XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Jabe bakar batek
neurtuko dizkin bigar aundi ta txikiyak:
zabiltzate lasai
gaur zeren galtzagorrirekin,
onen leziyuak
entzun-t-egiñaz gordin-gordin...
Gero,
Gergori, gerokuak;
noizbaitian eldu biar azken kontubak!
.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Aun. - (lasago) Nik ezagutzen det izkera-soñu ori.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - Ez al diguk itz bi egiten lasai utzi bear?.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Ta, itzegiten lasai utzi bear ba-dit, alkia artzera niak (Exeri bedi).

5. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ez dira beti Euskaldunak gentzatsu ta aberatzak izan: Beren artean maiz azarre (ta berenez lasai ta apalak artean, gutxi bañan gogorrak izaten dira azarreak); eta gudalari bikañak izan dira:.

6. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Goroldiyo gañetik
pasiaz azpira,
bere xanko gorriyak
emanaz argira,
egiñaz noizian beiñ
grabiyol mugira,
azalduaz poz antza
lasai arpegira...
auntzachuen titiya
chupatzen ari da
.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Berri asko dituanak irakurle ugari izan oi du: orregatik salerosleak albistari oietara jotzen dute; ara bialtzen dituzte bere iragarki edo anuntzioak, ta iragarki asko duana lasai bizi ta mardula izaten da.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Enparantza edo plazan diru ordañez saldurik, nekazaitzako lan ordañak pozgai edo limurkaitzat aurrerako ere izan zitezen; bañan gurasuak etziran arki nai beziñ lasai alabari ematen ziyoten bizierarekin, zeren egun batean Mikela-k agertu ziyon bere senar Anton-i bere gogoko berri, eta erabaki zuten joste lanak erakustia goizeko eraman ekarriyen galerik gabe.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Aize utsezko burua daukan gizona eta kaska-ariña bakarrik arrotzen da; eta onek bakarrik uste du: iñoren agindupean eztagola eta mendiko abere bat balitz bezela lasai lasai nai (...).

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 (...) da guztiya, araguizko jolas lasai, ibillera lizun eta irakastegui ontatik izentatu gabe usten ditudan beste zembait gauza, oyen atzeguiñ dana.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ezta-baida aldi bat eginda gero galde zidan neoni, eta nik baietz esan nionean gelditu zan lasai, baña esanaz Itxasoko Pakon etxen ezdala, Itxason etzeok olako aragirik; galdetuko diot.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Zure ipuia laster bukatuko det eta bien-bitartian egon lasai, euskerazko itzaldikiñ artutako buruko miñik ez dezu izango erri onetan.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ipar aldetik daukagu aizea, gure txalupa ekaitz gañetik irten da, eta orain jo lasai gure itxaropenen billa.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ez negoan lasai.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Idazki onekin azkatzen det gaurko nere lepoko korapilloa eta lenago bañan lasaiago geratzen naiz, bukatuaz oraingo esan bear nitubenak batzokiaren eta geuren onerako.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Obispo eta apaiz jaun oyek
Gogor ari dira abisten
Playa oyetan dirala jazten;
Al egiñian tira ta ere
Etzaye ondo irixten,
Goi aldia ere lasai antzian,
Ardura gutxitxo ixten;
Ikusi gabe ez da erraza
Nola dabiltzan sinisten.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Entzun ba orain eskualdunak
eta kristau zeratenak
alde ontako Euzkalerrian
lasai bizi zeratenak.
Andik datozen anai gaizoak
guziak edo geienak
Kristauak dira zuek bezela
ta gañera eskualdunak
zuen laguntza bear bearra
emen izango dutenak.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela gelditu dira ainbeste ta ainbeste aur gurasorik gabe eta ainbeste guraso aurrik gabe; guziak, batere errurik etzutenak ta euren etxeetan lasai bizi zirala, eriotza arkitu dutenak, oraindañoko beste iñongo gudan gertatu ez dan bezela.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gure egitekorik nagusiena, Espainiako Laterri osoan giristinotasuna, bakea ta langiletasuna edatzea ta indartzea dugu. Beraz birtute hoik dituzten jendeak eta Erriak (eskualdunak eta Eskual-herria bereziki), begozi lasai, begozi trankil, gure baitan ezpaitute aurkituko laguntasun eta anaitasunik beroena baizik.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 III.- Zu al zera Joxe Motx, kantari aundia?
- Aundia enaiz baño, ni naiz kantaria.
- Bota, ba, kantutxo bat, biotz pozkaria,
Lasai aukera zazu nai dezun airia
.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Judarrak ondo lasai gelditu ziran ikusi zutenaz.

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 PRAISKU - Ori ere egingo dugu bada. Baiñan bitartean, jauna (Letraduari), jan beza lasai ardo gorri ontaz ederki bustiaz, barrena berotuaz.

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Oraintxe esan dezu egi aundia. Lasago bizi zera gu baño. Ordu erdi ontan zai naukazu.

25. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Egon bedi lasa Ama, ez zait aztuko.

26. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Alare! Bañan D. Martin ez da ezergatik estutzen. Bera ausarta ta lasaia baita.

27. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Gure buruak era errukarri ontan ikustea ere! Nork esan! Bañan (lagunai) Ez estutu. Oso lasa egon giñezke, kontzientzi barruntea garbi bait daukagu ta beste gañerantzekoa, ez da ezer!

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek ze inporta dion esan behar du:
- Nire haurrak dira, eta etorkizunean ongi-egon lasai bat eduki dezaten nahi dut.

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 - Baina Joanak ihardesten dio Eztebek, etorkizuneko ongiegon lasai hori emateko ba daduka naikoa ondasun.

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Ordukoek, gorago esan dut eta, oituretan lasaiago bezala, askatuago ere zuten mingaiña mintzatzeko.

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Dena dela, joan zitzaizkigun amoriozko jostaketa alai eta lasai aiek beste ainbeste antziñako oitura eta lege zaar bezala! (1) Arnaut Oihenart, Boletín, 1953, 454'gn. or.-ald}.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lasai zegon bera; nagusiaren naiak bete zitun, eta orain ondo irabazitako berrogeita amar ontzurreak zertan erabilli asmatzen ari zan.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Lasai daukat kontzientzia ondo portatu nintzalako, ta orixe det naikoa; maxiatzailleei buruz... obe da jaramonik ere ez egitea!

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Gizajo zoritxarrekoak egunak idazten pasa oi-zituan, sukarrak joa dagonaren antzera, eta iñori orrekin kalterik egiten etziolako, ta gañera, kartzelako zuzendariak, biotz onekoa baizan, agindu zigulako, idazten jarraitu zezan, bear zuan guzia emateko, gizona lasai arkitzen zan eta gelditzeke ekin oi zion.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0051 Lekaroz-ko seme bat
bera Martin Plaza,
zierto badakit nik
eztala eskasa,
pruebetan eman nion
formalaren traza,
aren bitartez gera
Elizondora pasa,
izan degu gauza
izugarri lasa,
ark daukan frankeza
neurtzen ezta erreza,
berriz ere nai badu
abisa beza.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Oraiñ, berriz, Troar'ek ere lasai zori gaitzaren axolakabe arnasturen dituk, auntz beekariek leoi bategaiti bezala, ihorregaiti hizu ikheran ari zitukan-eta.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 6. Magog'en gañera sua igorriko dut, ta ugartampecirc;tan lasa bizi diranen gañera, ta Yaube Ni naizala dazagukete.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Nik biotz-biotzetikan esango nioke: Jan zak, mutil, jan lasai, eta datozela lagunak, danentzat ba-da ta....

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Esan lasai eta iñoren bildurrik gabe bakoitzak pentsatzen duzutena, naiz ezizenpean, naiz izenarekin.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Batzuek, diotenez, adiskidetasun andiegietatik iges egin bear da bat batzuengatik kezkatsu ibilli bear ez dedin; bakoitzak, diote, ba-du asko ta geiegi ere bere azi-orraziakin; gogaikarria da iñorenetan geiegi sartzea; adiskidetasunaren ao-ugalak alik lasaien eukitzea da egokiena, nai duzunean aiek zureganatzeko ala askatzeko; ongi bizi izateko, naretasuna baita aurrena, ta gogoa ez diteke artaz gozatu baldin bat bakarrik kezkatan ba'dago batzuengatik.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Naiko lan egin zun bere bizitzan zear eta atsedenean lasai egon zitekean.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Berak, bospasei liburu, berak asmatutako euskera moduan idatzi ezkero, lasai gelditzen dira.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 Begiratze lasai eta gaiztoetan ibilli izan diran begiak, ikaratuko dira guztiz, inpernu eta inpernutarrak ikusiz; izketa txarretan atsegin artu izan duten belarriak, ez dute entzungo karraxia, zotiña eta etsipen-antsia besterik; eta alaxe gañerako zentzunak ere.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Onela lasa egoterik ez dago.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ene iritziz, bada, eta barka bizait Aita Barandiaran'ek, bagaudezke lasai leengo lo ederrean, Lahovary'ren lanak gora-beera.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Gure aldera aldatu nai nituzke orratik bertsook, neurria lasaixeago artzea zillegi bazait: .

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Oraingo idazleak parre egiten dute lasai zenbait zensore zorrotz eta ipurterreen lepotik, beti arpegia gogor, irripar-loretxo bat bederen ezpaiñetan loratzeko gauza ez diran gizon oien lepotik, alegia.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazti irarriak argitara irteten dira, guzien begiak aetako gañean gelditu ditezke, bai adizkide bai etsaiak uts-okerrak lasai oartuko dituzte..., ta idazlearen ospe ta aintzak eskatzen dute oso garbi ta zuzenki idatzita agertzea.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Honeri eskerrak bizidun askok lasaiago lortuko zutekean enerjia.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Eta 1904-ean, bere fraidekin frantseslegek Beloketik ohildua, hil zenean, bazoaken bihotza lasai: piztua zuen Ametsa etzen hilen, erro azkarrak eginak zituen eskual-lur eta eskual-Ariman.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bai diosesa kontent zen, nahiz beila batek griña frango sort-arazten duen bihotzetan, ez balitz ere ez aski saindu izaiteko beldurra! Bainan beldur hori ere ez dea gure Jainkoaren grazia bat, eta ez othe diogu milesker erran behar hortaz bihotza lasairik?

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Mitxel lasa zegon bere zapata beriakin, baña zor zuana ordaindu gabe, ta ara non ateratzen zaion Pedro bidera... Mitxel, papertxo au zuretzat...

53. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beraz arritzekoa ote da-ba ainbeste gazte ta gizon galduak ikustea? Gaurko aurrerapenak sasi-jainkotzat artu dituzte, ta sinisgogorkeriz lasaiago bizi omen diranez, Jaungoikoaren jabetasuna lotsagalduz ukatzen dute.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Gauz guztietan bezela, bide erditik lasai-lasai joan bearrean ertzetara dijoaz erantzun billa, bide guztia berea duelarik.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Hago lasai, esan eutsan oreinkumeak, hire emaztea izango dan horrek hiretzako lain irabazten jok eta.

56. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 TABERNARIA.- Alde horretatik lasai, motell.

57. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 Astolfi, esan agur jefeari, lana lortu dugu! (ASTOLFI beldurtuta joaten da) Lasai, oso lan erreza da!.

58. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 Egoera moztu egiten du bat bateko argitasun lasai batez.

59. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0117 Beste baten etorriko naiz lasaiago.

60. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Tira ama, egon zaitez lasai etxe barruan.

61. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Arratsalde on, Amaia etxean dago? (...). Ah! Zeu zara?! Ba, este, ni eh, Imanol naiz eta ba, ni eh (...) Osaba Joxe? Oso ondo... (Pufff, Imanolek, beste eskuarekin bekokiko izerdia kentzen duela eta lasai eseritzen delarik)

62. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Txapelaren itzalpean lasai asko egon dira lotan otsoek geurea lapurtzen, ardiak sarraskitzen zizkiguten bitartean.

63. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Txalburu Aita Saindua bere jauregian lasai asko eta patxara ederrean dagoen bitartean Txirri-Txarrako misiolariak lana eta sekuritatea arriskatuz, lagun eta sendikideen gainetik Txapelarenganako maitasun sutsua ipiniz eta bizitza galtzorian jarriz dabiltza eta.

64. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 XUKELAI - Zoaz lasai... (Bakarrik gelditzean). Gaurkoan ere agindutakoa ongi beteko dut. Bai horixe! (Agertzean ekarri dituen gauzak harturik, alde egiten du ezker aldetik). Gehiegi urrutiratu gabe, une egokia aurkitu behar dut, egunero bezala honuntza etortzerako neskatxa hori.

65. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BRIGELA - (Beatrizi isilka) Zaude lasai. (Berari, ozenki) Ostalaria naiz, zure zerbitzuko...

66. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0137 Orduan (etsaiak) utzi ditugu
lasai egon zitezen,
Ez zezaten guregandik
deus errezela ingurunean.

67. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 MEDIKUA - Lasai, lasai, patxadan, gehiago ez dizugu hitzegingo emazteaz.

68. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - Lasai, hasierako kontua besterik ez da... Ba al dakizu zer egingo dugun urdaila prestatzen hasteko? Salda bero pixka bat emango dizut, nahi al duzu?

69. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Hau udaberriko arratsaldearen ederra! Zerua oskarbi, eguzkia kristalei su eman beharrean: jendetza lasaia, jantzi argiak soinean dituela Champs Elysées-etan gora eta behera, ilunabarreko argiak aurpegiak leunagotzen ditu. Ondo da, pozten naiz (Ahozabalka). Egitekoen zerrenda?

70. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Egon zaitez lasai emakumea! Guztia antolatua dut eta neurriak hartuak, ni kanpoan naizen bitartean ezer palta ez dadin etxean. Begira... (Esertzen da lehengo tokian). Berehala agertuko dira hiru gizonezko honuntza, morrontzan etxeko lanak egin ditzaten.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Semaforoari esker, haurrek lasai pasatzen zuten kalea eskolara joateko.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Halaxe, eta pixka batean zai egon ondoren, katu beltz bat azaldu zen, eta katu hau salto batez leihora igo zen eta lasai lasai esnea edaten hasi zen.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Eta horrek gure bizimodua erosoagoa eta lasaiagoa egin digu, baina arazo larriak ere ekarri dizkigu.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0090 Orain da mementua; hartu erabakiak eta lasai ibili.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei; ni, berriz, lasai geratzen nintzen.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Pantxok, barneko kezka gorde nahirik edo, honela bota zion lagunari: -Kontxo, kontxo! Harunzkoa hartu duzu... itzultzeko asmorik ez, ala? - Itzuli? besteak irrifarrez, zigarro kea lasai eta sakon irentsiz.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Eta Martzelinok lasai barre egin zuen txorimaloaren barrutik.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Mendelssohn-en erromantikotasuna lasaia eta orekatua zen, fina eta zaindua.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Usurbildik aurrera ibilera lasaia du, biragune zabalak egiten dituelarik (meandroak).

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Egarri bazara, egon lasai; berton daukazu iturri bat.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Lasai, gizona, kotxea hortxe daukazu, ezta? Biok barruan joango gara eta behia atzean lotuta eramango dugu.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Lasai, gizona.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 Saka iezaiozu azeleradoreari lasai, gizona.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 40 Km / orduko harrapatu dute eta behia lasai atzetik, danba-danba.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Esaten dizut, bada, lasai sakatzeko.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 70 Km / orduko harrapatu dute eta baserritarra ez doa lasai.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Ezetz, bada, lasai sakatzeko!.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0064 Moztu dezaket lasai bizarra.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0034 Galiziako ibaien ibilgua Kantauri isurialdekoen antzekoa da, nahiz eta hauen ibilbidea eta perfila lasaiagoa eta lauagoa den.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 - Ardatzean lasai, hestu edo okertuta ez muntatu harriak.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 H. Murray-k aurkeztutako postura, k. o. 600 urte inguru kokatu zuen xakea; oso lasaia da elaboratutako jokuak tratatzen dituzten textuei begira jartzen bagara.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0055 Xakearen garai modernokearen garai modernoak are gehiago sendoagotuko du posiziozko jokoa eta, noski, lasaiago jokatzen zen garai honetan, hau da, erromantiko garaian egiten ziren nola-halako erasoaldiak baztertuz, egoerak eskatzen duen erasoaldi prestatuei zabalduko zaie bidea.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0055 Geroago, hipermodernoek oraindik lasaiago jokatuko dute mobilizapen-aldi hau; lehen jokaldietatik hasten da posizioko jokoa.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Soinu handiko lekuetako langileek, leku lasaietan lan egiten duten langileek baino okerrago jasaten dute soinua lan-ordutatik kanpo.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 - Lasai, mutil.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 - Lasai, ama.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Korsarioak, ordea, errege edo aginte baten baimena eta babesa du lapurreta egiteko. Marinel hauek patente de corso izeneko agiri baten jabe dira, erregek luzatzen dietena, eta horren bidez beren lana lasai-lasai egin dezakete.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 OSTALIERRA.- Zer egin genezakeen diozu? Lasai, lasai, ez duzu zuk zer ikusirik arazo honetan.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Bi ikuspegi hauek apartaezinak dira, eta haro nahiko lasai honetan aurreko haroan agertu ziren rol sexualak moldeatzen dituzte.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0091 - Hunkipen edo emozioak: urduri eta asaldaturik gaudenean, errazago konturatzen gara besteen akatsez, lasai gaudenean baino.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 15. Ongi aterako zaigu, neska, zaude lasai; ez da horren zaila.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Herriko bizimodua Herriko bizimodua nahiko lasaia da.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0141 HERRIA Nolakoa da? Jende gutxi bizi den leku lasaia da.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 - Lasai zaudenean ala urduri zaudenean.

105. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Beste hizketa lasai edo enfatiko batetan ez litzateke horrelakorik gertatuko eta eremuak ongi zehaztu beharko genituzke.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0029 Ez nago batere lasai: gaiztoa da.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 Zaude lasai, ez dizut haren aurrean beste galderarik egingo eta.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Oso leku egokia iruditu zitzaion, kaminoa bertan, iturria ere hurbil zeukan, zabalgune polita bere etxetxoa egiteko, toki lasaia....

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0074 - Zaude, trankil! Lasai, lankide jauna! Denok ezagutzen dugu Jantsch txikia! Zergatik haserratu behar dugu guztiok horrengatik?.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 Eta halako batean, jauzi bat harantzago, mugimendu lasai bat nabaritu zuen belar artean.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Eta Wiebe? Zertan ari zen orain Wiebe? Seguru zegoela klasean eta, bere tokian lasai eserita, halakoxea bait zen.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 - Sar zaitez, mesedez, sar zaitez - esan zion Leibeli lasai antzean.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Neure txalekoaren poltsiko-moltsikoan sartuko zaidud, lasai eta eroso joan zaitezen: lasai eta eroso, pozik eta airoso!.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 - Ez ezazula tragediarik antolatu. Lasai! Denbora luzez egon zen halaxe eserita, mugitu gabe, bere buruarekin haserre etxea ezagutu ezin zuelako, deskalabroaren arduradunak etxera sartu eta izebaren aurrean jo ta ma geratu ziren arte, begiak zabal-zabalik eta Paula esan nahian bezala: Ez naiz ni izan. Sarah izan da.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0015 - Donostiarantz abiatu baitira hamaika nudotako abiaduraz... Lasai kapitaina, itxuraketa besterik ez zen.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Dinah-k bere umeei aurpegia garbitzeko zuen era hauxe zen: lehenbizi gaixoari belarritik heltzen zion atzapar batez, eta gero beste atzaparraz aurpegi osoa igurzten zion ilez kontrara, sudurretik hasita; eta orduantxe, diodanez, buru belarri ari zen lanean katutxo zuriarekin, urruma egiten saiatuz lasai zetzana, ezpairik gabe guzti hura bere onerako zela sentituz.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Alabaina, Lur ez zen, dakigunez, oso neska ipurdi lasaia, eta Taligvak-ek, erdi sorgina zenez, ezinegona antzeman egin zion, eta galdetu zion: (...).

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Gizona ikaratu egiten da, baina lasai erantzuten du: - Sabunyuma naiz. Hemen egin nahi dut nire kanpamentua!.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0051 - Berak esan zidan lasai egoteko, alegia berak idekiko zizkidala ateak, Espainian beldurrik gabe sar nendin.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Baina zuek, tximeletok, zaudete lasai, zeren-eta, harrez gero milaka eta milaka zuek bezalako igaro da hortik eta ez ilai-mototsik ikusi ahal izan du inork erreka zuloan eta ez soinu estrainiorik entzun ere etxe barnean.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Atzera zubitik aurrera etxerantz gentozela zera aholkatu zigun, alegia, ahalik eta isilen eramateko auzia; arratsaldean aitonarekin egon nahiko lukeela berak ere, eta egunez inolako agerpenik eta ezeren arriskurik-eta ez zegoenez nonbait inorentzat, bada lasai ibiltzeko Jainkoagatik! eta elurpistako ipurmasailekoak ez zitzaizkigula gaizki etorriko esnai mantentzeko.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Nahi duzun denbora guztia daukazu, beraz kontua lasai har ezazu.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Handik aurrera lasai biziko ziren denak, eta ez Kinkilimarro harroskoaren beldurrez.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 Patxik lasai hartu zuen harnasa.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0024 - Ez, zaude lasai. Inola ere ez nizuke horrelakorik egingo.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Lasai, amona, zure irudipenak dira horiek eta.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0072 Ni neure kabuz untzira joaten banaiz, denok lasai gelditzen gara eta ez zaio inori kalterik egiten.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 - Lasai asko lo nengoela, ametsetan, triste ikusi haut, goibel eta urduri; larrialdiak menderatzen hinduela iruditu zaidak, eta nire beharretan aurkitzen hintzela.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbia han geratu zen, beraz, lasai: tartetan belarrari kirriski-marraska, tartetan patxadan apatx...

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Hau esan ondoren, lasai asko ekin zion berriro larreari abere erruki gabe hark.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Herriko plazan eguzkia lasai hartuz zeudenak ere zerbait esan nahiko zuten, ba: - Egun on, Joxe Miel! - Bai eta zuri ere! - Azkenengo berriak jaso al dituk?.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - A, bai! Arzobizpoaren palaziotik! - Zer? Arzobizpoaren palaziotik? - Non zegok palazio hori? - Zenbat ordaindu zenioten? - Urruti al zegok? - Saltzeko konforme egongo al duk? - Lasai mutilak, neronek egingo dizuet guztia eta.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Lasai gizonak! Arzobizpoak denbora pittin bat beharko dik egia fabrikatzeko eta.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Lurrera iristeko bi metro geratzen zitzaionean, esan zion bere buruari lasai-lasai: - Ba, salbatu nauk.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0059 - Ongi da - erantzun zion txita erdiak -. Baina ez ahaztu itzultzea, e? - Zaude lasai. Erregeak beti betetzen du bere hitza.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 BIXENTE: Zuk neri lagundu? Nola? KATUA: Ekarri letxua bat... (hartzen du). Orain lo egin lasai.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Zelai artean etxe zahar bat zegoen. Etxe hartako baratzara joan ziren. Eta perrejil artean egon ziren lasai.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Ziurrenik laguntza ere eskatuko die beste landaketei, baina gu lasai, behar dugun denbora har dezakegu.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0067 Lasai eta gustora dagoela dirudi.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Lasai bizi zen jendea, bakoitza bere zereginetan.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Eta leku lasai eta seguru bat bilatzen hasi ziren.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 - Lasai gizona, badakigu ongi asko otsoen berri eta.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0094 Eta gidariak: - Lasai, denak ezkutatu arte, egon lasai.

144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Horrela! Mugitzen da bai, baina horregatik ez zara hilko. Egon lasai.

145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0124 - Eta orain, zer egiten dugu? - Zaude lasai. Pentsa dezagun.

146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 - Egon lasai, eta ez horretaz gehiegi kezka, esan zion berekin eraman ohi zuen morroi gezur-konpontzaleak.

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 - Neurri bateraino bakarrik izan beharko litzateke zoriontsu,- erantzun zion lasai-lasai.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Uhartea asko gustatu arren, Stik-tarrak han zeudela, ez zegoen lasai.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 Oso lasai aurkitzen ziren Kedaren gelan, han bait zeukaten norbaitek pasabidearen bestaldean atea irekitakoan abisatzen zuen txirrin hura.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 - Lasai, mutil! Laster izango duzu gurasoak ikusteko aukera.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0145 Ez zuen hori egin noski, baina lasai eta luzaro begiratu zion.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 Nire aldamenean dagoen Miss Noris ikaratu egiten da eta zekarren euritakoari heltzen dio. Ni ez nago oso lasai. Hark mamu kutsua du.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Lehen baino beldur gutxiago zien eta lasai ibiltzen zen beraien artean.

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Hans lasai egon zen bere lekuan eserita.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 Ohituraz hain lasaia eta hotza zen gizon hura itxuraldaturik zegoen memento hartan saminaren saminez.

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 Halako batetan ordea, lasai egoteko esan zidan eta itxurak bakarrik egin zituen.

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 - Eta zuk lasai lasai ihes egin dezazun utzi du, ez da?- galdetu zion maltzurki.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0234 Gero, lasaixeago, denak elkartu ziren.

159. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0044 etxe inguruko erreka lasaiak euriaz loditzen
oroitzen genituenean
min ikaragarriaz esperantzetan jartzen ginen
ondikoz ala beharrez
gauerdiko treinetan.

160. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0039 Naturaren perfila, irudi naturala,/ pakezko uhin urdin-berdeon etorrera lasaia,/ urezko maindire zabalak, arimaren ispilu dohaina,/ ibiltarien su bizia, ametsen melankolia //.

161. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0045 Zure gelditasunean
amildegiaren erdian
oreka lasaia eta hertsia
aurkitu duzu.

162. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Larunbatetan hiriz kanpo irten nahi du
bizitza berritu liezaiokeen igande lasaiaren bila;
hiri-bizitza arazotsuaren larri-presiotatik irten
eta goiz ederra halako berpizkunde baten atsegina du
amorratzen.

163. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Zelai beti berriak opa ditu eta betiko gaztetasuna.
Arbolak lasa liratekeen basadiak opa ditu eta atsedena.
Hibai berriro garbiak eta zoriontasun amaigabea.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Lasai.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0111 Irribarre egin zuen lasai eta galdetu: - Benetan uste duzu edozertarako kapaz naizela, ezta?.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Lasai eta erraz mintzatu zen, Leamasek inoiz ikusi ez zion sotiltasunez.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 - Ondo da - esan zuen Kimek lasai.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Bizkar hezurreko ornoak elkar estutzean egiten zuten karraska ahula eta Popeyeren mintzo hotz eta lasaia entzun zituen.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Goizeuri lasa ari da atertu gabe eta giroa guztiz heze dago, bustita, blai.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Oraingo honetan are lasaiago joango da, enplegatu beharreko indarrak hobeki neurtuko ditu, dosifikazioa bere azken gradora eramango, besoak hilik, muturrean eskuak aireari forma ematen ariko balira bezala, edo eta melodia banal baten konpasean kulunkatzen.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Eta hik haurraren arpegia erakusten diok, eta hura arpegia ere bestearena haurrarena ikusterakoan, eta hik lasai egoteko esan, eta berak harridurazko lehen mementuak igaro ondoren ferekatzen hasi, eta hik detaile guztiak kontatzen dizkiok, eta berak ea zer egin zezakeen, eta hik ba beno handik piska batetara janariarena tokatuko zitzaiola, eta berak ez zeukala ezer egiterik, eta esne apur batekin aski izango litzatekeela, eta berak isilune labur baten ondotik ikusiko zuela ea zer egin zitekeen.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Lasai hurbildu nintzen tabernarantz, eta ez dakit zein mugimendu instintibori erantzunez, tabernako ate nagusirantz zuzendu nituen neure pausoak, badaezpada, baina ez nuen kezkatzeko inongo motiborik aurkitu.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 Lasai, Goizane, ez zaitez berotu.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Otsoa izkutatu ondoren, lasai bazkaldu eta mendi gailurrera igo zen bere ardi-txakurrez lagundurik.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0111 Marinelen artean bada Marinako injeniero mekaniko bat: indartsua, borondate onekoa eta lasaia.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0035 Bestalde zen ordea benetako galdera; halere lasai nengoen: gau guzia genduen heriotza ulertzeko.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 Mutikoak dardaraz pasatua: - Bai, Joxe-Martin, egon zaitez lasai.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 - Zaude lasai, platerki bakarra hartzera noa - aditzera eman nion, neure burua gose somatzen banuen ere.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Lehen urte haietan lasai bizi izan zen Muskilda; belazean etzan eta garia ernetzearen soinua aditzeko astirik bazizun.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Eta maittia ere hotsegiten zidan eta orduan buelta eman sukaldeko zintzailuaren kontra-kontra jarrita ipurdiz beregana eta bi eskuz hartzen zizkidan ogia egiteko orea amasatuko balu eta orduan zotza ezkerrarekin hartu zuen, ordurako praketa irekitik kanporatzen zitzaiolako gogor, eta ipurdiko txulotxoan sartzen saiatu zen muturra, baina mina ematen zidan haundia eta ez sartzeko eta ez sartzeko hasi nintzaion negarrez; nere aieskak adituta nonbait atzera egin zuen eztizut penatu nahi, ohittuko zea, lasai maitia eta orduan bere erreberoa bizkar gainean isuri zuen xuri eta ugari.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Baina erantzunaren zain egon gabe Bidart lasai eseri egin zen aulkiaren ertze batetan barretxoz esanez: Isilik dagoenak baietz esaten emen du eta eseri egingo naiz, hemendik holako ikuspegi ederra ikusten bait da.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Esaidazu orain, jauna, espainiarraren hamabost mila liberak direla eta, baietz lasai egon naitekeela eta nireak oso direla?

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Mutikoa pozik eta lasai geratzen da.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Tamala da; emaztea eta biok, alabak aldentzen hasiak eta, hotelaren bazter lasaiagoren batera joateko planak egin nahi bait ditugu, baina besteren informaziorik ezean...

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 - Bai horixe! Gera zaitez hor lasai.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 - Lasai, lasai txoritxoak, ez izutu, ni naiz eta, bai Rossen naiz, Mantekaren laguna eta zuengana etorri naiz zerbait esan diezadazuen...

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Orain lasai dago eserita besteen esperoan, eserita, egunkaria irakurtzen, dabilen jendeari so egiten, denborak aurrera jo dezan itxaroten.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Orain lasai dago Martin Joxe plazan eserita, egunkaria irakurtzen.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 - Lasai, Miren, berehala hartuko dute eta sua ezpalek.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 Eta ehiztariaren adiskideak, haizearekin bat egiten zitzaion ahots lehun, lasaiaz: - Ez hakiok tirorik bota.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Eta egin beharrekoa hain duk atsegin, hainbeste berezko joera lasai ager diutezkek, non egon ere ez baitago eutsi beharreko tentaziorik.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Lehenengo elurtea egiñez gero ez dago artzainarentzat mendian egonaldi lasairik, usterik gutxienean bixita berririk egiten baitaki lehenbizikoaz ahazteko betarik eman gabe eta berandutu baiño lehen, artaldeek eta gaiñerako kabaleek beheraka bidea hartzen dute egugiro epelagoen eta xamurragoen gurariz Deseo.

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Teoriak baietz esaten dit, baina beste zerbait gertatzen da hor, ez bainago lasai.

194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0006 Bidaiatik itzulian nentorrelarik, gauetan Hego-Gurutzea bistaz galtzen nuenean eta Ipar-izarra eta bi Hartz-emeak La Estrella Polar y las dos Osas somatzen hasten nintzenean, lasaiago irizten nion neure buruari.

195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Indiarra lasai-lasai kaxoi batean eserita zegoen, itxuraz lasai.

196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 - Baiki, ihardetsi zion manager-ak, baina mundua horrelako ero sentimentalez gainezka dago: ez gaituzte dirua irabazten lasai uzten....

197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Lasai... lasai Justin, hip! Ongi baino hobeto moldatuko nauk eta.

198. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Horra non dagoen sasikume hori bere lekua lasai asko utzita.

199. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Bazirudik jendarmeak txoil petral jarri direla erreka iskinan eta momentuz gauden piska batean lasai.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0015 Esana ziola, behin eta berriro, etxetik atera baino lehen, gure Ixidro ttikia oso txikia zela halako bidaje luzea egunez egiteko, eta begi bistakoa zela oso nekatzen zela eta ea zergatik ez zuten ibilaldia gauez egin, berak esan bezala, gauez egin izan balute orain denok egongo ginela erosoago, egokiago zatekeela, eta horrela orain Ixidro ttikia bera ere lasaiago egongo zela lotan eta isil isilik, deskantsu ederrean.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0015 Orduan gure aitona Luzianori begiratu zion, eta hau parrez zihoan, han, lasai asko eserita.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Lasai eserita, hiri handietako moden berri eman zion amari.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0050 Shane lasai eta hotz zihoan aurrera.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Halere, zu lasai, Joe.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Zirikatzen bazaitu ere, zu lasai, ez haserretu.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Lasai ageri zen, zaldi gainean.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Lasai zegoela zirudien, bai; baina erne zegoen, zer gerta ere prest beti.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Gero, lasaiago, mostradorera hurbildu zen.

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Anansi nahikoa kostata mugi zitekeen uretan, baina azkenik dortoka lasai eserita zain zegoen lekuraino iristea lortu zuen.

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0025 Bere handitasunarekin lasaia da, bere bortxa milenarioarekin apala.

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Mutilak esku bat eraman zuen belarrira, Madame zintzilikarioaren jabe egingo ote zen beldurrez, baina emakumeak, butanoaren ondoan zegoen ogi muttur bat hartuz eta paellan sartuz: - Zaude lasai, gizona, ez dizut eta zintzilikarioa kenduko.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0110 - Larrusia! Deskonektatu egin ditu norbaitek traste horiek eta norbait hori lasai asko ibili da telefonoz deika, miss Rosaren kontura.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 Eta lasai, sarjentu.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 - Lasai, lasai, burkidetxo hori....

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Baina zaude lasai, gure adiskidantza ez baita galduko.

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Hogeitalau orduren buruan seinale on haiek egiaztatu zituzten bi gauza gertatu ziren: batetik, Didacek zortzi egunetan lehenbiziko aldiz egin zuen lo lasai, eta bestetik, termometroaren ondorengo irakurketak merkurioa hogeitamazazpi eta batean geratuta zegoela adierazten zuen.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Joxe harakinak dagoeneko salmahaiaren gainetik jauzi bat egin eta kotxetxoa miatu du, haurra arkakusoa bailitzan, eta kalean gora eta behera bota ditu begirada luzeak...... gehiegi presatu gabe, eta dagoeneko ondoan duen Grazianari hartu dio besoetan dakarrena, uzten du salmahaiaren gainean, pasatzen dio emaztekiari besoa maitekorki bizkarretik, eror ez dadin!, eta esaten dio belarrira: Lasai, neska...... lasai....

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Eta gero hilobi guztiak lasai lasai hilerrian inor ez dagoenean, zenbatzuk argiak ikusten dituztela esaten badute ere? Ez al duzu inoiz argirik ikusi, Poole jauna?.

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 - Hago lasai, seme, hi ez haiz joango.

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Hura oso lasai zegoen, eta komentatu zuen: - Estudiotarako besterik ez da.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Egizak lo lasai, jan ezak ondo.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 Konfiantza gehiago hartu zuten, eta lasai sartu ziren.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Zaratarik gabe baina etengabe ari zuen bere erasoketa hotz eta lasaian.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0050 - Ondo da, isilduko naiz baina... - Lasai, Jenny, oso leku ederra da eta aldi berean baketsu eta goxoa.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0062 - Lasai, Stewart jauna, ez duzu gehiago ikusiko eta, norbait horretaz arduratu da.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0062 Lasai gelditu zen hau ikustean, baina bapatean berriz ere teinkatu zen.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 - Nik ez dut horrelakorik esan, mesedez, lasai zaitez.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 - Lasai, Antton! Turistak dittuk!... - Eta soiñu jolia? Euskaraz badaki, guk bezain ongi... - Hala duk, bai; baiña... badakik!.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Lagunekin lasai tabernaz taberna berriro ibili ahal izatea, euri jasa gaitzek bustirik ere, zoragarri iruditu zitzaidan, bizkorgarri, bizi-iturburu.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Hola ikustean, Schahriar erregeak pentsatu zuen bere erresumatik eta bere herritik aldendua zelako egoera horretan aurkitzen zela, eta lasai utzi zuen, bat ere galdetu gabe.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 - Nola egon zaitezke hain lasai? Max-en galderan dardar arin bat nabari zen.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Gero, Konkorra esan zuen eta lasai lasai aldegin zuen.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Jarri gaitezen lasai... Motiko endemoniaruak zaudete zuek, gero!, neri, zipotzetik tirata sagardoa parrastadan bezala, kontu zaharrak ateratzeko. Bejondeizuela.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Hala guk lasai hustuko genituen gure barrenak behar zen tokian.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 - Gabon Jainkoak deizuela!- egiten zien diosal Santxok, gaurgero lasai eta ederbegira.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0102 - Telebista ikusi nahi baldin baduzu etorri lasai!.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Kepa eta honen familia ez zeuden lasai Bilbon, baina ezta beste asko baino okerrago ere.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Gero, lasaiago, Kokolok bere hitzaldia bota zuen hutsik gabe, han bildutakoen artean txalo beroak sortuz.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Ez lotsarik izan, jaun maitea, eta hartu lasai!.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Lasai hartu genuen arnasa eta nire lehengusu Sostraketak hiru bider egin zuen aitarena.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0133 Mahuka lasaiko jertse motzak, azken modako zurigorri moratuak, kontraste egiten zuen haren larruazal zurbilarekin eta areagotu egiten zion begien ezohizko sakontasuna.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 6.- Jar zaitez lasai; ahal baduzu, aulki normalean baino garaiago batetan.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Lasai bizi ahal izatea eta diru kontutan patxara ederrean egotea dira, nere ustez, Nicolas MURGIAk, nabaitu zituen gauza bi Iruna etorri baino lehen.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Lainu izpirik gabe, lasai lasai pasa zuen aurtzaroa Coruña hirian.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Antzezaldian, ekintzetan, khirixtiak lasai, lerden eta eder, oinarrizko dantza-kantu batez dihardute; turkek, brauki, imintzio izugarriak eginez, makilaz mehatxu orokorrak erakutsiz, urrats bizkorrez.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Lasai egoteko, arauak ikasiko nituela, jardunaren poderioz egingo nintzela haien jabe, ez larritzeko.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Bertze bat: noiz ukan ahal izanen dugu euskaldunok egunkari bat denok gozatsu, lasai ta errez-errez irakurri ahal genukeena, gaur egun erdal egunkariak irakurtzen ditugun bezala?.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Baita moralistek ere planteatzen zuten auzi hau: ea zilegiak ote ziren sermoe-liburuen jabetze edo erdi lapurreta hauek, baina nola diru konturik ez baitzebilen tartean, eta, beste aldetik, guzti hori Jainko-hitzaren zabalkundeagatik zen, aski lasaiak izaten ziren honetan.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Azkenik ondo zapuztua eta biderako zerbait artu ondoren, agur egin eta joan zen etxekoak lasai utziaz.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Ez ain lasai, ordea, soineko aldaketak gaizka zuen Barberua.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Horregatik eskubiaren zerbitzutan antolatutako marketing operazio hutsa dela mugimendu hau esan eta lasai gelditzen denaren jarrera bitxi samarra da gutxienik.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Eta lasai hil daiteke.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Ordenatze hori bera ere estua edo lasaia izan daiteke: urratsez-urrats, pausu txiki bakoitza neurtuz, sailka daiteke edukin guztia edota hiruzpalau multzo nagusi diseinatu hutsez, bakoitzeko edukina multzo gisa eta inongo ordenarik gabe ematen delarik.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Programa, gramatika baztertu gabe ere, bestelako ardatzen inguruan eraikitzen denean, gramatika elementuen ordena lasaiagotu egiten da, garrantzia galtzen duelarik.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Liburuska honetan beraz, besteak bestetarako utziz, euskara ikasleek, hasteko bederen, ikasi behar dituzten elementu gramatikalen aukera duzu eta berorien ordenazio nagusi eta lasaia.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Bera ondo ohartzen zen defentsa hutsezko sistema bat zela hura, Razionalismoaren objezioei erantzuteko propio asmatua, baina erantzun haiekin ez zen lasai gelditzen.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Zatikatuz, eskomunikatuz lasaiago gelditzen da.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Tallerrak bi gela haundi zuen, haietan ikasleek instrumentala eta materialea zabaltzen zuten, bulego txiki bat eta ohiturazko osagarriak, hots, komuna, eta lasai mintzatzeko besaulki batzuk.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Eta infernua diodala, zera galdetuko nieke zeru eta infernuaren ideologoei, eta bereziki J. M. Lekuona eta J. Antonio Artamendi ene garai bateko maisu beldurtiei: 33 intelektualek zinaturiko gutun lotsagarrian parte hartu zenutelarik eta geroztik isiltasun lasai bezain konplizean zaudetela, ahantzi al duzue niri irakatsitakoa?.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Burrundara bizian etorri da erasoa, baina zaparrada atertu ondoan lehen bezain lasai ari dira ardiak belarretan.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Zer nahi den, hor dugu sinboloa, etxebarnean lasai haruntz-honuntz...

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Jose Mosek esan zien: - Lasai! Nik konponduko dut zuen arazoa.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0141 Berriz dena txukundu, eta segidan taxutu; eta guztiak datoz ene ondora, baketan eta lasai.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0049 Lasai, lasai, berriro esango dizkizuet: 42, 33, 93, 79.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Lasai, Mattin, lasai, aurkituko ditugu eta.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0236 Eta zaude lasai, sudurra luzatuko zaizu eta...!.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Gaur egun oporraldiak lasai pasatzeko moduko etxeak jaso ohi dira.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Klimaz aldatzea nahi du jendeak askotan; beste batzutan, berriz, leku patsadatsua hortxe bertan egunak lasai igarotzeko.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Eziñezkoa dugu, beraz, guztiak atondura egoki batean ezarri (gure eretxien arabera) eta zerbait egin dugulakotan lasai gelditu.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 5. Berri onaren irakurraldia (Lk 2, 8-18)
(lasai eta garbi, gertarizko esaneran).

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Alde onak
Bidaiak bizkorragoak eta seguruagoak dira, geldiunerik gabe zirkulatzen bait da.
Herri eta hirien erdiguneak ez dira trafikopean blokeaturik gelditzen eta lasai eta arriskurik gabe agertzen dira.
Errazagoa gertatzen da hiri batetik bestera bidaiak egitea
.
Alde txarrak
Istripurik gertatzen bada, autoa asko erasaten du.
Autopistetatik hurbil bizi den jendeak ibilgailuen keak eta zarata jasan behar izaten ditu.
Batzutan eraikuntzak bota behar izaten dira lurrera autopista egiteko
.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0067 Horregatik, lasai aitor dezakegu, euskal arrazako gizakiek, eneolitos aroa ezkero euskal lurrean bizi izan dirala gaur arte.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 ezaugarri bezala, Jainkoaren aurrean behartsu hutsak garela ezagutarazten digula, eta aberatsa behartsuagoa dela, behartsuarengan bere animaren pobrezia ikusi behar bait luke, bere anima hori bekatuak eta aberastasun gutiziek zikinduta daukatelarik; pobreak Jesusen irudi paregabea ditugu, hor bait zaigu ageri nolakoa izan zen Jesus gure artean; pobreengan Jesus epaile agertzen zaigu, kristaua ez bait daiteke lasai bizi, jakinik nekepean bizi izan direnekin izan duen jokabidearen arabera epaituko dutela betirako, Jaunaren eta auzi egunean.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Hiri kolonial lasaiaren lilura gora egiten du oraindik ere Quitok eta alde hortatik agian Latinoamerikako hiririk berezienatakoa da; halere poliki poliki edifizio berriz jazten ari da, Legegintza Jauregia adibidez, eta baita halaber hiribide zabal modernoz ere.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Isatsa astintzen duenean, pozik dagoela esan nahi du; gogor astintzen badu, ez dago lasai; puzten badu, beldur dago.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0161 Barojaren lurra lasaia da.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0161 Leihoan zintzilik ikusten diren liliak edo begietan nabarmentzen den malkoen orlegia izanen dira apunte lasai horiek.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Orain dela 80 bat urte leku itzaltsu jotzen zen parkea: hiritarrak bertatik ibilaldi bat egiteko edo igandean musika-kioskoaren ondoan lasai exerita pasatzeko aukera eskaini behar zuen.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0033 Norberaren zaletasunak gauzatzeko modu bat zen hura, eta lasai zebiltzan.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0307 Urdin argiak eta moreak halako hilargi klimax bat, bare eta lasaia ematen diote konposizio plastiko osoari, testu mistikoari guztiz egoki datorkiolarik.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Oraindik ikusteko gaude nagusi edo ugazaba bat gartzelan sartzen bere langileek jasandako istripuen erantzunkizunagatik; jendilaje horrek, sozialistekin ere betiko joku berbera egiten jarraitzen du lasai asko: istripuei aurre emateko xentimorik ere ez gastatu eta langileren baten gorpua burdina tartean txikituta geratzen den bezain pronto, beste baten bila joan eta hor konpon mariantton.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Hemen amaitzen da gaurko etapa eta herrian zehar lasai ibiltzeko astirik ere izango dugu.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Beharbada kasu hau, konorterik gabe dagoen pertsonaren arazoa mihia ahoan lasai eta eztarria blokeaturik edukitzea soilik ez dela esanez has dezakezu.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Giroa zenbat eta lasaiagoa eta atseginagoa izan, are eta azkarrago gaindituko dira oztopoak (klasearen helburua zein den ez da ahaztu behar, noski).

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0053 Lau urtez itsasoetan barrena ibili ondoren, Darwin Down-eko bere etxe lasaira itzuliko zen eta han jasotako materialearen azterketari ekingo zion.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Delako mareak, alga mikroskopiko bati esker (Dinoflagelado) sortzen dira, normalean Gonyaulax izenekoa, eta batez ere, berauek ugaltzeko ematen diren zirkunstantzi bereziek bat egiten dutenean, itsas lasai eta epela, elikagarri aportazio haundia, esate baterako, guzti honek, esponentzialki ugal daitezen eragiten duelarik.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Abbott jauna oso jite lasai baina atseginekoa zen.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 Adjektiboen ordez, aditzak edo aditzondoak erabil daitezke:
makurtu
kirrinkatu
usteldu (daitezkeen gauzak)
mantxo
kolpeka
lasai (mugitzen den jendea)
.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Infloreszentzia guruindun-puberulentua, nahiko lasaia, edukiz pedizeloak kapsula bezain luzeak edo luzeagoak; brakteak lantzeolatuak, non lotuta dauden adarrak bezain zabalak edo zabalxeagoak; sepaloak deltatu-obatuak, ia-zorrotzak; petaloak luzangak, zilioetan listuak, izanik hauek sarritan orriaren zabalera bezain luzeak.

290. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 ALTZATE`ko BASERRIAN JAUN - Ea, mutillak! Edan lasai ta egin dantzan.

291. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Ea, mutillak! Edan lasai eta egin dantzan, gure bizialdia laburra duk, eta ez gaituk betirako gazte.

292. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0034 Basurdi - Egia esan, ez natxiok batere lasai, zoko basati ontan.

293. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0034 Makros - Auek mendi malkar zakarrak! Etxean lasai egon besterik ez, ta oñeraiño ekarri.

294. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0028 Maistra - Zu lasa ta ni estu. Bakoitzak berea. (Bijoaz).

295. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 Kristobal- Txoferra egon dedila lasai, Agustiñe.

296. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0040 Anabixenta - Geiegi! Lasago itzegingo degu emendik kanpora... (bijoaz).

297. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 OXER - Lasa egon zaitezten esango dizuet Batzar Nagusiaren aginduz Judu orrek Gipuzkoa'n baimenik gabe sartzea galerazia daukala, naiz Enrique Laugarren erregeak bidalia izan.

298. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Uretan lasai dabil, oskolak dizdiz berdea ateratzen dion abere anka-luze bat.

299. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Eujenio.- Ni lasai asko egongo naiz, benetako illa banintz bezela.

300. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0077 Illunpe orrek bakardade
galduan utzi gaitu,
argirik gabeko bideak
etorkizunik ez du,
Bizimodu lasai batengatik
idealak galdu,
bizitzaren gauz ederrenak
dizkigute zapaldu.

301. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0047 Ark poztuko nau,
Zure aurrean gaur,
nere gogoko griña magurrak zuzenduz
lasai biziko naiz, nik zu, zuzen serbituz.

302. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Pistolari izan zaneko garairik onenean bezain lasa eta odolotz gelditu zan, galzoriaren aurrean.

303. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Zaude lasai; nik esango dizut ori-ta.

304. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0093 Ez ziran une lasaiak une aietxek Karmelerentzat!.

305. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 - Egon lasai nik esango dizuedan arteraiño - mar-mar egin zuan aitak -....

306. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0087 Bei onenak zein ziran da abar, bezperan erabaki bear zan; da, urrengo egunean, letrero orrekin jarri, jendeak lasai ikusi ta maixiatu zitzan, da garai polit batean sariak banatu.

307. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 - Zaude lasai, aita.

308. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0091 Bapo eserita, edari botillak ankatartean ta amarretakoa lasai jaten ari zala, lantegiko zuzendariak arkitu zun, baita ere aurpegi eman.

309. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Gezurretan egia estaliz eduki ta uste gabeko erasora baño, lasaiago joango niñun, jakiñaren gañean, aren azken ordura.

310. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0093 - Ni salatzen nautenak, zuek onuntz bialita lasai egiten ditek kontrabando.

311. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0093 Orregatik, goizean goiz, zaldiaren bi aldeetako saski banatan jarri zizkin esne-marmitak eta erdi-erdian zama aundi ura, ondo lotua, belar onduzko sorta aundi bat egin eta aren barruan, eraman-ekarri batekin ondo bildua ta estalia, eta lasai-lasai zetorreken, oi bezela, etxera.

312. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Bera lasai entzun ondoren, pensatzen egon zan.

313. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 Orregatik dan-dana lasai ikusi nuan.

314. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 HEINI benetan Zentral-Zine`ra joan zala egiztatzean, lasai gelditu nintzan.

315. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Lenago, edozeiñek, etorkizun lasaiagoa ikusten zian ta gogo aundirik ere ez ibillera zoroetan bere burua arrixkatzeko.

316. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Mentxu ta Imanol`en ezkontzaren berri jakin zuenean ere naiz eta orrelakoetan, nabari oi dan biotz-zimikoa izan, Yon ez zan biozkabetu; lasai antzean artu zuen maitasun galeraren ondore mikatza.

317. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 - Zer gerta dezaizukela uste duzu, Horaz? - Zaude lasai, Paul, ziur nago ez zaidala ezer okerrik gertatuko-ta.

318. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 - Bapo, Horaz. Zoaz lasai. Zuri zerbait gertatzen ba'zaizu, berealaxe beteko dut zure agindua.

319. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0085 Eta, neskari, erarik goxoenean: - Zaude lasai andereño, zuri ez dizu iñork gaitzik egingo-ta.

320. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Zoaz lasai, Mister Holmes.

321. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Zoaz lasai, Mister Watson.

322. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Nere komandanteak jakitera eman dit, oraindik asko ez dala Don Gumersindo orrek berak, etorkizunaz kezkaturik dabillen XIII Alfontso erregeari, lasai egoteko, esan diola.

323. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 - Ura baiño etsai gaiztoagorik ez badezu, bazabiltzake lasai.

324. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Bereala jaiki zen maaitik eta aurpegia atsegin, barruna lasai zeukala, esan zien bilduta zeuden anaiei: Jainko Guztialduna erruki zakizkizuela, anaiok; zergatik egin nai izan duzue nerekin orrelakorik?.

325. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Ez gindezke lasai bizi gure ondasunetan, aldamenean XX`gn mendeko Lazaro beartsu asko dauzkagun bitartean.

326. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Neska gazte ezkongaiai ez du bein-ere besodun jipoirik jazten, gorontza baizik, bere atorra txuriaren beso lasai txairoak erakusten dituela.

327. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Gizonezkoak oial beltzezko jantzia eraman oi dute, jaiki aundikoa; galtza motxak eta estu xamarrak, belaun gaiñean lotuak; ponduzko galtzerdi beltzak; oiñetan kolore berdiñeko zapata-azalak iru-ertzeko belarri txuri aundiakin; beso lasaidun eskapila edo kapota luzea bizkarretik beera, xingola gorriz ertzetan; gerriko more eta sorburutik zintzilik lepo-xerra lisatua tolesetan.

328. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0018 Illunabar batean, lanetik atera ta artu du zaku ondar ori bizkarrean, eta tapa-tapa Irun`go Erriko-Etxe aurrera; an bota lurrera eta meriendatzera lasai ederrean.

329. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 - Ni jaio nintzan etxea gogo erazten dit. Ederra da. Ondo eraikia. Zabala, lasaia.

330. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Eta aitak erran zire: Bearrak kargatuko dizu; zazi lasai edo trankil, ikusiko duzu zein ongi etortzen zaren.

331. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 Orain hauk lasai badabiltzak, ez diketek inon laketzeko problemarik, orotan ongi dituzkek.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0129 2. Oh! nere lagun itsu maitea
bihotza dadukat larri
sumatzen zuna egia ez dela
egin diozu igerri
entzuten dana belarrietan
gezurra ohi danez sarri
nahiz negar malkoak direla esan
berdin eiten dute irri
baina zu lasai, emango dizut
nik mundu hontako berri.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 INOIZ platerik apurtu gabea bailitzan, Lasai, lasai! ibiltzeko diosku Barbera jaunak, abenduaren 21eko datarekin EGUNKARIAren esku-zabaltasuna probetxatuz argitaratu duen artikuluan (erdaraz idatzirikoa itzulirik agertu bait diote).

334. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Hala, guztiz da normala euskaldunez hizketan ari garenean Euskal Elkarte Autonomoko hiru Lurralde historikokoetaz lasai aritzea nafarrak eta ifarraldekoak guztiz alde batera utziz.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Zaudete lasai, gauzak konpontzen ez diren egunean nik neuk deituko dizuet-eta, Berotasunaren berotasunez ez gaitezen moxolo eta txilipito hutsak izan.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Hau gauza neri gertatzen zaidana, prosan askoz ere lasaigo idatzi, baina sari guztiak olerkiekin irabazi.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Arrunt nekatuta bukatu zuen galtzaileak, eta puxka bat lasaiago irabazleak.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Poliziaren furgoiak jendearen kontra sartu zirenean, askok plaiara salto egin zuten eta soldadu hori lasai lasai geratu zen begira.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Ez egiturak erabat lantzeko baizik eta hizkuntza berriari usaina hartzeko, lehenengo errespetua galtzeko, textu baten aurrean lasai egoteko eta, apika, mundu hori nola mugitzen den aurkezteko.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Berandu etorri da ETBkoen udarako erreakzio minimo hau, baina ongi etorria bedi: lagun batzu bildu mahai baten inguruan eta solasaldi lasaian udak tarteka-marteka derrigorrez eskatu ohi dituen fribolitateez mintzatzea, herri bat hartuta horri buruzko erreportaia intranzendenteak baina interesgarriak eskaintzea... horiexek dira osagaiak.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Zelaiak, urteek ematen duten patxadaz eta filtrorik ezaz, lasai asko galdetu zidan: Horiek txalo jotzera etorri al dira? edo honelak zerbait, eta nik erantzun: Bai.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Hurrengo kantan, Mantxako artzaian tristetasuna nagusitzen da, kanta lasai eta mina da, hitzak nahiz musika Bergaretxek eginda.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 E.- Bai. Eta hizketarako beta Astia, denbora lasaiak nola edukitzen genituen gauero, batipat, kamaña zahar haietan etzaten ginuztenean, askotan egunez lanik egin gabe ere, hala ere, neka-neka eginda....

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Bi egun pasa omen dituzte lasai jan da edan egiñez.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Lasaiek, berogailua martxan jarrita, izotza urtu arte itxaroten dute lasai-lasai.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Landare-koipeak: oliba-olioa, eguzkilorearena, artoarena eta abar lasai har daitezke.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Berez bakartia, lasaia, otzana Eztia, mantsoa den izaki ttipi hau gaiztakeriarekin lotu izan du gizakion imajinazioak.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0002 Hangoak espazioaren eta denboraren noziorik gabe bizi dira eta guk ere gauzak lasai hartzen ikasi dugu, bestela akabo.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BI
Gutxi jatea hobea dela
ematen diogu antza,
urdaila ere zaindu behar da
sartuz koipe eta saltsa,
gozozaleak izanagatik
bota lasai nahiko gatza
ase ta ere jarraitu jaten
nahiz mahaitik ezin altxa
.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Jende lasaia iruditu zitzaigun eta ondo ulertu ginen, nahiz eta bertako hizkuntza ez jakin...

351. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Berriro iparramerikarren bertsioari atxikiz, defentsa idazkariak atzo telebistan esan zuen, kolpistek ez zutela Noriega EEBBtara estraditatu nahi, agintetik erretira arazi eta Panaman bertan lasai bizitzen uzteko asmoa baizik.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Guk ez diagu inor mitifikatu nahi gainera! Hi lasai, hemen ez zegok mitifikazio bildurrik literaturan behintzat, futbolean agian bai.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Ez orratio iñolako morrontza gozo ta lasaiaren alde.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Kolegioko patioan foballean egin, denok tropelean pilotoiaren atzetik (orduan ez zuan taktikarik ez eta beharrik ere) izerdi patsetan izan arte, eta gero ondo lehortzeko saloian lasai jarrita aste horretarako Padre Aspuruk hautaturiko pelikula sanoa ikustera (aizak!, Konpainia utzi, ezkondu eta politiko trebea suertatuko duk gero, Padre Arzallusen itzalean); hori izaten zen eguneko errematea, handik irtenda ilun baitzen eta hamarretarako etxean egon behar...

355. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Gehienak ez daude lasai.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Binbitartean egon gaitean lasai eta jarraitu dezaiogun gure bideari esango du Barzelek.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Noiz amaituko Euskal Herriko Lurralde hau drogaren banakuntzarako eremu zabal eta erraza izatea, guztiok dakigunek lasai asko bana ahal dezaten?.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0002 Eskuak ikutzen dizkit,
burua laztantzen dit,
baina ez dut inor ikusten.
Lotan nago,
lasai nago,
bizitzen nago.
Hasperenka nabil, lo goxo eta eder batetan murgildurik.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Bai lasai, Cervantesen gainean etzanik edo eta filosofiako liburuari eusten, eror ez dadin.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Itzultzean abateak esan zion bere arrebari: Lasai egon zaitez!.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Ufff... lasai gelditu gara komunetik irtenda, pisu gutxiago sentitzen dugu urdailean eta buruan... eta orain zuek jaso behar dituzue gure burutazioen emaitzak.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Bide batez tirantedunak EMKkoei buruz txingoteren bat eskatzen badautzu, lasai mutil, Rosa Olivaresen argazki bat eroaiozu eta Arzalluz kantzontzillotan erakutsita baño barre geiago lortuko dozu.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Amaitzeko Errosa, Errosa salerosa, lasai egon zaitez eta jarrai zeure tipo liraiña zaintzen, zure begirada sakona eta begi eder orreik munduari oparitzen eta baita ere zure eztena erabiltzen.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0002 Baina lasai, Herri Batasunekoek esaten duten bezala, hemen ez da ezer aldatu, zakur guztiek toki berean lepoan dituzte koilareak, mundu guztiak zekien orain dela aspalditik Garaikoetxea izango genuela lehendakari, eta gauzak aldatuko zirela baina udaberria beti bezain majo, indartsu eta argi etorri zaigu, ai, Euskal Herriko udaberriak!, hondartzara joaten hasi behar dut olatuek betiko martxa bai daramate, liburu bat hartuko dut eta ez dut irakurri beharko atzekoz aurrera liburuak ere beti bezala egiten jarraitzen baitira, bikinia jantziko dut eta lerde batzuk eroriko dira, beti bezela, Kontxako barandilatik, hemen ez baita ezer aldatu, pazientzi falta haunditzen ari dela ez bada, hemen ez baita ezer aldatu juramentuen ugaritasuna ez bada, hemen ezer ez baita aldatu pinu gehiago ez bada, hemen ezer ez baita aldatu.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Ardiak gure bizian ez dugu gora behera handirik, lasai bizi gara. Pozik! Geure eginkizun nagusia gosea baretzea da, egunen egunerako jana lortzea.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Baina, nola pentsa nezake hain hotz eta lasai ene lagunen ogibidea zalantzan badago?

367. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 - Baina, zer diozu? Zaude lasai, kotxetxoori.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Hasera lasaia ematen digu, gero edozein unetan haserraldi edo burrukaldi izan daiteken hatsarte horri.

369. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0267 Dogartzi: Lasai, ama.

370. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Horrela klase denpora aurrez egindako lan baten gogoeta, eztabaida edo praktika gunea izan daiteke, era lasai eta ondopasagarrian.

371. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00226 AMONA.- (Arnasa hartzen.) Lasai lasai, nire bihotza oraindik sasoian dago, eta gainera...

372. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00045 Hori horrela bada, egon lasai.

373. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00055 JOXEPA: Lasai, doña Romualda.

374. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00055 (Joxepak, lasai...)

375. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00145 Lasai, doña Romualda.

376. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00033 EATE: Lasai, zaude lasai, Ortzi.

377. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00044 TANIA: Lasai. Uste baino lehenago agertuko dira. Kontuz, ur azala mugitzen hasi da.

378. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00032 JOHN: (Kablea konektatuz argia emateko) Lasai.

379. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 GAZTEA: Barkatu. (JOHN askatuz) Egon lasai, emango dizut agiria.

380. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0208 Maitagarria: Baina Antton, lasai, lasai, mutil!

381. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0208 Zu lasai jar zaitez eta ez mugitu.

382. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0208 Maitagarria: Baina, lasai egoteko esan dizut.

383. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0214 Detektibea: Bai, zu lasai egon, haragi egosia segituan egongo da eta nire eskuetan.

384. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0048 ...Lasai, ezin dudala joan esango diot eta kito, bestela deika eta deika ibiliko da.

385. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0059 IXABEL.- Horrela askoz ere lasaiago geratuko naiz.

386. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0060 Zaude lasai.

387. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0060 ANTTON.- Zaude lasai, ez zaude bakarrik eta.

388. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0060 Jarri lasai, horrela, eta itxi itzazu begiak.

389. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0017 Zaude lasai.

390. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0055 JAZINTO: Zaude lasai emakumea!

391. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0086 TXUSMA - Bazekinat bai... baina lasai, neska, zer edo zer aterako den eta!

392. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0176 TXETE - Lasai? Egon, egon!

393. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0176 Egon zaitezte lasai.

394. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0049 PETRONILA. - Lasai, andrea.

395. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0114 MAISUA. - Bai, zoaz lasai eta etorri zaitez hemendik ordu erdira dozena bat adiskidekin.

396. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0130 (...) Lasai, Lore.

397. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0130 Gu jende inportantea bezala mugitu behar gara, lasai, presarik gabe.

398. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0130 Lasai. (Atea zabaltzen du).

399. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Alabaina, kezkatu egin behar gara beti bakarrik ibiltzen badira edo besteekin jolasten ez badira; arduratu egin behar gara jolastu ezin direnean bai inhibizioaren erruz edo eta jolasean lasai ibiltzen uzten dieten bestelako ihardueraren bat dutelako, eta ingurunearekiko elkarreraginei erantzun mugatuak ematen dietenean eta horretarako estimuluren bat behar dutenean.

400. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 2. Aukeratu alderik garrantzitsuenak, aurreko orrialdeetan landu duzun txostenetik. Adibidez: Lan egiteko aukerak. / Biztanle gehien dituzten aldeak. / Bizitzeko tokirik lasaienak. / Monumentuak dituzten aldeak...

401. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00004 -Lasai ama, kontuz ibiliko naiz - erantzun dio.

402. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00007 Burutu interesarekin eta arrazoitu lasai-lasai.

403. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Anpulua: 1. gerezia; 2. negarra; 3. zabaldia; 4. tipula.
2. Muzin egin: 1. gaitzets(i); 2. korrika egin; 3. geldi(tu); 4. turuta jo.
3. Naharo: 1. pobre; 2. argi; 3. botila; 4. ugari.
4. Osina: 1. lasaia; 2. lorategia; 3. hezea; 4. leizea.
5. Otordua: 1. jatordua; 2. taloa; 3. tortila; 4. loaldia.
6. Oldar(tu): 1. blai(tu); 2. beldur(tu); 3. eraso; 4. bultza(tu).
7. Sorbalda: 1. bizkarra; 2. gorreria; 3. haizea; 4. galdekizuna.
8. Eupatza: 1. antzerkia; 2. gaupasa; 3. korrokada; 4. zuhaitza.
9. Suzia: 1. zuldarra; 2. zukua; 3. su urdina; 4. lastargia.
10. Ubidea: 1. ur lasterra; 2. erretena; 3. bide estua; 4. kupela.
11. Katramila: 1. mataza; 2. ohantzea; 3. tximeleta; 4. kaltea.
12. Lardaska(tu): 1. orraz(tu); 2. erdiets(i); 3. honda(tu); 4. leher(tu).

404. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 Ihauteriak / mozorroa / bikingoa / pailazoa / maitagarria / mamua / zanpantzarra / ttuntturroa / makila / kapela / zalditxoa / zintzarria / broma / gaztea / ezaguna / famatua / fantastikoa / lasaia / laster / bakarrik / jantzi / ospatu

405. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0044 Lana ondo egiten ari badira, lasai utzi.

406. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Gauzak lasai hartu!

407. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Ikusi txoriak ze lasai bizi diren.

408. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 Lasai, maisu, nik egingo dut.

409. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 - Beno, hurren arte, eta ea orduan lasaiago egoteko aukera izaten dugun.

410. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0048
aberatsa
langilea
agurgarria
zikoitza
zoritxarrekoa
gaiztoa
onbera
lotsagabea
zintzoa
arretatsua
buruberoa
leiala
mendekatia
urduria
eutsia
bekaiztia
lasaia
bihotz onekoa
berekoia
izukaitza
eskuzabala
berezia
haserrekorra
gizaixoa
axolakabea
harraparia
itxurosoa
begiluzea
gorrotagarria
zintzoa
defendatzailea
artaburua
alaia
utzia
anaikorra
umoretsua

411. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0131 - Ni Clotaire izan banintz, lasai egongo nintzatekeen.

412. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 Amaitu zuenean, irribarre egin zuen lasai; ondo zegoen dena, ez zen ezer falta...

413. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0074 10. Dena dakiela uste du, baina beharrezkoena ez daki: lasai bizitzen.

414. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 1 Alkatea(ren)gana joan ginen, baina ez genuen ezer lortu - 12 Anai-arrebengandik ihesi ibiltzen zen beti - 13 Ez da inor inguratzen gure txakurra(ren)gana - 14 Konfidantza izan behar da lagunengan - 15 Ez dakit norengana joan - 16 Jende honengandik ezin da ezer espero - 17 Joan (zaitez) lasai Sara(ren)gana, ondo hartuko zaitu - 18 Hura gehiegi zen, gu(re)ganaino iristen zen musikaren hotsa - 19 Horrengandik hitz politak besterik ez duzu hartuko - 20 Ni(re)gandik ez duzu ezer izango.

415. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0072 C - Lasai-lasai joanda, inor ez baldin badator ez ezkerraldetik eta ez eskuinaldetik, aurrera jo ahal duzula.

416. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0069 Telefonoa erabiltzen dute lasai, edozertarako, baita koadrilako lagunei hots egin eta zita egiteko ere.

417. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0050 Haurrak, bada, maiz joaten ziren handixe eta oraingo honetan, beti bezalaxe, guztiz lasai eta fidaturik zihoazen, inolako ardurarik gabe, burnibidean errenkada luze bat eratuz.

418. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0050 Umeak, bada, askotan ibiltzen ziren handixe eta une horretan, beti bezalaxe, erabat lasai eta fidaturik zebiltzan, inolako kezka barik, burnibidean errenkada luze bat sortuz.

419. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 -Lasai -esaten du kokolo batek-.

420. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0149 Borragoma lasai zegoen.

421. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0149 Borragomak arnasa lasai hartu eta pentsatu zuen: Oraingoz salbu nago.

422. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0026 Lasai, hori beste kontu bat da.

423. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0031 - Kirola maiztasunaz praktikatzean, lasaiago, gustorago eta baikorrago sentitzen al zara?

424. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0205 - Polit
- Itsusi
- Atsegin
- Astun
- Nekagarri
- Arriskutsu
- Ondo ordaindua
- Txarto ordaindua
- Eroso
- Lasai
- Musutruk
- Aspergarri
- Alai
- Pozgarri
- Zikin
- Garbi
- Zaratatsu
- Deseroso
- Beharrezko
- Triste
- Estresante

425. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 - Tira, eseri eta lasai egon.

426. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 -Lasai, emakumea esan diot suabe-suabe, berehala ohituko zara.

427. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 Politikoen artean ezin da lasai bizi, erne egon behar da beti...

428. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0066 Orain lasaiago hartzen ditut gauzak.

429. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 2. Lasai hitz egin dezakezue Mirenekin; ez du ezer esango.

430. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 Ama: -Lasai, lasai, bakea behar dugu etxean.

431. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Egun batean, ordea, neska eta artzaina hizketan zeuden zuhaitz baten itzalpean lasai-lasai eta neskak, konturatu gabe, esan zuen:

432. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0171 - Ez lasai.

433. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
parke natural
zoologiko
babesleku
desagertu, agortu, ahitu
natura
kaiola
harrapaketa
zaintza
bizi
zaindu, jagon
jaio
hazi
ugaldu
hil
ohartu
errespetatu
lasai
urduri
baketsu
odolgaizto
ugaztun
hegazti
harrapari
narrasti
ahozpez
gurutzaturik
eserita
gorderik

434. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046
txiki
ausart
suhar
aifer
arrunt
iaio
temati
zeken
ergel
zatar
sentibera
apal
lirain
harro
koldar
maltzur
ikastun
narras
ahobero
tzarrapatan
sendo
zikoitz
argal
ospetsu
nabar
sutsu
iletsu
bitxi
zalapartatsu
geldi
alai
bihurri
baldar
estimagarri
amoltsu
kaskagorri
beitzaran
lander
zuhur
azkar
lodikote
lasai
berekoi
jator
gogaikarri
begiluze
zentzudun
jatun
aberats
kexati
serio
mesfidati
burugogor
zurbil
eskuzabal
eder
lohi
maratz
harrigarri
lagunkoi
ezkor
hutsal
kaskarin
txepel

435. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Ni ikusteko irrika biziz zegoela esan zidan, eta bisitan joateko lasaiago hitz egin genezan.

436. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00014 - Amak esan dit, zeruan zaudela izarrekin batera, aita. Ni korrika eta presaka amonaren etxera eraman nindutenean, amak esan zidan gaixotu egin zinela, baina lasai egoteko.

437. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00028 - Eta nik zer dakit! Zer nahi duzu, lehenengo ametsetik funtzionatzen hastea? Zaude lasai.

438. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00016 Mertxe ere lasaiago zegoen.

439. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 Kanpindendak, jendea estu-estu bizi den hainbat txabola baino ederragoak eta lasaiagoak ziren.

440. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00068 Biharamunean Keniako Tximeleta Belandiara joan zen, kopa bere eskuz oparitzera neskatxei, eta bizitzen han gelditzeko komentzitu zuten Mertxe Pandeletxek eta Mari Bexamelek, belaze leunak baitauzka Belandiak kanpindenda ezartzeko, ibai garbiak goizetan aurpegia garbitzeko, eta eguraldi samurra, normalean, oinez ibili eta lasai bizitzeko.

441. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00171 Segundu batzuetan, ixiltasuna nagusi izan zen. Jostorratzak begiak ireki eta dena lasai ikusi zuen.

442. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00044 Itxura informal eta segurua zuen. Galtza beltzak zeramatzan soinean, eta alkandora txuri lasai bat, zeinak bere gorputz argal baina gihartsuaren ingurune dotorea laztantzen zuen.

443. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00044 Trankil zegoen, lasai; ni, ordea, durditurik bezain beldurturik. Oso gainera.

444. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 -Etxandre, banoa arrapalada bizian ohola edo beste zerbaiten bila! Egon zaitez hementxe lasai! Oihala edo ohola edo zerbait izanen da hor goian eta berehala naiz hemen! Bitartean, atzamarraz estali ezazu zuloa eta itxaron instant batez...

445. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00004 Pinudi artean kokatuta dagoen herriska pobrea da, egun batean hiri bihurtzean amets egin zuen arren, baserri izatean geratua. Herrialde behartsu baten barruan herri lasaia eta pobrea, baina ederra.

446. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00090 Bizimodua ez zen lasaia, jendearen izaera haserrekorra eta jasanezina egin zen.

447. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00035 Denisek lasai hitz egiten du. Ez du ahotsik goratzen. Silaba bakoitza ahoskatuz esaten ditu debekuak.

448. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00051 - Hago lasai -esan zion Narraski-Saski andreak. Txorimalo bat asmatuko diagu txoriak haien sagarretatik uxatzeko. Behar bezalako trukea izango duk, ez karitatea.

449. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00113 - Hago lasai -esan zion.

450. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Etxe buelta ederra eta lasaia, ganadu gazteak lasai askatzeko modukoa.

451. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00123 Deerslayer bat-batean isildu zen. Hetty Hutter laku aldetik zetorren, beretarren arteari balebil bezain lasai.

452. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Bada, zaude lasai, adiskide.

453. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00010 Lasaia, haserrerik gabekoa.

454. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00015 - Bazen garaia, lasai egon gaitezke azkenean -esaten zioten batak besteari.

455. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00089 - Lasai motel! Txakurrak hik bezain gutxi maite ditiat.

456. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00100 - Lasai motel! Hau baino hotz handiagorik dagoenik ez diat ukatzen, guk ez diagu horrelakorik ikusi ordea -defendatu zuen sartu berriak bere burua.

457. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0008 Hala bada, bizimodu alai eta lasaia zuen.

458. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0037 -Lasai, hori ere konponduko dugu.

459. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Bazekien lasai ihardetsi behar zuela dena pikotara joan ez zedin.

460. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0017 - Lasai Ganix, seguru edozein momentutan agertuko dela esan zidan.

461. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0008 Berari kontatuz gero, amets politta izan duk oraingoan, Asier esan eta lasai asko geratuko zen, seguru.

462. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0031 Geroxeago, lasai, kontu kontari ekin zion Smithek zuhaitzari, eta Pocahontasek nabaritu zuenez, oso ondo hartu zuen Amona Sahatsak bere lagun berria.

463. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0030 - Zaude lasai, aita, etorriko da norbait ni salbatzera esan zion printzesak aitari honek, negarrez, zorigaiztoko albistearen berri eman zionean.

464. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0017 - Lasai, gazteak esan zigun irribarrez.

465. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0111 - Bai, zoazte lasai, Rocky, Ringo, Elvis eta laurok arduratuko gara-eta geure rockero zaharraz.

466. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0036 Eseri zen lasai-lasai lurrean, farmaziaren aurrean, eta botika ontziak ilaran jarri zituen.

467. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 - Lasai, etxean bazeundete bezala.

468. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0048 Imanolek halakoetan oso lasai egiten zuen lo, bake-bakean.

469. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0068 Geratzeko esan nion, lasaiago hitz egingo genuela.

470. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0043 Xuc utzi genuenean, zerbait lasaixeago, neskak honela esan zigun:

471. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 - Nik ez diat neure burua ikusten plantxa bat hartu, putzu horretan sartu eta lasai-lasai irteteko bezain ausarta esan zuen Silvik.

472. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0049 Berehala pentsatu dut ametsa baino ez dela izan eta irribarre egin dut lasai.

473. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Guzti hau akautu ondoren alai eta lasai bizitzea zen gure itxaropena eta gure lehengo herria ahazten saiatu, zaila izan arren oso.

474. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0006 Orduan amari kontatzen dizkiot eta berak lasai egoteko esaten dit.

475. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0027 Gainera, nahiz eta busti ez, ate nabarra euri-gortina baten modukoa zen eta handik igarotzeak oso sentsazio lasaia sortarazi zidan (eskolan matematikako azterketa aprobatzean sentitzen dena baino ederragoa dudarik gabe).

476. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0027 - Lasai egon, Jone, zure esperoan geunden.

477. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0035 - Nik! erantzun zuen Tximitxek lasai asko.

478. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0025 - Lasai, lasai - erantzun zion Paulek - .

479. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0019 - Zaudete lasai, zuen alaba ez da hilko eta.

480. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0048 Hemengoak oso lasaiak dira.

481. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0110 Lasai egon zaitezkete, eta ez didazue ezertxo ere zor.

482. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Anttonio lasai ordea, ez pentsa gero lotsatu edo beldurtu edo horrelakorik egiten zenik.

483. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Eta gure lagunak lasai arraio:

484. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0068 Egun hartan, makinilaren krik-krik-a lasai eta gustora entzuteko aukera izan nuen aspaldiko partez.

485. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Azkenean, inguruan norbait izango zela pentsatuz, hasi nintzen alde guztietara begira, eta kamino ondoko gerezi arbolan hor ikusten dut lagun bat gerezi jaten lasai arraio.

486. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0060 - Lasai, amona -erantzun zion Georgek.

487. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0095 - Lasai, laztana -esan zion Kranky andreak, beste mahai-muturretik.

488. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0077 Lasai egon nahi luke, baina urduri dago Agirre'tar Nikola.

489. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 - Lasai gizona, oso errazak dira zaintzen.

490. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0023 TXANOGORRITXO: Lasai, Luis Enrike, lasai; eltxo bat besterik ez da.

491. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0080 MAITAGARRIA: Lasai, ezagutzen zaituztet eta.

492. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Errinozeronteak ez zuen deus ulertzen, ezta nahi ere: nahiko lan bazuen trenaren triki-traka eta balantza etengabeei mareatu gabe eusten: gezurra ematen du korrika lasai ibili beharrean nola asmatzen dituzten honelako tramankulu tzarrak, barruan doazenak zoratzeko.

493. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Lasai, pentsatuko dugu zer edo zer, esaten zion aitonak, baina bitartean beste jatekorik ez eta errinozerontea eserlekuetan horzka hasi zen.

494. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Mundu guztia lasai badago eta arazo hau Charlie eta nire ardurapean uzten baduzue, bapatean beren betiko adinera itzul eraziko ditugu!

495. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0022 Lasai, lasai etxe inguruan buelta bat eman nuen.

496. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0056 Baina jarrita lasai jarraitzen zuen.

497. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0063 Ni triste nago baina lasai, ene esku zegoen guztia egin nuelako, gizon kanpotar haren azken hitzak neretzat izan zirelako.

498. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0058 Mikel Lanpernak lasaiago zirudien, eta interes handia jartzen zuen lagunen arazoetan.

499. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0112 Bere eskubitara, autoak bizkor zebiltzan kale nagusitik, zubiko beste aldetik; ezkerreko aldean, ordea, giro lasaia zegoen erabat.

500. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0093 BARRASKILOA lasai
bere automobilean:
helduko da datorren hilean.

501. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00171 Andregaiaren arazo hori
alde batera uzteko
berarengana joango naiz eta
esatea ahaztutzeko
erabakia hartuta daukat
azkar bertara joateko
gauzak ondo egiteko
eta lasai gelditzeko
esango diot joango naizela
urteak igarotzeko
benetan diot maitatu arren
nire zai ez egoteko.

502. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00026 Zabal. zabal ditzagun begiak, bularrak,
inork ez igertzeko moduan,
Hertsi. hertsi ditzagun eskuak, ezpainak,
lasai eta isilik egon daitezen.

503. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Iritsi zenean, alde egiteko agindu zioten auzotarrek Joaquimi, lagatzeko jendea lasai lotan, astegun buruzurian ezin zuela ibili horrela, Itaparica guztia esnatzen.

504. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00331 Emakume-taldeari zuzendu zitzaion: hantxe ari ziren-eta, tar-tar eta mar-mar, larri bai baina lasai antxean, itxuraz behintzat, elkarri kontu-kontari, hau dek-hau harritu zen mutila bere baitan.

505. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 - Esaiok lan askorekin nabilela, eta lasai egoteko.

506. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00220 - Lasai, nire senarrak ukituz gero ere garbitu egin beharko nituzkeen.

507. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00093 - Lasai, ez dago arriskurik.

508. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00500 Lañoa ninduan eta lasai bizi ninduan: hi ikustearekin lasaitasuna galdu nian; hiri aditzearekin gaizkile ninduan bihurtu.

509. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Bertan gosaldu nuen lasai asko eta ostatura jaitsi nintzen, ene gelara.

510. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00352 Oso lasai, lasaiegi, zegoen ibai aldeko zonalde hura guztia.

511. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00015 Badakit. Zer egingo diogu: kontuak kontu, ez dut lo egiteko arazo handirik, kontzientzia lasai dudalako adibide.

512. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00256 Eta gainera, Espainian, Europan edo mundu zabalean txirorik zen artean, ezingo zukeela lasai kulunkatu zenik etxerik ederrenaren atariko dindanean.

513. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00300 Poliziaren beldur, edozein unetan atxilotuko gintuztelakoaren beldur, izu-ikarak lasai ibiltzen uzten ez zigula.

514. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 - Baina lasai balkoietara ez dugu jaitsi behar. Irekita uzten ahal duzu nahi izanez gero.

515. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00031 -John, nola zaude? Lasai egon, lasai!

516. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Villona bere pianora itzuli zen lasai-lasai eta gogoak ematen zizkion pieza batzuk jo zizkien.

517. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00118 Gero, aurrera begira jarri pentsakor, eta, tonu lasaiagoan, esan zuen:

518. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00041 Andu eta biok beste horrenbeste egin genuen eta, egun hartako lehiaketa bertan behera utzita, telebista aurreko besaulkietan etzan ginen, ideia hura lasaiago mamurtzearren.

519. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00102 Sukaldetik haranzkoan, lasaiago zapaltzen duzu lurreko egur zaharra, zarata ateratzeko beldurrik gabe.

520. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00044 Bakarra hartu arren, are zoriontsuago sentiarazi zuen, lasai.

521. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 - Zoaz lasai, gizona. Asko poztu nau zu ezagutzeak -esan zidan bere aurpegi beltzaska argituz.

522. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00063 Lupiak eta urreburuak lasai asko dabiltza ni gabe.

523. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Telekameren argitan kiskali gabe, ezin zuela ataritik lasai irten esan zidan Ritak.

524. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Erotu egingo zela baina egoteko lasai.

525. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00069 Bere ondoan, Congo lasai eta erregularki hartzen zuen arnasa.

526. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 - Lasai, andereño, lasai -esaten zuen poliziak ahots sakonaz.

527. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00421 -Nik hartuko dut, lasai...

528. 1991> euskara batua literatur prosa m. hoyos 0056 Benetan ederra iruditu izan zait beren igeriera mantsoa, lasaia, uhinen gainean kulunkatuz bezala, halako dotorezia batez edertua.

529. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0012 Kotxean sartu bezain pronto, Alberto desenkusatzen hasi da putzuko hankasartzeagatik, baina ez, txo, lasai, lehendik ere busti-busti eginda nengoen erantzun axolagabea jaso duenez, ez du jarraitzeko beharrik ikusi.

530. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0012 Jarlekuan eserita, ze pasada...! esan eta isilik geratu da neska denbora luzean, aurrera begira lasai ederrean, (...)

531. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0058 aaaaa!, horrela, hasieran lasai, mantso, kuttuntxo, ez daukagu presarik, gure gozamenari eman diezaiogun eskatzen duen denbora guztia, zenbat eta luzeago, orduan eta sakonagoa etortzen baita orgasmoa!

532. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0120 Lasai, esan zuen amak.

533. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Andregaia eta senargaia gurdian sartu eta lasai eserita zeudenean, ziztu bizian irten ziren, eta besteak atzean utzi zituzten.

534. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0008 Baina orain lasai xamar dago.

535. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0104 Bira osoa lasai eta grazia handiz emanez diotso:

536. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0098 Egizu irri lasai, zuk ere mesprezatzen dituzu Kurosawa-ren pertsonaia ahots-zakarrak.

537. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0116 Besoak altxata, mugimendu harrigarri lasai eta konpasatuak egiten ditu entzule-dantzari samaldak, eliza luteranokoak ematen dute orain.

538. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0134 -Lasai, ez nagok ahantzita.

539. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 -Lasai jauna.

540. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0021 -Lasai, ez dauka psikiatra naizela jakin beharrik.

541. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0071 Jateko zerbait erosi eta autopistari gaina hartzen zion puntu lasairen batean eseriko zen.

542. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0135 Afaria bukatu zenean, sutondoan eseri eta arrats lasai bat pasatzera prestatu ziren.

543. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0102 Denbora luzean hari begira egon eta, bat-batean, izugarrikeria bat esan dio lasai asko.

544. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0134 Haren inguruan lo zegoen jendea, musikan bildua baina esnatzeke haatik, lasai.

545. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0134 Denik eta gau lasaiena ikusi berri zelakoan zegoen neskatoa, Indiar Ozeanoan ez zelakoan beste inoiz horrelako gaurik izango.

546. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Izugarri lasaiak iruditzen zitzaizkion, ia-ia profanoak; ez ziren, ez, behialako profetak bezalakoak, Jainkoaren zerbitzuan argal eta biluzi ibiltzen zirenak.

547. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Oso hotz eta lasai ari zen hizketan, sukaldean zehar mugitzen bere eginbeharretan arreta sumindu bat jarriz, ia-ia gizonari begiratu gabe.

548. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 - Hartuko ditut, hartuko ditut behar diren neurriak; egon lasai!

549. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Esna nagok, esan zion, ibil hinteke lasai, urduri egoteko arrazoirik ikusiko bailuen.

550. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0079 Baina Pavel bakarrik egonez gero, berehalakoan murgiltzen ziren eztabaida amaigabe baina beti lasaietan, eta amak urduri entzuten zuen haien elkarrizketa, arretaz aztertzen zituen, eta esaten zutena ulertzen saiatzen zen.

551. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0259 Hori guztia nabariegia zen Nikolairen fermutasun lasaiaren aldean, haren hitzetan beti somatzen zen zentzutasun samurraren aldean.

552. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Lasaiago sentituko bazara, deitu poliziari.

553. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0051 Eta lasai asko geratu da, erizainak eskuratu berriko hire txartelaren datuak fitxeroan sartzen dituen bitartean.

554. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0024 (...) vodka edanez lasai egoteko

555. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0012 Gerlariek lasai joan behar dute eta beraien senideentzako janaria ekarri

556. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0051 - Nor... tzu... zarete... zaku erdi-akabatutako hura, besoetatik heldu, eta handik leku lasaiago batean gorde zuten, non... dira... tus... suri... go... gogaikarri... lizun... a... astapotro... horiek...

557. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0061 Denek pentsatu zuten txartel hura neramalarik lasai abiatu nintekela.

558. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0030 Badakizu?, batzutan, hau bezalako ilunabar lasaietan, denak atetik sartuko direla iruditzen zait...

559. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0154 Lasai eta ahopeka mintzatzen ziren.

560. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0091 Somniferoa hartuta lasaiago lo egingo zutela otu zitzaion Juliusi.

561. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0014 Bada, lasai, utzi bizitza Aingeru Goardakoaren eskuetan, berak zuzenduko ditu zure pausoak.

562. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0080 Baina, nahiz den dena lasai egon, nire barruko Setatsuak kezka zeukan.

563. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0102 Baina lasai. Aurkitu al zenuen abioia erori zen tokia?

564. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Herriak leku lasaia ematen zuen, Balantzategiko ingurua bera baino lasaiagoa, eta baita hutsagoa eta ixilagoa ere.

565. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Ibili lasaian Ama Birjinaren estatuaren parera iritsi, eta seko gelditu zen bertan.

566. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0031 Ez nuke lasai lorik egingo zuk hartu ezean.

567. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0079 - Lasai, gizona! -apopiloak, mespretxuzko irribarre ezain batez- umea artega dago, eta horrela jokatuz gero, are urduriago ipiniko duzu; egon isilik eta laster hasiko bide da hizketan.

568. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0096 - Begira, Umuofian bizi nahi baldin baduzu, gera zaitez lasai.

569. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0025 Nere bizimodu berdin, lasaiak indargetu eta aldi berean babestu egiten ninduen.

570. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0013 Emazteak ezetz, lasai egoteko, moldatzen zela eta gainera bueltakoan, de paso enkarguak ere egiten zituela eta berak, ilusio handia egingo liokeela ba noizbait lan hori bere esku utziko balu.

571. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0035 Igandeko haserrea baretuta neukan ordurako eta bera ere lasai egoteko erantzun nion.

572. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0044 Goardasolaren estokada sakon batez galderari puntua jarririk, aterantz egin zuen Stalvecchio doktoreak, garaileen pauso lasaian.

573. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0042 Lasai

574. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Lasai mintzo zedin utzi zion, eztarrian ebakiriko albisteetan ezaguna lukeen hitzen bat noiz harrapatuko.

575. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0077 Behin gainera helduta, zelai-zelaian dago eta lasaiagoa egin da auto eta kamioien joan-etorria.

576. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0093 Eta ikusiko zutela zer egin, egoteko lasai.

577. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0008 Hala ere, zubiko gertakizun ikaragarrien ondoren lasaixeago dabil jendea, eta hala doaz egunak ere, baina beste errainu ilun bat hasi da orain islatzen zeruertzean: turkiar estatuarena.

578. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0029 - Bai, bai, iritsiko naiz, lasai.

579. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0099 - Lasai, Miren.

580. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Pintoreskotasunik, landareriarik eta arimarik gabeko hiri honek lasai itxura izango du azkenean, lo egin daiteke bertan azken finean.

581. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0108 Mundu hau jende gogorrarentzat egina zegok, baina lasai, nik gogortuko haut eta, ikusiko duk...!

582. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0297 - Ze lasaia ematen duen gure etxeak -esan zion Maria Teresak La Masia-tik urruntzen hasi eta hotela aurrez-aurre geratu zitzaienean.

583. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0297 - Hoteleko jendea gara, lasai -esan zion Maria Teresak alaiki, eta goardiak, emakumearen irrifarreari erantzun eta aurreta jarraitzeko keinua egin zion.

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00047 Goizeko hamarrak aldera heldu zen martiri taldea Nishizaka mendixkara. Lepoan zeramatzaten errosarioak bideko kristauei eman zizkieten zenbaitzuk eta aurkitzen zituzten lagunei edota senitartekoei lasai egoteko eta pozteko eskatzen zieten. Gurutzeak mendixkaren magalean lurrean zeuden, lerroan, bata bestearen ondoan.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00041 Giro lasaia nahi dutenak elizara joan daitezke.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00020 Lasai ederrean arituko nauk ni behinik, ez baitut jakingo, gainera, hire lehen gutuna heldu arte, munduaren haranzko muturreko zokorik zokoenera nire hauek iritsi diren ere.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00126 Utzi dezagun axolagabe lasaiak izateari, geroan ahalge aurkitzerik nahi ez badugu. Utikan, eskuak poltsikoan sarturik ustelkerian gure etorkizunaz itxaropentsu mintzo diren horiek, berriketan jarduteko bestetarako ez diren ahozabalok, maiz harro direnak, munduan hoberenak gu garela sinisturik.

588. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00093 Zineari zor diot hori eta lasaiago ibiltzen naiz orain.

589. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 00359 Eskolako agiria duenak lasai asko egin dezake lan Iparraldean, Bizkaian zein Nafarroan.

590. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00107 Berak lagundu ziela lehen egunean harremana egiten, eta gero utzi zituela lauak amina, izeko, apaiza eta grabagailua, solasean lasai etxeko egongelan.

591. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Erakundearen ondorio eta eragin potentzialki sakon eta larriek saio soilarenak ere EEBBetako konstituzional sisteman (kontrol oreka sistema/checks and balances) aholkatzen dute aurreanalisi lasai eta xehetu bat, kasuz kasu, zentsuragarri diren edo halako antza duten jarduerak sortzen direnean.

592. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00075 Bizimodua ere, ikasketak-eta, lasaiago, Nobiziatuko bigarren urtea zenez.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00030 Eta, haien artean, erromatarren aurriak, tenplarioen misterioak, elizak eta soroak, lasai lasai haien historia noiz kontatuko diguten zain daude.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Mendira eraman zituzten, eta han komisaria lasai bat antolatu zuten espainiarrek, ekuadortarrek ikas zezaten: poltsa eta elektrodoak.

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00031 Hantxe segitu zuen, lasai, zabal-zabal.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00083 Melgar, azal hadi beti, laguntzeko prest, ardatzari eutsi eta lasai bana ezak baloia, lasai, abiadura eta tarrapatakeria nahasi gabe.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Pertsonaia horren jarrerak kontraste handia egiten du Ozuren hainbat filmetan beste pertsonaia batzuek erakusten duten etsipen lasaiarekin.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Carlos Losillaren hitzetan, alde batetik Mizoguchi iradokizunaren poeta litzateke, elipsiarena, lasai begiratzen uzten diguten plano luzeena, Sortaldeko lasaitasun topikoaren ordezkarietako bat, eta, bestetik, deserrotzearen eta zorion ezaren kronikaria, amorruz beteriko diskurtsoak botatzen dituen feminista borrokalaria.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00250 Zorionez bidaia lasaia eta patxadatsua egin zaigu.

600. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0087 Egun gutxi batzuetan hamar mila ale saldu ditu dagoeneko Pamielak eta lasai esan liteke, halako bakardade publikorik ez duela sekula ezagutu euskal literaturak.

601. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1219 Damurik ez dut aurkitu adizkia ahaleran duen adibiderik, baina ez da dudarik lasai esan dezakegula:

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0073 Nire esperientzia profesionaletik atera dudanetik esan dezaket (kazetari soil, langileen batzordeko, Erredakzio-Kontseiluko eta Administrazio-Kontseiluko kide izatea tokatu baitzait) edozein kazetariren zorionik handiena, editoreen helburu nagusiekin bat etortzea dela, barrikada nahiz alde politiko berberean aritzea, gertakariak ikuspuntu horretatik ikusteko zoria izatea, funtsezko kontraesanik ez ukaitea, horrela bakarrik funtziona baitaiteke lasai, eskizofreniarik gabe.

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Bere Pueblo dormido (1951) koadroko urdin gautarrak bare eta lasaiak dira.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0041 Iparragirreren zortzikoa, hiltzeko arriskuan dagoen semeari amak ematen dion maitasunezko musua bezalakoa da: haren intzirian itxaropena dago, anai-arreben arteko batasuna erregutzen duen maitasuna eta finkotasun lasaia haren doinuetan.

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0077 Ez dagoke, eskuarki, lasai jarrita itxaroten.

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0050 Oro har, denok gara, nola edo hala, modaren jarraitzaile, baina denok ez gatzaizkio modari lotzen ustezko modernitate horren gailurrean egon nahi dugulako, ezpere gutaz inor ohartu gabe lasai ibiltzeko gogoa dugulako.

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0022 Bestelako eraginik gabe lasaipen ohe batean lasai etzanda daudenean tratatzen ditu berak bere gaixoak, bera, horien begibistatik desagertuz, atzealdean aulki batean eseritzen delarik.

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Ebanjelizatzaileak zoko ezkutuenetaraino sartzen dira eta beren jainko eta izpirituekin lasai bizi ziren herri indigenetako pentsamenduan eragina dute.

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Bera da lasai-lasai itxaron, eta arrik gogokoena aukeratzen duena.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0123 Baina Oteizaren proposamenetan gauzak ez dira hain errazak, eta euskal baserritar lasaiaren ikuspegi xalo samar eta bukoliko horretan zein Inazio Loiolakoa eta Frantzisko Xabierkoa pertsoinaia indartsuak izatean (batzuek bi hauek euskaldun unibeltsalentzat hartzen dituzte) gu euskaldun gisa ulertzeko iruzur historiko sustraituenetako bat dago.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0097 Bizitza lasai-berdea

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0146 Itxuraz behintzat oso pertsona lasaia dirudi, lasterketako tentsioek zirkinik egingo ez balie bezala korritzen du, aparteko urduritasunik gabe.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 2. zabal eta zabar lo egin Lasai lo egin.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 Soineko zabala.. Lasai. Nasai. Laxo

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 2. zabal eta zabar lo egin Lasai lo egin.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0294 Eta banago gogoaren izaera horrek askotan goratu duela gorputza bere erorketarik: hau maiz eroria baita hura, alaia ez, baina bederen lasaia eta geldia delarik.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0294 Laugarreneko sukarra izan nuen lauzpabost hilabetez; gogoa, beti ere, ez bakarrik lasai baina are atseginez bazebilen.

618. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 30 metro atzerago, sokaren beste muturrean, arnasa lasaiago hartzen saiatu naiz Albertoren erritmoari eutsi beharrik izan ez dudanean.

619. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Ez dugu lasai egoteko modurik egin, hotza izugarria baitzen (Albertori hanka bat gogor-gogor egin zaio) eta ardura handiko jeitsiera izan dugu gogoan uneoro.

620. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 Parlamentox-ek, ahaleginetan, hura kontsolatu nahi: lasai, Martin, hik memoria kolektiboa berreskuratu nahi izan duk, eta hori denontzat duk mesede, ez egin kasurik.

621. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 bai, lasai... eutsi goiari eta ez ahaztu ezen dardoak egin arren bere aldia, Olaso dela hire egoteko aulkia...)

622. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00049 O, o, esan beharra dago:
ni mintzatuagatik
enbido ta ordago,
o, o, o, astoa lasai dago.

623. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00015 Don Karlos ere, egun aietantxe mugaz beste aldetik etorria. Bera eta bere soldaduak lasai asko zeuden Orokietan eta Eltzaburun; guardiak-eta bear bezela jarri gabe, ordea.

624. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 Arras ongi orraztutako ille lasayen artean aurpegi xarmanta.

625. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 - Egon lasai.

626. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0119 Ez nengoen lasai.

627. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 - Oiek ez baleude, lasai biziko giñake gu emen.

628. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 Lasai bizitzen ziran.

629. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 - Txerriak or ibiliko dituk lasai.

630. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 Ezkurra dagoan lekuan billatu ditu, etzanda lasa.

631. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 Ori da lasai bizitzea!

632. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Bañan Larratxok etzeukan diru paltik. Lasai bizi zan ura!.

633. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00033 Seguratu zituztenean, lasai jarri ziran, bazkaltzerako Mirandara joan bear zutela esanez.

634. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00033 Ala, iruron artean ordainduta jarri ziranean, ura etzegoan lasa. txerri-tratante oiei galdetu gabe zer pasatu zan egun artan.

635. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00053 - Emaizkiozu iru pastillak goizean, danak batera. Jarriko da; lasai egon.

636. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00073 - Zuk segi lasai. Nun sartua badago: nere etxean danak, beste bi ekarrita ere.

637. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00153 - Aizu: zu lasai zaude, goxo-goxo zeure etxean.

638. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Noizean bein bakoitzak bereak ikusiko zituen nundik nora zebiltzan, da lasai etxeratuko zan bolada baterako.

639. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 Aterki azpian gorde ezin dan arpegi zimurrari begiratu edo paparra zabalduta eguzkitan lasai dabillen batena ikusi badago alde ederra.

640. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00059 Egoera hontan bertsolariak
gu ezin ibili lasai,
hegazkinetik hartu liteke
hainbeste herio usai;
bestetan dira premizko baina
gaur txaloak sobera, ai;
barka zazute entzule denok (bis)
denboraik ez det galdu nahi.

641. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00132 Mundu honetan ia guztia
eiten omen da diru truk,
elkarrizketa eskatu eta
harritu egin nauzu zuk;
nahi badezu nik bi orduz hemen
lasai edukiko zaitut
eta gainera produktu hori
debalde emango dizut.

642. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00204 Inglesa ondo dakizulako
ni lagun egin natzaizu;
zuen hizkuntza hola galduta
nolatan zaude lasai zu?
Hainbeste hildako, hainbeste preso,
hainbeste borroka, aizu;
politika zertarako ote da
arima hiltzen bazaizu?

643. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0026 Ni kirolean ibili ohi naiz
nere umore onenez
ta bereziki sasoi puntuan
forma bikain on bat gordez
nola berorrek esan dun lasai
eskua hankaren ordez
hankak garrantzi gehiago dute
txirrindulari naizenez (bir).

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Gauzak ongi joatekotan neguan sartu baino lehen nekazari batek behar luke zitua etxeratu, etxera bil dio etxeko nausiak eta etxeko zoko guziak ongi horniturik, lasai dago bere familia negu bortitzari gogor egiteko eta batere nekerik gabe udaberria arte irauteko.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Hauxe polita! Jesuita batek, teologo batek, apezpiku batek gobernu eta alderdi politiko baten jokabideak lasai sala ditzake, Ebanjelioaren argiz zoko guztiak argitzeko eginkizuna omen duelako.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0042 Lasai joaten naiz txapelketara eta erabat lasai joaten ez naizenean ere, bertara iritsi eta jeneralean lasai sentitzen naiz.

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Baina denok lasai behar bada, sarri zer ausikia ez baitute izanen.

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Kirol honek bakoitzaren agresibitatea askatzen laguntzen du, eta bere tentsio guztia gimnasioan askatzen duen umea eskolan edota etxean askoz ere lasaiagoa da.

649. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Egoera politikoa lasaia da; larritasun egoera partikularrak baino ez dira sortu.

650. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0026 Elkoro: Ni lasai nago

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0026 Baina Elkorok ezetz dio, ni lasai nago, ez dut presiorik sentitzen, adierazi du.

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Lasai, lasai Donostiako alkate, errenak luzarora arina harrapatuko bait du eta eskilara goitik hasita eskobatu behar bait da (Errumaniar esarera zaharra).

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Orain, orrek etzula esan nai, pakearen eta fedearen alde lanik egin gabe lasai bizi bear gendunik.

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Alakoxe umore eukan eta bere senarrak ere parre lasai egiten zuen, etziran danak gezurrak izango.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Baina giro lasaiegia zen Madrilgo jenerala hil aurretik, GALen antzeko norbait izateko.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Hori beharrezkoa da elkarbizitza lasaia egiteko.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Eguerdietan azoka zabalik izate horrekin ez da betekadarik izan eta lasaiago ibili dira bertan izan direnak.

658. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Bertzetik, ordea, herri ttiki-ttikia eta lasaia da Urdazubi, nekazaria, eta horrelako trafikoak eragin kaltegarria izanen luke lasaitasun horretan.

659. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0010 Lehendik zeuden etxetxoak moldatu MOLDATU.- Egokitu. Adaptar. eta bertan zenbait artista sartu zizkian, modu lasaiago batean lan egin zezaten.

660. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 - Lasai motel, une honetatik aurrera badakizu dantzan, edozein dantza egiteko gauza izango zara.

661. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. erauskin 0024 Eguna lasai igaro eta betiko martxa izkinaratzeko bezalako momentuak datoz.

662. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. arrizabalaga 0002 Oposizioak gainditu ondoren, lasaiago geratu nintzen.

663. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak irutxulo 1994 0020 Uda garaian lanean aritzea lasaiagoa izan arren, itsasoak kalte handiak egin ditu.

664. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Ant.- Bai, erruz. Eztiarekin hazitako umeak gara gu. Meriendatzeko beti ogi gainean eztia izaten zen gure etxean. Gauza bat esan behar dizuet. Eztia hain da janari indargarria, ahogozatu egin behar da, listuz ongi busti, eta ahoan lasai-lasai erabili ondoan, jan behar da. Ez du balio bestela.

665. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Nahiz eta zu jabetu ez... Eta gero baserrira iristean amonak esaten zidan lasai egoteko, noizbait izango zintudala nirekin.

666. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Ezingo gara salbatu, zetorkidan burura arratsaldeko ordu lasai haietan.

667. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0010 Oso lasai egiten dute lan, ez dago hemen bezelako konpetibitaterik.

668. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0028 Zumaiarrak oso gustora aritu dira eta esperientzia ederra izan dela aipatu digute, Euskal Herriko kosta osoa gertutik eta lasai-lasai ezagutzeko aukera eman baitie.

669. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0021 Lasai... Hats handi bat hartu eta igeritokiarena kontatzen diot azkenean.

670. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Barrua lasai daukanak, berriz, dena lasaitzen eta baretzen du, den-dena.

671. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Hori urtean behin, lasai eta trankil, hiru egun horretarakoxe propio libre seinalatuta... ez ahal da posible?

671 emaitza

Datu-estatistikoak: