XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0018 O biotz bigun!. O errukiorr!. O Maria Birjiña gozoa! Gure alde otoi egizu, Jaungoikoaren Ama Done orrek, Jesukristoren agintzariak jadetsi daikeguzan. Amen.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Oh, Jaungoikuaren legien betetzalle zintzo, San Jose doatsua! Gure Erosle Jesus-Umiak Bile-ebaikunde edo zirkunziziñuan izuri eban odolak biotza ausi eutzun.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Agur, larrosa eder Jerikon
Arantza baga sortua,
Agur lirio zuritasunez
Edurra lotsatzekoa;
Agur ¡o! palma bardin bagako
Kadesen lenengokoa,
Agur oliba loraz ederren
Frutuz dontsuen dontsua,
Zure Frutua dalako gure
Osasun egiazkoa
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zure ondoan ¿zer da eguzki
Gaba egundutekoa?
¿Zer idargia bera bajatzu
Oiñen atseden lekua?
¿Zer dira bere gabez izarrak
¡O! Izar berarizkoa,
Danak guztiak goiti beti illun
Aurkitzen bazan mundua?
Zu sortu arte bazirudian
Onek linbo bat itsua?
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 ¡Oh neure Jesus maitia! gurariz beteric nago, eldu daquidan zure zaurijac laztanduteco ordu zorijonecua!....

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 ¡Oh eriotzia! erdu, ta eracutsi eguidazu neure Jesus maitegarrijaren arpegui ederra....

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0006 ¡O biotz biguña! ¡O erruquiorra! ¡O Maria Birgiña gozoa! erregutu eguizu gugaiti, Jaungoicoaren Ama santea, merecidu daigun alcanzatea Jesucristoren aguintzariac.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 ¡O Birgiña María, Jaungoicoaren Ama maitia eta pecatari triste guztiyen misericordiyazco Ama! lagundu eguidazu gau onetan, gorde naguizu; desamparadu baga neure eriotzaco orduan.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 Uste ta icharopen onegas sendaturic, o Ama Dontzellia, nator arin aringa zu gana, eta macurturic neure pecatuen pisuaren aspijan negar erijuan etzuten nas zure oñetan.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 O Jaungoicuaren Semiaren Ama, ez eguijezu arren nire erregûei ezentzunic eguin eta bai abegui onagaz aditu eguizus eta emon eguidazu escatuten deutzudana.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0229 ¡Oh, Jaungoicua!. Zure Seme Bacarrac bere bizitza, erijotza ta biztueriagaz betico Salbaziñua ecarri euscun.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Erri dana zalantzan da o nere meza berriya zer izango ote dan, eta entzun nayian Eliza guztiya beteko dute....

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Zer bizi laburra degun... ¡o!.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 - Oh! Jauna, ez dugu arrats arteko lanik izanen, gure, diru pittarekin!....

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 - Jainko-Semea berriz igor mundura? O hoi, gauza handia, bai zinez handia aiphatzen dautazu, eta gogoeta handienak galdegiten dituen gauza bat.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 O Maria bekhaturic gabe contzebitua, othoitz egizu guretzat, zuri gaude.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 O Familia Sainduaren begirale guziz zuhurra, zaint zazu Jesu-Cristoren ethorki hautatua; Aita guziz samurra, gutaric urrunt zatzu iracaspen macurren eta lizunkerien zikhin guziac.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Oh! balin baginu fede pichka-pichka bat!.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Huna, o Jesus on eta guziz eztia, non nizan zure aitzinean belauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zitut eta bietan othoizten, barna sar ditzatzun nere bihotzean fedezko, esperantzazko eta amodiozko sendimendurik bizienak, nere bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago hetarat ez erortzeko chederik azkarrena.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Bihotzeko amodio eta min handi batekin zitut othoizten, zure bortz zauriak nere baitan ikusten ditutalarik eta gogoan erabiltzen, begien aitzinean atchikiz David profetak zure ahoan, o Jesus ona, ezartzen zituen hitz hok: Zilatu dituzte nere eskuak eta nere oinak, kondatu nere hezur guziak.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uste dot esaten ebela: ¡O erri bedeinkatua, nor ixan leiteken emen jayo ta azija! ¡Gu Gernika'n piñetarren erdijan eta zuek Ajangiz'ko erri zuri argi garbijan!.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - ¡Oooo! ¡Aaaa! ¿Zer?.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Iragan ostegun gayan, ene emaztekia jeiki da herots hoyek harriturik: -O Dominiche, iratzar zite... eztuzia othian entzuten azanz itchousi hoyek...?.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Oh Dominiche, ezta possible zintzarrotsak hoin itchousi....

26. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 O ze politak diran
lore ta liliak,
gure zelaietatik
Zutzat ekarriak.
Alan be ederrago
arima garbiak.
Artu gurozuz, Ama,
Zeuretzat guriak?
.

27. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 O, ene maite-maitea!
O, biotz! Zure izena
gustiz eder-ederra da
.

28. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Joan zan basartera, ta leoi bat aurkitu eban an txala jaten; bildurraren andiz, eskuak gorantz jaso ta ots egin eban: - O Zeus altsu!, len, lapurra aurkitu ba'nengian, aume bat eskiñiko neutzula agindu neutzun; orain, barriz, leoiaren erpetatik iges ba'dagit, zezen bat lepo egingo dautzut!.

29. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 5. (Domusantuz)
Zeruan entzun
oi dan kantua:
¡O Irutasun
santu santua!
.

30. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 1. Mundu guztiak
Jauna argi,
fededunentzat
o zer zori!
.

31. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 ZENON - (Sarturik) Ai amatxo! Ori esan, ori. Nere bizi guzian ez dudala geiago perretxikorik jango zin egiten dut. Nere otzikara ta gorako okagarria... (Gorakoa egiñez) O! Au nazka!

32. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (II garren Gelatik l'gora joanaz) Nor da or? Oh! Maisu jauna da (Amari). Maisu jauna dator gu ikustera.

33. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 O Birjiña Maria,
Gure Ama ona,
Guretzat otoi zazu
Zure Jesus Jauna.

34. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Oh begi zoridunak
ikusitako danak,
nola nai izan ba'zan
ain ederra izan zan
.

35. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0040 Eta, ekiñaldi bakoitzaren argitasunez...
O, ze egonaldi eder, egada urduriak
norberetza betean eguna eskuratuz!
O, ze gogo-aizeratze, bioztasun garbiak,
goi-ikarazko geroratze ixil-ixillean,
betikoz-betiko, Izadiaren muin-barnez
Eleizpe aundienean Iaungoikoa aitortuz,
gorakunde bizigarri baten baitasunez!

36. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0040 Bidebera, bizia arinka, lasterrez
apur-apurka, ibai ertzetan emanaz...
O!, ze gauzak esaten ditun urak,
xurrumur gozoan eta, bertanbera
ze, bidegai, ezkutuak agertzen ditun,
aizearekin aopekotan eskuz-esku,
gau-egunezko zerupe aldakorrez,
itxas aundia besarkatu baño len!

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 O, jainkosa: gure neke-arazoen goraberak asieratik esan bear ba'nizkizu, etzenuke noski entzuteko astirik izango, gure neke ta gertaera guztiak iragarri orduko Arratsak eguna iruntsiko luke-ta.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Bestaldeko muiñotik, Kaiku da lenengo ots dagiana: Zer mukuru dugu, o uritarrak!, illun beltz onantza datorkiguna?

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Itza nik dudala? O, ez! Nik eztaukat itzik eginkizun ontan...

40. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Biziak artean
bildur damost, bildur, eta lurrean jausirik
dardar dagit ipiztiko, artega... O gaztetako
egun ikaraz beteak!... Or, kale orretan,
ez urruti, dantzut atsegin poz-alai ostean
gabaz bere etxe apalera itzuliaz datorren
edergillearen abesti bakarti ta bakana,
ta biotza estutu ta trinkatzen yat indarrez
zelan dana, dana, igaroz doan pentsatuaz,
ia ezeren aztarrenik be itxi barik
.

41. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 185 Eurimako.- O aiton! Biur zeure etxera, ta iragarri eiezu zeure semeai gura dozuna, ezeren kalterik izan ez dagien aurrerantzean; baiña gauza oneitan zuk baiño naikoa obeto dakit nik iragarten.

42. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Beteko da orain esango dodana: zuk, antxiñako gauza asko dazaguzun orrek, gizaseme gazteago ari zeure itzez atzipetu ta asarrean iraun daian su emon ba'dagiozu, batetik bat aundiagotu egingo da aren naigabea, aurre-esanakaitik ezingo dau ba era batera jokatu; eta zuri, o aiton!, isun edo diru-zigorra ipiñiko dautzugu ordaintzeak min emon dagitzun eta atsekabe astuna ekarri.

43. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Inglesaren zuri erakasteko, deituko dugu, gure adiskide Timoleon... Baina nork du gure pentsatzen? Denetaz ahantziak gaitun... (geldi) O! ez dinat sekulan nere burua hoin bakar sentitu... Biziak izitzen nin. Biziaren beldur nun... Baina hik, Roxali, ez dezaken hori konpreni...

44. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - O Maialen, bahaki zer pena egiten dautanan.... Ez Bakarrik hemen gelditzen haizelakotz, baina hire begitarte triste hori ikusiz... Hola segituz, erituko haiz... Gaixo haurra... Gaixo Maialen... (geldi). Baina ez balin badun berriz itzuli nahi, zer egin dezaket nik... Ator, zonbait egun bederen... on eginen daun...

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0066 - Ooo, Unai, begira ze polita! - esan zidan nire aitak.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Atmosferako behekaldeak (Homosfera) konposaketa ezaguna eta eraberdinekoa dauka: N(78%), O(21%), Ar(0.9%), beste batzu (0.1%).

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0165 O! Bai Hilarri polita.

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 - Benetan?... O, Araba gaixoa!...- esan zuen Pipik, gezurrezko errukia erakutsiz.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Eta hantxe dago alkatea, eta apaiza, eta Gobernadorea, eta Obispoa, eta jeneralak, eta diputaduak, eta lehendakaria eta denak, eta orduan alkateak toldo beltza kendu du eta denok egin dugu Oooh!.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0003 O! Barkatu!.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 O! Begira!.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0018 Non zituen gordeak bere furiak eta olatu kupidagabeak, o, Nabiganteen Itsas Handia...!.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0036 ob">O, esaidazu!@- eskatu zion neskak.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 - O, gaizto baino gaiztotxoagoa! oihu egin zuen Alicek, katutxoa hartuz eta musu txiki bat emanez, oso begiko ez zuela ulertarazteko.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 ob">O, ostrak, etorri eta ibili gurekin!
eskatu zuen Mortsak.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 - O, Dnieper! esan zuen Sujmanti-k.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 - O, ama laztana! Zergatik ez zabiltza, lehenago bezala, garbi eta gardena? Zergatik kutsatzen dira zure uhinak lohi hondarraz?.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 - O, FUTY!-, erantzun zuen LU-k -.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 - Oooooo! Lehiaketaren azken puntaraino heldu ziren haietariko bat Himalaia mendietatik etorritako monje bat zen.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 - Oooooo! Besterik gabe, Himalaiako monjea kanporatu eta Afrikako lur emaileak egin zuen aurrera.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Kaixak arrainez beterik zeuden: txitxarroak, antxuak, berdelak... eta ooo! lupina bat!.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 - O!- esan zuen amatxok -. Ulertu dut xehetasun hori.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Orduan elizako kanpaiek jo zuten, eta fraileak begia irekiz aharrausi luze bat egin zuen esanez: Oooo!, bazkaltzeko ordua.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0039 Argi dago, Tom: O, zuk nahi duzunean, lana bikain egiten duzu.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - O, barka. Tim. Ez nian uste hor hengoenik.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 - O! Anek gurekin egon nahi din - esan zuen Julenek, pixka bat Aneri lagundu nahirik -.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Eta nola gainera? Gauez gehiago egingo du gainera! O, nire Tim gaixoa! Julen ohartuko al da behintzat txakurtegia babestu edo zerbait egin behar duela.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - O, ederki ordainduko ditu, ez izan dudarik - agindu zion -. Orain ohean dago gaixorik.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 - O, zeinen gaitza den gosea!.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - O, Pinotxo gizajoa! - O, Metxa gizajoa! Hitz hauen ondoren isilaldi luze bat egin zuten, eta begirada isekariak * isekari: burloia botatzen zizkioten elkarri bi lagunek.

71. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 O! lore gaixoak
elurtea itxaro ez
eta ernetzen zaretenok,
punta gorriko diti zuriak
elurtearen berri jakin eta
betiko idortuak geratu zaretenok.

72. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0055 O! Erroma
emakumeak ez gara konkurso hortara prestatzen.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 O Arkadii! Asko kostatuko zitzaidan esatea.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 15 O JANARI, JANARI DONTSU! Jan-pozeko gara denok.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Oh!, horixe baietz!, baina, zer egingo diogu!, neska hori zerraldo baino mutuagoa da eta.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 O, zelako galdera inozoa!

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Um! Oo!..., Hau bai dela komeria... Ez du ezkerreko begiaren arrastorik.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - O, bai, massa! Horixe dakidala, oso ondo dakit; nire ezkerreko eskua egurra txikitzeko erabiltzen dudana da.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 - O, hau zortea! Nire txikia eta ni bakar bakarrik goaz eta lagunduko gaituen norbaiten bila gabiltza.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 Honelaxe egingo dugu: nik lepoan lotuko dizut sokaren mutur bat, bestean behiaren lepoa lotuko dut eta gero tira egizu, ados? - O, bai!. Ez arduratu, tiratuko dut.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Brraamm! ireki zen fortaleza baterako ere haundiegitzat jo daitekeen ate akorazatua, flaaash! biztu ziren sabaitik zintzilik zeuden hamar bat kristalezko lanpara haundiak, krraakk! makurtu ziren bost neskameren eta bi morroiren gerriak miss Rosa haien aurrera iritsi zenean, eta ooo! borobildu zen behin eta berriro Madame Kontxexiren ahoa.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 - O, Jauna!- oihu egiten du espainiarrak.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 Azken hatsa har ezazu, o, zorigaitzeko printze!.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 - O, ongi da - erantzun zion Peterek.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 - O, etorri zara azkenean - esan zion amak.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 Ihes egin dut etxetik eta... - O, ez! - esan zuen Peterek barrez.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 - O! Barka, liburu saltzaile bat zinelakoan nengoen, badakizu nolakoak izan ohi diren... sar zaitez barrura, mesedez.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Eta supituki erregearen emazteak oihu egin zuen: O Massand!.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Nik ihardetsi nuen: ob">Hala Allah zure gainetikan! Ez ezazu hori egin, Atsotitzen maisuak dioenaz oroit zaitez: O zu, gaizkilearenganako urrikalgarri hori!.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Horregatik, o efrit ahalguztidun hori! hemen ikusten nauzu, neure koinataren bila, haiek desorgintzea suplikatu nahi izango niokeena, hamar urteak iraganik doaz-eta.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 ob">Orduan zu, o arrantzale hori!, etorri zintzaizkidan askatzera, eta horregatik heriotz-moeta aukeratzen utziko dizut.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Eta arrantzaleak erantzun zion: O efriten jeke hori, horrela al da nola bihurtzen duzun gaizkia ongi truk! Ez dabil atsotitza okerturik, ez!.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Basotxo baten ondoan pasatzean, esklabu neskak esan zion: O jauna, behar bat ebakuatu nahi izango nuke!.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Orduan printzeak burua zerurantz altxatu eta esan zuen: O zu, otoitz egiten dizun zapalduari kasu egiten diozun hori, nire etsaia garaitzen lagun nazazu, eta niregandik alde eraz ezazu, nahi duzun guztietarako boterea daukazu-eta!.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Zartaginan makiltxoa sartu, eta esan zuen: O arrain horiek! O arrain horiek!.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Hau dela eta, konjuratzen zaitut, o Fededunen Emir hori, zure arbasoen oroitzapen sakaratuaren izenean, nire oinazea azkartzera eta nire pertsonarengan heriotz hura mendekatzera.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Eta hurrengo gaua heldu zenean... Schehrazadak esan zuen: Jakin egin dut, o errege dohatsu hori!, beltza besterik ez zuela hil egingo kalifak zin egin zuela, mutilak atxakia bat bait zeukan.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Eta azkenean hitz egin ahal izan zuenean, atsoari esan zion: O ene ama! Allah Urrikalgarriak honaino gidatu zaitu nire bitartekotzaz zure zahartasuna zoriontsua izan dadin.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 - O, Sassanide!. Zein polita zauden!.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Orduan Kokolok lehen aldiz hitz egin zuen, eta ebanjelioak gogoratuz, apaiza berriz hunkitu zuten hitzak esan zituen: - O, apaiz jauna! San Josek eta Ama Birjinak Belen-en aurkitu ez zutena lortu dugu guk Santiago-n zurekin: lagun bat.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Andrea pozez beterik agertzen zen: - O, zein zoriontsu egiten nauzun!. Nik uste nuen hori lortzea zaila zela.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 - O! Agian horrela izango da, bai erantzun zion amak; baina berdintasunak ez du larunbatetan sagar-pastela labean erreko... ezta pastel hori epel gordeko ere oraintxe bertan ez bada mahaira eramaten. Beraz, bizkor!.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 - O...!- protestatu zuen Colinek.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0088 - O!- esan zuen Chickek.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 - O!- esan zuen Jesusek.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0016 ob">O! Laster ezkonduko zara gizon altu eta ilegorri batekin eta hiru ume edukiko dituzu, ederrak izango dira eta begi urdinak izango dituzte.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0011 Datuak: ormula> Ebazpena: Konposatua C-z, O-z eta H-z osotuta dago. Orduan.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0011 Orain, formula enpirikoa determinatuko dugu lehendabizi; horretarako, konposatuan zenbat C, H eta O dagoen ikusi behar dugu.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Eta jadanik urruti geratzen ari zen don Emilio Castelar hiriaren bezero finak Mirakontxako villa batetik, bere garaiko prosa nahastezinarekin eta Juan Mª Peña Ibáñez-en artikulutik transkribitzen dugu zera idazten zueneko mende-bukaera hura: Handitasunean paregabea Ozeanoa bere aparrekin, bere olatu, uhara, dirdirapen, fosforeszentzia eta bere haize-kirriarekin; deus ez handioso eta goitiarragorik, ostera, zure askatasun zahar, historiko eta santua baino, o euskaldunon lurra!.

110. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 ELISABETE.- O! Jaungoiko maitea!.

111. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Oooo!! - esan zuen neskatxak - Nora begira zoazte?.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0025 O, San Agustin, erori ziñan
mundu txar onen saretan,
ama maitea bizitu arren
sinismenaren garretan,
baña denboraz konturaturik
zenbiltzan bide txarretan;
beste ainbeste gerta dedilla
gure Euskadi onetan.

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 O zein etxetiar egiten zaizkigun Kristoren bizitzako gertakariak!.

114. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 O kontzientzi garbi arteza!.

115. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - O zuok, ongi bukatu zenutenok! - ots-egin zuen Bergili'k.

116. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 O zer plazerra! Alta etzuen holako estimurik Mari-Jeanne-endako bana, bederen ezagunak! begirat so egiten zakotenak.

117. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - O bana noiz jakinen duu guhaun haurren barneko berri!.

118. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0057 Eta joia bat? hortxe ezkerrean, bihotx bat lepoan ematen dena urrez; bitxi duk halere lepotik erabiltzea horrelakoak, tiratzen ditek eta hozten... funtsean ez duk niretzat, hari plazer egiten badio... OO! ez dela erraz zerbaiten hautatzea, ez dakiat deus haren gosturik, arrebarentzat errazago lukek, segur.

119. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0116 - Baina erradak zerk hartu hauen? - Oo ez dakinat, menturaz aments gaisto bat....

120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 OH, OREJA EUSKADI BATUAREN ALDE

121. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 ob">Ikastas o laneas? galdera da egokiena, nahiz eta zaharra izan.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 - O zer da au? Millako bat! Neurea izango da - esan euan jiganteak eta makurtu egin zan billetea jasotzeko.

123. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00074 SORGINAK: Ooo!

124. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0221 MAITE - Ohhhh!

125. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0122 ANDREAK. - Ooo!!!.

126. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0122 ANDREAK. - Ooo!!!. Horrelako arte lana, eta hain merkea.

127. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Baina... oh!... ez!!! Betiko oinetako saltsero eta harroputzarekin topo egin behar: Barrularru.

128. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00056 - Oh ez, zigarro kaxa bat da!!!! -pentsatu zuen Alaitzek.

129. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00168 Gerturatu eta gauza horiek mugitu egiten zirela konturatu zen. Oh ez! Mizifu zen katu kosturero-jale hura! Jostorratza ere konturatu eta biak ihes egin zuten linterna bertan behera utzita.

130. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oh, Ilargi, Ilargi, horrenbeste maitasun sutsuren testigo, ez negarrik egin Ilargi, ez ezazu negarrik egin; iritsiko bait da zure eguzki laztanarekin elkartuko zaren eguna.

131. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0065 Oooo, ni errege pobrea!

132. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0065 Oooooo, ni errege pobreetan pobreena!

133. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0065 - Oooo!

134. 1991> euskara batua poesia batx erregina 0021 ERREGINA TTIPIA
ERREGINA ttipia bezain goibel, oh bad dandelion
lehiatzen da primula (eri gartzelatua) salako lehiorat
eta esan zenezake: ez naiz aienaturen ekiaren zantzutik
ez zarela lerraturen itzal bioleta horretan pausatzeraino
baina zu ez bazatoz (oh bad boy) hilen da bakardadean
kikara xurian prisioner, bere petaloak binaka bildurik

135. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 (...) nola estreinatu zen, Fraga Iribarne kabroi zerri bezain inmortalaren gestio eraginkorrei esker seguru asko, orduan ere España Imperialekoeko Ministro de Información y Turismo -edo horrelako zerbait bai baitzen, nola estreinatu zen, alegia, Badiaren, Gazteluaren, Moilaren, Igeldoren, Palazio Realaren eta marco incomparable osoaren iluminazio-sistema berria: ohooo, berriro ere.

136. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 Eta, Donostiako bulebarrean barrena, XIX. mendearen hasieran bezalaxe uniformaturik, Wellington Dukearen tropa-andana ingeles batek nola desfilatu zuen, horretaz ere oroitzen naiz: begira, begira, ze politta, esango genuen seguru asko, edo mira, mira qué bonito, mejor dicho: uniforme gorri kapelu gandordunak, estandarte multikoloreak lau haizetara, eta jarraian, Highland-etako eskoziarrak, beren kilt dotoreekin, beren leopardo edo tigre larruekin, beren gaita puztuekin, ohooo.

137. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 - Ongi... babarrunak? Niri etzaizkit gehiegi gustatzen, badakizu... Oh!

138. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0099 - Oh! ji, ji! ji, ji, ji! Eta bada kantu bat ere: Nire herriko apaizak semetxo bat badu, osaba esaten dio, berak hala nahi du

139. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0067 - Oh, pitxiak besterik ez dira, ilusiozkoak.

140. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0182 Ooo! Ille zar bat...

141. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 OH yeah!. Txin, pan, pun.

141 emaitza

Datu-estatistikoak: