XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Goiko-Yaunari otoiegin dautsot, bere laguntza egunerako eskatzen.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Jaungoikoari onetarako laguntza eskatu-ta gero, oraindik autorrtu ez doguzan oben edo pekatuak gogora ekarrteko alegin egitea, da azterketa edo esamiñea.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Orretarako, nai-ta-ez, iñoren laguntza bear.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 ¿Nori eskatu, ordea, laguntza ori? Zoriona legez, zorion ori jadesteko urgazpen eta laguntza bere, on utsa dan Jaungoikoa'ri.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Zure alaren indarrez gauza guztiak ezer-ezetik sortu dituzun Jaungoikoa: asieran gauza guztiak atondu zenduzanean, Zure antzera egindako gizonari, emakume-gorputzari giza-soiñetik asiera emotearren, utzi-ezindako emakumearen laguntza emon zeuntson, Zeuk batetik sortuak ezin banandu leitekezala irakatsirik: ezkontz-batasuna, Kristo'ren eta Eleizaren alkartasuna iruditzeraiño donetu zendun Jaungoikoa: Zeuk batu izan dautsozu emakumea gizonari, ta gizabatzetatik lenen au, ez jatorrizko obenaren zigorrez, ez euri-jasaz bere, ez ondatzeko onespenez ondu zendun Jaungoikoa: begiratu errukiz zure mirabe oni, ezkontz-artzean, ba, zure babespean jarri gura dau: maitasun eta otzantasun bustarri bekio: zintzo ta garbi ezkondu beite Kristo'ren gogoz, ta emazte deunen antzeko iraun begi: Errakel baizen maitegarri izan bekio bere senarrari, ta Errebeke baizen burutsu, ta Sare baizen urtetsu ta zintzo: gaiztoak ezpegi ezertxo bere beregandu onen egintzetatik.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 a) Zerua ta ara eltzeko bearr ditugun Jaungoikoa'ren eskarr ta laguntza itxaroten ez dituanak, gitxiegiz edo itxaron bearr leukeena itxaroten ez dabelako, ausi daroe itxaropena.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Geure ele gaxua matte dogunok eztagijegun geure laguntzea ukatu!.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Orain, ostera, berezko gexo, laneko ezbear eta zartzarorako laguntza ta sorospidea olako edozein langillek dauko.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: Ez da asmo charra Manu, gu zartu gera, eta laguntza on baten bearrian arkitzen gera.

10. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 36. G. Eta zergatik sinisten dezu Elizak erakusten duan guztia? E. Jaungoikoaren laguntza berezi baten bitartez Eliza uts-eziña dalako, sinisten det berak erakusten duan guztia.

11. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *383. G. Nola eman bear degu orain elizkizunetarako ta elizgizonentzako zor degun laguntza? E. Eliz-dirua izena duan Eliz-lantegiaren bitartez eman bear degu orain elizkizunetarako ta elizgizonentzako zor degun laguntza.

12. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 *484. G. Zertarako da Ezkontza deritzan Sakramentua? E. Ezkontzeko, ta ezkonduai, elkarrekin pakean bizi-ta seme alabak zerurako azi ditzaten, Jaungoikoaren laguntzak emateko, da Ezkontza deritzan Sakramentua.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Asko ta naikoa da Bera arazo edo lan onetarako, baño gure laguntza nai du.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Era orretan, lenago alcarrequin anai guda gaiztoetan bizi ziran jenteac beste bizi izateco guisa bat artu zuten, ta ordutic aurrerantzean, guztiyen cristautasunari bacarric beguiratzen ziotela, zaldun ba coitzac bere sinistea ta bere sorterriya escudatu zituan; ta sorterriya ta sinistea izan ziran, besteric gabe, biyotza berotzen ziyoeeten sugar ongarriyac, eta beste laguntzic bear izan zanean, Jaungoicoac ecarri zuan bere bide zuzenetatic danen artean auqueratutaco zaldunic zaldunena.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0142 Animaren laguntzac Santuari escatzeco oitura chit ondo icusi oi zuen Tours'eco Dupont'ec.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0232 Jesus nere maitea, gurutzean zintzilic oñaze gogorraquin ainbeste eraman zenduena, zure ezur guziac an conta zitezqueala: eguizu nere gorputz eta animaren indar eta bertute guziac zure goratze ta alabantzaraco izan ditezela; eta, iltze gogorrez nere amorez josiya izan ziñanezqueroz, josi nazazu zure laguntza santuan, guero zurequin zeruan izateco. Amen.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 Zure naigabe ta atseguin onen izenean, irichi zaguzu laguntza urrutiratzeco gugandic inpernuco etsaya, batez ere igues eguiten degula pecaturaco bide guziyetatic, aldendu dedin gure biyotzetatic lurreco gauzetaraco zaletasun char guziya, eta Jesus ta Mariya laguntzen lurreco egunac igaroaz, abentzat bacarric bizi ta zorionean il gaitezen.

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 Ez gueyago pecaturic, nere Jesus, ez gueyago pecaturic; maite zaitut biyotz guziz eta zure Pasiyo ta eriyotzaren izenean diyot berriz ere pecaturic ez gueyago; eta escatzen dizut lagundu nazazula zure laguntzarequin, zaindu nere etsai guziyengandic, eta emen zorigaizto ta asmo galgarriyetan eutsi zadazula zure escuz, beñere pecaturic eguin ez dezadan.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0257 Jose doatsuba, nere bitarteco ta zaintzallea, irichi zadazu laguntza (...).

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0314 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut escatzen,
Bost misteriyo glorizco oyec
Lagun zaguzu cantatzen
.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0090 Zure laguntzaz, Ama Birjiña,
Okendok zuen garaitu,
Zure laguntzaz Elkano batek
mundu osoa neurritu,
Zure laguntzaz Jabierrek du
Sortalde lurra arguitu
Zure laguntzaz onen da goyen
Euskal-arraza da arkitu. Arantzazuko...

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Bakoitzak bere Aingeru Zaitzalleari izan bear dio berarizko jaiera ta egunero laguntza eskatu.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Zure Biyotz kupidatsurentzat berriz esker-txarreko ez izateko bear bezelako argitasun eta laguntza indazu.

27. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Erretiroko egun santuan aitatu ditugun gauza guztiak ezin badituzu, beretatik aldituzunak egin itzatzu, eta Jaunaren laguntza, ta bendizio ugariak zurekin izango dituzu, eta azkenian eriotza on baten bitartez zeru ederrean sartuko zera.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Mundu ta Elizaren gloriaz betetako zuzentzalle maitatua, apaltasun guziaz eskatzen dizugu, zure laguntza indartsu, Jaungoikoaganako ta bere Elizaganako maitasun ta menpetasun itxuan zure seme on eta egiazkoak izateko grazia iritxi dezagun.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Euskaltzaleaki laguntza eskatuz, Erri-estia'rekiko batzarrearen itxigarritzat, Bergara'n bertan, Agorra (Iralla)'ren 7'gnean., aurtengo Euskeleguna egitea erabaki du.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Oitura dan lez, aurrera jarraitu orduko, Jaunaren oñetan auzpaztu gaizan eta bere laguntza eskatu dayogun.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Emendikan aurrera ala egingo det, bada, maixu, beraren laguntzarekin.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña Anduaga auzaandea Ezkioko Udalaren menpean dago, eta Santa Luzia elizatxoa Ezkioko Parrokiaren laguntza bat besterik ez da.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 1872garreneko uda-lenean jeiki ziran karlistak berriz ere bizkor; baiño bear adiña laguntza ez.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Yauna-ren laguntza izango dezu, bañan laguntza ori, ondo erabiltea zure eskuan dago.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Andra Maria, obendioen (pekatarien) Ama, nere obenak ondo aitortu nai ditut, eta onetarako zure laguntza emaidazu, obenak ondo ezagutu, benetako damua izan eta geyago ez egiteko.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Biotz-biotzez maite ditudan zure aginduak onelaxe beteko ditut, zure laguntza gabe iñork ezin beteko ditu-ta.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 2- Pasioko gertaldik gogoz gogoratu, eta Jaunari eskatu laguntza ez geyago pekaturik egiteko.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 5- On ona ere litzake aurren aldian jarri degun mezatako misterioen ikasbidetik, otoitz-gayak ateratzea, gogoz misterio oyek gogoratuaz, Jaungoikoagaz zure barruan itz egiten dezula, Jaunari on ugariarren eskerrak emanaz; eta Berari eskatuaz eman degizkigula zeruratzeko bear ditugun laguntzak.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Munduaren asieran orain arte zure laguntza eskatu-ta, nai zuena iritxi gabe iñor ere geratu eztala oroi zaitez: zure aurrera atsekabeturik etorri-ta, gozagarririk gabe irten danik ez dagoala gogora zaite.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Zure zaipean jarriak gaudenezkero, zure laguntza eskatuaz uste osoz emen naukazu.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut eskatzen,
Bost misterio pozez beteak
lagun zaiguzun kantatzen;
Gogo guztiaz esango degu
Lenengo misterioa,
Zuzen gaitzatzu zerura beti
Birjiña errukitsua
.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Ceruticacoa, edo graciaren laguntzarequiñ piztueracia, eta fedeac aguertu dituen motibo edo bideetan oñ artua, eta ez mundu onetaco motiboetan, nola liraquean, bere buruari eracarri dion desonra, lurreco ondasunen galera, arrapatu dan heritasuna, edo leguéac ipintzen duten castigu edo penaren beldurra.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 biotz biotzetikan eskatzen diot berorri bialdu idala berorren lagunen bat iñola al bada euskalduna nere laguntzarako.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Laguntza eskeñi nai zioten.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Bretoizale adiskideen indarrean ta laguntzan dute ipiñia itxaropena.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. Eta ¿badago beste modutaco graziaric? È. Bai, eguintzazcoac, laguntza edo inspirazioac deitzen diranac, zeñac gabe eziñ dezaquegun ez asi, ez jarraitu, eta ez bucatu ezer ere zeruraco bidean.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 Yosukisto kurutzalduaren laguntzaz, Andre Miren Nekatsuaren eskarrez, urte asko baño len Euskelerri guztiko erri eta erriño eta baserri guztietan Nekauste ori Aste Donean abesteko oitura zabalduko dala uste degu: eta zabaltze zoriontsu orrtan eragipen eta eskutartetxoren bat gure lan onek eukitzen ba'du, lan guztiaren eta neke guztien sari gozoenentzat zabaltze zoriontsu ori eukiko degu.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Berari zorr diogu izatea, Ari gure bizia, gure lurreko ondasun guziak eta geiago dana Ari zorr diogu gu zerurako erosiak izatea, Elizaren Sakramentuak eta gure zeru biderako beste laguntza guziak.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 3) Grazi laguntzalliaren biarra gizonak badauka beraz? Bai; grazi laguntzalle-gabe animaren grazi-biziya ez luke gizonak irichiko; grazi laguntzalle-gabe, grazi-biziyak ez liyoke animan iraungo; zerurako egitiak asi, jarraitu eta bukatzeko ere kemenik ez luke izango, gizona laguntza-gabe eziñ ibilli dan elbarriyaren antzekua da-ta; arrazoiz ba diyo Espiritu Santuak: Ni gabe eziñ dezazukete zerbait egiñ.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 1. Emanen diozkatet beren estatuan nesesario zaizkoten laguntza guziak.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachoc ongi hartzen du, emaiten dio curaye, eta manatzen du egin dezan haampiuml;nitz oithoitz, harec ere eginen duela, diolaric Yaincoac ongi nahi balin badu aphez izan dadin, emanen diozcala bere bocazioneari yarraikitzeco laguntzac.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Entzun dezagun beraz beti meza saindua Mariarekin batean, Mariari galdeginez hartaraco behar dugun laguntza.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Zure ganat, Josep dohatsua, ihes egiten dugu gure hersturan; eta Maria zure espos sainduaren laguntza galdetu-ondoan, zuc ere begira gaitzatzun fidantziarekin escatzen dautzugu.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 - Gutaric bacotcha atchic-azu zure gerizan, zuri jarraikiz eta zure laguntzac hazcarturic, bizi ahal gaitezentzat sainduki, hil sainduki eta zeruan betiereco zorionaz jabe egin.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 J.Bte Althabe, bilzar-lagun zenak, hitz ahalaz garbi horiek gure bilkhurarat hel-araziz, Euskal-mintzairari egin dioen laguntzaz bertzalde, bazituen lehenagodanik bi liburutto euskaraz argitaratuak: bata 1900 garrenean, Ciberouco botanika edo lantharen jakitatia, eta bertzea,1904 garrenean, Houn-kaillu berrien enthelegia Ciberouko laborarier.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Geroxago euskara garbiak ernaraziko ditu frantses garbirat; hunen argia biziago baita, hala nola zabalago, laguntza handia badukete, jite onekoak badira, beren haurreko mintzaiari, eta orozbat urratser, jarraikitzeko bizi guzian, konparantzaz ikusirik zoin ziren bata eder eta bertzeak zuhurtziazkoak.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Bainan sudurraren hel edo laguntza baitezpadakoena ez da hori: da airearen hartzea.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ezayozute zital orri ez degula bildurrik argi ta garbi emendixek Kirikiño'ri esateko ezik: Andutz-Mendi'k idatzi zuanian zuek juan ziñatela beregana laguntza eske idazle orri erantzuteko.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Aurtengoa ez dedilla orrela igaro! nere baitan esanda idazkortza artu det aurtengo urte ontan gogotsu idazteko Goikoa'ren laguntzarekin.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ERIJETATIK EUZKO TXINPARTAK ALPERRIKO USTE TA ITXAROPENAK Gaur daukagun Erkalde edo errepublika'ko Gobernu onek agintza (promesa) aundiak egin zituan aurreneko aldi aietan, euzko-arazuetzat; eta askoren ustez onbide eta laguntza aundiak izatekuak giñan euzkotarrak.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lenengoz Ingelaterra'n eta Glasgow'eko Opera Nausijaren laguntzaz antzeztuko dabe Berlioz'en Troyatarrak deritxon antzezki-arestalduba.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euzkel-Idazti-Alde deritxon asmoa aurrera eroan gura dabenak, euzkeltzale ta aberrtzale geran gustion laguntza bearr dabe.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Oyartzun'go emakumiak! Zuen zañetan euzko odola damakizuten ezkero ez ukatu, ama Euzkadi'ri zuen laguntza.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakumeak ere etzaituztet laster asarre izango, emen inguruan erle antzera dabizkiten arreba oen laguntzaz.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunian Relijiyuak ta Aberriak danori eskatzen digu laguntza, gizoneskuai ta emakumiai; ikusten ditugu albo errietan zein gogotsu ari diran lanian, eta gu Itziarko emakumiak ez degu atzera gelditu biar; bildu gaitezen danok batera ta beste erriai jarraituaz, antolatu dezagun guk ere gure Emakume Abertzale Batza, orrela bata bestiaren leyan, lana obetuago egiteko.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Laguntza ori, abertzale artean, al daneraño eskeñi diogu alkarri.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Errenderi'ko E. Gaztediaren laguntzarekin, Larzabal'go zelaian.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Kareen laguntza, ildegietarako arandia... lur eta bideak, zugatzak eta abar dirala-ta Aldundegira (Diputaziora) 27 idazki.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begi onok ikusten ditugu Bazkunen alegin oiek, eta beti bezela gure laguntza osoa izango dute.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Araudi berezi batek zuzentzen ditu laguntza onen bide ta izatea.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bazkideak laguntza nai ta naiezkoa dute suak etxe bizitza erretzen diotenean.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ain begikoa izan da bazkideen artean laguntza au, gaur 2.157 daude izena emanik.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Entzun ba orain eskualdunak
eta kristau zeratenak
alde ontako Euzkalerrian
lasai bizi zeratenak.
Andik datozen anai gaizoak
guziak edo geienak
Kristauak dira zuek bezela
ta gañera eskualdunak
zuen laguntza bear bearra
emen izango dutenak.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Emakume aren biotz zabal eta biguña, laguntz arretan zerbait nabaitu nuan.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bizkitartean, ez litezke boz-emaileak sobera hasarre-arazi behar; ezen bozkatzeri buruz beharrena framazonen laguntza badaukate, boz emaileen papera ere nolazpeit adietsi behar da.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Aitzindariek; aitzindarietarik heldu zazkoten etsemplu, kontseilu, manu, laguntza, paper zurruburru, agintza, larderia, solas eta eskukaldi guziak oro makhurreratekoak dituzte.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Oraiko gizonen alde boz biltzen eta hoieri bethi ahalaz indar emaiten ari direnek, erranen dautzuete: zer nahi duzuen horien kontra ariz; hainbertze laguntza bardin hoitarik behar, bertze nehondik ezin ukan, eta zertako jazar, indarretan direnaz geroz?.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Emozute solasa laguntzez.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zer laguntza othe?.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hoitarik dituzkegula laguntzak

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gero jinen dire laguntzak jaun merarentzat eta haren ahaide hurbilentzat.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hirurgarren egunean solas egin dute, zer behar zuten egin, adinaren gatik azoziamendu hortarik atheratzen direnek eta erran dute hauek behar zutela ahal bezen bat orotan secretariats sociaux deitzen dituzten bilkhurak formatu bertzen laguntzeko, erranez kazetetan eta bertzela, bakhotchari, zer bere herrian edo herriz kampo egin behar den, orok herri guzietan laguntza bat khausi dezaten eta ere beharren arabera argi herritik kampo ere.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Aste batez emanen dituzte josteta mota guzietarik, eskualdun soldado hilen familieri laguntza zerbeiten igortzeko.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Berrikitan oraino, Frantziako Jaun Aphezpikuak mintzatu dira katolikoen gerla ondoko eginbideez; eta heien iduriko, eskola giristinoez artha hartzea, hauientzat Gobernamenduaren laguntza ardiestea, eginbide hertsienetarik bat da oraiko egunean guzientzat.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zer laguntza galdegin behar othe dugu eskola giristinoentzat gobernamenduari?.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Judu hoieri Parisen egin bakeak ezagutzen diote bere errelijioneko eskolen altchatzeko dretchoa eta bertze eskoleri bezala, gobernamenduak zor diote laguntza.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zuzen atzemaiten badu gobernamenduaren laguntza Poloniako Juduentzat, ez othe litake hain zuzen lagun ditzan gure eskola giristinoak?.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Galda dezoguten gure intresen atchikitzeko agertuko diren gizoneri, gero eta gehiago indar egin dezaten lege berri bati esker gobermendutik ardiesteko libertate eta laguntza berak eskola guzientzat.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Jainkozaleak izatea da lenena gotzon zaindariyaren laguntza iristeko.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Mixiño-errietakuak barriro illunpera jausi eztaitezan norbaiten laguntza bear dabe; mixiolariak be bardin, euren lan izugarrian jarraitu dagien.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Urrutidatzian onela iñoan Aita Santuak: Jaupalgaitegi orren iraskundea dala-ta, pozik onesten zaituet ordezkari, Eleiz-Nagusi eta etxe orretako guztiok; batera etxe done orrentzat laguntza ta errukitasuna Goiko Jaunari biotzez eskatzen dautsot.

98. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Batzuk:
Aita Santuak euki bei beti
Jainko Jaunaren laguntza!
Gizon guztiak zerura-yasoz
Aurrera dedin Eleiza!
.

99. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jauna da nire argi ta osasun,
nori nik bildurrik?
Jauna da biziaren laguntza,
nok ikaratu ni?
.

100. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 2'gn. Opari-otoitz, Anastasia deunarena: Artu egizuz, Jauna, egokiro eskiñi dautsuguzan oparigaiok; eta Anastasia zure martiri doatsuaren bitartez, izan daitezala eurok gure osasunerako laguntza.

101. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 - Zeuk dozu beartsuaren ardura, Jauna; Zeu zara umezurtzaren laguntza.

102. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Onartu egizu, Jauna, erri zintzoak zure Santuen izenean egiten dautsun opari au: estualdian, arein irabaziai esker, izan dauala laguntza autortzen dau-ta.

103. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 - Efren zure autorle ta irakasle doatsuaren jakintza miragarriz ta bizikera santuz Eliza argitu zenduan Jaungoikoa: bera bitarteko dala, zeure laguntzaz guzurraren eta gaiztekeriaren aurka beti gorde dagizula eskatzen dautsugu.

104. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Askotan adimen argiak laguntzarik ezaz galduak.

105. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Material hauekin eta phalotearen laguntzaz, hasi nintzan azkarki horma bat egiten tegiaren sarbidea estaltzeko.

106. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 - Aitor, laguntza eske natorkizu.

107. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 6. Poztu naitela - zure laguntza - ikusirik, Zeu, Jauna, kantuz - goraturik.

108. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Bide onetik txarrera igaroteko pekatu aztun bat naiko da; bide txarretik onera igaroteko Jaunaren laguntza bear.

109. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 17. Eta Aingerua zanak: - Zer etxetakua ala zerlako zerbitzarixa, geixago ardura detsuna semian laguntzarako?.

110. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 2) Andrazkoen ministerioa ta Gotzai ta abadeai emondako laguntza, emakumeen artean agiria izan da batez be.

111. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA -Zibilizazioa beti aurrera doala esan diteke. Beti aurrera errialde guzien laguntzari eskerrak.

112. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Menditik aruntz laguntza billa! Bai, nik ere entzuna dut an dirala mediku ospetsuak, baiñan baita ere entzun dut ori arrisku aundiko txangoa dala. Nere semea zurekin eraman nai al duzu?

113. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Ain zuzen laguntza billa natorkizu bada. Emakume gazte bat daukat aurregiteko ta asiberria dala-ta larri dabil... eta nabil. Zuk ikustea nai nuke.

114. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, bai, aren laguntza pozik artuko degu. Emen beti pozik ikusten ditugu onelako gazte zintzo ta etxekoiak.

115. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Eskatu laguntza, gugan Jainkoak ditun asmoak argi ezagutuz, naiz eta eriotzeraño eraman asmo oiek, kemen osoaz betetzeko.

116. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Beraz, aren laguntza nai dutenek, ukan dezatela komeni zaiena.

117. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Zuti gaitezen gu ere pekatuaren erorikotik, damutuz, aitortuz, eta Jaunaren laguntzarekin asmo sendoa artuz.

118. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

119. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 18- Ainbeste neke, barau, ildurak,
auldu zuten gure Aita,
il bear zula ikusi bai zun
Jaun'ak ala argituta.
Jose Deuna'ri eskatu dio
indar askorik ez du ta,
Meza emateko aren laguntza
beretaz urrikalduta.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 Bere laguntzaren bearra izango degu noski eta...

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Xabier'ek aita-amak artu ditu eta garbiki gauza agertu diote esanaz:... Zuei eskerrak, etxe ontan zaurituta sartu nitzan bezela sartu eta zuen laguntza onaren bidez sendatzen oe ortan egon naizen artean, Malen'ganako maitetasun bizi bat nere biotzean sortu da...

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Bai...
- Zure laguntza emanen didazu, Hernando?
- Bai, Tereza. Zuregatik edozer gauza eginen dut.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 48. Aren laguntza
nolatan bada
aiek uka,
aiek etsaiei
Berak artuak
baitiozka.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0049 Aitortzen dut oro barkatu zaizkidala, nere baitatik egin nitunak eta Zure laguntzaz egin ez ditudanak.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Alaz guztiaz ere, laguntza onek etzituan zuzendu gauzak.

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 9. Ta Berak esan dit: Aski duzu nere laguntza; makalaldian nere indarra osorik ageri da-ta.

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Juana Prantziska'k, bere alaba ezkondu, eta semeari bear zitzaion laguntza eta babesa arkitu zizkion... eta jun zan Annecy'ra.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Bera jaio zaneko 100'garren urtea aurten betetzen dala-ta, bere oroitzapenezko itzaldi ta euskal-jai batzuk antolatu ditu Durango'ko GEREDIAGA EUSKAL-ELKARTEAK, Mañari'n aurtengo Urrilla'ren azken-aldera ospatzeko, Euskaltzaindia'ren babes eta laguntzarekin.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Joañixiok berak ere, azkenengo urtetan elizlanak atzenduk eukiarren, orduntxe irudi zitzaion gizona bakarrik lurrean gauza motxa zala ta zeruan laguntza bear zula: Maitexan begiratua ikusi zunean.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Eta laguntza eske

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Bai, laguntza eske gatozkizu.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Ez dago esan bearrik euskerari emango diogun laguntza.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa'ko nazio guzien laguntzarekin eraikitako Universidadeak askoz errexago iritxi baitezake elburua: Europa-Idea investigatu eta zabaldu; Europa estudiatu field of study bakarra bezela.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Baño esan dugunez, E-U'k neurri aundietan eta nazio guzien laguntzarekin, nazio bakoitzak bakarrik iritxi ezin duena iritxi dezake: Profesore obe eta geiago - nazio geiagotakoak - izango baitira; metodoak onenak; instalazio egokiak; ikasleetan aukera ugariago; Programa berriak, e.a.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 M-U-ren bete bearra, bideak eta metodoak E-U-ren antzekoak dira: Nazioak klase guztietako laguntzaz sostengatuko dute M-U.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Idazti deunaren laguntzarik gabe aulak giñake gai ontan seguru jokatzeko.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Negarrez, begietan malkoak, eskuak luzaturik laguntza eske amaren bularretara josten da.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Edukazioaren laguntzarekin Jainkoarengana bagoaz, lenik kristau ikasbidea jakitea dagokigu, ezjakiñean aberas baigera.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 46.- Beste batzu are ankerrkiago mintzatzen omen dira (arestian ukitu dut gai ori laburrki); uste dute adiskidetasunak babes eta laguntzagatik billatu bear dirala, ez onginai ta maitasarreagatik.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Alegia, orain 50 urte Donostia'ko Udal-batzarrak Euskal Teatroaren Eskola sortu bezela, gaur indar berri bat eman dezaiola; aurtendik asita laguntza aundiagoa eskeñiaz.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Sokhorri galthoz= laguntza eske.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Ala ere eskerrak eman bear dizkiot biotzez Plazentziko Apaiz Loinaztar J. Andoni jaunari ain zuzen eta zintzo luzatu didan laguntzagatik.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Batzar nagusi auek erabakien esku artu-arren, ez dira onengatik Laterriak txintxilik airean geratuko ta Komisioen aurrean bere eragozpenak aurkezteko ta laguntza eskatzeko eskubide osoa eukiko dute.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 Naiz ta geienetan Laterkide danen baimenakin jardun bearra izan, ala ere Tratatuak Laterri batzuentzat, ondore larriko erabakietan, ausikuntza batzuek izendatu ditu, adibidez: kapitalen askatasunak Laterri bateri ondorio gaiztoak ekarri dezaizkiote ta orduan Laterri oni esku ematen zaio Komisioarekin batera neurri aiei eusteko bidea artu al'izateko; berdin sartu-irtetzen diran ondasunen ordeinketari buruz, benetako egokitasunean irauten ezta txantxetakoa izaten ta auzi onen laguntzan Komisiokoak, situazioa aztertu ondoren, larrian dagonari aolkuak ematen dizkio ta baita ere beste Laterkidei laguntza eskatu ta lortu al'izango du; Laterria gaizki ta laguntzaripe arkitzen ba'da eskubide osoa du Komisioa ta Konsejuaren begirapean bear ditun neurri guztiak artzeko ta ala galpidetik irten.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Teolojiari buruz esan bear da, eskolastikoak ez dirala bein ere konformatu al izan Idazti deunekin edo Gurasoen erakuspenekin egi bat azalduta, baizik egi ori argitu, sakondu ta bere egokitasuna ere adierazi nai izan dute pilosopiaren laguntzarekin.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Aitortzen du giza-jakintzaren laguntza goi-jakintzaren onerako.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Dirua edo beste eraen bateko laguntza eskatu bearra zanean, orduan bakarrik erabiltzen zituztela laikoak.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Sinismen, itxaropen eta maitasun aundia izan, Jaunaren laguntza munduko ontasun guztiak baño aundiagoa da-ta.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Gizonen laguntzagan ez usterik jarri; ongilleekin, ordea, esker onekoa izatea nai det Nik.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Ordun, guzion Amak, antziñan bezela gaurregun ere, luzatuko dizkigu: mesedeak, premi bakoitzeko; laguntza, eskatu-ala bider; eta arrigarrizko mirariak ere bai, bearrezko ba'lira.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Nor zera zu, nagusiaren jokabidea epaitzeko?- Ez al-dezu ikusten, arek zuk baiño epaibide geiago daukala; geiago ikusia dala: aolkulari zuzen, jakintsu ta neurritsuagoak dituala; eta batez ere, zuk baño grazi geiago, grazi berezi bat, Jainkoaren laguntza indartsu, ta argi dan agintearen grazia duala?.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 - Azkar ezagutzen dituzu arrokeriaren lillurakizunak eta aragiaren erasoak... eta gogor egiten diezu, eta, graziaren laguntzaz, garaille irten ere irten zera.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Pozik artuko zenun gu bi O'en laguntza, Lazkau'n adierazi zenidana, eta zuk atera-ala guri kopia bat emango ote zitzaigun ere; baiñan ezer ez.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Iesuitek Biblia ori argitara nai zutela entzunik, eta zu zindekartela Txina'tik lan ortarako, Erroma'ra io gendun, gure laguntza eskeiñiz, liburu ori bear bezala argitara zedin.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Gure Aberriaren izkuntza, txekoera, mende bat dela, orain euskera bezela, il-zorian zegoen; ala ere, Jaungoikoaren laguntzaz gure abertzaleak indarketa gogorraren bitartez lortu zuten gure ele maite-maitea gaizkatzea.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Askatasuna ezik laguntza ere bai.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Errusitar ertilariei etzaie bear bada laguntzarik falta, baiña ze laguntza?.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Gezurra, ziria sartzeko laguntza.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Batzuk bapo erantzuten diote laguntza oni.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Apaiz eta guztien Artzai zeran Jesus Jauna, egiozute otoitz uztaren Jabeari, langilleak bere uztara bidali ditzan esanez, otoitz egiten erakutsi bait ziguzun, gure eskariak errukiz entzun; eta zure bizi-bidez bizkorturik eta zure laguntzaz indarturik, zure apaizgo egiazko eta bakarraren morroi ta jarraitzalle izan naiko duten biotz onak pistu itzazu.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Nik ez dut ortarako tramankulurik batere; eta, ain zuzen ere, interesanteena ezin ikus dezake gizonak teleskopioaren laguntzarik gabe.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0306 Lan laburtxo au egiteko bat eta biren baiño geiagoren laguntza eskatu bear izan dut.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Betoz ba, Crédito agrícola deritzan estaduaren laguntzak; baña ez, traktoreak eta segadorak erosteko; baserritarrai beren lurretan nola lan egin erakusteko baizik.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 DOMINIKA - Ez, ez, milesker!... Ez dut laguntza beharrik!.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Begibeltz.- Ire laguntza.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Gipuzkoan, Ama,/ nungo har beltzak
ditu barnetik jo / gazten bihotzak?
Mendiz heldu dire / dena su ta ke
Aterbe, laguntza / eta lan eske;
Bainan luzaz hemen / ezin dagozke:
Beloken badela / geiegi bake.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Galde eginen diotet laguntza.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Eta etchalde bat azkar atchikitzeko edo emendatzeko, ez da aski aurhide bakotchak han hemenka zerbeit lan purruchken egitea, bakotcha bere alde: behar da ororen manatzeko eta gidatzeko buru bat, eta oroz gainetik elgarrekilako amodio eta laguntza.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoak erran zion: Zure bidean, atchemanen dituzu hiru gizon; galdetuko darotzute eian norat zoazin eta laguntzarik behar duzun...

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Izpiritu Sainduari galda zozu bere laguntza.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Aita Sainduak berak, Benua hamaborzgarrenak izkiriatzen du 1918 urthean, Portugalak hartze duela Ama Birjinaren laguntza berezia, haren alderat agertzen duen debozionearen sari.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Tokiko zenbeit hitz ez-ezagunen argitzeko eratxeki dion iztegiñoa, laguntza handitakoa izan ditake.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Bi urtheen lana liteke, inguruan dukezun laguntzarekin.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0057 Orhoit zaite, o Birjina Maria, guziz urrikalmendutsua, ez dela egundaino aditu, nehor zure ganat ihes egin duenik, zure arartekotasuna eskatu duenik, izan dela utzia laguntzarik gabe.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0087 Ebanjelio sainduko erakaspenez baliatzeko behar nuzkeen laguntza hek ez daizkotalakotz Jainkoari galdatzen.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0023 Garhaitzen ahal ditugu debruak? Bai, garhaitzen ahal ditugu, Jainkoaren laguntzarekin.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Kampagnetan bizi diren langile bereziek gure ganik ukanen dute laguntza, laket diten lur lanetan edo bederen lur lan egilen laguntzen.

178. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Arrabot berria.- Zelhaiko pilota plaza doluan ginuen arrabota haizeak aurdikiz geroz duela lau urthe. Ordaina chutitzen ari daukute handi eta eder, oraiko herriko kontseiluari johan zakon bezala. Lurra, herriak erosia, herriak chutitren du, Celhaiko gazteria ederraren laguntzarekin. Eder da ikhustea gazteak bermatzen, urririk, aldizkatuz, harginen laguntzen.

179. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bilkura.- Egun hautan komunicht batzuek egin daukute bilkura bat; herra bihotzean ehautsiaka arizan zauzku presuna batzuen kontra, eskola libroen edo heien laguntzaren kontra -Jaunttoak, kasu! Orhoit, dila zombait urtheko etsemplu batez!! Zuen arramantzez eta palabrez ez herritarrak kecharaz! Kestione hortaz oraino mintza gaitezke.

180. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kolpeka hasi orde, zertako hasi dira zentzutzen? Gerlaren beldurrak egin duke mirakulu hori. Bainan aithortu behar dute denek Bidault izan dela erresuma handien baketzalea. Ijarek pentsatu ditu hautsi-mautsi guziak, eta gisa hortan erakutsi du Frantziak baduela oraino zerbait erraiteko populuen artean; ez duela bere kalipu guzia galdua eta egin dezakela laguntza ederrik bera baino erresuma handiagoeri.

181. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hazparnen.- Hazparneko jaun auzaphezak Trinketeko nausiak, Noizbeiteko buruzagiak eta bertze adichkide jaunek ederki onhartu daukute pesta hau eta beren laguntza guzia eskaini daukute. Eskerrak diozkategu oraitik beretik eta uste dugu pertsularien pesta egiazko eskual egun eder bat izanen dela.

182. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Azken aldian, izkiriatzen nauzueten, Frantziatik laguntzarik ez balitzaiku ethortzen, gure nagusitasunaz Tonkinen akhabo zitakeela.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Laguntza jin zauku eta laster.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Haiphong 20-ean jazartu zaukun: 21-ean hiriaren laurdena baizik ez tzen gure eskuko: 22-ean, laguntzak jiteko astia ukhan zezan, Colonel Debes-ek 24 orenen bakia Anamiteri emaiten diola bere pentsakeren egiteko; eta 23-an, Anamitek eza eman dutelarik, Frantsesak hiri guziaren hartzeko ez baitire oraino aski azkar, Colonel Debes-ek obusen azpian Chinakoen eta Anamiten kartierak erhausten ditu.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jaunak, banoa bortz urthe zuekin lanean eman ondoan. Ez nuen erabaki hori hartuko ez banu ikusi Europaren begiratzeko artha guziak hartu ginituela. Alemanen laguntza, pondu hortan, monta handienekoa daukat. Nehork nahi balu Europari oldartu, baluke atomiko indarekin zer ikhus, merezi lukeen bezala.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Orai irakurria dugu nola Juin marechalak berak aithortu duen Alemanen laguntza baitezpadakoa dela, Europaren mugan.

187. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Yainkoaren laguntza hor, berne!

Bozkarioa

188. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Ta español diruarekin gauza gutxi erosten ahal da erbestean. Amerikanoen laguntzaren begira egon beharko dugu.Ontara eldu bait da Europa osoa. Dolarra nagusi!

189. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin, etzen lehen jina eta langile familia gehienak behartu dira haren laguntzez: ez ukhanik ere eskola handirik, baitzuen argi eta hedadura, oraiko lege berri anhitzetan, alokazione eta beste.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lege berrietako phonduak, cheheki hartzen zituen izkirioz, eta emeki-emeki bazuen bildua argi parrasta bat, denen onetan baliatzeko eta egiazki baliatu ditu, bere jakiteari esker, laguntza galde guziak lagundu baititu, zuzenen eskuratzen.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Anartean gobernuak hogoi liberaren laguntza emanen du berriz ere aintzina kintalka artho egilen onetan.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Paris-eko gobernuak delibero bat hartu du, Algeria berechten denaz geroz gobernutik, gobernuak utziko duela bere-ber Frantziatik deus laguntzarik igorri gabe, ez jateko, ez beztitzeko, ez.diru, ez bertze.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Buru, menbroek algar enthelegatzez, bezagn laguntzez, Eliza saintiak barna eta chuchen phikatuko du ildoa, Monttiot zounbat nahi mazi izana gatik.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hori da hori eder eletan baino hobeki obretan jende beardunari laguntza ekarri nahi duten guzientzat!

195. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Durquet andereak, buruzagi ordainak, frango xehetasun eman ditu batasunaren laguntzaz han hemenka beharretan diren obrentzat, hala nola Alzietako eta Haranbeltzeko kaperentzat, Donazaharren erromano mendixkan hasiak diren lanentzat.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Gaxotasunagatik ematen diran laguntzak ez ditezke aundiagoak izan.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Laguntza ederra izango da euskalkien jakintzarako.

198. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 ONU'k politika ta Eskubide aldetik lan egin du gizonen alkar-aditze arazoetan UNESCO'k, bere aldetik mundu guzian zabaldu nai izan du Jakintza, Irakaskintza ta Berri-ematearen laguntza.

199. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Su eta ujoldeen yoalea entzun orduko berriz, gau beltz eta bildurgarri ayetan, soinean zituzten jantzi laburrekin, erriko biztanle geienak, urduri karrikaratzen ziran euren laguntza beartsuei eskeintzeko.

200. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Aprika'ko langilleek, bere leñuetako oñarriak galdu ezkero, Eleizaren gizarte ikasbide ta lanbideetan laguntza arkitu dezatela

201. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Antxen bai laguntzarik gabe arkitzen dirala.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Eleizaren laguntza

203. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Laguntzarik egokiena Eleizak berak eman dezaieke.

204. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bai dira beste zenbait gizabatzar, Unesco ta Onu aien artean, onelako gizonei laguntza ederra ematen diena.

205. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baño oien bearra aaztu gabe, sozial lanbideak sortu ta ugaritu bear dira, langilleen eskubideak zintzo zaitzeko, bere lan ta biziera egokiago izateko, beren bearretan ere benetako laguntza arkitu dezaten.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Aprika'ko erriak iñork baño bearrezkoa dute Eleiz Amaren laguntza, bere sorterrien aurrerapenez bat-batera Eleiz iraunkorrean betiko gogo-aberria arki dezaten.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 ! Euzkotarra! Zure aberri atzerripetua benetan maite badezu, jarri ezazu alegin guzia bere izkuntz aldez, alegindu ikasten, eta ikasi ondoren edonun eta noiz nai pitxi eder orrekin apaindu zure mingain eta ezpañak, zure mintzakera euzkera bakarra izanik, jaso gora gure aberri zigortua, eta ori egiñaz berari egingo diozu, zure eskubetan dezun laguntzarik aundiena.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Kulturak eta izkuntzak laguntzapean eusten dira, ez berekaxa bizitzera ajolagabetuta.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Izan ere, ezin diteke pentsa, aski dala kultura edo izkuntza bat bizitzeko bere-berean uztea edozerren laguntza benetakorik gabe.

210. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Oiek guztiak laguntza ofizial benetakorik gabe atzeraka doaz, erdera-giroak itotzen ditulako.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Anartean bioazkitzu gure txalo ozenenak eta Juan San Martin, zure erkideak ere gure atsegiñak ar bitza argitaratze kontuan eman dizun laguntzaren alderako.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Oien aurka laguntzik gabe ikusten zun bere burua.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 MITX.: Aita Alustiza-k esan digunez Elizako itzaldian (goizetik Ama Birjiñari egin diogun Agur-otoitzean) Ama Birjiñak bedeinkatzen ditu gure batasunerako asmoak eta ekintzak... eta goiko laguntza eta graziakin... goazen aurrera H kontu ontan.

214. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 LUK. - Tarni, Padoba liraina, trebetasunen azi-lekua ikusteko izan dodan irrits andiagaitik eldu naz Itali andiko lorategi atsegingarri dan Lombardi aberatsera-ta; eta nire aitaren maitasunez eta baimenez bitariko iskilloz orniduta nago: aren biotz onez eta zure laguntzaz (...).

215. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Miren konturatu da bere gurasoak gauerako nekatuta egoten dirala eta erabaki bi artu ditu, ikastetxetik etxeratzen danerako: Zintzo ta alai jokatzea bere gurasoekin aiek ere poztu ditezen eta amaren baitan jartzea laguntzarik lezaiokean guztirako.

216. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 c) Gizona, bere adimenaren laguntzaz, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkiei idatzitako OIÑIK EGOKIENARI SARIA.

217. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 2.) Lana asitakoan, gizona, bere adimenaren laguntzaz, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkirik bikaiñenak, aukeratuko ditu bakoitzak.

218. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 KARTULINA GORRIETAN, gizona bere ADIMENAREN laguntzaz, mundua eregiten agertzen duten BOST ARGAZKIAK itsatsiko dituzute.

219. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Bigarren iritzi-elkartze ontan auxe egingo dugu:
1) Aurreko bigarren galderari emandako erantzunak irakurriko ditugu, au da, argi, tximist-argi ta zabalkunde tresna berrien laguntzaz gugan azten eta luzatzen diran gauzen zerrenda.

220. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 4) Taldeka egindako lana amaitu ondoren, berriz elkartuko gera guztiok; talde bakoitzak bere lana irakurriko du eta talde guztien laguntzaz RADAR-GIZON orren irudia osotuko dugu gure ingurraztian.

221. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 5) Eta, azkenez, ERAKUSKETA-SARIKETA aundi bat egingo dugu: Ontarako gutako bakoitza geran RADAR-GIZON ori agertzen duan marrazki edo margozki bat asmatuko duzu etxean, bakarrik ezin ba'duzu zure gurasoen laguntzaz: Lan au egiteko, irakasleak emongo dizkizue bear dituzuten argibideak.

222. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 O.E.O. ko mailla ontarako daduzkan legeak eta umeen laguntzarako irakasleak dituan asmo ta itxaropenen erara jartzen saiatu gera.

223. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Gelako guztien artean eta irakaslearen laguntzaz bisitearen laburpena egin.

224. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Nai eta beste batzuk bere aurretik salto eginda ibili, berak be bere laguntza eskintzeko borondatea laster erakusten eban.

225. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 1. Burutza au Pedroren ondorengoentzat be izan zala Elizaren batasunak eta betikotasunak agertzen dabe, orobat betiro izango dauan laguntzak.

226. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Orain, apaldu dozuen ezkero, zoaze zeuen etxeetara ta lo egin: biar, eguna urratu baizen laster, zaar geiagori dei egiñik, atzerritar au arrotz bezela artuko dogu jauregian, jainkotasunai sekulako opariak eskiñitakoan, beroni emon bear dautsogun laguntzaz mintzatuko gara, neke ta ezeren kezka barik, eta geuk lagunduta, txit urruti egonda be, bere sort-lurrera bizkor eta alai eldu daiten, eta bere eskualdera jo arte iñundiko kalte ta ezbearrik izan ez dagian; bere etxean aurkitzean, bada, igaro bearko dau aduak eta Gorulari alasokoak, bere amak argitara ekarterakoan, aria irutean erabagi ebena.

227. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 - Begira, Yosune, zuk diñostazuna egia izan arren, etxe onek seme baten laguntza bear dauala kontuan artu bear dozu, eta gure Josetxu orretarako egiñago ta oituagoa dogu.

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Euskaltzaindiaren gidaritzapeian eta herriko idaz-langile gehixenen laguntzarekin egitten gabiltzana.

229. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Alan-bearrez, alkartasuna, batasuna ta euskera alde lan egitea, ondo, etorriko zalakoan, nire laguntza, aldi atako praille zuzendariari eskeiñi neutsan.

230. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Igazko udagoienean Xabier Amuritzak, beste bertsolari biren laguntzaz (Azpillaga eta Lopategi) bertsozko molde barri bat azaldu eban euskal entzulego aspaldion erdi-gogaituaren artera.

231. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Monumentu ori gorde, zaindu ta indartzeko zenbateko laguntza emoten dau?.

232. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Ala ere, txarragorik gerta ez dedin, arau batzuri jarraiturik eskeiñi bear da laguntza ori.

233. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0048 Baiña Angosto'n bearrezkoak ziran erromesentzat *erromesentzat: para los romeros, peregrinos gaisotegiak eta ostatuak bakarlekua zalako eta auzobako toki aretara Ama Birjuñaren babes eta laguntza-billa etorten ziranak txiroak eta ondasun gitxikoak.

234. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Itaunak, umeek landuko ditue, katekistearen laguntzaz.

235. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Berak egiten ebazan Alfer, S.A. lantokiko lan guztiak: ateak ireki, kalderak martxan jarri, postaetxetik gutunak, inpresoak eta paketeak ekarri, abisuak emon, nagusien altak eta bajak emon, makina handi, izugarriek automatikoki egiten ebezan orratzei lupa baten laguntzaz made in Alfer diñoen etiketa mikroskopikoak ipini, inspektoreak etozenean, honelakoetan esan behar izaten ziren guzur txikiak esan eta hileroko soldatak prestatu.

236. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Ordu larri oneitan Ingelesak laguntza bialdu nai ba eben, itxasoko bidea besterik ez euken.

237. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Inglanderra'tik oiñezko brigada gudari talde bi bialdu zituen, eta orrela bost mille gizonen laguntza eldu jakean, Dublin'goai.

238. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Olan ba, Pearse jaunak beste agiri baten bidez, bere errikide gizon eta emakume guztiei emondako laguntzagaitik eskerrak emonaz, Irlanda'ko Errepublikak pot-egin dabela autortzen dau.

239. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Alemani'k euren laguntzarako bialdutako su-izkilluak etziran eldu izentatutako tokira.

240. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 SOE-k Londres-en lantoki zabaletan etxea artu zuan, atzerrienganako iru sailletan (noruegarra, frantziarra ta olandarra, britaniarraz gaiñera) eurei laguntza zabaltzeko banatua izan zan.

241. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Gura zan bestean ezpazan be, naikoa beintzat zaindua izan zan Bilbo, lenengotan narru-gorri aurkitzen zalarik, ezeren laguntza bage.

242. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0022 KEPAk zakarki frenatzen du besoak laguntza eske astintzen dituen pertsonaia errukarri baten aurrean, zapata eskuan eta jaka erdi eroria.

243. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Zuen egin zenuten eta egiten zeundeten ekintzetaz gainera, ama ezkongaiak hor daude, laguntzarik ez dutelako abortatzeko prest daudenak, haurzaintzak behar dituzten amak, haurreri sendi giro bat eman beharra, egunero ogiarteko bat jateko lain ez duten zaharrak etab.

244. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 ANDEREÑOA - (Bizi). Euskera ez da eragozpenik, laguntza baino. Hara. Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, hobe. Burua, adimena, hainbat eta argiagoa.

245. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 MIREN - Gaurtik bukatu dut, baina, eta tamalez, oraindik ez dakit gauza handirik. Egia esan, ez didazu laguntza handirik eskaini.

246. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 Beldur gabe dirua gastatzeko... Gero, gerokoak! (Egon ondoren). Tira gizon, edo osaba deitzea nahi baduk osaba... Aurkitzen haizen tokitik mirari bat egiteko era baduk, neretzat ere dirua iristeko era egin zak agudo. Egunero kandelatxo bat piztuko diat horrelako laguntza ematen badidak. Kandelatxo bat bakarra gutxi dela iruditzen bazaik berriz, berdin piztuko dizkiat egunean dozena pare bat...

247. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Galdera honen bidez, aipatzen diren sailetan, Probintziak sanitate eta osasun-laguntzaren aldetik dituen premiak neurtzea besterik ez da billatzen, zerbitzu hobeak antolatzeko asmotan.

248. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Maila honetan balio-urrituen talde eta elkarteek egiten dituzten ekintzetarako laguntza.

249. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 - Urritasunei buruzko ikerketa, argibide eta dokumentu-fondoaren eraiketari laguntza.

250. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Eliz instituzio hauen funtzio espezifikoak hauexek dira: arazo sozialdun pertsonei aholku eta laguntzak ematea eta biztanleria-talde jakin batek behar dituen zerbitzu espezifikoen bultzapena.

251. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6. Eskualde mailako Hezkuntz Zerbitzu lagungarriak martxan jarri dira, kasu bakoitzean gai eta metodologiarik zailenak edo Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxeetan tradizio txikienekoak ezarri, sendotu eta esperimentatu ahal izateko, eskualdeko beste zenbait hezkuntz arazok eska dezaten laguntza teknikoa eskaintzeaz gain.

252. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 - H.E.Z.I.ren laguntza irakaslegoa in situ hezten eta programazioak eta materialak gertatzen.

253. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Eskolan egin behar diren aldaketak sarritan, irakasleek beren ihardutze pedagogikoa garatzeko hartu behar dituzten kanpoko laguntzek baldintzatzen dituzte.

254. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Gipuzkoako emakume-sektore bati zuzendua dago eta Eusko Jaurlaritza, Foru-Diputazio eta Udalen laguntzarekin kontatzen du.

255. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0080 32. Atala.- Herri-alorreko legepeko diru-eskuraketak. Aurreko Atalaren 2 zatian esandako irizpidearen arauera, honako hauek dira Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren herri-alorreko legepeko diru-eskuraketak: a) Kondaira-Lurraldeen Euskadiko Autonomia-Elkartearen diruegitamu-gastutarako laguntza gauzatuz Foru-Diputazioek egin ditzaten diru-ekarketak.

256. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 1988.eko Martxoaren 14ko AGINDUA, Lan eta Gizarte-Segurantza Sailak 1988.eko aurrekontuen luzapen aldian emango dituen dirulaguntzak eta laguntzak ezarriz eta eskeidazkiak aurkezteko epeak eta lekuak zehaztuz.

257. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 279/1988 DEKRETUA, Azaroaren 8koa, nekazaritza eta arrantzu arloetan ikerketa proiektuak burutzeko laguntzak ematea arautzen duena.

258. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Herriogasun eta Dirubideetarako Sailaren 1988.eko Azaroaren 11ko AGINDUA, 1988.eko Uztaileko ohiz ez besteko euriteen kalteak jasan zituzten enpresek eskura ditzaten kreditu ofizialen interesetarako laguntzak ezartzen dituen Abuztuaren 4ko 211/1988 Dekretua garatzen duena.

259. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 151/1988 DEKRETUA, Ekainaren 21ekoa; Kontratapenari Laguntzak emateko neurriak antolatuz.

260. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 152/1988 DEKRETUA, Ekainaren 21ekoa, Enpresa-sortzaile Berrientzako laguntzak antolatuz.

261. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - ENBA Batzordeak onartutako Hizkuntz Normalkuntzarako Planetarako proposamena eta haien garapena eta haren laguntza teknikoa.

262. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 1.3. Obra kontratatze, hornikuntza eta laguntza tekniko gaietan.

263. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 d) Gogo-jabegotikako irabazpideak, zergadurua egilea bera izan ez dedinean eta, beti, industria-jabego edo teknikazko laguntza ematetikakoak, ordaindu ditzan norbanako edo Erakundeak bere zergapide-egoitza Euskal Herrian izan dezanean.

264. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0492 Foru Administrazioak, Foru Organismo Autonomoek nahiz Foru Enpresa Publikoek emakidatzen dituzten subentzioak, kredituak, abalak eta bestelako laguntzak eduki ditzaten edozein motatako Entitate Publiko eta Pribatuei eta pertsona fisikoei edonoiz, Ikuskapen eraz finantz kontrola egin ahal izango zaie.

265. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0492 85. Artikulua Finantz kontrola, egokiets daitezen prozeduren bitartez, Ogasuna eta Finantzak Sailak egingo du eta beraren xedea, subentzioa, kreditua, abala edo laguntza jaso dezanaren finantza eta kontabilitatezko egoera ekonomikoa aztertzea izango da, hala nola aurrekontuzko esleipenetatiko fondoei eman dakien norakoa egiaztatzea ere.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Erleen, xingurrien, eta termiteen eltxarrak bakarrik dira garai horretan gurasoen laguntza izaten dutenak.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00016 GURE LAGUNTZAREN BEHARREAN AURKITZEN DA IZADIA.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00275 b-laktona ere presta daiteke, baina zetenaren laguntzaz:

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00175 Hasiera batean oso sinpleak baziren ere, gaur egun oso sofistikatuak dira, gero eta laguntza gehiago eskaintzen dutelarik.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Instrukzio modu hau autonomoa da eta ez du beste inoren laguntzaren beharrik.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Eragiketa denez, komando baten laguntza behar du.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 HAUR GORRA ZURE IKASGELAN Gomendio praktikoak: Atal honetan zeuen gelako lanaren laguntzarako zenbait oinarri gidabide bakarrik azaltzen ditugu.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 5) Idatzi erakutsiak eta laguntza gisa laburpenak, ikasgaien edukiez horniturik.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 Sakramentuak Jainkoaren lagun egiteko, Jesusek eman dizkigun opari ta laguntzak dira.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Usaimenaren laguntzaz gidatzen da lurpean berak eginiko bideetan.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0122 a) Hiztegien laguntzaz bete ezazu ondoko lauki hau.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 f) Kontsulta-liburuen laguntzaz, saia zaitez azaltzen gaingiroki, zer den elementuen Taula Periodikoa.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Eta gaur egun oso makina ugari eta konplexuak ditugu, gizonari bere eguneroko lanean izugarrizko laguntza ematen diotenak.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Ehunka txalupa irteten zen, Ama Birjinari laguntza eskatu ondoren, lan beldurgarri eta gogor hartara.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Scorpio Urriaren 24-tik Azaroaren 22-ra. Laguntza eskatu beldurrik gabe.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Haien laguntza behar duzu eta ez daude pozik zurekin.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Adibidez, Estatu bateko gobernuak enpresa batzuri laguntzak ematea eragozten du, horrela, beste Estatu kide batzutako lehiakariek laguntzarik hartzeke beren produktuak saltzeko dutena baino aukera hobea izan ez dezaten.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Honako sailkapen hau egin dezakegu lurren jabetzari buruz: Explotazio zuzena: jabea bera da lurra erabiltzen duena, bakarrik edo laguntzaz (jornalariena...)

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0078 Batzuk gure artean Jesusi ez zaizkio jarraitu nahi; ez dute Beragan sinetsi eta Jesusek Berarekin batera Aitagana joateko eskaintzen dien laguntza, berek baztertu egiten dute.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Oraindik nahiko txikiak dira hirugarren mailako ikasleak horrelako lan-tresna bat behar bezala aurrera eramateko, baina irakaslearen laguntzarekin, txukuntasun minimo bat edukiz eta ohitura baten hasiera besterik ez dela kontutan izanik, bide horretatik abia daitezke eta ondorengo kurtsoetarako balio handiko ikasteko modu batez jabetzen joango dira.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Konbertsio masibo honen bitartez gotuen monarkek Elizaren laguntza estimagarria bereganatu zuten, erabaki horrekin Hispaniako erresumaren batasuna sendotuz.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Liburu hau irakasleei beren heziketa-lan garrantzitsurako laguntza haundikoa gertatuko zaiela uste dugu.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0172 Oreinek eta saguek hankak dituzte. Hanken laguntzaz higitzen dira.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0172 Txoriek hegoak dituzte. Hegoen laguntzaz higitzen dira airean.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0133 Telebistak irratiak dituen abantailak ditu: Berriak momentuan jakin eraz daitezke eta sateliteen laguntzaz, mundu guztira zabal daiteke telebistaren eragina.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 - fotografi makina: irakaslearen laguntzaz, nola erabiltzen den, diapositibak ateratzeko zer filme moeta erabili behar den, eta abar ikasi behar dute.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Nola ibili behar den galde iezaiozue; eta, beraren laguntzaz, portuan barrena ibilalditxo bat egizue.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 B) Kanpoko laguntza:

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Herri baten produkzioa ez bada nahikoa kontsumo-maila eta kapital-eraketa segurtatzeko, azken hau kanpoko laguntzaren bidez segurta daiteke herri horrek behar duen ekipamendua, produkzioaren aurrerabidea eta barruko aurrezkiaren sorrera eduki dezan.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Atzerriko laguntza nazioarteko inbertsio bezala edo emaitza bat bezala ager daiteke, eta herri aberatsetatik herri pobreetara egindako aurrezki-transferentzia bat bezala kontsidera daiteke.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 XIX. mendeko nazioarteko inbertsioak, l948-tik l952-rako Marshall plana eta herri azpiaurreratuei emandako laguntzak ikuspegi horren barnekoak kontsidera daitezke.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Bestalde, aspalditik ari dira zenbait pertsona edo erakunde, inoren laguntzarik gabe, eguzkitiko energia transformatzeko tresna berriak asmatzen.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0031 - Leku horren eskema bat egizu maparen laguntzaz; koka itzazu aipatzen diren herriak.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Ibaiak kostara iristean herrestan daramatzan hondar eta buztinak utzi eta itsasaldeko lautadak eratzen ditu lan horretan itsasoak ere bere laguntza ematen du, kosta inguruan hondarrezko barrak eratuz.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Ikasle batek baino gehiagok laguntza beharko du, xehetasunetan kontua hartzen ez duelako, edo bestela, irudien ezberdintasunak bereizten ez dituelako.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Dena den, definizio hau ematean, gurpil ero bat sortu dugu zeren eta partikula askatua sistema inertzial baten laguntzaz definitu dugu, eta berau partikula askatu baten laguntzaz.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Era berdinean animaliek eskaintzen dizkiguten hainbat zenbitzuz (laguntza, janari, jantzi...) jabetu.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Talde hauek eramaten dituzten ekintzen aurrean kapitalismoa aztoraturik sentitzen bada ere lehen mementoan, berehala aldatuko da bere postura laguntza ireki bat eskaintzera iritxi arte.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Hain zuzen, hau zen finantzetako kapitalak bilatzen zuena eta honela ulertzen da talde hauek bere aliatu natural bezala kontsideratzea alde guztitako laguntzak eskainiz partidu indartsu bat osa zezaten.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Gainera baroinen pareko abantaila ekonomikoak dituzte (zergetatik libre, luberritze-eskubidea, eta zilegi-etekinetatik - bilauen aldean- bi halako jasotzen dituzte); hala ere, koroaren gastuetarako laguntzak eskaintzen dituzte.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Bizi den zernahi gauzak, biziko bada, laguntza beharko du izan.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Idiak jiratu ziren, ireki zuten beste hildo bat, eta beste lau hildo gehiago ireki zituzten Peilokiloren laguntzaz.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Gaur egun, lan guzti horiek konputagailu elektronikoen laguntzaz egiten dira.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 Beraz, zurezko espatula batzuren laguntzaz, pitinka aterako duzue pintura mahaiko potoetara.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Behar baduzu, irakasleari laguntza eska iezaiozu.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Egin ariketa hau behin eta berriz, irakaslearen laguntzaz.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 Horretarako, ondoren ematen den txosten-espezifikazioa erabil zenezake:
Egilea:
Izenburua:
Argitaletxea: 1
Prezioa:
Argitalpen-data:
KATALOGO
Txostenaren espezifikazioa 1. orrialdea
F1-Laguntza
Esc-Menu nagusia
F10-Jarraitu

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0397 Drawing Assistant
Menu nagusi
1. Marraztu
(Modalitate-zenbakia)
3. Inprimagailua aldatu
2. Unitatea
irispidea aldatu
4. Sarrerako gailua aldatu
9. Irten
Nahi duzun aukeraren zenbakia: 1
F-1 Laguntza
Jarraitu.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Honekin haurren arteko laguntza eta zopatxoak eskatzea bultzatu behar dela esan nahi dugu.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Bainan nolanahi ere, elkarrekikotasuna, laguntza eta berdinen taldearekiko solidaritatea aurkitzean oinarritutako haro baten atarian gaude.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Beste toki batzuetan, Prusian esate baterako, monarkia ohartu zen zenbait aldaketa egin beharra zegoela herriaren laguntza eskuratzeko: feudal eskubideak eta morrointza desegin zituzten.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Egun hipotesi hau bazterturik eta desohoraturik dago, batez ere zientziak, fluor teknikaren laguntzaz, Piltdown-go gizonaren engainioa desestali zuenetik.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Zientziak lanabesgintzaren eboluzioa konprobatzea lortu duen bezala uste dugu arkegizakiaren garun barneraren eta kaskezurraren eboluzioa ere zehatz frogatzea lortuko duela, burezurren deskubrimendu berrien laguntzaz.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 Monarkiaren eta Ordenuaren defentsa funtseskoak dira Cabrerak duen herriagandiko laguntza ulertzeko.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 nampdeg; 101. Aurreko zenbakiaren gai berdinari joaz, Oraak eta beste liberal gudalburuek izan dituen hutsak ez zaizkio astuntasunari zor, beraien bakardadean eta herrigandiko laguntza ez izatean oinarritzen dira baizik.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0030 Gogoan izan denen partizipazioa, irakaslearen laguntza...

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Behartu ez du inor behartzen zerbait jakinik egitera, baina hartarako laguntzak eta erraztasunak emanez, hartaratu egiten du jendea.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0139 Bere laguntzaz itsasoko mapak egin ditzakegu.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0017 Erloju konparatzailearen laguntzaz ardatzekiko paralelotasunak frogatuz fresatzeko makinan pieza bat muntatzen ikastea.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0119 Hiztegiaren laguntzaz / elektroiak / etengailua / protoiak / pila / amperea / elektrolisia / generadorea / isolatzailea / hartzailea.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Denon artean, eta irakaslearen laguntzarekin behar izanez gero, banatuko al zenituzkete taulan agertzen diren estatuak hiru talde horietan?.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Laguna bezala: bere laguntza eta ulerkortasuna eskainiz.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Elkarrenganako babesa eta laguntza susta ditzan.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 4.5. Almorabide eta almohadeen bateratasunak. XI. mende azkenaldian, gero eta indartsuago zeuden kristauen bultzadari gogor egiteko, zenbait taifetako errege musulmanek, Ipar Afrikan Inperio sendo bat ezarri zuten almorabideei laguntza eskatu zieten.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Jabe txikiek handiki hauengana joan beharko zuten babes militarra eta laguntza ekonomikoaren bila.

331. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 2. Ondoren, langiroak eduki ahal izan duen eragina honexegatikoa izan da: Eskolak prestatu dion plataformaz eta Administrazioak une oroz eskaini dion laguntzaz baliatu delako; baita ere, ordea, erdaldunen presentzia sozialarengatik: etorkin nahiz bertakoari, erdalduna izateagatik, eta edukazioz, utzi egin diogu gure hizkuntzan egiteari, honela gutxienik dakienak gidaturiko diglosi prozesu latz batetan barrena abiatuz; ez baitzen gauza berdina gertatzen euskara ikasi zuten eta frankismoa baino lehen hain ugariak ziren etorkin erdaldunekin: orduan, oraindik, hizkuntzek bi aldeetara eragiten zuten.

332. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Labur bilduz: Eskolak, lanak, eta komunikabideen aldetiko inolako laguntzarik eza, eta hauek familiarekiko ukan duten indar-harremana, gehiegizkoa gertatu izan zaio azken honi eraso bortitz guzti hori berak bakarrik jasan ahal izateko.

333. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Adibide batzuren laguntzaz eskaini nahi da, hartarako, zenbait erizpide.

334. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Azkeneko lerroan ikusten denez, ari ez dugu jokatzen eta eduki semantiko garbirik ez duenez (ez baita aditza) nolabaiteko laguntza behar du esanahia biltzeko: horretaz seinalatu dugu inesiboaren -n hori.

335. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Halaz guztiz, formari dagokionez, gauzak nahasixeago ditugu oraindik: zenbait idazleren ustez, ari horri zuzenean eranstea aspektu markak ez omen da batere jatorra eta izan aditzaren laguntza behar izaten omen du beti: ari izaten da (suele ocuparse / il s'occupe habituellement bezala ematen digu Azkuek bere hiztegian), ari izan da, ari izango da nahiz ari izanen da (azkeneko biak etorkizuna seinalatzeko erabiliak).

336. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0034 Beraiek, beltz txikitxoaren laguntzaz denetik egin zezaketen, eta berak ezer ez.

337. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 Bagenekien Dracula gizon arrunt batek hil zezakeela inoren laguntza berezirik gabe.

338. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 - Herio hil ahal izateko, ametsen mundutik mundu honetara ekartzerik ez neukanez gero, tranpa bat prestatu nuen Indar Zurien laguntzaz, Pedroren sandaliak zirela medio.

339. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Komandante, zure baimena eta laguntza emadazu.

340. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0015 Eta esan gabe utzi dut... Hitlerren laguntzarena: hogei hegazkin JU-52 eta sei HE-51... eta bi zentimetrotako beste 20 antiereo....

341. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Eskerrik asko suspiratu zuen erantzun moduan, baina oso ondo egin dezaket laguntzarik gabe.

342. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Inolaz ere ez - esan zuen Erregina Gorriak erabakikor; beraz, Alicek laguntza onartu behar izan zuen gogo onez.

343. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Gure laguntzarekin ospetsu bihurtu zara, zeure txandrioengatik.

344. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 Eta hala, neskaren laguntzaz, hiru zaldiak makilkadaz hezi zituen.

345. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 - Baldin sesio edo borrokaren batetan nahastu bahaiz, ordea, eta laguntza bila bahator, hona hemen ene ezpata.

346. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Hauxe somatu orduko arrantzaka hasi zen astoa zakurrari nolabaiteko laguntza eskatuz.

347. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 - Gaur eguzkiak lurrari bere indarra emango dio horregatik piztuko dituzte suak eguzkiari bere laguntza eskatzeko.

348. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Ziurrenik laguntza ere eskatuko die beste landaketei, baina gu lasai, behar dugun denbora har dezakegu.

349. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Baina ez zion hori esan behar, horrexegatik erantzun baitzion Sofiak egin zuen bezala: - Haurrak!- esan zuen amorruz -. Baina nolako laguntza ematen dutela uste duzu zuk? Kezka besterik ez dute ematen eta...

350. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0083 Hiri hontako bisigodoek, jakin zutenean Iruñeak ematen egin zuela eta laguntzarik ezin espero zezaketela, kapitulazinoa eskatu zuen.

351. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 Ia bertaraino iritsi nintzenean untziak bestaldera jo zuen eta laguntza eske deiadar bakarrik egin ahal izan nuen.

352. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Eta zertan lagun zaitzaket? - Ez nator laguntza eske. Biok geure eskuetaz baliatu ohi gara orain arte bizian.

353. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Lehenengo garaipen honekin ausartaturik, atzazalen laguntzaz baliaturik, bide bazterreko hesiari salto egin eta zelaian zehar korrika abiatu zen.

354. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Probidentziaren laguntzaz ez ezik, Rikardok ezingo zukeen inolaz ere ihesik egin.

355. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Orain laguntza handia eskaini diezazuket.

356. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 - Emaiguzu, zure aginduak gogoz betetzeko laguntza: Maitasunean presta gaitezen zure etorrerarako.

357. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0067 Auen mereziz ta otoitzez emaiguzu,
nun-nai ta beti,
Zure indar ta laguntza
.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Eta ezin liteke Nunheim izan, pertsona berak hil bait ditu seguraski biak, eta nolanahi ere, ez du inoren laguntzaren beharrik orain.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Denek komentatzen dute bezperako erasoa zein gogorra izan zen, uste baino gogorragoa, eta zein suerte txarra zortzigarren komandoarena, bizirik ateratako bakarraren animoak ikusi besterik ez zegoen, erabat lur jota zirudien mutikoak, fusila arrastaka zeraman kasik, eta norbaitek esan ere esan egin zion ea nahi zuen laguntzaren bat, bainan berak ezetz, berdin zuela, eta haiei bost axola noski.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Umetako Jainko adiskidetsu hura non dago? Laguntzaren beharra eta inoren errukirik ez.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 -... - Hi bezalako mutil kementsuen laguntza behar diagu, bada.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0041 Ttua behin eta berriz pasatzen da, hortzen zirrituetatik, maindire transparenteak, gorputz hotz eta dirdiratsu honentzat, mihiaren laguntzaz, (...).

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Hartan, esaten dutenez, Muskildaren ama fabrikaren nagusi zaharrari mediku bat ekar zezala jo eta jo ibili bazitzaion ere, hark ukatu egin omen zion laguntza guztia.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Hirira etorri zelarik, bere proiektoak azaldu zizkion herriari eta hiritarren laguntza eskatu zuen.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Une honetantxe Sterneren hitz polito haien adierazpen osoa konprenitu nuen eta Tobias zaharrak, Trimen laguntzaz, bere trotaldietako zaldira igotzean azaltzen zuen bozkarioaren ideia bururatu zitzaidan.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 Juanitok halabaina, bere ama kaperauaren laguntzaz hurbiltzen ikusi zuenean, itolarririk oihukatu zuen: -Bere magalean hazia naiz!

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 Elkarrekin izanik ginen Maria Alejandrina Cervantes-enean goizeko hirurak eta piko jo arte, eta orduan horretxek berak bidali zituen musikariak eta zituen patioko dantza lekuko argiak itzali honela plazerrerako muletak inoren laguntzarik gabe ohera zitezen.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Iristeko leihoa, azpian lasto besakada batzu ipini zituen, eta gero, gaintxo hartatik saltoa emanik eta Francoiseren laguntzaz, patata zaku gisa erori zen barrura.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 Artzaiaren laguntzaz erantzi zen Niko, arropak sagarrondo baten abarretan lehortzen uzteko.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Ez ote litake laguntza beharragorik?

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Nire izena ere goraki oihukatzen zuen, laguntza eta gordeleku eske.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (19) Badakit hori ene salbamendurako izanen dela, zuen otoitzei eta Jesu Kristoren Izpirituaren laguntzari esker.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 - Ez dut zure laguntzarik behar, eta, otoi, zoazkit hemendik gehiago tentatu gabe, gogait-eragiten nauzu-ta.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 - Eta horregatik, frai Arthur, deblauki eta solemneki eman nahi dizut abadagune honetan, komunitate osoa areto kapitularrean bilduta gaudelarik, gure ongi-etorririk bihozkorrena, eta zure ikertzapenek arrakastarik handiena lor dezaten opa izan ez-ezik baita nahi dukezun guztirako gure laguntza beti eskura izanen duzula agindu ere.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Saiatzen ari gaituk, hi eta biok, duela hamalau urteko arratsalde honetan, ezein Karbono 14ren laguntzaren premiarik gabe, hik eta biok zein maila ontogenikori dagokion ondotxo dakigunekoan.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 - Gure lur aleman santua, yanki judioen aurka defendatzeko laguntza ukatzen duten guztiek - zioen Brûhlek horrela bukatuko dute.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0017 Hori dela eta, zeure laguntzaren zain geratzen naiz, konfesiñoa behar bezala egin ahal izateko eta oraingoan falta zaidan sosegua eskuratzeko.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Hain urrun hedatzen zen senar-emazte gazte horien omena, nun Laminak menturatu bait ziren heieri laguntza galde egitera, alta jakin zazue Laminak ez zirela hola jendetarik hurbiltzen!.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 Ogia eta garagardoaren laguntzarekin.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Puztu zen eta bere indar guztiz deiadar egin zuen: - Zer duzue? Epaile bat behar baduzue, hemen nago ni... Gizonak dena kontatu eta laguntza eskatu zion epaile ikustezinari.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 Lortu egin behar zuen John Wayne-ren laguntza.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Laguntzarik gabe zaila izan zitekeen, agian ezinezkoa.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 - Nire laguntza behar baduzu... - Eskerrik asko, Kairu, baina ez dago horren beharrik.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Gutakotzat zauzkagu, eta ez zaitugu inoiz laguntzarik gabe utziko.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 - Bai, zerbait entzun dut, baina zoritxarrez ezinezko egiten zait oraingo honetan zeuri laguntza edo informazio zehatzik ematea.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Gauza izugarri haiek egiteko gai den errege bat garaitzea dudarik gabe erraza dela esaten die; Espainia zein ahula den erakusten die, honek duen eremutzea, morroiek jaunari dioten gorrotoa; hitz batez, bere bihotz minduak bururatzen dizkion argumentu guztiak erabiltzen ditu, eta inork ez du zalantzan jartzen zor dioten laguntza.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Talde hau jaunaren aurkako mendekoekin bat egiten da, hauen laguntza jasotzen dute eta laster daukate talde berrien laguntza.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - Ongi da - esan zion poliziak. Eskerrik asko zure laguntzagatik.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Ongi da, banoa. Eskerrik asko zure laguntzagatik.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 Zure laguntza behar dut. - Zertarako?.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 John etxean ikustean, Peteren ama harritu egin zen, baina laguntza behar zuen lagun bat zela azaldu zion Peterek.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 Ez zion zehaztu zer-nolako laguntza behar zuen.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Eta vanpiro neskak esan zuen: Jarraitzen badizute, baieztatzen duzunez, eska ezazu zeure etsaiaren aurka Allahen laguntza, eta Hark libratuko zaitu haren sorginkeriez eta beldur zaren guzti haien sorginkeriez.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Harresitzarra garbitzen ari zen ia kertenik gabeko erratz baten laguntzaz.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Euler-ek, Berlin-etik trenez egindako bidaian egin zuen bezala, bere gogoetak hartu zituen laguntzat.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 2. Eredua Ikaslea bakarrik dagoela eta irakaslearen nahiz aholku eman dezakeen norbaiten laguntzarik ez duela suposatzen du eredu honek.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0177 Lor daitezkeen lankidetasun eta laguntzen kalterik gabe, partehartzaileek hauetarako eskubide izango dute: 1- Dokumentazio karpeta, adierazpen eta txosten laburpenen ale fotokopiatu batekin.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Euskaldunen atxikimendua, zuen guztion laguntza suharra eta ihardespena eta segida nahi eta behar du.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Legezko elkarrizketetan gertatzen den bezala, dukados pakete bat eta kafesne biren laguntzaz...

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Datu-banku honetan 2 milioitik gorako termino-kopurua bildu denez, laguntza handia eskaintzen du itzulpen teknikoetarako lexiko iturri bezala.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Eta, publikoak ezagutu duen lehenengo urrats bezala, Alderdiko buruzagi eta kargudunetatik hasi da lanean, horiek euskalduntzeko plan bat eginez eta laguntzak eskainiz.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Orduen liturgi ortan otoitzerako bide eta laguntza aurkituko ote du?.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Zineak ez du ez soiñurik eta ez beste laguntzarik bear gauzak adierazteko, baña ez ditu ala ere bazter batera uzten.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Batetik euskerari laguntza aundi bat emango genioke ta bestetik, lan auetan sartuta daudenari gure diruakin gauza obeak gertatzen ere lagunduko genioke noski.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Geroago, Jesusek Espiritu Santu ori bere ikasleei agindu zien; Espiritu orren laguntzaz, beren sinismena ausardiz aitortzeko trebe zitezen.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bestalde, agertuko dira napartar gizonak, aski goiz eta beldurrik gabe konprenituko dutenak holako bi etsaieri ihardokitzeko behar zutela laguntza bat kausitu, ahalaz hurbilekoa, urruneko bi su emaileen beren lurretik haizatzeko.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Eta kanpoko laguntza hori kausitu dute Naparra zolan, Ebro aldean.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Laguntza horren izena da Banu Qasi.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Musikaren alde Apostolutzari egin laguntzagatik merezi dute aipatzea A. Otaño-ren konposizioak.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 - Karitatezko laguntzak, premia gorri-gorritan daudenentzat izan behar du bakarrik.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Horietarik batek, E. Kennedy-renak, sindikatuen laguntza duenak, sistema mediko bakarra finkatzen du guztientzat, Estatuak, ugazabek eta langileek ordaindua.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0001 Cajal ikertzailea izan zen ehun nerbiotsuaren desjarraitasuna lehenengoz adierazi zuena mikroskopio optikoaren laguntzaz.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Ez dok amairuko kantarien laguntza hori ez dut sekula ahaztu, eta harrez gero beti saiatu naiz kantari berriei laguntzen.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Gero, nerbioak uxatu eta estabilizatzen zarenean, ez duzu halako laguntza berezi baten beharrik izaten.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Euskal kultur arloan: Jaunaren Deia argitaratzen dute, kanpoko apaiz eta praile batzuen laguntzaz.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Aipagarria ere, euskal kulturari egiten dioten laguntza, liburutegiaren bidez.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Jainkoari eskerrak, hala ere, Euskal Herriak oraindik baditu heroiak, ausartak eta argiak, jesuiten edozein malefiziori eta laguntza estratagema gaiztori derrefente antzeman eta alarmatzen direnak eta, beren bizitza preziosoa arriskatuaz, eta eztarriko zainak, haien edozein laguntzatatik euskara salbatuko digutenak.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Alah boteretsuari laguntza eta indarra belauniko eskatu ondoren, gau luze osoa irakur eta irakur eman du, ehun orri, berrehun orri, larehun orri, indize eta guzti (aurkibiderik ez zuen liburuak).

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Halarik ere, hiru pundutan ager-arazten ahal dira egungo laborarien grinak: Lehenik lurra Gobernutik zerbait laguntzaren ukaiteko, legeak imposatzen du honenbeste hektarea lur (18 mendian, 26 bestela). Erran nahi baita, ez dela nahi duenak laborari izaiten ahal.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Nazioarteko laguntza bertako Jauntxoek baliatu dute, baita Populoaren Ligako buruek ere; hauek zabaltzen bait zituzten laguntzak!

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Bangladex-eko Gurutze Gorriak zabaltzen ditu laguntzak, eta horko burua, Gobernuko lagun haundi bat da, arras usteldutako gizon bat!.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Ipar-Amerikatarren laguntzak era ainitzetakoak dira: hala-nola, 10 agentzia pribatu eta boluntarioeri diru laguntza ematea; hauetako bat Asia Foundation delakoa da, oso ezaguna CIA-kin dituen harremanen gatik.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Baina, lerro hauen idazteak nihaure piska bat argitzen nau eta ni bezala kristau egonez sozialismara etorri edo etortzen ari direneri laguntza bat ekar dezketelako ustean nago.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 GAURKO MUNDUAN Garaipenaren erdiesteko, bai eta beste herri zapaldueri gure laguntzaren luzatzea eginbide baitzait eta egiazko sozialismarik ez baitago herriartegoan baizik, beharrezkoa zait Estatu zapaltzailetako langilerian adiskidantza, eta guztiz herri zapaltzailetako langileriaren adiskidantza, eta guztiz herri zapalduetakoena.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Bestalde, klase kontzientziaz mintzo denean, Rosak, bi maila bereizten ditu (teorikoa eta praktikoa), baina batetik besterako aldaketa ez da alderdiaren laguntzaren bidez egiten (Lenin baitan bezala), aitzitik, aldaketa hau, gertaera edo iraultzaile krisis beraren bitartez ematen da.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta hor zintzo jokatu behar dugu eta ez pasibitatearen erru guztia Udaletxeei bota, baizik eta onartu beharra dugu Administrazioko beste bi mailek ezinbesteko sektore hau bultzatzen laguntzeko premia; zerbitzu sozialen aldeko laguntza hau aholku eta finantzaketaren bidez emango litzateke.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Atal hauetan eta liburuaren azkenaldeko eranskinetan eta Bibliografian egileak mila dato, gertakizun, oroipen, argibide, dokumentu eta agiri jaso eta bildu dizkigu, gai hau aztertu eta sakondu nahi duen guziarentzat balio haundiko laguntza.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Bi adibide ematen ditugu: 1. eredua, osatuena, ikasleek gelako ikaskuntza jarraitzen dute, euskarri tekniko guztiak eskura dituztelarik, eta 2. eredua, telebista, irratia eta autodidaktentzako materialaren laguntzarekin lana etxean egiten dutenei zuzendurik dagoena.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 TALDE-LIDERRA Ez da guztiz beharrezkoa, baina talde-liderrak eztabaida mantentzen laguntza eskaini dezake; horixe da hain zuzen liderraren zeregina: olioarena gurpiletan bezalatsu, eztabaidaren martxa mantentzea.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Lanean saiatu arren eta ohizkoaz kanpoko laguntza ematen zitzaion arren, laugarren mailakoen parean zegoen, zortzigarren mailara heldua zen baina.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Lehen bideia horren ondorena izan dugu Imanol Berriatuak, hango esperientzia jasorik eta beste zenbaiten laguntzaz, pertsona nagusiei euskara mailaka irakasteko egin eta eskeini digun HITZ EGIN euskara ikasteko metodo berria.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Berauen laguntza borondatetsurik gabe ez omen zen halakorik sortuko.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 - Ikastolak, herriaren laguntzaz sortutako ondareak beretzako gorde ditzake, erabilpenaren eskubidea erakunde publikoei utziaz, baina jabegoa galdu gabe.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Ba, begira: nire ustez, hiru urterekin eta birekin ere bai, kasu askotan, haurrak marrazkiz osatutako liburuak maneja ditzake; berak bakarrik ezer gutxi egin dezake, baina guraso edo hezitzaile baten laguntzaz izugarri disfrutatuko du Teo-ren liburuekin edo Lehen irudiak bilduman agertzen direnekin.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Itzulpen-teknika berriak zabaldu dituen bideetan abiatu bagara ere batzutan senaren edo intuizioaren eraginez, beste batzutan gaurregungo beste zenbait itzulpenen laguntzaz, konturatzen gara bide luzea gelditzen dela oraindik.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 Horrexegatik, teoria orokorra argitzen duten adibide egokiak aztertzeak, laguntza pedagogiko ederra ematen du.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Juan Jose, bere aldetik lanean ziharduen Colombian, eta meatzeetan aditua zenez gero laguntza bikaina eskaini zion Jose Celestino Mutis apaiz gaditarrari, zeina 1784an Colombian azaldu zen Espainiatik irtendako espedizio botaniko handi baten buruzagia izan bait zen.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Prozesu guzti hau, lurzorukoa zein heste-hodikoa, bakterioen laguntzarekin gertatzen da eta amaitu ondoren deskonposaketa ez bada osoa izan gorotzek bakterio-erasoaldi berri bat jasaten dute eta zizareek berrirensten dituzte.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Banan, banan jarri ondoren, abarka eta amantarrentzat laguntza bearrean arkitzen da, ez baidaki nola jartzen diren.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0030 Erdi itota zetorren
itsasoko gizona
berari eman genion
gure laguntza ona.
Esker oneko gizonak
oparitxo bat zuen
altxorraren plano bat zen
pozik jaso genuen
.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0030 Laguntza behar genuen
laguntza etorri zen.
Indio jatorrak ziren
laster antzeman nien.
Itsasoz etorri ziren
arraunketa bizian.
Hondartzan erori ziren
piraten hankazpian
.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Geroztik abertzaletasuna pizkortu da; gazte asko hortara lerratu zaizkigu, bereziki lizeetan (Donapaleun, Hazparne, Baionan...) kantu berriarekin eta gertakarien laguntzari esker (Burgose, Aberri Eguna, gose opor...).

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Dudarik gabe, mass-mediek eragin ukaezina dute, laguntza ikaragarria eman diezaiokete hizkuntza minoritarioari.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Baldintza hauetan laguntza morala behar dugula uste dugu.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0066 Eta Kubak, biziko bazen, nazio sozialisten laguntza bilatu beharra zeukan derrigor.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0028 Egoera hain arriskutxuan, Gaztelako probintziak, beste probintzien laguntzarekin bostehun ikasle haiek aurrera ateratzeko erantzukizuna hartu zuen.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu aldez edo moldez, era guztietako laguntza eskuratu digutenei, eta inkestabidez bere ohar baliotsuak egin dizkiguten itzultzaile horiei, guztion artean ekinak jarraipena izango duen uste osoz.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Zehaztapen xehetan sartu gabe, esan liteke ez zirela irrati guztiak aurkeztu, batzuren proposamenek ez zutela bi miloi merezi (zenbaitetan laurdena ere ez) eta azken batez, urrats berria dela isildu gabe, ezer gutxitan nabaritu dela: arau jenerala izan da ordu marjinalak aukeratzea euskaraz eginiko saioentzat horren eredu larunbat bazkalondoren egiten dena beste zenbaitetan konpetentziako irratiek saioak dituzten ordu berberak aukeratu dituzte, eta bada ere, miloi pare horien laguntza jasoarren, euskararen presentzia apenas ugaritu duenik.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Herrixkarik txikienetan, abertzale liburutegiak antolatu zituzten abertzaleek, gehienetan herriaren beraren laguntzaz osatuak.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Egia esan, hori ez da deitzeko modu bat bakarrik, laguntza handi bat ere bai noski.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Hala ere, inork ezin dezake egiazta zer-nolako ondorioak ekarriko dituzten laguntza horiek.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Iparraldeko mugimendu politikoak bere lehen urratsak ematen zituen, Hegoaldeko jendearen laguntzarekin eta ekonomiaren arloan Arrasateko mugimenduari esker, bereziki.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 - Nahi duen lantegiri laguntza eskaini, gestio komertzialari edo problema finantzarioei ihardetsi ahal izateko.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Batzuetan tresnagintza hau zailagoa zen, eta nagusien laguntza behar zen horretarako: goitiberak, kometak, ballestak, kolunpioak... egiteko.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Modu honetan bilduriko baliabide ekonomikoak idazleei banatzen dizkie, bai laguntza zuzena emanez zenbait kasuetan, baita beste zerbitzu asko beraiei eskeiniz ere.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Kontuan eduki behar da, gure inguruko beste lantegiak, honelako laguntzarik ez dutela.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Borondate eta korronte honen adierazpen argia izan nahi du Euskaltzaindiaren ardurapean eta Lan Kide Aurrezkiaren laguntzaz, Siadeco egiten ari den trilogia eskerga: Euskararen Liburu Zuria, jadanik argitaratua, Euskararen Sozio linguistika azterketa, jadanik burutua; eta bukatzear dagoen Hizkuntz politiko batetarako oinarriak deritzana.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Laborategi hau Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialaren babesean dago eta haren laguntzarik gabe gutxi egin ahal izango zukeen; horregatik, hari gure esker ona gutxi da.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Hortarako kolezionista pribatuez eta beste museotako prestakuntzaz baliatzen dira, eta atzerriko gobernuei laguntza eskatzen.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Era berean, KFk 1918 aldera SHF izeneko elkartea sortu zuen, krisian aurkitzen diren koperatibei, antolaketa-laguntza nahiz laguntza ekonomikoa luzatzearren.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0090 Sozialista beraiek diotenez, egoera honek eraginik eta aurretiko zenbait esperientziaren laguntzaz sortu zen ALFA kooperatiba.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Umeak, berriz, galdera bati irakaslearen ahozko laguntzarik gabe erantzuten dionean, orduan erabiltzen dakiela esan daiteke.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 Baina batez ere museoa aberasteko haurren beren laguntza da beharrezkoena.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 Elkar ezagutzeko bide guztiak eta era guztietako laguntzak eskolarentzat erabat onuragarri dira.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Urrats honetan, noski espezialisten laguntza behar beharrezkoa zaigu (soziologo, ekonomilari, sendagile...).

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Orain, emeki-emeki, mogimendu politikoak eta langabeziaren arazoak ikusiz; gazte munduarekin harremanetan sarturik, ari dira esnatzen, baina berantegi da, giro baten laguntzarik ez dutelako izan.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 - Laguntzazko pedagogia bat.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 - Laguntzazko pedagogia irakaslea gauzak errezten edo posibilitatzen dituena izatean datza.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 2.1. Laguntzako pedagogia bat (Autonomia) Montessori-k dionez, haurrak, independentea izan daitekeela eta bere kabuz zenbait gauza egin dezakeela konturatzen denean balorizatzen du bere nortasuna.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Gauza garrantzitsu bat dugu hemen aurrez-aurre: hezketarako bere egintzetan haurra ordezkatu; guzi hori autonomoki egin dezake, eta laguntza eskaintzeko asmo laudagarriak eduki arren, ez da beharrezkoa.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 Eta horregatik askotan, herriaren laguntza lortzeagatik, etsai bat, kanpoko etsai bat sortzen dute,(...).

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Baina orduz geroztik, inglesek gerra beste tokietara ere zabaldu zuten, metropolitik hartu zuten laguntzari esker, eta zazpi urtetan zehar frantsesei burua makurtu erazi zien izandako borroka guztietan; Frantzia Berria blokeatu zuten, Quebec setiatu, eta Montreal armak errenditzera behartu zuten (1760).

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0074 Kanpaina honen barruan, Udaletxean mozio bat sartu zen materiala eta laguntza ekonomikoa eskatuz.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0078 Han aurkituko dute Pasteur zenaren izena dakarren eritegi eder bat, errabiatik sendatzeko behar diren laguntza guziekin.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0078 Berak deit-arazi du ere herriko jaun erretora, eta haren ganik hartu ditu elizaren azken laguntzak.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Haren laguntzarik gabe ez bait nezakeen liburutxo hau argitara eman, hasteko.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0048 Eta hau zion sindikalariak: Zergatik lotsatuko gara bada ketxueraz elkarri idazteaz? Gure hizkuntzaren leuna! Laguntza bat behar genduenean, deitu egiten genduenean, ketxueraz egiten genian... Ez ahal duk uste, gure hizkuntza espainerara itzultzea lortu dukalako, neure bihotza samurtu egiten zaidala? Orain denek ezagutuko diate; eta ketxueraz azal dezakegunaren atal txiki bat bederen sumatuko dik munduak.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Beste autore batek ere jo zuen agintariengana, kasu honetan Nafarroakoengana, laguntza eske, hiztegi bat eta euskal gramatika bat argitaratu ahal izateko: Domingo de Bordegaray frantziskotarra izan zen.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Bitan eskatu zuen laguntza, lehenik 1675ean, ezezko erantzuna jasoz eta bestea 1676an baiezko erantzunarekin baina beranduegi zeren autorea 1679an hil bait zen eta laguntza hori eman gabe geratu bait zen.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Eskean mozorro zurien parte berdina zegokien eta hauek ere izaten zuten soinujole baten laguntza.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0073 Estali behar den alderdia zabala denean (kortinak, errezelak, CEL margokiak, super-medium delakoaren laguntzarekin, merkatuko margokiek baino hobeki estaltzen du.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0073 Beste teknika baten laguntzarekin (tanpoi eta linoa) iduri-gai bat berrizta daiteke, eta horrela oihal estanpatuen plegua eman.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Katolikoek Felipe II.aren laguntza zuten eta protestanteek Ingalaterrako Isabelerena, Dinamarkako erregerena eta Rin-eko aukeratzailearena.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Enrike IV, politiko trebea zenez, Normandiara joan zen babes bila; Ingalaterrako laguntza har zezakeen han eta han zegoelarik eraso plana antolatu zuen gudari bizkorraren gisa.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Obra berritzaile hori burutzen laguntza handiena eman zuten handizki zenbaitzuek, hala nola Maximiliano de Bethume, Sully-ko duke zena, zentzu praktikoa zuen gizona eta administratzaile trebea.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Engelsengan bakarrik aurkitu zuten ordu mingaitz haietan laguntza, sostengua eta babesa.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Australiako industria zinematografikoak laguntza handia jaso du azken denbora honetan Zine Australiarraren Aurrerabiderako Korporaziotik.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0056 Hitz batean, herrialde guztietan, komunistek dagoen ordena sozial eta politikoaren kontra ari den mugimendu iraultzaile orori ematen diote beren laguntza.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Bere lana bikeztatzea izaten zen, hau da, ohol edo xafla tartean zeuden zartadurak itxitzea, kotoinezko lokarri bat edo breaztatutako miztilu erabiliaz, zurezko mailu bat eta istinka-burdin baten laguntzarekin.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Artista, bere kontura pentsatzen eta ari izaten den norbait da, eta nortasun hori babesten eta sustatzen duenaren laguntza onartuko du soilki.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0034 Jabekuntzaren urratsak hemen xeheki azaldu arren, ez zaigu laguntza tekniko horren moduak bidenabar ematen ahantziko.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Bistan da: ez da gauza bera erakasleak arte-dohainok izatea ala ez izatea, horien bidez laguntza bikaina eman bait dizaieke eskola-emaleak ikasleei.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0063 Biogeografia deskriptiboa, fenomeno bizien nahaspilaren deskribapen eta taxuketan subsidiarioren laguntzaz baliatzen da: korologia, biogeografia sistematikoa, biogeografia biozenotikoa eta faunistika eta floristika.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0037 Komunidadeak batasun seinale bezala ondasunak alkarrentzako ipiniaz, bata besteentzako laguntza izango dira.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Langile kopuru horren jokabide hori ez dute apoiatzen kreditu entitateek behar dituzten laguntzak eta erraztasunak eskainiz.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 IRYDAren laguntzaz baliatu dira behar zituzten kreditu eta beste laguntzak eskuratzeko.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 c) Erlijioak euskarari eman ziezaiokeen laguntzaz dihardu.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Nekerik gabe emandako laguntzak balio ez duelako edo, Amabirjinak, hestuasunean dauden arrantzaleen ondoan egonez ematen du berea.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Jainko hauek gainera egiarekiko lotura eta elkarriko laguntza proposatzen dituzte elkarbizitzarako arau nagusitzat, eta ez dute gizarte barneko auzietan klase baten alde eta beste baten aurka eskuhartzen.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Aginte unitatea etxea da, zuzenbidea ohiturak eratzen du gizaseme burujabeei elkarrekiko obligazioak erakutsiz, eta erlijioaren praktika ere burujabetza eta auzokidetasunaren printzipioei loturik garatzen da; alegia, etxe barrutian ospatzen den alderdi bat du hildakoen kultoa batik bat, eta auzo mailan ohiturak arauturik ospatzen den beste bat, hala nola gaixoen laguntza, beiletan azaltzea, limosna ematea auzokideren baten alde meza bat eman dedin, e.a.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Salis eta Berruetaren inguruan, eta hauen laguntzari eskerrak, pintore talde on bat sortu zen, eta sortzen da, Bidasoa ibai inguruan.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Hain zuzen tutu honetan jasaten du gure janariak ENTZIMEN erasoa, urdailaren azido eta gibelak isurtzen dituen behazun gatzen laguntzaz.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Elikadura eskasa edo behar diren gaiez hornitu gabea, gaisotasun endemikoak, laguntza sanitario eskasa edo hutsa dira hau hala gerta dadineko arrazoi batzu.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0150 4. GAI-MULTZOA. PLASTIKA ETA TEKNOLOGIA
4.1. Marrazki teknikoari ekin eta ezagutu.
4.1.1. Perspektibaren teknikari ekin, maila honetako beste zenbait burutzapen propioren laguntza modura.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Ikasleek, banan banan, ahoz deskribatuko dute, irakaslearen gidahitzen laguntzaz, irudietan agertzen dena.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Ikasleek, irudien bidez eta irakaslearen laguntzaz, ihardun bezate galde-erantzunka, ulertzeari buruzko ariketan egin den bezala.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Ikasleek, banan banan, ahoz deskribatuko dute, irakaslearen laguntzaz, irudietan agertzen dena.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 Gainera, Jainkoak gizonekiko dituen joera nabarmenenak gogorarazten saiatzen gara: maitasuna, hurbiltasuna, laguntza, ontasuna, e.a.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0095 * Jesusen testiguek izango dute Espiritu Santuaren laguntza.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Oinandi gizajoa! Bera bakarrik laguntzarik gabe ez zen gauza errepidea egiteko.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Jakina, errepide bat baino gehiago ere egin ditzakezue, eta haurren laguntzarekin errepide-sare konplexua ere bai.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Eta, inoiz, hoiek, inoren laguntzarik gabe sortu dituzte guk hain beharrezko genituen eskolak.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0136 Hauek euren helburua lortzearren, gaztelar agintedunekin elkartzen dira, Gaztelako monarkiaren laguntzarekin berriro agintea eskuratuko duten esperantzan.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0054 Intuizio horiek ere akats handi bat dute, alegia, Lizardiren poesia osoak duena, hau da bere mintzo ulergaitzarena (lirikan zenbat hobea da hitza soil-soil problemarik gabe etortzea, hiztegi baten laguntza noetikorik gabe.... Ah, Lizardiren poesiak zenbat irabaziko lukeen hizkera aldetik beste jarrera soilago, ulergarriago bat hartu bazuen!!).

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0121 Eta kolonial zanpazioaren sistima gainditzeko, berriz, herri hauk bortxaz iraultzeko prestatu behar dira, zeren, Europan, kolonialismoaren menpeko diren herriek ezin bait dezakete karidadezko laguntzarik itxaron menperatzaile kolonialisten partetik.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0090 Alegia, zeharka gutienez, oligarkiaren politika nazionalari laguntza inkondizionala emateko aitzakia: politika nazional burges hura hemen beti espainolista bait zen, Finlandia edo Poloniakoaren kontrara.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Lenengoarekin elur gainean irrista ohi ziren eta bigarrenaren laguntzaz gelditzen edo aldapa gora joateko zen.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Bakarrik egin ezin dituen lanak besteren laguntzaz burutzeko bidea izanen du.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Ez da dudarik, paraje bakoitzean nabarmen diren gauzak laguntza onak dira: adibidez mendi, baso, dorre, etab.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Egunez, Eguzkiaren laguntza; izarrena, gauez.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Gobernuaren laguntzak Literatur argitaratze erritmoak Durangon konzentraturik jarraitu zuela esan dugu, kontzentratuegi, Elkar eta Susaren ahaleginak eta guzti.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Laguntza ona euskal irudiera estetikoaren konnotapenak jaso nahi dituztenentzat.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Gero, pastoralek gordetzen dituzte, baita ere, zenbait ezaugarri, gure teatro hau greziarrenarekin kideko bihurtzen dutenak: aire zabalean emana, musikaren laguntzarekin, leloen bidez textuak aurkeztuz, imintzioak usariozko legeetara bilduz.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0008 4) Behaketa zuzenaren bidez, hormirudien laguntzaz, entzunikustezko baliapidez esperientziari loturik dauden arloak, hau da, gizarte eta natur zientziako funtsezko gaiak ulertu.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0156 Populazioen historia biologikoaren berreraiketak arkeologia, etnografia eta linguistika bezalako beste disziplina batzuren laguntza behar duela seinalatu beharra dago, eboluzio-prozesu batetik bestera (kulturala eta biologikoa) extrapolaziorik egin gabe baina, izan ere, giza substratu berbera ukan arren, ez bait doaz beti estuki lotuta (Hiernaux,1980).

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Bestalde aldizkari espezializatuetan hainbat laguntza eskaini duena.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Jornal hori, gehienetan, etxe ekonomirako laguntza gertatu ohi da.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Leinuek beren buruen premiak beste inoren laguntzarik gabe betetzen zituztenean, gauzen trukea ez zen maiz gertatzen eta taldeen arteko harreman ekonomikorik ez zegoela esan daiteke.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Ez dakigu inoiz laguntza horien diru-kopurua zenbatekoa den eta badirudi Administrazioak ez duela jakin nahi zenbat diru behar den antzeslan bat montatzeko.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 - Zainketaren beharra frogatutzat emanez gero, zer-nolakoa izan behar du? hiltzekoei laguntza edo ta beraien suspertzerainokoa izango da?.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Egia da, medikuntzak, nahiz eta laguntza behar duten adinekoen kopurua gehituz joan, arrakasta duela erotasuna tratatzen, baina gaixotasun hau pairatzen dutenen kostu, hau da, zertarako arta izan eroez, zertarako zaindu? galdera hauek funtsean planteiatzen dituen mentalitateaz egina.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0130 Horregatik, 1980-1983 bitartean, Administrazio Zentralaren laguntza dela medio, itsasuntzi-ordenazioko egitasmoari ekin zioten.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 Ezer-ezen truke: Konpromisoagatik, laguntzagatik, kolaborazio gisa...... Interes kultural batez subentzionatuz: Diru-laguntzak.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Halaber, sailen zerbitzura dago idazkaritza, laguntza teknikoa emateko.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Itzulpen teknika berriak zabaldu dituen bideetan abiatu izan arren batzutan senaren edo intuizioaren eraginez, beste askotan gaurregun gure inguruko hizkuntzatan eskura dauden zenbait itzulpenen laguntzaz, edonork ikus dezake bide luzea dagoela oraindik.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0119 Lehenengoa Joannes Leizarraga kalbinistaren Iesvs Christ gvre Iavnaren Testamentv Berria izan zen, Nafarroako erreginaren laguntzarekin 1571ean argitara emana, lapurteraz.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0096 Van Eysek berak ere, Zarautzen igaro zituen udaldietan, haren laguntza eskuratu zuen bere azterketetarako gaia osatzearren.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 Era berean, beste gutun baten bidez, bekak, laguntzak eta bidaiarako laguntzak banatuko dituen mahairako beste ordezkari bat eskatzen da. P. Altuna arduratuko da bietaz.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0159 Baina ni ez izan filologoa, ordea; gehienez jota ere gramatikalari xume eta ez oso aurreratua izango nintzateke, eta hortaz jabetuta, zuhurtasunak ematen digun eskertu ezinezko laguntzaz baliatu naiz nere interpretazio ekintza arloaren barnean.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Lau dira, gure iduriko, hondamendi horretan zerikusia izan lezaketen arrazoi nagusiak: a) laguntzarik eta babes ofizialik eza, b) hizkuntz eredu hau behar bezain zehatz arautua ez egona, c) literatur tradizioa behar zen neurrian aintzakotzat hartu ez izana eta d) (zenbait) idazle giputzen jarrera txokozalea.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Behin baino gehiagotan esan izan da Azkue berazela gipuzkera osotua eta, izan ere, halaxe zen ez bait zuen bere atzean ez Euskaltzaindiaren babesik ez eta beste elkarte edo alderdi politikoren laguntzarik eta bai, aitzitik, lehiakide indartsurik.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Bere emazte eta bera bezala historialari EUTGko Filosofia eta Letretako Fakultateko dekanoa gaur egun Rosa Ayerberen laguntza moral eta beti etengabearekin, Díez de Salazar irakaslea, gaur egun, bere estudioa lantzen ari da, benetan meritu handiko ahaleginarekin, Hiribilduaren mendemugako ospakizunen kariaz.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Kontzertuen filosofia ikastoletan irakaskuntza dohainik eskeini ahal izatea bada ere (Administraritzarekin itune plenoa izenpetu dezaten ikastegiek itunearen gai diren irakaskuntzak dohan eman beharko dituzte 24. artik.), ikastolei euskaraz irakasten ari diren ikastetxe pribatuei besteko laguntza ekonomiko ematea arautzen duen itun honek ez du ikastolen kosto errealei aurre egiteko heineko laguntza ematen.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Honen ondoren Hezkuntza Sailak eta Ikastolen arteko komenio partikularrak sinatu dira 1989.eko maiatzean, komenio batzu non argi azaltzen baita harik eta Euskal Eskola Publikoaren legea onartu arte, automatikoki urtero luzatuz, ikastolek ikastegi publikoen besteko laguntza ekonomikoa izango dutela honako atal hauetan: langilegoaren kosto erreala, ondasun mugiezin eta ekipamendurako horniketa, funtzionaketa, garraio eta jantokiaren kostoak.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Berak, zenbait erizain eta zerbitzarien laguntzaz, gaixoak zaintzen zituen.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 OCDEko estatuek 1978an beren Barne Produktu Brutoaren %0.35a eman dute desarroilorako laguntza ofizial gisa (horien aldean, sobietar blokekoek beren BPBaren %0.04a eman dute, eta Petrolio Esportatzailen Erakundekoek beren BPBaren %3tik gertu, Saudi Arabia, Kuwait eta Golkoko estatuek orain arteinokoan %6tik %15era eman dutelarik, eta 1978an berriz %4 edo 5a).

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Brandten arabera, urteroko kontu militarra 450 bilioi dolar USA-tara hurbiltzen ari da, desarroilorako laguntza ofiziala- kopuru horren %5a baino gutxiagokoa delarik.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0011 Hori horrela izanda, bere argitaratzaileak ez datoz bat Nicaraguako kontrei emandako laguntzarekin.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Orain ere laguntzaren beharrean daude.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0257 10. Zorionak, Euskal Herria! Joxemiel Barandiaran eta Koldo Mitxelena ditugu gaur eguneko gizon ospetsuenak, biok zientzia gizonak, biok laguntza exkaxa izanak eta halare gure-gureak izatez eta borondatez, biok mundu osoan ezagunak.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Euskararen alde dauden komunikabideek, beraz, euskara era duinean erabiltzeko plangintza bat egin beharko lukete, kazetari elebidunek euskaraz ere trebatzeko aukera, laguntza eta bultzada izan ditzaten.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 XVII mendean argitaratu zen Frantzian langileentzako laguntza medikoari buruzko lehendabiziko legea.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Zientifiko zoroa eta bere laguntzailea asmakizun miresgarri bat aurrera eramaten saiatuko dira publikoaren artean nahastutako pertsonaien laguntzaz.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 1813ko Karpetaren aurkezpeneko ospakizun haiek, iazko Abuztuaren 30 eta 31n, Gastronomiako Kofradian eta San Telmoko udal Museoan berak asko maite zituen bi agertoki, zeinetara ilusio biziz joan bait zen, Juan M. Peña Ibáñez bere betiko lagunaren laguntzaz, hauetxek izan ziren beharbada bere azken bi agerpen publikoak.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0008 Lerro hauetatik eskertu besterik ez hiru Lurralde Historikoetako Merkatal Ganbarek eman diguten laguntza eta oso bereziki gure Komunitate Autonomoko merkatari guztien lankidetza, ezinezkoa izango zatekeen eta bestela gisa honetako lan bati ekitea.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei ematen dieten zentruak, medikuntza orokor, pediatria-puerikultura eta espezialitateetan.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Gizarte-Segurantzako Kontsultategiak Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei ematen dieten zentruak, medikuntza orokor eta pediatria-puerikulturan, espezialitate hau beren asistentzi ekintza hedatzen den zonan ezarria aurkitzen denean.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Gizarte-Segurantzako Urgentzietako Zerbitzuak Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei arratsalde-gaueko orduetan eta jaiegunetan eskaintzen dieten zentruak.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Mediku-Etxeak Landa-zonetan medikuntza orokorreko laguntza eskaintzen duten zentruak, kasu batzuetan emagin eta S. U. T.en laguntzarekin osatuta.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0068 Izan ere, hizkuntza bat erabili ahal izateko baldintza batzu eman behar dira eta agintariei dagokie hain zuzen baldintza horiek jartzea, ez bakarrik legeak eta dekretuak eginez, baizik eta gizarte-bizitzako alor ezberdinetan hizkuntza erabiltzeko baldintza egokiak lortuz eta laguntzak bideratuz.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Ulermen-ihardueretan irakaslearekin interakzioa erabili izan da estrategia modura, ea ikasleak irakaslearen laguntzarekin bera bakarrik baino aurrerago heltzen den ulermen-lanetan.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Hortik dator agortezinezkoa den ahozko literaturaz baliatu behar izana, zeren harek laguntza oso baliagarriak eskaintzen bait ditu unibertsaltasunetik abiatuz berezitasuna adierazteko orduan eta herri nortasun propiotik abiatuz modernotasunaren konplexutasuna eratzeko orduan.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Jabeek berriz, horietaz gain, zuretarako egurra ere saltzerik bazeukaten eta berau ez zen laguntzarik txikiena garai hartako diru iturrietan.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0028 - Etengabeko laguntza eta aholkularitza.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0038 ARRANTZU-ANTOLAKETA Eginkizunak: - Arrantzuntziak egiteko baimenak ematea, baimenak banatzea, alorrari laguntzak ematea, maskulutegi eta arrain-hazkuntzarako antolapideak eta orotariko ustiaketarako baimenak ematea.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Osatzebidezko Hezkuntzako eta Ihaurduneango Gaikuntzako irakasleen aukeraketarako eta laguntza-teknikabidetarako egitarauak lantzea.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Lerro hauek amaitzerakoan ene eskerrik beroena Gipuzkoako Diputazioari eta, bereziki, I. Murua eta Jose L. Telleria diputatuei ondare (patrimonio) kultural hau argitaratzeko laguntza zuzena erakunde nagusitik eman dutelako, eta, batez ere, Kulturako Departamenduari.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Lerro hauek amaitzerakoan ene eskerrik beroena Gipuzkoako Diputazioari eta, bereziki, I. Murua eta Jose L.Telleria diputatuei ondare (patrimonio) kultural hau argitaratzeko laguntza zuzena erakunde nagusitik eman dutelako, eta, batez ere, Kulturako Departamenduari.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0488 hel (1657). Batez ere ipar. Arrisku edo larrialdian laguntza eskatzeko oihua.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0488 hel egin: arrisku edo larrialdian laguntza eskatu. ik. hel eginez, laguntza eskatuz 2 HELKA nola adlag. Helez.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 helpide iz. (1749). Ipar. Arrisku edo larrialdiko laguntza. ik.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 H. b. (G. er.). Helpidea, arrisku edo larrialdiko laguntza.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 D) IDAZMENA LANTZEKO EREDUA 1. Irakurketaren laguntza idazmena lantzeko.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Azter dezagun zehazki zertan gauzatzen den irakurketaren laguntza idazmena garatzeko, eta nola balia gaitezkeen horretaz idazmena lantzean.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Nolanahi ere, ikasleari testu-mota eraikitzean ez bazaio bestelako laguntzarik ematen, zaila izango zaio testua idazten, antzeko testuak idazteko esperientziarik ez badu behintzat.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Ikasleak edukia baino laguntza gehiago behar du testu-mota bat idazteko. Nola lortu laguntza hau?.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 Ondoren, zuzen bakoitzaren eta a planoaren arteko elkargunea lortzen da, e eta w plano proiektatzaile horizontalaren laguntzaz.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0109 Bazko misterioa ospatzeko prestatze bidean goaz; badugu horretarako, Elizan dagoen eta lanean ari den Espirituaren laguntza.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0081 Espainian ez da oso ezaguna karnet hau, baina laguntza handia ematen dizu larrialdietan estranjeriako zenbait errepidetan. 700 pta. balio ditu.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Astiorduetan zenbait iharduera osagarri egin ahal izango direla hauek normalki borondatezko talde batek antolatuko dituelarik auzolandegiko Zuzendaritzen laguntzaz.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Guk subentzio-eskaera bat egin genuen horra, herrian egin dugun kanpainarako laguntza eskatuz.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 Honi, dirudienez, hustuko dio lehen aldiz Sorazuk bere barrenalde guztia eta ondorioz laguntza handia jasoko du beronengandik.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0238 Begirada, errukizko erantzuna da, Elizak, eta hori egiteko behar duen laguntza eskatzen du.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Eta hori egitean baita ere gure bihotzezko eskerrona beren laguntza adeitasun osoarekin eskaini diguten guztiei.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0136 Olazabalek egindako liburuari laguntza asko eman nion, bai; honen aurretik, eta nere laguntzarekin, La croix de sang deritzan bat atera zuen prantses batek, gero La cruz de sangre bezala Donostian argitaratu zena; eta neri egindako eskeintza daramana, hain xuxen.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0136 La Constancia-ko nagusi zen Mundaiz-ko Olazabal-ek hau jakin, eta gero Piralak beltzen informeekin atera zuen liburuak eraginda, nigana etorri zen, eta nik euskaraz Santakruz kuadrilako oiartzuarrengandik jasotako elkarrizketez baliatuta laguntza haundia eman nion, hiru urte luzez....

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 Eta hemen hiru aldiz Juan Ajuriagerraren laguntza izan nuen: 1. Alderdi aldizkaria nire eskuetan jarri zuten; ixilpekoa zenez gero, behar nituen euskal idazleak ilunpean aurkitu; entzungor asko aurkitu nuen nire bidean.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0076 Anbulantziako irratitik laguntza gehiago eska dezakete edo, ez dutela behar ikusten badute, ezeztatu.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Astirik baduzu, galde iezaiezu ikastarora etortzeko arrazoi bereziren bat izan duten eta lehendik lehen laguntzaz zerbait ikasia duten.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0144 Etengailua itzali eta entxufeak atera berehalako laguntza eman aurretik.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 2. Milaka pertsona lehen laguntzei buruzko entrenamendu praktikoa ematen deneko ikastaroak egin ditzaten bultzatzea.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 Ondorengo elkarte hauek beren laguntza eta adorea eskaini dute: .

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0027 Guzti hau dela eta, joan den mende-amaierako eta mende honen hasierako zientzilari askok zeraren eritzikoak ziren; alegia, substantzia organikoak ez daitezkeela Lurraren baldintza naturalenpean sor; prozesu biogenetiko baten bidez baizik, organismoen laguntzaz bakarrik hain zuzen.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Eragina ez da soilik industri eremuetara mugatzen zeren, haizeen laguntzaz, milaka kilometrotara dauden eskualdeei ere berdin erasaten bait die.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0044 Eta hain haundia izan zen!, bere bizi guzian hirurogeita bi urtebete arte, Jainkoagandik hartutako laguntza guziak biltzen baditu eta denak batean jartzen, ez zaio aldi bakar hartan aina iritsi izan duenik iruditzen.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 Gure jazki tipiko koloretsuak miresten dituzte kanpotarrek baita dantzarien trebetasuna ere, txistu eta danbolinaren laguntzaz, ezpatadantza edo aurreskua dantzatzen dutenean.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Gisa horretara, lapitzaren laguntzarekin, lor zitekeen originalaren ia kopia doi-doi bat.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0158 Azkeneko lerroan ikusten denez, ari ez dugu jokatzen eta eduki semantiko garbirik ez duenez (ez baita aditza) nolabaiteko laguntza behar du esanahia biltzeko: horretaz seinalatu dugu inesiboaren -n hori.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0158 Halaz guztiz, formari dagokionez, gauzak nahasixeago ditugu oraindik: zenbait idazleren ustez, ari horri zuzenean eranstea aspektu markak ez omen da batere jatorra eta izan aditzaren laguntza behar izaten omen du beti: ( bezala ematen digu Azkuek bere hiztegian), nahiz (azkeneko biak etorkizuna seinalatzeko erabiliak).

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Hidromedusak baldintza hidrografikoen adierazle biologikoak dira, batez ere ur masen mugimenduena, eta ondorioz, hauen laguntza garrantzitsua izan daiteke.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Olatuak hausten direnean, oinaren laguntzaz saltatu egiten dute, haiengandik goruntz arrastakatuak direlarik, baina, marea erretiratzen denean, ez dute olatuak heldu baino lehenago saltatzen, geroago baizik.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Beraz nolanahi ere, egoera hau errekonozitu beharra dago eta era berean baserria eskuratzeko aukera dutenei laguntza fiskal hau eskaini, baserrian iharduteko asmorik badute bederen, asmo horren kontrola gogorki eginez, espekulazioa eta maula arras uxatzeko.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0056 Duten tamainua, molekularik txikienen antzekoa da, gaur egun, mikroskopio elektronikoen laguntzaz fotografiatuak izan direlarik.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0079 Ontzi konbentzionalak erabiltezinak ditugu, erabat bero dagoen gasa ez bait da elektronikoki neutroak diren molekulek osotua, eremu magnetiko eta elektrikoen laguntzaz leku egokietan mugatu beharrekoak diren ioi eta elektroi askeek baizik.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Hona euskara batuan: Bi urte pelegrin bezala ibili nauk Espainian, Hik dena ukatu ondoren, neure bizi beharrian; Orain natorkit laguntza-eske, miseri gorri-gorrian, Halere etxetik bota nauk tratatuz modu txarrian.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Oharpen hau ongi dator bi lehenengo bertsoei dagokienez, baina beste biek diotenez, Espainiatik itzulita gero ere laguntza eskatu zion semeari eta honek ukatu egin zion.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 Helmuga lortzen saiatzeko prozesuan, ezezagunei laguntza eta norabideak galdetzeko ere eska dakieke ikasleei.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 Izan ere, ikasleek hizkuntz, komunikazio- eta pertsonarteko trebetasunez baliatu behar dute komunitatearen sorreraz eta garapenaz ikasiko badute, herriko jendeagana joz eta laguntza jasoz.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0014 Horregatik zenbaki-sistema hamartarretik bitarrera bihurtzeko era bat bilatu behar da, konmutazio zirkuituen laguntzaz eragiketa bitarrak egin ahal izateko, hauxe bait da ordenadore elektronikoak makina aritmetiko bezala erabiltzearen oinarria.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Kartografia mota honek ongi definituriko ezaugarriak ditu, helburu argiekin burutuak bait daude: Nabegazioari eta kosta-hurbilketari laguntza.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0030 Hiribilduek erregerengan bilatu zuten laguntza burruka horietarako, hiribilduak bezalaxe bandoen kontrario bait zen, hauen jokaerak eta egintzek gizarte bizitza normal burutu ahal izateko oztopo handia ari bait ziren bilakatzen; eta horrek eraginik Hermandadeak, Enrike IV-ak onarturik, haien dorretxeak kimatzeko erabakia hartu zuen 1457an, esaten zutenez izan ere (lapurreta eta gaiztakeria asko egiten bait zituzten lurralde honetan, bideetan eta alde guztietan).

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Demokratikoki aukeraturiko zaharren batzarraren laguntzarekin, Kethuda-ren itzalean bizi dira denak laterriak erakundetu eta kontrolatzen dituen aldatu ezineko arauen babesean.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0057 Sultan bat erregetzara igotzean jenizaroen laguntzaz edo baimenez arruntki diru-sari batzuk dituzte.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Hitzaurre honi azkena eman aurretik ezin ahaztu teknika aldetik hain laguntza baliotsua eskaini diguten Agurtzane Uriarte eta Iñaki Ibarra bikoteari geure eskerrona agertzea.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Talde bezala, ikaslearen jarraipenean denok daukagun indarraren berri emana dago; horregatik, alor honetan ikus daitezkeen berezgarriak hartuko ditugu gai: Lan-saio batetan, ikasle bakoitzak zein iharduera hautatuko duen adierazten du, eta haren garaipenari ekiten dio; une horretan bertan hasten dira zailtasun zehatz eta pertsonalak azaltzen, eta honek ondorio gisa dakar lansaio horretan diharduen irakasle bakoitzak,*zuzeneko parte hartzea zain dezan, beharrezko laguntza emateko (fitxa osagarria azalpenak...), ikasleak berak iraun dezan aurrerantzean bere lanean.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0014 Hutsuneak Bete Aberatsak amarengana jo eban laguntza....

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Disziplina honek, ondoko mendeetan, arabiar eta ekialdeko munduan baino ez zuen laguntzarik izan, Europan, bertako aintzinate klasikoko idazkietan itsuki sinesten zenez gero, ez bait zuen lortu aurrera-pausurik egiterik.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Arraina uretan bultzatzen duena gorputzaren suge-mugimendua da, buztanaren laguntzaz, hegalak batez ere orekatzaile gisa aritzen direlarik.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Triste doa gizona: utzi behar izan dituenen kezkak bihotza desegin dio, eta, bestalde, berari babesa eta laguntza eman beharko zioketenen epai hotzak ere min ematen dio.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 Batzuen ustez, enpresa eta merkatuentzako ingurune egokia sortzen duten ekintza orokorrek (ondasun eta zerbitzuen eta kapital eta langileen ibiltze askearen eragozpideak deuseztatu eta lehiaketaren jokua ziurtatu nahi dituzten ekintzek, bereziki), eta industriari zuzenean eragin nahi dioten ekintza berariazko eta positiboek (adib. sektore baten birmoldaketa errazteko ematen diren laguntzek) osatzen dute industri politika.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Askotan, oratoria villaria horiek, kultuaren funtzioak ziurtatzen dituen presbiter edo elizgizon batek zainduta, Eliza kristauaren presentzia emendatzeko izaten dira landako eremu urrunenetan: baina arriskua ere izan behar dute vici-en inguruan eraturiko parroki-komunitateen sendotasunerako, eta arrazoi honegatik, arautegi xehe baten azpian ezarriko dira, hasiera-hasieratik urrutieneko nekazari-komunitateentzako laguntza espiritual efikazago bat eman ahal izan dadin, komunitateon eta vici-ko elizbarruti edo parrokiako eliza nagusiaren arteko lotura mantenduaz (916).

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Eragozpen guztion gainetik, gure ustez Gidaliburu honen laguntzaz zuzenki identifika daitezke gure mendi eta haranetako zurezko landare gehienak.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Haien ezaugarrien miaketa zehatzak identifikazio-gako dikotomikoak jarraitzeko bidea emango digu, bertako ilustrazioen laguntzarekin.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Jose Antonio Ardanza lehendakariari, neri Biltzarraren zuzendaritza ematearekin erakutsi zidan konfidantzagatik, honek, jakina, berriro inoiz izango ez dudan aukera eman bait dit nire ibilbide profesional nahiz gizatarrean; nire eskerrona luzatzen diot, berebat, Jon Imanol Azua Gobernuko Lehendakaritzaren Idazkariari, honek ere bere konfidantza berreman eta Biltzarraren antolaketaren azken fasean ordainezineko laguntza eskaini didalako.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0127 Guzti horregatik Symposium-aren ondorio argienetako bat zera izan da, Nutrizio alorreko azterketak sakontzea eta beroien arabera elikadurarako gida edo orientabideak markatzea heziketa sanitarioaren laguntzarekin.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Biltzarrean aurkeztu diren ekarpen zientifiko-tekniko maila handikoei buruz honako hauek esan daitezke: - Arrantzaren gaian, itsasuntzi balioanitz edo erabileranitzekoaren proiektua izan da gairik eztabaidatuena, pentsatua bait dago unitate tekniko bezala ezezik gestio-unitate bezala erabiltzeko ere, eta kontutan hartuz portu bakoitzean eratuko litzatekeela laguntzazko unitate administratibo bat ere.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Oinarrizko printzipio batzuen laguntzarekin (horietako bat flogistoarena zen) kimikari batek substantzia batzuk azidoak, besteak basikoak, erregarriak eta abar zergatik diren adierazi behar zuen.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Ageriko eta oso funtzionalak diren arrazoiengatik, testuliburu zientifikoak (eta antzinako zientziaren historia gehiegi) iragandako zientzilarien lanaren zatiei soilik dagozkie eta erraz ikusi ahal dira testuliburuen arazo paradigmatikoen soluzio eta enuntziatuaren laguntza gisa.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Hidrogeno honek gainazaleko tenperaturetan ez luke sekulan fusio-prozesua pairatuko, ezta izar beroenekotan ere; baina konpresio-beroaren laguntzaz izarrean gelditzen den erregai guztia piztu egiten da.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Gendulain eta Lizaso bertako ganaduzaleen zezenak Francisco Arjona Cucharesek toreatu zituen bere koadrilaren laguntzaz.

632. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0219 - Beste norbaiten laguntza bear luke.

633. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Lanik aundiena eliz-berritzeko ekiñaldian Aita Santuari laguntza leiala emanez egin zuan Inaziok bere Lagundiaren bidez.

634. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Molde baten laguntzaz, itxurak bere inguruetatik ebakiz, nai dugun aberea marraztu genezake eta bere itxura agertu.

635. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 IÑORK LAGUNTZA ESKATZEN DIZUNEAN EDO BEAR ZAITUNEAN ZURE BAIETZA EDO EZETZA ZURE BAITAKOA ZAIZU.

636. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0030 Gogoratzen al zera? Amabost egun dirala, gurasoen laguntzaz, zeure bizitz-edestia egin zenduan.

637. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0030 Ontarako, zure gurasoeri laguntza eskatuko diezu.

638. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0030 GARRANTZI AUNDIKOA duzu, lan au zure gurasoen laguntzaz egitea: berek aolkatuko zaituzte lan ontan.

639. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0056 Emango diot / anitz laguntza,/ anitz urte,/ aren biotza / goi-osasunez / dedin bete.

640. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Eta ziur gaude, gure otoitza laguntza aundia dela illentzat, baiñan ez ain zuzen guri esker guk zenbat otoitz egin, illak ainbeste barkamen izango duelakoan, Jesukristoren irabaziei esker baizik.

641. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Galbidean ikusten ditugunean, ez ditzagula zabarkeriz laguntzarik gabe utzi, aitzitik, biziera zuzenetik bazterturik galduta dabiltzanean, bide zuzenera erakar ditzagun eta zintzo bizi diranen artean sar; eta aien etorreraz poztu gaitezen.

642. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Orain sei egun Arantzazu-tik
Artu nuen eskutitza
Adieraziz beren eleiza
Daukatela oso otza
Beren anayai eskaturikan
Berotasunen laguntza
Senideai ezin ukatu
Pozik zabalduaz poltza.

643. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Samintasunak kendutzen zaizkit
Eta ematen nau poza
Maitasunaren laguntzarekin
Bizitza baita erreza.

644. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0043 Ba`daiteke - zion bere baitan - Jainkoaren laguntzarekin, auntz onekin, truke on bat egitea.

645. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 - Zure laguntzaren ordaiña al duzu au? - esan zion, bere soin dardaratsua Eugene`renean ezarria zegoelarik.

646. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Danetan zabalena ta luzeena, langille arrigarri ta porrukatua zan Azkue jaunak egiña da; etzuan, noski, bakarrik lana egin; laguntzak an eta emen billatu zituan; ala ta guztiz ere, bere bildumak ezur eta arri uzten gaitu; bi liburutan zatitu zituan Cancionero Popular Vasco deritzana bat eta Euskalerriaren Yakintza Literatura Popular del Páis Vasco bestea; or arkituko dituzute nai-añean erriaren abesti zaharrak, bai maite-min kantak, bai moskor kantak; iñauteri jaiak, mindura kutsukoak; seaska-girokoak, lirika ta epika ikutukoak, erlijio gaiekoak, eta abar...

647. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Eranegun igorri zidan laguntza-eskeko mezu ori beste bere berririk ez dut.

648. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Ura neskatxa... Bere besoetan lotu eta emakume zoragarri aren ezpaiñ ezkoak oxkatzeko gogo bizia sortu zitzaion, baiñan garaiz eutsi zion bere biotz-indarrari eta galdegin: - Zure laguntza, zertarako ote zuen Mary`k?.

649. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Pikutara joango zan gure lanketa guztia, laguntza eske nigana etorri ez ba`zan.

650. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Siñesgarri bat eska didate eta zure laguntz bearrean aurkitzen naiz.

651. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 - Oraintxe... eeeup... tira bildur gabe... lau segundoren buruan, behi-amak egin zuan indarrez eta gizakiek eman zien laguntzaz txekor txikia agerian zen.

652. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0148 Esana dago baditugula euskal-seme jatorrak eta bai izan ere Euzkadi`n aldez ongi jokatzen diranak, ez bakarrik itzakin, baizik, baita ere eskupeko laguntzaz (xoxa) gaurko egunetan espetxetuak dauden Abertzale euskaldun gazteentzat bialdurik.

653. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0148 Orrelako ekin-bide erabakita, beren laguntza Euzkadira bidaltzen dutenak, Argentina`n jayotako euskal-semeak ditugu, eta auen biotzeko naikunde eta ukaldi, eskertu dezagun Euzko Lurrean jayo eta azi izan giñan guziok.

654. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0019 Egokera bigundu dalakoan, or dijoa emaztea erriko Alkatearen gana, espetxeratuta dagon senarraren alde laguntza eske.

655. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0127 Zubia altxatzeko denbora luzean jardun zuten lanean, jubilautako plaentxiatarren laguntzarekin....

656. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Beste batzuak burua jasotzeko, amaika eriotz umil izan dituk Euskalerrian; gure sukaldeetan amaika negar ixil ere bai. Oiek ez dizkik iñork aintzakotz artzen; oien izenik ez dik iñork paperetan jarri; oien guraso, umezurtz edo alarguneiri iñork etziek egunerokorik eskeñi; unibersidadean ikasteko, iñoren laguntzarik ez ditek izan.

657. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0106 - Danadala, Mister Holmes, nik zurekin itzegin nuan une artan, nere osabaren erailleak nor izan zitezkean jakiteko nere laguntza eskeiñi besterik ez nizun egin, aiek nere osabaren aurka izan zezazketen arrazoiak azalduaz, - moztu zuan izketa Jenny neskatillak asarre.

658. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Onen bidez eta erriaren laguntzaz Gorbea`n gurutze bat jaso zan.

659. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Bero billa, argi billa, laguntza billa, indar billa.

660. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Danon laguntzaz GEURE BILLA.

661. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0013 Eta azken deia bezela guziontzako on-izan ditekena, auxe: Aurra, aurra dan bitartean, aurra izatea utzi bear da, ta ortarako laguntza aundiena eman ere; ta azitasunean, bere egunean gizon izateko arreta aundienaz gertutzea, gero.

662. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0801 Bigarrena, len ere aipatutako 1956`ko irailean Arantzazu`ko Batzarr aundian eman zuen aolkua oñarriz arturik, eta al ditezken laguntza guziekin, lenbailen, egiazko Euzkaliztegia, ots, euzkeraz bakarrik egiña izango dan Iztegia, egiten asi dedila.

663. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Euren elburuak edozeiñ dirala beren agintariengandik laguntza iritxi dute berak ainbeste maite duten kirol au egiteko, ta ez bakarrik laisterketa onen irteerak eta sarrerak eratzeko, baita bide gabeko putzu ta landa barrena irrati deien bidez zuzentzeko ere.

664. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0013 Orregatikan, bertsoak paperean jartzeko, besteren laguntza bear izaten zuan.

665. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0016 Ez naiz emen arrazoiketak egiten asiko, gogapen au adieraztearren; auxe bakarrik esango: proba ezazute zeok zein egia dan, eta saia zaitezte ortarako Mariari maiteki itz egiten, berari zuen biotza irikitzen, berari zuen pozak eta naigabeak kontatzen, eta ala berean Jesus ezagutu eta Jesusi jarraitzeko laguntza berari eskatzen.

666. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Eskerrak eman naia, edo promesen bat bere bearra, edo laguntza berriren bat eskatu bearra, edo urteko irria ase naia... an dituzu urteko jai-egunetan zear millaka eta millaka erromes Amaren oiñetan auspez otoitzean pozez zoratzen.

667. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Basoak berritzen dijoaz, batez ere Estaduaren laguntzarekin.

668. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Urte auetan, sei bat milla ektarea basotu dira, Aldundi Forala-ri, Gazteiz-ko Udal-Etxeari, Aurrezki Kutxa-ri, ta norbaitzuen laguntzari eskerrak.

669. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Etzaio iñor Iruña'tik edo Diputaziotik laguntzarekin urbildu ta apaiz onek, ala dala, ere, gaur arte iraun.

670. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 1938 urtean bi gertakizun garrantzitsu nabarmentzen dira nere osabaren bizitzan Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore Francian berpiztu zuela, Franciako museoen laguntzakin eta Copenhague-ko Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas-en laguntzakin: biltzarre ortan izlari bezela sartu zan.

671. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 Erbestean anemenka zebiltzen jakintsuen artean, eusko-ikaskuntzak berritzea erabaki zan: ordu berean Instituto Americano Rockefeller-i laguntza eskatuaz egin nai ziran lanen egitaraua antolatu zan.

672. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0170 Larregi apezarengana jo zuen laguntza billa, baita onek zati ederra itzuli ere egin zion; geroago Edmond Guibert`egana jo zuen, eta onek osorik itzuli zion.

673. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0176 Aldi bateko Gipuzkoarra asterokoa sortukeran, an genduen Isaak ere irasle bezela: Aita Azkoitia prantziskotarra Jel alde izen-ordekoaz ainbat idatzi zuenaren eta Andres Amunarriz tolosarraren laguntzarekin, berak zuzendu zigun, kemenez.

674. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Lenengoz, zuzentzakoa dalako, eta gañera gure euzkal-kultura elikatzeko, guziei ere bere laguntza eskatu al-izateko.

675. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0103 Karitategintzarako sortu zituan ain zuzen Paula`ko Frantzisko Donearen laguntzarekin Anuntziatako lekaimeak.

676. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 De auxiliis edo Laguntzei buruzko iskamilla.

677. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Laguntzak Jainkoak gizakumeari ematen dizkion Graziak dira.

678. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Laguntza oietaz ari dalarik, Sinismenak au dio: gizakumeak ez dezakeala Jainkoaren Grazirik gabe ez asi, ez jarraitu, ez amaitu salbagarri lezaiokean gauzarik.

679. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0075 Frotino edestilariak dionez, 70.000 gudari eta suesitarren laguntza! bear izan omen zituan Katon'ek, Euskalerrian txikiena zan jazetarren leiñua menderatuta, Jaka, aien uri nagusia, izkilluz artzeko.

680. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0075 Ez zuten beste eusko-leiñuen laguntzarik izan.

681. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0059 Eta ori guzia, fagot ereskiñen laguntzarekin, abeslari talde oiulariekin, kalderon luzeekin eta operako abeslari bakarrekoek (solistas) egin oi dituzten lotsagarrizko ziminokeri ta deadar larri guztiekin.

682. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0216 Beste batzuen elburua, giza aldeko elkartasun eta laguntza zan,(Los Murcielagos taldearena).

683. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Gipuzkoera jator bat itz egiteko berriz, liburu ta iztegien laguntza bear zan.

684. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Arpeko gizonak ere, ezkoargia kausitzean, nolako pozaz ixekitzen zuan argi alaigarri ori ikusi izan genduan leize-zuloetako aizaroa argitzeko ez eze, iainko txikien laguntzaen esker onetan are.

685. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 Gero, Errusi'ko gosete aundiaren urteetan (1922'an eta 1923'an), artu zuten sobietarrek Aitasantuak bidalitako laguntza, baiña erlijio-ekintza oro galerazi zioten laguntza arekin joan zitzaien Bazkunari.

686. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0240 (Besteak ilhun pean irriz ari dira) Laster! Laguntza!.

687. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Harek zuen beila bururatzean jakin-arazi, Frantziako apezpiku-buruek deliberatua zutela, obra berri bat ezarriko zutela xutik: Laguntza Katolikoa, pobreenen alderat Kristoren amodioaren seinale izanen zena.

688. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 ORTI - Turismoa laguntza oikonomiko ona da, baldin-eta herri batek bertze dynami oikonimiko basiko bat ba daduka.

689. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Urtziren laguntza hylampecirc;zkoaz liburu hau izkiriatuko dut, zeren-eta horrek erraiten duenez ni neu naiz hau egin lezaken persona bakharra.

690. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Bainan Reeves anderea herabea zen, etzuen nehoiz nehori laguntzarik galde egin.

691. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Eta egun batez, Aranart apezak eta biek deliberatu ginuen gure laguntza eskainiko giniola Aita Lhande onari.

692. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Ez pentsa, haatik, orai bide onean, bide segurean abiatuak direla eta ez dutela gehiago zuen laguntzaren beharrik.

693. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Noizbeit, haatik, bere estekak trenkatu ahal izan ditu: eta, gauez gau, lasterka joan da Bame herrixkarat laguntza eske.

694. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Gora Piarres eta hainitz urthez jainkoaren laguntzarekin!.

695. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0033 Edo-ta Txinako reakzionariek, Txinako portuak blokea ditzaten lehiatuko dituzte, heiei beren laguntza prestatzenez.

696. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Lan hortan sartua eta ari den polizari zor zaio errespetu eta laguntza.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 JON MAIA: Dirudienez Afrika aldean
behar bait dute laguntza,
borondate eta gogo onekin
iritsia naiz honuntza.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0056 Gogo bihotzen pausatzailea, akiduren eztitzaile,
lan artetako lasaigarria, buru minen goxatzaile,
irri luzeen asmatzailea, bozkarioa emaile,
gure eskualdun nortasunaren laguntza ta hedatzaile,
hasarrearen aztaparretik gizonaren libratzaile.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0087 58 Mendizabal.
Alde batera bide honetan
barruak hartzen du pena
lagun bat hortxe lurperatu da
adiskide genduena,
berarentzako beste laguntza
badator hor ondorena
eta hauxen da gaur egunean
hemen egin litekena
bera hil da bainan bizirik dago
gu lagunon oroimena.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 27ko 1.154/1989 FORU DEKRETUA, zeinen bidez, zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren eta beraien emanketarako jartzen diren oinarrien arabera dirulaguntzak eskatzen dituzten, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzen den.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Elkarte hornidura, esparru publikoetarako zuzendutako zoluaren edo eraikinaren erosketako edo, hala denean, ondare publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitze lanen egiketako gastuei aurre emateko diru laguntzak eskatzen dituzten eta zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzea, helburu honekin Arabako Foru Aldundiaren Aurrekontu Orokorretan, 60.12.731 Partida, izendatutako 53.360.000 pezetatako fondoaren kontura, jarraiango oinarrietan jartzen den baldintzen eta prozeduraren arabera ELKARTEKO HORNIDURA EDO ESPARRU PUBLIKO BEZALA ERABILTZEKO ZOLUAREN EDO ERAIKINEN EROSKETARAKO ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 5. Art. Drogodependentzien alorreko Aurrikuspen, Laguntza eta Bergizarteratzeari buruzko azaroaren 11ko Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legearen 15 eta 16 artikuluetan alkoholdun edari eta tabakoaren horniduraren gaineko murriztapenak betearaz daitezen zainduko du eta xede horrekin ordenatuko du bere egintza, hurrengo artikuluetan azalduko den moduan, hiru mailatan: a) Udal Administrazioak berak betetzea.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Xede horrekin aipatu neurriak betetzea baldintza izango da diru eta bestelako laguntzak emateko.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Higiezinen balioztapen objetiboei doakienez, beharrezko gertatzen da, halaber, Katastro eta Laguntza Teknikorako Zerbitzuak burutzen dituen balioztapenetarako erizpideak ezartzen dituzten Arau Teknikoak ematea.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako Foru Dekretua Katastro eta Laguntza Teknikorako Zerbitzuak objetiboki balioztatzen dituen hirilurreko higiezin guztiei aplikatuko zaie.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Hirilurreko ondasun higiezinen katastroko balioa zehazteko Balioztatzeko Arau Teknikoak eta Lurzoruaren eta Eraikuntzen Balioen Lauki-Markoa, eta Katastro eta Laguntza Teknikorako Zerbitzuak egindako balioztapen objetiboak araupetzeko oinarrizko arauak.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako arauak hirilurreko ondasun higiezinen katastroko balioa, beren datu eta deskribapenek Hiri Higiezinen Katastroa osatzen dutenena, kalkulatzeko eta Katastro eta Laguntza Teknikorako Zerbitzuak egindako balioztapen objetiboak araupetzeko aplikatuko dira.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Beste alde batetik esan bear, ikastetxeak milloi erdiko laguntza artu dauela lan tresnetan Bitxikeri moduan esan bear baita sekulan ez dauala neska batek artu makila ori eta Aita Barandiaranek besterik ez daukala, Orregatik esan bear ohore andia dala benetan Naiara Anasagastik hartu dauena.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Ametsak baino zerbait gehiago dastatzeko aukera ere izango genuela sinesten hasiak ginen alderdi politiko abertzaleek baten hutsegitea zen penagarria eta itzal bakarra kanpainari baietza eta laguntza ematen ziotela aurkezpen ofizialaren egunean egiaztatu ahal izan genuenean.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Denbora dago oraindik eta hauen eta gehiagoren eritzi eta laguntza izango delakoaren esperantzarik ez dezagun gal.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Instituzioen lana funtsezkoa, alderdi politikoen laguntza beharrezkoa, herri mugimenduaren iniziatiba eta erakarpenak ezinbestekoak dira.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Paradojikoa da, baina euskararen kontrako lege bat onartu duen Gobernu autonomiko batek UEUri lagundu dion bitartean, nahiz eta laguntza hori kristona ez izan, ahoa euskararen aldeko hitzez betetzen zaion beste Gobernu autonomiko batek ukatu egiten du laguntza hori.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 UEUren edizio honetako zuzendariak, bestalde, ekitaldi hau posible egin duten guztiei eskerrak eman nahi izan zizkien, parte hartu dutenei eta laguntza morala eta ekonomikoa eman dutenei.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azpimarratzekoa da, bestalde, udal askok laguntzak edo bekak eman dizkietela UEUn parte hartu dutenei, eta, hiriburuei dagokienez, badirudi Bilboko Udala dela deus eman ez duen bakarra.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Komunitate autonomoko elbarrituek eta euren senitartekoek jasotzen duten laguntzari dagokionez, sanitatearen arduradunek uko egiten diote zerbitzu sozialen alorrean dagokien lanari.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zer egiten dute hogeitamar euskaldunek Pozoblancon eta Alcuescar-en Cordoba eta Cacereres komunitate honen laguntza aurkitu beharrean?.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hori dela eta, euskararen aldeko zenbait ekintza prestatu du urte honen amaiera arte Txomin Agirre herri batzordeak, Ondarruko Herri Batasunak bere laguntza eta bultzada osoa ematen saiatuko dela adierazi duelarik.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gipuzkoako Kutxaren laguntzaz Gipuzkoako Sagardo Egileen Elkarteak eta Kultur Turismo Ekintzetxeak antolaturiko laugarren saio honetan, ohi bezala, aurten jubilatu diren gipuzkoar sagardoegileak omenduko dira: Urnietako Gurutzeta sagardotegiko Kasiano Setien, Asteasuko Anizeto Sarasola eta Tolosako Isastegiko Jose Maria Lasa, zeinei urrezko insignia luzatuko zaien.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Matiena-Abadiñoko bilera (89.09.30) garrantzitsua izan da historia honetan, batikbat ondoko puntuak argitu zirelako: I) elkartearen helburua (batetik, gure euskal lana duintasunez eta errespetu hartua izatea eta, bestetik, euskal komunikabideen normalkuntza prozesuan gure bultzada eta laguntza ematea).

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Guretzako oso inportantea da eskualde mailako erakundeen oneritzia eta udalena ere bai, zer esanik ez, herri bakoitzean ikastola bat sortu eta indartzeko udalaren laguntza ezin bestekoa baita.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Esker bero bat Diariori or ba-da euskal egarri, eskerrikasko laguntzagatik gure maixu on Basarri. Joxe Mari Murua (Donostia).

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Tartean bi anai apaiz ere badituzte, ta zein egokiago meza santu bat ildako senditarren alde emateko ta laguntzak eskatu ta Jauna eskertzeko?.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beraz, ERABAKITZEN DUT: Lehenengo atala.- Euskal diskogintzak laguntza izateko deia egitea.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Laguntza hori honetan datza: Agindu honetan jarritako baldintzak bete ditzaten diskoak erosi egingo ditu Kultura eta Turismo Sailak, baina gehienera eta bakoitzeko 500 ale eta dendetako prezioaren, BEZ barne dela, %30eko beherapena egin ondoren.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Bigarren atala.- Euskal Herriko Autonomi Elkartean baltzu-egoitza duten diskogintza-enpresek egingo dituzten diskoentzat emango dira laguntzak, diskoek ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte: a) Araubidez merkataritzan salgai jartzekoak izatea.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Laugarren atala.- Legezkotasunez sortaraziak izan eta laguntzak eskuratu nahi ditzaten diskogintza-enpresek, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Sailari zuzendutako eske-idazkia aurkeztu beharko dute, beren baltzu-egoitza duteneko Lurraldeko Ordezkaritzan.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jakinarazpena esandako epean egingo ez balitz, laguntza kentzeaz gain, ezin izango luke hurrengo deialdira bildu.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Zortzigarren atala.- Agindu honen barruan sartzen diren diskoen argitalpen guztietan disko-azaletan, foiletoetan, txarteletan edo antzekoetan, laguntza Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Sailak emandakoa dela adierazi beharko da euskaraz eta gazteleraz, emango den ereduaren arabera.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Hirugarren Atala.- Sailburuak Teknika-Urgazlaritza baten artezko laguntza du, Urgazlaritza honetan ondorengo ihardutze-alorrak sartzen dira: Lege-Aholkularitza, bertan honako hauek sartzen direla, Lege-Aurregitasmo eta Saloei buruz eta Sailaren agintepeko gaietango edozein mailako arau-manuei buruzko erizpenak ematea.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Hamaikagarren Atala.- Baliabide-Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Hezkuntza-sistema behar bezala garatzeko azpiegitura-horniduren eraentza; Sailaren agintepideen barruan, etxeen eraikintza, haundiagotze eta hobekuntzari datxezkien akurapenak eta gainerako ihardupideak bideratzea eta egiteratzea, eta bai etxe horien horniketa ere; aukera-berdintasuna bermatzera jo dezaten ezein moetako laguntzak aztertu eta horien eraentza egitea.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Eta honako hauek izango ditu xede: Gorputz-Heziketa, Berarizko Hezkuntza, Urrutira-Irakaskuntza eta Gara-adinekoen Etengabeko Irakaskuntzaren egitarauak egiteratzea, ezberdintasunak orekatzea Osagarrizko Irakaskuntza-Egitamuen eta Ihardutze-bidezko Hezkuntza-Egitarau berezien bitartez, Lan eta Gizarte Segurantza-Sailaren laguntzaren kaltetan gabe, Ihardutze-bidezko Lanbide-Hezkuntzaren alorreko antolakideketa bermatzeko bide.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Ikaslegoarentzako Laguntza.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 - Ikasleen Ikaste-sari, Laguntza eta Suztapena.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 8. Artikulua.- 1. Euskadiko Autonomia Elkarteko Aurrekontu Nagusien kargura beka izan dezaten eta, aipatutako Errege Dekretuko 2.2 artikulua aplikatzen delako, laguntza konsolidatu ez dezaten ikasleek, ez dute tasa akademikorik ordaindu beharrik izango Ikasketa pertsonalizatuei laguntzeko beka-sistemak eta beste dirulaguntza batzuk arautzen dituen uztailaren 28ko 2298/1983 Errege Dekretuko 3.1 artikuluak ezartzen duenaren arabera.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 II. ATALBURUA LAGUNTZAK I. SAILA.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Industria -, Industriarekin lotutako zerbitzu- eta Merkataritza-Orloetzko ondasunezko eukari finkotan ezarritakoaren dirubide-kostua gutxitzeko laguntzak.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 10. atala.- Sail honetan esandako laguntzak Dekretu honen 3. ataleko 1-b) idatz zatian ezarritakoak izango dira, hurrengo idatz zatiotan adierazitako ezaugarriak dituztela: 1.- Maileguz dirubidetutako diru-ezarketak.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Dena dela, laguntzak eskatzen diren urtealdian eratuko dira enpresak.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 A) Orokorrean enpresa haundientzako zein ertain eta txikietarako diru-laguntza laguntzaren hartzaile izan daitezkeen eukarien balioaren %10era artekoa izango da.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 B) Aurreko atalean zehaztutako laguntza-ehunekoaz gain, enpresa txiki eta ertainek %2`5era arteko laguntza-gehigarria jaso ahal izango dute, horrela guztira %15ko laguntzaren hartzaile izan daitekeelarik, ondorengo baldintzok betez gero: - Sortu-berriak izanda gutxienez 15 miliotako diru-ezarketa lagungarria eginda izatea.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Kasu honetan laguntzak bi osagai izango lituzke; alde batetik, sortutako ondasun hori erosleak erosteari diru-laguntza emango litzaioke eta, bestetik, ondasuna garatzeko beharrezko diren eta horretara zuzenki bideratuta dauden eukari finkoetan egindako diru-ezarketak, ondasuna burutzen duen enpresak eginak.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Enpresa-arteko egiturak sortzea edo garatzea dakarten diruezarketa egitasmoek (Dekretu honen 4. atalaren 2. idazatian hartakotzat jotzen direnek) Dekretu honen 5. atalean aipatutako eukari finkoetako diru-ezarketa egitasmoentzat Sail honetan ohartematen diren laguntzak jaso ahal izango dituzte.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 3.- Laguntzaren zenbatekoa.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Atal honen lehen idazatian agertutako kasuetan laguntza onartutako diru-ezarketaren kostuaren %20rainokoa izan ahalko da, gehieneko kopurua egitasmoko 20 miliotakoa dela. Atal honetako 2. idazatian esandakoetan, onartutako diru-ezarketaren %20koraino jo ahal izango du laguntzak, egitasmo bakoitzari dagokiona ez dela 25 milioitik gorakoa izango.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 14. Atala 1. Sail honetan agertzen diren laguntzak, enpresa txiki eta ertainek zein haundiek jaso ahal izango dituzte.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 3. Laguntza hartzeko modukotzat joko dira, besteak beste, honako hauek: - Konputagailuak.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 E) Aurreko atalean jasotako eukariez gain, teknologiazko berebiziko interesdun bezala hartuko dira, eta beraz Dekretu honen lehentasunezko onurak eta laguntzak jasoko, teknologia berriak sartuz enpresaren industria-prozesu berebiziko garrantzia duten eukariak.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 2.- Dekretu honen II. ataleko I. azpiatalean jasotako laguntzez baliatu ahal izateko eskaerak, mailegua edo dirubide-alogera eman eta Eusko Jaurlaritzaren Industria eta Merkataritza eta Ogasun eta Dirubideetarako Sailekin dagokien Hitzarmena izenpe dezaten Dirubide-erakundeetan aurkeztuko dira.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 3.- Erabakiak. Diru-Ezarketarako Laguntza-Egitarauaren Batzorde Eragilearen Erabakiek laguntzak emateko erizpideak ezarriko dituzte, diruz lagun daitekeen diru-ezarketa, erabiliko dira korrituak, beraien zenbatekoa eta eman edo ukatzeko baldintzak zehaztuko direlarik.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 Bigarrena.- II. atalburuko I. saileko 10-1 atalean ohartemandako laguntzak, Itun berri bat izenpetzen ez den bitartean, Industria eta Merkataritza Saila eta Ogasun eta Dirubideetarako Sailak hainbat Dirubide-Erakunderekin 1987ko azaroaren 4ean Ekoizpenerako Diru-Ezarketen Dirubideetarako Itunean araututakoaz araupetuko dira.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 ERABAKI GEHIGARRIA II. atalburuko I. saileko 10-2 atalean ezarritako laguntzak ez dira indarrean jarriko harik eta Dekretu honen 3. ataleko 1-B) idazatian ohartemandako Itunea izenpetzen ez den arte.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2. atala.- Nekazal iharduera adinaz aurretiko uztea dela-ta, hurrengo laguntza hauek ezartzen dira: 1- Urteroko indemnizazioa, lursailen edukitza duten eta nekazal hustiakuntzen titular direnen aldekoa, 55 urte baino gehiago eta 65 baino gutxiago baldin badituzte, beti ere nekazal laboreak iharduera nagusi badira eta bertan behera uzten badute betiko.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 3. atala.- Laguntzak eskuratzeko baldintza orokorrak hauek dira: 1- Onuradunek Euskal Autonomi Elkartean bizi behar dute.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 4. atala.- Laguntza hauek eskuratzeko hurrengo baldintza hauek dira beharrezko: 1- Onuradunek, eskabidea aurkezterakoan, 55 eta 65 bitarteko adina izatea eta laborantzan iharduera nagusi bezala aritzea, 1985eko martxoaren 12ko Kontseiluaren 797/85 (EEE) Arautegiak bere 2. atalaren 5. puntuan ezartzen duenez.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Onuradunek behin betiko laga ditzatela nekazal laboreak eta, eskabideak aurkezterakoan, berrogei urte baino gutxiago duten eta hortarako eskatzen diren baldintzak biltzen dituzten Nekazari Gazteek nekazal azalera erabilgarria lan dezatela, Euskal Herriko nekazal hustiakuntzen aldeko laguntzei buruzko otsailaren 16ko 27/1988 Dekretuaren arabera.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 5. atala.- 1- Laguntzaren urteroko zenbatekoa 450.000 pezetakoa izango da hustiakuntza bakoitzeko.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Onuradunek gehienez hamar urtetan zehar har ditzakete laguntzak eta inolaz ere ez pentsioa jasotzeko legez ezarritako adina Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Bereziaren araberakoa bete ondoren.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 7. atala.- Honako baldintza hauek dira beharrezko horrelako laguntzak eskuratzeko: 1- Laborantza behin-betiko uzten duen nekazariaren senideak izatea, 55 urte eta erretiro-pentsioa jasotzeko legez ezarritako urteak bitarteko adina izanik, Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Bereziaren arabera.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 3- Laguntza suertatuz gero, inolako nekazal zereginik ez egiteko konpromezua.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 8. atala.- 1- Laguntzaren urteroko zenbatekoa 300.000 pezetakoa izango da, hustiakuntzan lan egiten duen familikide bakoitzeko.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 3- Onuradunek hamar urtetan gehienez jaso ahalko dituzte laguntzak edo erretiro-pentsioa kobratzeko legez ezarritako adina bete arte.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 10. atala.- Lurralde Historikoetako Foru Aldundiek jasoko dituzte eskabideak ezarritako epe eta eran eta Dekretu honen bidez sorturiko laguntzak kudeatzeko ardura izango dute, baita arautzeko ere Administrazioaren eginkizuna Dekretuan agindurikoa betetzen ez baden ere.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bigarrena.- Baimen hori emateak ez dakar berarekin, inolaz ere, hezkuntz hitzarmenen bidez laguntzarik eskuratzea.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Ezaugarri horiekin eta nortasun horrekin, ikastolek, gizarte-erakunde bezala, baliagarriak direla frogatu dute beren hezkuntz eta kultur lanean, eta ordainetan gizartearen aldetik ere laguntza eta begirune handia jaso dute.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Gaiso badago, nire laguntza behar zuela pentsatu nuen eta bere etxea bilatzen hasi nintzen jendeari galdetuz.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Nahiz eta, zenbait kasutan, Mitxelenaren hiztegia teknikarik aurreratuenekin moldatzen ari direnean laguntza eskergarria jaso duten paper artean eta historia luze honetan zehar fitxaren bat galdu duten hauek....

767. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Dudarik gabe, zure maitearen laguntzarekin oso ondo konponduko zara.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 a) Jaurlaritzaren zientzia eta teknikabideen alorreko antolakidetze-bideak sortarazteko eta jarraitzeko saloak egitea, ikerketa eta teknikabide-garapenerako egitarauak gertatzea, ikerketa-egitarauak balio-neurtzeko, aukeratzeko eta jarraitzeko irizpideak finkatzea, ikerketa-egitarauetarako eskuarteen saloak egitea, I.D. xehapen-biltegia eratu eta horren eraentza egitea, ikerlari-gaikuntzarako egitarauak egitea, ikasketa-saridunen lanak gertatuz eta ikuskatuz, eta Ikerketa eta Garapen-alorreko Erresumaren politika erabakitze-erakundeetan esku hartzea Sailaren izenean; halaber, aldez-aurreko iritzia eman beharko du ikerketa-tegi eta institutoak sortarazteari, teknolojia-ikerketarako babespeko erakundeek beste erakundeekin egin ditzaten elkarlan-ituneei eta ikerketa eta garapen-alorreko Erresumarekingo elkarlan-ituneei buruz, eta ikerketarako laguntza eta diru-laguntzetarako deiak finkatu eta zehaztuko ditu.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Disziplina desberdinetako irakaslen laguntza behar da.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Diskoa kaleratzeko laguntza ere herri hoietako udaletxeek eta Nafarroako Gobernuak eman dute, behingoz bederen tarteko mugaz ahazturik.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Jesus Guridi, aita Donostia eta Jose Ansorena musikalarien mendeurrena gogoratuz antolatu du aurtengo hau Txistulari Elkarteak Donostiako Udaletxearen laguntzaz.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Gipuzkoako Abesbatzen jaialdi hau Foru Aldundiaren eta Azkotiko Udalaren laguntzarekin antolatua izan da.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Klasea eman behar eta ez testurik, ez euskal materialik, inongo laguntzarik gabe, diharduen irakasleak leher gaizto egiten du etsipenaren amildegian jausteraino.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Asmoak asmo, herriak aukera bat eman die auzotarrei: tabernari zati bat kendu, herrikoa denez, eta bertan egin horretarako laguntzak ere errazago lortuko liratekeelako.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Agiri honen bidez, 1987ko Urtarrilaren 1etik abendua arte euskararako ikastaroak egin dituenarentzat Lazkaoko udalak laguntza ekonomiko batzu eskeintzen dituela jakinarazten da.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Azkoitiko probalekuan ospatzen ari dira Sanders pentzu etxearen laguntzaz eratua, aurtengo San Andres sariko idi-demak.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sudupe 0001 Laguntza eraginkor baten beharrean dago.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Estatuaren 7 milioiko laguntza dauka.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hauetaz gainera, talde kultural guztiak eta sindikatuak ere partaide izan ziren, eta protagonistatza Olentzarori utzirik, alderdi politikoek ere laguntza osoa eman zioten.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere, bere iritziz, herri guzietako ekonomiek dituzte elkarrekiko loturak, eta ergelkeria bat litzateke, industria ugari duten herrialdeek, gutiago dutenei beren laguntza ukatzea, pagu balantza mailako gehiegizko diferentziak guzien kaltetarako baitira azkenik.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bestalde, gure hirurogeitabost kooperatiben arteko elkartasuna ez da falta eta, hau gure taldearen garantiarik onena da, zeren, ez baititu bakarrik finantza alorrako ahultasunak zuzentzen, baita ere, beste erakundean laguntzaz gestio orokorra hobetzen.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Euskal Herriari begira etorkizun hiluna datorkigula onartu behar dugu, ongi dakigu sarri samar bere laguntza eskatzen diguten entrepresak, egunetik egunera gehiago direla.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hauetako bat, udaletxeen laguntzarekin Gipuzkoako III Dantza Festibala antolatzea.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Detentzio ugariak, torturaren erabilkera etengabea, kontrolak, manifestazioetarako debekuak, kaleen okupazioa etab., eta azkenik UCD, PSOE, PCE, FN eta CD indarren laguntzarekin koalizio honetako parlamentariei bota zaizkien suplikatorioak, egoera honen ezaugarriak.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Euskal Errefuxiatuen Laguntzarako Elkarteak gutun berezia eman dio eskura Etchegaray Kardenalari. Gutun honen bidez errefuxiatuen egoera larria agertzen dio, nahiz eta kardenalak gai honetaz nahiko berri baduen.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Aitzinetik mila esker zure laguntzagatik.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Kontseilariek Seaskari emandako laguntza, doblatu egin dela aurten.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bestalde, bigarren taulak eskola frantsesak eta ikastolak laguntza aldetik dituzten diferentziak erakusten ditu.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bigarren taulan beraz, urteko ikasle bati zenbateko laguntza ematen zaion agertzen du.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eskola frantsesa eta ikastolaren arteko diferentziak.
Eskola frantsesa
Ikastola
Estatuak
Departamenduak
Udalek
.
Ikastolen presupostuak eta laguntzak
Seaskaren presupostuak
Laguntza
Ehuneko hainbestekoa
.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Diputazioko Kultur alorreko txistulari sailekoek eratu dute lehiaketa Euskal Herriko Txistulari Elkartekoen laguntzarekin.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Gaur goizean prentsaurrekoa emango dute eta honenbestez bukatuko dute ekintza, aurrean duten burrukarako Federakuntza, sindikatu, elkarte eta parlamentarien laguntza eskatuz.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bestalde, STEE-EILAS sindikatuak Gasteizen burutu duen Euskadiko Kontseilu Konfederalak laguntza guztia eskaini die maisu hauei. Azkenik Gipuzkoako idoneao guztiek bilera bat egingo dute datorren astelehenean Donostiako Aurrezki Kutxa Probintzialean, goizeko hamarretan, Bizkaikoekin batera huelgara jotzea erabaki baitute.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Gurutze Gorria, min hartzen dutenei, lehen laguntza eman nahiz.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Erantzunarekin batera, deialdi bat egiten die Euskal Herriko udaletxe guztiei, laguntza erakus dezaten alde batetik, eta tokian tokiko injerentziak uka ditzaten.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialaren babesean eta beronen laguntzarekin antolatu da, gazteentzako literatur Sari Hau.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Geroztik eta, seguraski, jaso zuen laguntza eskasa zela eta, bere dimisioa eman zuen.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Administradore ekonomiko ona zen PQ eta hauteskundea galdu zituen; alderdiko sektore erreformista orduan hasi zen azpilanean, finantza munduaren azpilanean, finantza munduaren laguntzaz, sekulako jugada prestatuz.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zarautzen gazteriaren astea
Zarauzko Udalak antolaturik, bertako koadrila, udal kiroldegi eta Modelo zinemaren laguntzarekin, gaur hasi eta hilaren 12ra arte gazteriaren astea egingo da Zarautzen.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bertan Antonio Breschiren Mezulari azken diskoa, Benito Lertxundi eta Olatz Zugastiren laguntzarekin Elkar diskoetxean argitaratua, aurkeztuko da.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Herri hau, Uharte Arakil alegia, Nafarroako mailan mota honetako txapelketei eman dion laguntza eta bultzadagatik bereziki nabarmendu da.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Laguntza ekonomikoa nonbaitetik jaso behar eta, japoniarrek luzatuko dio dirua Gobernuari.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Antzerkiaren egoera eta inguru horretan ematen diren laguntzaz, izan ziren gaiaren gunea Ezbaian saioan.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Hori bai, subentzio lotsagarri bat aipatu ziotenean moralitate eta guzti azaldu zituen Gobernuaren jarrera defendatzeko, beste lekuetan korrupzio deitzen zaionari laguntza deituz, Bertan zeudenak zoritxarrez ez ziren ausartu besaulkiko tripadunari bere lekuan jartzen, bera baita diru iturriak kontrolatzen dituena eta latan sartua zenez saioa ez zen kanpoko deirik egon inkisidore berri hau gelditzeko.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Errezil-en lana egingo duen idi bakoitzak itzabiren laguntza izango du.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zarauzko udalak antolatuta eta Coral Zarauztarraren laguntzaz lehenengo gabon kanta konposizio lehiaketa abesbatzentzat deitzen du.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Orduan garbi dago nahiz eta laguntza asko jaso, oraindik laguntza gehiago behar dela.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta orain konturatu gara jendeak erantzun izugarria eman duela, oso festa polita dela eta diru aldetik laguntza polita.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Musikazko laguntzarik nabarmenenak taldekide izan dituen Karlos, Pascal eta Mitxelenak alde batetik,(piano, kitarra eta soinuan hain zuzen), eta Amaia, Beñat eta Iñaki Eizmendiren ahots ezagunak bestetik.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bertan ibili zen Jaurlaritzako lehendakaria, Carlos Garaikoetxea jauna, Joseba Arregi, Kulturako Sailburua, eta Pako Garmendia, Euskararen zerbitzuko idazkariaren laguntzarekin.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Hasteko, eztabaida hauetan, diskriminaturik dauden ikastolei bere laguntza eta solidaritatea ematea erabaki zuen Batzar Nagusiak.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mola jeneralak eta bere kidekoen asmatu, burutu ta nazitarren laguntzaz aurrera eramandako izugarrikeri ura.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Laguntza eta lankidetzarekiko lan-hitzarmenak izenpetzeari buruz, legez emandako eskubideak eta agintepideak gaurregun Lan-Sailburuak biltzen dituenez gero, eta eginkortasunaren aldetik hoietarako esku ematea komenigarri gertatzen denez, Autonomia-Elkartearen Ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 39.4garren Atalean ezarritakoaz baliatuz, honako hau ERABAKITZEN DUT.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 81-7-30-eko Jaurlaritzaren Legeko 40garren Atalak dioenaz baliatuz, Sail honetako Lanbide-Sailburuorde Jaun T. Argiari, lege horren 26.1 Atalaren indarrez Lan-Sailburuak legez eskuratutako agintepideen iharduna ematen zaio hamabi hilabetetarako, agintepideok legezko nortasundunekin eta herri-legepeko erakundeekingo laguntza eta lankidetzarekiko hitzarmenei buruzkoak izan eta Uztailaren 6ko 85/1981 Dekretoz onartutako Eusko Jaurlaritzaren Lan-Sailaren Ihardutze-Araudiko I Idazpuru, 2garren Atalburu, 3garren Sail eta a) zatiarekin zerikusia dutelarik.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 14. Batzarre Nagusiei beharrezko informazioa eta laguntza ematea, Erakunde-Antolaketarako Foru Araueko 31. artikuluaren arabera.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 7. Atala.- Diruezarketarako edo iraunarazteko eman daitezen diruen ordainketa, asmotango ekintzak egin direnaren egiaztagiria edo zuriztapen-agiria aurkeztu ondoren egingo da, laguntzak ematezko Erabakia ohartematen denaren arauera.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 8. Atala.- Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailaren eritziz, hartzaileak laguntzaren gai izandako xedea ez betetzea gerta baledi, eskuratutako diruak Euskal Herriko Diruzaingo nagusiari birreskuratze-beharraren aldarrikapena egingo da.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 9. Atala.- Laguntzetarako eske-idazkiak aurkezteko epea 30 egunekoa izango da, Dekreto hau indarrean jar dadineko egunetik hasita kontatuz.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Euskal Herrian ihardun eta baimenik ez duten abere-gune, zaldiketa egiteko tegi eta laguntzarako abereen suztapen eta zaingorako tegiek, hiru hilabeteko epearen barruan, dagokion Erroldeko Arduradunari bertan sartzeko beharrezko agiri-paperak aurkeztuko dizkiote.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bosgarrena: Aukeratzeko eta emateko erizpideak
a) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak helburu horretarako asigna ditzan fondoen arauera emango ditu laguntzak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Beraz, Konbokatoria honetako bigarren eta hirugarren apartadoetan eskatutako baldintzak ikasleak betetzea ez da nahiko izango laguntza jaso ahal izateko, horrez gain eske egilea, aurrekontuetako diruzenbatekoaren eta eske-egileen sailkapen-ordenaren arauera, aurkeztua izatea ere beharrezkoa izango da.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 c) Laguntzak emateko behin-betiko aurkeztuak izan daitezen eskaerak adierazpena berehala batean hartuko dute eta ondorenez ordainketari ekingo zaio.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Kultura eta Turismo Sailburuaren 1987ko abenduaren 23ko ERABAKIA, gazteleraz argitaratutako Literatur liburuentzako laguntzak luzatu eta emate hori jakinarazten duena.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Ikusirik gazteleraz argitaratutako Literatur liburuentzako laguntzak araupetzen dituen 1987ko Irailaren 30eko Agindua;
1987ko urriaren 5ean Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian aipatu Agindua argitaratu zenez;
Aipatutako Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean aurkeztu ziren laguntza-eskabideak aztertuak izan direnez;
Kontutan izanik Irailaren 30eko Aginduaren 7. artikuluko lehenengo idazatalak dioenaren arabera, espreski eratutako Batzorde baten aholkuak jaso ondoren Historia-Arte Ondarearen Zuzendaritzak gauzatutako txostena aztertu ondoren, Kultura eta Turismo Sailburuari dagokiola eskatutako dirulaguntzak luzatu edo ukatuko diren ebaztea;
Kontutan izanik aipatu Aginduaren 7. artikuluko bigarren idazatalak dioenaren arabera hartutako erabakia argitaratu egin beharra dagoela (...).

825. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 3. Deialdi honen bidez lagundutako ikasmaterialak, egoera hori adierazten duen ondoko esaldi hau eramango du: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntzaz egina.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Gipuzkoako ipar-ekialdean eta Nafarroako Bidasoa inguruko herri batzutan eskaera hori egiteko era berezi bat mantendu da: Olentzero izena duen pertsonaiaren laguntzarekin gabonak abesten eta iragartzen etxez etxe joaten da, era berean dirua eta janaria jasotzen delarik.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Laguntzarekin batera sortzen den harreman afektiboak iraupen mugatua du.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Egintza hauek gobernuen eta pribatuen borondatezko laguntzen bitartez finantzatzen dira eta New York hirian dauka bere egoitza nagusia.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Hori dela eta, laburbiltzen du Baier-ek, familian burukominak izaten dituzten beste partaide batzuk egotea laguntza handia gerta daitekeela ondoren diagnostikoa burutu ahal izateko. XABIER AGIRRE.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Hasteko, bilketa lana da Azkunek Udako Euskal Unibertsitatearen laguntzaz eskaintzen diguna.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Nere ustez ARGIAk euskal egunkaria proiektu erreal bezala defendatu eta bultzatu nahi duen euskaltzale ororekin batu beharko lituzke bere indarrak, denon laguntzaz, hainbeste itxaropen mugitzen dituen proiektu hau aurrera atera dadin.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Zenbaitek ez dakien arren, Arrasateko Udal Euskaltegia izan zen ni Jaurlaritzan lanean nengoenean, gogo gehiagoz, bultzatu nituen euskaltegietako bat eta Udalaren aldetik laguntzarik gehien, serioen eta komentzituen aurkitu nuenetakoa, Ardantza bera alkate zelarik, hain zuzen ere.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hamabost milioi Museoak, udalak urteoro eskaintzen dizkion hamabost milioi t`erdiko aurrekontua eta Bizkaiko Aurrezki Kutxaren laguntza eskergarria ezinbestekoak ditu, eskaintzen dituen ekintza eta zerbitzu guztietarako.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Nekazal Kooperatiben Federazioak dituen helburuen artean kooperatiba sarea eratzea, kooperatiben arteko auzien arbitraia, erregimen fiskalen hautaketa, krisi egoeran dauden kooperatibei laguntza berezia ematea eta kooperatiba sektoreak eskatzen dituen zerbitzuak eskaintzea lirateke aipagarrienak beraiek adierazi dutenez.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Bilboko Udalaren Euskara zerbitzuaren laguntzaz Maskaradak bi antzerki ikastaro eskainiko ditu datorren astean hasita

836. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Maskarada taldeak Aktorearen sormen lana eta Maskaragintza antzerki ikastaroak eskainiko ditu datorren astetik aurrera, Bilboko Udaletxearen Euskara zerbitzuaren laguntzaz.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Bilboko udaletxeko euskara zerbitzuaren laguntza izan dugunez, ikastaroak merkeak dira 2.000 pezeta bakarrik balio dute.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hala ere beste laguntzarik jaso dugu, Udaleko Euskara Zerbitzuarena esate baterako.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Asteartez Gorlitz eta Plentziaren artean musuka ia jan zuten piloto gazteak, urtetan moto lasterketetan ahal bezala borrokatu ondoren, Alex anaiaren laguntzaz betiere, Mundu Txapelketarako baliagarri den lehen lasterketa bereganatu zuen igandez Jerezen.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Orain Sari Nagusia eta Mundu mailako sailkapenean lehen postua edukirik, egunkarietako lehen orrialdeetan agertzearen poderioz hasiko dira iristen laguntza ofizialak.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Herriko jaietan berari laguntzeko txozna jartzen zuteneko garaiak amaitzear daudela dirudi, mutilak han hemenka lortutako laguntzez eta sarien bitartez diru galerarik ez izatea besterik ez bait du lortu orain artekoan.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Ikusteko nola denek elkarrekin zerbait egiten ahalko genuen euskal kulturari hats berri bat emateko iparraldean, erdietsiz edo lortuz ere kultura horren alde legezko laguntza batzu eta laguntza funtsezkoak.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 HBk, bere aldetik, laguntza eskaini dio Koordinakunderi, Nafarroako Gobernua Gobernu Zentralaren esanetara lanean ari bait da, lurra desjabetu eta militarizatuz ardatz Mediterraneoaz Madrilek dituen proiektuak inposatu asmoz.

844. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Izan ere, nahiz eta zuzenean oraingoz honela ez izan, diskoan beste tresna batzuk sartu nahi Aitor Amezagaren laguntza eduki du.

845. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Amezaga, teklatuez gain, konponketez ere arduratu da eta bere laguntzaz Bergaretxe saiatu da bere ahotsari eta aukeratu dituen testuei ondo doazkien musika tresna egokiak aukeratzen, helburuetako bat xinple eta garbiak izatea zelarik, eta asmo hori gaiz gai isladatzea lortu dute.

846. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Aste horretan zehar burutuko diren ekintzen artean, lehiaketa eta bertan parte hartzen duten lanekin egindako erakusketaz gain, Hernaniko kaleetan manikiak, bertako irratian eztabaidak eta Gernikako Kultur Txouren laguntzaz Euskadiko Komikiaren Panorama izeneko erakusketa ibiltaria eratu dute.

847. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Ikastoletako bozeramaileen ustez, bai PNV, bai EA eta bai HB, ikastolen jarreraren alde, eta, are zehatzago, abenduan sinatutako akordio ekonomiko-finantzieroaren alde agertu direla eta beraz, ikastolek eskertzen dituzte hiru alderdi abertzaleen aldetik hartutako posizionamenduak eta eskeinitako laguntza.

848. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Ondorio horiek laguntza haundiak eman diezazkioke medikuntza alternatiboari eta makrobiotikoek, bejetarianoek eta beste zenbaitek oinarri sendorik aurki dezakete horietan.

849. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Madrilgo gobernuak, Gasteizko lakaioen laguntzaz, hedatutako akoso politikaren ondoren ikusia da ENAMek aurrera jarraituko duela enbate guztiak pairatu bait ditu.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Bestalde, laguntza ekonomikoen kontua dago.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Pairatzen ditugun galerak laguntza hauek baino haundiagoak dira.

852. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Izan ere, laguntza hoietan aurreratzen diren partuak, txarto jaiotzen direnak eta lastoen erosketak ez dira sartzen.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Bada denen laguntzaren beharra, beste urte batez euskal irratigintza segurtatzeko.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Laguntza hori, Donostiako komertzio eta industri ganberak ardietsi du Europatik mugaren bi aldeentzat.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eta pixka bat laguntza horren ondorioz, Hiruak Bat taldea arrapartitu zen, Ainiza Monjolose Lakarra herrietako 20 bat gazteen inguruan.

856. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Han, Cambodgeko zaurituer laguntza ekarriko du. Kuraia on Maite!.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aurkeztu eta onartutako itzulpen-egitasmoei zeini bere laguntza esleituko zaio, banan-banakako sistema edo erizpide baten arabera; hots, euskaratu beharreko testuaren zabalera eta zailtasuna kontutan hartuz, batetik, eta Orixe sarien aldian aldiko zuzkidura ekonomikoaren mugetara egokituz, bestetik.

858. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Bera aurkituaz batera gu be bertan giñan beragazko adizkidetasunak bultzatuta, naita alperrikoa izan ba`zan be, gure laguntza barik jatsia izan zalako aipatu dogun erritxura.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ta Bizkai`ko Aurrezki Kutxak Berberana ardau biltegiak eta... zelan ez!, erriko Udalaren laguntzea.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Andra gaixo horrek bere senideekana joan beharko dau laguntza eske.

861. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0002 Gure egoera ulertzeko laguntza bat izan daitezkeela ere bai.

862. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Kasu honetan ere, liburuaren egileak bi taldetan banatzen ditu belarrak: alde batetik benetako laguntza ematen dutenak eta bestetik lana eta endredoa besterik ematen ez dutenak.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Hau guztia ez litzateke posible izanen ez balitz ikasleek, beti bezala ordaindu izan dutenagatik, enpresa, kajaorros eta horrelako etatik jasotako laguntzengatik, ez balitz instituzio politikoetatik bereganatutako subentzioengatik.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Hau aldamenekoa itotzearen politika da, trabak eta zankadilak jartzearena, edo, azken finean gauza bera dena, laguntzarik ez eskeintzearena.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Gerraren amaieran, hots 1939. urtean etsaien kulturaren kontra egiteko eta gerorako herbesteratuen laguntza eskeintzeko asmoz zenbait intelektual bildu ziren Parisen.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Laguntza lortu ala ez eta Feliperen demagogiak gorabehera, zalantzarik ere ez CIAk sekretupean ere gogotsu eutsiko diola kontren gerra zikinari.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ikastola bat jasotzeko laguntza eske norbait dijoakienean, itz jario galanta bota ondoren, amar duro ematen dute karidade gisa, biotz zabalez.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Bereala agertu ziran Bilbao`ra bai Erregea ta bai Gonzalez presidentea; galerak bertatik bertara ikusita, bearreko laguntzak eskeintzea ere egin zuten, Geroago, Fraga Iribarne ere etorri zan Euskalerrira: baita Garaikoetxea`gana joan ere izketara.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Zertan, ordea, Euskalerritik ain urruti? Euskalerrirako laguntzaren batzuk ekartzera joana ote da? Uroldearen galerak ordaintzeko, laguntza-billa joana ote da?.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Eta bitartean, milloika ta milloika aur berri jaiotzen dira eguzkipean, berenez jaio ere baiña berela iltzen dira milloika, laguntzarik ez daukatelako.

871. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Santa Maria de Lezaman gertutu eta San Mames`en jokatu, santuen laguntzarekin Alkoyano`k berak ere dobletea egingo luke alajaiñetan!.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Zergatik ez ziran, bada, laguntza ortaz baliatuko?.

873. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 Esan ere bear da S. Franzisko eleizan edukitako elkarrizketa, aita Garate`ren laguntzagaitik izan zela.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Gero orain direla iru urte ugoldeak zirela eta laguntza bat eskeintzearren Bilbo`n Campos antzokian El Caserio Astarloa idazleak, euskeratuta jarri gendun, eta aurten negu aldean obra au bera Madril`en emango dugu.

875. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Arau berri hauekin, Andaluzian eta Extremaduran laguntza hauek jasotzen dituen langile kopurua.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 100.000etan gutxi daiteke (240.000 langilek hartzen du laguntza subsidio honen bidez).

877. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Inozoak gu, ordea, derrepente urritu bait zitzaigun berriro laguntza, eta baldintzak estutu, parametro misteriozkoren batzuren izenean, Moliere, Shakespeare eta Quevedoren lumak batera jartzea merezimendu hobez eskatuko lukeen xurkeria agiriko batez.

878. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Nolanahi ere, akats haundi eta nabari bat gordetzen dute bere baitan: plantilaren murriztasuna; izan ere, sei gizon hauek ezik, eta Crespo-ren betidaniko laguntza baliotsua salbu, inor gutxik du kategoririk titular gisa jokatzeko.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Juan Crisóstomo de Arriaga abesbatza eta Fernando Belaza solistaren laguntzarekin, Rafael Castrok orain 25 urte konposaturiko Mañana de primavera obra estreinatu zuen atzo Bilboko Orkesta Sinfonikoak Enrique García Asensioren zuzendaritzapean Campos Eliseos antzokian.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bainan aita-ama girixtinoek arrangura bera ote dute haurren girixtino fedean altxatzeaz? Eskolarat igortzen dituzten haur horier, zer laguntza emaiten edo eman-arazten diote, girixtino fedeari buruz?

881. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Dohatsu, holakoetan, fededun argitu batzuen laguntza kausitzen dutenak.

882. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Beraz 103 laborariek ez dute handik joan nahi bainan errana dute behar dutela laguntza; horier gertatzen dena, guri ere gertatzen ahal egun batez.

883. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Bainan laguntza eskas dute paper hori prestatzeko eta jendeak guti ihardesten du.

884. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Herri gizon andana bat baitzen hor jendartean, hala nola kostaldeko Destrade jaun deputatua ere, denek ikusi dukete folklorea berriz herrirat itzularaz ditaikela, hortarako nahiak eta laguntzak ekartzen balinbadira.

885. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Nahi luzkete ere garantiak eta laguntzak ardietsi.

886. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Abantailen eta laguntzen aldetik ikusten badira gauzak iduri du ez direla familia haundiak aski lagunduak: bereziki langabeziak jotzen dituelarik, gehiago senditzen dute.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Frantziak onartu du olioaren gora beherez ziren eztabaden bururatzea Alamanek galdegin bezala, Alamanek berriz uko egitea Montants compensatoires delakoeri, aspaldian bi gobernuen artean makurbide ziren laguntza berezieri.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Dei eta dei ari, nondik zer laguntza ukanen duten...

889. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Eta Iruñean egiten den honek, diglosiaren kontrako branka eta eragilea den aldetik, denen txaloa eta Laguntza merezi luke.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Bat bateko laguntzak eta sokorruak egin genituenerako, biak erdi piztuak ziren, ez baitziren osorik hilak.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Batzuek inongo laguntzarik gabe egin dute gora, horretarako bidean makina bat galduta edo zapalduta geratu bada ere.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Amaren bisiteak bere pekatua erakutsirik, Arturo Kanpion'en laguntzaz asita barriro euskeraz jabetzen da.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Elizak ez du behar aginte politikoaren itzalik eta laguntzarik bere egitekoa betetzeko.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Mesprezioaren ordez, obe dugula gure laguntza apurra eskeiñi, gure ondorengoen mundua, gurea baiño obeagoa izan dedin.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Apirilaren 23-an, Burdin-Kurutz, herriko mendizale taldeak, Itsas Ertzeko taldeen laguntzarekin UMEEN IIgarren IBILALDI NEURTUA antolatzen du.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Bestalde Poloniak ere Rusiaren laguntzaz Alemaniaren zenbait lurralde bereganatu zituela ere ez da ahaztu behar.

897. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Brandt laguntza horretaz baliatzen da, eta esan ere esan du eztabaida batetan: Europako eta Ipar Amerikako buruzagiak ez dira izango ba oposizioa baino tontoagoak....

898. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Denen laguntza beharko du Brandtek.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Inguruan gertatuak, bestalde, bertakoaren berri jakiteko laguntza onurakorra izan ohi da.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Beste errietan ainbeste laguntza dituzte, era guzietako laguntzak eta Mutrikun zergaitik ez? Mutrikuko ikastola aurrera zuzen jarrai dedin, erriko Udaletxearen eta beste erritar guzien laguntza bear-bearrezkoa degu eta laguntza oiek izango diren itxaropen osoa degu.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Batzarre ortan toneladako 250 peztako prima gobernuari eskatzea erabaki zen, eta ongarri, azi eta makineriak erosteko laguntzak.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Orduan, herriko fraileei, benediktinoei, eskatu zitzaien laguntza: alegia, beren gain har zezatela legalizazio alderdia.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eta jendeari laguntza eskatu zion.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Lanean, emakumeak arretatsu dira eta otxan, lana atsegin dutenean. Anitz urte daramat emakumez inguratua eta ezagutzen ditut. Horiek ditut neure laguntza eta musa. Neure emaztea dut, lagunik hoberena ezezik laguntzailerik hoberena ere. Zori handi bat da hau eta erreztasun handiak ditu ematen.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 URSS Arabiatik baztertzeko iparamerikarren nahiak gauza bat lortuko du: Sobietarrek Sirio eta palestinoei bere laguntza osoa militarra barne dela, noski ematea.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Ia bere lagun iparamerikarrak ez dira haserretuko kristauen laguntzarako Libanoko gudan parte hartzen badu.

907. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Honela, momentu honetan Libanoko eskuinari laguntza handirik ez ematea.

908. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Harma modernoenak, zenbait gizon (mila espezialista bidaliak ditu, baina libanoko uniformez jantzirik) eta laguntza morala bai.

909. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Halere akordio hau (egia esan, preakordio hau, gero Eusko Jaurlaritzarekin zehaztu behar dena) diru arazoetara mugatzea ez da bidezkoa eta zentzunezkoa: AEK-k alternatiba ederra du Euskal Herria berreuskalduntzeko euskararen irakaskuntzak parte aktiboa hartuz prozesu honetan, eta akordio honek laguntza handia eskeiniko dio lan honi.

910. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Lehen bost edo sei miliorekin pasatzen genuen denboraldia baina 15 milioitako aurrekontua daukagu aurten, udalak ematen dituenak, federazioak laguntza handirik ematen ez badu ere.

911. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ¿Laguntza ori zertarako?.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Laguntza orretarako 600 milloe emon ditue.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Bere aurpegi ederra garraisi batez desitxuratuz deiardaka hasi zen laguntza eske.

914. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Hiru egunez egon zen zabalik, bertara hurbildu zen jende ugariak hainbat kontsulta eta eskabide egin zituelarik, etengabe Erakusketan ziharduten arduradunen laguntzaz.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Jendearen iritziaren laguntzarekin, hura gabe lan guztia alferrikakoa izango bait zen eta gortearen botere handiak zapalduko bait zukeen.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Giarren erantzunak ikusteko, alkar lotuta, erantzunak ingian tinkatuta geratzen dira, elektroniko indarraren laguntzaz.

917. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Bainan Euskaldun bakotxak, Herriaren askatzeko laguntza neurri berean duen zor, zait berexkuntzik ez dela behar.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Tambor batekin ibilli nai badozue zarata egiñez, ez musika, jarraitu eta laguntzarik bear izanez gero, eskatu eiozue Danbor-eneari.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Seminarioko Eguna dala ta, alde batetik Jaunagan dezagula sinismen bizia, berak esan bait-zuan, Ni zuekin nago egunero munduaren azkeneraiño; ta bestetik, berriro diozutegu zeiñen gogozko ta bearrezko zaigun zuen laguntza, era berean azalduaz zuen serbitzurako gaituzutela pastoral-ekintzan dituzuten bearretarako.

920. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Izan ere, zenbaitan kezka ta naasmenak berekin dituzte, ez daukatelako laguntzarik aski gertakizun eta egoera berriek duten egiazko esan-naia bereizteko.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Seminarioko eguna dala ta, Gotzai ta Apaizok, katoliku diran guzieri dei egiten diegu, itz auek gogoratuaz: Kristau-komunidade osoaren egitekoa da bokazioak ugaritu ta indartzea. Ta laguntza ori erabat kristauki bizituaz lortu bearra du geienbat.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Eta Torrealdayren laguntzarik gabe.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Beren autogobernua lortzea da, hain zuzen ere, Euskadiri eskaini dioten laguntzarik onena.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Baña oingo diru batze ori ez da orretarako, baserritarrai aseguruko laguntzak emoteko baño.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Illero 216 pta. emonda, eztago laguntza aundirik jasoterik.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Eleizako erretellerako diru batzea zala ta ez zala, batek esaten eban: Nire etxeai erretellea egitea izan zanean, neure kontura egin bear izan najuan, iñon laguntza barik.

927. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Gernika aldetik, Mundaka lainopeko unetan bapore txiki keetsuak beren aratonatak egiten ebezan bitartean, irratiaren bidez, laguntza eskatzen saiatu nintzan.

928. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. arrien 0002 Frantziako gudarostearen laguntzaz, frankotarrek Nafarrerria eraso eta erre egin euen 1276an.

929. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Trentxoak borondate onez, noizbehinka begiratzen dio nolabaiteko laguntza eskeini nahirik.

930. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0130 Pette
Berritzapen egiteko
lagûntza galtheginik dit;
Zerbait okher delakûan,
paperak ûtzûltzen diztatzi.

931. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0101 Kanta-Chant
Errepika
Oren latza, oren beltza,
Jinko Hunaren lagûntza
Ukhen beharrez gabiltza,
Bai, oren latza, bai, oren beltza.

932. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 Nik neuk eztakit Norgeterrakaz a itundu zan, ala ez; ezkutuko laguntza ta irabaziz matxinoakaz lerrotu zan, ala bitsuokaitik erri au ondatuten alegindu zan, bana autortu ta erakutsiriko salkeririk baltzenak itzuli dabe.

933. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0143 Ez dot galdu bear nik arein maitasuna ta bai negar egin neuk ilten dodanagaitik; au dalata nabil zuon laguntzearen billa; lagunabarren begietatik estali ta ostondu egiten dot arazo au ainbat zegaiti astundaitik.

934. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 Danon laguntzaz lortu daikegu.

935. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Eta beste gauza askotan bezela euskaldun ez ziranak, atzerritarrak, laguntza ederra eman digute esparru honetan ere.

936. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Askotan inoren laguntzarik gabe, beraien identitatearen erakusgarri den mintzaira gorde izan dute.

937. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0042 (Botilak afinatzeko, beste edozein instrumenturen laguntza erabili daikezu.)

938. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0042 Ahaleginak hustelak gertatzen bajatzuz, eskatu laguntza helduren bati.

939. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0090 Bada olako arimarik, bere burua Jainkoaren mende itxi eta laguntza ori artu bearrean, oztopoak ipinten deutsoenik, sentzunik barik jardunez, edo jarki bearrez, arako umeen antzera, amak besoetan eroan nai, eta eurak lurrari ostikoka eta negarrez, ezetz eta ezetz, oiñez joan gura, eta olan ibilterik ez, eta ibiltekotan, umearen takatakatxoan.

940. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Eta barriro esango dot: ori egin eban Jaun au danean ezereztuen egoala, gizonen aurrean omen guztia galduta; ilten ikusi ebenean, aintzat artu ez eze, barre eta irri egiten eutsoela; ezereztuta bere izatean bere, orixe bere iltean galdu egiten ebalako; bea jota, Aitaganik izan egikean laguntzarik eta pozgarririk ez eukala, une orretan bertan bera itxi ebalako, zorrak garbituz gizona Jainkoarekin alkartu egian.

941. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Afalondoan gengozala Aurreneko Joxe Mari etorri zan, laguntza bila, txala txarto etorrela behi barruan eta.

942. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Gure Gurasoak, arimaren itza artesa, leiala eta benetakoa itzi euskuen eredu lez, guk milla zatitan apurtu doguna, gure erriaren bizitza ezinduan ikusien laguntzaz.

943. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Azkenik, Jimenez y Etxebarria 1765ean erretaulea urreztatzen hasiko da urte bi beranduago Antonio Ruiz Gomezen laguntzagaz amaitzeko.

944. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Ganera, haize-bidea jarten eban suak haizea behar ebanerako, eta bere ardurapean egoan sutegi-hauspoak, gabikoa eta ganerako makina guztiak mantentzea, urtzaileen eta gatzamailearen laguntzaz.

945. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Gero, makineria konpontzen zan (burdin-zirien laguntzaz) eta txinboak, nazak, sutegi-hauspoa, gabia eta gurpilak aztertzen ziran jardunean jarri aurretik.

946. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00018 Jakina, beste asko badaudela, hala nola, gazelak, jirafak... beste hori, zera... nola du izena?... (Gogora ekarri nahian) zera... baietz zuek jakin gurekin bizi diren beste animalien izenak (Haurren laguntzaz)

947. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0208 Bueno, majia burutzeko zuen laguntza beharko dut.

948. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0097 Jakina, beste asko badaudela, hala nola, intsektu ugari, mota guztietakoak, errinozeroak ere bai, gazelak, zera... beste hori, zera... nola du izena?... (Gogora ekarri nahian) zera... mingainaren puntan baitut... baietz zuek jakin gurekin bizi diren beste animalien izenak (Haurren laguntzaz)

949. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 Neska-mutil horiei laguntza eskatu al diezu?

950. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0101 Berak izan ziren Parisera joan eta Erregearengandik laguntza eskatu zutenak, Lapurdiko Herria baketu zedin.

951. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00011 Izan ere, haurrak txikiak direnean somatzen dira bakoitzak dituen premiak, hortaz, garai horretan hasi behar dira esku-hartzeko eta laguntzako programak.

952. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 -Garapen potentziala helduen laguntza edo eta trebeagoa den kideren baten laguntza izanez gero burutu ditzaketen ihardueren multzoari dagokio.

953. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 -Garapen hurbileko zona ikaskuntzak planteatu beharreko zona da; maila errealaren eta maila potentzialaren arteko distantzia, hau da, haurrek beren kabuz egin dezaketenaren eta laguntza egokia izanez gero ikas dezaketenaren arteko distantzia.

954. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Horrexegatik dira, hain zuzen ere, hain garrantzitsuak haurrentzat, alde batetik, ikasten dutena barneratzeko modua eta, bestetik, ingurukoek ikastera bultzatzeko duten modua, hots, kanpoko laguntzak eta berariazko edukin batzuen irakaskuntza sistematizatua baitira.

955. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Jolasean dabiltzanean, dituzten gaitasun eta trebetasunak erakusten dizkigute, eta helduen laguntza profesionalari esker garatzen joaten dira, nortasuna eratzeko lagungarri zaien heldutasun afektiboa eskuratzen, alegia.

956. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 -Laguntza egokia emanez gero, aurrerapenak lortzen dituzte nagusi bilakatu ahala, baina gehienek bizi-maila hobetzeko laguntza eta zerbitzu bereziak behar izaten dituzte.

957. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 Hori horrela, iharduera hori guztiz baliagarria izan daiteke eskolan erabiltzeko eta espazioa eta denbora egituratzeko laguntza gisa.

958. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Eskolatua egon den ikastetxeak
Egindako kurtsoak
Izandako laguntzak
Egindako curriculum-egokitzapenak

959. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Hurrengo kurtsoan PATen laguntza eskatu zuten irakasleek, haurrak ez zuelako ikaskuntza-erritmo egokia eta hizkuntz-arazoak eta egokitzapen-arazoak zituelako, oro har.

960. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Haurraren heldutasun-prozesua motela zela adierazi zuten, eta moteltasun horrek atzerapenak eragin zituela hizkuntza eskuratzeko orduan; gauzak horrela, logopeda baten laguntza gomendatu zuten, hezkuntza-trataera norabide horretan berrorientatzeko asmoz.

961. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Ikasgelan gertatutakoak nahiko ongi ulertzen ditu eta iharduerak eta errutinak burutu ditzake laguntza izanez gero.

962. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Gaur egun nahiko ongi moldatzen da; oro har, ikasgelako bizitzan parte hartzen du, baina laguntza indibidualak behar ditu funtzionamenduari buruzko jarraipideak eta arauak ulertzeko eta, bereziki, ahozko adierazpenarekin zerikusia duten eginkizunak burutzeko.

963. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00147 Dena dela, elkarreraginak hasteko eta iraunarazteko laguntzak eman behar dizkiogu neskari.

964. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00203 2. Interesdunek aholkulari baten laguntza izan dezakete beti, beren interesen alde egiteko komeni zaiela iruditzen bazaie.

965. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 a) Gazteri-bazkunak sustatzea, hoiek gehitzea bultzatu eta horretarako eskatu dakion laguntza eta babesa emanaz, eta Euskadiko gaztetalde eta bazkunekin etengabeko harremanetan egonaz.

966. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Euskaltzaindiak, dela bere Zerbitzu Orokorretatik, dela Arabako ordezkaritzatik bertatik, herritarrek eskatzen dioten informazioa eta laguntza eskaintzen jarraituko du.

967. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 f) Ertzaintzaren parte-hartzea xedatzea, oro har, eta organo aginpidedunei Indar Armatuen laguntza eskatzea.

968. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055 1.- Lege honen 21. atalean xedatutakoaren kalterik gabe, larrialdiari aurre egiteko iharduera guztien zuzendaritza eta koordinazioa une bakoitzean ezartzen den planaren zuzendariari egokituko zaio, aholku-batzorde baten laguntzarekin.

969. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 Errefortzua edo laguntza ematera mugatuko dira, oro har, eta, hala egokituz gero, profesionalek eta funtzionarioek osatutako zerbitzu publikoen ordezkotza subsidiarioa egingo dute.

970. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 Zuzenketak euskal ordezkaritzak defendatuko ditu Eskualdeen Batzordean; behar izanez gero, eragina jasango duen saileko aditu baten laguntza izango du euskal ordezkaritzak.

971. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 4. Lurralde historikoetako erakundeen arteko koordinazioa, zerga-sistemen harmonizazioa eta elkarrekiko laguntza, Eusko Legebiltzarrak helburu horiek betetze aldera emandako arauen arabera.

972. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 Era berean, laguntzako eta gizarteratzeko programa publikoetan enpresek ere lankidetzan jardutea bultzatuko du.

973. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00103 Drogamenpekoen aurrezaintzan, laguntzan eta gizarteratzean lagunduko duten bolondresen lana sustatuko da.

974. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00103 b) Esandako helburuak betetzearren, lehentasuna izango dute laguntzak eta diru-laguntzak banatzen direnean, baina aurrez homologazioa beharko dute izan.

975. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00100 3. Epaimahaiek erabaki ahal izango dute beren lanetara aholkulari espezialistak sartzea, aukeraketa-bidea osatzen duten proba guztietarako nahiz batzuetarako, beren aholkularitza eta laguntza teknikoa ematera mugatuko direnak beren espezialitateei dagozkienetan.

976. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00160 3. Behin-behineko geldialdia duenak oinarrizko lansariak eta familiarengatiko laguntzak jasotzeko eskubidea izango du, diziplinazko espedientea dela eta doakiona ez agertzea edo berari egotz dakiokeen espediente-atzeratzea gertatu ezik, bi kasuok edozein lansari jasotzeko eskubidea galeraziko bait dute.

977. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Kontseiluak, bigarren lerroaldean ohartemandako bidezko neurriak hartzerakoan, eremu hauek hartuko ditu kontuan: aduanei eta merkataritzari buruzko politikak, zergei buruzko politika, alderdi zergagabeak, nekazaritza-arrantzei buruzko politikak, lehen gaiak eta oinarrizko kontsumo-ondasunak hornitzeko baldintzak, laguntza publikoak, eta egitura funtsetara eta Erkidegoko egitarau horizontaletara iristeko baldintzak.

978. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 c. Laguntza eta sari aberatsenak jaso zituzten

979. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Arazo dinastikoa Don Karlos infantea Fernando VII.aren anaia eta oinordekoa zen eta joera absolutista zuen alderdiaren laguntza zuen. Ondorengotzaren arazoa Isabel jaiotzean sortu zen, Fernando VII.aren eta Maria Kristina Borboikoaren alaba hain zuzen ere. 1830ean Santzio Pragmatikoa argitaratu zen eta emakumeei tronura igotzeko eskubidea eman zien eta, beraz, ordura arte eskubide hori gizonei bakarrik ematen zien Lege Salikoa abolitu zuen.

980. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Langileen mugimendua eraginkorra izan zedin, antolatuta egon behar zuen eta langile askoren laguntza izan behar zuen. Horretarako, langileek klase zapalduaren kontzientzia izatea beharrezkoa zen, euren eskaerek eta buruek edo zuzendariek oinarri bat izateko.

981. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 Hezkuntza Fisikoaren proposamen honen asmoak pertsona unitate bezala hartzen duen filosofiari erantzuten dio, ikaslearen heziketa osoa izanik bere helburua. Horregatik iharduera higierazle batzuk proposatuko ditugu haurraren behar psikologiko, fisiko eta intelektualak bete nahian. Uste dugu, honela burututako Heziketa Fisikoak haurraren barne-barneko beharrei erantzuten diela, mugimendu, harreman eta esperimentazio beharrei, alegia. Ikuspegi guzti hauek ezin dira ahaztu hezkuntza proiektu batean, non Hezkuntza Fisikoak garrantzi ukaezina baitu eta berezko lekua haurraren garapen globalari ematen dion laguntzarengatik.

982. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Hirugarren ziklo honetan, ikaslearen liburu bakoitza bi lan-koadernoren laguntzarekin datorkigu. Lan-koadernoan ariketak, esperientziak, iharduerak... agertzen zaizkigu eta unitate bakoitzeko gaiarekin erabat loturik agertzen dira.

983. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00012 Orain arte jarritako adibideetan ikusi ahal izan duzunez, era askotako gaiak erabiltzen dira; izan ere, bistan da, edozein hitz desegin eta berregin baitaiteke. Hori horrela izanik ere, laguntzak eman nahian, saiatu egingo gara zenbait truko multzotan jartzen.

984. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00069 Esfortzu apur bat eginez lau ahotsak bereizi ahal izango ditugu. Hori lortzeko nahitaezkoa da irakaslearen laguntza. Hori bai, zati honetan dagoen tempo aldaketaz ohartzea oso gutxi kostako zaio ikasleari.

985. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00081 Ondoren, ohi bezala, minutu bat emango dugu ikasleak buruz presta dezan esku pentagramaren laguntza hutsarekin, eta jarraian ahots goraz kantatuko dugu.

986. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00029 Era horretan, zera aurkitu zen, alegia, teleskopioaren laguntzarik gabe ikus zitezkeen izar guztiak (gutxi batzuk salbu) multzo erraldoi batekoak zirela eta Esne-Bidea edota soilik Galaxia deitu zitzaion multzo horri.

987. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Izpiritu horiei aurka egiteko txamanen laguntza eskatzen dute. Horiek hekurei, izpiritu espezializatuei, laguntza eskatzen diete gaixotasunak sendatzeko.

988. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Osasuna: heldua izatean, arrisku handiena istripu bat izatea etxean edo errepidean. Agian bihotzeko ondoeza edo minbizia izango du, baina, laguntzari esker, gaindituko du.

989. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Zahartzaroa: Laguntza asko jasoko ditu. Urteko osasun gastuak: 1.000 dolar.

990. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00011 Mitoak kontatzen du Apolok Kupidorekin lehian aritu nahi izan zuela gezi-jaurtiketaren artean. Apoloren harrokeriak Kupido mindu zuen eta mendeku hartzea erabaki zuen. Horretarako, urrezko gezi bat jaurtiki zion Apolo jainko ederrari. Gezi honek zaurituz gero, berehalako maitasuna sortzen du zaurituarengan. Aldiz, Dafne ninfa, maitasuna mesprezatu eta arbuiatzea eragiten duen berunezko geziaz zauritu zuen Kupidok. Horrela, egun batean Apolok Dafne ikusi, maitasunez eri sentitu eta Kupidoren atzetik, segika, abiatu zen. Baina Dafnek, kontrakoa sentitzen zuenez, ihesari ekin zion. Ninfak geratu gabe egin zuen korrika, harik eta neka-neka eginda amari laguntza eskatu zion arte.

991. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Baina Herkules, hilabete gutxiko umea izan arren, oso indartsua zen, eta berehala sugeak gainetik kendu eta eskuen indarrez ito zituen. Herkules heroia maisu ugariz inguraturik eta jainko eta jainkosa gehientsuenen laguntzarekin hazi zen.

992. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Baina Teseok bere alde zuen zoria, Ariadna Minos erregearen alaba itxuragabe maitemindu zelako heroiaz, eta honi laguntza eskaintzea erabaki baitzuen: neskatxak hari bat eman zion Teseori, labirintoaren atera lotu eta irtenbidea erakuts ziezaion. Horrela bada, labirintoan sartu, Minotauroa hil eta garaile irten zen Teseo.

993. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 -Baliaezintasun handia (aurreko egoera, oinarrizko ekintzetarako beste pertsona baten laguntzaren beharrak areagotua):

994. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 * Oinarri erregulatzailearen % 100eko pentsioa gehi %50, GSk laguntza bere gain hartzen ez badu.

995. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 Ehorzketa-gastuetarako laguntza.

996. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Irakasleak laguntza gisa puntu hauek aipa ditzake.

997. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Hori horrela, imajina ezazu unibertsoaren hasiera markatu zuen Big Bang deritzon leherketa handian norbait egon, eta une hartan bere eskuetan 12 gramo karbono izan zituela, eta oso pintza finen laguntzaz, karbono-atomo guztiak bereizten hasi zela banan-banan, hau da, 6,023 - 1023 atomo bereizten hasi zela.

998. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00141 Deskarga horien laguntzaz aingira bere aurkarietatik babesten da, eta, egiaztatu denez, 800 volteko tentsiora irits daitezkeen deskarga horiez baliatuz dozenaka bonbila piztu daitezke.

999. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00304 Botoi hauei aurrez definitutako ekintzak dagozkie, adibidez, lehenengo diapositibara joan, azkenengora, aurrekora, hurrengora, laguntza eskaini, soinu bat entzunarazi, film bat erakusten hasi...

1000. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 - Laguntza eskatzea.

1001. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Laguntza bezala, zera esango dizugu: egokiena zortzirenetara pasatzea dela.

1002. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Laguntza moduan zera esango dizugu: egokiena hamabostarena pasatzea izango dela.

1003. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Osatu beheko dibujo honetan adierazten diren pusken bilkura, horretarako eta laguntza moduan hurrengo orrian dauden irudiak errekorta ditzakezue.

1004. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Osatu beheko dibujo honetan adierazten diren pusken bilkura, horretarako eta laguntza moduan hurrengo orrian dauden irudiak errekorta ditzakezue.

1005. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0113 Irakaslearen laguntzaz datu guzti horiek beha itzazu.

1006. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0139 Irakasleari ere laguntza eskatu iezaiozu.

1007. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0151 Lan honetarako irakaslearen laguntza ezinbestekoa zaizu.

1008. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0036 Zergatik ez duzue txango edo ibilaldi bat antolatzen, irakaslearen laguntzaz?

1009. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0053 2- Albokoa bezalako mapak egiteko epigrafiak (harrietako idazti zaharrak) eta toponimia (herri eta tokien izen zaharrak) aztertzen dira eta horien laguntzaz zehaztu hizkuntza baten mugak.

1010. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0093 - Talde guztien azalpenekin bukatu eta gero, eta irakaslearen laguntzaz, azpian jarri dugun eskemari eta ondoren sor daitezkeen beste zenbait galderei erantzuna bilatzen saiatu.

1011. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0177 Irakaslearen laguntzaz osa itzazu antzeko beste esaldi batzuk.

1012. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0194 - Irakurri aditz forma hauek eta esaldiak, eta ondoren saia zaitezte irakaslearen laguntzaz beste batzuk sortzen.

1013. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 Aitak laguntza eskatzen zion.

1014. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Jesus otoitzean hasi zen Jainko Aitari laguntza eske.

1015. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 Kasu honetan, haurrek helduen laguntza (gurasoak...) izango dute prozesuaren pausuak markatzeko.

1016. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0216 Laguntza handia da hori guretzat, esan omen du udaltzain buruak, gidariak pixka bat beldurtzeko ez da batere sistema txarra.

1017. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0009 Ikaslearen ibilbide kognitiboa ahal denik eta hobekien ezagutu behar duela irakasleak, haren ezagutzak, arrazoitze era, interes eta beharren arabera, tresnak, baldintzak eta laguntza egokiak eskaini ahal izateko.

1018. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Haurrek ariketa bakoitzarekin zer lortu nahi den uler dezaten, eta beronen egituran zer egin behar duten jabe daitezen, irakasleak laguntza zehatzak eskainiko dizkie.

1019. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Aurrerantzean, irakasleak kontutan izan beharko du arlo hau eta, ondo menpera dezaten, behar den beste laguntza eskainiko die ikasleei.

1020. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 - Haur bakoitza, behar duen laguntza guztiaz, saia dadila hurrengo eskola orduan zer egin nahi duen idazten.

1021. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 Zuzendu testu hau liburu, irakasle edo lagunen laguntzaz eta gero zure koadernoan idatzi.

1022. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0047 Gurasoei sorpresa ona eman diezaiekezula bururatu zaizu, nebaren laguntzarekin, etxeko lanak eginez.

1023. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0115 LAGUNTZA, MESEDEZ!

1024. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0115 LAGUNTZA, MESEDEZ!

1025. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0054 (Hemen adierazten diren puntuez gain, beste batzuk ere zehaztu irakaslearen laguntzarekin).

1026. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0090 (Hemen adierazten diren puntuez gain, beste batzuk ere zehaztu irakaslearen laguntzarekin).

1027. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 Zer egingo zenuke inoiz joan ez zaren leku batera iritsi eta inoren laguntzarik gabe leku batetik beste baterako bidea aurkitu beharko bazenu?

1028. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 Taldetxoetan edo talde handian eta irakaslearen laguntzarekin ikusi zer izan daitekeen planoa eta era ezberdinetako zenbat plano dauden.

1029. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0022 Marrazkien laguntzaz eta bakarka edo talde txikietan, herri txiki eta hirien arteko desberdintasunak gogoratu.

1030. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 4. Idatz itzazu beste pertsona batzuen laguntzaz lortu dituzun gauza edo nahiak, eta adierazi norekin.

1031. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0031 Moztu artaziak erabiliz plastikozko botila, honetarako eskatu irakasleari laguntza.

1032. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0053 Frogak itxaropenak sortarazi zizkion, ideia zuzena zela erakusten baitzuen; baina, ikerketak gobernuaren laguntza behar zuen aurrera ateratzeko.

1033. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0055 Aurrez, eta hiztegiaren laguntzaz, definitu talde bakoitza koadernoan.

1034. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0010 Segundo hamarren batzuk baino ez dira izan, baina nahikoa Ainhoak Itziarri laguntza eske begiratzeko.

1035. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0260 20. Jaun Peruk Aramaioko Mendiola eta Ibarrako jauregiak hartu zituen, azken hau Begi Urdinaren laguntzarekin.

1036. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0053 Nor egon daiteke denbora luzeagoan oreka bertikalean, zangartean eutsitako flotagarriren baten laguntzaz?

1037. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0147 Denek jokoan parte hartzea litzateke helburua, posibilitate gutxiago izan arren, behar izanez gero kideen laguntzarekin.

1038. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0177
- Deskriba ezazu argazkian ikusten duzuna: lehen planoan, eta atzealdean
- Nola daude pertsonaiak?
Zer ari dira egiten?
- Zer dute erdian?
Lapiko normala da?
Ohar zaitezte non dagoen sartuta.
- Deskriba ezazue pertsonaia bakoitza: nolakoa den, nola dagoen jantzita, zeri begira dagoen.
Ondorengo hiztegian duzue laguntza.

1039. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Teknologia falta zaie eta kasu askotan herri aberatsen laguntzarik ez dute izaten.

1040. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Herrialde industrialetako gobernuak familia ugarientzat laguntzak ematen hasi dira, zenbait desorekaren beldurrez: zahar jubilatu asko eta langile gutxi.

1041. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Arlo honetan eragin handia dute klima eta herrialde bakoitzeko aberastasun naturalak, baina baita herrialde aberatsengandik har dezaketen laguntza teknologikoak ere.

1042. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Lehenik, arestian aipaturiko arrazoiekin lotuta, irakurmena bera lantzea da helburu. Uste dugu beste hiruekin batera, ezinbesteko osagaia dela hizkuntza baten ikasketa. Orrialde hauetan irakurgai errazak eta laburrak daude, luze eta zailagoak; zailtasun maila ezberdinetakoak sartzen ahalegindu gara. Laguntza modura eta irakurgai bakoitzaren amaieran hiztegitxo bat ipini dugu, ikasleei irakurketa bera erraztu nahian.

1043. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Baina ez dira bazkideen dirutik soilik bizi GKEak: emariak, legatuak, oinordetzak, materialen salmentak, argitarapenak, zozketak... eta Administrazioaren laguntzak dira beren beste sarrera iturri batzuk.

1044. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 GKEen xedea da diru hori bideratu eta jarraipena izango duten egitasmoetan botatzea; laguntza eta solidaritatea, ez karitatea da horien arteko gehiengoak onar dezakeen lema.

1045. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00012 Igerilariek irteera eta itzulibuelten ondoren paretaren laguntzaz hartuko du inpultsoa eta ezingo du 15 m baino gehiago igeri egin ur azpian.

1046. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00031 Orain arte ikusi duzunarekin, idatzi Sarrionandiaren narrazioaren tankerako testua, baina zuk beste agertoki bat aukeratu behar duzu: autobus bateko bidaiariak, eskolako ikasleak, herri txiki bateko biztanleak, gaztetxeko bezeroak, ospitaleko itxarongelan dauden pertsonak, kruzero bateko bidaiariak, eta abar. Hona hemen horretarako erabiliko duzun kontrol-zerrenda. Osatu irakaslearen laguntzarekin.

1047. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00094 Testuak ez zaizkizu errazak suertatuko; baina ahalegintxo bat eginez, eta irakaslearen laguntzaz, helduko zara beren esanahia ulertzera.

1048. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00028 Emaitza hauek eta antzeko batzuk (Earnest eta lank. 1997; Johnson eta lank. 1997; Volek eta lank. 1996; Ziegenfuss eta lank. 1998) kontuan izanik, Kr-ren gehigarria intentsitate altuko eta iraupen motzeko ariketa errepikatuak egiten dituzten entrenatuta ez dauden edo arinki entrenatuta dauden lagunentzat laguntza ergogenikoa dela ondoriozta daiteke.

1049. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00038 Honek adierazten duenez, gehigarri-mota hau ez litzateke sprint-motako errendimendurako laguntza ergogenikotzat jo beharko honelako populazioetan.

1050. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00089 Sabino Padilla Doktore Jauna, azken urteotan eskeini dizkidan lankidetza, laguntza eta adiskidetasun etengabeak eta ordainezinengatik.

1051. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00089 Juan José Goiriena Doktore Jauna, tesi hau gauzatu ahal izateko eman dizkidan laguntza eta kritika konstruktibo erabakigarriengatik.

1052. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 - Mila esker zuen laguntzagatik, ez zaituztet inoiz ahaztuko!

1053. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00056 Agian istripuren bat eduki zuen, edota haurra bazetorren eta ezin zuen ezer egin, han eseri eta laguntzaren zain egon baino.

1054. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00011 Behin batean, auzokoek urrunean kaskodun gizon batzuk ikusi zituzten eta erromatarrak ez baina bide ingeniariak zirenez, azkar eta makina handien eta, hain jakintsuak ez ziren beste gizon batzuen laguntzaz, egundoko errepidea egin zuten, hori bai kortxo-irekigailu batek baino bihurgune gehiago zituen.

1055. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00053 Eta arratsaldero erregeak samindu-aurpegiarekin begiratzen zion, bere buruari galdezka zer zela eta ez zion arrain-hezurrari laguntza eskatzen.

1056. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00062 - Dena egin dugunean, egin ahal izan dugun guztia egin dugunean, esan liteke inori laguntza eskatzeko orduak jo duela.

1057. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0014 (...) ondoko gelan bi lagun ditudala, eta ezer gertatuz gero haiei eskatuko diedala laguntza.

1058. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 Etorkizuneko dama zoriontsu zegoen, aspaldian ez baitzituen horrelako sentimendu gartsuak nabaritu, bere laguntzaren beharra zuten eta noraezean zebiltzan bi txori haiek.

1059. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0065 Halaz guztiz, amorrualdirik basatienetan ere ohituta zegoen zartailuaren laguntzaz piztia baretzen, eta hartara jo zuen orduan ere.

1060. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0047 Haizek, berriz, Itsaso adiskidearengana jo zuen laguntza eske:

1061. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0039 6. Laguntza eske

1062. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0141 Hona ere zure laguntzarik gabe etorri naiz!

1063. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0171 Eta ez zeukan Annikaren laguntzarik.

1064. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0008 Nori ordea eskatu laguntza?

1065. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0008 Izanez ere, non ikusi da jainko bat, denik eta jainkoena, berak sorturiko izakiren batzuei laguntza eskean.

1066. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0008 Hasi ziren elkarrekin hitz egiten eta Jainkoak urari bere laguntza behar zuela esan zion, animalia berri bat sortzeko, denen artean ederrena.

1067. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 Ni hondartzan geratu nintzen eta Silvi, Moia eta Laura furgonetarekin joan ziren, laguntza eske.

1068. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 Hondarretan eseri nintzen, txotxongilo bezala, ez laguntza bila joanik (...)

1069. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0071 Gauza ginen nor gure oporraldia geure kasa prestatzeko, helduen laguntzarik gabe!

1070. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0006 Behin lurrean, ezin izango zen altxatu, eta ordu luze bakartiak emango zituen lurrean etzanda eta Laguntza! oihukatzen bere kasket barrutik.

1071. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0006 Hirugarren Laguntza! oihukatzerako, beregana makurturiko figura bat ikusi zuen.

1072. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 - ...gure laguntzarik gabe... esan zuen Lantzaburuk.

1073. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0013 - Orain lau lagun indartsuren laguntza behar dut, eskolaurrekoen gelara mahai bat eramateko esan zuen zuzendariak.

1074. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0024 Amona xaharra, larrituta, laguntza eske hasi zen.

1075. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0033 (...) gako berezi haien laguntzaz; besteak berriz basoaren bihotzetik sortuz zihoazen eta taldeari batuz.

1076. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0098 Ehiztariek laguntza bidaltzea erabaki zuten.

1077. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0098 Oraingo honetan ez zen ustekabearen laguntzarik lortu.

1078. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Ilargia une horretan hodei batzuen atzean ezkutatu eta ez zion laguntza handirik eskaini.

1079. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 Beraz, Oonpa-Loonpa ausart honek pilula hartu eta, ur piska baten laguntzaz, irentsi zuen.

1080. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0032 Hala ere niri ez zitzaidan batere gustatu Joxemartinen amarengana laguntza eske joatea.

1081. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0056 Zahar-etxe batera joan zen bizitzera, han, berak esanda bezala, errazago izango zitzaiolako laguntza topatzea!

1082. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0077 Eta ez nuen iada ezer egin neure burua salbatzeko, aterantz joan eta tranbiatik jaisten ahalegindu edo leihoak ireki eta laguntza eskatu, adibidez, bai bainekien berandu zena, iragana zena barkamen ordua.

1083. 1991> euskara batua liturgia igandea 00143 Berari begira eskerrak emango dizkiogu Jainkoari, gugandik hain hurbil agertu nahi izan duelako; eta eredu honen aurrean jarriko ditugu geure familiak, argibide eta laguntza izan dezaten.

1084. 1991> euskara batua liturgia igandea 00176 - Beren buruak Jaungoikoari eskainita bizi diren guztientzat: Jaunaren laguntzaz, beren asmoetan azkenera arte zintzo iraun dezatela, eska diezaiogun Jaunari.

1085. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 - Lurralde pobreetako gure senideen alde: haienganako gure solidaritzan eta laguntzan ikus dezatela Jainko Aitaren maitasunaren seinalea, eska diezaiogun Jaunari.

1086. 1991> euskara batua liturgia igandea 00210 - Pobrezia edo gaixotasunagatik, lanik eza edo beste edozergatik sufritzen dauden familientzat: kristau-elkartearen eta gizarte osoaren laguntza izan dezatela, eska diezaiogun Jaunari.

1087. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00042 Ez niri ezkuta aurpegi hori,
zure zerbitzari hau haserrez ez bazter utzi.
Laguntza zaitut, ez nazazula zapuztu,
Jainko, nire salbamen, eskutik utzi ez nazazu.
Aita-amek banindute zapuztuko,
Jaunak beretzat ninduke hartuko.

1088. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00339 kristauen laguntzaz eta erlijiosen otoitzez egia eta bizia denarengana hurbil daitezen.

1089. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00339 Entzun, Aita ona, gure eskariak eta, zure maitasunagatik behartsu egin zen Klara santuaren laguntzaz, zure dohainez bete gaitzazu eta betiko ondareen jabe egin. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

1090. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0047 [139] 3. hasiaurrekoa, iritsi nahi dudana eskatu, eta hemen zera izango da, kaudilo gaiztoaren amarruak ezagu ditzadala, eta haietatik nere burua zaintzeko laguntza eskatu, eta kapitan goren eta egiak erakusten duen bizitza egia ezagu dezadala eta haren antzera egiteko grazia.

1091. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00167 Kaixo amatxo une ttiki bat
nator zuri lapurtzera
poliki asko etorri zera
denok beti laguntzera
gutaz pentsatzen beti zaudenik
ez noa ni juzgatzera
gauzak zuri kontatzera
burutik ateratzera
erabakia zaila da eta
nator zuri esatera
burutapenak ugari ditut
eta laguntza eskatzera.

1092. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Kamerak hiriaren plano orokorra hartuko zuen orduan eta ondoren xehetasun baterantz inguratuko zen travelling geldoan: lorontzi akribilatuen itxurako zakarrontzietan aterki apurtuak agertuko ziren, euriari haizete bortitzak laguntzen zionero bezala, haizeak ereindako tulipan beltzak bailiran.

1093. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00027 Hala gauzak, makilaren laguntzaz altxatu eta herrenka abiatu nintzen.

1094. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00140 Botilak bentosa egin zioan bagina barruan eta laguntza eskatu behar izan zian, oihuka, eta hautsi ondoren bakarrik erauzi ahal izan ziotean minik gabe.

1095. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Putakume horiek ematen dieten laguntzagatik ez balitz...!.

1096. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00500 Hertsatua nauk, eta laguntzarik gabe uzten naitek!

1097. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 Bukatzeko, bere laguntza eskaini digu eta, berriz ere, umorearen sena erakutsi du:

1098. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00086 Laguntza. Beharbada laguntza da eskatzen ez dakizun maitasuna.

1099. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00060 Markosi kosta egin zitzaion pixka bat giroan sartzea baina behin brometan parte hartzera animatu zenean, eta ardo beltzaren laguntzaz, guztiz egokitu zen afariko girora.

1100. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0138 Lankideetako askok laguntza eta aholkua eskatzen zioten gazteentzat jaialdiak eta lehiaketak antolatzen zituztenean.

1101. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0138 Era berean, poza ematen zion gizarteko beste taldeetako lankideek aholkua eta laguntza eskatzen ziotenean batez ere zuriak joaten zitzaizkionean.