XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Izuri, Jauna, azkenez, garbilekuko arimai be, batezbe geure artekuai, niri aiñ ugari emon deustazun odol garbitzalle orren tantachu bat bada be; atsekabe aiñ andietatik ainbat lasterren urtenik, Zure errukitasuna alabau ta gugaitik geyago ta geyago eskatzera zerura juan daitezan.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Oh, Jaungoikuaren legien betetzalle zintzo, San Jose doatsua! Gure Erosle Jesus-Umiak Bile-ebaikunde edo zirkunziziñuan izuri eban odolak biotza ausi eutzun.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Pedro esan eutsan kalerako yagita, koronel zangar baten odola eztabil alperrik nire zanetan.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Zeure odol aberatsak eta zeure bijotz gozo orren atsekabiak gaizkatuko nabela uste osuan nago.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Azkenerako, sena ta konorta galdu jakuzan, taket batzuk giñan atzekoa ta ni, zoraturik gengozan, zer egiten genduan ezgenkiala eutsiten geuntzan txalopeari, lapeak atxari baño gogorrago, atzamarretatik odola eriogula... Gaixorik egon nintzan gero ia illabetean, da sendatu nintzanerako... itxasora barriro.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 (...) ezperen, bere epai ta etsipena jan, edan, iruntzi egiten dituala ta, beraz, jaten doguna gure odol biurtzen dan legez, deungaro jaunartzen dauanak, bere buruaren etsipena beragan daroala.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Enparau donaustietan, Jauna'ren etxeari, edo deun-irudiari, edo gorpuzkiñai, edo Jesukristo'k bere odolaz gorritutako gurutzeari lotsea galdu ta irain egiten iake; baña donauste onetan, Jesukristo berberari lotsea ta itzala ta begirunea galdu, ta irain egiten iako.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Au dala-ta, Ogi au jan eta Jauna'ren Odola deungaro edan daroana, Jauna'ren Gorputz ta Odolaren errudun dala, diño Paul deunak.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Ogia Jesukisto'ren Gorrputz ta ardaua Jesukisto'ren Odol biurtzeko almen izugarria emon daroatse Jauna'k.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Baña arerijuak al ixan eztabena, zeuk, Sabin mattia, ikasletzat ludijan zeukazanak zure gomutea oldarrtu nai ixan dabe, ta irain au aberrtzaliei jakin-erazo dautsien bialari zintzuak, zeure odolaz iragiko Euzko-Alderdi'ttik jaurti dabez, alan-olako erabilkunde lotsorr-bidiak nasattutiarren.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Jesukristo gure Jaunaren gorrpuzkiyak eta Berak bere odolarekin orosiak ¿ez al gera?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 (...); opa deutzudaz, Jauna, neure bicitza, eguite ta neque gustiac neure pecatuen orderaco, ta icharoten dot ceure ontasun ta erruqui amaibagian, parcatuco deustazuzala ceure Odol precioso, pasiño ta eriotzagaitic, ta emongo deustazula gracia bicitza obetuteco, ta Zeu serbietan irauteco neure eriotzaco orduraño. Amen.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 Lenengoa, Ama Birgiñaren odol garbiagaz eguin edo formau eban gorputza.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eundi bi-ziar atzerrittarrik ezan lur orren jabe egittera etorri, etxeko gudak ez eben itturririk gorritu odolez eta nausi gustijak salerosketak, elerrtijak gettuten alegindduten ziran.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Eta eztago zetan arritu; bada janari osasuntsu ta garbijac, odol osasuntsu ta garbija sortuten badau; janari garbi, santu, Jaungoicotasun guztija dacarren onec bere, berez gure arimac garbitu, santutu ta aleiquianez Jaungoicotuta ichico ditu.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Odolezco errecac, basazco ibayaquin nastauric, daruaz bere ondoren loiquerijac.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 Ezpetan egon nitzan olluen edo neonen odolakin egin, bañan berdin zala irudituta olluenekin egin nuben.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 Gure denboran odolarena izaten zan gaitz guztiya, bañan oraiñ....

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MANU: Gure denboran odola ateriarekin sendatzen zan gustiya, bañan oraiñ, ez dute tantorik ere atera nai, illar alien gisako gauza batzuek dira guztirako.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MIKELA: Ondo goguan daukat, egun batez gure osaba Juan Pello oyeratuzala gaisoturik, eta nola atera ziyoten katillu erdi bat odol.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 ALEJ. - Geroagokoak badira, ez dezute arritu bear geroagoko oien aurretik, zuen odol beroko tximini garbitzalleen batzuek izatea.

25. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 6. Artarakoxe Sail aunek: a) ekingo du euskalgi oroen odolez azitako euskal-eredu bat gertutzen, itzez, itz-yoskeraz ta idazkeraz albait erabatetsuena, euskaldun guziak idatz-irakurrketan erabiltzekoa.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Guztiok jakiñean zaudete, Jesukristok aldareko Sakramentua egin ondoren, Jetsemaniko mendirontz abiatu zala eta odolezko izerdi otzak eman ziola lurra bustitzeraño.

27. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Zerrtako da, Jesus, gu bezain eskerrgaiztoko bat zuekgatik odolezko nekez eta izerdiz beterik bizitzea?.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Negarrez edo nere odolarekin garrbi albanitza egin zaizkitzun bidegabeak, zikindu dituzten baztarrak pozik emain (emango) nuke dudan guzia.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Zer eskeintzen da Mezan? Mezan Jesukristoren gorputza eta odola ogi-ardoaren irudi edo antz-pean eskeintzen da.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Jesukristoren odola artuaz: Jesukristo gure Jaunaren odolak nere anima betiko bizitzarako gorde dezala.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Beatzak ur-ardoaz garbitu bitartean: Egizu, o Jauna, artu dedan zure gorputza eta edan dedan odola nere barru-barruraño sartu ditezela eta egizu gizaldi guztietan bizi ta errege egiten dezun orrek sakramentu garbi eta santuak indartu nauen onegan ez dedilla gaiztakeri ondarrik gelditu.

33. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Zer dago ostian Mezerdiko itzak esan ezkero? Jesukristoren gorputza, bere odol, anima, Jaungoikotasun ta guzti dago Osti Donean, Mezerdiko itzak esanezkero.

34. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Zer dago kalizan, Mezerdiko itzak esan ezkero? Jesukristoren odola, bere gorputz, anima, Jaungoikotasun ta guzti dago kalizan, Mezerdiko itzak esanezkero.

35. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Ogia ta ardoa, noiz biurtzen dira Jesukristoren gorputz eta odol? Apaizak Mezerdiko itzak esanaz batean, biurtzen dira ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol.

36. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol biurturik.

37. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Ogia ta ardoa, noiz biurtzen dira Jesukristoren gorputz eta odol? Apaizak Mezerdiko itzak esanaz batean, biurtzen dira ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol.

38. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Nere Askatzalle maitea! Ni egin eta nigatik zure odola ixurtzea gutxi balitz bezela, nigatik zure buruba egunean-egunean aldarean eskintzeko erarik somariyena asmatu zenduban, alde-aurrez ikusi ta orain Sakramentuban egiten zaizkitzun bidegabeak artzeko bidean jarriyaz.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Zure malko ta odol bikain-bikaiña neretzat alperrikakoak izan ez ditezela.

40. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Erri bakoitzak, odoletiko zalearen, bere bearraren, bere bizieraren, zeru argi.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Ta nik gogatzen nuen: ¡Ona nola emen agertzen dan euskaldunen itsutasun da ergelkeria! ¡Emen inglesak gure euskerazko liburuak biltzen eta aiñ egoki gordetzen, ta gu Euskalerrian, aiñ ajolik gabe eta otz gure izkuntza maitearentzat! ¡Kanpotar urrutiarrak, atzerrietakoak, gu baño sutuago gure odol, bizitza ta izkuntzari dagozkienentzat!.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Andik urrte gutxiren buruan, oso gutxiren buruan, asi zan España'n Isabel'darrak eta Karrlos'tarrak izan zuten guda gogorra, gure Euskalerria odoletan ito zuan guda ura.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Dakigunez, bein bakar bakarrik juan zan Loyolara, Loyolako etxekoandriak, San Inaziyoren koñatak belauniko Jesukristoren odolagatik eta Pasiyuagatik eskatu ziyolako.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Begira nola ari diran sulezea betetzen; eta etzaitez aztu zure seme Jesukristok anima oyek zeruratzearren ainbeste neke igaro ta gero, bere odol guzia ixuri zuala.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Ikusi gure Jesus ona larru gorrian, odolez eta zauriz beterik, ikusi bere sorbalda larrutuak; ia ia ezurrak ere agiri dira.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Zigorkada gogor gogorrak artu; odola ixuri.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, ire arnasa nire odolean sartu nai niken, eta aizeak eramaten zidan.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Aurrenetik zaldi-gañean ibiltzen omen zan, oso aul baitzegoan; tisiko ote zegoan ere atera omen zuten, abotik odola atera zula esan baitegu.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Ostia Santua icustean, asten da judioa aserrez irazequitzen, zulatzen du bera asco aldiz, eta ateratzen da Odola borboraca.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Odola badijoa irrioan eta ugari.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Desesperaturic judioa, artzen du bere escuetan eta botatzen du, perts batean dagoan ur iraquiñetara, eta ur guzia biurtzen da odolaren coloreco, eta orduan aguertzen da an Jesucristo;¿baña nola? Judioac gurutzean ipini zutenian zegoan bezela.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Sartu zan jendea eche artan, eta nola echeco tresna guziac icusi zituzten Odolez bustiric, belaunicatu ziran Ostia santuaren aurrean; eta Ostia au, Odola zeriola, juan zan bera bacarric emacume debota batec zeucan baso batera eta onec eraman zuan bere alasse urren zegoan Elizara, au da San Juan Grebe-coarenera, eta an iraun zuan Ostia santuac laureun urtean.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Ugazabak eta lantegien jabiak gure odolez loditu dira.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 (Plazenzitarrak: Ta zuk ere ori nai, loditu, odolez edo odolkiz).

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 (...) beste Magdalena zirudin, eta zaleki esaten zion:
- Ene Jauna: nere pekatu guztiak azketsi zaizkidazula, eta zure Nekaldi Santuaren irabaziakatik eta zure Odolagatik zure maitasunera itzuli nazazula arren dagizut.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Elizan, eliz-maiako kutxan, Jesukristo Ber-bera zeruan bezela dagoala, bizirik eta bere Gorputz, Odol, Arima ta Jainkotasuna Beragan dauzkala.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 Jesukristok, apostoloai bere Gorputz eta Odola eman zienean kantatu zuan, guk ere berori egin dezagun, Jaun Krisostomo Santuak dionez; baita ere Apostoluak eta lenengo kristaubak ere kantatuaz otoitz egiten zuten.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 O Jesus! O Maria! Aingueru bedeincatua, paradisuco saindu eta andre dena guciac, irichi eguiazute neri, Jesu Cristoren odol chit baliotsuagatic, escatzen ditudan doain oec:.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Maria guciz santa esqueñi eguiozu Aita Beticoari Jesu Cristoren odol chit baliotsua, nere animagatic, purgatorioco anima bedeincatuacgatic, Eliza Ama Santaren premiacgatic, pacatarien ondueragatic, eta mundu guciagatic.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Orain errezatuco dira iru Gloria Patri, Jesu Cristoren odol guciz baliotsuari: Agur Maria bat Dolorezco Maria chit santari, eta Requiem aeternam bat, purgatorioco animacgaitic (1) Aita Saindu Leon XII-garrenac 1827-garren urteco Marchoaren 3,-an emanquidatu citun biotz damuarequin irugarren oracio eta escaera gucia errezatzen duten guztientzat, eta erregutzeagatic apur batez Aita Sainduaren intencioraco iru eun eguneco barcamenac egunen beiñ. Barcamen osoa illaren azqueneco iru egunetaco baten errezatu ondoren confesatu comulgatu, Eliza edo otoiztegui aguirico bat bisitatuz, eta erregutzearequin apurcho batez aita Sainduen intencion araberara.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Aita Beticoa esqueintzen dizugu Jesusen odol guciz baliosua, issuria gugatic aimbeste ongui-nai eta oñacequin, bere escuyeco escuco zauritic; eta bere merecimentu eta bertuteacgatic, erregutzen diogu Zure Aundientza edo Magestade Jaungoicozcoari,(...).

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0363 O nere Jesusen sayetseco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta ortic issuri ciran odol eta uragatic, bai-ta zure Ama guztiz santaren naigabezco itsaso ondo gabeagatic, erregutzen dizut nere Salvatzalle maitea, oraiñ eta beti, zuen bien biotzecoac izateco, zoriona eman zadazula.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Jesu-Kristo dala apaiz au, probatuko det San Juan Krisostomo'ren itz auekin: Apaizak dira serbitzari utsak: Jesu-Kristo da Ogia ta Ardoa Gorputz eta Odol biurtu, eta eskeintzen dan Sakrifizioa Santu egiten dituana.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Erakasle Santu onek erakusten du itz auekin, Jesu-Kristo berbera dala Mezan gauzarik bearren-bearrenak egiten dituana, eta zerutik jeisten dala, ogia ta ardoa bere Gorputz eta Odol biurtzen dituala, eta bera eskeintzen zaiola Jaungoikoari, mundua salbatzeko, eta bitarteko leial bezela, erregutzen duala, erria erredimitzeko.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Ezpaderitzatzu naikua dala San Juan Krisostomo'k erakusten diguna, ona emen zer dion Trento'ko Batzarre edo Konzilio Santuak: Gurutzeko Sakrifizioa eta Mezakoa, biak bat, eta berbera dira, bada Gurutzean, Odola ixuriaz, eskeiñi zan ura bera da, apaizen bitartez eskeintzen dana Mezan, Odolik ixuri gabe.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 Guziak iritxiko dute eskatzen duten bezela, bada izanik Jesus sakrifikatzalle nagusia, bere eskeintza edo ofrenda, da, Aita Jaungoikoaren guziz gogokoa, ta eskeiñitako merituak dira neurrigabeak, bere Pasio, Odol eta zauriak neurrigabeko birtutea daukatelako.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Izanik Jaungoiko gure Jauna, beragatik ematen dan baso ura ere sari gabe uzten eztuana, ¿nola aiñ prestua izanik, ontzat eta gure alde artuko eztitu gure erreguak, debozio andiaz aurkezten diogunean, bere Semearen Odolarekin, jainkozko Odol, guretzat grazia ta errukia eskatzen duan orrezaz betetako kaliza?.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 Jarri ezazu zure gogoa otoitzian, Jesemani'ko baratzan, Jesus'en tristura ta odolezko izerdian.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 3.ampdeg; Odolez guziro estalirik zauden nere Jesus, utzi zadazu, zure gorputz guziz garbitik ateratzen dan odoletan, nere pekatu ta utsegite guziak jartzen.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 Jesus, pelikano maitea, garbi nazazu zure odoletan; apaindu nazazu odol orrezaz, bera izan dediñ nere eztai-jantzia, egun batean bera jantzita zure aurrean agertu nadiñ, Zuk ezagutu nazazun zure serbitzarietako bat bezela, ta artu nazazun zure autatuen artian.

76. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 ¡Zenbat aldiz, txikitan Zumaya'n ikusitako gauza eta gerrtaera aiek gogora ekarrtzean, esan dedan nerekiko: Arrantzale oek, Elkano eta bere lagunen anaiak dira, odolezko anaitasuna ez izan arren beren arrtean dagoen anaitasuna! Odolak elkarrtzen ez duena, askotan biotzak elkarrtzen du.

77. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

78. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Aiek zerua irabazteagatik Jesusen izena ain sendo ta bizi aitorrtu bazuten, ¿lotsatzen geranok donokiratuko ote gera? Ebanjelioko itz ikaragarri auek irakurrtzen ditudanero, zanetako odola izoztu egiten zait; nola ez ba? ain ikaragarriak izan ezkero? Entzun: Nitaz lotsatu egiten bazerate, baita ni ere zuek Jaunaren aurrean zaudetenean zuetaz lotsatu egingo naiz.

79. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Lau mila urthe hartan errebelatua,
Harat hunat herrestan zabilan mundua,
Noiz ere, zuk, bihotza lantzak zilatua
Agertu baitzinion, odolez hustua
.

80. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Aldiz chaharra zuhurki dago herioari begira,
Urthe berriko ichtant guziek hurbiltzen dute hobira,
Odola zaiko zainetan hoztu, haren indarrak juan dira,
Zuhaitz idorra ez da ostatzen jinik ere primadera!
.

81. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Traba andiena, nik uste, euskaldunek ez daukatela biotz barnean ernaturik egi auxe: Euskalerria, oituriak, lurrak eta izkuntzak berexten dutela bertze errialdenganik, eta euskaldunak odolez, oiturez eta izkuntzez ez direla bertze errialdekoekin berdin.

82. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik ez dakit, euskaldunek gure ditugun izakeran zer dugun maitenik, odola ezpada.

83. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Odolaren pare bear ginuke euskara maitatu.

84. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Egun batez hogei urthe zituen, orduan kask eta kask, bigarren ukaldian berean lurrerat aurthiki zuen bere partida, ezpainak idekirik, odoletan.

85. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Thomas bere aitak bezala, odolean zuean fede hori, erraietarik, errotik sinhesten baitzioten Jainkoari eta harek, lurrean, bere ordain utzi Elizari.

86. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Gorphutz-Saindua da Sacramendu bat JesuCristo gure Jaunaren Gorphutza, Odola, Arima eta Jaincotasuna dauzcana, Ogiaren eta Arnoaren idurien edo itchuren azpian.

87. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Han da gurutzearen ondoan bezala, Jesusen gorphutzaren eta odolaren sacrifizioa Jincoari escaintzeco; han da, aphezac meza ongi ematen, giristino choilac ongi entzuten laguntzeco, batzuen eta bertzen othoitzac, berekin batean, Trinitate Sainduaren aintzinerat eremateco.

88. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Errana da, Ortzegun saindu arratsean, Jesus Jaunac bere Apostolueri bere haragia jaterat, bere odola edaterat eman eta berehala, Jon Doni Joanic hartu zuela Sacramendu Saindua, eta comuniatzerat eman ziotela Andre-dena Mariari eta harekin ziren emazte saindueri: han baitziren bada hurbil barne batean bilduac.

89. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Birjina notha gabe, Jincoaren Amarekin bat egin zaituen amodioaz, eta Jesus Haurrarentzat iracutsi duzun Aita on bihotzaz, humilki othoizten zaitugu, begi onez beha diezozun Jesu-Cristoc bere odolaz beretu duen primantzari, eta gure beharorduetan hel zakizkigun zure bothere handiarekin.

90. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Ure at orduko, odol guzia hormatu zitzautan eta ez nintzen aise atheratu uretik ez eta etcholan sartu, zabal-zabala etzateko.

91. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0054 Jesusek ihardetsi zion: Dohatsu zira, Simon, Joanesen semea; alabainan ez dautzute haragiak eta ez odolak holakorik salhatu, bai ordean nere zeruko Aitak.

92. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Arrapostu eman zeion Ainguriak, Espiritu-Saintiaren photeriaren berthutez, haren odol Birjinaletik Jinko Semiak harturen ziala khorpitz bat.

93. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Zergatik aphal eta jauts bere gorphutza eta odola guri janhari eta edaritzat ematerainokoan?.

94. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Ematen daroku bere haragia jatera, bere odola edatera, gu ere ganbia gintezen emeki-emeki haren izatera; gure arimak har detzan haren sentimenduak eta haren Jainkoa ganako amodioa.

95. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Mota zer den! Erran ditake odolean duela osoki pilotako joko ederra.

96. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Azken sendagailu huntan fidantza haundia duen gizon batek zautan: zonbat ausin ur edanen baituzu, hainbertze odolez arinduko zira.

97. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Umeetan, heien odolak ez othe zukeen khalda bera?.

98. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Horietarik hirugarrena herriko ume eta Haramburuko seme bide zen, Henri IV-gerrenaren aitzindari nausi baten odoletikakoa.

99. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Gehienen ustea zen lehenago, eta egun ere hala dago, Iberotarren seme direla Eskualdunak; aspaldiko mendetan hedatuago izanik, heien odola zabilala beti nahastekatuago bertze tokietan, Eskual Herrian bakarrik zagolarik garbi egungo eguneraino.

100. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Hunek bakarrik: nehork ez baiteie erakutsi eskolan liburutik, xehatuz, jakituz, egun guziez izpi bat odolean sar-araziz.

101. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Han-hemenka landare hunen erroak odolaren mehatzeko on bazaizkote, guk ez gintuzke nahi miriku bat mintzatu gabe.

102. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Beren odoletik sortzen dituzten haurrek deiete bakarrik emaiten gizon eta emazteari, - ala gorputzez, ala gogoz, ala bihotzez bat egiteari darraion gozo neurririk gabea.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Gauza batzuetan ardura andijak, eta gero... zezen-plazan zaldi koitauak estiak darijola azkenetan eta zezena odolez estalduta jo ortik jo emetik il arte.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¡Eta zenbatetan gaztaña bat edo intxaur bat dala-ta, surretatik odola dariola eta musturrak alkarri astinduta urten ete dogu!.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Euzkotarra odolez bada, lotsatuko da euzko semiak arrotzen azpijan jausten dirala ikustean.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Kanpokuak galdu dauskubez uri andijak, eta orreik ezin Euzko Estatutoaren autarkirik emon leikie, odolez eta ixatez arrotzak baitira.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Endaz eta jayetzaz persitarrak ziran Aton eta Senen, ziñopa ospatsuok, eta Deki kaisarraren agintzaldian ixuri eben euren zanetako odola kistarr-siñeskuntzearen alde, ez euren aberrian Erroman baño.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jaurlearen agindua bertatik bete zan: baña onen ankerkeria ziñopen odolaz be etzan ase.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Itzarrtu beikez ene asabaen eskubide ta odolaren dearr anaikorrak Patagonia`ko errtzetik Alaska muturr bitarrtian diranak, Mikronesia, Polinesia ta Polipiñazko ugarrtietan bizi diranak.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Orrezkero, odolez gipuzkuarra ta bizkattara dogu Iñaki deuna geure Zaindarija.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Urrte onetan tarrtekuak eragitten dautse Euzko-Alderdi Jeltzalia'ren agintarijai iñoiz baño sendotasun geyagoz anitzazko Zaindaritza au atzaldutia, odolez geure anaya ixan zanaren aldez eta ludiko azkenengo alderaño zabaldu daulako euzko-abendaren ixena.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Euzko odol garbia ixuri da berriro! Atzerritar eskuak zuzenduta, bein da berriro izkillu gaiztzalleen taupadara bi gorputz jausi dira odolez estalirik.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jesus maiteak guztiok-gatik
odola zuan ixuri,
eta guk beti Bera maiteaz
lagun deiogun alkarri.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gure Uzkurtzaren oparia berriz Jaupa (Meza) Donea degu, Jesus'en Gorputz Odol, biurtzen dan ogi zatia.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez noski, ez det uste, zuen odola, eusko odol gorria da, eta oso garbia gañera....

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nere eskuan balego, odolezko malkoak ixuri eraziko nizkiken....

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak Itxas-Eramanekarriak bere saillak diran Itxas-Eramanekarriak, Zamatu-zamatugetzeak; Arraintza ta Gabarrak; Lur-Eramanekarriak bere sallak diran Igitutako-Erakarteak, Odolezkoak, Zama-zamagetzeak ta Burnibide Artuemanak; Tximistgurdiak; Eun-gintzak; Burnigintza, Metalgintza eta beroiengandik datozenak; Gintza Zai, Begirale eta Atezaiak; Ingeniero-Laguntzalleak, Marrazkilari eta Ola-Maisuak, eta Meatz eta Burnimetal Olak.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Rekete ta palanje otsokumeak ez dute sekulan garbituko oben lazgarri ori; ta Arrasate'ko apaizen odol donea buru gañera erori bear zaie.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bizkitartean, oroitu behar lukete atzotitz hura, ta erran : Espainia-aldeko eskualdunek, guk baino obeki dakite beren etcheko berri ; eztire aur, eztire ero eta giristino on dire; zerbeit arrazoin badukete Espainia-ko fachisten kontra odolaren ichurtzeragino ari izaiteko ; gagozin beraz ichillik ; errespeta dezagun artu duten asmo ta erabakia

120. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Euzkaditarren egitatea bide da, Espainiako saltsa hortan, gauzarik deithoragarriena. Egiaz, alainan, gauza deithoragarria ez den, batzuen ametsa gatik, zombaiten itsumendua dela kausa, munduko eskualde ederrena, Eskual-Herriko choko aberatsena itsuski baita erhautzia, odol eta sutan emana?

121. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espainia-tarren odola ta eskualdunen odola

122. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Benetako Eskual-erritarrak, bere izena, bere odola, bere izaite guzia leenago galdu bear omen du, gorriekin bat egin baino...

123. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bizkitartean, dotrina hori, Calvo Sotelo-k, Queipo de Llanok eta Espaina-tiar orok, berendako dute bakarrik : bertzeendako... ikusi dugu gorago : Euskaldunak, Eskual-erritarrak, gorriekin bat-egin baino leenago, galdu behar du bere izaitea, ukatu behar du bere izena, saldu behar du bere odola.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espaiña-tarren odola, beraz, gauza balio aundi-aundiakoa da; ezta ezer aren pareko ; munduko politika gorri ta politika churi guziak baino gorago ta aitzinago jarri bear dute Espainia-tarrek.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eskualdunen odola, aldiz, gauza balio gutikoa da; Espainia-ko politika gora-beerak, maiteago bear ditu ukan Eskual-erritarrak, bere dola ta izaitea baino.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espainia-tarren odola, urre bits baliotsua da beraz ; eta eskualdunena, putzu beltzeko ur ustela.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Arrtu dogu asmua geure odoleko ta ostantzeko errderia baño estakijen guztiari euskeria erakusteko, ta al dan giñoan geure askatazuna jaretsityeko.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Duela egun zombait, solasean nindagon eskualdun batekin: Haur bat banuke, zautan erraten, ikastegirat igorri beharra, bainan ikastegi horiek odola bezain kario dira.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer kalapitak han ere! Joka, borroka, zalapartaka, odola ichuri arte! Nor dira antolamendu horri aiher direnak?.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laster sinhets-arazi zioten Alamaneri debaldetan asaldatuko zituztela bazterrak, ez zutela heien ganik deus ardietsiko, ihardokiko baitzuten beren zainetako odol guzia ichuri arte.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Berriz ere diot ez diotegula gure zuzen hoieri ukho eginen, hortako gure odola ichuri behar badugu ere.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Irlandarrak ordea erantzuten dute beste errien antzekoak ez dutela izan nai; onegatik egin dutela orrenbeste odol eraman dien matxinada (revolución) luzea.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Jende oni, dio berak, begiak iriki zaizkio ta ikusi du mixiolariak egiten ari diran on guzia; gero, katolikoak beren odola ugari eman izan dute emen eta odol ori ez da iñoiz alperrikan erortzen; batez ere Jaungoikoari zor zaizkio eskerrak, bere Elizan sarrtzeko, jende onen biotzetan orren gogo biziak sortu-azi dituelako.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Ezpazenduke odola ain bero, zerbait esango nizuke, zure onerako.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Zuk nai dezuna esan ta odol beroan ere ondo artuko dizut.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Ez daukagu ez edozelan saltzeko geure siñismen maite au; eta gertu gagoz, geure argalean be, bere aldez, bear bada, gure odola emoteko.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Misionestak bakharrik jende izigarri hoitarat sarthu ziren, eta, duela 75 (hirur hogoita hamabortz) urthe, Isabel irla busti zuen, Nere Jaun J. B. Epalle, aphezpiku martyrisatuaren odolak.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Geruago ta gurari sutsuagoa jagiten zan bere biotzian Josukisto'ren izenarren bere odol gustia ixuriteko.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Au dala-ta, kistarrok pozez gara, batez be euskotarrok; Bernardetxo odolez euskotarra baitzan.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 An, Mejiko'tarrak, beren sinismenari eustearren iñungo Nuon ta besten bildurrik gabe beren odola, gazte-gazte ta beroa, gogotik ematen dutela.

141. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 Nere biotzera eldu zaitez,
Biok alkarrekin bizi gaitezen
Bete naizu beti Zure Gorputzakin,
Atsegindu naizu Zure Odolakin
.

142. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0016 Ta ankerki urratu
neure aragi gordina.
Arrezkero minbera daukat gogoa,
ta atertzeke dariste zauriak odola
.

143. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 18. Betidanik dazau (ezagutzen dau) Jaunak bere egiña: 19. beraz, Jaungoikoagana biurtzen diran atzerritarrai, ez yakela gogait eragin bear uste dot; 20. guzurrezko jaungoikoen kutsuetatik, aragikeritik, ito danetik eta odoletik alde egin dagien idatzi baiño.

144. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Eta Moisek erriaren ganera odola ixuririk esan eban: Jaunak zuekaz egin daun itun-odola da au.

145. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 ¡Ene odolaren odol deuna!
¡Ene begijen betseña!
¡Ene bijotzaren bijotzuba!
¡Ene sabelaren Seña!
.

146. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Urrezko egala zortzi otso-buru baltzez, ebagiak, odola dariola ta mustur gorriakaz.

147. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Oliamendiko odol-izerditik asita Golgota mendiko egoera negargarri onetara arte Jesus-odola dariola dager....

148. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Kistoren ikasle irautearren, pozez sanetako odola izuri eben.

149. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0012 Bakarrik zoan, geldi, bularra eguzkiak gorriturik, ortuxik, oinetatik odola zeriola; herriari aurpegi ematen dion mendiska batetik zoan, zerutik lurrera mugicen zituela besoak.

150. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Kati - (Ondoratuaz...) Ta ez al-dezu ikusten odol-gorriz jantzia datorren beste ura?

151. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Gorri bizi orrek, odolaren irakin pozgarria dakar. Egun berria, maitasun-lurriña, lore-izkuntza, eztaiak aidean.

152. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Deabruak, iñondik ere, bialguntza au galerazi nai du... eta, zital orren aurka egin bear da. Txina'tarrak, ainbeste odol ixuri zun Jaunaren semeak bait-dira.... Jainkoa gurekin dala, ez dago beldurrik. Espetxean sartzen ba'naute ere, an Jainkoaren irakatsiak zabal nitzazke; eta, zertara noan jakiñez gero, ba'liteke txinatarrak berak ere nere lagun izatea.

153. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 ZUNBELTZ: (Amorruz)
Ume bat det etsaya, nik ito bearra,
eta itoko dedana.
Oraintxe dek ordua;
oraintxe ordu ederra;
oraintxe gaberdi illun-illuna...
(Ikutuka) Seaska bat, seaska bi...
auxe, auxe...
(Labana eskuan) Nere labaintzarra! jozak! jozak!!
Or! or! Joo!! (Sar bezayo)
(Odola ikustean, izututa) Odola... odola
Aur baten odola! Aur baten odola...

154. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 TALDEA: Odola... odola... (Askotan).

155. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 TALDEA:
Odol errugabea... odola...
Aurtxo baten odola...

156. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 URDASPAL:
Zer dezuten zer-ikusi?
Norbaitek aurtxo baten odola ixuri...

157. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URKO: Ay! nere Lore!
ZUNBELTZ: Aurki aiz illa!
URDASPAL: Etorri adi!
ZUNBELTZ: Ez daukak ik odolik!
URDASPAL: Ik ez dek lotsarik!

158. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 TALDEA:
Onek odola zor du;
orain da ordu;
urka dezagun...

159. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

160. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Arren, Jauna, arki nazazula nere azken-auzian obenetik garbi, Zure odol santuaz baliaturik.

161. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 13- Bide bazterko leize zuluan
erori zan min arturik,
otzez dardaraz gau luze artan
an egon zan ia illik.
Elur zuria odolez gorri
ikusten du arriturik,
bañan zeruak ateratzen du
osasuna biurturik.

162. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Nolanai ere euskaldun odola zeraman bere zaiñetan Sor Maria beneragarriak, bere amaren partetik.

163. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Gorri odol gorri sartaldea....

164. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Odol beroak legortu zuan pitin bat.

165. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Gartxot zuri-zuri zetorren, zañetan odola oztu balitzaion, il-bildurrez dardarka.

166. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 50- Neu izango naiz neu
zuretzat janari,
izanaz gañera
nere odola edari
.

167. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 51- Amatxo, beldurrez
ez zaite ikaratu...
aragi-odol jatez
ez zaite beldurtu...
.

168. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 56- Nere odola berriz
edango duanak...
aoz nere soña
jatera eltzen danak
,

169. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0028 83- Yosuk egin zuna,
zuekin afaltzen;
bere aragi-odolak
zeontzat ematen;
.

170. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Bere semeak ajolik bear ez lioteken eginkizunetan sartuak ibilli oi dira; besteren onaren alde ta etxearen kaltetan, beren ondasunak zearo galdu ta bere odola erruz ixuri dute.

171. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Odolketaraño siñestunak esetsi, ta, baitegietan ixten zitun odol-gorri onek bat-batean siñetsi zun; Kisto'ren yarraile izana ez zan: ori ez zan aski.

172. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Ankerkeriz siñestunak yazarri zitun, aren sumiñak geikeri dana onartu zun, beste guziak baño odol gorriago izan zan.

173. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Dik'eri, odol guztiak burura jo zioten eta ez zekian ez nor zan bera, ez nun zegoan.

174. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Jainko Aurrak sortu eta zortzigarren egunean ixuri zuen odol baliotsuaren ikusteak biotza mindu zizun.

175. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 LILI TXURIA ODOLETAN

176. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Lenagoko orrietan esanda daukagu Joakina odol berokoa zala.

177. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 San Juan Ebanjelaria ere alakoa zan, erretxiña, odol berokoa.

178. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Maria'ren Prantziskotar Mixiolariak gure Aita San Prantziskoren odola daramate azalpean, aren semeen egiteak amaika aldiz berriztatu dituzte.

179. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Zorioneko odola!

180. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Katxemira sinisbideratzea gutxi bai-litzan, India osoa jaungoikoaganatzen ari da Teresalina'ren odola, aren bitartekotasuna indarragotzen ari dala dirudi.

181. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 5. Bil nereak bil,
odolaz dute
itzemana
Nerekin aiek
batasuna.

182. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 50. Ibaiak ditu
odol biurtu
odol gorri,
edan nai dunak
ez dezan izan
deus iturri.

183. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Baiñan urea zerbait odolean.

184. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta norbere odolaz gorritutako lur gañian ustelduten dok, eta egazti okelajaliak emakumiak baño geyago ibilten dozak aren ondoan.

185. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ark, berriz, onelan jardetsi: Ezta, ez bildurra, txalo-min edo dirdai-naitik saiestu nauna; odol izoztua, baiña, zabar dabilkit zartzaro aulean ta otza sartu zait soin-indar aituetan.

186. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Tresna auek zeramazkin beiñola zure anai Erix'ek; ikusi oraindik odolez loituak, baita buru-muin garbatua ere.

187. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Auekin gudukatu zuen Alkide sendoaren aurka; neroni ere auetara egiña nintzan, odol obeak kemena zemaidanean, ene bi lokietan zartzaro barne-jaleak ainbat zuritasun oraindik edatu etzunean.

188. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Jaso itz auek: Jesus, zuk nere anima zeruratzearren, bizia ta odola eman zenituan; nik nere bizia eman nai nuke zure alde.

189. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 - Zin egin nuen ene odolekoen illobi aintzinean jarraitu zuen Presebal`ek berriro berotuta, beren eriotzak mendekatzea Ganboarren eta Abendañotarren odolez.

190. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Beraz, nire ezpata zuen odoletan bustiko da ala zuena nirean, baiñan, zuek eta ni ez gera mundu onetan bizikide izanen.

191. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Nire alderdikoek, nire odolekoek, nire amak berberak, ez didate barkatzen ene pentsakizun au.

192. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 18. Argatik, ba, ez da aren odola yauretxolara eramana izan; ta agindu zienez, toki deunean yan bearr zenuten.

193. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 8. Baña Yaube'k itzegin ta esan zidan: Odol asko ixuri ta guda zakarrak egin dituzu: ez zera zu nere izenari etxea egingo diona; nere aurrean lurr gaiñean odol asko ixuri duzu-ta.

194. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0024 68- edontzia arturik,
esan zun: ARTU... EDAN...
AUXE NERE ODOLA...
ITUN-EDONTZI ONTAN...

195. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0028 81- eskein zioneko
Jaungoikozko ogia,
odol-aragizko
janari-edaria...
.

196. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0033 100- bere Semearen
odol-aragiak
artzen zitun artu
gure ANDRE MARIAK
;

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Guziak bizkor zoazten yuduen aldabeetara goizeko oparia eskeintzera: bildotsa lepo egiñik, opamaiaren ertz-zokoetan beraren odola ixuri, ta Gurenean goporrak lurrin-yario ezarri ta edaleskeintza egiñik oparia bukatzen zuten.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 b) Bere odol-aragiak artuaz

199. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Animaren janaririk indargarriena Kristoren gorpuz-odolak dira...

200. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Kristoren gorputz ta odol santuak, bizitzaren osotasun zearokoa lemaioke animari.

201. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Gezurra badirudi ere ezin egiagoa da, Kristo'ren gorputz-odolak gure animaren janariak dirala.

202. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Neure aragia janari da ziñez eta nere odola edari da ziñez (Jon VI,55).

203. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Baiña Kristo'ren gorputz-odolak ez dira gure izatean biurtzen.

204. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Kristok ixuri duan lenengo odolarekin.

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 25 urte dira orrelatsuko jaialdietan gañera, Gure Aurreko aipagarri XI Piok, Tarbes eta Lourdes'ko Gotzaiari kartaz ziola: Kristauak ez ditzaketela jai oriek jator eta bikaiñago ospatu, Aitortza Santuaren bidez beren biotzak garbiturik Aldareko mai santura jaunartzera joanez eta egunero, odol ixurtzerik gabe, berritzen dan Gurutzeko Oparian artukizun izanez baño.

206. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Jaungoikoak agindu zion erri oni beren odoletik sortuko zala animen Maixua, beartsuen Adiskidea, mendean zeudenen Askatzallea, guztien Salbatzallea, danak itxaro zutena, eta beste Santutasunez eta Opariaz Jaungoikoa gizonakin paketuko zuena.

207. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 (...); etorkizunari begiratzen badiogu, oso illun eta beltz ikusiko degu; gizonak, batek-bestia galtzeko, batek-bestia ondatzeko, ikaragarrizko aurrerapenak egin dituzte; badirudi, odolezko ugalde izugarri batean erortzeko arrixkuan gaudela.

208. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Iakes (Eztiki).- Odola bai zaut nausitzen.

209. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Maialen.- Kontu! zure erbi orren odolari.

210. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Kopeta ez ba du beltzitua ta ezpainak odolez gorrituak, gezurra erran diat.

211. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Jesusek apezeri errana du, ogia hartzeko eta errateko: Hau da nere gorputza, gero arnoa hartzeko eta errateko: Hau da nere odola.

212. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Hil bezpera aratsean, gizonen bekatu guziak ikusi-ta, Jesusi odolezko izerdia etorri zitzaion gorputz guzitik.

213. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 DENEK.- Gero hartu zuen kalitza eta erran:
BATEK.- Har zazue eta edan, hau da ene Odola.

214. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 BATEK.- Egun hartan Jesusek erran zuen bere dizipulueri: Ene gorputza egiazki janari bat da - eta ene odola egiazki edari bat.

215. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 DENEK.- Ene gorputza jaten duena eta ene odola edaten, hura ni baitan dago eta ni haren baitan.

216. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 Gero kanbiatuz orobat arnoa: Hau da ene Odol ichuri gogoa...

217. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 Gero kambiatuz oro bat arnoa:
Au dut ene odol itxuri gogoa.

218. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0016 Azkartua zure gorputz sainduaz, eta zure odol sakratuaz.

219. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0059 Jesusen ganat HELTZEAN, ordukotz hila zela oharturik, ez ziozkaten zango-AK HAUTSI; bainan, soldadoetarik batek bere lantzaz sahetsa zila-TU ZION eta berehala jalgi zen odol ETA UR.

220. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Ene Ama dela
Eta ni haren Haurra
Haren sabeletik sortu umea
Haren haragitik moldatu haragia
Haren odoletik hazi odola.

221. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Odolez idatziak
Guretzat hoberenak:
Jesus hil izan dela
Gaxtagin bat bezala
Kurutzean dilindan
Golgotha'ko mendixkan.

222. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Besoak zabalik
Begiak argirik
Bihotzetik jelgi,
Burrustan ugari
Jainkozko odolaz
Gizakizko uraz:
Denak Jainkoratu.

223. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ta gu bai, Kristoren aragia ianez
ta Kristoren odol ederra edanez,
Iainkoa iduri bilakatzen gara.

224. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Odolean barna / dute borroka
Eta ezpainetan / zer politika...
Eliza-gizonak / ez dabiltzala
Kristok erran eta / nahi bezala.

225. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Gerlaren odolak,/ gerlaren beltzak
Gipuzko lurrean / sortu arantzak
Loratuko ditu / aurtengo pozak,
Eskual-suz beteko / Ama-bihotzak.

226. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Odolean dute; sortzetikako dohain bat dute hor.

227. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Adinekoen alde da zuhurtzia eta esperientzia, gaztek aldiz indar eta odol.

228. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Khar berak dezala behar ordian, eta ahalaz bethi, ibilaraz gu baithan odol bera.

229. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Izendatiak izan diren herritarrek zaindu baitute Frantzia, beren odola ixurtzerainokoan harentzat, ohore heier!.

230. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Frantchuak eta Jazintak hartu zuten Odol sakratua, amodioz hil behar zirelakotz gazterik.

231. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Infimiertsa bat parkean iragan zen, berinazko untzi bat eskuan, odolez erdikala.

232. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 (Barkha gure malzurkeria)... ez mando buru-aphal ulidun, bainan behor lepho-lodi, odol demendren khechu batekin.

233. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Astirian denek hilen duzie eta haren odolarekin athesahets eta athe-buruak ontsa ihiztatuko.

234. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Hor gaindi iraganen nizalarik Esiptarren joiteko, bildotsaren odolak beiratuko zituzte ene asarretik....

235. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 - Bildots horren odolak ditu Izraeldarrak Jainkoaren asarretik beiratu eta salbatu.

236. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 - Jesu-Kristok, Jainkoaren Bildotsaren odolak gitu Jainko Aitaren asarretik beiratu eta salbatu.

237. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Etzen bizkitartean finkatu, Bildotsaren odolak zitielakotz etsaietarik berechi, ta berechiz heriotzetik salbatu.

238. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Beharrik zinezko Jainkoaren Bildotsa jautsi da gu ganat, ta kurutzean bere burua eskaini, bere odola azken chortaraino ichuri.

239. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Odol horrek gitu garbitu, salbatu.

240. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Jesu-Kristoren odolak gitu behin bethikotz haren saretarik urrundu.

241. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Ez da, egia erran, deusetarik berech egon: haren ahotik mintzatu dira odol judua eta hamazazpigarren mendea; bainan, odol ala mende, biak bere baithan beretu eta berritu zituen bere jeinu bereziari esker: auzoen eta etxekoen asmu erranak bere askan orhatu zituen bere lemamiaz, emaiten ziotela urthez-urthe gogo hainitzen inharros'teko edo bederen hunkitzeko indar miresgarri bat.

242. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Aita-amak juduak zituen, Portugal'etik berrehun urthe hartan ihes igorri juduen odolekoak, Utrecht-eko batasunak Holandan onhartu hetarik.

243. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Artha berezienak ukan zituzten hargatik bai, etxekoek bai eraikitzailek, haren gogoa gain-gainetik argitu beharrez: iduri-eta muttiko hartarik norbait jalgi nahi zutela ondoko urtheri buruz, beren odolaren omenetan.

244. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Aitzitik, odol bizikoa zen, kilika eta samur-errexa; Bizkitartean, ohartzen zeneko, jauzterat zoala, xutitzen zen ixil-ixila eta bazoan.

245. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Iretsia dena, odol eta haragi bilhakatu dena, bulharretako hats dagona, ez deus gisa ekarria izan dadin, ez da chuchen.

246. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Sortzetiko zuhurtziaren gainera jakitate bat errotikakoa eman zakoten; eskualdun menditar umeari edanarazten zakotela hurrupaka, Grezia argitsuan eta Erroma handian egin izan zen nehoiz ez bezalako arno zahar adimenduaren baitezpadako pizgailu eta odolaren neurrizko berogarria.

247. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Odolez, jatorkiz nabartarra zela aithortzen dugu Axular, bainan mihiz eta lumaz lapurtar gelditzen delarik.

248. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 10. Dendari baten etxean, espos-arropa bat yosten ari delarik, norbaiti orratza sartzen bazako eta bere odolez arropa zikintzen badu, malur handiak izanen ditu esposa hark.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0049 Mattinek
Jakin beauzu ni haur oiekin
arras kontentu nagola,
eta nai nuke luzaro bizi
segur oino hola-hola,
ta gero ere zabalduko da
Mattin gaizoaren odola,
eta hau berriz zertarako da
fruitu gabeko arbola?.

250. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Jin.- Alemanak joan eta, frantsesak jin zaizkigu: gure umeak, herritarrak, odolekoak. Ongi ethorri egin deetegu. Hotarik zonbait perrukiergoa ederki ikasirik itzuli zaizku: kitorik, urririk, coiffeurs pour dames ere paratu dira.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

252. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Oraiko geihienek odol gutidie, ait'amak haurren onhouriaz ez dira pikatzen eta gaztiak zer diren Jinkoak berak badaki.

253. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erresuma batek eskas duenak bertze batek soberakin. Ontsalaz erresuma guziak beharko dira bakhar batean urthu, eta horra zergatik ez den batere on Frantsesek beren frantses urgulua atchik dezaten, ez eta bertze arrotzek era beren herritar urgulua. Denek ahantz dezatela beren odola, utz armak eta armadak eta bakean bizi gobernu bakhar baten meneko.

254. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Argentinan eskualdunen ongi egilea izan da, orhoituz eskualdun odola badabilkiola zainetan.

255. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bertze, herriz, mintzairaz, sinhestez, larru kolorez - holakoetan dugu ikusten argi eta garbi, ber-berak gaudela odolez, gogoz, amodioz, hots Jaungoikoak haragian landatu bere iduriko arima paregabeaz.

256. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Baduke bai, bakia jin ez deno, phapaitaka ber odoleko barne beltz zoumbaitekin.

257. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gazteak odol baduela... Gaztea ez dela lotsa lur arrotzetan ibiltzeko... Ikusiko dugu orai nun diren Eskual Herrian trenpu hortako mutikoak!

258. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Latzgarri zauku pentsatzea bera, gure auzoan eta gure odoleko anai batzu nola tratatuak diren.

259. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan ez bainuen deusere salatzen, asarreturik, bi okailu kolpe alimale eman dauzkit bisaian, izigarriko solas gaxtoak botatzen zituela, ber denboran. Sudurretik odola abiatu zaut orduan, eta apur batentzat utzi naute bakean.

260. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Zurbil egoan andrea, ta odol baga.

261. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Goitik beera: 1. Bermeo ta Mundaka bitarteko atx punta bat.- 2.Oilloen familiako egazti bat. Erri.- 3.Gazi ez dana. Daukot.- 4.Eguraldi ( atzekoz aurrera ). Buruan daukogu ( atzekoz aurrera ).- 5.Konsonante letrea. Bokal letrea. - 6.Leku baten izan. Odola ibilten dan lekua.- 7.Ordaindu bearra.Garbi ez dana.- 8 Bizitzea kendu ( atzekoz, aurrera ). Arantzazuko eleiza barria egiten daben arkitektu baten apilledua.

262. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Gure biotza odola dariola geratuarren.

263. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Baiña, Ipar-Irlandako gauzak, orain dagozan lez irauten badabe, nekez eta dolez jaritxiko dogu batasuna.

264. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Montgomery ospetsuak negar ta odol asko ikusi dauz, eta orrenbeste arantza ikusteak, loren maitale izatera eroan dabe.

265. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Monzon jaunari entzunaz, sanetan odola irakitzen zaigu! Ain da sutsua bere itza!

266. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Askotan, badakik, itxuraz lirain eta azalez eder diranen korputz barruan aragi ustel eta odol pozoitu asko gorde oi dek...

267. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Gaixo edo okerren bat? EZTI.- Gurean kontuan jausita gengozan, aitaren odoleko emakumeak, zigorra lez eukela sortu al ez izatea.

268. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Joan zaite arengana odoleko gauzetan.

269. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 Baña orraitiño be eneuke yausi gura nire lengo amesetan: etxongo dot ba, nire aragi ta odola gora-bera.

270. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 OTSEIN - Zu yaun orren antzezlariak zu osatu zareala entzunik, barre-antzerkiren bat antzeztuteko etorri dira: eta izan be, geiegizko gotiluntasunak zure odolak leitu egin dauzala-ta, motelkeriak zorakeria dakarrela-ta, zure osagilleak egokitzat dabe zuk olango antzerkirik ikustea: ori dala-ta, ba, aik uste dabe ongarri yatzula olango antzerkirik entzun eta zure gogoa ta biotza poztu ta argitzea, pozak eta biotz-argitasunak gatx askori ateak itxi ta bizia luzatzen dabelako.

271. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yazoriko onen barri aita onak bere semeari emongo dautso; eta Kirispin eta Kirispian'en eguna mundua mundu dan artean iñoz be ezta igaroko gu gomutau bagarik... gu gitxiok, gu zori ontsu gitxiok, gu anai-mordo au; nire anai izango da, ba, gaur nigaz bere odola izuri dagiana; danik eta zirtzilenik izan ba'dadi be, gaurko egunak aitonsemetuko dau, ba, aren izakerea (...).

272. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SURR. - Nire bizia-arren, abade, zure soñeko luzeak yagoten zauz zu, ostantxean somau bearko zeunke nire ezpatea zure odolean.

273. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Zek bultzau eban Kasi zurbila zinkidetzen; zek eragin eutsan Burta, Erromar yator, omen uts zanari, eta iskilodun ganetikoai, azkatasun ederraren txeragilla ai, Kapitoli odolez asetzeko, gizonik gizon baño ez izatea gura izateak baño?.

274. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Adibidez, gure organismoko zelulak oxigeno gehiago behar dabenean gure bihotz-erritmoa bizkortu egiten da: janariak liseritzeko momentua iristen danean guruinak produktu determinatu batzuk jariatzen dabez; infekzioak gorputza kutsatzen dauanean odolean leukozitoak harrigarriro gehitzen dira.

275. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Baina berehalaxe konturatu ohi gara egintza honeek ez dirala guk berariaz nahitakoak (inork ezin daikez bere nahierara bihotzaren pilpirak gehitu edo gitxitu, inork ezin daikez bere nahierara urin-gastrikoak jariatu eta odolean leukozitoak gehitu) ezta erreflexuak ere.

276. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Odola
Beroa
Beroa
Hotza
.

277. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Molok-entzat ez egon zegon aurren aragi bizia baiño jaki xamurragorik, ez euren odola baiño ardao gozoagorik.

278. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Amorruz jagi eta, gurdi barruan Ñiñi oratzen dau du uleetatik, uaaa... kupigarria asperendu dau du Ñiñik aidean dagoela, ezpata sartu ez sartu dago gudaria, ijiji ixila urten dautso dio Babiri estalkipetik, ez daki Ñiñi bat dala, eta odolik ez daukala barreari eusten.

279. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Semeak ama
ezin ukatu iñola;
badakizue Larran
begira dagola,
bere erriagaitik
malko dariola,
errien alde eskatzen
biotz ta odola
.

280. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Ez uste eresiekin,
Gnido'ko lore eder, ilgo neukela
Marte anker-erremin
ori, auts ta odola
eta izerdia dariozala
.

281. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Zenbat aldiz dakusgu gure azal, narrua,
bekaizkeri illunkorrez jo ta urratua;
zenbat bider erraiak minduraz odoletan
baiña, gogoz daruagu geure elburua
zati bat itxiarren an bideko arantzeran!
.

282. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Oi, ze atsegin, ze poza,
eskuak, oñak igitzea
lur-jota zegon gorputza
odol beroz, berpiztuta
bizi-gogoz ikustea
urrundurik eriotza!
.

283. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Bakartadearen itzala eukan Toba`k, edo odolaren irakiña.

284. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 - Katolikuen artean, siniskera ori odolean sartuta daukagunik ez ete dok uste?.

285. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Gentzaperako yaio ta gudategira eroan daben ipar-amerikar erri dontsu oni be egunean baño egunean kemen suminkorragoaz dirakitso barruko odolak.

286. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Dirutan, gudaornitan, negarretan eta odoletan ludiko laterrik emon dauan baño geiago euk emon bear izango dok gudate onetan garaitu al izateko.

287. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Bere adinekoen antzera, istorio asko kontatzen euskun, Ameriketan pasatutakoaz, eta halan hiru emazte euki zituala enteratu ginan, zein baino zein maltzurragoak, errietan egin eta etxetik kanpora botatzen ebazanak; semerik ere euki eban, amaren odolekoak baina, eta horregaitik nahiago izan ebala irabazi guztiak jaioterrian ereinak izatea.

288. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Herri honetan ez da inoiz izan odol gabeko traiziorik.

289. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eskerrak urretxindor maitea! Milla esker!, oiuka enperadoreak iñoan, bizia zan odola bere zanetatik barriro sentitzen ebala.

290. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Aingira zaurituaren odolak erakarritako marrazoa, luzaro gabe aingiren errenkadara iritxi, eta bereala iñolako erailketa egiten asi zan.

291. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Marrazoaren ondoan urak gorritzen asi ziran, eta odolaren erakarpenak sututako marrazoak, gero-ta basatiago sarraskiari ematen zion.

292. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Goiz artan, elurrez estalitako zabaldiari begira ta begira ari zala, gose gorriak eragindako erratoitzarrak, arrapagai bizi baten odol epela zurgatzea amets egiten zuan.

293. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Egazkiñak eta bonbak ezarten daben bildur-ikarea, unetaragiño sartzen da, ba, guda-aldietan, eta odolak irakitan jarririk, edozetarako eran jartzen da gizona, senetik urtenda lez.

294. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Gorde egiten jakon sarri zauritu ondoren, eriotzak aiña illa itxirik: naiz eta odolik ez ixuri, barru samin-jario eukan, ezin bestean.

295. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Sudurreko eta aoko zauriak: Norbaitek sudurrean naiz aoan zauriren bat izaten badau, aurrerantz makurtu-azo bear jako bere odola iruntsi ez dagian.

296. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 Odola neurriz gain burura batzeari esaten jako buruko odol-aldia.

297. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Guk beste zerbait esan eta azpimarratu giñei: Estropada odolak berotzeko jokoa izan dala gure itxasertzean.

298. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Bere denporan zerbait gertatu, odolak bero-bero egozala bat-batekoan bat entzun eragin, edo zemaien bat itsukeriz esan edo jaurtiteak, edo ta eskuak zapartadaka erabiltea... ori beste kiroletan be igarri edo ikusten dogu.

299. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ainbeste berotu ete ziran iñoiz odolak?.

300. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Gaur ba-da nasterik, odolean be.

301. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Arrotzakin gaur
nastaurik,
zeurentzako
ezta odolik.
Zelan etzara il bertotik?
.

302. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Ona aren lenengo ezaugarri ta aztarnak: otzikara sukar (kalentura) aundiaz, miña saietsean eta sorbaldan, eztul txarra, odolezko txistua eta gorruak, arnasa artu eziña, naigabea, gero ta geiago.

303. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Bigarren epea da zauria berez ezkutatu danetik asita aurrera; kokoak une ontarako odolean sartu dira bear bada.

304. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 6. Gur egin dagiogun gugaitik bere odola isuri eban Jesus Jaunari; lotsa izan dagiegun gure zuzendariai; goratu dagiguzan zaarrak; azi dagiguzan gazteak Jaungoikoaren bildurrean, eta zuzendu dagiguzan gure andrazkoak ona danera.

305. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 MADALEN ARANTZEIKO, ODOL ZIKINAK GARBITZEKO.

306. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 Arantzadi baserri inguruan Madalena'ren ermita dago, ta gorago odol zikiñak garbitzeko eta osatzeko famadun potzu bat.

307. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Begiak malkoz! Odoletan biotzak!.

308. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

309. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 BI - Txapelagatik odola eta bizia eman dugunok, pertsekuzio, gartzela eta zapalkuntza ezagutu eta jasan dugunok badakigu bai, zer den hura maitatzea, harengan sinestea.

310. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Erroma, galdua duzu odol leinargien gizabidea.

311. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANA - Ez izan horren beldur, ama. Iatsutarren odolak diraki gure zaiñetan, eta bera bezala nafar garbiak eta agramuntes leihalak izanaz hilko gara.

312. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0024 ATABALARIA - Herri honetako andre-gizon, neska-mutil eta atso-agure guztiek jakin bezate, Erreboluzioa eztela egin txantzetan ibiltzeko, baizik pobrearen bizi moldea hobetzeko, esklaboari libertatea emateko, gizon guztiak izan ditezin anai, berdin eta libre. Helburu ezin hobe eta haundi hauetara kontrastatzen diren, eta haien kontra altzatzen diren gizon doilor eta prestu ez guztieri, odolarekin eta urkamendiarekin burrukan eginen zaie, eta eztute barkaziorik merezituko.

313. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Zuk odolaren mintzoa utzi
baitzenigun hain maitakor,
eskerrak eta ikusi arte
Urepeleko Xalbador.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Nere aurpegia ke beltzez estaltzen eta nere odola kutsatuz pozoitzen didate.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Geografian eta Etnografian oso jakintsua izan zen eta gainera odolaren zirkulazioa aurkitu zuen.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0064 Mezatan Jesusek bere Gorputza eta bere Odola ematen dizkigu

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0064 Jesusek Azken Afarian egin zuena, horixe bera egiten du apaizak Eukaristia egitean: hartzen du ogia eskuetan, gero kaliza ardoarekin, eta Aita Jaungoikoari eskerrak eman eta hauxe esaten du: Hau nere Gorputza da. Hau nere Odola da.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Har ezazue eta edan guztiok honetatik, hau nere Odolaren kaliza da eta.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Jesusek dio: Nere Haragia jan, eta nere Odola edaten duenak, betiko bizitza dauka, eta nik piztuko dut bera azken egunean (Joan 6,54).

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 68 Zer egin zuen Jesusek Azken Afarian? Jesusek, Azken afarian ogia hartu eta esan zuen: Har ezazue eta jan; hau nere Gorputza da eta; gero, kaliza ardoz beterik hartuta, esan zuen: Har ezazue eta edan; hau nere Odola da eta.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 70 Zer da Eukaristia? Jesukristoren Gorputz-Odolen Sakramentua da Eukaristia, ogi-ardoen irudipean.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 Zure Gorputz-Odolak atera nazatela bekatutik eta gaitz guztietatik; eta zure Aginduei lot nakiela, Zugandik inoiz ere aldendu ez nadin (Mezatako Liturgiatik).

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Era desberdinean jokatzen dute, ordea, eta nerbio-sistemak azkar jokatzen duen artean, sistema endokrinoaren jokabidea geldoagoa eta iraupenez luzeagoa izaten da, odoletan zirkulatuz efektu hori eragingo duen ehun edo organoraino doazen substantzia bidez iharduten bait du.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Jakin behar duzu, baita ere, guruin endokrinoez gainera badaudela beste batzuk beren substantziak odolera isuri ordez hodi bidez kanporatzen dituztenak; guruin horiei, guruin exokrinoak deitzen zaie eta halakoak dira, adibidez: listu-guruinak, diti-guruinak, liseri-guruinak, izerdi-guruinak, etab.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0045 Guruin horiek ez dute hodi jakinik beren jariaketarako eta hormonak, beraz, zuzenean odolera isurtzen dituzte.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0050 Egitura primitiboa duten poliketoetan, odolak ez du pigmenturik azaltzen (silidoek eta filodozidoek adibidez).

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0050 Magelona-ren odolak, gainera, hemeretrina izeneko pigmentua dauka.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Odol beroa duten ornodunen bizkarroiak batez ere.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Gorputza ilez jantzirik, birikak dituzte hats-hartzeko, tenperatura berdineko odola, amaren gandik jaiotzen direnak, eta umetan: amaren ugatz edo errapetik ditia hurrupatuaz eta esnea edanaz hazten dira: ugaztunak dute izena.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0029 Beraz, gizakien odolaren berezitasunak sailketa bat egiteko oinarri egokia dira.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 - odola gatzapen faktore bat.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Ehuna odolez okitzen denean, ehuna zalbaldu eta zurrundu egiten da.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Odolaren presioak-eta manten daitezen, batzutan balbula bereziak egoten dira, aktibitateko aldietan odolari eusteko.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Mytilus generoan, gorputz-sinuetako odol guztia giltzurrinetara joaten da (Ikus 6.61 ird.).

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Geroago odolaren parte bat aurikuluetara joaten da, bestea, brankietatik pasatu ondoren, giltzurrinetara itzultzen delarik.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Bestalde, Anodonta generoan, odol pixka bat baino ez da pasatzen giltzurrinetatik bihotzera; gehiena brankietara joaten da, eta hortik zuzen bihotzera (Ikus 6.61 ird.).

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Hala eta guztiz ere, bai Mytilus eta bai Anodonta generoetan, odol oxigenatua eta odol ez-oxigenatua heltzen da bihotzera.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Pecten eta Anodonta generoetan, mantuaren odolodiak bihotzarekiko aparteko bidea osotzen du, odola bihotzera zuzen itzulirik.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Mytilus generoan, giltzurrin-bidetik itzultzen da odola bihotzera.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Gainera, odoleko faktoreok ez dira espezifikoak izaten, zeren espezie argi eta ilunen arteko odol-transfusioek kolore-aldaketak sortzen bait dituzte.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Arrainek ura hartuz arnasten dute: ura zakatzetara eramaten dute eta bertan odolak, hemoglobina izeneko pigmentu gorria dela medio, uretan disolbaturik dagoen oxigenoa hartzen du,COsub2-a uretan askatuz.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Odola oxigenoz aberastuz gero, gorputz osoan zehar garraiatu eta zelula guztietara eramaten da.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0027 Liseritutako janari hauek hestemeharreko paretek xurgatzen dituzte eta odolera iragazten odol-basoen bidez.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0027 Odola bere aldetik, gorputz osoan barrena banatzeaz arduratuko da.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 2. Jakin behar duzu zein diren odolaren osagarri nagusienak.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 4. Odolaren bidaia gorputzean zehar azaltzen jakin behar duzu.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 9. Odolarekin lotuta dauden gaixotasun arruntenak ezagutu behar dituzu.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Enparantzako iturriak odola ematen du.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Ongi entzun ezazue! Enparantzako iturriak odola zergatik ematen duen esan diezadanari, eska dezan guztia emango diot.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Horregatik, iturri horrek ematen duena ez da odola, inurriek gorrituriko ur gorria baizik.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Klan hau, odolez lotuak zeuden lagunek osotzen zuten.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Bigarrenik, soinuak 70 db baino gehiagokoak badira, gure muskuluek guk gidatzen ez ditugun mugimenduak egingo dituzte, odol gutxiago bidaliz gorputzaren muturretako partetara (hatzak, zein esku, zein oinetakoak, belarriak) eta bihotzaren erritmoan eta arnasketan aldaketak eraginez.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Gehiago ez da gure odolik isuriko eta guk ere ez dugu isur eraziko besterenik.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Igampuy itzuli zenean Buruzagi Handiak aizkorak hartu eta Kitxairi emanez honela esan zion: - Nire bihotzak gezurrik gabe hitzegiten dizu; nire pultsuak ez du dardararik egiten, eta nire besoa sendoa da; baina nire tribuarenganako maitasuna oso da handia, eta ez da txirobarren odol gehiagorik isuri behar, ezta beste azalgorrienik ere.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Berdin egin zuen kalizarekin ere, afal ondoan, esanez: Kaliza hau elkargoa berria da, nire odolaz baietsia; egizue hau, edaten duzuen bakoitzean, nire oroigarri.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Horregatik, behar ez bezala ogi honetatik jaten eta Jaunaren kalizatik edaten duena, Jaunaren gorputz-odolek errudun salatuko dute. (1 Kor 11, 23-27).

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0081 Bihotza bira eta bira dabilkio, ez daki errotazio berri horrek zer suposatuko duen, nondik eta nola datorkion odola eta nola mantendu oreka.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Odolari giltzurrunetan kentzen zaizkio gehiegizko ura, eduki ditzakeen toxikoak eta behar ez dituen hondakinak.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Odola giltzurrun-arterietatik iristen da giltzurrunetara.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Kapilar hauetan odol-plasma iragazten da, odolak alferrikako edo kaltegarri dituen sustantziak bereiztuz.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Odola garbi geratzen da.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Hondakinik gabeko odola giltzurrun-benetatik irteten da.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Horretarako, odola portan ondo zabaldu (frotisa behar bezala egin) eta globulu gorrien pilaketa haundiegia ez den alde bat aukeratu behar da begiratzeko; hor bait dago arrakastaren gakoa.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 - Globulu zuriak ikustea ez da horren erraza, batetik horrek tindaketa prozesu oso berezia eskatzen duelako eta bestetik odolak askoz ere globulu zuri gutxiago dauzkalako.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 - Odolaren beste osagaiak ikustea oso zaila da, horrek tindaketa-prozesu oso berezia eta maila hauetan ezagutu beharrik ez dauden teknika batzuk eskatzen ditu eta.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 OHARPENAK: - Aurreko esperientzian bezalatsu, honetan ere arazoa odol freskoa lortzea da.

367. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Aziendak sendatzeko, bizkortzeko eta pozointzeko, sukarra, loa, odola, zentzua eta maitasuna kendu eta emateko, ehun birtute baino gehiago zituzten belarrak.

368. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Batzuek, ba, izateak berariz dakarren errotiko larrimina nabarmenago ipintzen dute, Gizakia bakoitzaren odol izakerak edo eiteak hortara bultzatzen duelako.

369. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0021 1833an lehertu zen lehenengo karlistada, eta su eta odolezko zoramen hark apurketa historiko bat ekarri zion Euskal Herriari.

370. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Zer arraio da hori, Ebarixto? Odola? Benetako odol gorri-gorria?.

371. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Odola ikusteak beti txorabiatzen nau....

372. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Bi hankak honela uzkurturik zeuzkanan, eta muturra odoletan.

373. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Gero, berde jarri zen: Ondoezak ematen dit odola ikusten dudan bakoitzean.

374. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Ai, odoltxarrekoa!, esan nuen nirekiko, gauaren erdian neure burua erreten ondoan ikustean.

375. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Eta herriko mutiko bihurrien gogorkeriaz oroitzen nintzen edo nire lagunak eraman zituzten gizon haietaz edo eta bide ertzean utzi ninduen odoltxarreko hartaz.

376. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0089 - Operatu egingo dute. Odolez gainezka dago, gaixoa.

377. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 A ze botea eman zuen Proxpero gizarajoak, logaleak joan ziren, eta aurpegiko gorritasunak ere bai, odolak jaitsi bait zitzaizkion oinetaraino.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0167 Gauza onik ez dago
zahartu ezkero
burua arindua
ta odola bero.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Zeren odolak gizonaren zainetan irakiten zuen egoera larri hartan oso zaila baitzen tartean gelditzen, hots, gorriak eta zuriak bidenabar arbuiatzen.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0057 Bera basatia zen. Instintu basatiak zituen. Haragia nahi zuen, odola, odol beroa frogatu.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0057 Ez zen gelditu eta Spitz-en gainera jaurti zen odol bizian.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0067 - Ba, pozten naiz - diotsu odola gatzatzen dizun ahotsez -, zure lagunak eta zuk luzaroan egon behar izango baituzue hemen... betirako agian. Goardiak! AMAIA.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 - Inuxenteen odola ixuriko dugu - zioen txolarretxoak.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Zaldiak bere sabel ederretik odola zeriola lur jo zuen.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Erruz zerion odola, baina ez zuen azpiratu-itxurarik.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 Haren zirrizta odol beltzekoa bihurtu arte eta bera tripaz gora ikusi arte ez diagu atzera egingo.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0195 - Nor da hizketan ari dena?- galdetu zuen Pinotxok beldurrez odola izozten ari zitzaion bitartean.

388. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0057 Iguzu, Jauna, zure Semearen Gorputz-Odolak artzen ditugunok.

389. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Orregatik, Jauna, guk ere orain,
gure Erospenaren oroigarria egiñaz,
Kristo`ren Eriotza ta inpernuetara jeistea
gogoratzen ditugu; eta Aren Piztea,
ta zeruetara, Zure eskui-aldera igotzea aitortzen;
eta, Bera, aintza aunditan noiz-etorriko gaudela,
Beraren Gorputz-Odolak eskeintzen dizkitzugu,
Zuretzat Opari atsegingarri, mundu guztiarentzat salbagarri.

390. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0104 Zuk esana, Jauna: Nere haragia jan eta nere odola edaten duanak betiko bizia dauka, eta azken egunean nik biztuko dut. (Jon deuna 6,45).

391. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0105 Zuk esana, Jauna: Nere haragia jan eta nere odola edaten duana, Neregan dago eta ni harengan. (Yon deuna 6,56).

392. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0034 Azken ikutuak esku dardartiz:
jo dut egur-muin sakon-hezean,
nire eskuetako odolez bustiz.

393. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 Behin begiz estali ninduzuen
ni begi bakoitzagatik gaizki esaka jartzeraino
eta berriro ere, odolez eta izerdiz belaunikaturik,
beste behin eskatu zenidaten gorputza
eta berriro ere sakon sakonetik
begien sakonik sakonenetik beti.

394. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Nire haragizko arbasoak dira
zimurturik, odolik gabe,
zahartzaroaren zamapean.

395. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 Ez da izango ene gorputzean
higidurarik gabeko zainik
odola dantzan
uholdeen antzan.

396. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0035 Diti gorriak
odola ixuririk.

397. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0035 Odola ixuririk
goaz.
Iadanik odolik gabe geratu zen
gorputza husturik.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Bildurrak aidean zegoen, bere laguna, berriro ere odoletan barrura sartu zutenean.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Haren gainean bertan bota zuten morroia, odol eta guzti, eta esan nion Leeri: Jainkoarren, zu ere mozkortuta al zaude?.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Templeren atzean musikak erritmoa markatzen zuen, soinu zoli eta iradokizunez beteaz; giroa oinen zaratak, giharre berotuen histeria linburkorrak eta haragiaren, odolaren usainak betetzen zuen.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Era honetan, eguzkia ez zen haientzat ortzean zehar zebilen bidazti anonimoa, egunsentiro beren arimetan lehertzen zen zerbait baizik; ilargia emakumearen odolean ernaldutako hazi miragarri bilakatuko zuten....

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 10 (1) Zeren Zeren. Kapitulu huntako 13 lehen bertsetak 923-ko baztertua hitzari loturik daude. Paulo aintzina beretik ari da Korintoko azkarrei: zuek ere baztertuak izaiten ahal zarete, basamortuan urguluak ainitz Israeldar galdu zituen bezala anaiak, ez zaituztet jakingabean utzi nahi: gure arbasoak hedoipean egon ziren guziak, itsasoa guziek iragan zuten, (2) guziek Moisen bataioa ukan hedoian eta itsasoan Itsasoan. Mois Jesusen aintziniduria da. Hedoia (Jal1321) eta Itsas Gorriaren iragaitea (Jal1422) girixtino bataioaren aintziniduriak, guziek janari izpiritual Izpiritual, edo profetikoa, gero Elkargo Berrian beren betea eman behar zuten gertakari salbagarrien aintziniduria berdina jan, (4) eta guziek edari Edari. Hemen aipu den janaria, mana (Jal164-35) eta edaria, harrokatik atera ura (Jal171-7:Zen207-11) Jesusen gorputz-odolen aintziniduriak dira. Paulok Korintoarrei: Hebrearrek ere, basamortuan beren gisako bataio-eukariztiak bazituzten. Halere haietarik gehienak bide onetik zeiharkatu, untsa zigortuak izan baitziren. izpiritual berdina edan, ondotik zoakien Ondotik zoakien. Israelgo irakasleen ohidurak zion Zen 20 8-eko harroka ondotik zoakiela Israeldarrei harroka izpiritualetik edaten baitzuten; eta harroka Kristo zen.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ba zekien zein familiako odola zeramakien: Maximilian, bere osaba, México-n afusilatu zuten (1867) eta honen alargun Carlota-k burua galdu zuen ondoren.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Rudolf zenaren Stefania alarguna, Errusia-ko Vladimir, Orleans-go Dukea, Espainia-ko Isabel Infanta, t.ab. odol urdinekoetatik.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 LURRALDE BEROETAN, ODOLA BERO ESTEBAN ANTXUSTEGI Beti gauza berdinak egiteari utziz, gure ohizko esparrutik irtetzeko gogo sakonak bultzatuz, EROTISMOAK ERAGINDA, arabiar lurralde beroetara bideratzea erabaki dugu.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Odol sutsu hark, su hark bere gorrian, ez duke jadanik irtenbiderik.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Baina txistua botatzen dit lasaitzeko hurbiltzen naizen bakoitzean... Hara!, odolezko malkoak dario eta begietatik!, behar ba da buruan zerbait trastornatu diot, jo diodan kaskarrekoarekin... Hau angustia!, erotuko bazaigu gure Santiago... ez bait da ixiltzen kondenatua.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Zuhaitz bat bere hosto berdeekin, ikusi nuen txoko argi batetan, nere izena izkribratuta zuen eta izenaren erdian iltze buru haundi haundi bat sartuta zuhaitzaren odoletan, bihotzeraino, ikusten nuen guztia bihurtu zen berde eta koloretsu, loreen eta tximeleten dantzan argi, eguzkiaren eta mendiaren edertasunaren osasuna, belar heze berdeetan etzan nintzen, zuhaitzaren adar hostodun berdeen itzaletan.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Ez duk izanen hire azken odol galdua.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Hortzetan odolaren beltzunea ageri duk.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Hogeitabat hire gorputza ukitu bezain laster odolez zikindu den izera zuri bat gainetik botatzen diatenean.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0080 1) Ni, odolean eta izardian eta malkoetan zuen anaia eta laguna, Izaro deitzen den uharteko monastegian itxi naiz, 2) Euskara inoiz baino biziago dela itxas lau haizeetara aldarrikatzeko, 3) eta, Euskararen herriaren izenean, Lurreko bizilagun guztien aurrean haren iraupenaren lekuko izateko.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Etsipenak olagarro ikaragarri baten antzera itxaropenaren odol guztia husten zidak.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Basoak bere odola erakutsi du, eta xurgatzeko prest dauden zomorroak bat batean etorri dira.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Atzerako bidean konderak kondatua, egia zerbait badakit; ez egia beste zer hura... hots niretzat ere lagun hillen gorputzak, zaurituen odola, nere ohitura egin direla, eguerdiko afariari, izerdiari bezala egina naiz.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Halere eskuak gorbera, malgor, oiñak gogor odola zaiñetan kurri dadin, giharreak mantsotu ditezen, egurukitzen dugu.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 Seme-alaben odolari begira gelditu zen, ikusle mutu eta mugiezinduei gero, eta eskuak Juanitorengana luzatuz, ahots sendoz honela esan zuen: - Espainiarrok, aitaren benedikazioa emana diot nere semeari! Orain markesa, erdeinurik gabe ireki ezak zauria, guzti honetan garbi eta errugabe hago eta.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 (...) eta berau betetzeko izaki ororen odola edan ohi genuela esan zioten.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Amestiaren zainetan ere odola berotzen ari da arinki.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Agian ez dute odolik ixuriko, odolak odola galdatzen baitu.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Muturrak hausteraino, ero bat bezala, odola zeriola, ez zuen etsiko lagunek heldu eta elkarrengandik bereizi arte.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 - Nola esan dezakezu hori, Alize, Santos Ladron de Zegamaren odola oraintsu isuri denean, Iruñea honetako gazteria mendietara ihesi joan denean, gure Foruak arriskutan daudenean?

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Txikizio horretan, odolezko itsaso zabalean, irla baketsu bezala Iruñea altxatzen zen, basamortu batean oasis desiratua bezala.

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Odolaren tenperaturan kontserbatuak; gameto arrak, ordea eta beste ate bat ireki zuen, hogei eta hamabostera kontserbatu behar dira, eta ez hogei eta hamazazpira.

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Odolaren tenperatura normala agorrerazle da.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Ikaragarri gustatzen zitzaion, bere basetxeko erretratu galeria hotz eta biluzi hartan ibiltzea, eta beren odola eman zioten haien erretratuei begiratzea, haien odola baitzebilkion bere zainetan.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Kulparik gabeko odola izan zen isuria.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Artean gorrotagarria ageri zen gauza hura... lehenago zen baino gorrotagarriagoa ere, hala izan bazitekeen... eta eskua zikintzen zion ihintza eskarlata hark argiagoa zirudien, eta berriro ere odol berria isuri izan balu bezala.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Baina Asiak odol garratz xamar hari, ardo soila nahasi eta usaingozatzen duen ezti-tantoarena bezalako eragina txertatua zion.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Sinestedun egin diren atzerritarrei dagokienez, berriz, idatziz jakin erazi genien guk zer erabaki genuen: sasi-jainkoei eskainitako haragirik ez jateko, itotako animalien odolik eta haragirik ere ez jateko, eta sasi-ezkontzarik ez egiteko.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Familia berekoek odol eta haragi bat-bera dute; eta Jesusek ere gure odola eta haragia hartu zituen, bere heriotzeaz heriotzearen nagusiaren deabrua ezerezteko, eta heriotze-beldurrez bizitza guztian morroi zeudenak askatzeko.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Ni neu, odola isurtzeko zorian nago; gainean daukat abiatzeko ordua Txatal honetan, hurbil duen bere heriotzea adierazteko bi irudi darabiltza Paulok, Filipoarrei gutunean erabiliak biak: lehenengoak (odola isuri) oparietan hilgaien gainera isuri ohi ziren ardo, ur edo olioa (...) dakartza gogora; honela, opari-zentzua ematen dio Paulok bere heriotzeari (...); bigarrena abiatzearen irudia da; untziak portutik abiatzea adierazteko hitza zen; ikus.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Ba noa berehalaxe, odola bero daukadan bitartean.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 On Rafaelek, bere odol hotzaz gaindi, dudarik gabe espero ez zuen harrera haren aurrean, zur eta lur geratu zen.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Geltokia, gure trenak, arras emeki trabeskatu zuen, geltokiko buruzagiaren kopetan, odola perlatzen genekusanean.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0047 - Badakigu ez zaretela guztiok errudunak, baina odol ugari isuri da zuengatik.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Arratsaldera aldean, Alkairokoa itzuli zen, baina bere aurpegia odolak eta urrutuek ezezaguna egiten zuten.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Pertsona zaurituaren larrutik odola darion bezala zuhaitzen azaletik erortzen da erresina.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0042 Kro-kro leguna izan, nahiz-ta hain xamurra, orduan bai odola urtua sumatu beren zainetan anai-arrebak....

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0036 Gure mendietako bati Narayama izena ipini eta zaharrak bertan abandonatuko bagenitu, gauza bera lortuko genuke, baina odolik isuri gabe...

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Malkoz, odolez eta izerdiz egindako tinta erabiltzen dugu sarri baino sarriago.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta alde batetik bestera ibiltzeaz nekatu nintzenean, hutsik zegoen txabola batean sartu, eta iluntasunaren erdian eskua zoluan apoiatzera joan nintzenean, min zorrotza nabaritu eta odola jarioka hasi zen eskutik.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 - Egia da lehenago garaitu nauzula, baina orain ez zaude zure garaipen aldian, ez zara zure jauregian haragikeri higuingarri haiek gozatzen ari, hauek hasetzearren ez duzu zure mendekoen odola isuritzen, ez duzu haien alaben ohoreaz jabetzerik....

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0125 Beste behin edo bitan ere iritsi zitzaion, eta Joakin ahotik odola zeriola ere hasi zen, bere anaia jotzera inoiz iritsi gabe.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Uhainkada beldurgarri hura iragan zenean odola zirkurutan zebilen itsasoan eta zu zinen, tristezia neurrigabea zure begietan, erasolariek bizirik hartu zuten bakarra... Zu, Ama Birjina.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Une berean, kresal usain sarkorrezko haize bala batek errezebitu gaitu, gu gazteok eta bera ere gazte, gure zainetako odola irratzarriz.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Oinaze bizia senditu dut bi eskuetan, eta bi esku-ahurrak odoletan neuzkala erreparatu.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Fruitu sail honen artean pontxe-untzi batetan zeuden urre eta zilarrezko arraintxoek ere, arraza malenkoniati eta odol geldokoak izanarren, antz eman zioten zerbait gertatzen ari zela eta guztiak, jira eta bira, arnas-estuka zebiltzan bere mundutxoan, higidura patxadatsu eta grinagabe batez.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Biekin eta berauen odolekoekin kontuz ibil zaitez, baina batez ere mutikoarengandik gorde ezazu zeure burua, zeren kondenazio hitza ikusten bait diot bekokian idatzirik, (...).

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 Leihora lasterka egin, alderen alde zabaldu eta burua kanpora atera zuen: lainoaren arrastorik ez; eguratsa garden, alai, adoretsu, odola dantza egitera bultzatzen zuena; eguzki-argi distiratsua, zeru loriatsua, aire hozkirri atsegina, kanpai alaiak... Aintzatsua, guztiz aintzatsua!.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0037 Arbolaren paretik pasatzerakoan bi uso zeuden esanez: Zapatan odola; txikiegia da hau; benetako andregaia etxean dago oraindik.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Hurbileko eta urrutiko senideek arreta berezia hartu zuten Julianen nahia betetzeko, eta lekaimeak ere etorri zitzaizkion etxera beren egoitzara joan zedin, baina Julianek, putreak zirela, odola txupatzeko piztiak, eta etxetik bidali zituen.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Blumek oso odol hotzez jokatu zuen bere krimena burutzean; geroago galdetu ziotenean ea Schô*nner ere berak hil zuen, galde bezala moldaturiko erantzun lotsagarri bat eman zuen: - Bai, zergatik ez hori ere?.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0204 - Ura, lurrarentzako, odola bezala da, ostia!- esaten zuen Ostianok.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Errementariak sudurra odoletan zeukan, alkateak begi bat beltz-beltz eginda.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Beren eskuineko hankak, okertuak, angelu bitxi bat egiten zuen, eta guztiek eskuineko eskua eskumuturretik ebakita zeukaten; odola erre egiten zen kateko metala ukitzean eta aidean, kixkalduriko abere bizi usain ikaragarri bat zabaltzen zen.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0016 Autopsia-k ere dio tiro bakar bat zuela zangoan eta ez dela odolez husturik hila.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 . Eta egilea harritzen zuena: berak ziotenez, katoliko ta kristauak... izaki gorrotoa lege hartuaz odolez ase ezinik zabiltzanak.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Esanai sakon ta mamitsuko itza; eukaristi giroan erabili oi zuan garaiko liturgiak; Ogi Santua artu zuanari, ondoren Odol Santua ematea, eukaristia sendotzea esaten zioten; Odol Santua artzean, eukaristia bere osotasunera iritxi zala, adieraziaz.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Miokardioaren hipoxia honoko baldintzetan emango da: A) Oxigenoaren emaria gutxitzen denean, zeina gertatuko bait da fluxu koronarioa gutxitua ala odolaren konposaketa aldatua dagoenean.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0026 Mila bederatzirehun eta zazpian: Bilboko Arenalean manifestaldia: odola ez zaio epeldu Belaustegigoitiari.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Azkenik Baxenabarren guk ezagutu edo ezagutzen ditugunak izenda ditzagula: horra Meltxor hegoaldetik etorria zena, Zubikoa-Ibarra Bankako baztandarra, dena izpiritu eta zirto, Manex Hiriart Ezterentzubitarra eta Xalbador haundia zenduetan, azken honen obrak eta Odola beti mintzo bait dira oraino, bai eta ere Jean B. Bide bertsuzale eta egile ere zena.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 Bistan da ezkerrak odol berria eman diola bretoi mugimenduari, analisi berriak eskainiz eta betidaniko kontraesanetatik irteten lagunduz.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0018 Antzar-samea etetzen zuenak, eskua eta dena odolez, berak begiz jota zedukan neskatilarenganatz jaurtitzen zuen eta horrela, harek odolez soinekoa zipristintzen zion neskatila, antzar-afarira gonbidaturik zegoen.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Gainera, nork esan, apez liberalaren gogoak gainak hartzeaz gipuzkoarren leialtasuna ez ezik odol garbia eta noblezia ere aipatuko zigunik, Konstituzioaren kontraesanetara.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Eta menturaz gure Luhusoar goarda-semeak egundainotik odolean ukan zukeelako, muga guztien gainetik ikuska ibiltzeko tirria Mathieu eta beste irakasle zuhur zenbait lotsatu zituen sukar hura bera; horra hor seinale, Asiako erlijioen historia, Espiritismoaren kritika edo Konjurazioen eta sorginkerien liburua.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Eta Albania-ko lehendakaria den Enver Hodja-k berdin dio: Orain arte, inongo herria, inongo proletargoa, inongo alderdi komunista edo langilea ez da agintearen jabe egin indarra erabili gabe eta odola ixuri gabe.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Egunez-egun bizkortzen joan zen, baina, ezkerreko hankan, koaguluaz, odolak ez zion korritzen.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Daukaten odol bereziari esker oxigeno baxuko uretan ongi irauten dute.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Ikusten duzuenez, beti gau beltzean bizi izandako gizona, beti minetan, ezin etsituz, bihotza odola dariola.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Bestalde, ahaide artekoa zen Aizkibel eta Iztuetarekin, eta odolak ere badu noski bere eragina.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Txostena irakurriaz, behin eta berriro errepikatzen duen gauza bat argiro uzten duela esan behar: Oreitiarrak odol garbiko direla, kristau zintzo lehen eta orain, mairu, judu, indio eta Inkisizioak zigorturikoen kutsadurarik gabeak.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 Buruak pentsatu, begiek ikusi, sudurrak usaindu, bihotzak odola bidali, besoek lana, oinak ibili....

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 3. Sin.: Sagara; Mezerdikoa. Horrela deritza bereziki eukaristiaren edo * mezaren ospakuntzaren erdiguneko erritoa, ogia eta ardoa Kristoren gorputz eta odol bihurtzen direnekoa, fede eta teologia katolikoaren arabera.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Gizakiarengandik hartzen du hiriak bere ariman, eta bolumen habitatuzko haren gorputzean gizakia bera biziberritzen da, bere odolaren taupadarekin eta maitasunezko edo gorrotozko pertsonarteko erlazioarekin.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Oraindik badu sumindura Afrikako basamortuaren gainean gerra trakets batean odolik gabe gelditzeko eta guztia, Machadoren pake bolkanikoa heriotz burdinarekin samindu zuten bi Espaiñien arteko borroka ikaragarri batean amaituko da.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Orduan, Alexander Salomon Kiener izen deiturazko bere ikaslearekin jarraitu zuen plasmen fenomenu horiek xeheki ikertzen eta Macacus Rhesus bezala ezagutzen den tximio mota baten odolari esker lortu zuen gero Rh deituko zen faktorea deskubritzera eta honen bidez odolaldaketen arazoa gainditu.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Ameriketan eta Inglaterran hemen baino lehen ohartu ziren Rh faktoredun odolaren portzentaiarik tipienak euskaldunen artean aurkitzen zirela.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0036 Beraz, Mirandek odola eta gogorkeria predikatzen ditu: Sort-herriaren etsaiak denal eho ditzagun.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0137 Noble dejeneraturen bat edo, apika, marinel zangarren odolekoa (euskaldun jatorra, dudarik gabe), etxe ondo zahar baten jabe eta leinu ohoragarri bateko seme.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0261 Glukosa ehun guztietan suntsitzen da, baina ez odoletan; hala ere, muskuluek suntsitzen dute gehienik hor behar izaten bait da gehiena, dela muskuluaren lana egiteko dela gorputzarentzat beroa sortzeko.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0261 Otordu ondoetan organismora sartzen den glukosa gehiegia gibelak ateratzen du odoletik eta bere zelulatan biltzen eta pilatzen, glukogeno itxuran.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0261 Zelulek odoleko glukosa erretzen duten eran, amilasa izeneko entzimaren eraginez glukogenoa glukosatan deskonposatu eta zirkulapen korrontera isurtzen du gibelak atzera: Hona formulatan erreakzio hori: glukosa / glukogenoa / ura.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0019 Belarrondoko bat edo beste, praile igurtzailea, odolez eskribitutako no hablaré con el compañero,..., belauniko geron ezereza infantilari begira pasatako orduez gainera, horretaz gainera, huskeria hoietaz gainera, konstatazio triste, erneagarri baten grina geratzen da, nigan behintzat: defensa bat baterik gabe, biluzik nengoenean, haur bat nintzenean, entenditzen ez nituen norma eta diskurso ilun batzuen bidez, nire frakasoa seilatu eta naizena izatera kondenatu nindutela.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Emakumezko diabetikoak, ahalik eta gehien egon behar du atsedenean, horrela umetokira odol gehiago iristen delako, eta umea normal eta osasuntsua izateko posibilitateak handiagoak direlako.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Emakumezkoek odolean azido urikoa gizonezkoak baino dexente baxuagoa dute (3,5-3,9 mg emakumezkoak, 4,5-5,9 mg gizonezkoak) eta 50 urte ingurura iristean (menopausia ondoren) bakarrik igotzen da, gizonezkoena iritsi gabe hala ere.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Zentzu honetan, esate baterako insulinoma bategatik (insulina ekoizten duen tumoreagatik) pazientearengan aurkituko genukeen gehiegizko insulina -kopurua, nahiz eta zentzu orokor batean eta hasierako definizioari jarraituz Tumore-Markatzaile bat izan, ez genioke insulinemia (odoleko insulina-kopurua) altu horri T. M. izena emango.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 Paziente guztiei, ebakuntza aurretik eta ondorengo 8 egunetan aipatu T. M.ak neurtu zaizkie odolean RIA (erradioinmunoentseiua) bidez.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 Hestelodiko minbizidunei, hortik at urteko jarraipena egin zaie bi hilero hasieran eta 3 edo 6 hilabetero CEA, CA 19-9, CA-50 eta TPA T. M.ak odolean neurtuz.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 1981eko ekainez: Teheranen, Jomeiniren aurkako manifestazio masibo batean, pasdaranekiko enfrentamentua eta odolezko bainua.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0299 Gorria, suaren eta odolaren kolorea, nagusia da eszena osoan.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 Berrogei urte beltz oposizio gorria jasan eta odola dariola borrokan eutsi egin zuen hura.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Aurikula-pare batek batzen du brankia guztietatik ailegaturiko odola, eta gero, bentrikuluak bultzatzen aurrerantz aortan zehar.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. auzmendi 0403 atzeko hestean tripanosoma forma / muskuluetan leishmania forma / ostalari bektorea / tximitxa / gizakia / crithidia / erdiko hestean crithidia forma / urdailean leishmania forma / odolean tripanosoma forma.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0126 a) TEKNIKA BIOKIMIKOAK, entzimen iharduera likido biologikoetan (odola edo LZRan) edo ehunetan (gibeleko biopsia, heste-biopsia edo fibroblastoen kultiboaren bidez) neurtuz.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Ordea, gu jadanik eritegietan jaiotzen gara, ez gurasoen etxean eta ez ahaide eta senideek inguraturik, baina mediku eta erizainek: jaiotzaren gure esperientzian ez dago, andre baten bere baitan erne duen haziagatik odoletan haurraz erditzea (ezpata batez bezala), euskarak ederki esaten duenez, etxea bera eta laguntzaile jendeen eskuak odolez betetzea, etab.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Jaiotza eta odola bat: hazia eta odola, odola eta bizitza.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hegazti iz. Animalia ornodun odol-beroa, gorputza lumaz estalia duena, mokoduna, aurreko gorputz-adarratzat hegoak eta atzekotzat hankak dituena, eta orohar hegan egiteko egokitua dagoena.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0041 Mesozoiko aroan narrazti ugaztunengandik sortutako belaunek, benetako ugaztunekin gero eta antz handiagoa izango dute; adibidez, odol beroa eta ilea.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Gakoek, ostalariaren arnas bideetako ehun bigunak zauritzen dituzte eta animaliak zauri hauetatik isurtzen den odola hurrupatzen du.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Odola, faringetik pasa ondoren erdiko liseri-hodi handia zeharkatzen du.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0017 - Ariketa fisikoa eta airepean kirola egitea, nekatu edo aunatzera iritsi gabe, mesede egiten diote oxigenazioari eta odolaren zirkulazioari.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0017 Elastikotasuna galdu eta odolaren zirkulazioa zaildu egiten da.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0017 Elikadura desegokiak anemia sor dezake, odoleko globulu gorrien urritze nabarmena.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0017 - Ez da erabili behar jantzi estuegirik: odol-basoak estutu eta odolaren zirkulazioa zaildu egiten dute.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Medizinarako bertute askoren artean, aipagarria da diuretiko bezala duen erabilpena, gernuaren produkzioa asko gehitzen bait du, honela odola garbituz.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Ebakitzean eta orrietan batez ere, odol-gorri koloreko latex jariotzen da, haizeak eragina erremolatxa kolore hartzen duela.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Gulbahar izan zen, tartariarra odolez, lehen kadina.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0042 Eguraldi latzak odola berotzeko beharra eskatuko balu bezala.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0090 Izan ere, Jainkoaren-hurbilean, Berarekin ahal dugun eran jardunez, pixkana-pixkana konturatzen joan gintezke, haserretzen gaituen jainko hori, ez dela gugatik gurutzean bere bizia eman zuena, ez dela bere Gorputz eta Odol Santuak Eukaristian, maitasunaren ezaugarri, eman dizkiguna.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0267 Dena dago, haurtxoarengan, jokoan: Gorputz-arima, odol-intelligentzia-adimena, titikumea DENA, ekinean, GIZA-EKINEAN!.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0105 Era honetan, 100 ml odoleko 0`1-0`3 ml COsub2 garraiatzen dira.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0105 Alegia, era honetan 100 ml odoleko 1`5 ml COsub2 garraiatzen dira batezbeste.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0101 Fetu-amen arteko transfusioa Odol fetala, plazenta edo karenan zehar, amaren gorputzera pasatzea.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Kaltzitonina Tiroideko zelula parafolikularrek (C zelulek) jariatutako hormona, hipokaltzemiaren eraginez odolera isurtzen dena.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0244 Fetuan gertatzen den zirkulazioa: karenako odol arteriala zilbor-benatik pasa eta Arantius-en hoditik iristen da beheko kaba benara.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0244 Bihotzeko bi aurikulek elkar komunikatzen dute eta fetuan barrena ibili den odola zilbor-arteriatik itzultzen da karenara.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0244 Ezkerreko bentrikulutik aortan barrena abiatuz, odol arteriala organo guztietara banatu (beroietan trukaketa nutritiboak egin daitezen) eta ondoren odol benosoa goiko eta beheko kaba benen bidez eskuineko aurikulara bueltatzen duen odol-zirkuitua.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0244 Fetuaren eta amaren arteko odolaren zirkulazioa, fetuaren zilborreko odol-hodietan barrena, karenako biloen eta amaren umetokiaren artean gauzatzen dena.

520. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Gero ta burruka geiago! Gero ta odol geiago!.

521. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Odol asko ixuri-erazi dizute zure semeak.

522. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Odolez lertu-bearrean daude zure zaiñak oraindik, ordea.

523. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0041 Gizon onek guztiak dizkik zearo galduta... Ezurrak gogortu, adimena moteldu eta odola oztu zaiok oneri...

524. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0088 Euskaldunak dirala
bañan gu ere bai,
edo bestela galde
gure gurasuai;
odola ixuriyak
orrenbeste anai,
alare uniyorik
ez omen dute nai.

525. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Ortarako gertutzera bidali zuten Arevalo`ra errege-mutil izaten ikas zezan eta gero Iruña`ra Naparroa`ko errege-ordearen odoleko aolkari izan zedin.

526. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Era berean, apalondoan, kaliza artu, eta berriz ere eskerrak emanez esan zien bere ikasleeri: Ar zazute eta edan guztiok ontatik, au nere odolaren kaliza da ta Itun Berri ta betikoaren odola zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko ixuriko dana.

527. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Gero ardo ta kaliza artu-ta: Artu ta edan zazute guziok, au nere odolaren kaliza da ta.

528. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0076 Zure biotz orrek ez dauka indarrik zainetara odola bialtzeko.

529. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Esteetatik janari onduak odolera igarotzen dira, eta odolak gorputz osora banatzen ditu.

530. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Giltzurrinak zer egiten dute? Giltzurrinak odola garbitu egiten dute.

531. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Izerdiak zer egiten du? Izerdiak odola garbitu egiten du.

532. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Utsuneak bete itzazu: Giltzurrinak odolean...... lana egiten dute.

533. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Narrazti auek, odol otzeko abelkiak, ludi guzian dira, polodietan ezik.

534. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 A. Santu zera, bai, Jauna, eta santutasun guztiaren iturri; santu egizkizu, bada, ogi ta ardo auek, zure Espiritua ixuriaz, Jesukristo gure Jaunaren Gorputz eta Odol guretzat egin ditezen.

535. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0101 Aren odolak:/ Alleluia! / garbitua du / lur guzia.

536. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0048 Jainkoaren gogoko izan bait da betearen betea Arengan egotea, eta Aren bidez, gauza guztiak Berekin adiskidetzea; Aren gurutzeko odolaz pakeak egiñik, zeru-lurretan diren guztiekin.

537. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Orregatik Ebangelariak siñistunengatik esan zun: Ez dira auek odoletik sortu, ez aragi ez giza-irritsetik, Yainkoarengandik baizik.

538. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0900 Seme onengan, bere odolaz dugu erospena, eta pekatuen barkamena; alakoa izan da Aren grazi-aberastasuna.

539. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0046 Lur ontan igesleku ta indar zaitugu, ekaitz ta burruka gogorrak bai ditugu; Erruki iturri, gure egarri gaur itzali zazu, zure biotz iturriko odola artuz.

540. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0047 Jainkoaren gorputz-odol artzera noa.

541. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Odolezko iturriak ziren, non-nai zulaturiko Giles eta Simon`en illotzak.

542. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0104 Odolez gorritzen ari zan Lamont`en alkandora zuria ere.

543. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Odol asko isuri dut, ordea, gure etorkizunaren ordaitzarako....

544. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Gogor eraso dio, baiñon eztu ezer iritxi: gaiñekoaren akulluak oso odoldu du; bein eta berriz, erruki izpi gabe, sartu dio akulluaren eztena bizkar zabal gizenean, eta odolez, odol bero-gorriz busti zaio soiñ-axal guzia.

545. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0065 Presondegian egon ziñanean, an oso lagun onak utzi omen zenituen, batzuk karteristak eta beste batzuk seguru aski eskuak odolez zikindutakoak; bañan zuretzako danak onak.

546. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Birikak aize-berriztu ordez, meatz-arri naasiko gesal, edo-ta lipu kiratsa baiño ez bai zuten jasotzen, eta gaitzaren iturburu au zitekeala iduriturik, aurrena odolak garbitu aal izateko karraskillu atalka batzuez egositako ura edatera jarri zituen.

547. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Amaika olakoren odolarekin bustiak zeudek, onuzkero, Euskalerriko uri, mendi ta itxasoak.

548. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Oien negarren eta odolen truke graduak jasotzen dituztenak, oiek dituk gudazaleak eta lurraren gañean daukagun gaitzik gaiztoena.

549. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Ara: ankako miña edo-ta giza-soiñaren edozein atalekoa, gorputz guziak sentitzen du, bakar bat osatzen bait-dute gorpuzki guziek eta txurmioko miña buruak ere artzen du, onek eragiña ez izan-ta-ere; olaxen, senarrak ere beregaiñ artzen du emaztearen laidoa, onekin gauza bat-bera egiñik bait-dago; eta, munduko laudorio ta laidoak aragi ta odoletik jaioak izanik, olatsukoak noski emakume galduarenak, senarrak ortxe jaso bearko du bere tokamentua, ta, ez jakiñik ere, bere izen ona galdu-ta geldituko da.

550. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Euskaldunak ditun doai bereziak: euskera ta odola dira.

551. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Lan ontan odola beroegi jarriko ote zaion bildur da bera.

552. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Odol ustutze aundiak Loiola`n; baiña, Loiola`ko odola aberatsa izaki: Iñigo zan etxean amairugarrena.

553. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0067 Itzik ez, biotzak izketan, odola taupada berdiñetan.

554. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Esan ere ezin leiken bezin laidogarria, eta gutxiago oraindik egin leikena da, beti euren antziñako jantzia eraman duten Bizkai-ko andre aundi eta odol garbikoak, buruan manteliñak jartzea.

555. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Orrelako napar zinezkoen odolak daukan balioak gizaldi ta gizaldi luzetan iraungo du, ondasunik ederrena dalako ta salneurririk ez dulako.

556. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Galtzeak edo irabazteak ez du esanai aundiena, baiño maitasunez ixuritako odolak bai.

557. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Ta ixuritako odola aberriaren alde eman danean, oraindik askozez geiago.

558. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Ezta Cromwell`dar Oliber ere, Irlanda`ko Eliza apurtzeko Ugarte Orlegia odolez gorri biurtu zuanean.

559. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Nafarroa'ko odol-garbiko aitorensemeak (hidalgos) libre eta kitu dira (libre e quitos); baiña, kanpotik etsairik sartuko balitz mugen barrena, orduan Erregearen deiari erantzun bearko diote, iru egunez bakoitzak beuren kontura.

560. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Ni ez naiz zure odolekoa ere.

561. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Zer gertatu zan? Emakume zar ura, etxean bakarrik bizi zala, maitasun pixka baten bearrean zan eta bere odolekoek ematen ez eta bere odolekoa ez zan illobak begirune pixka bat agertu zionean, bere esker onez, Packard berebil eder ura, opari egin zion.

562. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0067 Oillarraren odolez ispiritu txarrak uxatzen.

563. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Mikolas - Zuen mehatxuek ez dautet odola hainitz itzularazten...

564. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 JANAMARI - KASKOBELTZ - GAETAN Gaetan - Boz egun hauk zerbait ba dira! denek odola kaldan eta denek beren burua jadanik nagusi ikusten....

565. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0159 Bainan errekako ur freskoa da orai gure Herritarrek ixuri odol beroa!.

566. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0007 Eta
odolaren
usaina
eta
burdinez
loturikakoen
karraziak
bistan da
izaten direla.

567. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0008 Atzipe
Odolarekin
ezin ikusian
ene herriaren
mugaren
zedarriak
jarri
ditut.

568. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0008 Etortzen
ez
zen
Libertatearen
xoradura
askoen
zai
odolarekin
egon
naiz.

569. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0010 Odolaz
ez
ziren
hala.

570. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0190 Bestalde, Jalgitza irakurtzearekin, girixtinoak nola ez gira ohartuko guhaur girela oraiko Izraeldarrak, bataioko uraren bidez Jaunak libratuak, Jesus dela Jainkoaren bildotsa, bere odolaz salbatu gaituena, Eukariztia dela desertu huntan irauteko emana zaikun zerutikako mana, eta azkenean zerua dela bide hunen buruan kausituko dugun gure herria?.

571. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0001 Ez du Paulok hori ahantziko: Jauna, Extebe zure aitorlearen odola ixuri zenean, ni ere han nintzen, gogotik onartzen nituela haren hiltzaileak, eta heien jauntziak zaintzen (Ap. Eg. 22,20).

572. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0003 Bai, nahi nuke galdua izan eta Kristoren ganik berexia nere anaientzat, nere odolekoentzat.

573. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Gizajoa dena kolpatua, dena odol guziz betea.

574. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 T-rentzat Magritte-n lehio harek Proust-entzat Delft-eko Vermeer-en pareta puska ttipi horiak duen funtzioa betetzen du: edertasunari, ametsari bidea zabaldu, heriotzaren karkaila urrun arazi... Plastrezko emazte aurpegi ezti hura; begiak hetsiak, barneko nirvana batean galdua eta... poltsuaren tokian, odola. Elurra zikindurik.

575. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0027 Izpiritu Sainduak du, Elizaren deiari ihardetsiz, ogia Gorputz egiten eta arnoa Odol.

576. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 LAUGARREN ITURRIA, geroko gizonari bizi eta indar emaiten dion iturri aberatsena: Eukariztia, Jesusen gorputz odolak.

577. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 Halaber, edateko untzia hartu zuen, afal-ondoan, erranez: Kalitza hau batasun berria da, zuentzat ixuria den ene odolean.

578. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Milesker berezi bat mugaz bertzaldetik etorri diren guzieri, etorri diren gure anaieri, zeren odol ber-bera baitugu gure zainetan eta itxaropen ber-bera gure gogo bihotzetan.

579. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Ez dezakegu itxoin, odol hotzeko arrainek eta abere apalagoek badutela-gerizapenik hotzetik begiratzeko.

580. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0067 Horiek hola, abantxu hemeretzi urte zituela, gure Iñaki IPARRAGIRRE, Idiazabaleko mutil gazteak, bere odola ixuri du, egiazko bake horren lortzea gatik gudukan sarturik.

581. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Bainan, xoro eta debalde da oihuka artzea, ez dela odolik ixuri behar...

582. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Ez dut odola isuriko denik suposatzen, baina buruestima bat baino gehiago narraz ibiliko da burrukaren arramarrean.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Eli Gallastegi bide zela, Irlandako Pazko odolezko haren oroipenak ere izan zuen antolamenduan bere jokoa.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 5/ Uste duzu zuk Sorian lehengoan beren zainak ireki eta zerien odol ahulaz gartzelako murruetan Gora Euskadi idatzi zuten aberkide miresgarri horiek, gutaz trufatzen, eta Brexnef eta psikiatrikoak besterik ez daramatela beren bihotzetan?.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Jama amerikar medikuen aldizkariak dioenez tumoreak ugaldu egin zaizkie aipaturiko nekazariei garun, barrabil, gibel, urdail, odol eta sistema linfatikoan.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Bi motatako kolesterola dago: bata zainetan gelditzen da piskanaka odolaren joan-etorria oztopatuz; eta besteak kolesterol txar hori askatzen eta kanporatzen laguntzen du.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, zu, kotxe batetik urtetera ba`zoaz eta tiro bategaz artzen ba`zaitue... zuk esango daustazu zure odol otza zelan gelditzen dan! Noren errua izan da? Erriko arduradunak zer ikusi aundia daukeela deritzot; ori, erri guztiagaz txarto iokatea da, errespeto barik.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Kaltegarri ere iguzki kolpea, hala-nola iguzkitan gehiegi uzten delarik burua: berdin ohargabean, odola heldu da bururat, izerdia eta egarria agertzen, orobat buruko mina, burtxoradurak eta alditxardurak, eta sukarra 39 edo 42-tara igan ditake ezagutza ere gal ditakeelarik.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Odolaren muimendua ere traba baitezake berotzeak, on dira bereziki zangoen trenpatze hotzak, hala nola duxa bururatzean.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Gorriak gibeletik adierazi behar zuen, asmatzailearen ustetan, odolaren eskaintza.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Herria dagoen tokian, Gomezovarenaren irudi haundiaren azpian, odolezko laku bat egin da.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Odol artean ukabil batzu Gomezovarenaren kontra jaso dira, baina alferrik.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Nungo sorginak zipriztindu zuen, bestela, odolaren gorriduraz? Nundik zetorkion hain susmo zehatza? Heriotzak baieztu du euskal literaturan aipatuko den Xalbadorren omenaldiko liburua, bihotzaren joku txarra delata egilearen odolez azpimarkatua.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Orduantxe ohartu nintzen nire laguna, bolantean zetorrena, odoletan zegoela, leiho kontrara eroria.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bai, Santi, burkidea, zure odola euskal-Herriaren magal berdean gordea dagoelako, gu saiatuko gara dagokizun lekuan jartzen, herriaren historian askatasunaren alde eroritako beste burkidekin batera, eta sozialismoaren lehenengo mailaldia igotzen hasten garenean, etorkizuneko belaunaldien adibide tinkoa izango zara.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. linazasoro 0001 Baña leku askotan zorionez, odol eta ilketen ordez, umorea dakarkigutenak.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Zure bizitza emon zenduna zan,
zure odolak lur au gorritu eban,
zure bizitza zan, baiña ez zenkian pozaz,
azkenena loratu zala ordez.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak s. unzueta 0001 Guda ankerran, gazte asko jausi ziran
eta odol berua, ongarri mendian.
Negua igarota, oin udabarriak
Loraz estaltzen dau geure Euzkalerria.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Ittoten ikusten danari odola kentzea ez da gaitz.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Eta iñor ez dagigun il, gitxiago odolez anai doguzanak, naizta eretxiz oker egon.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Izango ditu Erriak oker orreik zuzentzeko bideak, baiña anaien odolaz geure eskuak ez dagiguzan gorritu.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Odolik gabe dagoz beera begira sorginkeri aren aurrean.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Odola irakiten dauka gazteak; berez da Iraultzaille.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Baina gorputzaren desioak pizturik dirau,
sugarra hemen barnean nabari dut,
sabelean,
erraietan,
ondolean;
maitasuna egin genuenean gau hartan,
gauzarik ederrenetakoa ikasi genuelako,
ondo igaro genuelako,
elkar desiatu genuelako...
ohe biguinaren maindira zurien artean
elkar musuka, elkarri laztantzen
desioan murgildu ginenean.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Baina Europako lurraldeen arteko gerren odolak, basakeria kolonialak eta gizakiari bere kultur eta erlijio balioak bortxatuz eragin zaion humilazioak ilundu egin dute giza eskubideek egin duten bidea.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Halan be bide ondoko sasi bihurriak bideraino okertzen ziran, hire oinak urratuz, baita be odoletan ipiniaz.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Odolak, izerdiak eta hautsak, danak nahas-mahastean oinetako barriak egin eusten.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Kanpoan dena geldik eta barruan ibiltzeko gogo handirik ez: negua hotza eta hotzarekin odola moteldu eta geratu bezala egiten da; lehortzeko bide dabil.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Orain, Ondarrutar itsasgizonek heuren odola, bizia, arima, ohorea eta itxaropena uzten duten itsasoko ur odoleztatu eta kutsagabe horretara heldu denean....

610. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0024 Odolezko izerdiak agonia luzean
Azkenekoz eho zaitu askatasun goseak.

611. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0052 Doloreki, doloreki, Matalaz
Odola Jaunari, Herriari
Eskentû dûzû.
Bihotzez, bihotzez,
Orai danik, izan ditian
Entzûnik, oi! Dohakabiak,
Obratûrik zuzenak,
Denak aurhide bizitzeko.

612. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0093 Ardu xuri ala gorri, biak hun ziztatzû eni;
Mûndû huntan bizi nizano, zaiñetan odol dûdano,
Nik ez diozût, ez erranen ardu hunari adio.

613. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0165 Ibañeta, zer dabila hire lephua gaintik?
Uskaldûnen odola zen ordin sûtan jarririk,
Karles, mendian, zaflatû, ihes juan zedin hantik.
Ibañeta, Ibañeta, hire lephua gaintik!

614. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0051 GONZALVE
Fernando tzar hori beno
Badeia abreagorik?
Ez dia engoitik aski
Odol ixur-arazirik?

615. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0122 Khakuetako botxia parerik gabia
Ohart hadi zer krimo gûtzaz egin dian,
Gure odoletarik thonatû hizala,
Baita ere ezûrrak hautsiak deizkûiala!

616. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0082 Errak hi, non dûk odola,
Non arbasoen makila?
Eûskara gure ûrgûillia, biziko lagun lerdena,
Segretien etxekitzeko gordagai hoberena!

617. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Bai eta hau: Ziberoa
Ez da Ziberia! Arren
Apez manexak du hemen
Kantatu odol beroa.

618. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0162 Eskubiderik bagako ta agintza-makilea odoldurik daukan agintaria dozu; noz ikusiko ete dozu barriro egun osasuntsurik, zure errege-aulkirako eskubiderik yatorrenak dauzana bere autorrez gauz izan ez, eta bere zanetako odolaren lotsagarri ba'da?

619. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 MACD.- Gure adar guztiak itz-begie; eginalean putz egiezue odol eta eriotzearen geznari zaratatsuoi.

620. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00057 Peru ez zan mutil arrunt bat. Itxuraz, lerdena eta majoa, bihotzez urregorrizkoa eta odolez, Santimamiñeko arbasoen odolekoa.

621. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00081 - Maria, zorionekoa zaitut, zu zeu erregearen alabea bazara, sabelean daroazun semearen aita-parteko odola ez dozu gitxiago.

622. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0025 Dana amaituta eta prest egoanean, izara zuri eder bat ipini eben baserri ondoan izeko Petrak ikusi eian hurrengo egunean eta odola hartzera eta odoloste eta buzkantzak egiteko etorri eiten.

623. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00063 - Odola dinozu? Zer dala eta hain sarri isuri? Gerran zagoze ala? Bazagoze, noren aurka? Zergaitik?

624. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00141 Odol larregi doa isurtzen gure lurraldeetan, gorrotoa zabalduegia dago, indarkeria da legea aspaldi, eta nik ez dot gura lege makur horren morroi izan.

625. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0089 Bai eta otzaldi eta kostipadu geiago batzen dala txapelagaz odolaren garastan goi-beratze asko eragiten dakiazala.

626. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 ¡Andoni Iturrate! ¡La clase no es para dormir! odola buruan kolpeka.

627. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Odola, aurreko txerriaren puxiga putzituan zeukan gordeta, izan be ez zuelako beste ontzirik horretarako.

628. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Eta onen erruz, zenbat neke ta oiñaze, zenbat larrialdi ta negar, zenbat odol errugabe ixuri ete da bazterretan!

629. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Odola ta zauria, besterik ez dogu ikusten Kristo orregan.

630. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Ikusten dozu Kristoren biotza erdibiturik, illik, eta zuk dakizu, ba, biotz orretan egoan odol guzti-guztia, azkeneko tantaraiño, Jesusek gugaitik emon ebala, gu salbatzearren.

631. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Onan dino berak: Nire gorputza jan eta nire odola edaten dauana neugan bizi da ta ni beragan.

632. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Jabetu nintzen Maitasunak soilik higiarazten zituela Elizaren atalak; Maitasuna itzaliko balitz, Apostoluek ez luketela gehiago Ebanjelioa iragarriko, Martiriek uko egingo lioketela odola isurtzeari...

633. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0197 Honako ekandu edo ohitura bat liturjiaren odol eta haragi egiten danean, gehientsuenetan, luzarorako izaten da.

634. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0413 - Ez erantzun irainari irainez, egurrari egurrez, odolari odolez.

635. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00066 JOHN: Ikusi dituzu Nevadako mustangoak? Mantsotu eta hainbat urtera, odola nahasten zaie eta mendira jotzen dute.

636. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 3. Zerbitzua eskaintzen ari direnean edo eskaintzeko gertu daudenean, 1. lerroaldean aipatzen diren langileek ezin izango dute odolean 1.000 cc-ko 0,3 gramo alkohol baino alkohol-tasa handiagoa izan.

637. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 Laneko arriskua saihesteko planetan edo aurrezaintzako neurrietan, 1. lerroaldean aipatzen diren lan-moduetan odoleko gehienezko alkohol-tasa zorrotzagoak jarri ahal izango dituzte.

638. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Baserrira jaitsi eta handik denbora gutxira, nire ardiak hilik agertzen hasi ziren. Otsoak zirela pentsatu nuen, eta horrela, goiz batean, nire gelako leihotik ikusi nuen bat. Muturra odolez zikinduta artaldetik alde egin zuen otso hark arkume beltzaren antz handia zuen.

639. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00236 O2 odoletik ehunera barreiadura bakunaz pasatzen da eta CO2 ehunetik odolera modu berean, zelula barneko PCO2 (50 mm Hg) kapilarretakoa (40 mm Hg) baino handiagoa delako.

640. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Lehenengoak odola arteriola aferentetik hartzen du eta arteriola eferentetik kanporatu.

641. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Likidoa odoletik Bowman-en kapsulara abiatzen da.

642. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Ondorioz, odolean dauden proteina gehienak ezin dira Bowman-en kapsulara igaro.

643. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Mintz basala ere negatiboki kargatua dagoenez, odolean dauden proteina kargatuek ezin dute mintza hori zeharkatu.

644. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0097 Hegazti: bi zango eta hegaz egiteko hego pare bat izanik, adarrezko mokoa, gorputza lumaz estalia, odol beroa eta arnasa biriketatik hartzen duen animalia ornodun arraultze errulea.

645. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0131 Odolik ba al duzu zuk? Ez dago zu haserraraziko zaituenik.

646. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0056 kobazulo / odola / haren / makina / antolatu / gailurreraino / liluragarria / herrian / amets / handiena / errekaren / tramankulu / aurkezpena / arraroagoa / ederki / benetazko / errepikatu / diru

647. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0056 Berak zioenez, horrela ODOLA buruan bildu eta loaldian askoz AMETS gehiago egiten da.

648. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Adibidez, esnearen gainak, odol gatzatuak, jogurtak, mamiak; irin-oreak, ahiak, gelatinak eta beste hainbat eta hainbat produktuk liskaelastikotasun nabarmena darakusate.

649. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Odola, tomate-saltsa, platanopureak eta anitz zopa eta saltsa pseudoplastikoak dira.

650. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Untxia odol beroa duen animalia da, hotza egiten duenean babestu egiten dena.

651. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0031 - Bihotza gogortu eta odolaren zirkulazioa hobetzen du.

652. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0336 Esan dugunez, hormonak odolean zehar garraiatzen direnez gero zelula guztietara heltzen dira.

653. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0092 Sarritan erabiltzen dira odoleko edo urdaileko minak sendatzeko.

654. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0092 Teknika hauetako batzuk diagnostikatzeko dira (zer daukan jakiteko), iridologia eta odol biziaren metodoa, adibidez.

655. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Birikek arnasa hartzerakoan oxigenoa hartu egiten dute eta odolak gorputzean zehar zabaltzen du.

656. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Odolak gas hori biriketaraino eramango du, handik kanporatua izan dadin.

657. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Gasen trukaketa odolaren bidez egiten da. Urdinez: karbono dioxidoz kargatutako odola; gorriz: oxigenoz aberatsagoa.

658. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Egun bide horretatik kutsatzea ia ezinezkoa dela esan daiteke. Zera pentsatu behar dugu, birusa ezagutu baino lehen transfusioetarako odola ateratzen zenean inor ez zela birusagatik kezkatzen.

659. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Horren ondorioz, hemofiliko askok gaixotasuna bide horretatik harrapatu zuten. Azken urteetan transfusioetan erabiltzen den odola arreta bereziz analizatzen da eta emaileak hautatzeko unean faktore hau kontuan hartzen da.

660. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Odola ateratzerakoan, hortzak erauzterakoan, tatuajeak, akupuntura edo piercing-a egiterakoan, etab.etan erabili eta botatzeko materialak erabiltzen badira kutsatzeko arriskua desagertu egiten da.

661. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Seropositiboa den eta seme edo alaba eduki nahi duen pertsona orok, horrek dakartzan arriskuen jakitun izan behar da. Emakume seropositiboen seme-alabek antigorputzak dauzkate beren odolean.

662. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Kasurik gehienetan lehen hilabeteetan galtzen dituzte, amarenak baitira. Denbora-tarte bat igaro ondoren antigorputzek odolean irauten badut,. amak, antigorputzez gain, seme edo alabari birusa ere eman dion begiratu behar da.

663. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00003 Zenbait dokumenturen arabera, erregeen odoleko printze eta printsesak behartuta zeuden igeri egiten ikastera.

664. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Txarrena da aste gutxitan aita inolako eskrupulurik gabe engainatzeko odol hotza izan dudala egiaztatzea.

665. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Nire hankek ez zuten odolik, ezta indarrik ere, nire gorputza aguantatzeko.(...)

666. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0025 Sutondoan bizpahiru ile-xerlo luze eta sendo zeuden, giza ile urdinduak; haiek ere odolez blai, eta sustraitik aterata itxuraz.(...)

667. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0018 erabakia hartu behar izan zuenean, ez zuen inolako zalantzarik izan don Polikarpo Gogorzak, polizia edo zaintzailea izan nahi zuela aitortu baitzuen behin eta berriro, maiteago zuela sua piztea itzaltzea baino, pistolak mangerak baino gehiago alegia, eta odoletik zetorkiola dei hura;

668. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0036 Odola baino gorriago zeukan aurpegia.

669. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0058 Eta inbidia izateko moduko odol hotz batekin aurrera jarraitu zuen.

670. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 - Odol hotzeko piztia deitzeagatik.

671. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0049 Odola ote zen pentsatu nuen lehenbizi, baina laster konturatu nintzen ezetz, txiza zela.

672. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0046 Odola nabari dut aurpegian.

673. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0046 Odolaren beroa.

674. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Itsu zen harri batek jo zuen ama buruan ere eta gurdian etzan egin zen odola zeriola burutik, zalgurdia ni gida nendin agindu zidan eta aurrera jarraitu nuen.

675. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0006 Pertsona batzuek, gure osasuna zaintzeko, odola aztertzen dute, eta beste batzuek, berriz, txiza: ba nire amak ametsak aztertzen ditu eta horregatik omen da psikologoa.

676. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Lepoan eginik zion zulo txikitik ixurtzen zen odola ontzi batera biltzen ari zen.

677. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0060 Belarrondoko bat eman, pipa hankapean txikitu, txapela frontis gainetik bota... xamurregiak izango lirateke Nikolak hartu duen odol gorritua epeltzeko.

678. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0047 Ba, odoleko gaixotasun horretaz.

679. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0030 Gorputz guztia martxan jarri izan baliote bezala sentitzen zen, bere pentsamenduak, bere odola, den-dena, orain azkarrago mugituko balitz bezala.

680. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Jendeari eraso egin eta odola edaten zioten; beraiek erasotako jendea ere banpiro bihurtzen zen, sekula hil gabe; hauek beste pertsona batzuei erasotzen eta odola edaten hasten ziren.

681. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0019 Aurpegian nuen odola ikusi zuen.

682. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0019 Arriskutsua da gaztelu honetan odoletan egotea.

683. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0042 Bizidun jendeari ateratako odolaz bizi dira, eta lurperatuak izan ondoren ere banpiroek bizirik jarraitzen dute.

684. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0042 Horien biktimak, berriz, odol guztia galtzean hil egiten dira, eta gero banpiro bihurtzen!

685. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Baina banpiroa ez zen Minaren odola edaten ari; hori baino askoz okerrago.

686. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Drakulak bere bularrean zuen ebaki handi baten kontra zeukan Minaren aurpegia, eta bere odola edanarazten zion neskari!

687. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Odola zerion tantaka ezpain gorri eta hortz luze zurietatik.

688. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Ordurako banpiroak edana zuen behar zuen odola!

689. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Van Helsingek ohera eraman zuen, eta aurpegian eta lepoan zuen odola garbitu zion.

690. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 -Zerri zerriko,
heu haut nik etxe, heu haut oinarri,
ta hire odola
diat bizi-gozagarri.

691. 1991> euskara batua liturgia igandea 00197 - Jesukristoren Bihotzetik sortua den eta Haren Odoletik etengabe indarberritzen doan Elizaren alde, eska diezaiogun Jaunari.

692. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00101 Hau da egiazko martiria, Kristoren izenagatik bere odola isuri zuena; epaileen mehatxuei ez zien beldurrik izan, eta horrela zeruetako erreinua iritsi zuen.

693. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00101 Jainko ahalguztidun betierekoa,
sinesmenagatik bere odola isurtzerainoko indarra
eman zenion Seberino Girault martiri dohatsuari;
egizu, haren otoitzez,
zure maitasunagatik neke guztiak jasan ditzagula
eta Zugana joan gaitezela kementsu.
Zu bakarrik baitzaitugu biziaren iturri.
Zure Seme Jesu Kristo.

694. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00101 Jainko guztiz ona, bedeinka itzazu gure emaitzak;
eta sendo ezazu gugan, Seberino martiri dohatsuak
bere odola isuriz aitortu zuen sinesmena.
Jesu Kristo.

695. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00257 Eta begirune handiz Kristoren odola edaten du.

696. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 Oparigaiaren odolak garrantzi berezia zuen, haren bidez egiten baitzen garbiketa edo pekamena (Lb 4,1-5,13). Ik. Barkamen Eguna.

697. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 3garrena. Haurra bere amari itzultzen diote, eta honek bere Semeari irtetzen zitzaion odolagatik erruki zion.

698. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00077 ohearen ertz batean boligrafo hutsa
zakila tentea
alua handiegia
oro da hozkada
zaharkitua dagoen izerdi mikatza
odol granatea
letoizko kainuetan behera behera doa
xaboi erabilia
ile kiribila

699. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00048 Gau-mitxeleta bat lanpararen
argitasunean, alde eta aurka jolasean.
Likoreak utzitako bihotz puxkak ahoan.
Edertasunaren gose begininiak.
Gure grinetan ahulago sinesten.
Arnaskada gure odolarekin,
gure ametsekin eta
gure maitasunaren biluztasunarekin.

700. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

701. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00110 Ispiluak piztia arriskutsuak dira otu zitzaion orduan, ispilu alabastrotua bere zauriaren erruduna balitz legez, eta, odola kleenex batekin xukatu ostean, Crotalus Golf Prof lozioaz igurtzi zituen lepo-masailak.

702. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Beste batzuek itsaso itsuak zirikatzen dituzte arraunekin eta burnira oldartzen dira, erregeen areto eta ataburuetara sartzen dira; honek suntsitzeaz mehatxatzen ditu hiria eta penate errukarriak, harri bitxian edateko eta sarrar purpuran lo egiteko; besteak ondasunak ezkutatzen ditu eta lurperatutako urrearen gainean lotaratzen da; hau, zurtuta, rostretan harritzen da; beste hau txaloek utzi dute aho zabalik, plebearen eta aiten jarlekuetatik bikoiztuak; poztu egiten dira anaien odol isuriaz eta etxeak eta ataburuak aldatzen dituzte erbesteratzearen truke eta beste eguzki baten pean datzan sorterri bat bilatzen dute.

703. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00016 Zauria miazkatu dio; bide batez, lepoan behera lehortutako odola ere garbituz.

704. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00144 Zeure odola erabiliko du, gainera, hari.

705. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00074 Izoztuta geratutako odola irakiten jarri zitzaidan.

706. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00054 Zoruan etzan nintzen, neure odolaren gainean.

707. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00659 Nazionalek Nafarroa eta Araba harrapatuak zituzten, Gipuzkoa eta Bizkaia suntsiduraz eta odolez konkistatzen ari ziren...

708. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00256 Ez nintzen gogoratzen badela bat gu baino lehen odola emandakoa.

709. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00013 Histeria instantera desagertu zaie, odoletan bustita.

710. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00019 Burmuin-zatiak eta odola besterik ez du orain erreplikanteak eskuetan.

711. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00031 - Hau nire odola da! Zergatik egin dit hori, Mike? Zergatik?

712. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00025 Pentsa ezazu lo zaudela, erail egiten zaituztela eta hantxe esnatzen zarela biriketan aizto bat sartuta daukazula, odolez blai arnasarik hartu ezinda, azken hatsetan, hiltzera zoazela eta deusik ere konprenitu gabe, horregatik;

713. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Azala eta odola baizik ez zitzaidan geratzen baina, hala ere, desagertutako gorpuzki guztietan min ikaragarria sentitzen nuen.

714. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Udaberrian, pikondotxoa bere hostoen berri ematera zihoanean, Lolori ez zitzaion odola berritu.

715. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Odola txuritzen bezala sentitu zuen Lolok.

716. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00069 Orduan, nire morroiari gauzatxoak kontatzen hasi zen, odolak nire lokiak mailukatzen zituen, eta nire traidoretxoa gero eta handiagoa ari zen bihurtzen.

717. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00140 Behin argi beilegi horrek odolarekin bat eginez gero, borborka belarrietara eta begietara iristen zen, eta handik, zorrotadaka, atzamar-puntetatik beherantz egiten zuen, txinpartaka.

718. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0050 Halarik ere, hain gozoa zen eztenkada berri hura odolean...

719. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0007 berak burutapen hori izan zuen, behintzat: oharkabean, seinale bat bailitzan, ebaki luze bat egin zuen ezkerreko masailean, odola isurian ateratzen hasi zitzaion zauritik eta tantaka erortzen okotzetik behera, mantxa gorriak iltzatuz azpileko ur gardenean, berehala zabaltzen eta desagertzen zirenak urpeko hodei baten antzera.

720. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0011 hartara, ongi zekien Hualde zaharraren odoleko seme bakarra ez zela atzera egiten zuten horietakoa.

721. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0023 Odola sentitzen nuen ahoan.

722. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0051 Hiruzpalau leiho zeramatzala, Ismaeli odola hasi zaio sudurretik, eta sukaldera joan da korrika.

723. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0052 Ez luke doministiku egin nahi, berriro odola has ez dakion.

724. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0193 Odolik gabeko krimen bat.

725. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0193 Tinta eta odola bezain desberdin.

726. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Bost t'erdietan han zihoazen lagunak muinoan gora, nekatuak eta odolez zikinduak, baina garaile.

727. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0014 Kapitaina! tratu txarrik jasan duten animalia guztien salaketek, ohe gainean hozkatuak, odolezko errosetoietan egiten dute aharrausi, harrizko hortzen euriteak eta kaioletako zirin arrastoek, elurrarenak bezain amaitezin diren tapakietan lurperatzen gaituzte;

728. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0034 Gotzainak esan zuen:
Mutilak itzultzen direnean jada
ez dira lehengo haiek berak izanen.
Zio justu baten alde borroka egin dutelako,
Antikristoaren aurkako azken borrokan.
Beren kideen odolak arraza ohoregarri bat
ernaltzeko eskubidea erosi die.
Heriotza desafiatu dute. Aurre egin diote.
Gutako inor ez da lehengoa
erantzun zuten haiek,
Georgek hankak galdu baititu: Bill itsututa dago;
Jim gajoak, birikak txikituta dauzka, eta hil nahi du
eta Bertek sifilisa harrapatu zuen. Berorrek ez luke batere aldaketarik jasan ez duenik aurkituko
Gotzainak esan zuen:
Atzemanezinak dira Jaunaren bideak

729. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0038 Orain ere, berbok eskribatzeko doi-doi ditudalarik indarrak, bortitz eta bizi gogoratzon zait alkatrazaren irudia, odoletan gure kubiertan, hilotzik.

730. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0018 Chacra odolean daramagu

731. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0096 Amildegi batean, ibilian, gizon bat... poliziak joka... odola zeriola...

732. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0053 Istorio hau ere atsegina izan zitzaion efritari eta entzun zituen kontakizun haien eraginez hunkituta eta pozik, merkatariak zorretan zuen odolaren azken herena hirugarren jekeari eskaini zion hitz eman zuen bezala eta merkatari gaixo hura libre geratu zen.

733. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0096 Baina, errege jauna, berriro ere erregu egiten dizut eta zure gorentasunaren kupidari dei egiten diot, ez ezazula errugabe baten odola isuri!

734. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0027 Izurritei hotsegin diet, odolez, hareaz nire burua itolarritzeko.

735. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Ze bihotz xehatuko ditut? Ze gezur atxeki? -Ze odoletan ibili?

736. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0079 Eta egarri gaiztoak
Iluntzen du nire odola.
Datorrela, datorrela
Maitemintzen duen tenorea.
Hala baita belardia
Ahazturan eroria,
Garatzen eta loratzen
Irakaz eta intzentsuz,
Ehun euli zikinen
Burrundara ozenean.
Datorrela, datorrela
Maitemintzen duen tenorea.

737. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Odola malkoekin nahasia zegoen, bizkarrean, besoetan, zangoetan isuriz, eginak zituen ebaki eta zauri ttikietatik jarioz, gorputz osoa estaliz.

738. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Odol gorri beroa, kobazuloko hautsa eta hezetasuna bezain irristakor eta lirdinga.

739. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0107 - Jesusek horiengatik ere isuri zuen bere odola -Jacksonek.

740. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0043 Ene maite gaixoa! Odoletan neukan bihotza penak urraturik, eta, hala ere, zer egin? zer esan niezaiokeen?

741. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Odola ikustea ere ez zitzaion batere gustatzen eta borrokan hasteko beldur izaten zen beti.

742. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0186 - Baina odoletan duzu!

743. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0167 Oraindio tren-gurpilek euron gurtziez dirdiztatu gabeko karriletan odola dago daburduko behin baino gehiagotan jausita.

744. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0046 Errietaren ondoren, Yvette barrundatzen hasi zen bere beste sakratutasuna, bere haragi eta odol sentikor garbiaren, Saywelltarrek beren moraltasun izenekoarekin orbantzea lortu zutenaren sakratutasuna.

745. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0059 Hilero hasitakoan, aldi bakoitzean galduko dudan odola 70en bat mililitrotakoa izango omen da.

746. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Alkohola arin pasatzen da urdailetik odoletara; gehiena gibelean erretzen da eta gainontzekoa izerdi eta gernutan askatzen da.

747. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Mozkortutako gidariek sortutako auto istripuak dira gazteen artean heriotza arrazoirik arruntena, eta bidean akabatzen diren hiru gidarietatik batek legeak zehazten duen mugatik gorako alkohol kantitatea du odoletan.

748. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0009 Nolanahi ere den, haragizko bezain odolezko historia errealaren - zer ote da baina erreala? - usaina eta zaporea dario burutik burura.

749. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0187 Ikus dezagun, merezi du eta, abarrots artean murgildurik nolako ekipaia garraitzen zuen garaiko armadarik handi eta prestatuenak: gudari bakoitzak orratza eta haria zeramatzan, zaldien lepoko zainetatik odol beroa edan ondoren zauria berehala ixteko, geziak zorrozteko harraitza, sedaki latzezko alkandora bana, zeren eta gezi etsaiak zirikoa oso-osorik sartzen baitzuen haragian, oihalak burdina bere baitan bilduz, eta zeramatzaten sendagile atzerritarrak babes horretaz baliatzen ziren gezia ateratzeko; bizpahiruna zaldiz osatua zihoan bakoitza, eta bi eratako armez, batzuk urruneko erasoentzat, eta aurrez-aurreko borrokarako besteak, hala nola arkua eta bi karkaiz, bata beti prest, bestea gerorako, badaezpada euritako oihalean bil-bil eginda, azta-makila, gakoaz hornituriko aiztagak zaldun etsaiak eraisteko, ezpatokerrak, aizkora kirten luzeak eta lazoa, abilezia harrigarriaz erabiltzen zutena.

750. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Odola da, aiher izanik zainaren beroa ukatzera datorrela adierazten diona.

751. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0025 Hirurak aho batez bezala eta elkarri txanda ezin utziz hasi ziren hitz egiten, afan guztian adierazi nahiez, aski zela isurkari nardagarri harekin beteta zebiltzan dupak ikustea, sendo sinesteko, sorgintzarrek besterik ez zezaketela egin halako makur-lanik bihotz xaloz; eta gainera, zoritxarren batek joko zuela errepideak zipriztinduko zituzten, edo hobeto esan, haiek deabruaren odol beltzez bustiko zituzten dupa-gurdiak bere lurretan pasatzen uzten zituen edonor.

752. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0015 Ikusi egin behar hunake piza egiten hasten denean: odol hutsa dela ematen din.

753. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0162 Ea sendatuko zen galdegin nion, eta berak erantzun zidan, zeuzkan urteekin tamaina hartako gaitzak bizi guztirako zirela, leizeak gero eta sakonago egiten baitira eta birikak bahe baten pare zulatuta dauzkazunean, odola noraezean eta non pausatu ezin jakinik doanez, ahotik ixurtzen zaizu, eta hireak egin dik orduan, hasi hadi zerraldoa prestatzen.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00019 Egia da alderdi eta talde abertzale batzuen sektarismo eta dogmatismo batzuen kontra mintzatu zela. Baina antzeko eztabaida latzetan jarduten zuen sarritan Espainiako Alderdi Komunistakoekin edo antiabertzaleekin ere, euskararen eta euskaldungoaren defentsa sutsuan. Polemika odolean zeramala esan liteke, beti honen eta haren aurka, jarririko eta onarturiko ordena eta lege guztiak puskatu nahian, saltsa guztien eragile.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00042 Estrabonen arabera, sarritan hiltzen zituzten zaldiak Kantaurialdeko tribu menditarrek, beraien odola edateko. Estrabonek honela dio hitzez hitz: Menditar guztiak eratsuak dira eta ura edaten dute. Lurraren gainean egiten dute lo eta ilea luzea izaten dute, emakumeek bezala; borrokan aritzeko bekokian lotzen dute zinta batez.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Garai bietan, kazeta honetako berriemaleek duten ETAren kontrako jarrera argia da. Are gehiago, esan genezake AEIk bertoko kazetariengan kasik eraginik ez duela izan, Abc-rentzat ETAkideak betidanik terrorista hutsak izan baitira. Honetaz gain, ekintzaile armatuen soslaia odolari lotzen saiatu dira, hartarako Poliziaren esanak edo beraiek lortutako iturriak erabiliz.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00027 Hormona multzo batek adibidez, barauan odoleko glukosa maila eta janarien ondoren ia konstante mantentzen du. Beste multzo batek, oso konplexua denak, emakumearen hilekoaren zikloa, haurdunaldia eta erditzea kontrolatzen ditu.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Itsas bainuak oso gomendagarriak dira min erreumatikoen arindurako eta odolaren zirkulazioa arintzeko. Gainera, itsas urak daukan iodoa larruarentzat ona da, bereziki larru koipetsu eta aknea dutenentzat.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Uhinen mugimenduak gorputza masaiatzen du, odolaren zirkulazioa gehituz eta ondorio lasaigarria eraginez.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00095 Limoiak potasio maila altua dauka eta sodio gutxi, erlazio ideala hipertentsio arteriala jaisteko. Odoleko presioa altuegia izanda gatza hartu behar ez duten pertsonentzat limoiak pipergatza bezala balioko diete.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Urre-koloreko ekoizpen hau, bihotzeko baltsamoa da, bere erritmoa laguntzen baitu, alegia, arterien bidez bihotzera iristen den odola. Horregatik, eztia bihotz ahuldua eta bularreko angina edo infartoa pairatzeko arriskua duten pertsonentzat gomendagarria da.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00054 Eta puntuan agortu zen haren odolaren iturria eta gorputzean sentitu zuen gaitz hartatik sendatua zela. Berehala ezagutu zuen Jesusek indar bat irten zela Beragandik, eta jendetaldeari begira esan zuen: Nork ukitu ditu nire soinekoak?.

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Hemodinamikako gelak. Arteria eta zainetako kateterismoaren teknikaz baliaturik odoleko eta bihotz-biriketako gaixotasunen azterketa inbasiboak eta tratamenduak egiteko gelak.

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00049 Hauei esker jakin dezakegu animalia txiki eta aktiboak izan zirela, odol berokoak, seguruenez ilez hornituak eta umeak beren barnean erne edo sortzen zituztenak. Oso begi txikiak zituzten, beren mutur luzeak oso usaimen garatuaren seinale ziren. Beren burezurretako hezurren bidez, beren arbaso terapsidoek baino hobeto entzuten zutela ondoriozta dezakegu.

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00252 Billabonan jaio ez bazen ere, herriko odola darama.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00105 Idatzi hau irakurtzen duen edonor konturatuko da alde batera utzi ditudala Europa odolez estali duten delitu mota batzuk;

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00145 Hiltzaileen auzitegi hau ez zen guztiz desegin Maximiliano I.aren garaira arte, baina desegite hau epaileen odolean egitea merezi zuen.

768. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0049 ?(32") Txakurrak poliki-poliki lurrean zabaltzen zen odol ilun eta likia zuen

769. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0049 ?(32") Txakurrak odol ilun eta likia zuen, poliki-poliki lurrean zabaltzen zena.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. egurbide 0161 - Odol periferikoaren azterketa: zelulak eta odolaren morfologia.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. egurbide 0161 - Markatzaile inmunologikoak odol periferikoan eta hezur-muinean.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Gizakiok eta beste ornodun guztiek ere odol hotzeko animaliek barne, gorputzaren tenperatura, gorabehera edo tarte estu baten barruan mantentzen dugu.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Informazio-mota bat, hipotalamo bera hornitzen duen odolaren tenperatura litzateke, eta bestea, larruazaleko hotz-bero hartzaileek nerbio-konexioen bidez bidaliko luketena.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0098 Odol bero eta gaiztoko senide-asasino bat.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Andoaindarrak, Gipuzkoako korrejidorea, Madrileko ministrariak, Erregea eta Gipuzkoako batzarkideak erasotzen ditu, gipuzkoarren odol noblezia aipatzen...

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0172 Jakinekoa zen, halaber, sorginketa desegiteko zer egin behar zen: norbaitek, nazka eta beldurra uxatuz, emakume baten esne-tanta batzuk munstroaren ahoan isuri, eta horren ondoren, aizto berri batez, buruan odola ateratzeko moduko zauri bat egin.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0074 noblhesia. Odolaren urdinagatik, itxitura baten barnean babesten den jende-multzoa.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Hortik aurrera, entsaladan edota zenbait plateren lagungarri gisa, aparteko belarra dugu berroa, nola zaporez hala mesedez: gatzak ugari (potasioa, kaltzioa, burnia, sufrea eta sodioa); fibra askoduna eta A eta C bitaminaduna; odola garbitzeko aparta da bere baitan daukan iodo eta burniari esker eta txiza eragile bikaina da.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Batzuk kanguruaren ondorengoak dira eta beste batzuk ilargiaren edo eguzkiaren odolarenak.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0061 Koska egin diote, baina ez odol bila, etorkizunari.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0064 Aste hauetan, pertsona hori besteak kutsatzeko gai da, nahiz eta bere odolean antigorputzak oraindik detektatu ez, hau da, oraindik seropositibo izan ez.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0064 Egoera normaletan, linfozito-kopurua odolean 500-1200/mmampsup3;-koa bitartekoa da.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0122 Orain arte, odola, organoak, esnea, zelulak... emateko beharrezkoa da, baina beste zenbait kasutan norberak nahi badu egiten da.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Dena dela, hemen aipatu dugun oxigeno zorra, energi sistema alaktikoarekin erlazionatutako zor azkarra 2 edo 3 minututan osatzen dena da, eta ez, gihar eta odoleko azido laktikoa kanporatzeko beharrezkoa dugun oxigeno zor motela.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 3.3.5.- Gihar eta odoleko azido laktikoaren kanporaketa

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Esfortzu trinko baten ondoren, bai odolean eta bai giharrean aurkitu dezakegun azido laktikoaren kantitatea atsedeneko neurrietara jaitsi dadin, ordubete igaro behar du gutxienez.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0186 Kutikula erdi banagarria, matea, lika gabea, kolore odol-gorri ilunekoa, erdialdea are ilunagoa eta azala erradialki zuntzexkatsua.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0186 Orriak hertsi samarrak, itsatsiak, tartekaturiko orrixka ugari, denak kolore odol-gorrikoak ale berrietan, eta esporak heldu ahala, poliki-poliki, herdoil-okrexka bilakatzen direnak.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0186 Dermocybe cinnabaria-k kolore gorrian du antza, baina handiagoa da, txapelaren eta orrien kolorea zinabrio-gorria du, eta ez odol-gorria, mamia laranja-gorrizta du, eta ez gorria, eta hostozabal-basoetan ateratzen da, batez ere pagadietan, eta ez koniferopean.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 Galde horri ihardetsiko dautziet: odolez eta bihotzez Eskualdun garbia naiz.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0223 Jakina da, horrek baldintza gisa analisiaren esku hartze ez-probokatua daukala, eta hori, gaixoaren gatazketan, transferraren mekanismo bikoitzaren bidez sortzen da, haragi eta odolezko protagonista baten gisa, eta haren aurrez aurre azken horrek berriro zertu eta esplizita dezake formulatugabe geraturiko hasierako egoera bat.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Umea egitean ateratako odolak ez die beldurrik ematen, baina umetokia ireki behar dela pentsatze hutsak atzerakoa ematen die; ardia sufritzen ez baitute ikusi nahi.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Sexu bataren eta bestearen ikuspuntutik, brallakiak (giza espermak) uteroan odol gorri edo beroa gatzatu egiten du, eta era berean gatzagiak ardi-esnea gatzatzen du berotzen denean.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Odol hitzerako Lhandek (1926: 785) ondoko ordainak dakartza: odola, bizia, arraza, senidetasuna, umorea, izaera, tenperamentua.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Santa-Grazin hitza berezko esanahi bakarrean erabiltzen da: odola da eta irudi bidez odolkidetasuna, odolezko senidetasuna.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Uteroko odola, hilekoaren odola eta zainetan (zain hitza bena arteria eta nerbioak adierazteko hitz generikoa da) dabilen odola hiru odol-mota dira.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Fisiologia tradizionaleko nozioei jarraituz, odol emankor bi daude: uteroko odol gorria (emakumeak egiten duen ekarpena) eta odol xuria (gizonak ezartzen duen esperma).

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Esperma zurixka eta likatsua da, odol zuria duelako, diotenez.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Santa-Grazin behintzat, odol gorria kontzeptualki hilekoaren odola ez da eta fisikoki odol gorritik uteroan bereizi egiten da.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Pertsona sexualki heldu arte, odola berotu egiten da eta berotasun horrek eragiten du gizonengan odol zuria eta emakumeengan odol gorria jariatzea, biak ere ernaltzeko beharrezkoak direlarik.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Hilekoaren odola eta gorputzeko odola, biak, hilekoan oso bero daudela uste da.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Lana lehorra baldin bada, berotik hotzera pasatzeak (su handian kuzinatu eta haize hotzetara irteteak adibidez) hilekoaren odolari eta besteari ez die eragiten.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Gizonen fisiologiari buruzko usadiozko ikusmoldeen arabera, gizonek ez dute hilekoaren odolik eta odol gorri emankorrik.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Baina emakumeak ez duena dauka: odol zuriko esperma.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Bai gizonentzat eta bai emakumeentzat, uste denez sexu-heldutasunaren zeregina gorputz osoan odola berotzea da.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Eta odol bero hori da ernaltzeko ezinbestekoa den odol zuria jariarazten duena.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Gizonak odol beroa eduki eta bere odol zuriak libre zirkulatzen duenean, espermak indarra duela esaten da, hau da, sortzeko indarra, ugalmena.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Uste denez, hogei eta hogeita hamar urte-bitartean egoten da odola beroena eta esperma indartsuena.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 alkalosi. iz. MED. Odolaren gehiegizko alkalinotasuna.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 Horrez gainera, hartzaren haragia, odola edo salda hartuz, gilyakak, ainoak eta goldiak animaliaren botere ahaltsuen parte bat bereganatzen dutelakoan daude, batez ere haren adorea eta indarra.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Hegoaldeko eslaviar nekazariak sinesten du sorginak txingor-laino beltzetan ibiltzen direla eta, beraz, tiro egiten die lainoei haiek botatzeko, honela madarikaten dituelarik: Madarikatua, madarikatua Herodias; zure ama fedegabea zen, Jainkoak kondenatua eta Salbatzailearen odolak kateatua.

812. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00053 Denborak jin, denborak joan, ikasi nuen Jean Louis Etchecopar jaunaren tirria, jaidura, odola eta gogoa besteenganako lehiak osoki hartua zutela beste batzuek bezala egoismo zenbait goiti beheiti.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0119 Gutxienez bi belaunaldiko etxeko biztanleen (etxenkuen) senidetasun-loturak (odolezkoak edo ezkontzazkoak) jendeak jakiten dituen arren, pertsonen genealogia etxeko hilen eta bizien arteko harremanen barruan bigarren mailako alderdia besterik ez da.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0123 Praktikan etxeko biztanleak normalean odolez edo ezkontzaz senideak izaten dira, baina salbuespen bat ikusi ahal izan dut...

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0489 plasma Odolaren parte likidua.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0067 Eta Rh negatiboa duen pertsonak, ordea, odola ematerakoan berdin eman diezaioke positiboei zein negatiboei.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0067 Odol Rh positiboa duenaren kasua alderantzizkoa da: hartu edozeinengandik har dezake (Rh+ zein Rh-) eta eman, ordea, Rh positiboei soilik eman diezaieke.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0208 - Odoleko analisiak

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 Odola gorputzean zehar bidali eta biltzeko izaten da bat, eta odola arnasketa aparatua bidali eta handik biurtzeko bestea.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 akain. iz. (Zool.); Akaroen ordenako zenbait araknido parasitoren izen arrunta; Hausnarkarien, txakurren eta, batzuetan, gizakien larruazalean odola zurgatuz bizi diren milimetro gutxiko animaliak dira.

821. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00171 SANTA KRUZ: Egia diozu... Eta orrek, eta irakurtzen ari naizen Mariano gerralariaren bizitzak irakitan jartzen didate odol guztia... Eta ez dakit zer egingo dedan, Karlistak iñoiz jeikitzen ba-dira berriro... Ez det uste besoak tolestatuta, ezer egin gabe, egongo naizenik... Ezin baidet kendu burutik gure Elizaren eta gure Foruen etorkizuna: zoria... (Eta ikusleen ezker aldetik izkutatuko dira biak...)

822. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0154 MI: Ez, ikusi nubenerako ezagutu nun bizirik zegola, biyotza tupotzaka zeukan, eta odola zerbait ixuriyagatik, banekiyen nola egin lenbiziko sendaketa.

823. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0171 Nere odolaren sorleku ziñan,
Elordiko basarria,
teillatua lur joa daukazu,
baita ere armarria,
ondakiñetan arkitu zaitut,
kabi zar maitagarria.

824. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0312 Chrocus vero comprehensus, diversis adfectus suppliciis, gladio verberatus interiit, non inmerito, poenas, quas sanctis Dei intulerat, luensampsup28; Historia Francorum I, 32. Alamans oiek, odolez germaniarrak, III eta IV mendeetan Erroma'k aurkitu zituan etsai barbaritarrik borrokalarienak izan ondorean, beraiek ere IV mende orren azken aldera beste barbaritar germaniar batzuen mendera jausita ia ezabaturik gelditu ziran.:

825. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0378 303'an eta 304'ean odoletan genduan Kristaudi guzia, Diokleziano'k emandako lau agindu ankerren ondorioz.

826. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0175 Bat, ukabilla sartzeraiñoko zuloa bularrean, erdiz erdi bi tiroak an artu baizituen, odolez estalia ta illa.

827. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0175 Josetxok asmatu zuen: odolik ixuri gabe etzala arazo ura bukatuko.

828. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 An ez ote du iñork sentitutzen miñik?
Edo... ez ote dago odolez egiñik?
Emenguak dabiltza iritxi eziñik,
oraindik ez diote arrapatu zaiñik.

829. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0003 eta, apentza-goseak eraginda, igesi zijoakien gudarozte bisigotiarraren gaiñera erori ziran, errañetan kiskalgarri zeramaten iru mende luzeko gorrotoa iges zijoazkien gudari aurrez-garaitu aien odoletan ito nairik.

830. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0828 GEHIGARRIA
Karmelitei Deia eratxikitzen diogu DSA 7ri. DSA 7an aroko zirriborro baten aurkian lapitzez idatzia zen. Apaltasuna Garaile-ren barnean sartu behar ote zen azken kantu bezala, nork jakin? Egileak baztertu zuen beharbada, aldaketa zerbait egin nahiz. Dena dela 1896koa da.
J.M.J.T.. Airea: Estudiantina.
Karmelitei Deia
Gure Ama Elizaren alde
laster xuti gaitezen Ahizpak,
zeruak ongiesten du
bekatoreak salbatzeko xedea.

Gure indarrak badakigu,
garaile izanen dira noizbait
zeren da beldur Ifernua?
Gure maitasunaren orozlehen.

Gure Amaren... etabar.
Azkenean
Ahizpak, otoitz egin dezagun!
edo
Ahizpak, guduka gaitezen!

Gudukaren erdiraino
dezagun denok egin laster!
Ez izan mitrailaren beldur!
Odola isur Jainkoaren!

Betiereko Aberria
dugu hautetsiz beteko;
ene Ahizpak bizi guzian
Jesusekin gara gudukatuko.

831. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Zintzurreko zain bat moztu eta, emeki emeki flakatzen duk eta, anartean, bihotzak jo egiten baitio aski indarrekin, odola kurri arazten ziok zainetan eta beraz odol hustera laguntzen dik.

832. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Odol hori bildu behar baitie, molde erretxena duk hola egitea eta nagok beste molderik baditeken odol guzia biltzeko.

833. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Kasik segur nuk ezetz; ikusi ditiat azpiak andeatzen, harrek hasiak eta preseski odol zerbait ginarriaren barnean egona baitzen.

834. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Zeiarka behatzen zuen zaldiaren beharrier eta oihan bazterrari; ez begiak makurrez edo ezkel zituelakotz; baizik ahalak oro ikusi nahiz batean, mutil hezgaitz ainitzek bezala; haren soak bazuelarik sugeak saguari odola biltzen dakoneko sua.

835. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00165 Batzuk esaten dute
¡ya basta, ya basta!;
gutxina uste danian
atzetikan zasta!
Beti odolez gainez
euskaldunan aska;
nola ez da beratuko
gaztearen kasta,
kartzela bada gure
bigarren sehaska! (bis)

836. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bereziartua 00085 Nafarroan gatza da odolaren tensio gehiena altxatzen duena. Gatz ontziak etxetik atera ezkero urte asko luzatu dezakegu gure bizitza.

837. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00024 1968an, bertan isuritako odolak leku seinalatua bihurtu zuen.

838. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0042 Igeldora joaten naizenean zerbait berezia sentitzen dut, odolaren mintzoa edo izango da, eta berdin amaren herrira noanean.

839. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Berori ados al da irratsaio horretan erraten direnekin? Coll humorista, bertzalde, GALzale sutsua azaldu zaigu eta, torero izandako gizon batek, azkenik, bota du odola dela afera konpontzeko bide bakarra.

840. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Lehengusina bigarrena adin kontuetan, eta etxeko gurasoen odol beroko alaba, jakina, gazteena.

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2436 Azterketa horretan gutxienez odol eta gernu analisiak egingo dira eta hitzartu litezkeen beste batzuk.

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 Debekatutako materialeek, zerrenda ez-exhaustiboan, ondorengoak barne hartzen dituzte: koipeak, animali tripaki edo ehunak, simaurra, hezurrak, ileak, larruak edo larrupea, erraiak, odola, lumak, errautsak, zepak, hareak, kare gastatua, harri edo marmol zatiak, metal zatiak, beira, lastoa, txirbilak, zopizar ebakinak, trapuak, garauak, lupulua, paper zaharrak, egurrak, plastikoa, mundruna, hondakin asfaltikoak, erregai edo olioak prozesatzearen hondakinak, lubrifikatzaileak eta antzekoak, eta, oro har, edozein dimentsiotan 1,5 cm.ko tamaina baino handiagoa duten solidoak.

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Orain arte, pribilejio horiek izateko isurien froga gainditu behar zen: familiaren nortasun biolojikoa bermatzen duen odolarena, edo eta ohekidetzaren inguruan isurtzen direnena.

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Odoletan jaio zen, mozorro deabrukoi bildurgarria.

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Iraganeko garaien miresle itsuentzat demokraziaren paradisua zen sovietar herrian izan den Estatu kolpe saioak garbi markaturik utzi du egitura arteka larria eta arriskugarria, Tsarren kontrako iraultzaren ondoren 1917ko urrian sortutako sistemaren eraikuntza eskerga horretan eta hainbat hilketa, matxinada eta odolez asetutako sasidiktadoreek pertsonifikatutako garbiketaren ordainez egin zena.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Urte gehiegi dira hamabi, herriaren odola isurtzen jarraitzeko.

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0035 Odolean dugun zerbait da.

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 1913ko maiatzaren 31ean, Arabarra aldizkarian Anporra euskaltzaleak azaldu zuen euskaltzale arabarrek zer nolako jarrera erakutsi behar zuten euskararekiko: Euskara maite behar dogu, ba, ez ele ederra, zarr zarra, onako Paleontologia'ko gauzaren bat balitz lez, gure odolaren elia dalako baño.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. del teso 0024 Luze, geldo eta odolik gabekoa baina hasiera-hasieratik diseinuan zinemaldietan saritzen den ausardia bazuela ulertu genuen askok.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. del teso 0024 Peter Jacksonek badaki heriotza eta odolarekin jolas perilosoetan ibiltzen.

851. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Arteriek, bihotzetik gure gorputzeko atal ezberdinetara odola eramaten dute eta beraien aldaketen ondorioz, enboliak, tronbosiak, bihotz-aldaketak... sortzen dira, heriotz-tasaren arrazoirik garrantzitsuenak dira.

852. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Zainek gorputzeko atal desberdinetatik bihotzera odola eramaten dute, hau da, grabitate indarraren aurka joan behar du.

853. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Beraien paretak arteriena baino finagoak direnez, errazago distenditzen dira, bertan odola bil daiteke eta ondorioz ohiko barizeak sortzen dira.

854. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Azkurak, odolaren presioaren aldaketen ondorioz irtetzen diren sustantzia toxikoengatik sortzen dira.

855. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Azken ondorioak, ulzerak eta azalaren puskatzeak dira, odolaren presioa handitzen delako.

856. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Beroa. Zainen dilatazioa eragiten duenez, odola pilatzen baita bertan.

857. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Barne batean ageri norbaitek odola bazuela galdua...

858. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0003 Baina ez diplomazia hutsez eta etsaiarekiko bai etsaiekiko maitasun platoniko absurdo berebaitan inposiblez, ezenez gerlaren eta isuri odolaren bidez ere bai.

859. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 - Eztiak glukosa dauka eta hori zuzenean odolera joaten denez, diabetikoei ez zaie eztia hartzea komeni.

860. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Tamalez nire atzekaldean daukat irteera eta orduan aditzen ditut pausu hotsak; hamaikatxo gizon sartzen dira bankura, metrailetaren disdirak itsutzen nau, txakur usaina, tiroketa, ejekuzioa, lurra, odola, zorabioa, hiltzeko ordua...

861. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Orain Bartzelonara begira, ez dut odol txarrik egingo.

862. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.j. martinez 0024 Ultzeren jatorria zangoetako odolaren zirkulazioa geldotzean dagoenez, zainetako zirkulazioaren geldotze hau ebitatu behar da.

863. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 UEMAko arduradunen esanetan, helburu horiek betetzeko hartutako erabakia ez zen inolaz ere ideia orijinala izan, ezta odol beroz eta pentsatu gabe egindakoa ere.

863 emaitza

Datu-estatistikoak: