XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Egun alai onetan
egin bedi lana,
billatzen non da gizon
ezkutatu zana;
toki illun bat baita
au lotan dagoana,
alcha bedi arlanza
estalkai daukana,
esna dediñ soldadu
lotara etzana
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Oraindik dagoalarik
oso lo aundiyan,
gorde zana ari da
jartzen ageriyan;
azaldu bearra da
berriro erriyan,
beretzat moldatu dan
oiñ alki berriyan,
eder, bronzez janziya
zut zutik arriyan
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Lo txarra kendu eta itxarrturik
Ikusi daigun bakotxak:
Ortzia baltzik, mendijak zuri
Lurra gogorrtuta ixotzak,
Euzkera zarra erdi-billoxik
Dardagan darabil otzak
Au ikusirik, ez laguntzeko
¿Nun dira euzko-bijotzak?

4. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Loari murrika etxe artietan
gastetxu zurbilla.
Gabaren eskubak ito dau lotzea.
¡Or dabil obena!
Il dabe gaizkiñak oraindiño neskutz
datzan onoimena!
.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 (...) loran zan mertxika, garan zan landara,
lorategi dana ondatuten dabe.
Bixitza onena lepalpen bakua,
orretarako lo daukagun gogua
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Miñezko bideetan lorr batek narabil,
iratzartu baitat lotan zan gogua.
¡Samiñaren miña! orain ernai nabil;
begitatik juan yat betiko lua,
begizkun leyora baiyagert gogua
.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0039 Zure bitartecotasun maitegarrijaren egapian, Andria, oraindisec batu eta gordetan nas, emen, bertatic gueijago ez urteteco, neure abijia eguingo dot, emen, nire arimia diabruaren atsamarretatic urrinduta baquesco lo eta atseguinian beti bicico da.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Gau guztiyan lotara barik jolasian igaroten da, esan dodan lez, bakocha berenian.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Ayenaren aldeau ¿gure bizia zer ote da? Gosez ta egarriz, otzik ta billutsik, lanez ta nekez, baruz ta lo urriz, otoitz ta gogalben deunez, yazarrkun eta irain ugariz, deunak eta Kisto'ren aizkideak Yainkoaganako morroiketan ziarduten.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Nekatuta egongo zara, atseden eta loen bearrizanean.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 - Eta dirautse: Nekatuta enago, ekin lo.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Ta arrotzak eta auzotarrak, adiskidetzeko, ta lotara yoateko esan eutsoenean, yoan zan, eta baita osterantzekoak bere.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Lua

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Baña lo geyegi kaltegarri da: guziak berdin biarr ezpa-dute ere, geyenentzat zorrtzi bat ordu naikua dira.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Onetarako beti ordu batian etzun eta jaikitia da onena, onetan beti ordu batian lua etortzen dalako.

16. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Bañan gero jakinda
zanean il zala,
edo lotan betiko
gelditu baitzala,
Españia guziyan
jo zan atabala,
aren bullaz lotatik
esnatu nai zala;
paper denak famatu
zuten beriala,
gizon oso balio
aundiko bat zala
lumaz bere igualik
izan ezbeitzala;

17. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Aurra jarriya zeukan,
siaska xarrian,
gozoro lo zediyen
leku itzalian;
ostozko estalpian
guztiz epelian,
maitatubaz aizecho
bigunak bidian,
aurchuari agurka
pasatzen danian.

18. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Ontan ezta entzuten
aurraren negarrik,
dirudiyela galdu
eztubela lorik
.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¡Zer zori onekua naizen! Ondorengo zortzi egunetan, etzuben Luchi gaixuak lorik ere egiten bere jostun izan naiko intziriyarekin; lotarako ustean oyeratzen zanean, isten zituen begiyak lo egin naizrik, bañan bere betiko pozezko ametsak zabal arazitzen zizkan, jostorratz eta ari chirrika irudiz ikustearekin.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Beida euskaldun gaztek ze ikurritz jarriko nitueken zeon t'Euskalerriñ ikurri orretan jan, lo, laneeri ekiñ alai ta jarrai.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Bereala aurra lo gueratu zan; bigaramonean esnatu zan aurra osoro sendatua.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Bañan zerana zerala, gazte, gizon zarr ala gaxo, erantzun zadazu; ez dira makiña bat, zuk baño osasun obea zutenak ustegabean il? Sendo lotara yoan eta goizian ilda zenbat arkitu dituzte? Itxasoan ziyoastela zenbat ito dira? Bultzian edo trenean, gurtariñetan edo automobilletan, pozez beterik ziyoastenian, zer-edo zer puzkatu, ala alkar yoka bat ala erortze bat gertatu, eta zenbat il ez ote dira? Ta neri ere olakoren bat ez tzaidala gertatuko bai dakit ala? Zure etxean sendi edo familikoak ondoan dituzula, eta aitorrtzeko astia dezula ilko zerala bai dakizu ala?.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 Zuma ederrak ba daude ibetondoetan saskiak egiteko: astoren bat edo beste ere moztuko degu; bostekoak ere ez-titugu beti lo idukiko ta, jan ariñian nola gabiltzan, ez-tegu asko bear, puskatxo bat zerrepelzeko.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 ¿Erdaldunik battxo etorri oteda egungo jarduna entzutera? Eztet bat ikusi; lo bai, baserritar-mordo ederra.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Emon osten iaten, aldagarriak bere emon ostezan da lotara bialdu ninduen.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Lo, lo, lo, lo.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 (...) ta lo ederra, azkenez, oia arrapatu zutenak oian, ta Peru Odolki'k Goienetxe'ko soro-errtzean.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Egia erran, auzoek ere etzezaketen lo handirik egin karbarien arrabotsarekin.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0249 Egungo egunean, karbarien arrabotsak ez dauku lorik arintzen.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Zoin gure chokoetan kokatzen gira, lo edo han zerbait gisaz gauaren iragaiteko.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Ezin daitake erran aphezaren solas horiec nola ilhundu zioten Micheli bihotza: ez zuen gehiago loric ez janic lethi lehen cominionea gogoan: gaicho haurrac senditzen zuen bere bihotza Jesu Cristorentzat dena amodioz bethea, eta casic iracutsi zioten Jesus zela Yainco bat ikharagarria eta harentzat lehar zela izan amodio baino beldur gehiago.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Ene ustez Ikus urranengo goarra lo datza, buru-austerik ez ameskaitzik eztuen lo luze, esnaldi gabeko lotan.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 13.- San Juan-egunean siesta egiten duena urte guzian ezta los asetzen.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Luak legez iges dagije.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lengo zurdatzari garri inguruan burdin-estuntza latza gañeratzen dautso; lengo otoizkaldiari beste bat; gorputzari astiñaldiak egunero damotsaz: mats-ayen gañean lo pizka bat egin ezkero, gauzik geyenean otoizketan diardu, egunaz barau egiten eban deun onek.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ez da, ba, ez lo ta ez geldi egon Lojendio jauna.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Batak, Santua bizkarrean eraman nai, besteak Ama Birjiña; ark Billarrielgo mutillik bazetorren aren etxera lotara ta afaltzera eraman nai, onek Oñatiarrak Mondrautarik al zan, Zeamarik nola etzen...

40. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Danak, Arana diotenen ostatura jo zuten afaltzera, lotara berriz bakoitza bere lagunakin donostiarr Luis'tarren baten etxera.

41. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta biyamon goxien jun zien aritz ori, arboliori Ondarrura eruteko sei buztarri idi, ta ezeben arbolarik topau; baiña Euliski an eguen etzunde zelayen lo.

42. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0073 Zeru txikia zugan
dabelako esten
neke ta lorik eza
dautzue arintzen;
doe orren ordaiñez
euki zuk atseden
.

43. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 9. Eta Eutiko izeneko mutiko bat, leio-gaiñean jezarri zan; eta Paulo'k itzaldia luzatzen eban artean, mutilla lo-zorroak artu eban; eta loak eraginda, irugarren etxe-oiñetik beera jausi zan, eta illotzik jaso eben.

44. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Afari legia eiñda, lotarako gertau ziranian, emon zetsen gelan, Frailliok ikusi eben eurenan eta senar-emaztien gelan bittarte, ez zala oolekin eindako apartagarri argal bat baño; eta diabruak tentauta, jarri ziran, belarrixa zorrotz ool zaarron aurka, jakin gurarik zer moduko barriketia erabiltzen eben senar-emaztiak euren artian, beiñ ogeratzen ziranian.

45. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 ¿Zerk galerazten din
loaren magala?
¿Sukarrez burumin
dardaraz aut, ala
epai zorrotz bidez
loa uka din Jaunak,
betiko logurez
mintzeko ire egunak?

46. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Ez lorik, ez zer besterik, ura
zenun eginkizun bakarra...
Bañan, azkenik, iratzar ziñan,
erori zitzaizun begi lausoen
gandu betea: baitara ziñan!

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Gartxot alakoxe zulo batean kuxkurtuta loaren zai, barruko mikaztasuna ito eziñik; ezin zuan iñolare lorik erakarri.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Oraindik lotarako astia ba'dezu.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gure aita-amak gau batean, uste gabe Kapitan sukaldean utzi zuten atea itxita; lotara joan ziran, ta urrengo goizean, sukaldeko atea iriki zutelarik, sukalde artan zeuden gauz geienak, Kapitanek puska-puska egiñik utzi zizkien.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Garaiz xamar afaltzen genduan, eta gero kartetan edo jokuan jarduten giñan, beste batzuetan radioa entzuten, eta gero lotara.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Antton'ek goiz artan jakin izan ba'lu Pernando'k lotarako erabilli zun anterea (I) Treta, ardid, a ze baldekadak artu bear zituan urez gure adar-jotzalle ajolakabeak.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Egia esan, txikitan bai: Baiona'n onelako ametsak esnatu oi ninduten, eta amaren oean ez ba zan, ezin nindekean lo gelditu.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Ni polikixago; oiñazerik ez, esatekorik; loa nekez xamarra...

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Zeure ondoan igarletzat Seloiak ba-dozuzan ori, egundo oiñik garbituten, eta egundo lotarako lur gañian ez ezik etzaten ez-diran Seloiak.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Maitexa ikusgarri polita zegon bere begi urdin zabal aiekin, pitiñen bat erorik lo gutxi eginda zegolako: orrek berak politago egiten zun.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Gauza yakiña da: yudu guziak goizean goizik esnatu-ala Yainkoa goretsi ta eskuarpegiak garbitzen zituten, illobiak bezela kutsatzen baitzun loak, erioaren irudia izaki.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 A, to osa dezagun: bitartean lo ereinotz gainean.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Edukatu, kristauki artuaz, gizonarekin batera lan egitearen esanaia darama, zeru deiari leku egiñez, betiko lo paketsuan esna dedin.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ene iritziz, bada, eta barka bizait Aita Barandiaran'ek, bagaudezke lasai leengo lo ederrean, Lahovary'ren lanak gora-beera.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Lotara joatea da.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Mundua iausten da hosin beltz-beltzetan,
Ber hunen ametsok aphurrtutzen dira;
Ezer eztago lo tzarr bat benetan
gure mundua da, gu gaz iolasten du;
Laindoko Legeak bere kanon gora
Eman dio 'baikaitu nahi añendu.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia mde 0007 Lotarik zure begi bluya
Ezagun nizun eni so,
Et'ezpañetan zur'ezpaña,
Potka... Ordin iatzarri niz;
Nihau nunduzun berriz ere...
Zertako, ai, iatzarri niz!!.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Ohoina etorri zenean, erran zion: Ai, debruen bugresa, banian beldurra ez hintzela hi lo...

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Gizon horiek izan ziren puska bat burua hartua eta jarri ziren lo, posta hartako guardianoak.

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0046 Errotari bati astoak bere arrantzakin etzion gabez lorik uzten.

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Gauaz haatik ez du lo ona egin.

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Lotarik ibilzalea gizona da, bainan ez da gizonean.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Loak ebatsi dio adimendua.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Zer lan agertuko dun andoaindarren aurrean? Enrique Jardiel Poncela'k moldatutako Una noche de primavera sin sueño, Dorronsoro apaizak euskerara aldaturik. Izenburua: Udaberriko gau artan lorik ez. Iru ekiñaldiko irri-antzerki edo komedia da.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Aiten itsas-odolak biak bat eginak,
Ai, Haltsu gain hartako gure irrintzinak!
Bainan nor da chutitu, salbu mendi-gainak?
Guziak lo baitzauzkan kaskoinzale minak.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zer pentsa LOA-z?

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Adinak ere ainitz erran nahi du. Jakin nahi badugu zonbat oren behar dugun lo egin hoberena da guretzat zonbait gauez segidan lo desberdinki egitea eta gero ikustea zoin gauek gituen utzi trenperik hoberenean.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Ez. Oren bat et-erdi egoiten gira lo arras pizuki eta gero amar bat minutaz gure loa arintzen da.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Izan ditaike gure loa pizuen pizuenean zen aldi batez, erran nahi baita oren bat eta erdi irauten duen lo pizu hartan iratzartu girela.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan ez da mirakulu trenpe tzarrean bagira ere, hola bat batean iratzarturik lo barna ilun hartarik; loaren leize zola hortarik mailka mailka, emeki emeki behar da atera kanporat.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Eta bizkitartean medikuak dio tirrinta horrek ez duela gure loaren balioa ez deusten delako lo arin hartan iratzartzen bagitu...

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Menturaz sukarra badugu, menturaz nunbaitik min... Etzaterat joan aintzinean sobera buruz lanean hartzeak zure lo kontsolagarri hura aizatuko du.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Trenpe gaitzean bazira, zonbait oren lo gutiago egina gatik ez duzu deusik irriskatzen.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Esperientzia hori amerikano sabantek dute egin jakin nahiz gero ilargirat eta izarretarat igorriko dituzten gizonek nola duten ihardokiko lo eskasari, zonbait egunez lorik egin gabe beharko baitute ta ibili gain horietan. Esperientzia horrek du erakutsi ez duela gizonaren gorputzak galdegiten loa bainan bai haren buruak.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Senperen gauza horren gainean lo ginautzin... gauza hortaz zure ganik ez ginuen axola haundirik ikusten eta bizkitartean laborariekin behar duzu kondatu herrian.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Erran gabe doa ez dutela gau hartan lo handirik egin minixtroek.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Eta biaramonean lanera joan bear zutenak lo asko galdurik...

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Gero, jan be sasoez edo garaiz egin biarda, eta astiñaldi batzuk artutakoan lotarako obeto egoten gara parrandarako baño.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 AZALPENA. Ezkerretik eskumaldera: 1. Legokez.- 2. Apar. Gol.- 3. Meza. Ori.- 4. Ari. N.- 5. A Lo.- 6. Edur. oi.- 7. Lora. Aiz.- 8. Nituan A. Goitik beera: 1. Lamiaran.- 2. Eper. Uri.- 3. Gaza. Dot.- 4. Aro. Ule.- 5. K. A.- 6. Egon. Zan.- 7. Zor. Loi.- 8. Il. Oiza.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Euzkadi gure aberri maitia ikusirik gaur jopule baltz eta amorratu oneren azpian eta gure oitura garbi ta ederrak il zorian ikustian, gure besuak lotuta ezer jasoko ezpa litz lez ezin giñeike lo gozaro egin.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Goseak akulatuta negarrez hasi ta amaren bularretik lotara, goseak berriz esnatu arte; huna bere zeregin guztiak.

87. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Umiek oien, lo, irribarrez, aingeruekiñ amesetan.

88. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Joxe'k, Joxepa'k eta euron iru umiok, gabaz lo, lo poz-pozik egiten dabe.

89. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 PELI.- Lepoz gora lo.

90. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Peru - Badauka ordu batzuetarako loa....

91. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Guraso barrien solasaldia amaitu zanean, Izarñok amaren abotsa urruntzen somatu euan zuan bere lotatik eta bildur deiez, ueka asi yakon zitzaion.

92. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0067 Samur argia da gaua. Aizea lo datza,
ta teillatuetan eta baratzetan ames dagi
illargiak gozo-gozo, urriñeko mendi-gaiñak
disditsu jarririk. Mututasunean dagoz
kaleak, eta balkoien atzetik, oi Maite!,
gabeko argontziak alaikor argi dagie
.

93. 1969-1990 bizkaiera poesia zubk 0057 Zu itxasora joango zara
bertarako jaio ziñalako,
t'azken loa be bertan egingo
zure legea ori dalako
.

94. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Goizaldeak ez dauko errukirik.
Espetxeko ateak zabaldu dira,
burdiñazko ate astunak
Lo datza oraindik erria
.

95. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Eta biok seintxuari maite-maite begiratzen eutsoela, goizaldea barik lo geratu ziran.

96. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 Erdi lo, erdi amesetan, ez esna ta ez lo egoala, ateko deia lakoa iruditu yakon, ixiltsu, Abel'eri.

97. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Atzera ere lotara joiala girristu atsekabezko bat entzun eban.

98. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Olan egin eban eta bere, txoriaren, abestien urrumekatzeakaz enperadorea lo gozoro, amesgarrian luzaro iraun eban.

99. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ba, artzain ibili nintzan 13tik 18 urtera arte eta ikazkin ere bai eta kanpoan lo sarri.

100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Prailleak ba-eben Larrea'n, 1907'tik asita, latin eta eleiz-karrera egiteko bear ziran gaiak erakusteko ikastetxe txiki bat, bertako aita bi maisu zirala; kanpoan jan eta lo, prailletzarako naiz abadetzarako ikasten eben.

101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Lo jentea bazterretan; Ortuella, Gallarta, Karrera... Muskiz, Pobeña, itxas-egala guretzat gomutaz zamatua.

102. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Sabel goseak beharririk ez
- Guti jatetik eta guti mintzatzetik ez heldu gaitzik
- Sabelak egitean gurgur, bardako afariak agur
- Gose dagoenean astoak arrantza
- Gose dagonak begiak erne, aztarrapak garbi
- Jose, beti jan ta beti gose
- Goseak ez pentsamendu onik
- Duenak, eltzari gatz; ez duenak, ipurdiari hatz
- Nahi baduk bizi minik gabe, ez hadila alha gose gabe
- Betiri gosea herrian, bere puñala gerrian
- Agina dabilenean, sabela poz
- Gosea berez etorri bainan ez berez joan
- Baratzetik (gelditzetik) gosea; baratzetik asea
- Goseak zakutik edo zorrotik behar
- Gosearekin eta lotsarekin lo guti
- Gosea janari guzien saltsa eta jakia (AXULAR)
- Horrek oraino Pettiri Sans (gosea) ikusiko dik
- Jakiz ez da nehor asetzen.

103. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 (ASTOLFIk hanka FLYWHEELen eskuan jarri eta lo geratzen da).

104. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 3. Ofizinan (FLYWHEEL. sartu eta ASTOLFI eta RAVELLI mahai gainean lo ikusten ditu. Telefonoak jotzen du.)

105. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 Aste erdia pasatu da eta zuek oraindik mahai gainean lo. Zergatik ez zarete ministeritzara joan?.

106. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Bigar hitz egingo diagu, eta orain lotara joan hadi, gaur hamar bider esan diat.

107. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Aitor - Neuk dakit ondo bat be ez ebala ekarri, ama apaitarako arraiñen zain egon eta utsik etorri zalako, esne sopak artu eragin eta lotara bialdu genduzalako.

108. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 BAUTISTA - Sorginkeriekin gehiegi sinisten ez banuen egun horretara bitartean, orain esaten dituzten guztiak egiak ez ote diren izango pentsatzen hasia nauk... Goiko zelaiaren ertzean zen emakumearen algarak, zer dela eta bestela? Urduri nauk benetan eta gaueko zarata txikienak ere loa galduarazten zidak.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0049 - Zer egin zuen zapelaitzak lo pixka bat egin ondoren?

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0084 Aise lo egiteko gai ziren esklabuak zituen gogokoen, ordu asko erne eta beilan egon ohi zirenak baino hobe zirela uste bait zuen, eta loarekin indarberriturik, lanerako ere prestuago zirela (Plutarko: Vidas pararelas liburutik).

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Beraz, udaberria iritsi arte ezkutatuta eta lo bezala egoten dira.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 Gauetan lotara (al) zoazte? / Bai, bagoaz, eta honelako elkarrizketak izan.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Soinuak beste mota bateko ondorioak ere sor ditzake: desoreka fisiko edo mentala, lotarako eragozpenak, istripuen arriskua igotzea etab.

114. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Aziendak sendatzeko, bizkortzeko eta pozointzeko, sukarra, loa, odola, zentzua eta maitasuna kendu eta emateko, ehun birtute baino gehiago zituzten belarrak.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0012 Bazkalondoan, Babar inguruak miatzera doan bitartean, bakarrik geratu den Kelesta lo sakonak hartu du.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Baina lorik ederrenean zegoenean, atabal eta adar sinfonia deabru batek eta garrasika ari ziren milaka ahotsek esnatu zuten kolpetik: - Gora enperadorea! Azal bedi enperadorea!.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 - Hau lo ederra egiten ari nintzena!.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 - Hago isilik heure horretan, nahikoa gerra baduk eta, alkoholez gainezka dauzkaken hire zaina horietan - eta baserritarrak loari ekin zion berriro.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Timo bere lotarako mantan bildu eta lurperatu egin geninan.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Honela bada, buelta eman eta lo geratu zen.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Luze-luze etzan eta lo geratu nintzen.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Sar gaitezen, afaldu eta lotara gaitezen.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 Ez lorik eta ez nekerik korrika etxera joan eta hor heldu da bere eskupeta zaharrarekin.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Oheratu omen ziren, horratio, halakoren batean eta goizaldera bai lo pixka bat egin ere, maisuen konpaniari eskerrak, segurasko.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Nahas Lora Maitagarriak zerbitzari guztiek lo sakon baten sartu zituen, printzesa eder eta eztiari laguntzeko.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0009 Geletan, zerbitzariek lo sakon baten, topatu zituen.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0009 Neska eder eder bat etzunda geldi geldian, loraz apaindutako ohe baten gainean eta gordetzaile harmatuz inguratua (haiek ere lo sakonean), ikusi zuen.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Momentu hartan, printzesea haren lo luzatik itzartzen hasi zan.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0011 Zerbitzari guztiak ere, momentu hartan itzartu ziren haien lotatik, poztasun handiarekin.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0006 Sustantziaren lotarako indarra pasa egiten bait zaie.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Itzarri zenean, almadia geldi-geldi aurkitu zuen, itsas azalean lo, eta ilar landarea zaratarik egin gabe ihes egin nahian.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Beti geldi
beti urduri
lo egunez
eta gauez dantzari
.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Bai, makina bat eguzki bero hartutako gizona huraxe! Bere hiru haurrak jolasean eta Kaskarintxo lo utzirik, gizon harengana zihoan emakume beltza.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Oso nekatuta zeuden: izan ere, aurreko gauean oso lo gutxi eginda zeuden, eta bidean ere asko nekatu ziren.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Eskerrak oraindik zuloa nahiko betea zegoenik! Bazkaldu, arratsaldean berriro ehizera eta afal ondoren lotara. Horrela zihoazen egunak.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Zer ote zer eta... Himalaia mendietako elur-lili bat, bere osto burua biltzen, lotarako!.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Zer egingo dugu ba, dagoen bezala jantzi eta lo. Gero gerokoak.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0059 Karrera Handiaren bezperan Nikolasak azanario eder bat hartu zuen baratzetik, eta sukaldeko mahaiaren erdian utziz, lotara joan zen.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Errezuan ala lo zegoen, inork ez zuen jakin hamabiak arte.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Egunsentian, ahuldurik, oinez ibiltzeko gauza ez zela, lo gelditu zen lehorrean.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Baina ohera joan ondorengo bakardadean, loa zerbait galerazi zion kontzientziaren harrak.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 Buruaz baietsi zuten denek eta Maria, Elena eta Roberto, besteei kaso handirik egin gabe, lotara joan ziren.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 Eta Steelkit loak menperatu zuenean, batak besteari bere asmoak agertu zizkioten.

144. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0034 Goiztiria hurbil den
tenore honetan
loaren
eneganatu ezinak
leihoratu nau.

145. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Ihesi berri da egunargia,
karnaba kanta lotara doa,
habeen egur zaharra eta
sasiaren txorten oraildua.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Ohean etzan zen, jantzita, eta minutu gutxi barru lo seko zegoen.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Horren ordez, narkotiko bat eman zioten usaitzera, eta lo utzi zuten.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Wei Lie Deshang eta mertzenario zaharra palazio nagusiko leihoan jarri ziren, haren loa zaintzera.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Lo jarraitzen zuten biek, bata bestearen ondoan tximeletaren hegalak irudi.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Elkar nahiko ondo ezagutu genuen denok, berriketa ugari, jardun eta jardun...... eta konturatu gabe, oraingoan bai, lotarako garaia heldu zitzaigun.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Bertara joan nintzen, hantxe zeuden, Morfeoren erreinuan barna lo.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Egia esan, bere buruan probatu duenean ez zaio oso aldeko atera, baina hau azken bost egunetan bizi izandakoari egozten dio, bost gauetan lo luze sakona galdu izateari.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Irekia den orrian, Pinnokio lo ageri da, irudian.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0009 Muskerrak, sugandilak, sugeak, lo guztiak, zapelaitza ahoratuko zuenaren atzetik panoravision, circuito cerrado, conexiones interestelares en buen estado.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0060 Bapore more honek, ixten ditu begien minak, ez dago ez dantza, ez loa, ez negarra nere buruan, more sargori hori besterik ez.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Ondoren, etzan zen bere ohatzean eta lo zerraldo gelditu, zurrungaka.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Horrenbesteko loarekin harritzeko gauza ez da bizitza era horretan luzatzea, eta esperantza bazuen, hala ere, beste mila urte onak iraun behar zuela oraindik.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 -... Eta Kupido maitasun piztaileak, Morfeo lagun duela, gure ederren gogoak mendera ditzanean... zuek, zaldunok, handikiok, begira ezazue haien loa, defenda itzazue gaueko erensuge eta izpiritu gaiztoetatik, erauzi gaueko ximeletei hegalak eta estali itzazue maitekiro, hilargiaren izpi gaiztoek ez ditzaten ikutu...

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Lo gutxi eta arina eginik zen, arropak bere horretantxe erantzi gabe, eta buruko minez eta ahosapaian kobrezko estriboaren sedimentu lirdinga zuela esnatu zen, eta gauerdia jo eta gero arte luzatu zen ezteiondoko parrandaren hondamendi natural bezala interpretau zituen.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 Ilunbetan buru belarri egin zuen ohe gainera, arropak erantzi gabe, ordu bat soilik zuen eta lotarako, eta gotzaiari ongietorri egitera joateko iratzartzera igo zenean horrelaxe aurkitu zuen Victoria Guzman-ek.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0153 Santiago Nasar etxean ote zen galdegin zion Cristo Bedoya-k, eta hark xalo-xalo plantak eginez bezala ez zela oraindik lotara etorri erantzun zion.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 Lo. Caprichok ez dauka besterik buruan.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 - Leher ine nago, ez dut batre loik in.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Goizeko seietan iratzargailu ankerraren zarata kupidagabeak iratzarri ditu Anton eta Karmen, beren logoxotik erauziz.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jarridazue hango puxka bat eta saltsa ere, nahiko da, tira gehixeago, zuek ez duzue hemendik nahi?, ez gutxi jango diat gaurkoan, hik gutxi jan bai zera ez diat uste, ez, atzo beste afari bat izan genian eta kristorena sartu, lehertu zorian ibili nauk gauean, amets txarrak izango hituen, ez zeren burua ametsik kozkorrena egiteko ere ez baitzegoen, hamar ordu lo eta logurez jeiki naiz, ez zegok gaizki, zenbat eta gehiago ohean orduan eta ohezaleago legea duk, baina ona ez, zertaz ari zarete?, jateaz.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (11) Bestenaz ere badakizue zoin denboretan garen: ordu da lotarik atzar zaitezten.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Gau erdian, Lezaundietako zilborrak bere erditze burrunba jo zuenean, lo sakonetik itzultzean bezalako lehen lanbrotasun kontzientea nabaritu nuen.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Inginadoreak, zure loa eta nere hotza susmatuz, treneko leihoa itxi zuen.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Oheratu eta argia itzaltzeak berez zekarkion halako pakea eta patxara, egunak ez bait zion beste behin ere estuasuna besterik ekarri: estuasun eta kezka larri luzea, baina etenik zuen iada. Lo, beraz.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Ametsik gabeko loa berea, ez zuen eta horretarako astirik ere.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Ez aurreneko aldiz eta ez azkenekoz ere, Enkarnaren loa onenean zegoenean, ohetik altsa amona eta kandela eskuan hara non dihoan eskaileretan behera eiara bidean.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 IN Lo nengoen. Lo.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Lotarakoan ere soinean eramango din honek trastea, seguru....

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 - Lotarakoan ere neronekin eramaten dut trastea.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Nahasi zuen, horretarako, kedar piska bat foka koipetan, eta bular inguru guztia igurtzi zuen, lotarakoan, ukendu harekin.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Egun batzutan, neguko eta udako eguzkiaren hasera, izokiaren etorrera edo gereziak loratzen direneko jaiak zirenean, tribuan gau osoko ospakizunak zirenean alegia, zazpi mutikoek, kontseiluko batzarrearen ondoren, lurrean zanga bana egin, haietan sua piztu, zotalez estali alde banatan zulotxo bana utziz suak arnasa har zezan, bertan etzan eta hantxe geratzen ziren lotarako.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0042 - Lo piska bat egiteko hainbeste paketasun lortu badugu behintzat....

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta mina desagertu zenean, uste dut lo gelditu nintzela.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Behin baino gehiagotan haizearen eta euriaren soinuaren doinura hartzen zuten senar-emazteak loa, habeen gainean zegoen teilatua eta elkarren arteko epeltasuna zeru haserretuaren aurkako babesleku bakarra.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Scroogek esker ona agertu zion baina ez zuen inola ulertu ahal izan, lorik gabeko gau batek nola zuzen zezakeen helburu honetara.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Ikuiluko zaldiak ere loak hartu zituen, baita atariko zakurrak, teilatuko usoak, hormako euliak ere, sukaldean pizturik zegoen suak berak ere su egiteari utzi zion eta lo geratu zen, eta eltzekoa egosi gabe geratu zen, eta sukaldaria eta bere laguntzaileak ere azkenik lo geratu ziren, inor esnai gera ez zedin.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0011 Aspertua nengoen ohearen erdia hutsik sentitzen; nekatua, gau erdian iluntasunari begira, loarekin adiskidetu ezinik, mamuak inguruan, bakardadea hausnartzen; gogaitua, mahaikiderik gabe bazkaltzen; galdua nuen dei eta gutun irrikituen zain egoteko ohitura; ez nuen aspaldian argazkirik poltsikoan erabiltzen; ez nintzen norbaiti loreak bidali edo opariren bat egitearren dendaz denda ibiltzen, ezta inori maiteminez poemarik egiten ere.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Besoak manta azpian zeuzkan eta lo zirudien.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Hautsari alerjia ziotenak mendira joaten ziren egunez eta lotara bakarrik itzultzen ziren etxera.

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Nere etxeko sarrerako atetik sartu orduko seko lo geratu nintzela uste dut.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Baina gure gaurko errosarioak inor lotara gonbida ez dezan, hona puntu finala.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bestenaz ere bi kukuso ez ote dira aski bi Handiren loan ez uzteko?.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Alde batetik, badu ehun bat urte hurbil Ebro aldean Banu Qasi horiek ez dutela uzten Cordobako Nausia lo gozo baten egiterat.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Bi ihesbide horiek ez dira soilki fikziozkoak izan Miranderengan, baina bereak zituen depresio beheralditan loa galdurik, lo sendagailuetatik alkoolerako joanetorriak egiten baitzituen, baita bere giza-nagusietan kondatzen zigun, bere buruaz beste egitea, bere buruan obratu baitu, asmakizuna errealitate bihurtuz bere Eriotzaren, ordua, aukeratuz.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Lotarako garaia. Peruren logureari berdin zitzaizkion oe kaskar eta zapi latzak, arkakoso edo tximitxak; ez bait zioten lorik kenduko.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Erromeria zaratatsuegia gertatu zen lo-goxoan jarraitu ahal izateko.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Garbitu dute eta esne xorta bat emanik, hango berotasunarekin haurra pizturik lo goxo batean gelditu da.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Zer ametsondo, zer etsipen! Harenganako gutizia bat batean suntsitu zitzaion, etzion gehiago lorik kenduko.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Tartalo lo gelditu zen. Martxelinok burdinezko ziri luze bat hartu zuen.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Baina honela hiria objektu huts bihurtzen da: hor dagoen zerbait, geldirik eta lo, museo bat bezala.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Zahartzen garen adinean lotarako ordu guttiago eta elikadura murritzagoa behar izaten dugu.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0057 Barbiturikoak bezalako drogek, lotarako pastila edo SEDANTE bezala maiz erabiliak, sare sistema eragilearen ekintza guttitu egiten dute eta ondorioz kortexaren ziztatzea gelditu.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0137 Itsas ondoan, parke baten aldean, jauregi dotore zaharrean, salan tximiniko sua biztuta, estilo zaharrean, teknikak ez dakion santutegia profana, gurasoek utzitako dirutik, neskamearekin bakar-bakarrik eta neskamearekin zipotz (), holaxe bizi den gizonak, ez du kolperik lan egiten, musika aleman goibel eta samurra entzuten du, barrurakor eta oroz gainekoa (latin herrietako musika zaratatsua ezin jasan du), bibliotekan egoten da eguna ametsetan, lotara baino lehen vodka eraten du, .

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Aitak etxalde zabalak zituen eta beraietan ardiak bizi ziren eta jan, lo eta kumeak egiten zituzten.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Egunsentia heldu zenean lotan jarri ziren biak, loa galerazi zezaiekean ezerren estuasunik gabe: ez tximino, txori ta bestelako gau-animaliak ateratzen zituzten basoko zarata arruntek kentzen zien haiei begitik lorik; ez han goian gabarra bati ur-aga bultzaka zijoan langilearen kantuak.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Lo egon behar zukean.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0117 1etik 4ra lo arinetik lo sakonenera doazen faseak dira.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0117 5. fasea, ordea, LO PARADOXIKOA da (L.P.), hau da, REM fasea.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0117 - Gauaren hasieran, lo geldi sakona (L.G.S.) edo motela da nagusi (3. eta 4. faseak dira).

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Neke-sentsazioa, dastamenik eza eta lanerako zein bestelako ihardueretarako indargetasuna agertzen da, baita suminkortasuna, loarekiko eta erraiekiko desarauketak, liseri- eta sexu-aparatuen funtzionamendu txarra, botagureak, hipertentsioa, (...).

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0077 Gela. Sin.: Koartoa Etxe batek barnean izaten dituen pieza edo toki-zatiketetako bakoitza, bereziki lotarako erabiltzen direnak (logelak).

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Medizinan aintzinatik erabiltzen da lasaigarri bezala, loa errazteko eta antiespasmodiko bezala, baina kontu haundiz hartu behar da.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Bi dozena alkaloide inguru ditu, latexean urtuak, hauen artean, Morfeori, loaren Jainkoari, eskainita dagoen morfina azpimarratu daitekeelarik, ezagutu zen lehen alkaloidea, oso estimatua medizinan.

209. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 ELISABETE.- Lo. Gure aingerutxu errukarria!.

210. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Horixegaitik afal ondoren, ots, makilarena ikusita gero, banku baten gainean etzan zen lotarako, eta zurrunka asi zen beingoan lo ba lego bezelaxe.

211. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 BIKARIOA - Nik? jan eta lo gutxitxo, baiñan ibilli? gelditutzeke; bat ikusi, besteari entzun, familiak lagundu ta malkoak txukatuaz.

212. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Or beste bat: ama lo-nai utzia du Nini polit onek ba dizu laguna.

213. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Ez degu lo aundirik egin; onelako gau batean, ainbeste pentsakizun buruan bueltaka, ez da xamurra lo egitea.

214. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0034 Eta plazan gelditu-ezaren penatxoak, galerazi zion zerbait loa, On Krixpin`i...!.

215. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Joan zaitezte lotara.

216. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Orrela ba ostiral arratzaldean, sartu kontuz etxe artako ukulluan iñor jabetu gabe, lotara joanak ziran etxekoak, eta kortara joanik badakizute, gazteak, zein arkitu zun zikiro ondoan?.

217. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0105 Lo itsusia, benetan.

218. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0015 - Zuk ondoen egingo dezuna - esan zion alkateak Sasietari - jai-arratsaldetan etxean egon, eta nik bialduko dizut zuk bear dezun txakoliña, bete-bete egiñ eta lotara joateko.

219. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0085 Jarri egur-puskak alkarren kontra, zotala gañetik, ta antxe lotarako tokia.

220. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Ortarako bearrezkoak ez dituzun guztiak bijoaz lotara, guztiok atseden-piska bat ar dezagun.

221. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 Etzeukan nolanaiko loa, kupela bezela beteko zan-ta.

222. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Etzegon lo orraitik.

223. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Artezkari batek, iñork siñistu ezin bezelako buruko miñak artu bear izaten ditu askotan, bere ardurapeko aldizkaria ganoraz kaleratu dedin loari berari ere ordu ederrak kendurik.

224. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0356 Xarlex supaztarrean lo. Atea joiten dute. Xarlex atzartzen da: Aitetamak!... Badoa idekitzerat....

225. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0010 Karrika
bazter
zikin
eta ez ezagutu
baten
gainean
han ziren
biak
lo
iduri.

226. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0116 Izerdi hau nolakoa jauzi zaidan? Nolakatu naizen! Mundu bat buru barnean, zerk sarrarazten ote du? Ala gaueko indar gaizkigileen jokoa bakarrik: jendetze hori dena, kanbiakorra, osteka metatua, firrindaka bazter guzietan; iratxo andana horiek baliatzen dikek gogoaren loa.

227. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Hiru egun gure etxean egon ondoan, lotu zitzaion sabeleko min ezin bortitzago bat, loa osoki kentzen ziona; bainan izpirituko indar ainitz baitzuen eta kuraia haundi bat, etzen egoiten egun guziez jeiki gabe, berak bere sendagailuak hartuz, den gutieneko xerbitxua egin zezakoten jasan gabe.

228. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Gure eguneroko lo goxo bezain lanjeros hortarik (a! letargiaren leuntasuna!) jalgi araztea ipurdian ostiko handi bat emanez!.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Amets hauxe ukan
diat zazpi gautan
loaren kulunkan
ikusi hindutan:
Txori bat berriketan
arbola puntan.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0185 Enbeita.
Neu naiz hemen bakarrik
beti lan eta lan,
aspalditik nengoen
ni zurekin kejan,
besterik ez daukazu
ondo lo eta jan,
harritzekoa ez da
egotea bajan.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Egun artako gaua, lo batean iñork igaro ote zuen? Ez genuke baieztatuko.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Eta, jakina, monitorea bere 15 umeekaz dago egun guztian, eta gau guztian, eurekaz olgetan egin, jan, lo... monitorea da motorra.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Nola goiztiar? Hobeko litzateke esatea ez-gautiar dela: eguzkia mendien gainetik apaldu orduko, guztiak etxera eta lotara.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Igoaleko loa Alde ederreko loa, askoz ere lo hobea izaten zen artzantzan ibili nintzeneko txabolako kamaña iharreko Idorra, lehorra lo freskoa! Hura bai ondo deskantsatzea! Motellak Mutilak, orduan goizean goiz airoso Arin, argi, erne jeikitzen ginen!.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Aspertu ziranean, lotara joan omen ziran.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Beraz, ibilki ninduan loz ere erdi itsumandoka sukaldeari buruz.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Prakak erantzi sartu eran, exegi ate osteko txingetien, bortzegixok kendu ta ixil-ixillik, andriana barik, eskatz osteko iketz-egur saku utsen ganian etzun, karkaba bentana parien burue dala, lo, txarrixek lez, goiz aldi ordueta arte, itxosoko deixan saiñ...

238. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Lotan segi dezatela baiña, esnatu nai dutenei loari lotuarazi gabe.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Zazpirak eta laurenetan ogera. Ordu asko ogean egoteko, baña lo gitxi, oso gitxi. Otz aundia kanpoan.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Gau aretan, bear bada, lo askorik ez neban egingo, baiña Ixidor'ek gitxiago.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0002 Eskuak ikutzen dizkit,
burua laztantzen dit,
baina ez dut inor ikusten.
Lotan nago,
lasai nago,
bizitzen nago.
Hasperenka nabil, lo goxo eta eder batetan murgildurik.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Gauaren loaren ondoren etxe erraldoiak itzartu, euren gorputz luzeak tente tiretu eta keinuka agertzen jatazan goizeko belainoaren artetik.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Hirurak! Ordu gutti geratzen zaizkit lotarako eta bihar egun neketsua dut zain.

244. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0051 Adio Basabûrû maitia
Eta Nabarra gûzia
Ni lo-eta khanta zazie
Beretter-en bizitzia.

245. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 II- Ama nolaxek ez da gozatzen Karesû hun horri phara
Lo-etarik erriz baduago plaseran-handiz ikhara
Amets goxo batetan dua-Afrika bero hortarat
Karesû horrekin orhitûrik han dutian bere haurrak.

246. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Urte hartan aditu zen
Enbata bat itsasotik:
Euskadi atzar lotarik,
Ekaitza dizut mezutzen!

247. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0132 Ilik dirudie orain munduaren erdikineko izakiak, eta ames zitalak iñondiko barrabaskeriak egiten dautsoez errezel-ostean dagon loari.

248. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Bazkaldu, kartetan jardun, afaldu.... dana do' pardin, ume; beharrein, jan da lo... da akabo!

249. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Etxera heldutakoan, lo bat nahikoa izango neban, barriro Zornotza urrunaren iman arriskutsuaz artegatzeko.

250. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00087 DABID: Lo? Ni, lo? Bai zera! Eta bizi izan ditudan abentura eta pasadizo guztiak zer? Ametsak horiek ere?

251. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0043 ANTTON.- ...lo pixka bat, amets goxo bat eta esnatzerakoan hortxe edukiko nauzu.

252. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Gero, zabalduta ikusi dudan atari batetara sartu nauk, lotarako asmoz, baina nire zurrungek ez ditek gehiegi irauterik izan.

253. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Horren goiz ez balitz hotelera joango ninduake lotara, baina ez zidak merezi haraino joateak.

254. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0030 Goazen lotara, berriketak alde batera utzita.

255. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Eta kezka horrek loa kentzen zion. Halako moduz kendu ere, esna ematen zituela gauak, egoera hura konpontzeko irtenbidea hausnartzen.

256. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 LOA, LOALDIA, LOGURA

257. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Animaliekin egin diren esperimentuetan, adibidez, hauek hil eta guzti egiten ziren loa eragotziz gero.

258. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Nerbioak jota zaude: lan gehiegi eta jan eta lo gutxiegi egiten duzu.

259. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0021 JAN ETA LO, POTOLO

260. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0179 - Erabateko loan pasatu negu osoa (muxarrak eta trikuak, adibidez).

261. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0028 Egun batean, deabrua, hainbeste okerkeria eginez nekatuta, lo gelditu da haur seaska baten ondoan.

262. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 587.-Lo batek iraun deust etzun nintzeneti hona (Mogel).

263. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 D) Batek iraun du lo entzun nuenetik orain arte.

264. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Emakumeak burua astintzen du une batez, lo sakon baten ondoren esnatuko balitz bezala.

265. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00044 Luze joan zitzaidan argia itzali eta Mikeltxo lo sumatu arte.

266. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00220 Lo sakonean zegoela ematen zuen enparantza, ustekabean, esnatu egin zen.

267. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lartategi 00019 Lotarako ordua heldu da.

268. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lartategi 00021 ... baina bera da lo geratzen dena.

269. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00006 Eta beldurraren beldurrez, inoiz ez zuen lotara joan nahi izaten.

270. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Eguneko gertakizun eta ongi etorri hotsak abaildurik, betazalak beruna baino astunago ditudala, oharkabean loak atzaparkatu nau ametsik gabeko erreinu zarpailduan.

271. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00113 Hemengo hotzak, infernua beroarekin irudikatzen bada ere bakardadeak eta mamu-deabruen ziztadek mailukatzen dute ene loa.

272. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00067 Iñakik konektatuko zuen euren hartzen loa ezerk hauts ez zezan. Erabat blai eta ahal nuen bezala estalita komunetik ateratzen nenbilen bitartean, amaren ahotsa, samur eta urrutia, entzun nuen mezua uzten: Egunon neska-mutilok, zer moduz zaudete? Sandrari deitzen diot deitu egin zuela esan zidatelako hotelean. Mertxe ondo iritsi dela esateko izango dela imajinatzen dut....

273. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00022 Hori duk gutxienekoa. Politena imajinatzea duk. Bestela zer egiten duk hik lotara joan baino lehen?

274. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0022 Aitaren jertseari helduta lo geratu da.

275. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0043
Jan eta lo
jan eta lo,
zoriontsu bizi da
gure potxolo.

276. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0114 - Gaur gauean hortzak garbitzea ahaztu zaigu esan zuen Tommyk, eta lo gelditu zen segituan.

277. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Goizaldera, ordea, lo sakon batek harrapatu bide zuen, iratzargailuak jo zuenean, ametsetan eta ez errealitatean entzun uste izan baitzuen haren txirrina.

278. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0058 Lo geratu zen.

279. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0068 Gero, lo geratu nintzen sofan etzanda.

280. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Ondoren, egongelako sofan etzan haiz, betiko loaren zain.

281. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Iluntzen hasi zenean alde egin zuten txoriek, lotarako lekuaren bila.

282. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0019 Lo sakonean geratuko da ehun urtez, eta horiek betetakoan errege-seme bat etorriko zaio esnatzera.

283. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0023 Hartu bezain laster, ordea, zizta! zulatu eta lo seko geratu zen.

284. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0025 Lo sakonak ez zion aldatu masailetako kolore gorria ezta ezpainetako irribarre bizia ere.

285. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0029 Erabakia hartu zuen amandreak: bere makiltxoarekin ukitu eta lo utzi zituen jauregiko biztanle guztiak: errege-erreginak, dama eta zaldunak, zerbitzari eta zaindariak, baita bertako animalia guztiak ere.

286. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0031 Sukaldean, su gaineko eper eta arkumeak lo gelditu ziren, eta sua ere lotan.

287. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0042 Honezkero lo ere bere horrekin egingo du ziurrenik.

288. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Zorabiaturik geratu zen Bittoriren amona Anttoni ere, baina ez lo; egon hadi lo eta jango dun me esaten bait zion sarri askotan bere ama zenak ere.

289. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Eta ilargia, zilar eta gazta, beltzaren artean zuri nabarmendu zenean, bera izan zen zakuaren agurearen irteeraren lekuko bakar, bera eta kaioletan sarturiko hontza eta bestelako gautxoriak, zooko gaueko zaindariak batzuk lotan eta besteak loa uxatu nahian aldizkari pornoak ikusmiratzen ari bait ziren, ingurukoaz ohartzeko lanpetuegi.

290. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0102 Igandearen akabera eta azterketa bezpera zen gau hartan, Beñatek sator bat nabaritzen zuen bere barrenean, eta sator hark galerazi egiten zion loa, sator hark eta ikasmahaian gorderik zegoen gutunak.

291. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00170 esaidak
bizirik izateko
zorneak jandako lurrok
maite behar ditudala garatxo
txira har eta guzti
bertan lurpetua izatea
hautatuko dudala jakin
gurutzearen ordez
laborariak gainean
altxorrik topatzeko esperantza gabe
esaidak ikusten nauala
burua ametsen kontra etzana
jokoan
hamar urteko loa
haurrondo adarretan oroitzak kimatzen
xederaz zerua ehizatu nahi nikek
esaidak
esaidak
esaidak
esaidak itsasoa noiz den

292. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00020 Isilik segitzen dut zuzenean izamuinera,
barrendik bereganatzen nau.
Bihar hilgarriarengatik ez balitz!
Eta ilunpean argiaren tokira itzuli ondoren bezala,
horizonteen konfiantza irabaziz, argizari loa,
ia betirako, kemena berreskuratzen du
.

293. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Txakurrak eta zarata oro isildu egin zen orduan: mozkorra lo geratua zen azkenean, harri kozkor bat bezala.

294. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00085 Bestalde, gau askotan kontzertu zaratatsuak ematen zituen bere gitarra elektrikoarekin eta pisukideei loa eragozten zien nahiko berandu arte.

295. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Lo apartsu eta itogarria.

296. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00041 Ez, gaur batez ere harriturik nago, zeren, lo seko nengoela, Said gelara etorri eta honela esnatu bainau:

297. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00220 - Goizean alde egiten du eta gauean etortzen da, lotara.

298. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00056 Goizak libre nituen, baina lotarako erreserbatuak normalean, gauez berandu arte jardun behar izaten bainuen.

299. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00144 Eta azkenean, lo gelditu zen.

300. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00025 Hurrena ohean sartu eta neure lo beldurgarri horietako batean erori nintzen.

301. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00022 Egun hauetan, aitak egiten duen lo pixka, sofan egiten du. Ama hil zenetik ez da sartu bien ohean.

302. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Loaren arnasa barea entzun nion eta musika fina iruditu zitzaidan.

303. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Gau-kolorez estalirik dago zelaia: zelaia bera lo, lo-kolorez.

304. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00030 Zalantza superstizioso batek egiten zion ausiki kontzientzian irudikatzen zuenean eguzkia ibaiaren gainean zegoenean biztanleek lo jarraitzen zutela bere erruz, eta, bat-batean iratzarririk, argiak zorabiaturik, galdetzen zutela oihuka non zegoen behar zen orduan bere deiadarra egin ez zuen almuedanoa, errukiberagoak esango zuen.

305. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0028 Hantxe zeukan, ametsetan lagun, Laura begia ixterako geratzen baita lo, ez bera bezala.

306. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0129 Gora begira jarri da, lotarako postura saiatu ere gabe.

307. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0248 Oraindik eta arraroagoa iruditu zait, eta bene-benetan kezkatzen hasi naiz, egia, neskaren poltsa haren buru azpitik hartu, eta bertan pretil ondoan zeukan harritzar hura sartzen ikusi dudanean, emakumeak lo zerraldo segitzen zuela, gaixoak.

308. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Orduan Danny pinu artera joan zen eta lo seko geratu zen, eta bitartean Tito Ralph balantzaka itzuli zen kartzelara ihesaren berri ematera.

309. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 -Eta orduan hona etorri nintzen lotara.

310. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0113 Egia da, halaber, perfilez etzanda eta lo gozoan ikusi nuenetan nabari izan nituela nigan maitasun sentimendurik ederrenak, eta haren aurpegi naroan, bekainak, sudurra, ezpainak laztantzeko gogoari eutsi behar izaten nion, samurtasuna gainezka, begietan malkoak loratzen zitzaizkidala.

311. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0148 Eta gozo-gozo egingo genuen lo, lo besterik ez lehendabiziko egunean.

312. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Azkenean lo gelditu naiz...

313. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0049 Emerjentzi motxila hartu zuen, bertan zenbait botika, bitamina eta elikagai kontzentratuak, iparrorratza, lotarako zakua eta antzeko beste hornigai batzuk zeudelarik.

314. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0102 Lojikaz pentsatzeak emandako nekearekin, zerraldo erori eta lo gelditu nintzen arrozaren ganbela aurrean.

315. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0012 Lo seko geratu zen segituan.

316. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0023 HIPNOSIA, gizakia kanpokaldeko aginduei erantzunez baino ari ez den loaren antzeko egoera.

317. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0128 Loari ebatsiriko irudien parrastada hura.

318. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Bestea, noski, lotarako txano gorriko nire lagun harexena.

319. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0275 - Lo -esan zuen ahots isilez poliki, haur batek ikasgaia errezitatzen duen bezala.

320. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0183 Lotarako pastilen eraginpean ume bezala, adolezente erori bat ematen zuen orain.

321. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Oso lo sakonean dago, besterik ez.

322. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Zenbat aldiz ez ote dut pentsatu bidai nekagarri horretaz nardaturik gureganatzen zarela; eta ez loarenak ez beilarenak diren gogoetekin igarotzen ditut gauak; nere alboetan bilatzen zaitut eta badirudit ihesi zoazkidala; azkenean akabatzen nauen suak berak suntsiarazten dizkit liluramenduok eta nere baitara erakartzen.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Gutunetako batean, mendebalean sakratua gainditutzat daukagula diok. Ez bete-betean. Txikitatik ikasi diat, Manolori esker, badela gauza bat sakratua, denok behar duguna gutxi-gehiago, norberak egin beharrekoa, ametsen atari eta kanpoko erasotzaileekiko gotorleku: loa.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Udalekuetan beste umeen loa errespetatzen ez dakien haurra izango lukek zigortuko nukeen bakarretakoa.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Hi lo faltak izurratzen hau. Ni aldiz, ez lo faltak ez logureak; loak berak naik beratzen, garuna aia pinportatua sentitzeraino. Urteak eman ditiat, baina, neure burua ezagutze bidean. Azken txapelketarako prestakuntzan horixe aldatu nian aurrekoekiko: goizeko bostetan esnatu ninduan, gogoz kontra.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00011 Infusio estimulagarriak jaikitzean, lasaigarriak lotara joan baino lehen. Askok ezagutzen dituzte kamamilaren berezitasunak begien infekzioen kontra, eta eukaliptoren lurruna arnasteko abantailak, adibidez, arnas arazoa denean.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00062 Gaueko atsedena funtsezkoa da osasun ona, bai fisikoa zein gogozkoa, mantentzeko. Ezin ahaztu lorik eza ezbehar askoren kausa dela arreta eta erreakzio ahalmenari eragiten diolako. Nahiz eta pertsona guztiek loaldi bera ez duten behar, loaldi orduen batazbestekoa eguneko sei eta zortzi orduren artean dabil.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00062 LO ONA

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 - Ezki eztia: Berde eta beltzaren arteko kolorekoa. Diuretikoa da, lotarako laguntzailea eta lasaigarria buruko eta urdaileko minentzat.

330. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00153 Esaterako, loari dagokionez, X ordutik behera izango da lo gutxi egitea; herri-partehartzeari dagokionez, berriz, 30 minututik beherakoa izango da partehartze txikia.

331. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00107 Osabak behin baino gehiagotan ikusi zuen apaiza lo seko, grabagailuaren zinta bukatuta, bi ahizpak iji eta aja kontu kontari honetaz eta hartaz etengabe, kupidagabe.

332. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0294 Beti ere gehiegikerian erori gabe, gaualdiko orduetan bereziki auzotarren loak errespetu gutxieneko bat merezi bait du.

333. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Dena den, Orixeren belarri kontu honetan, loak berebiziko garrantzia du.

334. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Ikustazu, Euskaldunak poeman berriz, nortu eta guzi egiten du loa, Mari Bekaineko izena emanez.

335. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Baina, Orixek loa belarriarekin nola lotzen duen ikusteko ez dut uste ondoko pasarte hau baino zoragarriagorik inork inon aurkituko duenik.

336. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0006 Behin, ikusi nituen jipoiak zirela eta, lorik ere ezin izan nuen egin.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Zerebro-zurtoinaren aintzineko zati honek, beste hainbat funtzio begetatibo kontrolatzeaz gain, hala nola, loa eta gosea, hipofisiko hormonen askapenerako faktoreak ere ekoizten ditu.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0009 Ametsak eta sinboloak: loaren erregeak.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Untxien dantzak amaigabea badirudi ere, azkenean loak ume guztiak eramango ditu lotara.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0070
Pisu galera.
Amenorrea.
Fase luteinikoaren eskasia.
Anobulazioa.
Hiperaktibitatea (adimen eta mugimenarena).
Jokabide aberrantea, suminkortasuna, isolamendua.
Ekintza sozialetan parte hartzeari uko egitea.
Lo nahasia.
Hiperakusia.
Hiperestesia.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Lotarako ordua heldu zenean, agurtu aurretik, hurrengo urtean kostaldean zuten etxea bisitatzera gonbidatu ninduten.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0087 pro-letargo. Negua etxeko epelean lo pasa behar dela aldarrikatzen duen langile-multzoa.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0086 Min fisikoa zaindu behar da, baina larrialdia, tristura, lorik eza, bakardade-sentipena eta abar ere bai.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0102 Eguzkiari, Marietaren laztanei eta bere altzo epelari esker, egun batean Silvanek lo sakon hartu zuen.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Bere amaibako joan-etorrietan harrapatuko dugu gehienetan, landarez landare eta adarrez adar hazi eta lora bila.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0294 Ez dut neure irudimenaz kexatzeko motiburik ere: gogoeta guti izan dut bizian zehar loa etendu didanik; nahiarenak salbu, hauek iratzartzen baininduten goibeldurarik eman gabe.

347. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Neguko lotara orduko, era guztitako kolorez berde argi, arrosa, horiska... burua erakusten duen basoaren ikuskizun sorgina!

348. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00111 Berrogei egun pasa zituan
Jesusek basamortuan,
egun eta gau otoitz egiñaz
janik probatu etzuan.
Ama Birjiñak bere antzera
berrogei egun osuan
ez jan da ez lo, otoitz egiñaz,
gu salbatzen parte zuan.

349. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0121 Ez det uste lo asko egin genduanik.

350. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0179 Aston eo auntzen eamaten tzan egurre txondar zu loa ta lan au oso aztune zan.

351. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Apalondoan lotara.

352. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak j.m. azurmendi 00049 Ajolaik ezpazion, sartzeko ba esa' ementzion emakuma orrek. Geo aparie ema' ementzion eta gambako lastateia eama' ementzon lota.

353. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Alare ganbaran eiñ biar izandu zuten gure lotako lekua.

354. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Emaztea lotarik itzulikatzen da ofe hegiratago eta Pettikalek alegia-ta bere lekuan lekuratzen ari balizan, peko mihisea ezti-eztiki besaperat birilgatzen du, ahapetik bere buruari balitz mintzo bezala erranez: Eta pixile nintzala ere ahantzia ninen...

355. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00067 Biharamun goizean, bai biziki ontsa lo egin zutela, zer den gazte izatea, berak ez zuela loa hain aise kausitzen ahal, ohe on batean ere, askaldu ziren eta Zorrotzarreko erreka hartara abiatu.

356. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0164 Egiten ez badute, guarda bat ukanen dute beren gain, ase eta lo, deserturra harat igorri arte, 15 libera pagatu beharko dutela egun bakotx bestalde.

357. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0024 Ofizioa: Nahikari, beti erlojua eskumuturrean zabiltza, lotarako ere kendu gabe.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Zakur tankera duen abere bat agertzen da, eta jostailuaren jabeak, abereak eskatu ahala erantzun behar du: jana emanez, garbituz, lotara eramanez...

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00040 Kristo orain ari zaigu bere salbamena eskaintzen, gu lotatik esnatzen eta Beregana deitzen.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. lartategi 00003 Lehen, jakina, arazorik batere ez zegoen lauzpabost orduz behar fisiologikoak ezkutatzeko; orain, ordea, azkura izanez gero potroak igurtzi behar dituzu, sudurzulotik mukia atera eta hilerokoarekin lotarakoan kuleroak jantzi ohea ez zikintzeko.

361. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. elorza 0003 Badakit ez duela ezer egiten, egun osoa lo edo kalean egiten duela, golfokerian, eta ikatza merezi duela, baina zuk lagunduko diozu.

362. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Jon Sarasuak, ildo beretik, oso irudi polita erabili zuen: ... bertsolaritza lotarako ere ez zaigula etzan.

363. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Uztapidek ez zuen lotarako nahi, antz ematen zitzaion, eta orduan, nire ondoan zegoen batek: Hemen badago bat zuekin bertsotan egingo lukeena.

364. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Eta Basarriri ere lotara joatea ahaztu zitzaion Goizeko ordubatean, tabernako mostradorean txutik bertsotan aritu ginen hirurok.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Goiz eta arratsaldez lan egitea suertatu izan balitzaio, dena den, ziur loari kenduko zizkiola kirolerako orduak.

366. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 POLIZA EZ LO...

367. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Umearoa eta gaztaroa lanean gogoratzen dituzte, baina orain ondo gaude esaten dute etsita han eta hemen gauza bera egiten dugu, ofizio bera han eta hemen: jan, edan eta lo.

368. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. osoro 0007 - Lo pijamarekin ala narrugorritan? Narrugorritan.

369. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Ondoren, geltokian lo; inoiz hartuko ez dudan trenaren zai.

370. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Hotzak hilda zetozen, loa galduta, abailduak, oinak zauriz, baina bizia emateko adore haundiz danak.

370 emaitza

Datu-estatistikoak: