XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0020 Zenbat dira Jaungoikoaren legeko aginduak?.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0020 Jaungoikoaren legeko aginduak amarr dira: Lenengoa, Jaungoikoa maiteen izatea.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legeko aginduak betetako bearrturik ete gagoz?.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Bai jauna, Jaungoikoaren legeko agindu guztiak eta bakoitza betetako bearrturik gagoz eta ez betetea oben edo pekatu da.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legean debekatuta dagoan zerbait, norbere guraz esan, egin, gogoratu, edo nai-izatea, naiz aginduta dagoana ez egitea, da oben edo pekatua.

6. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Oh, Jaungoikuaren legien betetzalle zintzo, San Jose doatsua! Gure Erosle Jesus-Umiak Bile-ebaikunde edo zirkunziziñuan izuri eban odolak biotza ausi eutzun.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 Anai-maitasun goitar legea
deika daukogu aspaldi:
Zoritxarpean dagon anayaz
on-maitakor izan adi.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Lenengo azaldu eban lagija zer dan, onen jatorrija, bere biar-ixana ludijan, zenbat eta zelako onurak dakaskuzan, eta azkenez, zein goratubak ixan biar eben lagijak ikasi ta aztertuten dabiltzanak, baita eurak gorde edo jagoteko ixentauta dagozan gixonak.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Jaungoikoa'ren gogoa, Jaungoikoa'ren legea da gizonaren arau ta neurkiña.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Beraz, gizonak gizonki jarduntzeko, gizonki ibilteko, Jaungoikoa'ren legez ta arauz ibili bear.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Baña oben egikeran, lege ori ausi ta geure naikeri ta griña txarrak legetzat artzen doguz; azpikoz gora jarten gara, menbekoa buru ta burua menbeko.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Goian dago Jaungoiko-legez dabillan gizona, baña bere aunditasunaz aztu ta abere-ondoan jarten da ta euron antza artu daroa, Jauna'ren legea itxi ta bere naikeri ta griña txarren jarrai doana.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0174 Ez euqui, ene semia, chiquitzat gauzaric, zucenduten danic Jaungoicuaren gloriyara, edo zure salbaciñora: alan bada, ardura andi bat imiñi biar dozu gordetan Jaungoicuaren legueco mandamentu santuac, Elessa santiarenac, eta ceure guraso eta nagusiyagûen aguinduac, erantzuten arin ceruco dei ta arguitasunai; ez galduten eraric chiquiyenic ceure arimia aberastu eta, ceruco bidian aurreratuteco; arimaco areriyuen esetsiyai, eta ecandu charrai asieran yarqui eta gogor eguiteco; beguiratuten deutsezula gauza oneei baliyo andicuai leguez.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 E. Da esatia, edo eguitia, edo pensetia, edo gura izatia zerbait Jaungoicuaren leguiaren contra gauza astunian.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Barrua ondo aracatu ta aztertu ostian, oraindiño eztabaidan bazagoz, obeto dirudi eztaguala aguertu biarric; eta au; eguin zenduela be, era batera irudituarren: bada eztabaidaco leguiac eztau iñor biartutan.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Bada alcartasun deunga orren anaitasuna, da guizonaren maitetasuna guizona dalaco, Jaungoicuari ta bere laguijari jaramonic eguin baric; bacocharen zeindasunai, eta gueyago araguijarenai, beguiraturic, eta entzute, aberastasun eta azaletico ziricagueyai: maitetasun au, barriz, lurrecua, jauscorra, ta araguicoya da, gueure oraingo izaqueriaren baldintasunian deungaqueri ta gach ascotara jaurtiten gauzana.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Ezcara bardiñac aguinbideraco, aberastasuneraco, iracasteco, berarizco lagui eta izenetaraco escubidietan; bada orretarico escubide bacochac bere susterraya gueure bardiñeztasunian dauca.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Jaungoicuaren legueco mandamentuac dira amar; lenengo irurac dagocaz Jaungoicuaren onreari, ta beste zazpirac progimuaren probechoari.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 I. Badau Jaungoicuac gure leguez gorputz, irudi edo ichuraric?.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Ola ta lantegietan emakume ta gaztetxuen lanari mugak ipiñi dautsaz legeak ori dala-ta, ugazabak nai leukien guztia ezin dabe egin.

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizon bakotxak beretzakotu dauzan gauzen jauntza ta jabetzeak be, gizarteak berak ipiñitako legeak baño beste oñarri ta eustazpirik eztauke, sozialisten eretxiz; baña legeok ipiñi dituan gizarteak, orreik kendu nai aldatzeko eskubidea be badaukala ezin ukatu; augaitik ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabetzea, iñori bidegaberik egin barik, gizon bakotxari kenduaz, beragandu ta beretu daike gizarteak.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizarteko legeak gizon bakotxak bere gauzetan daukan jabetzea ezagutu ta sendotu bai egin dabe, baña besterik ez.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Isrraeldarrak beste jai-egunen artean txit ardura aundiarekin gordetzen zuten Jainkoak Sinaiko mendian bere legea erakutsi zieneko oroipenean egiten zan Pentekostes-jaia.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

27. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0065 Guerretan aurrena
Elizaren.
Etsayac billatzen
Topatu ta garaitzen.
Dituzun anayac
Dira lan eguin nayac
Da oyen leguia
Etsayac garaitzia:
Oyec ditu bere
Gordetzalleac
Fedeac
.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Eta jauskañi? Jauskañi edo sakrifizioa au da: Jainkoak daukan gauza guztien eta gure bizi ta eriotzaren jauntasuna aitortzeko, eskeintzen dana gauza aldatuaz, aitortzeko egiten dan gauza nabari edo oarkorraren eskeintza, legez jarria eta Jainkoari egiña.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Juan ta jabe nagusi orri ez diogu bear dana ematen; bere legea austean zor diogun menpetasuna artu edo kendu egiten diogu: beraz, Jaunari barkamena eskatu bear diogu pekatu egiñaz egiten diogun bidegabeagatik: gutzaz errukitzeko eskatu bearrean arkitzen gera.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0245 ¡Nere Jesus! emen daucazu lotsaz beteric zure leguea bete ez duen pecatari bat (...).

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

33. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Nagusi eta Agintari bazera: Lege zuzenak bete eta bete eragin al dituzu?.

34. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Inpernura ez joateko ta zerua iristeko zer egin bear degu? Inpernura ez joateko ta zerua iristeko Jaungoikoaren Legeko aginduak gorde bear ditugu.

35. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Ta alere, zintzotasun ain aundiren erantzugarrirako, goiberatze ta bidegabe besterik artzen ez du, bere Lege ta esanak sarri-sarritan oñazpiraturikan ikusten ditubala.

36. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Egiten diyot, animatikan,
orruba senideari
begiratzeko bear bezela
jayoterriko lurrari:
biyotzetikan jarri zaizute,
antziñako legeari,
kontu arturik gau eta egun
gure ¡Ama maiteari!
.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Kaletik gora aurkitzen da, ba, euskal bizikerea; aritz eta pagoz jantziriko basarte itzal gozodunetan geure asaba goragarrien lege garbia.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Elkar ezin-adituzkoen artean nola eragin eta erabaki legeak? ¿nola bildu legarrak? ¿nola jakiñ nork zer dion edo dagion, itzalpean, garaitzalearen kontra?.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Lege berri bat jarri.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿Zer lege?.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Aker donearen izenean zuri damatzut daukadan eskubidea beraren izenean lege, arau ta ekanduak zabaltzeko; baita larunbat batzarretan nere ordezko izan zaitean batzarle guztien goipuru.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¿Zenbat agintarik, uts egiten du zuzen bidea, utzirikan lege on zarrak alde batera, eta artutzen du oker bidea, ikusirikan au dala, bere sakela betetzeko, laburr bidea?.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Auek entzun da, guziak aitortzen zuten Kristoren legea dala egiazko legea; eta agindurik zuzen eta egokienak gure Jaungoikoarenak dirala.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Bi esi bakarrak ditugu: Yainkoa ta bere lege zuzenak ez oinperatu: Euskalerria biotzean euki.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Beraren bidez eskongaiak sakramentu au artzen duten unetik, batuak eta alkartuak gelditzen dira bizitza guztirako ta lotura, batasun au ezin ausi ta azkatu liteke senar-emazteak bizi diran bitartean, ezta Erroma'ko Aita Doneak berak ere ezin ausi ta azkatu lezake kristauen artean legez egin eta osatutako batasun au, Jaungoikoak berak dio, bada, Matheo berrionlariaren bidez:(...).

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eleizaren lege naguziz guztiok beartuak gaude aragi-uztera (bijili egitera):(...).

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzek, bestek adin bat egin zun Fueroen alde, gure aspaldiko lege aiei eutsi-naiean.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0018 MUNDUAN BIZI DIRAN SAN FRANTZISKOREN IRUGARREN ORDENAKO SEME ALABEN LEGUE EDO ERREGLA

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Ez, Jauna: Esan nion ba azkeneko ikustaldian, daukanari kendu ta ez-taukanari ematea zala gure legia.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ba, Jauna: eta orduan esan nion, eta gaur ere esaten diot, juezak ez-tutela errurik, baizik legeak, gaizki jarriak daudenian.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Au onela izanic, maizago edo bacanago comulgatzeco baimena Guiari espiritualac ematea edo ez ematea, ez da contzientzian obligatzen duan legue estu bat, baizic conseju bat.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Gure gañean eztago iñor, ez erregerik, ez Jaungoikorik... (Patxikok: Ondo giñake, astoen gañean iñor ezpalego!) geuk egin biar ditugu geure legiak, gura dogun modura (Moxolok: Neuk egiten badizkiat, laster urkatuko diat ire amona).

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Erodes eta Pilatos'en etxean zuriz jantzita erotzaz erabilli ziñuzten Jesus ona! Guk ere txorotzat eduki zaitugu Jainkoaren legea baño munduaren zorakeriak obetzaz artu ditugunean.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Ceruticacoa, edo graciaren laguntzarequiñ piztueracia, eta fedeac aguertu dituen motibo edo bideetan oñ artua, eta ez mundu onetaco motiboetan, nola liraquean, bere buruari eracarri dion desonra, lurreco ondasunen galera, arrapatu dan heritasuna, edo leguéac ipintzen duten castigu edo penaren beldurra.

57. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Erderazko los traen iru gisatara darabil: oriek dakazten zorrak I. 58-7, gure Lege garbi zuzenak dakazkien gauzak II. 232-18, aixola-gabeak dakartzien malurrak eta kalteak I. 45-3.

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Mezederik aundiena Gobernuak eman bear zigun, alegia kanpoko gauzen gaitzak kentzeko almena probintzikoa bakarrik izatea; baño mezede au ez genuan eskuratu, naiz-eta gure Diputazioak ori irixteko bein eta berriz legez eskea egin.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Len, gure buruaren jabe giñan, len gure legeak geok egiten giñuzen guretzat; eta zeñek egingo du bere legea norberak baño obetogo?.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Orain berriz guretzat legeak erbestean egiten dituzte, ta esan liteke gure adimena galtzen goazela, euskualdunak gerala ere ia astu zaigu.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Halere ez goatzi batere etsaitzerat: hatzemaiten dakogun ona har, gaineratekoa utz, horra legea.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Etxebarrieta be baizan lez aren ekarlia, euren aldez ta euzko abertzalien aldez idatzi ebazan artezkari orrek lan batzuk; eta orain diño, guretzako eztagola lagirik, guri kalte egitiarren lagi gustijak ausita be eztala ardura.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Alkartasuna bear, ba, sendo ta gogoz ekiteko; izkillu altsua, lege-arauzko bidea agiri-agirian erabilli litekena Vae Soli! diñosku Idazti Deuna. Gizon bakartua, gixajoa.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 4) Zaindari Deun onen omenezko jai gurenak eralduten ain zintzoro leyatu dan Euzko-Gastedija'ri zorijonak egin eta euzko-errijaren eskakixun bidezkuai erantzun dautsen erri-ordezkarijai be bai, eskakixun onek, ba, zuzutza ta egijaren alde legez eta gixatasunaren azkatasunik donienak babestuten dauzala.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bere ikasbidia idatzitta, itxi eban eta bere legiak zabaltzeko esaten dausku.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lege orren bosgarren agindubak, ez iñorr iltteko diñosku, eta zegattik ba katolikuak gabiltzaz iñoren burubak eske?.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿ZER? ¿NOLA? LEGEAREN AURREAN BERDIÑAK GERALA.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bai legea okertu ezin ditekenak indartuko balu.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿Ez al dezute iñoiz LAPURRIK etxeratzen ikusi ZINTZOAREN diruakin? ¡Legearen aurrean berdiñak beraz!.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ekarri due erkala, eta beren Cuestión Agraria deitzen dioten lege baten bitartez, baserri askoren jabe ¿badakizu zein egin dan?... !¡Gobiernua!!.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuk ondo dakizu, Araudia, Katalunia'ri gauza batzuetan bere kasa bizitzeko eskubidea ematen dion Legea dala.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta Lege orren ondorenik, oraindik ez dago, ez onik, ez txarrik.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera kataluniarrak oso komerzianteak dituzu, eta ez det uste ain buru ariñak izango diranik, euren kalteko lege bat euren bizkarreratzeko.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gertatzen dana, Araudi ori iritxi arren, oraindio gauza askok len bezelatsu jarraitzen dutela, bada lege baten ondore on edo txarrak ez dira gabetik goizera ezagutzen.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña auentzat lege guziak dira txarrak, eta Araudirik ez daukaten España'ko beste alderdietan ere asko obeto ez daudela esaten diezunean, Bai, guzikoa da ta, esanda uzten zaituzte.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta Bazkuneri 25 aldiz biali zer egin, otar eta legien berri ta Batzar-erabakiak.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ikasi ditugu Madrid'en esku artean darabilzkiten garrantzi aundiko lege berriak: bai maizterren eta jabien arteko artu-emanak erabakitzeko, bai maizterrak baserrien jabe egiteko.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Lenengo burruka Itziar'en izan degu ta garaile izango geran uste osoa degu, legea gure alde dagota.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Nekazari gaietan ludi osoan zer gertatzen dan jakiteko, lur-lanak nola darabiltzen jakiteko, legien berri jakiteko, abere arteko aberastasuna nola erabilli eta geitu bear dan jakiteko, ari gera poliki-poliki idaztegia antolatzen.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Jaurlaritzaren Burukidetza eta Goi-Agintaritza beste aginpideekin alkartze eziñezkotzea gai dun Batzorde Lege-onemallearen iritzia ontzat artua izan da.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Burukidetza, Idazkaritza edo Zuzendaritza nagusia uztea gertatuko balitzaio, Ziñegotzitan jarduteko eskubidea berriro erneko litzaioke, Udala aldatzea edo bera Ziñegotzitza legez kentzea gertatu arte.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Jaurlaritzaren oniritziz eta Zuzentza ta Gogo-lantze Burukidearen asmoa mamitu eraziaz, auxe agintzen det: Urrillaren 23'an Batzorde Lege-Onuemaleak opa dizkigun asmoak Oroagindu bidez erabakitzat artzen dira.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Asmo au, 1933'gn. Garagarrillaren 29 garreneko Legeak agintzen zuan lez, argibide baten gai izan zan.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Lengo zatian aitatzen diran lau Lendakariak Lan Zaingoko Burukideak izendatu ditzala; gai oneri buruzko 1931'garrengo azaroaren 27'ko legearen 18'gn. atalak dion bezela.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza abek sortu erazi ditun legeak eta gaur indar duten gañarantzeko lege aginduak ezartzen dizkioten bideetan ibilliko beraiek.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Laterriaren Araudi nagusiak eta garagarrillaren 13'garreneko legeak diotenez, Jaurlaritzaren aurka auzia sutzea erabitzen da; erabaki ori, Araudi-nagusiaren auslea dalako.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Sarrtu ziran Ego'tik
Aize mindubak,
Lotu zuten uztarriz
Areriyuak,
Bere legeak
Urraturik eraman
Zitun aizeak.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Azkatuitzazu, Miren,
Anai nereak,
Ekarritzazu ona
Gure legeak,
Eta azkatua
Izango da aberriya
Zoriontsua.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Onetarako azibiarruogu egitearren Batzokijetako bizitza izendeitela Jan-Goikua eta Lagi Zarra aginduten dauden legez eta axelakoa.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Geroztik; egunkarilariak beste lanpide bati lotu bearko dira; nork daki zenbat illabete bearko duten lege ori zuritzeko! Bizkitartean eman doiztela estatutoaren alde; baldin, orren alde egiten dena, zuzen guztien alde egiten da.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Legeak agintzen duten bezela, tximisgurdi oiek kale erdian gelditzen diranean, berebillak gelditu erazi bazituzten eginda zegon guztia....

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Dakizuen bezala, berbal baten ondotik heldu da auzi bat, eta auzi hortan jujeek emaiten diote hobendunari legeak manatzen duen kaztigua.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nork erran lezake Errepublika ezarria dugula Frantzian, orok lege beraren eta zuzen beren ukhaiteko.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Aita Saindua mintzatu zaiote Frantziaz, eta erran diote zer bihotzminak pairatzen dituen, gure herri dohakabean egitea diren lege tzarren gatik.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bereziki zertaz den errenkura badela Frantzian hainbertze gizon, itchuraz bederen prestuak eta bihotz onekoak, zoinak bizkitartean ez-acholatuak bezala agertzen baitire lege tzarreri buruz.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lyongo andre hoik othoizten dituzte emazteki katholiko guziak, beren egin ahalak egin detzaten, berrikitan onetsiak izan diren lege tzarren kontra.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nola baimen horren emaitea edo ez emaitea ez baita horren egitekoa, bainan bai, legearen arabera, deputatuena eta zenaturrena, jaun horrek, berak lan hori antolatu ondoan, behar izan diote igorri zenaturreri eta deputatueri zathituz.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta bizkitartean, huna zer lege berri egin duten, eskoleri buruz, erresuma hortako deputatuek eta zenaturrek, erregeren baimenarekin.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Elizak erakasten du ez dela lege makurren arabera ibili behar.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Erakaspen bera aurkitzen da zuen lege guzien zimendu bezala, Erreboluzione handiko gizonen ganik, hartuak ditutzuen hitz aiphatuenetan.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Horra zertako zuenetarik zen gizon argitu batek erraiten zuen behin, deputatuen bilkura guziaren aitzinean, zuen esteka tzarrezko egitate eta legeak ezin jasanez: Holako legerik egiten baduzue, zin egiten dut ez dutala hoitaz deus acholarik izanen.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Eman diozuete Elizako buruzagieri parada bat ederra erraiteko goraki, zenbat trufatzen diren zuen legeez.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zenatur churi batek galdatu du, zertako ez zen lege beraz baliatuko, barkhatzeko ere lege tzarreri buru egin dutelakotz kaztigatuak izan diren katholikoeri.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egia zion jaun ministroak, katholikoek bethi gogo bera dutela lege tzarreri buru egiteko; bainan gezurrez mintzo zen, sinhets-arazi nahi zuelarik zozialistak urrikituak direla orai arte ibili dituzten nahaskeriez.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi zie! Kabasturien beharra umen die jaun horiek; eta igaran deitzen kabasturien deithura da: legia; eta legia lege beita: .

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ezik legiak kabasturatzen dutu horik ere, aphezak bezala eta jente guziak bezala.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Legiaren arau eskola-etchia ezik ere, eskola-egingia edo sala eskola egiteko da.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Legeko jaunek erran diotenean orena dela, ukan dezan kuraia, hitzik ez omen du erran.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ezen zergek, orai budjetari josia izan zaion lege berezi baten arabera, egin beharko dute jauzi handi bat aitzinat.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zer goaitatzen dugu lege zuzen baten galdegiteko?.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure Clemenceau zaharrak, bakezko artikulu hortaz, Poloniako ministro nausiari gaztiatzen zion, erresuma ontsa gidatuetan lege berak zirela eskolatzearen gainean, eta etzela ezin eginezko gauza bat gobernamendu batentzat, ezagutzea errelijionea erakusten duen eskola bat.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Galda dezoguten gure intresen atchikitzeko agertuko diren gizoneri, gero eta gehiago indar egin dezaten lege berri bati esker gobermendutik ardiesteko libertate eta laguntza berak eskola guzientzat.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Lege hori ez da berria; laur urthe baditu, bainan aiphatzen dugu orhoit zaitezten eta.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Lege hori egina dela urthe eta erdi.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gure eskualdean ere badire gorriak, erlisionearen etsaiak, Frantziako lege tzarrak gogotik onets letzazketenak.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Españarrak eta España'ko agintzapean bizi geran guziok, naiz atzerrietara edo arrotz errietara joan, Bulda oiek arturik ba-gaude, baru ta aragi-uzteko egunetan geren alderdiko legez barutu ta aragia utzi dezakegu; iñori gaiztabiderik edo eskandalorik ez ematekoz.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berak matxinada egin dute, berak erregea bota zuten, berak egin dituzte lege deabrutar asko: sinismenari gogor egin diote.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Augaitik Eleizeak emon dauz bere arau ta legeak eleiz-eresietaz.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Lege orreik zelan betetan diran ikusi ta eurok betetako biderik egokienak eta ziurrenak aututeko, noizik-noizera, egiten dira, an edo emen, batzar andi batzuk.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Menendez ta Pelayo'k egokiro iñoanez (2) Giza-adimenaren legea da guzurra ezin eroan izatea.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egunko egunian berheziki, oro bardin legiak ezarten gutialako estakurian, ametsetako lukhainka hanitchez ase egiten die jente chehe saldo batek.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egalité delako legian den gezur handi hori iretsirik, uduri zaie, behar diela zozietatia pialaz goratu, ororen hountarzuna batetara ezari eta ororen artian zathikatu, gero zozietate berri batetan, batere bururik edo aitzindaririk gabe (oro bardin direnez gañian) bizitze moulde berri bat ororek eraman.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Ata ihourat ere ezdaiteke, zuzen eta eginbide lehen-lehenen lan hortan, zouintan kountzentziaren zola haou: ountsaren eta gaizkiaren berhezgoua, zola ezin igituzkoua, erabilirik beita botz herroka baten, botzen haborouaren gaiñen bermaturik diren lege elibatez ; ez, diot, ez daiteke behaturik izan jente fede houn, kountreko direnez, aitzinetik hitzartu gabe printzipio ezin hounkizko zounbaiten gaiñen.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Hartakotz ere, botz emaile batek, haitia egin beno lehen, bere beithan igaran behar du : Eni botzaren galthazale hori, haitaturik balinbada, noula ariko da Errelijioniaren eretzian; bere botza emanen dia aita amak beren haourren khiristiki altchatzetik baratzen dutien legen

125. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezta estonatu behar, arren, deputatu berriak, juntatu bezaiñ sarri, hasi badira hitzartzen lege abio batez, aspalditik zozialisten gogoan dena, eta, haren arabera, Frantziako hountarzunak oro, ala lur, ala etche, ala kabale, ala diharu, ala bestiak, oro, boti ezaririk beitirateke eta Errepublika eginik beitate Frantziako jente ororen amañou !

126. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Aldiz, amorekatik hobeki lephotik soka ezar lekigun katoliko orori, lege hortan ezaririk da, ezpalinbadiegu goure aiten errelijione zaharra Errepublika framazoutiarrak manhatzen deikun mouda berriala mouldatzen, Associations cultuelles direlako biltzarrenak herrikal ezariz, Elizaren hountarzunak oro, elizak, elizetako hatiak, aphezkuputegiak, aphezetchiak, seminarioak, kolejioak, diharutan edo lurretan edo etchetan hilek meza saritako eta elizentako egin ordeñiak, horik oro, arrount, 1906eko abentiaren IIenetik hasirik, gobernamentiak beretuko dutiala.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Lehenik haranthallaren IIan, gero agorrilaren 10an, igorri dutu letera ezinago eder eli-bat lege horren kondenatzeko eta goure abertitzeko katoliko izatekotz behar dugula begiratu, associations cultuelles deithu biltzarretan sartzetik.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Goure aphezkupiak ere oro berritan juntatu dira, Parisen, hitzartzeko zer egin behar den lege hastialgarri horrek egiten deikun zorthiari buruz.

129. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

130. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Ps. Aditu egizu nire legea, ene erri; makurtu zuen entzumena nire agoko itzetara.

131. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Zuen legean idatzita dago, gizon biren autorra jatorra dala.

132. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Orrein aurka legerik ez dago.

133. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 - Guztiz maiteok: Askatasunaren legez ebatziak izan bear dabenai dagokienez itz egin eta epaitu egizue.

134. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Igelak, bizi ziran naasmen ta legerik ezaz gogait eginda, aldun talde bat bialdu eutsoen Zeus'i, errege bat emon egioela eskatzeko.

135. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Hauxe zan: soldau joan beharreko ordua heldu jakon osaba hari, artean euskaldunak hareen laterriko lege nagusi horren azpian buztarripetu barriak izan ziralako.

136. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 Au olan-da, agintz au bidez eta legez agindu eikean Ama Birjiñak bere eskapularioaz ilten diranen alde.

137. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Beste irugaren itun bat be egin eban Jaungoikoak Moisesgaz Sinai Mendian legea emon eutsanean.

138. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 On-bideak Jaungoikoagana daroa bide ontan bere legea betetzen da-ta; gaitz-bideak inpernura daroa Jaungoiko-legea ausi dagi-ta.

139. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Bañan amen ni, ordiaz, kulpagarri ta bizirik, eta zu, legia gorde dozun ori, illda!.

140. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gauzarik asko be asko berez dira zuzen ala oker Urtzi Jaunak asieratik jarritako lagijak-arauz.

141. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Itz onen ikurra argi ez dager; batzuk lagija dikurrala desae, beste batzuk ezaguntza edo jakiturija dikurrala.

142. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Idazti onetan daukaguz Persia edo Iranetarrak ebezan lagi nagosijak eta euren ziñiskintzarik urtenenak.

143. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Orrela, Zornotza'ko ta Etxanoko abade-buruak eurak be eskaturik, Aita Nagusiaren eta Kalahorra'ko Gotzaiñaren on-eritxia lortu ondoren, legez ezarri zan emen Kofradi ori 1778'ko maiatzaren 31'an.

144. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Uri onetako iokalariak, nai pelotariak direala, nai palankari nai osterantzekoak direala, eredutzat edo legetzat artuta dauke: iokalari onak iokoan bertan baiño iokoa bera ipinten geiago nekatu bear dabela.

145. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Jaungoikoaren Legeko zazpi agindu maitasun orretzaz dira.

146. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Agertuta be, legez euneko amarr, edo zerbait gitxiago, oso aldintsua danean, aurrkitzalleari yagoko.

147. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 - Ete dago España'n, egun batzuetan aragi-izte ta barau eginbearra kentzen dauan berarizko legerik?.

148. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 - Bai-dago España'n aragi-izte ta barau -eginbearra, egun batzuetan kentzen dauan berarizko legea; Kurutze ta Aragi-Buldea deritxe.

149. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 DIPUTADUA - Legearen kontrakoak diralakoan ala?
LETRADUA - Osasunaren kontrakoak ote ziralakoan beldurrez edo.

150. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Ezta gizonaren legea nire pozkarioa, Matilde, bihotzaren legea baizik. Bihotza eskuan dadukadalarik diotsut asko alegratu naizela. Badakizu nor izan zen Diojenes? Greko jakintsu hura?

151. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Atzo aitortu nuen gauza bera esango dizut: ez det egin bearrean zegonari laguntzea besterik. Errelijioaren aginduok urratu dituzutenak zuek izan zerate! guda piztuaz, legearen aurka asaldatuaz, jende txea erailtzen asiaz...

152. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 Ps. - Bai zoriontsu, bide garbitik Jaungoikoaren Legean dabiltzanak!

153. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Nere legea bete ezazu, Ni bainauzu Zure Jaun eta Jainko.

154. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0006 Au dek, au dek,
au dek moskorren legia:
ardoaren laiñotan
lausotu begia.

155. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Maitasun! Gorroto aut!
Eskein gezurtiz,
amaika aldiz
itxutu nauk.
Maitale eziñen egarriz
zirika niñukan, aiek irriz
utzi nenzaten minbera.
Ire aolkuz lege guziak
jaurti nizkian leizera.

156. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 3- Bere gurasok kristau txit onak
et'aundizki ospetsuak,
begi aurrian jarri zizkioten
Kristo'ren lege zintzoak.
Deunen bizitzak irakurrita
indartu zitun asmoak,
jarraitu bear zitula beti
santu oien ejenpluak.

157. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Eta oien artean, lege ori Bilbon bete bear izan zuten batzuk.

158. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Legeak, neurriak eta loturak dituan bezela, borondateak ere, esi eta naiko-espenak ditu.

159. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Lege on bete izan balitz, ez genian ikusiko ainbeste oker eta odol-ixurtze.

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Gudak eta maitasunak badituzte beren legeak.

161. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 - Baña, lege oiek bete gabe ere utzi ditezke.

162. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Garai artan etzan orain bezelako legerik, eta etxe-nagusiak nai zuana egiten zuan bere baserriarekin; eta egun batez etorri eta gure gurasoai esan zien:
- Baserri au saltzea pentsatzen det, eta lenbailen atera bearko dezute.

163. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 10. Biotz guziaz
billa ta billa
noakizu,
legampecirc;k uztetik
zain nazazu.

164. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 29. Ikus, Iauna, ikus, gibel aundiz, oi bezala, gizasemeek iztun zampacirc;rren legeak nola dituten gordetzen itzetan eta silabetan; aldiz nola dituten gutxiesten Zugandik betiko osasunerako arturiko betiko legeak.

165. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Ain eta, mintza-legearen aurka ominem asierako hatsa gabe eman ezkero, atsekaitzago litzaieke gizoneri, Zure legeen buruzki gizona gizon dalako gorrotaturik baiño.

166. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Bai izkutu zaudela goi orietan ixil, aundi bakar zeran Iainko, lege aspergabez lizunkeri debekatuen ordain kastiguzko itsumenak barreiatzen!

167. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 12. Adiña ta sena Yaube'k; bemaizkizu, Ixrael'en gañeko agintea damaizukenean, zure Yainko Yaube'ren legea yagn dezazun.

168. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Noski, halako lege bat eratutzea etzan Konzilioaren asmoari kaso-egiteko era.

169. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Izan ere Kortes-ek igaz emandako legea zeozer aldaturik ikusi dugu aurtengo jorraillaren 9 gnean, aplikatzeko horduan.

170. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Hauetaz ez da mintzo legea eta, ziñez, hordu berean planteaturik arkitzen den galdera dugu.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Yuduen erantzuna: Gudarik ez; gure Legea autsi baño len, ordea, ilko gaituzu.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Zenbakiarekiko egiak dituzu aldi ta aldeak zear neurriaren benetako lege ta arau: edonon ta edonoiz aurkez aurke ditugu ta buruan ditugu, ta buruan iraultzen dugunaren noraezeko zerkia (elementu) dugu, Kant'en iritziz.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Bitartean Saul'ek, Yaunaren ikasleen aurka oraindik zema-sarraskiak zeriotzala, apaiz nagusiarengana yo, ta Damasko'ko sinagogentzat idazkiak eskatu zizkion, lege ontako iñortzu idoro ezkero, guziak, gizon ta emakume, lotu ta Yerusalen'a ekartzeko (1-2).

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Praktikan, legetik kanpo era askotara erabilli oi da.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ez dago beste eskupeko bide ezkuturik edo gezur-estrata legekorik...

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Bi argizari pusketa edo su-egur alkartzen diran legean, alkartzen gera gu ere Kristo'rekin eta bere atal bizi biurtzen, bere arnasarekin biziaz: Ez naiz ni bizi, Kristo bizi da nigan, Pauli Apostoluak liokenez (Gal II,20).

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 XII. 40.- Lege au, beraz, eman dezagun adiskidetasunari buruz; ez dezagun eskatu gauza lotsagarririk, ez dagigun ere ura eskatzen digutenean.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ba-dakusazute zein kalte aundia egin duten auteskundeetan, lenik, Gabini legeak eta, bi urte geroago, Kasi'renak. (1) Gabini-legeak, isilleko autarkia auteskundeetan agindu zun eta Kasi-legeak ebazleen erabakietan.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 XII. 44.- Au izan dedilla, beraz, adiskidetasunaren lenbiziko legea: adiskideai gauza bidezkoak eskatu, ta adiskideengatik bidezkoak egin ditzagun; ez gauden ere aien arrenen begira; beti tukuz, ezmezean iñoiz ez; ausartu gaitean aolku ematera zabalki.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Beraz, etxea, oikonomi, gizarte ta erlisio legez antolatutako bilkura bat duzute, sendiak osotua, oraingo bizilagunen eta zenduen arimen elkartasuna, oitura iatorren eta ezin utzizko erlisio-eginkizun zenbaiten kabi.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkaiko Lege-zarrak agintzen zunez (XVI Atalburuko 3'gn legea), bizkaitar bat ere ezin zitekean atxillotu zorrak zirala-ta, etxerik ere ezin zitzaioken kendu ezta zaldirik ere, egiune idatzietan bere aitor-semetasuna ukatu ba'lu ere.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkai'ko legean bertan agintzen zan: ez merinu, ez bestelako agintaririk, ezin zitekela lau beso baiño areago etxe batera urbildu iabearen gurarien aurka, eskribau edo idazkariarekin izan ezik, eta ar(tu)-garri zitezken ondasunen kopurutza iasotzeko soillik.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Gurealdian bateonbatek itz onek utzitako utsunea nabaritu zuen eta eran ezagutzeke, erail asmatu zuen, Azkue'k bere Morfologia'n ematen dizkigun legeen kontra, era prefijorik ezpaita, -ra- bitartekoa baizik, ots e-ra-karri, e-ra-man, e-ra-billi ta ab.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Bestaldetik eta geroago noski, Arantzazun ikusten degu urte askotan zear, bertako Nagusiaren aolkulari edo, gure legeak diotenez, Discreto bezela.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ola ernatzen dira on-indar eta jakite-zituak: lanegin ederrak eta lege jakintsuzkoak, Likurgorenak edo Solon'enak edo.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Jakin beza, animaren edertasuna gorputzarena baño areagoa dala, ta anima egoki bat arkitzen ba du, gorputza ala ez izanik ere, erein bitza argan on-aziak, eta begira beza, ta arritu bedi jardunetan eta legeetan sortu dan edertasunarekin.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Ta gogoko zaidana on dala, ta gogoko ez zaidana txarra dala legetzat artzea iritzi txarra osoro.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Gaurko Teatroan izen eta fama aundia baldin ba'du ez da marxista kutsuzko teatroa sortu zualako, ezen, Artearen legeak, dramatikaren arauak ondo ezagutu ta betetzen zekielako.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 EZPATA Zortzi egun geroago erdaindu egin zuten Jesus, legeak agintzen zuan bezela.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Moises-en legean agintzen ziran egunak Mariari bete zitzazkionean, Jerusalem-era joan ziran Aurrarekin Eleizan sartzera eta oitura zan bezela bi usapal edo uso eskeintzera.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Lege auek, ikusten danez, ez dira gizon bakoitzarentzat bakarrik, gizon askoren ordezko dan langizartekoentzat ere bai.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Aurreski kutxak, legearen bortsaz.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Politikan, legeak zer zezaketen eta beste onen zerak xeetu zituzten.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Zuzenbidea zertan dagoen, erririk bikainena zein litekean, norberaren gogoaren azterketa nola daitekean, benetako iakintzalea nor datekean, erritarren arteko aldaketak zein legetara ta bideetara gertatzen diran eta abar.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Alkargo ontan erabakitzen da, erriak, Legea betetzen duan neurri berean artuko duala goi-laguntza.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Iritzi honen arabera, teatro-modu zahartu honen aurka jarri beharko du vanguardiagilleak beti, askatasunaren aldetik: ezin baidezake dogma ta larderiarik onartu; ta berritasuna duelarik lege: edozein kopiatzeari gorroto bizia diolako.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Lege berriak asmatu-aintzin, orroit ditela Laphitz, Duvoisin eta Diharasarri-ren eskuara klasikoak amaiten ziotela idaz-lan handieneri batasun zerbait.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Besteko, Hubble`ren legea dakienak badaki galaxia orrek, eta alaber beren multzo edo galaxia-mordoak, ikaragarri azkar ari zaizkigula urruntzen; eta berdin ere beren artean.

199. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 1200-gn, urteko legea berriz ere.

200. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Fuero-zaleentzat, nahiz karlista nahiz erdi-liberalentzat, lege ukitu-ezina bilakatu ziren Fueroak.

201. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Frantziko Matxinadak planteaturiko arazo berri batzuentzat zahar eta mami-gabeko gertatzen ziren legeei eutsi nahi zien jotake.

202. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Deretxoan, ez ziren Fueroak Euskal Herriko usadio ta ohitura baizik, Lege bihurtutako usadio ta ohitura.

203. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Sinai aldean, Jainkoaren deiak urrerazi zuan Israel mendi santura bere Legea jaso zezan, edo naiago badezu Legearen Itza jaso zezan.

204. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Beraz ez dezagula aztu izkuntzak, bizi diran gai guziak bezela, jaiotzen, aldatzen eta iltzen dirala, eta gertatzen zazkioten guziak egiten dirala tinko dauden lege batzuen arauz.

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Lege oek azalduak dira Vendryes jaunaren liburu eder batean, Le Langage deitzen danean.

206. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Alkatea.- Nik badet uste, legez, Adela oraindik ere aren emazte dala.

207. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Legea nola dan esan det nik.

208. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Sekretarioa.- Legea? Nik zure legeari txistu egiten diot....

209. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Huna zer diotan: Jainkoak finkatu du bere or-DENUA; lau-ehun-eta-hogoi-ta-hamar urteen buruan etorri izan den Legeak ez du hu-RA HAUSTEN, agintza des-EGINEZ.

210. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Legearen-ganik balinbadugu ondorio-TASUNA, ez dukegu a-GINTZATIK.

211. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 Zertako da beraz LE-GE-A? Bekatuen-gatik emana izan da GAINERAT, agintzaren jabe den ondoko hura eto-RRI ARTE.

212. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 Jainko-agintzen e-tsai ote da LE-GE-A?- Ni-HO-LE-RE.

213. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 Emana izan balitz biziarazteko indarra zuken LEGEA, bai zinez Legetik litake zuzen-TASUNA.

214. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Jesukristoren Lege Santuak
Danok agindu gajozak
Bere neurrian pentsaduteko
Esaten ditugun gauzak
Osterantzean fede barikan
Debekatuta gagozak
Beste biderik ezegijagok
Ementxe gizonarentzat.

215. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Biotzetik khendu, Laindoko legeok?.

216. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Mundua iausten da hosin beltz-beltzetan,
Ber hunen ametsok aphurrtutzen dira;
Ezer eztago lo tzarr bat benetan
gure mundua da, gu gaz iolasten du;
Laindoko Legeak bere kanon gora
Eman dio 'baikaitu nahi añendu.

217. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Oben egin dugu, Iauna, egia da!
zure legea autsi baikinuen usu.

218. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 3. Frantses gobernuak behar luke finkatu lege bat onhartua izan dadien eskuara hirugarren maileko (enseñanza superior) etsaminetan.

219. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Beharrik, Holandako legen arabera, ez ziren haizu sinagogatik hustuen hiltzea ez eta joitea.

220. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Traitè Thèologico politique delakoan, ez zuena erakasten eliza-buruzagiek behar zutela baitezpada laikoen legeri mendu?.

221. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Zuhurtzia eta Negurri horra haren legea; horra zoin ziren, kanpotik, haren muga eta gerizak.

222. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Egimbide dute, etchekoentzat behar dutena atchikita, gaineratikoen emaitea saltzaler, legeak galdeginaren arabera.

223. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Lege berri bat egina bada laborarien laguntzeko beren etchen ontzen eta edertzen.

224. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Ez du lege laiko delakorik nahi: frantses guziak berdin nahi ditu. Aita sainduarekin akordio baten egitera doa.

225. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Eskola guziak onhartu gogo ditu eta heien laguntzerat dago, haur arauka, lege bereri daude ber.

226. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Komentuak ere haizu izanen dira Frantzian eta fraile seroren ontasunez lege berezi batzu agertuko dira.

227. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Hemendik goiti emaztek ere boz-emaitea dukete. Emaztek legeak jasaiten dituzte gizonek bezala. Zuzen da lege hoitan parte har dezaten. Europa guzian zuzen hori uzten diote. Ordu da Frantzian ere bide berari jarraikitzea!

228. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Bainan gerlak bethi lege latzak; gutarteko ezbaiak utzi bazterrerat, gerlaren bururatzeari ez dohazin zalaparta guziak trenka eta jo lanari.

229. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Elgar jasan, elgarri barkha, elgar maita: horra Legea; horra zinezko bakearen ithurri bakharra.

230. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Gizona den gizonak, Eskualduna den eskualdunak ez dezala bertze legerik onets, ez dezala bertze biderik har.

231. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Heiek badakite, eta heiek bakharrik zeren beharra dugun, guk laborariek. Aski zikinduak gituzte jadanik, lur huntako miseria guziak gure gain ezarriz. Bada jadanik aski gizon, laborantza pikhorrik ezagutu gabe, lege egiten ari direnak. Aski hola, edo laborantza akabo!

232. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Horra zertako, lege bat ari daukuten moldatzen. Horren arabera, gobernuak diruketa bat, intresa ttipian eta emeki, hunenbeste urtheren buruan gibelarat izul lezaketena, ezkontzerat dohaziner presta lezokete.

233. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez egin lege bat, jada bertze zonbait erresumetan ezagutua eta hainitzek Frantzian galdatzen dutena. Lege horren arabera, ezkontzerat dohanak suma bat hunki lezake eta, sortu haur bakotcharentzat, suma hartarik hunenbesteko bat kito luke. Lau, bortz haur sortzen badira, suma guzia beretako.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Lege horrek ezkont berriaren bizia laguntzen du eta familia fagoratzen.

235. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Herra guziak utzirik, bazterrerat nahi du moldatu Frantzia bat berria; hunen legea izanen baita elgarren artiko amodio, egiazko amodioa, hau gabe ez baita egiten ahal Frantziaren salbamendua.

236. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Oraiko boz-emaiteko legeak bere alde tzarrak baditu: bederen lichtako izenak nahi bezala lerrokatzen ahal ditugu, BATTEKO bat ezarriz bertze deus ere gabe MINJONNET-en izenaren aintzinean lehen ezartzen dugu.

237. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Munduan nork dituzte egitekoak kudeatzen? Nork legeak egiten? Aberatsek: eta lege gehienak beren onetan egiten dituzte, beharduna azpitik atchiki eta haren lanaz merke baliatu nahiz.

238. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Marx, Engels, Lenine eta bertze komunicht idazlarien arabera, Emaztekia gizonaren pare da, erran nahi baitu, emaztekiak badituala gizonaren dretcho guziak... Salbu, legeak ez du erraiten, emaztekiak behar dituela gizonaren karga guziak jasan! Zer maltzurkeria!

239. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer derama berekin lege berri horrek? Emaztekia ez dela alfertu behar familiako gochotasunean.

240. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Populuaren, langileriaren zerbitzari eta esklabo, bainan familiako eginbidetan osoki libro. Ez da erraite beharrik lege horiek naturalezaren kontra eginak zirela. Leninen herra hain zen izigarria, nun erakasten baitzuen egun batez bere dizipulueri. Ez dezakegu ardiets, nun ez dugun emaztea, etcheko eta sukaldeko aire pozoinatutik libratzen!

241. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Harria bota, eta eskua sakolan gorde; horra zer egin duen orduan Rusiako gobernuak Leninen legeak ez du fruitu onik ekharri; emaztea lantegian eta haur guziak gobernuari? Bainan gobernuak ez du sekulan aski ikastetche muntatu, lauetarik bat doi doia.

242. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gazteria bere mentura utzia izan da, gachtakerian eta bandilkerian berme, aita-amen beldurrik ez zutenaz geroz. 1918-eko legeak larderia guzia khendua zuen aita familiakoeri.

243. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1935-eko legek berriz finkatu dute aita-amen poderea beren familietan; atzo kalte egiten ziotenak egun on egiten diote: alabainan huntan da komunichmuaren bilduma: ez da ezin hunkituzko legerik. Atzo ba bihar ez! Egun, churi, bihar suko pindarra bezain gorri! Atzo emaztea familiatik kampo, egun aita-amak batasunean bizi.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ... 1936-ko legeak garrazki punitzen ditu gisa hortako egitateak. Zorigaitzez, bizigailu eta bereziki bizileku eskasak nahi du izan diten oraino milaka eta milaka haur hiltzeak... Bertzalde, emazte ainhitz badabila oraino lantegietan lanean.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bizkitartean, emaztekiak ez du nahi izan nola nahika pleatu komunichten legeri. Hari esker komunichtek arraberritu ontu dituzte lege batzu. Bainan, fida ditakea? Badakigu ezetz.

246. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lenine komunicht buruak zion: Erreboluzionerek, ez badakite legen kontra bezala, legez, zuzenki bere lanaren altzinarazten, ez dire egiazko Erreboluzionerak.

247. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

248. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bainan ez da lotsatzeko ordua! Orhoitzen da bere ama eta amaso lege beraren pean bizi izan direla, etche berean; hek egin dutena eginen ahal du.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Berak abezedeari eman legeari ez dioeia berak lephoa bihurtzen manatuz x izkiria dezagun ch?!

250. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin, etzen lehen jina eta langile familia gehienak behartu dira haren laguntzez: ez ukhanik ere eskola handirik, baitzuen argi eta hedadura, oraiko lege berri anhitzetan, alokazione eta beste.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lege berrietako phonduak, cheheki hartzen zituen izkirioz, eta emeki-emeki bazuen bildua argi parrasta bat, denen onetan baliatzeko eta egiazki baliatu ditu, bere jakiteari esker, laguntza galde guziak lagundu baititu, zuzenen eskuratzen.

252. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Lege hori ezarria zuten, Erromano, sudur kunkula, muthur handiek.

253. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Egilearen chedea zer zitakeen? Menturaz erakustea jende batzuen kanore izpirik gabeko bizi-moldea? Ez dakit. Dena dela, komedia horrek ez du ezagutzen ez federik, ez legerik: ez du deusen errespeturik: elhe chikinak eta elhe tcharrak ez dira eskas!

254. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta sekulan, zure ustez, galdatzaile horiekin nihundik ez bazinu antolatzeko manerarik bada lege bat Frantzian; zertako ez segi lege hori?

255. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Denbora horren ondotik, Espainiako legeak galdatzen duen bezala, kendu naute polizaren eskutarik, eta presondegian ezarri.

256. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Badu zonbait mende Jainkoak berak ezarri zituela bere legeak eta orok badakigu ez duela gizonen obedientzia biziki ardiesten.

257. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Kanpoan zen Pompidou lehen minixtroa.Ebiakoitz aratsean Pariserat jin delarik, gobernuko bere lagunak eta Errepublikako Presidenta ikusi ondoan, telebixtan mintzatu da, laburzki bainan fermuki, erranez astelehen goizean berriz idokiko dutela Sorbona, eta legeak ahala eman bezain laster libratuko zituztela preso ziren ixtudiantak.

258. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Bazena legerik?

259. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Legeak beteazi bear dira... eta libertade santua...

260. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Patxiku bere artean: Legea bear da, askatasuna ere bai, baño bere neurrian.

261. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Kristau onak JAUNGOIKOARI begiratzen dio; eta askatasuna, libertadea, eta legeak maite ditu Jaungoikoak nai duan neurrian, alkate danean eta eztanean, menpekoa danean eta agintari danean.

262. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Bidea dan aldetik legeak emoten dautsez erriari, bere aginduak eta legeok beterik gizona zeruraño eltzen da; argia ta egia dan aldetik mundu ontako gau illuna argitzen dautso zeruko bidetik okertu barik ibilli daiten; eta bizitza dan aldetik bere maitasuna emoten dausku Beragaño eldu gaitean.

263. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gizon neurotiko onen irakatsi kaltegarriak, zoritxarrez ez dira emen geratzen.Jaungoikorik eztagolez eta bizitza absurdo bat dan ezkero, maitasuna, karidadea, apaltasuna, lana eta beste olako birtuteak alperrekoak dira; etikari ta beste legeari jaramonik egin bage, gorputzak eskatzen dauzkuna egitea da mundu onetako gure zer-egin guztia.

264. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Izan ere nolakoa da gaur oraindik Españi'ko prensa zuzentzen dun legea? 1938'garrengo zalaparta garai artan emandakoa.

265. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ez baizan ortik aurrera joan 1962'an orain informazioko ministro dan Fraga Iribarne onek ere, lege au aldatu naia adierazi zun baña... berdiñ, azken iru urte auetan ez degu beste olako susmorik entzun.

266. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Argitasun guztiz giza-eskubide ta legeak erakusten dizkigu.

267. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Nor ote da gizona Jaungoikoak gizonari berez jarritako legeak aldatzeko?

268. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Orregatik ezin dezakegu edozein gaietan, denbora guztietako izango dan lege tinko ta aldatu-ezin bat jarri.

269. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Gauza askotan atzo lege izana gaur parregarri zaigu, eta gaurko asko ere orrelakoak izango dira biaregunean.

270. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Itxurak sarri ta sarri ukatzera bultzatzen bagaituzte ere, aitortu zagun filosofi onek lege sakona jarraitzen duela ta axalez agiri dezaken baño lojika zorrotzagoan tinkotzen dala.

271. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euskerari lege aundia diodalarik, ni ere norgeiagoketan sartzen naiz nere gaurko artikulu onekin.

272. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Ba da kimikan... lebe bat... alegia, bi gas (temperatura diferente)... ezin litezkeala batu... izkuntza-legean ere berdintsu.

273. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik, asieran sartzeko eskatzen badut... ez omofonuak bereizteko... baizik tradizioan dagolako... gai ontan tradizioa lege.

274. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 Ez zenkien? Zegaitik? Ez ei da berezko legea, bizi moduaren legea baiño.

275. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Legez artu eban dukeak artu ebana; aren ebazla zindoak eta aren egite txarrak lekuko ta autorla errubako ta aganako berarizko gorrotorik bagako izan nintzala ni.

276. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Eta urrengo lagun urkoa
zeu maite zaren antzetan
lege bi onek bete ta gero
sartuko zara goietan
.

277. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Lurralde Historikoetako Zerga Sistemeak alkarrari fiskaleko arau honeei lotsea gordeko deutse:
Lehenengo.- Ariel-Lege Orokorra ta berau kozkontzen daben arauak erabiliko dira, alkarbideratze neurri lez, sistematika, izensail eta adigaiei dagokienez, Lege honetan moetakiro ipinirikoari jarkiten ez jakon guztian.

278. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Korte Nagusietan botoz gerturiko Legez.

279. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Itunben hau iraupenean jartean indarbageturik geratuko da Errege Dekreto bi mila bederatzirehun ta berrogetazortzi / mila beratzirehun ta hirurogetamaseiko azaroaren hogetaseigarrenekoa, zeinen bidez Arabagazko Itunben Ekonomikoa onartu zan, mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Agindua, Lege berrogetamar / mila bederatzirehun ta hirurogetamazazpiko azaroaren hamalaugarrenekoa, Artezkunde Fiskaleko Esturazko Neurriak Araba probintziari egokituteari buruzkoa.

280. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Zure legeak zeat-zeatz nai ditut bete:
ez nazazu Zuk bertan-beera utzi
.

281. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Erakutsi zaidazu, Jauna, zure legeen bidea.
Irakatsi zaidazu zure naia betetzen,
eta biotz-biotzez gordetzen
.

282. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 O.E.O. ko mailla ontarako daduzkan legeak eta umeen laguntzarako irakasleak dituan asmo ta itxaropenen erara jartzen saiatu gera.

283. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Honek esan nahi dau Bera izan zala Jainkoaren legea ondoen bete ebana eta Aitaren nahia ondoen egin ebana.

284. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Laburpena
1. Zein da Jaungoikoaren Legeko bostgarren agindua? Jainkoaren Legeko bostgarren agindua hauxe da: Inor ez dozu hilgo.

285. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 2. Zer agintzen deusku Jainkoaren Legeko bostgarren aginduak? Lagunurko guztiak maite izateko eta gure etsaiei parkatzeko agintzen deusku Jainkoaren legeko bostgarren aginduak.

286. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 4. Zein da Jainkoaren Legeko zazpigarren agindua? Jainkoaren Legeko zazpigarren agindua hauxe da: Ez dozu ostuko.

287. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 5. Zer debekatzen dau Jainkoaren legeko zazpigarren aginduak? Inori bere ondasunetan kalte egitea debekatzen dau zazpigarren aginduak.

288. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 8. Zein da Jainkoaren Legeko hamargarren Agindua; zer agintzen deusku, eta zer debekatzen deusku? Hamargarren agindua hauxe da: Inoren ondasunen gurari bidebakorik ez dozu izango.

289. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 2. Kopiatu eta osotu eizuz zure koadernoan esaldi honeek:
- Garbitasun onbidea hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko bederatzigarren agindua hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko seigarren agindua hauxe da:...
- Jesusen lagunen gorputza... jauretxea da
.

290. 1969-1990 bizkaiera poesia zubk 0057 Zu itxasora joango zara
bertarako jaio ziñalako,
t'azken loa be bertan egingo
zure legea ori dalako
.

291. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Katolikoen legeak, nik uste neban baño gogorragoak dira.

292. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Zein da indarrik geien daukan Legea Jesus'en Erreiñuko lagunkideentzat?.

293. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 - Zera izan behar dozu buruan, elebarria arte-lana dala, ederbide dala, eta bere legeak dituala.

294. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Honek emuten dittu legiak eta arauak.

295. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Jagiko dira jausi ziran itz asko
Gaur goitik diranak be-beyan degokez
Oitureak orrela gurako ba'leuke
Beragan dalako izkeraen lagi,
Autamena eta zuzentza-almena
(Horati'k Pisondarrai, V, 70).

296. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Erriak onelan edo arelan itz egiten daula, esakera au edo bestea derabillala, emengo edo ango idazkerea, oguzkerea ta izpiakerea daula, erria gora ta erria bera:
Beragan dalako izkeraen lagi
Autamena ta zuzentza-almena
.

297. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Eta OITUREA zer ete da? Entzun Kintilen agurgarriari. Sentzuna bear da, ta lenen-lenengoz oiturea zer dan eta zetan dagon jakin bear dogu; geyenak egiten dabela-ta oitura-ixena emoten ba'dautsagu galtzurre ta arrisku aundiko lagia jartzen dogu ez izkera-bidietan bakarrik, bai ta txarrago dana, BIZITZA-BIDEAN BE.

298. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Lege au dala-ta, nik be ba-dot nori eskerrak emon.

299. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 4. Ori dana apurka apurka sartu bear da lege egokiak jarrita euskerari indarra emoteko.

300. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Euskalerriak, nun-nai ta nainoz, ekandu onak izan dauz etika ta maitasun maillan; iñoiz iñor, geiegikeriz edo, ekandu zindo orrein ausle ba'zan, erriak zituan legeak, Foruan etozanak, ain zuzen, eta areik erakutsi oi eutsen olakoai zuzenezko bidea.

301. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Lege ta ekanduok ekarri eutsen zoriona gure asabai.

302. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Artega ta naspil aurkitzen zan jentea, kezkak jota, erregeagandiko lege bat zala bide: gatzaren estankua jarten eutson Bizkaiari ta onek karutu egiten bizitzea.

303. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Bizkaiko Foruaren kontra emona zan lege ori.

304. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0055 Urte onetan sartuta eldu zan aita Palau Frantziara eta 1851-ra arte amar-amaika urte egin zituen Frantzia aldean, bere fraide-bizitza egiteko ango legeen askatasunaz baliatuz.

305. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Lege guztiak austen zituen jokabidea zan Gotzaiñarena.

306. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Baiña berak gauzak legez baiño eztitu egin gura.

307. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 1722 urteko ikertaldian au be; len esandako ordezkariak agindua: Igarten da jai egunetan ez dala beteten Eleizaren legerik, euretan premiña barik egur eta ikatz karrioak egiñaz, bai eta olaetan be jai gabetan edo aurre egunekoan lan egiñaz, eta agintzen dot orrelakorik egiten dabenak eleizatik kanpora atarata geratu daitezala.

308. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Legeak ez eban hori permititzen, baina inork ez eutsan legeari kasurik egiten.

309. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Fidel Sagarminagaren berbetatik ba dakigu bai, Foru hauste batzuk gertatu ziran haren aldian, Erregeren borondatez barik, agiri danez, kontseiluen eta auzi-mahaikoengandik eratorriak, gehienetan konponduak izan ziran hausteak, eta behintzat gain-zurituteko ahaleginik egin eben gure legeen testuen argipena eginez eta gure ekanduen jardunari adi.

310. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Xabier - Larrebaratza andrea, Jaungoikoak homosexualentzat ez zuen lege berririk edo ezberdinik eman, bere legeak denetzat berdinak dire, denok berdin zaindu behar ditugu.

311. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Ez nizun horrelako minik egin nahi... Baina biziko legeak bortitzak dira.

312. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 X batez markatuko dute D (dibortziatuak, banatuak) koadrotxoa ez legez, dibortziaturik edo banaturik daudenek bakarrik, bai eta egotez elkarrengandik banatuta daudenak ere, elkar-banatzeko inolako prozesu judizalik hasi ez badute ere.

313. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

314. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Udalen betebehar orokorrak zeintzuk diren: - Gizarte zerbitzuen antolakuntza eta gestioa, dagokien arloan, eta beharrezko direnak sortzea, horretarako eratu den programaketaren arabera.

315. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 - Legean aurrikusten diren eta aldizkakoak ez diren aparteko prestazio ekonomikoen gestioa eta ematea.

316. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0034 4. Lege hau dela eta sortu daitezen beste Batzorde guztien osatze-modua eta egitekoekiko irizpideak Euskal Osasun-Batzordearentzat jarritakoen antzekoak izango dira.

317. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0046 Osasun-Zerbitzuaren Orotariko Araudian horretzaz ohartemandakoaz gainera herri-lanaritzari buruzko orotariko legeen menpe egongo dira.

318. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0046 3. Herrilanari hoien eta OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuaren arteko atxikipena lege-arduralaritzazkoa izango da eta, osatze-bidez, herrilanariekiko orotariko legeak izango dira hoiekin erabilgarri.

319. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Lehenengoa.- Udalen Egitamuketa Lur-Jaurpidearen eta Hiri-Antolaketaren Legearen Eraberritutako Idazkeran agindutakoari egokitzeke egon dedin artean, landalur gisa zermugatuta dagoen lurra, Dekreto honi dagozkionetarako, lehenengo Ataleko lehenengo zatian esandako lur-sailkaketen balio berekotzat joko da, Araupidetza hau bertan erabilgarri den lurtzat beraz.

320. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Bi behar hoien arteko egokitasuna eta oreka lortzea du xede oraingo Lege honek.

321. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Estatutoak bere 25.1 eta 37.3 Ataletan Kondaira-Lurraldeen onetan legegintza-ahalmen horri jartzen dizkion mugak ere Legean agertzen dira, eta Estatutoan Foru-Tradiziozkotzat berariz aitortutako gaiei buruzkoak dira.

322. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Bestalde, lehenengo Idazpuruak, Lege bereko beste manu batzuekin lotuta, argi eta garbi adierazten du Autonomia-Elkarteko funtsezko agintea Bateango Erakundeek duteneko oinarri-irizpidea.

323. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0032 Autonomia-Elkarteak, bere Legebiltzarraren Lege baten bidez eta Lege horrek jarri ditzan modu eta neurritan, Lege honek ematen ez dizkien agintepideak Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeei eskuratu edo utzi ahal izango dizkie.

324. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0044 Foru-Diputazioek egin beharreko ekarketek zehaztapena honako oinarri-irizpide hauen arauera egingo da: Lehenengoa.- Aurreko 20garren Atalak dioenez banatu beharreko eskuarteen banakuntza, eta Lurralde bakoitzak horretarako ekarri beharrekoen zehaztapena Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan erabakiko da, Lege honetan jartzen diren bideez baliatuz.

325. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0076 Estatutoa eta Lege hau egiteratuz agintepideak eta / edo zerbitzuak Autonomia-Elkarteari eta Kondaira-Lurraldeei eskuratzea bukatu ondoren, eta nolanahi ere Lege hau indarrean jarri eta gehienezko hiru urteko epearen barruan, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak eskuarteen Autonomia-Elkarteko Herriogasuntza Nagusiaren eta Foru-Diputazioen arteko behin-betiko banakuntza-jaurpideen saio bat egingo du, batek eta besteek beretzat hartutako agintepideei direneantxe neurtuta darizkien beharren eretzean, eta Lege honen 22garren Atalean jarritako oinarri-irizpide guztien eta bakoitzaren arauera.

326. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0076 1. Lege honen 14.3 Atalean agintzen dena, Autonomia-Estatutoaren 41.2.a) Atalean agintzen denez, Eusko Legebiltzarrak Kondaira-Lurraldeen arteko erokidetzari, zergalaritza-egokiketari eta lankidetasunari buruz eman dezan Legeak berariz zehaztu dezan egunaz gero izango da erabilgarri.

327. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0076 2. Lege hau argitaratu eta aurreko zatian esan den Legebiltzarraren Legea indarrean jarri dedin artean, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak Kondaira-Lurraldeen arteko erakidetasun hobe bat ekarri dezaten erabaki guztiak hartuko ditu, bakoitzean horretarako gaitasunaren jabe izan daitezen Foruzko Ihardutze-Sailek gero hoiek ontzat ematearen kaltetan gabe.

328. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Estatutuen erreforma aurrezki-kutxen organo errektoreei buruz arauak erregulatzen dituen Lege 31/1985eko abuztuaren 2kotik eta Eusko Jaurlaritzaren euskal komunitate autonomoko aurrezki-kutxen antolakuntzariburuzko dekretu 38/1986ko otsailaren 11kotik datorrena da.

329. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0150 @- Helburu soziala: Erakunde honen helburua da aurrezki eta aurrikuspenaren sustaketa eta garapena, bere maila eta ñabardura guztietan, pertsona naturalek eta juridikoek uzten dizkioten ekonomiak eta gordailuak hartuz eta produktiboak eginez, kreditua mota guztien pean eta legeak galerazi gabeko bermeekin emanez, eta bereziki emanez, helburu sozialekin, merkatal, industri, nekazal eta arrantz enpresa txiki eta ertainekoei, profesionariei eta aurreratzaileei, etxebizitzaren eta balore higigarrien artesau- eta nekazal jabetza lor dezaten; edozein motatako truke-dokumentuen negoziaketa, atzerri-merkataritzari dagozkion eragiketen burutzea; moneta-salerosketari eta atzerri-dibisei buruzko eragiketak; edozein motatako gordailuen, zerbitzu ekonomiko, finantzario eta informatiboen ezarpena, bere bezeriaren faboretan.

330. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0008 Ekainaren 29ko 11/1988 LEGEA, Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundea sortzezkoa.

331. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0008 Eusko Legebiltzarrak, Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundea sortzezko ekainaren 29ko 11/1988 Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

332. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 2. Helburu horiek aurrera eramateko, Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundeak ikastaroak eta mintegiak antolatu, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailarekin antolakidetza-moduak eratu, baita indarrean dauden legeei atxikizko azterlan-egitamuak gertatu ere, ahal izango ditu.

333. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0020 - Lege eta araudietan izenda dakizkiokeen beste guztiak.

334. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0024 - Legeek eta araudiek eman diezazkioten beste egiteko guztiak.

335. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0030 Lehenengoa.- Lege hau osabideratzeko eta egiteratzeko beharrezko izan daitezen araudi-bidezko manuak Kultura eta Turismo-Sailburuaren saloz emateko baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari.

336. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0030 Bigarrena.- Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dadin egunaren biharamonetik jarriko da indarrean.

337. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Beraz Guztizko Diruegitamuen onarpena du Lege honek, hain zuzen ere, bere lehenengo egitekoa.

338. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Gainera, ba daude Guztizko Diruegitamuetan sartu gabeko zenbait gairen araupeketa Guztizko Diruegitamuen Legeei uzten dieten erabakiak ere eta hori, agian, Lege horien epe-mugarik eza dela etengabeango unean-uneangotze bat egin ahal izateko bide egoki izan daitezkeenaren ustetan.

339. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Horiengatik guztiegatik Lege honek, Diruegitamuak ontzat emate soilaz bestelako egiteko bat izendatzen die Euskadiko Guztizko Diruegitamuen Legeei; egiteko hori 6garren Ataleko 2 idazatian adierazten da, beste agindu batzutara jo ahal izateari eta batipat gizarte-ekonomiaren alorrak dituen alderdien ugariari dagokionez oharteman eta itxi gabe uztekoa dela.

340. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Esandako horiek guztiak horrela, Euskadiko Guztizko Diruegitamuek eta Euskadiko Guztizko Diruegitamuen Legeek osatzen duten erapidetza ez dugu inola ere erakuntza hertsi eta aldakaitz bat,(...).

341. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0054 1. Jaurlaritzaren Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 53garren atalak dioen Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak Lege honetan ohartemandako arauak izango ditu jaurpide bere erakuntzari eta ihardunari dagozkienetan.

342. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0104 1. Berarizko Legetan agindu dadina salbu, honako hauetako eskubideek bost urteren buruan galduko dute bere indarra: a) Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak edo horren Ihardutze-Erakunde Burujabeek horretarako beharrezko diren baldintzakizun guztiak beteta eta dagozkion egiaztatze-agiri guztiak aurkeztuz horien aitorpena eta kitapena egin dezatela eskatu ez dakien ezein zorren aitorpena edo kitapena egin dezatenekoa.

343. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Otsailaren 19ko 5/1988 LEGEA, Soin-Kulturarena eta Kirolarena.

344. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Urriaren 28ko 13/1988 LEGEA, Euskadiko Eskola-Kontseiluei buruzkoa.

345. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Urriaren 28ko 14/1988 LEGEA, Goren-Kargudunen Lansariei buruzkoa.

346. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 219/1988 DEKRETUA, Uztailaren 28koa; oinarrizko graduko Musika-Irakaskuntzarako Zentru Ez Ofizial aitortutako legez sailkatuz Bilboko H. Bedmar izeneko Zentrua.

347. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Hiru urtetarako izango da lehenengotan izendapena eta beste hiru urtetarako luzatu daitekeela, aplikagarri diren legeek ezar dezaten gehienezko epe-mugaren kaltetan gabe, interesatuak hala eska dezanean eta Hezkuntzako Sailburuordearen erabakiz, zerbitzuko beharrak eta gauzatu den lanaren balorapena kontutan hartuko direla horretarako.

348. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 k) Baltzuaren arazoei buruz Legeak jartzen dituen norbanako-alorreko legeen ebazpen-bideetatikako erdibidezko antolapenak eta hitzarmenak egitea.

349. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 m) Ahalmenak ematea jakineko pertsonei, egitekoa betetzeko eta baltzu-zuduen aldezpena egin ahal izateko eritzi diezaion bezain zabal, Legeak eta Araudi honek jartzen dituzten mugen barruan.

350. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 Arduratze Batzordeak, bere egitekoak hobeto betetzeko zehatzetarako eskua eman ahal izango die, behin-betikoz edo behin-behingoz, Batzordeburuari eta Batzordekideei, Legearen berarizko aginduz inori utzi ezinezko direnak salbu.

351. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 17. atala.- Euskadiko Eskola-Kontseiluak arauzko Osoko bilkura, euskal hezkuntza-moduaren egoerari buruzko urtean-urteko txostena onartzeko, urtean behin egingo du, baita lege honekin bat etorriz arauzko argipideak eman behar ditzan edo bere agintepeko gaiei buruzkoan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailak iritzirik eska diezaion guztietan ere.

352. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 18. atala.- Kondaira-Lurraldeetako eremuko irakaskuntzarako egitamugintza nagusia, eta Lege honetan esaten diren erabakiak hartzea eta hitzarmenak egitea doakien alorren partaidetzarako ihardutze-sailak dira Lurraldeetako Eskola-Kontseiluak.

353. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 Aurreko zatian esandako egiketek ez dute inola ere Autonomi Elkartearen Diruegitamuetako gastuak gehitzerik ekarriko, Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Legeko 21. atalean egiten den diru izendapenen guztizkoaren araupeketaren kaltetan gabe.

354. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 Elkarteen gaietako Legeriaren eraberritzeko uztailaren 25eko 19/1989 Legera Gipuzkoako Lurralde Historikoko Arautegi fiskala egokitzen duen urriaren 17ko 53/1989 Foru Dekretua konbalidatzen duen abenduaren 12ko 18/1989 FORU ARAUA (GAO 237 zbka.; 15-12; 8.421 orr.).

355. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 ATARIKOA Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergekiko 1/1985 (Er. 10) Foru Arau Orokorrean, urtarrilaren 31koan, 13.1 artikuluak baimendutakoaren arabera, premialdiaren arrazoiz 53/ 1989 (71) Foru Dekretua eman da, urriaren 17ko, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zerga Arautegia uztailaren 25eko 19/1989 Legera, Sozietateen alorreko Legeria Eraberritzekora, egokitzeko.

356. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 Artikulu Bakarra Urriaren 17ko 53/1989 (71) Foru Dekretua Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zerga Arautegia Sozietateen alorreko Legeria Eraberritzeko uztailaren 25eko 19/1989 Legera egokitzeko, berrestu egiten da.

357. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0033 5. Abdikapen, etsipen eta koroa jarraipenari egitez edo eskubidezko edozein zalantza gertatuz gero lege organikoaren bidez erabakiko da.

358. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0084 Bostgarrena Ceuta eta Melilla hiriak Erkidego Autonomikoetan era daitezke bertako Udalek honela erabakitzen baldin badute, beraien kideen gehiengo absolutuak hartutako akordioaren arabera eta Gorte Orokorrek baimendu lege organiko baten bidez, 144. artikuluan aurrikusitako arabera.

359. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Erresumak, beste Autonomia-Elkarte batzuk, agizko lurraldeetako Erakundeek eta hoien Arduralaritza Nagusi edo lurraldetakoek ateratako herri-agiriei dagozkienak Erresumak lakatuko ditu nahiz eta euskal mugartean ordaindu eta hoiek eskuratzen dituztenak legez euskaldun izan.

360. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Beraz, Lege honi men eta men eginarazteko agintzen diet espaniar, norbanako eta Agintari guztiei.

361. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0237 b) Mugak jartzekoa. Estatuko Ondarearen Legedian eta, hala balegokio, mendien legeetan ezarritakora lotuko da.

362. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0288 14.garren Atala 1. Lege honen 6.garren atalean aitortzen diren eskubideak egiteratu daitezen, herri-agintariek Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritzari atxikitako lanariak arian-arian euskalduntzeko xedezko neurriak hartuko dituzte.

363. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0441 9garren Atala. Tokiak izendatzea Hauteskunde-barruti bakoitzean Hautagai-zerrenda bakoitzari dagozkion tokiak izendatzea Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko 5/1985 Oinarrizko Legearen 163 garren atalak dioenez egingo da.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 Ikus dezagun lege honen aplikazioa:

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 Z1(x) polinomio hau zatidur-polinomioa da; bere maila n-1 eta (n-1) mailako monomioaren koefizientea a izango da. Ruffini-ren legea jarraituz zatiduraren lehenengo koefizientea zatikizunaren lehenengoa bait da; hots, a.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00285 m) Ajedreza tablero baten koadroetan gari aleak jartzen dira ondorengo lege honi jarraituz: lehenengoan bat, bigarrenean bi, hirugarrenean hiru eta abar...

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Txanpon bat botatzean aurpegi atera eta gurutze atera gertaerek posibilitate berdinak dituzte; zoriaren legeak dioenez, probabilitate berdinaren jabe dira: gertaera hauei ekiprobable izena ematen zaie.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00010 Fluoreszentziako lanparak ez dira lege berdinez gobernatzen (hots, ez dute Planck-en legea segitzen), baizik eta emititzen duten energia ultramore zonan dago, eta gero, ontziaren ormetan txokatuz, argi bisiblea emititzen dute.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Hori ere bada, baina horretaz gain hitz horiek konbinatzeko beharrezkoak diren legeak ere, lengoaia horren parte dira.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Horregatik, hain zuzen, LOGO lengoaiaren barruan bi parte bereziko ditugu: a) =sLn=TAXIA: bertan lengoaia eraikitzeko erabiltzen diren oinarrizko legeak aipatuko dira; b) LEXIKOA: zati honetan lengoaia horren hiztegia aipatuko da, hitz horiekin batera bere esanahia agertuz noski.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00010 Kasu guzti hauetan, segidak ordenaren idea eta norma edo lege batekiko menpekotasuna adierazi ohi du.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Dependentzia aleatorio edo estatistikoa, ezin adierazi da lege edo formula matematiko baten bidez.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Bestalde makina sinpleak uste baino gehiago erabiltzen dira oraindik ere eta horren frogarik onena egunero darabiltzagun tresnetan dugu: Bihurkina, giltza ingelesa, aliketak, guraizeak, katua, ateko eskutokiak eta zerrailak makina sinpleak besterik ez dira, guk estudiatu ditugun oreka-baldintza eta legeak betetzen dutenak.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Lege hau oso garrantzitsua da Logikan.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 6.2. Jabego Horizontalaren Legean azaltzen diren eskubide eta betebehar nagusiak

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Etxebizitza 1960ko uztailaren 21eko Legeak erregulatutako Jabego Horizontaleko erregimenean sartuta badago, etxebizitza bakoitzaren jabea babesten duten eskubide nagusien artean ondorengoak aipatuko ditugu.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Estatuaren legeak Parlamentuak egiten ditu, eta berau bi ganbarak osatzen dute: Senatuak eta Kongresuak.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Presidenteak eta haren ministrariek eraturiko Gobernua, legeak beterazteaz eta beste herrialdeekiko harremanez arduratzen da.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Epaileek norbaitek legeak betetzen ez dituenean parte hartzen dute.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Konstituzioaren ondoren, hauxe dugu legerik garrantzizkoena geure Autonomi Elkartean.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Estatutuan esaten denez, Euskal Herriak Parlamentua izan behar du, bertan legeak egiteko, eta Gobernua ere bai, Lehendakariak eta Kontseilari edo Sailburuek osatua, lege horiek beteraziko dituena.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Gaur egun Espainia osatzen duten lurralde guztiek, ez zuten gobernu modu berbera; bakoitzak bere legeak eta ohiturak zituen.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Baina lurralde askotan, berezko lege eta ohiturak gorde izan dira, gainera, Katalunian, Valentziako Elkartean, Balearretan, Euskal Herrian eta Galizian berezko hizkuntza ere gorde da.

384. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Autonomi Estatutua Elkarte horretako legerik garrantzitsuena da, konstituzioaren ondoren.

385. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Ezin daiteke egin ez elkarte horretako ez Estatuko legerik ere, lege horren kontrakorik.

386. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0037 Jesusek bere gurasoak bezala, guk ere maite ditugu geureak: 32 Zein da Jaungoikoaren Legeko laugarren agindua? Jaungoikoaren Legeko laugarren agindua hauxe da: Zure gurasoak haintzat eukiko dituzu.

387. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0051 51 Zein da Jaungoikoaren Legeko seigarren agindua? Jaungoikoaren Legeko seigarren agindua, hauxe da: Ez duzu haragikeriarik egingo.

388. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Plano mugatu honek, forma geometrikoak, bere legeak ditu, bizi propioa du.

389. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Zatidura hondarduna: zatidura ez bada zehatza, hondarra izeneko beste gai bat azaltzen da eta lauron artean ondorengo lege hau osatzen dute: (Zatitzaile x zatidura) + hondarra = zatikizuna .

390. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Polinomioak funtzioaren legea adierazten du, proposizio batek egin dezakeen modu berean.

391. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0067 Lege honi edo alderantzizko proportzionaltasun deitzen zaio.

392. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0067 Adibidez, Boyle-Mariotte-ren legea: Tenperatura konstantepean, gas baten bolumena, jasaten duen presioarekiko alderantziz proportzionala da .

393. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 O-tik A-ra tentsioa eta deformazioa proportzionalak dira; A iraganik, Hooke-ren legea ez da betetzen.

394. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Izen horrek, bertako natura bikaina espekulatzaileen gehiegikerietarik babesteko lege bereziak daudela adierazten du.

395. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 Horregatik, eta lege honi bukaera emateko, Horton-en balorea har dezakegu arro honetako balore egokitzat.

396. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 4.2.3.3. Arroen azaleren legea.

397. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 Lege honek dioenez (HORTON 1.945), ordena jarraituetako ibilguek drenaiatzen dituzten arroen batezbesteko azalerek, progresio geometriko bat osotzen dute, beronen arrazoia Azalera-erlazioa delarik.

398. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0014 Emisioaren gehipenak tenperaturaren laugarren potentziaren legearen arauerakoak dira.

399. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0020 Produkzioa lege batzuren bidez baldintzatuta dago; lege hauek jar ditzakegu: .

400. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0020 Funtzio hauek teknikaren legeak izena hartzen dute.

401. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0141 Rotazionalaren ekuazioa Ampere-ren legea era diferentzialean dugu.

402. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0153 Ekuazio honek 0 -en legea gogora erazten digu, hau genuen.

403. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0166 Eta Faraday-ren legearen arabera denez gero .

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 Hori dela eta, (12). ekuazioa (8). ekuaziora eramanez eta honek Ampere-ren lege orokorra erakartzen digu: .

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 Lau ekuazio hauetako bakoitza saiakera esperimentalen orokorpen bat da: (l4).a Ampere-ren legearen zabalkuntza da.

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 (l5).a Faraday-ren indukzio elektromagnetikoaren legearen era diferentziala da.

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 (l6) .a Gauss-en legea da; hau, berriz, Coulomb-en legetik sortaraz dezakegu.

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Newtonen hirugarren legeak dionez, edozein eragini beste erreakzio bat kontrajartzen zaio.

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Binomioaren teorema eta kalkulu diferentziala asmatu zituen; Fisikari dagokionez, Grabitazio Unibertsalaren legea enuntziatu zuen.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Azkenik, Albert Einstein (1879-l955), erlatibitatearen teoriarekin, Newtonen legeek muga batzuetatik aurrera explikatzerik ezinezkoa zutena explikatzea eta argitzea lortu zuena izan zen.

411. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 Zientzilariek saio asko eginez, gorputz solidoen urtzean lege hauek betetzen direla ikusi dute: 1.- Baldintza arruntetan, edozein gorputz solido tenperatura finko batean likidotzen da, urtze-tenperatura deitzen zaiolarik tenperatura horri.

412. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0197 =xLx=. mendearen hasieran, konbinazio kimikoen legeetan oinarrituz, Daltonek teoria bat proposatu zuen, hots, Teoria Atomiko Molekularra.

413. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Ohm-en legeak dioenez, tentsioa aldatu ez dugunez hariaren erresistentzia lehengoaren erdia da orain.

414. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0010 Edozein modutan, lege fisikoak agertzen dituzten expresioetako magnitudeei buruzko zenbait ohar egitea komeni da.

415. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0065 Lege honi Hookeren legea deritzo.

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0065 Errepresenta ezazu diagrama cartesiar batetan aipatutako legea.

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0253 Eta Ohmen legea kontutan izanik: .

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0294 Ekuazio bat atera zuen (Stokes-en legea) esfera txikiak inguru biskotsutik grabitate-indarrez erortzen zirenean zuten abiadura kalkulatzeko.

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0018 Legea: Zeinu berdineko kargak alkar alderazten dutu eta zeinu ezberdineko kargak alkar erakartzen dute.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Lege eta administralgo: lege (legem), jende (Gens), populu, estakuru (obstaculum), seguru (securum), gaztigatu, zigilatu, sakratu edo sagaratu, alokatu (adlocare), frogatu, debekatu, mendekatu (vindicare)....

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Bestetik, haren eragin ideologikoak trinkotu zuen feudal produkzio sistema osoaren izatea, zeren Aita Saindu eta apezpikuek gizarteko moral arau, ohitura eta legeen ardatz bezala jokatzen bait zuten, inoiz errege eta jaun handien eskomikatzera iristen zirelarik, eta, ondorioz, mirabeek haiekiko zuten menpetasuna urratzen.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0037 Hauek pertsonok lege aurrean berdin diren arren, zein motako desberdintasuna gertatuko litzateke haien artean?.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0056 Seinala ezazu ardatzaren ezkerraldean:
Nafarroaren jabekuntza (1.512-1.515).
Gatzaren estankoa (1.631-1.634).
Matalasen errebolta (1.661).
Lehen matxinada (1.718).
Bigarren matxinada (1.766).
Konbentzio gerla (1.793-1.795).
Zamakolada (1.804).
Cadizko Konstituzioa (1.812).
Lehen Karlistada (1.833-1.839)
Urriaren 25 eko legea (1.839).
Uztailaren 21 eko legea (1.876)

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Hara 1.876 ko Uztailaren 21 an Espainiako Gorteek euskal foruak deuseztatzen duten legea onartu zuten.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Horra lege horren artikulo bat: 1. Artik. Konstituzio politikoak espainiar guztiei ezarri dizkien betebeharrak (...) eskubide konstituzional bezala, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako probintzietako biztanle guztien gana hedatuko da, Nazioaren gaineratiko guztien gana bezalaxe.

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Bilketa ekonomikoaren legea.

427. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Iraultza egiteko urruneko kausak bilketa ekonomikoaren legea eta proletal klasearen kontzientzia eragitea da.

428. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Lege berdinak idatzi nituen noblearentzat eta noblea ez zenarentzat haien arteko ezberdintasunak kontutan hartu gabe, eta modu zuzen batean bakoitzari berea emanez. (SOLON).

429. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Debekatuta dago bai baina inork ez du lege hori betetzen.

430. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Lege berria publizitatearen itxura eta edukia zaintzen ahaleginduko da eta era berean, zein lekutan eta zenbat denbora irauten duen kontrolatuko du.

431. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Arestian aipaturiko elkarteak esaten digunez, arriskutsua izango da legearen aplikapena bai eskuzabalez aplikatzen badute edota nahiko hertsiak badira, alde bietatik arrisku izugarria izango du publizitateak; horrexegatik elkarteak zuhurtasun apur bat eskatzen die telebistako arduradunei.

432. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Bestalde, lege berriak publizitatea soilik arautzen du eta elkartearen eritziz tankera horretako legeak telebistako programazio osoa erregulatu beharko dio.

433. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 1.4. GRESHAM-EN LEGEA.

434. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Lege ekonomiko honek honela dio: moneta txarrak zirkulaziotik kentzen du moneta ona.

435. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 Gasturik gabeko klausula honek ez du legearen aurrean inolako baliorik; bankuek, horregatik, efektuak deskontatzerakoan aurreratu zuten dirua berreskuratzeko ziurtasun osoa daukatenean bakarrik erabili ohi dute.

436. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0013 Baita lege batekiko menpekotasuna ere.

437. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0034 Mendeleiev-ek bere aurkikundea, lege periodikoa emanez laburtu zuen.

438. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Erregistroaren publizitatea nola egiten den Erregistro Zibilari buruzko Legearen 6. artikuluak erakusten du: (...).

439. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Legearen aginduz, sozietate anonimo orok bere kapital osoa akziotan banaturik eduki beharko du.

440. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Eskaintza-eskarien legea: Bizitzarako gauza beharrezkoenak dira mundu guztiak erosi nahi dituenak, hau da, merkatuan eskari handiena dutenak.

441. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Merkataritza eskaintza-eskarien legearen arabera zuzentzen da.

442. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 5.1.5.- Kontuen funtzionamendurako legeak.

443. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Lege edo printzipio nagusienak hauek dira: 1.- Banakapen-legea: edozein kontu beste oinarrizko kontutan banaka daiteke, berauek lege nagusiaren ezaugarriak gorde behar dituztelarik.

444. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Denak puntu batetan datoz bat; xake estrategiaren legeak are gehiago aurrerabidetzen saiatzen diren aintzindariak direla.

445. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0179 Fisikalari, astronomari, ta matematikoa, grabitapen unibertsala ta bere legeak aurkitu zituen, kalkulu diferentziala fondatu zuen eta argiaren konposaketa ta deskonposaketa ikertu zituen.

446. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0209 Gobernariek lege gogorrak ipini zituzten, hiltzeko pena bera ere barne zela.

447. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0031 a) Abiaduraren distribuzioaren legea.

448. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0031 Helburua bete dezagun, Maxwell-Boitzamanen banaketaren legetik abia gaitezen.

449. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 De Riemaker lege-gizonak lehengoan esan zidanez, dibortzioa legez osatu artean, kontuz ibili behar dut eragozpenik ez sortzeko, eta aitzekiarik Luc-i doharik ez eskaintzeko... hogeitamar baldin bagaude, ordea, zer axola duke?....

450. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Zer diozu, legea zure alde dagoela? Erabil ezazu bada, eta utz nazazu pakean!.

451. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 D. JENARO.- Legea lege! Horrek ez du bueltarik.

452. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Estatuak sortu ahal izango du gura duen hainbat moneta-paper, baina moneta-paperak, aipatutako lege horren arabera beharrezko den urre-kantitatearen balioa bakarrik ordeztuko du.

453. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Hein berean, haurren artean ematen diren elkarrekikotasunezko harremanak ere balore eta lege berrien iturburu dira.

454. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Legaltasuna bera, nomos edo hiriko legea, konbentzio bezala ageri da naturaren aurrean.

455. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Botereak ematen die administrazio lokalei hark emandako legeak aplikatzeko ahalmena, autonomia gehiago edo gutxiagorekin.

456. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Montesquieu-ren botere exekutiboaren barruan bi motatako zuzenbideok zeuden: zuzenbide zibila (Estatuko hiritarren artean legeak gorde arazten duena: Zuzenbide zibilaren Exekutiboa), eta jendeen zuzenbidea (gerra-deklarazioak, bakegintzak, soldaduska, aduanak etab.: Jendeen Zuzenbidearen Exekutiboa).

457. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Zuzenbide objektiboa: legea, zuzenbidearen tresna bat da.

458. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Legearen euskarririk gabe, zenbait eskubide gordetzerik ez legoke.

459. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Legea arrazoiaren taxuketa bat da, guztion onerako gizartearen arduradunek egina (San Tomas).

460. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Legea inperatibo bat denez, betearazi aurretik ezagutzera eman behar da.

461. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Berezko eskubideen defendatzaileentzat, mailaketa bat dago arautegietan: Betidaniko legea, lege naturala eta giza legea.

462. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Montesquieu-k dioenez, legeak izadian sortutako beharrezko harremanak dira; legeak idatzi aurretik, gizartean justiziazko harremanak bait zeuden.

463. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 * 2. Legea: Nork norentzat?.

464. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Esan dugu legea gizartearen arduradunek egina dela.

465. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Horregatik, ez da harritzekoa gure egintza moralak benetako moralitatetik hain urrun gerta daitezen; orobat, lege moral orokorraren erreflexu izan beharrean, norberaren mementuko interesen funtzio bihur daitezen.

466. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Historiak berak ere lege moral praktikora hurbilduz hartzen du zentzua.

467. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Ikasle guztiek ezagutzen dituzten izen andana luzea eman dezakegu: Gay-Lussac eta bolumenen legea, Mendeleiev eta elementuen aldizko sistema, Ampère, Faraday, Maxwell, Ohm, Oersted eta elektrizitateaz nahiz magnetismoaz aurkitutako legeak eta sortutako teoriak, Carnot-en legeak termodinamikan, argia eta Fresnel-en ikerketak.

468. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0103 Ebazpena: I. Ondo ohartzen bagara, grabitazioari eta elektrizitateari dagozkien oinarrizko legeak, Newton-ek eta Coulomb-ek errespektiboki proposatu zirenak halegia, oso desberdinak ez direla konturatuko gara.

469. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0103 Egia esan, masa-kontzeptua karga-kontzeptuaz aldatuz, edo alderantziz, eta konstanteari beste itxura emanez, bietariko edozein lege, bestea bihurtzen da.

470. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0103 Hau da, adibidez: Newton-en legea: Coulomb-en legea.

471. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0215 Hau erraz egingo da kalorimetro legearen bidez: .

472. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Indar honek zelan jokatzen duen, Ferrel-en legeak adierazten du:Ipar hemisferioan horizontalean mugitzen den edozein gorputz (solido, likido zein gasa) eskumarantz desbideratua izaten da.

473. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Gainera, hustiratzeko diren erreserbetan gero eta zailtasun gehiago sortzen dira (urrun, sakon, lege gutxi...), beraz, energia gehiago ere.

474. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Baina Historian sakondu ahala ikusi eta ikasi, munduko indarrak eta lege historikoak geroz eta arau formalago bihurtuko dira, gizakiaren iharduna kontzienteago eta era planeatuagoan zuzentzeko.

475. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Proust-en legea hamaika esperimentu eginez guztiz frogatua utzi zuen.

476. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 @ Egintzen bidez eta hango prozesuak nolabait generalizatuz, lege batzu susmatzen hastea.

477. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 - Dakigunez, konposatu kimikoen formuletan, masa-proportzioen legeak adierazten dira.

478. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Gai honetako beste helburu bat, oinarrizko lege hauen eta formula kimikoen arteko erlazioaz oharteraztea da.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6.1.- Defini ezazu Faraday-ren legea.

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6.4.- Armadura osoan induzitzen den indar elektroeragilearen formula zein legeren arabera lortzen da? Idatz ezazu formula.

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Egintza juridiko bat edo batzuk egiteko ahalmena (legeak, auktoritate eskudunak) pertsona bati ematea.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Presuntzio naturala (egitatezkoa): Praesumptio iuris, hots, * legez ezarritako presuntzioen (nolabait ere frogatu beharretik libratutakoen) alboan, egitatezko edo gizonaren (facti hominis) presuntzioa dago.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Legezko presuntzioan arrazoiketa eta ondorioa legez daude ezarriak eta atereak.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Presuntzio arrunta edo epailearena: * Epaileak ohizko iharduera arruntean auzi-alderdiek aurkezturiko frogetan oinarrituz, eta * legean noski, arrazoiketa logikoaren bidez ateratzen dituen ondorioak dira, baliozko frogatzat jo daitezkeenak.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Zuz. Orok.) Norbaiti eskubideren bat emanez edo obligazioren bat kenduz legeak egiten duen salbuespena edo bereizketa.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Jesusen Elkartearen legerik garrantzitsuena Maitasuna dugu.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Zirkuntzisiorik eta lege beharrik gabe ere paganoak Elizan onartzea da Jaunaren gogoa.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Jakin behar da, halere, hitz-elkarketa mota asko dagoela eta bakoitzaren legeak ezagutu behar direla.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Zientzia, fenomeno fisiko eta kimikoen lege orokorrak aurkitzeko erabiltzen den metodo eta tekniken multzoa da.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Zolura edo lurrera iristean, gorputzak segitzen du pisatzen; Newton-en hirugarren legea ere betetzen da, eta beraz, beste indar bat agertzen zaigu: .

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Beraz, Newton-en bigarren legea aplikaturik: .

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0203 Behar bada, Pitagoras izan zen soinuaren legeak teoria matematikoaren bidez adierazi zituena, Kristo baino 500 urte lehenago.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0280 Ohmen legea aplikatzen badiogu, zirkuitutik zirkulatzen duen intentsitatea lortuko dugu: .

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0280 Ohmen legea aplikatuz, zera idatz dezakegu: .

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Newton-en bigarren legea.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0071 Azken finean Hirugarren Legearen erabilpena besterik ez da.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 2) Coulomben legearen balioa, elektrostatikan kokatzen da; hau da, kargek geldiunean egon behar dute behatzailearen erreferentzi sistemarekiko, edo lehen-lehenengo hurbilketaz, higitzekotan, oso abiadura txikiaz egin beharko lukete argiarenarekin alderaturik.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 3) Coulomben legea erabat zuzena izan dadin, kargek puntualak izan behar dute.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Begi-bistakoa denez, lege hau interakzio grabitazionalaren gaian aurkitu genuenaren antzekoa da.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Sakonkiago aztertuko ez badugu ere, bi lege hauen arteko paralelismoa guztiz argi agertzen zaigu.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Coulomben legearen adierazpenean, Ke eta q direlakoak determinatzeke geratu zaizkigu.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 Baina (5.2) emaitza kasu guzti-guztietan betetzen dela behin eta berriro diosku esperientziak eta, ondorioz, Naturaren legetzat onartzera behartzen gaitu.

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 Hauxe dugu, ba, Elektromagnetikaren funtsezko lege berria; gaur egun Faraday-Henry-ren lege deitzen dena: Eremu magnetiko aldakorrak, eremu elektriko bat sortzen du bere inguruan, edonolako C kurba mugatzat duen edozein S gainazalen kasuan (5.2) adierazpena betetzen delarik.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 Ondorioz, kasu berezi honetan, Faraday-Henry-ren legea emaitza ezagun bihurtzen zaigu; eremu elektrostatiko kontserbakorra dela hain zuzen.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Nahiz eta Zuzenbideko tituloa lortu, ez zen legeetaz arduratu.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0194 Desagertzeko zorian dagoelako legez babestua aurkitzen da.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 Piramide horiek aurrean dituzula, 108. or.ko galderak birraztertu eta gehitu honako puntu hauek ere: - Piramidearen itxura asko aldatzen al da eskalaren aldaketarekin? Lehen aipatutako legeek balio al dute orain ere?.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0011 - Erlijio auziak: honen erabakiak legeak dira eta lege eta erlijio arazoetaz arduratzen da.

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 Legea ikasteko eta betetzeko mediorik ez dutenak....

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Legea betetzen ez zutenak Salbamenetik kanpo gelditzen dira.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Legea betetzen ez zuena.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 Salbamena ez da lortzen Legea beteaz bakarrik.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Gizon-emakumeen aldetik: Jainkoarengana joateko pausu hauek ziren beharrezkoak: - Legea bere agindu guztietan bete.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Mugimendu honek euskal naziotasuna, arraza, hizkuntza, gobernua, legeak, izaera, ohiturak, nortasun historikoa eta abarren bidez aldarrikatu zuen.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Laneko aspirazio legitimoez defenda ditzan langileak, legez erabilgarriak diren bitarteko guztien aspirazioak burutuak ikusi arte, ekintza guztiak moral katolikoen printzipioez maneiatuko direlarik.

516. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0033 1.1. Matrize lexikala, matrize fonologikoa eta matrize fonetikoa Sintaxiko edo semantikako legeak alde batera uzten baldin baditugu, hiru urrats desberdin bereiz daitezke lege fonikoak zehazterakoan.

517. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Euskaran nabarmengarria gertatzen da bere bokale eta kontsonante soiltasuna (simplismo); lege horretatik kanpo, noski, asibilaketa eta bustidura errealizazioak (hots, ts/tz/tx/ñ/tt/dd kasuak).

518. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0012 Gizartea osatzen duten lagun guztiak bereziak direnez, horiek elkarrekin bizitzeko arau edo lege batzuk izatea beharrezko gertatzen da.

519. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0012 HEZKUNTZAREN LEGEA
BEZEROEN BABESERAKO LEGEA
OSASUN LEGEA
.

520. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0015 Jaurlaritzak legeak bete arazten ditu. Egintzarako agintea du.

521. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0015 INGURUA BABESTEKO LEGEA
ZABORRIK EZ
ZABORRIK EZ
ZABORRIK EZ
ZABORRIK EZ
EZ BOTA ZABORRIK
FLOP!
ZABORRIK EZ
FLOP!
.

522. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0017 Gerora, legebiltzarrek beren aginpidea indartu zuten... eta erregeek agintean jarraitu ahal izateko behar zituzten zergak biltzeko, haien baimena behar izaten... zuten diruen kontrola izanez... laister lortu zuten... estaduko legeak aurkeztu eta egiteko eskubidea.

523. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0037 Jaurlaritza. Gehienetan, jaurlaritzak ematen dio hasiera legeak onartzera iristeko bideari: lege-egitasmoen bidez, hain zuzen.

524. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0042 Batzordeak lana amaitutakoan, batzordekide gehienek onartu dituzten aldaketak legera sartuko dira.

525. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0042 ONARTUTAKO ZUZENKETA-ESKEA
LEGEA / LEGE-EGITASMOA
ONARTU GABEKO ZUZENKETA-ESKEA
.

526. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0045 Horrela onartzen ditu osoko bilkurak euskal herritarren bizitza arautzen duten legeak.

527. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0045 Lege horiek argitaratu egiten dira gero, oso-osorik, Euskal Herriko agintaritza-aldizkarian.

528. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0054 Legebiltzarrera hurbilduz, hemengo lanen berri albistari eta aldizkari ofizialen bidez jakinez, prestatzen ari diren lege batek guregan izan dezakeen eraginaz ditugun kezkak legebiltzarkideei azalduz, hitz baten esanda, demokrazia biziz... zuk...bai, zuk...

529. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 Bukaezinezkoa zirudien proba ilara haren ondoren, norbaitek gogorarazi zuen: - Eta momentu batean ondorioen ehun eta berrogeitamarrak GHA-ra jotzen badu, Gizakiarentzat Hurreko Arriskua, pazientea likidatu eta ZDLI-ren presazko zabalkuntza, Zakurren Deusezketa Lege Internazionala.

530. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Legearen kontra zihoaan hori, badakik? Zeren beti ordaindu izan bait diat eta honela tratatzeko arrazoirik ez huen.

531. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 - Badakizu, nik, galdutako jabegaitasunaren (herentziaren) parte batzuez jabetu nahi izan nuen eta legearen kontra azpi-jorran jardun nintzen.

532. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 - Beraz, legez eta eskubidez jardun ziren.

533. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0018 Izan ere, berak ez zituen nabigazioaren legeak ezagutzen.

534. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0024 - Gu soldadu? Ez gara sekulan izan! - Gu erdaldunekin, frantsesekin, hauen komenientziak defenditzera? - Geure lege eta lurrak kendu dizkigutenen alde gu gerrara?.

535. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Horri deitzen zitzaion Belazetako Lege zorrotza.

536. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Nola jakinen duzu bada! Hemen bizi nahi baduzu, hemengo agindu eta lege guztiak errespetatuko dituzula zin egin behar diguzu...

537. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Hemen egongo naizen denboraldian, zuen legeak gordeko ditudala zin egiteko prest nago...

538. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Oihanak * baditu bere lege izkutuak.

539. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 - Herentziaren legeei buruzko liburu bat irakurtzen ari naiz. Askoz interesgarriagoa da.

540. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 - Gizon hau legeen kontra altxatu zen eta legez kanpo jarri behar izan dugu.

541. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 - Zein legez mintzatzen zara? Denak mozturik geratu ziren.

542. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 Ordura arte gobernariek inongo legerik gabe gobernatu zuten.

543. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Baina, zorionez, ba dago gure herrian hark ere men egin beharreko legerik.

544. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Ezagunegi zuen lege hura.

545. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Eraman itzazue elkarren artean zuen zamak, eta horrela beteko duzue Kristoren legea.

546. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0143 Sudurra dut nirea
legea denez luzea
ta errea.

547. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0027 Izan ere,
ez naiz ez jaun ez jabe,
ezta maizter ere.
Ez dut behar errege,
berdintasuna nahi nuke lege
.

548. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0079 Mintza bitez
erretorikaren legez
baldin badezakete.

549. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00046 - Hauek ez dabiltza gure apaizaren legean.

550. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 - Jainkoa! Jainkoa! Sakya Muni bera da - zioen lamak, negarrez ia; eta ahots apalez otoi budista zoragarria errezitatzen hasi zen: Bidea, Legea, aparta den Harentzat Mayak bere bularrean estutu zuenarentzat, Anandaren Jauna, Bodhisat.

551. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 Eta hemen da! Eta hemen da halaber Goreneko Legea.

552. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 6) Garai hartan ere, Erromatik etorritako gudari berdinek iberoak menderatu zituzten eta beren lege, arrano eta latin mintzaira inposatu zizkieten.

553. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 7) Bada iberoek, gaindituak, menperatuak eta hontaratuak, beren lege, ahuntz eta iberiko hizkuntza lagatu zituzten, lege, arrano eta latin mintzaira onesturik.

554. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 9) Bainan, aldi berean, Erromatik etorritako gudari horiek ezin zituzten Euskaldunak menderatu, ez eta beren lehentasuna onhar araztea ere, eta ezin zizkieten beren lege, arrano eta latin mintzaira inposatu.

555. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0034 Judiziora eramanda, Joxe-Martini bizi guztiko gartzela bota zioten eta Perretzeneako Pellori hamar urtekoa, isiltzaile bezala, zeren hiltzaileak mehatxatua baldin bazegoen ere, salatu eta legeari babesa eska baitziezaiokeen.

556. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0080 - Orduan, legearen izenean ideki nahi ez badute, atea botako dugu.

557. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0076 Harritzekoa bada ere, bestalde, auzunekoen izenak ez dira inoiz Sabinoren legeetara makurtuak izan.

558. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Jakina, karakteristika atzerakoiren batek obratua... Legea, ordea, ezin hobea dun horrelako arrasto guztiak gugandik kentzeko... Kolonbia? ez? Brasil orduan! zaporea halakoxea dun.

559. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Berauen aita aurrera erakar ziezaiotela eskatu zien, behar-beharrezko zituzten gari kopuruen erospena legez baieztua izan zedin.

560. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Apaiz sendiko seme genuen eta bere bizitza guztian, herbestealdikoan, Jainkoaren legea ikasteari emana eta harek agintzen zuen arabera bizitzen ahalegindu zena.

561. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Moise-ren legea zabalduerazi zuen, pasarterik zailenak edo eztabaidatuenak herriak uler zezan eran azalduz.

562. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Moise-ren legeak agintzen zuen eran, zortzigarren egunez erdaindu zuten eta Joan izena ezarri hau da, Jainkoa bere alde du.

563. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Noizko holako legeren bat edozein bizitza mota hiltzen duenarentzat? Noizko bizitza mota guztiak zainduko dituen legea?

564. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Baina ni egun batez iritsi banaiz, zuek zergatik ez...? - Bai baina zu, zu eta gu, gu! - sententziatu zuen gizontxoak, eta, bekokia ilunduz, haserre legean, lanari ekin zion.

565. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Bai... Horixe!, alkateak esan duena... nola zen?, errudunek legearen zama gogorra jasan behar dutela, horixe, zama, gupidarik gabe.

566. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0019 Bestea bost urte beranduago etorri huen, ilegal, legez itxi bait zen inmigrazioa, bestaldera joan eta handik etorri huen; hau beti ibili izan duk batetik bestera, artalde tikiekin, mendirik mendi; artzai arloteak deitzen omen zietek amerikanoek horrela ibiltzen direnei; orain Elko-n bizi duk, erdi-india batekin esposatu huen eta urtean behin bere bertso batzuk bidaltzen zizkiguk, ez dik gizajoak itzultzeko esperantzarik galdu: Jinko-Jaunak emaiten badit neri behar den indarra, duda gabe ikusiren dut nere sort-leku xaharra.

567. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jarridazue hango puxka bat eta saltsa ere, nahiko da, tira gehixeago, zuek ez duzue hemendik nahi?, ez gutxi jango diat gaurkoan, hik gutxi jan bai zera ez diat uste, ez, atzo beste afari bat izan genian eta kristorena sartu, lehertu zorian ibili nauk gauean, amets txarrak izango hituen, ez zeren burua ametsik kozkorrena egiteko ere ez baitzegoen, hamar ordu lo eta logurez jeiki naiz, ez zegok gaizki, zenbat eta gehiago ohean orduan eta ohezaleago legea duk, baina ona ez, zertaz ari zarete?, jateaz.

568. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0119 Don Kosme bolada honetan arrunt kezkatua zebilen, zeren eta berak ere lege horren berri bazuen, noski; Patxi, Kepa, Pello Oilarra eta hauek bezalakoen jokabideek urduritsu jartzen zuten gure Don Kosme.

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Bizitzak bere noiz behinkako atsedenaldietan eskaintzen duen legeari zor zitzaion alaba.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (10) Maitasunak ez dio lagunari gaizkirik egiten; beraz, legearen betea maitasuna da.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Mariarentzat, Moisesen Legearen arauera, garbikundeko egunak bete zirenean, gurasoek Jerusalena eraman zuten Jesus, Jaunari aurkezteko Jaunaren Legean idatzirik bait dago: Lehen-semea Jaunari eskainia izango da, eta opari egiteko Jaunaren Legeak agintzen duen eran: Bi usapal edo bi usakume.

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Gurasoek Jesus eraman zutenean, Legeak agindua Harekin betetzera, hartu zuen Simeonek haurra besoetan eta Jaungoikoa bedeinkatu zuen, esanez: - Orain utz dezakezu, Jauna, morroi hau bakean joaten, Zeuk hitzeman bezala.

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Egizu gure esana: ba daude hemen lau gizon, zin-eskaintza bat bete behar dutenak: har itzazu zeurekin, egizu zeure garbiketa horiekin batean, eta ordaindu zuk horien ile-moztea; horrela jakingo dute guztiek ez dela egia zuretzat esaten dena; baizik-eta zu ere Legea betetzearen alde zaudela.

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Hau da mundu guztiari gure herriaren, gure Legearen eta toki honen aurka erakusten ari den gizona.

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0040 Eta amak jakinerazi zion ezagutzen ez zuena, bere buruari agindutako legea hautsiz.

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Ezkondu egin zen banketxe nagusiko kide nagusia zen Douglasen dirutan okitutako alaba gazteenarekin, azenario koloreko ilajea eta aurpegia pekaz josia zuen Maggierekin, matrimonioaren legearen arauera bere posizioa sendotu eta hobetuz.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Hala ere, mosketearen lege zaratatsuak uler eta onarterazi zizkien bata eta bestea.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Badago idatzita ez dagoen lege bat eta horren kariaz gizona emakumeari jarraitu behar zaio zerbait edo norbaitek bereizten dituen arte.

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Gainera, ez da kasu honetan bakarrik ezagutzen zientziaren praktika, baina gutxi batzuek bakarrik ezagutzen dituzte zientzia horren oinarri diren lege eta arauak.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Eta, azkenik, lurralderik urrutieneko herriak, erreinuko legeak praktikaz obeditzen ditu, eta beren gainetik monarka bat dagoelako, baina beste arrazoirik gabe.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Jakitearen legeak, izan ere, begiratzen zituen Odonek, eta munduan barrena korritzen zuten usadioak hedatzea nahi zuen.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Iraukoiek legearen muinari baino azalari garrantzi handiagoa emateko joera dute.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Zorionez lege aldatzeari hitzaurre bat ipini diote, Gorteetan lehen diktaminaturik zegoela bertako Boletin Oficialean agertzen ez zena eta horrek, letrauak bide zabaletara bultzaeraziz legea interpretatzeko momentuan, aurreko jurisprudentzia apurtzen du, juezak lehen momentutik ohitura txarrak hartzen hasten ez baldin badira bide hestuagoetara abiaturik, zabaletara makurtu gabe.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Uste dut aurreko lanean proposatzen nuen bide zabala ondo sar daitekeela lege berrian, zeren legegileak legea hobeto ulertzeko dioenez gogoan izan behar baita, alderdi batetik, errealitate egiazkoa den gisara, izenak ipintzeko libertateak ez duela izan behar, oinharriz, pertsona berberaren duintasunari zor zaion errespetoaren mugarik baino, eta bestetik gure hizkuntza ere, Penintsulako besteekin batean, zaindu eta bere erabiltzea ugaldu egin behar dela, orainarte Euskal Akademiak helburutzat izan duen bezala.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Legea atera ondoan badakit norbait Pedro izenaren lekuan Haitz ipintzekotan zebilela eta ez dakit azkenean zer egin duen, baina alde batera utzirik hori esan nahi dudana da legearen arauera eskubide osoa duela ene ustez (...).

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Hori hala baldin bada arrazoi handiagoz joan behar da bide zabaletik, edozein modutan ere ez legeak markatu duena baino hestuagotik.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Hemendik diotsat ea diminutiboen kontu hori non dion legeak eta diminutiboa zer den beretzat hori balio, zeren euskal munduan apurtxo bat bakarrik sarturik dagoen batek ezin esan baitezake Arantza formak balio adierazkorrik duenik edo berak nahi duen bezala diminutibo baliorik, hori izateko euskaldun askoren artean Arantxa behar baitu gutxienez.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Badira 30 urte Evans-Pritchardek gaur eguneko antropologiaren joera nagusia markatu zuela zera esan zuenean: antropologiak ez ditu sistema naturalak aztertzen, baizik eta sistema sinbolikoak; ez berezko legeak, baizik eta diseinu eta modelo kulturalen barne-konsistentzia; ez ditu esplikazio zientifikoak bilatzen, baizik eta deskribapen eta interpretazioak.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Zuria da eta zuriak ondo gorde eta defendatzeko sistema hautsi nahi du, apartamenduaren kontra dago, eta gainera andre bietnamdar batekin ezkondu zen, arrazen arteko ez ezkontzeko legeari kasu gutxi eginik.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Absurdoa, aipatutako lege hori.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Apartamendua sasikoen legea dela dio Breyten Breytenbachek.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Eta bere esiliotik ari da lege arrazisten kontra, lege diskriminatzaileen kontra.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Behar da erran auzitegiek zenbait aldiz urte bat, bi, hiru eta hamar ere egoiten direla preso altxatuen auzia espanol legearen arabera xuritu aintzin!.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 . Eta egilea harritzen zuena: berak ziotenez, katoliko ta kristauak... izaki gorrotoa lege hartuaz odolez ase ezinik zabiltzanak.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0030 Fisikarien eritzi komun bat zera izan da: gorputzen higidurak gidatzen dituzten legeak, bata bestearekiko abiadura konstante batez higitzen ari diren bi behatzailerentzat berdinak izan beharko direla.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0033 Teoria hau bi printzipio hauetan oinarritzen da: 1- Erreferentzi sistema batean edo berarekiko translazio-higidura uniforme batez mugitzen ari den beste edozein sistema batean sistema fisikoen egoera-aldaketak gidatzen dituzten legeak berdinak dira.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Bainan lege horri ba dario beste-ondoriorik ere, horren arabera edozein gaizko atomo-gramo bat (aluminiozko 27, burdiñazko 56 eta urrezko 197 gramo, adibidez) grado bat berotzeko beti 5,9 kaloria beharko liratekela erakusten bait-du.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Hortik azaldu zen lehenik, hain xuxen, lege horren orokortasunik eza, zenbait gaietan ez bait-da zehatz betetzen; diamantezko atomo-gramo batek, esaterako 5,9 kaloria hoien herenik ere ez du behar grado bat berotzeko.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Bera baino lehenagoko bertsogileen (vulgares versificatores deitzen dituenen) bertsoak paratzeko tankera ez zuen gogoko eta bere garaiko erdal hizkuntzen frantses, italiano eta gaztelaniaren eta areago, bere garaiko baino aurreragoko erdi aroko latin hizkuntzaren metrikaren legeak eta arauak ezarri nahi izan zizkion euskal bertsogintzari ere.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Zein lege eta zein arau hartu, hortaz, hizkuntza horietatik?.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 d. Hasieran ikusi dugunez, Oihenartek elisioa eta sineresia beti bete behar direla irakasten du; ez du, ordea, beste legerik ezarri, rimaz kanpo, eta horrenbestez beste puntu guztietan aukera ematen dio poetari eta bere buruari.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Gerrostean eman ziren legeek, 1.945ekoa, 1.964koa, 1.965ekoa, 1.967koak, haurren eskolarizapena zuten ardatz.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Geroago, 1.970gn urtean etorri zen Heziketaren Lege Orokorra alderdi gehiagoz jabetu zen, baina funtsean piramide baten itxurako egitura batetan moldatu zuten irakaskintza.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0016 Beste arrazoi batzuren artean, politika ekonomikoa beharrezkoa da, Say-ren eta Ricardoren legea faltsua delako.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0081 2. Generalizazio unibertsalaren legea

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0081 3. Generalizazio existentzialaren legea

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0041 Estatu-errentak bi mistifikazio lantzen ditu: A / Errenta diferentziala, egun duen mekanismoan, balore bereizgarri baten lege bezala azaltzen zaigu (Okzidenteko gizaoldetan burokraziako, poliziko eta antzeko lanak handitzen doaz).

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 Latxagak irudiarazten duen legean, ez dut uste gaztelaniak euskarari hartu dion, baina bien iturria latinezko maxilla delarik, beharbada Berzeok dakarran erromantze itxura euskal kutsukoa da.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Ez da, gainera, ahaztu behar seme - semiaren aldaketa eragiten duen lege fonetikoa dela jakin - jakiñaren eragiten duena.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0019 Euskararen lege fonetiko historikoak gorde behar dira, baina maileguzko hitzek erdaretan duten itxurari leialtasuna zor zaio, begiz ere sartzen bait dira hitzak.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0019 Bi lege horiei ahalik eta zehatzen erantzutea da Euskaltzaindiaren eginbidea.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Zearo egiztatua, teknika ta zientziazko legeen aldetik.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Halarik ere, hiru pundutan ager-arazten ahal dira egungo laborarien grinak: Lehenik lurra Gobernutik zerbait laguntzaren ukaiteko, legeak imposatzen du honenbeste hektarea lur (18 mendian, 26 bestela). Erran nahi baita, ez dela nahi duenak laborari izaiten ahal.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Lege berriaren kontra zoana, diruz joa zen edo berdin hamar urterentzat bere herritar eskubideez desjabetua.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Lege berri hori, ongi baino hobeki aplikarazi beharrez, Guizot-ek abiarazi zuen inkesta haundi bat, lehen mailako eskolaren berri osoki eta barnetik jakin beharrez bostehun bat inspektur bidali zituen herriz-herri.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Gorabehera frango izan zuen lehen mailako eskola haren hedatzeak eta legea alde zuenaz gain, elizak (kongreganistek) indar berezi bat egin zuen iraultza denboran galdu zituen eskolen berriz zutik emaiteko.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 1802-ko maiatzaren leheneko legeak, herritako eskolak, herriko etxen gain uzten ditu.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 GUIZOT-EN LEGEA ETA 1833-KO INKESTA

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Ideia horien haritik moldatu zuen 1833-ko ekainaren 28-ko legea.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Lege berri honek, iraultza denborako hats bero hura eskas zuen, baina inperioko eta bigarren errege aroko idaztien epel hura ere falta zuen.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Legearen bi alde berezienak hauek zitezken: bata, jakintzako gaien irakastea eta bestea frantses mintzaira, historia eta lurgrafiaren irakastea.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bestalde, lege harek erabaki zuen, irakasle guztiak Estatuak izendatuko zituela, parte bederen diruz ordainduko eta apezpikuaren ordez gobernuko inspekturrek kontrolatuko.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Orduan eskualde zanpatu horik berei dagokien harremanean betidanik pairatzeak beroien izaera zanpatzailea izadiaren lege onuragarri bat balitza bezala onartzera eramango dute.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Izan ere gizartearen legeak, naturaren legetzat hartzen ziren.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Legeak aldez aurretik ikusitako organo parte-hartzaileen rola

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 1847-ko azilaren 3-an emazteak, bere ontasun propiak salbatu nahiz, ardiesten du legez berexirik izan diten bi esposen ukantzak.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Paulo doneak gogor artzen ditu Legea betetzen ez duten judutarrak: Legeaz arrotu egiten zera, eta, legea autsirik Jainkoari izen ona kentzen diozu!.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Hermeneutika zer dan badakigu gutxi-gora-bera: ezagutzaren teoria da; adieraztearen eta ulertzearen legeak ezarri nai lituzke.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 3. Gainera, komunikabideetako hizkerak baditu bere legeak eta berezitasunak.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Zein euskalkitan idatziren ditu bere arau eta legeak?.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 Erakunde Publikoak, publiko eta doakoak izateko aukera zor liokete Ikastolari, EZELO eta antzeko legeak irenstera behartu gabe, baina badirudi garai hori ez dela oraindik iritsi.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 - Gaur gaurkoz Eusko Legebiltzarrak ez du konpetentziarik eta indar politikorik Euskal Eskola Publikoa sortzeko beharrezko liratekeen legeak arautzeko.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Itzultzailearen lege nagusia leialtasuna dela esan ohi da, eta hala behar du izan.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Eskuarteko gaiak Administrazio eta Lege-arloko Itzultzaile Eskola sortu, antolatu eta arautzeaz legeak eskatzen duen aholkularia izendatzeko eskaria jaso da, eta J. L. Lizundia izendatu da.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Han bertan idea desberdinetako gizonak, neurri handi batean elkarri amore emanez gizartea berpizteko lege berriak sortzen, Habeas corpus oinarri.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0270 Beroaren azterketa experimental honen ondorioz, Termodinamikaren legeak eta printzipioak postulatuko ziren XIX. mendearen erdian.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0272 Metodo experimentalen aurrerakuntzarekin, Kimikaren lege ponderal eta bolumetrikoan definizioak etorri ziren: J. L. Proust, J. B. Richter, eta J. Dalton-enak.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0108 Baina, biolentzia errepresiboa estrukturalak sostengatzen badu (instituzioek polizia), biolentzia estrukturalari azkenean eusten diona, legitimazioa eta emanez, biolentzia historikoa da; alegia, oraintxe bertan instituzioen egiazko aldakuntza batetan sinestea oso gaitz bihurtzen digun biolentzia historikoa, politika nazional batetan linea bilakatua, traiektoria eta lege: eta konzientzietan, tradizioetan, hots, politika bizitzan, oinarrizko instituzio sekreto bihurtu den biolentzia historikoaren kontra jaiki zen Sabin, biolentzia estruktural eta errepresibo berezirik berak pertsonalki jasan izan aurretik, Euskaldunen aberria Euskadi da oihuka.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Alvarez Mendizabaleren legea, 1835.an emana, prozeso baten bukaera besterik ez zen.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Egia erran, arte hortan ahul agertu ziren euskal deputatuak, guztiz 1789-ko Abuztuaren laueko gau famatu hartan, lege pribatu edo privilèges guztien kentzea erabaki zenean.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Alde batetik, burges legearen aitzinean alderdi bat deklaratua egoteak ez du inongo mirakuilurik egin arazten, eta bestetik deklaratu gabeko talde bat ongi organizatua egon daiteke... dena den, ipar hontan, anarkiko sobera ikusten dugu, alderdi baten diziplinapean lan egin nahi ez dutenik, eta batzuen eta besteengatik, egin daiteken lan baliotsurik ez dela egiten...

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Marxentzat, naturaren (edo, bederen, gizarte-bilakabidearen) lege objektibo bat zen dialektika; harentzat oso ulergarri zatekeen azkartzen ari zen autoritatea askatasun bihurtuko zela, baina paradoxa hegeliano honek asaldatu egiten zuen Bakunin; honek autoritateak autoritate gehiago baizik ez zuela ekarriko pentsatzen zuelako sinpleki.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Joan Alvarez Mendizabalen legeak komentua ustu zuen 1838 urtean.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Lege hau 1908-ko Hazaroaren 25-ean eman zen.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Euskal itzultzailearentzat neurri batetan lasaigarri eta eskergarri dira hizkuntzalariaren hitz hauek, bai eta B.L. Whorf-ek standard average European deiturikoaren ildotik jo beharko lukeela gure prosak nolabait iradokitzea ere, hitz ordenaz eta aurkitu diren legeak ez direla idazlea estekatzeko gateak, honen kemenak gehi ditzaketen lanabesak baizik, gogoraziz.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bigarren puntuari buruz zera esango nuke:1983.eko abenduaren 12tik, HABEren legea argitaratu zenetik, 1984.eko urria bitartean lege honen garapenari ekin zitzaion, eta 1984/85 legea bere osotasunean aplikatu zen lehen aldiz.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Lege honen aplikatzeak, ondoren aipatuko ditudan zenbait egoera eta egitura hobetu eta finkatzea ekarri du, zalantzarik gabe.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 * Lege zorrotzak eta eskola idorrak amesten ditu hemen gure gizonak: Espartako * komunismoaren ereduak dituela gogoan nabari da.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 7. Gatozen bigarren puntura eta azter dezagun gure poetaren hizkera nolakoa den, herriarenetik haren herriarenetik, noski, lehenik, baina baita edozein euskal herrirenetik ere aldendua eta urrundua ala herriarena berbera; bestela esan, landua eta ikasia ala arrunta eta egunorokoa; herriaren hizkeraz den bezala baliatzen denarena ala herriak ez bezalako lege eta arauak betetzen dituenarena.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Hizkuntza guztiek dituzte beren legeak.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Lege batzuk hizkuntza guztiek betetzen dituzte.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Lege horiek, Goenaga irakasleari jarraituz, betiko legeak dei genitzake.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Betiko lege horiek alde batera utzita, hizkuntza ezberdinek lege ezberdinak izaten dituzte.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Gramatika-arauek edo erregelek hizkuntza baten legeak adierazten dituzte markakera edo notazio orokor eta egoki batean.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Lehen aipatu dugun legea orain honela idatz liteke: *...d # eta *...g #.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Esan behar da, baita, kapital-inbertsio hori ez dela ordaindua interes batekin legeak baimentzen duenaz aparte zergetatik kentzeko.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Frantziako legeek ez dituzten onartzen elkarte horiek, erakunde finantzarioak ez direlako (bankuak bezala), eta ezta lantegien laguntzaile bakarrik bezala ere.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Familia, Gizartearen osagarri garrantzizkoena denez, eginkizun hortaz ardura daiteke, areago oraindik: gurasoek horretarako duten eskubide-lehenengotasuna irmoki baieztatu behar da, honetan ere Izadiaren legeari men emanaz (Ikus Kristau Heziketarako Kontzilioaren Dekretuan, 3. zenb.); ondorengo baieztapen hauetan finkatuko nuke esandakoa.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 Arrazoimena beti arrazoimenaren berdina dela eta legeek ere leku guztietan berdinak eta gizaki guztiek anaiak izan behar dutela, postulatuko da: XVIII. mendean topiko bilakatu da Europar errepublikaz mintzatzea (un Etat composé de plusieurs provinces bait da Europa Montesquieu-rentzat), betiereko bakeaz tratatu mordoa publikatuko da orobat (Abbé de saint-Pierre, Rousseau, Kant), Estatu-nobela utopikoak modan jarriko dira.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 Kosmos guztia mekanismo konplexu baina perfektutzat joz eta gizakia bera, azken finean, makina baten gisako hartuz, ordena kosmikoaren legeak ikertzen ahalegindu da, gizakiarenak eta gizartearenak ere esplikazio mekanikoa daukatelakoan eta, erreforma sozial eta politiko-ekonomiko razionalen bidez, gizarte zoriontsua eta betiereko bakea lor daitezkeelakoan.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Azkenerako, bada, errealitate guztia lege zientifikoek espresatzen dituzten lotura kausal-mekanikoak baino ezer gehiago ba ote den, sortuko bait da problema edo, behintzat, errealitateak berez gehiago izatea baleuka ere, guk hartaz ezagut eta baiezta genezakeenak horixe besterik atzeman ote lezakeen (ahalmenen eta ezagutzeko aktuaren naturaren arazoak).

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Hein berean, errealitatea bera ez da esentzien erreinurik, esperientziak atzematen eta lege zientifikoek espresatzen dituzten fenomeno hutsena baino.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Nekez betearaziko du, beraz, Estatutua, legea zertaz doan ez dakienean.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Bakoitzak bere legeak ditu, bere bidezidor eta gailurrak, neke eta atseginak.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Aldaketa perspektiba hauen aurrean, Hezibide Elkarteak, eskualdeko hamar Ikastegirekin harremanetan, urtean zehar Estatu berriak eta Barne Erregimenerako Arautegia landu du, zeinek izango bait du indarra kooperatiben Lege Nagusiaren aplikapenerako Arautegia onartzen denean.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0019 Era honetan ziklo berri bat bukatua izango dugu eta espeziea iraunarazi ahal izango da Jainkoaren legeak jarraituz.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0005 44. Harresien alde bezala behar du herriak legearen alde oldartu.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0005 Legearen alde, harresien alde bezala behar du herriak oldartu.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 114. Burubidez mintzatzen direnek guztiekikoan tink egon behar dute, herria legean bezala, eta askoz areago.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Baina 1919an zortzi orduko egun-lana legez eskuratu zuten, eta hortik gora lan egiten zuenari harrika ere egin omen zitzaion, orduko sozialista kontzientziatuengan ez bait zen nonbait onartzen gizonaren lan-neurria zortzi ordutatik gora izan zitekeenik eta, noski, langilearen eskubideen artean zortzi ordu bururen lan-aldiari zegokion alokairu justua eskatzen zuten.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Nafarroan, esate baterako, legez erabakia zen noraino erabil zezakeen, eta nondik aurrera ez.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0020 Legeak erraztasunik ematen du konponketetarako; lehen negoziazioek akordiorik lortzen ez badute, langileek ez dadukate huelgara jotzerik aste bete aurrez jakinarazi gabe.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Burjesen arteko barne-eztabaidez baliatzen da haiei langile klasearen interes batzu legez onhar erazteko: adibidez, Ingalaterrako hamar orduen bill delako legea.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Halako batetan, Legean oso jakintsua zen gizon batek galdera bera egin zion Jesusi.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Irakurri Lk 10,25-37. Aldi hartan, etorri zen legegizon bat, eta azpikeriaz esan zion Jesusi: - Maisu, zer egin behar dut nik, betiko bizia iristeko? Eta Hark esan zion: - Zer dago Legean idatzirik? Zer irakurtzen duzu han? Eta legegizonak: - Maita ezazu Jauna, zeure Jaungoikoa, bihotz-bihotzez, gogo-gogoz, zeure indar guztiz, eta zeure adimen osoz; eta zure lagunurkoa, zeure burua bezala.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 HERRI BATZARREKO GANBARAk egiten ditu legeak.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0063 Euskal Herriari dagokionez ez dira gauzak euskaldun gehienek nahi duten neurrian zuzentzen Fernando erregearen gidaritzapean; nahiz merkatalgintzan, nahiz politikan Euskal Herriko irtenbide bereziak itxiarazi egingo dituzte pixkana-pixkanaka; hala, 1824. urteko inportazioen aurkako legea eta 1829 eta 33.etako Nafarroako Fueroei dagozkien Legeak.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0052 Solidoak zirenean, Dulong eta Petit-en legea aplikatuz, edo eta erreakzioak ikusiz (lege ponderalak eta estekiometrikoak, halegia), nahiko ongi kalkula genezakeen pisu molekular edo atomiko bat.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0089 ARIKETAK Bete hutsuneak -... bere burua zuritu zuen /- Herri hartan... bere etxean bizi zen /-... berea Jainkoaren legea omen da /- Hobe da... bere bidetik ibiltzea /-... berak bere buruari eska diezaiola.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0104 Lehenengo biak somatu besterik ez zutena, honek, lehenbiziko aldiz, atzeman ahal izan du, bere lege, geografia eta denbora-ritmu berezi eta guzti.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Demokrazi hauetan, sindikatoen arteko har-emanak nahi dituzten legeak, erabat, beste inork zerikusirik ez daukala, bere eskuetan bakarrik daude.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0018 Erlijio kritika mota honek ez zuen erlijiotasun, kristautasun, eliz erakunde, kulto bizitza, eliz ohitura eta legeen artean ezer bereizten ibili beharrik.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Denen artean Konfederakuntza Helvetikoa osatzen dute, eta honen barruan hogeita bost errepublika ttiki aurkitzen dira, zein bere lege eta gobernuekin.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Gobernu militarraren alde hau esango genuke, alegia, lege agraria bat eman dela, (1969) aski aurrerakoia, eta honezaz gainera, lege hori praktikan jarria dela.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Lege agraria hori atzerritar enpresak nazionalizatzerekin osatua izan da.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Hori nahiko ez bazen ere berriki legeak agintzen duenez, untzi berri bat eraiki aurretik beste bat desegitera behartzen du.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0074 Kultura bakoitzaren ondarea arteak osatzen du hein batetan, lege bati atxikirik aurkitzen delarik: (...).

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0029 Jakin behar da, gainera, erreboluzio handiak euskaldun frantsesen fuero eta lege berezi guztiak ezabatu zituela.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Lege hau dela bide, gisa da haurrak bere keinuak eta bere garrasiak, inguramenduko keinuen eta garrasien arabera moldatu nahi izatea.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Lege hau dela bide, hizki guztiak baino lehenago lumeroak agertu ohi dira, ia osoki marra zuzenez eta borobilez osaturik daudelako: 1,4,8,0,7.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0065 Esan dezagun ere, hau, beraz, nahiko zabaldua zegoela 4 edo 5 katurengatik ez bait da ematen lege bat.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0063 Adib. legearen arabera, garbiketan erabiltzen diren detergenteak biodegradagarriak izan behar dute.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0142 Gaurkotz ez da aski hori; Estruktura zapalgarriak, gurasoak eta legea kentzen ez diren bitartean Jainkoa aitortu behar.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Berauen legeak ezagutu, aldatu, berriak sortu....

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Baina legeen bidez egiten den errazionalkuntzak gizarteko botereen parte bat besterik ez du hartzen; hortik kanpo gelditzen da botere-munduaren parterik handiena.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Politikaren aldetik, erromatar agintariekin konpondu-zaleak ziren; gizarte-mailan, aberatsek eta aristokratek osotzen zuten gehienbat sekta; erlijio-alorrean, kontserbakorrak ziren, Moiseren * legeari bere horretan zorrozki atxekirik, eta * farisearren adierazpenak baztertuz.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Fernando de Amárica Gasteizen bizi da eta legeak, Derecho, Valladoliden estudiatzen du, oso nota onakin gainera, 21 urte dituelarik karrera bukatu eta itzultzen da.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0207 Bai eta, arau legea dugu; antxinetan, legeak jainkoaren izenean izan ohi ziren; gaur ere badugu izatasun horren aztarna gotorrik.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0030 Ingalaterran iraultzaurreko eta iraultzatzeko instituzioen iraupen etengabeák batetik, eta bestetik lurdun haundien eta kapitalisten artean akordatutako konpromezuák, aurretiko lege judizialen iraupenean zuten haien adierazpena, bai eta feudalismoaren forma legalen kontserbatze errespetoz beteriko hartan ere.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0109 B. Merkantziagintzá presiditzen duten legeek gero eta efikazia handiago eta inportantzia nabariago bat dute.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0169 Hemen, Naturaren arloan bezala, kateamendu asmatu eta artifizioso horik akabatu beharra zegoen, honetarako errealak eta egiazkoak aurkituaz; azken batean, giza sozietatearen historian domeinatzailetzat gainjartzen diren mugimenduaren lege nagusiak aurkitzea besterik ez zèn misioa, berau.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Baina, azkenean Udalak, bere auteketarako, funtzionamendu, gorajotze, ordezkaritza eta botereentzako Estatutik etortzen ziren legeak betetzen zituen....

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0106 Hauzitegiek gogorki jardun zuten lege berria gogoz har eta bete erazteko.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Hurietan kausitzen dira nagusien joera komunalak, baita ere lege eta eskubide programaketak.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Umeki edo fetoak amaren sabelean sortuz gero egiten duen desarroiloa ez da bere kontura eta lege determinatu batzuen arabera desarroilatzen den organismo batena, baizik inguruarekin elkarrekintza konplikatuen sare batetan gertatzen dena.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0188 2. Mendel-ek egindako lanak ezagutu, zeintzuren baitan finkatu bait ziren herentziaren legeak.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Honela jokatuz azaldu zituen Levi Strauss-ek hastapenetan, ezkontza eta ahaidetasunezko legeen aniztasun harrigarria; eta, funtsean familia-moldaketa ugari horiek oso mota gutxitara bil daitezkeela frogatu.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 Elizari ez zaio atsegin Estaduak beretzat gorde duen Unibertsidade-monopolioa; hor ere Estaduaren lehiakide izan nahi du: elizgizonek printzipioen izenean eskatzen dute askatasuna; laikozaleek, berriz Elizaren eskutan jaioko litzakeen askatasun-monopolioaren kontra ekiten dute (143) Lege hau 1875-eko Legeaz ari da Challemel-Lacour filosofaria egiaz eta benetan Eliza katolikoaren probetxurako emana da....

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 1875-uztaila-12an afrogatzen da Legea: (...).

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Zenbait tokitan (eta Euskal Herrian), herri xumea suminduta asaldatzen zaie imitorioak, egitera datozen harmagizonei, bi aldeek (Elizak eta Estaduak) egiten dituzte eginahalak Legearen aplikapena gogorragotu ez dadin.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Vehementer-ek teorikoki katolikoen pentsamendua argitu duen gisara, Aita Sainduaren beste dokumendu batek erabakiko du Frantziako Elizaren jokabide praktikoa: 1906-ko abuztuaren 10-ean Pio X-ak Gravissimo Enziklikan legearekiko edozein konponketa baztertu egiten du.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0173 Aitzina jotzea zen eta da lege, aurrera egitea beti eta beti.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Egileak berak lege horren erreferentzia ere egiten digu.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Edonork ikus dezakeanez, lege hori ez zen hemengo hertsitasunetik sortua; baina horren arabera aurkituko ditugu garai hartako elizgizonen lanak eta pekaturik gabe bizitzeko nola ibili behar zenaren exenpluak ordena berekoak ziren.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Bere lanik ezagunena, Legeen espiritua deritzan liburua.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Batek legeak sor erazten ditu, legegilea dugu.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Bestea, berriz, lege horiek haintzat hartuak eta beteak izan daitezen arduratzen da.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Horregatik lurrak dituenak landu ditzala dio, horretara behartu lezaken legeren bat lenbaitlehen argitaratzea eskatzen.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0093 Dialektiku-materialismoak izadi, gizarte ta giza-pentsamentuak dituzten mobimentuaren lege orokarrak azaltzen ditu ().

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Legeak, gudaroste ta ertzainak gogor erasotzen zien eraikitako antolabidea (status quo) iraultzen saiatzen zireneri.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0017 Arameo orijinala Jesusen zenbait esalditan gorde da: talita kumi; ez pentsa legea askatzera... betetzera baizik; Elí, Elí, lemá sabaktani, eta abba, bar, kepha....

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Baina garai hartan Jesusen jokabide hura legeari eta judutarren erlijio ohikuneei egiten zitzaien erabateko erasoaldia zen.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Jesusek kontuan hartzen du herriko ohiturabidea, eta legeak dioena entzuten du; baina eguneroko eta bakoitzaren bizitzan Jainkoaren borondatea zertan dagoen askatasun osoz bilatzera ausartzen da.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Legeak esaten eta eskatzen duena gaindituz, gizakia bere osotasun guztian bilatzen duen Jainkoaren eskabideari begiratzen dio Jesusek.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Jesusek ez du bere burua lege baten aurrean jartzen, Aita baten aurrean baizik.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Jesusen helburua ez da harrian edota oholean idatzitako lege baten eskakizunak betetzea, baizik eta gizaki guztien askatasuna maite eta nahi duen Jainkoaren esaneko izatea zintzotasun guztiz.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Gizon naturalezko gizarteok, nazio barbaroak, ez dituzte legeek elkar lotzen, baina moeurs eta caractère.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Nazio barbaruok dira gizarte batzuk, ohitura, mintzaira, karaktere, berdinak dauzkatenak, eta elkartasunean bizitzeko beste legerik eta elkargarririk behar ez dutenak, elkartasun guztiz naturalean bizi direnez gero.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Beraz, lege eta arauezko gizarte politikoaren aurretik, ohitura eta karakterezko elkartasun edo gizarte naturala dago: .

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Beste hitzetan esateko, Estatuko legeek hala agintzen dutelako: berez, legeak hiritarrek erabaki eta errespetatu behar dituzten arauak dira; Estadua lurralde bederan bizi eta denentzako egoki diren aktibitateak batera eratzen dituzten pertsona multzoa da.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Zeintzu diren organo hauek eta ze ahalmena duen herrialde bakoitzeko Kostituzioak erabakitzen du; nazio bakoitzean oinarrizko legeak dira eta beste guztiak haiei egokitu behar zaizkie.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Estatu botereak hiru dira: 1) legeak egitea, hau da, botere legislatiboa Parlamentuaren esku dagoena; 2) legeak efektiboak dituena, Gobernuak dagi; 3) legeak beteerazi, edo botere judiziala, Epai Mahai Nagusiak duena.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Zenbait herrialdetan bada Garantia Kostituzionalen Tribunal bat, zeinek erabakitzen du Parlamentuan onartutako lege bat Kostituzioarekin bat dagoen erabakitzen duena.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Pertsonen batzarrea bat da, eta hartan onartzen dira Estatuko legeak.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Zenbait estadutan erakunde bereziak arduratzen dira legeak egiteko.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0085 Basoak ez ziren edonola hustiratzen, zuhaitzak iraunarazteko lege bereziak baitziren.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0059 Ikasleak badaki, mundu fisikoa lege zehatzez eta derrigorrezkoz ari dela.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 Gobernamenduko mutil batek hori egitea, ezin onetsia zen ordu haietan, eskandalo gorria: 1905ean bozkatua izan zen eliza eta estadua berexten zituen legea, apez eta serora etxe, eliza eta denak bereizten zituela estaduak.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Foru-legea, lege orokorra bezain korapilotsu eta dudazko.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Batetik, arrazoiari dagokion legea da.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Lege horri naturala deitzen dio.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Bestetik errebelazioaren bitartez erakusten zaigun legea dago.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Lege hau Jainkoarena da.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Gizon guziek, beraz, lege natural berdina dute, lege hau arrazoitik ateratzen delako.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Bainan giza-lege hau ez da lege berri ta diferente bat, lege orokarraren egokiazio bat baizik.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Gizona gainontzeko izandunetatik arrazoiaren bitartez bereizten denez, arrazoiak egokituko du lege orokar hori gizonaren beharretara.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0121 Dibersitatearekin erlatibismoa maite du, legeak errealitate diferenteekin erlazionatzea gustatzen zaio: ohiturekin, gobernamoduekin, erlijioarekin, komerzioarekin etab.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0121 Legeetan zerikusia izan dezaketen gauza guziak aztertu nahi ditu.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0121 Legeen erlazioak estudiatzen baldin baditu ere gauza bakoitzak bere izaera ba duela uste du.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0121 Legeek, bere esangura zabalduenean, gauzen izaeratik deribatzen diren beharrezko erlazioak dira, eta zentzu hontan, izandun guziek dute bere legea.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0121 Erlazio hauek beharrezkoak dira bainan ez dira nahikoak; legeek bere legeak dituzte, bainan hauek konplikatuak dira ta ez dira nahikoak Herri baten egoera esplikatzeko.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0012 Ain zuzen Gogorkeriaren eta Kartzelaen gaiean Euskalerrian ba ditugu guk bi bultza-gaillu, gauza auek gogorazten dizkigutenak: a) bata, Bizkai`ko Lege Zaarra, bere Lenengo Titulo`ko 12`gn. Legean; ala bait dio garbi-garbi: eta b) bestea, beti gogoan dauzkagun Ebanjelioak diotena San Mateo`ren 25`gn. Kapituloan: Kartzelatua nengon, eta etziñaten bisitara etorri.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0012 Izan ere, Inglaterra`ko Legedietan Habeas corpusen Instituzio famatua azaldu baño gizaldi ta erdi leenago an zegon Bizkai`ko Lege Zaarrean (1526) ezkutaturik, Habeas corpusaren mami guztia bere baitan duan Legea ().

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0047 Zigor-Legediak 92 eta 97 zatietan arautzen duan baldintzazko kondena, 1908`ko Martxoaren 27`ko Legearen bidez sartu zan Españiko legedian Frantzi-Beljikar arauketatik aria artuta.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Beste era batean esan da, aurka daudenen elkartea gobernua baño onartuagoa izatea lortzen badu, atea irekia euki bear du bere ordez jartzeko, eta konstituzioaren legeak aldatzeko.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Klaseak ez dira erresuma bezala nahi ta nahi ezkoak, ez dute legeek behartzen gizona klase batetakoa edo beste batetakoa izatera.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 HORI DELA-TA, EZ OTE DUGU KONTURIK IZAN BEHARKO HAIN ZUZEN ERE SINTESI, IDEIA ZABAL ETA LEGEETARAINO JASO BEHAR GAITUN ABSTRAZIOAREKIKO KAMUTS ETA URGUN GELDI BILDURREZ?.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0123 Esan al daiteke orduan, lege hau, ekuazio generalaren kasu berezi bat baizik ez dela?.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Aldioro berdin, eta aldioro berri: hau da literatur mota hauen berezko legea.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 2. BAPATEKO IHARDUNAREN TEKNIKA Artelari batek, bere arte-lana bapatean egin behar duenean eta mugimenduzko arteez ari gaituzu batez ere lege jakinak izan ohi ditu langintza artistikoa osa dezan.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Gero, pastoralek gordetzen dituzte, baita ere, zenbait ezaugarri, gure teatro hau greziarrenarekin kideko bihurtzen dutenak: aire zabalean emana, musikaren laguntzarekin, leloen bidez textuak aurkeztuz, imintzioak usariozko legeetara bilduz.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 Baina, horiez aparte, ikusten dugu, baita ere, zeinen interesgarria litzatekeen atsotitzen sistematzea, euskal estilistikaren legeak eta erak azalduz, idazlerik onenek intuizioz eta sormenez zabaldu diguten bidetik.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 Eta agian, gure herriko eta albo-herrietako atsotitzek molde berekoak izanik, hangoak hemengoekin konparatuz aurki ditzakegu itzulpen-lan baliotsu baten legerik nagusienak.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 Lurgintza legearen aurrean nor izatera iritxi baino lehen baserritarrei laguntzeko asmoz irekitako bulego bat zen eta ordurako, zenbait baserritako kontuak eramaten zituen.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Hau da beraz, laburki 1839 ko Azaroaren 16 an emaniko agindua, Urriko legea aplikatuaz, justizigintza eta legegintzaren ahalmena suntsitzen zituelarik, nola Nafarroan, hala Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta aski autonomia uzten zuelarik administrazio edo barneko gobernamenduan.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Honela taxutu zuten mementoko arauketa, lege horrek berak bait zuen seinalatzen Batzar Nagusiek beren ordezko edo mandatariak izendatzea Madrilgo gobernuarekin tratatzeko 1839ko Urriaren 25eko legeak ziona Foruen aplikatze edo aldakuntzei buruz.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Lapurdi, Landetako seneskaliara bildu behar bazuen ere ondo eta legez, Luis XVIengandik hartu zuen Biltzarra Ustaritzen biltzeko baimena.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0111 Hitz batetan, oilarrak sorgin-buru egiterakoan, etxeko lege eta oreka lurjota edo arriskuan baleude bezala ikusten dira.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0227 Tratua ez da merkatuko eskaintza-eskari lege itsuek neurtzen duten sal-erosketa bat, baizik diskutsio bat eta elkarren arteko interesen tira-bira sentikor bat.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0292 Linguistikaren sail edo adar batzuk bultzatzen dute batera alderdi horretara: 1.Linguistikaren alorrean Estatistikak eragin dituen ikerketak daude batetik: hitzen edo fonemen maiztasunak (Zipf-en legeak bereziki), idatz-moldeen zenbatasunezko azterketak, eta abar.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0034 Elkarrakzioak gehitu, gutxitu ala berdinak izango dira? Zergatik CO2-gasa baldintza bietan berdin konportatzen da; lege berdinak jarraitzen ditu? a.- Zergatik CO2-gasak presio bat egiten du? Azal ezazu hau baldintza bietan.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0131 Horretarako, disoluzioaren eta disolbatzailearen bapore-presioak ezagutuz eta suposatuz disoluzioa disoluzio ideal bezala konportatzen dela, Raoult-en legea beteko da: non P eta disoluzioaren eta disolbatzaile puruaren bapore-presioak izanik hurrunez hurren, eta disolbatzailearen frakzio molarra.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Honekin ez dugu esan nahi lege sozialen fruitua dela fedea: hori ez; Jainkoak sortarazten du libreki fedea gizonari bortxa egin gabe, alegia.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Gizon humil hau Salbamenduaren egunsentian agertzen den hau, Jahveren behartsu hau da, legearen arabera, Jesus Israel herriarekin kateatzen duen kate-maila: patriarketan azkena.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Honela dio kontzilioak: Gainera, bidezko dirudi, kontzientziako arrazoinez harmarik hartu nahi ez dutenei legeak bide bat eman diezaien, beste tankera batetan herria laguntzeko prest baldin badaude behintzat: (Eliza egungo munduan, 79. zenb.).

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Automobil haien aurretik bandera gorridun gizon bat joatea agintzen zuen legeak.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Ameriketan, legez debekatua zegoen urrea edukitzea 1933tik 1975 arte.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Franklin Roosevelt presidentearen hastapenean onartu zen legea.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Legea 1975ean kendu zen.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 1982ko Azaroaren 24ean Eusko Legebiltzarrak 10/1982 Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko Legea onartu zuen.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Euskal Lurralde Autonomoari dagozkion izen geografikoen normalizazioari buruz lege honen 10. artikuluak, bere lehen lerroaldian, lurralde, udalen...... izendegi ofizialaren aipamena egiten du eta zera dio: Autonomia Elkarteko lurralde, udal, herri, geografia-gorabehera, hiribide eta, orohar, toki-izen guztien izen ofizialak Jaurlaritzak, Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek edo Toki-Erakundeek finkatuko dituzte, bakoitzak berari dagokion aginte-eremuaren barruan eta, beti ere, jatorrizko izen euskaldun, erromantzezko edo gaztelaniazkoari, hizkuntza bakoitzari dagokion idazkeraz men eginez.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Lege honen ostean, Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuak, Euskal Herriko Udal-izenak aldatzeari buruz eman beharreko urratsak ezartzen ditu.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Euskararen erabilpena Arauzkotzeko legea (10. artikulua) Positibotzat jotzen dugu lehenengo zatian izaki geografiko-mota ezberdinak zehaztea (lurralde, udal, herri, geografia gorabehera, hiribide...) eta bereziki hiribideei dagokiena sar dezatela ampsup10;.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Legeak lege, agintariek, ziurraski, beren itzultzaileen eskuetan utzi beharko dute, adibidez, herriko planoan erabiltzerakoan ibaia edo erreka agertzea egokiagoa den termino geografikoaren esanahi zehatza planteiatu ere egin gabe.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Grafiaren nondik-norakoetan, legea hizkuntza bakoitzaren grafia errespetatzearen alde agertzen zaigu.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Bestalde, aipatutako ihardunaldiek onartutako printzipioen artean (erabilerari errespetua eta tokiko izen bakarra) ez dira betetzen legearen 3. atalean esaten denarekin: Izen hauek oso ezberdinak izanez gero, bide-seinaleei buruzkoetarako, biak ofizialtzat joko dira ampsup11;.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Azkenik, legeak aipaturiko erakundeen artean konpetentziak mugatu egin beharko lirateke.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Laburtuz, lege praktikoa izan dadin garapen sakonagoa behar du.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Azken finean ermitau bakartia ere lege honen baitan aurkitzen da.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Estatua eta Konstituzioaren arteko identifikazioa jurista liberalei zor diegu, botere politikoa legearen menpean ezartzea izango bait da haien xede nagusia.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Historian zehar, geroxeago ikusiko dugunez, giza komunitate askok izan dituzte gobernatzeko legeak eta gobernariek hauen arabera jokatu behar zuten.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Lege hauek, dena den, nagusiki ohitura eta pertsona eta taldeen arteko paktuez adierazten ziren.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Razionalismo modernoak ekoiztuko du lege idatzia borondate orokorraren fruitu bezala.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Hein honetan, Konstituzioa lege inportanteena izango da, ordenamendu juridikoaren gailurra.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Parlamentuaren oinarrizko legeek osatuko dute Konstituzioa.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Olio-langileen (orotara: 70.000) 1978ko urriko erreibindikapenei begiradatxo bat eman dezaiegun: 1. lege martzialaren amaiera.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Horrelako akordioez behinik-behin, herriak zer-jana izan zezan, legea eta ordena administratu zitezen, higiene publikoa zaindu zedin lortu zen hainbat lekutan.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Bestalde, gizarteko bizitzan egoera politiko guztiak ezbaiezkoak direla esan dezakegu: konstituzioa eratzea, moeta guztietako legeak egitea, herriak gobernatzea, agintariak hautatzea, sindikal lanak, etb. etb.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Hazkundeak sortutako zama ekonomikoa, marko politikoaren aldaketa eta ikastolek diktaduraren garaian euskararen alde egindako lanaren errekonozimendua (ikus adibidez EIKE legean zegoen adierazpena), beste batzuren artean dira epe berri horretan eragiten duten aldagaiak, atzeko markoan Espainako Konstituzioa, Estatutoa eta Lode (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) legeek gainontzeko guztia mugatzen eta arautzen dutelarik.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 1983. urtean EIKE legea onartzen da Eusko Legebiltzarrean.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Ikastolaren munduan eztabaida gogorrak sortarazi zituen lege honen onespenak, batzuren eritziz irakaskuntza ez unibertsitarioaren hirugarren sarearen finkapena suposatzen bait zuen EIKEk.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Instituzionalizatze prozesuak ezin izan zuen aurrerago egin eta finantziazioa subentzioen bidean jarraitu zuen Lode legeak agindu bezala, 1986. urtean Euskadiko Komunitate Autonomoko ikastolak ikastetxe pribatuaren kontsideraziopean administraritzarekin hezkuntz kontzertuak sinatu artean.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Administraritza Publikoak ikastola hauen titularitatea formalki bereganatu dezan arte eta Euskal Legebiltzarraren lege baten eremu barruan izan dezaketen berezitasunen kaltetan gabe, dekreto honen bidez onartzen diren itun arauez baliatu ahal izango dute ikastola horiek.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 1987.eko abenduko akordio politikoaren bitartez Ikastolak eta Eskola Publikoak biltzeko legea deiturikoa onetsi zuen Legebiltzarrak, zeinaren bitartez Ikastolak Euskal Herri-Eskolan benetan elkartzeko aintzin-urrats gisa, horietako bakoitzarekin, Hezkuntz, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren bidez, ituneak izenpetzeko gaitasuna ematen zaio Euskal-Herriko Autonomia Elkarteko Arduralaritza (1. atala).

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Honen ondoren Hezkuntza Sailak eta Ikastolen arteko komenio partikularrak sinatu dira 1989.eko maiatzean, komenio batzu non argi azaltzen baita harik eta Euskal Eskola Publikoaren legea onartu arte, automatikoki urtero luzatuz, ikastolek ikastegi publikoen besteko laguntza ekonomikoa izango dutela honako atal hauetan: langilegoaren kosto erreala, ondasun mugiezin eta ekipamendurako horniketa, funtzionaketa, garraio eta jantokiaren kostoak.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Bitartean datu aipagarri bat ere izan da, azaldu dugun prozesu honetan guztiz garrantzi haundikoa: legea aurrera ateratzeko ezintasuna iragartzearekin batera zera jakinerazi zien Hezkuntz Sailburuak ikastolei, 1990. urtea geroztik, 1989. urtean sinatutako komenioak indar gabe utziko dituela, finantziaketa mailan ikastola eta Jaurlaritzaren arteko harremanak hezkuntz-kontzertuak agindutakoari bueltatuko direlarik.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hau da, Eskola Publikoaren Legearen zirriborroa ezin kontsentsuaturik; Recalde jaunak aurreko legealdiaren hasieran eginiko apostua beraz, galdutzat eman daiteke, epe laburrean gauzak zeharo aldatzen ez badira behintzat.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Pablo Gorosabel Gipuzkoako historiagile eta kronistaren lanetan ere, berak arraza gaiztoko jende bezala ezagutzen duen herri honi buruzko deskribaketa eta iritzi beldurgarri franko badago; eta antzeko aipamenak jaso litezke Europako idazle ezagun askorengandik ere: belarriak zuhaitz batean iltzatu eta ebaki diezaizkietela eta lur hauetatik kanpora bidal ditzatela; gero inork nonbait aurkituko balitu, urka dezatela bere burua egipziartzat daukan herri horretako jende hori dena; halaxe zioen 1579an Eskozian arloteriaren kontrako legeak.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 d) Zientifikoak oinarrizko lege batzu ezartzen ditu (gunea) eta, anormaltasunei jaramonik egin gabe, egiaztapenean oinarritzen du bere ikerketa, hau da, heuristika baikorrean.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Gogora dezagun burgeseriak ezarri zituen lehendabiziko lege sozialek ez zutela mugatzen goitik lanorduen kopurua (lansaioaren maximoa, alegia), baizik, behetik, lanorduen minimo bat ezartzen zutela; era berean, lege haiek ez zuten nagusia behartzen langileari soldata minimo bat ematera, baizik eta gehienezko soldataren muga ezartzen zuten.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Gogora dezakegu, baita ere, garai hartan zigortuak izan zitezkeela legez nagusiak, baldin eta beren lantegietan hamalau ordu baino gutxiagoko lansaioak onartzen bazituzten, edo agindutako soldata gorena baino gehiagokoak ordaintzen bazituzten.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 XVII mendean argitaratu zen Frantzian langileentzako laguntza medikoari buruzko lehendabiziko legea.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 1689ko apirilaren 15ean kaleratzen zen bi mende geroagora arte bakarra izan zen lege hau.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 1802an eman zen lehendabiziko legea Inglaterrako ehungintzako lantegietarako.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Ba, egia esateko, egoeraren larritasuna ez da ezer aldatu zifrak ikusi besterik ez dago eta aldaketa hutsaren hurrengoa izan da legeetan edo langileen defentsarako neurrietan.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Eta hori kaskoak, maskarilak, botak eta gainerako tresna pertsonal babesleak erabiliz lortzen omen da, eta ez legeak onartuz.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0068 Izan ere, hizkuntza bat erabili ahal izateko baldintza batzu eman behar dira eta agintariei dagokie hain zuzen baldintza horiek jartzea, ez bakarrik legeak eta dekretuak eginez, baizik eta gizarte-bizitzako alor ezberdinetan hizkuntza erabiltzeko baldintza egokiak lortuz eta laguntzak bideratuz.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0068 Dudarik gabe, hori sendotzen eta indartzen den neurrian, dauden legeen birplanteiamentu batera iritsi beharko dik memento batean, egitura juridiko-legal horren aldaketa esijitzeraino, eta, bestalde, egitura-aldaketaren zain egon gabe, egitura hori gainditu eraziko duen indar soziala benetan bultzatu eta indartu, eta eragin sozial hori sortu eta bultzatu egin behar du.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 Hauek komunitatearen barnean mantentzeko hizkuntzaren erabilera soziala behar da segurtatu, beste gauzen artean inplementaziozko legeen bidez.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Literatura idatziak ahozkoan jaso behar izan zuen bere sustrai nagusiena literatur adierazpenaren egiturak eta teknikak lortzeko; baina, era berean, eta batez ere ilustrazioko garaiaz geroztik, ahozko produkzioa literatur idatzizko legeei egokitu beharrean aurkitzen da gero eta gehiago, gaurkotasuna, izena eta are superbibentzia ez galtzearren.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Autoreon aipamenak baino garrantzi haundiagoa du, noski, beste honek: Elorri idatzi aurretik zehatz-mehatz markaturik zeukala poetika bat bere buruarentzat; eta saiatu ere saiatu zela poetika honen lege barruan poema-bilduma hau idazten, puntu honen bukaeran esango dugun bidetik.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Horregatik, azpimarragarriak direlakoan nago Elorri-ren lege eta arau estetikoak.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Disziplina bat dakarrena, bakardadearen lege seraila, hutsarte kontrolatuaren mezu aszetikoa.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Hezkuntz sistema arautzen duten bi xedapen nagusiak honako hauek dira: 1970eko Abuztuaren 4eko Hezkuntzaren eta Hezkuntz Erreformaren Finantzaketarako Lege Orokorra, eta urte bereko Abuztuaren 22koa, aipatutako legean erabakitako Hezkuntz Erreforma aplikatu ahal izateko behar den egutegiari buruzkoa.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe arruntetako plan eta programa berriak esperimentatzeko baimena ematen duen 1983ko irailaren 30eko Ministraritza-Aginduak osatzen du legearen aldetiko koadro hau, Irakaskuntza Ertainen Erreformaren garapenarekin.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Lan honen ardura Komunitate honetako Gobernuak gomendatu zion, Foru Parlamentuak onetsitako Euskararen legea bete asmoz.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Agintariei dagokie, indarrean dauden legeen babesean, izenon isladatze ofizial eta erabiltze publikoa, errespetu eta tolerantzia giro batean.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Aldez aurretik Komunitatearen lurraldea hiru eremutan zatikatu zen (eremu euskalduna, eremu mistoa eta eremu ez euskalduna), Euskararen legeak dioenari jarraikiz.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 Horrek, bizitzaren kristau ikuspegia eskaintzea esan nahi du; beste hiritarren maila berean eskaini ere, aparteko legerik gabe, baina beldurrik gabe; sendo sinesturik, Jesusen mezuak baduela indar giza bizitza duintasunez jazteko eta betetasun haundiagora eramateko.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 Bestalde beharrezko eta legez eska daitezken txertoak kolera eta sukar horiaren aurkakoak dira.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Eraentza Lokalerako Oinarrien Legeak, norbera bizi den udalean erroldatuta egoteko obligazioa ezartzen du.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Funtsean, legeak gaitzetsi egiten du bideo materiala kopiatzea edo berproduzitzea.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0009 Bizia ez da materiaren existentzi forma berezia baino; lege jakin batzuen arabera sortzen eta deuseztatzen dena.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 4. Bizidunen ezaugarriak iragateko moduaz Mendelek aurkituriko hiru legeek hazleei era ematen die landare hobe eta sendoagoak eta aldaki berriak lortzeko.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0169 Beren betekizun nagusiak, gure legeak egin eta onartzea, Euskadiko lehendakaria hautatzea eta Eusko Jaurlaritzaren ekintzak kontrolatzea dira.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0169 Bere betekizunak, euskal administrazioa zuzentzea, eta Legebiltzarrean eginiko legeak betetzea dira.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0053 Hori izango da eboluzioaren lehenengo legea: Egokienen biziraupeneko legea.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0053 Hona hemen eboluzioaren bigarren legea: Transformakuntza heredagarrien zabalpena.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Mihurak bizitzeko modu erraza bilatu du, gutxiengo esfortzuaren legea jarraituz.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Eta bandoak, iragarkiak, aktak, aginduak, ordenantzak, dekretuak eta legeak direnean... atera kontuak!.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Hau edertasunari buruzko iritziaren berezia! Gainerat, oraintsu artio euskalduna betidanik pragmatikoa izan da; lotuagoa ohitura eta usadioari kodifikatu legeari baino.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Euskalerrian ohiturak egin izan du legea (gurea, araiz) eta ez aitzitik; izkuntza arloan eta gizarte mailan.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 b) Legeak bete erazteko boterea Hasieran 1500etik aurrera botere exekutiboa erregimendu orokorraren eskuetan egongo da.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Prozesua amaitu eskuratzeko orduan arazoak planteatzen baitira alderdi askotarik, legeak onarturiko eskubide honen efektibitatea nolabait oztopatzen dutenak: batetik eskrituretan baserrien deskribapenak oso zaharkiturik aurkitzen baitira, honek neurketa, planu eta amojonamentu berria eskatzen dituelarik; bestetik ere eta aurrekoaren ondorio bezela, baserrietan hain garrantzitsu diren bide-zorren problema planteatzen da, eskritura zaharretan ez baita agertzen, inolaz ere, ondorengo bide edo bide-zorren arrastorik, salbuespen batzuk izan ezik.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0019 Banan banan zehaztuaz konposante horien deiturak eta izaerak honoko hauek dira: Lehenik eta behin, testo-inguru biologikoa, hots, ekintza soziala eragiten duen sujeta, bere egitura eta lege propioak dituen organismo neurofisiologiko bat da, biosferaz eta noosferaz osaturiko izakia, behar eta eskapen jakinekikoa.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Aduanen istiluengatik, Hiriko eta Probintziako erakundeen arteko lege eta dialektikazko borrokak hilabetetan iraun zuen.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 1. Hego Euskal Herria Espainian 1876.eko Uztailaren legearekin amaitu egin zen euskal historiaren etapa bat.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Lege honek kentzen zituen foruen azken aztarnak, alegia, autonomia fiskala eta soldaduska-salbuespena.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Jainkoaren eta gizonen legeak sortatzen duen erakutsi hau, Mahoma aztia hil ondoren bildu zen.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Kapital-biltzei buruzko Elkarte-arauteriara egokitzearren, Ondare-Transmisioei eta Zuzenbidezko Egintza Dokumentatuen gaineko Zergaren Legea eta Erregelamendua aldatuak izan ziren.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Atxikimendutik bertatik frankizia fiskalak aplikatzeko, BEZen legean 21. artikulua sartu zen.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0114 Nahiz eta abiadura konstantea izan, gorputz baten higiduraren norabidea aldatzen baldin bada, Newton-en legeek indar bat egiten ari dela esaten digute.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0114 Grabitazioaren legea Newton heldu arte, nahiz eta zientzia itxura praktiko berria hartzen hasi, problema garrantzitsu zahar bat ebazpenik gabe zegoen: Eguzki-sistemaren egitura eta beraren dinamika.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0074 Hau ez da hemen bakarrik gertatzen, baizik eta Legeak berak, Profetek, eta beste liburuek jatorriz esaten dutenekiko daukaten aldea ez da txikia (21-26 tx.).

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Nicanor Villalta-ri ez zitzaion ezer berezirik ikusi, Gitanillo de Trianari distiraren bat bakarrik kapotez eta Enrique Torres-ek (bezperan bezala Felix Rodriguez-en ordez etorrita) legea betetzea besterik ez zuen egin.

856. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 YOHN.- Biotzak erasaten dizkitzu itz oiek; legeak ez izan biotzik ordea, Elisabete errukarria.

857. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 Legeak zigortuko au; Aberriak ordea gora aipatuko dik ire izena.

858. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0273 ALTZ - (Barren-barrenetik) Soziedade alu batek pobreari jarri dizkion legeak eta mugak dira horiek.

859. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0051 Zeu bezala ikastolara (sinagogara) joaten zan, an ikasi zituan Moises`en lege ta irakatsiak; an ikasi zuan irakurtzen eta idatzen; eta an ikasi zuan bizitzako ta bizitzarako gauza garrantzitsuak ezagutzen.

860. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 4. Jainkoak lege batzuk eman zizkion: Hamar Aginduak.

861. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 68- Zein da, Jaungoikoaren Legeko boskarren agindua?.

862. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 Jaungoikoaren Legeko boskarren agindua, auxe da: iñor ez dezu ilko.

863. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 69- Zer agintzen digu Jaungoikoaren Legeko boskarren aginduak?.

864. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 Lagun urko guztiak maite izateko eta gure etsaiei barkatzeko, agintzen digu Jaungoikoaren Legeko boskarren aginduak.

865. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0066 Itz batez lege / du emana,/ betikoz lege / dirauena.

866. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0048 Izan ere, Jesukristorekin bat izateari esker, Espirituaren lege bizi-emailleak askatu nau, pekatuaren eta eriotzaren legetik.

867. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0048 Legeak giza auleriarengatik ez zezakeena, Jainkoak egin du: bere Semea bidali du gure giza izate berdiñean, pekatuzkoan, pekatuagatik opari egiñik; eta Arek, bere izate ilkorrean, ondatu egin du pekatua; onela Legeak nai lukeen ona bete daiteke gugan, ez bait gabiltza aragiaren arauera, Espirituarenera baizik.

868. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Lege zarrean, zergatik zillegi zan Jainkoari galderak egitea eta zergatik egoki zan igarleek eta apaizek Jainkoaren ageraldiak eta azalpenak nai izatea? Batez ere, garai artan, sinismena eta Berri onaren legea bear bezela tinkatuak etzeudelako oraindik.

869. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Baño orain Kristoganako sinismena sendotua dago, eta Berri onaren legea, graziaren garai ontan zabaldua.

870. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Auxe da Apostoluak galatatarren eskutitzean aipatzen dun azia: Agintzako azia zetorren arterañokoan ezarria izan dan legea.

871. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0364 Jaungoikoari jarraitutzeko
itza daukagu emanik;
baño Lege bat ez da izango
arras zikindu ez danik.

872. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0046 Danok artzen degu zure legia, sinismen zintzoaren oiñarria.

873. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 - Legearen indarra laguntzat arturik izorra ginduan ik.

874. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 - Jaulki ezazu, bada, jaulki nai duzuna; legearen aurkakorik ezertxo egin ez dutala, esango dizut, ordea.

875. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Izugarrizko ukabilkadaz jaurti zuan Skros lurrera eta etsaiaren izkillua bere eskuetan arturik, bertan moztuko zuen pizti amorratu`aren bizia, baiñan gizon aren etorkizuna legearen eskuetan uztea erabaki zuen, azkenean.

876. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0049 - Legez zer egin dezakezun, alegia...? - Orixe...!.

877. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0049 - Legeak ez dizu, ortan, babesik emango, Pernando.

878. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Auzoko herrian aurrerapen haundiak omen zeuden; legeak ere, edozertarako bide irekiak uzten omen zituzten...

879. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0155 Jainkoaren ituna gorde ez zuten, Aren legean ibiltzeari uko egin zioten.

880. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Nor dituk oiek Jainkoaren legeen gañetik berenak jartzeko?.

881. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0069 Naiz-eta artarako, legez gaiñeko bereizkuntza ta doai bakanak bear izan.

882. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Gaur, ala bearturik, geiago mugitzen dek txanpon bat legez irabazi al izateko, ta askotan legerik gabe ere.

883. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0145 - Zure etxean, beraz? Legeari tarratara egiñik giltzapean artu nautenetakoa!.

884. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Estalpe eta borda aietan bizitzen ziran urira aneika etortzen ziran gizonezko arras basatiak: beizaiak, urrearen usaira etorritako meatzariak, larru garestien atzetik zebiltzan eiztariak, inditarrak, eta legearengandik igesi iritxitako gaizkilleak.

885. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Uri ontan, legeak agintzen duanaren aurka, inditarrei pattarra saltzen ari diran gaizkilleak badirala, entzun dut egun auetan.

886. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Jakin ezazu, Alkate Jauna, zure esanera eukiko nauzula beti, legearen alde eta gaizkille ororen aurka lan egiteko.

887. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Izan ere, aien bizikera biurria ezin bait zen jarri alako lege zuzenera.

888. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Apezpiku onek, Pedro Manso izenez, urrengo urte batean legea jarri zuen urtero atera bearko zirela olako dotrina-liburuak bere mende zeduzkan errietako euskaraz egiñak.

889. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Amaika ezbearretan erori ere bai noski... izkera izkuntzatzeko legeak ezarri naiean edo... kultura-gai berriak erabilli naiean... edo fede-esanak eraberritu (ukatu ez noski) naiean.

890. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 Gauza arintzeko edo, Alfonso X`nak alakoxe lege berezi bat eman zion TREBIÑO`ri: Bide-sari guztiak ordaintzetik libre gelditzen zirala, alegia, trebiñotar guztiak.

891. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 - Legea bete behar hori piskabat arindu, askatasun hobegoarekin bihotza otoitzean zabaldu dedin. (Notitiae-tik ).

892. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0169 Gauza orrek beste gauza bat esan nai bait du bertsoaren neurritzat silabak artzen baditugu, ezin izan liteken gauza bat: silaba bat geiago gora-beera bertsoa berdin izan ditekeala, oñak berdin; badira; lege ori, ordea, klasikoen legean bakarrik betetzen bait da: klasikoen legean, iru silabako daktiloa bezain oin osoa da, bi silabako oin espondaikoa; eta alderantzira, bi silabako oin espondaikoa bezain oin jatorra, iruko daktilikoa: .

893. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0013 Guretako bakoitzak bere amarekin daukan arremana, orixe izan diteke eredu eta lege, Izen Gozozko Mariarekin dauzkagun arremanetarako.

894. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0013 Gure zeruko Amarekin dauzkagun arremanetan ere, seme-maitasunezko lege oetxek ditugu, eta Maria`rekin egunero izan bear degun jardueraren bide-modu dira.

895. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0086 Musikari gogozkiola garrantzi aundia du onek, frantzizkotarrak laister ekingo bai zioten musikari beren legeak agintzen zieten bezela.

896. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0086 Beste aldetik Frantzizkotarren legeak asieratik larunbata guztietan Ama Birgiñaren omenez meza bat eta ostiral arratsaldetan ofizio berezi bat abesteko agintzen zuten.

897. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Beste aldetik frantzizkotarren legeak kantauri probintzian espezializazioa esigitzen zien abeslariei: artarako bakarrik mutikoak biltzen zituzten, ta azitakoan meza emanda ere, auek musikarako bakarrik ari bear izaten zuten beste zer egiñik gabe: .

898. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0029 Bere legeak dituan giza-lana; lege oiek begi ernez aztertu bearrekoak dirala ezik; begi ernez eta maite-begiz....

899. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0029 Gero ikusiko ditugu, pixkatxo bat bederenik, lege oiek.

900. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Au guztia egunetik egunera geitzen joango litzake, Erregeak euren lege ta aginduekin itzuri nai izan dutena, eta orain Gotzai jaunak nai duena, geiago edo gutxiago, aien aurka legoke.

901. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0072 Ez al da zuzen erabakitzeko lege, arau ta oñarri jakiñik?.

902. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Alfonso Burrukalariak ematen dizkio 1129`garren urtean askatasuna ta Jaka`k zituan lege berexiak.

903. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Auzo au bere buruaren nagusitzarekin agertzen zaigu ta bere lege berexiekin.

904. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0072 Egi oietatik sortu ziran jakintza guztiak: munduko legeak aztertzeko atea Kristautasunak iriki zitun Euskalerrietan.

905. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Eta denetan txarrena, gaur maiztxo ikusten den onako jokera au: ezaguera objetivuaren legeak arbuiatzea, egiari zor zaion menpetasunik ez aitortzea, norbere burua neurri eta zilbor bezala jartzea.

906. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Alakoak bere legea betetzen du.

907. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Bere asiera iñorengandik artu duen izakiari dagokion legea Ikus A. Lang, Teologia Fundamental, Rialp, Madrid 1966; 151 or..

908. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Israelek bere aldetik leial egon bear dio Jainkoari, artaz landara ez du beste Jainkorik adoratu bear, bere indar guztiez Hura bear du maitatu, aren legea gorde, ta abar.

909. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Beste aldetik, uste zuan Aitasantuak, Erregearen griñen galda denborak itzali, edo motelduko zuala beintzat, eta orregaitik luzarorako bota zuan auzia, baiña bitartean, Birjaiotzako politikeria...!, askatu zion Erregeari, maitale baten aizparekin ezkontzeko Elizako legeak ipintzen zion eragozpena eta eman zion Ane`kin ezkontzeko baimena (...).

910. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 Onela, bada, Elizak Gotzaien eta lekaideen bidez, errien ezitzaille-eginkizuna artu zuan, sinismena zabalduz, lekaide-etxeen inguruetan ikastetxeak eraikiz, lurrak lantzeko aurrerapenak erakutsiz, aginte-bideak eta legeak jarriz.

911. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Lege-etsaiek (anarkistak) Estadu, Lege ta Gobernu dan guztia mundutik erabat kendu bear dala diote; eta erriari bere gixa utzi, gogo duan bidea artzen, iñoren zuzendaritzarik gabe.

912. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Autonomo esaten zaio, bere buruaren jabe dan erriari; au da, berak bere buruari jarritako legeen bidez gobernatzen danean.

913. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Zergatik? Morala osatzen duten legeak, norberak bere buruari ipiñiak diralako.

914. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Bañan lege morala, Santo Tomas Akinotarrak erakusten digunez (quaest XCI art II), betitandik dan Jainko-legearen errañu da.

915. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Ortaz, jatorrizko legea gordetzen duanak, ontasun uts dan Jaungoikoari men egiten dio.

916. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Erri heteronomo, kanpotik ezarritako legez gobernatzen dana dezu.

917. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Batzuek, metafisikaren kontrako gauza dala diote giza-askatasuna; beste batzuek, askatasun ori eta Jaungoikoaren borondate alda-eziña ezin elkartu ditezkela; beste batzuek, giza-adimenaren lege jakiñak eta askatasuna ez dirala ongi konpontzen; eta beste batzuek, azkenik, giza-naimena izadiko legeen mendean dagola diote, eta lege oiek naitanaiez bete bear dirala.

918. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0008 Orixe da ritmoaren berezko legea.

919. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0008 Umeak,Aita gurea kantatzean, betetzen dute ederkitxo lege ori.

920. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0028 1837 garrengo uztaillaren 29 ko lege batek, amarrenak kendu zitun, paperean beintzat.

921. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0028 Lege onen betetzea oso pixkanaka lortu bai zan, beste arlo askotan bezela.

922. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0381 Jakinduri mailla guztietako albisteak atsegin zitzaizkion: Euskalerri'ko istori ta lege, oitura ta ekanduak... eta kirol mundua, batez ere.

923. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0245 Lege orrek, militarren aurka egindako irain guztia, oben biurtzen zuan, eta oben orren zigorketa epaile militar bakarren eskuetan ipintzen zuan.

924. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Ez duzula amor emanen? Nik erakutsiko dautzut zer den legea.

925. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 Hiru urtetarik biltzen dira horrela, gure fraidetxeak zertan diren ikusteko, elgarren arteko legeak finkatzeko eta abade bat bertzen buru izendatzeko: Landevennec Bretaniako abadea izan da hautatua.

926. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Erregearen eta Gorteen arteko eragozpen larria legegintzarako aginteari buruz izan zen: nork egiten du legea? noren gandik jalitzen da legea?.

927. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0033 Nola munduan bikhoitza eztenik ezpaitago (haur baita aukhakarien batasuneko legea) halatan ere, imperialismua ta reakzionariak naturaleza bikhoitzekoak dira: egiazko tigreak dira, (...).

928. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0102 Ezen, lehen legeen principes ezagutza, hala nola badela eremu, denbora, moimendu, nombre, gure arrazoinamenduek emaiten dauzkiguzten guziak bezain fermu da.

929. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0102 Bihotzak (2) Prinzipio horien sendimendua. Gauza eta legeetaz jakitate baino sendimendu geiago duena, oro barnetik hartuz senditzen du hiru neurri badirela eremuan, eta nonbreak ezin kondatuak direla; eta adimenduak erakusten du gero ez dela bi nonbre karratu zoinetarik bat bestearen doblea baita.

930. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Eginbiden legea eta dohatsutasuna jendearen ohiduretan irringarri dira (hola hola dira edozoin erlijionetan: ezen giristinoena ere ez da berdin Liburu Sainduetan eta casuistes edo kontzientzia xilatzen (5) Hau xixtakoño bat ote... jesuiten kontra? Ez da erreza ezetz (ari direnetan).

931. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Bainan, gizonen legea gatik, nere ama egin zuten paperez espainol eta nere aita paperez frantses.

932. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Eta gaur, gizonen legeez debekatua zait neri, hemengo muga trebesatzea, nere amaren familikoak ikusteko.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0057 J. M. Argiñarena: Zoragarria izan behar du
ireki dugun bidia
ta zihur nago gure emaitza
izango dala argia
geroko zuzen bete dezagun
abertzalien legia
bularra goxo eman zuk eta
gero euskera garbia
ta nik etxera ekarriko det
hirurontzako ogia.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 Alokairuz kanpoko-plus hau, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 73 artikuluaren arabera, kotizaziotik baztertua gelditzen da.

935. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Erregimen Lokaleko Oinarriak erregulatzen dituen Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoaren eraginetarako, S-14 Sektoreko (Musakola) Plan Partzialean bilduriko Ordenantzen Testu osoa argitaratzeari ekiten zaio, zeinaren behin-betiko onespena Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Diputatu Kontseiluak 1989ko Uztailaren 18an burututako bilkuran hartu zuen erabakiaren indarrez eman bait zen.

936. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Lege, arautegi orokor eta lerrun handiagoko beste zenbait xedapenekiko beren menpekotasunaren kaltetan izan gabe, Ordenantza hauek errespetatu beharko dituzte Urbanizazio eta Eraikuntza proiektuek.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoruaren Legean eta Arautegietan gai honen inguruan xedatutakoaren arabera formulatuko dira biak.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Era berean, eta beharrezko izanez gero, Xehekapen Azterlanen bidez garatuko da, Legeak planeamendu figura honentzat ezarritako ahalmen eta mugekin.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Zona honen erabilera xedea, indarrean dagoen Lurzoruaren Legeak eragin horretarako definitutakoa da, zona honek aipatu Legearen eskakizunak betetzen dituelarik.

940. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Zona honetan barne harturiko lurzoruaren xedea, indarrean dagoen Lurzoruaren Legeak eragin horretarako definitutakoa da, zona honek aipatu Legearen eskakizuna betetzen duelarik.

941. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 1.- Ubide naturaletara egiten diren isurketen jatorrizko arazketa garantizatu beharko da, ibaian behera edo isurketa burutzen deneko lekutik hurbil kokaturiko ubidearen probetxamenduei, edo arrain, abel, nekazal edo basa aberastasunari kalterik egin diezaieketen elementu kaltegarrien presentzia ezabatuz edo neutralizatuz, indarrean dauden Lege eta Arautegietan ezarritakoaren arabera.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Zentzu honetan, ingurugiro atmosferikoaren babesari buruzko Abenduaren 22ko 38/1972 Legea garatzen duen Otsailaren 6ko 833/975 Dekretuaren IV Eranskina eta Industri Ministraritzaren 1976ko Urriaren 18ko Agindua beteko dira.

943. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Lurzoruaren Legearen 15 artikuluak eta Planeamendu Arautegiaren 67ak oharterazitakoari lotuko zaizkio, eta Arautegi honen 68, 69 eta 70 artikuluetatik eratortzen diren zehaztapenak, aurrikuspena eta dokumentazioa barne hartuko dituzte.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Erregimen Lokaleko Oinarriak erregulatzen dituen Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, onetsitako Hirigintz Arauen testua argitaratzeari ekin zaio.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lege, araudi orokor eta lerrun handiagoko beste zenbait xedapenekiko beren menpekotasunaren kaltetan izan gabe, Arau hauek eta HIRIGINTZ FITXETAN barne hartutako zehaztapenak errespetatu beharko dituzte Plan Orokorrek, Bereziek, Xehekapen Azterlanek, bai eta eraikuntza eta urbanizazio proiektuek ere.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Aurreko artikuluan aipatzen diren hirigintz dokumentuen edukina eta zehaztapenak, Arau hauetan xedatutakoari eta, halaber, Lurzoruaren Legeak eta bere Arautegiek ezarritakoari ere egokituko zaizkio.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Exigigarritasuna: Legeak exigitutako lurzorua derrigorrez eta doan lagatzekoa izango da, eta kasu orotan, Planak domeinu publikora destinaturiko lurrak.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Eragin hauetarako, orubetzat hartuko dira eraikuntza lizentzia eskatzen denean Lurzoruaren Legearen 82 artikuluak exigitutako betekizunak biltzen dituzten eta beren aurrekaldeak, hondoak eta eraikuntza profilak finkaturik dauzkaten lursailak.

949. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Hirigintz Disziplinaren Arautegiaren 1.ak zerrendatutakoez gain, honako hauek ere lizentziari loturik daude: a) Etxebizitza, lokal eta eraikinen barne-banaketa edo konfigurazioa aldatzen duten obrak, haien erabilera edozein izanik ere.

950. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 - Ikus-onetsi kolegiala, lege eta arautegi orokorrek exigitzen ez dutenean izan ezik.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Lursailen zatiezintasuna eta hirigintz lursailketak Jabetza Erregistroan inskribatuko dira, Lurzoruaren Legearen 95 eta 96 artikuluek aurrikusitakoaren arabera.

952. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Ordenantza hauen 9 artikuluak aurrikusitako lizentzia oro deklarazio espresuaren beharrik gabe iraungiko da, betiere lizentzia ematen denetik sei hilabeteen barruan, edo bera ematen duen erabakiak espresuki zehazten duen epean, ez badira obrak exekutatu proiektu osoaren aurrekontuaren %15a gainditzen ez duen balioan.

953. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 3.- Euskadirentzat Kontzertu Ekonomikoa onartu zuen Maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak bere 44.2.C artikuluan xedatzen duenaren arabera, lizitazioan sartu ahal izateko ez da eskatuko enpresa lizitatzailea Gipuzkoako Lurraldean zergapeko industriari bezala matrikulaturik egon dadin, baina, obren adjudikaziodun suertatuz gero, Lurralde honetan matrikulatu beharko da eta bertan eraturik dagoen erregimen fiskalaren arabera.

954. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Azpiegitura hau erakunde publikoek bakoitzak bere eskumen eremuaren barruan egiten dituzten kartografi lanetarako ezinbestekoa denez, eta barreiadurak eta bikoiztasunak eragotzi eta baliabide publikoen errentagarritasun egokia lortzeko helburuaz, Arabako Foru Aldundiaren Hirigintza eta Arkitektura Sailak proposatzen du Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarekin gure Lurralde Historikoko Zehaztasun Handiko Galgaketa-Sarea burutzeko lankidetzarako Hitzarmen bat izenpetzea, erantsitako proiektuaren arabera, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko 27/1983 legearen printzipioekin eta Erregimen bokalaren Oinarriei buruzko Legearen 57. artikuluan ezarritakoarekin bat.

955. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 - Zoluaren Legearen 94 eta 95 ataletan ikusitako ondorioetarako, baimendutako eraikuntza moeten arabera, partzelazio unitaterik txikienak edo banakako lurzati txikien jarraiangoak finkatzen dira: Eraikinak 1 Mota: 1.500 metro karratu. Eraikinak 6 Mota: 3.000 metro karratu.

956. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Batera dauden titular desberdinak, hala gertatuz gero, Jabetza Horizontalari buruzko Legearen arabera jabe erkidegoetan elkartu beharko dira.

957. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Batera dauden titular desberdinak, hala gertatuz gero, Jabetza Horizontalari buruzko Legearen arabera jabe erkidegoetan elkartu beharko dira.

958. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko Astearte eta Ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

959. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko Astearte eta Ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

960. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

961. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta " Bizkaiko Egunkari Ofiziala"ren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

962. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bigarrena: Aipatu proiektuak ukitzen dituen ondasun eta eskubideen zerrenda erantsia jendaurreko informazioko izapidepean jartzea, hamabost astegunetako epean zehar, Bilbon, Gran Via, 26-3garrenean dauden bulegoetan alegazioak aurkeztu ahal ditzaten, ukitzen diren ondasun eta eskubideak nahiz berorien titularrak zerrendatzean jasanak daitezkeen okerrak ongitzeko bakarrik, guzti hori Derrigorrezko Desjabetzapenari buruzko 1954eko abenduaren 16ko Legeko 17 eta hurrengo artikulu eta haren araudiko baterakoetan xedatutakoarekin bat etorriz.

963. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Jarraian, apirilaren 2ko 85/7, Legeko 70.2. artikuluan xedatutakoa betetzeko, Alkoholdun edari eta tabakoen kontsumoa mugatu, aurrikusi eta kontrolatzeko Ordenantza araupetzailearen testu osoa argitaratuko da, Udal Plenoak 1990eko urtarrilaren 18an hasieran onetsi ondoko jendaurreko erakustaldiaren barruan erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin-betikoz onetsia izan eta argitarapen honen biharamunetik zenbatu beharreko 15 eguneko epea igaro eta gero indarrean jarriko dena.

964. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 5. Art. Drogodependentzien alorreko Aurrikuspen, Laguntza eta Bergizarteratzeari buruzko azaroaren 11ko Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legearen 15 eta 16 artikuluetan alkoholdun edari eta tabakoaren horniduraren gaineko murriztapenak betearaz daitezen zainduko du eta xede horrekin ordenatuko du bere egintza, hurrengo artikuluetan azalduko den moduan, hiru mailatan: a) Udal Administrazioak berak betetzea.

965. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 2. Zaindu egingo du, halaber makina automatikoen bitartez alkoholdun edari edo tabakorik zabal ez dadin, ez bada establezimendu itxietan eta Legeak ezarri debekuak bete daitezen.

966. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 9. Art. Udal Administrazioak zaindu egingo du alkoholdun edari eta tabakoaren publizitatearen gaineko debekuak bete daitezen bai lokal publikoetan bai eta lehen aipatu Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legeko 12. artikuluak eta 14. eko 3 zenbakiak aipatzen dituzten kirol, hezkuntza, kultura edo gizarte iharduerak direla eta, nahiz horien bitartez edo, lehiaketa, sariketa eta kontsumora induzitzen duten antzerako moduetan egindako promozioetan.

967. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 14. Art. 1. Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legeko 44.3. artikuluaren arabera Gobernuak, kasua balitz, delega lezakeen ahalmenaz baliatzeko, Ordenantza honetan ezarritakoa ez betetzea, datuak emateko edo informazio, zaintza eta ikuskaritza lanak burutzeko ukoa edo erresistenzia eta honi buruz ezarriko diren baldintza eta betebeharrak ez kunplitzea, arauhauste gisa tipifikatzen dira.

968. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 15. Art. Ordenantza honetako arauhausteak Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legeak ezarritako moduan zigortuko dira, Udalaren beraren ahalmenak edo, kasua balitz, Gobernuak delegatu dizkionak erabiliz.

969. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 16. Art. Zehapenak ezarri eta administrazio bideak berrikusteko prozedura, 1958ko uztailaren 18ko Administrazio Prozedurako Legean ezarritakoari egokituko zaio.

970. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu egoitzean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3. eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) eguneko epearen barruan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

971. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion B1-1-2064-1-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

972. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 ZEHATZE-ESPEDIENTEAREN EBAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Isidro Miñambres Martin jaunari, 41.000 pezetako zehapena ezartzeko, 90-1-15eko 90/24. Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-3-0267-1-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

973. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Rafael Escudero González, 250.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-3-0030-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko,zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

974. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Rafael Escudero González 100.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-3-0028-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

975. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Isidro Miñambres Martín, 15.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-30006-0-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

976. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Mensajeros de Euskadi, S. L. enpresari, 41.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0455-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

977. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, J. y I. Uriarte B. Y Urien V. deritzonari, 10.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0418-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

978. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Hierros Lazasa, S. A., enpresari, 41.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0629-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

979. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-1-1945-I-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

980. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko astearte eta ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

981. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko astearte eta ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

982. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Antonio Oliva Mateo jn.ari,41.000 pezetako zehapena ezartzeko,90-9-21eko 90/741. Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-1-1252-O-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

983. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Bar Oleaga enpresari, 200.000 pezetatako ekonomi isuna ezartzeko ireki zitzaion BI-3-0178-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioen Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide-plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

984. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Juzgaduz ezkondu gabea elizaz ezkontzea debekatua badago ere Frantziako legeetan, hamaika ezkontza egina da Pierre Lartzabal Zokoako elizan, bikoteei Euskadirentzat gudari asko ekartzeko aginduz.

985. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskararen zabalkundean eta bere aldeko lan ona eta seriotasunez egindakoa denez, adierazi zuen Euskararen legearen arabera erakunde honi lagundu egin behar zaio eta zeregin hau, ene ustez, Gobernu berari dagokio eta ez Unibertsitateari edo Hizkuntza Idazkaritzari.

986. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Etxenikeren ustez, bera Gobernuan zegoenean sorturiko Euskararen legeak argi eta garbi jartzen du euskararen alde diharduten erakundeei eman beharreko laguntza Gasteizko Gobernuari dagokiola, laguntza hau ez gauza berezia bezala baizik eta beste erakundeei laguntza ematen zaien bezala eman behar zaie.

987. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gainera, gaineratu zuen Euskararen Legean UEU, eredu bat, adibide eta lagundu beharreko ekintza bezala agertzen zen.

988. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Paradojikoa da, baina euskararen kontrako lege bat onartu duen Gobernu autonomiko batek UEUri lagundu dion bitartean, nahiz eta laguntza hori kristona ez izan, ahoa euskararen aldeko hitzez betetzen zaion beste Gobernu autonomiko batek ukatu egiten du laguntza hori.

989. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Horietariko bat da Vascuenceren legea, beste katebegi bat, besterik gabe, HABE legea den bezalaxe.

990. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Konstituzio eta Vascuence legearen aurka, eraso guztien kontra, eutsi euskarari! Abenduaren 10ean, guztiok Iruñera! TXOLIN.

991. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Udalak argitaratu dituen oinarrien arauera, herrian beren ekintza aurrera daramaten eta Gasteizko Erregistroan izena emanda eta legez eraturik dauden kultur, kirol eta hezkutz elkarteek jaso ditzakete.

992. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. bujanda 0001 Boluntariedadea da Nafarroako euskararen legearen oinarri.

993. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Oso bestela, ez duela nahi esan behar zenuke, behin baino gehiagotan frogatu bait zaizu legearen arauerakoa zela.

994. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Munduko legea izan arren, billera tristea; alaitasunik gabeko billera.

995. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Otsailaren 19ko 5/1988 LEGEA, Soin-Kulturarena eta Kirolarena.

996. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eusko Legebiltzarrak, Soin-Kulturaren eta Kirolaren Otsailaren 19ko 5/1988 Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

997. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet Euskadiko Herritar guztiei, norbanako zein agintariei.

998. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Lege hau horretarakoxe, gure Autonomia-Estatutoko bakarreango agintepide bat egiteratzeko eta, aldi berean, Estatutoak berak bere 9. atalean euskal herri-agintaritzei egiten dien manua betetzeko ematen da.

999. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta alde horretatik, gure Euskal Herrian bertako herritarrek kirolerako eta soin-kulturarako duten eskubide hori bermatzeko eta egiteratzeko eginbeharra erabat norbere gain hartzen denaren lekuko izatea du xede Lege hau emateak.

1000. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta horretan Legea, argi eta garbi, herritarrek eurek kirolaren erakuntzan, garakuntzan eta eraentzan eskuhartu dezatenaren alde dago.

1001. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Legeak bi ardatz nagusi ditu: batetik soin-hezkuntza eta kirola ez dira demarako ez bestetarako gorde eta horietara mugatzen direnak, gizaki guztien garakuntzarako bide direnez hezkuntzaren eta kulturaren alorrean sartzen direnak baino eta, bestetik, kirol-bazkunak eta kirolzaleen partzuergoa, kirola suztatzezko eta antolatzezko ezein politikabidek arrakasta izateko nahitaezko tresna gertatzen bait dira.

1002. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 III.- Legearen II Izenburuak, lehen esandako helburuak lortzeko arduralaritza-ihardunaren esparrua jartzeko oinarrizko neurriak ditu berebaitan.

1003. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta hau da, hain zuzen, Legearen izakera, gero unean-unean eta demokrazia-bidez egindako aukeretatik abiatuz Legeak berak haietara joarazten duen horretzazko egitamu, egitarau eta egiteratze-manuen bidez osatu beharko den esparru nagusi izate hori nabarmentzen deneko tokia.

1004. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Izakera bereko beste ezein legetan bestelako xede guztiak teknikaren aldetik lortzen zailak izateaz gainera desegokiak gertatzen badira, are gehiago hain naroa, ugaria, oldarkoia eta aunizkuna den kirolaren alorrean, giza-jakintzaren eta ihardunaren askotariko sailak biltzen ditu eta.

1005. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hala ere, bata bestearen ondorengo politika-bide eta ihardutze-egitarau berezien esparru izango den hori antolatzerakoan legea zehatza da: Kirolarentzako eta kirolzaleentzako aitorpena eta berarizko jokaera eta, hori, baterakundetan sartuta egon ez eta lehiaketetan eskuhartu ez dezanarren; haurrei, gazteei, ermaindunei eta zaharrei berarizko arreta egitea eta, bide berean, eskola-adineko soin-hezkuntzarekiko eta kirol-ihardunarekiko lehentasunezko ardura; mediku eta osasunketa-babesa eta sorozpena, kirol-ekintzek berebaitan dituzten arriskuei erantzun dakienaren eskea eta, azken batean, kirolzaleen osasunaren hobekuntza, horra hor Legeak iadanik Kirolaren Europako Agiriko gomendioei atxikiz egiten dituen manuetako batzuk.

1006. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horrekin batean, eta xede horien zerbitzurako lanabes gisa, Legeak, Soin-Hezkuntzarako Erakundearen aribidea suztatuz hasi, eta hezkuntza eta ikerketa-egitarauarekin jarraituz soin-ekintzapideari eta kirolari datxezkon enpresaritza-ekintzapidezko sail zabal baten iharduna araupetu eta horiei arta egin beharrerainokoak ohartematen ditu, ekintzapide horiek kirolzaleen eskubideak ahalik eta ondoen aldezteko beharrezkoak izan daitezen baldintzen menpe jarriz.

1007. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Halaber, eta esandako irizpide horiekiko inolako aitzitasunik gabe, Legeak goi-mailakoa deitu ohi zaion kirola suztatzeko erapidetza bat jartzeari komenigarri eritzi dio eta hori, hain zuzen, honek egiaztatuta dagoenez gizartearen baitango kirol-iharduna indartzeko eta bultzatzeko duen eraginari begira.

1008. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta, Izenburu honi dagozkionak bukatzeko, Legeak funtsezko alderdia den kirol-azpiegiturari heltzen dio.

1009. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 IV.- Legearen III Izenburuak kirolaren Euskal Herriko antolakuntza-egiturari datxezkon guztiak ditu gai, dagokionean iadanik indarrean dauden arauak onartu eta lehen esandako oinarrizko irizpideei dagozkien berri batzuk sartuz.

1010. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Kirol-Baterakundeentzat, alderantziz, lehengo jaurpideei eutsi eta, are gehiago, Jaurlaritzari unean-unean Baterakunde baten sorburu izan daitekeen berarizko kirol-moeta bat osa dezaten ihardunak zehazteko eskua ematen zaio eta, hori, Konstituzioarekiko epai-aburupidetzaren arauera Legeak Baterakundeei arduralaritza-alorreko herri-egitekoak ematen dizkiela jotzen delako.

1011. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hala ere, Legeak Lurraldeetako eta Euskal Kirol-Baterakundeen egitekoa eta garrantzia indartu egiten ditu, bakoitzak bere kirol-moeta suztatzen, antolatzen eta araupetzen, diru-laguntzak jartzerakoan eta horiekiko zaingoa egiterakoan eta egitamu, egitarau eta manu orokorrak tajutzen eskuhartu eta horrelakoetan aurrera-eragile direnez; beste aldetik, Lurralde-Baterakundeek Euskal Baterakundetan eta horiek Autonomia-Elkartea baino goragoko mailakotan izango duten heineango ordezkotzaren jaurpideak, eraentza-gardentasuna eta kirolzale guztiak, kirolzale izatea Legeak berebaitan duen neurri zabalean hartuta haietan sartzea erraztu dezaten neurriak hartzea jarriz, demokraziazko barne-egitura eskatzen die.

1012. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Halaber, eta Legearen sorburu diren oinarrizko irizpideak hobeki egiteratzeko xedez, lehiaketa ofizialetan eskuhartu ohi ez dutenarren, hartu daitezen indartze, hazkuntza eta babes-neurrien baliatzaile eta lehenengo baliatzaile izan behar duten kirolzaleak bertan sartu eta bere buruak antolatu ditzateneko tajuzko bide egokikor izan ahal dezaten Kirol-Elkarte deritzenak geroan sortarazteko bideak egiten dira.

1013. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 V.- Legearen IV Izenburuan aginte-jaurpideak jartzen dira, Autonomia-Estatutoan eta Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Sailen arteko harremanen Azaroaren 25eko 27/1983 Legean Euskal Herriko Autonomia-Elkarterako jarritako jarraipideak oinarri direla.

1014. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Lege honetan, Estatutoan eta Lege honetan egin eta horiei datxekiela Kirol-Baterakundeak horren antzera egiteratzea ekarri duen Egitura-ereduari men egiten zaio, agintepide-banaketarako, eta haiei darizkielako hain xuxen, gure Herriaren gizarte, ekonomia eta politika-bilakakuntza bera dela eta egokiak ez izatea gerta daitekeen egitamuketa egokikaitz eta zurrunik eza berma dezaten eta toki-burujabetza eta Kondaira-Lurraldeena benetakoak izan ahal daitezeneko bide diren irizpideak finkatuz.

1015. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 VI.- Azkenik, Legea, bere V Izenburuan, zigor-jaurpideei buruzko guztiez ari da, eta hori bi aldetatik: bazkun eta baterakunde-egituren euren bidez egiteratu eta Kirol-Araupidetzaren Euskal Batzordea arduralaritza-alorreko erpin duen kirol-araupidetzaren jaurpideen aldetik, eta Legearen manuak eta Legea egiteratzeko arauak ez betetzezko arduralaritza-hauspenen jaurpideen aldetik.

1016. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Bi alderdi horiek, eta are gehiago hartaz ari gareneko ekintzapideak duenaren adinako moeta-ugaritasunaren ondoriozko berarizkotasunak direnak direla, gero araudi-bidez osabideratu beharko direnarren, Legeak, bi alderdi horietako zigor-jaurpideak erabat zehazteko oinarri izango diren funtsezko eta ezinbesteko alderdiak finkatu, eta behar den neurrian betetzen du legezkotasunaren oinarri-araua.

1017. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8.1) atalak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz, honako hau ERABAKITZEN DUT: Joseba Arregi Aranburu Kultura eta Turismo-Sailburu Jauna egon ezean, atzerrira joango bait da, eta itzuli artean, Juan Ramón Guevara Saleta Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Sailburu Jaunak hartu dezala Sail haren Ardura.

1018. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. atalak, j txatalean, 26garrenak 6. txatalean eta 29garrenak, Osakidetzari buruzko Maiatzaren 19ko 10/1983 Legeak eta Osakidetzaren artezkaritza eta eraentza-sailen egiturari buruzko Irailaren 8ko 298/1987 Dekretoaren 4. ataleko 4. txataleko 1 eta 2 idazatiek diotenaren bat etorriz, Herriogasun eta Dirubide-Sailburuaren saloz eta Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Martxoaren 8ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Atal bakarra.- José Antonio Alonso Alonso Jauna izendatzea Osakidetzako Artekari, Artezkari-mailaz.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Orobat, arduratu egingo dira sorospen tokia ireki uzten, zaintza aldeak eta pasalekuak, hala nola, apirilaren 26ko 28/1969 Legeak bere 4. atalean aipatzen dituen zortasunak ere ireki uzten.

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Seigarrena.- Onuradunek, ekainaren 25eko 23/1984 Legea, Itsas hazkuntzez, eta indarreango xedapenak edo gai hortaz geroan eman litezkeenak eta aplikatzeko diren balio orokorrezko beste haik ere bete beharko dituzte.

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Hirugarren Atala.- Sailburuak Teknika-Urgazlaritza baten artezko laguntza du, Urgazlaritza honetan ondorengo ihardutze-alorrak sartzen dira: Lege-Aholkularitza, bertan honako hauek sartzen direla, Lege-Aurregitasmo eta Saloei buruz eta Sailaren agintepeko gaietango edozein mailako arau-manuei buruzko erizpenak ematea.

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 e) Ikastegien lege, ekonomia eta arduralaritza-antolaketarako irizpideak finkatzea.

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Sailak berenez egindako euskerazko irakaskuntza-gai eta ikasliburugintzaz eta kanpokoa ikuskatze eta bultzatzeaz arduratzea; Euskararen Gaitasun Agiriak emateko eskakizunak jarri eta dagozkion zehaztapidetzak erabakitzea, jendeak erabiltzeko agiri egokiak emateko xedez, Kultura eta Turismo-Sailari (HABE) entzun ondoren; irakasleak euskalduntzeko egitarauen eraentza eta antolakidetzea; Euskeraren Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizko Legea eta hori garatu dezaten lege-manuak edo Hezkuntzaren alorreango horien ordezkoak egiaz eta eginkortasunez egiteratzeko beharrezko izan daitezen ekintzapide guztiak aurrera eramatea, eta bai euskeraren mintza-irakaskuntzaren alorrean hizkuntzaren ezagutza aztertzeko eta hobetzeko nahiz agintaritza eta norbanako-alorreko erakundeen euskerarekiko lanak antolakidetzeko eta suztatzeko bide eman dezatenak ere.

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 Hogeitabederatzigarren Atala.- 1.- Irakaspide-Berrikuntzarako Lurralde-Ordezkaritzak honako egiteko hauek ditu: - Indarreango legeek irakaskuntzako ikasketa-antolapenari buruz agintzen dutena lurralde-mailan bete dadina ikuskatzea eta horretaz arduratzea.

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18garren atalak j idazatian, 26garrenak 6. zatian eta 29garrenak diotenaren arauera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuaren saloz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Apirilaren 12ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Lehenengo Atala.- Jarraian adierazten diren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko Goren-kargudunek beren karguei utz diezaietela, Arduralaritzako beste kargu batetara igarotzen bait dira.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18garren atalak j idazatian, 26garrenak 6. zatian eta 29garrenak diotenaren arauera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuaren saloz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Apirilaren 12ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: 1. Atala.- Juan Carlos Girbau García Jauna izendatzea Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuorde.

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Unibertsitatea Eraberritzeko Abuztuaren 25eko 11/1983 Legeko Organikoko 54 artikuluak zera dio titulo ofizialak lortzeko diren ikasketei dagozkienetan: tasa ofizialak, kasuan kasuko Autonomia Elkarteak finkatuko dituela, Unibertsitate Kontseiluak ezarritako muga-barruan.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Unibertsitate Kontseiluaren Koordinazio eta Plangintza Batzordeak, 1988.eko maiatzaren 20an egindako Batzarrean, eta lehen aipaturiko Legeak eta Apirilaren 2ko 552/85 Errege Dekretuaren 13-2 g) artikuluak diotena betez, titulu ofizialak lortzeko ikasketetarako tasa akademikoen eta gainerako eskubideen mugak finkatu ditu 1988/89 ikasturterako.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 Dekretu honetan eta bere garapen-arauetan Administrazio-Ihardunbidearen Legean Elkarreango Ihardute-Sailen Iharduera-Jaurbidean ezarritakoari helduko zaio.

1030. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ondorioz, Autonomi Estatutuak ezarritako eskurantza banaketarekin bat etorriz eta Autonomi Elkarteko Erakunde Amankomunak eta Lurralde Historikoetako Foru Aldundien arteko Harremanei buruzko 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, agindurikoa betez, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren proposamenez, 1988-XII-13 eguneko batzarrean Jaurlaritza Kontseiluak aztertu ondoren, honako hau XEDATU DUT: I. HELBURUA ETA BALDINTZA OROKORRAK.

1031. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Berezian altan egotea eta, hala izanez gero, Hustiakuntza eta Ihardueretarako legez ezarritako erregistroetan inskribaturik egotea eta landare nahiz abere-osasunketa arloetan indarrean dauden arauak betetzea.

1032. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Onuradunek gehienez hamar urtetan zehar har ditzakete laguntzak eta inolaz ere ez pentsioa jasotzeko legez ezarritako adina Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Bereziaren araberakoa bete ondoren.

1033. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 7. atala.- Honako baldintza hauek dira beharrezko horrelako laguntzak eskuratzeko: 1- Laborantza behin-betiko uzten duen nekazariaren senideak izatea, 55 urte eta erretiro-pentsioa jasotzeko legez ezarritako urteak bitarteko adina izanik, Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Bereziaren arabera.

1034. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 3- Onuradunek hamar urtetan gehienez jaso ahalko dituzte laguntzak edo erretiro-pentsioa kobratzeko legez ezarritako adina bete arte.

1035. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administraziozko bidea agortzen ez duen aipatu Erabaki horren aurka, legez interesdun direnek, gorajotze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren aurrean, erabaki honen argitaratze egunaren biharamonetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epe baten barruan.

1036. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuorde Jn. T. A.-ren erabakiz, ondorengo iragarpen hau argitaratzen da: Euskal Autonomi Elkartearen 1984.erako Aurrekontu Nagusiak ezartzen dituen abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuen Legeko 38. atalak zera xedatzen du, kontratu-esleipena, horretarako erabili den prozedura dena dela ere, E.H.A.A.-n argitaratu behar dela, 25.000.000,- pzt.-tik beherako dirukopurua dutenak, horretatik salbuetsiak geratzen direla.

1037. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea agortzen ez duen aipatu erabaki horren aurka, legez interesdun direnek, gorajotze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuorde Jn. T. G.-aren aurrean edo hori eman zuen organoaren aurrean, 15 eguneko epe baten barruan.

1038. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984.erako Aurrekontu Nagusiak finkatzen zituen Abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuei buruzko Legeak dio, bere 38. Atalean, kontratu esleipenak, horretarako erabilitako prozedura dena dela, E.H.A.A.-n argitaratu beharra izango duela, 25.000.000 pezetatik beherako diru kopurua dutenak, betekizun horretatik salbu gelditzen direlarik.

1039. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 11) Arautegi horretako 20 artikuluan aurrikusiriko kasuan lurzatiaren osoa atxekitzea, eta lurzatien bereizkuntzari buruzko arautegia osatzea Lurzoruaren Legeko 95.1 artikuluan aurrikusitakoarekin bat.

1040. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 20) Izaera orokorreko Arautegiko 2. artikulua Lurzoruaren Legeko 45 artikuluari egokitzea Arauen indarra-ri dagokionean.

1041. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legean xedatutakoaren arabera eta Eskuduntza-Aldaketetarako Batzorde Mistoak 1985.eko azaroaren 28an Elkarteen alorrean hartutako Akordioa argitaratzeari buruzko urtarrilaren 28ko 75/1986 Dekretuarekin eta Elkarteen Errejistro Nagusia sortzeari buruzko martxoaren 25eko 77/1986 Dekretuarekin bat etorriz, Jaurlaritza Kontseiluaren esku dago Elkarte hori Onura Publikokotzat hartzea.

1042. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bidebatez, Deklarapen honi datxezkon eta otsailaren 12ko 3/1988 Legeko 22.2 atalean ohartemandako eskubideak aitortzen zaizkio Elkarte horri.

1043. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hau dionean: Euskadiko Ondare Monumentalaren Aholku-Batzordeak, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 9.2. eta 3.2. atalek ezartzen dutenaren arabera onartutako organu denez gero, aldeko erizpena eman dio, Bilboko Campos Eliseos Antzokia, Monumentu kategoriaz, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeari, ondoko mugapenaren arabera: Bertendona kaleko zenbaki ezpareen fatxada-lerroa, 5. (Campos Eliseos Antzokia) eta 3. (atxikiriko eraikina) zenbakietako eraikinak barne direla, Barrunkua kaletik Euskalduna kaleraino doan Antzokiaren fatxada-lerroa, bi kale horien arteko eskinean dagoen eraikina ere sartuz; beraz perimetro horretan Bertendona kaleko 3. eta 5. zenbakiak eta Euskalduna kaleko 10. zenbakia sartzen dira, hiruotako lehenengoa Campos Eliseos Antzokiaren ingurutzat jotzen delarik.

1044. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hau esan behar du: Euskadiko Ondare Monumentalaren Aholku-Batzordeak, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 9.2. eta 3.2. atalek ezartzen dutenaren arabera onartutako organo denez gero, aldeko erizpena eman dio, Bilboko Campos Eliseos Antzokia, Monumentu kategoriaz, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeari, ondoko mugapenaren arabera: Bertendona kaleko zenbaki ezpareen fatxada-lerroa, 3 bis. (Campos Eliseos Antzokia) eta 3. (atxikiriko eraikina) zenbakietako eraikinak barne direla, Barrunkua kaletik Euskalduna kaleraino doan Antzokiaren fatxada-lerroa, bi kale horien arteko eskinean dagoen eraikina ere sartuz; beraz perimetro horretan Bertendona kaleko 3. bis eta 3. zenbakiak eta Euskalduna kaleko 10. zenbakia sartzen dira, hiruotako bigarrena Campos Eliseos Antzokiaren ingurutzat jotzen delarik.

1045. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoaren 4. atalean xedatutakoa beteaz, eta bertan ohartemandako ondorioetarako, zera ematen da jakitera, Askatasuna Lortzeko Ertzain Alkartasuna delakoaren Idazkariaren ziurtagiria aurkeztu zela Lan Zuzendaritza honetan 1989.eko azaroaren 21ean; 1989.eko azaroaren 20an egindako asanbladaren ondorengoa da hori, bertan Estatutuak eta, zehazki, euskal izena aldatzea erabaki baitzen, Ertzain Sindikatu Aurrezkoa Nazionala izango delarik aurrerantzean; Lan Zuzendaritza honi dagokio hori gordekizun hartzea, Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoaren 4. atalean xedatutakoaren arabera.

1046. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoko 4. atalean ezartzen dena betez eta bertan aipatzen diren ondorioetarako, honako hau ematen da aditzera, hots, Coordinadora de Facultativos Internos de Euskadi izeneko Erakundearen Sortze Akta eta Estatutuak aurkeztu direla 1989.eko azaroaren 17an eta, Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoko 4. atalean ezartzen denaren arabera, Lan Zuzendaritza honi dagokiola horiek gordetzea.

1047. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Xanti Iparragirre Intxaurrondo Jaunaren aurka sartu zen 02-111-89 zenbakidun espedienteari Ebazpena eman zaionez eta Administrazio Prozedura Legeko 80.1 atalean ezartzen diren bideetatik horren berri ematea ezinezkoa izan denez, idazki honen bidez ebazpen horren berri ematen zaio, hogeita hamar mila (30.000) pezetako isuna ezartzen zaiola bertan eutsi zaion kalifikapenaren arabera.

1048. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Otsailaren 20ko 36/1990 Dekretuko (martxoaren 8ko EHAA) bigarren atalean ematen zaidan baimenaz baliatuz eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 6.3 atalean ezartzen denaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren 1990. urterako enplegu publikoaren eskaintza onartu denez eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak dituen beharrei erantzun ahal izateko, Hezkuntza Berezirako lanitunepeko langile finkoak hartzeko hautaketa-saioetarako deialdia egiten da, honako hauek izango direla OINARRI-ARAUAK:

1049. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko gehigarrizko xedapenetatik zazpigarrenean ezartzen denaren arabera, ehuneko hogeitamar edo gorakogo ezintasuna duten langilez betetzeko gordetzen da ehuneko hirua.

1050. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 5.- Gaieztasun eta inkonpatibilitate kausaren batetan ere sartuta ez egotea, Administrazio Publikoetan lanean ari diren langileen inkonpatibilitateei buruzko 53/1984 Legean ezartzen denaren arabera, kargu publikoren bat edo Lege horretan aipatzen den aukera-eskubidea betetzearekin ezbateragarri den ihardun pribaturen bat dutenen kaltetan gabe.

1051. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko gehigarrizko xedapenetatik zazpigarrenean ezartzen denaren arabera, ezinduek eta gainontzeko izangaiek baldintza berdinak bete beharko dituzte hautaketa-saioetan, deialdiaren gai diren lanpostuei dagozkien egitekoak ohi den bezala betetzea eta ezintasunak ezbateragarriak izan ez daitezenaren baldintzapean.

1052. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 2.- Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetan edo Administrazio Prozeduraren Legeko 66. atalean ezartzen den eran aurkeztu ahal izango dira eskabideak.

1053. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Erabaki hori argitaratu ondorengo egunetik hasita, 10 eguneko epe bat izango dute izangaiek akatsak zuzendu ahal izateko, Administrazio Prozeduraren Legeko 71. atalean esaten denaren arabera.

1054. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 3.- Administrazio Prozeduraren Legeko 20. atalean aipatzen diren zirkunstantzietakoren bat ematea gerta dadinean, parte hartzeari utzi egin beharko diote Epaimahaiko kideek, agintea duen organuari horren berri emango diotela eta izangaiek bazter utzi ahal izango dituztela.

1055. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 b) Administrazio Publikoko zerbitzutik, zigor espediente bidez, baztertua izan ez denaren, egiteko publikoak betetzeko gaieztatuta ez dagoenaren eta Administrazio Publikoen zerbitzuan dauden langileen inkonpatibilitateei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurrikusitako gaieztasun eta inkonpatibilitate kasua legalen batetan sartuta ez dagoenaren zinpeko deklarazioa.

1056. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 IX.- EBAZPENA Epaimahaiak, Hezkuntza Administraziorako Sailburuorde Jn. T. Argiari bidaliko dio prozesu hori gainditu duten izangaien aldeko proposamena, lan kontratuak formalizatu ahal izateko Eusko Jaurlaritzaren Plenoak 1985.eko azaroaren 26an egindako bilkuran hartutako Akordioak dioenaren arabera; kontratu horietan, probaldi bat ezarri ahal izango da, Langileen Estatutuko 14. atalean eta martxoaren 10eko 8/1980 Legean ezartzen denaren arabera finkatuko dela horien iraupena.

1057. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Deialdi, oinarri-arau eta horiek eta Epaimahaiaren ihardunek sor ditzaketen administrazio ekintza guztien aurkako inpujnazioak sartu ahal izango dira, Administrazio Prozeduraren Legean ezartzen diren epealdien barruan eta erara.

1058. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984.erako aurrekontu nagusiak ezartzen zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalean honako hau ezartzen zen, hau da, kontratuaren esleipena, dadina dadila horretarako erabili den prozedura, EHAAn argitaratu behar dela, 25.000.000 PTAtik beherakoak izan daitezenean izan ezik.

1059. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea amaitzen duen erabaki honen aurka, legez doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzietara jo aurretik sartu behar den berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da, eman zuen organuaren aurrean eta iragarpen hau argitara zen egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

1060. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984eko aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legearen bidez aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legearen 38. atalak xedatu zuenez, EHAAn argitaratu behar dira kontratuen esleipenak, horretarako erabili den bidea dena dela ere; hala ere, 25.000.000 PTAtik beherako kontratuak betebehar horretatik kanpo gelditzen dira.

1061. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez doakienek, bidezkotzat jotzen badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabaki hori eman duen organuaren aurrean, iragarpen honen argitaratze egunaren biharamunetik kontatu beharreko hilabeteko epearen barruan.

1062. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 León, Landeta eta La Florida Kaleen arteko lurrazpikoan kokatu beharreko eta Egoiliarrentzat den erabilpen publikoko aparkaleku bat eraiki eta kudeatzeko administrazio emakidapean esleitzeko dei egindako lehiaketarako onartutako Teknikazko Baldintzen eta Lege, Ekonomi, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen jendaurrean jartzeko aldia amaitu denez eta aldi horretan Pleguen aurkako murtzilorik aurkeztu ez denez eta, Udaleko Osoko Bilkurak 1990.eko urtarrilaren 31an egindako ez ohizko Bilkuran hartutako erabakia betez eta Toki Erregimen alorreango legezko arauen Bateratutako Testua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzazko Errege Dekretuaren 123,1 atalari atxikiz, lehiaketaren iragarpena egiten da iragarpen honen bidez bertan eskuhartu ahal izateko.

1063. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Lehen aipatutako atalaren arauera, Iragarpena honako hau izango da: 1.- Kontratuaren xedea.- Barakaldo Udaleko (Bizkaia-España) León, Landeta eta la Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzat den aparkaleku publikoaren ustiaketaren emakida, dagokion proiektu teknikoaren bidez eta ondorengo eraikuntzaren bidez egitea da kontratu honen xedea, Lege, Ekonomi eta Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen eta Udalak onartutako Agiri Teknikoen arauera.

1064. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 4.- Behin behineko bermea.- Milioi bat (1.000.000,-) pezetako behin behineko bermea aurkeztu izana ezinbesteko baldintza da Lehiaketan eskuartu ahal izateko, toki administrazioaren kontratazioan aplikagarri diren legeek onartutako bideetatik edozein erabiliz.

1065. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ximun Laurentzi Zubiri Ibarrondo jaunak, Zaldiaran Euskaltegiaren titular den Ardatz Kultur Elkartearen izenean eta bere legezko ordezkaritzan eginiko eskariz, eta azaroaren 25eko 29/1983 Legeak eta ekainaren 12ko 189/1984 Dekretuak araututako lege-xedapenen arabera, HABEren Legegaien Zerbitzuburuak, Erregistroko Arduraduna den aldetik, bere onarpena eman ondoren, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Zaldiaran Euskaltegia, Euskaltegi Pribatu Homologatu gisa, HABEren Euskaltegien Erregistroan aitortu eta inskribatzea, 286 Erregistro-zenbakiarekin.

1066. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Bigarrena.- Aipatu Euskaltegiaren titular bezala Eusko Legebiltzarraren otsailaren 12ko 3/1988 Legeari jarraiki, A/1353/80 Inskribapen-zenbakiarekin eratutako Ardatz Kultur Elkarteari aitortzea, legezko ordezkaria inskripzio honen eskatzailea bera delarik.

1067. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1984rako Euskal Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legeak aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalak kontratuaren esleipena, horretarako erabiltzen den prozedura edozein izanik ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dela xedatu zuen, 25.000.000 PTAtik beherakoak betekizun horretatik salbu geratzen direlarik.

1068. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

1069. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Udal Batzarrak, 1990eko irailaren 27an egin zuen aparteko bilkuran besteak beste, honako akordio hau hartu zuen: 1.- Toki eta Foru Administrazioko eta Estatu mailan eta Euskal Autonomi Elkarte mailan ordezkariek egindako proposamenaren arabera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean (102. atala) ordezkaritza Organu eta Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen lan-baldintza eta partaidetza zehazteari buruzko maiatzaren 12ko 9/1987 Legean (30etik 38ra arteko atalak);

1070. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1984.erako Euskal Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legeak aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalean, kontratuaren esleipena, horretarako erabiltzen den prozedura edozein izanik ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dela xedatu zen, 25.000.000 PTAtik beherakoak betekizun horretatik salbu geratzen direlarik.

1071. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezko errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

1072. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko arduradunak, 1990eko azaroaren 20an, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Ma. Dolores Garciandia Berasategi andreari Legeko 85 eta 86 artikuluetan aipatzen den baimena ematea Adunako Lardi Baserriko lurretan familia bakarreko etxebizitza eraikitzeko, hirigunea sortzeko baldintzak ez daudela kontutan hartuta.

1073. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Baimen honek ez du kentzen egitasmoa egin aurretik legezko udal baimena lortzeko beharrezkotasunik, ez eta ez du suposatzen udalak hartuko duen akordioaren edukia nolakoa izango den; baimenaren baldintzen artean honako hau jaso beharko da: funtsa, 11.506 m2koa bera, egin behar den eraikuntzari lotuta geldituko da eta, hirigintza aldetik begiratuta, banatu ezinekoa izango da Lurraren Legeko 95. atalean ohartemandako ondorioetarako, eta Jabetza Erregistroan sartzerakoan betekizun hori jaso beharko da.

1074. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Espedientea apirilaren 14eko 909/78 Errege Dekretuaren 4. atalarekin, 1979ko azaroaren 21eko Aginduaren 67. atalarekin eta Administrazio Prozeduraren Legearen 108. atalarekin bat etorriz izapidetuko da.

1075. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Espedientea apirilaren 14eko 909/78 Errege Dekretuaren 4. atalarekin, 1979ko azaroaren 21eko Aginduaren 67. atalarekin eta Administrazio Prozeduraren Legearen 108. atalarekin bat etorriz izapidetuko da.

1076. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Legea zuekin haserre dagoela dirudi, eta ez dizkizuela gehiago zuen burlak barkatuko.

1077. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 1980 urterarte azterketak edo legeari gehiegi atxikiak ziren, edo oso zuhurrak euren ikerlanetan edota ez zuten zehaztasun haundirik eskaintzen.

1078. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Horrez gainera, Euskal Herrian ez da lege salicarik ezagutu... pluralak ez dira euskaraz maskulinoak... etab. etab.

1079. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Azkenik, legeek ere emakumeen baliogabetasun tradizional hori bereganatu zuten eta lege bihurtu.

1080. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Lege aurrean salaketak egiteko ezezik, lagunartean bere egoera kontatzeko ere bildu da emakumea.

1081. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ildo honetan, Euskararen Normalkuntzarako Legeaz Konstituzio Tribunalak hartutako erabakiak aztertu ziren, beti ere azpimarratuz legegileek hainbat disziplina desberdin izan beharko luketela kontutan hizkuntz arazoa aztertzerakoan eta ez ordea, ikuspegi juridiko hutsa soil-soilik.

1082. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ez zuen lotsarik izan neska gazteak telebistan agertzeko eta ongi baliatu zen parada honetaz, tribunaleen mantsokeria salatu eta bortxapenak zigortzeko legeren ahultasuna nabarmentzeko.

1083. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Sekretaritzak eta interbentzioak kontratazio berri horiek legearen kontrakoak zirela adierazi zuten, legea letraz letra interpretatzen bazan behintzat.

1084. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Santiago San Martinek, ordea, zera esan zuen, batzutan legea ez dela literalki interpretatu behar, razionalki baizik.

1085. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Argitara eman zuten komunikatuan Seaska erakunde patronal bat dela eta ez duela bere langileek egiten dituzten ekintzen erantzukizunik, dio, eta ez duela beraz, Kontseilu Generaleko aretoan gertatutakoak onartu edo gaitzetsi beharrik, legeen arabera.

1086. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Venezuelako legearen arabera, sei hilabetetik hiru urte arteko presondegia egotzi dakioke senarrari.

1087. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hori bera alderantziz gertatzen baldin bada, hau da, emazteak senarra adulterioan harrapa eta bertan hiltzen badu, legearen arabera emazte hiltzaileari hogeita hamar urteko gartzela lepora dakioke.

1088. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Dena dela, venezuelatarren begiak zerbait argitu dira, lege hori ezabaturik geratu baita.

1089. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Sonia Sgambatti delako emakume juez batek egin zuen legea ezabatzeko deia.

1090. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bestalde, estatu mailan lege organikoak eztabaidatzen ari dira hezkuntza lege berrien bidez egituratzeko.

1091. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Horregatik eskatzen ditu euskararen plangintza orokorra Euskal Herri osorako, komunikabide euskaldunak, lege egokiak, kalea euskaldunduz joatea.

1092. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Euskararekiko apuntatzen diren soluzioen artean bi eratakoak ditugu: hiltzen utzi (zokokeriak ugalduz eta finantziatuz, lege aplikagaitzen bidez, ez-errealitate baten sinbolo bihurtuz...) edo eta, sosa, egitura politikoak eta herri borondatea dela bide, Euskal Herriko biztanle gehienen (edo gehienek ezagutzen duten) hizkuntza bilakatzea.

1093. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Antzokia Madrilen erabakia eta hemen onartua
Jokoaren baldintzak hauexek dira: Madrileko Kongresuan erabakitako LRU legeak (Ley de Reforma Universitaria) mugatu egiten ditu aldez aurretik gure posibilitate guztiak: hemen antzerkiaren ekitaldiak antzeztea tokatzen zaigu soilik, antzokia eta libretoa jarrita gainjarrita baitaude.

1094. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Autonomi Estatuko 16. artikuluan esaten den legez irakaskuntza osoa Komunitate Autonomoaren Konpetentzipean dagola, betiko eranskinean adierazten denez Konstituzioko 27. artikuluan aipatzen den legearen barnean mugitu behar baita, hots, LRU horren barnean, beronen antikonstituzionaltasuna frogatzen ez den bitartean behinipehin.

1095. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Legeak horrela dio eta zer egingo diogu, ba? Ez zarete asko harrituko, adjektibo orokorrek gauzak gehiegi sinplifikatzeko duten arriskua gorabehera, errektoretzarako taldeak jarrera legalista-posibilista duela uste badut.

1096. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Alde horretatik ez da zer esanik, horretarako legeak jartzen dituen mugak kritikatzeaz gain.

1097. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Sati praktikatuko dutenei heriotz zigorra edo bizi guztirako gartzela egotziko zaie indiar Parlamentuak arestian zutik jarri duen legearen