XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0177 Augaitik gizon aragikorra, aberien mallara jasten da:.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Negar malko lodia erion Kitolisi bere arrigarrizko jazoerea malla onetaraño eldu jakonean, da entzuten egozanak be ezeben urriñean negarra.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Gizon izatea galdu ta abereen mallaraño jasten gara.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Onela, norbere buru aurka diran obenak, astunenak dira; gero, guraso, senarr-emazte, anai nagosi... maitasunaren mallaz.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

6. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Emango diot agur samur bat
Aita maitagarriari,
Ludi zarrean eta berrian
Ezagutua zanari;
Emanik aintza guztiz bikaña
Bere Ordena danari,
Doibatzaren mall goinekora
Orain igo zaigunari.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Naiera, eta arreta aundiz artzen diran egindeakiñ, lotzari kentzen zaizka indarrak, egiyakiñ gezurrari bezela, eta irixten da bat jakitez, opa duben mallara.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Bizidun ibilkorretan gizakia ez-barren mail bat gure nagoa atzemanik dezu ertia.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Zuen ustez, izkuntza baten bidez, zuzendu liteke: orain piano, orain crescendo, orain... xalto bat gorago, mutikoak, irakurle guziok mail ortara iritxi gaituk-eta.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mallak elkarrekin lotuak bear dute, igotzeko malladirik osatuko ba-dute.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 ¡Bai sarrerako mallak damutu ere! Emakume geiago jetxi dendara sesioa berdintzearren.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Orretarako, ordea, lendanik zerbaitxo gaitua egon bear, mallaz-mallako ikasketak egin bear, ta gure oskailariak iritxi-eziñeko ezkutuetara jota, etsi bearrean, gero ta geiago zaletu ta txegosi ezin zitzakean arloak iretsi.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 1.go Irugarren Ordenako Anai Arrebak; soñeko garezti ta lujo aundieguiak gorrotatuaz, bakoitzaren mallari dagokion dezenzi ta modestiaz jantzirik ibilliko dirade.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ez: etzan eldu malla ortaraño.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gizonai almenak malla berdingetan banatzen diezten Egillea'k, beren elburua erakusteko sen bikaña ematen die; bearketa baterako zaletasun iraukor-iraukorra ta sendo-sendoa, ortarako gaitasundun jaio giñan santzu naiko baitiña da (...).

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Seme maitea bere aurrean dacus, ez orduan despreciatua, itsustua, eta zauriz estalia, ezpada arguiz, edertasunez, betico bicitzaz eta gloriaz jantzia, malla gucietaco aingueru, eta orduan bertan bere escuz limbotic atea cituen patriarca, erregue, profeta eta berarizco pribilegioaz egun artan piztutaco Santu ascoren animac berequin cituela.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Donostiyako kantaritalde ederrean arki diran gizaseme ta aurrak, Ama Euskeraren bularreko irañ gozo gozua edozkirik aziyak dira, ta beraren indarra bitarteko dala aunditasun osora mallatik mallara tontor, tontorreraño igua.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Eta,¿nola utziko det Sekundino Esnaola jauna, maisutasun aundizko malletakotzat ezagungarritua izan bada, Royan, Paris, Bartzelona, Bilboon eta oraingo joan aldiyan Madrillen, maisurik jakintsuenekoen artetik, esaten dutelarik gañera, chinixtu eziñ liteken diñakua badala?.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Donostiar bene benetakua zan, argiya, azkarra; chikitandikan esagun zuben goienetako malletara irichi biar zubela.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Badakizute zer egin zuten estropadalari ayek itxasotik irten da txaloka ta goraka errira eraman zituztenean? Zuzen-zuzen Elizara juan beren lagun eta bigarren mallako garailari Oriotarrak ondoren zituztela.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Onetan Olaetxea, Aldazabal, Etxebarria ta Garmendia gorengo mallan egon ziran erakutsiaz lan onetarako duten trebetasun aundia.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gizarteko malletan gorago dagoana, enparauei ikasbide obea emoteko bearrtua dagoala-ta, len baño be bizitza latz eta deunagoa egiteko asmua artu eban Ander gotzañak.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Emakume arexek legez beste euzkotarrak egingo balebe geure euzkera gaxo au lasterr litxake goiko malletan.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondoren itzaldi aberkoia, itzlariak izanik: URZELAI andereñoa, euskeraz, TRABUDUA andereñoa, erderaz, ALTZETA jauna, euskeraz eta azkenik IZAURIETA itzlari eta idazlari ospetsuba, langilletasun gaian aurren aurrenetako mallan daukagun jaun trebea.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txadon jaiak-ere ezdago zer esanik guenen mallakuak izandu dirade, oste aundiak jarraitu du elizkizun guztietara.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Dantza oek guziak ta aitatzen ez ditudan batzuek, Lenengo Mallako Dantzak dirala esango nuke.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuri, eta sure antzeko lagunei, nork eman dizue eskubidea, lagun aurkoaren katolikotasuna neurtzeko eta zuenetakoa ez dan guztiei mallak jartzeko?.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ona berriro nolako tirada izango dan: IRU malla egingo dira: Beñere tira ez dutenak... makinetik.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gure uri ontan beintzat, txolartetxo au arrapatu dutenean, aprobetxatu nai dute, geiago malla oietara erriak jasoko ez ditula, ondo dakitelako.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Eta erritarrentzakoak berdin bakoitzarentzat bere mallean.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Satanas'ek eta beretarrak, bestetik, siñismenaren argia gure gogoetan amatau naiaz zentzumenaren eta giza-ezagueraren malla baño goragokorik ez dagola diñoe, eta, bada be, guk diñogun baño laburragoa dala, eta guzurtzat dau-kez gure Teolojiak erakusten dituan egiak.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Kristau-Ikasbideko iru malletan aztertuak izango dira.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Lenen mallan, amar urtetik berakoak bakarrik izango dira sarigarri.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Beste bi malletan edozenbat urtekoak.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Meza nagosi ondoren, jokalu bearko dabe, nor geyago izan, bakoitzari dagokion Kristau-Ikasbide mallan.

38. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 3'gn. mailla.

39. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 3'gn. mailla - Zuriz.

40. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 3'gn. mailla - Zuriz.

41. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Morroi izanik besteai lagundu, ezta iñundik be beerako maillako izakien egikizuna.

42. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 Trenean, lenengo mallako yezarlekuetan patxadaz yoizan bidaztiak, biajeruak, gizona!.

43. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Arimearen bizikera mallaen ganean idatzi eban asko.

44. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 - Pablo deunak (i Cor. 11,4-5), andrazkoen profeta-lana gizonen malla berean Jartzen dau.

45. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Onelako mailla irizten dutenak, egiz, dira gai-ederrez, irudi aratzez eta eredu sotillez aberatsenak.

46. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Ortan ere mailla askotxo dira. Gu sendagilleok sendatu ta osatzeko gaude. Zuek erditu arazi ta...

47. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Jaunartu ezkero, ezin gelditu gindezke orain arteko maillan; bañan, aurrerako bideari ekin bear diogu.

48. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, Zure Espirituz Elizaren gorputz osoa donetu eta zuzentzen dezun orrek: entzun itzazu Elizako Sail guztien alde egiten dizkitzugun otoitzak, Zure graziaren bidez malla guztietakoak zuzen mirabetu zaitzaten.

49. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Nik eztakit zergatik baña, nere ustez euskera kontuetan Erlijioa geiegi nastutzen dute batzuren batzuk, Erlijioa gauza ona izango da, baña, beste gauza guziak bezela, bere mallan noski.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Ez litzake aingeruen mallara zeruan igoko, emen lurrean abere zikiñen mallatik gora bizitzen jakin ez ba'lu.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Orregatik bere on oso ta bikañenari begiratzen bazaio, oitura onak ipiñi bear goieneko mallan.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Orain lenengo maillako gela dotorean; janari ta egon-leku apaiñetan zetozen Europa'runtz.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Komentuko atarian ate-joka dagon neska au, gorengo malletako eliz-gizonak gaxo edo erdi-txorotzat daukate.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Beragoko malletako eliz-gizonak auskalo nolako begiz begiratuko zioten...

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Mailla berdiñeko ez izan arren, dana eraz ikusi nai luke.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Azkenez, txadonatik ateratakoan, auzitegiko aulkira eraman ta ezarri zuten, eta dukearen yauregi-zayak esan zion: Aspaldiko oitura dugu, yaurlari yauna, ospetzu ugarte onen yabetza artzera datorrena, nastatu ta zail-samar dan galde bati erantzuteko bear dala, ta erantzun ontan erriak yaurlari berriaren asmamenaren mailla neurtu ta ukitzen du: ta onela, bere etorreraz poztu ala illuntzen da.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gure arazoaren zurubian malla bat gorago igo gaitezen.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Edukazioa, gizona, gizon danez, dagokion tokira iristeko mailla besterik ez da.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiaz esan liteke, ordea, bere biziko egun ospetsu ta alaitsu askoren artean, il zanaren aurrekoa izan zala aintzatsuena, arrats-beran, gure-batzarra bukatu ta batzarkideak, Erroma'ko erria, elkartuak eta Latitarrak lagun zitularik, etxera zanean; onela, aintza mail orren garaitik yainkoetara zala dirudi, ildakoetara baiñoago.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ok dira maite-asierako lenen-mailak.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Eta maillez mail oneraño ekarria danak, gauza ederrak urrenez urren ikusiz, maitasunaren izkutu barnenetara eldurik, betbetan ikusiko du edertasun arrigarri bat.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Hitz bakan, meatz eta gutxi erabilliak, gaur gutxi edo batere ezagutzen ez direnak ezin ditezke maiztasun handikoekin berdindu edo mailla berean jarri.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Zer? Mailla berdiñean jarri Iskribu Santuak eta Tradizioa? Bai, jaunak, bai.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Seiren artean lurralde bat, biztanle bialduak eta laterkideentzat istituzio bakar bat eraiki dute, ta batasun ontara jotzeak orain duten malla berezi orren arrazoia izan dute ta bestela egindako kontratuak Erromakoaren garrantzia izan ez ba dute batasun artara jo ez dutelako izan da.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Ni ta zu ez dan oro, irugarren mailleko adijabe jo oi da, bañan ez du nor-izate jakiñik.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Petiri ori lenengo ta bigarren mailleko ere gertatzen da: ez du berekiko nor-izaterik jakiñik.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Iñoiz seigarren maillean ere jarri oi dute: Oculis glaucis Minerva = Minerba begi-urdin, beturdin; 2) begi urdineko; 3) begi urdindun.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0025 47. Ukan-aditzak laugarren maillean nai du galde-izena: Amo_Deum = Maite dut Jainkoa.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0025 Bigarren mailla 49. Vivorum memini = Biziak gogora ditut; bizietaz oroitzen naiz.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 59. Ad, ante, circum... aurretik erauntsita dituen adi-itzek, izena irugarren maillean nai dute, bere laugarreneko ta seigarreneko izanik ere: Honorem pecuniae anteponere = Izena diruari obeetsi; izena dirua baño naiago izan.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 60. Sum'etik eratorritako adi-itzak (ab - sum irugarren maillako izena nai dute: Quid tibi prodest?"= Zertako zaizu on?

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Illudo, irrideo Iñaka egin, naiz irugarren naiz laugarren maillako izenarekin elkartzen dira: Mihi vel me illudit = Iñaka ari zait; neri iñaka ari da.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0033 82. Laugarren maillako izenez adierazten da: ducentos passus patet = berreun urrats zabal da, tria millia passuum abest = emendik iru milla urrats daude.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0033 83. Noiz-izena seigarren maillean ezarri oi da.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0049 Guzien erroa adi-izen ori da bada, ta ori bere mailletan ezarri ezkero, iru sail oriek batera detzakegu.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Lenbiizi ikastola nagusi oiek ahal aiña Europakoen mailletaraño jasotzen saia bear degu.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0134 Iparragirre, bertsolari izan-arren, etzan iñolaz ere, Xenpelar'en mallaraño igo.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Idatzitako literaturaren aberastasunak igartzen ez da ain zalla, ta idazle bakoitza garatu dan malla errez-xamar usmatu oi-degu.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Jakiña dugu karbono-molekula bat estadio osotuago ta aurreratuagoa dala atomo bakarra baiño; baita ere, zelula, konplejoagotze-kontzientziratze parametro huntan bertan, osotuagoa dala molekula bakarra baiño; berdin Metazooa zelulabakarrarekin alderatuta, ta orain, kontuan hartuta, alde batetik, Naturen gertatutako prezedenteak, hots, gu baiño mailla beheragoko abereek sinbiosiarako ta sozializazioarako izan duten joera perfekzio-ezagugarria dala, ta, bestaldetik, gure Gizarte huntan bertan aglutinazio baterako dauden seiñale argi ta garbiak (munduaren limitazioagatikako giza-koaleszentzia, hunek dakarren gen eta kultura konberjentzia), uko eginen ote dugu logikaz elkarganatu ta besteekin batera lanabanaketa bat egitera garamakien joera? Gizaki dintasunaren nehurria ez da indibidualismoa, personalizazioa baizik: Persona kolaboratu egiten duena da Teilhar'entzat.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Gure txapelaundiek, beraz, hasteko, edo hasi aitzin hobeki, bigarren plan edo mailla hori dagoela senditu behar dute (edo ez senditzekotan, sinistu bederen).

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 - Egitarau bikaiña zure maillako apostolu batentzat.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Onen gaiñeneko mailla edo lerroa (la línea grande) ukitu zula nago bi edo iru aldiz; bañan erabat ezetz esango nuke.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Maritain XX-gn. mendeko gizona da, katolizismu berrikuntzaren maixu eta profeta ukaeziñezko, mailla guztietan.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Lenengo arloan bi edo iru lan irakurri ziran asiera-asieran mallarik goienekoak, zenbait erri-aldetako euskera berezieri buruz.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Euskera goren-gorengo mallan ikusi-bearra.

86. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Bat den munduko gazteriak, galde egiten du gogo onezko gizonen mundu, bat egina, eta mundu bat eginerat helzeko, haren lehen maila, Europa, bat moldatua: bat burutik buru, ontasunez, arrangurez, nahiz eta xedez.

87. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Garratz eta luze, laborarien lana: asteak ez aski aztaparrari esker, hazia ereinik, mailez-mail, goratzen ikusteko....

88. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Aspaldi danik ikasia dugu, filosofia harek ez duela inoiz pathos baten maila gainditu.

89. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Eman dezagun, mail hortako intelektual gogo-zorrotzekin ez dugula guk eztabada askotan garaile ateratzeko itxurarik.

90. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 1. Eskual-Herriko lehen maileko eskola guzietan behar lukete errient eta errientsek eskuara erakatsi haurrer (Erdaraz:).

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 2. Eskual-Herriko bigarren maileko ikastetxe guzietan (Baionan, Miarritzen, Donibane-Lohitzunen...) behar litaizke finkatu Eskuarazko katedrak eta horietan ezarri eskuara erakasiko duten erakasleak.

92. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Bigarren maileko ikaslek, ikasten dituztelakoan bi hizkuntza (Angles, español, aleman...) behar ginuke ardietsi izan dadien eskuara hizkuntza horietarik bat, batxilleratoan presenta dezaketena.

93. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 3. Frantses gobernuak behar luke finkatu lege bat onhartua izan dadien eskuara hirugarren maileko (enseñanza superior) etsaminetan.

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Gisa hortan balakikete eskualdun haurrek, beren hizkuntza xaharra zerbaitetako on ditaikela, eta ikas lezakete edozoin maileko eskoletan.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Ez da egiazko gizonaren mailerat helduko.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Geroago eta abilago, gozoago, ususago. Ura mendiari heldu den bezen segur, gu patarrari goiti ari oldar horrek, gizonak direno, eremanen ditu mailez-mail, hatsaren hartzeko.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Sudiakre.- Gure herritar Bertrand Iratchet larunbatean sudiakre ordenatu dute. Goresmenak gure adichkide onari. Orai aldareko lehen maila iraganik, bertze biak ere jinen ahal dira lastersko. Jainko maiteak lagun dezala. Bihotz bihotzetik agur sudiakre berriari.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 - Rugbian, igandean jokatu dira lehen maileko andanentzat Frantziako xapelketaren finala erdiak.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Onek bere lekua izango du, bigarren maillako txapelketan.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Bigarren mallan gelditzen da, ba, Aberria ganako gure maitasuna, eta era orretan, egiten dogun guztia ondo begiratu ta neurtuta egiten dogu.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta orregatik ospatzen dugu ABERRI-EGUNA ere Pazko Igandez, Kristok Eriotza garaitu zuelako gizadia askatzeko, eta Euzkadik ere, gure Aberria betiko itzalpean ondatu nai duen eriotza lotsagarria garaituta, Pizkunde zoriontsu baten Aberri askatuen mailara iritxi nai duelako.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Zer izango ete ba bitartean erlejiñoaz? Aztuta baztertuko ete dabe? Ez; lenengo mallan beti erlejiñoa.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Leen mallako katolizismoakin deitzen ditugun agintari batzuk oso belarri-gogor dira eta Elizaren abotsa basamortuan deadarka ari danaren ots ( Joan, 1, 13 ) biurtzen da.

104. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 DONOSTI'N
Donosti'ko ikastetxe batean E. G. B.-3 maillako ikaskideak beren lagunetako bat jolasera ez dala azaltzen eta bakarti dabillela sumatu dute.

105. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Teknika berri maillak apurka-apurka gainditzeko, ikasleak berak, zuzenka ta zearka, lanean parte artu bearra izango du.

106. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Ikasleak askatasunez edo berak nai dituan gaiak erabiltzeko, leen maillako NERE, NI ta NERE INGURUA gaietatik artu ditugu, Ministerioaren ikasbide-arauak agintzen duten bezala.

107. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 O.E.O. ko mailla ontarako daduzkan legeak eta umeen laguntzarako irakasleak dituan asmo ta itxaropenen erara jartzen saiatu gera.

108. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 4. maila honetan gizakien elikagaiataz arduratuko gara.

109. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 3. mailan ere jangai batzuk gordinik kontsumitzen dirala esan genduan, beste batzuk egosirik, erreta eta abar.

110. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0018 Dublineko goi mailako abeltzain bat heldu zan Teddy O'Brien deritxona, Eileen ikusi eta katarro ahotsaz esan eban: - Zenbat gura dozue honengaitik?.

111. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Iru maillako zerua ei dago.

112. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Gorengo maillan, mundu onetan mormoi zintzoak izan ziranak.

113. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Olan ba, Iruiña'tik Gasteiz'erako lenengo maillan Eroan eta ekarri'ko txartela lortu dot.

114. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Eta umeak jatsiten asi ziran Santi'k Begoña eskutik eroian; gero, mailla batzuetatik igo eta egonleku andi baten sartu ziran.

115. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 - Teatroan lez, lehen-mailako lagunak eta....

116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Itxura danez, eliz-gizon batzuk ez dira konturaketan hizkuntza bat herri baten hartu-emunetarako erraminttia dala, eta Saussurek ederki irakutsi eben moduan, berba egitteko modu bat bi mailatan zatiketan da: alde batetik hizkuntza edo hizkundia (langue) eta bestetik hizketa edo berbetia (parole).

117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Alde batetik, euskera idatzia eta bestetik gipuzkeria: bixak eskolatu bariko herrixentzako (eta gehixena honela dago) berbeta mailan urrin dagozenak.

118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Dudarik ez dakogu bizkaierazko euskalkia dala, berbeta mailan, guretzat urrena, eta euskera literario edo idatzia, hizkuntza mailan, bidezkuena.

119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Eta orduan, gu gizonok, zek bereiztuko gaitu abere ta pizti-mailla-koengandik?.

120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Goren-maillako kulturea bildu ta edatu ta edertuteko gai izango gara, jakintsu gaillenak sortuazoteko, bizitzako arazo garrantzitsu ta beiñenai arpegia emoteko, zein gizarte-erakuntzan, zein euskal-izkuntzan.

121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0088 IV. Amar-amabi lantxo ezberdiñak, bertsolari maillan egokituak.

122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Paralelismo semantikoa formatan zehazten dan paralelismoa dogu:
Morfojoskera mailan:
1. ahap; 1. nehurtitza; 2. nehurtitza; 5. nehurtitza;
5. ahap; 1. nehurtitza; 2. nehurtitza; 5. nehurtitza .

123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Maila metrikoan: ago da errima ahapaldi bietan.

124. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Olako aurrak gizartera ekarri ondoren, alegin aundiak eta trebetasun aundiagaz egin-arren, ez da lortzen eziketearen bidez beste gizaki batzuren maillara jasotea.

125. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 I-nengo Batikano arek, Aita Santutzari egokion gaia amaitu ta gero, gotzaietaz jardun bear eban:
Gotzaien mailla ta eginbidea, ebanjelioen ta idazti deunen irakaspenaz ta eskubidez, zer-zelango dan Kristo'ren Elizan.

126. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Eta tinki erabaki-ta utzi eban: Aita Santutza goratu eban lez goretsiz, etzala gotzaien eginbidea gutxiesteko ta beeratzeko, arein mailla ta bikaintasuna yaboteko ta andiesteko baino.

127. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Ori dana bide dala, igaro-barri dogun II-garren Batikano Batzarrak ain luze, ain sakon ta ain arretaz ikasi ta aztertu dau gotzaien gaia, au da arein eginbidea ta mailla Kristo'ren Elizan.

128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 Txina'ko katoliku lan ta eginkizunak zuzentzeko: egunerokoak ta aldizkariak ta barrikariak ta mailla guztietariko ikastolak... ta abar.

129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Eta, gaur, deszentralizapen bidea, auzo, herri eta eskualde mailan berbaloratzen doazen une honetan, Amuritzak azartatu dauala esango neuke, tokian bertako arazoetan murgiltzean.

130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 1. Geografi mailako aldaketa (aldaketa aberri baten barruan edo probintzi baten barruan, tabar...).

131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 Antza danez, plangintza oneitan sozial mailako eta sikologi mailako indarrak badagoz egon, batez bere izkuntzalariak ikerketa lanak egin arren.

132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Maila ezbardinetan dagozan euskalkiak batzea besterik barik, lortu ezin daiteken gauza iruditzen jat.

133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Nik gai onei buruz asko ez dot ezagutzen baina agozko euskera ez dago aztertuta esate baterako, erdaldunak erdera aztertu daben mailan edo frantsesak frantsesa aztertu daben mailan.

134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Au ez dagiana, bego bertsolari maillan, naiz lerro-idazle fiñen artean.

135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Euskalerriak, nun-nai ta nainoz, ekandu onak izan dauz etika ta maitasun maillan; iñoiz iñor, geiegikeriz edo, ekandu zindo orrein ausle ba'zan, erriak zituan legeak, Foruan etozanak, ain zuzen, eta areik erakutsi oi eutsen olakoai zuzenezko bidea.

136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Diru-etxe ta gizarte maillan, batez be txiro ta maiztarren artean, maitagarriago agertzen zan, beti euren alde egiten ebalako.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Ez dabe elerti-balio aundirik, ez dira eltzen Sumendipean liburuaren maillara.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Lur-ondasunen zenbatekoek eratuten daben gizarte aginte-maileaz baliatzen dira, esan dogunez, euren ahalmenaren edo eskumenaren oinarria.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Maila horren goienean idatzi dau Garzia de Kortazar-ek agiri dira Bizkaiko kondeak, eta aurrenik izen ziurreko Iñigo Lopez, eskualdeko lurjaberik nagusienak bailiran.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Sareak trein eta bolintxak baiño laburragoak ziran, ari meiago ta mailla andiagoko.

141. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Ni gordetzeko norbait bila ezan. Bihar hator ni ikustera eta elkarrizketa baten mundu mailako esklusiba emango dinat.

142. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 ERROSA - (Balendini). Azken batean, zuk nahi izanez gero, Iñakik fabrikan postu on bat har lezake eta horrela, gure soziedadean, maila egoki bat lortuko luke.

143. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Guzti hori horrela, zera gogoratu behar da, zentsatze-lana, Euskal Herriko Komunitate Autonomoan, Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) erakundearen, bera da eta aipatu Zentsuaren arduraduna Estatu-mailan, eta Eusko Jaurlaritzako Estatistika-Zuzendaritzaren artean sinaturiko Akordio Tekniko batean oinarrituz egin zela, erantzunkizun berberarekin bakoitzak bere ihardun-eremurako, zeinak aurretiaz estudiatu eta zehaztu bait zituen kontutan hartu beharreko aspektuak hiru Foru-Diputazioekiko eta Baracaldo eta Bilbaoko Udalekiko Akordioan.

144. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Esate baterako unibersitate-ikasketak egiten ari den ikasle batek erantzun beharko du: lortu duen mailarik gorena Goi-Batxillerra dela edo COU.

145. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Hauexek dira modalitateak:
- Lehen mailakoak eta beheragokoak: barne-hartzen ditu, analfabetoak, irakurtzen eta idazten bakarrik dakiten pertsonak, lehen mailako edo O.H.O.ko ikasketak dituztenak.
- Bigarren mailakoak: barne-hartzen ditu, Oinarrizko Batxilergoaren, Goi-Batxilergoaren B.B.B. edo Lanbide-Heziketaren balio berdineko ikasketa-maila duten pertsonak.
- Unibersitariak: Unibertsitate-Eskoletan, Unibersitate-Fakultateetan edo Goimailako Teknikari-Eskoletan ikasketak egin dituzten pertsonak besarkatzen ditu.

146. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Eraman ditzakete iharduera nagusi bat, zenbait bigarren mailako iharduera eta iharduera lagungarriak, hala nola administrazioa, salerosketa, biltegiratzea, konponketa, etab.

147. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Iharduera lagungarriak ez dira banantzen zerbitzatzen dituzten nagusi edo bigarren mailakoetatik.

148. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Bigarren mailako iharduerak daudenean, S.E.C.ak, unitatea, dauden bezainbat ihardueratan desglosatzea kontseilatzen du, baldin eta sailkapenaren errubrika desberdinetan sailkaturiko adarrei badagozkie.

149. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Maila honetan balio-urrituen talde eta elkarteek egiten dituzten ekintzetarako laguntza.

150. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

151. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 2. Hiri edo eskualde-mailako zerbitzuak hobeki eta modu eginkorragoz egiteratzeko komenigarri izan dedinean OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuari izendatutako zerbitzu hoien eraentza Udalei utzi edo eskuratu ahal izango zaie.

152. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Maila hauetan prematrikulatutako ikasleak 77.699 dira.

153. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Baliabidez hornitzerakoan maila ezberdinean eskuhartzen du Euskal Hezkuntz Administrazioak, Sareen arabera.

154. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6. Eskualde mailako Hezkuntz Zerbitzu lagungarriak martxan jarri dira, kasu bakoitzean gai eta metodologiarik zailenak edo Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxeetan tradizio txikienekoak ezarri, sendotu eta esperimentatu ahal izateko, eskualdeko beste zenbait hezkuntz arazok eska dezaten laguntza teknikoa eskaintzeaz gain.

155. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Musikaren kasuan, bestalde, garbi definitu behar dira maila bakoitzeko xedeak musikaren hezkuntzan aurrerapauso kualitatibo bat emanez (...).

156. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 3.- Eskailerak edo mailak egon ez egon, aldapa guztiak irrila-bidez gaindituko dira, ehuneko 6tik beherako aldaroaren gomendioa egiten dela, eta 12garren Atalean esandako zernolakoak beteaz.

157. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 1.- Herri-arazguetarako bideak, eta hoietan ezein ezintasun dutenek baliatzeko berarizko uneetarakoak, maila eta eskailerarik gabe egin beharko dira, Dekreto honetan arauzkotutako irrilez baliatuz.

158. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Horretan, Legebiltzarraren nagusitasuna nabarmentzen da, Autonomia-Elkartean Lege-mailako manuak onartzeko gaitasunaren jabe den Erakundegoren bakarra denaren aitorpena egiten zaionean, nagusitasun hori nahitaezko lege-mailaren eta manuen maila finkatzearen arauerako oinarri-irizpideak jartzerakoan garbi adierazita gelditzen dela.

159. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0068 3. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren agintepideei dagozkienetarako, honako hauek osatzen dute euskal herri-alorra: a) Autonomia-Elkarteko orotariko eta erakundegoren-mailako Arduralaritzak, hala egokituz gero Gizartesegurantza ere barne dela.

160. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Amaitutako produktuen stock-ek, urtearen multzorako, 1984koen maila beretsua lortu zuten, beheranzko joerarekin bada ere.

161. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Urteko batezbesteko bezala, komertzioen %42 garbiak salmenta normalak baino txikiagoak lortu zituen, 1984ean kontabilizatutako %47a baino 5 puntu beherago hain zuzen ere, nahiz eta, aurreko adierazleetan seinalatzen dugun bezala, 1982 eta 1983an baino maila apalago batzuetan egiten den.

162. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Janarien sektorean, salmenta-adierazleen eboluzioa, bai aurreko bihilekoaren aldean eta baita urtebete lehenagokoaren aldean ere lehen aipatu sektoreen antzekoa izan bait da, ez da aski izan normaltzat emandako mailaren aldean atzerapen berri eta arin bati itzuri egiteko.

163. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Eta maila berean 1978-ko Ekainean probintziak zituen 708.640 biztanle gogoan, zera izan zitekeen errenta per capita delakoa, 343.560 pezeta.

164. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Eta 1977-ko Abenduan bestalde, desenpleguak 19.090 pertsonako zifra zuen; hala, zertxobait hobatu egin da estatal mailaren arabera, zeren %2,88 - 1977an, eta %2,42 - 1978-ko urtearen azkenetan eman bait zuen.

165. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 Programatzaileen VI. Ikastaldia antolatu zen Informatika Departamenduko ekintzen barne, 68 etorle bi mailatan: Mihiztadura / Hastapen eta COBOL.

166. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0150 @- Helburu soziala: Erakunde honen helburua da aurrezki eta aurrikuspenaren sustaketa eta garapena, bere maila eta ñabardura guztietan, pertsona naturalek eta juridikoek uzten dizkioten ekonomiak eta gordailuak hartuz eta produktiboak eginez, kreditua mota guztien pean eta legeak galerazi gabeko bermeekin emanez, eta bereziki emanez, helburu sozialekin, merkatal, industri, nekazal eta arrantz enpresa txiki eta ertainekoei, profesionariei eta aurreratzaileei, etxebizitzaren eta balore higigarrien artesau- eta nekazal jabetza lor dezaten; edozein motatako truke-dokumentuen negoziaketa, atzerri-merkataritzari dagozkion eragiketen burutzea; moneta-salerosketari eta atzerri-dibisei buruzko eragiketak; edozein motatako gordailuen, zerbitzu ekonomiko, finantzario eta informatiboen ezarpena, bere bezeriaren faboretan.

167. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Maila honetan, eragina izango dute, Gipuzkoako Foru Diputazioa egiten ari den katastro azterketek; izan ere, azterketa hauek merkatu prezioen finkapenera eramango bait gaitu piskanaka.

168. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Horregaitik, eta deialdi horren eraginez ukituta gera daitezkeen zerbitzuak funtsezkoak direla aldarrikatzeko berarizko arau biderik finkatu ezinik, eta are gutxiago bete beharreko gutxieneko zerbitzu zehatzak zeintzuk diren zehaztea, deialdia egin duten sindikatuen eta deialdia jaso duten langileen herriarekiko begirune eta erantzunkisunari dei egiten zaie, bakoitzari dagozkion enpleatzaileekin bat etorriz, elkartean funtsezkotzat jo daitezkeen zerbitzuak jarri eta bete ditzaten; bide horretatik, oinarrizko eskubibide baten bidezko erabilpenaz baliatuz, maila berdineko beste era bateko eskubideak arrazoizko mugaz kanpo kaltetuta gera ez daitezen, horiek bermatzea gizarte osoaren zeregina denez.

169. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1681 03 zerbitzuko 700 zertakoko 1 diru-ataleko izena aldatu eta: Autonomi Elkarteko 1/25.000 mailako mapa egiteko Ituneak.

170. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0033 Tronu jarraipena primutasun eta ordezkaritza lehentasuna jarraituko du, lehenago izanik beti gerokoak baino aurretikako oinordekoak; eta berberean, hurbilengoak urrunengoak baino; maila berdinean, gizonezkoa emakumezkoa baino, eta sexu berdinean pertsona adintsua gazteak baino.

171. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 (...): Autonomia Elkarte mailan benetako bilketak eman dezana birraztertze-indizearen eta, bereziki, 2.1 artikuluko a, b eta c apartatuetan aipatzen direnen arabera, aurrez finkatutako zenbatekoak birraztertu hain zuzen.

172. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 GEHIGARRIZKO LEHENENGO XEDAPENA Zerga-sisteman sartutako edo ekonomiak edo salbuespenezko beste zirkunstantziaren batek ekar ditzakeen aldaketak direla eta, banaketa bertikal modeluan eta/edo banaketa horizontalaren koefizienteetan funtsezko aldaketak sartu beharra gerta dadinean, Finantza Publikoetarako Euskal Batzordeak, metodologia eta kalkulu mailako aldaketei buruzko proposamenak egin ahal izango ditu.

173. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 BOSTGARREN IDAZPURUA UDALERRIAREN MAILARA ELTZEN EZ DIRAN LURRALDE-EREMUEN ERAKUNDEEI BURUZKOA.

174. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 34. Atala Sakabanatuta dagozan herriguneen erdirakotzebako arduralaritza lortzeko, Udalerriak baino lurralde-eremu txikiagoak diran erakundeak eratu leitekez, euron betiko izenpean edo, halan balitz, Bigarren mailako Leku-Erakundeak izena erabiliaz.

175. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0441 10garren Atala. Hauteskunde-Batzordeak Kondaira-Lurralde bakoitzeko Hauteskunde-Batzordeak, deia egin dadinetik hasi eta hurrengo zazpi egunen barruan, Eskualde mailako Hauteskunde-Batzordeei bere hauteskunde barrutiak izendatzea egingo du, bere egitekoak bete ditzaten.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Baldin ematen badigute, (9.5)-ren bidez lehen mailako Ax,By gaiak ezabatu egingo dira, eta horrela geldituko zaigu.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Polinomio baten maila, dauden monomioen arten altuena da.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Gai guztiek maila berdina badute, polinomio homogeneoa dela esaten da.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 a) 9. mailako polinomioa

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 b) 8. mailako polinomioa

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Polinomio baten maila letra batekiko, letra horren berretzaile handiena da.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 5. mailakoa x letrarekiko

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 4. mailakoa y letrarekiko

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 3. mailakoa m letrarekiko

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Polinomio ordenatua, monomio guztiak letra baten mailen arabera idatzirik dituen polinomioa da.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Gorako ordena, maila txikienetik hasita mailen segida gora doa, beherako ordena, berriz, maila altuenetik hasita, mailen segida behera doa.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 f) Modu berean jarraituko dugu, tarteko hondarraren maila zatitzailearena baino txikiagoa izan arte

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 10.7.2.- P(x) polinomioko n zeroak ezagutuz P(x)-en maila n delarik

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 Baldin P(x) n. mailako polinomio bat bada, eta asub1, asub2, aampsub3;... asubn zenbakiak P(x) polinomio honen zeroak badira, P(x)-en faktorketa ondorengo modu honetan egin daiteke:

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 a, n. mailako monomioaren koefizientea izanik

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 Z1(x) polinomio hau zatidur-polinomioa da; bere maila n-1 eta (n-1) mailako monomioaren koefizientea a izango da. Ruffini-ren legea jarraituz zatiduraren lehenengo koefizientea zatikizunaren lehenengoa bait da; hots, a.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 Zsub2(x) polinomioaren maila (n-2) izango da eta (n-2) mailako binomioaren koefizientea a, lehen emandako arrazoiez.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 15.7.- LEHENENGO MAILAKO EKUAZIOEN BIDEZ SOLUZIONA DAITEZKEEN PROBLEMAK

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 Lehenengo mailako problema zera da; lehenengo mailako ekuazio bat sortzen duena; era berean hitzegin daiteke bigarren mailako problemei buruz (eta abar...), segun sortzen den ekuazioaren maila bigarrena (eta abar...) izan.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00158 6.3. Taula: Maila ezberdineko erreakzioen ekuazio integratuak.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00158 Ikus dezagun orain, datu esperimentalak eskuan izanik, gure erreakzioa lehenengo mailakoa ala bigarrengokoa den nola jakin dezakegun.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00047 Konputagailu batzuk N mailako zeharkako helbideratzea onartzen dute.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00047 N mailak, M erregistroan agertzen dena N bider helbidea izango dela adierazten du eta horren arabera datua eskuratzeko N+1 Memoriako irakurketa beharko dira.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00047 Batzutan erregistrozko zeharkako helbideratze N mailakoa onartzen da, hau da, memoriatik irakurtzen den informazioa (N-1) aldiz ez da datua, helbidea baizik eta Ngarren irakurketan datura atzitzen da.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00100 Hala ere, hurbilketa bat egiten da: Atomo guztiek elektroietaz eta nukleo batez osoturik daudenez, elektroiak hidrogenoak dituen maila energetikoetan bezala zailkatuko dira, betetze-ordenamendua Pauli-ren exklusio printzipioa betez.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Glosematika teoriaren sustrai nagusiak oinarri bikoitza du: Saussureren teoria alde batetik hobeto esan, teoriaren zati bat, formalena hain zuzen: Heeschenek Saussure depsikologizatua dela dio; teoria hau muturreraino eraman zuen, inoiz ezagutu ez den bezalako sakontasun eta zehaztasunez; eta bestalde, eta bereziki metodologiari dagokionean eta metodologia arazoak lehen mailan jartzen ditu Glosematikak Vienako taldearen neopositibismoa.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Beraz, sistema aztertu behar da (langue) eta maila sinkronikoan (iraunkortasuna).

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00092 Nazio hizkuntz komunitate baten baitan, eta sistema bakarraren barrutian, hainbat arau eman liteke (lagun artekoa, herritarra, literarioa, kultoa, arkaizantea) hau da, bariante sozialak eta arau geografiko desberdinak; desberdinak batez ere hiztegi mailan, baina baita ere gramatika eta ahoskeran.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 beraz, alde batetik, langue mailan, hizkuntz esanahiak daude; eta bestetik, edukin testualean, izendapena eta zentzua. Sarritan, izendapena eta zentzua bat datoz; ez beti ordea, eta halakoetan sortzen zaizkio arazorik larrienak itzultzaileari. Horregatik interesgarria eta argigarria derizkiogu azken berezkuntza horri.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00113 Dena dela bukatu baino lehen eta beti maila teoriko honetatik atera gabe, zera esan nahiko genuke: LOGO lengoaia oso egokia da sintesia-analisia estrategia erabiltzeko, zeren eta prozedura baten definizioan beste bat onartzeko posibilitateak asko errazten bait du sintesia-analisia jokamoldeak.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 Hala ere, maila honetan erabiliko ditugun abiaduren kasuan seinale-abiadura infinituak kontsideratzen ditugunez, bi hitzok sinonimotzat har ditzakegu.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00210 Guk ez dugu frogatuko hori horrela denik, horretarako behar den tresna matematikoa, goragoko maila batetakoa da eta.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0008 Azken urte horietan, iduri du haurrek, hamaika urtez goiti bigarren mailako ikastetxeetan egoten bait dira, galtzen ari da gure mintzaira ederra.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0024 LABORANTZA ESKOLAK Gero, laborantzako ikastegi soilak: maila llaburrekoak, Institution d`Arthez neskatilentzako, Garikoitzenia mutikoentzako; eta maila luzekoa, Institution Secondaire Joanes Errekart.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0024 Bestalde, Domintxainen ere badugu bigarren mailako ikastegi soil bat eta Etxarrin adinekoen beste bat.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0025 Hori orain arte, zeren orain lehen mailako bidean, joan den ikasturtearen hastapenetik,(77-78) hasirik bait da.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0025 Aski famatua egin da joan den udazkenean frantses gobernuari lehen mailako arazoa planteatu zionean eta hainbat ekintza (manifestapen, idazlan, kanpaina...) burutu ondoan aurrerantz jarraitzeko baimena kendu zionez gero.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Perzepzio gorrerak barne belarriari jotzen dio, eta honek problema zailtzen du ez baitago apenas ezer lortzerik kirurgi eragiketaren bidez eta gaur arte behintzat operazio teknikak arazoa konpontzeko ikerketa eta experimentazio mailan aurkitzen dira.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Areago, gorrera guztiak ez dira kuantitatiboki berdinak, entzumen galera axalekoa edo sakona izan baitateke, tarteko maila guztitatik igaroz.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0026 Giza joerak, pentsamenduak, ardurak, bozkario eta atsekabeak beste maila batekoak, gorako maila batekoak dira.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 LABORATEGI-GIDOIA 6.4.1
- Ikaslea:......
Maila:...
Data:......
Taldea:......
Iraun denbora:.....
Experientziaren modalitatea:
Banaka
Taldeka
Materialea:
- HIPAZ (Irakasleak prestatu eta emango dizuen gertakina)
- Imana
- Poxpoluak
- Poxpolu edo antzeko izan daitezkeen hiru kaxatxo, bakoitzak, Az., P, Hi, sigletako bat duelarik.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Diputazioen zereginak zergak biltzea eta herrialde mailako zerbitzuak eragitea dira, hala nola, errepideak egitea, osasun-zerbitzuak, nekazaritza, kultura, eta abar.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0059 Industrien banaketa Badira oso industrializaturik dauden nazioak eta badira maila apalagoan daudenak.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Bigarren mailan oraindik askotan irakasleak ahots ozenez irakurriko ditu zenbait gauza, gela osoak entzun eta uler dezan.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Goragoko mailatan badute abstrakziorako denbora.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Oraindik nahiko txikiak dira hirugarren mailako ikasleak horrelako lan-tresna bat behar bezala aurrera eramateko, baina irakaslearen laguntzarekin, txukuntasun minimo bat edukiz eta ohitura baten hasiera besterik ez dela kontutan izanik, bide horretatik abia daitezke eta ondorengo kurtsoetarako balio handiko ikasteko modu batez jabetzen joango dira.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Hirugarren maila batean mezu gehienak oraindik ere ikusmen eta entzumenez jasotzen dira, eta horretaz aparte, idazte-prozesuari hasiera besterik eman ez zaionez, izugarrizko garrantzia du irakasleak hitzegiten duenak eta ikasleek hitzegin eta eztabaidatzen duten guztiak.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 5. Eguraldia - Datu-bilketa aurten hasi eta egunero eginez laugarren mailan jarraitzeko proposamena egiten da.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0038 3.- EKUAZIOAK A. Lehen mailako ekuazioak

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bi ezezagunetako lehen mailako sistema batek soluzio bakarra izan dezan, bi ekuazio gutxienez behar ditu eta hau da, hain zuzen ere, aztergaitzat hartuko dugun kasua, hots, bi ekuazio dituen lehen mailako bi ezezagunetako sistema.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 g) Aurkakoaren propietateak: Jarrai ezazu, arretaz, beheko lan hau
saia gaitezen batuketa egiten
Mailaberdineko monomioen batura
polinomioa polinomioen arteko batura da.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 3.6. Polinomio baten maila

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Jakina denez monomio baten maila bere berretzailearen balioa da.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 monomioa 4. mailakoa da.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Baina polinomio batetan zenbait monomio dagoenez, norbait aukeratu beharko da polinomio guztiaren maila adierazteko.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Polinomio baten maila, bere monomioen artean dagoen altuena da.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Adibidea: hirugarren mailako polinomioa
laugarren mailako polinomioa
lehenengo mailako binomioa (polinomioa)
.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 1. OSATU-OSAGABEA Polinomio osatuak: Maila altueneko monomiotik hasita beherakoan maila guztietako monomioak aurkitzen direnean .

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Oharra: Zero mailako monomioa beharrezkoa da polinomio osatua izan dadin.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Polinomio osagabea: Osatua ez dena, altueneko beherakoan mailaren bat falta denean alegia.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 osagabea, hirugarren eta lehenengo mailako monomioak falta direlako.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 2. ORDENATU-DESORDENATUA Ordenatua: Dauden monomioen mailak ordenatuak azaltzen direnean: -gorako ordena: behetik gora doana - beherako ordena: goitik behera doana .

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Adibidea: a) A (x) polinomioaren koefizienteak bakarrik idatzi, maila bat falta denean zero bat jarriz .

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 d) Azken koefizientea separatu egiten da, Hondarra denez, besteak zatikizun polinomioak duen maila baino bat bajoagoko polinomioaren koefizienteak dira .

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0132 Esate baterako: taula batetan jasotako datoak diagrama cartesiarrean jasotzen baditugu eta dato horiek zuzen batetan kokaturik badaude, besterik gabe badakigu funtzio hori lehenengo mailako funtzio polinomikoa dela.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0132 5-4.1 Lehenengo mailako funtzioaren adierazpen grafikoa

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0041 Beraz, baketa hori honela idatz daiteke: Egin dezagun baketa hori orain lerroka: lehendabizikorik banakoak (eriak) batuko ditugu, eta BOST aletako multzotan taxutuko; segidan bostekoak batuko ditugu (hemen eskuak deitu ditugunak); gero bost-bostekoak (hemen bir-esku bataiatu ditugun bigarren mailako azpi-multzoak) eta abar.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0049 Lehendabizi molda ditzagun BI aletako multzo gorriak (alegia, lehenengo mailako azpi-multzoak zenbapide honetan).

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0049 Gero, azpi-multzook oinarri, molda ditzagun multzo berdeak (alegia, bigarren mailakoak); eta abar.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0169 Hurbilketa honen ideia izateko, egin dezagun ondoko taula hau: Maila ezberdineko polinomioen hurbilketaz jarraituz, n mailakora iritsiko ginateke, non bere n deribatuak, abzisa-puntuan bat etorriko bait lirateke f funtzioarenarekin eta ondorio hau aterako genuke:.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0011 Maila bereko eragiketen ebaluazioa ezkerretatik eskubitara egiten da beti.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Bestelako maila batetan, geuk ere zikintzen dugu airea.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Esaldiaren barnean biltzen duzuna modu askotara aberats dezakezu: hitzak aldatuz, sinonimoak eta erabiliz; sintaxia bera ere aldatuz; esaldiak, bigarren mailako elementuak sartu ondoren, apainduz eta aberastuz; sintagma ere luza dezakezu:
hiri hura ederra zen
han ikusten zen hiria ederra zen
han ikus zitekeen hiri hura ederra zen
han ikus zitekeen hiri handi hura ederra zen
inguru hartan ikus zitekeen hiri handi hura ederra zen
mendi artean ikus zitekeen hiri handi hura ederra zen.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 lndize hau ondoko formularen bidez lortzen da: non: Q - urteko lehortasun-indizea (Emberger-en ustez), F = urteko batezbesteko prezipitazioa (mm.), M = hilabeterik beroenaren maximoen batezbestekoa (ampdeg;C), m = hilabeterik hotzenaren minimoen batezbestekoa (ampdeg;C) , Hortik egin da Penintsulako lehortasun-mapa (Galvez Cañero, A.; Porras Martin, J.; Llorente Herrero, L. 1.967), berton aztertu dugun eskualdea maila heze eta oso hezean aurkitzen delarik.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Arturo Soriaren Hiri Lineala eta, Madrileko zabaldura-proiektua eta, batez ere, Cerdá injineruaren Barcelonako Zabaldura, Europako lanen mailan egon ziren.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 Bestalde, Jazz musika aztertu dugunean ikusi ditugu rockarekin dituen harremanak: delako Jazz-rockaren bide honetatik, Miles Davis, Chick Corea, John Mac Laughin, Herbie Hancock, Weather Repport taldekoak goren mailako musikalariak dira.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Herri egokietan, itsas energia termikoaren garrantzia hidroelektrikaren parekoa izan daiteke, errendimendu mailan.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Oraindik espekulazio mailan hitzegin behar da gai honetaz.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0087 Fermiren maila (irudian f batez marraztutakoa) N materialean lekune debekatuaren goiko aldetik gertu dago.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Estatuen egoera ekonomikoarekin banaketa sistema hau erabil dezakegu, mailarik altuena dutenak azpikaldean jarriz.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Bestalde, bi industri-mota hauek desarroilo ekonomikoaren maila desberdinen ezaugarriak ditugu.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Esperientzien eremuan, natur-zientzien sailean alegia, itzul zitekeen, baina gizarte-zientzien sailean itzulpen hutsa arrunt huts gertatuko zen, hirugarren mailaz goiti behinik behin.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Aldi honetarako, Euskal Herriko mapa kronologikoa itxuratuta dagoela esan daiteke: - Santimamiñeko taldea: bai Santimamiñe eta Urtiagako maila eneolitikoetan, nola Aralar, Haizkorri eta Urbasako trikuharrietan aurkituriko giza haztarnak, orduan euskal mendietan bizi zen gizakia gaurkoa bezelakoa zela erakusten dute.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Eta honetan nabari da suzperraldia: lehen galdu maila ekonomikoak harrapatzen, eta feudal moldeko ekonomia klasikoa desegiten nahiz beste modelo berriak sortzera abiatzen.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Maila horretara iristeko beste bertsolariei entzun, beraiengandik ikasi, eta euren itzalpean apurka-apurka bapatekotasunaren iharduera eta teknika bereganatuko ditu.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Era berean nabaritzen da eragina gaurko abeslari berriengan ere, bai neurri mailan, bai doinu mailan ere.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Zaharrengandik ikasten dituzte gazteek, eta hauek ere inoiz katearen beste maila bat osatuko dute kontatzaile bihurtzean.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Politika mailan, berriz, fueroen azken aztarnak galtzearekin, historian zehar hain gartsuki gorde eta defenditu zuen bere nortasuna galdu zuen.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Lexiko maila izango da Txillardegik hizkuntza mailan egin duen aportaziorik haundiena.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Maila berdinean ematen ditu deskripzioa, kontaketa eta barne bakarrizketa.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Irakurlea da hiru maila desberdin horiek berezi behar dituena.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Lehen ere esan dugu, mintzatzeak maila zehatzak ditu gure irakaskuntzan.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Irakasleak erabaki beharko du, landu nahi duenaren arabera, zein liburu eta zein mailetan erabili.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0010 Hori egitean sortzen diren ekuazioek kobariante izan behar dute: Hau da, ekuazioaren parte biek maila eta era bereko tentsoreak izan behar dute.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0125 Guk ez dugu hemen frogatuko baldintza beharrezkoa denik, maila honetarako gehiegitxo gerta ez dadin.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0173 Lanerako tentsioa ezartean kondentsadorearen harmaduren artean igaroten den intentsitate urria da mikroanpere mailakoa.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 Itsasoaren mailatik 600 metrotaraino agertzen dira.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0011 Dituen medioengatik pasaiari-trafikoa lehen mailakoa da, populazio-dentsitate handiko zonak iraganez.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0014 Donostia eta bere Inguraldearekin (Pasaia, Errenteria, Lezo, Oiartzun, Hernani, Usurbil, Urnieta, Lasarte) hasten da, maila desberdinak dituen Gipuzkoako hiri-hierarkia; maila desberdin horietan Irun, Tolosa, Bergara, Zarautz, Eibar, Beasain, Arrasate, Zumarraga, Azpeitia, Villabona, etab., aurkituko ditugu.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 Gainera, maila honetan aski abstraktua berau badugu jadanik perpaus horren interpretazioa egiteko behar den informazioa ere.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Hala ere, arrakastaren maila, hein handi batean, ikaslearen nortasunaren menpean dago.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Bere funtsezko kontzeptua haur arruntaren maila motriz eta mentalen konparaketari dagokio.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Hala, laborantza eta industria dira gorengo mailara heltzen.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Honek, langabeko jende multzoa sortu zuen, subproletalgoaren mailara eraitsiaz, nagusien laguntzaile edo harmadan mertzenari izatea beste aterabiderik gabe.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Baina, otoitz egite horrengatik apaiz guztiak ordena batean zeuden arren, haien artean ekonomikoki, soziopolitikoki, alde sakonak gertatu ere: batetik eliz hierarkia goi nobleziaren mailaz batera zihoala, eta bestetik, apaiz eta monje asko sarritan koilazoak bezain pobre zireIarik.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Puntu hau urratzen hasten bagara, ez juridiko mailan ez-eta mitikoan, soziologiko ikuspegitik baizik, zera ageri zaigu, elementu estamentalak ez-baina, klasistak ematen digula zehazkien ezagutzera benetako egoera.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Izan ere, XVIII. mendearen azken aldera maila guztietara zabaltzen dira aldaketak Europan.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Hala nola: Erregeren botere absolutua, politikaren mailan; nekazalgoan finkaturik ekonomiaren alorrean; eta gizarte estamentala (noblezia, eliza...) pribilejioz jantziriko gizartea, sozial alorrean.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Kapital monopolistaren organoak Estatuko aparatuak bereganatzen ditu: komertzioko ganbaren ekintzak, patronal elkarteenak, trustenak, boterearen mailarik gorenetara iristen diren komisioak koordinatuko dituzte.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 Adib. : Orain arte, ipuinak asko irakurri, entzun, kontatu izan dituzte, baina, 6-7-8. mailatan haurrak abstrazioa lortzen ari dira eta aztertzeko gaitasuna dute.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Mendian gora 200 metro igotzen garen bakoitzean, hozberoa maila bat guttiago izango dugu leku hartako girotan.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Elektroiek maila bakoitzean ahalik eta orbital kopururik handiena betetzen dutela kontuan izanik, azken geruzaren konfigurazio elektronikoa honako hau izango da: hots; orbitaleetan elektroi desparekatuak daude; horrek, neurri batean, karbonoaren tetrabalentzia esplika dezake.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0001 1. KONZEPTUA: PROFILAXIS odontologikoaren haurtzaro eta nerabezaroan fineak hortz, aho eta masailetako eritasunak oharteraztea dute hau da 3 eta 18 urte bitartean dauden haur eta gaztetxoaren murtxikatzeko aparatua zaintzea, bere eritasunak oharteraztea eta azken mailan aparatu horren atal baten bat gaixorik badago lehen bait lehen osabidean jartzea.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0046 Hauek nutriziogaitza izena hartzen dute eta klinika mailan sintoma batzugatik ezagutzen dira.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Bekatuen mailan... Soeur Felicitas ez zitzaidan inoiz ere abortuaz mintzatu, pelikula gaiztoez bakarrik.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0325 Lehen mailako forma hauek milimetro gutxikoak ziren eta azelomatuak; ondoko ezaugarriak zituzten: epidermi zilioduna, dibertikuluak zituen liseri-hodia, uzki dortsal subterminala, lau nerbio-kordoi longitudinal, muskulu dortsobentralen zenbait serie eta liseri-hodiarekiko dortsobentralki kokatzen ziren tubulu mesodermiko batzu.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 Koadroa ikusiz erantzun itzazu ondorengo galderak: 1. Zein mailatatik aurrera hitz egin dezakegu bizidunetaz?.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 3. Zeintzu maila ditu bere baitan organulu-mailak?.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 6. Ehun guztien apurketak, zein eragin du konplexutasun handiagoko mailetan?.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 7. Zelula-mailatik hasita, ipin itzazu hau barnean hartzen duten maila guztien adibideak.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0027 Maila honetan aretik are-urina eta gibeletik behazuna etortzen dira janarien (koipeen eta karbono-hidratoen) liseri-prozesua amaitzeko ordenarekin.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Beharrak, bestalde, ondoko eran ere sailka daitezke: Lehen mailako beharrak: elikadura, jantzia, etxea,...

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Bigarren mailako beharrak: hezkuntza,...

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Hirugarren mailako hauen ezaugarriak, teknika aldetik, aurreko taldeko modelo aurreratuenen oso antzekoak dira.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Maila honetako guztien programazioaren erraztasuna, batez ere, puntuz puntu programatzearen ordez inguruaren zatiz zati egin ahal izatean datza, programatze denborak hein handi batean laburtuz.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Hemen ere, tailerreko programazioaren kasuan gertatzen zen bezala, denetarik aurkituko dugu: eskuzko programazioaren mailan baina hizkuntza batez funtzionatzen duten sistemetan hasi eta pieza landugabe eta akabatuan oinarrituz datu teknologiko guztiak eredu batzuen bidez sortzeko gai diren sistemetaraino.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Kultura berri hau unibertsitateen bidez zabalduko da, eta arte mailan sortuko den estilo berria gotikoa izango da.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0243 1.- Sarrera: XX. mendean, Asia, Ozeania eta Afrikako 1.500.000 gizon industria aurreko zibilizazio batetik (zenbaitetan Neolitos mailan) zibilizazio industrialera iragan dira.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0243 Mementu honetan Estatu batuak ekonomi mailan lehentasuna hartuko du, eta ekonomi inglesa eta frantsesa honen menpe ipiniko dira.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Horren ordez beste gauza bat egin dugu, gure ustez emaitza hobeak eskaintzen dizkiguna eta hauxe da: Gure ustetan, Xede Berezietarako Euskara ikasten duenak aski erraz meneratzen ditu (EGAdunen mailakoa baldin bada) trebetasun pasiboak (entzumena eta irakurmena) eta benetako zailtasunak trebetasun aktiboetan (mintzamena eta idazmena) aurkitzen ditu.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Eraikuntzan, industria astunean, abiazioan, inprimategietan, abeletxe mekanizatu eta kamioi gidaritzan lan egiten duten langileen artean 6 milioitik 16 milioira arteko kopurua izan daiteke maila arriskutsuko soinuak jasan behar dutenena.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Maila horretako soinuak ahalik eta gutxien jasotzea eta ahal den neurrian haiei itzurtzea beharrezkoa da, adinarekin entzumena galtzeko arriskurik izan nahi ez bada.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Hala ere, ezaguna da soinu-maila altuak jasan behar dituzten langileen artean eritasun kardiobaskularren, belarri, sudur eta eztarriko arazoen eta desoreken intzidentzia gora doazela.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0031 Hark kolektibitate estatistiko bateko i-mailako populazioa, populazio osoari erreferitua ematen digu era honetan: .

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0031 Non ni i-mailako populazioa baitugu, n populazio osoa, Ei i-mailako energia, EO; energiaren jatorria, eta gi i- mailako degenerazio estatistikoa.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0031 Molekulak bola zurrunak bezala idealiza genitzake, orduan i- mailan dauden molekulen energia (E0-ari erreferitua), Ei - E0 energia zinetikotzat har dezakegu, hau da: .

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0163 Hala ere, badituzte bi erreakzio-mota hauek beraien artean antz batzuk: - Disoluziotan ere lehen, bigarren eta hirugarren mailako erreakzioak ditugu.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 Lehen mailako konpartimenduan sartu eta leihatilaren ondoan eseri zen.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0390 Beste maila batean ere, animalia konplexu baten ihardunak, organo hartzaile batzutatik organo egikorretarako informazio isurpenaren menpean daude.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Baina, estatu-mailan, zergatik ez produzitu behar den guztia?.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Eskariaren elastikotasun gurutzatuak, (X) ondasun baten eskaria eta beste ondasun (Y) baten prezioa zein mailatan erlazionatzen diren neurtzen du.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0166 Kostu totalek, kostu aldakorrek bezalako kurba daukate, diferentzia bakarra maila altuagoan egotean dago, justu-justu kostu finkoen neurrian.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Beste urrats bat emango dugu maila honetan, testu baten eskemaren teknika ikasiz.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Bestalde, kontutan izan behar duzu maila honetan zehar ikasteko eskaintzen dizugula, teknika hau ezin bait da ekinaren ekinez baizik menderatu.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Bestalde, ideia nagusiekin batera, hauei loturik diren bigarren mailako ideiak ere kontutan eduki behar ditugu.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 - Ideia nagusi horien ondoan badira bigarren mailako ideiak ere.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 - Bigarren mailako ideiak.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ondo bukatzeak irakurlearen oneritzia eta atsegina lortu ezezik, lanaren goi maila ere nabarmentzen du, lanaren eite landua.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Gero, ekintzekiko jarreraren arauera (ekintzetan parte hartzearen maila, hauen berri) beste hainbat narratzaile mota ateratzen da.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 1.3. Hurbilekoa. Bigarren mailako pertsonaia batek kontatzen du protagonistari gertatua, ekintzan nolabait parte hartuz.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Piarres Xarrittonek dioenez, herri mailako jendearen sentimenduak, kezkak eta gogoetak biziki isladatzen dituen teatroa dugu Larzabalena.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Azken joera zikloz-zikloko auzolana indartzea bada ere, guk ez diogu dagoeneko Euskara Departamentua- ri inolaz ere uko egiten; hauxe baita, O.H.O. osoaren ardatza markaturik, elebitasun-dinamika hobekien bihotzeman dezakeena eta, halaber, ikastetxe mailan euskararen aldeko ekintza bereziak hala nola: Olentzero, Euskararen astea, Ihauteriak... maisuki antola ditzakeena.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Psikoanalistek deitzen duten latentziaren haroan aurkitzen gara, libidotasuna bigarren maila batetan geratzen bait da.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Nahimenaren hutsuneak maila askotakoak izan daitezke; batzutan, instintuen mailan edo nerbio-sistemaren lesioren batetan aurkituko dugu hutsune horren iturria.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Beste batzutan, berriz, motibazioen mailan aurkituko dugu hutsune hura.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Kasu guztietan ikusiko dugu nahimenaren hutsuneak beste hutsune hauekin loturik datozela, hau da, pentsamendu abstraktuaren eta kontzientzia erreflexiboaren mailako hutsuneekin.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 Bestetik, ikur berri asko sartu zituen Logikan, azken batez, ikur hauen kalkulu hutsaren mailan utzi nahi bait zuen Logika.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Batzutan, deserdiratze hau administrazio mailan bakarrik gertatuko da.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Badirudi hau erabat neutrala dela eta maila guztietako gizonen onerako egiten dituela arauak.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Ondorioz, edozein mota eta mailatako menpekotasunen zapuztea.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Hor duzu, gainera, hiri handietako bakardade eta intimitaterik eza, izadiarekiko harreman zuzenen galera, gizarte-komunikabideen etengabeko erasoa, kontzientearen eta inkontzientearen mailan.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Nabariak dira, esaterako, orduko pentsamendu-mailako jarreren ugaritasuna eta beraren trantsizio-jitea.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Makalek beren miseriak bertuteen mailara altxatu dituzte eta moral ideal bat sortzea lortu dute, supergizonaren moralaren guztiz kontrakoa dena Nietzsche-k juduei, kristauei eta demokraziei egozten die errua.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Izan ere, psikoanalisiarentzat, kontzientzian gertatzen denaren faktore determinatzaileak, kontzientziatik at, inkontziente mailan alegia, bilatu behar ditugu.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Haize-mota hau berau da Troposferako goiko mailetan dagoena, eta gainazaleko goiko latitudeetan ere egon beharko litzatekeena, bertan Coriolis-en indarra handiagoa delako.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 Gaur egun hamabi Estatuk osatzen dute eta, ekonomi mailan eragin handia izan badu ere, ez du Europaren batasun politikoa lortu.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Cadizko Korteek komandante maila eman zioten.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Ezagutzen den hurrengo katebegi zihurra jakintsu mailako paleogizakia da; baina ezagutzen den paleogizakirik zaharrena laurogei milagarren urtekoa da.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Bestalde, jakintsu mailakoa izateko 1300 zmampsup3; garun barnera aski dela irakasten du zientziak.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Hirurehun mila urte ingurutik paleogizaki katebegia sortu arteino bizi izan zen arkegizaki eboluziotua, bada prejakintsu mailara heldurik zegoen, noski.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Eta, esate baterako, Ekialde Hurbilean utzi dituenak aztertu ondoren, guztiek onartzen dute kultura hura lora-arazi zuen biziduna benetan pre-jakintsu mailakoa izan zela gutienez.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 Baita karlisten kazetagintzaren (lehen unetan) gailurrik garaiena suposatu zuen, mailaz eta denboraren tenoretasunean, Euskal Herria jasaten ari zen gerlako egoera kontutan harturik.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Euskal herri arazoaz, ez dakigu oraindik zer pentsatzen zuten; estatu mailako erakundetzean guztiz giharturik zeuden euskal federazioak.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Hirugarren mailarako helburu nagusitzat jo ditugu honako hauek:.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0421 Serie arruntaren azidoak ahulak dira, beren konstanteak 10ampsup5;en mailakoak direlarik.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Helburu orokorrak: - Materia eta beraren konportamoldeak ikasterakoan, ezin gintezke huts hutsean propietate kualitatiboetan gera; maila honetan beharrezkoa dugu, behaketa kuantitatibo batzu egiten hastea.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Hauxe da batez ere, ikasgai honetan lortu nahi duguna; zientzia kualitatibo batetik aurrera, maila kuantitatibora pasatzeko urratsak ematen hastea.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 - Hiztegi berezi honen bidez (azido, oxido,...) kontzeptuak susmatzen hastea, Kimikazko gaietako kontzeptu garrantzitsuak baitira, nahiz eta maila honetan hitz zentzuan hartu.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 5.- Ondorioak: A ekitaldian ibilgetua oso txikia zen ereduarekin erkatuz gero eta baita izakinak ere, hauek ere maila txikiagoan baina azpitik zeuden.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Euskaldun guztiok barruan daramagun joera puristak maiz sentiberatasun handia izaten du lexiko mailako erdarakaden aurka baina (...).

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0029 BERRIKUNTZA FONOLOGIKOA Hitz bakar batetik, berez-berez, esanahi desberdineko bi aldaki sortzea da, fonetika mailako aldaketaren bat dela medio.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 4. Hona hemen aurkeztutakoen kopurua: -... Lehen mailan:... hogeita hiru neska eta hamar mutil.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 -... Bigarren mailan:... hamahiru neska eta hemeretzi mutil.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 -... Hirugarren mailan:... zazpi neska eta hirurogei mutil.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Eredu ofizialekoa ez den hizketari ematen zaiona, edo ezagutzen ez den mintzairari ezartzen zaiona, mintzamolde hori darabiltenen maila soziala apalagoa erizten delako, arrazoi politikoak (Hable Ud en cristiano) tartean direlako, agian arraza gorabeherak ere falta ez direlako....

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Gertatzen dena da, ingurua - inguruaren eraginak baldintzaturik ez daudela denak maila berean, eta garapen faltan daudenek, dagokien funtzioa komunikazio tresna izan, hain zuzen ere beteko badute, gaurkotze edo egokitze prozesua iragan behar dutela.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Airearen presioa itsasoaren mailan, 10 newton / zentimetro karratu-koa da gutxi gorabehera.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 JOKO MOTA: Librea / Komunikatiboa / MAILA: Hasierakoa / ANTOLAKETA: Binaka / DENBORA: 10 / TREBETASUNAK:/ HELBURUAK: DINAMIKA / Argibideak eman / eskatu //.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 JOKO MOTA: Kontrolatua / Kode murritzekoa / MAILA: Hasierakoa /.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 JOKO MOTA: Librea / Bideratua / MAILA: Guztiak / ANTOLAKETA: Talde osoa / Taldeka / DENBORA: 15 / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: DESKRIBAKETAK EGIN (gauzak)/ Informazioa eskatu / eman //.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0169 JOKO MOTA: Kontrolatua / Komunikatiboa / MAILA: Hasierakoa / ANTOLAKETA: Talde osoa / DENBORA: 20 / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: DESKRIBAKETAK EGIN (gauzak / pertsonak)/ Balorapenak egin /Eritziak eman //.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0219 JOKO MOTA: Kontrolatua / Bideratua / MAILA: Hasierakoa / ANTOLAKETA: Banaka / DENBORA: 30 / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: DESKRIBAKETAK EGIN (pertsonak / gauzak)/ ADOSTASUNA / EZ ADOSTASUNA //.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0268 JOKO MOTA: Kontrolatua / MAILA: Guztiak / ANTOLAKETA: Talde osoa / DENBORA: 15` / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: HIZTEGIA //.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0319 JOKO MOTA: Librea / Komunikatiboa / MAILA: Oinarrizkoa / ANTOLAKETA: Taldeka / DENBORA: 15` / TREBETASUNAK: Mintzamena / Irakurmena / HELBURUAK: KONDAKETA / Aditzaren aspektoa //.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0419 JOKO MOTA: Librea / Komunikatiboa MAILA: Bitartekoa / ANTOLAKETA: Binaka / DENBORA: 20` / TREBETASUNAK: Entzumenaren ulermena / Mintzamena / Irakurriaren ulermena / HELBURUAK: DESKRIBAKETAK EGIN (gauzak / pertsonak) / Azalpenak, argibideak eman / eskatu / Instrukzioak eman / Gonbaraketak egin / Espazio nozioak / Erlatiboa //.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0419 OHARRA: Edozein mailatara egoki daiteke: hasierako maila baldin bada, apalategi bat marraz daiteke, barruan gauza batzu dauzkalarik (marrazki hau A jokalariak dauka).

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Ezberdintasun horiek bi mailatan ikertzeko ahaleginak egin behar dituzue: alde batetik kanpokaldetik dituzten diferentziak ikusiz eta bestetik barneko antolamendua nolakoa den bi kasuetan alderatuz.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Karlos IV.ak tronoa hartzen duenean bere aitaren politika jarraitzen du despotismo ilustratua, baino apalago eta bere aldetik inongo iniziatibarik gabe: Berehalaxe, gainera, Frantzian 1.789ko iraultza hasten da eta kultura mailan erreakzioa sortzen da Frantziatik zetozen publikazio eta filosofiaren aurka.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0432 - Politika mailan belaunaldi berri baten sorrera dugu: gazteak dira, ez dute guda zibilarekin lokarri zuzenik eta PNV-EAJren pasibidadea kritikatzen dute.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0122 (11) Entseiu bidez zera ikusi da: alegia errematxeetako trakzio-tentsioak, eginik dauden materialaren fluentzi tentsioaren mailakoak direla. Ikus .

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 - Odolaren beste osagaiak ikustea oso zaila da, horrek tindaketa-prozesu oso berezia eta maila hauetan ezagutu beharrik ez dauden teknika batzuk eskatzen ditu eta.

377. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Hitzaren esangura ulerrerazteko hiru maila bereiziko ditugu Gizakiaren moral ihardubidean:
1) estetika edo zentzumen maila,
2) etika edo moral maila ta
3) erlijio maila.

378. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Zentzu mailan diharduen gizona hautaera gabeko lozorroan dauntza.

379. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Hitz horren esangura ihardunaldi hontan zera soilki da, lehenengo mailatik hautaera mailara igotea edo jautzi egitea.

380. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Descartes`en gogara, ba, maila edo urrats hoiek nahitaezko ta hutsezinak dira, Jainkoaren Izateraino igotzeko, ta Haren Izatea egiztatzeko.

381. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Ba- (baiezkakoa eta baldintzazkoa), ez- eta bait- aurrizkien ahoskera (fonetikaren mailan eta azentuaren mailan, beraz) finkatzea oso beharrezkoa da.

382. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 2- Sustraien bilaketa Euskalkien artean fonetikaren mailako desberdintasunak ezagunak badira ere, areago dira diferentziak nabarmen azentuaren mailan.

383. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Euskararen baranoan, prosodiaren mailan batez ere, bi mundu baleude bezala.

384. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Perpaus mailan, bada, Bokalarteko Eragina ematen bada, beste modu batera ematen da eta i... a edo u... a kateak erraz entzungo ditugu.

385. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0185 Gauza guzti hauek, azentuaren mailan, xeheki lantzen ditu MASCAROk.

386. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 Kasu hauetan azentu nagusiak besteak bil ditzake, ezabatuz edo bigarren maila batean utziz.

387. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Ondorioz, kategoria euskaldunez ugarienak herriko tradizionalenak dira (nekazari eta arrantzaleak batetik, eta artesau-merkatariak bestetik), maila altuagoko kategoriek portzentaia apalagoak ageri dituztelarik.

388. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Erdaldun gehienek beheko mailetan ezartzea nahi lukete, eta laurden batetara inguru (25,4 %) iristen dira maila guztietan eta are unibertsitatean ezartzearen alde daudenak.

389. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Beste aldetik, eta irrati gehienetan alboko gauza izan arren, ohargarria da irrati-sailean ere, kalitate eta kantitatez, euskarak hartu duen maila.

390. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 - Azentuazio mailan oso trataera desberdinekoak dira sail bata eta bestea.

391. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Edozein azentu-unitatetan, beraz, intentsitateen mailan azenturik ez; eta maiztasunenean, azentu-eskema edo hegi berbera izango dugu beti euskaraz.

392. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Antzinakoa eta orain dela gutxikoa kontrastatuz, baita euskalki desberdinetan dagoen orokorra ere, azentuaren mailako ortoepiaren arazoa hobeki argi daiteke.

393. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0108 - bestetik, maila apalagoko ohar hau ere egin beharra dagoke: notaria, sekretaria eta abarreko formek, hiztegigile bi horiek el notario, el sekretario eta antzekoak adierazteko proposatzen dituztenek, ulergaitz edo farregarri bihurtzeko (eta, beraz, erabiliak ez izateko) arrisku handi samarra dakarte berekin.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Lurra iragazkorra bada, oso maila sakonetara heldu liteke ura, lur azpiko korronteak osatuz: korronte horiek kanporatu egingo dira gero, iturri, ibai, geiser eta abar bihurturik.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0097 Udako oporren ondorengo lehen egunean Klingsor jauna lehen aldiz sartu zen hirugarren mailako gelara; Eguberrietako oporren aurreko azken egunean utziko zuen eskola.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 Baina Herio ordurako ametsen mailako hilezkortasunera pasatua zen eta ezin izan genion domina honi darion tximista morea jaurtiki, horixe bait da azti zaharra hiltzeko bigarren eta azken modua.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Bainan orain ez ziren zurien mailara iristen.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 - Sasoirik onenetik joana nago - esan ohi zuen arnasa berotu eta atsedenalditxo bat hartzeko maila batetan eseriz.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Gerora semeek aitaren maila baino haundiagoa lortu omen zuten.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Adibidez: Nekanek 7. maila egiten du ikastolan.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Maila oneko andere baten itxurak zituen.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 Eskolaurre mailan, txotxongiloak eguneroko egintzetan aurkitzen du bere ohizko lekua.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 René Caillaud-ek Marionnettes et Marottes liburuan dioenez: Lorpenak pozgarriak ziren, egitura zein hiztegi mailan (ingelesez), baina komunikazio maila dexente baxuarekin jarraitzen genuen.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0097 - Harritzen nau lehen mailako burdina izateak - esan zuen, hatz tartean burdintziri pieza bat zerabilela -. Manex!.

405. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Baina Jantziek ere badute edo izan behar dute hortan bere eragina eta merezi du beraiei ezaugarri mailan duten garrantzia ematea.

406. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Aldi honetako Eukaristi eta beste liturgi ospakizun bakoitzean fedez jaso behar den sakramentu eta ezaugarri mailan, noski, egiaz elkartzen eta gaurkotzen dira bi etorrerak, gertatu zena eta gertatzeko dena, gaur eta hemen Jaunak eskaintzen digun salbamen misterioaren ekintzarekin gure artean agertuz.

407. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 2) Jesusen jarraipideak beste guztia bigarren maila batean uztea eskatzen du.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Johnny semea, osabarengatik deitua horrela, bigarren mailako eskolan zebilen, eta mutiko argia zen.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Maila berean hitz egin ahal izateko moduko jendearekin egon nahi nuen, eta igel edo txakurkume bat bezala oinpean harrapatuta akabatzeko beldurrik gabe ibili nahi nuen landa eta kaleetan.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Bost Sail Idazkari aukeratzera gonbidatu gaituzte eskuzabalki, esperientzia egokia izan eta kale mailan masa ekintza suspertzeko espediente on baten jabe direnak.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Berak, ordea, uste zezakeen (exenplu bat da), uste zezakeen zuk ez zenuela oso gai ikusten bera, eta zure munduan ez sartzea erabakiko zuen, mail hortan zugandik urruti geldituz.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Horrela, desio eta konkupisentzi sentsuala goren mailara heltzen direnean isurketa gertatuko da.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Batak bestearen soina sentituz, gizonak ahal duen lekuan jartzen du zakila, emakumeak begiekin adore ematen dio zutitzea gertatu arte; ondoren, bien artean barneratuz goren mailako plazerra sentituko dute.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Rosa-Friak, lehenengo mailako patinatzailea, abiadura guztietan garaile, pasalekuak elur-confettiz betetzeko deportea asmatu zuena, negutea baino lehen skiak erabiltzeko, aspertzen zirelako armiarmei so eginez, Ilargia agurtu zuen.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Nafarroan, sorginkeriaren magalera bildu ohi ziren babes bila gizarteko maila erdeinatuak, Baztango agoteak, ijitoak, hungariar eta gainerako gizarajoak; sorginek beren ukendu eta nahasketak egiteko erabiltzen zituzten mendi zuloak, justiziaren zigorretik iheska zihoazenen eta herriak erdeinatzen zituen jendakien babes bilakatu ziren.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Eta azken batean, kulto estrabagante, bere gisako eta basati hauen azpi azpian, maila guzietakoak anaitasun giroan ikusteko grina ezkutu bat ikusi beharko da, urre eta harbitxiz jantzitako elizkizun handizu horietan aurki genezakeen baino areagokoa, agian.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0020 Beti egonen dukek beste bat segituko dena; kateák beti dikek maila berri bat, ni ez banago ere.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Bitartean, herri maillako helburuak eta xedeak zehar-bidetan galdu eta usteldu egin zitunan.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 Fidelek, garaia eta arteza, uniforme distiragarriarekin, neska ederraren maila bera mantentzen zuen.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Ezin harro naiteke inoiz maila horretara iritsia naizenik esanda.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 Dena jakitun ustezko ez-jakin hutsa delako, beti ibili ohi delako bere buruarengandik ihesi, beti haize-errota erraldoi ustezkoen kontra borrokan, beti... baina ez du merezi arrazoien zerrenda luzatzeak, batez ere arrazoi horiek bigarren mailakoak direnean, zeren-eta, beno, ongi da, esan dezadan: maite dut, eta zer?

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Hipotesiak aurreratu, hipotesiak axiomen mailara igo, eta axiomok, ostera berriz, lan-hipotesi bilakatu: hona nire metodoa, lehen azaldu dudanez.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Saiatzen ari gaituk, hi eta biok, duela hamalau urteko arratsalde honetan, ezein Karbono 14ren laguntzaren premiarik gabe, hik eta biok zein maila ontogenikori dagokion ondotxo dakigunekoan.

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0071 Gogorra da hori nire belarri sufrituetarako...... E MAILA.

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta une hartan azken mailaraino heldua nintzela somatu nuen, zeren ez baitago gorroto sakonagoarik nork bere buruarekiko sentitzen duena baino.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 Joakin ezpelari helduz soro ertzeko mailatik behera jaitsi zen.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Ez dago aldakuntzarik, ez degradaziorik, ez giza makurkeriarik, berauen edozein mailatan, ez eta kreazioaren misterio harrigarri guztien artean ere, halako munstruo izugarri eta ikaragarrien erdirik ere sor lezakeenik.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Azken mailatik zintzilikatu eta beheko belar mukuru gainera salto egin zuen.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Osaba-izebek, neretzat lehen mailako eskola hautatzen ari bailiran, luzaz eztabaidatu eta azkenean esan zuten: Tira ba... Ba-ai, aurpegi serio, zalantzaz beteaz.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Antolamenduaren sistematzeak gehiegikeriaren maila hel lezake ordea eta gizonaren serbitzuan egoteko ordez, honen etsai bihur.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Euskaldun zaharrari, gehienetan, pazientzia piska bat falta zaio euskaldun berriaren maila trakets eta baldar samarrera egokitzeko.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Azken hau ez da beti oso erraza izaten, baina, gehienetan, bestearen aldetik, bere mailara egokitzeko gogo bat besterik ez du eskatzen ikasleak.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0071 Datu argigarrien bezala zera esan dezakegu, 132 ikastaldi mota eman direla han bildu maila guztietariko (B.U.P. eta FP. II.a barne) irakasleentzat, eta 3.000 irakasleko kopurua izan dela.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Uste da, hein batetan behintzat, husgune gehiegi horiek antolakuntzaren mailakoak direla.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Mugimendu pedagogiko honek, bada, irakaskintzaren maila eta eremu guztiak bere barnean behar ditu hartu.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 Alfabetatzearen lana, ikastoletakoa, ez dira oraindik maila horretaraino iritsi: aldizkarien mailan dabiltzake.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Deskribapen eta interpretapen hauek maila desberdinetakoak izan daitezke.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Antzeko zerbait entseia dezake etnografia batek ere: kulturaren baitan finkaturik dauden interpretapenak interpretazio-gaitzat harturik, beste maila batetako komentarioa osa dezake.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Apartamendua gizartearen oinarri bihurtu duen estadu batetan, beltzak piztien mailara dekretoz degradatu dituen estaduaren zerupean idazle izatea ez da erraza.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Izan ere, bistan baita, zein pentsakera edo zein indar diren, langile mailan batez ere, langileriaren olde eta gataskak oro eratu eta gidatzen iharduten dutenak.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Langile batzordeetan, langile mailan indar guztia eramanen duten ikuspegi eta planteamendu abertzaleak astindu eta aitzinatu behar ditugu.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 Estatu mailan oso talde onak aurki daitezke, adibidez, Els Joglars edo Dagoll Dagonn.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 Euskal Herriari dagokionez, nik esango nuke nahiko maila altuan gaudela eta horretaz aparte, geu garela profesional bakarrak.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Lanen kalitatea ekinaren ekinez lortzeko gauza delakotan, aldez aurretik ezarritako maila aise gaindituko ez lukeen lanik, zorrozki zentsuratu ez, eta ongixko dauden beste batzuekin batera azaltzen dira.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Bestalde APETIk FITen () hartzen du parte; nazioarteko mailan egiten du lana beraz.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Kultur zabalkundea
Alor honetan mintegi, ikastaldi, hitzaldi eta abar luzea antolatzen du APETIk, beti ere itzulpen kalitatea eta itzultzailearen profesionaltasunaren maila jasotzeari begira.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. ibarzabal 0133 Izenordain pertsonalak nola itzuli hizkuntza batek bi maila edo gehiago bereiz ditzakeenean eta besteak berriz ez, xehetasun guztiak itzuli nahi badira zenbait testutan bereizketak gal daitezke.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 Eta erdigunea: - Gizarte mailan iraun nahi duen hizkuntzak komunikabideetan, oro har, eta telebistan, batez ere, bere buruaren jabe agertu behar du.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Erabateko eta gutxieneko maila horren neurkina politika da.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 GURE GAURKO EGOERA Telebistako hizkuntzari bagagozkio, hiru maila desberdin nabarmen ditzakegu: - Kanpoan erosi eta euskarara itzulitako filmeak edota bertan egindako aldez aurretikako produkzioak.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Paradoxa bada ere, kazetari batzu ez dira, euskara mailan, minimoetara iristen, eta beste batzu harrapatu eta pasa egiten dira.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Hala ere, ahozko erantzunak lortzea beste maila bateko arazo teknikoen aurrean jartzen gaitu eta galdera ireki edo erantzun librezko ariketak esparru debekatua dira oraindik teknologia honentzat.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Julio Cortázar bezalako idazle bat hiltzen denean arriskua bait dago, laudorioak mereziak dituen ala ez zalantzan jartzekoa, urteroko gurpilak harrapatzen dituen beste hainbat eta hainbaten itzalaren pareko jotzeko arriskua bait dago, eta horrelakoetan bait dira beharrezkoak orain arte bezalako preanbuloak: Julio Cortázar-ekin gaztelerak XX. mendean eman duen idazle haundienetarikoa joan zaigula adierazteko, gizonaren limite-egoerak Julio Cortázar-ek bezain ongi inork ez dituela jaso esateko, ipuingintzari maila literario bete eta autonomoa eskaini diola aldarrikatzeko.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Hiru maila horiek bait dira, gure ustez, aipagarrienak Julio Cortázar-en obran, ohizko ditiranboen errosariotik ihesi.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Aipagarritzat jo dugun bigarren alderdia, Cortázar-ek gizonaren limite-egoerak erabiltzeko agertzen duen maisutasuna zenez, esan dezagun Kafka-ri zor diola maila haundi batean Cortázar-ek arnasa.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Baina pragarrak maila kolektibo bat lortzen zuen bere pertsonaiei sinbolikotasuna eskainiz.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Cortázar-ek ez; argentinarrak maila indibiduala eskaini nahi die bere pertsonaiei, honela Kafka-renak baino patetikoagoak, identifikagarriagoak gertatzen zaizkigularik, gertuagokoak honen pertsonaiak.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Eta besteko, gaien tratamendua hagitz sakonagoa da, liburu mailakoa.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Aldi honetan laikoak nagusitzen dira idazle mailan, % 69rekin.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Laiko / apaiz dikotomiak ez du zentzurik oraingo aldizkarian, ez planteamendu mailan eta ez lankidetzarenean.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0039 Adibidez, pertsona askorekin gela oso isil batetan entzun ditzaketen soinurik ttipienen neurketa-entseguak egin dituzte (entzumenaren behe muga), oinazea sortzeraino diren zarata mailik eta pertsona desberdinek iger ditzaketen maila eta maiztasun aldaketa ttipienak neurtu dituzte.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0039 Entsegulari hauek pertsona desberdinei lehen entzun duten zenbait maila ezaguneko zarata birregin dezaten eskatzen diete edo ta entzun arazi dieten zarata multzo bat sailka dezatela, ttipitik haundira, zenbaki batzuren bidez.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0039 Zaindu eta zehaztu diren baldintzetarik batzu, hauexek dira: entzulearen ingurune fisikoa, batez ere giro-zarataren maila; soinu aldakorrak entzun arazteko metodoa, entzun arazten dizkieten zaraten ordenua, iraupena, maiztasuna eta intentsitatea; entzuleen hautamena; entzuleei emandako aginduak; entzuleen entzumen normaleko ezagugarriak; erantzunak jasotzeko metodoa eta datoak erabiltzeko metodoa.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0039 Metodo asko erabili dira horretarako; hauk adibidez: 1) Entzuleak entsegua egiteko maila egokia irizten duena, kontrol batez ajustatzen du.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0040 Entzumenaren behe muga eta desplazer maila.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0040 Honek gela oso isil batetan eta kanpoko inongo kutsurik gabe ozta-ozta entzun daiteken tonu soilaren maila azaltzen digu, tonuaren maiztasunaren funtzioan. OINAZE MAILA / DESPLAZER MAILA / SEM / DEZIBELLAK / HERTZIOAK.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0043 Adibidez, 60 db-etako makurkiak erakusten digunez, 100 Hz.-etako dB-etako maila 1.000 Hz-etan 60 db-etakoa bezain ozen da.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Druon jaunak Elizari eskatzen diona bigarren mailako eginkizuna da, sekundarioa, dio Daniélouk.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Erlijioera honetan, etika, morala, oso bigarren mailan gelditzen da.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Leporatu dezaigukete ere, leen maillako musikalari batzuen izenik ez datorrelakoaren errua.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 Diru aldetik erdiko mailara heltzen ez diren familiek, besteek baino ehuneko 87 gaisotasun kroniko gehiago dute eta ehuneko 57 inkapazitate gehiago.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Euskarari dagokionaz, hizkuntzaren beraren egokitasuna izan ohi du taldeak lehen mailako bere kezka: egituraz euskara izan dadila bere joskeran, esaeratan, hiztegian, etabar.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 - Euskararen egiturazko egokitasunari eta jatortasunari eman dio gure taldeak lehen mailako garrantzia.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Ia ezezaguna zibilizazio primitiboetan, bizitzaren maila goruntz doan heinean areagotzen da gaitz honen ugaritasuna.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Uler daiteke, maila honetan akzio farmakologikoaren aukerak zein handiak izan daitezkeen; bai transmisoreen sintesiaren gain, bai hartzaileak blokeatuz bai entzima katabolizatzaileen akzioa eragotsiz.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Ondarrean, beren haundi-amets eta desafioak utzirik, bakea egiten dute bakoitza bere mailan egonez: .

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Senpereko Matxin-Irabolak maila berezia hartzen du.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Hirurogeitamar urte egin baino lehen hiltzen direnek, hilkortasun goiztarra izan dutela esaten da, herriaren maila sanitarioaren termometrotzat kontsideratzen delarik berau.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Haurren hilkortasun hori ttikitu nahi baldin badugu, dudarik gabe, ama-haurren asistentzia hobatu behar dugu; horretarako, alde batetik, prebentzio primario eta sekundario gehiago egin behar dugu, eta bestetik, asistentzia medikoaren mailan (hau da Leavel-en laugarren mailan), zentru sanitarioen banaketa egokiagotu beharko litzateke, orain daukagun banaketa zentralistaren politika baztertuz.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Hurrengo mailan, instituzioak leudeke (Unibertsitateak, INP, Osasun Ministeritza, etab).

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Aurreko hiru mailak ez dira laugarrenaren zerbitzurako baino bizi.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0322 Leiretik jasotako erantzunak hau dio: Guzti honek ez du ezer balio, harri harrigarriok gogo-bizitzaren sukalde bero bilakatzen ez ba dira, maila apal batetan bederen, lehiatsuki jarraitzen den ideal baten hasera bezala.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Eta hori, gizarteko sektore ekonomiko eta sozialen arteko harreman organizatuaren bidez, azkenik lehen mailako egitamu politiko bilakatuko litzatekeelarik.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Hau izango litzateke bigarren urratsa eta gaitzen kausetara zuzendurik legoke funtsean, aldi berez bi bidetatik joko lukeelarik: - osasun indibidual eta kolektiboaren maila kontrolatuz eta ebaluatuz, txerto kanpainen bidez, haurdunaldia eta edoskitzaroa zainduz, eskola medikuntzaren bidez, etab.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Gure kasoan eta nere iritzian, maila standarda sortaldeko literatur tradizioan oinharritu beharko genuke, (...).

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Halaber gramatik kategoria, maila, eta esannahi nagusia, sekundarioak eta figuratuak, definizio ahalik zehatzenen bidez.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0101 Komentatzen ari garen liburua ere, espero zitekeen baino euskaldunagoa gertatu da: erdal zatia ez da euskarazkoaren itzulpen soil eta mekanikoa, erdal irakurlearen egoerara egokitua baizik, eta gehienbat bigarren maila batetan ematen da.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0101 Hitzaurreari dagokionez, itzulpena (zeina ez baita nirea) separatan (Detxepareren poemetan egin zen legez) edo maila askoz apalago batetan egingo zela agindu bazidan ere editoreak berak, azkenean (eta, noski, hitzik ere esaten ez zitzaidala), eskuineko aldean azaldu zen, beste aldean betiko euskal itzulpena balihoa bezala.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Santiago hirian bukatuko ditu bigarren mailako ikasketak non aitak aldatu baitzuen botika urte batzuk aurretik.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Nahiz hemengo etxalde gehienak ttipiak diren, ez ote da halere mail-desberdinik laborarien artean?.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Materia, maila askotan eta hegi ezberdinetan bilakatzen bait da, ekintza eta fenomeno bakoitzean.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Baina estrukturak, maila eta molde anitzetarikoak litezkelarik, hizkuntzarena, logikoa ezik etnikoa dela ondoriotuko da: (21 eta 22 orr.).

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Behin eta berriz liburu honetan agertzen den bezala, pentsakera au ez da politikaren mailakoa, LOGIKAREN MAILAKOA BAIZIK; askoz ere sakonagoa, beraz.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Gero logika-atomo gisa erabiltzen duguna, hizkuntzaren taxukeraren ondorio da; eta maila honetan eta alde honetatik, hizkuntza da pentsakeraren moldea eta baldinkizuna (41'en orr.).

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Areago igaroaz dio: pentsakera hau ez dela politikoaren mailakoa.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Botatzen dugun ideia hau da: Euskal Herriaren min haundiena, zinez haundiena da, bizi ekonomiaren hilikiarena; abertzaleok ez baldin badiegu problema ekonomikoeri erantzun bat ematen eta lan hori ez baldin badugu geure arranguren lehen mailean ezartzen lehen bai lehen eta ahal bezain laster, geure Borroka (eta honen izenean egiten diren ekintza guziak) zentzuz husten dira.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 EUSKAL HUMANISMA BAT BEHAR DUGU ETA EZ IDEIEN MAILAKO PORTAERA TOTALITARISTA BAT.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Lehen Mailako Irakaskintza Frantzian 1833-ko Inkestaren Arabera

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Ehun bat hostoalde edo horrialdeko lan batetan, 1833-an, orduko gobernuak egin arazi zuen inkesta osoa baliatuz, erakustera damaigu edo emaiten digu, zer egoera hitsean aurkitzen zen denbora haietan, lehen mailako eskola.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Eta 1793-ko abendoaren 25-ko dekretuak lehen maileko irakaskintza beharrezkoa zela, sei urtetarik goiti eta gutienez hiru urterentzat jakin-arazi zuen.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Lege berri hori, ongi baino hobeki aplikarazi beharrez, Guizot-ek abiarazi zuen inkesta haundi bat, lehen mailako eskolaren berri osoki eta barnetik jakin beharrez bostehun bat inspektur bidali zituen herriz-herri.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Gorabehera frango izan zuen lehen mailako eskola haren hedatzeak eta legea alde zuenaz gain, elizak (kongreganistek) indar berezi bat egin zuen iraultza denboran galdu zituen eskolen berriz zutik emaiteko.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Baina, metodoen mailan, arras nahasia da idazle hori.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Filosofia mailan, frogantza konkretuak eskas dira, bai Marx-en alde, bai Marx-en aurka.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Maila hartan bere askatasuna ireki dezake gutarik bakoitzak.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Zein klaseren baitan dago boterea? Hona hemen gauza guztien funtsean dagoen arazoa... iraultzaren bilakabidea arazo honek nolakotzen du barne eta kanpoko politikan, eta arazorik funtsezkoena denez gero, ezin liteke bigarren maila batetan jar, edota nolanahi saihetsean bazterturik utz.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Zorionez, gaur arte ezagutzen ditugun iraultzen esperientziez baliaturik; alderdi politiko baten ezaugarri horik non datzaten ikusi ahal izango dugu: politik eta ideologik ekintzaren klase mailako ezaugarria alderdiak masekiko duen erlazioan islatzen da, orobat alderdiko barne-harreman berezietan ere bai, eta azkenik, boterea hartuz gero, Estatuko aparatuarekin daukan atxikimenduetan.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Bestalde, klase kontzientziaz mintzo denean, Rosak, bi maila bereizten ditu (teorikoa eta praktikoa), baina batetik besterako aldaketa ez da alderdiaren laguntzaren bidez egiten (Lenin baitan bezala), aitzitik, aldaketa hau, gertaera edo iraultzaile krisis beraren bitartez ematen da.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Benettik, eskola honek duen sustrai teorikoa agertu ondoren, kritikatzera igarotzen da, azkenengo hau, bi mailotan eginaz.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Lehendabizi, teoriok duten barne-kontraesan logikoak azalduko dizkigu, eta bigarrenik, hipotesisen mailan eginen du bere kritika saioa.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta hor zintzo jokatu behar dugu eta ez pasibitatearen erru guztia Udaletxeei bota, baizik eta onartu beharra dugu Administrazioko beste bi mailek ezinbesteko sektore hau bultzatzen laguntzeko premia; zerbitzu sozialen aldeko laguntza hau aholku eta finantzaketaren bidez emango litzateke.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Gaizkia eta ongiaren arteko lehiatze honetan, estilizazio eta herrikoitasuna, ideia-konplexutasun mailagatik, ditugu jaun eta jabe; ideia abstraktoegirik ez: Bakea, Zuzena, Egia eta honelako izateak ez dira oholtzara igotzen, ezta jainkorik, jesusik, ama birjiñik ere.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahunek badu errealismo pittin bat, edo behintzat badakar gure artean hain garrantzitsua izan den ohiturazko nobelak baino giro gatazkatsuago bat: gizarte mailako idiliorik ez.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Jakina, ezin ditu marko honetan pertsonaiak eta arazoak sakondu, baina gatazkaren aurkezpen, eta bereziki pertsona mailako arazo, gatazka bat gune eta faktore antolatzaile izateari berebiziko garrantzia aitortzen diogu giza banakoa / gizartea gatazka nobela modernoaren oinarrian baitago.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0014 Behar bada, pastoralak urtean behin ikusten den gure folklorearen gauza bitxi, polit eta sentitu baten antzera iraun dezakete, beste maila batetan (jatorrizkoan) hilik daudela; gainera, atsegin honetan gure etsaiak (onak-gaiztoak, abertzaleak-inperialistak, bertokoak-kanpokoak...) karikaturizaturik barre ere egin genezake, amerikar telesailekin egiten dugun legez, baina folklorea izango da, ez besterik.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0082 Jainko-erriaren jaiot'egunean, Jaube-k bere erria lehenengo aldiz bildu zuanean, Israel-en egitekoen artean otoitza gohieneko mailan jarria izan zan.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Jatorrizko pekatuaren gaia gaurko teologi azterketa lanetan lehen mailara iritxi da.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Hitz batetan, leialtasunerako deia: Fedea, etengabeko bilakuntza mailan, harrera oneko hedakuntza mailan eta entzuniko hitzarekiko, hasitako elkartzearekiko eta emaniko hitzarekiko atxikidura iraunkorrean bizitzen denean: orduan dugu fedea, hots, egiten ari den fedea, maitasun apalean, kristautasunari zer denari eta gaurko gure historiak erantzukizun eta posibilitate aldetik eskatzen duenari eutsiaz egiten ari den fedea.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 c) Osagai soziokulturala eta erreferentziala Komunikazio-gaitasunak oso maila ezberdinak izan ditzake, ikaslearen nahien eta beharren arabera.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Hizkuntzak baditu bere mailak.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Hizkuntza berriaren geroko erabilerak hautarazten ditu mintzagaiak eta komunikazio-gaitasunaren mailak mugatzen.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Erdal hizkuntzari dagokion komunikazioaren arloan lorturiko gaitasun orokorra egiaztatu nahi du azterketa honek, eskatuko den maila Grundbaustein eta Threshold direlakoen dokumentuetan definituaren heinekoa izango delarik.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Esango nuke pedagogi zentzu haundia eta aparteko sena behar dela gaurko euskaldungoa behar bezala tratatzeko (hizkuntza mailan ari naiz): alde batetik, euskalkiak estimatzen irakatsi behar zaio (norberarenetik hasita) eta gero euskara batuaren ildoan sartzen lagundu behar zaio, baina etenik eta traumarik gabe.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Izan ere, ez da berdin hizkera idatziaren estiloan idaztea (eta hor ere maila asko dago), gero inprimatua izateko eta hizkera mintzatuaren estiloan idaztea, gero ozenki esana izateko (eta hemen ere printzipioz maila asko dagoela esan liteke).

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Deliberamendu-batzarra delakoan, adibidez, taldea Udal Kontseilua izan daiteke, eta taldekide bakoitzak herritar baten papera antzez dezake: jubilatua, maistra, etxekoandrea... adin, lanbide, maila ezberdinetako jendea.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Egileen ahalegina maila psikologiko, sozio-psikologiko eta soziologikoak integratzera dago zuzendua, eta helburu horrekin egiten ari diren diziplina arteko azterketa baten berri ematen digute; proiektu honetan hizkuntzak elkarrekin bizi direnetan ematen diren gertaerak jasotzen dira eta zenbait mailatan aztertzen.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Alor honetan dute beren egitekoa egoera diglosikoen ikerketek, giza taldeko kideen aldetik dagoen axolarik ezaren eta arbuioaren maila ulertzen laguntzen bait dute.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Jarrera hori ezkorra baldin bada, behaztopa galantak egon daitezke norberaren barnean hizkuntza hori ikasteko; behartuta ikasten bada, kanpotikako eskakizunak betetzeko, gutxiengoaren mailetaraino bakarrik iritsiko da ikaslea.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Honelako motibazio besterik ez duenak ez die jaramon handirik egiten bigarren hizkuntzako hiztunei eta bere helburuak notak lortzea, lanpostua hobetzea, lantegian maila handiagoa iristeko bigarren hizkuntzak nola lagunduko dion bakarrik hartuko du aintzakotzat.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Diglosi egoeran arrazoi instrumentalak direla eta ez da bigarren hizkuntza ikasi beharrik nabaritzen; bigarren hizkuntza ez bait dago bizitza administratiboan, kulturalean, komunikabideetan eta abar bestearen maila berean.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Bi hizkuntzak maila berean daudenean, jende askok ikusiko ditu agian bi hizkuntzak menderatzeak dakartzan abantaila benetakoak.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Urteen joanean ikasle asko ikusi du oso maila altuetara iristen.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Ohizko eskoletan, maila guztietan du lekua lehia-giroak.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Peter Kline-k ikusi du haur atzeratuak ikasaio sugestopedikoetan gauza izan direla lehen ikasten ari zireneko arazoak gainditzeko eta maila altua iristeko.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Lanean saiatu arren eta ohizkoaz kanpoko laguntza ematen zitzaion arren, laugarren mailakoen parean zegoen, zortzigarren mailara heldua zen baina.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Eskolara iritsi eta handik hiru urtera azterketa bat egin zioten eta emaitzak bere taldekoen mailakoak edo zenbaitetan hobeak izan ziren.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Euskaldunok telebistan eta ezin izango ditugu, maila handi batetan behintzat, euskalkiak erabili.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Bestalde, guk denok dakigunez, honelako tresnen bidez eskaintzen zaigun hizkuntza, maila handi batetan, hizkuntza idatziaren ahozkatze hutsa izaten da, lanak aurretiaz idatzirik ematen direnez.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Nahiz eta orain arteko datuak interesgarriak izan, behar bada guri euskaldunoi beste zerbait egiten zaigu jakingarriagoa, hots, Israeldarrak nola jokatu duten hizkuntza berbiztu eta bizitzako maila guztietara eramateko, ikustea.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Azken hau bakarrik dagokio teatroari, aurreko biak literatura mailan gelditzen direlarik.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Adibidez, teatroan nahastu eta konbinatzen dira: testu mailan, elkarrizketak eta ohar edo akotazio eszenikoak; eta antzezpenean, literarioa eta ez literarioa, indibiduala idazlea eta kolektiboa antzezlariak, zuzendaria, eszenagilea eta, batez ere, ikuslegoa; literatura ez bezala, gizarte-praktika bat da teatroa; iraunkorra, hots, testua, eta iragankorra, antzezpena, konbinatzen dituena, hain zuzen.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Orduan, bigarren mailakoak irrealtasunera eta isiltasunera kondenatuta uzten ditugu, existentzia autonomorik ere gabe.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Ikusi ahal izan dugunez, maila ahulez lotutako katea finak zeharkatzen du XX. mendea emakume idazleei dagokienez.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Orain, ordea, goragoko mailara igoak gara eta formak oraingoz ahatz genitzake.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 1. Izen abstraktoaren itzulpena: Hizkuntzak maila desberdinak izan ohi ditu: ba da hizkuntza teknikoa eta goi-mailakoa, eta ba da elkarrizketa-mailako hizkuntza errazagoa.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Inozokeria hutsa izango litzateke pentsatzea, gure itzulpen honetan teknika berri hau oso-osorik eta jakintsuen mailan erabili izan dugula, gure itzulpen honekin azken hitza esana geldituko bait litzan.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Eta gizartearen maila batean horrela da: gure gizartean oraintsu hasiak gara emakumeok pertsona heldu izateko dugun eskubidea erreibindikatzen.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Emakume gutxi izatez aparte, ez dago gure artean Detxepareren, Lizardiren, Arestiren edo Saizarbitoriaren maila betetzen duenik.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0600 Bertan aipatzen diren lanak ez direla lehen mailakoak uste du berak eta Diputazioko batzordekoekin harremanetan jartzea eskatu zaio.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Atributoa Adjetibo hutsa bere maila guztietan edota IM (izen multzoa), nahiz izen hutsez, nahiz izenez + adjetiboz osaturik ager daiteke atributo funtziotan loturazko aditz batekin.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Adjetibo hutsa nahiz izan aditzlaguntzaile iragangaitzaren, nahiz beste aditz iragangaitzen edo iragankorren atributo denean, adjetibo hori: Maila soil edo positibo delakoan baldin badago, atributo hori forma mugagabean erabiltzen digu Tartasek.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Aintzinako errejimenaren legedia zaharkituegia bai zegoen orduko Europaren mailetara hurbiltzeko, Euskal Herritik begiratuta ere.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Irakurketaren mailan, lehen idazketaren ondotik esan nion aipatu zidan sinbolika, irakurleak ikus zezan, giltz batzuk sar zetzan bere testuan; ez du esan nahi pedofiliari buruz diona ez dela kontutan hartu behar, baina nobelako neska gure idazlearentzat, berak amestutako Euskadi da eta nobelako gizona gehienetan Mirande da eta abertzaletasunarekin izan zituen ametsak neska bezala itotzen direnean, eta idazlea, bere pertsonaia nagusia bezala bere burua hiltzera joaiten.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Bigarren mailako irakurketa hortan euskal kultura, eta euskal eskola nola ikusi nahi lukean esaten digu, gorago ikusi dugun bezala bere hitzez.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0201 Ur-galpena erregulatzeko ahalmena, faktore bik baldintzatzen du: - Batetik, gorputz-tenperaturaren maila onargarrian mantendu behar izatea.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Elkartea eta Mintegia izan ziren moda haren euskarri eta bideratzaile sendo, eta geroago ikusiko dugunez lortu ahal izan zuten maila zientifikoak ez zien ezeren enbidirik Europako beste leku aurrerakoienekoei.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 12 karriletako autobidea darama lau mailatan.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0399 (...); kobreak toxizitate berdintsua dauka, bere sulfatoak aktibitate bakterizida edukiz; nikelak, aurrekoek baino toxizitate handiagoa daukana, zink eta kobrearekin batera agertzen ohi da; kromoak balentzia baxua daukanean (kromikoa) ez du toxizitaterik erakusten, baina balentzia altuetan (kromatoa) kontrakoa gertatzen da, nitrifikazioa galeraziz; berunak, industria eta meatzetatik datorrena, intoxikazio tipikoak sortzen ditu; merkurioak, poluzio-episodio batzuk sortu du, espezie batzutan (maila trofikoan) metatzeagatik; kadmioak, galvanoplastitik datorrena, oso toxizitate handia dauka; selenioa eta artsenikoa, nekazaritza-, industri- eta meatzetatik datozenak, kontzentrazio (kantitate / eguna) permitigarrietan aurkitzen dira.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hor bertan ere maila irrazionala present dago, bainan noski, A eta B mailen arteko giltzadura fisikoa askozaz hurbilagoa eta onartuagoa da (tradizioaren poderioan) ile gorria eta urrearen hortz zuriak eta perlen artean...

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Baiginakien abertzaletasunak adinetako jendea eskandalatzen zuela, pundu batzuetan ginen baino eztiago agertzera entsaiatu gara: bereziki sozial mailan.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Hori guzia hiruzpalau mailetan: politikan, ekonomian, sozialgintzan, jakintzan (kulturan).

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Mail orotan estrategia bakar bat behar da ipar aldean eta hego aldean, helburu edo jomuga berak direlakotz: Euskadi beregain, batua, euskalduna eta herrikoia (sozialismarako bidean).

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Jadanik aipatutako mailetan, lokarriak tinkatu behar ditugu hego aldearekin.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Eskakizun hau betez bakarrik nabarmenduko dira helburu guztien arteko loturak, eta ikusi ahal izango da helburuak maila berdinean dauden ala ez.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Laburbilduz, honako urrats hauek dira derrigorrezko unitate metagarrizko edozein sistematan:
1.- Ikaslearen beharren ikerketa eta analisia;
2.- Antzeko beharrak dituzten ikasleak taldean elkarrekin jartzea;
3.- Maila bakoitzeko beharrei erantzuteko moduan, ikaskuntz helburuak sistema oso batean elkarrekin nola lotu deskribatzea;
4.- Ikaskuntzarako egokierak ipintzea, ikasleek ahalik eta zuzenen irits ditzaten helburu guztiak.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Batzutan gertatuko da ezinbesteko diren iragarki publikoak hizkuntza bakar batean ematen direla eta bigarrena bigarren mailako gauzetarako bakarrik erabiltzen dela, hau da, iragarkia ez ulertzeak kalte handirik ezin ekarri duenenan.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Estatu Batuak nazioarte mailako sinesgarritasuna galtzen ari dira, Ertamerikarekin sortu dituzten arazoak direla bide.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Nazioarte mailan jarritako ordenu jakin baten aurka?.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Gurea bezalako Herri batek guztiz ezinezkoa du nazioarte mailako merkatalgo balantzatu batean parte hartzea, berez desbalantzatua bait da.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Urte hauetan, azkenik, maila teoriko, apologetiko eta dogmatikotik gogarte konkretura (Euskal Herriari lotuagora), kritikora eta irekiagora pasatzen da aldizkaria.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0140 Oraindik argiago formulatzen da 2. zenbakiko editorialean, Herrien iraultza izendaturikoan: ; eta Europa mailan esaten den hau, Euskal Herriari dagokio bereziki: ; izan ere, iraultzak alderdi sozio-ekonomikoa eta etniko-kulturala batu eta elkartu egiten bait ditu (ik. 8. or.).

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Pertsona hauentzako hizkuntza bat zenbat eta zaharragoa izan, hainbat baliosoagoa da, eta horretxegatik euskararen ia mirakuiluzko superbizipen historikoak, linguistikaz kanpoko kondizio bat ematen dio berari, eta hizkuntza horren jabe eta erabiltzaile direnei, berriz, lehen mailako hiritarren kategoria, ezagutzen ez dutenen aldean, euskararen hizkuntz kalitate hobe bat adierazten duelako edo.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Euskaldunen arteko % 5 edo 10eko batek bakarrik ikusten baldin badu gehiegizkoa eta alferrikakoa euskara gaztelaniarekin parekatzea eskola-mailan, portzentaia hori % 30etik gora igotzen da erdaldunen artean.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Eta ez liguke gaitzik egingo mailak eta barrutiak bereizten jakiteak.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0110 Gauza bat da normalizazio linguistikoa, bere maila guztietan: (...).

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0132 d) Ikasketa-mailaren arabera, Txirrita - Xalbador bikotearen presentzia etengabe agertzen da, lehen mailatan, batxilergotik gora, goreneko mailan Xenpelar hirugarrena delarik (Ik. 5.17.).

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Itzultzailearen lanbidea garatzean eta itzulpen kopurua ugaltzean, nazio mailako erakundeak eurrez sortu dira, nazioarteko federakunde bat antolatzeraino; halaber, itzulpenari buruzko argitalpenak ere nabarmenki ugaldu dira.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Nolanahi ere, iparramerikar linguistika izan da linguistika eta itzulpena elkarrekiko harremanetan jarri dituena, teoria mailan problemak argituz.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Bloomfield-ek, alderantziz, garrantzizko maila aitortzen die balio afektiboei, adieraziari buruzko kontzeptuaren definizioan sarrerazteraino.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Itzulpenari buruz duen zerikusiaz gogoetak egiten hasi aurretik, zera esan dezagun, alegia, hiztunaren eta hartzailearen aldetiko kutsatze subjektibizatzaile hau maila eta modu desberdinetan gertatzen dela: mimika mailan, fonologi mailan, hizkuntz gertakari formalen mailan eta batez ere, lexikoaren mailan.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Lehen eta bigarren gaiak, hots, Euskal Morfosintaxia, lexikologia eta Euskal literaturaren Historia, euskal filologiazko ikasketetan zehar nolabait egituratuz badoaz ere, maila desberdinetako finkapen-gabezian aurkitzen dira, sintaxia eta lexikologia bereziki.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Berehalako ondorio handiegirik ekarri ez badu ere (subenzio mailan batez ere) arazoa publikoki plantatua da, hautetsiak interpelatuak dira, mobilizazio hasiera on bat izan da.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Zestoan berriz, ospea hartzen hasitako zenbait ez dira agertu, goi mailako lanetan sartuagatik, maila, jakina da ba, jaitsi egin da, eta izen berri asko sumatu.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 Langileen bizimodua eraman-ezina izanik, industriako eskualdeetan nazio-arazoa bigarren maila batera pasa zan, eta aleman imigrazioa ugaria izan.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Palacky-k, Jungmann-ek eta Safarik-ek intelektualen mailan prestatu zuten nazioaren zimentarria: Jungmann-ek Naziotar Hiztegia osatu zuen, Safarik-ek eta Palacky-k Txekoslobakia-ko Naziotar Kondaira, lehendabiziko aldiz idatzia.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Lehenengo mailako eskolak txekeratu ziran aurrenik.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Segidan, hizkuntza gaitu ala, bigarren mailakoak txekeratu ziran, 1866-etik batez ere; eta 1882-an, hamasei urte beranduago, orain Brusela-n bezelaxe (flamenkerazkoa batetik eta frantsesezkoa bestetik), Praga-ko Unibertsidadea bitan zatitu zan, batak alemaneraz jarraituko zuen bere irakaskintza,1733-etik egiten zuen bezela; besteak berriz, berriak, txekeraz irakatsiko zuen aurrerakoan.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 1849an halere, bigarren mailako ikasgu guzietan alemaneraz irakasten zan Eslobakia-n... Latina, alemana, magyarra... Eslobakieraren arrastorik ez!.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Oraikotze hortan datza euskal elaberriaren geroa, nahiz kritiko guziek aho batez aitortzen duten Amerikanoen aurrerapena elaberrian, izan diten Ipar Amerikanoak ala hego Amerikanoak, elaberriaren maila beheiti doala Europan.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Pentsa dezagun zer mailatarat igan den antzerkia Mendebaleko Europan, bereziki XVI. eta XVII. mendetan.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Mail gorago batetarat igan da Labayen, Monzon eta Larzabal-i esker.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Bainan nehork ez dezake uka 1879tik honarat aurrerapen haundia izan dela: elaberria hasi, antzerkiaren maila goratu, saiakera sortu edozoin gai euskaraz aipatuz: filosofia, politika, literatura kritika, linguistika, idazleen artean agertzen direla bereziki Txillardegi eta José Azurrnendi.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Nahiz literaturatik kanpo dauden, aipatu behar dira hezkuntzari buruz eginikako hainbeste liburu hala nola matematikakoak, fisikakoak eta abar... edozoin mailatako beharrezkoak zirenak.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 Hiztegiaren asmoa, maila, erizpideak eta lan-prozedura agertzen ditu.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 Alfabetoaren arabera ordenaturik daude; baina mailatan landuak.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 1. mailakoa. Artikulu bakarra, Liseriketaren ikuspegi zabala eskaintzen duena, letra handiz eta orri osoa betez agertzen da.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 2. mailakoak. 31 artikulu, laburragoak, liseriketaren kontzeptu nagusienak definitzen eta azaltzen dituztenak.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 3. mailakoak. 100 bat sarrera, kontzeptu xeheagoak definitzen dituztenak.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 2. mailakoek duten letra berarekin idatzita doaz, bi zutabetan.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Gatzemaileak mea xehetu, mandatuak egin, lapikua zaindu eta bigarren mailako beste lan batzu egiten zituen.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Eta ez beheko mailak bakarrik, baita unibertsitatean ere, aldagaia atzekoz aurrera formulatua zegoenez, desakort eta oso desakort agertu direnak, %80,85 dira: honela emango dira ezezka aurkeztutako aldagai guztiak.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Datoek adierazten dutenez beraz, badirudi maila honetan euskara eta euskalduntzearekiko jarrerak zeharo baikorrak direla.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Lehenengo eta argiena ikus daitekeena zera da: haserako maila eta ikastaroaren bukaerako maila (1) Maila hauek ez dute ikustekorik lehen beren ezagutza mailaz egin duten definipenarekin; esate baterako, ikasle batek bere burua maila batean ifini arren, gero sarrerako testa egin ondoren, bidal zitekeen zero mailara, edo lehenengora.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0080 Adimenkeriak eta kondairakeriak zein ondoren izan zituen ikusirik (erlijio mailan Jainkoaren jainkotasunaren galtzea, kultur mailan (politika, gizarte arazoa etab.) etsipena bi mundugudate ondoren), egoerak eraginik bide berriak jorratzen hasten da: Barhek gizatiarra den guztia gaitzetsirik Jainkoaren trazendentziara jotzen du.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Libertadeaz ari garela, askatasunak mailak dituela pentsatzen dut.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Gizonek izan duten distira koreografiko, suntuario edo musikalaren aurrean, maila apalago batean agertu izan da beti ere emakumea.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Natur zientzia modernoen aurrerakadaz, Ilustrazioak errealitatearen ikuspide pragmatista nagusi erazi du, alegia, errealitatearen ikuspide kausal-mekanikoa, ez teleologikoa eta ez esentzialista, teoria mailan errealitatea adigarritasun matematikora bihurtzen saiatuz (formula matematikoen antzekotara), baita giza zientzietan ere (moralean, etab.).

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Hemen dute lekua gure artean horren ezagunak diren mailak, gehienetan gramatikaren inguruan mugatuak.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 e) Kooperatiben arteko elkarlaguntzaren hazbidea beste maila batzutan.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Herrian sustraituriko heziera experientzia honek irakaskuntz arazoen aurrean gizartearen sentsibilitatea iratzartzeko balio izan du, eta honela kontzientzia hartze eta balio sendotze bat burutu da ondorengo sail hauetan:
- Herriaren esku hartzea heziera gestioan guraso eta irakasleekin batera
- Euskal Kultura eta hizkuntzaren hazkunde koordinatua.
- Irakaskuntzaren sozializazioa, diskriminazio gabe maila guztietara heltzeko eta heziera komunitariorako.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Aranzadiko kolezioa maila internazionaleko kolezioa da, kultur ondasunez nahiz interes zientifikoz; azken urteotan jaso ditugun ezagumenduez interesatua legokeen edonorrentzat zabalik dago.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Gutxi dira, halaber, gehien bat bigarren mailako idazleak erabiltzen zituzten hainbat erdarakada: urosa,ferki, menbro, organo, apazegatu (6) Ez dira era berekoak testuan agertzen diren beste zenbait berritasun. Adibidez ezin-ekin eratutako aditzak indikatibozko laguntzailea eramatea:.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0034 Oñati errekak bigarren mailako arroa osatzen dio, bertara Arantzazu, Araotz eta Urkulu erreken urak baturik.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Hango zuzendariek beti ulertu izan dute museoaren eginkizuna gizartearen hezkuntza promozionatzea dela inbestigazioaren eta artearen estudio sistematikotik hasi eta herri mailako zabalketaraino.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Ifaramerikar kulturaren ezaugarri nabarienetakoa dago hor: indibiduo eta gizarte mailako hezketari ematen dion garrantzi eta balorea.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Kontziertoak direla (National Gallery honek lehen mailako orkesta bat patrozinatzen du), konferentzi eta mintegiak direla, arte ikerlarientzat istalazioak eta aretoak sortuz, etab.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0028 Errealitate objetibuaren fenomenu eta adierazpen diren gauzek beren aginte edo lehen-mailakotza ezartzen dutelarik (eta aginte hori kontzientzia subjetibudun artistak onartzen duelarik), sensibilitate errealista berezi baten bitartez fenomenu horiek arte-gai bihurtzea inpresionismoaren joera da.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Apaiza da, gizarte mailan, erlijioaren irudi garrantzizkoenetakoa, apaiza da erlijiozko ofizioa gizartean betetzen diharduena.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Marxek metafisika-mailan ez baino kondaira-mailan aztertu eta epaitzen du erlijioa.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Ez da ahantzi behar politika mailan gaudela hemen.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Antola- eta asma-lanez jaiotako Estadu hontan, desarroilo bidetan dauden lurraldeetan erakarmen itzal handia sortarazi duten koperatiba esperimendu batzuk nekazaritza mailan jeneralki egiztatu dira.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0020 Liskar sozialak eta konponbideak Sueziak, liskarrak ahal den neurrian aldendu nahian, sistima oso taxutu bat eratu du; baina sarri, sistima horren kapital-lanen arteko kontradizioa konpondu ezina azaltzen da, eta orduan bortxaz ekiten zaio represio fisikoari, pondu hontan, oraingoz, beste zenbait herriren mailara heldu ez bada ere.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Hezibide egitamu hauetaz gainera, badu korrespondentziaz klaseak ematen dituen eskola bat (Brevskolan); eta nazio mailan ere sortu du zenbait erakunde, kultura fisikoa, gastronomikoa, etab. hazibideratzeko.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 Multzo hauek dagokien irakasgaiko gai sail batez osatuta daude eta bere garapenak, irakaslearen eta / edo ikaslearen ekintzen mailan, irakasgaiko ordu lektiboen %50 ingurua bete behar dute.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Proletarien bizikondizioak eta interesak gero eta berdinago egiten dira, makineriak lanaren diferentzia guztia kendu eta alokairua, ia toki guztietan, are maila beheratuago batetara eskasten duen neurrian.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Atributozkoak: Herri edo leku mailan geratu behar duten erabakitzeko, fiskalizatzeko, heziketarako, etc, behar diren atributoak esan nahi da.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Maila hau zer den ondo ulertzeko, errepikatze eta erabiltzearen arteko diferentzia bereizi behar da.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 2. EDUKIEN AZALPENA Gai guztietan eduki mailan hauek agertzen dira: egiturak (aditza eta deklinabidea), aginteak, hitz-esaldi arruntak, izenak eta adjetibo / adberbioak.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Praktikan, lehen mailan bereziki, eskolako aldizkaria haurren idazki libreen-bilduma bat izanen da, hots, eskolako haurren interes nagusien expresabide jatorra.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Ysub1-n zein aldagaiek dute ekarpen gehiena? ordenaturik Orduan: Ysub1 osagai nagusiak esan genezake herrien maila ekonomikoarekin zerikusi handia zuela.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Exenplu honetan: bada Ysub2-n zein aldagaiek dute ekarpen gehiena? ordenaturik: orduan: Ysub2 osagai nagusiak esan genezake herrien maila kulturalarekin zerikusi handia duela.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 Hots: Zazpigarren urratsean; taula batez eta geometrikoki azalduko ditugu; maila kulturala / maila ekonomikoa.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 Azterketaren ondorio nabarienak: a) 1. arloan kokatu diren herriak maila ekonomiko eta maila kulturala mediatikan gora dute.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 2. arloan kokatu diren herriak, maila ekonomikoa mediatikan bera dute, eta maila kulturala mediatikan gora.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 3. arloan kokatu diren herriak maila ekonomikoa eta maila kulturala mediatikan behera dute.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0203 PEARSON CORR: Dakigunez, bi aldagaien arteko elkar erlazioaren maila, korrelazio koefizienteak ematen digu.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0061 Hona hemen liburu horren aurkibidea nondik nora dabilen: zenbaki razional osoekin kalkulua, zatikiak, erro karratu eta kubikoak, logaritmoen teoria, polinomioekin kalkulua, serie harmonikoa eta aplikazioak, lehenengo partean; eta lehenengo mailako ekuazioak eta sistemak, ekuazio koadratikoak, hirugarren eta laugarren mailako ekuazioen ebazpena radikaletaz, etab. bigarrenean.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0061 1742.ean Nikolaus II Bernouilli-ri eskutitzez zera esango dio Euler-ek: polinomio baten deskonposaketa lehen eta bigarren mailako biderkagaiez posiblea dela.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Harek bere kontrako eritzia adierazi zionean Euler-ek argitu zuen erro konplexuak binaka konjokatuak direla beti (koefiziente errealetako polinomioez ari zen, jakina) eta bi erro konjokatuei dagozkien gaiak bilduta bigarren mailako biderkagaia lortzen zela.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Laugarren mailako ekuazioak ebazteko bide berri bat eman zuen, bigarren, hirugarren eta laugarren mailako ekuazioentzat balio zuen orokorrago baten parte.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Ezinbestekoa da benetako autonomia bat eskualde barneko indar eta ondasunei eragiteko eta gero eskualde gaindiko beste mailatan mugimendua komunztatzeko.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Etorri; denbora, egoera edo maila bat iritsi.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0049 b- Desarroilabidean aurkitzen diren herrietan, portzentaiaren beherakada nabari bat gertatzen bide da, 20tik beherako mailetan jartzen delarik.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Alde batetik euskararekin ez zutela deus ere egitekorik ikusi zuten, eta bestetik, frantsesa, haien sozial maila goratzen zuen sinbolo bat bezala hartzen hasi ziren; hots, funtsean, frantsesa behar zutela beren bizia hobetzeko eta zerbait lortzeko.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Bestalde soziopolitika mailan, azken gudatik landa batez ere, euskaldunen konfiantza eta beren interesen zaintzailea Iparraldean, beti notabilismoa izan da.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Honelako egoera baten aurrean ezin da pentsatu ikastola bakoitzean bigarren maila egitea.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bestaldetik oso funtzionamendu desberdina daramate ama-ikastola edo lehen mailak, eta bigarren maila batek.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Ama-ikastolan eta lehen mailan irakasle batek animatzen du klase osoa; bigarren mailan berriz, gaika zatituta dagoenez irakasle bat baino gehiago behar dira.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Har dezagun adibide bat: lehenengo bigarren maila duela hiru urte sortu zen.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bigarren maila beraz, bost umerekin hasi zen lanean.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 30 haurren zain egon izan balira bigarren maila hau sortzeko, oraindik ama-ikastolarekin egongo lirateke.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bigarren mailatik irtendakoan, nolako egoerarekin topatzen dira haurrak? Irakaskuntza programaketa berdintsuak dira estatu diferenteetan.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bigarren mailatik irteten diren haurrak prest daude Hegoaldeko ikastola batetan sartzeko edo eta frantses irakaskuntza jarraitzeko.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Lekutze-testa Eskola batean ikasleak programa batean edo maila batean kokatzeko erabiltzen den lorpen- edo aurrerapen-testa.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0148 1. Ekintza Multzo bat zenbatu bosteko oinarrian unitateak erabiliz, unitate naturalak erabili, eskua, durua eta hogeitabosteko txanponak, (lehen mailako unitate bezala); adibidez, multzoak hamairu elementu badu, 2 esku eta 3 behatzen bidez adierazi...; hogeitamabi badu, hogeitabosteko txanpon bat, bosteko bat, eta bateko bi...

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Aurreneko prozesuan, antzeak eta trebetasunak bere burua hobe menderatze eta ezagutzearen bidez sortzen ziren, eta berezikiago indibidual mailan.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Prozezu honen ondoren, berriz, haurrak pixkanaka pixkanaka hain norberaren mailakoak ez diren trebetasunak lortu eta jokuetan sartuz doaz, (...).

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Teknika mailara pasatzean, lumarekin edo idatz-makinarekin, pentsamena (astraktoa) eskuarekin juntatzen dugu, obra baten (konkretoa) sortzeko.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Bi mail bederen ba dira: preziatzen dakiten jende handiak, eta jende xeheak, hots euskaldunak eta eskualdunak.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Joko hauek, gida errazak, lehenengo mailetakoentzat aproposak dira: hizkuntz zailtasunak errepresentazioko zailtasunaren neurrikoak bai dira nolarebait.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Maila denetako ikasleek parte har dezakete hizkuntz harremanetan simulazio-teknikei esker.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Aurkezpen eta simulazio-teknikek lehen mailetako ikasleentzat ere egokiak badira, eztabaida-teknikak hizkuntza nahiko ondo dakiten ikasleentzat dira bereziki egokiak.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Haurtzaroko urteak, izan ere, erabatekoak dira gizontzen doan haurraren eraketan, benetan garrantzi haundikoak direlako urteok nortasun heldu baten eraketa bideratuko duten jarreren, jakintzaren eta bizi tankeraren mailaz-mailako lorpenerako.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Fedea norbereganatzea giza nortasunarekin lotura estuan egongo da beti; eta giza nortasuna aldatzen eta aurreratzen doan eran, mailaz-maila aldatzen eta aurrera egiten joan behar du fedea norbereganatzen ere.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 2) Ikuspegi teologikoa Katekistek, mezua iragartzean, fede bizitzaren mailaz-mailako alderdi hori ezagutu eta errespetatu egin behar dute.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Ifarmendebaldeko lurraldeak, oraindik ere probintzia mailara iritxi ez direlarik, hiru distritutan banatu ziren (Mackenzie, Keewatin eta Franklin) 1920an.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0105 Eta liberalek, nahiz demokrazi mailan, nahiz askatasun eta erlijio libertate mailetan, aurrerako pausoak ematen dituzten neurrian, Aintzinako erregimenaren defendatzaile porrokatuenek gero eta garbi eta gogorrago azalduko dituzte era honetako arrazoiak.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0105 Honako asmo hauek, nahiz eta jatorriz minoria batenak izan, minoria honek, Karlismoaren barruan duen eraginez, Karlismoa osatzen duten mail guztietara zabalduko ditu, honela Karlismo osoaren ezaugarri nabarmen bihurtzen direlarik.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Lehenik hiztunak behar dira, egia da, baina hiztun mailan gaur egun hizkuntza batek, edozein delarik ere, ez du astebete iraungo.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Eta hemen, oinarrizko bidetan gabiltzanez, maila honetara mugatuz.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Beraz, jakintza-gai berezietan mailaz maila lantzeko egintza, berez ez da alfabetatze ihardun oinarrizkoaren zeregin bat.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Eguneroko gai arruntetan solasaldirik ez dedila erderara bideratu, maila hortan bertan ere euskararen baliabiderik ezagutzen ez delako.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Gaiak era askotakoak izaten dira: ekonomia edo kudeaketa mailakoak, didaktika arlokoak, lan arazoak... e.a.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Heziera honek, ordea, ba ditu bere aurrezteak, lehen haroetan bakoitza bere mailan sortuak.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0053 Urtiagan ordea, bost mailatan ageri dira aldi artako aztarnak. Hara nola.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Horren argibiderik egokienak Mesolitos ondorengo mailak diren tokietan ageri zaizkigu: Santimamiñen, Atxetan, Lumentxan, Bolinkoban, Urtiagan, Ermittian, Urion, Moulignan, Isturitzen, etab.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Badirudi fakula horiek mantxak baino Eguzkiaren kromosfera alderago daudela, hots, mantxak baino maila goragoa dutela.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 Ez, ez da bere lanaren progresioak, pixkanaka gero eta urrunago ziren tokietara eraman zezanik, baizik eta zuzen, bat batean eskolako patiotik lehenbiziko mailako talde batean jolastera pasatzen diren futbolari hoietariko bat bailitzan, Iruñetik New York-a saltatu zuen.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Europako egungo novela berria hirugarren mailan dago zalantzarik gabe.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Egile honengan filosofia literaturan haragi eginik dagoelako, inork baino hobeto adierazi digu berak alegia gisa, ipui batetan, nominalismo huts-hutsa zertan zertzen den, bizitza mailan.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0006 (...); luze edo labur ziteken denboraldi baten ondoren ofiziale egingo zen; azkenik, azterketa baten ondoren maisulan bat egiteko gai zela agertuz, maisu mailara pasa ohi zen.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0053 1.3.4. Baina Elsa Scheelenen hutsik larrienak, beharbada, estruktura-mailan aurkitzen dira.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 Nobelan zerbait kontatzen zaigu eta gauza askotaz hitzegiten (1) Maila honetan Saizarbitoriaren nobelak hauste bat suposatzen du euskal nobelagintzan, tratatzen dituen gaiakgatik eta, batez ere, gai horiei buruz hartzen den jarreragatik.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 Nobelan salaketa bat aurkitzen dugu, baina ez maila didaktikoan edo fiskal baten akten arauerakoa, baizik maila literario batetan, nobela baten bidez, hain zuzen.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Lehenengoek, burgesi mailakoak ez izan arren, itzal handia bait zuten gizartean.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0094 Aztarnategiko betelurrak bi maila ditu zeharo bereizgarri.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Padroia eta zentsua maila desberdinetan egiten dira: zentsua nazional mailan egiten da eta padroia udaletxe mailan.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Hau herri azpiaurreratuetan ekonomi mailan gertatzen da.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 EUSKAL LEXIKO ETNOGRAFIKOA-n hildakoaren familiaren bizimaila ekonomiko-sozialaren arabera aldakorrak diren ofrenda desberdinak aipatzen direnean, gogoan ditut lehen-lehen mailako, lehen mailako, bigarren eta hirugarren mailako hiletak, zeinak gure herri eta hirietan ospatzen ziren, bakoitzari zegozkion ordu jakinetan.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ez inundik ere kulturaren eta teknikaren mailan, probetxu emankor soilaren bila, mundu hertsian bizi den gizona; baizik-eta bere fidantzia sormenean eta oldean jartzen gauza den gizona: bere buruaz ongi jabe, eta tokatu zaion munduaz ere benetan jabetua den gizona.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Belaunde Terry baztertua izan zenean Junta Militar delakoak Konstituzio berri bat idatzi du (1968), hartan diktadura militarra konstituzio mailara jasotzen du.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 BIDE BERRIAK Estilo artistiko bereziek ezarritako muga banatzaile bat, teoria mailan esan nahi dugu, egon arren, ezin dugu besterik gabe onartu; orobat, ezin ditugu herrialde guztietako mugimendu intelektualak, ideolojikoak eta politikoak aldi beretan ezarri.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Kulturaren desarroilatzeko asmoz irakaskuntza bultzatu zen monastegietan indio guztientzat lehen eta bigarren mailako eskolak kreatuz.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Garrantzi handia izan zuten ere bibliotekak eta berriro Mexikokoa egin zen denetan gailenena Unibertsitate mailan, 10000 liburu bait zituen lerroturik.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Feuerbachengandik garbiki bereizten duen puntu bakarra erlijiozko alienazioari egiten dion lekua da: Feuerbachengan erabakiorra dena, Marxengan ez da Estatuaren eta diruaren mailako alienazioaren ondorena baizik.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Hegeldar kritika erreboluzioaren zerbitzuan ezarria da, hitzetatik eta espekulaziotik ekintza mailara pasatuz.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 44eko Eskuizkribuen komunismo azterketa filosofi mailakoa zen osoki.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Egun australiarrak arte mailan duten izpiritu berriaren froga bat Sidneyko Operaren etxea dugu; arkitektu danesiar gazte baten diseinu bat da.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Sozial ekintzatasunaren lekuan beren buruen asmamenaren ekintzatasuna jartzen dute, emantzipaziorako kondizio historikoen lekuan fantasiazko kondizioak; proletalgoaren, klase bezalako, berezko eta mailaz mailako erakundearen lekuan, berberaiek goitik behera kreaturikako sozial erakunde bat.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0068 Horrela, euskara bere mailan utziz, erdaldunei ez-ezik, euskaldunei ere astindu ederra eman zien, beren lo-zorrotik iratzar eraziz.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0197 Eta Lizardik hizkuntza poetikoaren lantze hori ordurarte euskal poesian ezagutzen ez zen mailara jaso zuen.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0072 Liburu honetan, Freuden Tótem y Tabú obran (1968, II. bol.) hestuki oinarritua, analisi kultural eta psikologikoaren mailak nahastearen joera hau nabarmena da.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Ugaritasuna, egile eta egilegaien mailakoa, bereziki izango litzateke hiritar pertsonartean.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Baina, hiritarrak ugari, oso ugari, orainarte ezagutu ez den bezala ugari, direlakoaren mailan bego une honetako gure pentsamendu biltzailea.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Baina, pertsonarteko egintza orotan lez, zientzilarien hitz bikoitzaren mailan ere gataska itsasia dago.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0547 Biak maila desberdinean aurkitzen dira, arrapla batek lotuta.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0554 Harritzekoa da nola pisuko eta ganbarako barrundegi batzuk maila desberdinetan egituratuak dauden, esleitu izan zaizkien funtzio edo destino bereiziengatik.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Baina gaurregun metalezko egitura eta plastikozko maila iritsi direlarik, erasoa iraunkorra eta serioa bihurtu da.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0027 Halaz guztiz, asko garbi seinalatzen zuen Aristotelesen Poetikak estetika mailako teknikai eta gaineratiko teknikai arteko aldea; berezkuntza hau, alabaina, ez zen praktikari buruz, teoriazkoa baizik, hots, praxian ez zen hain gauza ezaguna griego-latin kulturaren kasuan.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Artistak, beraz, munduko beste intelektual mailako eginkizun diferenteen parekide joan behar du.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0005 Aurreko mailetan bezala, BAIETZ - 3an honako materiale hauek dauzkagu:
Ikaslearen liburua
Ikaslearen ariketa liburua
Entzute-ariketak (zinta)
Irakaslearen gidaliburua
.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0082 Hau ez dugu gehiegi landuko, eta ulermen mailan baino askoz gehiago ez genuke egin behar, nahiko zail gertatzen baitzaie.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0127 Unitate honetan III. maila guztiz osatzeko falta zaiguna agertzen da.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0127 Kontutan izan, oraingoz egitura hau ulermen mailan uztea nahikoa dela, geroxeago sakonduko baitugu.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Maila horretan dagoelarik, neskatilak ez du bere kolkorako esan: banoa orain makila bat marratzera, edo suge bat, edo etxe bat, edo nahi dena.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Haren ikasien jabekuntzan, hiru maila izan dira.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Bigarren mailan, osakuntza egikorrean barrena abiatu da, benetako eraikieran.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Hirugarren mailan, ezagutza eta irakurketa orokor eta osora bihurtu da berriro: irakurtzean ez du hitza asmatzen elementoak edo hizkiak ilaran eta elkarren ondotik banan-banan aletuz eta ikertuz.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0014 Euskadin, bertsolaritza, transmisio-forma konkretu bat, weltansclung konkretu bat izan da, beti irakaskuntzaren instituzioetatik kanpo egonik (Karlistadetan izan ezik) eta beste aldetik, maila formal batean (errima eta bertsoen aukeran, eta doinuekin harremanetan) ezagutzearen arketipo batzuek (erlazionatzeko formak, oroimen-tipo, etab...) historikoki sostengu bezala erabili dituzten egitura logikoak ikasteko tresna bat da.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Prestaketa hauek nolabait pedante samarrak iruditzen bazaizkizu, aurkituko duzu agian beste sistema hoberen bat, baina, hautaturiko sistema edozein delarik ere, azpimarratu behar dut maila goreneko kalitate profesionala lortzeak garrantzi handia duela tresneriak eta produkzio-taldeak egin dezaketen irudirik onena eta kalitaterik goreneko soinua ukan nahi baditugu.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Bereziki koralen hazkundea, materia organikoz josita dagoen goiko mailan gertatzen da.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Honela, bizitza luzeko animalia higikorrek, animalia txikerrek aurkezten dituzten areen antzekoak eduki ditzakete, baina taxonomikoki maila desberdinetakoak.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Adibidez, ugaztunen zenbait arraza edo subespeziek estaliriko areak, koleopteroen mailan, espezie desberdinei dagozkie; berau, higikortasunarekin eta eboluzio-abiadurarekin erlazionaturik bide dago.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0027 Lagundi mailan, Probintzi mailan nahiz etxe mailan, pluriformidadea onartzen dugu.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0096 Probintziaren mailan, euren eskubide edo gurarietan utziak dagozala uste duten erlijiosoek nahiz erlijioso taldeek, berarengana jo dezakete.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Animalietan txapeldun
Ofizialki antolatu ohi diren kirol lehiaketetan, proba bakoitzerako maila bereziak egin ohi dira.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Ondoko laukietan, rekord handienekin batera txikienak aurkezten dizkizugu, mailadi bat beraren bi mutur arteko mailak emanez: mailadi horretan, animalia espezie eta talde bakoitzak bere mailatxoa betetzen du, bakoitza bere kualitatez, berezitasunez eta ezagugarriz horniturik, eta gaineratiko izaki bizietatik desberdin.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0022 - Morfologia eta fonetika mailan, ez da zihurregia -AK eta -AG (-AGA) bat izatea.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0031 - ALDIAK: aditzaren ekintza esatariaren kronologia mailatik begiratuta.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0039 3. ASPEKTUA ADITZEAN
Aditz prozesu horretako maila desberdinak oraindik prozesua hasteko, edo hasita baina amaitzeke, edo amaitua, betetua dela ASPEKTUAK direla dinogu, generalki.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Izan ere, desberdintasun nabariak direla eta (nerbio-sistema mailan, garapen mailan etab.), maiz asko metazootatik aparte sailkatu ohi dira, parazoa taldean alegia.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Egungo egunean bizi direneko maila berri horretako organismo bakunenen artean, platelminteak aipa daitezke.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Berauetan, aurreko mailek aurkezten zuten mesoglearen geruza gelatinatsu barik, mesenkima aurkitzen da, zeina, ehuna sortzen duten zelulazko bilbapena izaten bait da.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Hiru geruzetako egitura horri deitzen zaio maila triblastiko. Nolanahi ere, maila triblastikoaren jatorriak ez du inolako oztopo kontzeptualik; alabaina, lerro filogenetiko zehatza segitzeko unean ezteusak ikusten ditugu geure buruak.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 Maila honetako landare-talderik garrantzitsuena koniferoena da.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 Goi-Paleozoikoan (Goi-Karbonifero eta Permikoan) badakigu koniferoak bazirela eta horregatik garai horietarako maila hau lortua zutela pentsa daiteke.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 8.12. X. MAILA. ANGIOSPERMOAK
Behe-Kretazikotik hona ezagutzen dira. (Ikus 36. irudia).

