XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Biyen bittartian, echeko guztiak maiyen alderdi biyetan zutunik dagoz ichoroten arik eta asabak eurena jan deiyen artian.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 An, edo lurrian edo mai baten ganian imini oparidun bandejiori ta ixetuten edo piztuten dauz kandela biyak eta iru usainzotzak, erreten dauz paper ori zatiyak, bota chupiñazuak, eta belaunikoturik opa izan edo emon Zeru aitaita zarrari urte barri atsegintsuak.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Alboko mayan egoten zan zaldun urtetsu bat, ule ta bixar zuriduna, koronel zana edo ixana, morroiak esaten ebenez; ikaslarijak arpegiz ezauna eben eta agur egiten eutsoen bere maira etorri edo kanpora juaten zanian, akeitetxian auzokuak ziralako aspalditik.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 MAIKOA EZTA NAIKOA

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Gitxitan izaten da maikoa naikoa, bear dan baño lagun geyago maira batuten badira.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 MAIKOA EZTA NAIKOA or goyan esan dogunean, agirakalditxu bat geure irarkola-langilleai egitea izan da gure asmoa.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Au entzun daunean, Txitxu gurea, txistua baño ariñago, neure idazmaira (eskritorioko maira) yoan da, papera ta arkatza (lapiza) bear dituzala ta.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Ta alan be,¿ez ete gara lotsaz, bildurrez ta ikaraz erdi-illik, deungaro Jaunartzerakoan mai atara elduko?¡Gauza arrigarria!.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Jateko gogoa lango ongarririk ez dago jakientzat! Beraz, gure maia, zure bakaldunarena berarena baizen ornitua ta taiutua izan oi da guretzat.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 MAIYA BEDEINCATUTECO MODUA Aitearen eta Semiaren eta Espiritu Santuaren icenian. Amén.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Bijok mai baten jan eta gela berberean lo-egitten eben.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Izneurlarijentzat beti maya gertauta eguan eta apari-ostian tenson, joc partic, edo olakoren bat atzalduten eben.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Icasten daguanian, jocuan, ibilten, jolasian, mayan, gabian irazarric daguan aldijetan, egunezco zereguiñetan, bacartadian, lagun-artian eta Eleixan bertan, altaren oiñian bere, loiqueritsua, onic onenian bere pecatua goguan dabela dago.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - Bai laister utzi ta ustuko det; goserik bai-nago (maiera eramanaz).

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Ostian, arasa, mai, alki ta ontzi, egokien diran eraz jarriak.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Malentxo - (Mai-ondoan exerita, kopin bat altzoan duala beroni izketan).

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Besteak. - Bai! bai! (zorroa mai gañean ipiñita zabaltzen dute).

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Aurrerago eskubitan mai bat, eta ezkerrian armoniun edo piano bat; exeri-alki batzubek.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Mai gañian zintzarriya.

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 (Jokodu mai gañian dagon zintzarriya).

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Gañera mai bat, kutxa bat eta alki batzuek.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Batzuk maitik aldendu xamarrak jarrita, txaliarekin aritu bear zutenean, gorputza maiari alderatu, besoa luzatu ta, onuntzerakoan, plateratik abora bitarteko txirrio polita egiten zuten.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Maitik altxata agur egiterakoan, urrengo Santomasetan ere errentak txintxo asko ekarriko zituztela, atzerako zor-puntta ura ere berdinduko zutela-ta, urteroko esanekin abiatu ziran, andreak saskiak besoan.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mai ark dakar latiñ itzez nola, mendiz-mendi zebillela, gudu aurrendari orrek altare bat eskeñi zion lepo artan zegoen edo arkaitz aietan zebillen basajainkoari.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Ezgenakike izan ote danez beiñere an erromatar oste aundirik, topatu ez-bagendu arri pikatuzko mai ori, orainxe an altxatzen dan kristau eleiza baten ormetan sartua.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Maiak, lurreratutako egurrezko zaldia ematen zuan.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Ganbaretan sendoak bear izaten dira, abe, kapirio ta astazaldiak egiteko; ta okuilluetan ere, abe, ganbel, sare, tranpol, eta abarr; baita golde, pertika, aras eta orrelakoak ere: sendo-politak, solairu, mai, alki, ate, leio, apal, zizaillutan eta abarr: biguñ-itxusiak, indarrik bear ez dan eta ikusi bear ez diran tokietarako, nolanaiko gauzetarako; teillatu azpiko latak, lantegietan egindako gauzak tokietara eramateko zur-ontziak eta abarr egiteko: biguñ-bikañak, etxeetako gela nagusi ta elizetan jartzen diran apaingarri, kutxa, tresna boronbil eta orrelakoak egiteko.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 6.a Umeen ardura dutenak alegiña egin bear dute, beren lenengo Jaunartzearen ondoren, sarritan eta al badute egunero urreratu ditezen Mai Donera, Jesukristo'ren eta Eleiza Ama Donearen naia dan bezela ta Jaunartze oiek beren adinari dagokion jaieraz egin erazten.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Illunabarrean yoan zan bere amabi ikaslekin ta ordua etorri zanean, eseri zan maiera ta berarekin amabi apostoluak.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 ¿Zeinek, alabaina, aita bati, batez ere nerealakoari, ezer ukatu? Joan, iritsi, sartu ta berarekin bazkaldu-ondoan, esku bete giltz mai-gainera aterata, - Isabel, esan zion Aitak, gizonok ezkera giltzain izateko jayoak.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Egunaren buruan zenbat aldiz Andre Mariarengana biotza jasotzen ote zuan! Lanean ari zan mai gañean, Andra Mariaren iduritxo bat zun: amaika aldiz ikusi zuten maitasunez, eztiki, ari begira.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Bere laneko mai gañean zeuzkan liburutxoen artean, antxe zun Ama Birjiñaren Piissima deritzana; etzun egun bat ere uzten Piissima ori, egunean egunekoa irakurri gabe.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Aita Santua alki batean eseri egin zan; aurrean, mai batean micrófono bat bazegoan (irudiari begiratu); ta itzaldi laburtxo bat egin zuan, Lurrako baztar guztietan ederki entzuten ziotela.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Badira bai, Euskaltzaindian, gizon jakintsu asko; bañan ez dute jakintsuak beti mai ederrenetan jan bear:.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Mantel. - Jaterakoan maia estaltzeko oiala.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kazuela. - Eltzetik maira janariak ateratzeko, ala bertan janariak gertatu ta maian erabiltzen dan erratilloa.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Botilla. - Ardo ta edariak gorde ta maian erabiltzeko ontzia.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Arpilera. - Maia ta orrelakoak garbitzeko oiala (Zatarra). Esku-trapu . - Eskuak txukatutzeko oiala. Aulki. - Eseritzeko zurezko jarlekuak.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O ichutasuna! esaten du jaunak beste toki baten: igarotzen dezute egunak, urteak ta bizitza guzia atsegiñ, egokitasun ta ondasunez beterik, eta ezdezute pensatzen laister bizitzatik eriotzaren besoetan eroriko zeratela, ogetik obira, maitik ta atsegiñ artetik infernuaren leiza zulora: Et in puncto ad infernum descendunt Job c 21 v 13.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 Higitu zirela, bai higitu orduantche, mahain gainean baitzagozin zabal-zabala, gathuak, eta, Mariluzen gainetik jauzi eginik, tokiak hustu zituztela! Harritu zen Mariluz eta garrasiaka hasi: Jesu, Maria eta Josepe, galdua naiz, galdua naiz! Pantzuna, othoi ez nezazula bakarrik utz etche huntan! Har zazu zaku bat eta berehala lauak lauak gero! itho zatzu Errobian! Lauak, hein!.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Bai bederen gosearena? Har zazu beraz mahain gainetik ogi kozkor hori eta biek jan dezagun.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Eta urriki batekin ichiltzen ikusi dugu Passicot jauna, pur-pur-pur mahaineri buruz abiatzeko.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Maya onetsi ta gero, jan gendun oso ederki, alkartasunik andiyenian.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 ¿Zer egin, adibidez, neguko egun belaxka oietako batean, aideak sentarteko jairen bat aitzeki artuta, ez det esango mai berexia, baña bai ondo jantzitako mai eder inguruan biltzen diranean?.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bizitu da jendea... ta euskaldunak, olerkari ta idazle batzuen begietan biozberagia, barren illunegikoa dan euskaldunak, (mendiko kontrabandozalea karabineroaren aurrean bakarrik dezu illuna... erdera ere orduantxe aztutzen zaio), euskaldunak, diot, ain biotz zabal, alai, mendi lepoak eresi ta alaitasunez blei uzten dituan euskaldun onek, mai on batek sorterazi oi duan alaitasuna biribildu bearra nabaitzen du....

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Gure basetxetako jangela ederrean, mai aundiak erdi betetzen duan areto zabalean toki gutxitxo dago...

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Egipenak, bear ditugu, egipenak, Gure eskabide legezkoak, estatuto, araudia edo fueroak dirala Kongreso'ko mai gañean daude; gobiernoak bere eskuetan ditu.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze ostatu batean berriz, jaun lodi bat, ederki emana, bazkaldu da guri hurbil, mahainez auzo; biranazka, launazka baikinen, mahain ttiki batzuetan.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ez dute aragones gaizoek ez arbolarik, ez suko egurrik, ez etche egiteko zurik, maian bat beharrez nehon ezin hatzeman baitzinezake.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Haurrak eta haurrekilakoak eguerdi ondoan mahainetik chuti eta bazkaria gathuei utzirik, bazoazin ikhusterat, ea noiz hasten zen gerthatu behar zelakoa.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Notintza edo jende aundia aurkestu zan Mai Donera aingeruen janaria artzera.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jai onetan, zar eta gasteak, guztiak maitasun aundiarekin Mai Donean ikusi ziran.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Ai, zer ikuskera zoragarria! Zar eta gasteak, guziak bateak... maitetasun osoan... Aingeruen Mai Donean ikustea... Uraxen bai batasun maitekorra.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ondo ostutzian mai gañera uztu, ta eskuz, nai diran irudiak egin; (zakurr, aingira, arrai eta abar).

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Bein batean etxe batera bazkaltzera deitu zioten Pernandori: onek igarri zuen etxe artan amorrai bikañak izan arren, maira ziztorrenak ekarri zituztela.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Aspalditxoan artuta, emen daukaguz, mai ganian, idazti barri batzuk, eurai begiratu bat egiteko be astirik ezda, euretzaz ezertxo esan barik.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako afairik gutxitan izaten da. Ainbeste mutill gazte on ta bikaiñ danak mai baten.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Mutillak berriz, eliz-kizunetan beziñ gogotik maiko lanak, ta txanboliñ soñuanak.

67. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ez negarrik geigo zidor egaletan,
Ez geigo gurutzerik orma gerizean.
Ardoa bego, ostera, guztien maiean
Gizakia soin-gogo mozkortu laiñetan
.

68. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Baiña etzaitez, gero, oker onetan jausi: lan eta neke andietan bakarrik, ez uste, irabazia daukazunik; buru-ukapen txikiak be ba-dira, morroi-zeregin baliotsu doguzanak: mai bat jantzi, liburu batzuk atondu, neskato bat orraztu.

69. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Mostradoreko barmanak adiskidetsu agurtu ta gero, ohi eban mahairuntz joan zan.

70. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 Maian yezarri zaneko, serbilletea artu ta kokotean korapillo andia egiñaz, paparretik dindiliz yarri eban.

71. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eiñ eban Urias'ek Jerusalem'en a eta urrengo eguna, eta David'ek deitturik bere maira, jan da eranian mozkortu eban itxuli biar zan besperan.

72. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 (Oiala jasotzerakoan, neska-mutillak, alde banetatik sartzen dira. Nexka, eskui-aldetik, eta mutilla ezker-aldetik. Aurrekaldean, pixka bat albora, mikrosoiñu bat dago zutikako baten muturrean. Beste aldean, zerbait atzeratxoago, mai txiki bat, paperez eta beste lanerako gauzez betea. Emen ere, mai-gañean mikrosoiñu bat).

73. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Baiñan, Lutxi! (Basoa mai-gañean utzi, ta eskutik eldurik).

74. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Zoazte ondotxo. (Isilpean) Obe diozu lenbaitlen senar on bat arkitu. (Atea itxiaz mai ondora doa gero eseriaz).

75. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 Alde batean Abatearen ohea: okolazko tabloi batzuk, arraiak gordetzeko kaxa batzuren gainean. Erdian, eskribitzeko mahaia, landu gabeko harrizko koadrado bat. Lau aulki: kalabo-arbola puntak. Eztago egiazko dekoraziorik, bakarrik oihal beltzezko gortina batzuk.

76. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 (Fraile gazte bat sartzen da barnera. Pauso batzuk ematen ditu. Ohean etzuten da: mahaiaren gainean eserten da. Geroxeago beste bat sartzen da, lehenbizikoaren berdina. Aita Seraphicus eta Aita Angelicus dira, biak lehen meza eman-berriak, Anaia Kristarren konpainiakoak. Nahi den bezela egonen dira jantzirik, baina biak berdin).

77. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - (Sutsu) Ori ez! Ez! Lenago ilko naute ni, bai, ni zuri ezer egin aurretik. Atzo epai maiekoai esan nien bezela: errudunik baldin bada neroni naiz. Zuk ez dezu egin nere agindua betetzea besterik komentua zaintzen geldituaz. Beraz emendik laister atera bear zaitue.

78. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - (Irri gaiztoa) Onuzkero esnatuko ziñaten ez da ala?... Gu esnago ordea! Ez uste guri ziririk sartzerik. Beriala epai maikoen aurrean agertu bear dezute, atzoko zuen esanaldiak berritzera...

79. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Iruditegiak aurkeztatzen du Donosti'ko etxe aberats bateko gela apaña. Atzian, ezkerretara, sarrera zabala. Eskuira, begiratoki edo miradoria. Aldamenetan, esker-eskuira, atiak. Mai polita; exer-leku apañak; lauki, lore ta beste edergarri-motak.

80. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 2'gn. ANTIPHONA - Jauna maietik altxa ondoren, ontzi batean ura artu, eta Ikasleai oñak garbitzen asi zitzaien. Ikasbide au utzi zien.

81. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Onela joan oi dira, oker, mundu ontako auziak; baña Zu auzi-maisu zeran mai artan, ez da bidegaberik.

82. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 14- Salle'ko Jean'ek zabaldu zitun
bere eskolak uri artan,
beste maixuak au ikusirik
bizi asarretu ziran.
Arrats batian eskolan sartuz
bota zituzten pillatan,
barrungo alki ta mai guztiak
dana utzirik pusketan.

83. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA.- Bai, ongi esaten dezu... eta Manu zanaren gogoaren alde... ta zuek, Joxpantoni, Malen, bitartean maieko ontzi ta tresna oiek jaso ditzazute...

84. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Tira bada; sukaldeko alki oietako batzuek ekarri ditzagun... (Malen alki batzuen billa ba dijoa)... eta gero oieko buruko bi, alki gañetan jarrita ederki, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa jartzeko... (berekiko bezela itz-egiten ari da)... eta gero beste bi alki gutzat berarekin izketan aritzeko... eta sukaldeko mai txikia emen...

85. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Eleizak Ara Valencia deritzaion erri txiki batekoa: Lau olezko mai baten gañean Jesus'en Biotzaren irudi bat aldare gañean.

86. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (27) Izan ere, zein da aundiago? maiean eserita dagona, ala serbitzen ari zaiona?

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 Ez al da maiean dagona?

88. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (29) Aitak neri bezela, nik zueri erria ematen dizuet, (30) nere errian eta nere maiean jan eta edan dezazuten, eta alki aundietan eseri zaitezten, Israel`go amabi arrazaen auzi-maieko.

89. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Onela ziardula, sukaldari aritutakoak atera du kaxuela maira lurruna dariola eta jakiaren usain tentagarriak alako dirdira zoriongarri bat sortu du maikideen begietan.

90. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Zortzi seme-alabatxo mai-inguruan; zortzi seme-alabatxo jazteko, ikastetxetara bidaltzeko...

91. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Eskubia, olaxe, maigañean; bestea zintzilika.

92. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Ez, gizona: esku bat maigañean ipiñi zazu.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Berri onean ere orrela ageri da: Zuen zori txarra, ordea, aberatsok; zuen atsaldia onezkero ba-duzute ta! (Luka, VI, 24), gizon aberats zoroaren alegia (Luka, XII, 15-21), orrits egitekoan, lander ta ordainbiderik ez dutenak maira deitzeko aolkua (Luka, XVI, 14-15), Lazar eskalea aingeruek Abrahan'en altzora eramaten eta aberatsa sulezean gaitzesten (Luka, XVI, 19-31): Yesu'k lander aberatsei erakutsitako oarrok irugarren Berri Onean bakarrik ageri dira.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ori orrela ba'dugu, ikus osalari orrek mai ontan dauden yaki orotako zeiñek onura geyago ta zeiñek kalte gutxiago egingo dit, ta yaten utzi bizat zardaikatu ezik, bada Yaurlariaren bizitzarren, ta onela euki Yainkoari eder datzakiola, gosez iltzen naizela, eta yakia niri ukatzea, osalari yaunak ez nai ta ere ta geyagorik esan gorabera, lenago izango da bizitza niri kendu, geitu bearrean.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Bitez eltze ustelak Gotzaien aolkarientzat edo ikastetxetako zuzendarientzat edo nekazarien ezteyetarako; eta aske utzi begizkigute Yaurlarien maiak, eder oro ta politasun oro izan bear diran aek; ta zioa dugu beti eta nonnai sendakintza utsak, askarrak baiño ederresten diralako; utsetan makurra ez baitda kokatzen ta askarretan bai, osotuta daudeneko gaikiak okertu ezkero.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Eta egun batean bere mai-aurrera deiturik, galde dio Katuba-k (maixuak) ikasle Zerri-ri: Vamos a ver: defíname el nombre sustantivo, CERDO.

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Espiritak mai baten inguruan exeritzen dira, eskuak gaiñean ipiñiz; maia batzutan yasotzen zaie ta bere oiñekin yotzeaz, galdegiten zaionari erantzuten dio.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Lenago zintzil-igikunak azaltzeko Chevreul'ek ondu zuen theoria lagun deitu zuten, mai yasotzalleari ere zatxikola otsez: espiriten eskuen oartugabeko igikunek omen zituten maiak eraikitzen, ta erantzunak egoki zetozenean, berek beryakintzan edo beryakintza-petikoan zeuzkaten asmo ta oldeak ziran era ortan agertzen, deusik ez besterik.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Gertari adigaitz orietan, auxe zan noski garrantzi aundikoena: egia ba zan ere, askotan an zeudenen esku-igikunek zutela maia ingurerazten, zenbait aldiz yasotzen zan iñork ikutu gabe.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Beste gertari ikusgarriak ere kausitzen ziran noizik beiñ alanola ekarketak, ikugaiketak, e.a. eta, batzuetan, maiak esaten zituen inguruko iñork ere ez zekizkinak, beryakintzaz ala beryakintza-petikoaz.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Bederatzi maiko, ta zeñek baño zeñek jateko gogo ederragoa: ta aurten udazken ona egiten baziguk, amargarrena or izango diagu titi-eske.

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Biar kristautzen dezutenean, eta gero etxean mai inguruan batzen zeratenean, emendik zuen poz-lagun izango natzaizue.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Erabat, noski, antze geienetan gizonik iakitunena baitzera, beinola, zeian, dirularien mai-ondoetan zerorren iakite andia ta opagarria erakutsirik, arro-arro zeure burua andi egiten neronek entzun zinudanez: soinean zenituenak oro zeuk eginak zenituelarik, Olimpi'ra bein ioan zinala esaten baitzenuen: lenik, zenaraman ereztuna ortik asten baitzinan zerorrek egina zala, ereztunak xixelatzen baitakizu; baita beste zigilua ere zeuk egina, ta zaldi-orrazia ta oliontzia ere zerorrek eginak: gero, zenituen oinetakoak ere zerorrek iosiak zirala esaten zenuen, baita txartesa ta txirikona ere zeuk eunduak zirala: ta guziei bitxien eta iakite andienaren erakusburua zirudiena auxe zan: esaten baitzenuen, zeneukan txirikon-gerrikoa Persi'ko andre andikienen bezalakoxea zala ta zerorrek txirikordatua, izan ere.

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 JAKES - Phu!... Faturra fuera!... (Mahaineko baso bat nahi luke hartu, faturrari tiratzeko bezala...).

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0290 PELLO (Erloja mahi gainean pausatuz).

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0297 MERA (Mahi batean jarriz).

107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 Ene fedea ez dutala ezagutzen (mahiaren gainean den basoa hartzen du eta klik! husten).

108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Apezak, mezan, ogia eta arnoa pausatuak izaten ditu, aldarea erraten zaion mahainaren gainean.

109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Eztot besterik gura
Tellatu bat baño
Eta onen barruan
Mai bat idazteko
Andra maitagarri bat
Niri laguntzeko
Beste gauza gustiak
Deabruentzako.

110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Mahain batetan jarri, edan behar zutena zerbitzarazi-ta, batek, irri aire batekin, galde egiten dio ostalerari zer demuntreko mintzaira aditzen zuten.

111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Ate chilotik begiratu zuen gero eta ikusi zuen puñal eta errebolber, mahain-gainean pausatzen zer-nahi tresna.

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Erran zioten aitautchiri eta amatchiri: Ba, ez dakit hori zer den, ohoin bat othe den; zer-nahi puñal eta errebolber pausatu ditu hor mahain-gainean...

113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Bainan batasuna ez da aski paperetan ezartzea edo mahain-inguruan gorestea: behar litake lehenik gure bihotzetan eta gero gure harat-hunat guzietan.

114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Egun batez hartuko gaitutzu Jainkoaren mahainean.

115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Sukaldeko mahainaren gainean, botoila bat, erdikala arnoz betea, baso bat halaber, bertze bat ondoan; arreildia, urez betea, bi uli ito barnean....

116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Chirrita, pichka bat edana, erdi lo baitzagon ostatuko mahainean.

117. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lespiade, jaun andereek, lehenago Bounaletenian egonek, jakinarazten dute, heien etchean, plaza haunditik ospitaleat doan karrikan, saltzen dituztela zernahi kalotcha mota, prezio hoberenetan. Merkatu egun guziez, kausitzen ahalko dituzue herriko etche aintzinean duten mahainean.

118. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mahain luze bat emana ezkaatzaren erdian kozinerrak erne, etcheko auziak han daude etche sartzearen errezebitzeko prest, orgak eta ohariak korralean beratzen direlarik; hemendik antzina nahi ala ez, Bazterretcheko etcheko andere chaharra intzunen duena, agertzen da athean eta eta denak hurbiltzen dira usayako komplimenduaren entzuteko.

119. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bietan errenarazi gabe, presentzalek zalhu burujik yeusten dituzte beren zareak saldari buruz mahayan, plantatzen direla; atsean, azkar azkarra, gain gainetik mainaturik kontu eta irbintzinetan etcheko alderat abiatzeko

120. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Xamurregia da esistenzialismoak prolemak mai gañera ateratzen besterik ez dakiela salatzea, soluziorik ematen ez dakiela esatea.

121. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Ezkatzeko mai garbixan ganian ipiñi, botoi biribillari emon eskuma, eta asi jako burrundada baten.

122. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Aurrez aurreko horman, eskoitik exkerretarantz: leiho bat, itxita; mahaia, atzean fitxero batzuk (karpeta zaharrak etab), eta beste leiho bat, hau ere itxirik: erdi erdian, orman zuri zuri nahiko.

123. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Etxebarri lanean-edo mahaian, eta Mariño tebeo bat irakurtzen ageri jaku.

124. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 (Etxebarrik irratia biztu, Mariñok itxi dauan tebeoa batu eta mahai atzean jezartzen da, lanerako prest balego edo).

125. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 (Etxebarrik tebeoa gorde dau, mahai gainean dagoen karpeta barruan, eta lan itxurak egin ditu Tenientea agertu bitartean).

126. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 (Tokia: Agirre jaunaren etxeko gela handi bat. Leihoak aurreko aldean, kortina luzeak dabezala. Morroi bat dabil, gelako gauzak bakoitza bere lekuan ipinten. Janari batzuk ipini ditu mahai gainean. Txilin-hotsa da ta morroia atera doa).

127. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Erdiko maaia jakiez eta edariez bete da.

128. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Maaiko oparotasuna murriztu danean, Mirenek eskuak garbitu dauz.

129. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 (...); zauriz josita dago; txakurrak be etorri ta zauriak miazkatzen dautsoez; gosez dago; aberatsaren maitik jausten zanaz bete nai dau....

130. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Mai luze zuria berton, eskuz bir-josizko zamau lodi samar bategaz estalduta, oso dotore.

131. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Esku-ura emon eutsan neskatxa batek, urrezko pitxar aberatsean ekarrena, ta zidarrezko azpillean ixuri eban; ostean, mai ondo landua ipiñi eutson Odos'i aurrean.

132. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 - Jarriko gara mahai baten inguruan?
- Bai, goazen.

133. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Mahaiaren ostetik, bere antioju borobilak nabarmentzen dira.

134. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 - Ehundaka madari dituzu mahaian, jauna inoan abadeak bat emon badagizu ez dozu galtzerik igerriko.

135. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Eskuan hartu, etxera sartu eta mahai ganean kokatu eban.

136. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Nekezka baten tintontziaren hutsuneraino igon, tintaztatu eta mahai ganean tatarrez ESKERRAK izkiribatu eban.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Onezkero, erre oriotan kipula zatiak, ta azkenez, azpil luze berotu baten erdian topiñekoa ta inguruan kipula biribillak jarri ta maira etara.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Eta gere zalapartakiñ, eguok ipiñi barik itxi gotzan ta hola, Parrokixara aillagatu giñanian, segittuan akordatu nintzan eta esan notzan eh, han euen adoradore bati Faborez, fan zatez Santa Anara bai, hantxe mahai gaiñian dakozu eguok, eta ekar itzazu hainbat laisterren ze onddiok prozoziñuak urtetera orduko ipiñiko xau ta.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Da gero, ba, talu eitxe zuan: ipini ure irakitxen, gatza bota pixkat, da maixan ganien edo ontzixen baiña maixa ganien, geixenetan e?.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Mendeja entzun eragin ebanean, Mendixako Piel (orduko Pielak orain alkate dira) mai-aurrera agertu zan.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Lau-bost giñan maiko.

142. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 LAGUNARTEA
- Ohidurak ez ditu zahartzeak ontzen, bainan on izaiteak zahar-arazten
- Berant etorriari ohe txarra
- Berant jinak mahain azpitik xistu
- Beharrak egin arazten lasterka
- Joan arteko onik ez, eta itzuli arte bakerik ez
- Ibili behar duenak egoitea kalte.

143. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ahateari karrankaz erakutsi nahi
- Orhiko xoriak Orhin laketzen
- Oilo ibilkari axerien janari
- Oiloa kalerik kale arroltzeak debalde edozein xoriri
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Okiloa hasten bada kantuz, euri haizea laster hasiko hixtuz
- Nun nahi antzara bere mokoaz alha
- Kafia egin deneko, xoria hil
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Huntzari bere umeak eder
- Zozoa, erre ta gozoa, egosita mina, zozo ipur-zikina
- Urxo xuria airean, ederrago mahainean
- Udan eperrak jan nahi dituenak, neguan xakurrak manten ditzala.

144. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 3. Ofizinan (FLYWHEEL. sartu eta ASTOLFI eta RAVELLI mahai gainean lo ikusten ditu. Telefonoak jotzen du.)

145. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 (FLYWHEELek biak mahaitik bota eta telefonoa hartzen du).

146. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 Aste erdia pasatu da eta zuek oraindik mahai gainean lo. Zergatik ez zarete ministeritzara joan?.

147. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0037 (ASTOLFI azaltzen da eta kartera pilo bat uzten du mahai gainean).

148. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 MARTIN - Ateratzen dio sagardoa mahai gainean den pitxarretik). Ausartu haiz azkenean honuntza etortzen....

149. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Afari bukaeran dabiltza nonbait eta janari hondarrak geratzen dira mahai gainean.

150. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 BAT - Anai-arreba maiteok, famili bat osatzen dugunez gero, geure artean anaitasuna eta laguntasuna behar ditugu nagusi, eta asko pozten nau guztiok, zahar eta gazte, adiskidetasun ezin hobean mahai honen inguruan ikusteak.

151. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 (Mahai gainera erortzen da atxurragatik eta algaren artean berriro altxa eta esnatzen dute).

152. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Arhanpe.
Bazkari on bat diagu
gaur ostatuan eginik,
Atsegin bait da mahainean
hemen (egotea) elkarturik.

153. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - Oh, maitea, badakit maite nauzula. (Mahaitik pikagailua hartzen du maskarilarekin eta buruan ezartzen dio).

154. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 TTITTU - Nik ez nahi inglesa ikasi... Nik ez nahi! Nik ez nahi ikasi... Nik ez nahi... ez nahi.... (eta telefona gainean duen mahainaren azpian gordetzen da).

155. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0038 (...) beste gela batzuetako mahaiek, kurpil-alkietaz dabiltzaten baliatzaileei horietaz errez baliatzeko bide eman diezaieten taiuketa izan beharko dute.

156. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 13koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarena, Euskal Herriko Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialetako Batzordeetako Kideen Hauteskundeetarako Mahaien iharduera arautzen duena.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 Hirugarren deabruari lehenengo biek honela esan zioten: Mutil, Patxik mahainean jartzeko agintzen badik, ez gero jarri; ez eta zizailuan etzateko agintzen badik ere.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Hiru Errege Mahaia deitu mendia.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 Mahai gainean kaxatxo bat duzu eta horren barnean HIPAZ izeneko substantzia.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0061 - Ez erabili berogailurik gortina aurrean edo mahai azpitan.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Inguruko mahaietako jendea harriturik zegoen.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0019 Mahai gaineko janariak toki ezberdinetakoak dira: platanoak eta pinak urrutitik datoz.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-15: Marraztu mahai gainean xagu bat eta katu bat mahai azpian.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Ikus ezazu zenbat aldiz sartzen den dmampsup2; mahainean.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Emaitza horrela idatz ezazu: Mahainaren azala =...... dmampsup2;......... zmampsup2;.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Zentimetroz mahainaren luzera eta zabalera neur itzazu.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0023 5.4.- Eman ditzagun orain beste bi multzo hauek: S-multzoari T-multzoa kentzen badiogu; alegia, bi multzoen KENKETA egiten badugu, U deritzakegun multzo berri bat erdiesten dugu: Bestela adierazteko, beraz: S = {zubia, liburua, berebila, mahaina, arkatza} T = {liburua, mahaina, berebila} S \T = U = {zubia, arkatza}.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0109 Horregatik mahain gaineko egutegietan (Arantzazukoa hauetako bat da, gure artean ezagunena) egun bakoitzari orri bat dagokio; eta orri horretan bai eguneko zenbakia, bai aste-eguna ageri dira.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Zure mahainaren hegiak rektak dira, zure erregela rekta da, eletrika-hariak jasaten dituzten tantaiak rektak dira, Joanes-ek eta zuk tiratzen duzuelarik sokaren eitea rekta da, eta abar.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0124 ZURGINAK gauza asko egiten du: aulkiak, mahaiak, leihoak, ateak.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0138 Aintzina... Artzainak ardi bat eman zion zurginari. Eta horregatik, zurginak mahai bat eman zion artzainari. Mahaia eta ardia trukatu zituzten. GAUZAK TRUKATZEA DA MERKATALGOA.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Denak dira, ordea, ahoz ahozko prosaren emaitzak, eta ohiturazko giroetan kontatu eta irakatsi izan dira: sutondoko afalosteetan, mahai inguruan, arto zuritzeetan, ehiztari bileretan, goruetan, eta abar.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 - Irakasleak, umeek haien artean galderak egiteko, aginte hau erabiliko du: Patxi, galdetu Ainhoari ea zer duen buruan, Zu, galdetu Elena-ri ea zer dagoen mahaian, e.a.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Euri, elur, haize, trumoi, ... hau da, fenomeno meteorologiko bakoitzari zarata bat egokitu, mahai gainean hatzamar puntaz joz, mingaina ahozapaiaz klask eginez, e.a.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Mahaia prestatu (plater, baso, goilare, sardeska, serbileta...) eta jan ondoren dena txukun garbitu eta tresnak jaso, garbitasun eta ordena ohiturak har ditzaten.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Barruan mahai zahar batzu daude oraindik.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Etxera iritsitakoan Midas erregea ahal zuen guztia ukituz geletan itzul-biraka hasi zen: mahaia, armairua, aulkiak, dena urre bihurtzen zen.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Konbidatuak barreari ezin eutsi, mahai azpian ezkutatzen ziren, baina erregeak, sutan jarririk, bati sudurretik heldu zion eta sudurra urre bihurtu...

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Baina badira beste produktu batzuk kontsumitu edo erabili aurretik gizakiak landu egin behar izaten dituenak: konparazio baterako, arotzak zuhaitzen zura landu egin behar izaten du mahai edota aulki bihurtzeko.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0072 Oharra: Behin disekzioa amaituz gero, kontu izan laborategiko mahaiak garbi uzteko, disekzioko tresna-sorta ere ondo garbitu ondoren txukun jasotzeaz ahaztu gabe.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 Beraz, zurezko espatula batzuren laguntzaz, pitinka aterako duzue pintura mahaiko potoetara.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 Egun batetatik hurrengora mahaiko pinturak lehor ez daitezen, lana bukatzean, ur geruza txiki batez estaliko dituzue.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Eta zur horrek mahaiak egiteko balio du.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Gidarien paralelotasun kontrola (2.14 ir.) Adibidez, karraskatzeko makina baten buruaren gidaria eta mahai gainaren arteko paralelotasun kontrola egiteko, konparagailua buruan muntatu behar da eta mahaia haztatzen daa-tik b-raino.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Arreta handiz garbitu neurketarekin zerikusia duten azal guztiak (neurketan ukitu behar diren piezaren azalak, aurpegi eusleak, mahaia edo marmola, konparagailuaren oina, etab).

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Zulaketa batetan jarraitu behar den metodo orokorra, ondoko hau da:
- Pieza mahaian lotzen da; zulatu behar den zuloaren diametroa 5 mm.z azpikoa bada edo ta pieza luzea bada, eskuz eusten zaio.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Mentsulak (12) eta mahainak (13) osatzen dute.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 5. MAHAIN GAINEKO ZULATZEKO MAKINA.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Zulatzeko makina hauk lanerako mahain baten gainean ipintzen dira.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Mahain gaineko makinek baino pieza handiagoak ametitzen dituzte eta 50 mm.tarainoko zuloak egin ditzakete makinaren tamainiaren eta potentziaren arauera.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Mahaian, eta peoiez gainera, jokatzen diren taulako joku guztiak xakeari lotzen badizkiogu, argi dago aspaldikoa dugula joku hau.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Mahaia bukatzeko behar zuen hainbat egur eman zion sudurrak: ez gehiago eta ez gutxiago.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Mahaia bukatu ondoren eskubilatu arotzen eskubila edo zepilua pasa zuen eta kito.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Auskalo zenbat kostatuko zitzaion mahai hura erostera joan izan balitz!.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 EUSKARA MAILAKA HASIERAKO ZIKLOA ezin irakats daiteke irakaslearen mahaiaren atzean eserita.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Mahaien kokapena, eta ormetako dekorazioa (argazkiak, marrazkiak, txartelak...) guztiz aldagarritzat jotzen ditugu.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Atera ezazue, ba, mahai gainera.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0105 Talde lana 6. Jaso ezazue erregela! Jar ezazue erregela, hobe egurrezkoa bada, mahai baten ertzaren gainean, irudiak erakusten duen bezalaxe.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 Era berean barailak torlojoen bidez makinaren mahaia ongi atxikirik geratu behar du bertan irrista ez dadin.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0006 5. Mahaiaren desplazamenduentzat kota-bisualizatzailea erabiltzen da eta iraganaldi-sakonerarako buruan kokaturik dagoen erregela graduatua.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0025 * Fresatzeko makinaren mahaian, zatigailua eta beronen kontrapuntua muntatu.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0027 2. eragiketa: Mortaiatzeko burua fresatzeko makinaren mahai aldera biratu.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Mahai berean jateak mahaikideek haien bizitzaren zatiren bat elkarbanatzen dutela suposatzen du.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Zergatik puskatzen da mahai bat bere gainean 1000 Kg ko harria jartzerakoan?.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 b. Zein masa igo dezakegu lurretik mahaira (80 cm) energia horrekin?.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Hain pisu handia jasanda, zergatik ez da mahaia hondatzen?.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0219 AZALPENA: Hogei kartak mahai gainean ahoz gora utziko dira (ikusteko moduan).

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0219 Jaso duten karta mahaian baldin badago, bi ezaugarrien bidez deskribatu behar dute.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0219 Jokoa aurrera doa mahaiko karta guztiak amaitu arte.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0101 Suposatu mahai gainean kobre eta sufrezko bi pilo ditugula.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0101 Mahai gainean ura eta beste likido ezezaguna (X) dituzten bi ontzi ditugu.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Gela hartan tramankulu mordo bat zegoen pilatuta laneko mahaietan eta inork ez zekien zertarako ziren hango tresnak.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0011 - Sultan baten mahaia da hau, Aladino!.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Orduan, distira bat ikusi eta danbateko handi bat entzun zuten, eta lukainka eder bat agertu zen mahai gainean.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 - Orain bai, orain benetan, banoa- esan zuen mahaitik presaka altxatuz.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Palaziora iritsi bezain laster, enperadorea jangela handian oso ongi prestaturiko mahai batean eseri zen.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Eta, jantoki ikusgarrira heltzean, harriturik ikusi zuen hogei edo hogeitamar besaulkiz inguratuta zegoen bertako mahai luze hura, berarentzat bereziki prestatua zegoela.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0068 - Eseri, eseri mesedez esan zion Perikok beso luzatuaz mahai aurreko besaulkia erakusten ziola, beste eskua bixarretan zuen bitartean.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Bapatean Lottetxo Holdgrûnen tintontzitik gizontxo urdin ezerez bat atera eta bere oin bilus urdinen gainean ahate baten antzera gelan aurrera, Klingsor jaunaren mahai aldera irten zen.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 Aurreneko egunetan Mortimer hain zegoen harriturik musikarekin, ordu eta ordutan egoten bait zen eserita geldi erakus mahaian, txori disekatu bat balitz bezala.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 EOMak mahaia garbitu eta bide batez bere gorputzarekin neska ezkuta zezakeela pentsatu zuen, baina berandu zen jadanik.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Mahaiaren beste puntan, bigarren hizlari bat altxatu zen eta aurpegi guztiak harengana bihurtu ziren.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0022 Proxpero altxa zen bere mahaitik bala bezala eta honela esan zion bere maixtra Begoñari: - Aizu, aizu, hau itxi eta ireki egiten da, e! - .

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 NOR GEHIAGOKA Ardandegi bateko mahai baten alde batetik pedreñatar bat eta bestetik hondarribitar bat egokitu ziren Donostiako hirizaharrean estropada bezpera batean.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 Egunkari zahar bat hartu eta bere orrialde horituak zoruan zehar banatu zituen, baita ohe, mahai eta aulki gainetan ere, narraskeriaren beldur edo, ordurako zoru eta altzari, denak hautsez beterik zeudela ahantziz, edo gogoratu nahi izan gabe.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Atreyu, hankak gurutzaturik, mahai nimiñoaren aurrean jezarri eta serbitu egin zuen.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta urtea bete ondoren, mahai bat eman zion bere nagusiak.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Jarzak bazkaria edo afaria esanez gero, mahai hark bazkaria edo afaria bertan prestatzen zuen.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta oherakoan, ostalariari honela esan zion: - Ez gero mahai honi jarzak bazkaria esan!.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Baina hura ohera joan zen ordurako, ostalariak jarzak bazkaria esan zion mahaiari.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta mahaiak bertan bazkaria prestatu zuen.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta orduan, ostalariak, mahaia ezkutatuz, hura bezalakoxe beste mahai bat ipini zuen haren tokian.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Hurrengo goizean, mutil hark, hartu ostalariaren mahaia berea zuelakoan eta alde egin zuen.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 - Ondo zegok, lehenengo lana egin duk - esan zion Kastilloprankok jokalariari, opila mahai gainean ikusi zuenean.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Mahai borobil eta jarleku deskoloretuz betea zegoen.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Karli mahai borobil haietako zahar guztiei begira zegoen.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Pipa gehiegi jan zituela eskolan edo... baina amak mahaira lentejak atera zizkionean, ezetz; ez zituela lenteja haiek jango!.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Ba... mahaian jaten ez dakianak eskailera mailetan jaten ikas dezala.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Deabruak beste txalo bat egiten du eta mahai bat agertzen da bi kandelabrorekin eta gauza goxoz beteta.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 Mahaian txantxetarako gogorik inork ez zuenez, ez nintzen ausartu afaltzeko argia itzaltzeko eskatzen, eta plomoak erreko ote ziren zain egon nintzen, batzutan gertatzen bait da hau, eta kasu horretan hamaika jendek gustora asko hartuko zukeen nire linterna, eta afal ondoren aitatxorekin jaitsiko nintzatekeen bodegara plomoak jartzeko argi egitera.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0083 Jar itzazue zuen gauzak mahai gainean.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0070 Arratsalde batez ikasten ari zenean, mahai gainean lotan gelditu zen, eta ixil ixilik deabrutxo bat sartu zen.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0059 Karrera Handiaren bezperan Nikolasak azanario eder bat hartu zuen baratzetik, eta sukaldeko mahaiaren erdian utziz, lotara joan zen.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0096 Atzerantz jo zuen isil-isilik, han nonbait, guztien mahaian zegoen euritako bat hartu, eta hezle baten zartailu gisa erabili zuen.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0105 Beraz bi buruak han zeuden makur-makur eginda mahai gainean.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Batzuetan mahaia zortzikoak kantatzen jartzen zuen.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Bazkariaz kezkatu gabe, tanba-tanba, ziurtasunez, Joxeren mahaira hurbildu zen...

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Beraz, ospakizunen baterako bezala edo, mahai handi bat prestatu zuen beirazko edontzi eta pitxerrez betea.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Mahai inguruan beso luzetako argimutilak jarri eta piztu zituen, beirak zirikagarri dirdira egin zezan.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 - Atzo, nahi gabe, mahaian zeuden plateretako bat bota ninan eta puskatu egin hunan, justu-justu Bloken atzekaldean.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Gauza filosofiko hauek idazten ditudan bitartean, zelai zabalaren erdian, mahai herrenaren aurrean, egurrezko aulkian eserita nago berriro.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Mutilak han bizi dira, jantoki handi batetan jaten dute, beraiek ipini behar dituzten mahai batzutan.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Martinek bere mahaira begiratzen zuen eta ez zen begiak altxatzen ausartzen.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 Barnera sartzean hogei mahaikiderentzat * mahaikide: comensal janez beteriko mahai bat zuten aurrean.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 Belaunen gainean estalki txiki bat zuen eta mahai gainean alfabetoko letrak majuskulak bakarrik egunkari-paperean mozturik.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Hala ere, idaztiaren esanahia ezin zuen argitu, eta osaba haserreak hartuko zuela zain-zain nengoenean, Marta neskameak langelako atea zabaldu zuen, hau esanaz: - Zopa mahai gainean dago.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Ni, ondoren joan nintzaion, eta berehala nintzen mahai ondoan eserita.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Marta kezkaturik zegoen. Honela zioen ikaraz: - Ez dugu gauza onik. Nire bizitza guztian lehendabizikoz gaur egin du huts mahaira nagusiak.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Hiriburuko alkatea eta Hyaltalin jauna, hango midiku ospetsua, ere gurekin ziren mahai inguruan.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Aretoan ba zegoen oraindik zenbait haltzari astun samar, mahai luze bat beraien artean.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 Paper mordoa zuen bere aurrean, mahai gainean, eta ez zirudien oso pozik zegoenik.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Vasili Grigorevich bazter batetan zegoen, jangelako mahaia eta atearen artean, eta entzuten ari zena ezin sinets zezakeen.

264. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Eukaristiako anaitasun mahaia ez da lagunarteko edo senitarteko edo beste kristau elkarteko edozein mahairen berdinekoa.

265. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0036 Zoriontsuak honen mahaira deituak!.

266. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0034 Goizaurrean
gosaldu dudanean
ez naiz eseri mahaian
nabarmenago izan ez dadin
alde batetik bestera
dagoen distantziaren zaztada
ariman.

267. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Nire gelan ateak, zur zaharrezko marroi iluna,
deskriba dezake malko eta irribarre; leihoak,
zuri argia, kristalaren transparentziaz
nolako desirak abiatu diren jakin badaki;
pareta berdea, eta hezea,
hormairudiz betea; lanpara baten alboan
ohea, ametsetarako bazter enea; armarioak,
erdi zabalik, inolako lotsarik gabe erakusten du
ezordenuz pilaturiko arropen irudi anizkoloreduna;
ispilurik ez;
erdian, elkarri begira, mahaia eta aulkia gaurko ia
arratsalde guztian nirekin bat izan dira; lurrean
baso bat ur, banaizezpanaiz egarri.

268. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0015 Hor!
biko mahain hortan
bai
noski
bai.

269. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0086 Ez Jauna!
Ez zidaten erakutsi
burdinaren herdoila dastatzen
ogi batetarako mahai bi
ziratekeenik
ezpatak bi aho zukeenik.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 Eseri, basoa bere eserlekuaren ondoko mahai batean utzi, eta niregana makurtu zen apur bat.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Oina nirean jarri zidan mahaiaren azpitik.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 Erratilua mahaian utzi eta esan zuen: - Ez nuen enbarazorik egin nahi - irribarre egin zuen gizonezkoak elkartzen direnean emakumezkoek egin ohi duten bezala, eramankortasun atseginez, eta joan egin zen.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 Bigarren hilketa honek zaildu egin dizkigu gauzak - mahaiko erratilura hurbildu zen.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Atea zabaldu zuen eta kuartelekoa zirudien logela txiki bat ikusi zuen, bi litera, aulkia eta mahai soil batekin.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Ez zeraman denbora askorik Leamasek leku hartan Epaimahaiko lehendakariak, mahaiaren erdian eserita, txirrina jo zuenean.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Mahairantz keinu arin bat eginez, ondoan zuen karteratik soka beltz batez ertz batean lotuak zeuden paper sorta bat atera zuen.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Bizar beltzekiko gizon bat zegoen mahai batean eserita, bisera berde bat zuela begien aurrean; banaka-banaka, esku txiki zuriz, argi bolatxoak hartzen zituen eta zilarrezko hari dizdiratsu batean sartu, bitartean berekiko kantari.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Hankagaina mahaiaren kontra zuela, eskuaz zigarroa estutuz, algaraka hasi zen.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Beste gela batean, arku baten azpian, talde bat zegoen dado-jokurako mahai baten inguruan.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Ate ondoko mahai baten inguruan zeuden eserita.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Lehenik logela; paretak zulo guziekin, laukia, kolore meheak, sapaiko argi zikoitza, lehio hertsia, kanpotik datorren airea, zola, ohe zaharra, zenbait arropa gainean, kadira xinple bat mahain baten aintzinean eta bera aulkian eserita logela dibujatzen ari ate zerratuaren parrean.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Arratseko zortziak; afaria; logelan sartzen den gizonak hitz pobre batzuk botatzen platerak mahain gainean pausatzerakoan; presoaren marrazkiari begi ukaldi bat ematen dio zaintzaileak, konprenitu gabe; berak ez du sekulan ezer margotu, ez daki, inoiz ez ikasi; gauero bezala, jan aintzin, egiten ari den planoa erretzen presonerak, hautsontzia eta papelera begiraleari hutzi aurretik; bihar beste bat hasiko; irri hits bat dauka ezpainetan zaintzaileak; ez du ulertzen zergatik marrazkiak erretzen diren, botatzen dituen horrek arrats guziz.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Mahain aintzinean dagoen aulkian jartzen da begiralea; paper bat metatik hartzen eta plano (mila alditan bezala, lehentxago erretako kuadro hori) osogunearen orroitmenera joanik, marrazkitzen hasten da kakolatasun herabe batekin.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Goizaldera, ate hertsia, parrean dagoen mahaian eta aurrean begiralea aulkian eserita marrazkitzen ari, kadira xinple bat jarlekutzat, zenbait arropa ohe zaharraren gainean, kanpotik datorren ihintz freskoa, tanta umiak, lehioa burdin behatzekin, gaineko argi zikoitza, kolore meheak, laukia, paretak zulo guziekin kolore ainitzetan.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 - Gau erdirako herri osoa gure eskutan izango dela kalkulatzen dugunez, bihar goizaldera arte deskantsu har dezakek - bota zion bueltan kapitainak begiak mahainetik altxa gabe.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta gero han bertan idekiko zuela botilla, eta denon artean edango genuela, eta ateratzeko urdaiazpiko piska bat berak konbidatzen zuela, eta han eseri ginen denok mahaian, ttikienok ere bai, eta oso rato ona pasa genuen bere kontuk entzunez, nola salduko zuen alambretako kobrea eta non jarriko zen bizitzen, eta argiz beteta egon ginen denok patxada ederrean.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Jendeak ez zuen ongi ikusten gure mahaia, baina pilotaria gustora zegoen ijito haiekin ingurune haietako historio zahar eta gutxi ezagunak konta erazten, bereziki hauek baserritar lankorrak engainatzeko zuten abileziaz.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 Beraz, atera itzazue mahaian gordeta dauzkazuen oihal zatia, haria eta orratza.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 6) Zazpi izarren dirdirak danen mahaina argitzen du; honen gainean, atondurik daude zazpi erratiluak, bakoitza harmarri bana grabatua.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Gero, taxi bat hartu eta varietéen espektakulu bat ikustera sartu laurak mahai baten inguruan eseriz, (...).

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Atzekaldean mahats aihen baten azpikaldean mahai batzu zeuden; hantxe bildu ohi ginen igande arratsaldeetan inguruetako taberna zaleak, edatera zela, bola jokura zela, eta Venus jainkosari eraspen egin nahi ziotenak beren suharra sasi hezotan itzaltzera.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Zurezko mahai dastatu batetan bakarrik eseria, bilatu dut gizona, bizar zuri eta azal zimurtua.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Ez da hona arrotzik usu sartzen, seguruasko, ezen berehala ezagutu nau, eta bere mahaian eseritzera gonbidatu.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 Isiltasuna egin zen, eta gero, lendakaria idazkariarekin eta mahainean zegóen beste jaun batekin mintzatu ondoren, euzkeltzain urgazle izendatu ninduten, guti gora behera oraingo euskaltzain laguntzailearen gradoa bera zena.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 Eta bota su batean mahai gainera eta beste bat hartu zuen.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0094 Arkadiik, berriz etxera itzuliz, mahai gainean zegoen haizto bat eraman zuen zuhurki; gero, zorigaitzekoari azken begirada bat zuzenduz, presaka etxea utzi zuen.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 (...), eta atzeko mahain izkutu batera eraman zuen, xanpaña botilla osoa zerbitzaraziz.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Han hemenka mahain eta aulkiak, bai eta besaulki eta sofa batzuk ere; mahain gainetan eta paretetan zenbait argimutil. Argia apala eta gorrixta.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Gizon etsitua ubelduz zihoan hilurrenari begira plantatu zeneko tartean, zerbitzariak mahai baten gainean limoiuraz beterik prest zeuden kikarak seinalatuz, ezezko keinua adierazi zidan.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0056 Ecorté-aren mahaitik baztertzean, Españako nobleetako batekin erreparatu nintzen, atzerriraturiko afrantzesatua, hamabost egun lehenago Turena-tik iritsia zena.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Zulo horietarik batetan, gizonkiz lagunduta hiru neska begi zartari nabaritu zituen Nikok, eta nondik ote eta noski hotelera iristean jendehartzailearen mahaiaren atzean ziren hiru sekretariak zirelako ezagutzen zituen: Fela, Kolette eta Pilartxo.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Jonek eta Koldok moderatzaile gisa jarraitzen duten arren ez dute besterik egiten, ezen nahiz eta heurak izan asanblada konbokatu dutenak, beste guztiek gehiago interesatzen zaien gauzetaz dihardute, bildurik aurkitzen diren lehen aukera hau heuren erreibindikazioak mahai gainean jartzeko aprobetxatuz.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Zigarroa. Mahain gainean daude. Eztul hau.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 GERLARI GERLA 8-XI-1973 Hazilaren hameka huntan, usaian bezala, bilduko dira gerlari ohiak mezarat, orroit-harriaren aintzinerat, mahain baten ingururat.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Joxe burdina libro duk - Etxe bazetorren jadanik zikiro puxka erreak ekarriz, aldameneko mahaian ezartzen zituen, inguruko lau txapeldunei aurpegiak alaitzen eta gorritzen zitzaizkien egingo zuten janaldian pentsatuz, goseak zerek nunbait esaten zuen ondoko mahaian zegoen bibote luzedun batek.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Hizketaldi soil eguraldia eta gorputzeko ajeak zituzten bizpahiru agure mahai batera eserita eta azken hilabeteetan lanik gabe geratu izanaz beti kexu zen Hilario gaztea mostradoretik gertu, tragaperras baten hotsetara makur.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...) eztulka hasi zen Manuel aho guztia letxuz beterik eta eztulari buelta eman zionean jaikitzekoa egin zuen baina tenienteak bere beso luzea beste mahaikaldera eraman eta eserarazi egin zuen Manuel besotik heldu eta behera derrigortuz, zaude oraindik, ez nator gerra bila, ea zertara zetorren orduan, hitzegitera, esan dizut, karta guztiak eskutik baldin bazituen deteni zezala hantxe bertan, eta tenienteak ez da hori kontua, ezagutzen al duzu Pexegueiro?, ez zuela ezagutzen, baina jakingo duzu haren berri, ezta? baietz, baina zer ikusteko ote zuen Pexegueirok guzti hartan, tenienteak bixigu trontzo zurixka eraman zuen ahora eta beta luzea hartu zuen erantzun aurretik, etzazue Madrileko partiketa hori egin.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 Lanerako bi mahain luzeak elkarren aurrez aurre zeuden.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Bi gizonezkoak poliki abiatu ziren mahairantz, eta ontzi haien barrenetan zegoenari begira jardun zuten.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Hartu zuen mahai gaineko lanpara, eta eskilaretan gora igo zen.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Jesus bekatarien lagun egin zen, eta hauekin batera mahaian eseri.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Kafeontzitik kafea atera nuen niretzat eta mahai gainean hiru katilu zeudela konturatu nintzen.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Bart, goian, Marieren ohean, orori buruz sakonki pentsatzerakoan lasaitasun handia sentitua nuen; gustora erreko nukeen zigarroa, baina beste edozein mementutan egingo nukeena, mahai gainean zegoen bere kajetilatik bat hartzera ez nintzen ausartu.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Halere mahaiak gerriz behekoa estaltzen zion Martari.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Bapatean buru bat sortu zen mahai azpitik. Bitortxo zen.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Marta oihu erdiragarri bat bota zuen, eta Bitortxo mahai azpitik atera zen arnasa buelta ezinik. Lasterka aldegin nuen.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Hala egin nuen, eta arratsalde batean, Marta eta biok bakarrik, bere mahai aurrean zutik geundela, eskua sartzen hasi nintzaion bizkarrera.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Ubalda andreak Chinchillatarrak ezagutu zituen, eta albatetik atzeratuz itxi egin zuen, eta zigarro puruz eta arroz paperezko zigarroz beterik zegoen lezkazko tonbatxoa zetzan mahaiaren ondoan eseri zen berriro eta erdikako eta laurdeneko sortak egiten jarraitu zuen.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Juanak, eskena garatzen zen artean bizkarka ezarrita zegoen mahai ondotik mugitu ez zenak, entzungor egin zion aginduari.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0087 Elkarri diosal egin eta mahaian jarri ziren.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Gero, joan eta mahai handian eseri zen.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0050 Edari hau zuretzat erosi dut esan zion eta mahai gainean utzi zuen botila, Chrisen aurrean.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 - Nagusiaren gorpua hor aurkitu genuen, besaulkian eserita, goialdea mahaigainerantz jausita zuela.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Mahaian jarri zen bezain laster, dortokak esan zion ahots leunez: - Barkatu, gonbidatu maitea, baina lurralde honetan kaleko arropaz jantzita mahaian esertzeko ohiturarik ez dugu.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Anansik goibel begiratu zuen gero eta jaki gutxiago zegoen mahai hartara....

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0019 - Ordu bete barru afari goxo askoa izango duzu prantatua nire etxeko mahai gainean.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Sartu ziren eta argiak itzali zituztenerako nik ba nuen mahaia garbi eta ontziteria garbituta.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Bazkaldu ondoren hiruren artean mahaia garbitu zuten.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 Donard-ek mahai gainean zituen telefonoetatik bat altxatu zuen.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Halako batetan, mahaitik altxatuz eta espresio izugarri bat leihoaz bestaldeko distantziari jaurtikiz, egongelatik atera eta komunara joan zen arrapaladan.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Ormaetxebarria jaunak bere emazteari keinu bat egin eta mahaitik altxatu ziren, beren harategietan erositako okela dastatu ere egin gabe.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Egunak geroz eta laburragoak ziren eta ordu gehiago zuten beraz, ikasteko eta solasean patxadaz aritzeko, eskubiko paretaren kontra bazterturiko mahai baten erdi-erdian jarrita zegoen butanozko kinkearen argitan.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Erabat hustu; moilatik hartutako oholekin, pilaka bait zeuden, apalak egin; mahai zabal bat, bi aulki, kinkea eta estufa bat jarri, eta negu amaiera hartan ikasgela gisa erabili zuten.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Peteren ondoko mahaian gizon gazte bat eseri zen, zigarroa erretzen; hogeitabosten bat urte izango zituen.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Aita konbentzitzen ahalegindu zitzaion, Joakin ordea mahaitik altxatu eta ez zuen beste ezer entzun nahi izan.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Ez zeuzkatean arrotzak mahaian zerbitzari.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Agur - hau esanez atea ireki eta nire mahairantz zuzendu nintzen.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0111 Hemen, mahai honetan bertan, bere aita zegoen, zerri halakoa!.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Zerbait geroago Jokin mahai baten aurrean eserita aurkitzen zen kafesne beroa edaten.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Mahai gainean zeukan fotoa egun hartan ere, abuztuaren 7an.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Dozenatik gora ziren militar haiek eta oraindik zutik zeuden, zain, El Oasiseko zerbitzariek mahaiak elkartzen zituzten bitartean.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Eta sortu den isilaldi berrian, izeba mintzatu da gure mahaian: - Hilayo: joan egin beharko diagu.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Eliza barruan otoizka monjeak, bakoitza bere bakardadean; tabernatik kanpo jarritako mahai baten inguruan, algaraka andana hura, ardoa zurrupaka.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Elizaren aurreko arroka baten gainean eguzkitan elizgizonak; merkatariek ipinitako estalgunepean mahaiaz mahai joaten hiriko bizilagunak, enparantza jendez gainezka zegoelarik.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Ez zen paretik eta porlanez estalirik zegoen lurra Mahai bat eta bi sila ziren haltzari bakarrak.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0026 Hortan zeudela, ate nagusitik lau lagun sartu, (gaueko gure lau kontrabandistak, hain zuzen) eta inorako begi ukaldirik gabe, barraren kontran mahaietara so jarri ziren.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0037 Mahaitik altxatzen da eta esaten dio ezezagunari: - Jauna, esango al didazu zergatik begiratzen diezun horrela emakume hauei? Ez begiratu gehiago, mesedez!.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Oso haserre jartzen da eta gonbidapen txartela mahai gainera botatzen du.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Iluntzero basetxe hartako hamabost langileak sukaldaria, neskameak, arduradunak eta morroiak sukaldeko mahai luzearen inguruan esertzen dira eta ase arte jaten dute.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Eta hala zeudela, zerbezak edanez, errusiar gizonezko bat inguratu omen zitzaien mahaira eta bertan eseri.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 Mahaiean mikroak jarririk zeuden.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Gonbidatuak mahaietatik aldentzen hasi ziren dantzan egiteko.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 30. Oturuntza Nola ez, udaletxean ospatu zen Kaiserraren ohoretan. Aurreko egunetan mahaiak eta aulkiak ekarri genituen Biltzar aretora, eta dena paraturik zegoen.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Kaiserra, ni eta ohorezko laguntaldeko gainerako gizonak geunden mahaian eseri zen.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Jarraigoa alboko mahai batetan eseri zen, Markako gainerako hiritarrekin batera.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Ondoren mahai bakoitzean plater handi bete batzuk banatu, on egin diezazuela esan eta atera ziren.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0005 HMP da - azaldu zion, horrek barkatuko balio bezala atzazalak beltz-beltz zituela mahaira etortzea.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0005 Baina, laztana, mahaian eseri aurretik eskuak ongi garbitu behar zenituela esan nahi nizun.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 - O! Agian horrela izango da, bai erantzun zion amak; baina berdintasunak ez du larunbatetan sagar-pastela labean erreko... ezta pastel hori epel gordeko ere oraintxe bertan ez bada mahaira eramaten. Beraz, bizkor!.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 - Ederki, ama, neuk hartuko dut - esan zion, eta gero mahaiko besteei begiratu zien.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 - Gaur enpanadila barrubeteak eta aza gorria, bihotza - esan zion Mary Jonesek Gerryri, amantala kendu eta mahaiaren bueltan joanez labekoari begiratu txiki bat ematera.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Alice mahairantz ibiltzen hasi zen: - Ez.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Kafe katilua han zuen, mahai gainean, oraindik dastatu gabe.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0057 Mahaian eserita zeuden Nicolasen azken sorketa lanaren aurrean, kalabaza intxaurrekin.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0088 Kontuz atzeratu zen begiratzea utzi gabe eta bere atzean, mahai gainean, zegoen fijadore botila bat hartu zuen.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 Botikariak papera hartu zuen, bitan doblatu, tira luze eta estu bat egin eta mahai gaineko gilotina ttiki batean sartu zuen.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Lana gogor egin zuten, egunoro mahai aundi baten inguruan eseririk lau ordu goizean eta beste orrenbeste arratsaldean.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Batez ere, kapitalism gizonek kasurik ez eginez, langileek berek hautatu ordezkariekin mahai baten inguruan jarri eta mintzatu nahi ez dutenean; horrela, eta ez bestela, gertatu baita orain aipu ditugun arazo hauetan.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Irakurleak irakurtzen jarraitu zuen, kandelak mahain gainean biztuta, aurreritzi eta gogorazio eta oroitzapen txar denak berbizten hasi zitzaizkiola eta ezin zuela ezer egin horren kontra, sentitzen zuen artean apenaturik, alfer-alferrik bait zen barrenaren kontra burrukatzea.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0026 Doña Iñesek eta haren semeak alferretan otoiztu zuten heien mahainean jar zadin.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Besterik gabe mahai baten inguruan sektore hain ezberdinetako ordezkariak esertzeak izan dezake eragin bateratzaile bat.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Landetan zeuden bigarren egunean, maiean jarri eta bazkaltzeko prest zirela ara non, bere iskilu eta guzti, alguazil bat agertu zen atarian, Barberuen bila.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Gosea galdu, maietik altxa, benetan damutua itxuraz beintzat eta, Peruren gomendioz, erriko apaizaren bidez ordaintzak egin asmoz, denak agurtu eta zegoen eran, jantziak alda gabe, atera zen baserritik bere etxe alde pausoak zuzenduaz.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Azkeneko herri honetan, baso ardo, serbileta zuri eta aipatutako melodi moduekin mahai gainean egiten zen Prioreen eta Zerbitzarien aukera eta botere-aldaketa.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 6. Mahaiaren oroimen bihozkorra - Aldare inguruko kandelak biztu.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Mahai argitu honek Azken-afaria gogoratzen digu.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Agindu ezberdinak eman, taldeka, binaka eta banaka bete ditzaten: zuek, eseri mahai gainean, Miren, zapata handia hartu, zu, bota gorria jantzi, e.a.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 Adibidez, amantala jazten, mahai garbitzen, mahaian jaten, e.a.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Mendidendak, familiak mahai ondoan bildurik eta umeak jostaketan ikusten genituen, baita irrati eta kaseten musika eta kotxeen zarata entzun ere.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Afaltzerakoan ogi zuria atera zioten, eta afaria bukatutakoan mahai gainean zegoena mantalaren poltsikoan gorde zuen emakumeak.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0112 Bitxi gauzak saltzen ditu, itsas kontxa ugari mahai gainean ikusten zaiola.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Mahaia, plegablea eta burnizkoa da, kanpinetan erabili ohi diren itxurakoa, haundiagoa izatea bakarrik.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Inor ez dauka bere mahai inguruan.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 2. arkupean ezker eskubi daude postuak edo mahaiak bananduak.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0121 Mahaia gainetik burni pilareak altxatzen dira, baina eztalirik gabe daude gaur den denak.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0049 Orain mahai horren gainean hitz hauek idatz itzazu: lokatza, hotza atzo txakolina... berriro esango dizkizut: lokatza hotza atzo txakolina.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Buruz buru ginen mahai baten inguruan, hamar, dozena edo gehiagoren artean.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Neskameari esaten dio, noski, Aita Santua ta emakumea bazkaltzen zauden mahaia azpitik neurtzeko zenbat luze eta zenbat zabal zen.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0207 Mai, maina dugu, jateko lekua; eta mendi izenetan ere ageri zaiguna; beraz, arestian aipatu dugun ara daiteken ospakunde horrekin loturarik izan daikeana.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Zer egiten ari zarete elkarren artean?
Mahai bat egiten ari gara elkarren artean.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 Behar bezalako dekoratua moldatuko da: mahaiak, edalontziak, aulkiak etab....

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Ordena:
nire materiala ordenan izaten dut (karpeta, mahaia, etab.
- gelako txukunketa eta ordenaz arduratzen naiz (materiale orokorra, etab.)
- nire lanen aurkezpena zaintzen dut (garbi, argi, etab.
- ideiak ordenatzeko badut erraztasuna ez zait gelako ordena gehiegi axola
- nire gauzak ez dira oso ordenaturik egoten.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 4 Mahaiko jaki guztiak beste batzurekin batera hartzen dira.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 - Bi marmelada-poto eta gurin-barra bat bakarrik ipini dituzte mahai gainean.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Sukaldeko mahaitik manta bat eseki eta haurrentzako aterpe ezinobea bihurtzen da.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Mahai izugarri bat egin eta haren gainean erraldoi-ogiaren apurrak jarriko zituen zeruko txori guztiak bisita egitera etor zitezen.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 1. Argina eta beronen laguntzailea mahai baten azken ohola tinkatzen ari dira.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 Zenbat atalez osatua da mahai hori?.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Justoek eta aukeratuek mahai eta bizikomunio izango dute berarekin...

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0049 Haurrak, eskaturiko sailkapena egina duenean, aldebatera utziko dira atsegin ez dituen irudiak eta mahai gainean zabalduko, subjetuaren aurrean, atsegin dituenak.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Mahain inguruan zeudelarik, anarkista bat bazterretik zegoen, haien zain.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Solasak nora zihoazen ikustearekin, tiro bat bota zuen mahainaren gainera.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 2 Jantziak multzokatu eta konbinazioak egin, lurrean, mahai gainean edota esekitokietan, baina multzoak eginez.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0006 4. Ipini arretaz bigarren disko-unitatea buruz behera mahai baten edo antzeko gainazal baten gainean.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 Era berean, beste gutun baten bidez, bekak, laguntzak eta bidaiarako laguntzak banatuko dituen mahairako beste ordezkari bat eskatzen da. P. Altuna arduratuko da bietaz.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Zarauzko Udalak sorturiko VII. Xabier Lizardi literatura sariaren mahairako ere, lehendanik bertan ibilia denez, J. M. Lekuonaren izena eman da.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0015 Desesperagarria!... Eskerrak sekulako agoantea izan dudan betidanik ez dakit hemendik aurrera edukiko dudan, baina, ni, ikasle garaietatik gaur arte, gauza naiz egoteko mahaian eserita berrogei ordu nahi badut... eta, zera, lo egin gabe eta sustantziarik hartu gabe, alegia.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Nekez konfia daiteke horrelako analisian, edo espero egoera alda litekeenik orain, hain zuzen ere nazioarteko batzorde batek gomendapen berriak ez urte mordoska batez mahai gainean egon direnetatik arras desberdin (asmo onez, nolanahi) argitaratzen dituelakoz.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0001 Espazio denak desberdinak izanik, honela daude antolatuta: A gelan: - Konstrukzioak. - Ezagupen fisikoa. - Mahaiko jokuak.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Tresna horiek, produzitzaileen mahaietatik hasi eta orain aurkitzen diren artxiboraino dokumentuek jarraitu zuten bidea berriz marrazten trazatu ahal izateko gure lehen urratsa izan behar dute.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Aurrez ipinitako mahai batzuk daude, ez dira oso erosoak baina hor eseriko dira egun osoa han emango dutenak.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Arkupeko atarian jarritako mahaian esertzen dira edo bestela, etxeaurreko intzaurrondoaren kerizpetan eta bazkaria aurrera joan ahala, mahairatutako janariak gogo onenez daztatzen diren neurrian, aurpegiko koloreok ere areagotu egiten dira, halakoetan izaten den poztasunaren seinale.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Kanpinerako prestaturiko furgonetak izaten dira autokarabanak hizkuntza teknikoan ia inoren beharrik izan gabe, batetik bestera ibili ahal izango zara, beharrezko zerbitzu guztiak bertan izaten bait dituzte: sukaldea, dutxa, komuna, hozkailua, harraska, mahaiak eta oheak 6-8 lagunetzat, edukieraren arabera.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Horretarako, haragia pikatu egiten da bolatxoak moldatu arte eta gero espeziekin atondu; adituek diotenez, horrelako albondigak halako ardo berezi batekin lagunduz gero, boccata cardinale duzue mahai gainean.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0013 Lehenbiziko plaka 1823an lortu zuen Niépce-k, eta mahai zerbitzatua izenarekin bataiatu zuen.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Elkarren ondoan eseritzen ziren mahaian, eta gizona zen gauero neskatoarekin otoitz egiten zuen bakarra.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 Toki ederretan kokaturik daude eta burduntzi, mahai eta iturriez horniturik: Garbea (Balmaseda gainean), Santxosolo (Guenesen), Breña (Sollanotik hurbil, Zallan) eta Gordoxolako Berbikezekoa, izen bereko elizaren ondoan.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 GIZARTE-LAGUNTZA Gizarte-laguntzailea, Itxaso, osasun kaskarreko pertsona da eta gainera bere mahaian bukatzen dute inork hartu nahi ez dituen lanak.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 b) Materiala adierazteko Mahai hau egurrez eginda dago.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 Idazkariek mahai gainea paperez beteta daukate.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Mahai gainean behartsuen janaria ipini dute: (...).

422. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 (Alki ta mai batzuen autsak astintzen asi, ta bereala geldituaz).

423. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Gela egoki bat; bertan Arantzazu'ko Ama'ren irudia; ta mai gañian lore sorta bat.

424. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 JOKIÑE.- (Mai inguruan exerita buruauste aundiak dauzka; altxatuaz).

425. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Gaurtik, Ama, zuretzat nere bizitza, zuretzat nere biotza ta eriotza (Mai gaiñeko sorta artuaz).

426. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 IZTUNA - Orduan, ostalaria jotzen asi zen makila, eman eta eman, exerleku, mahai ta banku gainetatik zehar jauzi ta saltu eraginik, orroa ta burrunbaz, honela esaten zuela: Ai ene!, ai ene! Otoi, gazte; esaiozu makilari geldi egoteko, hil behar nau eta! Geldi ezazu, ta itzuliko dizut aldatu nizudana, hau da, zamaua ta bildotsa, amen batean itzuli ere.

427. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0581 An Fanchou agertzen da, mahai baten ondoan, esperantzik batere gabe be itsuran.

428. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0581 Fanchou larri-larri mahai gainera igotzen da Lira ikusteko.

429. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0151 Lutxi - Geio pasatu dezu zeorrek zere bueltia egiten (sulla maigañean usten du) Alajaña!.

430. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 Maiekoak beuren tokiak artu dituzte.

431. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0123 LAN-GELAKO MAIA

432. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0123 Apaingarriren bat ere egin, nai ba duzu, edo argiontzia edo idazki zorroa mai gaiñean ipintzeko.

433. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Azken Aparian, Ikasleekin maiean zegoela, Josu-k: Ogia artu, Aita Jainkoa-ri eskerrak eman, zatitu eta ikasleeri eman zien esanaz: Ar zazute ta jan guziok ontatik au nere Gorputza da ta zuentzat emango dana.

434. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Abakondo gozoa, maiean eskeintzen digutenean, etzaigu gogoratzen, ikurdi gorri ori, itxasoan jantzi urdin-nabar bat zala.

435. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Garai batean, aundizkirik aberatsenak ere, ondasunak eta agintea gañezka euki arren, nekez ikus zezaketen maian guk daukagun aukera.

436. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0026 Zerorrek jartzen / didazu neri / mai ugari,/ etsai guzien / arrigarri.

437. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Eman nizkion eskerrak jabeari eta Urkatua zegoan maira joan nintzan zuzenean.

438. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Biontzako patttarra eskatu nuan, eta Urkatuaren aurrean eseri nintzan, patxadaz nere bi besoak maiaren gaiñean jarriaz.

439. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Atsalde-on, Muller jauna, - esan zuan maiekoak ere.

440. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 An, mai batean, opil beltz bat eta txarro bat ur zeuden, nere zai.

441. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Mahai gaiñean han gelditu zen botil-ardoa erdi-betean.

442. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0117 Iru zeuden maian bera epaitzeko.

443. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0155 Au esan zuten Jainkoaren aurka mintzatuz: Ote dezake Jainkoak basamortuan maia gertutu?.

444. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0015 - Bedorren opizioa irakurri erazi diot erretore jaunari, eta ikaraturik gelditu da ikustean bedorren erdera aiñ ederra; manikórdio... manikórdio... esaten zuan, bere eskuko beatzekin maia joaz.

445. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0036 - Au ere egi aundia da - esan zuen Martolok -, eta bedorrek ikusi duen ezkero gure pobreza maian, ikusi beza ere gure alegria.

446. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Mai ondoan zegon osaba exerita, kea zeriola.

447. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 Liburuak zabalik zeuden oraindik mai-gaiñean...

448. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 Eta maiean atabala joaz, eta aizea iruntsiaz gelditu aiz!.

449. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 OTTO`k nere maira urreratuz: (...).

450. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0059 Subasta edo enkante ontan parte artzeko asmoa zuenak, eta etzuenak ere bai, oni ikustaldi bat eman ondoren, joango ziran barrenera eta exeriko ziran mai aundi baten bueltan.

451. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0059 Mai onen gañean eta olaren puntan tente sartuak jarriko zituzten iru poxpolo.

452. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0059 Orduan pixtuko zuten maiean zutik zegoen poxpolo oietako bat, eta esango zuen berriz presidenteak: - Lendabiziko kandela, jaunak! Ogei ta bost duroan beia!.

453. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0145 Ama negar jario ez jario; aita ukalondoak mai gañean, eskuak buruan oldozpen garratzetan suntsitua.

454. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Ogeigarren eguna izango zan. Otordua. Maierakoan, zaldunki urbildu zion neskari mutillak aulkia.

455. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Lau egun-barruan, mai gaiñean zituan Bon-Lucky-Boy'k Txeiene Uriko zaldun ospetsu guzti aien erantzunak.

456. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Maaian jartzekoan edari pozoindua zeukan kristalezko ontzia abatari bedeinkatzeko aurreratu ziotenean, lekaidetxeko oitura zen bezela, Benito-k gurutzea egin zuen eta bereala ontzia apurtu egin zen gurutzearen ordez arri batez jo balute bezala.

457. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Bereala jaiki zen maaitik eta aurpegia atsegin, barruna lasai zeukala, esan zien bilduta zeuden anaiei: Jainko Guztialduna erruki zakizkizuela, anaiok; zergatik egin nai izan duzue nerekin orrelakorik?.

458. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Nik ekarri dut mai-gaiñera mintzagaia; nere iritziak agertu ere bai; oraiñ mintza bitez mai-inguruko lagunak.

459. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 6.5.6. BELARRILKARIAK, IZURRITEAK, GAITZAK Azelgari botatzen zaizkion herbizidak berak, esaten dute, maaiko erremolatxari emateko, baiña ontan ez daukagu eskarmenturik.

460. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0126 MAAIRAKO ARBIAK, AZA-ARBIAK, AZA-LUTXARBIAK, =mLl=UA, APOPERREXILLA, SALTXIPIA, TXINAKO AZA, ERRUIBARBOA, ARTAGOZOA, ITURBELARRA, TIPULIÑA, eta TIPULATXOA, KANTALUPO-ko MELOIA eta abar.

461. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Beti ere gogoan eduki behar da eztela hitzez-hitz hartu behar ezteiliarrak maian jarri zirenik, Etxahun`ek dion bezala, elizkizuna debekatu ondoren ezpaitzen iñor maiera hurbilduko.

462. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Danetik dago maai luzeen gaiñean.

463. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Urrena, maia utzirik, Zubietako soñujolearekin da iñoiz baita bere semearekin ere, mutil-kuadrille neska ikustera abiatzen zan, etxe-barrutan jo ta dantzatuz.

464. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Maiz barau egiten zuan, ta gogorki bere gorputza zigortu; atsegin zitzaion bere maiean eskaleak eseriaztea.

465. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Izadian goxakia Goxakia diogunean, ola-lanaz xexkari edo txarriarbiari erausten zaion zumu eztiari, saletxetan erosten dugun goxaki txuriari, maiean erabiltzen dugun goxagarriari arrunki gagozkio.

466. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0354 Jar zite hor, mahaina hedatzen dutalarik.

467. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0226 (Eta mahainaren gainean jarririk, zabaltzen du kazeta bat eta hasten da irakurtzen).

468. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 (Egundaino bezala mahainean jartzen da Mikolas eta berriz zabaltzen kazeta).

469. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0230 (Guri badoa bere kadiran jartzerat; Mikolas mahainerat).

470. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Aa, Janeta! Zer lepo pollita, zer begi pollitak! eta aho ttiki honek mahain gaineko gauza goxoak maite lituzke.

471. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Harrapatu zuten, bitxi zen, azukre untzia ohe sahetseko mahainaren tiretan, eskamazko orraze bat eta bankuko liburuxka bat frigoan.

472. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0019 Amasok baratzeko mahuri zonbait jan arazirik, etxerat itzultzean, apezetxe aintzineko aterbe goxoan, oihal zuri batez estali mahain baten aintzinean jarririk, nor ikusi nuela uste duzue?.

473. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 Beti eskolako mahainen artean letra baten jabearen bila zabilalarik, haur bati Kalixtro erraiten entzun zion.

474. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Euskalherrian bizi-bizirik dauzkagun bi ikusmolde eta izpiritu moeta azaltzen dira; bata, Peru baserritarra, euskaldun garbia, prestua eta elizkoia, euskera errotik dakiena; bestea Maisu Joan barberoa, euskera zirti-zarta, nola nai erabiltzen duena, umoretsua, izpiritu zabalekoa, azolagabe eta jostetak eta mahai ona maite dituena.

475. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Janari eta edari, mahain gainean ziren.

476. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Beren burua dute ezartzen saltzeko mahiaren gainean, beren liburua ezarri aintzin.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0097 PELOTA EUSKAL JOKOA
Astean ez det astirik eta
zerbait egin bear jaian,
papera eta luma artuta
eserita nago maian.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 33. art. Hauteskunde mugabarrua Udal Barrutia da eta mugabarru bakoitzak mahai bakarra izango du.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 Deialdirako dekretuak mahaia egongo deneko tegiak ezarriko ditu, berauek Barrutietako tegietako Iragarki Tauletan argitaratuko direlarik.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 44. art. Hautagaitza bakoitzeko ordezkariak bozketa baino hiru egun lehenagora arte mahaiko eskujartzaile bana izendatu ahal du Hezkuntza Zerbitzura dagokion jakinerazpenaren bitartez, honek Hauteskunde Mahaiei guztien berri emango dielarik.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 46. art. Bozketa ordua baino ordubete lehenago dagokien tegian lehendakaria kide biak eta ordezkoak bilduko dira mahaia eratzeko, lehendakari bat eta kide bi egotea behar beharrezkoa izango delarik.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 50. art. Behin mahaiak zenbaketan gertatutako arazoak konpondu eta gero, bozketa akta beteko da, bertan zenbat hautesle eta zegokien botu kopurua, botuemale eta txartel irakurrien kopurua, baliogabe eta baliodunena, eta azken hauetan zuriak eta hautagaitza bakoitzekoak bereziz agertuko direlarik.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 52. art. Gutun itxi eta sinatu baten barruan, mahaiko lehendakaritzak, hala nahi duten kide eta eskujartzailez lagundurik, Hezkuntza Zerbitzuari aktak, hauetan aipatzen diren agiriak, botuemaleen zerrenda zenbatua, balioa ukatu zaien edo galdapena sortarazi duten txartelak, erabilitako zentsu zerrenda, eta eskuhartzaile kreditatuen zerrenda emango dizkio.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskal Herriko lurralde desberdinetatik hainbat euskaltzale bildu ziren Oiartzunera, hauen artean, besteak beste, Imanol Murua Gipuzkoako Diputatu nagusia, Mari Karmen Garmendia Hizkuntz Politikarako Zuzendaria edota Herri Batasunako mahai nazionalaren partaide eta euskal idazle ezaguna den Jose Austin Arrieta aipa daitezkeelarik.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Jesus Mari Zalakain UPVko irakaslea, Luis Alberto Aranberri Eguna astekarikoa eta Josu Landa Argiakoa izan ziren mahaiaren inguruan suertatu zirenak.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Irudietan, paper mordoa ikusi genuen mahai gainean pilaturik.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Olinpiaden urterako aztertzen ari diren 16 segurtasun plangintzak atera eta mahai gainean utzi zituen.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Meza-emaleak bukaeran esan zun bezela, mai batetik bestera aldatu giñan.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Apostu hau mahai gainean jartzerakoan, ez du Ikastolek Elkarteak enbidoa beste edonorren teilatura bota....

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Damugarri, benetan eta arritzekoa an mai inguruan zegon beste jaun batek ez txintik kontra ateratzea....

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Batzarre berean Junta Eusle eta asanbladen subiranotasunari bultzada bat eman eta Mahai Nazionala har ditzakeen erabakiak baseak onartu edo ez onartzeko jarrerari eusteko borondatea indartzea erabaki zen.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Gipuzkoako Herri Batasunaren batzarre honek, bestalde, debate prozeso bat esijitzen dio Mahai Nazionalari tresna eta denbora nahikoaz baseak erabaki dezan eta arazo berari jarraiki batzarrean ginen ordezkari eta hautatuok Donostiako HBk emandako linea ontzat ematen dugu, Junta Eusle eta Herri Batasunaren asanbladen subiranotasuna bultzatzeko bidea gure egiten baitugu.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bagoaz mendian aldapa gora; bizikletari eragin diogu; fulbolean gabiltzala; pelotan ari garenean; etxean mahaiaren kontra; nonahi bihurritzen da orpoa edo eskumuturra.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Kafetegietako sila eta mahaiekin barrikadak ere egin ziren.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Berandu etorri da ETBkoen udarako erreakzio minimo hau, baina ongi etorria bedi: lagun batzu bildu mahai baten inguruan eta solasaldi lasaian udak tarteka-marteka derrigorrez eskatu ohi dituen fribolitateez mintzatzea, herri bat hartuta horri buruzko erreportaia intranzendenteak baina interesgarriak eskaintzea... horiexek dira osagaiak.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Mazoak an egoten ziran mai gaiñean guretzat pronto jarriak.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1983.eko Abenduaren 23ko 188. Alean argitaratutako Dekreto horren Eraskinetan sartu gabe uztezko hutsa egin denez ohartuta, beharrezko zuzenketa egiten da ondoren:
4.364. orrialdean, EHNI /5.1 Eraskin-zatiaren ondoren eta EHVC /6.2 Eraskin-zatiaren aurretik, honako hauek sartuta egon behar dute:
EHNI /5.2a
Mahaiko Lehendakariarentzako eskutitz-azala, horretan botoa emateko eskubiderik ez dueneko Artekariaren izendapen-agiriarekin.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 3.- Kondenatzen dugu halaber protestaren gertakari kolektiboaren erantzule Txillardegi HBko Mahai Nazionaleko partaidea egin nahi izatea.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Lastima tabernako mahaien gainean dautzan ogi-mamiak.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Ogi-papur horiek ez balira, zer edo zer saia zitekeen mahai gainean.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Umeek ordu asko pasatzen dituzte eskolan, eta ez dakit nola aldatu dituzten garai bateko pupitreak, mahai haiek 45ko inklinazioa zuten eta ez zituzten umeak mahai gainean makurtzera behartzen.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Hitz batean, Ikastolen ordezkariak eta Hezkuntza Sailako ordezkariak, mahai batean bildu, negoziatu aspekto juridiko guztiak eta akordio ekonomiko-finantzieroa testualki, dagoen bezala, inongo aldaketarik gabe, jasotzea.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 Orain batzuk ezkondu egin dira eta beste batzuk kale batzuk beherago hasi dira lanean, baina, hala ere, iragan denboraren nostalgiak eraginda edo agertzen dira noiz behinka La Catako mahaietara, horrela lekuari euskal kutsua erantsiz.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BI
Gutxi jatea hobea dela
ematen diogu antza,
urdaila ere zaindu behar da
sartuz koipe eta saltsa,
gozozaleak izanagatik
bota lasai nahiko gatza
ase ta ere jarraitu jaten
nahiz mahaitik ezin altxa
.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Beste gai pozoiduna mahaiaren gainean jarri zuten.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Honela, Altsasuko Mahaiaren sorreratik gauza guztien gainetik ENAMa indartzen saiatu gara une hartan ezker abertzalea indartzea lehen beharra baitzen.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Ikastolan gaur maisuak Txomin Agirre euskal idazlearen bizitza azaldu deusku, osaba - dinotso Enekok bere osabari, liburuak egongelako mahaian utzita.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Mahai ona maite duela ere bai, marinel ona dela, buru gogorra edo egosgaitza dela, indar neurketak gogozko dituela.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Len ere esanda nago, hermandad de Labradores eta Cámara Sindikal Agraria-ko mai atzetik daudenak lan egin bearra daukatela.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Arratsaldeko zazpiretan jeiki giñan maitik.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Eta nortzuk ziran tarteko? Erlijiosoren batzuk? Misiolariak? Caritasen elkartekoak? Eliz-erakunderen bat? Biaramoneko egunkarian agertu zan argazkian, txantxetan ere Lekuona jesuita ageri zan, maikoen erdian eta buru.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Hori, mahaiean eseri eta menu-gutunari begira eta berbegira denbora eman eta platera hutsik edukitzea bezala da.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzak Madrilen ospatu zen asanblada baten ondorioak eta bertatik sortu zen hamahiru ordezkariren mahai bat Balsa buru zelarik onartzen zituela jakinarazi zuen.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Parlamentuko mahaiak lehendakaria izendatzeko sesioa datorren ostegunera, hilak 26, aplazatzeko hartu duen erabakia ezagutu bezain laster, deuseztu egin zuen atzo Ikasleen Koordinakundeak gaurko deiturik zuen manifestazio nazionala eta hilaren 26ra bertara aldatu du.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gogortzen denean, mahai gainera atera eta eskuekin segi amasatzen, eskuetan pegatzen ez den arte.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Jan-edanak ausarkian, eta omore ona mahainean; zinez ginen Mendi-artean!

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Zer egin daiteke gaur egun, kuartila eta lapitzarekin beste gabe, mahai gainean eta aulki apalean eserita?, galdetzen zuen Caro Barojak Espainiako Akademian sartzerako hitzaldian.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Toki askotan mahaiak jarriko dira astekari honen berri emateko eta harpidetza berriak lortzeko.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Jar dadila behartsuen mahaian langilearen ogi lehorra eta urria janaz.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Mahaiko, Pedro Diez de Ulzurrun eta Aingeru Irigaray jaunak izan dira.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Izan ere geuk jarri behar dugu geurontzat aulkia mahai horretan.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Jar dezagun mahaian aulkia eta manea bazkaria.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Eseri da Fernando apaizaren mahaian, eta bedeinkatzen hasi: - Aitaren eta Espiritu Santuaren izenean, amen.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Mahai gainean lanpara. Okerturiko besoari izekita bonbila txapelgorriarekin.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Horman. Aulkian eserita, bizkarra makur, ukondoan mahai gainean, eta eskuak buruari eutsi ezinik.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Mahai gainean liburu lodikotea zabalik, Danba -!.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Pospolo kaxa dago mahai gainean.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Hiru liburu horien giroan jarrita, atsegin zait paperezko ahotsgoragailu honen bitartez burutapen bat eta meditazioa zure eta irakurleen mahai honetara ekartzea.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Mahai handi samar baten erdian MONOPOLIO TAULA ipintzen da, Zorte eta Auzakutxako txartelak dagozkien lekuetan jarriz.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Bankalanetarako bankaria, bere mahai eta guzti, beste jokalariengandik aparte samar eseriko da ondasun guztiak berarekin dituela: Kapitala, Jabetza tituluak, etxeak eta hotelak, jokoan zehar jokalariak erosiz joango direnak.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Zer egiten dugu jataldi paregabe baten ondoren bazkalondo edo afalondoan aulkia mahaitik atzeratu, oinak luzatu eta gerrikoa askatzen dugunean?

532. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Horraitio... han egozan, mahai baten inguru mutil morroskoa eta neskatoa, astoganeko neskatoa, harako txibi zuria.

533. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0068 63 Gabon gauean aparitako
non lehengo sukaldaritza?
Agur bixigu, agur lebatza
eta agur makailau-saltza.
Non Gabon soinuko
famili-giroa?
Horra Telebista.
Gabon gauean aparitako
gonbidau eizuz pobreak,
zeu gonbidatu ahal izateko
erarik ez daukeenak,
gonbida zaiezan
mahai oparotsuan
gero zeruko Aitak

534. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0076 70 Bake-lapurrak dabilz,
gizartea apurtzen,
zeruko erregali
onena ebasten.
Zeru-lurreko mahaia
aldebanatze horrez,
onen borondatea
ukatzen zatoze.
Bake-ohoinok geldi,
herio-armak gorde,
Jaungoikoaren aintza
bai-da gizona ere.
Angeru-einara jaso
zaren gizakia,
abere izateraino
zaroaz gaizkiak.

535. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0044 Eurak egin beharreko behar batzuk ere badagozala: jostailuak batu, erropak gorde, mahaia ipinten lagundu, erosketa txikiak egin...

536. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Bertan, mahai ganean hil zan; musaren alboan jausi jakon burua.

537. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Handik lasterrera, jaitsi zen olagizon handiki hori igonda zegoen mahaitik eta bere ola martxan botateko, antaparako uhatea zabaldu zuen ur-indarra joan zekion olari.

538. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Ikaraturik zegoen hango harri landuzko mahaiak, urregorrizko tresnak eta apaingarri guztiak ikustean.

539. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Soixa, ba, lurra ta berarra ... bai, selai bat, esta? au selai bat da, ba, atxurra artzen da ta, ba, onen maixan sendoera inguru ero meiau ero, sean, meia sea etaatzen da, da berarra serraua bada ... sean, samur-samurra bada ba, apurtu eitten da sabal etaa eskero ta ba, txikitxuuak, da arekin ba, bata bestian segidan, segidan, ba, tapau, da geo, geo lurrakin, e, gaiña tapau; da ola enborrakiñ ero buruakin eindako aundixa sanian, ba, eitte, itteben ola tamaño ontaako soi aundixakin paeta eiñ, ta geo a egosixas mermau eitten dau, mermau, ba, bajau eitten da, da masuekin ba, maso aundixak, da masuekin juas uekua bete ero erretiratzen, bajatzen, bajatzen, bestela berris, e, barruan, senbat ueko geixau eta ba orduan, e, suak, e, geixau erre eitten dau, senbat ueko gutxiao ta obe (...).

540. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0116 Horren gainean, danborra Santa Elenakoaren bezala laukitua eta hemen ere lau Ebangelistak agertzen dira baina oraingoan euren gelatan euren ezaugarriak mahai, uztai edo idaztegietan agertzen diralarik.

541. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0024 - Abustuak amairu,
partillak maiean,
poltsa bete diru
ta Andra Maixak gañean,
abarketa barri
ta alkondara zuri,
iñor ba da egarri
segi daigula guri".

542. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Jesusek egunero-egunero, jaiero-jaiero egiten dau eukaristia ori gure eleizako altaran, eta zuri eta niri, utsik barik deia egiten deusku bere maaian jarteko.

543. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 1886.eko azaroaren 9an suak hartu eban; zuriztaketearen gastuak eta ganerako beste kalte guztiak ordaintzeko, Udalak 2.000 errial emon ebazan, eta diru kopuru hori Leon Larroque Bilboko auzotarrari ordaindu jakon, San Antonioren aldarea eta Nekeetako mahaia pintatu, aldare horretako doratuak garbitu, Aldare Nagusiko kalostraren barroteak eta prozesino-atearen kantzelpea pintatu egizan.

544. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Elizpean, fatxadarik onenaren azpian, antxina Kofradia batzen zan mahaia dago.

545. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00014 GAZTEA: Ez dakit. (Garagardoa mahai gainean utzi eta poltsa lurrean kokatu du)

546. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00014 JOHN: (Garagardoa mahai gainean utzi eta kandela piztu du) Cuatrojulioko kohetekin batera amatatzen dituzte argiak.

547. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00018 GAZTEA: Txantxetan ari nintzen. (Mahai gainean utzi du argazki makina)

548. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00022 (JOHN kartazalari begira gelditu da, mahai ondoan)

549. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00022 Zeuk irabazita... (diru piloa atera du kartazaletik, ehuneko billetetan, eta mahai gainean ezarri du, zarataka) Horrekin berreskuratuko duzu zaldia, berreskuratu behar baduzu.

550. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00026 JOHN: (Poxpolu bat piztuz) Ekarri kandela. (GAZTEAk kandela eman dio. JOHNek kandela piztu eta mahaira eraman du. Ageri denez, diruaren kartazala mahai gainean dago)

551. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00032 (JOHN eta GAZTEA mahai ondoan eseri dira, kandelaren argitan.)

552. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00034 (GAZTEAk kartak bota ditu mahai gainera)

553. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00034 (Mahai gainean lehen baino botila gehiago ageri dira, erdi hutsik, erdi beteta)

554. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 JOHN: Ez! (Ukabilkada) Zer uste duzu naizela, agure elbarria ala? (Mahaira hurbildu eta garagardoari ekin dio)

555. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00062 (Dadoak erabili eta erabili, azkenean mahai gainera bota ditu.)

556. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 (Mahaia inguratu eta GAZTEArengana doa.)

557. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 (JOHN mahai gainean makurtuta dago, aurpegia mahaigainaren kontra behartuta)

558. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0136 KIKILI.- Mahai bat!

559. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0136 BEZ.3.- Mahai bat eta zortzi eserleku.

560. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0137 KOKOLO.- Mahai bat eta zortzi eserleku.

561. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0137 KOKOLO.- Mahaia handia.

562. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0007 Ostatu batetako jantokia, bertan bi edo hiru mahai direla eta aulkiak.

563. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0007 Afaldu ondoren, mahai baten inguruan Markel eta Joxepa dira eseririk.

564. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0007 Beste mahai batetan On Lukax berriz egunkaria irakurtzen afaldu ondoren.

565. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0007 Baina, beste ezer ekartzen al digute mahaira?

566. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0015 Egunero bezala porru-patatak mahaira ateratzeko...

567. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0015 BENITA: (Mahaiak txukuntzen ari dela hitzegiten du).

568. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 (Mahai gainean den tazatxoa hartuz).

569. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0041 Eta guzti hauek (mahai gaineko guztiak seinalatuz) irakurrita dituzu ere?.

570. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0058 (Mahaira joan eta metro batekin dator).

571. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0082 (Mahaitik, jendeak ez ikusteko moduan, kolore bizidun ileorde txirenea hartu eta bezeroaren buruan jartzen du.

572. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0053 (Lancre mahainerantz joan eta paper batetan izenak apuntatzen ari da.

573. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00147 -Egituratutako jolasen txokoan eta mahaiko lanak burutzen ari direnean, laupabost haurrek osatutako taldeak egingo ditugu.

574. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00369 1. Irudimenezko elkarrizketa batean mahaian Platon, Aristoteles eta Kant eseri dira. Atsegina, ona eta ederra denaz dauden diferentziez eztabaidan ari dira. Adibideak etengabe erabiliz, bakoitzaren jarrera ahalik eta ongien adierazten saia zaitez.

575. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00127 tripode hiru hankako mahaia; Apoloren igarleak halakoan eserita iragartzen zuen jainkoaren borondatea.

576. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00026 Txandaka, bakoitzak arropa bat kendu eta mahai gainean utziko du (zapata, jertsea...), ondoren berriz ere ipintzeko.

577. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00065 1845ean, ordurako ozonoa aurkitua zuelako ospetsua zen Ch. F. Schô*nbein izeneko kimikari alemanak, etxean esperimentu bat egiten ari zela, azido nitrikoaren eta azido sulfurikoaren nahaste bat isuri zuen mahai gainera nahi gabe.

578. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00065 Eskura beste ezer egokiagorik ez edukitzean, bere emaztearen amantala erabili zuen isuritako likidoa zurgatu eta mahaia garbitzeko.

579. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0024 Zaldien hanketako muskuluak mahai baten hankak bezain gogorrak jartzen dira geldirik daudenean eta, gainera, ez dira nekatzen.

580. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 1- Utz ezazu zeure lapitza edo boligrafoa mahai gainean eta irakur ezazu hau behin, ezer egin gabe.

581. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 2- Har ezazu zeure lapitza (edo boligrafoa) eta jo itzazu hiru kolpe zeure mahai gainean.

582. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 6- Utz ezazu berriro boligrafo edo lapitza mahai gainean eta egin itzazu hiru txalo eskuekin.

583. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 8- Jaiki zaitez zeure lekutik, har ezazu irakaslearen mahai gainean dagoen paper bat (bat besterik ez), itzul zaitez zeure lekura eta paper horretan idatzirik dagoen hitzaz egizu esaldi bat.

584. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 Lehenengo orea egiten da eta gero mahaian uzten da altxatu arte.

585. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 - Zeinuak: Ogi bat eta edalontzi bat ardo mahai baten gainean.

586. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 Mahai gainean utzi zuen dirua.

587. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 Handi, hanka, hurbil, hilabete, herri, harrituta, ihes, mahai, mahats, nahi, leiho, lehen.

588. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0047 Emaztea heldu da, eta ekarritako paketeak mahai gainean utzi ditu.

589. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0026 Gauza hauetatik, zeintzuk daude mahai gainean?

590. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0111 KONTALARIA: Umeak sukaldean sartu dira eta mahaiaren inguruan eseri dira.

591. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0186 Papera kendu zion eta bere mahaiaren gainean ipini, entxufe bat aurkitu eta konektatu egin zuen.

592. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0085 Bazko-jai aurrean Jesus afaltzen ari zen bere ikasleekin eta jaiki zen mahaitik, erantzi zuen soingainekoa eta, esku-zapi bat harturik, bere gerrian lotu zuen; gero ontzi bat urez bete, eta ikasleei oinak garbitzen hasi zitzaien eta eskuan zeukan esku-zapiaz lehortzen.

593. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0085 Oinak garbitu zizkienean, soingainekoa hartu eta, berriro mahaian eseririk, esan zien:

594. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0036 Zapategiek haurrentzako oinetakoak bakarrik zerbitzatzen zituzten eta etxeetan mahai eta aulkien hankak zerratu egin behar izan zituzten eta oholtzak eta aulkitxoak sutondo, harraska eta hozkailuen aurrean ipini.

595. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 Ohea txikia da eta ohe ondoan ezker-eskuin bi mahai borobil daude, mahai horietan ere gauza asko dago, hautsontzi arraro bat, liburuak, argiak, argazkiak, e.a.

596. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 Erretiluarekin (bandexarekin) joaten naiz mahaitik mahaira zerbitzatzen.

597. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Jarri mahai beltz baten gainean edo kartulina beltza erabili mahai gainean jartzeko.

598. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0100 Mahaia

599. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0100
Markel bere lagunekin Nagore dagoen mahaiaren ondoan dago.
Limoidun izozkia eskatu duena bigarren mahaian dago eta praka motzak ditu.
Hirugarren mahaian Markel dago.
Nagorek kafesnea eskatu du.
Libe eta Markelen artean dagoen mahaian Xabier dago.
Libek baso bete ur eskatu du.
Praka bakeroak dituenak ez du urik eskatu.
Praka arraiadunak dituena lehenengo mahaian eserita dago eta ez du laranja zukurik eskatu.
Markelek txandala darama.

600. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029 Horrez gain, norbaiti opari bereziren bat egin nahi badiozu hona hemen aproposa: Tori zure urtebetetze egun honetan neronek idatzitako nobela bat oparituko dizut, eta bere mahai gainean folio mordoa uzten diozunean jartzen duen aurpegia ikustekoa izanen da, jendea txundituta geratzen baita.

601. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Lanpara batzuk sabaitik zintzilikatzen dira eta beste batzuk mahai gainean jartzen dira (15. or.).

602. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00047 Marraztu pilota berdea mutilaren aurrean eta mahaia neskaren atzean.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00047 Mahaiaren azpian paperontzia dago.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Mahai gainean dagoenari begiratzeko esango die irakasleak eta ondoren elkarrizketa bultzatuko du:

605. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00044 Tom mahaiaren ertzean apoiaturik zegoen.

606. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00052 Nire izena! Nahi dut zuk jakitea, ni gabe... -geratu egin zen eskunabaz mahaiaren kontra jotzearekin batera.

607. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Poz-pozik, barre egiten zuen, mahaiko hanken artetik irristatzen zen bitartean.

608. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00022 - Zer, Katalin -amak niri, sukaldean mahaira jarrita geunden bitartean. Etxea, bederen, gustokoa duzu...

609. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00044 Gero, ohe ondoko mahai txikiaren gaineko argia piztu eta jaiki nintzen.

610. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Jaitsi naizenean, mahai ondora jo dut berriro, liburuari beste ikustaldi bat egitera.

611. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Paul, mahaia joz, Rolling Stones-en doinu bat kantatzen ari da. Amak geldi egoteko esaten dio.

612. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00009 Asmatzeko erabiltzen zituen indar bikoitzeko antiojoak kendu, eguneroko betaurreko arruntak jantzi, pipa mahai gainean utzi eta gramofonoaren turuta hartu zuen apal batetik.

613. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Salto txikika eskolarantz abiatu naiz lehen iladako mahai bat hartu nahian

614. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Mapa mahaian jarri ondoren hezurrak kokatu zituen erreinuko leku nagusietan; hautsa hezurren gainetik hitz magikoak esaten zituen bitartean sakabanatzen zuelarik.

615. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00127 Mahaia ipini zuen eta etxekoandre bat bezala zain zegoen, lehenengoko kateako berriak ikusten.

616. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Kasinoek ezin dute bolada txarrik izan dealer berberaren mahaian.

617. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0054 Kasino guztietako mahai nagusietan ageri dira honelako lagunak, hau da, egunero jokatzera hurbildu, dirua irabazi eta poltsikoan ezer sartzen ez dutenak.

618. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0054 Behin Las Vegasen neska gaztea agertu zen amuarena eginez baccarat mahaian.

619. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0054 Baccarat mahaia bere onera itzuli zen.

620. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Mahaian, nire amaren argazki ugari zeuden.

621. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0013 Lehortu nintzenean gizonak jaki batzuk atera zituen freskeratik eta mahaian ipini zituen niretzat.

622. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0036 Gero eta gehiago protestatu, gero eta arroz integral eta era guztietako fruitu gehiago aurkitzen nituen mahaian bazkaltzeko...

623. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0039 Mapa handi bat zeukan bere aurreko mahaian.

624. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Irakaslea oraindik etorri gabe, ikaskide gehienak atzeko txokoan zeuden, Mario eta Xoanaren mahaien inguruan, biribil moduko bat eginez.

625. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Xoana negarrez ari zen, kuxkurtuta, eta Mario bere zapiaz saiatzen ari zen norbaitek beren mahaietan pintatutakoa ezabatzen: IJITORIK EZ! PORTUGESAK, AFRIKARA!.

626. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 On Ramonek, gure tutoreak, bukatuta zeukan gu banatzeko lana eta zutik zegoen, bere mahaian bermaturik, guk noiz isildu eta arreta apur bat jarriko.

627. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0017 Esaldia osatu zuenean jaiki egin zen, orri laurdena hartu eskuetan, eta irakaslearen mahairaino joanik, haren erdian laga zuen agerian.

628. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0025 Trabeska lerrokaturiko liburuetan bilatzen aritu zen, eta luze gabe haietako bat atera zuen aretoaren erdian zegoen mahaira.

629. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Dibujoko mahai zabalaren aurrean finkaturik, gogoz ekin zion lanari.

630. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0073 Dibujoko mahai aurrean zutik, ukabilak finkatu zituen haren gainera, eta gorputzaren pisu guztia bertara bilduz, makina berriaren planoei begira geratu zen.

631. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 Garrasi egiten ez zutenak liburuekin mahai gainean joka ari ziren, edo oinetakoekin zoruan joka; batzuk mahai gainetan saltoka ere bai, mahai batetik bestera Tarzanena eginez.

632. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 Eseri ginen eta, bilera hasi bitartean mahai hartako jiran zegoen jendeari hasi nintzen begira: zuzendariaz gain, irakasle mordoxka bat, guri klase ematen zigutenak hiru: Erramun Txistu, Pello eta Arrate;

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Gure itzuleran, hainbeste urteren ondoren, mahai gainean basalorez beteriko lorontzi bat ikus zitekeen.

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0096 - Horrela sartzen nauk amak biltzeko papera eta horrelako gauzak kartoizko mahai batean edukitzen ditik logelan eta biltzen diat perfumea eta opari-etiketa bat ezartzen zioat.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0013 - Orain lau lagun indartsuren laguntza behar dut, eskolaurrekoen gelara mahai bat eramateko esan zuen zuzendariak.

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Oheak, mahai handia, aulki sendoak, kaiza zaharra, sarreran jartzeko kutxa, eta abar...

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0012 Charlesek bi kafe eskatu zituen eta Sheilarekin eseri zen mahai batean leiho ondoan.

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 EZ EZAZU ORAINDIK MAHAIRIK HARTU...

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0012 Mahaian tokia egin zioten baina, zoritxarrez, espero ez zutenez ez zegoen berarentzako oparirik.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0048 Halako egun batean, Carlitosen osabak, lagunekin garagardo bat edaten ari zela, mahaian kolpea jo eta honela erran zuen:

641. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Gaur egun, oraindik ere, sarritan esnatzen naiz goizean goiz, eta gauza hauek idazten ditut mahaiko argiaren pean.

642. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0014 Eta alderantziz, berak niri ere eman behar izatea, ze ahaideez gainera beste hiru dozena mania ezberdinez torturatzen bait nau: mahaiko portaeraz, orrazkeraz, hatzazal garbiez, mesedez eta eskerrikasko esateaz, kaxoi nahasmahastuez eta arropa gordetzen dudaneko lorrinaz.

643. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0140 Platanozko irabiatu baten bila joan nintzen Angelikari emateko -horixe gustatzen zaio eta, marrubizko bat hartu nuen neuretzat, eta bi edalontziak zokorik ezkutuenean zegoen mahai ttiki bateraino eraman nituen.

644. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0140 Elkarren ondo-ondoan eseri eta batabesteari eskua estutu genion mahaiaren azpitik.

645. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0140 Hamar mahai harago, adineko emakume bat ari zen igarotzen; jakina, Angelikaren izebarekin zerikusirik ez zuen adineko emakume bat, nola etorriko zen doi-doi Angelikaren izeba izozkitegi honetara, geltokira hain zuzen, gau eta ordu honetan?

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0012 Azkenean, jaiki eta mahai gainetik argi-mutil bat hartuz, gelako bazterrean zegoen kutxa baten gainera joan zen eta bertan eseri.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0077 Bete ditu paperak eta harritu xamarrak behatzen dioten ikasle gazteengandik urrun jarri da, udal liburutegiko atzen mahaian.

648. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0077 Itzuli da mahaira, eta Rosita señoritari ebatsi dion fitxan DAR EL BEIDA apuntatu du astiro, letra ederrez.

649. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0020 Matematika irakaslearen mahaia, pantaila zeharkatu, eta gure aurrean gorpuzten zihoan.

650. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0020 Flanen moduan dardar egiten zuen, gelatinazko gozoki baten antzera, eta izozten ari zen, gogortzen, eta laster mahaia bilakatuko zen irakasleak ukondoak bertan jartzeko.

651. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 Koronela zutik jarri zen almirantearen protestei jaramonik egin gabe, eta honen mahaira hurbildu zen.

652. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 Ertz bateko botoiari sakatu zion, eta orduan mahai gaineko kristala piztu egin zen, bere azpian galaxiaren hiru dimentsiozko mapa erakutsiz.

653. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 Almirantea mahaira inguratu ondoren, bere azalpena hasi zuen.

654. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 - Noraino hurbil liteke untzi bat nabaritua izan gabe? -galdetu zuen almiranteak, puroa ezpainetatik kendu eta tabako zipriztinak mahai gainera jaurtikiz.

655. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0058 Han datoz bezeroak banan-banan neskaren mahaira, bere ile kiribilduak ukitu, bizkarrean maitekiro jo, ea gustatu zaion udalekua galdetuz, halare uste dutela Vienan aitaren ondoan bezain ongi inon ere ez duela pasatuko.

656. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0058 Jarraian Palfy musikaria agurtu eta badoaz itzuliaz beren mahaietara.

657. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0031 AMONATXOA: (Mahaia txukunduz.)

658. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Mahai osoa gomaz beterik zegoen.

659. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Orga jauregira heldu zenean, bazkaria borborka zegoen mahai gainean.

660. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Azken mokadua Alperrontzi erregearen ahoan ezkutatu orduko hasi zen Pinpernela mahaiaren inguruan saltoka.

661. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0088 Mahaietako hautsari putz egin zion, papera eta luma hartu eta kartak idazten hasi zen:

662. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 Beste batzutan, kamaradari erlojua mahai gainean biraka erortzen zitzaion.

663. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 - Kakazaharra - eta nik mahai azpitik erlojua jasotzen nion.

664. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0027 Mahai gainean, aurreko iluntzean bezalaxe, nire platera, nire katilua eta tearen ontzia ikusi nituen.

665. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0050 Neu ausartuko naiz mahaira igotzen, zer arraio!

666. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0065 PAPERAK eta liburuak baztertuz, Julieta eta Romeo irribarretsu eseri ziren sukaldeko mahaiaren mutur banatan.

667. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00060 Atontzen didazu mahaia,
etsaiak dauzkadala begira;
olioz gantzutzen didazu burua,
gainezka dago nire edontzia.

668. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0083 Haiekin mahaian zegoela, ogia hartu, bedeinkapen-otoitza egin, zatitu eta eman zien.

669. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0098 Jesusek jakinik Aitak gauza guztiak eskura eman zizkiola, Jaungoikoarengandik zetorrela eta Jaungoikoarengana zihoala, jaiki zen mahaitik, erantzi zuen soingainekoa eta, eskuzapi bat harturik, bere gerrian lotu zuen; gero ontzi bat urez bete, eta ikasleei oinak garbitzen hasi zitzaien, eta gerrian zeukan eskuzapiaz lehortzen.

670. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00045 Hautsez betetako plastikozko lore hori eta zatar batzuek edertu nahi zuten mahaian eseri nintzen, bertan zeuden botila huts batzuk baztertu ondoren.

671. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00045 Kafearekin batera erdilotan egondako agurea etorri zitzaidan, neure mahai berean esertzeko baimena eskatuz.

672. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Hautsez betetako plastikozko lore hori eta zatar batzuek edertu nahi zuten mahaian eseri nintzen, bertan zeuden botila huts batzuk baztertu ondoren.

673. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Kafearekin batera, erdilotan egondako agurea etorri zitzaidan, neure mahai berean esertzeko baimena eskatuz.

674. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 Batzuk mahaian idazten ari dira, beste batzuk eskuetan...

675. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 Mahaian idatziko ditut hitz batzuk klabean, nik bakarrik ulertzeko moduan.

676. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 Ia harrapatu nau azken oharrak egiten mahaian.

677. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Artean atea igarotzera ausartu gabe, lepoa okertu zuen apur bat, eta lipar batez bere harrapakina ikusi zuen lehendabiziko aldiz: hantxe zegoen, geldi-geldi, despatxuko mahaiaren gainean, idazmakinaren eskuin aldean, bere isats kiribildu luzea hormaraino heltzen zela, buztan luzearen bidez paretari lotuta balego bezala.

678. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00050 Ondo akordetan naz, lau urte baino ez nituen eukiko eta, salan, mahai luze-luze bat egoan badakizu, erditik jaten genduan orduen eta, bada, hantxe ipini ninduen, jarrita eta, halako baten, loak hartu eta behera jauzi nintzen.

679. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00010 Bazkaldu ondoren, whisky kopa bat eskatu eta leiho ondoko mahai batera aldatu nintzen.

680. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00054 Kazetariek burua kaieretatik jaso barik idazten zuten mahai gaineko kriseiluen argitan, lekuko izugarriei begiratzeko uzkur baleude legez.

681. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00069 Pentsa: mezatan haundiaren ondoan esertzen zaituzte, mahaian haundiaren ondoan esertzen zaituzte, arrosariorako, berriro ere, haundiaren ondoan.

682. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Aulkirik ezean, haietan jesartzen ziren, gela erdian paratutako mahai baxuaren inguruan.

683. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00352 Baxoerdiak hartu genituen eta barrualdean zegoen mahai luzeska batean eseri ginen denok, ogitartekoen zain.

684. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00046 Frai Kandido, bere mahaira esertzeko betarik gabe, ate ertzean, mahukatik tiraka ari zitzaidan.

685. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00300 Euskal Herrira itzultzeko aukera ere mahai gainean jarri dugu.

686. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 (...) esan du euforia antzeztuz, eta mahaian besoekin palanka eginez niregana luzatu ditu ezpainak.

687. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00055 Atzo neure mahaian eseri eta arreta handiz idazten ari nintzelako plantak egin nituen.

688. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Kartak! Kartak! Mahaia hustu zuten.

689. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00012 Amak zioenez, mahai gainean ttaka-ttaka eginez, hatzetatik irtenarazten omen dira bizitzak ematen dizkigun kolpeak.

690. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00034 Zein arraroa zitzaion guztia... Preso gaiztoaren mahaira joan zen orduan, sentipen haiek atzean utzita, eta agurtu egin zuen, etorri berrien modura.

691. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00069 Bere ipurdi biribil eta tentearen oroimenak lausotu egiten zidan pentsamendua, gerritik heldu nion, mahaian apoiatu zen, eta pozik eskaini zitzaidan; bera ere desiatzen zegoela esan zidan.

692. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00150 Zorionez, hau ez da ezinezkoa, iturri garbira joatea nahikoa da, kronistetara, alegia, Lisboako Setioaren Historiara, urrutirago gabe, Raimundo Silvak bere mahai gainean daukan horretara, hain zuzen, oso oparoa da, orrioi begiratu bat ematea baizik ez da, bilatzea, aurkitzea, informazioa iturri onekoa da,

693. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00282 Mahaian eseri eta ez diot janariari zaporerik hartzen...

694. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00420 -Baina Maisie, nik uste dut Jack zoragarria dela -beso batez bere alaba inguratu zuen eta berriro mahaira eraman zuen.

695. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Afarirako apain jantzi, jantoki handira patxada ederrean sartu, bere mahaiko jendearekin gentleman batek bezala hitz egin!

696. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0060 Jantokiko jendearen isiltasun ia majikoa urratu egin da bat-batean eta mutilaren kontrako oihuak mahai gehienetatik iritsi dira, eskubiderik ez dago, auskalo noraino iritsiko garen eta tankerako komentarioen artean.

697. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0037 Inoiz ez naiz mahaira eseri emakume baten ondoan, orain bezala.

698. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 Mahai eder bat erakutsi dit.

699. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 Bai, oso egokia da idazteko, zur sendoa, kaoba, zabala mahaia, eta oso ongi zaindua, leuna du gaina, marrarik batere gabe eta godaleten eraztunik ez.

700. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 -Ba idazle batek mejenge mordo bat eskaini dio mahaiagatik anaiari!

701. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0073 Une batean mutila saiatu da jende guztiari hainbeste gustatzen zaizkion kanpoko leiho-arku horietan neska jarri, eta argazki bakarrean hura, arkua, pareko fatxada eta balkoi semizirkularraren barruko janlekuko mahaiak, denak batera harrapatzen, baina ez dut uste konforme geratu denik, eta ez dakit argazkia atera ere egin duen.

702. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0022 Bandexa eskuetan, maleta utzitako angelura joan zen, eta hango mahai batean eseri self service-aren gainerako mahai gehienak begiz hartzeko moduan.

703. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0042 Maleta mahai gainean jarri eta zabaldu egin zuen.

704. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0084 Ontzia hartu eta mahaiaren hutsune borobiletako batean kokatu zuen.

705. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0102 Hortxe gaude, jangelako mahaian bazkaltzen.

706. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Zain dago neba nagusia, neba gaztea noiz ausartuko hitzen bat esatera, hitz bakar bat, prest dauzka ukabilak, itxita eta mahai gainean jarriak, hari muturra hausteko.

707. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0043 Hura, ordea, Flora alegia, deus gertatu izan ez balitz bezala egoten zen, edo, badiot, hori iruditzen zitzaidan, nire eskua bere magalean hartu eta ferekatzeaz gain, besteetan ez bezala, mostradorera altxatzen baitzen plater eta edalontzien bila, zeren Hanbren ez baitituzte mahaira ateratzen, bezeroak joan behar izaten du jasotzera,

708. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0253 Florak jarria zuen mahaia, harizko zapi zuri bordatuaz apaindua, eta Chateau Palmer botila bat irekirik zegoen, legezkoa denez, egurats zedin.

709. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0323 Hori kontatzen ari zaiola, Iñaki Abaitua konturatzen da Ortiz de Zarate eta gizona elkarrekin doazela, jangelaren erdian mahaia aukeratzen ari direlarik, eta bere begiratuaz ohartzen direnean, oinetan buelta erdia ematen dutela esango luke, (...)

710. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0368 Eskuan zituen kartak mahai erdira bota eta kamastran eseri zen.

711. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 Denak, sukaldeko mahai inguruan zeuden zutik.

712. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0026 Errauts guztiak barrura sartuko zaizkizu eta... beno, nahikoa garbi zaudela uste dut! gaineratu zuen ilea lisatu eta mahaian Erreginaren ondoan jarri zuen bitartean.

713. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0027 Denak altxatu eta zutik geratu ziren, hura poliki-poliki eta astun, izeba Cissieren besotik, mahaira bere lekura joan zen bitartean.

714. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Mahairik hutsena eta bezperatik erabili gabe zuen txapagaina.

715. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0043 Igartua hurbildua zen mahaira.

716. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0059 Momentu batez barrez aritu zen oraindik, mahaitik begiak altxa gabe.

717. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0185 Krassy sofan eseri zen eta ondoan zeukan mahaiean utzi zituen kafea eta sandwicha.

718. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0125 - Kontuz, Ugarte -egin zion Laurak amenazu mahaiko beste guztien ixiltasun baitan-.

719. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0125 Mahaiko guztiek oso kontzentratutak ziruditen zigalei jakia ateratzen-.

720. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Plater pare bat hartu eta mahai gainean jarri zituen.

721. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0101 Gozogileak mahaiaren zati bat libratu zien.

722. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0101 Howard eta Ann eseri egin ziren, aulkiak mahaira pixka bat hurbilduz.

723. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0101 Esan beharra daukat oso sentitzen dudala, esan zuen gozogileak, ukalondoan mahai gainean ipiniz.

724. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0101 Eskuak mahai gainean zabaldu ondoren gorantz jiratu zituen ahurrak erakutsiz.

725. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0101 Howard mahaitik altxatu eta berokia erantzi zuen.

726. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0193 Berokia erantzi eta sukaldeko mahaian eseri zen.

727. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0239 Kopa bat prestatu eta sukaldeko mahaian eseri nintzen entzutera.

728. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0155 Ezin ninan ahaztu negarrez aldegin zueneko egun hura, eta azkenean ez ninan barrenik izandu, aurrekoan esaten ninan bezala, joan da, zapla, mahai gainean bi hankak zabalduta larru eske jartzeko.

729. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00038 Mahai gainean, elizatxo inguruan, lokarri eta domina bedeinkatuak saltzen dituzte. Lokarri eta dominak jartzen zizkieten gurasoek umeei eztarriko mina uxatu edo sendatzeko.

730. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Hasteko, aurreko ezkontzaren ondorioz Ignaciori ondasunak eta eskubideak hobetu zitzaizkion, baina bere aitaren etxean bizitzeko baldintzarekin, garai haietan alarguna baitzen. Etxe eta mahai berean izan behar zirenez eta batak besteari lagun egin behar zionez bakoitzak ahal zuen neurrian egin behar zuten lan.

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00105 Aljer-ko mahaia zapuztu ondoren, honela titulatu zuen egunkari honek: Los partidos del bloque de Ajuria Enea llaman a la sociedad a no dejarse 'amilanar' y a seguir trabajando por la paz (89/IV/18)

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 d) Planeta mahaiaren bazterrean dago.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00020 1.- Windows-en mahaian hutsik dagoen edozein posiziotan saguaren eskuineko botoiarekin klik eginez testuinguru-menua ireki ezazu.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00020 Autoantolatu hautatuz gero, mahaian ikonoen edozein aldaketa dagoenean automatikoki berrantolatuko ditu.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00130 - Oso gogoan daukat Fernando Aznarrek eta Roberto Otaegik zeukaten gorpuzkera: luzexkak ziren biak, indargabeak ziruditen. Nafarroa aldera joan behar izaten genuenean, jatetxeetako ohiko menuan salda, tortilla eta oilasko laurdena sartzen zen. Behin baino gehiagotan ohartu nintzen, ordea, mahaitik altxatzerakoan, aipatu bi jokalari horiek bazkaltzen hasi aurretiko gose-aurpegi berbera zeukatela jan ondorenean ere. Menua bikoiztea erabaki nuen eta orduan bai aurpegi alaia eta pozgarria beraiena.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00088 Fridak lan bi erakutsiko ditu bertan, Frida biak eta Mahai zauritua. Oihalean eginak dira, eta, lehenengoz, neurri handikoak biak. Frida biak bere koadrorik ezagunenetarikoa da. Bere pertsonalitatearen dikotomia azaldu nahi digu bertan: aulki batean daude eserita Frida biak, eskutik oratuta.

737. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Eskuetan duzuen lan hau ikusi eta, nire lehenbiziko hitzak behar ziren izan eta hori zen pensatzen nuena esatea, azkenean mahai gainean dugu lan hau horrenbeste urtez lan egin ondoren edo pentsatu ondoren.

738. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Nik uste dut euskaltzale guztiok, euskaraz arduratzen garen guztiok, aspalditik behar genuela lan hau mahain gainean.Lafonen lanak funtsezkoak direlako. Beti izan dira, kanpoko ikerzaleak beti izan dute ardura.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00031 Afaldu ondoren, mahaian kafea hartzen ari ginela, beste futbol gai batzuen artean sortu zen hizpide futboleko profesionalek unibertsitate ikasketak aurrera ateratzeko dituzten zailtasunen gaia.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00149 EHkoak, adibidez, oso lanpeturik zeuden negoziazioetan ibiltzeko: elkarrizketa bat El Correorekin, elkarretaratze bat Parlamentuaren kanpoaldean presoen aldeko Konpromiso Eguna zela eta, prentsaurreko bat espetxean dagoen Mahai Nazionalaren aferari buruz...

741. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Larogeigarren hamarkadan herri mugimenduen gorakada zela eta, izugarria izan zen errepresioa, ejertzitoak hilketa handiak egin zituelarik estatu osoan eta batez ere herrialde maietan.

742. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. sarrionaindia 0014 Adibidez, mahaia ipintzen duen laukia tatxatu nahi izanez gero, mahaitik esan beharko du.

743. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. sarrionaindia 0014 MENDI GUTXI; AZOKA; HARRIAK; ARBELA; IBAIA; ERREKAK; DENDA BATZUK; BIDEA; HONDARTZA; MERKATU GUTXI; BITXITEGIA; IBILBIDE BAT; HAMAR BIZIKLETA; ZUBIA; PUTZUAK; TABERNA ASKO; HARATEGIAK; ERREPIDEA; ZEIN HIRI; TONTORRAK; MENDIA; LIBURUTEGI BATZUK; HOGEI TREN; ARRANDEGIAK; BASERRIA; ZENBAT; LEIHO BATZUK; ITSASOAK; TEILATUA; POTOA; ETXEA; PARKEAK; DENDAK; BI PATINETE; AULKIA; TXIMINIAK; MAHAI ASKO; ZEIN AULKI; MAHAIA; ITURRIA; PARKE BAT; GAILURRA.

744. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0070 Areto erdian, mahai baten inguruan, biok aurrez aurre.

745. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0006 HB Altsasuko Mahaitik sortu eta Konstituzioaren kanpainan kaleratu bazen ere, Nafarroan zenbait herritan orduko HBren inguruan bildu ziren eta beste herrietan, egitura hori ez zegoenez, aipatu dituzun kandidaturak sortu ziren.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Hitza jan egin zuen, bi urte eta gehiago iragan behar izan ziren Estatutua mahaiaren gainean ipini aurretik.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 - Bloke logikoak mahaiaren gainean ipini.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0035 Gero, kaxak banatu, platertxoetan koloretako tenperak bota eta mahaietan jarri.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Umeek irudiak ebakiko dituzte eta mahai bakoitzean bi talde egingo dute: bata loreekin eta bestea fruitekin.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0124 HB: Mahai Nazionala osatzen duten 25 kidetatik 5 dira emakumezkoak, eta Herrialdeetako partaidetza berriz Gipuzkoako % 18tik Arabako % 25era bitartean dabil.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Mahai baten aurrean jezarri nintzen litroko kokakola baten aurrean.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Alde batetik bestera mugitzen zen, marmarrean, eta noizean behin mahai baten zeukan cachaça botilatik zurrutada bat edaten zuen.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0038 flexortzista. Deabrua mahai gaineko lanparatxoarekin ostiatzen duena.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0033 Larregi eta Ubillos, ordura arteko euskal historia sakratugile bakarrak, biak Itz-aurrea-n aipatzen ditu eta, esan dezagun aurretiaz, ez dago inolako zalantzarik egiterik mahai gainean ere izan zituela: (...)

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Edo erlamando bat, edo txitxiburduntzi bat, edo marraskilo bat... Ia mugitzen den guztia hel daiteke buztanzuri arruntaren mahaira.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Leitzatik Irurtzunerako karrobideak auzolanez urratu omen zituzten, eta elurrezko mahai zurien gainean babak eltzeka paratuz, haren jiran zutik egiten omen zituzten otorduak.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Bagoaz jartzera mahai zabal baten ingurunera.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0253 Proiektorea zeukan bere estratuko mahaitik mugitu ezinik geratu zen, eta klase guztia oso tonu monokorde hotzean joan zen, irakaslea bera aparatuari lotuagoa geratuz ikasleen inplikazioari baino.

759. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00225 Batzordeak, bere aldetik, flanela eta fondo (diruzkoa) eranstea proposatu du. Lehenbizikoa sartzea onartu da eztabaida labur baten ondoren. Fondo hitza dela eta, E. Knô*rr-ek funts hitzaren tokia aztertzea proposatzen du eta mahai gainean uztea eskatzen hurrengo bilera arte. Hala onartu du batzarrak.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Untziaren erdian olanazko aterpea prestatu zuten eta barruan mahaia eta aulki batzuk ipini zituzten.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0215 Gelako mahaiak eta aulkiak baztertu ondoren, taldeko beste jokalari guztiak gelan gelditzen dira zutik.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0197 Uruguay-ko Mahaiaren eztabaidetan kontutan hartzen ari diren zuzenketak, gai honi dagokionez GATTek NAFTAK baino ingurugiroarekiko begirune gehiago izatea lor dezakete.

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0116 Baina mahaietako batean, urrunean apur bat, Begoña Echeverria ikusten dugu.

764. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 Beraz, hauek denak, Phedro, La Fontaine eta, batez ere, Samaniego zituen Iturriagak mahai gainean, beharbada buruan, bere alegiak idaztean.

765. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0158 Gu bian iuki giñuzten, ta bi-iru manta, antxe, komon ttiki bat, ta oloko maai koxkor bat, besteik deus etzan...

766. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0037 Tximini-ederreko su-bajua, narruzko eserlekua duten aulki bat edo beste ta mai sendo bat...

767. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0043 Eta leen utzi ez baldin ba'ditu, utzi ditzala orain zazpi makillak mai-gainean, eta izkutatu dedilla ikusleen ezker-aldetik.

768. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00181 MIKELETEA: Bai (II Buruzagiari) Ipiñi-erazi ezazu emen maai bat iru aulkiekin, eta naikoa izango da. (Eta ikusleen ezker aldetik izkutatuko da II buruzagia) Arrigarria da eta siñistu-eziña zein azkar zabaltzen diran emen berri guztiak.

769. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00181 (Eta ikusleen ezker-aldetik agertuko dira II Buruzagia eta bi soldaduek, maaia ekarriko dute)

770. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00181 II-Buruzag.: Nun utzi dezakegu maai au?

771. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00181 Mikelete: Utzi ezazute ortxe, eta ez aaztu aulkiekin, gure onek egiazko epaiketa baten itxura izan behar du-ta... (Ikusleen ezker-aldetik izkutatuko dira berriro soldaduak, eta iru aulkiekin agertuko dira bereala, eta maai alboan aulkiak utzi eta izkutatuko dira berriro. II Buruzagiari)

772. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0162 (Exertzen da, ta jartzen ditu mai gañian berakin dakazkiyen tinta-ontzi ta abar)

773. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00131 Jaunaren lagun aingeru santu
agertzen ziran kantari,
Jerusalena sartu zanean
laga zion astoari.
Jauna sartu zan Eleizan eta
arrituaz jendeari
bota zizkien maiak lurrera
diru-aldatzailleari
.

774. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Jangelakoei zerbait esan zien Tomy'k eta Jai-Alayko mai batean exeri ziran irurak.

775. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 Leyo zabalaren ondo xamarrean dagon mayaren erdian andereño eder bat.

776. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Jatokiko mayetara begiratu zuen Yon'ek eta inorrez bazkaltzen, ezta serbitzaririk ere agiri an barrenean.

777. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Maiaren erdian pertzakada jarrita, bakoitza bere kutxarearekin, amaika gizonezko saskigillearekin, txita txikiak orea ontzitik bezela, aldiko bost edo sei kutxare baziran pertzakada artan, eten gabeko atzera-aurreraka.

778. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Aiek, berriz, etzeukaten maitik jeikitzeko gogorik.

779. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ardoa, ez orain bezela litroka; pitxarreko botillak jartzen ziran maietan.

780. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00050 Otorduetan maian zerbait izango bada, denda, arategi, arrandegi eta oietara ere joan bearko du, baiña lenbizi apaindu egiñ bear ordea. Ezagunen batekiñ topo egin ezkero zerbait esan bear beintzat, laburki bederik; eta bizilagunak ere zai egongo dira itzaspertutxo bat egiteko, eta aiekikoa ere egiñ bear. Orra lana alde guztietatik.

781. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Attak, amak eta izebak etzuten beiñere maien yaten, suonduan baizik, malian platera artuta.

782. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Paretatik yetsi ol aundi bat, bi txanga ta anka bat izaten zittuna, ta artan yaten giñun batzuk; bestik mai ttiki apal batin.

783. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Andereinoak galdeginak arras gogotik egiten nazkon, eta gehiago ere ba hainbestetaraino nahi nuen eskolako haurrik hoberena izan eta biziki gogotik ioaiten nintzen haren mahainerat zerbaiten galde egiterat edo erakustera.

784. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Gorputza mahainaren gainean etzanik ezarri zukeen, oraino putarka ari eta eskuak aireari aztaparka, zerbaiti lotu nahiz...

785. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Antxen biltzen zituan erregiña Juanak bere aolkulariak, edo erriaren ordezkariak, jai aundi baten ondoan biltzen ziren den denak eta mai eder ura ondo zaindua dago.

786. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Mai aundi orren ondoan beste bi mai txiki zeuden eta or bi ibar Biarno'kuak beren maia berexiak zeuzkaten. Zergatik ori?

787. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Mai aien jokabideak agertzen zuko parbi asko.

788. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Ikusle taldearen gidariak bi mai txiki aien esanaia ixildu zuen eta etzuan agertu.

789. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Bere ibillialdia, gaztelu arretan bukatu zuanian, urbildu nintzaion eta, baita esan ere etzula agertu mai txiki aien esanaia.

790. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gurrutxaga 00002 Edo bestela, erretorika eta hipokrisia hutsa bada, zergatik kondenatzen da dispertsioak presoengan eragindako bortxa, edota Mahai Nazionalaren bahiketa, edo tortura kasuak gertatu izan ohi direnean.

791. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 Iturriaga presaka iritsi zen bazkarira, eta hantxe mahai batean eserita zeuden idazle eta irakasleekin batera bazkaldu zuen.

792. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren e. 00002 Burua gehiegi nekatu gabe, egundoko arrakasta iragarriko nieke nik Mahai Nazionalekoei.

793. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. juaristi 00030 Antza denez, barne-asiloaren kontua (komunitario batek Batasuneko beste estatu batean asilo politikoa eskatzen duenean, alegia) ez da mahai gainean egongo, baldin eta Estatu espainiarrak ez badu gai-zerrendan sartzen (antzeko bilera eta gailur guztietan egiten duen bezalaxe).

794. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 3.Lizitatzaile orok, halakotzat hartua izan nahi badu, Lizitazio bakoitzerako enkantearen tipoaren gutxienez %25eko fidantza ezarri beharko du Enkanterako Mahaian.

795. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 7.Lehenengo lizitazioan ondasunak esleitu ez badira, hura amaitzean bigarrena egingo da, eta, bigarren hori amaitzean, hirugarrena ere egin ahal izango da, Mahaiak bidezkotzat jotzen badu, hori dena Gizarte Segurantzaren Sistemako Baliabideen Bilketa Erregelamendu Orokorrak (urriaren 6ko 1.637/1995 Errege Dekretuaz onartua eta hilaren 24ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua) 149. artikuluan xedatzen dituen baldintzen arabera.

796. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 - Sinadura bilketa bat irekita dago, horretarako festetan mahaiak ipinita eduki ditugularik, orain tabernetan orriak jarriaz eta eskuz esku osatzeko asmoa dugu.

797. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Batetik, bere buruari demokratiko deitzen dion estatu batek ez duela Algerreko mahaia errepikatuko, besteren artean ETA indar aldetik lehengoa ez delako eta euskal gizartea bortizkeriaren gaian lehen egon zen posizioan ez dagoelako.

798. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Ez horietako bakoitzak aldarrikatzen duen mamian eta hori egiteko moduan arrazoin duela planteatzeko, baizik eta lanerako eta elkar ulertzeko puntu amankomun batzuk aurkitzeko, horietatik euskaldunen gehiengoak dudarik gabe nahi duena mahai gainean ipintzeko: galde diezagutela behingoz zer izan nahi dugun.

799. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418 1996-11-07ko Zerbitzu Orokorrak kontratatzeko Mahaiaren erabakiaren bidez onartu zen honako lizitazio iragarkia duen lehiaketa irekia egiteko deialdia:

800. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Euskararen mahaira hurbiltzen den edonork aukera izango du hizkuntza honen inguruko materiala ikusi eta informazioa izateko eta baita azken nobedadeei begiratu bat emateko ere.

801. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Azkenik, hemen ohiturik bagaude ere, ez da bat ere gustagarria mahaira zerbitzatzen den botilaren hondoan hondar edo liga ikustea.

802. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Lehenengoak postura ezberdineko bi pertsonek (ez dute zertan postura kontrajarririk izan beharrik), mahai baten aurrean asteko gai nagusienez hitzegingo dute terraza batean.

803. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Beste ezer gabe uretan azal eta guzti erositako patata jaten ikasi degu, era berean baneatutako artoa jaten ere bai; oliorik ez dute erabiltzen eta maiean beti mantekilla izango dezu.

804. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Horniketak kontratatzeko osotutako Mahaiak, 1992ko ekainaren 1ean, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Eskolaurreko eta O.H.O.ko Ikastetxeetako altzari hornikuntza, entrega eta instalaziorako, Baliabideen Zuzendaritzaren 002/92 espedientearen behin-behineko esleipena egiteko emandako Txostena ikusita.

805. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Atzo Legebiltzarreko mahaiak emendakinak kalifikatu zituen, bihar egingo den osoko bilkuran zeintzuk eztabaidatuko diren, eta zeintzuk batzordera igaroko diren zehaztuz.

806. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Mahaiak erabaki duenez hori ez da arrazoi emendakinik aurkezteko.

807. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Ramon Murrek, ordea, bilera hauteskunde atarian egiteaz oharterazi eta akordioaren zabalkundea mahai gainean egon zitekeela aipatzeaz gain, EAJren nagusitasuna azpimarratu zuen.

808. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Batzuen ustez, PSE eta EA esate baterako, kolokan jartzen du Ajuria Eneako Mahaia, baina ez ordea Egibarrentzat.

809. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Badirudi KASek kontrolatuko duela HBko Mahai Nazionala, eta jakin nahi dugu zeinek eta zer ordezkatzen duen HBn adierazi zuen Egibarrek.

810. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Jon Idigoras HBko Mahai Nazionaleko eledunak atzo berretsi zuen positiboa dela indar politikoen artean elkarrizketarako bideak irekita irautea.

811. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4773 Behin enkantea bukatuta, Mahaiko lehendakariak fidantzak itzuliko dizkie esleipen hartzaile ez diren lizitatzaileei, gordailua egin zen kontuaren kontra eta ordainagiriaren kontra bankuko izendun txekea libratuz.

812. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4774 Behin enkante Mahaia eratuz gero, Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 139.2 artikuluan eta Ogasun eta Finantza Departamentuko azpiegitura organikoa eta funtzionalari buruzko martxoaren 17ko 27/1992 Foru Dekretuak agindu bezala eratuta geratuko dena, ekitaldiari hasiera emateko oridasunen zerrenda eta enkantea arautu behar duten baldintzak irakurriko dira, iragarki honen arabera.

813. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4774 Behin Mahaia eratuz gero, Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 139.2 artikuluan eta Ogasun eta Finantza Departamentuko azpiegitura organikoa eta funtzionalari buruzko martxoaren 17ko 27/1992 Foru Dekretuak agindu bezala eratuta geratuko dena, ekitaldia hasteko idazkariak ondasunen zerrenda eta enkantea arautu behar duten baldintzak irakurriko ditu, iragarki honen arabera, eta gordailuak onartu ondoren, norgehiagokaldiari emango zaio hasiera, sorta eskaintzaile onenari esleituz, eta guzti horren akta egin beharko da.

814. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Behin enkantea bukatuta, Mahaiko lehendakariak fidantzak itzuliko dizkie esleipen hartzaile izan ez diren lizitatzaileei, gordailua egin zen kontuaren kontra eta ordainagiriaren kontra bankuko izendun txekea libratuz.

815. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4778 Behin Mahaia eratuz gero, Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 139.2 artikuluan eta Ogasun eta Finantza Departamentuko azpiegitura organikoa eta funtzionalari buruzko martxoren 17ko 27/1992 Foru Dekretuak agindu bezala eratuta geratuko dena, ekitaldia hasteko idazkariak ondasunen zerrenda eta enkantea arautu behar duten baldintzak irakurriko ditu, iragarki honen arabera, eta gordailuak onartu ondoren, norgehiagokaldia hasiko da, sorta bakoitza eskaintzaile onenari esleituz, eta guzti horren akta egin beharko da.

816. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Zeregin honek ez dio denbora askorik kentzen, liburu bat egiteko adina notatxo izaten baititut mahai gainean eta denentzat lekurik ez.

817. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Azpimarratzekoa da sozialistek orain arte ez dutela HBrekin mahai berean eseritzerik nahi izan.

818. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Hots mahai baten inguruan garela eta hori nahi ez dutenez mesfidatu, borroka guzietan etsaia estremistez, sua darienez, aurrerakoi egiten dutenez baita baliatzen.

819. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Bainan pundu konkreturat etortzeko, iparraldean behintzat, dugun egoerarat, nondik bil gaitezke abertzale guziak mahain sakratu horren inguruan, abertzale batzuen ekintzek eta jokamoldeek mahain hori bera inarrosten balin badute bortizkeria legez, adostasunerat heltzean, dena zapartarazten balin badute, adostasuna ez baita hainbat horien lelo, baizik agintaritza, besteak manatzea, argia edo iluna, ona eta gaixtoa non den erakustea, zinezko sinkretismo batean gogo-bihotz hartuak, behar bada ttipidanik, herri menperatu askotan gertatzen ohi den bezala, marginazioaren legez eta bidez...

820. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0001 Lehiaketa hori epaitu behar duen Mahaiaren kideak, berriz, ondokoak dira:

821. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Alabaina, HBko mahai nazionala atxilotzearen ondotik, presoen hurbilketarik eza ahantzi gabe, sekulako ukaldi gaixtoa da berez Egin eta Egin-irratiaren hestea.

822. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 URTE bat, Jean-Louis, tanpez utzi gaituzula, zure laneko mahain gainean hil-hotza auzo batek aurkitu zintuela, 55 urtetan.

823. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Eta bakeaz hola mintzo diren guziak mahain beraren inguruan jartzen balire azkenean!

824. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Jose Luis Etxegarai, Udalbiltzako Mahai Iraunkorrean ari da eta bere lanaren eta mozioaren berri eman zuen: Iruñeko batzarran emandako mandatuarekin lanean hasi zen Mahai Iraunkorra eta Bilboko Asanbladan Mahai hori behin betikoz osatu zen eta egin beharreko lanak zehaztu ziren. Asanbladak bortz lan talde osatzea agindu zuen. Bortz lan talde horiek osatu dira, bakoitzak geronen lana egin dugu. Orain dena martxan jarri behar da eta horretarako udal guziek konpromisoa hartu behar dute Udalbiltzako kide bezala. Orduan, mahaian garenok udal bakoitzari kide egin dadila eskatzen diogu mozio hori onartuz. Bere lanean tinko eta serio aritzeko nahitaezko babesa da hori Udalbiltzarentzat.

825. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Hemendik urte bukaerara abertzale diren udal guziak Udalbiltzako kide izatea da gure helburua. Mahai Iraunkorrean dagoenez gero, gaurko bileran zalantzak argitu nahi nituen, baina nabari da hemen jakinaren gainean daudela alkateak eta informazio nahikoa badutela.

826. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Duela bi urte, 1997ko abenduaren 27an, Jose Ignacio Palacios eta Jose Julian Irizar, Nafarroako Gobernuko eta Gipuzkoako Diputaziokoko Herrilan, Garraio eta Komunikabidetako kontseilariak mahai berean esertzea lortu zuten Bortzirietako alkateek.

827. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4280 Eusko Legebiltzarreko Mahaiak, 1996ko uztailaren 11n egindako bilkuran, erabaki du M.ª Jesús Ulacia Zubiaurre, Rosa M.ª Salgado González, José Luis Otxoa Ortíz eta M.ª Josefina Aguirre Telleria jaun-andreak Eusko Legebiltzarreko administrari laguntzaile elebidunen (euskara-gaztelera) kategoriako karrerako funtzionari izendatzea,

828. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4257 Mahaiak, 1996ko uztailaren 11n egindako bilkuran, erabaki du onartzea Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Legebiltzar Taldearen idazkia.

829. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4247 Mahaiko bigarren idazkaria, Julián Orella Barrios.

830. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4252 Mahaiak, 1996ko uztailaren 11n egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea ondorengo zuzenketak, Langraiz Okako espetxean osasun-laguntza eta hezkuntza-zerbitzuak hobetzeari buruzko legez besteko proposamenari aurkeztu zaizkionak, eta agindu du Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara daitezela.

831. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4277 Lan eta Osasuneko Legebiltzar Batzordeko Mahaiak erabaki du onartzea Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Legebiltzar Taldeak egindako AGERRALDI ESKEA, Osakidetzako zuzendari nagusi jaunak informa dezan Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 1994ko ekitaldiko fiskalizazio-txostenean agertutako salaketak, langile eta gastu politikari buruzkoak, lehenagoko txostenetan ere agertzen zirenak, Osakidetzak egiaren araberakotzat jotzen dituen ala ez.

832. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Mahaiak, 1996ko urriaren 8an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea etorkinen boto-eskubideari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

833. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

834. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari

835. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4989 Mahaiak, 1996ko urriaren 8an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Herrizaingo-sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari eta Erakunde eta Herrizaingoko Legebiltzar Batzordeari bidal dakiela eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

836. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4989 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari M.ª Enriqueta Benito Bengoa Arabako Foruzaleak Taldeko bozeramaileordeak, indarrean dagoen Legebiltzarraren Araudiko 140. artikuluaz baliatuz, Herrizaingo-sailburuari ondorengo galdera aurkezten dio, Erakunde eta Herrizaingoko Legebiltzar Batzordean ahoz erantzuna izan dadin, irailaren amaieran Donostiako Ertzaintzaren komisaldegian agintaririk ez egoteari buruz.

837. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea ondorengo LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, Euskal Irrati Telebista publikoari kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako informazio eta prestakuntza programak emititzeko eskatzekoa, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

838. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

839. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari Pablo A. Mosquera Mata Arabako Foruzaleak Taldeko bozeramaileak, indarrean dagoen Lege-biltzarraren Araudiaz baliatuz, ohore du ondorengo legez besteko proposamena aurkeztea, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, Euskal Irrati Telebista publikoari kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako informazio eta prestakuntza programak emititzeko eskatzeko.

840. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5851 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Osasun-sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, idatziz erantzuna izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

841. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5851 Parlamentuaren Mahaiari

842. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, idatziz erantzuna izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

843. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari Carlos M.ª de Urquijo Valdivielso Euskal Talde Popularreko legebiltzarkideak, indarrean dagoen Araudiaz baliatuz, ohore du Hezkuntza-sailburu jaun txit gorenari ondorengo galdera aurkeztea, idatziz erantzuna izan dadin, Elkarri-k gertatu dituen bake-hezkuntzarako testuak onetsi izanari buruz.

844. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1052 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Herrizaingo-sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari eta Erakunde eta Herrizaingoko Legebiltzar Batzordeari bidal dakiela eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

845. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1052 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari

846. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Hezkuntza eta Kulturako Legebiltzar Batzordeko Mahaiak erabaki du onartzea Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu jaun txit gorena AGERTZEKO ESKEA, Arabako Foruzaleak Legebiltzar Taldeak egina, UPV/EHUren Gasteizko Las Nieves eraikina eraberritzeari buruz sailak dituen iritziaren eta planen berri jakiteko.

847. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde jaun txit gorenaren AGERRALDI ESKEA, Eusko Jaurlaritzak Amsterdamgo Itunaz egiten duen balorazioaz informatzeko egina, eta agindu du Kanpo Ekintzarako Legebiltzar Batzordeari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

848. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea administrazio publikoetatik laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten enpresek gutxienez ere laguntza horien % 3 I+Gn inbertitu dezaten beharrezko neurriak artikulatzeari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

849. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

850. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari

851. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1208 M.ª TERESA RODRIGUEZ BARAHONA EUSKO
LEGEBILTZARREKO MAHAIKO LEHEN IDAZKARIAK

852. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1208 Mahaiko lehen idazkaria, M.ª Teresa Rodríguez Barahona.

853. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 M.ª TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIKO LEHEN IDAZKARIAK

854. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Mahaiko lehen idazkaria, M.ª Teresa Rodríguez Barahona. Oniritzia, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, Joseba Andoni Leizaola Azpiazu.

855. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Mahaiak, 1997ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea jaioberriaren identifikaziorako eskubideari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

856. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

857. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari

858. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Mahaiak, 1997ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea pertsonen aurkako lurreko minak guztiz debekatzeari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

859. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

860. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari

861. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0031 Badakit horrenbesteko azalpenik ez dela behar izaten klasean eta ez dela komeni oihan zabartsuegian sartzea, baina irakasleoi ez zaigu gaizki etortzen euskal sintaxiaren barrunbe guztiak mahai gainean edukitzea.

862. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Egunoro sei-zazpi egunkari ezberdin erabiltzen ditut eskuetan eta gainera beti dabiltza bizpahiru aldizkari nere mahai gaineko paperen artean igerika.

863. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Lanera iritsi eta han daude, nere mahai gainean, haseran aipatutako zazpi egunkariak.

864. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0015 2. Pasa den irailaren 8an bilera bat egin zen UGT eta CCOO sindikatuen ordezkariekin, komunikazio honi eusteko egin zitezkeen ekintzak aztertzeko, eta bertan, mahai gainean zeuden datuak aztertu ondoren, enpresaren zuzendaritzaren aurrean indar handiegirik ezin egin daitekeelako ondoriora iritsi zen, enpresak bere alde dioelarik, gainera, lehen Madrila egunez zihoan tren bakarra zegoela eta orain, aldiz, bi tren direla ibilbidea egiten dutenak.

865. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... maizpide 1999 00032 Kotxe batzuek beheko pisuan eserleku gutxi eta 4 mahai eta sukaldea daramate.

866. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Idazkari eiteko gizontxo heldu batek eskua sartu du bere mahaiaren goikaldeko kajoian.

867. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0010 Kolore bereko 24 kartak mahainaren gainean zabal itzazu, agerian.

868. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0010 Handienentzat: kartak gelditzen dira mahainaren gainean zabaldurik.

869. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Ezin da norbait kaleratua sentitu, izan baldin badu bere mahai gainean kontratua nahi izan duen guztietan sinatzeko.

869 emaitza

Datu-estatistikoak: