XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Damu dot Jauna, zu ofendidua....

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Gorroto izatia pecatua, beragaz ofendidu dabelaco Juangoicuaren ontasun maitegarriya.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Artutia gogo sendo bat ez gueiyago Jaungoicoa iraindu edo ofendietaco.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! Jauna! Zu zera nere Salbatzalle ta zoriona! Guztiz ona zeralako, nere pekatuaz damu naiz, Jauna, eta Zu berriz ez ofenditzeko asmoa artzen det.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Bildur garbia, deitzen diona Profeta santuc, eta irauten duna beticotasunen da, sortzen dana Jaungoicoaren amodiotic, azcartua dagoana caridadetic; araco caridade artatic, ceñetatic beguiracitzen digun Jaungoicoaren ontasunac, gurea baño lenago eta gueyago: eta beragatic bildurtzen gaitu gueyago, Jaungoicoa ofenditzea, beragandic datorquigun castigua baño.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Nola izan nuen Zu ofenditzeco, eta añ lotsagabe ofenditzeco biotz eta balorea?.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Eta ni izan naiz Zu ofenditu cinduena?.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Eta Zu cera ofenditua?.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 Beguira zuc ofenditu dezun Jaungoicoa nor dan, bere perfeccioetacoren batzuec gogora ecarri, eta orien contraco zure utseguiñ, palta eta bicioac beren parean ipiñiaz, Jaungoicoa jaquintasun ondogabea, zure gogoracio, hitz eta lánac daquizquien eta barrun-barrundic ezagutzen dituena; eta zu ecerrere, utsa daquizuna.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa, Bera ofenditu cenduen unean bertan castiga cintzaquean, guciraco escu neurrigabea daucana; eta zu eciñ gueyagoraño aul, erbal eta erorcorra.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere izatez ontasuna bera, on eta mesedéac eguitez aspertzen eztana, oraindaño zure gaiztaqueriac icusten ezpalitu becela estali dizquitzuna, on eta mesedeen indarrez bide onera eracarri eta salbatu nai zaituena; eta zu añ esquergabe eta desleyal leguebaguea, nun Bera ofenditzeco ausardia izan dezun.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guci au cere buruari egotzi zayozu, cere artean pensatuaz, cembaterañocoa zure gaitzegoquia izango zan, zure Aita amoriotsua ofenditu cenduenean; eta miseri ceñ negargarria zu aberasteco eta apañtzeco bere escúac eman cizquitzun gañeraco doai preciotsuaquin batera bere graci eta adisquidetasuna galtzea, zori gaiztoan infernuco etsayaren atzaparretan eroriaz.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Nere Jaungoiko eta Jaun Jesu-Kristo, neurrigabe ona zeralako, damu det biotz guzitik, Zu ofenditu izana; lenago ill pekatu egin baño (1) Kontriziozko egintza onek serbi dezake estutasunetan, baita maiz esateko ere, bere bitartez, alik lenen, Jaungoikoaren graziara biurtu dediñ, pekatu mortalen bat egiteko zorigaitza izan duana.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Bekatariaren eriotzaz, eta onek orduan izango zuan larritasun ta desesperazioaz itz egitean, esanaz, ordu ura etorri ezkero, etzegoala geiago betarik Jainkoagana biurtzeko; adieraztean, zein zorrotz eta zuzena izango dan Jainko Juezaren aurrean bakoitzak eman bearko duan kontu zearoa; ta zein ikaragarria izango dan pekatariaren egoera, amatu ta serbitu bearrean, ainbeste aldiz, eta ainbeste eskergabekeriz ofenditu ta despreziatu zuan bere Egillearen aurrean, aizken epai betiraundikoa aditu ta kunplitzeko; aditzea berari batez ere ain argiro ta biotz irazequiaz itz egiten, sekulan akabatuko ez diran millaka ta millaka eternidadeko urte aiezaz, arriturik, bildurturik ta ikaraturik guztiak penitentzia egitera mugitzen ziran.

15. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Egia. Gure pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau. Jainkoa ofendidu dogulako atsekabea euki bear dogu biotzean. Bestela, gure damua naturala izango litzake. Esate baterako: noredonor ofendidu dogulako edo bere aurrean izen ona galdu dogulako edo onelako beste errazoi gizonezko bategaitik damutuko bagintzaz, Konfesiñoko Sakramentuak ez leuskiguz pekatuak parkatuko.

16. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Nikolak horretarako eskubidea bazuela pentsatu zuen, Ninok bere igeltsari-ohorean ofenditu zuelako.

17. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0037 Hortaz, gizon horrek bera ere ofenditu du.

18. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00065 (Gerbasiok ofendituta...)

18 emaitza

Datu-estatistikoak: