XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0010 Zergaitik nai izan eban Jesukristok, Nekaldia igaro ta gurutzean il?.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Gure obenen zorrak ordaindu ta betiko eriotzatik gu ateratearren, nai izan eban Jesukristok Nekaldia igaro ta gurutzean il.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legean debekatuta dagoan zerbait, norbere guraz esan, egin, gogoratu, edo nai-izatea, naiz aginduta dagoana ez egitea, da oben edo pekatua.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Esan nai da, naste-dantzan egiten daben gustiak, egitiagaz bakarrik , beste zerbaitegaitik ezpada, eztala ziur pekatu astuna egiten dabela.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Basati gaizto arek
lokaztu nai arren
Iraurgi-ko lorea
urbildu da pontzel
¡Omen, Omen, Omen!
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Esan zaio, Dugiols,
soldadu maitea,
begiyak zabalduta
alchatu zaitea;
Tolosak ezdu nai zu
lotan egotea,
irikiya daukazu
obiko atea,
eta dorre gañean
zutik jartzaitea
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Negu baltzian il zadixantzat
Nai zabez billoxik utzi;
Alperrik baña... iñoiz be on
Ezingo dabe jadetsi:
Seme zintzuak egingo zabez
Orraztu ta sedaz jantzi;
Zeure gurenda batta edonun
Urrezko... izkiz... idatzi

Enbeita Kepa.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Zeruko poza billa bijotz onen lorrak!
Gustijak nai nebazan lagun iraunkorrak
neu saltzalle nintzala Jaunan maitiari.
Zuur nintzayen griñai, goor eskar-otsari.
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 Ez zindudan maite nai, Zeu maitatu ixanik
ezin nebalako bil beste maitasunik.
Obena egun yatan, gaba illargi bixi;
argijan itxu nintzan, gaban begi-zoli
.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Erroka txadonan kanpa-otsa dantzut,
arana ixil beyna.
Durundi ots orreik mendiz mendi duaz.
Otoyak zelayan...
Zugatzetan keska barik ganduba da...
Ta neure goguak
goznarrari miñez ekiten baidautso:
¡Uler nai zadorrak!
Bitartian anei argi uri ortan
agertuten dira
.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Ezer ez, ez dok nai aldendu Karlosegandik, eta arek, esakunea dan lez, eukiko jozak lengo ekanduak eta betiko menduak.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Zeurea naz ta jo naizu ama nai dozun guztian, baiña badakizu Mundakako gizadi guztien artean entzute andikoa dana Josetxo, bere betiko egitasun onakaitik, eta ganera ikastuna ta esangiña dalako.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Il ama, il nai banozu, baiña nik ezin neio egin zitalkeriarik on-ona dan mutillari.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Auturik asko da gaurko, ta ixildu gaitezan, beste zaplada batzuk artu nai ez badozan.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Esan daizala nigaitik, nai dabezan zitalkeri guztiak, baiña, alan ta guzti be, ezin izango dabe ondatu nire gizabidea; emen ta ibilli nazan leku guztietan ezaguten dabez nire egitasunak, eta erruezari gorroto izatea Jaungoikoak nekalduko dau goiz edo belu.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Lau illebete nai ebazan igaro etxean aldi onetan, gero luzarorako alde egingo eban ustean, baiña ikusirik ontzi ta ontziburu oberik etzala agertuko, artu eban joateko burubidea.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Aita-amak naibage andiaz egozan ain arin joialako itxasketara, Jaungoikoak nai eban arte.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Jai-egunetan, meza ostean joan bazkariaz; arratsaldean nai dan jantzea egin pandero soiñuan Izaro gañeko zelaian, ta etxeratu illuntzerako.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 (...) aita be joan zan beragaz atarateko usteaz, baiña ez eban nai aitagaz be, ta izekogaz urteten eban jolas lekuetara.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Eskerrtxarrik ez geyago; zeuria naz, zeutzako jayo nintzan: nigandik zerr nai dozu, Jauna?.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Dana zeutzako dot, ene Jauna; zeure eskuetan jarrten naz, zeuk nai dozuna nai dot; onelan zoriontsua izango naz errbestian zeu maitatzen, ta donokian gero amaibako egunetan zeu ikusten.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Antuste onegaz gaiztakerijan iraun nai dabenak erruki duin eztira.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Bere bularra zearrkatuteko endaitz bat jaurrtin eban indarr gustijaz, zorionez eskapularijua eukan aldetik; baña burdiña zorrotz arek bularrian ez eban sarrtu nai.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Andra Marijari eskiñi giñaiozan opari batzuk, eta bakotxak nai dabena arrtu leikezanak, ara emen.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ekixu, orratiño, bakandereak eta nik tamal andi-andija dogula zu galdu biarr ixatiaz; baña, alan be, eta zeure onari buruz, zeuk nai dozuna baño ez-togu gura: atsedenez eta pozik urte luzietan alazo zeu bixi ixatia.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Ondo il nai dauna, bizitzan eriotzarako gertu bedi.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotzea aizkide lez arrtu al-izateko ¿zer egin bearr ete-da? Orretarako, eriotzeak nai ta ez kenduko dauskuzan gauzetatik, orain geure biotza azkatu bearr dogu; eriotz-aldian, gura-nai-gura ez, itxi bearrko doguzan gauza orreik, orain, geure aukeraz, itxiko ba'genduz, eri-otzeak gitxi ikaratuko ginddukez.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 ¿Eriotz zoriontsua euki nai zeunke? - Egin dozuzan gaiztakeriakin zeure gogoari ezarri dautsazuzan orrbanak garbittu egizuz: lenen egin bearr dozun lana, orixe da.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Arik irugarren egunian urijol errimiaguak ziran: Amele'k ezeban nai igaro Ibaigarden arririk-arri, ardijen batzuk urak eruango eutsazan bilddurrez, ta eruan ebazan Achurdin erichon mendira.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Tomas'ek arririk-arri igaro nai ebazan bere ardijak, eta arri baten egieban larrapastadiaz, jausi zan uretara ardi eder bat:....

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Bai Jule, olanche ixan-da, ta zuk, beñipein, lortu dozu nai ixan dozuna.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Begira yardetsi eutsen Orkolotxok ni burdin-saretik zear abadearen dirutokiraño sartuko naz ta nai dozuena aterako dautsuet.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 - Arin nai ditue gauzok.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Baña arrokeri ta antusteari leku emon eutson; Jauna'ren aurka jaiki zan; Jauna'ri jarki iakon: Eztot nai Jauna'ren morroi ta mendeko izan, esan eban.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Morrmoxetarik ez egiteko arau ederra Salestarr Pantzisko'k damosku: Aomiñean darabilguna ona ba'da, erago nai doguneraño: onik esan ezin ba'gengike, ez txarrik be esan; ixildu ta kitu.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Emen naucazu, Jauna, ceure oñetan; eguizu nigaz nai dozuna....

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Iñor emen ezin dagoke, Yainkoagatik apalik egon biotz-biotzez ezpa-du nai.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 2. Bidaliak, ziñopak, aitorrtzalleak, neskutsak eta Kisto'ren aztarrnetatik ibilli nai zuten enparau guziak ¡zenbat eta zenbat lorr yasan zituzten! Beren buruak biztaldi aunetan gorroto zituztelako, betiko bizitzan eukitzeko.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Ogasun, aundikigo, dedu, aizkide ta aide oro asagotzen zituzten: lurrekotarik ezer ez zuten euki nai; bizitzarako bearr dana ere ozta arrtzen zuten; soinsorozkuna, bearr zanean ere, gogait zitzayen.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 5. Ziñez atse ta Nik poztuago izan nai ba-dezu, lurreko guziak nardaturik eta atseginkeri oro iñausirik, zure siratsa didorokezu, ta atse ugari emango zaizu.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 1. Mendik aldegiten ari danak, eskarretik ere aldegiten du; ta beretzako bereziak euki nai ditunak, guzienak galtzen ditu.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 2. Bizitzan sarrtu nai ba-dezu, agintzak bete itzazu.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Egia ezautu nai badezu, zinetsi egidazu.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Bikaña izan nai ba-dezu, dauzkazun guziak saldu itzazu.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Nere ikaslea izan nai ba-dezu, buruari uko egiozu.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Zori oneko bizitza nai ba-dezu, oraingo bizitza arbuya ezazu.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Donokian gora izan nai badezu, ludian apal zaite.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Nerekin buruzaitza erkidetu nai ba-dezu, nerekin ere gurutza eramazu.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Maalen guriak barriz, ez aiztia dodalako baiña biyotza iñok ez lakoxia dauko; ta sakela edo ziskua edo diru-zorrua... ikusi nai neuke zeiñ arpegi ederdun berbaldunek dauken ugariyagua.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Geiyago nai?.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Baitta beste birrittan be, nai baldin badok.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Baña arerijuak al ixan eztabena, zeuk, Sabin mattia, ikasletzat ludijan zeukazanak zure gomutea oldarrtu nai ixan dabe, ta irain au aberrtzaliei jakin-erazo dautsien bialari zintzuak, zeure odolaz iragiko Euzko-Alderdi'ttik jaurti dabez, alan-olako erabilkunde lotsorr-bidiak nasattutiarren.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 (+ 1036) Onek seme bi itxi ebazan eta bakaldun ixatia nai eben bijek.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Beraz, egiazko krristaua izan nai duanak, karidadezko lanak egiten alegiñ aundi bat egin bearr du.

58. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gure izkuntza onen izpiakera; osoa ezagutu ta irakasteko asmoz lan-egin daben euskaltzaleak, benetan txalogarri dira: gauza ezkuturik asko erakutsi dauskuez, eta onako lanetara zale diranai, bidea idegi dautse; baña izpiakera osoa noz-edo-bein ezagutu nai ba-dogu, gai bereziak arrtu ta atalka lan-egin bearr dogula deritxat.

59. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 R- naiz aldatu naiz ez aldatu, abots bateko ikurr bikoitza egiteko eran beste igidiñez ezin alkarrtu ta batu daiteke: baña ori ta guzti be, len aitatu dodan aldakuntza berbera dagi: bigarren atala gediñez naiz igediñez asi, aldakuntza bardiña egiten dauala esan nai dot.

60. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ludijan nai dabenak
Bixi jolasean,
Ezin leike edan urik
Jauna'n oxiñean
.

61. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Ola ta lantegietan emakume ta gaztetxuen lanari mugak ipiñi dautsaz legeak ori dala-ta, ugazabak nai leukien guztia ezin dabe egin.

62. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Onelan enderritarteko bigarren bazpatzari be ardatza ausi yakon, eta burdia luperian sartuta gelditu zalako, 1915'garren urtean beste bazpatz bat sortu ta irasi nai izan eben Suiza'n, Lenin eta Trotsky barruan zirala.

63. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Moskou'n, Kremlin jauregian ospatu eban bigarren batzarraldia ta irugarren enderritarteko bazpatz onetan sartu nai daben langille-alkargo guztiai ogetabat baldintza ertsi ezarri ta beteazoten dautsez.

64. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Olako eskubiderik gizon bakotxari laketu ezkero, sozialistak ondasunei buruz gizartean ipiñi nai daben bardintasuna ankaz gora lioake, batzuk besteak baño aberatsago aldi laburrean egingo litzakez-ta.

65. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizon bakotxak beretzakotu dauzan gauzen jauntza ta jabetzeak be, gizarteak berak ipiñitako legeak baño beste oñarri ta eustazpirik eztauke, sozialisten eretxiz; baña legeok ipiñi dituan gizarteak, orreik kendu nai aldatzeko eskubidea be badaukala ezin ukatu; augaitik ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabetzea, iñori bidegaberik egin barik, gizon bakotxari kenduaz, beragandu ta beretu daike gizarteak.

66. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Erlauntza eztiz bete daben erle langilleak, jaten baño eztakian nagirik eztabe nai etxean euki, ta udaguenean erlauntzetik jaurti egiten dabez, eta urten nai ezpa-dabe, izpia edo eztena sartu ta il.

67. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Sozialistak Marx'en jarraitzalleak beintzat bakotxaren eskubide bikoitz ori errotik ebagi nai dabe.

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Prantzes trakets ayek
eskalaproi pisu ayekin...
nola, nola, gure
mutillen gabriolak egin?
Ja-jai!!!
ikusi naiko niken
alako bat, brinko biyurriyak egiten!
.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

70. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

71. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 Baña dana dala ¿zenbat naiko zenduke?.

72. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - (Arrpegira botaz) Oton, eta nai baden komodan sarrtu itzan. ¡Zerr da berriz jende au...!.

73. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Baña, nola nai den
erri zabal jendetsubetan
zerbait naste gabe
promal ibiltzea pestetan?
Ezin,
ordia Joxpantoni!
atentziyo egikiyon arrazoi oni!
.

74. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

75. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Azkenean Tomax azaldu zan... o...! Tomaxito... auxe izan zan nere biotza dar-dar jarri zuana, Tomax, Tomaxito... auxe izan zan gaur urtebete aldare aurrera eraman ninduna... gaur urtebete...(Zaputz antzean) gaur urtebete bai, ta Tomax gogoratu ez! gizonak orrelakoxeak dira, bein ezkondu ezkero ez dira ezertzaz gogoratzen, (Asarre) noiz ezkondu ziran ere ez! xurikeriak beretzat bakarrik nai izaten dituzte gizonak, ezkontzako urteurrena bezela Tomax'ek egin bear zizkidan ba gaur neri, ezta? Ba, ez, ezerrez...

76. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ¿Ezaldakutsute (1) argi, odeiertzean, ekaitzaren ernamuiñ beltza? ¿eta zororik nai zendukete gaur itxasora irtetzea?.

77. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ¿Zer esan nai dezu?.

78. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: ¡A! Erretratoak esan naiko dezu.

79. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 Berealaxe nai nuke.

80. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: (Dardaraka) Bai... bai... nai detanean geldi egoten naiz.

81. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 Nik ez det erretrato ori nai.

82. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Zer nai dezu?.

83. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 Oek biok, nere illobak dira, ta erretratatu egin nai ditut.

84. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: Ia ba Ni kalegarbitzallien buru naiz, ta kuadrilla guziarekin erretratatu nai nuke.

85. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: ¡Au dek istillua! (Dardarizo sartu bedi) ¿Ta zuk zer nai dezu emen?.

86. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 DARD.: Ni nai detanean geldi egoten naiz.

87. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 SINFO.: Kataplasma esan naiko dezu.

88. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: ¿Alkatxofak esan nai aldezu?.

89. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Indar berriyan esan nai dizut.

90. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 KATA.: ¿Laguntzea nai al du?.

91. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bizartegian sartu ala esan dit bere burua itxura onean jarri nai lukeala: alegia bizarra zearo kentzeko.

92. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bi. - Nik ez det aserrerik jarri nai senar-emazteen artean.

93. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 J.-Ig. - Egizu nai dezuna ba.

94. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - Ba-ba! Zuk illea artu nai didazu.

95. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Naiko luke ark onelako semerik izan.

96. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Ta ni agintari naiz aide nagusi bezela, bañan ez det nai aztikeritan sartu nai.

97. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 A nere polita!... nere polita...!... Ez dezu nanan egin nai?... Poparik nai ez gaizto txiki orrek?... Nexka aundi egiteko, jan egin bear da!... Apapara eramango zaitut! (zutitzen da) Amatxokin apapara e?... Nai?... Bai, nai.

98. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

99. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Osaba amerikanuak ekarri omen dio Mirentxu'ri ta orrengatik ain ederra... Neri aitatxok erosi dit osaba amerikanorik ez detalako, baña baleike urrengo baten izatea, ba Mirentxu'k ere len ez zuan eta etorri egin zaio... (poztuta) Arrek ekarriko didan kopiñak, oñez, begiak itxi ta irikitzen, eta negar egiten ere... Negar?... Ez! Aitatxok ez du negartirik nai!... Nik negar eginda ere, aserretuta jartzen da.

100. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Kol. - Etorriko dira nai baldin ba'dute; bestela, dabiltzala.

101. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Jon. - Ez du etorri naiko bildur da-ta.

102. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Dagoan bezela gordeko degu, ta Ixidor azkatzen dutenean, orduan banaketa egin (besteai) Nai?.

103. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. ¿Zerbait nai aldu?.

104. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai jauna, tilifono edo... tiligrafo edo... (buruan atz egiñaz) telfinoro edo... ez dakit nola deitzen zayon ere... Beñepein onera etortzeko esan didate, Azpeiti'ko nagusiaz itzegin dezadan, oni enkargu bat eman nai nioke-ta.

105. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. ¿Ez diot bada esan nere nagusia Azpeiti'n dagoala? ¿Nola nai du arrekin itzegin dezadan Azpeiti'ra juan gabe?.

106. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URE. ¿Esan ez dirazu bada emendik zure Azpeiti'ko nagusiaz itzegin nai dezula?.

107. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. Tira, tira; berriketa guchirekin, eseri zaitez emen, eserleku ontan, eta itzegin zayozu nai dezun guzia; orretarako nik esango diot emen zaudela ta bereala etorriko da.

108. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 Jarri zaite emen nagusiaz itzegin nai badezu, ta lenengo paga zazu peseta bat.

109. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Zer? ¿Utsean itzegin nai aldezu bada?.

110. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. (Asarre xamar) Deizayok nai badek; ni ez nua peseta pagatzea iru minutuan nagusiarekin itzegiteagatik, eta ori zortzi ordu arren zai emen pasa-ta.

111. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. Ba, ba, ba... Emendik juan nai ezpadezu zeladorearengana nua... (ateratzen asiaz).

112. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. (sartuaz) Ba... Iru minutu igaro dira ta beste iru minutuan itz egin nai badezu eman bear dituzu beste sei erreal.

113. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - Meza ondatu, abeslariya jo ta danen ezkertzat, ikusi du, ni ere jo egin nai ninduben.

114. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - Oribera jakin nai det. Zertara ekarri gaituben orrek.

115. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 Oker oyek ordaintzeko, ta geyo chorakeririk egin ez dezazun, bigar bertan joango zera Bikariyuaren echera paper billa... Mantonirekin ezkontzeko... (Braulio-ri.) zuk nai badezu.

116. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Orrengatik etxean eduki nai det, besteak joan bitarrtean.

117. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Larrain: ¡Jaunari orrela nai dakiola! - Ta zer diozu zure ibilketaz? ¿Nola joan zaizu ego aldean?.

118. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Larrain: Nai dezuna eskatu zaidazu; nik egin nezakeana bada, pozik egingo dizut.

119. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Zuk orrela nai ba-dezu, zure alabaren zoriona egitea izango da, emendik aurrera, nere gogo bakarra.

120. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Etzera ain gogorra izango, Lide, ta nere emazte izan naiko dezula esaidazu bayetz.

121. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Eta gorde nai ta ezin gorde.

122. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Garbiñe: Orrengatik bada; ta amik ez detelako, ta nori aitorrturik ere ez, ta barrenen ezin gorderik itotzen naizelako, zuri esan nai nizun, eta zuk....

123. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Bañan esan, esan nai dezun guztia.

124. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Ez nekian nor zan Egurrtza'k galdu nai zuen gizona.

125. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: ¡Jaungoikoak orrela nai du! ¡Agurr aitona! Ni ba-noa....

126. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 ¡Gorgonioren diruakatik Xabier'txori utzi!... ez, Jaungoikoak nai ba du... ¡Bestelakua da!....

127. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: ¿Gorgonio? ¡Ez nuke nai nere senartzat beñepein!.

128. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 JOXEPA: Iya onezkero baskari ordua ere badegu ta, pozik emango dizugu gelditu nai badezu.

129. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: ¿Zer nai dezu?.

130. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

131. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 (Gorgonio'ri) Ba... besterik... zukalde ondoko gelatxua nai genduke puxka bat txukundu, eskonberriaren bizitegia izango da ta....

132. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 Ta gañera ¿ez al gera ba euzkaldunak?... ba... euzkaldunak esan nai du itz-egiteko euzkera dutenak.

133. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Oraintxe nai badezute.

134. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 PATXI: ¿Zer nai du; jauna?.

135. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 J. Iña. - Ori dek...! Itz bi, e...? Garaia dek nai dekanean.

136. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Irene - (Alkia eskañiz) Exeri nai al dezu?.

137. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 ANTONI: ¿Astu alzayo bedorri dala izen ortakua!
MANU: ¿Zer nai den bada? Iñoren esanera ez den erreza gaurko egunian fiyatzen.

138. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 Itz bi nai nituzke bada zurekin egiñ.

139. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 PACHI: Bai zerbait nai nizuke zuri esan.

140. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MANU: Burrolita esan naiko zenduen.

141. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MANU: Gure denboran odola ateriarekin sendatzen zan gustiya, bañan oraiñ, ez dute tantorik ere atera nai, illar alien gisako gauza batzuek dira guztirako.

142. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: Alegiya esan nai nuke, egongo dala pasientziz jantzi ta....

143. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: Nai baluke ezkon araziko gendukiela illoba Antoni rekiñ, baldin zure gogokua bada.

144. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 ¿Berak nai otedu?.

145. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: ¿Bañan Antonik naiko aldu?
MANU: Ori gero jakingodegu: aurrena jakiñ zagun mutillaren berri.

146. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 JOSE: Ara non diran: konpon bedi nai duben edo alduben gisan.

147. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 d) ikasgoan idatziz oi diran gutun, lauko, bilkin-izen, txartel ta edotariko ikaspideak euskeraltzeko urgazia guziei damayeke; berebat, eleiz ta erri-agintariei ayen argitarakizunetan; baita edonori ere, izparringietan, bidetan ala gutunetan ageri oi diran saleroste-iragarrki, naiz yai-deyak, edota idatziz nabari nai luken edozertarako ere bai.

148. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *222. G. Zer eskatzen degu, egin dedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean? E. Zorionekoak zeruan egiten duten bezela, guk ere emen bean Jaungoikoak nai duana egin dezagula, eskatzen degu, egin bedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean.

149. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 - Ara, ¿zertarako diozu? Abere, egazti, zuaitz eta landareak bizitzeko noski: abere batzuek, narru illedunez estaliak daude eta toki otz samarrak nai dituzte atsegin egoteko: zuaitz eta landare gogorrak ere bai: ¿arrano, gabiroi edo zapelatzik ikusi dezu Loiola'ko ibarrean? ¿otso ta artzik Alderdi-Eder inguruan?.

150. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Arrai aundiak txikia jan nai ta onek igesi jun bear izaten du; aundia atzetik dijuakio eta batzuetan bere bizi-tokitik al urrutiratzen dira; ta aldenduak, batean otzez, bestean beroz edo beren janari egokia ezin arkiturik, gosez kaskartzen asi, banakatu, ta aientzen edo iltzen dira.

151. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Goiz jeikita, uri pollita ikusi nai izan zuten mutillak: bañan alperrik: egun aurreko ebi ugaria etzan oraindik gelditu eta atertzeko itxurik etzegon: ¿zer egin?.

152. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Eskerrik asko, Jauna; ezin nezake nere egin bearra utzi; bañan nere ta bere izenean Aba onek juan nai ba'lu, bai, zuekin batean bazkaldu lezake.

153. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Eta ¿zuk (beste Abari irakasleak galdetu zion) naiko al dezu?.

154. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Orain (zion irakasleak Abarri) zu izango zera gure jabe; nai dezuna agindu.

155. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Beste ola batzuek ikusi naiko ba-dituzute....

156. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Bat batean aberaztu nai luken gizona, ez dabil zintzo ta garbi.

157. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 A ta B, saltzalleak eun aneina ogerleko (100.000 $) beren saltegietan jarri dituzte: A'k, sendi, etxe ta morroientzat beardiranak ordaindu ta gañera, eundik bat bakarra (1%) irabazi nai ta, gaiak merke saltzen ditu.

158. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 B'k berriz, gai berak saldu ta era berean, eundik amabost (15%) atera nai lituke.

159. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Idatzi izan balute, jakin nai ditugun gauza asko jakingo genituen.

160. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Eztu orretaz ezer ere esaten, baña ori jakin nai ezkero, bere garaian bizi zan Zirilo Obispoaren liburuak irakurri itzazu.

161. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Kristoren bizitzaren antzekoak egin nai gaitu, Beragana eramanaz.

162. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

163. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Kristo izango da, Kristo izango da
Beti bai!
Euskaldunen Erregea,
Gure biotzen Jabea,
Beste Jaberik ez degu nai.

164. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Ama, zure semeak
Emen bildu gera
Bedeinkatu deiguzun
Dakargun bandera:
Nai diogu Satani
Egiñ gogor gerra,
Eta mundu osoa
Jarri zure aldera
.

165. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Euskal-erriko seme kontzoak
Atozte danok batera,
Ama Birjiña sortzez garbiak
Deitzen gaitu bere aldera:
Bendiziozko frutu santuak
Nai baditugu atera
Alcarren leian goazen guztiok
Mariaren mantupera
.

166. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0033 Baña zugandik alde
Biotzak eziñ du,
Zuregana dijoa,
Zugan bizi nai du;
Birjiñ paregabea,
Bedeinka nazazu;
Agur, Ama nerea,
Agur, agur, agur
.

167. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Luzbelek ditu diabru danak
Orañ mundura bialdu,
Ta aingeru Luisen kongregante
Nai gaitu betiko galdu
Zu gure Ama zeranik nunbait
Pentzatzen ere ez aldu,
Arren! itzatzu zure oñ-azpiyan
Etsai guztiyak zapaldu
.

168. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Gora gora dezagun
Guztiyok batera
Ama Birjiñaren da
San Luisen bandera:
Nai degu inpernubari
Egiñ gogor gerra
Eta jarri munduba
Jesusen aldera
.

169. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Bere eskutik arrtzen ditugun gauzakin maitasun au neurri nai badegu, erraz eta aixa ikusiko degu, guk ezagutu al baño aundiagoa dala.

170. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Ikusi zuten Biotz ori Santu batzuek eta Jaungoikoaren lagun aundi ta adiskide zintzoak sugarretan erretzen, gurutze ta arantz gogorrez apaindurik, eta adirazi zien Jesus'ek sugarrak eta gurutzak eta arantzak guri digun maitasun aundi irazekia agerrtu nai dutela.

171. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Ona emen gizonai aiñ ongi nai dien Biotza.

172. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Baño zorren orrdaindutze onetan Jesus'ek bere lagun nai gaitu.

173. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Asko ta naikoa da Bera arazo edo lan onetarako, baño gure laguntza nai du.

174. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Guziak dira bero ta samurrak eta txit mamitsuak, baño gaurr agerrtu edo ikasi nai degunerako egokienak lenengo bi edo iruak.

175. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Begira Jesus'i nola esaten dion lenbizikoan: Gure maitasunez urrtzen zauden, gu erruki gaituzun, gu ondasunez bete naiez zabiltzan, eta guk zeran guzia arrzaitzagun nai zenukean ¡Jesus maitagarria!.

176. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Erre nazazu, Jesus, urra nazazu edo egizu nitaz nai dezuna; ta barrkatuak geldi bitez oraindañoko nere utsegiñak.

177. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Otoitz Bidalguntza lagunak egunero egin bearr degun Eskeintza ondo egin eta zintzo betetzen badegu ederrki egingo degu ill onetan Jesus'en Biotzak gugandik nai duana.

178. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Zurequiñ Maria,
Gure Ama maitia,
Nai degu bizi
Beti-beti
.

179. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Betico zureac
Izan nahi degu,
Zure Biyotz onac
Artuco gaitu
¡Oh Ama! beti Zu
Maiteco zaitugu
Beti-beti...
.

180. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Juratzen dizugu danac, bai,
Ama, zure banderac alai
Jarraitzia beti zintzuac
Zure euscaldun soldaduac;
Ta nai badezu juratzia
Biziya ere guc ematia;
.

181. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Aimbesteraño
Nazu maite,
Biotza esqueintren
Beti zaude:
Jesus maitea,
Bai nic ere
Zuri erantzun
Nai nizuque.
Oh Biotz gozo...
.

182. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Nai dezu, cristaua
Sartu bertatic
Zeruraco ez dago
Bide oberic
.

183. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

184. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0202 Nere Jesus atoz nigana: Aita eta Jaun bat bezela lagundu nai zaitut.

185. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0203 ¡O Antonio santua! Aingueruen janaria nere animari emanaz eta onen betico paquea ichedonaz, Aitaren echean bizi nai det.

186. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Irakurle maitea Bezperetara igande-arratsaldean juan baño len salmoak esan nai dutena ondo oartuz, irakurri itzazu eta gero zure erriko eliz-gizonakin batean, biotz guztiz Jauna goratu zazu, bera madarikatzen duten beste askoren ordez.

187. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0127 Munduco iscanbil, jolas ta icustecoetatic aldenduric, eguin nai det, zure antzera, nere bizitza onec jartzen dizquidan eguinquizunac, paquezco bizitza bat iristeco, ondo beteaz zuc bezela, jaincozco arguitasunac, eta zeruco Aingueru-laguntza izateco ta ayequin batean bizitzeco.

188. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0217 Erruquiz beguiraturic, ain biziro nai deguna eman deguigula, sinismen bizi ta aundi batez esca deguiyogun.

189. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0223 Zure eguintzac, zure izenaren berdiñecoac izan ditezela, bada Jose'ren izenac gueitzea esan nai du Elizac, guziyon zaintzalletzat jarri zaitu.

190. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Erriak bezela, entzuterik aundieneko personak ere ikusi nai izan dute Birjiña zoragarri au.

191. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 (...) arantza beraren ondoa azpian eta kampanchoa aldamenean dituala, eta iñork ikusi nai duanean, arguiak piztu ta kortina bi, bata bestearen ondoren, jasota, beguiramenturik aundienarekin aguirian ipintzen dala.

192. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Zure biotzeko ontasun onegatik, arren egidazu nere eragabeko gogo gaiztoak zuk nai dituzun eran zuzendu ditzadala, eta iraun dezadala nere gaizkiegiñen damutasunean; gurutza, beti, zure ondoren gogoz eraman da, lurreko nekeen bidez, zeruko atsegiña irabazi dezadan.

193. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Baña gure gaitzerako balitz iritxi nai deguna, zuzendu gure eskariak zuk beti zure nairik bizientzat iduki zendun Jaungoikoaren aintzarik aundienera. Amen.

194. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Naita, beintzat, gogoa banatu nai eztet; eta zure Ordekoak egingo duban guztiya nik ere gogoz egin asmo det.

195. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Jaungoikoaren antziñako erritarrak baño guchiyago zerala ez uste izan; Espiritu Santubak argitutako eskut-itz miragarri ta bere Ordekoen esanen bidez Jaungoikoak orain ere itzegiten dizu: Zeruratu nai badezu arret' eta beerapen aundiz entzun.

196. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Maite zaitut, ta beti maite nai zaitut.

197. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0257 ¡Ama guziz atsekabetuba! Zure Semearen gorputz doitsuba, maindira batean inguraturikan, obiyan jarri ta arri aundi batez estaltzen ikustean artu zenduban atsekabea, zazpigarren eta azkeneko egun onetan gogora ekarri nai dizut.

198. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Jauna! Egizko jakintasuna, au da, Zerurako bidea ikasi; orren asipena, au da, Zuganako bildurr osasungarriya iritxi; ori bera besteai irabazteko era, nere esan-egiñaz emango diyedan bide ona galdu ez dezaten: orixe oyen bitartekotasunaz iritxi nai nukeana da, ta Bederatziurren onetan eskatzen dedana, nere onerako izan bear badu. Alaxen.

199. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 Bederatziurren onetan iritxi nai dana... (ta gaiñerakoa 267-en orrialdiyan).

200. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Bederatziurren onetan iritxi nai dana... (ta gaiñerakoa 267-en orrialdiyan).

201. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Eta ala balitz bezela, zure burutazio, itz, pauzo ta lan guztiak, eginkizun danak, zure gorputz eta anima eta berakgandik sortu zaizkitzun eginkizun guzti guztiak une onetatik bertatik, eta biotz-biotzetik, eskeñi gure Jaun eta Jaungoikoari, esanaz: dan danak bere gogokoak, bere gorapenarako eta zure pekatuen barkaziorako baliozkoak izatea nai zendukeala.

202. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

203. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 ¡Xast!, moxtu diot xortena;
eztitsu, usai egiñik
sudur aurrean,
josi det biotz-gañean.
¡Ortxe ikusiko det, bai,
nai detanean!

204. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 ez det nai pozik, izate arren
ostera nere begiak,
barren barrengo malko samiñak
irtetzen diran bidiak
.

205. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Gozamen abek biurtutzeko,
legortutzeko malkuak,
ixildutzeko ume zurtzaren
larri datozen ojuak,
entzun nai nuzke nere amaren
itz sakon, xamur, goxuak,
baiñan munduan eztira entzuten
Zeruan diran soñuak
.

206. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

207. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Bañan gero jakinda
zanean il zala,
edo lotan betiko
gelditu baitzala,
Españia guziyan
jo zan atabala,
aren bullaz lotatik
esnatu nai zala;
paper denak famatu
zuten beriala,
gizon oso balio
aundiko bat zala
lumaz bere igualik
izan ezbeitzala;

208. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Nere biotzak ichirik dauzka
lurreko pozai atiak;
eta daudela beti orrela,
igaro bitez urtiak,
nere biotzak poz gezurtiai
dauzka belarri ichiak,
eta ez det nai nere penari
pillotu negar berriak;

209. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

210. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Ez du alperrik Jainkoak egin
ama naiduen semea;
biotz nerean berak jarri du
beti usaidun lorea,
nere amaren naitasun dena,
argatik naiz ni berea
nola amacho, zeñari eman dion zeruak echea.
Goitikan dator ume zurtzaren
atsegin poz emallea....

211. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Eta nola lezaken
atayan ikusi,
asten zayo aurrian
xaltoka lenbizi
ta adarka jostatzen
ez diyo nai utzi
.

212. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Entzuten zan aurraren
karrixi samiña,
baña nola etzegon
artian egiña,
kalderintik ke-bollan
botiaz lurriña,
etzuben nai galtzia
noski irakiña
.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Irakurle euskelduna: Ez dago esan bearrik zuk ere zerbaitxo bat naiko dezula zuk egunero zure arazo guztietan darabilkizun izkera bakarrean.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Zuk ere ala nai izango dezulakoan jarriko dizkizut bi itz Arantzazuko Ama Birjiñaren agerkundeatzaz.

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0240 Antxe agertu nai izan zuan bada gure Zaindari guztiz maiteak gure aurrekoen eta gure onerako.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Gauza ederrak ikusi nai badittuzu, irakurle ona.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 egun zoagarriak igaro nai badituzu atoz Arantzazura egun batzuetarako.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Euskera baserritarren izkuntza dala-ta, euskeraz itzegin nai ez dutenak asko dira Euskalerria'n.

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Beste asko aurrerago dijoaz: ez dute bakarrik euskeraz ez itzegin nai, ezta euren semetxoeri euskerarik erabilten utzi ere, errdera ikastia etekingarriagoa dala-ta.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Euskera piztutzeko euskerazko albistari bat nai genduke; baño ¿nork egingo al digu? ¿Non daude iskillu ikaragarri ori, eguneroko albistari ori egingo lutekenak? Ea arkitzen ditugun.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisachok ill berri au jakitera irichi zanian, senarrari adierazi ziyon guztiz xamurkiro, zor aundiya ziyola emakume gaixo ari, zeñari ordaindu nai ziyon ordaintzen zalla zerizkiyon mesede aztezkor ura.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Egin eder onek jakiñ arazten digu, izan bear degula, onak, eta langille umilltsuak, lurdi ontan zoriyontsu bizi nai badegu, bearrean arkitzen danari lagunduaz.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Bitxi iaukal ori, eroak baño areago, guk lurperatu nai bearra!....

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Lege-gizon (abogado) izateko ikaste gutxi bear baitzuen, beraren adiskide on batzuek, Egiluz jaun andreak, Balladolid'era eraman nai izan zuten.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen erritarrak orduan paperetan beretan jarki nai zuelarik, bertako batzuek burubide auxe eman zioten: bertan bera uzteko arloari; epayari eragitea txarrago izango zala, onena nor zan edozeinek zekiela-ta.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 ¿Nola izan diteke, beraz, pirri bat bezela, zirikatu egin zutela-ta, beraren burua zaintzen jaso ta jarki ta esetsi nai izatea?.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Auxe egin nai izan zuen orduan Balladolid'ko maisu berriak.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Zoaz, ume, jostunangana, eta esan zaiozu Prrantxiska'ri pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat erosi nai niokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñork jakiterik ez nukela nai-ta.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - ¿Zerr nai dezu, ume?.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Amak esan dit pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat arrtu nai liokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñorrk jakiterik ez lukela nai-ta.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 Ta prraleak, eskumuturr sendoak erakutsiaz: - Poltsarik ez zeukeat nik, ta bizitza nai badek atorr...

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Oraiñ dala gutxi gora-bera amabi urte, Inglaterrako lurretan nebillela, egin nai izan nuen Londresera joan-etorri bat, ango British Museum deritzaion liburutegi aitatuan gordetzen zuten Mendibururen kondaira zar-zar bat nere begiez ikusi-ta eskukatzeko.

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta jakiñ nai balinbadezute nola izkuntza bakar bat nagusitzen zaion edozeiñ etsai armadunari, gogoari emozute izkuntza gabe ezin ditezkela jarri gobernurik.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¡Zer zori onekua naizen! Ondorengo zortzi egunetan, etzuben Luchi gaixuak lorik ere egiten bere jostun izan naiko intziriyarekin; lotarako ustean oyeratzen zanean, isten zituen begiyak lo egin naizrik, bañan bere betiko pozezko ametsak zabal arazitzen zizkan, jostorratz eta ari chirrika irudiz ikustearekin.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Amak erantzun ziyon, jostundegira joaten asi bañan len, nai ziyokiela soñeko egoki bat erosi, bada zeukana zeguela itsusi xamarra, eta ontarako Donostiratuko zirala bide batez josten erakutziko ziyonari itzegiñaz.

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Oraindaño, zer zorionekua naizen! Illunabarrean echeratu ziran chit pozkida aundiz beterik, bere asmo guztiyak ondo irten ziralako, bada andre Terexa zeritzon jostunak esan ziyen urrengo egunetik bere erakusmenez gaiñ gelditu zitekiela josten ikasteari jarraitu nai baziyon.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Lagundu nai nioan, baña eztik nai izan.

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Eztu ill naiko ta....

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 Bere bizia aiñ maite duala, eztuala ill nai ¿ta alare automoillean?.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Zer naizu ba?.

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Au egi garbia dan arren, gure arrteko batzuk ez dakuse edo beintzat, ez dabe autorrtu nai; baña begietan lausoa daukagulako-edo, guk ez dakusgun ori, gure sinestearen arerioak argiro dakuse.

246. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Onelakoak gure siñesteari iguin eta gorroto bixia dautse ta siñeste oni gorroto dautsoelako, euskerea be il, kendu, bein-da-betiko eortzi ta lurrpean sarrtu nai dabe.

247. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Auzpaztu gaizan ba bere oñetan eta gogo beroz, biotz osoz esan dayogun: Ama gozo, Ama samurr, Ama maite, gure asaben ekandu onez bizi nai dogu; siñestez asabak baizen sendo, oituraz aek baizen zindo ta garbi iraun nai geunke; baña arerioak geure siñesmena illundu ta geure ekandu onak zikundu nai dauskuez-ta, Ama laztan orrek zeure magalpean arrtu ta jagon gaizuz.

248. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 Noraño dan gogaia altasuna adiratzteko, esan oi da t'egiz, berak gogaiak izadi edo gizadia beñepein zuzentzen dula; bai ziñez, gogaia da ontzi-buru edo zaindari erne askarra gizadi onentzat au itxasoratzen badu oarkaspen ontziñ ta bere bultzkin edo igizale, oarkaspen mendeko sinismeñ egizko zorrotza ba da, baña ez du biziro ondo zuzenduko, ondatuko da ugarri baten aurka juanik, alegin teman zailtzen ba da irudimenak iasotako ontziñ ta begirada gotargi utzes dabilkiñan beartzen ba du gizadi au itxasoratzea edo beintzat, bearren gertako da zaindari ori ontziñ aurreko aldea okertzea, leengo zaindariñ bidea artzea, aurrea joan nai ba du t'orrela oker suge eran ibiltzeekin, naiz ori bai batzuetan burrundara aundi artu, alperrik ikatz onda atzera gero egiteko, gutxi aurreratuko du.

249. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

250. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

251. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Egunen bat kanen bidarteak aldendurik izango zan irichi nai zukean baserritik eta alak aitu zitzaizkalako edo bideko zingirak bitarte leizatsua ipiñi ziolako gelditu bear izan zuan.

252. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Berak nai zukeana ekaitzak egin zunean truiñak ixildu ta chimistak itzali zituan.

253. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @-¿Zer bada, ez aldigute pakerik opaldu nai? ¿Ainbesteraño mindu ditu gure aker jaunaren almenak?.

254. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Ez degu denporik galdu bear; egin zazu lotarazteko mijurua ta nastuzazu eztiyakin; badakizu orretzaz gañera zer egin bear dezun, nere biotzeko gutiziak gutiperatu nai badituzu.

255. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Zuekin ez dute etsayak ezbairik naiko; emakume ezteus batzuek ez ditu aditzekotzat artuko.

256. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 -¿Zurekin? Nere urteak bide legunagoa nai luteke eskintzen didazuna baño, Endo.

257. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¿Zertarako nai nazu trabarako baño?.

258. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 @- Nai dezuna egin zazu bada, Urrunda ona; oraiñ banoa; ez zaiteala aztu esan dizutanakin ta zintzo egiñ.

259. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Or dauzkat illobituak !lurrtutzen! Juanito, Elisabeth, Aita eta Ama!, baita ere nere biotzeko beste asko pushka, zuekin nik inguratu nai det, eldutzen danian, nere azkeneko eguna.

260. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 ¡Bai! euzkal biyotzak, beti joan nai du ikustera, bere sorterriko mendiyak.

261. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Geyago egiten du nai dunak, eta ez aldunak.

262. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¿Bai aldakizu, nola eshkallutxuak, nai diyon urari? ¿Ushotxuak, kabiyari? ¿Gau illunak, illargiyari? Oyek guztiyak bada geyago, nai diyot nik, nere lengushu legun, emaste ¡Mariyari!.

263. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta jendiarengana biyurtu ta esan emen zuben: emen nik nai nituzke ikusi, par egiten duten oyek berak, ia nola erantzuten duten? Ta mutill oni parra egiten diyozute? Jakin zazute bada, mutill au gero ere gizon on bat izango dala.

264. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bikarioak; arriturik, galdetzen dio: - Baña, Pernando: ¿zer esan nai dute orain darabilkizun sorgin-antzeko katramil oiek?.

265. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Antxe itz egin nai dizu Jesusek.

266. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

267. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ama, esaten dio, Amatxo maitea, zer nai dezu? Zer agintzen diguzu? Ixil-aldi txiki baten ondoren esaten digu: Ama Birjiñak nai duana da guztiok egunero egunero errosario santua errezatzea .

268. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña badakit nik zer nai dezun, Martin.

269. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Zuk nai dezu jakin ea zein daan nere iritzia.

270. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Jesukristo gure Jaunak bezela, gizon guztien osasuna, poza ta zoriona besterik ez du nai.

271. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Zuk jakin nai zenduana da, ea nola izan ditteken Espiritu Santua gurekin izatea.

272. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Ni berriz asi nazaizut esaten kristau benetakoak izan nai badegu Espiritu Santuaren zaleak izan bear degula.

273. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 Ollorik iñun gutxitzen zanik etzuen iñork esaten; geitzen zanik ere ez; baiño orduantxe ere, geitu baiño gutxitu obeki egiten ziralako errezeloa... baiño...¡bai zera!...¿Errezelua?¡ka!... Auntza beti mendira; baiño ijitoak; eztu aldaparik igo nai.

274. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Erdera apurtxo bat baneki, nai dedan guzia esateko muturrera, berak entenditzeko beldur gabe; baiña utzi, utzi; etorriko da denbora; Burdiostik atzera biurtu nadiñean....

275. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Muletaz pasatzen esan nai det.

276. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Esan zazu ba esan nai dezuna.

277. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Bein xexenak izan omen ziran plazan, eta Galtzaundi' ikusi nai, ta joan omen zan.

278. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Manila'ko ikastetxe nagusian irakasi zun Jakintza (Pilosopia), guzien txaloak beretzat, nai ez izan arren, irabaziaz, eta izlaritzan berriz, Manila'n ziran izlarietan bikaiñ eta garrtsuena zan.

279. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Izan ere, Jaungoikoari eta Eliz Ama Deunari zor zayen gorapena eman da gero, ez du gizon dan gizonak bere erri ta bere Jaunaren alde ibiltzea baño aintza garayagorik nai izan bear.

280. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Anai txikia ere gudazale ikusi nai izan zuten bere anai zarrenak eta egiñalak egiñ zituzten orretarako, baña dana alperrik.

281. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Berak beste txalo ta lore ederragoak irabazi nai zitun gudakoak baño; gizon jakintsu ta ospetsua izanaz ondasun eta aberaski asko bereganatuko litukela ta, beste bide bat artu zun.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Auek Xabier'ekin etzuten ezer nai.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Atxin'eko Maomatarr itxas-lapurrak, Malaka erriaren etsai gogorrak, gabeko ilunpean erri pollit ura arrtu nai izan zuten; baña Malaka'ko zaitzailleei eskerrak, larri ta ariñ andik iges egin ber izan zuten.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Itxas-lapur aiei zigorraldi aundi bat eman nai zieten danak, bano batez ere Xabier'ek; orregatik itxasontzi batzuek gertu ta gero, itxasora irrten ziran, etsaiakin an gogorr ekiteko.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Aize utsezko burua daukan gizona eta kaska-ariña bakarrik arrotzen da; eta onek bakarrik uste du: iñoren agindupean eztagola eta mendiko abere bat balitz bezela lasai lasai nai (...).

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Jaun oni besoa jaso, ezereztu ta jo nai bagenu bezela! Ta ori egitea erokeririk erokeriena ez al da? Ta edertasun ber-bera dan Jaunaren kaltez, pekatu loiak egin!.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Baña biotzarekin ez al dit ezer esan nai? Erruki nizaz, esaten dit.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Loyolako Aitalñazio Doneak zion, berak iñori nai izan leioken onik aundiena gogo-jarrdunak (ejerzizioak) zirala.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Gauzak berezko bideetatik atera nai dituzute.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Gure elertia beste errietakoa ez bezelako eraz azitzea nai zenuteke, ta oker zoazte ortan.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Alaz guziaz ere, aitorzen det eta nai det errezera idazten dutenak berrizaleak baño (...).

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Badirudi, eramandako zigorrada bere onez aurrerontzean ere gogora erazi nai ziola Ama gozo onek.

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Inguraturik gabilzki Jaungoikoaren naitasunak, salbatu naiean; erantzuten ezpadiogu, ordea, Berak nai izan arren, ezin zeruratuko (...).

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Pirmin ta zillargiña jo nai zituzten.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 ¡A, Miren-en alabak! Orra, ni katolikoa naiz, ta egizko katolikoa, ori aurreztik aitortu nai dutan gauza da.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Beste gixaxoak, dantzatu nai lutekenak, or egoten dira botako dituztelaren bildurrez.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Baño, batez ere, irakurleak jakin nai lukeana Mirele ta Martin-en maitasun-arazoaren bukaera.

301. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Martin-ek Mirele maitatzea nai genuan eta Mirele-k orobat.

302. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 (...) etzuan egin nai izan, bere aldean etzirala azak orrela aldatzen esanaz.

303. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Aita Santuak Prantzisko Deunari, bizi zan arte guzian, bere Anai guztien nagusi izatea eman zioten; baño Prantzisko Deunak beti guztien menpeko izan nai zuan.

304. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Nere emaztea iñoiz baño itzaliyago dabillela dirurit; oraindaño aitu etzitun egiyak aitu ditu; ez du bat ere xuxen baimendu, bañan zearka bai nere esanak ukatu nai zitunean bertan; ayetatik asko arritu naun bat igarri diyot.

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 -¡Arren maitetasuna!¡etzan maitetasun txarra! bañan obea da gertaera au illunpean uztea: gauz bat bakarrik onen gañean esan nai dizut, arren maitetasun edo lixunkeritik datozela nere gaitz guztiyak.

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Gaur ez dago bildurtzerik, biyar Jaunak daki; ala ere, nai badezu, afaltze arte biyok aterako gera al dan lenena bear diran gauzak antolatzen asteko.

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Bikendi, Bikendi, zer dudan yakin nai al duk? Ik maitemindurik nadukak.

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Andregaitako nai ez ba nauk ordea, anker orrek, naigabez gaizkituko nauk eta ire oñetan akituko, biotzillunik.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, ire arnasa nire odolean sartu nai niken, eta aizeak eramaten zidan.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Berak ere lenbailen atera nai luke erderaz, baño luzetxo dijoa.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Orixe nai nuke nik.

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Don Carlosek euskaldunetaz baliatu nai zun Errege-alkian eseritzeko; euskaldunak berriz, artaz, Fueroetarako, ta biek musu uts gelditu ziran.

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Pakea nai zun Euskalerriarentzat, errekara bidean ari zan Euskalerri gaixoarentzat.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Ta bizitz onetan aberats, aintzaz (gloriaz) beteta, soin eta gogoari nai zutena emanez bizi izan ziranak; aberaski, aintz eta atsedenak nun dituzte orain? Gaiztokian (inpernuan) daudenak beti-betiko negarra ta oñazea besterik ez dute orain.

316. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yesukisto-k, Yainkoa izanik, nai izan ezkero lanik egin bearrik ez zuan, baña ala ere guri erakustearren ogei ta amarr urtean lan egin zuala bai dakigu.

317. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Andra Maria, obendioen (pekatarien) Ama, nere obenak ondo aitortu nai ditut, eta onetarako zure laguntza emaidazu, obenak ondo ezagutu, benetako damua izan eta geyago ez egiteko.

318. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Alata guztiz ere Asisko gaztediaren buru egiñik ikusten zualako, naiko aberats ere bazan-da, marr marr oietatik etzan igarotzen, ta eragotzi bearrean nai zuana egiten pozik uzten zion.

319. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Prantzisko, berexkuntza aundi au eman ziolako, bere eskerr ona agertzeko ustez, buruaz agurr eginda, aldentzera zijoan Aita Santuak esan zionean: ¡O tolesgabea! nora zoaz, ta zer agiri daramazu Barkamen ori eman zaizula siñetsi-eraztekon ? - Aita Santua, zure itza naikoa da neretzat: baldin Jaungoikoarena bada Berari dagokio berea dana agertzea: Ama Maria izan bedi papera, Jesukristo idazlaria ta aingeruak testigu; nik ez det beste agiririk ez beste buldarik nai; ori naikoa det.

320. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0060 Onetarako nola, nai izanarren, ezin ditzakean eriak komunioa artu ta eleizaren bisita eguiñ, auen bien ordañez induljenziak irabazteko intenzioarekiñ, konfesoriak konfesioan señalatzen dizkan errezo ta lanak eguiñaz.

321. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: baña beorri iltzerik ere ez genduke nai.

322. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Eta nola esan zigun, emateko elkartasuna egiten genduanian, nai zuala il....

323. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Emendik aurrera, bildotsen bat edo beste, zerbait ala arrapatu nai degunian, moskortu egingo gera aurrez: eta... gero gerokoak.

324. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ta ¿zer?¿Aldapa ori kendu nai?.

325. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Nai, nai... nai... bai: baña... bana....

326. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Nik esaten dizuet: Profeta ta errege askok ikusi nai izan dute zuek dakuszuena, ta eztute ikusi; entzun nai izan dute zuek dantzuzuena, ta eztute entzun.

327. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 (...): betegiña (guziz ona) izan nai baduzu, zoaz, duzun guzia sal zazu, ta beartsuai emaiezu; orrela izango duzu gordairu bat zeruan.

328. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

329. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Arritu zan Mistress Olaz au jakin zuenean; etzituen artu nai izan, ordea, Alkateak beatzen erpinean zeuzkan paperak.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Emen Jaunaren mendean bizi gera, Beraren naya egin nai gendukeala.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Nai badezu maizago comulgatzea, zoazquio Guiariari, esatera.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Pazcoaco dembora urreratzean comulgatu nai izan zuan, eta erregutu zion lucurari edo usureroari, eguin zeguiola mesede, erropac biurtzeaz Pazcoacoaz cumplitzeco.

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Baiña aiek, laster etxera itzuli bear zutela etsirik baleude bezela, etzuten jaki erresumindu ura jan nai.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Gorabera andiko gauzak zerabiltzan orduan esku artean, eta argatik nonbait etzuen Jainkoak nai izan, lapurren menpean geldi zedin.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Egun bereartan (Azaroaren 14'an) nai zuketen lapurrekin izketatu.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 - Guk ere bizi nai dugu, oiu egin nien; gizonak gera zuek bezela, eta zuen janari ondarrak eman nai ezpadizkiguzue, orrako basa-makatz oietara igotzen utzi gaitzatzue, udare min oiek jan ta gure gosea il dezagun.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 Izketan asi geran ezkero, gauzatxo bat esan nai neukizu.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Badakit zer esan nai zendukean....

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Um! Ez... Tira, arrek nai izan du, baño ezkera zertu....

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Nai detan bezela itz egingo diat.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Ortxe, arraiorrek! Nere gurasoen izen garbia, Jaungoikoaren izen donea loitu nai badek, ara satsa, ara ziriña.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Nai duanean joan dedilla, bejondaiola, Jaungoikoak gorde gaitzala....

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Senar, seme ta illobak beregain utzi zioten: nai zuana esan ta egin zezala.

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 (Plazenzitarrak: Ta zuk ere ori nai, loditu, odolez edo odolkiz).

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Zortzi orduko lana gura genduke; (Moxolok: Askotxo dek, baño, tira, nai duanak egin dezala) orain artean baño aloger obea biar dogu.

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Masseok Aita San Pranziskoren onoimena azterrtu nai du.

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 - ¿Zer adirazo nai didazu? galdetu zion San Prantziskok.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Au esan ezkero gurutz-egin eta emen muñ emanda erantsi zuan:
- Ene seme maitea, Jaungoikoak zirikaldi ori zure irabaziak geitu ditezen utzi dizu, baiña baldin geiago irabazi nai ezpadezu, zugandik aiendu bedi.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Andik egun batzuetara San Prantzisko, mendiaren izakera ta ango arrkaitzen zirrikituak gela-atetik gogarrtzen egonda gero, otoitzean asi zan, eta Jaungoikoak zirrikitu aiek Kristoren Nekaldi-eriotzean eginak zirala iragarri nai izan zuan, Jesukristo gure Jaunaren Nekaldia, San Prantziskoren biotzean maitasunez, eta bere gorrputzean zaurien ezarrtzez an berriztu bearr zuan-da.

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Birauka ta gaizki-esaka nai zituan laidoak egiten zeukan bere atsegin guztia, eta lasaikeri ta lizunkeri guztiak boteaz minduratzen zituan.

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gillek bein Erromako komentuan bizi zala, Anaidian sarrtu zanetik izan zuan oitura ez galtzearren, esku lanaz beretzat bearr zuana irabazi nai izan zuan: ona nola.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gil etzegoan agindua baiño geiago arrtzeko, eta esan zion:
- Ez andretxua, ez: geiegiaren zaleak menderatzerik enuke nai, eta agindu didazuna naikoa det.

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Eta au ere etzuan arrtu nai izan; errdiakin geratu zan, eta andre ura maitasun onekin oso oneratua laga zuan.

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein Plazan zegoala intxaurrak iñausteko norbait eraman nai zuan bat besten batekin ezta-baidan ikusi zuan; zuaitz aundiak eta luzeak zirala ta, etzuan joan nai nonbait.

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gillek urreratuta orrduan esan zion:
- Begira, adiskide, baldin intxaurretatik zerbait eman nai badidazu iñaustera joango nazaizu.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Erruz jakin nai duan gizonak lan asko egin bearr du ta bere burua makurrtuaz asko apaleztu, Jaunak jakintz aundia orrduan emango dio-ta.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Bein Anai Gillek jakintza billa ikastoletara joan nai zuan bateri esan zion:
- Ene Anai ikastoletara ¿zer dala-ta joan nai dezu?.

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Askotan besteai laguntzeko asko jakin nai izaten degu eta gutxi geroni laguntzeko; Jaungoikoaren itza ezta ba esaten duanarena, ezta entzuten duanarena ere, egiz egiten duanarena baizik.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagar gordiña ta ur otza? ¿Zer geyago nai zenduan, ba, alaba iltzeko?.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok ¿Bost begi? ¿Zer esan nai du berorrek ortan, Jauna?.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak ¿Zer esan naiko diat? Bost begi izan ezkero zerbait ikusiko ditekela.

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 37 ¡Yerusalen, Yerusalen, igarrleak il ta zugana bidaliak arrikatzen dituzun ori! ¡Zenbatetan zure umeak bildu nai nitun, olloak egapean bere txitaldia bezela, ta zuk ez zenun nai!.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 13 Zergariak, berriz, urrutian zegola, begiak ortziruntz ez zitun yaso ere nai, ta bularr-yoka zion: Ene Yainkoa, ogenlari onetzaz erruki izan.

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 4 Egozteko ala ere senide aizun batzu isillean ta itzalgaizka sarrtu izan ziran, ta, atustan zeuden, Yesu Kisto'gandik daukagun yareitasuna ito ta morroitza leporatu nai zigutela.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 9 Ez du Yaunak bere agintza gibelatzen, batzuk uste dutenez; ez du, ba, nai iñor galtzea, guziak garbaira etorrtzea baño.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Betor egarri dana ere, ta nai dunak bizirako ura arr beza utsean.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Zor oriek eskatzen duten emengo, edo purgatorioko nekepean egon nai ez dunak, irabaz bitza al dituen barkapen, induljentziak.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Munduaren asieran orain arte zure laguntza eskatu-ta, nai zuena iritxi gabe iñor ere geratu eztala oroi zaitez: zure aurrera atsekabeturik etorri-ta, gozagarririk gabe irten danik ez dagoala gogora zaite.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Amen. (1) Aldiro 300 eguneko barkapena. Egunero esanik, illean bein, nai danean, konpensatu, Jaun artu ta eliz batean Aita Sainduaren gogoetarako eskatuaz barkapen osoa.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Zeuk nai baldin badozu, andrea (erantzun eutsan besteak), naiago neuke esan ez.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 - Zeuk nai dozunezkero (lotsatu ta makurturik ekiñ eban elizgizonak) ona emen egaztiak esan dabena:
Tira aurrera, emakuma zaar itsusi ori Go along, you ugly old woman.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Naicoa zan Jesus ona, ez ni bacarric ececic, bai ta munduco guizon eta emacume guztiac santutzeco, Sacramentu orretan ipintzea zure Gorputzaren zaticho bat, baña ez, jarri nai izan cendun cere Gorputz guztia, Zure burua, zure beguiac, zure belarriac, zure auba, zure mingaña, zure pechua, zure biotza, zure escuc eta oñac, osoro gucia, aditzera ematen didazula onela, zure bizacaya edo miembro sainduequiñ, santutu nai dituzula nere bizacayac, eta sendatu nere guizatasun gucia.

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Cere beguiaquin nai dituzu santutu nereac, cere biotzarequin, nere biotza; eta cere escuequiñ nereac, dembora batean Eliseo profetac, aur ill bati bere begui biotz eta escuac ezarriric, eta estuturic aurraren begui biotz eta escuac, eman cion becela oni bicia.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O nere Aita San Jose maitea, cembat eta gueyago aditzen ditudan zure mirariac eta mesedeac, aimbat eta gueyago zuganatzeco gogoa du billatzen nere biotzac: ceren ontan dedan arquitzen, Jaun cerucoac zutzaz nai dula baliatu, lurreco bere criaturetan ontasunac zabaltzeco.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Gaur bada escatu nai dizut beste mesedequin batera, Birgiñen Birgiña dan gure Ama gozoac, Maria Jesus Agreda beneragarriari azaldu cizquen zure zazpi ontasun berecienetaric azquenecoa, ceña dan, gurasoac familien consuelaraco zugandic aurrac alcantzatzea, edo iristea.

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere izatez ontasuna bera, on eta mesedéac eguitez aspertzen eztana, oraindaño zure gaiztaqueriac icusten ezpalitu becela estali dizquitzuna, on eta mesedeen indarrez bide onera eracarri eta salbatu nai zaituena; eta zu añ esquergabe eta desleyal leguebaguea, nun Bera ofenditzeco ausardia izan dezun.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Esca zayozu, ene Ama, beguira dizadala begui urricaltsuaz, Bere eta zure izan nai det orañ eta secula gucian.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Irriparre arrigarri orrek zerbait esan naidu, esan zion Pasidea'k, berari lagun egiten zion apaizari.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

384. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Amonatxok eleizara nai, baiña etxekoak utzi ez, olako egualdiaz mezatara bearrik etzeukala-ta.

385. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bai, illobatxoa bera ere eleizara eraman nai izan zuan amonak, Ama Birjiñaren Eleizan-sartzea zalarik, ark Jesus Aurra bezela berak ere Jaungoikoari illobatxoa eskeini nai ziolako.

386. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 8.garren Indar-neurtze ontan aurkezteko prestatu nai duten danboliñ-taldeai emango zaizkate sarituak izaten diran moldaeren paper-irudiak aurrez bear dan denborarekiñ, Batzar-epalleak argitu dezan batere dudarik izango balute.

387. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orañtxe, nik nai ez nukeana, iñoren musu illunik, ukitu ditudalako uts bi oek, gere itzkera ederraren onetan, aiñ lan aundi eta zaillak egin eta egiten dituan Nagusi bikañaren liburuan.

388. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Au da bada nik gure izkuntz ederrean egin nai detana naiz guztiyen gogokua ez izan.

389. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Erdal izperrak irakurri ditugu, ta oetan agertzen diran gorezmen aundiyak Donostiar kantaritaldeaganuntzakuak, biyotza chit mogikor ipiñi dirate, non pozaren gayak ager arazi nai dizkidan borondate aundiyaren bitartez, bañan ontarako artu bear ditut gaitzat Madrill-ko izper batzuek esaten digutena.

390. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Zer pasatu zan orduan ez det esan nai; Conde de Colomerak guri ematen zigun kulpa francesak Erresuma oyetan sartu ziralako, esanik, 1794-garren urteko Abustuko Gaceta de Madrid zeritza albistarian irakurtzen dan bezela Gipuzkoako Alkate eta Diputazioak zutela kulpa, franzesak sartuba: Asegurándoseme dio Colmera-k Gobernuari han nfluído en estos sucesos los Alcaldes y vecinos de dichas plazas (San Sebastián y Fuenterrabía) y aun tengo fundados recelos para creer lo mismo de la Diputación de Guipúzcoa la que tiene contra sí lo indicios de haber retirado sus habitantes armados y no suministrarme la menor noticia.

391. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Erroma'raño zabaldu ziran Bergara'ko Elizkizun onen berriak, eta,¡nola poztu zuten an bizi zan Euskaldun Loiola'tar Iñazio'ren biotza! Berak orise nai zuan: Euskaldunak ezagutu zezatela Borja'tarr A. Franzisko; ikusi zezatela aunditasun eta aberastasunak ezertxo ere ez balira bezela utzi eta oinpetu zituan gizon santu ura.

392. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

393. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0159 Agurrtza orrdea ageri etzan Bizi zala Eizagirre'k utzi emen zion Gipuzkoa'ko nagusi edo Korrejidore jaun Ribera'tarr Jeronimo'ri, ta onek biurrtu ez, dirudienez, Iruña'ko gotzainak (apezpikuak) ere agurrtza ura arrkitu nai zuan, ta bere almenaz Eleizak zensurak ezarri emen ziozkan agurrtza (errosarioa) ura bere egizko jabeari biurrtu nai etzionari.

394. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Jesus'en Biotzaren Deya'n berri au ez ezik, beste bat ere agerrtu, zabaldu ta txaloka gora-goratu nai degu.

395. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

396. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 ¡Ez genuke orraitxiokan alakoxe nezkamerik nai!.

397. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Gizon bateri jarraikion txakurr batek, eta ijitoak txakurra ikusi zueneko, ezan zion gizonari: - Txakurr ori dotore dotore ikusi nai badezu neuk jarriko dizut beriala.

398. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Egin dezazu nai zuna: bañon ondo egin zazu, ba bestela txakurrari uliak erten artian espetxian bearko dezu egon.

399. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Ijitoak orduan txakurra beretzat artzea nai izan zun, baño onek, dotore dotore zegola igarri zunian, antxintxika lagun artera iges egin zion.

400. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Izarra nai, ta izarrik ez: argi-txinta bat ikusi nai, ta guziya illun: eguna opa, ta eguna urruti: oltza zar bat naikoa nuke arbin ontatik irteteko; bañan ez.

401. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Igeriyan edo nola nai, eutsi nai nuke nere soña uraren gañean.

402. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Bañan ni aukeratu naute, ta nik ez diyot arazo oni ukapenik erantzi nai; ezin nezakelako lenbizi, euskaltzaiña naiz - ta, ta bigarren, txikitako adiskide bati neronek erantzutea, egoki deritzadalako, naiz itzaldi ontan txotxabar ustel asko bildu.

403. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 iñoiz utzi bear zayo, medar ta zezela danari, alako toki goitiya, ez noski berari dagokiyolako, bai ordea, aldiz-aldiz jakinduriyak baño geiyago, maitetasunak esan lezakelako, ta korapillo oni, eltzen diyot nik, estualdi ontan, zerbait ere belarrondoa zuritu nai baldin badet.

404. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Jaso bai ta entzun... Txingurriya, gauza txiki ta maxkala izanarren, puska galantaren zale izaten da: etxe-ingurutan dabiltzan galtxori edo burrioyak, berak bezanbateko ogi pusketa, mokuan isegi nai luteke.

405. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Jakin nai nuke nondik ote datozen emen bertan Zumaya'n: Txotxa-apaindu, Urtaingoa, Kaldes ta Tantanenekoa.

406. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizen bat idazkiyetatik jasoa, non edo non ezarri nai danean, aldamenean jarri bear zayo, erriak aboz daramana.

407. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Ordu dalako, beroni ongi-etorriya eman nai, diyot.

408. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Laguntza eskeñi nai zioten.

409. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Onek ez du esan nai GWALARNek egindako guzia ordurartekoak baño obea ta iraunkorragoa danik.

410. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Len ez zegon aukera dago gaur bretoieraz irakurri nai dunarentzat.

411. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gure Diputazio jaun chit aundiyak aurtengo Euskal-festetan nai du, arrazoi aundiz eta gogo onarekin alare, kondaira zarreko kontubak azaltzea, oraindik izkribatu gabeak batezere, eta onetaraxe noa ni orañ artzen dedan lan onekin.

412. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Beste onenbeste egin nai izan zuen lentxeago nere adiskide batek, Oñati-ondoko Lamiategin, errotariaren emazteari galde au eginez: -¿Zegaitik esaten dotsazue Lamiategi zuen etxe oni? Lamia ori zer eteda?.

413. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ketariarrak etzuten eskari au ontzakotzat arrtzen, ta batek eskatu ta besteak eman nai ez, auzi luzeak sorrtu.

414. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 Bizkaitarr batzuen izenak esan nai ditut orain.

415. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Eta nolako ontziak egiten zituzten jakin nai badegu, ez diegu berai galdetuko; berakin zerr-ikusirik ez duenari galdetuko diogu, onek erantzuten duena, askorentzat beintzat, sinisgarriagoa izango dalako.

416. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 Atso zarr, sudurr-konkorr ta begi-gorritsu bat aldean belaunikatzera etorri zitzayon, ta esan zion: - Aita, aldi onetakotzat oben larri-larririk eztaukadala iduritzen zait, baña alaere grriña txarr bat biotzean dakarrt ta Jaunarrtu baño len aitorrtu nai nizun.

417. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 - Orixe da esan nai ez nuana, aita.

418. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Apaiz idazleak iñarrdetsi zion: - Ta zuk, emakumea,¿jakiñ nai al dezu, ez santu, ez jakintsu baña bai oso errgela dan beste baten izena?.

419. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Txistularitzat ere zerrbait esan nai nizukete, ta... asi gaitezen aintziñekoakin.

420. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 2. Lan au azia nedukala (1) Nik ere Mendibururen antzera d ta guzti erabiliko ditut eduki-ren adizkiak, eskuetan nerabilen liburua (1760-garren urtekoa) Tolosako Lopezenean oraintsu argitaratuarekin aldekatu (konparatu) nai izan nuen, berdin-berdinak baziran, ekoizpen (edizione) berri au, esku geiagotan baita, aintzat artzeko.

421. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Andre ta jaunak: Gaurko nere jardunari asiera eman baño len; Euskal-Antzerti, Teatroari buruz dakarzkizutedan itzaldiaren orriak irakur aurretik; au da, Komedi itzetan esanda, estal-oiala telón eroria dagoala oraindik, itz bi zuzendu nai dizkitzutet Gregorio Mujika jauna zanaren oroigarritzat.

422. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Itz-aurre ontan bada, Mujika jaunari Euskal Antzerkiak dion zorra ordaindu nai det.

423. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Oartu XVII-gizaldi arte, euskera ez zuala inork landu dakigula beintzat; ezta bertan iduki nai izan.

424. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 22.- Bosgarren ikusbidea: 8garren zazpikoan, 7garren lerroan: lagunoc gana ederrki bizkayeraz, baña giputzak ez dute nai orrela esaterik, lagun onen gana baizik.

425. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Nik Kardaberaz-tarr Abak argitaraldutako orriak, berak argitaraldu zitun bezela, berdin-berdin argitaraltzea nai izan det: orregatik, baita utsunerik argienak ere ez ditut zuzendu, dauden bezela utzi baizik.

426. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Madrid-ko agintariek nai luteke gu aiek dauzkaten arduradunen menpekoak izatea, aien laguntzaleak; ez gure arazoak guk nai bezela erabakitzea, baizik aieri ongi iruditzen zaioten neurrian, aiek baimena eman bear eta aiek jarritako mugaz beste ezin ibilli.

427. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gertaera ontaz nai dizut adirazi nolakoa izan bear duan zure siñismenak.

428. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Jesus gaitzgabe, errugabe, ontsuak bere gorputzaren gain artu nai izan dittu gure gaiztakeriak I Petr II21.

429. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Aitak itxura ontan ikusirik etzuan bere Semetako ezagutu nai izan; eta nola eriotza baita pekatu edo gaizkiaren sari edo salaria, arrgatik bearr izan zan Jesus'ek ere eriotza eramatea.

430. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Jesus'ek bere gain artu nai zittuan min oiek eta eriotza gertu edo prestatu ta eman zizkioten Judas Bialdu edo Apostolu zikoitzak eta Juduen Buruak, Eskribak, Fariseoak eta Apaizak.

431. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

432. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Gure amonak eta etziguten komediak ikusten uzi nai; sorginkeriak eta deabrukeriak zirala ta alaere ni egun artan juan nintzan, eta ona pailaso batek esaten zuena.

433. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Erriko neskatxik lirañena zuen aitonaren arreba zan, eta nerekin batean etxetik iges egin zuen " komediak " ikusi nai zituela ta.

434. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 ¡Oh Zoriona! Jose arotsaren emazte garbiyak, lurreko lizunkeri mota guztiyari alde eguinda, echecho batean bere lanak ondo eguiñaz, Jaungoiko maite-maitea ondo serbitzen zuan Mariak diyo entzun nai duan guztiyari: Biyotzak salto eguiten diyola (...).

435. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Orduan, Jesus-en amak erdoy gabeko eskuchu garbiyak bularraren onduan tolesturik, beguiyak goruntz jaso-ta, biotza Jaungoikoz sutua zenkalarik, irekitzen ditu bere españ gorriyak, eta Zerutarrik bikañenak beretzat nai lukian mingañik dontsuenakin ekiten diyo Jaunaren ondasunak aguertziari: Magnificat anima mea Dominum Luc I 46.

436. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

437. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingeruak ba eskerrez betea Andre Mariari deitzen dionean, Ebak pekatuakin galdu zizkigun irabazi ta esker guziak billatu egin zituela esan nai digu.

438. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingerua agertu zitzaionean bere galderari ea Jaungoikoaren ama nai izan ote zuen Ecce ancilla Domini, Jaunaren neskamea naiz erantzun zuela badakizute-ta.

439. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ez luteke orrelako gizon zitalak ori baizik naiko.

440. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ona esan nai dutena: Begira, Jesus, ez dirudite etxe ontakoak aberatzak; gure aideak bai dira, gure antzekoak dituk ¡beartsuak! Ardo gutxi jarri dute beraz.

441. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

442. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Jaungoiko gure Jaunak beraz garizumako aroan edo garaian barupean, ildurapean eta iñoiz baño obeak nai gaitu.

443. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

444. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Esan onek zer edo zer esan nai digula deritzait.

445. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jaungoikoa opatu, arrkitu, idoroko duela esan nai du.

446. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Gai au oso entzungarria bai da pizka bat geiago zabaldu nai det.

447. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Ontarako gogora ekarri nai dizutet kristau-ikastiak esaten diguna.

448. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Auxen da orain esan nai dizutedana:.

449. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

450. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

451. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Bai atsegin zaizkio; ta ori nai du Jaunak; bada deunak munduan bizi zirala Jaunaren begi-begikoak izan bai ziran, orain zeru erdi erdian daudelarik gero ta geiago maite oi ditu; ta gure aldez asko dezakete; Jaunaren aurrean eskubide aundikoak dira-ta.

452. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Esan nai du inpernuan ito egiten diran gazte geienak lizunezko pekatuakatik itotzen dirala.

453. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Bertute goikora eldu nai dezu? esaten du San Agustiñek: guchitik asi zaitez.

454. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Orañ esan ezazute, nai baldiñ badezute, Eskritura santuko burugabe ta ero urak bezela: Atozte, atsegiñak gozatu deigun, eta koroatu gaitezen larrosaz.

455. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jaunak eman dizute berea dana, eta zueik ¿ezdezute nai?.

456. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Ikusten zeratenian beartuak pagatzera Purgatorioko penakin oraiñ gauza guchikin pagatu zeiketzuena, nai izango dezute zuen aide, lagun, ezagun ta senideak zuekin oroitzea, eta induljenziaren bat ematea; baña zuen nayerak ezdute ezer balioko; (...).

457. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Behingoan nahi dukena egin duk.

458. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Zer nahi duk.

459. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Bainan nik andrea maite diat gero eta ez ziot den penarik ttipiena ere egin nahi gero.

460. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Ez dik gero, horrek, nahi duena egiten ahal andrearekin.

461. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 GANTZUME,- Andrearekin nik ez nahi dutana egiten?.

462. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 GANTZUME,- Nahi duk ichilik egon?.

463. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Herriko pare hoberenari jokatzen ziot, nahi duena, zoinek karga haundiagoa ereman patarra gora.

464. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Ba, nahi dukelarik.

465. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ez nikek jokatu nahi ere.

466. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Irakurtzerat haugi hunat hi?
Bo! ez dut segurki nahi!
Ikusten dukan bezala, gichon,
Nik maite dutana hiri ez on:
Baitiaguk nork gure jostetak,
Hireak baituk, bereak aitak
.

467. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Manech iduri, gure hartaz urrunago
Ez dugula ikusten aditurik nago:
Guk nahi bertzeak guretzat ar diten,
Guk ordean heientzat deusik ez egiten
.

468. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 ZER beroa! Erre nahi zuen Donazaharreko bidean.

469. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluzenean sartu zeneko, Pantzuna gauza bati ohartu zen: han, Mariluz deusik etzela, gathuek zutela manatzen! Eta bere buruari erran zion: Gathuak hemendik zerbeit gisaz urrunduz geroz, Pantzunak ere nahi duena eginen din! Beraz, Pantzuna, antola hadi atso tzar horrek egun batez mana dezan gathuak eta lauak Errobian Errobia da Uztaritzen gaindi doan ibaia ederra. Erdaraz, la Nive ithotzea, zaku batean sarturik...

470. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Etzuen lan ttipiari lothu nahi gaizo sehiak, bainan lothu zen eta ezin sinhetsia baita! nahi zuen bezala-bezala gertatu ziren oro, handik laster....

471. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 - Zertako? - Ez baitut orenik gehiago zure etchean egon nahi.

472. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 ¡Zer beldur! Egiaren ondoan eta egiarekin batio bizi nai du beti.

473. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, ala nai nuke gisa guzietara jokatu, ori bai da gizon zintzoen bidea: gauzak diren bezela ikusi eta ezagutuez geroz, obeki bideak berexi.

474. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

475. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Jainkoa'k ala naiko al du.

476. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Orai, erranak erran, zer nahi duzu zuretzat egin dezadan?.

477. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Ez, jauna, baduzu ahala: huna beraz zer nahi nuken.

478. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Nahi duzun arte, jauna, eta milesker hainitz.

479. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Hiltzerakoan bakarrik aithortu zion hori bere semeari: Egundaino nehork ez ziakan joan, ordu arte. Nahi nikan ikusi, hire aita bezambat bahintzanez. Ikusi nikan, eta nere gostuz sinhetsi, aiphatu ere ez baituk sekulan, arrats hartako gure gudu izigarria!...

480. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jaun jakintsun eta mintzatzaile eder horrek erran dituen guziak hemen lerro-lerro emateko ez dugu astirik: hau erran nahi dugu bakharrik, Etchepare jaunaren ondotik: Eskualdunek baitezpada zerbeit egin behar ginukeela Eskuararen aberasteko.

481. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Horrengatik, nihork ez du handik mugitu nahi izan Passicot jaunaren mintzaldia mintzaldi laburregia! bururaino entzun gabe.

482. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hor berehala heldu zaizku jaun batzu eta iganarazten gituzte oto handi batzuetarat, karrika berekoak denak elgarrekin, eta trebesatzen dugu Erromako hiri guzia, harrituak bezala gaudela, eskun eta ezker so, denak betan ikhusi nahi.

483. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Bertze hitzen artean erran izan diozka hauk: Ene Bihotza ohoratua izan dadien gutizia handia dut, arimetara nahi baititut ichuri Erospeneko frutuak, eta jendeak atheratu nahi baititut galpeneko lezetarik.

484. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Nahi duenak egorri zerbeit ofrenda eliza hartako hel-araz dezake, zembeit sos bakhar beizik ez delarik ere.

485. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Etchera zenean, Michelec erran zion aitari, apheztu nahi zela.

486. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachori beraz erran zion nola nahi zaitaken apheztu eta zer iragan zuen aitarekin.

487. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachoc ongi hartzen du, emaiten dio curaye, eta manatzen du egin dezan haampiuml;nitz oithoitz, harec ere eginen duela, diolaric Yaincoac ongi nahi balin badu aphez izan dadin, emanen diozcala bere bocazioneari yarraikitzeco laguntzac.

488. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Jesusek, zertako ere ezbaitzuen oraino jeiki nahi, Jon Doni Petri intzire eta intzire entzunik erraiten dio bere lagunari: Jende hoik arras kechu ditiaguk.

489. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 San Mark egunean, nihon bilha ibili gabe, aziak han zituzten emanak, erran chaharrak nahi duen bezala.

490. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Non nahi, leihoetan, haizeak alde guzietara zerabilzkan chirioak; kurutze batzu, Sainduen iduri pullit batzu chirio heien erdian, Jesus Jainko-Gizonaren ikustera etcheetarik jali nahi balute bezala hek ere.

491. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Ez zen, nahi baduzue, handi handi hetarik.

492. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Izaitekotz ere burlari changarin batzuek nahi luketen bezala belhaun-buruak omen lituzke handichkoak; behar bada, bere lur-gizenetarik atheratzeko frango aski bermatu behar delakotz eskalapoinen barnean.

493. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako denboran bekhaturik ez egiteko, san Frantses Salesekoak nahi du gogoeta hauk egin diten: Zu dantzan ari zaren denbora berean, orhoit zaite anhitz arima erretzen daudela ifernuan, balean egin bekhatuentzat, eta zu bezala dantzatu (...).

494. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Bizkitartean orduan ere, san Frantsesek ez du nahi gauzak tarrapataka egin diten.

495. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Biziz khanbiatu nahi ez den haurridearen kanporat emaitea ez da gaizki bat, da on bat Haurridegoarentzat.

496. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Jincoaren ume! Zorion pare-gabeco hori nahi daucu Jesus Jaunac eman.

497. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Eta Elizaren haurrac, nahi dutenean, haz daitezke Sacramendu Sainduaz.

498. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Ez nakien oraino horren berri: ez nion beraz amor eman nahi izan berehala.

499. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Huntaz balia, nahi duzue zerbeit beharri chilorat sala dezazuedan?.

500. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Sobera manatu nahi dute.

501. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Lehenik, zenbeit Anamita, berek nahi zutelakotz jarraiki zaizkonak, katichima, prediku eta gainerakoetan laguntzeko.

502. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Eta erraiten zioten: Nere ondotik jin nahi duenak, bere buruari ukho egin dezola, bere kurutzea har eta niri jarraik.

503. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Ezen bizia beiratu nahiko duenak galduko du, eta neregatik galduko duenak berriz ere ukanen.

504. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 (...); bena tchestatuz geroz etzian edan nahi ukhen.

505. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 (...): Jinkoatan du bere confidantcha: Jinkoak arren, hounik nahi badeio, libra beza orai; ezi berak erran du: Jinkoaren Semia niz.

506. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 Hortakoz nahi izan dutu bere ganik osoki apartatu munduko aberatstarzunak, ohoriak eta plazerak; hartakoz nahi izan da sorthu, bizi eta hil gabezian, phenetan eta aphaltarzunian.

507. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jesus'en ontasuna eta amodioa aree hobeki ezagutuko ditugu, nahi balin badugu kontu eman nola aphaldu den egin darozkigun emaitza horien gatik.

508. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Bainan nork sinhetsiko zuen berak ezpalauku erran, gizon egitea ez aski, nahi zela gure amodioz jarri ogiaren itchuretan, nahi zela bilhakatu gure arimen janhari?.

509. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Maite gaitu eta hortakotz nahi du gurekin bat-egin daiteken batasun handienaz.

510. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Jesus'en Bihotz on eta samurra, orai arte pairarazi balin badarotzut ere nere hoztasun eta ezacholkeriez, ordean hemendik harat, nahi zaitut zerbitzatu eta maithatu; lagun nazazu chede saindu hunen atchikitzen.

511. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Huna hemen san Alfonzo Ligorio'koak zer erraten darokun: Komunionerat prestatzeko, ezpazinu ere nahi zinuken denbora guzia, eztezazula utz komunionea zure lan edo egitekoen gatik.

512. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Gehiago dena, zuhau izanen zira zure buruari pochelu, eta bizkitartean ez duzu zure burua ezeztatzen edo arintzen ahalko, bainan Jainkoak nahi dueno jasan beharko.

513. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Jainkoak nahi du alabainan nekeen jasaiten ikas dezazun kontsolamendurik gabe, haren eskupean osoki jar ziten eta zu baitan umilago egon.

514. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Itzul goiti, itzul beheiti, itzul kanporat, itzul barnerat, orotan kurutzea hatzemanen duzu; orotan baitezpada pazientzia hartu behar, bihotzeko bakea eta bethiereko saria nahi baditutzu.

515. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 Jainkoari daizkotzu zor, zure ganat aphaldu nahi ukan baitu bere behakoa, bertutean eta umiltasunean geroago gehiago aitzina ziten, jinen zaizkitzun guduer buruz azkar dezazun zure bihotza eta, zure indar guziez niri loturik khartsuki, nere zerbitzatzerat gogotik lehia ziten.

516. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Nere Jainko Jauna, orai beretik, gogotik eta bihotz onez onhartzen dut zure eskuak igorri nahiko dautan heriotze moldea, dakarzken izialdura, bihozmin eta oinhaze guziekin.

517. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Geroztik elgarri hurbildu baigira, pilota aiphatuz, jakin dugu zonbeit chehetasun berri, iduritzen baitzauku zerbitzu eginen dutela sarrichago, Behachkaren berri jakin nahi duenari.

518. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Bizkitartean baziren denbora hetan jaun batzu, gizon batzuen erranaren arabera, nahiko zutenak ikhusi, bi Hazpandar plekariak beren trinketean garbituak Je veux les battre chez eux zioten.

519. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Eta zuk ez bada bethi nahi zinuena...... harek badu nahi zuena!.

520. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Eskerrak zuek guzieri, Jaunak, zeren Ustaritzerat aurthen jin nahi izan baituzue; eskerrak, guziz, oihan ttipi hau egungo bilkurakotzat hautat duzuelakotz.

521. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 246.- Salbatore, baba lore [L], (Aroa bide onez dohala adiarazteko) 247.- Azken hilak, paga zorrak [BNC], (Besta egiteari, huts egin nahi ez duenaren hitz bat, - bere gisan zuzena; azken hilaren gain izatekoak direnaz geroz, aintzineko guzien hartzekoak, (Voir le nampdeg; 67).

522. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 250.- Debruarekin iraulden hariko denak, luze behar du akhil'oa, [Lcôte] (Erraten zaiotena, nahi direnei gibelatu, gaixtoekin atxikitzeiik, edo barnatasun hartzetik).

523. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Nahi duzun bezenbat, bainan, ochtian nion bezala, nere chedea ez da jendeen kitzikatzea, bainan bakarrik erakusterat emaitea zer medikuntza duten usatzen holako edo halako gaitzetan.

524. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Ar hura egarritzen omen da arteka eta zalapartaka lotzen, bakerik ez duela utzi nahi, edari chorta bat ukan artio.

525. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Gu bezalako muthil zarpailek ez diotegu hanbat kasu emaiten, bainan bertzela da neskatch larru gocho nahi, irindu horientzat.

526. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Haur hainitzek, zonbait odol gachto eginarazten diozkate amari, izen gabeko eritasun hunekin erran nahi dut: Gau guziz ohea bustiz.

527. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Bereziki etche guzietako buruek behar zituzten, nahi edo ez, zoin beren gora beherak agertu: nondik kontra edo alde zitezkeen.

528. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Hortik athera zioten baizik eta Errepublikaren kontra, Errege nausi nahi zuten jendekin aditzen zela.

529. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Denek behar zuten eman edo Frantziatik ihes egin, nun ez zuten burua hirriskatu nahi.

530. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Berriz Musde Jauretchek Tarbesen izan zuen lephua moztua eta nola horren osabak gorde nahi izan baitzuen, hura ere hil arazi zuten Paben.

531. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Baionako aintzindariek nahi zuten Ahazparneko kontseilua khendu.

532. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gizaki horren mintzaian ez du nihola ere nahi eskualdun kutsurik ezagutu; hitz batzu baitira, Baigorri, Iliberri eta bertze, eskualdun begitartea daukatenak, dio Philippon-ek ez direla den gutienik ere eskualdun; ez dute beraz deus ikustekorik elgarrekin eskuarak eta iberotarrak; ez dira bat bertzearen seme, ez haurride, ez ahide; erro berezietarik sortuak, bide berezitan dabiltza.

533. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Schuchhardt-en iduriko, molde bera dute osoki iberotar ala eskuarak hitzen elgarri josteko, burutik buru: froga nahi duenak ikus beza juntura hoien bilduma iberotarrez: .

534. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Gure euskera ondu, azkartu, gora-erazi ta iraunkorr egitekotan bearrezkoa ba-da au batutzea, batu baño lenagoko lana da euskera itzegitten dan alderdi bakoitzeko euskalkiaren berria izatea, lendik dakiten orren bidez erakutsi nai zaiena ikasi dezaten.

535. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Nere lanak bi zati ditu: 1ª, Lenengoan itz batzuek ba-da ere esan nai ditut lengo mendetan Naparroan izan dugun euskeraz, ordutik gelditzen zaizkigun idazki edo ezarritako gauzetatik atera-ta.

536. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Diogu bakarrik: 1ampdeg;) Alemana, eskuara bezala, bertze mintzairek ausikitzen eta zikintzen ari dutela gero eta gehiago; eta etsai bereri berdintsu behar gitzaizkotela jazarri; 2ampdeg;) Askotan batere elgar-aditu gabe bi mintzairek bide berberak hartzen dituztela, hitz berri beharretan direlarik, heien egiteko: Alemanek nahi izan zakotenean izen bat eman beren sortherriari, Deutschland deitu zuten, hitzez-hitz Aleman-herria (Deutsch Aleman; land herri) guk gurea Eskual-Herria deitu dugun bezala, eta zonbat holako!.

537. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Eta haurrek ez badiote deubrueri musu eman nahi, sorginak zanpakoka ez zaizkote gelditzen.

538. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Morfología Vasca argitaratzean gure lotiai ukaldi gogor bat (nik gogortako nue beintzat) eman nampauml;ie beren gelako atarian: dran dran.

539. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Liburuxko gonen bidez Gampauml;in dauzkidan ustes, bides, urrikisko, sortugerosko, aldis, Aezkerazkoak izanarren, eztitut nire eskupetik atra nampauml;i. Geben ordez nonaiko ustez, bidez, urrikizko, sortuz gerozko, aldiz erabiliren ditut bertze beintxotan ere drandrankada bat emampauml;in dampauml;iet.

540. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 7.- Sorgintzako bat, il-orduan eskua ertsitzen ampauml;i bada, bere sorgin-indarrak edo sorgingoa bertze bati eman nampauml;i dako.

541. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Ikusgarria zela bertzalde eliza bera aditurik, ez ginuen bizkitartean deusik han ikusi, ikusi nahi ez ginuena baizik: aldare aitzin eta gain bat dena potret, lore eta zirrimarra, zer nahi koloretakoak, itsutu nahi zituztela, hainbertzek, eta halako tindu saminez eginik; bazterretako alkiak hargatik aipagarri dira, zeren izanak diren lantuak jakitate bezenbat gosturekin.

542. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Hori zeren gure bularrek, irautekotz nahi baitute barnerat aire heze eta berritua; zeren ahoak ez baitezake nehondik sudurrak bezain garbiki eman aire bularrek galdegiten dioten heze ala beroa.

543. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Ezar ditzagun, nahi baduzu, horxe gure aitzinean, ehun haur.

544. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Nahi badugu haurra errechki hazi, gastu gehichagorekin, bainan berriz hasterik gabe, eros ditzagun haurrak egunean beharko dituen ttuttueriak; beraz, haur behi esnez choilki hazia denarentzat, lehenik zazpi, gero 6 eta gero bortz.

545. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ez badezake jasan, goiti jin nahi bazitzaio edo jalitzeak gaizkitzen batziazko (beheitikoz edo idortez) biziki gutiago beharko du edo batere ez.

546. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hastetik ez balimbadu jateko batetarik baizik nahi, eman hartarik, ez choilki eta ez bethi.

547. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Nahi zinduzke, etsemplu zombait agertu errechkiago seinale horiek elgarretara baitzinezazkete.

548. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hunen erroek egosirik tizana on bat egiten dute mafrundietako, hala da: bainan nihori ez ginioke tizana hortarik har dezan erran nahi, miriku bati mintzatu gabe.

549. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Han-hemenka landare hunen erroak odolaren mehatzeko on bazaizkote, guk ez gintuzke nahi miriku bat mintzatu gabe.

550. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Hau bere gisa utziko du bere osagarria laster galdu nahi ez duenak, Eskualdun edo bertze.

551. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Bada hainitz aza mota: ez ditugu hemen aiphatu nahi.

552. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Ainitzek uste dute manobra ttipiak egiten ahal direla berek nahi duten bidetan.

553. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Gizon eta emazte choilak nahi ginintuzkela eskolemailetzat diogularik, ez dugu bizkitartean aski erraiten.

554. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara Itziartxo: ez dizut esaten orrelako ez-ta-bai baten, geureakin atera ezik, guzia utzi ta etxera juan bear geranik, Nai duanak abestu dezala esanda; baña bai, onelako uneetan makaldu bear ez gerala.

555. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Bere burua, erriaren aurrean agertu nai izan balu, etzezakea nobeagorik asmatu.

556. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 ¿Nolatan nai dezu nik parre eragitea neu ikusi ezkero naiko egiten donai?.

557. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Onek esan zion izen polita zala oso baña nun arrapatzen zan edo zer edo zer jakin nai zubala bere errian ere ezautzera emateko, eta ala erantzun zion esanez ori arrapatzen da itxason.

558. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Zillarrezko esku makilla irabazi nai nizuke.

559. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Erderazko itz oyek nik dakitaneraño onela euzkeratu leizke: 1.ª LIGAZON.. Bigarren ikurr au adirazi nai bada Apeotza esan leike.

560. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Lenbiziko ikurra esan nai ba'da easkina itza da guziz egokia eta euzkeldunak erabiltzen dutena.

561. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

562. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 ¿Ez omen du nai gurekin bat egin, zergatik ori izango litzaken?.

563. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ba, orduan,¿zergaitik asarre orrek? ala ¿nai zenduen zeuen bazkunan danok, artxuak lez, sartzia? Orduantxe pozik ixango ziñien ¿ezta?.

564. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 3- Zeru-lurren jabe beti zalako
Jesus Bakalduna;
Artu nai izan du gurutzerako
Arantz-burestuna.

565. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Kirikiño, errizain batek galdetzen dit ia cuarta tempora nola dan euzkeraz (1) Ori euzkeraz lauren aldiya da; baña erderazko itz bi oyekin ez dute ori esan nai, esan nai dutena da abade barrijak egiteko aldija, ta urtian lau bidar ixaten dalako esaten dute cuarta edo lauren.- Kirikiño.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bazkal-ondorian etorri ziran Batzoki-aurrera iru edo lau gizajo leporaño ardoz beteta, ujuka beti bezela; etziran beren gogoz etorri, baizik liberal jauntxu izatia nai luken batzuk, arrija bota eta eskuba gordetzen dutenak, bialdu zituzten amaiketako ederra emanda.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Txerri-jana.- Izen onekin eman nai diot idazki oni asiera zergatik au da egun abetan gustien aotik entzuten dana.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Nai genduke euretzaz banan-banan zertxobait esan; baña leku gutxi ta asti askorik ez degulako oso gutxi esanda utzi biar.

569. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Garaya'n egun atan, lapurrak nai ixan ba'lebe, gura ebena ostu eikian biztanle gustijak txiki ta andi jauretxian ziran-eta.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ATAL EDO PROGRAMAK Ikusi ditugu erri jolasketana bañan Ilbeltzeko elur da izotzak ere ez, bera baño otzaguak (Cienpozuelo'en) gutxi'gora bera orrelakotxiak izango dituk, aitatziak ere Azpeiti'rako egiñak dirala nazka ematen ziak: dantza zikiñan agerketa ere izango degu egun oyetan entzuten ditugunez eresbatzan sayuetan, orrela bada lerro auen bitartez agertu nai diot endore jaunari nere asarrerik biziena bera izango dalako errudun, gaztediya galbidera eramanaz.

571. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Elebitz edo bilinguismo arazua geron gain gendukala, nai-bagenduan artu, adierazi zuan egun batez Marcelino Domingo'k: eskatu ta artu besterik ez.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Itxartu, euzkotarrak! ikusirik Madrid'ko agintari eskertarrak ez diotela jaramonik egin nai gure eskabide ta eskabidieri, bada Pi y Margall'en jarraitzalleak dirala esaten duten oiek ez-dute elkartzale buru zan arrek euzkotarrentzat eta euzko-laterriarentzat adierazi izan zuan eskubide ta azkatasuna ukatzeko eskubiderik.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Orain... ¡orra orain, euzkotarrak, zer egin nai-diguten gezurrezko azkatasun-zale oiek! Euzkadi guziak Lizarra'n gogo ta irizti batez eratu zuen Euzko-Araudi jator arrek ez-omendu Madrid'ko Batzar Etxean ezetariko begirapenik izango.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eta ¿zer egin orain? ¡Su ta gar jo, Euzko Araudi aldez, igandean aldu edo diputadu ateriaz Euzkadi'ko Udalen-Batzordeak gauza eder ori Madrid'en aldezteko aukeratu dituan jaun euzkeltzale ta katoliko prestuak: nai-ezpadute ere entzun dezaten Euzkadi osoaren dei edo irrintzi bizia bere etsaiak.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gixonto orreik gura dabena eurak, egin nai dabe, bestiak barriz buru gauxa erail dabe, demokrazi ixenian ixilik ezpadagoz arri bategaz jo.

576. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Berak aldun ixateko zaletasunik eztau euki baña, beratzaz zer uste dabe yentiak jakin nai dau.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Iru arrizku edo galbide erakutsi nai dabezala diño ostera.

578. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uri nagusijetan ezkertarrak nausi urten diran arren, ezkara atzeratuko, orrela ikusten dogu ba, Euzkadiren ona nai badogu, errijetatik asi biar garala.

579. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Au dala-ta, iragintza astian, batez-be iragiko dana zabal-garaya dala, eustazpi sendua, gogorra edonok billatu nai ixaten dau.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Gauzak ikustera iritxi gera, Jaungoikotasunean jayo, azi eta bizi nai-degun euzkotarrok.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Bai, eta gure siñismena eragotzi nai-digute beti itzetik ortzera darabilkiten libertad eta democracia izenarekin.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 An doa Baleren kaisarragana ta biotz urduriz diñotso: Nik alak egin dodaz, baña alperrik izan da: persitarr biok euren kistarr-siñeskuntzan sendo dagoz eta gure jainkoen izenik be eztabe nai entzun.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zeuk ezarri zeuskuzun ene biotzetan gurasoak ganako maitetasuna baita aren izkuntza, eskubide eta ziñiste kistarra maite izaten, eta bide orretan naidogu jarraitu.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Illarrainduko ba'nintxake, be, eleuket erokeririk jaukiko, egija lesakedalako; eztot nai, barriz, nigan ikusi edo nitzaz entzun daun baño ariagotzat iñok etsi enaiken.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gurasoen ikasbide onak, ikaslen aolku zurrak lasterr aiztu ebazan azke ta nasai bizi nai eban gazteak.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Baña ames osoa iragarri nai dauskat: otso txiki ori karmeldarren eleizan sartuaz, bildots otzan biurtuko zoala be ames egin nayoan.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Txerrenak bere maltzurkeri ta iruzurrez atzipetu nai izan eban lekaideki gaztea, lurreko aukera, jolas eta atsegiñak itxi ta bizibide latz ori artzeko ziorik ez ebala euki burura ekarria; baña txerrenaren maltzurkeriok siñesteko ez egoan Ander.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Askok uste daben lez onak eztiran gustijak il egin biarr ba-dira, Jaungoikuak Berak euki eban eta dauko eskubidia nai dabenian iltteko.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Orregaitik Erletxue'ren deiai erantzun nai dautset.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Ama Birjiñak, agertuta jazkera lotsagarri arregaz etzaituala bein ere ikusi nai esango ba'lizu, geiago orrela aterako ote ziñake?.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aberri aldez saiatu nai duanarentzat era egokia.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Besterena, geyago nai degu nunbait gerea baño.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Etxetxipia'tar Kepa gure Euzko-gaztediko bazkide zintzoa, Aberritik urrun, España laterriko ikurrin aspitik igaro eraztea, eta ez onen lurretara, gu bezela jopu egin nai lituztekenen artera, baizik eraman digute... Melilla'ra....

594. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mus txapeltza ere laister asiko da, nai duenak bertan sayatu, izena eman beza azkar.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Txina'n jentillak eta España'n
masoiak buru nai dute,
ta orrelako buru gabeak
Jainkoa ez dute maite.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bere akatsak gorde ezin da
ez daukanari billatzen...
dabillenari ez nuke asi nai
iñoiz lan ortan laguntzen.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euskaldun-gogoa ase nai duana, ezin diteke itzaldi ori entzun gabe gelditu.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Entzun eta irakurri ditut, Kareaga andereak, Altzeta trebeak eta Monzon bikain ta eztitsuak, Euzkadi`ko emakumiai azaldua; asko, entzun ona egin da, lanian asi dira; nik ere ez nuke entzun gogor egin nai; nik ere, nere aldetik nere ondar alia ekarrita, beartuak gauden bezela, zerbait egin nai det.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Zer nai ote zuan señorito orrek? Gloria de Kintanapala esango genduala uste ote zuan?.

600. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Nere gogoa litzake abertzale guztiena bezelaxe, urte berri onetan ez jakin daudenari erakustia, bire okerretik dabiltzanak zuzenera ekarriaz, tamalez gure aurka dirala ta, asmo berdiña ezdutelako, alkar ikusi nai ezik eten gabeko burrukan ibiliaz.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Sarrerak artu nai dituanak azkar ibilli bestela atean geldituko da ta.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urrengo urte arte beraz, Jaungoikoak ala nai duelarik.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain indarra geyena dakarten Sozialismo ta Komunismoak nai dabe: Gizabatza edo Estaduarentzat, laterriko aberaztasun guztiyak.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orio'ko Batzokiari asto-lekua izena eman nai ziotenak ere, ez dira tolosarrak ez, izenez baño.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ordu batean, zazpina pesako bazkaria, eta etorri nai duenak aldez aurretik esan beza, Alegiko Batzokira edo Amezketako lendakariari.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ernani bezela, abertzaletasunak indar gutxi daukan errira etorri bear dezu, abertzalea, bear bearrekua dalako, JEL azia zabaltzea gero igali ugaria jaso nai badegu.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Abertzale ernaniarrak egun orretan nai degu erakutsi (ikusi ez dutelako) emengo arerio esker ta eskubikoai, abertzaletasunaren indarra ez dela gezurra, egi aundia baizik.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Orra, artezkari jauna, zer esan nai nizun eta azketsi.

609. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gogorapen zikin bat, lañu-matasa beltz bat bezela, sortzen zazu zure buruan... lenbailen uxatzen sayatu bearra daukazu, utzegite astunen bat egin nai ezbadezu....

610. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Oiek dira Usurbil'i, bere umien biotzetik Jaungoikua'ren izena kendu nai duenak; oiek (begira ondo) Usurbil'en itz egiten dan euskera garbia kendu, eta bere ordez erdera zital eta biraua besterik ez duena jarri nai digutenak.

611. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer egin nai duen oiekin!! -!¡Umearen biotzetik maitasuna kendu, eta gorrotoa eragin!!.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Besteak ez du alakorik adiarazten; las dos hermanas ezpada zerbeit geiago erraten, iñok ez daki zer adiarazi nai duen.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gertu euskotarrak; iritxi da garaia, zeiñ geran eta zer nai degun azaltzeko.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Lenengo auteskundiak, araudia nai degun ala ez azaltzeko dira.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Galdetu zazute: ¿Zeintzuk dira aldunak? ¿Euskaldunak, eusko araudia, guk nai-degun eusko-araudia aurreratuko dutenak?.

616. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Orbegozo gaxteak Satarka'ren olerki bat esango omen du gañera, ¡Irratsaio ornitugorik nai dezute!.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondo entzun nai dezutenak beraz Irun Irratetxera.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Araudia daukan Katalunia orren berri jakin nai det.

619. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ori erriak ala nai zuelako, au da, autarki irabazi zutelako izango zala, baña agintzen dutenak gaizki egiten badute, bigar edo etzi, erriak beste batzuek autu leizkela.

620. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bestelako azalpen lotsagarri askoren artian, eta beren eguneroko El socialista zitalak beste gauza bat azaldu nai-ba'degu ere, agiriyan dago zeren tajuz jokatu duten Batzar-Guren edo Congreso'an orañago Udal-barrutien beren gogoko legedi berriyaren edo abolición de la ley de Términos Municipales arazoan.

621. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ez dute legedi au aztertu nai izandu eta bere ezezteak min garratza sortu-erazo du beren artean.

622. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña socialistak ez dute orrelakorik nai, langillezale aundiyak izan arren.

623. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Arrotzak ez eze, erri txikietan bizi etzeraten euskaldunok ere ez dezute nik orain azaldu nai nizuteken zertxobait ezagutzen.

624. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Orixe izaki nai dana: bildutakoak alaitu, oiei par eginarazi....

625. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskeraz itz egitia biar degu; euskaldun guztien artian al bada; abertzale guztien artian beintzat nai luke; Euzkadi maite dunak, euskera maitatzia du lenengo agindua.

626. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guk gaur ez daukagu kemenik guztiai eta ez ta gutxiagori ere euskera erabilli azitzekorik: gero eta geiago itz egin eraztia nola bait lortu gentzake; gaurko aberkoi indarrak botika azkarragoa nai luke, berotasun onekin batian azkarrena lan egingo luke: ez gaur erdeldun abertzalea eta geroago, bear bada, euskelduna; baizik asera aseratik euskelduna.

627. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Esan dedan izparlari au, bere aurrera aurkeztu zaio: oso aurrera ezpada ere, urrera esan nai nuke beintzat.

628. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Emmanuel Audisiok orregatik, lurrean dan jaun aundienaren iritzia jakiñ nai zuan.

629. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundiago dan nazio batek beiñ ta betiko ondatu nai gaitu: lur jo arazi nai digu.

630. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Len beren soña estaltzen zuten erropak ere ez dituzte begiz ikusi nai.

631. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1680'garren urtean, izena Mikel Okendo jaunak, Marqués de San Willán jauntz izena edo tituloa artu nai izan zuan.

632. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1732 garrenean, Berastegi'ko Jauna izen burutzat izatea nai zuan Jose Manuel Eskibel jaunak.

633. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1760'garrenean Marqués de Casa Yustiz izenez ezagutzea nai zuan Manuel Manzano jaunak.

634. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1803'garrenean, Igeldo'ko Jauna'ren izena nai zuan, Angel Perez jaunak.

635. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ala ez geranik ez degu entzun nai iñolako moduz.

636. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Katoliko zintzoen itxurak egin nai ditugu, nork sinisteko ordea?.

637. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Denbora ayek joan ziran eta zuk eta zure lagun politikoak ez dezute nai dezutenok gurekin egingo.

638. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta gure nagusia, Tolosan bizi arren, gure berri badaki, ta katoliko ta euskaldun ona dan aldetik uste osoan gaude, maixtar eta etxe jabetze gai oyetan Aita Santu ta Elizako gizon jakintsuak diotena betetzeko ez digula, zuk naiko zenduken añako eragozpen eta galarmenik jarriko.

639. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guri esan digutena auxe besterik ez da, Axurtxa, ta au ondo entzun: Aita Santuak dion bezela langilleak eta maixtarrak ondo bizitzeko añako jornal saria biar dubela bera ta bere familiyentzako, eta maixtarrak berak bizi diran etxe baserriyak jabe izateko aldiran errextazunak nagusiaren aldetik jartzeko, guztiok poliki poliki geren etxe bizitzaren jabe egin gaitezen, zeorrek zeratzeko naiko zendukean bezelaxe.

640. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Au da, eta ez besterik, nazionalistak beren itzaldi ta mitiñetan argi ta garbi denon aurrean esan digutena, eta guk jakiterik nai ez dezutena.

641. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bazetozen donostiarrak, kandela piztuak eskuan, arako Efeso'ko Eleiz-Batzar ospatsuan aintziñako kristauak bezela-auxe gogoarazi zien beintzat ongi-etorrian Aita Sagues'ek eta txukun adierazi ere, baserritarrok berotasun geiago nai izaten badegu ere, Donostia'ko kaletarrentzat egoki baitzan urteroko sarrera eresia abestuaz eta bein eleizara ezkero, Aita Donostiren abesti ezaguna.

642. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Zer nai gendun?.

643. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bañan orrekin ez det esan nai batzokian ezin litekela zurrutik egin ¡ez! (bide orretatik ere iturri bat dut aurrera ateratzeko) baizik egun batean jokuari utzi eta zerbaitetan lan egin, borondatea erakutsi, ez lan guztiak bazkide batzuen gañean utzi, danorentzako lana badago ta geure batzoki ontan.

644. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Bazkideak! ez geuren buruari bakarrik errepatu, jendiak au edo ura esaten dubela ta, edo geitxoago azaltzen bada abertzale bezela asarretu egingo dirala, edo ezin ikusiak izango dirala maketo oien aldetik; ¡ez! erakutsi bizi eta garbi zuen joku garbia, ez lotsatu, eta beltz oiei gogor egin bada oek geuren aberri maite eder au zatitu eta porrokatu nai dute-ta, guk berriz zaitu egin bear diogu.

645. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Oyartzuarrak irabazi egin naiko dute txapelketako finala joka dezaten eta zarauztarrak berriz igarotako igandeko deskuidoa ornitu egin naiko dute eta an izango dira ixtilluak; bi parejak irabazi nai eta batek bakarrak irabazi bear.

646. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Nork naidu merkeago?.

647. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bañan esan bearrean gera, askotxo dirala nai ez dutenak, abertzaliak ontan ere txapeldun izatea, eta trabak billatutzen dituztela, lana erraxago jarri bearrean, bañon ez dio ardurarik.

648. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Nun nai, Eibar, Soraluze, Donosti, etc., alde guztietan nai degu erakutsi zeñen jolas polita dan auxe.

649. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurle: Ikusi nai badituzu bi bikote oiek tongorik gabe jokatzen juan URUMEA PELOTA LEKURA datorren igandian goizeko AMAR T'ERDITAN.

650. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Egiya jakin nai duanak igandeko arratsaldian joan dedilla Sorabilla.

651. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta uste degu aintzakotzaz artuko gaiztutela, baldin albaiteroak nekazariekin pakea eta bear bezelako artuemana izan nai badute beintzat.

652. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Igakunde egunez Zumarraga'n egin gendun jai eder ura ere gorazi nai degu.

653. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poz arek indartu-ta, aurten ere orrelako bi edo iru jai antolatu nai giñake, oso onak lirake gure Alkartasuna zabaltzeko ta.

654. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Uri-Ordezkariak batzarrean sartzea nai badute, kredenzialak naita-naiezkoak dira.

655. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Urrea edo atzerritar ogasunak dauzkanak, lenengo atalean aitatu dan epean, nai balu laurlekoak jasoko lituzke, edo bestela, utzi duan balioaren garanti-agiri bat emango litzaioke.

656. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Kalietan eta basterretan nai litzake euskal usai geio.

657. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Gertaera abek, lenengo egunekoak dira ta erriak ori jakin zualarik, urrengoan egunez bildurtzen ziralako, ozte (jende), geiena gabez abiatu zan, ordu ortan arraxkurik izango etzulakoan, bañan gure etsaientzako, ez dago ezertarako eragozpenik, batez ere, euren asmo zital ta biurriak bete nai dituztenean.

658. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Egin zezaketen, beraz, eskual-langileek nahi zuketena beren eskubide ta zuzenen alde: agertu zitezken, aberaskeri eta nagusikeriaren kontra, gorriak berak baino gogorago, sutsuago, garrazkiago; eta eskual maitatzaileek, benetako eskualdunek, errespetatu ta maitatuko zituzketen; gehiago oraindik: nagusiren batek eskual-langileen kontra geiegikeriren bat egin nahi bazukeen, eskual-maitatzaile oro, nagusi aren kontra agertuko ziratekeen, alta (nahiz-eta) lagun ura ere eskual-maitatzailea izan.

659. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Etzaio, bada, eskual-langileari gauza bat baizik eskatu: eskualdun on izan dedila; gure arbasoak bezela, langile eskualdun eta langile fededun izan dedila; eta holan izan eskeroz, defenditu ditzala, nahi dezan bezela, bere eskubide ta zuzenak, nahi badeza lan-uzteaz, nahi badeza nagusiaren geiegikeriak asarreki ta garrazki agertuz eta atakatuz.

660. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Bilbaon sartu nai dutela ? Ikusiko degu ! ! Jipoi-zigorkada ederrak eraman bearr dituzte oraindik.

661. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hori erran nahi zuen ekaineko Eskualdunan iskribatu zuenak ere: Ez dazkigu gauza guziak oraino chuchen, Geroak emanen du erakusterat. Jakintsuek diotena, gerla hortako berrien behar bezala emaiteko, behar da dembora, il faut le recul de l'histoire.

662. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Orretan zeuk nai zenduena zusendu bazendu etsetozan zu onetara olako gausak agerrtuten.

663. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Beste amezik estaukedan lez; eneuke nai; iñok usterik artutia, ostantzeko guraririk gaitik erantzuten dautzedala.

664. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 ??? nai duela dirudi Espiritu Santuak (Prob. XXV-17).

665. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa salbatu nai zutela... ? Ene! Alemanak erlijioaren aldez ! ! Ago ixilik : botx oiek Lutero baño gaiztoagoak dira ta.

666. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa salbatu nai zutela ta, zergatik igeska etorri izan dira 500 bosteunen bat apez eta praile ?...

667. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Eta gero Frankotarrak, alemanak eta italianoak zer egin nai zuten emen gure Franzi maite ontan ?

668. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Españan bezelaxen, igual, igual! ! Ori nai zuen Tronkoso Irun'go komandanteak, eta orregatik kartzelan sartua dugu ; ori nai zuen Tanburinik ; ori kagoulard edo zera oiek ; ori nal zuen beste batek ere.

669. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Etzuten ba Franzi osoa ikaratu, nasi, nastu ta trublatu nai ; gero Franzesak elkarren artean nasiak eta gerra zibillan ikusiaz alemanak obekigo, erraxago ta aisago Franzian sartzeko ?

670. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Guk pakea, pakea, pakea nai dugu : Frankotarrak, alemanak, italianoak berriz, guerra !, guerra! guerra! !

671. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Beldurrez edo gobernukoek nai duten ura dela bide, euskal erriko zazpi egunkari baitu dituzte; zazpi oketarik iru, Iruña'n argitaltzen direnak Diario de Navarra, El Pensamiento Nabarro eta La Tradición Navarra.

672. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urbiln aldi artio, Jainkoak ala nai duelarik.

673. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Denak etzituzten agertuko, baño, jakin erazi dutena naikoa da zer nai duten ongi ezagutzeko.

674. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zuk, umia zeorrek azi naiko dezu eta zure bular puntak azal mea dute eta etorriko zaizun aurrak berrik bere aua oso latza.

675. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aspaldi ontan, danok oso demokratikoak izan arren, or daude gure udaletxeetan jestore batzuek, agintari dauden bitartean, nai dutena egiten.

676. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gure uri ontan beintzat, txolartetxo au arrapatu dutenean, aprobetxatu nai dute, geiago malla oietara erriak jasoko ez ditula, ondo dakitelako.

677. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Baño naiago izan berebil jabeari nai dutena egiten utzi ta oiñezlariari eragozpenak ipiñi.

678. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Laister, illabete bi edo iru barru Gil Robles'ek Euskadi'ri zerbait eman nai dion ala ez jakingo degu.

679. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Guk adiskidetasun osoan bizi nai genuke CEDA ta beste eskubitarrekin; alkarri lagunduaz Españi ta Euskal-erriaren onerako.

680. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Datorren urtean, J. l. gure agintariak guk izendaturikoak baldin ba'dira: araudia edo zor zaigun askatasunaren puxka bat bederik zure bitartez biurtzen ba'digute, orduan, euskaldun guziak batera oiu egin al izatea nai genuke zintzurra larrutu arte: ¡GORA GIL ROBLES!!.

681. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ibon Merke non bizi dan jakin nai.

682. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ginbeleta, zura...
adizkide itxura!
ginbeletak agur min
zurari eragin;
biyok joan nai gura
zurgiñen kakura!
.

683. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz achala baino aphur bat beherago ereman balitza ere lur hetan uriak landareak nahi dituen gozoak, laster hatzemanak lituzkete hunen erroek; ez bailukete heien beherachago jaustetik halako kalterik.

684. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bertze gauza bat ongi jakin nahia naizena: zer othe dion Turkiako emperadoreak bere baithan, ikhusten dituenean gure minixtroak hola arthaz betheak Turkian ditugun fraide eta serorentzat, eta bizkitartean beren egin ahalak egiten, Frantzian berean, fraide eta serora hoien zuzen oroz gabetzeko.

685. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bertzalde, ez zaio iduritzen katholikoak aski artharekin lotuak direla oraino, helduden maiatzean behar ditugun bozkatzeetako lanari; nahi luke zerbeit onik antola balezate hortako aitzinetik, azken egunen beira egon gabe.

686. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer behar zitezken Waldeck-Rousseau minixtro nausiaren hitzak, nahi izan balu zuzenez eta egiaz mintzatu.

687. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez da beraz harrigarri, framazon gorrietarik andana bat ere jarreiki bazaio, garrastekin eta churiekin batean, komisarioen galdearen ez onesteko Bortz ehun eta lauetan hogoi deputatuetarik, ez dire arras berrehun nahi izan dutenak budjetetik khendu aphezpikueri eta aphezeri zor zaioten dirua, komisarioen galdearen arabera.

688. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Iduri du deputatuek holako zerbeit gutizia erakutsi nahi izan dutela, joanden astean.

689. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nik uste bata edo bertzea eskas dutela, ez badituzte ere biak labur, ongarria nahi luken bezala arthatu gabe uzten dutenek, bertze edo zoin lanen egiteko estakuruan.

690. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz ongarri nahi duenak eta ongarri ona, eta ahal bezain nasaiki ongarria, eman dezala abereen azpirat iraurkia nasaiki; gehiago eta hobe baizik.

691. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nahi ginuke, asteharte oroz, hola erri egin.

692. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Deputatu batek frogatu du gezurra diola jaun ministroak; ezen Humbert hori ministroen alde agertu zen deputatutzat hautatua izan nahi zuen aldi hartan; bainan churi bat nausitu zitzaion.

693. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ministroak urrundu nahi izan du eskuz, eta orduan biak kolpeka hasi dire.

694. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Irakurtu duzue, azkeneko aldian, zenbat diren fraideen ordenak, zoineri Combes ministro-nausiak ez bailuke nahi baimenik emaitea.

695. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Frantziatik khendu nahi lituzken ordena hoik oro jaun ministrook bi multzotan ezarriak ditu: multzo batean fraide predikariak, eta bertzean fraide eskola-emaileak.

696. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Fraideak arras nausituak direla herrietako elizetan, hainbertzetaraino non hango bereko aphezak arras esku pean baitauzkate, eliza hetan predikatuz eta kofesatuz nahi duten guzian.

697. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ministroak erraiten dauku berak, zertako ez dituen fraide hoik eskola-emailetzat nahi: beren buruen jabe ez direlakotz.

698. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Pikota lotu zaiote, eta, nola ez baitzuten chertorik nahi, bi mila eta bortz ehun hoitarik izurrite horrek hil-arazi ditu bi mila eta hamar.

699. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erran dautzuet, azkeneko aldian, nola Combes ministro nausiak bi multzotan ezarriak dituen Frantziatik khendu nahi lituzken fraideen ordenak: multzo batean predikariak; bertze multzoan eskola-emaileak.

700. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Beldur horrekin beharbada nahi ditu igorri Frantziatik urrun bere buruari bertzela ezin fidatuz.

701. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aphez-gei, sotana soinean, lehenago izana denaz geroz, aski ikhasia da jakiteko holako zerbeiten beharra ukhanen duela, nahi badu, athe zilotik bederen, zeruan sartu.

702. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zertako bada hori?- Baderasa jaun horrek elhe frango; bainan ezagun da arras errechki, estakuru hainitzen erditik, zertako chuchen jazarri nahi zaioten fraide on hoieri.

703. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hola bazterrak nahasiz, nahi lituzkete zozialistak eman nausitzat Frantzian lehenbailehen.

704. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Marinako ministroak, nahi balu, zerbeit egin ahal lezake mariñel hoieri buruz.

705. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aspaldian, han bereko jendeak gerlan ari dire elgarrekin: batzuek nahi lukete Presidenta khendu, eta bertzeek atchiki.

706. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

707. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ez, haurra; Jesus Jauna kurutzefikatu zutenean, gaizkikan ari zitzazkolarik etsaiak, nahi ukhan balu, erhauts zitzazkeen, eta bizkitartean heientzat othoitzean zagon, erranez: Barkha zozute Aita; ez dakite zer ari diren.

708. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Beren baitharik jin nahi zatazkenak oro harrapaka jali.

709. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Karrosa chirchikatu da, bainan Jainkoak nahi zuen, ez baitu jaunak min handirik hartu.

710. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Harrabots eta zalaparta eta nahaskeria egiteko libertate ausarki; egunaz ala gauaz, nahi duenak nahi duena egin.

711. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Urkhatu nahi lukete osoki, lehenbailehen; itho, hil; ezeztatu arront sekulakotz.

712. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Holetan kargudunak, hala nola tropetako aitzindariak, ez eta bertze edozoin gizon gobernamenduak bere eskuko dauzkanak, ez haizu elizan ibiltzerat; ez eta zangorik sartzerat ere, mezaren entzuteko ez bertzela, non ez duten etsi bat hartu nahi, abantzamendurik gabe egoiteko.

713. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze solasik dute orai ahoan: errepublika dute omen salbatu beharra biziki, iduri eta guk hatsa khendu nahi diogula Errepublikari.

714. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Erraten ba, nahi dutela libertatea.

715. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ez du hiru aste, Combes minichtro buruzagiak prefet guziei izkribatu zeiela, nola ez zuen nahi errientak politikako zeretan sar ziten.

716. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bero azkarrak bai, egun batez ere haize hegoa, iduri baitzuen, bihiaren egitera utzi gabe, zohi arazi nahi zituela arthoak.

717. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Anhitzek ebaki ere dituzte beldur hortan: ez dira gaizkienik hek helduko, ezen berriz lumatzen ari zeiezki phentzeak, eman nahi balute bertzala hirurgarren ebakaldi bat.

718. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Aphezpikueri eta aphezeri urthe oroz zor dioten dirua ez dutenaz geroz gehiago pagatu nahi, geldituko zaizkote hortarik berrogoi miliun eskuetan.

719. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez liteke hortaz deus erraitekorik, baldin eta langile hoik ez balezate nahaskeriarik egin, eta ez balituzte lanean ari nahi diren lagunak lanetik bortchaz geldi-arazten.

720. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

721. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan katholikoak ez diten bakharrik egon barkhamendu hortarik kampo, laguntzat emaiten diozkate anarchistak, bazter guziak nahasi eta itzulipurdikatu nahi lituzketen gizonak.

722. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Guzieri buruz jazarri izan da itsuski, nahi zituen gezur guziak erasiz, eta zikhinki, urdekeriarik handienak izkribatuz.

723. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ministroek nahi dute gizon tzar hori ereman-arazi orai ehortzia dagon hobitik, Frantziako gizon aiphatuenen ehortzeko den toki batetarat.

724. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nahi dut bethidanik, eta orotan, zerbeit dena, duena edo dakiena jaunago dela bertzeak baino.

725. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eta ethorkiz behar bezalakoak izanik ere, zer nahuzue bilhaka diten, bide horri lothuz geroz?.

726. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Barkochtarrak oro erraiten nianian, nahi baduzu egia entzun, gogoan nizun: oro salbu bat: zoure berrikaria.

727. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ihourk ere nahi ukhenen othe dia?.

728. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Oraiko gizonen alde boz biltzen eta hoieri bethi ahalaz indar emaiten ari direnek, erranen dautzuete: zer nahi duzuen horien kontra ariz; hainbertze laguntza bardin hoitarik behar, bertze nehondik ezin ukan, eta zertako jazar, indarretan direnaz geroz?.

729. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ste-Affrique hiriko deputatu zen sarthu nahi.

730. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egia zion jaun ministroak, katholikoek bethi gogo bera dutela lege tzarreri buru egiteko; bainan gezurrez mintzo zen, sinhets-arazi nahi zuelarik zozialistak urrikituak direla orai arte ibili dituzten nahaskeriez.

731. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egun hoitan irakurtu dut: ez lukela nahi laborariak bere arthoan sobera nahas-mahas: ilhar, khuia, beterraba, eta holako soberakinik.

732. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ez da zeren lotsarik ukhen; bidia, zombait nahi den luze, goustian egiten da kharrouchaz eta mandoz.

733. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi zie! Kabasturien beharra umen die jaun horiek; eta igaran deitzen kabasturien deithura da: legia; eta legia lege beita: .

734. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi zie! Kabasturien beharrik ez lukie; bena errankeiaren gatik igaran deitze charrancha gabekoak eta oihu berere egiten ahal zaie: .

735. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bena Askoz-ek kuska bat egin duke Orhy thinian edo bere ardiak aphur bat utzi nahi ukhen España-ko ekhiari, hanko artzañek beren haziendak Frantzia-ko aidiari uzten dutien bezala.

736. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, guardak, nontipaitik doi heltu dira Askoz-en ardien atzamaiteko; eta Ochagavia-ko bidia har-eraziren zeren, jabia huillañian ez balitz khausitu.

737. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, mihia ontsa erabili du eta Ochagavia-t joaiteko lanik gabe Aranolatzerat bere ardiekin utzuli da.

738. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi zie! ez da ostaturik desertian.

739. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Nahi zuketen bururatu Errepublikaren besta eguneko, gero berehala joaiteko beren eskualdeetarat, Pariseko bero izigarrietarik urrun, hiruzpalau ilabetherentzat.

740. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Aharatzeko mera conseiller d'arrondissement da; nahi da aintzina izan conseiller général; badu ere Ziberouko sindik sartzeko amentsa.

741. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Sinhetsi nahi ez duenik balinbada, edo hunen egitekoetan sudurra sarthu nahi duenik, guardia Gachucharen eztenari: bere gostuz ikasiko du bere hatzetan egoiten.

742. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure haurrak nahi ditugulakotz giristinoki alchatu, heiein fedea garbi beiratu, gure gostuz egiten ditugu eskola etcheak; bainan ez da aski etchearen ukaitea, behar da nausi bat eskola hortan haurreri erakasteko, eta hura ere behar dugu gure sakelatik hazi, gobernamenduak ez dionaz geroz fitsik emaiten.

743. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Deputatu zarreria guzia hitzartu da Clemenceau-ri oldartzeko, eta hasi zaizko: Hik lehenik deputatuak berritu nahi?.

744. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Guk lehenik herrietako kargulantak nahi hautatu.

745. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Erregek ez du nahi haitz horiek den gutiena ere mozkint ditzaten.

746. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nivelle jeneralaren gain eman nahi ukhan du, bainan ez beitzen hala?.

747. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Galde horri ihardets dezoketenek nahi badaukute hori salatu, gogotik jakin-araziko dautzuegu.

748. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta eder heldu zitzaion pilota hartarik Mondragonesek egiten zuen nahi zuena.

749. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta guk, hango edo Camboko partidak ikusi nahi ditugunean...?.

750. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Huna beraz zer egin dirua hola nahi denean galdegin: .

751. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Horrengatik ez nuke erran nahi ura ez dela on, edo ez dela sekulan urik emplegatu behar.

752. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Diote zombeitek ere tourteau-ak urdeer bereziki barnea idorarazten duela; ez nuke erran nahi hori ez dela egia; zombeit aldiz hala gerthatzen dela diot; bethi ez ditake izan; tourteau-a izan aitzinean batzen lehen ere eritasuna.

753. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nahi dituenak agertu ditu eta bertzeak itzalean utzi.

754. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Batek ez bertzeak amor ez egin nahi, gorribiltztuak ari ziren; azkenean bati hatsa eskatu.

755. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nor den eta ene ganik zer nahi zukeen, erran daut berehala.

756. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Entzun du Eskualduneri aste guziez Eskualdunean mintzo nitzaiotela, eta hortako nahi nintuen ikusi eta mintzatu.

757. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nahi luke Eskualdunek jakin dezaten zer den hango jendea, nola den bere zuzenari atchikia, eta zoin azkarki dakien ihardokitzen zuzen hoien beiratzeko.

758. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Erran gabe doa Alamanek nahiko zituztela beren gogorat moldatu eta hezi.

759. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badakigu nola ihardoki zioten heien elizetan chede tzarrekin sartu nahi izan zireneri, lotsarazi arte.

760. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Burua tente euki nai du, baño ezin; bere gaitz larrien pixutasunak makurrerazten dio.

761. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gizonaren jakintzak eta gogoramenak, mugarik gabe nai dituzte zenbaitek.

762. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Ta Europa'ko jakintsuak, lendabizi aitortu bear lutekena, au da, beren jakintza osasungarria izatekotan; baño eztute (askok beintzat) egi au ontzat artu nai, siñesmenaren lokarriak adimena ñañotu egiten dutela esanaz; baño zenbat eta begi luzego agertu nai duten, ainbat ñañoago gelditzen dira, oker ta kirtenkeri izugarriak egitzat arturik.

763. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Siñesmenaren ustai barruan sartzen ezdiran bitartean, edo beren buruari gogoraldietan mugarik jarri nai ez dioten bitartean eztago onik.

764. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Gizonak nai duan bezala oldoztu edo pensatu ta bere gogorapenak bururatzen dion guzia naiz itzez naiz eskutitzez agertu ta aldeztu edo ontzat erakutsi ditzakela erakusten dan bitartean, Europa'ko errialdeak kolokan ta mugikor egongo dira.

765. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Beste Buldak berriz beartsuak edo berdin dana, Bulda oiek damazkiguten (ematen dizkiguten) eskubidetaz aberastu nai duten guziak.

766. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barcelona'ko Batzar eta Erakusketa onekin azi ederra bota da biotzetan eta ez da noski alperrikan galduko; Aita Santuak bere ume guzien biotzetan ikusi nai luken Mixiotako zaletasuna aunditzen juango da noski, katoliko guziak mixiolariak izango diran egun ederretaraño, katoliko bakoitzak mixiolariai nolabait laguntzeko asmo sendoa artuko duen zorioneko eguneraño.

767. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orrenbeste urtetako lan aundi ta ederraz arrituak gelditu dira lepradun berak eta monjai nolabait agertu nai izan die beren eskerr-oneko biotza.

768. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Irlandarrak ordea erantzuten dute beste errien antzekoak ez dutela izan nai; onegatik egin dutela orrenbeste odol eraman dien matxinada (revolución) luzea.

769. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 I.- Gure erriko abesti zampacirc;r eta gozoak,
Aurreko euskaldunen biotz mamikoak,
Naiko lituzke bildu gure Prailetxoak;
Ortako nasiz dabil mendi ta txokoak
.

770. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 II.- Oni ta ari galdezka nor dan jakituna,
Ezta aixa topatzea esan nai dituna.
Gu ez gera kantari, bañan orra, jauna,
Ortxe eldu da Joxe Motx, Orrek bear duna
.

771. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 III.- Zu al zera Joxe Motx, kantari aundia?
- Aundia enaiz baño, ni naiz kantaria.
- Bota, ba, kantutxo bat, biotz pozkaria,
Lasai aukera zazu nai dezun airia
.

772. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Guzia egin nai ez du, guk geronez dezakeguna guretzako utsitzen baitu.

773. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Etzekiten ordea edo beintzat aitortu nai etzuten Judarren Jaungoikoak menderatu zitzakeala.

774. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bere gaitzerako geroago ondo garbi ikusi zuan lenago aitortu nai izan etzuana.

775. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euskera ondatu nai digute arrotzak eta bertakoak, erdeldun eta Eusko-erriyan jayo diran askok: agiz oyetsek diyote gorrotorik geyena gure izkuntzari.

776. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Esango dute au t'ori; agertu naiko zaizkigu ziñez maite balute lez, bañan barrenen besterik daukatela.

777. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Goazen beraz gu ayek nai ez duten alderonz; ayek aruntza dijoazenean, gu onuntz; ayek onuntza badatoz, gu aruntza.

778. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Jaungoikuak nai badu, orduban beste gai baten berri itz egingo diat.

779. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Irugarren, euzkera irakorri nai ez dutenak, erderazko tarte oriek beintzat, irakorri ditzaten.

780. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Emen daukagu nai nuana.

781. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Ori da egin nai nuan galdetxoa.

782. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Ukale-z esan nai nizun apostata, guziya edo geyena ukatzen dubena; auste-z berriz, guziya ez ukatu arren, sinispeneko egiren bat edo beste bazterrera uzten dubeda, orrela fedea ausiyaz.

783. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Kirten.- Gu alkarrekiñ aserretzea nai zenduke zuk, baña....

784. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Biyar, etzi, gaur bertan
¿Nola ote nago?
Ontanxen egin ditut
Sayorikan asko
Geroztikan gerora.
Nai dizut geyago
.

785. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Beren musuak geresi onduak bezin gorri nai lituzke, baño oriztak dira.

786. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Nai bai! ¡Ez ordea ematen!.

787. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Batzuek jai eta besteak lana nai zuten eta badakigu ola batean autarkiak izan zituztela eta jai nai zutenak irabazi.

788. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berak Uzkurtza edo Erlijioa baztertu nai dute: nik olako gizonekin erriaren onerako izan ta ere eztet lanik egingo.

789. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Zuk nai dezuna esan ta odol beroan ere ondo artuko dizut.

790. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Pinturarik onena, bria ematea da, baño bria ondo erastea nai bada, zur oiek igarrak edo beintzat legorrak egon bearr dute.

791. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0002 Oarra. Zapi bustik oztutzen asten diratenetik bereala kendu bearr dira, beste beroa jarrtzeko, edo ala nai ezpalitz, oyal legorr surrtan ondo berotutako bat, bustiaren ondoren ipiñi.

792. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ondo ostutzian mai gañera uztu, ta eskuz, nai diran irudiak egin; (zakurr, aingira, arrai eta abar).

793. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Egun beltzak datozkigu itxura dagonez gure aberri maitiaren gain, ta orregatik gertu gaitezen euskaldun guztiok batere bildur gabe, datozela nai duten guztiak, guri, geure sinismena ta abertzaletasuna eztigute iñok ere kenduko.

794. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Lenbaitlen, azke ikusi nai, guk gure izparringi oiek ordea.

795. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Iraillaren 13'garrenean (Septiembre 13) euzkel-idazle, eta gañerontzeko abertzaleak, igoko gera Jaunak nai badu, Ernio mendira ango Gurutza Deunak gurtzera, eta euzkel-irrintzia zabaltzera.

796. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Legepian, azkatasunpian bizi nai degu euskotarrak ere.

797. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ba emeko obitegijan irakurten da euzkel idazkun bakarra onetara: Ilartitzeko izenik argitaltzerik ez dabela nai uartu deusku Eibar tar Jaungoiko ta Euzkelzale zintzo onek, eta origaitik ipini doguz izen ordeak.

798. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

799. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Or zabiltze alkarri itaunka zer esan nai ete dodan emetik puskatera enozu ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue diñodanean.

800. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Bakotxak besartian artu, ta biotzian sartu nai eban.

801. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Gaur be euren izenak baño asko geyago ezin esan geinke, ta urrengoan zearoago azalduko doguz, Jaungoikoak nai badau.

802. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Leize illun baten argi baga sartzen dana, bat yo ta bestea yo, emen yausi ta an yagi dabillen lez, alantxe dira siñismenaren argi barik bizitza onetan ibilli nai dabenak be: alkar ezin aiturik dabiltzaz beti, eta euren adimenak, emen yausi ta an yagi, azkenean bein betiko antxe yausten dira iñoz be urtengo ez daben zulo sakonean.

803. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 ?Yaungoikoa biotzetatik yaurti bear dala? .. Orra or ondorenak... Emen bitarterik ez dago Yaungoikoa nausi izatea nai ezpadabe... petrolioa nagosi izango da...

804. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Nai ba'dau urratu ta apurtu lei bere yantzia, il leiz bere ardi nai auntza.

805. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Nahi izatu zuen ere, haren egoitzaz balia nindadien, nere ager-aldiak iraunen zuen demboran.

806. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Laster aditu ere baginduen, herria egin-arazi zuten Ofizierek, erlijioneari behatzen denaz, nahi zuenari nahi zuen alderat ibiltzea onhesten ziotela.

807. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Artetarik bai, mezan eta goiz arratsetako othoitzetan ikusiko zinduen; bainan ez zuen nahi gurekilako bertze barnatasunik, misionea ez zuen nahi egin.

808. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Eta hartan zagoen aspaldidanik. Askitto gogor beharriz, eta gibel beldurti, ez zuen nahi nereganat hurbildu.

809. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Goiz batez halere, nahi izatu nuen mintzatu; nahi nioen ezagut-arazi garbiki bere eginbidea.

810. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Gazte nintzen orduan, eta ez nuen den gutienik dudatzen, nahi nuen guziaren ardiesterat nindohala.

811. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Ez da ordean harotz izateko, nahi izatea aski.

812. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Norat daramazkate? Ikusi nahi dut bederen, noratko bidea har-arazia zaioten.

813. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 -Jaun Comesarioa, español kontsularen hitz bat nahi darotzut adiarazi.

814. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 -Ibil zaitezke zu, nahi duzun alderat, bainan ez zazula gure egitekoetan sudurra sar.

815. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Eginen diotegu, nahi duzuelarik, behako bat gure Misioneko Eztazioneari, eta ikusiko ditugu, zalhuki bada ere, misionestenganikako berri ohartgarrienak.

816. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Jainkoak bertzerik nahi zuen.

817. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Baña aurrerakuntza oneikaz bere biolza etzan bete ta asetzen; deuntasun-bidian bizkorrago ibiltia nai eban baña gurari deun au lortuteko eragospenik gogorrenak bere senide, aide ta adizkidiak sarritan egiten eutsoezan ikustaldiak zirala oarturik, bere Nagosiengandik Coimbra eritxon beste lekaretxe batera joateko baimena jaretxi eban.

818. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Siñopa izateko gurariaren urrengo Pantzeska Deuna'ren Gopatz'ian sartzeko naya be etorri jakon; lenengotan bere Nagusiak ez eutsoen itxi nai izan, baña azkenerako bere guraria lortu eban.

819. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 POLITO-POLITO apaindurik ibili nai eban Pantxike neskatilla lirañak kanako bost laurleko kosta yakon oyal (tela) eder bat erosi eban.

820. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Begorretamar uste eta egun sortu Oraindio sortuko diranak gañera Donostiatik ogei bai, Oñatitik mordoska, Villarrialdik danak nai, Oyartzunen nor juango txotx egiñaz, Ondarrabian bero bero, Gazteiz-tik ere bai, Bilbau geien geien, Iruñan ere asi dira berotzen, Antzuelan maiz azko diranak juan nai...

821. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Batak, Santua bizkarrean eraman nai, besteak Ama Birjiña; ark Billarrielgo mutillik bazetorren aren etxera lotara ta afaltzera eraman nai, onek Oñatiarrak Mondrautarik al zan, Zeamarik nola etzen...

822. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ez ikaratu iñoiz norbaitek atzera eragiñ nai badizute.

823. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Holako zozokeriak gogoan dutiener eta burutzen laguntu nahi lutukiener nahi deret khountatu istoria bat:

824. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Bakhotchak botza emaiten dizu nahi dianari, ountsa Jiten zaion bezala; kargulanten eginbidia duzu botzaren emailia phakatzen dutian gobernamentiaren althe; politikak ezdizu deus ikhounstekorik kountzentziareki...

825. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Eta jente eli batek nahi lukeie bortchaz sinhetserazi botzaren emaitia ezdela fantesia, buru-kolpe, gaiza ezdeus bat baizik.

826. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Llabur eta chuchen izan nahi gira eta egiaren aitzinian ez gibeltu, fountsik ez dian libertate bati erhoki etchekara direnak amiñi bat khecha erazirik ere.

827. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Printzipio horik osoki hartu nahi ezlutukianareki ez lizate hurrunago jouaiterik; gaizek beste izenik har lirokeie ; ezin elhesta, ezin algar entzun lizate.

828. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Biarr goizean goiz Donosti aldera noala-ta, ? bada-ez-bada zerr-edo zerr nai ote dezuten edo !

829. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Zerr nai dezun iñola ere eziñ dizut ordea asmatu.

830. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Joles ta joles etxekotxuak:
Zer moduz bizi zerate?
Zer edo nola bizi zeraten
Neuk ere jakin nai nuke
.

831. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Arboletatik onena degu
Etxeburuan gaztaña:
Nagusi Jauna kopla nai nuke
Familiaren estraña
.

832. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 - Jerolimo!
- Zer nai dezu?
- Neskatxarekin
Ibili zera zu...
Aita datorrenian-nian,
Ama datorrenian-nian,
Etxetik kampora joan
Bearko dezu

833. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 - Behala, zihauren begiz,
Untsa asseric erriz,
Ikhussiko dûtûzie
Nahi badûzie,
Zer deizkien Paris'tarrec,
Lûm' eta perrec,
Igorri: phertika mulde,
Kurkurû, zethabe,
Gibel-alde harrigarri,
Belhañac ageri,
Burampucirc; mehe ezpatadûn,
Zaia estekadûn,
Paristarrer jarraiki nahi girenian,
Uxkalduntsac gitian egon heñian
.

834. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Muntteot-en alhabac dizû zuc bezala bephûra,
Ifernûko sûiac erreric, thipilturic lekhia,
Belhoz aldiz nahi zûnûke, ihakint' aingûria
.

835. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0312 Othoampiuml; egon zite hurruntto, zure ezpatareki,
Bessoz-besso enintzateke, jarri nahi zureki,
Begiac nuri nahi tûtzû, jelkhi gerren horreki
.

836. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 PETTAN - Teilatu ondoko gamberaraino nahi zitikan ereman gure palizak (...).

837. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 BERNAT - Zer erran duk? musika 11 orenetan? Aperitifa hartzen dugula joanen gituk nahi baduzie?....

838. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Aloiatuko tiagu, nahi baduzue?!!!.

839. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Nahi duztea aratsetako Compaantza horietarat joan giten, aratseko othoitza egiten dugula?.

840. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Batzuk:
Gurutzeratu zaitu inpernuak
Eta munduak ukatu!
Sagrarioan bakardadean
Or illunpean baztertu!
Baña guk, Jesus, Zu maitatzea
Edo iltzea nai dogu.

841. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 ZUGAZ BIZI NAI DOT.

842. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 Zugaz bizi nai dot, Jesus ona,
Zuk berotu daizun nire biotza
Illun nago beti Zugaz izan Ezik,
Ez dot gura beste maitetasunik
.

843. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0015 Agur, neure Jesus, Agur, Agur
Ementxe naukazu Zure lagun
Zeru goi-goyean ikusi nai zaitut
Bizitz ondorean yaso nagizu
.

844. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 8. Zugana uste osoaz joateko, ta ez ilteko dan janaria artzeko agintzen daustazu; zugaz aldea euki ta betiko bizitzea ta aintza jadetsi nai ba-dodaz.

845. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0489 Au lotsaria! Zelan ordaindu nai dozuzan nire nasaikeri ta loikeriak!.

846. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Guztiok onik ataratea ta iñor be ez galtzea nai dozun Jaungoiko alguztidun eta betikorra: begira deabru maltzurrak lilluratu dabezan arima orreik: ereji gaizto guztiak alde batera itxirik, oker dabiltzan biotzak osatu ta zure egiaren batasunera biurtu daitezan.

847. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Aragia gogoaren aurka diardu-ta; gogoaren gurariak, barriz, aragiaren kontra: alkarren buruz-buru dagoz, eta, orregaitik, ez dozue nai dozuenik egiten.

848. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 - Zure autorle ta gotzain Gregorio doatsua arimak zaintzeko arduraz eta beartsuakanako errukiz argitu nai izan zenduan Jaungoikoa: eiguzu, aren irabaziak ospatzen doguzanez, aren goimaitasun-irakatsiak be bete dagiguzala.

849. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Apaltasunari eutsan maitasunagaitik, ez eban abade izan nai, diakonu baiño.

850. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Etxe-barne ixillean oroiz ase dau nai,
Aren gozoa izanik arantzen osakai:
Emen zetzan erregin, eztiaren pare;
Ementxe kulunkatzen seaska txit nare
.

851. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Naiz-ta osin-loaren zeru oztiñean,
Naiz suete-ondoko zizaillu jagian,
Ikusi nai dau beintzat, eder ta zorakor,
Atsegin ebanaren arpegi maitekor
.

852. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Zuk be, ba, gugatz bat sartu bear ba'da, sartu egizu; okerren bat zuzendu bear ba'da, zuzendu egizu; iñok zaindu nai ez dauen geixorik ba'dago, zaindu egizu zeuk.

853. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Azeriak bota eutson: - Oba, zuk biziak barik illak txikitzea, jainkoak nai ba'lebe!.

854. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Iruntsi nai ebazan leoi batek, baiña eragozpen yakon arein alkartasuna.

855. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 20. Alako arazoan egitekorik ez nekiala'ta, Jerusalem'era joan nai ete-leukean itandu neutsan, an epaitua izan zedin.

856. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 22. Orduan, Agripa'k Festo'ri esan eutsan: Neuk be gizon ori entzun nai nuke.

857. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Esan nahi dot, biziteko ta gerorako gordeteko?.

858. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 - Zertarako nahi dozuz honeik zabaltzea?.

859. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Umeentzat, eskolazale ez ziranentzat esan nahi da, gauza biok ziran alkarren antzekoak, biok bildurgarriak: inpernua ta liburua.

860. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Ez dakit ba, ondo; ta horregaitik jakin nahi dot balazta onak dituanentz.

861. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Orduan... nahi baldin badozu, ta bada ezpadan, mutiko honek lagundu leizu, jesarlekutik oratuaz.

862. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Lenago ura eruan zenduen da oin gatza nai dozue?.

863. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Beste umeakaz artu-emonik ez eban euki nai izaten.

864. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0162 Asko ta asko Aljustrelera yoan ziran; umeak ikusi nai ebezan-da barruraño sartu ziran.

865. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Limosnak geituz yoyazan; erriak bere eskarrona agertu nai eutsan Ama Birjiñari Beragandik artzen ebazan mesedeakaitik.

866. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 Yoan zan morroia agindua betetzera, galdetuz: - Zer nai dozu yauna?.

867. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 Beste batek diñotso: - Yauna; zorabiatu bear gaituzu danok eta arren yoan zaikidaz beste leku batera pipatu nai badozu.

868. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 - Aitita; gauzatxu bat galdetu nai neuskitzu baña...¡iiñoo! purruztadaren batekin urtengo ete zaran bildur naz.

869. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Zer nai dok yakin?.

870. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Beste onek be badau bere baba-lekia, norbaitek ezarri nai badautso.

871. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Beti begiak zur eurek bear edo nai ebena egiteko.

872. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Ganera Idatzi au aldatu edo iyeki barriak atera nai irarri ezkero, ta orretarako eskua daukan, eleiz-gizon batek izenpetu ta ikurraztu, Idatzi auxe ba'litz lez itzal aundiz artu ta gor egizue.

873. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Aita Santuaren idazkaiak diñonez garillaren 16'n irabazi leiteke Parkapen Oso au, baña Karmengo Amaren jaya garillako igande baten ospatu nai ba'litz, egun orretan be irabazi daiteke; baña beste ille baten ez; beraz Karmen-jaya garillaren 16'rako iragarri beite.

874. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 Aita, nai badozu...

875. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 27. Jaunaren itzai - siñisgogor, Ak aginduko - lur gozoa be - ez dabe nai.

876. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 NAI DANA ESATEN DABENAK, NAI EZTANA ENTZUTEKO ARRIZKUA.

877. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Gizonak lurrera baño ez dabe begiratu nai.

878. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Jaungoikoak Bera mundu ontan maitatu ta otseinduten dabenai damotse zerua; beraz zerua lortzeko aginduak bete bear, Jesukristok Berak esan ebanez: Zeruan sartu nai ba'dozu, aginduak bete egizuz.

879. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Gorrotoa eroian bere biotzean; lenbailen deuzestu nai ebazan kistar guztiak.

880. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Bai ezbardintasuna gure geide-maitasuna Jesusenaz neurtu nai ba'dogu.

881. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Aizeak nai dagian tokian putz egiten dau, ta aren otsa dantzuzu (entzuten dozu), ta ez dakizu nondik nora doan.

882. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Bildu dira eta 1964 otsaillaren 28-an egin duten batzarrearen ondoren au da ao batez jakinerazi nai dutena: Lendabiziko saria Gillermo Albizu Tolosa-koari ematea erabaki dutela amalau bertso Txarrikume bati jarriak dituen papel bategatik.

883. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Nai litzake gaur nun, ze eratan ta zelako kondisiñoitan teatroan lan egin leiken argi-bide bat eukitea.

884. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Jakiña da, Euskaltzaindiaren besotik joan nai leukenak zintzo ta buruausterik emoteko dudarik barik jokatu bearko leukela.

885. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

886. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Erri bakoitzaren nortasuna aupatzea nai dabe ta ez zapaltzea.

887. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Iñork lagundu nai balu, artzen duan liburuaren berri, berdin eman bearko luke.

888. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 2'g.- Nik aipatutako amazazpi idazleren ordez (edo sei aski aipatuben ordez nai badozu), zuk amar aipatuten dozuz s'kin idazten ebenak, baña orrek ezeben eusko ta Euskadi erabiltzen.

889. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Antziñan, burdinezko gurutz bat egoan emen arroin (columma) baten ganian, beko aldian burdiñezko atabaka bat eukola, andik igaroten ziranak ezarri egien euren gogoz nai ebena.

890. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Aldi artako gizartean, emakumeari zelan begiratzen yakon gogoan artuta, asko esan nai dau ta indar aundia dauka orrenbeste eskubida emateak.

891. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gauzaik nai jazokunaik zuzen ala oker, egi ala guzur diran jakiteko abagunai begira ezin gegikez egon.

892. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 NAI DOKAN ELBURURAKO BIDE BAT AURRETIK TINKOTUTIA ALA ALDERDI BATERI EUSTIA KALTEGARRI DOK diñosku Konpulze'k beste toki baten.

893. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 5. Eskatu dagitzun edonori, emon egiozu ta ez egiozu barriro eskatu: Aitak guztiai bakoitzaren ondasunetatik emon daitela nai dau-ta.

894. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Beti Zeure antzeko izan nai neuke.

895. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Zeure aginduak ondo bete ta Zeugaz bat-eginda beti bizi nai dot.

896. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Kristiñau ona ta zintzoa izan-nai dot.

897. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Aitak edontzi samin eta garratza damotso ta Jesus'ek oso osoan edan nai dau.

898. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Gero Pilato'k erriari itandu eutsonian: Zein nai dozue nik azkatu daizuedan?, erriak oiuka ta garrazika erantzun eban: Kendu ori, kendu; ta Barraba azkatu eiguzu....

899. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Gizataldea apurren bat ixildutean, Pilato'k Jesus azkatu nairik, barriro dinotse: Nai ete dozue juduen erregea azkatutea?; baña areik oiuka: Ori ez ta ez, Barraba baño....

900. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Jaungoikoa'ren ezaguerarik ez dabeen enda ta eskualde basati batzuk ba-dirala ta, gizona, noizbait urtzige Jaungoikobako izan dala erakutsi nai izan dabee norbaitzuk.

901. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Eta nik, nire buruaren gainean aldarriok enzuten ditudanean, haur asko eduki nahi nituzke nire inguruan galzorian dagoen herri honetako guztiak, bihoc-ukiturik, bihoc-harturik, esplika dezaiedan: Agur egiezue, gauza haundi bat iragaten baitda zerutik.

902. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 nik ere, gure lagun hurkoa deitu behar diegunei buruz, jente exa-barrenduak gorrotacen ditut, ba diren baina ez direnak, gure haurren hegalen exaiak, eta legamiacat eman nahi nieke nire gorrotoaren pizka bat, espirituan guztiz gose izan ondoren, hegaldaketa luzean zeru hobeen bila nobleki hegaz egiten duten gizon guztiei.

903. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Zer nai duzu?... Seme-alabak azitzea oraingo aldi ontan gaitza da.

904. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Nik ez dut gezurrik esaten. Sines zaidazu, nai baldin ba duzu.

905. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 PRAISKU - (Berekiko) Lurrean eseri nai ba duk ere alatsu!

906. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - (Beti atetik nor sartuko zai ara dijoa LETRADU jauna agertu ala). Sar zaite Letradu jauna. Zurekin bazkaldar guziok osatu zerate. (Agurturik) Ongi etorri. Nai duzutenean bazkaltzen asiko gera.

907. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Ametsak, egoak dituzte, Kati; ta nai degun lekura eramaten gaituzte.... Begira, begira!... (leio-aldera egiñaz...) laiño argi arek, goiz-agurra bialtzen digu.

908. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Eta eztegu emendik aldegin nai, zuei auxe gogorazi gabe: Anka okerrak eta errenak sendatzeko, ezta berna-ezurrean makilkada bat artzea bezelakorik.

909. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Menditik aruntz laguntza billa! Bai, nik ere entzuna dut an dirala mediku ospetsuak, baiñan baita ere entzun dut ori arrisku aundiko txangoa dala. Nere semea zurekin eraman nai al duzu?

910. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Ire amari arestian esan diadanez txango gaitza da ta arriskoz betetakoa. Ez daukak etortzerik. Gañera! ez duk bakarrik utzi naiko gaxorik dagon ama? Geldi adi emen. Ez intekek gurekin joan.

911. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MUTIKOA @- Nere ama eri dagolako joan nai dut bada, eta beragatik joan ere.

912. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 IRU IKASLEAK. KORO-SAIL AUNDlA - Galdegin nai diogu (Galdegin diote) baldin ea eskatzen duan berarengatik atzera itzultzea. Baiñan eskatu ala ez, guk, ez dugu itzuli nai (Ez dute itzuli nai). Baizik bera emen utzirik aurrera jarraitu.

913. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Gogoan artu nai dut (Une batean gogoeta egiñen). Bai, elkar-aditu dugu.

914. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ni naiz maisua. Irian eskola bat dut; eta bertan ikasle bat aita illa duana. Ez du ama besterik zaindari. Orain aiengana joan nai dut agur egitera, laister mendira txango batera bait noa (Ate joka). Sartu al niteke?

915. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 AMA - Aren itzak entzun ditut. Ez dut ezpairik, mutikoak esandakoaz, alegia, txango galgarri orretara, gogoz zurekin joan nai duala. Ator!, ator barrura, ene seme! (Mutikoa IIgarren Gelara sartuaz).

916. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 MUTIKOA - Nik eman nuen erantzupena palsoa zan baiñan zuen galdera areago. A esaten duanak, ez du B esan bear. A palsoa zala aitor dezake. Nik nere amarentzat sendagaillu billa joan nai izan nuen, baiñan orain gaxotu naiz eta ez dezaket txango ori egin.

917. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 Orregatik etxera itzuli nai dut ala bearrez. Zuei, nerekin etxeruntz itzultzea eskaria egiten dizuet elkarrekin joan gaitezen. Zuen ikasi-bearrak itxoin dezake. An zerbait ikasterik ba zenduten, auxe da; olako egokieran atzera itzuli bear dala.

918. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - Orduan guk itzuli nai dugu. Eta ez par eta ez isekak ez gaituzte atzeraziko arrazoizkoa dana egitez. Eta ezta aintziñako oitura zaarrenak ere galeraziko bear dan erabaki zuzena artzez.

919. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Zer biotzondo dut gero? Nere etsaiak zeatu bage alde bat utzirik, oien parregarri ibili nai al dut? Zirt edo zart zertu bear dut.

920. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Alabaina zoritxar gorrienaren bideak barna bainoa, ta oraindik zoritxar gorriagorik aiengana bidaliko dudan ezkero, aurrei itz egin nai diet.

921. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Baldin nere bearrean ba'zaude, esan ezazu: ezer nai ba'duzu, ordea, enauzu eskuz egundaino ukituko.

922. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Eztizut ukatzen; orain ordea... Enijoakizu esatera.
APALLU - Ez, nai ezpadidak; baña, bazekiat. Kaskar berotzalle berria dek orain.

923. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 MARI-DOMINGI - (Otarratik ollarra atera ta erakutsiaz) Ona emen sinestu nai ezpadezute.

924. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 APALLU - Or dekan ori norena dek ba?
KOIPE - Naidoanena nai bada. Agur nere biarko ollar jokoa ta agur nere izen ona ere.

925. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Egia, ama; beti gauza batzuek josten aspertu naiz. Orrela ez degu irabazten, ez ikasten, ez. Zerbait geiago nai litzake. Erroxali'ren soñekoa bestelakoa da. (Amari erakutsiaz) Modista aundiak nola lan egiten duten ikasteko gogotan nago. Ez naiz beti emen sarturik egongo. Ikasi nai det, irabazi, aurrera atera...

926. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

927. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Esan, bai. Begi luze izai. Ondo zegonean, ez zituan nai izaten ta. Ez didazute bukaten utzi... gero Patxi eta lagunek zuretzako eskumuñak eman dizkidate...

928. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Medikuari bañan lenago izeba monjari deitzea obe. Ark jakingo du zer egin. Zer derizkion, Lutxi? Sor Paule'ri deitzea nai al den?

929. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Ez unan orrenbesteraño. Eta ez orrelakorik aitatu izebari, bestela komentura eraman naiko natxion.

930. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 A. Domini - Guziok elkar artuta nere aurka ari zeratela dirudi. Zer da au? Monja ere bai, alajaña! Etxean bakar-bakarrik nai al-nazute?

931. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Salome - Nai badezu. Marañon'engana edo bestela iñora ez!

932. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Gaizki dagonak ez bait du itxoin nai izaten...

933. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Ain zuzen laguntza billa natorkizu bada. Emakume gazte bat daukat aurregiteko ta asiberria dala-ta larri dabil... eta nabil. Zuk ikustea nai nuke.

934. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

935. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Joxepa - Gure etxera nork bidali zaitun jakin nai nuke. Salatariari lepoa biurtuko nioke. ¡Petral alena! ez bestena.

936. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

937. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Nere alaba? Ez diteke! Nik ezer jakin gabe!
D. Gabino - Bai, zure alaba. Ez dezu naiko noski, presondegira sar dezaten?

938. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Ala gertatu dan ezkero ta zure naigabetik obeto zaudela ikusirik (Petri'ri) zurekin itzegin nai det eta zenbait galdera zuzendu bear dizkitzut.

939. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Tomax - (D. Gabino'ri) Nik ere ba, mediku jauna, Aizarna'ko muturretik etorrita alper bidajea gerta ez dakidan, konsulta egin nai diot bada...

940. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 (Fraile gazte bat sartzen da barnera. Pauso batzuk ematen ditu. Ohean etzuten da: mahaiaren gainean eserten da. Geroxeago beste bat sartzen da, lehenbizikoaren berdina. Aita Seraphicus eta Aita Angelicus dira, biak lehen meza eman-berriak, Anaia Kristarren konpainiakoak. Nahi den bezela egonen dira jantzirik, baina biak berdin).

941. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SERAPHICUS - Galdetu nahi dut zilegi den.

942. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Ikasi nai ba'luke, ikaskuntzetan aurreratzeko bidea eman.

943. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Ez adi estutu, Malen! Noizean bein ere iregana joango gerala badakiñ eta Erroma'ko Aita Guren'ari eskerrak nai degunean joan giñezke.

944. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Ori nai ba'dezute, ala izango da.

945. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Deabruak, iñondik ere, bialguntza au galerazi nai du... eta, zital orren aurka egin bear da. Txina'tarrak, ainbeste odol ixuri zun Jaunaren semeak bait-dira.... Jainkoa gurekin dala, ez dago beldurrik. Espetxean sartzen ba'naute ere, an Jainkoaren irakatsiak zabal nitzazke; eta, zertara noan jakiñez gero, ba'liteke txinatarrak berak ere nere lagun izatea.

946. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 URKO: Itz bat esan bear dizut gaur, Lore...
LORE: Nik ere ba'det esan-bearrik...
URKO: Zer esankizun dezula, ¿gero? nai nizuke jakin.
LORE: Nere Urko: kezka bat biotzetik kendu ezin.

947. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 GUZTIOK: (Leon Donearen burua argitzen astean)
Don Leo...
Lapurdun'go Gotzai Don Leo...
Don Leo'ren burua...
Ara! Itz egin nai digu!
Ene! Don Leo'k itz egin!
Entzun dezayogun adi-adi.

948. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 ANDRE JOXEPA - Eta ezin al-zitenan mutilla, Donosti'ra, Bergara'ra, Oñati'ra edo beste urreko toki batera bialdu, edukaziño eta estudio pixkabat eman nai ba'zioten?

949. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Peru jaunak ikaragarriak esan zizkienan markex petralai, kristauak ere etzirala orrela jokatzen zutenak, arrokeria beste gizalegerik etzutela eta abar.... Azkenerako ordea, neskaren osasun-ezak ikaratu zizkiñan. Jateko ganorik ez, egunean baiño egunean goibelago ta medarrago, izketan ere ezin egin erazi.... Zer nai dun, Joxepa?

950. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Baita onek garbi itz egin ere. Alegia, neska galdu nai ezpa-zitenan, amor emateko beren seta gaiztoari eta Joxe Migel'ekin ibiltzen uztekotan pozaren pozez ziaro pizkortuko zela.

951. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Jaungoikoak nai dezana.

952. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Gurutze - Bai, Zuzendari Ama'k irekin itzegin nai din.

953. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Nik lenago agintari jaunari apal eskatu nai diot meza donea ematera joaten utzi nazatela.

954. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Iñaxi - ¿Bikuak egiten astia nai al du?
Andre Kaxilda - Bikuak ezezik irukuak eta laukuak plateretan egiten nazkizu naikua, ta ez neri orlakorik aitatu.

955. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Ganbara - Zer emango ote dit? Galdetzen badu, berak nai dubena esan biarko (...).

956. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zure kazkar ortan argi pixkat sortu nai nuke, ordea. (Izaiña'ri): Esaizu benetan, Izaiña; ardi galdu onek uste duan bezin txarra al-da ezkontza?

957. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Izaiñ[a] - (Pipertuta) Ni asmo onez ezkondu izan naiz beti. Gauzak okertu ba-zaizkit, nik zer egitea nai zenduten?

958. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Oraindik txikitxoa aiz nere aurrean jartzeko. Zer da, gero, botikaiorik beiñere ezin arkitu au? Ez iriki dendarik nai ezpadek jenderik!. (Izaiña ikusirik) A! zu al-ziñan emen?

959. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Alperrik ari zera. Nai ba-dezu, ta ezpadezu, ezkondu bearra zera. Etzazula alperrikako lanik artu, ezetz esaten. Ortan zerbait dakidana naiz, Satur.

960. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0159 Lor. - Eztitut bear orain. Ba-noa nere etxera, ta Jaungoikoak nai duana izan dedilla (Jaikitzen da).

961. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Geiago oraindik. Ameriketatik itzuli diteke. Ez al-dezu aditzen?
Sat[ur] - Aditzen det. Orretan, nere burua il dezadala, nai du orrek?

962. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Orixe esan diot nik: baiña berak orrela erabakita dauka. Zuri erreztasun guziak eman nai dizkitzu ortarako. Ona emen, zer eman didan zuretzako: errezeta bat da (Ematen dio papel bat).

963. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik agertuaz). Don Satur! Don Satur! Txilibistro'nekoak eztu joan nai! Gaiñera or dituzu Intxaurraldenekoa ta Etxaluzenekoa. Biak lenbailen zurekin itzegitera etorri dira. Oiek ere, kontuak garbitzera. Zer egingo det orrenbestekin? DDT autsak botako al-dizkiet?

964. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik) Beste bi andre zurekin itzegin nairik, nagusi. Nik eztakit zer egin ere. Berorrekin itzegin nai omen dute. Oraintxe bertan, gaiñera.

965. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - Ez nuke nai. Diputadu ta Injeniero jaunak agurtzera noa!

966. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Nere etxea betea dedin nai det, dio etxe-Nagusiak.

967. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Bañan deitu guziak ez dira sartuko... ez dutelako erantzun nai izan.

968. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Guk nai ezta, beste batzuen billa ote dabil zeruko Aita?

969. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Eta guztia, geiegi maite izan dulako erri ori; eta ala ere bere erriak ez du ezagutu nai izan.

970. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 Oker-bidez besteren ondasunik ez nai izatea

971. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Norbaiteri ajolazko zerbait ostutzeko gogapena eduki edo nai izan al dezu?

972. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Ez naute bildurtzen urak,
Ez urak, ez ekaitzak.
Zerura-naiez dagona
Ez du izu eriotzak.
Uretan nai ba-du,
Antxen il nadin;
Zeru miñez danari
Dana zaio berdin.

973. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Eta atsegiñaren atsegiñez barruko kezketarako soraiotu nai izan-da ere, griña ta gaiztakeriak kurrixka ari zaizkionari asperra ta nazka laister sortzen zaizkio biotzean.

974. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Aldiz, Ni natorreño ola egotea nai ba'dut ere, ik jarrai akida.

975. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Ni natorreño ori ola egotea nai ba'dut, iri zer? Ik jarrai akida.

976. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Jesus'ek ordea, ez da ilgo ez-baña iri zer? esan zun, ori Ni natorreño ola egotea nai ba'dut ere?

977. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Jesus'ek, ez da ilgo ez-baña, Ni natorreño ola egotea nai ba'dut esan zun.

978. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Mai. Ar etzazu Aurr-Amak eta zoaz Israel-errira, il baitira Aurra illerazi nai zutenak.

979. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Beraz, aren laguntza nai dutenek, ukan dezatela komeni zaiena.

980. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Egundu orduko, andik irten eta basora joan zan, eta gizataldea Aren billa zebillan, eta Arengana etorrita, berekin geldierazi nai zuten.

981. 1940-1968 gipuzkera poesia bera 0042 Gogoa xutik daukat,
ez zait zartu, noski;
baña gorputz kankarra
ez du nai ibilli.

982. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Asperen bat nik. Ik: gaxo al-ago?
- Burua astun diñat. Ez diñat geiago.
Itz-egin nai unan: baña sorgiñ batek
alda ziñan ire itza. Aidean lañoak zeudek.

983. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Atsegin aundiz aurkezten dizugu, irakurle, Etxaniz apaiz yaunaren bertso-berri txorta zoragarri au: aurten argitara yaurti gogo dun olerki-idaztiaren asikiñok, Euzko-Gogoaren irakurleei eskeiñi nai dizkie biotz-biotzez.

984. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

985. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Itxas amak lurra
oeratu nai du:
olatu negarra
du bere lo-kantu.
Lotan dago dana:
bai mendi, bai zelai.
¡Itxasoa esna!
Ori du bere epai.

986. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 7- Aberastasun guztiak utzi
ta beartsu izan nai zun,
Jesus'en antza oso-osoa
ia beregan jartzen dun.
Garai artako gosete baten
ondasunak eman zitun,
naiago zuan jateko billa
kalez-kale eskian jun.

987. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 4- Ba-nago, ba-nago...
Goizaren idorra!
Sumatu dut noizbait
gorputzaren lorra.
Intzik ez daneko
da fede legorra.
Ez dut itzuri nai
burruka gogorra;
emango du Yaunak
guri dan goporra.

988. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0072 Alde egin zazu
Nere ondotik,
Ama, aren!
Lenbailen
Aldegin!
Aldegin!
Zergatik etsai
Oien artean
Ibilli nai
Duzu nerekin?...

989. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0072 Zu, nere
Seme on,
Biotzekoa!...
Ez dut alde
Egingo
Zure ondotik...
Zure oñaze
Miñak Zurekin
Nai ditut
Nekaldu...
Gero Zu iltzean...
Nere besoetan
Maitez laztandu!!!

990. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Zu ikusi-ta nere
Biotzak pil-pil.
Bizi nai dut, bizi,
Ta bein ere ez il.
Makurtu-ta ere
Arrastaka ibil.

991. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Itxi zazute amar urterako lau orma artean, berak nai duan lekuan....

992. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Nun nai dezu?.

993. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oi! nerekin bizi nai ba'zenu, bederik, landa zikin eta etxola apaletan, oreiñak zirikatu ta aker-taldeak ziguin orlegietara akulatzeko! Nerekin, Pan'en antzera, oianetan abestuko zenuke.

994. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Nai txuriek, lili-margul ta urdamutur garaiak bildurik, unanu ta mirubelar usaitsuz naasirik, edota bitxika ta nolanaiko belar biguiñez txortaturik, illeri-lili xamurrak ta ahabi orailak elkartzen ditute.

995. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Dameta'k.- Beraz, biotan nor ote dan geiago, aldizka ikus dezagun nai al duzu?.

996. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Ni, ordea, Phebu'k maite nau; ene baitan beti arkituko ditu Phebu'k nai lituken emariak, ereñotz eta iakintu gorri leunak.

997. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Baña, arrigarria! umetxoa bat-batean, ametsetan bezela, esnatu zan eta bere eskutxoaz eta negar-malko samiñez sorgin-musurik nai etzuela adierazten zuan.

998. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Lurrean itzali nai ba'diguzu, berpiztu eiguzu Zeruan.

999. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Gero, andik bost edo sei urtera, anai apaizarekin zegoan semeak, apaiz egin nai zuala-ta, kezka ta zalantzarik pranko sortu zitzaizkion gajoari, baña, tira... arena ere zuzendu zuan.

1000. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 - Ama, esan zion bat-batean, oetik jeiki ta ikusi zuan bezin laister, amatxo, nik aitatxongana jun nai det.

1001. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure Ama maitea goratzera nator; baño, ori oso ongi egin nai ba-det ere, zuri egindako pekatuz betea dagon nere anima gaxoari begiratzeak, lotsaturik nauka.

1002. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Gauza aundirik gabeko bizitza ezkutua ta ixilla, Jaungoikoaren begietan zein eder eta atsegin dan agertu nai izan digu, noski; nun da bere deiak, agiriko bizitzan lana egitera beartzen ez gaituan, beintzat.

1003. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Ez ezagun izatea nai izan bear dezu: ala dio Kristo'ren Antz-bidea liburu ederrak; eta ori bera erakusten dit Andre Maria'k Nazareth'eko bere bizitza ixil-ezkutuaz.

1004. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Begirune aundia izan bear diozu, beraz, egunen batean aintza ta zorionez betea geldituko dan zure gorputz ustelkorrari; aintzat euki, ongi nai zaiona bezela; au-da, pekatu-lokatzetan zikintzen utzi gabe ta griña galgarrien amildegietara erortzeko amor eman gabe.

1005. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Nik ere, nekearen nekez ba'da ere, irabazi nai ditutu gaurdanik, Ama ona!.

1006. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Amak bere gauzatxoak eraman nai; aita, berriz, beranduegi izango ote zan kezkarekin, biak asarretu ziran.

1007. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Erri oso-osoa ilda geratu ba'litz bezela zegoan; erailtzera zamakiten gizonaren eriotzaurrea ixilpean gorde nai ba'lu bezela.

1008. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 - Bai, bai, erantzun ziyon zillargilleak: orañtxe bertan emango dizkitzut bost milla pezeta, saldu nai badidazu.

1009. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 Erantzun ziyon onek salduko ziyola: bañan etzuala engañatu nai, eta guziyen aurrian esaten ziyola, urre ta perla ayek ezteraziyak zirala.

1010. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Marik berak esan zidan, oraindik egun askoeztala, bere etxera mirabe juan nai banua, soldata ona emango zidala, bere senarraren anaia're ezkongai zegoala, emazte euskalduna nai zukiala ta... ez nua geiago esatera.

1011. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Oietxek egiñ arteko osasuna nai nuke nik, naiz-ta bigaramonian ill.

1012. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Eztirala egingo uste dezu?
- Bai, gizona, bai, baña arterañoko osasuna nai nuke.

1013. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Beraz bakarrik joan bearko det nik?
- Bai, eta, ondo ibilli nai badezu, kontu mingañari: baraurik juan eta berriketa gutxi.

1014. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - O! Enuke nai.
- Ba... ez izan berritxu.

1015. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0009 11- Ain luzero ez egon
amantzat ixillik...
Besterik ez du nai
zure itz-txo bat baizik...
.

1016. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 MALEN.- Bildurtu? ez, ez...
AITONA.- Nai izanezkero laguntzallea ere ba zuen...

1017. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

1018. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXIMP.- Nor zeraten jakin da kalterik ez nizuten egin nai... bañan oraintxe nazkatua nago, ta... kentzen ez ba zerate... onez-onean gure etsai ori ez ba didazute eman bear zuei botatzeko agintzera noa nere mutillei...

1019. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

1020. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Lengo zapelatza bera, jira-bira, usaiean dabil; bañan berak arrapatu nai duen egaztia, egoei eragin eta urrutiratu zaio; oraingoan beintzat atzaparretatik iges egin dio.

1021. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Uztarriari lotutako idi zakarrena, ordea, ostikoka ari izan arren, itaurrean danak, bere oldarrez, nai dunaruntz darama.

1022. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Berri Onaren aldarrikari izateko aukeratu izan baitzun Yaunak, bere izango ta egingoa ondarreraño zintzo ta kirmen bete nai du.

1023. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 Haurrek duda haundiak dituzte. Eztebek duda hoek argitu nahi ditu:
- Eta zer eginen dugu orain?

1024. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Aurrerantzean Santutxuko bizi-leku eder batean biziko zera. Lau gela, eskaratza eta komun dotorea.
- Oso ederki, jauna.
- Taferna bat jarri nahi dut Santutxun.

1025. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Terezarekin ezkonduko zera.
- Zuk atsegin baduzu, bai, jauna.
- Ze kondiziotan ba dakizu?
- Nahi dituzun kondizioetan, jauna.
- Zure etxe berrian niretzako lo-gela bat egonen da. - Bai, jauna.

1026. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek ze inporta dion esan behar du:
- Nire haurrak dira, eta etorkizunean ongi-egon lasai bat eduki dezaten nahi dut.

1027. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Andereri berdin dio:
- Nire berdin dit. Ez da hori nire ardurakoa. Famili-biltzar bat egin nahi ukan duzue, eta bertan aitonaren, aitagiharrebaren eta aitaren presentzia beharrezkoa omen zen; baina nirea baino askozaz beharrezkoagoa zen amaren, erranaren, emaztearen eta arrebaren presentzia. Joanarik gabe ez dago biltzarrik; edozer gauza erabaki dezakegu, baina harek onartzen ez baldin badu, gure erabakiak ez dirudi gauza garrantsiakoa. Beraz ni ere biltzar honetatik aldenduko naiz. Eztebe...

1028. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Nire amodioa nola probatu nahi duzu? Eskatzen didazun edozer gauza eginen dut.

1029. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Zure semea hil nahi duzu?
- Bai, Hernando. Bestela, nola hasiko genuke gure bizitza berria? Haur horrek beti separatuko ginduzke. Hura ikusiko duzun bakoitzean nire bizitza pasatuaren akordua eginen zaitzu gogoan, eta azkenean gorroto eginen zenidake. Gure artean ez da hamiltegirik egon behar. Gure unioa bortitza izanen da. Eta gaurko gure bidegabe hau gure arteko lokarri fugerte bat izanen da.

1030. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Irakurri itzazu, irakurri nai dezun aña!...

1031. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Zer nai zenduke?

1032. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Ordu erdi baño len etorri zan nagusia eta galdetu zion Pernando'ri ia zer nai zuan.

1033. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 - Jauna, nik jakin nai nuke ollanda arrautza baten tamañuko urre puska batek zer balio ote duan.

1034. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Eta Pernando'k serio-serio erantzun zion:- Bai, jauna, berorrek nai duan bezela.

1035. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Igande goiz batean, erraldoy bat ikusi zuan basoan, eta beriala igerri zion bera arrapatu nai zuala.

1036. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0173 Ezin zeikean igesi zijuana arrapatu eta Don Lucas gizajoak, barrun-barrundik erten zion zotiñean: Jaunak nai duana izan bedi - esan eta eskolaratu zan, eta gauza negargarri ura gertatu ez ba'zan bezelaxe, bere lanari jarraitu zion.

1037. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Nire esanaren sendogarritzat, Rafael Altamira españar ixtorigille ospatsuak aldi artako bizigiroaren erakusgarri, Juan Ruiz, Hita`ko artzipresteari buruz dasaiguna azaldu nai dizutet soilki (1) Historia de España y de la Civilización española, 262'gn. orrialdea.

1038. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Iztegi onekin ere aditzera eman nai izan zun euskerak ez diola iñungo izkuntzari itzik zor, auek euskeratik artu dituztela baizik.

1039. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Aita Larramendi'k eta gero Astarloa'k, euskera eta Euskalerria arrotzen eraso makurretatik defendi nai izan zuten eta beren liburutan euskera goraipatu naiean, neurrigabe saiestu ziran sarritan.

1040. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Bai, nik nai nukean baiño maizago bai beintzat.

1041. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Leentxoago ere agertu nai izan dizut, baiña ez dut egin eta, oraingoan bai.

1042. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Baña zerura naramakizun ezkeroz aingeruz inguraturik, goresten zaitut, Jauna, lenaz gañera jasotze zoriontzu onekin saritu nai izan dizkidazulako nere lan eta nekeak.

1043. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Ez al-dira gorputzeko gaitz guziak baño kaltegarrigo gure gaztedi ederra ondatu nai duten oitura txarrak?

1044. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 (Bakoitzak nai duen eskaera egin dezake).

1045. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Izena ez jakitearen atsekabea kendu nai zioken:
- Ezin etorri gudari oiek nere billa.

1046. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Salatu nai ba'ninduzu, sari-emallerik izango zenuke.

1047. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Ez dezu eman nai emakume aren izenik?

1048. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 - Gogamen txarrak zureak!... Zergatik ez dezu lo pixka bat artu nai?

1049. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lenago gure artean sutondoan egiten zun lo; orain, berriz txabolan, eta ez du lagunik nai izaten, ezta zure alaba ere.

1050. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Baña ikusi nai ez degunari begiak isten dizkiogu ta aiek ere bai.

1051. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Zer nai digute...?

1052. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gure aitak zakur arrei asko nai izan zion.

1053. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Ogi, aragi, esne edo beste edozer banaketako lana nik nai nuen arkitu uri artan, baña dena alperrik.

1054. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Alaxen ezagutu nuen, neskatx ura zala nere auzoko senar-emazteen adiskidea, ta bera ezkondu-arazi nai zutela nerekin.

1055. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Aipatutako neskatxak ni ezagutu ninduan egun artatik aurrera, senar-emazte aiek ba zekiten neskatx adiskidearen idetasun, eta orain jakin nai zuten nere asmoak nolakoak ote ziran gutxi gora-bera.

1056. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Azkatu nai ta ezin.

1057. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Azke jaio ta azke il nai duan erriaren gogoa nun nai zabalduaz.

1058. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Il, berak orixe nai ez ba.

1059. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Sutsua'k samurki berriz ere dio:
- Eriotzari aurre-eman bear dion gudariak nai duena egin dezake.

1060. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Nere barrenean pakea ta alkar-maitasuna sortzen dan garaian Urtzi'ri lagun egingo dion goi-argian biurtu nai nuke.

1061. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Garoa'k bere bular-gañean estutuaz dio: - Zugandik ez nuke aldendu nai.

1062. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Samariatarrak Kristori etziotela entzun nai izan jakinda: Kristo, diotsa, eskatuko al degu zerura sua Samaria erre ta kixkaldu dedin?.

1063. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Gogorra zan umetan, gaztetan eta beti gure Joakina eta askotan bere anaiak ere mendean eduki nai, arek agindutakoa egin bear, ura nagusi eta besteak morroi baliraxe.

1064. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Ots, Jaungoikoak antxe nai zituan, Berak babestuko.

1065. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Gertu zeuden bizia emateko Jaungoikoak nai bazuan.

1066. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Teresalina'k siniste-ezeko Katxemira Kristoren erreinuari txertatu nai dio.

1067. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Nai izanda ere, etzuan artarako biotzik izan.

1068. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Ura beretu nai, artaz jantzi nai.

1069. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Ortan, jakiña, Jainkoak bakar-bakarrik du esku, eta Berak eramaten ditu arimak nai duen bidetik.

1070. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Bere kabuz edo bere aldetik Sorazuk beti nai izan zuen bide arrunt eta apaletik ibilli, etzituen gauza arrigarri eta nabarmenak desiatu ta ez nai: ori ere garbi agiri da bere bizitzan.

1071. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Garai artan etzan orain bezelako legerik, eta etxe-nagusiak nai zuana egiten zuan bere baserriarekin; eta egun batez etorri eta gure gurasoai esan zien:
- Baserri au saltzea pentsatzen det, eta lenbailen atera bearko dezute.

1072. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Nik esan nezaizukena, auxe da: bazkaltzen ematea, kosta zitzaitan baño duro geiago etzitzaitala kostako, ta alaz ere, ez nuala egin nai izan, nere andrearekin lenbailen alde egiteko gogoa nualako, aiekin an lotuta egon gabe.

1073. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Berez arritzeko gauza etzan; nere andreak, artean ederra ta gaztea izanik, ta ain ez-jakiña gañera, bere senarraren bearra oartzea; nere igesa, nere pekaturik aundiena, ta Jaungoikoak, ez ote geiegizko gogortasunez, zigorkatu nai izan zuana...

1074. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Bein batean, deitu ta sobre iriki batean eskutitz edo karta bat erakutsi zidan, (nai badezu irakurri dezazun, esan zidan), Merida'ko don Joakin Barrera López'eri zuzendua, eta alako abotsez esan zuan, eztet iñoiz jakin agindu, ala erregutu egin zidan:
- Eramaten nautenean, zuk karta au artu ezazu, eta paper-pillo au zerbait antolatu, ta guzia jaun oni emaiozu.

1075. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Urkabea ikusi zuanean, kordea galdu zuan, eta bere onera etorri zanean alako deadarrak egiten zituan, il nai etzuela eta berekin egiten zutena etzala legezkoa esanaz, elduta arrastaka aulkitxoraño eraman bear izan genduan.

1076. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0051 Lekaroz-ko seme bat
bera Martin Plaza,
zierto badakit nik
eztala eskasa,
pruebetan eman nion
formalaren traza,
aren bitartez gera
Elizondora pasa,
izan degu gauza
izugarri lasa,
ark daukan frankeza
neurtzen ezta erreza,
berriz ere nai badu
abisa beza.

1077. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Ango neskatxarik ederrena eraman nai zualako edo, ingurumari artako mutillak gure anaya begitan artua zuten.

1078. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Trumoiaren dunbotsa baretu zen noizpait baiñan kaxuela artakorik iñork probatu nai ez eta antxen utzi zuten Pernando bere kaxuelarekin ler eta zapart egiten opa ziotelarik.

1079. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Nai ardua, nai ura edo nai petroleua, edozer bear zun egarriak itoko ezpa'zun.

1080. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Iges egin nai izan nuen, baña alperrik.

1081. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabier'en itz batzuk entzun nituen, bein eta berriz, geroz eta garagotik: Eskolara itzuli nai diat... eskolara itzuli nai diat... eskolara itzuli nai diat....

1082. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Munduan dagoen guztia itxura da; eta itxura orrek neronek nai dudan arteraño iraun dezake mariñelaren munduan bezelaxe.

1083. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 50. Ibaiak ditu
odol biurtu
odol gorri,
edan nai dunak
ez dezan izan
deus iturri.

1084. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 15. Zuk agindutaz
egon nai dut nik
gogoetan,
Zure bideai
begi eman.

1085. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 6. Nai dun guzia
egiten du
zeru-lurretan
munduz mundu.

1086. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Atzo makilkatu nai izan ninduan; eta, nik utzi izan ba'nio, makilkatu ere egingo ninduan.

1087. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Zuen saillean nengoalako, zartakoka bialdu nai izan ninduan sagastitik.

1088. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Malentxo'retzaz itzegin nai nizuke.

1089. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 ¿Zu? Nai zenzakeanakin.

1090. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Beren eginbearrak alik ondoen bete ta Jainkoari eder egitea zan aiek gein-geien nai izan zutena.

1091. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 96. Zergaitik etzuan nai izan Jainkoak Dabid'en pamiliko aundikitasun ura Andre Mari'ren gurasoai ematerik?

1092. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Ludi ontako aberastasunak oinperatu egin bear dirala ta ontasunik ederren eta aintzagarrienak santutasuna ta biotz-onoimenak dirala guri erakustea nai izan zualako.

1093. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

1094. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Geure neke ta lan guztiak ongi artzeko asmoz eta Kristo Gure Jaunarekin bat-bat eginda izan bear gera Elizbira ortan, zerurako onuragarri datzakigun nai ba'degu.

1095. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0052 Breviarium totum nai luke.

1096. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Ikasiz baiño sortzez barneanago idatzirik daukagu ezagueran, geurori egitea nai ez duguna besteri, ez egitea.

1097. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Onela, bi nai-ukaite gaizto autatzekoan, adibidez, gizona edenez ala burdiñez il, olakoren ala alakoren landa ebatsi, biak al ukan ezkero; atsegiñez lizunkeria erosi ala dirugosez dirua gorde; zirkura ioan ala ikustegira, biak egun berean gertatuz; oraiño, besteren etxean ebastea, al ba ledi; urrena, ezkon legea austea, aukera dalarik; azkenik, nai-ukaite oriek oro une berean gerta ba lediz ez baititezke batean egin zatitzen dute anima lau edo geiagoko nai-ukaite oriek, ainbeste gauza ukan nai baitugu.

1098. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Orobat nai ukaite onetan ere.

1099. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Ala berean, goitik betierak gu erakartean eta beitik emengo atsegiñak gaduzkanean, anima bakarra da, au edo ua nai baitu, ez nai osoz.

1100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Mihia geldi ta eztarria ixil, nai dutana dut kantatzen; alare an dauden margo aien erraiñuak ez dira tartean sartzen, ez dute elkar atertzen, belarrietatik daridan gordairua berrirotzean.

1101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Zeru-lurren izenez izadi ikuskari au adierazi nai ukan zun, lenbizi erabat eta laburki, gero egunak batbanatzeko, bata bestearen ondozkatuz, Gogo gurenari orrela aipatzea baitzitzaion egoki.

1102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Bost bider biratzen dute biak zelaia, atxi-atxika; beste ainbestean baita ebaki ere beren lasterra; ezpaita auntzaren gaberdiko eztula ez iruzur-ziñua aiek nai duten amaia; Turno'ren bizitz-odolari buruzko saioan ari dira.

1103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Kristautasunez jantzi-jantzitako emakume arek ezerengatik ere etzuala nai onelako izenik bere alabatxoarentzako.

1104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Zer nai nuan adierazi nion mojetako bati ta onek, beste nexkak oera joaten ziranean, nik jakin nai nuan gai au azaltzen zidan.

1105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Jaunartu-nai eta aitor-entzuleari ots egin nion.

1106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Bein da berriz esaten zidan: Jema, sendatzea nai al-dezu?

1107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Emango ote-lioke? Bildur da, Nola-naita ere, etzan gauza txarra eskatu nai ziona-ta, eskatu egin dio.

1108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Ez, Ghilardi Jaunak etzuen nai Jema komentu barrurako.

1109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Eta gauza arrigarri aiek, zerutikoak ziranik, iñola ere ez sinistu nai.

1110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Onelako gaztea, mojak komentu-barrurako nola naiko?

1111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Ikastetxe edo eskolako ume guztien artean zintzoena ta ikastunena zalako, sariren bat eman nai ziotenean, geien nai izaten zuana ere, mojaerakuslearen ezpañetatik Jesukristo'ren Nekaldi edo Pasioaren azalpena entzutea izan oi-zan.

1112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Neurria bete-ta, geiago nai!

1113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Jaso itz auek: Jesus, zuk nere anima zeruratzearren, bizia ta odola eman zenituan; nik nere bizia eman nai nuke zure alde.

1114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Emengo sendalariak ezer ezin zezaketela ikusi zuanean, Jema'ri eskari au egin zion: Jema, aldareetan ikusi nai zaitut, eta sendatu nazazu.

1115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 20. Beldurr bait-naiz, zuetara orduko, idoroko ote-zaituztan nik nai bestelakoak, eta berebat zuek nai bestelakoa idoroko ote-nauzuten.

1116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Martiritzaren asmotan Indie'tara jun nai zun, eta martiritza, neke ta lana, martirien koroi gabe, Napoles'en arkitu zun.

1117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Garbi-garbi azaltzen zan, ezur aiek martiri aundienak ziranez, Jainkoak aintzakotzat idukitzea nai zula.

1118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Baña geiago nai zun.

1119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Baña martiritzako ezin sanalako gogo biziak zeuzkan Kristogatik il nai det, ziotsan.

1120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jauna! zure eskuan zeneukan ni inpernura bota izana, eta ez dezu onelakorik nai izan.

1121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0025 73- an betikotu zan
Jesusek nai zuna,
aurtxo zala, Amagan
eskeiñi ziguna...:

1122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Ez, katea ongi ikustea nai det.

1123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Esango nieke: arren, etxekoak, zaldun-jantzi garbi eta apaiña nai nuke urtean bein geio ezpadare, erriko pestetan edo, nagusiaren egunean edo....

1124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Jan dezatela nai duten guzia, gosez baldin badira.

1125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Sarri asko ez omen dute enkuesta auek nai aña entzuten; ori, alde batetik guziek eta bestetik zintzo erantzuten ez dutelako da, noski.

1126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Liburuen jabeeri, mesede bat eskatzen diegu, ordea, gure kritika ta zabalkundea nai duzutenok biali ale bat, bi obe.

1127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Milla esker! Eta etzaitut eskerrik onena agertu gabe agurtu nai.

1128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Eskerrrik onena abegi ona dagiguzulako, emen esandakoa, den-denak, ontzat eta zeure eginkizun bezela artuko dituzulako; eta baita zenbaki onen berandu-irtetzea barkatzen diguzulako ere; ez genduan guk ala nai, baiña alaxe atera da.

1129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Irri gaiztoa ezpain-ertzetan, atotsi zitun Kaisar'ek; ta ortz-karraska esan zien: Oyek ditugu, beraz, yainkoen etsayok, nerau yauresterik ez dutenak nai, ta beraren izena ere esaten azartzen ez diran Yainkoa aintzat dutenak?.

1130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Isrrael osoak pakerik bizi nai omen zun, Yainko bakarraren esanetara.

1131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Berak eta bere Bidaliek, ostera, beartsu bizi ziran, eta gazte aberatsari lez, edonori esaten zion: ona oso izan nai ba`duzu, zoaz, dituzunak saldu ta landerrei emazkiozu; ta altxorra zeruan daukakezu, ta zatoz; zarraizkit (Mat., XIX, 21).

1132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Azal-utsen batzuk beren urregosea gaintxuritu nai zutela esku-zabalez?.

1133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Gauza berberaxe bat eta bestea, berdiña ta ezberdiña, egonean eta ibilian ari zala egiztatu nai bait-zun Zenon'ek.

1134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Gauzok iakintzaleak lerro-lerro iarri nai lituke, nolabaiteko batasunean batez beste.

1135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Mailla berdiñeko ez izan arren, dana eraz ikusi nai luke.

1136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak