XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 ¿Mundu onetako beartsuak noski?.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta gaixoai eleizakoak emoten geuntseezanean, bertan dagozanai abadeak errezetako agintzen deutsenean, batez bere azken-igurtzi edo oliatzean, enintzan ni laburrena otoitz egiten, eta biotz biotzez eskatzen neutson Jainkoari, ez noski berari egokion tokira artu egien, esan oi dan lez, baiña eroan egiala mundu onetatik.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Miren Ama mattaliak orretara sariztu, noski, seme on aren eraspen sutsuba Birilla deunaren gorpuzkija Leire'n gurrtu zan eungi luzietan.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Polkak,
rigodoi eta baltsak
badakin ez dirala,
Gergori, euskel-saltsak;
eder-garbiyak,
pollit egokiyak,
ditun, t'ezin ukatu noski, gure dantzak:

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ORTZ, - (Izu-izurik) ¿Nor aiz?¿Gauargiren bat noski?.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Bai noski, len ere indarrik gabe beteko etzituzten.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Zu noski, baserritar, errementari, arotz eta onelako jende txearekin oituta zaude.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 ALEJ. - Arrantza ori, neregatik izango zan noski?.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 MAIBE - Arloteen usteetan, ez noski.

11. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 - Ara, ¿zertarako diozu? Abere, egazti, zuaitz eta landareak bizitzeko noski: abere batzuek, narru illedunez estaliak daude eta toki otz samarrak nai dituzte atsegin egoteko: zuaitz eta landare gogorrak ere bai: ¿arrano, gabiroi edo zapelatzik ikusi dezu Loiola'ko ibarrean? ¿otso ta artzik Alderdi-Eder inguruan?.

12. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Ona emen, or be'ko sorotik ekarri dan lurra (5) Emen diona, esan ala egiñez, adiraziko du: 1.000 aztaki edo kgr. batekoa da: burni-gorrizko ontzi batean sartu dezagu gero ontzia goritu arte berotu ta aldan bezela iraulkatu, lur guztiak, erori gabe, burui goria ikutu dezan; onela; ta ontzia luzaro iraulkatu ondoren oztutzen badegu eta berriz iraulkatuaz aizezten bada arindu zaigu noski; eta ara, lurrak, aztakiñak dionez, 900 aztaki bezterik ez ditu: ¿zergatik ote? landakutsua erre ta auztu zaigu, ta autza berriz, aizeztu degunean aldendu da.

13. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 A'k noski ta amabost aldiz geiago.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Ikusi dezute noski nola egiten zan Jerusalene liturji urtea eta batez ere Aste Santua.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Aundiak eta ezin esan alakoak, noski.

16. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Olerkariak, maita nau;
eresgilleak alaber;
ta zoritxarrez eneka
dagon biotz gaxo-lander
kupigarriak ere bai noski.
Oientzat ni beti eder
.

17. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Entzuten zan aurraren
karrixi samiña,
baña nola etzegon
artian egiña,
kalderintik ke-bollan
botiaz lurriña,
etzuben nai galtzia
noski irakiña
.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Arantzazuko Ama Birjiña agertu zanean ere izango ziran noski artaldeak Aloñan eta Urbian.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 -¿Matematikak jakingo dituzu noski? - Ez jauna.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Astazayak, mintzatze artaz kupiturik, astakartolatik ateriaz eman ziyon ogi koxkor bat esanaz: premiyan egongo zera noski, eta tori.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Il zan arte askok uste zuten Lekeitioko semea zala, noski an bera ta, batez ere, beraren aiderik urkoenak luzaro bizi izan diralako.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Illdakoan ere etzera ba noski sartuko.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Or baño oian obe noski, ¿e?.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Ai! orduban esantzun Don Paskual-ek, biyar ondo izango da noski, Mayñasi-ren tabernara, joateko igasi.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0016 Dotrina umiei bakarrik noski aurrenekuan; gero, baita ere umiekin batera etortzen ziran aundiyei.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Jakingo dezu, noski, Martin zintzoa, Kristo gure Jaunak bere maitasuneko sakramentuan artzen dituala irañik gogorrenak.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gañera orain beste egin bear asko ere izango dituzu zuk noski, ta bururatu zait bear bada aize ozkirria artzeera bidalduko nazula.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 - Gaiztakeri aundia, noski.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Orregatik, noski, ez da arritzekoa, deuntasunerako bidean, kristau asko ta asko baztertuta gelditzea.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 Umeak atzaparraz gurutzea eginda, muñ egiten dutenean, edo Jaungoikorekiko esanaz, ez dute, noski, pekaturik egiten, baño oitura txar ori lenbailen utzi bear dute gero okerragora jo ez dezaten.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bañan zuek bezela aberastuta datozenak, an ondo egon litezkenak eta egoki ezkonduta daudenak ere izango dira noski?.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Aldapa gora noski ¿e?.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Napoleon'ek mukerki ustiztilari izena zemayenen tartetik etzuan aterako noski.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Ate-zaíak: Bada, goizean átera dute, noski.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Gauza oiek guztiak bear ditu gizonak noizean bein, ta gure baserritarrak iñork baño geiago noski.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak Noski.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 8 Zuzenbidea egingo die, noski, ta lasterr egingo ere: Neuk dasaizuet.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 28 Berri Onari buruz, iguingarri dira, noski, zuengatik; aukerari buruz, ordea, arbasoengatik maitagarri.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 Orañ saya zaite billatzera, cer zala bide Jaincoác zu orren aberats eguiñ ote cinduen: - Etzan izango nosqui zu mundu onetaco gauzac neurriaz campora gozatzera eman zaitean,(...).

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Itzak euskerazkuak izango dira noski; joskera, orrdea, errderarena.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 - Irakurrle guztiak dakizute, noski, -alde guzietara zabaldu da berri au eta, Santurrtze'tarrak garailari irten dirala Bilbo'n izan diran estropada ospatsuetan.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 ¿Ez ote zan, Euskaltzaindian, ni baño gizon entzun eta jakintsuagorik, Etxegarai jaunari erantzuteko? Bai noski.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 iñoiz utzi bear zayo, medar ta zezela danari, alako toki goitiya, ez noski berari dagokiyolako, bai ordea, aldiz-aldiz jakinduriyak baño geiyago, maitetasunak esan lezakelako, ta korapillo oni, eltzen diyot nik, estualdi ontan, zerbait ere belarrondoa zuritu nai baldin badet.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Onela, noski bretoitarrak atzeratuak izan bear.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 Askotan nere belarriz aditu solasak dakarrzkitzuek, jaun-andrreak, ta noski zuek ere gaurr ez len aldikotzat aditzen ditutzuenak.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Gure nekazariak darabilzkiten tresnak zenbatu-samurrak ez dira, noski.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Itzaldi parragarria, erderaz noski, erdera motrolloan.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Bere izenpean agerr oi da, baña ez ei da noski berea, Yosun Lagundiko beste euskeldun eta euskelzale batena baizik....

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 - Eta borroka egiten dutenean ¿zeñek irabazten du? - Batzuetan batek; eta bestietan besteak noski.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Erantzun au entzun ondoan, arritu xamarr gelditu zerate noski.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¿Munduak eskeintzen dizkigun poz-atsegiñak billagarri ta naigarriak dirala? Bai noski! Baño uste gabean kenduko dizkizutela ta bilotsik bezela ezer-gabe utzi egingo zaituztela ez dezute beñere aztu bearr.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Esango da, noski, gaur euskalduna ongi bizi dala; egia da, gorputzez ongi gera, naiko ondasun ba daukagu, bano gogoa, anima galdua daukagu.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bere garai artan, belgundari, mixiolaririk aipatuenetakoa au izan zan noski.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Orduan egoin zen noski Baztan da Bertiz-Aranan ere.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Zerbait urtutzeko edo galdatzeko tresna izango da noski.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai noski; baña eurotariko batzuk gai nasayagaitik, beste batzuk indargatuta edo bizi diralako, bazter guztietara ezin eldu.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Lotazilla'ren 14'garrena da: egun gomutagarriya, noski, españar erkaltzale ta sosolistuentzat, Soraluze'tik atzerriruntz irtetzeko nik aukeratu detan egun ori: Hernández eta Galán erail zituzteneko lenbiziko il-urteurrena.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez noski.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Lotsa ez da zakelean zaitzekoa, noski; baño badirudi beso edo kolkoak irikitzean, oiexetatik-edo iges egiten duala; beintzat oiek askatzen diranetik oso gutxi irauten du lotsak.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez al zaizu iruditzen zuri irakurle, ori egin zuan baserritarrak euskeraz askoz obeto egingo zuala? Bai noski nai ta naiez, ez da zail eta.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gure iritziaren alde alegiña egiten genun noski, baña iñor iraindu gabe ustez.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Beretzat egokitu zitzaionean bere etxera pozik eraman zuan irudi eder ori Simona'k... ez dauka noski saltzeko.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Apaldu bear genuken asko
gerade noski arrotzen,
eta arroak atsekabeak
zipozki ditu ematen.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Zertako aipatu Zeleta? ¿Ez al-dezute guziok ezagutzen? Barzelona, Bilbo ta Donosti'ko Batzokietan itzegin duala jakitea, naikoa noski Zeleta aipatu bearrik ez izateko.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Erritarrak ez-ezik kanpotarrak ere bilduaziko ditu noski Zeleta'k.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gutxiagorekin Euzkadi'n antolatuko giñake, erdi inguru bai noski, Dinamarka, Suiza ta bezela, bañan lotuketak bizkarra zapaltzen digu.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gobiernuak jarriko ditu ziur, ondotzat edo aprobatuko da ta noski, eta ara nun, biztanle bakoitzak eman biarko dituan beste lau laurleko ta berrogei euneko edo zentimo, len baño geyago oraindik.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Egundo alako leiaketarik noski! Azkenik Zarautz'ko Suazu'k irabazi egin zion Aya'ko Armendia'ri.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskal idazle biotzekoa, idazkide maite-maitea, zuri arenka astera nijuakizunik ez dezu noski usteko? Zure aurrekoai diezun begirapen eta maitasunen berri bai-baitakit ba.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orio'ko Batzokiari asto-lekua zegiotenak tolosarrak noski... ¡Uuutikan!.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez noski, ez det uste, zuen odola, eusko odol gorria da, eta oso garbia gañera....

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bai, socialista españarrak asarre dira gogotik, eta len gertatua eta geroztik gertatzen zayena dute, noski, min.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Baztan'go ibarrean izan zeratenok ezagutzen dezute noski Mutildantza, patxarakoa, egokia.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Besteak berriz gure izkuntza ikasi ta txikiai erakutsi egin bear dala! ¡Ura zan noski itz egitia!.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Emaztearekin topo egin nian gero... plazako buelta eginda etxera zetorreken... ta noski plazako saltzalle guzien zoriondu bearra, alako ederki idatzitako irakurgaiagatik.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Kiroletan osasungarri eta onenetakoa mendizaletazuna noski.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Goguan edukiko dezute noski Ugartetxeak esan ziguna: abertzaletzeko biderik onena euzko-antzerkia zala.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta zorpetik atera geran ezkero ta Alkartasunaren etorkizuna alai ikusten degun ezkero, egoki izango litzake noski gure Idazkaritzatik irtera txiki bat egiñez Gipuzkoa'n egiten diran azoketara iritxea Azoketan biltzen zeraten baserritarrok an Idazkaria ikusirik ez dezute asko-askotan Donosti'ra etorri bearrik batere izango.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Arratsaldean, 3 3/4'etan, Victoria Eugenia antzokira jo bear genuke noski euskaltzale guziok, eta orregatik ez degu beste jairik eratu.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Irakurri degu noski, LA CRUZ'en Aretxabaletako Esetzek esaten zuana.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Itxas ertzeko lapak esugutuko dituzu nozki: arraldeko arkaitzetan itsasita bizi diranak.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 JEL-zaleek ukan duten etsairik aundiena, Donostia-ko Victor Pradera jauna (G. B.) zen, noski: iragan 30 urteetan, bere egitekorik nagusiena, JEL zaleen laidostutzea, chekatzea, azpiratzea ta suntsitzea zen: aren lagun karlistek,.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Au irakurtzen dezutenok, oartuko zerate noski zer dan orrelako ibileira bat eta nolako atsekabea eramango zuten euren barrenetan gizajo aiek, euren erriti igezi zijoaztela.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Badakigu Ondarrabikoak eta Irundarrak armik gabe, diziplinarik gabe lan aundi-aundia izugarria eman giniegula militarrai; ta orain Bilbon bezela preparatuak egon bagiña, ta traiziorik izan ez balitz, oraindik Irun gurea izango litzakela noski.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Egi-antzeko gezur hori, atz-errietan batez ere edatzeko ta zabaltzeko aaleginak egin dituzte; eta artaratuko ziren, noski, gezurrari, gehienez bezela, estalpean zilo bat agertu ezpalitzaio. Zulo hori, orainkotan, Eskual-herria du. Ikus.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orregatyik berari ta beste eleri ba-dagokijuez itz bat-eta-beste, norenak diran itz orrek epatyeko beste biderik eztaukogula, eukityia edo eukipena dogu bidia; bijok badauke, ezedo-dau noski zarrenak gastiagandik arrtun ixango, ostera baña, gastiak zarrenagandik arrtun ixango eban.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Oroituko zerate noski, lengo urtean, garai ontan egin gendun ibilaldi zoragarria.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Adixkide azaletik, baño, izkutuan komunistak izandu dira, noski, Errusi'tarren aginduz, Prantzi'n orain izan dan matxinada onen egilleak.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gure aitonak berpiztuko balirake, bizkarrak berotuko lizkiguteke, noski, gure epeltasunagatik.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zalla zaye noski! Samiña da gertatzen dana.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Oraindaño España'n egin diran ederrenetakoa izan da noski Barcelona'ko Batzarr edo kongreso au.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barcelona'ko Batzar eta Erakusketa onekin azi ederra bota da biotzetan eta ez da noski alperrikan galduko; Aita Santuak bere ume guzien biotzetan ikusi nai luken Mixiotako zaletasuna aunditzen juango da noski, katoliko guziak mixiolariak izango diran egun ederretaraño, katoliko bakoitzak mixiolariai nolabait laguntzeko asmo sendoa artuko duen zorioneko eguneraño.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Canada'ko Montreal izena duen erria izango da noski liburu gaiztoai gogorrena egiten diena.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bi idazleak egin zitzaketen, berak berenez, eta egingo zituzten noski (asi berriyak baitira) uts-okerren batzubek, baña lan ayetan agertu ziran ainbat ez.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Jeltzalien berriyak jakingo ditut noski, astero gure izparringi abertzaliak irakurriko dituk eta.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¿Gogoratuko zaik au dena noski?.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Urrdalleko (estamouko) miñak sendatzeko zuzemenik onenetatik bat, eta gañera, egostaldi edo dijestioa egiten laguntzeko ez da noski izango, ura al-liteken beroena edatea bezelakorik.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Eriotza bera ere obe noski, ikusten dauna ikusteko !

100. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Bai, an ere txakurrak oñutsik ibilliko dira noski, oraiñ ogei-ta-lau urte ala zebilltzan beintzat-eta.

101. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Guztiak dakizue, noski, zelan 1958-9-27'gn Suezia'ko luterotarren eleiz Batzarrak, baietza emon eutson emakumeak abadetasunera irixteari (aurreneko urtean ezetz esan eben).

102. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Zurekin bat nator... Bai orixe! Aolkari ona zaitut, bai noski!

103. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Eta makina, noski, makina da kontuak egiteko makina ez ezik, onek kontuak berez ateratzen ditulako.

104. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 ABESLARI-TALDEAK - Dagoneko maiz baino maizago izketa-gai giartsuagoetara io izan dut neronek, eta emakumezko leinuak aztertu bear lituzkean auziak baino andiagoetara eldu izan naiz, bai-baitaukagu guk ere geure Musa, gurekin iakite artu-emanetan ibilten dana: guziekin ez, noski.

105. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Okerrena, ez daukadala batere gogorik lantegira berriz joateko. Andre Maixtra orrekin aspertuta natxion. Ikasi bear nuana, ikasi ninan noski. Sendatzean, naigo diñat errira edo Donosti'ra itzuli ta berriz nere kontura lanean asi.

106. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

107. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Nere alaba? Ez diteke! Nik ezer jakin gabe!
D. Gabino - Bai, zure alaba. Ez dezu naiko noski, presondegira sar dezaten?

108. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 JOSEBA - Xabier'en laguna izango dek, noski.

109. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Zuhurrago ukean, noski, baiñan onezkero eztik zuzenbiderik. Alabearra duk gero, Getari'ko txalupan Joxe Migel suertatzea. Ba-nekiñan Getari'ra elduberri zana eta andik arrantzan asteko asmotan zebillena, baiñan nork esan bere lenengo itxasoratzean illotzik ekarri bear zutenik Mutriku'ra?

110. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Gure etxea, zerua degu, noski; bañan, igande bakoitza, elizan alkartzean, zeruan alkartuko geran egunaren ixpillu bezela bear luke.

111. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Egia esan, argi-indarrik ez artzekotan, bonbilla ori lertu-ta ere, berdintsu litzaiguke, noski.

112. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Ez ote-da leengoa argi-bonbilla? Bai; baño leendik orainera, bestelakotu egin da, ta leengoa dala antz emateak ere lanak ditu, noski.

113. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Monja aiek gaur eguneko kristau onak baño ezjakiñagoak, birtute gutxiagokoak, eskasagoak ote ziran? Ez, noski.

114. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Seme ba'gera, oiñordeko; Jainkoaren oiñordeko, noski, Kristoren oiñorde lagun, beraz; Arekin nekea jasaten ba'dugu, Arekin izen ona ere irixteko.

115. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Nik eztakit zergatik baña, nere ustez euskera kontuetan Erlijioa geiegi nastutzen dute batzuren batzuk, Erlijioa gauza ona izango da, baña, beste gauza guziak bezela, bere mallan noski.

116. 1940-1968 gipuzkera poesia bera 0042 Gogoa xutik daukat,
ez zait zartu, noski;
baña gorputz kankarra
ez du nai ibilli.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Euskalzaletasun-usain zuan kanta arek atzamarkatu noski Begon eta....

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Dameta'k.- Edota ementxe, pago zarren ondoan Dafni'ren uztai-geziak autsi zenituenean; zu, Menalk gaizto ori, emari oriek aurrari eskeñiak zirala ikustean sumindu ziñan, ilko ere ziñan, noski, kalterik ezin egin izan ba'zenezaion.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Ta sorgiñak ere barnean biotza euki nunbait, eta amaren magalean parrirri gozoa ezpañetan zuela lo-zegian aingerutxo arrek, biotzean alako kilimatxo bat egin zion noski, ta aurtxoaren bekoki legunean musutxo bat emateko asmoz berenganatu zan.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Bigarrena, Joxe Erramon, zetorren mutilla, noski.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Gauza aundirik gabeko bizitza ezkutua ta ixilla, Jaungoikoaren begietan zein eder eta atsegin dan agertu nai izan digu, noski; nun da bere deiak, agiriko bizitzan lana egitera beartzen ez gaituan, beintzat.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Otoi egiten noski.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 Bere laguntzaren bearra izango degu noski eta...

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Beldurgarriagotzat zun, noski, yudu zital eta sabelpetxurien gorroto miña: Yesu'ren auzian ere Pilat beren esanetara ekarri zuten.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Aurrenik esanak bigarrena bigundu ta mugatzen du, noski.

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 - Ez dezu emen izango noski eskutitz ori?

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Eskaleak esan zion:
- Ze odolki ederrak; etxeko txerrienak noski?

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Bere biotzeko neskatillarekin ezkon izan ba'litz, txiro biziko zen noski, baiñan zoriontsu.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Iainkozko neurtitzak, olermenez aulagoak dira noski, mistika utsezko bertsorik nekez erabiltzen baitu, baiñan, olakotsuetan ere etzaio goi-arnas aundirik nabari.

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Danen buruan zegoan noski, D. Jose'ren bizialdia aien artean etzala betikoa izango.

131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Etzan noski gure kostakoa izango.

132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Jainkoaren seme gera, noski, baiñan semeak ez dira beren semetasunean ezarriak arik eta Ama bat izan arte.

133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Kristoren artalde-geigotze ontan Teresalina'ren bitartekotasuna dakuskegu noski.

134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Tentazioaren imurtxia somatzea gauza bat da, noski, eta tentazioak adierazten duena ontzat ematea beste bat; baiña Plorentxik etzekian ori bereizten.

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Andik alde-egiterakoan, beti zergatik ez nekiela, arriruntz begiak biurtu bear izaten nituan, agur egiteko-edo; egun batez, orratik, andik abiatu-ostean, tristurak eraginda noski, berriz bertara itzuli bear izan nuan, eta berriro bertan eseri.

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ezteietako guziei zegokitan begirunea azaldu ostean, eta aukera izan nuan bezin laister, nere beorraren gibel-aldean nere andrea jarririk Bizente jaunak prestatu zizkitan apainduraz dotoretuta neukan beorra ta pausoz-pausu, lurrera eroriko ote-zitzaitan beldurrez bezela, sartu bide-zabalean, ta Mérida'raño eldu giñan, eta antxen pasa genituan iru egun, nere bizitza osoan igaro ditutan iru egunik zoriontsuenak, noski.

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Lurrean zetzala makiña bat mugida egin zitun - noski bere ezur minberak gozatu-erazteko.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Zurrunken ordez marruak entzungo ziran noski auzotan!

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0072 Bapo apaldu ta bapo edan, etxeratzea gogoratu zitzaioneko gaberdi zen eta noski gorako ta beherako tren guziak anka egin zuten aspaldi.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bat-batean, dio idazle batek tximista bezain igazkorrak baiña eguzkia ere baiño diztiratsuagoak oi diran, goiargi oietariko baten bidez, garbi agertu zizkion, noski, Jainkoak, nolako atsegiñak eta nolako atsekabeak artu bearko zituan, Jesukristo'ren Ama izaterakoan.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Epaillarren 25'garren egunez, noski, Eliz Amak egun ontantxe ospatzen baititu.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0053 Zuk ioateko diozu, noski.

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ori egingo ba'gendu, noski, baretuko litzake ta gure yagole ixango litzake.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta okerragoa ixango dok zori gatxa, noski, nerau bakarrik atxiten ba'nauek.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ondo jakiñikoa dok, noski, koldarrek igexi dagijela guda ekiñalditik.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 O, jainkosa: gure neke-arazoen goraberak asieratik esan bear ba'nizkizu, etzenuke noski entzuteko astirik izango, gure neke ta gertaera guztiak iragarri orduko Arratsak eguna iruntsiko luke-ta.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Ta azkon bat, biurturik, gudu-kizkaren asiera, noski aidean jaurtzen du ta burruka zelaian sartzen zaizu lerdenki.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Santutasun gauzetan begi-zorrotz dan kristauak, esan ditugun gauza auetan, geroagoko anima-bizitz arrigarriaren oñarriak emen ikusi ditzake, noski.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Biotzaren gaxotasunik mingotzena, noski.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Iritzi obegokoak ezin izan, noski.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Apaingarri auen artean apañena garbitasuna du, noski.

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Aldi artako bertsolari batek ez noski, Abendañozale, onela kantatu zuen Lekutio'ko Alde Nagusiaren ausiabartza (10) Derrota:

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Oyek Legendakoak ziran noski; baña aien irudimenarentzat gozoak.

154. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Adabakiz betetako eta pixa ta gorotzaz zikindutako nagusiaren galtzak, laister neretzat noski.

155. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Noski, halako lege bat eratutzea etzan Konzilioaren asmoari kaso-egiteko era.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Joan bearra zeukaten, baiña biotza Urbiara bidean dagon Erroitegi inguruko arizpean zeukaten, noski, antxe baigeunden gu, elkartasunik xamurrenean, belar biguñaren gaiñean eta pago mardulen itzalpean.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Sarri asko ez omen dute enkuesta auek nai aña entzuten; ori, alde batetik guziek eta bestetik zintzo erantzuten ez dutelako da, noski.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Ezezko biribil ori yuduen aintzagarri duzu, noski; orain arte yuduen aintzogarri duzu, ratsua, ordea, gorroto beltz billakatu zan.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bere bide-lagun Elea'ko Zenon ikasle mamitsua omen zun: erakusmeneko gizon eder-eder ta atsegin atsegin onek, gizabidean ibiltzen bazekin, noski.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Bai, noski.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Euzki-zorabioa ta onbideratzea bestelakorik dira, noski: ura larrienik danean, sena galdurik datza eria: sukarraren lillura besterik ez du uzten atzean, eria baitaratzean.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Zeozer aditzera emateko jaio oi dira noski, ta elkarrizketaren ordezko bezala olako kasuetan.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Nere asmoaz itz bat: Esan bezela beraz, alen neurrian, Aita Santuaren itzaldi, eskutitz... guztien berri eman nairik aurreko lau illekoen berri ematea asmo det; bañan ez noski bakoitzari bere laburpena emanez.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 4. Kultura-gaietan zordun eta hartzaile geranez gero, legezko da, noski, hitzetan ere zordun eta hartzaile agertzea.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Egin genitzaken galderak, noski; baiña etzaigu zillegi orren pesimistak izatea.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Ez ote litzake egoki izango umientzako ikastolako liburuak (euskerazkoak, noski) nolakoak bear luketen izan, gai orri buruz zerbait idaztea?

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Nitzaz, berriz, onezkero bioekin mintzatzen bainaiz, auxe duzute nire gogamena: 11.- Eskipi'ren galtzeagatiko lorrik ez dudala ba' nio, jakintsuek lekuskete zuzen ariko nintzan ala ez, baiña gezur nesake, noski.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zanduai yauresketa ain gurenak eman zizkieten antziñakoak edo gure asabak siñesgarriagotzat ditut; ez zuten ori egingo, noski, ezer ez zioazkiela uste izan ba'lute.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiagoa baldin ba'da, ordea, gogoa gorputzarekin batean il eta zentzumenik tink gelditzen ez dala, ez dago onik eriotzean, gaitzik, ordea, ere ez, noski.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Sociedad Bascongada-ren jakintza-giroaz jabetu gaitezen, ongarri izango zaigu noski, labur-zurrean J. Aralar'ek idatzitako lerro giartsu auek aldatzea: Zaldun aien artean, ba-ziran ixtori-lanketari onuraz ekin ziotenak.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Baiñan, txit fede txarrez jardun zen bere lanean, testuak murriztuz eta gezurtatuz eta errege ahalmenari makurkerizko palaguak egiñaz eta onetxegatik bere aldezkizuna gorrotagarri eta arbuiagarri biurtu zizun, Aranguren'en erantzun aulak baiño geiago noski (18) liburu berbera.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Eta norbaitek baldin ba'du arrazoirik Llorente'n albizteaz ez fiatzeko Santandertar idazlariak du noski...

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Uri guzik dituzte, noski, oroipen aundiko tokiren batzuk, eta Lasarte'k ere ba'du berea: ELIZAKO ZIMITOIUA.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Aita Ubillosek ere alaxe egin zun, noski, gure liburu zarretan Lector jubilado deritzaion ohorezko tituluakin izendatua bait-dakusgu ta titulu ori irabazteko ala egin bear zuten.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Bestaldetik eta geroago noski, Arantzazun ikusten degu urte askotan zear, bertako Nagusiaren aolkulari edo, gure legeak diotenez, Discreto bezela.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Etzun Vinson jaunak, ai danez, liburua azalez baizik aztertu; etzun zearo irakurri noski.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Gertari adigaitz orietan, auxe zan noski garrantzi aundikoena: egia ba zan ere, askotan an zeudenen esku-igikunek zutela maia ingurerazten, zenbait aldiz yasotzen zan iñork ikutu gabe.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Irarkintza asma ondoan argitara emandako euskal-olerkirik zarrena, Perutxo'ren kanta noski, deritzan liburuan Menéndez Pelayo'k estalgetua ta gure Urkixo jaunak ederki adierazia.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Lenengo irurak saria jaso zuten; laugarrenak etzuen noski esku larrurik nai.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Bereziak dira, noski, baiña nahiko hurbillak, halere.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Maiz entzun izan diot bati baiño gehiagori hemengo aldekoei, noski Axular, esate baterako, aise eta gustora irakurtzen dutela, baiña Herria astekariko zenbait lan ezin dituztela iretsi.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Gauza denetan eta itsu itsuan ezingo dugu hartu, noski.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Iñoiz entzunak izango dituzu noski baña irakurri itzazu berriro geldiro eta esaidazu etorririk bazuan ala...

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Irakas-era onek bere ondotik idazkera berezia sortu zun: Azalpenak Irakurgaietatik, au da, maixuaren Lectio-tatik Comentaria izeneko idaztiak egin ziran, Erdi-aroko idaztirik zabalduenak, noski.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Bere ezkonlaguna egiaz maite duenak, eztu maite noski arengandik artzen duenagatik soilki, beragatik baiño; ta au pozarren dagi, beren ematez ura aberastu nai du-ta.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Orrela gertatuko da noski beintzat itxaron eta etengabe eskatu bear degu Andra Mariaren goieneko bikaintasuna denen begi aurrean argitan jarri dedilla; Arenganako zaletasuna geroz ta geiago bizkortu; ta kristau-oiturak, aldi auetan ainbeste okerbidez arriskuan, gure biotz-barnean eta gizartean indarberritu ditezela ta besteentzat, egibide ta onbidetik okertu diranentzat, eredu ta ezten biurtu.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Bederatzi urte loikerizko pekatuan egin zituen; bitartean askorentzat pekaturako bidea izan zan, eta onelaz jarraituko zuan noski Margaritak bere bizitza guztian, beñere pekatuaren azpitik atera gabe, Jaunaren esku erruki-errukiorrak atera izan ezpalu.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Loyolako jaunak, noski, guda aldietan guda-mutil saillari jana eman bear omen zion; ori da jana emateko pertza, ta otsoak dira pertzetik jaten zuten gudamutil berak.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Azkenerako, serora sartuko naun, noski.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik noski, iñundik ere, ainbeste urteen buru, gelditu zaigu bizi-bizirik gure errietan alako esaera jakin auxe: BERTSO BERRIAK, XENPELAR'EK JARRIAK.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Xenpelar deritzan Errenderi'ko baserrian jaio zan, Ilbeltza'ren 1035'garren urtean, eta Oyartzun'go Eleiz-Nagusian, Errenderi'koa baño gertuago ta erosoago zeukatelako noski, Juan Frantzizko izenaz bataiatu zuten.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Geroago, Oyartzun'go Egurrola baserrira aldatu zan, morroi noski, ta oraindik gaztea zala, Errenderi'ra etorri ta Fabrika Aundia esaten zioten Eun-Ola aundian, (beste bat baibazan txikiagoa), langille jarri zan.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Errenderi'n gazte-denboran entzun nuanez, bertso oien kondaira auexe da, noski.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Erabat, noski, antze geienetan gizonik iakitunena baitzera, beinola, zeian, dirularien mai-ondoetan zerorren iakite andia ta opagarria erakutsirik, arro-arro zeure burua andi egiten neronek entzun zinudanez: soinean zenituenak oro zeuk eginak zenituelarik, Olimpi'ra bein ioan zinala esaten baitzenuen: lenik, zenaraman ereztuna ortik asten baitzinan zerorrek egina zala, ereztunak xixelatzen baitakizu; baita beste zigilua ere zeuk egina, ta zaldi-orrazia ta oliontzia ere zerorrek eginak: gero, zenituen oinetakoak ere zerorrek iosiak zirala esaten zenuen, baita txartesa ta txirikona ere zeuk eunduak zirala: ta guziei bitxien eta iakite andienaren erakusburua zirudiena auxe zan: esaten baitzenuen, zeneukan txirikon-gerrikoa Persi'ko andre andikienen bezalakoxea zala ta zerorrek txirikordatua, izan ere.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Orrenbesteko garrantzia al dauka jan-banatze onek? Bai noski; ta lanerako, esnetako edo aragitako dauden ganaduak ez dute jan berdiña bear.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Guk guziok, eta nihaurk noski, dugun eskuintasuna, ez bide da ezer gizonaren aberetasuna baizik.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Ezta irakaslea, ezpaitu iñon irakasten, bizibide oberik baduelako noski.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orrenbestetarako gauza badira, noski.

199. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Otxandio'ko semea etzen, noski, dravidikoaz ari; nik ere eztut emen erdaldunekin auzirik.

200. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Azkoaga'ko zar eta gazteak gogoan izango dute noski.

201. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Alde batetik eta bestetik, noski.

202. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 (Eztu, noski, zerikusirik izen abizen oiek eraman zituen jaun filosofuarekin).

203. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Onek esan nai du, noski, ark ere zelta erabiltzen zuela; eta erabilli bearko, jendeak besterik ezpazekian.

204. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ta orain eskutitzaren zati bat: Langilleen adorea ta kemena, noski....

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Enuke orrelakorik gertatzerik nai, noski.

206. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Dagoneko ezagutzen al duzu edonork bere burua laztanago duena, urkoarena baino (batzuk zuzen eta bide noski, bestetzuk ordea, irabaziaren ederragatik), baldin aitak ezkontza-atseginagatik oiek laztan ezpaditza?.

207. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Dei orreri erantzunez, eta nere itzalditxo au bukatzeko' ona emen bi itz:, Euskaldun maiteok, eta bereziki Eibartar kutunok: Irakurri dézue, noski, Gran Via errebistan (n. 140), L. Mitxelena euskaltzaiñak, oraintsu, euskerari buruz, agertu duan idazki irakasgarria.

208. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Izen orrek zer esan nai ote zun, ez nekin nik noski orain urte batzuk, eta bein jakinmiñez aitari galdegin nion: Zu, zer dala-ta esaten genion Abranixi atso zar ari?.

209. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Baña astronomoak ere mintza ditezke, noski.

210. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Astronomiaren teoriak, ortaz, bilakagarriak dira, noski.

211. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Auzia ez da onekin akabatzen, noski.

212. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Oraingoz ez noski.

213. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Ez jakiñeri bai; baiño kalterik aundiena noski bere buruari egin zion Pio Baroja gizajoak....

214. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Jauntxoek eta Amigos del País sozietateak duten garrantzi gailena ezin dezakegu uka noski jakintza zaharraren funtsa ziren filosofi-legeen deusezte bat direnez eta zientzi berriarekiko gure Herriaren ate-zabaltze bat.

215. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Txirotasunetaz mintzatzeko asmaketa bikaña, noski.

216. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Baiezkoan dira, ta Donosti - Zarautz - Guatemala'rako zuzenbideak arturik, noski.

217. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Eskaxa noski.

218. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Aipatu euskalzaleak ez zitun ezagutzen noski ez euskal elertia ezta Onaindia ere.

219. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Zenbait ereslari noski ez dira erara etorriko Onaindiaren ustekizunekin ereserti edo musika daukatelako gurentzat, ispiritualentzat, iainkozkoentzat.

220. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Gorputzen atomoak sortzeko garai luzea igaro zan, milloi batzuk milloi urte noski, prozeso hau astiroa eta betazkoa izango zan noski baiña indarraren elkar eragiñez pittinka pittinka elkartasunak agertzen hasi ziran zihurki.

221. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Bein epez aurkitzen zala, ango eleizatxoan ixil-ixil sartu ta aurrez aurre, goikaldean, Kristo gurutz iltzatuaren irudi aundia marratu zun ikatzez, ederto moldatua ta oiñaze-itxura sentikorrez pizkortua noski.

222. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Garai artan Euskal Erria'ren zuzendari zan Lopez Alen jaunak onela zion: Zartada ederra artu du orain ere euskerak, osagaitza noski.

223. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Bai, noski, baiña orain ez gera ari Jainkoaren Arduraz.

224. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Auetan bazeuden batzuek erderaz, bañan geien geienak euskeraz noski.

225. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Adelak izan du iritxiaren poza, bañan barruak oraindik ere atximur ta zimiko egiten dio noski.

226. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0223 Bai edo da bat oin nai duena galdat,
bai-dagoki noskire ementxen aipat
Ziga johan zenean atzerri-alderat,
ote zuen jakintza funtsezkoren bat.

227. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Hortan dugu noski senda-gailu ederra dogmatizgoa guztien kontra, eta aurrera bidean eragile egokia.

228. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0057 Irigoien
Gusto guztiyak noski
ez dira munduan

Madariaga
Orregatikan ezin
konponduz genduan,
gazte ta zarra dônak
pentsa beranduan,
orretik pentsa kulpa
ori zenek duan.

229. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Komeni da ta saiatuko gera, al dan neurrian noski, azterketak egiten: batez ere soziolojiazkoak, literatura, erlijioa, ekonomia, politika. Erriaren egoera ta abar, beti alderdikerietaz kanpo, gizona osotasunari begiratzen diogula. Ontatik atera kontu irakurle Arantzazu'ko gazteak zer lan artu nai dituzten bizkar gañean.

230. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Lau ta bi sei diran bezin egia, noski. Lepo gañean bururik daramanak uka ez lezakena.

231. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Estibalizko Ama-Birjiñaren ondoren, ezagunena degu noski Angosto'ko Ama Birjiña.

232. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Baztan aldean edo Gipuzkoa-ren sorkaldeko erri txikietan bai noski.

233. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Norbaitek jaso ta agintarietara eramango ba-lu, lan ederra egingo luke, noski.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Urteen atzipe, neke ta biotz-min oiek guzik abertzaletasuna sendo ta irmeago egin dute noski.

235. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Aberrian bizi diran gazteak guk baiño sarriago irakurri edo ditute Arana-Goiri'tar Sabin Irakaslearen irakatsiak; maitetsuago artzen ditute noski, edota Aberri maitearen miñ samiña ezurretaraño sartuta daramate.

236. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bear-bearrezkoak izango dira noski parroki, ikastola, gaxotetxe ta abar.

237. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gizalegea gizarteko artu-emanetan adeitsu izatea, azkera oneko agertzea noski, gizartean bizitzeko apaingarri guragarria da; bearrezkoa ere bai nai ba'dezute, baña benetakoa danean, ez azaleko irudikeri utsezkoa danean, eta... gaurko egunean geien erabiltzen dana auxe dala esango nuke.

238. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zergatik beraz mintzatzean euskeraz ta idaztean erderaz? Txarki egingo degun beldurrez? Ez degu noski Eguskitza'k edo Olabide'k, Lizardi'k edo Lauaxetak bezela idatziko eskolan ikasi ez gendulako, baña ala ere utsegitez betetako euskera obeto datorkigu Cervantes ek bezin ondo erdera egitea baño.

239. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Ta eskola ofizialak diralako diru-laguntza lukete noski.

240. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Esku-soiñua daukanak ederki jotzen du ta pandero zale abil eta abeslari trebeen paltarik ez du noski.Oien abestiak etxekoneko paretan jo ta urrutira dijoaz galtzen.

241. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Guztia lo-zorro batek artua zegokan, eta nere anka-pausoak ikutu egin zetuk noski eta geldiro-geldiro, esna.

242. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Mundua, lengoa berbera dek, noski; bañan nere begiak ez zutek leengo begirapena, galdua zutek leengo ikusmen errexa, pikardi gabeko begiratze ura.

243. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bañan orain arte lo zoroan zeudelarik, esna berriak dituk, noski.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Unamuno'k toki askotan esan ala idatzitako guztia ez da gezurra, noski.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eguberri alderako ordea Avenida Bolibar deritzaion bide zabal ederra Silencio'tik Conde alderaño irikia izango degu noski ta orduan bai, erri aundi itxuraz jantziko da Diego de Losada'ren Caracas au.

246. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Ez noski. Ta gure lurreko urrea, arto, gari, igali ta barazki biurtu ta urteten da. Danak urre ori bilatuko ba ' luteke ez litzake ludi au ain oker ibiliko.

247. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Noski, sendagilleak ala esan dik beintzat!...

248. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 MITX.: Nundik asi? alferrik litzake noski egindako papera irakurtzea... danon eskuetan da.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Itz alkartuetan... nola? sartu behar litzake noski.

250. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0003 Bartzelonan hartu neban hegazkina, txartelik barik, noski, eta despentsan ezkutatzea bururatu jatan.

251. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 (2) Bizitza-biko etxe eder bat da Zumelaga. Jauregi antzeko etxeaurrea dauko, arrilanduz egiña. XVII edo XVIII gizaldikoa dirudi; Ez dauko arma-arririk, baiña aberatsen batek edo beintzat dirudunen batek egiña, noski. Aboitiz abadea izan ei-zan, azkenengo ugazaba eta oneri Julianaren neba batek (Pauliño Lasuen Agirrek) erosi eutson, Karlos eta Julianarentzako. Pauliño au delineantea zan, Kirikiñori lagundu eutsona ikasteak egiteko. Beste anai bat be euki eban Pauliñok, Kindiñ Lasuen Agirre, delineantea au be. Gazterik il zan, ogei ta bi urtegaz, ikasteak amaitu eta laister.

252. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0019 Luzarorako ez noski.

253. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Etxeko alde batean, ate bat ikusten zan, ikuillukoa noski, eta agi zanez, beekaldeko zirritutik igaro zitekean....

254. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0011 PEDRO (OFF).- Zuk ere ez duzu trago bat nahi noski? Jakina... Lanean ari zara... nortasun txartela... ez, ez daukat....

255. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0067 MINTZALARIA.- Noski, poetek ez baitute biografiarik.

256. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ANTONIO - Bai, noski, badut jateko gogoa, baina ez eskuak loturik ditudala.

257. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 MOUTON - Noski axola zaidala. Nola nahi duzu hitz egitea bulegoan zehar etengabe zure bila ibili behar badut?

258. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 MOUTON - Noski! Noski! Badakizu beti zure alde irteten dudala.

259. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 MITXEL - Bai, horren zapokeria bide dela sartu zen gure Erreiñuan Villalba koronel erraigabea, gure herrietako etxe, eliza eta jauregiak kiskaliz eta porrokatuz. Horren kulpaz azpiratu dituzte gure gazteluak, ondasunak kendu, fameliak sakabanatu, eta presondegiko edo atzerriko samintasunak probatzen gauzkate. Zuria eta gezurkoia zen, noski, Arago'ko Fernando erregea; krudela Cisneros kardenala; erraigabea Villalba koronela; bekaizti eta haundiputza oraingo Karlos, Espaiñia guzitako errege gaztea...

260. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0068 DOMIKU - Gizonok urkamendiruntz zeramazkitela, eta jendea gehiago sumintzearren, noski, pregoiak maltzurki oihu egiten zian: Hauxe da Jaun Erregek eta haren izenean bere agintepekoek egiten duten Zuzentza: traidoreak direnez, hillak izan bitez. Juan Bravo'k, ixiltasun ikaragarri baten erdian, honela erantzun zion pregoiari ozenki: Ez traidore garenez, herri-eskubidean zaintzaille leialak eta haren libertade-gudariak garenez baizik. Halaxe hil dituk Gaztela'ko libertadeen martiriak!

261. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 LUIXA - Gizona itzalik gabe? Ja, jai! Eguzkirik ez denean, noski!

262. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Mostra hau aldizka-aldizka banatzen da hiruhileko batean zehar, hilabete eta hamabostaldietako azpilaginak ere errepresentatiboak izateko moduan (beti ere errore handiagoekin, noski).

263. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Sektorizazioa da Egitamuaren oinarrizko bigarren printzipioa, integrazioaren filosofiari datxekiona noski.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Horrela, goiko hiru espresioek gauza bera izendatzen dute; zentzua ere izendapenarena bera da. Askotan ordea, hizkuntz espresio baten izendapena bat da, eta beste bat zentzua; horrela, gora eta gora-ren izendapena eta itzulpena arriba y arriba da, printzipioz; zentzua ordea besterik da, euskaldunontzat hori himno ofiziala da eta: eta espresio hori, hain zuzen ere izendapen eta zentzuaren arteko desfasearengatik, itzulezina da. Beherago ikusiko dugunez, halako desfaserik literaturan eta lirikan batez ere, oso maiz gertatzen da: horregatik zenbat eta literarioagoa izan testua, orduan eta zailago da itzultzen; batzuetan, erabat itzulezina ere bada. Halakotan, itzultzailea aukera bat egin beharrean aurkitzen da: edo eta izendapena itzultzen du (arriba y arriba), zentzua galtzen delarik (ohar bat ipiniz agian, adierazpenaren zentzua azalduz); edo zentzua itzultzen du (himno erdaldunen bat ipiniz adib.), eta izendapena galdu egingo litzateke. Azkenik, dagoen-dagoenean utz lezake, itzuli gabe: hemen hori litzateke noski aukera egoki bakarra (berriz ere, oharren bat erantsiz). Askotan ordea, nola edo hala izendapena edo zentzua aukeratuz itzuli egin beharko da.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Horregatik, hain zuzen, LOGO lengoaiaren barruan bi parte bereziko ditugu: a) =sLn=TAXIA: bertan lengoaia eraikitzeko erabiltzen diren oinarrizko legeak aipatuko dira; b) LEXIKOA: zati honetan lengoaia horren hiztegia aipatuko da, hitz horiekin batera bere esanahia agertuz noski.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Teori eta zientifik analisi hauk guztiak, noski, bakoitzak bere modura egin zituzten, ia betidanik ondoren askatasun osoz lan egitera itzuliz.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Pintura Modernoaren benetako seaska Parisa zen noski eta aro hartako euskaldun pintore asko aruntz joan ziren beren ikasketak osatzeko.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Ardiak adibidez, eta besteak ere bai noski, zorrotzak ditu hortzak eta alderantziz hamutsak eta zabalak haginak.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Aitona, zu zoriontsu al zara? - Bai, noski, izango ez naiz bada! erantzun zuen aitonak.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Hona hemen kurtsoaren denboraldi honetan ziurtatu beharko duguna:
Zenbakikuntza-sistemaren erabilera egokia 20raino
Ahozko kontaketaren erabilpen eraginkorra 20raino
Ahozko kalkulua (batuketa-kenketa) 15eraino
Hogeikoaren deskonposaketa (eta zenbaki txikiagoenak, noski)
.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Guzti hau, noski, haurrak behar dituen ahaleginak egin ondoren.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurgaietan, ikasgaietan etab. agertzen diren hitz berri edo ezezagunak (haurrentzat, noski) idatziko ditugu hiztegi honetan alfabeto ordena errespetatuz eta hitzen esanahia ahal den egokien ipiniz.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Gure ezkongaiek, noski, ez zuten horrelako oparirik espero.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Gogoratzen zara? Noski, Pantxo... erantzun zion mantso eta gogorik gabe bezala lagunak.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 XX. mendean gertatu den berrikuntza plastiko eta kontzeptual nagusienak forma-mota horixe erabiltzen du oinarrian: kubismoaz ari gara, noski.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Hauen haritik arkitektura razionalistak ere plano hutsa erabili zuen bere printzipioen adierazgarritzat (arrazoiketa plastikoaz, gainera, baziren bestelako kontsiderazioak ere, noski).

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0009 Ariketa bakoitzari bere ebazpidea ipini diogu, eta bukaeran emaitza, noski.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Bere bitxitasunagatik ere ongi gogoan hartzekoa, noski!.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Frantziako izen handi sagaratuetako bat da, noski, historilarietan.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta esan ere egin zuten, noski, jakintsuek, ezen Erregea zela Erreinuaren burua, eta nola burutik jaiotzen diren gorputz-atal guztiei eragiten dieten zentzumenak, horrelaxe behar dute Erregearengandik sortzen den mandatuaren arabera ibili eta harekin akordio bat egin, hura bait da Erreinuko guztien Jaun eta buru, hari obeditzeko eta Erreinua babestu eta gorde eta zabaltzeko: zeren hura da Erreinuaren arima eta buru eta haiek haren gorputz-atal (ALFONTSO JAKITUNA: Partidas).

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Gizonak, aurreratuz joateko, noski, ingurunea eraldatu behar du.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0009 Abiaburua eta helburua eman behar dira, noski .

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Aintainako joeren analisia ere interesantea dugu; 1800 eta 1880 artean, EE.BB jendetzaren ugalpena handiagoa izan zen epe berdineko energi kontsumo-ugalpena baino, honela energi kontsumoa (per capita, noski) jaitsiz (ikus 9. irudia).

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 2) Telebistan: nahiz teatroa nahiz zinema gogoz ikusiko duzu, noski.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Hezurrezko nahiz harrizko tintil zulatuak ugari; kutunak, noski.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 - indoeuroparra ez zena, noski.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Hala ere, egun batetik bestera ez da sortzen, noski, bertsolaria.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Sailkapen horretan, noski, azkenak sorgin egin berriak izaten ziren.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Botak jantzita dituzu eta noski, elurretan hondoratu egiten zara ia belaunetaraino; ohar zaitez bi magnitude fisikok eskuhartzen dutela fenomeno honetan, hondoratzean alegia; bata, indarra, zure 60 kp-tako pisua hain zuzen ere, eta bestea zure boten zoluaren gainazala, zeinaren bidez indarra ezartzen bait zaio elurrari.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0233 Elektroiak galdu dituzte, noski.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Honelako irakaskuntzak noski baditu ondorio zapuzgarriak.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Zirkuituan intentsitate handiagoa dagoelako da hori, noski.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Erresistentziaren materialak ere badu zerikusirik, noski.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0010 Baina indarrak (eta berauen momentuak) bektorialki batu beharko dira, noski.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Zaharra berriz, Hezkuntzaren praktika giza bizitzan aurkitzen dela esatea, baina berari buruz sortutako teoriak, zentzu zientifikoan, noski, mende eskasa besterik ez du.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Atal honetako eranskinean oso ikuspegi desberdinak azaltzen zaizkigu, baina lotura batekin, noski.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0114 Noski, txakurrak ehizean egin behar du hezitzeko, baina ez gehiegi, berak nahi duen bezala, bere kapritxo soilera.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Iraultza faxista batetaz mintza daiteke: ez noski, Estatuaren izatea aldatzen duenaren aldetik, lehen bezala, burgesiaren izanaz jarraitzen baitu, baizik-eta bere konposaketa eta funtzionamendua aldatzen diren neurrian, kapital monopolistaren koto hertsi bat bihurtuz indartuko baitu bere botere ekonomiko-politikoa inorekin parte hartu gabe.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Denboraldi batetan behintzat faxist estatuak lortzen du estankamendu eta depresioak gainditzea; erdi mailako jende asko pozteko bide bat izango da noski.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Aitzakia polita, noski, langileriak bizi duen zapalketa miresgabea ezkutatzeko eta sindikatu faxista batzuen bidez kontrolatzeko.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Eta alderantziz ere gertatzen zen: gizakia eskultur gaitzat hartzen zenean halako ideialtasun batez itxuraldatua ematen zen, edertasun ideialez jasoa, baina neurritasun hura baztertu gabe noski.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Gorago esan dugunez memoria lagungarri edo kanpo-Memoria horretan informazioa irakurri eta idatzi egin liteke; eragiketa horiek egiterakoan irakurketa eta idazketa, alegia nabarmen da, hain zuzen ere, memorion abiadura motela, Barne-Memoriakoarekin alderatuz, noski.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0064 Bizarrik gabe noski!.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Formula honek t mugaegun amankomuna emango digu, egunetan adierazia I idatzizko balioa ezagutuz, noski.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 10. Lortutako interesak eta kapitalaren saldoa batu ala kentzen da, zeinua berdina ala desberdina denaren arabera noski.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0266 Hemen, bukaeraz hitzegiten ari garenean, kateari buruz ari gara, noski, eta ez masa erreakzionatzaileari buruz.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Baina hau handiagoa noski.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0325 Noski, homologoak direla, arbaso turbelariomorfoaren teoria defendatzen dutenen ustez.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Zuhaitz osoaz ez, noski, hori gehiegi litzateke eta.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - Ba! Joxek pentsatu arratoiren bat noski.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Boligrafogile guztiak ados jarri eta neurri berdineko kargak egingo balira, ez ote litzateke hobe? Bai noski.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Denbora igaro ahala, piezak ugaritzen joan ziren nonbait eta, noski, laukiak ere bai.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0055 Xakearen garai modernokearen garai modernoak are gehiago sendoagotuko du posiziozko jokoa eta, noski, lasaiago jokatzen zen garai honetan, hau da, erromantiko garaian egiten ziren nola-halako erasoaldiak baztertuz, egoerak eskatzen duen erasoaldi prestatuei zabalduko zaie bidea.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Baldin eta seinale hori landu behar zuen agindua pasa berria bada, erreakzio-denbora honi, noski, programa-zikloaren denbora gehitu beharko zaio.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Atzerapen maximoa, noski, programa-ziklo bat adinakoa izango da.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Materia organiko hori beste bizidunek lurzoruan utzitakoa da, noski.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Astoa libre utzi zutenean Ali Babaren ikuilura joan zen, noski.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Eguzkiarena beste gauza bat da, noski.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 - Bai, bai. Noski.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0185 Guretzat, politika fiskala gobernuak gastuen eta zergen bidez hazkunde ekonomikoa lortzeko (enplegu betea eta prezioen egonkortasunarekin batera, noski) egiten duen jokoa izango da.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Lehen posible ez zena, orain konputagailu batek, datu isolatuak oso ugariak izan arren, aise soluzionatzen du, eta noski datu isolatuekin lan egiten duenez gero, taldekatze-erroreak desagertu egiten dira.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Biak bateratzea litzateke egokien, noski: nor bakoitzaren existentziak gizadi osoarenean harrapatzen baitu bere norabide eta esanahi betea eta osatua.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Gizon guztiak ugaztunen barnean daude, baina ugaztun guztiak ez dira gizonak, noski.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Darwin-ek, eta Lamarck-ek ere bai noski, eboluzioaz ematen dituzten datuek eta erizpideek berealdiko zirrara sortuko dute bere garaiko gizartean.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0103 Bestaldetik, G bektorearen eta E bektorearen definizioak konparatuz, benetan definizio bera dela ikus dezakegu argiro, masa-kontzeptua karga-kontzeptura igaroz, noski.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Badira noski interpretazioak: zuri txikiak afrikarren artean bizi direnak, eta beltz handiak europarren artean bizi direnak; baina oso arraroak dira oraindik egoera hauek.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Ez da munduak ezagutu duen lehena, noski (gogora Ertamerikan eta Ekialde Hurbilean lehenago izandakoak), baina bai ondorengo urteetan eraginik handiena izan duena, batez ere Industri Iraultza hasi zenetik.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Hirurehun mila urte ingurutik paleogizaki katebegia sortu arteino bizi izan zen arkegizaki eboluziotua, bada prejakintsu mailara heldurik zegoen, noski.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Noski, Espainiako egoerarekin loturarik duten gaiak Atzerritako Sekzioan ugari azaltzen direla: gerra zibila, kredituak, atzerritarren bitartetza gerran,... baina sekzio hau izango da, batez ere, benetako nazioarteko informazioaren sorburua.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bertan 800 bat adjetibo eta 1.500 bat hitz berezi agertzen dira, esanahi eta guzti (esanahia euskaraz, noski).

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Txirrika bilatu edo egin ere egin dezakegu, noski.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Nola jakin daiteke hori? Arriskurik pasatu gabe, noski.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Noski, kasu honetan perturbazioa horizontalki sortu beharko da.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Noski, horretarako kronometroa erabili beharko duzue.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Interesgarri da seinalatzea, gaur-gaurkoz, funtzionari-izaerak eraentza edo erregimen juridiko desberdina suposatzen duela, lan-kontratuaz edonork inoren konturako langileak duenarekin konparatuz: adib., lansariak berdintasun-xedezko eskala bati menperaturik daude, beren eskubide eta eginbehar batzuk desberdinak dira eta, noski, haiekiko jurisdikzio eskuduna ere bai (kontentzioso-administratiboa funtzionarientzat eta laborala beste langile guztientzat).

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Presuntzio arrunta edo epailearena: * Epaileak ohizko iharduera arruntean auzi-alderdiek aurkezturiko frogetan oinarrituz, eta * legean noski, arrazoiketa logikoaren bidez ateratzen dituen ondorioak dira, baliozko frogatzat jo daitezkeenak.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Noski baietz erantzun zion bere amak.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Francisco Franco Bahamonde zuen hark graziarik batere gabeko bere grazia, baina haren izena aipatzerik ere ez zegoenez lausengurako ez bazen, noski PATXI TXIKIA, PATXI ZAHARRA, PATXI DEMONINUA eta halako beste mila ezizenez izendatzen zuten Ostatu honetako bilera ezkutuetan.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 On Seberiano ere tarteko zen, noski, eta aurki zuten Herriaren egoera, askatasunik eza hizketagai.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0181 Esan nahi duguna hau da: zu tratamendua aukeratuz gero ikusi dugun adizki sistema osoaz (hi pertsona kanpo, noski) balia gaitezke; erregistro osoa dugu.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Haatik, eklipsearen fase osoaren aurretik, 18,29tik aurrera, itzalak ilargiaz nola jabetzen diren ikusi ahal izango da, ez bait da, noski, fase osoa bapatean hasten.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Euskal Herritik ikusi ahal izan zen azken ilargi eklipse osoa iazko abuztuaren 17an gertatu zen, baina ordukoa goizerdiko 4ak aldera eta gau hodeitsu batean gertatu zenez, gaurko eklipsea askoz ere herritarragoa izango da...... zerua oskarbi badago, noski.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Jazki bat, automobil bat edo auskalo zer erostera joaten garenean, kolore-sorta izugarria eskaintzen zaigu modaren barnean noski! guk gustokoen duguna aukeratzeko.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 L. L. Bonapartek (1869) euskalki ezberdintzat hartzen zituen lapurtera klasikoa, noski, Mendebaldeko baxenafarrera eta Ekialdeko baxenafarrera.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Sagar eta ardo elkartuz, noski.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0045 Eta noski: .

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Tenperatur diferentziak presio-diferentziak eragiten ditu noski.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Beroa tenperatura desberdina duten gorputzen artean iragaten da, tenperatura altuena duen gorputzetik baxuena duen gorputzera, noski.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 E eremuaren osagai bat elektrostatikoa izan daiteke, baina beronek ez dio ekarpenik egingo zirkulazio elektrikoari, noski.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Lurraren airearenganako grabitazio-erakarpenari zor zaio indar hori, noski.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0133 Ura eta airearen kutsadurak, noski, lotuta daude uraren zikloaren bidez erlazionatzen bait dira.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Mesia eta Israelgo errege noski!.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 Ur beroa duenaren ahoan kartulinezko txartel bat jar ezazu, buelta eman eta botilen bi ahoak txartela erdian, noski elkar ukitzen duten eran jar itzazu.

355. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Jules Vinsonek ere ematen digu albiste hau eta bere ikerketari jarraikiz ikus dezakegu Betri zazpi senide arteko bat besterik ez zela, nola hauetarik lau hil egin ziren, garaiko haur hiltze ugariaren lekuko, eta dirudienez, bere aitajaunak, Betry Canonier kapitainak eman zion estudioen munduan sartzeko aukera eta ahalbidea, beste anaiek izango ez zutena, noski, arotz seme zirenez gero.

356. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Halaber, Pierre Coste, kritikari, erudito eta itzultzaile oparoa, Locke filosofoaren adiskide eta Newton-en Traité d`optique famatua Amsterdam-en 1720. urtean itzuli et argitaratu zuena (131) aip. lib. 71 or.; Pierre des Maizeaux, biografo, historiagile eta filosofo ezaguna, Auvergne-n jaioa eta Londresen 1745.ean hila (132) aip. lib. 248 or.: Guzti hauek izango ziren, noski, Pierre d`Urte donibandarraren lagunak edo ezagunak, edo bederen garaiko kideak izan ziren.

357. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 Tamalez, ez dirudi euskalzaleek ikusi zutenik interes handirik hiztegi zati hartan, edo ikusi baldin bazioten ere, bere interesa beste gauza interesgarriagotan ipiniak edukiko zituzten beren gogoak eta beste premia handiago eta garrantzitsuagotaz arduraturik izango ziren, noski, edo beste arrazoiren batengatik, dena dela, berean gelditu zela adierazgarri hura, ondoriorik eta jarraipenik ukan ez duelarik orain arte.

358. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Noski, hauen sailkatzea xit interesgarria da bederatzi atal nagusitan (...).

359. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Nahiz, noski, eman beharrak diren arau horiek SUSTRAITUTA eman behar diren ere.

360. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Noski, badute beren araberako arrazoirik, ez bait dituzte aiton-amonak ere horrela hitzegiten entzun.

361. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Bere herriko hizkuntzaren berreskuratu-nahia edo nahieza, noski, euskaldunaren eskutan dago.

362. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Azken eskakizun honek esannahi sozio-politiko argia du noski.

363. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0025 Hitzez hitz azalduak ez egoteak ez bait du esan nahi, noski, golkoan ez daramatzanik, ez eta eragin gabeak direnik ere.

364. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Plentziako jardunaldietara talde eragileak gai horietaz aurkezturiko txostenak dira, funtsean, hemengo material hauek (1) Salbuespen bakarra XIII. elkarte-motaren (bikoiztapenen) bigarren zatia da: Plentzian ezin aurkeztu izan zen material hori; eta ondoren, bertako hainbat erizpide Talde eragilean galbahetu ondoren, prestatu da bikoiztapenaren atala osorik eman ahal izateko: bertan jasotako beste hainbat ohar, ahozko zein idatzizko (2) idatzizkoetan bereziki aipatzea merezi dute, alde horretatik, ondoko txosten hauek: - A. Irigoienen " hitz elkarketaz " izenburukoa: geminatu semantikoak (hemengo terminologian tautologiazko dvandvak) eta Peru Abarka elkarte-mota lantzen dira, batez ere, txosten horretan. Bigarren idazkuntza osatu eta egina ere du, Plentziaz geroztik, egileak. - T. Uribe-etxebarriaren idazkia, sinbolismo fonetiko eta hots-uztarduraz. - L. Otaegik Astaputz moduko hitz-elkarteez aurkeztutakoa., kontuan hartu da noski azken idazkuntza hau prestatzerakoan.

365. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 Hortik etorri ere dator, noski, gramatikariek dvandva-elkarteei konposatu kopulatiboak deitzeko ohitura: euskal alorrean behin eta berriz errepikaturiko definizio ezagun batez (9) Ikus ZATARAIN, A.: in xxiii orr. esateko..

366. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0501 Ez dute, izan ere, erantzunik eskatzen, itauna baino areago baieztapen hanpatua baitira: (62) maite dut neure herria, noski!.

367. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 e) Au diptongoa Hau da, noski, gehien kontserbatu edo eutsi den diptongoa, eta italieran, errumanieran, gaskoineran (eta bere gisako erromantzeetan) eragin bizia eduki du; euskarara iritsitako mailebuek ere fenomeno bera isladatzen dute (lauza lat. lausam, pausa lat. pausare gauza lat. causam).

368. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Euskaran nabarmengarria gertatzen da bere bokale eta kontsonante soiltasuna (simplismo); lege horretatik kanpo, noski, asibilaketa eta bustidura errealizazioak (hots, ts/tz/tx/ñ/tt/dd kasuak).

369. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Bestalde, gure aurretonika eta atzetonika batzuen erorketak erromantzeen eragina isladatzen du (latin arruntean emandako kasu zehatzak kendurik, noski).

370. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Behin edo behin kristalezko botila bat hozkailuaren izozkailuan utzi baduzu, hautsia aurkituko zenuen noski.

371. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Noski ezetz! lehertu zuen emakumeak, amaideak jasan arazitako alditxarra norbaiti leporatu behar bait zion.

372. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Ez zegoelako horretarako arrazoirik, noski.

373. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Ez dauka esan beharrik noski.

374. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0221 Ai ene, noski bera dela; baina nola sartu ote da horra barrura lotsagabe hori.

375. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Denbora joan ahala, gero eta gutxiago gustatzen zitzaidan gizon hura, zeren eta ni berari hurbiltzen nintzaionean, zerbait eroriko ote zen edo jatekoa, noski, beti bidali egiten ninduen eta behin baino gehiagotan jo ninduen euritakoz.

376. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Noski egin zidala, piztitzar hark!.

377. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Baina bere buruan Anna eta Matematika nahasten direnean, noski, ez zaizkio ateratzen.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Damiano Milanotik etorri zitzaidan egun batzuk pasatzera, baina neska harro eta borrokari gisa portatu zen, etengabe xaxatzen zuen mutila eta ia haserretu ginen mutila eta biok, Damianok, noski, ez bait zeukan zertan Paula eraman beharrik.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 - Noski. Esan beharra daukat ez zaitudala inoiz ahaztuko, ezta Paula ere.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0057 - Eta zure erretratua, noski... Gure polka irra-saioa etengo dugu berri bat emateko: Estatu Batuak gerlan sartu dira....

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 - Hark dena omen daki, hark esango dizu noski zer egin daitekeen.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Hauek ahizpa kalamidadeak!, pentsatu zuen Lurrek, baina Sasankari galdetu zion: - Eta non bizi da tipo hori? - Ez dakit nik seguru erantzun zion Sasankak; baina ibaien luzea eta itsasoen zabala segituz gero, aurkituko duzu noski.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Beti itxaroten zuen eta beti alferrik, noski.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Proxpero noski, lehen aipatutako arrazoiengatik, ez zen ezertaz ere enteratu, ez San Pedro nongoa zen, eta ez San Antonio non hil zen.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0056 Eta noski, Proxperok ere hamalau bete zituenean, berriro traje berria, eta Jaunartze berria.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0056 Eta apaizak ohizko azken galdera egin zion pekatuak esaten hasi aurretik: - Eta, esamina () egin al duzu? Eta erantzuna: Ez Jauna, guk behintzat datorren astean ditugu azkenekoak (eskolakoak noski).

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0110 - Baina, nola ez duzula ezagutzen? Perpetua Eltzekondo ez al da ba zure emaztea? - Bai, noski.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0110 - Eta nola ez duzula ezagutzen? Ezagutu gabe ez zinen berarekin ezkonduko noski?.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0028 - Autobidez joango zara, noski? - Itsasondoraino. Gero, mendiari lotu behar.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 - Bai, noski. Ez dik aitzakiarik.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0007 PEDRO AXULAR (1556-1644) Hauxe dugu, noski, Etxepare, Leizarraga eta Oihenarterekin batean, euskal-idazle zaharren maisu eta aitzindari izandako gizona.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0011 - Alabaina, predikari bezala oso estimatua nintzen, ez noski ene merezimenduz, Jaungoikoak eman dohainez baizik.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 GALDERA.- Eta etsi al zenuen goxokigintzan? ERANTZUNA.- Ez, noski.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 - Galtzen eta pobretzen ari da bidenabar... Haur nintzelarik, Zuberoa guztian, agur gisa, esaten zen beti; orain bakarrik, eta hemendik urte batzuetara dateke noski.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Santu zuzenetik ez dute, noski, kopetarainokoa; beren santua gehitxo alabatzen dute, agian....

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Ez zuen jendeak etxerako gogorik, noski, elur guztiak urtuta ere; baina bigarren arrazoiaren misterioak kilika zegien uxarka buru-bihotzen mamienean.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Berak ere ez zekien zer itxaroten zuen... baina noski ez zen entzun zuena: berak farre egiten zuen.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Tankera hartaz, flotatzen ziren ere noski, haietaz eraikitako itsasontziak.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0016 - Inglaterrako erregina? Ez da egia izango! - Noski baietz! - Zein inbidia!- suspiriatzen zuten beste zaldi guztiek.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0054 - Bai, noski. Oraintxe bertan joango gara.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 Luzeago jarraituko zuen, noski, inguru haietan katurik ez balitz.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Lasterketa bitxi hura ikustera oihaneko animalia ugari bildu zen, eta noski denek erbia jotzen zuten irabazletzat.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Hori duk arrazoia! - Eta diru asko ekarri al duzue? - Pilo bat! - Eta ba al dakizue norengan jo? - Ez noski! - Ez diagu herri hau ondo ezagutzen.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Noski. - Goialdeko izartegira joan ziren gurasoak agurtu nahi nituzke.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Hauek ez zituen, noski, ozenki irakurri.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0089 Kirkil: Ejemmm! bai noski! eskerrik asko! Gizona: Nondik nora zoazte?.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0031 Sakristauak, noski, ez zion jarraitu, bestela mundu guztiak jakingo baitzuen berak lapurtzen zuela atabakako dirua eta harrizko santuaren barruaren gordetzen zuela.

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Norbere esku dago frogak eta frogak egitea hutsegiteak ere bai, noski.

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Bela Kabela herriko plazan zegoen batean: ai eguzki gorriki, zenbat izerdiki hiri kulpatiki!... ai eguzki gorri, zenbat izerdi hire kulpagatik esan beharrean, noski.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Buck, noski, ez zegoen prest horrelako gauzarik egiteko.

411. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0057 Buck-ek, noski, ez zuen alderdi hura ezagutzen.

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 Hori izango da, noski, tximu haundi honen habia.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 - Gure olako auspoa eta mailua, ordea, Matusalenen garaietatik geldi daude eta...! - Zuek biok, Jexus eta Antton, arituak zarete muntaketa zailagoetan eta ardura zaitezkete, noski, hortaz ere.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 - Bai, bai, bero asko. - Noski baietz.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 - Hitz erdirik ere ez? - Noski ezetz. Zergatik galdetzen didazu ba...? - Ez dakit ba... bildurra nuen eta...

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Gero, bapatean, etxeruntz abiatu zen berri hura gurasoei ematera eta noski! gaueko saioa ikusteko baimena eskatzera.

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Zerbait haundi gertatuko zitzaion noski.

418. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0064 Saiatuko zen, noski, horrek zoriontsu egiten bazuen.

419. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Inor ez zen noski buztina ateratze zale.

420. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Nork lehen bota, asko balio zuen noski eta azkarren esalea zen garaile.

421. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Hau, amerikar Western kontuetatik hartua zuten noski eta MONTXO beti ere AURREEEERA! esanez han ohi zen taldeburu.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Batek, harri xabalkak hautatzen zituen, bestek biribilak, norbaitek erzdunak, zenbaitek konkordunak, harbelkiak nahiz karaizkiak, adreilukiak nahiz teilakiak, denetarik noski...

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Kezkak, harrikada gosez itoak ziren noski eta berehala jarri ziren ados, gurdibidean marra jakin bat egiteko.

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Ahoko usaina, berriz, ura edanez kendu behar noski eta SOROBURUTARA heldurik, gogotik edan zuten bertako iturritik.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Makilagintzarako gairik onenetakoa, gaztain txertaka izaki noski eta horra non ikusten duten gaztainondo zahar bat ingurua txertakaz betea duena eta gerria huntzez josia.

426. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Egokiera hura galtzerik ez zegoen noski! Belartzar handia zegoen eta sugeei beldurra zieten arren, oinetakoz fidaturik edo... sartu ziren basoan barrena.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 JOXE, noski, begira egona zen garartetik ke itxurako zerbait ateratzen ikustean, baina ardagaiak itzali zituzten bezain laster, irudipenen bat izan zuelakoan edo... aldegin zuen.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Ilunabar hartan, ahalik azkarren joan zen ohera noski, baietz ala ezetz, ezer esateke...

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 - Agian itzuliko dira, noski, baina... - Julen, zuk zerbait ezkutatzen duzu!- esan zuen bapatean zakarkeriaz -.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0145 Ez zuen hori egin noski, baina lasai eta luzaro begiratu zion.

431. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 - Erakusketa bihar duk, esan zion arotzak, eta ez duk ezer egin. Apostua galdu diat, noski.

432. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Bera aurreratu zitzaien. Deus gertatu ez balitz bezala hasi zitzaien hizketan: - Berriz ere hemen, jaunok! - Elezuri zara, noski, hezur eta mami! Ez gara burutik nahasten ari! Ala ametsetan gabiltza? - Ez, jaunak, ez! Ez da ametsa ikusten duzuena. Neu naiz.

433. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0026 - Noski. Baina, geologialari ospetsuek diotenez, lurpea ez dago gas, ur eta harriz osatua.

434. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Baina, nora jo behar nuen? Gora ala behera? Gora, noski. Beti gora.

435. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - Metxa, mesede bat egingo al zenidake? - Bai noski! Gustora gainera!.

436. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Jantzia ez da, noski, egoera berri edo salto horren ezaugarri bakarra; beste zenbait ezaugarri eta jarrerek ere lagungarri izan behar dute misteriozko giro berri hortan hobeto sartu ahal izateko.

437. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Denok dakigu, noski, jantziak besterik gabe ez duela misterio giro hori sortzen: honekin batera, beste zenbait ezaugarri, hitz, jarrera eta abar izango dira, pedagogi bidetik, apaizari berari eta batzu osoari Kristorekin aurkitzearen bizikizunera egokiago sartzen lagunduko dietenak.

438. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Aldi honetako Eukaristi eta beste liturgi ospakizun bakoitzean fedez jaso behar den sakramentu eta ezaugarri mailan, noski, egiaz elkartzen eta gaurkotzen dira bi etorrerak, gertatu zena eta gertatzeko dena, gaur eta hemen Jaunak eskaintzen digun salbamen misterioaren ekintzarekin gure artean agertuz.

439. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0004 Liturgia eta, noski, bere ekintzak eta ohikuneak ez dira bakarrik graziaren bide edo grazi-iturri huts.

440. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0146 Irratia jarri dute sukaldean
Loiola noski
meza
gero Arantzazu-koa
meza
Dantza egingo dute
mezako kantekin
Kyrieleisonetan anka jaso
Glorian besoak
Kredoan gonak
Santusetan buruak
Agnus Deikoan
Zure zaurietan gorde nazazu
Zoazte Jaunaren pakean
Zein zaurietan?
Amen

441. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0015 Hor!
biko mahain hortan
bai
noski
bai.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0086 Gutako inori esan nahiko du horrek noski.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0211 Grant sendagileak eztarria garbitu eta ez zuela uste gauza larririk zuenik esan zuen, astindu baten ondorioak, hemorragia arin bat, jakina, deskantsatu beharra zuen noski.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Eta beheko aldean, Obabako kalean noski, desarmatu egin zuten eritegia, eritegi eder askoa, makina bat gaixo sendatutakoa, eta etxe galant hura zapuztu egin zen segituan, huntzak janda bezala gelditu zen, eta horrekin izugarrizko kolpea eman zioten herriari, joan egin baitzen bertatik mediku, praktikante, eta maisu jendea; eta kategori haundiko beste jende ugari ere joan.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ludwig Saivator ez da noski mailorkarra jaiotzez, eta hala ere herriak beretzat hartu zuen ta, gure Printzearekin gertatzen ez dena, Mallorca-ko herriak burutan darama Artxidukearen oroitzapena.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Zu, noski, ohartuko zinen galdu samarra zebilela emakumea hasiera hartan, baina laketuko zuelakoan zineuden, eta bitartean ekin egin zenion egunoroko lanei (lanak hor bait daude, egunoro, egiteke), zeure kasa, bere egunean bizilaguna zuregana bilduko zitzaizulakoan.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Elizabetxo Elizabeth!!, honez gero handia naiz eta...... ezta? horixe baietz! Beno ba, zer uste duzu gertatzen dela ondoren? Ba... ez dakit... beharbada... zuk esan!Konforme ba...... hasi nintzaien ipuintxo bat kontatzen, ohean sartu eta errezatu ondoren, noski; oso pozik ziruditen, aho zabalik biak, loak ezin hartu.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Denek komentatzen dute bezperako erasoa zein gogorra izan zen, uste baino gogorragoa, eta zein suerte txarra zortzigarren komandoarena, bizirik ateratako bakarraren animoak ikusi besterik ez zegoen, erabat lur jota zirudien mutikoak, fusila arrastaka zeraman kasik, eta norbaitek esan ere esan egin zion ea nahi zuen laguntzaren bat, bainan berak ezetz, berdin zuela, eta haiei bost axola noski.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Baina neguan ixildu egin zen, eta hitxegiten zuen gizona hila izango zela esaten zuen aitak, baina Nataliok ezetz, edurragatik eta eguraldi txarragatik zela adierazi zion, eta hauxe izan egia, ez aitarena noski, udaberrian berriro ekin baitzion gizon hark eta inoiz baino garbiago gainera.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0025 - Hi al haiz?- nekazariak muin egin zion eskuan - Zer dugu? - San Juan bezperako kantak paratzen ariko dira, noski? - Hala ari gaituk, bai.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 Esan dezadan, bukatzeko, Izaroko ondamenei buruz txalupan eraman ninduen arrantzale zaharrari mintzatzen ari nintzaionean, zehaztu zidala: Bai, noski, Euskararen fraileen komentua, erdararen bonbarderuek apurtua.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 Enekoren atseginerako, noski.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Ahots haren bila sartua nintzen ardanetxe hartara, noski.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Ate honetatik sartuko zen noski.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0026 Eta ama etxean. Noski.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0090 Loli gustatu egin zitzaion, noski.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0090 Eta hori ere inportantea zen. Noski.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 Esmeralda honen berri bazenaki, ez zenuke noski horrenbeste ederretsiko.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 - Gai hauetan ikasia al zara? - Ez al dakizu nor naizen? - Ez, noski.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Noski, Eneko leizearen barrenean bakarturik geratzean, halako zenbait kezka eta susmo txar barruntatu zituen.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Noski, Otxoko eta Axalko Oihantxoko oiloen usnan eta haiek harrapatzeko asmo gaiztoan ere lehiatu ziren, baina piztia haiek gertu zebiltzala igarri zutenean, laster hanka egin zuten etxera hegaztiek.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Eta gerrák berák ere aurrean ukan zuen bere jatorria, noski, eta kontatu daukutena zinez sinesten dugularik ba dakigu gerra haren kausa Espainiako II Errepublika gaizto, komunista eta Jainko gabeko hura izan zela.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Hara... tontakeriak dituk, baina ba dakik behin zer aipatu zuten eskola bat itxiteko? Zera... hamar eta hamar hogei direla irakasten zitzaiela haurrei! - Zera! baina, hamar eta hamar hogei ez ote dira ba?! - Noski, baina ez euzkera garbijaz.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 - Gerrilleroak, noski - pentsatu zuen Hrelaik.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Lacoste'ri ez zitzaion hau gustatu, noski.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 Aita Jainkoak maite-maite du, noski, Jesus.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Jakinik ongi zer zen gertatu, guztiak, noski, han asaldatu; dena Erregeri zioten salatu: gizona aurkezteko, honek eskatu.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Noski, zientzia hotseko zerbaiti jasorik halanolako aldare eta berari gurtza, aparteko hipotesia zelebrezkoenak kanpatuko ziren bere irratitza iritsi zitekeen mugaide orotan.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Mundu guztia berotzen zen hitzegiteko deihadar edo garraisiaren doinu ozen eta oguzkeraz bezala, kabu bateko antitarrak beste kabuko antitarren aurka; han ez baitzegoen elkarri ezer ulertzeko modurik; denak bat batera mintzatzen ziren eta inork ez norbererik ulertzen zuen, eta noski, hainbat gutxiago besteenik.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0071 Noski, odol berotze txar baten maiseo saminenaz erasoko zitzaion esateko guztiak modu eta erarik zorrotzenetan aurpegira itatuz.

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0138 Noski, ezin parekatu zitezkeen herri biak kontextu bat berean beste arrazoi askorengatik, baina bakoitzak bere hizkuntz-kulturaren arazoan, haiek jartzen zuten grina eta perizia gehiago.

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Zulo horietarik batetan, gizonkiz lagunduta hiru neska begi zartari nabaritu zituen Nikok, eta nondik ote eta noski hotelera iristean jendehartzailearen mahaiaren atzean ziren hiru sekretariak zirelako ezagutzen zituen: Fela, Kolette eta Pilartxo.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 Aizu animatzen zen gizontxoa eta handik etorria zarenez, esango al didazu noski, han, zer moduz bizi den jendea?

475. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Bai, noski, eguerdi hartan ikusi nuen trolebusean nindoala, baina ikusi ere oso urrutira ikusi nuen.

476. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Merezi zuen heriotzea izan du, hori bai! Noski.

477. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Noski, andrea.

478. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Eta beste batean, berriz, koskorragoa izango zen noski, otorduan ari zirela, inorekin baino areago bere buruarekin ari zelarik, honela kezkatu omen zen: aita, zu zergatik joaten zara egunero lanera? nork agintzen dizu?

479. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 - Noski - erantzun zion harro agian sekula iritsiko ez ziren diru laguntzen usaiak biztu zuen Mirasueneko Joxek -, hemen presako ateak garaiz ireki ziren eta horrek salbatu gintuen.

480. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0095 Noski, egun hartan berean eman bait zigun berria Don Anjelek goiko kapila txikian, enetxook, anitz dira... baina gutxi... zer nahi duzue?

481. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 (...) komisaldegian sutondoan baino ordu gehiago igaro zituzten arren, ez zuten poliziarengandik Joxemi ikusterik lortu, ezta eraman zizkioten arropak eta janak pasatzerik ere, zeren hartu bai, egin zizkieten pakete guztiak, baina gero jakin zutenez batto ere ez zioten helarazi mutilari, denak noski mertzenario haiek berek gorde eta jan bait zituzten.

482. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0129 Masail zurbiletan pinturaldi lodia izan ez balu, ahalke kolorea nabaritu izango zitzaiokeen, noski.

483. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 Noski, nik ideiarik ez, baina berdin zen, joka jarraitu zuten.

484. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Mutil ona zen Migel Mari, Migel Mari gaixoa! Iparralderantz egiten zituen bidaietarako azalpena dago, noski.

485. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 Gau latzak emanen zizkizuten noski! Hala jinkoa! Baina hau bezalakorik ukan duka? Ez segur!

486. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Horrela jartzen bahaiz triste duk noski... - Ba, ez niagon triste aitzitik, baina esan nahi dinat motibuak badaudela pixkabat egoteko.

487. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Hura ez zen normala garai haietan, etxean geratzen ez zena Ameriketara joan ohi zen, baina aita ez zen Euskal Herria aisa uzten dutenetarikoa, eta Nafarroako adiskide saldo hura muga lanetan aritzen zenez, mugaratu zen bera ere, eta Beran hasi zen bizitzen, ospe handiko kontrabandista baten etxean mutil; haseran, besteen behean, noski, gainerakoek bide laster guztiak ezagutzen zituztelako, bera berria izaki; baina, aski temosoa baitzen, zenbait hilabeteren barnean ez zen Bidasoaldean bera bezalako muga lapurrik, (...).

488. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Ba lanean ari nintzen noski baina - eta haserralditxoa gaindituz Mayiri: - Gurekin afalduko duzu noski.

489. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0119 Don Kosme bolada honetan arrunt kezkatua zebilen, zeren eta berak ere lege horren berri bazuen, noski; Patxi, Kepa, Pello Oilarra eta hauek bezalakoen jokabideek urduritsu jartzen zuten gure Don Kosme.

490. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Erromesene euli bat amarau batean bezala harrapaturik dago noski.

491. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Azkenean, egun batez, nik neuk eta ipurterreak, Emiliak, oraindino gure Luisen emaztegai, eta beraren ehizan noski, Santoña alde horretara joatea erabaki genuen.

492. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Noski, eta hartzara zuk arrazoin, beti bezala: egia betidanik zure manutan: Hodeik eta Ekhik izuetsi dituzten horietan, batez ere.

493. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Eskerrak, Xaxi, barrura zirenean (bi atsoak, noski, zein ba?) ikusi ez ninduten.

494. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Itzulerako bidaia hartan, Artxipelagoan barrena joan ginen; berriro izan nuen izurdeak ur urdinetan jauzika ikusteko aukera, neure bizitzako azken aukera, noski; behatu ere egiten nuen, baina inolako aurre-zantzurik igartzeko asmorik gabe behatu gero, batzutan, atseden hartzeko, itsasontziko zubiaren gainean pausatzera etortzen ziren hegazti migratzaileen hegada luze patxadatsua; dastatu ere egiten nuen giza azalean hedatzen zen kresal- eta eguzki-usain gozo hura, bertan bizitzen gelditu nahiko nukeen baina, zoritxarrez, ukitu ere egingo ez nituela ondotxo nekien irla haietatik zetorren lurlastan eta lerrinezko lurrin hura.

495. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Usain gozoa noski.

496. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Barre egin eta esan nion: - Pailazoa naizen aldetik, noski interesgarri gertatzen zaizkidala pantomimaren itxura modernoak.

497. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Bildu ere, txirlak, itsas-apar zatiak Tekstuan: espumas de mar. Hots: , haizto-kirtenak Tekstuan: mangos de cuchillo. Geroxe aipatuko duen solen edo deituba moluskoagatik dio noski, zeren haizto-kirten tajua baitu honek. Solen, muergo edo navaja-ri deitu esaten diogu Donostia-n eta harritxo beltz, ori, arrosa, legun-legunak eta distiratsuak biltzen genituen.

498. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Esku ahula pareta zeharkatzen zebilen eta material latzago batekin topo egin nuen, bai zerbait zegoen, egurra zirudien, beraz... ateren bat izan zitekeen! bai noski, ate batek egon behar zuen, ni han barruan egotearen esplikazioa aterik gabe ez bait zen sinisgarria.

499. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0040 Bai noski, hori zen, fantasia hutsa, zorabioaren ondorioa.

500. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Haientzat, ixil unea hainbat hobea zen, noski, bortizkeria telebixtan edo zinean begiratzea baizik ez zutelako onhartzen.

501. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Baina, aurrean, sufritzen ari zen herrestaren oinazeen seinalerik ez zuten jakin nahi, sufrantza, eta, noski, sufrantzaren astuna, izurritea bezala, inguru bakartietan heda zitekeelako.

502. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Bidasoa kontra-kontrako errepidearen alde bietan badira baserri gehiago ere, noski, han-hemen sakabanatuak.

503. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Noski, eta txoil konten Mertxek, kabitu ezinik.

504. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 - Honunzkoan ez dik, noski, ipurdia harunzkoan bezain airoso dantzatuko, arraioak ez baditu!.

505. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 Antza badute, bai. Bera ederragoa, noski.

506. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 - Mesedez... - Aguuur! - Ei! Jazz ez da? - Noski, Jazz.

507. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 AMAL: Noski lana dena! Nola gustatuko litzaidakeen! Zergatik ari zara barrezka? Bai, badakit zuk ere lan asko egiten duzula....

508. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Honez gero entzun du, noski, kaletarrak ere haserre dabiltzala Ernie Wrighten hilketa dela eta.

509. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Noski, noski! Badakit ezkerra zarela.

510. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Berak ba zekien, noski, gizon hura han berria zela.

511. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 - Noski ezagutzen dudala. Kameliarentzat eman nizun neuk atzo.

512. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Noski. Ondoren, Franz-ek mapa bat atera eta zabaldu zuen: - Zeintzu dira mendebalderantz ezagutzen dituzun lurraldeak?.

513. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Beti gauez, noski.

514. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 Goiza igaro zuen, neketan noski.

515. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Horrengatik, noski, ez zion izugarrizko ajolarik ematen zirko haren zabalerara jetxi eta mamua esnatzeak....

516. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Germana ondo zegoela (zahartuxeago ere bai, noski), eta ez zuela nitaz sekula galderarik egin jakin ahal izan nuen.

517. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 Hortik kanpo, ehiztariak tiroa libre du, noski, eta zeuk badakizu hori sobera; zer esango dizut gehiago; hauxe da nirea, ohar modura zeuri lagunkiro esan beharra... Konforme?...

518. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 Noski!, eta don Kastori begirada zorrotz eusten dio, desafioka.

519. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Hor daude biak umetxo beldurtien gisa, argitako isilpe gozoak paketatu balitu bezala, sinpatiaz, noski, eta aulkian lehen eseri denak belarri barrenean hartu du, hats eta guzti, haurren artekoa den sarbidetako bat: (...).

520. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Goseak jota gu, eta aspertuta ere bai, baina azkenean han dator, goitik behera, astoarekin, bera izango da, aitak ere ongi ezagutzen du, noski, eta astoa, kla, kla, oinazkalekin harrietan estropozoka, eta marmitak klin-klan, hurbiltzen denean, aita, betiko moduan, inor ikaratu gabe, behetik gurdibidera sartu eta gorantz bidetik goazela topo egiten dugu naturalki: Goiz zabiltza esnearekin Iñaxi... Billabonaraino?....

521. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Baina hori Trinitatea oso axaletik hartzea da; bai baitaki itsasgizonak arriskua duela lagun beti arrainak hutsean alatzen dizkion itsasoan, eta horrelakoetan, gaur bezala, behin urpean bere borondate eta gustoz sartzen zaiona, horretan trebatua bada, itsasoa maite badu!, ez arrainengatik bakarrik, eta itsasoak gizona bera onartzen noski!, hori hala bada, itsaspekariak badaki urpean bareago dagoela sarritan haizeak harrotzen duen itsasgainean baino.

522. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 Auto-stop egiten ari da. Hartuko al duzu? - Noski.

523. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 - Noski, ulertzekoa da. Eta... zer nahi duzu?.

524. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0050 - Kondatuko al didazu zer gertatzen zaizun? - Bai, noski.

525. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 - Noski, noski! Honela bada, zerrenda bat prestatzen hasi zen.

526. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0168 Zehazki nongoa zen ez zidan esan, noski; baina bere morroi horiek alde batera eta bestera agertzen, Bermeo ingurukoa zela egingo nukeen postura.

527. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Norbaitek eraman behar die beharrezko gatza mengotsuei; bestela, berauek nola lortu? Eta, noski, garraio neketsu horiek egiten ditugunok ogibide bezala egin beharra daukagu, salerosketaren gain zerbait irabazten ari garelarik.

528. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Noeren Arkan egoten den aprapozko Errinozeroa bezalakoa zen, hau askoz ere lodiagoa izan arren, noski.

529. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Mugako zubi hartan ez zegoken, orain bezala lehen ere noski, baniak eta helduki nak sukaldetik mandiora modura ibiltzerik... zakurren kitarrea!.

530. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Ez ziguten apenas inoiz kasorik egiten, ez musu-bapoak ginelako noski, eskupekoa asmatu zenetik oker asko zuzendu delako baizik.

531. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0102 Ez orain bezalakoa, noski, baina ikusi izan bazenu! Printzesa batena, azal zuri eta leunarekin.

532. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 Emakumea salbu, noski....

533. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Gero beranduegi, noski damu zuen Blornak, Katharina deitu ordez, honen berri EGUNKARIko kaikuen bidez jakin bai baitzekien itaundua zena, Hach deitu ez izana).

534. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 - Beraz, zuk uste duzu... - Noski.

535. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 - Noski. Zergatik ez?.

536. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 - Noski. Uniformea zeraman... - Zuek ere, eta ez zarete garbitzaileak.

537. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Inoiz-Ez lurraldeak guztiz desberdinak dira elkarren artean, noski.

538. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Gizon hori egiazko Marcel ez dela probatzen badut, noski.

539. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 - Noski. La Pommeko zerbitzariari.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Liberal familian sortua, baina liberal foruzalean (horrelako askazia bazen, noski, gure arteko batzuek eta besteek nahi ez badute ere), erakargarri zitzaion politika: hamalau urterekin Centro Vascoko kidea zen (Oriente, hau da, egun Posta kalean), eta PNV utzi zuen Aiara aldean karlistekiko hitzarmen baten berri jakin zuenean.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Lan hau, noski, hobeki isladatuko da Odonen argitaragabeak plazaratuko direnean.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Hau izaten da, noski, ikasle saiatuenak atzeratu eta asperrarazteko biderik aproposena.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Gizakiok orain arte kontsumitu dugun ia energia guztia eguzkitik etorri zaigu noski.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0067 Beti eguzkia hartzen duela ibil daitekelako noski eta Lurrean ipiniko balitz, berriz, ez.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Baina bere liburuetan uzten digu bere lumatik irten diren lanik onenak , E. Gandia, G. Marañón eta J. Garatek goraipatutako liburua, Pedro Garat buruz egin denik biografiarik hoberena noski.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Mugazandiko euskaldunak beren eskubideak noiz eta zelan galdu zituzten ezagutzeko libururik onenetakoa noski.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Zeren eta norenganik egotziak diren behatzen badugu, direlako taldeen egiazko izakera ikustatzea gauza erraza baita; hots, egia erran, ez ote dira bada gure musu garbian oraintsu arteino, gure herriaren nazional arazoa ukatzen edo ezkutatzen zutenok? Bai noski.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Ez jakin noizkoa den, oso antzinakoa noski.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Azken aldi honetan Andra Mariaganako eraspenak loraldi bat ezagutu du noski.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 Horrela, eta emakume horren lanari esker besteren artean, noski zabaldu eta indartu da APETI.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Salbuespenak salbu, noski.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Azken urteotan nagusitu den jarrerari uko egin gabe noski, baina telebistaren aurrean auskalo zeren zain jartzen diren urlia, sandia eta berendia arrunt horiek gutxietsi gabe.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Berriak noski.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Nahiz berdintsuak izan beren artean itzulpen hauek, ba dituzte zenbait aldaera ere; eta azterketa konparatibo baterako interesgarriak izango dira noski.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Azterketa hau egitea beharrezkoa da, noski.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0194 Mugimendu-serie honek ez ditu aldatzen bi lehen plaketan dauden koloreak, egin nahi den transformazioarena ezik, noski!.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Izen berri orrek, noski, zerbait adierazi nahi du.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Badakigu noski apaiz eta praile-mojak otoitz ori Eliza osoaren izenean eta alde egiten dutela.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Gizonaren aldia eta eguna noski.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0191 Oiek aberastasun, bizitasun eta gaurkotasuna damaiote noski Eliz-otoitzari.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Hollywood-en egindako Gasteiz baño etzan ura, egizkoaren antzik gabekoa noski.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Batetik euskerari laguntza aundi bat emango genioke ta bestetik, lan auetan sartuta daudenari gure diruakin gauza obeak gertatzen ere lagunduko genioke noski.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Sakrifizioak eskainiaz noski.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Gaurko argitalpena ez da, noski, azken-jomuga, bainan bai gure parrokietako liturji ta musika-etorkizunarentzat mugarri bat.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Doinuz eta itzez zaarra dalakoaren aitzakia jarriko digute, noski.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Ni ere ez nintzatekeen, noski, lan honetan barrena abiatuko lehenik Etxepareren bertsoak neurtzen aritu eta horren ondoan Oihenartenek ardaila eta neke berezirik ez zutela konturatu ez banintz.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Eta, noski, argi-bila horretan, atzera joko dugu; aditz hau askoz biziago egon baitzen aspaldiko mendeetan, oraingo euskaldun gizartean baino.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Ithurryk ongi azaldu zuenez (), iritz-i aditz honek ba du, noski, NOR / NORI / NORK erabilkera; baina ba du ere NOR / NORK hutsezko erabilkera ere, eraman, ekarri, eta bestek biak dituzten bezala: dakart / dakarkiot, ez demala / ez demozula, eta abar.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Funtzio guztiak ez dira berdinak noski, batzuek bestek baino garrantzi haundiagoa dute, prestaera eta gaitasun gehiago eskatzen dutenez gero.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Eta konturatuko ginen noski, urrats edo pauso hoietako batzuk baldar eta traketsak izan direla, beste asko ordea sendo eta zuzenak.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Elizbarruti bakoitzean, arziprestegi edo bailara bakoitzean, parroki bakoitzean, eta berdin Erlijiosoen Etxeetan, badira noski liturgi batzordeak edo arduradunak, aspaldion zer egin haundirik gabe daudenak.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Eliza askotan noski jator jokatzen dute hontan, euskarari lehen lekua edo leku zabala emanez.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0040 Maiz askotan zera gertatzen da: gazteek mikroskopioan zerbait ikusi nahi dutenean zuzenki jartzen dute objektua; eta noski, ez dute gauza handirik ikusten; eta, horrela, mikroskopioarekiko interesa galdu egiten dute.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0009 Gero, noski, bazeuden beste arrazoi batzu.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Gauza asko dira noski.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0009 Berrabiltzailea Sendabide honen ekintzak gaisoaldi ondoko gorputzeko eta buruko zuzperraldira zuzenduak daude, eta sektorerik malderrenak (subnormalitatea, alkoholismoa, zahartzaroa, elbarriak, etab.) gizartean integratzera ere bai noski.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 Beraz oraingo gaskoinetik galtzen ari da, berdin gaztelaniaz ere salbu eta Santanderen, Araban eta Euskal Herrian, noski.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0621 Bigarrenik, hizkuntzak (eta beraz, hizkuntzen hotsak) aldatuz doaz eta, noski, ortografiaren lehen abantaila aldagaiztasunean datza: puntu gutxi eta axola txikiko batzuetan ezik, hizkuntza ororen ortografla, normaltasunera heltzen denez gero, aldagaitz dirau delako hizkuntzaren aldaketa fonetiko eta fonologikoen gorabehere.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0101 Hitzaurreari dagokionez, itzulpena (zeina ez baita nirea) separatan (Detxepareren poemetan egin zen legez) edo maila askoz apalago batetan egingo zela agindu bazidan ere editoreak berak, azkenean (eta, noski, hitzik ere esaten ez zitzaidala), eskuineko aldean azaldu zen, beste aldean betiko euskal itzulpena balihoa bezala.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Estadu-aparatu burgesaren puskaketa eta Estadu-aparatu berri baten ezarpena da, noski, proletargoaren diktadura.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 Ezker berri onek ez du bere baitan jende ikaragarririk biltzen, noski.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0483 3) irekiak, eritzi guziak, eta xehetasun haundienaz, jasotzeko bidea; noski, honek sortzen ditu gero, kodifikatzeko garaiean, bere lanak.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0019 Hau da, noski M.-ren teoriaren akatsik handiena.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Baieztu izan den bezala, noski.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Azken oharra, dena dela: hizkuntza ematen duen pentsakera hori ez dela, noski, ez burjesa, ez langilea, eta ez deus horrelakorik.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0063 Zer ondoriotuko dugu? Aurrerapen kontzeptua bera erlatiboa dela? Bai, noski!.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0063 Halere, Larresorok aurrerapenari eta gainditzeari buruz egin dizkigun baiezkuntzak eginaz gero, logikoki hizkuntza arloan gutxienetik, zientzia eta egia kontzeptuak, ukatu egin behar zituen, noski, Baina bere ausardia horretaraino ez da ausartu.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0063 Erlatibisma postura zientifikoa da, noski, baina erlatibismaren absolutua proklamatzeak giza-izpirituaren kulturagintza guztiaren ukazio osoenera garamazki.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Horretarako estruktura ekonomikoak falta: gauza ezaguna noski.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0012 Politikazko mugimendu guzietan bada beti eta izanen ere, branka bat mugimendu guzia inarrosten, akulatzen, txistatzen duena: Ipar Euskal Herrian branka hori agertzen hasia da noski eta hain zuzen gazteek dute finkatzen.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Xede hau lortzeko on diren argibide teorikoak oro onartzeko prest egon behar dugu, ez noski inorenak eta nonbaitekoak direlako, historiaren abiadan argibide bilakatu direlako baizik.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Ohartzekoa da, noski, zenbait produzio bide nazionalizatzeak eta ekonomiaren plangintza batek ez duela, besterik gabe; botererik langileentzat segurtatzen, ez hartzen.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Gidari den alderdia, laburtuz, proletar alderdi bat izan beharra dauka, baldin eta, jakina, masen iniziatiben instrumentu bat izan beharrean, berori dirigitzeko asmorik ez badu noski.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Hala behar ere, noski.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Zeren bere hogei urteak bitarte Orixe'ren bizitzan bakar eta guztia izan zen euskal kultura erreus hura bere bizitzaren bigarren estadioan fite zanpatua eta baztertua ikusi zuelako, noski.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Behin baino gehiagotan eman nahi izan dira alfabetatzearen definizioak; eta era askotakoak, noski.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Honek, noski, lan egitera dakar berarekin; eta lan horren bidez herriaren burrukan gero eta parte haundiago eta azkarrago bat izatera iristea.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Honek ez du esan nahi, holako edo halako ideologia bat ezin agertuko denik alfabetatze saioetan; bai, noski, eta ager bitez.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Noski, bide batez euskara landuz, gaurkotzen saiatuz, batuz...

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Gero, Errusian 1905-ean gertatuak, Rosaren ideiak konfirma besterik ez dute egingo; haren ustez, noski, 1906-ean Greba orokorra, alderdi eta sindikatoek izeneko liburua idatzi zuen.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Populu baitako ideiak eta usteak jasotzea, alde-bakarkeriz eta partzialki egiten duen alderdiak zer linea teoriko eta politiko lort dezake? ez populu masari dagokiona noski.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Are gehiago, publikoa ez den ekimen sozialak leku izatea, leku zabala gainera, ez da derrigorrez hartu behar hirugarren munduko ezaugarri bezala, Administrazioak erantzunkizun guztiak bere gain hartuak izanez gero, noski.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Eta noski, tirabirak sortzen dira.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Len argitaratuta dauzkan liburuetatik ezaguna izango da, noski, Paul Chauchard inoren aurkespenik bear izateko.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 Hainbestez, textu horiek Eukaristi-ospaketan sartzeko eta erritoaren osagai bihurtzeko, irakurketa dugu nahitaezko bitartekotasuna: baina beti, erritotik kanpo izan baden eta adierazia duen liburu batetik irakurritako textuak direnez, noski.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 2.2. Gainerako textuak ospaketaren gainerako zatietan Liturgia penitentzialean eta Liturgia Eukaristikoan propioki, textuetatik abiatzen gara, noski, eta, horrexegatik irakurtzen da.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0093 NI mintzailea pluralaren lehenbiziko pertsonan agertzen da beti: GU, NI gehi ZUEK bait da, noski.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0097 Irakurgai eta Ebangelioaren irakurtzearen egoera eta textu-inguru urbila, Meza da, noski, Eukaristi-ospaketa, erritoan eragiten eta bizi den gertakizun salbatzailea.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Euskal Herrian asko eta asko ari dira noski gure kultura eta folklore aberatsa jaso eta aztertzen, bainan oraindik bada zer egina.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0067 Eta giro hartan bide egokia noski.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 IV.- NAI BADEZU ONGUI BIZI. Kanta zahar hau Juan Arinen kuaderno batean aurkitu dut, Ataungo eliz artxibotik jasoa da noski.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Honek ez du esan nahi komunikabideetan euskalkiak bakarrik erabili behar direnik (horiek ere bai, noski; noiz, nola eta zertan ikusi behar), ezta pentsatu ere.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Horretarako, noski, euskara ongi jakin behar da, euskalkiak (bat gutxienez) eta bai euskara batua.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Portaera neurritsua eta agindutakoa betetzeko abildade bitxia garatzea da, noski, hezkuntza.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Kaskoan, adimen gunearen ordez zurautsa baldin ez baduzu ez, noski!.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Nola lot itxuraz behintzat kontraesaletzat hartu behar diren gure egoera teatralaren bi alde horiek, hots, testu dramatikoen sortze urri eta pobrea (salbuespenen bat egin beharko balitz ere, noski) eta, bestalde, mugimendu teatral nahikoa aberats, ugari eta, aurreko aldiarekin konparatuz, aurrerakoi edo progresista?.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Baina, noski, argitarapena da antzezten ez den testu dramatiko baten existentzia ezagutzeko biderik normalena.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Adibide hau jartzean, ez dugu, noski, urte horretan argitara eman zena gaitzesteko asmorik.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Ez digute, noski, kontzeptuaren definiziorik ematen; baina zenbait textuk garbi uzten dute nondik doazen tiroak.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Ez da harritzekoa, noski, aldizkariaren asmoak gogoan hartzen badira.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Soluziobide hauek aurkezteari eta iruzkintzeari ekingo diogu hurrengo lerroetan (ordenak, noski, ez du ezer adierazi nahi).

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0080 Joseba Intxaustik XV. eta XVI. mendeetan kokatzen du euskarak Arabako Errioxan izan duen atzerakada, berak dioenez, , aipatu lerroa Ebro ibaia delarik, noski.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Ez dut, noski, gogorazi beharrik, edonork baitu gogoan, hiztegi kontuan egiten eta agertzen den lanaren aberastasuna.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Noski, kuttun izate honek baditu alde tentagarriak: lekurik hoberenean esertzeko ahalmena duzu eta orain bertan, inolaz ere mezpretxatzen ez dudan moda baten eraginaz, agian edozein gizonezkok baino eragozpen gutxiagorekin argitaratu dugu emakumeok eta merezimendu eskasekin Euskaltzaindiak hitzaldi bat emateko aukera eskainiko dizu.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Bizenta ez da, noski, euskal letretako emakume bakarra.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Noski, gainerantzeko idazleek, idazle normal diren gizonezkoek betetzen ez duten bezala.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Noski, -TZEN agertzea ez litzateke derrigorrezko.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0221 Lantxo hau burutzeko ez zen, noski, beharrezko mugagabe itxura duten testuinguru guztiak jasotzea, baina, lan honetarako ez bada ere, agian beste lan batetarako baliagarri litezkeela pentsatuz, sailka jaso ditut.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0216 Hau, noski, ez da egia Bizkaieraz, euskalki honetan aditz modalak, eta gero deskribatuko ditugun semimodalak berdin, antzekoak baitira.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 Paper tematiko horien marka morfologikoa, noski, absolutiboa eta ergatiboa dira.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Esan dezagun hemen, aurrera jo orduko, gerra denboran eta geroago, orduko ahalmen handiko burutxikien erruz, jaioterriko euskarazko izena aldatu egin behar izan zuela eta garai hartako musikalan batzuetan, inprimatuetan noski, Jose Antonio de San Sebastian azaltzen zaigula.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Beste urrats bat liteke, noski, nazioarteko akordio ofizial batetara iristea gero.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Bilketa lana da, noski, orain proposatzen dena; ez da beraz arau konturik horretan.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0290 Aita Añibarrok berak eta bere ondorengoek, Libro Becerro deritzan eskuizkribu famatu horretan, Zarauzko Misiolariek eman zituzten Misioak banan-banan izendatzen dituzte, non edo zein herritan, noiz edo zein egunetan eta nortzuk emanak izan ziren zehatz-mehatz azalduz: Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan, Araban eta Montañan ere bai; hemen erdaraz noski, baina beste herri guztietan edo gehienetan euskaraz.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Egite honek ezinbestean merezi du azterketa pittin bat zeren ezin genezake oso normaltzat jo lehen begiradan, baina badu noski bere explikazioa.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0246 Noski, Enpresak ere frogatu egin beharko du uste horrek erdia ustela ez duela.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Beraz, beharrezkoa da kronometratzaileak, hartzen duen denboraldi bakoitzari dagokion langilearen iharduera baloratzen jakitea, beti ere, iharduera normalarekin erkatuz noski, horrela gero, denbora normaletara pasa ahal izateko, hau da, iharduera normalari dagozkionetara noski.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Gehiegizko iharduera litzateke azkeneko hau, baina neurtzerakoan baliagarritzat hartu beharrekoa noski.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0255 Praktikan, lau estimazio hauek ez dira nahikoak noski, baina hemen adibidetarako balioko digunez, elipsea marratu egingo dugu (3. irudia).

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0073 Baina nola SUPER onartzea naturalen iruditzen baitzaiku, gain-gizon, goi-gizon, lar-gizon, gizon-goiti etab beste zeozertarako libre geratzen dira, hitz egokiak eta dotoreak noski beste konzepto batzu edo akaso konzepto berri batzu adierazteko.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0115 Baina Euzko-Gogoa-k ez zuen, noski, bere burua ordaintzen: , idazten da 1957an berriz.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Abertzaletasunaren azkeneko helburuak ez dira, noski, Estatututxoren bat, edo mikeleteak berrezartzea, edo guk ere ikurrinaren kolorez sapailoak apaintzea.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 Magia-rekin, noski, sugestioa lortu behar du idazkeran, misterioa eta amesmena berez sugerigarriak direlakoz.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hemen, noski, surrealismoa ez dugu guztiz nahasten irrazionalismoarekin, azken hau joera estetiko orokorragoa delarik.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hor bertan ere maila irrazionala present dago, bainan noski, A eta B mailen arteko giltzadura fisikoa askozaz hurbilagoa eta onartuagoa da (tradizioaren poderioan) ile gorria eta urrearen hortz zuriak eta perlen artean...

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hemen, noski, elkardura horien eten leunaz ala bortitzaz (gaitzaz) mintzatzen gara.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Irudien munduan, noski, ezlogikaren eta emozioaren agintekeria, diktadura ematen da.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Sektore pribilegiatuek ez dute, noski, bide honetatik sartu nahiko.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Gehiegizko ausardia eta atrebentzia galanta, noski, gure praktika literarioan arbola urri eta zurbilek literatur abentura aberatsago baten baso zabal eta ugaria ikustea eragozten didateneko aldiotan.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Garai horretako edozein nobelagilek guttien onartuko lukeen gaitzespena, moderno ez izatea litzateke noski: bere garaikoa, egunean egunekoa izan nahi du euskal nobelak nola edo hala eta oroz gain, eta modernotasun horren pean kokatzen da gainerako guztia.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Oso nobela gutti idatzi da, noski, asko badirudi ere, aurreko aldikoekin erkatuz: baina, asko izan omen da, Europako eta beharbada Ameriketako nobelagintzan zehar dabiltzan baliapide berriei tokiren bat emateko: barne-bakarrizketa, ikuspegi narratiboen konbinaketa, denbora-plano desberdinen txandaketa, behaviorismoa, simbolismoa, etab.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Barojaren garaian, Barojaren mintzairan, eta, behar bada, Barojaren gisara egina, noski.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Pozik ere ez, noski.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Seguruena gogoratu beharrik ez dago, euskararen batasuna ez zela bestela egin, hots, zenbait jenderen aurreko lanari eskerrak baino (anticipándose a lo oficial, noski) eta Euskaltzaindiak bere erabakiak ondotik hartuaz.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 UZEIrena ez, eta Mitxelenarena ere ez noski.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Hizkuntz funtzioei buruzko banaketa hau gutxigorabeherakoa da eta hauez gainera bada besterik, noski, baina gure kasu honetarako aski da esandakoaz.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 (Gauza bera gertatu zaie, jakina, serbitarrei eta kroazitarrei, galiziarrei eta portugesei, flamendarrei eta nerlandatarrei ipar-aldeko eta hego-aldeko kurdotarrei, katalunarrei; eta... geuri noski!).

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 1780-ean Joseph II errege egin zanean, eskolak ugaldu egin ziran bere inperio guzian; baina, noski, alemaneraz.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 7. Gatozen bigarren puntura eta azter dezagun gure poetaren hizkera nolakoa den, herriarenetik haren herriarenetik, noski, lehenik, baina baita edozein euskal herrirenetik ere aldendua eta urrundua ala herriarena berbera; bestela esan, landua eta ikasia ala arrunta eta egunorokoa; herriaren hizkeraz den bezala baliatzen denarena ala herriak ez bezalako lege eta arauak betetzen dituenarena.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hauxe esan nahi dut: hitz lauz idatzirik dagoen obra egileak eman bezala, ezer aldatu gabe, kendu nahiz erantsi gabe, eta hitzak laburtu gabe irakur daiteke eta irakurri behar da, noski, irakurlearen euskalkia desberdina izan arren; harako obra hartan idazkera eta ahoskera, baita egilearena berarena ere, bat dira irakurlearena zer esanik ez eta irakurleari ez zaio zilegi irakurri ahala testuaren hitzak aldatzea.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Egia esan, hori ez da deitzeko modu bat bakarrik, laguntza handi bat ere bai noski.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Arrazoi nagusia Unibertsitatearen falta izan da noski.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Leku denetan ez zen noski aldiberean erabiltzen hasiko eta toki batzutan, mendialdeko oiherretan batez ere, XVI. mendera arte iraungo zuten haizeolek, baina beste batzutan, Santiago-bidetik iragaten ziren erromesek ekarrita edo, XIII. mendean ezagutzen zen teknika hidraulikoa.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0194 Zaila da mugatzea, noski, musika arloan beste gure kulturaren arloetan bezala gertatzen baita: kanpotik herriratutako berriak geureganatu, egokitu egiten ditugu.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0033 Bai! esateko garaia da orain, eta garai batean Ez! esan behar nuen arrazoi berdinagatik, noski (6) 113 horr.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Hasieran kondaira ta kultura gaitzesten bazituen, Jainkoaren jainkotasunaren izenean noski, gero onartzen ditu, Jainkoaren jainkotasunaren izenean noski, orain ere.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Garrantzizkoa arloa noski eta gaurregun eztabaidakizun dena.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Gaurreguneko komunikabide ahaltsuei dagokie, noski, eta, bereziki, zine eta TBri.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Herri bakoitzaren ordezkariek bere 2.000 aleak saldu beharko ditu; baita, noski, testua eta irudiak prestatu ere.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Baina modu desberdinetan, noski.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Aukera hori, noski, erizpide diferenteen arabera egin daiteke: gramatika atalak aukeratuz, hiztegiak mugatuz, situazioak zerrendatuz (eskolan, etxean, tabernan, deportean etabarrean mintzatzeko behar dena) edota funtzioak deskribituz (norberaren aurkezpena; gustoen, gogoen, haserrearen etabarren adierazpena; informazio eskea...).

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0060 Ugariago kostaldean, noski.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Berau da, noski, Heraklito ilun hark esan ziguna: Batekoak dira osoa eta ez-osoa, ados dagoena eta ez-ados, kantuan kontzertuki diharduena eta des-kontzertuki: denetatik bat, eta batetik denak.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 80. Jakin behar den gauza, noski, guda arrunta (guztiekikoa, orokorra) dela eta zuzentasuna, burruka; eta burrukatik eta beharretik sortzen direla gauza guztiak.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 Hitzen teknikari deritzoe haizto batzuk, eta Timeok berak ere bai, noski, honela idatziz: argi dago haiztoen asmatzailea ez dela Pitagoras, ez eta Heraklitok egozten dizkionena ere; Heraklito bera bai hitz-arro galanta.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 120. Hobeto, noski, eta homerokiago bidebatez, Heraklitok, tou arktikou-ren (iparralderen?) ordez ten arkton (artz-eme) erabiliaz.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0317 Baina, aurreko mendeetan, ez zen noski horrenbestekorik, oso berandukoak izan bait dira bide berrikuntzak Euskal Herrian, XVIII. mendekoak gehienbat.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Baina 1919an zortzi orduko egun-lana legez eskuratu zuten, eta hortik gora lan egiten zuenari harrika ere egin omen zitzaion, orduko sozialista kontzientziatuengan ez bait zen nonbait onartzen gizonaren lan-neurria zortzi ordutatik gora izan zitekeenik eta, noski, langilearen eskubideen artean zortzi ordu bururen lan-aldiari zegokion alokairu justua eskatzen zuten.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Ez ziren lehenengoak izan, noski, eta zorionez azkenak ere ez dira izanen.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 1. Nor da Garaudy? Lan honen gaiari dagozkion Garaudy-ren biografiaren berri batzuk ematea ere jakingarri da, noski.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0009 Egia da noski, gauregungo irakasleen gehiengoak exijitutako informazio-kopurua, atentzioa eta dedikazioa desproportziozkoak direna, baldin eta ikasleengan lortzen ari diren emaitzekin konparatzen badira.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Disziplinartekotasunaren barnean eta aipatuez gainera, ikuspuntu desberdinak ere badaude ardatz integratzailearen planteiamenduan irakasgaiek edo Arloek amankomun eta bateraturik zer duten aurkitzeko eta aukeratzen denaren arabera noski, hezkuntz egitasmo eta aplikazio desberdinak lortuko dira.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 6) ; Durango 1881. Hau da, noski, Mogelen obrarik famatuena.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0057 IV. GURE ARGITARAPENA Mogel beraren autografoa izango begenu, hura hartuko genuke, noski, eredu eta oinarri argitarapen hau agiteko.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0057 Liburuaren azken aldean, berriz, Hiztegi bat jarri da, liburutik aterea, noski.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0012 Noski, bide berri hauek zenbaiti ikara sortuko diote, ohitura zaharrak aldatzen hasteko, berrikerietan sartzeko bildurra.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0073 Aldizkariaren pedagogi alderdiak ahaztu gabe noski.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Urrats honetan, noski espezialisten laguntza behar beharrezkoa zaigu (soziologo, ekonomilari, sendagile...).

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Are gutxiago, noski, Frantziako Akademiaren Hiztegian.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Hitzak eta esaldiak Ik. eta Ant., hauen bidez harremanetan jartzeko ahaleginean ere hutsuneak, hutsegiteak eta eskastasunak ez dira faltako noski.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Horregatik, honelako gauzak gerta ez daitezen, faszistak eta stalinistak saiatzen dira, Herriaren izenean mintzatuz noski, langileak eta pentsalariak elkarren kontra jartzen.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Bestalde, ahaide artekoa zen Aizkibel eta Iztuetarekin, eta odolak ere badu noski bere eragina.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Gero emazteek ez dituzte, noski, gorputzeko harat-honoratak, eguneroko bizitzako pizuak manera berean aipatzen.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Bestalde ere Frantzia eta Ingalaterra artean bizirik jarraitzen zuen gerraren luzapen bat ere ba zen, noski.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Eihera harriak ere ba zituzten; harri bikoak, noski: azpikoa aurpegi zokoduna, eta gainekoa biribila.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 - Euskal herrian izana zara, noski? - Bai, behin baino gehiagotan; ez, ordea, nahi adina.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Kronologiari dagokionez zaharragoak dira, noski, baina beste zenbait aldetatik benetako aintzindari bezala onar genitzake.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Noski, ez dezagun ahaztu, hiru Estatu hauek demokratiko ez ziren sindikatoen eskarmentua daukatela;(...).

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Konpondu al duzu gure arazoa? galdetu zioten haurrek Dutxatzerik izango al dugu? - Noski baietz! - erantzun zien Jose Mosek.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 2.1.2. Mamiaren zentzuari buruzko ikuspegi berri honek ondorioz dakarren eraberritze formala da, Saizarbitoriaren obrak duen alderik garrantzitsuena, lan honetan hartu dugun ikusmoldetik, noski.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 (Ura, bestalde, motibo mitiko arrunta ere bada, noski).

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Maizterrak, berriz, lurjabeen eskutan zeuden eta lur-eskasiak bazuen zerikusirik noski egoera honekin demografiaren gorakadarekin batera.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Bizi gerala esaten digun oiartzuna ere ba dira, eta idazlearentzat beharrezko dira noski... Salbatorek etzuen hil nahi.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Noski, iraniarrek eta arabearrek beren bezeroen alderantzizko interesak dituzte.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0111 e) Antolatzeko eta integratzeko premia Giza artistak beti sentitu izan du mundua eta gizartea, bere artelana dela bide memento historiko bakoitzean murgildurik zegoenekoa, planifikatzeko premia, eta noski, artelan honen bidez esan eta adierazi nahi zuena.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Ez ziren, noski, hizkuntzaren mistikagatik ari; garai hartan gutik zuen horrelako mistikarik (inork baldin bazuen).

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0038 D) 2.8 ariketa orain egin daiteke (lehenago egin ez badugu, noski).

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0104 Irakasleak edozein ikasleri eskatuko dio berak duen fitxan agertzen den izenaren definizioa egitea (izena esan gabe noski) eta horrela fitxa bera duen beste ikasleak ulertu egin behar du eta berak daukala esan beharko.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Baina gero jabetuz doa eskema horrek ez duela gauza askotan balio; singular eta plural ezezik mugagabea dagoela gurean, adberbio asko deklinatu egiten direla, zenbait hitz batere aldatu gabe adjetivo, adberbio, aditz eta izen bezala funtzionatzen duela... eta gero hasiko dira kanpokoak kontuan harturik noski, baina euskara bere baitan aztertzen.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Zenbaterainoko afizioa duen, kanturako zer moduzko eztarria eta belarria, bertso zahar asko al dakien bertso idazten, lotsa, bapaterako azkartasuna eta guzti hau, beste edozein ahalmen gisan landu eta ebaluatu daiteke, noski.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Denetan ezagutuenak, noski, kaioak dituzu.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 4.2. PLURIZELULARITATEAREN ABANTAILAK
Begibistakoa denez, plurizelularitatea abantailosoa gertatu da, eta noski arrakasta ebolutiboa jaso du.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Noski, begi bestigialak berritu eta eraldatu egin ziren, oso ezaugarri bereziak lorturik.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 TXO! Asmo bat daukagu, Ondarroan Antzerki Eskola bat sortzea, batez ere Ermuko Antzerki Lantegiko esperientzia ikusita, hori ona da Ondarroan antzerki giroa sortzeko eta noski beharrak ditugulako teknika aldetik.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 TXO! Noski... Eta ikusten genuen ikasteko behar horren aurrean Ermuko esperientzia zegoela eta Ondarroan eskola bat egiteak ekarriko lukeela ikasteko aukera guretzat eta bestalde giroa, Ermuan sortu den bezala. ARGIA 984. 36 orr.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 Ximinoek, noski, ez dute hiririk baino baserri gehiago.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0166 Guzti hori dantza egitea utzi gabe noski.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 Asko errepikatze honek noski, ariketa desberdin eta atseginen bidez egitea esan nahi du eta horretarako erabili beharko ditugu ahal ditugun errekurtsorik gehienak: elkarrizketak, egoera bereziak sortu, jokuak, abestiak, olerkiak, aho-korapiloak....

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Ataundar batek Martin Txiki zuen izena, txikia zelako noski.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0160 Balea harrapatzen zenean, festa izugarriak ospatzen ziren herrian, sekulako aberastasuna zelako noski.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Aitona, perretxiko guztiak berdinak (al) dira?
- Ez, noski, Mattin batzuk zuriak, besteak berdeak, besteak beltzak, horiak, laranjak... dira.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0011 Historiagileek aipatzen dutenez, noski, mendez-mende beren hizkuntza berezia mantendu zuten herri arrotzen artean.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0061 Baditu, noski beste izenik ere, horrela Iribarrenek Karrosak eta galarrotsak erabiltzen direla Otsagin esaten digu Nafarroako folkloreaz mintzatzerakoan (29) 398. or.; erdaraz cencerrada deitzen zaio Gaztela aldean, Esquellotada Katalunya aldean eta Tarivari Provencen, adibidez.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Ez da noski, nahastu behar Etxeberri hau , alegia, Ustaritzeko Gurutzearen Alaben apeza edo moja komentuko begirale dena, beste hainbat Etxeberrirekin.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Badira, noski, zenbait euskal talde oraindik Euskal Antzerki Taldeen Biltzarrean ez daudenak, hala nola: Zarautzko Lizardi taldea, Azpeitiko Antxieta, Zarautzko Branka, Lazkaoko Sendotza, Donostiako Sebastopoleko titiriteroak, Ondarruko Txanpa, Bilboko Kukubiltxo, eta Gasteizko Keinu eta Hordago antzeztaldeak.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0010 Aintzinako jainkoen izenpean Zeus, edo Hera, edo Pan, etab. zeuden, hau da, Greziako erlijioa, Olimpoko jainkojainkosen erlijioa noski.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0026 Edozein nahiz edozer bere menpean zuena noski.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Garcia de Salazar-ek Crónica de siete casas de Vizcaya y Castilla deritzaion istorioan dionez Eskozia-ko erregearen alaba bat bere serbitzuko jendearekin Mundakara etorri zen eta han beren herria egin zuten eta, han zeudela, berekin - prinzesarekin, noski - lo egin zuela Bizkaian CULEBRO deitzen duten deabru batek, etxeko jaunak, eta ernaldu zuela eta... prinzesa umedun geratu zela eta haur eder bat egin zuela eta gizon eder bat izan zela gorputz onekoa eta don Zuria deitu zutela, erderaz don Blanco esan nahi duena ".

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Aita Santua pekatu arriskuan emakume batekin zegoelarik (emakume itxurazko deabruakin noski), Axularrek (Atarrabik) salbatzen du neskame baten bitartez.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Neskameari esaten dio, noski, Aita Santua ta emakumea bazkaltzen zauden mahaia azpitik neurtzeko zenbat luze eta zenbat zabal zen.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Atarrabi-ren ontasuna eta Mikelats-en gaiztotasuna, noski.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Udaburu-San Juan. Udaburuan nahiz Neguburuan, gauza bat da mundu zabalean beti eta edonola behar beharrekoa: Sua, noski.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 Grezian ere errito honen gomuta Demeter eta Yasion-en elkarmaitatzean (hiru urtean erein gabe zegoen larre baten gainean noski, eta Pluto edo aberastasuna mardultasuna seme dutelarik) aurkitzen da.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0126 Edo baita gizonen erabakiak ezagutzeko itxarotzen, ondoren beren epai hitza esateko egikizunez, noski, hitzekin barik.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0170 Mitologia hauetik bakarrik bait da posible Hitler eta bere lagunak ulertzea, Wotan jainko astakirtenaren (botarate) birjaiotze bat bezala, noski (1) Mundaiz (aldizkaria) 22-23 zenbakian, 1982.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Erabaki latza zen, egun hartu daitekena baino askoz latzagoa, noski.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0222 Nere iritziz, euskaldunok jimnasiaren gisa lantzen, aipamenak egiterakoan ezagutzen dugun nagikeria uxatzen saiatu behar dugula derizkiot lanak merezi duenean, noski, gure isiltasunak sarritan esker txarra landu baino ez bait du egiten.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0061 Eta besteko, normalizazio linguistiko hori ez da Komunitate Autonomoaren berenezko komunikabideetan bakarrik lortu behar: RTVEren igorpenetan ere bai, noski, era osagarrian bada ere, zeren eta, J. L. Lizundiak dioenez, .

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0163 UCDren fluktuazio politikoek eta giza aldakuntzek zerikusi handia dute honetan, noski.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0161 Jatorriz harremanik gabeko zenbait agirik berbera esaten badu, historiazko esakaria egiztatuta geratzen da, historiaren neurritan noski.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Fede bizitzan, fedearen eta zalantzaren arteko eskatima kexagarrien gainetik, aurkitzen da baretasunik eta bakerik noski.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0031 Beste batzuk trenez (Gabriel ere bai, noski, bizikletan ibiltzen ikasi ez zuen honentzat, motoaren asientoa ez bait zen politikoena).

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Ez dugu, noski, izaera organizistako soziologi teoria handietan murgildu nahi....

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Noski, lehen esan dugun bezala, gizarte desarroilatuetan bakarrik gertatzen da hau.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0068 XVII. mendetik XX. mendera aldakuntza handi eta asko sortu da, noski.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0268 Bola guztiek LAN bat egin dute: horrekin ados izango zara, noski.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Ez dago ezer berririk, noski, hizkuntza arrotzen ikasketaren helburua gaitasun komunikatiboa delakoaren oinarrizko ideian.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Ez da noski fonetika mailakoa bakarrik interferentzien arazoa.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Hiru alderdi hauek elkarlotuta daude, noski, beraz, ezinezkoa da irakurtze programa koherentea moldatzea eta horretarako material praktikoa lortzea, garatu behar diren irakurtze prozesuen ideia bat eduki gabe.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Gai honekin beste posibilitate ugari dago, noski.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Iradokizunak konparatuak eta kritikatuak izan daitezke, noski.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 Honelako gaitzespenak bazuen noski bere golkoan lehergarririk.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0149 Monarkizaleek ulertu zioten noski, baina ez zitzaion jarraitu bakezko jokabide honetan.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0130 Eta honen arrazoia ere ematen du (taktika hauzia alde batera utziaz, noski): .

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0173 Ez noski bata bestearen ukatzaile delako, ez elkar ukatzaile direlako.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Ez dago ukatzerik; desberdintasun intelektualak badaude noski!.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Honela, testen baliagarritasuna gainbaloratu egiten dugu gure pentsakerarekin bat datorrenean (noski, esaten nuen nik, horrela behar zuela), itsu-itsuan onartzen dugu ikasle baten historiala (esan zidan bai, aurreko irakasleak honekin ez zegoela ezer egiterik) etab.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0119 Datu batzu legazkumeak buztana hozkatzen duen eran lotzen dira: orain arteko populazio helduaren irakaskuntza maila lehen mailakoa da eta noski, langile multzo handiena kalifikatu gabekoa.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0017 Honelako aurkikundeak gerora ere izango dira noski, baiñan gaur eguneko aurkikunderik gehientsuenak ez dira uste gabekoak, lan sakon eta tekniku batzuen ondorenak baizik.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Eskola honetan, noski, ez da Aranak proposaturiko araurik betetzen hitz-loturen diptongapen kasutan; ezta ere, maiz, musikak hala eskatzen badu, bokale isofonoen sinkoparik; musikak agintzen du silabismo horretan.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Hirugarren. Abertzaletasuna burgesiaren xedeekin berdintzen denez gero, proletargoak mugimendu abertzaleekin egingo dituen konponketa guztiak, politika mailan noski, beti taktikoak izango dira.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0018 Azpilkuetako Maria, ederraz gainera, Martinen prima edo etxalaba zen, guztiz gutiziatua, noski, erregearen Gelazain Nagusiaren alaba bait zen.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0043 Zerena? Markosek dakarren bataioarena, noski.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0069 Bekatore konzeptuak, Jesusen inguru giroan, sentidu zabalean, Jainko manamendua nabarmenki gutxiesten zutenek, eta beraz, mundu guztiak seinalatzen zituztenek ziren, noski; baita profesio mezpreziagarriak zituztenek ere.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Beste pasarte batetan Jainko familiaren markoa hedatu egiten du: premia jasan duen oro, zanpatua eta abandonatua den oro Jesusen senide da eta Jainko familiako, noski.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0146 Guzti honek ba du xederik; intentzionatua da noski.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Jesusen jarrerak, noski, nabarmentasun haundiagoa eta esanahi sakonagoa hartzen du, bere inguruko gizarte-giroa zer-nolako gogorkeri giroz sutua zegoen begiratzen badugu.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0075 Jokaera hontan, noski, influentzia handia daduka alderdi espainolisten oportunismoak eta batez ere ezker abertzale izeneko alderdien erreformismoak.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Suarez-ekin Giscard-ek egindako paktua beldurgarria da eta Apalari politik babesa ematen badiote, ez da izango noski bi kapitalist gobernuen borondateagatik.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0072 Marxismoaren konzeptu asko eta pentsamendu marxistan korriente zen anitz uste eta ebidentzia berpentsatu beharra, ez da sortu, noski, nazio arazoaren aldetik bakarrik.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Noski, lehen pertsona beti gizaki bat da.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Algeriara eurrez joan ohi diren turistek asko istimatzen dituzte eskulan hauek, eta noski, baita bertako itsasondartza kutsadura gabeak eta aintzinako zenbait zibilizazioren hondakin ikusgarriak ere.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0018 Ditikentzearen anorexia deritzaion honek, noski, badu zerikusia bularretik edo biberoitik janari solido eta bariatura iragatearekin.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0187 Noski, organigrama praktikara eman behar da hain zuzen, organigramak ez du indarrik praktikara eraman ezean.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Horrek, noski, ez gaitu kezkatu behar, ezta gutxiagorik ere!.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0088 1,2,3 Makurtu gabe alegia eta ibiliz (makurtu gabe esaten denean, belaunikatu gabe esan nahi dugu; gerriak okertu beharko du noski).

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0113 Askatasuna edo espresioa ez da izango handiagoa aukera zabalagoa eskaintzen dugulako, baizik eta aukeraketa egiterakoan (materiala ezagutzen dutelako) arrazoi batengatik ala bestearengatik zer hartu eta zer utzi badakitenean noski.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0194 Orain ikusiko duzue noski zenbaterainoko inportantzia duen gizon irikia izateak, gizona burutu gabeko izaki bat izateak, edota, gizonaren izaera bere buruaren egiten egoteak.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0020 Sagastiak, lur zatiak bezala lur zati aberatsak bezala noski, donazioko eskrituretan aipatzen zituztelako.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0061 Noski, orduan bakarrik esaten zuten beren idatzian, ugarituko zen kanpoko sagardoak, eta ugaritzerakoan, merkeago ere jarriko zen.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Baten batek ekarriak edo txertatuak, noski.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Litekena da (gure iritzi bat besterik ez da), sagardogintzako lanetara hauzo ingurukoak biltzen zirenean, eta beren lan saioak bukatuta, elkarrekin otorduak egitera prestatzen zirenean, zizar barrikotea antolatuko zuten, momentuan edateko noski.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0013 Orrezaz gañera, aunitz izango dira, noski, nik ematen dudan soluzionaren kontrarioak.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0035 Lansariak altxatu direla ikusirik, ez dugu pentsatu behar noski, ekonomiaren hedadura guztian eta industria guztietan eta langile-mota guztientzat, lansaria berdin edo berdintsu goratu denik.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 Hau bera, noski, F.M.I.-ko kide orori gertatzen zaio.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0127 Holako edo halako BT-a begira zak esatea, noski, nahiago nukean....

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Horrelako landareek, noski, paraje haietan bizi diren piztien kontrako babes bat behar dute.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Dena zegoen garbiki hesiz inguraturik eta, noski, jendea ezin zitekean belarrean aurrera joan.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Euskal Idazleen Elkartearen aholkuz aurrera ateratako iniziatiba honen ondorioak, noski, ez dira epe horretan aztertzekoak.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0193 Azaldu nola zenbait elementu geometriko lengoaia matematikoz adieraz daitekeen, emaitzak aurreratuz, hala nola, bi ezezagun x eta y dituen lehen mailako ekuazio batek zuzen bat adierazten du, bigarren mailako batek, zenbait baldintza betez, noski, zirkunferentzia bat adierazten du; etabar.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Antzerkiak eta kontaerak textuaren aldetik finkotasun bat eskatzen dute, gidoi bat gutxienez; eta abilidadea dago, noski, textu zaharretan apio harturik, trama berrien sorketan, kontaera berrien emankizunetan, eskena berrien eranstean.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Bigarren esplikazio honetan eta kondairaren argitan hau da esplikazio zuzena, Estatua bera da ari dena, eta bere eremuko lanbide bat burutzen du, lanbide tenporala, noski zeren orduan, esan dugunez, balio izpiritualak tenporalaren barnean sarturik zeuden.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 1. LURGINTZA KOPERATIBA Bidezko da, noski, hasteko, lan hau egin dugunok zein edo zer garen berri ematea.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0063 Ez, noski, behin edo beste azaldu hutsarekin; baina bai jarraipenez eta arretaz ikastaldi hoiek egin dituenak, lehenengo mailako ofizio ikasketa, eginik duela, uste dugu.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 Eta hori, baserritarra, ganaduzale aparta denik, ofizioa ondo dakiena, alegia; zail da, berak bezain ongi lan egingo duen ordezkarik topatzea, eta horrexegatik, noski, sortzen da, hainbeste esne eta haragi gure artean.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Zer esan nahi duten, kondairan zehar, muga hauek? Hesigabeko lurralde gertatu dela eta, noski, iragankor eta pasabide errazekoa.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 - Ba dira ola bakar batzuek ere, arotz ermenteri eta eihera (errota), gehienak komentu eta jauntxoenak, noski.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Harridura handiagoa sortzen du, ordea, gaztelaniaz Levante (Castellon, Valentzia eta Alicante) deitu lurraldeak, eta Balear irla taldeak, eta bai eta Aragoa ekialdeko lur-zerrendak ere, inongo duda-mudarik gabe, Paisos Catalansen zati bat izateak (katalanezkoak direla esan nahi da noski).

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Eta era horretan beste inongo hizkuntzak baino gehiago ez duen dialekto desberdintasunean oinharrituz, sartu izan da zenbait burutan eta halako arrakastarekin gainera, ezjakintasun mailaren arabera noski, sartu izan dela diogu, gauza bat dela Katalunia eta beste bat Valentzia, eta are urrunagoko zerbait Rosellon.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Sarrerako azternategi hontatik pinturetara doan zeharzuloan hartzen eta beste zenbait animaliren arraztoak aurkitu dituzte, gizona bertan bizi baino lehenagokoak noski.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Orain arteko mailarik sendoena, eta pinturen garaikoa noski.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Ez ditugu horiek beti kausitu bezalaxe geureganatzen, noski: usu aipatutakoa da, eskubitar sutsuaren semea ezkertiar ohil gertatzen dena.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Kondairak horixe eraginda! Bai noski, baina gerora kondairari eragiten diona ere bai, eta hein berean, gizartearen eta bere jokabide sozialen determinatzaile bat.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 Produzio oso edo urteko fakturaketaz mintzo garela kontutan hartuz gero, norberaren enpresaren etorkizunari buruz hainbat enpresario pesimista agertzea, ez da noski seinale ona, enpresarioa kanpokoekin hitzegitean beti ere pesimistago ohi dela kontutan harturik ere.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 Industria berriak sortu ezean, orain-oraingoz direnek, 100 langilez gorako enpresa horiek alegia, doi-doi sortuko dituzte 15 postu berri ondorengo 15 urteotan; zifra farregarria, noski.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Ez gizonengandik heldu delako, noski.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Horrek esan nahi du, noski, badela hurbiltasun bat Jesusengan sinestearen eta Jesus ezagutzearen artean; ez dagoela, alegia, ezaguera gabeko sinesterik (egon daiteke, haatik, sineste gabeko ezagupena!).

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Agintarien autoritate legezkoa aitortzen eta onartzen zuten, noski, baina hauek Jainkoaren nahiari gogor egiten ziotenean, Jainkoari obeditu behar zaiola gizonei baino lehen esanez, ebanjelizatze-lanari ez zioten uko egingo (Ikus Act 5,25).

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Ongi bizitzen ahalegintzea aski ote da otoitz bezala? Ez da gutxi, noski.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Mendiaren motibo mitologikoa da, noski, bere forma biblikoan.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Lehenago, eta asmoon berri jakinez noski, Zaitegik ere hala agertzen zuen, Euskaldunak poemaz ihardun ostean: .

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0344 Nobelatzeko, hain zuzen (historia egiten dutenean historia eginez: eta nobela historikoan ari badira nobela eginez, noski: biak nahastu gabe).

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Hasteko, albo batera utzi nahi izan ditu beharrezko ez ziren mailebuak, zirela frantsesetik hartuak, zirela gazteleratikoak, nahiz horrek norbaiti (3) Ikus honetaz beherago. laburxegi iruditzea ekarri: (4) Mailebu beharrezkoen arazo honek ere eman zion zeresanik Plauto Bascongadoaren egileari, ik. 91-96. or. sardisca hitzaz eta 99-105.ak iritzi orokorragoetarako. L.ren ihardespenak, Plauto Polígloto 13. or. eta hur., ez zuen asetu, noski, Prai Bartolo (...).

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0104 Bide errazena (guretzat eta Lécluse berarentzat ere), noski, lehenagoko hiztegietatik hastea da; zeren, Léclusek ezagut zezakeenik, soilik bat bait dago, Larramendi salbu, eta gainera lapurtar, baten hiztegia bera (14) Lapurtar baina ez lapurterazko idazle. Ikus beherago testuan., Martin Harriet Notari Errialaren Gramatica escuaraz eta francesez conposatua...-n 268 eta 441. orrien bitartean emana, alegia.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak karmel 1988 0004 Norbaitek, noski, bere adierazpen-askatasuna bidegabeki nire aurka erabiltzen badu, ukatu egiten dit, kendu egiten dit neure askatasuna; eta nik ere nahi dut askatasuna!.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Euskaraz bazekiten ordurako, noski.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Orain arte askatu diren arazoak xinpleenak dira noski eta orain arte azaldu ditugun adibideak hala pentsarazten badute ere, ezin dugu pentsatu landare-hautaketa egiten duten teknikoak bihar bertan beren tresneriaren artean injinerutza genetikoa erabil dezaketenik.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Honen arrazoiak bilatzean, milaka urtetan dirauen historian aziendako abereek hautesmen-prozesu bat jasan dutela pentsa genezake, beste gauzen artean hazkuntz ahalmenagatik baina, noski, hau ez dela xaguaren kasuan gertatu.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0072 Noski, modu honetan arratoiak sortu direnez, azken finean ugaztun direnak, logikoa den galdera sortzen da, laster gertatuko ote gizakien serieko ekoizpena?.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0075 Giza norbanakoen eta herrien ondare genetikoa eboluzio luzearen ekoizkina denez, ez litzateke noski oso zuhurra bapatean eta arbitrarioki aldatzea.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Mugaz handiko gehientsuenek, hizkuntz arazoez arduraturik zeudenetarik noski, nafar-lapurtera literarioari atxikirik ziharduten, hortik goragoko bestelako auzi eta korapiloei ezikusi eginez.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 ampsup17; Hemen, noski, orobat morfema izenpean morfema eta lexema sartzen dira. Foniko hitza erabiltzen da zehaztapen finagoetan ez sartzeagatik. Garbi dago, azaleko ez diren neurrian behintzat, ezin direla fonetikotzat hartu, baina luze lihoake fonologikotzat hartuz gero fonologikotasun horren maila finkatzea, asko eta ez beti bera esan bait da horretaz.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Hain zuzen ere, Estatuaren ezaugarri nabarmenetarikoa arazo, gatazka eta errealitate politikoa orohar bideratu nahia da, eta honetarako Zuzenbidea da tresnarik aproposena, eta honen barnean, noski, Konstituzioa, hau bait da Zuzenbidearen gailurra.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Honek, noski, eskemak erabat aldatu egingo ditu.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Esan ohi da analisia erabat sinplifikatuz noski Estatu eta Konstituzio liberalen jabe nagusia askatasuna dela eta sozialistena berdintasuna, haiek berdintasunari muzin egin diotelarik eta hauek berriz askatasuna ukatu.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Diferentziak maila konstituzional formalean baino errealitate sozio-ekonomikoarekin zerikusia duten elementuei dagokienean nabarmenduko da: Estatuaren eskuhartzea ekonomian, klase sozial desberdinak sistema batetan eta bestean, garapen ekonomiko guztiz diferentea...; guzti honek, noski dinamika politiko bereziak sortaraziko ditu eta konstituzio material deitu dugun horretan sistema bien arteko aldeak inportanteak izango dira oraindik.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Guzti honek, orokorrean, langile mugimendua delakoa osatu eta kontzientzia zein interpretazio sistema bat eratzen zuen; PCF sistema osoaren giltza zelarik, noski.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Alta bada, ez eskualde, ez noski nazio mailako batzorde koordinatzailerik osatu zen prozesu guztian.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Islamic Republican Party-ko buruzagi zenbaiten ustetan, Islamiar Elkargoek beren misio historikoa, hau da, zuzendaritza liberalak eta shura independienteak deuseztea, bete dute eta ondorioz kultur ekintza eta ekintza sozialetara behar dute mugatu aurrerantzean Islamiar Elkargoek ez dute noski erraz irensten botere galtze hori.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Fabriketatik landa, beren eragina minimoa izan zen, eta ez ziren gauza izan etorkizunerako proiektu bat burutu eta noski, are gutxiago mamitzeko.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 Baldintza eskasetan noski, fotokopiarik eta gabe.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Gureak dira noski, bainan kasu gehienetan edo denetan esan dezakegu gure tresna horiek Unibertsalak direla ere.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Noski ez zen ondo gogoratzen.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Garapen horrekin zerikusi handi du, noski, Andoainek duen kokapen geografiko bikainak; izanez ere, lehen aipatutako Iparreko trenbideaz gainera, N-1 errepidearekin komunikatua bait dago, Lasarte eta Andoaindik Iruñerako bidea egiten zuen Plazaolako trenbidea 1914ean egin eta desagertuaz eta Donostiatik Tolosarako tranbia ere desagertuaz gainera, 1911n inauguratu zen eta honen Andoainerako zatia.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Horretan laguntzen dute noski Txuri-urdiñek inprimaketan egindako lan tekniko orbangabeak.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Hala ere, honek baditu, nere ustez, eragozpen batzuk: esango nuke, euskal kritikariak oso exhibizionistak direla, alegia, izugarri gustatzen zaiela beren aparatua erakustea, aparatu teoriko eta teknikoa, noski.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0082 Termino hauek ez dira, noski, hitzez hitz hartu behar: profesional diogunean, esaterako, gai honetan aditutzat hartuei buruz, autoritateaz, ari gara; beren lana seriotasunez eramateaz gain, gero beren ahalegin horiek sarituak ikusi dituztenei buruz, eta gaur egun literatur edo kritika-usaina duten ekitaldi guztietan deituak izaten direnei buruz: aldizkari zein kongresu zein hitzaldi zein sariketetako epaimahaietan.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 Esan beharrak asko geratuko ziren, noski.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Problemaok arinduko lirateke noski ematen diren aholkuei jaramon eginez gero.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0011 EEBBetako terrorismoaren kulturaz ari da: Atzerriari buruzko politika, noski, Nicaraguari buruzkoa oso bereziki liburu berri honetan.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Koska, noski, abstrakzio maila egokian datza, eta, orain atzera begira ikus dezakegunez, garai hartakoa ez zen gertatu hain maila egokia.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Noski, hiztegia eta LEa artean Isladapen Hatsarria ezargarria bada, lehenengoaren asimetriak bigarrenean isladatuko lirateke, baina asimetria eta ASa berdintzea ez da inolaz ere ezinbestekoa.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Bigarren puntuaz, Siberiaz, bakarrik esan, harako migraketak eragiten segituko dutela; normala dena, erizpide geoestrategiko eta noski ekonomikoez, hantxe pilatzen direlarik SESBeko aberastasunik ugarienak: errekurtsoen hirutik bi, konkretuki, eta populazioaren %1Oa baino ez.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Ez da, noski, orduerdirako lana, baina esan nahi nizueke hitz pare bat.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0245 Euskalkiak... benetan gauza txundigarria da betidanik Euskal Herria, euskara barne dela noski, zapaldu dutenok, orain, askatasunaren izenean, euskalkiei dieten amodio eztia eta batuari dioten amorru beltza ikustea.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Ordukoak dira, noski, ezagunenak aipatzeko, Loiola, Segura eta Arrate irratiak, Anaitasuna, Zeruko Argia, Goiz rgieta Agur aldizkariak.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Eneko Oregik eskaini digun antolamendu-eredua posibleetariko bat da, noski, eta pentsatzekoa da oraindainoko ibiliaren eskarmentuaz egina izango duela.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 Zubi hau eskolaurre ikuspegitik egina, kontuan hartuz, noski, programetan dauden eduki ezberdinak.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0014 Sintetikoek ia ez dute aipatzerik merezi, hain ezagunak izanik, baina hona ale batzu: bakarra ageri da: ceutzan (haiek, noski).

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 Noski, horien artean sartuak daude legezko terminotan abortu faltsu bezala definituen kasuak, jaioberriak bizi-zeinuren bat eman duenekoak alegia.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Beste batzu: Olite, Kadreita, Kortes, Orkoien, Huarte eta, noski, Lodosako sokadun zezena.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Guzti hau garatzeko erabiltzen diren tresnak hauek dira: Gurditxo musikala (Musika arabiarra, noski).

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 Akordio horien antzinatasunak eta beren mendetan zeharko errepikapenak, gipuzkoar handizkiek dokumentu-gordailu hori kontserbatu, antolatu eta zaintzeko izan zuten interes zahar eta etengabearen berri ematen zuten noski.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Don Jose (don Jose Berruezo noski), geroko kazetarien gaitasuna kalibratzeko Institutuak aukeratua zeukan irakaslea zen.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Esfortzu guzti hori laburbiltzen da, bada, Merkatal Establezimenduen 1987ko Zentsuaren argitalpen honetan, ahaztu gabe noski analisi partikularizatuagoak ere atera behar direla oraindik (profil sektorial eta geografikoak, aldagaien korrelazioa, etab.).

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 Gertakari eta argibide guzti hauek ez dira noski, autorearen irudimenaren edo irakurketa aberatsetan bilduz joan den berrien eragite eta iradokitze soilez idatziak izan; (...).

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0053 Eta, noski, oso inportantea eta adierazgarria zera da: (...).

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 (...): lehen, sei urterekin hartzen zizkian haurrak eskolak, eta azken 15-20 urtetan hiru urterekin hartzen ditu, orduan, etxean oraindik hizkuntza kontsolidatu gabe dagoen unean haurrak hartu eta noski, irakaskuntza frantses hutsean eman eta, kitto etxeko euskara.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 I.L.: Noski, konformismoaren bidetik gaur euskarak ez zeukak irtenbiderik, ez euskarak eta ez inolako hizkuntz minorizatuk.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Beraz, suposa daiteke ikaslea ohituago dagoela testu batzuetara, ohitura honek noski, ulermena erraztuko duelarik (Alonso J. Mateos M., 1985).

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 (Izen honek baditu, noski, bere aldakiak: euskera, eskuara eta abar).

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Lerrun guztiak metatuz gero, EAU lortuko litzateke noski.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Autoreon aipamenak baino garrantzi haundiagoa du, noski, beste honek: Elorri idatzi aurretik zehatz-mehatz markaturik zeukala poetika bat bere buruarentzat; eta saiatu ere saiatu zela poetika honen lege barruan poema-bilduma hau idazten, puntu honen bukaeran esango dugun bidetik.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0019 Gure ustean, ez gaztelaniak, ez katalanerak, ez frantzesak aurkez dezake Gipuzkoa bezalako lurralde hain txikian ematen den oparotasun toponimikoa (toponimia txikia, noski, kontutan edukirik).

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0049 Eta horixe da, noski, geurekoikeriaz nor bere barruan gorderik egoteko eta ez besteri eskuzabalez emateko joera dugun gizakiok erabil dezakegun neurri bakarra.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0077 Zangoetan eramateko kartera batean (praken azpitik, noski).

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 Iparraldera joateko asmoa baduzu, ez etxean utzi N.A.N. edo pasaportea; jakingo duzu noski N.A.N., nahitanahiezkoa dela 14 urtetik aurrera.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0238 Errukizko begirada eskatzen dio Jainko horri noski.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Eta noski, beti-beti, gizakiaren interesa eta aurkikundearen edo oroipenaren hunkipena piztuko du denboraren tunel, batzuetan ilun, baina nahitanahiez beti distira eta argitasunean bukatzen den horren bidez.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Aintzinako Erregimenaren alde egiten duten defentsa noski, erabatekoa da, beraz, Foruak barne dautza.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0015 Ekintza arriskutsu honen truke, noski, goxoa jaso zuen Perseo-k, neska liluragarriarekin ezkondu zelarik.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Eta apaizek gauza hauei buruz asko dakiten lekukoa ondokoa duzue: Dumfermlineko fraide zaharrek (horiek dira gehien dakitenek, noski) Enrique VIII.aren garaiko koroarekin tratua zuten.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0062 - Orain arte urten diran elkar-izketan irakurriko ziñuan, noski (esan nion, eta gero galdetu): zer derizkiozu batasuna gai dugula darabilkizkigun nahaspilla hoietaz?.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Noski, Estatukoak zer-nolako erakundeak izango dituen jakin aurretik, jakin behar da aurretiko hau.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Badituzte, noski, hartuemanak maila batzuetan, Merkataritzako Kamara mailan eta abar, baina ez da ofizialki, ez eta Unibersitate edo Justizia mailan lau herrialde euskaldunak lotzen dituen erakunderik.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Hau, noski, kontu handiarekin alderatu du Estatu espainolak.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 H-ren arazoa onartuaz, noski.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Honelako iruzkinak salbuespen dira, noski, baina zerbait irakasten digute: ikastaroa ikasle helduentzat jolas baliagarri bihurtzea interesgarria dela alegia.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Giroa zenbat eta lasaiagoa eta atseginagoa izan, are eta azkarrago gaindituko dira oztopoak (klasearen helburua zein den ez da ahaztu behar, noski).

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0060 Protoplasmaren egitura, noski, koazerbatu artifizialena baino paregabeki konplexuagoa da, zeren beste arrazoi batzuren artean protoplasman ez bait dira aipatu adibidearen antzera bi substantzia koloidal aurkitzen; askoz gehiago baizik.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0013 Horrela, soilik hartutako argi-kantitatearen pentsutan zegoen argi-ilun lauso bat eratzen zen, ez zituelako noski argi-iturria bera, denboraldi egokia eta are gutxiago irudiaren finkadura kontrolatzen, azkenean ezabatuz bukatzen zuen eta honek.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Guzti horrek, noski, ordurarte pentsakeraz eta kulturaz asumitua zegoen irudiarekin batere zerikusirik ez zuen berri bat azaltzen zuen.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Etiketak etiketa, ZARRABEITIAk berak aitortzen du Euskal Herrian garatzen diren elkarbizitzako kondizio sozial, ekonomiko eta kulturalek badutela nolabaiteko eragin bat produzitutako obran, paisajea bera ahaztu gabe, noski.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Agintaritza osatzen zuten elementuen taldea, aipaturiko bi taldeez gain, atzerritarrez bete zen (ingeles, frantziar, belgiar, alemaniar, norbegiar, eta noski, espainiarrak), euren bizilekua euskal hiri nukleotan jarri zuten teknikari, merkatari edo inbertsoreak hain zuzen.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Aintzinatetik egin den koral gorriaren (Corallium rubrum) erabilera baztertu ezkero, bisuteriarako, apaingarri bezala edo ustez dituen ahalmen majikoak direla eta, gutxi dira gizonarentzat interesik duten espezieak, interes honetatik kanpo uzten baldin badugu, noski, naturan animali liluragarri eta askotan koloretsu hauek ikustatzeak eskaintzen duen atsegina.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Hau da gure kostaldean asko agertzen diren bi espezien kasua Anemonia viridis eta Urticina felina, baina guk, noski, ez dugu gordinik jatea gomendatzen.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Horrek, noski, meritu handia ematen dio bere lanari.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 AEKren baitan izandako Nafarroako zenbait zentroren kanporaketaz ari naiz, noski, eta elkartasunez Gasteiz eta Errioxakoek buruturiko uzteaz.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Berritasuna, noski, norbakoitzak bere erara neurtu dezake.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Eta Bizkaiko Diputazioak esaterako zerga honen testuan eskualdaketaren zerga kenketa edo exentzioa onartzen du, baserriaren eskurapena derrigorrezkoa den kasurako soilki eta ez noski jaubearen eta maizterraren arteko akordioa dagoen kasurako.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0035 Honela izanik, arrisku haundi bat dugu eraiki eta analizatu beharrezko zaizkigun kontzeptu teorikoak informatzaileen ahoetatik ateratzen entseiatzekoa, noski.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Lekutze-test gisa erabiltzeko diktaketarako testu egokiak hizkuntza mintzatuaren bertsio idatziak izaten dira, adibidez elkarrizketak, hitzaldiak edo iragarkiak (Edozein testu dikta daiteke noski baina zenbat eta hizkuntzaren forma idatziaren ezaugarri gehiago eduki orduan eta gutxiago adieraziko du prozesu mentala eta hizketaren arteko erlazioa, eta hau litzateke bere funtsa).

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Ondoren testu osoa irakur liteke, noski.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 SQ3R ikasteknika bat da, noski, erreferentziazko materialaz erabiltzeko, eta material horri bakarrik aplika dakioke modu egokian.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Baina aurreko mendeetan Donostian bizi ziren biztanleek ez zuten, ez eta urrutitik ere, batasunik osatzen, noski.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Sortaldean gaudela agiritzen dute, noski.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Haurgaltzea, orduan, nobelaren funtsezko gai bihurtu da (ez arazoa nobelaren hasieran agertzen delako bakarrik, noski, baina horrek ere lagundu egiten du, dudarik gabe).

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0001 Baldintza hauek ezin dira laborategietan lortu, noski; honela, datu esperimentalen gabetasuna dela eta, desarroilatzeko nahiz egiaztatzeko oso zailak diren teoriekin lan egin beharra dago.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Ahal izanez gero, noski, toki berezi horietako biloa kentzeko behin betiko metodoak erabiltzen dira, depilazio elektrikoa alegia.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0393 Ez du, bada, gizakiak, nahimenak, gauzen dinamika ahazten eta are gutxiago gauzen dinamikaren AURKA iharduten, baizik BESTERA, HEUREN NATURA BEREIZIAREN ARABERA eragiten: Bere zuhurtasuna, iharduketa bitartetzailean datza noski; zeren honek objektuak elkarren artean eta heuren natura bereiziaren arabera eragiten eta andeatu-erazten dituen bitartean....

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 3) Espainiaren beheko tipoa orain dagoen mailan jarraituko litzateke, noski, Batzordeak proposaturikoen artean erdialdean aurkitzen da eta.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Gehiegizkoa ere bazen, noski, komunitateak orduan banakoaren gain zuen itzala eta aginpidea.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0231 Puntu labana da, noski, ezen neurri batean idazleari askatasun zerbait utzi behar zaio bere tresna moldatze eta erabiltze kontuan, eta, gainera, gauza hauetan mugak ez dira bat ere garbi egoten.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0077 Printzipio honen arauera Galileo-ren inertziako printzipioa ilogikoa da, noski.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0025 Noski, proposaturiko irtenbidea patxadaz aztertzen denean, hauxe ikusten da: askoz ere argiago dagoela ukatzen duena (gaizkia ez duela Jainkoak sortu alegia, baina ezta Jainkoa ez den beste printzipio batek ere), baiezten duena baino (hau da, gaizkia gizakiak sartu duela bere askatasuna gaizki erabili); izan ere geure buruei galde egin geniezaieke: Eta, zergatik gaizki erabili zuen gizakiak bere askatasuna, Jainkoak on sortu bazuen?.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Ez dira berdinak noski, historioak aurrera egin bait du eta Euskadiren eta Euskaldunen gaurko egoera erabat ezberdinak direlako.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Noski, zientzilariena ez da beren disziplinaren iragana bere egungo egoerarantz garapen lineal moduan ikusteko joera duen talde bakarra.

909. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Ia noski ni nor naizen oi ezer agintzeko!.

910. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0308 ARGIÑE - Onena, noski, amak besterik esanarren ez bai-gera oraindik ollandatu...

911. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0064 - Pelaio'ren eskutitza bat! Zuri ez erakusteko agindu zidan sendagille jaunak! Kalte egingo ote zizun, bildur zan noski!.

912. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0041 Eloy - Gure ama, elizara zijoan noski, Juli'rekin. Ez gaitu ikusi.

913. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Aundian ere ez dira, noski, berdiñak: hititarrenak edo ejiptoarrenak etziran, emen zearka ebakia ikusten degun au bezain gore altuak.

914. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Auxe, bai noski, sarri eta itz murriz esan oi dana: txangoaldiak dakarren ederrena etxera biurtzea da.

915. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Etxetxo onek, darion apaltasunagatik eta xotiltasunagatik biotz-zirrara sortzen du; eta begiak itxirik, berriz, areago, biotzari itzegin-eraziaz, noski.

916. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Bei ura bere marruekin baño obea izango degu, noski; izan ere ura ez bait zan gauza, eten gabeko marru-otsean, ikulluan egoteko ezik.

917. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 I aundi, ni aundi... - Sidney Landis`ekin al zoaz ezkontzera, Samantha? - Bai, noski!.

918. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0098 Eta... zure bular ori ere ez da ariña izango, noski, neurriaren arabera...

919. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Nere lagunen alde zerbait egiteko eskubiderik izango diat, noski...

920. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 - Ez; berriak dire, noski; garai bateko gure lagunik ez da or.

921. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Danetan zabalena ta luzeena, langille arrigarri ta porrukatua zan Azkue jaunak egiña da; etzuan, noski, bakarrik lana egin; laguntzak an eta emen billatu zituan; ala ta guztiz ere, bere bildumak ezur eta arri uzten gaitu; bi liburutan zatitu zituan Cancionero Popular Vasco deritzana bat eta Euskalerriaren Yakintza Literatura Popular del Páis Vasco bestea; or arkituko dituzute nai-añean erriaren abesti zaharrak, bai maite-min kantak, bai moskor kantak; iñauteri jaiak, mindura kutsukoak; seaska-girokoak, lirika ta epika ikutukoak, erlijio gaiekoak, eta abar...

922. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Argi eta garbi ikusten dezute, Don Manuelek landu ez duan gairik ez dala; dana dala nagusienak noski: Kondaira edo Historia; Arte-gaiak; Etnolojia ta Euskal-literatura.

923. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 Billobak nai omen ditu, noski.

924. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 An tontorrean, enborrezko etxola bat badala ere esango zizun, noski, Katheryn`ek?.

925. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Epailariaren eriotz-zigorrak ainbateko miña eman zion, noski, muturreko ark, Skros`i....

926. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0022 Eta onela galdetu zion lege-gizon onek, Pernando`ri: - Zuk, ordu batzuetarako, egun batzuetara, aste batzuetarako edo illabete batzuetarako artuko zenduan barruti ori, noski...?.

927. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Baña lagunen artean bazebillen naiko kezka: bazutela norbait kontrabando-bidean ixpi egiten ziena, ta eziñean zebiltzanak garbitzen zituena, Basajaunaren aginduz noski.

928. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Ai! haren egiazko nortasuna non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonori gogor egiteko lain izango litzake noski, edozer gertaturik ere, ezen hark ere siñesten zuen obe dala seaskan dagoen iñut-aurrari lepoa tinkatzea norberaren biotzeko naikari bakar bat itotzea baino, oraindik ez zekien ordea zer nai zuen haren biotzak, bildur latz bat zeukan haren irriki zoroa, arimaren egarria kentzalle izan bear zitzaion ur garden ozpilla, itur-buruan agortuko zitzaiola, aistheta baten solas alperra baizik izan ez zelako asieran.

929. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0155 Gaur-gaurkoak Zumaiko aingeru, Plorentxi Sorazu, ere maizeko irakurle gogotsu oietako bat noski.

930. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Ba-dakizu, noski, Londres`ko alkateak eskeñi zion bazkarian edenez (benenoz) ia-ia erailla izan zala Frantzi`ko Errepublikaren Lendakari Jauna.

931. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Lanari maitasun gutxi diolako zer egiñik gabe asti luzeen jabe dan alperren bat, noski.

932. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Baiña gau artako apaldar bakoitza bere etxera joan baino len, galdera au egin zien danei Joxe Bixar`ek: Orain... Urkatuak eta Kattalin`ek bata-bestea aurkitu zuten jakin naiko duzute, noski, eta gero bien artean zer gertatu zan, ez al da ala?.

933. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Ain zuzen orduantze bertan esaten zizkion Sherlock Holmes`ek bere adiskideari ain ezagunak egin diran itz labur aiek: - Elemental my dear Watson elemental! (Noski, ene Watson; noski!).

934. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Askoz obea zuten, bai noski, iruetako batek tiroa mutillari botatzea, baiña ez zuten alkarrekin izketan asteko denborarik izan, eta ez zan gaiñera iruetatik iñor mutillaz une artan oroitu.

935. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Eta ez zion, ez noski, irugarren gaizkille arri berriro su egiteko denborarik eman.

936. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Ezkonduko al ziñake nerekin? Ez dut, noski, mutillaren poza azaldu bearrik; ezta aren erantzuna zer izan zan esan bearrik ere.

937. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Ez omen zen, noski, bidezko eta itxurazko, hemezortzi urteko landarea ama bihur zedin.

938. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Atzalgai auek aitatzera aski da noski, ostatu uraxe ezagutzeko, bera ez zegoala, beartsuak etxaltzeko.

939. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0166 Bere gurasoak negarrez ikusteak baño min haundiagorik ez zion munduan ezerk eman ordura arte; emango ere ez, noski.

940. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Gizona il zan ustez eta artu ta eraman zuten beste gorputzen ondora, depositora noski.

941. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Etxekoandreak, galtzarbean pitxarreko botilla aundia artu ta gizoneri ardoa emango zien sarri xamar; ez noski - lñaxio Marik nai beziñ sarri.

942. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Aingerutxoak, noski, on eta goxoak.

943. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0028 Ez nun izango, noski, kartzelatik erreklamatzerik.

944. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 Itz goxoa, bai, baña azkarregi esana noski.

945. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Ederra ez ote? Nere maitearen gorputza estaltzen duna, noski.

946. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0105 Naigabez betea, noski.

947. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Ain zuzen, larunbata zen, eta aparitako sasoi bete-betean noski Maiztegi-ko lo-toki aietara iritxi zenerako.

948. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Arteraiñoan oitu ez bezela, gabeko ordu astunenak, sarritan gau-giro makurrari aurpegi emanaz, utsean-putzean egon bearrak gogaituek noski, katu eiztaria sagu gose bezelatsu zebiltzan batekoz-besteko, edozein ordutan, eta edonori atzamarrak botatzeko amorruz.

949. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 - Guretzako bai noski.

950. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 - Erabat noski, esan omen zion Agazon-ek.

951. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0020 Beste bat, Igeldo`koa. Biziko da noski. Tomas Zubeldia.

952. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Au aurretik zetorrena, eta armik gabe, Eguberriak ospatzera noski.

953. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0056 Ori ere zurkeriz egingo zin, bai, noski, benetako zurra uan-ta.

954. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Aideago ere bai noski.

955. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Baña Berak erantzun: Zoriobekoak noski Jainkoaren itza entzun eta betetzen dutenak (Jo. XII,28).

956. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0229 (...): Elizaren kondaira eta bizitzan, Jesukristoren Amak ezartzen duan ama-maitasunaren berebiziko ezaugarri bizi, garai ta nabaria, bakantasunezko adierazpen berdingabe ontantxe noski: geure, geuron, eta gure gorabera guztietan, gugandik gertu, urbil, izatean.

957. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Etzuten noski par gutxi egingo nere ikas-lagunak!.

958. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Bai noski! Orixe uste nuan nik ere.

959. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Eta emendik dator noski, senar-emazteen gorputza bat-bera izanik, emaztearen gaiñ jauzten diran zikin-akatsak, senarrarengan kokatzen dirala; naiz-ta onek, leen esan danez, ortarako galbiderik eman ez ba du-ere.

960. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Ara: ankako miña edo-ta giza-soiñaren edozein atalekoa, gorputz guziak sentitzen du, bakar bat osatzen bait-dute gorpuzki guziek eta txurmioko miña buruak ere artzen du, onek eragiña ez izan-ta-ere; olaxen, senarrak ere beregaiñ artzen du emaztearen laidoa, onekin gauza bat-bera egiñik bait-dago; eta, munduko laudorio ta laidoak aragi ta odoletik jaioak izanik, olatsukoak noski emakume galduarenak, senarrak ortxe jaso bearko du bere tokamentua, ta, ez jakiñik ere, bere izen ona galdu-ta geldituko da.

961. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 - Garai ontan ni emen ikusteak arrituko au, noski? - Bai, pixka bat bai, Iñaki!.

962. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Ain musika-agertze bikain artara, noski, kristau ez ziranak ere joango ziran, organu ta abesti-sayoak gorenekoak izaten bait ziran.

963. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 - Alabatxo! Gizon ori emakume orrekin ba`dator, emakume orrekin ezkondurik dagoalako izango da, noski...

964. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Oartu ziran oso asarre zegoala, eta pentsatu zuten ez zala noski gozoa izan ezkontza ari buruz Mamma Luzy'k Miss BBB'rekin izan zuan alkarrizketa. Eta ez zebiltzan oker.

965. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Eta, bai noski, alargun gelditu berria zuan bere alaba zeukan buruan itz oiek esan zituanean.

966. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Eta neskari muxu maitetsu baten bidez agur egiterakoan, garrantzi aundiko zuan azken galde au egin zion irriparrez: - Txarto ulertu ez ba'dut, Pierre Dimusin'ek apalondoan ilko naula, esan didazu noski.

967. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Sendagille ori, eginkizun ortan yayoa izango da noski?.

968. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0042 Musu eman zion noski.

969. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0042 Etzuen noski Joxepak bezin dotore egingo.

970. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 - Bai, noski, zoritxarrez. Itxaso onekin ura bizirik arrapatzen zailla izango da.

971. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 Lotutako ontziak ere etzeuden noski seguru.

972. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0106 Lotsatua noski, ixilik geratu zan.

973. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 - Aita, zer egiten dezu or? Bart ere izugarria arrapatu zenduen ta noski.

974. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Txerriak larretu zituena bere zorakeriaz eta lizunkeriaz bera baiño beerago amildu zen bezala; bestea, berriz, aingeruak onik atera zuena, bere giza-izakeratik gorago jasoz, beragandik urrun egon zen noski, baiña bera baiño gorago.

975. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Orrek ez du esan nai, noski, gaur Eliza Erdi Aroko Sacrum mperium edo Kristau Erreinu ura berpiztu asmotan dabillenik, baiña kristautasunak Europari eman dizkion arnasa, izpiritu eta barne lotura kontuan artu bear ditugula bai.

976. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Entzuleak ere etziran, noski, edozer gauza txalotzen dutenak.

977. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Noski, bietan siñismena dugu erdi-erdian dabillena; lenengoari, jakiña, siñismenak eusten dio; bigarrenarentzat, berriz, siñismena oztopoa da ta siñismenik gabe ibilli nai du bere urrats eta jokabide guzietan.

978. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0029 Xede ortaz, noski, Yainkoa`ren legedia artzen du oñarriz, eta araubide ortan zillegizko norabide on eta egokiena dalako, orra aur, gazte ta gizonak zuzen azteko bide gotor eta aukerakoena.

979. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0023 Gure lenengo idazleak, eta zer zegiten ondo ateman gabe noski, beren ikasketan berenganatu zituzten ezagupen eta gogo-lantze guzia, erderaz lorturik ukan zituzten, eta orrengatik euzkeraz idazten ari-izan ziranean, gure izkuntza erderaen bideetatik, berak ikasi zituzten bideetatik alegia, eraman zuten, ta bide aiek gure izkuntzarentzat egokiak ez ziralako, euzkera gogorr indartua izan zan, izari aundian kaskailduta geratu arte.

980. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0023 Orixe, noski, gure bidearen asikera bikaña.

981. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Noski, bai bat bai bestea, aurraren adimenak euki dezaken neurrian, eta bereziki bere adiñean izan ditezken onoimen eta txarbideai buruz, askotan oietxek baitira, gero, gizonaren adiñean, izaten diranen asiera bezela.

982. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0013 Arean, ortxe dugu, guzioi dagokigun arlo aundia, garrantziz beterik ikusi bear dan arazoa; zer esanik ez, gurasoak diranen aldetik, berengan, noski, orrekiko eginbide aundiena, beren aurren onurako, beren aurren eskubideagatik, beren aurren gerokoak eskatzen duenez.

983. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Aurrerakada galanta izan zan au, noski; baiña ez luzaroko.

984. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0103 Iraupena bear du, noski, beste doai bikain askoren artean, orrenbeste urteren buruan itzulpen-lanari jarraitzeko, etsi gabe ta eten-gabean jarraitzeko.

985. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0133 Ori esan nai zuen, noski, gure izkuntza sterilenetarik eta diversenetarik dela esan zunean.

986. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Gañeko esaera oiek ez dira noski slogan hutsak.

987. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Nietzsche bat eta Bonhoeffer bat ez ditezke mailla berdiñean ipiñi noski.

988. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 - Oraingo (eta gerora geiago noski) euskeraz itzegin naiak nolako eziñ-larriak sortzen dizkigun.

989. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Aberastasun au urritzen doakigu; mintzagai auetan, gure aurrekoek utzi diguten ugaritasuna murrizten eta galtzen ari gera... ustegabean noski.

990. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Baserri-aroari dagokionez (sutondoko bizikerari begiratuaz batikbat berdintsu olagizonak eta antzeko arraintzaleak) euskeraren tasun au nekarke noski: barne-izkera aberatsa naiz etxebarrengo, naiz norbere barrengo... mintzagaietaz.

991. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Onela izan da bizikera guzian: aozko izketan noski, eta idatzian zer-esanik ez.

992. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Amaika ezbearretan erori ere bai noski... izkera izkuntzatzeko legeak ezarri naiean edo... kultura-gai berriak erabilli naiean... edo fede-esanak eraberritu (ukatu ez noski) naiean.

993. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Orain irakurle asko biltzen da liburutegi ortan; orduan bi izan oi ziran, noski, ia egunero liburutegi ortara joaten ziranak: Dn. Julio de Urkijo ta Dn. Ramon Intzagarai.

994. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Eta ongi esana, noski!.

995. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Giza-lanak odoyik eta lanbrorik gabe izatea, gauza zalla da, noski; gizonak berekin daramazki-ta betiko txurriyoko zirpillak.

996. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Gure mendiyen tontor eta gallurrak, itxasoaren burrundak, ortziko argi, odoi, aize, bidaxoi eudi-zapar eta onazkarrak Jainkoaren nagusitasuna dakarkigute; ta euskaldunen biyotzak nagusigo orretarontz menderatzea: orixe guretzat eginkizunik bikañena noski ta noski!.

997. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0096 Amar azken-urteetan ez omen zion, noski, inork par-irririk ikusiko ezpañetan.

998. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0101 Noski, denen firmaz eta bi izenez entregatzen didate papel au; eta txapeldun, Euskalerriko bertsolari-txapelketa onetako txapeldun, Xabier Amuriza degu.

999. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Danak ez dute noski laisterketa berdiña egiten.

1000. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Atleta saillekoak obeto ezagutuak izango dira noski.

1001. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Adiñ ontan gaztetan errexago ikasten da noski.

1002. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Laterri Alkartuak, Errusiak eta Erresuma Batuak proba oiek galerazteko alkar artzen ba`dute, beste erriak ere nuklear izkilluen arazoan sartzeko arriskua askoz txikiagoa izango da, noski.

1003. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0014 Izen oiek, bat baiño geiago dira, noski.

1004. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 Bi Udaletxeak agertu dute beren iritzia ta asmoa: Araba`rengana elkartu nai dutela ta orrela, noski, Euskalerriari lotu.

1005. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0175 Mitxelenaren itzok aobero batek esanak ezdiranak, noski, orain emezortzi urte idatziak dira; baiña gaur ere berriz esan daitezkenak diralakoan nago; ezdala gure artera Lekuonak aspalditxo artan eman zigun azterketalan ori berdintzekorik agertu, ez ari urbiltzekorik ere.

1006. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0019 Bere asmoa agertu ondoren, eta ziur asko Sota`ren eragiñez noski, Eusko Abesbatza soilla eratzea baño, abesbatzarekin batera txistu ta dantzakin euskal bizitzaren ezaugarriak antzestea obea izango zela erabaki zuten.

1007. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0116 Larramendi`ren girokoa noski.

1008. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0121 Gero Euskalerrian ibilli zitzaigun izlari, buruaren neurriko txapela zuela noski.

1009. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0021 Artxiboetakoak baño ariñagoak eta gozoagoak izango dira noski.

1010. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0010 Gerretatik iges egiteko, motibo asko dago beti noski, bañan, gure iritzirako, fameli onek beste motibo berezi bat ere bazuan: bizi ziran bi seme zaarrenak soldadu-urteak zituzten, ta, emen gelditurik, fusilla artzetik nekez libratuko ziran.

1011. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0013 Maitasun orrek, noski, bide jakiñak izango ditu, bizitza beretik artuak.

1012. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0021 Kristau bizitza, noski, Jaungoikoaren doai miragarri degu, eta berealako pake-atsegiñak eskeintzen dizkigu, bañan ortarako benetan maite bear degu Jaungoikoaren doaia (25) Ikus , neurrigabeko biotz on zabala izanik.

1013. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0026 Ez, noski, zeruetan egin eta aingeruak ekarria, irudipenak artuta norbaitek esan zuan bezela.

1014. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0062 Leen ere aitatu dugun Iztueta-k iñor gutxik bezela ezagutzen zuan noski bere erria, pelota jokua beeraka ote dijoan susmoa artu duala ta bere kezka agertzen digunean, larruzko goantea aitatzen du.

1015. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Ala eskatzen bait-du, noski gaur eguneko paper-gintzaren indarrak.

1016. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 XII. BESTE GAZTEDIA Esango zenduan noski, onezkero: Au da gezur salla.

1017. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0017 Ni orduan goian, makinatik ateratzen zan ladrilloa bear zan lekuan jartzen aritzen nintzan, pioi bezela noski.

1018. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0072 Bai noski. Ta ori da aztertzera goazena.

1019. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0110 Beraz, Lenin baño aruntzago dijoaz eta noski azalari geiegi begiratzen dioten errusitar idazleen aurka.

1020. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0011 Aurre-susmo geurekiko xamar oek noski, egiztatu aal izan giñuzen ordea etxekoandrea ta alaba bat agurtzean, sartu bezain laister.

1021. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0184 Ezagutzen dituzu noski Estatutoaren eta Españi`ko Oñarri-Legearen itzulpenak?.

1022. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Eta ikatzkintzarako ere bai, noski.

1023. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Azkunde moteleko zugaitz motak diralako, noski.

1024. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Goizo etorri diran aiek bai, noski, edozertarako lain astia artu aal izan dute.

1025. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Jolastuz ere izardia atera daiteke, eta osasungarria da noski.

1026. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Irabazpideaz zer-ikusirik zutenak, noski, beraietako batzuk.

1027. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Txalo berorik eskeiñiko zitzaion, noski, erriko enparantzan azta aundiko berun koskor, ingude beltz edo beste edozein tajuko zama astun bat jaso zuan lenen euskaldunari.

1028. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Bere muiñean dute, noski, galga.

1029. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Egitura zaarreko arria, noski.

1030. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Izan ere, askoren arteko norgeiagoka batetik norbaitek garaille gertatu bearko duan alderantziz, baiez dezakegu, noski, galtzaillerik ez dala aterako.

1031. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Elkarrekiko koska miñututik gorakoa zan, noski.

1032. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Oitura onen aztarrena, emakumeak agirian, jendearen aurrean, ez edateko gizarte-legean daukagu noski.

1033. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0269 Tolosak uriburutza euki zueneko urteak alde batera utzirik, 1856-ko Karnabal jaitan izandako artu-emanen ondoren, beste urtetakoen antzekoak noski, oar bat agiri da onela diona: Plaza argitzea joandako urteetan larogeibat estropuekiñ egiña, biña errealean, eun da irurogei erreal guzira.

1034. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 1522 urteko Otsaillak 4, etxe ontan Utrech-ko Adriano Kardenalari, Aita Santu izateko aukeratua zala esan zioten albistariek, berri ona eman zioten noski munduari eta arrotzeko bidea Gazteiz-erriari.

1035. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0333 Beronen inguruan ainbat kondaira ta erri-ipui eio ziran: Engrazi Pelento, Etxahun koplari famatuaren emaztea ere onen illoba zan, anitz buruko min ekarri ziona noski.

1036. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0009 Euskera ta euskal literatura funtsez ikasi zitun J. Vinson frantses izkuntzalari jatorrak ere, onela: Ziurra gauza bat da bakar-bakarrik: euskera dala noski izkerarik lenengoena ta Europa`ko zarrena, ta gaiñera, zerbait aldatua izan arren, bere tokian iraun duena, ta Edesti-aurreko len-garaietatik iraun ere.

1037. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0121 Zer duzu au? Iñork erakutsitako bideari lotu naieza, noski.

1038. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0246 Gaia ezagun du; naiz-ta soil eta abstraktu samarra izan, bere aurretik iñork landu gabea noski.

1039. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0246 Baiña auxe dugu, noski, gure euskal idazlea.

1040. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Egun illunak ziran ondorengoak ere, Riego`ren iraultza edo naste osteko egunak noski.

1041. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Umetatik zekin euskeraz, eta Loiola`n igaro zuen urtean izango zitun noski zirikatzaille yaioak ere; Larramendi, Mendiburu ta Kardaberatz`en liburuak, gaiñera, esku artean izango zitun.

1042. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Adimen-iraultza osatu naia noski; aurreko gizaldikoen eta orduko askoren adimenak garbitu ta pentsakera berri baten ildoan sar-azi.

1043. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0332 EUSKO-IKASKUNTZA Jakingarria noski erri naiz erakunde baten asiera; zer dala-ta, zerk eraginda gauza bat abiatzen dan jakin naia ez da iñolaz ere gurari zer noiz ta nola sortu zan jakin nai izatea, ez dugu errazoi gabeko zera.

1044. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Lateraren eta bere alabaen egikera oso aundia izan dala ezin uka dezakegu; ta egikera ori eliz-gizonen bitartez asi zan noski, ta gerokoan ere luzaroan jarraitu dute, Eliza`ri dagozkion otoi ta abestiak, geyenetan bide izan dirala; bai ta aien itzaldiak eta egindako lenengo idaztiak ere.

1045. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Urruti gagoz, noski, gizadiarentzako orrelako erakunde berezitik; ba-liteke iñoiz ere Ludi ontan ikusiko ez dana izatea; baña alan eta guztiz be, orruntz abiatzeko guztiz beartuak geralakoan nago.

1046. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Alde guztietan ortarako urrats sendoak emateko, eta bakoitzak bere etxean noski.

1047. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0203 Orixe noski, arau orokarra.

1048. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Engaiñuak eta okerrak gerta ditezke, noski, aren lanean.

1049. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Sermonum Domini historiam = jaunaren itzen kondaira esaten du an ere; baiña kondaira ortan zetorrena zer zan? Ez itzak bakarrik, noski: quae a Domino aut dicta aut gesta fuerant = Jaunak esandakoak eta egindakoak...

1050. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Mateok hebreoz (arameoz izango zan, noski) idatzi zuela bere ebanjelioa: hori esaten digu Joan presbiteruak (...).

1051. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0326 Izan ziran, noski, Jerusalenen eta pazko egun berean, beste agertze batzuk ere: ala nola, Maria Madalenari eta Emausera zijoazten bi ikasle aiei.

1052. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Salbatzaille oiek mituak dira, noski, asmakizunak.

1053. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Munduko erlijio andien artean ez dugu sartu, ez bear den goratasuna falta zaiolako, noski, erri bakar baten erlijioa bezala gelditu delako baizik, eta bere fededunen kopurua oso andia ez delako (12.000.000).

1054. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0103 Koldobika`ren adiskidetasuna bere seme maite Zesar`entzat onugarria izango zala idurutzen zitzaiolako, bai noski; baiña baita ere, Itali`n baten ordez bi errege aundi sartzearekin, alkarrenganako bildurrak bien indarra aulduko zuala uste zualako ere, orrela Laterri italiarren askatasuna zerbait ziurrago-edo biurtuaz.

1055. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Bazekian noski Ane Boleyn`ekin ezkontzeko ere Aitasantuaren edo norbaiten baimena bearko zuala, mundu guztiak bait zekian Ana`ren aizpa aldi luzean bere maitale izana zuala.

1056. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Ez zebillen noski santutasun orren atzetik Brandeburg`etar Alberto, Teutonitar Zaldun Lekaideen Maixu Nagusia izanik, bere Lagundia ezereztu-ta, Lagundiak Baltik-ertzean zituan lur zabalekin beretzako Prusi`ko Dukaterria taiutu zuanean.

1057. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Bada noski misterio galanta, gizakumearen kontzientzia...!.

1058. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Onelako zerbait nabaitu dute, noski, beraiek ere berengan naiz sendian.

1059. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak s. etxebarria 0055 Noski, gure euskerak itz-egiñez eta geron ezpañetatik utzi gabe iraun dezake.

1060. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak s. etxebarria 0055 Geiegi ere bai, noski!!! Idazterakoan AZPIMARRATU itz au, euskeraz asko erabiltzen dute.

1061. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Mundu zabaleko politikarien arte indarkeri gutxiago, eta elkarren errespeto oberik ba'lego, erri autonomo ugariago litzake noski gizadian.

1062. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Giza-adimenak gero ta obeto ta errezago ezagutuko duala noski egia, bañan bere barrengo iza-aldaketarik gabe.

1063. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0064 Ontzigille maillan, gure berri zaarrenak, konkretoki, noski, Be Erdi Arokoak ditugu.

1064. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Erleok egiten duten eztia arrigarrienik izanik ere, ez da arrigarrian gutxiago noski sortzen duten ezkoa.

1065. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Gerorago, azken mendeotan, zigozko argizaria ere erabillia izan da, supaztarreko subilegurraren argiaren inguru, etxe bazterrak argitzeko, baiña aurrerapen aundiagokoa izanik ere, zikiña, txorteltsua, koipatsua eta kee miñekoa, oliozko krisailluarena legetxe, izaten zan, ezkoargiaren aldean merkeagoa izan arren, noski.

1066. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Lerize ta Turbia artean, bide bakarrena noski, ausi-abartsuena, aren aldean zubi bat da, aldatz errez zabala, igaro daitekena.

1067. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0077 Parra franko egiñak izango ziren bazterrekoak, noski.

1068. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0044 Juan Inazio menderatuta,
txapeldun izan zan Lajos,
irabaztea gauza ona da,
noski izango zuan poz.

1069. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0315 Milan Telleriak doinuen saria jasotzean:
Barkazioa eskatzea re
hemen komeni da aurki,
gelditze arren jarraitzaileen
asmoetatik urruti,
horrez aparte onartzen det nik
hauen zenbait erabaki,
gaurko eguna zoragarria
nola izan dudan noski,
eta sari hau hartu guztiak
zuen txalo hoiengati.

1070. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Datorren urtean nor omenduko den erabakia du, noski, Bertsolari Elkarteak, baina igande arratsalderarte ez du aditzera emango.

1071. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Harritzekoa bada ere, eskutan duzun lan hauxe da, saririk merezi gabe argitaratzen duen aurrenekoa ohartarazten du Erein argitaletxeak irakurlegoa, liburua are eta tentagarriago bihurtzeko, noski.

1072. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Eta, noski, ez naiz hasiko aipatzen eta goraipatzen zer egiten dudan euskaraz bizi ahal izateko ahaleginetan.

1073. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bai Bizkaian eta bai Nafarroan, Gipuzkoan noski, eta baita Iparraldean ere fruitu ederrak eman ditu garai honek, batez ere 60. hamarkadan etendura beltzaren ondoren.

1074. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Edo, nahiz eta beren burua abertzaletzat jo, Madrileko zenbait agintarik bezala, uste dute euskarak ez duela Unibertsitatean Fisika irakasteko balio, nahiz eta urtero kontrakoa erakutsi, baina, noski, hori ez dute garbi esan.

1075. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ordubata eta laurdenean burutuko den omenaldi berezi honetan noski, ez dira faltako aurreko hiru edizioetan omenduak izan direnak.

1076. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Espainolak noski! Erantzungo du bizkortxioren batek.

1077. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Denak ez, noski.

1078. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Lehen esandakoaren kaltetan joan gabe, onuradunek gehienez lursailen %10aren erabilera gorde dezakete, hektarea bat baino gehiagorik ez, handik aterako dena merkaturatzeko ez bada noski.

1079. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Eta, kasu honetan ere, aurrez aipaturik dauden balioak azpimarratzen dira, hala nola ikastolaren ezinbesteko euskalduntasuna eta pluraritatezaletasuna, bai eta, noski, autonomiaren printzipioa ere.

1080. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Asko aurreratu dute, noski.

1081. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskal Eskola Publiko bakarra egitea da helburua, noski.

1082. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 - A. K.: Ez noski.

1083. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bertsolari eskolen ondorioa, noski.

1084. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bertsozaleentzat itxaropenez betetako lehiaketa igandeko hau, noski.

1085. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Ni neu, nolabaiteko maila eskatzen duen %46 horrekin nago, noski.

1086. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta ez lirateke lehen mailako txapelketa batera eraman behar, noski, enbarazoa besterik ez bait dute egiten.

1087. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gaurkoan, noski, aberri mailako batzarra izango da Loiolako Gogartetxean.

1088. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta noski, hil honen 19an Bilbon egingo den manifestaldirako hartu behar diren neurriak zehaztuko dira gaurko batzarrean.

1089. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Nik noski, besteak beste, premia larri bat daramat Bilbora.

1090. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta Jon Lopategi, noski, 1962an 1964ean eta 1966an txapeldun suertatu zen bertsolaria.

1091. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Geroztik plazaratua den Amurizaz gainera zein bertsolari berri helduko den Bilboko Arriagan abenduaren 20an jokatuko den finalera, ikuskizun dago, noski.

1092. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 50 urte, noski, urte asko dira egun batean ospatzeko eta aipamen labur eta txiki batekin usteko.

1093. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Kontatu didatenez, Euskadiko CNTan ere problemak dituzte, euskaltzale eta espainol zaleen artean noski.

1094. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Eta, noski, aldaketa sakon baten ordua etorriko da, iraultza beharrezkoa izango da.

1095. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Azkenasteotako dolarraren beherapenari eta USAko merkatal defizitari buruz hitzegiterakoan (aurten 30.000 milioi dolarren puskatxoa izango du eta), zera zioen haziendako ministroak, noski merkatal defizit honek ez duela berarekin, derrigorrez, dolarraren defizit ofizial bat erakarriko.

1096. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Industria, noski, bersortu egin behar da, eta hau birraldatu baino zerbait gehiago da, baina behar bada errazagoa ere bai.

1097. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Irabaziak ttipiak direlako, ekonomi arlo batetan enpresa pribatuak ez badaude interesaturik, bainan kapitalistentzat beharrezkoa bada sistemak ondo funtzionatzea, orduan Estatuak inbertitzen du arlo horretan, herriaren dirua erabiliaz noski.

1098. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Orain arte badirudi kontsumoa produkzioarena baino atzeago dabilela, ez noski Sayk esaten zuen zentzuan.

1099. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Gero, noski, huelgak eta antzekoak.

1100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Eta, noski, herri askotan erdiak bizkaitarrak dira, norbait giputxa eta beste batek ama Errezilgoa eta aita zuberotarra.

1101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Noski, leku batzutan prozesu hau bestetan baino motzagoa izango da, edo beste batzutan ez da beharrezkoa izango, baina lortuz gero abiapuntua berdina genuke leku guztietan.

1102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zinegileak berriak baldin ba dira antzeslariak ere kasu berdinean daude kontuan hartzen badugu diruaren falta filmeak egiterakoan eta ondorioak maizegi txarrak dira noski.

1103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Ez, noski, hegazkinez, berez baizik.

1104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Gazterik hasia izango da, noski, lanbide honetan, dozena bat urteotan bere eskutatik igaro baitira hemengo ikasle guztiak.

1105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Aurrez dena prestaturik zegoen ala ez, ezin jakin noski! ARLANTZ.

1106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Egur gozoak izango zituzten, noski baiña mantsoagatik erdibituak zituzten, irakurri degunez.

1107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 San Juanetan denbora ona izaten errezago da noski.

1108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aztertu ondo Azkue-k berak ondoren egiten duen aitormen leial au: Ni, neroni, aita zana bezelaxe bertsoak osatzen arituko nintzan noski, Bonaparte aundiak ikasketarako, estudiorako sua piztu ezpalu nigan.

1109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Oietako bakoitzaren iritzia jakin ba'geneza...! Neroni ere bospasei aldiz joan nintzaion, omenez ezezik len ez ikusiren bat agertzen ote zitzaidan eta... bai, ezpairik gabe, urdin naiz larrosa aroan edo-ta beste ainbeste ekiñetan mamitutako zenbait lanen bitartez irabazitako ospe nabaria ez da utsaren truke lortua noski.

1110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Au da, noski, gaur gertatzen zaiguna: sarritan gertakizunen eta gauzen gain ezartzen dugu errua; baina, errua ez ote dago gero bakoitzaren barruko arinkerian eta sakontasun gabezian?.

1111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Fabrikakoek, noski, euririk ez izatea naiago.

1112. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 - EB: Auzoa. Beti Hegialdetaz hitzegiten duzue. Ez al zarete legazpiarrak? HAE: Bai, noski.

1113. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0002 Ba al dago desberdintasunik Ogasun komunitate horren eta kolektibo artistikoaren artean? Bai, noski.

1114. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Administrazioko nahiz enpresa pribatuetako banketxe, aseguru konpainia... sare informatikoetan ere sartu omen dira birusak, baina kasu horiek ez dira argitara eman, segurtasun arrazoiengatik noski.

1115. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Zuek badakizue nik beti zintzo jokatu dudala eta gure lurralde hauetan zuei lehiakide indartsu bat irten zaizuen arren Olentzerori nagokio, noski nik ez ditut haurtzaroko lagunak ahaztu.

1116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 3.- Guzti hau, noski, arrasatearrek entzuteko moduan eta inondik ere ez ezkutatzeko asmotan, zorioneko arrasatearren lehen hilara niregandik metro eskasera bait zegoen, ohi denez.

1117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Euskadiko Ikasleen Koordinakundeak ez du erreforma hau sakondu, baina hala eta guztiz ere kritikatu beharko dugu zenbait arrazoiengatik; alde batetik, esan behar dugu ikasleok ez dugula parte hartu erreforma honetan eta noski gure eskakizuna ez da agertuko, hau da, ez da izango ikasleontzako egindako erreforma bat.

1118. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0001 - E.: Baliabideak ere behar dira, noski.

1119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Euskaratzeko obrak ongi aukeratu beharra - E.: Obrak ere izango du, noski, zerikusirik.

1120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Guzti honek nigan eragina izan du noski esan digu Rafaelek.

1121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Arek bai poza ederra noski.

1122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Umetan ikasten dugu apoa harrika erabiltzen, ezkutatzen deneko harripilari pixa egiten, eta apoak, noski, ihes egiten digu.

1123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Edo okerrago oraindik, haserretu eta senargaiak sekulako paliza eman eta lurrean seko utzi baldin badu? Ah, noski, eta atera den gizona... igoal hura du senargaia... Ez, ez zen Axunen tipokoa....

1124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gipuzkoako Kutxaren Komite exekutiboak burututako bilera azkar baten ondoren atzo emandako prentsaurrean Jesus Maria Alkizu presidenteordeak ezagutzera eman zuenez, elkartze hau, noski, gertaera garrantzitsua da, =mCk=insey azterketarekin batera gure aurrezki kutxen artean egin daitezkeen elkarteei buruzko erabakiengan eragina baitu.

1125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Mementuz, murrungaz obeditu didate beti eta lanari ekin diot interferentziarik gabe (biharamunean, noski, hor zegoen berriro, hormaren kontra jotakie palarekin, eta ohizko eztabaida antolatzen zen: argudio guztiak saiatu ditut, eskolastikoak, silogistikoak, sobornoak, txantajeak, suplikatorioak, baina erregaitzak dira benetan eta ezin dutela ulertzen dut nik, eta azken finean errua urbanistei dagokiela erabaki dut betirako).

1126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Nocillarik gabe, noski. Rafael Castellano.

1127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Udaletxeak, EE iniziatibaren buru zelarik, Gestoraren aurka ekin zuen, nahiko akusazio fundatugabeak azalduz, erakunde herritarrak, atxilotu baten egoera salatuz, kaleratutako komunikatuan ez dagoela mehatxurik esango bait luke edonork, irakurri ondoren noski, Komunikatu hori izan da, hain zuzen, komunikabideek atera ez dutena.

1128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Bizirik, arnasa daukagulako orindik noski; baiñan ekintzetarako, jokabideetan eta erabakiak lortzeko il xamarrak ez ote gauden kezkaturik nago.

1129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gogortxo, noski, zenbaitentzat.

1130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Eskutitzetan agertzen da garden-garden bakoitxaren izaerea, ezelako agertu-gura guzurrezko barik: Eskutitzak, noski, iruzur bageko idatziak izan.

1131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gaur egun Paris edo beste edozein tokitan agertzen diran Errebista-lanak, nabarmenenak, noski euskeratzen ari zaizkigu.

1132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Noski, bikote bat ba liteke gero gaizki elkar hartzea; beraz, ez dugu zergatik harrí, taldearen barruan hori gertatzen baldin bada.

1133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Noski, beti bezala, esango da hobe litekeela beste autore klasikoren bat aztertzea, eta segurasko arrazoia izango dute, bainan horrelako beharren bat sentitzen genuen gure erreferentziak argi eta garbi ikusteko.

1134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Irtenbidea, noski, garbi baino gerbiago: ezin gurasoen etxetik aldegin lan finko bat izan arte.

1135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Azkenerako, noski, bere protesta-zentzua galduz doa eta gehienetan erreformatorio batetan bukatzen dute kasu horiek.

1136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Ez dut zalantzarik noski, garai hartan kritika egokiak idatziko zirenaz, baina nire eskuetan (nire irakurketa-ahalmenaren arabera) sei urte geroago jarri denean beronek orohar eskaini didan sendotasun eta bulkada nabaitu ondoren, zilegi bekit inongo kritika formalik egiteko asmorik gabe, neure eritzia plazaratzea.

1137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ez ginen damutu noski, luzeagoak ere, nik uste, egin ditzakegu eta egingo ditugu.

1138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Jateko ez, noski, urria eta garestia baidegu oso.

1139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Baiñan, polikiegi bederen, ba-dijoazte tarteko aberatsak sortzen, polikiegi noski.

1140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Euskalerrietako langilleak ere onuragarri degu aldiz gure begiok ludi zabalean ipintzea, gure emengo arrazoiari begiratzetik utzi gabe, noski.

1141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Edo-ta beste era batera esateko, euskaltzale edozeiñentzat geiago noski sutsua izan ezkero zitzakeala pozgarri zorioneko agiria.

1142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Baña gure lurraldea monja-etxez josita dagolarik, eta ainbeste millaka euskal-neska txiki ta gaztetxo beren ardurapean artuta dauzkatelarik, eundik bi ere ez dira, noski, izan Euskalerriko monjaetatik Loyola`ko Batzarrean azaldu direnak.

1143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Esan bearrik ez, une larri aietan beretan bereala etorri zirala milla eratako lagungarriak, bai gizaki ta bai janari-edaritan beste erki edo probintzi guztietatik noski.

1144. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Bakoitzak bi eguni dagokien lan-saria eman dezala, eskatu du Jaurlaritzak; kaltepean gertatu diranei laguntzeko, noski.

1145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Ez al da bidezkoa? Bai noski.

1146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Beren arteko konpetentzi latzak, areagotzera eraman zituzten beren estrategietan; eta edonork ikusi izan ditu, naiz gizon naiz emakumezko, lurrean exerita, kartoi batekin edo paper batekin, beren penak eta kalamidadeak agertzen, zein baiño zein noski: Batek sei seme alaba ba`zituen, besteak zortzi eta lau gaixo zeudenak gaiñera.

1147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Ziñez ta benetan bete aal izateko Alderdiaren asmoak ain zuzen eta nere erriari zerbitzeko ere bai noski.

1148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Udara garaia bukatzen danean, txanda guztiak bukatzen diranean, urrengo urterarte esanez agurtuko zerate noski, edo-ta urte guztian daukazute zeregin bereziren bat?

1149. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Ori da noski EZIKO bide zuzenetik doan ezaugarririk onena.

1150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Nik eta gañontzekoek ere, bai noski, egiten ditugun lanak, jendeak jakin eta, gogozko dituenak, irakur ditzan izaten dira, ortan ez dago zalantzarik.

1151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Datuen arabera, Españia`k izan duan media baiño obea noski.

1152. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Industri sailleko enpresa aundiak, jasaten ari geran krisisean barruraiño sartuta omen daude, geienak beintzat: gaizki xamar ibilli dira beroiek, eta noski ekonomia obeagotzeko ez dute ezertxo ere aportatu; alderantziz, enpresa txiki eta erdi maillakoak, ajusterako kapazidade edo gaitasun geiagorekin izan dira, dauzkagun datuen arabera, dinamika geiago jarri dutenak.

1153. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Ura betekada elizako barrunbeak! Esker onez betetako adiskide ugariak ziran, noski, nolarebait erantzun naiean.

1154. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0002 Eta ain maite zuan Euskalerria, emen bertatik bertara naasketan zurrunbillotua ikusten zuanak eta alaxe ikusten dugu, noski nolakoa ikuste ote du eriotzaz bestaldeko ertzetik? Emen saiatu zanak, lagun dezaigula oparoago bestaldetik.

1155. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Ain beartsuen aldeko diran jesulagun auek, beartsuki bizitzeko ezin egiña duten auek... nondik atera dute Nikaragua`n barna ibiltzeko bear zuten dirutza? Erri-Irratiari ez zion artuko, noski, bere zuzendariak ibillaldi ortarako dirurik, beti eziñean bai-dabil irratia, azkenean Errosario bat esateko ainbeste lagunen diruak eskatzen dituztenez.

1156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Erri-Irrati beartsuaren kontua ez zan joango, noski.

1157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Bestetik, ELA sindikatuaren aldizkarian redactor ez-ezik, elkarte ortako cerebro gris omen dan Bengoa jesulaguna, berriz, noren diru-laguntzaz joan ote zan? Jesulagunen diruz, ez noski.

1158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Gero beren lurraldera joandakoan Franco`ren aldeko txalo ta goralpenak zabaltzeko, noski.

1159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 Pablo Beltran:- Sei urte atzera joan bearko genduke, au da 1979`garren urt