XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Ba-yakusat; baña, zelan aurrkitzen ete-azan esan gura yuat: ezer nabaitzen duanentz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Bai; kanpak joten diñardubela nabaitzen dot.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Lurrekorik eztau ezertxu nabattuten: aldijaren igesik ezin igarri.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN - ¿Ez al den nabaitu nola zijoanan Euskera egunez-egun urritzen, nasten ta galtzen?.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: Au gertatu litekela, bururatu utsaz, iltzeko larriak nabaitzen ditut.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Plazak ba'zeuzkan buru ta oñak, Plazak ba'zeuzkan urdalla (lukainka-usaia nabaritu) ta Plazak ba'zeukan biotza, biotza arkupetan.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Musikarako zekarren gaitasuna nabarituz, beraren pianua eman zion Morazak Bizenteri.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Oni etzion bere gaxo barririk Garatek esan; besteak berriz, ezta nabaitu ere, ta an gelditu zan ate ondoan, Garate bazkaritara joan zalakoan.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Mandatariak joan ziran ba, eta bidean anai Rojerio arrkitu zutenean besarrkaturik San Prantziskok esandako guztia edestu zioten, eta alako poz eta atsegiña bere biotzean nabaitu zuan, korrde gabe geratu zitzaien; eta Jaunari eskerrak egiñaz San Prantziskogana joan zan.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 San Prantzisko, anai Rojerio eldu zitzaiola nabaitu zuanean, gaxo egonarren, jaiki ta bidera atera zitzaion, eta besarrkaturik esan zion:
- ¡Ene seme Rojerio! beste praille guztiak baiño geiago maite zaitut.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta anai Joan Kristoren oñetan onela arrenka zegoala, entzuna izan zan, lengo goimaitasunaren garra berealaxe nabaitu zuan ota oso poztua ta atsegindua geratu zan.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta Kristok bere oñak ezarri zituan basoko bide-ziorretan usai gozo oiek eta goi-arrgiaren diztiadurak luzaro nabaitu zituan anai Joanek.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Emen ere askotasuna adierazteko len erakutsitako ezmeza nabaritzen da: baten z darabil pluralidad objetiva orren ezaugarritzat, bestean zki ta tzi ere bai.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Eta soñeko otza barik, bijotzeko dardara nabaituten dot.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gastaruan, Doibatz-ulamotza arrtu ta txadontsein egin eizan Txadonerako deirik, baña, elebala nabaritzen eta edo, oparri-bidia utzi ta bakaldunen jauregira jun ei-zan bakaldun-sein edo lagun.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Azterrketa ontan nabaitu izan diranak: Michel, Chao, Bricharo, Beaudrimont, Mauh, Bonaparte, Quatrefages, Charencey, Vinson, Broca, Blade, Welster, Phillips, Gads, Pett, Ribary, Luchaire, Van Eys, Honelacque, Fita Aba, Fernandez Guerra, Anneman, Grimm, Schuchard eta gañerakoak Huxley'k esanikoa berritu baizik ezdute egin izan: Euzkera'k Ugarte de Isla izkuntza izan bearr duala.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Auek beren artean, beti beren izkuntzan nabaituko dituzute.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta sinistu, anaiak, au ikusten ez degun bitartean illuntasunik beltzenean ala lañupean ibilliko gera, baña ez degu argi osorik nabaituko.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ondo azia izatea naikoa zan, orri oiek ikutu utsarekin beatzak kiratsik zikiñena zeriotela nabaitzeko.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste det guk, emakumeok, ain abertzaletasun beroa daukagula dirudin ezkero, alegindu bear degula bakoitza bere etxeko gizasemeak lo-zorro orretatik esnatzen, berak ere aberri egiaren iturri garbi eta gardenean edanaz ase dezaten gizon guztiak nabaitu bear luken jakin egarria.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Legazpi'tar askok egun artan etzuten ondoko garraztasunak euren barruan nabaituko, eta orregatik agertu ditut azalpen abek, gure biotzak miña eta garraztasuna artzen ikasi dezaten, aberria naigabetzen danian, miñ artzen ikasten dunak, ikasiko dualako maitatzen.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gazte gaztetandik aberriarenganako maitetasuna nabaitzen nuen neregan, eta nere etxe benetakua bera zala ikusirik, bultzada batez nere izen abizenak eman ditut bertan.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bizitu da jendea... ta euskaldunak, olerkari ta idazle batzuen begietan biozberagia, barren illunegikoa dan euskaldunak, (mendiko kontrabandozalea karabineroaren aurrean bakarrik dezu illuna... erdera ere orduantxe aztutzen zaio), euskaldunak, diot, ain biotz zabal, alai, mendi lepoak eresi ta alaitasunez blei uzten dituan euskaldun onek, mai on batek sorterazi oi duan alaitasuna biribildu bearra nabaitzen du....

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ta noizpait aldarte oneko gaztea izandako bordariak ere, 50 urtez gorako zama ta guzi, bere zankoak gaztearoko kemenik ote daukaten ikusteko gogo bizia nabaitzen du, ta orra lakari gañean dantzan....

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aita Santuaren idazkaritako batek emandako paper agiriak zer dion: bere zatitxo bat dijoakizute: Izan diteken gauzik gaitz eta zallenetakoa da, gaur egunez alderdi edo leku askotan nabaitzen dan jokerarekiñ pakerik izatea.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundinaikeri ikaragarria nabaitzen da bazter guzietan gaurko egunez.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Au guzia, irakurle, geure begiz sarri nabaitu deguna da.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurtzen det, Monzon jaunak azkoitiarrari itz oek zuzendu zizkiela: Gure mendietan subak ikusten ditut, bañon zuben biotzetan su-gar biziagoa nabaitzen det.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mendian iñoiz ibilli geranok esan genezake zer nolako alaitasuna nabaitzen dan biotz eta gorputz guzian goiz jaiki ta mendi tontorretik gure aberriaren txoko politak ikusiaz.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Etorkizun oparotsuena nabaitzen garaiena, militarren asaldaketa bertu zitzaigun.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Emakume aren biotz zabal eta biguña, laguntz arretan zerbait nabaitu nuan.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Mundiaren arabera Mendikota hortan zerbait herecha nabaritu die.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Neskanegun gaian, 8 orenak etchit gabe, nabaritu dugu Atharratzen lur ikhare bat.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Bai biotz ederra nabaitzen dala bere agintzak zear!.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Atserritar, oste edo jende aundia nebaitzen degu Gurutz Doitsuari iker aldia egitea etorri ta, Euskotarren Gurutza Deuna, atzerritarrak ere asko maite dutela esaten digute.

37. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 - Zer nabaitu behar dau aita batek, - gizondutako bere seme baten ume denporan pentsatzean?.

38. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Barruan kirri-korro andia nabaitu dautso antza ta... galdetu: - Esan, Pelottxu.

39. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Bere burua, orren argal nabaitu ebanian, gal zori jakon etxe aretatik alde egin ba'eban... baña ez; etxe barrura doa ta jausteko zori andiagoan sartu zan.

40. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Biotza larri... gotargia (kontzientzia) baltz ta asarre nabaitzen dauz....

41. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 DIPUTADUA - (BENTURA'ri) Ez dizut ezer geiago esan nai. Ez kejaz eraso. Nik ez dut miñik nabaitzen. Beraz gaitzerdi. Zu ez al zera medikuarengana joan gu bezela?

42. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Ez da errez. Gure Lutxi lanerako batere gogorik gabe nabaitzen det, etxetik alde egiteko gogoz.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Bere belar meta tenteen indarra nabaitu gabe; pil-pil eltzeak irakin arazten dituan suaren kea zerura bidean nola zijoan ikusi gabe.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Kamiñuan behera motorrean zijoazten anai-arrebak, atsegiñez nabaitzen zuten, bidean arkitzen zituzten ezagunak, nola atzetik begira geratzen ziran...

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Ala nabaritzen eta dastatzen nuan nik.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 (...); baiña ala ere nabaitzen du eztala arkitzen bakarrik edo Jesusgandik aldendua lurralde berri ontan: Jesusekin batean dagoela, eta oni eskutik elduta sartu dala Jainkotasunaren errian.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Amaika yuduk nabaitu zuten beren kolkopean iri aren axkura miña.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Benetan, ezin dezakegu guregan ezer nabaitu, norbaitekortara mugituarazten ez bagaitu.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Sikologoen iritzian, umeak nabaitzen omen ditu alako joeratxo batzuk, onera zuzendu bear diranak, okerrerako ere baidute erakarpena.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Eriotza, berriz, ez zun nabaritu; ain lasterra izan zan.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 (...) eta denbora asko baiño len nabaitu ahal izan zen Euskalerri'ko langintzak artu zuten bultzakada eta astiñaldia.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Gurealdian bateonbatek itz onek utzitako utsunea nabaritu zuen eta eran ezagutzeke, erail asmatu zuen, Azkue'k bere Morfologia'n ematen dizkigun legeen kontra, era prefijorik ezpaita, -ra- bitartekoa baizik, ots e-ra-karri, e-ra-man, e-ra-billi ta ab.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Erriak eztu ori ontzat emango, eztuelako alde aundirik nabaritzen batetik bestera.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Thérèse Desqueyroux, La Métamorphose, eta L'Etranger irakurri, eta pasadizuez besterik, oso berririk eta oso sakonik, nabaitu ez duena, ez da oraindik gai Arteaz edo Literaturaz hitzegiten hasteko ere.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Buruzagi izateko grinarik zugan nabaitzen badezu, auxe bedi zure naia: anaiekin zaite azkenengo: besteekin, lenengo.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 Baiña, lanera bultzatzen zaituzten arrazoiak, ez deritzaizkizu zearo garbiak egite santuenetan ere... eta giza-arrazoiak ikusarazten dizun argi bat nabaitzen dezu or barruan...; bear dezun bezela.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Mende honen hasieran, vanguardiazko mogimendu bat nabaitu zan bortizki espirituaren eta giza egintzaren eremu guztietan.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Inguruko kai geienetako ontziak nabaitzen dira beren artean, erritarreri gogo berotzera etorriak.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Bigarren txandan Orio'k, Zarautz'ek ta Zumaia'k ekin zioten ta lenengo arraunketatik nabaitu zan Orio'tarrak aldi onetan jabe zirala ta amaitzean ikusi zan danen buru zala amaika segundo gutxiagoan egiñik bere joan-etorria.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Geiegikeriak eta usai txarreko joerak ere nabaritu dirala esan degu.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Liburu ontan ikusi dezakete, oraindik ere ortan badiraute, gure erriak beste iñungoak bezin egoki maitasuna kanta izan dula, eta bear bada besteak baiñon barrenago nabaitu dula maitasun-ziztada.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Edonun itz eder oek sarritan entzuten ditugu, baña tamalez euzkeldun berri gutxi nabaitzen dira gure baso, mendi ta kaletan.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Egin garbia esateko, euskaltzaletasunaren pizkunde au nabaitzen da Mexiko'n ex-ezik, baiñan Amerika'ko beste laterrietan, eta Euskalerrian bertan ere.

64. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0063 Nabaituko dot zelan dagoan oge goxoan
irriparra españetan,
ta bere ointxo txiki-zurizkak gora-goraka
zoriontsu jolasetan
.

65. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Bai ze atsegin, poza,
begik argiz nabaitzea,
urrunduz gau illun, otza,
eguzki dirdirapean!
.

66. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Bizi guztian utsune aundia nabaitu izan dot barruan.

67. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Itziar-ek nabaitu zuen bere hestutasuna.

68. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Ez zara nabaritu nire moskor izkuntzagaz?.

69. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0035 KORUA - Ai!, ai! Ez al dakusazu sua?, ez al duzu nabaritzen Semeleren hilobi sakratuaren inguruan behinola tximistak zauritua izan zenean heroisak utzi zuen Zeusen ortotsaren sugarra?

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Irakin-puntuak ikusiz, azido karboxilikoen molekulen artean, hidrogeno-loturak alkoholetan baino bortitzagoak direla nabaritzen da.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Era berean nabaritzen da eragina gaurko abeslari berriengan ere, bai neurri mailan, bai doinu mailan ere.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Ez da garbizalekeriaren kutsurik nabaritzen hemengo lexikoan ez eta kanpoko hitzak barra-barra ezartzearen oihartzun txarrik ere.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Euskara ondo menderatzen duen baten trebetasuna nabaritzen da, Leturiaren barne gogoeta horiek irakurtzen hasten garenean.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Belaunaldi berri baten kutsua nabaritzen da lexiko honetan, bere akats eta guzti, K.Mitxelenak hitzaurrean oso ondo adierazten duen bezala.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Kutsu bera nabaritzen da Txillardegiren prosan.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Elurra galtzerdi eta bota tartean sartzen ari zaizu; honez gero zure oinak bustita nabaritzen dituzu eta gisa honetara ibiltzeko gogoa joan zaizu.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Eskualde batzutatik bestetara abiatzen bagara, giza-emakumeen jazkerak oso desberdinak direla nabarituko dugu; gora-behera hauek, alde bakoitzeko giroari zor zaizkio.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0115 Azken hauen barruan, kasu batzutan, konposatu artekari bat edo beste isolatzea edo behintzat espektroskopioz nabaitzea posible izango da.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0214 Batzutan, hortzak ez dira askorik nabaritzen eta irtenune bigunen itxura erakusten dute.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0214 Zenbait kasutan, maskorraren ertza jarraitzen duen lerro paleala nabaritzen da.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 Ondorioz, netoan bi elementu hauen kendura berria nabarituko da.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Zotz eta zirien ahalmenak erabili eta esperimentatzean datza gakoa; erabiliaren erabiliz zurezko ziriok norbere hatzak bezain ongi erabiltzera ikas dezakegu, bai eta bakoitzaren izaera ezagutuz, bakoitzarekin zer nolako ondorioak atera daitezkeen berehalaxe nabaritzera ere.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0197 Prozesuan zehar azido-base katalisia nahikoa nabaritzen zenez, honelako argibidea azaldu izan da: IOampsub4;H-k ur-disoluzio diluitu batetan IOampsub6;Hampsub5;-aren antzera jokatzen du.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Kitxai berak ere hotzikara bat nabaritu zuen bere gorputzean begirada hura gainetik kendu gabe beregan sentitzean.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Merkataritzaren hazkunde biziak, metalezko monetaren beharrizana handitzen zuen; baina premia horri erantzuten ez zen erraza: meatoki berriak ireki behar ziren eta horrek denbora eta gastu handia eskatzen zuen... Hori zela eta, metalezko monetaren ordez erabiliko ziren zeinu batzuk sortu beharra nabaritu zen (ganbio-letrak, kreditu-transferentziak...).

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Besteen bizitzan eta geurean justizia nagusi dadin nahi dugu, baina injustizia ate-joka daukagula nabaritzen dugu.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Hego hemisferioan oso ondo nabaritzen dira presio ezberdinetako gerrikoak, baina ez iparrean.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Txanogorritxo etxean sartu zen baina itxura arraroa nabaritu zion amonari eta... - Amonatxo, bai belarri handiak dituzula! - Zu hobeto entzuteko dira.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0125 Metalezko goilaratxoa sartzen baduzu ur irakinetan, berehala goilaratxoaren beste aldea bero dagoela nabarituko duzu.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Laster nabaritu zuten ordea komunikazio-injineruek eguraldi txarra egiten duenean laserra bera ere ez daitekeela oso urrun joan.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 - Zerbait berezirik nabaritzen al duzu?.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0011 Erromatarren dominazioa ekonomi gaietan, batez ere, nabaritzen da.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0432 - 1.950. hamarkadan nazionalismoaren indartzea nabaritzen da: ikastolak, euskal literatura, argitaletxeak, euskara batua ere orain sortzen da....

94. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Maiztasunen aldetik, berriz, normalean bederen, podatus delakoaren orokortasuna azpimarratu zuen: edozein unitatetan, maiztasun-emendio txiki bat nabaitzen da lehenengo silabatik bigarrenera, Altube-ren ustez.

95. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Aldaketa hori Xto. aurretiko II mendean nabaritzen zen, nonbait (decrevit decreivit ordez).

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 Bere gustoko neskekin elkartzen zenean, bihotzean eta gorputz osoan kili-kili batzuk nabaritzen zituen.

97. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Liburuak irakurri eta gero, beti esaten dugu arras inozoak direla nabaritzen dela, eta horrelako maitasun sutsurik ez dagoela mundu osoan, eta idazle guzti horiek ametsetako amodio gauzaezinen bat izango zutela buruan halako istorioak idaztean.

98. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 Eta halako batean, jauzi bat harantzago, mugimendu lasai bat nabaritu zuen belar artean.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Gizona hunkitu egin zen; urrutitik nabaritzen zitzaion.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Azkureak aldegin ziola nabaritu zuen Benek. Poztu egin zen.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0024 Orduan konturatu nintzen zerbait arraroa nabaritzen nuela aurpegian: belarriak lehen baino handiagoak neuzkan.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Apaiz jaunak, begi zeharka batean nabaritzen du ijitoaren aldrebesa eta hala dio mezalaguntzaileari: - Hi, Pello Mokollo, hoa nire gelara eta ekartzak partxisezko fitxa bat.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Txuringo odolagatik dela, tartetan jario jasanezina izaten duela, kantzontziloak zikintzeko arriskutan ipintzeko adina eta jarioak laineza hartuz gero galtzetan ere nabaritzen duela bustitasuna.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 Ez zuen ezer nabaritu: - Ez, andrea, ez, bueno asko ez.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 Pozik zegoen, ze bere diplomazia (farregarria) hari esker, alkondara lehor lehorra nabaritu baitzuen.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0069 Egoera horretan, HARIZTEGIKOREN bat nabaitu zuen nonbait hurrean eta ROKE izan zitekeela bururatu.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 Geroago Ayrton eta errementaria keinuka nabaitu zituen eta Ayrton-ek hirietara sartu gabe albotik inguratuz ibili nahiago zuela ikustean, bere susmoak areagotu egin ziren.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Gela barruan kaxak daude eta arratoiren baten ibilera nabaritzen dut.

109. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0020 MAITASUN-ITURRI
Zure aurrean nagola,
Jesus maite-maitea,
nabaituten dot atean
ez daurkidan bakea.

110. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0150 Errehus konplexua nabaritzen du gizonak.
Enplegatu dezaten antsia du gizonak.
Errehus konplexua nabaritzen du gizonak.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 ... segunduak agortzear, are bizkortu egin zaiola nabaritu uste du... Berrogeitabi! Berrogeitabi pulsazio, errepikatzen du bere baitan, ia une berean minutu batean zenbat egiten duten agerzen zaiolarik.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Hezetasuna ipurdian nuen nabaritzen.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0084 Ixilune haundi bat nabaritzen zen leku guztietatik zetorrela; bazirudien isiltasun hori garbi asko entzun ere egin zitekeela, hain zen pisutsua gauaren indarra-ta.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0054 Herriaren ikuspegian, bi zafla nabaritzen ditut: zafla zabal argia hegoaldean, gardea, harria, tokika garia sortzen den lurrena, atzean, itsas-aldera mendi beltzak, olibondo, pikondoen tantekin eta oihanen txingolekin.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Gaizki nago: oiñak eta eskuak lokarriz trabatuak, ezin lokartuz; nagoen oihalpera urbiltzen zerbait nabaritzen dut; norbait hor dago.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Baiñan Elsa'k disko berritarako ere gogorik ez zuela nabaitzen zuen; eta ez zan joan.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Baiña Apirrillaren 10-eko ikustamenean, ez zuen Elsa'rengan ezer berririk nabaitu; eta huntan oker egon zan.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Mogida batzutan, bai, azkenekoetan egia aitortzeko, beroaldi berri bat nabaitu zuen bere zaiñetan, bazter berritara agertuko bailitzan; baiñan ez zan txoratu.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Hiru iruzkin ezar dakizkioke zabal-zabal eta argi ta garbi irakurgai orori, alegia: (1) Musika eta bereziki kantua, irakurgaiokin oso ondo datorrela nabaitua dut.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Zulo horietarik batetan, gizonkiz lagunduta hiru neska begi zartari nabaritu zituen Nikok, eta nondik ote eta noski hotelera iristean jendehartzailearen mahaiaren atzean ziren hiru sekretariak zirelako ezagutzen zituen: Fela, Kolette eta Pilartxo.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0103 Berdugoaren bozkariozko (2) Bozkariozko: Pozezko, alegrantzazko, e.a. lerde (3) Lerde: Baba, Eldar, e.a. espumatsua (4) Espumatsu: Apartsu, Bitztxtstsu, e.a. nabaritu nuen azkenez, bere ezpainetatik nigana zetorrela ttanttoka.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Haren poza, baina, nire ezpainen gozoa bere bekokian nabaritzean!

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0129 Masail zurbiletan pinturaldi lodia izan ez balu, ahalke kolorea nabaritu izango zitzaiokeen, noski.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Lehenago karlisten taldekoek, eta gero Durango inguruko ostatukoek esan zietenez, han hasiko ziren, inoiz hastekotan, arriskuak, baina zirudienez Bizkaian zehar ikusitako bake berbera nabaritzen zen Gipuzkoan ere.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Orain pittin bat beldurraren ukidura, zirrara nabaritzen zaio aurpegian eta badaezpada ere bertan kieto jarraitzea, esperoan, dagoen bezala, erabakitzen du, adiskideak berehalaxe ailegatuko zaizkiolakoan, gainera ez bait dio seguru irizten hiriaren erdiraino joateari.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Gau erdian, Lezaundietako zilborrak bere erditze burrunba jo zuenean, lo sakonetik itzultzean bezalako lehen lanbrotasun kontzientea nabaritu nuen.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Nikolaxak bere sabelaren haragizko enborretik bi adar luzatzen nabaritu zuen.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 - Haurminetan negok - ziurtatu zion Benitak -, aire bero beroa nabaritzen diat barruan bildua eta laster hila dirudien haizea nigandik birjaioko duk, birjaioko diat.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0255 Biziro eta birbiziro gorrotatu nuen neure gorputzeko zati batetan bizi-bizirik nabaritzen nuen izeba Teresa.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0114 Historia-plegua deritza, eta bertan jar-arazten dira eraikintzan construcción nabaitu diren gora-behera guztiak.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Biok bakarrik garela esan dizut - azken hitzak esatean, bazirudin irribarraren ordez nolabaiteko nahia nabaritzen zitzaiola nagusiaren semeari aurpegian.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Baina mundu honetako pakea derrigorrez laburra izaki, eta nabaritzen du dagoeneko konpainia txarraren alarma; honek ernegatzen du, eta: a!..., esaten du, beso eta espantu.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 Iluntasun aztarna nabaritu nuen neure solaskidearen aurpegian, eta erantzuna ematen hasi baino lehen iragandako bizpahiru segunduek, arras adierazgarriak iruditu zitzaizkidan.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta alde batetik bestera ibiltzeaz nekatu nintzenean, hutsik zegoen txabola batean sartu, eta iluntasunaren erdian eskua zoluan apoiatzera joan nintzenean, min zorrotza nabaritu eta odola jarioka hasi zen eskutik.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Rodrigok, azkenean, argitasun izpi bat nabaritzen du, bidea zabaldu egiten da ia ohartzerik gabe, haiztoak desagertu egiten dira eta heizazuloaren sarreran aurkitzen du bere burua; ibai azkar bat eskeintzen zaio han, eta ez dauka bertan sartzeko aukera besterik, ez bait dago beste irteerarik bere aurrean.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Freskotasun harrigarria nabaitu nuen begietan; eta euskal tankerako baserri txukun bat topatu nuen neure aurrean.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Malkoak nabaitu ditut begietan.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Behin baino gehiagotan nabaritu nuen neure mihia ahotik at, Ttasikkaren gaingailak xurgatuko banitu bezalaxe.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0015 Haien aurpegietan beldurra eta jakinmina nabaritzen dira.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 Alexander-en aurpegian aldaketa bat nabaritu zen, tristuratik haserrera iraganez: (...).

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0177 Orduan Ipurterre Flok desberdintasuna nabaritu zuen.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Muturra garbituta sukaldera sartu zelarik, ama bere txokoan jarrita nabaritu zuen, erdi-agurtu zuen baina harek ez zion deus erantzun, bere basoa jasoz bezperako esneaz bete zuen eta irratia instantean ematen ari zen notiziari erreparatu zion: Goizeko zortzirak baino lehentxeago, bere lanera zihoala kotxez, polizia nazionaleko tenientea zen Miguel Palomino Palacios hiru gaztek tirokatu eta hil dute Donostian... Pelos, bere lagunarekin gogoratu zen Maria: lehengo astean ikusi zuen, bere leihotik, poliziek herria hartu zuten eta hantxe, kantoi batean Pelos atxilotu zuten eta eskuak paretaren kontra zeukaten - bat etorri zen orduan, agintzen zuena behintzat, eta amorru bizian jo zion Pelosi barrabiletan ostikoa eta.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Antolamendua, gizartean bezala, diru kontuak eramatean, beste herri batzuekin akorduak egitean, dirua aurretzeko zaletasunean eta beste anitz gauzatan nabaitzen da.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ez genduke orduan ezagutuko ez goiz argiaren eta ez illun abarraren edertasunik; ez genduke nabaituko zeruaren edo itxasoaren urdintasunik; ez genduke geureganatuko lurbiraren zabaltasunik; ez genduke iritxiko margoen bizitasunik; ez genduke irakurriko gizonen begietan agertzen dan maitasunik edo gorrotorik...

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Batzorde auen lana, laburkiro, au oi da: irudi izkera al dan ondoen ezagutu erazi; zinearen gora berak bere sortzetik orain arteraño ikusi, bai estetika aldetik ta bai gaien aldetik; zinearen giroa gizadian nabaitu soziologi aldetik; zinearen aldi bakoitzeko erakutsiak pilosopia, erligio, sozial moral ta beste guretzako interesgarriak diran gauza guztiak, t.a.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0042 Zarata baten ozentasuna nola nabaitzen duten entzuleek.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0042 Entsegu psikoakustiko askotan, entzuleei zarata baten ozentasuna nola nabaitzen duten esan dezatela eskatu zaie.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Lasai bizi ahal izatea eta diru kontutan patxara ederrean egotea dira, nere ustez, Nicolas MURGIAk, nabaitu zituen gauza bi Iruna etorri baino lehen.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Prozesu hau onartzen ez duenak, berriz, gorrotoa eta segurantziarik eza nabaritzen du.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Diglosi egoeran arrazoi instrumentalak direla eta ez da bigarren hizkuntza ikasi beharrik nabaritzen; bigarren hizkuntza ez bait dago bizitza administratiboan, kulturalean, komunikabideetan eta abar bestearen maila berean.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0628 Baina gero, eta bereziki txosten hau gertatzerakoan, nabaritu nuen aipatzen dudan osotasun falta.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Berezitasun hauek denak gaur eguneko gramatika arau emailerako erabilgai ez balitez ere, agian euskararen kondaira morfologia aldetik ikusteko edota dialektologia alorrean euskalkien arteko aldeak nabaritzeko baliagarri dirateke. BIBLIOGRAFIA (...).

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0412 Azpimarratzeko gauza da, Utracki-k berak egin zuen bezalaxe, (1) eta (2) ekuazioetatik lorturiko linealizazioan -Tg- beirazko trantsizioa ez zela nabaritzen, baina T11 tenperaturarako diskontinuitate bat azaltzen zela bi zuzen desberdin emanez.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0412 Mc-tik gorantz ez da menpekotasun hau nabaritzen.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0036 Polimero / nahaste binario sistemaren karakteristikoak diren magnitude hauetan ere, teoriak (15) aurrikusten dituen balioekiko desberdintasunak nabaritzen dira.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Nahiz eta liburu guztietarik erreferentziak hartu, azkeneko liburuan egingo dut geldialdirik handiena: Osinberdeko Kantoriak liburuaren azken aldean azaltzen diren zazpi poemak hartu ditut gaitzat, Tereren poemagintzan aldaketaren bat nabaritu dudalako eta, nolabait, gizonezkoari ematen zaion tratamendua pixkaren bat kanbiatzen delako.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Aspaldixko nabaitzen genion gure aitari itxura kaskarra eta osasunaren martxa txarra.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Goizeko ordubietan ez zioten pultsorik nabaitzen.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Hemendik bertatik hasten da nabaritzen, gutxiengo batena izanda ere, biztanleria erdaldunaren baitan abarotzen den eta euskararentzat argiro diglosia marginaleko egoera defendatzen duen eritzi-bloke bat.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Zehaztapen xehetan sartu gabe, esan liteke ez zirela irrati guztiak aurkeztu, batzuren proposamenek ez zutela bi miloi merezi (zenbaitetan laurdena ere ez) eta azken batez, urrats berria dela isildu gabe, ezer gutxitan nabaritu dela: arau jenerala izan da ordu marjinalak aukeratzea euskaraz eginiko saioentzat horren eredu larunbat bazkalondoren egiten dena beste zenbaitetan konpetentziako irratiek saioak dituzten ordu berberak aukeratu dituzte, eta bada ere, miloi pare horien laguntza jasoarren, euskararen presentzia apenas ugaritu duenik.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0020 d.- Gnatostomaren atzean eta bere ondoan, alde sagital-bentralean, tritosternum-a nabaritzen da.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Badakigu guzia bere kabuz erabaki behar duenean ziurtasunik eza nabaritzen duela: pertsona nagusiek estabilitaterik ematen ez badiete zer gertatuko zaien haurrek ezin dezakete aurrez jakin.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Bigarrena: emakume batek nabaritzen ote du zerbait berezitasun idazten ari delarik?.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Ordea, orain arte, irakurtu ditugun emakumeen obretan zerbait berezitasun marka nabaritu dugu, eta saiatuko gara ahal bezain argiki pundu horien aztertzera.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0079 Gauza hori batailekin nabaritzen zaigu oroz gainetik:(...).

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 Zeren Peru Leartza'kon jabetzen baikara hain zuzen, Txillardegik nobelista bezala nabaritzen dituen mugez eta limitazioez.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0014 Ezaugarri geometriko baten nagusigoaren barnean, geometriko eta mikrozulakaitzen gutxitzea nabaritu dugu.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 Langileek zailtasunik gabe irakur dezaketen zatia da, egunero nabaritzen duten explotazio kapitalistaren teoria zientifikoa denez.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0717 Honen aldamenean beste etxe bat, bertan bere teilategaletako zurgintza-lan ona nabaritzen delarik.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Egindako aurrerapen zabalak nabaitzeko, ordea, azter bedi ondoko izkribu hau: garai hartantxe erantsi genion oharrak dionez, zortzi minututan idatzia izan zen (ikus 30, 31 eta 32 ir.). (idazkera fonetiko hutsak dira).

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Aitona eta zuk, nola nabaritzen duzu perretxikoak daudela?
- Aaaaah! Horretarako sudur ona behar da, sudur ona.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Zapurren atzetik zigantiak (erraldoiak) eta bi gorri nabaritzen dira.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0171 Gordin hitzean ere gor horren zentzua ez da erraza nabaritzea; din badakigu bezelako zentzuduna dugula, baina hemengo gor hau, ez da erraza nondikoa izan daiteken antzematea; bere sorbidetzat, hitz asko aurkeztu daiteke: gorputz, gogor, gordura, e.a.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0008 Zarata, hotsa, ulertzen ikasi, nabaritzen, ukitzen, ikusten ere bai, behar denean behintzat.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 II.Campsub4; - Titulua: Zeuron keinuak uler itzazue
MAILA: 1
IRAUPENA: Partaide-taldearen araberakoa (Ikus: Nola egin)
TALDEA: ampplusmn; 40
UNE EGOKIA: Klasea lasaitu beharra nabaritzean.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 - metodologile dira eta beti daude hizkuntzen irakaskuntza hesi estuegitatik ateratzeko saioen alde eta, irakasleak jasotzen eta nabaritzen dituen eskarien bultzadaz, helburuak zabaldu eta garatzeko prest.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Metodo honen teknikak, zuzen-zuzenean, idazten eta irakurtzen ikasteko dira, baina hori lortzen den neurrian eta bapatean, haurraren psikomotrizitatea heltzen doa, irakasle eta ikasleen arteko harremanak estuagoak eta beroagoak egiten dira, ikasteko poza eta entzuteko gogoa sortarazten da, ikasleak aprendizaiako prozesua bere eskuetatik nola pasatzen den nabaritzen du, ikasteko frakasoaren gaitza aurreratzen da.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Prozesu hauek, irakurleak ikasten ari den hizkuntza batetan irakurtzen duenean nabaritzen dira, ostera.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 Noiz etorriko ote zen argia mundura?
Noiz nabarituko ote zuten Jainkoaren maitasuna?
Noiz abestuko ote zuten gizonek Alleluia?.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 Geroztik gizonek argia eta beroa nabaritzen dituzte.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Hitzaldi hauekin, haurrak ulertzea nahi dugu eta nabaritzea, zergatik irakurtzen dugun Jainkoaren hitza Eukaristian: Jesusek bere ikasleei hala agindu zielako.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Baita eska diezaiekegu haurrei, isilean, idatzi edo marraztu dezatela katekesia honetan nabaitu dutena.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0009 Nekazariak, salerosketak ondo eta egoki antolatzeko, toki eta aterpe bereziaren beharra nabaitzen du.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0092 Hau da hauzia: gizonak milaka urteren buruan, bere adimena zoliagotuz zijoan neurrian eta izadia morroitu ezinik zeukalarik nabaritu zuen Jainko hura, (...).

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0016 Marxek hil arte idazle klasikoentzat nabaitu zuen maitasuna gizon honengandik xurgatu zun.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0095 Antzinako gizonak bazuen bigarren munduaren sena eta, oraingoak somatzen ez dituen, gizagaindiko eta gizapetiko errealitate sakonak nabaritzen zituen.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Baina goiz batez haren ur arre oriskak ikustean, aldakuntza harrigarri bat nabaituko dugu.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Igoera hau OHO mailan nabaritzen da (1982:3.367 ikasle;1983:3.794).

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Zer komuntasun nabaritzen duzu antzeko elementuen konfigurazioen artean? - Baltzuan jarri (IR-IK).

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Herriaren gida Kaizta zuan diputatuak hautatzerakoan ongi nabaritu zen.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0117 Hemen muskulu-tonua erabat desagertzen da, baina EEGn, elektrookulograman (EOG), eta elektromiograman (EMG) iharduera handia nabaritzen da.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Dena den, ñabardu behar dugu PCEaren antiabertzalekeria ez zela hain azkar eta hain masiboki nabaritu, izan ere orduko alderdi antifrankista gehienek ez zutelako ETA aurrez aurre kritikatzen; egia esan, ETA instrumentalizatzen saiatzen ziren, zeren, praktikan, frankismoaren aurkako erantzunik gogorrena bait zen.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 SUSA.- Norbaiten eskola nabaritu al da?.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Langileetako batzu gaisotasunaren ondorioak nabaritzen hasi zirenean, medikuarengana hurbildu ziren eta honek esan zien... pixa gorria egiten zutela ardo gorri asko edaten zutelako.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Mayo-k honela bukatzen du: 1. Langileak, pertsona bezala onartua izateko beharra du eta bera dagoen talde edo elkartearen ihardueran bere ekarpenaren ezagutza ere nabaritu beharra du.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0007 Azken urteotan euskal poesian nabaritu diren gorahehera guztien gainetik burua jaso duen liburua da, gerrondoko poesi mugimenduan ahaztu eziniko ekarria duena, eta olerki transmisioa egiterakoan oso kontuan hartu beharreko altxor poetikoa.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0109 Bere ariman nabaritzen zituen gauza batzuk eta onerako zirela aurkitzen zituenak, besteen onerako ere izan zitezkeela iruditzen zitzaiola eta horrela idatzi egiten zituela, hala adibidez: kontzientzia aztertzekoa lerro kera hartaz, etab.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Zulo operkularrak ez dira ia nabaritzen.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Itsas-barnean bizi den arrain pelagikoa izan arren, igerilari traketsa da eta bere diskoitxurak uretan etzanda gelditzeko joera ematen dio, ekaitzaren bat gertu nabaritzean, hau egiten duelarik.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Harrijasaren suzmoa nabaritzean, konjuro bezela, kandel bedeinkatuak pizten dira, sukaldean erramu adarrak erre eta buru gainean erramu ostoak edo elorri zuriaren ostoak eramaten dira, ekaitzak dirauen artean, etxeko ate nagusiaren atarian aizkora bat jartzen da aoz gora.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Hala ere, hondakinak Groenlandiako herri honen garrantziaren lekukoak dira Brattahlid-en, Sandnes-en, Heriulfnes-en Undir Hofdi-n eta Eriksei-n, etxe luzeen zimenduek, harresien zatiek, elizen barne-luzegoek, zenbatezinezko haztarnek argi nabaritzen dute nolakoa izan zen Groenlandia zuriaren iragana.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Eskuineko birikan, hiru gingil edo lobulu (goikoa, erdikoa eta behekoa) eta bi fisura nabaritzen dira (Fisura Lapran Nagusia edo Fisura Nagusia eta Fisura Txikia edo Horizontala).

203. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0100 - Burrunba erogarria nabaitzen zuen bere belarrietan, eta kirkir-otsa, berriz, buru-barnean.

204. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0159 - Onelako biotz lasatasunik ez nuen aspaldiko urtetan nabaitu.

205. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 - Gutxienez alargun nabaitzen dezu zere burua.

206. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0011 Gaitz auetakoak beren bizitzan gizaki guztiek nabaitu dituzte; eta bere biotzaren barruenetik sortzen zaio galdera au: - Nor da errudun, nor erantzule?.

207. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Goi-agerpen bereziak nabaitu zituan Manresan eta goitar argien eragiñez Jaungoikoari eta Elizari serbitzu egiteko asmo aundiak artu zituan.

208. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Guk dakigula, ez du etsairik; baño arrisku susmoa nabaituko duen bezain azkar, artaarra, biribiltzen da, sagorroia bezala.

209. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Utz kezka oiek eta esan dezagun salmuarekin: Bakartxo bat Jaunari eskatzen diot, nik ura nai: nere bizitzako egun guztietan Jaunaren etxean bizi nadilla, aren atsegiña nabaitzeko, eta Aren jauretxea ikusteko.

210. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0134 Entzun al-dezu iñoiz
ixiltasunaren... otsa?
Iñoiz entzutera
eldutzen bazera
aundik dituzu
gogo ta biotza!
Ezin elestu alako
otz-epel zirrara;
oñetik burura nabaitu,
zentzu almen gogo
apaltasun oro,
loisin gozoetan
erdi-erdika lo artu!.

211. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0134 Au guzia, Ene!
nabaitu badezu
zure baitan,
Eskuak batuta
zutik edo...
belaunikatuta
Norekin itz-egin zenduan
une ortan?.

212. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Ez dakit nola azaldu nere barruan nabaitzen detan zoriona.

213. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Bere barruan, aiñ denbora gutxian nabaitu zuan aldakuntza aundiaz pentsatzen asi zan.

214. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Egundo nabaitu etzuen zerbaitek kilima zuen, emeki, Carol`en biotza.

215. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Neuk ere nabaitu bait dut, Eugene, orrelako zerbait.

216. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Orduan nabaitu zituen ertzaiñak emakume aren edertasunak.

217. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Askotan, ama edo beste norbait gora zetorrela nabaitzean, laxterka oiera sartzen giñan.

218. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Dardarren urratsak nabaitu zituenean, besteak igesari eman zion.

219. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Baiño alare HEINI`k guziei batean burruka egingo ziela gogoratzean, alako poz ankerra nabaitzen nuan nere barruan.

220. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Mendietako indar ura ikus-eziña izan arren, nere inguru guzian nabaitzen nuan.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0797 Lenengoz euzkal-ebazkizunaren elburuak ongi zedarritu bearr ditugula uste dut, ene iduriko onela nabari ditzakegunak: - Gure Erri`aren bizirako, euzkera ezinbestekoa dugu, beraz gure Erri guzia, bere osotasunean, EUZKALDUN izan bearr.

222. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0799 Eragipen orren azpegi berezi bat, auxe, nabaritzeko: Gaur guziok, gure ikasketak erderaz egin ditugulako, ta ori ere indarrez egiña, gure oldozpenak erderaz be dagizkigu.

223. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0205 Hala ere, gora-behera hontan, adin guzietan, alderdi honak gehiago nabaitzen dira txarrak baino.

224. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 Bizi-bide liberalekoen eta graduatuetan zalantzarako joera hori nabaitzen da.

225. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0067 Zerbait nabaitu zuan nunbait: zai zegon, illun, kezkati, marmar otoitzean.

226. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Baita ere neskak, beste emakumeak bezela burua estali-ta ibiltzetik, ezertariko onik ez jarraitzeaz gaiñera, errez nabaritu leike zer nolako gaitzbideak etortzen diran; bada emakumeak, arpegiak estaltzean kiñu eta beste orrelako aieru motzak egin aal izateko eran gertatzen dira.

227. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0177 Eta, bere zartzaroan, Bizkargi`ko etxalde zaarra berritu eziñak ematen dion ikus-miña nabaitzen du.

228. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Onelako zerbait nabaitu dute, noski, beraiek ere berengan naiz sendian.

229. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 - Gizon-emakume guztien antzera, gaztetxoek ere nabaitzen dituzte berengan edo beren barruan: gaizkirako edo okerrerako joera... ordaiña emateko gogoa... berekoikeria... eziña... nagitasuna....

230. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 Bestalde, era batera edo bestera osoko askatasun edo burujabetza osoa lortu nai duten gizon-emakume guztiek nabaitzen dute berengan, menpetasun eta morrontzapetik ezin dirala irten.

231. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Martin, bere oiñaze izugarrien artean, zerura begira egon zan, begirik kendu gabe, miñik nabaitzen ez bazuan bezain kementsu.

232. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Nabaitzen ditugun aldaketak accidens bakarrik dirala.

233. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Orrela, euskerari buruzko maitasunik ez genuen nabaitzen.

234. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0487 Salestar Elkarterako bultzada bere barrenean nabaitu ondoren, San Juan Bosko'ren seme izateko erabakia artu zuan.

235. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Mutiko kuzkuzkariren batek, nabaitu bide zituan irotutako zuaitz ipurdi zuloan dindilizka aberaska xuriak.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Irakaskuntzan aritu zen garaia nabaritu zuen Onaindiak, hizkuntza ikertzeko eta gaiak ikasteko momenturik ederrena zen, norberak ikasi egiten du besteei erakutsiaz.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Zenbait katedraletan nabaritzen dan oztasuna aiñakoa bazan ango giroa.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Laugarrena.- Baimenaren titulareak beharturik geratzen dira, lanak egoera onean mantentzeko; eremuak behar bezala kartelez inguraturik egon beharko du edonoiz, aise nabaritu, bereiztu eta zaintzeko.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Momentu honetan, Mendebaleko zenbait estatutan nabaritzen hasia da orain dela gutti aurreratu zen ekonomiaren beherakada berria.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Guretzat ez da il Artetxe; oso urrean nabaitzen degu aren itzala.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bestalde, Gernika'ko arratsalde urrikarri artan ikus-entzundako egazkiñen egazkada zaratatsu, lerkaien txistu beldurgarri, su ta ke arteko orma-erortze, oiñaze-asperapen mingotz, abere naiz giza-korputz zati txirtxillatu ta zera ta zera geiago irudimenez bederik nabaitzeko gauza danak, bai, orrek ulertu ta senti ditzake karraxi izugarrien oiar eta oroitz antzo azalduko zaizkion irudi oien esanaia ta zergatia.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Nik neuk au nabaitzen dut nere barruan eta auxe bera nabaitzen baita nere inguruan dabiltzanengan ere.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Utsune gogor bat nabaitu ondoren, sortzen dijoaz apaiz berriak naiz-ta apurka-apurka.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Zuentzako nire hogetemeretzigarren eskutitz honetan erabateko aldaketa nabarituko duzue nire planteamenduetan.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0001 ZAI Momentu batean itzuliko dela esan dit duela ordu laurden eta oraindik ez dut haren hanka-hotsik somatzen Nabaritu.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Euskadirekin behin eta berriro paperak galtzen ditu, kasu askotan tipoa sutan jartzen da eta hiztegian ere nabaritzen zaio nola, Estatuko egunkaririk serioena izanik ere, halako hitz eta bokabulario xelebreak erabiltzen dituen.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Zentzu honetan gure eragina ez da kalean nabaritzen.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Ez dut zalantzarik noski, garai hartan kritika egokiak idatziko zirenaz, baina nire eskuetan (nire irakurketa-ahalmenaren arabera) sei urte geroago jarri denean beronek orohar eskaini didan sendotasun eta bulkada nabaitu ondoren, zilegi bekit inongo kritika formalik egiteko asmorik gabe, neure eritzia plazaratzea.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Eliza-barruan nabaitzen diran eztabaiden ezaugarri bat auxe.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ganadero sub-sektorean ordea, badirudi errentaren igoera bat nabaritu dala.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Naiz-eta eboluzio batzuk nabaritu, osotasun baten ikuspegitik, berriro ere gai au 1985`garren urtean, ezkorra izan da.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gainera, entrenamendu falta ikaragarria nabaritzen zen, bakarren bat salbu.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Hitzen aberastasuna eta aberaskeria ez zituela nabaritzen, diote kritikoek, baina Plazidoren hiztegiek historia egin dute euskarazko lanetan aritu izan den edozeinen eskuetan.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Baina idazlearen inpotentziarik larrienak non duten sorlekua galdera horren ondoren Barojak egiten zituen gogoramenetan nabari daiteke.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Datu biltze eta jakite hutsaren gain haragi bihurtutako jakituna nabaritzen dugu gizon hauetan.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. landajuela 0001 XVII mende edo gizaldian, 1631-1634 arteko urteetan, iraulketa-sundea ta usaiña nabaritzen eta zabaltzen joian Europa'n.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Urte artan tximist eta beste enerji-indarren gaitz-aldi, krisisen asiera nabaitu ba'genduan.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Lantegigaiak geienbaten aldatu bearra dabe berein Euskal-industrietan eta aldaketa au ez tresna zarretan bakarrik, baita be, ta gogotsuago, euskotar guztion gizarte-artuemonetan nabaritu bear da, euskaldun eta bertoratu diran dan-danok geroago ta alkar-begirune ta bizi laguntz obeagoaz bizi gaitezan.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Bearko, astiro ibilli! Anketan neke aundia nabaitzen da: bost milla metrotik gora gabiltz eta, jakiña danez, goi-nekeak menpean gaitu.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Gu Catalunyatik mila bider hurbilago gaude, eta hango problemak hemengoekin zerrikusi haundiagoa dute ez beste zenbait tokitakok baiño; nahiz eta sarritan guk horrela nabaitu ez.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Eta Europaren eraginik ia ez da nabaritu ere egiten.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Beste hizkuntzatan zer joera nabaitzen zen agertuaz.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Uste duzu eta senditzen, Jaungoikoaren presentzia konpromezu hoien baitan nabaritzen denik? Zein eratan?.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Orduerdi bat geroago prest zegoen berriro lanari ekiteko, burua argiagoa eta lirainagoa nabaritzen zuelarik.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Irakurlea ez da konturatu, baina piskanaka Mantxako lasaitasuna nabaritzen hasi da, eta denboraren kezkarik gabe, bikote zelebrearen bizitzan murgiltzen ari da.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Santxoren kopetean behera izerdi tanta potoloak nabaritzean, alboko bonbilatxo hori Mantxako eguzkia bezain beroa bihurtu da.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Laister etxean mugimendua nabarituko da.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 (asko nabaritzen da gaia ezagutzen duela).

269. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Aldaketak ere nabaritu ditugu beren bizikera, ikasketa ta erlijio-bizitzan.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Zatiketa hori egin dutenak minoria batzu dira, bertan nabaritu zenez.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Georgiar eliz arkitektura eta artea oso aberatsa da, eta Georgiatik kanpoan ere haren eragina nabari daiteke.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Azensorearen zaratea nabaritu genduan beheraino jaisten, eta Patxok eta neskato rubia harek, bata bestearen ondoan, kalea gurutzatu eben eta aurreko arbola tartean egozan aulkietariko baten jesarri ziran.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Aldakuntza handia nabaritu zen ikusleen aldetik.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Afaritan amak trumonaizearen zera nabaritu eban.

275. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Batetik, olako jardunetan nabaitzen daben poz eta atsegiñak eragiñik doaz, eta gaiñera oraindiño euren buruari gogor egiñez onoimenetan sendo egoterik eztabe lortu.

276. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0177 1. Maitasun-sugar au, oi danez, asibarritan ezta nabaitzen, arimak bere sortzeko loiak gaitik izetzen asi barri dagoalako, edo arimak zer dan igarri eziñez lekurik baketan emoten ezteutsolako, esan dogunez, alan nai olan bere Jainko-min apurren baten ikutua nabaitzen dauan arren.

277. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0177 Orixe bera ebala nabaitzen eban Dabid'ek, onako au esan ebanean:

278. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0195 Orixe zan Job'ek, Jainkoak egoera orretan eukala, nabaitzen eban nekerik andienetakoa, berak esan eban lez:

279. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Nik zu ikusi ezin ba zaitut ez dakit bizi izaten, heriotza datorkidan bitartean denporaren ihesa nabaritzen baiño.

280. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Fernández de Pinedok 1760 urte inguruan egurraren eskaria eta eskeintzaren artean desorekea egoala dino (1)FERNANDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y transformaciones sociales en el Pais Vasco; guk 1747an ere baegoala nabaritu dogu, Lezamako jendea zugatzak ebagitera Larrabetzura joialako (2)A.H.A.: 738 Leg. 9.zb. Mendiak, basoak., eta 1764an, ezelango erizpide barik zugatzak moztuten ziralako (3)A.H.A.:1554 Leg. 29. zb. Mendiak, basoak..

281. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Horrela Perutik, Liman bizi ziran Ignazio de Ojanguren eta Jose de Ulaortuak 1716an eta 1752an bialdutako diru laguntzak nabaritzen dira.

282. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Madrildik, 1729an, Erreginaren Etxezain eta Carlos jauna Haurgunearen Tenientea zanaren, Francisco Antonio de Agirre elorriotarraren diru laguntzak nabaritzen dira.

283. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Jesusen urruna, ixilla, utsa nabaritzen dogu orduan.

284. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Puzzle hauetako piezaren bat eraldatzen bada, eragina multzo osoan nabarituko da noski, eta ez soilik ibaian behera, baita ibaian gora ere. Gainera, uholdeen ondorioak larriagoak izan daitezke.

285. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Etxepareren obran herri poesiarekiko, hau da, bertsolaritzarekiko lotura eta atxekimendua nabari daitezke hala gaietan (erlijioa, maitasuna, euskara, gartzela), nola hizkeran, nola bertsogintzan.

286. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Gatazka horien azpitik, izan ere, gizatasun korronteak nabari daitezke, nork bere interesak aldeztuz eta herri proiektu berrien bila.

287. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 Arrakastarekin batera hizkuntzarekiko errespetua nabaritu dute irtenaldi hauetan:

288. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0036 Hodian fluoreszentzia nabaritzen zenez, erradiazioa sortzen zenean, X izpien erantzuleak substantzia fluoreszenteak izango ote ziren pentsatu zuten.

289. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0128 Lehendabiziko aldia zen horrelako toki batera zihoana eta, nahiz dentistarenean beldur haundiagoa izan, bere barrenean beldur-puntu bat nabari zitekeen .

290. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0063 d) Jarri goilara hotz eta lehor bat irakiten dagoen uraren gainean, lurrunaren ondorioak nabaritzeko hurbil ipini.

291. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0053 Metalezko barra baten mutur bat berotuz gero eta beste muturra ukitzen baduzu, nabarituko duzu bero dagoela.

292. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0010 Hiru antzezlariak ixil-ixilik daude, nahiz eta jendeartekoek ezer arrarorik nabaritu ez.

293. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0043 Eta gehien aldatuko den gauzetako bat, zure sentsibilitatea izango da: sentipen, emozio eta sentimendu berriak, zoragarriak nabarituko dituzu.

294. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00026 Otsailerako gas sulfurosoaren usaina nabari zitekeen hirian.

295. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Seropositibo izateak ez du esan nahi pertsona gaixorik dagoela. Pertsona seropositiboek gaixotasuna gara dezakete edo ez. Izatez, eramaile hauek ez dute sintomarik, ez zaie nabaritzen antigorputzak dituztenik eta bizitza normala egin dezakete.

296. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Nabarituko zenuen kasu batzuetan alderik izan bada ere, bestetan oso antzerakoak direla batuaren eta bizkaieraren aditz paradigmak, ezta?

297. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Baina berandu egin zen eta begietan zama astuna nabaritu zuen.

298. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Beti garbi eta irudi zainduarekin, Inglaterra osoko zezenen ametsa zelarik; azala ikusgarria zuen, brontzezko lapiku eta tresnen kolore berekoa, leuna, neguetako gau hotz eta euritsuetan babes eta bero paregabea ematen zuena, haren ukimen berezia nire gorputzean somatzean, egundoko segurtasun eta sosegua nabari nezakeelarik.

299. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Gehiegikerietan dihardudala badirudi ere, horrelakoa zen ene amatxo maitea, beti laguntzeko prest zegoena bere txahaltxoa pozik ikustearren: azkenaldian gertatutakoak nire amarengan ere aurkitu zuen errua eta betirako banandu gintuzten, ordutik, haren hutsunea inork uste baino gehiago nabaritzen dudalarik.

300. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00056 Eguerdi aldean, ordea, sekulako iskanbila nabaritu zuen Anniek etxe barnean.

301. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00019 Gura zuen bakarra porrot egitea zen -isilik geratu nintzen. Inpresionatzen nuela nabaritu nuen eta neure hitzalditxoa biribildu nuen-: Nik ere batzuetan pentsatzen dut porrota dela irtenbide bakarra.

302. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0075 Irribarre mazala erakusten zuen, oso atsegina zen eta ez zitzaion inola ere nabaritzen gela hargatik 100 dolar ordaintzen zituela egunero.

303. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0021 Goiz erdian, urjauzi batean edateko gelditu zenean, zelatan zituela nabaritu zuen.

304. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0031 Geroxeago, lasai, kontu kontari ekin zion Smithek zuhaitzari, eta Pocahontasek nabaritu zuenez, oso ondo hartu zuen Amona Sahatsak bere lagun berria.

305. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 Etorkizuneko dama zoriontsu zegoen, aspaldian ez baitzituen horrelako sentimendu gartsuak nabaritu, bere laguntzaren beharra zuten eta noraezean zebiltzan bi txori haiek.

306. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 Argi-izpi indartsu hauen artetik nekez ikus dezaket aurrean dudan arerio gaztea, ilusioz beteriko begi diztiratsu batzuk nabari ditzaket; nola esan gaur gauean, bat-batean, bere bukaera iritsi daitekeela?

307. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Bapatean, ama hizketan hasten zitzaidala nabaritu nuen, ezinezkoa zen, erotzen hasia nintzen, harri bat hartu eta uretara bota nuen.

308. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Itsasoa haserre zegoen eta zerbait arraroa nabaritu nuen nire hanketan.

309. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0030 Baina baten batek aldaketarik nabaritu zion Sergiori:

310. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 Ez nuen ezertxo ere nabaritzen eta begiak hazkuretan neuzkan.

311. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0058 Aita, berriz, neskaren bisitarekin pozik zegoela ematen zuen eta ez zuen urduritasunik edota atsekaberik, izpirik ere ez, Nuriaren edukazio-falta nabaritu ez balu bezala.

312. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0013 Zirrara berezia eta arraroa nabaritzen nuen beti Schwab gure kantariari otoitz hebraiarrak kantatzen entzuten nionean.

313. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0013 Gure jaiegunetan, beti festagiroa nabaritzen zen eta gure jantzirik onenak eramaten genituen.

314. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0098 Berriz ere, gorputz osoa sutan izateko sentsazio hori nabaritu nuen.

315. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0043 Nire gainean nuen, aurrena garondo gainean eta gero bakarrik orpoetan nabaritu nuen.

316. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 - Noraino hurbil liteke untzi bat nabaritua izan gabe? -galdetu zuen almiranteak, puroa ezpainetatik kendu eta tabako zipriztinak mahai gainera jaurtikiz.

317. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Adar batetik bestera joaz jaitsi zen, aurpegian hamaika atximurkada nabarituz.

318. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0045 Bere zain nengoela, ene baitan sator ttiki baten antzeko zerbait nabaritzen hasi naiz.

319. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0080 Beñatek ere halakoxeko zerbait nabaritu zuen Hiriko Jolasparketik autobusez itzuli zirenean.

320. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0102 Igandearen akabera eta azterketa bezpera zen gau hartan, Beñatek sator bat nabaritzen zuen bere barrenean, eta sator hark galerazi egiten zion loa, sator hark eta ikasmahaian gorderik zegoen gutunak.

321. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0032 Baina ondoren zerbait nabaritu nuen, desberdina zirudien zerbait: txorien kantu haiek denak.

322. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0142 Orduan bizkarrezurrean atseginezko hotzikara bat nabaritu ohi zuen.

323. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 - Igande honetan batzarrean bildu garen kristauon alde: gure Jaun berpiztuaren poza nabari dezagula geure barruan, eta poz hori geure inguruan zabal dezagula, eska diezaiogun Jaunari.

324. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 (...) etortzen nabaritzen duenean, ez diotela ere espiritu ezberdinek eragiten, asko galdetu behar dio ejertzizioez, ea egiten al dituen, erabakitako aldietan, eta nola; berebat, addizioez, ea arduraz egiten al dituen, eta gauza hauetaz banaka kontu zehatz hartu behar dio.

325. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 [8] 18. oharra. Ejertzizio emaileak hartzen dituenak desolazio eta etsaiaren amarruez bai eta kontsolazioez ere zer behar duen nabaritzen duenaren arauera, lehen eta bigarren Asteko arauak espiritu ezberdinak ezagutzeko direnak esplikatu ahal izango dizkio.

326. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 [10] 110. oharra. Ejertzizio emaileak hartzen dituena on itxuran erasotzen eta zirikatzen dutela nabaritzen duenean, orduan da esandako bigarren Asteko arauez hitzegiteko garai egokia.

327. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Gainera, Erromesaren Bidean 7, 8 eta 22 zz., irakur dezakezu Inaziok berak, Loiolan gaiso zegoenean, nabaritu zuen esperientzia.

328. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00045 Gorputzaren leku orotan
nabaritzen dut
ematen ari den pauso bakoitza.
Zuhaitzen itzalek leihoetara
hartu dute.
Ez da lur jota geratu.
Ez dago zauriturik.
Ezta harriturik ere ez.
Ene bihotza, ate batetik desagertzen
ikusten dut.
Hustasuna bide bat da.

329. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Sararen izpiritua ur-jauziaren aurka borrokatzen saiatzen zen, ihes behar zuela errepikatzen zuen bereber, baina ezpainak ezpainen alde geratu ziren, eta laster Arianaren mihia berearen zirikatzaile nabari zezakeen.

330. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Marco zakurrak ere nabaritu zuen zerbait, atzera eta aurrera zebilen jende guztiaren zelatan egon arren ez baitzen mugitzen bere lekutik.

331. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00056 Norak kamarero hark trauma txikiren bat zuela esaten zuen, nabaritzen zitzaiola bere begi ilunetan, caffée espresso koloreko begietan.

332. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00159 Baina haizea alde zegoela nabaritzen nuen, eta aprobetxatu beharra nuela nabigatzeko.

333. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Horretan, apenas nabaritu nuen aldaketarik gerraren etorrerarekin.

334. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00050 Onetik irteteko puntuan nabaritu zuen bere burua.

335. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00121 Bostekoan nabaritú nion indarra.

336. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00199 Gero, etxera joan, eta giro goxo-epela nabaritu zuen egongelan.

337. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00139 Udako goizaren epeltasun estreinatu berrian kanpaiak jotzen ari direla, ez dabil inor kale adokinatuetan eta zuk nabaritu duzu bizitza pasatzen ari dela.

338. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Haundi-haundi eginda zegoen Ixabelekin: izaren eta tapaki guztien azpian ere nabaritzen zen haren haurdunaldia.

339. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00044 Kontsultatik bueltan, pasilloko xendatik ziegara zihoala, zerbait mugitzen nabaritu zuen lurrean.

340. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0058 Zu ere berotzen ari zara, ez, kuttuntxo? Gorputzaren izerdi patsa darama zure ahotsak, nabaritzen dizut...

341. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Igandea iritsi zenean eta berriro agureen artean aurkitu zenean, mahairatzeko orduan, Gabrielek nabaritu zuen bere zorioneko itxaropen harroak behera egiten zuela.

342. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Hazkurea eta mina nabaritzen hasi aurretik ere nolabaiteko desbiderapena somatzen hasia hintzen, gorotz-zeppelinak zuzen eta artez erori beharrean, beste zulo berriren bila ahalegintzen ari balira bezala.

343. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0100 Denborak ezerezean ahul pausatua zirudien eta doidoia nabari zitekeen zerbitzaria lehendabiziko plateratik bigarrenera, eta handik postrera igarotzean.

344. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 Jacksonek nabaritu egin zien nola zihoazen gora, pausuak poliki emanez zurezko zoruaren gainean.

345. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0091 Baina bertan on guztien izpirituak soilik eragin dezakeen aldaketa nabaritu nuen, eta nire neurriz gaineko eskerrona eman nion gertaerak oro apailatzen dituenari.

346. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0030 Ez zeraman denbora asko norbait hurbiltzen nabaritu zuenean.

347. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0114 Une horretantxe Alicek oso sentsazio kuriosoa nabaritu zuen, denboraldi luze batez nahastu zuena, zer zen jakin zuen arte: berriz ere hazten ari zen, eta hasieran altxatu eta aretotik irtetzea pentsatu zuen; baina hobeto pentsatuz tokia izan bitartean zegoen lekuan gelditzea erabaki zuen.

348. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0119 Gizonak emearen giharren gainean haragia nabaritu du, eta haragiaren gainean larrua, sutan hedatzen den ura bezala, aldi berean epel eta bero, abegikor.

349. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0058 Tristura-zipristinak bere aurpegi maitagarrian, nire ahotsean nabaritu zituen horietxek.

350. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0061 Eta iragan haurtzaro edo nerabezaroko unerik zoriontsuenak berreskuratu bailituan, bere baitarekin bat eta oso sentitzen zelarik, aitarekin zeppelinez egindako hegaldi hura oroitu zuen, globo gidagarriak grabitatearen legeak hautsi zituenean... baina han lege fisikoak ziren nagusi, eta orain, berriz, izpirituarenak, eta izpirituaren indarrez, areto hura beste zeppelin bat zela nabari zezakeen, kosmosa zeharkatuz gauaren bestaldera zihoana; begiak itxi eta Hans eta bere ama hilen irudiak entzun zituen, haien ahotsak ikusi, zeruko astroen musikarekin bat eginik, entzumena eta ikusmena, do-gorri, mi-hori, sol-zuri; eta begiak ireki zituen gero eta Violeta ikusi zuen (...).

351. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0127 Hori, beren begiratuan ere nabaritzen dun ederki.

352. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0155 Baina, alu hark, bai ederki nabaritu ere nere negar dunduriak zinezkoak ez zirela, bai ederki nabaritu ere zer martingala nerabilkin!

353. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0340 Baldar imintzio ikasi haietan ezinbestekoa nuen makila, aspaldiko partean ez nuen-eta nahi bezain bizkor lortzen txaflata mehetik heltzen zitzaidan argi urriaz ezer ikustea: nabaritzen nituen urrutiko gauzak, baina gertukoak gero eta barratuagoak zitzaizkidan.

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00047 Nahiko ondo nabaritzen den bidezidorra hartzen baldin badugu, lau minutuan egongo gara Keixa mendi-gailurrean (907 m.). Pitin bat lehenago leize bat utzi dugu eskuinean. Gorago aipatu dugun bezala mendi honen mendi-ontzian Artaun izena agertzen da.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00047 Keixako gailurretik hamar minutu ingurura Ganekortara helduko gara, beste eskorta batzuen aurriak eta artzain-txabola baten beheak dauden lekura alegia. Inguru honetan guztian zehar, duela bost mila urte hasi zen artzantzaren aztarrenak nabarituko ditugu han, hor eta hemen. Mugarrarako norabidea, begibistan berehala agertuko zaigun mendirakoa alegia, hartuta ekingo diogu ibilbideari.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00047 Bidea, orain arte gutxi igartzen izan bada ere, aurrerantzean argi-argi nabarituko da eta ez da galduko Mugarrako iturriraino. Zidor honek Legarramendiko sakonune garrantzitsua uzten du ezkerreko aldean; garrantzitsua, hantxe ageri delako oraindik pagadia babesteko egin zen harrizko hesi handi bat.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00023 Mendeetan nekazaritza eta itsasoa izan dira Lezoko ekonomiaren zutabeak, herriak denbora horretan zehar populazio hazkunde naturala izan zuen, gerrateek edo itsasuntzien hondoratzeek eragin zitzaketen gora beherez aparte. XIX. mendearen bigarren erdian industria iraultzaren eraginak nabaritzen hasten dira Lezon eta hala, 1900 urte inguruan arrantzatik bizi diren lezoarrak oso urri dira eta nekazaritza eta industria bilakatzen dira bertakoen bizibide.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00100 Antxietaren azken arnasa urruti ez, eta gaixotasunak menpeko harturik zegoen arren, laguntza eske atea jotzen zutenei lagundu gabe ez zen geldituko. Une haietan Espiritu Santo lurraldeko Velha hiriko zenbaitzuk hiriko festetako auto bat eskatzera joan zitzaizkion eta gure Antxietak, bere gaixotasun eta guzti, idatzi egin zuen. Ikertzaile zenbaitzuren arabera eskuizkribuan esku dardartia zuela nabaritzen zaio.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00114 Gainera, hiztun gehienek kidetasuna nabaritzen dute ultzameraren eta baztaneraren artean, nahiz batzuek honi frantses kutsua hartzen dioten. Ultzamera eta Basaburukoaren artean dagoen antzekotasuna baino askoz handiagoa da, iritzi guztien arabera.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00054 Areatza beraz, herri txikienen artean tamainuz ertaina genuen. Bere inguruan kokatzen zen Zeanurik adibidez, 2.300 biztanle inguru zituen garai hartan. Industrializazioaren eraginez biztanlegoaren hazkundea jasaten ari zen Bizkaia. Areatzak ordea ez du hazkunde hau 1950-1960. hamarkadak arte nabarituko (875 biztanle izatetik 1.564 izatera pasako da).

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Mendia eta baserria dikotomia ere agertzen da: ehiztaria, menditik jeisten da (basati da), Madalen, mendi oinean aurkitzen da, baserritik zerbait apartean. Biktorianok darabiltzan metaforak (aingerua, loria...) ohikoak dira. Elkarrizketan nabaritzen den argitasun falta, polisemia ere aipatzekoa da (ehiztariak pegar garbitik ura emateko, egarri dela eta esaten dio Madaleni).

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 XVIII. mende hau asmakizunen eta bidaien mendea da: baporezko makina, Cook kapitainaren bidaiak, ... Aldaketa handiak gertatzen dira hasierako despotismotik, dena herriarentzat. baina herririk gabe, Frantziako iraultzara; iluntasun eta misteriotik arrazonamendura. Aldaketa handiak, bai, eta haur eta gazte literaturak ere nabaritu zituen aldaketa horiek.

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Hala ere, denbora ez baita alferrik pasatzen, hasierako helburuak indarrean badirau ere (euskararen normalizazioa eta nazioarteko kultur hizkuntzekiko homologazioa), urteak aurrera joan ahala, ekonomiako terminoak berrikusteko premia gero eta handiagoa nabaritu da. Premia horri erantzun behar izateak ez gaitu batere larritzen, poztu baizik, euskal mundua alor guztietan indarberritzen ari dela adierazten baitu.

364. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00162 ULen ikerketan baliatzeko modukoak. Planteamendu honek ez du ustiakorra izateko asmorik, bestela esanda, ez du hizkuntza bere osoan hartu beharrik nabaritzen; aukeratutako egoeretan hizkuntza benetan nola erabiltzen den azalduko duten adibide esanguratsuak eskaini nahi ditu; horregatik, ez dago milioika eta milioika hitz grabatzen aritu beharrik.

365. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00406 Hiribilduko itsas merkataritza osatzen zuten trukeen aldaketa hori, mende berria hasi zenarekin batera hasi zen nabaritzen.

366. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00406 Mendearen lehenengo urteetan Zumaiako hirugarren sektorea krisialdian bazegoen ere, esportazioak garrantzia galtzen eta inportazioak irabazten ari zirela nabaritu zen. XVII. mendearen lehen bi hamarkadetan Zumaiako portuan esportazioak eta inportazioak txandatzen joan ziren.

367. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00096 Artean, surrealismo asko. Irudiak batera pilatzen dira liburuan, nahiz eta askotan ritornelloaren joera ere nabaritu, gehien batean hasierako poemetan.

368. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00015 Irurtzuna ere iritsiko zen zalantzarik gabe Iruñeko eragin orotariko hori, eta hori nabaritu beharko litzateke Arakil alderdiko ekialdeko herrietako euskaran, Itzako zendearen aldamenean dauden horietan.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00031 Izan ere beste ahots nabari batzuk ziren, baina berea zen nabaritu zutena.

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00058 Ordurako leuzemia baten sintomak nabaritzen hasia zen.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 Tributuen Lege Orokorra onesteaz geroztik, emeki-emeki nabaritzen da 23. artikuluaren eragina.

372. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0068 Beste dinamika bat nabaritu da Europar Elkarteetan, oraingoan dinamika geopolitiko bat.

373. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0010 Dena den, eremu horretan ere nabaritzen ditut aurrerakadak, asko pentsatzen dut eta batzutan harrapatu izan dut nere burua euskaraz pentsatzen, nahiz eta gutxitan izan.

374. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Eszena nagusiak birpasatuta, lehenengo burrukak, ihesaldia, baserriko bizimodua, sutearena, azken burrukak eta jazarpena, etab. ekintzak oso markatuta daudela nabaritzen dugu eta badirudi aurkezpena egin ondoren egileak arazoen mamian sartu nahi gaituela.

375. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0049 (36') ...banuen beste zati bat ere, baina kontatzen hasi orduko, halako larriak animan nabaritzen nituen, nahiago izan nuen isildu, eta orain ahaztu.

376. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Lehen Karlistadaren garaian (1833-1839), gerraren eragina berriro nabaritu zen Gipuzkoan.

377. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Beraz, 1824eko udaberrian krisialdiaren ondorioak nabaritzen ziren oraindik.

378. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Hilkortasunaren gorakada horretan gaixotasun baten eragina nabaritzen dugu, nafarreriarena, alegia.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0430 Hortaz, gramatikariek metodo hori bereganatzean, zientzia hauen kontzeptuen eragin ukaezina nabarituko zen.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0053 Lasto-hori eta marroiska-hori tarteko kolorekoa, eta beronetan ilupa ilunagoa nabari daiteke.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0193 Ez da ez usainik, ez zaporerik nabaritzen.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Egia ere bada beste zenbait kasutan modelo baten ezak baldintzatu egiten duela artista eta formaren antzirudiztapenean gorabeheratsu izatera bultzatzen, halakoetan naturalaren oharterazpen erne batek ematen duen autodiziplinaren hutsunea nabaritzen zaiolarik.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0110 Hemen diferentzia doktoretza mailan nabaritzen hasten zara.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0001 1938an frantses eskolan hasirik, laster Ibarlan eraman zen predikatze baten karietara, frantziskotar fraile izaiteko deia bihotzean nabaritu zuen.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0122 Nabaritutako alterazioak ondoko taulan isladatzen dira.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0039 Taberna-etxeko biztanleak zaharrak ziren jadanik eta giro tristea nabaritzen zen bertan.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Edanda zegoen arren, bazekien zer zioen, eta intelektual kutsua nabaritzen zitzaion.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0016 Bere janaldien ondorioak landarean erraz nabari daitezke:

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Guk ez dugu ezer nabaritu, baina bere begi azkarrek bai.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0040 Gizaldi osoan zehar nabaritu zen burgeseria hura ez zela gauza merkataritza aurrera eramateko eta merkataritzan oinarritutako kapitalismoaren dinamika oso-osorik bere egiteko.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0011 Ikasleei kalkulagailuen erabilpenean estimazioak egiteak duen garrantzia azpimarratu behar zaie; kalkulagailuak ez baitu hankasartzerik handiena ere nabaritzen, erantzunik aldrebesena ere ontzat hartuz.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0270 Gelan daudenak hiltzailea nor den ikusten edo nabaritzen saiatuko dira, ondoren hiltzailea berriz bere tokian eseriko da eta detektibeari deituko diote.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0303 Ingelesezko genero kategoriak hizkuntzaz kanpo dugun izaera eta sexua nabaritzeko ahalmenetik hurbil daude, baina hemen ere, zenbait animaliak (the bull zezena ...he edo it) eta beste gauzakik ere (the good ship itsasontzi ona ...she edo it), tratamendu bitxiak jasaten dituzte.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0029 - Udal-azpiegituretan nabaritutako beharrizanak.

395. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 D) Beraz hiru eskola sareetan ber joera nabaritzen dugu: tokiko euskara mintzatutik, edo hobeki, normalizatutik abiatuz, Baturantz joaitea.

396. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Alabatean, inguruan iñor gabe gelditu zan Yon Jai-Alayko edantokian, eta serbitzariak ere dana bildu ta barrura joan ziranean, bakartasunaren itzal illuna nabaitu zuen bere biotz ondoan.

397. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00161 Gutxitan nabaitu izan nuan bertsotan; baina kantatzen asten zanean, bertso sakonak edo egi biribillak zekian esaten.

398. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Aldaketarik nabaritu du Mikel Mendizabalek parte hartzaileen kopuruari eta parte hartzaileen mailari dagokionez. Gero eta kualifikatuagoa da. Parte hartzaileak masiboki ez bidaltzeko eskatzen zaie eskoletako arduradunei. Hor izan dira oso bertsolari sorta onak, duela 15 urte inguru Sarasua anaiak, Euzkitze, Aristorena, gero Bizkaian Elortza eta Iturriaga... Besteengandik nabarmentzen ziren elementu solteak ziren. orain kalitatea orokorrean igo da.

399. 1991> sailkatu gabeak egunkariak h. etxeberria 00003 Orduan nabaritu nuen zintzurrean gora zetorkidan irrintzi arrotz hura: hay amores que matan egin nahi nuen oihu lehertu aitzin.

400. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Guztiz nabaria den aldaketa honen eraginez, kontrolpean zeudela uste zen infekzio batzuk berragertu dira azken urteotan Latinoamerikan, hala nola, paludismoa, malaria eta denge gaixotasuna. Gertuago, Europan bertan, alergiak eta arnas gaixotasunak ugaldu direla nabaritu da.

401. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Agurrean nabaritu zen gazteok ez zetozela denborapasa.

402. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0026 Elkorok dioenez, ez du presiorik nabaritzen partiduaren aurretik.

403. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Nahiz eta Sanferminetako erresaka aurpegietan nabaritu, Larraonako aretoa bete zen sarrera hitzaldian, Jesus Mari Txurruka biologoak Giza genomaren kartografiari buruz eman zuena.

404. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Euskaldunak geuren erritik urrutiratzen geranean, jan-eranean nabaritzen degu noski aldaketarik aundiena.

405. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Elkar-inguruko minkatzak nabaituz-edo, nere baitan galdezka asi nintzan: nondik norakoa ote da gure biotzak daraman gazi-geza, eta gure biotz-begiek oi duten itzal-argia, eta gure burubideetako zuzen-okerra eta ez-baia?

406. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Zalantzik ez da, zerua ere gertuago nabaritzen dala alako leku batean.

407. 1991> sailkatu gabeak egunkariak g. etxeberria 0016 Lore Jokoek ifarraldean izan zuten eragina, argi eta garbi nabaritu zen Hegoaldean ere.

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Atera ginen kalera, hotzik nabaritu gabe.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 Ardo goxoaz gain, errioxarrek badituzte gauza batzuk nabaritzeko modukoak.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Ezkaurren 10-20 animalia daude eta azken urteotan ez da taldearen tamainaren hazkunderik nabaritu.

411. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00005 Orduan, zonalde honek bokazio industriala duela nabaritu dugu, bertze sektoreak, abeltzaintza edo baserriak... larri dabiltza, beraz, industria bultzatzearen beharra somatu dugu.

412. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 6.5.- Beligerantzia hau nabaritu da eta ez zitekeen beste era batera izan, PSOE Gazteizko Gobernuan sartu denean.

413. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Ametsak amets, krisiak mendebalde osoan bere itzala zabaldu du eta Euskal Herriak ere haren eragina nabari dezake.

414. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Nire jendeak apoiatzen nau eta ez dut kalean etsaikeriarik nabaritzen.

415. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Zuk baserriari buruzko irakurgai bat ekartzen bazenuen, nik belarretan eta kamisetarik gabe irudikatzen zintudan, eta bihotza zoro baten moduan saltoka nabaritzen nuen.

416. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 ZUMAIAN KALE ALDETIK ASKO IBILI OHI ZARA, NOLAKO GIROA NABARITU DUZU?

417. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 Urrunera, zuhaitzpean, argi batzuk nabaritzen ditu Patxik.

418. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 Zuzendariak iskanbila asko nabaritu zuen, gertatutakoaz konturatu zenean andereinoa espulsatu zuen.

419. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Haatik, sakola zolan,
sûkre tarrok zonbait, bospesei, goititzen dû.
Ekiak gogorki joko dûanean,
eineren nabaritzen hasiko denean,
horietarik bat, arteka,
busti eta hurean,
hurtzera ûtziko dû ahoan.
Sûkreak emaiten dû igeitarzûna zankoer,
bûhûrtzeko indar zain oroer.

419 emaitza

Datu-estatistikoak: