XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0111 Anaztakijak anei edo milla aztaki dauz.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0111 Unaztakija, neurrkin-seikonde bete ur garbi-garbik daun aztea da, edo anei (mila) anaztaki, edo unei (miloi) aztaki.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Milla bat erreal ileko emonezkero, pozik a; batez be Tetek ori gura dabela baleki.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Andres Abelino deunari amar mille diabru etorri ei-jakozan amorruz beterik eriotz aldijan, ta eurok emoutzien guduka gogorraz, aulduta ei-eguan, negarr baten, ikaraz darr-darr, arrpegia baltzituta.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 - Milla urte bixi ixango ba'giña be ezkenduke eguno zuk eta nik begi onez alkarr ikusiko.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Milla gorantzi zuben otseñik apalen onen aldez.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Urtean eun milla pesetako aloger bat baño ez.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 ¿Ezteritxo ondo izango dala yakitea urtean eun milla pesetagaz zeinbat daukon astean, zeinbat illean eta zeinbat egun bakotxean?.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Begiratuik jesuitak aste onetako chequean zeinbat milla peseta bota yeuskuen lengo astekoan baño geyago.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Ez gueiyago esquerbagatasunic, ene ama; nic gorroto deutset pecatu guztiyai, eta lenago gura dot milla bidar il, bein bacarric esquer-charrecua izan baño, nire salbaguiliac nigaitic igarotaco neque eta eriyotzara.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Milla gorantzi zuen otseiñik apalen onen aldez.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Baña pilistindarrok orroaka etorkiozala, suak bedar igerra legez, lokarriak austu, ta astoaren matrail-azurragaz mille gizon garbitu ebazan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 Baña, neure utsak bai-dautorrdaz, ta zeure aitziñan auzpeztuta, oben-egiñaren garrbai-naz, ez barrizteko asmua bai-dot, eta bijotzez bein eta milla aldiz auxe dirautzut: Obenik ez geyago, ene Jauna, obenik ez geyago.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta bat edo bat ataraten zanean ¡Jainkoak barka begit! deabruak eroango al dok milla bidar esaten neban.

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ez den, Joxpantoni,
ortantxen ez den arrazoirik:
Paris ta Burdios
ibilitxuak zeuzkanat nik:
emen
lotan bizi zerate,
sinistubaz Prantziyaz milla disparate
.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Emengoak berriz
begirapen guziyarekin,
alkarri agurrak
bein eta milla bider egin.
Ez den,
ez den dudikan gabe
euskalduna ango dantza likitxen zale!
.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Jesus milla bider.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (Orduan ta karraxi larriagoak ateriaz) Jesus milla bider! Zer egin bear ote dit or barruan? Nere diruak! Nere kutxako jantzi ederrak! galak! (bat-batean) Ez da ba ortik irtengo.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Igaz pelota-plaza berria egiteko bi milla duro aundi eman zituan.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. ROM. - Nork eman bear dizkit neri amar milla duro! (Une onetan ezkerreko atea irikitzen da, ta Alejandro oso aldatua agertzen da).

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Mila aingeru
Zure inguru
Pozez soñu gozu
Ta alabatzen
Beti daude zerua
.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Eun milla biderr eta geyagotan egunoro gure zorren alde, mezetan zure aitaren begietaratzen zeran ¡Jesus gure Jaun eta Jabe maitea!.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0052 (...): eragotzi zayozu, Antonio, al badezu, milla pusca ez eguitea.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Milla bizi izan eta danak guztiyak Jesus-gatik emango baginduz, Sakramentu Doit-Doitsuba asmatzean bakarrik erakutsi digun maitetasuna bear bezela ordaintzeko gauza oso txikiya izango lirake.

25. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Yoletan askoz guchiyagoda
kabitutzendan jendia,
¿gañera ayekin konparatzeko
nunda abillidadia,
arraunkalari bat bada aotza
zapaterua bestia
eta orrela milla ofiziyo
klasetan dena nastia?
.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Sei milla urtean gure gurasoak mintzatutako izkuntza ederra, urrte orretan gure mendi lerrden eta ibarr alayak irrintzi edo abesti gozo bidez entzundako izkuntz berrdingabea, gaxo ta kupigarri dago gaurrko egunean.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Eta ama euskera gaxoa sei milla urrte gañean ditula, orr dabil igesi bezela mendirik-mendi, txabolarik-txabola ostatu billaka.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Bi milla urte igaro dire ta aspaldiz-keroz itzaltua da bai gudari aren, bai Erroma eziñ-garaituaren fama edo omena.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Eien oiu, marraka ta birauak ez dituzte jo bi milla urtez-keroz gure mendietako oiartzunak; ta oiartzun bigun maitagarri abek besterik ezdakarkigute, baizik gure bildotsen dei-ikara ta gure artzaien xaramela.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Zuok bai ote dakizute zenbat itz berezi dauzkan euskal berbo bakar-bakar batek? MILLA TA ZAZPI EUN itz.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta nola baitire euskaraz nonbait bederatzi milla berbo, euskara txit ondo dakien batek badazkitza, amabost millioi eterdi itz!.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 Ori millatatik bat izaten bada ere....

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Amar millatatik bat izanda ere, neri gertatzen bazait....

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 Orren agudo juaten badek beti, arrikoxkor bat jotzia naikua izango dik, zazpi milla puska egiteko automoillea ta bera.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Zer zan ura, Maixu? Irurogei milla persona izango giñan gutxienez, an Anduaga alde artan batu giñanak.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Esan dezagun gaurkoz, soilki, Euskalerria'n iru milla eusko yator ba-da, mamitze aal-dala gure asmoa: bestela, ez.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Iñoizko Sodoma-Gomorra gaizto aiek gaizkatzeko amar gizaki zintzo bear bezala, euskeraren ez gaizto, baña bai gaixo ta, agian, euskotasunaren gaizkakunderako, IRU MILLA lagun zintzo bear ditugu.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Berriro diotsutet, IRU MILLA arpidedun sortzen ba-da, sortuko dala egunkaria ere.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Merke ta doaitxotzat diyozu? ¡Alajaña! Ez gera zuek beziñ aberatsak izango; bañan oraindik doangi bearrik ez daukagu: ez, enetxo; ta etzatzu etxe erre ori merke saldu dezutela esan: eun da amar milla peso etxe arren ordez geyegi dirala uste det: nik beiñepein enizkizuten larogei baño geyago eskeñiko.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Mila seireun metroko mendiak baditu bere inguruan, eta ibarraren erditik txirristatzen dira Malin ibaiaren urak, bere ondoko bazterrak udaberri udetan jatortu ta edertuz; mota askotako labore ta zituak sortzen dira alde aietan.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Ogei milla gutxitxo, ogetalau naikoa, ortik aurrera geiegi, badago zertan zabaldu....

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! nere azkeneko konpesioa au dala Zuk esango bazidazuke, Jesus milla bider! utziko nituzke lagun gaiztoak; kenduko nituzke biotzeko oitura txarrak, bidegabekerik eta munduko atseginkeri gezurtiak, ta biotz-biotzez esango nizuke, orain esaten dizutena: Jesus ona! damu naiz! damu naiz, Jauna!.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zer zoriona, nere Jaungoiko maitea, naigabetu baño lenago milla bider il banitz!.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Milla eta gueyago poz-eracutsi eguiten dizquitzut, eta animatic poztutzen naiz zure Seme chit gozoaren pizte gloriaz beteaz, bere presentzi jaungoicozco, hitz gozo, eta laztan amoriotsuaz eman cizun poz eta atseguiñ-contentuzco ujolagatic Berari esquer gozo eta bendicioac emanaz.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Lenagoko euskaldun auek orain mila, bi, iru mila sei mila urte, Basondoko bizilagunen batzuk oteziran? Neronek ere ezagutu ditut beren buruak Lamiengandik gabonariz gordetzen zituztenak...¿Zer zan gabonari au? Bizkaieraz Gabon du Gipuzkoako Eguberrik bere izena.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Lau mila urthe hartan errebelatua,
Harat hunat herrestan zabilan mundua,
Noiz ere, zuk, bihotza lantzak zilatua
Agertu baitzinion, odolez hustua
.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Nork erranen luke bazirela noizbait, handik atheraiak, bospasei mila fraidetaraino, erleak beren kofoirat bezala harat biltzen zirenak noiztenka?.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Nehor gehiago zeruan sartzekotz, orai bi mila urthe bezala, Jainko-Semea igorrazu berriz munduaren salbatzera.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Liluratzen dute sudurra mila usain motez; hitz batez, dantzako tokian alde guzietarik sartzen da bekhatua gizonaren bihotzera.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian egin zen lau mila ourthez Jinkoak anontzatu eta justoek eguruki obra miragarria: Jinko Semia zelutik jaitsi zen, eta majestate dibinoa gouregatik ezdeustu, Maria Birjinaren sabelian khorpitz baten hartzez.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Halty Cambokoak eta Bellecave Hazpandarrak egin zuten partida, desafioz artzeko Hazparnen: Belachka eta Espantcha, Larreñaga Modesto eta Goñi Soudre-ren kontra; trebesak bira mila libera.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Partida huntan trebesak, hiruek bi mila, bien hiru milen kontra.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Español itsasturi batek atcheman zituen urarte hauk hamaseigarren mendean: orai Anglesenak dire, beren hamabortz mila arimekin.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Aur bat gatz laster surat aurtiki du batek, zarta dadien mila bunbakotan.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ija urtebete da Lusitania ondoratu ebela mila baño notin geyago errubakuak bertan galdurik; ordubantxe Wilson'ak Kaiser'ari agiñak erakutsi biar eutsozan eta oraingo aukerea ipiñi: edo itxi errubako notiñak iltiari, edo gustijon artian lotuko zaitugu.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Euzko elez Zaldibi Milla bederatzierun eta emeretzigarren urtearen asieran, izperringi ospatsu EUZKADI`tik abertzale gustiei egiten dizutet agur gozo bat, opatzen dizutedala danoeri, anai maitiak, igaro dezazutela urte au, eta gañerontzeko gustiak zorionez beterik, eta Jaungoikuak eman deigula urte onetan bandera bedeinkatu onen menpean gauden gustiok ainbeste ansi ditugun zoriontasunak gure euzkel-erri maitiarentzat.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Makiña bat algara egin zuan jendiak, batez-ere On Makario-ren ogei milla modutako trebetasunari.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Guggenheim senarr-emaztiak Euzkadi'n bixi ba'lira! Milla laurrleko emoten dabezanak, munduba egin dabelakuan bixi dira-ta.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta nigaz batera, amabost millatik gora.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mendi, ibar, ibai, urolde, zuaitz, giro, meatz, barazki, igali, lore, abere, pizti, milla motakoak guziak, elkarren aurkakoak askotan.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Azkeneko urtetan, lau milla milloi laurleko edo peseta zan Españi'ko artu-emana edo presupuestoa gutxi gora bera eta aurten beste bosteun milloi laurleko geyago erantzi dute.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 2.250 bagoi amar milla kilokoa bakoitza.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ludi-mundu guztia nola dagoan ikusita, lanikeza edo falta, ezin erosi-saldu, dirurik ez edo ezin iritxi, ta arinketa eman bearrian beste 250 bagoi (amar milla'ko bakoitza) zillarrez zergatzen gaituzte.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Illeroko ordainkizunak egin dituzten bazkideak 4.523 dira, eta oraindik onera, Idazkaritzara, ordaindu ez dutenak eta bazkidetzeko txartelak eskatuta daudenak beste 800 inguru: guztira, ba, 5.300 (bost milla ta iruregun) bazkide gerala esan diteke.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Bilbao'n, Erki-Batzordearen aretoan, milla bereratzireunda ogeitaamaseigarren urteko azaroaren 6'ean, eguerdiko amabiterdietan, Bizkai'ko Gestora Laiseka'tar Errupin'en lendakaritzapean eta Zorrilla'tar Imanol idazlari zala, batzartu zan: Aristegi'tar Toma, Camarero'tar Joseba, Castaños'dar Errupin, Gonzalez Cintora'tar Peli, Lopez Frances'dar Insamel, Sabio'tar Alperda eta Suarez Deveaux'dar Bingen bildurik.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Toki hoitako zozialist aitzindariek badituzte langileentzat erosiak bortzpasei mila chichpa, eta ez nolanahikoak; arras chichpa onak, oraiko chichpa berrien aitzinean soldadoek zabilzkaten hetarik.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Greziako leihor edo urarte ttipi batean, baziren bi mila eta bortz ehun arima.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Pikota lotu zaiote, eta, nola ez baitzuten chertorik nahi, bi mila eta bortz ehun hoitarik izurrite horrek hil-arazi ditu bi mila eta hamar.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Venezuela da, Ameriken erditsutan, errepublika bat, bi miliun eta lau ehun mila arima dituena.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi mila liberako baten makhurra segurik izanen zen, asuratuak ez izaitera.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer mila sorgin, ikhatz pochi bat gehiago emanik ere, ez ahal litake oraino halako mirakulua.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 - Hiruetan hogoi-ta-hamazazpi miliun lau ehun eta hamabortz mila liberaz.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hori eginen da ederki eta handizki; ezen deputatuek eman dituzte hortako gure dirutik hogoi-ta-hamabortz mila libera.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Badire hiru mila jende atherberik gabe.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Akizeko tribunalak auzi bat jujatu du; burdin-bidez zoalarik Habas deithu herrian minharturik hil baitzen Labatut herriko jaun mera, hor Landesetan, Puyoo-Pehaut izena zuen jaun bat, haren familiak damu-domai bezala galdatzen ziozkan burdin bideko kompainiari zortzi ehun mila libera.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Tribunalak eman-arazi dazko ehun eta borrogoi-ta hamar mila, 150.000 libera.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ondar aldian aiphatu ditugu cheheki, hemenche, berriki gainerat jinak zitzauzkigun bi zergak: bat kuponer eratchikia, bankoan eskutik gelditzen daukutena; bertzia, hunen osatzeko asmatua holetan, urtheko gure errebenio guziari lothuko dena, baldin bortz mila liberetarik goiti igaiten bada.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zinezko gezurti ohoinak; azkenean hatzeman dituzte Espainiako poliza gizonek, letra faltsu egiten ari, alde orotarako mila eta milaka adrezaren jabe; hatzeman eta preso altchatu, han zirenak, Jainkoak ahal baitaki, zonbat diren oraino ibilki hoitarik chocho bipiltzen.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gehiago dena, hanitz tokitan, gobernamenduko eskolan ez dira bizpahiru haur beizik eta eskola libroan berrogoi edo gehiago; bere bizpahiru haurren eskolatzeko gobernamenduko errientak baditu lau bortz mila libera urthean eta gehiago, zuk eta nik pagatzen ditugunak, nahiz ez diren horrat juaiten gure haurrak, eta haren ondoan gure eskola giristinoko errientak ez du sos bat ukaiten bere berrogoi haurren alchatzeko.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hatzemana litakeenak baluke hilabethe batetarik bi urthetaradinako presundea, eta amanda aldiz ehun liberetarik bost mila liberetaradino.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Orobat ministroaren baia gabe, erresumatik kampo bakhotchak paperetan mila libera baino gehiago ez dezake ereman, gehiagoren beharra balu ere.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Mila bederatzi ehun eta hamalauan Frantzian bildu ginuen hiruetan hogoi eta hamasei mii eta bost kintal.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Chaz aldiz hiruetan hogoi eta bat miliun lau ehun eta hogoi eta hamabost mila, zortzi ehun eta berrogoi kintal.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Berrogoi eta zortzi miliun, lau ehun eta hogoi eta hemezortzi mila, ehun eta hiruetan ogoi eta hamar kintal.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hogoi-ta hamabost mila Parisen bakharrik.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Geroztik aurtengo Buldak ematen dizkigun eskubideak izango ditugu aurtengo Azaroaren azkeneko egunetik asi ta milla bederatzitan eun eta ogeita amaika garreneko (1931) lenengo eguneraño.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Amabos milla lagun edo bildu ziran eta guztiak txalo ugari bialdu zizkien Batzarra itxitzera etorri ziran Erregeai ta bere alabai.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orain bertan milla bat ari dira, gure siñismena artzeko, dotriña ikasten; mixiolariak berriz ezin guziai, bear bezela, begiratu.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Gau batean Jaunaren gotzonak bere gudaztiko centum octoginta quinque millia egun ta larogeita bost anei-milla gudari erail zizkan.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¿Bezterik zer? Milla biyurkeri.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0037 Linborian egosan deyes
Bost milla urtian
Jauna serutik lurrera
Etorri seitian,
Maria, Yosè etab.

94. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Mila bidebagekeri jasan nituan Fortunato'gandik ahal bezain hemeki, bainan iraintzen hausartu zitzaidanean, zin egin nuan nere kolkorako etzala libratuko nere asperkundetik.

95. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Nik beste urte baeunkazan milla bider entzungo endun ba.

96. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Ala da izan be, eta plentxiatarrak arro-arro azaltzen dira mundu aurrian, eurak diñuenez ez ei da edozein plaentxiarra, bestela ikusi besterik ez dagola, lur onetan ainbeste milla-milloi bizi dirala ta plazentzitarrak lau milla be eztirala.

97. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta beste milla itz astun eta samurren ondoren, illdakuan soña luze laga eban lurrian, eta albotik atararik galtzairu zorrotza, bere indar guztiagaz aindu eban biotzera; makurtu zan lurrerutz eta laztandurik illdako Maittia, beragaz betiko lotaratu zan, ezteguetako gauan alkarregaz ogeratu balitzaz bezela.

98. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Bi milla pezeta da jaso bear duen dirua.

99. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Sariak berdindu egin dira eta bakoitzak milla pezeta artu bear ditu.

100. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Eta egin du zati bat: gaur 30.000 milla fitxa dauzka poliki jarrita eta beste 20.000 inguru paperetan an-emen sakabanatuta.

101. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Romani-Bizantiar barria dogu iraterti-eraz (arkitetura-estiluz) alde nave bat naikua nasaia (20n zabal) ta beste zabalera bi aldamen bakotxian, goiko aldietan be egoteko tokiak eukirik; milla ta geiago notiñentzat lekua bai antza.

102. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Iparragirrek bere Gernika'ko Arbola Euzkadi'n lenengoz Urkiola'n abestu ei-eban 1854-urtian, sei milla lagunen aurrian, eta adoratzen zaitugu Arbola santua esan ebanian, guztiak euren txapelak kendu ta belaunak lurreratu ei ebezan.

103. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Sei milla gizon areik eta Iparragirre entzutetsua gura neukez nik orain aurrian ikusi, zer esango leukien oraingo erdel-eresiak eta dantzak ikusirik.

104. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Norbaitek milla baten bidean beragaz joateko beartzen ba'zaitu, lagun egiozu alakoari milla bi egiten.

105. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Bai ta ikasi dabez Kam ta Sem'tarren izkuntzak: bereber, etiopiera, egiptarrena, koptarrena, akadiarrena, kutxitarrena, arabiera, iberkera, siriera, abisiniera, feniziera, asiriera, babiloniera; Siberia'koak, txuktxe, koriako, ta kantxalad batez be; bai ta Amerikakoak be, Peru'ko ketxua ta aimara, Kanada'ko algonkin, Txile'ko araukera ta kolonbia'ko katio; bai ta Jesukristoren aurretik bi edo iru milla urte euskaldunen inguruan bizi diran indieuropar edo ariotarren izkerak be, keltena, gerkera, latera, jermaniarra, eslabarra, ta talde otakoa dan sanskrit asiarra, eurokandiko beste taldeekin.

106. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta mila klaseko elsoak, eta hauek kontua harcen dute ongi entera gaiten gure inguruan urrikariak egotea ez zaigula komeni, haiei sokorricea gure buruei ere sokorricea dela, haiei ziztacen dieten elsoek gure bizicea ere galcera eman dezatela eragoctea dela.

107. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Ba nik, egia esan, ezur konpontzaile naiz, ortik aurrera gutxi dakit. Doi-doi andreak ba dituztela milla matrikula... eta... Kukuak kantatzen du Mayatzean kuku... Udaberriko gaitza (kiñu egiñaz).

108. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Etzaitezi horregatik ardura, gizona. Ohiturik gaude horretara, eta hori baino mila bider gauza latzagoetara.

109. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Ikus erantzuna: Kristoren apaiz naizanez, pozik jasango ditut milla eriotza Elizaren alde.

110. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 19- Milla zazpian ta emeretzi
garrengo aste Santuan,
bere anima zeruratu zan
gorputz geldirik munduan.
Egun berean jende ugari
ekarrirazi zituan,
an inguruan negarrez danak
bera ikusi asmuan.

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Baditut milla ardi Sikili'ko mendietan alderrai: esne berririk etzait peit ez udan, ezta neguan ere.

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Ez eun urtez; ez milla urtez; ez milloi bat urtez; ez milloe bat gizaldiz... beti-beti;(...).

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 Bost milla pezeta gutxienaz esan zuan zillargilleak baliyo zituala.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 - Bai, bai, erantzun ziyon zillargilleak: orañtxe bertan emango dizkitzut bost milla pezeta, saldu nai badidazu.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 Illuntzian kasinuan elkartu ziran bi ziriyak, au da, Zirilo ta Ziriako; an zebillen eskutik eskura zigarrontzi ori, ta Ziriako eldu zan milla pezeta beragatik Zirilori eskeintzera.

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 Ala ta guztiz ere Ziriakok eman zituan milla pezetak, eta egiñ zan zigarrontziyaren jabe.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Zuek, apaizok, esaten duzue, Jainkoak gizona kreatu zuela orain sei mila urte. Beraz ehun urtek hiru belaunaldi dituztela ikusirik, zu kreatzeko zeinbat persona kreatu zituen?

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Bai. Eta hori zuk behin haur bat hil zenezan. Pentsa zazu munduan hiru mila miloi persona daudela. Bat kreatzeko hamazortzi oktiloi behar baziren, hiru mila miloi kreatzeko zeinbat behar ziren? Arin: bider . Zeinbat da? Arin multiplika zazu.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Baiñan... ez al dago beste milla zer, ara dioaztenai eta ez dioaztenai adierazteko?

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 - Zuk Indietako Artxiboak baño milla bider geiago balio dezu - erantzun zion Moskoso'k bigunki...

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (19) Denario bakoitza: urrezko peseta bat, gutxi-gorabera; egun bateko lan-saria Aztikerietan ibilli ziran askok ere, beren idaztiak ekarri ta guztien aurrean erre egin zituzten; idazti ayen balioa zenbatekoa izan zitekean aztertuta, berrogei ta amar milla denariokoa zala esan zan.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Auzo artako ozte edo jendeak, ordaindu gabe eramaten zituzten gauzak, liburu aundi batean urratzen edo anotatzen zutena ere, zakurrak milla puska egin zien.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Baita lilitegi ederra ere, milla muetako lore usaidunakin.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Eta Mari Pipermiñ'i ortzak erakutsiz onela ekiten dio: - Andrea, andrea, andrea eta milla bider andrea!!!

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Walcheren'go gudua sei urte lehenago gertatua zan, eta Zuntzarri'tik milla ta bosteun kilometrotara.

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Milla bider bedeinkatua Zu emakume guztien artean!

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea ere, ez gutxigo, geziak nagierazi belaunak noiztenka ibillia eragotzi ta oiñatzarri izanagatik, Turno'ren jarrai doa, gori ta adoretsu astoratuaren oiña bere oiñez zapaldurik: eiza-txakur batek iñoiz, ibai-ertzak geldiazia edo egats gorrizkaren ikaraz esituriko oreiña aurkitzean, ibilli bizkor ta zaunkaka erasoten dio ari; oreiña, jakiña, lakio ta ur-ertz goenez ikaratua, igesari emanda milla bideetan zear itzuri nairik ari da, irteiera billa; unbriar biziak, ordea, ao-ortzak erakutsi ta kirriskatuz arin bai arin geldiazten du; oratu ba'lu bezela, masail-ezurrekin kurrizkatzen ere bai, ziria sartzen baiña koska utsalak.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 14. Orra, nere kitatxoan bildu ditut Yaube'ren etxearentzat eun milla talanta urre, ta milla millako bat talanta zillarr; ta berebat borontze ta burnia ezin aztatu alako mordotan.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ez erori zeralako; bai ordea, millabider, barkatu dizulako.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Yudai'ko guda asieran, 66 garren urtean, amar milla yudu lepo egiñik il zituten bertakoek.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Zorritxarrez, Arantzazu errebixta eskuraratzen duten ogei milla pertsonetatik asko ta asko dira jakintsuen lorategi orri usairik artu ezin dietenak; lorezale amorratuak izanarren sasi sastrakarekin konpormatzen diranak.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Azaroaren emezortzigarren egunean, Pasaitik zortzi millako bidera, De Jesus izeneko itxas-ontzia irentsi zuen barrenen zeramazkien amabi gizonekin. Zenbat olako eraso zakar urteen buruan!

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Guziok nai dugu bi milla urteko historia, gure historia, gure gain sentitu.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Biarritz-eko Euskal-Ikaskuntza-batzarrean italiarbatek esan zigunez' Mussolini-k milla ta bosteunenbat itz arrotz italieratik kendu nai edun zituan, eta aien ordez italiera jatorrezko itzak sartu.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Onen al ta eskuarteari mila, esker, goiz-eguzkiaren erraiñu antzera, Euskalerriko zokorik ezkutuenetara elduko da arako bero ixil biguna.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0033 82. Laugarren maillako izenez adierazten da: ducentos passus patet = berreun urrats zabal da, tria millia passuum abest = emendik iru milla urrats daude.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Orregatik, zuen Diru-etxe orri eun milla (100.000) peseta eska nai nizkioke.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Zorion, milla bider!.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Ire andreari, milla gorantzi, ta seme-alabei besarkada bana.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Anton eta Karmen jaun-andreak, zuentzat milla gorantzi.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Aste bi aiek milla pentsamentu ta buruauste ekarri dizkiote nere buruari.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Ta emen ekiten dio gure paradoja zale asperreziñak:- Ba, arta ezkero, orratx, nik milla bider naiago San Agustin bat; naiago ta bearrago.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Bi milla urteotako laterri sonatuen gobernuetan noiz eta nun katolikutasunak mamitu dizu gero, Jesus, irutasun orren diñezko anaitasunik, eredugarrizko kristau demokrazirik, goi ta bekoen naiz bertako ta erbestekoen arteko ongiartze tajuzkorik?.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Eun milla lagun meza entzuten.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Obeto gordetzeko, gure baserritarrak gatz puska bat botatzen diote eta erbestean berriz, bear bezela azkar gazitzeko, milla kiloko 30 kilo melaza nasten diote.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Jaunak ala naita, Arakistain`dar Ibon jaunak, Arkaia jaunaren izenez, bi milla pezeta biali zizkion.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Len berrogei milla erreal eman zizkion andre batek, aiek berriz itzultzeko eskatzen zion.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Ondoren, arotzak ogeitamar milla erreal bear zituztela; eta, ordaintzen ez bazituan, auzitara joko zutela.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Ezer gogoratzekotan, uaxe gogoratu ta auznartu milla bider.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 ¡Gaixoa bai milla bider gure Erregiña aldi artan!.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Gizonaren gorputzari dagozkion zer guzi-guzien erdal itzak' (badira bi milla inguru) euskeraz, eta baita euskalki bakoitzean ere, nola esan oi ditugun banan-banan agértzen dizkigu.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Eta bi milla erdal-itzok, ainbat moltsotan beréizten dizkigu, onela: eta olaxe 45 moltso....

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Gaur jaso dugun iduri orrek milla milloi urte ditu.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Ogeibat milla anai elkarri laguntzen.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Izan zituan beste kargu ta erri aundigoetara aldatzeko egokiera onak, baña aintzakotzat ere etzituan egundaño artu, eta antxen, larogei ta lau urte zituala milla ta zortzireun da ogei ta laugarren urtean, berak ainbeste maite zuan Mutiloa'ko Elizaren babesean eriotzaren azken loak artu zuan.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Euskerazko, edo euskarazko, berak zionez, lan bat utzi zigun, bi liburuetan zatitua ta milla ta zortzireun da bostgarren urtean, gutxi gora bera antolatua: Cristau Dotrinaren Guztiaren esplicacioaren sayakera, ensayo gazteleraz, orobat berak zionez.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Baña, milla ta zortzireun da berrogei ta zortzigarren urte arte etzan argitaratu lan au.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindia. MILLA EUSKAL OLERKI EDER.- Zarautz 1954 (1.198 orrialde).
Luzaro ez dala, bi urtebete gutxi gorabera, Aita Onaindia Paris'en izan zan eta ango zenbait euskaltzalei nik ez nun ikusi eskuartean zerabillen lan aundiaren berri eman zien, ots, milla euskal-olerki ederrenak biltzen ari zala.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskal-zale (?) aietako batek, idiarenak bezelako begi andiak irikita, auxe esan zidan: Entzun al duzu? Praille ori milla euskal-olerki ederrenak biltzen ari omen da.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Orra ba; ona emen milla olerkiak aitatu euskaltzalea ta millaka beste euskaldun sinis-gogor eta ez-iakiñak lotsatzeko.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Bai, irakurle, milla olerki eta ez nolanaikoak.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Jaun Euskaltzaña, Jaun Andereak, Orain bi milla urte, nere sorterrian, orduango Akitanian, erabiltzen zan izkuntza bat, euskeraren aidea zana.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Hobe milla bider bakardadean aberats baiño gure herriarekin pobre.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Ainbeste milla urtetan ez atzeratu, ez aurreratu, ez gelditu....

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0015 Bere gobernurako artu zituan milla emazte, zazpireun erregezkoen alabetakoak, eta irureun edozeñetatikoak...

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 mila sus dirdiratzen zutela.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0079 Ez lohikeriarat lerra, heietarik zonbeit BEZALA, hogoi-ta-hiru mila hil baitziren egun BEREAN.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Dorna dute frailek milla lorez apain,
lekuneak darioz kedatsa ta usain:
oro Hatsak bete, oro mystikez gain.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Kurutzeari so'ta so:
Mila pentsaketa eder...

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Kurutzeari begira
Mila erakaspen sakon...

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Kurutzean irakurtzen
Mila erakaspen sarkor...

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0028 Artzañ gazte gaizoa, mintzo hiz ejerki;
Bena zer dian gogoan Jinkoak badaki:
Pausu baten beharra banikek segurki;
Acholik eztudala segurrez baneki,
Pausa nintek hireki mila Plazereki!.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Semea ala alaba duen asmatzen badezu, ogei mila duro emain thizut, lepoa kenduko dizut bestela.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 - Jendea bildua da azkarki: lau, bortz mila presuna.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Mila eta mila urthez arbasoek bere asmuaz eta kasik bere eskuez orhatu hitzen alhorra, ohiduren bizi-bidea....

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Mila eta mila urthez, haitzaren erroak buztinean baino barnago, Eskualdun bihotz zolari harrapaka lothurik egon diren ohidura bizi-bideak.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Mila bederatzi ehun eta batean, buruilaren hamaseian, Hendaya hautaturik, dudarik gabe ororen helmenean zelakotz, bi erresumen artean jarria, bildu ziren zazpi probintzietarik jinik jaun andanachka bat: goizetik herriak gain-gainetik ohoreak egin ziozkaten, herriko soinuak zazkien aire ederrenak eman zituen, eta orduko auzaphezak, Vic jaunak, eskualzaleak errezebitu eta agurtu zituen, herriko etchea zabalik biltzarkiden eskuko ezartzen zuela.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Mila bederatzi ehun eta zazpiko urtharrilean Aita Joanategi Lazkanotik joan zen Ahurtiko seroretarat (dio Aita Xavier-k) eta aite maite horrek Azkueren hiztegi handia hartu zuen berekin.

179. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Eta esku artien mille pezetako berde izera bategaz.

180. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 - Joxepa, Joxepa! Neure andra maite ederrori diño paltsokerixan ara emen mille pezetako paper barri barrixe.

181. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 WEST. - Irurogei milla eginak dabez aik gudaritan.

182. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Emen al geuz orain, gaur, Ingelanda'n lanik egiten eztabenetatik amar milla gizon, ez geiagorik!.

183. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Itunben hau iraupenean jartean indarbageturik geratuko da Errege Dekreto bi mila bederatzirehun ta berrogetazortzi / mila beratzirehun ta hirurogetamaseiko azaroaren hogetaseigarrenekoa, zeinen bidez Arabagazko Itunben Ekonomikoa onartu zan, mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Agindua, Lege berrogetamar / mila bederatzirehun ta hirurogetamazazpiko azaroaren hamalaugarrenekoa, Artezkunde Fiskaleko Esturazko Neurriak Araba probintziari egokituteari buruzkoa.

184. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzigarrenekoa, zeinen bidez Itunben Ekonomikoa aldatu zan Pertsona Gizatarren Errentearen gaingo Zergearen araubideari jarrai, mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko maiatzaren hogetabatgarreneko Agindua, zeinen bidez Araba probintziagazko Itunben Ekonomikoa aldatu zan testuaren boskarren artikulua kozkondu zan, Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzian onarturiko testua; eta mila bederatzirehun ta larogeiko apirilaren hogetamargarreneko Agindua, zeinen bitartez lehen aipaturiko mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Aginduko lehenbiziko arauan, bat zenbakiari idazkera barria emon jakon, Itunben honetan ezarririkoari aurka egiten deutsoen ginoan.

185. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Bi. Errege Dekreto bi mila bederatzirehun ta berrogetazortzi / mila bederatzirehun ta hirurogetamaseiko azaroaren hogetaseikoak onarturiko Arabagazko Itunben Ekonomikoaren testu arautzaileko 11 garren artikuluan dagoan garatzen zifra besteketzekoa mugatzeko eduak indarbage lotuko dira mila bederatzirehun ta larogeiko urtarrilaren lehenengo egunetik, baldin bazkunearen urtealdia berezko urteagaz doi etorriko balitz, edo mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko abenduaren hogetamaikagarren egunaren ostean hertsiriko lehenengo kontuburuaren itegunaren biharamonetik, berezko urteagaz doi etorriak ez diran ekonomi urtealdiak dituen bazkunak izatean.

186. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 GAZTE bat, abade egin barri eta urduri ere bai, sermoia egikeran nahastu egin zan eta hauxe esan eban: Eleiztar maiteok, Jesukristok bi mila ogi eta bost mila arrainez, zazpi lagun bete zituan.

187. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Hasi eban sermoia ta... - Kristau bihotzekook: Jesukristok ogi bi ta bost arrainez bost mila lagun bete ebazan.

188. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Milimetroa metroa baino mila aldiz txikiagoa danez, plano horren eskalea 1:1000koa dala esaten da.

189. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Mila bederatzireun eta
Hirurogei ta hamabost;
Eskualdun denon batasunean
Bide berri bat nahi dot
.

190. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Larrea, zer daukazu?
Zeure izatian
amaika istori da
zure orma tartian;
etzara lotan egon
frutua emotian,
bi milla ta zortzireun
gizaldi batian.
.

191. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Meta bakoitzak, irurogei milla fardotik gora.

192. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Igazko urtean, milla tonelada saldu ei jeutsezan.

193. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Ezin deust sinistu, Gernika'n sei milla dolarregaz etxe ederra erosi leikenik, ez illean eun dolarregaz bizitzeko naikoa izango leukenik.

194. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Eta izadiaren orfeoi nabarmena Erranbideren bikien jaiotza ospatzen asi zan milla abesti bateratsu kantatuz eguzkiaren zuzendaritzapean.

195. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Jauregi au aundia zan, aukera guztikoa; saloi eder bat eukan erdian, zabala aillegiñan, milla laguneraiño artzen ebazana.

196. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0085 Hori egunero ikusten da detalle askotan: manifestaziñoetan, Hyde Park'eko Speakers Corner'en entzuten diren hitzaldietan, protestantien domeketako kantuetan, polizijen tratuen eta beste milla gauzetan.

197. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Mila jera eta milika egiten eutsazan, magiztrariak kirkilen bat noz eskatuko.

198. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 - Leengo udan jaio unan gure erregiñak, egunean milla ta berreun arraultz erruntzen zetin, txit sendo ta maratza bait-den.

199. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Euskal Herrixan, mila izardi kostata, oraintxe gabiltz literatura, heziketa eta idaz-lanetarako balixoko daben hizkuntza bat moldau guran.

200. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Milla eratan agertu eta erabilten dira.

201. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Geureari eusten zaleak egin gaitu izadiak eta bere Egilleak, eta orrexegaitik iraun dogu bizirik, gure eskuma-aldean milla eta ezker-aldean amar milla il diran artean, baiña geureari eusteko daukagun zaletasun onek batasunerako oztopo asko ezarri deuskuz.

202. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Milla zazpireun ogetamairuko urtea, bagillaren amaikagarrena.

203. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Kantauri Itxasertzeko kaietan, milla eratako esan-mesanak ebiltzan.

204. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Batzar egunean, ots, 24-an, esan dogunez, milla ta bosteun batek lez, zalapartaka, jentetza aundiak nunbait, batzar-lekua bete eban; 73 eleizateko arduradunak ez eben nai izan euren agiriak erakusterik, ez egoala orren bear-izanik eta.

205. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Inglanderra'tik oiñezko brigada gudari talde bi bialdu zituen, eta orrela bost mille gizonen laguntza eldu jakean, Dublin'goai.

206. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Kingstown-portutik Dublin'erako bidean De Valera'ren mutillak arerioari arpegia gogor emoten eutsoen, baiña azkenean mille mutil-gudarozteak indar askozaz andiagoaren aurrean ez eukela urterarik konturatu ziran.

207. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Irlanda'ko toki askotan prest egozan iru mille mutillei, buruzagien erruz, azkenengo orduan atzera-agindua emon jaken.

208. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0020 Aurrengo ondaketa andietan, abere-landare motak bizirik geratzeko segurtasuna euken; baiña orain, suntsituten doaz, azpimarkatzen dau Edward Wilson, Harvard-eko irakasleak, eta estura ondatzaille au aldentzeko aspaldian gizadiaren erantzun-bearra ernetzeko deika dabillen Norman Myers-ek diñoanez, tropikoko oian-galtzeak, lur onetako bizitza-asieratik, orain 4 mille milloi urte-edo, bizi-aberastasunaren atzekadarik andiena izango da.

209. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Eta azkenez, gaixorik, eskorbut-eriz, milla arrisku alderatuaz, bizi-bizi opa izandako urre-garau billatzailea, gogaitua ta etsipenez josia, biurtu zan besteetan lez Oakland'era experientzi arlote baldarra, bear bada?.

210. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Lekeitio'ko parrokiaren menpeko eta lau milla ta bosteun marau (maravedi) ordaintzen zitula eta Adan de Yarza jaunak jasoten zituala.

211. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Hiru urtetan sei mila kilometro egin nebazan.

212. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Bilobearen bateo idazkunek egitada horretan lekuko izan ziran Eusko Kontseilu Nagusiko eta Aldundiko lehendakariak, kontseilariak, aldunak eta Gernikako alkatea beste zer batzuen artean hauxe dino: Batzar-Etxean, Gernikako arbolearen ondoan dagoan honetan, Bizkaiko Jaurerri Txit Argitsu ta Txit Zintzo honen Batzar Nagusiak egiteko izentauriko tokian, mila bederatzirehun eta hirurogeta hemeretzi garren urteko Zezeilaren bigarren eguneko eguerdi osteko ordu batetan (...) Foru Arbolearen aldaska bat birlandatu zan, agerkaitxorta egokietan 83 zenbakia ezarria, Batzar-Etxe horren jardinetan dagozanak, landara hori ezkur batena da, 1960 g. urtean Batzar Etxeko mintegietan Abenduaren 3-an lurrera sarturikoa, Bizkai Jaurerriko Artxibo Ororkorreko Agiritegian datzan ziurtapenaren arabera.

213. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Galtzak ere salduko luzke zurrutaren truke
- Nexka zaharraren etxean, haize hotza goizean
- Harri koropilatua ez da sekulan oso
- Bakardadea, oitura txar guzien iturria
- Baserritar kalezale, etxe ondatzaile
- Bataren gaitza bertzearen ona
- Batari harriaz, bertzeari ogiaz
- Batek mila balio eta milek berdin bat ere ez
- Beldurra itsu
- Beldurrak mahastia zaintzen.

214. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Igaltzero batek, ehun mila pezetarekin egingo lukela dio, eskulana guk auzolanean egin ezkero.

215. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Larri ibili. Orain artean herri triste hortan bizi baldin baziren, Madrileko etxe-bizitza baten errenta ezin paga zezaketelako zen. Eta dema eginen nuke, orain atera dizkizuten hogei mila errealak eta aurki aterako dizkizuten gainerako guztiak, ez dituztela zorrak ordaintzeko, Madrilen etxe-bizitza itxurazko bat hartzeko (alkilatzeko) baizik.

216. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Besteak (Loreetara makurtuz). Gorrotoaren usain gozoa har dezagun (Hats hartuz). Bortitz, nahasi eta ustela da (Loreak aurkeztuz). Hona hemen arriskua (Zaintzaileek pistolak atera eta loreei apuntatzen diete). Ez tira! Mila burudun hidra da eta. Amorruak altxa erazitako mila buru kozkor, garrasika eztarria eteten zaizkien eta hil baino lehen beren kiratsa oihu bat bezala botatzen dutenak. Larrosa hauei pozoina darie.

217. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Ixo! (VERONIQUEri bizkarra eman eta makurtuz). Eskerrik asko! Eskerrik asko! (VERONIQUEri) Hire lagunak ez dituztela preso hartuko jakin erazi beharra sentitzen dinat. Akabo festak eta martirien palma! Castagnié anderea bere lanpostura itzuliko dun eta nork daki Perdríereren ehun mila botoak hautagai komunistari ez ote zaizkion joango? Erakutsiko dizuet manejatzen horren erreza naizen ala ez.

218. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0037 BEZERO 1 - Zenbat, Don afrodisio?. DON AFROD.- Ni, abogadu famatua naiz. Beraz, ordu laurden bakoitzak hamar mila pezeta.

219. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Maiz idatziko dizut... MARITXU - Idatzi ala tirrit berdin da...Gaixo Jean-Pierre! Gaixo ni! Zendako mila sorgin ez da lantegirik gure eskualde hauetan?Beharbada hobeki bilatuz... Bokale edo Tarnosen... Paue ere ez da hain urrun, azkenean...

220. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

221. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Espero dituztenak inoiz jasotzekotan! Lehenengo hogei milak eman baldin badituzu, emanak daude; baina, ez dezazula itxoin (itxedon) berriz ikusterik. Galetsi ditzagun, beraz.

222. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Hain izan zinen gizon zintzoa
eta hain euskaldun jator
eskerrak eta mila goraintzi
Fernando Aire, Xalbador.

223. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 284/1988 DEKRETUA, Azaroaren 15ekoa, zortzi mila eta berrehun eta larogei milioi (8.280.000.000) pezetako diruzenbatekoz, Euskadiko Zor Publikoa, barnerakoa, amortizagarria eta bonotan eratua jaulkitzea xedatzen duena.

224. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 Eusko Legebiltzarra Mila bederatziehun eta laurogoitia zortzigarreneko Ekainaren hogeita bederatzian egindako batzarreko Eusko Legebiltzarraren Ohizko Plenoaren ERABAKIA, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko eta indarrean dauden Lege-Erabakien bateratutako testuari onarpena ematen zaioneko Maiatzaren 17ko 1/1988 Lege-Dekretua sendestea onartuz.

225. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Madrileko Errege-Jauregia, mila bederatzirehun eta larogeita batgarreneko maiatzak 13, JUAN KARLOS E..

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Lurgloboaren baztertxo hartako hartzulo batetan mila margotako tximeletak bizi ziren.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 Aldiko mila mmampsup2; bata bestearen ondoan jarririk metroa egiten dute.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 Mila milakok mila metro osatuko dute .

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Lyonsen ustez eta gezurra badirudi ere, bi mila urtetan iraun du ideia honek.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 Gainera diru pixka bat atera zen, berriro animoak igo ziren eta Nafarroako Diputazioak mila pezeta eman zizkion... eman da zabalzazu munduan frutua... sorterria utzi eta berriro Madrilera.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0021 Ohar kantari ibili zen hemeretzi edo hogei urte horietan, Enziso bere biografoak dioenez, HIRU MILIOI, BERROGEI MILA ETA BOSTEHUN ETA HAMAR PEZETA irabazia omen zuen kontratu hutsetatik.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 MILA URTEKO ZORIONA Gaztelu zoragarri batean gizon aberats bat bizi zen; aberatsa, baina aberatsa.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 - Aurkitzen duzuenean eros ezazue mila urtetarakoa.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0119 Mila gramok kilo bat osatzen dute.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Joan zen herriko tabernarik aipatuenera eta eupada egin zion: @- Bostehun mila pezeta, ez dagoela munduan ni bezalakorik arrantza egiten! Besteek baita jaso ere eupada.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 1OOeraino 10 karratu daude, hau da, hamarren bat bakarrik dira karratuak; hamar miletan ehuneko bat bakarrik dira karratuak, milioi batetan mileko batera jaisten garen artean.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0059 Buztina plastikogai bihur dadin, beharrezkoa da seirehun graduko sutan egostea elementu txarrak joan dakizkion Buztina erdi lehor denean, mila eratara molda daiteke: horretan dago buztingintzaren teknika (MUXIKA, L.M.: Aintzinako Sozioekonomia, liburutik).

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Bukatu zuenean, hamar mila pezeta utzi zituen isilka, kopa baten azpian, zerbitzariarentzat.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Galderak
1. Zein aukera izan zuen amerikanoak?
2. Janari merkeak eskatu al zituen?
3. Nolako edariak edan zituen?
4. Zein jende zegoen harriturik?
5. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?
6. Eskupeko txikia utzi al zuen?
7. Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?
8. Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?
9. Hamar mila pezeta eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?
10. Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?
.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Horregatik zenbat kostatu zaien etxea galdegiten die Robertok:- Diru asko eskatu al dizuete? Ferminek, gora begiratuz eta ikaratua, kostatu zaiena esaten die:- Hiru miloi eta bostehun mila pezeta.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 60. Buruz egiteko.
a) Hamar egunetan mila bederatzirehun eta berrogeitamar pezeta irabazi du, zenbat ematen diote eguneko?
b) Laranja-dozena batek 36 pzta. balio du, zenbat kostatzen du laranja bakoitzak
c) Pertsona bakoitzari lau duro eman behar badizkiozu, 120 pztarekin zenbat pertsonei emango diezaiokezu dagokiona
d) Hamabi botila dituen kaja batek 240 pzt balio badu, zenbat balio du botila bakoitzak?.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0288 Langileak Soldatak Soldatak mila pezetakoetan Langile-kopurua.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 Euskal Herriko ia hiru miloi bizilagunak, hogei mila Kmsub2 tako hedapenaren artean zatitzen badugu 150era hurbiltzen den zifra lortuko dugu.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Idiak, eskuinera pittin bat mugitu izan bazen, bada, ez zeukan errekara bitartean geratzerik, eta mila puska egingo ziren idia eta gurdia.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Behin energia mekaniko bihurtu ondoren, motore horiek mila erabilera izan dezakete: trenak higitzeko, makina-erremintak elikatzeko, etab.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0135 Aurreragoko adibidearen arauera mA bat baino gehiago ezin daiteke igaro bobinan, eta neurtu behar ditugun tentsioak neurri askotakoak diratekeenez, zenbait voltatik milara arte, zenbait hartzaile behar ditugu polimetroan, neurtu behar diren tentsioen ariora, intentsitatea mA bat baino haundiagoa izan ez daiten inoiz.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Informazio baten helbidea jakinez gero, atzipen-denbora oso laburra da, tartekoa; baina kontutan eduki behar dugu ferrita eta erdieroalezko memoriak ehun mila aldiz azkarragoak direla : diskoen atzipen denbora / memoriaren oinarrizko zikloa.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Goiko inbentarioa egin eta gero, enpresa honen kapital likidoa hirurehun eta hogeitabat mila, bederatzirehun pezeta dela ZIURTATZEN DUT.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Bere buruari mila galdera egiten zizkion: - zergatik hil du armiarmak hain tximeleta polita?.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Bere almazenean hiru mila langile eta bostehun kontable zeuzkan.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Mila moneta-mota zeuden, herri bakoitzak berea zuen, eta zaila izaten zen bakoitzaren egiazko balioa ezagutzea.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Axaleko gogo eta desirak egunetik egunera biderkatu egiten ditu eta mila gauza jartzen.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Honela, 1823an Espainian sartuko ziren San Luisen Ehun Mila Semeak, elkargo honen izenean, konstituzional erregimena deusezteko.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Epelte honek ehun mila urte inguru iraun zuen (180.000. urtetik 80.000.eraino) guti gorabehera.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Lur gainean egon zen eta ehun mila urte inguru omen ditu.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Arkegizaki garaia jaiorik zegoen duela seirehun mila urte gutienez; orduan bizi ziren gizonen hezurdurak aurkitu bait dira, zihur gaude honetan.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Beraz, ezagutzen den arkegizakirik zaharrenetik kausitu den paleogizakirik zaharrenera bostehun mila urtetako bitartea dago.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Hirurehun mila urte ingurutik paleogizaki katebegia sortu arteino bizi izan zen arkegizaki eboluziotua, bada prejakintsu mailara heldurik zegoen, noski.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Izan ere, udaldi bakoitzean, 200 edo 300 mila bainuzale pasatu ohi dira bertatik.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Izozteak zirela eta, mila metrotatik gorako mendi gailurrak jelaz estali zirenean, itsasoa hala hustuta; jaitsi egiten zen, baina gero jela urtzean, hala beteta, altxatu egiten zen.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0023 Asma ezazu zein zenbakiz ari garen. Lau zifra desberdin ditu. Lau zifra desberdin ditu. Bi mila baino txikiagoa da. Bederatzi mila baino handiagoa da. Ehunekoen zifra txikiena da. Hamarraren multiploa da.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0023 Lau zifra ditu binaka berdinak eta ez da kapikua. Zifra guztien batura 6 da eta ez dago zerorik. Bi mila baino handiagoa da. Milako eta ehunekoen zifrak ez dira berdinak. Zein da?.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Francisco Franco Bahamonde zuen hark graziarik batere gabeko bere grazia, baina haren izena aipatzerik ere ez zegoenez lausengurako ez bazen, noski PATXI TXIKIA, PATXI ZAHARRA, PATXI DEMONINUA eta halako beste mila ezizenez izendatzen zuten Ostatu honetako bilera ezkutuetan.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Mila zuloz zeharkatuak egoten dira, horien barnetik urak ondo zirkula dezan.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Jaiokuntza tasa: Mila biztanle bakoitzetik batezbeste zenbat haur jaio diren.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Hilkortasun tasa: Mila biztanle bakoitzetik batezbesteko zenbat hiltzen diren.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Berezko hazkundearen tasa: Mila biztanle bakoitzetik zenbatekoa den batezbesteko berezko hazkundea.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Azken Gerrate Karlistaren ondotik gertatu zen industrializazio azkarrak nortasun krisia sortu zuen euskal gizartean, mila faktorek eraginik: - Nekazal eta artzain gizartetik industrializatutako gizartera igarotzea.

269. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Gizakiok mila edo bostehun urtetako bizia bagenu, lurralde latineztatu eta gaztelaniaztatutako euskal gizonaren memorian gordeko zen hau dena; historia zintzo erakutsi izan baligute, orobat, memoria hori eskolatik zetorkigukeen; baina zintzotasun historikoa ez da eskolara ere iritsi, eta hori larria da.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Hala zebilela, leihoko lorontzi bat bota zuen eta mila puska eginda geratu zen espaloi grisaren gainean.

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0066 Ibili zen han eta hemen diru eske, jo zituen mila ate....

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Mila miloi tximista eta trumoi! Milu gizon-igel batekin burrukan!.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Mila demontre! Zer nahi ote zuen pirata horrek?.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Mila puska egin ziren... edo hamar.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0038 - CNTk Donostia salbatu eta mila larehun fusil bereganatu ditu!.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 - Nola izango naiz lehen bezalakoa, nire bazterretan berrogei mila tartariar akanpaturik baldin badago?....

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Bi puntu negatibo hauengatik, zehatz-mehatz kalkulaturiko denbora-galera, hiru mila zazpirehun eta hogeita hamazortzi milioi berrehun eta berrogeita bederatzi mila ehun eta hamalau segundutan gauzatu da.

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 - Amasei bat ontzako... (Ontzak amasei duro; duroak ogei erreal; orra or ontzako bakar batean irureun-da ogei erreal; eta amasei ontzakotan, sei milla ta eun-da ogei erreal... Ni ta gure emaztea aberasteko naikoak...).

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Beraz, jarriko dizut, ezta? - Bai, gizona, ez nago hau gabe joatekotan! Alabaina, hainbeste gastatzeko asmotan ez naiz etorri eta karteran berrehun mila besterik ez dauzkat....

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Zirt eta zart, airean zazpi mila txinpart.

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 Hain bere lekutik aterea zegoen amona, batera eta bestera eragiten ziola bastoiari, eta bat-batean, txarro altu eder bat astindu eta lurrera bota zuen, mila puskatan birrinduz.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0029 Eta gainean arrosa, horia eta berdea da: tarta milagozoduna.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0084 - Mila haur... Eta bi mila jarriko banu? Hobe, hobe bi mila.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Momentu hartan kaperako atea Mila Atetako Tenpluaren irteera izana zen.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Bere egurrezko karrotxoa mila puska eginik.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Pentsa orain nolako tresna izango zen, ogirinetara txita-luma bota eta bost mila megatoizko bonba lehertu zitzaigula zirudien.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Sarakoen artean seirehun hilik ziren eta beste mila inguruetako herrietakoen artean.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Lasturko zezenak isiltasuna eskatu arren, Zipriztin ireltxoak makilaz lurra mila aldiz kolpatu arren, han, epaitegian, inork isilik egon nahi ez!.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 Patxi ahoa zabalik geratu zen, zer esan ez zekiela (ez bele mintzodun bat ikusteagatik, honek hizkuntzak zekizkielako baizik), eta bapatean beste ahots bat entzun zen: - Arsenio, Arsenio, non sartu haiz, alproja hori? - Mila luma ustelengatik!- bota zuen beleak - Atso arraio hori beti kontrolatzen.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0029 Eta hala esan zuen: - Nork pentsatu behar du Malasiako Tigre beldurgarriak hemen ezkutatua egon behar duenik. Mila deabruak etor daitezela.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 Onda balitz bezala, erein zion, mila jirabuelta emanaz.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0066 Dozena erdi bat mila eginak zituzten zaldi andana bat ikusi zutenean.

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Mila aldiz inguratzen zitzaion Tomi eskerrak ematera.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Guk hegazkinez hainbeste denbora behar badugu zenbat egiten ote zuten antzinako erromatarrek itsasuntziz? - Hala ere, erromatarrak dela bi mila urte pasa Euskadiraino etortzen ziren.

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Benetan buruhauste handia zen hura! Mikaela, mila buelta bere buruan eman ondoren, hurrengo eguerdian, Joxeren berrien zain-zain zegoen.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Haurra astindu eta mila hitz garratz zuzendu ondoren, libre utzi zuen Prontxio.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Harrapakinaren balioa laurehun eta berrogei eta hiru mila zilar liberatakoa izan zen.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Ezpata lantzaren punta ukitzean mila zati egin zen, zarata karrankaria eginik.

299. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 Erdi giputz, erdi nafar,/ maite izan duzu gure herri,/ bertso sendoen egile / (hitzez soil, arimaz eri)/ lelo gozoen andanan / kantatu eme Euskal Herri,/ mistika eta fedea / Barne-Muinetan miretsi / (ah, aintzina egungoaz / etentzea ezin etsi),/ amona Mariaxintxi-k / zinduan euskaran hezi,/ hau onartu, bestea utzi,/ hangoa, berriz, ezetsi / berrikeriei, batzutan,/ mila arbuio zuk ta gezi,/ Uitzi-n ta Orexaldean / ondu zenuen poesi,/ hutsa, argia, sinismena / mintzo izkutuetan senti,/ euskara damaren zale / herria ere maitemin/ beste guztiak utziaz / osatu ezkontza berri,/ San Joan Gurutzekoa,/ Teresa, Frai Luis (besterik?)/ zure mintzagai garaien / neurri ta lagunkide egin,/ joan zinen euskal hatsa / itzaltzea ikustezin,/ oraina eta geroa / beude betiro zurekin!.

300. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 EZAGUN nuen gizona.
Pentsatzen zuen,
mila arazotan ziharduen,
asmakizun harrigarrien
sortzaile zen.

301. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0144 ta zarata dagite mila aldiz
zinzarriak
amorio suspertzaile

302. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Zulo honekin
egun zahar legor
piztuko da
mila pertsonen infernuko sua.

303. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0162 bat hitzak
bi hitzak
hiru hitzak
hamar hitzak
hamaika hitzak
mila hitzak
da
poesia

304. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0019 Fantasia hilobiratu baino lehen
behar dugu,
behar, fantasia
gure hamaika mila koloretako
sufrimenduen fantasia.

305. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0012 Herri batenganako maitemina
mila bidetatik joaten baita.

306. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0058 Geltokietan mila hilhotz
mendebalerako, inorako ez,
trenaren zain
eta trenbiderik ez,
hasiera, amaiera, lautadaren
antzutasun berrian galdu baitziren.

307. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0144 KALEA betetzen duen gizona,
etxarte zurruna mila bihozgiro
ezberdin ta ukitzailez
taupada itsasadar dagien gizona,
giza korrontean mila norabidez
barrastan doan gizona,
samalda pintarnan galtzen da ta agertzen
uneko zauzkada.

308. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0168 Ezagutu dut gizona:
Espaloiz-espaloi doa
talde luze ta nahastutan;
mila kotxetan doa, elkarri aurrea hartu nahiz;
autobus nahiz bagoi beteegitan doa, gorputzez gorputz,
ofizinara, dendara, etxera,
kezkati, zabuka, lirain,
karpetaz, korbataz, buzoz,
umez, eskotez, plastiko-boltsaz,
bultzaka, irakurtzen, musuka.

309. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0168 BAINA gizona galdu egin zitzaidala
ohartu nuen.
Hainbat ginen gizon eta emakume!
Eta gizonaren dimentsioa ere
galdu egin nuen:
Multzo ibilkor bat zen,
kolore asko zuen,
eta, animale fluido gisa,
mila tokitarantz mugitzen zen.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Mila eta bostehun libera utzi nizkion emazteari, eta etxe eroso batean ezarri nuen Redriffen.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Duela sei aste bidali zidaten, Cityko banku baten bidez... erruki-saria edo zela zioten... mila libra.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Mila libratako opari anonimoak jasotzen ohituta zaude ala?.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Eramandako aurpegi alai berbera ekarri zuen Guillaumek itzultzerakoan, partitu eta handik hamabost bat egunetara, eta Lotario gure jaunaren dendarantz egin zuenean, atzetik jarraitu gintzaizkion kanpamenduko soldadu guztiok, denetara mila eta bostehun ginenak.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Gutxienez hogei mila soldadu badituk normandar horiek.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 - Mila demoniok naramatela sekula ikusi dudan zuri betizuena ez bada - esan zuen Tommyk.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Minik ez baina izututa, hegoak mila lekutan urratuta, garrasika hasi zitzaion: - Harrapatzen bazaitut, eskribau madarikatu hori!.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Zenbaitek, horrelako kasu batean, itsas hegian izaten diren postalezko eguzki sartze horietarik bat edo emazte mitiko baten gorputz desiragarria margo lezake, bainan harek etxeko planoa (egin ahala zuzena) baizik ez du nahi eta mila alditan hasitako, purtzikatutako, arretako plano hori eramaiten du aurrera; kasko tzarra! Hutsaren sensazio hotzari erantzuteko bere lanean ez die orroitzapenei biderik uzten.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Mahain aintzinean dagoen aulkian jartzen da begiralea; paper bat metatik hartzen eta plano (mila alditan bezala, lehentxago erretako kuadro hori) osogunearen orroitmenera joanik, marrazkitzen hasten da kakolatasun herabe batekin.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gehien gustatu zitzaidana mila milioi kilometroetako lasterketa izan zen.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Bertara joatea mila aldiz hobe baina, horretarako dago literatura, prezio gutxiagoz liburuak-bokazioa, aukera bat egin ondoren orijinala guztiz errespetatuz zuen eskuetan ezartzen ditugu amodioa egiteko zenbait jarrera.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Gutxienez letra bakoitzak mila kilo bai izango bait zuen eta zortzi letrek, imajina... lurperatu ninduten erabat.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0047 - Lau mila bostehun eta larogei - Bere jakinduria harrigarriaz lortutako efektoa ikusi nahirik bezala batbatean animaturik ohe gainean eseritzen da.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hauek eta horrelako beste mila galdera egingo zizkidaten eta nik burua sorbalden artean makurturik gordeko nuen, hitzjario guzti haiek bukatu arte.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Nere poltsa! Adio nere berrogei mila liberak... Alajainkoa! Jainkoa! Jainkoa! Emazteak zer esango dit?.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0089 Poliki, poliki, nere laztana, lepoa igurtziz, parkouritu nizuen gorputza, geldiunea, jarraipena, musua, koska, mihien jolasa, behatzen ikerketa zure gorputzaren basamortuan, jarrai nintekeen bimila segundu, segunduz segundu neurtuz, hamar urtetako kartzelaren antzera.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Bartzelonako tribuak, El Chorraren klanekoak, ehun eta larogeita hamasei identitate frantses zituen, eta identitate horien izenean hiru mila haur zituzten deklaratuta.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0081 Abioiak hamar mila metroko alturan lehertzen dira, eta zatiak herri inguruan erortzen dira.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Hiruzpalau mila urte bazituzkeen agian, gehiago ere bai beharbada.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Horrenbesteko loarekin harritzeko gauza ez da bizitza era horretan luzatzea, eta esperantza bazuen, hala ere, beste mila urte onak iraun behar zuela oraindik.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0005 Eman guri berrehun mila (200.000) pezeta, eta zurea da kotxea.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0005 Berrehun mila (200.000) pezeta ezin dizkizuet eman, baina bai ehun eta berrogei ta hamar mila (150.000).

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0013 Ehun eta hirurogei ta bost mila (165.000) pezeta irabazi gura dituzte.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0013 Hemen dauzkazue ehun eta hirurogei ta bost mila (165.000) pezeta, esaten die Dunixik.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Ziztuaren hotsera mila murmurio igo ziren lur barrenetik; haizea urrutian uluka hasi zen, adaburuetatik orro beldurgarria zabaldu zen.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Larousse hiztegiak hamar mila hil izan zela aitortzen du, herritarrek 50.000 lengusuak berriz 30-40.000, oin-beltz jendei entzunik.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Behin hola lau mila frantsesek iluntze batean laurogei mudjahid inguratu zituzten, biharamenean ez zuten bat ere arrapatu; gerla hortan ihes egitea ezta lotsor izatea baina beharrezkoa.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 Haren ezpainak, haren barre egikera, begien higidurá bera eta beste garrantzi gabeko mila keinu, Krisnarenak bezalakoxeak ziren.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Mila xehetasunez kontatzen zuen dena, bera hantxe egon balitz bezala, mundu guztiák indiar guztiak hil zitzaten arte bere gurditzarretik ez zela irten ondoegi jakin arren.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0144 Aintzinako Eptasoma A hura baino mila bider eragileagoa zaiku hau eta hartzen bagenu guregan ere aldakuntza nabari eta arin bat lortuko litzateke, eta gure ondorengoak gorenkiak bezain argiak edo eta are argiagoak ere izanen lirateke.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Egoera berri hartan, mila trabarik ukan zuen aurrera ateratzeko.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 - Milla ta berrehun, beraz, pentsatu zuen Pierre'k eskaera entzutean; eta berrehun bat eskupeko, milla ta lareun... Hasteko! Eta bezero ezaguna bide da hemen... Mundu hunek ez du soluziorik: hau garbi dago!.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 (3) Buka-bururik ez diot inongo irakurgairi egotzi, besterik beste, irakurburu edo bukaera-formularik mila ba delako: Bukatu da irakurgaia, Hona irakurgaia bukatu, Jaunak esana etb.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Ondoren, Parisen ihardun nezan lain ondasunik ez izaki, mila zortzirehun eta hamaseigarren urtetan karguek ezarria zuten prezioa zela bide, (...).

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Esaidazu orain, jauna, espainiarraren hamabost mila liberak direla eta, baietz lasai egon naitekeela eta nireak oso direla?

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Zer etsenplu emaiten dute aberatsek? Beren buruaren zaintzeko, urte bakotx, mila miliar (diru berri) xahutzen dute gobernuek, soldado eta arma gastuetan: erresuma pobren laguntzeko xahutzen den baino hamabietan gehiago.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 - Gero aske utzi zintuzten? - Bai, halaxe da, diruzorroa itzuli zidaten, baina dirurik gabe, hiru mila pezeta ohostu zizkidaten eta Gabonetarako nituen zozketa eta loteria-txartel batzu diruzorroan zeuden, (...).

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Argigarria da dena dela Danimarkako emakume forenseari zenbat oztopo jarri dioten ikustea, eta hamalau mila baino autopsia gehiago egin du, lau mila tortura kasuetan, beraz esperientzia handia dauka.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Garbitu muturra, orain esango didazu zer behar dudan garbitu, orain ez beti esan izan dizut, ederra ikusi nahi zaitu eta gainera kexu gizonok, zuek muturra eta muturra ez dena zikintzen dituzue mila eta bat pastarekin eta, ez duzu neregatik esango, orain legatz saltsaren kontra, ez haserretu horrela bai jartzen zaik zikina.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Gogoa, zernahi. - Beharrena; ba ez zekiat xuxen hori nola den, egin duten urdetegi batetako numeroak irakurri nizkian lehengoan, urde bat saltzen duan prezioari bere kostoa kentzen badiok, hamar milako irabazia uzten omen dik garbia, hoiek ez zekiat zenbat urde zituzten baina bizitzeko adina libera altxatzen ahal diate.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Kristau artean ere, Don Esteberen erlijioa ez bezalako beste mila erlijio mota zegoken.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Manuelek, Agadir inguruetan kanpaina luze batetik etxerantz erosi zion urre zuriko pultsera, me encanta el diseño Pilarrek, gero eta ezpainagoratzen ari zitzaion gaztelanian, Manuel ezagutu aurretik adiskide omen zuen pintoreari erositako koadroan jorratu zituzten berrogeitamar mila duro eta Pilarren esker ona: -Para cuando tengamos nuestro chalet eta salto Manuelen lepora, (...).

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0071 Antxonek zortzi mila duro eman ditu ezertarako behar ez duen ahariagatik.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (8) Ez egin lizunkeriarik, haietarik zenbaitek egin zuten bezala, eta egun bakar hogoi ta hiru mila erori Erori. Zen 259 zen.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Lauburu herrenak sainduak omen haatik, erten zuten lehendabizi monastegitik, mila guduen garaileek, milago zapuzte ahulen bezatzaileek, auskalo zenbat matxinoen lepamoztaileek.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Nire hondamendia zela eta ez zela, hamaika mila zurrumurru ergel hasia zen bazterretan barreiatzen; nirearen segizioko beste ontzietan beretan ere, kondaira itzel pilo bat zebilen ahoz aho, nire lotsagarri; utzi nien nahi zutena esaten, nire egia ez bait zen oihuka aldarrika daitezkeen horietakoa.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0038 Beltz batek, ostera, mila hogerleko balio ditzake.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Puntu txikiz zipristindutako tapiz berdea gerturatzen zihoan, orain, mendi, zuhaitz, etxe, harkaitz... eta bestelakoak ikus zitezkeelarik eta azkenean... nire anaitxoarekin egiten zuten topo eta mila pusketatan zatitzen zen....

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Etxeak, denak, nola balizkako ixtripu atomiko baten ondorioz, lurrean zeuden, mila pusketan xehekatuak.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Txakurrak herensugeari ekin zion eta, sekulako burrukaren ondoren, akatu egin zuen eta mila zatitan utzi.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Zuhaitz batzu bota ziren eta mila metro karratutako belardia ikusi daiteke OVNIak ezkutatuta dauden tokiaren inguruan.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 - Espaina: nazio handi bat (mila ta piko kilometro luze ta ez dakit zenbat zabal).

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 - Bizitza hortxe amaitu zaizulakoan? Mila eta bat neska dituk nonnahi. Altxa burua, Inazio!.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Mila eta bat neska farre egin nuen neure artean.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Eta Londresko Ikerketa Egoitzan hain liluragarri eta interesez beterik ikusten zena, hemen, ergelkeriarik handiena iruditzen zait, zeren, badago ezer tontoagorik, txakur ero bat harrapatzeko hamar mila kilometrotako bidaia egitea baino?.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Armen zarata Bilbon entzun zitekeen, berrehun mila pertsona hiritik ihes egiten ari ziren une berean.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Haurtzaroko urteetan Ezkizu-bekoan, sukaldeko paretan, mila aldiz ikusitako elizatxo huraxe (eta mila aldiotan kasorik egin gabea) neure aurrean neukan.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Egun aparta zetorren; eta Ondarreta aldera zihoazen hondartzazale gazteak, neskak eta mutilak, besoetan mila koloretako toallak zeramatzatelarik, bekaizkeriaz begiratu ditut: - Hau inauteria! Horiek Ondarretan, udako pozak dastatzera eta neska ederrak arropa motxetan betestera, olatu haserretuen aparra usaintzera eta urpeko hondarra urazpitik ikustera; eta ni, berriz, hor, zulo ezezagun horretan ifernurako bidean barrena abiaturik....

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Etxeko ateak ireki eta gordelekutik hirur mila dinarrak atera nituen.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Horrekin batera lan baldintzak zeuden ondotxo zehaztuta: kinzena, hiru mila durotakoa; apopilajea nagusien kontura; hilabete batetako oporrak; ospitalea, gaisotuz gero; eta ekonomatoa.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0070 Berrogei mila libera balio ditu, baina saltzaileak hogeitamasei mila liberatan saldu ahal diela esaten die.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Baina Yrjô*-k, oraindik Osmo baino askozaz hordituago, baietz erantzun zion erruso hari, diruaren truke bazen baietz, lau mila markoren truke ezkonduko litzatekeela Errusiako emakume harekin....

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 - Miresten ditut aitortu zion egun hartan Hertzi, Alemania-n, Italia-n eta Espainia-n egiten ari diren kontzentrazio izugarri handi horiek, ehundaka mila pertsonekin, banderak milaka, himno burrukalariak aho betean kantatzen, mitin sutsu patriotikoak entzuten eta frenesi betean slogan burrukalariak trumoiaren hotsez oihukatzen.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Azterketak egiten dituztenak, nahiz datoak biltzen nahiz gero haietatik ondorioak ateratzen, gizonak izaten dira eta nekeagatik, alferrez, bere iritzi pertsonalagatik edo beste mila arrazoirengatik, errealitatearekin ados ez dagozen ondorioak atera ditzakete.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Zailena talde berdina mantentzea izaten da: batzuk hiltzen direlako, beste leku batetara bizitzera joaten direlako, aspertzen direlako edo beste mila arrazoirengatik.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0026 Mila bederatzirehun eta zazpian: Bilboko Arenalean manifestaldia: odola ez zaio epeldu Belaustegigoitiari.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Hara zer erakutsi digun sobietar erreboluzioaren esperientziak: proletal demokrazia, masen demokrazia erreboluziogilea, mila bider egiazkoagoa dela, mila bider demokratikoagoa dela beste edozein demokrazia baino.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0063 Mila bider frogatuak bait dira bere esistentzian.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Mila lagunetik gora izan dira, lau egunez, itzaldiak entzuten, apaiz, erlijioso, moja eta kristau soilak.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Atal hauetan eta liburuaren azkenaldeko eranskinetan eta Bibliografian egileak mila dato, gertakizun, oroipen, argibide, dokumentu eta agiri jaso eta bildu dizkigu, gai hau aztertu eta sakondu nahi duen guziarentzat balio haundiko laguntza.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0053 Arrazoiak mila izan litezkeela bistan dago.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Horretaz gainera, izan da ebraiera hutsez mintzatzen iraun duen Komunitate ugari bat, berrehun bat milakoa Jemenen.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 1948. urtean, Israeleko Estatua sortu zenean seirehun mila pertsona mintzatzen dira ebraieraz.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Hala ere, oraindik, irakaskintzako beharrizei erantzun ezinik dabiltza, eta probisionalki bada ere pare bat mila irakasle titulu gabe dituzte irakaskintzan.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Irakurlea, nik uste, beste mila bidetatik eramanda dagoen autore berberengana orientatzen da berriro eta ez zaio laguntzarik ematen ezezagunago, baina galdu ezinezko, batzuk deskubritzeko.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Hektarea bateko azaleran zizareek 4 eta 5 mila kilometro galeria industen dute eta galeria hauek ongi aireztatutako, drenatutako eta gorabehera klimatikoez babestutako inguru bat eratzen dute.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Zizareek lurzoru bat mila modutara mesedetzen eta aberasten badute, alderantziz, inguru batetik desagertzen direnean, kalteak besterik ez dira sortzen: gaizki deskonposatutako materia organikoa lurzoru gainean pilatzen da, ura iragazteko ahalmena murrizten da eta, orohar, lurzoruaren egitura-kalitatea txikitzen da.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0356 Beste mila adigarri atera genitzakeen, gure aitak Euskalerriaren autonomi-eskubideaz, Araudiaz, abertzaletasunaz eta abar nola pentsatzen zuen aditzera emanaz, baina, biografia laburpen honetan ez da posible.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0079 Gero, Mitxelenak ere denetik zeukan: kritika onak, ez hain onak, oso konbentzionalak, orain ere mila egiten diren modukoak (eta halaxe izan behar, edozein huskeriatxo reseinatu beharra bait zegoen: klasiko bat, eta gero bederatziurren bat) eta batzuk monumentalak, historikoak.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Lehenik, ba, hori utziko dugu finkatua: euskal letretan bloke haundi bat badago (UEU, UZEI, etab.), elkarrekin eta modu berdintsuetan lanegiten duen jendearena, kriterioak elkarrekin eztabaidatzen dituena, ahalik eta bateratuena jokatuz beren artean, euskararen normalizazio eta estandardizapen bila: beti ere Euskaltzaindiaren arauei jarraituz, baina zenbait gauzatan erabakiak beraiek hartu beharrean, Euskaltzaindiak erabaki gabeko mila puntutan.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Hamar mila lagun bildu omen ziren Gipuzkoan buruturiko ekitaldietan, hiru mila Araban eta zazpi mila eta bostehun Bizkaian.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Unión Baztanesa taldeak nahi ez izan arren, hamar mila lagun inguru izan ziren Elizondoko karriketan resta eta erreibindikazio giroan bildu zirenak.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0079 XIX mendeko idealismoa, historizismoa eta liberalismoa mila joeratan zatituko da: marxismoa idealismoaren aurka; sikoanalisia ta estrukturalismoa historizismoaren aurka, eta jeneralean, sikoanalisia, estrukturalismoa eta esistenzialismoa positibismoaren, optimismoaren eta gizonaren objetibatzearen aurka.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Baina kontrako indarrok ere mila urte igarota ura bere bidean.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Agian dinamika honen mila alderdi, itxuraz sakabanatuak eta desberdinak ideia-ardatz baten inguruan biltzen dira, bestela esan, hizkuntz normalizapen prozesoaren hildoan lerrotzen dira.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 1937ko ekainean hasi ziren obrak, John Russel Pope zelarik arkitektoa, eta 1941ko martxoaren 17an, gerrate mundialean bete betean, Roosvelt-ek inauguratu zuen Galeria Nazionala bederatzi mila gonbidatu etorri zirelarik.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0034 Lizardik urte-giroak banan-bana marrazten dizkigularik, naturaren mogimenduak gure lurrean obratzen dituen aldakuntza, kolore, usain, forma eta mila fenomenu zoragarriak deskribatzen dizkigu.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Bost bat mila talde dira, 30.000 lagun dituztelarik.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0041 Gertari guzti horiek zirela bide, mila gezur eta marmar gaixto barreiatu zen Gipuzkoan zehar eta jesuiten kontrako gaitzerizte eta gorroto itzala sortu: .

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0018 (5 bat mila langile zituen, erdiak papergintzan).

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0024 - Aurkezpeneko herri bakoitzean 40 test zenbatugarri egin ditugu, eta suposa dezagun balioak ondoko taulan azaltzen direnak direla:
Xsub1= telefonoen kopurua / mila biztanlekiko
Xsub2= bi liburu baino gehiago urtean zeinek irakurtzen dituen / ehun biztanlekiko.
Xampsub3;= renta per kapita...
X40= Ehunetik zenbat diren etxearen jabe.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 Zortzi mila inguru bildu ziren.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Hara, 1743-ko Urrilaren 15 fetxa darama, eta zera zen erabakietarik bat: hamabi mila pisu uzten zituela urretan, eta urrezko nahiz zilarrezko hainbat gauzaki Segurako parroki elizan erretaula berria eraiki zedin, eta beraz, mandatuaren kunplitzeko Joakin Lardizabal, bere iloba, izendatu zuen testamentaritzat.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Itsasoa mila ur xortaz osatua da.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0002 Baina Txinoak mila miloi biztanle diren bitartean, Kanadak, larogeiko hamarkadaren hasieran doi doi zituen hogeita hiru miloi.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Kontratua 1869an formalizatu zen hirurehun mila libera esterlinen trukean.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Gaur, orduan bezalaxe, bere bost mila kilometro karratuak salbuespen bat dira herrialde handi honen banaketa administratiboan.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Gaurregun, hamar Probintziek osatzen dute Kanadako nazioa, eta beraien zabaleroa Quebec-ek dituen miloi bat eta hirurehun mila kilometro karratuak eta Price Edward Island-txikiaren artean banaturik dago.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Olatua orroaka sartzen zen haitzartera, eta mila oihartzunetan errepikatzen zen zarata sorgorra ateratzen zuen.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Akapulko-k, Mexiko kostaldeko hiri eder honek, turistari eskain diezaiokeen mila erakargaietarik bat: murgilaria edo clavadista bat jauzi egiten ikustea.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Zer dira hauek? Eguzkitik ehundaka mila kilometrotara altxatzen diren gasezko hodei handi eta melarrak dira.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Mendea bukatu baino lehenago mila milioi bizilagun izango omen ditu.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Artea Kristo jaio baino hiru mila urte lehenagoz ezagutzen dira txinoen artimañak.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Hirurogei mila eta gehiago dira honelako ideogramak, nahiz eta orain, milaz goiti ez dituzten erabiltzen.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 Baina bustitasun ideia, mila irudi, metafora, deskribizio ta sinbolo formatan eta situaziorik desberdinenetan behin ta berriro agertuz, poesia honetako elemento literariorik aberatsenetakoa duzu (17) Parentesi artean Euskal Literatura 72 aip. liburuko orrialdea ematen da berriz ere: .

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0018 Kritika hori oinarritzeko, berriz, erraza zuten elizaren burrukalariek mila adibide eskuratzea; beren kritikaren zientzitasun itxura, aldiz, Marx modakoaren hitzei heldurik jantzi zuten.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0018 Kritika hedatuen eta, gure artean behintzat, kaxkarren gertatu den honek bi euskarri eta eragile zituen: bata, elizaren aginpidetik nolabait irtetzeko nahi zabaldua (mila arrazoiz zabaldua), eta bestea, Marxen izenaren banderapean gizarte aldakuntzarako sortu zen irrika bizia.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Gure biziera modernoak, azkar, aldakor, egunean mila herbestetzaren ekarle, haurren denbora-kontzientzia hori lortzen laguntzen du.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Enrike biak Parisera joan ziren beren tropekin, liga zaleen mende bait zegoen; hogeita hamar milako harmada batek inguratu zuen Frantziako hiriburua.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Hilabete luzez borroka, gosea, hotza eta etsipena jasan ondoren 1943.go urtarrilaren 30ean ejerzito alemandarrak, hirurehun mila gizonek baino gehiagok osatua zenak, porrot egin zuen eta Von Paulus gudalburu nagusia atzipetua izan zen.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0043 Alderdi politiko euskaldunek, horregatik, Elizarekin tratatzen dutenean, eta tratuetan esku hartzen duten pertsonen grazia eta xarma gora-behera, Euskal Herriko Eliza espainolarekin tratatzen dute: alegia, euskal politikari eta herriari batere axola ez zaizkion mila interes eta konpromiso eta obligazio duen erakunde batekin.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Gero-n ageri den gizona betikoa da, alde eta aldi orotakoa, eguzkipean ezagutzen den bezalakoa: hots, mila lokarriz lur hontara lotua eta katigatua, beti susmoti eta errezeloz betea bere burua Jainkoari emateko.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Mendeak joan eta, mila aldakuntzaren ondoren, naturalistek diotenez, zelakanto ondorengo bat agertu zen, arnasbide bikoitzez hornitua: zakatzak zituen uretan arnasteko eta maskuri bat, birikaren antzekoa, airetako.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0160 Nahikoa da animalia bortitz honen neurriak jakitea: hemezortzi metro edo gehiago luzeran, batzutan hogeitabost ere bai, eta ehun eta berrogeitahamar mila kilo pisuan.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0198 Ereduak, mila aldiz esan dugun bezala, audientzia masiboko telebistarena behar du izan.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Ura garbi litekeela? Bai, baina Erresuma Batuetan ur-garbiketa 25 mila miloi dolarretik gora gostatuko omen litzake, hots, Frantziako 1971-ko presupostu osoa hainbat.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Londresen, 1952-an, behe lainoaren eta kearen nahasteak lau mila pertsona hil zituen (3) Ibidem, 136 or..

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Eta Parise ondoko Fontainebleau arboladian airezko metro kubikoko 50 mila mikrobio kontatzen den artean, Pariseko karrika nagusietan 600 milatik gora dago.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Holandako jakintsu zenbaitek hirietako jendetzaren eta biriketako minbiziaren artean sarritasun-lege bat bilatu bide du: ehun milako hirietan bas-herrietan baino bi aldiz minbizi gehiago dagoke.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jan zutenak, bosten bat mila gizon ziren, emakumeak eta haurrak gabe (Mt 14, 15-21).

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0106 Armada berri bat altxa daiteke, hirurehun bat mila soldadukoa.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0153 Kontuan hartzekoa da mila eratako sustantzi sail bat ere, kantitate infinitesimaletan agertzen direnak, baina izaki bizidunen funtzionamenduan puntereneko eta burueneko zeregina dutenak: Entzimak, hormonak eta bitaminak dira, eta biokatalisigile izenpean bil daitezke denak.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Argi dago, bada: Jesus, ater gabe, bera eraikitzen ari den Jainkoaren herriaren elkarteaz mintzo da, mila iruditan.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Kontaezinbeste krustazek ehundaka mila alga ttikiak jaten dituzte, eta, aldiz, beste arrainen janari bihurtzen; hauek, azkenik, arrain handiagoen janari dira.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Guretzat, hirian bizi geranontzat kanpamendu batean egun batzu pasatzea jolas atsegina eta eguneroko bizitza aldatzeko modu bat besterik ez: zeru zabalean bizi ohi dan eguzkia hartuz eta eguneroko mila arazo nola konpontzeko adimendua zorrozten.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0040 Ilargira joan-etorri batek mila hitzaldik baino gehiago mugitu du jendearen pentsakera.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 1 2 eta 3 zenbakiek zailtasun-maila adierazten dute, eta ariketa hauek orientabide hutsa bezala azaltzen dira, goian aipaturiko helburuak beste mila eratako ariketekin ere bete daitezkeelarik.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0113 Mila material ezberdin bapatean begi-bistan eta aukeran jartzen baldin badizkiegu, galdu egingo dira eta segurtasun-falta sortuko zaie.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0018 Eta lehen, mundu hori, gutxi edo asko, kolore batekoa baldin bazen, gaur mila kolore desberdin ditu.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Konzilio ontan milla urteko araua ausi da Sartaldeko Elizan.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Ez mila, eta ez ehun mila, miloika dira....

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Itxaropenez betea zijoan, eta hala ere...... une batean mila puska egin zen bere itxaropen osoa.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Ikus daitezke sinbolo bakoitzaren ñabardura nagusienak, maitasun-zoramenaren eta eskarmentuaren mila eratako alderdiak, irudiaren alderdi jakinei atxikiak.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 Eta jendea, aldiz, hipotetikoa da, irudimenean daukana eta itsumustuan sentitzen duena, mila bidetatik etor dakiokeen irakurlea.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Balada hau ezin fetxa daiteke mila eta zortzirehun inguruan Leizaolak nahi duen bezala (Romances vascos y literatura prehistórica,46 or.) zeren eta, Satrustegi konturatu den legez, (GH 1966 121. orr.an) eta balada tradizio guztietan gertatu ohi denez honelako xehetasunak aldatuaz eta garai eta lurralde bakoitzari egokituaz joan ohi dira; gogora bedi balada hontarik atera gabe Satrustegik ardoari buruz esaten duena bere lanean.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Hau irakurriz berehala konturatzen gara Holozeno hasi eta gero ematen direla lorkizun handien eta azkarrenak; badirudi milaka urtetan gizonak lortu ez zuena zortzi mila bat urtetan lortzen dela.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Mediterraneotik Kantauriraino luzatzen den mendi-besanga honek ba ditu hiru mila metrotatik gorako gailurrak, baina bai Kantauri aldetik eta bai Ebro aldetik, bi ertzetan askotxo jaiten da, eta ez du oztopo nabarmenik batetik bestera herriak pasa ditezen.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Sinestu ezinezkoa egiten zaigu orain hamaika mila urteko gizonak kanpoan ikusten zituzten ihiza abereak gero barnean buruz, muestrarik gabe, hain ongi nola pintatu zezakeen. Harrigarria benetan.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Euskaldun zahar bere buruaren kontzientziadun burgoiaren eta abertzale moderno bere buruaz birkontzientziatu bakezalearen artean dagoena, mila urte Eliza da.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Erakusketa lanak behar duen denbora kontuan izanik ez da komeni sarritan egitea, baina hogeimila biztanlegotik gorako herrietan merezi duela, esan da.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0299 Barnea mila forma eta koloretan hausten da; berauek (urdin, berde, beltzak) beste batzuk (zuri, hori, gorriek) erasotu eta beretuak gertatzen dira.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Gaur, ingurugiroan dabil, batez ere; 1977an ehun mila pertsona bildu ziren, Malville-n, gizartea aldatzeko borondatearekin.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 5.5.2. Inprimatuak. Hauetan, oro har, mila ale ala bakar bat pare, edizio bereko guztiak erabat berdin izan ohi bait dira.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Ehun mila tira bira ostean dorretxoaren leherketarekin bukatzen da.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0235 - Formatoa: pergaminoan jositako liburuak, 300-700 foliotakoak (batzutan mila folio baino gehiagokoak); bertan josi dira orden kronologiko handirik gabe Salan azaldutako dokumentuak, jasoak nahiz sortuak, folio tamaina nahiz koartila tamainakoak, baita handiagoak ere (bandoak, kartelak, ordarauak), textudun folioak nahiz txurian daudenak, batzutan ezabatuak baina ez gehienak eta foliatu gabe daudenak.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0019 Beraz, urritasun literarioaren aurrean Gipuzkoa-n ehun eta hogei milako materialeak topatzea pozgarria gertatzen da.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 1.981 urteko zentsuaren arabera, 5.174 bizilagunetatik 1.807 zeharo erdaldun aitortzen ziren, eta beste milla eta berrehun bat erdi-euskaldun.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0024 Hemengo gipuzkoar toponimoen multzoa ehun eta hogei mila (120.000) izenetara iristen da (bertan oikonimoak, oronimoak, fitonimoak, hidronimoak, antroponimoak, etabar sarturik).

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Beraz, esan daiteke toponimia euskal paisajean (bere mendi, malkar, aldapa, sakan, soro, zelai, erreka, etabarrez) ahokatu edo inkrustatutako EUSKAL HIZTEGI nagusi eta harrigarria dela, hots, ehun eta hogei mila (120.000) hitz dituen HIZTEGI bikaina.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Pedro Irizar-ek 1.971 urtean eginiko inkestan 11.854 bizilagunetatik ez ziren euskaldun 2.200 baino; 1.981 urtean Eusko Jaurlaritzak eginikoan, berriz, euskaldungoaren gorakada nabaria zen, ia bost milakoa zelarik, bainan 2.271 alfabetatu gabeko kontzeptu ilunpean sartzen ziren gehienak.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Beraz, esan daiteke toponimia euskal paisajean (bere mendi, malkar, aldapa, sakan, soro, zelai, erreka, etabarrez) ahokatu edo inkrustatutako EUSKAL HIZTEGI nagusi eta harrigarria dela, hots, ehun eta hogei mila (120.000) hitz dituen HIZTEGI bikaina.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0488 hektarea iz. Lur-neurria, ehun area koadro edo hamar mila metro koadroren baliokidea.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 hemeretzi zenbtz. zehazt. (1571). Hemezortzi eta bat, 19 (1858). Batez ere ipar. Mila eta bederatziehun (*1905, 1925). banatz. Bakoitzari hemeretzi, bakoitzak hemeretzi Ipar. Hemeretzina ipar.). nola adlag. Hemeretzinako multzoetan.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 hemezortzi zenbtz. zehazt. (1571). Hamazazpi eta bat, 18 Ipar. Mila eta zortzirehun 2 HEMEZORTZINA banatz. (1847). Bakoitzari hemezortzi, bakoitzak hemezortzi 2 HEMEZORTZINAKA nola adlag. Hemezortzinako multzotan.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0192 Eta sarjentuak erantzuten dio: - Milatatik bat, eta hori asko jota.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Dena dela, XIX. mendearen hondarretan zen hogeitamar mila eta gehiago biztanleko hiritxo bat izateari utziz, metropoli handi bat bihurtzen ari zen pixkana-pixkana Donostia.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 Hara zergatik: Erromatarrak orain dela bi mila urte baino gehiago penintsulara etorri zirenean, hemen hizkuntza guziak ito zituzten, gurea ez beste guziak, eta latina irakatsi zieten.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0077 Protoplasma bizian gertatzen diren ehundaka mila erreakzio kimikoak ez daude denboran zehar bakarrik zorrozki ordenaturik, ez dira ordena bakarrean baizik harmonikoki konbinatzen; baizik eta ordena guzti honek helburu baterantz jotzen du: autoberriztapenera, sistema bizia bere osotasunean autokontserbatzera, ingurunearen baldintzatara egokiturik.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0044 30. Bostgarren. Bazihoan behin bere jaieraz, Manresatik mila bat baino pixka bat haruntzago zegoen eleizara.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0056 Eta beren asto txikien gainean Jerusalen aldera zihoazela, ohi denez, Jerusalenera heldu baino bi mila lehenago, leinargikoa zirudien espainar batek, Diego Manes zeritzanak, erromes guziei debozio haundiz zera esan zien, handik gutxira Hiri Santua ikusi ahal izango zen lekura iritsi behar zutenez gero, on egingo zuela bakoitzak bere barrua gertutzen bazuen, eta isilik joan zitezela.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Amak madarikatu egin zuen, esanez: milla deabruk eramango al aute!. Alaba bat-batean ezkutatu zen.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Hantxe dabilta gurutzatuak, bakar-bakarrik bere jaioterrietatik lau mila kilometro baino gehiagora.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0050 Krac-eko bi mila gizonetatik zaldunak ez dira ehun baino gehiago eta zaldizko sarjentuak berrehun edo hirurehun.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Esate baterako, bost mila arrain eta zazpi mila ogiren hura.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Bai, gure Jesus maiteak multiplikatu egin zituen arrainak eta ogiak, bost mila arrain eta zazpi mila ogirekin bost laguni eman zien jaten.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Bost mila arrain eta zazpi mila ogirekin bost laguni eman ziela jaten gure Jesukristok esan nuen.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Hori ez, baina bost arrain eta zazpi ogirekin bost mila laguni eman ziela esan behar nuen.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Edo, pentsatu behar ote da horiek guztiak aspaldiko istorioak direla eta mila mestizaien fruitu den Akitania bakarra dela Crassus-i buru egiten diona?.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 Planeta guztiko eskualde epeletan kultibatzen da, baratza eta lur ureztatuetan, izugarri polimorfoa da eta mila kultibarretik gora ezagutzen dira.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Euskara bat mila aldiz garbiagoa, puristagoa darabilte gure mendeko idazle horiek.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Baldintza normaletan ehundaka mila urterako aski izango litzatekeen energia, denbora tarte labur batean kanporantz irradiatzen da.

481. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 KORONELA.- Obe nuen milla bider gudatean bertan il izan banintz....

482. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0273 - Beharrik, kostatuko zaizu gutxienik hogei milla duro aita patentatzea.

483. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0290 - Milla katek behartzen gaituzte lotzen, desegiten urratzen....

484. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 Fanchouk oso baldar dantz egiten du ta mila keinu egiten dizkio.

485. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0032 Jainkuak daki onezkergero
kulpa gabe zenbat milla
gerra orretan aita ta seme
ote dan trentxeran illa;
Zeruko Aitan kastigua d'au,
sinistuta egon gadilla,
barkaziyua eska zaiogun
jarririk biyotz umilla,
odol-isurtze izugarriy'au
lenbailen buka dedilla.

486. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Iru milla ardi ziran bildotsak zenbatu gabe.

487. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Zenbatu eunekoak milla arte ta gero beeraka.

488. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Aizkeneko bi mende auen barruan, milla zugatz-motatik goora arkitu dira latexdunak.

489. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Eunka milla langille, gizon eta emakume, ari dira munduan, fruita bereizi, tajutu ta pardeltzen, urtearen buruan millaka ta millaka tonelada biltzen ditutela.

490. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Ludiak geroz ta biztanle geiago dauzka: 1800-gn urtean, milla ta bosteun milloi zeuzkan; 1950-ean, bi milla milloi.

491. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Emendik berrogei urtera, sei milla milloi izango ditu!.

492. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Zortzi milla metroz goitik jateko gogo aundirik ez dala izaten esan oi da; ez zait niri olakorik gertatu, platera nola utzi dedan ikusi besterik ez dago.

493. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0364 Jaiotetxera biur gaitezen
kristau utsak izateko;
milla olako baño bat ona
askoz obe danentzako!.

494. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Oraindik milla ta bat gauak, kalifa, sultan eta diralakoen jauregi eta andrategi bakarti eta ustuetan biziki erraiñutzen dira, igarotako edestiari gaia emanaz.

495. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Andik urte batera Maguntzia`ko Goigotzai aukeratu zuten bertako Eliz-gizon Nagusiak, baña Erroma`ri kargu orrengatik ordaindu bear zitzaizkion amalau milla dukat urreak Alberto`k bere sakeletik ematekotan.

496. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Iru elizbarrutitako Gotzai, batean izateko, Erroma`ko baimena bear zuan, eta eman zion baimen ori Leon X`ak baña beste amar milla dukaten truke.

497. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 - Ill egiñ bear al dek ba? - Illtzea baño gauza txarragoa, milla bider txarragoa.

498. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Ez al ditut bada nik, len ere, milla bider ikusi?.

499. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0098 - Bi milla. Lau milla ere ipiñiko nituzke, andereño sorgin ori ez ba`litz.

500. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0098 - Zerritegi ori salmentan daukazula, esan didate, Cummmings jauna, amar milla dolarrean.

501. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - =mCl=aglen`ek esan zuenez, ordea, lareun abelgorri lapurtu zizkioten eta milla ere ba-dire, emen - erantzun zion Roger`ek.

502. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Milla abelgorrien lapurketari buruz Clifford`ko ertzaiñak bidali zizun albistea iritzi al zaizu?.

503. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0048 Orregatik, eta geiegikeririk gabe, ipiñi dezagun amabost-milla pesetaetan zure zor ori....

504. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0048 - Amabost-milla pesetaetan...? - Bai, gizona, bai...! Ta ez det uste, luze jo dedanik...!.

505. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0074 Ea mutillak, eun ta bat milla gaituk,
arri baten paltan gaituk.

506. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0089 Milla dolar da bere sal-neurria.

507. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Irurogei ta bederatzi egunez peleatu ziran portizki, ogei ta amasei milla oñezko, lau milla zaldisko, asko sutumpa beldurgarri eta ontzidi aundiaren kontra, erri barruan zazpireun soldadu besterik ez bazegoan ere, baño lagundu zien bertako guison errutsuak eta emakume pizkorrak.

508. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Bidasoako ibayan ito ziran bi milla eta geyago, (...).

509. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Eraman bear zan zegoan lekutik iru milla kanaz urrutiagora eta arri puska ura andik ateratzeko bildu ziran eun da berrogei ta amar gizon eta ogei ta bost idi pare.

510. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Lenengo egeunean erabilli zuten-milla kanan bezela, eta irugarrenean ekarri zuten, jarri bear zan lekuraño.

511. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0025 Ta aspaldikoa; milla ta seireun urte ba omen dira.

512. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0081 Eun ta amar milla pezta izan zan gastu guzia.

513. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Gutxienez baditu 50 milla Mampsup2; neurkin laurkatuak.

514. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Bañan, esnero zindoentzat, leenagoko oitura baño milla bider obeagoa.

515. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 Baiñan nigana azaltzearekin, eta zure esatekoek gizonki aitatuarekin ordea, kupitua utzi nauzu-ta, ez amarrean, bederatzi millan zuretzako gelditu da.

516. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Zuaz milla aingerurekin.

517. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Lurbira osoan ez zan, ark ikusi gabeko lurralderik; ezta guda-burrukarik ere, berak parte artu gabekorik; mairuak, Marruekos`ek eta Tunez`ek eman-ala baiño geiago illak zituan; banakako elkar-austetan ere, Gante, Luna, Diego Garzia Paredes`ko, ta beste orrelako milla baiño geiago ibillia zan; eta garaille beti, dan-danetatik garaille, odol-ttantta bakar bat ere galdu gabe.

518. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Igazitako negu luze artan eroritako euri ta edurrak, ba-zirudian garbitu zituztela mendi ta zelaietako orlegi mota guztiak, ederturik eta dizdirakorrago utziaz milla orlegi margozko zapiak etxekoandre maratzak oi duten antzo ta mendi gallurretatik zintzilikaturik utziaz, eguzki ta zeru printzaz josirik, legortu zitezen...

519. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Orain zutik edaten diagu, baita abestu, ipuiak esan, ta lenago ainbeste egiten ez geniana eztabaida milla sortzen dizkiagu, ta baita ere, sarri, negozioak antolatu ere.

520. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Sherlock Holmes'ek Donosti'ko Gaztelupe'n irurogei milla pezta eta kapela nola galdu zituan (Ertzain-Eleberria) Latiegi'tar Bixente'k.

521. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0007 Baiña sei milla erreal, milla ta bosteun pezeta, omen zan ordaindu bearra, ta guk dirurik ez.

522. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 - Ez bada beste kairen batera sartu, txiki milla puska egiña izango da.

523. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0007 Zirri-marra batzuk egin ondoren, diru-kontua: berrogei milla pezta, danera.

524. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0007 - Zuk lagundu ezkero?... Orduan, berrogei millaren ordez, irurogei milla!!.

525. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 8.- Eguzkiak bere azalean, 6.000 grado zentigrado ditu, eta Lurrak, Eguzkiak ematen duen berotasunaren bateko 2.200.000.000`eko zati bat besterik ez du jasotzen eta kilowatio neurritan, kilowatio bakoitza pezta bat ordainduta ere, segundo bakoitzeko milla milloi pezta balioko luke.

526. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Zenba aal ba`lira, milla eta milloika zenbatuko genituzke, bultzi eta beribilletan, estekatuta egunero aruntz eta onuntz dabiltzanen artean, bakarrik nago oiu egin aal duten pertsonak.

527. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Orain bi milla urteko ezaugarriak gaur ez-ezagutuak izatea oso errez ditekena degu.

528. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Eta orain bi milla urte ez ezik, gaurko munduaren lastertasunak, urte gutxitan aldatu lezazke; horrela, gure gurasoen siñismena bizitzeko era, guretzat ez-ezaguna izatea ez luke arrigarri behar.

529. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Fernando VII berriro errege jarritakoan San Luis`en eun milla semeen indarrez, zabalatar aita-semeak Paris`era joan ziran igesi, eta Sorbona`ko Unibersidadearen ikasle egin ziran.

530. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0101 Juanjo Zearreta, Euskaltzaindiko diruzaiñak, berreun milla pezetako saria.

531. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0101 Eta eun milla pezeta, Juanjo Zearreta`k.

532. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Eta, onez aparte, berrogei ta amar milla pezeta.

533. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Eta berrogei ta amar milla pezeta.

534. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Eta berrogei ta amar milla pezeta.

535. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Eta berrogei ta amar milla pezeta.

536. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Eta berrogei ta amar milla pezeta.

537. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Eta berrogei ta amar milla pezeta.

538. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Artean ez ezaguna zalarik, Amateur Athletic Associationen iru millatan txapeldun irten zan 1959 urtean.

539. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Inglaterrak sei millatan daukan marka, egin zuan 1966`ean.

540. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Urte auetan, sei bat milla ektarea basotu dira, Aldundi Forala-ri, Gazteiz-ko Udal-Etxeari, Aurrezki Kutxa-ri, ta norbaitzuen laguntzari eskerrak.

541. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Milla ta larogeta amasei gudari oñezkoak, ogeta amazazpi zaldunak bakoitza bere oñezko lagunakin....

542. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0026 Ontzirik aundiena bost-bat milla pezetan saltzen da.

543. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0050 Bere balioa, ortzik gabe, bost milla pezeta da, eta bere osotasunean berriz zazpi milla.

544. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0060 Orain amabi milla urte gure aurreko euskaldunak erabiltzen zituzten beren koba-zuloetan....

545. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Oraiñaldian ba-ditugu eskuera milla eratako jolasbideak.

546. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0009 Europa`ko izkuntza guztiak, iru bat milla urte lez dirala, indo-europearren eraso ta zapaltzeaz suntsiturik gelditu ziran; euskerak bakar bakarrik eraman zuen, ondatu gabe, aien zigorraldia; onetxek bakarrik iraun zuen zutik, eta gaur ere orrela daukagu: gertakari miresgarria benetan, eta bakarra Europa`n eta mundu osoan, bear bada.

547. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Gure mendietan triku-arriak agertu baiño sei milla urte aurretik ere, ba ziran gure artean zenbait kutun-mota.

548. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Il zanean, bosteun milla libra esterlina utzi zitun.

549. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0462 Gure iritzira, arrazoibiderik nagusiena, orixe da: Naiz milla planteamendu berri egin... bai askapen aldetik, bai kultura aldetik bai enda aldetik eta bai gizarte borroka aldetik, euskal Teologi bat mugatzeko jakin biderik ez degu ikusten.

550. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Erleak, eultzara bear besteko zama eramateko, irusta landa bateko loreetan, millatik gorako lilietan bildu bear izaten duala iakin izan da eta uztaldi betean ere, bear ainbat zama iasotzeko, orduerditik ordu beterako epea bear izaten omen du eta giroak ez laguntzeaz, baita agian xera betetzeko bi ordukoa ere; beraz eultzetik landa, erlea egon liteken aldia, naiko ezberdiña da.

551. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 Errepublika Sozialist Sobietarren Alkarteko Diktaturtzaren menpean gelditu ziran katolikoek, ortodoxiarrek baiño milla aldiz zigor gogorragoa jasan bear izan dute.

552. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0159 Posizione bera omen zuten Badajoz-eko bortz mila herritarrek, etxetarik jali-arazi dituztelarik eta karriketan, tiroka guziak garbitu....

553. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0099 Ez da atzoko kondaira,
doha bi mil'urtetara
jakintsunen arabera:
bildotx bat hartu besotan eta
artzainak ziren atera,
aingeruekin batera,
Eguberri goiz aldera,
Jesusen adoratzera.

554. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 1946-eko irailaren 8-an, Lurderat baziren bilduak ehun mila presuner eta deportatu ohi.

555. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Jende-talde ura, guk milla bat oinkada emanda ere, abailari on batek bere eskuaz iritxiko lukean eulmenera zegoelarik, mendi-egala estaltzen zuten arkaitzetara guztiak egiñik, lotu ta potix egin zuten, elkar estu-azorik, duda-mudan doana ara-ona begira gelditu oi danez.

556. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Kontrabandoa - San Juan goizean, garagarrillein ogeite lauean mile bederatzi egun eta amabortzean, ez nue uste nere aita arrixku aundietan ibiltzen zela guri azteatik.

557. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Lantegirik ez dugu hemengo Eskual-Herrian eta urte oroz bi mila eskualdun gazte badohatzi debruetan barna, ahal duten tokietarat bizipideketa!.

558. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 Bainan Burgia bada bere mila urtheak baino zaharragoa.

559. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 UTA - Mila urthe baino gehiago ere ba dituela uste dut... bainan kontatuko derautzudan legenda, kontu huts bat baino gehiago da, Ulrikek argiagotu derautzula itxaroten dut.

560. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0028 Euria, mila eta mila xortaz egina duk: Hodei hausturatik ttipi ttipiak abiatuz, erortzean funtsa hartzen ditek eskuin eta ezker, lodituak lehertzen dituk auto-berinen kontra.

561. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0033 Duela lau milako bat urte, bazen, Mezopotami eskualdean, Ur deitu herrixka bat.

562. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0021 Joanen da, egun batez Erregearen beraren mintzatzerat, behar guziak egin ditzan, Aita Sainduaren eskuetan ezarria izan zadin auziaren trenkatzea; mila bortz ehun eta hirurogoi-ta batez geroztik hori galdetzen zuen-eta Aita Sainduak berak.

563. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Eguneko bat hori, haurten, Azkainen, 3 milliun eta 800 milla libera da, diru xaharrean.

564. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Francoren politikarekin ados ez direnak ditu mila moldez zanpakatzen.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0096 Mila ikus-entzuleren aitzinean, finalera heldu ziren bertsolariek, edizio honetarako hautatuko bideari jarraikiz, taldeka aritu ziren Mikel Taberna gai-jartzaile izan zutelarik.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 Hiru)
Mila miloi superavit
herriak sosik gaberik
gure diputazioak
lapurrentzat lana badik.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 Mila miloi superavit
lapurrentzat lana badik.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 1.- Kontratuaren hasierako gehienezko zenbatekoa behin-betikoz onetsitako Proiektuaren Aurrekontuarena da, hau da, hiru mila bederatzirehun eta larogeitasei milioi hirurehun eta hamasei mila bostehun eta larogeitamar (3.986.316.590) pezeta, hori aurreko klausulako azkeneko paragrafoan aurrikusitako kasuaren egokitzapenaren kaltetan izan gabe.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Gainontzekoek beren posturak garantizatu beharko dituzte hirurogeitemeretzi milioi zazpirehun eta hogeitasei mila hirurehun eta hogeitamaika (79.726.331) pezetatako fidantza gordailatuz.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Kontratua sinatu aurretik ere, adjudikaziodunak ehun eta berrogeitemeretzi milioi laurehun eta berrogeitabi mila seirehun eta hirurogeitalau (159.452.664) pezetatako zenbatekoko behin-betiko fidantza gordailatu beharko du.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Hogeitamar mila (30.000) pezetako sari eta plaka bana Eskualdeko Fasera talderen bat aurkeztu izanik, Azkenerako klasifikatu ez diren Talde partehartzaileei.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Azken Fasera iritsitako Taldeek hirurogeitamabost mila (75.000) pezetatako sari eta plaka oroitgarri bana jasoko dute, Bizkaiko folklorea hedatzean erakutsitako interesagatik, eta oroitgarri bana dantzari guztientzat.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 4. Fidantzak: Hirurogei mila (60.000) pezeta.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko urtarrilaren 22ko 168. Foru Aginduaren bidez, helbidea Barakaldoko Euskadi Etorbideko 15garrenean duen Alba Publiter izenekoari, zehatze-espedientea (64-ES esp.) ireki zaio, berrogeitamar mila (50.000) pezetatakoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 111. artikuluetan xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

575. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 646. Foru Aginduaren bidez, helbidea Leioako Ikea Basoko 1-3garrenean duen Pascual Villalba Novella jaunari, BI-6041-AH matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, A-8 errepideko, Bilboko Hegoaldeko Bide-Antolaketa, 123,600. km-an, funtziozko elementuei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.460. espedientea), hirurogeitazazpi mila berrehun (67.200) pezetatako zenbatekokoa dena, ireku zaio, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. artikuluetan xedatutakoaren arabera ("B.O.E.", 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

576. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 648. Foru Aginduaren bidez, egoitza Sondikako Beiketako Bidea, 1goan duen Mikel Urrutia Larrondo jaunari, BI-7724-AV matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, Derio-Asuako BI-112. errepideko 1,025. km.-an funtziozko elemenduei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.352. espedientea) ireki zaio, berrogei mila (40.000) pezetako zenbatekokoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. art.an xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1.977ko maiatzaren 17ko 117. zenb.).

577. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 II. Lizitazio oinarria: Bi milioi eta berrehun mila (2.200.000) pezeta.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 IV. Fidantza: Behin-behineko fidantza berrogeitalau mila (44.000) pezetakoa izango da.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 II. Lizitazio oinarria: Milioi bat hirurehun eta hogei mila (1.320.000) pezeta.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 IV. Fidantza: Behin-behineko fidantza hogeitasei mila eta laurehun (26.400) pezetakoa izango da.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Jakin erazten dut: Nire agindupeko Zergabiltzailetza honetan, B.E.Z. eta Atxekipenen zioz Foru Altxorraren zordun diren M. Carmen Graels Fernandez eta Julio Lunate Torca bere senarraren aurka, printzipal, premiamendu errekargu eta atera daitezkeen kostu eta gastuetarako kalkulaturiko milioi bat bostehun eta berrogei mila hirurehun eta laurogeitasei pezetako zenbatekoan, jarraitzen den premiamenduzko administrazio espedientean, 1990.eko irailaren 27an, hurrengo finka bahitzeko idaztoharra egin zedin, Agindua eman nuela: Hirilurrekoa.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Gardoki jatetxean (izen bereko kaleko 9.an) izango da larunbat honetakoa, txartelaren prezioa mila pezeta delarik.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Irabazleak berrogeita hamar mila pezetatako saria eta mantak jasoko ditu.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gisa honetan, guregain entseiatzen dituzten mila experimentu errepresibo eta hainbat gehiagoren gainetik, presoen Kolektibo bateratu eta egituratu baten izateak laguntzen digu gartzela ekarri gintuzten helburu eta kontzeptzio politikoekiko fidel irauten; horien artean, oinarrizkoena, gaur egungo sistema politikoak ez duela Euskal Herriaren biziraupenerako aukera errealik eskaintzen, zeina, hain zuzen, onartezina iruditzen zaion bere burua demokratikoa uste duen Estaduari, edozein helburu politiko bere baitan onesteko gai dela baieztatzen duen bitartean.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Guztira, 10.000 litro ur mugitzen dira 20 metrotako luzeera duen piszina baten gainean, hauetako 8 mila gora bidaltzen direlarik figura ezberdin batzu egiteko, beti musikaren erritmoari jarraituz eta kolorezko argiek margoturik.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Bederatzi mila botila edango dira bihar Konstituzio Enparantzan.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mila eta bostehun lagun behar ziren Igandean Oñatin egingo den Kilometroak 89ko zerbitzuak atenditzeko eta beste hainbeste egunotan zehar azpiegitura puntuan jartzeko.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Gandiagaren poema horren mila kopia eman ditu argitara antolaketa batzordeak beranduago joaten direnek ere mezuaren berri izan dezaten.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Gogora dezagun une honetan Bizkaiko ertainetako hezkuntza publikoan lau mila eta berrehun estudiante dagoela eta ikaslego-kopuru hau areagotzen ari dela.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Hirurogei mila pertsona ingururen sarbidea kontrolatu zuten antolatzaileek Herri Urrats-en. Joxean AGIRRE, Senpere.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mila kilo zikiro prestatu dira eta azkar eraman ditu jendeak eta 700 kilo solomo eta hor ere oso labur geratu gara.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Hamar mila kafe, 8.000 boteila sagardo, 8.000 garagardo eta beste hainbat datu eman daitezke, baina ez dira jende asko izan den adierazpen baizik.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Beronen kostua ehun mila pezetakoa izan zen.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Duintasuna aipatzen duzu, lotsagabe halakoa!, zeure unibertsitateko bederatzi mila unibertsitariek eginiko dimisiorako eskariaren aurrean ezentzunarena egin eta gero.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bi milla pezeta kostako da buruko.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Berrogei milla duro jasoko ditu nagusi gertatzen danak.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Geran baiño milla aldiz zoriontsuago izango giñake ortara jokaturik.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zenbat milla pertsonek ikusi ote zuten Anoetako neurketa telebixta bidez?.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Kanporaketan parte artzen dun aizkolari bakoitzak, ogei milla pezetako diru-laguntza izango du.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Bere itzaurrea, Diputadu Nagusi dan Imanol Murua`k egiten dio, ta ara lerro batzuk: Laurgaingo parke naturala 1982`ko urtean egiña da Gipuzkoako Foru Diputazioaren babesean eta mila ektarea baiño geiagoko lurrak ditu.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 Laugarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren Lurralde-Ordezkariei eskuratzen zaie azkar egin beharreko eta Zazpirehun eta Berrogeita hamar mila (750.000,-) pesetatik gora jo ez dezaten konpontze arin, euspen edo iraunazpen-lanak Sailaren izenean akuratzeko ahalmena.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren Erabakiz, honako hau xedatu da: Irratigailu ekipoa (II Banda) hornitzeko eta instalatzeko C-085/89 zenbakidun kontratazio espedientea, S.A. (I.N.E.S.A.) enpresari esleitzea, laurogeitamabost milioi bederatziehun eta hogeitazortzi mila (95.928.000) pezetatan, Administrazio Preskripzioen Pleguan xedatutakoaren arabera aplikatua izan dadin.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak honako hau xedatzen duen Erabakia hartu du: CP-560/89 espedientea, Baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari dagokiona, honako hauei esleitzea: Cotelsa enpresari (1 Lotea), zortzi milioi, hirurehun eta berrogeitalau mila, zortzirehun eta larogeitamasei (8.344.896) pezetatan; Sportil enpresari (2. Lotea), zortzi milioi, zazpirehun eta berrogeitazazpi mila (8.747.000) pezetatan, eta Cotelsa enpresari (3 Lotea), hiru milioi, seirehun eta hirurogeitabost mila, bostehun eta hogei (3.665.520) pezetatan.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Xanti Iparragirre Intxaurrondo Jaunaren aurka sartu zen 02-111-89 zenbakidun espedienteari Ebazpena eman zaionez eta Administrazio Prozedura Legeko 80.1 atalean ezartzen diren bideetatik horren berri ematea ezinezkoa izan denez, idazki honen bidez ebazpen horren berri ematen zaio, hogeita hamar mila (30.000) pezetako isuna ezartzen zaiola bertan eutsi zaion kalifikapenaren arabera.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo horri jarraiki, Ogasun eta Finantza Sailburu jaun txit gorenak, 1990eko apirilaren 25ean erabaki hau hartu zuen: Azpeitiko Basozabal Jauregiaren lehengoratze obren (I. fasea) kontratazioa CONSTRUCCIONES AMENABAR, S. A. enpresari esleitzea berrogeitamar milioi, laurehun eta eta bi mila eta zazpiehun eta berrogeitalau (50.402.744,-) pezetatan.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo horretatik, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Zerbitzuen Zuzendari Jn. T. Argiak, 1990eko azaroaren 15ean, honako hau erabaki zuen: Borondatezko Aurrikuspen Sozialeko Erakundeek jokatzen duten paperari buruzko sentsibilizazio kanpaina bat burutzeko kontratua Atico, S. A. enpresari esleitzea, hogeitemeretzi milioi, bederatziehun eta laurogeitamalau mila, ehun eta laurogeitamabi (39.994.192 PTA) pezetatan.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Garraio eta Herrilan Sailak, 1990.eko azaroaren 28an, honako erabaki hau hartu du: Lehenengoa.- Bermeoko Portuan Artzaren dragaketa obren egiteratzea Hijos de Juan José Mancisidor S.A. Erakundeari esleitzea zuzenean, dagokion BEZ barne, hogeitasei milioi, zazpiehun mila eta zortziehun pezetatan (26.700.800 PTA), Sail honen 1990.eko aurrekontuen pentzutan.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Bigarrena.- Esleipendunari, Ogasun eta Finantza Saileko Finantza Zuzendaritzaren aurrean eta Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailaren eskuragarri, behin-betiko fidantza jarri beharra ezartzea, erabaki honen jakinarazpenetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epearen barruan, kontratuaren guztirako %4aren zenbatekoz, beraz, milioia, laurogeitabat mila berrehun eta hogeitazortzi pezetakoa (1.081.228 PTA).

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Sail honek, honako erabaki hau hartu du gaur, bere xedatze zatia honako hau dela: 1.- Santurtziko Cabieces Auzoko Xc Arloko M-115 C delakoan sustapen publikopeko 51 etxebizitza Eraikitzea proiektuaren obrak Tecsa, Empresa Constructora, S.A. enpresari, hirurehun eta hirurogeitamaika milioi, seiehun eta hogeitabat mila, ehun eta hirurogeitabederatzi (371.621.169 PTA) pezetatan esleitzea, BEZa barne.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Horietatik, bostehun eta hogeitamar mila pezeta (530.000 PTA) Sail honen 1990.eko aurrekontuen pentzutan izango dira; ehun eta berrogeitemeretzi milioi pezeta (159.000.000 PTA) 1991.eko aurrekontuen pentzutan eta berrehun eta hamabi milioi, laurogeitamaika mila, ehun eta hirurogeitabederatzi pezeta (212.091.169 PTA) 1992.eko aurrekontuen pentzutan.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 2.- Enpresa horri, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Finantza Zuzendaritzan behin-betiko fidantza, Erabaki honen jakinarazpenetik hasi eta 15 eguneko epearen barruan, jarri dezala ezartzea, kontratuaren guztirako %4aren zenbatekoz, beraz, hamalau milioi, bederatziehun eta laurogeitahiru mila, ehun eta berrogeitabi (14.983.142 PTA) pezetako fidantza.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskal Herria euskalduntzeko eta irakaskuntza euskalduna itxuraz emateko mila zailtasun sortzen dira.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Laugarrenak, boskarrenak eta seigarrenak hamarna mila pezeta.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Eta goizetik bakarrik aritzen direnek bosna mila pezeta.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Dena den, eta gauza zaila izan arren, igande bertatik daude arrantzaleak Bidasoako urei begira, ez baita gutxiago izokin kiloa lau mila pezetatan saltzen ari dela kontutan hartuz.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Guzti honetaz Gorka Sierrak esan bezala aipagarri da gero, zazpi mila biztanle eskas dituen herri batean maila honetako musikariak izatea.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Hitzetik hortzera erantzunez, eta egin litezkeen beste mila gauza gutxiesteko asmorik gabe, kazeta handiek eta albiste-agentziek duten bezalako estilo-liburu bat prestatzea egokia izan zitekeela adierazi nion.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta Ikasbide ikastolako guraso, irakasle eta neska-mutikoen eskari horrekin, Euskadi osotik samaldan agertuko den jendetzak bat egingo duen esperantzan agertuko naiz, Bilboraino ez joateagatik bakarrik ere pare bat mila duro gustora emango nituzkeen arren.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bi edo hiru folioetakoei 15.000 pezeta, 12.000 pezeta, 8.000 pezeta eta 5.000 pezetako sariak. Bi foliotara iristen ez direnentzat, 10.000 pezeta daude lehen sariarentzat eta bigarren, hirugarren eta laugarrenarentzat bosna mila pezeta.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Ion Agirre, Ion Egialde eta Xabier Egialde, ez dago gaizki bi mila bizilaguneko herri txiki batentzat, eta bide horretatik jarraitzen badute laister bakarren batek profesionaletan debutatzea ere ez ginake arrituko, bainan denborari lekua eman dezaiogun eta goazen biharko partiduekin, Galarretan eta goizetik: Agirre-Auzmendi, Lizarraga-Egialde eta Larrañaga-Txikuri, Egialde-San Juanen aurka.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Beste hirurak hamarna mila pezeta.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Baso hauk Durangoko udalak beraganatu nahi izan ditu mila tranpaz eta engainuz.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Planifikazioak praktikara eramaterakoan, mila arazotan guk salatzailearena egingo dugu.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Indar bizi guzti hauez asmaturiko Olentzaro euskal ekintzaile porrokatua ibili zen Gernika osoan zehar mila lagun baino gehiago atzetik zituelarik.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Txiki eta Otaegiren enparantzan bildu ziren Olentzaroren mila euskal ekintzaileok eta euren artean nahastu ziren beste mila bat ikusle.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Olentzaro erretzen ari zen bitartean, Carreroren kantua, hator, hator mutil etxera eta Eusko Gudariak abestu zituzten jai giro ederrean Olentzaro erre zuten arren, mila ekintzaileok euskara plazaratzearren alde urte osoan lan egiteko erabakia hartu zuten.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hiru mila kiloko harria garraiatu behar da, pisu librean.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Mila bederatzirehun eta berrogeita hamargarren urteantsu zen hori.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Oraingoan okerragoa izan bide da: ia-ia berrehun mila irresponsable aurkitu ditu Marcos Vizcayak.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Frantziako gobernuarekin omen zenituzten harreman onak ez hondatzekotan, Iparraldeko gure aberkideak behin eta berriz eta mila bider zapuztu eta abandonatu dituzuelako.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Kooperatibek ere egoera hau nabari izan dute, etekinak izugarri guttituz, Irabazpen Garbiak eta amortizaketa, salmenten ehuneko zortzi t`erdi (%8'5a) izan direlarik, denera hiru mila eta laurehun miloi pezeta sortaraziz, egindako inbertsioen antzerako zifra berau, nahiz eta ihaz egindako inbertsioa baino txikiagoa izan.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Mila bederatzirehun hirurogeita hamazazpiko urrian sinatu zen Moncloako Ituna eta honen arabera Plan berezi bat onartu zen Eskolak eraikitzeko.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Ehundaka mila lagun ziren atzo prest Aita Santuari harrera egiteko Bostonen, hau arratsaldeko 8ak aldera zelarik haruntz iristeko.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Ehun mila pezeta jokatu zituzten.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Krisian dagoen Bizkaiko ekonomia sendatzeko zortzirehun mila milioi behar omen dira, Euskal Herriko 1978ko Errenta Nazionalaren zifraren ingurukoa delarik Bizkaian bakarrik inbertitu behar dena.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Zifra guzti horren erdia sektore publikoak inbertitu behar omen ditu, baina kontuan hartu behar dugu, egun, Bizkaiko sektore publikoak aurreratzen duena Espainiako gobernu zentralak bereganatzen duena Bizkaian inbertitu beharrean urtean 40-50 mila milioi dela eta hortik behar diren 400 mila milioira salto handia dagoela.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Irabazleari 25.000 pezeta emango zaizkio eta beste hirurei hogei, hamabost eta hamarna mila pezeta.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Mila arazo larri dituzte eskuartean eta kontseilaritzan egingo dituzten ordu luzeetan gogor saiatuko dira gaiok jorratzen.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Asko eta asko, ia hogeita hamar mila pertsona, Camerumen sartu dira.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Pare bat mila behintzat baziren, esan zuen Castellsek, Felix Sotok milaka batzuk zirela zioen bitartean, guztiek oso zaila dela kakulatzea seinalatzen bazuten ere.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Iturri diplomatikoetatik heldu diren berrien arauera, azkeneko lau aste hauetan, Pekinen bertan, poliziak hogeita hamar mila pertsona hartu ditu preso eta itzalean sartu.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Nik neuk funtzionari-sistemari diodan gorrotoa alde batetara utzita, eta praktikan mila aldiz eta baldintza desberdinetan guztiz desegokia dela zientifikoki frogatutzat eman daitekeen arren, esandakoa gutxi bailitzen gaizkoagarri bat gehitu behar zaio, hemengo ikuspuntutik aztertzean, alegia, funtzionarien eraketa maila estatalekoa izango dela.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bestalde, hamabost-hogei diputatuk eta, azkenik, baseko hogeita hamar milaren bat partaidek beren karneta hautsi eta alde egin zuten.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Oporraldi Antifazistak Oloronen
UJASAI batasunak gazte antifazisten batasun frantsesak, ezkertiar eta antinperialista kutsukoak, Olorone herrian, Zuberoako mugan, kanpaleku bat apailatu du, eguneko mila bat pezetagatik abuztuaren 4etik 17rarte oporraldi biziak igarotzeko tamainakoa.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hogeita hamar mila lagun Queenek Vallecas-en eman kontzertuan.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Larehun mila ibilgailuen ibilera pairatzeaz gain, Santiagon biltzen da herrialde osoko lantegi eta industri kopururik handiena.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Aditu honek azaldutakoaren arabera, hiriburua osatzen duten hogeita hamahiru mila hektareatik, hemezortzi mila berreskura ezinak dira dagoeneko.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Uztailean bakarrik bostehun eta larogei mila kilo sartu baitira, hau da ihazko uztailean sartu zenaren hiru bat aldiz gutxiago.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Hondurasen, orotara, lau milioi bizilagun bizi dira, hauetatik berrehunda berrogeita hamar mila hegoaldean, hau da, %12 bertan.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Dagoeneko berrogei mila pertsona, bazterrak hustu eta lekuz aldatu dira, beste norabait bizitzera joanez, hiri haundietara bereziki.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Urtearen hasieran Corriveau gotzaiak komenioa sinatu zuen Gobernuarekin, zeinaren arabera Cáritas erakunde katolikoak milioi bat eta bostehun mila dolar luzatu zituen janariak, erremintak eta haziak erosteko.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Badira, gutxi gora behera, honelako bost mila eskola, ia guztiek baratza ondoan.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Oinarrizko hezkuntzan berrehunda berrogeita hamar mila ume txiletar ari dira, gehienak nekazarien seme-alabak, eta burua liburuz betetzea komeni bada ere, komenigarri ere da gero bizitza osoan egingo dutenaz burua ongi hornitzea.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Gaur egun Txile hegoaldean hogeita hamar mila baratza berri eta gehiago antolatu dira.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Bederatzi milla durotik goora ordaindutako beiak etorri dira edo saldu bear izan dira.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Bei berdiña oraiñ urte betetik onuntz, bost, sei edo zazpi milla peseta geiago.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gogora ditzagun Errezil-en banatuko dira lenengo sei sariak: Lenengoa, amabi milla peztakoa. Bigarrena amar milla peztakoa. Irugarrena, zortzi milla ta bosteun peztakoa. Laugarrena zortzi milla peztakoa. Bosgarrena, bost milla ta bosteun peztakoa. Seigarrena, lau milla ta bosteun peztakoa.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ehun mila lagun bildu zuen atzo Errenderian Kilometroak euskararen eta ikastolaren laguntzan, atzokoa zekulako festa bihurtzen.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Atzoko egunean ehun mila baino lagun gehiago bildu ziren Errenterian, horietatik batzu heldu ziren 5.000 kotxetan, 40 autobusetan, oinez, topoan, trenean, edo inguruko autobusetan.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Saria. MILLA pezeta. Erantzunak: EUSKERAZAINTZA, Getari kalea 21, b. DONOSTIA 5.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 AKURAPEN-DIRUEGITAMUA.- Honek, gehienez, HEMERETZI MILOE, BERROGEITA SEI MILA EHUN ETA HIRUROGEI PESETA (19.046.160 psta.) jotzen du.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 BEHIN-BETIKO BERMEA.- ZAZPIREHUN ETA HIRUROGEITA BAT MILA ZORTZIREHUN ETA BERROGEITA SEI PESETAKOA (761.846 psta.) izango da, hau da, akurapen-diruegitamuaren % 4ari dagokiona.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Gasteizen, mila bederatzirehun eta larageita bigarreneko Maiatzak hamalau.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Gasteizen, mila bederatzirehun eta larogeita bigarreneko Maiatzak hamalau.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Madrid, mila bederatzirehun eta larogeita hirugarreneko Abenduak 14.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hori dela eta, Gara-Adinekoentzako Etengabeango Hezkuntzari buruzko Lege Orokorreko berrogeita lau, berrogeita bost eta larogeita hamaikagarren Atalean agintzen denaren arauera eta Ikastegien Araudia araupetzen duen Ekainaren hemeretzi/mila bederatzirehun eta larogei Oinarrizko Legeko bederatzigarren Ataleko bat puntuko e) idaz-zatiak eta bi puntuak jartzen dutenarekin bat etorriz, azaldutako helburuei erantzuteko xedez, Hezkuntza eta Kultura-Sailburuaren saloz eta Jaurlaritzak 1984.eko Urtarrilaren 23an egindako Bilkuran aztertu ondoren, zera
ERABAKITZEN DUT:

667. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Hori dela eta, Lehendakaritza eta Zuzentza-Sailburuaren saloz, eta Jaurtze-Batzordeak mila bederatzirehun eta larogeita bosgarreneko Azaroaren 23an egindako bilkuran aztertu ondoren, zera
ERABAKITZEN DUT:
Atal bakarra.- Nahitaezko Jabegokentzearekiko Legearen berrogeita hamabigarren atalak dioenaren arauera, Bizkaiko Foru-Ahaldundia, horretarako egindako arduralaritza-zehaztapidetzan dagoen ogasun-zerrendan agertzen diren zehaztuta eta banakatutako eta Gatikatik doan Boteolatik Mungiarako Foru-Errepidearen zatietan zola hobetu eta zabaltzea izeneko Egitasmoa egiteratzeko beharrezko diren ogasun eta eskubideez jabetzea presakotzat aldarrikatzen da.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Aurrekontua: Erosketa horretarako baimendutako gehienezko aurrekontua hamaika milloi eta bostehun mila pesetakoa da.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Behin-behingo bermea: Berrehun eta larogeita hamar mila (290.000) pesetakoa.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Aipatutako Enpresa horri, Eusko Jaurlaritzako Herriogasun eta Dirubideetarako Saileko Dirubideen Zuzendaritzaren aurrean behin-betiko fidantza sortzeko beharra ezartzea, erabaki hau jakinarazi dadinetik hasi eta 25 eguneko epearen barruan, kontratako aurrekontu osoaren %4aren zenbatekoz, bi milioi, seiehun eta hemeretzi mila, berrehun eta laurogeitaemeretzi (2.619.299 pzta.) pezetakoa alegia.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Behin mila krabelinez osaturiko erakusketa bat ikusi genuen galeria batean eta hura egiteko miloiak gastatu ziren.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Aurrez mila kontu entzunak dituenak ere ez dut uste horrelakorik espero dezakeenik.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Orain 3 urte arte, borroka biologikoan sartutako lur-ustiapenak 3.719 eta 7 mila hektarea ziren, baina gaur askoz gehiago dira.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Hilero 10-12 mila peseta inguru ematen dira (hilean bi pertsonak jatetxean bazkaltzen edo afaltzen gastatzen dutena) eta bi hilabetez behin babespean hartu duten neskato edo mutikoaren osasun-egoeraren eskola-emaitzen eta denbora emateko erabiltzen dituen moduen berri jakinerazten zaizkie aita-amabitxiei.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Izan ere, herrialde pobreen zorrak mila milioi dolar baino gehiagokoa denak irensten baitu esportazio dirusarbideen laurdena.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Doi-doi geratu da mila orrialdeetara heldu barik liburu lodikote hau.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 PASTORAL guzti hauek idazten ziren bitartean, eta PSOE gobernu buru zelarik, hortxe ikusi izan ditugu, Estatuaren atzaparrak agerian uzten zituen GAL talde hiltzailea, Bakearen bidezidorra jorratzeko porrot egin duten ahalegin baketsu frango, Konstituzio espainiar honek dituen mugen aitormenak honen 10. urteurrena ospatzen zen bezperan, Setienek Siglo XXIean botatakoak eta Madrilen hainbeste hauts harrotu zituenak, Herri honen Askatasuna eta Bakea, bata bestearekin etorriko direla adierazi ohi duten mila baieztapen... benetako injustizia krudel baten adierazle direnak.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 IRAGAN larunbatean, hiru mila jende nonbait han ibili ziren Baionako karrikan, euskal kulturaren alde.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Nahiz antolatzaileek jende gehiago espero zuten, bost edo sei mila, garbiki esaten dute urrats ona izan dela egun hortan egin dena.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Jakina denez, Jose Luis Núñez Barcelonako presidenteak mila eta zortzirehun bat milioi utzi dizkio entrenatzaile holandesari diru kopuru horrekin nahi duen erosketa guztiak egiteko.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0003 Gaur egun komunikabideen diskurtsoan, eta hain zuzen El Pais-en diskurtsoan, esaten diren mila gauza, azkenean esaten ez diren beste mila ezkutatzen ari direla argitzen du.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Gela beroaren erditzalean, errefreskagarri azukretuen mila iragarki tronpagarrik egin zidaten eraso.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aurten, 1988ko deialdi honetan, delako zuzkidura hori Milioi eta bostehun mila pezetatakoa izango da.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aski berotia zûzûn: bere lagunekin jokatu zizûn, berak, botxû handi bat beita bortin, phezatzen ziena ehûn mila kilo eta balinba habo, altxatzen ziela eta Maidalenera artino igorzen ziela.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Sei urte baiño leenago zortzi milla eta geiago saldu ondoren, zearo agortu zan.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Au, amar milla bider - idatzi doguna da, ta pedagogi araurik errezenak eskatzen dauana.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Jaurlaritzako aztertzailleak, txokolate landola bateri 75 milla ta 500 milla lauerlekoko zigorrak ipiñi dautsaz, txokolate naastua egiteagaitik.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Esaerak areago: bi milla ta bosteun guztira.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Ilten da gizon korriente bat, ilero zortzi edo bederatzi mila peseta irabazten dituana, ta itxiten dauz emaztea ta iru seme, zaharrena amar urtekoa.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Bankuan, ehun mila peseta bakarrik daukez.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 Saria mila dolarretakoa izan da, aurrekoetan bezala; eta, kasualitatea, honetan eré apaizen eskuetara joan da.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Ba dakizue zenbat irabazten duen hilabetero, azken konbenioko gorapena ere kontuan harturik? Sei mila pezeta.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Esate baterako, orain bi mila urte bizi izan ziren euskaldunak, oraingo euskaldunon asabak dira.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 1000 MW-eko zentraletan, Hiroshimako lehergailuak sortutako radioaktibitatea baino mila bider handiagoa sortzen da.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Bi mila urte inguru K.a. okupatu zuten Balkan lurraldea.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Milaka etsitaldi jasan behar izan ditugu euskara jakite hutsez beraren irakaskuntzan konprometituak ibili garenok, hamaika aldiz aspertu eta erre ditugu ikasleak, mila bider toki faltan, dirurik gabe (ikasleak ahal zen gutxiena ordainduz, irakasleok ia kobratu gabe...), metodorik gabe, programaketarik gabe, e.a., e.a., e.a.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Altsasurako bidean Diputazioaren miñoiak ikusiko dituzu bide bazterrean, Trafikoko goardiazibilek hamar milako multa jarriko dizute argiak altuegi eramateagatik.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Len ez zegoan ez erropa garbitzekorik, ez frigorifikarik, ez butanorik ta ez beste gaurko milla tresna.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Orain milla edo bi milla urte ere aundikiak jauregi ederretan aukera guziekin bizi ziran, gozo-gozo.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Itxasoan dabillenean milla etsaiek erasotzen baidiote irentsi gosez.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Baiñan alaz guztiz ere ta oraingoz, erri subdesarrollatuen iduri bizi ta ozen bat da India; analfabetoak, 70%, gero gose aztarrenak, sendagilleen falta, 56 milla sendagille daude bakarrik orrelako erri zabal batentzat.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Amarna milla duro jokatzen dituzte alde bakoitzetik.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Irabazleak ogei milla eramango ditu.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Biña milla duro bota zituzten jorraillaren emeretzian, eta zortziña milla duro loraillaren bian.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Dirutan nola neurtu galerak? Zenbaki aundiak esan dituzte ta dirutza galantak izendatu: 500.000.000.000 edo bosteun milla milloi pezta esateraiño.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Gutxi gora-beera 159.000.000.000 pezta edo eun da berrogei ta emeretzi milla milloi alegia.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Esan bearrik ez, une larri aietan beretan bereala etorri zirala milla eratako lagungarriak, bai gizaki ta bai janari-edaritan beste erki edo probintzi guztietatik noski.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Baiña ori esatea naikoa al da? Zertarako dute orrelako artu-eman ofizialen bearrik? Bestelako artu-emanak ez al daitezke milla izan? Eta ez du esan, iñolako artu-emanik ez daukatenik.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Esan ba`lu ere alperrik izango zan, milla argibide daudelako, ain zuzen ango BARRICADA egunerokoan eta abarretan argitaratuak.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Alare batzuek, atsedena artu bearrean, ateak itxita eduki bai baiñon barruan lanean jarduten dira; basoak garbitzen, ormak txukuntzen, kontabilidadea egunean jartzen edo ta beste milla komeri egiten.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Atearen beko aldea margotzen ari zelarik, or agertu dira mutiko batzuk, oraingo mutiko modernoak, milla kiloko eskubide osoak bizkar gaiñean daramaten orietakoak, gizarteak ulertzen ez ditun mutiko akonplejatuak, gurasoeri mis viejos deitzea gustatzen zaien oietakoak alegia.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 P.B.:- Berrogei ta amar milla inguru izango dira Euskalerrian jaio eta Madril`en bizi diranak, baiñan kopurua aunditu daiteke ia eun millaraiño, Madril`en jaioagatik euskaldun sentitzen diranak, beren gurasoak Euzkadi`n jaio direlako.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Eta bazkide bezela gure elkartean iru milla izango dira.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 G.A.:- Iru milla bazkide ez al dira gutxi Madril`en bizi diran euskaldunekin konparatu ezkeroz?.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 P.B.:- Gure elburua amar milla bazkide egitea da, ori da beintzat buruan daukagun ideia.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Lan uztearen gain, errepideak moztu egin ziren eta entzierroak ere bai, azken hauetan hogei eta hamar mila langile sartuta daudela.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Asanblada eta bilkuretan ehun milla pertsona inguru parte hartu dute paralizazioen herrietan, UGT-ek adierazi duenez.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Entzierroak oraindik ere mantentzen dira, Extremadurako 140 herrietan hogei eta hamar mila langilek segitzen dutelarik entzerratuta.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Egia esan geroztik ez dut problemarik ukan, Kasadiosen kantatu eta mila bat kilometro egin behar direla, edo eta ibilaldian zaudela karga eta deskarga, edo eta Egin eguneko giro zoragarrian tortilla bat jaten jo aurretik...

720. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Liban-ean badira Paleztinako hiru ehun mila ihes-egile eta Siria hetaz baliatuz, hek armatuz, nahi lituzke Israel-en kontra basa-gerlari bezala.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Marokan, Rabat hiriaren bazterrean, izigarriko su batek funditu edo suntsitu ditu hiru mila bizitegi, gehienak taulazko etxe txar batzu.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Hamar bat mila presuna aterberik gabe gelditzen dira.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Aldiz, Frantzia guzian bali izanen den permisa beharko da pagatu hogoi mila libera xahar...

724. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Asko gauza entzuten du, bai erakaslen ganik, bai lagunen ganik; asko gauza irakurtzen, liburu eta agerkarietan; eta gertatzen da, gazte bat mila dudetan jartzen dela: Bainan, zer balio ote dute katiximan ikasi ditudanek? Jakitatea ez ote dugu orai hor, erlisionearen ordaintzeko? Erlisionea on zer lehengo jende gibelatuentzat: mundu huntako gorabeheren esplikatzeko, Jainkoa ezartzen zuten orotan; orai aldiz, gure xaharrek mixterioak deitzen zituztenen gakoa.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eta bi mila delegatu igorri dituzte Reno hirirat elgar aditzeko, Biltzar harrigarri hori atxiki dute joan den ilabeteko erditsutan.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eskualde hartan bada jadanik hiru mila hektarako kanpo bat armadak bere peko duena, laborarieri kendua, bere tresnekilan trebatzeko eta pikoan ezartzeko bere jokoak.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Duela hiru urte, gobernioak erran du garbiki telebixtan, beste hamalau mila hektara, armadak behar dituela hartu hango laborarieri, eta hori beti bere lanaren egiteko, erran nahi baita: jenden hiltzeko tresnen pikoan ezartzea.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Laborari horien gudua, gurea delakoan, hortako gira bildu Larzac-en, duela hamabortz egun; baginden 80 mila bederen; biltzarre hori muntatu dutenek zioten: Elgarri parte eman dugu gure borrokaz, libroki, goxoan.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bana bertze egun guziz 50 mila lagun.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gizona itsuski jo dute eta sokaz estekatu, emaztea ere gaizki ibili, bazter guziak miatu eta nahasi, horiek oro 35 mila libera xahar atxemanik iheska joaiteko...

731. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Eta gero, jakin behar da sei mila eta bortz xinaurri mota badirela, ainitz koloretakoak, ainitz negurritakoak; ez dira denak lan beretan ari; badituzte xinaurriek ere beren alferrak bertze xinaurriez baliatzen direnak, bainan jakin behar da ere xinaurri mota batzu beti bertzen meneko izanen direla, ez baitira on bere-ber bizitzeko.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Bi mila lagunez goiti baziren karia Arrangura bakarra hauxe dute, ondoko urtetan ez dela gehiago sail hortarat bilduak, ez baita gaizki.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Hiru mila ikusliar bildu dira gutienik gertakaria ikusteko eta hitz dautzuet ez garela enoatu.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Halere, eta dezagun erran gostuan, hor ziren hiru mila ikusliarrek senditua zuten Orai Bat-en ikusgarri berezi hortan ez zirela epelduko bainan aitzina joaiteko indarberrituko.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Erran behar da badirela bi mila sindikata hortan direnak eta ez direla batere ados Europako merkatu batuak ezartzen dien kuota famatuarekin.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Aurten ere baduke galde horrek mila dudatze edo zalantza eta zenbait segurtamenen bidea: denak ere gutarik bakoitzarendako ainitz inporta dutenak.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Berrehun ta berrogei ta hamar mila axuri edo bildotx gazte dira gure departamendu hontan urtekal egiten eta baliatzen direnak.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Hots, mila bider esandakoa berretuz: 1. Euskararik gabe, Euskal Herririk ez.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Euzko horiek Euskara Batua nondik izorratuko saiatzen baitira betidanik; eta Euskaltzaindia, Euskara Batu eta Moderno honen aldeko instituzioa den aldetik eta delakoan, behin eta berriz eta mila bider ahultzen eta hondatzen saiatzen baitira.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Eta honez gero gregorianoa rock-a baino mila aldiz hobea dela esaten ariko da gure mutiko hori.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Irureun millatik gora zirala orain berreun urte baña une onetan eun ta iruregei milla bakarrik, gitxi gora bera.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Len, amabi millatako jaubetasuna zainduarren, euskal arrantzaleantzako begirapen pixkat egoten zan, amabitik seira bitartean ainbesteko gogortasun barik.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Iru milla milloe peseten angulak ekarten dira andik alderdi onetara urteoro.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Zorionekoa milla bider, zorionekoa milla bider...!

745. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Ori garbi asko erakusten dauskue orain bost milla urteko trikuarriek.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Ez goieneko tontorretan, beraxeagoko zeliagoneetan eta larraiñetan, baino: zortzireun metrotik millarako bitartean.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Afrika-sorkaldean ibillaldi bat Ogei milla kilometroko oporraldia 1975eko dagonillan

748. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Agur egiten dautsogu alkarri, milla izkuntzetan: jambo, giorni, good morning, agur... eta abar.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Lau milla metrotara igotean, azkeneko ura ta bidea arritsuago...

750. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Bearko, astiro ibilli! Anketan neke aundia nabaitzen da: bost milla metrotik gora gabiltz eta, jakiña danez, goi-nekeak menpean gaitu.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Milla bederatzireun eta ogeitamazortzigarren urte aretan guda odeiak illuntzen eben Europa.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Ainbesteko notintzak bertan ikusteak samindu zituelako edo, bai zan orraitiño Euzkadi onetan egunkarien bat, ogei ta amar edo amabost milla notin inguru bertan izango zirala urrengo astelenan idatzi ebana.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Jakiña da! zelai zabal artan bildu zan ostetza, zenbatutzen oso sailla edo eziñezkoa zana, baiña, bertaratu ziran berebillak eta berebiltzarrak zenbatu ezketiño, erraz egoan, gitxi gora-bera, igarten, eun da ogeita amar millatik gora izan gintzazala bertaratuak, nai ta zerbait geiago bere orretariko bilkuran ikusten oituta egon aurreko urte batzuetan.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Gu Catalunyatik mila bider hurbilago gaude, eta hango problemak hemengoekin zerrikusi haundiagoa dute ez beste zenbait tokitakok baiño; nahiz eta sarritan guk horrela nabaitu ez.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Petrolioaren garestitze hutsak, Japoni, aurtengo urtean iazkoan baino hamar mila miloi gehiagoren kutxatzea dakarkio.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Frantzia, Italia eta Alemaniari bost mila miloi.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Eta Bretaina Handiari zazpi mila miloiren zama astuna erantsiko dio.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Mila hildako, 40.000 etxe apurtuak, zaurituak, beldurra... Hona hemen Camp Davideko bakeak Libanori, konkretuki, ekarri dizkion lehen ondorioak.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Harma modernoenak, zenbait gizon (mila espezialista bidaliak ditu, baina libanoko uniformez jantzirik) eta laguntza morala bai.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Mila bilera egitekotan dira munduko handiak.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Hilabete honetan bukatuko da kanpaina hau, eta irrikitan gaude datorren hilabetean Iparraldeko eta Nafarroako ikastolentzat 200 milioi bildu dela esan ahal izateko eta noski, 600.000 mila sinadura 11 bildu dela Euskararen alde.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Hirugarrenari laugarrena jarraitu zaio, laugarrenari bosgarrena eta horrela dendako milatik gora erlojuek zeinek bere kontzertua jo arte guztiek.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Mila erloju eta minuto erdiko tarteaz banan banan jotzen guztiek, horrek bostehun minutu ematen ditu.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Ia bi milla urte dira Jerusalen`go Agintariak, Jesusen gauzarik ez zabaltzeko Apostoluei agindu eutsiena.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Eta beste zati bat, oraiñ zinburu toki dana, D. Alejandro Gaytan`i mille pesetan erosi jakon.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Konpongaitzak diren mila arazotan murgildutako gaztedia, batez ere konponbideak erraztu ditzaketenek horretarako gogorik ez dutenean; gauza askoren lehiaz bizi den gaztedia, hala nola, lana, partaidetasuna, identitatea eta, bereziki, askatasuna, ez pertsona mailakoa soilik, baizik askatasun soziala eta Herriaren askatasuna; zapuztua sentitzen den gaztedia, norabiderik gabe, baina halaz ere, mundu hobearen irrikaz, BIDEA EGITEN ETA BURRUKATZEN ari den gaztedia.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Mila hornitzaile inguruk bidaltzen dituzten produktuak hartzeko 8 sarrera-ate daude, eguneroko mugimendua 1.500 paleta ingurukoa delarik eta gaiak ziloan edo beste biltegian kokatzen dira, salmenta puntuetara bidaltzeko momentura arte.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Tokusuke Nakae (1847-1901), idazle, filosofo eta politikari japoniarra, Chomin izengoitiaz ezagunagoa, esan nahi bait du herriko mila milioi gizon, oso famatua da Jean Jaques Rousseauren Kontratu Soziala-tik egin zuen itzulpen bikainagatik.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Nik 1954`an, olerki bilduma Milla Euskal Olerki Eder osotzean, Erkiaga`ren 10 poesi aukeratu nitun, ordurako landuta eukazan onenakin, nik uste.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Zenbat urte, egiñ zituela...? - Amabi milla urtetik gora... Ezagutu nituan euskaldun areik. Zuen antzekoak ziran....

771. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Sendi baitut, hain segur, Xalbadorrek ez nauela enganatu, izar horrek erakutsia egia dela, Xalbador artist haundiak sendiarazi dautana BIZIA dela, bizi den gizonaren oiarzun beldurgarria, bai eta ere bizi den gizonaren bizi oldar ezin itoa, mila izarrez egina den haurraren erreinua!

772. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Joxe Juan Txabarrik zuzentzen dituen euskaltegi hauen bitartez Euskadiko Elkarte Autonomoan hamar mila biztanle baino gehiago dituzten herrietan HABEren zerbitzuak dituzte.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Honela, denera 1986 urteko aurrekontuetan HABEk mila milloe baino gehiago gastatuko ditu euskaltegi pribatuei emandako diru laguntzetan.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Birtute auek, eta berdin Jesukristoren nortasun miragarriaren beste milla doaiek, gure gazteetako, askok, ezarian ta indartsu, erakarriko dituzte apaiz egitera.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Euskal Gobernuaren 41. urteburuan, berrehun mila euskaldun bildu ziren Bilbon 1.977.eko euskal gobernu baten alde.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Baina gure kulturari mila aldetatik datozkio arriskuak, atentatuak ez direnean.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Bi milla peseta illero-illero.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Bilbon igarotako urte jasangaitz areik, mila eta mila bider errepikatutako ibilaldiak: mendira, dantzaldietara, kantaldietara... zeugan euskal sena biztu bazan, neugan be zerbait sortuarazo zeunstan, zeure parera eltzeko gai izan ez arren.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Harrez gero, mila zarata entzun ziran etxe haretan, sillak eta aulkiak atzera eta aurrera, muebleak narrazean, aspiradora... armarioaren ateak, kajoiak sartu eta atara...

780. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Ermuan ogei milla pertsona inguru bizi gara.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Gero makilla eta millako billete bat artu eta jigantearen etxera joan zan eta atea jo.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Jigantea arro bitzetan egola, gizontxoak millako billetea lurrera jausten itxi eban.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Gaur 180 milla bizilagun ditu Gasteizek.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Gauregun 15 millak egiten dabe euskeraz Gasteizen.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Jokalari bakoitzari taulan zehar mugituko duen fitxa eta 150 mila pezeta emango zaizkio.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 IRTEERA laukitik iragaiten den jokalariari eta iragaiten den bakoitzean bankariak 20 mila pezeta ordainduko dio.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Eta nola ez! zapata bakoitzak hamar mila pezeta balio du.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0035 Bosteun, milla, bi milla lagun.

789. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0104 Igandetan Maria zinez pampina,
Zapata chabalekin soin motch urdina,
Berac egina;
Elizaco bidean arin arina,
Mila Sorgina!
Errege baldin banitz zer Erregina!

790. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0122 Khakuetako arrolla lotsagarria
Mila khana barna da zolatik gaiñiala.
Hil haiek igaran zien aidian bidia,
Eta zolan jo zien gogor zen harria.

791. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 V- Arma bat badû Kasi berririk segûrki bi Kanutako
Eta txakûr bat mila hezirik Kolpatien ekharteko
Mûseta ere heñbat nasari hanitxeren edeiteko
Ez dû Kaxketa baizik falta gradian Kunplet izateko.

792. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0012 Hara hor ariketa interesgarri bat, gorputza mila eratan luzatzen, makurtzen eta kiribiltzen lagunduko deutsuna.

793. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00099 Mila pzta. eta koska balio du berritzeak eta bizpahiru ordu besterik ez dute irauten.

794. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00036 Lege honen 3garren Atalean ohartemandakoetarako, eta lehenengo Kontseilua osatzeko, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako xehetasunen arauera mila bederatzirehun eta larogeita garren urtean Autonomia-Elkartearen barruan langileen enpresetango ordezkaritza-sailetarako hauteskundeetan ordezkarien ehuneko hamar ordezkaritik gora ateratako sindikaritza-bazkunek izango dute ordezkariak aurkezteko eskubidea.

795. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Munduko populazioa berriz izugarri ari omen da ugaltzen bikoizketaren erritmoa, hau da, ia bi mila urte hauetan: 1.650 urtetan, 200 urtetan, 80 urtetan, 45 urtetan...

796. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Galdetu zaien zenbait GKEk finkatua dute urteko gutxiengo kuota, inola ere ez zortzi mila pezetatik gorakoa.

797. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 - Ehun eta berrogeita hamar mila pezeta!

798. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00027 Botila honek katxi guztiei mila bira ematen die.

799. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00035 Gangulfo Garitxo, Mila Gizon, neurriz laburra, aurpegiz argala eta medragaitza.

800. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00137 Hobe da, noski, egun bat zure atarietan,
eta ez mila bestelakoetan;
Jainkoaren etxe-atarietan egon nik nahiago,
gaiztoen etxean bizi baino. R/.

801. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Handik hamabost egunen buruan, norbait bazuela erran zidan, pozarekin batera ene bizia mila puskatan apurtuz.

802. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00037 Arin ibiliagatik, mila demonio beharko nituen atzetik bultzaka, agindutako lekura egoki iristeko.

803. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00054 Entzulegoaz ohartuta ahotsa apur bat goratu zuen Nikolas zaharrak eta, mila pusketatan, hauts eta hondar bihurtu zen ispilu zuria, esan zuen.

804. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00172 Puntu honetaz interesaturik bazeundete, onena zera izango baitzenukete, hartu eta zuzenean Mikel Ibarrondori berari galdetzea, hark esplikatuko bailizueke guk baino mila aldiz hobeto zera: hipotesi txalogarrienen arabera, Gazteluzar-eneko ontzako urre tesoroa, agi denean, Aizpitarteko leize-zuloetan bizi izan zen gizatalde ehiztari hark asmatutako harreman-neurria izan bide zela, eta nola apur-apurka eta urteen poderioan altxor hau hedatuz eta aberastuz joan omen zen, lurralde-eremu zabaletan zehar eta barrena erabilera arrunteko moneta bihurtuz;

805. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Ikaragarri polita izan da, basamortuko egunsentirik politena baino mila aldiz politagoa.

806. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 (...) eta, ezustean, argi indartsu batek argitzen zituen pasabide eta zirkinzuloak, eta mila bidezidor desberdinetatik heltzen ziren kobazulo erdiko gela nagusira, eta han elkar ezagutzen zuten, eta, milesima batez, sistema perfektoa eraikitzen zen.

807. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Bertako urek mila eta hirurehun bat kilometro egiten dituzte Amazonas ibaiaren ur bizia elikatzeko.

808. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Hango jendeak aurpegi karratuak dauzka eta bost mila urtetik gora bizi izaten da.

809. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Pertsonek bizitzako bost mila urteetan behar dituzten gauza guztiak neke eta sufrimendurik gabe eskuratzen dituzte.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00008 Liburu hauek jendearen oniritzia jaso zuten, ustekabeko oniritzia, autoreak bere Autobiografian (Piaget, 1952) aitortzen duenez. Arrakastaren ondorioetako bat izan zen munduko herrialde askotatik gonbidatu zutela bere ideiak aurkeztu eta eztabaidatzera. Horien artean, honako hauek aipatzen ditu Piagetek berak: Frantzia, Belgika, Herbehereak, Ingalaterra, Eskozia, Ameriketako Estatu Batuak, Espainia, Polonia, etab. Mila bederatziehun eta hogeita zortzian, adibidez, hitzaldi bat eman zuen Frantziako Filosofi Elkartearen egoitzan. Les trois systèmes de la pensée de l'enfant (Haurraren pentsamoldearen hiru sistemak) izan zen hitzaldiaren izenburua.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00047 Keixako gailurretik hamar minutu ingurura Ganekortara helduko gara, beste eskorta batzuen aurriak eta artzain-txabola baten beheak dauden lekura alegia. Inguru honetan guztian zehar, duela bost mila urte hasi zen artzantzaren aztarrenak nabarituko ditugu han, hor eta hemen. Mugarrarako norabidea, begibistan berehala agertuko zaigun mendirakoa alegia, hartuta ekingo diogu ibilbideari.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00032 Gaur egun, zentimetro bateko txip batean, 10-12 milioi transistore kabitzen dira eta, beraz, ehundaka mila milioi datu gorde daitezela.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Atzo goizean zela dirudi. Hala ere, hamabost urte haundi joan dira, konturatzeke, ustekabean. Eta atzera begira, laburbiltzeko oso zail den mila pasadizo datorkit burura.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00021 Gure aroko lehen milakoan komunitate berriak etorri ziren Pirinio mendien iparraldetik, metalgintzaren zeregina zekartelarik. Metalgintzak bizimodu finkoagoa zekarren eta orduan sortu ziren han-hemenka kastroak edo herriskak, horietan familia zenbait finkatu zelarik. Laborantza ere bazuten, aski trauskila izan arren, eta abeltzaintza mendi hegaletako larre aberatsez baliaturik.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00217 Apirila: Irutxulo izeneko astekaria sortu zuen Bagera elkarteak, donostiar euskaldunentzat. Zazpi mila aleko tirada.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00217 Kilometroak, Gipuzkoako Ikastolen festa, bigarrenez Donostian, Gros eta Ulia auzoetan barrena. Ehun mila partehartzaile.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00106 Euskarak aurrera egiteko behar dituen mila aspekturi bultza egiteko sortu dira horrela. Beren lan esparru eta eraketa modua ezberdinak izanagatik, badituzte elkartzen dituzten ezaugarri komunak ere:

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta jan zutenak bost mila gizon izan ziren.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Eskubide ekonomikoen ahuldade eta irregulartasuna egile-eskubideen ezaugarri unibertsalak badira, Euskal Herrian kokatzen direnean txikiagoak dira. Idazleen % 42,4k kobratu duen azken urtean ehun mila pezetatik behera kobratu duela dio. Milioi-erditik behera kobratu du % 10,3k. Hortik gora kobratu dutenak % 7 dira. Ez da ahaztu behar multzo handi batek (% 29,3) ez duela deus kobratu esan duela.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00125 Oroitzapen ezin atseginagoa Musika-plaza inauguratu zenekoa, mila ahotseko Abesbatzarekin, lau musika-bandarekin, 100 txistularirekin, euskal balleteko bi talderekin... MUSIKASTE 83 programako egun bat izan zen.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00028 Mila bederatziehun eta laurogeita hamabosteko Kode Penalaren onarketak adin penalerako muga 18 urtetan finkatu, eta adin txikiko lege-hausleei dagokien araudia 18 eta 21 urte arteko gazteei ezartzeko aukera ematen du.

822. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Erabilpena arazo pertsonalatzat hartzea, euskararen etorkizunarekiko hoztasun zientifikoa agertzea, euskaltzaleen multzoa tribu radical bataiatzea, eta beste mila xehetasunetan, gurean dagoen kinka-giroaren seinale agertzen da gure autore hauen lanean.

823. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 Mila arrazoi direla medio (ez da inongo sekretua Euskal Herrian orokorrean eta orain arte jendea ez zela funtzioario sartzen), euskaldun kopurua oso murritza da.

824. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 Illargira begira dago gaur mundua,
ainbat milla urtian len lo egondua.
Orain esnaratuta ez da berandua,
ara joateko dute txit asmo sendua.

825. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Eta bai, bixtan da, lur harritsua jotzean mila pusketan hautsi diren hezurrak daitezke.

826. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 Hirugarrena. - Deialdi honetako dirulaguntzen emakidarako aurrekontu muga hamazortzi milioi eta zazpirehun mila (18.700.000) pezetako zenbatekoak finkatuko du, Bizkaia Lurralde Historikoaren 1998.erako Aurrekontuen pentzutan, 120205 Programan, 01 98 10768 partidan kontsignatuta dagoelarik.

827. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Lehiaketa-oinarria: Hamar milioi zazpiehun eta larogeita hamazazpi mila bederatziehun eta hirurogeita hamasei (10.797.976) pezeta.

828. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18510 Guzti hori jagokozan ondorenetarako egiaztatzen dot, Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariaren On-Eritxiagaz, Bilbon, mila bederatzirehun eta larogeita hamazortziko abenduaren hogeita bian.

829. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00022 Leiatilan zeudenak gure aukera bakarra bi milla pezetatakoak erostea zela zioten, umeendako sarrerak ere agortuak bait zeuden.

830. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00022 Etorkizunerako gauza bat eskatu nahi genizueke, inolako deialdirik egiten baduzue jendea Ipuruara eraman nahian, mesedez ahaztu gutaz, gazteotaz, etorkizunaz, bi milla pezetatako sarreren prezioa ezinezkoa bait da guretzat.

831. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Bi mila ale banandu dituzte Santutxuko ingurunean, denak dahainik. Gure asmoa harpideak egitea da, zenbat eta gehiago hobe, eta horretan botako ditugu indarrak, jendearen atzetik ibili beharra baitago, bestela nekez konprometitzen dira azaltzen zigun arduradun gazteak.

832. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Millaka ziren Euskalerritik etorriak, larogeitamar mila inguru: 500 autobus, 15..120 berebilla, sendi osoak, gazte ta elduak, zoraturik donok Zangoza'ko izkintz zarra berriz berpizten zijoala ikusten.

833. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ori, duela bi mila urte gomendiatu zitzaiguna ederki betetzen dugu hemen, sinestez edo ezinbestez gabiltzalarik galda ezazue eta ukanenduzue (?) edo-eta atea aski jotzen duenari, irekiko zaio, bakearentzat bederen...

834. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 Lanak udaberrian hasiko dira eta aurrekontua 9 mila milioikoa izango da.

835. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Saio hau 1996an jaio zen Euskal Telebistaren eskutik eta dagoeneko oso ezaguna da batez ere Euskadiko umeen artean 80 bat herritako bi mila ume inguru igaro baitira bertatik.

835 emaitza

Datu-estatistikoak: