XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 ¿Atsegiñ charrik, jakiñen ganera artu dozu pentsamentuz, gurariz, berbaz edo egitadaz; bakarrik, bestiakin, eskonge nai eskonduagaz, edo personia eztanagaz? Esan ziatz lotsa barik, Jaungoikuari lez, bakocha zeinbat bidar, egunian, astian edo illian, gichi-gora-bera, iñor izentau baga.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 ¡Errekonde! emen soloko mokil artean gau-ilunduta ibilteak arrisku andia yakak, samea nai bernea ausi leitekek.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 3. Jaungoiko bat eta iru notin dirala, Jaungoikoa guretariko bakoitzaz arduratzen dala, guztiok Aita Goikoa'ren seme gareala ta anai legez alkar maite bearr dogula, Jaungoikoa'ren naya bete bear dogula, eriotz ostean guztiok epaituko gaituala ta bakoitzari irabazi dogun sari edo zigorra emongo dauskula... egi guztiok Jesukristok irakatsiak dira.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 Zu, ordea, ene seme ori, zure irrits-ondoren ez zoaz, ta zure naitik aldera egizu, Yauna ezazu atsegintzat; eta zure biotzak leskakena emango dizu.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Alan nai olan, izan be ezta au, nire eritxi argalean, neuk esateko gauzea.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Aitearen egiteak gatx ez dirudi, baña tximisburdietan (tranbietan) nai osteango burdikietan aldatz gora egiten da, askok esamesen bildurragaitik egin barik isten dabe.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Gudara nai bakera eurak oztiak igittuten ebezan.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Luzaro jan baric ezin egon dirinac, esateraco, seindunac nai bularreco umiac dauquezanac; eta esquecuac izan ez arren, barau eguneco jatordu nagosijan, baraua gordeteco biar leuquen beste jan ezin dabenac.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Jaunaren irakaspenak aberats zeken eta zikoitz, biotza lurreko ondasunetan josita daukenen aurka bai, orrein aurka dira; baña gizartekeri nai baltsakeriaren alde ezelan be ez.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Edozein gauzak ziñoan Marx'ek aldin edo balio bi ditu: dana dalako gauza orrek erabilteko daukan balioa, ta beste zerbaiten ordez truketako nai diru-ordez saltzeko daukana.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Gauzea berenez zetarako egiña dan eta aretarakoxe daukan egokitasuna: esaterako, soñekoak gorputza estaldu ta janzteko daukan berezko egokitasuna, valor en uso orixe da; baña soñeko orren jabeak, bere gorputza janzteko erabilli barik, bearragoa dauan beste gauza baten ordez trukau nai saldu be egin leike, eta soñekoak onetarako daukan balioari valor en cambio deritxoe.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Oneik eztendunak diralako, nagiok errez zapuztu daroez eta bizirik edo illik erlauntzetik kanpora jaurtiten dabez; baña sozialistak ekarri nai dauskuen estadu bitxi orretan, errizain eta gudariak, iskillu edo armen indarra, agintari ta enpleauen alde legokez eta negu gorria nai gosetea etorri arren be, eurak beti nagusi.

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Orregatik guk artuko diñagu erabaki sendo bat: Jainkoaren aginduak zearo bete, oiturak zintzotzeko; ta sinistu ezaidan, urte gutxiren buru, gure gaurrko nayak ondore pozgarriak izango dizkin.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Bi. - Ori da ezizenak jarri naia.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Egi au guri agerrtu eta aitorr-erazi nai aundia dauka.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Beraz, Jesus'en nai edo gurari auek betetzen baditugu, au da, lanbide onetan Jesus'en lagun bagera, guk ere Kristo gure Jaunarekin batera emango diogu Jaun berari oben ordezko ordaintza.

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Etzan aski (naikoa) diguzun naia ta maitatze aundia bein guri erakustea?.

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0065 Guerretan aurrena
Elizaren.
Etsayac billatzen
Topatu ta garaitzen.
Dituzun anayac
Dira lan eguin nayac
Da oyen leguia
Etsayac garaitzia:
Oyec ditu bere
Gordetzalleac
Fedeac
.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Norberaren iritzi, nai ta onura zalegiak ez bitez izan; Jaungoikoaren aintzarako eta Laguntaldearen onerako izango dana bakarrik begi aurrean euki bezate.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Griñatsua zan guztiz, eta etzizayon iruditzen beñere bear ziran lan gai guztiyak osatzen zitubenik; egiñ naya geyago zeukan beregan egiten zubena baño, eta etzan beste zenbait diran bezela pallaku bearrekua ikusten zuben eginkisunari eltzeko.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 6.a Umeen ardura dutenak alegiña egin bear dute, beren lenengo Jaunartzearen ondoren, sarritan eta al badute egunero urreratu ditezen Mai Donera, Jesukristo'ren eta Eleiza Ama Donearen naia dan bezela ta Jaunartze oiek beren adinari dagokion jaieraz egin erazten.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Amar amabi urteko ume taldearen betaurrean gabeukatz erabilkia azaldu ezazute, eta ayen artean igitz gogal eragin-eragindurik iñor ba da, azterkatu naiagatik, galdetzeko zentzutasunagatik eta ikustatzen dagon egiña ulertzeko erraztasunagatik, bertatik burua erazagutuko duala eskier eskier da.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Emen Jaunaren mendean bizi gera, Beraren naya egin nai gendukeala.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Nai au eukiagatik orrdea lotsaz edo begirunez San Prantziskori eskatzeko kemenik etzuan.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Barkapenak iristeko irabazteko naia ere bearrekoa da; orregatik goizero nai au berritzea on da.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Bakoitzak, bere nayez, besteai barkapenak ezin eman lezaizkioke.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 9.a Nic bacoitzean ezagutzecoa gueyago Jaungoicoaren naya.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Badakigu auei entzun ezkero, Jaunaren naia betetzen degula.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Errentak ttipi bainan handi gutiziak,
Aberatsen lerroan agertu nahiak;
Beztimenda berriez nihoiz ez asiak,
Ait'amen izerdien zer chukagarriak
.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Bainan guk baginakien nola Frantziako zoko guzietarik baziren gazte biphilak, katoliko beroak, Aita Sainduaren oinetaratu nahiak, oihukatu behar zazkotela beren fedea eta beren Ama Eliza ganako atchikimendua.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bertzerik ikusi nahiak dira orobat hemen gure andre lagunak, guziz bat.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Bainan zerc traba dezake Yaincoaren nahia?.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Hura da gure nahia orotan eta osoki Jaincoaren nahiari sumetitcea.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Badire hirur: bere nahico Pobrecia, Garbitasun perfeta, eta Obedientcia Osoa.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Bertzalde Jainkoaren nahia zelakotz meza horien indarraren ezagutaraztea, zenbatak eztire ethorri direnak erratera, meza horiei esker atheratuak zirela purgatorioetarik.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Jainkoa da bizkitartean sakramendu horren obratzale nagusia, nehork ikusi gabe ari dena, oro haren nahi sainduaren azpiko direnaz geroz eta orok hak manatua dutelakotz egiten.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Onelakoak, eta beren artean euzkeltzale dan neskatxaren batek euzkeraz abesteko naya agertzen ba'du, agitz erantzun bat dute: Zuek elizara ere politikakin zatozte, eta Ama Birgiñak euzkeraz bezin ederki erderaz ere entenditzen du; eta nola euzkeraz ez degun (onelako edo alako) kanta erderazko bezin politik, ba erderaz kantatuko degu.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Oyeri baña iñola ere, esango die: Utzi zazu zure naya, neretzat ele guziak dira berdin, eta euzkeldun artean euzkeraz aintza geyago emango didazu.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Eta laxter izango al da tolosar euskaltzale oron nai bizia, gorosarre bat bide, lenengo euskerazko gogo jardun eratzallea aipatu ta goratzea.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gure erriaren nai ta gurariak egiztu ete doguz?.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Zortziretan esan det? Zortziterdietan ere toki billa zan notintza, ¡ura sartu naia! ¡ura tokirik eza! batzokiko eta inguruko etxetako aulki guztiak an ziran, bertakoak asko izanarren.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzkuak sutik dagoz, euren barruko indarrak laster erakutsiko dauela errijaren naya-eta.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ori entzunik billa joan yakozan eta Jaunaren naya be orixe zala-ta, Ander Fiesoli`ko gotzain egin eben.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bere naya garbiago ta batez ere egokiago, azalduko zuan euskeraz.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gabon gabean Olentzero irten naia azaldu zuten.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ara or, oien naia: eta katolikorik juango ote da sosolistuari autarkirik ematera? Igandian ikusiko degu.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Gure naia? Itz gutxitan esango dizutet.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta erri askotako abertzalien naia betetzearren datorren udaberrirako utzi da.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Aurrerago jarraitzen du, esanaz: Euskalerrian bizi dan edozein lagunek, euskal-alkartze barruan beintzat, Auzitegietan nai jaurpide arazodun batzarretan euskera erabiltzeko eskubide oso-osoa izango du.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundiak txikia azpiratu naia or agertu baida garbi garbi.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bertsolariyen txapeldun zeran
Basarri gazte argiya
Abisini ta Sotelo'rekin
EL DIA'n nazu jarriya
Gorantza oyen nere ezker ona
daukat zuri eman naya
esagututzen banazu iñoiz
¡zer nolako apariya!
Orduantxe aseko degu
gaurko zure egarriya.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Gure naia da gure bazkideeri al-ditugun erreztasun aundienak ematea.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Gure nairik biziena Donosti'ko Antzoki nagusia gañezka egotea bailitzake.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Beren naija eziñ bete leikielata nago tza itz bijak eukitetik, tza kendu ipinikoa dalako.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¡Bete bedi Jaunaren naia!.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Galda zozuete bada bereri, eia hori egia den ala gezurra! eia ez dauden bethi beren aitzindarien aitzinean ikharan, hoien nahi guziak egin beharrez, beren karguaren atchikitzeko.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Lehenbailehen joan nahiak ziren Parisetik kampo, Errepublikako jaun Presidentak eta ministro-nausiak Rusiako itzulia egin baino lehen.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Aurtengo Jorrallian Ea'ko txaunburutzia emon eutzen; bai baña, 43 urte ebazala, Goikuak bereganatu dau, Ea urija atsege isten daula: Berak daki zergaitik Zeure naya egin bedi, Jauna.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

63. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Biharamunean bada, amets haren berri izatu zutenean, guziek erasan (deklaratu) zuten, ez zela behar izpirituaren nahia arbuiatu.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Aldi onetan, Marruecos'era juan izan ziran Pantzeska Deuna'ren Gopatz'eko bost lekaide, ango siñisgabeak Josukisto'ren Berri Ona edo Goizparra zabaltziagaitik, erail ebezan, eta siñopa (martir) agurgarri onen gorpuzkiñak Coimbra'ra ekarri ebezan; orduan Pernando'ren biotzian ziñopa izateko nai aundi bat sortu zan.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Siñopa izateko gurariaren urrengo Pantzeska Deuna'ren Gopatz'ian sartzeko naya be etorri jakon; lenengotan bere Nagusiak ez eutsoen itxi nai izan, baña azkenerako bere guraria lortu eban.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako batean, ordu t'erdi bideak egiten igaro ondoren bi milla ta geiago mutil gazte kale guziak betean ogeitamar estandarte, San Estanislao, San Luis t'Ama-Birjiña lora artean orañao egindako jarleku txit ederretan launa aingeruk argi egiñaz, ondoren Loiola'tik ekarritako San Luis'en azur-puskak urrezko ontzian apaizak, bere ondoren Bitoriko Gotzaia ta erriko agintariak Santa Maria'ko eliz zabalean sartu ziranean, ¡ango kanta ederrak, ango sinistu t'on izan naia!

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Bi gaiza: Ezagut ahalik ountsa botz galthazalen jinak, hen ahal eta sendimentiak; jar nahi azkarrian botzaren emaiteko hountzentziaz eta ountsarentako bakhochki.

68. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk:
Ona biotzak, ona etxeak,
Ona emen gu, garen guztia,
Egin dagigun zure naia
.

69. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Batzuk:
Mundu guztiak egin deiala
Jesukristoren naia!
Mundu guztira zabal dedilla
Ak ekarriko argia!
.

70. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Jaungoikoaren nai santua
Nigan dedilla egiña;
Izan nadin bai bere Ama,
Baña geldituz Birjiña
Goiz, arrats eta....

71. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

72. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0008 Norberarengaitik ardurarik artu
ez eta besteak aolkatu-naia
astakeri dala, itz-neurtu gitxitan
erakutsi bear dogu. Ara gaia:

73. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Nik neuk ondo be ondo deritxot zerorren
burua orrenbeste goratu-naiari.
Bestela, bein bere ez yatzu gertatuko
beste iñorengandik lortutea ori.

74. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Gertatzen yatanak inki-ankaz beteten daust arimea; urrea gura dot, eta urrez egiñikoak bildurra sartzen; saka dagist naiak au artzera, ta nire berezkoak izteko diraust.

75. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Gure gauzak dira - esan eban Mikel-ek, ez zabaltzeko azkeneko nahi batekin.

76. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behin baino sarriago, etxekoak euren zereginetan ziharduelarik, goiz erdian nahi goiz beranduan, etxeko sukaldera heltzen zan, amaren alde-unadak zelatean zainduaz.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 BIDE BIAK Munduan gaitza ta ona beti - Bide oneitatik bat aukeratu bear - Gaitz-bidea - Asieran gizona ona zan gero deabruak atzipetu - Gaitzaren ezaugarriak - Kezka-onoimenerako nagia - Sorkunak - Diru-zalekeria-andizuren-naia-arrokeria - Gaitzak peketura garoaz - Gure eginbearra - On-bidea - Ezeugarriak - Gure egin bearra.

78. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Edozein bedez, onez nai txarrez elburura jo gura ixatia ez da zuzen Bide oker eta gaiztuaik ezin gegikez edo legikeguz ontzat artu.

79. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gaurko egunez England Jon Bull deituten dogun letz eta engelandarrak Jon Bull'en semiak, Ipar Amerika San Osaba Uncle Sam eta Parantze Marianne eta Parantzetarrak Marianne'ren seme nai jarraitzaliak orrela, banaka batzun eretxiz, antxiña be erri ta gizeliak lagun baten ixena artuten eben eta ixen orregaz ezagutubak ixaten ziran.

80. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Baña obenaren gaiztakeria ez datza irain egin iakonaren Nagositasunean bakarrik, obendi ta gaizkiñaren ezaguera ta naian baño.

81. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Aitaren naia bete ezinekoa dala dirautso deabruak....

82. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Baña Jaunak: Aita, egin bedi, Zure naia....

83. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 MEZA erdirako: Meza berritzean, Elizak gogoratzen digu Jesukristok eriotzeraño egin zula bere Aitaren naia.

84. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Otoitza: Eskatu dezaiogun ain maite gaitun Aitari, berekoitasunik gabe, gure otoitzak bere naiera ditezela.

85. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Eska dezagun: baita erri guztietako agintarien alde ere, eta aien ordezko ta laguntzalleen alde: Jaungoiko gure Jaunak guztion buru-biotzak Bere naiera zuzendu ditzan, gure betiko pakerako.

86. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 15- Deabru txarrak sortu zizkion
etsai zital ta gogorrak,
galdu naierik salatu zuten
asmatuz gezur galantak.
Gotzaia ere etsai egin zan
sinisturik aiek danak,
ainbeste istillu ikusirikan
itxi zitun bi eskolak.

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Baño, ezautzen diat nik norbait ire naia bete leizakakena.

88. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Argatik, bere buruausteak oro laga, ta azkenean, Jaingoikoaren eskuetan jarri zan erabat, Aren naia osoro ta gogoz betetzeko gertu.

89. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Eta aren iñork ikusi ez naia!...

90. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Beren il-ondorako naia bete det?

91. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lasai zegon bera; nagusiaren naiak bete zitun, eta orain ondo irabazitako berrogeita amar ontzurreak zertan erabilli asmatzen ari zan.

92. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Inditar neskatxak erdi lotan, Kardonaren itzak entzun zitun, eta gizon aren bildurgarrizko naiak bereala ulertu.

93. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Nik bere naia bete nuan, ortan ezpainuan iñorentzat kalterik ikusten, eta gañera ildakoen borondateak betetzen beti izan naizelako saiatua.

94. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Aita agurgarria: Berori ikusteko ta berori eskutitza egiteko naia, aspalditik daukat nere biotzean.

95. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Beste amets bat ere ba-zerabilkian buru-biotzetan gure gazteak: Jesus'en alde bizia bera ere eman-naia.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Petoroni etorri, Ptolemaide'n negu-atanda aukeratu ta Yerusalen'go apaiz ta sanedrinekoei Kaisar'aren naya yakin erazi zien.

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ageri danez, bular-sendoa, arnasa ona, gerri biguina ta beso biziak zitun Zenon'ek, adimenaren lurrak oro txistean nai zirrian laiatzeko.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Antxiñakoen arau ta ekanduetan sortzen gera, naiz ta gure nai utsak dirala oker uste izan.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Gerokoan, beiñolakoen garbai-miñez apalik iraun zun, Yesu esetsi zula-ta; onela, ordea, ez-yakitez yardun izan zun (I Tim., I, 13); Yesu Nazaretarraren izenari gogor egiten bearturik zala etsita zegon (Bid. Eg. XXVI, 9); arrezkero, Yainkoaren naya erabat betetzen zulakoan zegon, biotz barnez bakerik.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Sartaldean Izpiritua ta Naia nagusi dira.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Olatsu gure elertian ere; igi-bizkortze bizi bat sortu zan, onera-naia, leia zuzpergarri bat; ta argia eguzkiari bezela, abandotar ari zor diogu obera-bear orren astapen eragilea.

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edozein sorkaiek, sortukor ta ilkor danez, il ez-naia du, ta ernal-bidez bere bizia izate berri batean luzatzea.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Emendik sortzen da aipu-naia, onengatik eriotzera oldartu baitziran Alkeste gaisoa ta Akileu ta Kodro.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai, Jainkoaren itza entzun eta zeruetan dagoan nere Aitaren naia egin dezana, orixe nere anai, nere arreba eta nere ama.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori da ere Gure naia, Jubileo-urte osoan, kristau guziak saiatu ditezela, ez bakarrik beren griña gaiztoak moteltzen eta menderatzen, baizik ere, al dan neurriz, bizialdi ontako neke ta naigabeak gogoz artzen....

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Il-ez-naiaren erokeriak jota dagonak, aretxek soilki, senti eta bizi dezake Don Kijoteren bizitza

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Buruzagi izateko grinarik zugan nabaitzen badezu, auxe bedi zure naia: anaiekin zaite azkenengo: besteekin, lenengo.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Bata besteari bere iritzia azaldu naia!.

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Hunmboldt batek, eta Bonaparte'k, Van Eys'ek, Schuchardt'ek, eta Ulhenbeck'ek eta Gavel batek Euskerarentzat izan duten ikasi-naia eta eman diguten itzal ederra, Euskera baserritar-izkuntzat zeukatenen aurrerako oso onuragarri ta goragarri izan zan XIX gizaldia zear.

110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Elgarri nundik esku-ukaldi bat emanen den, auzoa nola lagunduko den, horra jende bakotcharen nahia.

111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 AMODIOZKO AKTA.- O Jesus, ene ontasun bakarra, maitatu nauzu zure haragiaz hazi nahirainokoan; maite zaitut ene bihotz guziaz, ene arima guziaz, ene indar guziez.

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 Gure Aita BATEK.- Gure Aita, zeruetan zarena,
DENEK.- Erabil bedi sainduki zure izena;
BATEK.- Ethor bedi zure erresuma;
DENEK.- Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere.

113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0026 AMODIOZKO AKTA.- O Jesus, ene ontasun bakarra, maitatu nauzu zure haragiaz hazi nahirainokoan; maite zaitut ene bihotz guziaz, ene arima guziaz, ene indar guziez.

114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 GURE AITA,
zeruetan zarena,
erabil bedi sainduki zure izena,
etor bedi zure erresuma,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere;

115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 3. Huna bihotzak, huna etcheak Huna huna gu garen guzia: Egin dezagun zure nahia.

116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 2. Jainkoaren nahi saindua
Ni-baitan dadin egina
Izan nadien amatua
Bainan geldituz Birjina.
Agur Maria....

117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Besoak zabal egizu Jaunaren nahia:
Zorion erein-beharrez guziak balia,
Gau-intziretan jauz-araz zeruko irria.

118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 BELEA ARRANO NAHI

119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Artzen dira hor, ixilduz,
Besoz, bainan ere buruz,
Xedeak untsa gordetuz,
Besten nahiak asmatuz,
Xuxen lekian agertuz,
Nun-nahi pilota bilduz,
Makur guziak jasaituz,
Jukutriak ez barkatuz!.

120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Hire nahia neria duk.

121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Mendratzaileek nahi edo ez: Jakintsun zorrotzenak, aipatuenak ez dute aski asti, aski buru-alatze Euskuararen ikhertzeko, ikhasteko, goresteko.

122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Eskua sartzen du ohoinak haren artzeko eta neskatcha erne baitzagon, eskua hedatu duenean, pikatzen diozka erriak ondotik kraska eta badoa ohoina marraskaz: Ai, bugresa, nik egin nahia hik egin dautan!.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Ixilik, Jaunaren aintzinean, ikus zer egiten duzun lagunekin elgarretaratzeko: adixkide bat gomitatzen duzularik aratsaldekoaren egiterat, Lagunketa joaiten zirelarik josteta baten muntatzeko; zure lagunen artean hartzen duzularik bere gisa utzia den haur bat Jainko gure Aitaren nahia egiten duzu, harek baititu bildu nahi gizon guziak.

124. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 3 Anaiak bezala bizi gaiten, Hori da Jesusen nahia.

125. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Biziki usu, bestak direlakoan gure gorputza uzten dugu bere nahiaren egiterat, ahantziz jende girela.

126. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Luzik erranik hau ere jakin dugu: aingerua aldean zutelarik, gelditzen ziren, nahia galdua bezala; nahia altchatua zuten eta azkartua aingeruaren keinu guzien egiterat.

127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Izraeldarrak etsaien peko ziren, heien esklabo; Esiptarren esku-makil, ahalgeak hurtuak, aspaldian beren buruaz jabetu nahiak ere, nolaz ez.

128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Orduan da izanen haren nahia bethea: Artzain bat eta artegi bat.

129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus'ek ainitzetan aipatzen du bere Aitarekilako berdintasuna eta nola igorria den Haren nahiaren betatzeko: Ene janaria hau da: ene Igorleak zer ere nahi baitu eta haren egitea eta Harek eman lanaren obratzea (4,34).

130. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Ezdu beste arrangurarik, igorri duen eta harekin dagon bere Aitaren nahiaren egitea baizik: Ene burutarik ezin dezaket nik deusere egin.

131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus, Jainko Aitak igorria eta Haren nahiaren obratzaile.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Misterio hortan ikhusten dugu oraino zoin den azkarra Ama Birjinaren sinhestea, eta Jainkoaren nahiak zoin gogotik onhartzen dituen.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0087 Pedeikuek ez dautate onik egiten, ez nitzakote behatzen baliatzeko nahiarekin.

134. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Galda dezazkegu mundu huntako gauzak ere? Bai, bainan Jainkoaren nahia onhartuz bethi.

135. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0270 Bañan oetan ere badira batzuec Jaunac aparteco ardurarequin autu dituanac bera egoteco eta gure erregu edo obsequioac arceco, aguertcen duala bere naya edo borondatea ala dana, mirari ascoren bitartez, eta ayetatik bat esan dezaquegu dala... Aingueru San Miguel ecelciscoaren Eliza au.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Ainbeste gizon munduan zear
daude gaur goseak iltzen,
ta beste asko beren patrikan
milloi sendo asko biltzen;
gezurra esan eta ez dira
besterekin errukitzen,
Aita Santuan nai aundi ori
ez dute asko betetzen.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Ganaduari buruz, Frantzi ta Españi gai ontaz dakien batzuekin batzar bat egiteko asmoa artu zan. Naia batutzen da batez ere andik onera esnerako beiak ekartzeakin, eta emendik ordañez ardiak, bai bizik edo akatuak. Baita txerri eta zaldi ganadua, trukatu diteke.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aise egiten ahal den lan ttipi bat da, bidez kargatuak diren buruzagiek, begi onez ikhusten balin badute, ibiltzalen nahia.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Plumagaineko nagusi norbeit den bezein norbeit nahiak, Bordachurik preso altcharazi du bere seme Piarres eta Galeretarat kondenarazi, iduriz hobendunez baino gehiago jelosiaz...

140. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoikoaren naiarekin bat etorri ta kristau oso egiteko pekatua kendu ta pekaturako griñak ezi bear dira, batez ere, arrokeria, zikoizkeria ta lizunkeria.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Orduko gogogiro ber berak indartzen ditu gaur ere zenbait irriki ta naiak.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Onen ondoren ta gure nai ori bete ezkero erakusten dogu gure abertzaletasuna.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Bai, askatasun naia, bizi naia, Euzkadi eriotzapetik ateratzeko nai sendoa!

144. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Il onetako asmoan garbi azaltzen digu Otoi Apostoladutzak Aita Santuaren naia.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Berri Ona mundu osoan zabaltzea Jaungoikoaren naia da.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Aren naia izan zan pakearen eta argi barrien alde zintzo jokatzen ari diran gizonak saritutia eta orretarakoxe itxi ebazan bere diru guztiak.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Literatura kontuan Nobel'en naia etzan izan besterik obrarik positibona, bikañena, idealik altuenak dauzkazana saritutia baño.

148. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ez baizan ortik aurrera joan 1962'an orain informazioko ministro dan Fraga Iribarne onek ere, lege au aldatu naia adierazi zun baña... berdiñ, azken iru urte auetan ez degu beste olako susmorik entzun.

149. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Berak aitortzen digu: ziur nago naia bat besterik ez dagoela, naia bat eta berdiña guztiontzat: gizonaren auzia; nerea, zurea, arrena ta guztiona dan auzia.

150. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Eta ez al dira Eguberri jayak itxaropen iturri? Aintza goian Jaunari askigabea, eta Bere naia ontzat etsitako lurtarrei... pakea.

151. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jesus'entzat garrantzizkoa da benetan bere Aita'ren naia ta agindua betetzea; Jesus berak esaten digunez, zerbait garrantzizkoa da AITAREN NAIA EGITEA.

152. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Erakutsi zaidazu, Jauna, zure legeen bidea.
Irakatsi zaidazu zure naia betetzen,
eta biotz-biotzez gordetzen
.

153. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Eraman nazazu zure aginduen bidetxigorretik,
bera bai-da nere atsegiña
.

Eten gabe beteko dut zure naia,
beti ta beti
.

154. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Honek esan nahi dau Bera izan zala Jainkoaren legea ondoen bete ebana eta Aitaren nahia ondoen egin ebana.

155. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Igarri eban arek Toba'ren naia.

156. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0117 - Noizko?
- Noizko? Arima pielen argitan jaio bearko dau, izurdea nai mielga izan, denporak orduan izango dira-ta.

157. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0127 - Eleizaren naia ez al da kontzientzien azkatasuna ez indartu ta ez biurritzea?.

158. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Bardin, zubi orren azpitik igaroten zan ibai edo errekaren oia, bai mare-gorakuan nai berakuan, urak ikututen eban arteko guztian, Ondarroarena zala.

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Beraz gabarreagaz, nai intxaur-oskolagaz garbi ikusi zan Ondarroa'ren trebetasuna, indarra eta sasoia.

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 Bidezko da, ba, bere naiak izentatu dauskun tokitik igesik ez egitea.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 7. Irakatsi begie oneik (andrazkoak) kastidade-onoimen maitagarria; erakutsi begie euren otzantasunari dagokion benetako naia; agertu begie, isillak izanda, berba egiteko eratasuna; ez dagioela goi-maitasunari ekin euren berezko zaletasunak eroanda: Jaungoikoari bildur dautsoen guztiai, norkeri bagarik, era santuz eskiñi dagitsela, ostera.

162. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarria'k, batera deitu nai bestera, ETXEBARRIA dau bere izena, edo ta baita Etxebarria'ko san Andres.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 IPARRA, BALTZA, FINA NAI GORRIA, BETI IPARRA.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 Iparra, batera nai bestera deitu, beti dala gogorra.(Eguraldia).

165. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0022 MALEN - (Zutitzen da bapatean haserre). Ez dezazula mesedez, barrerik egin! Gure aurrekoak, gure guraso eta aitona eta amonak, zerbaiten gatik izan diote berari itzal apartekoa! Gainera, zure aitonaren nahi bat da aker beltz hori etxean izatea. Berak zaintzen dituela dio, etxean ditugun abereak... Aker beltz hori dugulako etxean, abereak gaisotzarik gabe direla dio aitonak.

166. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 KLARISA - Inoiz ez dut onartuko nire nahiak zureari hobesterik! Gainera, egia esateko, ez dut hitzik eman. Eutsi zeure eskariari.

167. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Gehiegi gogoratzea ongarri ez bada ere, burua zora eta nahas ez dakigun, noizik behin ausnartzea mesedegarri zaigun naiz Iatsutarrak, naiz Azpilikuetarrak nor izan garen orain hamar urte arte eta orain nor garen ohar gaitezen. Horrela, garaia denean, gure aurrekoen lotsarik gabe jokatzen jakingo diñagu. Zuen aita, Joanes nirea, erbestean hil huen, Ihoan eta Katalina gure Errege-Erregiñei jarraituz eta zerbitzatuz. Zuek, ene seme-alabok ere, ideia hortan bizi eta hiltzea beste nahirik ez diñat.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 (Marrazki hau koloretu ezazu, eta azpian zure nahia hitzez idatzi).

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 Jesusen jarrera hauetatik, nik hartzen ditut egiteko (ogian idatzi): (laguntza eman) (bizia eman) (barkatu) (besteak alaitu) (pobre izan) (aitaren nahia egin) (aitari otoitz egin)....

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 Jauna, hona hemen ni, Zure nahia betetzeko.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - Guk ez degu beti on dana egiten, Jainkoaren nahia ez degu betetzen, eta Berarengandik urrutiratzen gera.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 Gizonen beharrak eta nahiak moldatutako mundu bat sortzen ari da.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Beno, baina ez bada fitxa-liburua izango, eta ez bada kontsultarako ere izango, zer arraio izango da orduan? Egia esan, gure nahiak handi samarrak dira.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0046 Alde batetik hezkuntzaren barruan gizartearen egituraketaren nahiaren beharra (bere portzentai aldakorra eta guzti) onartua zegoen eta beste aldetik, argi eta garbi zegoen praktikaren hobekuntzaren beharra.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak zerbaiten falta sentitzen duenean eta hutsune hori betetzeko nahia adierazten duenean, gizaki honengan beharra sortu dela esan dezakegu.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Gaurko CNC kontrolen egitura modularra nahitaezko tresna bilakatu da erabiltzaileen nahietara errazago heltzeko.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Liburuaren balioa narraziorako erraztasun eta trebetasunean datza, alde batetik; bestetik, Euskal Herriko mitoetan sakondu nahia ere azpimarratzekoa da.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Behatzen dituen gauza guzti horien aurrean, berorien arrazoia aurkitularria sortzen zaio, beraien barrua arakatu nahia.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Bestela pozik onar lezake, asmatuz egoera hori Jainkoaren nahia dela edo arimaren garbitzeko gertaldia.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Horietaz baliatzeko borondatea izango zen, azkenik, datu erabakitzailea; baina gizartearen nahi hori bera ere pedagogia luzearen fruitua zen.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0118 - Egin bedi zure nahia....

182. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Jainkoaren nahia baino Jainkoa Bera, horrezkeroz, alperrik ez ote liteken, galde daiteke.

183. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Eta planteamendu bat sortzen da: hizkuntzaren memoria galdua bada, zertara dator berreskuratu-nahi hori?.

184. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Bere herriko hizkuntzaren berreskuratu-nahia edo nahieza, noski, euskaldunaren eskutan dago.

185. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0031 Herritar bakoitzak, botoa ematen pentsatzen duena adierazi, eta bere nahien alde ondoen jokatuko duela iruditzen zaion alderdia aukeratzen du.

186. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0011 - Horrela bada... bete nire amaren nahiak! Eta berarentzat printzesa baten neurriko jantziak ekarri!.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0100 EMAZTEAREKIN Proxperok, bere amaren nahia bete zuen eta hantxe eraman zuen andre gaztea etxera.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 Eta berealaxe azaldu zion gure gizonak bere aspaldiko aberastu naia eta bere Ameriketako joan-etorria joan bezela etorria eta bere betiko aberastu ezina: Erregerik ere ezta aberastuko nauanik.

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 - Heldu garen eta abiatzen garen tokiak hasi zen Atreyu ezbaian zegoelarik zure nahiaren batetik zerikusirik dauka?

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Mesede bat eska al nezake, azken nahia bezala? - Hori bai.

191. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0034
Iraina ote ene ausardia
ene
zureganako miresmena
olerkiratu nahia?
.

192. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0033 Poetak gizonari
lorearen goiztiri,
ihintzez, ezpataz,
nahi dio eman,
eta dio:
ENTZUN, erne, entzun!
senti ahal bazintut...
Hori poza nirea!
Izen borobila
asmatuko nioke Ifarrari
Untzi eder, izardun,
eraikiko nioke nahiari.

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 Materialismoaren kaiolan daude sartuta ezin eskapo, betezinezko nahiean beti, ezertarako.

194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Elkarren arteko liskarkeriak ere arautu zituzten eta bere nahirik sutsuena herri ordenua eta gizartearen bakea gordetzea izan zen.

195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Mariak orduan: Hona ni, Jaunaren mirabea; nere poza, Haren nahia egitea!.

196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Burrukatu behar dugu gure nahiak betetzeko.

197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Abenturak ez lituzkete idazleek asmatuko gu marioneta gisa erabiliz, baizik eta guk gure nahiei eta desioei jarraituz sortuko genuke abentura.

198. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Lehendik desiratzen zintuen baina ez zuen ausardia nahikorik bere nahia ekintzetara eramateko.

199. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Zerutik ez bait naiz jaitsi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Eta hau da Ni bidali nauenaren nahia: Eman didanetik, ez dezadala ezer gal, baizik-eta biztu dezadala azken egunean.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Hau da nire Aitaren nahia: Semea ikusten duenak eta Harengan sinesten, izan dezala betiko bizia; eta Nik biztuko dut hura azken egunean.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Bazkalondoren, zeruak etxekoen nahia jaso bailuen, piskana-piskana atertzera egin zuen eta Hondarribia aldetik klarazoia soma zitekeen. Lanpernetarako aroia.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Ezertxo ere ez, beren nahiak erantzunik izan ez dutelako.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Biok bakarrik garela esan dizut - azken hitzak esatean, bazirudin irribarraren ordez nolabaiteko nahia nabaritzen zitzaiola nagusiaren semeari aurpegian.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Pozik alde egingo zuen une hartan Itziar-ek sukaldetik, bertako ate zuloa ia zeharo betetzen zuela Benito izan ez bazen bertan, baina lortu ezinezko nahia alde batera utzirik, ekin zion lanari, aurreko amantal bat gerrian loturik.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Ez gaitu ohorea galtzeko beldurrak larritzen, ez ohoretsuago izan nahiak lo hartu ezinik jartzen ere; ez dugu artekariak mantendu beharrik, ez eske-idazkiak eramateko, handizkiei lagun egiteko eta mesedeak eskatzeko, goizegi jeiki beharrik ere.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Iragarki bat jarri zuten geroenean paretan itsatsita, hirian soinekoen tailer bat ireki zela eta neskak behar zituztela idatzita zegoena, norbaiten nahia han lan egitekoa balitz izena emateko eta autobus bat etorriko zela lantokiraino eramateko.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Hurbileko eta urrutiko senideek arreta berezia hartu zuten Julianen nahia betetzeko, eta lekaimeak ere etorri zitzaizkion etxera beren egoitzara joan zedin, baina Julianek, putreak zirela, odola txupatzeko piztiak, eta etxetik bidali zituen.

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Bere senarra maite duen emazte birtutetsu batek, honen nahien arabera jokatu behar du, jainkozko izaki bat balitz bezalaxe eta, bere onespenarekin, bere gain hartuko du familia osoa zaintzeko zama.

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 IV. ALKABOETA BATEN EGINBEHARREI BURUZ Emakume batek bere maitasuna edo nahia zeinu edo gorputzaren mugimendu bidez adierazi bazuen eta, gero, denbora askoan edo inoiz ikusten ez bada eta ezagutu berria den pertsona bada, gizonak alkaboeta batengana jo behar du hura eduki ahal izateko.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Horra gure nahia: Apraizen heriotzaren urtemugan eskura izatea.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Gainera Ikastola hauetako irakaslea euskal irakaskintzako promozio gazteen oinharri ari da bilakatzen, duten pedagogia berriak ezartzeko nahia handiagatik.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 e) Instituzio ofizialen aldetik hizkuntza eta kultura osoa suplantatu nahia.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Halarik ere Nafar langileek beren nahia erakutsi dute; hots, besteren menpean bizitzeaz aseak direla eta horrekin bukatzeko bide bat baino ez dagokeela: burruka elkartu eta azkar bat.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Gure irudiz behintzat, ongi baitakite direlako erakundeetako zuzendariek, orain arte ukan duten herriaren baitako nolabaiteko eragina galtzeko arriskutan daudela; herria jabeturik dagoen nahi eta interesak defendatzen saiatzen ez badira behintzat.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 1964ko martxoaren 17an Ipar Euskal Herriko erretoreak Baionako Jaun Apezpikuaren aurrean bere nahia adierazi zuten: euskarazko liturgia nahi zutela.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Gazteengan sumatu da gehiago, forma aldetik aurrerako pausoak eman nahia.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Ez dezake gisa horretan bere nahiaren arabera egin, bainan sistemak manatua segitu.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 FNSEA delakoa (gazteentzat CNJA) Sindikato horren nahia eta eginkizuna izan da eta da: laborantzaren sisteman sartzea, moda berrikoa, emankorra izanez; erdaraz erraten den bezala moderne, rentable, competitif.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Beraz, herriaren euskaldun izatearen nahitatik sortu da.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Bertsolaritzaren hito hau aurkeztu nahi honetan nolabaiteko eragina ukan duke gure literaturaren joera kostunbrista atzeratuak.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Ez dakigu zein izan den arlorik pisuzkoena Irurik gai honi eusteko, erromantizismoa, euskal kulturaren hitoa agertu nahia, kostunbrismoa...; zihur aski denok eragin dute, gainerako pastoral modernoekin parekatzen duen abertzaletasuna ahaztu barik.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Kristo-ren eskari au ondo ulertzen da beste onekin alderatuta: Au da, bada, nere Aitaren nahia, Semea ikusita Ari sinisten dionak, dezala betiko bizia, eta Nik piztuaziko dut azken egunean (Jo 6, 40).

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 EGIN BEDI ZURE NAIA, ZERUAN BEZELA LURREAN ERE

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Zer adierazten du nahia, (thelema) itzak? Mateok behin baino gehiagotan erabili du itz au, beti Aita itza aldean duela (Mat 7, 21;12,50;18,14;31;26,42).

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 Eta gaztetzeko lehen pausoa nahi izatea bait da, liburu honen zeregina zera izanen da: gaztetu nahia sendotuko duten datuak ekartzea.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 c) Osagai soziokulturala eta erreferentziala Komunikazio-gaitasunak oso maila ezberdinak izan ditzake, ikaslearen nahien eta beharren arabera.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Edozein egoeratan saihestu ezin dena hizkuntza bera da; hau da, hizkuntza ikasle guztien nahien azpikaldean eta oinarrian dagoen tresna da.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Batzorde horrek proposaturiko projektua bat zetorren bai Alemaniako zenbait telebista-sozietateren asmoarekin (ingelesa ikasten hasiberri direnei zuzenduriko sail berri bat burutu nahi bait zuten) bai Herri Unibertsitatearen (DVV) eta Europako Kontseiluaren (CCC) nahiarekin, nork bere proposamenetan mugatutako irakaskuntz eta ikaskuntz helburuak gauzatu nahi bait zituen ikastaroetan.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Negoziaketa ere ez: ongi begiratuta, nahi bizi eta garrasi bat besterik ez da, bakean bizi nahi baina demokrazia jantzi duen Leviatan honi ere makurtuko ez zaion herri batena (Zoritxarrez, herri honena bakarrik, oraingoz).

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Baina onean ez bada txarrean, gehiengoen nahiaren eta indarraren aurrean, hortik beharko dute sartu.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Baldin zerbait esan badaiteke azkenaldi honetako euskal nobelagintzaz, moderno izana edo, hobeto, izan nahia da, dudarik gabe.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0059 Baina benetakoa da boterearen arazoa: absoluto izan nahia, totalitario izateko joera, gizarte ehunaren zelula guztiak kantzer batek bezala jateko irrika.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Ez zan hau Thomas Masaryk-en nahia...

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Haruntzago goaz gure nahietan.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Gaur bizi balitz zer egingo lukeen argitu nahia, nahi alferra da eta.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Hitz zehatzen bilaketa, forma plastiko egoki baten lortu-nahia.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Jainkoaren egia edo gezurra frogatu nahia, beti izan da gizonaren grina berezienetako bat, ilustrazioa ere, bere lehen garaietan, Jainkoaz positibuki zerbait agertzen lehiatu zen.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Sarri, berak aitortu digunez, kristau sujetibidadearen balioak eta marxismoaren eraginkortasuna batzea, katearen bi muturrei eutsi nahi hori da Garaudy-ren pentsamendu osoa zirikatzen duen buruhauste bat.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0018 Kritika hedatuen eta, gure artean behintzat, kaxkarren gertatu den honek bi euskarri eta eragile zituen: bata, elizaren aginpidetik nolabait irtetzeko nahi zabaldua (mila arrazoiz zabaldua), eta bestea, Marxen izenaren banderapean gizarte aldakuntzarako sortu zen irrika bizia.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0197 Hitz zehatzen bilaketa, forma egokiak lortu nahia.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0281 Baina, poesian eta nobelan bezala, antzerkian ere 1960. urte aldera berrikuntza eta gainditze-nahi estimagarria nabari da.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0038 Jolasten da jolasteagatik... ez da beharrezkorik ez garapenik ezta hondamenik ere, baina nahia baldin badago jokua bihur daiteke, jokatzeko normaz eta guzti, (...).

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0049 Anaitasunean bizitzeko gure ahaleginak bildu nahia, agertzen du Eukaristia zelebrazioak eta hori, zuzentasuna ta maitasunean gizarte bat jasotzeko asmoz.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0163 Telebistaren errebindikazioa eta nahia denen burutan daude, baina ez eredua.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0081 Zientziak eskema deterministaz esplikatzen du historiaren ibilbidea: beraz, kreatibidade guztiz mugatu batetan bakarrik sinesten du, eta borondateak nahiak historiaren martxan eragin dezakeena minimo determinatu batetara erreduzitzen du.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Aipatutako publizitatea osatzen duten elementuak, banaka nahiz ororki, behatu eta aztertu, honako gauzaok sakonduz: hain letra haundiak erabiltzearen zergatia, euskal grafiaren erabilera, eskuz eginak dauden itxura eman nahia, zenbait koloreren nagusitasun hori, emakume bat erabiltzea, erasokortasun hori, aberastasun itxura hori, inolako zerikusirik ez duen iragarki batetan kirol-argazki bat erabiltzea, e.a.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Beharrei eta publiko motei buruz ikerketa egiteko burutazioa ez da ikaskuntza bakoiztu nahitik bakarrik etorri; ikaskuntz sistemaren koherentzia berria aurkitu nahian ere baditu erroak.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Hauxe esan nahi dugu, ahala (gaitasuna), nahia (jarrera) eta ikasten jakitea (teknika efikazak) etxe berdinari eusten dioten hiru zutabe direla; bi lehenengoak, irakaslearen aldetik begiratuta, geure irakaskerari zer eta nola irakasten dugun) dagozkionak; hirugarrena, berriz, ikasleari dagokiona (zer eta nola ikasi).

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Gizonari etzaio agortuko jakin nahia eta hau izango bultzatzaile.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0130 Iraultzatik inork baino gehiago jasan eta iraultza gehien arrenguratu duten gizonak beste berri bat ekartzen dakusaku, eta dena nazioaren nahia katez lotzeko baizik ez....

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0145 Orain ez zuen egiten, hiriek baserriaren nahiari jarririko lokarria askatu baizik.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0145 Lehen iraultzak nekazari erdi serbuak lurdun aske bilaka erazi ondoan Napoleonek Frantziako lur eman berriak inork keixa erazi gabe explota ditzaten kondizioak arautu zituen, eta sendotu, horrela haien gaztaroko ametsa zen lur nahia asetuz.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Mito horiek judutar herriaren nahi eta itxaropenak sortu omen dituzte.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0049 1876-tik hasi eta 1931-an amaitzen den garaian, euskal langile herriaren eta burjeseri ttipiaren barnean urte gutxi ez zela galdutako independentzia berreskuratzeko nahiari lotuta, nazio sendimendu sakon bat zegoen.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Patxiren pazifismoa, irakaskuntzarenganako siniste osoa, gizarte aldaketaren nahia; Txominen futbolzaletasuna, idealismoa; Pelloren menturazaletasuna...... denak dira nolabait idazlearen ezaugarriak.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0125 Beraz oilarrak ere kanta dezake herriaren nahia.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Adibidez, gizonen bihotzak aldatu nahia, bihotz horiek hondatzen dituen errealitatea ukitu gabe.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Bi aldiz bildu ziren AEKko ordezkariak Velez de Mendizabalekin baina ez zuten ezer, garbirik atera, atzeratu eta atzeratu nahia baino.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Agintarien autoritate legezkoa aitortzen eta onartzen zuten, noski, baina hauek Jainkoaren nahiari gogor egiten ziotenean, Jainkoari obeditu behar zaiola gizonei baino lehen esanez, ebanjelizatze-lanari ez zioten uko egingo (Ikus Act 5,25).

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Hona Izpirituaren lana: barnetik eramanpenez irakatsi, Jainkoaren nahiaz, eztiki eta maitasunez jaberazi.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Horretara garamatzan bidea, honela hasten da: gure lehen erantzuna Jainkoari, garrantzizkoena, gure bizitza bera denaz konturatuz: gure haurrekiko ardura, gure lana, ikasketak, maitasuna, iraupena, eramanpena eta, batez ere, Jainkoaren nahiarekiko obedientzia.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Jainkoaren presentziaren kontzientzia hustu egingo litzaiguke eta, tentaldian, haren nahiaz ahantzirik ginateke, eta gutxietsi egingo genuke.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0123 Prezio-murrizteari kontra egiteko boterea dute: hauxe da handi izan nahiaren arrazoietako bat.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Nolako gaia eta nahia, halako idatzia.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Hain zuzen ere, Estatuaren ezaugarri nabarmenetarikoa arazo, gatazka eta errealitate politikoa orohar bideratu nahia da, eta honetarako Zuzenbidea da tresnarik aproposena, eta honen barnean, noski, Konstituzioa, hau bait da Zuzenbidearen gailurra.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Ikastolen mogimendua Euskal-Herri osoari dagokion errealitatea da, eta ondorioz ikastoletatik aldarrikatzen den publikotasunaren nahia euskal lurralde guztiei dagokie.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Ikastolek, gizartean suertatutako marko aldaketa dela medio, irakaskuntza dohain emateko nahia azaldu izan dute, berea, publikotasunaren bidetik titulartasun pribatutik publikora pasatzeko prozesuari ekiten hasi ziren.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 Hontarako honako lan eskema hau eskaini genien: a) Helburua. Nahia azaldu (definitu) behar dute. Zer neurtu, zer frogatu....

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Aintzazko hiru setiatze gainditu zituen Bilbok Errege-nahiaren boterearen aurka.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0444 Nahi, gogo, gura, gei izenak izan/edun aditzekin batera, banako edo unitate bat sortuz datozenean, nahia, gogoa eta guraria adierazten duten aditz modal bihurtzen dira.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Guztien eskubideak funtzionarienak lehenengoz errespetatu nahia euskal kulturaren aurkako politikarekin nahastea, izurra izurtzea da gutxi gora behera.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0079 Elkar maite dezatela izan behar luke nere nahia, baina neure buruari egia esatekotan, eta beti esaten diot, ez da hala.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0033 Irakurketaren helburua irakurtzeko nahia sorraraztea zen batez ere, material eskuragarri eta motibagarrien bitartez.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Nagusigoitiar izan arren zuzena, Istambul, Galata, Bosforo eta Urrezko Adarra gailurtzen dituen hiritik at tokituriko bere jauretxetik adierazten du, elizkoi itxumenik gabe, bere nahia.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Izan ere, Egunero hasten delako neska baten eta mutil baten arteko harremanaren historia izan zitekeen, bertan abortoa besteak bezalako pasarte bat litzatekeelarik; hasiera-hasieratik, ordea, neskaren haurdunaldiaren eta abortatu nahiaren berri ematen zaigu.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Oraingoz bakarra dugu, saskibaloiari dagokiona, baina gure nahia, kirol bakoitzari dagokiona edukitzea da, eta beste bat oinarrizko gaitasun motrizei doakiena, hain zuzen.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0183 Behin eta berriz lur jota bere nahietan hutsegin duelako.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Abalia parrokoak, azpian ohartxo bat idatzi zuen, Laka-ren azken nahia bete zela adieraziz.

280. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Nere begiko arrantzaleetzaz
orain nai nuke nik mintza,
itxasgizonen naia da eta
baietz eman nien itza.

281. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0010 8. Ez diezu lekurik emango gogorapen eta nahi lizunei.

282. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0022 Gure Aita, zeruetan zerana;
Santu izan bedi zure Izena,
Etor bedi zure Erreinua,
Egin bedi zure naia,
Zeruan bezela lurrean ere
.

283. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 Berak, zure naia betetzeko, eta Zuretzat erri santu bat irabazteko, Gurutzean besoak zabaldu zituan, eta eriotza ezereztuaz, nagusi agertu Piztuera.

284. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Pakerik ezaren sustraietako bat mailla guztietan aurkitzen den guztiek nagusi izan naia da: nazioek, talde politikoek, erakundeek, pertsonek.

285. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Ori ala izanik, arritu gindezke otoi egiten erakusten digulako, orrela gure naia jakin nai duela uste badugu.

286. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Baiña, ez da ori Ark nai duena, gure naia ondo ezagutzen duen ezkero.

287. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Ark nai duena da, guk otoitzaren bitartez gure naia berotzea, bear bezala zabal gaitezen eman bear diguna artzeko.

288. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Aurrez aukeratu gintuen bere seme-orde izateko, Jesukristoren bidez, bere naiaren onberatasunez; (...).

289. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0900 Oparo ixuri bait digu bere grazia ezaguera osoz eta jakinduriaz: bere naiaren misterioa ezaguterazi digu, bere onginaiez erabakita zeukana, garaia zetorrenean beteko zuena: Zeruko eta lurreko gauza guztiak Kristogan bilduko dituela, Berau buru dela.

290. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Baña ori, jaunak: bere saioak ixillean egite ori, inkaminkari guztien naia izaten dugu.

291. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Ezkeñi zien Bikario Jaunak urrengo egunetik adieraziko ziola, oen asmo eta naya.

292. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0142 Zerau izketan ari zinenean arritu nauena, berriz, gogotan dudan orretxen naia bete ezadazu.

293. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Nere Aitaren naia betetzailleak, alegia, aide oiek bezin aide ditut.

294. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Nere Amak berak baño obeki Jainkoaren naia besteren batek egingo ba`lu, maiteago nuke.

295. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Juan Paulo Aita Santuaren naia eta Eliza osoaren asmoa argi dago: San Benito, Europako Zaindariaren babesean, aurten, eta urtez urte, Europako Erri eta Nazioek batasun bidean eta anaitasunean urrats sendoak eman ditzatela denon onerako.

296. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0011 Demokrazia, ordea, nik uste nun, geientsuenaren naiari amor egitea dala.

297. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 - Oraingo (eta gerora geiago noski) euskeraz itzegin naiak nolako eziñ-larriak sortzen dizkigun.

298. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 TALDEKO MEZAK Reims`ko Artzapezpikuaren nahiari erantzunez taldeko mezataz estudio bat egin da.

299. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0116 Ba-zuen ark euskera garbitu, txukundu ta dotoretu naia.

300. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Eskerrak eman naia, edo promesen bat bere bearra, edo laguntza berriren bat eskatu bearra, edo urteko irria ase naia... an dituzu urteko jai-egunetan zear millaka eta millaka erromes Amaren oiñetan auspez otoitzean pozez zoratzen.

301. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Alabaren gogoa ta senidarteko batzuen naia ikusirik, amak eta onen neba Juan Alonso`k amor eman zuten, eta ara bialdu zuten alaba, Unzueta`ko Lope, Bellela`ko Fortun Santxez, Zaldibar`ko jauna, Arana`ko batxillerra ta ortarako aukerakoak ziran beste batzuekin.

302. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0081 Kezka bat zuen espetxean zegoelarik: izterbegiena, edo-ta iñoren oker-utsak nai gaiztoz biltzen diardutenen aurkakoa.

303. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0089 Beingoan apaiz-ikastetxe bertako gazteen arima-zuzendari izendatu zuten, baiña beste nai ta burubide batzuk zerabilzkian antza kilikari; eta kargu ura utzirik, Filipinas`ko probintziko dominikuen artean aterpea eskatu zuen: mixiolaritza zitzaion eder.

304. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Adimen-iraultza osatu naia noski; aurreko gizaldikoen eta orduko askoren adimenak garbitu ta pentsakera berri baten ildoan sar-azi.

305. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Ortaz landa, indarkeriz edo egokitasunez edo nai utsaz egin lezaken edozerk ez dio bere izakera orri ezertxo kenduko ez eta gañeratuko ere.

306. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Ortaz, bere naia aurrera aterako ba'zuan, Kataliñ`ekiko ezkontza urratu bearren aurkitzen zan Erregea.

307. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Gizakien izaeran, aintzakotzat artua izatea, oiñarrizko naia da.

308. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0039 Ez zan orrela gertatu. Kezkaturik zeukaten errege-naia, Nocedal'tarrek Elizarekin zerabilzkiten ixkamillek.

309. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0011 Joab: Bai, hala entzun diat: handizki baztertu omen da Saul, Jaunaren nahitik.

310. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0136 Tiroka ari denak uso gaixoari,
bere burua ere ez du urrikari;
usor egin nahia jin daike berari,
hori gertatu zaio aurten Xalbadorri.

311. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0003 Aberastu, nausitu nahien kasaila
Gizaldeen artetik geldi dakigula.

312. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0032 Gazte gaztetik naiz beti zuzen ari:
Jartzen nitzaio Jaunaren nahiari.

313. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0004 Aita!, hartan eta haren nahian fidantzia osoa duelakotz; Aita!, bertze gizonak, bertze gizaldeak anaiak dauzkalakotz.

314. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 - Gio ariko zizte hau eta hua, gure herri ttipietan nexkatuak eztiela laketzen, eskapatu nahiak giela hirirat eta nik dakita zer?.

315. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0008 Belaunikaturik, otoitz egiten zuen erranez: Aita, nahi baduzu, kalitza hau urrun zazu nitarik, haatik ez bedi egin nere nahia, bainan bai zurea.

316. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 Elgarren nahiari jarriz, Jainkoa ganatu.

317. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Ahaltasunaren nahia dio Nietzsche-ek.

318. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0033 Herri-iaregintza armadaren kommandantek eta burrukalariek gathazkatzeko lehia nehoiz ere eztute ahulduko, gathazkatzeko nahia ahultzen duen eta etsaia guttitzakotzen duen pentsamendua oro errorezkoa da.

319. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Nere iritziz, gaurko asko Euskaldunen nahia edo bederen nahikundea da, beren nortasuna zaintzea eta azkartzea, eta ere, Euskadiren agintaritza beren eskuetan ukaitea.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0078 Alkat: Orain artean ilunbea zan
orai etortzen argia
aspaldi hontan maitatzen eta
nik nuen ikus nahia
bihotzetikan bakar bakarrik
azaltzen bait zen begia
lehen aldikotz ikusten zaitut
eta aitortzen egia
zuk luma polita duzu
deraukazun aurpegia
.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Etorkizunerako mugarik jartzen ez bazuen ere, abiapuntutzat egungo egoera hartu behar delakoan, une honetan euskaldun irakurlego alfabetatuaren nahiak kontutan hartu behar direla azpimarratu zuen.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Horrek esan nahi du, bere ustez, euskal egunkariaren kasuan Instituzio autonomikoek nekez ordezkatu dezaketela sektore horren nahia.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ez da nahigabekoa botere errealeko gestore ezberdinen aldetik gauzatzen ari den gurekiko ankerkeria.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0001 Ofizialki, Berzaitz kantariak idatzitako Harispe da datorren urtean emana izanen den pastorala bakarra nahiz eta aipatzen den Larraineko herriak ere pastorala bat muntatzeko nahia duela, Roger Idiart apezak idatzi duen Xalbador obrarekin.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Disko hau San Ferminetarako argitaratzea zen Elkarren nahia, baina ezinezkoa gertatu zitzaion.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0002 Eta lorpenaren ondoren, dirurik ez, etorkizunik ez, hondamendirako nahia. Purifikazioa.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 JON BERGARETXE gitarra bat eta adierazteko nahia M. Ll.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Nortasuna Izaera, personalidad indartzeko edo, besteren kontra agertzeko premia sentituko duzu. Dena aldatzeko gogoa Nahia, gura.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bertsu hunkigarri batzuetan, berak salatzen dauku, presondegian hartu zuela Erromarat joaiteko xedea:
Gaztelin nintzalarik
biziak etsitûrik,
Promes bat egin neion
sendo nahiz Jinkoari:
Kitatûren nûtila
hunak eta uhuriak,
Mûndû huntako plazerak,
haurrak ta emaztia,
Bai eta segitûren
zelilako bidia.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Zure erantzuna bear ba`da auxe izango litzake, gauz batzuetaz galtzen, aztuten joango ziñala, pixka bat bastertzen emakume zaletasuna, kirol egarria, diru giroa, agindu naia, berebilla etxean utzi eta mendi aldera joan noizik bein beintzat.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Egia esateko, Alkarte honen sortzearen indar nagusiena euskera bateratua zabaltzeko nahia izan da, hainbeste oztopo, hainbeste azpiko lan batasunaren kontra erabilten zirala ikusirik.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Adoleszentziaren adierazgarria da, batetik, nork bere burua destakatu nahia, besterengandik zeharo bereizi bezala aurkeztú beharra.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Bestetik, adoleszenteari berezkoa zaio bere iraganarekiñ hautsi nahia, hautsi beharra, bere haurtzaroko menpetasuna superatu nahia, antiautoritarismoa, gurasoengandik instituzioetara itzultzen dena.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Hau da beraz talde honen helburua eta nahia, gure aldetik aurrera jo beza, dena beharko dugu eta.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Aspalditxotik ango neskatxak kale-bidea artu zuten: lana, jolasa, lagunak ta dena kalean billatu naiarekin.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Garbi agertzen dizkigute biotz gazte auek beren naiak... kristauak ba`gera (ez izenez bakarrik, baita izatez ere), anai denok elkartzea lortu bear dugu, eta bereala gaiñera; bestela ez gera Kristo`ren erakutsiaren benetako jarraitzailleak.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Ez dira buru-galduak edo eroak, eta bai komunismoa ezarri-naiak eranginda dabiltzanak.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Nik dakitana hauxe da: jendetze batek zinez burutan hartzen badu bere nortasunaren begiratzea, nahi horren indarrak bentzutzen ahal duela traba mota frango.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Herri gizon andana bat baitzen hor jendartean, hala nola kostaldeko Destrade jaun deputatua ere, denek ikusi dukete folklorea berriz herrirat itzularaz ditaikela, hortarako nahiak eta laguntzak ekartzen balinbadira.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Diosesako artzain buruaren solas horiek girixtinoen bihotzetan pitz dezatela esperantza, bai eta bokazionen sustatzeko nahia.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Mediku batzuk onartzen dute eta entzuten eriaren nahia eta laguntzen dute bertze mundurat pasatzera.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Parisen irandar enbexadoreak deitu ditu berriketariak zerbait baitzakoten erran nahia.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Han zegoela sartu zitzaion, haintzuzen, euskal hiztegigintzan sartzeko nahia, eta horretarako ez historiarik gabea.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Nik ez dakit zertatik, nundik eta zertarako sartu dan euzko abertzaleon tartean aspaldian susmatzen dogun pozoin zitala: burua erakutsi naia, arrokeria, agin-gurea, nai ta almenik eukiez orretarako, neurribako txindi-zaletasuna ta abar luze bat.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ireki beharra, ireki nahia eta aldi berean ezin irekia nabarmentzen da gure inguruan.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 URSS Arabiatik baztertzeko iparamerikarren nahiak gauza bat lortuko du: Sobietarrek Sirio eta palestinoei bere laguntza osoa militarra barne dela, noski ematea.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Estatu espainolaren kasuan, konstituzioaren lehen tituluaren lehen artikuluan, datorren sistema politikoa lehengoari guztiz loturik geratzen da, frankismoaren, edo Francoren, azken nahiari: Juan Carlos eta bere monarkiaren bidez, 1936. urteko asmoak praktikan jartzea.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Agirietan Hazparneko sindikatek beren nahiak argiki adierazten dituzte: aski dute mono-industrializazio hortaz.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Hurrengo aleetan gazteei hurbilduko gatzaizkie beraiek izan daitezen beraien nahiak, gogoak, etsipenak eta etorkizuna jakinarazten dizkigutenak.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Zure buruan plangintza eta asmoak, irrikak eta nahiak badaude ere, jakin duzu bizikidetzan partaide zintzo izaten, zurea inori inposatzeke.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 Xabierko San Frantziskok nai bizi-biziz gura izan eban Ebanjelioa Txinara eroatea.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 Sarri, bere asmoak utzi eta Jaunaren naia bete bear izan eban.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Sinbolismo ugaria dakar Juaristiren olertiak, irakurri ahala berriz irakurri nahaia sortzen du, mozorroz jantzia bait dator.

354. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Aho-hizkuntzari dagokion atalean hizkuntz funtzio desbardinak lantzen dira unitate bakoitzean, beti ere pertsonen arteko eguneroko alkarrizketetan oinarrituta dagozan esapideak batzen diralarik: iritzia eskatzea (Zer iruditzen jatzue...); iritzia emotea (Nik zure moduan...); gonbidapenak egitea (Gura dozue gugaz etorri...); nahia, desioa adieraztea, eskeintza egitea, informazioa eskatzea eta emotea, arretea erakartea, segurtasuna emotea, poza adieraztea, aholkua emotea, hasarrea adieraztea, mehatxuak egitea, etab.

355. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00016 Beste aldetik, ageri-agerian dago zeintzuk ziren haren joerak, nahiak eta bizi zuen giroa.

356. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00080 Oneik, txarto ibili bear dira adostasunean gizon eta errien esku-bideakaz, nai lau aizetara aldarrikatu, gure merezimenduaren saria eskintzen ba dabe zigorraz edo ez-merezitasunaz; Euskadiri, berak daukazan indar bereziakaz argitu daien, debekatuaz.

357. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 Ilustraziora begiratuz gero, honetaz konturatuko gara: kultura baten unibertsaltasunaren nahiaz, alegia. Pentsalari ilustratuek, oro har, ez zuten arazorik izan beren ezagutza, bizimodu eta sinesmenak mundu osora zabaldu behar zirela defendatzeko. Gero eta gehiago ezagutzen zen mundu arrotz eta zibilizatu gabea egoera tamalgarri hartatik atera behar zen, hori zen arrazoia, beraz, mundu harrotz haietan eragiteko.

358. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Euskal Herriko originaltasuna mantentzeko nahiak ikerketa politiko, juridiko, historiko eta kultural asko eragin zituen eta, horrek guztiak, Euskal Herriko kulturaren berpiztea ekarri zuen. 1878an Donostian Revista Euskara Navarra aldizkaria agertu zen Iruñean eta Revista de las Provincias Euskaras aldizkaria Gasteizen; 1880an Donostian Euskal Erria aldizkaria agertu zen. Vasco edo euskal adjektiboa Euskal Herri osora hedatu zen eta, beranduago, euskaro adjektiboa erabili zen mugako bi aldeetako euskaldunak izendatzeko. Berpizkunde kultural honen irudi nagusiak, besteak beste, Iturralde, Kanpion, Oloriz, Sagarminaga, Manterola eta Delmas izan ziren.

359. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Motibazioa: Hizkuntza bat ikasi edo eta erabiltzera bultzatzen duten arrazoi, nahi eta interesak.

360. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Gizarte zuzenagoa eta askeagoa sortzeko aukerak piztu zuen artista guztiengan arte berria egiteko nahia, ernetzen ari zen gizarte sozialistarentzako.

361. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Ordura arteko abangoardien nahasketa izan zen konstruktibismoa: kolorearekiko gustua fauvismo abangoardiatik hartu zuen, forma geometrikoak kubismotik, garai modernoekiko grina futurismotik, abstrakziotik lengoaia ez figuratiboa espresio-bide bakarra bezala ulertua eta neoplastizismotik, azkenik, gizartearen zerbitzura aritzeko nahia.

362. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko gose-egarri direnak, haiek baititu Jainkoak aseko.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute Jainkoa errege.

364. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Obedientzia: Obedientzia-botoa bizitzea, Jainkoaren nahia une guztietan betetzea da, Jesusek Jainkoari heriotzarainoko esanekotasuna erakutsi zion bezala.

365. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0131 Antzerkia zuen nahietara moldatu.

366. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Txakurrak ez duela bainatu nahi abiapuntutzat harturik, orrialde hauetan ahozko proposamenak egiten dira haurrek beren nahiak adieraz ditzaten.

367. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 4. Idatz itzazu beste pertsona batzuen laguntzaz lortu dituzun gauza edo nahiak, eta adierazi norekin.

368. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 Gauzak edo nahiak

369. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Denen nahia egin nahi nuke: gurasoena, irakaslearena, lagunarena...

370. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0095 Dena dela, noizbehinka egoera horretatik irten nahia ere agertzen da (Itxi arren, eta ez lehiatu goirik...).

371. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Horrek ez du esan nahi gehiengoak herriaren nahia adierazten duenik, ezta beraren erabakiak zuzenak direnik ere: Soil-soilik, alderdi publikoa teknikoki bideratzeko orain arte aurkitu diren irtenbideetatik hoberena dela baizik.

372. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00021 Eta horrela, bere nahiak betetzeko geratu ziren.

373. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00039 Bizitzan zehar, ume guztiok edo pertsona gehientsuenok nahi berezi bat izaten dugu. Eta nik, beste ume guztiek bezalatsu, badut nire naia ere: ARRANTZALE IZAN NAHI DUT

374. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0014 Aitaren nahiak beti bete izan bazituen ere, oraingoan bestela zen: ez zuen Kocumekin ezkondu nahi.

375. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0049 Karmelek ez zituen ulertzen nire nahiak, boxeoa Johan! hori ez! bizi basati horretan ez zaitez sartu, ez dut ulertzen nola goza dezakezun pertsonak jipoitzen, animaliak bezala, ez al dakizu animalietatik ezberdintzen gaituen gauza bakarra gure burujabetasuna dela eta ez indarra? erabil ezazu burua; bestela zapaldua izango zara!.

376. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Amorratua atera nintzen zuhaitz itzal hartatik eta korrika aldegin nuen, nire amaren nahia betetzeko.

377. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0035 Atsegina izaten saiatu zen hain maitakor etorri zitzaizkion lagunekin, baina barruko amorru madarikatu hark ez zion uzten bere nahia gauzatzen.

378. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0064 -Izar bat nahi dut, mundua nahi dut:
erosi, mesedez, ama!
-Nahiaren nahia bilakatzen da
zamaren gaineko zama.

379. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Goratua zaitez, ene Jauna, gorputzeko gure arreba heriotzagatik. Zorionekoak zure nahi txit santuan aurki ditzanak, ez baitie gaitzik egingo heriotza bigarrenak.

380. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Eta hau da Ni bidali nauenaren nahia: Eman didanetik, ez dezadala ezer gal, baizik-eta biztu dezadala azken egunean.

381. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Hau da nire Aitaren nahia: Semea ikusten duenak eta Harengan sinesten, izan dezala betiko bizia; eta Nik biztuko dut hura azken egunean.

382. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0617 17 Mundua eta beronen grinak iragan egiten dira; Jainkoaren nahia betetzen duenak, berriz, betiko irauten du.

383. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00028 Ezin ulertuen minbizi hereditarioa.
Kearen eskutik zintzilik bizi nahi.
Egunsentiaren ondasun lapurtua.
Bideak eutsi nahiaren aurka bortxatuak.
Bizitza oroit-asmo hau bihurtua.
Denborak gu nahi gaitu ilun-antza.

384. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 Desagertutako egunkari-orrialde horiek dira, nolabait esateko, Crusoeren egunkari ezkutua osatuko luketenak, eta, ziur aski, ez zen hainbeste heroia ez desmitifikatu nahia izan, baizik eta akaso auzolotsa, Daniel Defoe idazlea Robinson Crusoeren egunkariko orrialde haiek bere etxeko su-baxuan edo tximinian jo dezagun bazeukala halakorik, idazleek gutxitan edukitzen badute ere arretaz erre, eta errauts kixkaliak Tamesis ibaira barreiatzera eraman zuena.

385. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00046 Komentuko atera presaka itzuli beharra atzendu eta paperera amildua neukan, guztiz, nahia.

386. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00022 Zeren eta nire amaren heriotza haren nahia izan bada, gorroto dut eta betierean madarikatuko dut.

387. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00173 Batzuetan bai, ulertzen zuela esaten zuen eta hala zirudien, ulertzen zuela bakarrik egon nahia, baina berehala hasten zen esaten bere ondotik alde egiten bazenuen damutu egingo zinela eta senarrarengana joango zinela.

388. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Trinidad mendizerrako inguru hura egunen batean irla osoko kakao eta kafe plantaziorik oparoena izatera irits zitekeen, oihanaren lekuan landareetarako terrazak eraikiz hango izadi jori ikutugabea gizonaren nahiaren mende jarri eta gero.

389. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0122 legezko aholkularitza guztiak jaso ondoren, eta nire adimena osasuntsu eta ezaguera zuzen ditudala, nire ondasunen oinordekotzari buruz hartu ditudan erabakiak ezagutarazten ditut eta Luis Labayru Garibai, Arraldeko erretore jauna, izendatzen dut nire azken nahiaren albazea.

390. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0155 - Ez dut nahi horien atzaparretan erortzerik, besterik ez.

391. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0074 Honelako batean emakume agertzaile honek bere nahia etxean adierazi ote zuen galdetu zion.

392. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0086 Horrela, bada, andreak urtebete neskame pasa zuen Galartza baserrian eta hildakoaren nahia betetzeko meza atera zuen.

393. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 Torturen handia izkutatu nahiari egotzi zioten senideek isiltasun hura.

394. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Pillarditek, aldiz, ezinegona arindu nahia erakutsi zuen, ahotsa goratu eta gurinetan bezala koipeztuz:

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: prozedura zibileko idazki-ereduak ii / formularios de derecho procesal civil ii, 40 00040 Abokatu euskaldunentzat sortzen ari garen materialaren barruan, gure hirugarren lana aurkezten dizuegu: Zuzenbide zibileko idazki-ereduak. Gure nahia justizi administrazioko hizkuntz normalkuntzaren prozesuan laguntzea da, gero eta handiagoa den eskariari erantzuteko.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Batzuetan nahasiak eta korapilatsuak izaten dira kausa-ondorioen hariak. Aita frankista izatea pisu mingots eta nolabait lotsagarria zuen Gabrielek, gainerako senideen abertzaletasuna kontuan izanda. Berak aitortzen zuenez, aitaren erru hori nolabait garbitu nahiak bultzatu zuen bera euskaraz ikastera. Hasi ere, 12 urterekin hasi zen, bera bakarrik eta metodorik gabe; autodidakta gisa, beraz.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 Eta testuinguru horretan Ekialdearekiko interesak bulkada berria hartuko zuen, bereizi ezin zitekeena bidaiaren esperientziatik, kultura eta geografia berriak aurkitzeko desiratik, izpiritualitatean eta naturarekin lotura estua dakarten bizimoduetan babes hartzeko nahitik, eta mundu politikaren errefusetik, nola bigarren mundu gerrak hala Vietnameko gerrak gizartean utzitako ondorioak ikusi eta gero.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 1741eko urtarrilaren 15ean Arimen Kofradiako anaiek Miguel de Irazustari alboko erretaula bat egiteko manua ematea erabaki zuten, Bergarako Santa Marinako Arimen aldarerako. Artistak, ordurako erretaula nagusia eraikitzen ari zelarik, 6.000 Erreal Kuartoko kopurua finkatu zuen lana egiteko, eta ez zen handiegia, zeren eta arkitektuaren nahia baitzen prezio horretan egitea limosna pertsonal gisa.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Konturatzen ote dira, izua eta ikara eragiten dituzten fanatiko hoiek, nolako kaltea egiten dioten herri honen askatasun bideari? Konturatzen ote dira, nolako indarra hartuko lukeen gure herriaren nahiak, indarkeria utzi eta dauzkagun instituzioetatik guztiok batera lan egingo bagenu?

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 7. Demokraziazko eta estatutu-bideak gehiengoz aukeratu ditugunon eta indarkeriaz baliatzeari darraiotenen artean gure gizartean izan den etena, indarkeria utzi izanaren ondorioz, eta beste inola ez, bereoneratuko denez, oraindik horretaz baliatzeari darraiotenei honako dei hau egiten diegu: beren herriko gehiengoaren nahiari arreta eginez, hori politika-ekintzarako tresna gisa erabiltzeari utzi eta, gehiengoz onartutako bideak erabiliz, euskal gizartean askok dituzten nahiei erantzun emateko tresnarik egokienak elkarrekin bilatzeko lanera etorri daitezela.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00126 Moskuko apezpikuak 1589an hartu zuen patriarka titulua. Hirugarren Erroma izateko (Konstantinopla bigarrena) nahia zerabilen eta eliza ortodoxo ororen buruzagitza bereganatzekoa.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00050 Zerbait esan behar, bada,... eta hauxe da esaten asmatu duguna. Hasterako garbi dagoke, ordea, azaldutakoarekin ez dugula ezer esan, edo, behintzat, guztiz hutsala dela, aditzera eman nahi genukeen hura kontzeptu baten bidez azaldu nahia.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00087 Sentipen jakin bat berak bestelako bat bihurtzerainoko iraganbidea egitea, hori bai litzatekeela benetako izaera-aldaketa. Horrelako zerbait, ordea, psikologiazko alkimia izango litzateke, metal bastoa urre bihurtu nahia.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 S. Onaindiak ederki dioen bezala, euskal jaien helburu bizimodu tradizionala babesteaz gain, euskararen aldeko langileak sortzea izan zitekeen. Euskaldunen artean, bertsoberri, kanta eta antzerkia eta dantza zaletasuna piztu nahia zekarren.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00103 Areatzako euskal jaiak aztertu ondoren euskal jaien kontzeptua aldakorra dela defenda al dezakegu? Bai, Areatzari dagokionez behintzat, izan ere, zenbaitengan euskal jaien izaera aldatzeko nahia ikusi dugu. Nazionalismoaren indartzeak, besteak beste, euskal jaien aldaketa ekarriko du.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00531 Bestalde, pentsatzen du Izpirituaren nahi izate bakoitza guruintxoaren mugimendu jakin bati lotzen diola Naturak, hala nola, urruneko objektu bati nahi badiogu begiratu gure nahiak eraginen du begi-niniaren irekitzea, haina pentsatzen baldin badugu bakarrik begi-ninia ireki beharko dela, debalde izanen da horren nahi izatea, zeren eta Naturak ez baitio lotu animali izpirituak begiko zainari buruz bultzatzen dituen guruinaren mugimendua, begi-niniaren irekitzeko edo Ixteko gisan, begi-niniaren irekitzeko edo ixteko nahi izatean, baina bai urruneko edo hurbileko objektuak begiratzeko nahiari.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Ekologia, familiaren egoera, askatasuna... bezalako gai errealistak, eguneroko errealitateari lotutako gaiak, fantasi ukitu baten bidez azaltzen zaizkigu askotan. M. Ende idazlearen Momo (1988) idazlanean denboraren kontrola, gaur egungo gizartearen nahi aseezina, ekologia bere zentzu zabalenean dugu nobelaren gai nagusiena.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Balio-adierazle horiek, adibidez, norberaren xede, interes, nahi, iritzi, sentimendu eta beldur zein arazoei buruzko adierazpenak izan daitezke (berdin, 46.-49. eta 84.-92. orr.).

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00088 Zirkulu itsua, beraz: edo nik edozein egoeratan askatasuna dut sonanteak sortzen dituen azentoa nire nahitara ezar ahal izateko, eta orduan ez dago inolako arrazoirik sonantikoa baino hobe silabikoa deitzeko; edo, azento silabikoak zentzuren bat balin badu, izateko arrazoia du azalean behintzat, silabaren legeetan hartzen duelako zentzu hori. Baina, lege horiek ez adierazteaz gain, kualitate sonantiko honi silbenbildend esaten zaio gainera, silabaren eraketa azentu honen eraginpean bailitzan.

410. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Hizkuntza normalduetan helburu erretorikoa eta aberastasun eta zehaztasun asmoak badaude ere, Axularrenean ez omen da horrela suertatzen, beste ezer baino gehiago euskalkietatik barna zabaldu nahia edo agertzen delako haien ustez; muga dialektalen gainetik ulertua izateko gogo hutsa omen.

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00350 Pantailan ageri diren irudiak bezain aberasgarria delako gure aldamenetara ditugunon nahiak, arreta, erosotasuna eta motibazioak ezagutzea. Bide horretan lagungarri izan daiteke ¿Por qué ven la televisión las mujeres?.

412. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00106 Auzi horrek sortzen duen interesa honetan datza: nazio anitzeko estatuaren barruan, nazio batek subiranotasuna eskuratu nahi balu, badu nahi hori gauzatzerik era demokratiko batean, indarkeria erabili gabe, alegia.

413. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00106 Eta dagoeneko, 2001. urtean beste bat egitea ari dira pentsatzen Parti Quebeçois-ek garbi azaltzen du nahi hori bere hauteskunde-programan.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00016 Gorgonioren ikuskeran, Jainkoak sortua da euskal nazioa, ez euskaldun edo euzkotarren nahiak.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00115 Apatxeak Oklahomako Fort Sill-era eramatea zen agintarien nahia.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00102 Auzapezen eta udalen gehiengoa alde agertu ondoren, gizartearen gehiengoaren nahia kaleratzeko ordua iritsi da.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 Eta nahia lortu nahirik, bidaia bati ekin zion europar portu zenbaitetan zehar, dagoeneko arrantza munduan garatzen ari ziren aurrerapenen ezagutza izateko eta horiek Donostian aplikatzeko ziren aukerak aztertzeko.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00259 Ez zuen imajinatu kudeaketa zuzena; lau ordenantza eman zituen: publikanoen kontra egindako legeak, ordura arte ezkutuan eduki zirenak, argitara emango zirela; publikanoek ezingo zutela eskatu urtean zehar eskatu ez zutena; pretore bat jarriko zela haien nahiak formalitaterik gabe epaitzeko; merkatariek ez zutela ezer ordainduko itsasontziengatik.

419. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Gure nahia, ikuspegi orokorrari ihardetsiz, bere inguruko idazkideen ildotik at agertarazten duten alderdi zenbait laburki hona aldatzea litzateke, irakurleari gaingiroki halabeharrez mende honetako autoreen artean Goyhetche kokatzen lagungarri gerta dakion.

420. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0058 Beti ere, famili ondarearen batasuna mantendu nahia xedetzat hartuta.

421. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Elkarrizketek erakusten dituzte nahiak, zapuzturak, sinesgabetzak, itxaropenak, parte hartzeko gogoak, eta halaber herriaren lengoaiaren biziki une estetiko zenbait.

422. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0085 - hizkuntz funtzioak: aurrekoak berriro landu, eta zabaldu; baldintza, nahia, asmoa... adieraztekoak;

423. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Nahia, gogo-argikoa, neurtitz labur egitera emana zuen, dudarik gutiena gabe.

424. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, gurasoen edo tutoreen nahia eta zonaldearen gizarte eta hizkuntza-egoera kontutan izanik, ikastetxe bakoitzean eman beharreko hizkuntza-ereduak izendatuko ditu.

425. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Historia bere testuetan aztertuz irakatsi nahia guztiz nagusitu da Irakaskuntzan; erdaretako argitalpenetan garbi ageri zaigu joera hau, eta adibide hurbilik ez da falta (47). Ik. honetaz bizkaitar historilari ertarozaleak hitzaurrean esandakoa eta liburu osoan burututako bilduma, adibide bezala: GARCIA DE CORTAZAR, J.A. (1975): Nueva Historia de España en sus textos. Edad Media. Santiago de Compostela: Editorial Pico Sacro.

426. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zalbide 0154 Bizirik gorde nahiaren buruhauste hori ere, hain handia eta iraunkorra izan arren, ez dugu ordea gaurkoan aztergai.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0065 Lehen garaiko islamiar gizartera itzuli nahi hau, besterik badirudi ere, klase tradizional eta atzeratuek (herri xeheak eta landatarrak) baino gehiago erdi mailako klase alfabetatu eta hiritarrak bultzatzen du.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0019 Getariakoek ez zela hori bere nahia eta, hasierako eskaerari heldu zioten, hots, independentziarenari.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Teoria etnologiko asko, ba, historiaren teoria orokorren baten konfirmatu nahia besterik ez zen.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0026 Baina, handitzen doan heinean, bere nahiak betetzearren ahalegina egin beharrean ikusten du bere burua; gainera, askotan bere nahimenak eta grinak ingurukoen oztopoa aurkitzen dute.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0130 Katalanaren bultzada hau, neurri handi batean, egingo den planiflkazioaren eta herriaren nahiaren baitan egongo da, lehen ere esana dudan legez.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0308 Gure nahia ez da ortografiaren kasu bakoitzeko araudiak aurkeztea, baizik eta, ariketa eta jokoen bitartez, ikasleak trebetasuna lortzea.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0199 Interesdunaren nahia aintzat hartuko da eta aurreko puntuan ezarritakoa eta eskatzailearen inguruko gainerako egoerak ere aztertuko dira.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 3. (1883). Beste norbaiten nahia, sentimena... aditzera ematen duen pertsona.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0017 Abangoardiek askatasun printzipioa izan dute oinarrian, eta zientziaren aurkikuntza eta asmakizun berrietan edo gizartearen errealitate edo nahietan oinarri hartuta, izpirituaren eragiketa bereziak aurkitu nahi izan dituzte, era horretan gure garaiotako egoera gatazkatsua islatzeko.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0245 Pariskoa, Gustave Moreauren ametsen politkeriarekin, Odilon Redonen irrealismoarekin eta Puvis de Chavannesen purismoarekin alde batetik, eta Inpresionismoaren gaitzespena eraikuntzaren eta espresioaren mesedetan Gauguin, Van Gogh eta Toulouse Lautrec-en aldetik, primitiboaren, arte beltzaren eta estanpa japoniarraren bidez salbatzeko nahia gaineratzen zitzaiolarik.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0029 Nahi izango nukeen gogo handiz haien nahiari amore eman; baina lehen urratsak egin orduko konturatu nintzen burutu ezineko langintza zela hura; areago, ez zela egokia liburu hura ingelesez bere horretan ematea, oraingo egoera honetan.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0107 Aldaketak zera esan nahi du, gogoan dauzkadala aldi berean une honetan erreakzionatzeko aurrean daukadan gauza eta gero erreakzionatzea eskatuko didana ere bai.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Horrek bilduko du, eta nahi orokorrrak emanikako norabideen arabera ibilaraziko; horrek bideratuko du Estatuaren eta subiranoaren arteko komunikazioa, molde horretan gorputzaren eta arimaren batasunak gizona baitan dagiena pertsona publikoan eginen baitu.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0201 Irudika ezazue, arren, orain, sarri ematen den gizon horietako bat, hots: legeak ahantzirik eta ongizate publikoaren ia-ia etsaia dela, bere gurariak asetzera dedikatzen dena, plazerretara emana, kultura gaitzesten duena, askatasuna eta egia arbuiatzen dituena, arazo publikoen osasunaz baino gehiago beste edozertaz arduratzen dena, baina, bestalde, guztia bere nahiari eta probetxuari begira egiten duena.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0058 Nik uste -esaten du- guzi horretan berez inongo loturarik ez duen zerbaiti talde kutsua emateko nahi bat besterik ez dagoela, literaturako manualetan erabilgarri gerta litekeen sailkapen bat errazteko.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0227 41. Zuzengabeki hartu dituzten ontasunak, ez badituzte itzuli nahi etsaiek, eta kaltea jasan duenak ez badu berea biltzeko beste biderik aurkitzen, nolanahi egin dezake hobendunenganik, eta berdin hobengabeenganik.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0019 c. Ezker edo eskubi moderatua egoteak ez du esan nahi horrek ziurta dezakeenik eta horrek soilik egunkariaren finkapena, zeren eskenatokien arabera, bideragarria den bakarra ez da zentro-ezkerrari dagokiona; ezkerrari eta zentro eskuinekoari dagozkionak ere bideragarriak dira, ikusi denez.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Ala Jainkoa, jakintzak zeinen ofizio ederra egiten dien nahiak beren ahalmenaren arabera arautzen dizkionei!

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Lagungoarekiko nahia ilauntzen da libertate zerbait emanez.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Gure aitek zuzentzen zuten beren alaben jokamoldea ahalke eta beldurrari buruz (kuraiak eta nahiak berdinak ziren); (...).

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0294 Aro hartan ez nuen bakarrik nahasmenik gabeko gogoa baina oraindik ere askiespen eta bestaz betea, maizenik den bezala, erdiz bere izaeraz eta erdiz bere nahiaz:

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0294 Ez dut neure irudimenaz kexatzeko motiburik ere: gogoeta guti izan dut bizian zehar loa etendu didanik; nahiarenak salbu, hauek iratzartzen baininduten goibeldurarik eman gabe.

449. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 Erakasleen nahitik dator, bai eta euskalkien ahuleziatik, bereziki itsasaldeko hirian.

450. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0605 (Dakigunez, asmoak ezin dira isolaturik definitu, helburu, nahi, uste, etabarren sare baten arabera bereiz daitezkeelako).

451. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0605 Proposamenak semantikoki osoak diren (egiazko ala faltsu izan daitezkeen) egitura logikoak dira eta, aldi berean, uste, nahi, asmo, desio, etabarren objektuak.

452. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0608 Eta gainera, elkarrerlazio hau beti testuinguru pragmatiko batean ematen den zerbait da, non alde soziala, kulturala eta partehartzaileen jokabideak asmo, iritzi, nahi eta ustez osatutako sare konplexu batean aurkitzen diren.

453. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Guk hemen jaso ez badugu ere, bigarren ahapaldiko lehen zatian, eta horren parez, hirugarren estrofako erdigunean ageri den beti lez motibo hori, poetaren nahiaren adierazpide nabarmena da.

454. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Hemen ere bi eremuak jasotzen ditu baliabide poetikoak: errealitatearen deskrizioa eta poetaren nahien mundukoa.

455. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0087 Profesionaltasun baterantz abiatu behar gara, lagundu behar diegu bere historian, azterketak aprobatzea dela edo dituzten nahiak.

456. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0325 haren ahoko berba naturaren doinuaren elementu edo harribizia da; hark proiektatzen duen irudia [haren kontzeptuak], honen moldeen silueta, haietan funditu zituen berak bere figurak: haren nahia, beronen indar kreatzailearen artegabeko bulkada.

457. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00071 Josek nai zuan Jaunagandikan
bere naia jakitea.
erantzun zien: Nere naia da
Joserekin zu juatea.
Ni izango naiz zurekin beti,
zu zera nere maitea;
zugana datoz naigabek, lanak,
nai det lagun izatea
.

458. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00093 Ondorenean Birjiñak esan
zion Jesusi benetan:
Barka eidazu uts egin badet
nere eginbearretan.
Erantzun zion: Ama nerea,
ipintzen nazu pozetan;
Aitaren naian jarriko zaitut
Lege Berriko gauzetan

459. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0193 Jerusalena joateko naia
agertu zion aurrena,
peregriñaren bidai-txartela
eskatu zion urrena,
Aita Santuak bai eman ere
txartela eta baimena.

460. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0169 Bere urtetara irixtean, alkartu naia.

461. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00033 Jakin nai ta ezin soltatu. Beintzat, onelaxe zan asera:

462. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Elburu bakarrarekin egin zuen lan gau eta egun: Ertafrika-ko lurraldea eta izaera aztertu naiarekin.

463. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Ori da konpondu eziña ta baztarrak txikitu naia.

464. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00028 Orregatik, agintariei kontuak eskatzeko eskubidea oso bearrezkoa da, baiña askotan kontu eskatzaille oiek ez ditu erriaren premiak bakarrik kezkatzen. Agintariak dauden tokitik kendu, eta eurak agintzen jarri naia ikusten zaiete nabarmen-nabarmen.

465. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Opariak amaitzerakoan dantzaria agertu zitzaion eta idazlearen naia betetzearren erriaren aurrean egin zuen Aurresku bikotea, jauzi egoki ta ikusgarriekin, txistulariak doñuakin laguntzen ziola.

466. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0161 Bainan gehienak etziren hek bezala oinez eta ortuts ibili nahiak.

467. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00119 Bertsolariak izan dezake
jendeakin arrakasta;
ligatu nahia beti daukate,
badabil hamaika plasta!
Nere alaba hartu dezu ta
a ze nolako zaplasta!
Ta zu zer zera, progre haundi bat
edo igual pederasta?

468. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00145 Zu ezkontzea izan dut beti
nere barreneko nahia;
bizimodu hau ezin da izan
inolaz ere alaia,
baina pentsatzen jarri ezkero
ikusten dut nahiko zaila;
ardi zaharrekin denbora lartxo
pasatzen duzu anaia! (bis)

469. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Une honetatik aurrera, Jainkoaren nahia izango du eragile eta gizakien askatasuna helburu.

470. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Bakean bizitzeko, berriz, ez da elkar errespetatzea bezalakorik. Ipar Irlandan, Gibraltarren eta herri, erkidego edo talde arazoa dagoen edozein lekutan, bertako herritarrik edo kiderik gehienen nahia eta erabakia errespetatzea da konponbiderik zentzuzkoena, noski.

471. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 Euskaraz zer, zertaz, zertarako eta zeinentzat idazten den jakin nahiak bultzatuta, euskarazko liburugintzaren azterketa eta katalogazioari ekin zion duela hogei bat urte.

472. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Asmoak naiko edarrak zeuzkaten. Lenengo naia eguraldiari buruz agertu zuten, eguraldi bikaña opa zien ikusle danei, ondo lasaitzeko.

473. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11701 Lege honek kirol-mugimenduaren aspaldiko nahia bete du gure Autonomia Erkidegoan:

474. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Denek dugu barrenean aintzinakoen gauzen jakiteko ilusioa, eta aien jakinduriaren naia.

475. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00085 Urte bateko Santio egunez bertsotara goazela, nai ordurako ez giñan iritxi; txirrindulari karrera zan eta beste gaiñontzekoantzat kamioa itxita zegolako.

476. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Horretarako borondate politikorik baldin badago, azkar ikusiko da nor dagoen lanean jarraitzekotan eta nork duen nahiago bere proiektu politikoa gehiengoaren nahiaren gainetik mantentzea.

477. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 CDNk zer-nolako ordezkaritza parlamentarioa izango duen herritarrek erabakiko dute, baina CDNk behar adinako sentsibilitatea izan du herritarren nahiei erantzuten dieten pentsamenduak, jokaerak eta jarrerak bere baitan hartzeko eta, horregatik, oso erantzun ona jasotzea espero du.

478. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0009 UPNko lehendakariaren arabera, Allik bere egin nahi ditu UPNren lorpenak, baina ez du inor engainatuko.

479. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Kaleko jendearen egunerokotasuna, nahiak, beharrak eta gustuak.

480. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 3) Badirudi bereiztu nahiaren oinarria bi osagai ezberdin batzuetan antagonikoak ere diren osagaiak izatea dela, hiria eta lurra alegia, eta azken horretakoek udalerri independentea eratzeko interesa dutela.

481. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 - Bere errotu nahiari etortzen zaion erronka da; aitarena momentu horretan aitzakia bat da beharbada.

482. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Hegoaldean izan ginen gu, eta, han, Mariasun Landak bere idazteko moduak eta bere nahi eta gora behera zenbait azaldu zituen haurren galdeketari erantzunez.

483. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Horretaz aparte euskararen praktika elebakarra gauzatu nahi duten herriak, hartutako erabaki autonomoak errekurrituak izan dira, euskaldunon euskara hutsez bizitzeko nahia eta beharra aintzakotzat hartu gabe.

484. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Proba nagusi honetako antolatzaileen nahia gure herrialdean zehar ahalik eta toki gehinetan bertso saio bat eskeintzea zen eta era honetan kanporaketak Antzuolan, Deban, Usurbilen, Aretxabaletan eta Hondarribian izango dira, final laurdenak Beasain, Azkoitia, Oiartzun eta Eibarren, final erdiak Tolosan eta Oñatin eta abenduak 22ko finala Donostian.

485. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Hori bait zen guraso asko eta askoren nahia edo desioa.

486. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Alli zerrendaburuak alderdikeriatzat jo du PSN-PSOEren nahia

487. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 UPNk, ordea, ez du Urralbururen proposamena onartzeko asmorik. Juan Cruz Alli EGUNKARIAri adierazi dionez, Urralburuk, HB baztertzeko nahia baino, interes partidistak ditu.

488. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Gainbeherakadaren orduak jo du eta hasiera batean inperioaren eraikitzaile izan ziren aita komunisten ohorean egindako monumentuak behera botatzea gelditu ezinezkoa zenez, askatasun estatalaren nahia ere halakoa da, gutxienez orain arte sovietar nazioa osatzen zutenen Errepubliken erdiena.

489. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Eginkizun horretan orain arte zenbat erori diren eta zenbat eroriko diren ez dio inporta, etorkizuna gure alde daukagu herriaren nahia errealitate bihurtzeko.

490. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Martxoak 23an Arizmendik alkateari eskutitz bat igorri zion esanez bere nahi pertsonalek ez zutela inongo oinarririk eta ondorioz ez dituela onartzen.

491. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Beraz agentzia berriak Lanbide Hastapena, Lanbide Heziketa eta Formazio Okupazionaleko ikasketak finkatzeko balioko luke, arduradunen nahia Zaldibar Ikastetxeari iraunkortasun bat ematea delarik.

492. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1993 0014 Ezertan zalantzarik duenak, galderak egin bitza Bilbaoko Udaletxean, Kultura eta Turismo Saillean, naia beteko duen itxaropen osoarekin.

493. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. gimenez 0018 Ohi bezala, instituzioetatik at gauzatu zen elkartasun etsiaren erritoa, ebidentzia guztien kontrako el pueblo, unido, jamás será vencido itxaropentsu nahi batez.

494. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Maurizio Olite parlamentariak atzo azaldu zuenez, gure nahia geure zuzenketa onartzea da.

495. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Duen helburua, izadiaren baliapideak behar bezala erabiltzeko antolamenduaren oinarriak eta bermea jartzea da, gaurregungo belaunaldiek mendiei ahal den onurarik gehiena atera diezaioten ahalbidetzeko, baina etorkizuneko belaunaldien beharrak eta nahiak asetzeko ahalmena eragotzi gabe eta izadiaren baliapideak mantendu eta artatuko direla begiratuta, edozein direla ere mendiaren titularitatea nahiz zuzenbide araua.

496. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Euskararen indarra, gurasoen naian eta zaletasunean ikusten du.

497. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Halarik ere ez da probetxurik, politikan sartzen denak, interes kontrajarrien artean ere lan egin beharko du maiz, eta Herriaren egiazko nahia hautemaitea lantsua izanen da beti.

498. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Jubilazioa hartu ondoren sorterrira bueltatzeko nahia agertu digu: Hemen ez dut familiarik sortu, eta bakarrik egoteko, hobea da hura

499. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Gure inguru honetako herriek kezka berdintsuak izaten dituzte: errepideen egoera, industriaren garapena, nekazaritza eta abeltzantzaren krisiari irtenbidea eman nahia, euskara, zaborren kudeaketa...

500. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 Zeren eta noizbait nahia izan badie, ez diate ahala AHAL.- Gaitasuna. Poder izan.

501. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 GEMA LASARTE.- Kazetari-multzo zabala eta eragilea bildu ginen aldizkariaren inguruan eta hilabetekaria zena hamabostekari, astekari bihurtu nahia leku egiten hasi zen gure gogoetan.

502. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Beno, gure nahia da benetan BENETAN.- Zinetan. Realmente herri-telebista izatea.

503. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1208 Urritu fisiko eta sentsorialak gizartean benetan integratzeko eta horien aldeko bereizkeria positiboa egiteko helburua duen araugintza horren ildo berekoa da oraingo lege hau, eta azpiegitura sozialik ez izateagatik sortutako trabak kentzea baldin bazen asmoa orain arte, lege honekin gizartea sentsibilizatzeko nahia ere badago, sarritan urrituei beren eskubideak benetan aurrera eramaten galarazten dielako gizarteak; oraingo honetan ikusteko arazoak dituztenez ari gara.

504. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Bere nahia ez zen Anarekin elkar hizketa erotikoa izatea.

505. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0010 Estatuak, biztanleon ongizatea eta behar adinako nahiak betetzea zuen helburu, ahalik eta gizarte zoriontsu eta justuena eraikitzearen bidean.

506. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Kohesio falta edo enfrentamendu hauek askotan oportunismoaren edo, esate baterako, Ordoñezen protagonismo nahiaren ondorio dira, denbora gehiago pasatzen baitu honek faxa erabiltzen eta dekarazioak egiten lan egiten baino.

507. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Azken deslindea XIX. mendearen bukaerakoa da eta historia errespetatuz, orduko hartan ere, baserrietako jabeen nahia jaso zen beren baserri eta lurrak zein udalerrietakoak ziren finkatzeko.

508. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Amaiaren hitzetan gaztetxoei zuzendutako prebentzio programa bat da. Helburua, nerabezaroak suposatzen duen garapen prozesuan laguntzea da; gazteari erabakiak zergatik eta nola hartzen dituen ohartaraziz eta erabakien ardura berari emanez. Gazteekin harreman bat finkatuz kale hezitzailea figura estable bat bezala ikustea da gure nahia.

509. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 I Urdaibai Egunaren ospakizunak bi helburu nagusitan biltzen ebazan Patronato arduradunen nahiak: Erreserba, ekitaldi ludiko baten bidez, jendeari ezagutaraztea eta oroimenerako topagune bihurtzea , (hamabost urte dira Unescok izendapen famatua egin ebala eta beste hamar bete dira Legea indarrean jarri zanetik).

510. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Aurtengo saioan musika eskeintza dibertsifikatua erakutsiko da: Poznan Brass Quintett Poloniako boskoteak Errenazimendu Aroko musika, barrokoa, erromantizismoa eta kontenporanoa jorratuko dauz Andra Mari elizara hurbiltzen diran megalomanoen nahiak asetze ekitaldian.

511. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 - Gizarte beharrei eta nahiei hobeto erantzutea.

512. 1991> sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskerazaintza 1998 00050 Il zanean, eta berak len orrela eskatu zuelako, mando baten gañean jarri zuten bere gorpua; mandoa, iñork ere eraman gabe, ibiltzen asi zan eta ibili ta ibili, leku berezi batean gelditu zan. Eta deunaren naia betetzeko, an bertan eortzi (lurperatu) zuten eta gañean eliza bat egin zuten Errioja'n.

513. 1991> sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskerazaintza 1998 00051 Orixe da, len, orain eta beti, Mundu ontan egiteko lan bikañena, Yainkoa'ren naya betetzeko.

514. 1991> zuberera saiakera-artikuluak f. bidart 00094 Bainan desmartxa horrekin lortu duguna da abertzale mugimenduaren barnean elkartasunaren beharra ta nahia sustatzea.

514 emaitza

Datu-estatistikoak: