XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Yardukizunak: Gabarrtean zer egin dozu? Noiz itzarrtu zara? Nork itzartu zau? Zer ikusi dozu lenen? Eta zer entzun dozu? Zer egin dozu itxarrtu ezkero? Zer da otoi? Zergatik Yaun-Goikoari otoi-egin? Zertarako? Nor da Yaun-Goikoa? Zer da goizaldu? Zergatik musu-emon dautsezu guraso ta anai-arrebei? Maite al-dozuz? Ikastolara zertara zatoz?.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Nortzuei esaten yake alperrak? Nor da gizon zintsoa? Zein da zintsoari Yaungoikoa'k damotson saria?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ta txorikumak? Nork unittuko dauz, nork aziko?.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Nor da gure Jaungoikoa?.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Irutasun edo Trinidade guztiz Santua nor da?.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0010 Eta nor da Jesukristo?.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Oneekaz jazoerokaz usmau eban, zelan arek, Josetxogaz egoala deitu eutsan atso sorgiñak zainduten eban nundik eta nogaz ebillen, amari salatuteko.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 (...) eta senarrak izan daisten gorrotoa? Zer egin dau Eladitxok, gisa orretan beti naibagepean erabilli daien? Nire jatorria, au dala, ori dala ta bestea dala? Ai zein burutasun gaiztoak! Nun ta nogandik jaio zirean Ermoken ta emaztea? Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten jaio zan; bestea laba ondoko, artoz beterik egoten zan gela zikin baten; biak nekezale onen umeak.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Eta Perikori saria nok emon? Maipurukoak?.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Atea, kaxk-kaxk bagarik, ukabillez yo ebanean Nor? itandu eban Viñasek indarga ta motelik.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Adonak, andra Isidorari lagun eginda, botikan sartu zanean Norentzakoa da? enzun eban barrukoaren agotik.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 - Nok diñok ori?.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 ¿Zer da edo nor da eriotzea?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 ¡Nor esango eban Judasen enda ta ondorena ain ugaria izango zanik!.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 Judasen endako ta ondorengo pekatariak badakie euren biotzetan nor bizi dan; badakie altara santura ioanda gure Jauna artuten dabenean, gizonagaz barik deabruagaz topez egiten dabela Jesusek euren biotzean.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ai ene Jaungoikua! Juane koitadue! Nok uste ixan biar olakorik? Bigurtuko zara bertara barriro?.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Nok adirazo an ixan zan arritasuna? Nok azaldu noraño goratuba ixan zan Peru Makur kaikuaren jakindasuna? Len barre purruztadaka artu eben agure zimela, orain Seneka berbera euren artian agertu bailitzan, lotsa ta itxal andijaz begiratuten eutsoen.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Zerura begira eskarijak egitten jarraitu eban Amele'k gaberdirarte: gerochubago entzun eban zerbaitten zaratea, ta aurkestu ziran beragana lau gixon iskilluakaz, ta erderaz, gastelarren berbetan, ittandu eutsen Amele'ri: - ¿Nor zara?.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ta ¿nor da kapas, diño Txitxuk berak, Azañaren aurrean, sardana-yantzan ez beste edozein yantzatan, bere arpegiko garauai begira yantzan serio serio ez erdi- serio yarduteko? Alkate kaiku orrek, iñor orretan iminten asi barik, berak egin bear leuke pruebea.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 - Nok artu daike ugutze?.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 ¿Nori eskatu, ordea, laguntza ori? Zoriona legez, zorion ori jadesteko urgazpen eta laguntza bere, on utsa dan Jaungoikoa'ri.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 ¿Eta nork esan, zein itxusi ta naskagarri gelditu zan? Irazaki artean bikañena, iguingarriena biurtu zan.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic urico genteac ez dagoz ondo jaquiteco nor, nundic datorren, edo uricoa edo bidezcoa dan, eta emen arguiro icusten ebeen lur-lantzetic edo campo-echetic etorrela.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Baita icara eguin eban lurrac, aitu guiñeian bere barruan eucazan inpernu eta eriotza, noren erraztuac berac gorderic ebazan icaratu cireala.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bakizu nor zarien zuek, batau ta bestiori? Atorra zaar da prakerre.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Nor da daitekeanik ergelena?.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Nor da amari miña erretan deutsan arako semea?.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Bene-benetan, ene andrea; zeure berbaikerearen adi egonaz beraz ezagutzen da noren ikasle izan zarean: eguno zentzun bako itzik ateraten ez eban Bertoldarena.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 1. Jaungoikoa beti izan ete da?-2. Nok irazan ditu enparau izakiak? Zer esan nai dau irazan itzak? 3. Zeinbatzuk egun edo ekiñalditan izan-azo ebazan Jaungoikoa'k zeru-lurrak? -4. Zer egin eban Jaungoikoa'k lenengo egunean? 5. Zer bigarren egunean? 6. Zer irugarren egunean? 7. Zer egin eban Jaungoikoa'k laugarren egunean? 8. Zer egin eban Jaungoikoa'k boskarren egunean? 9. Zer egin eban Jaungoikoa'k seigarren egunean? -10. Zerbait egin ete eban Jaungoikoa'k saspigarren egunean? Egunok gureak lako egunak ete dira?.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 Nor da gure Jaungoikoa?... Nondik dakigu Jaungoikoa ba-dana?... Zelan erakuzten dausku gure adimenak Jaungoikoa ba-dana...? Zegaitik deritxo egillea Jaungoikoa'ri?.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Egi au ukatzen, ¿norr ausarrtuko da?.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Eta anima gaixoak baño neke geyego ¿nork dauka?.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Gañera Purrgatorio'ko animak ¿norr dirala uste dezu?.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 ¿Nork, ene Jauna, jausi-erazo ete-zau lurrera indarrgetuta?.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Orrelan bada nor da Jesucristo?.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 I. Noc bateatu lei estutasun orduan, seiña Eleisara eroateco eperic ez dagoanean, eta ezpadago Eleis-guizonic?.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 ¿Nok esan, nik isekaz osaba neritxon itsu gaizto a egizko osaba izango nebanik, eta ago betean gizagaxua beti betiko esango neutsonik?.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Norekin jolastu bai-eban.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Bijaramon-goxan, be, ixarrtu ezkero, gogoratu-egixu gogorapena edo otoi-gaya ta otoi-egin baño len, uste-egixu zerbait Jaungoikuaren betaurrian zarala, ta esazu: ¿Nor naz ni? - ¿Zer egitten nua? - ¿Noren aurrian nago? - ¿Eta zegattik?.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Gomutau-egixu nor nekarrtzen dan.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Gogoratuzu noren aldez nekarrtzen dan.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Erri zaintzea orain geyen geyenetan buruz bera dabillela, nok eztaki? Zaintzalleak erriak edo mozkindu edo galdu egiten dabez, zaindu baño geyago, naiz erri aundi naiz txikietan, agure makurak ziñoalez.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Baña onen errua nok ete dauko? Agure makurra bera be ez ete da errudun izango?.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Bertan, esamiña edo astermena egiteko daukazan itaunetan, laugarren aginduko itaunen azkenengo bastertxuan diño: Botua emon deutsezu Erlijiño ta uriaren alde geyen egingo dabenai, Aita Santuak diñoan lez; begiratu barik nok emongo deutzun diru geyago, nori zor deutsazun mezede geyago zein dan adizkidea, zein ausokoa, ta alanguak?.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Mistral'ek orain urte askotxu Lora-jai batzubetan Verdaguer'eri esan eutson legez, Errenderiko jai onetan nok entzungo ete dau, ¿TU MARCELUS ERIS? Olerkarijen indarra iñok ezin neurrtu dagike, eurak aberrijak gaizkatu dabez.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ezta gelgarrija berau, jakiñik nor dan txadon aren zuzendarija....

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 ¿Nok eztaki zeruko artzaña Kepa Deuna dala? Egun baten, jostari bere lanetan zala, urriñengo aretora musiku aldra bat sarrtu yakon.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Sozialisten estaduan, erle nagien ideko diran agintari ta onein ordeko enpleauak ¿nok jaurti al izango leukez?.

49. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Bein agintaritzan jarri ezkero ¿nok kendu? euren tokietatik ¿nok jaurti?.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ARTZAB, - (11, A) ¿Zampacirc;rtzaroan nor eztek lepozale?.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ORTZ, - (Laborrian, kalealdera begira) ¿Nor zera? (Iñork jaramonik ez).

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ORTZ, - (Izu-izurik) ¿Nor aiz?¿Gauargiren bat noski?.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ARROZP, - (9) Itxasgizonak kemenik ezpadu ¿beste nork izan dezake?.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi.- (Gelditu ta itzuliaz) Norekin?.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Bi. - Ez al dezu ezagutu nor dan?.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - (Ezkerreko, atera juan da) Nor da?.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - Nor eramatera?.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Nork esan dizu zortzi ordu arren zai pasatu bear dituzula?.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Anton. - Nor da? (Antton patiñako atean azaltzen da; uste gabean Atraka jotzen du ta basua botatzen diyo).

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Larrain: ¿Nork esaten dio ezetz?.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Garbiñe: Orrengatik bada; ta amik ez detelako, ta nori aitorrturik ere ez, ta barrenen ezin gorderik itotzen naizelako, zuri esan nai nizun, eta zuk....

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte-zarr: ¿Eta nork xinistuko dio Mañu aztiari?.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Ez nekian nor zan Egurrtza'k galdu nai zuen gizona.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 ¿Nor izango degu gero baserriko lanak egiteko?.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Ta orduan, nork daki, alkate-edo....

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 MANU: Errezatzalle eder orrek esan dubenez nork pagatuba bada.

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. ROM. - Nork eman bear dizkit neri amar milla duro! (Une onetan ezkerreko atea irikitzen da, ta Alejandro oso aldatua agertzen da).

69. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Nork asmatu nola naigabetzen zituan kristau aiek toki santu aietan bertan orren nekegarrizko gauzak ikusteako! ¿Nor oroigarri onen begira jarri, begiak negarrezko iturri bi egin gabe?.

70. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Emen bertan apostoluak bildu ta, nork bere aldetik Jaungoikoari erregutzen zeudela, aize bolada baten antzeko ots bat aditu izan zan: ots onen ondore bereala airean agertu ziran zuzko mingaiñ antzeko batzuek eta bakoitzari bere gañean jarri, ta guziak Espiritu Santuaz bete egin ziran.

71. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 ¡Aurrera! Mariaren semiac
Euscaldunac, euscaldunac, beti aurrera:
¿Nori bildur gurequiñ badator
Maria guri laguntzera?.
Viva Maria, Viva Maria
Gure Erreguin, ta Ama maitia!
.

72. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Emen escatuco du norc bere bearren aldez.

73. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Noren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak? Jesukristoren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak.

74. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ama iltzan ta etzazutela
kantatu gure echean;
badira beste asko nor poztu
sayatu zuen lanean,
alaiturikan beren amakin,
bizi diranak pakean
.

75. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0052 Bañan... gaurko edertasun
distikor ori, ¿noiz arte
luzetuko da?
¿Nork itxi nere zauria,
zorun-emale ederra
ximeltzen bada?
.

76. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Moda berriko ontziya oyekin
dabiltz alfer alferrikan
ezdute emen astuaziko
lengo estropada zarrikan;
¿nork sortu treñerua dan baño
gauza ederragorikan,
xegara utsaz uzten baditu
guztiyak arriturikan?
.

77. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Baña ona izanik
amaren biyotza,
zerura goititu du
bildur gisan boza
pentsaturik -¡Nork daki!
nere mutill motza
or erori ote dan;

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Euskera piztutzeko euskerazko albistari bat nai genduke; baño ¿nork egingo al digu? ¿Non daude iskillu ikaragarri ori, eguneroko albistari ori egingo lutekenak? Ea arkitzen ditugun.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Nork ez ditzazke biali olako berriak? Beraz dana da gogo oneko euskaldun batzuk izatea.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 ¿Nork esan bear ziyon Luisachori, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyonian, arkituko zanik alako gayetan?.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari (poampeuml;te) lauen, erri olerkarien neurtitz edo bertsoak; (...).

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Batzarre ortan, beraz, nork gere lanbidearen arauz, begiak eusko-ikuskizunez inguratzen, ta gure bizierari, azalez bederik, eusko usaia erasten ikas dezakegu.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Burnigiñak, argiñak, eunleak, zurgiñak, jazkigiñak, abesti zaleak, etxeko andreak...... berdin, nork-bere langintzarekiko.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Leena berriz oroituz abaraskaz erleak darakusan ertigintasuna alegia esan genezake: gure gogaien eztitzeko nor gere izkuntza degula abaraskarik oberena; erle gogatiaren eztia nor-bere abaraskan ainbe ezti eztitekela, iñorenaren txuloetan ixuri-ezkero.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Orduan zan neri emengo berri ematea; emengo organularia aurpegiz ta biotzez nor zan adieraztea.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen erritarrak orduan paperetan beretan jarki nai zuelarik, bertako batzuek burubide auxe eman zioten: bertan bera uzteko arloari; epayari eragitea txarrago izango zala, onena nor zan edozeinek zekiela-ta.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Elkar ezin-adituzkoen artean nola eragin eta erabaki legeak? ¿nola bildu legarrak? ¿nola jakiñ nork zer dion edo dagion, itzalpean, garaitzalearen kontra?.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 ¿Norrk entzun? Gogo txarrak zeuden an Lege-zarren alde itzegiten zuanari entzuteko.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Gure Iztueta bera ¿neurrtizlaria ez dala norrk esango du lotsatu gabe? Iñorrk ez.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Gurasuak beren alaba maite zuten eziñ neurtu litekien diñako maitasun aundiz, bada len esan detan bezela nola zan bakarra, jakiña dago gurasuakiko maitasuna norenganakua izango zan; eta alabak ere bere biyotzaren maitasunezko aginde guztiyak zeuzkan, gurasua ganuntz jarriyak.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - ¿Nor da bera?.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Nor zijoak bertan?.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Gogora obeto nor dan eta benetan eskeñiko zatzaio Berari.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Batzarre ortan, beraz, nork-gere lanbidearen arauz, begiak eusko-ikuskizunez inguratzen, ta gure bizierari, azalez bederik, eusko-usaia erasten ikas dezakegu.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Burnigiñak, argiñak, eunleak, zurginak, yazkigiñak, abesti-zaleak, etxeko-andreak... berdin, nork-bere langintzarekiko.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 23. Iru bider nork bere gogoa ukatu Birjiñ Ama'ren izenean.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 ERIAK NORK BISITATU BEAR DITUAN

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 -¿Eta nork erosi?.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Oiek, iñork baiño gutxiago (?): ez omén zekiten senarra il zioketenik ere: ¿Nork aldakike? Bear bada, agertuko dá or nunbait.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Nork eragingo...? ta Anai Garatek; ez zakarra izan balitz; baña biguna izan ura, ama batek bezelaxe gaxoei gau ta egun laguntzen zekiena, goxua.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Ez litzake bat ere arritzekoa izango; ainbesteko galbidetan sartua dago beti Kansu-ko misiolaria, eta nork daki, Sanxelipu-ko ondamenaren ondotik ondamen andiago ta odoltsuagoak ez ote diran etorriko? Misioak orduantxe bearko ditu Isidro Anaiaren antzeko lagunak.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Nork eztauzka? Baño nik alderdi guztietan goratu det Euskalerria.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Norenak ote ziran?
- Nork daki? Adiskideren batenak edo....

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Nork zainturik eztu euki ta....

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 24 Yesu gurutzatu ondoan, Aren yazkiak banatu zituten, zotz egiñaz nork zer eramango.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 34 Nork lezaguke, ba, Aren asmoa?.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 Aren onulari nor izan da?.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 35 Nork Ari len emanda, ordaña eskayoke?.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapena irabaztea da, Jesus'ek eta Santuak irabazi zutenarekin nor bere gaizki egindakoen zorrak ateratzea.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Orduan Mari Andresek atara seiaska edo kumatik buztarria ta Prakamani begien aurrean ipiñiaz, esan eutsan:
Prakaman bat,
Prakaman bi,
Prakaman nor dan
Ezetz igerri
.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 Korreo-etxera eskutitz-billa ioanda nor zan esan ebanean, bertako gizon batek esan eutsan:
Andrea: zuk diñozuna izan leike egia izatea, baña edonor etorri leike zure izena daukala esatera.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 ¿Nor geu baiño pozago, onen iaioterria, iaioteguna ta iaiotzea bera adierazoteko?.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Istingetako ura beti legun, beti ezti, beti geldi, beti baketsu ikusteaz ¿nor arrituko da, ez kiskurtu ez azkortu ez arrotu ez iagi eziña dala iakiñezkero?.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Ejemplo eder oyec entzutean ¿nor guelditu diteque Aita San Josengana fede eta biotz onez zucendugabetanic?.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Jayera onez zugana zucendu dienetatic ¿nor utzi dezu entzungabetanic?.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - ¿Beraz norentzat eguin cituen guci oriec ezpada guizonarentzat? - Guci oriec aurrena eguin cituen, eta orrembeste gauza añ desberdiñ, ongarri eta ederrez betea eta ornitua cegoen mundua, guizona ecerezetic atera eta gucien gañeco escua berari eman, eta gucien jabe eguin zuen.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 Beguira zuc ofenditu dezun Jaungoicoa nor dan, bere perfeccioetacoren batzuec gogora ecarri, eta orien contraco zure utseguiñ, palta eta bicioac beren parean ipiñiaz, Jaungoicoa jaquintasun ondogabea, zure gogoracio, hitz eta lánac daquizquien eta barrun-barrundic ezagutzen dituena; eta zu ecerrere, utsa daquizuna.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 ¿Noren contra escua jaso nuen?.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¿Nori buruac eman, Ama guciz doatsuac une artan bere biotzean sentitu cituen mirescun, amorio eta poz zoragarria?.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Eta egiaz; ¿badakizute nor dan, Sakrifizio Jainkozko au eskeintzen duana? ¿Ote da benturaz, apaiz bat, obispo bat, Aita Santu bat, aingeru bat, santu bat, edo bear bada Santuen Erregiña Maria? Ez, egiaz.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 ¿Nork ekartzen dizkit gauz oiek? ¿Nundik datoz?.

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Nork ez dakizki buruz neurtitz aiek?¿Nork ez ditu bein baño geiagotan erestu?¿Nor ez da neurtitz aiezaz oroitu etxetik urruti gogoa etxe aldera biurtzean?¡Etxea! Izen dontsu-dontsu ta gozoa.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Badakit askok esango dutela nigatik, gizon aztaputz orrek,¿zertarako sartu bear zuben eginkisun ontan, ezpaldin badaki bere luma xakarrari bear diña egokitasun ematen?¿Eta nork ontzat artuko ditu onek esaten dituben utzkeriyak? Oek guztiyak orla izango dira, bañan gizon jakinduriz motza dan batek egiten duben lan borondatezkuak ¿ez aldu ezer baliyo?

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Amonarik zarrena nor zen galde egin ta berarengana yo nuen.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 ¿Norr ez izutu? Erromarrak itsasalde oei izen egokia, mare tenebrosum, ipiñi zioten.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Oraiñ, yaun-andrreak, txistuaren aintziñatasuna agerrtu naita diot: entzun dezuten euskel-eresi ori, Krristo gure Jauna baña lareun da larogei urrtez lenagoko Euripides'en eresiaren neurri-antzekoa, berrdiñekoa, garai arrtakoa dala esan eziñ albagenezake, gerrkarrak bezela larru-azal zarretan agerrtu ezin degulako, gure asabak aotik aora utzi bai zizkiguen beren oitura ta gauzen berri diot, ¿norrk esango dit, larru-azaletan ez-bada ere, aotik-aora gure orrduko asabetatik etorri etzaigula?.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ta gizon aretxen doai berezia! nundik edo andik beti sortzen zuan nor etorri arazi zuen aurrera, edozein gaiz euskeraz mintzatzera.

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 (...) mallaka jarraitu ezkero, irichiko gera orduan aurreneko gizoneraño edo etor-bururaño, au ¿nork egin zuen? Berak ez, bakoitzak bere izatia eziñ sortu dezake-ta; bestek ere Jaungoiko-gabe ez, Jaungoiko-gabe besterik eziñ izan litekealako.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Nork ote esan zituen itz auek? Andre Mariaren itzak dirala orok dakigu.

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Bere jarraile zintzoai Jesus gure Jaunak esandako itz auek: zuek ere nor naizen erakutsiko dezute, guretzako esanak bezela arrtu bearr ditugu; ta gai ontan al-añako lan-egin ezkero, ez uste izan damutuko zaigunik.

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño gure Jauna orrelako batean arrapatu? ¡Gizon txatxoak, ez dakizute norekin zaudeten! Jesus ori Jaungoikoa danik ez dakizutela agirian jarrtzen dezute zuek.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Galdera orrekin Jaunagana juan ordez, obe zitzaien juan balira beste onekin: Esaiguzu argi ta garbi nor ote zeran.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Bere jaiotzian gotzonak (aingeruak) ain pozkiro abestu ziotela, ta erregearen maite-erakutsiak arrtu zituela, ta ainbesteko gauza arrigarriak zegizkiela jakin arren; etzioten beñere galdetu: Egi zale zeralako esaiguzu argi nor ote zeran.

141. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 ¿Nork iduki du eskubide ta grazia geiago San Pablo apostolo batek baño?.

142. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Baña onetarako derrigorra da ez jakitea nor dan ondasunen jabea, eta ez beragandutzea ondasunak, gero bulda onekin kompontzeko asmoan.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Yes, hauche duk bampacirc;ampacirc;ampacirc;... To, badakik, Manech, nor ikusi diatan bidean?.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Jakinen diat nori eman enea.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 GANTZUME,- Ni andreak manatzen? Ni? Nork erran dauk holakorik?.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Irakurtzerat haugi hunat hi?
Bo! ez dut segurki nahi!
Ikusten dukan bezala, gichon,
Nik maite dutana hiri ez on:
Baitiaguk nork gure jostetak,
Hireak baituk, bereak aitak
.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Hauche duk sapa! Nork iraun holako beroarekin!....

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Lan onik egin ezkero ¿nork daki?.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Badakizu nor naizen bederen ni? zion Jesusek orduan galdetu.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Oinetakoak lauetan-hogoi liberetan direla, jes!...... zer da hori? takoinek: nor gira gu?... baderasate! Izanen ahal da diru gero ere!.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Nork erran du: erhoturik, egun batez, ezpata eskuan, Olivier bere adichkide hoberenari lothu zela Arrolan hoi?.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Ba, nork kondatu du, heien soldadoak oro, harriturik, bazterretik beha egon zirela, guduak ziraueno, bi adichkideen artean sartzera nehor ezin menturatuz?.

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 NOR, ZEN HAN.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nor zen Donazaharren?.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Nork erranen luke bazirela noizbait, handik atheraiak, bospasei mila fraidetaraino, erleak beren kofoirat bezala harat biltzen zirenak noiztenka?.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Sugerik nork egundaino hazi du bere etchean?....

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Nor harri orduan, ikhustean san Frantsesek baztertzen dituela Heren-Ordenako armadatik, jite gaistoko giristinoak, jende nahasi eta hitzuntziak, bethi liphista keta dabilzanak, nehorekin ongi ez doazinak.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Norc creatu gaitu eta eman mundurat?.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0054 - Eta zuek, nor nizela diozue?.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zer on duke gizonak, mundu guzia irabazirik ere, bere arima galtzen badu? Ala zertan trukatuko du bere arima? Ezen, gizonaren Semea bere aingeruekin bere Aitaren ospean ethortzekoa da eta orduan nori bere lanen araberako saria emanen dio.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Eta jarririk zaudenetarik, ez zitzaion nehor ausartatu nor zen galdatzerat, baitzakiten Jauna zela.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Bere gaisto dena nourentzat houn izanen da?.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Bainan nork sinhetsiko zuen berak ezpalauku erran, gizon egitea ez aski, nahi zela gure amodioz jarri ogiaren itchuretan, nahi zela bilhakatu gure arimen janhari?.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Senhar bat, anaia bat eta adichkide bat bera nola doakionari bihotzean zimiko handisko bat egitea, nor harri?.

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Nork erranen zaukun, duela hogoi eta zombeit urthe, Parisen elgarrekin eta bertze Eskualdun lagun batzuekin aurkitzen ginelarik, egun batez, holako ghertu handi batean buruz buru eginen ginuela!.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Bertzalde, nork ez daki Eskual herriko eliza gehienek beren aphaindura ederrenak zure eskuietarik dituztela?.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 248.- Horak bere egina bezala [BNarn], (Gauzak erabili ondoan, bere tokietarat helarazten ez dituztenez, erraten den hitz bat. Nork ez dakigu, bere egiteko hartan, zembat den, hora (zakhurra) baino gurbilago gathua).

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Ote bat nori ez zaio egundaino sartu eskutik edo zango zolatik?.

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Bainan nor ziren, horrela, hoin itsuski eta tzarki oldartzen zirenak ordu arte gutiz gehienek itchuraz bederen errespetuz inguratuak zauzkaten jende eta gauza ohoragarrieneri?.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Parisen eta inguruetan badakigu nor eta nolakoak ziren.

172. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Nork daki bien berri barnadanik?.

173. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Norr naiz, alde batera, onelako omena edo onra neri egitteko, ta beste aldera txarragoa dana, non daukat onelako eginbidea betetzeko bearr dan argittasuna ta jakinduria?.

174. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Bijoa batez ere nere eskerr on orren berria ibilli naizen alderdi guzietako Apez jaun guzienganaño, iñorr berexi gabe; guziak nork nork baño obeki lagunduko ziran eta atsegin emango ziran ibili dira guzi-guziak-eta.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Nor da ere etzade-york galde ein.

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 Aurrek leiotik oiu eiten dute errege ta erregina nor diren ta eben osasunari artzen dute afaritxo bat.

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Lore hori pollit bat chabal-chabala nork ez du ikusi landarechka baten puntan?.

178. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Choko batean gorderik dago Joanes Garaztarra, dakigularik orok nork duen izen alegiazko hortaz itzaltzen bere burua.

179. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Bainan, beha, beha nor doan taulen gainerat bigarren garait sari untz'erdiaren eskuratzera: español apez-gei gazte bat, ja sotana jauntzia, Bizkaiatik etorria egun gutarterat, dituela bi urte Donapaleon bertze guzier nausitu zen hura bera, Pablo de Zamarripa y Uraga.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Orain, gexuaz asko esaten dabe; batzuk diñoe an Apirka'n gexo asko dagola, beste batzuk ostera diñoe ezetz. ¿Nori ziñestu?

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Gaiztakeri ori ¿zetara dator? ¿Bai ete dabe ondiño doixtarrok nok ontzat emon, egiten daben gustija?.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ermu Lenguan idatzi neban erremata egin zala emengo Ortu-santu zarrarena; ta esaten zeustan zeuk, Kirikiño, ia noren gain gelditu dan edo zertarako dan.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uste dot esaten ebela: ¡O erri bedeinkatua, nor ixan leiteken emen jayo ta azija! ¡Gu Gernika'n piñetarren erdijan eta zuek Ajangiz'ko erri zuri argi garbijan!.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Zegaitik ete? Uste dot igarri dodala esan daustenian Zubieta jauna nor dan; baña gagozan ixillik.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bada, ¿nok ukatu leist Kisto'ren lagun eta adizkide onenetaikoak txiroak eztirala?.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ¡Elorrio'tarrak! beti-beti, ordurarte beintzat, biotz onekoak ixanik, ¿eztakusabe txiro bat indarge dardar nori joko ateak?.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ALOGER EDERRA Birminghan Ingelanda'ko Irakastetxe nagusijan, laterea edo latin irakasten daunak ointxe isten dautso bere lekuari, ta berau betetako deya egitea dabe, ia nok ixan gura daun ango latel-irakaslia.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Nik erantzun nion emakume oni: ¿zer gero, zure senarrak nori voto'a eman zion?- Nere senarrak? ba, piperpotieri.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Arrayie, biar be bai, bestelan gaur dabiltzan ulebijuekaz ¿nor aturau? Kirikiño.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Uste det zuk ere badakizula ni nor naizen eta zertarako balio detan.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Oraintxen jarri gera Zestua'n idazle polit bat Txori eta Azeriya; eta txoriaren eta azerijaren aurka ¿nor asi?.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Baña asko ikaratu nitzan jakitean emengo bat, eta gustiak dakitena nor dan beste bi edo iru lagun arturik, juan zala alako pake ederrian lur-azpian zegoen txerria ateratzera.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 IDAZLE BERRIYA. Nere ixilluna dala-ta, nor dan eztakigula, euzkel-idazle berri bat sortu zaigu uri ontan Dris-Dras izen-orde garratzarekin.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Geroago, gure itxasgizon ta salerosleak, bazkunak indartu ta sendotu ebezela (Bilboko Konsulado Caracas'ko Bazkuna); ¿nok eztaki? Batu ziran arrantzalleak, lugiñak, langilleak; buru-soillaren makala ezagututa, utsune, zoritxar eta andega, bete, osatu ta seneratu gura izan daben guztiak batu dira.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Bañan...... nork ziñisten die? Idazlari eta irakurle euzkaldun gustiai urte berri zoriontsua bat opa diet lerro onen bidez, batez ere Arrasate'ko gustiai.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Berri on askorik ez; atzerritarrak geyago ditugu Beasain`en, bertakuak baño; eta Errepublika'ren etorrera onekin arropoztuta dabiz danak, eta ¿nok burutu berekin?.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ¿Nor gexotu dua, neu be gexotu barik?¿Nor gaizpideratu, ni suminduten enazala? Illarraindu biarr ixanezkero, neure makaltasunaz illarrainduko naz.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ARITZABARRA norentzat xango dan jakin gura geunke.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Baña arrittu euzkeldunak! Erderazko eleizkixunak! Lemonitz'ko baserrijan nok ikusi dau olakorik! Eztaukogu lotsaren erbatzik arpegijan! Benetako kistarrak, eta onegaz erri gustija diñogu, juan barik geldittu da.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euzkel-liburuak zelan agertuko dira? Norentzat? Irakurlerik eztago, eroslerik eztago.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Illean laurleko bat...! Nok ez lei emon? Euzkotarrak ez beintzat bere izkuntzari indarra egiteko.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Freud nor zan? Gixon orren entzutia ludi osuan barna ibillija dozu.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erlejugin batek berak dagixan erlejuen bardintasuna jaditxi ezin ba-dau, gixarrteko bardinttasuna,¿nok jaditxi?.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez dakigu, egia esan, nori kalte egiten genion.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Eraille oyek ere, nork illa izango dute!.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Nork bere gogoko zaiona ementxe gaur ez bada biyar arkitzea, litzake nere ametsa.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Ango txaloak! ¡Ango deadar sutsuak! ¡Ango alaitasunezko agerpen zoragarriak! ¿Nork adierazi une pozgarri artako aunditasuna?.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Une zoragarri artan nork etzuan deadar egingo, biriketako indar guztiekin: ¡GORA EUSKADI AZKATUTA!?.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaur dan eguneko U.G.T.'ren garaipena Euzkadi'ko burnibidetan, euskaldun langillien nabarmenkeriz, epeltasunagatik daukate Agiritauak lenbailen biali unutz, argi ta garbi ta sutsu agertuaz guziok elkarturik ta egitez langille arazuaz, garaian ta neurrian agertu ezkero garaipena agertuko da, bañan... bear bearrezkua dan ezkero Euzkadi'n euskaldunok agintzea era berean agertu bearrean gera baita ere zaletasun guziarekin artzen ditugun gaiak, garaiz ta zuzentasunez jokatuaz aurrera ateratzea geureganatuaz euskaldun langilleak tamalez geugandik aldenduak, asko da asko ofuscados en su ignorancia andik edo emendik zerbait lortu nairik, txanpon batzuben zalekeriagaitik nor bere kristau-euskalduntasuna ostikopetuaz.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ainbeste abertzalei botatako multa guziak onela kobratzen diran jakitea on izango litzaiguke, bai, ta arren bialdu zaiguzute, nork bere erriko multen berri, ementxe azaldu ditzagun.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskaltzaleak eratutako Batzaldian saritutako Etxe aldaketa antzerkia nork obeto.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ovidio'k, ardo kolorekoa deitu zion Mediterraneo itxaso zabalari... ta nork igari egin zezaken alegia ardo koloreko ur gañian, ta baita ito ere...

213. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Eztiok nor ari danari ere begiratzen: i goratzen au ta kito.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Katoliko zintzoen itxurak egin nai ditugu, nork sinisteko ordea?.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuri, eta sure antzeko lagunei, nork eman dizue eskubidea, lagun aurkoaren katolikotasuna neurtzeko eta zuenetakoa ez dan guztiei mallak jartzeko?.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gure bikotiaren zarrera ura ikusita nork esan bear zigun galtzalle izango giñala?.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Baña norekin ari da ordea?.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Norekin ari naizen?.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Nork naidu merkeago?.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Linazasoro ta Orbegozo, Pasaiko txapeldunak, ta Barrena anaiak Zestuatarrak, datorren igandian Urumea pelota lekuan jokatuko duten bikote bikañak, ¿Nor geldituko da azken jokaldirako?.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Lur gintza eta salerosketa zerga ordaintzalleak jakin bezate auxe: Aurtengo bigarren seillabeteari dagokion nork bere gogozko zerga-ordainketa, ill-onen 15'etik 30'era bitartean egin al izango dala.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Txirringai ezarri oi zaien zerga jasotzeko erabilli oi diran burnizko txartelez datorren urterako nork ornitu erabakitzeko lei bat eratua izan zalarik, eta leikide bakarra, A. Alvarez Vazquez etxea, azaldu dalarik, bein-beingoz orniketa berari opatzea erabaki zan.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Bitartekotza au bezela 11'gn. atalak artzalleari aitortzen diona, nor-berberanenak izango dira.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 ?Nor dan Errotari bata? Antojo-Errota'ko sendi-burua.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Azkenengo irakurgaietan ikusi genuen, Franco-tarrak berak zirela ooin eta
eriotz-zale aundienetarik; orai ikusi dugu gezurtiz ere eztirela tikienak; beraz, nor dire canallas aundienak?

226. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Euskaldunak diran bezelakoak izanik, nork sinistarazi bear zigun, iñork esku geiago zabaldu bear etzienetik ?

227. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Nork esan bear zigun, geure arazoa ulertuko etzigutenik ?

228. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Nork esan, mundua itxu ta gor agertuko zitzaigunik ?

229. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eskualdunak nork armetaratu dituen

230. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orregatyik berari ta beste eleri ba-dagokijuez itz bat-eta-beste, norenak diran itz orrek epatyeko beste biderik eztaukogula, eukityia edo eukipena dogu bidia; bijok badauke, ezedo-dau noski zarrenak gastiagandik arrtun ixango, ostera baña, gastiak zarrenagandik arrtun ixango eban.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Euskeria. ?Norr da?

232. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zeure anaija ugezama errderia ta erdaldunen ekandu txarrak zelakoak dirian be estakijenari norr nazan erakusteko arrdurarik es dozu arrtuten.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Nork ez ote daki nola ibilli diran oiek gure Euzkadi maitean ?

234. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Geroztik; egunkarilariak beste lanpide bati lotu bearko dira; nork daki zenbat illabete bearko duten lege ori zuritzeko! Bizkitartean eman doiztela estatutoaren alde; baldin, orren alde egiten dena, zuzen guztien alde egiten da.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Arrigarri da Iruña untan ez daitekela edo ezin dutela jakin, nor ta nor diren gazte oriek asaldatzen dituenak edo berez bere baldin ari badire, zergatik ezin ixilazi dituzten.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Baño, agintariak ¿noren alde daude? guk, esku zuzenik ezpadugu, argi esan dezatela: ibiltzeko, bideak jakin bear dire.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Nork uste baztar artaraño joango ziranik?.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Monteil prefetak zelatariez bethea duela eskualde guzia, jakiteko, ez bakharrik kargudun eta emplegatuentzat, bainan oraino bertze hainitzentzat, ere eia elizan ibiltzen diren, zein eskoletan dituzten beren haurrak, non eta norekin dabiltzan heien andreak.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Noren beldurra othe dute bada?.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nork erran lezake Errepublika ezarria dugula Frantzian, orok lege beraren eta zuzen beren ukhaiteko.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta nor dire bere buruen jabe egiazki diren gizonak?.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nork daki?.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ikhus ea nor dituzten aitzinekoak; ea paperño heiek ez dutenez framazon usain bat.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Nork daki? Diote asko zeretan guk bezenbat sudur ona dutela abereek.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Nork ikhusi du uztaila azkenerat eta agorrila hastean holako arorik?.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eta nor bada barkhamendu hortarik kampo ezarriko dituzte?.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Buruzagi hek nor dire?.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Alabainan nork ditu egiten errientak diren bezalako?.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nork daki zer ametsak egiten dituzten?.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Nork du lana burutuko?.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eta nork beharko dute bereziki gehiago gobernamenduari eman?.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gobernioaz errengura gira, legarrak goitituz doatzila, bizia khariotuz, bainan nor othe da orhoit etchean behar gabeko sos-mos batzuen kutchan atchikitzeaz Iduri dute ez deuskeria batzu, eta bizki tartean, urthatsetik eguberrira zer multchottoa ez nuke galtzerdiaren barnean ezartzeko, behar gabeko chahubide guziak hautsiz, orori ihardokiz.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gerlako ministroari galdatu dio Ybarnégarai-ek nork othe gerlaren azken egunetan etsaiari dituen bezalako indarrak utzi diozkan, gure aitzinean belhauniko zagolarik.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nor mintzatu zen orduan, gu ala bertze norbeit?.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nortaz mintzo giren badagizui arauz?.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Badakizuia Parisen nor diren aberasten ari?.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Abitaine hortan nor ez dabila?.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nork daki; jandarmek ikusi behar eta holakorik baditeken.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida hastetsuan aditu dut norbeit Salinas gatik erraiten ichtantian lehertuko zela; gero ikhusi du haatik Pedro zoin biphil eta zaila den; bertzalde nork ikusi da hura huts bakhar bat egiten?.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nork errana zaukun zahartzen ari zela?.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lan pollit horiek guziak eginik, deputatu zenaturrak berriz ere barraiatu dira nor beren herrietarat hazila arte.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer kalapitak han ere! Joka, borroka, zalapartaka, odola ichuri arte! Nor dira antolamendu horri aiher direnak?.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nor den eta ene ganik zer nahi zukeen, erran daut berehala.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Horra noren gainean finkatu behar duten Frantziako buruzagiek.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Nork eztu ikusten nola sartzen dan narrastari au zuku-zuku, maltzur maltzur, ixilik ta sasipez sasipe batzuetan, bestetan berriz ausarki ta burua jasorik, enderri arteko arazoetan, joan-etorrietan?.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Guziak pakean bizi bear dutela diote, ta denak nor bere enderrian, errialdean guda-tresnak ugaritzen, geiagotzen ari dira.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Eta bulda artzen duenak eztu artan bere izena ezarri bearrik; ezta ere Bulda Santua gorde edo nork berekin eraman bearrik.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 ¿Nork artu bear du Bulda santua?.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 II.- Oni ta ari galdezka nor dan jakituna,
Ezta aixa topatzea esan nai dituna.
Gu ez gera kantari, bañan orra, jauna,
Ortxe eldu da Joxe Motx, Orrek bear duna
.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta amaika-amabi urte betetzen dituanean ez ote dio bere buruari galdetuko: Nork daki geiago, nere amatxok ala erakusleak?.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ta Galatas zoritxarrekoa izan ez bazan, nork daki zenbat izango ziran.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Bakaldun orrek esaten eban: ?norr da Jauna, nik bere deia entzun daidantzat? Eztazaut (eztot ezautzen) Jauna.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 ¿Nok esan zenbateraño samindu zan onen biotza euren Irakaslea ikusi ebenean gaizkiña balitzan lez epai-pera eroiela, ixeka ta burlaz lotsatuten ebela, arantzaz burua zulatu, zartada gogorrakaz gorputz guztia urratu, ta kurutzan esegitta eraill ebela?

275. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Lentxuago, gure batzar nagosija eginda laster, bidariz (korreoz) idazkazal baten barruan, ogetabost laurleko artu genduzan, nok bialdu ebazan ez dakigula, Bilbao'tik etorrela baño.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Gipuzkeraz dago, baña Bizkayeraz be norbaitek eginda daukala baidakigu, irarkolara nok eroango begira.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Eta nok neurtuko dau, neure Abade agurgarri ta seme maiteak, nok neurtuko ta bear dan bestean eskarrez ordainduko, Jaungoikoak siñismenerako egiten deuskun dei aundi ta eder au?

278. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Nor arrituko da, beraz, guri Obispo gareanoi, gure Ama Eleizak agintzen deuskuna, egiten deuskun bezin arretaz agintzeaz?

279. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eta betiko ondatu diran erti ta bitxi-lanak nok zenbatu? ..

280. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Guztia laterrientzako izan ezkero ?Nor alegindu lan egiten?

281. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 ?Nor nekatu laterriarentzako lanean? olan lan eragiteko abereai (ganaduai) lez atzetik gizonai akiluegaz beste gizon bat imini bearko litxakioe.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Siñesmen bakoen artean nor bizi?

283. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Meza nagosi ondoren, jokalu bearko dabe, nor geyago izan, bakoitzari dagokion Kristau-Ikasbide mallan.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Harotz lanaren izateko, nork berak haroztegirat berekin ekharri behar du burdin, ikhatz eta janari.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 -Nor zare zu, ihardesten daut.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Arratzaldean kedarrea baño laño baltzagoak atxari ebatu, dana illundu...; atxak orruaka, lañoa eten barik trumoika; atxa ta laño-baltza nok nor birrinduko lez...

287. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Lurdes! Nor ezta bertan, bein-edo-bein, izan?

288. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Nork esan ainbeste bagiñala.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Begorretamar uste eta egun sortu Oraindio sortuko diranak gañera Donostiatik ogei bai, Oñatitik mordoska, Villarrialdik danak nai, Oyartzunen nor juango txotx egiñaz, Ondarrabian bero bero, Gazteiz-tik ere bai, Bilbau geien geien, Iruñan ere asi dira berotzen, Antzuelan maiz azko diranak juan nai...

290. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 2ik Nouri behar da botza eman?

291. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ¡ Alajaiñetan ! Larogei otsaill gorri gañean aspalditxotik eraman dittuzula, ¿ nork esan ?

292. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Martiñ'ek ala ere nor zan ura bai laisterr ezagutu. ¡ Baita Prontxi'k ere !

293. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 - Nor emen mensajerua?
- San Gabriel aingerua
Egingo dabena ondo
Jaunaren agindua,
Maria, Yose etab.

294. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0312 Othoampiuml; egon zite hurruntto, zure ezpatareki,
Bessoz-besso enintzateke, jarri nahi zureki,
Begiac nuri nahi tûtzû, jelkhi gerren horreki
.

295. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Nor ez da arritzen Zu aldarean
Or ikustean eskale!
Gizaldietan biotzen billa,
Guri begira maitale!
Ay, ene Jesus, nere biotza
Ezin bizi da Zu gabe
.

296. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 11. Baña ni nor naz zugana eltzen asartzeko?.

297. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Ateok jaso egizuez ateburuok;
zutundu daitezala antxinako ateak,
Zeruko erregea sartu daiten.
Nor da Zeruko Errege ori?
Jauna, indartsua ta altsua.
Ateok: jaso egizuez ateburuok;
zutundu daitezala antxiñako ateak,
Zeruko Erregea sartu daiten.
Nor da Zeruko Errege ori?
Jauna, Gudarozteen Jainkoa:
Bera da Zeruko Erregea
.

298. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Zure morroi au areik arduraz gordeten
zain-zain dagoanarren,
nok ezagutzen dauz norberaren utsak?
Garbitu nagizu ezkutuan gelditzen yatanetik,
arrokeritik gorde egizu zure morroi au,
menperatu ez nagian:
pekatu aunditik
askatuta eta errubage geldituko naz.
Izan dakizuzala atsegingarri nire agoko berbak,
eta eldu daitela zure aurrera nire biotzeko ausnartzea,
Jauna, nire arkaitz, nire erosle!.

299. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jauna da nire argi ta osasun,
nori nik bildurrik?
Jauna da biziaren laguntza,
nok ikaratu ni?
.

300. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 (...) geriza utsa lez igaroten da gizona;
arnasaldi baten arduraz diardu,
aberastasunak pillatzen diardu,
norentzat izango diran jakin bagarik
.

301. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Jauna, nor Jaungoiko?.

302. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Ez ete-zaree zuek areik baiño askozaz geiago? Nor da zuen artean bere asmo guztiaz ukondo bete azi daitekenik?.

303. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Nor geien maite dodan
ama biotatik
itaunduten dabenai
zer erantzun bakit:
Etxeko neure ama
asko maite dot nik,
baiña Begoñakua
geiago oraindik
.

304. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Nok esaten al-daki
Arein agur berua?
Maitaliak bakarrik
Onen agur gartsuba
.

305. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0073 Eztizko ego-ikutu
dozu soin zurian...
Nor urreratu yatzu
orren ixillean,
ta mosua ezarri
matrail gorrizkean?.

306. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Baiña, ene Jaun ona! Aitu zan gau batez
Aren bizi-argia! T'estal eusten lurrez...!
Nire biotz-miñaren mergatza geroztik!
Nok a barriz altx-azo erio-lurretik?
.

307. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Begiak, ostera, geure eskuetan josita daukoz; eta, egunero, itaun au dagisku: Morroi izan zara? Norena...?.

308. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Barruan hartutako zauria ezta sendatzen asperkundeaz, zigorrak nobera mintzen duanean, ez ta asperkundearen orduan zigortuari bere zigortzailea nor dan jakinerazo ezik.

309. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 21. Izan be, Moises'ek ba-dauko antxiñako aldietatik uri bakoitzean bere irakasikizuna nok irakatsi, sinagogetan larunbat oro aren idaztikoak irakurten dira-ta?.

310. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 Hasi ziran poliziak nor zan billiatuten, eta ni hartu ninduen.

311. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 - Nor da Burduntzi? - galdegin eban Nikanorrek, autua entzuten isil-isilik egon ta gero.

312. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 - Heu baino umeago nor dok ba, hamalau urte ta erdigaz oraindino ohean txiza egiten dok-eta!....

313. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 - Nor dozu ba, hori? - Alogerekoa lana aldika egiten dauena, emuts;.

314. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Euren buru egiten eban txakur andi bat, ¡uau-uau! izketan egoala, entzuletariko batek uzkerra yaurti yoan, eta buruzagiak amaitutzat laga yoan batzarra, areik-eta lotsagabea nor izan zan igarri arte.

315. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Baña nori emon deutsana alako zorrokadea?.

316. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0205 Nork ostu ebazan?.

317. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Eta itandu eutsoen: Irakasle, ba-dakigu egizale zarana ta Jaungoikoaren bidea egiz irakasten dozuna, ta iñoren ardurarik ez dozuna ez dozu nor nor dan begiratzen-eta.

318. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Eta Jesus'ek dirautse: Irudi ta irakurgaiok norenak dira? dirua erabiltea, mesede bat zan; eta eroian irudiak, esker ori egin eban agintaria adierazoten eban, Kaisar'enak, dirautsoe.

319. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Beraz, barriro biztu daitezenean, zazpirak emaztetzat izan eben ezkero, areitako norena izango da emazte?.

320. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 3) ¿Gandia nor dan?.

321. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Ziurtasunez ez dakigu nor dan C.H.A. au.

322. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Nere aitaitaren denpora-ingurukoak ei-ziran bertsuok, ez dakigu nork atarata.

323. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eta gure z ederra kentzeko nor ete-da iñortxo?.

324. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Nok ez ete daki txiki-txikitatik gure aitak eta amak erakutsitako abesti au: Askok egiten dautsa - San Antonio'ri - Egun batian joan'ta - Bestian etorri.

325. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Onetzaz, auxe be esan zan: Izerditu dakizula eskuetan zure limosna, nori emoten dautsazun jakin dagizun arte.

326. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Bere egunetan, eten barik, nok jakin zenbat itzaldi egin ebazan?.

327. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Ausnartzea: (Adimenaren egin-bearra ta lana) Orrenbesteko nekeak daroazan ori, nor da?.

328. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Norgaitik jasaten edo sufriduten ete dauz?.

329. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Nok, nori, baiña?.

330. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Azter begi bakotxak aitaturiko izkuntzon suster-iztegia ta gurea, ta laster ikusiko dau nor dan egiaren jabe.

331. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Nok goratu ditu, alan be, onein trebetasuna ta pelota-joku ikusgarriak?.

332. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea nor dan jakin ezkero, emon eta kitu.

333. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea nor dan jakin ezik, aurrkitzeko alegin egin, geyago edo gitxiago, gauzearen balio neurriz; gauz utsa ba'da, alegin andia egin bearrik ez dago; aldintsua ba'litz, iragarri, egoki danez.

334. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0012 - Nor da?- galdetu diot gerra-gizon bati.

335. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - (Beti atetik nor sartuko zai ara dijoa LETRADU jauna agertu ala). Sar zaite Letradu jauna. Zurekin bazkaldar guziok osatu zerate. (Agurturik) Ongi etorri. Nai duzutenean bazkaltzen asiko gera.

336. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (II garren Gelatik l'gora joanaz) Nor da or? Oh! Maisu jauna da (Amari). Maisu jauna dator gu ikustera.

337. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - Nor bere buruaren alde mintzatzea lotsagarri al da bada?

338. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Nor?
APALLU - Nor izango dek? Or aurrean bizi dan neskamea.
EZTI - Nola dakizu? Berak esan al dizu zerbait? Au poza!

339. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 APALLU - Or dekan ori norena dek ba?
KOIPE - Naidoanena nai bada. Agur nere biarko ollar jokoa ta agur nere izen ona ere.

340. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Ez zenion artuko?
Lutxi - Erreza zegon ukatzea. Nori eta Erroxaliri! Erriko jaien ondoren zerbait egingo diot. Bestela ez bait-nau pakean utziko.

341. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

342. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Ta zu nor zaitugu? Ezur-konpontzaille Petrikillo alena ez bestena! (Bijoa).

343. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Joxepa - Gure etxera nork bidali zaitun jakin nai nuke. Salatariari lepoa biurtuko nioke. ¡Petral alena! ez bestena.

344. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

345. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Ezta gizonaren legea nire pozkarioa, Matilde, bihotzaren legea baizik. Bihotza eskuan dadukadalarik diotsut asko alegratu naizela. Badakizu nor izan zen Diojenes? Greko jakintsu hura?

346. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Egia, ¿nor joan diteke baña Xabiertxo ez badijoa?
MALEN - (Gogor) Xabiertxo iñola ere ez!

347. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 URDASPAL:
Nor naizen? nor naizen ni?
Galdera gogorrik baldin bada,
auxe gogorra!
Nor naizen ni, itz gutxitan esango dizut;
orra:
ZIGORRA naiz, zure zigorra...
Gau illun batean izan zan...

348. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 ANDRE JOXEPA - Nork kontatu dizkin ipui oiek denak?

349. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Zuhurrago ukean, noski, baiñan onezkero eztik zuzenbiderik. Alabearra duk gero, Getari'ko txalupan Joxe Migel suertatzea. Ba-nekiñan Getari'ra elduberri zana eta andik arrantzan asteko asmotan zebillena, baiñan nork esan bere lenengo itxasoratzean illotzik ekarri bear zutenik Mutriku'ra?

350. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ori esan Ama. (Ateruntz abiatuaz) Laister jakingo degu nor dan atean.

351. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Gure buruak era errukarri ontan ikustea ere! Nork esan! Bañan (lagunai) Ez estutu. Oso lasa egon giñezke, kontzientzi barruntea garbi bait daukagu ta beste gañerantzekoa, ez da ezer!

352. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ta emakume bategandik gordetzearren, eun emakumeren artean sartzen zera. Nork antzematen dio kontu oni?

353. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Au egun doatsua
Etorri zaiguna
¿Nork aditu lezake
Gure zoriona?

354. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Nor aiz? - galdetu zion oeratu zanak.

355. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Petrik, itzulirik, zera ikusi zun atzetik zetorrela: aparitan Jesus'en galtzarr-ondoan zetzala galdegin baitzion nork salduko zaitu?.

356. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0016 Nork daki?
Tximistak
izenpetu du ekaitza.
Trumoia,
aren morroe oska.
Deadar egin zun:
Itxasoa! Itxasoa!
Ola-gizonik
zarrena,
aitz-joka ari da
malluka.
- Itxoizu!
Aizu!... ta zu!... ta zu!

357. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Nor aut? Nork jarri au azpikoz gora?
Zuaitz parregarri!... Bi adar tinko,
oñak lurrera. Aien gain trinko,
enborra doakik argi-auzora.

358. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nagon! Nere begiak zer dakus?
Nigandik ate dagon mundua, noren eskuz
sartzen zait begi-ogean?

359. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Maitasun! Gorroto! Poz! Iguiña!...
Zaldi azkarrak aztal didate biotz-muiña.
Zer det adiskide? Zer, etsai?
Zerk nauka maite dedanaren ate-zai?
Nork bultzatzen dit gogoa,
iguin dezadan nere etsaiaren alboa?

360. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

361. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Bi begi beltzez dindil zeunden,
katerik gabe, bañan atxiki.
Nork zesaizun orduan zuri
obe zenula azkatasuna?
Egaldun oar bai zenion
zerorri: oi ura zoriona!

362. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Aldez aurretik jakin oi danak
zer ajola dio? Deus ere ez,
baldin nork bere buruan ezpadu
ikasten: orduan zentzadura.

363. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Nork esan etzala ura Messias Askatzailearen otordua?.

364. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Nork kenduko izarrak gauari? Zeñek loreak Maiatzari?.

365. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Alexi, ta nor ote naizenik ere ez duzu galdetzen, ez eta zeiñen aberats artaldez, zeiñen ugari esne txuriz.

366. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Noren igesi zoaz ero ori? Iainkoak, baita Paris Dardani'koa ere, oianetan bizi ziran.

367. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Menalk'ek.- Ezaidazu, Dameta: norena da artaldea? Melibeu'rena ez ote?.

368. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Badakigu zu ere nork eta zein santutxotan... akerren begirakun okerpean... Ninpha errexek par zegiten, ordea....

369. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Dameta'k.- Beraz, biotan nor ote dan geiago, aldizka ikus dezagun nai al duzu?.

370. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Erdiunean bi zantzu, Koron, eta... bestea nor ote zan, gizadiarentzat urte-aroak, uztabiltzailearena ta goldari lepomakurrena, alegia, bere zotzez marratu zituna?.

371. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 Nork eta zuk esan bear!....

372. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Laguntzallea? Nor...?
AITONA.- Nor izango zan... (parrez)... Pello-kirten...

373. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXIMP.- Nor zeraten jakin da kalterik ez nizuten egin nai... bañan oraintxe nazkatua nago, ta... kentzen ez ba zerate... onez-onean gure etsai ori ez ba didazute eman bear zuei botatzeko agintzera noa nere mutillei...

374. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 (...): garbayaren bidez irudiñak eta ogenak zapuzten baitira, ta siñestearen bidez nork bere burua Yesukisto'ri makurtzen dio (I Tes. 1,910; Err.,11,4; X,9).

375. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Zu Paulo Amantegi zera, ezta?
- Ez!
- Ez? Nor zera orduan?
- Petri Motzen espiritua, kontu eske natorrena!

376. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Nor kale erdian batetik bestera asi?

377. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Nork eman dizu zuri or kuskusean ibiltzeko baimena?

378. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Gabean, anai ezkonduak esan zuan bere artean: Nik emaztea eta umeak dauzkat laguntzeko, nere anaya ostera bakar-bakarrik bizi da, ez dauka nork lagundurik, ez dago ondo berak-ainbeste gari nik jasotzea; gabiko batzuek eman bear dizkiot.

379. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Dik'eri, odol guztiak burura jo zioten eta ez zekian ez nor zan bera, ez nun zegoan.

380. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Nork egin du sermoia?
- Zaarrak, beti bezela.

381. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Ezpaitakite zer da nor naizen.

382. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 - Nor da beste ori? - galdetu zion Yangok.

383. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 - Nor da?

384. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Azpiak ur dirala, gañetik suilka euria asten duanean, nork legorra billatu etxe aietan?

385. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Nork eraginda, orduan?

386. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Nork deitzen gaitu...?

387. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Nork igarri...!

388. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (23) Ta elkarri galdezka asi ziran, aietan nork egingo ote zun egiteko ori.

389. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (24) Sesioa ere atera zuten, beren artean, nor aundiago.

390. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (15) Baño, etsai gaiztoak, erantzun eta ala esan zion: Jesus ezagutzen det; Paulo ere ba-dakit nor dan; zuek, ordea, nor zerate?.

391. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Ez da naiko dirua maitatzea: nork ez du maite?

392. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Alako itzak nik entzun da, nork esango zun ba, gero ni onera irtengo nintzala...? (Nere etorrera, geiegi astindua dago, ta esan detanarekin aski da).

393. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Maite ori, nor izango ote?

394. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Nork esan zenbat kezka eta biotzeko samin irentsi bear izan zituan?

395. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 (...), eta asteazkenetan, berriz, eztakit nor il-zualako, gizajoak astearen erdia deusere jan gabe bere borondatez igarotzen zuan; au dala-ta, laister zearo argaldu zan, ezur utsetan gelditzeraño; nere ustez, etzuan urkatzalleak lanik asko egin bear izan, bi tornilluak zintzurraren erdian arkitu zitezen.

396. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 ampamp3. (Esteban donearen Jaian)
Jauna, gu baitan
beti bizi,
Zu biotzean
gu nork izi?

397. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 - Malenlxo'retzaz? ¿Nor zera, ba?

398. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 - ¿Nereganako? ¡Ja, ja,! Argindegi'ko neska zarrarena izan ezik, ez dakit beste norenik...

399. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Baña, norbaitekin ezkondu bear ba'nintz ¿bai al-dakik norekin ezkonduko nitzaken?

400. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 (...), eta eguardian bere langilleak ikustera etorri zanean, Ruth ikusirik, morroi bati esan zion: - Aizu, nor da anako emakume ura?.

401. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Booz'ek orduan Ruth'eri deituta esan zion: - Jakiñ det nor zeran, eta nola, zeure etxe ta gurasoak utzita, etorri zeran Noemi'rekin, Israel, gure Aberria eta Israel'tarren Jaungoikoa zuretzat arturik.

402. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bañan ez-dautsot Troar andiputzen erailketari jaregingo, euren guterri nausiraño guztiei bultzatu baiño leen, eta Ektor'en aurka nire buruaren neurria artu baño leen, biotariko nor garaille geratuten ote dan.

403. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Oek nola edutu diran, nork esan? zein zentzuk eratu ta barnean gorde ditun ageririk ere?

404. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eta, oi gazteak, zuetarik nor izango, nerekin bat, etsaiari lenengo erasoko diona?... Ona , diño.

405. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Bi azpiltxoak Jupiter'ek berak dauzka orratz bat berean, bi burrukalarien adu bixikoak aietan ipiñirik, nekeak nor dun kaltekor eta eriotza zein pixutan makurtuz doan ikusteko.

406. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Izen ontako Santarik etzala zeruan, eta kristau-izenik gabeko alabatxoa, nork zainduko zerutik?

407. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 14. Adoreak, gaitzaldian gizona irozotzen du; aul-makiya, berriz, nork yasango?

408. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Zenbat biotzetara pakea eraman zun, zeñek daki? zenbat barru alaitu zitun, nor esan?

409. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Txarrean orain arte iraun badegu, onean nori begiratu badegu.

410. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Nork ez ditu gogoan bere aldi bateko eguneroko euskal-idazlan ugari ta irakurgarriak?.

411. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Nork ez ditu ezaguten ipui-eder eta irakaspengarriz arrigarriro jantzirik utzi zizkigun ABARRAK izeneko liburu arduratsuak?.

412. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0236 Gizon bezela, nor bera zan baño zuzenagorik, onagorik, jatorragorik, kristau eredukorragorik, euskaltzale jakintsu ta porrokatuagorik?.

413. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Nork bere gaizkakundea iristeko ogasunak oro egitez uztea bearrezko zanik iñoiz etzuten erakutsi.

414. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ortarako nork bere belarria gozatu bearra du.

415. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Emen bean, musika orren oiartzuna aditzean, nork bere burua ezi ta araupean irauteraztea iritsi zezakean.

416. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Nork esan, geroago izango dun biotz-erdiratzea oraingo yarduna dalata.

417. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Nork bere bertuteak lau aizeetara aldarrikatzea: orra griñaren beste alderdi bat.

418. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Ordea, galdu ote da usarioa, nork bere burua laudatzeko oitura.

419. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Ez dakit nork esan zuan.

420. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Inhumanitas ortatik beste bi konsekuenzia segitzen dira: gizon bakarraren balioa gutxiesten dala eta nork geure lagun urkoarekiko ditugun bete bearrak ahaztu egiten ditugula.

421. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Bere ingurukoak nortzat zeukaten jakin nai zuan.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Gudan nor garaille? Arek saria irabazia.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Ikus dezagun nori dagokion lenengoz, beste guzien gaiñetik semeen edukazioa.

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Nork asetu? Gurasoen eginbearra oraintxe dago bete-betean.

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Elade'n nor Temistokel baiño argiagorik? nor altsuagorik? Pertsitarren aurkako gudan buruzagi, Elade yaregin zun yoputasunetik; bekaizkeriz atzerriratuta, ez zun eraman, bear bezela, aberri eskergaiztokoaren bidegabekeria.

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Orrela, nork sendotasun eta indar gutxiago izan eta adiskidetasuna naiago; ortatik dator emakumetxoek gizonek baiño geiago billatu bear dutela adiskidetasunaren magalpea, ezeukiek eukitsuak baiño areago, ta zorigaiztokoek zorionekoek baiñoago.

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 11.- Ari buruz, berriz, nork uka lezake zorionekoa zan dala? Illezintasuna nai izan ezez, ta ori iñola ere ez zun uste, gizonek bidezki opatu ditzakenetako zer ez ote zun iritxi? Aurra zalarik, itxarobide aundienak yarri zituten arengan erri-lagunek; gaztarora orduko aiek gainditu zitun bere eragite ziñesgaitzaz.

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Ori orrela, ba'da, eriotz orduan zintzoenen gogoek errazenik egaz ba'dagite billurtuta dauden espetxetik, nori izan zaio errazago yainkoetaratzea, gure ustez, Eskipi'ri baiño? Orregatik, ba, aren eriotzagatik naigabe artzea adiskidetasuna baiño bekaizkeria ote dan bildur naiz.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxe-iaurespidea (kultua) nori zor zaion.

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta gero nork antz eman norena dan?

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Bertolt Brecht bera, bizi izan ba'litz nork daki zer bide artuko zituan.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta kanpoan zeudela, Ari nork deitu bidali zioten...

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta itz-egiten ari zitzaioneri erantzunaz, Jesusek esan zion: Nor da nere Ama eta nortzu dira nere senideak?

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Nork, Anaxagora-k ezik, eskuratu dizkigu azken-zergatikoaren, gogoaren eta zirkin-itur-buruaren pentsamentuak?....

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Nork adierazi zeruko Amaren poza ori ikustean!.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Bañan, nork arkituko du adiskide ori?.

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Zure biotzarena berriz, ama zeranez, nork neurtu?.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Iru arauok nor bakoitzagan, daskaigu kristau anaitasunak, kristau demokraziak, gizalegeak...

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Nork ordea lortu, nortxok berebaitaratu, irutasun gurena uztarri batean, norbera bakoitzagan?.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Nork? Ta bai! gizaseme batek.

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Zuzenbidea zertan dagoen, erririk bikainena zein litekean, norberaren gogoaren azterketa nola daitekean, benetako iakintzalea nor datekean, erritarren arteko aldaketak zein legetara ta bideetara gertatzen diran eta abar.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Erabateko Zuzentasun bakartua ta soildua zertan dagoen agerrerazteko darabilen eztabaidaren bidez bide, Erri zuzenaren egilea ta eragilea nor datekean agertzen du ezarian, ezarian.

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Autatze hau kriterio huntaz zuzentzen da: eksistitzeko burrukan nor gaiena, hura autatua ta hura bere onurapenen herentziz-transmititzaillea.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Senditzea ere, askotan, nor bere baitan biltzea, eta izate osoa adi jartzea; eta hau guzia ere ez da indarka baizik egiten ahal.

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hitz eder eta unkigarriak! Nork ez du gauez, noiz edo behin, izartegiko illunari so jarririk, Teilhard olerkariak horren egiazki azaldu digun bakardade-txorabio hori senditu? Pilloturik gabe dirudienez, nora ari da gure Lurraren untzia? Nora ari da mendeetan zehar, eten gabe itzulika eta jiraka Lurraren egazkin borobil hau? Eguzkiaren ingurutik zertarako? Eguzkia ere jiratzen eta aldatzen da zeruan.

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Eta ondo nekian nor aukeratzen nuan eta zergatik ere.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Itun Zarrean ba-dira egizko mirariak, emen lurreko zeren eta noren eragin utsetik etor ez ditezken gertaerak, bakar-bakarrik Jainkoaren esku-artzez gerta ditezkenak.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Nor zera zu, nagusiaren jokabidea epaitzeko?- Ez al-dezu ikusten, arek zuk baiño epaibide geiago daukala; geiago ikusia dala: aolkulari zuzen, jakintsu ta neurritsuagoak dituala; eta batez ere, zuk baño grazi geiago, grazi berezi bat, Jainkoaren laguntza indartsu, ta argi dan agintearen grazia duala?.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Gure zeruko Aita'ren ondasunak, nork zenbatu? Domini est terra et plenitudo eius (Ps. 23,1).

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Nork gozatuko digu?.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Eta egín bear dala ori, ola, impersonal geldi ez dedin, señalatu ere egin zuan nork egin bear lukean.

452. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 Baiña nork, Olabidetar amorratua ba'da ere, nork goraintziko dio erri xumeari Itun Berria edo Zarra irakur dezan.

453. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Nor iritxiko ote da aurretik?...

454. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Nork ezagutu yarduera onen erro sakona?.

455. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Graci'k badaki lan ori nork egin dezakean: .

456. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Orregatik esan zuen ez dakit nork: Vox populi, vox Dei, erri-abotsa, Jainko-abotsa.

457. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Ta nor ez, ilen ume artean?.

458. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Dirua bear eta nork aurreratu ezin iñon arkitu; baimena bein da berriz eskatu ta, beti itxaropen onak, baña beñere eltzen ez; dirua ta baimena erdi-eskuratutakoan berriz, lan guzia erderara aldatzeko agindua....

459. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Baña nor oztu ta atzeratu bere saillean?.

460. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Badauzka ere Leizarraga'k eta nork ez? bere itzulpen yorian sakabanatuta utseren bat edo bat, arean: Hala non (de tal modo que): nola, bezala ordez: non, galdezko ez diran esakuntzetan: zeren, zergatik eta lako bearrean: eta batez ere, zein, elkarrki izenorde n aldian: .

461. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Leenik, idazle ugariak, sarrera gisa, idaztiño onen egillea nor izan zenentz gur bilki eztabaikatu ondoren, Luka ebangelari deuna izan zala iakintza arauz sendetsirik uzten digu.

462. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Bañan batek ere ez zakien nor egiña zan; batek ere ez zakien Elissamburu nor zan.

463. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Txiki-txikitatik ain batuak izan gaitun biok... ¿nork esan bear zidanan orduan neri, nere lagun artuena, iñoiz andratxo gazte eginda ikusi bear nuanik?.

464. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Arrese'k be, olerkari punterengo izanik, nok esan akatsik ez dauala?.

465. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Bere garaian, eta orain ere, Duvoisin'ek zekin aiña erri-euskera dakinik nor da?.

466. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Norentzat ari zera euskeraz idazten? galdegin zion bein beste jesuita batek, eta dakitenentzat erantzun zion.

467. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Nor da ba erloju orren jabea?.

468. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Eta ikuskizun onen aurrean, nork eztu sumatu biotzean zirrara gozoa, mundua izpirituak daramala oarturik?.

469. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 - Nor da hor?.

470. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Mariun.- Nor ahalge? Ez hiz hi segurik kontzientzian trebukaturik behaztopatuko!.

471. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN.- Nor zen, leihotik ihesi joan den gizon hori... He! nor zen?.

472. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN.- Zer ez dela egia? Norentzat zinituen beraz jaliak baso eta botoila hau!(Botoila eskuan harturik, badoha emazteari buruz, hartaz jo nahi balu bezala).

473. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Norentzat?... Errazu egia!.

474. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 MANEZ Ni? Nork erran dauk gezur izigarri hori?.

475. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 CHAN - Ah! Bon, beraz... so-egizie noren sinadura duen.

476. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Zer duk? Nor duk or, lurrean?.

477. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Nor il duk, erro alua? Nor il duk?....

478. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Erakutsiko diot nik, Adela norena dan: arena ala nerea.

479. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zure mintzaldi chorragarriak zonbat ditugun miretsi!
Ta zonbat zaitugun maitatu, Jainkoak berak badaki!
Zutan herriak zuen argia, zurekin zauku itzali;
Zure joaiteak egin ziloa nork behar dauku estali?.

480. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 5- Apezari nork erakutsia dio, beti uros izaiteko, zer bear den jakin eta egin? Jesusek.

481. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 6- Nor da Jesus? Jesus, denak dakizkan norbeit da, eta apezak berak baino maiteago gaitu.

482. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Katichiman ikasiko dugu nor den Jesus.

483. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 3- Nork ematen dio barkamendua? Jesusek, zeren harek baitu ardietsi (...).

484. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Nork du sekulan ikusi holako itsuskeriarik?.

485. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 2- Nor da gure artean erran dezakenik:
Ez naiz ni deusen beldur, nik ez dut hobenik?.

486. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 3- Gizonen arbuioek aserik Jainkoa,
Bere azotearen higitzerat doa;
Nork orai atchik liro
Jaunaren besoa?.

487. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0071 Dizipuluek ihardetsi zioten: Nork nundik ogiz asetzen ahalko di-TU, HEMEN bazter le-KU HUNTAN? Galdegin ZIOTEN: Zonbat ogi di-TUTZUE? 1. Iharde-tsi Zl-O-TEN: Zaz-pi.

488. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Hau bere kargaren ederraz nor-gira-guka,
Nehorekin ez baitzuen nahiko erdizka.

489. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 II Nafarrotar haur hori zen: Axular Jauna,
Nork ez du izen hori norbeiti entzuna?
Aphez idazle bat zen oso Eskualduna.

490. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Azkarrena zu zinen zazpi anaietan
Zure kadetan preso nork zaitu ba eman?
xuti zaite ta jalgi errege jauntzitan,
Batasun berriaren arrosa eskutan.

491. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Nor den ere edozein
legio onek tilin.

492. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Nork erran dezake chuchen eta zertako hiritar erdaldun batzuek, bereziki, eman zuten gogoari, orai duela hiru hogoi bat urthe, Makaiaren irrigarritzea?....

493. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Eta nork dio jakitate, ahal emaiten bere kantu berdingabearen itzulikatzeko, egiten duen bezala, chuchen, ozen, gora, behar heinean, hein hortarik behin ere makhurtu gabe? Jainkoak eta bakharrik Jainkoak.

494. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Gehienen ustekundea zen debrua bera zela ifernu-zolatik ethorria: luma gorri heiek... mosko kakola hura... aztapar heiek... eta bereziki kalaka hura... norenak zitazkeen baizen-eta Galtcha-gorrirenak.

495. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Jostetaz bertzalde, badakigu zenbeitentzat Pilota dela eta izan dela bizipide edo bederen irabazbide: ez da nori baitezpada Pilotaz baliatzea, gehienek beren gorputzeko dohainak baitituzte Pilotan baliatu, eta frango izerdiz pairatu.

496. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Bi hitzez dautziet bakarrik aipatuko nik nor ziren, gure artian zabiltzano.

497. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Zitadelakoak goan ziren galeriano zaharraren ganat, atcheman zutela gizona, bainan lephoa moztua, ezin ezaut nor zen.

498. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 R samurr erraiten den guztietan, berriz, r bakunaz idatzi: paper, nor, erakhutsi, ur bedeinkatua.

499. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 14. Nor da Jesus?

500. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 - Lore pollit hoik nori eramaten dizkiok, Jean Pierre? - Amattori.

501. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 - Norekin? Neskatxarik eztut nik ezagutzen....

502. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Ez, nahi baduzu, min saminez, ez, jasan zitakeen; bainan halere, behin hasiz geroz, nork jakin ez ote zen saminduko...

503. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Nork trufatu zaitu berriz ere?.

504. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Nori fida engoitik?.

505. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Bainan, nork sinets? ez baitute oraino beren gainean elizarik, beren eskual karraren araberako eliza eraikitzen badute noizbeit, zer eliza! zer eskual-jenden Amaren beila-tokia!.

506. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Hitzak eta bertsuak ez ditazke erran norenak diren.

507. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Egia erran ez dago lo: hor dabila itzulika nor ausik.

508. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Ontsa zozo beraz, nork bere burua estekan den zakur baten aisikietarik zaintzen ahal ez duena!.

509. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Horra beraz nola eta zertarako, aspaldiko erhautsak kasik beretuak zauzkan izkirio eta paper zaharrak bilhatu ditudan eta cheheki irakurri, jakin nahiz chuchen nun, noiz eta nola gure batasun hau sorthu den eta nork eraikirik.

510. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Bildu gizon horiek nor ziren, nork deithurik, eta zertarat ethorriak: hori jakin behar duguna.

511. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Lehen zathia Nor zer zen ta zer egin duen

512. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Barneko minak jana, ez badu Aita Mazondok libururik egin, nor harri?.

513. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Nork ere arbuiatzen bainu eta ezbaititu ene erranak onesten, harek ba-du nork juja: nik eman dauzuetan erakaspenak jujatuko du hura azken egunean.

514. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Eskualdunak Nor diren? nundik heldu diren? nun dauden? dugu ikhertuko, heien ichtorioan barnago sarthu baino lehen; nahiz badakigun ichtorio horrek daukula bakharrik erakutsiko egiazki nor diren.

515. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 I - Nor diren eskualdunak

516. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Eskualdunak nor dira? ez da gauza errecha horren jakitea.

517. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0013 Nork ez du entzuna Boryel bertsulariaren izena?.

518. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0022 G. Nor da Jainkoaren Semea? I. Jainkoaren Semea da Trinitate Sainduko bigarren Presuna.

519. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0036 G. Nork erakatsia da Gure Aita? I. Jesu-Kristok erakatsia da bere Apostoluei.

520. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0036 G. Nori mintzo gare, Agur Maria erraitean? I. Mintzo gare Birjina Maria, Jainkoaren Amari.

521. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0037 G. Nork egin ditu Sakramenduak? I. Jesu-Kristo gure Jaunak.

522. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Nor zitaken Sara-ko erretora

523. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Eta gero norenak dire? Gero ontasun bakotcha bere jabe zuzenarena.

524. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Nor oraino? Lana gaizki pagatzen duten nausiak eta lanean gaizki ari diren langileak.

525. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Norentzat behar dugu othoitz egin? Behar dugu othoitz egin guhaurentzat, Elizarentzat, gure burhaso eta ongi-egileentzat, Herriarentzat, bizien eta hilentzat.

526. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Ze egin bear izango du biarko egunean komisaria onek? Nola mugarritu bien konpetentziak?, iritzien alkar jotze onetan nork geldituko dira aurrerako? F.O.R.P.P.A.'n mendeko egingo dira orain Komisarianak diran instalazio egitekoak eta abar?

527. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Eskual-Herri guzian nork ez ditu ezagutzen, omenez bederen, Biarritzeko Olaeta-dantzariak? Halaber Uztaritzen, Hazparnen, Kambon, Milafrangan, Itsasun, Baigorrin, Larressoron eta bertze asko lekutan, danza eta kantu zaharreri berriz eman dire gazteak.

528. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Iduri luke gelditzea hobe luketela, gerla ezin irabazia dutenaz geroz! Bainan nork daki zer daukaten gogoan? Beren etsaien arteko zerbait makurren haiduru othe dauden, heien eztabadez baliatzeko? Zer nahi den, nahiz ez diren oraino azken hatsetan, erran ditake hiltzerako bidean urhats handiz doatzila.

529. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alabainan Alemanian diren langile eta presonerak sartzearekin, nork daki izanen den ororentzat aski lan? Segur ez da lan-eskasa. Bainan, oraiko mekanika handiek lana besoari ebasten diote. Gazte hainitz soldado izanen diren ber, langilek lana aisechago aurkituko dute.

530. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

531. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gizon gehienak izituak daude ondar urthe hauiek ekharri nahasmendu guziez. Cherka dabiltza zerk sortu dituen, ez bailukete nahi berriz holakorik ikusi. Mundua berritzera doa, ez da dudarik. Bainan ez jakin nork nola berrituko duen.

532. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Jaun kazeta egilea, agorrilaren 23-an kazeta komunicht batean itsuski jazarri zaizkit, eldarra dariotela. Nahi izan naute desohoratu, eta ene aphezgoa belztu, gezur uhaldika. Igorri diotet zor zaioten arraspostua. Ager-araz zadatu othoi zure astekarian hel-arazi dioten bezala, erdaraz. Denek behar dute jakin nun nor diren egiazko nahasiak eta herri-nahasleak.

533. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Egia, bainan, nork nahiko du holako zorra bizkarrean ezkondu?

534. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez liezke gure gazteak lur hoietan kokatuko? Zerendako ez liuzkete Eskualdun multzo batzuen artean, eskualdun herriak muntatuko kaskoinian? Ideia ona da... Bainan, nork dazkote emanen Eskualdun gazte hoier tresnak eta kabalak, lan horri lotzeko? Gobernuak behar luke karia hortarat zerbeit egin... Eskual-Herrian deputatu jaliko direner laiteke gobernuaren argitzia eta hortaz zerbeit alderdi artzea... Gauden beha.

535. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Horra ideia onak hor. Ean nork obratuko dituen da dena.

536. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Frantziako aita eta ama familiako guzien dretchoak nork ditu ukatuko?

537. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horrek ez du erran nahi Europan bakea arras salbatua dela. Ez, lanjerra frango gelditzen da. Hasteko, ez dute deus ere deliberatu Alemaniaz: aita Alemania prestu atchikitzen ez deno, nork segurta nehungo sosegurik?

538. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Aiten itsas-odolak biak bat eginak,
Ai, Haltsu gain hartako gure irrintzinak!
Bainan nor da chutitu, salbu mendi-gainak?
Guziak lo baitzauzkan kaskoinzale minak.

539. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Denbora ederra ginuen joanden igandean Halsun. Bertzetan ere hala zitaken bainan segur niz ez zela orotan guk, gure plazan, bezperak ondoan ikusi ditugun pleka partidak bezalakorik. Urria eta Adrien plekariak nork ez ditu ezagutu. Ez dira gehiago ikusten Eskual-Herriko plazetan, bainan ez uste ukan pilotaren uztekotan direla eta Halsuarrek badakigu zer thalenduaren jabe diren oraino.

540. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Donibanen hautatu zortzi pertsulari hoberenak berriz bilduko dira Hazparnerat, jakiteko nor izanen den aurthengo chapeldun.

541. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Munduan nork dituzte egitekoak kudeatzen? Nork legeak egiten? Aberatsek: eta lege gehienak beren onetan egiten dituzte, beharduna azpitik atchiki eta haren lanaz merke baliatu nahiz.

542. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Duela hamar urthe, 1936-ean, komunicht buruzagiak ohartu dira bidez trompatu zirela: mundu berri bat zuten hitzemaiten, eta hogoi urtheren buruan sekulan baino gibelago ziren... Emazte gaichoek frogatu dute bazakitela sofrikarioan eta nahigaben jasaiten; haurretarik eta familietarik urrun behar izan zaiote bizi molde salbai bati lotu, eta nork daki chuchen zer pairatu duten gobernuko lantegietan...

543. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Guy Mollet eta Adenauer elgarrekin solastatu dira iragan larunbtean. Bi buruzagiek berekin zuten nork bere auzo-egitekoen minichtroa: Christian Pineau eta Von Brentano.

544. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Nork geiago nork gutiago, Euskalerri'an bizi geranok badugu gure Prudentzio zoriontsuaren berriren bat edo beste.

545. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Denek batean pilik ez badute balio, nor berarena ez hunki.

546. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan zu griñak jana zaukana, egunak ez askiz, gauak hor dituzu mundu huntako purgatorioaren gochatzeko! Nork ez du gogoan Aita-Duval Jesuistaren zinkurina Jainko Aitari: Pourquoi Seigneur fis-tu la nuit si longue, si longue pour moi! Zendako Jauna egin duzu gaua hoin luzea, hoin luzea neretzat!

547. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Athorra, Besta Berriko aldare mihiseak bezain churi baitzuen, galde egin diot, nork zaikon hoin ongi garbitua.

548. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aita Saindua mintzatu zaiote Erromatik radioz, eta artamendatu diote, nork bere herrian bere zazpi ahalak egin ditzan laborarien dretchoen alde.

549. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nork ez du nigar egin Agadir-eko jende etche uzkailiek lehertuekin?

550. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nork ez du auhen botako Chilen, Australian, Chinan, Japonian, Ameriketan ur azauek kalitu dituzten jende gaichoekin?

551. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Algerian izan dira izigarrikerien ondotik, nork ez du ikusten, urtarrilaren 8-ko bozek munta handia ukanen dutela.

552. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Familia bitzi bat bizi da nahas-mahas gizon ala emazteak ez baitira ezagun nor norenak diren, buhameak baino areagoak!

553. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 1.- Hastean berean agertzen zauzku begia lilluratuz gorputza kilikatzen duten potretak: zertaz edo ( aintzin gibelka eginak diren filmetan ) nortaz den ichtoria ikus artean, hara zaletuak ikusliarrak.Kili-kili haste.

554. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Nahi zinukete jakin nor diren? Nik ezin salba...!! Galda hor gaindi! Erraiten ahal duguna da, hoberenak hautatuak izan drela.

555. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Presonier denborako orhoitzapenak erreberrituko ditugu, han jasan penak... bai eta ere egin irriak! Eta nork daki? behar ba, bazkaria bururatzean, Irouleguak lagunduz batzu Alemanez hasiko dira...

556. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nun dira orai, nik egin galdea entzun dutenak? Nun dira galde hori barreatu dutenak beren ezaguneri? Nork ihardetsiko du galde horri?

557. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan nor da xuxen jadanik aipatua dutan Afrikako egonaldiaren egitera joaiten ahalko?

558. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nork ez du ezagutzen usoari edo pekadari tiro egitea? Pekadaren hegaldera, ximixta bezen zalhu eta sigi-saga.

559. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horrela segitzen badute: inbido - berriz inbido - hiru gehiago - lau gehiago, gero eta gehiago berotuz, nork jakin norat eremanen gaituzten!

560. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Norena da?

561. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Nola itzuliko dira orai gauzak? Nork daki? Ageri den gauza ahatik, lan frango ukanen duela gobernuak ixtudianten samurgoaren eztitzen.

562. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Noren falta da?

563. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Nork esan bear zuan olako gauzak entzun bear genituala!

564. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Oraindik erabagi ez dedana da, eibartar zar baten iritzian, nor obeto mintzatzen da, euskal gaizto egiten duana ala euskera rrarua egiten duana.

565. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Herriko kontseilua. - Hunen hiruan urthea, arrosarioko igandearekin juan zaukun beste mundurat Lissar jaun auzapeza. Geroztik auzapezik gabe ginen. Igande huntan sarthu da herriko etchean kontseilu berria. Huna nor ditugun.

566. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Nor azartu Jaunaren aulkira urreratu ta, Parkatu! esaten?

567. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Neure alabatxu erantzun eutsan eleizgizonak, orain ez naiz konturatuten nor izan zeintekezan.

568. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Nori ardura deutsa gaba izanagaitik? Orain ez dago, Manu, Atzoko konturik.

569. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Nor dogu gizon au? Danok dakigunez gaur eguneko esistenzialista filosofoen artean ospetsuena dogu Sartre.

570. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Nor ote da gizona Jaungoikoak gizonari berez jarritako legeak aldatzeko?

571. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Antxen arkitu ditut, nork?, eta Olabidek irakatsi zizkidan ainbat itz eder: ORBANDU ( Orbandu dabenak ate au berak zurittu deixela ); MURGILDU ( Korputz ta arima murgildu zan autu artan ); SATSU (Zuloagan zan guregaz Satsu abadia... ); JARKI (Ori entzunaz, jarki jatan jan biar banindu bezala) eta beste asko.

572. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Zer; nori zor deutsozula uste dozu zeuk darabizun euskera ederra? Karol Erregeri? Baiagok obarik, mendebala euri barik...

573. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Alperrak langileak ainbat urre bildu al ' balezakete, nork landuko luke lurra, nork asia zabaldu, nork igali ta barazkiak bildu?

574. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Norena dek?

575. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Nor izan zan Asdrubal'en oñordekoa?

576. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 430 Egarri eztan astoa, ¿nork edan eraziko du? A burro que no tiene sed quién le hará beber.

577. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Don Errapael'en uluak, zotiñok, eztulok dardarok, bigurrixok, etenok, nok gatu!....

578. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da gero urtetan otzien etzekoari ba leku askoan, da egun beten yoan san abadeagana pregunte etxeko andrea, ba a ber ser ein leion edo ba, selan urtetan dauen ba, amak edo estait nor ixingo zan.

579. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 Da negar da negar daoela, agartu yakon ba baten bat, estakit nor ixingo san da, esan i otzen: - Segaitik negar iten dosu?.

580. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 KAPI.- Nok izenpetuten dau?
PELI.- Zure emazteak.

581. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 ¿Zer ixango da gugaz? ¿Nork emongo ete-dausku jaten?.

582. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Nor dozu bitartekotzat aganako.

583. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 END. B. - Nor da olangorik gura leukena? Nire lengusu Westmoreland, ala?.

584. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yupiter-arren, enok ni urrezalerik; eta etxaustak ardura nire leporik nor bizi danek be; etxaustak ardura gizonak nire soñekoak ba'darabilez be; olango uskeri ta azaleko zerik eztok sartzen nire gurarietan; baña oben ba'dok omenzale izatea, neu nok bizirik diran gogoetatik obentiena.

585. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SUF. - Nor atometako eurai yaramonik ez egiten, bakaldunaren gurari agoz iragarria ba'dakarre?.

586. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zuok bere eske zagozen sillu ori, nire ta zuon ugazaba dan bakaldunak bere eskuz emon eustan: eta nire bizitza guztian, lekuagaz eta omenagaz batera, neuk gozatuteko agindu eustan; eta bere ontasunaren sendagarritzat idazki agiriz loturik emon eustan: nok artuko dau orain?.

587. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 SARGENTUA
Ezet'? Nok e'an daut'u holakorik'? Bero ba, hori baino ez jaku falta, soldadu batek niri agindu...(Harro doa makinarantz, kopiak berak ataratzeko prest).

588. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Zertarako nezazkean gauza aiek danak, norekin jolasturik ez ba neukan, norbaitekin poz egiterik ere ez?....

589. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Noizpait ere ba nuan norekin egona.

590. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Erantzun zeure ingurraztian: Gogora ezazu, ain ondo egin ez zenduan lan bat amaitu zenduanean, norbaiti erakutsi ote zenion Nori ote?, zer esan zizuten?, zergaitik erakutsi zenien?.

591. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Itandu edo eskatzen zizutena ulertzen ez zenduanean, zer egiten zenduan zuk?, nori itandu edo laguntasuna eskatu zenion?, zergaitik egin zenduan orrela?.

592. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Nor zara?.

593. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 - Nor izango dok ba! Uñaki gurea!.

594. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 - Nork esan dau emen txakur danak erdera dakiela? marmarrak entzun dira begiraleen artean.

595. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Nori? Eta Poloniori!.

596. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Maitasun honek bereizten dau Jesusen ikaslea nor dan, eta nor ez dan.

597. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Aukeratu dozue nori?.

598. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Badakizu beraz, mendira edo basora joaten bazara, eta joan beharko zeunke, han aurkitu daikezuz Kattagorri, Puxi, Mozolo edo Muxi, historia honetako aberetxo bardinak edo nork daki!, hareen seme, iloba, biloba edo... lagunen batzuk.

599. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 - Baiezko erantzunetan, nork eta zelan kutsatzen dau?
- Arrantzarik egiten da? Zer harrapatzen da?.

600. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0016 - Baina, nor da? - A, bazenkie jakin!... Han gure inguru guztian ezaguna da.

601. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Eta orain esaidan, Mali, nori eskatuko dautsodazan dizkion kontuak.

602. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Babi eta biak noren koloreko eta zeiñen antzeko ete einkezan zitezken galdeka ibilli ziran; zoragarria arpegia goratu euan zuan aitak, gaiñerakoa ain zoragarri baleuka, asperendu zan Babi ama.

603. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0097 Duda barik Mr Spenlow'en abotsa zan, baina nik eneban ezagutu noren abotsa ete zan, ta ardurarik be etxatan.

604. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Mundu guztiaz parte hartzeko
Ez dugu bildurtu behar:
Mundu orokartarrenak gare,
Ahaztu gabe nor garean
.

605. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Ixillik dago lurbira.
Arako egite aundiak, nok gogoratzen ete?...
Neure goiztar adiñean, jai-zain egon oi nintzan
egarri biziz, eta gero, areik igarotean, naigabez,
itxarrik, burrukoa lardakatzen neban, eta, belu,
pizkaka illanditu ta meeturikan joian kanta
bide-zidorretan barruna entzuten zanean,
biotza jadanik gaurko antzean estutzen yatan
.

606. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0049 SANTXEZ
Ta nork?

ISABEL
Gizonak

KOSME
Goseak
.

607. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0101 Mari. Nork ez du entzun ta nork ez daki
Ainbat leiza-zulo ta kobazuloren
Ainbat inpernuko dama ta andraren,
Ainbat sorgin landa, egoitzaren berri?.
Nork ez daki gurasoz entzundakoaren
Zadordurazko ipuin ta gertakari
Ainbat gau-aro beltz ta izugarriren
Aoz-ao gureganduriko deabrukeri?
.

608. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Eta arako bidean idiak esan eutsan, nork berotuko dau gure seintxua gau luze ta otzetan...?.

609. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Baiña biak, Toba'k eta Antoni Mari'k, ba ekien etorteko zana norena zan.

610. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Ointxe ez nok luzarorako.

611. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Txamarradunak orduan, zigarroari bueltak eraginaz, lagun baten aldeko deklarapena egiten joan behar nebala, ez ekiala noren aldekoa, erantzun eustan.

612. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 INTXAURRA NORENTZAT
Nire baserri aurrean intxaur aundi bat dago.

613. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Nok ez abazan Pinto Andia'ren ekintzak ezagutzen?.

614. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Yirudikanez, an osatuko nok, baiña batek ba-yakik..!.

615. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Atal oneitan, ebanjelari bakotxak Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuko jazopen pillo bat jakiñerazoten dausku, Alkartasun Zaarraren bidez argi eginda eta gero Ebanjelio guztian zabalduta, Alan, obeto dirauskue Jesus nor zan.

616. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Nor?
- Maribel.
- A...!.

617. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Nok ukatu leio ori...!.

618. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Zhu Erdan-ek Xiaoming 1 Birrizena: Behin hogei urtetara ezkero nok ber buruari jarten eutsan izena zan eukan birrizentzat eta Ling Yang 2 Taiping-eko distritua (Anhui-ko lurraldea)-en bizi zan.

619. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Nork ez dau irakurri edo entzun ARGIA asterokoa, eta ARGIA egutegia? Bera izan zen sortzaileetako bat eta bera Zuzendari, sortu zanetik, il arteraño.

620. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Gaur-egun, bost milloi ta geiago amak lanean diardue Laterri Batuetan; itaun au, beraz bidenabar bezala datorkigu gogora: nork zaintzen ete ditu umeak, amak lan dagian bitartean?.

621. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Lege au dala-ta, nik be ba-dot nori eskerrak emon.

622. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Zer da atsegiña? Nok ez daki zer dan, naiz-ta beronen guna adierazten jakin ez?.

623. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Gauza eder edo on bat ederra ta ona geienik alkarrekin bai dabiltz daukagu begi aurrean; orrek emon oi dauskun biotz-eragiña, leun gozoa ba'da, nor ez dago atsegiñetan?.

624. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Norena da errua?.

625. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Bere illobian berba oneik idatzi ebezan: EMEN IL EBEN, IÑORK EZ DAKI NORK ETA NOR.

626. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Nok aurka-egin ez eben izan eta errez apurtu egikeen, gura izan ba'lebe, zubia, iru-lau lerkaiz, goregi ibilli-bearrik ez eben izan-eta; beetik geien be bosteun neurkiñera ibilli izan ziran, ba, ezeren bildur bagarik.

627. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Baiña ez egon zuek orren zain: momentu onetan ez dautsuego Jesus'en Teresa nor zan eta zer egin eban esango; ortarako, bada, santuen auzietan ardura dauan gure Eliz-Alkarteak ain arretaz gertautako liburuan batu dauan bibliografi bikotxa, Santa onen bizitza ta edestia, naikoa litzakez, bai orixe!, oneik itz laburpean egokitu nairik lebilken edonor kikildu ta lur-jorik izteko; emakume arrigarri onek, izan be, sartu gura genduken zeatz-eite ta bereizgarri guztietatik gaiñez dagiala dirudi.

628. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Nor ez eder-zale?.

629. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 - egunoroko zeregiñak dirala-ta, autortzeko astirik izan ez ba dau, ta une aretan nogaz autortu ez badauko;
- ainbat lasterren autortzeko gogoa ta asmoa badauz,
- jaunartu bearra daukala uste badau, edozetariko bearra izan arren be, orduan jaunartzen nasai-nasai joan daiteke.

630. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 - Ez al dakizu giputz au nor zanik?.

631. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 L'K- Angosto'ko jakingarri batzuk bear dodaz eta esan dot ba, neure artean: Nor obarik Aita Jeremias nire adiskide ona baiño olango barriak emoteko?.

632. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0022 Liburu bati, irakurtean, atsegiña artzeko, nok eta noiz idatzia dan jakitea, bearrezko dala deritxat.

633. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Nor ete orrein leza-barnera jasteko lain?.

634. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Norengan daukagu batez be gaitz au?.

635. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0167 Nor izan zan profeta oneri bere iragarpenak iragarri eutsazana, beste jakintza aundiagoko barik, ezin leiteke egiztatu.

636. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Nork sartu daike haizea botila baten barruan?....

637. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Nork hartu daike bere eskuz sua, lora bat hartzen dan lez?....

638. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 2. Nor da bizitza maite dauan gizona eta egun onak ikusi nai dauzana?.

639. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 3. Beraz, Trajano agintari nagusiagana (enperadoreagana) etorrita, onek auxe esan eutsan: Nor zara zu, deabru gaizto ori, nire aginduak austeko eta beste batzuek be ausi dagiezan aalegiñak egiten dozuzan ori, errukarriro galdu daitezan?.

640. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 4. Nor da Jaungoikoa daroan bat?, itandu eutsan Trajano'k.

641. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 - Nork egin behar izaten ebazan bakeak? - Zelango martxa eukan lantegiak?.

642. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Badakizue Pello Jose gizajoa nor zan? Ba, haxe, besterik ez - erantzun eustan.

643. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Au da:
I izenordea esaldiaren NOR, NORK edo NORI danean, sortzen diranak.

644. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Azkuek berak dakarren adibidea aitatuko dot Txotxo, ez eiok iñori aterik zabaldu, zer dakarren edo zetara datorren edo nor dan yakin barik "(Morf. 595 orr.).

645. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Eta triskantza au, bizkaierari gagokiozala, aditz igarogatxean eta NOR-NORIdun adizkietan egin eban, batez be.

646. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Au entzueran, aldun batzuk alkarri kinuka zinoen: ¿Nork nori yoko etedautsaguz bostak (2) geuk beroni ala beronek geuri?.

647. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Euzkak, Pirafros, Venus eta Apoloren seme gazte ederraren eta Erato, poeta lirikuen musa cantariaren alabeak ez dau izan ordurik hona bere graziak nork kantatu.

648. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Gero, ondorioak ikusita, nork igartzen eban hobeto zure aitak ala zuk?.

649. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Norena ete zan? Basoa isilik egoan, natura lotan, izarrak bakar-bakarrik egozan erne, oso goian, zuhaitzen gainetik.

650. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Harrapatu haut ha! Nor izango eta, orduan, hi haz nire gailetak jaten dituana!, oihu egin eban gazteak pinutik jaisten zala.

651. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Eta izerdi hori saritua ikustea, nori ez jako atsegin? Gaztetatik ekin dautsot nik euskal lanari.

652. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Lertsoinak (lertxunak) lerro lerro doatza.
- Erlea bahintz kofoina bahuke
- Izokinaren hartzeko, har lehenik xipa
- Mihi gabeko joarea erdoilak jan
- Sugeak hil eta sugekumeak bizi
- Xinaurria ez ttirritarentzat ari lanean
- Muturrez maite, errapez gaitzets
- Zamarrari (karamarra, crabe) ez erran: hoa xuxen!
- Erle ebatsiak ez eztirik ez umerik egiten
- Ai zer parea, karakola ta barea
- Arri, arri mandoko, bihar Iruñarako; handik zer ekarriko? Mando bete kukuso? Eta norendako? Gure X... ttikiarendako.

653. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 RAVELLI: Jefe, begira nor ekarri dudan! (Telefono hotsa. ASTOLFIk hartzen du).

654. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0137 EMAKUME AHOTSA (OFF).- Nor da? KEPAk azkar ematen du erantzuna: KEPA.- Plublizitatea... Lankide Aurrezkia...!

655. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Pozik hago? Iñigo - Kardenalak, nork uste huan ba?.

656. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Gainera, noren zai egon behar duzu? (Esertzen laguntzen dio Malen-i).

657. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Bai, ni astolapiko galanta, baina nork eman zion komedianteari lezioa?

658. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 ESMERALDINA - (Aparte) Ene bada! Hau da ona! Beste batek ere nirekin ezkondu nahi duela?... Nor demontre ote da? Ezagutuko banu behintzat!

659. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 TIRESIAS - Nor dago atean?

660. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 KADMO - Eta norena da bada besoetan duzun burua?

661. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 1. ZAINTZAILEA - Gorrotatu? Nor?

662. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Noren etxean.

663. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Ixo! (VERONIQUEri bizkarra eman eta makurtuz). Eskerrik asko! Eskerrik asko! (VERONIQUEri) Hire lagunak ez dituztela preso hartuko jakin erazi beharra sentitzen dinat. Akabo festak eta martirien palma! Castagnié anderea bere lanpostura itzuliko dun eta nork daki Perdríereren ehun mila botoak hautagai komunistari ez ote zaizkion joango? Erakutsiko dizuet manejatzen horren erreza naizen ala ez.

664. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Inglesaren zuri erakasteko, deituko dugu, gure adiskide Timoleon... Baina nork du gure pentsatzen? Denetaz ahantziak gaitun... (geldi) O! ez dinat sekulan nere burua hoin bakar sentitu... Biziak izitzen nin. Biziaren beldur nun... Baina hik, Roxali, ez dezaken hori konpreni...

665. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 ROXALI - Noren beldur?

666. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 BETTIRI - Zer gertatzen da? Nun naiz hemen? Nor da mutiko hori?

667. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 BALENDIN - (Gela ibiltzen du gora eta behera). Eta Jonen xantaia?. Nork segurta diezaguke hamabost egunen buruan tratua apurtuko ez duenik, beste andreren batekin hasiko ez denik, bere hitza jango ez duenik?.

668. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Gehiegi gogoratzea ongarri ez bada ere, burua zora eta nahas ez dakigun, noizik behin ausnartzea mesedegarri zaigun naiz Iatsutarrak, naiz Azpilikuetarrak nor izan garen orain hamar urte arte eta orain nor garen ohar gaitezen. Horrela, garaia denean, gure aurrekoen lotsarik gabe jokatzen jakingo diñagu. Zuen aita, Joanes nirea, erbestean hil huen, Ihoan eta Katalina gure Errege-Erregiñei jarraituz eta zerbitzatuz. Zuek, ene seme-alabok ere, ideia hortan bizi eta hiltzea beste nahirik ez diñat.

669. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 OILLOKI - Gogor lan egin duzue, mutillak. Oraingoan ez diagu huts egingo Erronkari'ko adur gaiztoko saioan bezala. Noren ardurapean zegok Donibane Garaziko gaztelua?

670. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 MUSDE - Errespeta ezak nere apeztasuna. Nor haiz hi niri hika egiteko?

671. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Gizonok oiloak baino ahulagoak ote gara, bada, Antton? Oiloaren ipurtzulotik hain aisa lerratzen (labaintzen) den gauzak, neure eztarri zuloan planto egin? Nork pentsa halakorik gerta zekidakeenik?

672. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 PAULO - (Amorrazita). Arrano, arranoa! Ez didate ba neri gehiago sosik aterako. Ez dakite ondotxo norekin ari diren. Ez dakite ondotxo norekin ari diren.

673. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: (Patrikatik paper batzu ateratzen ditu). Hauek nork ordaindu behar dizkit neri?

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Gizona berez ihiztaria da; baina, nori bururatzen zaio, jaio eta ordu bakar batzuetara, gizakumeak xoriak harrapatzeko tiragoma egiten ari behar duenik?

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 - Nor zaitugu ?.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Ez zen jakin nork jarri zuen.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 - Nork uste behar zuen!

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Nondik sortu eta nori dagokion dirua hobeki ikusiko da.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 Ekuazio trigonometrikozko sistema bat, aldi berean nork bere baldintzak kunplitu behar dituen ekuazio trigonometrikoz osatuta dago.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 MAITE-MAITE NAU,
ETA INORK BAINO HOBETO DAKI NOR NAIZEN.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 2. NORBEREGANATUZ MARRAZKIA Esan nori begiratzen diotan, benetan ona izateko, zertan bere antzeko izan?.

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Sesio eta istilu gogorrak ere izan ziren portu bateko eta besteko arrantzaleen artean, ea nork ikusi, nork zauritu lehenik eta nork hil zuen.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Puntu hau oso garrantzitsua da eta sarritan egiten diren planteamendu didaktiko asko hemen bukatzen dira, zeren eta lan indibiduala ez bada potentziatzen eta kontrolatzen, nekez jakin bait daiteke nor non atzeratzen den.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Mauriee Ravel Nork ez du entzun inoiz Ravelen boleroa? Bada, Maurice Ravel musikagile ospetsua Ziburun jaio zen 1875an.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Galderak
1. Zein aukera izan zuen amerikanoak?
2. Janari merkeak eskatu al zituen?
3. Nolako edariak edan zituen?
4. Zein jende zegoen harriturik?
5. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?
6. Eskupeko txikia utzi al zuen?
7. Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?
8. Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?
9. Hamar mila pezeta eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?
10. Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?
.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Galderak
1. Gizon isila eta apala zen Pantxo?
2. Zer egin zuen Pantxok zezena aurrean ikusi zuenean?
3. Zer eskaini zion gobernadoreak Pantxori?
4. Nor inguratu zitzaien Pantxori eta lagunari?
5. Zer galdegin zion iritsi berriak Pantxori?
7. Nola konpondu nahi du Pantxok arazoa?
8. Txartel berdina hartu zuten biek geltokian?
9. Bezperan bezain harro dago Pantxo?
10. Zergatik ez zuen besteak joan-etorriko txartela hartu?
.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0037 33 Nork dauzka haintzat bere gurasoak? Maite izan eta begirunez haien esana egiten dutenek, dauzkate haintzat beren gurasoak.

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0037 34 Noren antzeko izan behar dute seme-alabek? Jesusen antzeko izan behar dute seme-alabek, eta Jesusek Ama Birjina eta San Jose bezala, maite izan gurasoak, eta egin haien esanak.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 84 Nor joaten dira ifernura? Bekatu astunean hiltzen direnak joaten dira ifernura.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0013 Lau, nor bere txokoan, eta bestea erdian.

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta Santuek esan zuten, ezen Erregea Jainkoaren ordez dagoela lurrean jarria justizia egikaritzeko eta nori bere eskubidea emateko.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 Nork daki sukaldea pizten? Anderenoak. Kontuz! Erre gabe!. Itxaron apur bat. KEA IRTETEN DA!.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Nor izan ote zen, ileak lehen aldiz orraztu zituen emakumea? Ala gizonezkoa izan ote, zen?.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Eta gau batez sorora joan zen eskupeta hartuta, marrubiak nork lapurtzen zituen ikustera.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Martzelino eskaleak ikusi zuen nola zetorren eta esan zion txorimaloaren barrendik: - Aizu, gizon! Ba al dakizu nork jaten dituen zure marrubiak? Ilargiko sorgin batek.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Eta gainera otzanak, mantsoak izan daitezela; ezpere, kosk edo hatzaparka egiten badute... nork emango die jaten, e?
- galdetzen du Mertxek.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Nork egiten du lana baserrian?.

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Horregatik, ariketa moeta bi jarri ditugu: mintzatzen hasteko bidea errazten dutenak (testuak, pasadizoak, irakurgaiak...) eta besteak mintzatzeko, nork bere arreta eta ekarpena jarri ondoren, testurik eskaintzen ez dituztenak (laminak, istorioak...).

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Nork ez ditu ezagutzen irakasleok pairatu behar ditugun ezusteak euskal irakasleok batipat ikasgelan sartzen garen une berean?.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Oharra: Erregela nemotekniko bat erabili ohi da batzutan desfasetan nork nori aurrea hartzen dion gogoratzeko.

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Nork zuen arrazoi, Aristotelesek ala Galileok? Ala biok? Zergatik?.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0117 Alegia aditz batzu badira nork eskatzen dutenak: eros, ekar, sal, esan, irakin, eraman....

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0117 Hortaz, aski genuke nork eskatzen duten aditzei honelako markaren bat ezartzea, hots: [+ergat], edo [+Tergat] marka.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Irakasleak galdetuko du: Nor da ardia? / (ikas.: gu gara) /; ba joan mendira eta mendian belarra jan / (umeek ekintza egin); nor da artzaina?.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Adibidez, nor zara zu? galderari, azkarrak ni... naiz (bere izena esanaz) eta leloak ni Napoleon naiz (hizkuntza mailan ondo, baina errealitatean egia ez dena) erantzungo dute.

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 - Pertsonaia, animalia edo gauza baten berezitasunak esanez, zer / nor den asmatu.

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0012 - Nafarroako ukantzak direlakoetan jabegoa noren esku dago?.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0063 Zergatik? Nor da pertsonaia hori? - Konta itzazu sei edo zortzi esalditan irakurgai honetako ideiarik nagusienak.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0041 - Nor da pertsonaia nagusia?.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0041 Norekin? Nola deritzogu hizketan aritzeko mota honi?.

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 - Nor da hemen istorioaren narratzailea?.

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0090 Behin batez, Sanmartintxiki, katiuska handi-handi batzuk jantzi eta, Muskiko kobara joan zen; eta Basajaunekin apustu egin zuen, hango gari pila nork errezago saltatu.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0099 Arre, astotxo! Lapurrak geldirik geratu ziren, alde guztietara begira astoa nork zeraman ikusi asmoz, baina ez zuten inor ikusi.

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 11.- Nork zulatu du baloia? Neuk zulatu dut.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 1.- Ba dakit nor den buruan harriaz jo nauena.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Ea nork eramaten duen lasterren, esandako oztopoak edo guk asmatutakoak gaindituz.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 - Norentzat.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Nork nahi du gure...... (izena) aldizkaria, labetik ateratako opil berri berria?.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Aukera ezazue ongi norengana joan, oso garrantzizko baita.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - Nor izan daiteke? dio berekiko.

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - E!, nor dabil hortik.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - Nor dabil hor? dio hagitz, bere buruari adore eman nahiz.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0147 Nor sartuko duk nirekin?.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Nor?.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Nork ez du noizpait entzun, irakurri edota pelikularen batetan pirata edo korsariorik ikusi? Begi bat zapi beltz batez estalia duen egurrezko hankadun horien irudia aski ezaguna dugu.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Ikasgelatik ibiliko dira, nor bere marrazkiarekin.

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Azkenean, nork berea berreskuratuko du.

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Irakaslea aise ohartu da zein abagadune duen hemen NOREN (nire aulkia, zure aulkia, Amaiaren aulkia, Patxiren aulkia...) inguruko ariketak egiteko.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Nork bere aulkia modelatzen du.

730. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Honekin, fitxagailu batetan (kaxa) sarturik, nork bere hiztegia bilduma egingo du.

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0320 Irakasleak haur bat ukitzen du eta honek, ozenki: Nor naiz ni?.

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Biak bateratzea litzateke egokien, noski: nor bakoitzaren existentziak gizadi osoarenean harrapatzen baitu bere norabide eta esanahi betea eta osatua.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Hau da: - nor bakoitzaren existentzia osoarena.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Izan ere, giza-kontzientzia kontzientzia supraindibidualaren gaindi doa, nor bakoitzaren izaera suntsitu gabe goragoko baterakuntza batetara jotzen duelarik.

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 * 2. Legea: Nork norentzat?.

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Baina, nor da arduradun hau?.

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Norentzat egiten dira arauak?.

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Hots, erabateko autonomiaz agertu nahi den nor bakoitzaren duintasunarekiko sentiberatasuna.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Hortaz, nor bere baitan sartzeak ekar ditzakeen balioak ezin aurkitu.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Gizakia atomoaren indarraz jabetu denetik (1945), zientziak ekarri duen ezagumendu honen erantzukizuna nork eta nola administratu, da gizadiaren hil-ala-bizizko arazo ideologiko eta politiko larri eta astunena.

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Emakumeak arduratzen ziren semeen ezkontzaz; noiz eta norekin ezkondu amak eta arrebek erabakitzen zuten.

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0287 Gai nagusia Gotzaien onartzea nork egin: Gobernuak ala Aita Sainduak.

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0030 - Nork jan zuen lehenengo bisigua?.

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0030 - Nori kendu zion bigarren bisigua Peruk?.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0015 Idazkaria: Nor zara? Neska: Ni Mari Allende naiz. Idazkaria: Esan! kontxo!.

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0015 A: Nor zara ba? B: Ni... naiz 1) Koldo 2) Mikel 3) Ana 4) Karmele.

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0022 Idazkaria: Nor zara zu? Neska: Mari Allende. Idazkaria: Non bizi zara? Neska: Donostian bizi naiz. San Martin kalean.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 - Norena da hartz txiki hau? galdetu zuen andereñoak.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Lasterketa egingo dugu, ea korrika nor heltzen den aurrena, ni bide luzeenetik joango naiz eta zu bide laburrenetik esan zuen otsoak.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Nor da? esan zuen amonatxoak.

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Geroxeago Txanogorritxo heldu zen eta atea jo zuen: tak, tak! - Nor da? erantzun zuen otsoak ahots leunez.

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Baina, nork esan du hori? galdetu zuen Peiok.

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 14. Esan diogu Ikasketa Buruari ere, gu ez garela bertan egon eta ez dakigula nor izan den.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 - Norekin jaten du Jesusek?.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 Baina gertaera berdina modu desberdin askotara konta daiteke, beti ere nork, nori eta zein egoeratan kontatzen den kontutan harturik.

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0251 NORK Nik edo Guk denean pertsona hauei dagokien aditz-forma Subjuntibotik hartuko dugu: (Nik) dezadan, zaitzadan, ditzagun....

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0251 NORK 3. pertsona denean (hark , haiek), SUBJUNTIBOA + LA ipintzen da, beza, bezate, bitza, bitzate kasuetan ez beste guztietan:(Hark) nazala, gaitzala, zaitzala; (haiek) nazatela, hazatela, zaitzatela....

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0194 Nork ez ditu Euskal Herriko mendi gailurra ezagutzen.

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 Haurtzaroko narrazioek galdera honi erantzun bat eman nahi diote: Nor da Jesus?.

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Nor ez dago heriotz mehatxaturik?.

761. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Moralgaiak, batez ere, aztertzen eta adierazten zituen bere Maieutika bidez Fenareta emaginaren semeak: eudaimonia edo zoriona zer zen, edo onbidean nola ihardun, jainkozale nor den, gizonaren moralganora nolakoa behar zen izan.

762. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Euskadik euskal gizatalde bakarra izan behar du, eta euskaldun hirueletako hauek nork bere talde eta klase sozialaren araberako konponbidea agertu beharko du bizigiro sozial eta ekonomiak dituen arazoak garbitzeko.

763. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 Ajmed haztean, aitak kristalaren ofizioa erakutsiko dio, baina niri... nork erakutsiko dit ofizio bat?.

764. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0029 Laister jakingo duzue nor naizen ni.

765. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0004 - Baina nor zara zu?- galdetu zion arrantzaleak.

766. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0013 - Nor ote da ordu hauetan? kexatu zen sorgina.

767. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 - Eta badakizu nor izan zen benetan amorrarazi ninduena?.

768. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 - ta sagar gozo horiek, norentzat dira?.

769. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 Eta bere buruari honako hau esan zion: Aiba, zein zetazko lista polita! Nork utziko ote zuen erortzen?.

770. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Honela esaten zuen emakume baten ahots eten bat entzun zen: - Uuuuuu! Uuuuuu! Nor da?.

771. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0093 Irakasle guztiei deitu zien, eta nork bere ikasleak gelara ekartzeko agindu zien, onez edo txarrez.

772. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Eta nor zara zu horrela hitzegiteko?.

773. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 Nor izango ote da hauetatik nire erregina?, galdetzen zion horrelakoetan bere buruari.

774. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 Nork erakutsi dik hiri adarra hain ongi jotzen? E, Mieliño maitemiño?.

775. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 Autoaren jabea nor zen egiaztatu zutenean, Dirulario oso estu hartu zuen poliziak.

776. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Eta nor zen gizontxoa?.

777. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0069 Amak zurekin hitzegin nahi du, ea atean nor den ikustera noan bitartean erantzuten duen.

778. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0153 Gero esan zuen -: Norenak dira pistola jostailu horiek?.

779. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Ai, mekasuen, nork esan behar zuen!.

780. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 - Norena da?- galdetu zuen pailazo azkarrak, aurpegia zuriz makilaturik zuenak.

781. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 @- Jo! Eta nork txukundu behar du guzti hau? Ez naiz ezer ordenatzeko gauza.

782. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Halako hauts hodeia egina zuten, Alicek nekez jakin bait zezakeen nor zen nor; baina laster lortu zuen Unikornioa bereiztea adarragatik.

783. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 - Eta nork eman dizu baimena?- berriro Ginaru-ren orroak.

784. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Nork eta zuk aipatu egia.

785. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Bikarioak Migeltxori egin zion lehenengo galdera: - Ea Migeltxo, nor sartu zen zeruan aurrena, San Juan ala San Pedero?.

786. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 - Ea ba zu, Xabier, zuk jakingo duzu ba nor sartu zen bietatik aurrena zeruan?.

787. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 - Bueno, ea Proxpero, nor sartu zen aurrena, San Pedro ala San Juan?.

788. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0100 Nori kasu egin?.

789. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0110 Behin ezezagun batek honela galdetu omen zion, andreari josteko makinaren bat saltzeko asmotan edo zebilela: - Kaixo gizon! - Zer dela eta? - Zuk Perpetua Eltzekondo ezagutzen al duzu? - Nor esan duzu? - Bai, Perpetua Eltzekondo.

790. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 - Beti ola... nork daki? Bearbada, usterik gutxiena dezunean eskuratuko zaizkitzu zure ametsetako amasei ontzakoak... - Ez, jauna, ez; alper-alperrik da nerekin.

791. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0038 - Erakuts orain zure oinak, ea nork duen arrazoi.

792. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0148 Praixkuk eta Prantxiskuk Jaungoikoa ikusi nahi baldin bazuten, zinez ikusi zuten. Nork uka?.

793. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Eta behin gerla deklaratuta, zer postura hartu? Norekin joan behar nuen? Gorriekin ala zuriekin?.

794. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 - Eta nor igoko da zuhaitz altuetara hegazti karrankariaren arrautzak jasotzeko?.

795. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 - Baina nor da? Zer egiten du hemen barruan? Nondik etorri ote da? - Ez dakit.

796. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0073 - Nor da Geppetto? - Baina, nola, ez al duzu Pinotxoren historia ezagutzen?.

797. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 - Baietz...! Beno, orain zeuk esan norekin nahi duzun joan.

798. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0019 Baina bere adiskideekin irazkitzen zuenean burla egin eta esaten zioten: ¡Ja, ja, ja! Baina nork ikusi du inoiz jostun ausart bat soldatu bat bezala? Inork, inork!.

799. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0003 Norbait ikusi orduko, hauxe esaten zion: - Egunon, laguntxo. Norekin ari zara hizketan? - Kinkilimarro deabruarekin - erantzun behar zitzaion -. Buztan miragarriaren nagusiarekin.

800. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0007 - Nor da, orduan, deabrurik ospetsuena? - Kinkilimarro! Kinkilimarro!- esaten zuen jendeak.

801. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 - Nor naiz ni? Eta neskak, beldurrez beterik, erantzun zion: - Zu Kinkilimarro deabrua zara, baina ez egin ezer niri.

802. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Nor bere lanaz arduratzen zen, eta hau zela-ta, basoa beti egoten zen txukun.

803. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Inoiz sentitu ez zuen jakinahia, uholde gisa jalgi zen haren bihotzean, eta ilunabarretan, korrika, jauzika eta jostaka nekatuta zegoelarik, bere lehenengo lagun berri haiek nor ote ziren jakin nahi izan zuen.

804. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0065 Mendian sortu ninduten
altarean erre ninduten.
Esadazu arren, nor naizen.

805. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Besteak larri zeuden zain, noren hotsa adituko ote zuten.

806. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 - Nor da?- hotsegin zioten barrendik. - Patxi errementaria - erantzun zien.

807. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Han zihoazen batzuk ea nor zen galdetu omen zioten.

808. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0034 - Zin egiten dut! Nik ez dudala ezer ostu! - Nik ez diat esaten nork, ostu egin dizkidatela baizik.

809. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0034 - Nork eraman ditu Gartziareneko gaztak? - Arburuko artzainak - erantzun zuen ohe azpitik hirugarrenak.

810. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 - Badakizu Pedro Martin izeneko gizarajo hura nor zen? Huraxe beste berastegiarrik ez dago hemen - erantzun zidaten.

811. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0024 - Nork ekarri nau ni hona?.

812. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Nor izan da?- galdetu zigun bapatean.

813. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Nor izan da?- galdetu zuen berriro.

814. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Isilik!- oihukatu zuen Antton zaharrak -. Nik ongi dakit nork hautsi didan kristala eta nahi gabe egin duela; baina inola ere ezin dut gezurrik jasan.

815. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Sarritan joaten al zara mendira? Norekin? Gustatzen al zaizu mendira joatea?.

816. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Nor da etxetik ihesi baina beti etxean bizi den animalia? Barraskiloa, bere etxea soinean baitauka.

817. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Hauk kontuak eta komeriak! Nor ote da zuriz jantzitako horren aldamenean belaunikatu den mutikoa.

818. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Bakea izan dezagun! - Nork hitzegin du? - Hara! Hara! Hiru Erregetariko bat gamelu gainetik jaitsi eta gure aldera dator.

819. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Hori duk arrazoia! - Eta diru asko ekarri al duzue? - Pilo bat! - Eta ba al dakizue norengan jo? - Ez noski! - Ez diagu herri hau ondo ezagutzen.

820. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0028 - Nork erosiko dit ahuntza? Nork erosiko dit ahuntza? Baina ez zion inork erosten.

821. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 - Ea nor den nere esanetara ez datorrena!- oihukatu zuen printzeak. - Neu.

822. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 - Eta zu nor zara, txapeldun hori?.

823. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Ea nor den erasotzaileen kapitan hau.

824. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0124 - Baina nor zara zu tenplario bat preso hartzeko? - Nik agintzen dut hemen.

825. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Nortara nahi ere ez duzu horrenbeste kontu erabiltzen erregalia bidali duena nire ama denean.

826. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 - Eta norena da errua?- galdegin zuen amatxok.

827. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 - Dirua ez hau eta ez hori * ez hau eta ez hori: gehiegi pentsatu gabe gastatzeko ohitura norengandikoa ote duen galdetzen diot askotan neure buruari.

828. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 - Nor dabil hor?- Sarako Argainbordako Maiena zen.

829. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Nor ote zen basotik zebilen hazkazalmotza? - Baina, adiskide! Zer egiten duk negar-zeinuka jarri eta?.

830. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Hazkazalmotza eta negartia gainera! Nor ote genuen pagadian zehar zebilen hazkazalmotz negartia? Ez al dakizue? Orain esango dizuet. LAURGAINGO BASAKATU BIZKORRENA!.

831. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 Norena ote da?... letra ez zait ezaguna egiten, pentsatu zuen.

832. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0048 - Nik hori esan dudala? Eztabaidaka hasi ziren nork, nori, zer eta nola esan zion.

833. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 - Egun on. Zu nor zara? - Sorgina nauk. Ez haiz beldur?- esan zuen andreak gauzarik arruntena balitz bezala.

834. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0029 Eta hala esan zuen: - Nork pentsatu behar du Malasiako Tigre beldurgarriak hemen ezkutatua egon behar duenik. Mila deabruak etor daitezela.

835. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Norbait barrez ari da iluntasunean, eta ez duzu argirik behar nor den jakiteko: Herr Kruptsch! Nola erori ote zara horrelako tranpan?.

836. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Otordu garaian ez zen beste konturik, biharamunean inaugurapena bait zen eta nor bere zereginaz aritu zen: txarangak prest zeudela, buruhandientzat jantzi berriak josiak, txistulariek doinu berririk ikasi omen zuten, neska-mutil gehienak baserritar jantziak prestatuak omen, larrienak bestelako jazkera berri dotoreren bat ere bai kanpoan erosia...

837. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0042 Andereñoa sartu zen halako batean gelara eta denak nor bere lekuan eseri ziren.

838. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 - Kax-kax-kax... - Nor da?- barrendik.

839. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 - Nor da...? Egingo nuke atea jo dutela, ba.

840. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 - Orain denok badakigu nor den gure etsaia eta hemendik bidaltzeko bideak egin behar ditugu.

841. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 Eta nork zainduko du neskatxa: - Kanpora botako dugu - esan zuen Harrisek.

842. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Alegia, ea nork irauten zuen luzaroen isilik.

843. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0014 Baina, alferrik; izugarrizko enbidia sentitzen zuten barnean... Nork ez zuen guztia emango, halako azal beltz hura edukitzeagatik? Hamaika borroka eta enbata eta haize artean zaildu eta beztutakoa.

844. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0036 - Nik ez dakit nor den nazkagarri: zu ala ni... Baina nik ez nenkien zer ikusten ari zinen.

845. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Beraz, jendeak ez zuen jakin nor zen Tomen laguntzailea.

846. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Berehala ahots bat entzun zen: - Sartu Xanti! Xanti beldurrez dardarka hasi zen eta honela galdetu zuen: - Nor zara eta nola dakizu nire izena? - Borsanchof magoa naiz. Sartu, laguntzaile bat behar dut eta!.

847. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Zein erraza zen Bartorentzat, une hartan, eskutan zeramanari jareitea! Zein erraza istripu edo ezbehar bat probokatzea! Nork salatuko zuen Barto kasu horretan?.

848. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Gaztanbera ikusi eta nor egon jan gabe? Zati bat jan zuen.

849. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 - Orain ere hor hengoen hi? Nork agintzen dik gure gauzetan sartzea? Ez diagu hire beharrik, esan zioten.

850. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Orduan ikusi ahal izan zuten nor zen jotzen ari zena.

851. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Nork lehen bota, asko balio zuen noski eta azkarren esalea zen garaile.

852. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0069 Bekosko beltzez hitzegin ondoren eta hirugarrena nor zitekeen asmatu (TXOMIN alegia), nahiz eta beste biak ez baieztatu, joaten utzi zien.

853. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Pentsa ezazu preso dagoela eta ez dakigu noren eskuetan.

854. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 - Nola? Nork bidali dizu gaur pakete hori?- galdetu zion.

855. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 - Eta nork emango dio bazkaria gure Ibani?- zioen Martiñek, nigar malkoak isurtzen zitzaizkion bitartean.

856. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 - Nork ausartu behar du horrelako gauza bat egitera? Isilune bat egon zen. Ibanek ez zuen esan nahi.

857. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 - Nik neuk erakutsiko diet nor den Lope eta hankaz eta eskuz loturik eta ubelduraz beterik eramango diet Lordi.

858. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 - Gogoratzen al zara nor den? Iban ozta-ozta oroitzen zen.

859. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 Urte batzu lehenago nork esan behar zion hori Mattin Mottelaren aita zenari!.

860. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 Ea nork hartzen dituen arrautzeak belea kabitik mugierazi gabe.

861. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 Infernuko atea jo zuen gero: - Nor da? - Juan Soldau.

862. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 - Nork esan dik hori? - egin zuen oihu Achabek -.

863. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 - Jauna... Morgan - egin zuen oihu lehiaz -. Lapurtu... egin dute... bandidoek! - Nor?- galdetu zion oihuka filibustariak.

864. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 - Eta nor da kapitainak aipatu didan gizon hori?- galdetu zuen Carmaux-ek.

865. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Andereñoak, nori galdetu ez baleki bezala denei begiratu ondoren, Agnan seinalatu zuen behatzez: - Zeorrek, Agnan, errezita ezazu alegia.

866. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0195 Baina itsas munstro haren barnean zegoela egiaztatu zuenean, negarrez garrasika hasi zen: - Hel niri! Hel niri! Ai ene! Ez al da inor ni salbatuko nauenik? - Urrikalgarri hori, nor etorriko da zu salbatzera?- esan zion ahots kraskatu batek ilunpe hartan.

867. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0195 - Nor da hizketan ari dena?- galdetu zuen Pinotxok beldurrez odola izozten ari zitzaion bitartean.

868. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 Presoak nork hitz egiten zion jakin nahi izan zuen, baina ez zuen ikusi.

869. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Homiliarako argibideak - Lehenengo irakurgaian esan zaigu, Nor eta zer den Abrahanekin ituna egin duen Jainkoa: Naizena naiz... hau da: Zuen artean nagoen eta diharduen Jainko askatzailea naiz, nire itunari tinko eusten diodana, gizakien negar eta garraxiak entzuten ditudana....

870. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Horrela, nork bere ideolojia, nork bere pentsakera moldatu nahi du.

871. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Nork bere askatasuna eta salbamena lortzeko era bakarra, bere nortasun osoa, bere ogibidea, bere lana, bere egin-ahal guztiak, bere asmoak e.a. gizonen serbitzuan ipintzea dela.

872. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Kristauak lehen eta azken eginkizun bezala mundu eta gizarte hobego bat lantzea jotzen du: hau da, nork bere burua sakonago ezagutzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, bizitzaren azken misterioaz gehiago jabetzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nor bere jomugaz jaun eta jabeago izateko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitzaren zentzua erantzukizun helduagoz planteatzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren egiazko zoriontasuna egian, maitasunean, zuzentasunean bakarrik datzala ikusteko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren azken helburu den Jainkoagana irikitzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitza pertsonala, familiakoa, ogibidezkoa, kulturazkoa, ekonomiazkoa, soziala, politikazkoa itxaropenean bizi ahal izateko laguntza emango dion gizarte bat lantzea.

873. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0027 Nor naizen oldoztu ez ta arinkeriz
dihardute beti nor ta zer diran.

874. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Emea
emakume bihurturik
haurrak
panpinak
kopinak
maramak norentzat?

875. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0033 Nork piztuko du MAITASUNA?

876. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0079 Agintariak:
NORK lezake sinets
koru, bakarlari, oihartzun
pertsonaia ahul batzuren
diskurtso neurri ezadun!

877. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0150 Nork behar du gizonik zerbaitetarako?
Eskuak sano dauzka, ez da oraindik oso zahar.
Nork behar du gizonik zerbaitetarako?

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 - Nori eta noren partez?

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Eta nor da ba beste norbait hori?.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Eta oso gaizki sentituko zara nitaz barre egin eta gero nor den zuk baino lehenago asmatzen badut.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Nork ekarri zuen lehenik sifilia aitonen seme-alaben etxe batera, gero zuzen-zuzenean gangail-tumoreak izan dituztelarik ondorengoek.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0277 Jakina zela, esan zuen yahooek beste edozein animali espeziek baino gehiago gorrotatzen zutela elkar; eta honetarako aipatu ohi zen arrazoia beren irudiarekiko higuina izaten zela, guztiek gainerakoengan ikus zezaketena baina ez nork beregan.

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 - Nik bezain ederki dakizu nor zen - esan zuen Leamasek nekatuta.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0121 @- Nor da Kopenageko ordezkaria?.

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 - Nork?.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Ez dakit nor zen....

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Zin egiten dut ez dakidala nor zen....

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Esaidazu zuk nork....

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0212 Noren zerbitzura zaude?.

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 - Zer esateko? Zer gertatzen da? Nor da?.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ta Mayerling? Nork ahaztu Rudolf zorigaiztokoa? Han hil zuen bere burua, maitalearekin gaua pasa ondoren, Austria-ko Erregeen lehen-semeak.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Orain, ordea, ezagutzen zuen nori zer komeni zaion jakiteko modu zihurrra: bihotzak, bihotz taupadek erakusten dute egindako lana ongi ala gaizki dagoen, gehiegi ala gutxiegi den.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Beste froga bat nahi baduzu, zergaitik edo norengatik uste duzu berritu nuela nire etxetxoa? Zugatik, batez ere.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0050 Eskerrak bera ohartu zela nor nintzen.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Egun hartan, asaskatzeko beharbada, bizitzan behin harrapatzen den mozkor horietako bat hartu nuen, eta ez dakit ez nola eta ez norekin heldu nintzen etxera, baina hurrengo egunean arropa bustiekin eta zapatak jantzirik nituelarik agertu nintzen ohe gainean.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Zer egin zenuen etxera horrela heltzeko? Zer ordutan etorri zinen eta norekin?.

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Bakoitza gelaren ertz batean, Ortiz eta Eneko isilik ageri ziren ere, nork daki buruan zeintzu pentsamendu ausnartzen.

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Hemen duzu, paper honetan, norekin, non eta noiz izan dituen harremanak.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 - Hil?... Eta, nork hil zuen?. - Ez dakit.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Eguraldi horrekin, nor etorri zitekeen inoren galdezka?.

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 - Hi, Sabin, nor da bileran hain egoki mintzatu den beltzez jantzitako hori? Sabin larri samartu egin zen.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 - Nor zarete zuek? - mutikoak larriturik.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 - Ene ba, nor garen dio.

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 - Baina, zergatik hil behar zuen? Zuri errua botatzeagatik soilik? Hori horrela gertatu izan balitz, mendeku pertsonal baten aurrean gintezke, eta zuk esan beharko nork gorrotatzen zaituen horrenbeste, edo nor irten litekeen irabazle zure espetxeratze eta, agian, heriotze batez.

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0049 - Nor izango da, nor ez da izango?.

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0100 - Baina nork ekarri du arrain hau? - Deitu arrantzalea bada, Kare-eta-Elur.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Artzainak, orduan, hitzik esan gabe aldegin zuen, eta txanbelau gaiztoak mehatxu egin zion printzesari egiazko salbatzailea nor zuen inori esan ez ziezaion.

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0034 Baina, hari egindako kaltea nork ordaindu? Joxe-Martini kalte-ordain bat pagarazi ziotela, zuen guztia alegia...

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 - Gai hauetan ikasia al zara? - Ez al dakizu nor naizen? - Ez, noski.

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 Nor zaitut? - Michel Dubarat, Rue de Paixeko bitxizalerik ospatsuena.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Nor hiruretan? Jakina, leizearen barrenean topatzen zena hondatu eta galtzea izango zen gauzarik errazena.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0016 Besterik egitea nork bere burua hiltzea nork bere burua hil: suicidarse da.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 - Praisku, nork deskubritu zuen Amerika? Praisku irakasle txar bat izango zen, baina ez txibato bat.

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 - Hastapenean, hatsarrean nik ere halaxe uste nuen... gero djinn txar baten gogoa zure gorputzean sartu zela... eta nork jakin begizko bat berdin egin zizuten.

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0013 Nork antzemango orduan hari zetorkiona?.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0034 Beste bat izan balitz... baina nor eta Mikel Garamendi jauna.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 - Nor da bera Vasia? - Artemieva andereñoa! isilkatu zuen Schumkovek, zorion ikarazko ahotsez.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Lisa izango da gure diruzaina: kopeck bat bakarra ere ez dugu xahutuko alferrik; harekin uste duzu kafetegira joango naizela? Nortzat hartzen nauzu? Gainera soldata igotzera doazkigu, eta nola gure lana ezin hobeto beteko dugun, espero ditzakegu lansariak ere.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Liburu-barruan, aldizka, salmoak ezarri dira, zenbaitzu bere oinekotxoa (estribilloa) lagun dutelarik; esan gabe doa nork bere gogara erants diezaiokeela oinekotxoa beste edozein irakurgairi.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Zer? Nik inor amorrarazi? Nor? Ez, ez... ni sendagilea naiz, besterik ez erantzun zion Bidartek.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0037 Nola zitakeen? Beraz, oraindik ere bizirik egon zen denbora luzean? Ospe haundiko gizona? Eta nork bidali ote zuen eskutitz hura? Ezin sinetsi zuten.

922. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Eta non nago, zer da hau, nor naiz? ausartu nintzen galdegitera, gero eta ttipiago, gero eta izituago senditzen banintzen ere.

923. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Handik puska baterat ez nuke erranen denbora luze ala laburra izan zenetz, indar pixka bat sumatu nuen eta galdegin nioten: eta zu edo zuek nor zarete?

924. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Handik aurrera idazten zuenaz ez zen kontziente, nori ari zitzaion ere ez zekien garbi, alabaina hantxe segitu zuen hamazazpi urtez jotake gupidarik gabe idatzi eta idatzi.

925. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Nor zen jakiteko begiratu beharrik ez zuen izan.

926. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Bestela ez zitekeela, jatorriaren ilunpekotasunak eraginda, erabateko nor izan.

927. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0029 Nor zen bada gizon hori? Gau hartan laminek mamu bat egin zuten.

928. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0014 Nori deituko? Franziskori? Fernandori? baina azken mementoan plazer hori ukatzen diot neure buruari.

929. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Lagun askoko koadrila batean gehienek izan ohi dute kolore berezi bat, nork berea.

930. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Eta beste batean, berriz, koskorragoa izango zen noski, otorduan ari zirela, inorekin baino areago bere buruarekin ari zelarik, honela kezkatu omen zen: aita, zu zergatik joaten zara egunero lanera? nork agintzen dizu?

931. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Eta zuria erdi-erdian harrapatu nahirik edo, bi eta hiru bider errepikatu omen zuen, nork? nork?...

932. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Bainan baziren ere itxuraz fededun zirenak, bainan egiazko Jainkoa nor zitaken behinere asmatu ez dutenak.

933. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Nork daki ez ote denetz oraiko mendea fede argiago eta garbiago baten primadera ederra?

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0151 Gertatu izan da, eta ez zineman bakarrik, apez bat kondenatua izaitea hobenik gabe, berak bazakielarik kofesioaren bidez nor zen egiazko gaixtagina.

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 Nork asma soldado horien aita-amen, emazten, haurren bihozminak?

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 Iduritzen zait hazilaren hameka ez dela behinere izan, eta ez gerlari ohientzat ere, espantuka artzeko egun bat: irabazi dugula! edo: lehertu ditugula! Zer irabazi ote? Nor lehertu?

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0278 Nor zen apez hori, on da zonbait lerroz bederen aipa dezagun, (...).

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0073 Arraioak! Nork zu ezagutu, Mirentxu? Hauxe behor zoragarria bere hamalau urtetan.

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 - Eta, nork daki horren berri? Nik eta nire ohaideek ez besterik.

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Non eta nola ikasi zuen kanta hura, nork sartu erazi zizkion ahapaldi haiek hain barnean?

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Noren begiak ziren haitz haien gailurretatik espiatzen ari zirenak?

942. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 - Fidel, nik hemen behar zaitut eta ez nork daki nongo menditan.

943. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 - Baina, nork behartzen zaitu erabaki hori hartzera?

944. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 - Eta, gero? Norekin ezkondu behar duzu?

945. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Saltsa honen kontra nor mintzo?, inor ez motiburekin, ona dago, bai, bai benetan, hau nork egin du?, nik hura, Gorrik hau, zein hobea?, itxoin probatu arte.

946. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Betikotasunean murgildurik, nork ez du hartzen kolore bakoitza, egun hauetako batetan, bihotzeko sentimendu desberdinen izpilu bezala?

947. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Eta nork ez du sentitzen gizon eta izadiaren elkar arteko batasuna? Eta nork...?

948. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 GAUAREN ILUNPETATIK nor da hor?, nor da hor? behin eta berriro ari denari berehala bururatzen zaio, beldurraren dardaretatik baldin bada ere, beti dagoela norbait gau horren ilunpetan.

949. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Hasiera ahulari adur hobeagoa jarraituko bazaio, nor egon debile principium hori noiz gorpuztuko zain?

950. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 Eta nor arraio da frantziskana hori?

951. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Baina non geratzen da orain ohorearen zentzua, nori eman beharko ote dio belarrondokoa edo non sartu beharko ote du labana bere emaztea auskalo noren espermarekin flirteatzen ikusten duen senarrak?

952. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (4) Nor zara zu beste baten sehia jujatzeko? Xutik dagon ala eror, haren nausiaren egitekoa da.

953. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 - Eta hona ebaki zuen zuzendariak esaera gisa zorionaren eta bertutearen maratila: nork zer behar duen egin, huraxe maite ukan.

954. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 Egokimendu guztiek hauxe lortu nahi dute, alegia, nork bere derrigorreko destino soziala maite dezala.

955. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 - Gogora zaitezte nor bere gustoez - esan zuen Mustafa Mondek.

956. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Nork bere moralidaderik erdi gutienez poltsikoan eraman zezakek, frasko baten barruan.

957. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Nork altxatu zuen, bada, hura, besteen juzgatzeko?

958. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Hurreratu zen agintaria, heldu zion Paulori eta bi katez lotzeko agindu zuen; gero nor zen eta zer egin zuen galdezka hasi zen; baina jendeak oihuka, batzuek bat, besteek bestea esaten zuten.

959. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0485 Eta nor da gauza honetarako?

960. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0696 Nor ez da izango zure beldur, Jauna? Nork ez du goretsiko zure izena? Zu bakarrik bait zara santua! Atzerriak etorri eta zure aurrean ahuspeztuko dira, zure erabaki zuzenak agertu bait dira.

961. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Jesusek galdetu zuen: - Nork ukitu nau?

962. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Zuk, ordea, iraun ezazu, ikasi eta sinetsi duzun guztian, norengandik ikasia duzun norengandik ikasia duzun: Irakasle horiek Loide eta Eunike dira eta Paulo bera batez ere eta Liburu Santuak umetandik ezagunak dituzula gogoan harturik.

963. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Laster entzuten dute altabozetatik, ordea (ez, barka: altabozetatik esan nahi dugu), ahots ezagun bat, norena?, Cesare Fillini traidore zikinarena: - Kaixo, jaunak, zer moduz?...

964. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Iseka egiten genioan, baina hasiera batean bakarrik; gero ohitu egin gintuan: hor zetorrek Cuentapasos, eta isil-isilik ikusten genian pasatzen, azken finean haurrak bait ginen, Iñaki, eta haurrek beti susmatu ohi ditek zer eta nor den errespetagarri, jende helduak esan beharrik gabe edo, sarritan, jende helduak esanaren aurka.

965. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Ba dira halako dosis jakinetan ematen zaizkien lasagarriak ere, segun nori halako kopuruz eta indarrez.

966. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Nork pentsatu behar zuen ugazaba horrekin lagun egingo nintzela?

967. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Nork pentsatu behar zuen gaizkiaren buruzagitzat jotzen zuten hura honen maite izan behar nuela?

968. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Lehen gaizkiaren errealitatetik irudira sortu bazinen, nork jakin irudiak gaizkia sorreraziko ez duen?

969. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Nork esan ziek hauei etortzeko?

970. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Guayaquil, Medellíngo eguzki laurdenaren eguzki laurden simetrikoa, non nerabe haiek beren laguna makiladaz astindu bait zuten, nork daki zergatik, nork daki tripa hustu batetan zer gerta daitekeen, eta inpotentzia, eta nazka eta ezina eta inpotentzia, eta nazka eta ezina berriro.

971. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0041 Eta eztiot hauxe aitzaki moduan, nork berak nola nagoen imajina baitezake.

972. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Lurra hotza zegoen eta zapatak jantzi nahi izan nituenean ohartu nintzen ez nekiela non nituen ez eta nork eta noiz kendu zizkidan ere, hortaz zapatak janztearen ideiari uko eginaz ohearen ertza ikutu eta paretean beste eskua jarriaz gela hura arakatzeari ekin nion.

973. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Nor arduratzen da ditxosozko gabiako eskotaz?.

974. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 - Bai? Nor da? - Beto dago? - Ez! Atera da... zerbait esatea nahi duzu?.

975. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 Plater bi, labanak, sardexkak, Kronenbourg lata parea, (oraingoz, nork ziurta dezake ez dutela mozkortzeko gogorik izanen...) eskuzapiak.

976. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 Aita eta ama izango bagenitu ez ginateke horrela konponduko. Beno nork daki?.

977. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Galdetu honi eta galdetu hari, begiratu hemen eta miatu han...... piztia nolakoa zen jakin nahi zuen, nork ikusi zuen, esaten zuten bezain handia al zen? ahotik sua jaurtitzen al zuen, ala kea besterik ez...?.

978. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Horretan, han inguruan bere artalde eta txakurrarekin zebilen artzain bat hurbildu zitzaion gazteari eta, han lotua ikustean, galdetu zion: - Baina... nork lotu zaitu zuhaitz honetan?.

979. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 - Bai, grabatu egin dut. Baina, nor zara zu?.

980. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0142 Nor da? galdetu baina inork ez dit erantzun.

981. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Nor etorriko da ni laguntzera?.

982. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Nor etorriko da ni laguntzera.

983. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Nor nire ordez geratu?.

984. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0028 - Nire durbantearen izenean esaidazu nork argitu dizun!- galdetu zion kadiak.

985. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0076 Anaia behartsuak erantzun zion: - Nork galerazi diezadake nire ondasunekin nahi dudana egitea? Neure zatia erre eta babak erein nahi ditut lur horretan.

986. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 - Tximino anaia. Ibiltzen ere ez dakizu zuk... jaitsi zaitez hona, ea nor den gehiago bion artean gauzak ondo egiten.

987. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Maitasuna ere ez da ikusten, gure sustraien antzera, eta nork esango dizu maitasunik ez dela.

988. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Emaztearen amak, alabagana hurbildu eta, beste andere hori ea nor zen galdetu zion.

989. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Eni iruditzen zait guk ere, nork bere luma kantaria dugula.

990. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 - Baina, nork? - Zeuk erantzun beharko didazu, Erik.

991. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 Morroi eta neskame jendilaje guzti horren artean, nor izan daiteke video hori jartzeko gauza, hemengo pantaila guzti hauek manipulatzeko gauza? - Nik dakidala, inor ez.

992. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 Donard-ek edaten ari zen kafe katilutik gora altxatu zuen bere begirada: - Norekin? - Terroristen artean dugun infiltratu batekin.

993. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Baina, nortaz fidatu zitekeen?. Agian Karoline....

994. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Neskak, ordea, ezin zuen asmatu nor zuen bisitaria ilunpe hartan.

995. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Izenik gabe hura nor zuen jakitea erabaki zuen, bada.

996. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Biharamun goizean zur eginik ikusi zuen nork eta bere anaiak zituela bezturik ezpainak.

997. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Gainerako txoriek ere, ahal zutenari gailurra hartu eta behera zetozen ahala, entzuten zuten nork bere abestia, eta lurrera orduko buruz ikasten zuten, beti eta sekulako.

998. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Biharamun goizean kanpamendu osoak irten zuen nor zen begiratzera.

999. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Hitzegin nahi izan zien; baina ihes egin zioten oihuka: - Nor zara zu, bilutsik zabiltzan hori? Zikinegi zaude gutakoa izateko.

1000. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Eta honen barruan, helburua lortzearen zailtasunez, eta baita ere interes desberdinak dituzten giza-indarren arteko burrukak sorturiko gorroto eta beldurraz Zapaltzaileekiko gorroto eta beldurra, baina zapalduek elkarrekiko sentitzen dutena, eta nork bere buruarekikoa ere ahaztu gabe.

1001. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta une hartan azken mailaraino heldua nintzela somatu nuen, zeren ez baitago gorroto sakonagoarik nork bere buruarekiko sentitzen duena baino.

1002. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Zer da, ba? Badakizu nor den hiltzailea?- galdetu zion Peterek.

1003. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Eta nik, nor izan zen hauteman behar dut.

1004. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0036 Ala ez? - Nor? - Burgosko neska-mutillok!.

1005. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Egia aitortzekotan, Ixaka hura nor zen ez zekien gutako inork.

1006. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0033 Orain ikasia dut maitasun-harremanak ere, neurri handi batean, botere-erlazio direla, norgehiagoketa hutsa, nork bere nortasuna finkatzeko ingurukoak menperatu behar izaten dituela, hurkoa norberari begira jarri, zuzen edo zeharka, gure balioa aitor diezagun.

1007. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Maiatzaren erdi aldeko festak ziren aldameneko herrian, eta nor bere lagunekin ibiltzekoak zineten gau hartan.

1008. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Itsasaldi haietan ere frogatu zenuenez, ez dakit non eta norengandik ikasiak baina ongi zenekizkien zuk sedukzioaren mainak eta plazer klandestinoen bidezidor ezkutuak.

1009. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Nori bururatu zitzaion klabelinekin joatea tankeen aurrera? Are amorru biziagoz zanpatuko zaituzte hauek!.

1010. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0026 (Josetxok): nor dugun erruduna / hartu gabe nota.

1011. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Horrela bada, egun batean, nork emanda ez dakit, Migeltxori buzoi bat ailegatu ei zitzaion, eta haregaz batera, hartaz baliatzeko arau eta baldintzak ere jasoko zituen.

1012. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Ez dut uste. Nork daki, zeruan zilipurdika dabilen sateliteren batek jaso eta Markinako etxeen artean ez ete den banatzen ari.

1013. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 Halere, besteei ezetza egiten ikusi zintudan niri begiratuz eta matraileko bi txulo horiekin farre eginez, eta nere parrilean jarri zinenean bakarrik ulertu zuten bizikletak izorratutako lagunek nor izan zen egilea.

1014. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Halaxe ordea, eguneroko bizibehar lan latzetan lortua nuen oreka gisako lasaialdi bat: banuen ordutik trankilago bizitzerik, banuen non jan eta lo egin, baita norekin ere....

1015. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 Arthur-en ezpainetan ez zen irribarrea ezabatu: - Eta are gehiago eskertuko zenieke atentzioa itzultzailea nor den jakingo bazenu.

1016. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 René-k kuriositatez begiratu zion: - Nor den jakiteko irrikitan utzi nauzu. Nor da? Jomeini bera agian?.

1017. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Milizietako batek besoa luzatu zuen: - Nor zara?.

1018. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0118 Nor garen dakigu, baina ez nondik gatozen ez nora goazen.

1019. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Schô*nneren etxean ez zen Blumen aztarnarik aurkitu, ezta ere andaluziarra nor zitekeen arrastorik batere.

1020. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0100 Nork Sinetsi behar zion berak Strampauml;ubleder bezalako gizon bati ezetz esan ziezaiokeenik, ez bait zen bakarrik aberatsa, areago politikan, finantzetan eta jakintza munduan bere xarma iarkigaitzagatik sonatua, kasi zinemako artista bat bezala, eta nork sinetsi behar zuen bera bezalako neskame batek artista bati zaputz egin ziezaiokeenik, eta ez arrazoi moralengatik, gustoagatik baizik? Berak ez omen zion xarmarik batere aurkitu, eta jaun bisitariaren historia guzti hori berak alor intimo kalifikatu nahi ez lukeen alor batean sartze nazkagarri bezala topatu omen zuen, hori makurkeria bait zen; izan ere, berak ez bait zuen inondik ere intimoki jokatu Strampauml;ublederrekin, baizik hark bera inori, eta are gutxiago itaunketa talde bati argi ezin ziezaiokeen egoera batean jarri bait zuen.

1021. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Denak, bata besteari bultz eginez, ea nor lehenengo heldu Presidentearen agindua betetzera.

1022. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 - Eta baliteke ere gu preso hartzea. Hori nork jakin! - Nork jakin?.

1023. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Zeren, nor fidatu bait zitekeen antropofago batetaz?.

1024. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Nork segurtatu ziezaiekeen Kalabong-ekin harremanetan hasi ondoren kaldero batean egosita bukatuko ez zirenik?.

1025. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 - Ondo. Eta nor gehiago ikusi duzue?.

1026. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Eztabaida hori, nork nor bijilatuko duen, zozketa bidez erabaki dezakezue... Ea, norbait gehiago ikusi duzue?.

1027. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 - Ba dago!. Ba dakit tipo hori nor den!.

1028. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Kokolo zoraturik bezala zegoen: - Eta zer axola du horrek!. Orain ba dakit gizon hori nor den.

1029. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Ezin dezakezu hori bihar goizerako utzi?. Zer garrantzi du gizon hori nor den jakiteak?.

1030. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 - E, txo! - esan zuen halako batean Kikilik aldizkari bateko foto bat seinalatuz -. Ikusi nor dagoen hemen.

1031. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Krimen baten aurrean galdetu behar dena hau da; nork irabazten du zerbait horrekin?.

1032. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 - Eman paper hau ertzainei! eta nork eman dizun galdetzen badizute, esan Cheetos Gevara hemen izan dela - esanda aldegin zuten, roslyak pagatzea ahazturik.

1033. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Auskalo nork zintzurretik heldu eta estutu zidan.

1034. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Ez ote du zerikusirik oraintxe izan duzun telefono-dei horrekin? - eta Gerry zeharo txundituta utzi zuelarik, galdetu zion: Nor zen? Clive Rowlings?.

1035. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0115 Nor izan ote daiteke bigarren bisitaria?, esan zuen bere artean, kapusaia kendu eta atalondoko gakoan zintzilikatzen zuen bitartean.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Eziketaren elburua, nor bere baruaren jabetasunera eta erantzukizunera irixtea da, bat gorputzez eta biotzez adinera irixtea.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Berdin dit, nor zaren, bost axola eta ardurarik ez. Naizen edo honengandik, eskerrik asko. Esker mila. Hanitz.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Izan ere nork eraman zezakean bizitza adieraztea beste kantari handi batek baino hobeto?.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0052 Gainera Frantziako gerlan egina izan den Ipar Euskadin eskuineko hautua gauzak zuzentzen dituela: hautu horren zergatikoa, nolakoa, norena eta norakoa.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Zeren eta norenganik egotziak diren behatzen badugu, direlako taldeen egiazko izakera ikustatzea gauza erraza baita; hots, egia erran, ez ote dira bada gure musu garbian oraintsu arteino, gure herriaren nazional arazoa ukatzen edo ezkutatzen zutenok? Bai noski.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 28-30 urteko ikastolako gurasoak euskara ikasteko gertu ez badaude, nork arraio ikasi behar du?.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0131 Bestalde, nor biografiatzaile hoberik euskal idazle eta musikalariz gainera gaur egun Azkue Bibliotekaren ardura daroan Jose Antonio Arana Martija baino?.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Noren kontra? Noren alde?.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Nor dituzkete etsai horiek?.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Erabaki au betetzearren, gure eliz-barrutian, orduan Gazteiz-koa, an-emenka ta nor bere aldetik, itzez eta doiñuz osaturiko kantutegiak argitaratzen asi ziren, gure erriko zenbait errebistek zuen musikazko geigarrian.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Batzordea osatzen duten bi saillak, ots, itzultzaillenak eta musikalarienak, kantutegiari buruz elkarrekin lan egin zuten, eliz-barruti bakoitzaren euskalki-eragozpenak gaindituaz eta nork bere gogoak alde batera utziaz.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0097 Doiñuak eta oien itzak aukeratu ondoren, nork bere gogoak alde batera utzi bear ditu; aukeratu diran kantak erriari erakutsi ta zein diran ikusi erriak onartzen dituenak.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Irudipen hori ez da guztiz zuzena, eskolak falta direnean ere jakin behar baita non, norentzat, zenbat eskola falta diren.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Aldizkarian irakurtzen ari den lanaren idazlea ez daki nor den.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 (...) hemen esaten denak ez du, beraz, zerikusirik Elizaren barruko zenbait talderen edo nor bakoitzaren jokabidearekin, hoiek, bidezko denez, askatasun osoa bait dute beren iritzien arauera jokatzeko gizarteko arazoetan.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Nork ez du ezagutzen, hamar bertsutan, Larramendiren Ordenua, bere bertsularitzako kezka eta kontseiluekin: .

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Halere Hazparne ez dugu Jose Mendiague nor zuten erran gabe uzten ahal.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Eta nork ahantz Elizanburutarrak: ez gara hemen Ikusten duzu goizean kantuaren egileaz ari baina beste izen bereko batez J.B. Elissanburu eta beste Leon batez, bigak bertsulari iragan mendean.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Nor da idazlea guretzat?.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Baina, nor da idazle?.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Nor da idazle guretzat eta lan hontarako?.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 SORTERRIA Nork ausartuko ote, jaio den herriaren historia eta bereizgarriek bere bizitzan zer-ikusirik ez dutela esatea?.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Amerika-n Black Power-ekin bategin du; Erroma-n maoistekin eta trotzkistekin ederki konpondu zan; USA-ko trotzkistak (Isaac Deutscher, adibidez) ezker berriaren arerio amorratuenetakoak agertu dira; eta Alemania-n nahiz Frantzia-n, berekisa jardun behar izan du, gehienbat, nori lotu falta zalako.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Nor ausartuko da aurrerapenak emandako abantail eta atseginak salatzen?.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Psikiatria ta trankilizanteak asmatu ziranez geroztik, trajerian nork sinistuko du?.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Nork erran behar dio populuari: Altxa, beste gerla bat hasi behar dugu-ta?.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Egin ahal daitekea? Nolakoa eta norekilakoa? Zein problemak sortu dezazke ote holako egikunde batek?.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Mustran bertan, esaterako, gaiztoak (tûrkak) eta Khirixtiak (jabe gaitezen izen bereizketaz), bi giza lerrotan doaz, nahasi ezinik, ikurrin eta ikurrinlari gorri eta urdina (nork berea) buru daroatzatela; jokularien beraien koloreak ere jakina, gorri eta urdina dira.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Jakina zenbaitetan amore ematen du, bai eta gauza garrantzitsuetan ere (nork ez?), baina harreman onik ez bide da tartean izan.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Handik laster, Etxahun sartzen da berak hautatu desterrutik, bi urtez goiti Espainian egonik unatua, edo (nork daki?) Frantzian ahantzia duketela ustez.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Horrialdeok paketzerako dei bat izan nahi dute: nor bere deiarekin, eguneroko goraberarekin, lagun hurkoarekin, Jainkoarekin, hitza eta ixiltasunarekin, gurutze eta alaitasunarekin, otoitzarekin, askatasunarekin, leialtasunarekin...

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 Nork ez du gaztetu nahi? Bidea ere ez da kostagarria: yoga.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Batzorde horrek proposaturiko projektua bat zetorren bai Alemaniako zenbait telebista-sozietateren asmoarekin (ingelesa ikasten hasiberri direnei zuzenduriko sail berri bat burutu nahi bait zuten) bai Herri Unibertsitatearen (DVV) eta Europako Kontseiluaren (CCC) nahiarekin, nork bere proposamenetan mugatutako irakaskuntz eta ikaskuntz helburuak gauzatu nahi bait zituen ikastaroetan.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Aita Kardaberazek entzun baliete nola oguzten zuten Ipartarren H hori eta Gipuzkoa gehientsuan oguzten duten Jota, ez dut uste horrela mintzatuko zenik: jan zak, jo zak, hori bai dela soñu zatarra, segurazki arabiatarrek Españiara ekarria eta gero nork daki nola sartu zen Gipuzkoa aldean.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Baina nork jaurti inori harria?.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Esan, bai, esan daitezke; baina, norentzat?.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Ikuspegi desberdinak agertzen dituzte, normala denez, gaiari heltzen diotenek, eta nork bere iritzi eta soluziobideak ematen ditu.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Nork jakin, guzti hauen lana hain gaizki ezagutzen dugun une honetan.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Nor geure aldetik gabiltza, ordea, eta batera behar genuke Euskal herriaren irudi orokor eta bateratua lortu eta hedatu behar baitugu.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 E. Knô*rrek dio, ez dela edizio kritikoa, huts nabarmenak dituela, eta noren oneritziarekin sartu zen bilduma horretan galdetzen du.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Esan zidatenez, Lemoako apaiz batek erregalatu zion Pasionista gazte bati bere mezaberri egunean (2) Ikus VILLASANTE, Historia de la literatura Vasca 2. edizioa 245. orrialdean, 89 oharrean. Aita Basilio Pasionistak, 1971. urtean, Lemoako liburu hori egun batzuetarako utzi zidan. Nor zen egilea jakin nahi zuen. Kaligrafiatik garbi frogatzen zela nor zen egilea, hots, Aita Zavala, esan nion.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Mezaberri eguneko opari bezala Pasionista gazte hari erregalatu zionak, nahiz eta liburuaren egilea nor zen jakin ez, bazekien halere baliozko zerbait ematen ziola.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Ia ehun eta berrogetamar urte honetan nork daki zeinen eta zenbaten eskutan ibili den liburua!.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Nork pentsa Espartero eta Zumalakarregi elkarrekin paseatu zitezkenik? (4) Ramón Solis, aipatutako obra, 110. orr..

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Sigla horiek baizik ez ditu ematen, baina uste dut lortuko dugula nor zen.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Gainera, nork esan, apez liberalaren gogoak gainak hartzeaz gipuzkoarren leialtasuna ez ezik odol garbia eta noblezia ere aipatuko zigunik, Konstituzioaren kontraesanetara.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Azkeneko xeetasun oneri esker, konturatu zen Maisu Juan nor zen kantorea.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Aserre agertzen zen alguazila poto egin zuelako, eta gainera zionez, gizon ura ez arkitzeaz, nork ordaindu Bentako zorrak, bere eta eskribauen lanak?.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 IBILIZ IBILIAN
Ibiliz ibilian
zabalik bi begiak
amatxoren eskutik
jakin nahi nuke jakin
nor bizi den herrian
nor ari den lanean
.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Baina, hots, ez da nolanahiko ibilaldiaren pausaldia: haurra arretaz beterik mogitzen da, begiak zabalik, inguruan zer gertatzen den jakin nahi du, nor bizi den herrian, nor ari den lanean.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0096 Ametsaren mugak nork neurtu,
orain artean inork ez du asmatu.
Amets eginaz ikasi nahi dut,
Fantasi-mundua ez dela amaitu
.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Egoera horretan nor harrituko da % 70 bizilagun bereganatzen ba ditu ere?...

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Nelson-ek, kasu honetan, nor bere erritmoan aritzeko moduan gauzak bakoizten saiatzearen garrantzia ikusten du, baina Andragogiak derrigorrez bere-berea duen elementu bat falta dela dio: ikasle eta irakasleen artean planifikatu eta helburuak mugatzea.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Nork mugatu behar ditu behar horiek? Ba al du horretan eskurik ikasleak?.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Erdaldunen geletan gaudenok hilean behin elkartu beharko genuke, elkarren berri jakiteko eta nork bere esperientzia besteei ezaguterazteko.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Nork jakin zuzen?.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Noridun flesioei, ordea, ez zaie orobat gertatzen:deust, dit, deraut eta abar franko ezberdinak baitira (23) Ikus, 655-657 horr.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Ba-dirudi beraz noridun flesioak noizbait norkdunen egitura kontuan hartuta eratuak zirela.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Bitasun horren iturburua norkdun flesioen jatorrizko bitasunean ikusten dut.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Zenbait aditzetako norkdun flesioetan, hirugarren pertsonean bi forma datoz: dauco, dauca, beste pertsonetan, ordea, forma bakarra: daucat (51 horr.).

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Ekintzak bai, aurresan daitezke, mostra haundi batetan jakin daiteke nork irabaziko dituen hauteskundeak, zenbateko delinkuente kopurua izango den hiri haundi batetan, EZ ORDEA, honek edo hark nori emango dion botoa edo hau edo hori delinkuente bilakatuko denik.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0181 Hizkuntzaren batasunerako eta gaurkotasunerako lanak Euskaltzaindiak zuzentzen ditu, baina nor da musikaz gauza beraz arduratzen denik?.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Baina hau argitzeko galdetu egin behar: Zer da, ordea, Gizartea? Nork osatzen du Gizartea?.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 2.5. Berez behenafarrerazkoak izanik lapurtarrengan sartu diren moldeen artean nabarmenena zera da: perpausan NORI osagaia agertzen denean aditz laguntzailea osagai horri dagokion markarik gabe azaltzea.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 85. Latza, nor bere buruari oldartu beharra: zeure arimaren truke erosiko baituzu gura duzuna.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0040 Bakoitzaren dohainak aparte (eta Lizardirenak nork uka), denek helburu nagusi bat bazuten: euskal herriaren eta euskal kulturaren aitzinatze bat lortzea, eta hori politikazko definizio berri baten barruan.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 1. Nor da Garaudy? Lan honen gaiari dagozkion Garaudy-ren biografiaren berri batzuk ematea ere jakingarri da, noski.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0128 Baina zer da, ekintzaren saihestu ezineko arrisku horien gainetik, gizonari ekitera bultzatzen diona, sinesmena eta esperantza baizik? Eta non, edo zerk eta nork oinarritzen du gizonaren jokabidearen barnean kokatzen den esperantza hori, alienaziozko egoera baten fruitu ez den, eta giza-izatearen ekintza ororen barne eta muin den esperantza hori?.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 4) Baina nor da marxista eta nor ez Frantzian? Lanak ditu jakiteak, gehiago erabakitzeak.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Gaur egun desnutrizioaren beldurrez gehiegizko elikadura dago; nork daki ez ote den hau izango guda zibil eta honen osteko ondorioa; eta ez gara konturatzen benetazko desnutrizioa desnutrizio psikikoan edo maitasun faltan dagoela.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Baina legelariak, bere burua zuritu nahiz, esan zion Jesusi: - Nor dut, ordea, nik nire lagunurkoa? Eta Jesusek orduan: - Gizon bat zetorren behin, Jerusalendik behera, Jerikora, eta lapurren eskuetan erori zen.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Hiru horietan, nor deritzazu azaldu zela, lapurren eskuetan erori zen haren lagunurko? Legelariak erantzun zion: - Harentzat erruki izan zuena.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 - Honen antzeko beste kontakizun horretan, nor zen mundu ederraren Egilea?.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 - Hasieran mundua ederra bazen eta mendiak garbiak, nork sortu du kutsadura, zikinkeria?.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Jolasak: Poltsa jokoa, zer dago poltsan eta norena da?, norenak dira zapata hauek; zapaten banaketa.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Kolpeak eman. (nor (edo zer) elementua, beti hartzaileak).

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Dena dela ez dugu uste auzia beti -gin edo beti -gile erabili behar dela erabakiz konpon daitekeenik, ezta ere nork bere kabuz literatur tradizioa kontutan hartu gabe esan nahi dugu asmatutako berezketez.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0049 Bizi-bilakabide hau, noraino hel liteke? Inork ere ez daki! Gizakiaren gogo eta adimenaren ahalmena, nork neur litzake? Horrengatik, gizakiok, heriotzea atzerarazi dezakegula, ikasi behar dugu.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0061 Nork zenba litzake? Edonon eta beti, mundu honetako herriak izan dira, galtzailerik haundienak.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Printzipioz arau ona; baina koska, sozialismogintzaren interesak nork definitzen dituen jakitean dago.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 Gure aurrean gertakizun edo esankizun bat azaltzen denean, gure galderak ez du, inoiz ere, honelakoa izan behar ea nor den hori esaten duena, edo ea nori gertatu zaion hori.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Baina, funtsean, nork daki haien iritzien berri? Nehork... Euskarak, euskal gizarteak bezala, demokratizatua izatea merezi luke.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0059 Noiz eta nola erabili (9) erabil(i): utilizar? Ez da erraz norma batzuk ematea, noiz jarri behar den kasu hau eta ez nor, adibidez, jakiteko.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Larru komertzioaren jabe nor izango, azken batean, beste helbururik ez zuten borroka hauek.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Nor diren jakiten ahalegintzen dira eta zalantzak, altxorra bezala, zaindu, landu egiten dituzte.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0078 III,463. ezin konta ahala: ikus II,6. Esakera horrek, zenbat adierazten baitu, ondoren har dezakeen izena mugagabean behar du (hots, ezin konta ahala gizon etorri da). Hortaz, horko euskaldunek hori mugagabeko nork duzu, nahiz aditza pluralean izan.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0302 Nor geure aldian eta tokian gertatzen gara, nola ez dakigula.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Oihuak adituta hango andre ta gizon eta monjak ere lasterka yoanik Josengana bildu dira eta denak harriturik erraten zutela ea haur hura nork ekarri ote zuen eta basakeri hura ama batek egin ote zezaken.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Josetxok ez du hori bere gogoan, mutiko ezkibela da nahiz ta bere ezpañetan irriño bat agertzen badu ere, beti tristura bat dauka bere bihotzean, sortzen zaizkion burutapenak urrunera doaz, nondik eldu naiz nere gurasoak nor dira eta beti bere buruari holako galderak eginez.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Jose hartan oharturik ixtanpatez hari begira egon zen bere baitan pentsatuz: - Nor ote da atso lodi hori? Orduan berean emaztekiak burua itzuli zuen eta Jose aho zabalik gelditu zen: - Mayi! - Erran zuen beren baitan.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Ereiten du laborariak garia, eta ba da munduan nork ogia jan.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Baina euskaldun poetak ogia eta nork ogia jan erein behar ditu.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Gauza zen ingude gainean eta hotzean burdin zati bat mailukatzea, eta nork aurrena gorritzen zuen ikustea, gero ondoren hartaz zigarroa pizteko.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Arotz-mailu-jokoa. Baigorriko herri berean jasotako informazioaren arabera, ermentaritzako jokoa zen halaber eta honetan partaide zirenek mailu astun bati kirtenetik heltzen zioten eta zut-zutik zeudela, alderantzitara jasotzen saiatzen ziren, erremintaren burua sudurraz nork ukitzen zuen ikusteko.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Nork bere gisara bilatzen dugu: Elisabethek hostoiska larrosa eta gorriak aurkitu ditu; Ingridek, bere aldetik, pozarren aurkitu ditu itzalgune batetan jazintu urdinak.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Peloponesoko guduak amaitu zirela berrogei urte eta gehiago zen, eta Atenas, Esparta eta Tebas elkarrekin borrokan ziharduten, hain zuzen, Greziarekiko nagusitza nork iritxiko.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0141 Aitzitik, eragozpena da, atsekabe ta neke da, edozertarako: nork bere burua janzteko eta lantzeko, hezitzeko, ikasketarik egiteko, salerosgorako, bizibiderako....

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0027 B) Galdera batzu egingo dizkiegu ulermena frogatzearren
1- Noiztik ezagutzen dute elkar?
2- Nor da nagusiena Ander ala Lander?
3- Nola egin dituzte ikasketak?
4- Etxe berean bizi dira?
5- Zertara joan dira Administrazioaren Ordezkaritzara?
6- Norekin joan dira Ander eta Lander?
7- Bekak eskatzeko epea amaituta zegoen?
.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 41- Orrialde hau NOR DA NOR jokurako gidoia da.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 Pertsonaia pentsatu duenak BAI - EZ bakarrik erantzun dezakeelarik, taldeko besteek, txandaka galderak eginez, pertsonaia hori nor zen asmatu beharko dute.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0093 C) Irakasleak eredu bat ipiniko du gelako ikasleren bati buruz eta ikastalde osoari galdetuko dio: Nor da betaurrekoak dituen mutila adibidez; (...).

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0065 Bistan dago andere noble batek eta guduetan kanta bat egiten zuenak beste eskola batekin, beste giro batetan eta beste entzuleentzat egiten zuela bere bersoa eta zer esanik ez plazan, edo ez dakit nori burla egiteko bertsoak jartzen zituen profazada edo lotsagabe batek.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0119 Dudarik gabe bertsolari oso onak dira, baina nola azken txapelketan zortzi bakarrik sartzen diren, minbera sortzen du honek; kalte haundia egiten bait die bertsolari batzuei; baina nork ez dio begiratu behar euskara eta bertsolaritzari?.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Eta kukusoa? Nork ez jakin ze salto handiak egiten dituen?.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0080 d) Gipuzkerazko datibodun formetan, eta lapurteraz nori hirugarrena denean -i- erroa agertzen da: eman dio, esan zion, eman diozka, eta abar.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Nahikoa da Iruñean, Bilbon, Oreretan, Zarautzen edo Trintxerpen rollo horretan dabilen jendeari inguratzea bakoitza nor den ezagutzeko.

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0014 - NOR: PERTSONA GUZTIETAN - HI EZIK.

1143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 Ibilbiderik luzeena nork egin duen aurkitu.

1144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 Gauean:
- Uuuuf nekatuta nago
- Zertan ibili zara ba?
- Futbolean, saltoka...
- Eta nork irabazi du?
- Guk, beti bezala....

1145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0094 - Eta norentzat da?
- Niretzat.

1146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Eta bapatean hara nor agertzen den: Tartalo.

1147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0146 Handik, Bilbao hegaleko historiak izeneko zenbait artikulo bidali nituen ZERUKO ARGIAra, Gipuzkoako apaiz batek noren izena orain gogoan ezbadut ere, garai haretan Urnietan zegoena eta X. Lete zerritzat zedukanak putakeritzat hartzen zituenak (baina nik idatzi baino ez ditut egin esan nion), eta jendeak irakurri bederen hartaz egin zituenak.

1148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0154 Hura egin zuena edo euskaratu zuena nor ote zen jakin nahiez buruak apurtu beharrean zebilen, gure arteko eskritoreren bat zela uste baizuen.

1149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0166 Lourdes Iriondok Edigsa etxean grabatzen duen diska batetan, Gabrielen Nereari poema kantatzen du, norena den esan gabe eta letratxoren bat aldaturik, biok Gabrielen haserregarri (308) Conf. Euskal Harria, 148gn. orrialdean.

1150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0219 Ibon Sarasolak ere urte honetan (1971) argitara ematen du bere Euskal Literaturaren Historia liburua (407) (Arestik sarri esan zidan bezala, Mitxelenak nori izugarrizko benerazioa bait zion idazle gazteen artean, errespetoz begiratu izan duen entsaio bakarra Ibonen hau izan da), gai honetaz, euskaraz ematen den aurrean liburua (Orixerena ez baizen aldizkarietan baino agertu).

1151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0031 Mahoma hil ondoan, iskanbila sortuko da nor izanen mugimendu berriaren gidari.

1152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Jauntxoen boterea ere handia gertatzen zen lurralde batzutan, nork bere harmada tipia, morroi eta kolono taldeak edukiz.

1153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 EREDUAK ETA EGITUR HITZAK
Norena da alkandora hau?
Mutil horrena da alkandora hau?
Mutil horren alkandora zuria da
Boltsa hau horrena da
Idazluma hori nire semearena da
Hau honen lapitza da
.

1154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 (b) JONENA / ENEKORENA iradokitzeko. Egin galdeak era hontara: Norena da alkondara zuria? Eta abar.

1155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 (a) URLIARENA iradokitzeko. IRAKASLEA: Sandia, norena da idazluma hau? IKASLEA: Urliarena.

1156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Sandia, noren idazluma da hau? IKASLEA: Urliarena. Eta abar.

1157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 (b) IRAKASLEA: Nor ari da errekan igeri egiten? IKASLEA: Mutil bat ari da errekan igeri egiten.

1158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Norekin datoz Ainhoa eta Arantza?
Ainhoa eta Arantza Imanolekin datoz.

1159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Nor ari da nire brusa josten?
Edurne ari da zure brusa josten.

1160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 Nola egin:
Talde bakoitzari marra abstraktoak marrazturik dituen orria ematen zaio, nori burura zer datorkion hausnar dezala eta bere oharrak jaso ditzala eskatuz.

1161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Whorf nor zen somatzeko aski izango da haren bi ezagutarazleen izenak ematea.

1162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0121 Ikasi nahi dena hizkuntza arrotzean komunikatzen denean, hori lortzeko arduraz har daitezkeen bideak askotarikoak dira: norabide zehatzekoak, agian nork berekasa aukeratuak, ondo markatutako beharpenak, baita bakoitzaren gustuei egokitutako ibilaldi turistikoak ere.

1163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 Eztabaidarik gogorrena titulu emateari buruzkoa gertatzen da: nork emango die Unibertsidade libreetakoei beren titulua.

1164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0136 Eta nori ez gertakizun gisa bakarrik.

1165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Atmosferaren zikinkeriak, gaixotasunak, bronkitis, biriketako minbizia, etab... dakartzela nork zalantzan jarri?.

1166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0173 Lehen plaza nork hartu, hori da gakoa.

1167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Nor zapalduko, xukatuko eta uxtiatuko orduan, ordea?.

1168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 - Nola zekiten zenbat kate-xikara eta esne-katilu jarri? (Bata ala bestea nork nahi zuen galdetuz).

1169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0045 3 Nork dauka zure ustez lanik hoberena? Zergatik?.

1170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 (Nor zela uste duzu gaueko bisitaria?).

1171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0074 NORENTZAKO LANBIDEA?.

1172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0157 Nun saldua behar da, hots, komertzio arazoa ondo antolatzea, merkatuak izatea, nork erosia aurkitzea.

1173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0074 Beste edozeinena bezain begiragarri den, Miranderen era sakona da, nork bere burua ulertzeko.

1174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0034 Napoleon Parisen ezezaguna zen eta izendatze horren ondoren jendeak galdetzen zuen: Nor da Napoleon hori?.

1175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0106 Eta nork ez dauka segeretu ezkuturen bat?.

1176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0337 Sortzen diren lagun berriak gurasoekin berdinak izaten dira beti, baina heuretatik aske, libre bizi dira, eta bizitzako ihardun eta gorabeherak nork bere kontura betetzeko eran (IRD. 162).

1177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 2. Nor ari da opilak prestatzen? Zer jarri behar dute beraietan?.

1178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0176 Nork sort zitzakeen artifizialki zailtasun guztiok?.

1179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0176 Judas egiaz hamabeitakoa izan ez baldin bazen nori sort ziezaiokeen salatzailea Israelgo hamabi leinuen epailari eseriko zen promesa?.

1180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Eta gizon hau nor da? Nondik dator?.

1181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Guri eskainia izan zaigun gizarte-mota eta elkarrekin bizi izateko modua ez da gizakia nor den begiratuz eskaini zaiguna, gizaki bakoitzak zer eta zenbat ondasun duen begiratuz baizik.

1182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0157 Hau da: Gure eguneroko arazoak zeintzuk diren ikusteko batzarretan bildu eta geuk soluzionatzeko AHALEGINEI EMAN BEHAR DIOGU GARRANTZIA, alderditako buruzagi, parlamentarista, gobernuko gizonek eta abarren hitzei batere garrantzirik eman gabe, hauxe baita kapitalist sistemak nahi duena: Gure eginkizuna bakarrik izatea buruzagi handien ahotsa aditu eta gero erabakitzea nork duen arrazoia edo nor izan daiteken jatorrena.

1183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 Aditzaren elemenduak: NOR, NORI, NORK.

1184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 Egia esan, hemen NOR, NORI eta NORK hitzen bitartez azaltzen ditugu; honen arrazoia hauxe da: hitz ezagun baten bitartez iruditu behar ditugula (ikus Deklinabidea).

1185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR / zein / zer / zenbat / sujeto pasiboa edo objetoa; ez du egintzarik sortzen.

1186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NORI / zeini / zeri / zenbati / datiboa edo zeharkako objetoa.

1187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NORK / zeinek / zerk / zenbatek / sujeto egilea; beti dauka edo egiten du zerbait.

1188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 Sintagma hauei buruz, beraz, lau aditz-plegu ditugu: NOR aditzak: beti pasiboak, mogimendua edo egoera adierazten dute: ongi gabiltza, berandu dator, eserita daude, esnea erori da....

1189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR-NORI aditzak: pasiboa daukate, eta gainera arduradun edo datibo bat: txokolatea gustatzen zaigu, berandu datorkit, kantatzera noakizu, esnea erori zaio....

1190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR-NORK aditzak: hauetan badago egintza edo jabetza: mutilak sei liburu dauka, guk hori ez dakigu, mendiak nekatu gaitu, itsasoaren korronteak narama ni....

1191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR-NORI-NORK aditzak: hiru sintagmez osaturiko aditzak, egilea, pasiboa eta datiboa: atea ireki dizuegu, gure aitak amari gona gorria ekarri dio, postariak gutuna dakarki, itsasoaren korronteak baloia daramakigu....

1192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Berezitasun hau nor zen ausartena jakiteko ez baina eskiatzaileei eski erropa edo kasko marka jakin bat denetan onena dela jakinerazteko, lehen edo bigarren atera zenak erabili zuelako.

1193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Zergatik? Nork agindu du hori?.

1194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0049 Nor izango zinateke zu?.

1195. 1969-1990