XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Jaungoikuaren bildotz, munduko pekatuen kentzallia, erruki zakiguz.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Emen daukazuz begi onek, gauza charretara berez duazanak; belarriak, mundurako edegita, Zuretzat ichiak; miñ au, murmuria ta autu satarretarako aiñ ariña.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zure ondoan ¿zer da eguzki
Gaba egundutekoa?
¿Zer idargia bera bajatzu
Oiñen atseden lekua?
¿Zer dira bere gabez izarrak
¡O! Izar berarizkoa,
Danak guztiak goiti beti illun
Aurkitzen bazan mundua?
Zu sortu arte bazirudian
Onek linbo bat itsua?
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zorioneko sortuerea,
Dana guztia santua,
Ainbeste eunki edo gizaldik
Bein bere ez ezagutua;
Zeiñek ipiñi eban pozturik
Mundua ez eze Zerua,
Ta bildurturik unetaraño
Cherren zorigaldukoa,
Lurrera jausten asi zalako
Bere eskuko zetrua
.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zenbait lore bildurik
zure inguruban,
uztai bat ipindu det
aldetan moduban;
nik ere zu onratu
nairikan munduban,
koro chatar au jartzen
dizut gaur buruban,
Jaunak para deizula
eder bat zeruban
.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Zerutarren begiakaz begiratu-ezkero ostera, eriotzea Jaungoikoaren eskudun edo ministro bat da; betiraupeneko, beste munduko atezaiña.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emendic jatorque negarrez urtutea eta amodioaren anditasunez erretea; emendic martirioac opa izatea eta gaitzaldietan poztutea, iraiñacaz atseguindatea, munduac gorrotu dabezan gauzacaz laztandutea, eta azquenez Cristo gure Jaunac gura edo maite izan dabena gura eta maite izatea.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta nic mereci ezpaneu bere curutze au neure pecatuac gaitic, eta neure escuan baneucaz bere munduco aberastasun eta ondasunac, direanac direala, borondate osoaz ichico neuquez, eta guztiez gane gane auqueratuco neuque, curutze nun nagoan au, zurearen ondoren egotearren.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta zuri, Jauna, mundu onetan zagozala jausi baiatzu ainbat parte nire pecatuen peneetan; ez da mirari, ni mundu onetatic urtetean, jaso daquidala cerbait parte zure mereciquisunen sarian.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldun onak munduan dagozan artean, Euskal-erria ezta berez erioko, eztau ez benetako areriok ez izen utseko adiskidek il al izango.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 ¿Mundu onetako beartsuak noski?.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Ez, krristaua, ez: mundu onetako neke guziak bat eginda ere, Purgatori'ko nekerik txikiena beste eztira.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Paguetaco mundu onetan Jaungoicuari, pecatuaren bidez artu guenduan zorra edo penau biarra.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Zu gandic, gueure gañera etorri dan bendeciño ta mesede onegaitic mundu guztiyac alabau zaguizala. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta gaixoai eleizakoak emoten geuntseezanean, bertan dagozanai abadeak errezetako agintzen deutsenean, batez bere azken-igurtzi edo oliatzean, enintzan ni laburrena otoitz egiten, eta biotz biotzez eskatzen neutson Jainkoari, ez noski berari egokion tokira artu egien, esan oi dan lez, baiña eroan egiala mundu onetatik.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Nire irakasle itsua zikoitz utsa zala esan bai gendun, kaltzerdi batzuen barruan dirutza andia itzita yoan ei zan mundu ontatik.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 (...) zeiñ ilteco arriscuan gaur dagozanentzat; sinistausle ta sinisbaco guztijac arguitu ta catolico eguiteco, ta azquenez garbilecuco arima ta batezbere neure guraso, senide, onguille, ezagun eta adisquide guztijacaitic; baita neure ta mundu guztico pecatuen orderaco bere.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Ba erichija emoteco-bestian bixitzac icusita; ez azaletic munduac lez, barru-barrutic, bijotzetic-bijotzera berba eguiten dala baño, diñot Jaungoicuaren aurrian, nequez aurquituco dala ezconduen artian atsecabe andi bacoric, bixibidia aldaz-gora eguiten ez jacanic.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Au mundu onetan bertan dauquen desbarditasun.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Loiquerijac mundua guztijarentzaco eguiten dau gizona donga.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Mundua, berriztaratuaz dijoalako; atzo, gauza zan trezna batek, gaur ezertarako balio ez du; nere gazte denporan odolkiak, atzaparrekin sakatuaz betetzen ziran, ta gaurko egunean, indarrakin betetzen dituzte.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Zeru eta munduen
Jaun eta Jabea
Zera gure biotzen
Zorion betea,
Euskaldun fededunen
Aita txit maitea,
Zu zera, bai ¡oh Jesus!
Zu gure Erregea
.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Karidade santuan
Gerade emen biltzen,
Anaiturik guztiok
Gera bat egiten:
Goazen pozez beterik
Alkarri laguntzen,
Jesusen Erreiñua
Munduan zabaltzen
.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Jesusen Biotz gozua
Munduaren erdian
Errege koroiatua
Ikusi artian,
Gerra beti, gerra bizia
Bere etsai gogorrakiñ,
Su ta gar badatoz ere
Imperuk beltzakiñ
.

33. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Naiz betor mundu guztia
Ez du izango indarrik
Iñoiz gu ateratzeko
Mantu orren azpitik
.

34. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Ama, zure semeak
Emen bildu gera
Bedeinkatu deiguzun
Dakargun bandera:
Nai diogu Satani
Egiñ gogor gerra,
Eta mundu osoa
Jarri zure aldera
.

35. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Luzbelek ditu diabru danak
Orañ mundura bialdu,
Ta aingeru Luisen kongregante
Nai gaitu betiko galdu
Zu gure Ama zeranik nunbait
Pentzatzen ere ez aldu,
Arren! itzatzu zure oñ-azpiyan
Etsai guztiyak zapaldu
.

36. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Gora gora dezagun
Guztiyok batera
Ama Birjiñaren da
San Luisen bandera:
Nai degu inpernubari
Egiñ gogor gerra
Eta jarri munduba
Jesusen aldera
.

37. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jaiki dira mendera nayan
Griña makurra suturik,
Eraso digu baita mundubak
Inpernubakiñ baturik:
Ez gera bildur! gugana dator
Ama Birjiña zerutik,
Etsai arruak oñperatubak
Lertutzen daki gogotik
.

38. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Guk egindako okerr eta gaiztakerien zorrak ordaintzera etorri Jauna mundura, eta ¡guk maitasun orri okerr eta gaiztakeriak gaiztakeri ta okerren gaiñ egiñaz erantzun!.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Maitezco labe
Goritua
Caridadean
Su-gartua,
Sutu ezazu
Gaur mundua,
Guizonen biotz
Izoztua.
Oh Biotz gozo...
.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Inazio
Bildu dezu munduan
Arritzeco moduan
Jendia.
Fede biziz betia,
Jende jaquintsua
Eta indartsua
Beti dabillena
.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0113 Debotuac al duan aiña bider, egun ontan goguan jarrico du, ez bacarric munduco gauzac aintzacotzat ez artzea, ta Jaincoaren deyai jarraitzea, baizican baita ere, fedearengatic bizia ezin eman duanezqueroz, bere griña char-gaiztoac Santuaren antzera zuzentzea: onec, oquer eguin gabea izanic, eguin zituan bezela gorputz minberatze gogor latzac eguiñaz.

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0142 Onec, Antonioren zale zintzoa izanic, esaten zuen escatu zitezquela Jainco-laguntzaren ondasun ederrac, oyen galera munduco ondasunena baño senticorragoa dalaco.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0175 O nere Jaungoicoa! nic escatzen dizut Cristo Jesusen ontasunagatic barcatzeco mundu ontan nere bizitza gaiztoaz eguin ditudan zorrac.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Zertarako? Jainko gure Jauna, gure eta mundu guztiaren jaun eta jabe dala aitortzeko.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Munduko pekatuak kentzen dituzun Jaungoikoaren bildotsa: eman guri pakea.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0126 ¡Zorioneco Santuba! ¿Zer maitetasun eman nitzayeque eguizco paquea zertan dagoan eztaquiyen mundu baten guezurrezco aundiquerai?.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0127 Munduco iscanbil, jolas ta icustecoetatic aldenduric, eguin nai det, zure antzera, nere bizitza onec jartzen dizquidan eguinquizunac, paquezco bizitza bat iristeco, ondo beteaz zuc bezela, jaincozco arguitasunac, eta zeruco Aingueru-laguntza izateco ta ayequin batean bizitzeco.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0090 Zure laguntzaz, Ama Birjiña,
Okendok zuen garaitu,
Zure laguntzaz Elkano batek
mundu osoa neurritu,
Zure laguntzaz Jabierrek du
Sortalde lurra arguitu
Zure laguntzaz onen da goyen
Euskal-arraza da arkitu. Arantzazuko...

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Munduko Osti Done guztietan bai al dago Jesukristo? Bai Jauna, Munduko Osti Done guztietan, antxe dago Jesukristo.

52. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Eta Eleizak ordutik onera, zazpi gizaldi abetan Franziskoren semeen ardurapean, beren eskuetan dauzka jarrita leku doatsu aiek danak; eta abek berak gurutze bidea, kalbarioak, egiteko oitura santua mundu guzian zabaltzen saiatu ziran.

53. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Jaungoikoak mundua zuzendu ta Eliza zaintzeko Prantzizko deuna aukeratu zuan.

54. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Gogaldu gure Aita Prantzisko deunaren aintza, Jaunak bera deitzean, baña oi ez bezelako eran mundua berritzera, eta etsai gogorrak gañetik bera egin zioten, Elizari sendo eustera.

55. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Mundu ta Elizaren gloriaz betetako zuzentzalle maitatua, apaltasun guziaz eskatzen dizugu, zure laguntza indartsu, Jaungoikoaganako ta bere Elizaganako maitasun ta menpetasun itxuan zure seme on eta egiazkoak izateko grazia iritxi dezagun.

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Gaztetxotatik zekarren Monjatarako gogo edo bokazioa; baña, guraso beartsu, pobreai laguntzeagatik, eta lekaimetxe, edo komenturako, doterik etzualako, 22 urte zituan arte munduan jarraitu bear izan zuan.

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

58. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

59. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 zabaltzen daki, munduak iñoiz
amak bezela besuak,
berarengandik laztan eder bat
arturik ume gaxuak!
daki arpegi eder gorrian
jartzen amaren musuak...
aztutze ez diran musu galantak,
barrendik irtendakuak!

60. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Gozamen abek biurtutzeko,
legortutzeko malkuak,
ixildutzeko ume zurtzaren
larri datozen ojuak,
entzun nai nuzke nere amaren
itz sakon, xamur, goxuak,
baiñan munduan eztira entzuten
Zeruan diran soñuak
.

61. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 bada zerbait otsa
lenaz iruditu zait
eta biyotz poza
¡a! trukatu liteke
¡arantza zorrotza!
Jesús! au gertatzera
¡zer pena!, ¡zer lotsa!
munduko esamesak,
gaitz gille bakoitza...
baldiñ gertatutzera
emen eriyotza
.

62. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0457 Aingeruchuak zeruan lirak
jotzen dituzten moduan;
ayen ordañez Pilarcho emen
jarri zaituzte munduan;
zure biatzak arpa doñua
ikutzen duten orduan,
¡uste du batek arkitzen dala
pozez beterik zeruan!
.

63. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Gaxuak dira mundu ontan
chori chiki kantariyak,
pipirripika abiyatzian
moko xabalik jarriyak;
alaz guziyaz entzunik zure
arparen soñu estiyak...
¡lotzaturikan bezela triste
gelditzen dira guztiyak!

64. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Ipiñi naute, ama maitea,
guztizko trantze estuban
zaitudalako nik eskudatu
merezi dezun moduban.
¡Ama uzteko alde batera
zertako gera munduban!
Ballera ontako sufrimentubak
jarriko gaitu Zeruban!

65. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Alper alperrik dira neretzat
munduko gauza guztiak:
ez dute nere biotzerako
dituzten poz ugariak,
zeñen atzetik bultzaka, naspill
eta korajez betiak,
dijoaz asko, ezautu gabe
munduko gauza chikiak
.

66. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Ez du biurtzen ama bateren
maitasun ona munduak;
ez du kemenik berak sortzeko
ama maitien kantuak,
zeñak entzunik artzen ninduan
ai! zeñen gozoro luak;

67. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

68. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 ¿Euskera maite dutelako ote darabille errdera baserritarr neskatillak...? Auek uste dute erderaz itzegin eta beti, errdera erabilli ezkero beste munduko gauzaren bat bai-dagitela.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 ¡AU mundua!.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ta iraun beza ludian, gizonaren izaerak bai ertierak bear-batasuna autsi-gabetanik, ludia (mundua) ikusgarri, ludia ezin-aspergarri dagian ezberditasun ioriak.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Jesus gure Jauna gutartera jatxi baño gutxiz aurrerago, Erromako gudariak sartu ziran gure ibarrak barrena, ustez iñork etzuela irauziko mundu guztiak zekarren beren uztarri gogorra.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Munduak galdu du erromatar zarren oroitzapena; lurrak jan edo erre ditu oien ezurrak, ta ainbeste gizon aundien azken obiaren gaiñean, oteak ta iratzeak zabaltzen dituzte bere lore, osto ta buruxkak.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Orregatik erromatarrak deitzen zituzten bere iri-nagusira, mundu zabaleko izkuntza danak bazekizkiten irakasleak.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Alabaiña, euskaldun maitiak, badakizute munduan dan izkuntza guzietatik zaillena dala gure euskara.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Mundu onetan bizi diranak, euki zatela au, beti, beti, goguan.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡Apat-errekako gaña! San Blas egunian, kinkiñeska ibiltzen giñan lurra, orain zera zu, bi mundu arteko muga.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Joaten giñanian ikastetxera, gure ikaslariak esaten zuten: Atenas eta Erromako gizonak zirala mundu guztiko jabeak.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¡Ai! peseta, peseta zú zera gaurko egunian, mundu ontako erregiña, eta nayariya.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Zure begiratu goshuan gatik, emango nuke, munduba.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0033 (Ipuri au, sorrtu zuben Esopo jaunak, seireun urrte, gure Jesukristo Jauna mundu onetara, etorri baño lenago).

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusi zuan Mariaren poz aundia, ta bera ere poztu zan, mundu ontako gauza guztiak eman zezakiotena baño poz aundiagoarekin.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Munduaren esamesak ez didate ardura aundirik ematen.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 An ikusi zituan berak munduari egindako onegin guzti guztiak, baita munduaren gaiztakeri guztiak ere.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Eta munduaren gaiztakeri guztiak bat-batean ikuste onek miñez eta naigabez zulatu zuan bere Biotz aundi ura... Bada ordu ikaragarri artan bakar-bakarrik egon zan.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 ¿Ori munduan bizi geran kristauentzat, ala konbentuetako bizilagunentzat ote da? Guretzat askotxo eskatzea ez ote da izango?.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Konbentuetako bizilagun asko, gizakume ta emakume, jaikitzen, dira, ez ostegunetan bakarrik, baizikan gaubero gaubero, ordubeteko edo bi orduetako otoitza egitera, eta orrela atzeratzen dituzte bestela mundura etorri bear luketen zigorkada asko.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Baña munduan ere badira ixil-ixillean onelako gauza onik asko egiten dituztenak.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Mundu ontan, gaur zuzen ikusten daana, ala bear bada, biar edo etzi oker agertuko da.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Prantzisko, aitaren esanak aintzat artu gabe, bere esku zabala agertuaz, apañago ta dotoreago jantzita, bere bideetan aurrera zijoan, geroago utsa ta aldakorra dala ezagutuko duan munduko gloriaren billa.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0018 MUNDUAN BIZI DIRAN SAN FRANTZISKOREN IRUGARREN ORDENAKO SEME ALABEN LEGUE EDO ERREGLA

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Eta ba dakit ziur,
zer egingo duan;
Aizia buruan ta
ibilli munduan.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Beste berdintza bat esan zien: Zeruko yaurgoak iduri du orantza, emakume batek artu ta iru neurri iriñetan, ore guzia asti (yaiki) arte sartzen duen orantza . (1) Orean sartzen dan orantza-puskak ore guzia ixkutuan asti-arazten, yaiki-arazten du Elizak ere, mundu onetan agertu zanetik, nola aldatu ta bestelatu dituen, ez arian bezela, gizonen animak!.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Berdintzarik gabe etzien itzegiten; orrela betetzen zan profetak esandako ura Ps LXXVII 2: Berdintzetan idikiko dut nere agoa, munduaren asieratik gorderik zeuden gauzak agertuko ditut.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Berealaxe San Prantziskok anai Leoni ta anai Masseori deituta esan zien:
- Nere seme maite anai Rogeriori bidera irten zaitezte, besarrkatu ezazute, nere orrdez agurr egiozute, eta esaiozute munduan diran praillien arrtean geien geiena maite dedana bera dala.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! nere azkeneko konpesioa au dala Zuk esango bazidazuke, Jesus milla bider! utziko nituzke lagun gaiztoak; kenduko nituzke biotzeko oitura txarrak, bidegabekerik eta munduko atseginkeri gezurtiak, ta biotz-biotzez esango nizuke, orain esaten dizutena: Jesus ona! damu naiz! damu naiz, Jauna!.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Munduaren asieran orain arte zure laguntza eskatu-ta, nai zuena iritxi gabe iñor ere geratu eztala oroi zaitez: zure aurrera atsekabeturik etorri-ta, gozagarririk gabe irten danik ez dagoala gogora zaite.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Munduan azken diranak zuk zeruan igotzen dituzu, eta arro diranak beren aundinaya beeratuaz goiberatzen dituzu.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Erodes eta Pilatos'en etxean zuriz jantzita erotzaz erabilli ziñuzten Jesus ona! Guk ere txorotzat eduki zaitugu Jainkoaren legea baño munduaren zorakeriak obetzaz artu ditugunean.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - Bein, munduan asko legez, Peru ta Maria bizi zirean.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Etxe-iaubeak, edontzi a eskura emon eutsanean, berba onek esan ebazan: Eztago munduan edontzi eder au baiño naiago dodan gauzarik.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Maria guciz santa esqueñi eguiozu Aita Beticoari Jesu Cristoren odol chit baliotsua, nere animagatic, purgatorioco anima bedeincatuacgatic, Eliza Ama Santaren premiacgatic, pacatarien ondueragatic, eta mundu guciagatic.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Naicoa zan Jesus ona, ez ni bacarric ececic, bai ta munduco guizon eta emacume guztiac santutzeco, Sacramentu orretan ipintzea zure Gorputzaren zaticho bat, baña ez, jarri nai izan cendun cere Gorputz guztia, Zure burua, zure beguiac, zure belarriac, zure auba, zure mingaña, zure pechua, zure biotza, zure escuc eta oñac, osoro gucia, aditzera ematen didazula onela, zure bizacaya edo miembro sainduequiñ, santutu nai dituzula nere bizacayac, eta sendatu nere guizatasun gucia.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 San Jose bedeincatua, modu gucietara cerana doatsua, eta ezagutzen zaituztenengandic gogo aundiz ooratua, eta ¿nola ez? ¿baldin zu bacera munduco triste, eta doacaben negar legorzallea?.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O zorioneco San Jose gozoa, ceorrec daquizu cembat ezcondu onrraduac dauden mundu zabalean negarrez, aur bat izan nayen, ez aciera gaiztoarequin bequin batera condenatzeco; baicican bere Eguille ona, ondo eta ciñez amatuz denac salbatzeco.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Fede biciac mempeatzen ditu etsayac, mundua, demunioa, eta araguia.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - ¿Beraz norentzat eguin cituen guci oriec ezpada guizonarentzat? - Guci oriec aurrena eguin cituen, eta orrembeste gauza añ desberdiñ, ongarri eta ederrez betea eta ornitua cegoen mundua, guizona ecerezetic atera eta gucien gañeco escua berari eman, eta gucien jabe eguin zuen.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 Orañ saya zaite billatzera, cer zala bide Jaincoác zu orren aberats eguiñ ote cinduen: - Etzan izango nosqui zu mundu onetaco gauzac neurriaz campora gozatzera eman zaitean,(...).

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Eguia da, iñorc berezco indar eta eguiñalaz eciñ muda lezaqueala biotza, len maite zuena beñgoan gorrotatzeco punturaño; baña bere aldetic dagoen gucia eguiten duenari, fedeco gauza da, lagunduco diola Jaungoicoác bere graciarequin, mundu onetan becatariari eman lizayoquean onic andiena, au da, damu eguiazcoa emanaz.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Au ezta esatea, indarca, borchaz eta estutuaz ateraeraci bear dala negarra, eta mingarri eta penagarri izan bear balitzaye becela damua, heriotza edo munduco beste ez-bearrac dirala bide guertatzen dan becela; ceren orañ diogun damua, borondatearen eguite edo lana dan, eta dago, ez beguíac negar asco issurtzean, ezpada biotzác becatuen gorrotoa artzean, gauza ciertoa bada ere, iñoiz ugari ematen dituela biotzac negar oríec.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Ceruticacoa, edo graciaren laguntzarequiñ piztueracia, eta fedeac aguertu dituen motibo edo bideetan oñ artua, eta ez mundu onetaco motiboetan, nola liraquean, bere buruari eracarri dion desonra, lurreco ondasunen galera, arrapatu dan heritasuna, edo leguéac ipintzen duten castigu edo penaren beldurra.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Onguitéac persecucioaz, guezurrezco asmacariaz eta hill nairic erabilliaz ere, munduác ascotan pagatzen dizca; baña Bera biguntasun, malsotasun, asmo zucen eta beti batean daucan soseguaz Jaincoaren gloriaren celoan iracequia, eta bacarric gure salbacioco lanari beguira bici da.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Eguia da bere barrunari gogocoago citzayola bacardadea eta oracioan eta contemplacioan bere Ait Eternoarequin aoz-ao hitzeguitea, ceren ónena au dan; baña nola gucioi ceruco bidea eracustera mundura etorri baitzan, ematen da predicura, eta animai eracusteco ta oyec salbatzeco bearguintzara.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira zayozu aita eta poz-emalle gozoac becela, bere esleituac consolatzen eta poztutzen, eta icus zazu cembatez Berac ematen dituen poz-atseguiñac munduco poz-atseguiñ guciai eraguiten diezaten.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Erakasle Santu onek erakusten du itz auekin, Jesu-Kristo berbera dala Mezan gauzarik bearren-bearrenak egiten dituana, eta zerutik jeisten dala, ogia ta ardoa bere Gorputz eta Odol biurtzen dituala, eta bera eskeintzen zaiola Jaungoikoari, mundua salbatzeko, eta bitarteko leial bezela, erregutzen duala, erria erredimitzeko.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Jaungoikoak eman dizun eskubideaz bota itzatzu infernura Satanas eta gañerako espiritu gaizto, animak ondatzeko, munduan dabiltzanak.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Bere eskuen artian Jaungoikoaren Semea berriro gizon egiten da, jaiotzen da, ta eskeintzen dizka bere Pasio samiñ eta eriotzaren merituak, Jaungoikoaren santutasun eta mundu errudunaren artean pakeak egiteko, Juez justu ta pekatari gaixoaren Bitarteko bezela.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

122. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bakoitzak bear duana egin ezkero, mundua ondo lebilke: elitzake besterik bear.

123. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Mundua nampacirc;stu ta ondatu edo osatu ta bide zuzenera ekarri izan duten gizon aundiak, munduarentzat zerutik jetxiriko argi diztiratzaille bezela izan diran gizon entzutetsu arrigarriak ere, lenago ume izan dira.

124. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Nolako etorkizuna izkutatzen ote du bere barruan nere illobatxo maite kutun onek? Osabide ta zorion-azi ala gaiztakeri ta zoritxar-azi izango ote da munduarentzat? Pekatuan baiño naiago ilda ikusi... Alaxe eskeintzen zion amonak Jaungoikoari bere illobatxoa!.

125. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Ta amonatxok suiñari:- Orra munduko gauzetan beretan ere Jaungoikoak mezazaleei nola lagun egiten dien! Ikasi, Jose Joakin!.

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Bañon eta ¿zer gertatu omen zan? Eldu ziradenean lurruspean aldare bezelako gauz arrigarriyak ikustera eta ots batzubek aditzera, izuturik beste munduko jendeakin topo egin bearko zutelakoan, mendi zulotik atzera irten omen ziraden ez nai beziñ aguro.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 X.¿Entzun otedezute, inoiz, jaunak, ijito bakar bat mundura medikuen eskuetan agertu oteden? Nik ez.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Zer eracusten du Elizac Aita Santuaren Erreguetzaren gañian? È. Bear-bearrecoa duala Erreguetza ori gaurco munduan, Aita Santuaren eguinquizunac traba gabe eguiteco.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 ¡Au mundua!.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Aste osoan lan eta lan aritu ta, munduko arazoetako sari-alogera, soldata, irabazi egin badezute, igandea Jaunari eskerrak egiteko jarria dagola oarrturik, zergatik ez dezute alik ederrkiena gordetzen? Jaunaren egunak diran igandeak gorrdetzen ez diralako, ez digu Jaunak laguntzen.

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Mundu ontan zertarako ote gauden ez dakien kristaurik ez dago.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Bi nagusiak! Begira ta ikasi zein diran: alde batetik Jaungoikoa: ta bestetik berriz mundua; ez ordea nolanaiko mundua, baizik atsegin-lasaitasunez txuritutakoa ta ontz -urrez aberastutako mundua.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Munduak lenengo aldietan bere morroiak palagatu arren, azkenekoan ostiko ederra damaie (ematen die).

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¿Munduak eskeintzen dizkigun poz-atsegiñak billagarri ta naigarriak dirala? Bai noski! Baño uste gabean kenduko dizkizutela ta bilotsik bezela ezer-gabe utzi egingo zaituztela ez dezute beñere aztu bearr.

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¡Munduak bai dakiela iruzurr-egiten (engañatzen)! Obe zaigu orain Jaunaren menpean iraun, gero inpernuan betirako erretzen egon baño.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Ez dago ez mundu oso-osoan Jaungoikoaren itza baño azi-ale bikañagorik.

141. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Bai atsegin zaizkio; ta ori nai du Jaunak; bada deunak munduan bizi zirala Jaunaren begi-begikoak izan bai ziran, orain zeru erdi erdian daudelarik gero ta geiago maite oi ditu; ta gure aldez asko dezakete; Jaunaren aurrean eskubide aundikoak dira-ta.

142. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

143. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Begira nola dagon mundua: ez da bazter guzietan zikinkeria besterik agertzen.

144. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Mundus totus in maligno positus est Joan 5 19 Mundu osoa gaiztakeri utsa da geroztik; ala dio Juan deunak; eta esan onek gogora dakarkit Remijio deunaren esan ikaragarri au: Ex adultis propter hoc vitium pauci salvantur.

145. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Kendu mundutik lizunkeria; ta asko izango dira zerura zuzen-zuzen dijoazenak; inpernura diran geienak beiñepein lizunak diralako juaten dirala ta.

146. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O munduko atsegiñakin engañatzen zeraten eruak, eta zuen Jaungoikoarekin asturik bizi zeraten burugabeak! ¿noraño eldu biar da zuen ichutasuna?.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Mundu untako berri
berak naiz jakin,
Otsoa oianetik
atera zein bein:
Erri andi baterat
urbiltzearekin,
Buruz buru egin zen
zakur gaitz batekin
.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Lau mila urthe hartan errebelatua,
Harat hunat herrestan zabilan mundua,
Noiz ere, zuk, bihotza lantzak zilatua
Agertu baitzinion, odolez hustua
.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Penarik asko izanen dugu urthe huntan jasaiteko,
Mundu gainean girenaz geroz deus ez dugu segurago;
Nola bedatsak neguko gaitzak dituen ezeztatuko,
Atsegin batek pena guziak dauzku ahantz araziko
.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluz elizan, zer egiten zuen Pantzunak? Zigor bat hartzen zuen; hura eskuan, gurutzearen seinale handi bat egiten Aitaren... eta Semearen eta, zirt, zart, besoak eman-ahala gathuak jo orduan! Goiz guziez josteta bera Hainbertzetaraino nun, azkenekotz, Aitaren aditu orduko, gathuak munduko Pantzuna guziak ondotik izan balituzte bezala handik abiatzen baitziren, haize hegoa iduri, oro aurdikiz, oro chehatuz! Iduri zuen debruek hartzen zituztela!....

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Iduri zuen hastean herabe-zela holako munduaren aintzinean mintzatzeko, bainan aski aho pollita du nun-nahi beldurrik gabe agertzeko, eta esku-zarta ederrik aditu du, su bat begian, azkenekotz koplari baten oihu hau egin duelarik:
Bizi dadin Eskuara
orai eta gero,
Berma gaiten hortara
Eskualdunak oro....

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Errege naiz, Rex sum ego, erran izan du, munduaren salbatzeko hil izan den egunean. (Joan, XVIII 37). Erreginatu behar du, oportet illum regnare, dio Apostoluak. (I Cor XV 25).

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 2 Arratsaldean bi orenetarik laur orenen artean erreberri zazu emaitza bera, orhoituz Jesus tenore hoitan zagola kurutzearen gainean, munduko bekatuen erreparatzen, hirur orenetan hil izan zela, eta lauak arte hartan soldaduak lantza kolpeaz ideki izan zioela Bihotza.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Aita harritzen da; ihardesten dio ez direla hec aphezteco behar diren gastuen egiteco ahalean, giristino on izan daitekela munduan ere eta ez duela amestu behar Yaincoac sorrarazi duen estatutic atheratzea.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Bertze orduz, beraz, Jesus Jauna bazabilan mundu huntan, Jon Doni Petri handiarekin.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Nehor gehiago zeruan sartzekotz, orai bi mila urthe bezala, Jainko-Semea igorrazu berriz munduaren salbatzera.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 - Jainko-Semea berriz igor mundura? O hoi, gauza handia, bai zinez handia aiphatzen dautazu, eta gogoeta handienak galdegiten dituen gauza bat.

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako tokian munduak, haragiak, eta debruak bildurik dauzkate gizonaren galgarri diren atseginkari guziak.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Mundua bekhatuan pulunpatua

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hastetic behin, Jaincoa ezagutu zuten eta adoratu Sethen ondocoec; bainan gero hec ere, Jaincoac debecatu ezcontza batzuz, Cainen ondocoekin nahasiric, hauc bezalacatu ciren; eta mundu gucia gaichtatu cen.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Norc creatu gaitu eta eman mundurat?.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Certaco creatu gaitu Jaincoac eta eman mundurat?.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Jaincoac creatu gaitu eta eman mundurat haren ezagutceco, maithatceco, cerbitzatceco, eta bide hortaz bicitce eternalaren merecitceco.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Munduan bici direnec ere segi ditzazkete Ebanjelioco Contseiluac?.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Bertzeric bailitake bada mundu hau, guziac eztitasunari hobeki jarraic baginite!.

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Mundu hunec ascotan, eztitasun escasez, casic ifernuco zilo bat du iduri; eta eztitasunarekin aldiz, eztitasunari esker, zeruco choco bat bezala laiteke.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zer on duke gizonak, mundu guzia irabazirik ere, bere arima galtzen badu? Ala zertan trukatuko du bere arima? Ezen, gizonaren Semea bere aingeruekin bere Aitaren ospean ethortzekoa da eta orduan nori bere lanen araberako saria emanen dio.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Seigerren orenetik eta bederatzugerrenialano mundu guzia ulhunpian izan zen, eta bederatzugerren orenaren ungurunian, Jesusek oihu handibat egin zian, zioelarik: Eli Eli lamma sabactani.

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 Zeluko Ainguriek amiratu eta adoratu zien Jinkoaren aphaltze izigarri hori, bena komplitu zen mundiaren ichilik.

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 GIZONAK galdu ziren eta egun oroz gehiago herratzen ziren, munduko hountarzunen, plazeren edo gloriaren ondoan thai gabe ebiltez.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 Hortakoz nahi izan dutu bere ganik osoki apartatu munduko aberatstarzunak, ohoriak eta plazerak; hartakoz nahi izan da sorthu, bizi eta hil gabezian, phenetan eta aphaltarzunian.

172. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Mundu bat agur eta agurka ari zen leihorretik.

173. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Zabaldu dezagun bada, Euskalerriko bazter guztietara euskalzaletasun au, guretzat ludi edo mundu guztian izan litekan gauzik ederrena bezela, esanaz alde guztietan euskaldunak gera.

174. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Ditake mundduan erresuma chumeagorik; ez bide bakekariagorik.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Astean mundu zabaleko berri.

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Dena den, gure andere gaztea, punp zabal zabala erori zen, eta Agur Maria bat erraiteko astirik ukan gabe, mundu hau utzia zuen.

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Egiozu beleari munduko ongi guzia, belea bethi bele, egun batez kampoa hartuko dautzu.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Tirok, mundua alantxe dok eta....

179. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ezta... ezta mundu gustian diran patata-saltzalliak ere!.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Guggenheim senarr-emaztiak Euzkadi'n bixi ba'lira! Milla laurrleko emoten dabezanak, munduba egin dabelakuan bixi dira-ta.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Olantxe munduba atondu darue.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 33.300 aneurkin edo kilometro luze duruak bata beste ondoan jarrita, (iya ludi-munduari bira) edo.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ludi-mundu guztia nola dagoan ikusita, lanikeza edo falta, ezin erosi-saldu, dirurik ez edo ezin iritxi, ta arinketa eman bearrian beste 250 bagoi (amar milla'ko bakoitza) zillarrez zergatzen gaituzte.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Jakin dezala mundu guziak, nola garabizkiten.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña azkar erantzungo dizute, ¡apiziyua adiskide, apiziyua...! Ondo dago apiziyua baña igarotako udaran mundu guziko eiztari onenak Donostia'n izan diran arren nekazariai ez digute endrerorik eman.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Eztik munduak, asto bat edo beste izan ezik, balio eztuan gizonik goratzen.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Ta jakiña, orixe egin bear ba mundu guzitik!.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Munduko jaun ta jabeak balira bezela: leporik ez dute aldatuko aldamenera gu bezelakoa agurtzeko.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gai ontan, Bizkaitarren sendotasun ta trebetasunak mundu guzian izen aundia artu zuan.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Nork esan, mundua itxu ta gor agertuko zitzaigunik ?

193. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zuzentasunean, gizatasunean, eta gañuntzeko alderditara munduaren arrigarri izan diran euskaldunak, euskaldun anaiengandik lelo au entzuten egon bearrak malko ixurtzen yartzen gaitu.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Ta yarrai munduaren aurrean gure arazoa garbiki agertzen.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Euzkaditarren egitatea bide da, Espainiako saltsa hortan, gauzarik deithoragarriena. Egiaz, alainan, gauza deithoragarria ez den, batzuen ametsa gatik, zombaiten itsumendua dela kausa, munduko eskualde ederrena, Eskual-Herriko choko aberatsena itsuski baita erhautzia, odol eta sutan emana?

196. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espaiña-tarren odola, beraz, gauza balio aundi-aundiakoa da; ezta ezer aren pareko ; munduko politika gorri ta politika churi guziak baino gorago ta aitzinago jarri bear dute Espainia-tarrek.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperrari begira dago mundu guziya: oneri abua zabalik, entzun-entzunka.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Oraintxe denbora gutxi dala Mosku, Errusiko erri nagusian mundu guziko komunistak batzar bat egin dute.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Mundu guziko langilleai erreboluzio bidea erakutsi bear omen zaie, esan dute Mosku'n.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Au da, Errusia'n egin zutena munduan zear, mundu guziko nazioetan barrena egin bear dala.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ordena hortan sartzen dire maiz jaun handiak eta aiphatuak, munduko atseginez eta llillurakeriez nardaturik, beren baithan sartzeko eta beren hutsez Jainkoari barkhamendu eskatzeko.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ah! zer merkhatua! Mundu bat! Gehienik begia jo daukuna izan da hango hala; haragiki, oiloki eta belharki, jateko diren zer guzientzat egina sal-erospen atherbe handi bat.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Libertatea! Munduan den eta ditaken gauzarik hoberena, beharrena, lakhetena; zer nahitan truk nor bera denak sal ez lezakena.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Mundiaren arabera Mendikota hortan zerbait herecha nabaritu die.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Mundu orok badaki, eztut horren erran beharrik, badirela mekanikak, Marzeillan ezpadira, Ameriketan berere ezin sinhets ahaleko heñiala ezaririk direnak.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer zaioke mundiari Amerikeña kontent bada?.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Mundu huntako ez balinbada, bertzeko bederen dohatsu, ez baitaguti, urrikiturik doazinak, hau joan den bezala.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Mundu orok phena handia hartu du gerthatu den nahigabe tristiaz.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gutiz gehienak aisiaren ondotik gabiltza mundu huntan eta iduri du geroago eta nekezago dela hatzemaiten.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Frantziaren izenean ministro nausiari eskerrak bihurtu ditu, ziolarik munduko bakea, orai arte Poincarek trochetan zaukana, chutik abi-arazi duela.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emendik ere asko dira joan diranak toki miragarri ayetara ta jarraitzen dutenak oraindik ere joaten Maria'ganako jaiera berotuaz, ¿zer gertatzen ote da an? bi aldiz izan naiz neu ere, ta ango jendiaren ixiltasun ta begirunez ikusi ondoren esan nezake eztala mundu ontako jolas-leku bat.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Ara; ziñez diñotsuet, zuek intziri ta negar egingo dozue, ta mundua (mundutarrak) poztuko da; alege (triste) ixango zare, bai baña zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Emakumea seingintzan alege aurkitzen da, ordu larrija datorkolako, baña seiña eginda gero; munduan gizon bat geyago dagoalako pozak, aiztu erazoten deutsoz iragoriko estutasunak.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Zuek nire seme maite-maiteak, zuek, zorionean, siñisten dozue Jaungoiko gure Jaunak agertu dauskun gusti-gustia; siñisten dozue Aitaren Itzak, Berezko gogamenak, Aitaren Aitzaren Errañuak, Betikoaren Aintza bizia danak, Egiak, Egiazko Eguzkiak, mundu onetara datorren gustiai argi egiten dautson egiazko Argiak erakutsi dabena, eta gure Ama Eleizak egitzat emoten dauan gusti-gustia.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismenak egaz lez yasoten dau gure arimea zerurantz; ez deutso isten mundu onetako gaiztakerien aspian yaus ten; ta) zeruko ondasunen itxaropenaren bitartez gero ta ariñago egiten dau.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Ez dabe martiriak gudari ta arma bearrik izan munduko agintari gustiak garaitzeko eta legoirik amorratuenak otzantzeko, suari bere erre-indarra kentzeko ta ezpatarik zorrotzena amusturik izteko.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Ze zorionekoa, bai, gustiok munduaren erakutsi galgarriak alde batera itxita, eta mundutarrak ain maite dituezan sorkari galgarriak gorrotauaz, Kristiñau ta katolikoei dagokien lez, siñismenak eta Ebanjelioak agintzen dauan lez bizi dirala ikusi al banegi.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Mundu guztia laster zoratu.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Inglaterra'ko giza-edeslari batek izpar arrigarri au iragarri dausku. Irureun eta amabi urte barru gizadi (mundu) guztia zoratu egingo dala.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Bai; esusen ordez munduan agintzan duanari eskuan mun eta Kristau zintzo beti izauteko indartu.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Indarketan, r darabiI Uzkudun'ek; jolasketan, Españian beintzat buru dira ; jakinduritan, naiz ta ez izan emen oraindik Ikastetxe nagusi ortarakorik, iñork ez dio irabazten, egunetik geiago berak baño, karrera gizonak ateratzen; erlijioko kontutan berriz, munduan ez, danak bat, sinismen onean beti irauten, bera bezelakorik.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Bigerren junta ederki markatu die bi egitatez zouñ amiraturik izan beitira mundu guziko katolikoez, haietarik ageri beita ororek bat eginen diela eta eztela bakhotch bat berheziko Aita Saintiaganik.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 Nabegadua isan san
Bederatzi illabetian
Mundu onetako
Itxasuaren gañian,
Maria, Yose etab.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Loria bateti ta
Loria besteti...
Seugatikan noala
Mundu onetatik.
Ai, ai, ai! etab.

225. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0004 Danak:
Espiritu Santua,
Goi arnas arbarriztu mundua!
Irutasun Santua,
Arren, erruki zakiguz!
.

226. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk:
Ona Ardaua Zerurakoa,
Eldu bekizu onen gozoa;
Salbau dedilla mundu osoa
.

227. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 AGNUS DEI. Batzuk: Jainkoaren Bildotsa, Jesus Jaun maitetsua, illez kentzen dozuna munduaren pekatua (iru bider).

228. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Batzuk:
Mundu guztiak egin deiala
Jesukristoren naia!
Mundu guztira zabal dedilla
Ak ekarriko argia!
.

229. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0011 JESUS MUNDUKO ARGIA.

230. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0011 Danak:
Jesus, munduko argia,
Jesus, ziñezko egia,
Jesus, betiko bizia!
.

231. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0011 Batzuk:
Gure biotz-barruri
Emon zure argia.
Daigun, Zeu Zuzendari
Argi mundu guztia!
.

232. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Batzuk:
Gurutzeratu zaitu inpernuak
Eta munduak ukatu!
Sagrarioan bakardadean
Or illunpean baztertu!
Baña guk, Jesus, Zu maitatzea
Edo iltzea nai dogu.

233. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 1. Bildots santua ara emen,
Munduko gatxak kentzearren
Sagrarioan non dagoen
Lurra zeruaz bat egiten!
.

234. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 - Aldi aretan, Jesus'ek judar-taldeai auxe esan eutsen: Neu naz munduaren argia; jarraitzen daustana, ez dabil illunetan; bizi-argia beragaz izango dau, ostera.

235. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Otoitz egin daigun, anai maiteok, Aita Jaungoiko alguztidunari, oker guztitik mundua atara dagiala: gatxak uxatu, gosea kendu, espetxeak (kartzelak) edegi, kateak ausi, bidekoak etxerazo, geisoak osatu ta itxasokoak legorrera onik ekarri dagizala.

236. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0016 Bakarrik noa, tontor elkorrean,
pentsamentuen bakartada itzelean,
nora eztakidala,
ta neure antzeko zaurituen bat baino
ez dot aurkietan
bere atsekabean iezarrita
- nekez apurtuta -
zetara io ez dakiala,
ioandako aldiari deutsala
mundu ausiari begira...

237. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Danok dakigu zer dan mundua
oñaze ta atsegiña,
billosik jayo, billosik bizi
ta eriotza bardiña,
lanaren trukez geure ogia
irabazten alegiña,
alegin ortan sarri askotan
alkar ikusi eziña
.

238. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 agaitz orregaz
doia
gure garaia
eta mundu barri bat
jatorku:
beste mundu barri bat.

239. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Zurbil ta ertun litzakigu mundua, dana egiñik ba'geunke: larrosondorik aldatu bear ez ba'gendu, ez arazo duin bati lotu.

240. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Baiña eurek be ez eben urrengo goizeko eguzkia ikusi, mundu onetan beintzat.

241. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Urte pillotxoa dala, munduko txakur guztiak batzarra izan yoen Paris'en.

242. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Orra, zelangoak yazoten diran mundu onetan: Nagia nagusi ta Lapurra salbatzalle.

243. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Ta lukainka, solomo ta diruok zorro baten sartu ta zorroa lepoan artuta, pipia biztuteko akordurik be barik, pozik urten eban Errupiñok beste mundurantza, Doña Errupertari agurrik beroena egiten eutsolarik.

244. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 - Beste munduko gizon bateri.

245. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Nondik nora dakiña ik maltzur zar denganiño ori beste munduko gizonen bat izan donala?.

246. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Baiña... oker dabil, oker, beste munduraiño elduko dala uste badau.

247. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 (...); 2'garren meritorie Ama Birjiñak mundu ontan lortu ta batu ebazan irabaziakaitik bete leiteke agintz au.

248. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 18. Ikasi beye - Jauna dozula - Zuk izena, mundu guztiak - Zu zaituala - Jaunen Jauna.

249. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 30. Eta semeak - or munduan, atzerrietan - deutsiezala - zabalduko.

250. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 3. Guztioi nozbait - erakusteko - Zuk zenduna, mundu danaren - osasuna.

251. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 1. Mundu guztiak
Jauna argi,
fededunentzat
o zer zori!
.

252. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Baña, mundu onetako geienak inoren begiko samarra obeto ikusten dabien letxe, Arrautziak bererik ez eban ikusten.

253. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Ala da izan be, eta plentxiatarrak arro-arro azaltzen dira mundu aurrian, eurak diñuenez ez ei da edozein plaentxiarra, bestela ikusi besterik ez dagola, lur onetan ainbeste milla-milloi bizi dirala ta plazentzitarrak lau milla be eztirala.

254. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Uda Biarritzen, udazkena Parisen, negua Nizan eta udabarria mundu-zear ibilli.

255. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Eta beste itzok: Ze onura dakartso gizonari mundu osoa beraganatzeak azkenez bere gogoa galdu ba'dagi?.

256. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Mundu ontan urte batzuk dirdir eginda gero betiko deuseztuteko?.

257. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Mundu ontan ezin izan zorion osorik, ezin aurkitu biotza oso-osoan asetu daiken zoriontasunik, beste munduan billatu bear.

258. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Munduan ontan bidaztiak izanik, zergaitik ipiñi begiak be ontako gauzetan?.

259. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Jaungoikoak Bera mundu ontan maitatu ta otseinduten dabenai damotse zerua; beraz zerua lortzeko aginduak bete bear, Jesukristok Berak esan ebanez: Zeruan sartu nai ba'dozu, aginduak bete egizuz.

260. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ainbeste urte bizi munduan; ainbeste urte Jauna otseintzen eta gogoa utsik, emaitzik gabe.

261. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zatoze, ene Aitak onetsiok; euki egizue munduaren asieratik gerturik dagokizuen jaurerria; gose nintzan ba ta jaten emon zeusten, egarri ta edaten.

262. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 BIDE BIAK Munduan gaitza ta ona beti - Bide oneitatik bat aukeratu bear - Gaitz-bidea - Asieran gizona ona zan gero deabruak atzipetu - Gaitzaren ezaugarriak - Kezka-onoimenerako nagia - Sorkunak - Diru-zalekeria-andizuren-naia-arrokeria - Gaitzak peketura garoaz - Gure eginbearra - On-bidea - Ezeugarriak - Gure egin bearra.

263. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan gaitza ta ona dirala ezin ukatu; beti izan dira mundua mundu danetik.

264. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan bide bi dira: on-bidea ta gaitz-bidea, ta berenez ona dan gizonak gaitz-bidea artu ba'dagi on-izatea ausi daroa.

265. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan garean bitartean bai ostera bidaztiak garean bitartean gerok aukeratu bear doguz bidea ta geroko bizitza.

266. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Beste bizitzarako bide bi bakarrik dagoz; bi bakarrik: on-bidea ta gaitz-bidea ta bakoitzak mundu berezira daroa.

267. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Fraille bixak juramentuz aindu zetsen, ez zala munduan gauzarik ukatuko zetsenik, gura ebenera eltzekotan.

268. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Ba, nik, lelengo eskatzen detsuerana da, iñori munduan ez esatia iñoiz gure artian gero izan deiña.

269. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Era orretara, mundu guztiak gaizkakunde-iragarpena entzun ta siñistu dagian.

270. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Kristo il, biztu ta zeruratu ondoren be, bertan jarraitu eben askok; beste batzuk, Apostoluen lagun, mundura zabaldu ziran, Kristo'ren fedea leia biziz giza-biotzetan erein bearrez.

271. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Ementxe daukagu gaur pelota-ikastetxea, iñungorik ederrena; eta pelotariak ugari mundu guztira zabalduta, beiñolako Erdotza anaien jarraille azkarrak nunbait.

272. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Orrek guziek mundua erabat aldatu duala.

273. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Ezin uka diteke, ordea, munduak aurrerapen aundia egin duala.

274. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 PRAISKU - Stalin gizarajoa! Ezin aztu dut. Mundu ontan ez da poz bizi aundirik... (Bat batean) Bueno... aditu izan dut bazkaldarrak batzuetan eskupekoa plater azpian utzi izaten dutela. (Plater azpi guziak alperrik ikertuaz) Jas! Orain ere kale! Txuri! Neretzako ez da iñun dirurik! Pobretako jaioa naiz. Noan, noan!

275. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Gu gera!... Atzerreka'ko Folí Bergé!... Mundu osoan ezaguna! Zer dira gure aldean Paris'ko Lido ta Newyork'o Metropol?... Utsa, ezer ez!... Gu gera... Atzerreka'ko Folí Bergé.

276. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ortan munduan aiña estuasun komentuan nagusi diranak izan oi dute. Ez dakizu ondo. Guziok ere, ordea, txarrera oitzen gera, eta iñoiz gure bizimodu latza arintzen badigute, jaitxo bat degula, Ama nagusiaren urtebetetzea edo antzekoa, zerua iruditzen zaigu.

277. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Munduan, berriz, pozago gaudenean, orduan eta larritasun geiago datorkigu. Alabak azi ba'ditut, laister ezkon bear ditut...

278. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0324 HALTUA - Bai.
BAJUA - Ez.
HALTUA - Zergatik ez?
BAJUA - Halako gauzarik eztelako mundu honetan gertatzen.
HALTUA - Eta zergatik ezta gertatzen?
BAJUA - Mundu hau onelakoa delako. Zikina eta itsusia.

279. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, oso zilegi, baina kontuan eduki behar dugu gure konpainian sartu garenean familia haundiago batean sartu garela, gure familia mundua dela, eta munduan maitatuenak, Kristoren hitza entzun eztuten jentilak.

280. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Joxe Migel gizajoa! Orra, beltzak ikusteko jaiotako mutilla! Mundu ontako neke-samiñen ordez Jaungoikoa'k emango al zion bestean Betiko Atseden eztia.

281. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Arantzazuko Birjiña Amari
danok egin eskaera,
zaintu deigula zintzo ta garbi
mundu ontako biziera;
berari otoitz egiñaz danok
zuzen ibiltzen bagera,
gure animak zeruratzeko
pozik egongo da Bera.

282. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Bañan, eskatu dezagun, ondasun oietara iritxi bitartean, munduan gauden arte, maitasun pixkabat ezagun zagula gure kemenak ez galtzeko.

283. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Zuzentasun itxura bakarrik baleo munduan, ez geñituzke gure arteko nasketak ezagutuko.

284. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Gure bizitza osoa burruka garratza da, eta gogor ekin bear zaio lanari, mundua zuzentzeari.

285. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Gu ere, zeruko aberastasunetara igo baño len, munduko ekaitzetan garbitu bear gera.

286. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Eska dezagun, ene maiteok, Jaungoiko alguztidunari, oker guztiak mundutik garbi ditzan: gaitzak uxatu, gosea kendu, kartzelak iriki, kateak eten; bidaztiai etxea, gaxoai osasuna, itxastarrai kai-babesa eman dezaien.

287. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Munduko jolasak zer diran ikasi ta gero onbideratu zan Jorgensen-ek, ona zer idatzi zuan: Atsegin-agintzalleak iruzur egin digute: Ezin ukatu.

288. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Gauzen berri ondotxo zekin Agustin doneak aspaldi esan zitun itzok: Erabilli ditut nere gogo ta biotza munduko atsegin eta lizunkerietan, baño ez naiz ase izan.

289. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Au da egizko anaitasuna; onek garaitu du munduaren gaiztakeria; Kristo'ri segi joan da, zeruko erria artzera.

290. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Onela joan oi dira, oker, mundu ontako auziak; baña Zu auzi-maisu zeran mai artan, ez da bidegaberik.

291. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Izan ere, mundua ez baitzan etorri Jainkoa ezagutzera Jainkozko jakintzatik, siñestuna itz zoroz salbatzea zaio atsegin Jainkoari.

292. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0016 Utzion arratsari
estaltzen mundua.
Biotzak negar egiteko,
naiago din ezkutua.

293. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0017 Arroputz
Ni,
neri,
nerekin,
neretzat,
neregatik.
Ta mundu guzia
atzetik.

294. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nagon! Nere begiak zer dakus?
Nigandik ate dagon mundua, noren eskuz
sartzen zait begi-ogean?

295. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Gabaz mendiak oro beltz zeuden
aitzulo illun iduririk,
sasi ta iturri Basajaun beltzak
zeuzkan zearo arturik.
Orain Euzkiak millaka margoz
utzi ditu ederturik,
basarri txuriz, tellatu gorriz,
zelai orlegiz jantzirik,
Euskalerriko ikurrin argiz
mundua txiprizkindurik.

296. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Ikusteko sortua,
Zaitzera beartua
Dorreari lotua
Atsegin zait mundua
.

297. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 19- Milla zazpian ta emeretzi
garrengo aste Santuan,
bere anima zeruratu zan
gorputz geldirik munduan.
Egun berean jende ugari
ekarrirazi zituan,
an inguruan negarrez danak
bera ikusi asmuan.

298. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 20- Mundu guztian zabaldurikan
ditugu gaur Salletarrak,
iñun baño obe Euskal-errian
ikusten dira erritarrak.
Muga batetik beste puntaño
Anai on oiei eskerrak,
gure mutillak egiten dira
Kristau ta Euskaldun iatorrak.

299. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 T'itxaropenezko egungiro barneminduz,
(igeskorra izanda ere gure etorria)
garo-usai oiantsu, bidondo itzalgarriz
begiak argiz bete ta, biotz-oñak arinduz
alako, betiratze sakon, geroko munduz
emai intziritsu bat, betimiñez dabilgu,
zerbaiten kezkaz, bizitzako bide estuan
muin-muiñetaraño arima dana zirkinduz.

300. 1940-1968 gipuzkera poesia azurm 0029 Pauso batera daukak
hire azkeneko judizioa.
Han duk negarra ta nekea,
han duk egarri handia
ta ura eskuen puntan
ta ezin aoratu.
Juzgaturik hago, gizona.
Jaio hintzalako, heurekoia haizelako,
munduko ohiturengatik bildurtu haizelako,
amodioagatik birjina bat bezala.

301. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Betlehem'go bidean, otoitzerako garaian, Maria munduko gauzetatik aldendurik gelditu zan.

302. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zu erruki utsa zera, ta zure Ama on-onaren sabeletik ondasun eta erruki ugariak ekarri dituzu mundura; izazu nitzaz erruki eta barkatu neri nere eskergaizto beltz guztiak.

303. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Semeari diotsa Anderek:
- Mezaren erdia ere ez dakizu zuk, Josepe. Hortzaz luzaro mintzatu gera zu kanpoan ibili zeran artean. Eta munduan inoiz ikusi den astorik astoena da zuen Joana benedikatu hori.

304. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Haur ttiki bat hil baino ez dago munduan beste gauza errezagorik. Baina bidegabea ezkutatzea gauza gaitza da. Justiziak ez gaitu harrapatu behar.
- Eta zer pentsatu duzu?

305. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Bai. Eta hori zuk behin haur bat hil zenezan. Pentsa zazu munduan hiru mila miloi persona daudela. Bat kreatzeko hamazortzi oktiloi behar baziren, hiru mila miloi kreatzeko zeinbat behar ziren? Arin: bider . Zeinbat da? Arin multiplika zazu.

306. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Munduko txaloak, aizea baño aldakorragoak.

307. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Amaika aldiz ikusi ditugu, baztarrera botata, munduak lañotaraño jasotako gizonak!

308. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Gaur txalo ta biar ostiko; ori da munduaren biramona.

309. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Utzi ditzagun munduko eder-iritzi ta aundikeriak.

310. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Begira nola saritu zizkion Jaungoikoak bere Amari mundu ontan eramandako lan eta nekeak.

311. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Ezta gero mundu zabalean iñor salakeri ori ordaindu dezaidakenik!

312. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 On zan bai, mundu ontan, gizartean itxuraz bizitzen erakusteko eskola ematea, baña batik bat zerubidea, Jainkoa ta Kristoren ikasbide edo dotriña, orixe zan txikitxikitatik umeari buruan sartu bear zitzaiona.

313. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Orduan, zintzoak beti ondo, ta gaiztoak beti gaizki ibilliko dituk mundu ontan?

314. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 2 Leen-seme, ama-berriren seme. Jesus, Mari'ren Seme bakarra da (1) Egun aietan dei bat otsegin zun Zesar Augusto'k, mundu guziak izena eman zezan.

315. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Ez ote dira nere antzeko mundu ontan bizi diran guztiak?

316. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Munduko seme guztiak altzora ekartzen dizkiona!

317. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Don Blas jaunak Amerikatik eraman zuen berria, auxe zan: Ameriketan ez da aipatzen, mundu ontako eta diru-izkuntza besterikan.

318. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Ortik aurrera, ezta munduan diranik ere!

319. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Munduko txorakerietatik irtetzen lagundu zion emakume ura, orain erdi aserre zebillen berakin, kofesorea zala ta etzala.

320. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Beste aldetik, tentazio gogor bat gertatu zitzaion garai artan: Jainkoaren bidea utzi eta munduko txorakerietara biurtzeko tentazioa.

321. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Mundua mundu danezkerotik sekula gertatu eztan bezelako pekatu larria.

322. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Mundua azaltzen zan nere begitara antz-aldatua, dena Jainkoaz betea eta asea, eta izadiaren egokitasun arrigarriak ezin esan alako soiñu zoragarria jotzen zuan nere ariman.

323. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arratsaldeko bostetan, bada, eguneko zeregiñak bukatu eta agur oso-oso bat egiten nion munduari eta lurreko zer guztiei.

324. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

325. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Negoziotako gizonak negoziatako kontuetan itotzen dira egunero, eta gau guzia lorik egin ezinean pasatzen dute; bestek famaren kezka bizian; eta beste askok amorraien munduan: biar orrelako arrapatu bear dute, eta ortarako au ta ura eraman behar dute...

326. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Nere inka gorri artan berean, garbiago nekusen munduaren kakoa beñere baño.

327. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Bere mundua berak sortzen zuen, barrutik kanpora; eta bere baitatik kanpora sortutako bere mundu artantxe itotzen zan.

328. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Munduan dagoen guztia itxura da; eta itxura orrek neronek nai dudan arteraño iraun dezake mariñelaren munduan bezelaxe.

329. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Neuk sortzen dut ni gero zigortzen nauen mundua: neronen egintzen jopua naiz.

330. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 1. Mintzo da Jauna,
munduari dei
egin dio,
bazter batetik
besteraño.

331. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 1. Mundu zabala
Zuri dagola,
zor bezela.

332. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 2. Zure bidea
mundu guziak
ai! baleki,
Zugan baleki
salbamendua
nolaz arki.

333. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 3. Esan dut esan:
Nik orain Jauna
ezin goza
bizi diranen
mundu ontan.

334. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

335. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Giza-gorputz antzera iduritu ez ba'neza, ustel-ezin, autsi-ezin, alda-ezin Ua nik naiago bainun ustelgarri, auskor eta aldakor dana baiño gorputz-antzeko zerbait iduritaratzera beartzen nindun idurimenak, mundu barnera ixuria edo munduz landa edatua, ote zan.

336. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Ala Zu ere, nere biziaren bizi, bazter gabeko tarteetan aundi iduriztatzen zindudan, munduko mukulu au barrenez barren artzen zenula, ta ontaz landakoa neurri gabe, muga gabe artzen zenula.

337. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 25. Beste batek au esan ba'leza: eitegabe ta nahas-mahas au zeru-lurren izenez adierazten dala; mundu ikuskari au artatik egiña ta biribildua baita, bertan ageri diran sorkari guziekin?

338. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Beraz, nire ezpata zuen odoletan bustiko da ala zuena nirean, baiñan, zuek eta ni ez gera mundu onetan bizikide izanen.

339. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Orduko mundu atseginzaleari ikaskizun makala etzion eman.

340. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Mundu guzirako idatzita daudelako.

341. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Zurekin ohean igaren ditudan gauak higuintzen ditut, eta zu gabe igaran ditudan egunak, eta zu ezagutu zindudan eguna, eta ni jaio nintzen eguna. Nire denporako egun eta gau guztiak higuintzen ditut, eta zuk eman didazun haurra, eta emanen ez didazun senarra. Eta batez ere nire burua higuintzen dut. Madarikatuak izan gaitezen biok, zu eta ni, eta mundua, eta Jainkoa, amen!

342. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Nik ba-dakit mundu zabalean ni bezelako izugarri asko dela.

343. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Ohituta gaudela uste dut, erlijiokoetaz mintzatzean, mundua bi zatitan bereizten: sinismendun eta sinismengabeak.

344. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Pluralista da gaurko mundua, iñundik ere: ideia ta jokaera askoen nahasi bat.

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Munduko aundikoteak ere orrelako batasun eta pakean Jardungo balira, azkarrago eta onuratsukiago erabakiko lituzteke beren gaiak.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Esakun bakoitzik ba-da munduan-eta, au bat, ba: Katolikoetatik katolikoenak gu! Katoliko onenak gu! (Epa, kontuz: musika ta guzti irakurri bear da au, aurrera orduko).

347. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Alegia, munduko egia borobillenatzat jotzea ori ere.

348. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Ordurarte elkarrizketa zen munduan nagusi, baiña an asi ziran ez-ulertzeak, garraxiak.

349. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Arrantzalien irabaziak
galanki arrixkaturik,
Itxas gañean ezpaitaukate
ordutxo bat segurutik
arraia garesti dagola ta
or gabiltz asarreturik,
bizi bat pagatzeko eztago
mundu onetan dirurik.

350. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Askatasuna eta pakearen alde mundu oso osoari zuzendu zaio azaroaren ogeian.

351. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Gero jarraituaz, dio: " Ziur ziur gaude mundu guziko kristau guziak edonun izan, ainbeste neke eta naigabetan murgildurik dauden Ungaro anaiakin batera (...).

352. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Beste aldetik, mundu guzian orain arte Europa'ren magalpean bizi ziran erriak, eldu egin dira eta bere esku izanik, bide berrietatik doaz.

353. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Izan ere, Europa'ren destinoa au izan da: kultura superior bat lortu eta kultura orren bidez mundu osoan influidu.

354. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Eta mundu Berriak arkitu ziranean Europa'ri gidari izateko tokatu zitzaion zoria galdua da.

355. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Kriterio oiek buru azkartasunari baño, estudianteen karakterrari geiago begiratu bear die; karakterrak esan nai du, beste nazioetako lagunekin tratatzeko kualidadeak; norberaren iritzi motzak aldatzeko eta bertzerenak artzeko kapazidadea, mundura irikia izatea, alegia.

356. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Gaur ere Jerusalem'go Universidadea mundu guziko sionismo-mobimentuaren buru jarri da.

357. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Mundua txiki biurtu da.

358. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gaur Sortalde-nazio baten krisisa mundu osoaren krisis biurtzen da.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Munduan Inhumanitas ankerra jabe da.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Naiz ta Jakintza guzien gaia Gizona edo Mundua izan, espezialidadeak bata bestetik zearo urrundu dira.

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gaur munduan ageri dan krisisa Gizadi-batasuna-ren sentimentu ezetik dator.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Jainkoak egin baitu mundua; eta munduan gizona nagusi jarri, Bere antzekoa.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Munduaren batasunarekin nazio guziak irabazian aterako dirala garbi ageri da.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Bigarrenez, kontinente ta nazio bakoitzak mundu osoarekiko misio partikularra bete bear baitu.

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Mundu osoaren irakasle ta ikasle aukeratuak izango dira.

366. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Ikasleak bere nazioetan espezialidade bat osatu ondoren, M-U-ra etorriko dira, Munduaren batasunaren alde lan egiteko.

367. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Aurkako zaizkion ostopoak gerra biziz gaintzea da beraren lana; mundu ontan, gaindu eran, garaille egi osozko sabelean poztasun-kima erne dezan.

368. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Mundu berriak ezagutu guraren egarri da.

369. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Eriotzaren atzaparretako ondakiña iruditu zitzaion Jon Ebanjeliari mundu au, Adan'en pekatu ondoren.

370. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Gaurko egunean mundura baletor, ez luke bere irizpidea tanta batean aldatuko Jon deunak.

371. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Ez da zeru urdiñean, ez da munduko bazter zirrikuetan beste aukerako biderik.

372. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ertilana eratuaz, ertilariak (artistak) erakus nola gizonak moldeatzen duen mundua eta bat-batez, bere izakera ber-bera, bere lan bidez, bere aktibitate irazarkunakin.

373. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 On Kixote parragarria zan zaldun lantza eskuan zeukala, burnisoiñekuz kanpora irten zanean, bere erokeri eraz mundua zuzendu naiean.

374. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Mundu eta gizarte berri batean aspaldi amaitu denporetako asmoak izatea, orra nun zegon On Kixote parragarriaren zergatia.

375. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bergson'ek erakusten du nola burmuñaren beryakintza ori ikugaiezko munduon gaudelako sortu zaigun, ikugaiari egokitu bearrez.

376. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Yakintzari aundien batzu egondu ziran mai-ingurerazlekin, ta aietatik zenbait aski egi-zale izan ziran ikusi zuten guzia mundu yakintsuari aldarrikatzeko, orduko yakintzaren theorien bidez aditu-eziña zutena ere.

377. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Geroztik, munduko yakintsu aundienetatik zenbait ikerkuntz orietaz gutxi edo asko arduratu dira.

378. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu ortan baditu Jainkozko zenbait poesi, baita maitekantak ere; batzuk bear bada gordintxoegiak apaiz batentzat; gero, Bearne'ko presontegian, zion gabe antza, giltzape sar zutenen kontrako bertsu minkorrak; ta azkenez, dantzarako bi abesti euskal-ele zarra mundua zear jauzkari ikus nairik.

379. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Bere burua jo-muga edo begira-muga dunik ezer ez da mundu ontan, eta ez diteke izan.

380. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Ama Birjiñagana otoitz eta sakrifizioekin allatzen gera, Errosarioa esanez, aitak Pazkoakoa egin dezan iru Agur Mari errezatuz, eta gaixoak munduaren salbaziorako eskeintzen dituzten miñ eta naigabeekin.

381. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Beiñola Tenploan bezela, Bera mundu ontako eztala esan nai izan du.

382. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Gizon danez amaren aragiaren seme baldin bada ere, Jainko danez bere betebearrik nagusiena eta beste ezer baño lenagokoa, mundua salbatzea dala.

383. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0031 Beste zenbait aldiz izenlaguna mugatzekoa (determinativo) dutenean: Toto orbe terrarum = Mundu guzian.

384. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Munduari begiratzeko, gizadiari erantzuteko, Europari uztartzeko, gere baitatik ernerazi genezazkegula soillik bai argia ta bai oldarra.

385. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Gizona, gizon bakoitza da liberalen munduan jaun eta jabea da.

386. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Ortik atera zuen Anaxagora-k, alegia bearrezko zuela munduak zuzentzailleren bat, oker biderik gabe jokatu zedin.

387. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Beraz, izaki au berez ba-dana ta iñoren mendeko ez dana dugu, aldakaitza ta zirkin-gabea, munduko txukuntasunaren iturburua.

388. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Orduan aditzera ematen zizkidan, munduko gizon eskergabekoakatik zeuzkan kejak; eta batez ere geien eta maizen eta ur-urretik Bera tratatzen zutenak, ematen zizkioten naigabeak.

389. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Neurrietara jo ezkero onek esan nai du Amerika Latiñeko jendetzak 1900'garren urtean euneko 4'10 ba'zan munduko jendetzari begira, 2000'garren urtean euneko 9'40 izango dala.

390. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 1950'garren urtean munduko errialde atzeratuak deituen artean munduko jendetzari buruz euneko 65'50 egiten zuten.

391. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Pakean alkartuago egiñiko mundu bat bear degu.

392. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Zaingoa deitu ortan, au da, gerra bat sortuko liguken ez-usteko atake baten beldurrez ainbat iskillu ta gerratresna egiten munduan urtero gastatzen diranak, 80.000 milloe dolarretik gora omen ditugu.

393. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Mundu osoari begiratuaz, ezin dezakegu ontzat artu.

394. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Alere, milloiak giza-seme dira gaur munduan gaizki bizi diranak, gosearen atzapar artean gorriak ikusten dituztenak.

395. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ni, berriz, mundutarrei itz egitera nijoakizu; munduko artu-eman eta gora-beratan erabat sartuta bizi diranai; oso-osorik munduan sartuta bizi, eta ala bizi bearra dutenai; auek ere, beren bizi-bideari utzi gabe, eta munduko iskanbilla oietan, Jaungoiko-zaletasun bero-beroan sartu eta bizi ditezkela erakutsiz.

396. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Bada, alaxe, biotz aundiko kristau bat ere, bizi diteke munduaren erdian, mundukerietan zikindu gabe; ezi lezazke griña txarren zirikak jaungoiko-zaletasunaren berotasunik galdu gabe.

397. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Egitik bizi bear nuen, eta txorakeriz betea nebillen; munduaren mendean nebillen, mundu ori nere mende izateko bakarrik egiña dalarik.

398. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Orduan agindu nuen bezela, uko egiten diot deabruari, munduari eta aragiari; uzten eta gorrotatzen ditut, oraingoz eta betikoz, oien asmo txar, aundi-uste eta atsegin gaizto guztiak.

399. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Jesu-Kristoren Erlijioneak mundua oraino argitu ez zuenean, gizon aiphatu eta izpiritu andikoak.

400. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon'en eriotzagatik izan ziran mundu zabaleko ikara ta negarrak zerbait iraungi ziranean, guztien begietara galdera auxe agertu zan aidearen erdian: Eta Elizaren Batzarraz zer?.

401. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Esate baterako, Lisboa'ko patriarka Cerejeira kardenalak, argi ta garbi ta tinko esaten zuan: erriak uste duala, santu izatea fraideen ta monjatxoen kontua dala bakarrik, ez ordea munduan bizi diran guztiena, au da eztala Yainkoaren erri osoarena.

402. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Meza amaitu-ta, mundu guztiko feria ikustera, bereziki ta geldiroago Batikano'ko baita (1).

403. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Jakiña dugu karbono-molekula bat estadio osotuago ta aurreratuagoa dala atomo bakarra baiño; baita ere, zelula, konplejoagotze-kontzientziratze parametro huntan bertan, osotuagoa dala molekula bakarra baiño; berdin Metazooa zelulabakarrarekin alderatuta, ta orain, kontuan hartuta, alde batetik, Naturen gertatutako prezedenteak, hots, gu baiño mailla beheragoko abereek sinbiosiarako ta sozializazioarako izan duten joera perfekzio-ezagugarria dala, ta, bestaldetik, gure Gizarte huntan bertan aglutinazio baterako dauden seiñale argi ta garbiak (munduaren limitazioagatikako giza-koaleszentzia, hunek dakarren gen eta kultura konberjentzia), uko eginen ote dugu logikaz elkarganatu ta besteekin batera lanabanaketa bat egitera garamakien joera? Gizaki dintasunaren nehurria ez da indibidualismoa, personalizazioa baizik: Persona kolaboratu egiten duena da Teilhar'entzat.

404. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Biak behar dira, sendimena eta adimena, mundua gizalegez ikusteko.

405. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Gaurko mundua mundu berri bat da, lehenagoko guziak garai batean berri izan ziran bezela; berriago zaigu menturaz bestetango gizonei baiño, gure mendeen gauzak errotikago aldatu diralako.

406. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Nik munduko aberastasunik etzenduala? Bai.

407. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Sinismen, itxaropen eta maitasun aundia izan, Jaunaren laguntza munduko ontasun guztiak baño aundiagoa da-ta.

408. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Munduko saririk aundiena eman baligu baño pozago.

409. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 A ze maitasun-sorta paregabea, Ama-semeen arteko auxe, munduz-mundu, itxaso ta legor.

410. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 Aunditu ezazu biotz ori, mundu-guzti'tar izateraiño, au da katoliko.

411. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 Ez zaitzala munduari lotu iñungo zaletasunek, Kristo'ri ta Aren bidez, eta Arekin eta Arengan Aitari ta Gogo Deunari aintza emateko zaletasun jainkozkoak ez bada.

412. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Iñor maite izan ez diran bezela munduan.

413. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Santuak zorionekoak ote dira mundu onetan? Ez ta oietxek ere: gurutzapean bai daude, bide gorrian gora bai dijoaz, eta oñak minberatuta, nekatuta, jota gorputzak... Izatekotan, zorionekoak izateko ustean dijoaz, baña oraindik ez dira.

414. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Esan zuan nola agertzen zitzaion mundua nahi zuala jakin ta horixe adierazi bere subjetibotasunean testigu objetibu bat izanik.

415. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Eztago or lotsaizunik, munduan barrena jantzirik naiz larrugorrian dabiltzan gizon-emakumerik geienak eztiren ezkero ez bata ta ez bestea.

416. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Frantziako Erreboluzioa ezkero, ainbeste ideia berri erne ta errotu dira sakonki gaurko munduan: adibidez, giza-eskubideak zaitu bear dirala, presunari itzala ta errespetoa zor zaiola, giza-kontzientzia beartzea ez dala zillegi, t. a..

417. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Gaiñera, gaur mundua txiki biurtu zaigu.

418. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Egizu, etsai gaziztoaren maltzurkeri eta iraiñak, gaurko ajolagabekeri eta gorputzezkokeriarekin batera, mundutar ez izanik, munduan Jaunaren grazi banatzalle izateko bizi diran orien egitekoari kristauak zor dizkioten begirune eta maitasun sakona ez ditzatela illundu.

419. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Gertaera sinisgaitz orrek jartzen ditu, munduko jakintsuak, gure Erri eta gure euskerari begira, eta euskaldunoi deika, alegia, gure izkuntza maitagarri oneri eutsiteko otoizka.

420. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Etsipenezko pakea da, nunbait, pake etsia, alegia, federik ez duan orrekiko: ain da mundua eskerga, larria, baztergabea eta asma-eziña.

421. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Zer da munduan gure biziera?.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Alabaña, gure Galaxia au orren neurtu-eziña ba zaigu ere, zer da munduan puntutxo bat besterik?.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Oneraño, ortaz, mundua bera mintzo.

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Baña egoki zion onetzaz munduaren asieraz ari delarik: Filosofiaren jardulkitzetik datorke bakarrik arloaren kakoa.

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Munduko erri-muga guztiyai eragin diyen izen bat.

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 ¿Zer dala-ta zabaldu da izen ori mundu guztira?....

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Ikusgarriak bai ezin obe jasoko ditu mundu guziaren aurrean, baña ain ongi ez daudena itz erdika poliki eztali? Ez orixe!....

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Argi ta garbi esan zitun esatekoak mundu guziaren aurrean eta ez det uste iñorentzat berri izango danik emen esan dezaketen ezer ere.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Alde gaizto gabeko gizonik ez dago munduan Baroja'rentzat eta berak alde ortatik bakarrik ikusten ditu komeni zaionean.

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Gai ontan ere sartu zitun bere atzaparrak, mundu guziaren aurrean uka ezin dagerkigun Kristo'ren bizitza ukatuaz.

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Niesche, Buda, ta Kristo, iru gizonak berdintzea, gure Niesche geiegi makurtzea litzake; beste oiek mundua nastu besterik ez dute egin.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko banaketa au baño lotsagarriagorik ez gaurko egunean; mundua batasunera doan bitartean, gu banatuak!.

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Jean de Fabrégues-entzat, ostera, mundu guztiak irakurri behar luke obra hau, izpirituaren bazka eta animaren argi.

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Berrikuntza, dio, mundua eta bere problemak ezagutzeko hideetan; aldaketa intelektual lanetan, egi egarri sakonez; berrikuntza, fedea, otoitz eta kontenplazio bizitza at utzi gabe.

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Prezixo da mixeriaren injustiziaz zapaldutako munduaren aurrerabidearen alde konsagratzea.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Kristauak kristau izanez salbatzen du soilki mundua, bere bizitza kristauki eramanaz.

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Munduaren gizatasun evoluziorako kooperazioa hontara egin behar da: gizonen lurreko itxaropena Ebanjelioagan ukatzen ez dalarik eta Kristoren eta bere Erreiñuaren izpirituak munduko errealidadeak xuxpertzen dituelarik.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Ta, horretarako, Kristorekin bat eginda, munduaren erdian otoitz egiñaz biziaz.

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Gure aldirako benetan, eta behar bada beharrezkoen, Jaungoikoarekin batasun bizitza eramatea da munduaren barnean, bere zalaparta, arrisku eta tenporalkizunen artean.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Kristau langintza ain nekeza da gaur munduan, dio Maritain-ek, ez dela posible izango deus lortzea sugar indartsu diran anima kontenplatiboak ez badira ugaritzen munduan zear.

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Paysan de la Garonne-ek, egillearen filosofiku izateari ez dagozkion gehiegikerietan erortzen delarik, zearo gaitziesten ditu, egiazko munduaren kristautze alegin hontan Kontzilio ondoreko Elizak bereganatu eta bere izpirituz kutsatu nai lituzken gaurko kulturaren ainbat agerkunde edo manifestazio.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Ara Justino'k:
Eguzkiaren egunetan alkartu oi gera, lenengo eguna bait-da Jainkoak izadia illunpetatik atereaz mundua sortu zuanekoa; eta Jesukristo egun ortan berpiztu bait-zan illen artetik. (Martimort'ek dakar LA MAISON DE DIEU'n, 57 (1959) 64 or).

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Erroma eta orduko mundu ezagutuaren mugarteko iakintsu eta ez-iakin oroen artean.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Mikromundua beraz atomo eta molekula talde gaitzen mundua da.

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Bizidunen mundu honetara ez dira heldu atomo asko.

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Simetriz eta kidetasun errezaz kristalak, meatzak, metalak, haitzak eta mundu gogor eta arnas bagekoa egin dute.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Munduaren egokitasuna eta Jainkoa (1) Lan au antolatzeko, Sertillanges-en Sources de la Croyance en Dieu artu dugu oiñarritzat.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Izan ere, munduak eskeintzen digu, eta ageri-agerian eskeiñi ere, ordena miragarri bat, egokitasun eder bat.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Eta ikuskizun onen aurrean, nork eztu sumatu biotzean zirrara gozoa, mundua izpirituak daramala oarturik?.

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Greziako lehenbiziko filosofuek, bada, eztirudi munduko ordenari jaramon geiegi egin ziotenik.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jainko ordenatzaillea mundu aunditu ta zabaldu onen gaiñean errege bezala berriz agertu dedin arte.

452. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Orduan oartu zan gizona, munduaren zabalera ta adiña, uste zan baiño izugarri aundiagoa zela.

453. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Mundu onen lehenbiziko eguna urrundu egiten da gugandik millaka eta millaka urtetan.

454. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Betiko lan alferra egin, desegin eta berregiten asi... Jainkoak alde egin du mundutik.

455. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ba-dirudi, munduaren bazterrak zabaldu ta urrundu ziranean, berekin eraman zutela Jainkoa: Mareak, ur-bera dijoanean, txalupak berekin eramaten dituan bezalaxe.

456. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Eta gertatu zena izan zan, mundua begirada berri batekin ikusi zela, eta etzela bertan ikusi makiña eskerga bat besterik.

457. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Aur-joku oien atzetik mundu zabal au ikusi ta besarkatu al izan duenaren begiratu zorrotza salatzen digu joritasun onek.

458. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Zer garrantsi du, ba, auzi ontan, arkume bat bost ankakin mundura etortzea, edo gizakume batzuk konkordun sortu oi direla jakitea, edo anai siamesen jaiotzeak?.

459. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Munduko egokitasunak Jainkoa ba-dela erakusten digu.

460. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN (Bera).- Ha, hi, Etchahun, nongo zorte madarikatuaz joa bizi haiz ba munduan?.

461. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 MANEZ - Ba araiz: mundu guzia lepotik eta gorago asea da oraiko meraz.

462. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Iakes.- Munduan bizi zen saltzaillerik ustelena.

463. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Ez nian, munduan, besterik.

464. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Erretorea.- Gure Jaungoikoak batzuetan olaxe egiten du: onenai naigaberik latzenak eman, ayengandik munduak ikasi dezan olakoetan nola portatu bear dan.

465. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Bai egia da, ez da dudarik, utzi gaituzu ba, Jauna,
Egiazko aphezpiku ta gizon izan zarena;
Bainan hartu bazaitu ere Jainko onak bere-gana,
Munduan ez da ezeztatuko zure orhoitzapena.

466. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Haurrak gaztechko munduan utziz hil den aita baten pare,
Gu zure behar handitan! eta itzali zira zu ere.

467. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Mundu zabalari adi-arazi nahi du bere boza.

468. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Choriak dio berriz Bethi danik dut aditu zure begiak direla munduko ederrenak eta heien behakoa dela denetan eztiena.

469. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 DENEK.- Agian gozoki onhetsiko duzu gure eskaintza hori gure eta mundu guziaren salbamendukotzat.

470. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Non dire fededunak? Non dire justuak?
Azken eguna hurbil othe du munduak.

471. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Jauna Seme bakarra, Jesu-Kristo; Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Semea: Munduko bekatua kentzen duzuna, urrikal zakizkigu; Munduko bekatua kentzen duzuna, onhar gure otoitza: Aitaren eskuinean jarria zaudena, urrikal zakizkigu.

472. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 JAINKOAREN BILDOTSA, munduko bekatua kentzen duzuna, Urrikal zakizkigu.

473. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 5. Zato Izpiritua, Izpiritu Saindua, Hola laster mundua dadien berritua.

474. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 Salbadadila mundu osoa.

475. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 1.- Bildots saindua, ara emen
munduko gaitzak kentzearren.

476. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0016 Atoz gugana Biotz laztana grazi ta doai guziakin, orai munduan, gero zeruan, bizi gaitezen zurekin (bis).

477. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0053 Haurride maiteak, ez o-THOI HARRI hastio bazaituzte MUNDUAK.

478. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0053 Mundu huntako ontasunak izanki-eta norbeitek bere haurridea ikusten badu beharrean eta bihotza hesten BADIO, nolaz dagoke haren baitan Jainkoaren amo-DIOA?.

479. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Kantadu gura deuat
Amabi bertsotan
Zek bultzatu ninduan
Olango bidean
Aldapa latzagorik
Etxagok mendian
Mendi altuagorik
Etxagok munduan.

480. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Ikusi noan gizon argal bat
Krutze batetik josia
Zeñagaitikan mundu gustia
Gaur dagoan erosia
Aren oñetan andra triste bat
Maria dolorosea
Biak arteztu egingo ebenak
Gizonaren malezia.

481. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Ume denporan gauza zantarrik
Begiak etxok ikusten
Neska mutiko eder gustiak
Izen polita jeukien
Iñok munduan erru bapere
Etxok egundo arkituten
Zantarkeria etxajoakun
Begietan agertuten.

482. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Gerra luzea eroan neban
Nengonean bizirik
Gauza latzgarri ta illunen kontra
Konprenitzeko zergaitik
Zarean altu zarean fuerte
Ta bear bada orregaitik
Apenas egon eida munduan
Neu baño gestoagorik.

483. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Fede onegaz bizi nas orain
Geldituteko bakean
Mundu onetan ezin balegi
Izan daitela bestean
Nire gorputza nire arima
Sartuko dira ezerezean
Eta orduan enas izango
Ezer ilten nasanean.

484. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0371 Entzun gauez-gau, minez min, munduko oihuak:
Zure bihotza zabalik behar du munduak.

485. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Besoak zabal-zabalik Mundura besarka.

486. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Mundua iausten da hosin beltz-beltzetan,
Ber hunen ametsok aphurrtutzen dira;
Ezer eztago lo tzarr bat benetan
gure mundua da, gu gaz iolasten du;
Laindoko Legeak bere kanon gora
Eman dio 'baikaitu nahi añendu.

487. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 A. Mundia khechu zian igaran ourthetan,
Algarren eho-nahiz oro oldarretan;
Azkenekotz bakia jin duk bihotzetan;
Bena, urtzo maitia, erradak artetan:
Orai zer ageri da gerlakagietan?.

488. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Hamabortz mende eta berroit-hamaseian,
Haur bat jin zen mundurat Nafarro partean.

489. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 - Zer ikhusi duzu, Ganich, alde hetan?
- Boo... mundua eta mundua... Mundua aintzinean, mundua gibelean, mundua eskuin, mundua ezker, mundua orotan eta ni hantchet, erdian.

490. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Preseski, zeren, acholarik gabe, dagon bethi hein berean du, Ganich Makaiakoak eskarniatzailer irriak sarrarazi ohartu direlarik, ordu zuen, Euskualdun tontoa egiazki norbeit dela, ez dela nor nahi, munduko zoko barneetarainon duela bere omen ona hedatu.

491. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Egun nahi dautzuet erran, munduko leihorretan barna kokatuak diren eskualdun seme guzien izenean: zueri begira dago eskualdun jendea.

492. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Duela ehun bat urte pasaturik, mundu berri bat sortzen hasi da, jakintsunek asmatu teknika berrieri esker.

493. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Hainbestetaraino nun, bere kaskoaz eta bere besoez, gizona teknikaren jabe dagola, orai bizi giren mundu huni behatuz, beldurtzeko beita hea, ororen buruan, teknika bera gizonari eztenez ote oldartuko eta nagusituko?.

494. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Eta gizonak balukeia ote lekurik berak asmatu mundu berri hertsian?.

495. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Eskualdun jendea ez ditake itsu egon munduaren moimendu berriari.

496. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Mundu berri baten oldarrean, Eskual-Herri berri baten altxatzekotan, eskualdun jendeak bere gogo bihotzak behar ditu atxiki zabal eta erne.

497. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Gure gogoak behar du izan munduaren izariko edo, hobeki, munduaren izaria baino doi bat haundiago, mundua bere osotasunean jasaiteko gisan, Jainkozko so batez, gizon eta gertakarien behatzeko, inguratzeko eta xuxen jujatzeko gisan.

498. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Munduaren izaria baino doi bat haundiago, munduaz itoa ez izaitekotz; bere libertatearen jabe egoiteko eta Jainkoaren erakaspenaren arabera bere izaitea osatzeko gisan.

499. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Mundua kanpoan zen, eliza-dorre kaskoko zoriari so.

500. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Munduan asko den bezala, baziren jaun andre batzuek; berek etzuten haurrik eta bazuten alautchi bat hartua beren ondorio bezala.

501. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Adituko duzie ardura ez dela patriarik, ez dela aberririk, dirudun handi batzuek derabilatela mundia, populu guziak bizi litazkela errexki gobernamendu bakar baten azpian.

502. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 Aingeru ta saindu eta girixtino guziekin kanta zazu:
Saindu, saindu, saindua
munduko indarren Jainko Jauna.

503. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Guziak Aitaren haurrak dira Familia bat bera dira Mundu guzian hedatua.

504. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 GUZIAK BAT lZAN DITELA ETA MUNDUAK =sLn=ETSIKO DU ZUK IGORRIA NAIZELA.

505. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ene Aitak igorri nau eta jin naiz mundura.

506. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Orai utziko dut mundua, eta Aitaren ganat itzuliko.

507. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Jainkoaren ondoan biziko gira mundu berri batean .

508. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ez da gehiago izanen hiltzerik, joan baita mundu zaharra.

509. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Orduan Jesus Jaunak erran zuen: Huna mundua berri egiten dutala Apokalipza 21//.

510. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Mundu berri bat egin nahi du gizon guziekin.

511. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jesus piztua gure artean da, mundua berri egiteko.

512. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jesusi jarraikitzen diren guziak Jainkoaren ondoan biziko dira, eta mundua berri izanen da betiko.

513. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Berriz alkar ikusi zutenean, aztiak: - Zoaz komentu orretako nagusiarengana eta iru galdera auek egin zaizkiozu: Lenbizikoa, zenbat denboran eman dezaket nik munduan itzuli osoa?.

514. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Mundua hor zen bezperetako: auzo herri guzietarik jinak ziren multzoka: sekulan ez omen baitzen halako jende-keta ikusi Itsasuko elizan...

515. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Karlos haatik ez zen batere trenpuan: alabainan bazkariak ere munduko bertze gauzek bezala bere bidea behar.

516. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Mediku bat othoitz galdez ari baitzitzaion ihardetsi zion: - Zu ere laster niri jarraikiko zira bertze mundurat.

517. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Lurdeko agertzek aldiz harat itzuli dute mundu guzia.

518. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta haur gaixo hek nunbaitik jakina zuten mundua handiago dela, ederrago, ezin sinhetsizko gauzak badirela mendiaren bestaldean.

519. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta haur gaixo hek nunbaitik jakina zuten mundua handiago dela, ederrago, ezin sinhetsizko gauzak badirela mendiaren bestaldean.

520. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Mundu-zabaleko eskual-anaien amodioaz bethea zuen bihotza Aita Bastrek.

521. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Eman ta zabal zazu Munduan fruitua.

522. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lehenbiziko lana: othoitz-kantuez eta fraide-bizitzeaz eskual-anaien eta mundu guzikoen salbatzea, mundu zabaleko herritar guzien eta Jainkoaren ararteko egoitea eta hil-anai guzi-guzien zeruraraztea, zeruetan eraikitzeko Jainkoaren Erresumarekin... bethiereko Eskual-Herria.

523. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Bat den munduko gazteriak, galde egiten du gogo onezko gizonen mundu, bat egina, eta mundu bat eginerat helzeko, haren lehen maila, Europa, bat moldatua: bat burutik buru, ontasunez, arrangurez, nahiz eta xedez.

524. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Jauna, zentzu-gabekoak munduan zear banatzen dituzularik Euskal-erriarentzat atxikia duzun saski joria ez dea oraindik akitua?.

525. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Hango ustegoen gogoratzekotz ez da bide bat baizik: mundua eta gizonak antisemita amorratu baten begiez ikustea.

526. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Batzutan (hala nola intelektual ustelen aurka egiten dutelarik), aldekoek ere aitortzen duten bezala, arrazoinaz eta experientziaz kanpo azitzen da, ta mugitzen, delako gogo-egoera: nahi-menez, ahal-menez, majiazeta erabili mundu berezian.

527. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Ez da arritzekoa: gai ugari balin ba dire munduan edo-zein irri izoztekotz sortu-arau, ez dea nabargarrienetakoa gure denborako juduen kondaira?.

528. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Beraz, behar deegu galdegin garbiki eta goraki ez dezaten utz hiltzerat munduan den mintzaira xaharretarik bat.

529. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Egun batez, Jondoni Batista-k ikusten du Jesus hari buruz heldu: Huna Jainkoaren Bildotsa; huna munduko bekatuak ekentzen dituena.

530. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Mundua ere, Jesu-Kristo agertu aintzin, itsumangoka bekatuko ilhunpean zabilan, zurezko edo harrizko jainkoen ondotik.

531. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Huna Jainkoaren Bildotsa, huna munduko bekatuak ekentzen dituena.

532. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0212 Erran behar da zenbeit urthe hotan Eskuarari eta Eskual ohidurer hasia zela mundua ohartzen, eta berrikitan zendua zan Ant. d'Abbadie'ek erain hazia sortzen, hazten eta fruitu emaiten zela abiatua: hirur urthe lehenago, Donibane Lohizunen egin ziren batzarre edo biltzarre (1) Fampecirc;tes de la Tradition Basque 15 ou 22 aoampucirc;t 1897 Saint Jean de Luz handiak eskualdun khartsu zenbeitek oraino gogoan zerabiltzkaten.

533. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Mundurat igortzen du bere Semea, gizon guzien salbatzeko, zeruko atearen deneri berriz idokitzeko.

534. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus'ek lanari eman dio bere balioa: lanean ariz eta lanari esker, ezdugu bakarrik guhaun burua hazten edo familia bat altxatzen, bainan ere Jainkoa ohoratzen, goresten, xerbitxatzen eta munduaren apailamenduan parte hartzen.

535. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Ni argia, mundurat etorri naiz ene baitan sinesten dutenak ilunbeetan egon ezditen.

536. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Nork ere entzuten baitu nik errana eta ez begiratzen, hura ezdut nik jujatzen; eznaiz ezen munduaren jujatzerat etorria, bainan bai salbatzerat.

537. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus igorria izan da gure salbatzeko, hari esker bizi gaitezen: Jainkoak alabainan hainbestetaraino maitatu du mundua nun bere Seme bakarra eman baitio, haren baitan sinetsiko dutenetarik nehor gal ezdadien, bainan bai betireko bizitzea ukan dezaten.

538. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jainkoak ezen bere Semea mundurat igorri du, ez eiki munduaren galtzeko, bainan haren bidez salbatzeko.

539. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 2 APOSTOLUAK JESU-KRISTO'K MUNDUAN BARNA IGORRIAK BERE OBRAREN SEGITZEKO

540. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Zuek duzue begiratu Eskualdun arbola bainan guk ditugu mundurat zabaldu haren fruituak.

541. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Egia da hargatik mundu klassikoaren hunkitzeak duela egiazko kulturaren hazia erein Irlandan.

542. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Ene Jainkoa, esperantza dut, sineste fermu batekin, emanen dautazula, Jesu-Kristoren merezimenduen bertutez, mundu huntan zure grazia, eta zure manamendueri jarraikitzen banaiz, bertzean zure loria, zeren hitzeman baituzu eta baitzare zure hitzetan osoki leiala.

543. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Aingeruak erraiten dio, Birjina baratzen delarik, munduan ezarriko duela Jesus, gauza guzietan Aita Jainkoa bezembat den eta mundua salbatu behar duen Jainkoaren Seme hura.

544. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0066 Sinesten dut haragiaren phiztean, hitz horiek zer erran nahi dute? Erran nahi dute Jainkoak bere botereaz phiztuko dituela gizon guziak munduaren azken egunean.

545. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer eginen da gure gorputza, hil ondoan? Ustelduko da eta erhauts bilhakatuko, bainan phiztuko da munduaren azken egunean.

546. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Galda dezazkegu mundu huntako gauzak ere? Bai, bainan Jainkoaren nahia onhartuz bethi.

547. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Nola dakizu hori? Jesu-Kristok erran baitu: Zuetarik bi elgarretarat biltzen badire mundu huntan, galdatu guziak ardietsiko dituzte ene Aita zerukoaren ganik .

548. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Laido eta kalte hori chuchendu ondoan, kito gare Jainkoarekin gure bekatu barkatuentzat? Ez, baditugu oraino gaztigu batzu jasaiteko mundu huntan edo purgatorioetan.

549. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Deabruac gure lenengo ama Eva engañatu zuen becela, Paradisuan devecaturic cegoan sagarra berac jan eta Adani janeracitceco, ecarten cituala onequin gaitz guztiac mundura, aldi onetan Teodosio ere engañatu zuan, eraguiten ciola pecatu izugarri ura, nola zan bere gurasoac illcea.

550. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 2. Gaiso bat, ogean ezarritxo dagola, izara nai ganeko estalkiak atzamarrakaz batzen asten danean, beste mundurako maletea egiten asi dala esaten da.

551. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 Aurduna beren gainean eserita zegoela, aurra etorten omenzan mundura.

552. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0033 Iri:
Gerra kalte degula
nere iritziyan...

Lopategi
Ortan arkitzen zera
bestien bestiyan,
pake-zaliyak dira
gaur mundu guztiyan,
alegratuko gera
ori iristian.

553. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Gorrotxategi
Auexek dira gauza tristeak
mundu onetan pasiak,
ainbat trepeta illargi aldera
bialtzen ditu Rusiak;
ortan gastatu ludi guztian
diraden txanpon guziak,
ta amar gizonetik bedrazi
il bear ditu gosiak.

554. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Ainbeste gizon munduan zear
daude gaur goseak iltzen,
ta beste asko beren patrikan
milloi sendo asko biltzen;
gezurra esan eta ez dira
besterekin errukitzen,
Aita Santuan nai aundi ori
ez dute asko betetzen.

555. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Gure Jainkuak gu egin gaitu
mundu onetan berdiñak,
eskubide igualak danori
danontzako atsegiñak;(...).

556. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0057 Irigoien
Iñork eztu gogorik
gazterik iltzeko...

Mugartegi
Baizik mundu onetan
ondo ibiltzeko,
Euskalerri maitea
nago serbitzeko,
euskeraz dakiten dana
adierazitzeko.

557. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0057 Irigoien
Gusto guztiyak noski
ez dira munduan

Madariaga
Orregatikan ezin
konponduz genduan,
gazte ta zarra dônak
pentsa beranduan,
orretik pentsa kulpa
ori zenek duan.

558. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0095 Gorrotxategi
Mundu onetan bizi gerade
oso denbora motzian,
gu ere juango gera noizbaiten,
aurrekoak e juan zian;
zertako ibili alkarrekin
etsai gaiztoen antzian?
iru-lau egun dauzkagu eta
ibili kontzientzian.

559. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0119 Narras kusten dut nik ortan ere
gaur naguen ingurua,
ez dago hain leitu erreza
mundu untako liburua;
ijitoa jabe yarri da
nekatu gabe burua,
esku onetan eroria da
gaur Xalbadorren dirua!.

560. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Bidezko da Euskal Errian edozein kultura gal euskeraz ematea beste Europa'ko eta munduko edozein erresumetan bezela. Bai, egiazki. Bidezko ta bear bearrezko, esango nuke nik.

561. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Han De profundis bat guziek erran, Marseillaise eta Gernikako arbola kantatu, eta mundu guzia (merkatu eguna zen) lerro-lerro sartu zen elizarat, Jainkoari eskerren bihurtzeko.

562. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gure elizak ez duke menturaz sekulan gehiago holako mundurik kokatuko, sekulan holako Magnificatik entzunen! Zonbat begi busti diren memento hartan!

563. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Memento batez iduri gaitzuen mundu guzia iresterat zeramala, emeki-emeki orotan behartu zaio amor eman.

564. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Gerlako hobendunak. - Nahi ditutzue lo trankil egiten eta behin eginen ez duten lau jauntto polliten izenak. Hitler, Himmler, Goebels, Goering. Tzarrak baino tzarrago, munduan hameka ameri nigar eginarazi dute. Bainan tezefa anglesak egun hautan erran daukunaz, gerla hau bururatu orduko, beharko dute juje garratz batzuen aintzinean agertu. Ederki. Hau haatik orok bitchi kausitzen dute, tezefa horrek nola ez duen orobat Mussolini aiphatu! Mussolini eta Hitler, Hitler eta Mussolini, batek bertzea iduri...

565. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Buruilaren lehenean Aita Saindua munduari minzatu zaio. Huna laburzki zer erran duen.

566. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gizon gehienak izituak daude ondar urthe hauiek ekharri nahasmendu guziez. Cherka dabiltza zerk sortu dituen, ez bailukete nahi berriz holakorik ikusi. Mundua berritzera doa, ez da dudarik. Bainan ez jakin nork nola berrituko duen.

567. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Argi hori begien aintzinean atchik dezatela buruzagi guziek, ez badute segurik mundua, senda ustez, ondarra chahutu nahi.

568. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Munduaren bihurgune huntan eskuararen boza berantetsia ginuen. Huna nun entzunen dugun berriz. HERRIA sorthu da.

569. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Dantzari eta kantari bazela Mauleko althian, orok bazakien. Orai mundu guziak badaki zer gerlari azkarrak hazten diren zien mendietan.

570. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskual-Herriko choko guzietako dantzarik ederrenak ikusi ditugu eta kanturik ederrenak aditu. Mundua bildu da, ikusgarri hortarat, plaza guzia bethetzen zelarik. Gure dantzari eta kantariek errekestarik haundiena izan dute; eginak izan zaizkoten laudorioeri juntatzen ditugu gureak ere.

571. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Beraz de Gaulle Amerikan izana da. Trumanekin mintzatu da eta luzaz mintzatu. Bainan zertarat heldu izan den, ez da oraino hanbat ageri. Biek erran dute biziki ontsa elgar-aditu dutela eta akort direla munduaren antolatzeko chedetan.

572. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mundua izitua zen, nola finituko ziren tira-bira horek oro, eta ez othe zenetz azken mila-buruan gerla berriz piztuko.

573. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna non munduak atsegin hartu duen jakinik denek onhartu dutela hautsi-mautsika artzea. Molotov-ek uzten du Trieste luraldea bere gain, Italianoekin baketu beharrez eta Tito behar badu ere pochi bat trichtatu; hala-hala Italiaren koloniez ez du hoinbertze pretentzione.

574. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

575. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Azken agurra! Jada bazakien Theophane gazteak zer gostako zitzaion agur hori. Alabainan, ama hila zuen, bainan munduan oro baino maiteago zituen aita, bi anaia eta arrebak bethiko utzi beharko zituen; aita bere ile churiakin, arreba on bat bi anaia maite, bat jada aphezten hasia! Bethiko agurra! Sakrifizio handia! Ez da handiagorik lurrean.

576. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Dembora berean, erresuma handietako buruzagiak sekulan baino gibela, bakea ezin finkatuz. Gerla bat doi-doia akhabatua eta mundu guzia bertze baten beldur!

577. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AMA BIRJINA HERRIAN.- Nehok etzuen asmatuko holako mundu izigarria juanen zakola biderat gure zeruko Ama Onari! Igandetako arropan bezti, frango unthutsik, besoak airean, nolako fedearekin ari zen jendea othoitzean eta khantuz. Ba eder zen, lau mila hurbil jenderen khantu orroaren aditzea. Etziren denak herritarrak, baziren frango auzo herrietarik jinak.

578. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez baitzen mundu hori elizan sarthuko, eliza aitzinean egin daukute jaun misionestek lehen mintzaldia.

579. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eskualdunak munduan

580. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mundu huntako ontasunak gaizki partituak dira: jende batzuek zer nahi diru eta gauza izaki bertzek deus ere kasik.

581. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Munduan nork dituzte egitekoak kudeatzen? Nork legeak egiten? Aberatsek: eta lege gehienak beren onetan egiten dituzte, beharduna azpitik atchiki eta haren lanaz merke baliatu nahiz.

582. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zuzen dea mundu guzia lanean ar dadin bakhar zonbaiten moltsarentzat? Gizonaren lanak ez lukeia lehenik segurtatu behar gizonaren ontsa-izana?

583. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako chederi lotzeko ez du nehork sobera bihotz behar eta hein batean on du etsimendu pochi bat. Erlisioneak bertze mundu baten esperantza emanez, hiltzen du baitezpadako etsimendu hori, eta horra zertako behar den erlizionea kendu. Zerua hil-ondoan ukan ustez, gizonak ez dira entseatzen ere mundu huntan dohatsu izaiterat. Balekibale bizi dira, herrestan, eta horra zertako hain gaizki doatzin oro, bethi eta denetan.

584. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jo aitzina! Mundu huntako itzulia eta gauzen kanbiatzea ikhusi-ta iragan mendeetan, zer erran ditake? Marx, komunizten profetak hatzeman du gizonen goiti-beheiti guzien gakhoa eta itsu-mandoka, batzu besteen ondotik goazin bidea argitzen dauku: haren arabera gizonak onthaz doazi.

585. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gizonaren makhur guzia da munduaren osoki nagusi ez izaitea: urari, suari, lurrari eta gauzen indar itsueri ez daki manatzen. Horien meneko da eta gerthatzen zako azpian lehertzea... Bainan, ororen segeretuen bilhatzen ari da, guziez jabetzeko eta hobeki baliatzeko.

586. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orduan, gizonak batzu besteentzat bildots eta mundu guzia beren azpiko, orduan izanen da lurreko parabisua. Parabisu segura, ez eta erlisioneak hitzemaiten duen beste nunbeiko zerua. Guk ez dugu ikhusiko lurreko zorion hori, ez baigira bidean baizik; banian oruan bizi direnek gozatuko dute.

587. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lana eta herra. Munduko gauzen eskuratzea baliatzeko, lanaz egiten denaz geroztik, lana du gizonak bere erregetasun bakharra. Lanaz kampo, gizonak ez du baliorik. Eriak ea zaharrak deusetako on ez direlakotz, besteen artetik aski dira khentzea.

588. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

589. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez da harritzeko mementoa, komunizmoaren umetarik zonbeit lotsa beltz batean sarthu badira: mundu hunek ez duela ez burururik, ez buztanik eta bethikotz etsitzeko dela, gauza guziak ifrantuz direlakoan.

590. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan jakitatea gidari mundu huntan? Jakitateak gizonak amultsu bilhakarazten? Zer ilharra! Ez dugu urrun behatzearen beharrik ikhusteko jakitatea ongirat eta gaizkirat bardin lerrakoz dela. Oraiko gerlak ere jakitateak tresnatuak dira...

591. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gizouna mundu hountako errege eta nausi egin zian Zeluko Jinko Jaunak: munduko gaizak oro haren zerbutchuko. Eta gizouna bera aldiz, bere Creazale eta Salbazaliaren eskupeko.

592. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Munduaren azken orena ikusi behar othe dugun, gerlari buruz eginak diren entseguak ez badira baratzen?

593. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Duela hamar urthe, 1936-ean, komunicht buruzagiak ohartu dira bidez trompatu zirela: mundu berri bat zuten hitzemaiten, eta hogoi urtheren buruan sekulan baino gibelago ziren... Emazte gaichoek frogatu dute bazakitela sofrikarioan eta nahigaben jasaiten; haurretarik eta familietarik urrun behar izan zaiote bizi molde salbai bati lotu, eta nork daki chuchen zer pairatu duten gobernuko lantegietan...

594. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Segur guk ere gutiziatzen dugu bakea heda dadin lehen bai lehen Algerian eta mundu guzian.

595. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Egia erran, 14-eko gerlaraino Angles eta Frantsesen arteko amodio ala herrak, munduari ala bakea ala gerla bazekarkion.

596. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ahanzten dute orduan Angleterrak bazituela munduko erresuma gehienek baino untzi gehiago.

597. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ahanzten Frantziak bazuela munduko erresuma gehienek bezain nasaiko armada.

598. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Igandean meza nagusi superra; lerro-lerro 154 eri; heien lagun mundu bat eta bi aphezpiku, gurea Mgr Terrier eta bertzea ere ez arras arrotza Mgr Théas Baionako Semenario handian ezagutua. Eta zer aphez-keta! Meza denboran izan da kantu kartsu eta othoitz kartsu! Afrikako soldadoak ere gogoan baiginituen, etchean egon ahaide eta adichkidekin batean!

599. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Dirua xautzen da bazterretan. Ez luke nehor esango mundua ( ta gu barne ) keinka ixarrean dagonik.

600. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan zu griñak jana zaukana, egunak ez askiz, gauak hor dituzu mundu huntako purgatorioaren gochatzeko! Nork ez du gogoan Aita-Duval Jesuistaren zinkurina Jainko Aitari: Pourquoi Seigneur fis-tu la nuit si longue, si longue pour moi! Zendako Jauna egin duzu gaua hoin luzea, hoin luzea neretzat!

601. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ene ondoko mutikoak zerautan, haren arabera, behar luzkeela Espainiak mundu guzitik gomitatu lantegietako nagusiak, zerbaiten moldatzerat Espainian.

602. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Fedeak erakusten dauku ezin-bertzean behar dela pazientziarekin sofritu; bainan Jainkoak eman dauku adimendu eta aho, zango eta beso, mundu huntako kondizionen hobetzeko. Eginbide dugu ernatzea.

603. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mundua hobeki loake, laborantza azkarragoa balitz eta laboraria girichtinoagoa.

604. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ba othe dugu lurraren inharrostearen beharra, ohartzeko, malaparta ditakeela, milafrich erhauts ditakela izarreri buruz: - bihotzean hartzeko, mundu hau ez dela gure bethiereko egoitza; eta ez bagintu herioak eremaiten, lurra litakeela lehert gare zangoen pean?

605. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Gizona hilkor; bainan ere higakor, zangopilatzen dugun mundua! Leher egiterat abian, leher egin behar baita noizbait, mendiak bizkar-gainean derabilan lur mokor idorra.

606. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Duela zonbait egun, mundua, hisiaz hartua, batetarik biga egina zagon, puska bat aiher bertzearen gainerat saskitara chimichten ichurtzeko.

607. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Urthe guziez, alde guzietarik, Milafrankatik, Uztaritzetik, Larresorotik, Haltsutik Elizaberritik, Hazparnetik, jiten dira tropan haurrak beren burhaso eta haurideekin, Jatsuko mendi kasko pollit horren gainean, benedizione baliosenen hartzerat: zuen beharra ez da memento huntan munduko lanjer guzietarik begiratzeko?

608. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Pilotako plazan aldiz mundua zen bildua, haurrek emaiten zaukuten bestaren ikusteko.

609. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin Hiriart, 36 urthe, lau haurren aita, bulta huntan bihotzeko min batek khecharazten zuena, uste gabean utzi du mundu hau hitz bat erran gabe.

610. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Biziki maithagarria, gochoa lagunkina eta ezin gehiago hurbil erretcha eta denek maite ginuen Mattin eta ez da harritzeko, laraunbatean, mundu bat baitzen ehortz mezan.

611. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Horik hola, 21, 22, 23 martchoan, Frantses kardinale archibichkoek, azken junta Paris-en eginen die Urrietan 11-an, Erroumat Aita Saintiak deithuko dutu, munduko jaun aphezkupiekin.

612. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Urustasun hortan pasatu nintuen zenbait ilabete, ez zitzaitan iduri bazela munduan bertze bat ni bezain ongi zenik, ez erreginik ez printzesarik, segur ez bainintzen hetaz jelos.

613. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bihotza desir onez dut betea eta zuk egin dautazun kalte bezeinbat ongi desiratzen dautzut; munduan ni malerus bezain, zu urus izan zaiten.

614. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Mac Namara amerikenoa fama handikoa da, eta bereziki armada-ko egitekoez den bezenbatean egiten ohi dute munduko adituenetarik bat.

615. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Berritz eta beritz ere, bestaldeko Eskualdun batzu, otoizka etorri zauzkigu, munduari jakin-araz dezagun, zer hor gaindi pasatzen den.

616. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Maiatzaren lehenean jin da mundura Ttamuingo 3-garren alaba, Henriette; bainan zorigaitzez 4-garren egunean hegaldatu da bertze mundura aingeru ttipia.

617. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bainan zer egin? Jadanik agorrileko gertakarien ondotik, etzaizkoten fama eta larderia munduan haunditu Rusoeri.

618. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Harat bilduko dira mundu guzitik xapeldun aipatuenak.

619. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gizaldea zuzendu ta ontzeko Jaungoikoak aukeratu zuan gizon bat, mundukoa, baño munduko gogoetatik erantzia.

620. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Munduaren ta Frantziskoren gogoak alkarri eraso zioten.

621. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Urre ta ondasun gogoari Frantziskok gogor egin zion Jesukristok gurutzean bere emaztetzat artu zuan beartasunarekin; atsegiñ-zalekeriari ta bere ondoren guziai, ildura ta nekeak eramateko gogoarekin, bera munduarentzat gurutziltzatua eta Jesukristoren zauriez ornitua bai zegon; eziñ-ikusi, errierta ta gorrotoai alkarrekiko maitetasunarekin eta Jesukristoren pakearekin. (XII Piok 1954'ko agorraren 20'an).

622. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Bera ta bere prailleak orduko mundu arro ta zikoitzaren aurrean beartsu, apal, soñeko latzez jantzi ta agertu ziran.

623. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Gaurko mundu onetan ez diteke bizi...

624. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Au mundua, au mundua!

625. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Au mundua! Auek dituk entzutekoak!

626. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ta, paradoja badirudi ere bizia da, ilkorron munduan geien balio duana.

627. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Mundua bera be eratxiko eban usain arek.

628. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - Zeozer geyago esan gura dot aldizkari orreitako irakurleei, ta eunka millaka euskaldunai, España ta mundu zear zabalduta dagozanai.

629. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Sarri esaten da euskera derrigorrez il bear dauala, gaurko munduak eztaukalako lekurik kultura txikientzat.

630. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Mutildu zaigu munduko Jakintza ta Berri-ematearen alde sortu zan Giza-Elkarte au.

631. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Ezta bakarra izan munduko pakearen alde lan egiten.

632. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 ONU'k politika ta Eskubide aldetik lan egin du gizonen alkar-aditze arazoetan UNESCO'k, bere aldetik mundu guzian zabaldu nai izan du Jakintza, Irakaskintza ta Berri-ematearen laguntza.

633. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Benelli'k ederki esan zuan: UNESCO, munduko Eralguntza Nagusiaren eta ELIZ-BATZARREN arteko lotura ta alkar-jotzea nabarmen agiri dira.

634. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Biak alkartu dira gizonaren aldeko pakearen alde; munduko jakintza ezberdiñetako gizonen elkar-bidean, eta gizon bakoitzaren eta gizandiaren etorkizunaren alde.

635. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Aurrerago ta alkartuago joan bearko dute gizonaren alde onak jaso nai dituzten munduko Elkarguntza auek.

636. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 New York'en Munduko Azoka ospatu zanean, ba-zan an Teleikuskin berri-berria.

637. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Holako hitza ez da ttipigarri, bainan gizon omenaren apaingarri! Zonbat hori aurdiki-eta ez dira itzali urrunaren hedoi beltzean betikotz? Gagarine aldiz itzuli da. Harentzat ikus arte ez da izan bethi arte! Munduaren esku-zarta, alegrantzia, ohore, oihu, oro zor zitzaizkon nasaiki.

638. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Airekotiarrak abiatzearekin lurretik altchatzen, burdin karrankari batzuen puntan, mundua, orai Rusiari bezala, orduan Frantziari zagon, gogo-bihotzak pil-pil, Ader-en denboran (1897).

639. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Zuzen zeruko Nagusiak, zeruko Aitak, jasta dezan mundua aberastean mundu-hasteko alegrantzia.

640. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Herriko kontseilua. - Hunen hiruan urthea, arrosarioko igandearekin juan zaukun beste mundurat Lissar jaun auzapeza. Geroztik auzapezik gabe ginen. Igande huntan sarthu da herriko etchean kontseilu berria. Huna nor ditugun.

641. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alemanak juan. - Azken soldadoak juan zaizkun agorrilaren hogoiean eta ondoko bizpahiru egunez, bozkalentziazko orenak ukhan ditugu herri guzian bainan gehienik karriketan. Zer mundua! Leiho guziak banderaz beztituak, khantu, oihu, irrintzina, bazen zorion zokho guzietan. Herriko etchean eta gerlan hilen harriaren aitzinean bildu gira hilez orhoitzeko eta emaiten daizkuten erakaspenez orhoitzeko. Agian galdatzen daukutena obratuko dugu denek, herrakunde guziak bazterturik. P.D.

642. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Guy Mollet sozialistak egia aundia esan du bein, Frantziako eskuintarrak munduko ergelenak direla alegia!

643. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Antxe agertu zan Euzkadi osoa, millaka euzkotar lerro-lerro, mundu guztiaren aurrean bere askatasun naia erakusteko.

644. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Eta gizona gorputz eta animaz bat-egin dagonez, mundu onen ondorean gogo-aberria ere ba-degula azaltzen digu: Kristo gure Jaunaren erreinua, guztiontzat toki berezia gertuta daukagun zeru ber-bera.

645. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bein eta berriz mintzatu ziran kristau-ikasbideaz sutsu aipatuaz, Gotzai jaunei edo apaizei bere betebearrak gogoratuaz eta baita ere Erroman bildutako gazte-saillari, mundu guzikoen izenean.

646. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Berri Ona mundu osoan zabaltzea Jaungoikoaren naia da.

647. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Mundua, eguzkiaren inguruan dabil iñoiz gelditu gabeko biraka: eta bira ori osotuten daben une bakoitzean, urtebete igaro dala esaten dogu.

648. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Bidea dan aldetik legeak emoten dautsez erriari, bere aginduak eta legeok beterik gizona zeruraño eltzen da; argia ta egia dan aldetik mundu ontako gau illuna argitzen dautso zeruko bidetik okertu barik ibilli daiten; eta bizitza dan aldetik bere maitasuna emoten dausku Beragaño eldu gaitean.

649. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Umezurtz koitadu bat ixten dot munduan. Alan ta guztibere, zoriontsu nago, Jauna, guztiz zoriontsu.

650. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Mundu onetako gauza guztiz zoragarriren bat gogoratu nai dodanean, familia zoriontsu baten irudia etorten jat burura.

651. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ama Birgiñeagaitik, gure familiakaitik, mundu ederrago bategaitik!

652. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Gure gaurko itxaropenik aundiena auxe da: Ipar-Irlandako katolikoak mundura ume asko ekarri daiezala.

653. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Mundu donge onen ostean, arantza gabeko lorategi baten esperantza bizia.

654. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Sartre'n filosofian mundu onetako gauzak sentidu bako ezerezak baño ez dira; esate baterako, bizitza alperreko griña bat baño ez dala diño, eta bizitza onek ezin leike eskeñi garrastasuna, mingostasuna eta larritasuna baño.

655. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gizon neurotiko onen irakatsi kaltegarriak, zoritxarrez ez dira emen geratzen.Jaungoikorik eztagolez eta bizitza absurdo bat dan ezkero, maitasuna, karidadea, apaltasuna, lana eta beste olako birtuteak alperrekoak dira; etikari ta beste legeari jaramonik egin bage, gorputzak eskatzen dauzkuna egitea da mundu onetako gure zer-egin guztia.

656. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gañera Nobel'en asmoa aurrerapenak eta argi barriak sarituaz munduaren onerako jokatzea izan zan.

657. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Zalantzarik gabe, ziurtasun osoakin diot, emakumeak asko lezakela gure gaureguneko munduaren auzietan.

658. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Ara emen, batere ezagutzen ez dudan mundu berri baten atarian.

659. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Mundua, lengoa berbera dek, noski; bañan nere begiak ez zutek leengo begirapena, galdua zutek leengo ikusmen errexa, pikardi gabeko begiratze ura.

660. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Eta orain aurrez-aurre jo zuat munduaz.

661. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bañan nolabait ere bidea galdu zuat; ertenda natxebillek, munduko gauzen dizdi izututa natxeukatelarik.

662. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gabetik goizera, gizonen mundura bultzatua izan nauk.

663. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Nere bizi-barnearen pausoaz, mundua esnatu zaidak, eta aurrez-aurre biziarekin jo zuat.

664. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Mundu berrian izuturik, ez eidak galde geroko bideatzaz; biderik etzegok, bidea ibilliaz egin oi dek.

665. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Urte asko dira igaro.
Oindiño itxaron biar luzaro.
Amets onek sartu danetik arimaraño.
Ez dauz urtengo munduaren azkeneraño.
Amets!
Zorion!
Opaldu!
Ukatu!

666. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Mundua sortu zanetik nun eta noiz bere semeak maite ez dituen ama?

667. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Mundu guziari berdin gertatzen zaiolakoaz ziur nago.

668. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Eta bai alda mundu ontan Eguberri jayak añean guregan pake-antzia sortzen duanik?

669. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bagabiltz bagu mundu bazalean gure etxea an Euskalerriko bazterrean daukagunean!

670. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Munduak jolas dagin bitartean, jendeak Eguberri jayen edertasunean murgildurik daudenean, euskaldun agurearen arrenak guzti bero eta itxaropentsu izango dira Gabon'ez: nik ikusiko ez badut ere eraman ditzazu lenbailen gure erri zarrera mundua zear sakabanaturik dabiltzan euskaldunak; eraman ditzazu Jauna euskaldunak berera.

671. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Inork ez baizun eskero kosmografoak edo izan ezik: itxasoz munduari bira eman...

672. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 1.951'gnez englanderriko Jaialdiak asi ziranean norbaitzuk begi-aundi geratu ziran: munduari lenengoz bira eman zion gizonaren izena ezagun zitzainak alegia; lenengoko biralari bezela Drake'ren izena ageri bai zan.

673. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Getari'n etorri Elkano mundura eta Zarautz'ko itxasbazterrean murgildu lenengoz munduari bira eman zion itxas-ontzia.

674. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Itz oiek irakurtzen dira erderaz bertan: Auxe dezute Elkano'tar Juan Sebastian kapitan famatu izandakoaren illobia; Getari ko semea zan eta Victoria bere itxasontzian munduari lenengoz bira eman.zion gizona izan zan.

675. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Xabier'ko Prantzizko Deuna berriz 1.506'garrenez etorri zan mundura eta Urdaneta 1.508 gnez...

676. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Artetxek dio egoki eta poliki asko: Guzi oietan zarrena Juan Sebastian izan zan, eta berak iriki zizkien bere abendako gizonei mundu zabaleko bideak .

677. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Gabaz, soloko gora-berak zuzendute gero, kortako lana amaitxu, apari ostien jarri patxadaz ezkatzeko aurki senduen, da entzun, entzun notesixok, munduko barrixok, tiatruok, eta abar.

678. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yazoriko onen barri aita onak bere semeari emongo dautso; eta Kirispin eta Kirispian'en eguna mundua mundu dan artean iñoz be ezta igaroko gu gomutau bagarik... gu gitxiok, gu zori ontsu gitxiok, gu anai-mordo au; nire anai izango da, ba, gaur nigaz bere odola izuri dagiana; danik eta zirtzilenik izan ba'dadi be, gaurko egunak aitonsemetuko dau, ba, aren izakerea (...).

679. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0111 Bertso kantari natorkizu gaur
gauza bat azaldu guraz,
zelan munduan ibilten garan
beti kezkaz ta arduraz .
.

680. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0111 Alde batetik bildur aundia
bestetik beti lilluraz
mundu ontako gauza ederrak
eiten dauskuen zarraraz
.

681. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Gizaki orok bere barruan,
ona ta txarra daroaz
ta igarri barik astiro-astiro
beste mundurantza goaz
.

682. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Ni beti lenen, danen aurretik
mundu ontako gauzetan
.

683. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Ikusi daigun geure sentzunez
zein dogun bide lenen-lenena,
mundu ontatik igarotzeko
zein bide egokiena
.

684. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 ETA, ORAIN, ANTOLATU DEZAGUN: MUNDU BERRIAREN JAIA.

685. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

686. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 2 OARPENA
Leengo esan dugun bezela, egingo dugu au ere, baiña, munduari buruz.

687. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Saiatu zaitezte billatzen (bururatzen) idazten eta ikas-gelako mapari erasten, munduko, gertakizunetan, Jaungoikoaren deiari baietza diotenak eta dei berari ezetza diotenak.

688. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Bururatu galdera auek: - Maitatzea zergatik da lagun eta munduari leioak zabal-zabalik uztea?.

689. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 - Besteei eta munduari leioak ixten dizkionak, zergatik ez du maite lagun-urkoa?.

690. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Ikasleak lau sailletan banatuko ditugu eta saill bakoitzak egingo duan lana au izango da:
1'go Saillak: Munduan nekez eta bearrez: gosez, ezjakiñez, gudateaz, eta abar, bizi diranen argazki ta berriak biltzen saiatuko gera.

691. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 2'go Saillak: Munduan beren ateak eta leioak irikitzen dakitenen erakundeak: Caritas, Gose-aurkako Ekiñaldia, Mixioak, eta abar, ba dirala jakin eta beroien berriak eman eta zabaldu.

692. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jesukristo on egiñez dator mundura, ta gizonaren bear eta buruauste guztiei erantzunez, eta....

693. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jainko Aitak berak, bidaltzen du Jesus mundura, arazo zaill batera, ta....

694. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 S. O. S. IRRATI-ARIAN MUNDUA deituko diogu.

695. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Egunero-egunero, irrati, egunkari ta teleikuskiñak garrantzizko berri ta gertaerak zabaltzen dizkiete gizoneri mundu guztian.

696. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 GAURKO GIZONARENTZAT, BA, LEKUKO IZATEA AUXE DA: MUNDUAN EGUNERO-EGUNERO GERTATZEN DANA EZAGUTU ETA SENTITZEA.

697. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 c) Gizona, bere adimenaren laguntzaz, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkiei idatzitako OIÑIK EGOKIENARI SARIA.

698. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 d) Gizona, bere lagun-urkoaganako MAITASUNAREN bidez, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkieri idatzitako OIÑIK EGOKIENARI SARIA.

699. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 2.) Lana asitakoan, gizona, bere adimenaren laguntzaz, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkirik bikaiñenak, aukeratuko ditu bakoitzak.

700. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 3.) Gizona, bere lagun-urkoaganako maitasunaren bidez, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkirik bikaiñenak, aukeratuko ditu bakoitzak.

701. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 KARTULINA GORRIETAN, gizona bere ADIMENAREN laguntzaz, mundua eregiten agertzen duten BOST ARGAZKIAK itsatsiko dituzute.

702. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 KARTULINA BERDEETAN, gizona, bere MAITASUNAREN bidez, mundua eregiten agertzen duten BOST ARGAZKIAK itsatsiko dituzute.

703. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Idatzatal auek ondo pentsatu itzazu zeuri dagokizun ortan eta urrengo ariketa auek egin itzazu:
1.) Ikastaro ontan, garrantzi aundiko egi bat agertu zaizu argi: GUK KRISTAUOK ETA ZEUK, AIN ZUZEN ERE, EGIN-BEAR BAT DUGULA: JESUS'EN BIDEA JARRAITURIK ETA KRISTO'K EMANDAKO INDARREN ERAGIÑEZ, MUNDU OBEAGO BAT EREGITEKO ARAZOA.

704. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Zure ingurraztian erantzun ezazu ea nola beteko dugun arazo au, baiña mundu ta gizonekin elkartze, artu-emanetan eta elkartasunean bizi izanik.

705. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Hau dino Berak:
Neu naz munduaren argia; nire ondoan datorrena ez dabil ilunetan, izango dau bizirako argia (Jn 8-12).

706. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 3) Ura lurrean
Munduan ur asko dago nahiz eta leku batzuetan larri ibili lehorteak dirala eta.

707. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 - Badakizu gizakia dala munduko harrapakin handiena?
- Zer egin zeinke zuk abereen alde?.

708. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 GAIAREN GEHIGARRIA
Goian aitatutako era hori izanik abereak ugaltzeko erarik arruntena, halan ere badira bitxikeria asko abereen munduan.

709. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Munduko merkatuak zearo aldatu dira, Molok andia... - jainko etxe erdiraiño arrastaka urreratzen yakon zitzaion jauparia, besteak atzetik eukazala zeuzkala, jainkoak obeto entzun egion zezaion.

710. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0097 Dora maite neban nere bihotzaren indar guztiagaz, ez zan mundu hontakoa niretzat, hada bat edo eztakit zer ete zan... inok inoiz ikusi eztabena.

711. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Mundu guztiaz parte hartzeko
Ez dugu bildurtu behar:
Mundu orokartarrenak gare,
Ahaztu gabe nor garean
.

712. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Ekaitzaren azpian
daukagun mundua
askatzeko zenduen
artu agindua;
pekatu ta guzurrez
dago zikindua,
egia ezautzeko
badegu ordua
.

713. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Munduan ezautu dau
amaika kartzela,
egia diñonari
zigorkada itzela;
Kristok agindu eban
maite gaitezala,
zabaldu agindu au
usoak bezela
.

714. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Ibillizko munduan gabiltza gu be, ta gauzak aldatzen dakusguz aldibera, apur-apurka, ia oartu barik baiña, ala da; jazkerak, oiturak, oldozkerak... ta, gizonaa beti ari da gauza barriak asmatzen, bere argitasun arabera gauzak egin eta desegiten.

715. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Eskuak begoz beti ernai ereintzarako
gogotasun eraginkorrez prest lanerako;
maitetasunezko ibilbidez begoz beti
gerturik aurrerazko mundu barrietarako
baldin bada, negar ororen arintzerako
.

716. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Egun batez galdu arte
iñork ez daki ez, zer dan
osasuna. Osasuna
da bai ta, besteak beste
da munduko ondasuna
uda ta udazkenetan
izatearen poztasuna
.

717. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 - Mundu guztiaren antzera, gure artean eztabaidak eukitea, berezko da.

718. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Zoritxarrez mundu gitxiko neskak izaten dira eta ori garrantzitsu da Roger'entzat.

719. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Andik egun batzutara, gaberdian, astoak idia barriro iratzarri eban auxe zirautsala:
- Aizu, idi, lengo gabeko aingeruak emen izan dira barriro, eta batak besteari auxe esan dautso: Munduko aurrik ederrena da.

720. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Ez da beste munduko gauza.

721. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Gizona, bai mundu onetan eta bai bestean, beti ei joak aurrera.

722. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Gorengo maillan, mundu onetan mormoi zintzoak izan ziranak.

723. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Eta ori, guztiz ondo eta bereztasun osoz egiten daben ezkero, berealaxe konturatzen gara Jesus, asierarik, munduaren salbatzaillea dana, Jaungoikoaren Semea, Jauna dana: Beronegan beteten dira Mesias'i buruz egindako profezia guztiak.

724. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Munduko edo bazter bateko pertsonak izango dira, eta ez dira bardinak izango.

725. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Mundu osoko buru lez jartzen dau bere jarlekua Alejandrian, Jerusalenen, Antioquian eta azkenez Erroman.

726. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Ganera burutza au bearrezko ta egoki zan Pedro bizi zan bitartean eta geiago bera ilda gero Elizak ba jazarpenak izango zituan eta mundu osoan zear zabalduta egongo zan.

727. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Elizak adoretsu ta bildurrik gabe ekin dau mundu osoan egia irakasten.

728. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Gure Eliza mundu osoan zabalduta dago; azken mugetaraño eltzen da.

729. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Apostoluak esaten eben sinistea diñogu ogeigarren mendeko katolikoak eta munduko danok bardiña.

730. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Basileren besoetan joan jakun mundu onetatik Abarrak-en egillea, bide zuzenetik ibili diranen bakean.

731. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Baina egunero eta momentu bakoitzean, beti, mundu zabalean, batzuk alai dagoz eta besteak triste.

732. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Gure bizitzako segundu bakoitzean, norbait, mundu zabaleko leku batean, arrazoi bat edo besteagaitik, tristerik dago.

733. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Baina oraintxe bertan gure lagunak (gure fabrikakoak eta ez munduko beste puntakoak), hestualdi haundi batean dagoz.

734. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Ezin eban susmatu be munduko tontorik handiena zana.

735. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Askotan pentsatzen dot huriko giro kutsatuak sortu eustala hainbat urtetan jasan izan dodan birikietako ahultasun sendaezin hau, zeinek batzuetan arnasestuka jartzen nauan, eta munduko aide guztia ez da nahikoa izaten nire larritasuna arintzeko.

736. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernika-Lumo-ko Uri ta uritarrak, nik aginduz daukadan Udal demokratiku onen bitartez, erri guztiai ta mundu osoari geure aotsa zuzentzen ausartzen gara geure euskal izkuntza aspaldiko maitean, gizon-gisa begiratu ezkero, negargarrizkoa dan urte-mugan.

737. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Nun litzake orduan gure buru-argia, gure errazoiz jokatzea, munduko errege izatea, nagusitasuna, gure zera?.

738. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Munduko laterriak (estaduak) euren barru-bizitzan egin daroezan gastuak, ez dira makalak, ez dira txikiak.

739. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Denpora gitxi dala Unesko'k iragarri euskunez, munduak gerra tramankuluetan, umeak eta nagusiak eskolatzeko baiño euneko berrogei bat geiago gastatzen dau.

740. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Aunditu ta ugaritu bidean dagozan lurraldeak, munduko gizon eta emakume guztien artean, euneko irurogetamabi bat osotzen dabe; baiña oneik euren jentea eskolatzen gastatzen dabena, besteak gastatzen dabenaren ondoan % 11 baiño ezta.

741. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 1965 ta 1967 tartean, munduko gudari-gastuak ugaritzeari begiratu ezkero, Ipar-Amerikari ta Sobiet-Batasunari yagoke erabat 44.000 milloi dolarren lautik ia irua.

742. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Eta zenbaki onei begiraturik, auxe da garbi dakusguna: lur gain onetan mundu bi daukaguzala, bata aberatsena ta bestea beartsu ta ez-eukiena.

743. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Baiña ba-dira gauza batzuk, zelanbait esan guztizkoak, mundu guztiak eder ikusten dabezanak, eta orduan esan oi dogu gaia edo gaikiaren doai bat dala ori, ots, danoi eder yakuna ta danoi atsegin yakuna.

744. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Bestetik, kristau birtuteak aaztu egin doguz, gaurko munduan bizi dogun materialismoaren eta paganismuaren indarrez.

745. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Honegatik, Txirapozutarrak baeuken aspaldi aspalditik arteetarako joera eta Josemari Uzelay, 1903an Bermion jaio bazan be, Txirapozutarra zan amaren aldetik eta arte zaletasun giroan etorri zan mundura, gurasoegandik hainbeste portzelana, pintura lauki eta esku-izkribu zahar jaso ebazanez.

746. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Mitoen munduan.

747. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Gernika'n izan zan bonba-erasoari buruz asko idatzi eta esan izan da, mundua-zear, guzur eta abar.

748. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Batzar-etxeari be ez eutsoen ikuturik egin izan, karlatar-izenekoak be euren lagun zireanez, ez eutsoen egoki eritxiko Gernika'ko zugatza ondatzeari; eta, ganera, munduazear izan egikeen gaitzezpena be gogoan izango eben, aurki.

749. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Batzarrak, orregaitik, Jainko-erria lur gaiñean zar-barriztutzerakoan, andrazkoak, goi-eskerraren bitartez emon leikeen laguntasun bikaiña ezagutu nai izan dau; ta aldi berean, bere arazoa goi-goi ipiñirik, dei egiten dautso bape duda barik gizadia jausi ez dadin laguntasuna eskatuaz, gizonak bizitzeaz bakezkoak egin daiezan, munduko bakea onik atera daiten ().

750. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Oiñazean egiztatutako Eleizeaz bat-sentidutze onek, indarrak sakabanatuta ikusirik, bere gaztelar ezpirituaren sendotasun guztiagaz, Jainko-erria jaso ta zabaldu nai bizitan, gaitz orri arpegiz arpegi jarri ta gogor egitera eroan eban; inguruan eukon munduaren barreneraiño sartzea erabagi eban, begiratu barriztatzaille bategaz, sartu be, mundu orri zentzun bat, gozotasun bat, kristau arima bat emotearren.

751. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Gizarte faktore batzuk egoera aldatu oi dabenean, giro barri honetara moldatu beharra dago, mundua baizen aldakor da gizonaren ekintza ere ta.

752. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Aintziña izkera asko agertzen ziran orain gure au bezela, ezetariko batasun barik... gaurko munduko ikaste ta artu-emonak, il edo bizizko indarrez eskatzen deutse izkerai euron idazkuntza-batasuna;(...).

753. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Kristo gabe munduak elburu onurakorrik ez dauala siñistuten dogunok, pozik ikusten dogu Eleizaren gaurkotutzea ta gaztetutzea.

754. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 (...), eta 1937-ko apirillaren 26-an bonbaz ta lerkaiz austu ta kiskaldua izan zalako, gaur munduan oiartzun zabala daukona danik ez dau iñok ukatu al izango.

755. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 GERNIKA-LUMO-REN AGIRIA MUNDUARI BERA ZUZITUA IZAN ZAN 50'GARREN URTEURRENEAN.

756. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernikak idazti ontan aitaturiko errauste ikaragarriaren 50-garren urte-mugan, orduko illak batez be gogora ekarri naita, bertoko Udaletxeak eta alkateak, urrengo agiri au, 1987 apirilak 9, ostegunez, DEIA-n argitara emona, bialdu eutson munduari:

757. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Ba-dakigu Uri txiki bat gareana munduko besteen artean; berau, alan be, ospetsu egin izan dabe, naiko ospetsu, askatasun sozio-politikuek ikurra dan Zugatzak lenengo eta gero, aipamen triste ta negargarriz, gaur gogoratzen dogun bonbaketa anker-basatiak; ainbat gizon eta emakume errubakok euren aragian ixil-gordean eroandako bonbaketa gaiztoa, artean be oraindik bizi diranen bakeoiu lez illezkor egiña.

758. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Arantz artean ereindakoa, hitza entzuten dauana da; baina munduko grinek eta aberastasunen lilurek hitza ito egiten dabe, eta fruturik emon barik gelditzen da.

759. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 - Zergaitik dago hainbeste sufrimentu munduan, Jaungoiko Aitak gure zoriona nahi badau?.

760. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 - Munduan dagoan guztia maitasuna, adiskidetasuna, zerbitzua... lako gauza onak ere bai desagertuko da? ala txarra bakarrik desagertuko da?.

761. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Entzun erantzun eustan. Amabi mendi oneik, mundu guztian bizi diran amabi leiñu (jatorri) dira (245) Leiñu, (tribu erderaz): gizadi osoa. Mendiak, erriak dira; eta arriak, euron artean salbatzen diran gizonak.

762. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Abadea pulpitora, ta, hasi zan: - Berastegiarrok! lehengo egunean, hemengo seme-alaben barri jakin behar nebala eta, mundutik urten ta kanporalditxo bat egin neban.

763. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Eta abadeak beste munduko bere ibilleraren barri guztiak emon ondoren, hasarre gorritan, jarraitu eban: - Berastegiarrok! gaiztoak zaree, eta Jainkoaren pasentzia agortu dozue.

764. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Sendi aberats baten jaioa dogu Malcolm Lowry, 1919'ko uztaillaren 28'an New Brighton'en mundura agertua.

765. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Ortan gotor eta orain barriro be une onetan eta mundu guztiaren aurrean adierazoz, Irlanda'ko Errepublikaren burujabetasuna ta askatasunari buruz deadar egiten dogu, eta naziño-alkartearen barruan gure Aberriaren askatasunaren eta zorionaren alde gure bizitzak eta lagunkidearenak be, eskeintzen doguz....

766. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Mundua alan eta be, aurreko eta geroko beste olako jazoeretan jazoten dan lez, ixillik.

767. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 1940.go Ekainillaren 14-an, Wehrmacht altsuaren oiñezko gudari-Talde batek Paris menderatu ebanetik, nazi-autokrateari Frantzi-ko Uriburua ikusteko gurari bizia sortu jakon, bide batez munduan zear bere burua garaille lez erakusteko, eta gaiñera, Sena-ko uri politaren etxe ta oroitarriak euren tokian (in situ) ikertzeko.

768. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Frantzi-n egozan SOE-buruzagiak, mundu guztia arritu leikean egiketaren oztopoak tokian bertan ikertzea erabagi ebazan.

769. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Oraindik urte luzeetan sartua etzala, ospe aundiko egiña zan mundu guztian; baiña, guzurra begitandu arren, idazle karrera beteago ta bere bizia gero ta gatxago egiñaz joian.

770. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Mundu zurbil baten ondatu zan, eta eziña izan jakon andik iges egitea.

771. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Bizkaian au da asierako esakera: Bein munduan, asko legez, N ta N bizi ziran.

772. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Benaparroan: Munduan, anitz diren bezala, bazen gizon bat....

773. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0026 Beraz Asko bezala edo Munduan asko bezala edo Munduan asko den (diren) bezala lako folmulei bizkaierako eran jarri ezkero Munduan asko le(ge)z honi ganeratzen bajako arto koskorrez edo koskolez 17 Ikus, besteak beste, J.M. BARANDIRARAN, 24 or. halako hurbiltasun haundi bat somatzen da.

774. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Munduan esan beharrean Arratian dino, beste askotan legez hori gehiago zehazten dau....

775. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 Gugana heldu diran fetxak honeexek dira: 1.860 (¡Anchinarik ona!, Apolo eta Musak...), 1.861 (Bonaparte Printzeari eginiko eskutitza eta Dies Irae...), 1.862 (Munduaren esku bijhak, Euzkadia...).

776. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Eta, bestalde, lastoa maite dauan zomorro ugari dago mundu honetan.

777. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Baina, ganera, Euskalerriak historiatik aldendurik eta bazterturik ez dau iraun; ostera, antxinatik munduaganako gogaera zabalez jardun izan dau, zerikusi haundiko hartuemonak, salerosketak, herriketakoak eta kulturarekikoak eginez.

778. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Putzu sakoneko uren gai honen ondoan, andrazko konotazino sinbolikoarekin, behin eta gehiagotan agertzen da mundu osoko literaturan uraren gai osogarria, ez putzuan batuta, agirian eta herri iturrian dariola baino.

779. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Euskerearen eremuko hain zuzen izan ez diran beste gizon bik be, laga dabe mundu hau, Alberto Onaindia eta A. E. Mañarikua, abadeak.

780. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Zaharrak dauka beti zer erran, gazteak zer ikasi
- Guti mintza dakigunaz, batere ez dakigunaz
- Gazteak balaki, zaharrak ahal balu, mundua eder litaike zalu
- Ainitz daki on eta gaitzen berri, inguratu dituenak ainitz herri.

781. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0050 Bizirik balego, mundu guztiaren ahotan ibiliko zen.

782. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Larrebaratza andrea, mundu hontan pertsona on asko ezkongai geratu dire, berak nahi zutenarekin ezkontzerik ez zutelako izan.

783. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Jakingo bagenu zer egin, orain den mundu horretatik ateratzeko.

784. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 KONTESA - Hea zuek Txordon Pilota nun topa dezaketan esaten didazuen. Hura konsolatu nahi det. Eta batez ere gerra zaletasuna kendu nahi diot. Ez dut nahi bera mendirik mendi gerran ibilli dedin. Alperrik izango da. Gabon-Eder ez da orregatik beste mundutik berriz etorriko. Bere maitasuna galdu du, eta nire kontsolamentua eskeñi nahi diot.

785. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Guk ere maite dugu Txapela baina kontziente izan behar dugu badela besterik ere munduan barrena; (...).

786. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 GIZONA - Ikusten duzu? Munduan ez da guztia diruarekin neurtu behar. Ba daude zuk aitatu dituzun APAINKETA, KORTESIA... ta beste asko.

787. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 GIZONA - Euskera da munduko hizkuntzarik zaharrena, ederrena.

788. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 ANDEREÑOA - Ez horregaitik. Nik ez dakit munduko zaharrena ala ederrena dan, ezta jakin beharrik be. Euskera maite behar dugu geurea dalako, eta akabo.

789. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Urkiola aldean bizi garen guztiok bilduta bada ere, harrapatu behar dizkiagu horregatik inguruan diren horiek. Hemengo zulo guztiak ezagutzen dizkiagu eta horiek eskuratzea ez duk izango beste munduko gauza. Delako Zukatz gizaseme hori eta Xukelai atso zahar hori gure eskuetan izatean jakingo diagu garbi nondik eta zertarako etorriak diren. Eta baita ere, lagun gehiago dituzten alderdi honetan.

790. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Euskal jendea munduan
hedaturik da aspaldian:
Zenbat ez ote da herri horietan
bizi tristura haundian?
Hemen, aldiz, ez ote gara
ongi gure sorlekuan?

791. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Espainian izan zenean, eta atakeak eman zionean, nola dardar egiten zuen ohartu nintzaion: egia da, jainko hori dardarka ari zen, ezpain koldarrek ihes egin zioten koloreetatik, eta mundu osoa izutzen duten begiratuzko begi horiek galdu egin zuten beren distira: intziri egiten entzun nion nik: bai, eta erromatarrak berarengan begiak ezartzera behartu zituen mihi hori eta liburuetan haren hitzaldiak idaztera, oihuka hasi zen: Ai, emaidazu zerbait edateko Titinio, neskatila gaisoaren pare.

792. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Ene jainkoak, harritzen nau nola hain izakera ahuleko gizon batek izan lezakeen lehentasuna mundu maiestatetsuan eta berak bakarrik palmadarra eraman lezakeen ikusteak.

793. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 KASIO - Tira, gizon: urrats luzeka dabil mundu estuan erraldoi baten modura, eta gu, gizon ziztrinok, haren zango handien azpian gabiltza, eta hilobi desohoreturen batzu aurkitzen ote ditugun begira gabiltza.

794. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 ANTONIO - Gizon arina da hau eta pisu txikikoa, mandatuak eragiteko egokia: ongi al dago mundua hiru ataletan banatzean, bera partea izango duten hiruetako bat izatea?

795. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 KLITO - Zer, jauna? Ez, ez, munduko ezergatik ere ez.

796. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Bai, ziur nago baiezkoan, Volumnio. Ikusten duzu nola doan mundua, Volumnio: geure etsaiek zuloraino eraman gaituzte (Armatarako deiak, urrunean). Hobe da geuk salto egitea bultza egingo diguten arte itxaroten egotea baino. Volumnio zintzoa, badakizu biok batera eskolan ibiliak garela: orduko estimu harengatik, nire ezpataren heldulekuari eusteko eskatzen dizut, ni gainera oldartzen natzaion bitartean.

797. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

798. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Ni gordetzeko norbait bila ezan. Bihar hator ni ikustera eta elkarrizketa baten mundu mailako esklusiba emango dinat.

799. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 Ikas ezazu, lan egizu, eta horiek zabalduko dizute diruaren bidea, eta diruaren bitartez, munduarena. Eta orain, joan zaitez janztera. (Jon irten egiten da).

800. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

801. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 KONTESA - Bai? Informe hori ematen badidazue, munduko mesederik haundiena egingo didazue.

802. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Jesukristok esan zuen: Inor ezta bere sorterrian profeta (apostolu). Jesukristok esan zuen: Nire berri ona eraman munduko herri-arte guztietara. Horregatik, bihar, zu Japonera eta ni Colombiara joanen gara. Orain hemen gaude, gure sorterrian, baina hilabete baten buruan, estranjeriarik hurrutienetan egonen gara biak. Eta hori Maisuaren hitza betetzearren.

803. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 (Margoturik den irudiari begira). Hik irten duk ederra! Etxe honetan egin dituan urteak behartsu bat bezala igaro alajaina, hainbeste diru izanda? Nik izango banitu... Berrogeitamar milioiren jabe banintz, nere aita eta ama eskuak luzaturik nituzke berehala... Bai horixe! (Unetxo bat isilik egon ondoren). Aurrenengo jazki dotoreak erosi eta ondorenean munduan zehar alde batera eta bestera ibiliko nintzateke.

804. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Gure kasuan, erreferentzi mundua zehaztu daiteke ondoko era honetan:
- Eremua. Zentsuak, erreferentziako datan Euskal Herriko Komunitate Autonomoko udalerrietan zeuden etxebizitza guztiak hartzen ditu.
- Geografi eremua. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako udalen multzoak osatzen du.
- Erreferentzi data. Normalean, Etxebizitza-Zentsuak, zeron bukatzen diren urteetan eta Abenduaren 31ko 24 orduen erreferentziarekin egin izan dira; alabaina, oraingo honetan hautsi egin da tradizio honekin eta O.N.U.k emandako aholkuei jarraiki, 1981eko Martxoaren leko 0 orduak hartu dira erreferentzia gisa.

805. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honen helburua Euskadiko Komunitate Autonomoari buruzko gai desberdinen zerrenda zabal bat azaltzea da, munduko herrialde desberdinekin konparatuz, horrela, ikuspegi orokor batekin, gure errealitate demografiko, ekonomiko eta soziala hobeto ezagutzen lagun dezan.

806. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0020 Munduaren Enparatuari dagokionez unitate ez-egoiliarrak taldekatzen bait ditu, unitate egoiliarrekin eragiketak egiten dituzten neurrian, hiru kontu bakarrik aurrikusten ditu S.E.C.ak:
- Eragiketa Arrunten Kontua (C.7.), munduaren enparatuko eragiketa guztiak (C.0.)tik (C.4.)rainoko kontuetan agertzen diren unitate egoiliarrekin taldekatzen dituena.
- Kapitalaren kontua (C.5.).
- Finantz kontua (C.6.).

807. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 Martxoaren 1an, Robock Irakaslea, Columbia Business School(New York) eta Estatu Batuetako Gobernuaren Kontseilari denak, hitzaldi bat eman zuen munduko ekonomiaren egungo egoera eta krisi horretatik ateratzeko norabideak aipatu zituelarik.

808. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urrats luzetan esan daitekeena zera da: Kutxak, hitzaldi-aretoaren bidez, kultur ihardueren programa bideratu nahi izan duela, jarraitasun-erregimenean bideratu ere, zientzien eta arteen munduan gairik desberdinenak besarkatuz.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Munduko umerik bizkorrenak eltxarrak dira

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Xomorrokume dira eltxarrak... Munduko umerik bizkorrenak eta bizienak.

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 Beraz, Patxi berriz ere munduan geratu zen, eta geroz eta gaiztakeria handiagoak egiten zituen.

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 -Ondo zegok esan eta, mundura aldegin zuen hirugarren deabru honek.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 Gauza hauek jan behar baditut mundua korritzeko, zer egingo dugu ba!

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 - Nahiko dut. Batu nire gauzak, sartu maletan eta banoa mundua ikustera.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 - Kontu handiz ibili. Jende gaizto asko dago munduan.

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Kontzeptu hauek oso arruntak dira informatikaren munduan eta ahalik eta modu errazenean adierazten saiatuko gara.

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Gaurko mundu honetan edozein gauza ikusten dugunean, koloratzaileren bat daraman ziurtasuna dugu.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Mundu modernoan ikusmena zentzuak duen influentzia eta garrantzia ezin uka dezakegu; beste animalia moeta batzu beste zentzumen batzutan oinarritzen dira, baina gizonak, ikusmena garrantzitsuenentzat jo duela esan genezake.

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 (...) sisteman geldi dagoen behatzailearekiko partikula bat v abiaduraz eta a azelerazioz higitzen bada, partikula horrekin batera eta paraleloki higitzen ari den beste erreferentzi sistema bat kontsideratuz, bertan doan behatzaileak, bere inguruko mundu osoko partikula guztiak, duten higiduraz gain, -v abiaduraz eta - a azelerazioz higitzen ikusten ditu.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 Mundu hontara, guri egia esatera etorri zan,/bere Aita ezagu-eraztera.

821. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Mundu berri baten ateak irekiko dituen energia aldaketak, gizarte berri bat martxan jartzen du.

822. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Era bertan filosofia eta pentsamentu munduan aldaketa biziak ematen dira.

823. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Ikuslego honentzako, artea mundu berri bat da, ez dute inongo ohiturarik artea ikusteko baina mundu hori ezagutu nahi dute.

824. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 1.848 iraultzarekin izakera eta bizimodu baten amaia datorkigu; garai honetan mundu berri baten ateak irekiko dituen energia aldaketak, gizarte berri bat martxan jartzen du.

825. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 Gizonen beharrak eta nahiak moldatutako mundu bat sortzen ari da.

826. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 Berak menderatzen ez duen munduan jaiotzen den gizonak, bere barruko amets munduan bizi behar du.

827. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0003 Gero, lehen izena eman zion ermitako sainduari ikustaldi bat egingo zion eta itzuliko zen mundu zabaleko antzoki apainetan txaloak entzutera.

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Euskal Herriak beti eman izan dio mundu zabalari bertan haziriko hainbat seme eta Gaiarre ere horietakoa izaki.

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 Hori eta horrenbestez gertatu zen Gaiarre artegintza munduaren barne.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Arkimedesek sakon aztertu zituen makinak, gogora dezagun hain ospetsua egin den bere esaldi hura: Emadazue bermapuntu bat eta mundua mugituko dut; edo polea-sistema batez itsasuntzi zamatua uretatik atera zuenekoa; edota erromatarrek Syrakusa inguratua zutenean, bere makinei esker zein estuasunean sartu zituen.

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Ondoren, munduko azoka guztiak pasatzeko esan zien eta ez itzultzeko zoriona aurkitu gabe.

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0119 Gaur egun, hori erabiltzen da munduko ia bazter guztietan.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Pentsa ezazue munduari itzuli bat eman behar diozuela.

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Joan zen herriko tabernarik aipatuenera eta eupada egin zion: @- Bostehun mila pezeta, ez dagoela munduan ni bezalakorik arrantza egiten! Besteek baita jaso ere eupada.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Industriak munduan duen eragina guztiz haundia da.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Biharko egunean arratoiena izango al da mundua?

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Munduaren historian, lehen mementuan gizona eta animaliak parean daude.

838. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Baina une batetan, gizakumeak lehen tresna asmatzen du eta hortik aurrera gizona munduaren jabea izango da.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Mundu osoan zehar ibili zen baina berak asko maite zuen bere Euskal Herria eta sarritan etortzen zen Donibane Lohitzunera.

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Hona hemen hamabostaldi honetan landuko diren gaiak:
ARRETAZ SAIATZEN GARA......... Logika
ZENBAKIEN MUNDU MIRAGARRIA...... Zenbakiak
HANDITZEN ARI GARA...... Zenbakikuntza-sistemak
JO ETA KE AURRERA...... Eragiketa aritmetikoak
GAUZAK HARRIGARRIAK DIRA...... Magnitute
INGURUARI BEGIRA...... Topologia, Geometria
JOLASEAN

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Urumeak Donostiako hondartza kutsatzen du, eta Oriak, munduko ibairik zikinena omen denak, Oriako eta baita Zarauzkoa ere.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0077 Adibidez, mundu guztiak ikusi ahal izan zuen 1969.an lehen gizona Ilargira nola heltzen ari zen.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Euskal Herriko jateko berezi batzu gaur egun mundu guztira zabaldurik daude.

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 Otoitza: Jesus Jauna, Zure heriotzaren bidez bizia eman zenion Zuk munduari.

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Munduan landarerik ez balego, animalia belarjaleek ez lukete janaririk izango eta ezingo lirateke bizi.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Argazkiko ardiak zer jango luke? Baina animalia belarjalerik ez balego, otsoa bezalako haragijaleek ere zer jango lukete? Landarerik gabeko mundu batetan animaliek ere desagertu egingo lirateke.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Beraz, gure mundua errespetatzen eta zaintzen saiatu behar dugu.

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0063 Magnitudeen munduan sartzeko, LUZERA delako magnitudea aztertuko dugu lehen-lehenik.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0014 A-multzoan, ageri denez, mundu guztian barrena sakabanaturik dauden mendi batzuk ditugu.

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0044 Zortzi mende baino gehiagotan Islam-ak monopolizatu zituen munduko merkatal bideak.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Haurrak hitz bakoitzaren ondoan ikusiko du zer zer den: substantiboa, adjektiboa, adberbioa, aditza, etab.; honela, batere konturatu gabe sartuko da gramatikazko funtzio ezberdinen munduan; eta aditzari dagokionez, oraina, lehena eta geroa denborak datoz.

852. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0052 Gure mundu materialean era guztietako substantziak daude, behin baino gehiagotan beren ezaugarriren batengatik zirraratu gaituztenak.

853. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 Aitak eta amak ekarri dute mundura. Aitak eta amak zaintzen dute, eta behar duena ematen diote.

854. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0133 Telebistak irratiak dituen abantailak ditu: Berriak momentuan jakin eraz daitezke eta sateliteen laguntzaz, mundu guztira zabal daiteke telebistaren eragina.

855. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0133 Izatez telebistaren aurrean gaudela, mundu guztiko berriak heltzen zaizkigu.

856. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Horiek direla eta, operaren mundutik kanpoko musika sinfonikoan izugarrizko eragina izan zuen eta XX. mendeko hainbat planteamendu berriren abiapuntu ere bera izan zen.

857. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 b) Munduko energiaren kontsumo osoa l972. urtean 56.10ampsup12; kW.h izan zen, hau da 22.000 kmampsup2; desertuko lurraldeak urtero hartzen duen energia eguzkitiarra.

858. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Beraz, munduan kontsumitzen den energia Lurrak hartzen duenaren 0.005%-a besterik ez da.

859. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Munduan dagoen uranio guztia, petrolioa bezala, ez da erreserba bakar batetan sartzen.

860. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Ikuspuntu tekniko huts batetatik, eguzkitiko energiak nahikoa du bere burua biharko eguneko munduko eskaera energetiko guztiak asetzeko.

861. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 1972.ean munduko energia kontsumoa 56x10ampsup12; kwh izan zen: hau da, basamortu batetako 22000 kmampsup2; azalera batetan urte oso batez jasotako eguzki energia.

862. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Hortaz, lurrak absorbatzen duen eguzki irradiazioa munduko energia kontsumoa baino 20000 bider haundiagoa da.

863. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Beharko dugu denok, bakoitzak bere sailean eta posibilitateen arabera ahaleginak egitea; gure hizkuntza hau kultur eta teknikaren munduan sarreraziaz behar den moduan zailuki eta bizkorki lantzea.

864. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 Animalia mota asko da mundu zabalean: uretan bizi direnak, airean hegaka ibiltzen direnak, uretan jaio eta hazi ondoan lehorrean bizi ohi direnak, etab.

865. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0127 Honela, airebidea gertatzen da egungo munduan nahiz garraiorako nahiz-eta bidaiatzeko ibilgailurik egokien eta lasterrena.

866. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0129 Horrelatsu zen beste herrialdeetan ere: gaur egungo aldizkari eta egunerokoen ordez, Berri Paperak direla bide, jakiten ziren munduan gertatuak.

867. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Laborantza moldeko ekonomia mota nabaria da, eta autosufizientea denez, ez du beste baliabiderik eta bere baitan mundu hertsi batetan gelditzeko joera du.

868. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Baina XIX. mendearen bukaeratik, mundu guztian zabaltzen da sistema hau: Austria, Alemania, EE.BB., Japonia eta Italian sartzen da.

869. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Munduko merkatalgoa 9 bider hazitzen da.

870. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Horregatik, beharbada, euskara jatorriz berton sortua dela defendatzen du beste askok, ez duela seniderik munduan, alegia.

871. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Beraz, laburpenaren laburpen bat eginez honetara bil dezakegu: Euskararen jatorria azaltzeko munduko beste hiru hizkuntzekiko kidetasunak nabarmendu dituzte jakintsuek, horrela hiru teoria nagusi moldatu dituztelarik.

872. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Gaur egun, bada, bertsolaritza munduan gauza bakana izan arren, lehen, literatura idatzirik ia ezagutzen ez zen garaietan, fenomeno oso zabaldua zen munduan, kultura zahar asko (grekoena, hebreoena...) bapateko bertsogintzaren jabe zirelarik.

873. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Aspaldidanik dira alegilariak munduan.

874. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, ondoren datozen ariketak munduan zehar eta edozein hizkuntz metodotan onartuak daude: galderak eta erantzunak egiteko ariketak (baiezkoak, ezezkoak, orokorrak...).

875. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Adin honetako haurren munduan, mundu psikologikoan alegia, jokua eta denborapasa bizitzaren zati nagusia da, eta denborapasak eta jokuek sortzen duten giroa ezagutu eta landu egin behar dugu.

876. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 Mundua materiaz osoturik dago.

877. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Oso galdera aberatsak sorrarazten dizkigun textu sorta honek, hala nola: - Animalien munduan kulturarik ote?.

878. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0086 Bi esferatako unibertsoak eta bereziki mundu erdian jartzen den lur baten kontzeptzioak, garai hartan ikerketa astronomiaren zalantzarik gabeko oinarria ziruditen.

879. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 Bestalde, latinak euskarari ekarri dion emaitza ederra dela ez da ukatzerik, zeren munduko zibilizazio handi baten ikuspegi eta esperientzia txertatu bait dio.

880. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 Mundu berri bati dagokion hiztegi teknikoa ekarri dio, eta zentzu honetan, harrigarria ere bada latinaren emaitza euskarak bereganatzea, nahiz-eta ez jakin zer gertatuko ote zen erromatarren inperio boteretsuak bizirik denbora gehiagoan iraun bazuen.

881. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Eta bi herrialde horien bateratzearekin munduko lehenengo Inperio ezaguna sortu zen.

882. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Hango jakintza beste herri bitartekari batzuk medio munduan zehar zabaldu zen: Astronomia (urtearen hamabi hilabetetako zatiketa handik jasoa da; ilargialdien azterketa, etab.), Medikuntza (anatomiaren lehenengo jakintzak), Matematikak (zenbakikuntza hamartarra, zero zenbakia).

883. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Narrazioaren munduan finkatuko gara batipat.

884. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Beraz, bere kualitateengatik onartuena den dirua, diru merkantzia da: pisu gutxitan balio handia eduki dezake: garraiatzeko erraza da; munduko merkatuan balio egonkorra du; suntsitzeko zaila da, etab.

885. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Munduko kode guztiek onartzen dute kreditu-agiri hau.

886. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Makina hauen balioa gaurko mundu modernoan oso handia da, jakingo duzunez.

887. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0087 Gorrotoz begiratzen diete gurasoei, mundu honetara ekarri dituztelako.

888. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Ordurarteko dirua poltsikoan sartu eta munduan zehar joan nintzen.

889. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Enparantza txikia beste mundu batean dagoela dirudi, norbaiten kapritxuz han jarria edo norbaiti ahaztua bezala, haizeak adarrak mugitzen dizkion zuhaitz harekin.

890. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Ez zen beraz beste munduko zaldiko-mandiko bat, baina haurrei txokolatezkoa iruditzen zitzaien nonbait, beti inguruan bait zebiltzan, igotzen uzten ez bazieten kasketa ederrak harrapatuz.

891. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Munduan zehar gerta daitezkeen istripuengatik, Nazioarteko akordioen bitartez ere untzidunen erantzunkizuna mugaturik dago.

892. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Eskaintza-eskarien legea: Bizitzarako gauza beharrezkoenak dira mundu guztiak erosi nahi dituenak, hau da, merkatuan eskari handiena dutenak.

893. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Eseri zeneko, loak hartu zuen, eta munduaren historian zehar ibilaldi hau egin zuen ametsetan.

894. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Mundura jaitsi den eguzkiaren lehen printzak naturaren zatitxo bat argitzen du.

895. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 1927.ean jokatuz zen emakumeen munduko txapelketarako lehen lehiaketa.

896. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 Maia, 20 urte, munduko emakumeen txapelduna, sobietarren txapelketaren lehiaketa azkenaldia jokatzeko klasifikatu zen, lehiaketa aurretiko batetan bigarren geratu zelarik.

897. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Kontrol honek bide berriak ireki ditu programazioaren munduan.

898. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Landareen munduak itxura paketsua badu ere, errealitatean ez da hala gertatzen, lehia gogorra bait dute beren artean, ura, gatz mineralak eta, nagusiki, argia lortzeko.

899. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 - Munduko inozorik handiena bazara zu, Jon.

900. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Mago ikaslea Munduko gauzarik beldurgarrienetarikoa mago baten kobazuloa izan da beti.

901. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Hau dela eta, sar gaitezen zenbakien mundu interesgarri horretan, nola, zergatik eta zertarako sortu ziren jakiteko.

902. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Mundu guztia isildu denean, Sarjentoa mintzo.

903. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 1917ko Urriko Iraultza gertatu eta berehala, munduko lehenbiziko estatu kolektibistak ez zituen bosturteko planak ezarri, gaur ezagutzen ditugun eran, baizik eta plan sektorial batzuk ipini zituen martxan.

904. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Eskolarizatzeak, bizitutako experientziek, bere lagunekiko interesa handiagotzeak hein berean helduen mundutik geroz eta gehiago aldentzen doalarik, bere adimenaren garapen handiagoak, etab., bere bizitza afektibo-sozialarentzat aurrerakada handi bat suposatzen dute.

905. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Honela, moral autonomoaren mundura barruratzen da, Wallon-en inkestak zionez 3-7 urtetako errurik handienak iraina, desobeditzea eta biraoa ziren arren, 7 urte ingurutan garrantzia duena hona hemen zer den: Tranpa eta lapurreta: lehen somatzen zenean bakarrik botatzen zuten aurpegira, bainan orain zintzotasunik gabeko ekintzak direlako arbuiatzen dituzte.

906. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Interesgune txit erakargarriak; geure ustez 6-7 urtetako haurren munduan pil-pilean daudenak, alegia.

907. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 - Azkenik, inguratzen duen munduarekiko desegokitasunaren bakardadeak eta libertatearen larriminak gizakiari sortzen dizkioten sentimenduen inguruko gogoeta sakona bideratu beharko da.

908. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Sentitzen duzu hor, zeure barruan, badagoela beste zerbait, beste mundu bat existitzen dela.

909. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Askotan zure nahimenaren gainetik agintzeko indarra duen mundua.

910. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Nolako abentura! Umeak jostailuari tripa guztiak arakatzen dizkion bezala, guk geure barnekaldeko mundua aztertuko dugu.

911. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0285 Baina ikus dezagun gertuagotik indukzioaren mundua, hain sarritan zientzia enpirikoen eustarri eta bereizgarri bezala jarri ohi den metodoa.

912. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Beren moralean, gainera, aintzinako munduari arbuigarri zaion alde bat txertatzen dute: lan fisikoaren balorapena.

913. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 a) Existitzen den izaki bakoitzak mundu misteriotsu bat osatzen du.

914. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Gizonak bere inguruan daukan munduaz galderak egiteari ekiten dionean agertzen da filosofia Grezia-n.

915. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Eskola pitagorikoak, Italia-ko Hegoaldean, Krotona-n, k.a.VI. eta V. mendeetan, munduaren funtsa zenbaki eta harremanen bidez explikatzen du, hots, erantzun matematikoa eta logikoa ematen du.

916. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Greziar filosofoak izan ziren mundua eta gizona, ideia erlijiosoak baztertu gabe, arrazoi-bidez explikatzen ahalegindu ziren lehenak.

917. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Hona hemen aipatuenak: Aintzinate klasikoaren birpiztea (humanistek horrela proposatzen zuten); ideia eta sinesmenen krisia: erreforma, kontraerreforma edo, hitz batez esateko, erlijio-burrukak; aurkikuntza berriak geografian, merkatal eta zientzi arloetan; munduari eta gizakiari buruzko ikusmolde berriak: gizakiaren aurkikuntza, berau izaki autonomo eta aske gisa gogoematen den aldetik; estatuaren ikusmolde berria, estatua artelantzat hartuz; orduan ematen da, baita ere, herexeen erretzea eta filosofo zein zientzilarien zapalkuntza etab.

918. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Liburu honetan Galileo-k atera zituen emaitzengatik eta, batez ere, erabili zuen metodoarengatik, bere garaiko Zientziaren munduan izugarrizko iraultza suposatu zuen.

919. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Hau da, Zientziaren munduan, jarrera berri eta iraultzaile bat.

920. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Arazo honen aurrean, haren kezkak hemendik jotzen du: elkarren kontrakoak diruditen egia beharrezkoen eta behar-badakoen artean, mundu metafisikoaren eta fisikoaren artean zubi bat aurkitu, etenik gabeko eta jarraitasunezko errealitate harmoniatsuak hala eskatzen bait du.

921. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Santutasuna, nahimenaren autonomia osoa, izpiritua mundu honetatik askatzean emango da.

922. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Mingarria eta tragikoa da gure bizitza morala mundu fenomenikoan.

923. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Fisikariek eta kimikariek saiatuko dira inguratzen gaituen mundua ikertzen.

924. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Bizidunen munduaren ikerketak ere, Darwin-ez geroztik, beste bultzada izugarria hartuko du mende honetan.

925. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Geure munduaz eta, hain zuzen, gizakiaz daukagun ikuspegia ere erabat aldatuko zaigu.

926. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Alde guztietatik, beraz, zientzien munduak aurrerapen eskerga eman du.

927. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Gizakiak askatuak dira munduari buruz.

928. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Mundua nire askatasunaren oihartzuna da, besterik ez.

929. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 1885etik 1960ko hamarkadararte (80 urte) Europak munduari eta Afrikari bere nagusitasuna erakutsi eta ezarri zien.

930. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Ez da munduak ezagutu duen lehena, noski (gogora Ertamerikan eta Ekialde Hurbilean lehenago izandakoak), baina bai ondorengo urteetan eraginik handiena izan duena, batez ere Industri Iraultza hasi zenetik.

931. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Baina Historian sakondu ahala ikusi eta ikasi, munduko indarrak eta lege historikoak geroz eta arau formalago bihurtuko dira, gizakiaren iharduna kontzienteago eta era planeatuagoan zuzentzeko.

932. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Karlistek izan zuten estrategarik hoberena eta mundu osoan ospetsua den Zumalakarregi Gipuzkoako Ormaiztegin jaio zen 1788ko Abenduaren 29an.

933. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Hezurdura zihurrik aurkitu ez den arren, Mundu Zaharrean zehar utzi dituen lanabesek horixe adierazten digute.

934. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Prat de Llobregat-en eta munduko leku gehienekin komunikatuta dago.

935. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Kontsultatutako autore guztiak ados daude ehungintzak eta kotongintzak batipat munduko lehen industria iraultza nabarierazi zutela.

936. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Artearen munduaren, kulturaren lekua eta garrantzia eridetea, garai bat eta bizimodua berregiteko orduan, bestelako ikuspegiak, politika, ekonomia, etab., kasu, kontuan hartuz.

937. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Dena den, gai honen plazaratzearen zergatikoa hauxe izan da: bizi gareneko mundua bizirik dagoela eta etengabe aldatzen ari dela.

938. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Birmoldaketa egin eta Metro bihurtuko da munduan zehar leku askotan egin duten bezalaxe.

939. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0092 Baina Rafatxu oso famatua da mundu osoan. Bere publikoa Kolonbian dago eta, hain zuzen ere, Kolonbiara doa orain.

940. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Eta beste horrenbeste gertatzen da komunikabideen munduan ere, egunkarien titularrak, albisteen laburbildumak eta berri garrantzitsuenen kontua ematerakoan.

941. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 10. XX mendearen amaieran eta oraindik ere mundua honela.

942. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 8. Zuhaitzak desagertuko balira nolako mundua izango genuke?.

943. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 6. Zein da munduko trenbiderik luzeena?.

944. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Espainiak gainerako munduarekin harremanak ditu.

945. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Espainia munduan Lurra bi zatitan, berdinak gutxi gora behera, banatuta dago.

946. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0129 Hau saiatzen da munduko pakea mantentzen eta nazio guztietako ekonomi, sozial eta kultur kooperazioa garatzen.

947. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0129 - LANE. Munduko lan baldintzak hobetzea da bere helburua.

948. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0129 - OME. Munduko biztanleen osasunaz arduratzen da.

949. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Landareak behatzen ditugu Landareek, sorpresaz beteriko mundua osatzen dute.

950. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Kristau elkarteak eta munduak behar zehatzak dituzte.

951. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Zazpi sakramentuak Jainkoak giza bizitza osoari eta munduari komunikaturiko salbamenaren osotasuna dira.

952. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Sakramentu bat ospatzen dugun aldiro, hots: Jainkoarekiko sakramentu interpertsonal bat gure pertsona eta mundutik, ditugun etsipen eta zapalketa guztietatik askatzen gaituen salbamenaren partaide egiten gara.

953. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Baina bere fedez, gai izan zen mundu berriaren ezaugarriak erakusteko: maitasuna, elkar-ulertzea, samurtasuna, eta ona den guztia mantentzeko gaitasuna.

954. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Bere emakume senak mundu bizigarriago bat antzematen laguntzen du.

955. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Zuhazti honetan sartuta, haren kerizpe indargarrian murgildu, eta badirudi beste mundu zoragarri batetako sarreran nagoela.

956. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Gazte zelarik Beagle deituriko untzian, naturalista bezala joan zen, munduari itzulia emanez.

957. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Bidaian zehar, munduko lurralde desberdinetan untzia kokatzen zen bitartean, bere lanari ekiten zion, informazio asko eta asko bilduz.

958. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Ekonomia eta politikari begiratuz hiru ataletan banatu ohi dira munduko estatuak: estatu kapitalistak, estatu sozialistak eta hirugarren mundua.

959. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jendeak orduan, halako ezaugarria egin zuela ikusitakoan, honela zioen: - Hau da, benetan, mundura etortzekoa zen profeta.

960. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jainkoa ez da zerbait erabilgarria nahiz eta gure asmoan munduak sinets dezan izan.

961. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Jesusen garaikideek Jainko traszendente (mundu honetatik kanpoan eta oso urrun dagoen Jainkoa) eta Jainko handioso baten irudia zuten.

962. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Jainkoaren aldetik: Errege ahalduna zen; zeruan bizi zen, erreinu gorte batean bezala; bere ordezkarien bitartez (aingeruak) izaten zituen harremanak eta hauek betetzen zituzten Jainkoaren aginduak mundu osoan.

963. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Zeren Bidea eta Egiaz gain, Bera bait da Bizia, munduko zaborkeriaren tontorrean gurutziltzatuta bada ere...

964. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Ez da zaila langileen joera hau azaltzea, euskal kulturarenganako inolako harremanik, ez jatorrizkorik, ez zirrarazkorik gabe, munduko langileen arteko elkartasuna aintzakotzat hartzen zuten, arraza, herrialde edo pertsonen arteko beste edozein sailkapen moeta eragiten zuen guztiari ihes eginik.

965. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Aurreko Zikloetan oso gutxi edo batere erabili ez duelako, ikasleak mundu berri bat aurkituko du, posibilitate mugagabeak eskainiko dizkiona.

966. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Egin behar dugun estraineko gauza ikaslea mundu berri honekin harremanetan jartzea da eta bere esperientziak era zuzen eta egokian egiteko behar izango dituen halako teknika batzuk erakustea.

967. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Hori dena ikasten duenean, programazio askotan ahaztuta geratzen diren halako balore garrantzitsu batzu hartuko ditu ikasleak (ordena, txukuntasuna, errespontsabilitatea, metodoa, errespetoa, etab...) eta helburu horiek funtsezkoak dira ikaslea Zientziaren munduan sartzera doanean.

968. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Jules Vinsonek ere ematen digu albiste hau eta bere ikerketari jarraikiz ikus dezakegu Betri zazpi senide arteko bat besterik ez zela, nola hauetarik lau hil egin ziren, garaiko haur hiltze ugariaren lekuko, eta dirudienez, bere aitajaunak, Betry Canonier kapitainak eman zion estudioen munduan sartzeko aukera eta ahalbidea, beste anaiek izango ez zutena, noski, arotz seme zirenez gero.

969. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Mundu berri baten sorreran zeudela eta pentsamendu berri baten hastapenetan, zeinen arima eta gorputza zientzia izango zen, XVIII. mendeko kosmopolitismo filosofikoaren lehen hiritarrak zirela (134) aip. lib. 185 or., alegia.

970. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Euskararen baranoan, prosodiaren mailan batez ere, bi mundu baleude bezala.

971. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Hizkuntzaren munduan pertzepzioa da nagusi.

972. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0215 Datu hauen arabera Udal administraritzaren mundua zeharo erdararen mendean agertzen zaigu, mundu horretan, erdara bait da nagusi eta indar handiz gainera, ez bakarrik enplegatu erdaldunen aldetik baizik eta euskaldunen aldetik ere bai.

973. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0249 I.1. AURREOHARRAK a) Mundu osorako, eta inongo salbuespenik gabe, bizidun bakoitza bi hitzez izendatzen da: lehenengoak GENEROA adierazten du eta bigarrenak ESPEZIEA.

974. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0004 - Joaten uzten badidazu, munduko urre guztia baino gehiago balio duten hiru gauza emango dizkizut.

975. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0039 - Lau! Munduan herensuge bakarra naiz, hau egiten dakidana!.

976. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Ekialderuntz Lurralde Epelak eta mendebaldean Lurralde Hotzak hedatzen dira, bizia ezinezkoa den abegi txarreko mundua.

977. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 - Ekialdean, Ozkor Basamortuan Gizon Herrigabeak, eta mendebaldean Izotzaren mundua, Gizon Zuriak.

978. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Ikusten duzun bezala, mundu ederra da, aberatsa, anitza, eta ondorioz, bihotz-zirrarez betea, gertakizunez betea....

979. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0053 Musikariaren eresi lanen oihartzunak nonnahi zebiltzan, toki libreetan hegabiraka, edo babesten zituzten munduko autobidetatik barrena doinu distirak bailiran bidaiatuz.

980. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0066 Kittanoren burura trumilka zetozen ideiak: mundua ezagutzera joan, Dirulario sekuestratu, kitarra jotzen ikasi, etxez-etxe eskean hasi, semaforo batean jarri eta autoei kristalak garbitu limosnatxo baten truke....

981. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Liburuak irakurri eta gero, beti esaten dugu arras inozoak direla nabaritzen dela, eta horrelako maitasun sutsurik ez dagoela mundu osoan, eta idazle guzti horiek ametsetako amodio gauzaezinen bat izango zutela buruan halako istorioak idaztean.

982. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 - Behin baino gehiagotan gainera, baina, nonbait, zuk diozun izaki izugarri horrek bere gustoko pertsona aukeratu nahi izan du, mundu honetan berraragitzeko.

983. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 Jarraitu egin zuen moja gazteak: - Eta Heriori tximist morea jaurtikitzeko, mundu erreal honetara ekartzea derrigorrezkoa zenez, Herio ametsetan nola hil pentsatzen hasi ginen Pedro eta biok.

984. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 - Herio hil ahal izateko, ametsen mundutik mundu honetara ekartzerik ez neukanez gero, tranpa bat prestatu nuen Indar Zurien laguntzaz, Pedroren sandaliak zirela medio.

985. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 - Amaiaren adineko neskatxa maitemindu batek Pedroren sandaliak jaztean, Heriok mundu honetara pasatzeko aukera izango zuen, baina hori nik hala nahita.

986. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Munduaren ipurdian gaude eta hegazkin iragarkidun bat?.

987. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Bera soilik, Kees, zen inozoa, munduan inozorik bazegoen! Beronek engainatu zuen eskilaran gora igoteko @- Rikkiek berak igoteko gogorik izan ez balu bezala! orain gauza bakarra falta zen, berak, Keesek, behera bultza egin ziola esatea!.

988. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Eta egin barre ekaitzaz eta hondoraketaz! Egin barre Txinako tifoiez, Waterloo-ko borrokaldiaz, Uholde Unibertsalaz! Hark munduaren azkena zirudien!.

989. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 - Ebaketa horrekin mundu honetatik desagertzen ez bada, eta gainera MLEG edo Menpean Lana Egiteko Gaitasunetik ondorio baikorrak badatoz, orduan ZPPU-ren hasera, Zakurraren Probetxuaren Proiektu Unibertsala, eta ZIOP, Zakurren Ihize Orokorrerako Plana martxan ipini bitartean, Puskatu Ezinezko Haitzak deritzan mendikatean haitzak puskatzen erresistentzia probak.

990. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Gortinen parera iritsi zenean, zalantzan egon zen, makurtu eta haien azpitik atera nahi bait zuen bere burua, ordu magiko hartan mundua zer-nolakoa zen ikusi ahal izateko.

991. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Mundua ikusteko zuen irrika hain handia egin zitzaion ezin izan zuela atzera egin eta burua gortinen azpitik makurtuta leihotik begira jarri zen.

992. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0027 - Eta hau zer da ba? Beste mundukoa? - Er... nik... - Burkide komandantea Marruekoseko gerlara eraman zuen arrastaka faszio monarkikoaren oligarkia inperialistak. Lan-paranoiaz jota dago!.

993. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 - Nahi duzu opil bat (2) Ispiluan mundua egarria kentzeko opil bat jatea da onena?.

994. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0021 GALDERA.- Eta buka dezagun, Petri Dagerre eta Azpilkueta, Pedro de Axular izenez munduan ezagutua.

995. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 - Horra nire ibilerak munduan zehar, ene bizi tristea kontserba beharrez.

996. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Kontuz ez bazabiltza, Osasun Zerbitzukoek hotela ixtea erabakiko dute, mundu guztiak tifusa harrapatu baino lehenago.

997. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 Bere roulottean sarturik zirkoko zarata eta iskanbila aditzen zuen Pantxok eta munduko gauzarik absurdoena iruditu zitzaion.

998. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 - Nola eklipse bat? Hau munduaren amaiera da.

999. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 - Baita zera ere. Zer uste duzu, munduaren bukaera, horrela, egun batetik bestera etorriko dela, ala?.

1000. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 Honelaxe: Kontutan hartu halako egunetan eta halako ordutan mundua pikutara joango dela.

1001. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0022 Inesek lurrean dio
eskale onari
Gusto hartuko diot
oinez ibiltzeari
Oinez ibili zaitez
zu mundu honetan.
Geroztik Ines beti
dabil bere hanketan.

1002. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0007 Asto bat hypodromoan Lasartevich-eko herrian belar berde berdeko hypodromo bat zegoen, eta munduko zaldi karrera politenak egiten ziren bertan.

1003. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 Aitak, mundu honetatik joan baino lehen, aholku batzu eman behar zizkiola erantzun zion, aita batek bere semeari eman behar dizkion horietakoak, batez ere seme hori, bera hildakoan, baserri bat, korta bat eta baratze baten jabe bihurtuko zela kontutan harturik.

1004. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 - Mundua ondo egina dagoela ikusiko duzu.

1005. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0017 Mundu honetan gehien gustatzen zitzaiona Lontxo Laka zen.

1006. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0001 Kinkilimarro zen munduan izan ziren deabruetan harroskoena.

1007. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0007 Jendeak, beldur handia bait zion deabruari, esaten zuen: - Oso apain zaude, Kinkilimarro! - Munduko deabrurik ederrena zara! - Eta koroa horrekin, inor baino dotoreagoa!.

1008. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0007 Orduan ia erotzeraino harrotzen zen Kinkilimarro, eta buztana puzten hasten zitzaion; munduko deabrurik ospetsuena eta zoriontsuena zela iruditzen zitzaion.

1009. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0013 - Zetazko lazotxo bat nire buztan ederrarentzat! Urrez bordatutako lazotxo bat munduko buztanik politenarentzat!.

1010. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Munduko kolore guztiak agertu ziren kattagorriaren begien aurrean, besterik gabe.

1011. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0105 Txiki eta borobila naiz
dantza egiteko etorria mundura.
Lotzen naute dantzan hasteko
askatzen naute dantzatzeko
.

1012. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Patxi errementaria ikusi zuenean zeharo larritu zen, eta beragatik ondo hitz egiten hasi zen; sekulako gizon ongilea izan zela munduan, eta horrelako beste gauza asko.

1013. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0070 KANILLO ARRANTZALEA ETA KANILLOTXIKI Munduan beste asko bezala, herri batetan Kanillo izena zuen arrantzale bat bizi zen.

1014. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0032 LAU ANAI UMERZURTZAK Munduan beste asko bezala, lau anaia umerzurtz geratu ziren.

1015. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 Apaizak, beste munduko bere ibilaldiaren berri eman eta haserre gorriz ekin zien eliztarrei: - Berastegiarrok! Gaiztoak zarete oso eta Jainkoaren pazientzia bukatu da.

1016. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0014 LEKEITIO... ETA ETXERA Santimamiñeko haitzulotik irten zirenean, beste mundu batetik zetozela zirudien.

1017. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Txiki-txikitan, jaio aurretik, eta amaren sabelean nengoelarik, nire kezka eta zalantzak eduki nituen; ez nekien zer egin, edo han gelditu ahalik eta gehien, edo bestela mundu honetara etorri.

1018. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Gero ehiztariek beren eskupeta bihotz gabeez pum! pum! pum! zepoetako otsoak hilko zituzten, munduko gauzarik onena egin balute bezala.

1019. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - E, katagorritxo! Zer egiten duk, hor, kaiolan sarturik? - Hau duk, hau, gure zoritxarra! - Ez al duk kanpoa desiratzen? - Desiratuko ez dizkiat, ba, nire basoko zuhaitzak, nire basoko intxaurrondoak? - E, katagorritxo! Askatasuna duk munduko gauzarik beharrezkoena! - Askatasuna! Askatasuna! Bai.

1020. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Baina nahiko mundu larri eta arrotza zitzaion hura.

1021. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Itsasotik aparte ez diagu mundurik ezagutzen.

1022. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 - Aurrera egin behar dugu eta mundura irten gure isiltasun lehiaketarekin.

1023. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 Begira begira jarri eta gelatxoan munduko andre apainena eta maitagarriena agertu zitzaion.

1024. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Mundu hontara azeritxo bat ekarri eta azeritxoak, benetako azeria izanik, ikasi nahi ez, azeri bati dagokion jatorrizko eskola.

1025. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Mundua sortu zenetik azeria oilategi guztietako etsairik gogorrena izan da.

1026. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Urte askotan bizi nahi baduzu, hara hemen aholku bat: MUNDUAN NAHI DUENAK LUZAROAN BIZI OILOEKIN OHERA ETA TXORIEKIN JAIKI.

1027. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0031 Sakristauak, noski, ez zion jarraitu, bestela mundu guztiak jakingo baitzuen berak lapurtzen zuela atabakako dirua eta harrizko santuaren barruaren gordetzen zuela.

1028. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Eta putseginaz, putseginaz, han kale, hemen huts, lurrean aurkitutako hanka hezur bat zela bide, eta gure belarrietaraino heldu denez, Aju-aju astoak Amezketan sortutakoak izan omen dira munduak entzun dituen lehen xirula musikak.

1029. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Ba, guk zer esango dugu ba, ezetz! Historiak alditan hala-holako hankasartze txikiak egin izan ohi ditu eta gure ustetan, bat, holako hau; kontutan ez hartzea Aju-aju astoa izan zela bere arrantzaz gainera musikak egiteraino irits zen munduko lehen artista.

1030. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0006 Aita edo gatza, mundu honetan zein zen beharrezkoagoa, hori zuten auzia.

1031. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0006 Aitarik gabe bizi liteke mundu honetan baina gatzik gabe ez.

1032. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Baina emakumeak erantzun zion berak ez zuela mundu honetako eztai beharrik, bere egitekoa bete zuela eta gehiago ez zitzaiola azalduko.

1033. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0042 Aski litzateke nere azala ikustea beste munduko pasaportea lortzeko.

1034. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 - Esan, esaten dugu hori; baina nola lortu? - Hasierako erbi zaharrak hartu zuen berriz ere hitza: - Umerik mundura ez ekartzea litzateke hoberena.

1035. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0115 Orduan burutazio beldurgarri bat izan zuen: Zer ikusiko zukeen beste begia ere, munduko txarkeria ikusten zuena ere, eduki izan balu?.

1036. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Denek zekiten mundu honetan bakarrik zegoela eta errukitu egiten ziren.

1037. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Bai, bai. Nik dakidanez, izen horretako kaskarin bakarra neuk izan behar dut munduan.

1038. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 - Jesukristok oroigarriren bat eskatzeko esatean ez huen hemen sartzerik aipatu, munduan txapeldun izateko zakua baizik.

1039. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 Ez ahuntzetako eta ez arditako gelditu zen beste munduan Juan Soldau.

1040. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Otsakume grisa suspertu eta berriro bizitzaz interesatzen hasi zenean, bere munduko populazioa urriturik aurkitu zuen.

1041. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Kitxe zen mundu osoan barre egiten ez zion izaki bakarra.

1042. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Orein ehizatu berriaren haragi zatia ebakitzen ari zen bitartean, ulertu zuen zakurren munduarekiko izan zuen harreman-aldaketa.

1043. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0026 Lehertze eta botaaldi ugari izan zuten munduaren lehen garai hartako sumendiek.

1044. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Arma eta hornigaiekin batera beste bazterrera pasatu zuen eta munduko gauza errazena balitz bezala lurrean utzi.

1045. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 - Eta munduan ez dago etzi zu emazte hartzerik eragotz diezadakeenik.

1046. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Bihotz batez eta aho batez egiogun otoitz bere Semea mundura bidali duen Jainko Aitari.

1047. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 - Munduak ez dakiela, gure artean zauden Horrek: Ager ezaiezu gizonei zeure aurpegia.

1048. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 Bera izango da aldez aurretik agindutako Mesias, munduari Jainkoaren zuzenbidea ekarriko diona.

1049. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Gure mundua eta gure herria ez daude oraindik Jainko Aitarekin betebetean adiskideturik.

1050. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Sarrerako oharpena Munduan bada poztasunik; edonon aurkitzen dugu bizi-gogoa.

1051. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 - Jesus Jauna, Zu munduaren argia eta bakearen mezularia zara: Kristo, erruki edo Christe eleison.

1052. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0036 Atera gaitzazu Atera gaitzazu, Jauna, gaitz guztietatik; eta emaiozu mundu osoari zure Semeak, gizon egitean, otsegin zuen bakea.

1053. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Jaungoikoak munduko zoroak aukeratu ditu, jakintsuak lotsarazteko; eta munduko argalak aukeratu ditu Jaungoikoak, indardunak lotsarazteko; eta munduko arlote eta baztertuak aukeratu ditu Jaungoikoak eta ezerezak, zerbait direnak ezerezteko, inor harro ez dadin Jaungoikoaren aurrean.

1054. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Gurutze horretan gurutziltzatua dago mundua neretzat eta ni munduarentzat (Gal 6, 2-3.9.14).

1055. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Munduaren aurrean aitormen egitera bidaltzen ditu; Jesusek bezala, Aitaren egintza berak egitera.

1056. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Kristau-elkartearen zeregina Jainkoaren maitasuna munduaren aurrean hedatzea da; maitasun horren aitormena bizia eskaintzeraino ematea.

1057. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Bere jaiotzetik munduan txertaturik bizi da, gauza, tresna, lanabas, landare, abereekin josirik.

1058. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Bere burua gizon osotu, bere serbitzuan daukan mundu horretan bakarrik osotu dezake.

1059. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Mundua aldatzen duen neurrian aurreratzen da gizakia (...).

1060. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Kristauak lehen eta azken eginkizun bezala mundu eta gizarte hobego bat lantzea jotzen du: hau da, nork bere burua sakonago ezagutzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, bizitzaren azken misterioaz gehiago jabetzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nor bere jomugaz jaun eta jabeago izateko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitzaren zentzua erantzukizun helduagoz planteatzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren egiazko zoriontasuna egian, maitasunean, zuzentasunean bakarrik datzala ikusteko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren azken helburu den Jainkoagana irikitzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitza pertsonala, familiakoa, ogibidezkoa, kulturazkoa, ekonomiazkoa, soziala, politikazkoa itxaropenean bizi ahal izateko laguntza emango dion gizarte bat lantzea.

1061. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0060 Ildako gure senideak, eta mundu ontatik Zurekin adiskide joan diran guztiak artu itzazu biotz-onez zure zeruan; guk ere sinisten degu, zure aintzaren zorion betea izango degula, betiko, aiekin batean, Jesukristo gure Jaunaren bitartez; Onen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari.

1062. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0060 Hildakoen Mezatan hau esan daiteke: Gogoan izan, Jauna,(gaur) mundu ontatik Zugana ereman dezun I. zure serbiztaria.

1063. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0061 Gogoan izan, Jauna, ildako gure senideak ere, eta mundu ontatik Zurekin adiskide joan diran guztiak artu itzazu biotz-onez zure zeruan; guk ere sinisten degu, zure aintzaren zorion betea izango degula, betiko, aiekin batean, gure begietatik negar guztiak txukatuko dituzunean; orduan Zu, gure Jaun ori, zeran bezela ikusiaz, zure antzeko izango gera gizaldi ta gizaldietan, beti Zu goresten, Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

1064. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0061 Onen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari.

1065. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Kristo-ren Pazku-misterioaren berritzea salbamen-iturri zaio mundu guziori.

1066. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Orregatik, Jauna, guk ere orain,
gure Erospenaren oroigarria egiñaz,
Kristo`ren Eriotza ta inpernuetara jeistea
gogoratzen ditugu; eta Aren Piztea,
ta zeruetara, Zure eskui-aldera igotzea aitortzen;
eta, Bera, aintza aunditan noiz-etorriko gaudela,
Beraren Gorputz-Odolak eskeintzen dizkitzugu,
Zuretzat Opari atsegingarri, mundu guztiarentzat salbagarri.

1067. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0095 Orain, Jauna, gogoan izan, guk, Opari au eskeintzean,
gogoan ditugun guztiak:
lenengo, I... zure serbitzari gure Aita Santua,
I... gure Artzaia,
mundu zabaleko Artzai eta Apaiz guztiak,
Meza au eskatu dutenak,
emen diranak,
zure Erri osoa,
eta biotz zintzoz zure billa dabiltzan guztiak.

1068. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0104 Sinesten dut, Jauna, munduari bizia ematen dion zerutikako ogia zerala.

1069. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0110 2) Bai harrigarri ta goragarri,
jaunak neregan egina!
Elizaz eta munduak oro:
Gora, aupa jainko jauna!
.

1070. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0111 Aintza aitari eta mundura
etorri den Semeari;
Aintza berdina bihotz barnetan
Ari dan Gogo Deunari.

1071. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0126 BIOTZ DAMU TA ASMO SENDOA ENTZUN JAUNARI Jainkoak mundua Bere Seme bakarra emateraño maite izan du; Aren sinisdun dana, bat-ere galdu ez, bañan betiko bizitzara joan dedin (S.Jo.3,16).

1072. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0017 Munduko bide
guztiak nire
ditut.

1073. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0093 Gero,
beste une batek esanen din
ni bezalako izakiak
hamaika mundu desberdin direla
aldez aurretik sortutako gauzetan ere
bizi ez diren arima hegalariak direla.

1074. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Urtetan marrarik
ezagutu ez duten galtzak
soka gorrizko gerriko merke batetik
zintzilik...
aspaldian ihartutako
larru lehorra estaliz...
goma lodizko neguko
oinetako zikinak...
izerdi ustelduaren
kiratsa aidean
igeriz...
lurreko aulkian
ikusi zaitut
eseririk,
Manuel Becerra metro ahoko
biztanle, poeta,
igarle eta bisitari...
Ya, Diario 16/ As, Dicen edo El País
zaharrak ipurdipean;
ez zaizu ajolik, zeu bait zara
zeure munduaren berri.

1075. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0150 Seguruenetik Jainkoak
eman zion sua munduari
dantza zezan
poetan begietan

1076. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0020 Milaka bialtzen gaituzte,
Handiki zikinok!
ondoegi konprenitzen ez dugun
mundu honetatik nora goazen ere
jakin ezinik...
hantxe bertan
denok berdin garenik
sinestu izan nahi gaberik.

1077. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0027 Mundu honetako azokan saltzen naute errez,
ez naiz ni zeredozer merke
eta bilaukeriak egiten nau erre.

1078. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0063 Eta
nire oin busti berri artetik ari da
geraezin,
jakin ezik
mundua eta zerua elkarrenganako musuan batean bat
direnean, zuen artean biziturikoaz gogoraturik,
berriro hemen izango naizenik.

1079. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Azken buruan, Gatsbyren festako informaltasunean bertan ere, mundutik erabat urrun zeuden posibilitate erromantikoak baziren.

1080. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0199 Hala ere, ikusten zuen inork ez zuela sinetsiko, ze katu galdostuaren maniobratan soilik ari zela gobernua sendotzeko zirudien bitartean, egiaz piezaz pieza planeiatzen zen, jeneral buruzagiaren autoritate eta manuaz, Venezuela berreskuratzea helburu zuen makina militarra eta bertatik berriz ere munduko nazio handienen aliantzaren errestaurazioari ekitea.

1081. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0177 Haiek zioten mundua eta munduko gauza guztiak hastapen hastapenetik zeudela Jainkoaren gogoan, den dena kalkulatua eta gertatua zegoela bizitza gauzatzen hasi aurretik ere.

1082. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Hortik bere begiek transparentatzen zuten animatik bere bilera, zeremonia eta palmondo piztuak, hortik bere borroka bera baino mundu arruntago batek eskaintzen zion bizimoduaren aurka.

1083. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 - Mundua mundu denetik ezinezkoa duk hori.

1084. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Jauregi batean (eta nolakoan gainera!), Fiorentzia-ko Pitti-renean, 1847-an mundura etorria.

1085. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Halatsu izan zen honen izeba ere: Elizabeth Austria-koa, Franz Joseph I (1848-1916) bere senar aspergarria utzita, ta semea hil zitzaionetik batez ere, mundu zehar hasiko da geldiezinik.

1086. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Mundurik mundu dirudi, urbizi baztergabea.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Ustegabetan, munduaren inguru itzuli osoa bete zuen: Europa Melbourne California....

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Dudik ez denez, Luxia zure lan eta zure munduan sartzen ez zen gehiegi ausartuko (intseguritate hutsa!), eta zuk ez zenuen nahiko Luxia gehiegi bulkatu... bizi berrira laketu arte, alegia.

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Berak, ordea, uste zezakeen (exenplu bat da), uste zezakeen zuk ez zenuela oso gai ikusten bera, eta zure munduan ez sartzea erabakiko zuen, mail hortan zugandik urruti geldituz.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Honela, zu ere pauso pare bat aldenduko zinen beregandik; eta orain elkarrengandik pixka bat urrutiago... Zin-zinetan eta ongi nahiez ari zineten biek, baina bakoitza bere munduan, eta ez zenuten elkar topatzen bizitzan.

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0011 Itxurazko mundu hau;
amodio negargarria,
eguzki desbideratua:
Eta gu
hondoan
sufritzen.

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0047 - Munduak bere zimaurrekin jira eta jira eta jiratzen du.

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 (...) eta guk konprenitzen genuela esan genion, eta orduan amak ardo botilarik hoberena eskaini zion bidaiarako, eta zentralekoak grazik oraindik zu bezalako damak ba direla mundu negargarri honetan esan zion, horrela hitzegiten baitzuen gizon hark, gu baino eskola gehio zuen eta, Natalio berak baino gehiago ere bai.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Baina Nataliok mundua ibilia zuen, eta errespetoa genion denok, nigandik hasita.

1095. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta belarriei egokitu eta gero, abots bat entzuten zen, oso xelebrea, beste mundukoa bailitz, eta harrez geroz ez zen aspergorik gure etxean, eta hauzuneko asko hurbiltzen zitzaigun erradioa ikustera, eta aitak miraria zela esaten zuen, ikuskarria zela.

1096. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Cerillak, gainera, munduko begirik tristeenak ekarri zituen bere melodia alaiekin batera, eta honegatik, amodiozko pena haundiren batek ekarri zuela hurira somatu zuen jendeak.

1097. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 - zuk ezagutzen al zenuen, Cerilla? - Kid Jerez deitzen zioten, aspaldi bozeolari on bat izan zen, baina gizarajogia zen mundu horretan defendatzeko.

1098. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Pentsa, orain dela hamar bat urte munduko txapelketa jokatu zuen Primo Carneraren kontra.

1099. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0010 5) Eta euskararen aihenatzeak Euskadi osoaren eta Euskaldun guztien munduaren amaiera ekarriko luke.

1100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Nik uste, mundu honetan ez zuen inor ni baino maiteago, Manuel Zata ez bazen.

1101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Nik horren garbi ikusten nuen munduko ustela errazegi eramaten omen nuen.

1102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Bietarikoak behar dira munduan....

1103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Idealista izan nahi nuke, garbiagoa, goitiarragoa, bikainagoa baita... baina munduan bizi naiz, itsasuntzi honen ardura dut... eta zergatik aitortu ez, gizarte honek eskaintzen dizkidan plazerrak atsegin zaizkit.

1104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0096 Almeriatik Cartagenara bitarteko hondartzak famatuak egin ziren mundu osoan.

1105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0096 Argazki pila zabaldu zen mundu osoan.

1106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 - Ez; ez eta munduko ongi guztiaren truk ere.

1107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Erregek hirugarren alaba ere salbu zetorkiola ikusi zuenean, munduko gizonik zoriontsuena ematen zuen.

1108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Gehienean, ordea, bere izebergean lotan egon ohi zen; ehun urtez behin iratzarri eta munduari begiratu bat egin ohi zion.

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Behinola, halako gauzarik mundu zabalean gerta zitekeenik pentsatu ere egin gabe, gizon arrotz bat bidailari omen zihoan Sadar mendian, eta berealdiko azkarrena atxiki omen zuen tartalo sasoikoak gizon hura.

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0080 Azkenean neure burua aurkitu nuen, sentimendu ilunetako itsaso zakar hartan neure burua aurkitu nuen eta, segurtasunez, irri egin nion munduari, trufatu nintzaion intsolentziaz.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0080 Munduak ez bait zekien zer punturaino heldu ziren nire gaueroko hausnarketa goibelak, nire azkartasuna permititua ez denaren mugak urratzen ari zela, debekatuaren eremu fantastikoetan sartzen ari zela...

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0075 Apenas bi odol tanto deskoloretu eta hotz irten ziren eskumuturrean ezpain heze bat bezala loratu zen irikiduratik esan zuen beste mundu batetatik mintzo litzatekeenaren abotsaz.

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Anaiaren mundura egindako bidaia hartan Carmenek erakutsitako perlak aurkitzen nituen.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Ez dute aurrerantzean enbarazo haundirik egingo munduan...

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0020 Bestalde, adi ezak ongi hau: ni hil eginen niauate, bizia kenduko diautaate, baina neurez ez nauk beste mundura joanen.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Ez zen, egia esateko, artezko obra bat, baina inork ez zion kontuan hartu N haren lerro okerra aldrebes jarria zegoela honetan guztiek hark bezanbateko eskola zutela adieraziz eta mundu guztiak pozez gainezka hartu zuen hura.

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Mila xehetasunez kontatzen zuen dena, bera hantxe egon balitz bezala, mundu guztiák indiar guztiak hil zitzaten arte bere gurditzarretik ez zela irten ondoegi jakin arren.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Mundu guztiák zekien arazoa guztiz sekretua baitzen militarrek matxinada bat eratzen zihardutela, eta Napoleontxu Agirretxokolate jaunák, bat ere tontoa ez baitzen, besteak beste, altxamendu horri ongi burutzeko posibletasun ugari igarri zizkion eta ez zuen azken orduko promes liluragarrietan sinetsi ukan nahi.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 - Milla ta berrehun, beraz, pentsatu zuen Pierre'k eskaera entzutean; eta berrehun bat eskupeko, milla ta lareun... Hasteko! Eta bezero ezaguna bide da hemen... Mundu hunek ez du soluziorik: hau garbi dago!.

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 44 / BERRIRO IKUSIKO DUGU JESUS Munduko Errege bezala itzuliko zela agindu zuen Jesusek.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Eta, bukatuz, Jesusek esan (mundu guztiak aditu dezan): Barkatzen elkarri behar da ikasi, zeren, nola zuek egin besteei hala egingo nere Aitak zuei.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 (2) Parabola askotan aitatzen du Jesusek denboraren amaiera, munduko igitaldia burutu eta gauza guztiak berrituko direnekoa.

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0064 Asmatu mundu hura, seguraski, hain maiz eta biziki sendituarazi behar izan zuen, non azkenean Arrosak berak ere sinetsiko bait zuen.

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Eta nola ematen dira gutariko batek, defenditzean edo beldurrez, gizakiren bat zauritzen edo hiltzen duenean! Eta nola inarrosiko lirateke eransten dut nik baldin eta berak baino izaki indartsuagoak, beste mundu batetik etorriak konparazione, gauza bera egiten asiko balira; josteta gisa gizakiak akabatzen! Zergatik? Galdeginen lukete, zer eskubide duzue gu hiltzeko? Bada, hori gizakiek derabilaten indarrezko joeraren araberako ariketa baizik ez litzateke izanen; berek egiten duten gauza bera litzateke.

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0106 Asmentan haiek ezetz eta ezetz zioten, hura zeharo irregularra zela eta ez zutela holakorik nahi UNOn; bainan zientzilariek hura urrats ezinago nagusia zela, munduan gertatu garrantzizkoenetakoa, ukatzeko nehungo eskubiderik ez zutena, behin eta berriz errepikatu zioten.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0106 Mundu guztia ere adi-adi zegoen telebistari beha, batzarre berezia mundu guztira zuzenean eman behar bait zen.

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0056 Berandutu egin zen festara, mundu zabalera egingo zuen lehen agerpen hartara, eta gela eta saloi handietan zehar ibili zen emaztea, eskubiko besoa zeharo mugiezindurik honek, alboan zeramala.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0006 Eguraldiak halako zerbaiten itxura izatea zen asko, mundu guzia urduri jartzeko.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Mundu guztia berotzen zen hitzegiteko deihadar edo garraisiaren doinu ozen eta oguzkeraz bezala, kabu bateko antitarrak beste kabuko antitarren aurka; han ez baitzegoen elkarri ezer ulertzeko modurik; denak bat batera mintzatzen ziren eta inork ez norbererik ulertzen zuen, eta noski, hainbat gutxiago besteenik.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0051 Baita ere berriz, bistan zegoen telebistak kreatuko zuela oraidaino sekula guztian munduak ezaguturiko gizaldi ilupa, (...).

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Berehala adierazi zion, ordea, Masu Jaunak oparia zer zen eta zertarako nola erabili beharko zuen: - Kutxatila horretan dagoena, mundu honetako aberastasunik ederrena da, bainan ondo aukeratzen ez baduzu kaltea besterik ez dakarkizuke.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Esaterako, zuen kultura edo hori, oso txiroa eta atzerakoia duzue, beraz hori utzi eta gurea hartu behar duzue, munduan lotsagarri ez izateko.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0014 Telefonoa dela bide komunikatzen naiz munduarekin.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0095 Baina kaiola ere gartzela izanen litzateke. Mundu guztia.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Ez zitzaidan aski mundua Inesen begietatik ikustea, Inesen begiak nahi nituen.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0095 Robertok munduko bidea hobetsi digu... bai, Jokin, seguru niagok ez hintzela heu izan salataria, hi heure mundu bakartian bizi bait hintzen, itxia eta sobera grinatua inoren salatari ibiltzeko.

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Eta azken hilabeteetan behin eta berriro erabilitako ideia bururatzen zitzaiolarik begia ez zitzaion xehetasun nimiñoetan galtzen, eta denbora dena etorkizun iruditzen zitzaion, eta mundua leku bat zelaia...

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Euskal Herritik aterako zen, eta munduan zehar euskaldunen borroka ezagutaraztearekin batera