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 UGAL-ORGANOAK
Obulutegiaren eraketa da maila honetako lorpenik handiena: Makrosporofiloak konkreszentziaz elkarlotu dira eta makrosporangio gazteak biltzen dituzte.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 AHOZKOAREN ULERMENA -7
1. TESTUA
ARGIA. Antzerki mailan amateur gisa zabiltzate, ze asmo dituzue aurrerantzean?.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Eta taldeko batzu maila horretan ari dira, badituztelako beste ekintza batzu.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Hauetan sartzen dira modu desberdineko elkarteak, hau da, lur-elkartuen bidez batzu, prezio edo merkataritza mailan besteak.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Estatu guztiko 3.000 nekazal kooperatiba horietatik gehienak Andaluzian dira, batzutan lur elkartuen bidez, besteetan prezio edo ongarri mailan bakarrik.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 Badira gure mailako ikastetxe onak!.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Baitare, kontutan hartu behar da, helburuak nahiz orientabideak, ziklo osoan zehar garatzeko programatuak daudela, hau da, hiru maila edo ikasturtetan zehar aztertzeko, eta ez dela beharrezkoa horiek guziak ikasturte bakoitzean garatzea.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Orientabide erara, aktibitate bakoitzaren alboan zein ikasturtetan edo mailatan gara daitekeen adierazten duen zenbaki bat agertzen da.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Bestalde, ikasturte edo maila guzietan zehar eman daitezkeen aktibitateak ditugu, astiro-astiro sakonduz, edota bestela edozein ikasturtetan gara ditzakegunak.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Beste batzu berriz, nahiz eta hiru edo bi ikasturte edo maila alboan dituztelarik agertu, beroietariko bat beltzez ematen da.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0190 - Ziklo hontan hausnarketa ekintza hauek hasiera zikloari buruz beste maila berri bat kualitatiboki lortzen dute, inguruan egindako behaketaren erlazioa gertaera plastikora zuzentzean datzana.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0190 Ekintza hauek behaketa mailan egindakoekin herstuki loturik daude eta batasun batetan planeiatu behar dira.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0008 Hauek horrela, irakasleak ohartuko direnez, Erdiko Zikloko lehen eta bigarren mailen programaketen egitura nahiko berdintsua da.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0008 Erdiko Zikloko hirugarren mailako programakuntzaren egituratzea, irakurgaien inguruan egina dago.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0008 Irakurketa eta idazketa ziklo honetako bigarren mailatik hasten dugu, kopiak eginez, beren ama-hizkuntzarekiko dituzten desberdintasunez ohartuz....

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 PLASTIKAREN INGURUAN
- Gelako haur guztien behaketa egin, bakoitzaren ezaugarriak, elkarren artean eta beste mailetako umeekin dituzten desberdintasunak ikusiz.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Politikaren aldetik, erromatar agintariekin konpondu-zaleak ziren; gizarte-mailan, aberatsek eta aristokratek osotzen zuten gehienbat sekta; erlijio-alorrean, kontserbakorrak ziren, Moiseren * legeari bere horretan zorrozki atxekirik, eta * farisearren adierazpenak baztertuz.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Beroren maila kromatikoa, halere, erabat autoktonoa zen: Bilboko ortze-giroa eta eguratsa.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Aginte unitatea etxea da, zuzenbidea ohiturak eratzen du gizaseme burujabeei elkarrekiko obligazioak erakutsiz, eta erlijioaren praktika ere burujabetza eta auzokidetasunaren printzipioei loturik garatzen da; alegia, etxe barrutian ospatzen den alderdi bat du hildakoen kultoa batik bat, eta auzo mailan ohiturak arauturik ospatzen den beste bat, hala nola gaixoen laguntza, beiletan azaltzea, limosna ematea auzokideren baten alde meza bat eman dedin, e.a.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Regoyos, berez impresionista pintorea den ala impresionismoaren antolojia aurkezten digun, bigarren mailako arazoa da.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Bere zenbait lanetan, frantses impresionismoaren maisuen mailako agertzen da.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 Diglosia gainditzeko eta, beraz, euskararen normalizaziorako telebistak lehen mailako garrantzia du: telebista euskaraz edo euskara galdu.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Alderantziz, indartu egin dutela uste dut; aurrerago esan dugun bezela, gizakia, millaka urteetan zehar, mailarik maila ahoski berriak sortzen joan bada (etorri bada, hobeto) zentzu berriko zerbait sortzean, ahoski berri baten beharretan izango zan.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0092 Eta makineriaren jartzeák eta gehitze kuantitatiboák haiekin, mekanikalangile kopuru ttipitto bat jartzeagatik, milioika eskulangileren baztertzea ekarri zuten bezalaxe, makineriaren hobeagotzeák makinetatik gero eta langile kopuru handiago bat kentzea dakarke, eta azkenik kapitalák bataz beste behar dituen lanlekuak baino langile masa haundiago bat kreatzen du, egiazko erreserba-armada industrial bat, neronek 1845gnean ere (46) Ingalaterrako langile klasearen egoera, 109gn orrialdean. Engelsen oharra deitu behar ukan nuen bezalaxe, industriá eten gabe ari den sasoirako prest dagoen langile-armada bat, gero, sasoi hauen atzean nahiz eta nahi ez datozen krisisetan, kalera egotzia den bat: berau une guztietan, kapitalaren kontrako eta bizitze aldeko burrukan, langile klaseari oinak lotzen dizkion katea bat da, bai eta alokairuak kapitalismoaren premiei dagokien maila beherean edukitzeko erregelatzaile bat ere.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Azken baldingabea ez denaren eta mugatu eta baldinpetua denaren mailaraino kaxkartzen du Jainkoa.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Bi mailako berezi behar dira literalismoan: bata berezkoa, eta kontrajoerakoa bestea.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Erabat bidezkoa da literalismo maila hau eta ez litzake eragotsi behar, ez norbanakoengan ez taldeengan, ahalik eta gizonaren galdetu beharrak kraska dezan arte mituzko ikuskariok hitzez-hitz onartze hori.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0031 Baina fetxa hauetan edo, Gabriel EGIkoekin ere ibili zen, itxura dagoenez, zinpatizanteen mailakoa edo zen.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0081 Beraz, lotura guti zedukan beheko mailatan; herri eta errege tartean konta ezin halako jauntxo talde, lege egile, handiki, etab. bait zegoen.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0181 Bitartean, Valdo-ren erakusketa, pobrezian eta sozial mailen humiltasunaren aldekoa azaltzen da.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Gizona bi maila guztiz ezberdin hauetan bereztea: natura eta kulturatan ebakitzea, bururik gehienetan oraindik superatu ez den ikuskera bait da.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Zientzia marxista eta teleologismo marxista, adibidez, bi maila diferentetan daudela, eta bi gauza zeharo diferente direla.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Izan ere, bi mailok apartatuz gero, zientifikoari bere hesparruan gelditzeko eskatzen zaio, eta ez hankarik sartzeko besterenean.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0222 2.1. Pilotaz bestaldeko ertzetik hartzazu ohola, eta jarri zure begien mailan.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0150 4. GAI-MULTZOA. PLASTIKA ETA TEKNOLOGIA
4.1. Marrazki teknikoari ekin eta ezagutu.
4.1.1. Perspektibaren teknikari ekin, maila honetako beste zenbait burutzapen propioren laguntza modura.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 - Entzutezko ulermena
Kultura orokorraren mailan eginiko edozein euskal hizketa ulertzeko gaitasuna eskatuko da.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 - Mintzamena
Aurreko puntuan aipaturiko hizketa mailan hiztun gisa parte hartzeko gaitasuna eskatuko da.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 -Irakurriaren ulermena
Kultura orokorraren mailako prosa-textuak, saiakera arruntak (ez teknikoak), ipuinak, nobelak... abiadura egokian irakurtzeko gaitasuna eskatuko da.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 - Idazmena
Aurreko puntuan adierazitako mailan, gutunak, artikulu laburrak, textu errazak eta antzekoak idazteko gaitasuna ere eskatuko da.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Bestalde, mintzamena eta ulermena ez dira egungo oinarrizko kulturak eskatzen duen mailan erabiltzen.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Hau da, hain zuzen, trebetasunen norainokoa markatzen duen maila.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Alegia, zera da nagusiki aztertzen dutena: zer egiteko gai izan behar duen ikasleak hizkuntza berrian; eta gero, baina bigarren mailan, zer hizkuntz formak erabili beharko dituen komunikazioa lortzeko.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Helburu minimoetan oso handia da, beraz, hizkuntza mintzatuaren trebetasunak lortzeak duen garrantzia; eta bigarren mailakoa besterik ez da hizkuntza idatziarenak, irakurketa eta idazketaren trebetasunak lortzeak duena.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Gauza berdintsuak esateko era bat baino gehiago badago, horietatik erabiliena sartuko dugu lehen mailetan eta besteak geroagorako utzi, ikaslearen eta irakaslearen ahaleginak ekonomizatuz.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0017 MAILA: 0tik 4ra
Ama-hizkuntzan ere interesgarria da
TALDEA: - onena: 20
- onargarria: 30
IRAUPENA: Ordubete edo gehiago
UNE EGOKIA. Taldea osatzen hastean.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 1.A. - Hiru hitz
MAILA: 1
TALDEA: 15etik 25era.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 1.Aampsub12; - Ezezaguna
MAILA: 2 eta goragokoak
IRAUPENA: Ordubete bat
TALDEA: ampplusmn; 35
UNERIK EGOKIENA: Urtearen hasieran.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0038 1.Bampsub3; - Oparia
MAILA: 0tik 4ra
IRAUPENA: Partaide-kopuruaren arabera.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0047 1.B. - Buruhaustea
MAILA: 2-3
IRAUPENA: ampplusmn; 2 ordu
TALDEA: 10 edo gutxiago
UNE EGOKIA: Edozein elkarlan hasi aurretik.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 II.Asub2 - Ahotsak
MAILA: 0-4
IRAUPENA: ampplusmn; ordubete.
TALDEA: 40 arte.
UNE EGOKIA: Ikaskuntzaren hasieran.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 II.Bsub2 - Hotsaren mimoa
MAILA: 0
IRAUPENA: ampplusmn; ordubete.
TALDEA: 30 edo gutxiago.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0073 II.B.ampsub6; - Izkutuko kolagea
MAILA: 2-4
IRAUPENA: ampplusmn; ordubete.
TALDEA: 40 gehienez.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 II.Campsub4; - Titulua: Zeuron keinuak uler itzazue
MAILA: 1
IRAUPENA: Partaide-taldearen araberakoa (Ikus: Nola egin)
TALDEA: ampplusmn; 40
UNE EGOKIA: Klasea lasaitu beharra nabaritzean.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 II. Campsub7; - Marrak
MAILA: 1
IRAUPENA: Ordubete.
TALDEA: 4-5eko taldetxoak.
UNE EGOKIA: Noiznahi (lasaigarri).

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0097 II.Campsub12; - Irudi katea
MAILA: 2tik 4ra.
IRAUPENA: Ordubete.
TALDEA: 20-30.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0105 II.Campsub16; - Publizitatea
MAILA: 1etik 4ra.
IRAUPENA: Ordu t'erdi.
TALDEA: 20tik 40ra.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0120 (Expresio eta komunikazio ikastaroa. Institut Franšais - Bartzelona. 4. mailako ikasleak).

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0120 II.Campsub26; - Zertarako?
MAILA: 0tik 2ra (0 infinitiborako)
(2 subjuntiborako)
IRAUPENA: 30 minutu.
TALDEA: 25.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0036 Esanahietan zentratzea bezala, hizkuntz formen onargarritasun sozialarekiko arretarena ez da zuri edo beltz nahitanahiez, maila desberdinak egotearen kontua baizik.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Ikasle hasberri batentzat, iharduera komunikatibotan diharduenean maila egokiko zuzentasun gramatikala lortzea soilik esan nahi izan dezake.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Ikaslea aurrera doan neurrian, gero eta gehiago esan nahi izango du komunikazioa gertatzen den egoera konkretuan egokia den hizkera produzitzea (formalitate-mailan, adib.).

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Egia esan, horrek iradokitzen du planteamendu komunikatibo batek, maila batean, irakaslea ohizko rol hau birdefinitzera bultzatzen duela.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Oker daude oso, mintzatzeko edo pentsatzeko askatu behar ditugun korapiloak askatzen, hizkuntza bigarren mailako tresna besterik ez dela uste dutenak.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Gogora ditzagun berriz oso laburzki Saussure-ren bi mailak.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Goazen orain psikanalisiaren mailara.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0114 Hau ere oso inportantea da, eta garbiki erakusten du afasikoa ezin daitekeela abstrazioaren mailara igaro.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0134 Mitoen mordoa bi mailletan batera aztertu behar da, mitoak hizkuntza bat balira bezalaxe.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Maila honetan, hezigaiaren bizitza bera areago izango da hezkuntzaren oinarri ezagutza teorikoak baino.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Metodo hau erabiltzeko ardura hartzen duen irakasleak, haurrek hasierako oinarrizko mailak ondo gainditu ditzaten saiatu behar du, eta hori lortu ondoren, errazago izango zaio expresioa eskatzen duten ekintzetara lotzea.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Erdararen interferentziak
Azentu eta doinuen arazo nahasi bezain ukigaitzetan sartu gabe ere (intuizioa baliatuko ahal zaigu!), maila sinpleagotan, fonema soilen ebakeran ere, izurriaren disimulo eta geldigaiztasun berberaz ari zaizkigu hedatzen erdal ereduzko fonematismoak, eta beharbada letra idatziaren erreferentzia mantentzen delako edo, ez ditugu erreparatzen edo txikikeriatzat dauzkagu.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0048 Maila honetan, marren kopiaketa edo irakurketa hutsak sinpleegiak iruditzen zaizkigu; horregatik, marren irakurketak-idazketak eta batez ere marren diktaketak egitea aholkatzen dugu.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 IRAKURKETAREN HELBURUAK ETA MAILAK
Haurrak jaiotzen den unetik bere inguruko munduarekin ezartzen duen komunikazioan, hasieran keinuen bidez egiten zuena, beste sistema konplexuago eta sinboliko batekin trukatzen du: mintzairarekin alegia.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 Mintzairaren bidez komunikatzen da bere antzekoekin eta mintzairaren bidez bere giza kategoriako mailarik gorenekin ere.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 Pertzepziozko entzumen normal bat behar du haurrak, hitz egiterakoan eskuhartzen duten organoen arteko koordinazio egoki bat, eta besteekin komunikatu beharra sentieraz diezaiokeen halako eboluzio mental eta afektibo maila bat.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 Mintzaira-mailako zailtasun-mota honek, bere aldetik, izugarrizko oihartzuna izaten du akats horietakoren bat duen gizakiaren bizitzan, eta esan beharrik ere ez dago sakonki baldintza dezakeela berorren historia ere.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Irakurketa antzeztua estudiorako helburuekin erabili nahi bada, berriz, gure gizon presturen batek defendatzen dituen ideiak ezagutarazteko, adibidez, orduan ideia horiek jasotzen dituen materialen bat hautatu edo erredaktatu beharko da, beti ere ikasleek ulertzeko mailan prestatuz.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Materiala aldatu edo egokitzeko lan hau, egin dezake maila bakoitzeko maisuak berak, irakasle-talde batek, ikasle abantailatuek edo ikasle-taldeek, irakasleen orientaziopean.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Irakurketari dagokionez, haserako mailetan testuak eta ariketak xinpleak izan daitezke, baina ikasleak trebetasuna hartzen duen neurrian, benetako testu gehiago eman daitezke, ariketa egokiekin batera, ikaslea programatik kanpoko mundurako prestatzen delarik.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0010 Haurtzaroko urteak, izan ere, erabatekoak dira gizontzen doan haurraren eraketan, benetan garrantzi haundikoak direlako urteok nortasun heldu baten eraketa bideratuko duten jarreren, jakintzaren eta bizi tankeraren mailaz-mailako lorpenerako.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0010 Fedea norbereganatzea giza nortasunarekin lotura estuan egongo da beti; eta giza nortasuna aldatzen eta aurreratzen doan eran, mailaz-maila aldatzen eta aurrera egiten joan behar du fedea norbereganatzen ere.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0099 Baiespenen aldetik ez da behin ere hartzen; eta hartzen delarik, psikologiaren edo etikaren mailan hutsune bat salatzeko izaten da.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Edozer baino lehenago eta areago, politikan eta ekonomiaren mailan obratzen den zanpaketa edo ustiakuntza bat da koloni-sistema.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0195 Hitz horien esanahi funtzionala zeharo ezberdina bait da, ekonomiaren ala literaturaren mailan aritu.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 3. Aurreratze prozesu honetan garrantzi handia dute elementu hauek:
a) hizkuntza ezagutzeak;
b) kultur mailak;
d) testuaren irakurketa zuzentzen duten adierazle linguistikoen hautemate eta interpretazioak:
- adierazle tipografikoak: espazio zuriak, maiuskulak, letren neurri eta formak, etab.;
- puntuazioa: puntuak, komak, galdeikurrak, harridurak, etab.;
- hitzen irudi globalak;
- hitzen ortografia;
- egitura moduen adierazleak (1) Ikasleen irakurketa maila hobetzeko ondorengo lan hauek kontsulta daitezke: .

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Maila hau lortu bezain laster, gauza guzti hauetaz hitzegingo duzue berarekin eta zergatik hautatzen duen material mota bat eta ez bestea galdetuko diozue.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0094 Karl Marxek ere gogoan hartuko du esperientzia garratza hau, eta klase burruka mailan agintea eskura dezan idatziko du Agiria eta hainbat lan onurakor.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0119 Datu batzu legazkumeak buztana hozkatzen duen eran lotzen dira: orain arteko populazio helduaren irakaskuntza maila lehen mailakoa da eta noski, langile multzo handiena kalifikatu gabekoa.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Eta era honetan, herri mailan, bere izen deituraz agertzen den gizona da.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Saletxe berez da olerkaria; bere pertsonal egoeratik ametsezineko maila batetara heldu den autoirakaslea.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0089 Arritzekoa dan gauza da hauxe: Solutre garaian ar-lantzea, goreneko maila batean dago; behe Madelein garaiko ar-lantzea aldiz, oso arlote ageri zaigu.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0016 Lizardi-k basoa, fagadia itzala gisa, maitasunezko maila goren eta barrenkoira jasoko du euskararen erlazioa.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0034 Beren historia betiko bukatu da eta darraikion haroan, bai Biltzarrean barrena, bai kanpoan, oroipen hutsa dira, zein Errepublika izenaz soilik ari direnean edo gatazka iraultzailea maila beheragoenetara jeisten denean, berpiztuko dena baitiduri.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Ekonomigintza omen da, gizartea mailetan zatitu ta ideolojia sortuarazten duena.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Azken aldi hauetan gizarte-mailen borroka hori ler zorian omen dago eta lertu ondoren gizarte berri bat sortuko da, mailik gabekoa, sekulan bukatuko ez dana.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Beko mailako gurasoak zituen.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0123 Izan ere, Marx Filosofian doktor-mailera iritxi zen, baina ekonomi gauzetan ez zuen eskolarik.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Bigarren. Printzipio nagusi horren aurrean, beste gizarte arazoak (hauen artean nazio arazoa) bigarren mailako arazoak dira.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Hirugarren. Abertzaletasuna burgesiaren xedeekin berdintzen denez gero, proletargoak mugimendu abertzaleekin egingo dituen konponketa guztiak, politika mailan noski, beti taktikoak izango dira.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Mao-k, aitzitik, burgesia mailako mugida demokratiko horik proletargoaren helburuen barruan sartzen ditu.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Inperialisma japondarraren aurkako kolonial guduan iraultza osoaren mailako taktika, Frente nazionalarena da Mao-rentzat.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Ikus dezagun, bada, Mao-ren arrazoiketa: marxisma-leninisma iraultzaren zenbait mailatan agertzen den haurtzaroko gaixoari oposatzen zaio.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0088 Maila pribatuagoan, Napoleonek problemak ditu.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0001 Fauna ere eskasa da eta biziki harrigarria; jan berriz, bertan ez bait dago zer janik, goragoko maila pelagikotik erortzen diren hondakin organikoez elikatzen dira hango bizidunak, landarezko nahiz animaliazko izan hondakin horik.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Gizona egun haietan azaltzen da - dio Enok etiopiarrak (biblia mailan hartu ez zen idazki bat, alegia).

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0157 Postura egokiena hau litzateke: - Bi edo hiru hautakizunen aurkeztearen bidez beste guztiei hitz egiten utziaz edo beste metodu egoki batzuekin, EZTABAIDA POSIBLE EGIN KLASEAREN MAILA POLITIKOA ALTXA DEDIN eta honela gero batzarrak erabakiko duen hautakizuna ASKOZ KONSZIENTEAGOA IZAN DEDIN.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Estadu mailako egoera politikoaren datuak.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0108 Langileriak ere bere euskal konzientzia aurkitu duenez gero, ez dago beste biderik, egon ere, proletalgoaren batasun berri bat, maila berri batetan, aurkitzeko: sozialismo eta abertzaletasun esijentzia modernoen mailan.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Rousseauren hipotesi heuristikoan bi gizon natural mota dago, edo gizon naturalaren bi maila diferente, naturtasunaren bi grado (berezkuntza hau ez ikustetik sortzen bait da, Rousseauk giza-abere primitibora itzularazi nahi omen gaituelako ipuina).

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Funtzio hau betetzen duenean, nolabait Patxi bigarren mailako pertsonaia bilakatzen dela esan genezake.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0135 Anorexi jokaera izanen litzateke ukazioaren (Ez-aren) maila ezberdinak beregan kondentsatzen dituena.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Besteen mailan jartzen da.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0176 Gizarte mailan, berdin gertatzen da.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0176 Berdin zientzi mailan ere.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0176 Beraz, politikaren (politikaz zera esan nahi dut, munduaren, gizonaren, gizartearen ikuspegi bateratzailea, koordinatzailea) ikuspegi globala behar da, zientziak abstrakzio mailan geldi ez daitezen.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0176 Baina totalitatearekin duten zerikusia erakusten ez badugu, sistema eta estruktura globalen barnean kontsideratzen ez baditugu, abstrakzio mailan gelditzen dira.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0145 d.- Besteekiko jartzea taldeko giroan: Gure ikastetxean asko erabili ohi dena, batez ere zazpigarren maila honetan.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Gizon gehientsuenen ideia jeneralak, nolabaitekoak, kaxkarrak eta bigarren mailakoak iduritzen zitzaizkion: gizabanakoaren izakera eta ari propioari zion axola gehiago ematen.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0040 Mundu hari eta planteamendu haiei zientziaren aurkakoak zerizkion, eta ikaratu egiten zen Espainian errealitateari buruzko iritziak, maila eta erakunde guztietan, hain absurdo eta hutsak izan zitezkeela pentsatzearekin.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Tenperak erabiltzea derrigorrezko gauza da maila guztietan, eta argizariak eta errotulagailuak ere ez dira inoiz faltako.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0088 Gai eta ariketa hauek nahiko zailak dira hasiera batean ulertzeko, eta Eskolaurrean proba bezala bakarrik sartuko dira, baina emaitzen mailan gehiegi eskatu gabe ordea.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 Jerarkia hortan maila bakoitzak bere ongia ba du, ta maila bakoitzeko izanduna bere ongia helduaz iristen da osotasunera.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 Maila zenbat eta goragokoa izan orduan eta osatuagoa.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Horregatik izandun hoien mailan eta neurrian bete behar da.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Baiñan emen agertzen zaigu egitako arazoa naiz eta gisa ortako delikuentzia ugariena izan, legelariak errialde geienetan ez du aurre-ikusi, tratamentuari dagokionez, adiñekoen gazteen mailla, naiz eta aurrez ikusia egon adingabekoeri dagokiena ". AGUSTIN FERNANDEZ ALBOR.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Ministerioko sakramentuak iru malla ditu: diakonutza, apaizgintza, gotzaitza.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Orain berriz ezarri zaieke sekularrei (mundukoei eta profesionalei) sakramentu ontako lenengo malla, au da, diakonutza.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Sendian aita izanik, etxeko guzien aurrean lehen mailan dagoena, izan liteke bere lantegian langile trakets xamarra dela uste izatea eta pelotari bezala onentxoenetako bezala edukitzea, e.a.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Gizarte osoa mailatan zatiturik dagoen bezala, klase bakoitzak ba ditu bere barne-mailak eta barne burruka bat ere bai.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Hots, haurrak eta gazteak, nerabeak, zientziazko mundu horretan bizi izateko prestatzen ote dituzte maila guztietan gure giroak eta gure eskolak?.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0026 Hots, maila honetantxe agertzen dira sekulako bildurrak eta hilda-biziko zalantzak.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0062 Biziaren mailan haurrak sartuz, beroien galderetatik abiatuz, berak beren buruz bilatzera eta aurkitzera utziz, bide onean egon uste dugu; horrela haurra bere burura biltzera uzten baitugu, eta dituen bilaketa eta saiaketa-dohain guztiak haztera.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 - Liskar bat kimikaren mailan, burruka bat, erasoaldi bat.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Amazonastar basoan geldi bait dago airea, aizeak ez dezake landareen arteko ar-emetzea egin hazi-hautsa eramanaz; horregatik zomorroak izaten dira lan hori egin beharrean aurkitzen direnak, eta hala beheragoko mailatara jaitsi beharra daukate loreek, alegia zomorrorik gehiena dagoen mailatara.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Lehenago esplikatu denez, larru baten antzekoa da amazonastar basoa, hainbat landare-bizi-maila dituela.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Lurretik gorako bigarren mailan palma ta garo igokarien erreinua dago; eugeniak daude aranak diruditen lorekin; orkideak, hori ta arrosa kolorekoak, bi metroko adarrekin; eta liana, zeintzuk eman bait ditzakete lodian metroerdi ta luzean ehun ta larogei metroko adarrak.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Itzalaren maitale diren zuhaitzen adaburuek egiten dute hirugarren maila: zenbait palmondo, kakao-arbolak, orkideak eta landare igokariak aurkitzen dira hemen.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Honi, Arlo bereko bigarren mailakoak eta gainontzeko irakasgai eta arlotakoek jarraituko diote.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Horregatik, gerta litekeena da zenbait irakasgai eta edukinekin, urrats metodologikoak edo hauetariko bakoitzak dituen alderdi guztiak, ikasketa-ekintzen mailan, ez garatzea.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Ahalmenaren garapenari dagokion ikasketaren ondorioa, maila egokian mantendu nahi bada, nahitanahiez errespetatu behar den elementu bat ekintza horien antolamendua da.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 2. Geometrikoki zuzen baten bidez eta analitikoki gisa honetako lehen mailako erlazio batez adieraz daitekeen aplikazioa.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 17. Lehen mailako ekuazio bat emanik, berorren soluzioa grafikoki aurkitu, bere bi atalak grafikoan erakutsiz.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 18. Bigarren mailako ekuazio bat emanik, bere soluzioa grafikoki aurkitu, bere bi atalak grafikoan adieraziz.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 21. Lehen edo bigarren mailako inkognita bakardun inekuazio sistema bat emanik, grafikoki ebatzi.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Igoera hau OHO mailan nabaritzen da (1982:3.367 ikasle;1983:3.794).

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Haur-prentsak Ipurbeltzen bidez erdietsi duen maila ere ez da nolanahikoa, bereziki komiki izatetik haur-aldizkaria izatera pasatzearren eman zuen urratsa guztiz azpimarratzekoa izan zelarik.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatura: desorekan aberastuz Durangoko 1983ko ediziotik hartu eta 1984ko udako eteneraino narratibaren igoera geraezinak, gobernuaren literatur mailako urratsek eta literatur aldizkari berri batzuren sorrerak markatu zuten literaturaren balantza.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0193 Azaldu nola zenbait elementu geometriko lengoaia matematikoz adieraz daitekeen, emaitzak aurreratuz, hala nola, bi ezezagun x eta y dituen lehen mailako ekuazio batek zuzen bat adierazten du, bigarren mailako batek, zenbait baldintza betez, noski, zirkunferentzia bat adierazten du; etabar.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Literatur mota guztiek ez bide dute maila berean erabiltzen bapateko iharduna.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Euskal literaturan erromantzeen presentzia gehiago nabarmentzen ez den arte ikerkuntzan eta kreakuntzan nabarmendu ere, hankamotz edo besamotz dateke gure hitzezko artegintza, bai herri mailan, bai literatura idatziaren mailan.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 Beraz, jendaurreko bertsolaritza herri-literaturaren mailako artegintza da, aipaturiko osagai hauetaz baliaturik mamitua.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 Eta horregatik herri-mailako expresio-bide bezala jotzen dira: herriak bere eginak ditu, hizketan ari denean hitzetik-hortzera erabiltzen dituela.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Sobrenatural mailako zerbait adierazten du, eta eternala, gainera, ez bizitze igarokor honen mugen barnean bukatzen dena.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0007 Eredu hauen bidez lortu nahi diren helburuak honako hauek dira: Haur hauek, eskolaketaren bidez era guztietako gaitasunetan ohizko mailak lor ditzatela.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0007 - B ereduan etxetik euskararik ez duten haurrak hartu eta urteetan zehar euskalduntzea da helburua baina maila batetik aurrera ikasketak euskaraz egin ahal izateko neurrian, gaztelaniarekin batera, landuko da hizkuntza.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0007 Erdiko ziklora iritxi direnean jadanik maila bat lortua dute baina, adin honetan ere, euskara sistematikoki lantzeari etzaio utzi behar.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Literaturako zenbait elementu sistematikoki lantzen erdiko zikloko hirugarren mailan hasi gara.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Adibidez bertso errazak lantzen hasi gara maila honetan.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Jakina denez erdiko zikloa hiru mailetan ataldurik dago.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Esku artean duzun euskararen programakuntzan Erdiko zikloko lehen eta bigarren maila globalizazio baten ikuspegitik taxutuak daude eta hirugarren maila euskara beraren ikuspegitik moldatua dago.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Lehenengo eta bigarren mailako euskararen irakaskuntza gai batzuren inguruan eratu da.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0063 Ez, noski, behin edo beste azaldu hutsarekin; baina bai jarraipenez eta arretaz ikastaldi hoiek egin dituenak, lehenengo mailako ofizio ikasketa, eginik duela, uste dugu.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0063 Halere, gauzak argiago gera daitezen, esan beharko litzateke lehenengo mailako programa hortan sartzen diren gai guztiak, ez ditugula eman zabalero eta sakontasun berdinez; batzuk premiazkoago baitira besteak baino gure baserritarrentzat.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Zenbait kasutan, Frantziako Anderean esaterako, erizpideok gurutzatu egiten dira: izan ere, hemen argitaratzen ditugun aipatu baladaren lau aldaerek (Azkuerena, Donostiarena, Gandiagarena eta MGMarena) ezberdintasun nabarmenak azaltzen dituzte berbaldiaren mailan; hauetako bat, Donostiaren goi-nafarra hain zuzen, besteetatik urruneko lurralde eta euskalki batetan bildua izan zen.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0028 Bestalde, ikertzaile ugarik maiz aztertu ditu hemengo haitzuloetako hainbat maila edo tresna, nolako harremanak zituen gizakiak beste lurralde batzuetakoekin (batez ere Pirinio edo Kantauri aldekoekin) edo aztarnategi bakoitzean nolako bilakaera egon zen historiaurrean zehar ikusi nahirik.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Fuente Hoz-en I. mailaren tarteko espazioan ehortzitako kopuru handi samarra aurkitzen bada ere, oinarriko banakako ehorzketek eta halaber azalekoek ere, erritoa denboraldian zehar aldatu ez denaren adierazpen direla dirudite, non haitzuloa ehorzketetarako erabiltzen den, beraz, errazagoa izango litzateke tarteko faseari erritoz kanpoko interpretazioa bilatzea, agian, leku garbi bat lortu beharra ehorzten jarraitzeko.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Hain zuzen ere, Neolito garaian banakako erritoa nagusi izan zenaren usteak, Los Husos-eko III. B maila Eneolitoaren jatorriari berari atxekitzera eraman gintuen, nahiz eta suharri-materialek, Neolitokoa zela suposatzeko aukera eman.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Zatiketa honek garrantzi berezia du, sozial, ekonomi edo legediaren maila gaintzen duen garrantzia, nolanahi ere.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Baina Araba lurraren nagusigoa ez zitzaion kondizio eta mugarik gabe eman; kondizio hauek, dakigun bezala, iskribuz, itun agiri batetan ipini ziren, eta han berean mugatu zituzten errege eskubideak politika, administrazio eta ekonomiaren mailan.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 (Soluzio maximalista, edota azken kausen mailakoa).

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0244 Kontsumo zirkuituan arruntki egokizale, esanen du Estivals-ek autorea editorearen menpe bezala dago, bigarren mailan.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 Maila honetan, eragozpenik gogorrenak, oinarri-oinarrian, ekonomiatik datoz, politika kulturala definitzeko orduan.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Etnologia euskal herri literaturari buruzko lanen egile eta baita aldizkari espezializatu eta dibulgazioko mailetakoetan artikuluena ere.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0288 Hein handi batetan ezineko gertatu zitzaion hau espainiar kolonial inperio zaharri, eta gure merkatalgoak nahiz sortzen ari zen industriak, Penintsula mailako merkatuaz jabetzera jo behar izan zuen haseran; geroago, behin aduanak kostaldera eta fronterara eraman zituztenean bideak ireki baziren ere.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0288 Klase ezberdinen arteko diferentziak handitzera heltzen dira; bestalde, botere ekonomikoa beren esku zutenen arteko erlazio tradizionala urratzean, politikaren botere mailan ere koska berriak sortzen dira, frente handi batzuetan banandurik eta zernahi tirabira edo gatazka sortzen delarik.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Sarrerako azternategian, azal-azaleko lehen mailan Menasta garaiko zeramika apur bat azaldu zen.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Bigarren mailan Mesolitos azkenaldiko aztarnak.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Azpirago, beste maila bat, Mesolitos hasierakoa, Azilaldia.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Orain arteko mailarik sendoena, eta pinturen garaikoa noski.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0317 Eta halaxe izango da zenbait alde ta mailatan (ik. or. 193-223).

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Elkarketa combinación, combinaison, combination 1. Hizkuntzaren mailako unitate bat hizketa mailan, enuntziatu bereko beste elementuekin harremanetan jartze-prozesua da elkarketa.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 2. Fonetika mailan, bi artikulazio edo gehiago, bateratasunez edo albokotasunez antolatzeari esaten zaio elkarketa.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Horrela, Troubetzkoy-rekin batera, maila fonologikoan hiru funtzio berezten ditu, hirutatik lehenengoa, beti agertzen delako, oinarrizkotzat jotzen badu ere: berezte-funtzioa, funtzio zedarritzailea eta gailur-funtzioa.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Teoria honen oinarria, artikulazio bikoitzaren teorian datza: lehenengo artikulazioa, monemetan, adierazpenaren eta edukinaren mailan gertatzen da: honela, monema-multzo ezagun baten bidez, edozein esakunetara irits daiteke, esakune hauek mugagabekoak direlarik.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Bigarren artikulazioa adierazpenaren mailakoa bakarrik da: adierazpen mailako segmentu baten aldaketak ez dakar edukin mailako aldaketarik.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0292 Azterketa horiek ondorio garrantzitsuak izan dituzte maila batzutan: hizkuntzen irakasbideen prestaeran, hizkuntza barruko koerlazio-bilaketan, eta abar.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Superlatiboa superlatiuo, superlatif, superlative Alderaketak egiten direnean, bi mailatan egin daitezke: 1. berdintasunean 2. desberdintasunean Desberdintasunean, berriz, goreneko mailari superlatiboa deritzo: Emakumeetan ederrena; Ardorik garestiena.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 Bestalde, kreaturiko lanpostu mailan, dinamiku edo azkar deituriko enpresen emaitza, 870 lanpostu izan zen; zifra guztiz eskasa hamarraldi batetarako.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Argitasun handiagoren mesedetan, Goiherriko familien konportamolde aurreratzailearen berezitasunik bizienak gaineratuko ditugu hemen, eta nor bere sozial mailaren arabera harturik: - sarrera mailadiaren behereneko mailatan (eskulangile, laborari eta ihardungabe) famili sail handia da, diru-aurreratua gordekizun inon ere ezartzen ez duena: famili laborarietarik %32,7tik, langile kualifikatuetarik %42,1etaraino.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 - beste muturrean gauza aski arraroa lehen sozial mailako direnen konportamoldea dator: %16k edo, ez du ematen gordekizun bere diru-aurreratua.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Bestalde, ordea, maila honek ematen du diru-aurreraturik handiena (%42) inbertsiotarako, azio erosketarako, e.a.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Kontzilioak, bakearen alde lehiatzen diren Estatu agintariak aupatzen ditu bereziki: Beren goi-goi mailako karguen ardura handiz akiturik, baina erantzukizun handien ezaguerak bultzaturik, izua dioten gerra baztertzen saiatzen direnen eta, halaz guztiz, gauzek beren izatean duten korapilotasuna ahantzi ezin dutenen borondate onari eutsi egin behar zaio (Eliza egungo munduan, 82. zenb.).

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Gainera, izadi indarrak gainditzen dituelako, mirariak harreman hestua du graziarekin, Jainko seme-alaben mailara jasotzen gaituen graziarekin, eta orobat, Nazareteko Jesusen gizatasunaren aparteko jasokuntzarekin: gure artean bizi zen Jainko Semearen (Jn 1,14) gizatasunetik zetorkion jasokuntzarekin alegia.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Hala ere badu bere garrantzia zeren eta herri baten elikadura-ohituren arabera azido urikoaren maila edo kopuruak altuagoak edo baxuagoak izango bait dira.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Horregatik 50 urtetik beherako emakumezkoetan azido urikoaren maila eskatzea, gizonezkoetan haurdunaldiaren testa egitea bezala litzateke.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Deshidratazio-egoera baten ondorioz galtzen den ura neurtuz, defizita hiru mailatan ager daiteke: 1) DEFIZIT ARINA Pisu kilogramoko 20-40 ml likido galtzen direnean, edo gauza bera gorputz-pisuaren %2-4 galtzen denean.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Txanponak. Bidaia eta lurralde berrien aurkikuntza haiek, merkatalgoa nazio arteko mailara altxa zuten, eta merkataritza erabat finkatzeko, dirua falta zen.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Kondenatzen zen alderdian zegoen ideologikoki, literatur mailan onesten zen literatura.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Orixe ez dago gure aldetik ideologi mailan.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Hortaz, hondoraino eta azken ondorioetaraino iritsi nahi duen jite kritiko horrek garbi adierazten du Soziolinguistikaz inon baliatzekotan, inon aztertzekotan, gizartearen etorkizuna moldatzen ari den tokian beharko litzatekeela bereziki, hau da, Hezkuntz Sisteman, Unibertsitatean zein beheko mailetan; eta arrazoi gehiagorekin, moldatzen ari dena hizkuntz arazo latzak (latza ote deritzo hiltzorian dagoenaren egoerari?) erakusten dituen komunitatea baldin bada.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Beste horrenbeste egiten hasiko ahal dira herri mailan eta nazio mailan euskararen geroaz jadanik konprometitua dauden kolore guztietako euskaldunak.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0470 Maila guztietan liluratzen gaituen Europa honetan, bai lurraldeko antolaketan bai ingurogiroan, lanbide guztiak hartzen dituzte kontuan, abokatu eta arkitektoz aparte (ba al zekiten antolatzaileek biologoak, soziologoak, geologoak, geografoak, e. a. existitzen direla?).

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Bidezkoagoa iruditzen zaigun kontrakoa planteia daiteke alegia: Zergatik ez arta izan eroez? Garbi dago, honen gainean lehen mailako aukera ideologikoa dagoela, bai gizarte mailan, bai gizabanakoarengan.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Hala ere, azken hiru ikasturteetako 8. mailako porrotaren datuak alderatuz, tasa honen jaitsiera nabarmentzen da, 3 puntu baino haundiagokoa, hain zuzen: 83/84eko %31,11tik 85/86ko %28ra pasaz.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Honegatik, porrot altuenekoa da OHOko bigarren etapa, derrigorrezko eskolatze-aldian, eta, zioen analisietan sartu gabe, une zehatz honetan elkartzen diren baldintza batzuk aztertzeak egokia dirudi: gaztaroaren hasiera, antolamendu-aldaketekin batera sortutako irakaslegoaren espezializazioa eta horrek eskola mailan dakarren ikasleen gogoak pizteko eragozpen gero eta handiagoa, edukinen nagusitasunaz markaturiko programak, etab.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Matematika / Gizarte-Zientziak 6. 7. 8. mailan / Natur Zientziak 6. 7. 8. mailan / Gaztelania / Euskara / Hizkuntza berria / Matematika H. Z. eta E. Z./ Esperientzia H. Z. eta E. Z..

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Plowden txostena eta Hezkuntz Errendimenduaren Ebaluaziorako Nazioarteko Elkartea ondorio berdintsuetara iristen dira: maila sozio-ekonomikoa eta familiako giroa dira eraginkorrenak; irakasleen ezaugarriek adina, sexua, esperientziak eragin mugatuagoa dute; eta gelako kopuruak, materialeak, gastuak, eskolaren kudeaketak eta estrukturak ez dute desberdintasunaren %5a baino gehiagoren eragina.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Maila sozialaren eta eskola-porrotaren arteko harremana ez da zuzena: goimailako zenbaitek eskolan frakasatu egiten dute eta maila apalekoek, berriz, arrakasta dute.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0090 Metalen arloan iharduera batzuetan dagoen maila, oso ona da.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0095 Horretarako, maila desberdinetako arkitektura definituko da, automatismoak, fabrikazio-zelulak eta abar kontsideratuz.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Hauek dira toponimoek dituzten lau maila ezberdinak: izaki geografiko naturalen izenak, izaki geografiko artifizialen izenak, izaki administratiboen izenak eta odonimoak edo hiribideei ezartzen zaizkien izenak.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Euskal Lurralde Autonomo-mailan.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Urte berbereko, 1985eko hain zuzen ere, udazkenean, Donostian, Ihardunaldiak antolatu ziren, publiko orokorrari zuzendutako dibulgazio-mailako hitzaldi eta mahainguruz osatuak.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Erromatik erabakitako epe jakinetan eta mailaz-maila, latina utzi eta herri hizkuntzak sartzeari ekin behar izan zitzaion.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Hala ere, ez du horrek esan nahi, teknika berri hau oso-osorik eta jakintsuen mailan erabilia izan denik.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Hitz gutxitan laburbilduz esango genuke, hauek direla Itun Berri honen bereizgarririk aipagarrienak: - Itzulpen gaurkotua dugu, herriarentzat egina hau da: herri mailako euskara erabiliz eta jendaurrean irakurtzeko.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 Urdaileko minbizian esate baterako, lau estadio edo maila daude: I, II, III, eta IV. Tumorearen garapena, I estadioan hasi eta sendabiderik ezean IV-raino helduko litzatekeela esan dezakegu, pazientea hilez.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 Oso maila altuan daudenean, tumore handi eta erresekagaitzaren seinale dira (Ikus 4. irudia).

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Ez dugu ukatuko, dena dela, de facto iruzkinen abiapuntutzat hartzen dugula fonologia-aurkezpena ez dela hizkuntzaren eratorpen fonologikoaren katean aldez aurretik finkatuta dagoen maila bateko egitura jakina.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 Beste ezer baino lehenago, hona hemen guri funtsezko iduritzen zaizkigun fonema analisiaren hiru baldintza: a) Hizkuntza-aurreko fonologi egoerarekiko edo, bestela esan, fonologiazko unibertsalekiko daitekeena behar du izan fonema-analisiak maila paradigmatikoaren bidez (ik.II.I).

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 II.1. Maila paradigmatikoa Ez gara hemen luze arituko bilakabide paradigmatikoen kontzeptuaz ampsup16; Zehaztasun gehiago nahi izanez gero, ik. Hurch/Oñederra 1987a.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 ampsup17; Hemen, noski, orobat morfema izenpean morfema eta lexema sartzen dira. Foniko hitza erabiltzen da zehaztapen finagoetan ez sartzeagatik. Garbi dago, azaleko ez diren neurrian behintzat, ezin direla fonetikotzat hartu, baina luze lihoake fonologikotzat hartuz gero fonologikotasun horren maila finkatzea, asko eta ez beti bera esan bait da horretaz.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Dena den, gizarte-mailan klase sozial desberdinen arteko oreka guztiz aldatua zen eta burgesiak eta klase popularrek lehen ez zuten protagonismoa esijitzen zuten.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Diferentziak maila konstituzional formalean baino errealitate sozio-ekonomikoarekin zerikusia duten elementuei dagokienean nabarmenduko da: Estatuaren eskuhartzea ekonomian, klase sozial desberdinak sistema batetan eta bestean, garapen ekonomiko guztiz diferentea...; guzti honek, noski dinamika politiko bereziak sortaraziko ditu eta konstituzio material deitu dugun horretan sistema bien arteko aldeak inportanteak izango dira oraindik.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 Hitzezko lengoaiaren unitate bereizgarriekin katalogatze zehatza egin daiteke, baina, ostera, kodigo ikonikoen mailan gauzak korapilotsuago ematen dira, zeren eta kodigo ikonikoak, hitzezko lengoaiaren kodigoa ez bezala, kodigo ahulak, gaizki definituak eta etengabeki aldakorrak baitira (Eco, 1974).

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Baina, ETA ez zen erakunde antifrankista bat, ETAk bere projektu politiko propioa zeukan, eta azken batean, Franco zein Suárez zein González momentuko kanpoko erreferenteak dira, barnekotasunean planteiaturiko politika erabakitzeko bigarren mailako elementuak.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Alta bada, ez eskualde, ez noski nazio mailako batzorde koordinatzailerik osatu zen prozesu guztian.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0110 Debateak eta, agian egingo dituzte orain, baina oraindik oso mugatuta daude maila horretan.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Eta mende honetan iritsiko da bere goren mailara.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Beste alde batetik, gure azterketaren eremua aski irristagarria dena badakigu: gure diskurtsua metakritika deituko genukeen zerbaiten barruan kokatzen da: literatur kritikaren diskurtsuaren azterketa da, ahokorapiloa badirudi ere; eta horrek ez-ohizko maila batean, ez oso erosoan lekutzen gaitu.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Beste alde batetik, kritika-mota hori da, nolabait, euskal kritikaren maila teorikoa eta teknikoa ematen duena.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Eztabaidak eman dira maila teorikoan balioari buruz, eta euskal kasuan gutxi egin da tankera horretakoa, baina gogoratu behar da balorazioa ematea ezinbestekoa dela, eta kasurik puruenean ere, zein liburu kritikatu aukeratzearekin berarekin baloratzen ari dela jadanik.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Mende erdi bat eduki dugu, nire eritzirako, egokitzeko, beste kulturetako hizkuntzen maila hori hartzeko, berrogeitamar urte, gutxi gora-behera.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 Nola itzuliko duzu gizon batek esaten badu: Bai, guk lehenago tierra asko genituen... Ez dakit, nire mailarik arkaikoena da, nire arkeologia....

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Euskal Lurralde Autonomoa deritzona hartuko dugu gure gogoeta honetarako abiapuntu, goian aipatu dugun bilakaeragatik, baina ez genuke azpimarratu gabe utzi nahi ikastolek beraiekin aurreragorako garapenean nazio mailako erakunde bezala gorpuztea dutela helburu, eta beraz, Euskal Eskola Publikoaren eraiketarako ezinbesteko baldintza.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Bitartean datu aipagarri bat ere izan da, azaldu dugun prozesu honetan guztiz garrantzi haundikoa: legea aurrera ateratzeko ezintasuna iragartzearekin batera zera jakinerazi zien Hezkuntz Sailburuak ikastolei, 1990. urtea geroztik, 1989. urtean sinatutako komenioak indar gabe utziko dituela, finantziaketa mailan ikastola eta Jaurlaritzaren arteko harremanak hezkuntz-kontzertuak agindutakoari bueltatuko direlarik.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Legetasmo mailan ere zaila dirudi hurbilketa egotea, are gehiago PSOEren zirriborroa eta Ikastolen Federakuntzak osatutako proiektuaren arteko diferentziak aztertuz gero.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Oro har, asko mugatu da iraultzarako berpiztu zuten esperantza, erresistentziaren mailara pasa delarik.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0051 Itzulpen handi bakoitzak eragin berezia izan du, Bibliaren beraren beste maila batzutako itzulpenetan, eta are euskal literaturaren zabaltasun osoan ere.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0335 Subjetu eta objetuak maila ezberdinetan mantentzen dituen hizkuntza konfiguraziodun batean, bien arteko k-komando erlazioak ezberdinak dira: subjetuak objetu k-komandatzen du, baina ez alderantziz.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0335 Alderantziz, biak maila berean baleude, portaera sintaktiko bera aurkitu beharko genuke, eta asimetria sintaktikorik ez.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Barneko / kanpoko argumentuen arteko ezberdintasunak ASak sintaxian sortzen duen konfigurazioaren antzeko egitura sortzen du lexiko errepresentazioaren mailan.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Honen ondorioz, hizkuntza guztietan, errepresentazio hauek Gramatika Unibertsalak emanak diren neurrian, maila lexikoak konfiguraziodunak direla suposatu beharko dugu.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Levinen asimetria hiztegiari dagokio, baina Haleren LEa ez da maila lexikala, sintaktikoa baizik.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Ezeren alde egotekotan, Levinen artikuluak konfigurazioen eremua ohizko sakoneko egitura, azaleko egitura eta forma logikoetatik maila lexikora hedatzearen alde jokatuko luke.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Levinen ebidentzia, beraz, bateragarria da analisi konfiguraziodun eta konfiguraziogabeekin (12) Marácz eta Muyskenek diotenez, Levinen datuek euskararen sakoneko egitura konfigurazioduna dela frogatuko lukete. Hau egia badaiteke ere (asimetria lexikala eta AS adabegi sintaktikoaren arteko loturaren arauera), ez da oso erabilgarria dagokigun auzirako, ez baitago argi zer-nolako erlazioa dagoen ohizko mailak eta LE/HE artean.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 3.2 G. Rebuschi: asimetriak eta mailak euskaraz.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Harentzat hori bigarren mailakoa da (9) Cántico espiritual. 29-1-2.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 Ondorengo biak beste maila batean eginak eta beste maila bateko irakurlegoari zuzenduak daude: El espacio bilingûe da bata eta argitaratu dituenen artean osoena eta landuena den Un futuro para nuestro pasado bigarrena.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Gero era askotako lanak egin daitezke mailaren neurrian: - batutik batura; - ahozko euskaratik idatzizkora.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0007 Nik, beste behinola egin dudanaz baliatzeko, arestian hildako Mitxelenaren irudiaz alderatuko dut Zaitegirena, arrasatearraren maila nolakoa dugun ikusteko.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0009 Hala ere, ez dut uste ERAGILE GISA Mitxelenaren mailara iristen denik, Mitxelenari Egan ez ezik baita gaurreguneko euskal literaturaren egoera itxaropentsua zor baitiogu.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0011 Eta, gehituko nuke, itzultzaile batek ez du pentsatu behar idazlearena baino maila apalagoa duenik.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Gorago ere jo da, gorengo mailaraino.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Hauetatik 32 OHOko 4. mailako ikasleek (9 urte) eginak dira eta beste 32ak OHOko 6. mailakoenak (11 urte); denak amahizkuntzaz euskaldunak dira eta euskaraz eskolatuak.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0326 Jasotako 64 testuetatik 6. mailako hiru testu baztertu egin dira kontsignaren badintzetara ez egokitzeagatik, ez bait ziren narrazioak.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 Indar transformatzailea (IT) deituriko fasean -TU + Lehenaldi motako formen agerpena maizago gertatzen da eta, aldiz, 4. mailako testuetan beste aditz formen erabilera askoz murriztuagoa da.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 4. mailako taldean, ipuinen %81,25ak eta 6. mailakoan %75ak, testu txertatu bat edo gehiago daukate.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 MAILA / N / HE / IT / EG / IO / BE / TT / GUZTIRA / GUZTIRA.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0273 Maila oso orokorrean, bidegurutze honetan batzen dira euskal prosa erlijioso-didaktikoa eta herri tradiziotik datorren kontaketa, euskal literaturaren esparruaren itxuratzeari dagokionez: Jakina, honek ez du esan nahi arestian aipaturiko bi elementu horiek euskal ondareak sortu dituenik; baina badira euskal ondareak bereganatuak dituen elementuak.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0277 Baina jatorri horretan oin-harturik koloreztatu badu ere, noiz edo noiz pertsonaiaren baten ahots propioarekin borrokan egin behar badu ere, kontalariaren ahotsa doa nagusituz, honako ezaugarrizketa-modu hauek galduz: ahots-errejistro mailako desberdintasunak emango liokeen soinu-aberastasuna, barietatea, gizarte-geruza desberdinen adierazle bihurtzea eta, zergatik ez, egiantzekotasuna.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0277 Sentibera da, erromantizismoak indibidualizatua zegoen ororekiko agertu zuen jarrerarekin; baina eredu-bila doa sentiberatasuna, eredu-mailan ezartzera aipatutako banakotasuna.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Estratifikazioa irakurlego mailan, eta baita testu-mailan ere; eta, zehazkiago, eleberri-mailan.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Helburua zehatza da, beraz: terminologiaren baterakuntza ziurtatzea eta Euskal Herri mailan, erakunde guztien artean terminologien batasuna suspertzea.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Irakurri ditudan txosten guztiak daude, espero izatekoa zenez, hizkuntz jarduerazko enfoke horren oharrez josiak; eta, zenbaitzutan, ohar mailatik txostenaren oinarri izateraino ere pasa dira azalpenok.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Eta diagnostiko okerrarekin gabiltza guztiok, ondorioz, terminologi mailakoak ez diren kalte-problemok konpontzeko irtenbide nagusiak berriro terminologi mailan planteatuz: eskuan ebakia egin duenarentzat gehienok onartuko genuke, seguru asko, aspirina bat hartzea ez dela erremedio sendoena.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0126 e) INMUNOLOGIAn oinarritzen da hirugarren metodo bat, ohizkoak ez diren proteinen egitura-mailako ezberdintasunak antigorputz berezien bidez detektatu edo atzemateko.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Behi-esnean zenbait aminoazido falta dira, edo oso kopuru txikian aurkitzen dira (zistina, zisteina, triptofanoa, taurina), beste batzuek (tirosina, fenilalanina, adib.) behar baino maila altuagoa duten bitartean.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 B. 1. Helburuak Aldaketa hau organizazio aldetik nabarmena baldin bada, umeen ezaugarri edo maila psikologikoan ez da hain nabarmena oraindik pre operatorio pentsamentuan aurkitzen bait gara.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 B. 2. Antolaketa Guztira hiru talde daude: lehenengo mailako talde bat, eta bigarren mailako beste bi talde.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 - Hasierako sondeoa: ikasleek gaiataz duten maila jasotzea bere erru eta erantzun zuzenekin.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 II. Guztiok maila batean anai-arreba izanik ere nork geure burua zaindu beharra daukagula erakutsi digu, orobat, Euskara Biltzarrak.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Udalerri mailako xehetasunari dagokionez, udalerrien zerrenda 1986ko erreferentziarekin dago emana, eta horregatik bategiteren batek erasandako udalerrien agregazio bat egin da; udalerri desanexionatuen kasuan, ordea, ezin desagregatu izan da informazioa, eta horregatik zeroan agertzen dira hauek.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Gipuzkoan adibidez, oso desberdina duk, baina 81ean eginiko ikerketa batean agertzen zen, %11 zirela guraso biak euskara ongi ezagutu eta beren seme-alabek maila berdinean ezagutzen ez zutenak.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 I.L.: Ezin dena zera da, erabaki hori norbanakoaren mailan uztea.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 Konkretuki, frantsesaren eta ingelesaren artean, batek internazional mailako espazio hori galtzen badu, hizkuntza beste maila batera jaitsita gelditzen duk, alegia, frankofoniaren mugara eta frankofoniaren gatazka galtzen duen heinean, exagonora etab., etab.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 Nolabait esateko, hiztun osoak direnen nukleotik abiatuz, nukleo horren inguruan biltzen joan beharko luketela maila desberdinetako hizkuntzaren hiztun taldeek.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Hirietan euskalduntze-prozesua badoala aurrera maila batean eta herri txikietan edo euskaldunetan atzera.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0079 J.M.S.C.: Bai. Esango dizut, esan ahal dizudan mailarik objektibatuenean.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 Nola eragiten du AEDk esate baterako erdal hiztunen mailan? Ez du horrek areagotzen komunitateen haustura?.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 Baina guri interesatzen zaiguna martxaren norabidea da eta ikuspegi hortatik ematen diogu duen balioa motibapen-mailan gelditzen den aldaketari.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 Ikasleek aurkitutako desberdintasun hauen aurrean, esan daiteke ikasleak gai zirela, besterik ez bada ere maila apalean bi testu mota hauek desberdintzeko.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 Testu mailako antolatzaileak identifikatzen laguntzeko beste iharduketa pedagogiko batzuk prestatu genituen, hona hemen batzuk: (...).

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Egungo egoera Autonomiarekin sekulan ez bezalako aukerak bereganatu ditu euskarak: irakaskuntzan onartua izana, ofizialtasun maila lortua, euskararen arrangura edo kezka belaunaldi berrietan piztua, euskalduntze-lana hagitz sustatua.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Bestalde, bazen bigarren mailako merkataritza bat ere; okindegi eta kale etxeetako beheko su eta ekonomiketarako erabiltzen zen egurrarena, alegia.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Zehaztasun txikietara heldu gabe zerbait azaldu nahi dugu udal mailan gertatzen denaz tipologia eta azuga kopurua dela eta.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Honako modalitate hauek dituzte: - Eskolaurrea eta lehen mailakoak. Ama-eskolak, Haurtzaindegiak, Haur-lorategiak, Parbuloak eta antzekoak.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Lehen mailako ikasketak, hala nola O.H.O., Lehen Mailako Irakaskuntza eta antzeko ikasketak.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 - Bigarren mailakoak. Oinarrizko Batxilergoa eta honen balioberdineko ikasketak.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 - Ertain-Gomailakoak. Injineru Tekniko eta Perituen ikasketak, Maisutza, Erizaintza eta maila bereko bestelakoak.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Homogamia Horrela deitzen da ezkontza bateko ezkontideek kategoria posible guztietatik bat, aldagai berekoa, konpartitzen dutenean, hala nola, jaioterria, eskolatze-maila, etab.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Baina klasikoen mailako dugu idazkeraren betean.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Portuak eta itsasgarraioa / Portuei buruzko gaiak bideratzea, lurralde-mailan / Portuetarako lurralde-zerbitzuak.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 S.O.S. DEIAK / Saiaketategia (Herrizaingo-Saila)/ Segurantza (Herrizaingo-Saila)/ Sindikaritza-harremanak (Hezkuntza-Saila)/ Sorospidetza (Lehen mailakoa)/ Sorospidetza (Osasunketazkoa)/ Sorospidetza (Ospitalezkoa)/ Soziologiazko ikerketak (Herrizaingo-Saila).

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Tresnazaingo-Zerbitzu Nagusia / Turismoa / Turismoari buruzko gaiak bideratzea, lurralde-mailan / Turismoko enpresa eta ekintzak / Turismo-Idazgua (Araba)/ Turismoko Lurralde-Zerbitzuak.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Euskal Sektore Publikoa, Euskadin ematen diren antolamendu politikoko maila desberdinei dagozkien Sektore Publikoek osatua dago (Estatuari dagozkionak salbuetsiz alegia), hau da: Komunitate Autonomoak, Lurralde Historikoetako bakoitzak eta Udalen antolamenduak.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0488 hein iz. (1571). Zerbaiten egoera, maila edo neurria adierazten duen zera. 1. Leku-denborazko atzizkiez.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0489 2 Gertatu 3. Denbora, maila edo egoera jakin batean egotera igaro.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0489 Irud. 5. Garaiera edo maila jakin batera iritsi.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Eskutitza jasotzen badu, eskutitza idatziko du, eta irakurritakoa eredu gertatzen zaio hainbat arlotan: edukiaren antolaketan, ideien garapenean, egokitasun-mailan, irakurle eta idazlearen arteko harremanetan....

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Ikuspuntu hau egitura-mailakoa da eta beste ekonomiekin era guztietako konparazioak edo ratio-kalkuluak egiteko bidea ematen du ustiapen eta produktibitateen kontuko magnitudeei buruz.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Hala ere, aurrekoak adina interes du magnitude horien denborazko aldakuntzak aztertzeak, koiuntura-mailakoekin bat etor daitekeen ikuspegia denez.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0021 Hiru maila bereizten dira sektoreen sailkapenean (5, 15 eta 47 produkzio-sektore), A, B eta C letrez identifikatuta hurrenez hurren, eta horien edukin zehatza 1. kapituluko 1.3. apartatuan esplikatzen da xeheki.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0021 Emaitzen tauletan agertzen diren datu guztiak lurralde historiko mailan xehekatu dira, espazio-banaketako oinarrizko erizpide bezala, C sektorizaziora jotzen denean izan ezik, hori sekretu estatistikoaren arrazoiengatik ez da posible izan eta emaitzak kasu guztietan eskaintzea.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0021 Sektoreen arabera hiru mailatan (A, B eta C mailatan) sailkatzearekin batera, bost geruza ezarri dira Establezimenduaren tamaina aldagaiarentzat pertsona okupatuen, finko nahiz aldi baterakoen, kopuruan oinarrituz, eta lau dataren batezbestekoa bezala kontabilizatzean finko baliokideak errepresentatzen dituztelarik.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0025 Horretarako, lehen-lehenik, erantzun-faltaren eragina aztertzen da, C.N.A.E.ko 4 digitoko azpitaldeen mailan, Lurralde Historikoenean (...).

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 3. Kapituluan unibertsitate-aurreko mailetako pertsonal irakaslearen aldagai sozio-akademikoei buruzko informazioa eskaintzen da.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Bi xedapen hauen arabera, hezkuntz sistema ondoko mailaotan sailkatua geratzen da: Eskolaurreko Hezkuntza, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Batxilergoa, Unibertsitate-Hezkuntza eta Lanbide-Heziketan, Helduen Hezkuntza Iraunkorraz eta Hezkuntza Bereziaz gain.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Hezkuntz sistema osatzen duten maila eta irakaskuntz motak deskribatzen dira ondoren, laburki.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Behin Lanbide-Heziketako 2. maila bukatu ondoren beren espezialitate bereko goimailako ikasketak jarraitu nahi lituzketen ikasleek, zuzeneko sarrera dute horretarako Unibertsitate-Eskola egokietara.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Lehen ziklo hau osatzen duten bi urteak gainditzen dituztenek, bigarren ziklorako irispidea izango dute, eta baita Batxilergo Bateratu eta Balioanitzeko hirugarren ikasturtera edo bigarren mailako Lanbide-Heziketarakoa ere.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Behin Irakaskuntza Ertainen Erreformako 2. zikloa osatzen duten bi ikasturteak osatuz gero, B.B.B/ U.B.I.ko maila gainditu duenaren balio bereko titulazioa lortzen du Ikasleak.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Proiektuei buruzko metodoaren oinarri izango zen eta, taiuketa, gauzaketa eta ebaluaketa mailan, geroko lanaren norabidea emango zukeen reflexioa edo sistematizazioa falta zen esperientzia hartan.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Gertueneko ingurua, bai fisiko arloan eta bai gizarte mailan ezagutzeko, oso bide egokia da, zerbitzu horiek bizitza-kalitatean duten eragina kontutan hartu behar dela.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 NEKAZARITZA ETA ABELZAINTZA O.H.O.ko 6. mailako ikasleek burututakoa.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Herriko ustiategiak (familia mailakoak, ereduzko granjak, inbernaderoak, ustiategi berriak, kooperatibak, enpresa handiak...) bisitatu, galderazerrenda luzeak aurrez gertatu beharko direla.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 Horrek, bizitzaren kristau ikuspegia eskaintzea esan nahi du; beste hiritarren maila berean eskaini ere, aparteko legerik gabe, baina beldurrik gabe; sendo sinesturik, Jesusen mezuak baduela indar giza bizitza duintasunez jazteko eta betetasun haundiagora eramateko.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0065 * NAZIOARTEKO POSTA Nazioarte mailan, bidal ditzakezue: - Mundu osora: Gutunak, postalak, inpresoak, zekogramak (itsuentzako erreliebe kartoiak) edo eta zorro txikiak.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 Elkar bizitzen horren arrazoi edo oinarria, ideia edo sinismeniko errespetoa da arraza, sexo edo gizarte mailagatik inor baztertzen ez delarik.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0009 Eta klabikorda libre nahiz ligatuetara itzuliz, hari-kopuruak tekla-kopuruarekiko duen erlazioak erabakitzen du ligatuaren maila.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Ikasle bakoitza, bere-bereak dituen nortasun eta gaitasunen jabe da, eta horren arabera maisuak ikaslearen maila eta gaitasunei egokitzen zaizkien ariketa tekniko eta obrak aukeratzen jakin behar luke.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Alfabetatzearen oinarrizko maila, ordea euskaldunzahar helduari.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Eta 1962ko Maiatzaren 12an, Herrilanetako Ministrariak eta Errepideetako zuzendari orokorrak, Vigón eta Mortes Jn.ek, hurrenez hurren, gure lehen mailako injineruetako batzuekin (Agirre, Bizkarrondo, Gabarain, Orbegozo, Petit, Uriarte, Urkia, Iartza, Zuazola, Zubizarreta, etab.ekin) iharduten zuten proiektu guztiz inportante batzuez, hala nola: Tolosa Hiribidea, Ibaetako kolektorea, Urumea eta bere saneamendua, Kontxako errepidearen zabaldura, etab.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Lotura desjabetzeko ezintasunak jauntxo hauetatik askori ematen dio aukera bertako oligarki egoerari heltzen jarraitzeko, nahiz probintzia mailako boterea lurjabeen esku geratu den.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Baina horien edukina azkartasunez zentsuratzeko zailtasunak eta Gaceta de Madrid berbera bigarren mailara baztertzeko aukerak Estatuko Idazkaria (inprimategien Epailearen aholkularitzapean) proiektuari uko egitera eraman zuten.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Inprimatzailea dela, jabeak direla, erredaktoreak edo beste dela, denek bidaltzen gaituzte sistematikoki katea kronologikoaren maila batetik hurrengora, katea hori horrela azaltzen zaigula antolaturik hausketa eta isolamendu irudietatik haraindi.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0188 Ikusten dugu, maila berean, desberdintasuna ez dela hain handia, eta B enpresan, zenbat eta produktibitatea handiagoa izan, kostuak txikiagoak izango direla.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0231 Arrantza (balenketa ere barne) ekonomiaren osagarri izatetik lehen mailako iharduera izatera pasatzen da urte haietan.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Badituzte, noski, hartuemanak maila batzuetan, Merkataritzako Kamara mailan eta abar, baina ez da ofizialki, ez eta Unibersitate edo Justizia mailan lau herrialde euskaldunak lotzen dituen erakunderik.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Emisioek ikusentzulego masiboa bereganatu behar izaten dute eta honek esan nahi du programa jakin bat beharbada ez dela zuzen-zuzena izango zure ikasle-taldearentzat maila, edukin eta estiloari dagokienean.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Hau ez da, jakina, telebista txarraren aldeko argudioa, ezta ere irakaskuntzan erabiltzeko bigarren mailako programak sortzearen aldekoa; irakasleak ohartu eta abantail bihurtzeko gai izan behar lukeen ezaugarri baten definizioa da.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Morfologia berri honi dagokiolarik, dagoenekoz geruza bi daude (maila diploblastikoa), ektodermoa kanpotik eta endodermoa barnealdean; gainera, badirudi geruza bi horiek garapen-gaitasun desberdinak dituztena, eta horregatik, orri blastodermiko edo orri germinatzaile izenez bataiatu dira.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Gastrula diploblastikoaren mailan bukatzen da knidario eta ktenoforoen garapen enbrionarioa, ostetik animaliaren haziera arrunta datorrelarik.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Maila honetan, jadanik, triploblastikoa da gastrula, eta platihelminte eta nemertinoen kasuan, organogenesi-prozesuarekin segituko da, animalia triploblastiko azelomatuak bait dira, zelomarik gabekoak alegia.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 Kanpaina honek bi helburu ditu: 1. Larrialdian pertsona bat bizirik mantentzeko zer egin behar denari buruz jendeak duen kontzientziaren maila orokorra igotzea.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Baso epel bateko berezko sarea zenbait mailatako harrapakin eta harrapakariz osatua legoke.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Horrela, kirikiño arrunta (lehen mailako harrapakaria) barraskiloz, barez, zizarez, intsektuz eta narrasti txikiz elikatzen da.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Bigarren mailako harrapakari hauek super-harrapakari baten harrapakin gertatzen dira aldi berean (baso hauen kasuan ehiztari bat izaten da); baina badira lehen mailako beste batzuk ehizatzen dituzten mota honetako beste zenbait: suge batek, hegazti graniboroez gainera, igelak eta bestelako harrapakin batzuk ehizatzen ditu, baita bereziki intsektu eta ornogabe txikiz elikatzen diren mikrougaztunak ere, satitsuak adibidez.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Hala ere, bigarren mailako harrapakari honek ez dio kirikiñoari erasorik egiten, maila trofiko honetako beste animalia batzuen biktima dena, hain zuzen.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Piramide ekologikoa Maila trofiko bakoitzeko jarraiko energia galtze hau piramide baten bidez eman daiteke aditzera: oinarria ekoizle lehendarrek osatzen dute eta super-harrapakariek gailurra.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Oinarria eta gailurraren bitartean maila kopuru aldakorra dago, hauetako bakoitzak kide kopuru txikiagoa barnehartzen duelarik, zeren batetik bestera igarotzean galdu egiten bait da energiaren parte bat.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Gizakiak aldaturiko sistemetan, piramide ekologiko honek aldaketa handiak izan ditzake, beraren fauna konposaketari dagokionez batik bat, zeren maila bat mugatzeak berak bait dakar beste guztien gutxitzea.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Txokak, erroiak, gardantxiloak, usoak, eperrak eta gangak dira kontsumitzaileen lehen mailan dauden espezie ornitikoetako batzuk.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Hainbat ekosistematako katea trofikoetan garrantzizko maila du.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 5. Landareek Eguzkitik hartzen duten energia piramide ekologikoaren goi mailetako kideenganantz iragaten da.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Honela metatu egiten da eta maila bakoitzeko kide kopurua gutxituz doa.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Batez besteko gradu bakar baten igoerak aldaketa klimatiko pentsaezinak ekar ditzake, eta oso altua bada, poloetako masak urtu eta igon egingo litzateke itsasoaren maila.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Abioa. Sin.: Abiaburua 1. Eskailera batean arrapala hasten deneko harroina, eskaileratan gora hasteko lehen maila izaten dena.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0097 Jan. Sin.: Mehetu; Errebajatu. Bajuago egin zerbaiten maila, altuera edo lodiera.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 Aintzina, beheragoko mailako titulua eman zioten erregeek: Villa titulua alegia.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0119 Estalki bezala, jarri plastikozko malla edo sareki fin bat animaliak irten ez daitezen.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Horrek, argazkiaren behin-betiko aurkikuntzaren aurretik, izugarrizko garrantzia izan zuen herri-mailan, erretratuak lehen baino merkeago zabaltzeko bidea ematen zuelako.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Leroy izeneko Arte-kritikariak adjudikatua da etiketa hori, eta berehalaxe zabalduko da herri-mailan artista-talde guzti hau definitzeko.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Bi informatzaile grafikok hartutako mitin politiko baten irudiak, esate baterako, horietako batean jendeak okupatutako mailak hutsune handiekin ikusten dela; eta bestean, hartze-angelu murritz bat erabiliz jendetza ikaragarri bat erakusten duela, marko berean lortutako argazkiak dira, eta hala ere ez dute informazio bera jasotzen, aitzitik baizik, de-formatu egiten dutela esan behar da.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Bestalde kontutan harturik horman bertan egin diren irudi batzuk berez zirriborro bezala ageri direla, kontutan harturik baita ere obretan bertan egiten diren zuzenketak eta irudi askoren bukaera maila desberdina, agindu ritualez esplikatzen zailak direnak guztiak, badirudi pentsatzen uzten dutela horiek guztiek irudigintzaren lana saindutegiko paretan hasi eta bertan amaitzen zela.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Gainerako guztiak bigarren mailako saindutegiak dira.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 Haitzuloetako edo kanpoko aztarnategietan Neolitos garaiko mailatzat ziur eman litezkeen apurretan, ezerk ez digu uzten Mesolitos garaiko tradizio abstraktuak nola irauten duen edo eteten den ezagutzen.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0053 Kate honi begira, lehenengo maila eta azkena nabarmenki desberdinak ziren.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Ez gara, beraz, kontzientziarantz zuzentzen den bidearen maila behar eta nahitaezkoa.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0063 Gertatzen dena da, inpertsonaltasuna, nagusiki, eragileari, hots, nork sintagmari badagokio ere, bigarren maila batean egileari buruzko inpertsonaltasuna ere kontuan har dezakegula.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Bestalde, nekazal jatorriko edo hirietako herri mailako jendea ere sartu zen multzo honetan.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 BERTZE ONDORIOAK, oraino gaitzagoak: Sozial mail gora batetako norbaitek baizik ez dezake 2. bizitzarik ukan.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Horiek hola eta herriak jasaiten duen jende hustea gainerat ekarriz izigarriko ekilibra eskasa sortzen da: - Alde batetik, diplomatuak diren eta ekonomia mailan arduratzen ahal litazken gazteak, lan bila joaitera bortxatuak dira, publikoan, edo pribatuan izan dadin.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 - Herrian gelditzen diren bakarrak, baitezpada hemen gelditu nahi dutenak dira eta beren lan tresnen sortzeko borrokatzen dira (koperatiba mailan bereziki), eta horiekin kalifikazionerik gabeko lan bat dutenak eta A.N.P.E.-rat agertu behar dutenak.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Hasteko, kalitate artistiko eta teknikoari dagokionez maila haundia lortzen du, eta bigarrenik, maisu honen eraginpean garatzen diren Nafarroako eskultura-lantegietan loratze fase baten abiapuntua suposatzen du.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Ez ditu azaleko maila freatikoak jasaten ahal.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0015 EZAUGARRI ANATOMIKO ETA MORFOLOGIKOAK Lehen aipatu dugun bezala, knidarioek ardatz oral-aboralaren inguruan lehen mailako simetria erradiala duten animaliak dira, simetria birradiala ere izan dezaketen arren.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Olagarroak (octopus vulgaris), moluskuen artean eboluziozko maila handiena errepresentatzen dute.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 BIRIBILKETA ETA TORTSIOA Egungo gasteropodoen konplexitatea, Anelido eta Astropodo bezalako talde hurbilen simetriarekin kontrastatzen duen asimetria berezi baten ondorioa da, eta elkarri kateaturiko hiru fenomenok sortzen dutena, hau da, hazkuntzaren bigarren mailako ardatzaren agerpena, lehendabizikoa longitudinala den bezala berau makurra delarik, konplexu palio-biszeralak nozitzen duen 180 gradutako tortsioa eta bai masa-biszerala bai maskorraren biribilketa.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 Aipatutakoa hola den arren, kono erakoa den maskor espiralatua laua denarena baino gogorrago eta iraunkorrago da, maila honetan, beraz, hautaketa moldagarriago bat suposatuz, gasteropodoen artean, hau izanik nagusitu den tankera.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Zeharkako lerro bakoitzean hortz zentral bat aurkitzen da, zeinak, planoa bi erdi simetrikotan zatitzen duen, gainontzeko hortz kopuru eta banaketari dagokion mailan.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Egia da telebista eredu mailan ez dela asmatu.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Baina politikoki ez da inor ausartu ere egiten telebista mailako Euskal Herriaren konpetentziak galdatzen.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Orokorragoak diren lehenengo mailetan euskal irakaskuntza posiblea bada ere, oso bestelakoa da egoera ikasleak espezialitateen arabera ikastetxe desberdinetan sakabanatu behar direnean.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Irrati mallan euskeraren erabillera gero eta eskasagoa da, orain 10 bat urte, suspertze-aldia izan zan baña denpora gitxirako, modakoa izan zan, eta kasurik geienetan diru laguntza egon zalako.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Zabalkunde edo publizidade mallan euskera utsean egiten dabenak Euskadi eta Arrate Irratia dira.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Onen laguntzaille diran bigarren maillako beste bizibideak ekarrerazi dute langille asko eta erriak eta uriak azi itxuski.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Euskalerrian ohiturak egin izan du legea (gurea, araiz) eta ez aitzitik; izkuntza arloan eta gizarte mailan.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Izadiaren zaintzea norberaren buruaren zaintzetik asten bait da, bakarka eta gizarte mailan; bizi oinarri eta eginkizunak (ekonomiazkoak, kulturazkoak, izkuntzazkoak eta beste) naturari dagozkion gisan erabiliz eta desarrollatuz.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Horrengatik edozein suerteko menperatasuna, hots gizakiak, bakarka eta gizarte mailan, behar/nahi duten bezala desarrollatzen eta bizitzen ez uztea, naturaren aurkako egintza da.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Urliak mendetan zehar sortu diren gizarte mailako erakundeak (estatuak, elizak, politikazko alderdiak eta antzekoak) gizakien herrien arteko balantzak eta neurriak begiratzeko daudela lerrake; huraxe dela haien egitekoa.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Erakunde horiek indarpeko sistimetan dute berezko izaera, bereziki batzuk, eta hala deno bakarka eta gizarte mailako askatasunen aurka doaz.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Egiazko askatasuna nehundik etortzekotan haien aldatzetik edota arintzetik, ahultzetik edo alde bat suntsitzetik bakarrik helduko da; hots, mundua trabatzen duten estatu, muga eta gainerako egitura menperatzai