XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 - Orretarakoxe gura naioan nik ire laguntasuna.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Izkera batek alkarturik gaukaz biok, geure Ama Euskal-erriaren izkerea izanaz ganera, laguntasunik ezaz sotil da etsaiz edo arerioz inguraturik estu dagoalako.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Artuleique, lenengo Jaungoicuari laguntasuna escatuta, eta guero bere ontasunian edo Jesucristoren eriotzan pensauta.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Lenengo, Jaungoicuari laguntasuna escatuta, eta guero merezidu izan dabezan infernuco penetan pensauta.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Esatez guizon guztijen maitetasuna da, baña izatez euron jarraitzalle eztiran guztijen gorrotua; deituten deutsela arrotza euretarra eztanari, batez be cristotar zintzua ta azarrija danari; izatez orren anai-alcartasuna da euretarrai laguntasuna, aberrijaren arerijua izanarren, eta guda erritarrai be, euretarrac ezpadira.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 2.en Indartu: ¿Ze gauza oberic gure arima macalac indartu ta sendotzeco, grazija edo laguntasun guztijen iturrira eldu, ta bertaco ur sendagarrijac ao-betian edatia baño?.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Indazu, ¡arren!, nere asmo onetan beti irauteko laguntasuna.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0175 Eguizu, lagundu dizadala nere aingueru onac, eta ar ezazu nere bitartecotzat Paduaco Santua, malcozco ibar ontan gaudenentzat onen laguntasuna ain indar aundicoa danezqueroz.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Bera ikusi nairik, Arantzazura etortzea, gueyenak artutako mesedeakgatik esker zintzo-biotzekoak ematera, eta guziak aurrerako laguntasun-eske.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Eta zuri agur eguinda guero, echera biurtzen naizenean, eta bidetik, basotik, menditik edo nagoan tokitik, nere neke-aldietan eta estu-larrietan nere biotzeko zispuru eta deiak mendi-oste onetaraño bialtzen dizkitzudanean, ez ¡arren! ukatu niri, ene Ama laztana, zere esku onguille orren laguntasuna.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 Denbora berean eskatzen dizut baita ere laguntasuna, bederatzi-urren onetan eskatzen dedana Jaungoikoagandik iristeko, baldin nere onerako izango bada.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Bein baño geiagotan euskaldunak Olano'ren bearrean arrkitu ziran ta onek etzien beiñere laguntasunik ukatu.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 1851'g. urrtean, Bravo Murillo'k, Madrid'tik España'ko gauzak zuzentzen dituzten jaunen buru zanak, gure Lege zarretan zerr edo zerr berritzeko asmoetan zebillenean, euskaldunak Olano'ri deitu zioten, bere iritzia jakin eta laguntasuna eskatzeko.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Edozeiñetara ere, balio aundiko gauza da, ta ondo egiten badezu, laguntasun ona emango diozu Jesusen Biotz naigabetuari.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Benetako kristauak izateko, bearrekoa degu Jaungoikoaren laguntasuna, ta laguntasun ori Espiritu Santuak eman bear digu.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Indazu, Aita, lagun urkoa iñoiz okerbidera ez eramateko laguntasuna, onela itzez eta egitez Jaunak ipiñi nauen bidean zure antzeko izan da, zure lagun izan nadiñ betikotasun guzian.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Etsi det, gaur, nere txabolatik alarauak entzuten negoala; baño Txuri eta Bustamotx ate ondoan ikusi ditutanean, berakin batera ia mutillak! eragin diet ankari laguntasuna billa.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0309 Iritxi iguzu otoi-zaletasun bero-beroa, bere bidez, izan dezaizkigun bearrekoak ditugun Jaunaren laguntasun ugariak, Bera maita ta onetsitzen igaro dezaizkigun gure egunak eriotz-garairaño.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Tolosa ILLETA.- Laguntasun asko bildurik egin diote gaur azken-obiratzeko jarraikuntza Laskibar-Lasa'tar Erramon zan jaun ospatsuari. Goyan bego.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gure egitekorik nagusiena, Espainiako Laterri osoan giristinotasuna, bakea ta langiletasuna edatzea ta indartzea dugu. Beraz birtute hoik dituzten jendeak eta Erriak (eskualdunak eta Eskual-herria bereziki), begozi lasai, begozi trankil, gure baitan ezpaitute aurkituko laguntasun eta anaitasunik beroena baizik.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Orixegaitik geure ikurritza da Euzkeldunei Euzkeraz; eta Jaungoikuaren laguntasunaz laster argitalduko doguz onetariko beste idazkun batzuk.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Onetarako euskalzale gustion laguntasuna eskatzen dabe ta erri askotan arpideak edegi dira.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Gusti-gustiok etortea gura genduke, gustion laguntasuna biar dau ba euskeriak burua jasoteko, ta gustioi eskatzen dautzuegu zeuen eretxi ta asmo-gayak idatzita ekarri daizuezala batzarrak aztertu ta erabagi dagizan.

28. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Ekin deutso gero, mutilaren laguntasunaz, burdina ugertu eta ez ugertuak bananduten, eta luzera bardin samarrekoak alde baten ipinten lurrean.

29. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Gizonak, arpegian eta hitzez agertu ez arren, pozarren hartu dauala dirudi, gaztearen laguntasuna.

30. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 7. Erregian ezkutau biarreko gauzak ixilltzia ondo bada, Erregien zerbitzaillien alderik onena, ixilleko gauzak ixillik gordetzia ez ala Jaungoikuanak; jasotasuna detsalako bere laguntasunak argiratziak.

31. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Fraille gizajua, atia itxi eta aren askan etzitzen zan artian, zeruko laguntasunen baten zain narrua salbatzeko.

32. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Neskamiak, ikusi ebanagaz izututa, laguntasun eske urten eban atera, eta Dukiak entzun ebanian diadar estua, kezkaz beteta, sartu zan gelara, eta ikusirik ango agiri errukarrixa, Zalduna jaso gura izan eban, ia bizixa gorde zeikion al zana eitteko; baña dana alperrik izan zan, bata-bestiagandik eskatu baño len arnasia amaittu jakon.

33. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Euskal Akademiak bertso papel sari batzuk jarriak dauzka urtero emateko Gipuzkoako Ahorro Kaxa Probintzialaren laguntasuna dala medio.

34. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Kalamax'ek esan zizkidanan. Ba-dakin, orain laguntasun aundia zeukanagu alkarrekin.

35. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Kalamax neska zaharren atzetik? Ederki eman ere! Oraindik etzaion burutik egin alproja zahar orri... Baiñan, ba-dakin, Kalamax'ek bere laguntasuna eskeiñi zidanan Inaxi berenganatzeko eta berak, trukean, beste zerbait agindu zidanan...

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Aien jardun eta berriketak alaitzen ninduten; gabak ain luze eta tristeak ezitzazkidan iruditzen laguntasun arekin.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Gaiñera, College ortako lagunak alkartasuna ta laguntasuna bereiziki sentitzen dituzte, loyalty berri bat sortzen baita.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0307 Gauza ederra izango litzake Euskal-bibliographi-lan oneri jarraitzea, liburuen berri jakiteko laguntasun aundia, baita: Baña batek bakarrik egiteko lan astunegia da.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Lau zuiñetan ebakiko det nere sailla: irakurtze, idazte, laguntasun, zabalkunde.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Laguntasun: Ba-dio norbaitek (Arturo Campion'ek, oker ezpanago) Aita José Arana jesuita, bertso-berri papelak biltzen ibillia zala, ta beraz, naiko pilla aundia inguratua; baño ez dala bertso oien arrastorik gelditu, or nunbait bazterren baten egongo dirala galduta.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Esan gabe doa, nere gari alea aren mandioko ale-pillari gogoz gaiñeratu niola; ta geroztik ere, nere laguntasun apurra beretzat izango dala.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Ez daukat ustegabeko alderdi izkutuetara eramaten nauen kontrarioaren laguntasunik.

43. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Zuen ikerketa zatika egingo da: a) Billatu liburutegian, Izadi ta Gizarte idaztietan, eguneroko ta aldizkarietan, eta abar, egiten diarduzuen ikerketari buruzko gaiari dagokiona; batu zeatz-zeatz al duzuten guztia gai orretzaz (Arlo onetan eska zeinkiote laguntasuna zuen irakasleari).

44. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Itandu edo eskatzen zizutena ulertzen ez zenduanean, zer egiten zenduan zuk?, nori itandu edo laguntasuna eskatu zenion?, zergaitik egin zenduan orrela?.

45. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Irailla'ren asieraz batera, kumeei amaren laguntasuna murrizten asi zitzaien, eta andik zenbait egunera, Alu'ren euspena betiko galdu zuten.

46. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Industriz eta sal-erosiz ondo dagozan laterriak, erabat, gorago igon nairik dabiltzanai eskintzen dautsezan 8.000 milloi dolarren laguntasuna, laterri beeko landu ta irabazi bageen euneko 0,5 baiño gitxiago da.

47. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Lurralde atzeratu orrei emoten yaken laguntasuna, ba, guztiz exkasa dala esan bear.

48. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Batzarrak, orregaitik, Jainko-erria lur gaiñean zar-barriztutzerakoan, andrazkoak, goi-eskerraren bitartez emon leikeen laguntasun bikaiña ezagutu nai izan dau; ta aldi berean, bere arazoa goi-goi ipiñirik, dei egiten dautso bape duda barik gizadia jausi ez dadin laguntasuna eskatuaz, gizonak bizitzeaz bakezkoak egin daiezan, munduko bakea onik atera daiten ().

49. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Leenengo laguntasunak.

50. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Lenagoko urtien baten joan ei yakozan Jose Antonio Agirreri Erkalderria bein ondatzeko, bera ta bere Alderdikoen laguntasuna eskatzen, eskumatar batzuk.

51. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Hiru lagunek erabilen zeregina, harrezkero, zelanbaiteko beste laguntasunez, berak izan dau osorik eskeini ahal izateko zoria, nekea ta grazia.

52. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Ferminek ere hori egitea erabaki zuen, baina zuek bere erabakia galerazo zenioten entzute txarra leporatuaz, laguntasuna ukatuaz, nundik biziko zela uste zenuten? Ez al duzue zuek bide txarrera, lapurretara bultzatu?.

53. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 BAT - Anai-arreba maiteok, famili bat osatzen dugunez gero, geure artean anaitasuna eta laguntasuna behar ditugu nagusi, eta asko pozten nau guztiok, zahar eta gazte, adiskidetasun ezin hobean mahai honen inguruan ikusteak.

54. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 BI - Nik ere ospatzen dut hemen denok anaitasunean afaltzera bildu izana, eta elkarrekiko laguntasun hau aurrera eraman beharko genukeela uste dugu, zin-zinez.

55. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0032 Lukuze'ko Baroiak bere laguntasuna agindu zidan bart, eta arestian Musde Arnauton'ek agindu dit. Bi gizon hauek nire alde edukirik, ez dut ezeren beldurrik izan behar, Zuberoa eta Nafarroa Behereko lukuzetar eta beaumontes guziak nirekin izanen baititut. Datorrela, beraz, Candale'ko konde doillorkumea, bere arranbelari, lantzalari eta laguntzaille izanen dituen agramontes ziraunkumeekin. Maule'ko gaztelurik ez dute hartuko; eta har balezate, ez dute harririk harri gaiñean idoroko. Gaztelu izandakoaren hondakiñak eta beaumontes zangarren hillotzak izanen dira beren gudasari bakarrak.

56. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0032 JAUN KUNTIA - Hemen da Jaun Baroia. Laguntasun ederrik badakar. Bere emazte eta nire lehengusiña Andre Graziana; Mayi eta Johana beren alaba ederrak, eta Bertrand Montferrand zaldun gaztea, Johanaz zoro-zoro maitemindurik dagoen gaskoin odolberoa. (Denak sar bitez).

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 b/ Otoitza denak irakurri, azpimarratu eta elkarrekin otoiztu: JAUNA, HEMEN GAUDE GUZIOK; ZUK BAI MAITE GAITUZULA!
HORREGATIK EMAN DIZKIGUZU HAINBESTE GAUZA,
HAINBESTE ERREGALI, HAIN BIZITZA EDERRA!
GUK, TALDEKO GUZIOK, ZURE ONDASUN HAUEKIN
FRUITU UGARI EMAN NAHI DUGU, ZURE LAGUNTASUNAREKIN.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Laguna salatzea lehen normaltzat jotzen zen, 8 urte ingurutan, ordea, laguntasunik eza balitz bezala hartzen delako alde bat uzten da.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Gure printzesea angaila eder batzuen gainean eta palium larrosmargodun batekin gainduta eraman zuten, baso adarsu batetik, haren zerbitzarien laguntasunean.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Matxin, senidetarteko adiskidetasun hontaz aldenduxeago zegoen, besteak baino norbereago eta bakarzaleago baitzen eta besteri amodioa edo laguntasuna eskeintzeko hotza eta axolakabea.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0071 Kepa baino zaharragoa bazen ere hasieratik eskaini zion bere laguntasun osoa eta denboraren martxan aski adiskide bilakatu ziren.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Zabaldura hori neurri haundi batean, gain-estrukturako erakunde batzuen laguntasunari esker aurrera eraman da.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 b) Irakaskuntzari eskeine diogun laguntasuna.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0026 Zeus jainkojaun indarrez, eta adimenez, aitaren aurka eta amaren eta geroago anaiarreben laguntasunakin egina.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 b) Laguntasun horri esker, ipuinak logikarekin edo erlijiozko ortodosiarekin edo ta gizartearekin dituen harremanak eta loturak ez dira hain hertsiak, zabalagoak baizik.

66. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Markiñarrak eta Markiña inguruetako sendiak, eskupekoz eta abar, laguntasun aundia eman zien prailleai komentua berriztutzeko.

67. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Arrospide izlari ez-ezik, olerkari sutsu ere ba-zan; laguntasun aundia eskeiñi zion beti Muxika`ko Urretxindorrari, bai bertsogintzan eta bai gexorik aurkitzen zanetan: 1929`an, Enbeita naikoa gexorik egon zan bere eztarriko gaitzepela zala-ta.

68. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0122 Baina azkenean, Kalandrinok maisuari kontseilua eta laguntasuna eskatzen zeraukalarik, erran zuen maisuak: Kalandrino, ezaut horren atsekabez ikusi nahi, zeren, Jainkoari eskerrak, garaiz hire gaitzaz ohartu garenez gero, lan gutirekin eta egun gutiagotan horretatik aterako haudala segurtatzen baihaut, baina zerbait gastatu beharko duk.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Guzti horregatik eta 1990.erako Aurrekontuak onartzeari buruzko abenduaren 30eko 89/13. Foru Arauko 40. atalak Jatorrizko Lurraldeak emon daitekezan bermeetarako aipatzen dauzan mugapenak kontuan izanda, beharrezkotzat joten da laguntasunezko bermea emoteko baimena Foru Arau mailaz bideratzea.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Atal bakarra Bizkaiko Foru Aldundiari dalakoari eta Bilbao - Bizkaia Kutxa izeneko bankuen aurrean laguntasunezko bermea (...) baimena emoten jako.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Eta eginkizun zabal ontan bere almen guztia ipiñirik, era berean saiatuko gerala Aita Santuarengandik emanak ditugun gure eliz-barrutietako Mixioak aurrera eramaten laguntasun osoarekin.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arozena 0001 Nik uste nuen laguntasuna
ote nuan segurua
eta horrekin trankil nedukan
bizitzen nere burua.
Zurekin juan mundurik mundu
hori nuan helburua,
zure ondoan ustez banuan
maitasunezko zerua,
bainan gaur diot maiteago zuk
laguna baino dirua (bis).

73. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Ekintza oneitan lan dagien danai esker beroenak emon bearrean gagoz euskaldun guztiok, baita esaten dautsegu Jainkoaren laguntasunagaz eta baietzkortasunagaz eziñik ez dagola.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bilbo oso erdaldunduta dago, parroki danetan aldratxo bat sortzen ba`da laster euskalusain geiago izango da gure artean, bada, euskaldunak erdalduntuta egon arren azalpean antxiñako gurasoen euskalduntasuna lo zorroan bezela dauke ta gure laguntasun pizka bategaz, autspean dagon txingarra aize apur bategaz beriala biztuten dan bezela, bizituko da Euskal-kutsu ori...

75. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Eta ez berak lan egin bakarrik, beste batzuri laguntasuna eskatu ta lan eragin be bai; beste asko, bizitzako goraberak dirala ta, itun aurkitu ditunean, bere eskuaz jaso eta bere aolkuakaz indartu.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 Uste dugu, honelako laguntasunaz Euskal Elizak esker haundiak emateko dizkiola Baionako Euskal Kulturaren alde taldeari.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Balkan herrien prehistoria ezagutzeko ere, laguntasun haundia ematen dute hizkuntzan eta ohituretan gordetako datuek.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Laguntasuna irixteko bideak sortzen saiatzen gera.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Orretarako bai eskatzen dogula laguntasuna!

80. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Hilargi betearen laguntasuna sentidu neban.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Idazlariak eta gure aldizkariaren zabalkundea egin daikeen gazteon laguntasuna bear dogu, gora euskera askatua oiukatzeko.

82. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0109 Zeanuriko partean dirala burrukariak eta eskatzen eutsan laguntasuna.

83. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Lehen be esan dot baina, eskoleak laguntasuna umeari zubi hori eraikiten emon behar deutso.

84. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Jendearen laguntasuna behar nuen berriro.

85. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0027 - Nik eskariak ekarri dizkizut: negua motza izan dadila, haurrentzat laranjak, gizon eta emakumeentzat ogia, beroa eta laguntasuna...

86. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Luis alboan izanik ere, aspaldi ez daukat bere laguntasunik.

87. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Gizakiek laguntasuna behar duten bezalaxe, eta beretik gozatzeko eta zoriontasuna lortzeko gai ez diren bezalaxe, satirarako zaletasun aparta dute.

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Asteburu triste hartako albiste saileko arduradun izatea tokatu zitzaidan, lantalde txiki bezain jator batekin; eta eguneko albiste saila lantzeko eskuratu genituen 3-4 ENG lokatzartean itota, ez aurrera eta ez atzera gelditu zitzaizkigunean, Espainiako Armadak Eusko Jaurlaritzari eskeini omen zizkion (irratiz horrela entzun genueneta) sei helikoptero haietako baten laguntasuna eskatu genien gure zuzendariei, lau ordurako bakarrik, bestela ezin genituen Basaurialde, Bermeo, Laudio eta urak hartuta zeuzkan Orialde edo beste bazterretako irudiak egin eta albistegia telebista berri eta adoretsu bati zegokionez osatzeko.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 1877. urtean Asociación Euskara de Navarra sortu zuten. Beren helburu: Euskal izkuntza iraun-aziz zabaldu; napar erriaren literatura ta edestia, legeak eta oiturak ikasi ta ezagutu, ta onerako ta aurrerakuntzarako dan guztiari laguntasuna ta indarra eskeiñi zuten.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00215 Lehendakariordeak ere, bere laguntasuna erakutsiz, utzi egin zuen kargua.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Horretarako, agureen arteko kontaktu sozialak erraztuko lirateke eta euren zaintzaileei atsedenaldia eta laguntasuna eskainiko genituzke.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 Okerrena izan da, konbertitu eta Elizako laguntasunak hartu nahi gabe patxadan gozo-gozo hil denean, sinesgabe batek zilegi ez duen bezala hiltzea, bere lagunek zortzi gau eta egunetan haren hilobia jagon behar izan baitute, haren gorpua eliztar asaldatuek ez profanatzeko.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Laguntasunaren aszesis bat da, beste Laguna aurkitzea, alegia.

94. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Kale Hezitzaileak baliabide hauek errazten edo laguntasun bat eskeintzen saiatzen dira baina inola ere ez beraiek arazoak konpontzen.Gazteak gai izan behar dira beraiek bakarrik aurrera ateratzeko. Gu horretarako erramientak edo baliabideak eskeiniko dizkiogu aisialdietarako taldeetan parte hartzeko aukera eskeiniz edo aktibitateak antolatuz. Baina kontutan izan behar da guk ez dugula ezer probokatzen ez ezer galdetzen; errespetu eta konfidantzako harremanetan oinarritzen da gure lana.

95. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0040 Gaur egungo emakumeak, beren hitzak kontutan hartzen baditugu, laguntasuna bilatzen dute pasioa baino gehiago maitasun harremanean.

95 emaitza

Datu-estatistikoak: