XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Guraso ta beste nagosiei itzal-izan.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Yardukizunak: Zer yagon bear dogu garbirik? Zergandik iges bearr dogu? Zer ez dogu esan bear? Nortzuei itzal-izan? Nortzuek dira gure nagosiak? Esastazuz Yaungoikoaren agintza batzuek.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Argi barik guaz oro zapalduten
baña eztakigu zer dogun egiten
Lotan nagusija?
¡Galduba da jauntza!
Maitasun baratzan sartu da basauntza
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Txomin Txikik esan eutsan gudalarien nagosiari, zelan areek mutillak biak eutsen gorrotoa alkarri, ta aldendu bearko zireala alkarregandik gudu arazoetan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Egun onetako arratsaldian illunabartu deiyenian, isten dabeez echeko atiak (kanpora urteteko ate nagosiak), eta batzuk baita paper gorri bat bertan inkau be, au apurtu barik, atia idigi ezin leitian lez.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eche-jaunak, bere soineko jantzirik oneenaz apainduta, iminten daus olezko bandeja baten len esan dodazan opariyok, idigiten dabe paper gorriyagaz ichiriko ate-nagosiya, eta bandejia eskuetan dabela urteten dau kanpora.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Gradu bardinekoak, len esan dodan lez alkarreganantz makurtuta, agur egiten dute; baia nagosiyagoari, lobak osaba-izekoari, ta ikaslak irakaslariari ta abar, belaunikotu eiñ biar izaten dabe.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta geu nagosi garian lekuan bagagoz, kristiñauak etorten jakuz onetariko agurrak eiten.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta olanchik beste agintari guztiak be, menpekoak nagosiyeri egiten deutzee.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 - ¿Nun jakin dodan? Onutz ekarri genduzan ontziko nagosiak esan yeustanan.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta aorretxegaitik edo, Madrilgo Frontoi nagusian yana ta lana don Kitotek eta Gantxo Pantzak euki dabenean, yanera baño lanera lagun geyago batu dira.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Eurak ziran emakume agirakari guztien buru ta nagusi; agiraka egitea zan euren poza; nasan batuten zireanen artean gogorrenak eta gaistoenak izatea euren arrotasuna.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Baña Jaungoikoa egille ta jabe ta nagosi izatez gañera, ondasun guztien iturria be ba-da; on oro Beragandik datorkiguz.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Nagosi danez, beraz, gurtza zor dautsogun legez, ongile ta on utsa danez, eskergintza zor dautsogu.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ezta, beraz, naikoa gizonak Jaungoikoa egille ta nagositzat gogoz autortzea.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Onela, norbere buru aurka diran obenak, astunenak dira; gero, guraso, senarr-emazte, anai nagosi... maitasunaren mallaz.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Nagosien obena, umeena baño gaiztoago; kistarr diranena, ez diranena baño astunago; jaupari edo abadeena, osterantzekoena baño errudunago; guzti oneik obenaren gaiztakeria jakin eta oarrtzeko, besteak baño zio ta bide geyago daukeelako.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 - Eleiz-gizonai itzala zor dautsegu, Jaungoikoa'ren eta Andra Maria'en urrengo, almentsu ta nagosi diralako.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Bere yauregian laguntzalle bat bakarrik eukon, eta beronek idazkari etxeko nagosi, banakari lanak egiten eutsozan.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Andik Erroma'ra ta gero Paris'era domakatarren buru zanak eroan eban, eta toki onetan Alberta Nagosia eritxon yakitun andia bere irakasletzat emon eutson.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0174 Ez euqui, ene semia, chiquitzat gauzaric, zucenduten danic Jaungoicuaren gloriyara, edo zure salbaciñora: alan bada, ardura andi bat imiñi biar dozu gordetan Jaungoicuaren legueco mandamentu santuac, Elessa santiarenac, eta ceure guraso eta nagusiyagûen aguinduac, erantzuten arin ceruco dei ta arguitasunai; ez galduten eraric chiquiyenic ceure arimia aberastu eta, ceruco bidian aurreratuteco; arimaco areriyuen esetsiyai, eta ecandu charrai asieran yarqui eta gogor eguiteco; beguiratuten deutsezula gauza oneei baliyo andicuai leguez.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Bere nausiari iñor ezpazayo berez ta oldez azpiratzen, aren aragia ziero ezita oraindik ez dagola, ta sarramuskan eta ostikoka ari zayola nabari da.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Ez dalako otseña bere nausia baño aundiago, ezta ere irakaslea baño gurenago.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Il zan (1040) nagusija, ta bigarrenak arrtu ebazan bere menpian laterri bijak.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Atzenean ez batera ez bestera ezebala ebazten ikusirik, erantzi eban bere onetakoa ta esan eutsan alabeari: - Artu egin azpian zuloa dauan oñetako au ta eskegin antxe agean agiri dan untze nausitik eta ixuri ura barrura.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Anayari, bearr bada azkenengoz berba egingo eutsiela-ta, onak izateko, sakramentu deunak sarri artuteko, ta guraso ta nagusiakaz apalak eta esanekoak izateko.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Aguazillak nire nagosiari, guzurtia zala, ta guzur-buldeak ekazala ta iragarten ebazala.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Eta olan geratu zan nire nagosia, guztiz asarre.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Biamonean, nire nagosia Eleizara doa, ta kanpaiak yo-erazo ebezan mezatarako ta buldea zabaltzeko.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0027 Erri onec eztau damuric artu, su beré Aingueru jaola eta bitarteco nausitsat antu izana gaiti, zure escuti etorri eta artu izan dabezan ain mesede andijetan icusi izan dau, zure mempian ipini eta gueratutia erabagui ebanian, ez ebala erratu.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0032 Marija Virgiña maitegarri eta aingueruen Erreguiña eta andria, zure on izate guichitan entzun eta ain aundija gaiti, Trinidade nausi eta gustis Santuac aimbestian maite izan sindusana; lurrian iños entsun ez dan ain modu miragarrijan, zure dontsellatasunen lotza ederra galdu bagaric, betico Verbuaren Ama izan siñiana:.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Esan eta egin, Kepa Deuna asi zan ba kistarr-ikastia azalduten, eta gure musikuok be bai areto nausitik ataz iges-igeska, artezkari jauna aurretik ebela.

37. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 ¡Zenbatek ordurako erabili ete eben! Itali'n-eta latera nagusi zan bitartian Oc deritxon elia olerki txukunetan landuten iñarduben.

38. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eundi bi-ziar atzerrittarrik ezan lur orren jabe egittera etorri, etxeko gudak ez eben itturririk gorritu odolez eta nausi gustijak salerosketak, elerrtijak gettuten alegindduten ziran.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Au bide dala amabigarren eundijan olerkariz nausi zan Rose inguruba.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eurak ziran nausi toki gustijetan eta Die poesie der Troubadours idaztijan Diez'ek diñuan legez, orok antza ezeze mamija be eurekandik artu eben.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Eurijasa Nagosittik, ona, 4.261 urte igazi dirala, be, antxe.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Bialdu eban nagosijac beste lagun bategaz, eta confesau eban gaixua, nescatilla bat.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Echeratu zanian, esan eutsan nagosijari zer icusi eban.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Deitu nagosijac aita Ramirez'eri, ta dirautso: ¿Confesau dozn gaixua?.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Luzaro jan baric ezin egon dirinac, esateraco, seindunac nai bularreco umiac dauquezanac; eta esquecuac izan ez arren, barau eguneco jatordu nagosijan, baraua gordeteco biar leuquen beste jan ezin dabenac.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Oneik eztendunak diralako, nagiok errez zapuztu daroez eta bizirik edo illik erlauntzetik kanpora jaurtiten dabez; baña sozialistak ekarri nai dauskuen estadu bitxi orretan, errizain eta gudariak, iskillu edo armen indarra, agintari ta enpleauen alde legokez eta negu gorria nai gosetea etorri arren be, eurak beti nagusi.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 An erlemandoak dira aspaldian be nagusi ta iñok ezin ditu kendu.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Boltxebikiak nagusi egin ziranetik ona, Errusi'n iru jaurkera edo gobernu-klase euki dabez eta beste orrenbeste bizikera ango baserritarrak be.

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 LINO: Ez bedi estutu, nagusi...Gauza oek orrela izaten dira.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 MOSK.: (Konkorra ta Ichuakin sartuta gero) Nagusi....

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 MAIX.: Jakiña balia nagusi.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Barrendik ikusi-ala igarriko zaio, nagusia, ez dala geiegi saiatzen ez lagintza batean eta ez bestean).

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai jauna, tilifono edo... tiligrafo edo... (buruan atz egiñaz) telfinoro edo... ez dakit nola deitzen zayon ere... Beñepein onera etortzeko esan didate, Azpeiti'ko nagusiaz itzegin dezadan, oni enkargu bat eman nai nioke-ta.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Bai, bai; telefonora etorri zera, Azpeiti'ko zure nagusiaz itz egitea; ¿ez da ala?.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. ¿Ez diot bada esan nere nagusia Azpeiti'n dagoala? ¿Nola nai du arrekin itzegin dezadan Azpeiti'ra juan gabe?.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URE. ¿Esan ez dirazu bada emendik zure Azpeiti'ko nagusiaz itzegin nai dezula?.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 Emendixek, istrumentu onetatixek naikoa zure nagusiaz itzegingo dezu Azpeiti'ra juan gabe.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Instrumentu orretan al dago bada nere nagusia? ¿Ez diot esan Azpeiti'n dagoala?.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. Ai beza; ni ezin negoke emen nagusia etorri arte; guchienez andik onera etortzeko bear ditu zortzi bat ordu.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 ¡Arrayetan! ¡Banago emenche, nagusia etorriko dala-ta, zortzi bat orduan!.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 Jarri zaite emen nagusiaz itzegin nai badezu, ta lenengo paga zazu peseta bat.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Peseta bat? ¿Nagusiarekin itzegiteagatik peseta bat? ¡Arrayetan! Nagusiarekin itzegin dedan bakoitzean peseta bat pagatu bear izan banu, onezkero gelditu nitzan ardit zulatu bat gabe.

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 Ez ordea nagusiarekin ez dezu itzik egingo peseta bat pagatu gabe, ta ori iru minututan bakarrik.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. (Asarre xamar) Deizayok nai badek; ni ez nua peseta pagatzea iru minutuan nagusiarekin itzegiteagatik, eta ori zortzi ordu arren zai emen pasa-ta.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. ¿Minutu bat garrengo? ¿Uste aldu nere nagusia chimistaren bat dala?.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. Ai beza, ai beza... Bego, bego (Beretzat) Au dek lana... Neri nagusiak esan dit telefonora etorri ta andik esateko arren enkarguagatik erantzun didatena... Orain onek berriz zeladoreari esanta kartzelan sartu bear ninduteke... Au izango litzake polita.

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. Tira, zure nagusiari deitzera noa.

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. Emen dago Agustin Bizkarrondo bere nagusi don Juan Tiburzio Aizpurua'rekin itzegin nayaz.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. (Baserritarrari) Emen daukazu nagusia aspaldian zure zai.

70. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. Baña, ¿non dala diozu nere nagusia?.

71. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 NAG. (Urrutizkaiaz) ¡Agustin! ¡Agustin!.

72. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 NAG. Emen gizona, emen.

73. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 NAG. Emen nagoala istrumentuan.

74. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. ¿Baña ez dizut esaten Azpeiti'n nagoala?.

75. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. Ez dizut aditzen zer esaten dezun.

76. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. Or zure aurrean daukazun zulo ortatik edo tronpetaren ipurdia dirurien zulo ortatik.

77. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. Tira, jar zazu aoa zulo orretan eta esan zaidazu Goikoecheko baserriagatik zenbat eskatzen duten.

78. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 (Urrutizkailariak, apur batean entzun beza) Ea; nagusiak Azpeiti'tik dio jar zaitiala telefonoan; eskerrak oni, bestela zuk eman bearko zenituen sei errealak.

79. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 ¿Baña esaten dezu nagusiak diola Azpeiti'tik ni telefonoan jartzeko? ¿Eta zuk ori nundik dakizu?.

80. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. (Urrutizkaiaz diote Azpeiti'tik:) ¡Agustin! ¡Agustin!.

81. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Anton. - Katuentzako al ukan? (Nagusiya ikusten du).

82. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 - (Oi! Nagusiya!) (Patiñara iges egiten du).

83. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 BRAULIO - ¡Nikasio! ¡Nikasio!
CHOMIN - (Chomin-ek ikusiko du zein dan eta sartuko da Nikasio-ri esatera). Nikasio! Nagusiyak detzen dik.

84. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Kontxexi: Garbiñe'ri berri on au ematera noa, nagusi; ta gañera ekarri-erazi egingo det.

85. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 Nausiya: bijua aguro, bestela achituko dute.

86. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 JOSE: Gaizki giyatzen da nausiya.

87. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 FELIXA - Nagusi jauna.

88. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Nagusiaren baimena dedan ezkero, bai, Jauna; ta pozik.

89. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 Mutil guztiak txaloka beren poza agertu zuten eta altxa ta ezkerrak Nagusi Jaunari emanez, lana alde batera utzita jostatzera juan ziran.

90. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

91. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0042 Gaur Icusten dan Eliz arrigarri au eguiñ zan lenengo Elizachoa bere barruban, erdiyan, artzen zuala, Eliz-nagusi edo Catedralac beren coroac artzen dituzten bezela, bere pillarien arteco lauren erdiyan, eta bera da Excelsisco Miguel santubaren talluntz edo imagiña beneragarriyaren Elizchoa beress edo apartia.

92. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Juan ta jabe nagusi orri ez diogu bear dana ematen; bere legea austean zor diogun menpetasuna artu edo kendu egiten diogu: beraz, Jaunari barkamena eskatu bear diogu pekatu egiñaz egiten diogun bidegabeagatik: gutzaz errukitzeko eskatu bearrean arkitzen gera.

93. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Nagusi eta Agintari bazera: Lege zuzenak bete eta bete eragin al dituzu?.

94. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Gogorrak edo astunak dira gai auetan nagusi eta agintarien egin bearrak.

95. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 ¡Gudarozteen Errege Jesukristo! Okerrak zuzentzeko, gaizkilleak zigortzeko ta erri ta erridien eskubideen babeserako ezpata eskuan daukatenak, ez dezatela, Jauna, zure Agintaritza nagusia ta Erregetza aztu; ezpata Zure mendean eta Zure alde erabilliaz betiko garaipena iritxi dezaten. Amen.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Urdalla beteko pozarekin bat bertsotan asi zan eta nagusiari ta etxeko guztieri zorion guztiak opa zizkien.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Badira lan gaitzak ta errazak; azkenekoetakoa da berriak bialtzea; baño gaurko aibistarian, nagusien-nagusiena.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bildurrez ote norbaitek andik kendu ta eraman zezan, ango jabe-nagusiak etzuten utzitzen, Jesusen Biotzaren euskal-kondairatxo ori, edozeiñen eskuetara; baña baimen berexia norbaiti emanezkeroz irakurleak bear zuen gela artan bertan geratu, bere aurrian liburutegiko morroi bat zaukala begira eta zai.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¿Au guztiya zerk eragiñ arazten ziyon? Barrungo erapeko nagusi, edo itz batean esateko...... biyotzak.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Esan bearrik ez dago, bi emakume abek jakin ezkero aurki jakingo zutela ere Loyolako etxe-nagusiyan, Azpeitiko kalietan zein zebillen eskale.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Orduan, Pernando'k zakurra uxiatu zuen esanaz: - Ua emendik, nagusiyaren mutur orrekin.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Gure Errexill'go seme jatorr au aruntz bidali zuten, ba, bere lekaide-nagusiak.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Zertan geran diozu, irakurle?... Ikusi: Asmoaren gorabera nagusienak aztertu dira, ta ezagun arazi ere, Donostia'n, Eusko-Ikaskuntza aretoan.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Aita Santuak Prantzisko Deunari, bizi zan arte guzian, bere Anai guztien nagusi izatea eman zioten; baño Prantzisko Deunak beti guztien menpeko izan nai zuan.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Etxe ortako lenengo nagusi Prantzisko Deunaren lagun bat izan omen zan; eta Iruñako eta inguruetako gizaseme asko sartu omen ziran komentu orretan.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Ganbaretan sendoak bear izaten dira, abe, kapirio ta astazaldiak egiteko; ta okuilluetan ere, abe, ganbel, sare, tranpol, eta abarr; baita golde, pertika, aras eta orrelakoak ere: sendo-politak, solairu, mai, alki, ate, leio, apal, zizaillutan eta abarr: biguñ-itxusiak, indarrik bear ez dan eta ikusi bear ez diran tokietarako, nolanaiko gauzetarako; teillatu azpiko latak, lantegietan egindako gauzak tokietara eramateko zur-ontziak eta abarr egiteko: biguñ-bikañak, etxeetako gela nagusi ta elizetan jartzen diran apaingarri, kutxa, tresna boronbil eta orrelakoak egiteko.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Jesús gure etxeko Nagusi izan ezkero, gure etxeetan gauza txarrik ezin barrkatu: ezta biraorik entzun bear, loikeririk ere ez, ez eta goiberatzerik ere.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eta ¿nundik dauka Aita Santuak eskubidea arauketa auek jartzeko? Aita Santuak Eleizako diru guztien gain agintaritza ta ornilaritza (administradoretza) dauka ta bide txarretik egindako diru oiek gaizki egin ditunak bere jabe ta nagusiari biurtzeko beargaia (obligazioa) dauka ta jaberik arkitzen ez duanak eleizarentzat eta beartsuentzat eman bearrean arkitzen da ta orregatik Aita Santuak diru oien agintza daukanak arauketa ori egiten du, ukar (limosna) txiki ori bakarrik ematera beartuaz.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eleizaren lege naguziz guztiok beartuak gaude aragi-uztera (bijili egitera):(...).

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 5.a Parrokoak arduratu bitez urtero bein edo askotan umeen Jaunartze Nagusia adierazi ta eragiten, auetara ontzat artuaz lenengo Jaunartzea egin bear duten umeak ezezik, baita beren guraso ta aitorlariaren aginduz, beren lenengo Jaunartzea len egin zutenak ere.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Pello, amona ta zayak irittxi ziranean, oraindik etzuten nai aiña guztiak egin; atarian batzuek, eta eskaratzean besteak, ttxanda ittxoiñez zeuden: bañan nagusiya sartzera zijuala igarri zutenean, bi zatitan jarrita, erdian bidea utzi ziyoten; bide estu artatik, Pello, iriparrez, ta itzez guztiyak agurtuaz, amonarekiñ iragan, da sartu zan.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Orduanttxen, barrendik oju aundi bat atera zan: ¡Aurrera nagusiya!,¡atzera bere zayak!.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Siñesten al, nagusi? Mirei zen.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Itzai, zion nagusiak, gurdia gaitu, ardatza igurtzi, bei Beltxa uztartu, berandu duk eta, bide luzea diagu ta Gurdi negartira igotzen da Yoana Mari, ta aizea sekulako zinkuriz eta aienakaz betetzen du.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Itza jan ezpalute laister jabetuko ziran erri nagusietaz eta gazteluetaz; baiño gobernuaren soldadu-taldeak, anai-antzean ez baiño tiroka artu zitun karlistenak.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bitartean errira baño len buruzagiak aldegin zuten, eztakigu nora ta nola! Karlista-mutil bizkor aiek amorruak artu zitun, beren buruak nagusirik gabe ikustean.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Etxera ziranean, nagusia aldegiña zan, eta an zeuden emakumeai, aren garbitasunak edo paperak ateratzeko agindu ziten.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Eta Yaunak, Bera nagusi zala adierazteko, agindu bat ipiñi zien: Atsedentoki erdian zegon zugatzetik ez yatea.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Gure nagusia Donostian bizi da.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Aindizti= matemática; itz ori erderazko algebra ikurtzeko ibilli da; aindoatzaz itz-dagite batak eta bestiak baña algebra matematica'ren sail bat, agian nagusiena, da eta orregatik dustet, ura ikurtzeko aindiztiki itza gaizki ez dagola.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Azken onek baditu 50 urte egiñik, ori da eliza-nausia ta or bizi da geienean Mixiolaria.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - I alaiz nagusi? Ik baño lan geiago egin diat nik emen.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 2 Goitik argituta igo nintzan, ta atzerrietan zabaltzen dudan Berri Ona angoei ta batez ere nagusiak ziruditenei azaldu nien, alperrik nere ibilketan ari izana edo izaten ote naizan garbitzeko.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guisa berean becatariac beretzat artzen duen nagusia demonioa da, eta au berealatic asten da bere aguindupecoac biciro gogor artzen, oyetaco ascoren morrontza negargarriac bici gucian iraun bear izanaz.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 Guziak iritxiko dute eskatzen duten bezela, bada izanik Jesus sakrifikatzalle nagusia, bere eskeintza edo ofrenda, da, Aita Jaungoikoaren guziz gogokoa, ta eskeiñitako merituak dira neurrigabeak, bere Pasio, Odol eta zauriak neurrigabeko birtutea daukatelako.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 San Miguel Goiaingerua, izan zaite gure alde gudan, anpara gaitzatzu deabruaren gaiztakeri ta sareetan erori ez gaitezen, Jaungoikoak azaldu dezala onen gaiñ daukan al edo poderea; au da guk umillki egiten dizugun eskaria, ¡o zeruko aingerutaldeen Nagusia!.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orañtxe, nik nai ez nukeana, iñoren musu illunik, ukitu ditudalako uts bi oek, gere itzkera ederraren onetan, aiñ lan aundi eta zaillak egin eta egiten dituan Nagusi bikañaren liburuan.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bai goizian meza nagusiko garayan eleiz nagusian eta arratzian emengo lekaimen eleizatxoan, itzaldi ederrak egin digu, baita ere, Aita Gorri Pantzeskatarrak erderaz.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0159 Agurrtza orrdea ageri etzan Bizi zala Eizagirre'k utzi emen zion Gipuzkoa'ko nagusi edo Korrejidore jaun Ribera'tarr Jeronimo'ri, ta onek biurrtu ez, dirudienez, Iruña'ko gotzainak (apezpikuak) ere agurrtza ura arrkitu nai zuan, ta bere almenaz Eleizak zensurak ezarri emen ziozkan agurrtza (errosarioa) ura bere egizko jabeari biurrtu nai etzionari.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 GWALARNeren elburu nagusia da: bretoitar erriaren jakintza, akilana, bretoieraren bidez irixtea.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Len esan bezela, elburu nagusia, bretoi-erria bretoieraz ezitzea dute.

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gure euskera aundiki ta jende nagusien artean ezetsia zegon, oinperatua.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Ez zan erri buru nagusirik.

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Oien nagusiak lenbiziko beren eginbearra ondo erakutsi zien mikeleteeri ta urrena paper-pillak bidali zizkien aietan iñork gaitzik gaztigatuko balu jartzeko.

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Morrointzara juateko, ta irabazian ibiltzeko, nagusia nolakoa dan, eta irabazlekuak ondo arrtuko ote duan ikusten ez dakitenak, txatxo ta zentzugabeak dira, ta ez dute zintzoak beñere orrelakorik egiten; nagusien bat aukeratu baño lenago nolakoa ote dan, eta zer soldata emango ote dien lenago ikusi egiten dute-ta.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ez dira txoro batzuek besterik, nagusi on batekin egon ordez, nagusi eutsia ta etxe zurra aukeratzen dutenak.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Bi nagusiak! Begira ta ikasi zein diran: alde batetik Jaungoikoa: ta bestetik berriz mundua; ez ordea nolanaiko mundua, baizik atsegin-lasaitasunez txuritutakoa ta ontz -urrez aberastutako mundua.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Ez gero aztu bitarteko nagusiena Jesus ona danik; orregatik apaiz jaunak eta meza emale guziak onela bukatzen dituzte Betiko Aitari esandako eskari ta otoitz guziak: Per Dominum nostrum Jesum Christum Jesus ona bitartekotzat jarriaz, edo ipintzen dutela; baño ala izan da ere ziur-ziur jo diteke deunengana; batez ere Andre Mariagana.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Hire etchean, emaztekia duk nausi, emaztekiak dik manatzen.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Hire idieri, nausi naizela, ni, nere behiekin, karga ateratzen patarra goiti.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Ez naik ez ni estekan
nior atchikitzen;
Nausirik ez jaberik
Ez diat ni baizen;
Ire bizi moduak
ez naik tirriatzen:
Adios oianerat
berriz nauk itzultzen
.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0129 Nere mintzaldi suharrez
oro sugartu beharrez,
Ibili naiz bidez bide
Dena su, dena khar:
Bainan trufak, nausi daude

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Oren laurden baten buruan, boneta begietaraino sarturik, chamarrarekin bere burua kukuturik urrundu zen... aita, semea nausi utzirik, han, Antchicharburuko oihanean!.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Zoin gure karriketarat orduko, beribiletik jaustean, han ginituen etzan behar ginen etchetako nagusiak.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Gizon batentzat aski izan ez balitz bezala Semenario handi batetaco buruzagi izaitea; hainbertze beilatiar bethidanic ibili den Betharrameco caperaco zerbitzuaren egitea, egunetic egunera emendatzen hari zen misionest familia baten aintzindari izaitea, Aita Garicoitzi eman zioten oraino Igonen den serora beltchen comentu nausian cofesatzeco eta predicatzeco cargua eta carga.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Biharamunean, etcheko nausiak ongi uste zuen Jesus eta Jon Doni Petri argia gabe hasiko zirela lanean.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Hor, menturatzen da nausia gamberan sarturik erraitera: haimbertze ogi izanki jotzeko eta ez zirenez bada ohartzen: argia zela aspaldi hartan?.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Bainan, nola bethi ohean baitzauden, kechaturik, erran zioten berriz ere nausiak: hean jeiki gogo zutenez, bai ala ez?.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Hasarre gorrian orduan, makila batekin heldu zaiote nausia eta bietarik ohe-hegian zagona Jon Doni Petri gaizoa ongi zafratzen du, eta badoa.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Jon Doni Petri sekulan chokoan eman orduko, debruek hartua sartzen da hor berriz ere nausia; bere makilarekin, oihuka erranez: Zagozte ichtant bat, zagozte!....

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Guduan nausi atheratzekotz, armada batetako soldadoek batasunik hertsiena behar dute atchiki elgarren artean.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Jesu-Kristori, eta hautatzen du satan bere nausitzat.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Dohatsu aita familiakoa! dohatsu etcheko nausia, bilhatzen dutenean lehenik Jainkoaren zerbitzatzea eta gero beren alderako zerbitzua! sinesten dutenak, etcheko jendentzat hala nola berentzat, othoitza dela estatuko eginbide lehena.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Adoratzen zaitut gauza gucien Creatzale eta Nausi soberanoa bezala.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Eta benedikatua izan bedi egun hemen biltzen gaituen Nausi Ona!.

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Nausiak ihardetsi zion: Sehi gaichto eta alferra, bazinakien erain ez dutan lekuan uzta egiten dutala eta berdin biltzen dutala barreatu ez dutan lekuan; behar zinuen bada nere dirua banketche batean ezarri, eta nik, etcherat-eta, neurea atherako nuen bere irabaziarekin.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Jainkoa da bizkitartean sakramendu horren obratzale nagusia, nehork ikusi gabe ari dena, oro haren nahi sainduaren azpiko direnaz geroz eta orok hak manatua dutelakotz egiten.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Huntarik ageri da Behachka eta Espantcha, Hazparnen, beren trinketean, bakharrik zirela nagusi, hamarbat urthez ezin bentzutuak.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Hiriko nausi oro heldu ziren harat.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Pariseko gudu ikharragarriak sobera zituen nagusi berriak okupatzen.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Orotan bezala, gurek ere uste handia bazuten beren gainean eta zaukaten, nagusi zirenaz geroz, ongi handiak egin behar zituztela bazterretan, Frantziaren eta Errepublikaren etsai guziak desterratuz eta chehakatuz.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Hortik athera zioten baizik eta Errepublikaren kontra, Errege nausi nahi zuten jendekin aditzen zela.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Hamahirugarren mendean, Gaillard, Akizeko aphezpikuaren eta Amanieu, Amikuzeko diakre-nausiaren baimenarekin, Piarre-Arnaud II Lukuzekoak ibar-pea eskaini zion Nicolas, Lehuntzako abadeari, ibar-gaina beretzat idukitzen bide zuela.
Ibarra bi zathitan ezagutu othe du Landibartar zaharño hunek?

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Horietarik hirugarrena herriko ume eta Haramburuko seme bide zen, Henri IV-gerrenaren aitzindari nausi baten odoletikakoa.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Aphur baten buruan, horra belea nausiari buruz airean heldu, bethi karrankaz ari.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 - Zer dik horrek mokoan, dio nausiak bere buruari? Zer zuen? Ori, ebatsi bortz liberako hura!.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 BEREZ ALA IÑOK IL? Atzo eldu zan izparra Von der Goltz doixtar generala, Turkijan gudarijen nagusi aspalditik ibilli dana, buruko darijo batek edo artuta il egin dala beste zertzelada barik.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Kanpa nagusijak esateban: Piñia... Piñia..; eskilloyak: Joan zan... joan zan...; eta txupinasuak: betikooo... betikooo...

171. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ALOGER EDERRA Birminghan Ingelanda'ko Irakastetxe nagusijan, laterea edo latin irakasten daunak ointxe isten dautso bere lekuari, ta berau betetako deya egitea dabe, ia nok ixan gura daun ango latel-irakaslia.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 España'n ¿nungo Irakastetxe nagusitan laterea irakasten da?.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bizkai'ko buruzagi nausietariko batek.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikastol nausi-txikiak zuzendu ta geure gogokuak jarri dabez?.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 DEUN IÑAKI EGUNEAN Eleiz nagusian Donostiyan Deun Bingeneko eleizan erretore dagon Barrena jaunak egingo du itzaldiya zenbaterañoko itzlari ederra dan agertzeko esan oi dute Kastelar erderaz bezela au dala euskeraz, beraz egun orretan entzutera jun gabe ez gelditu damu izan ez dezazuten.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uri nagusijetan ezkertarrak nausi urten diran arren, ezkara atzeratuko, orrela ikusten dogu ba, Euzkadiren ona nai badogu, errijetatik asi biar garala.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gudari onein artian Txabierr'tarr Pantzeska'ren anai nagusijak ziran gudaltaldeko.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lenengoz Ingelaterra'n eta Glasgow'eko Opera Nausijaren laguntzaz antzeztuko dabe Berlioz'en Troyatarrak deritxon antzezki-arestalduba.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Aurtengo urte berri eguna zoriontasunez betea izan zan, tresna olako nagusiaren omen-aldia bide zala.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Au-da, oraindaño ludiyan sortu dan nagusi nagi ta okerrenan eskuetan, gizona jartzea.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ikaragarrizko abertzale taldea, zar eta gazte, gizon eta emakume, Gipuzkoa'ko Aldundia'ren aurrean bildurik zegola, eta erkalako (errepublikako) erkaltzain (ministro) Prieto'ren aginduz, Aldundi'ko sepailo (balkoi) nagusira aurkestua izan zan eusko ikurriña; eta nere ustez, orixe, egikun orixe izan zan ostegun eguartean Donostia'n gertatu zan gauzarik aipagarriena eta aundiena.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Goizean, bederatziterdietan, Batzokian bildu ta Eliz nagusira juango dira abertzale gustiak, ta meza nagusian bertako ta inguruetako abeslariak abestuko dute meza eder bat.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Jaupa berezia, Eleiz nagusian.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Beitia deritzaiyon basetxeko nagusi zara zan Elizegi'tar Joseba Andonik bere bizitzako 77 urte zituanian.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta nik esaten det orain: ¿Guk orain arte bezela utziko altzaituztegu? Etzait ondo iruditzen beintzat orain arrte bezela erriyaren mende, nagusiyaren mende ta azkenik eiztariyen mende egon biarra.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bai dakite: ikasteko, bearriak, nausi ditu begiak.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oroitu alaz, gure Sta. Mari elizako aurre aldia, edo ate nagusiko inguruan, eunka egiten zuten beren kabiya ta antxen azitzen zituzten umetxuak.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta zuek nagusia autan artuta, gure nagusia onegia dalako, arren izenean gu Bedayotarrok menderatu nayean zabiltzaten politikero ziztrin bazter nastutzalleak, jakin biar dezute, nekazari ta maixtar geranak jakiñan gañean gaudela Aita Santuk katoliko nagusiei, maixtarren arteko gora beretzaz esanda dauzkan aginduetzat.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta gure nagusia, Tolosan bizi arren, gure berri badaki, ta katoliko ta euskaldun ona dan aldetik uste osoan gaude, maixtar eta etxe jabetze gai oyetan Aita Santu ta Elizako gizon jakintsuak diotena betetzeko ez digula, zuk naiko zenduken añako eragozpen eta galarmenik jarriko.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guri ez digute nazionalistak beñere esan, indarrez, itxura gabe ta nagusiaren borondatearen kontra gure jayotetxeen jabe egiteko.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guri esan digutena auxe besterik ez da, Axurtxa, ta au ondo entzun: Aita Santuak dion bezela langilleak eta maixtarrak ondo bizitzeko añako jornal saria biar dubela bera ta bere familiyentzako, eta maixtarrak berak bizi diran etxe baserriyak jabe izateko aldiran errextazunak nagusiaren aldetik jartzeko, guztiok poliki poliki geren etxe bizitzaren jabe egin gaitezen, zeorrek zeratzeko naiko zendukean bezelaxe.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ortarako 15 edo 20 bat urte barru, etxe errentarekin batian beste zerbait erantzita urtero nagusiari ordainduaz bañan ez gogorrian, indarrez ta desapiyoka, baizik katoliko onak eta benetakoak bezela lagun urkoari lagunduaz.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Zortziretan alkartasunezko jaunartzedun meza izan da, Pelusio'ko Gon-gotzai jauna mezagille ta Aita Egiluz Euskal Pranziskotar guztien nagusia itzaldigille zirala.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 9'tan: Bilduntza, Enparantza Nagusian.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 1'ean: Bazkari nagusia Azoka Enparantzan, Salneurria 8 laurleko.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta nagusi eta etxe jabien artekoa dala, arakiñarekikoa dala, zer edo zer erostea dala edo beste edozein arazogatik dala, beste 185 aldiz ere lagundu degu.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Azkenengo egunetan izparringi ontan azaldu dan bezela, Zumarraga'ko Batzokian, goizeko amarretan, Gipuzkoa'ko Erki-Batzar-Nagusia bilduko da, illaren 10'ean.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Gure nairik biziena Donosti'ko Antzoki nagusia gañezka egotea bailitzake.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Euzko-Jaurlaritzaren Burukide, Idazkari edo Zuzendari nagusi dan iñor, ezin Erki jestore izango da.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Laterriko Legetxean Aldun dana edo gaur edo biar Euzkadi'ko Batzar Lege-emalearen Aldun izango dana, Burukide, Idazkari edo Zuzendari Nagusi izan diteke.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oar, España'ko Erkala 1931 garreneko Udalak sortu erazi zutela; Ziñegotziak aututzen dituztela, Araudi nagusiaren ausleak epaitzeko Auzitegi nagusia osatzen duten Batzarkideak; 1934'garrenean gure Erriaren berjabetasuna, Euzkadiko Ziñegotziak aldeztu zutela, eta beroiek izan dirala Euzkadi'ko lenengo Jaurlari-Lendakaritza aututzera deituak izan diranak.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Ziñegotzi izateak alako garrantzia dun ezkero ezin Jaurlaritz-Burukide, Idazkari eta Zuzendari nagusi danak Ziñegotzitza betirako galdu.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Burukidetza, Idazkaritza edo Zuzendaritza nagusia uztea gertatuko balitzaio, Ziñegotzitan jarduteko eskubidea berriro erneko litzaioke, Udala aldatzea edo bera Ziñegotzitza legez kentzea gertatu arte.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Burukide, Idazkari eta Zuzendari nagusiak ezin Laterri, Euzkadi, Udal eta Erkietako lanari-malletan jarraituko dute lanean.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Ogibide arauzko erki ontako Nagusi-Langilleen erakuntza onela osatua izango da: 1'go taldeko.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Laterriaren Araudi nagusiak eta garagarrillaren 13'garreneko legeak diotenez, Jaurlaritzaren aurka auzia sutzea erabitzen da; erabaki ori, Araudi-nagusiaren auslea dalako.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadariak.- Egun orretan bertan etorri ziran gudarien nagusiek eta kalerik kale ibili ziran mundrautar guztien esker-onezko txaloak artzen.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Astelenean ospatu dira bere alde elizkizunak gure eliz nagusian, bertan Mariaren alaba asko ikusi zan.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 JEL-zaleek ukan duten etsairik aundiena, Donostia-ko Victor Pradera jauna (G. B.) zen, noski: iragan 30 urteetan, bere egitekorik nagusiena, JEL zaleen laidostutzea, chekatzea, azpiratzea ta suntsitzea zen: aren lagun karlistek,.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Egin zezaketen, beraz, eskual-langileek nahi zuketena beren eskubide ta zuzenen alde: agertu zitezken, aberaskeri eta nagusikeriaren kontra, gorriak berak baino gogorago, sutsuago, garrazkiago; eta eskual maitatzaileek, benetako eskualdunek, errespetatu ta maitatuko zituzketen; gehiago oraindik: nagusiren batek eskual-langileen kontra geiegikeriren bat egin nahi bazukeen, eskual-maitatzaile oro, nagusi aren kontra agertuko ziratekeen, alta (nahiz-eta) lagun ura ere eskual-maitatzailea izan.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Etzaio, bada, eskual-langileari gauza bat baizik eskatu: eskualdun on izan dedila; gure arbasoak bezela, langile eskualdun eta langile fededun izan dedila; eta holan izan eskeroz, defenditu ditzala, nahi dezan bezela, bere eskubide ta zuzenak, nahi badeza lan-uzteaz, nahi badeza nagusiaren geiegikeriak asarreki ta garrazki agertuz eta atakatuz.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Igazi dan azilla-11'garrena, Martin deunaren jaya izan zan, eta Europa'ko guda nagusiko gentza-urteburua.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta ondoren, guda nagusian il ziren Getari'ko gudari-mutillen gomuta arriaren aurrian otoi egitea loraburestunak opatutea.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 España-tiartasuna galtzea, Espainia ukatzea, pekaturik aundiena dute, pekaturik nagusiena, tcharrena, lotsagarriena ; bertze, gorri edo churi izaite hori, pekatu tikiagoa, pekatu parkagarria.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Beraz, Espainia-ko fachistak ere, Dr. Goma-k dionez, Gurutzendunak dire eta beren egiteko nagusia, giristinotasunaren alde gudukatzea dute.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Militar-fachista hoiek egiazko Gurutzedunak balire, beren egiteko nagusienetako bat auche lukete: Espainia-ko Laterri (Etat) osoan, giristinoeri ta giristinotasunari lagun egin; Laterri hortan diren Erri-alde giristinoenak, tchalokatu ta loriatu, eta eman eredutzat (imitagarritzat) bertzeeri, giristinotasunean atzeracheago ta epelcheago diren Erri-aldeeri.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gure egitekorik nagusiena, Espainiako Laterri osoan giristinotasuna, bakea ta langiletasuna edatzea ta indartzea dugu. Beraz birtute hoik dituzten jendeak eta Erriak (eskualdunak eta Eskual-herria bereziki), begozi lasai, begozi trankil, gure baitan ezpaitute aurkituko laguntasun eta anaitasunik beroena baizik.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Gorintzolo baserriyan ostiral gabean lapurrak sartu etxe barrenera ta ollo lapurretan asi ziran, etxe gizona oartu zanean lapurrataz, zerbait esaten asi zitzayen ta lapurrak laister erakutsi ziyen berak zirala nagusi etxe artan, tiro bat berari botiaz.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Ontan irauten ba'du laister degu Españi'ko nagusi.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ez dira zuralangille ta nagusiyak ezertan oraindik konpondu.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hola bazterrak nahasiz, nahi lituzkete zozialistak eman nausitzat Frantzian lehenbailehen.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Etcheko nausiak edeki dio besoetan zaukan haur ttipia.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan manua jena zitzaioten framazon nausien ganik, eta hoien beldurrago dire boz-emaileen baino.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hola behar ziteken zuzenez; bainan gure nausiak trufatzen dire zuzenaz hortan ere, bertze gauza guzietan bezala.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hiriska hortan, herrauts lur-ongailu batzuen egiten ari diren langile andana batek utzi dute beren lana, nausiarekin makhurturik.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Berehala hiriko auzapheza, tribunaleko juje nausia eta suprefetaren lehenbiziko ordaina jen dire, behar dutela prokuradore gaizoa langile hoien aztaparretarik beiratu.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez dire ausartatu langileeri bereri jazartzerat, bainan joan zaizko lantegiko nausiari, othoizten dutelarik geldi-araz detzan lanetik bere langile guziak.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Nausiak izkiribarazi diote galde horri, eta gero joan da horren irakurtzerat bere langileeri.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Jaurès, gure deputatu zozialist nausienetarik bat, mintzatu beharra zen Alamaniako hiri nausian, Berlin delako hirian.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bazuen aski eta sobera Leroy Beaulieu horrek, zeren bertzetan puskaz nausi baitzen.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jandarmeria ondotik jarraiki zaio; zirkeko nausiak ere bere gizonak egorri ditu jandarmen lagun.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ikusirik indarrez nausi zuela bertzea, gazteenak bere ganibeta tripatik sarthu dio.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Medokeko nausia etcherik ments da igaran merkatiaz geroz.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Soldado aintzindariak, jenerala lehen, hiriko buruzagiak, Garat eta Guichenné bi deputatuekin, eskola guzietako nausi guziak hor ziren.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure haurrak nahi ditugulakotz giristinoki alchatu, heiein fedea garbi beiratu, gure gostuz egiten ditugu eskola etcheak; bainan ez da aski etchearen ukaitea, behar da nausi bat eskola hortan haurreri erakasteko, eta hura ere behar dugu gure sakelatik hazi, gobernamenduak ez dionaz geroz fitsik emaiten.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gure kuzinarien bekundea, muthurra eta mihia, zenbeit aste hautan! Beren sukaldeko lanentzat gaza eskas edo chuhur dutela, zer-nahi baderasate gazako nausientzat.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Herrioti nausi da oraino.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Muthilak ari bai beren nausia salbatu nahiz, bainan hek ere berea bildu dute, ezen abereak azkarki kolpatu ditu.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Ingelandarr gudarozte kistarrei euren jaupari nagosijaren eskuz idazki mattekorr-mattekorr bat eta Josu-Bijotz idurijak asko bialdu eutsezan gudarijei emoteko.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Neure nagusi Argi-argiaren aginduz

245. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Basatikeria nagosi.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 ?Yaungoikoa biotzetatik yaurti bear dala? .. Orra or ondorenak... Emen bitarterik ez dago Yaungoikoa nausi izatea nai ezpadabe... petrolioa nagosi izango da...

247. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Burruka onetan nagosi ateratzen diranak, sari bereziak izango ditue.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Esataldia, Poruko bakartetxean nagosi danak egin eban euzkera leun, politto atondu ta edonok aditutekoan.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Bainan, ilhundura handi batek hartzen zuen nere barnea, ikusiz ez zela haren begietako erlijionea, paganoen jendetzeko errechtasun gehiagoko bat baizik, eta bihozmin handi zen ikustea, arimentzateko deus acholarik gabe, zeru lurren Nausi soberanoaz orhoitzapenik ere gabe zagoela aintzindaria.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Baña aurrerakuntza oneikaz bere biolza etzan bete ta asetzen; deuntasun-bidian bizkorrago ibiltia nai eban baña gurari deun au lortuteko eragospenik gogorrenak bere senide, aide ta adizkidiak sarritan egiten eutsoezan ikustaldiak zirala oarturik, bere Nagosiengandik Coimbra eritxon beste lekaretxe batera joateko baimena jaretxi eban.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Siñopa izateko gurariaren urrengo Pantzeska Deuna'ren Gopatz'ian sartzeko naya be etorri jakon; lenengotan bere Nagusiak ez eutsoen itxi nai izan, baña azkenerako bere guraria lortu eban.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Onetarako Aprika'ra joatia erabagi eban; lenengotan ez eutsoen itxi bere Nagusiak, baña azkenerako eskuratu eban au be.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Orduan Andoni'ren Nagusiak nai-ta-nai-ez egin bear ebala, ta asteko arin esan eutson.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'k bere Nagusia'ri men egitearren, jagita izketan asi ordukoxe guztiak arrittuta geratu ziran.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'ren aita (gizon bat eraill ebala-ta) salatu ebenian, Paduan aurkitzen zan; bere aita guzurrezko ziñaldari batzukgaitik bizitza galtzeko zorian egoala jakitean, baimena eskatu bere Nagusia'ri ta Lisboa'rako bidea arturik, berialakoxe baten Lisboa'n bertan aurkitu zan goi-indarrez eruanda.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Doipuruaren ordezkari, erriko andi eta Eleiz Nagusiak an egozan.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ikastola nagositik urten barri Manu ikaslariak (estudianteak) ikastolan entzundako azkarkeriakaz bere aitari adarra joten (ulea artu) asi yakon aonan.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - ¡Karatxo! -Aitak diño irribarre txarra egiñaz-, onek mutillok ikastola nagosian zenbat ikasten daben gero.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Elizaren gaiñetik ezda photererik; eta khiristi, Eliza katholikouari egiazki dagouena, bortchaturik da, katholik izatekotz, gobernamentu zibilaren naousiagogoua hari arnegatzera.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Lagunak asitzen zaizkit
Aldamenetik kejatzen:
Asiko ba-naiz asi nadilla
Nagusi Jauna koplatzen
.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Etxe ontako Nagusi Jaunak
Urregorrizko bizarra;
Urregorrizko
bizarra eta
Zilar zabalez espalda:
Guri orretxek emango ziguk
Bost pesetako zillarra
.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Baratzan dago txermena
Ondotik gora lerdena:
Etxeko andria kopla dezagun
Nagusiaren urrena
.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Arboletatik onena degu
Etxeburuan gaztaña:
Nagusi Jauna kopla nai nuke
Familiaren estraña
.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Zeru altuan izarra;
Muntei onian lizarra:
Etxe ontako Nagusi Jaunak
Urre gorrizko bizarra
.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Urre txintxarri-kordena...
Jaunak eman dit ordena
Etxekoandria koplatutzeko
Nagusiaren urrena
.

266. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 BERNAT - Hite beharra ukanen diagu, Pettan, nik ha ez diat komprenitu barda, Hoteleko nausiak zer erraiten zuen hura bar, bar, bar, Pariseko frantses tinke batian... eta nik bethi ui, ui, ui.

267. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 Pariseko eliza nausiko predikari famatu hura duk!.

268. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

269. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Errukia egin ez dagiana, erruki bagarik izango da epaitua-ta; auzitan, barriz, errukia nagusi.

270. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0016 Ontzi-mutillak be
lar poztu ziran.
Nausia, oitua
arriskuetan:

271. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Enbor geldo bat nagusitzat eukela-ta, lotsaturik, Zeus'en aurrera joan ziran barriro be, erregea, lengoa ergela zala-ta, aldatu egioela eskatuaz.

272. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Hasi zitzaion hango nagusia hizketan, eta noizik behin galderen bat edo itandu zion.

273. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 26. Izan be, Jaunari au da, Erroma'ko Agintari nagusiari beronentzat idazteko ezer garbirik ez dodala-ta, zeuen aurrera ekarri dot, eta batez be zeure aurrera, Agripa errege ori, itaunak eginda gero, zerbait idazteko euki dagidan.

274. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Zabaldu eban ba lehenengo maleta, ta nahiz eta gaua izan, nahiz eta iluntasuna nausia izan, diruz beteta, millaka billete ondo tolostutakin bete egoala argi ikusi zan.

275. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Hauxe zan: soldau joan beharreko ordua heldu jakon osaba hari, artean euskaldunak hareen laterriko lege nagusi horren azpian buztarripetu barriak izan ziralako.

276. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Anai nagusiagaz biziteko erabagia artu ta baserri etxea bere diruakaz zerbait atondu ta an bizi zan bakez, Ameriketa aldean alde batera itxi ebazan Jainkoaganako eginbearrak be ostera errez egiten asi zan.

277. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Gerotxoago etxe guztian etzan gurasoen eta anai arreba nagosien lo otsa baño entzuten.

278. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 Itsuskeria nagusiak oarturik, deitu eutsan morroiari ta esan: - Zoaz gizon arengana ta esaiozu bigunki, diplomaziz, emen ez daitekela ori egin.

279. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 - Eskerrekasko, nagusi yauna!.

280. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Orra, zelangoak yazoten diran mundu onetan: Nagia nagusi ta Lapurra salbatzalle.

281. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Urias'ek erantzun zetsan: - Jaungoikuan Arka Santua, eta Israel, eta Juda, eta Joab, nere nausixa, lur gorrixan gaiñian, ala bateko estalpietan dira, eta, ni juango al nintzan ba etxera, jan da eranera eta emaztiagaz lo eittera?.

282. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta alakon baten, kendu eban Zaldunan biotzetik zaztakai zorrotza, eta zaurittutako basurda asarre bat bezela, aindu zan Saloi nausira bene-benetako kulpadunaren billa.

283. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

284. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Jakintsu batzuek erantzungo dabe nola jokatu bear dan gai onetzaz Euskalerrian, Akademiko nagusien baimenagaz.

285. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Orduan, Pablo deunak diñoanez (Tim. 2,8-9), ba-dau emakumeak eskubidea otoitz nagusian parte artzeko.

286. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Monjaen abestietan euki du jarraipena, emakumeak otoitz nagusian parte artze orrek.

287. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gure Jaunak be berauxe irakatsi euskun... zuben arteko nagusi ixan gura dana, otsein ixango yatzube; eta zuben arteko aurrenik ixan gura dana, bai-dake jopuba Matai deunak legezko Goizp XX 26-27.

288. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Agintarijaik eta menpekuaik ziran bere jarduera nagusija ta orretarako eredu-antzo aita-semiaik, senarr-emaztiaik, batez be anai nagusi ta gastiaik, eta adizkidiaik jartzen ebazan edo lebazan.

289. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Auxe da Konputze'ren irakasmen nagusija: abagunekerija, berekoikerija, maltzurkerija.

290. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Idazti onetan daukaguz Persia edo Iranetarrak ebezan lagi nagosijak eta euren ziñiskintzarik urtenenak.

291. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Euren ustez Jaungoiko nagosi ta gaux on gustijen egillia AURA MAZDA edo OROMATZE da.

292. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Baiña Larra'n ba-zan, orrez gaiñera, beste anaitasun berezi bat: España'n karmeldarren nagusi Aita Prantzisko zala, 1776'ko urrillaren 28'n Kordoba'n izenpeturiko agiri baten bitartez, Larra'ko komentuko nagusiari baimen osoa emon eutsan Aita onek, Karmen'go Kutunaren Artxikofradi aparteko bat sortu ta eratu egian.

293. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Orduan Larrea'ko nagusi zan Aita Manuel'ek, anaidiaren asi-agiria idaztean, onela diño: Gaurtik emen daukagu Karmen'go Amaren Kofradia, bai guztientzakoa ta bai aren barruan dagon bertorakoa be, Etxano-Zornotza'n eta inguruan Andra Maria'ren omenez bizitza zintzoagoa egin gura daben guztientzat.

294. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

295. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Oliamendiko larrialdietan, Jaunak lurraldi onetako nagusia dirautson deabru au, Jesus'engana urreratu zan.

296. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Bigarren sariketa, 1959'garrenean, axola ta gora geiagoz egiteko, bost zatitan banatu zan Bizkai osoa, toki bakotxetik txapeldun bat atara ta azkenez onein artean, Bilbao'n, igazko lekuan bertan, saio nagusia egiteko.

297. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 - Eusebi'k ei dakar autortz au bere Eleiz-edestian: Gero Klaudi'ren jauraldian jaun izate aldia, gauza guztien ardura biozpera ta errukiorra daukan Jaungoikoa'k, Erromara daroa Kepa, Apostoluetatik indartsuena ta nagosiena... Ta orren dirdiratsu argi egin eban Kepa'ren entzule artean Jaungoikozaletasunaren argiak; bein entzuteaz ez zan naikoa, ezta igarlearen itzez irakasteaz bere; ta arrenka ta arrenka eskatzen eutsoen Mark, Kepa'ren jarraitzailleari, Kepa'k itzez erakutsi eutseena, idatzita lagatzeko, ta ez eutsoen baketan utzi, egin arteraiño.

298. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 DIPUTADUA - Berri ederra gaur guk perretxiko jatea egiteko. (BENTURA'ri) Nagusi? Egunkariak dakarrena entzun al duzu? Zuk bildutako perretxikoak segurutakoak izango al dira...

299. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - Maisuari esango diogu: Jauna, Mutikoaz galdegin ginduzunean, nekea besterik ez zuala erantzun zeniguzun. Baiñan orain baezpako itxura du. Eseri egin da. Aitatzeak ere izutzen gaitu, baiñan aspaldidanik oitura galgarri bat da emen nagusi.

300. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Badakit ez-egitekoak egiteko naizena; baina irritsa nere burubideak baino altsuagoa da, izan, eta ori dugu gizakume arteko gaitzen errudunik nagusiena.

301. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 MARI-DOMINGI - Ezta au zure ollarra; nere nagusiari maisterrak ekarri dioten kapoia baño. Ez al da egia, Ezti?
EZTI - Bai, egia da.

302. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ortan munduan aiña estuasun komentuan nagusi diranak izan oi dute. Ez dakizu ondo. Guziok ere, ordea, txarrera oitzen gera, eta iñoiz gure bizimodu latza arintzen badigute, jaitxo bat degula, Ama nagusiaren urtebetetzea edo antzekoa, zerua iruditzen zaigu.

303. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 Aurreneko zatian dekorazioa oso zehatza izan da, aulki batek egon ukan behar duen lekuan aulki bat egon da, eta kopa bat badiogu, eztugu esaten baxo bat edo gatelu bat: kopa bat diogu. Baina azkeneko zati honetan, bestela izanen da; Ama Birjina Epaltzakoaren Monasterioan gaude, bertako Abate Nagusiaren gelan.

304. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Eskarrikasko! Agiar jaun ori! Beti, zure nagusi Pereira'ren zordun izango naiz.

305. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 (Urdaspal: esna-berri. Kantari. Bere, Aibar jauregiaganako leyaltasuna kantatzen du. Nagusi zanak agindu zion bezela, berak zaituko du, eriotzeraño, Gartzea'ren seme Santxol, eta Aibar'ko Etxea).

306. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik) Beste bi andre zurekin itzegin nairik, nagusi. Nik eztakit zer egin ere. Berorrekin itzegin nai omen dute. Oraintxe bertan, gaiñera.

307. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 Ay, Euskalerri gaxoa!
larri zera, larri!
Aibar'ko Nagusi!
Bai zoritxarrean Erio'k jo zindula!
zoritxarrean.
Ondo maite nuan
nik gure Nagusia;
arixe zor bait-nion
nuan ta nintzan guztia.

308. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0076 Fernando (X) daukatenak, guziok batian itzegin bear Deabruak naramatela, ni naiz etxe ontako nagusiya; ixiltzeko agintzen detanian ixildu egin bear da; zeladore bati deitu ta laster bigalduko zaituztet guziyak kartzelara... kartzelara... kartzelara.

309. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Nere etxea betea dedin nai det, dio etxe-Nagusiak.

310. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 7'gn. ANTIPHONA - Izan bitez zuengan, Sinismena, Itxaropena, Maitasuna: irurak; danen nagusi, ordea, Maitasuna. Oraingoz, iru oek dauzkagu: Sinismena, Itxaropena, Maitasuna; danon nagusi, ordea, Maitasuna.

311. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Sarrera Gizon asarreengandik eta etsaiengandik nagusi ateratzen nauzu, Jauna; jende biurriagandik Zuk aterako nauzu.

312. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Gero Eliz Nagusian.

313. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Eta zango gorriak askatu orduko, Eliz Nagusian zebilen uso taldera bildu ere laister....

314. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Erromatarra izaki, ango nagusiena zan azken erabakia artzea.

315. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Bilbaoko Aste Nagusia iragan da.

316. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 - Zu altzera emengo nagusia?

317. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Ordu erdi baño len etorri zan nagusia eta galdetu zion Pernando'ri ia zer nai zuan.

318. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Zillartegiko nagusiak pentsatu zuan karlisten gerratian, bat edo batek gordetzeko emandako urre zatiren bat izango zula, edo Amerika'tik indianoren batek ekarritakoa edo...

319. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Zillartegiko nagusiak eraman zuan ba Pernando bere etxera eta bazkari ederra eman zion.

320. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Liburu onek bi zati nagusi ditu: erlijiñozkoa eta amodiozkoa.

321. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Griña gaiztoak nagusi oituretan.

322. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lasai zegon bera; nagusiaren naiak bete zitun, eta orain ondo irabazitako berrogeita amar ontzurreak zertan erabilli asmatzen ari zan.

323. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Nagusia ixillik.

324. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Ikusi giñuzenean bidera irten zitzaigun eta etxetik kanpo izan dan nagusiari txakurrak egiten dion arrera egin zikun.

325. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Gogorra zan umetan, gaztetan eta beti gure Joakina eta askotan bere anaiak ere mendean eduki nai, arek agindutakoa egin bear, ura nagusi eta besteak morroi baliraxe.

326. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Otoitza, Jesus eta Mariaganako debozio berezia, Jainkoaren aginduak zintzo betetzeko ardura eta Kristoren ordez dagoan Elizaganako itzala eta menpetasuna: oiek danontzat dira, eta ain zuzen, oiek dira Sorazuren bizitzatik danok jaso bear ditugun ikasbide nagusiak.

327. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Baserria errentan ibiltzen genduan, eta, gure aitak lau bat urte oyean gaxo zeramazkiela, nagusiak baserria saltzea pentsatu zuan.

328. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Tabako-fabrikan, alditxo batean gauetako zaitzalle izan nintzan, eta orrela, denetik pixkat, an edo emen, egiten saiatuaz; azkenez, nere itxas-bazterreko bizitza Apacha zeritzaion etxean amaitu nuan; Papagayo-kalean zegoan, igo ta ezkerretara; an denetik egin nuan, nere lanik nagusiena auxe izan-arren: kalera bialtzea ixkamilla sortzera soil-soillik, zetozela iruditzen zitzaizkitan guziak.

329. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Jatetxeko nagusiak ia arrapaturik zeukanean bilbotarra, onek kendu zun txamarra, jaso zitun maukak eta asi zen aginka alboan topatu zun arbol baten enbor azalari.

330. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 5. Aundi da Jauna
guztiz aundi,
Jainko guziei
Ura nausi.

331. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Nagusia il zanez geroztik etxeinguruko lan-xamarrak erabiltzea du egitekorik bakarra.

332. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Nagusia betik indartsuago bai-dozu, azpiko batekin aserre danian.

333. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ezta Agamenon berri be, Gerketar'en nagusiena ixan arren, igarriko ba'eu bere.

334. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bañan ez-dautsot Troar andiputzen erailketari jaregingo, euren guterri nausiraño guztiei bultzatu baiño leen, eta Ektor'en aurka nire buruaren neurria artu baño leen, biotariko nor garaille geratuten ote dan.

335. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Aldi artako bertsolari batek ez noski, Abendañozale, onela kantatu zuen Lekutio'ko Alde Nagusiaren ausiabartza (10) Derrota:

336. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 26. Zintzoa ixundu, ondo ez dago; ez eta nagusiei bere zuzentasunagatik kalte egitea ere.

337. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 1. Gizaseme orrek, Gog'en aurrka iragarri ta esazu: Yaube Yauna onela mintzo da: Ona emen Ni zuregana, Gog ori!, Erros, Mosok ta Tubal'go nagusiarengana.

338. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 17. Dabid'ek Ixrael'go nagusi guziei agindu zien bere seme Salomon'i lagun etorrtzeko.

339. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Egun orretan etxe artako Nagusiak au esan zun: Gure Lagundirako egun ederra gaurko au... Gaur santu bat bialtzen digu gure Jaunak.

340. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Nagusiak San Inazio'ko mixioaren buru jarri zun.

341. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Adabakiz betetako eta pixa ta gorotzaz zikindutako nagusiaren galtzak, laister neretzat noski.

342. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Esango nieke: arren, etxekoak, zaldun-jantzi garbi eta apaiña nai nuke urtean bein geio ezpadare, erriko pestetan edo, nagusiaren egunean edo....

343. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Sendi osoak geldi-geldika surtan erabat erre ta illaundu, yuduen nagusiak indarrez antzokira eraman eta guzien begitan il arte astintzen zituten: gertari lazgarriok yazo ziran Aigito'ko iriburuan.

344. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Gero, etxean barrena ortik ara asi zan ibiltzen, zurubiak gora ta bera, ta aren atzetik ixil-ixil yudu zarrak izuz larri; ayen nagusi Pilon larogei urteetakoa zan.

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Landetxeko etxari nagusian adituko zielazkoa egin zien: yuduetako batek bere itzaldia asi zuneko, esker-eskubi langilliei aginduak ematen ari zan Kaisar'a.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

347. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bestalde, Yesu'ren agindu nagusiaren zaiña ta muiña bere egiñik zitun Luka zindo ta samurrak; ta osotara betetzen zutela lenengo siñestunek tutulurik ikusten zun: orain guziak bat ziran (44) dio; gero, berriz, ainbeste siñestunen biotza... bakarra zan, baita gogoa ere (IV,32).

348. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko, berriz, bertan dago buruzut, lirain eta zoragarri, beraren aberaskiz ta salerosketaz inguruko errien andregoi nagusi bezela.

349. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Ordurarte elkarrizketa zen munduan nagusi, baiña an asi ziran ez-ulertzeak, garraxiak.

350. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Esita zan irisko atietara iristean, erri-yarleak abetaltzera irten ziran, yo zuten yualeak eta auzoko guziek alaitasun berezi erakuskiak emanda, otsandiz txadon (eliza) nagusira eraman, Yainkoari eskartzeko: ta urrengoan, oikun barregarri batzukin iri giltzak ukañi eta Baratari'ko betiko yaurlaritzat artu.

351. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Urte askotan gorrotoa eta pesimismoa nagusi izan dira.

352. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Jainkoak egin baitu mundua; eta munduan gizona nagusi jarri, Bere antzekoa.

353. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Sartaldean Izpiritua ta Naia nagusi dira.

354. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Orra iritzi nagusienak.

355. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Bototara erabakitzerik balego, erdi bidea eskatzen dutenak lirake nagusi.

356. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Kristau izkera jatorrean, egi nagusien dotrina etzaio iruditzen biziro osatua illondoko berpiztea dala esanaz; batez ere au, leku, noizaldi edo eguratsean bizitzarekin jarraitze-esanaian ulertzen badugu.

357. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Ekonomi-jardunetan josorik nagusiak, sal-erosketa zaleak.

358. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Lasarte'ko Eliz-Nagusia'k duanik giza-irudirik (imagen'ik) ederrena ta begiragarriena, Ama Birjiña Errukitsua'rena-da.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Esan degun bezela, lasartearrak Bera'ntzako zuten guraria, irrikitsuagorik ezindakoa izanik, Eliz-Nagusi'ko Zaindaritzat bezela artu oi-zuten, jatorrezko Zaindaria Pedro Deuna izanagatik.

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Bestaldetik eta geroago noski, Arantzazun ikusten degu urte askotan zear, bertako Nagusiaren aolkulari edo, gure legeak diotenez, Discreto bezela.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Or, mai buruan nagusi gure adiskide don Iñazio Munoz-Baroja daukagun ezkero, etxe ontako erri-gizon eta alkate agurgarria danari, errespeto ta begirune osoz eskari bat egitera ausartzen naiz.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Gure literaturan bi tradizio dira nagusi: mugaz hemendik gipuzkoarra eta mugaz handik lapurtar zaharra.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Gu, berriz, ibilli gera iñun diren hitz bakan eta ezezagunenak berpizten eta zabaltzen eta lan hori egin da guztiok ezagutzen ditugun hitz nagusien kaltetan.

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Dakizuten bezala, Lafitte jaun bera dabil orai euskarak beharren dituen hitz nagusi horien hiztegi bat egiten.

366. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 ALTUBE JAUNAREN KEZKA NAGUSIAK EUSKERARI BURUZ.

367. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Gain begiratu bat eman, alegia, aren kezka nagusiei, euskerari buruz tinko eta sakon biotzean sarturik zeuzkan ideia nagusiei.

368. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Ideia edo puntu nagusi auek ia bere idazlan guztietan nabari dira, baiña nik aren sarrera-itzaldiari jarraikiz azalduko ditut.

369. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Au da, ezpairik gabe, Altube jaunaren leenbiziko kezka, kezka nagusia, etengabe eta nunai bere lumara agertzen dana.

370. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ene adiskide maiteak, ahapaldi onen zalantzarik gel ez dakidan, prosazko itzulpena osorik ematen dit onela: Ene etxalde zabalean zurekin ezarri nuenak (au da, nausi izateko), ni ez sartzeko, gauero ateak itxi dizkit, ez ziolako penarik ematen nik aurrak zurekin utzi eta, ni eskean ibiltzera bidaltzeak...

371. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 La Muralla antzerki ori, obra nagusietakoa edo eguneroko komedi oietakoa danik ere ez, eztet esango.

372. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Gizon danez amaren aragiaren seme baldin bada ere, Jainko danez bere betebearrik nagusiena eta beste ezer baño lenagokoa, mundua salbatzea dala.

373. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0009 2. ARAU NAGUSIA: Galdekizuna (lo inquirido) adi-itza bera ba'ledi, bera da aurren-tokian; osterantzeko galdekizunak adi-itzaren aurretik ipiñi bear ditugu.

374. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Sindikatuek uste dute ekonomiaren erabaki nagusietan obekiago parte artuko dutela baldin ekonomia billakatzen bada politikaren mirabe eta serbitzari.

375. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Lenbiizi ikastola nagusi oiek ahal aiña Europakoen mailletaraño jasotzen saia bear degu.

376. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Parmenide-ren dotriña oñarri-oñarritik sendotzea izan zenun Zenon-en elbururik nagusiena bere filosofi-langintzan.

377. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Castel San Juango Eliz nagusian, aldare nagusiaren azpiko barrunbean lurra eman zioten.

378. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 EGINBEAR NAGUSIENAK: AITORTZA TA JAUNARTZEA

379. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Allegatu da, nagusia topo egin du ta onek galdetu dio: - Etorri al aiz, Joxe Manuel? Ta... sobratuak nun dituk ?

380. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Xenpelar deritzan Errenderi'ko baserrian jaio zan, Ilbeltza'ren 1035'garren urtean, eta Oyartzun'go Eleiz-Nagusian, Errenderi'koa baño gertuago ta erosoago zeukatelako noski, Juan Frantzizko izenaz bataiatu zuten.

381. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Bera izango zan apika, Euskal-Erri-izena lurreko beste erri guzien artean ezagun-azi ta goratuko zuan Olerkari nagusia.

382. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Era huntara, berezko autatzearen bidez nagusi gertatzen diran onurapen txikiak etengabe gehitu ta gehituaz sortuko lirake motak.

383. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 4.- Adierazpen nagusiak

384. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Aor, bada, nola danok geran Errodrigo eta nola danok berrizten ari geran lenbiziko Gertaera Nagusia.

385. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 II - Gertaera Nagusia.

386. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Gertaera Nagusi artan dago, kondaira osoa ez ba'da ere beintzat, geroko gertakizunen sustraia ta asiera.

387. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Arrezkero Nagusi danak saiatu izan dira, Epelde zanak emandako bultzadari jarraitzen.

388. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1902'an Aita Eliaz Martínez sartu zan Arantzazuko Nagusi.

389. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Ugaritu itzazu, Ezezagun Nagusia dan Gogo Deunarekiko artu-emanak, berak santutuko baitzaitu.

390. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Nor zera zu, nagusiaren jokabidea epaitzeko?- Ez al-dezu ikusten, arek zuk baiño epaibide geiago daukala; geiago ikusia dala: aolkulari zuzen, jakintsu ta neurritsuagoak dituala; eta batez ere, zuk baño grazi geiago, grazi berezi bat, Jainkoaren laguntza indartsu, ta argi dan agintearen grazia duala?.

391. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Zenbat aldiz miñ artu izan degun, nagusiak edo gurasoak, edo eskubide duanak galdetu izan digutenean gure bizitzako zerbait berri... Neri ori galdetu orrek!!, esango genduen noizbaiten.

392. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Ni il baño len, nagusiak bota-arazi ba-litza, min nezake biotzean.

393. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Bitartean Castilla Occidental'eko nagusi iaunak, zerizkiona egin zun, guri iara eman gabe.

394. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Zazpi urtetan Mexiko aldean ibilli ondoren, Guatemala'ko yesulagunen ikastetxean nagusi egin zuten, ta bertako buru iraun zun 1767 garren urterarte.

395. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nausiak, gabaz, euskera ikasten doazanean, ikasi dagiela euskera batu ori.

396. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Laister agertu ziran Araba'ko Agintari nagusiak, Gotzai Jauna, Diputazio'ko Lendakari edo Presidentea eta Gobernadorea.

397. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Mixiotarako Zuzendaritza Nagusiak berriz Mixiolari ospegarri diplomaz goraldu zuan Villa Mercedes'en (Arjentinan) 77 urtegaz 1962'gn il beltzaren 22'an il zan.

398. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Goldeak oraindik irauli ez ditun eta kardubera eta arrantzak nagusi bakar diran ainbat soro ikusteak ez dizu miñ ematen?.

399. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0004 Joan dan banakoan argitaratu ziran batzuekin eta emengo besteokin, arrotuta geldituko dirala uste dugu gertaera paregabe orren gai nagusienak.

400. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Arriz zotz-eginez ari izaten diran eta zaharrenak eserten diran Peirene'ko (9) Peirene, Korinto ondoko iturri baten izena, egun Dragonera deritza ur gurenaren ingurura bertara urbildurik, ez-entzun eginda, urlia auxe esaten entzun nuen, ots, Korinto'ko lurraldetik amarekin batera aurrok erbestetzeko omen da Kereon, eskualde ontako nagusia.

401. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0033 Ea berok, eleizgizonak, euskeraren galeraren errudun nagusienak ez-ote diran gero....

402. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Horrela bada, karlisten hirukote nagusia Fueroek, Monarki zaharrak eta Erlijioak osatzen zuten.

403. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Berebiziko oiartzuna izan du liburuak, batez ere Frantzi-ko aldizkari nagusienetan.

404. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Elektroiak, protoiak eta beste txatal guztiak ere hartu emanetan dagoz eta elkartu egiten dira beste oso nagusiago batzuk sortu erazteko.

405. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Bordele'ko Ikastegi-Nagusi'an euskeraren eta bere edergarrien lenbiziko erakustea Grantzia'ko agintariak erabaki zuten.

406. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Euskeraz izkiriatu dedana gutxi gutxi da: itzaldi bat, Biarritze'ko Eusko-Ikaskuntzen zazpigarren Biltzar-Nagusian egin nuena, Bernard Dechepare kobla egille aundiaz.

407. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Gauzak zertaz edo nolako gaiez egiñak izan diren jakitea zan aien kezka nagusia: suaz ala lurrez edo urez egiñak ote diren, ori nai zuten aztertu.

408. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Sekulan hemen sartzen bazira, ibilko gira, mutila otoan eta nausia oinez....

409. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Habil, hi ere nagusi meraren ganat pleñitzerat.

410. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Huna emen.

411. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Begibeltz artzaina! Zer duzu, gizon?.

412. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- A. Xabier: Aginduak emaiteko, naikoa naiz ni etxe huntan.

413. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Gaixo Gizona! Zer egin zaio alabari ba?.

414. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Beorketan, gauaz?.

415. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Begibeltz! Aita baten biotz-mina bear da errespetatu.

416. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Alkatea da Erriko Etxean nagusi, eta ez sekretarioa....

417. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Ez othe da zuzen, halere, lehenik oihaneko nagusiari entzun-araztea kantu eder horiek?.

418. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0441 Ixiltasunean
Bakartasunean:
Ospe, Jaun Goikoa
Gure Nagusia!
Othoi zure ganat
Azkatasunerat
Bil gizakentea.

419. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

420. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 NAUSI ARROTZEN MENDEAN

421. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iauna, gure erria bai dagola zapal!
nagusi arrotzek gain-artu digute;
herra dariela orruz diardute
elkarri oiuka oro aho-zabal:
Aup ¡Euskadi oso soil dezagun ta gal!!
suntsi bedi aren izena! darauste;
anbat iende zintzo il naiz, oildu dute:
apez, gizon, mutil, andre, neskak argal.

422. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Zu bai
bertze nagusirik iñor eztugu nai!.

423. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0351 Herrietan, gizon koxkor,
Nagusi, mutil, Erretor,
Eskutan pilota gogor,
Pasoak dutenak idor,
Begi zorrotz, beti pixkor,
Eta irriz edo mokor,
Bainan ez emaiten amor...
Hola gaztia, jo-zak hor!.

424. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0224 Errukirik baldin,
utz nerea dadin
Kalean dugu nausi hits ta dolumin.

425. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 - Gure eliza bada zerbeit, bereziki adorazione egunean, ahatik, barne hura nagusi dela!.

426. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0032 Bainon, kasu! Ez ahantz nagusi baten etchea dela.

427. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Orduak edo aroak jo dueneko, hor daude bethi eskerren bihurtzen; ukhan dituzten dohain eta edergailuekin Nausia bethi goresten dutela.

428. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Goibelak arindurik, griñak eta minak iraganik, zuek hots emaile, pertsulariak, guziek batean goretsiko dugu Nausi on bera menderen mendetako argi osoan.

429. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Azkonchilo-Mukurruteiko nausia argi-zirrintan jeikia zen goiz hartan.

430. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Kanporat atheratu zen bada Mukurruteiko nausia.

431. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Gauza guzti hoik, bada, begien aitzinean izaki, litteratur-euskara unifikatu hunek izan litezkeien arau, erregela eta zuzenbide nagosi batzuk ukituren ditugu hemen, Bilboko Urkixo'tarr Jul Elkargoak beretzat harturik dituenetatik aldatuaz.

432. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Berriz alkar ikusi zutenean, aztiak: - Zoaz komentu orretako nagusiarengana eta iru galdera auek egin zaizkiozu: Lenbizikoa, zenbat denboran eman dezaket nik munduan itzuli osoa?.

433. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Morua pozik yoan zen fraile nagusiarengana.

434. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Ikasten eta gogoketan ari an gaineko egunetan fraile nagusia.

435. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Denen nagusi zena, ez da gehiago jeus, ez.

436. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 5. Kultura bereziak ere azi, han, nagusien morala-ren ogiaren bidez.

437. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0212 Goiko Nafarrak igorriak zituen Arturo Campionekin: Aranzadi, Goiburu eta Ithurralde'tar Suit jaunak; Gipuzkoak: Domingo Agirre Zumayako apheza, Ramon Artola Donostiarra eta Serapio Mugika Ondarrabikoa; Bizkaitik ethorriak ziren: Aranagoiri'tar bi anaiak Luis eta Sabin, Albizuri Bermeokoa, Arrese'tar Beitia Otchandianokoa, Arrospide, Grijalba, Zabala Bilbotarrak, eta, berrikitan galdu dugun aphez jakintsuna, Eskualzaindiaren eta Eskualzale guzien nausia R. M. Azkue.

438. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Dena den, phondu horiek oro: batasunaren izena, buruzagien izendatze, sortarau eta erabil-molde, ondoko urthean (1902) buruilaren hamekan Ondarrabian egin zen bilkura nausian onhartu eta finkatu zituzten eskualzalek: Anhartean, batasuna gothortu zen, lagunak ere emendatu, eta, Hendayan ziren hogoi eta hameken orde bigarren urthekotzat jadanik ehun eta hamabortz lagun lerrokatzen ahal zituen.

439. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Bertzalde Jean de Witt herriko nagusiak geriza ona emaiten zion.

440. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Halere aithor dezagun Spinozaren gutizia nagusia zela orenak eta orenak gogoeta egoitea.

441. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Bainan gero Hazparne, Sempere, Azkainerat buruz laboraria aiseanago bizi da bere etchen nausi, Bazterrak arinago argiago eztiago dira hor gaindi.

442. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Eta German nagosi berriok, beren authoritatea segurki sendoturik, berek ere kulturaren atseginak ezagutu nahi ukhan zituztenean, Irlandarrak behar izan zitzuten deithu Latinaren jakitea lur handiko ikasetxeetan berphiztekotz.

443. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Gizona nagusi.

444. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Nor oraino? Lana gaizki pagatzen duten nausiak eta lanean gaizki ari diren langileak.

445. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0149 Eskuetan zeraman agintari-zarta Idiazabalko alkateari ematen zion eta arratsalde artan aurreskua dantzatu nai zutenak axerien nagusiari baimena eskatu bear izaten zitzaion.

446. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0062 Madariaga
Nagusirik aundiña
etzaigula eten,
arratsalde alderako
izango da emen;
juzgatua Uztapidek
izan bear du len,
gaur ere iruritzen zait
ez degula azken.

447. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0060 Xalbadorrek
Zendako egin, oi nagusia,
zuk ere hola bekatu?
zure baserri on ori ez dut
santa sekulan ondatu,
lana egiñez aberasterik
izan zaiken ez pentsatu,
zer naiz bada ni aberastu ta
nagusi jauna pobretu?.

448. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0071 Arozamenak
Ate ondora juan giñaden
eta kantari ekin,
kuadrilla aundi bat antxen geunden
guztiyak geren pozakin,
nagusiya're goratu gendun
Euskalerriko kantakin,
etxekoandria an etorri zan
pezeta txiki batekin,
ai lenbizitik zer eingo zigun
guk iñola ezin jakin.

449. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Azken lumeroan ikusten degunez, urtean bost aldiz argitaratzeko asmotan dira. Garbi agertzen dute beren elburua zer dan eta zertara iritxi nai luteken. Ezin uka asmo txalogarriak dituztela. Entzun ditzagun beren agoz: Jakin'en xede nagusia euskerari ta Euskal Erriari laguntzea da, euskerazko kultura gorpuzten (ezpaita erririk izkuntzarik gabe ).

450. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Amerikanoen jeneral nausiaren arabera, hiru ilhabeteren buruan; Anglesen jeneral nausiaren arabera, heldu den urthearen hastapenean; De Gaullen arabera, heldu den udahastean. Geroak erranen!

451. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Berri nausiak

452. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Bildu zaizko HERRIARI, bere ohakoaren ondorat, Eskual-Herriak dituen langile trebatuenak, adin guzietakoak, zuhurtzia eta kharra biak uztarri bati josiak nausi baitira sailaren ederki lantzeko: orok gogoa aberats, itsusi baitzaio, egungo zalaparten erdian, bihotzdun gizonari uzkur egoitea, besoak alfer.

453. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Benoit d ' Arcangues, Miotzeko nausiaren semea, gizon bat maitagarri bezen jite handikoa, Normandiako gudu borthitz hartan kolpatu zen eta azken hatsa Le Mans-eko ospitalean eman du. Bere eginbidea baino gehiago egin nahiz, ororen aintzinean zen etsaiaren harat hunaten berri emaiteko. Hura zen St-Cyr eskolako aintzindari gaztetan lehena Afrika jo zuena. Baditu lau aneia, oro soldado, bia gerlako untzietan, aintzindari bertze bat Afrikan, laugarrena Frantzian.

454. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure guziak untsa arizan dira; bainan, Madré denek aise nagusi.

455. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Berri Nausiak

456. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Berri Nausiak

457. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

458. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Orai artino Lonchampbon ginuen Ravitaillement delakoaren lehen nagusi.

459. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 HERIOTZE.- Laraunbatean ereman dugu azken egoitzarat Andrein gure jaun auzapezaren ama. 79 urthe; aitzineko egunetan, Bernard Etchart, Makolatelko nagusia, 72 urthe; Baptiste Partarrieu, Morrochkoteikoa, 72 urthe eta Marie Astabie Elichabeherekoa, 70 urthe.

460. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bihar astehartean, ehortzi beharra da Célestin Bioy, jauna. Chalbateneko nagusietarik bat, 70 urthe.

461. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hazparnen.- Hazparneko jaun auzaphezak Trinketeko nausiak, Noizbeiteko buruzagiak eta bertze adichkide jaunek ederki onhartu daukute pesta hau eta beren laguntza guzia eskaini daukute. Eskerrak diozkategu oraitik beretik eta uste dugu pertsularien pesta egiazko eskual egun eder bat izanen dela.

462. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Nausi handi zonbaitek ez dute lana egin-araztea ez eta lan egina saltzerat emaiten jendeen beharraren arabera, bainan berek egiten ahalko duten sos gehienaren arabera. Hola gertha ditake eta gerthatzen ere da, gauza ausarki izana gatik, jendea gose eta buluz izaitea!

463. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gobernua izanen da jende guzien nagusi eta lan emaile.

464. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bertzalde nagusi gaichto batzuen uztarria ez nahiz, gaude ez othe daukuten uztarri izigarriago bat emanen: gobernuarena!

465. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gizonaren makhur guzia da munduaren osoki nagusi ez izaitea: urari, suari, lurrari eta gauzen indar itsueri ez daki manatzen. Horien meneko da eta gerthatzen zako azpian lehertzea... Bainan, ororen segeretuen bilhatzen ari da, guziez jabetzeko eta hobeki baliatzeko.

466. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biba jakitatea! Hak emaiten daizku eletrika, tresna mota guziak eta, jakitateak bere lana bururatuko duelarik orotarat hedatuz, orduan gizona izanen da gauzen nagusi, egiazko jainko. Gizona da jainko bakharra.

467. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gizouna mundu hountako errege eta nausi egin zian Zeluko Jinko Jaunak: munduko gaizak oro haren zerbutchuko. Eta gizouna bera aldiz, bere Creazale eta Salbazaliaren eskupeko.

468. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna nundik ageriko den: Rusiano nagusi eta aintzindariek orai Hitleren manera eta arak dauzkate gobernioko gora-beheretan eta hura bezain idor eta gogor dira, bere kideko empleatuiez kampo, bertze guzientzat.

469. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

470. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Joanden egunean bi presoner aleman eskapatu dire Angelutik, beren nagusien bizikletetan. Polizak zerbeit asmaturik, gure Portugesen etchean hatzeman dituzte bizikletak.

471. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichtek erraiten dute: ez da behar etchalde handirik jabe bakhar baten meneko: langileen eta etchetiarren gostuz bizi da nausia, eremu zabaletan.

472. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1. Gauza bat da bakarrik baitezpadakoa: langileria ororen nagusi eta buru jarri behar da. Hortarat heltzeko, denak on dira. Bainan horri buruz chuchen chuchena jokatu aitzin, jakin behar da ingurika eta azpiz okasione guzietaz baliatzen.

473. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Gibelean utziak ditugu urteko jaialdi nagusienak.

474. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Ta español diruarekin gauza gutxi erosten ahal da erbestean. Amerikanoen laguntzaren begira egon beharko dugu.Ontara eldu bait da Europa osoa. Dolarra nagusi!

475. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ene ondoko mutikoak zerautan, haren arabera, behar luzkeela Espainiak mundu guzitik gomitatu lantegietako nagusiak, zerbaiten moldatzerat Espainian.

476. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Erakutsi nion Pinay jaunak chede berak zauzkala bere chapel-pean, eta izana zela Ameriketako nagusien gomitatzen Frantziarat bildu beharrez.

477. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Orobat, lurra erraietaraino bihurdika-zimurdika, ezin jasanak hartzearekin, gizona orhoitzen da bere Nagusi Jaungoikoaz, eta iratzartze berean, bere haurride gizonkiaz.

478. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zapeta lantegietako langilek hautatua zuten, Baionako batasun berezi batzuetan beren gizon eta aspaldian, batasun nagusiko gizonetarik zen, pharte hartzen baitzuen batasuneko gora behera guzietan.

479. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bainan jendea ez da batere mendu Nausi berri hoieri.

480. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Nepal-eko Erregea etchean nausi nahi

481. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Othoi barka!... Debruak joan ditzala adarren puntan, Erromako nagusi, eta heien mutil gibel-milikatzale guziak!

482. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Halere parachutistak sartu dira Oranen, eta hango jeneral nagusia hiritik jalgi da Tlemcen-erat joaiteko.

483. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Challe, Salan, Zeller, Jouhaud lau jeneral jezarle nagusiek, radioz diotenaz, Algeria gutiz gehiena bere manupean daukate.

484. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Bere azken egoitzarat segitu dugu Chabadinaneko nagusia Domingo 70 urtetan.

485. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Tiers-Ordreko menbroak elgarretaratu dire, Donapauleko Franchichkano nagusiaren manuz.

486. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendek Normandian jauregi-tzat daukaten etche batean pasatzen da ichtorioa: nausia, bigarren aldikotz ezkondua; alaba handi bat etchen; kusi bat frango bizia, soldadogoko lagun bat apezen kontrakoa. Erretor berri baten beha daude, chahar aire apeztua da erretor-gaia, badu esperientzia frango.

487. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Plumagaineko nagusi norbeit den bezein norbeit nahiak, Bordachurik preso altcharazi du bere seme Piarres eta Galeretarat kondenarazi, iduriz hobendunez baino gehiago jelosiaz...

488. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Iragan astean aldiz Jean Lespade Laramendiko nausi xaharrak asken hatsa eman du, 89 urthe zituen, han ginuen herriko zaharrena.

489. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bigek, Portugalekoak eta Españakoak gobernuko nausien ganik dukie, mouda zahar baten arabera.

490. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Alde batetik, St-Etienne hiriko taldea, xapelgoan denen nausi dena, bertzetik Bordale.

491. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Ponduka egin segidatzean, Janssen Holandesa nausi, bigarren Altig Alemana.

492. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Pierre Olhats Xixtelako nagusia pausatu da joan den astean burutik behera jina zaion gaitzaren ondotik.

493. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Horiek oro arras gaitzitu zaizkote ixtudianteri, eta ortzirale aratsaldean eskoletako kartierean berriz bildu dira milaka, han zituztela ere beren eskolemaileak eta lizetako ikasle gazteak.Pariseko polizaren nausiak harat igorriak zituen jandarma andana bat, zer gerta ere.

494. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Penitentziak ontara eragiten digu: pekatua gorroto izan ta ez geiago egin ta egiña ordaintzera; ildurak, griña gaiztoai gogor egitera; beartasunak, biotza, gogoz beintzat, ondasunetatik askatzera; garbitasunak, gorputzeko atsegin-zalekeria ezitzera; apaltasun edo umiltasunak gure buruari bear dan neurrian eder izatera; mendetasunak (obedientziak), nagusiaren mendean bizitzera.

495. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaunmaitetasunaren iru etsai nagusiak ezitzeko Erlijiosoak, mendetasun (obedientzi), beartasun ta garbitasuneko botoak egiten dituzte, baño boto oiek beartasun, mendetasun ta garbitasuneko onbideak, birtuteak, irixteko dira.

496. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Askotan gertatzen da langilleak bere sakel edo poltsikoari bakarrik begiratzea eta nagusiak beste orrenbeste egitea; eta langilleari lan-alkartasun edo enpresaren onagatik ajolik ez izatea, eta batzutan nagusia bere etsaitzat artzea.

497. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Lan-alkartasunaren irabazietan nagusiak eta langilleak parte artzen ba dute, orduan alkartu egingo dira, eta langilleak lan-alkartasunaren irabaziak bereak bezela artuko dituzte.

498. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Langille guziak txikienetik asi eta Buru Nagusiraño alkartasunean akzioak badituzte.

499. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Etxeko nausia aserretxen da eta emazteari esaten dio: Or etxe-ondoan dagon mozkor orreri... nere makilla bota bear diot, ea jota ortik joaten dan mozkor zikiñ ori.

500. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 F.A.O.'ri dagokion aldetik, azkenengo Aita Santuak sarri goratu dute Elkarte onen lana Oraintxe asko eztala, Elkarte onen Etxe Nagusia Erroma'n arkitzen dalarik, Paulo Vl'garrenak eroso asko esan zuan F:A.O.'ri buruz: Pakea, gaur AZIERA itzez adierazten da.

501. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Elkarte onen Etxe Nagusia Paris'en daukagu, oraintsu argitaldu berri degu liburu bat gai onekin: Katolikoak eta UNESCO.

502. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 An zan UNESCO'ren Zuzendari Nagusi doktor René Maheu jauna; an, Suenens Kardenala eta Erlijio askotako gizonik entzutetsuenak.

503. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Benelli'k ederki esan zuan: UNESCO, munduko Eralguntza Nagusiaren eta ELIZ-BATZARREN arteko lotura ta alkar-jotzea nabarmen agiri dira.

504. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Khrouchtchev Rusiaren nagusi, Kennedy Ameriketan buruzagi, De Gaulle Frantzian, Mac Millan Angleterran, Franco Espainian, Adenauer Alemanian,... Youri Alexeievitch Gagarine, hogoi-ta-zazpi urtheko Rusiatarrak egin du aire-eremuan oren bat eta berrogoi-eta-zortzi minutaren sar-jalgia, lauetan hogoi eta bederatzi minutaz lurra itzulikatzen zuela, ehun hirurogoi hamabortzetarik, hirur ehun eta laurogoi kilometrako goratasunean.

505. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Gizonaren goitirako jauzia, gizonarentzat zorion, eta athera ginezake: zorion eta atsegin Jaungoiko Nagusiarentzat!

506. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Zuzen zeruko Nagusiak, zeruko Aitak, jasta dezan mundua aberastean mundu-hasteko alegrantzia.

507. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Zoritxarreko une aietan aberats eta txiro, nagusi ta morroi, denak alkar artuta, kemen guztiekin arpegi ematen zioten su eta ujoldeen indarrari.

508. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eusko abertzaletasunaren xede bakar eta nagusia Euzkadi'ren azkatasuna ta zoriona da.

509. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Millak argi nausi ta milak argi txikiagoak, itsu itsuan, dabiltzaz urdin zabal ortan, bata besteari kalte egiteke, edonor zoratzeko ariñetan.

510. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 - Nozipein izanda be, andren esana egitekoa da... Sorgin eta lamiña kontuetan atsuak dozak nagusi bai...

511. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Deitu zeure semerik nauzienari.

512. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Nagusi nazanetik erlejiñoa sendotuten alegindu naz - iñoan Napoleon andiak - bera dalako bake ta zorionaren oñarria.

513. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 1942'an, Afrika, Sizilia ta Italiako ejerzitu guztien nagosi izentatu eben.

514. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Azkenengoen artean Sartre dogu nagusi.

515. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Eta azalmen edo argi ori absurdoan aurkituko dau; absurdoa izango da Sartre'n egi nagusia, egi bakarra; batzuetan ezebeza, besteetan angustia existencial deitzen dautzon absurdo ori izango da Sartre'n metafisika guztia.

516. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Naizta garai artan gudu gorria orruka ari Euzkadiko mugartean, Gernikan, astelen artan eta lipar batez beintzat, bakearen laztan beroa zan nagosi.

517. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Orixe dek gizonaren pulamentua, Txomin! Euskal-erritik urruti gabiltzan euskotarron egin bear nagusia auxe dek; eusko izatearen mamia garbi gordetzen alegindu.

518. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Esan dizaigukezu, adu onak ere gurean bizi izan dirala, bide zuzena erakutsi duten adimen zoliak be, bai ta eginbide nagusiena zein dugun adierazi diguten biotz azkarrak ere.

519. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 NORF. - Entzun bakaldunaren guraria, kardinal: sillu nagusia bertatik gure eskuetaratu dagizula aginduten dau ak; eta zu, nire Lord Winchester'en Asher Etxeratu ta andik urten bagarik an egon zadizala, aren nagusiagotzeagandik beste barririk entzun arte.

520. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Plater txiki eta andi, ontzi potin eta nausi.

521. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Jainko itzalgarri...! - otoizka auspeztu zan jaupari nausia ateetan bertan, burua lurrera makur eukala zeukala.

522. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Illuna zan nagosi.
Illun baltz eta itzela...!
Eriopetuen gogo naibagetuetan
erantzukizun barik itaunak
ittoten ziran
.

523. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0102 Mari, esan... Zein ete zure izari,
Zure ben-benetako gogai ta ari?.
Batzuen ustez, urrez inguratuta
Agertzen omen ziñan andre nagusi;
Baitere iñoiz gona gorriz jantzita
Edo odeietan zear lau zaldizko
Zaldiburdi dotore eder batean,
Goietan gora gaupean estaltzeko
.

524. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Lekeitiotik Ondarroara etorran bide nagusiaren egalean asi eta portura doan errekatxoari jarraituz, Barrenetxeako gaztañadiak arte, eta goragotik, Kapitelegi izendun tokitik Oruetatik Beleukira doan bidearen inguruko mugarrirarte, eta andik Aulikizko mendia jo artekoaren barruan gelditzen zana.

525. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Bata, Ondarroa eta Bizkai errien lurrak banatzen ziran Azkarra izendun tokitik asi eta Lekeitioko bideari jarraituz, Urkiaga baserriko bide nausian dagon karobitik igarota, Asterrika ingurutan dagon beste karobiaren ertzean, mugarri bat ipini eben; emendik mendiaren lepora jota, beste bat; emendik Arbiaska izeneko lekura doan errekatxoaren gañean beste bat; eta andik berantza, Ondarroaren mugetara eldu eta Errenderiko lurraldetan sartuaz, Goitiako etxearenetan finkatuz, bestea.

526. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 (...), oso pozik egoala adierazo eutsan, eta egun gutxi barru, ikastaro barria asi zeitenean, ez zala Fleury'ko ikastaldietara joango esan eutsan, Ateneora baiño, Klaude ta Helene'gaz, neskatoetarik nagusienakaz.

527. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Gabetan beeko areto nagusian geratzen ziran ikasten, irurak soillik, eta orrek gora andia emoten eutsen guztien begien aurrean.

528. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Baina, ezbaia nagusi zan; arduratsu ebiltzan asko, egonezinez.

529. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Eguna heldu baino lehen, azkenengo milizianoen ostean, gudari-aldra batzuk, bazterralde haretako nagusi militarrak eta uriko ordena-jagolak aldeginak ziran.

530. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Batzuk nagosiago, argiago; beste batzuek makalago, ilunago.

531. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Garralda zaharra despatxu sarrerako ate nagosian agertu zan eta Maribelen azkenengo berbok entzun ebazan.

532. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Ona bere itzak: Diakonoari dagokio nagusiaren aginduaren arauz, aundikiro bataiatzea, eukaristia zaintzea ta banatzea, ezkontzak Elizaren izenean egitea, il-zorian dagozanei Eukaristia eroatea; (...).

533. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0168 Gudariak artuta eroan eutsan langelara bere nagusiari.

534. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 214 Olantxe geratu zan, loki itsetik eskegita; areik, ostera, bat-batean izkillotu, ate nagusia itxi ta Odis zur ernaiarengana joan ziran.

535. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Arratsaldeko zazpiretan makuluakaz trapa trast trapa trast trapa trast joan zan ospitaleko ate nagusirantz.

536. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0129 Ate nagusian turista asko egozan gia batek esaten ebana entzuten.

537. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0087 Andik laster, idaztegi nagusiko ate batera eldurik, laguntzailleak sartze-baimena eskatu eban, eta Mikel komandante edo gudal-buru baten aurrean aurkitu zan.

538. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Baiturea egin zanetik amaika nekaldi ta naigabe jasan ebazan Intxalde'ko nagusiak.

539. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Iñoiz iñongo laterri bateko zuzendari edo agintari nagusienak, jantzi ez eze iduriztatu be eziñako jantzi bat.

540. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Nagusiaren sema zaarrenari aginka egin neutsolako.

541. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Euskal Herrixan Euskaltzaindia da nagusi sail honetan (duda barik!), eta azken urte honeittan emun dittu bere arauak ortografiaz.

542. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Umeak azi ta ezi bearra daukie, baita nagusiagoak be.

543. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Denpora gitxi dala Unesko'k iragarri euskunez, munduak gerra tramankuluetan, umeak eta nagusiak eskolatzeko baiño euneko berrogei bat geiago gastatzen dau.

544. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Erri-oiturea nagosi ba'da, beragan ba'da izkera lagia bera ixango da izkera-eredua be, eta orduan zetarako beste ereduak? Ez, ezin ledike orrela ixan....

545. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Euskal Ikastetxe Nagusi bat eraikitzera goaz.

546. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eragozpen oneik zirala-ta, Simon Stock santua, karmeldarren VI'n nagusia, arduraz eta kezkaz beterik egoan eta eten barik otoitzean ziarduan Amabirjiñari laguntza eske.

547. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta zezeillaren lenengoan, agurtzera joan jakozan jendeai, Aita Santuak, Pedro Deunaren plazan, onelan: abadeak ezkondu bakoak izatea, arau sakratu ta nagusia dala.

548. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 Eta Tito bera, leterriko Nagusia, laster Erroma'ra etorriko bide da, Aita Santuari begirune-ikerraldia egitera.

549. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Gaur milloe-erdi euskaldunek iru euskalki nagusi darabilguz.

550. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Eta azkenian, saio guztian hainbeste aldiz errepikaitten dan keiñu hori, dantziaren izatiaren arrazoi nagusixa bihurketan dala esan leike.

551. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Zati eder eta ezagun honetan argi eta garbi ikusi geinkez idazlearen garrantzirik handieneko kezkarik nagusienak: gaztaroa, aberria eta abertzaletasuna, baita herria eta maitasuna bera ere.

552. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Azaldu doguzan hiru gai edo ardatz nagusiak, era berean, bananduta eta batera agertzen jakuz Lauaxetaren olerkietan zehar.

553. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Olerki askotan ikusi daikeguz gai honeri buruzko aipamenak, hil aurretik idatzi eban Agur Ama olerki zoragarrian gai nagusia dala, aberriagaz batera.

554. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Eta treiñeruak aldatuta be, Junbaiste Beitia'ren mutillak, ondarrutarrak, arro egin eben osterea eta nagusi sartu.

555. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0048 Etxea beetxe sendoa zan eta txamailla *txamailla piso nagusia ta sabaiaz osotua zan.

556. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Erroma'ko Aita Santu Pio X'garrenak, 1903'neko jorraillaren 22'an, idazki bereziz Begoña'ko Andra Maria Bizkaiaren Zaindari Nagusitzat izentatu eban.

557. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 3. Beraz, Trajano agintari nagusiagana (enperadoreagana) etorrita, onek auxe esan eutsan: Nor zara zu, deabru gaizto ori, nire aginduak austeko eta beste batzuek be ausi dagiezan aalegiñak egiten dozuzan ori, errukarriro galdu daitezan?.

558. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Berak egiten ebazan Alfer, S.A. lantokiko lan guztiak: ateak ireki, kalderak martxan jarri, postaetxetik gutunak, inpresoak eta paketeak ekarri, abisuak emon, nagusien altak eta bajak emon, makina handi, izugarriek automatikoki egiten ebezan orratzei lupa baten laguntzaz made in Alfer diñoen etiketa mikroskopikoak ipini, inspektoreak etozenean, honelakoetan esan behar izaten ziren guzur txikiak esan eta hileroko soldatak prestatu.

559. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Bidari-Etxearen zaintzeaz gaiñera, Poloniar gizon bategaz ezkondutako Markievicz-Kontesaren gidaripean, Uritarren Gudaroztea eritxon beste gizon eta emakumeak Dublin'go Zelai Nagusia menderatu eben.

560. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Berebiziko zartadaz, Alemania-ko zoria bere burdin-eskuetan eban gizona ondo gordetako espetxe ingles baten giltzapetuaz eta Nazismoa buru barik utziaz, nagusi anker orren inguruko laguntzailleak (Keitel, Bormann, Himler, Goering, Jodl eta gaiñerakoak) umezurtz lez geratuko ziran.

561. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 1943.go Urtarillaren erdi-aldean, Hitler-en ikustaldirako prestakizunak biziagotzen zirala egiztatuta gero, frantziar Aurre-Ekintzak Frantzi-n egoan britaniar SOE-ko gudaletxe nagusiari gudalburu bat bialdu eban, egikera ori batera burututeko azterketak egiteko asmoz.

562. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Orrela gabaz berrogeita amar ezkutuko gudariak ate nagusitik 50 metroraño eltzeko gauza izango ziran, eta au danau jazoko zan zelatan egozan SS-koak oartu ta dei-adarra jo egin baiño leenago.

563. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Frantzi-ko SOE-gudalburuak erakunde orretaz etsita gero, Londres-ko Gudaletxe Nagusira egazkiña eskatzea bakarrik geratzen zan.

564. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Zeozer izan naita, Berkeley Ikasgu nagusian asi zan ikasi ta ipuin batzuk, gora aundi bakoak, idazten.

565. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Nausampicirc;k bampecirc;lexe lampecirc;ngo andrea zana ezautu emeutzôn.

566. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Eleiz-ate bateko eleiza nagusi, auzo bateko kristiñauen batzartoki nai eta inguruko errietako beste parroki batek bere kerizpean euki.

567. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Hori dala eta, aldaketa nagusiak baino ez dira kontutan hartu: idazlearen erredakzio desbardinei edo moldatzailearen eskuari begira dagozanak 56 Parnasorako Bidea, Euskal-Erria eta Euskalzaleko grafia bitxi batzuk ere jaso ditugu.

568. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Gizona batera eta bestera ebilen garai haretan, hau da, nomadismoa nagusi zanean, ez egoan oherik.

569. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Goizetik gauera lan egiten eban, sarritan jan ere egin barik, halan ere, nagusiak jo egiten ebala.

570. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Norberaren izakera loturak dira nagusi, ta ez lurralde taiukoak, asmoa geroetararte ez da gainduko.

571. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Maila horren goienean idatzi dau Garzia de Kortazar-ek agiri dira Bizkaiko kondeak, eta aurrenik izen ziurreko Iñigo Lopez, eskualdeko lurjaberik nagusienak bailiran.

572. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Bilobearen bateo idazkunek egitada horretan lekuko izan ziran Eusko Kontseilu Nagusiko eta Aldundiko lehendakariak, kontseilariak, aldunak eta Gernikako alkatea beste zer batzuen artean hauxe dino: Batzar-Etxean, Gernikako arbolearen ondoan dagoan honetan, Bizkaiko Jaurerri Txit Argitsu ta Txit Zintzo honen Batzar Nagusiak egiteko izentauriko tokian, mila bederatzirehun eta hirurogeta hemeretzi garren urteko Zezeilaren bigarren eguneko eguerdi osteko ordu batetan (...) Foru Arbolearen aldaska bat birlandatu zan, agerkaitxorta egokietan 83 zenbakia ezarria, Batzar-Etxe horren jardinetan dagozanak, landara hori ezkur batena da, 1960 g. urtean Batzar Etxeko mintegietan Abenduaren 3-an lurrera sarturikoa, Bizkai Jaurerriko Artxibo Ororkorreko Agiritegian datzan ziurtapenaren arabera.

573. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Ur bizgarriari dagokionez, eredu bi dira nagusi uren unibertso sinbolikoan.

574. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Honelaxe pentsatuta egoan Luis Parel-ek plaza nagusi zaharrerako diseinaturikoa; gaur egun Atxurin dago.

575. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Ardoreko arrantzan bera zan nagusi.

576. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0035 Azalpen batzuk: TRETZA bakoitzak kordel nausi bat eukiten dau, kordel-ama, luzeran irurogei bezotekoa: subilla, Kordel onetatik, 5 zentimetrotik 5 zentrimetrora beste soka bat POTXERIA deitzen dana lotuta joaten da, 2 zentimetro luzera ingurukoa, eta onen puntan amua, besigutarako egokia.

577. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Orduan Larra'ko komentuan nagusi zan Aita Jeremias'ek, Zornotza'ko semeak, erosi eutson.

578. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 1921'tik 1924'ra bitartean, etxe-apainketa ta barrizte geiago egin ziran, Aita Apolinar nagusi zala:(...).

579. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Batzorde nagusi orren ardurapean jarten zan.

580. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Garbi jakin genuen ondoren, etxe hontan guk jarraitzeagatik jarri zela nere arreba nagusiaren eskuetan.

581. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 (Unetxo baten ondoren). Egun batzuk igaro ziren eta nagusiaren berririk ez, guztiak zalantzan baginen ere.

582. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 MALEN (Haserre). Zazt! Zazt! Zazt! Besterik ez duzu buruan. Haserrea, burruka... Bitartean gure soroetan sasia nagusi. Ezer gabe etxean!

583. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 BAT - Anai-arreba maiteok, famili bat osatzen dugunez gero, geure artean anaitasuna eta laguntasuna behar ditugu nagusi, eta asko pozten nau guztiok, zahar eta gazte, adiskidetasun ezin hobean mahai honen inguruan ikusteak.

584. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 (Piskanaka argia indartzen hasten da, baina apal iraungo du eszena guztian zehar. Autoak desatalkatzen dituzten leku batean gaude. Txatarra ageri da nonahi, neumatiko metatuak, auto-atakak, eserlekuak, etab.: metalezko egitura bat ageri da nagusi eszenan. Erdian, bi autobus-eserleku eta berauen gainean etzanda gizon bat, ikuslegoari bizkarra emanez. Luzia bastidore artetik deika).

585. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Ez hainbeste ez... Zer nahi lan badiat... etxeko seme ttontto horren gatik... eta etxekandrea berriz beti oihuka, nagusia, ahal den pilda, beti nexkatxen ondotik... bai! ederki nauk!...

586. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 MAIALEN - Bai aita. Eta besteak: bat nagusia eta tipito lodi hori Mr Timoléon, ingles erakaslea...

587. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 MARITXU - Eta ez zara nagusiaren kontra haserretzen? JEAN-PIERRE - Ez du balio... Zeren egiteko?

588. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0024 ATABALARIA - Herritarrak, Erreboluzioaren mintzoa entzun. Mugarteko Buruzagitza Nagusiak bidalirikako Mandatari Berezia zuen aurrean dago. Harekin, soldado konpainia bateko kapitaina dator. Herritarrak, nirekin batera deiadar egin: Erreboluzioa eta libertatea, biba, biba!

589. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 KAXPAR: Lana? Egitea zeukak nagusiak nahi badu etxeratzen denean!

590. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 3. Famili buru edo Pertsona Nagusiarekiko

591. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 10. Profesio, bizibide edo lanbide nausiena etab.

592. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Jar ezazu lehenengo lerroan zure profesio, bizibide edo lanbide nagusiena.

593. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Mugikorrak, erdifinkoak edo improbisatuak direlako nahiz hasiera batean bertan bizitzeko bururatuak ez direlako, bizitokitzat hartzen dira etxebizitza familiarraren definizioan sartzen ez diren baina zentsua egiteko unean pertsona baten edo gehiagoren egoitza nagusia eta ohizkoa osatzen duten barrunbe guztiak.

594. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza kolektibo bezala kontsideratzen direnak honako hauek dira: aginte edo erregimen orokor baten menpeko eta interes eta helburu pertsonal orokor berdinez bildutako eta familia osatzen ez duen pertsona-talde bat bertan bizitzeko zuzendurikoak, zentsua egiteko unean gutxienez pertsona baten ohizko egoitza nagusi direnak.

595. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Biztanleria Ihardueraren Arabera (B.I.A.) gaiari buruzko inkestak zeran gauzatzen du bere helburu nagusia, Euskadiko Komunitate Autonomoan eta honen Lurralde Historikoetako bakoitzean biztanleriak iharduera desberdinetan duen partaidetzari buruz informazio estatistiko jarraitu bat produzitzean hain zuzen ere.

596. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Aurrikusia dagoen argitalpen-planaren barnean, hasieran, biztanleriaren kolektibo nagusienei beren iharduerari buruz eta oinarrizko ezaugarri batzuen arabera zorrozki jarraitzeko xedea izango zuen hileroko argitalpena izan zen; ihardueren eta enplegu bila dabiltzanek lan-merkatuaren gain egiten duten presioaren aldiberekotasunaren azterketa, alegia.

597. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Horrez gainera, B.I.A.ren helburu nagusiari kalterik egin gabe eta egindako esfortzua ahal den guztian aprobetxatuz, inkestaren diseinuak bide ematen du bestelako informazio-eskariei batipat demografiari buruzkoei erantzuteko ere, zentsuetako epealdietan, horien emaitzak aurki kaleratuko den urteroko argitalpenean barne-hartuko direlarik.

598. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Pertsona batek bere okupazio nagusia erreferentziako astean zehar zein establezimendu, enpresa edo bestelako unitate ekonomikotan ematen duen, horren iharduera-motari dagokio, edota, lehenago lan egindako langabeen kasuan, berriz, beren azken enplegua zein enpresa edo establezimendutan izan duten, horren iharduerari.

599. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Okupazio bat baino gehiago izanez gero, nagusienari dagokio datua, hau, pertsona zentsatuak halakotzat ematen duena izango delarik.

600. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Ikuspegi honek, unitate egoiliarrak bezala definitzen diren unitate instituzionalak sortzen ditu, kontabilitate osoarekin eta erabakiak hartzeko autonomiarekin beren funtzio nagusienaren egikaritzan.

601. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Eraman ditzakete iharduera nagusi bat, zenbait bigarren mailako iharduera eta iharduera lagungarriak, hala nola administrazioa, salerosketa, biltegiratzea, konponketa, etab.

602. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Iharduera lagungarriak ez dira banantzen zerbitzatzen dituzten nagusi edo bigarren mailakoetatik.

603. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Horregatik, praktika arrunta izan ohi da establezimenduaren iharduera guztia bere iharduera nagusiari esleitzea.

604. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Bigarrenez, baliabide eta zerrendaketa huts bat baino gehiago nahi izan da, argibide zabal eta zehatz bat eskaintzea nahi izan da zentruetako gai nagusienei buruz; horretarako aldagai-egitura finko bat hartu da oinarri orientagarri bezala eta berak homogeneizatu ditu fitxetan batutako datuak.

605. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0017 a) Ekintza sozialerako Zuzendaritza Nagusia.

606. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Asistentzi erakunde publiko bat da itsuen osozko sorospenerako, beren iharduerak autogobernuko erregimenez garatuz, Estatuaren tutoretzapean eta tutoretza hau Gizarte Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez burutuz.

607. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Erakunde partikular honek, Estatuaren tutoretzapean egonik eta balio-urrituentzako zerbitzuei dagokionez, erakunde nagusiek egiten dituzten ihardueren iharduera osogarrien garapenari ekin dio batez ere, hau da, balio-urritu garraioa, etxeango laguntza zerbitzua, aisi eta asti libreko iharduerak, etab.

608. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0022 d) OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuaren Araudi Nagusiaren Aintzin-egitasmoa gertatzea.

609. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0022 h) Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Arduralaritza Nagusiko Goreneko Kargudunetako izango diren Artezkari Nagusia eta artezkaritza-lanariak izendatu ditzaneko saloa Jaurlaritzari egitea.

610. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Bestalde, gastu eta inbertsio garrantzitsuak eskatuko dituen Egitamua da; beraz, zuhurtasunak izan beharko du nagusi hori burutzerakoan.

611. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0056 4. Kondaira-Lurralde bakoitzari dagozkion eta Autonomia-Estatutoaren 41.2.d) Atalean adimugatzen den Erresumarentzako orotariko Kupoa osatzen duten Erresumarentzako Kupoak indarrean dagoen Ekonomia-Itunean jarritako arau eta bideen ariora izendatu eta hainbatu ondoren, Foru-Diputazioek dagozkien ordainketa-manuak egin eta Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiak orotariko Kupo hori Erresumari ohartemandako epetan ordaintzea egingo da, Jaurlaritzaren arioz nahiz Foru-Diputaziotako batek eskatuta egin daitezen atzerapenen-eskea kaltetan gabe.

612. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0076 Estatutoa eta Lege hau egiteratuz agintepideak eta / edo zerbitzuak Autonomia-Elkarteari eta Kondaira-Lurraldeei eskuratzea bukatu ondoren, eta nolanahi ere Lege hau indarrean jarri eta gehienezko hiru urteko epearen barruan, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak eskuarteen Autonomia-Elkarteko Herriogasuntza Nagusiaren eta Foru-Diputazioen arteko behin-betiko banakuntza-jaurpideen saio bat egingo du, batek eta besteek beretzat hartutako agintepideei direneantxe neurtuta darizkien beharren eretzean, eta Lege honen 22garren Atalean jarritako oinarri-irizpide guztien eta bakoitzaren arauera.

613. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 XEHETASUN ESTATISTIKO NAGUSIAK

614. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 E.S.T.E., EUROFORUM (Europar Entrepresaren Desarroilo) eta ADEGUI-K (Gipuzkoako Entrepresari Demokratikoen Elkargoak) antolaturik Nazioarteko topaketa zenbait burutu zen E.U.T.G.-ko Paraninfoan Industrial Harremanen Negoziaketa deitu gai nagusia aztertzeko harturik.

615. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0054 2. Herriogasuntza Nagusiaren berenezko gaiei buruzkoetan, Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak haiei buruzkoak izan eta berarekin berariz erabilgarri izan daitezen manuak izango ditu jaurpide eta baita, horien aurka egon ez daitezen guztietan, Herri-alorreko legepeko izan daitezen Autonomia-Elkarteko erakunde guztiekin erabilgarri diren gainontzeko arauak ere.

616. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0080 32. Atala.- Herri-alorreko legepeko diru-eskuraketak. Aurreko Atalaren 2 zatian esandako irizpidearen arauera, honako hauek dira Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren herri-alorreko legepeko diru-eskuraketak: a) Kondaira-Lurraldeen Euskadiko Autonomia-Elkartearen diruegitamu-gastutarako laguntza gauzatuz Foru-Diputazioek egin ditzaten diru-ekarketak.

617. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0126 6. Lege-Egitamutarako guztiek eta Legegintza-Dekretoa edo arduralaritza-erabakien egitasmo guztiek herri-dirueskuraketa eta gastuetan, ekonomiazko ihardunean, eta orohar Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari dagozkion gai guztietan izan dezaketen eragina neurtzeko ikuskatzean datza ekonomia-araupidetzaren aldetikako arta.

618. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Sarrera Liburu hau argitaratzeko arrazoi nagusia da, egun, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren inguruan indarrean dagoen foru araudi zabal eta sakabanatua biltzea eta eguneratzea, lege marko orokor eta koordinatu bat eskaini ahal izateko, hain zuzen ere.

619. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 I. kapituluan, xedapen aplikagarri nagusiena izanik, abenduaren 30eko 18/87 Foru Araua, Ondaren Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga arautzen duena jasotzen da.

620. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 ERABAKIA, Jaurlaritzako Lehendakaritzako Idazkaritzaren 1988.eko Urriaren 31koa, Idazkari Tekniko Nagusiari funtzioak delegatzen dizkiona.

621. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 Eusko Legebiltzarra Mila bederatziehun eta laurogoitia zortzigarreneko Ekainaren hogeita bederatzian egindako batzarreko Eusko Legebiltzarraren Ohizko Plenoaren ERABAKIA, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko eta indarrean dauden Lege-Erabakien bateratutako testuari onarpena ematen zaioneko Maiatzaren 17ko 1/1988 Lege-Dekretua sendestea onartuz.

622. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Maiatzaren 10eko 119/88 DEKRETUA, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko eta bere Erakunde Autonomoetako Administrazio Nagusiko zerbitzu funtsezkoak bermatuz.

623. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 17-5-88 Maiatzaren 17ko 1/1988 LEGEGINTZA-DEKRETOA, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko indarreango lege-manuen Eraberritutako Idazkera onartuz.

624. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 Osakidetzako Artezkari Nagusiaren 1988.eko Otsailaren 5eko ERABAKIA, Ekonomia-Eraentza eta Arduralaritzarako Artezkariari zenbait egitekoetarako esku emanez.

625. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren 1988.eko Otsailaren 11koa, Ikuskatze gaietan eskumenak delegatzeari buruzkoa.

626. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 d) Ikastetxeak hornitzeari eta eratzeari buruzko arau nagusiekiko.

627. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 i) Gizarteak hezkuntza-alkarteari egin diezazkion osagarrizko gaikuntza-eskaintzei erantzuteko izan behar duten helburu nagusiak eta bateratzeko irizpideak zehazteko.

628. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 18. atala.- Kondaira-Lurraldeetako eremuko irakaskuntzarako egitamugintza nagusia, eta Lege honetan esaten diren erabakiak hartzea eta hitzarmenak egitea doakien alorren partaidetzarako ihardutze-sailak dira Lurraldeetako Eskola-Kontseiluak.

629. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 4. Artikulua.- Lehendakaritzako Zuzendaritza Nagusiaren egitura: 1.- Lehendakaritzako Zuzendaritza Nagusia hurrengo unitateetan egituratzen da: - Pertsonal Zerbitzua.

630. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 3.- Osasun eta Gizarte Ongizateko Zuzendari nagusiak emandako delegazioaren arabera hartutako erabakiek espreski konstarazi beharko dute eta Osasun eta Gizarte Ongizateko Diputatuak diktatuak kontsideratuko dira.

631. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 6. - Osasun eta Gizarte Ongizateko Zuzendari Nagusiak hilero emango dio Departamenturako Diputatuari delegazioz hartutako erabakien berri.

632. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Erresumak, beste Autonomia-Elkarte batzuk, agizko lurraldeetako Erakundeek eta hoien Arduralaritza Nagusi edo lurraldetakoek ateratako herri-agiriei dagozkienak Erresumak lakatuko ditu nahiz eta euskal mugartean ordaindu eta hoiek eskuratzen dituztenak legez euskaldun izan.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00077 Lehenengo algara hotsak bukatu zirenean, XO!, deitu zuen berriro arratoi nagusiak.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Halako batean, nagusiak uso zuria sareetan harrapatu zuen bizirik, eta usotxoa eskuez maitekiro leuntzen hasi zen.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00051 Elementu guztien azken geruzetako egitura elektronikoa da, denek balentziak dituzte, elementua arinago denean lehendabizikoa garrantzitsuago delarik, eta eztainuan eta, batez ere, berunean, nagusiena delarik.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Hauetatik nagusiena karboxilo taldea da, eta bere konposatuak estere, amida, eta azilo haluroak.

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Memoria Nagusia edo Barne-Memoria (Memoria deritzona) eta Kanpo-Memoria bereizten dira.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Kanpo-Memoria S/I unitatearekin lotuta dago eta Memoria Nagusia berriz informazioa CPUrekin zuzenean lotuta dago.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Aurreko kapituluetan informazioa gordetzeko osagaiak, Memoria Nagusia eta Memoria Lagungarriak alegia, aztertu dira, baina informazioa biltzeko modua ez da azaldu.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Datuak Kanpo-Memorian gorde badaitezke ere, eragiketetarako behar dituen datuak Memoria Nagusitik eskuratzen ditu konputagailuak.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Beraz, eragiketa batean erabili behar diren datuak Kanpo-Memorian baldin badaude, lehenbizi Kanpo-Memoriatik Memoria Nagusira higitu beharko dute eta Memoria Nagusian ezarri ondoren eragiketa buru daiteke.

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Batzutan, Memoria Nagusian eta euskarrietan datuen adierazpidea berbera da, baina zenbait euskarritan ezin dira adierazpide jakin batzu erabili datuak adierazteko.

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00175 Dakigunez, programa batek egikaritzeko, makina lengoaiara itzulita egon behar du, eta programa horren exekuzioan gerta daitezkeen etenak Memoria Nagusian sarturik maneiatu behar dira, ...

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Konputagailu batean kargaturik dauden programek dagoen memoria nagusiaren edukina baino gehiago hartzen dutenean Alegiazko Memoriaren bidez lan egiten da.

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Alegiazkoa edo birtuala deitzen da zeren eta egikaritzeko prest dauden programak memoria nagusian osoki egon gabe, baleude bezala funtzionatzen bait dute.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Horretarako programak memoria nagusian egon beharrean, bitarteko memoria berezi batean kokatzen dira (diskoan), programa hauen informazioa behar ahala memoria nagusira barneratuko delarik.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Memoria nagusia ere orrien luzera duten zatitan banatzen da, memoria nagusiko zati bakoitzari BLOKEA deituko diogularik. (ikus 7.11 irudia).

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Memoria nagusia beterik dagoenean eta beste orriren bat barneratu behar denean bloke batean dagoen orri bat kanporatu behar da, bitarteko memorian gordez (ORRI-KANPORAKETA).

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Funtzionamendua aztertzeko 7.11 irudian dagoen adibideari jarraituko gatzaizkio, beraz, bitarteko memorian 9 orri badaude, baina memoria nagusian 5 bloke besterik ez dago.

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Hasiera batean memoria nagusiko blokeetan lehenengo orriak kokatuko dira eta adibidean urrats hau emanez gero 7.12 irudian dagoen egoera gertatuko da.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 1) Memoria nagusiko zer orri kenduko den erabaki (adibidez 3.a).

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00081 Nahiz eta oso liluragarria izan, ahalegina egingo dugu mekanika kuantikoa bere tokian uzten, hots, printzipio nagusiak eman eta bertatik kimikari bati interesatzen zaizkion puntuak atera.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Aurkitutako irudi primitiboetan, beltza da kolore nagusia.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Garai hartan, Atenasek indarra galdua zuen, eta bi hiri ziren kulturaren ardatz: Pergamon estoikoek irakasten dute; esanahiaren arazoak dituzte aztergai nagusitzat.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Alexandria, izan ere, J.K.a. III. mende inguruan Mendebaldeko kultur hiri nagusia bihurtu zen.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Glosematika teoriaren sustrai nagusiak oinarri bikoitza du: Saussureren teoria alde batetik hobeto esan, teoriaren zati bat, formalena hain zuzen: Heeschenek Saussure depsikologizatua dela dio; teoria hau muturreraino eraman zuen, inoiz ezagutu ez den bezalako sakontasun eta zehaztasunez; eta bestalde, eta bereziki metodologiari dagokionean eta metodologia arazoak lehen mailan jartzen ditu Glosematikak Vienako taldearen neopositibismoa.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak izendapena mugatzen du (horrela, eguzkia, ilargia, izendapen indibidualak dira, gure ingurune naturalean eguzki eta ilargi bakarrak ezagutzen ditugu eta); baina zentzuarekin du zerikusi nagusia. Ipuin baten hasieran honelakorik irakurriko bagenu: Bigarren eguzkia zeruan zen jadanik. Bangek bost begiak ireki eta..., jakintza unibertsala dela medio, badakigu ipuin fantastikoa dela hori.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00210 L' eta w bektoreen direkzioak berdinak direnean, bektorearen direkzioa duen ardatza, INERTZI ARDATZ NAGUSIA dela esaten dugu.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00210 Solido zurrunaren kasuan, eta masa-zentruari buruz lorturiko L'-ren kasuan, beti da posible, gutxienez hiru ardatz nagusi aurkitzea.

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00210 Har dezagun orain, ardatz nagusiez osoturiko triedroa ().

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00241 Masa-zentrua biraketa-ardatzean egonik, biraketa-ardatza inertzi ardatz nagusia denean, ardatz fixuaren inguruan biratzen ari den solidoa, dinamikoki orekaturik dagoela esaten da.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00241 II.b) Biraketa-ardatza ez da inertzi ardatz nagusia

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0014 Lurrak eta haziendak aintzinara joanarazteko edo aurrera egiteko behar dute nagusiek lantegietan bezala langaiak erosi, eta hori garesti maiz askotan eta sos handiak bota behar.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0015 OFIZIO ETA LANTEGI TXIKIAK Amikuzen badugu oraino beste lanbiderik: herri handienetan badira ofizialdunak eta nagusi txiki zenbait, bi, hiru edo langile gehiagorekin.

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Lortutako gorreria sailen barruan, zergatirik nagusienak meningitia, elgorria, lepamina, erditze traumatismoak, sendagai atotoxikoak... dira.

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Jatorrizkoak jarauntsiak dira edo fetu egoeran lortuak, eta zergatirik nagusienetakoa amaren gorrina da.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Hezitzaile bezala, geure gain hartu behar dugun zeregin nagusienetako bat haur gorra bere inguru naturalean gara dadila lortzea da.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Gero beste batera eta han ezetz, eta horrela denda ugari pasa ondoren zorionik erosi gabe itzuli ziren nagusiarengana.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Ekonomik politika honetan nagusi Golbert izan zen; Frantziako errege Louis XVI. aren ministro zen hau.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Orduan, Pernandok zakurra uxatu zuen esanaz: - Hoa hemendik, nagusiaren mutur horrekin.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Lantegi berri eta haundiak, berriz, ugazabak edo nagusiak sortu zituzten.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0189 Hallenkirche izeneko eliz tipoa da eta emaitza nagusienak XIII. mendean emango ditu Paderborn-eko katedralean eta Osnabrûck eta Mûnstereko eliza batzutan.

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Banaketa-koadro nagusiak etengailu nagusi bat du indarra kendu nahi denerako eta etengailu diferentziala deritzan aparatu bat pertsonak babesteko eta korronte-ihes bat dagoenean (gorputzean zehar adibidez) indarra kentzeko.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 b.3. Marmolak eta harri naturalak Terrazoaren antzera zaindu behar dira, azken finean haren osagai nagusiak hauetxek bait dira.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 6.2. Jabego Horizontalaren Legean azaltzen diren eskubide eta betebehar nagusiak

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Etxebizitza 1960ko uztailaren 21eko Legeak erregulatutako Jabego Horizontaleko erregimenean sartuta badago, etxebizitza bakoitzaren jabea babesten duten eskubide nagusien artean ondorengoak aipatuko ditugu.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Horri buruz, nagusienak aipatuko ditugu: - Errentari buruzko zergaren aldetik ondareari buruzko zergaren kasuan etxeari ematen zaion balioaren %3a diru-sarreratzat hartzen da eta deklarazioan sartu behar da beraz.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 c) Ke, gas eta hautsen gehiegikeriaz sortzen den kutsadura; batez ere nagusi diren haizeak kontutan hartuak izan ez diren lekuetan.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Berez, jokoa nagusien zeregina da, tartean dirua, probetxua, etekina edo irabaziren bat dagoelarik.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Itsasadar nagusienak, berriz, Orio eta Debakoa (Gipuzkoan) eta Mundaka Plentzia eta Bilbokoa (Bizkaian).

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak helburu nagusi hauek ematen dizkigu Hasiera Ziklorako: GAIEN LEHEN MULTZOA Ulermena

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Izen nagusi eta esaldi haseran hizki nagusiak erabiltzen jakin.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Mintzamena Hasiera Zikloko helbururik nagusienetakotzat jo daiteke (irakurketa-idazketa menperatzearekin batera) aho-hizkuntza modu egoki eta praktiko batez garatzea.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurketa Hasiera Zikloko beste helburu nagusitariko bat dugu hau ere: irakurketaren trebatzea.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 XX. mendean gertatu den berrikuntza plastiko eta kontzeptual nagusienak forma-mota horixe erabiltzen du oinarrian: kubismoaz ari gara, noski.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0103 153. Zenbat neurtzen du 2,544696 metro karratutako azalera duen esfera batetako zirkulu nagusi baten zirkunferentziak?.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0103 156. Zein da esfera baten bolumena, zeinen zirkulu nagusi batek 6,16 dezimetro karratutako azalera baitu?.

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0103 158. Zein da esfera baten bolumena zeinen zirkulu nagusietako baten zirkunferentziak 4,62 metro neurtzen baititu?.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Hezitzailearen kezka nagusia eta larria hauxe da: biziz betetako haur sortzaileari hezketa oso bat emateko irakaskintza nola molda?.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 ESPERIENTZIA 5 Ariketa honetan, sortaldea eta iparra norabide nagusi gisa hartuko ditugu; beste biak, sartaldea eta hegoa norabide aurkakoak izango dira.

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0132 - Ezezagun nagusiaren balioak aukeratzen dira.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0132 Aldagai nagusia ardatz horizontalean adierazten da eta menpekoa bertikalean.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 Hau da elipsearen ekuazio laburtua; bere ardatz nagusia abzisa-ardatzean dagoeneko kasuan hain zuzen.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 Ariketa: Ardatz nagusia ordenatu-ardatzean dagoenean izango dugu.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 Izan ere azkeneko determinantea triangeluarra izanda, diagonal nagusiaren elementuen biderkadura izango da.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Kontzilioen zeregin nagusietako bat kristau-sineskizunen garbitasuna eta fede-altxorra gordetzea izan da.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 Problemaren zati zailak, ondo definitzen dira azpiproblemak bezala, eta problema nagusirako algoritmo osoa eraikita dagoenean, orduan ebatziko dira azpiproblemak.

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 PREHISTORIAKO ASMAKARI NAGUSIAKLEHEN TRESNAK.

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0063 Nolakoak diren: Pila zahar bat barrutik aztertzen baduzue, hiru parte nagusi dituela ikusiko duzue.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Nagusia konturatu zen norbaitek jaten zituela haren soroko marrubiak.

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Soro haren nagusia beldurtu egin zen txorimaloa hizketan ikustean eta sorgin-kontuak entzutean.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Gutun hori lantegiko nagusiari, Euskaltzainburuari edo parlamentari bati bidali nahi baldin badio, ez du estilo bera aukeratuko.

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Bi adar nagusi ditu haseran, eta biei ematen zaie izen berbera.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0007 Liseri-aparatuaren goi eta azpitik doazelarik, bi konduktu zirkulatorio nagusi daude, dortsala eta bentrala, sistema hertsi bat osotuz.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Calder da mugikarien artista nagusia Eskultura tamaina handikoak material astunez egiten dituen arren, arintasun handiko eta mugimendu-itxurako konposizioak lortzen ditu fantasia handiko giroak sortuz.

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Hau izango da azken urteotako berezgarririk nagusienetakoa.

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Aduanetako errejimenetan bost puntu nagusi azpimarra ditzakegu: a) Trantsiturako eskubideen errejimena.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Zirkuito nagusian (turbinan barrena) dabilen ura beti bat da, galerak eskatzen duten ordaina salbu.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Erreaktore baten elementu nagusiak hautxek dira: 1.- Errekaria.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 1920 tik aurrera epe luze bati ematen diogu hasiera, bere ezaugarri nagusia konbertsio eta erabilpenaren errendimendua igotea delarik.

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Kolorezta itzazu ibai nagusia, bere ibaiadarraren bat eta ibai horren ertzetan dauden hiriburuak.

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0199 Merkataritza hiru norabide nagusitan egiten da: a) Baserriek eta nekazari barrutiek, ezin besteko diren elikadura produktuez, hornitzen dute hiria.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Etxe nagusiaren alboan, beste eraiketa batzuk agertzen dira: zakurraren txabola, ogia egiteko labea, gurdientzako teilapea, untxitegia, erlauntzak...

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Itsasadarrako sarrerak hiru oztopo nagusi hauek zituen: Lehendabizikoa uhin-aldi bortitzak.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Abereak bazkatzeko lurlantza da nagusia.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Beste batzutan behiak ukuilutan sartuta egoten dira, orduan bere elikadura nagusia pentsua eta ortu-belarra, alfalfa eta hirusta izaten da eta baserritarrak moztutako belarra ere.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Jaso ditugun nota horiez baliatuz laburpena antolatuko dugu, kontutan izanik horietan bildutako ideia nagusiak bakarrik erabili behar ditugula.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Besteak, ideia nagusiaren inguruko zertzeladak ez ditugu kontutan izan.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Beraz, laburpenaren laburpen bat eginez honetara bil dezakegu: Euskararen jatorria azaltzeko munduko beste hiru hizkuntzekiko kidetasunak nabarmendu dituzte jakintsuek, horrela hiru teoria nagusi moldatu dituztelarik.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Eta areago bilduz, euskararen jatorriari buruzko teoria nagusiak azaltzen direla esango genuke eta, honela, oso hurbil egongo ginateke izenburutik.

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Bete ditugu, beraz, hasieran aipatutako bi ezaugarri nagusiak.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Gure Herri literaturan, hitz lauz, ipuinak eta kondairak ditugu nagusi.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Baina kontutan hartu behar da ipuinen altxorra pertsona nagusiengan, helduengan dagoela, eta berauen ihardunari esker gorde dituela gure herriak.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 8. Erdiko Ziklorako interesguneak dira abiapuntu berezi eta nagusiak.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Adin honetako haurren munduan, mundu psikologikoan alegia, jokua eta denborapasa bizitzaren zati nagusia da, eta denborapasak eta jokuek sortzen duten giroa ezagutu eta landu egin behar dugu.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Mekanika klasikoaren abiapuntu nagusia jarri zuen bada.

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikasleak, klasean irakaslearen azalpenaren bidez hartutako ezagumen du teoriko abstraktu horiek finkatzea eta sakontzea da liburuaren asmo nagusia.

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Bestalde, Naturan ezagutzen ditugun hiru interakzio nagusiak grabitatearena, elektromagnetikoa eta nuklearra ttikiagotu egiten dira, guttienez distantziaren koadratuaren arauera.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0158 Hainbat gertakari txoke gisa azter daitezke, hauen artean Fisika Atomikoaren arlokoak nagusi direlarik.

730. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0179 Bestalde, hiru ardatz nagusiek osoturiko erreferentzi sisteman, elipsoidearen ekuazioa ondokoa izanen da: .

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0199 Masa-zentrua bira-ardatzean egonik, bira-ardatza inertziako ardatz nagusia denean, ardatz fixoaren inguruan biratzen ari den solidoa, dinamikoki ekilibraturik dagoela esaten da.

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0199 II.b) Bira-ardatza ez da inertziako ardatz nagusia.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Uger kentzaile hoiek aipatu ditugun egokitasunak dituzten arren, elektronikako Kits-ak egiten dituzten zenbait enpresa nagusik, ohar hau egiten dute muntaia aurrez erosleak zirkuituak soldatzean ezelako pasta nahiz gehigarrik erabilten badu, galdua duela edozein garantia.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0001 Sortaldeko mugan dagoen zona estu batean ezik, material sedimentarioak dira nagusi gure Probintzian.

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0002 Tontor nagusiek, (Aizkorri, Arbelaitz, Aketegi) 1.500 metroak gainditzen dituzte.

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0008 Populazio nagusien inguruan erraz aurkitzen dira kontsumo familiarrerako diren baratz txikiak.

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Adar nagusi hauetatik, beste sekundario batzu irteten dira, bai I-H norabidean (Zumaia-Azpeitia-Azkoitia-Zumarraga-Legazpia) (Elgoibar-Bergara-Lenitze) edo E-M norabidean (Tolosa-Azpeitia-Elgoibar) (Beasain-Zumarraga-Bergara-Elgeta).

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Probintziako nukleo nagusienetako bat da, eta Donostiako eskualdean, bigarrena.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0014 Hementxe topatuko ditugu Banketxeak, Konpainia nagusien bulegoak, edifizio publikoak, zerbitzuak eta era guztietako dendak.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Ez da perpaus nagusirik agertzen.

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Badirudi goiko perpaus horietan perpaus nagusia jan egin dugula, ulertutzat ematen dela, alegia.

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Hortaz, perpaus nagusia eliptikoa izango litzateke: (l) Lehenbaitlehen etor dadila (esan dut edo nahi dut...)

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Perpaus hauetan nagusia ez zaigu azalera agertzen, baina sakoneko egituran perpaus nagusiren bat jarri beharra dago.

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0049 Gizon Magdaleniarraren produkzio artistikoak ahokatzen dituen bultzagile nagusia erlijioa eta magia dira.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Dena den, heldu ziren erromatarrak iberiar penintsulara (K.a. 218 an) eta defentsa arrazoiak zirela medio, Anibalen harmadak hemen zeukan, bera hornitzeko, oinarri nagusia xahutzera jo zuten.

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Funtsean, ordea, teknikaren aurrerapidean frenu bat zen esklabutza: ez zuten lanabesak, abereak... zaintzeko ardurarik hartzen, nagusia gainean ez izanik lan gutti eta makineria ere ez berritzen behar bezala.

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Honek, langabeko jende multzoa sortu zuen, subproletalgoaren mailara eraitsiaz, nagusien laguntzaile edo harmadan mertzenari izatea beste aterabiderik gabe.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0074 Artilea zen memento hartan merkatalgoaren atalik nagusiena.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 Merkatarien iduria beharreko baino gehiago gertatu zen, mailegu sistema nagusia (Verlagssystem) zela medio.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 - Egizu mailegu sistema nagusia edo Verlgssystem delakoa zer zen jakiteko modua.

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Hori horrela gertatu zen, zeren klase domeinatzaile nagusi, heterogeneo eta berri bat... boterea eskuetan zuelarik, iduri bait zuen prest zegoela botere zentralaren plangintza bateratzailea faboratzeko.

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Ekonomiaren alorrean: laborantza, bai lurraren propietateari buruz, bai-eta lurraren emaitzari dagokionez, handikien kontrolaren pean; burdingintza nahiz untzigintza (aintzinako gure industria motaren adar nagusienak) beherakadan.

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Bestalde, burgesiaren sortzea da, ingurumundu honetan, fenomenorik nagusiena, hots, klase bezala burgesia gorputza hartzen ari den fenomenoa.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Dena den, Liberalismoa, Industria Iraultza eta Nazionalismoa izango dira gizarte berriaren hiru faktore nagusienak, eta ororen gainetik, klase berri bat heltzen da agintera: burgesia.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 d) Berezitasun nagusiak.

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Talde hauen helbururik nagusiena Estatu indartsu bat sortzea izango da, langileria menperatuko duena eta Estatuaren bizitzeko espazioa (espacio vital) zabalduko duena aurka dituen inperialismoaren bizkar.

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Estatu gizonek, beren ekintzetan, gizartearen ardurak eraginik jokatzen dutela esan arren, nagusi den klasearen interesen arabera jokatuko dute.

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Baldintza geografiko hauei lotuta, bi herrialde nagusi aipatu behar ditugu hemen: Egypto Beherea eta Egypto Garaia.

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Atena-n bertan esklabutza lotsagarri bati loturik nagusi beldurgarrien menpean zeudenak ere askatu egin nituen.

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Azken hauen ezaugarririk nagusienetako bat, hain zuzen, pertsonaiek agertzen duten soiltasun-expresioa da.

761. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Tributan antolaturik, haien iharduera nagusia artzantza zen.

762. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Bi puntu nagusitan labur genezake arazo osoa: a) Oinarri ekonomikoa: jaurgoa, eta b) Honen gainean, eraikitzen den edifizio juridikoa.

763. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Ezaugarri nagusienak: Gurutze-ganga eta arku zorrotza.

764. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0063 Zergatik? Nor da pertsonaia hori? - Konta itzazu sei edo zortzi esalditan irakurgai honetako ideiarik nagusienak.

765. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0215 Zein dira ipuinaren zehar ekintza nagusienak edota garrantzitsuenak? Bereiz itzazu.

766. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Hirugarren puntu honetara iristea izango litzateke gure helburu nagusiena.

767. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 - Zein da zuretzat edo zure iritziz ipuin honen gai edo mezu nagusia.

768. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0041 - Noiz gertatzen da ekintza nagusia?.

769. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0041 - Zure ustez, nolakoa da pertsonaia nagusi hori?.

770. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Ohar zaitez iragarkiaren informazioaz: egia den nagusi, gezurkeria edo engainubidea darabilen, erabat zuzena den, tendentziosoa....

771. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Gogoratu alabaina, memoria lagungarrietan gordetako informazioa ez dagoela zuzenean konputagailuaren KUaren mendean eta ezinbestekoa dela informazio hori Memoria Nagusira eramatea prozesatuko bada.

772. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0114 Unitate Aritmetiko-Logikoak formato bitarrean lan egiten duenez gero, zenbakiak Memoria Nagusian gordetzeko formato egokiena bitarra da.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0235 Kapitulu honetan transposizio mota nagusiak aztertuko ditugu.

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Sintesiak bi helburu nagusi ditu bere baitan.

775. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0008 Pertsona nagusi eta osasuntsuen elikapeneko beharrizanak aztertu baino lehen, sarritan nahasten diren kontzeptu batzu argituko ditugu.

776. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Nagusi baten fosfemia normala, 3,5-5 mgr / 100 ml da, haurrena 5-6 mgr / 100 ml izanik.

777. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Eskubide errealei buruzko definizioa, hiru ezaugarri nagusitan oinarritzen da: 1.- Gauzarengan eskubide honen titularraren bapateko ahalmen zuzenean.

778. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Inskripzioak nagusiak ala osagarriak izan daitezke.

779. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Jaiotza-, ezkontz, heriotz inskripzioak adibidez, nagusiak dira.

780. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0034 Hauek dira ibai nagusiak: Duero ibaia (937 Km.) Urbion tontorretan jaiotzen da.

781. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Hauexek dira bere ezaugarri nagusiak: Negu aldian tenperatura oso hotzak; hilabete gehientsuenetan elur-prezipitazioak; baso ugariak eta neguko hilabeteetan iharduera ekonomiko eza.

782. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Horrela, ongarri kimikoak lurraren produkzio erritmoa azkartzeko sortu ziren, baina, aldi berean, janarien kutsatzaile nagusiak ditugu gaur egun.

783. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Baserritarrek zelaiak zaintzen dituzte, belarra bait da azienden bazka nagusia; batik bat, behi-aziendarena.

784. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Eskualde honetako baratzek ematen dituzten produktu nagusiak hauek dira: arroza, laranjak, orburu edo alkatxofak, tomateak, etab...

785. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Merkataritza: produkzioaren arazo nagusia.

786. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0033 Hortz nagusien alboan beste batzu tamaina txikiagokoak azal ditzakete.

787. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0033 7) Maskorraren ildo nagusiak erradialki jarririk edota abaniko baten zirien itxuran (8. eskema).

788. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Baso hauetako espezie nagusia Koniferoen subklaseko zuhaitz bat izan ohi da, eta baso hostogalkorretan ez bezala, baso guztia espezie hauetariko bakar batez osoturik egoten da.

789. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 2. Jakin behar duzu zein diren odolaren osagarri nagusienak.

790. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 Inbentarioak bi helburu nagusi ditu: - Mementu batean, enpresaren egoera finantzarioa finkatzea, hau da, bere aktibo, pasibo eta kapital likidoa modu zehatzean ezagutzea.

791. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Lege edo printzipio nagusienak hauek dira: 1.- Banakapen-legea: edozein kontu beste oinarrizko kontutan banaka daiteke, berauek lege nagusiaren ezaugarriak gorde behar dituztelarik.

792. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0108 Egitez, Egunkarian agertzen den kontu bakoitzari orri bat dagokio Nagusian.

793. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0108 Adibidea: Aurreko adibidean Egunkariko idazpenetan azaltzen diren kontuak, Nagusira pasatuko ditugu:.

794. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Botila kortxo nagusi bat, gilet batekin erabil dezakezue kortxo ttikiagoak egiteko.

795. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Jakin nahi duzuena galdetu: zer lan egiten duten, zenbat langile... nola egiten den lana... istripu asko izaten den... nora saltzen duten... zertarako balio duen... zenbat langile bulegoetan... lan zikina ote den... zenbat ordu, haserre asko izaten al den... kontrola zer den... ugazabek zer egiten duten... nagusiak nortzu diren... asanbladarik egiten al duten... langile batzorderik....

796. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Zentrubanatasun kontrola (2.16 ir.) Makina baten ardatz nagusiaren konoan, muntatuta dagoen mandril baten zentrubanatasuna egiaztatzeko era erakusten digu irudi honek.

797. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Ardazkidetasun kontrola (2.17 ir.) Makina baten ardatz nagusiaren eta ar baten edo zulo baten ardatzaren arteko ardazkidetasuna egiaztatzeko era ikusten da irudi honetan.

798. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Konparagailu bat erabiltzeko arau nagusienak hauetxek dira: - Neurtu behar den piezaren doitasunak eskatzen duen konparagailu aproposa erabili: Konparagailu milesimala milarenak neurtzeko erabili eta zentesimala doitasun apalagoa behar duten piezak kontrolatzeko.

799. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Kontrolatzeko alderdirik nagusienak hauk dira: - harriaren desgastea.

800. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 Ebaketa ertz nagusia, zentruen altueran edo zertxobait gorago ipini behar da.

801. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 Bai ingude eta bai biburdinak, urtuzko altzairuz eginikoak dira eta tenple arin baten bitartez gogortuta dago bere azal nagusiena.

802. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 Erremintaren zati nagusia duzu.

803. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Abiadur kaxak (2), aitzinapen kaxak (5) eta ardatz nagusi edo barauts-etxeak (15) osatzen dute.

804. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Zulatzeko makinaren sostengu nagusia da. (21.2. irudia).

805. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Ez dira gauza bera eragingailuaren desplazamendua eta ardatz nagusiaren aitzinapen higidura.

806. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Periferiko hau mikroprozesadore batean oinarritzen den ekipo autonomo bat dugu, tailerreko datu-bilketa egiteaz aparte normalki ordenadore nagusi eta CNC kontrolaren arteko zubi edo interface egiten duena.

807. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Kontrol honen ezaugarri nagusia, ordea, programatzeko era da.

808. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Ikastaroaren helburu nagusia trebetasun aktibo hauetan aurrerapena lortzea (edo aurrerabidean jartzea) da.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0187 6.1.-KATALISIAREN BEREIZGARRI NAGUSIAK.

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0011 Inguruetako zuhaitzetan ziren erregeren morroiak jaitsi ziren, eta beraien arteko nagusi gaztea zazpi gonaz jantzi zuten, (...).

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 - Mix, mix, mix... Zure nagusiari eserlekua okupatzera etorri al zara!.

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Egun on, algoazil jauna.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Mutiko barrabasagorik barrabas: bihurri ez dago herrian....

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Zer egin du Krispinek?.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Horrelakorik! Ba dauka nahikoa Kasildak gizon alproja horrekin....

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 (Nagusia pozik).

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Ai, algoazil jauna! Zer egingo luke gure herriak zu gabe! (Algoazila dendatik pasiatzen da, harro).

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Eta... zer da nire laguntzaile horrena?.

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Nor?.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Ez, ez.

821. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Horrelakoa behar dut, ba.

822. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Inork ez zuen sekula Erresumako Nagusia horrenbeste mesprezatu, inor ez zen egundo Ching-Fu bezain axolagabea izan Enperadorearekiko.

823. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 Burubidea nagusi.

824. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Menu nagusira itzuli

825. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Dokumentu bat sartu edo editatzen den bitartean, noiznahi itzul daiteke Menu nagusira, Esc tekla sakatuz.

826. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Berriro dokumentuarekin lan egitera itzultzeko, aski da Menu nagusiko Sartu / Editatu hautatzea.

827. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Kapitulu honetan Filing Assistant-en menu nagusiko Fitxak / Diseinua kopiatu funtzioa nola erabili erakusten da.

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Fitxak / Diseinua kopiatu funtzioa erabili ahal izateko, itzul zaitez menu nagusira (sakatu Esc, hala behar izanez gero).

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Itzuli menu nagusira, pantailan ez baldin badago behintzat.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 Horretarako, ondoren ematen den txosten-espezifikazioa erabil zenezake:
Egilea:
Izenburua:
Argitaletxea: 1
Prezioa:
Argitalpen-data:
KATALOGO
Txostenaren espezifikazioa 1. orrialdea
F1-Laguntza
Esc-Menu nagusia
F10-Jarraitu

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0397 Menu nagusia agertzen denean, Nahi duzun aukeraren zenbakia eremuan 1 tekleatu.

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0397 Menu nagusia jarraian agertzen da.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0397 Drawing Assistant
Menu nagusi
1. Marraztu
(Modalitate-zenbakia)
3. Inprimagailua aldatu
2. Unitatea
irispidea aldatu
4. Sarrerako gailua aldatu
9. Irten
Nahi duzun aukeraren zenbakia: 1
F-1 Laguntza
Jarraitu.

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0465 Gainera, atal honetan programa kargatzeko era, menu nagusiko zenbait funtzio aukeratzeko era, Graphing Assistant-eko tekla berezien erabilera eta zure zalantzak, Laguntza-pantailak kontsultatuz, ebazteko argibideak, ikus ditzakezu.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Gaur egun diruaren agerpide nagusia bestelakoa da ordea; urre bihur ez daitekeen moneta-papera da jaun eta jabe.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Orain arte testu zientifiko edo teknikoen laburpenaren teknika landu dugu; zenbait testu aztertu dugu eta horien ideia nagusiak laburbilduz, testu horien sintesia egiten ikasi.

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Ideia nagusiak dira aipaturiko zutabe sendo horiek.

838. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Bestalde, ideia nagusiekin batera, hauei loturik diren bigarren mailako ideiak ere kontutan eduki behar ditugu.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Baina, denen gainetik, testuaren tesia edo ideia nagusia izango dugu gidari.

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Beste era batera azalduko dugu: - Testu tekniko eta zientifikoek, ideia nagusi bat dute oinarri: tesia.

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 - Tesia zenbait ideia nagusiren bidez azaltzen da.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 - Ideia nagusi horien ondoan badira bigarren mailako ideiak ere.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Honela, bada, eskemaren bidez testu baten honako hiru alderdi hauek jarriko ditugu agerian: - Testuaren egiturazko ardatzak: ideia nagusiak.

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 - Beraien arteko lotura: bai ideia nagusien artekoa, bai menpeko ideien eta nagusien artekoak.

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Beraz azalduriko sarrera edo hasiera motak bilduz, honako aukera nagusiak dituzu: - Aipamen bidezkoa.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Hasiera buruturik duzula, gidoiari jarraituz garatu behar duzu idazlana, ideia nagusi bakoitzari paragrafo bat eskainiz.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Hauetako bakoitzean nagusiarekiko ideia multzo bat bilduko duzu, luzera finkorik gabe.

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Hala ere, aukera guzti horiek gora-behera, badakizu kontaketarako erabili pertsonari eutsiz, hiru narratzaile mota nagusi direla: - -Lehen pertsonako narratzailea
- Bigarren pertsonakoa
- Hirugarren pertsonakoa.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Hauek dira erabilienak: 1. Lehen pertsonako narratzailea: 1.1. Protagonista. Pertsonaia nagusi gisa, berari gertaturikoa kontatzen du.

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Bost izen nagusi aipatuko ditugu askoren artean: Antonio Labaien, Telesforo Monzon, Agustin Zubikarai, Jon Etxaide eta Piarres Larzabal.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Gezurra, lehen pertsona nagusiek debekatzen zutelako txarra zena, 10 urte ingurutan lagunekiko konfidantzarik ezaren frogatzat hartzen delako kondenatzen da.

852. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Pertsona nagusiek neskatoengan rol expresiboak indartzen dituzte (pertsonen arteko harremanetarantz zuzenduak), eta mutikoengan rol instrumentalak ezartzen dituzte (independentzia, autoaskitza, gogortasuna...).

853. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 - Ikasgai honen helburu nagusia giza-egitura psikikoaren izaera aztertzea da, gizona beste animali espezietatik zertan bereizten den eta zertan ez ikusiz.

854. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Gure pentsamendua eta ekintzak gizatalde-antolamenduaren morroi egiten ditugu eta gure jokabidearen motibazio nagusia taldearekiko identifikazioa eta adaptazio-gogoa izango lirateke.

855. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 3. Esan bezala, gogoan harturik gizartearen sistema ekonomikoak duela eraginik nagusiena gizabanakoen baitan, hauek dira soziologo hauek jartzen dituzten eztabaida-gai nagusiak: a) Sistema honek asetzen al ditu gizonaren gizonen benetako beharrak?.

856. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Hitz honen bidez adierazi nahi denez, gizartearen menderapenak hiru forma nagusi hartzen ditu: a) Gizabanakoen integrazioa egituratzea: Produkzio eta botere-sistemak eskatzen du beren helburuarekin ondo datozen jokabideak edukitzea.

857. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Eta bere arazo nagusiena hauxe: nola lor gizakiaren betea?.

858. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Aro hau sakontzen hasten den edonor bi arazoren aurrean aurkituko da: Bata, noiz ematen den beraren hasiera eta amaiera, eta bestea, zeintzu diren errenazimentuaren ezaugarri nagusiak.

859. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Baina, haren eritziz, experientziak eta, beraz, sentsazioek ezin dute ezagutzaren arazorik nagusiena argitu: alegia, egia batzuren orokortasuna eta beharrezkotasuna.

860. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 More geometrico etamore mathematico ihardutea izango da eskakizun metodiko nagusia.

861. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Gainera, esan dugunez nahimenaren ezaugarri nagusia autonomia osoa da, autodeterminazioa.

862. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 - likidoa: soluzio konplexuak izaten dira, konposaturik nagusiena ura izanik.

863. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Adibidez, hasierako petrolioa kriseiluetan eta labanerazgai bezala baino ez zuten erabiltzen; makina konplexuagoak asmatu behar izan zituzten, gasolinaz ibiltzekoak, petrolioa baliakizun nagusi bilaka zedin.

864. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Arkitekturan, batez ere, egitura gotikoak izan ziren nagusi, XVI. mendea ondotxo aurreratu zen arte.

865. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Prehistorilariak ez dira heldu oraino akordio batera puntu guztietan behintzat; baina alor nausiak jadanik argiturik daudela esan daiteke.

866. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Kultur batasuna ematen zuten elementu nagusiak, haren ustez, hauk ziren: artzantza debelopatua, nekazaritza pobrea, megalitos-etan ehorzteko ohitura eta antzeko hilarriak, lanabesgintza berdintsua, buztingintza kanpanformaduna...

867. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Senide taldeak eta ahaide jendeak osatzen zuten hauzoa, eta familia baino elkargo nagusiagoetan bizi ziren, nahiz eta etxe bakoitzean familia bakarra bizi.

868. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0287 Gai nagusia Gotzaien onartzea nork egin: Gobernuak ala Aita Sainduak.

869. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Bestalde garaiko izkribuetan, Villavasorena adibidez, bat aipatzekotan (48), euskal gizartean bake eta harmoni giroa nagusi zela adierazten badigu, edo A. Lorenzo, Internazionalista buruzagiak agertzen badu resistencia pasiva en los trabajadores de la localidad (49), argi dagoena zera da, langile arazoaren kezka planteaturik dagoela eta Bilbon Internazionalistek erakundetze maila bat lortu zutela.

870. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 IRAKASLEARENTZAT OHAR NAGUSIAK

871. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Hirugarren mailarako helburu nagusitzat jo ditugu honako hauek:.

872. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0030 Beti bezala gauzarik garrantzitsuenak, pertsonaia nagusienak eta ipuinaren haria kontutan hartuko ditugu.

873. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0031 4. Gertakizun nagusiaren laburpena taldean

874. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0031 Orain gertaera xelebre eta barregarri honetako gertakizun nagusiak esaten ahaleginduko gara.

875. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 TEJO-tik beherako lur gehienak nagusi handien eskuetan gelditu zirenez gero, labore lan extentsiboa egin ohi da alde horietan, baina ALGARVE inguruan nekazariak jabe ttikiak direlako, laboreez gainera barazkiak eta fruitarbolak ere lantzen dituzte.

876. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Aspaldidanik, ikertzaile askoren kezka nagusienetako bat hauxe izan da: materiaren (substantzien) barneko misterioa aztertzea eta argitzea.

877. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Horrela, ba: - Informazioa biltzeko ardura nagusia, zuena da.

878. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Ardura nagusia, gurea da.

879. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Erakunde honen helburu nagusia hauxe izan zen: konposatu kimiko bakoitzari izen bakar bat eta izen berezi bakoitzari konposatu bakar bat egokitzea.

880. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0319 Hartziduren ezaugarri nagusia, molekula organikoetatik oxigenorik erabili gabe energia lortzea da.

881. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0072 2.1.- Gaur egungo etxetresnen hiru helburu nagusiak zeintzu dira? Sailka itzazu etxetresnak helburu hauen arabera.

882. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0072 2.8.- Etxe-hozkailuaren eskema marraztu eta alderdi nagusien eginkizuna adierazi.

883. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Kontinentea. Lurraren sei zati nagusi hauetariko bakoitza: Europa, Asia, Afrika, Amerika, Ozeania, Antarktida.

884. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Maite duzu, baita, zeure biziterria ere: zeure etxea, zeure kalea, zeure ikastetxea, plaza nagusia...... Eta herriko jendea: zeure sendia, zeure lagunak, zeure auzokoak.

885. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0023 Bukaera-kadentzia nagusiak bi dira: kadentzia perfektua eta kadentzia plagala.

886. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 1989ko Txapelketa Nagusian, Laudioko saioan, I. Lazkano eta J. L. Eizmendi Loidisaletxe II-nak honako bertso hauek kantatu zituzten gai hau jarri ondoren: Baserriko kea eta fabrikako kea, hor goian egin duzue topo: Doinua: Mutil koxkor bat.

887. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Balioa Zure eritzian, zertan datza bertso honen balio nagusia?.

888. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0291 3. Gure herriko plaza nagusian jarri duten taberna berrian ederki bazkal daitekeela entzun dut.

889. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0081 Nire berria. 8. Egizu zure herriko jendearen arazo nagusien zerrenda.

890. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Hiria definitzen duen ezaugarri nagusia 10.000 baino gehiagoko biztanlegoa izatea da.

891. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Ariketak 1. Zeintzu dira hiriaren ezaugarri nagusiak?. Eta herriarenak?.

892. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0129 Espainia eta nazioarteko erakundeak Nazioarteko erakunderik nagusietariko bat: ONU (Nazio Batuen Erakundea) da.

893. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Tindakari horirik nagusienak, orikabedar, azpelar, eta oraikitik lortzen ziren.

894. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0014 Fresatzeko makina guztiak berdinak ez direnez, gerta daiteke erreminta edo akzesorio horientzako ardatz nagusiaren ahokalekua berdina ez izatea.

895. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0013 Makinaren ardatz nagusia zulo-ardatzarekin parekatu, zentraketa gidari bat makinaren ardatz nagusian muntatu, eta terrail etxe batekin hariztatzeko ardatza alde batera eta bestera biratuz zuloak hariztatu egingo ditugu.

896. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0025 * 8 mm-ko diametroa duen altzairu lasterreko fresa dantzari bat makinaren ardatz nagusian muntatu.

897. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Jerusalengo Batzarra irakurri ondoren eztabaidatu galdeketa honetan oinarrituz: - Zein da agertzen den ideia nagusia egoera horretan?.

898. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Paulok eta Bernabek ateratako ondoriorik nagusiena hau da: Jainkoak jentilei zabaltzen dizkie ateak.

899. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Bernabek eta Paulok, Antiokiako Elkartearekin batera, jentilenganako misioa Elizaren ekintzarik nagusienetakoa dela uste dute.

900. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Zazpian oreka aurkitzen dute: - materia gauzatzen duten lau elementu nagusiak: lurra, ura, sua eta airea.

901. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Aerosorgailu batek probetxatzen duen energia, bi faktore nagusien araberakoa da: haizearen abiadura eta indarra jasaten duen azalerarena.

902. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Zeintzuk dira zientzilariaren iharduera nagusiak?.

903. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Testu honetan zein da nagusi narrazioa, deskripzioa ala elkarrizketa?.

904. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Famili bizitzak sukaldean izaten du bere gune nagusia.

905. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0011 - Israeldar nagusien kontseilua zen.

906. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Kristo zen eta gure hiritar nagusien salaketaz, Pilatok gurutziltzatu zuenean, maitatu zutenek berdin jarraitu zuten zeren hiru egun beranduago agertu bait zitzaien, Jainkozko profetek iragarrita zuten bezala eta beste hamaika mirakuluak.

907. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 Badakigu Jauretxea Israelgo erlijiotasunaren gune nagusia zela.

908. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0037 Aipa itzazu bi teorien arteko ezberdintasun nagusienak.

909. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Hegoamerika / Afrika / Litosfera / Astenosfera / Irudi honetan ozeano-hondoen hedakuntzaren gertaera nagusienak ikusten dira.

910. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0121 Baiona / Orthez / Pabe / Tarbes / Lurdes / St. Gaudens / Baineres / Donibane Garazi / Oloron / Arudi / Biella / 6 baino bereko edo haundiko intentsitateko lurrikarak / 6 intentsitateko lurrikarak / 1934 baino lehenagoko datatu epizentroak / muga / Pirineoetan gertatutako lurrikara nagusien epizentroak.

911. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Hemendik sortuko dira gure gaurko gizartea itxuratzen duten elementuak: Langile mugimendua: sozialista izaeraz momentu industrigile nagusietatik abiatuz garatuko dena.

912. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0045 Papergintza sektoreak lehen trust-a sortu zuen Gipuzkoan: La Papelera Española; papergintza alorreko Gipuzkoako industria nagusiak biltzen zituen Espainiako merkatua monopolizatu nahian.

913. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0045 XIX. mendearen hasieran Gipuzkoan lehen bankua (Brunet y Cía) izan bazen ere, banku nagusiak mendearen bigarren erdian sortu ziren, prozesu industrialaren babesean.

914. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0009 Lurralde bakoitzean nekazari bizitza egoera desberdinekoa zen: Tajo ibaiaren ifarraldean, epe motzeko errentapenak eta inorenganatu ezin ziren nobleziaren lurren maiztergoarenak ziren problemarik nagusienak.

915. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0432 Epe honetako fenomeno nagusia ETAren sorrera eta zabalkuntza dugu.

916. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Alegia, hiltzea, lapurtzea eta urkatzea zirela dragoien dotrinaren hiru pundu nagusiak.

917. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Noski, hauen sailkatzea xit interesgarria da bederatzi atal nagusitan (...).

918. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Igaro zen gizamendean, gainera, Lógos`en Dialektika aztergairik nagusiena ta orokorrena izan zen.

919. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Izatea zer den soilki aztertuta, Jainkoaganako dugun menpetasunaren asmatzailerik nagusiena ez ezik, zorrotzena ere, bera da.

920. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Hauxe du gaurko eginbide nagusia; eta ez antzinako ñabarduretan azkenik gabe murgiltzea.

921. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Arazo nagusiak hauek izango bide lirateke: 4.1. /h/ fonemarentzat (0) (=zero) balio fonetikoa proposatzen baldin bada, zer egin /h/-ari buruzko elkarketetan?.

922. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 Kasu hauetan azentu nagusiak besteak bil ditzake, ezabatuz edo bigarren maila batean utziz.

923. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 Silaba bat baino gehiago baldin badu bigarren atalak, atal honetako azentua dugu nagusi: Arrantzelái.

924. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 1. Arteria nagusiak, eta nausitasun hau bi arteria behinenetako edozeinetan datza, IVP-a sortzen du.

925. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 2. Ezkerreko koronari arteriako enbor nagusiaren luzera, normalean, 2 eta 4 zentimetro artekoa izaten da.

926. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Izan ere, anginadunen oinazeari buruz, gure HSEAHAdunen taldeko oinaze kexarik eman zutenen 53 %-k herstura aurreratuak edo erabatekoak azaldu zituzten koronari enbor nagusietan (23 gaisotako 12-k).

927. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Azpimarratu behar dugu, hala eta guztiz ere, ze, nahiz eta dudamudarik gabeko arteriografiekin baterako koronari oinazeetan pentsa erazteko zeinurik jatorrenak miokardioko infartoaren aztarren kliniko eta laboratoriokoak izan arren, badela arau nagusi honi ere ihes egiten dion kasurik.

928. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Interesgarri litzateke orain, kardiopatia iskemikoa duten gaisoetan koronari arteriaren odolbideak agertzen dituen eraginaren eredu nagusienak gogoratzea.

929. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Ikusten denez, elebitasunaren aldeko eritzia da nagusi: 86,8 %.

930. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0025 Kontu honetan ere ez da, ahal zen neurrian, sakoneko eztabaida teorikoetan sartu nahi izan: ez garrantzitsuak ez direlako, Euskaltzaindiak lantalde honi egotzia dion eginbehar nagusia besterik delako baizik.

931. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0025 Eztabaida teorikoetan sartu nahi ez izanak ez du, ordea, esan nahi, beste puntaraino joatea komeni denik: itsu-itsuan edo iritzira, gabiltzan bidearen nondik norako nagusiaren berri izan gabe, zail da horrelako langintza batean ari izatea.

932. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 eta juntagailuaren bidezko koordinazio-bide horren nagusitasuna ere ez da soil-soilik izen-dvandven alorrekoa, dvandva-elkarte guztien batezbesteko joera nagusia baizik.

933. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Hizkuntzaren munduan pertzepzioa da nagusi.

934. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Euskalkien sailkapena azentuaren arauera Euskalkien sailkapen tradizionala (zazpi euskalki nagusitan: Bizkaiera, Gipuzkera, Lapurtera, Nafarrera, Baxenabarrera, Zuberera eta Erronkariera) Azkue-rengandik datorkigu: eta gaur arte, gutxi gora-behera bederen, euskalariek ontzat eman dute.

935. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Eta azentuaren gorabeherak, bereziki, euskalki nagusien arteko isoglosak finkatzerakoan ez zirela behar adina kontutan izan.

936. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Berriro ere, idazpuruak idarokitzen duenaz bestaldera, Basterretxeak Bizkaieraren azentua du aztergai nagusitzat, eta ez entonazioa.

937. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Altube-ren ondorio nagusiak bere eginez (eta zenbait aldiz beroiek ñabartuz ere bai), Basterretxea-k ere hau uste du: gaurko Bizkaieraz, joera nabarmen dagoela (+2) silaba azpimarratzeko.

938. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0342 Geure izkribu honetan, lan hori hartu dugu gidari nagusi; inoiz lanen bat erantsi nahi bagenuke ere.

939. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Azentua azkarra da, oso (jadanik esana dugunez); eta, goranzko diptongoak gerta daitezkeenez, paroxitonia nagusi.

940. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0501 16.3.2.Ahal/al, bide, ei, omen eta ote: aditz multzoko partikula modalak 16.3.2.1. Zernolako nagusiak.

941. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Beraz hemen ere gaztelera nagusi nolanahi ere.

942. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0215 Datu hauen arabera Udal administraritzaren mundua zeharo erdararen mendean agertzen zaigu, mundu horretan, erdara bait da nagusi eta indar handiz gainera, ez bakarrik enplegatu erdaldunen aldetik baizik eta euskaldunen aldetik ere bai.

943. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Gure fonetikan zerikusi nagusia duen fenomeno zenbait, halanola, N/L ondorengo oklusiba gorren ozendura (hemen/hemenGO, umil/umildu) latinean eta grekoan ere aurkitzen zen.

944. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Fenomeno hauek, alabainan, ez dute intzidentzia nagusirik euskaran, hitzak gurean korrespondentzia duelako (uhela kasurako), ala kasu erosionatuak direlako.

945. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Hitz honen, horren edo harako bestearen arazoa baino askozaz gehiago lanbide- eta ikasketa-sail gehienetara aplika dezakegun eta/edo aplikatu nahi dugun batezbesteko hiztegi-tipologia bait da hemen, itxura osoz, auzigai nagusia.

946. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0078 X. Kintanak berak, galbahe estuago batez (38) Erabateko frogantzarik eskuratu ez badugu ere, Kintanak bere lehen edizioko hiztegian hitz hauetarako darabilen erizpide nagusia honetara bil daiteke: * grezierazko (eta latinezko) kultur erroetan kontsonante bikoitzezko multzoa mantendu. * latinezko zibilizazio hitzetan, ohizko euskal idazlegoarentzat oso kasu kultu edo entzungabeak izan daitezkeenetan ezik, kontsonante bakunez eman. Grezierazkoetan erdibidean gelditu da.
* Extranjerismoetan, kontsonante bikoitzezko multzoa mantendu
jokatu badu ere, hippodromo, grammophono, glossopedia, diglosia, monoglotta, telegrama eta abarreko idazkeraz eman ditu bere hiztegiaren lehen edizioan grezieratiko kultur erroz osaturiko kultur hitzak.

947. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0138 Besterik ez bada ere puntu honi dagokionez gure eguneroko praktikan daramagun jokabide nagusia azaltzeko, I. Sarasolak Euskaltzaindiaren Bergarako VIII. Biltzarrean azaldutako ondoko pasarte hau izan liteke, bere batezbestekoan, erakuskari egokia. .

948. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0249 NATUR ZIENTZIETAKO TAXONOMI UNITATEEN TRANSKRIPZIO-ARAZOAK I- PRINTZIPI0 NAGUSIAK Zoologi eta Botanika-alorretan arazoak sortzen dira sail horietako unitate taxonomikoak transkribatzeko orduan.

949. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Eusko kontseilu nagusiak, euskal legebiltzarkideen batzarrari, autonomi estatua izango litzatekeena idazteko lana ematen dio.

950. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Baina, azkenik, hitzarmena lortzeko guztiek zuten gogoa atera zen nagusi.

951. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0017 Bilatzen jarraitu eta ehun zati izugarria, erregejauregiko gela nagusia estaltzeko bezain haundia.

952. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 - Maiestate! esan zion zeremoni maisu nagusiak, gelan sartuz.

953. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 - Lana denon artean banatu, eta elkarri lagunduz, egunkari batek dituen atal nagusiak osatu behar dituzue.

954. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Nekez ireki zituen begiak Aithal izeneko mutil arduratsuak, bere laguntzaile nagusia sartu zenean.

955. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0028 Nagusiak ez du oso gustora dagoenik ematen.

956. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0028 Zer? Zer da hau? Nagusi jauna! Nagusi jauna!... Erantzun!.

957. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Alde egin du anaia nagusiak.

958. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Joan nindunan ate nagusira eta han zegonan lurrean.

959. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Eta geltokiko nagusiaren oihuak zetozkidan mailuka: Alde hemendik zakur nazkagarria!....

960. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Adi-adi egon zen, zer entzun, baina inguru guzti hartan isiltasun osoa zen nagusi.

961. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0096 Honela zioen neskarengandik hurbilen zegoen ontziaren etiketak: BENTOSADUN BOTA PARE MIRAGARRI BAT EGIN DUD ETA HAIEK JARRITAKOAN ZUKALDEKO PARETETAN ZEAR IBIL NAITEKE ETA ZAPAIAN ZEAR ERE BAI, ETA ARREBA NAGUZIA DATORKIDANEAN, SERA EZANGO DIOD: (...).

962. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Baina, okerrena, nagusirik gabeko txakurraren itxura hori da, babes falta hori... Ezin dut ulertu.

963. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 Iñaki, jatetxeko nagusia, gizon puska zen.

964. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Etxe honetan bakea da nagusi.

965. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0027 @- Chiapuso, hona Garmendia eta Larrea komandanteak, herri agintaritza nagusiko buruak.

966. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0050 - Zer dio Justo Etxeguren, bikario nagusiak? - Bost axola zaio.

967. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 Ostrarik nagusienak begiratu egin zion.

968. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 Baina ez zuen hitz bat ere esan:
Ostrarik nagusienak begiz keinu egin zion,
eta bere buru astuna astindu zuen...
esan nahiz berak ez zuela hautatu maskorra uztea.

969. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 Eta tartariarren kanpamentuaren gainean oldartu egin zen; zaldiak tximista gisa irekitzen zuen bidea, nagusiak haritzaren eskuin-ezkerreko kolpeez tartariarrak lurreratzen zituela.

970. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 Pixaleek gogor ekiten diote beren lanari, baina su-emaileak dira nagusi.

971. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 - Nagusi gaituk! ekin zion bat-batean Mister Kingek.

972. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 Nagusiaren galde eginik, emakume batentzako aukerako erregalu baten bila zebilela esan zion.

973. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 - Harritzen nau, bada, niri ezertxo ere ez esana nagusi jaunak.

974. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 - Banengoen ni gure nagusi jaunak ezertxo ere ez esana niri.

975. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Azkenez, berak irri egin eta amets batean abestuko lukeen txori batena bezala hain leun eta fin doinu egiten zuen ahots batez esan zion: - Bilakuntza Nagusitik itzuli zara, Atreyu.

976. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0016 Lan eta lan aritzen zen Lasartevich-eko erloju nagusiak hamarrak jotzen zituen arte.

977. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0003 Norbait ikusi orduko, hauxe esaten zion: - Egunon, laguntxo. Norekin ari zara hizketan? - Kinkilimarro deabruarekin - erantzun behar zitzaion -. Buztan miragarriaren nagusiarekin.

978. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta urtea bete ondoren, mahai bat eman zion bere nagusiak.

979. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Nagusia uso hura harrapatzeko asmotan omen zebilen beti.

980. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Noizbait nagusi horrek usoa harrapatu omen zuen eta han omen zebilen (...).

981. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Hainbeste zaunkaz asperturik azkenik haserre astoak: - Itxoin ezak pixka bat, hi! Emango dik nagusiak esnatzen denean.

982. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Hara goiz batean gertatua arrantzaleen herrixka hortako plaza nagusian.

983. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Eta orain nola jarraitu? Hura zen Ixo izeneko herriaren arazo nagusia.

984. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Alkate jaunak udaletxeko areto nagusian herriko indarrak bildu zituen, eta guztien aurrean aurkeztu zituen bere barneko malurak.

985. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0124 - Hauxe izan da Jaungoikoaren Epaia - esan zuen maigu nagusiak zerura begira.

986. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 - Nagusia herrira joan zait zaldi eta kotxe bila - erantzun zion emakumeak - eta bero handia egiten duenez, ni hemen geratu naiz itzalean, bera etorri arte.

987. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Guztiak baino nagusiagoa, harroagoa, ederragoa, ilargi argipean, edota egunsenti borealpean.

988. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Bere nagusiak hauzoko landaketako mulato gazte batekin ezkondu zuen.

989. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Bere nagusiak hauzoko industrilari bati alokatu * alokatu: alkilatu zion eta Harris industrilari horrek zuen langilerik onenetakoa zen.

990. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 George-k, argiaz gainera atsegina eta jatorra zenez, lantokiko langile guztien adiskidetasuna eta sinpatia irabazia zuen eta baita kapataz eta nagusiarena ere eta horregatik esklabu ez baizik eta lankide bezala tratatzen zuten.

991. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 - Zer moduz Sambo eta zu Kinbo? Zer berri? - Oso ongi nagusi - erantzun zioten biek batera.

992. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Hauek egur zaharrez eta bidoietako metalez eginak ziren eta ilaran jarririk kale antzeko zerbait osatzen zuten, etxe nagusitik zerbait aldenduak.

993. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0042 Espiritu Nagusiaren ingurura bidaltzeko.

994. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Gaua bezain beltza zen eta guztien nagusia zela ematen zuen. Baina, nola harrapatu?.

995. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Besteen artean, han zetorren beltz nagusia ere.

996. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 Mokoxok egin zuen une hartan, bere nagusi maitea, zaku zahar bat bezala eramana eta itsasora jauzia ikusi zuenean...

997. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 - Zer gertatzen da hemen goseak zimurturik etortzeko artegira? marmar egin zien nagusiak.

998. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Ekintza onak esker txarrik merezi al du? - Urte askoz laguntza besterik ez diot eman nagusiari, erantzun zion zakurrak:(...).

999. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Gau batez oso zakar joan zitzaion nagusia.

1000. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Nagusiak ez zuen hitzik atera.

1001. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0158 Baronte, berrogeitamar urtetsuko gizaseme sendo eta zaintsu bat zen, zakarra eta odol-beroa, bideak lautzeko baino malkortzeko hobea eta bere nagusiaren jopu zintzo bezala zaulitasunik (224) Agilidad, destreza gabea konponbide batera iristeko.

1002. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0183 Euskaldunen zelaietako gudu-lerroa apurtua izatekotan, gudariok erretirada ordenatu batean gibelera jo behar zuten menditarrekin bat egitera, eta euskaldunen gudoste nagusiak aintzina egiten baldin bazuen, menditarrak laguntzera etorriko zitzaizkien.

1003. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 - Aktore nagusiak zure antza zuen, baina ez zen hain panpoxa.

1004. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 Edifizio nagusiaren alboko etxe baten aurrean geldierazi zuten kotxea.

1005. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0097 Nagusi berbera agertu zen haren hotsera.

1006. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0097 Kargudunak, burdintziri bat luzatu zion nagusiari.

1007. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0097 Nagusiak eta kargudunak begirada batzu elkartrukatu zituzten.

1008. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Zabaldu zuten lurrean Mattin Mottelaren manta hori eta bitartean bere kontuak ateratzen ari zen nagusia.

1009. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 Bi morroiei lapur nagusiak emandako agindua zorrotza zen: ez hilik eta ez bizirik, gizon horri ez utzi etxe honetan sartzen.

1010. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 Bi lapurrak hori entzutean, zuhaitz azpian zakuak utzi eta badoaz bestearen atzetik nagusia zaintzera.

1011. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Bere lana ongi egiten zion mutilak eta lehenbiziko begiratuan uste bezain tontosko ez zela antza eman zion nagusiak.

1012. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 - Ez haizela larrugorrian bide aurrera ateratzen! esan zion egun batez nagusiak.

1013. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 - Ja, ja, ja! irri egin zuen nagusiak.

1014. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 - Ez duk hire nagusia ongi ezagutzen.

1015. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Uste baino argiago ez ote zen bere mutila, etortzen zitzaion burura behin eta berriz nagusiari. Eta nola jakin?.

1016. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Itzuli asko eman ondoan, jolasgura hurbildu zitzaion halako batez nagusi hori.

1017. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Apostua egin zion orduan nagusiak eta diru asko jokatu irudigileari, baietz lan hobea egin bere mutilak.

1018. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Hartu zuen sutegitik * burdin zahar bat eta nagusiari erakutsiz: - Ikusten duzu hau? Arotza zara zu eta ulertuko duzu: burdinarekin irabaziko diot nik apostua. Ikus nola!.

1019. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Marta kezkaturik zegoen. Honela zioen ikaraz: - Ez dugu gauza onik. Nire bizitza guztian lehendabizikoz gaur egin du huts mahaira nagusiak.

1020. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 Arratsaldeko hiruretan. Hans-ek, zegokion saria eskaturik, hiru rixdal jaso zituen nagusiagandik.

1021. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 Bela nagusia haizearen indar gogorraz tenkean zegoen; haizealdeko* haizealde: haizea nondik datorren alde hura bela-lokarria xehetu egin zen eta ezpeleta hegazkadak emanaz hasi zen txopa dena beretzat zuela.

1022. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 Izan ere, guduntziz josirik egon zitezkeen, espainiarrek posturik gehientsuenetan izaten baitzituzten, nagusienetan batik bat.

1023. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Hau bait da, funtsean, liturgi ospakizunaren helburu nagusia.

1024. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Fede bizitzaren barruan zentzu eta eragin berezia duen une nagusi bat da liturgi ekintza.

1025. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Jainkoa guregana etortzeko bide nagusienetako bat Eukaristia dugu, baina kondizio honetan: Kristoren oparian geure buruak opari bizi eskaintzekotan.

1026. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Hau da, beraz, liturgialdi honen helburu nagusia: fededunengan itxaropena sendotuz, beroien bihotzetan eta kristau elkartearen baitan Jaunaren etorrerarenganako pozezko eta irekitasunezko jarrera gogoberotzea.

1027. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtearen barruan, ba da elizkizun nagusi bat, Pazko-gauekoa, alegia argiaren jokoan oinarritzen dena: - ilunetan dagoen herriaren aurrean, su berria ateratzen da eta sortuberri den su hortatik Kristo berpiztuaren irudi den Pazko-zuzia pizten da; eta Honen atzetik bidean jartzen da kristau-elkartea, pozaren pozez hirualdiz abestuz: Kristoren Argia: Eskerrak Zuri, Jauna ;

1028. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Eman dezagun laburki, kristau jarrera zein den bizitzaren aurrean: 3.- KRISTAUTASUNA BIZITZAREN ARGI (ZENTZU) Kristau fedea bizitzaren zentzu bezala hartuaz, bere alderdi nagusien bilduma bat emango dut: (...).

1029. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0076 Otoitz nagusi hau, Elizaren esker-otoitzarekin (Sagara-aurrearekin) hasi, eta Kristoren Azken Afari-ko (Sagarako) esker-otoitzarekin goi-mailaratu dan hau, Aitari buruzko gorespenarekin bukatzen da.

1030. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0076 Azken amen-arekin, sagarako otoitz nagusia beretu egiten du batzarrak. Amen.

1031. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0085 Otoiz nagusi hau, Elizaren esker otoitzarekin (Sagara-aurrearekin) hasi, eta Kristo-ren Azken Afari-ko (sagarako) esker-otoitzarekin goi-mailaratu dan hau, Aitari buruzko gorespenarekin bukatzen da.

1032. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0085 Azken amen-arekin, Sagarako otoitz nagusia beretu egiten du batzarrak. Amen.

1033. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0094 Oltzako sarobea
dagerkit bedarge,
oraila nagusi ta
berdea mirabe.

1034. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Hontza dator nirekin, bihoa
oroitzapen nagusien dantza;
mututua orkestina, leloa
txiliotan ahantzia, antza.

1035. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00046 - Raposo! Raposo! esaten dute ijitoek eta eskopeta eskatzen diote nagusiari.

1036. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00046 Baina nagusiak ez die ematen.

1037. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 - Sam Kiever, nire nagusia.

1038. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Bere ekipaia eramaten utzi zioten, Kieverrek Ingalaterratik aldegin baino lehen eman zion ekipaia bera, eta haien artean joan zen ate nagusitik aterata etxea gurutzatzen zuen erdiko pasilo zabalean barrena.

1039. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Gai nagusia nazioaren egoera izan zen.

1040. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Jeneralak hain estrainioa eritzi zion mezuari, eta hain irregularra moduari, non garrantzi handieneko estatu nagusiko arazo bezala ulertu baitzuen.

1041. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Nagusia, esan zion.

1042. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Wei Lie Deshang eta mertzenario zaharra palazio nagusiko leihoan jarri ziren, haren loa zaintzera.

1043. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Eta okerrena dena, azkenean erderazko izena gelditzen da nagusi, bakarra baita.

1044. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Hire anaia nagusiak Ascensores Ismo Hispaniako porterian, egunero bezala fitxatzen dik.

1045. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Lasai hurbildu nintzen tabernarantz, eta ez dakit zein mugimendu instintibori erantzunez, tabernako ate nagusirantz zuzendu nituen neure pausoak, badaezpada, baina ez nuen kezkatzeko inongo motiborik aurkitu.

1046. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Esther, guraso nagusi batzuen alaba bakarra, Alemanian bizi izan zen bere herritik hurbil zegoen beste herritxo batetan.

1047. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Presta, beraz, haiei Ongi Etorri egiteko, eta nere nagusia Errege izenaz deitzeko.

1048. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 - Zer diozu? Hiru hogerleko?... Ate nagusian, ezkerretarantz pitxin bat alboratuak, hiru hogerleko daudela dio.

1049. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Itsaslapurren gordeleku haretaraino ez dago ez trenbiderik ez autoentzako kaminorik, mandoz eta oinez ibili ohi dira hango kontrabandistak, eta ni ere oinez abiatu behar izan naiz, ene nagusien aginduz.

1050. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Portu aurrean ostatu tipi eta bakar bat dagoela eta han marinel zahar bat aurkituko nuela esan zidaten nagusiek, eta harentzat da ene enkargua.

1051. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Hartan, esaten dutenez, Muskildaren ama fabrikaren nagusi zaharrari mediku bat ekar zezala jo eta jo ibili bazitzaion ere, hark ukatu egin omen zion laguntza guztia.

1052. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0019 Ostegun santurako erabakiak nituen puntu nagusiak.

1053. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Dudarik ez, Kamino hegaletan, nonbait gordeta, elektroiman nagusi bi zeuden.

1054. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 ... Pildorek nagusi bihurtu garauzkiete.

1055. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Eta horra, bere nagusi berriaren emaztearen etengabeko zirikari amor eman nahi izan ez zuelako, hondamena ekarri zion bere buruari.

1056. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Israel-era itzuli zenean, Itunaren mezu berritua herriari aldarrikatzea hartu zuen bere eginkizun nagusitzat.

1057. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Niretzat xederik nagusiena, gaizkilea gizontzea da.

1058. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0106 Asmentan haiek ezetz eta ezetz zioten, hura zeharo irregularra zela eta ez zutela holakorik nahi UNOn; bainan zientzilariek hura urrats ezinago nagusia zela, munduan gertatu garrantzizkoenetakoa, ukatzeko nehungo eskubiderik ez zutena, behin eta berriz errepikatu zioten.

1059. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 (...) zeren bai ederki bait nekien madame Merreten ondarea bere bizitzako gertaera nagusitzat jotzen zuela; eta beretzat aipu, ondra eta kemenaren iturria zen.

1060. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 - Honez gero ahantzirik al duzue, jaunok ozenki G...t...r...jeneralak hilabetearen buruan bostehun frantses familiarengan dolua nagusi izango dena eta gu Españan gaudena?

1061. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0153 (...), izan ere nagusiagandik halaxe zuen ikasirik, eta ondotik erasoka zituela sukalderaino sartu zen.

1062. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Etxekoak nausiaren zain, harrera ona egin zioten.

1063. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Erdialdean eta atzean, isiltasuna zen nagusi, zenbait marmario entzuten bazen ere.

1064. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 (...); edo mutil indartsu bat, behar-orduetan beren meneko nahi zutena; edo nausi bortitz bat, gaizki dabiltzanak errausten dituena... holako Jainkoari hobe dute segurki uko eginik.

1065. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Ni Iruñeara neskame etorri eta hilabete batzuren buruan alargun aberats okitua zen etxeko nagusiarekin ezkondu nintzen.

1066. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 - Txilina jo ondoren atezainak zabaldu zion jauregiko ate nagusia.

1067. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 - Zuzen ulertu zenuen, Fidel... Ba, orain, aspaldiko erabaki hura apurtu egin dut eta horra non emakume harekin gaur ezkondu naizen, Dunixe nire dontzeila nagusiarekin.

1068. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 (...), zegoela diot eta ez dagoela orain eroria bait datza hormak arrailduak, dorreak jausiak, ate nagusia bortxatua, oro bere hondakinetan.

1069. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 - Badakizu Asun, garai batean lurralde guzti hauetan matriarkagoa zela jaun eta nagusi, emakumezkoek agintzen zutela, aisa gainera, gizonezko eta beste ilaje guztiko pizti eta animalien gainetik?

1070. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0078 Bixiguarekikoak baztertu eta trabuka hasi zitzaion tenienteari: herrian sartzen zen kontrabando nagusiena kontrolatzen omen zuela Manuelek baina herriko Goardia Zibilek ahalegin guztiak eginak zituzten arren, ez ziotela inoiz proba haundirik aurkitu.

1071. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Horregatio, etxeko nagusia neba gehiena zen, Antton.

1072. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Oso urduri geunden garaien latzagatik, Bilboko Larrinagako espetxean zer gertatzen ari zen bide zuzenetik baikenekien, presoei bisita egitera eta jakiak eroatera joaten ziren senitartekoek, goizean goizik helduta, aurreko gauan hildakoen zerrenda irakurtzen baitzuten espetxearen ate nagusian.

1073. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (4) Nor zara zu beste baten sehia jujatzeko? Xutik dagon ala eror, haren nausiaren egitekoa da.

1074. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 Azotean bertan errezibitu zituzten (Inspektorearen gomendiozko kartak eragin magikoa baitzuen) Nagusi Teknikoak eta Giza Elementuko Zuzendariak.

1075. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Gentleman bat omen zen hura ere, eta horrexegatik gorrotatzen zuen mutikoak, agian bera ere ondo konturatzen ez zen arraza-zentzu berezi batek bultzatuta gorrotatu ere, eta horrexegatik gero eta nagusiago ageri zen mutikoaren barrenean sena hori.

1076. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Pertsonaia ezberdinak izan ohi ziren nagusi nire baitan, txandaka-edo, batto ere ez luzaroan, aldi bakoitzean eraitsitako tiranoak boterea laster asko berreskuratzen bait zuen.

1077. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0133 Gizakiek, munduko nagusi bat ergelkiro nagi, harroputz edota anker huts ez dela ikusi eta txunditzen direnean, orduantxe jartzen dituzte agerian beren ezkutuko ahuleziarik okerrenak.

1078. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0485 Maiz aski sarrera nagusi horren bukaeran, preso hartutakoak hil egiten zituzten.

1079. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Familia berekoek odol eta haragi bat-bera dute; eta Jesusek ere gure odola eta haragia hartu zituen, bere heriotzeaz heriotzearen nagusiaren deabrua ezerezteko, eta heriotze-beldurrez bizitza guztian morroi zeudenak askatzeko.

1080. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0186 Bazen bat, ordea, ipuin zoragarriok arbuiatzen Mespretxatzen (=despreciar) zituena edo bederen haurkeria irizten: Xalbador, etxeko nagusi gaztea.

1081. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0457 Arrazoi berberagatik, Mateo kontrabandista Maties da orain; Yan Pier Etxahunia'ko morroia, Pieilla; Eñaut, Hegiaphalia'ko nagusi zaharra Beñat bihurtu dugu; Ana, Mayia'ren ama, Aña.

1082. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Enrico Fullini zuzendari gazte prometagarri-ohiak ez du ezer esan: itsumustuka gutun irekitzeko labana zorrotzaren bila dabil, uztak, uztak hori, Enrico diotsa Giuseppek, ez diagu oraindik esperantzarik erabat galdu behar, pentsa ezak Giovanni gaztetxoak aterako gaituela agian ateka gaizto honetatik, ze hori seguru Giovanni ez zegok txorimalo horrekin elkar-hartuta... edo agian, beharbada, apika, akaso... gure nausia bera etorriko duk guri laguntzera, ez dezagun esperantzarik gal, Enrico.

1083. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Izan ere bizitza zen nagusi arratsaldeko erromerian eta bat batean, han, inork esan izan balu gerra bezperan zeudela, ezin sinetsi zioketen.

1084. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0096 Gauza jakina da, tradizino horien artean, erlisinoa eta dantza direla nagusienak.

1085. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0076 Nagusi handiak Jokineri eman zion Bakezko Kalumeta, delakoa pipatzera, erran nahi baitzuen betikotz heien anaia zela eta han nahi luketela ikusi heiekin bizitzen.

1086. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Trenbide ertzeko xendretan, famili osoak, lerroan, ihesean joan agertzen zitzaizkigun, ardura, nagusia buruan, eta aitonamonak umeekin, astiroago atzean.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 - Giza ihizi librean, badakizu, nagusiak langilea, edo viceversa, ixkanbila batengatik hiltzeko ordez, bere pulsio nahiz instintoak aska ditzake, Bushtar hauen kontra, eta bake zoziala betirako finkatzen dugu....

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 ZAINTZAILEA: Hor dator nagusia! Banoa, zeren zurekin hizketan harrapatzen baldin banau konponduta nago....

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 AMAL: Nagusia? non? ZAINTZAILEA: Hemen da jadanik, begira.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 AMAL: Erregeak aginduko zion hemengo nagusia izateko, ez da ala?.

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 (Nagusia seinalatuz) Eta hori, joan dadila hemendik!....

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Gizon nagusiak bakarrik ziren benetako hiritarrak, eta gobernuan parte hartu zezaketen.

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Aurkikuntza honen ondoren, asmakizuna askatutzat jotzeko bezain baikor nengoen; enbor nagusia zazpigarren adarra ekialdera esaldiak ezin bait zezakeen zuhaitzean buruhezurrak zuen kokapena besterik adierazi, halaber bota hildakoaren buruko ezkerreko begitik esaldiak ere esanahi bakarra izan zezakeen, ezkutatutako altxorraren bilaketari zegokiona.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Nagusiak beti txukun zuen hau, dokumentu guztiak bere tokian gordeta zituela.

1095. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 - Nagusiaren gorpua hor aurkitu genuen, besaulkian eserita, goialdea mahaigainerantz jausita zuela.

1096. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0009 Beste animalia guztiak, ahaideak ziren, iritzi berekoak ziren eta istorioak hasi ziren kontatzen, seme-alabak nagusiekiko errespetoa galdua zutela ta.

1097. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Errepasatzen dut ene haurtzaroa eta ez dut aurkitzen nagusiek haurrei buruz ditugun aurreritziak frogaturik, sarritan nagusiek idiota balira bezala hitz egiten diegu haurrei, erdipertsonak balira bezala, munduan biziko ez balira bezala.

1098. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Nagusiek asmatu ditugu umekeriak, ez haurrek.

1099. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 Eta zer egin zuten haurrek? Haurrek jende helduarentzako liburuak hartzen zituzten gurasoen liburutegitik, hauxe izan zen literatura infantil txarraren aurkako haurren bengantza, haurrentzat izkiriatu ez ziren liburuak haur literaturako obra nagusi bihurtu arte.

1100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0166 Sargento Garrido Lily Houseko gela nagusian sartzen ari zen une hartantxe.

1101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Baina ba da beste arrazoi bat, nagusien dena, ura ez lurra garraio bide bezala ez erabiltzeko: segurtasunaren arrazoia.

1102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 Hori zen Franz-ek uste zuena, nahiz eta Buruzagi Nagusia eritzi berekoa ez izan.

1103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Han bildurik, sua indartu ondoren, taldearen abesti sekretua kantatu, eta danborren soinuaren erritmoak bertaratu guztiak batu eta barrenean batasunaren seinalea argitzen zielarik taldearen dantza ospatzen zuten, suaren inguruan zazpi buelta eman arte, tribuko nagusiei betidanik entzuna zieten bezala.

1104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Halako egun batean hurrengo kontseilu gauerako afari bat ospatzea proposatu zuen buruzagi gazteak, nagusiek zuten ohiturari jarraituz.

1105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Biharamun goizean, eguzkiak eguna esnatzeko lehen errainuak piztu zituenean, arranoa geratzen zen hegalari bakar, nagusi eta pausatua, zeruko sabaitik hurbil, bere kemen osoaren jabea.

1106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Otso nagusiak zioenez, bere ordainetan norbait bidali behar zutela, emakumea bisonte barrenkietan bildu eta otsoei utzi behar zietela.

1107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Batzu eta hoietakoak dituk agintari, jauntxo eta nagusiak, nahi dituzten guztiak egin eta gu bezalakoak isilik egon behar.

1108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Ia hiru urtetik behin altxatzen zituzten baserrien nagusiek beren errentak eta Altzaga jaunak ere horrela egiten zuen, batez ere gaisotu zenetik eta beraren nagusitasuna semearen eskuetara pasatzean.

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Arantzeta eta Barrenetxen ere nahiko lanak zituzten errenta ordaintzeko beren nagusiei.

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Urtebukaerako goiz batez deitu zion Juleneri nagusiak bere etxera eta han joan zen beldurti.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Ongi zekien zertarako deitzen zion nagusiak, artean ere errenta ordaindu gabe zenez.

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Bikuña etxe haundira iritsi zenean, bertako neskamea zirudin neskatxa gazte batek ireki zion atea: - Nire nagusiak deitu al dizu? - Bai.

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Lagundu zion Alzaga nagusiak kanporako ateondora Juleneri.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Biok bakarrik garela esan dizut - azken hitzak esatean, bazirudin irribarraren ordez nolabaiteko nahia nabaritzen zitzaiola nagusiaren semeari aurpegian.

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Ilunabarrean, nagusia eta etxekoandrea oheratu ondoren izan zuten ama-alabak elkarrekin hitzegiteko nahiko denbora.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Entzumena erne zuela egon zen une batetan, baina isiltasuna zen etxe osoan nagusi.

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Baina, zergatik egon behar zuen zain, nagusiaren semeak zerbait esateko gogoa bazuen berari?.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Kafetegiko nagusiak goizero edaten du vodka-botila txiki bat.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Burni-meategietan enplegatu zuten, artean oso gazte, eta jabeak gustora edukitzeaz aparte matematika arloan jaioa eta trebatua izaki, laster izendatu zuten diru britaniarra nagusi zen meategi hartako diruzain.

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Ezkondu egin zen banketxe nagusiko kide nagusia zen Douglasen dirutan okitutako alaba gazteenarekin, azenario koloreko ilajea eta aurpegia pekaz josia zuen Maggierekin, matrimonioaren legearen arauera bere posizioa sendotu eta hobetuz.

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0101 Baina banketxeko nagusiak bidaltzen dizkidanetik kanpo, ez dut apenas jasotzen.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0041 Desegina zegoen eraikuntza nagusiaren ondoan estalpe antzeko bat ikusten zen, luzea eta baxuagoa, eta teilatuak apenas kalterik zeukan.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 Don Kastok ikusi du joaten, agur, dio, eta zutitzen den horretan ate nagusiak zapla!, eztanda handia; ikaratzerainokoa.

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 Ez dut uste zaldun ingeles bati azaldu behar zaionik antropologoen gogoetak zernolakoak diren, are gutxiago zientziaren helburu nagusia gizadiaren alde jokatzea dela.

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 - Nagusia zai duzu.

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Beste bietan baino dardartiago jalgi ziren nagusiaren hitzak laguntzailearen ahotik.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Nekane berriro sukaldera joan eta han nagusiari mintzatu zitzaion: - Barkatu, baina minutu batzutarako irten egin behar naiz.

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Areto nagusiari begirada bat eman eta ez zuen aurpegi ezagunik ikusi.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Barrura sartu naiz, eta hamabost-hogei bat gazte topatu ditut erdiko areto nagusian, behinola sukalde izana agian.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Ikurriña handi bat nagusi, eta tamaina bereko bandera gorri bat aurrez aurre.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Egia bide zen, nolanahi ere, ihesaldi orokorrarena: aspaldi hartan ez ikusitako aurpegiak, berriro ikusten ziren Hendaian, paseiari: Maddi-renean, Hendayaisenean, Chitaenean, Océanicenean, bazter guztietan, Hegoaldeko errefuxiatuak erruz ageri, nagusi erabat.

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Jaio nintzen herrira heldu bezain azkar artile merkatari txikiei zuzen Artile Biltegi Nagusira hurreratu barik erosi genien merkantzia, baina ez zen nahiko izan, euskaldun asko baitzegoen Burgosen artilea erosteko asmotan.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Denok bat eginez, Biltegi Nagusira ailegatu ginen.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Han zeuden Burgosko merkataririk nagusienak.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Eta zure desira jator guztiak banan-banan erortzen ikusiak ditut, Irabaztearen grina nagusia zutzaz jabetuz joan den neurrian, ez ala?.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Gizon hura jaikitzeko gauza izango balitz, zeintzu ote lituzke bere pentsakizun nagusienak?.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Baina Errege gazteak bere kotxean egin behar zuen bidaia; Endrike leialak biak igo erazi zituen kotxe gainera, eta hauen atzean eseri zen; pozez gainezka zihoan bere nagusia salbatu zelako.

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0022 Une hartan, Michel-Angelo edo Raphael edo... denboraren jabe nahi nuen izan, eta borondateen nagusi, bionak elkarretarazteko.

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 Irudi nagusiaren azpian, Afrikar Arkaruntz doazen abere afrikarren gerizak daude.

1140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 - Bai, jakinaren gainean gaude, Mattin - kuadrilako buruak besteekin batera nagusi zaharrari jarraiki, ate bat eta gero bestea iraganez azindegira ikuilua, korta iristen ziren bitartean.

1141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0026 Hortan zeudela, ate nagusitik lau lagun sartu, (gaueko gure lau kontrabandistak, hain zuzen) eta inorako begi ukaldirik gabe, barraren kontran mahaietara so jarri ziren.

1142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0135 Eta besteak beste, zita finkatu eta ereserki bihurtu dugun gure kantu nagusiaren aire osasungarriak entzun ditugu ostera: kantatu dugu euskaldunok ahobatez.

1143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Horrekin batera lan baldintzak zeuden ondotxo zehaztuta: kinzena, hiru mila durotakoa; apopilajea nagusien kontura; hilabete batetako oporrak; ospitalea, gaisotuz gero; eta ekonomatoa.

1144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0037 Borroka egingo dute Segundu batzutan isiltasuna da nagusi.

1145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Berria ematen dienean, nagusia eta bere emaztea ez dira batere harritzen.

1146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Nagusiak bi langileri deitu eta honela esaten die: - Hartu palak eta zoazte mendira Zidorerekin.

1147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Nagusiak agindu bezala, Zidore eta bi langileak mendira doaz eta Cocoren gorpuaren ondoan zuloa egiten dute.

1148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Errota martxan jarri zuen nagusiak konporta irekiz, potzu gainean gertatzen ari zenaren ezjakin.

1149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0083 Lana egiten zuen Cafeko nagusiak ordaintzen zuen kuartoska batean bizi zen Lasarina, eta Lusmorek bizitoki jakinik ez zuenez horra zuzendu ziren.

1150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Ondoren, nagusiaren ustez pianista batek erabili behar duen jazkera atera zidaten pertxa batetik.

1151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Zirudienez, zeruko astro nagusiak, egun hartan harriak beraiek ere funditu nahi zituen.

1152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Gainera bere santutegian jainko Larek gurtuko ditu, zeren, Gonardiyak dioen bezala, ezerk ez ditu gehiago lotzen etxeko nagusiaren bihotza eta bere emaztearena aurrez aipatutako arauak gordetzeak baino.

1153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 - Ate nagusitik irten egin beharko gara, atxakiaren bat jarriz.

1154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Arraultze eta patata prijituak jateko eta ura edateko ziren nagusi emakume alargunaren etxean.

1155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 Sakristiatik irten eta ate nagusirantz ibiltzen hasi ziren....

1156.