XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Biyen bittartian, echeko guztiak maiyen alderdi biyetan zutunik dagoz ichoroten arik eta asabak eurena jan deiyen artian.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 An, edo lurrian edo mai baten ganian imini oparidun bandejiori ta ixetuten edo piztuten dauz kandela biyak eta iru usainzotzak, erreten dauz paper ori zatiyak, bota chupiñazuak, eta belaunikoturik opa izan edo emon Zeru aitaita zarrari urte barri atsegintsuak.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Alboko mayan egoten zan zaldun urtetsu bat, ule ta bixar zuriduna, koronel zana edo ixana, morroiak esaten ebenez; ikaslarijak arpegiz ezauna eben eta agur egiten eutsoen bere maira etorri edo kanpora juaten zanian, akeitetxian auzokuak ziralako aspalditik.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 MAIKOA EZTA NAIKOA

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Gitxitan izaten da maikoa naikoa, bear dan baño lagun geyago maira batuten badira.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 MAIKOA EZTA NAIKOA or goyan esan dogunean, agirakalditxu bat geure irarkola-langilleai egitea izan da gure asmoa.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Au entzun daunean, Txitxu gurea, txistua baño ariñago, neure idazmaira (eskritorioko maira) yoan da, papera ta arkatza (lapiza) bear dituzala ta.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Ta alan be,¿ez ete gara lotsaz, bildurrez ta ikaraz erdi-illik, deungaro Jaunartzerakoan mai atara elduko?¡Gauza arrigarria!.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Jateko gogoa lango ongarririk ez dago jakientzat! Beraz, gure maia, zure bakaldunarena berarena baizen ornitua ta taiutua izan oi da guretzat.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 MAIYA BEDEINCATUTECO MODUA Aitearen eta Semiaren eta Espiritu Santuaren icenian. Amén.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Bijok mai baten jan eta gela berberean lo-egitten eben.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Izneurlarijentzat beti maya gertauta eguan eta apari-ostian tenson, joc partic, edo olakoren bat atzalduten eben.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Icasten daguanian, jocuan, ibilten, jolasian, mayan, gabian irazarric daguan aldijetan, egunezco zereguiñetan, bacartadian, lagun-artian eta Eleixan bertan, altaren oiñian bere, loiqueritsua, onic onenian bere pecatua goguan dabela dago.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - Bai laister utzi ta ustuko det; goserik bai-nago (maiera eramanaz).

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Ostian, arasa, mai, alki ta ontzi, egokien diran eraz jarriak.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Malentxo - (Mai-ondoan exerita, kopin bat altzoan duala beroni izketan).

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Besteak. - Bai! bai! (zorroa mai gañean ipiñita zabaltzen dute).

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Aurrerago eskubitan mai bat, eta ezkerrian armoniun edo piano bat; exeri-alki batzubek.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Mai gañian zintzarriya.

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 (Jokodu mai gañian dagon zintzarriya).

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Gañera mai bat, kutxa bat eta alki batzuek.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Batzuk maitik aldendu xamarrak jarrita, txaliarekin aritu bear zutenean, gorputza maiari alderatu, besoa luzatu ta, onuntzerakoan, plateratik abora bitarteko txirrio polita egiten zuten.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Maitik altxata agur egiterakoan, urrengo Santomasetan ere errentak txintxo asko ekarriko zituztela, atzerako zor-puntta ura ere berdinduko zutela-ta, urteroko esanekin abiatu ziran, andreak saskiak besoan.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mai ark dakar latiñ itzez nola, mendiz-mendi zebillela, gudu aurrendari orrek altare bat eskeñi zion lepo artan zegoen edo arkaitz aietan zebillen basajainkoari.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Ezgenakike izan ote danez beiñere an erromatar oste aundirik, topatu ez-bagendu arri pikatuzko mai ori, orainxe an altxatzen dan kristau eleiza baten ormetan sartua.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Maiak, lurreratutako egurrezko zaldia ematen zuan.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Ganbaretan sendoak bear izaten dira, abe, kapirio ta astazaldiak egiteko; ta okuilluetan ere, abe, ganbel, sare, tranpol, eta abarr; baita golde, pertika, aras eta orrelakoak ere: sendo-politak, solairu, mai, alki, ate, leio, apal, zizaillutan eta abarr: biguñ-itxusiak, indarrik bear ez dan eta ikusi bear ez diran tokietarako, nolanaiko gauzetarako; teillatu azpiko latak, lantegietan egindako gauzak tokietara eramateko zur-ontziak eta abarr egiteko: biguñ-bikañak, etxeetako gela nagusi ta elizetan jartzen diran apaingarri, kutxa, tresna boronbil eta orrelakoak egiteko.