritua bidaliko ziela Aitagandik, Kristoren aitorra egiten lagun zezaien. Jn. 14,16; 15,26.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Neronek ez nuke nahi holako hutsik egiterik eta zaletasun zahar bat berrituaz, lekutxo apal batez baliaturik, gure herriko perretxiku izenak bildu ditut, jabetasuna duten izenez perretxikutalariei eta euskarari laguntzeko asmoz.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0233 Adizkeraren hirukuntasuna (NOR / NORI / NORK) forma berriago hauetan ongi azaltzen duenez gero, esaera desegokiak baztertzen lagun bide dezakete.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 Lantegietako langileentzat, borondatezko aseguroak sortzen dira; elkarri laguntzeko lehen asoziazioak agertzen dira Ingalaterran, adibidez.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Ez du idazten: interes eta hobby berriak desarroilatu ditu, golf, zinema zaharra, teatroa, emazteari laguntzen dio Erdi Aroko literaturaren inbestigazioetan.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0046 Mikroskopioak zuk zeure begiz ikus ezin ditzakezun gorputzak ikusten laguntzen dizu.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0007 c) Prinzmetal-en angina: Gauekoa izaten da, etzanean, arritmiekin lagundu ohi da.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Ibai eta ni asko lagundu gintuztela esan beharra dago.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Ez dok amairuko kantarien laguntza hori ez dut sekula ahaztu, eta harrez gero beti saiatu naiz kantari berriei laguntzen.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Eta Odon Apraiz izan zen haste-hastetik euskaltzain laguntzaile, zinez laguntzailea, eta herbesteko Unibertsitateetan Hizkuntzalaritza ikasketak hedatzeko Euskaltzaindiak diruz lagundua.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Gaineratekoan horrelako bizitza dorpe eta nahasiak ere bere heinean zenbat ez du lagundu horrelako gai harrigarriak berari ahorat ekarriz.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Zientifikamente frogatua bait dago, jesuitek lagun diezaioten egunean, galdu dela euskara sekula santa betirako, eta hurrengo egunean Euzkadi, Euskal Herria eta denok amilduko garela, zaldi eta zaldun.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 Gwirionez Breizh (Egia Bretainia) da beste taldea, 1972an sortua, FLBko presoei laguntzeko batzorde bezala.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 Bistan da ezkerrak odol berria eman diola bretoi mugimenduari, analisi berriak eskainiz eta betidaniko kontraesanetatik irteten lagunduz.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Biharamunean eskolako nausia otoizten du Itsasoko Ama Birjinaren elizarat lagunt dezan.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Euskal ezkerra elkartzen eta pizkortzen lagunt dezakegu.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Horrek herri zapalduak lagunt lezazke, bai eta mundu osoan sozialisma aurrera eraman.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Elkar lagundu eta osotu behar dute herri guztietako burruka desberdinek.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Besterik ere behar du: hots, herriak bere egin ditzazkeen kontsiña eta norabideak igorri behar ditu taktika eta estrategia egoki baten hildotik lagunduz eta herritar klaseak organizatuz.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Eta ezartzen zitzaion froga honek Orixe'ren beretasuna kamustua sentituaraztean birberriki ozitzen lagunduko dio.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Probokatu eta lagundu egin behar zaio jendeari beren asmo eta usteak azaltzera.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Horregatik hau dio: Gure asmoa zera da, eztabaida eta errefleksio gai zenbait proposatzea ikasleei partikulazki, zeinaren bidez transmetitzen zaien jakintzari arrepostua ematea posible bihur dakien (1. horrian); eta beste hau ere: ... proposatzen ditugun kritika gaiek helburutzat hau dute, marzismoa kapitalismoaren teoria bezala, hazten laguntzea (1 horr.).

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta hor zintzo jokatu behar dugu eta ez pasibitatearen erru guztia Udaletxeei bota, baizik eta onartu beharra dugu Administrazioko beste bi mailek ezinbesteko sektore hau bultzatzen laguntzeko premia; zerbitzu sozialen aldeko laguntza hau aholku eta finantzaketaren bidez emango litzateke.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Nik uste dut lagundu dezaketela hain zuzen ere osotasun kontzeptu bat lortzen, gaur egun erabat zatitua dagoen gai batetan.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Kontseiluek harreman eza hori puskatzen eta zerbitzuz osatutako sare bat sortzen laguntzen badute, uste dut lan bikaina egingo dutela.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Esan nahi dudana da eremu horretan erantzunkizun publikoaren ezagutza oso eta argiak ez duela inoiz ito behar gizarteak duen eskubidea bere organizazioen bidez bere burua lagun dezan.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Gauza hau bera ere salatu zioten Engelsek eta Marxek Inglaterrako langileriari alegia, Bretaina Handiako lan-onugarri asko aurkitzen zuela metropoliko proletargoa izatekin eta interesatzen zitzaiola Inglaterrako burgesiari laguntzea honen enpresa inperialistan.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Antzokian bertan ikus dezakegu banaera manikeista, gure kulturan erabat erroturik dagoen kolore-topikotasunak lagundurik: ate gorria (gaiztoena), ate zuria (zerutiar pertsonaiena), ate urdina (kristauena).

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Beharrezko dira gainera kristauen eskuetan, Biblia kristau-giroan irakurtzen lagunduko dien argi-bide batzuk.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0062 Gure asmoa ontzat eman dute: Donostiko euskaldunei Pazkoa bear bezela ospatu dezaten lagundu nai genieke.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Esango nuke pedagogi zentzu haundia eta aparteko sena behar dela gaurko euskaldungoa behar bezala tratatzeko (hizkuntza mailan ari naiz): alde batetik, euskalkiak estimatzen irakatsi behar zaio (norberarenetik hasita) eta gero euskara batuaren ildoan sartzen lagundu behar zaio, baina etenik eta traumarik gabe.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Mintza-praktikazko klasean aski du noizbehinka hitz bakarren batez laguntzea edota esaldia burutu ezinean dabilenari isilpeko bultzadatxoa eskaintzea.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Alor honetan dute beren egitekoa egoera diglosikoen ikerketek, giza taldeko kideen aldetik dagoen axolarik ezaren eta arbuioaren maila ulertzen laguntzen bait dute.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Honelako motibazio besterik ez duenak ez die jaramon handirik egiten bigarren hizkuntzako hiztunei eta bere helburuak notak lortzea, lanpostua hobetzea, lantegian maila handiagoa iristeko bigarren hizkuntzak nola lagunduko dion bakarrik hartuko du aintzakotzat.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Jainkoak lagun gaitzala!.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Benetan Ebanjelioak eta ezagutzeko beraien sorterria ezagutzeak asko laguntzen digu.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Eta, horrez gain, oinarri teorikoa kontutan izateak lagunduko gaitu azterketa hori ikuspegi kritiko eta autokritiko baten gainean finkatzen ere.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Horrekin esan nahi duguna, zera da: Euskal literaturaren irakurle inplizituak euskalduna izan behar baldin badu, nahitaez, hizkuntzaren, hots, euskararen muga estuak hautsi ditzake teatroaren ikusle inplizituak, eta hausten lagundu behar diogu, antzezpenaren interes, aberastasun eta kalitatearekin.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Beldur naiz, beraz, saio honek, besterik nahi bazuen ere, topiko batzuen konfirmazioa gehiago eragingo duela, haien berrikusketa baino (Lizardi eta besteren baten kasua salbu); hutsune batzuk areagotu egingo dituela, betetzen lagundu baino.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Nola lortu ahal du emakume batek idazteko denbora lortzen lagunduko dion gizonik?.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Hori bai, ez dut uste propio gizonezkoei laguntzeko asmoz.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Tomas jeneral izango zenak, egun haietan, diputatu liberal zen bere anai nagusiari laguntzen zion, une berean hango Militar Akademian Espartero ikasle zela.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Beste nondibait laguntzen ez badu, behintzat, ez dakidan federen batek...

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 - laborantzaren aurrerapena lagunduz: hor gehiago egin dezakegu.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Lacq-eko industria eta Pirene mendietako negu tokiak zinez lagundu ditu kontseilu jeneralak.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 11. Herri-zerbitzuak Ikasleak zerbitzurik garrantzitsuenak erabiltzen jakin beharko luke eta besteei erabiltzen laguntzeko gauza izan: postetxea: postetxea non dagoen esan eta galdetu; buzoia non dagoen esan eta galdetu; karta eta paketeen frankeoaz galdetu; seiluak erosi; posta-apartatuaz galdetu.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Baina, begi bistakoa denez, ezingo dute irakasle on baten sormena edo ikasleen arazoak diagnostikatu eta zailtasunak gainditzen laguntzeko duen trebetasuna ordezkatu.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Eragile nagusia ez bada ere, balentria extralinguistikoaren ospe honek asko lagundu du Euskal Herria herri diferentziatu bezala desagertuko litzatekeenaren usteak indar hartu izatean, baldin egun batez bere hizkuntza, euskara, gal baleza; hau da, herriaren eta hizkuntzaren baterako superbizipen historikoaren experientzia lehenalditik etorkizunera aldatzen da, eta experientzia historikoa postulatu funtzional bilakatzen: (...).

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0144 Euskararen errendizioaren aldekoak amorrazi egiten dira euskara azkenaldion egiten ari den aurrerapenarekin, eta min ematen die Eusko Gobernu Autonomoak herri-ondasunetako diruarekin instituzionalki haren sustapenari laguntzea.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Ia ez da kontua UZEI ofizialtzea edo ez ofizialtzea; UZEI gehiago sortzea edo ez sortzea: Gobernua eginkizun horretatik arras libre eta kanpora uztea da, olinpoan, neutral, ikuspegi eta joera guztiei lagunduz, h.d., normalizazioa ez egitea eta kito.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Baina gehienak saiatzen dira eritzia osatzen, bertsolari-sena berezkoa izan arren, badagoela laguntzerik, alegia.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Biziki eskertuko genuke gauzak zehazten eta osatzen lagun dezan orientazio oro, edonondik datorrela ere.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Demokrazia honek, lerratze prozesoa onartzen, laguntzen eta justifikatzen du.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Paneslabismoaren garaia zan ordukoa; eta errusitar Pogodine irakasleak Safarik laguntzea erabaki zuen.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Biena-Budapest-eko gobernuek ez zuten ahalik gutxiena baizik laguntzen.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Prokes-en hitzez esateko: aleman-kultura sendoki lagundua baldin bazan ere, Austriako gobernu guzien aldetik, txekotar kultura berekixa moldatu beharra zan, eta aberkideen eskuzabaltasunetik bizi zan hutsik.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Hiztun ederraren eginbide lehena, Platon-en arabera, izanen da beti, goiko bidetik doanaren laguntzea.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Obra baliosa eginen du lagunduz bereziki euskal antzerkia, lokarri hertsiak jarririk iparraldearekin.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Ezer esaten hasterako, aipa ditzagun HEMEN elkartearen helburuak 1979an sortua, projektu industrial batzuk burutzeko eta orobat bertako aurrezkia biltzeko asmoarekin, ekonomiari buruzko informazioa zabaltzen saiatzen da elkarte hau, eta baita ere Hegoaldekoekin harremanetan jartzen, elkarren artean industrian lehen urratsak ematen laguntzeko xedearekin Iparraldean.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Dakigunez, Herrikoa elkarteak 400 lanpostu berri sortzen lagundu edo parte hartu du azken hiru urte hauetan.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Eta bienbitartean edukazio lanean ari diren gizarte bitarteko guziei lagunduko die Estaduak, eta hori, jakina, hauziaz kargudun diren organismoek ezarri dituzten baldintza eta helburuak gordearaziaz.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Zenbait proposamen Eritzi defendagarria da edozein hizkuntza gutxiendun babestu eta lagundu behar dela.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Eremu urriko hizkuntza bat babestu, lagundu edota aldeko era batez diskriminatu behar bada ere, hizkuntza horrekiko zenbait neurri hartu behar dira, eta, guri dagokigunez, idazleen egoerarekiko neurriak, jakina.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Euskarak atzerrian euki ahal izango lukeen presentzia bitarteko guztietaz lagundu beharko litzatekeela uste dut, Euskadiren beraren promozioa adieraziko bait luke.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Metodoen alderdiak egokiak eta desegokiak; hobeto esan, honetarako edo horretarako egokiak eta desegokiak antzematen lagundu dezake galdekizun horrek.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0014 INOZENTZIO GAZTELUMENDI Gizon xume, atsegina eta inori laguntzeko beti prest, Inozentzio Gaztelumendi izan zen Santa Cecilia Abesbatzaren fundatzailea eta bere zuzendaria 1928tik 1955ra.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Museoen fundatzaile eta babes emaileak ifaramerikar unibersitateak diruz laguntzen dituztenak berak ditugu sarritan.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Mitxelenaren obra bera hobekiago konprenitzeko lagun dezakeela, alegia.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Gudaldiek zentzu zabal batean bederen lagundu egiten zieten olei (Th. Lefèvre).

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 Etxea nahiz borda berritu behar zelarik, zurak ekartzen laguntzen zuten hauzokoek.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Batxilergo Orokor honetan, Ekologia planteia daiteke gai desberdinen arteko ardatz integratzailetzat eta Fisika, Biologia, Natur Zientzien bidez, ikasleen ekologi ikuspegi hau garatzen eta sakontzen lagunduko duten gai eta alorrak egituratu.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 Haragia edo arraina jatea aukeratzen bada ere entsalada edo barazki egosiz lagunduta egin, eta ez arraultzez, esnez, laborez...

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 - bakoitzak pentsatu dohai pare bat (umore oneko izatea, laguntzeko prest egotea, beti adi egotea...); esan aldamenekoarei (edota idatzi papertxo batetan... edota keinuz antzeztu...).

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Eskolaurrean irakasleak galdera bat egiten dienean umeei, asko kostatzen zaie erantzun osoa ematea eta irakasleak lagundu behar die erantzuna sortzen: hau izango litzateke errepikatze lana.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 zaio ad. (klas.) Lagundu.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Poesia Arestirentzat herriari laguntzeko erreminta bat izango da.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Roljokoei egiantza ematen asko laguntzen dute.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Gure herriko dantza eta tradizioak mantentzea alperrikako lana izanen lizateke, istudio iraunkor batek lagunduko ez balio.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Gau batez Maiortuko (Orozko) baserri batetara joan ziren jentilak, erditze minak zituen jentil andre bati haurra izaten laguntzeko emakume bat nahi bait zuten.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Emakumea beraiekin joan eta erditzen lagundu zion jentil andreari.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 2.4.2. Helburuak Hizkuntz ikastaroan mimoak dezakeena:
- hizkuntz kode berri bat ikasten ari denaren tentsioa gutxitzen lagundu,
- hizkuntzaren irakaskuntza gaurkotu,
- ikasten ari den hizkuntzaren inguru kulturalean errotzen lagundu ikasleari,
- batzutan, egitura linguistikoen lorpena erraztu,
- ikasleari eragin parte harreraziz.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Adjetiboa izenari laguntzeko (9)lagundu: acompañar dagoen elementu bat da.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0063 Jesus dela gure indarra, une guztietan laguntzen digun sendotasuna, gure bizitzako edozein aldartetan, ez akitzen laguntzen digun janaria.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Ia 200 metrotako hegaldi luzea egin zuen, ezkerretara zegoen lur hareatsu batetan ez erortzen ahaleginduz; nekez irtengo baitzen handik, horrelakoetan jokalariek erabiltzen duten niblick goilare erakoaz lagundurik ere.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Golf Caddie. Makilak garraiatuz, golfeko ibilbidean zehar jokalaria laguntzen duen mutikoa.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Mantxa hauek fakula izeneko zona disdiratsu batzuz lagunduak agertzen dira.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0106 Ez baita, Lacan-en ustez, hitza soila inkonszientearen egituraz jabetzen lagunduko gaituen bakarra.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Ibilaldia musukitarraren soinuarekin lagundurik eta panderoarekin egiten zuten.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Neska-laguntzearekin ematen zitzaion amaiera jaiari, mutilak zegokion etxeko ateraino laguntzen zuen neska.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Gure biziera modernoak, azkar, aldakor, egunean mila herbestetzaren ekarle, haurren denbora-kontzientzia hori lortzen laguntzen du.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Guk lagundu egin dezakegu.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Haurtzaroko lagun gisa geure burua aurkeztuz, nagusi garen aldetikako geure logikabidea uzten dugu alde batera, eta bete-betean sartzen haurraren sortzapenaren jokoan, liluramena azkartzeko eta laguntzeko hain zuzen; lilurarik gabe olerki girorik ez bait dago.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Nekazaritza eta abelazkuntza asko lagundu zuen eta bultzada handia eman zion ere Komertzioari nazioarteko tratatuen bitartez; komunikabidee iar ere indar handia eman zien bideak zabalduz eta zeudenak berrituz.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 Zilar, brontze eta beste metalkien lanketan artista trebeak izan ziren, eta Ekialde gertu osoan burdina zabaltzen asko lagundu zuten.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 1973tik aurrera petrolioa industrializatutako estatuen aurkako arma bihurtuko zen, hauek Israelen aurkako borrokan laguntzeko modua.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0096 Jaunartze aldia. Elizaren erdia, eta zertxobait gehiago ere, agian, jaunartzera joan da, aldare herriratuaren oinaldera, non meza emailea eta kanpoko jantzizko gizonezko heldu bat, iadanik epistola aldetikako aldareko eserlekuan dagoena, ari dira jauna ematen, honi gizonezko adinezko goardapolbosdunak eta hari gizonezko eskezaleak bandejatxo banaz laguntzen dietela.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0020 . Beraz, irakurleria ezagutzeak ez du asko laguntzen, obra baten juzgatzerakoan eta esplikatzerakoan.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0074 Artearen funtziorik garrantzizkoenetariko bat, honetan datza: gizarte erlazioak argitaratzean, hori dela bide gizonari errealitatea moldaberritzen laguntzen diolarik.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0144 Bitarte horretan, asti libreak eta Alexander Cirici Pellicer irakasleak emandako Metodologia irakatsaldiak, urte askoren buruan bildurik nuen materiala ordenatzen lagundu didate, eta irakurleari sintesia bezala eskaini ahal izateko antolatzen.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0044 Honek bestalde lan-mota askotan laguntzen du.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Guk, aitzitik, gutxiespen sendimenduak lanjeroski landu eta babestu beharrean, haurren sormena goraipatzen dugu, arrakasta biltzen eta ahalmenez ongi jabetzen laguntzen ditugu.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Bizia laguntzen dugu, hitz batez, igotzen, garaitzen eta gailen irteten.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Ez-ahozko osagaian legoke problemaren askabidea; honek lagunduko lioke bertakoa ez den hiztunari jasotzen duen informazioa zer nolakoa den atzematen, eta baita programa baten aurkezle edo hiztunaren iritzia zein den jakiten ere.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Beraz, hizkuntzari horren estuki lotuta egotea baliozkoa bada ere, ikasgelako denbora hobeto emango genuke bideo edo audiozko testu idatzien zati laburragoak sakonago aztertzen pasatuko bagenu, UNITATEEN luzelaburra laukian esan bezala egokituz eta unitateok helburu linguistiko berezietarako erabiliz; gisa horretan ikasleei lagunduko diegu bai ulermen-estrategiak ikasten eta baita komunikaziorako hizkuntza eraginkor eta sinplea erabiltzen ere.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Behar den edozertan laguntzeko prest dauden aktoreak dira; gainera, lehen planorik eta soinurik ez dagoenez, ez da beharrezkoa izango oso aktore trebeak izatea ere.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Beste knidario batzuen antzera, Zooxantelak (dinoflagelatuak) dituzte eta ikusi da, eskeletoaren formazio hauen presentziarekin erraztu egiten dela C0ampsub3;Hsub2 eratzen laguntzen diotelako.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0069 Gaurko sensibilitateari begira erne, bide guziak erabili nahi ditugu otoitzari bere sentidua emateko: gure komunidadea gizonei beren ibilbidean laguntzeko, otoitz leku bihurtu; Otoitz era berriak sortu; Jainkoaren Hitza emateko egungo gizonaren hizkera moldea ikasi.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Bidariren bat galtzen bazen edo arriskuren batean aurkitzen, zakurra han joango zitzaion laguntzera.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0027 -TAKO mugagabez lagundurik darabilgu, generalki: .

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Baina, kooperatibek irekitako bide honi laguntzen ez bazaio, direnak indartuz eta berriak eraikitzeko oinarriak asentatuz, ondorio txarrak etorriko dira epe motzera.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 DIBUJOA eta ESKU-EKINTZAK: espazio ikuspegia aberasteko lan egokiak dira era honetakoak, era berean erabiltzen den hiztegia finkatzeko eta egoki erabiltzeko asko laguntzen dute.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Eta guzti horri lagundu egiten dio ongiegi antolatu gabe dauden gorputzen nahasmenduak, jarreren bortiztasunak, aurpegietan adierazten den afektibitatearen sinpletasunak.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Ez da lehen momentutik pintaketan hasten, baina dibujatzeko afizio haundia du eta arte landan sail asko jorratzera iritsiko da osabak laguntzen diolarik.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Erresuma hauen oinordetza jasotzera dator, bera bezala diren eta pentsatzen duten jendeez lagunduta.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Erraz eta zuzen zuzen ibiltzen laguntzen digu; bestela okerka eta zigzag eginaz joango ginateke.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Goian: Organismoaren beherakada larri batetan datza zahartze prozesua. Zelula eta ehunek berekasa birsortu eta birrosatzeko ahalmena galdu egiten dute pixkanaka eta arian arian gantzaki jalkinek, odol arteriak ixten lagunduz, odol zirkulapenari erasotzen diote.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Gai eta estilo musikal ezberdinen entzunaldiak egin, marrazkien, pinturen, irudien, diapositiben, ... bisualizazioa osatzeko, aberasteko eta laguntzeko.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 Helburuak:
- Irudimenari lagundu ideien ugaritasuna eta berezkotasuna gehituz eta, ondorioz, frantsesezko (euskarazko) hizketaldiak.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Nolanahi ere, adinetik aski aparte, taldeen arteko diferentzia, gustora zer egiten duten eta hobeki ikasten zerk laguntzen dien, hartan egoten da.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Horregatik, saiatu naiz tekniken azalpen arrazonatu koherente bat ematen, horrek irakurleari haiek gaitasun komunikatiboaren helburuarekin erlazionatzen eta bere irakaskuntz metodologian integratzen lagunduko dion esperantzatan.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Horregatik bada, beste iharduera-mota batzutan gehiago zentratuko naiz, horien bidez ikasleei beren entzutezko trebetasunak garatzen lagun bait diezaiekegu.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Bigarren, esanahi-mota konkretu batzurantz zuzentzen ditu eta honela beren entzute-iharduera egituratzen laguntzen die.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Azkenik, faktore psikologiko batzuk ikasgelan ikasleei trebetasun komunikatiboaz jabetzerakoan nola lagundu edo traba egin liezaiekeen kontsideratuko du.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Era berean, bihar irakasle izango den gaurko hezigaiaren autonomiari lagunduko dion guztia izango da bera gero bere ikasleen autonomizazioa eta sormena sustatzera bultzatuko duen jarreraren bermerik sendoena.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Bere xedea zera da, irakasle hauei irakurketaren egitekoari buruzko erabaki praktikoak hartzen laguntzea.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Erabakiok hartzen laguntzeko, hiru alderdi daude kontutan hartu beharrekoak.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Bigarrena, irakurketaren rola hizkuntza arrotzaren ikasleentzat: nola lagun dezake irakurketak hizkuntz ikaskuntzan?.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Programaren xedeak honako hauek dira:
1. Ikasleei testu bat ulertuz irakurtzeko estrategiak garatzen laguntzea (ad. parrafoaren gaia antzematea, irakurketa azkar eta iragarpenaren bidez).

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Ikasleei iragarpenak egiten laguntzeko, testua hiru zatitan banatzen da, eta bakoitza aparte lantzen, behean deskribatzen den bezala.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Azkenik, lan orokor batzu egiten dira, zeinak hiru sailak multzo bakar baten zati gisa ikusten laguntzen bait dute.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0056 Hendrike V, erregea ez zen mundu berria konprenitzeko kapaz, eta emazteak ez zion deus lagundu buru hertsi hura argitzen.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0149 Gotzaineriak ez zion lagundu eta kazetari katolikoek ere ez.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Vietnam-eko gerran ameriketarrek egin duten hobenik beltzena ez da agian Hegoko gobernamenduari laguntzea eta hainbeste jende hiltzea baizik eta napalm eta gainontzeko bonba-mota horiekin hango jende, animalia eta landareen ekilibrioa apurtuaz, erreaz, etorkizuna gaiztotzea.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0217 Askotan uste ohi denaren kontrara, dio Garaudyk, teknikazko aurrerapenak (automazioak, esaterako) lagundu besterik ez dio egiten autogestioari.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0010 Eta haurrei dagokienez, beroien egoera azpimarratzen du katekizatze prozesoak, bai bilakaeraren aldetik, bai bizigiroaren aldetik, umeen gisako giza nortasunaren heziera motelaren neurrira, beren kristau nortasuna esnatu eta hezten laguntzen ahaleginduz.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0020 Katekesi saioan gogoan izan behar ditugun beste alderdiak:
1. Ekintzak
* Bide, era eta teknika batzuk dira hauek, haurrari bi eratako joera bizitzen laguntzeko:
* Berri Onaren barneratzea, eta
* Berri Onaren adieraztea.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 Horretarako lagun diezaiegun, gehien gustatu zaizkien Jesusen alderdiei begiratzen; eta haietako bat beren eginkizun bezala hartzen.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 Abestiak ere lagunduko digu Jainkoarekin elkarraldi honetan.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Haiek, berriz, toki guztietan berri ona hotsegitera joan ziren eta Jaunak laguntzen zien, hitza egiaztatuz haiek egiten zituzten mirariekin (Mk 16,15-16.20).

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0095 * Espiritu Santuak lagunduko digu gure eginkizunean.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Gainera akordatu zuten kontsumitzailearen heziketak eroslearen eta saltzailearen arteko oreka berrezartzen lagundu beharko lukeela, kontsumitzaileen artean jarrera razionalagoa garatzen eta kontsumitzaileei beren problemen eta ekintza-posibilitateen kontzientzia ematen.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Gainera irakasleok erabaki zuten kontsumitzailearen heziketak kontsumoarekiko eta honen garrantzi sozialarekiko jarrera kritiko eta analitikoa garatzen lagundu beharko liekeela haur eta gazteei eta, berebat, horien kontzientzia eta erantzukizuna garatzen lagundu ingurugiroaren suntsiketa, zarrastelkeria energetikoa eta berritzen ez diren baliabide naturalen zarrastelkeria bezalako problema sozialen inguruan.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0118 Baina horrek ez dio ezer laguntzen, bere lana nola egin jakiteko.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0009 4. Andereñoak lagundu egiten die neskato batzuei koadroa horman esekitzen.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 Zer egin dezakete haurrek bazkaria prestatzen laguntzeko? (Mahaia jarri, haurtxoari baberoa lotu, basoa bete).

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0036 1 Pertsona batzu arropa erosten edo frogatzen ari dira, beste batzu biltegietan ari dira lanean eta lagundu egiten diete bezeroei nahi dutena hautatzen.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Hilero Tinak bere ama laguntzen zuen hiriko denda batera.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Ehuna nola dagoen egina haurrari ulertzen laguntzeko eta nola irazkiaren hariak bilbearen harien azpitik eta gainetik gurutzatzen diren, ehun zakar samar baten zatia erakutsiko diozue, sukaldeko trapu batena adibidez.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 - Lagundu nahi al didazu errepidea egiten, Erretxin? galdetu zion ahots tristez auzoari.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0103 Kritika honek gure erlijioa itxurazko herdoil orotik garbitu behar digu; alienaziozko modutan bizitzen ote dugun ikusten lagundu.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0106 - Ganbarak Napoleoni lagundu nahi ez badio oihukatzen du Luziano Bonapartek, enperadoreak bazter erazi dezala hura!.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 (Laguntzeko txanda etorriko zaie).

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Probetxuzkoa da haur nagusiei azaltzea nola erretzen duen suak, horrek lagundu egin bait diezaieke, urte gehiago dituztenean, suteak itzaltzen behar izanez gero.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Errotatxoaren funtzionamentuak lagundu egingo dio haizearen indarra ulertzen eta nola erabil litekeen ere bai.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Joko honek lagundu egingo die haurrei eguraldiak mesede edo kalte egin diezagukeela.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Eguzkia naiz: Landareei hazten laguntzen diet, baina kontuz... (erabat ihartu ere egiten ditut).

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Euria naiz: Landareei hazten laguntzen diet, baina kontuz... (lurretik atera ere egiten ditut).

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Burua galduta bezala dabilen gizarte honetan burubide jatorrez bizitzen lagun diezaguke Jesusen erakutsi horrek, eta dirua eta aginte-indarra oinarri hartuz ez, baizik eta argalen direnei begiratu eta lagunduz eraiki daitekeela egiazko giza giroan oinarritzen den gizartea.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0090 Politika nazionalistari ez zegoela inkondizionalki laguntzerik: hemen politika zeharo espainolista egiteko arrazoi bihurtu da....

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0090 Burgesia nazionalistari ez dagoela inkondizionalki laguntzerik, esaten zuen Leninek; eta, hemen, nazionalismoari ez inkondizionalki laguntzearren, inkondizionalki burgesiari lagundu zaio....

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Aberastasun bezainbat langileen explotazio eta Kolombiako leienda beltza sortzen lagundu zuten esmeralda meategi famatuak ere ez dira ahaztekoak.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0165 Arazo larri hau erabakitzekotan beharrezko da ez bakarrik produzio teknikak hobetzea, baizik nazio aurreratuenek lagun ditzaten uzta ugari bat izateko giroaren trabak dituztenak.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0036 Batzuek aipatzen dute, gaur egun praktika lagundu eta landu behar dela eskola barnean.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Ez morala egiteko, bainan beren gogoa purgatzeko parada emaiteko, eta ahalaz laguntzeko.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0063 Gauza ezaguna da BN-ko ekonomia, monopolio sistema batetan finkaturik zegoela: alde batetik, ikatz-burdin industriak eta oihalgintza industria; beste aldetik, itsasoan zedukan jaurgoak eta agintaritzak eraman-ekarri garraiotan ematen zioten nagusigoa; eta hirugarren, industria eta komertzioa laguntzen eta indartzen zituen Londres-ko finantza plaza.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Zure ordenadoreak badu monitore deritzon programa bat, abiatzen laguntzeko diseinatua izan dena.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Eskolatik kanpora gaur, industri-lantegietan eta ikerguetan egiten ari den saiaketak, oso lagunduko gaitu.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Ba da beti inguruan soinu-jotzaileren bat, eta batzutan musikari batzuek batera laguntzen dute alaitasun-giroa sortzen.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Bere laguntzaileekin, gazta jasoko duten gupelak garbitzen ditu, gainik gabeko esnea ontzi haunditara isurtzen du, gehigarri bat erasten gatzatzen laguntzeko, eta horrela gazura arin urtsuaren berezketa erraztutzen du.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0030 Ez dakigu beste zein eragilek lagun dezakean jasoera-fenomeno horretan.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Isatsa gidagailutzat erabiliaz, azkar ibili zen iguana uretan, ankekin laguntzen ibili beharrik gabe.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Ahateetan ere arrak dio laguntzen emeari habia egiten, baina emea xitatzen hasi bezain laster abandonatzen du beste ar bakartien gana biltzen delarik.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Emeak egin lezake lan hori baina baldin-eta inguru-giroak laguntzen badio soilki, eta hori faktore askoren baitan dagoenez, aurrez esan liteke noiz izanen diren kondizioak faboregarri, beroaldeko oihanetan bederen.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Beraz, jerarkiaren aitatasuna eta komunitatearen amatasuna ez dira elkarren etsai; aitzitik, elkarri laguntzen diote.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 Lurgintza legearen aurrean nor izatera iritxi baino lehen baserritarrei laguntzeko asmoz irekitako bulego bat zen eta ordurako, zenbait baserritako kontuak eramaten zituen.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 - Baserrien zuzendaritza eta jestio lana egiten lagundu.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0311 Erri xeari lagundu, aren neurrian jarri, ta... poliki poliki erakutsiaz joan.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Gaur normaltzat jotzen ditugun gauza asko eta asko iguingarri direla erakusten ez digun neurrian eta zer nolako gizarte berria nahi genuken garbiago ikusten laguntzen ez badigu, ez digu ezertarako balio kulturak.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Altuna adiskideak, ohi duen atsegintasunez, lagundu digu larruspeak zehar pinturak ikustera.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Era horretara, Ebanjelioaren legamiak mendeetan barna bere lana egin eta asko lagundu du, gizonek pertsonaren duintasuna sakonkiago ikus dezaten, gizonari gizartean erlijio-arazotan bortxarik egin behar ez zaiolako konbentzimendura heltzeraino (Ikus n. 12).

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Honela dio kontzilioak: Gainera, bidezko dirudi, kontzientziako arrazoinez harmarik hartu nahi ez dutenei legeak bide bat eman diezaien, beste tankera batetan herria laguntzeko prest baldin badaude behintzat: (Eliza egungo munduan, 79. zenb.).

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Ekintza honetan Kristorekin diharduena, gizadiarentzat bere burua hiltzea litzatekeen istilua aldentzen sakonki laguntzen ari da.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0344 Egia esateko, geroago irakurriko nuen beste lan teoriko, zerebralago eta argumentatibo askok, neri ez dit haiek aina lagundu.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Hala eta guztiz ere, denboraren %10-%15 terminologia teknikoa euskaraz eratzeko dauden baliabideak ezagutzera emateko hartzen da eta hitzaldi moduko saio hauek entzun ondoren zenbait ariketa analitiko lantzen dira, jasotako informazioaz jabetzen laguntzeko.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0150 Zarauzko komentuko artxiboaren zaindari bezala, prest egon ohi zen beti xehetasun-eske zetorkionari laguntzeko.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Honela, bada, bikoitza da Jazten 3. honen emaitza, batetik, elkartean lanean dihardugunon esperientzia papereratzen lagundu digulako, eta, bestetik, AEDren esperientziaz informazioa jaso nahi dukeena bertan aurkitu ahal izango duelako Arrasate Euskaldun Dezagunez oinarrizko informazioa.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Edonola ere, oinarriak non jarri ditugun eta zutabe nagusi zeintzuk dauzkagun jakin nahi duenari, ideiak argitzen lagunduko dio.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Eta zirkuito hauetan bereziki lagundu behar zaio euskaraz egiten den antzerkiari.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Izendapenak Madrilgo Kultura Ministeritzatik literatura sorketa bultzatzeko diru laguntzen epaimahairako ordezkaria izendatzea eskatu dute. J. M. Lekuona izendatu da.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0132 Zorte on berak lagundurik, J. Haritschelhar-ek eta E. Knô*r-ek bi aldetarik eskuratu zuten, garai bertsuan, olerkari ezezagun baten poesia izengabea, 1554ean Nafarroako Henrike III. aren jaiotzaren ohoretan idatzia eta beste mintzairetako olerki batzuen artean, Toulouse-n argitaratua, Bernard du Pocy delako batek: ikus, J. Haritschelhar, Une poésie basque du milieu du XVIe síecle, célébrant la naissance de Henri III de Navarre, Euskaltzaindia, Iker-2, 1983, 259-267.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0417 Tesia irakurri nuen egunean Bordeleko Unibertsitatean, Jacques Allíeresek aipatu zidan, gaskoin maileguen biltzeko egokitasuna; zoritxarrez elkarrengandik urrunxko ginen lan hori biek egiteko, zorionez, haren ikasle izana eta oraintxe lankide eta gaskoin erakasle den Salles-Loustau jaunak, mailegu batzuen segeretuak zulatzen lagundu nau, eta oroz gain beraien okzitano grafia berrian ipintzen.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0418 - Jean Salles Loustau Pabeko fakultatean, okzitano erakasle denak ehun baten bilatzen lagundu nau laurogeitamar bat, aitarik gabeko maileguak geratzen zaizkidalarik.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Azken buruan, eta ibili eskematiko bat egin ondoren, esan dezagun orain irakurleak eskuartean duen liburuak Andoaingo azken hamarkadetako bizitza begiesten duela, laburbilduma grafiko miresgarri batean eta informazio-euskarri bikain batez lagunduta irudi eta albistezko marko biziki iradokor bat ezarriz.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Horretan laguntzen dute noski Txuri-urdiñek inprimaketan egindako lan tekniko orbangabeak.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Esan nahi dut: azterbideak, metodoak balio du testuko zerbait aurkitzen laguntzen digun neurrian, eta zer hori aurkitu ondoren hasi behar dugu idazten.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 1979. urtean Decreto de Bilingûismo delakoan oinarrituta Ikastolen Titulartasun Ofizialeko Arautegia zehazten da, diru laguntzen normalizatzerako bide bat zabalduz.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0295 Oinazea zeruko urdinean murgildurik dago, distira urdin argiez lagundurik.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Jainkoaren grazia hauek oso mesedegarriak dira, fedea garbitzen laguntzen digutelako, gauza guztiak goi-ikuspegiz begiratzen irakasten digutelako.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Hona une horretan egin daitekeena:- ikasi dena eta berriz begiratu beharrean dagoena egiaztatu; - aurrez egin diren lanei buruzko informazioa eman elkarri, talde bakoitzak klase osoari bere emaitzen eta konklusioen berri emango diolarik; - aurkeztu eta landu diren elementuak aurrez landutakoetan itsatsi; - landu dena berrikusi, buruan hartzen laguntzeko; - hurrengo saioa prestatu, beharrezko baldin bada.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Hasieran, normala denez, irakasleak gidatu eta lagunduta egingo ditu.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0008 Ea, komunikabideak askotan ez bezala, ijitoei buruzko gure ikuspegia zabaltzen eta zuzentzen laguntzen digun. SEVE CALLEJA.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Honezaz gain, aditz forma hauek gainegitura narratiboaren fase ezberdinak mugatzen laguntzen dutela ikusi izan da.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0273 Gure ustez, hementxe dago euskal nobelaren sorrera argitzen eta ulertzen lagun dezakeen faktoretariko bat; eta baita sorrera honi bere karakterizazio-modu propioa ematen diona ere.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 f) Hizkuntz estatistika: Diziplina honek, espezialitateko hizkuntzen berezitasunak ikertzen eta, hitzen eta hizkien maiztasunaren bitartez lexiko jakin bat aztertzen lagunduko digu.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Eta on izango dugu, bestalde, bide-urratze horretan txostengileak berariaz azpimarratzen digun honako puntu hau ere ondo kontuan hartzea: euskara euskaldungoaren hizkuntza egoki eta erabiliagoa izateari lagunduko dion administrazio-hiztegia bultzatu behar da.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Mc. Gregor-entzat Y teoriak bakarrik laguntzen du gizataldea konpetentzia handia lortzera.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Eskumaldetik ezkerraldera begira, Nerbioi ibaiaren albo bi hauek izan zirenaren eta egun direnaren arteko bilakabide ezberdinak ulertzera laguntzeko zenbait gogoeta: XIX. mendearen erdialdera, alde hau nekazal gune txiki bat besterik ez zen, arrantzale portu bat zuelarik (Algorta).

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 Testu mailako antolatzaileak identifikatzen laguntzeko beste iharduketa pedagogiko batzuk prestatu genituen, hona hemen batzuk: (...).

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Ondorioz, dokumentu kantitateak serieak organigrama baten baitan antolatzen lagun gaitzake, handitik txikira.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Historia eta literatura administratiboek serie ezberdinen unitate kantitateen zehaztapenak fidagarriak direla konprobatzen laguntzen gaitu; bulegoen sorpena eta garapenari buruzko datuak, hauen desagerpenari edo bestetan gehitzeari buruzkoak, arduratzen zituen pertsonalari eta betetzen zuten gestioari buruzkoak, hauen lanaren legegintzari buruzkoak eta denboraren gestio-eskuliburuak bertan konprobatzen bait dira kopuruaren arabera (17) Gaztelako Kontseilurako Antonio Martinez Salazar eta Pedro Escolano de Arrietaren obrak klasikoak dira, biak Kontseiluaren funtzionari dira XVIII. mendean (gehiago ikasi behar ditugu).

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Ikusmolde eta kontzientzia horiei dagokienez egun mundu guztia bat baldin badator ere, beti ez da horrela gertatu; eta, dudarik gabe, atzeranzko begirada batek lagundu egingo digu egungo euskal errealitatean literatur adierazpenezko bi estilo desberdin horiek dauzkaten elkarrekiko loturak ulertzen.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Oso gutxitan irtengo ziren goizean lanera idi parea uztartu gabe, astoa ere edozertan laguntzeko prestatuko zutelarik.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Baita Gipuzkoako Magisteritza Eskola Unibertsitaria-ko ene ikasle batzuei, toponimoen sailkapenean lagundu didatelako, eta, denen gain, hainbat urtetan materiale hauek ordenatzen eta txukuntzen ahalegindu den Maria Luisa Etxebarria andere trebe eta arretatsuari.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Baita Gipuzkoako Magisteritza Eskola Unibertsitaria-ko ene ikasle batzuei, toponimoen sailkapenean lagundu didatelako, eta, denen gain, hainbat urtetan materiale hauek ordenatzen eta txukuntzen ahalegindu den Maria Luisa Etxebarria andere trebe eta arretatsuari.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0489 B. du ad. (1545). Ipar. (G. er.). Helerazi C. zaio ad. (1545). Batez ere ipar. Premia, arrisku edo estuasun larriren batean dagoenari lagundu.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 heltura iz. (1894). Zub. Helpidea. heldu, larrialdian lagundu.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Irakurketak asko lagun dezake idazmenaren lantzean, estua bait da bi trebetasunen arteko erlazioa.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Antza denez, irakurtzeak lagundu egiten dio idazleari, ibilbidea eskainiz: testu-mota, testuaren antolaketa, ideien garapena, kohesio-formak, parrafoen antolaketa....

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Irakurmenak bi modutan lagun diezaioke idazmenari: 1. Edukia transferituz. 2. Testua eraikitzeko behar diren gaitasunak transferituz (testuaren antolaketa, parrafoen antolaketa, esaldiak lotzea...).

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Kasu hauetan irakurmenak honako bi puntu hauetan laguntzen digu erantzuna idazten: batetik, edukia idazteko estimulu izanez eta, bestetik, irakurlea eta irakurle eta idazlearen arteko harremana nolakoa den erakutsiz.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Honek hala esan zuen oiu aundiz: kanpai madarikatu horrek lagundu dik; baino baraurik; arrapatzen auten egunean, ik ordainduko didak.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0109 Aintzakotzat hartzen dela esan nahi du; eta lagundu egin behar digu, geure egiaren eta Jainkoaren egiaren aurrean jartzen.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0109 Seguraski, bidean aurrera egiten lagunduko digun eragin baten beharra daukagu, biziaren agintzaria dela ikusten duguna, bizi bihurtzera eraman gaitzan.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0116 - Gaztediaren Biltzar Europearrak sorturiko nazioarteko estatuen bitartez aurkezturiko Au-Pairren eginkizun batzuk izendatutako dizkitzuegu: - Au-pair dagoen pertsonak lagundu behar du (baita haurrak zaindu ere).

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0190 J. J. D. Heinichen-en eritzia ere honako hau da: Baxu jarraia ez da Praeluditan bezala libre garatzeko sortua izan; kontzertu-ahotsei laguntzeko baizik.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Ofizio horretan iraun zuen bitartean ahaleginak egin zituen tornura hurbiltzen ziren eskekoei laguntzen, jateko zerbait emanez etab., nahiz eta frankotan berari zegokionetik eman behar.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Kanpokoei ere, zorigaitzen bat suertatzen zitzaienean adibidez, etxea erre edo laguntzen saiatzen zen.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0001 Eta Mariak lagundurik, betiko bizitza horren antsiz, Elizak bere maitasun-lana egingo du.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0060 Otoitz Apostolutzaren asmoa: Kristauek gero eta testigantza argiagoa eman dezaten, behartsuei lagunduz eta Ebanjelioaren espirituan pobretasunari itsatsiz.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Eskerrak, baita ere, ondorengo argazkiotan erretrataturiko pertsona asko zein diren ezagutzen lagundu diguten informatzaileen zerrenda luzeari; liburu honen beraren atariko orrialdeetan ematen dugu horien izen-lerroa.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Pasa ditzagun horietako batzuk mobiolatik, entziklopedietako kronologiaz lagunduta: 1961 Lumumba, Kongoko mugimendu nazionalistaren aitzindaria hil egiten dute (Otsailean).

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Jaso dugu hemen Federico Silva herrilanetako ministrariak egindako bisita (1968ko Irailean), Errepideetako zuzendari orokor Areitio Jn.ak lagunduta (hauei atenditu zienak Obra horretako injineru desberdinak izan ziren, hots, Orbegozo, Iartza, Petit, Ruiz Feliú, De los Mozos, Delgado eta Guijo Jn.ak); eta jaso dugu, orobat, 1969ko-IX-11ko inspekzio berria ere, zeinaren ondoren obra eta berdin autopistako lanak ere, Francok bisitatu bait zituen (1969-IX-19an).

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0126 - Aktibo finkoa erosteko edota enpresaren beste iharduera batzuk finantzatzeko politikak finkatzen lagunduko duelako.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Horretarako, haragia pikatu egiten da bolatxoak moldatu arte eta gero espeziekin atondu; adituek diotenez, horrelako albondigak halako ardo berezi batekin lagunduz gero, boccata cardinale duzue mahai gainean.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0136 - Guda honek, zuk idazten lagundutako Santakruz-en historia gogora ekarriko zizun, ba, sarritan.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Programak ustiatzen laguntzeko argazkiak erabil daitezke.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Liseriketari dagokiona edo liseriketan laguntzen duena.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Larrialditako lehen laguntzetarako klasera nindoala uste nuen nik, baina errepideko salbamenduaz emandako hitzaldi aspergarria zen hura.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Ondorioz, kolapsoa izandakoari laguntzeko klasera joan ondoren joan aurretik baino gaitasun gutxiago ikusten nion neure buruari.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Beren izenez dei egingo diezu horrela eta beraiei ere ikaskideen izenak ezagutzen lagunduko die.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Izenak erabilita adiskidetasunari gehiago lagunduko zaio titulu formalak erabilita baino.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 Gela barnean eraldatu den erleak gela ixten dion operkulu edo estalkia zulatzen du eta gelatik irteten denean, sarritan bere lagunek lagunduta, hegalak zabaltzen ditu, gorputza garbitu eta besteek dakarkioten janaz elikatu.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0080 Eta batak zerbait egin nahi izaten zuenean, besteak lagundu egin behar izaten zion.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0047 Zenbatero egiten dira zentsu hauek? Zer urtetan egin zen Euskal Autonomi elkarteko azken zentsua? Nola lagun dezakegu guk?.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 (*)Nere eskerrik beroena obra hau osotzera lagundu didaten autore guztiei, baita Derioko Euskal Bibliotekari, Eusko Ikaskuntzari eta bilduma honen zuzendari den Joxemartin Apalategiri. Laburdurari buruz bereiztu egin ditut etnoantropologia arloko argitarapenak eta orokorrak. Jon Bilbok Eusko Bibliographia-n laburdura erabiltzen duen kasuetan berridatzi egin dut eritziak bateratzeko.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Optikak asko mejoratu du bere teknika, miope, astronomo eta laborategiko ikerlariei hainbeste lagundu zien handipeneko lenteekin, urrutiko irudiak hurbilagotzen eta mikrokosmoak handitzen lagunduz.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Begien bistan dagoen gauza da horma irudi multzoak ez direla askorik urruntzen xaflak erakusten duenetik, baina ez du laguntzen irudi multzoak Lehen ala Goi Magdalen aldikotzat datatzeko.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Santimamiñeri dagokionez, dataziorako dagoen zailtasuna ez da Ekainerako dagoena baino txikiagokoa, zeren haitzulo horretako aztarnategian, eta inguruko beste zenbaitetan, aurkitu diren irudizko apainduradun objektuek ez bait dute laguntzen datazioa zehazteko.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Isturitzeko aztarnategiak ere ez du zailtasun hori gainditzeko laguntzarik ematen, nahiz eta irudizko apaindura duten objetuetan aberatsa izan oso haitzulo hori, jakina den bezala; agian lagundu ordez, nekeztu egiten du, gainera, irtenbidea, zeren bertako Goi Magdalen aldiko materiale eskastasuna harrigarria bait da Euskal Herriko aldi bereko ugaltasunarekin.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Beharbada, aldi horretako Isturitzeko obrek erakusten duten marra soilasunerako eta adierazkortasunerako joerak lagundu lezake, agian, zertxobait; kasu bakanen batek, bi zaldi protomo seriez apainduta dagoen ziriak, onargarri eta esanguratsutzat eman litekeen antza bait dute Altxerriko V multzoko zaldi protomoarekin, bultza lezake saindutegi honetako irudi bakanen bat Goi Magdalen aldikotzat ematera, baina grabalarien tailerra paralelismo horretatik kanpora geratuko litzateke, hala ere.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Udalerriaren hegoaldeko klima-baldintzek mahatsondoaren laborea laguntzen dute, artoarena hain mesedetua ez den bitartean.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Bere ondorengoek ere lagundu zuten lanetan.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Intsektuek eragiten dituzten bibrazio desberdinak, askotan erraztu egiten dute sexuen arteko elkarketa edo lurraldea markatzen laguntzen.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Artelatza, silizikola, gure zonaldean bakan agertzen da, kostaldean eta Ebrotik hurbil dagoen sakan batetan, artea laguntzen.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0081 Azken mendea, haritzaren (oidium) eta gaztainondoaren (tinta) izurri kriptogamikoekin bukatu zen, zeinak, euskal basoen hondamena borobiltzen lagunduko zuten.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Aipatu dugun lehendabiziko ardatzak, Anelido (zizareak) eta Artropodoen (intsektuak) lakainketa tipikoa laguntzen duen bitartean, bigarrenak, berriz, Molusku taldeari dinamismo haundi bat ezartzen dio, zeinak, barrunbe baten inguruko organoen antolaketa nahasi baten garapenera daramakien, horrela, kono itxurako konplexua osatuz (konplexu paleobiszerala) eta harrezkeroztik Zefalopodoen (txipiroiak, xibiak, olagarroak) itxuraraino nahaspilatuko denaren arte.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Urdaila, zelularteko liseriketa laguntzen duen udare itxurako boltsa baten gisa indibidualizatzen da.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Ariketa hau, sifoiek harea baztertzeko zuzen dezaketen ur-isurgaiaz eta oinak egiten dituen haitzurdurarako mugimenduez lagundua egon ohi da.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Eta horrela, marea laguntzen dute bere goraldian eta beheraldian.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 3.- Egoera latza, egoera honen aintzinean, hots, Euskalduntze eta Alfabetatzearen aurrean Instituzioek, eta azken hauek sostengatzen dituzten alderdiek lagundu beharrean, inoiz baino eraso, oztopo, traba eta azpijoko gehiago burutu dituztelakoz: AEK Nafarroan subentziorik gabe utziz Dekreto Foralaren bidez, HABEren ebazpena are eta zitalago bilakatuz, Korrikaren kontrako frente anti-euskaltzalea PSOE-PNV-UPN-EA eta EEren eskutik etab., etab....

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Ohartzen gainerat, burjes bideetatik begiratu beharra dagoela ziotenean eta diotenean euskaldunaz ari direla; onartuz eta lagunduz, naski, erdaldunaren helburuak, nahiz aunitzez indartsu eta besterenagarriagoak izan?.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Bitartean, gure herrian gertatzen dituzten besteak beste, berek lagundurik mukurrurainoko erdara sartzeak ikusi eta pairatuz gero, badakusagu, bai, nola ahalmenik gabeko izkuntza burjesa.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Are gutxiago, Ahaldundien filosofia baserritarrei laguntzea bada eta gauza jakina izanik gainera, Epaitegietako salneurriek edo akordioren bitartekoek, kasu gehienetan, diru mordoxka suposatzen dutela.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Garbituriko lurraldeetan, eskuz edo zur-zati batekin lagunduz eginiko zuloetan, hazia botatzen zen eta hurrengo hilabeteetan, uztaren bila joango ziren.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0050 Ekialdian bizi diren kristauak helka ari zaizkie Mendebaldekoei gurutzada berriak antola ditzaten eta eurei laguntzera joan daitezen.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Ikuspuntu honi jarraiki, test bat ikastaldeari kanpotik datorkion inposizio beharrezkoa baino ezatsegin bat litzateke: ereduak finkatzen laguntzen du, baina klaseko denbora kentzen.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0071 Honek emaitzak fidagarriak izan daitezen laguntzen du eta, beraz, bidezkoak.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 Beldur hau deusezteko egiten ditugun gauza batzu, ikasgela barruko prestaketan zehar, honako hauek dira: 1. Egin behar dituzten galderak praktikatzen eta entzun ditzaketen zenbait erantzun aldez aurretik ulertzen lagundu ikasleei.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 3. Elkarrizketa kontrolatzen lagunduko dieten esapide eta estrategiez hornitu.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 5. Talde-lan gisa, esaera eta hitz baliagarriak jorratu, hala nola:

Txartel
Transbordo
Expreso
Ez naiz hemengoa, lagunduko al didazu?
Galduta nago
.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 Ulertzen lagundu ikasleei.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 2. Lagundu ikasleei bildutako txisteak aztertzen.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 4. Irakasleak lagundu egingo die ikasleei txisteak nori kontatu aurkitzerakoan.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Oihan ustiakuntzen planifikazio txarrak eta baliapide naturalen aprobetxamendu txarrak, bertoko basoen (artea, haritza, gaztainondoa, lizarra) atzerakuntza ekarri du, gizakiaren eskuak lagundutako kanpoko espezien zabalkundeak eraginik (batez ere Insignis Pinuarenak eta Eukaliptuarenak), epe laburrera errentagarriagoak direlako.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Izan ere, testuak beretzat zaila gertatzen den hizkuntza badakar, hau izango litzateke testutik nahi duena ateratzen lagunduko dion bide bakarra.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Atazek ikasleari helburu bat ematen diote eta, ikaslearen hizkuntza egokia izanik, estiloa praktikatzen eta garatzen laguntzen diote.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Honek irakasleari ariketak hautatu eta aldatzen lagunduko dio, edo bere ariketak moldatzen, testuliburu nahiz benetako materialaz baliatuz.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 2. Esaldiak aztertzea eta ulerkuntzan laguntzea.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Ikasleari ideiak antolatzen eta liburu batetik zer nolako informazioa jaso nahi duen zehazten ere laguntzen dio, honela, ondorengo irakurketari etekin handiagoa atereaz.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Hodjas-ek, mezkita barrutiko biltzar antzeko batez laguntzen die.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Mezularia
Osagilea
Kale-garbitzailea
Urkatzailea
Bisir haundiaren eskupeko banatzailea
Sukaldelariak eta kafelaria
Gudaloztearen buruzagi
Jenizaroen Aga
Bisir haundia
Soliman zahartzaroan, bi gerlariek lagunduz
.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Estazio desberdinetatik, eta egunean zenbait bider, ekaitza ebitatzen edo neurriak hartzen laguntzen dituzten nabigaziorako abisuak igortzen dira dagozkien iragarpenekin.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Haurgaltzea, orduan, nobelaren funtsezko gai bihurtu da (ez arazoa nobelaren hasieran agertzen delako bakarrik, noski, baina horrek ere lagundu egiten du, dudarik gabe).

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Eta horrexen arabera jokatuko du, hots: parrokian mezatan lagunduko du, gainerako apaizgaiekin ibiliko da, eguneroko bizimodu normalean zein apaizgaiei bereziki dagozkien ekintzetan (Saturraranera doa gogarteak egitera, hondartzara goizeko lehen orduetan joango da soilik...), famili harremanetan ere apaizgaitasuna nabari zaio (Yossuneren ezkontzan gainerakoak baino lehenago joango da etxera, ospakizuna amaiturik, gainerakoa mundutar arruntentzat utzi behar dela-eta...).

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Kapitulu honetako deskribapenek, zure aldez aurretiko jarrerak zeintzu diren aztertzen laguntzeko asmoa dute.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Garrantzitsua da hizkuntzaren izaeraz nolabait ohartzea, honek hizkuntza menderatzen lagunduko bait dizu.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Hizkuntza kreatiboa dela onartzeak, zeregina desafio gisa planteatzen lagunduko dizu, ikuspegi zabal batez.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 Adibidez, espainierazko asistir ez da ingelesezkoto assist (lagundu), to attend baizik.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 Ohiturismoaren zama nabaria da Guiard-en obran, eta González de Durana-k haren arraza lehenereduak ortodoxia abertzaleari mugatzen ahalegin guztiak egiten baditu ere, pintoreak Sabino Aranarekin izan zituen harremanak azaltzen dituzten bere liburuaren orrialdeek berek laguntzen digute ulertzen zergatik zuen horren gogoko bere herriko tipo etnikoa eta betiko ohiturak irudiztatzea.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Guzti honek, gero eta konplexuago izango diren helburuen lorpen-eskakizun maila altuagotzen lagunduko digu.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 * Aukerazkoak. Laguntzaile bezala, beraiek ere menderatzen duten aukerazko bat (saskibaloia, futboltxoa, xakea...) aurrera eramaten laguntzen dute.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 Liburuska hauen zeregina zure ikasbidea aurrera eroatea eta laguntzea da, ez besterik.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0013 Laguntzen baino kentzen seguruago etorriko jakuz dinoe.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Ezin badu, hor daude psikologoak laguntzeko.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Orain jatetxe ederretan jaten dut, esertzeko ere laguntzera datozkizun horietan, baina benetan diotsut, ez dudala inoiz zuk bezain ondo prestaturiko txipiroirik jan.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Giharre-hodi honek zelomaren presioarekin batera, eskeleto hidrostatikoa osatzen du, animalia beronen desplazamenduetan laguntzeko balio duena.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Baina, orain berdin zaio: otoitzari esker, bere goi giroan berriro sartu eta, bere buruarekin ahazturik, guztiz emankor biziko da: Toulousen edota Parisen, Mont de Marsanen eta Baionan, berdin saiatuko da denbora alferrik ez galtzen; edozein aldetako errefuxiatuei laguntzen; Frantziako biblioteketan Euskal Herriko folkloreari buruzko bilaketak egiten;(...).

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0267 Haurra, BERE BABESAZ lagundurik:.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 EGAEFi buruz argitaratutako azken txostenean aipatzen diren elkarte-egitarauak hauek dira: Star (telekomunikazioen zerbitzu aurreratuak Elkartearen eskualde desfaboratuetara helerazteko), Valoren (tokiko energi ahalmenak hobeki ustiatzeko), Resider eta Renaval (siderurgiaren eta ontzigintzaren berregituraketek jotako lurraldeen ekonomi birmoldaketari laguntzeko), Stride eta Envireg (ikerketa eta garapen teknologikoko politika eta ingurugiroko politika koordinatzeko).

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 Egitasmo edo ekintza hauek eskualde bakoitzaren garabide berekiak zein diren bilatzen, bertako enpresa txiki eta ertainei sorosten, edota EGAEFen eskusartzeen egitarautze, prestatze tekniko eta aplikazioko lanetatik eratorritako gastuen finantzapenean laguntzen ahalegintzen dira.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Estatuen laguntzen kontrolean.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Haiei laguntzera etortzen den espedizio-andanan ez dira falta, bestalde, Sertorius-en lerroetan militarki heziak zirenak (55).

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0065 Zenbait joko, aulki edo orrik konpartitzen duten zenbait atributuren azterketak terminoa egoki erabiltzen laguntzen badigu ere, ez dago klasearen kide guztiei eta haiei bakarrik aldiberean aplika dakiekeen ezaugarri-talderik.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Horrek hutsegite-sentimendua gertatu zenean hain zorrotza izatearen zergatia azaltzen laguntzen du.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0343 Beldurrak, gaitzespenak, axolarik ezak edota arbuiaketak, ez digute horiek batere lagunduko ebanjelizatzerako egiazko bideak gaurregun aurkitzen, baizik eta eramanpen haundiko elkarrizketa argitsuak.

1031. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0088 - Nere aizpak lagunduta, erdi hilik, atera ninduten mamu gaiztoaren atzapar artetik.

1032. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Eta Aitor pozik, zamaua ziskuan sartu ta bildotsa bere-bereak biak trailan artu ta etxerantz abiatu zan zoli-zoli, Serante osteko aldatz-behera makiltxoak asko lagundurik.

1033. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0298 KARTZE - Nik bai, eta hori egiten ez zaitzaket lagunt.

1034. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0308 - Zure borondate ona ikusirik... ni laguntzeko prest nadukazu beti....

1035. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0598 - (Tarte bat) Ez didazu inoiz lagundu nahi izan.

1036. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Bi gizonen antz-irudia artu bear izan diat erri ontan, iri laguntzearren.

1037. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 MAITAGARRI - (Jeikitzen laguntzen dion bitartean).

1038. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0151 Iparrag.- Itxasoa bai, baña mariñelik ez... (Guadalupe bijoa ta Iparragirrek lagundu bezaio ateraño).

1039. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0100 Arantxa - Nik laguntzen diot sukalde ta etxeko lanetan.

1040. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 BIKARIOA - Nik? jan eta lo gutxitxo, baiñan ibilli? gelditutzeke; bat ikusi, besteari entzun, familiak lagundu ta malkoak txukatuaz.

1041. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0041 (Kamarak lagunduko dio bidean) (Axarik atakan ikusi duanean onela dio bere kolkorako: AXARI. Arrera ona egin bearko diot eta aurpegi alaia ipiñi.

1042. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0075 Bakoitza oroi bedi
bere gurasuan,
lanean lertu dana
bizitza osuan,
denari lagundutzen
etxe ta auzuan;
zartzaroa bear du
era erosuan,
antxe atseden dezan
etxeko gozuan.

1043. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0144 Xinistu ez gerala
galduko sekula,
Jesus gurutzekoa
zaindari degula;
badakigu guztion
artzai daukagula,
une larri guzitan
lagun dezaigula.

1044. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Irakasleaz gañera, Ikerék bidea ondo zekian mutil sendo bizardunak, lagundu digu.

1045. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Berak zeramakien bidetxiurretik ez ateratzeko esan zigun, eta eziñean zebiltzenei laguntzeko, alegia.

1046. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Beste batzueri, lagundu egin behar izan zitzaien, bide arrixkutsuetan sartu ziralako.

1047. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Elkarri laguntzen genion, goruntz bultzaka.

1048. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0060 Apaizak, gaixoen kopeta eta eskuak gantzutuz orrela esaten du: Oliadura Santu honen bidez eta bere erruki haundiari esker, lagun zaitzala Jaunak Espiritu Santuaren graziaz.

1049. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 ENTZUN ONDO! Zuk zure esku eta zure adimenez egin zezazkezu ainbat gauza besteak maitatu eta laguntzeko, maitasun orren berri agertzeko, alegia.

1050. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 Bururatu bada bestei laguntzeko, zure adimen eta eskuz egin dezazkezun gauza oietako bat.

1051. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0051 - Mundu au eregitean zeuri lagundu ta zeu salbatzeko bere Seme Jesukristo bidali zizunak....

1052. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Lurralde batekoak, bestekori, laguntzeko.

1053. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0065 Espiritu onek, santu izaten laguntzen gaitu, Josu-kin bizi izaten.

1054. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Gibelak eta beazunak urdaillari, janariak txegosten lagundu egiten diote.

1055. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 Horretarako, Jesus beti daukagu geurekin; berak laguntzen digu egite txarrez konturatzen, damutasun gurari bat sortzen du gure barruan, eta Jainkoari eta besteei barkamena eskatzera eramaten gaitu.

1056. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 Eskerrak eman diezazkiogun Jesusi, gurekin hain ona delako eta damutasuna eta barkamena lortzen laguntzen digulako: Eskerrak, Jesus! Zeozer txarki egiten dugunean, Zeuk kontura erazten diguzu; eta Zeuk laguntzen diguzu berriro zeure lagunak izaten, gure zeruko Aitaren eta iraindu ditugun beste guztien lagun izaten.

1057. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 2. Jesusek lagunduta, neure Aitari barkatzeko eskatzera noa.

1058. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 Eta, lan eta lan dabiltzanean eta irakasleak esaten duenari adi-adi gaudenean? Orduan denok egoten gara askoz pozago; geuk lan eginaz, beste batzuei ere lan egiten laguntzen diegu, giro egoki bat sortzen dugulako.

1059. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 5. Gau batez atera zituen Moisesek Ejiptotik, Jainkoak lagunduta.

1060. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 z) Galdera aueri erantzungo diezue: - Nola gu gaur egon gindezke gertu BESTEEI LAGUNTZEKO...?.

1061. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 Ikasten eta ezitzen ere lagundu egin bear diegu besteai, beartsuenai batez ere, naiz-ta berak beste aberri edo enda batekoak izan.

1062. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 - Jaungoikoaren seme-alaba bezela bizitzen lagundu bear diogu elkarri gure itzez, eta, batez ere, gure bizitzako erakutsi onez.

1063. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Gorputzeko osasuna zaintzen laguntzen digu (dausku) sendagilleak.

1064. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Erlijioaren irakatsiak eta kristauen bizitzak ongi elkartzeko laguntzeko da apaiza.

1065. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0070 - Eman neri esaten da, laztana - laguntzen dio ama Idoiak lkertxori.

1066. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0070 Ekarri esan, lagundu nai dio Mirenek ere.

1067. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0084 Andre sorgin onetaz kondaira asko daude: Batzutan emakume gaizto eta zitala agertzen ba dute ere, geienetan sorgin on eta maitagarria izan da, gizakiari beti laguntzeko prest.

1068. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0084 Neskatilla oso langillea eta zintzoa zan, etxeko lanak egiten asko laguntzen zien gurasoei.

1069. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0077 Gizonak kartzelan daude
beren erriagatik
Jainkoak bearko lagundu
guk aztu bai ditugu;
Maitasun itzak nai nituzke esan,
bañan gaur ezin det,
gure bide galduak
kalte au ekarri dit.

1070. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0010 Jesusek, gizonen artean artu duen bizimoduarekin, Jainkoa historian egiten ari dena ulertzen laguntzen du, eta gizonak eman bear duen erantzuna nola eman erakusten du.

1071. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Kristauok, geuron izakeratik, pakea egiteko geien lagundu dezaketen baliakizun moralak eta indar espiritualak ekar dezazkegu eta ekarri bear ditugu.

1072. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Katolikoek, bakoitzak politikan duen bere tokitik, legezko desberdintasunen gaiñetik, bata besteagana urbiltzeko, elkarrizketatzeko eta elkarri laguntzeko lanabes izaten aalegindu bitez, eta denok familia bakar batean eta gorputz batean batzen gaituen espiritu eta eliz elkartasuna zaitzen bereiziki ardura bitez (Espaiñiako gotzai biltzarreko batzordeak, 1982ko auteskundeetarako).

1073. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0021 Baiñan, baditu oiñak, Eliza eramaten bait dute; eta eskuak, beartsuei laguntzen bait die; eta begiak, beartsua an dagoela somatzen bait du oiekin: Doatsua beartsu eta baztertuaren ardura duena.

1074. 1969-1990 gipuzkera poesia karmel 1988 0106 6. Goi-oietatik orain
Ez, arren!, aaztu gu...
Euzkadi`ri begira
Mindari zakigu.
Euskaldunak izaten
Guri gaur lagundu...
Ez dedintzat Aberri,
Bein ere lizundu
.
Etxebarria 1988 - 7 - 19.

1075. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Neskatxa bati lagundu gabea naiz nere bizitzan, baña zure oroipena aspalditik neukan nere barruan.

1076. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 - Zergaitik erakarri nauzu, bada, gizon oni lagun dezaiodan?.

1077. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0161 Ala sinismenak lagundu egin al dizu bein baño geiagotan, zure errikoitasunari eusten, errikoitasun onen ondorenak eramaten, zure errikoitasuna sakontzen?.

1078. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Aita bakarrik geratzen zan lanerako, eta aiek borondatez etortzen ziran laguntzera.

1079. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Baña Dardarrek karraxia entzun zuen; eta aballa bizian, igesi joan bearrean, laguntzera joan zitzaion.

1080. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Imagiña santa ikusi zutenean pozez eta atseguiñez beterik eraman zuten Elizara, emen belaunikatu ziran guztiak, eta eskeñi Jesusen Amari, baldin laguntzen bazien erria esitzera zetoztenen garaitzan, eguingo ziotela otsaundiko pesta, bezperan barurtuaz.

1081. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Irurogei ta bederatzi egunez peleatu ziran portizki, ogei ta amasei milla oñezko, lau milla zaldisko, asko sutumpa beldurgarri eta ontzidi aundiaren kontra, erri barruan zazpireun soldadu besterik ez bazegoan ere, baño lagundu zien bertako guison errutsuak eta emakume pizkorrak.

1082. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0093 Ala, urrengo goizean esan diet mutillai, eta aietako bat, nere errikoa, Juan Elustondo, gaur Ernani`n bizi dana, or bereala prestatu zait, onela esanaz: - Iñaki, gaur gabean, nai badek, nik lagunduko diat txerri oiek ekartzen.

1083. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0019 Garaileak, burruka eskeñi dioten kristau dotriñan erakutsiari jarraituaz, ondatua lagundu bearrean, oinperatu egiten dute.

1084. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Batek eman eta besteak edan-erazi; danak kalte egiteko eta iñor gutxi laguntzeko.

1085. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Kaxildak emengo mutilleri otordua ipiñi eta etxeko lanak egiten etxeko andreari laguntu.

1086. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0090 Jainko dauka erdian, ez da kolokatuko, argi-xintarekin Jainkoak du lagunduko.

1087. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 lgandea etorri zanean, an azaldu uan, Antoni ta etxeko alabei lagunduz, bere arrebak zizkin ta.

1088. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Etxeko semea balitz bezela zebilleken Txori, bear zanean lagunduz, batez ere puska astunak ziranean.

1089. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0087 ltz bi egingo zizkin laguntzen zion zaindariarekin eta ez uan sendagille au geiago etorriko.

1090. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Nik ere lagunduko nien; kontuz ordea, ta noizean bein balazta egiñaz.

1091. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Iges egiten lagun zezaiola eskatu zioten ontzikariari.

1092. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 Biak musuka ari zirala arrapatu zituan, ontzi artara lagundu zioten bi mariñelekin itxia izan zan tokitik, orduantxe iaretutako Dorotty Borrel neskatillak.

1093. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Zer-gerta-ere, Donosti'koari udaldian laguntzeko onera etorria.

1094. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Eta orain kapela galtzeak bultzatzen nau auzi au argitzeko zuei laguntzera, kapela galdu ez ba'nu ez bait nuan zuekin topo-egingo, eta, auzia itxirik zegoalakoan, pake gozoan geldituko bait nintzan.

1095. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0129 Zer enkargu nuan jakin zutenean, denak mugitu ziran laguntzera.

1096. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 - Joxe Mari, nai badezu beiñepein, etxeraiño lagunduko dizut, bakarrik eramateko zama aundiegia artu dezu-ta.

1097. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0017 Baiña nik badaukat itxaropena, gure guraso ta senideak guri laguntzen digutela zeru goitik, gero alkarrekin bildu gaitezen. Ala gerta dedilla.

1098. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Baita ere joaten nintzan auzoko beste pamili bati laguntzera.

1099. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Amar urtean segitu nuan ari laguntzen.

1100. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Laguntzen zidaten gero belarra ebakitzen eta abar.

1101. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0007 Aserretu zan pintorea ere ta ba-zijoan anka egitera... baiña une artantxe, bat-batean, alako burutapen diztirakor bat etorri zitzaion burura emakumeari: - Itxoizu... itxoizu... Nik lanean lagunduko ba`nizu, zenbatean jarriko zeniguke?.

1102. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0007 - Zuk lagundu ezkero?... Orduan, berrogei millaren ordez, irurogei milla!!.

1103. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Norbere burua lagun gabe somatzen duten askok uste izan oi dute, edariak askatasuna emango diela, eta bai lagundu ere, bestela egitera ausartuko ez liraken zenbait gauza burutzen.

1104. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Batzar onek argi ta garbi aitortzen du: aurrak eta gazteak badutela eskubidea (beraz, besteok obligazioa) Jaungoikoa ezagutuago ta maitatuago dezaten zuzpertuak eta lagunduak izateko (Vat. II).

1105. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Alakotz, ororentzako norabide bezela, auxe izan bear guztiz egoki ta bearra: aurrari, aurra dan bitartean, aurra izatea utzi bear zaio; ta ez utzi bakarrik, ortarako ere lagundu egin bear.

1106. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Agur euskaldun guziai; ta lagundu digutenok eta lezakekigutenentzat: oyentzat agur eta biyotzaren giñargiñarra!.

1107. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Beti izan zuan musika-zaletasuna Iñigo`k eta Erroma`n zaartzaroko gaixotasunak gaintzeko musikak asko laguntzen zion.

1108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0019 Berekin zeramazkin argibideetan, abesbatza sortzeko eman bear zitun lenengo urratsetan aalegin guztian laguntzeko eskatzen zien Agirre`k, ortarako bear ziran ezaguerak eta diruak oparo erabilliz.

1109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0110 Kardaberaz`ek, urte betez beintzat, Teologia irakatsi zuen Oñati`ko Ikastetxe nagusian; irakasle lagun zuen orduan Aita Bernardo Recio ere, jaiotzez Aleajos (Valladolid) erritxokoa: onek ere euskeraz ikasi zuen ernanitarrak lagunduta.

1110. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0010 Ondorengoak antxe bizi dira gaurko egunean ere, ta Orio`tik ara iñor, desertore-edo, joaten baldin bada, aietara bide egiten du, ta oso ondo artu ta laguntzen diote.

1111. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0021 - Etorriko ez nintzan, ba, Jaunari laguntzera ta berori ikustera?.

1112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0021 - Bai, orain Jaunari laguntzera etorri zera, ta aurki errosarioa errezatzera etorri bearko da, ta zerorrek errezatu zazu, beste tokitan bezelaxe.

1113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0016 ORDUKO BIZIMODUA Kotxean aurrak artu ta orain ainbeste pasiatu gabe azitzen ziran orduko umeak, zarrenak ondorengoai lagunduaz eta al zan modura.

1114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0016 Mutil koskorretan baserrian gurasoai laguntzen; eta ondoren, amasei urte baño len, asi nintzan telleri edo ladrillo-fabrika batean.

1115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Ormak puskatzeko makina Panplonatik Segurara ekartzen, Martin de Larragoitzek lagundu zion Johan de Pinna tresna-maixuari (...).

1116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0011 Puntu orretan asko lagun dezaieke P. Farnesen gidaliburu onek Celebrar el Año litúrgico 1983.

1117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Irudiz eta keiñuz aberats dugu gau onetako elizkizuna: illunpea, argia, sua, argizariak, pazko-zuzia, elizbira, pazko-deia, irakurgaiak... dena onetarako: Jesukristok eriotzaren bizkar lortu duen garaipena ospatzen laguntzeko.

1118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0011 Bein batean, Ameriketara zijoazen nafar batzuekin topo eginda, hura txapelaz jantzia ikusita euskalduna zela antz emanik, erosketara laguntzeko eskatu zioten.

1119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0011 Baita pozik lagundu berak.

1120. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Egitate horretan errenteriar bizkor askok lagundu zioten, eta Hiriak berak eman zion bere diru-laguntza Ondarribiari.

1121. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Erretorari galdetu genion, baita lagundu ere.

1122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Araba`ko pagadi auek eta Naparroa`ko Illon, Leire, Izaga, Izko ta Kodes mendietakoak, antziñako oian-baso izugarrien ondarrak besterik ez dira, eguraldiak ere orduan geiago laguntzen zienez; orain arte iraun ba`dute, mendi-gaillurretan maiz itsasten diran laiño ta lanbroei esker iraun dute.

1123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 San Zernin auzoa Alfoso burrukalariak laguntzen dulako, gotzaiak San Nikolas`ena sortzen du.

1124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0086 Eta euskotarren oizko bizitzabilduma ori egiteko, arkeolojiak asko lagundu zion nere osabari.

1125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Guztiok, bada, irten ziran gazteari lagunduz 1450-1-15`an eta eztegua Olaso`n ospatu zan urrengo igandez, oiñaztar asko ta senargaia euren alderdikoa zalako ganboar geiago bertan ziralarik.

1126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Prai Bartolo`k eskatu zituen, ba, bertako giltzak eta lanean asi zan; bakar-bakarrik lenengotan, baiña gero markiñarrak lagundu zioten, eta gogotsu lagundu ere; ia ille bi bear izan zituzten garbitze-lanak egiteko.

1127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0097 Orrela Manu, berezkoari lagundurik, euskaltzale ta idazlari errime gertatu zitzaigun oindio gazte zalarik.

1128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Baiña, toleste guztien azpitik, ildakoai laguntzeko asmoa agertzen zaigu Arri-aroko oituretan bezela, Kristau-arokoetan.

1129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Baita dotriña ematen eta konfesioak entzuten lagundu ere, konjuroak egiñ eta abar.

1130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0008 Dudarik gabe itzen izaerak berak laguntzen dute ortarako; itz bakoitzak ba du alako berezko izaera bat, puskaketa oiek ola egiteko.

1131. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0067 Mamarroak, bestemutillak, galtxagorriak, prakagorriak, aidekoak, famerileiak izena dutenak dira; jostorratz-ontzi batean eramaten diranak eta indar izugarriak dituztenak, beuren nagusiari laguntzeko.

1132. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0016 Neskak bere lan tresnakin soiñu berezi neurkatua atereaz, doiñu oni abestuaz laguntzen zioten.

1133. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Erleak, eultzara bear besteko zama eramateko, irusta landa bateko loreetan, millatik gorako lilietan bildu bear izaten duala iakin izan da eta uztaldi betean ere, bear ainbat zama iasotzeko, orduerditik ordu beterako epea bear izaten omen du eta giroak ez laguntzeaz, baita agian xera betetzeko bi ordukoa ere; beraz eultzetik landa, erlea egon liteken aldia, naiko ezberdiña da.

1134. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 Lagunduko haut, ahal badut bederen....

1135. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0155 MANUELA: Bizkitartean, jendek erran zuten zure senarra lagundu zinuela Oviedorat joaiten....

1136. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0155 AMA: Ixil zaite! Ez dut nere senarra lagundu.

1137. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0103 Zonbaitek uste dute
Sortuz geroz behin,
Bihia segur dela
Hazi onarekin;
Ez badugu laguntzen
Handi ta ont dadin,
Landare hoberena
Galduko da berdin;
Uzta nahi duenak
Behar du lan egin.

1138. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Lagundua naiz gizon emazte jatorrez,
askotxoren alderat betea naiz zorrez;
ez naiz hasiko denak izenda beharrez,
hartzedun haundienak huts egin beldurrez.

1139. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Nork lagunduko nindun mendian zear igoten?.

1140. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - Jandarmak? berek launtzen diuztela holako etxiak erten dixie zonbaitek, emagaldutaat urririk uzten dituztelakotz.

1141. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Neuk gerthurik nago zu pragma guztietan laguntzen.

1142. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Bethi mnampecirc;matuko naiz zutaz ta zure lanaz, eta zure aldamenean izanen naiz, nahi duzunaren pragmetan laguntzeko.

1143. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0015 Mezatik lekora, dantzari eta txistulariek lagundurik, Herriko Etxerat joan gare.

1144. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Eta hil den pondutik ene otoitza da: Jainkoari, bere zorionean, Dominitxe har dezan; eta Dominitxeri, lagunt nezan, lagunt gaitzan bera bezain zuzen bizitzen.

1145. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Oihal gorrizko estalki bat eman diote eta jandarmeriarat lagundu.

1146. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 Elgar lagunduz sainduagotu.

1147. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0005 Aski zaiku jakitea ba dela eta gure begiak ederki laguntzen dituela.

1148. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Baina, bere adimen-dohai guztiez lagundurik, PERU ABARKA nobela idatzi zuen; eta hala gelditu da, gure literatur guztian idatzi den liburu ederrenetariko bat; ez bakarrik izkuntza biziaren aldetik, bi giza-eredu edo tipo pintatu zituelakotz baizik.

1149. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Ezagutu ditut halere, ordukotz, hiruzpalau katexizta, gure laguntzeko.

1150. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Apezek ere, ahal bezenbat, aitetamak ditugu elgarretaratzen hek launtzen oraiko katixima-molde berritan; eta ttipi direno, preseski, aitamen gain emaiten katixima-egitea ere beren ttipi-eri...

1151. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Eta, dudarik gabe, Jainkoaren probidentzia berezi baten nahitara, Jainkoaren aintzinerat agertzea hain hurbil zuen denbora hortan, bi urrikalmenduzko obra horien egiteko okasionea ukan zuen, horiek baitira Ebanjelioan Jainkoaren hautuko marka batzu, hil beharko zuenean ukan zezan berehala karitatezko bi egintza horietan bere bekatuak Jainkoak barkaturen zazkolako lekukotasuna, eta emanen ziola harentzat zaukan erreinua, egiten zionaz geroz besten bekatuen barkatzeko eta heien beharrean hoin errexki laguntzeko grazia.

1152. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Denek goza ditzaztela lurreko ontasunak, aberatsago direnek pobreagoak lagunduz.

1153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Apirilaren 9ko 1.346/1976 Erret Dekretuak onartutako Testu Bateratua, Zoluaren eta Hiri Antolakuntzaren Jaurpide Legearen 193ari buruz 191.1 Artikuluan jarritakoarekin bat, hirigintz kudeaketaren helburuetako bat hirigintz ekintza dirubidez laguntzea da.

1154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Taldeek txistu eta danbolinaz lagundurik ihardun beharko dute.

1155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 10. Art. Udal Administrazioak propaganda ofiziala dadin parte hartuko du, kasua balitz, materialeak bana daitezen lagunduz eta alkoholdun edari eta tabakoaren kontsumoaren aurrikuspenerako publizitate ofiziala sartzeko obligazioa bete d