XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Kredoaren lenengo siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JAUNGOIKO AITA ALGUZTlDUNA, ZERU-LURREN EGILLEA .

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Izan leiteken izakirik bikañena, zeru-lurren egille ta jabea, onai betiko zoriona ta gaiztoai betiko zoritxarra emongo dautsen Jauna, da gure Jaungoikoa.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0015 Aita gurea, zeruetan zagozana, santifikadu bedi zure izena, betorrkigu zure erreñua, egin bedi zure borondatea zeruan lez lurrean be.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zorioneko sortuerea,
Dana guztia santua,
Ainbeste eunki edo gizaldik
Bein bere ez ezagutua;
Zeiñek ipiñi eban pozturik
Mundua ez eze Zerua,
Ta bildurturik unetaraño
Cherren zorigaldukoa,
Lurrera jausten asi zalako
Bere eskuko zetrua
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Lo txarra kendu eta itxarrturik
Ikusi daigun bakotxak:
Ortzia baltzik, mendijak zuri
Lurra gogorrtuta ixotzak,
Euzkera zarra erdi-billoxik
Dardagan darabil otzak
Au ikusirik, ez laguntzeko
¿Nun dira euzko-bijotzak?

7. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Lurra, euzki-mosurik bage, lotzorran dago;
artzanen begirada zolijak, arranuen
egadeak, ezaunge danaren laño-ostian
ayenatuten dira. Gorputzak aztun datzaz
eta goguak, be bai, kokorro-samarr dagoz
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk lora 0228 Bat-batez, nigaz asarratu az,
ta bularetik kenduta,
len emon dausnat maitasun-lora
mergats jaurrti don lurrera,
eta, sumiñez, oinkatu gero,
gustiz apurrtzen orriak
.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 An, edo lurrian edo mai baten ganian imini oparidun bandejiori ta ixetuten edo piztuten dauz kandela biyak eta iru usainzotzak, erreten dauz paper ori zatiyak, bota chupiñazuak, eta belaunikoturik opa izan edo emon Zeru aitaita zarrari urte barri atsegintsuak.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Oneritxizko garretan errekinbilla etziñakuzan lurrera iatsi?.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Mutillak izutu ziran osoro, ta alegiñian añeketan asi ziran zoratuta lez, ta uritik urten ebenian arnas-estuka zutunik be egon eziñik lurrian yezarri ziran.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Illebete igaro-orduko, egin ebazan jausialako eurijak; esan leikian zeruko erreka askoren-atiak zabaldu zirala lurrera urak Jausteko: ixugarrija zan Ibaigarden'en urak eroyan abijadia; arri guztijak-be, uste ixan zan eruango ebazala ur-juanen inddarrak.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0069 Jarraitu daiguzan Mariyaren lorratzac, bere osotasuna jaritzi ezin dogun ezquero, ta ez gayezan menderatu lurreco atseguin galducorretara daucagun erazpen ta saletasunac.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Jesucristoc emon eutzan bere Ama chit gurgarriyari, ugaritasun andiyaz, zeruan ta lurrian berari emon jacan al guztiya, ta al-au dauca Mariyac zeruan muga baric, bada orretaraco esaten da: Jesucristoc bere Ama entzun ta erantzutia, batizan dirala beti, beragan: Bai, Mariyac zeruan daucan al ta escubide onec, beti izan dira emon deutzazan Jaungoicuaren duiñac.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 - Bila naizue lurrean eta begira abotsa nondik doakizuen - erantzun eutsen.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ai, Kalistrotxo, erantzun eutsan Maipak; guriñagaz burtxirrinkeak lur koitaueri egingo zauri ta zuloak ugurdi dodaz ta gaztayak errekara uger edo yoan dira ta laster etorriko dira; batak iges egin daust eta besteak atzetik bidali dodaz ekarri dayen.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Paradisu lurrecuan gure Jaungoicuac ipiniya, ta canango estegûetan Jesucristo gure Jaunac santutua.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic Pilatosen echetic urten zanean, guizon orregaz aitu cireala badezpadan esatea, au da, bere premiñaric bide onetan izan leitequeneraco, ez dirudi gauza errez sinistutecoa, contu izanic Bera atsecabetutearren eroien amorrua, eta ez ebenez uste ez asmuric atseden aldiric emotearenic, icusi ez ebeeneraiño lurrean jausita eta pausuric eziñ emon al izanda.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Lurrac bere icara eguin eban, bere erara aguertuteco ezaugarri onegaz, bere Eguillearen illtea: eta berau izan azquero eguiñicoen artean astun, beren eta gogorrena bere larritasuna eracusten eban, bere miñ samiña aguertuaz.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Baita icara eguin eban lurrac, aitu guiñeian bere barruan eucazan inpernu eta eriotza, noren erraztuac berac gorderic ebazan icaratu cireala.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Ogasun, aundikigo, dedu, aizkide ta aide oro asagotzen zituzten: lurrekotarik ezer ez zuten euki nai; bizitzarako bearr dana ere ozta arrtzen zuten; soinsorozkuna, bearr zanean ere, gogait zitzayen.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Lurreko ogasunez landerrak ziran; baña barrnetik eskarrez eta zindotasunez aberatsak.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 5. Ziñez atse ta Nik poztuago izan nai ba-dezu, lurreko guziak nardaturik eta atseginkeri oro iñausirik, zure siratsa didorokezu, ta atse ugari emango zaizu.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 3. Zeru-lurrak sei egun edo ekinalditan izan-azo ebazan Jaungoikoa'k.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 1. Jaungoikoa beti izan ete da?-2. Nok irazan ditu enparau izakiak? Zer esan nai dau irazan itzak? 3. Zeinbatzuk egun edo ekiñalditan izan-azo ebazan Jaungoikoa'k zeru-lurrak? -4. Zer egin eban Jaungoikoa'k lenengo egunean? 5. Zer bigarren egunean? 6. Zer irugarren egunean? 7. Zer egin eban Jaungoikoa'k laugarren egunean? 8. Zer egin eban Jaungoikoa'k boskarren egunean? 9. Zer egin eban Jaungoikoa'k seigarren egunean? -10. Zerbait egin ete eban Jaungoikoa'k saspigarren egunean? Egunok gureak lako egunak ete dira?.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 -¡Ene Yaungoiko maitea! erantzun eutsan neskatoak, neguan eztago mallugirik, lurra leituta dago ta edurrak guztia estaldu dau-ta.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Lecu guztiyetan, nai dala zeruban, nai lurrian.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Bada alcartasun deunga orren anaitasuna, da guizonaren maitetasuna guizona dalaco, Jaungoicuari ta bere laguijari jaramonic eguin baric; bacocharen zeindasunai, eta gueyago araguijarenai, beguiraturic, eta entzute, aberastasun eta azaletico ziricagueyai: maitetasun au, barriz, lurrecua, jauscorra, ta araguicoya da, gueure oraingo izaqueriaren baldintasunian deungaqueri ta gach ascotara jaurtiten gauzana.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 ¿Nork, ene Jauna, jausi-erazo ete-zau lurrera indarrgetuta?.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0027 Begijak jaso egizuz, ba, gogo kistarra, ta begira Josu ona iru untzez eskegita; begira il-larrijetan Bere aurrpegi Jaungozkua; begira bere zauri gustijak barriztuta; begira esku ta oñetatik lurreraño biñotsien odol-iturrijak.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0032 Marija Virgiña maitegarri eta aingueruen Erreguiña eta andria, zure on izate guichitan entzun eta ain aundija gaiti, Trinidade nausi eta gustis Santuac aimbestian maite izan sindusana; lurrian iños entsun ez dan ain modu miragarrijan, zure dontsellatasunen lotza ederra galdu bagaric, betico Verbuaren Ama izan siñiana:.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eundi bi-ziar atzerrittarrik ezan lur orren jabe egittera etorri, etxeko gudak ez eben itturririk gorritu odolez eta nausi gustijak salerosketak, elerrtijak gettuten alegindduten ziran.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Ezta urrik be! Asia'ko sorrkaldean lurr andiak arakatu ebezala entzunik, Mexiko itxi ta Txina'ra yoateko asmoa arrtu eban, eta Doipuruak Mexiko'n on geyago egingo ebala-ta galeraso ezpaleutso yoan egingo zan.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Jaunaren irakaspenak aberats zeken eta zikoitz, biotza lurreko ondasunetan josita daukenen aurka bai, orrein aurka dira; baña gizartekeri nai baltsakeriaren alde ezelan be ez.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi lur zabal andien jabe da-ta, estaduak guztiak beretu zituan; baña baltsan erabilteko eran erdiak baño asko geyago ezin ipiñi izan ditu, orretarako alak egin arren.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Lurrekorik eztau ezertxu nabattuten: aldijaren igesik ezin igarri.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MAKOL, - (Ezkuetan, batean lurra, bestean karea; besoen gaiñean adar lodi bat eta buruan ostozko buruntzi-antzeko zerbait dituela ta gora begira): ¡Aaup, aaup! (Zintzurra garbi beza) (41).

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 (Lurrera jaurtiaz).

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 And. - Baburrunak lurrera bota... lokatzetara....

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Izketan) !¡Ez, da ez, da ez!!... (Lurrera botatzen du idazkia amorruz)....

50. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *222. G. Zer eskatzen degu, egin dedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean? E. Zorionekoak zeruan egiten duten bezela, guk ere emen bean Jaungoikoak nai duana egin dezagula, eskatzen degu, egin bedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean.

51. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Ba'dira ere, abere, landare, egazti ta arrai tartean, ur edo lur beroetan bakarrik, bizi litezkenak, baita toki otzetan bizi bearrak ere.

52. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Lau gauzek osatzen dute lur ereingaia: ondarki (1) Silika: ondarkia: Si O2, kare (2) Karea CO3CO, buztin (3) Buztiña: Si O2K. Fe eta Mn eta landakutsuak (4) Landakutsua = orrbel, belar eta abar... uzteldu eta txetuak.

53. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Ona emen, or be'ko sorotik ekarri dan lurra (5) Emen diona, esan ala egiñez, adiraziko du: 1.000 aztaki edo kgr. batekoa da: burni-gorrizko ontzi batean sartu dezagu gero ontzia goritu arte berotu ta aldan bezela iraulkatu, lur guztiak, erori gabe, burui goria ikutu dezan; onela; ta ontzia luzaro iraulkatu ondoren oztutzen badegu eta berriz iraulkatuaz aizezten bada arindu zaigu noski; eta ara, lurrak, aztakiñak dionez, 900 aztaki bezterik ez ditu: ¿zergatik ote? landakutsua erre ta auztu zaigu, ta autza berriz, aizeztu degunean aldendu da.

54. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaigun lurrari ur garbia botatzen ba'diogu eta al dan ala erabillian naztu-azten badegu, ur garbia, ori gorri jarri arte zikinduko da: ikusi zazute egia dan edo ez: ¿baietz?.

55. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Begira, seireun (600): ondo; orduan lurra zan ontan buztiñik ez dago, urakin naztuta aldendu zaigu ta.

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Jai artan jendetza aundia batutzen zan: aur txikiak ere, oñak lurrean jartzeko gauza ez izan arren, beren amaren besoetan joaten ziran, eta bere esku txiki eder pollitetan erramu edo olibo ostoak zaramazkitela deadar egiten zuten Hosanna onetsia izan bedi Jainkoaren izenian datorren Israel-Erregea....

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Guztiok jakiñean zaudete, Jesukristok aldareko Sakramentua egin ondoren, Jetsemaniko mendirontz abiatu zala eta odolezko izerdi otzak eman ziola lurra bustitzeraño.

58. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 ¡Oh Erregiñ aundia
Zeru lurrekoa!
Emaiguzu birtute
Castidadekoa,
Lore ederra da ta
.

59. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Kanta gaur zoriona
¡Gora gazteriya!
Lurrean degu poza
Zeruban gloriya:
Gure Ama delarik
Birjiña Maria
Ta aingeru Luis Gonzaga
Gure gidariya
.

60. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

61. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Bertatic eguzquiyac
Zinduen apaindu,
Illarguiya oñetan
Zitzaizun prestatu,
Zure burua izarrac
Zuten coroyatu
Zeru-lurreco galac
Zugan ziran bildu
.

62. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Zeru ta lurrean
Ezta biyotzic
Jesusenac aimbat
Maite gaitunic
.

63. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Gu zuretzaco
Eguiñac guera
Baña ez lurrera
Macurtzeco
.

64. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Aingueru ta artzayaquiñ
Gu ere gaur guazen
Zeru-lurren Jabia
Jayo da Belenen
.

65. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Icusi zuan berac eguindaco oben arrigarriyac oi-ez bezelaco ta eracusgarri oneco miñari (') Miñaria.- Penitencia ta neque bear zuala, ta Jaungoicoaren ontasunac eguiten ziyon deadar samurrari jarraitzeco asmoetan zegoala, ezagutu zuan Lurrean Jaungoicoaren ordezco ziranac bacarric ipiñi zezaquiyotela gauza guziyen Eguille onari eguin ziyon iraintasunac bear zuquean miñari edo neque osasungarrizcoa.

66. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 ¡zenbat ere etziñan poztu, beti zurequin zeucazula Jainco bera, icusiyaz lurrera erortzen Ejipton guezurrezco Jainco-iduriyac!.

67. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 Zure naigabe ta atseguin onen izenean, irichi zaguzu laguntza urrutiratzeco gugandic inpernuco etsaya, batez ere igues eguiten degula pecaturaco bide guziyetatic, aldendu dedin gure biyotzetatic lurreco gauzetaraco zaletasun char guziya, eta Jesus ta Mariya laguntzen lurreco egunac igaroaz, abentzat bacarric bizi ta zorionean il gaitezen.

68. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0043 ¡O lurreco Aingueru, Jose gloritsuba, zeruco Erregue zure mende icustea irabazi izan zenduana!.

69. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0216 Jose gloritsuba, bere Seme Jaincoaren Ait'ordeco emen lurrean izan zediñ autatu izan zualaco, eta aurchoaganaco maitetasunez betetaco ta guziz aitacoi dan biyotz bat berari eman ziyolaco, Betico Aita goituba ta glorituba izan dedilla.

70. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Ez al ziran oraindik Oñatin sartu, euri gozo-mardul batek bustitzen zuan oparo lur egarritua, bere errai agorrak arras ase ta betetzeraño.

71. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

72. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Zure biotzeko ontasun onegatik, arren egidazu nere eragabeko gogo gaiztoak zuk nai dituzun eran zuzendu ditzadala, eta iraun dezadala nere gaizkiegiñen damutasunean; gurutza, beti, zure ondoren gogoz eraman da, lurreko nekeen bidez, zeruko atsegiña irabazi dezadan.

73. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zeintzuk dira Elizako batzarkideak? Zeruko zoriondunak, Garbitokiko anima gaxoak, eta lurrean, animaren etsaiekin gudan bizi diran sinistedun kristauak dira Elizako batzarkideak.

74. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Goretsi aundiya zeruban Jaungoikoari ta pake gozoa lurrean gizon zintzubai: goratzen, bedeinkatzen, auspez agurtzen eta goretsitzen zaitugu Jauna.

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 ¡Andre Mari garbi-garbiya! nere bitartekoa izan zaite: zure Semeagandik emen lurrean aldegiten ez utzi, gero betiraunde guziyan zeruban besarkatu al izateko. Alaxen.

76. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Aingeru irazeki aben irabazi goi-goyak, azkeneko egun onetan eskeintzen dizkitzut; eta oyezaz batera, lurrako Serafiñ egiteko, gizonen biyotzetan Jainkozko suba ixuri ta irazekitzera etorritako zure Seme Aragitubaren Aurr-zai ta Ait-ordeko, baita Serafiñen Erregiñarekin ezkontzeraño goratu zenduban Jose Doitsurenak.

77. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 ¡Anai maite! (edo arreba, aizpa maite,) Jaungoiko guziz Altsuagana bidaltzen zaitut, eta egin zindubanaren eskutan jartzen; Adanen ondorengo bezela ordaindu bear dezun zorra eriyotzaren bidez kitotu-ta lurraz egin zinduban Jaunagana berriz biyurtu zaitean.

78. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

79. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 banatzen ezta denean,
eta biyotzak gelditzen daki
ostera lanbro artean,
zergaitik nere goizeko izarra
ezta, ez bizi lurrean
joantzan ni dena illun lajata;

80. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Egiten diyot, animatikan,
orruba senideari
begiratzeko bear bezela
jayoterriko lurrari:
biyotzetikan jarri zaizute,
antziñako legeari,
kontu arturik gau eta egun
gure ¡Ama maiteari!
.

81. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Nere biotzak ichirik dauzka
lurreko pozai atiak;
eta daudela beti orrela,
igaro bitez urtiak,
nere biotzak poz gezurtiai
dauzka belarri ichiak,
eta ez det nai nere penari
pillotu negar berriak;

82. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

83. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Txerrtatu indisagarr edo menbrilluan udarea: udare txerrtuak, zuaitz ederr egiñik, lore ta igali ederrak emango ditu, baño indisagarr sustrrai edo ondoa an dago beti, ia lurren sarrtua, enborr madarikatu antzera lora ta igalirik beñere emango ez duala.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 -- Uztaren egoera, lurra lantzeko erak, ekaitzak, ugaldeak, uztaren galtzeak, lurreko emaitzen saneurri edo prezioa azoketan, nekazaritzazko batzaldiak (konkursoak), alkartasun katolikoak irabazitako sariak.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Oraiñ dala gutxi gora-bera amabi urte, Inglaterrako lurretan nebillela, egin nai izan nuen Londresera joan-etorri bat, ango British Museum deritzaion liburutegi aitatuan gordetzen zuten Mendibururen kondaira zar-zar bat nere begiez ikusi-ta eskukatzeko.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mendi tontor oietan altxatu zizkioten bere Jaungoiko gezurrezkoeri arpilarrak eta eleizak, iduriz lur ori dana beretuko zutela, landatzen balinbazuten gure arkaitz artetan bere Enperadoren bandera.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dire, igaro, zeruko laño-edoia bezela, lur zabalaren garaitzale otsegilleak.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Munduak galdu du erromatar zarren oroitzapena; lurrak jan edo erre ditu oien ezurrak, ta ainbeste gizon aundien azken obiaren gaiñean, oteak ta iratzeak zabaltzen dituzte bere lore, osto ta buruxkak.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Nora igesi egin dezute, gudari azkarrak? ¿Nondik itzuri zerate, lurraren garaitzale gaitzak? ¿Zeiñ armak, zeiñ soldadok, zeiñ deiadarrek, zeiñ irrintzik bildurrez jo ditu Erromako tropa oste ezin menpetuzkoak?.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Euskaldunok, zeruko Ama bigun, amultsu, gozo ta samurr onegazko eraspen eta maitasuna geure lurreko amen bularretan, ugatzaz batera, edoski ta edan doguzala, nik esan barik be, ondo dakizue.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Ziñez, bein baño sarriago geure lurreko garatz, arazo ta zeregiñak eraspen eta maitasun onei gañean autsa ezarrten dautse: orduan, auspeko sua lez, ixil, estal eta ezkutu egon oi dira ta euren bero ta indarra be galdu dabela dirudi; baña ¡bai zera!: gañeko auts orri pizka bat eragin ezkero, azpiko eraspen eta maitasun orrein txingarr goriak be lasterr agertzen dira.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0248 Bildotzak amari bezela, maitasun samurrakin illargiyak lurrari zerrayoan orei lañukorrak aldiyan bein bitartetzen zitzaiztelarik, gaubaren bakaldunen musu zillartsua ezkutatuaz.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Gero, jaski zuripean lurra lagata zerutzunean barrena urrindu zan.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Eguzkiak bira eginta bere argiez lurra laztan berritu zunean, agertu zuan ekaitzak egin zuan lan zitala.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡Zorigaitsuak gu, asaben lur maiteaz jabetu ezin geranok!.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡Apat-errekako gaña! San Blas egunian, kinkiñeska ibiltzen giñan lurra, orain zera zu, bi mundu arteko muga.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Arrats-aldean, esherita egoten giñanian nere ¡Aita! ta ni, Tolosa'ko zumardi-aundi, maite ederrian, arturik lurretikan nere eskuetan arritxo txiki borobil, txuri pollit bat, esan niyon onela nere ¡Aitari!, arritxuari beidaturikan: Goiko Jaunaren egintzak, emen gellditzen dira, gizonak egin ditun gauza guztiak, denborakin aztu, austu ta galtzen dira.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Gauba dá! ezeren otsik ez da entzuten gauden tokian! itxasua ta lurá lo daude! ixillun aundi bat dago gure inguruan! ¡Gau ishill zoragarri ontan, eta bakartasun ederrian! iruritzen zait nagola, zeruan errdi-errdian! ¡Bai! Mariatxo! zure aldamenian!.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Neri otoitz artan laguntzearren, eta nere atsekabeak arintzeko, ostegun bakoitzeko gaubeko amaikatan jaikiko zera oetik, eta bekokia lurrean dezuala ordu bateko otoitza egingo dezu.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Roa urixka ontatik eman zion bere gogoa Jaungoikoari ta bere gorputza lurrari.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Lurreko zirtzilkeri batzuk irabazteagatik or dabiltz burrukan mundutarrak, gu ordea goragokoen billa gabiltz.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Orain galde zazu; eta zertarako Jaungoikoak lurrera ekarri niñuen? Edozeiñek, soroa ezpada, zerbaitegatik eta zerbaiterako egiten ditu bere egintzak.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Zer izan da bere asmoa? - Lurretik begiak jaso gabe belarretan dabillen abere baten antzeko ni izatea? Ez; bera ezagutzeko adimena ta bera maitatzeko naimena ta biotza eman zizkidanak lagako al nindun, ba, berak nerekin eta nik berarekin zer ikusirik ezpanu bezela?.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Ta izan diran, orain bizi diran eta izango, diranen ondoan zer ote naiz? Lurr guziaren ondoan txindurri bat dan aña? Ta lurr, eguzki izar eta diran guzien ondoan zer ote naiz? Eta Jainkoaren ondoan beste gauza guziak eguzkiak legortzen duan intz-tanto bat bezela ba'dira zer ote naiz Bere ondoan? Utsa, ezer-eza.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Itz oek aditzean, korde gabe erortzen da lurrera; ta kordera etorri zanean, bere eskuan lenago zeukan luma ura aldendu zayola dakus.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Edo-ta, guk uste dugunez, kordea zetorkionean loak artuko zuan, ain luzaro zetzan lurrean.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Alakoetan guztiak batean ilda eroriko balira, lurra zurituko lukete; aidean dijoazela askotan gerizpe itzala sortzen dute eguzki-azpian.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Jaungoiko gure Jaunak etzuan Asistar Prantzisko Deuna gizonak bakarrik onbiurtzeko biali lur onetara; emaztekiai ere eratu bear zien deuntzeko, santu egiteko, bidea eta gizartea bera ere berritu bear zuan.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Eta oztearen barkapen eskezko deadarrak zerura zijoazen bitartean eta giza - odolez bustitako lur ura negarrak garbitzen zuan (...).

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Azi ta auniztu, ugaldu zaitezte, ta bete ezazute lurra.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Au aitu zanerako ¡Polli! batek,¡Pello! besteak esanez, bi lagun maitetsu ayek alkartu ta laztantzen-t-ziran : eta bitartean lau zayak, indartsuak izan arren, laban da iskillorik gabe lurrean lotu, ta etziñak zeuden.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Bai; ikusi dut, izar-argitan nire aurretik igaro da, baño ez oikoa: aurpegi-illun, maxkal, oñaze miñen batek zedukan lur ontan.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Batzuk ikasten, besteak lurra erabilli ta ereiten, besteak saldu-erosten eta abarr.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 (...); ugaldu zaizkigutzu gure alkartasun edo kofradiak, batez ere Askoren lur bedeinkatu onetan, muguituaz kordoi eta eskapulario bedeinkatu auek artzera, Franziskoren ejerzitu onetan, kristau on eta prestu guziak legue berriko Makabeo, kristoren soldaduen artean alistatzera.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Bide-txiorra illunpea da lur barru-barruan dagolako; baña argi bizi-biziaz diztiatzen duan zuzia eskuan daraman biderakusle eikar-eikarra dijuakizute aurretik.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Lurra baino gorago, odeigaineratuak, ginala esan zitekean.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Lurrean ezta batere gudarik biar; guda-gizonak alper-gizonak dira.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Lurreko gauza guztiakatik praille txikarrak, eskean zijoazenean batez ere, ezin ikusi zituan gizon gaizto gogor bat bizi zan Espoleto-urian.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Azkenean Adani esan zion: Lurra madarikatua izango zaizu lanegin arren: jana nekez aterako diozu zure bizi osoan: arantza ta larrak emango dizkitzu, ta lurrako belarra jango dezu: jan bear dezun ogia zure izerdiz irabaziko dezu.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Aita Santua alki batean eseri egin zan; aurrean, mai batean micrófono bat bazegoan (irudiari begiratu); ta itzaldi laburtxo bat egin zuan, Lurrako baztar guztietan ederki entzuten ziotela.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Asabak ilda gero, lurra lurr danetik bezela, dana dago-ta.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 5 Berek ala naita, ez baitakite ortzia aspalditik orr dagola, ta baita lurra ere, Yainkoaren itzak uretatik sorrtu ta ur erdian yarria, 6 ta ala izanik, orduko lurrbira urez estalita galdu zala.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 7 Orain, berriz, ortzi-lurrak itz berberak zaituta daude gaiztoen epai ta itseseguneko sutan erretzeko.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Len Elizak pekatuaren zorra lur ontan kenduarazteko, kristaubai eragiñazten zioten penitentzi aundiak, berrogei, eun, edo irurogei egunean, urtebete, zazpi urte edo bizi guzian egitekoak ziran penitentzik; bada len Elizaren naiaz berrogei, eun edo irureun egunetan egindako penitentziz ordaintzen ziran zorrak, gaur ordaintzen ditugu 40, 100, edo 300 eguneko barkapenaz indartutako otoitza esaten degunean.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Azpiratuak izan giñan; baiña esesteak gelditu bear ebanean, Prantzi ta ni zauri barik gengozala, azkenetan egoan Españiatar batek dunbadea bota eban bide egal batetik, eta bularra baterik bestera igarota Prantzik io eban lurrera.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O nere Aita San Jose maitea, cembat eta gueyago aditzen ditudan zure mirariac eta mesedeac, aimbat eta gueyago zuganatzeco gogoa du billatzen nere biotzac: ceren ontan dedan arquitzen, Jaun cerucoac zutzaz nai dula baliatu, lurreco bere criaturetan ontasunac zabaltzeco.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Gaitz nazcagarri onetara etziña dagoanac berriz, nun nai azaltzen du bere galguiroa, ala echean, nola auzoan; ala plazan, nola carrican; ala basoan, nola celayetan; ala lurrac layatzean, nola artoa ereitean, edo sartzean.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Cer naiz, Jauna, zure aurrean, ezpada auts eta utsa, lurreco ar despreciagarria?.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Ceruticacoa, edo graciaren laguntzarequiñ piztueracia, eta fedeac aguertu dituen motibo edo bideetan oñ artua, eta ez mundu onetaco motiboetan, nola liraquean, bere buruari eracarri dion desonra, lurreco ondasunen galera, arrapatu dan heritasuna, edo leguéac ipintzen duten castigu edo penaren beldurra.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Une onetan, Zeru guzia pozez betetzen da; osasun eta graziazko iturriak ixurtzen dira lurraren gañera, Purgatorioko su-garrak palakatzen dira, ta deabruak ikaraz betetzen dira.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Jesu-Kristoren Gizatasun au Irutasun guziz Santuaren ispillu guziz garbia, lurreko tesoro guziak baño askoz geiago balio duan joia, apaizak Jaungoikoari aurkezten dio, ez era batera baizik askotara.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Jesu-Kristo gure Jauna gorderik dagoan aldarean, eskuiko belauna lurreraño jatxi bear da.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Ospe andiz Jaun Sakramentatua agiriyan badago, belaun biyak lurrean ipiñita, burua sakonki makurtu bear da.

142. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Aingeru ura garbi-garbia zan, zerutik eroria; lurreko lokatz-zipriztiñak zikindu ez zezaten, zerura begira bizi zedilla eskatzen zion Elizanburu'k.

143. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Begiak lurrera beiñere biurtzen ez dituan emakumea, ez da ordea lurrean bizi izateko jaio: gizon ameslarien irudimenean bizi izateko bakarrik.

144. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Maria bai, lurrean bizi izateko jaioa zan, bear bezela Jaungoikoak agindu zuan bezela bizi izateko, lurrera ta zerura begira bizi izateko.

145. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

146. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Begira, ezan zun Juanitok: biar amarretan lurrera eroriko naiz ni,ta nere zalaparterara etorriko dek etxeko-andria, ta zuek azi zaitezte orduan esaten: gixaxoai naiezak eman dio; deituko ote diogu apezari.

147. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Lurreko adatsetik zinzilik ez dauden izenak, gutxi dira: ta, gutxi abek, edo etxe edo gaztelu edo jauregi-en batean kabiya daukate: beste batzuek labe-ola-igara-tik sortuak datoz; beste batzuek Elizaren babesean goxo-goxo bizi dira.

148. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Ez da sarrera ori berunean dagoena, oi diraden bezela sarrerak, baizikan marboillarra da, lurrean osoro etzan eta luzean egiten dana.

149. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Emen bizi izateko bearr zana beste lurretatik ekarri, eta emendik eraman zitekeana beste lurr oietara eraman: ala ibilli ziran gure gizonak.

150. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

151. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

152. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Naikoa da gure lurr mamintsuagana uzkurrtzea arrtatik diran uzta ikusgarrienak biltzeko, Nola'tarr Paulin doneak zionaz: Operare et ercole hanc regionem terra tuoe frater ut germinet ti bi frugen ferfilem plenam adipe frumenfi.

153. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Landu, anaya, ta ikerr ire erri onen lurra, ta sorrtuko dizkik uzta aberatsak, ogiaren mamiaz beteak.

154. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡A, yaun-andrreak! Txororik ez-pazan izan, aspalditik, lurraren gaña gizon illen obi zabal bat baizik etzan.

155. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxea da nekazariaren sendi ta aberen bizilekua, bere tresna ta gauza guzien gordetokia, lurrari ta basoari emanazten dizkien igali ta emaitzen biltokia.

156. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Murko. - Landan ura gorde ta erateko lurrezko ontzi itxia.

157. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 ¿Malurr au Axularren gerotikoa otezuen oyartzuarrak? Vos los traíais ere beste iru gisatara: zuk... zenekazkien asmo galduez de los malos proyectos que traíais II. 316-28; lurreko gauzetara makurtuak zeneramatziela edo zenekartziela III. 234-1; eskutartean zenekartzen gauzak II, 42-12. os traen adierazteko batean dakar.

158. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eta au guertatzen da, emen lurrecoen artean bacarric? È. Ez, aita; baizic baita lurrecoen, purgatoriocoen eta zerucoen artean ere.

159. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eztezu ba esan eztagoala Eliza bat baño? È. Bai, eta eguia da; baña bere semeac, lurrean, bizi guera, guerran; Purgatorioan daude garbitzen, eta zeruan gloria gozatzen.

160. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Emea lurrean zegoala egin zituan arraren aldakuntzak eta arraultzak jartzen ditu arbolaren enborraren gora igoaz kimuen ondoan ala azalaren zimur-tarteetan.

161. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ez lur berean landare guruztunak (azak-eta) urte segituan jarri.

162. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Orrez gañera ondo abonatu lurrak, orra gaitza sendatzeko saiatu-modua.

163. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Arrak osorik egiten diranean, Garagarillaren erdi-aldera, zaborrean gordetzen dira, edo bestela landu gabeko lurretan ala orma-zuloetan ta an egiten dute aldakuntza egodunak izateko.

164. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zure agurraldi orrek poztutzen du zerua, garbitzen du zure burua utsegin txikietatik, eta zure eske arrek idikitzen dittu batentzat zeruko atariak, Garbittokiko galdak itzaliz; edo baitta ere lurraren azkeneko baztarrean zegoan baten animaren zorrak barkatu dittu, bere anima garbittu du.

165. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

166. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Gure Jesus onak, ogiaren ondotik edo zeruko ta lurreko bizigarriaren ondotik zorren barkazioa eskatzen erakutsi digu.

167. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Berari zorr diogu izatea, Ari gure bizia, gure lurreko ondasun guziak eta geiago dana Ari zorr diogu gu zerurako erosiak izatea, Elizaren Sakramentuak eta gure zeru biderako beste laguntza guziak.

168. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Argatik eguneroko zeruko ta lurreko ogiaren ondotik eskatzen degu Jaunak gure zorrak barkatu dezazkigun.

169. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Geigarriya - Zerutik zintzilika dagon erreztun askoko katia ikusten badezu, erreztun bakoitza urrenguari erantsiya dagola, ta katiari eusten diyon zerbait goyen ba-dagola, siñisten dezu, bera-gabe katia lurrian legoke-ta; zintzilikako izaera ¿zerk ematen diyo katiari? Goiko eutsitzaliak; au ez balitz, zintzilikako katerik ez legoke; kate onek goiko eutsitzallia eskatzen duan bezela, gizon-errenkarak Egillia Jaungoikua biar du, bestela eustalle-gabeko katia lurrian egongo litzaken bezela, gizon-errenkara Jaungoiko-gabe, ezer-ezian egongo litzake, bestela utsian edo izangabe egingo ziñake zedorri.

170. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

171. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 (...) zorioneko Fulgenziok adierazten digu, zeru-lurrak alkar juaz puzkatuko zirala, Mariaren erreguak ez galeraztera S Fulg de Mitola lib 4o.

172. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ta azkenez: Maria billatuakin, anima ederrean daduzkan doayagatik agur eguiñaz, aingueruak zeruan, ta Kristau onak lurrean oi duten bezela, izango degu bere ondoren dijuazenak iristen duten zeruko bizitza, baita, azkenian beñere bukatuko ez-dan zoriona ere.

173. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 ¡Oh Zoriona! Jose arotsaren emazte garbiyak, lurreko lizunkeri mota guztiyari alde eguinda, echecho batean bere lanak ondo eguiñaz, Jaungoiko maite-maitea ondo serbitzen zuan Mariak diyo entzun nai duan guztiyari: Biyotzak salto eguiten diyola (...).

174. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Alkarren gana biltzen diran zembaitek, zeru-lurren-gatik gaizki-esaka jardutzia besterik ez dute eguiten.

175. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Mariak berekiñ zituan zeru-lurrean zabaldurik zeuden animako aberaztasun guziyak; gurutzearen oñean goibeldutako Siongo alaba garbi sortua, zeruaren esanak: beti eguiñaz bizituagatik, urkamendiyan, seme gurutzetuaren onduan oso naigabetua daukagu.

176. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Ortze-lurrak aldakorrak dira; ez ordea nere esana .

177. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

178. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurrezko azi-aleak lurrezko irabaziak dakarzkigute; Jaunaren itzak berriz zerukoak.

179. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurreko ale-aziak ustelkorrak dira; beraz ezin eman gauza iraunkorrik; Jaunaren itzak ordea ustelkorrik ezin eman; iraunkorrak berriz bai.

180. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jakob eldu zanian jakitera zembaterañoko garien ugaritasuna Ejipton zegoan, beste aldera egonik gose aundia Palestinan, bera zegoan lurrian, bere semiari esaten zien: Quare negligitis Gen c 42 v 2 ¿Zertan zaude geldi?.

181. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Gizon gaztea azkar zirade irriz zaude biziari:
Ene adinian hil daitekea? duzu eman gogoari.
Zu bezen azkar ikusi ditut lotzen zombait urtheari,
Aspaldi hilik emana dute beren gorphutza lurrari.

182. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Aire izpirik ez, eta lurretik halako bafada bat! Uf! Ellande gaizoa bazoan bide berriaren sahetsetik, beroak setiatua, bere aitzinean zeramazkala bederatzi nafar asto ederrak.

183. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Traba andiena, nik uste, euskaldunek ez daukatela biotz barnean ernaturik egi auxe: Euskalerria, oituriak, lurrak eta izkuntzak berexten dutela bertze errialdenganik, eta euskaldunak odolez, oiturez eta izkuntzez ez direla bertze errialdekoekin berdin.

184. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Berak bere eskuz ahal zuen bezala moldatua, lastoz, landa zokho batean: zeru-lurreri zabal-zabala idekia.

185. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Lehenago, ez du ez menderik, etche gehienetan eta urte guziez, ereiten zuten lihoz alhor puska bat, lurra ederki ontuz, artarekin apainduz.

186. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Egun batez hogei urthe zituen, orduan kask eta kask, bigarren ukaldian berean lurrerat aurthiki zuen bere partida, ezpainak idekirik, odoletan.

187. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsas hegi guzia zelhai-zelhaia da, bizpahiru kilometre barna; herria herriaren gainean; lurrak ederki erabiliak; eremu guziak, landa eta phentze, arbola edo zuhaitz moztuez estaliak, lerroka-lerroka.

188. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gu abiatu orduko, iguzkiak suntsitua zuen lurraren sapak gauaz airatu langarra: zerua gora zagon, urdin zuhail; bazterrak ederki argitzen zuen, beroa sartzen zitzakolarik eztiki gain-behera; menditik hurranduago eta betheago zitzaikun agertzen, zelaietan, uda minari jauzten ohi zakon indar ugaria.

189. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Lurra ez baita larrutua nehon, belharrak estaltzen baitu eremu guzian, gaineraino helducheak ere baikira, gerendari beha egoiteak ez gitu orai hanbat lazten.

190. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Eta bi eskuak surat, pafa pafa deskantsuan ari zen orai, lurrezko pipa labur bat ahoan, pipa hartarik kurumilka zoan kheari beha, khe hura batere ikusi gabe, begiak han nombeit galduak.

191. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Thomas bere aitak bezala, odolean zuean fede hori, erraietarik, errotik sinhesten baitzioten Jainkoari eta harek, lurrean, bere ordain utzi Elizari.

192. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 San Frantsesen haurrak ez othe luke izan behar aingeru baten pare lurrean?.

193. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Orduan Jaincoac chedea hartu zuen, gizon gucien suntsitceco uhalde batean, begiratuz bakharric Noe, bere familiarekin, berriz lurra jendez bethetceco.

194. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Urthe baten buruan, lurra idortu-eta, Noe ilkhi cen arkhatic.

195. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Lurra bethe cen berriz gizonez eta animalez.

196. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Cer egin cen Jesu-Cristo phizturic berrogoi egun lurrean egon ondoan?.

197. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 I. Adi-arazteco, Jesu-Cristo guciz botheretsu dela Ceruan eta Lurrean.

198. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0076 - Dohatsu ezti direnac, dio Salbatzaileac, zeren jabe izanen baitire lurraz.

199. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik bezala egin zuen Aita Dok, lurrak oraino nereak baino ibil errechago baitzituen, eta hainitz hurbilago.

200. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Handik erakutsi ziozkan lurreko erresuma guziak eta erran zion: Horiek oro emanen dauzkitzut, ahuspez adoratzen banuzu.

201. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zeruetako erresumako gakhoak emanen dauzkitzut: lurraren gainean lotuko ditutzunak oro zeruan ere lotuak izanen dira, eta lurraren gainean deslotuko ditutzunak, zeruan ere deslotuak ditezke.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Eta erran zioten: Eskubide guziak eman izan zaizkit zeruan eta lurrean.

203. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 (Heben aphurbat belhariko egon behar da, eta Frantziako usantcha laidagarriaren arabera lurrari potbat eman behar zaio).

204. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Jinkoak sofrierazten badu lurrian justoari; bekhatoriak eta sinhestegabiak zer behar die eguruki?.

205. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jesus, zeru-lurren Erregea zeruko izpiritu dohatsu guzien bozkarioa eta zoriona, Ostia sainduaren azpian gordetzen da, gure ganat ethortzea gatik komunione sainduaren bidez.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Zure zerbitzariak zer duke egiteko, bere bekatuez eta ezdeustasunaz orhoituz zure aitzinean are gehiago aphaltzeaz bertzerik? Alabainan zeru-lurreko ikusgarri guzietan zure idurikorik ez da.

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 (...), ikuskatzen eta, zuhauren haztak lurreko gauzetarat lerraraz ez zitzan, hain azkarki altchatzen.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Laster ohartu ginen hargatik ez duela hainitz balio izitzea: ez dela lurrean baino irrisku gehiago holako untziarekin itsasoan.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Itsasoko bizia? Denak har, lurrekoa bezalatsu.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Hor, arras lur guti omen, bainan hoberenetarik.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Ez omen ditake-eta sinhets zenbat eta zenbat baratzekari biltzen duen horko jendeak, lurra ibili ere gabe!.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Zer atsegina handik oren baten buruan, gure paperak jaunskila beltcharan bizar chorrotch bati irakutsi-eta, zangoak Habanako lurrean finkatu gintuelarik! Iduritu zitzauzkun... segurki hala ez delarik...... zeruan sartzen ginela ifernutik!.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 267.- Laster lana, alfer lana, (C) (Subjective), (Jostetara, hatsa hartzera, nahi bezain laster ezin helduz, lehiatukiegi egina. Langilearentzat, dela zeruko, dela lurreko, deus guti balio dukena).

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Bazoazi hil-herrietarat eta artzen duzu azkenik arroturikako lurretik, ahur on bat.

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Haurra oherat eramaitean, zure lurra erakusten diozu, erranez nondik duzun eta han ezartzen diozu sehaskako buhurdiaren azpian.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Hala zioen duela berrehun eta zenbeit urte Eskaliger idazlariak (1695) Español lehengoak gu ginela; duela ehun urte (1821) Humbolt-ek ere Espainia guzian kausitzen zituen Eskualdunen hatzak, tokien izenek salhaturik; Frantzia behereko lurretan hedatuak erakutsi deraizku Luchaire-k Origines linguistiques de l'Aquitaine.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritarr oiek ez dakitte Intxauspe berak esana: Izateak dittuan izkutuko guziak ostutzen, edesti edo istoriak dittuan illunbeta guziak argitzen, aspalditako oroigarri guziak izkututik ateratzen eta zeru-lurrak gizonaren argitasunari eskeintzen dioten asmagarri guzia agertzen gizonak bere egiñal guziak jartzen dittuan mende onetan, jakintsuen begiak ezarri dituala euskaldunen izkuntzagan, izkuntz ain arrigarri, ain berezko, ain gozo ta ain ederrki gorrdetako onetan.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Bere gapelua lurrerat erori baitzitzaion, atso sorgintsa batek zion bildu.

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Edo norbeitek hala gibeletik, ohart-gabean, ukitzeak, izitu ote zuen, edo, lur azpian ziren ezagun eta ahaiden orhoitzeak, bihotzean zerbeit egin ote zion, chuchen ez dezakegu argitarat eman.

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Gure lurrak sorgin aziaz zikinduak balinbaziren, harek laster garbituko zituen, eta ez nola-nahizka, bainan suaz, suak baitu bakarrik landare tzarra betikotz suntsitzen.

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bertzalde hain zikhina da belea, mokoa bethi lurrez edo haragi ustelez estalia! Hain karranka itsusia du! Eta horien gainerat, ohoina mokoaren puntaraino! Nunbeit ohart dakiola dirdiratzen duen zerbeiti, laster eta laster ebatsiko du eta gordeko.

222. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

223. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Bada, Adonis behin nigarrez hasi omen zen eta haren nigar chorta bat lurrerat erori.

224. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Lur ibilietan baizik ez da heldu landare hau eta laborariek ez dute maite, aise nausitzen dena baita.

225. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Lurrak chukhatu bezain laster, erain ogia, olhua, garragarra, taakua, zekalea.

226. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Bertzenaz, zer atsegin luke lur hunek harentzat?.

227. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Zola dena lurra, eta zilokatua itsuski; gaina, hainbertzetaraino joana non arto-buruak soailutik dilindan baitzagoden:(...).

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Ortik, gure uste koitauz, España'rentzat kaltia etorriko da, ta galanta, ba España'ko lurrian artzen dan etekin asko Parantze'ra eruaten da, ta arako bidia sarrata ezkero, diru gitxiago etorri da.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Euzko abendaren elez Donokia lurrean (ASELE JAUNGOYA) 1848-1918 ELORRIO'TARRENTZAT Txiroak dabizan leku gustietatik Jaungoikoa eurakaz batera dabillela egi aundi-aundi bat da.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ezautu ebanean luzaroko etzala emen lurrean, Jauna'ri bere arimia eskiñirik pozik egoan ainbesteren nekiak ordaintzeko.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ¡Oi ze sari aundia emouskun Jaungoikoa'k bizkaitarroi! ¡Gerora Donoki'ko ateak zabalduko euskuzan sari betiko bat, oingandik emen lurrean donokia ixango gendun!.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 3- Zeru-lurren jabe beti zalako
Jesus Bakalduna;
Artu nai izan du gurutzerako
Arantz-burestuna.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Baña asko ikaratu nitzan jakitean emengo bat, eta gustiak dakitena nor dan beste bi edo iru lagun arturik, juan zala alako pake ederrian lur-azpian zegoen txerria ateratzera.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Urrengo egunean ala dio nere lagun batek ikusirik zetorrela gizon bat ezpain gustiak koipez eginda zituela; ezagun dek non izan dan ori, lur-azpitik ateratako txerri ezteyetan.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Guk olako bat egingo bageunke, an ixango leitikez saratak eta otsak, lurretik bere baztertu biar garala esango leukie.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bide orreitatik juango eta gara? Baña nora joko dogu? Lurraren ganian ixara zurijak dagoz eta zugatzik be ezta ikusten.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zeru-lurren Egille, zure ta gure Jaun eta Jabe dan Jangoiko bakarra, guk orixe siñetsi ta jauresten dogu.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta azija lurr apatzan jausi zan; eta erne zalarik, garija ekarri leban, batetik eun.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lurr apatzetakuak, barriz, bijotz zintzo ta zuzenaz entzuten dabe itza; bata, jabon eta galburubak ekarri, be, egonarri.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Txerrenak bere maltzurkeri ta iruzurrez atzipetu nai izan eban lekaideki gaztea, lurreko aukera, jolas eta atsegiñak itxi ta bizibide latz ori artzeko ziorik ez ebala euki burura ekarria; baña txerrenaren maltzurkeriok siñesteko ez egoan Ander.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Lurrak landu ta azijak lurreratu barik arnaririk etxeratuko daun lugiñik ezdezagu barriz.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Udabarriko egun oneik eztira urijan pasau biarr diranak, bost toki ba-dira geure lurr onetan, ba, atsegiñez egoteko-eta.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Etxetxipia'tar Kepa gure Euzko-gaztediko bazkide zintzoa, Aberritik urrun, España laterriko ikurrin aspitik igaro eraztea, eta ez onen lurretara, gu bezela jopu egin nai lituztekenen artera, baizik eraman digute... Melilla'ra....

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Emen lurreko gora bera guzien zuzentzalle Bera degu; Bere baimenik gabe, zuaitzen orririk ariñena ere ez da bere lekutik aldatzen, ille bat ere etzaigu erortzen....

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Erkala etorri baño len Prietok (sosolistuen jauntxoa) zion baserritarrari, Zuen baserriak eta lantzen dituzuen lurrak zeuentzat izango dira, baldin erkala ekartzen bada.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egin zagun kontu bada igande goiz batean ateratzen dirala guztiak ta... ¡a zer trilluba gure lur pixkak! ¿Eta zer arrapatu? danen artean dozen erdibat galeper ez, batentzat aña apari ozta-ozta.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euren lurretara aldegin duten eta abarren ordezko.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ta lakaria arturik lurrean jarri ta bere gañean dantzan ekiten dio, bere trebetasuna arro azaldurik....

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen nik uste det geyena biltzen dala Oyartzun aldian, ikusi beztela etxe ayetako balkoi piak ta laister arkituko dezute balkoi bat iru edo lau kabikin ta gutxi altziak lurretik.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Emmanuel Audisiok orregatik, lurrean dan jaun aundienaren iritzia jakiñ nai zuan.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Kareen laguntza, ildegietarako arandia... lur eta bideak, zugatzak eta abar dirala-ta Aldundegira (Diputaziora) 27 idazki.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak Itxas-Eramanekarriak bere saillak diran Itxas-Eramanekarriak, Zamatu-zamatugetzeak; Arraintza ta Gabarrak; Lur-Eramanekarriak bere sallak diran Igitutako-Erakarteak, Odolezkoak, Zama-zamagetzeak ta Burnibide Artuemanak; Tximistgurdiak; Eun-gintzak; Burnigintza, Metalgintza eta beroiengandik datozenak; Gintza Zai, Begirale eta Atezaiak; Ingeniero-Laguntzalleak, Marrazkilari eta Ola-Maisuak, eta Meatz eta Burnimetal Olak.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lurrak alde othe ditu ala gaitzi zazko uri luze eta nasari horiek?.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer jakiteko ginduken; ez uria geldi araz edo ekhar araz dezakegulakotz gure nahitara; bainan izan baititeke bertze zerbeit egin dezakegunik uriak lurrari erakharri lakoken minaren sendatzeko.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badira lur legartsuak uritan heldu zeien ura laster iresten dutenak.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan huna zer gerthatzen den, jiten zeienean uria nasaiki eta luzaz.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ur hura badoa gain behera, legartsu dagoena lurra, harria edo bertze lur azkar zerbeit hatzeman artean.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer gerthatzen zeien lurreko gozoer, ongailutan ukhanik edo bere baitharik derauzkan gozoer.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hunek ez duke bere erroen hazteko gozorik gabeko edo gozo gutirekilako lur bat baizik.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ikhusten dugu beraz uriak hein batetarik harat nola dakon aiphu ditugun lurretan ogiari kalte egiten; khentzen baitazko menetik bere hazkurriak.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badira lur azkarrak, buztin dutelakotz, tinkago daudenak.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan, gainera heldu zeiezkin urak ez doatzi hain laster gain behera; eta nola emeki dabilan urak indar gutiago baitu edo zeren eremaiteko berekin, lur hetan uriak ez deramatzi hain laster dituzten gozoak, ez eta ere hain urrun, ura bera ere ez delakotz hain barna sartzen.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz achala baino aphur bat beherago ereman balitza ere lur hetan uriak landareak nahi dituen gozoak, laster hatzemanak lituzkete hunen erroek; ez bailukete heien beherachago jaustetik halako kalterik.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bada hauche ere halako lurren alde: lotzale direlakotz, hobeki baiterauzkate behin hartu dituzten ongailuak.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Uritan erori urari ez zako beraz hain errech halako lurrer bezen ongailuen ebastea.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zertako, urite berez, lur hek hobeki emaiten duten ezen ez lur legartsuek.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badira azkenekotz lurrak achaletik laster hala direnak gogorrak edo buztintsuak, nun ez baitezakete irets urik.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan badoa uria achalean beheiti, bainan gelditzen da handik lekhora laster.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Iraurki chuhurrean gaizki etzanik dago aberea; eta hunek uzten dituen huskinak, iraurki hura aserik, badoatzi bidea hatzemaiten duten lekhurat; ala lurrean barna, ala airerat.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde bigarren ongailu hau ez ohi zeie emaiten ogi chuhur edo ahuler baizik; izan diten chuhur eta ahul aro gaichtoaren ondorioz, ala lurra bera hotza delakotz eta zain gutitakoa.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez baita lurrik hunen beharretan ez denik, edo gutiago edo gehiago.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde, arthora etche ongarri ausarki ukhan duten lurrek badute nitrate horrek deraukan gozotik aski bederen ogiaren hel arazteko neguaz haindira.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Halako ogiak ez duke negutik lekhora bertze ongailu beharrik, nun ez den lurra aitzineko bihira etche ongarria chuhurregi ukhan dutenetarik.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zombat aldiz ez zauku heltzen ogiak lastoz eder jin eta, bai bederen luze, etzaten baitzauzku, bihiaren egiten ari direlarik; chimur gelditzen baitzeie bihi hura, ezin hazi dutelakotz behar bezala, lurrerat eroriz geroz.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Baditeke orduan emanik ez duela eginen bere indar guzia: bainan nola, erran bezala, ongailu hau ez baita lurreraz geroz galtzen, huntarik ogiak hartu ez dukena bilduren du ogiaren ondotik eginen den haziak.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Beren lurretakoak, eta mendietakoak lehenik: gero Saragoseko hiri sartzeraino jinik, oro garbitzen zituzten.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Azkenean arrasta ekharri zuen gobernadore horrek: nor ere hatzemana izanen baitzen arbola bat jali edo hunkitu zuena, izanen zela hamabortz gau eta egun arbolaren tokian estekaturik, telegraphako hagak iduri pazote bat lurrean landa, eta hari.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Akabo Aragoniako lurra.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ordu zen! erbia lau hurratsetan bezala, eni so! Tiratzen diot, pan! eta ene erbia lurrerat, kopeta, gerezi hechurrek zilatua.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hauche duk ichtorioa! Gerezi hechurrez kargatzen dut ene harma (...) arrunt minberatu arte, edo, bide bazterreko harri handia kaskatu eta, lurrerat erori arte.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Chutitzean, ezantza aurthiki du lurrerat, botoila hautsi, sua lothu petrolari lehenik eta gero nekattoari.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan beharrez ez du iraun, eta haren ondotik jin zauzku erauntsi batzu gozoak, lehenchago ukhanen gainera, ederki ase baitute lurra.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Dagun ourthian da herri hountan zumatzeko komun lur baten afermatzia.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Drole da gizon herrek noulaz dian lur horren hartzeko ideia; ene oustez eztu berak beharrik; bena badu aperenki bere gisako phensamentia.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Lur hori agitzen beita justo hour hargia baten khantian phentsu dut hartakoz ere butaturik dela gero balimba Mauleko industriel bati zeditzeke.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Goizeak bat menturatzen bada jorra pochi baten entseatzera, euriak arratsaldeko berriz lurrari loth-arazten ditu langile gaizoak erroz gora ezarri belhar tzar guziak.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 - Zure lurra idortu artean, ez egon lo; has bederen bakandatzen.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bethi bezala, beren ontasunak agerian dituztenek, lurren eta etchaldeen jabeek.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bainan zoazte, etcheko-jaun eta andre onak, zuen lurren eta etchaldeen Frantziatik bertze erresuma batean gordetzerat.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 - Zuen lurrak eta etchaldeak ezin gordeak direlakotz, hoik joak izanen dire segurki eta azkarki, gordeko diren hainbertze aberastasunen orde.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Neskanegun gaian, 8 orenak etchit gabe, nabaritu dugu Atharratzen lur ikhare bat.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nolaz bada orduan, gerlako untziak oro eskuetarik kentzen zaizkotelarik, nolaz bada armadaren indarra ez othe zuten hautsi lurrean ere?.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Orduan gizon gaztea higitu da, lerratu eta erori lurrerat.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Azkenian arto pean karroa amildu eta bera lurrerat.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hitz dautzuet Blum delakoa ez dela Poincaré jaunaren adichkidea; lurra baino beherago ezarri du, baitzakien Poincaré apalduz, Herriot goresten zuela.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Marechala koskaturik eta lurrerat artikirik, ostikatu du eta han berean hil.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bere pean bai dauka lur guzia.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Au menderatu, bertakoak erbestera, Medo lurrera, atzerritu zituzten.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ni izango naiz bere lurrera bialiko dedana eta an aiztopean eroraziko dedana.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Argi ta garbi erakutsi zigun Gure Aitak zenbat atsekabe igaro zituan lurrean gu eskergabeak geralako, eta ala guztiz ere zein maitekorra dan guretzako.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisiko dagon gaxoak, ez du beñere txisturik lurrera bota bearr, txistu legorrtua autstutzen danean arrnasarekin uste eztegula arrnasten degu, eta biziro kutsukorra da, eta ori gerrta ez dedin, tisikoak berekin, beti txistu-ontzi berezi bat ibilli bearr luke, txistu-ontzi orrtara bakarrik txistu eta karrkaxak bota ditzan.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurreko garbitasuna egiteko, zatarr busti bat ibilli bearr litzake erratzaren orrdez, eta sublimado pittin bat erantsi ezkero, ainbat eta obe.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtu bearr diran zurai nola iraunerazi

307. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtzen diran zurak, baldoak, zutikakoak edo tutoreak, eta abarr, gerrtu gabe, soil-soil sarrtu ezkero, busti-legorrean errex eta laxterr usteltzen dira, eta ori gerrta ez dedin, begira zerr egin liteken: Su aro aundi samarreko bat egin, eta su orrtara bota, lurrean sarrtzeko asmoan dauzkagun baldo ta gañerakoak azala kendu ondoren, eta surrtan euki, aliketa lau edo bost milimetro bezela erretzen diran arrte.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ezta biarr biarrekoa baldo guztiya surrtan sarrtzea, naikoa da lurrean sarrtuta egon bearr dun zati edo parrtea bakarrik erretzea.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtuta egon bearr ez dun zatia pintatu ezkero, ederrki irauten du.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ukulluko lurr, majaera eta orrma baztarr guztietako garrbitasuna egin dun nekazariak esan lezake, bearr bada abere bat, bi edo iru gaxotu gabe edo il gabe negu arrtan gelditu zaizkala, bada abereai, naiz zaldi ta naiz abelgorriai sorrtzen zaizkaten gaitzen sustraiak, zikin tarrtean egoten dira.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Berau altaratik lurreneraño loraz apainduta zerua zirudian (Apaintzaliak dira Letona'tar Josefina bere alaba Aretxaga'tar Josefina Ajuria'tar Kataliñe ta Gazteiztar euren lagunak. Ezkerrak danai).

312. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Beren lenengo ikaslak (apostoluak) ezetsiak (despreziauak) ixan ziran, lurreko agintariak yarki yakoezan, zigortu eta ezipetu ebezan; baña neke guztioen artean poz-atsegiñetan aurkitzen ziran, Jesus gaitik nekeak igaroteko zoriona eukelako, alan betetan zala euren Irakaslearen iragarrija eta zeuen poza iñok ez dautsube kenduko.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Gudaketa gogor baten, sabela zupin-jaurtiki (bala) batek zatituta gudari-buru bat lurrera jausi zan.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Bainan, ilhundura handi batek hartzen zuen nere barnea, ikusiz ez zela haren begietako erlijionea, paganoen jendetzeko errechtasun gehiagoko bat baizik, eta bihozmin handi zen ikustea, arimentzateko deus acholarik gabe, zeru lurren Nausi soberanoaz orhoitzapenik ere gabe zagoela aintzindaria.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Lurraren arras, zilhoka bat, hara sutegia, egur-ikhatzarentzat egina.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Aundizkietan aundienak, apañenak, ederrenak, aberatsenak, egokienak biltzen ziran tokietan kutsutu gabe igaro zan; etziyoten lurreko gauzak biyotza ukuttu; etzuan ezerrtxok ere erakarrtzen.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Oihu horri behatu ziren egur egiliak, eta, aiskorak harturik, egotchi zutien zuhaiñkentiak oro, haiez egur egiteko, eta lurra osoki pikarrai agitu zen, berberak iratze, khapar, elhorri eta gardiak airian gora zoatzalarik.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Burut baleze ere zozialistek ororen bardin ezarteko dien ametsa, arimako eta khorpitzeko dohañez ezik ere, berere lurreko hountarzunez, elizatekia bertan ageri aitzineko ber desbardingoa ?

319. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezta estonatu behar, arren, deputatu berriak, juntatu bezaiñ sarri, hasi badira hitzartzen lege abio batez, aspalditik zozialisten gogoan dena, eta, haren arabera, Frantziako hountarzunak oro, ala lur, ala etche, ala kabale, ala diharu, ala bestiak, oro, boti ezaririk beitirateke eta Errepublika eginik beitate Frantziako jente ororen amañou !

320. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Aldiz, amorekatik hobeki lephotik soka ezar lekigun katoliko orori, lege hortan ezaririk da, ezpalinbadiegu goure aiten errelijione zaharra Errepublika framazoutiarrak manhatzen deikun mouda berriala mouldatzen, Associations cultuelles direlako biltzarrenak herrikal ezariz, Elizaren hountarzunak oro, elizak, elizetako hatiak, aphezkuputegiak, aphezetchiak, seminarioak, kolejioak, diharutan edo lurretan edo etchetan hilek meza saritako eta elizentako egin ordeñiak, horik oro, arrount, 1906eko abentiaren IIenetik hasirik, gobernamentiak beretuko dutiala.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0037 Adan formadu sanian
Lenengo lurrian,
Pekatu egin eban
Paradisu ternalian,
Maria, Yose etab.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0037 Linborian egosan deyes
Bost milla urtian
Jauna serutik lurrera
Etorri seitian,
Maria, Yosè etab.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Erabagia isan san
Trinidade altuan,
Biar sala biraldu
Lurrera aingerua,
Maria, Yose etab.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Biar sala biraldu
Lurrera aingerua,
Erremediatzeko
Adan'en pekatua,
Maria Yose etab.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 - Gisonik es dot esagun
Lurraren ganian;
Egiñik deukat boto
Ni jayo nintxanian,
Maria, Yose etab.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 Marabilla andi bat
Serutikan lurrera:
Konsebidua isan da
Zeruko Erregiña
Maria, Yose etab.

327. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 Bretaniako lûr zaharrac, hazten dû gazt'ederric,
Zampucirc; zirade dûdaric gabe, hetan bat berheziric,
Gure begien bazkatzera, uxkal herrila jinic!.

328. 1940-1968 bizkaiera bertsoak j.g. etxebarria 0032 Zeruan illun,
lurrean bere.
Bertsolarien begira
millaka lagun; oraindik ere
euskaldunak bizi gara
.

329. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 Batzuk: 1 Siñesten dot Jaungoiko Aita alguztiduna Zeru-lurren egillea.

330. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0007 Danak
Santu, Santu, Santua
Zeruko guda-taldeen Jainko Jaun indartsua:
Beterik daukoz zeru-lurrak
Zure ospearen indarrak
Gora, gora Jainko'Jauna, Zeru goyenetaraño
.

331. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 Batzuk:
Aita gurea zeruetan zagozana
santifikadu bedi zure izena
Betorkigu zure erreñua
egin bedi zure borondatea
zeruan lez lurrean be
.

332. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 1. Bildots santua ara emen,
Munduko gatxak kentzearren
Sagrarioan non dagoen
Lurra zeruaz bat egiten!
.

333. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 3. Gauza guztien egillea,
Zeru ta lurren erregea,
Gure artean bizitea
Zer zoriona dan gurea!
.

334. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 6. Gizona lurreko atsegiñetatik urrintzen dan bestean (...).

335. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0489 Ene Jesus maitea! Ainbeste neke-miñez aul egiñik, emen jausi zara irugarrenez lurrera.

336. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

337. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Abestu egiozue Jaunari kanta barri bat,
abestu Jaunari, lur guzti orrek;
abestu Jaunari, onetsi Aren izena,
iragarri egunero Aren garaipena
.

338. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Goratu Jauna, errietako sendiok,
goratu Jaunaren aintza ta indarra,
goratu Jaunaren izenaren aintza,
sartu Aren aterpeetan opariak ekarriez;
auspaztu zaiteze Aren aurrean aterpe santuan,
jarri daitela ikaraka lur osoa Aren aurrean
.

339. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

340. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Ni, barriz, zeugaz egongo-naz beti,
zeuk oratzen daustazu nire eskumako eskutik,
Zeu zaitut aurrelari zure burubideetan,
eta Zeuk naroazu zori argitsura
Ez zaitut Zeu zeruan?
eta zeugaz, zer daust lurrak?
Nire betiko atal dan Jainkoaganaka leiaz
geroago ta itzungiago dodaz biotza ta aragia
.

341. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

342. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Bai ugari dirala zure lanak, Jauna!,
eta guztiak jakituriz egin zenduzan,
lurra zeure izakiz beterik dago
.

343. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Aintza Jainkoari betiko,
poztu bedi Jauna bere egintzakaz
Arek lurra begiratzen dauanean, lurra ikaraz jarten da;
Arek mendiak ikutzen dauzanean, mendiak ketan
.

344. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Atzamatu daitezala lurreko pekatariak,
ez bedi aurrerantzean gaiztorik izan
Bedeinkatu egizu Jauna, ene arima!
Aleluia!

345. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Lur biribilla Jaungoikoak gogortu dau, ta ez dau kili-kolorik egingo.

346. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Egoki izan beitez, Jauna, gure oparigaiok gaurko Jaiotzako misterioentzat, eta bakea ekarri daiskuela; eta Ume jaiobarri onek gizon eta Jaungoiko lez argi egin eban ezkero, lurreko opari onek Jaungoikozko izakera emon daiskula.

347. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Zaindu ta neure erriaren bitarteko egin zendudazan, lurra barriztu zengian eta solo galduen jabe izan zeitezan; azpiratuai esan zegien: Urten ortik; eta illunpean bizi zeitezanai: Etorri argitara.

348. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Goratu, zeruok; poztu zaitez, lurra; abestu egizue, mendiok; Jaunak bere erria poztu egin dau ta bere txiroai errukia agertuko dautse-ta.

349. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Goizez oro eder. Bekoki aratzen
Ames urdin goria izarretan dindil.
Lurrari emoteko poz-kezka ta iskanbil
Urruneko argiak dira zurrutatzen
.

350. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Sorgorraren lilluraz saiets da narrastu,
Lurrari itsatsirik dauz bean oin ta mosu.
Urrin txakur bat uluz... Munean kirkilla
Etenbage jaurtirik asperen zurbilla....

351. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Baiña, ene Jaun ona! Aitu zan gau batez
Aren bizi-argia! T'estal eusten lurrez...!
Nire biotz-miñaren mergatza geroztik!
Nok a barriz altx-azo erio-lurretik?
.

352. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Ekin deutso gero, mutilaren laguntasunaz, burdina ugertu eta ez ugertuak bananduten, eta luzera bardin samarrekoak alde baten ipinten lurrean.

353. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Lurrean lotu zan gizona naigabeturik.

354. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Oker baten lekuan bi izan ebazala uste ebanean, orra, guztia aldatu bapatean: Egazkiña lurrera erori zan, eta bertan yoiazan guztiak kixkaldurik lotu.

355. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Bekokia lurrean ebala gurtu eban Eliasek Jaungoikoa ta ikusi eban edertasunaz lilluratuta lez egoan-da... auxe erabagi eban: pralle batzuk irasi edo fundau Emakume andi-arrigarri a gizaldirik-gizaldi goraltzeko.

356. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 3'garren potestative, Ama Birjiñak Jaungoiko-semearen egizko Ama izanik Jaungoiko-Ama ta zeru ta lurreko Erregiñaren almen eta eskubideak daukoz; Ama dalako bere Semeari aginduten dautso ta Jesusek irabazi euskuzan eskarretan be artu-emona dauko.

357. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Ama Birjiñaren elburua zeru ta lurraren artean ba, keak egin eta gizonak, Jaungoikoaz adiskidetutea izan zan.

358. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Uroldea dala-ta aurrerantzean iñor ez da ilgo; beste urolderik lurrean ez da izango.

359. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 Zeru-lurrak uts emongo dabe, baña nire esanak, ez.

360. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 10. Gaizkigilleak - galtzea dabe - azkenean, ta Jaunarenak - jarriko dira - jaun lurrean.

361. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 12. Otzanak dira - azkenez eingo - jaun lurrean, ¡Arein bakea - biotzetako - poz betean!.

362. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 2. Lur agortua - urez egarri - dan antzean, zure egarri naz - biotzean.

363. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 12. Areik lez, jo ta - ausi egizuz - oneik danok, Goiko Jaunaren - lurra guretzat- diñoenok //.

364. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 27. Jaunaren itzai - siñisgogor, Ak aginduko - lur gozoa be - ez dabe nai.

365. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Ala da izan be, eta plentxiatarrak arro-arro azaltzen dira mundu aurrian, eurak diñuenez ez ei da edozein plaentxiarra, bestela ikusi besterik ez dagola, lur onetan ainbeste milla-milloi bizi dirala ta plazentzitarrak lau milla be eztirala.

366. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Gizonak lurrera baño ez dabe begiratu nai.

367. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Zeruan dago euren aberria zeruan euren Aita, alan be lurrera begira dagoz.

368. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Euren biotza, euren ametsa, euren zoriona lurrean dabelako.

369. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Lurra! Orra gizonen ametsa; gizonen maitasuna.

370. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Noz edo noz bai euren gogoan gogoratzen dabe, pentsatzen dabe, Jaungoikoagan be bai, baiña laster aienatzen da pentsamentu au ta lengo bidera barriro; zeruak baño lurrak indar geiago dau eurekan eta au dala-ta Jaungoikoagan barik lurreko gauzetan dabe pentzamentua, biotza.

371. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Bidean joiala tximistak jota lurrean zan beingo baten.

372. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Jesukristok ikurratz eta arpegi barria ipiñi dautsoz agindu oneri; lendik be andia zan baiña lurreko: orain berearen antzeko egin dau: Berak gure gogoak maite dituan lez maite geidea.

373. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Urias'ek erantzun zetsan: - Jaungoikuan Arka Santua, eta Israel, eta Juda, eta Joab, nere nausixa, lur gorrixan gaiñian, ala bateko estalpietan dira, eta, ni juango al nintzan ba etxera, jan da eranera eta emaztiagaz lo eittera?.

374. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Baña Urias, berriz be, etzin zan lur gorrixan eta lo eiñ eban erregian zerbitzalliegaz etxera agertu gabe.

375. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 16. Au entzunaz, aitta-semiak auzpaztu ziran arpegixakin lurra joterañok.

376. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Fors-ko jaunan lurretan da Grip deritzen dan erri txiki bat.

377. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Baña gazte argalak, ikusirik ez zala aiñ urriñ lurra, salto eiñ eban ausarki eta ezkutau zan urriñian.

378. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta bere burua lurrian ikusten ebala, beste lagunagandik umezurtz, beittu eban bere jiran ia inguruan aterperen bat ete zan, eta nekez t'abar, eldu zan narrazka txarri-kortarañok.

379. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Antxiñan, beiñ baten, Burgoña Dukateko lurretan zan Jaun, Duke oso apal eta agintari on bat; alargun zala emazte andrakume bat artu ebana, aiñ ederra eze, bere edertasunak begixak itxutzen zetsazela aren ostiango izakera bada-ezbadakua ez ikusteko.

380. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta beiñ, andra gaiztua aiñ urriñ eldu zan eze, azturik emakumia zana, erregutu biarrekua erregutzalle ibilli barik, Prinzesa jasua senarra gandik, jaso biarrekua bere azpikua Dukian lurretan, etsi-etsixan eiñ eban gauzia erabagitzeko asmua.

381. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta beste milla itz astun eta samurren ondoren, illdakuan soña luze laga eban lurrian, eta albotik atararik galtzairu zorrotza, bere indar guztiagaz aindu eban biotzera; makurtu zan lurrerutz eta laztandurik illdako Maittia, beragaz betiko lotaratu zan, ezteguetako gauan alkarregaz ogeratu balitzaz bezela.

382. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Lurreko gaiak azalduaz, ez daustazuez sinistu; ta zelan sinistu zeruko gaietaz itz ba'dagitzuet?.

383. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Izan bere, Jaungoikoak gizadia oso maite dauala'ta, Bere Seme bakarra emon dautso, Aregan sinistea dagianik galdu ez daiten, betiko bizitza izan dagian baiño Jaungoikoak bere Semea lurrera ez dau lurtarrak epaitzeko bialdu: Aren bitartez gizadia gaizkatu (salbau) dadin baiño Euren eskuan dabe gizona betiko gaizkatzea, ta betiko galtzea.

384. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Epaia, barriz, auxe da: lurrera argia etorri da, ta gizakiak Argia baiño illuna maiteago izan dabe, arein egintzak okerrak ziran eta.

385. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Eta aurretik igaroten ziranak, buruari eragin eta birao egiten eutsoen, eta zirautsoen: Jaungoikoaren etxea lurrera eratsi ta iru egunean barriro zutuntzen dozun orrek: zeure burua askatu egizu.

386. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Seiretatik bederatziak arte eguerdiko irurak arte lur osoa illunetan gelditu zan; eta eguzkia illundu egin zan.

387. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Bere lau aldietan punto erdizko medio punto lau arruztai arcos zabalduak daukoz lau kanpaitzako tokiak, ertzetan lau goizpargillien irudiak dagozala; goiko aldian eukazan pizkunde-inbela chapitel renacentista ta burdiñezko gurutza, 1941-42-15'eko aize ikaragarriak jaurti ebazan lurrera.

388. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Gure jakintza oro, emen lurrean, naizta gorengo ta gogokoien izanda bere, sentzunez artzen doguzan gauzetan datza.

389. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Bide ori dogu lurrean gauzak adimenez aztertu, adialdu, alkarregaz erkatu, orraztu, gogaldu ta ulertzeko bide bakarra.

390. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0089 Oiñaze oro igaro-bide dira lurrean, ta igaroko diranen ustea nasai-bide iaku.

391. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0062 Jauna: barriro lurrera jausi zara.

392. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Lurrean illotz jausita egoan, gizataldekoak banan-banan jagiten dira.

393. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0157 Neu nozu, Jauna, gauza guztien Egille, Neuk bakarrik ortzia edatu ta lurra sendotu dot, ta iñork ez Neugaz.

394. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0012 Bakarrik zoan, geldi, bularra eguzkiak gorriturik, ortuxik, oinetatik odola zeriola; herriari aurpegi ematen dion mendiska batetik zoan, zerutik lurrera mugicen zituela besoak.

395. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 PRAISKU - (Berekiko) Lurrean eseri nai ba duk ere alatsu!

396. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 ABESLARI-TALDEAK - Entzuten al duzu oi Tzeu, lur eta argi! emazte ertunak oiuztatzen duen ondiko alaena?

397. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Beurok bidaliko baititut eskuetan esku-erakutsiak eukirik, emazte berriari eraman dezaizkioten eta lur ontatik iges egiterik izan eztezaten: soineko polit bat eta urrez landutako koroia, alegia.

398. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Ta nerau aurrik bage utzita, ondatu egin nauzu! Ta ori eginda gero, eguzkia ta lurra begiratu egiten dituzu egitekorik dongeena buruturik.

399. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ESKALEAK - (Abesten dute)
Aingeruak esandu
Or mendi gañean
Jesus jaio zaigula
Belengo estalpean:
Gloria Zeruan ta
Pakea Lurrean
Borondate oneko (...)

400. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 ATAUN - Lanpernax'ek illetatik eldu ta lurrera bota duala.

401. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 ANGELICUS - Horregatik jaio zen Birjina bekatuaren itzalik ere gabe. Horregatik bidali zituen aingeruak lurrera, zerura jaso zezaten, etzedin gure Bitarteko zerutarra heriotzeko trantze torpetik igaran.

402. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Noizbait ere, aditu dezu guzia. Berak dionez, zuk lurrean egiten dezuna, Ujentu'k ederki egin dezake zu gabe.

403. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Bañan, Jaunak agindutako lur marduletara iritxi baño len, basamortuko ezerezetik igaro bear zuten.

404. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 Ps. - Ona izan zera, Jauna, zure lurrarentzat; zori oneko egin dezu Jakob.

405. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zuk, ugaldean bertan, lurreko gaiztakeriak garbituaz, ura, bizitza berriaren iduri egin zenduan, uraren izaera ber-bera arrigarriro gaiztakerien ondamena izan zedin, eta onbideen iturri.

406. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Berak sortu zinduan Atsegin-Baratzan, eta lau ibaietan lur osoaren ezagarri ipiñi. Berak, basamortuan, zure gazitasuna gozaturik, biurtu zinduan edangarri; eta Berak erri egarrituarentzat arkaitzetikan sortu.

407. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Sinisten det Jaungoiko bakarra, Aita guztialduna, zeru-lurren, agiri diran eta ez diran gauzen Egillea.

408. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Leen illun zan anima, argitu egin da; argal zana, indartu; beeko zana, goikotu; lurreko zana, zerukotu; gizonezko zana, jainkozkotu egin da.

409. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Esk. Jainkoak lur biribilla sendo utzi du; ez da kolokatuko.

410. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Berriz ere Gurutzearen zamak bota du lurrera.

411. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Berriz ere lurrera.

412. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Nor aut? Nork jarri au azpikoz gora?
Zuaitz parregarri!... Bi adar tinko,
oñak lurrera. Aien gain trinko,
enborra doakik argi-auzora.

413. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Itxas amak lurra
oeratu nai du:
olatu negarra
du bere lo-kantu.
Lotan dago dana:
bai mendi, bai zelai.
¡Itxasoa esna!
Ori du bere epai.

414. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

415. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Lugiñak,
bere eskuetan artu
ta, lur landu,
lur garbi ezean
maitasunez erein
ta, lurreratu zuanean...

416. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Senarrak gizon latz, zaintsuak-jarraiki lurrera begira.

417. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Lurrezko ontzian eztia, Jose'ren eultzeko jaki gozoa.

418. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Begiak lurrean.

419. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Lur-ondoan arkaitz-magalean zulo bat ikusi zuan eta araxe eraman gero bizi-tresnak.

420. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Orduan bai txaloa ugari, orduan bai plaza-erdiko tantaia lurrera bota, eliz-gizonak aupatu....

421. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Iobe'k betetzen du oro: ark lurrak lantzen, ari begokio ene abestien ardura ere.

422. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Lurrean batutzen ezpagaitu, Zeruan maite-lokarri illezkorrez betiko alkartuko gaitu....

423. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Lurrean itzali nai ba'diguzu, berpiztu eiguzu Zeruan.

424. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Euskaldun gudariak lurrean arrastaka ta zulotik-zulora, tiroka, aurrera zijoazten polliki-polliki.

425. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Alako batean Matxin lurrera zerraldo eroritzen da....

426. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Su-bolada batek, biok maite-besarka-estuan, lurrean zerraldo utzi zitun.

427. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Ez du Jaungoikoak lurra egin, zuk maitatzeko ta serbitzeko; oinpean erabiltzeko baño.

428. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Lurrean bizi; baño, bertan bizi ez ba'ziña bezela; zurea izan, zurerik ez ba'zenu bezela; bertan lana egin; baño, besterako egingo ba'zendu bezela.

429. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Egunen batean zeruan jarlekua izango duan gorputza dezu; ongi egingo du okertu ez dedin zailtzea lurrean bizi dan bitartean, emen egin bear bait-ditu zeruko aunditasunerako irabaziak.

430. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Ez litzake aingeruen mallara zeruan igoko, emen lurrean abere zikiñen mallatik gora bizitzen jakin ez ba'lu.

431. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Begira, begira nola dijoan gora-goraka odeiak zear, lurreko negar-erria atzera, oso atzera utzi-ta.

432. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Au gogoratze utsak arindu bear dizkitzu lurreko neke guztiak eta simaur zikiña bezin nazkagarri biurtu, emengo atseginkeriak.

433. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Txapel-gorria igo, ostiko bat eman eta kamioitik arto saku bat bezela bota zuan lurreraño, gizona.

434. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Españian berebiziko naspilla sortu dala, guda-gizon agintari batzuek erkal edo errepublikaren aurka, jeiki dirala, Aprikan asi omen dira lenbizi, bañan bereala Españiko lurretara sua zabaltzen dala diote.

435. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Gainera Bilbaoko egunkari guztietan notizia eman da, inguruetako etxola guztiak lurrarekin berdintzen dituztela.

436. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Norteko trenbidetik ikusten direnak ere bai, baina bakarrik Bilbaoko lurrean daudenak, Arrigorriagak ezin sufri baitezake hain gastu haundia.

437. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Esku merkeak behar zirela industriarako!. Zuen zelaiak, zuen soloak, zuen herriak, abandonatu zenituzten, Gaztelako lur noble eta benedikatua bakartadean utzi zenduten, eta hona hemen galerazko lur maradikatu honek trukean zer eskeintzen dizuen: miseria eta premia!

438. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 Eta gizonak bere makulua altzatzen du buruaren gainetik. Gero kolpe izugarri bat ematen du. Baina Eztebe oraindik oso gaztea da, eta alde batera makurtzen da. Makuluak atearen kontra jotzen du, eta bi zatitan erdibitzen da. Egin duen indarraz lurrera eroritzen da gizon errena, eta han geratzen da mugitu ezinez.

439. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Gurasoak utzi zizkieten lurrakiñ ateratzen zuten bizimodua.

440. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Jauna, zuk ala nai izatera, pozik itzuliko nitzake berriro lurrera zure gogoa betetzera.

441. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Baiño nolako atsegiña izan ziñuen alaber, Jainkoa bera beti zurekin idukitzeaz eta Ejitoko jainko gezurrezkoak aren aurrean lurrera erortzen ikustean!

442. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: infernuko etsai gaiztoa guregandik urrun iduki dezagun, pekaturako bide galgarrietatik leku gaitezen, lurreko naitasun eta griña makurrak gure biotzetik onda ditezen; eta beti Jesus eta Maria serbitzatuz, oientzat bakarrik bizi eta doatsuki il gaitezen.

443. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Oi lurreko Aingeru Jose saindu doatsua, Jainkoa bera zure mendeko egiñik ikusi ziñuenean!

444. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Baña azia ereiteko lurra mardula bear eta etzegoan olakorik an.

445. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Ez baitun dana emen, lur ontan bukatzen.

446. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (13) Bat-batean, Aingeruari zeruko gudari-talde bat bildu zitzaion, onela Jainkoa goretsiz: (14) Ospe Jainkoari goietan, eta pake lurrean asmo oneko gizonai.

447. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (5) Makurtuta, paxak lurrean ikusi zitun, bañan ez zan sartu.

448. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (6) Iritxi zan Pedro ere atzetik, sartu zan, eta paxak lurrean ikusi zitun, (7) baita aurpegi-zapia ere; au paxakin ez-baña aparte bilduta zegon.

449. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Kaliforniara eldu bezain laister oartu zan, ordea, urrutitik urrezko diran gauza franko, urbilletik lurrezko dirala.

450. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Kantabro-gudari zar eta trebea nauk, Erromaratzen naukenean Quirinal lurrik onenak neretzat izango dituk.

451. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Zeruan izarra, lurrean illuna eta gaztearen biotzean galdera batek kabi: Nundik det nik bide?

452. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Ameriketara egiñak zeuden gazteak, baiña lur berriak ikustea etzitzaien aspergarri egiten.

453. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arratsaldeko bostetan, bada, eguneko zeregiñak bukatu eta agur oso-oso bat egiten nion munduari eta lurreko zer guztiei.

454. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ezteietako guziei zegokitan begirunea azaldu ostean, eta aukera izan nuan bezin laister, nere beorraren gibel-aldean nere andrea jarririk Bizente jaunak prestatu zizkitan apainduraz dotoretuta neukan beorra ta pausoz-pausu, lurrera eroriko ote-zitzaitan beldurrez bezela, sartu bide-zabalean, ta Mérida'raño eldu giñan, eta antxen pasa genituan iru egun, nere bizitza osoan igaro ditutan iru egunik zoriontsuenak, noski.

455. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 - Lurrean lo egitea latza baldin ba'duk ere, jarraitu zion lagunak umore txarrez, irekin lotaratzea baiño atsegingarriagoa izango duk.

456. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Lurrean zetzala makiña bat mugida egin zitun - noski bere ezur minberak gozatu-erazteko.

457. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 10. Jaunak asarrez
erreko ditu
bein betiko,
bai suak ditu
guzi guziak
iretsiko.
11. Aiek egiña
lurretik guziz
ken zazu ken,
aien semeak
gizon artetik
suntsi diten.

458. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 4. Zeruak, lurrak
ditu gaur deitzen
ikus dezan,
bere erria
zuzen doan.

459. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 Lurretik gora jasoko nautenean nereganatuko ditut oro (Jn 12, 32).

460. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 9. Zure etsaiak
ilko dira,
gaizto guziak
Zuk lurrera.

461. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 6. Nai dun guzia
egiten du
zeru-lurretan
munduz mundu.

462. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 7. Agindu eman
odeieri;
lur bestaldetik
aik ageri.

463. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 4. Emendik ara
nik orain iñor
ezin mintza
lurrean dauden
guzietan.

464. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Zuk Aingeruari eman zenion baietzak egin baitzituan egitekorik arrigarrienak...; zeru goiak lurreraño, esaterako, makurtu, ta lurra, ordea, zerugoietaraño jasota utzi!

465. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta batetik bestalderano zeartu ondoren, gezia lurrean tinka zan.

466. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Zumarra suzterretik irtetzen da, bazterreko lurra urratzen du, ta bere adar sendo ta ugariz Ibayaren uholdeari eusten dio.

467. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Mukulua tokitik kenduz geroz, eta tokia lurrez, urez, aizez, uts gelditu, alare uts ori toki dala, uts zabaldua dala.

468. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Lurrak, zeruak, diranak-oro Zu zindukatela ta Zugan bukatzen zirala; Zu aldiz, iñon ez.

469. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Emen gertu ditut zeru-lur itsasoak, aietan oartu ditudanekin, ahantzi ditudanaz lekora.

470. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Moises'i ezin galdegin eta Iainkoari galdegiten dio, aditzera eman dezaion itz auen adiera: asieran Iainkoak zeru-lurrak egin zitun

471. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 5. Entzun dezadan eta uler, asieran zeru-lurrak nola egin zenitun.

472. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Zeru-lurren izenez izadi ikuskari au adierazi nai ukan zun, lenbizi erabat eta laburki, gero egunak batbanatzeko, bata bestearen ondozkatuz, Gogo gurenari orrela aipatzea baitzitzaion egoki.

473. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Beraz, etsitzen dute ontan: lur ikus-ezin ta antolagabea, leize illuna, gai eitegabe ua aditu bear dala, ez oker ere, eta artatik ageri da ondorioka, egun aietan egin eta antolatu zitula, guzion begietan dauden agerkari auek oro.

474. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 25. Beste batek au esan ba'leza: eitegabe ta nahas-mahas au zeru-lurren izenez adierazten dala; mundu ikuskari au artatik egiña ta biribildua baita, bertan ageri diran sorkari guziekin?

475. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Beste batek esan ba'leza: zeru-lurrak sorkari ikuskari ta ikus-eziña deritzala, ez gaitzegoki; ta, beraz, Iainkoak zugurtasunez, ots, asieran egin zula sorkari oro, bi itz orietan dagola?

476. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Soizu berriro au irakurten asi zeran orrek: idaztiak alde batera ta soiñu batean diagona: Iainkoak asieran egin zitun zeru-lurrak, ez al da askotara ulertzen, gezurraren ustelez ez-baiña egiazko adiera askoz?

477. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Ez al-da au, iñoren kalterik gabe, norberak bere burua lurreraño makurtzea?

478. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 1. Yaube'k Moxe'ri ta Aaron'i itz egin ta esan zien: 2. Ixrael'go semeei itz egin ta esayezute: Lurreko abere guzietatik auek dira yan ditzakezutenak: 3. lauroñekoetatik, ausnarrtzalle apobikoitz guziak yan ditzakezute.

479. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 12. Zazpi illabete emango ditu ayen eorzketan, Ixrael'en etxeak lurra garbitzeko.

480. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Oraindik nobizio zala Otranto'ko lurretan mixiolari asi zan.

481. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Joañixiok berak ere, azkenengo urtetan elizlanak atzenduk eukiarren, orduntxe irudi zitzaion gizona bakarrik lurrean gauza motxa zala ta zeruan laguntza bear zula: Maitexan begiratua ikusi zunean.

482. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Udeberrian, garia edo artoa erein ta bereala, onera ekartzen naute, eta emen utzi, gau ta egun, lurrean tente, besoak zabal, euri, kazkabar, otz eta beroak jasotzen.

483. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Albokoa lurrera jaurti bai, baiña norberak ezer egin ez.

484. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Petoroni'k etzun adorerik izan, eskualde aberats ura illaundu ta lur etze soil biurtzeko.

485. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Arrezkero, guziok gogoz lander ziren: goikoak zituten gozagarri, ez lurgañekoak.

486. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Yainkoaren yaurerriko altxorra baño maiteago emengo lurreko dirua zutenak larderiatu zitun.

487. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Altzorrak zuentzat lur ontan ez bildu: erdoi-sitsak emen zirtzika ari baitira ta lapurrek zulatu ta ostu oi dute.

488. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ale-zorro batek, lurrera erortzean, zaratarik aterako al luke, ale batek eta bakoitzak zaratarik aterazten ez dun ezkero?.

489. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ageri danez, bular-sendoa, arnasa ona, gerri biguina ta beso biziak zitun Zenon'ek, adimenaren lurrak oro txistean nai zirrian laiatzeko.

490. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Lurra azpil zapal baten iduriko egin zuten zarrek; Anaximander'ek, berriz, arratz edo dunbat baten iduriko.

491. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Pitagora'k, berriz, lurra borobilla zala esan zun.

492. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

493. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Iakin-zaleak izanik, eskuetan zeukaten Pitagorak-eta, auzi guziak erabakitzeko giltza, ta iakinkizun guziak azterka iarri ziran; izarren egitamua, izarren ibilkera, lur eta eguratsaren ar-emanak ta abar.

494. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Izar ta izarbelok irraidan ari diranean, berez ots berebizia sorterazten dute, belarrien gozagarri: Egia esan, belarri ezi-bageek alakorik ez omen dute aditzen: len, ta gero, lurrak diraukeño, ots ori etenbagea izanik, betiko bait-dirau.

495. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Esku azpiz eta lur azpiz eztabil: ageri agerian apaiz nagusiarengana yo zun, eta Damasko'ko sinagogentzat idazkiak eskatu zizkion, ango kistarrak oro lotu ta Yerusalen'a ekartzeko.

496. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Egungo egunean txaraka-zulo ta arri-muiño besterik eztira Babilone ta Ninibe ospatsuak; Menpis palmondo-baso egokitu da, ta Tebe lur etze ta arripilo naasi-maasi utsa da.

497. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Lurreko biztanleetara begirada labur bat irauli dezagun.

498. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Dakigunez, aurrak, gorputzez, buruz, animaz, aulki, eskutzean datozte lurrera.

499. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Onen zaintzea laister lurrean oinperatua litzake, aur-maitasun ardura iñorengan naturaz txertaturik ez balego.

500. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Betiko bizitza zoriontsura du joera gure izateak, ez baidu asetzen lur ontako uskeri-pilla geldoak.

501. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Bere izape edo izate-mamia bere lanetik, bere alegiñetik sortu bear du, loreak bere zumo gozoa artzen duen bezela enborra edo muskilletik, onek aidetik, eguzkitik eta lurretik bizigarriak artzen ditun bezela.

502. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ez dago loretzerik enborrik ta lur egokirik ez baldin bada.

503. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Bergara aldean, Eguzki amandrea badoia bere amangana, esan oi dute, egunezko izarra lurraren galtzarrera dioala adierazteko.

504. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Beraz, eguzkia, lurraren alabatzat daukate.

505. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Lenago ordea, Andre Mari deituran, inguru aietan lurra izentatzen zuten agian, Mari numena oraindik Gipuzkoako ta Naparroako erri batzuetan gertatzen dan lez.

506. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Igande arratsalde batean Konseju-Zar-eko ardandegian Koxkote Zarra ardoa-bañore mozkorrago egokera kupiragarrian zegoala oarturik, besoetatik artu eta bere etxera poliki-poliki nola edo ala eramen genduan Konseju'pean pelotan genbizen mutil koskorrak, eta eskaratz edo sukalde erdian utzi gendun, lurrean etzanik.

507. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 (...); oiñutsik eta berotzeko su bage dabil, lurrean lo egiten du, karriketan, bideetan.

508. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ez dezakegu asmatu beste gauzetan datzala ere, esaterako bizidun batean edo lurrean edo zeruan edo beste nonai; bere baitan da ordea, beti erabateko, ta beste gauza ederrak ari darionetik dira eder, eta guziak jaio naiz galdu, ari ez zaio ezer erasten ez kentzen, eta ez da ezertxo aldatzen.

509. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Obidius'ek ederki adierazten du: os homini sublime dedit, caelumque tueri iussit... Bizirik ez duten zeru-lurrak, eta Jainkoa maitatuz Aren begiztaldian dagon santua, oro dabiltza Jainkoaren ospe billa, oro beren azken-muga billa.

510. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 - Aintza Jainkoari goietan, eta pakea lurrean borondate oneko gizonei.

511. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Bañan gure lur eta arkaitzetan errotu gabe daudenak ez dezakete euren abotsa barruti malkar batez kanpora ez eda ta ez zabal.

512. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Bazirudian bizitz ilkorrakin lurrean zegoanean Quomodo coarctor esaten zuanean bezela arkitzen zala.

513. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Une artatik aurrera premiz ezpazan, etzuan itzik egiten; bada bere anima lurrean baño zeruan geiago bizi zan.

514. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Lurrari balora emateko milloika gizon geiago bear lirake orain, baiña eskolatuak eta gure izarbel onen ekonomi-aurrerapenen esku artzeko gai lirakenak.

515. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Lurra ez dago oraindik lar biztanletua.

516. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 (...); eta egiteko au ezta izatezko ta lurreko gauzai dagokiena bakar-bakarrik, izatez goitiko ta betikoeri dagokiena ere ba-da.

517. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 8. Ezkonduen arteko maitasuna, ba, bere egiazko izate ta bikaintasunean aundiago egiñik agertzen zaigu, maitasun ura, Jaungoikoagandik, goi-goiko iturburu batetik bezela, ixuria dala gogorazi ezkero, au da, maitasuna dan Jainko-Aitagandik, senitarte guztiak izena zeruan ta lurrean Aitagandik artzen dute-ta (7).

518. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Bi egun geroago, ikuslea lurrari musu ematen jarri zan.

519. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Lilluraldia bukaturik esan zun agertzalearen agindua betetzea besterik etzula egin: Pekatarien alde damunekez lurrari muñ emango diozu.

520. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Ortarako lurralde bat eskeñi dio Zeruko Amari, beretzat bakarrik; ta or edozerk Andra Maria gogoratzen digu, edozerk Ama gozo onekin edo lur ontara agindua ekartzera bidali zun bere Semearekin izketan jartzen gaitu.

521. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Orain eunurtebetetzea dalata, Eliz berri bat ari dira egiten lur azpian 20.000 lagunentzat.

522. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Eta zuek, aingeruak; zuek, zeru-lurrak; zuk, itxasoa; zuek, izaki guztiak, lagun nazazute Jaunaren ontasun neurrigabeak era onez abesten eta goratzen.

523. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Bereala entzun zuen ots zoli esaten: Ni zure billa zerutik lurrera jetxi nintzan eta zure gañean nere begiak ezarri nituen auxe dalako nere poza eta atsegin guzia: ondatua dana goratu, pekatuz soildua garbitu, eta emen beitian ezer-eza dana, goiko graziaz, aundienetakoen artean ipintzea. Margaritak galdera berean zion: Jauna, zergatik neri, pekatu aundi oni, egin dizkidazu ainbeste mesede?.

524. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Eta Eliz amak orain zeruan santu aundienetaz dituen artean, batzuek izan ziran urte batzuetan Jaungoikoaz aztuta bizi izan ziranak; eta bitarte ortan lurreko zorakerietara begiak itzuli zituzten eta pekatuzko arriskuz inguraturik bizitu ziran.

525. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Ala gertatu zitzayon Asistar Aita Franzisko'ri; gaztaroa lurreko zorakerietan igaro zuan.

526. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Onek, ogeita lau urte bakarrik lurrean egin bazitun ere, urte oietatik batzuek lurreko uskerietan egin zituen.

527. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0038 Lurrean ar-losa ugari ikusiko, urdin eta gorrizta kolorez, aruntzago eta aundiago, erdialderago eta txikiago.

528. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 (l) Onela kontatu zidaten Goizuetan ori ikusi zutenak. Txirritaren illobak bestela kontatu zidan: Lengo itz oyek esatean, tabernan bertan, lagunak ikusi omen zuten erortzera zijoala ta eldu egin zioten, bestela lurrera baitzijoan.

529. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Bera izango zan apika, Euskal-Erri-izena lurreko beste erri guzien artean ezagun-azi ta goratuko zuan Olerkari nagusia.

530. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Ikus-ezinen artean ibil dedinean ere, bere begiz ikusi ta bere belarriz entzun nai izango du, ta lur gainean ikusia ta entzuna, lurrez gainekoekin elkartu ta uztartu nai izango ditu, aren gogoak gogoko bizitza argitan blei-blei ager lezan.

531. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Gure Lurrari zuhaitzak bezela atxikitzen diogu.

532. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Beltza eta hutsa begiztatu ditut gaur Lurraren inguruan.

533. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hitz eder eta unkigarriak! Nork ez du gauez, noiz edo behin, izartegiko illunari so jarririk, Teilhard olerkariak horren egiazki azaldu digun bakardade-txorabio hori senditu? Pilloturik gabe dirudienez, nora ari da gure Lurraren untzia? Nora ari da mendeetan zehar, eten gabe itzulika eta jiraka Lurraren egazkin borobil hau? Eguzkiaren ingurutik zertarako? Eguzkia ere jiratzen eta aldatzen da zeruan.

534. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Gure bakartasunaren sakonarengatik ikaratzen gaitu, gure bizilekuaren eremu-apurkeriagatik; ezen Lurreko ondartza guzietako ondar-ale baten millunen bat baizik ez baita gure ondar-aletxoa.

535. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Eta beerakoan lurra jo zuanean, mingana erdibitu zitzayon.

536. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Gogoan artu, lepa-gogor zeran erri, ez dizula zure zintzotasunagatik eman, lur onen jabe izatea.

537. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Basa-mortuan arkitu zuan larakiko (lur landu gabeko) bakarte-oiu artean; bere begi-ninia bezain maitekiro artu eta argitu eta zaitu zuan.

538. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Itun Zarrean ba-dira egizko mirariak, emen lurreko zeren eta noren eragin utsetik etor ez ditezken gertaerak, bakar-bakarrik Jainkoaren esku-artzez gerta ditezkenak.

539. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Adimenak esaten dizun eta biotzak agintzen dizun bezela jokatuko bezendu, lurrari aoz josita biziko ziñake beti, eta ar zikin itxusi ta nazkagarri baten antzera auspeztuta, ainbeste jasaten zaitun Jainko orren aurrean.

540. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Jaungoikoa'rena da lurra eta bere zabalero guztia.

541. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Jauna, zureak dira zeru-goiak, eta zurea lurra ere.

542. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0404 E) Zeru-lurrak egin zituanengan.

543. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Alkarri besoak emanda, an daude mendetan oñak lurrari itsatsita, gizaldi joanen maxiaketa ixilla orrazten.

544. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Zorioneko begiak, lur-itxas aietan argiz aseak!.

545. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Oiartzun'go seme argi Migel Antonio Iñarra onela mintzatzen zan 1897'garrenean ere: Gaur gaur bezela, dena kirats gaizto batek joa dago, ta egoarekin pikua bezela, punpa punpa lurrera dator.

546. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Lenengo aldiz gizonak Lurraren inguruan ipiñi zuanean satelite bat iritxi zuan 10 km/s`ko lasterra ematera ibilkai bati, beraz oso urre zegoan Illargiraño bialtzeko bear dana lortzeko.

547. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Ortaz gaiñera ez dezagun aztu Lurra ez dagola geldirik.

548. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Jakiña laster txikiagoa artzen badu, Illargira juan bearrean, berriz Lurrera jausiko da, bañan ez dezagun uste laster andiagokoarekin nai deguna lortuko degunik.

549. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Bai Lurra ta bai Illargia egin duan gure goiko Jaun onak euki dezala bere eskutikan.

550. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Egizu, zure Eleiz Ama Santuak apaizgai oriek bildu, lagundu, landu eta aurrera ateratzeko lur osoan bearko dun guzia izan dezala.

551. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Eldua dugun orrelako uzta, jalkitzen eta lurrera eroriaz galtzen utziko al zenuke, biltzeko besorik ez dalako?.

552. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Zer ote da, beraz, gure Lurra?.

553. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 ¿Zenbat Escuelas de formación profesional agrícola dauzkate baserritarrak, beren lurretan nola lan egin erakusteko?....

554. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Betoz ba, Crédito agrícola deritzan estaduaren laguntzak; baña ez, traktoreak eta segadorak erosteko; baserritarrai beren lurretan nola lan egin erakusteko baizik.

555. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Ara or baserritarra, lurrari joka lertzen ari gabe, burua jasotzeko era.

556. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Ez det esan nai onekin, mendi guztiyak gaztain jarri bear dirala; mendi batzuek ez dira gaztaña egiteko lur aukeratua dutenak; baña, bai egin liteken lurretan, eta etxe inguruetan; baserritik bi kilometro inguru, ez litzake piñurik jarri bear, non ta gaztaña egiteko, lur aukerakua bada beintzat....

557. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Ayuntamentuak, beren lurretan gaztaña jarri, ta txerri bakoitzari, ogeitamar peseta zerga jarri, nik dakitan erri batean, ardi bakoitzari kentzen zayon bezela ta....

558. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Ibarruri'n gauon-gauez sutondoan egiten dan autsa Doneztoan egunean soroetara eraman oi dute eta lurrean gurutzetara zabaldu, pixtiak akabatu ditzan.

559. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Lurrari bere belarria ezartzen dioten ur-billatzailleen antzeko, iturri izkutuen otsa entzun eta izaki eziñikusiak billatzeko.

560. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Europa-ko pentsamoldeak lur segurua behar zuen tinkotzeko, Hegel-etik asi eta, positivismoa zear, vitalisten sistema eta Bergson-en (honen diszipulu ain zuzen Maritain) lur-axaleko pentsamenturaiño, bere burua birrintzen gainbera zetorren filosofia oiñarritzeko.

561. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Munduaren gizatasun evoluziorako kooperazioa hontara egin behar da: gizonen lurreko itxaropena Ebanjelioagan ukatzen ez dalarik eta Kristoren eta bere Erreiñuaren izpirituak munduko errealidadeak xuxpertzen dituelarik.

562. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Liburu ortan Eliz asiberriaren edestia ematen zaigu laburki; Kisto zeruetara ondoan, lurrean gelditu ziran ikasleen Eliza eraikitzeko ukan zituten lanak.

563. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Lur ezagunarekin topatzen naiz pittin bat jorratu orduko.

564. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Zeru-lurretako ordenantza orrek, ordea, ordenatzaille bat galdegiten du.

565. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Gauzak zertaz edo nolako gaiez egiñak izan diren jakitea zan aien kezka nagusia: suaz ala lurrez edo urez egiñak ote diren, ori nai zuten aztertu.

566. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Gauzak azaletik ikusten zituztenentzat, ba-zirudin erlijioak bat egiten zuela orain lurrera zetozen ustekizun zaar aiekin.

567. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Chechili.- Ez!
Koche.- Ez!
Mariun.- Zeren beha hago hor, Chechili madarikatua!
Chechili.- Johan niz (untzia hartzen du, lurrean itzultzen, eta husten, ondarkinen ikertzeko).

568. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 FATURRA - (Boneta lurretik bilduz).

569. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 (Cirilo sartzen da zolatik, Chan mahi zangoaren ondoan lurrean etzaten eta lokartzen).

570. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 NOTARIOA - Errak to, Chan, egun guzia hor egongo duka, lurrean etzanik?(erreposturik ez).

571. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 (Ua lurrerat erortzen).

572. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Entzun omgi: Gure xola ondoan, atzemanen duzute lurrean zerbait.

573. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Zer duk? Nor duk or, lurrean?.

574. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Lur huntan nior ez zen hari oartzen.

575. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Artetan, Jainko maiteak lur huntarat egortzen ditu.

576. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Andre Dena Mariak ezetz erran balu, pollitak izanen ginen! Jainkoaren Semea ez zen lur huntarat etorriko.

577. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 1- Jainko maitearekin makur dena, lur huntan deno, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake? Lur huntan dena, ba, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake.

578. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 Haren zeruko eta lurreko familia guzia, Aita, Semea, Izpiritu-Saindua, Ama-Birjina, Aingeruak, Sainduak, Jainkoaren familiako haurride guziak hari bea dagozi.

579. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Lur guziak, arbola guziek, elheketa zakiten guziek oihu egin baitakote zer den gertatu.

580. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Neskatoa han zabilan, jatsa besoen puntan, karraka, torta, zokomoko guziak harrotzen zituela lurrean eta soladuretan.

581. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

582. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 2- Ikusiren zaitut amultsuki onhesten
Agur bat lurretik zaitzunean heltzen .

583. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0009 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat: hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

584. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 Gure Aita BATEK.- Gure Aita, zeruetan zarena,
DENEK.- Erabil bedi sainduki zure izena;
BATEK.- Ethor bedi zure erresuma;
DENEK.- Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere.

585. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Ospe zeru gorenetan Jainkoari Eta lurrean bake maite dituen gizoneri.

586. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 GURE AITA,
zeruetan zarena,
erabil bedi sainduki zure izena,
etor bedi zure erresuma,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere;

587. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 Denak bakean,
Egun lurrean,
Bihar zeruan!.

588. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0061 Gurekin zaude, Jesu, lurrean, Bainan ondikotz molde gordean.

589. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 Sagrarioan non dagoen,
lurra zeruaz bat egiten (bis).

590. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 3.- Gauza guzien egilea,
zeru ta lurren erregea,
gure artean bizitzea
zer zoriona dan gurea (bis).

591. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 O misterio pozgarria,
zeru ta lurren miraria.

592. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 2.- Neregandik bazaitut ain urruti,
ezin nitekelako lurran bizi
zure zai gau ta egun nago beti.

593. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Haren ganik baitute, zeru-lurretan, aita diren guziek IZENA: eman dietzazuen, bere ospearen aberasta-SUNEAN, funski azkartzea, bere Izpirituaren bidez, zuen barneko GIZONA.

594. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0071 Orduan manatu zioten jenderi lurrean JARTZEKO, eta zazpi ogiak harturik, eskerrak bihurtuz, puskatu ZITUEN eta dizipulueri eman banaka zitzaten, eta banakatu ziozkaten jen-DEARI.

595. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0007 Bi mutiko txiki txiki
dena begi, dena irri...
biziari so egoiki
zeru-lurren xoragarri.

596. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0371 Ez atchik bihotz-erroak lurrari lotuak,
Utz bertzen trufen lotsekin, irri eihartuak.

597. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Ororen Jainkoari
Guziz ospetsuari
Lurrean, zeruetan
Gizonen bihotzetan
Adiaraz goraki
Eresi bat ederki.

598. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0441 Gure lurreko egoitzan
Xut-zuta zeru aldean
Ikusi nuen argitan
Kurutze bat klotxerean.

599. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0441 Kurutzearen oinetan
Belauniko lur hotzean
Eskuak luze luzean
Gizakiak othoitzean.

600. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0010 Lurr samurretan,
Zorioneko Geniok!
Jainkoen aize dizdiratsuek
Hunkitzen zaituzte emeki,
Errtilarisaren hatzek
Korda sainduek bezala.

601. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

602. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Goiz goizik, bataio sainduari esker,
Iaunak erein zidan ariman barrena
lurrik onenean azirik onena:
onbide guzien anbat azi eder.

603. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Zure baratzean landare azkaia
aldatu ninduzun, Iauna, lur gozoan;
bai lur ori ondu ta arrotu ondoan,
barnago ta aisago sar nezan sustraia.

604. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Eskual-bihotz gazten / gaitz horren beltzak
Amari zorrozki / sartzen arantzak...
Gure lurrak aurten / lorerik eztu:
Herra ta laparrak / zaizko nausitu.

605. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Gerlaren odolak,/ gerlaren beltzak
Gipuzko lurrean / sortu arantzak
Loratuko ditu / aurtengo pozak,
Eskual-suz beteko / Ama-bihotzak.

606. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0042 Eguneroko ogia
lurrak ematen du:
ari zaizte lanian
erein eta bildu.

607. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Aberaski zabaltzen ditu, mendiaren aldapa gora edo erreker buruz, etche-aldeen lur, sorro, iphular-ta larreak.

608. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Gizaizoa!... Gapelua buruan, docha barnean, chamar labur batez aphaindua, zinta gorria gerrian, espartinak oinetan, lurrezko pipa motz bat ezpainetik dilindan, mokanes bat, zerbeit barnean akhiloa bezala, espalda gora zaukan makhilaren puntan korropilatua, agerrarazten zuten jostagailu guzietan, bai kampoan, bai barneetan, denen irringarri.

609. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskual-Herria, Eskualdunen Lurra, ene sor-herria, zu zaitut maitatu Frantzia'n gaindi nindoalarik herri batetik beste batetarat ene ikasteen egiteko....

610. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Pertsulariak Saran ditugula eta, chapela eremaitekotan edo prima bat irabaztekotan, hemen ditugunan geroz, laster eginen dugu sarri horien entzuteko, orenak iraganen ditugu enheatu gabe, ardurazko griñak ahantzirik, egiazki hartuak eta altchatuak lurreko zerez goragoko eskualde argi batean.

611. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Eginbide duzue, eta eginbide hertsi, zer ere baita lur huntan on denik, garbi denik, eder denik, eta zer hura ahalik ederkiena, garbikiena, hobekiena gorestea, kantatzea.

612. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Etsaia jadanik zedarrietara jina ginien, Frantziako lurretarik zati ahalik handiena behar ziela hartu.

613. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Erromanoek bazuten beren latin mintzaian hitz hau; patria, erran nahi baita arbasoen toki, arbasoak bizi izan, arbasoek maitatu eta beren umeer utzi lurra.

614. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Hitz hortarik atheraia da patrie frantses hitza, erran nahi baita frantsesentzat Frantziako lurra.

615. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Guk eskualdunek badugu gure mintzaian ikur (3) ikur significationbereko hitz bat; hitz hori da: aberria, erran nahi baita arbasoen lurra.

616. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Arbasoen lurra guretzat lehenik Eskual-herria; bainan eskual-herria bere ñimiñoan eratchikia izan denaz geroz, eta aspalditik, Frantziari, gure aberria hedatzen da eskual-herriko zedarrietarik harat, hartzen diela Frantzia garaitikoaren eremia.

617. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Ez ditake izan maltzurkeria likitsagorik Populiak berex daude, bakotcha bere zedarrien barnian, bakotcha bere lurrari atchikia, bakotcha bere lurrak eta zeriak emaiten daizkoten aztura eta jaidurekin, bakotcha bere buruzagien meneko, bakotcha bere sinesteen jabe.

618. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Hirugarrenak berritz erran zion etsaien dorre zitadela guziak botako ziozkatela lurrerat.

619. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Erregek hil zuen, lurretik Kartutchek tiratzen du haga eta uzten du bamb mamua erortzerat.

620. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Donostiarr, gogorr , samurr, arrtega, arrtean, harrgin t.a. erraitean, euskaldunak r gogorraz ebakitzen ditu hitz horiek, garra, zorro, lurra erraitean darabilgun r berberarekin; beraz, idatzi ere r gogorra adierazteko hautatu ikurraz (hau da, makiladun r edo bi rr kin) egin beharr lizatekela dirudi.

621. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Litteratur-tradizinoan eztela zuzenbide edo erregela hunen berri ba dakit; bi vokalen erdiko rr gogorra soil-soilik idatzi izan da bi rr kin erdarak egin ohi duen bezala: garra, zorro, lurra; bertze guztiak r bakunaz: samur, lur, hargin.

622. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ikusi nuen zeru berri bat eta lur berri bat, eta entzun nuen mintzo bat, ziona: Huna Jainkoaren egoitza gizonen artean.

623. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Berriz beste bat lurretik yaso ta astoari yarri zion.

624. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Zubi bat igarotzean, txamarreta lurretik yasota ibaira bota zuen, itz auek esanez.

625. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Ogi saindua hartu zuen Luzik, arimaren hazkurria, lur huntan egon beharra zelakotz urthe luzeak.

626. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0203 Nigarra begian agertu zitzaion Bernadeta sainduari eta galdatu zion: Othoitz eginen duzu bekatorosentzat, lurrari musu emanen duzu bekatorosentzat... penitentzia, penitentzia, penitentzia.

627. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Lurra, oihanak, etxeak, iguzkia, izarrak eta zerua baizik etziren ageri heietan.

628. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Gero lurrean zilo egin gindinan....

629. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Eta hiruetan hogoita hemeretzi Kattalin gorriak ziloan sartu eta lurrez estali....

630. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Zer ari zauku Jainkoa, erran zuen, kexu, aztala lurrean joz bere soinekoetarik uraren jautsarazteko.

631. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Lurrari sobera fida dira oro, lurrak gizona hazten duela.

632. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Eta han gelditu ziren, lekuaren gainean inguruka, lurrari zangoez joka.

633. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Barazuza-harriak, lana erretch... oren laurden bat ez behar, larritu ogiaren, etzan-lasto-ez deus, lurrean edatzeko.

634. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Eskualdun laborariak, larre uzten ditia bere lurrak?.

635. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 II.- Gure bekatuzko estatuak zeru-lurrak trichtatzen ditu:.

636. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 2. Lurrean:

637. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Lekukoak harturik, Prontchio lurrean etzan zen eta han hila bezala egon....

638. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Hasteko Eskual-Herrian kausituko ditugu: Baionatik lurretan bana sar giten Eskiularaino eta handik eskuin Tudelarat, gero goiti itzul Bilbaoko itsasorat.

639. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Chabierren San Frantses, Iruñan San Fermin Oi Nabarra, gudarien eta sainduen eta gure erroen lur borthitza! zertako bada Gaztelako haize erre, gorriak ditu khosatzen Erriberako zure mahasti eta oliondo baratzeak.

640. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren kreatzalean, eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan, zoin konzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez; sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Ponzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirurgarren egunean jaiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat; jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzera.

641. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Herriko lurretan iragan behar da bakarrik.

642. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Gain hartan avionak ari zauzkigu burrumba eta burrumba, zerua bere balute bezala, lurraz jabetu ondoan.

643. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Lurra sobera zathikatua den tokietan, hobeki izanen da lantua.

644. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 9. Kukuaren otsa lenengoz urte baten entzuten denean: A) Oin-azpian dagoan lurra etsera eroanda, tximitxa guztiak ilten dira.

645. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Lenengok ez luke inportantzi aundirik ez balitza galestia zergadunentzat eta lurraren emantzan kosterako eroslen eskalan. Iritzien elkar jotze ez bearrak ekarriko lituke ba eraketa oien egita gelditu lezake.

646. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Hots, engoitik beren lurren zaintzen ari dira; eta beldurtzeko da gogorki ariko diren, eta ez dutela aise amor emanen.

647. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Zeruak lurrari, Jainkoak gizoneri hitzeman eta emaiten duen ontasun ezin garbiagoa.

648. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Arrabot berria.- Zelhaiko pilota plaza doluan ginuen arrabota haizeak aurdikiz geroz duela lau urthe. Ordaina chutitzen ari daukute handi eta eder, oraiko herriko kontseiluari johan zakon bezala. Lurra, herriak erosia, herriak chutitren du, Celhaiko gazteria ederraren laguntzarekin. Eder da ikhustea gazteak bermatzen, urririk, aldizkatuz, harginen laguntzen.

649. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Heiek badakite, eta heiek bakharrik zeren beharra dugun, guk laborariek. Aski zikinduak gituzte jadanik, lur huntako miseria guziak gure gain ezarriz. Bada jadanik aski gizon, laborantza pikhorrik ezagutu gabe, lege egiten ari direnak. Aski hola, edo laborantza akabo!

650. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure Eskual-Herriko lurretan ez ditazke gure kanpagnar gazte guziak koka. Zer egin behar dute beraz?

651. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez liezke gure gazteak lur hoietan kokatuko? Zerendako ez liuzkete Eskualdun multzo batzuen artean, eskualdun herriak muntatuko kaskoinian? Ideia ona da... Bainan, nork dazkote emanen Eskualdun gazte hoier tresnak eta kabalak, lan horri lotzeko? Gobernuak behar luke karia hortarat zerbeit egin... Eskual-Herrian deputatu jaliko direner laiteke gobernuaren argitzia eta hortaz zerbeit alderdi artzea... Gauden beha.

652. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Anartian, gure laborari gazteak, ahal bezenbat herrian beira ditzagun. Nola hori? Ez dute lanik lurrean, bainan ez oihe da, zuen herrian berean, zonbait ofizio hoientzat on litakenik?

653. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Kiarki ageri da, gerla batetik bestiala, ozkaz ozka, pollitarzuna lurrialat juan dela. Gerlen falta, hori? Dudarik gabe. Bena etchekuena ere bai.

654. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Azken agurra! Jada bazakien Theophane gazteak zer gostako zitzaion agur hori. Alabainan, ama hila zuen, bainan munduan oro baino maiteago zituen aita, bi anaia eta arrebak bethiko utzi beharko zituen; aita bere ile churiakin, arreba on bat bi anaia maite, bat jada aphezten hasia! Bethiko agurra! Sakrifizio handia! Ez da handiagorik lurrean.

655. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan ondoko otsailaren hogoita zazpian, belhauniko aitaren aintzinean, misionest-geiak gogo handiz egin zuen halere sakrifizio hori. Eta aitak berriz benedikatu zuelarik, nigarrik gabe ihardetsi zion: Aita, etzaitut gehiago ikusiko lur huntan. Halere, ikus arte,... bainan ikus arte... zeruan!.

656. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako besta gochoak aphezteko ideia phitz eraz dezala Mauletar zoumbaiten ezi arimentako apheza ekhia lurrarentako bezagn baitezpadakoa da.

657. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Lehenik gerla madarikatu hunek egin dituen zauriak sendo arazi: ez bakarrik gure etchetako edo lurretako zauriak, bainan ere gure arimetakoak. Berriz frantses guzieri eman beren erresumaren baithan konfiantcha.

658. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Etche eta lur eder bat utziak izan dira Donapaleun berean, eliza ondoan, de Castelbaiac, gure ongi egile maitatuez eta gure Doyenak nahi izan du emaitza hori balia dadien kantonamenduko gazte guzien onetan.

659. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lurreko ontasunak denentzat direnaz geroz, gizon edo jende bakotchak bere behar egiazkoen arabera behar ditu gozatu, bainan bere lanaz irabaziz.

660. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gizonaren makhur guzia da munduaren osoki nagusi ez izaitea: urari, suari, lurrari eta gauzen indar itsueri ez daki manatzen. Horien meneko da eta gerthatzen zako azpian lehertzea... Bainan, ororen segeretuen bilhatzen ari da, guziez jabetzeko eta hobeki baliatzeko.

661. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orduan, gizonak batzu besteentzat bildots eta mundu guzia beren azpiko, orduan izanen da lurreko parabisua. Parabisu segura, ez eta erlisioneak hitzemaiten duen beste nunbeiko zerua. Guk ez dugu ikhusiko lurreko zorion hori, ez baigira bidean baizik; banian oruan bizi direnek gozatuko dute.

662. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

663. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 NOULA GIZOUNEK LUR ETA HOURAK GOITU DUTIEN...

664. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 LURRAREN ETSAIAK

665. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ororek badakizie, aiziak eta hourak noula erhaztatzen, erhausten eta jaten dien lurra: aisa ezagun den gaiza da hori berheziki lur erabili gizenetan.

666. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena audela, hanitch aldiz, mouldegaitzkeriaz edo ezacholkeriaz, gizounak berak sordei gaichki erabilten dutu lur hountako berjin gaizak! Holatan, zer bekhatia eta ogena goure bortu eta mendi bizkarren beren zuhainetarik noula nahi pikarraitzia...

667. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amiketako elgetan, lur achala ezinago mehats da: lehen, oro bazkagia zien eta ordian belharzaiñek lurra aidatzetik edo lerratzetik baratzen. Bena orai, alde hetako aize gaitz eta basek aitzinian otsemaiten dire eta erhausten lur erabili arhin houra... deuse hebenko itsas-aiziak. Landes-etako hariña bezala! Hala hala Indes-tan eta African, desertia bethi antzina badoua, gaiza ororen bereizez!

668. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta lurra, holachek, bethi gerougo haboro flakatzen eta galtzen ari den bere demboran, zer ikhousten dugu? Asie-an eta African, hilak zinez aphartu dira: diroienaz, Indes- tako bizizaliak ehun miliounez emendatu dira azken berrogeita hamar ourthe horietan!

669. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jaliak soberatu nahiz arrazoueki ez dea hala! eta janharia bethi chuhurtzen... oranokouan lurrak baizik ez baitu haatik halakorik emaiten!

670. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horra zertako diren, hanich gunetan, gizounak hasi iseyukan. Zer egin? Hourten kountre, azkarki ari dira gudukan, Nouvelle Zelande delakoun Indes-tan aldiz, hourbide egiten, lur utsalen hourtatzeko. Behar dire, bestalde, zuhaintze lanthatu eta helgorra egin, lurraren ekhurazteko. Laborarier eta kabale hazler enthelegarazi nahiz ari dira hanko aintzindariak, lan hori aspaldian egin beharra dela.

671. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena dezagun jakin California-ako berri! Kartiel aberatsa; Amerikaren haztia! Han dira jiten ausarki fruta, bihi et hazkurri guziak. Bena ez ountsa phenatu gabe hatik! Han ere alhorrak lan-gose... Zer hourtiak eta zer idortiak alde hetan! 1940-ko hourte handian, hourrak hedatu zien berrehun mila ithegun lurren gainti, eta hamabost milioun dollars-en itsesa egin.

672. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bi erreka horien juntan, itsaso bazterrian, lur beltz ezinago aberatsa. Bestetan orotan, idortiak azkarki esprabatzen du lurra; phutziak badira hourtatzeko; bena sorgiak agortzen ari, eta denek, behar lizatekin hourraren erdia baizik ez die emaiten.

673. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lehenik, behar dutie berrogeita hamar kilometra burdun-bide lekhuz khambiatu, zazpi zubu eraiki, eta hamabi lurpez-igarangia zilatu. Sierra-ko erreken bilgiak baduke bost mila ithegun. Bi miliun ithagun lurren hourtatzeko, badaiteke bost hourbide handi sei ehun eta hogeita hamar kilometretan.

674. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Anartean Cochinchinatik dathotzi tropa freskoak: lehenik Junker-etan ekharriak, zerutik jausten dire 200 soldado Aérodrome delakoaren gainerat. (Zori gaitzez bi parasola ez dira idekitzen): airuplan ihiztariak marrumaz eta hichtuka, Anamit guziak lurrari kontra itzatzen bezala dituztelarik.

675. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

676. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bertze phondu batean ere zangotik atzeman erretchak dabiltza: sinetsarazi nahi zaukuten orai arte hek eta hek choilki jende cheheari eta arruntari emanen diotela libertalearokin lur huntako zoriona, libertate horren giderra horiek choilki daukatelakotz tinki eta zinki. Eta huna egia, BEREK EZIN UKHATUZKOA, ororen bichtan direlakotz egitateak eta agintzak.

677. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez da behar ere etchalde ttipirik: sobera gostatzen dira; eta tresna onenik ez dute emaiten. Lur guziak behar dira elgarretarat eratchiki, eta langile andana baten gemendio ezarri, gobernuko enplegatu bat gidari. Hola tresna berriak baliatzen ahalko dira.

678. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hots! Laborariak ez du izanen beretzat ez lurrik, ez abererik, ez tresnarik. Esklabo izanen da.

679. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Frantzia ari zena gaina hartzen? Angleterra berehala lauzkan emaiten zen haren etsaiekin, Frantzia lurrerat zabal-zabala erort-artino. Angleterra ber guduan ez zen athertu, nun ez zituen Napoleon-en soldadoak zafratu eta Napoleon bera Sainte-Hélène ugarterat preso bildu.

680. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Iragan astean Jordaniarrek Israel-ko lurretan atakatu dituzte Rachel-ondoko lurren ikhertzen ari ziren jakintsun andana chume bat.

681. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 LURRA DALDARAN

682. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eta huna nun zortzi ehun kilometraren luzetasunean Chileko ur-bazterra emaiten den dal-dal-dal: 45 hiri eta herri pirripitan erortzen dira; Concepcion hiria hamarretarik sei lurrean da; Gumbel, hamaretarik bederatzi...

683. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ba othe dugu lurraren inharrostearen beharra, ohartzeko, malaparta ditakeela, milafrich erhauts ditakela izarreri buruz: - bihotzean hartzeko, mundu hau ez dela gure bethiereko egoitza; eta ez bagintu herioak eremaiten, lurra litakeela lehert gare zangoen pean?

684. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Lurra ikaretan senditzearekin, bere baitan sartu zen Jesus kurutzefikatuaren ondoko soldadoa, ziolarik: Egiazki gizon hau zen Jaungoikoaren semea!

685. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Orobat, lurra erraietaraino bihurdika-zimurdika, ezin jasanak hartzearekin, gizona orhoitzen da bere Nagusi Jaungoikoaz, eta iratzartze berean, bere haurride gizonkiaz.

686. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Pacifique itsasoko lur-ikarak erraiten dauku ezarriak girela lurrean, elgarrekin nigar eta irriz artzeko, elgarren lagun eta laguntzale.

687. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zer kariaz utzi dute hain maite duten lurra eta atz-herrirat jo?

688. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Heldu ziren, batzu oinez: erromes jalgi, erromes itzuli, urrunetik urhez den eltzea, hurbiletik maiz baititake lurrez.

689. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Alfred Pedetou, 41 urte, Paue-koa, erregebidean bazabilan, noiz eta ere Tolosako oto batek erdiz-erdi jo baitu gerrian, hirur-hogoi metretan herrestatu, eta bi zati egina lurrean utzi.

690. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez dea gure zuzena, gure aiten lurrian gizonki bizitzia?

691. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gazteak odol baduela... Gaztea ez dela lotsa lur arrotzetan ibiltzeko... Ikusiko dugu orai nun diren Eskual Herrian trenpu hortako mutikoak!

692. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hamabortz egun du doi doia laborariek irabazi dutela beren larren gainean zuten auzia Baionan eta gauza ber bera erreberritzerat zoazi, oraiko aldian larre atheratzeko hartzen ditutzun lur batzuen gainetik.

693. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lur berriak aspaldian nahi ditugu, baitakigu zoin nekhe den hamabortz, hogoi bat golderekin bizitzea.

694. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lakuaren egiteko saldu ditutzu herriarenak ziren lurrak, dretxo zinuen.

695. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lur berri egiteko emaiten ditutzu herriko larreak, biba zu.

696. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Delako lur-atheratze hortan, baditake partikularren lur zonbeit herrikoeri juntatuz egin ditazken ontasun pollit batzu.

697. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez ginuke bada holakorik nahi: guk nahi ditugu lagundu beren lurrak arrazoinik gabe galdu dituzten guziak edo galtzeko irrixkuan direnak, dituzten dretxoak galdatuz.

698. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Tresnak baditu berekin radio batzu, lurrerat buruz zer nahi argitasun eta fotografia ere bidal dezazketenak.

699. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Aratsaldeko bostak irian, Donostian zafraka ibili naute larruzko zinturekin. Eskuak goiti altxarazten zauzkidaten edo lurrean ibilarazten ninduten kurrika, zakurra bezala, lau beso-zangoz.

700. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Franzisko Santuagan diztiatu zuten beste onbide edo birtuteen gañetik jaunmaitetasun edo karidadak diztiatu zuan, egaztien gisara lurra doian ukitu ta zeruko gauzak biotz guziz maite izan bai zituan (XII Pok 1951''ko martxoaren 23''an ).

701. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoiko Aitarenganako nai xamurrak berriz, lurrean Bera bakarrik nai izatera, aurtxo baten eran Beragan uste osoa jartzera ta Berak eman da bialduarekin beti alai egotera eragin zion.

702. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ardo-etxetik atera eta zuzen ibilli bearrean oker joaten; zuzen joan nai eta bide-bazterreraño; lenbizi ezkerrera, gero berriz eskuira, eta gero berriz ezkerrera eta gero... lurrera.

703. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Khrouchtchev Rusiaren nagusi, Kennedy Ameriketan buruzagi, De Gaulle Frantzian, Mac Millan Angleterran, Franco Espainian, Adenauer Alemanian,... Youri Alexeievitch Gagarine, hogoi-ta-zazpi urtheko Rusiatarrak egin du aire-eremuan oren bat eta berrogoi-eta-zortzi minutaren sar-jalgia, lauetan hogoi eta bederatzi minutaz lurra itzulikatzen zuela, ehun hirurogoi hamabortzetarik, hirur ehun eta laurogoi kilometrako goratasunean.

704. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Spoutnik desegin zen lurrari hurbiltzearekin. Gagarine aldiz jautsi, hautatu lekuan, irriño bat ezpainetan.

705. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Airekotiarrak abiatzearekin lurretik altchatzen, burdin karrankari batzuen puntan, mundua, orai Rusiari bezala, orduan Frantziari zagon, gogo-bihotzak pil-pil, Ader-en denboran (1897).

706. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Lurra moldatu-eta, Liburu Sainduek diote Jaungoikoak behatu ziola alegrantziarekin.

707. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Oraingoan ordea, Argentina lurretatik bi euzko semek yoalearen soka apurtu bearrean daragite.

708. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Lur guztia bizi berri batek artuta zoriona eskeintzen ari zaigu: zelaiak lorez beterik, zuaitzak osto orlegi-leunez jantzita kantari, eguzkia bera arpegi alaiagoz datorkigu bestetan ez bezelako errañuak dariozkala.

709. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lurra, erraiak zabaldurik, bearrezko ditun aren izpiz indartzen da.

710. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lurra ta argia eztaietan ete dagoz?

711. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lurreko erregea gizona da.

712. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ero ta zoro aundia zara, lurreko suan ordulaureneko miñik igaro nai ezdaben seme alabak aberats istearren, zeure gorputz eta arima galtzeko eta zeure burua betiko sutan erretako zorian ipinten badozu.

713. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Kipulea.- Lur epela jatorko ondo landara oneri baña ain epel eztiranetan be polito dator.

714. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Utzik geratu diran lurrek, urrengo laborea ereiteko gertuten asi.

715. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Utzik dagozan lurrek atxurtu.

716. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Lur zabalean ondo erein leikez illarrak, perejille ta azederrak.

717. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Olan ba, urtean jira oso bat egiten dautzo lurrak eguzkiari eta lurragaz batera lurgañeko guztiok be bardin.

718. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lurra geldi dagola guk uste izan arren, izugarrizko abijadan dabil ortzea zear.

719. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Onezaz gañera, lurrak bere buruz, beste bira bat dagi berengain ogei ta lau orduren buruan: ipar-burutik ego-burura ardatz bat ba'leuko lez, ardatz orren gañen jira osoa dagi: jira orri eguna deritxogu.

720. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lurraren eguzki-inguruko bira 365 egunekoa osta-ostan ba'litzake Sosigenes orren erabagia (...) obea izango zan eta betirañokoa.

721. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Ba-ekien gizonak madarikatuta bizi zirala lur gaiñean; eta ezin eben Jaungoikoa gogora ekarri be egin, izuikaratu barik.Aren inguru, laiño ta ekatxa; Aren aurrean, inguruko arerio guztiak erre ta kiskaltzen dabezan su bizia; Arek beera begiratzen ba'dau, lurrak dardar dagi.

722. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Lurrean askatuten dozuen guztia, zeruan-bere askatua izango da; eta emen lotuten dozuena, an goian-bere lotua izango da.

723. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Bai. Ba-dakizu: gure erria ez da iñoiz aberatsa izan, eta aintxiñatik sentidu izan dogu lurralde obetara joateko bearrizana. Leen gaiñera, beste motivu aundi bat eukiten genduan aberritik alde egiteko: erlegiñoaren persekuziñoa. Orain Irlanda, errepublika libre bat da. Baiña, askatasuna lortu artean, gizaldi asko igaro izan doguz Inglaterraren menpean. Unada luze orretan, batez-bere amazazpi ta amazortzi sekuluetan, Inglesak eragozpen aundiak ipinten euskuezan katolikoak izateko. Lurrak kentzen euskuezan, kartzelan sartzen ginduezan, eleizak eta eskolak erre edo zarratu. Egokera larri orretan, Irlandatik urten egin bear.

724. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Baiña gero, protestantismoa agertu zanean, Inglesak ez zirean naastetan gugaz: gure erlegiñoari persegiduten asi zirean, lurrik ederrrenak kendu euskuezan eta geienak Iparraldean batu zirean.

725. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Oi bezela, antxen bildu ziren Gernika inguruetako nekazari ta lugiñak beren abere eta lur oparoan bildutako uzta zorituekin.

726. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Lengo egunean aitak ala esan ziran, gure baratzako lur azpian urre asko dagoala gordea.

727. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Bañan osasun ederra bai ordea, jatekoa ere bai, ta lur ederrak alboan...

728. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Ara ba or, ume: Jaungoikoak lur azpian gorde du ta merezi deguan neurrian ematen digu urrea.Or ez du iñork ostuko...

729. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Alperrak langileak ainbat urre bildu al ' balezakete, nork landuko luke lurra, nork asia zabaldu, nork igali ta barazkiak bildu?

730. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Ez noski. Ta gure lurreko urrea, arto, gari, igali ta barazki biurtu ta urteten da. Danak urre ori bilatuko ba ' luteke ez litzake ludi au ain oker ibiliko.

731. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Orduan nik ere lurra lantzen ikasiko det, e!, aitona?

732. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 Asko aldiz ikusi oi diran lurrian
Atxurra ta kirtena elkarren urrian.

733. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Sortu zan amaika esanbear igaz gizonak eginiko lenengo illargia lurretik abiatuta eguratseruntz joan zanean.

734. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Jatsi lurrera eta azke geratu zan.

735. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Gero gerrikoa azkatu, eta lurrera jatsi zituan prakak.

736. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 -Eltan denian Einzlari Xuria,
beste lurretra xoaiten txoria.

737. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Ez beti lurraz burruke eten barik.

738. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Egur-pillua sorbaldatik lurrera erantsitten lagundu ta oskijetan (zapatetan) eukon edurra kendu eutson.

739. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 (...) eta epaitegira eroango zendula zemaika erabili dozu, ikurrazturiko ontziak barik lurrezko murkutzak ekarten eutzuzalako: batzuetan zuk Koikile Hacket`eri dei egiten zeuntson.

740. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 MAR. - Ez, Tellus'eri Lurra da Tellus dalakoan, eta Erromarrak yainkotzat eben Lurra be ostuko dautsadaz landara batzuk, zure bedar-ganean lorak zabaltzeko: lora bellegi, urdin, bioleta amusko, ta lili orizko estalgia egingo dautzut zure ilobi-ganean, udeak dirauen artean.

741. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Alde batetik Jaungoiko Jauna
besterik geure obena;
zeru ta lurren Jaubea Jainko
gu izaki kozkorrena.

742. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Gure bizitza oben ta gatxez
bete beterik daukagu,
lur onen zati txiki-txiki bat
baño ezkarelako gu
.

743. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Ezeren utsak, lokarri aundiz,
lurrez josita gaitugu?
Ez daigun bildur, maitatu daigun
Jauna itxaropen dogu
.

744. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

745. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 TCHAD-APRIKA-LURRETAKOA
Aprika-erri onetako umetxo batzuek (talde batek) beren iturri edo ur-zuloak loikeriz, eta botella ausitakoz zikinduta daudela ikusi dituzte.

746. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Kanaango lurra zan ha, eta orain Israel, Jordania eta herri honeek dagozan leku berbera da.

747. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0052 5. Lurra eta planetak.

748. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0052 Izen bitxiak dabez: Merkurio, Artizarra edo Venus, Lurra, Martitz edo Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno eta Pluton.

749. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0052 - Zein da handiena?
- Eta txikiena?
- Zeintzuk dira Lurretik hurren dagozanak? Eta urrutien?
- Badago eraztuna dauanik?.

750. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0064 Aintzirea:
Lurrez inguratutako ur hedadura bat da.

751. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0064 Lur azpiko urak: Zorua iragazkorra danean, euri eta edur urak barrurantz joaten dira geruza iragazkaitz bat aurkitu arte.

752. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Halako batetan, isiltasun osoz eta mogimendu azkarrez, itzi eban mozoloak adarra eta hegaz eginez lurrean janari bila ebilen sagu batengana joan zan.

753. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Ezin eikean hitzik ere esan, ezta mogimendurik egin ere; lurrari itsatsirik bezela egoan.

754. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 3) Ura lurrean
Munduan ur asko dago nahiz eta leku batzuetan larri ibili lehorteak dirala eta.

755. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 Lurrean, NON eta ZELAN dago ura? Alkarrizketa bidez aitatu uraz aurkitzen diran lekuak.

756. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 Ur hau ez da beti lurrazalean egoten, hainbatetan lurrean iragazi eta azpira joaten dalako.

757. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 Horretatik garrantzitsuena, jakina, itsaso eta ozeanoak dira, lurraren zatirik handiena estaltzen dabelako.

758. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Irakasle baten aurrean, ikasle barri izango zana han egoan, amaren ondo ondoan, burua makurtuta, baina noizean behinka burua apur bat jaso, ta begiak ezker-eskuma bizkor erabiliaz, barriro be lurrera begira jarteko.

759. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Jainko itzalgarri...! - otoizka auspeztu zan jaupari nausia ateetan bertan, burua lurrera makur eukala zeukala.

760. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Ipswick'era heldu ginean (oso berandu, lurrezko zentimetro bakoitza, Londres'tik hogei bat kilometro ibili ezkero, burruka gogorrean aurreraturik), eta han jende asko topau gendun merkatuko plazan batuta, gabaren erdian ohetik urtenda, jausten ziran tximinien bildurragaitik.

761. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Yarmouth'en inguruko lur leuna urak estalduta egoan kilometro askotan, olatu txikiakaz, gure kontra indarragaz joten eben olatu txikiakaz.

762. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0154 Solo ta zelai, baso ta mendi,
gure lurra maitagarri
bere izate guztiz goi-goia
dala niretzat pozkarri
.

763. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Biziak artean
bildur damost, bildur, eta lurrean jausirik
dardar dagit ipiztiko, artega... O gaztetako
egun ikaraz beteak!... Or, kale orretan,
ez urruti, dantzut atsegin poz-alai ostean
gabaz bere etxe apalera itzuliaz datorren
edergillearen abesti bakarti ta bakana,
ta biotza estutu ta trinkatzen yat indarrez
zelan dana, dana, igaroz doan pentsatuaz,
ia ezeren aztarrenik be itxi barik
.

764. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Joana da
jai-eguna; ta lanarenak darraitso oni...
Eraskin ori aldiak eroaten. Nun dago, orain,
igazko errien oiartzuna? Nun ete aurretikoen
deadarra ta Erroma'ren agintea ta iskillu
ta zaratak, ur ta lur ain arroputz ibilliak?
Bake ta ixillik oro
.

765. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Kanpoko lurrentzako
mixio indarra
urrunean da beti
gogor zoritxarra
eta geure errian
zotin ta negarra,
ez al daukagu emen
mixio bearra
.

766. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Eskapularioa
zeuen bularrean
eskudo bat bezela
toki ederrean,
zer lan naikoa dago
gaur zuen aurrean
euskaldun izanagaz
euskaldun lurrean
.

767. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Zu ez ziñan ernea
lur latzaz egiña; ez bedi oar
oker daula bidea
beste edozein oker-txar
beragandik kentzen dauana oldar
.

768. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0061 Lurrera izotz-seaskatik
ager eta illobitik
zoazen gizonok, ea
nola antzeztu. Egillea
begira dago zerutik
.

769. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Olerkiaren oñatz, abestia, izan bedi,
lurrarenganako maitetasun billaketa,
zaingorrizko sustrai sakonen ukututzea;
zeru-alde ezkutuen azi argigarri
ta, onbidezko gogaietara aurkeztea,
beti, zindoro, maitasunez aurrera beti
.

770. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Izan bedi bai, olerkariaren abestia
laguntzapenezko abots maite sendagarri,
gogo goralkor baten bizidun iturria;
eskuak gerturik dirala ta agurgarri
izan bedi erein naiz jasotzeko garia
eskerrak emonaz geure ametsen Lurrari
.

771. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Lurrarekiko artu-emonean ta lurrinpean
bizitzen ikasia oi dan gazigezatasunez
burdiñaraz, labortzez itaurren edo onenean
astoaz egur, bedar billa egungo beartasunez
.

772. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Bigarren zatia: Lenengokoan esandako muga eta tokietatik zati bat Burgaña baserrirarte zabaltzen da, baserri onen lurrekin bat egiñik.

773. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Itolamendi eta Garroburuko lurrekin be zati bi egin ziran.

774. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Bata, Ondarroa eta Bizkai errien lurrak banatzen ziran Azkarra izendun tokitik asi eta Lekeitioko bideari jarraituz, Urkiaga baserriko bide nausian dagon karobitik igarota, Asterrika ingurutan dagon beste karobiaren ertzean, mugarri bat ipini eben; emendik mendiaren lepora jota, beste bat; emendik Arbiaska izeneko lekura doan errekatxoaren gañean beste bat; eta andik berantza, Ondarroaren mugetara eldu eta Errenderiko lurraldetan sartuaz, Goitiako etxearenetan finkatuz, bestea.

775. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Eta andik aurrera, Garro eta bere lurretan sartuz geldizen zan guztia, Berriatuarentzat.

776. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Galeamendiko lurretan be zati bi egin zituen.

777. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Eukezan diru apurrak eralgi, ikasteari itzi, lanerako nagi, goian zerua ta beean lurra gelditu ziran.

778. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 DEABRUAREN ZIRIA
Bein baten, nekazari batzuk lurra landuten eragoien.

779. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Lurraren azpikoa zeuena izan dedilla, eta lurraren gaiñekoa, neurea.

780. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Alako baten, konturatu nintzan, ormako leku batetik lurra igoten zala, muiño txikia eratuz.

781. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Aldamenak aztertzean, lurrean jaurtiak dagozan bide-txarteletik, garbienak ziran batzuk artu nebazan.

782. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Umeak maletak lurrean itzi ebezan eta geldi-geldi ta isil isilik geratu ziran.

783. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Eriotzaz amaitzen dira bizitza biak lur onetan.

784. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0132 Zeruen eta lurren jabe da bere almenaz eta bere osotasunez eta egitez bere aintza-gorputz guztia aberastasunez betetzen dau.

785. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Lurreko agintariak ezin ipiñi leikeoe eragozpenik.

786. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Jenteak egiaz esan oi dau, gu errekondoetan egoten gareala orraztu ta orraztu, eguzkiak lurrari sartu-urtenez agur egitean. Orrela da.

787. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Bein baten, Intxalde'ko sukaldean luteliztiari buruz ziarduela, umeak morroiari auxe esan eutsan:
- Mikel, nik ez dot uste lurra biribilla izan daitekenik.

788. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Nire ustez lurra leuna da.

789. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Bereak eta asto baltzarenak jasan bear izan ebazan ikastaldi aretan Mikel'ek, umeari adierazoteko lurrean goikalde ta beekalderik ez dagoala, lurraren erakarpen-indarrak ez dauala lagaten goikalde ta beekalderik izan daitezan, eta augaitik, dana lurrari eratsita dagoala.

790. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Kirkilak triska bat egin eta lurrera joan zan.

791. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Hotsean zuzendu zan soinua etorren lekura eta han idoro zituan hamar gizon lurrean jarririk edaten.

792. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Giziztilariak (antropologoak) or ibili dira urteen urtetan, lenen gizona lurrean noiz agertu ete zan ezin erabagita.

793. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Gure lurra ta onen bizia maite dozuezanok, erriz bizi ta euskeraz mintzatu AGUR eta Karmel bezela.

794. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

795. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 Ta azken-azkenez, Ceylan-go gobernuak bere, mesedez, eskatu deutso, Filipinas-etara doanean Ceylan-go ur artean (isla), be, jeixteko lurrera; ta ordu bat beintzat an egiteko.

796. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 2. Gero, lurrean etzunda ipiñi zorabiorik izan ez dagian, edo aalbait txikiena beintzat.

797. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Ez badago, areiez naiz lurrez amatau; sekula ere ez urez.

798. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Onela, Karmeldar Mixiolari Indietan izaniko Juan Bizente, doatsu izateko danak, egunero irakurten eban La Constancia Integristen izparringia, asarrez jaurti eban lurrera esanaz: Ez ekarri geiago olako izparringirik gurera, gorrotoa baiño besterik ez dauko-ta.

799. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 (Collage deritxon hori ekintza bat da: paper edo kartulina baten gainean, argazkiak, marrazkiak, eta beste hainbat gauza (hostoak, lurra, lumak, e.a.) bata bestearen gainean eransten dira, nahaste baten).

800. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Lur harritsuan ereindakoa, hitza entzuten dauana da: lehenengoan pozik hartzen dau; baina susterrik ez dauko bere barruan, ezta iraupenik ere; eta hitz hori dala-ta erasoa eta nekea sortu orduko, behingoan hutsegiten dau.

801. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Lur onean ereindakoa, barriz, hitza entzun eta ulertzen dauana da.

802. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Jainkoaren Berbeari buruzko alkarrizketa labur horrek itaun barriak sortuko ditu; katekisteak batzen jakin behar ditu edo, sortu ez badira, sortzen, taldean hausnartzeko:
- Hemen, lurrean, ez gara inoiz ere guztiz zoriontsu izango?.

803. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 Jaunaren arpegia, ostera, gaiztakeria egiten dabenakan, arein gomutapena lurretik atarateko.

804. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Izan be, Jaungoiko bakar bat dago, zeru-lurrak, itsasoa eta bertan dagoan guztia egin dauana; eta Kristo bakar bat, Aren Seme Bakarra.

805. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Entzun erantzun eustan. Lur guztian bizi diran amabi leiñu oneik amabi errialde dira.

806. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0013 Egitadetan luze
barriketan labur
Bizkaiko burdineaz
esaera zuhur;
alorra hautetsi ta
lur gogor nahiz samur,
goldea artez daroa
ez gatxera makur
.

807. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0053 Eta Palauk bere buruari badiñotso Paulo apostoluak esan ebanez: Jaungoikoaren itza ezta lotuta egotekoa, eta bere erabagia artuko dau: Karlisten menpean andik ur egozan lurretara alde egitea.

808. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Dana dala, lur-osoan sekulako albistea sortuko leikean aparteko ebagunea galdu zan, ez dakigu britaniar agintarien zeren bildurrez.

809. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0020 Aurrengo ondaketa andietan, abere-landare motak bizirik geratzeko segurtasuna euken; baiña orain, suntsituten doaz, azpimarkatzen dau Edward Wilson, Harvard-eko irakasleak, eta estura ondatzaille au aldentzeko aspaldian gizadiaren erantzun-bearra ernetzeko deika dabillen Norman Myers-ek diñoanez, tropikoko oian-galtzeak, lur onetako bizitza-asieratik, orain 4 mille milloi urte-edo, bizi-aberastasunaren atzekadarik andiena izango da.

810. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0020 Lur euritsu onen oian-landare geienak ez dira izan osasun-gai lez aztertuak geroago gitxiagotzen diran sorgin eta sasi sendagilleen artean izan ezik.

811. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Kalifornia'ko Ikastetxe nagusian ikasturte bat erdizka egin ondoren, ara ta ona ibilli zan erriz erri, lur ta ur abentura-zale.

812. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Kolkotik, bere aldun-izena ateraten ebilenartean, arto-zati bat eta iru sagar gazamin yausi dakazan Pielari lurrera.

813. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Ibarr eder asko urak
ondatu cituzan
eta Caspio lurraren
ganera arguitu zan:
Catay ta Libia bere bannatu cirian
eta ara bat lez zana
bi celan dirian
.

814. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Iturritik pasatzerakoan, lurrean diz-diz egiten eban gauza batek atentzioa deitu eutsan.

815. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Gure lurra Pireneko igaropide urrietarik bat da, mendilerro hori iragangarri errez, mutur bietan baino ez dalako.

816. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Gure lurretan zehar igaro dira hainhat europa erdiko herritar, oztugarterantz....

817. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Halan da ze, itsasoak 400 metro gorantz egingo baleu, Bizkaiko lurretarik lautik hiru heinean, urpean lotuko litzatekez.

818. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Orain Carta Magna deritxaguna (1526 g. urteko Foru Barria) idatzi zanetik Borbondarrek 1700 g. urtean agertu arte, Bizkaian politika adin urretsua gozartuko dabe, eta Elias de Tejada kondairagileak idatzi dauanez, bere jaurkintza tresnea sortzea lortu dau, eta bere foruak lurreko erregerik ahaltsuenek begiramenez aintzat hartu dabez.

819. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Bilobearen bateo idazkunek egitada horretan lekuko izan ziran Eusko Kontseilu Nagusiko eta Aldundiko lehendakariak, kontseilariak, aldunak eta Gernikako alkatea beste zer batzuen artean hauxe dino: Batzar-Etxean, Gernikako arbolearen ondoan dagoan honetan, Bizkaiko Jaurerri Txit Argitsu ta Txit Zintzo honen Batzar Nagusiak egiteko izentauriko tokian, mila bederatzirehun eta hirurogeta hemeretzi garren urteko Zezeilaren bigarren eguneko eguerdi osteko ordu batetan (...) Foru Arbolearen aldaska bat birlandatu zan, agerkaitxorta egokietan 83 zenbakia ezarria, Batzar-Etxe horren jardinetan dagozanak, landara hori ezkur batena da, 1960 g. urtean Batzar Etxeko mintegietan Abenduaren 3-an lurrera sarturikoa, Bizkai Jaurerriko Artxibo Ororkorreko Agiritegian datzan ziurtapenaren arabera.

820. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Lehenengo kasuan ura ctónica da, lurrari lotuta dago, sakona da; bigarrenean, ostera, ura haizeaz lotzen da eta agirian sortzen da; putzuaren kasuan, ura lurrean edo lurpe ilunean bizi da (ilargia), iturriaren kasuan, barriz, ura argitan sortu eta zabaltzen da, eguzkitan.

821. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Baldintza lez ipinten eban ez eitezela Markiña'ko uritar lez sartu Bizkai'ko Jaun berberari lurralde-lau edo Bizkai-lurra deitzen zaneko lez petxak edo amarrenak ordaintzen eutsezanik.

822. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Bigarren puntuan:
Bide barria egitean, esandako tabernetakoren bat bidetik kanpora geldituko ba litz esandako Ondarroa'tik Berriz'erako bidean eta gero Etxebarria'ri egin leikion luzapenean, bidetik kanpora geratzen diran tabernen ordez beste barri bakar bat egin leikie, bide barriaren egalean, eta lengo zarraren parean, tabernak euren artean gaur dauken bitartea zainduaz, eta taberna barria eskatzen dauan erriaren lurretan.

823. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Lurrez Markiña.

824. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Probintzi osoa, gorputz bat eginik, bere lurrari ta nortasunari eusten saiatuko zan.

825. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Geure lurra dogu oraindik zapaltzen, baiña geure-geuretik erauzi ta jaurtiak gara.

826. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Gurea! Nerea! karraxika dabiltzala, denak erori eta lurrean bukatzen dute, eta argiak itzaliz lehen ikuskizuna bukatzen da.

827. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta esnea dario lurrari, ardoa dario, erle nektarea dario.

828. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0063 Gaixtakin.
Tzarrafer, hitzartu gintuan,
lur eta bazter guztiak
behar dizkiagula irauli
itzulipurdikatu denak.

829. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0137 Aitabero.
Gudariak jaitsirik
Beterriko lurretara,
beste seinalerik ez diguzue
igorri gerora.

830. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Gure leinua betidanik
bizi (izan da) Urdatx-eko lurretan:
Egon dadila hor tinkatua,
gordeaz gure oroitzapena.

831. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Euskal Herriko lur maitea. Errepika.

832. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Euskal Herriko lur maitea,
guretzat leku aukeratua,
Hemen zoriontsu bizi garela
atsegin dugu esatea;
Eta denok elkarrekin berriz
bertso bat ematea.

833. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

834. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta berrogoi urtez lanean karraskan ari izan ondoan, gure etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez, gure etxaldea intzirika-intzirika hasi da gero eta gorago; hori entzutean eta ikustean zer gertatzen zitzaigun, beldurrak hartu nau baina ez dut segidan amor eman. Oroit zaitez... hortzez eta haginez lotu gara eta bermatu, egiten ahal genituen guztiak egin ditugu, baina gero eta garbiago senditzen nuen debaldetan zela eta hondatzera gindoazela. Murruak non-nahitik arrailduak eta makurtzen ari, teilatu puska bat lurrera joana eta itaizurak oheraino...Alta anitz urtez, betatxu eta betatxu ezartzetik ez naiz gelditu, baina betatxuekin ez bait da inoiz berririk egiten...

835. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

836. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Laugarrena.- Dekreto honen I Eraskinean dagoen baliapide-zerrenda orain egitebidean dagoen Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko lurren baliapideen sailkaketa ofizialaren arauera birraztertzeko eskua ematen zaio Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailari.

837. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Lehenengoa.- Udalen Egitamuketa Lur-Jaurpidearen eta Hiri-Antolaketaren Legearen Eraberritutako Idazkeran agindutakoari egokitzeke egon dedin artean, landalur gisa zermugatuta dagoen lurra, Dekreto honi dagozkionetarako, lehenengo Ataleko lehenengo zatian esandako lur-sailkaketen balio berekotzat joko da, Araupidetza hau bertan erabilgarri den lurtzat beraz.

838. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 Ondasun higiezinez osatutako aktiboaren 100eko 50a kontatzeko orduan ez dira kontutan hartuko eraikuntza edo sustapen inmobiliariorako enpresa iharduerak garatzea beste xede sozialik ez duten erakundeen aktibo ibilkorra osatzen dutenak, lurrak eta orubeak ezik.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Bizi behar duten leku eta girora ederki egokitzen dira, (ur, lur, igali, ale, izaki-bizidun...).

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Malkoak lurreraino iristen ziren eta inguru guztia tertziopelo berdez edo botila kolorez edo felpa berde-ilunez estaltzen zihoan.

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Lurrean zehar ibiltzen nintzen ni orduan nere dohainak eta nere igaliak eskainiz.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00004 Bola handi batetan bizi gara: Lurra izeneko planetan.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00006 Planeta hau urez, airez, lurrez eta bertan bizi diren izakiez osatzen da.

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00006 Ura, airea, lurra eta eguzkiari esker bizia gertatzen da planeta honetan.

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00010 Ekosistema batetako osagai diren ura, airea, lurra, landare eta abereek elkarri eragiten diote eta beren arteko ekilibrio bat sortzen dute, denentzat iraupen aukerak bideratuz.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00010 Horretxegatik EKOSISTEMA ezberdinak daude Lur izeneko planeta honetan.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00011 Toki batetako lurraren, uraren eta hotz berotasunaren berezitasunek landare batzuentzat aukera bereziak jartzen dituzten bezala, bertako landareek aldi berean abere mota berezi batzuentzat aukera aproposagoak sortzen dituzte.

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00012 lurra landuz / bertako baliabideak erabiliz / energia-iturriak landuz.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00015 Lurrak eskaintzen digun guztiak abereak , landareak eta mehatzak osatzen du IZADI-BALIABIDEEN MULTZOA.

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00016 Lurrak eskaintzen dizkigun baliabideak mugatuak dira.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00018 Erosioak eraginda, etxe eta errepideen eraiketen ondorioz, basamortuak zabaltzen doazelako e.a. nekazaritzako lur asko galtzen doa.

852. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00019 Lurrak ere kutsatuz eta pobretuz doaz, nekazaritzarako ezin erabilgarri bilakatuz.

853. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00021 2. Gure planeta honetan lurrak eta urak nola banatzen diren ikusi ezazu lurglobo batetan.

854. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Lurra oso ona zen.

855. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Bestela haizeak okertzeko arriskuan nengoen; baita lurrera botatzeko ere, hasieran oso makala nintzen eta.

856. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Lurretik hartu janaria, salda bihurturik, eta adarretaraino iristen zen.

857. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 4.- Lur arraroetako elementuak, taula luzeago ez egitearren, lerro bereiztuan jartzen dira.

858. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00042 Higidura hau eguzkian dagoen sistematik () eta lurrean egonik -ren paraleloa den sistematik () aztertuko dugu.

859. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00175 Honela Ilargia-Lurra sistema modu honetan azter daiteke Lurretik.

860. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0009 Oraino Mitxirinako zola edo lurretan ikus daitezke Konposta deitu eritegi baten arrastoak.

861. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Hori, beti danik eskualde hau lan horretara loturik bait zen eta are, Joanes Errekartek piztu bait du, indar berri bat emanez bezala, Lur Berri elkartasuna sortaraziz.

862. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0014 Bortuko artzainak ere udazkenean menditik jaisten dira eta hemengo lurretara neguaren iragaitera (pasatzera) heltzen; eta egia, mozkin ederrik uzten dute zenbait etxaldetan honenbeste ordainduz, edo emaitzez.

863. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0014 Lurrak eta haziendak aintzinara joanarazteko edo aurrera egiteko behar dute nagusiek lantegietan bezala langaiak erosi, eta hori garesti maiz askotan eta sos handiak bota behar.

864. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Halako batean, zoratuta, lehiotik bere burua bota eta lurrean ZAPRASTI lehertu zen.

865. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 Zer esaten didate, arretaz begiratzen badut?:
1. aiton zahar bat ikusteak:
2. ikastolako gelak ikusteak:
3. lurrean zakar bat botata ikusteak:
4. iturri bat jarioan ikusteak:
5. gaiso bat ikusteak:
.

866. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 SINISTEN DET, SINISTEN DET- Sinisten det Jaungoiko Aita, gauza guztien Jabea, zeru eta lurraren Egilea.

867. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 GAZTETXO BAT ARTZAIN Baina etxeko lur eta haziendak ez bait ziren nahikoak senide guztiak bertan gelditzeko, hirugarren semearentzat ez zen tokirik Erronkariko nekazalgo eta artzantzan.

868. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Katagorria. Zuhaitzetan egiten du bizitza, nahiz eta lurrean ere ibili.

869. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Lurrean ere ibiltzen da.

870. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Hasera batean, eta Aristotelesen teoriaren arabera, zeuden substantzia guztiak hauetako lau elementuez zeudela osatuta pentsatzen zuten: Airea, Sua, Lurra eta Ura.

871. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Grekoek ere haseran ezagutzen zituzten lau elementuei (besterik ez zegoela uste bait zuten) ikur bana jarri zioten:
SUA
URA
AIREA
LURRA

872. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Han zegoen lurrean etzanda bere burua altxatu ezinik.

873. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Amak altxatu zuen eta berriro pausoak ematen hasi zen orduko lurrera erori zen.

874. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Baina zer demontre gertatzen zaizu? Behin eta berriz altxatzen zuen amak eta bi pauso ematerako lurrera erortzen zen.

875. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Behin eta berriz proba egin eta denetan lurrera erortzen zen.

876. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Oraindik baratze txikietan belarra segaz ebakitzen dute eta gero eskuareaz biltzen dute, lurra haitzurraz eta laiaz iraultzen dute, haizkora erabiltzen dute.......

877. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0061 - Azterrerazi ezazu aldizka zure etxeko lurrera jartzeko konexioa.

878. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0061 - Ez erabili tutueriarik lurrera jartzeko konexiotako.

879. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 LABORANTZA Lurraren jabea eta langilea ez da beti bera izaten.

880. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Askotan jabeak errentan uzten dizkio (errentatu egiten dizkio) nekazariari bere lur batzuk.

881. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Gerta daiteke lurraren jabea laboraria ez izatea, baita herrian ez bizitzea ere...

882. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Honako sailkapen hau egin dezakegu lurren jabetzari buruz: Explotazio zuzena: jabea bera da lurra erabiltzen duena, bakarrik edo laguntzaz (jornalariena...)

883. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Errentapena: langileak lurrak, baserriak... errentan hartzen ditu eta errenta bat ordaintzen dio jabeari.

884. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Errentapen etxatiergoa: Lurraren errenta diruz ez, baina emaitzaren parte batez (erdia, herena...) ordaintzen da, kontratuaren arauera.

885. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Beste honako hau ere gerta daiteke: jabe batek bere lurrak erabili eta gainera batzuk hartu errentan: bitarteko sistema bat da.

886. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Honela hartu behar dira: - Hego Euskal Herriko datuak: Esate baterako, Gipuzkoan, landutako lurren 100 hektarea bakoitzeko 91,9 hektarea, haien jabeek lantzen dituzte.

887. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Kutsadura-problema, lurraren saturapena...

888. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Bizkaikoa ez bezalakoa da Gipuzkoako egoera: Euskal Herriko herrialderik txikiena da lurrez, eta industriak eraikitzeko hestuasunik larrienez betea.

889. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 44. LUR ETA LEHOR Lurra gure planetaren izenaz gainera, beraren gainean dagoen gai gogorra ere deitzen da euskaraz, zeruarekiko oposizioaz batik-bat: hegazkinak zerutik erori dira , artileriak jota.

890. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Ontziak egiteko oinarrizko gaiari ere lurra izena ematen diogu, moeta batzuk buztina, troska edo kaolin deitura daramatelarik.

891. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Gogoratu beharra dago euskaraz lurra erre egiten dela keramikazkoak moldatzeko: (...).

892. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Batzutan, Lurraren azalean aurkitzen direlako, erraz ateratzen dira.

893. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Eguzkiak energi kopuru handiak bidaltzen ditu Lurrera, argi eta bero moduan.

894. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Lurrezko ontzia dirudi enarak egindako habiak.

895. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 2. Lurra Eguzkiaren inguruan dabilela frogatzeko: - Ikus SAIOKA 3 Projektuak eta gaiak.

896. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 Hor adierazten denez, antzeztu daiteke lurraren bidea Eguzkiaren inguruan, biratze-mugimendua ere era berean egiten denez.

897. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 Iristen garen momentuan makila bat lurrean tente sartu eta itzala egiten duen lekuan marka bat egin.

898. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0121 Zenbat metro dago Donostia-tik Bilbo-ra? Zenbat metro luze Ahuñemendiko mendi-kateak? Zenbat metro dago Lurretik Ilargira?.

899. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Handik, berandu-beranduenik ere 1000. urtean, Vinland aurkitu zuten (hau da, oraingo Massachusetts Estatuaren hegoaldetik San Lorentzoren bokalera doan lur amerikarraren zirrinda bat).

900. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Jainkoaren bikario dira erregeak, bakoitza bere Erreinuan, lurreko gauzei dagokienez, jendeak justizian eta egian edukitzeko guztien gain jarriak, Enperadorea bere Inperioan dagoen bezalaxe.

901. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta Santuek esan zuten, ezen Erregea Jainkoaren ordez dagoela lurrean jarria justizia egikaritzeko eta nori bere eskubidea emateko.

902. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Lurraren higidurak Lurrak higidura-modu bi egiten ditu: lekualdatze eta errotatze-higidurak.

903. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Lekualdatze-higiduran Lurra Eguzkiaren inguruan biratzen da.

904. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen bideari orbita esaten zaio.

905. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Errotatze-higiduran Lurra bere buruaren inguruan biratzen da, ziba baten moduan.

906. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Lurrak bere buruaren inguruan bira osoa egiteko egun bat behar du.

907. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Urtaroak Lurraren lekualdatze-higidurak lau urtaroak sorterazten ditu: udaberria, uda, udazkena, eta negua, alegia.

908. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Eguna eta gaua Errotatze-higidura dela eta, Lurraren puntu guztiak Eguzkiaren aurrean egotetik atzean egotera pasatzen dira.

909. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Espainian eguna denean, antipodetan, hau da, Lurraren kontrako aldean, gaua da.

910. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Adibidez, hotz handia egiten duenean eskuak igurtz ditzake, oinekin lurra jo, ibili eta abar.

911. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Hau da, etxeak eraiki eta hotz-beroetatik babesteko jantzi egokiak egiten ditu; lurra landu eta animaliak hazten ditu, hortik janaria lortzeko; meatzeak zulatu, ibilbideak egin, material berriak lortu, medizinak aurkitu eta ibilgailuak asmatu ere bai, leku batetik bestera abiadura handiz joateko.

912. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0052 Ba al dakizu atomotik sortutako erradiazioak erabiltzen direla gaur egun kantzerrari erasotzeko, kontserbetako elikadurak esterilizatzeko, frutak usteldu gabe gordetzeko, intsektu parasitoak akabatzeko, etab.? Ba al dakizu, berebat, gaur egun partikula atomikoekin Lurraren barne-egitura estudiatzen ari direla? Dalton-ek 1808. urtean proposatu zuen lehenengo teoria atomiko modernoa, greziarrek K. a. VI. mendean egin zuten bitartean.

913. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0155 LANDAREEK ERE JATEN DUTE Landareek lurretik jaten dute. Baina, haitz eta harri artean ez dira hazten.

914. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0155 Baratzeetan dago lurrik onena. Landareek ura behar dute. Urik gabe, ihartu egiten dira. Lurralde lehorretan landare gutti dago.

915. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0155 LURRA ETA URA DIRA LANDAREEN JANARIAK.

916. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0155 Landareek sustraiak dituzte. Sustraietatik ura eta lurra hartzen dute.

917. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0189 Lurra eta ura dira landareen janariak. Baina argia ere behar dute landareek.

918. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Gavarnie Frantziako lurretan dago.

919. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Lur osoa Parke Nazionala ailitz!.

920. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Bestela, lurrak laster irentsiko du ur guztia eta putzua ur gabe geratuko da.

921. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Nafarroako lurretan Urbasa eta Amezkoako urak hartzen ditu, Urederra izeneko isurkideak ekarriak.

922. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Zergatik? Lur hauetan euri guttiago eta irregularkiago egiten duelako.

923. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Aurreko hankak laburrak dira, baina esku handi eta zapalak ditu, lurrean zuloak egiteko hatzazal sendoez hornituak.

924. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Habia sasi artean egin ohi dute, lurretik hurbil, belar lehor eta goroldioz kanpotik, eta artilez barrutik.

925. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0135 Izainak narrazteriak dira, baina lurrean bi kopadurak finkatzen dira bakarrik.

926. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Uretakoak eta lurrekoak.

927. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Lurrekoak.

928. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Beraz, munduan kontsumitzen den energia Lurrak hartzen duenaren 0.005%-a besterik ez da.

929. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Lurrak hartzen duen energia, guk kontsumitzen duguna baino 20.000 aldiz handiago da, zeren Lurrak urtean l0ampsup18; kW.h hartzen bait du.

930. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Produkzio-faktore baten eskaria kontsideratzerakoan (hemen, produkzio-faktore esaterakoan bere esangura zabalean kontsideratzen dugu; beraz, ez lurra eta lana bakarrik, baizik eta makineria, lehengaiak etab. ere bai) kontutan eduki behar da eskatzaileek ez dutela hura berez desiratzen, baizik eta beste ondasunen produkzioan erabilgarriak direlako; hau da, kontsumorako edo beste gaien produkziorako egokiak diren neurrian.

931. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0103 Bigarrena lurrarokin batuta dagoenez gero potentziala zero izanen du -ak edozein karga eta potentziala du.

932. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Azter dezagun zehazkiago energi-fluxua lurraren azalera inguratzen duen medioan zehar.

933. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 - energi termikoa (lur barrutik datorrena).

934. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 - itsasaldien energia (lur - hilargi - Eguzki sistemaren energi zinetiko eta potentzialetik sortua).

935. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Konstante hau honela definitzen da: Eguzki eta lurraren erdibidean izpiei perpendikular zuzenduta dagoen eta unitate bateko azalera duen superfizie baten zehar pasatzen den batazbesteko eguzkitiko energi fluxua.

936. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Lurrak eguzkiari agertzen dion planoak 1.275.1014 msub2 dituenez gero; hemen jasotako energia guztia 1.73.1017 watt da.

937. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Baina lur-azpian ere aurkitzen da hain zuzen ere lurgainean baina eremu askoz zabalago batetan.

938. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Hortaz, lurrak absorbatzen duen eguzki irradiazioa munduko energia kontsumoa baino 20000 bider haundiagoa da.

939. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Lurrak, alegia, 18ampsup18; kwh absorbatzen du urtero.

940. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 Distantzia gaitza dago lurretik eguzkira: 150 miloi Km., eta Lurra baino miloika eta miloika aldiz handiago da.

941. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 1) Lurra ere borobil handi bat da; bere baitan itzulika biratzen den borobila.

942. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 2) Lurrak, baita, eguzkiaren inguru ere egiten du itzulia.

943. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0021 - Hara, lurrean finkaturik aurkitzen da landarea, eta zaina deitzen da lurrean sarturik dadukan parte hori.

944. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0021 - Gero, lurraren gainetik lehendabizi ageri denak zangoa du izena.

945. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 e) Lurrean herrestaka]ibiltzen denak.................. du izena.

946. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Lurraren gainean bizi dira animaliarik handienak.

947. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0095 Zer poza senditu ote zuen aintzinako gizonak makila bat harturik, lehenbizikoz haizkorari edo haitzurari girtena ezarri zionean! Zer poza ere harmak, apaingarriak lurrezko ontziak... egiten zoalarik! Geroago ikasi zuen orga eta gurdiak egiten, eta untziak (itsasontziak), irina, ehuna, edo... baina bere eskuz moldaturik ateratzen den dena: eskulangintzaren fruitua zen.

948. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0097 Izan ere, laborariak lurra landuaz, eta meatzgizonak lurraren barneak miratuaz, eta arrantzaleak itsasoan, lan bat egiten dute hirurok.

949. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0031 Lautada honetan, mesetak edo lur lehor okre eta grisak altxatzen dira, olibondoz argituak, Herriberrira iritsi arte.

950. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 6. LURRAK BERE EMARIAK ESKAINTZEN DIZKIGU

951. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Lehen idiak eta behiak gurtaberetzat, esnea okela, larrua eta umeak egiteko erabiltzen ziren eta lurrarekin, etxebizitzarekin eta beste animalia batzurekin batera baserria osatzen zuten.

952. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Sei hilabetez Erronkariko haranetan egoten dira, baina beste sei hilabeteak Nafarroako Erriberan eta Aragoiko lurretan iragaten dituzte.

953. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Zokoguneak deitzen zaie lur altuagoetan hondoratuta daudelako.

954. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Ibaiek mendiak zulatuz haranak eraikitzen dituzte, ez da, ordea, gauza bera gertatu lur hauetan.

955. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Ebro eta Guadalquivir ibaiek itsasorako beren bideetan lur hauek dituzten ezaugarriak probetxatu baino ez dute egin.

956. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Lur hauek lurlantzarako oso egokiak dira.

957. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Padurak garbitu; ondoren, aukeratutako lur egokiaz padura bete zuten eta euspeneko muruez eutsi.

958. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 6. LURRAK BERE EMARIAK ESKAINTZEN DIZKIGU

959. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Orain dela 300 miloi urte baino gehiago, gaur egun Euskal Herria osatzen duen lurra itsasoak estaltzen zuen.

960. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Alturako Arrantza itsas zabalean egiten da eta arrantzaleek hilabete batzuk iragan dezakete lurra ikusi gabe.

961. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Kooperatiba hauetan lurra lantzen edo abereak hazten dituzten baserritarrak beren interesak defendatzeko bildu egin dira.

962. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Baina, hori horrela, suzperraldi ekonomiko hau nabari izan zen baserri munduaren barne ere: ahaide nagusiena ahulduz, egoera hobea, erlazio sozial eta lurraren propietate molde berriak ekarri zituen.

963. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Hankak lurrean jarrita ibili nahi dugu.

964. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 Kalkula ezazu zein abiadura daraman bidaiariak lur finkoarekiko, bi kasu hauetan: a) Bidaiaria trenaren norantza berean doanean.

965. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 Zein da hegazkinaren benetako abiadura lurrarekiko?.

966. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Adibidez: Lurra bera ere, ardatzaren inguruan biraka dabil eta Ekuadoreko edozein puntuk, 40.000 km-tako zirkunferentzia oso bat egiten du, 24 orduero gutxi gora-behera.

967. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Automobil bat balaztatu eta gelditzen denean, bere energia mekaniko osoa desagertzen da eta balaztetan, gurpiletan, lurrean eta inguruko airean azaltzen den beroan bihurtzen da.

968. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Hegazkin berean doazenekiko, geldi dago; aldiz, lurrean geldi daudenekiko, abiadura handiz higitzen ari da.

969. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Higidura hau eguzkian dagoen sistematik eta lurrean egonik -ren paraleloa den sistematik aztertuko dugu.

970. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0051 3) Coriolis-en indarra dela eta, Lurraren bira higiduraren kausaz, Ipar Hemisferioan abiadura guztiak eskuinetarantz desbidatzen dira (Hego Hemisferioan, ezkerretarantz).

971. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Gu Lurrean bizi gara, eta dakigunez, Lurra biraka ari da bere ardatzaren inguruan.

972. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0148 Honela hilargia-Lurra sistema modu honetan azter daiteke Lurretik.

973. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Lurra ere biraka ari da eta 24 ordutan bira osoa osatzen du.

974. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Gaingiroki, lurreko komunikazio-sareak Gipuzkoan, honexetan du funtsa: Irun eta Donostia lotzen duen ardatz labur eta zabala (karretera, autopista, bide estu eta zabaleko trenbidea), eta bertatik bi adar ateratzen dira: bata, Donostiatik hegoalderantz, Oriaren erdi-ibilguraino (karretera eta bide zabaleko trenbidea) eta bestea, Donostiatik Mendebaldera, Debaraino, gero, honen bailaratik Eibarreraino jaitsiz (karretera, autopista eta bide estuko trenbidea).

975. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 Adibidez: adineko pertsonei igotzen lagundu, eserlekua utzi, pipazalak lurrera ez bota, leihotatik kanpora ez bururik atera....

976. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0086 Koperniko-rentzat adabaketak eta bortxaketak zirenak, moldaketen eta hedapenen prozesu naturala ziren bestearentzat, aurreko garai batetan erabili den prozesuaren antzekoa, bi esferatako unibertso barruan, eguzkiaren mugimenduaz, hasieran Lurrarentzat eta izarrentzat pentsatuta.

977. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0086 Bi esferatako unibertsoak, astronomiaren alorrean barruan eta kanpoan daudekeen ardurak soluzionatzeko, gidari polit bat sortu zuen, J.C.I, IV mende bukaeran, aipaturiko sistema onartua izan zen; planetaren ardura eta betebeharrak soluzionatzeko bakarrik ez, lurraren galdekizunaz erantzuteko ere baizik, hostoen erorketaren eta gezi baten hegalaldiaren arazoak argitzeko, adibidez, eta animaren ardurak ere soluzionatzeko, esate baterako gizonaren eta jainkotasunaren artean dauden erlazioak.

978. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0086 Bi esferatako unibertsoak eta bereziki mundu erdian jartzen den lur baten kontzeptzioak, garai hartan ikerketa astronomiaren zalantzarik gabeko oinarria ziruditen.

979. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0006 Esklabu sistema gainbeheraka joaten denean ere, lurretik bizi daiteke bakarrik.

980. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0006 JAUN ERRESERBA / Basoa / Larrea / Lugorria / Mahastia / Erreserbako lurrak / Etxe isolatua / Curtis Herria / Herriska Mantsoak / Mantso sakabanatuak.

981. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0012 - Zer dira, gehienbat, baskoinen lurrean feudal erakundeak sortzera bultzatzen duten zerak?.

982. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 a) 16. Hori dela eta libre deklaratzen ditugu Aragoako Erresuma, eta bide batez, errege horren beste lurrak; Pedro (III.a) delakoari haren erresuma, lurrak eta errege ohorea kentzen dizkiogu.

983. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0050 Lur eta etxaldeetatik egotzi zituzten, zen menpekorik ez eta errentarik utzirik; gaztelu guztiak erauzi zituzten, zaldun-jaunak inguraturik eutsi eta trabuko eta beste honelako harmekin tiroak egiten zizkiotelarik.

984. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Ekonomiaren alorrean: laborantza, bai lurraren propietateari buruz, bai-eta lurraren emaitzari dagokionez, handikien kontrolaren pean; burdingintza nahiz untzigintza (aintzinako gure industria motaren adar nagusienak) beherakadan.

985. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Aldian aldiko uholdeak medio (lehenengoa Ekainean, bigarrena Abuztuan), ibarreko lurrak urez estaltzen dira eta uretorriaren ekarkinez ongarriztatzen.

986. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 Lurraren aberastasuna eskasagoa zen tokietan, hots, Mesopotamia Garaian, abelazkuntzak ere bazuen bere garrantzia: behiak, ardiak, txerriak, ahuntzak....

987. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Hil-ala-biziko arazoa izan ohi zen lur horiena.

988. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Bestalde, hiri osoaren beharrizanetatik aparte, hiriko klaserik boteretsuenek, aberastasun agerbidetzat hartu zuten lurra eta gutxi batzuren eskuetara bildu beronen jabetasuna.

989. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Askok bere lurrak galdu egin zituen, eta zorren ondorioz esklabu-mota berri bat agertu zen.

990. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 : - Jaunaren lurrean egin behar duten lana.

991. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Hango lur aldapatsuetan zaila da nekazaritza errentagarrian aritzea.

992. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Itsas ertzetako lurrek ere, epelagoa ohi dute giroa.

993. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Ilargiari, nonbait, ez zitzaizkion bat ere gustatu hitz zantar haiek, eta, halako batean, dzast!! eskua lurreraino luzatu, gizon hura hartu eta hara gora eraman zuen betiko, alboan zeukan txakurra eta guzti.

994. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Zoaz Euskal Herritik, pinu beltz, itsusi hori, etorri zinen lekutara, Ifar aldera, hangoa zara eta, hango lurrak eta eguraldiak ezin bait dute beste zuhaitzik eman, eta gure herrian egin duzun hainbat kalte, mesedez, egin ezazu Noruegan, Suezian, Dinamarkan, Finlandian eta Islandian.

995. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Deseroso zegoen, hankak luzeegiak izanik oinak lurreraino iristen zitzaizkiolako, baina barrez ari zen.

996. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Beheruntz begiratuz, Roma osoa, gero Italia osoa eta gero lurbira osoa zalditxoaren oinpetik urrutiratzen ikusi zituen eta laster lurra.

997. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0179 Hauxe da gasteropodoen ordenik zabalena, barraskilo itsastar, dultzikola eta lurrekoak (operkuludunak berauek) dituelarik.

998. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0179 Hala ere, talde honetan itsastarrak (Lacuna), dultzikolak (Cremnoconchus) eta lurrekoak (Acme, Pomatias) topa daitezke. (ik. 5.32 ird.).

999. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 2. LURRA ESPAZIOAN BIRAKA DABILEN ESPAZIALUNTZIA DA.

1000. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Zuzen dezagun gure espazialuntzia berriro Lurrerantz.

1001. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Hurbiltzen goazen bitartean, adi-adi begiratuko diogu. Espaziotik begiratuta, Lurra biribila dela konturatzen gara, ESFERA bat dela, alegia.

1002. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Baina Lurra bi eratara mugitzen da: - ERROTAZIO mugimendua: Lurra bere ardatzaren inguruan jirabiraka dabil etengabe, erloju orratzen kontrako aldera mugituz.

1003. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 - TRANSLAZIO mugimendua: Lurra Eguzkiaren inguruan ere biraka ari da.

1004. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Lurrak Eguzkiari birak ematerakoan egiten duen bideari orbita deitzen zaio.

1005. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 ERROTAZIO mugimendua: Lurra ziba bezala mugitzen da.

1006. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Lurra biraka ari denean, alde batek Eguzkitiko argia hartzen duen bitartean, beste aldea ilunpean gelditzen da.

1007. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Horregatik izaten dira Lurreko alde guztietan gauak eta egunak.

1008. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Eta lehen esan dugun bezala Lurra Mendebaldetik Ekialderantz ari da biraka; horra zergatik ateratzen den Eguzkia Ekialdetik eta ezkutatzen Mendebaldetik.

1009. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Horrela, ongarri kimikoak lurraren produkzio erritmoa azkartzeko sortu ziren, baina, aldi berean, janarien kutsatzaile nagusiak ditugu gaur egun.

1010. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Lurrarekin gertatzen den bezala, itsasoa ere ez da ordeka.

1011. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 - Oina masa muskulutsua da, eta Klase ezberdinetako lagunek duten bizimoduaren arabera eraldaketa nabarmenak jasan ditu: Gasteropodoengan sabelaldean kokaturik dago eta lurretik zehar astiro desplazatzeko gaitasuna ematen die.

1012. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 Lur azpian aurkitzen dituzun animaliak lurrarekin eduki behar dira.

1013. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Lurrak landareei ura eta gatz mineralak ematen dizkie, eta hauek janari bihurtzeaz arduratzen dira.

1014. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0107 Lurrikarak, edo seismoak, Lurraren azalean gertatzen diren dardarizozko mugimenduak dira.

1015. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Gizakia behin lurralde konkretuetan finkatzen hasi zenez geroztik, lurra lantzeari ekin zion, zeren, horrela, ehizako elikagaiez gainera beste janari osagarriak lortzen bait zituen.

1016. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Eta horretarako, lurra lantzeko tresnak asmatzen hasi zen, langintza hori ez zekion hain nekeza izan.

1017. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Bihar goizean Elena izeneko gizon bat bere etxeko lurretik teilatura erori zen.

1018. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Txoriek habian erruten dituzte arraultzeak, beren kumeak jaiotzean, lurrera eror ez daitezen; habiek abartxoez edo buztinez eginiko ormak dituzte.

1019. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0170 Guk egin...... txirritxirriari lurrezko kaiola.

1020. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Gizon bat, bere baserri inguruan, traktorez lurra lantzen ari zen.

1021. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 - zer ereingo ote du bere soroan, lurra lantzen ari den baserritarrak?.

1022. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Beste batzutan sukaldean ere ipintzen dira, baina beti erraz iristeko moduko lekuetan eta lurretik 1,5 metrotik 2 metrora (28.1 irudia).

1023. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Zutabe handi batek eta lantegiaren lurrean sostengatzen duen oin batek osatzen dute.

1024. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Dena dela, lurrari ateratako lekukotasunak ez du xakea gizon bakar batek asmatu zuelakoa sostengatzen.

1025. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0179 Herschellek Urano Planeta aurkitu zuen, eta Laplacek unibertsoaren jatorriari buruzko teoria bat eman zuen; lurraren poloetako zapalgunea egiztatzeko meridiano arku bat neurtu zen.

1026. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 Kangurinak behera begiratu zuenean, lurrean etzanda kordegabeturik kordegabeturik: sentidurik gabe zeuden emakume guztiek alfonbra bat osatzen zutela ikusi zuen.

1027. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Asko pozten naiz, baina ni Lurrean bizi naiz.

1028. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 Sinisten al duzu? Lurrean izan naiz zuen artean gauzak nola doazen jakiteko eta orain neure planetara noa hango berri ematera.

1029. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Arma lurrera erori zen astunki.

1030. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Herrialde atzeratuetan, berriz, kapital gutxi, lurraren prezioa apala, lehengaiak merkeak eta alokairuak arras baxuak zirenez gero, batezbesteko irabazi-tasa garaiagoa zen eta kapitala, hori ikusiz, herrialde atzeratu hauetara jotzen hasi zen.

1031. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honako zenbait ekintza hots, arbela ondoan nahiz lurrean eserita edo eta aulkiaren gainean zutik egotea da, besteak beste, proposatzen dugun lan-egoera; ikasgela barneko korrikak eta txango laburrak ere erabil daitezkeelarik.

1032. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Kepler-ek hasitako bidea Galileo-k betetzen du, Lurra nahiz Zerua unibertso bakar baten parte direla baieztatuz eta unibertso horren logika eta ulergarritasuna Matematikan datzatela aldarrikatuz.

1033. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 4. 4 Satelite artifizial batek Lurraren inguruko orbita eliptiko bat deskribatzen du.

1034. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 Une batetan, beraren higiduraren datu hauk ezagutzen ditugu (ikus irudia) Lurra: .

1035. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 Ebazpena: a) Lurrak sorturiko indar grabitatorioa zentral eta kontserbakorra denez, sateliteen higiduran nahiz momentu angeluarrak nahiz energia mekanikoak konstante diraute, hau da: non Lurraren zentruarekiko satelitearen posizio-bektorea eta v satelitearen abiadura diren edozein unetan.

1036. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 Bestaldetik, satelitearen abiadura handiena eta txikiena, Lurraren zentruarekiko hurbilen eta urrunen dauden puntuei dagokie errespektiboki, orbita eliptikoaren erpinei halegia; eta erpinetan, hain zuzen ere, abiadura eta posizio-bektorea elkarren perpendikularrak direnez, beren arteko biderkadura bektorialaren balore edo modulua, beraien moduluen arteko biderkadura besterik ez da.

1037. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0192 Lor bedi izotz dena urtzeko H-ren balore txikiena, lurrarekin talka inelastikoa duela eta energia osoa bero bihurtzen dela kontsideratuz.

1038. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0305 Etimologiak berak dioskunez, GEOMORFOLOGIA Lurreko (GEO) formak (MORFO) aztertzen (LOGO) dituen zientzia da.

1039. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0305 Lurreko formak diogunean kanpo-azaleko formak esan nahi dugu, hau da, ERLIEBEaren moldaketa; eta erliebe hitza aipatzean urgaineko zein urazpiko erliebea esan nahi dugu, jakina.

1040. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Coriolis-en indarra: Lurran errotaziorik ez balego, haizeek presio-gradientearen direzioa jarraituko lukete.

1041. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Arrazoia ur / lur erlazioan aurkitzen dugu; izan ere, iparrean lur asko dagoenez, beronekiko marruskadura gainditu behar du haizeak, eta ondorioz bere bidea zeiharkatu.

1042. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Muga bat aurkitzen du: Lurra bera.

1043. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0043 Alde handiarekin, Lurreko kontinenterik luzeena da Ameriketa (azaleraz Asia luze-zabalagoa bada ere).

1044. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0043 ltsas korronteak, lurraren erliebeak eta haizeen nondik norakoak, latitude bereko eskualdeetan ere, klima ezberdinok eman dituzte.

1045. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0410 Beraz, populazioaren ugalketa gertatu zenez gero, jendetza hegoalderantz abiatu zen lur berri bila.

1046. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Danubiar I. kultura lurrik kolonizatzeko gelditu zeino, loratzen jarraiki zen.

1047. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0016 Hauek dira izadiko izaki berezien bezala gure artean ospatzen direnak neguko itzulmugan, edo urtezar-urteberri aldaketan: A) URA. Haserako ur handiak Egileak bi zatitan erdibitu zituen: eguzkia eta lurra sortuaz.

1048. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0016 Ur gohienak izadiaren sorrera gogoratzen digu, berarekin izadiko hiru gaiak sortu zirelako: zerua (goi-izadia), lurra (lur-izadia) eta gizona.

1049. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 TEJO-tik beherako lur gehienak nagusi handien eskuetan gelditu zirenez gero, labore lan extentsiboa egin ohi da alde horietan, baina ALGARVE inguruan nekazariak jabe ttikiak direlako, laboreez gainera barazkiak eta fruitarbolak ere lantzen dituzte.

1050. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Bertako gasa, 3.350 metro lur azpitik ateratzen dute.

1051. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Izugarrizko lur barruko mugimenduek eragin zioten lurraren azalari.

1052. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0039 Elizgizonen eta beren eraikuntzen mantenua segurtatzeko, Elizak lurrak eduki behar ditu.

1053. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0039 Apezpikuek eta monastegiek, mendeetan zehar, hainbat eta hainbat lur eskuratu dituzte, emarien bidez gehienetan...

1054. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Lehenengo pauso batetan, lurrean jarriko dugu soka hori, luze eta zuzen.

1055. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Eroaleak kalte mekanikorik jasotzen ez dutenean bakarrik erabiltzen da kanalizazio-mota hau; lurretik gutxienez 2`5 mra jarri behar dira.

1056. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Sarritan nahiko argi egoten da noiz aplikatzen den Administrazio-Zuzenbidea: adibidez, ertzainak * isun edo multa bat jartzen digunean; edo etxe bat eraikitzeko baimena eskatu beharra daukagunean, nahiz eta lurra gurea izan; edota hilabete batzutarako soldadutzara joan beharra daukagunean, etab.

1057. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Krudelak dira eta lurra ere ankerra, basatia eta barbaroa da.

1058. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Dena dela, lurrazpiko zatia oso sakonean ez egiten saiatu dira proiektuaren egileak.

1059. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Lurrazpiko geltokiak 8 edo 10 metrotara egongo dira batzuk eta beste batzuk lurrazaletik 20 metrotara.

1060. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Lurra. Eguzkitik hasita Eguzki-Sistemako hirugarren planeta.

1061. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Kontinentea. Lurraren sei zati nagusi hauetariko bakoitza: Europa, Asia, Afrika, Amerika, Ozeania, Antarktida.

1062. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0056 Baina, sekaina lur egokia izaten da mahatsondo, olibondo, almendrondo, algarrobondo eta antzeko frutondoentzat.

1063. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Lurrera bota naiz izeian aspertzen naizelako. Gustiz bakarrik nago.

1064. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 LAN-BI, S.A. enpresaren balantzeak, azken bi ekitaldiei dagozkienak, hauek dira (milaka pta.tan): AKTIBOA. Lurrak eta ondasunak. Edifizioak. Makineria. Garraio-elementuak. Produktu bukatuak. Lehengaiak. Bezeroak. Kobratzeko merkatal efektuak. Hainbat zordun. Bankuak k/k.

1065. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 3.- Aurreneko urratsa, balantzeak ondare-masatan sailkatzean datza: Ekitaldiak. AKTIBOA. Lurrak eta ondasun naturalak. Edifizioak eta beste zenbait eraikuntza. Makineria, instalazio eta tresneria. Garraio-elementuak. Guztira.

1066. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Hormak eta lurra ere ez ziren nolanahikoak.

1067. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Jainkoak esan zuen: Sor daitezela argizariak ortzean eguna eta gaua bereizteko, jaiak, egunak eta urteak seinalatzeko; eta lurrari argi egin diezaiotela. Eta hala izan zen.

1068. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Inork ez zuen premiarik pasatzen, eta lurren jabe zirenek, edo besteek baino etxe gehiago zituztenak, gutxiago zeukatenen artean banatu egiten zituzten (Apostoluen Eginak 4,32).

1069. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Espainia munduan Lurra bi zatitan, berdinak gutxi gora behera, banatuta dago.

1070. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Ekuadorea da Lurra banatzen duen alegiazko marra.

1071. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0067 Ikas ezazu zuk ere inoren faltsukeriak adierazten, goiko ereduei jarraituz: EGIAZKOA
Gogo handia zuen.
Negarra irten zaio.
Lurrera erori da.
Ordaindu du
.

1072. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0067 PLANTAK EGINEZ
Gogo handia zuelakoa egin zuen.
Negarra irten...... egin du.
Negarra irtengo ba...... bezala egin du.
Lurrera erori...... egin du.
Lurrera eroriko...... bezala egin du.
Ordaindu...... egin du.
Ordainduko...... bezala egin du
.

1073. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Jakina denez, ilargi eklipsea Eguzkiaren eta ilargiaren artean Lurra kokatzen denean gertatzen da, gure satelite natural bakarra Lurrak espazioan proiektatutako itzal konotik pasatzen denean, hain zuzen.

1074. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Lurraren eguratsaren eta eguzki aktibitatearen arabera, ilargi eklipsean distira ezberdina izaten da, baina gertatu aurretik ez dago eklipsea argitsua ala iluna izango den jakiterik.

1075. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Olibondoa landatzen den lurra goldatu egiten da egurastu dadin.

1076. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Lurra pilatu ere egiten da enborraren inguruan.

1077. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Animalia batzuk industen dituzten galeriei esker lurra aireztatu egiten da.

1078. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Ilargia Eguzkia eta Lurraren artean jartzen denean, Lurrean itzal zonalde handiak agertzen dira.

1079. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Argiaren fokua / Oztopoa / Itzala / Argitzala / Pantaila / Itzala eta argitzala / Eguzkia / Ilargia / Lurra / Eklipse osoa / Eklipse ezosoa / Eklipsea.

1080. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Zazpian oreka aurkitzen dute: - materia gauzatzen duten lau elementu nagusiak: lurra, ura, sua eta airea.

1081. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Ortzea garbi goialdean, itzalak higikor lurrean, arnasgarri haize-bala freskuak, eta landare-usain... osasuntsu.

1082. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0045 Zein da bere ardatzarekiko Lurrak duen abiadura angeluarra?.

1083. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Zolura edo lurrera iristean, gorputzak segitzen du pisatzen; Newton-en hirugarren legea ere betetzen da, eta beraz, beste indar bat agertzen zaigu: .

1084. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Puskatuko al litzateke Lurraren grabitate-eremutik kanpo baleude?.

1085. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 VII mendearen inguruan sortu ziren eta bazuten bitxikeria bat guk ezagutzen ditugunekin gonbaratuta: ardatza zuta zeukaten, hots, palak lurrari paralelo zitzaizkion.

1086. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Kalkulatu denez, Lurrera iristen den eguzki-energiaren ehuneko 2 haize moduan manifestatzen da.

1087. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Dakizunez, pisua indarra da; Lurrean dauden gorputz ororengan Lurrak eragiten duen erakarpen-indarra, alegia.

1088. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Esan dugun bezala, indar konstanteak, (bere pisuak), eragin zion etengabe sagarrari, mugitzen hasi zenetik lurrera iritsi zen arte.

1089. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Landare berdeek eguzkitik datorren energia erabiliz, glukosa izeneko substantzia eratzen dute (azukrea, azken finean), airetik eta ura lurretik hartuz.

1090. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 b. Zein masa igo dezakegu lurretik mahaira (80 cm) energia horrekin?.

1091. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0009 Gorputzen masak bere hartan irauten du Lurreko nahiz espazioko edozein lekutan.

1092. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0009 Lurraren grabitazioan oinarriturik, tresna honek oreka lortzen du platertxo bateko masaren neurria beste platertxoko masaren neurriaren berdina denean.

1093. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Lurrak bat besterik ez du: Ilargia; Martitzek bi ditu: Febos eta Deimos, e. a.

1094. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 1957. eko urriak 4. Errusiak Lurreko lehenengo satelite artifiziala orbitan jarri zuen, Sputnik I.a alegia.

1095. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Une hauetan, ehundaka satelite dabiltza lurrari biraka eginkizun zehatzez: batzu meteorologikoak dira; beste batzu, telekomunikazioetakoak; beste batzuk Lurra esploratzen dute... eta bitartean gizonak lanean jarraitzen du auzoko planeta batera salto egiteko, Martitzera edo.

1096. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Lurraren airearenganako grabitazio-erakarpenari zor zaio indar hori, noski.

1097. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Horien artean lau elementuen teoria zegoen: sua, airea, ura eta lurra.

1098. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Honen arabera, ura behar hainbat denboran berotuz, lurra lortzen zen.

1099. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Hondakina, beraz, ez zetorren lur bihurtutako uretatik, ontziaren beiratik baizik.

1100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Fosil, landaredi eta faunaren banaketa behatu eta ikertu ondoren, zera baieztatu zuen: lurraren historian zehar izaki bizidunak etengabe aldatuz eta eboluzionatuz doazela.

1101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0029 Esan nahi dugu, nolabait lurrez inguratutako ozeanoaren zatiak itsasoak direla eta lekuan lekuko izenengatik ezagutzen direla.

1102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0029 Normalki tamainuari begiratzen zaio, handienak itsasoak izango dira, tartekoak golkoak eta txikiak badiak, nahiz eta lurrean barneratzen den edo lurrez inguratuta dagoen ozeano zati hori zer den erabakitzen ez izan beti gauza oso erraza.

1103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Arroza leku zingiratsuetako landarea da eta landatzeko garaian lokaztutako lurrak eskatzen ditu.

1104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Hori dela eta, lurrak urasetzeko ubide edo ibaiak dauden lekuetan egiten da arroza.

1105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Gainera, lanaren mekanizazioa zailago izaten da eta askotan bufaloak erabiltzen dira lur horiek lantzeko.

1106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 - Mesianismo politikoa: hautagai politikoa bilakatzea eta gero, bere lurra askatzeko, erromatar boterearen kontra aritzea.

1107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Jainkoa zeru-lurren Jaun eta Egilea da.

1108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0009 Werner-en ustez, ur gainean dauden lur guztiak itsasotik sortu ziren.

1109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0037 7.- Dirudienez, Lurraren barne egitura azaltzeko bi eredu ditugu.

1110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Ozeaniko azal berria puntu batetik desagertu behar duenez gero, bestela Lurra etengabeko hedakuntzan legoke, azala bazter edo muga kontinental aktibotaraino (Pazifiko erakoa edo sismikoak) mugituko litzatekeela pentsatu zen.

1111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 3. Zaila da ulertzea Lurraren manto bezelako materialak, solido kontsideratuak, isur daitekeela.

1112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0009 Demografi hazkundaren eraginez landutako lurrak gehitu egin ziren eta honek eraldakuntza garrantzizkoak eman zitzakeen, baina errealitatean, Karlos III.ak, batez ere, bultzatu zituen nekazal erreformek porrot egin zuten.

1113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0009 Lurralde bakoitzean nekazari bizitza egoera desberdinekoa zen: Tajo ibaiaren ifarraldean, epe motzeko errentapenak eta inorenganatu ezin ziren nobleziaren lurren maiztergoarenak ziren problemarik nagusienak.

1114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0009 Landa irekiak, lur komunalak asko daude eta jornalarietaz baliatzen dira lanerako.

1115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Baina kantauriar ixurian, ere kanpoko pertsona edo erakunde batzuk (Nafarroako erregea, monastegi handiak, apezpikuak...) lurrak eta ondasunak hartuz joango dira, lur horietan nekazaritza bultzatuz.

1116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Monastegiek, hain zuzen, herriko pertsona batzu hil ondoren, beren arimen alde otoitz egiteagatik ematen dizkieten lur-emaitzen bidez lortzen dituzte lur horiek.

1117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Bestalde noblezia eta burgesia osagarriak dira (adibidez, nobleziaren lurretan ekoizten dena burgesek komerzializatzen dute).

1118. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Jakin beharrekoa zera da: zein bide, molde eta segaz moztu izan zaigun mihina gure lur hauetan, eta zein garaitan.

1119. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Birkonkistaldiko euskaldunak beste lurretara jaistean gaztelanian euskal geruzazko transparentzi fonetikoak utzi zituen. Mende batzuk geroago (bereziki XVI mendea ezkeroz) gaztelaniak politik ofizialtasunez lagundurik euskal lurralde tradizionaletan gainartu du, batez ere, Araba eta Nafarroako lurretan, nahiz-eta Nafarroa erdialdeko gaztelaniaketa (castellanización) nahiko berria izan (hau da, XVIII azkenaldekoa eta XIX mendekoa) (346) Azkon (Silv. Pouvreau). Nahiz-eta jatorri zahar eta iluntsukoa izan, gurera erromanikoatik sartua. Berceo-ren idazkietan present (Ikus Corominas DCELC 1.348). Beraz, gazt. zaharrean ascona. Covarrubias-ek azcona montera. Katalaneraz ere [ascona_azcona]}.

1120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 URA Bizitzaren ama ura da; uretan sortu eta gauzatu bait zen bizitza, hasieran lurra mehatxatzen zuten erasoetatik babesturik.

1121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Eskutan hartzen saiatzen bagara, busti egiten gaitu, ihes egiten digu, lurrera erori eta azkar desagertzen den putzua uzten du.

1122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Ur horiek, gehienak, itsasora erortzen dira; lurrera besteak.

1123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Ura lur azpian sartzen da, sustantzia mineralak disolbatuz, landareek har ditzaten.

1124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Lurra iragazkorra bada, oso maila sakonetara heldu liteke ura, lur azpiko korronteak osatuz: korronte horiek kanporatu egingo dira gero, iturri, ibai, geiser eta abar bihurturik.

1125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 Basoa zeharkatzen ari zen lurrean zetari gorri, oso polit bat ikusi zuenean.

1126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Bere ohe parean ezarrita zegoen ormaerlojuak bere bi orratzak erorita, hilda zeuzkan, lurrari begira.

1127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0009 Hura kupoiak kantatzen ikustea, bere bastoiaren kolpeak lurrean joz hurreratzen sentitzea edo bere parean pasatzerakoan Lintzeri lepagaina igurtzitzen ikustea, elizdorreko erlojuaren kanpai-hotsak aditzea eta hamabost minutuero autobusak pasatzen ikustea bezain gauza arrunta zen.

1128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Bitan urratuz, adar usteko hura ireki egin zen eta kriskitinen hotsa ateraz ia-ia lurrera bota zuen Ludia.

1129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Baina lekuaren erdia Borduriako lurretan dago, eta horretxek izorratzen gaitu....

1130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 Koipe dena lurrean zabaltzen da, eta bai jarraitzaileak, zilipurdika segapoto-dantzari ikusgarrienari ekiten diote.

1131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0052 ... beste norbait baizik, ilea lurreraino iristen zitzaion beste norbait arraroa, txikia eta nanoa: Gizonilo bat!.

1132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Horrek lasaitu egiten du, eta orain ez dauka begira-begira egon beharrik, lurrari itsatsita bezala.

1133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Joan nindunan ate nagusira eta han zegonan lurrean.

1134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Lurrera erori eta hautsi egin zen.

1135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Kolpe honen ondorioz, bere tronpeta lurrera erori zen.

1136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Dena mugimenduan zegoela ematen zuen, lurraren zola haustuan dantzan ari ziren eguzki-izpilak *eguzki izpilak: argiunetxoak.

1137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Laster zabaldu eta busti zuen urak zola, lurreko hautsetan sugeen modura mugitzen ziren errekatxoak eratuz.

1138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 Baina hasi orduko, bonboiak airean zehar hegaz hasi ziren eta ixtanpatean, haur guztiak multzo batean lurretik arrastaka zebiltzan.

1139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 Orkestrako kideek prestuki podioan jarraitu zuten Jantje Hoeksen salbuespenarekin; hau aingiraren modura lerratu zen bere aulki altutik behera, liburu lodietako bat astrapala *astrapala: iskanbila, zarata handiarekin lurrera erortzen zelarik.

1140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 Eta elkarrekin borrokan hasi aurretik, ehun hitz baino askoz gehiago balio zuten begirazun *begirazun: begirada luze eta esanahi handikoak bota genizkion elkarri: - Utzi pasatzen! - Geldi! Lurrean ageri ez den zakur batek guri erakusteko asmoa ote du?.

1141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Dragarik dra