XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 h) Bere lei guztia gudarien gogoarekiko onik aundiena izango da, orretarako bere burua bear bestean ukatuaz eta osorik guztientzat izanez.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Euli-ameak bere umeei emon eutsen onua ona ete-zan?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Bai zergatik? - Atsegin diran gustiak ez diralako beti onak izaten.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Azke bizi izateko egin dauz Goiko Yaun onak txoritxuok.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Izan leiteken izakirik bikañena, zeru-lurren egille ta jabea, onai betiko zoriona ta gaiztoai betiko zoritxarra emongo dautsen Jauna, da gure Jaungoikoa.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Ona ete-da, sarri Jauna arrtzea?.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Bai jauna, guztiz ona da sarri Jauna arrtzea.

8. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Euskaldun-arimen onerako alnebanchuan biarrian asi nitzanetik, sartu jatan gogua ispillu chiki baten lez ipinteko aurrian euren kristinau-kizunak, bizitza on baterako zuzen-bidia, ta batezbe zelan ondo ta arin egin euren autorkuntza ta jaunartziak.

9. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Orretarako naikua da, jaunartzeko gogua eukitia, bizturik bere mesede andiak zeuganatzeko gurari bero-bero bat. Erarik onena da Meza-emolliak jaunartzen daben bitartekua; baña egin lei nun eta noiz-nai, baita zeure eguneroko zeregiñetan jarduten dozula be, ta orixe da gogozko jaunartze onek benetakuari egiten deutsan alde bata; ta bestia arrokeri barik, zeure albokuak berak eztakiala, egin al-izatia.

10. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Gurari biziz egiten dan jaunartziak, diñue jakitunak, egizko jaunartze epelak baño on geyago dakarrela arimara.

11. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

12. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 ¿Baña aiñ lotsabagia izango naz?¿Maitetasunik andienagaz, eta neure onik andienerako artu (...).

13. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, poztu deizula gure biotza oiñ bizitza on baten pozagaz; eta gure azkenengo atsekabietan, zuriaren antzeko eriotziagaz Jesus eta Maria lagun doguzala.

14. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 Anai-maitasun goitar legea
deika daukogu aspaldi:
Zoritxarpean dagon anayaz
on-maitakor izan adi.

15. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 Ordu onez ba zatoz ANAYAK
argi maitasun geznari,
anaitasun au sendotuteko
maitasunezko lokarri.

16. 1900-1939 bizkaiera poesia arriand 0061 1. Artaldetik urrutikan,
orr ta emen ardi galdu,
artzain ona zaran Miren,
artaldian ni batzaldu.

17. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Erdi-billoxik ba dago bere
Jantzi biogu Euzkera
Erabilteko txukun-txukunik
Alde batetik bestera.
Jauna'k geuretzat emon euskun-ta
Euzkeldun onak ba-gara,
Guazen jantzi ta indarrtuteko
Biarr daunaz laguntzera
.

18. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Negu baltzian il zadixantzat
Nai zabez billoxik utzi;
Alperrik baña... iñoiz be on
Ezingo dabe jadetsi:
Seme zintzuak egingo zabez
Orraztu ta sedaz jantzi;
Zeure gurenda batta edonun
Urrezko... izkiz... idatzi

Enbeita Kepa.

19. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Zure tontorra bixiro dager
lurralde urrutijetatik
ikuskin onak oarrtzen dira
zure gallur-goyetatik
.

20. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Ainbat aldi on pozgarri igaro
zure goyetan ni dodaz,
goi-alde luze ederr orreittan
amaikatxu jai ein dodaz
ta zenbat bidarr batta aurrkittu be
neke-aldittan zoruna
aldameneko itturri-onduan
atseden gozo estija
.

21. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 (...) loran zan mertxika, garan zan landara,
lorategi dana ondatuten dabe.
Bixitza onena lepalpen bakua,
orretarako lo daukagun gogua
.

22. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Jakizu zelan obe dan umildadea;
Modestak modu onaz bendau badau aita,
Prantziskak aserratu oi dau agiraka,
Agaitik Juan Antonek laztan alabea
Beti dau, eta zurrau oi da emaztea.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Etxe onek eukazan eskaratz edo sukalde ona, iru logela nasaiak, berbaleku txikitxo bat, sabai ta goianengo zabalak eta korta eder bi, abelgorri ta ardientzat; baita etxe aurrean egozan laba-gela ta oillatoki onak euren teillatuakaz.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Ondartzatik urre samar egoan itxasertza, atxak, atxarteko arritzak, lapa, mosilla, mangoliño, lanperna, karramarro ta abar; baita Murgua eritxon atx andi biribil bat be, eguraldi onetan atx-arrain onak arrapaten zirean lekua.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Esan leikean, Jaungoikoak entzun ebazala Mari Jesusek biotz samurraz egin ebazan eskariak, eta arautu ebazala gauza guztiak, danen onerako.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 (...) errukigarrizko lanak,
sarri-sarritan gertaten jakez
siñismen guztiz okerrak,
eguraldi onaz goizean pozik,
Arratsaldean negarrak
.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxok, sendotu zanean, jarraitu eban len legez Txotxo Tontorren txalupan: goizean goizetik joaten zan egunaro txalupara, ta itxasora joan-etorria egin, txalupa garbitasunak eta beste arazoak amaituten ebazanean, etxeratuten zan; ikasi ebazan arrantzuko bizibidean egiten zirean arazo guztiak, eta ekandu zan itxasoan ibilten, eguraldi onakaz zein txarrakaz.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Aita-amak, ikusirik mutikoaren burubide sendoa itxasketarako, erabagi eben joan eiteala gura baeban, zegaitik zalako gizon ona ontzi atako agintaria.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Zeurea naz ta jo naizu ama nai dozun guztian, baiña badakizu Mundakako gizadi guztien artean entzute andikoa dana Josetxo, bere betiko egitasun onakaitik, eta ganera ikastuna ta esangiña dalako.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Ni baiño neskatilla aberatsagoak egiten deutse abegi ona, ta ibilten dira beragaz, jantzan ta olgetan tanbolin soiñuan.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Il ama, il nai banozu, baiña nik ezin neio egin zitalkeriarik on-ona dan mutillari.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Eladitxo neskatilla on-ona dok, baiña beragaz ezkonduteko, aita-amen baimena beharko dok, eta ori ez dok iñoiz lortuko.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Bere neskatilla lagunak eta beste askok, txera ta leunketa onakaz, egiten eben alegiña Eladi gogaldi onera aldatzeko, baiña gogo-illuna ta itzaltasuna etxakazan argituten.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Esan leikean Jaungoikoak ekarri ebala lau orduko eguraldi ona Josetxogaitik, berau biziratuteko egin bear zirean arazoak amaitu arte.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Aldaurietako barri onak artuta, erromar batzuk, egunoro alkar ikusi ta irozo edo eusten ebenak, itxaropen-apurtxo bat biotzeratzen asi ziran eta, bat edo batzuk beintzat, euren gudalburuak kartagoarrena Mungiako izkaldian azpiratuko etampecirc;balakoa uste eben.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Gaur arratsaldean uriko astorik andienak, karlista saldu batek, ostikada batzuk emon dautsuzala yakin dot eta erdi-erritar ta adiskide ona zaitudan aldetik zeu ikustera nator.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Biar ta etzikoa baizen ona eztok izango, baia... aurrera, San Sebastian!.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Lagundu egistazu zeure grazijaz; ori barik, ezerr enaz, gauza onik ezin egin dot; beragaz bai naz dana.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Padua'ko saldun gaste batek jantzi eban Karmengo kutuna maitasun andijagaz, Griña zitelen indarrak eta lagunen jarraibide dongak galdu eragin eutsien gurasuakanako lotzia eta gauza onetarako zaletasun guztija.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Jaungoikuaren Ama gustiz emolle ta eskerr onekua da-ta, mesederik aundijenak damoskuz opari txiki batsuen orrdaingarri.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eche-jaunak, bere soineko jantzirik oneenaz apainduta, iminten daus olezko bandeja baten len esan dodazan opariyok, idigiten dabe paper gorriyagaz ichiriko ate-nagosiya, eta bandejia eskuetan dabela urteten dau kanpora.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Danok, euron soiñeko jantzirik oneenakin, urte barri eztitsuen artu-emonian dabiz.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Zeure berba zoli entzungarriakaz eldu beitez gureak; eta Zeure bitartez Jesusegandik iaditxi daigula geurez lortu ezin doguna; au da, Beragaz atsakabe-artean emen da Beragaz zorion-artean gero, eriotza on baten bidez, bizi izatea. Amen.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Liburu onen azkanean dagoz eskari onen ostean oiu egiteko berbak.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Beartsuai edo ezeukiai emonezkero zeruratu egiten dabela eztiño San Bernardok, toki onetan beintzat; baiña Jesus-ek, urrengo gogartean gogoratuko danez, aberats onak eskumaldean ipiñita, berba gozoz belarriak palagatu ta atsegin andiz biotzak beteko deutsez atzenengo egunean, aberastasunai urtepide ona emon eutselako.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Elizgizontasuna, eliztarren onerako barik, eurak berera ta aukeran bizi izateko artuta dauken elizgizonak erruki izatekoak dira.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Erregetasuna, mendekoen onerako barik, eurak berera ta aukeran bizi izateko artuta dauken erregeak erruki izatekoak dira.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Bai, ona nayagok ezer emoteko! Artzeko ixan ba'litxok....

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Au dok ixatekua!... Onak gayagozak!... Ba, zeozer asmau biar yuagu, mutil; bestelan galduak gaituk.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ez, ez olakorik mutil; onena ixango dok jarraitutia bakotxak bere bidiari, eskatu Jaungoikua'ren ixenian ogi zati bat baño ezpa'da, ta ia elduten garean ni neure etxera ta i lana aurkituko dokan lekuren batera.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Ontzat.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Urkiola'tik urrin eztagozan Bizkai'ko errialde batzuetan ekandua dago, senar-emaztiak euren umiak Padua'ko Deun Andoni'gana eruateko txiki-txikiyak diranian, eta Urkiolako elexan Yaunartu, meza entzun, edo beste egipen on bat beteagaz batera, umiai bedeinkaziñuak artu-erazo.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Gixon bakotxak zazpi andra arrtu dagikezala aginddu dau bakaldunak: txarragorik ala onagorik, zeuk beiratu orain.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 - Milla urte bixi ixango ba'giña be ezkenduke eguno zuk eta nik begi onez alkarr ikusiko.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Gogaro ona dakak, orrattiño.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ekixu, orratiño, bakandereak eta nik tamal andi-andija dogula zu galdu biarr ixatiaz; baña, alan be, eta zeure onari buruz, zeuk nai dozuna baño ez-togu gura: atsedenez eta pozik urte luzietan alazo zeu bixi ixatia.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotz onak betikotasun zoriontsua bere ondoren dakarr eta zeruko atea edegiten dauskun giltza dirudi: augaitik, bizitz zuzen eta errugabea egin daben asko ta asko, eriotzea urr ikusi arren, beste enparauak lez ez dira illundu ta larritu, alaitu ta poztu baño, ta gizaseme geyenentzat ikarakorr eta bilddurrgarri dan eriotz baltz ori, aizkiderik onena lez, abegi ta txerarik ederrenagaz arrtu dabe.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Alde batetik, zeure ogen eta dongakeri orrein samalda izugarria ta euren gaiztakeri ta ezaintasuna, bestetik lasterrtxe letorrkizun eriotz, epainkunde ta barrendiko sua: batetik, Jaun onak egin dautzuzan erruki ta mesede andiak, bestetik zeuk berari egin dautsazuzan laido ta irañak: batetik Jaunaren zugazko ontasun eta maitasuna, bestetik zure beraganako dollorrkeri ta eskarr gaiztoa gomutau ta auznarrtu egizuz: zeure dongakeri izugarriakin lotsaturik, Jaunaren aurrean auzpaztu zaite ta biotz-biotzez esan egiozu: ¡Erruki zakidaz, ene Jaun ori, nitzaz obendi eskarr gaiztoko aonegaz erruki!(Luc. XVIII, 13).

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Gizon nagiak asmo on asko eukiten ditu: bere buruan ames asko darabiltz; baña asmo utsakin gelditzen da: gauza on gitxi egin daroaz eta egiten dituan gitxi orreik be, gogo barik eta uts askogaz egiten ditu: augaitik gizon nagiak, orri ta lora asko daukazan eta arnaririk (garaurik) ez dakarren zugatza dirudi: baña Jaunak esan eban: ale edo arnari onik ez dakarren edozein zugatz ebagi ta sutara jaurrtia izango da. (MATT. III, 10).

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Epelak gaiztakeri andirik ez dau egiten; baña gauza on andirik bez, eta Jaunak diño: otsein baldan eta ezetakoez ori, atazko illunpera jaurti egizue; an negarr eta agin-kirrizkadea ugari izango da. (MATT. XXV, 30).

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Agur, neure andra ona; aginddu dazu beti; nik lagundu aldotzudan gauzetan.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Pozgarri andijak ixan ziran Sabas'entzat Jule'ren albista onak, ilgo ebela uste ebalako: bai, ilgo ebela eukan siñismenak, lanak egin ebazan bere gorputzian eta osasunian; naibage asko ta estutasun gogorrak igaro ebazan bere gogamen itzalakaz, ta guztiz argal eta zurbildurik jarri zan katigutu ebenik arreskero.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Lengusuba agertu zaneko astu intzanan nigaz ta niri eskiñiriko berbakaz: berberdichu bat-be ezeustanan esan lengusubaz ezkontzeko asmuak artu eunazanian, eta gizabide orregaz, Jaungoikua'ren bidietatik aldenduten danak, geyenean idoro oi yon zoricharra; aberaztasunaz arroturik, aldendu intzanan bide onetik; baña ikusi don, Jaungoikua'k zeatzen dauzala egitte charrak.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Eta zuc, Birgiña guztiz Santia, iyac eta zuri emoten jatzuzan gurmen edo cultu onec, artu eguizuz abegui onaz, gure escari onec; artu eguizuz, Andria, guc gueure biyotzaren barren barrenetic esquintzen deutzuguzan aguintzariyac, dantzuzuz gure erreguac, ta zure ontasunaren gogocuac badira gure erregu ta cantaldi onec, aguertu eguiyozuz Aita Jaungoicuari,.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Ta - Gau on, Yaunak ots egin eutsen barreka yoan zeintekeze.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 4. Egin bearrekoetan, batzuk guzti-guztiok, nai-ta-ez, egin bearrekoak dira; beste batzuk on-ona izateko bearrekoak.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 6. On-onak izateko irakatsiak Mendiko itzaldi garai ta ederrean dagoz.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Zori ona, suerte ona, bere eskuan dauko Berak, eta eztauko tranparik egin bearrik yokoa irabazteko.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Baña ez nau ni lorindu... Ori, morroi ori, berbalari ona ta guztia izango da, baña....

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Baña jenteak ez entzun egin deutso alkate biotz onekoari.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Bere semiai emoten deutzan beste sacramentu bat, dauca Eleiza santuac, eta da Oliaziñocua: beste sacramentu guztiyac leguez, au bere da Jesu Cristo gure Jaunac ipiniya, ta bere eguitadia da, pecatu ariñac parcatutia, arimaco gachac osatutia, garbitzen dabela arimia pecatuaren orbanetatic, ta gorputzari emoten deutza osasuna arimiaren oneraco bada: emoten da au bizitziaren amayan.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Bardin, Jaungoicoaren urrengo, gurtu biar doguzala berarizco gurmenaz, Mariya Birgiña guztiz santia, ta santu guztiyac, baliyetaco euren bitartecotasunaz, jarizteco Jaungoicoagandic erruquitasuna guretzat, ta alan gurtu biar doguzala Cristo gure onaren irudi,(...).

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zeuben eche edo familiyaren jan edana ta soñecua billatu ta zeuben ondasunai beguiratu dayozuen, ta oitura char guztiyen iturburu ta sustraya dan alperreriyatic, iguez eguin daizuen, zereguin garbi ta onetan arozotuco zara.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Donean agertuten dira emakume batzuk Jerusalengo Alabak diralata; lau edo zortzi gizon Erromako gudarien antzera jantzirik; beste bat, errian danik onena al bada, Jesusen gisara kurutze astun bat sorbaldan daroiala; beste bat Zirineo laguntzaria legez kurutzeari eutsika, ta eztakit nik zenbat olango Kristoren Eruankisuneko gogoragarri biziak.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Guztiz egoki jantzi ta apainduak ibilten dira gaurko Ikasle, Gudari, Beronika, Zirineo ta osterantzekoak, orretarako norbaitek iasa ta itxura onean egiñiko soñekoak daukiez orain da; baña ez nik diñotan urtean.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Estarririk oneneko Apostoluak, euskerazko liburu bat eskuan ebala,
Jesukristori kendu ezkero
Pekatuakiñ bizitza,
Baldiñ ezpadot negar egiten
Arrizkoa dot biotza
.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Ibilli gaitean astiro ta patxada onean: erabagi obea emongo dogu.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Lenengo beintzat jakiñ daiala gizon orrek eztala naikoa zugaz ona izatea, Jaungoikoagaz be izan bearrean gagozala.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 - Garbitasunean da jaskera onean dago edertasunik erdia, ta auxe dagoan baño itxurazkoagoa beste bat aurkitutea ezta errez.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Baña Jaungoikoa egille ta jabe ta nagosi izatez gañera, ondasun guztien iturria be ba-da; on oro Beragandik datorkiguz.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Nagosi danez, beraz, gurtza zor dautsogun legez, ongile ta on utsa danez, eskergintza zor dautsogu.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Orrez gañera, on utsa'gan dago gure zoriona.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 ¿Nori eskatu, ordea, laguntza ori? Zoriona legez, zorion ori jadesteko urgazpen eta laguntza bere, on utsa dan Jaungoikoa'ri.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Otoiagaz, autortu, Jaunartu, meza entzun, eleizak ikertu, agurtza esan, Jauna'ren aurrean belaunbiko egon, idazti onak irakurri ta beste onelarikoak adirazten dira.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bada guztiak dira berenez onak.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bizi-bide guztiak onak izanarren, batzuk besteak baño obeak dirala ezin ukatu leike.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Irudi askoren bidez, baña batez be, artzain onaren irudiz adirazi euskun Jesukisto'k, obendirik zitalenai egin daroetsen arrera samurr biozkorra.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskainkizuna ona ta egikorra izan bearr ete da?.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 -Eskainkizuna, ona ta obeago dan zerbait eragotziko ez dauskuna, ta geuk al doguna, izan bearr da.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Berenez ona izatea, ez da naiko.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Geuri dagokigunez, ona ta alderantzikoa baño obeago izan bearr da.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 On-ona dan gizakumerik ez dago.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Bestaldetik guztiok onak.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Morrmoxetarik ez egiteko arau ederra Salestarr Pantzisko'k damosku: Aomiñean darabilguna ona ba'da, erago nai doguneraño: onik esan ezin ba'gengike, ez txarrik be esan; ixildu ta kitu.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Gexoari eleizakoak adionez arrtu-azo, ta eriotz onerako gerrtatzen dabenak, erruki-egintzarik txalogarriena ta Jaungoikoa'gazko irabazkorrena egin daroye.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baita eracutsi euscun eztala gauza segurua berba onac izanda bere ocasiño orretan berbaz jarduntea, cer gaitic berba onen ondoren urteten dabeen sarri beste batsuc estutasunac edo bildurrac esanerazoten dabeezanac, eta alan ciurrena dala ixillic eta mututuric egotea,.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Erabilliric onelan ceure buruan eguiya onec, berez etorrico da borondatia, erabagui ta propositu onac eguitera; eta onetaraco da meditaciñua.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Ain da andiya, ene semia, guizonaren argaltasuna ece, imiñi aren arduraric andiyena gauza guztiyetan, alambere ona eta justua bera bere yausten da utseguite batzuetan.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Neure Jaungoico ona, zugan sinistuten dot, zugan icharoten dot, ta maite zaituduz gauza guztijen ganian....

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Neure Jesus ona euqui eguizu erruquija pecatari onegaz....

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldun onak munduan dagozan artean, Euskal-erria ezta berez erioko, eztau ez benetako areriok ez izen utseko adiskidek il al izango.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 - Erbestean ezin egon leike gizon onik?.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Garun onekoa zara-ta, tira!, eskatu zeuk zer gura, otu dakizuna emoteko gertu naiagotzu-ta.

113. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Oi! Irakasle onaren mendean egon nazala dot orretan ezagun.

114. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Zer daukozu bazkaltzeko onik? - itaundu eutsan Erminik.

115. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Eta siñistu egidazu: jantzar egoteak jakiak gozatsu eta on egiten ditu, eta egarri izateak, ura ezti ta zoragarri.

116. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Olan ba'litz, eldu zadi, Sabin, Irakasle andija, orr donokijan Jaun onagana, ta eskatu egijozu ludi-Gaizkatzalliari azketsi dagijozala Euzkadi'ri bere oben edo gaiztakerijak, eta emon dagijola lasterrtxu, abenda gaxua il baño len, zeuk emen ames-egiñiko Azkatasun oso-osua.

117. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Jakituna, zuzena ta kementsua jaurrbidian; ona, debarra ta jauntzalia donoki-bidian, ondo irabazita daukoz onek goizen bijok: Deuna ta Andia.

118. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Endika bakaldun zuzen eta ona ixanzan.

119. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Liburu santuak dirauskuenez, karidadea da birrtuterik onena.

120. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Baña, askotan, egintz, edo lan oyek egitia, ez bakarrik da gauz ona, ezpada baita gure aldetik biarra ere.

121. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 Jaun bat eziñ gueiyaguan ona, osotasun edo perfeziño guztiyen jaubia, eta gauza guztiyen asiyeria ta asquena.

122. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I. Damutasun bi onetatic, ¿zein da onena?.

123. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Biyac dira onac; baña obagua contriziñua.

124. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Ichiten badau pecatu mortalen bat esan bagaric astu jacalaco, confesiño ona eguingo dua?.

125. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Zer ba, ¿ez ete da aguertu biar, pecatu-laguna ezautuerazo baric, esan ezin leiquian pecatua? -1.ampdeg; Norberen erru ariña, edo lendic esan da daucagun astuna azaldutiarren ezin leique iñoren erru astuna aguertu on ugarijen bat norberari ezpajatorco, esateraco, baque guztiz andija.

126. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

127. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

128. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0019 Josu'rengatik negarr-egiteko gai andijagua zeuk dozula gogaldu egizu, Josu ona zeuregatik nekaltzen da-ta.

129. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Begira, ene gogua, pizti gaizto aek gure Josu ona zelan erantzi daben, eta tunikea gorputzari itxasitta eukalarik, azal eta odol-zatijak atara eutsoezan, gottik berañoko gorputz osua zauri gorrija lez agertzen zala, ta onen gañez, aoa be biaztunaz minddu eutsoen.

130. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0027 Begijak jaso egizuz, ba, gogo kistarra, ta begira Josu ona iru untzez eskegita; begira il-larrijetan Bere aurrpegi Jaungozkua; begira bere zauri gustijak barriztuta; begira esku ta oñetatik lurreraño biñotsien odol-iturrijak.

131. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Ona izan zeitela sarri esaten eutsan, ona izan ezkero gozoak yaten betiko atsegintegian egongo zala-ta.

132. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Irakatsi on batsuk emon eta Jaungoikoa goraldu ebala-ta pozik Yurre'ratu zan.

133. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Anayari, bearr bada azkenengoz berba egingo eutsiela-ta, onak izateko, sakramentu deunak sarri artuteko, ta guraso ta nagusiakaz apalak eta esanekoak izateko.

134. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 E. Consagrau edo ordenduteco Eleiseari dagocazan leguezco Ministro onac, celan direan Sacerdoteac, Ebangelioco ta Epistolacoac.

135. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 A zala-ta ezeben urikuak begi onaz ikusi Marte'ren nebea baltz-gudaroztian sarrtutia ta bere atteari asperrkunde gogorraz zematu eutsaen.

136. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Beste aldez, baña, Bazkuna ezta ain ona.

137. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Au dala-ta arrantzalien arrtian eztabaida gogorra da Batzuk Arrantzale-Bazkuna on-ona dala diñue.

138. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 O Jaungoicuaren Semiaren Ama, ez eguijezu arren nire erregûei ezentzunic eguin eta bai abegui onagaz aditu eguizus eta emon eguidazu escatuten deutzudana.

139. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0018 Erregiña chit bedeincatia eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe altzuaren amaicagarren excelencija da, zure seme guztiz onac, curutzeco eriotziaren bitartes Aita beticua gana juateran icentadu cinduzala Adanen seme alaba gustien Ama maitetsu eta consolagarritzat.

140. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

141. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 - Oben ilgorrak baltzittuta badaukazu zeure gogua, ainbat lasterren, bide gustijetatik, alegin-egixu bera garbittuteko, autorrkunde edo konpesiño onaren bittarrtez.

142. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 ¡Donetsija benetan bere Amearen onez nekatzen dan semia! Ezetsi ta gaiztetsija barriz, Amea gexorik ikusiarren, jaramonik egin barik bere bide ziztriñetan aurrera jarraitzen dana edo darraña! Ez gadixan geu onetarikuak eztan be ixan.

143. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Esadazu, kistarr ona: ¿zegattik orain egingo dautsagu jaramona gixon burubakuen zer-esanai?.

144. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Gogoratu-egixu, neure kistarr ona, zelako espetxe edo kartzelea barrendija edo impernua dan.

145. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0593 Ona emen ori on egiten daben itz bikoitzak.

146. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ainbeste adiskiden artean, Bilbon daukot bat, adiskide on bat, neuk egiñiko libururik batxu bere berak erosi-ezarren, asko saldu dagidan gura leukena.

147. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ta adiskide on onek, neure liburu Zaparradak eta argitaratu zanetik ille bi barru, Bilbo bertoko Goyenkale'n alkar aurkiturik, eskua luze-luze imiñita, irribarre gozo bategaz berbak gozotuten zituzala, beragana deitu ta esan eustan:.

148. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0026 Egun atako gaubean ez neban lorik egin, adiskide on aren onua (kontsejua) buruan nerabillela; baña urrengo goizean, amaikak inguruan, bake andi bat artu neban, adiskide beraren onuaren erara (neure eritxian, beintzat), egin, ta korreotik auxe eskutitz au, beronek diñozan gauzakaz, bialdu nebanean.

149. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Ijito usaña be bai? Politikea gauza ona da ba.

150. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Zer esan gura daben baño zer esaten edo zer egiten dabenari begiratzea, izango dala onena, uste nik, utzik ez egiteko.

151. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 ¿Zer gura dozu, andera on orrek? ittandu neutsan euzkera bigunan.

152. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ez estutu, emakume; igon zeu bultzi-gurrdi onetara: egija da ingelandarr orrentzako bereztuta dagola, baña zu ez estutu, lasterr aurkituko dautzut toki on bat zutzako.

153. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Euzkelduna? ittanduten eban andera on onek gustiz pozik.

154. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Euzkereak Paris'en be onura aundijak dakaz; zuk, andera on orrek, bai-dezauzu españerea, zuk bai-dezauzu ingelanderea; baña zuk eztazauzu parantzerea, eta emen parantzez egitten da.

155. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ia, ba, alabatxu, eskarrak egin Goiko Jaunari euzkeraz be autorrtzeko egokerea Paris'en aurrkittu dozulako Jaungoikua'k ederrto attuten dau euzkerea, bai, eta zuk niri euzkeraz egitten daustazun letz, neuk be euzkeraz egingo dautsat Goiko Jaun onari zeure aldez.

156. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Botaziño edo auteskundeak zer izaten dira askotan, zoritxarrez? Erriko agintari eta zaintzalle onen onenenak billatu ta aututzea? Bai zera! Ori izan bearr leukie baña ¿ez ete gagoz ortik egunian egunian urrunago?.

157. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Onetarako beti ordu batian etzun eta jaikitia da onena, onetan beti ordu batian lua etortzen dalako.

158. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Berak argittaltzen dautso doniari adimena ta sendotu biotza, bide onari darrayontzat.

159. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Mistral seme on ori ixan yako.

160. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Bere aldez ipiñi
Daukagun guztia,
Seme onentzat da-ta
Gottiko onestia;

161. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Onetariko ostera baten, 1900'gn. urtean Saturraran'en egoala, gexo gogorr batek arrtu, eta bizitzako adiñik onenean Iralla'ren 6'n Motriko'n il zan.

162. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Eskubide bikoitz ori, gizarte osoren onaz batu ta alkartzeko bear dan bestean, neurrira ekarri bai, gizarteko agintariak ori egin dagikie; baña errotik ebagi ta zearo kendu, ezelan be ez, gizartea baño lenagokoak diran gizon bakoitz eta sendi bakotxaren errayetan sortu ta erneriko eskubidea da-ta.

163. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Gizartera bakea ta lankidegoa ekartea, xede ta elburutzat dauken araudi guztiak, ondoen asmaurikoak dirudienak be, bazkideak batzen eta alkartzen dituan lotzaiki orretatik batez be artu daroez euren indar eta sendotasuna: lotzaiki orrek uts emon ezkero, araudirik oso ta bikañenak be ondoren onik eztakarre.

164. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Baña Sabin etzan irakasle bakarrik ixan, euzkel-idazlia be, onenetarikua ixan zan-eta.

165. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Miren Ama mattaliak orretara sariztu, noski, seme on aren eraspen sutsuba Birilla deunaren gorpuzkija Leire'n gurrtu zan eungi luzietan.

166. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Gezurra dirudi!.
Zure biotz ona ezaguturik,
gure eskapen au ondo artuko
dezulako ustean gelditzen gera.
Esker ugariak
.

167. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN - Gure Euskera il den, ta betiko; etzegon, ez, alderdi onik.

168. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

169. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Baña utskeri oyek alde batera utziaz nere Tomax oso ona da; zakar xamarra, batzutan, ori bai, baña ona... O! gatzik gabeko ogiya baño obia.

170. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: Aurrera... (¡Au dek ichura ona!).

171. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¡Zer deabru zan ori! Gaur egun ona diagu beintzat, arraiok ez padu... Bateonbati burua ausi ez diotanean e....

172. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: ¡Au dek ona berriz!.

173. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 ANDRE SINFOROSA ta ON LESMES.

174. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Aita ta ama onak badira, seme ta alabak, onak izango dira, ta....

175. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Etorri dediñean arrera on bat egin bear diogu.

176. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Baskari on bat maneatu bear diozu.

177. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: Baña, On Lesmes, ¿zer gertatu zaizu?.

178. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 J.-Ig. - (Alkian eseriaz) Itxura onean geldiko nintzake.

179. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bizartegian sartu ala esan dit bere burua itxura onean jarri nai lukeala: alegia bizarra zearo kentzeko.

180. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 J.-Ig. - Toki onean sartu zera.

181. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

182. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. Ona; zuri deika daude.

183. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Pello Atraka, On Jeolimo, gero Antton.

184. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Pello edaten asten danian On Jeolimo atzeko atetik sartzen da.

185. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 On Jeolimo - Emen al dago Antton?.

186. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 On Jeolimo - (Atetik Antton'i ojuka).

187. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Gauz ona izateko arrunka geyegi dabillek.

188. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Ua azkar, ia zer egiten duben, bañan ez akiyokala esan On Braulio-ri zein dan.

189. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - ¿Nik?
KARNABA - Bai zuk. Ainbeste alegiñakin On Mateo-n bitartez ekarri gaituzu eta ¿zertako?... nere semiaren ordez beste bat jartzeko.

190. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - ¡Zure semia?
KARNABA - Bai nere semia, On Mateon abeslariya.

191. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Zer egin bear det nik, bere zoriona besterik! ¡Eta ain ona da ta!.

192. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Orrtarako emazte on bat bearr det.

193. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Biok onak zerate, ta zorionekoak izango zeratela derizkiot....

194. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Iñoiz ez da nere asabengatik on besterik esan.

195. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Kontxexi: Garbiñe'ri berri on au ematera noa, nagusi; ta gañera ekarri-erazi egingo det.

196. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: Bai zera! Gizon petral ta arrosko batek zer ekarri bear digu?... berri onik ez.

197. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: (beregain) Ez du izan bear aldi onik.

198. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jus. - Beti aldarte oneko.

199. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Justiñe ta Irene ere, onak eta langilleak dira.

200. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: ¿Ona iruritzen al zaizu?.

201. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: ¿Zeiñ, José? aiñ ona....

202. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: Ez da asmo charra Manu, gu zartu gera, eta laguntza on baten bearrian arkitzen gera.

203. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Bai jauna urte onekua nago.

204. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 (On Roman eskutitza gorde ta atzeko atera alderatzen da).

205. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 (Felixa aurretik dala On Braulio atzean azaltzen da).

206. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 (On Braulio 40 urteko gizasemea da, bizar eta illegorri antzekoakin).

207. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 (On Roman'i eskua ematen dio, ta biak aurreratzen dira).

208. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 ON BRAULIO - Zer diozu?.

209. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 On Bitor Lekuona'k zuri ikustaldi bat egiteko agindu zidan.

210. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 ALEJ. - Lana! Jaungoiko onaren zigorkada bat da.

211. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 (Orria On Roman'i ematen dio).

212. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 (Atzera bultziaz, On Braulio ere atze aldera joaten da).

213. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 (On Roman eta On Braulio atzetik joaten dira).

214. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

215. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 486. G. Eta oben astunean dagonak zer egin bear du Sakramentu au bear bezela artzeko? E. Oben astunean dagonak Ezkontza bear bezela artzeko, aitorketa on baten bitartez Jaungoikoaren grazian jarri bear du.

216. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

217. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Itxurez, bai; bañan, lagunai eskupeko onak ordaindu bearrean edo... bear baño gai txarragoak eman bear eta....

218. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 ¡A ta zenbat zorr dizugun, Jesus ona!.

219. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Askok baño geiago zorr diodala, ez naiz ni, besteak bezain laburr Jesus onarekin ibilli?.

220. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Betico zureac
Izan nahi degu,
Zure Biyotz onac
Artuco gaitu
¡Oh Ama! beti Zu
Maiteco zaitugu
Beti-beti...
.

221. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Jesus onaren Biotz ona,
Erruqui zaitez guzaz, Jauna
.

222. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Zaude amorez
Eritua,
Gogor arantzaz
Coroitua,
Gugatic gurutz
Iltzatua,
Guztia penaz
Samindua.
Jesus onaren...
.

223. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Zinduztenean,
Gurutzetu
Maitetasunez
Ziñan lertu,
Guzti-guztia
Odolustu,
Gu salbatzeco
Erioztu.
Jesus onaren...
.

224. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Icusi zuan berac eguindaco oben arrigarriyac oi-ez bezelaco ta eracusgarri oneco miñari (') Miñaria.- Penitencia ta neque bear zuala, ta Jaungoicoaren ontasunac eguiten ziyon deadar samurrari jarraitzeco asmoetan zegoala, ezagutu zuan Lurrean Jaungoicoaren ordezco ziranac bacarric ipiñi zezaquiyotela gauza guziyen Eguille onari eguin ziyon iraintasunac bear zuquean miñari edo neque osasungarrizcoa.

225. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

226. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0022 Oh! Biotz guziac, onac badira adoratu bear zaituzte!.

227. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0175 Eguizu, lagundu dizadala nere aingueru onac, eta ar ezazu nere bitartecotzat Paduaco Santua, malcozco ibar ontan gaudenentzat onen laguntasuna ain indar aundicoa danezqueroz.

228. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Kalbario mendian bezela emen ere Jesukristo gure Jaunak bere burua gure onerako Jainkoari eskeintzen dio, Mezak esan aldiro.

229. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0222 (...) choricumechoac beren estutasunetan amari deitzen diyoten bezela, gaurco bear ontan zuri deitzen dizugu, eta guc eguiz arrazoi guziaz, bada zuc guri diguzun maitetasuna, amic onenaren maitetasunac ere ezin berdindu dezaque, ez eta urric eman ere.

230. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0284 Jesus ona etc.

231. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0285 Jesus ona, etc.

232. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0296 Jesus ona, etc.

233. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0297 Jesus ona, etc.

234. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0314 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut escatzen,
Bost misteriyo glorizco oyec
Lagun zaguzu cantatzen
.

235. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

236. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 Denbora berean eskatzen dizut baita ere laguntasuna, bederatzi-urren onetan eskatzen dedana Jaungoikoagandik iristeko, baldin nere onerako izango bada.

237. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Norberaren iritzi, nai ta onura zalegiak ez bitez izan; Jaungoikoaren aintzarako eta Laguntaldearen onerako izango dana bakarrik begi aurrean euki bezate.

238. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Otoitza
Iseka onak baño obeto, zure Aitaren agindua egitearren ta guri zeniguzun maitetasunagatik, zure bizkarrean gurutz egurra eraman zendun, nere Jesus bildotx guztiz ixilla!.

239. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zeintzuk dira Elizako goi-ondasunak? Jesukristoren, Andre Maria Birjiñaren eta beste Done guztien irabazkiak; Sakramentu, otoitz, eta gañerako egintza on guztiak, dira Elizaren goi-ondasunak.

240. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 Zure mendekoen gogo ta biotzak illundu ta usteldu ez ditezen, bialdu Elizara ta errietara Irakasle onak gezurti ta gaizto guzien maltzurkeriak ezereztu ditzaten. Amen.

241. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 (...) Jaungoikoaren aintzarako, zure goratasunerako ta gure onerako baldin bada.

242. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Biyotz onako gizonen aunditasunik bikañena, guztiyak pozak eukitzea da, batez ere beartsu ta atsekabetuenak.

243. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Jauna! Egizko jakintasuna, au da, Zerurako bidea ikasi; orren asipena, au da, Zuganako bildurr osasungarriya iritxi; ori bera besteai irabazteko era, nere esan-egiñaz emango diyedan bide ona galdu ez dezaten: orixe oyen bitartekotasunaz iritxi nai nukeana da, ta Bederatziurren onetan eskatzen dedana, nere onerako izan bear badu. Alaxen.

244. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Orretarako ta nere arimaren onerako, Bederatziurren onetan eskatzen dedana ere indazu. Alaxen.

245. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Erretiroko egun santuan aitatu ditugun gauza guztiak ezin badituzu, beretatik aldituzunak egin itzatzu, eta Jaunaren laguntza, ta bendizio ugariak zurekin izango dituzu, eta azkenian eriotza on baten bitartez zeru ederrean sartuko zera.

246. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 1. Konfesio on bat.

247. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gurutze bidea ibiltzea, kalbarioak egitea, Kristauen oneraspen edo jaieraen artean onenetakoa da, batez ere San Franziskoren irugarrengoentzat egoki ta arrazoizkoena, berezkoa, jatorrizkoa dalako.

248. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Gure erri onetan indarkatu ta galduak izan ditezela oitura txar, pekatu ta bizio guztiak, eta zure bendizioaz indartuak berriz oitura on, birtute eta santutasuna.

249. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Aita Prantzizko ere, gizonen artean lanbide bererako aukeratua izan zan, orretarako jakinduriaren eta sendotasunaren zeruko doaiaz Jaunak aberastuaz, bere alegiñak alort ona eman zezaten.

250. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Mundu ta Elizaren gloriaz betetako zuzentzalle maitatua, apaltasun guziaz eskatzen dizugu, zure laguntza indartsu, Jaungoikoaganako ta bere Elizaganako maitasun ta menpetasun itxuan zure seme on eta egiazkoak izateko grazia iritxi dezagun.

251. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Isabel beti izan zan anima ona, sotilla, apala, eleizakoi ta Jaungoikotia, gurasoen eta konfesorearen esanetara apal ta umilki jartzen zana.

252. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bere komentuko moja, ta berari eriotza ona egiten laguntzen zeuden Aita bi, Prantzisko Doatsuaren semeak, onen eriotza ta juizioaz guztiz arriturik gelditu ziran.

253. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0457 Donostiyako alaba zera
mirabe maitagarriya,
biyotztasunez chit ornitua
birtute onez jantziya;
naitasunezko lore tartian
goxoro kontuz aziya;
bedeinkatua izan dedilla
betiko zure graziya
.

254. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0459 Azko jakiña zeralarikan
eta orlako abilla,
agertu nairik ez dezu iñoiz
aunditasunaren billa
ezin esan dan ainbatekua
otsana eta ixilla,
pare gabeko donostiarra
eder ona ta umilla
.

255. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0459 Goitalchatzia merezi aña
nuben asmorik onena,
bañan nik... luma eskas izana
ori bakarrik det pena;
alaz guziyaz biyotzetikan
egiten dizut omena
deituaz... Bizi bedi luzaro
gure PILAR MICHELENA
.

256. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Erri guztiyak saya biardu
festau ostera indartzen,
iñor ezda ari yola jokuba
kentzeko emen aitortzen,
baña Uriyari nola zaizkiyon
gauz oyek biyak gustatzen
ez asi orla Euskal erriko
oitura onak trukatzen
.

257. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Ez du biurtzen ama bateren
maitasun ona munduak;
ez du kemenik berak sortzeko
ama maitien kantuak,
zeñak entzunik artzen ninduan
ai! zeñen gozoro luak;

258. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Muturra chorrocha ta
illia leguna,
lepo churi garbiya
bizkarra illuna;
guztiz jostalariya,
kasikan chukuna,
chakur on baten gisa
leyaltasun duna,
baserri ta auzoko
guziyen laguna
.

259. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 ¡Ama onak bazeukan
pena bere diña,
zer egiñ biar zuben
somatu ezina!
.

260. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Baña ona izanik
amaren biyotza,
zerura goititu du
bildur gisan boza
pentsaturik -¡Nork daki!
nere mutill motza
or erori ote dan;

261. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Auek egualdi-oneko eguraztokiak ziran.

262. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ziñesmen zuzenekoak izan arren euskeldunak, amabostgarren eunkian agertu ziran eren artean sorgiñak, esaten dutenez, deabrua gurtzen zutenak, eta edozeiñetara euskeldunen oitura onak lardaskatu zituztenak.

263. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Kristau on eta zintzoen artean agertu ziran ziñausle ta gizatxarren batzuek.

264. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Onak ots gutxi atera oi du.

265. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0240 Antxe agertu nai izan zuan bada gure Zaindari guztiz maiteak gure aurrekoen eta gure onerako.

266. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikusi zazu orain, irakurle ona, nola edesten duan idazlari ospetsuak agerkunde arrigarria: 1469 garren urtean (bat gora bera) larunbat egun batean zebillen Aloña mendi egalean Uribarriko mutil gazte Baltzategitarr Rodrigo bere etxeko auntzak zaintzen.

267. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Gauza ederrak ikusi nai badittuzu, irakurle ona.

268. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Ona gutxi gora bera nolako berriak bialtzea bear izango litzeken; La Croix'ek berri onetxek eskatzen dizkie bere berri-bialtzaleai: Erlijio edo uzkurtzazko berriak.

269. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Eginde eder onek erakusten digu, gerorako kontuak ateriaz arkituko degula bizi gairik onena.

270. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Andre Terexak, saritu zuben andre Inaxi bere eginde onagatik, eta ezkerrak elkarri emanaz diesoldu ziran berriro elkar ikusi arte.

271. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisacho gerora izan zan guztiz azkarra langille umilltsua, eta ona.

272. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Egin eder onek jakiñ arazten digu, izan bear degula, onak, eta langille umilltsuak, lurdi ontan zoriyontsu bizi nai badegu, bearrean arkitzen danari lagunduaz.

273. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 EUSKALDUN ON GUZIEI DEIA

274. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0192 Ta zuek, Bergara'ko euskelzale onak, bai-eta Eibar, Arrasate, Oñati, Elgoibar, Soraluze, Azkoiti, Azpeiti ta abarrekoak; zuek ere eskeñi zaiguzute zuen emaitza.

275. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Bachillerkuntzea erizpen gorenez (notarik onenakin) burututa, Oñatin eta Balladoliden ikasi zuen, Baratari (notario) egin-arte.

276. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Lege-gizon (abogado) izateko ikaste gutxi bear baitzuen, beraren adiskide on batzuek, Egiluz jaun andreak, Balladolid'era eraman nai izan zuten.

277. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Atseginez alde batetik (beraren onerako baitzan), bestetik atsekabez ikusi zuen Lekeitioko uriak Goikoetxearen joakera.

278. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen erritarrak orduan paperetan beretan jarki nai zuelarik, bertako batzuek burubide auxe eman zioten: bertan bera uzteko arloari; epayari eragitea txarrago izango zala, onena nor zan edozeinek zekiela-ta.

279. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Errotako Antonio gizon ona zan, baña itzetik ortzera parragarrikeri asko botatzen zituan.

280. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Sendatzeko, iñude on bat bearr omen zuan.

281. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ulertzea zein gauza aundia dan guda batean etsaiaren itzaira jakitea: orixe izan da beti gudari onenen señale edo agiripena.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Salamanca'ko ikastegian egin zituan bere ikaskizunak, ikasle guzien eta arrtean onenetakoa izan zan.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala ere altxa zan, eta España'ko izlari onenak atzera utzi zituan; arerio guztiak zapaldu egin zituan, ta eguna zabaltzean, gauarekin asarre gogorra izan da gero eguzkia txoko guztiak arrgitzen garailari gelditzen dan bezela, Olano ere, an burruka gogorra bukatzean garailari gelditu zan, arerioak oinpean zituala, ta Euskalerriko baztarr guztiak itxaropenaren arrgiz betetzen zituala.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Ta zenbat neurrtitz idatzi ditu onak? Bat: Kontxexi, besterik ez.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Alaba bakarra bai, Luchi gaixua; guztiz mintzoea xamurrekua, ona langillia eta echeko beargintza guztiyetan ezeren ekachik gabia, da esatia echerakoi aundiya.

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¡Zer biyotz oneko damacho manchua! ¿Nola etzuten bada maiteko bere gurasuak umilltasun eta ontasunez besterik ez bezelakua bazan? Egun sentiyan choriyak pipirripika asten ziran garayan esnaturik, jeikitzen zan, aurreko egunetan bezela bere eginkisun naikidatsuetan guraso maitiai laguntzeko.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Udazkenean lanak menderatu zituztenean, astelen arratzalde batean amak esan ziyon Luchi-ri, apain zedilla zuben soñekorik onenarekin, Donostiratu zitezen egindako eskeñiya osatzeko.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Pintto-k ere bazirudiyen zerbait jakin nayan galdeera bera egiten zubela, bada aiñ zan zakur on maitiya, non, bere izatzaren mogierakin, eta zaunka pozezkuakin adierazten zuben, zerbait jakin nayen zaletasuna.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Urrengo egunean Luchi, goizeko eginkisun guztiyai osakisun ona eman eta bazkal onduan erriraturik, jostundegiratu zan, eta ekin ziyon jakinpide berri naikidatsuari.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Egun guchiyan egin zituben bere biyotz onaren bitartez, adiskidetasunezko ezaguera aundiyak, guztiyak maite zuten bere on izate gayez, zeren etziran azpertzen Luchi-ren ontasunen aunditasunak goratzez.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Danik onena ere
Bada gatz-moliña,
Neretzako naiago
Diat txakoliña.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Automoille oiek gauza bat bakarrik zeukatek ona.

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Gaixorik gabe illtzea; Txapelandik esan oi dik, jokorik onena banka dala.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Gertaera ta jazopen oneik adierazo ondoren, len aitatu dodan Sal Terrae'k auxe diño: Edozein errik bere izkuntza galdu ezkero, bere sineste ta oiturak be errez aldatu ta galtzen ditu; izkuntzari sendoroago eutsi ta bere asabakandiko sineste ta ekanduai be luzaroago eutsiten dautse; baña ori egia ba-da; edozein errik bere izkuntzari sendoroago eutsi ta asabakandiko siñeskintza ta oiturai be zallago, gogorrago, Iuzaroago eutsiten ba-dautse, Euskalerrian euskereari eutsitea, gure erri onek asabakandik daukazan siñeste ta ekandu onai eutsitea dala autorrtu bearr dogu: euskerearen alde lan egitea, gure siñeskintza ta oitura garbien alde lan egitea dala bere senean dagoan gizonek ezin ukatu daike.

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 (...); baña asaben siñestean sendo ta ekanduetan garbi irauteko, eurakin estu ta ertsi lotuta, gogoz eta biotzez bat-eginda egotea baño oberik ete dago? ¡Ez!; orretarako biderik onena asabak eta euren gauzak biotzean ondo barrendu ta eurakin gogo ta biotzez bat-egitea da: augaitik, geure asabakin lokarri biziz lotzen gaituan geure euskera onek aen siñeste ta ekanduetan irauteko, berariz lagundu gaikez.

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Auzpaztu gaizan ba bere oñetan eta gogo beroz, biotz osoz esan dayogun: Ama gozo, Ama samurr, Ama maite, gure asaben ekandu onez bizi nai dogu; siñestez asabak baizen sendo, oituraz aek baizen zindo ta garbi iraun nai geunke; baña arerioak geure siñesmena illundu ta geure ekandu onak zikundu nai dauskuez-ta, Ama laztan orrek zeure magalpean arrtu ta jagon gaizuz.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 @- Nai dezuna egin zazu bada, Urrunda ona; oraiñ banoa; ez zaiteala aztu esan dizutanakin ta zintzo egiñ.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¿Zenbat agintarik, uts egiten du zuzen bidea, utzirikan lege on zarrak alde batera, eta artutzen du oker bidea, ikusirikan au dala, bere sakela betetzeko, laburr bidea?.

301. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Ez da egiten lapiko onik, urakin bakarrik.

302. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta jendiarengana biyurtu ta esan emen zuben: emen nik nai nituzke ikusi, par egiten duten oyek berak, ia nola erantzuten duten? Ta mutill oni parra egiten diyozute? Jakin zazute bada, mutill au gero ere gizon on bat izango dala.

303. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Martiñ au abade egin, ta Azpeitiyan bertan abade ta konfesatzallerik onenetakua izandu emen zan.

304. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Bere biotzean inolazko gorrotorik ez duan gizonak, gizon ona izan bear, eta, ona bada egittia izan bear, eta egittia bada, Jaungoikoaren Semea da, bada Jaungoikoari Aitta deitzen dio.

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Artzai ona

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Berak esan bai zuan Bera zaala artzai ona, eta artzai onak eun ardietatik bat galtzeen bazuan, larogeita emeretziak alde batera utzirik juango zaala ardi galduarengana, ta arkitzen zuanean, artuko zuala bizkarrean, eta eilleorrera eramango zuala pozik.

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Aitortu zazu, lapur onaren antzera, bere Jaungoikotasuna.

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Baña munduan ere badira ixil-ixillean onelako gauza onik asko egiten dituztenak.

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Edozeiñetara ere, balio aundiko gauza da, ta ondo egiten badezu, laguntasun ona emango diozu Jesusen Biotz naigabetuari.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Eta ez aaztu Jesus ordaintzalle ona dala.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Bere garayan Eliza Ama Santak itz egingo du, eta guk Elizaren Seme onai dagokien erara, Eliza Ama Santaren itzak Jaungoiko Berarenak bezela artuko ditugu.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gobernuak berriz, onak ziranean, bakean uzten zien eliztarrai eren ondasunak antolatzen eta banatzen.

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Gurekin da, ta Berak ematen digu ondo oldoztea, pentsatzea, ondo itz egitea, ta gauza onak egittea.

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Ez utzi sinismen gabekoai ta pekatariai zure Semea ta gure Jauna aintzakotzat ez artutzen; egizu, arren, anima on guztien eta zure Seme Deunaren emazte dan Eleizaren eskariak entzun da, utzirik euren sinismen eta jainko gezurrezko ta gaiztakeriak, Jesukristo ezagutu ta biotzez maitatu dezatela; bera da, bada, gure bizitz eta berbizitza, gure erosle ta gure askatasuna.

316. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Ikusi gure Jesus ona larru gorrian, odolez eta zauriz beterik, ikusi bere sorbalda larrutuak; ia ia ezurrak ere agiri dira.

317. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 (...) ari era au, ainbeste on ba dakarzkio? ia ba! Kristau maitea, artu liburutxo au, irakurri bein eta bi aldiz, eta emen esaten dana egin ezazu; ainbeste Santu egin ditun otoizkera au zuri ezagutu-erazitzeko al egiña egingo du ta.

318. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 GOGARTEA ZEIÑ ONA DAN

319. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Loyolako Aitalñazio Doneak zion, berak iñori nai izan leioken onik aundiena gogo-jarrdunak (ejerzizioak) zirala.

320. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogo-jardunetan egiten dan jardunik onenetakoa, berriz, gogartea da.

321. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Zer eskatzen dizutegu gauz eder oiek egiten laguntzeko, zer, zeuen ta nere erria il eztedin?... Borondate on apurtxo bat eta eguneroko xentimoa!... Eguneroko xentimoa Euskalerria'ren alde ematea eskatzen dizutegu bai, zineari, ardandegiari ta yolasari ez bat baizik eun ere ematen diezuten garaion.

322. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Euskaldun on guziek dute gure elkarte ontan sarbiderik.

323. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Badirudi, eramandako zigorrada bere onez aurrerontzean ere gogora erazi nai ziola Ama gozo onek.

324. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0031 Gure gorputzaren sari onaz

325. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0142 Asko eraz deitzen digu Goi-Jaunak bereganonz biur gaitezen; batzuetan, bekatuen gogorapenaz biotza minduaz; besteetan, inpernuko oñaze ikaragarriak begietan jarriaz; bein, adizkide leial edo kontuzko konpesoren baten ondo esanaz; bein, sermoi ta idazti onaz gure bizitza zuzenduaz; azkenik, guda, izurri eta beste naigabe ta nekeen bidez oartzen gaitu, egizko zoriona zeruan bakarrik arkitu ditekela.

326. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 20. Ordu laurden batez liburu on bat irakurri.

327. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Pralleak, beren buruai zegokiena, onez eramaten zuten; baño, Jaungoikoaz eta Andre Mariaz esaten zituan, biraoak ezin eraman zituzten eta Prantzisko Deunari esan zioten zer gertatzen zan.

328. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Prantzisko Deuna joan zan eria ikustera, eta, arek esaten ziozkan, gauza on guztiai legenardunak gaizki erantzuten zien.

329. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Gorputzez oso liraiña ta ederra zan eta bere gurasoak beretzat ezkontza on bat eratu nairik zebiltzen.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Naparroko erregearen esanera, Prantzisko Deuna Iruñara joan omen zan; eta burruka gorrian zebiltzen, ango auzoarteak onez pakea egitera ekarri omen zituan.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Geroago gogoen, animen, onari, obekiago begiratzeko uri barrenera aldatu omen ziran praileak; eta aiek utzi zuten, etxean, Barañaingo Andreak esaten zieten, monja augustindarrak sartu omen ziran.

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Itzetan bezela, egiñetan ere Jesus'ek agindu bear du, oitura guztiak onak izan bear dute.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Ori egiten badegu, Jesus Ona gure Erri, Uri ta Erridietan egongo da; Agintariak Erriko etxeetan eta abarr Jesus'en Irudia jarriko dute, ta Berak bidez esango du: Ni naiz Errege, Jaun eta Jabe.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Ur santu orrequin berarequin bedeincatzen zituzten beren campo ta soroac, arratoi, jela, arri ta beste plagaetatic libratzeco; ta guertaerac adierazitzen zutela etzala alperricacoa beren sinismen eta confiantza; alaco eran, non, iñoiz guertatu izan zala, arriac jo ta laboreac oso galdu ziralacoan, ur bedeincatuaren bidez, sasoi onean jarri ta uzta ugariac echeratzea.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 11. Asco persona San Inacioren ura edan ezquero, il ziran coleraz edo beste eritasunen batequin; il ziran ordea eriotz, on santu ta zorionecoaz, Sacramentuac artu ta sosegu ta paque gozoan: eta cristauaren azquen ona bat edo batec gauza guchitzat baldin baleuca, gogoratu bear du San Pedro Claver-en esaquera oroigarria.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Ur bedeincatuaz baliatu bear da beti asmo onen bateraco, ta guero sobratzen dana, ez da beste zereguiñetan erabilli bear.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Arren, indazu, Jauna, zeruraco auqueratuen, siñalea dan, Ama erruquitsu onen eguiazco, debozioa, ta maitetasun irazequia piztu ditezela nere biotzean, Zu ta bera, orain ta beti-beti amatu zaitzatedan: eta Bederatzi-urren onetan escatzen dizudan mesedea, Zure gloriraco, Santuaren onraraco, ta nere oneraco baldin bada.

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Tobias gazte onak eta Sara neskatxa zintzoak aingeruaren autamenez alkarrekin eskontzeko erabakia artu ta biak alkarri eskua emanaz batutzera zijoazenean, Sara'ren ama Rakel andre onbidetsuak Jaungoikozko argitasunez, gaur egunean ere eskontzerakoan Eliza Ama Doneak esaten dituan itz gogoangarri auek ixuri zituan berengan: Abraham eta Isaak eta Jakob'en Jaungoikoa izan bedi zuen artean, eta berberak batu zaitzatela ta bere bedeinkapen ugariz bete zaitzatela, era onetan itz eder auekaz aitorturik eskontzaren gizabide egoki ta biziera onbidetsua.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Nai ta nai ez; onak daude garai oyetan gizonak beren artu-emanetan guri sartzen utzitzeko: emakumeak sukaldean, eta albalitz eltzean nere senarrak, diyonez.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Inguruan ba zitun izateko batzuk, eta aien esanera ta egiñera jarri zanetik etzun gauz onik atera.

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 (...), gizonak osasun ona dutelako, zarrak oraindik bizi litezkelako, gaxoak beayek baño gaizkiago zeudenak sendatu diralako; guziak eriotza urrutiratzeko aitzakiren bat bai dute.

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Elizkizun ura bukatu ondorean, Irasle dontsuak bere lenen-ababa, aideen erazoetatik aldendu zedin, leku on batean jartzeko asmoak artu zituan.

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Klarak, San Benitoren moja on aien ardurapean, naro ta zoriontsu bizi zan alditxo artan,(...).

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Bidaldi ontan erakatsi zion Leon anaiari, egiazko alaitasuna ez dagola ez miragillea izaten, ez onbidetsu ta ona izaten, norberak bere burua ukatuta, Kristogatik miñak, ezezpenak, laidoak eta bearrik gorrienak alaiki eramaten baizik. (1)Loratxuak, 22-25 orrialdeetan.

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Epaillean Aita Santu egiña izan zan IX-garren Gregorio izena artzen zuala; Prantziskok egindako mirariak egiazko mirariak ziran ala ez aztertzeko berealaxe agindu zuan, ta lan au bide onez eramanda, santuen izendegian ipintzeko 1228-ngo.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0018 1.go Ez dira artuko amalau urtetik gorakoak baizik: eta onetatik ere oitura onetako, paketsu, Aita Santu, ta Eliza Ama santari sor zaien obedientzi, ta errespetoa gordetzen dien katoliko onak bakarrik.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 4.en Ordenan sartzen diran andre naiz guizonak nobiziadu edo prueban urtebete eguin ondorean, Jaungoikoaren aguinduak gordeaz, Eleiza Ama Santaren menpeko onak izango dirala, ta onetan eguiñ ditzakeen utzeguite edo falten penitentzia eguingo dutela, prometituaz, profesatu bitez.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 (...); ugaldu zaizkigutzu gure alkartasun edo kofradiak, batez ere Askoren lur bedeinkatu onetan, muguituaz kordoi eta eskapulario bedeinkatu auek artzera, Franziskoren ejerzitu onetan, kristau on eta prestu guziak legue berriko Makabeo, kristoren soldaduen artean alistatzera.

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Kentzalle txit ona da
gure giz-arraza,
kendua ematea
ez-ta ain erreza:
beragatik bakoitzak
uste izan beza,
oraindik ere dala
biziko jueza.

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 (...): betegiña (guziz ona) izan nai baduzu, zoaz, duzun guzia sal zazu, ta beartsuai emaiezu; orrela izango duzu gordairu bat zeruan.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Artzain onak nola zeinbat eraz dei egiten digun, azaldu zuen lenengo; ardia nola ta zergatik galtzen dan, gero.

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Ara-ta-ona ibili ta ibili, eliza bat áurkitu zuan, oraindik zabalik, gaua illundua izan-arren.

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0015 Santutasuna dago amorioan, (1) Jaquiñ bedi, emen eztala itz eguiten Espiritu Santuaren doaia dan Jaungoicoaran beldurraren gañian, baizic escrupulu gueieguizcoaz, gauz onac eguitetic aldentzen gaituan beldur guezurrezcoarenean Oraiñ bada: amorioac aldentzen du beldurra; bada beldurra daucanac sufritu eguiñ bear du, eta baita galdu ere on guziac baño obea dan, eta gure adimentuac eta biotza Jesucristogan gordetzen dituan Jaungoicoaren paque ori.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Felipe Ederra Erregue zala, emacume pobre, cristau batec, premi estu batean, eman, zituan prendatzat bere erroparic onenac Jonatas zeritzaion judio baten echean.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Lagun onak bezela alkarrengandik alde egin gendun.

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Isidro Anaiak konfesio on bat egin ta bere anima Jainkoaren eskuetan utzi ondoan, agintza auxe egin zion Jainkoari: Aldez edo moldez askatuko dut atxillo dagoen mixiolaria, eta emaitza oekin ori iristen ezpadut, nerau geldituko naiz atxillo aren ordez.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Azoka da, menditarrentzat, ez bakarrik salerosketako garaia, baita ere albisteak jakiteko era ederra, lagun arterako beta egokia, jan edanerako epe gozoa, atseden ordurik onen onena.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Orixe zan bere jakirik onena: artu-emanetan, eutsi ta ekatzu ibiltzea; etxeko joan-etorri goraberetan, burutsu bezela, gauza guztiak antolatzen jardutea.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Onenak non ote daude?.

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 (...) baldin onek arrpegi ona jarrtzen bazion, eta, oi zuanez, kutunki itz-egiten bazion, Jaungoikoaren errukitasuna iritxiko zuala uste zuan, bestela gerrtatzen bazitzaion berriz etzagoala gauz onik, Jaungoikoak bere eskutik lagata zeukala.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 - Begira zuetako bakoitzak iru aldiz Aita gurea esan beza; eta pekatari ori bide onera ekarrtzeko Jaungoikoari eskatu bezaio.

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Izkintzari onak eta onak eztiranentzaz atzalpena.

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 ¡Zorionekoa besteak bide onetik zuzenduta bide beretik dijoana!.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 ¡Gizajoak! Begiak idiki zitzaizkien, bai; bañan ez berak uste bezela, ta sugeak esan bezela, on eta gaitza jakiteko, egindako erokeria ezagutzeko baizik.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Onegia izatea, ezta ona izatea.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Gurasoak mutiltxoaren biotz ona pozik ikusten zuten, eta aiton zarrak ezeren bearrik il arte ikusi etzuan.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Osasunean bezela, miñez zegoala ere bere lagunik onena Erramuntxo izan zan.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Guraso onak beren seme-alabai gauza onak eta ondo irakasten dizkiete.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Baña Jaungoikoak azken ona eman zion.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 2 Mende ontako antzik ez arrtu; gogoa berrituz, ordea, aldatu zaitezte, zein dan Yainkoaren gura on, atsegingarri ta bikaña ezaguteko.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 16 Aitorrez, bai, Yainkoa ezagun dute; egitez, ordea, uko egiten diote; nazkagarri, biurri, ta egite on guzirako alperrak diralako.

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 Suk, berriz, ikasbide onari dagokiona irakatsazu.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Len jarri degun era naiz onenetako bat izan, al guzian Apaiz berak esaten ditun otoitzak diralako, baña beti oyek esanian, erreztasunean, zer esaten degun eztakigula gerta giñezke. Ona bada noizean beingorako beste era batzuek.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 4- Eriotz ona iristeko otoitzak egin.

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Alaz guztiz bañan Jauna jasotzetik komunio ondoreraño, len jarri ditugun otoitzak animaren onerako on lirake esatea.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 5- On ona ere litzake aurren aldian jarri degun mezatako misterioen ikasbidetik, otoitz-gayak ateratzea, gogoz misterio oyek gogoratuaz, Jaungoikoagaz zure barruan itz egiten dezula, Jaunari on ugariarren eskerrak emanaz; eta Berari eskatuaz eman degizkigula zeruratzeko bear ditugun laguntzak.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! nere azkeneko konpesioa au dala Zuk esango bazidazuke, Jesus milla bider! utziko nituzke lagun gaiztoak; kenduko nituzke biotzeko oitura txarrak, bidegabekerik eta munduko atseginkeri gezurtiak, ta biotz-biotzez esango nizuke, orain esaten dizutena: Jesus ona! damu naiz! damu naiz, Jauna!.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! Jauna! Zu zera nere Salbatzalle ta zoriona! Guztiz ona zeralako, nere pekatuaz damu naiz, Jauna, eta Zu berriz ez ofenditzeko asmoa artzen det.

384. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Damu naiz, Jauna, ta zu naigabetuaz zerua galdu ta inpernua irabazi dedalako atsekabe naiz, baña pekatu egiñaz nere Jainko guziz ona naigabetu dedalako damuago naiz.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Gorputz ta animaz, sinismen ta naitasunez erru gabe izanik, Jauna bera poztu zenduen Birjin guziz ona, ta Jainkoaren Ama!.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Bada gure Ama guziz ona, Erregin ta Bitartekoa!.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Asarre dabiltzanak elkartasun onean jartzeko Jaunak eman zizun doaiarren, zure zaipeko guziok siniste batekoak izan gaitezela iritxi iguzu, zure antzekoak emen izanda, gero betiraundean zure lagun izan gaitezen.

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Erodes eta Pilatos'en etxean zuriz jantzita erotzaz erabilli ziñuzten Jesus ona! Guk ere txorotzat eduki zaitugu Jainkoaren legea baño munduaren zorakeriak obetzaz artu ditugunean.

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Millaka azotez gugatik ebakia izan ziñan Jesus ona! Ez da arritzekoa pekatuaren zorrak Purgatorioan garesti ordaintzea zure gorputzean zuk orrela ordaindu badituzu gure pekatuk.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0351 Ainbeste neke, oñaze, eta atsekabe ondoren iru ordu gurutzean egin-ta eriotz-gogorra eramanaz salbatu gaituzun Jesus ona!.

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut eskatzen,
Bost misterio pozez beteak
lagun zaiguzun kantatzen;
Gogo guztiaz esango degu
Lenengo misterioa,
Zuzen gaitzatzu zerura beti
Birjiña errukitsua
.

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - Peru ona zan; Maria, gaiztoa.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Lenengo sartu zirean-ostatuan, iaubeak arrera ona eginaz, ian-edan eder oparoa ta naierakoa emon eutsen.

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Eremutarrak, ostatarian arrera ona aztu ezinik, edontzi ostua gomuta eban bakotxean, bide-lagunagaitik esaten eban beren barruan: Au ezin izan leike alde oneko aingerua.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Praiske: zeure ta jaixo-barri onen osasunerako ta guztixon onerako ardao-tanta bat edan daigun.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 EZTARRI ON BAT.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Asko izaten dira menak apalak, zintzoak, esanekoak, isillak... berba baten onak, gaiztoak ezin izan direalako.

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Zori-txarrean ez neban aurkitu; eta ainbeste su-aldi euki ezkero, urten neban legez osorik eta agintari eginda, nire asmo onak aienatu ziran, da aaztu nintzan txar-egin edo legautsi, zemai ta damutasunaz.

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 O Jesus chit maitetsua, Sacramentu guciz adoragarri orretatic deizen nazuna, cere onguinai neurrigabeaz, prestaera onarequin guertuatu nadilla Zugana, ontasun aundi eta ugariquiñ ornitu eta aberastu nadiñ.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Naicoa zan Jesus ona, ez ni bacarric ececic, bai ta munduco guizon eta emacume guztiac santutzeco, Sacramentu orretan ipintzea zure Gorputzaren zaticho bat, baña ez, jarri nai izan cendun cere Gorputz guztia, Zure burua, zure beguiac, zure belarriac, zure auba, zure mingaña, zure pechua, zure biotza, zure escuc eta oñac, osoro gucia, aditzera ematen didazula onela, zure bizacaya edo miembro sainduequiñ, santutu nai dituzula nere bizacayac, eta sendatu nere guizatasun gucia.

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Ejemplo eder oyec entzutean ¿nor guelditu diteque Aita San Josengana fede eta biotz onez zucendugabetanic?.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Jayera onez zugana zucendu dienetatic ¿nor utzi dezu entzungabetanic?.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Ez da onelacoric seculan aditu, ez da ere adituco, ceren zure biotza oneguia dan orretaraco.

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O zorioneco San Jose gozoa, ceorrec daquizu cembat ezcondu onrraduac dauden mundu zabalean negarrez, aur bat izan nayen, ez aciera gaiztoarequin bequin batera condenatzeco; baicican bere Eguille ona, ondo eta ciñez amatuz denac salbatzeco.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Gucialduna danac, guizatasunaren utsatasuna, guztiz cearo-ta garbi ezagutzen dunac becela, ematen dizquio oni doañez, goratasun onean bici dediñ, bertute zoragarriac, batez ere deitzen diradenac jaincoquindecoac edo teologalac, ceñetatic lenengoa, au da fedea, dan bere jatorrriz edo jayotzat bertuteric ederrena, eta dembora berean guztiz bearrena: bada au gabe, ecin liteque bat bacarric ere salbatu.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Iñolaco onic eguiteco nerez gai ez naicena?.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere izatez ontasuna bera, on eta mesedéac eguitez aspertzen eztana, oraindaño zure gaiztaqueriac icusten ezpalitu becela estali dizquitzuna, on eta mesedeen indarrez bide onera eracarri eta salbatu nai zaituena; eta zu añ esquergabe eta desleyal leguebaguea, nun Bera ofenditzeco ausardia izan dezun.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Zurequico añ on eta eraman andicoa izan dalaco.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Eguia da, iñorc berezco indar eta eguiñalaz eciñ muda lezaqueala biotza, len maite zuena beñgoan gorrotatzeco punturaño; baña bere aldetic dagoen gucia eguiten duenari, fedeco gauza da, lagunduco diola Jaungoicoác bere graciarequin, mundu onetan becatariari eman lizayoquean onic andiena, au da, damu eguiazcoa emanaz.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Bere aitaren echetic, bere aita maitetsuagandic urrutira igues eguiñ zuen, eta zori-gaitz eta desdicha gucia emendic etorri citzayon, ceren len gozatzen zuen atseguiñ-contentu eta zori on gucia onela galdu zuen, eta, gueyago dana, aita añ ona icustea eta onen zucen-bidera bicitzea.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Eguia da bere barrunari gogocoago citzayola bacardadea eta oracioan eta contemplacioan bere Ait Eternoarequin aoz-ao hitzeguitea, ceren ónena au dan; baña nola gucioi ceruco bidea eracustera mundura etorri baitzan, ematen da predicura, eta animai eracusteco ta oyec salbatzeco bearguintzara.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Zaitzalleak esan zion Erregeri gertatu zana, ta onek, deiturik bere aurrera itxas-gizonari, esan zion; Juramentu egiten badidazu Jaungoikoaren izenian, biurtuko zerala onera, utziko dizut zure etxera juaten jakin dezazun zer obra on egin diran zure onerako.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Etxeratu zanean, arkitu zuan senarra osasun onean.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Ona emen beste mirari bat.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 Damu det biotz guzitik zu atsekabetua, izanik Zu nere Jaungoikoa, On guzia, ta nere amorio guzia merezi dezuna.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 9.ª Aragi-Buldaren gallaldiyak Aita Santuak txiroei biyotz onez ematen dizte; ori artu gabe, ta beste egin bearrik ez dutela.

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Nere Jaungoiko eta Jaun Jesu-Kristo, neurrigabe ona zeralako, damu det biotz guzitik, Zu ofenditu izana; lenago ill pekatu egin baño (1) Kontriziozko egintza onek serbi dezake estutasunetan, baita maiz esateko ere, bere bitartez, alik lenen, Jaungoikoaren graziara biurtu dediñ, pekatu mortalen bat egiteko zorigaitza izan duana.

420. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 ¿Obe alda jakinduriya izan ta, sua auzpean bezela gordetzia, non daguen ere iñork ez jakiteko? Ager bedi sua, gar bizi biziyakin zabal ditzan chinpartak, kaltegarriya bada itzaltzen saya gaitezen kaltia letorkiyonaren mesederako; bañan su orrek mesedezko izaerak badauzka, eman indarra zabal dediñ, dauzkan mesedeak garai onez jaso ditzagun.

421. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 4.garren EUN PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, jostiruditar moldaerik onena, itz-neurtu edo larretan eta Gipuzkoako euskal-izkeran egiten duenari, gaya izan litekela ala negargarri nola pozgarri motakoa.

422. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 6.garren BERROGEI TA AMAR PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, 15-tik 30 urtera bitarteko neskach edo mutill euskal-irakurlerik onenari, Gipuzkoako izkeran eta Batzar-epalleak siñalatuko dion beste batean, ala itz-larri nola neurtuetan.

423. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 7.garren DIBUJATZEKO KAJACHO EDO GIS ONTAKO BESTE SARI BATZUEK, ordu laurden batean euskaraz ongiyena irakurri eta izkribatzen duten nesska eta muttillentzat; eta gaztelanitik euskarara eta ontatik artara biurtzarik onenak egiten dituztenentzat.

424. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 I.ko BERREUN TA BERROGEI TA AMAR PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, otseztiaren laguntzan gizon ta emakumeak batean kantatzeko moldaerarik onenari, gipuzkoar izkeran itz-neurtuetan agerturik lana-k dituen edertasunak.

425. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 4.garren LAROGEI PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, bi chistu-danboliñ eta atabalarekiñ joa izateko, ariñ-ariñ edo fandangorik onenaren egilleari.

426. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 Egingo da Euskal-erriko bersolarien bilkida eta jostaguda bat, emanik LAROGEI PEZETA, erdira, bi onenai, au da berrogei pezeta bakoitzari.

427. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ona ei litzake berri labur batzuen ematea eta aleginduko naiz argi xamar erak adierazten.

428. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ezkondu zan 1791'ko Done Peru egunean Catalina von Dacheroede emazte on eta oso azakarrarekin; danok dakizue urte aietan sekulako burruka eta errietak zeudela Frantzian, burua ebagirik azkenengoz Luis 16 garrenari, orduko erregea.

429. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 OARKERA BI On Kanpion'ek dionaz Euskal-Esnalean

430. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Izan diteke, isilik dauden Euskal-Zale jakintsuen artean, bat baño geiago min piska bat artu duanik irakurtean On Kanpion'ek diona A. S. Mendiburuz, Euskal-Esnalearen 5en zenbakian.

431. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orain dakuskun izen orrek ¿besterik zeñ dauka berargana artua? Nik ori ere esango nuke, baldin baneuka On A. Kanpion`en jakiundea.

432. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 On Arturo Kanpion ¿zeiñen iritzian izango da nerean baño gorago?.

433. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Egun ayetan sortu zan emen Euskel itz jostaldien batzarra eta gogo aundiarekiñ juan ziran Oyarzun'ara aomen bat egitera euskaldun on eta jakintzuari.

434. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Euskeraz idatzi duten neurtizlariak aitatzean, beti entzungo zenduan Elizanburu'ren izena onenen artean: nik beintzat ala ipintzen det.

435. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ondorengo egunetako ekiñ aldiyak ere chit bikañak izan dirala diyote, len aipatu ditutan izperrak; eta albixte on oen berri jakiñik,¿nola ez mogitu biyotza bati? Neri biñipiñ mogiera aundiya eragiñ dirate barrun erapeko xamurrean, albixte atsegingarri oriyek.

436. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Libro en que se sientan las órdenes dadas por el Señor Director del Seminarioren izenarekin billatu degun liburu eskutiztu zar batek dionez 1801-garren urtean zan Zuzenlori edo Directore On Miguel Lardizabal eta Uribe jauna.

437. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Lenengo aldiz jakin zituanean A. Iñazio'k Gandia'ko Dukea'ren jesuita izateko asmo onak esan zuan: Oraindik isillik gorde bearko degu berri au; ez dira bada gauza mundutarren belarriak orrelako otsaundi edo tumpadarik aditzeko.

438. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Ara nola: Bizkai aldeko Euskaldunen Artzai on Kalahorra'ko Obizpo Jaunak 1545 garren urtean eskutitz bat bialdu zion A. S. Iñazio'ri esanaz:.

439. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Oezaz gañera euskaldunak ez izan arren berorri Jaungoikoak eman diozkan animen alde ikasbide edo ejemplo onak emango dittuzten norbaitzuek ere aruntz juango dira.

440. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Dana Ama on ori jaso eta goratzeko.

441. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Zumaya ama zan: Etxegaraitarrak semeak, ta seme onak bezela, irabasten zuten guziya, amari igortzen ziyoten.

442. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Itzaldi eder bat Karmelo'k egin ondoren, sutsu ta bizkor erantzun ziyon ainbeste maite degun Eguskitza gure lankideak, ta abegi onenaz, Euskaltzainkideak esku bigun ura estutu ziyoten.

443. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gaztediari, bretoia ondo ikasteko gogoa barru-barruan sartu zaio ta onetarako liburu onak bear.

444. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Etxetik landa, naiz urrutian gertatzen dana jakitea on bai-da.

445. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gure Diputazio jaun chit aundiyak aurtengo Euskal-festetan nai du, arrazoi aundiz eta gogo onarekin alare, kondaira zarreko kontubak azaltzea, oraindik izkribatu gabeak batezere, eta onetaraxe noa ni orañ artzen dedan lan onekin.

446. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Ona emen Bidasoa-ondoko Beran edatsi (kontatu) zidatena.

447. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Gurasoak joan diran bidetik dijoana gurasoak onak, diranean, ori jakiña da ongi dijoa.

448. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡Ze atsegin eta pozkarri zaigun gure aurrtzaroko, ume-garaiko, toki, jolas ta jai alaien oroipena! Gizonaren biotzean badago zerrbait ere, bere makurrkeriak okerrtuko ezpalu, zorionaren antza egoki ezagutzera emango liokena; orrdea, gizonak maiz okerrtzen ditu biotzaren onerako bultzadak eta samintasunaren edari garratza sarritan edan bearr izaten du.

449. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 ¿Ta gizonaren biotza noiz da zuzenena?¿Gure biotzak naimen zuzenenak noiz izan ditu?¿Ze garaitan gure albo-inguruan gauzik alai-pozkarrienak, zuzen-onenak ikusi ditugu gure aurrtzaroan ez-pada?¡A, yaun-andrreak! Ume garaiko oroitza ¡ze atsegiñgarri zaigun!.

450. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Adiskide on batek, gure lankide Eguzkitzak, Mendibururen Otoitzgaiak deritzan lan irukoitzalenen argitaratua eskuratu zidan.

451. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 Eguneroco Meza ta Errosarioa, sermoiac eta liburu deboziozcoac (1) Oec dira, Cristau Escu-liburu on bat, Dotriña catolicoaren azaldute edo Explicazioa, Pecatarien Zuzendaria, Urteco Santuen bizitzetaco Liburua; misericordiazco obrac eta penitentzia; contzientziaco examiña gabero; eta guziac batean sartzen dituana da, Sacramentuac sarritan artzea, Billera edo Congregazio on batean sarturic, confesore jaquintsu, prudente eta birtutetsu baten mendean jartzen dala.

452. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

453. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Ortarako arseniko-urak izaten dira onak austuta, bada ar oiek oraindik ondo egin gabeak, gogortu gabeak daudela-ta, pozoi edo menenuak bereala egiten die miña.

454. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ontan agiri da ba bere ontasun neurrigabea guretako; bere Seme maite bakarra guregatik, gure onerako ainbat neken artean utzi du-ta.

455. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

456. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Gure Jesus onak, ogiaren ondotik edo zeruko ta lurreko bizigarriaren ondotik zorren barkazioa eskatzen erakutsi digu.

457. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

458. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Basurdeak alde egin zutenean ona elkarreri esan ziotena.

459. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ara zergatik ekiten diogun aspertu gabe, Maria Birjiñak dituan alderdi onak adierazten, ta mingaña legortu artian ariko baguiña, ere esan-ala esanagatik, beti legoke graziyazko ichaso orretan ze esan eta ikasi.

460. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ta azkenez: Maria billatuakin, anima ederrean daduzkan doayagatik agur eguiñaz, aingueruak zeruan, ta Kristau onak lurrean oi duten bezela, izango degu bere ondoren dijuazenak iristen duten zeruko bizitza, baita, azkenian beñere bukatuko ez-dan zoriona ere.

461. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Ikasi dezagun Ama Mariaren naigabe izugarriyetan, Jaungoikuak bialtzen dizkigun nekeak animaren onerako eramaten.

462. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

463. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ona esan nai dutena: Begira, Jesus, ez dirudite etxe ontakoak aberatzak; gure aideak bai dira, gure antzekoak dituk ¡beartsuak! Ardo gutxi jarri dute beraz.

464. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Auek itz ederrak eta mamitsuak! Gure ama onarenak dirala ez aztu n. a. m..

465. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Guk gure ama onari zerbait eskatzen badiogu, ez digula lagunduko siñistu al dezakegu? Zerbaiten bearrean gaudenean jo zagun beti Beragana; guri lagundu naian dago-ta.

466. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

467. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

468. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Jesus onak esan zien jarraileai.

469. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jai-egunetan egin bearr dana txikietatik ikasi degu; egin zagun ba beti; ta onela kristau onak izango gera.

470. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Zergatik? Jesus ona gogoan josirik zeukatelako.

471. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

472. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Eta agindutakoa berak lenbizi egiten duen agintaria, Jesus onaren antzekoa izango da; esaten duena egia dala bere egintzak adieraziko dute-ta.

473. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Matsa duen arantzik ez bai dago; ez da ere ez da izango egintza gaiztoak izango dituen agintari onik.

474. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Gidari ta erakusle onak zertan ote geiago ezagutu gentzake?.

475. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Ludi ontan Jaunaren aurr onak, morroi zintzoak, mirabe leialak izan-ondoan, zerua irabazi egingo degula uste degu; ta orrtarako beintzat alegiñak egiten ditugu.

476. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Arestian entzun dezute irrisko ta etsaiez betetako bidean ibiltzeko lagun on, leial, zintzo bat aukeratu bearr dala; ezperen (bestela) beste itxu bat zuzentzen duen itxuari gerrtatutakoa gerrtatuko zitzaigula-ta.

477. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ez dira txoro batzuek besterik, nagusi on batekin egon ordez, nagusi eutsia ta etxe zurra aukeratzen dutenak.

478. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Ez aztu elizan esaten zaizkigun esan onak eta ematen zaizkigun ikasbideak guk baño askoz geiago dakien Jaunarenak dirala; ta Jaunaren itza dan sermoia entzutera kristau asko etorrtzen badira ere, guk kristau zintzoen eraz entzun zagun beti.

479. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño... gure Jauna zerbaitean arrapatuko zutela uste ote zuten? Ez ote zekiten beren asmo ta gogo txarrak berak baño obekigo Jaun arek bazekizkiela? Ona gure Jaunak erantzun ziena:.

480. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Entzun orain Jesus onaren itzak.

481. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Guk bada, kristauak geranezkero, esan bearr degu: Jesus onaren esana egi utsa bai da, atsegin zait; eta gauza ta esan osasungarri bikañ-bikañak biotz-biotzean gorde egiten diran eran, nik ere Bere esan eta aginduak gordeko ditut.

482. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

483. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak lugin deitzen diran gisara, sermolariak zerugin deitu ditezke; bada ale ona gure ariman erein da, arima txukundu ta edertu egiten digute; Jaungoiko gure Jaunak bere seme Jesus onaren antzeko biotza daukagula ikusirikan, onetsi ta bedeinkatzen gaituela.

484. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Ez gero aztu bitarteko nagusiena Jesus ona danik; orregatik apaiz jaunak eta meza emale guziak onela bukatzen dituzte Betiko Aitari esandako eskari ta otoitz guziak: Per Dominum nostrum Jesum Christum Jesus ona bitartekotzat jarriaz, edo ipintzen dutela; baño ala izan da ere ziur-ziur jo diteke deunengana; batez ere Andre Mariagana.

485. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Orain Jesus onak norbaiti esango balio bere jarraizaleai bezela ez diozute gaurdaño nere aitari nere izenean ezer eskatu ¿zer erantzungo lioke?.

486. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Guk esango giñioke orri: Goian daukagu beti gure aldez dagon Jesus Jaungoikoa; oso errukitsu ta ona da.

487. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0387 Laudeta kantaz doa chuchen iguzkira,
Erlea loretara, handik kofoinera,
Haur izitua, hura, amaren altzora...
Ni, Jesus, zure bihotz onaren chokora!
.

488. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 URTHE ON

489. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Irakurtzerat haugi hunat hi?
Bo! ez dut segurki nahi!
Ikusten dukan bezala, gichon,
Nik maite dutana hiri ez on:
Baitiaguk nork gure jostetak,
Hireak baituk, bereak aitak
.

490. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, onerako bidetan bide egiteko, nere barnekoen berri argi eta garbi jakin bear dut.

491. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Lan onik egin ezkero ¿nork daki?.

492. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

493. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Ori, jauna, ez dautzut batere mintulinkeriarik egiten nik: sobera ona zarela, ez dutala deusen beharrik eta holako.

494. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Lihoa jina zeneko hein onera: bihia eginik, horitzera zoalarik, jaliko zuten eta hedatuko pentze batean, gauazko izar ihitzak edo euriak busti zezala.

495. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Piarre bezala makila onaren jabea... Ñakero hoi, Salbatore gain hetan pikatu mizpira batetarik egin makila zaluaren jabea.

496. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jateko hainitz eta hein onekoak.

497. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Iragan urthe-hastetsuan, (1929-an) horra nun arima on batek erraiten daukun, jadanik egunkarietan irakurtua ginuena, chazko Phazkoetan phesta handiak bazirela Erroman, eta heien ikhusteko behar ginela han aurkhitu.

498. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Phazko aratsaldean ginen beraz abiatu Hazparnetik, Mirande gure jaun erretor onarekin.

499. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Begi onak behar dira ohartzeko, duela bi urthe lanho baten lehertzez goititu zen uholde izigarriaren herechari.

500. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Bide ona da bizkitartean, eta askitto zabala; erreka hertsiaren bertzaldeko mendi handiek gozatzen ere dauzkute begiak, oihanez estaliak ikusten ditugulakotz, ostotsu, gordin, phagoen abarrak aire hoxpil batek farrastatuz xaflatzen dituela xurruntxa ezti batekin.

501. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0007 Beraz Jesusen galdeari ihardesteko egin gogo da aurthen, Frantzian eta bertze eremuetan, gauza bat on handiena non nahi erakarriko duena.

502. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

503. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 Bai, galda zazu emaitza hoitan, (haur batek bere amarentzat othoitz egin behar du), Elizak, gure Ama onak, Erlijioneak lehen bai lehen garaitia zan dezan etsaien kontra.

504. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Ochala aita amek egiten balute maiz, gisa hortan, beren haurren, familiaren eta harat hunat guzien emaitea Jainko onari.

505. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 JESUSEN Bihotz guziz maitagarriaren aldera debozione izanen dutenek eta Bihotz Jainkozko horren ohoratzailek badituzkete bi probetchu suerte: lehembizikorik, Jesusek berak erran diozkala Margarita Maria dohatsuaren eskribuetan aurkitzen ditugunak; bigarrenekorik, Eliza Ama onak emaiten dituen Indulientzien aberastasunak.

506. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 1ampdeg; Ehun egunen indulientzia edo zein othoitz edo obra onari eratchikia eskaintzen direlarik ilhabete hartan markatua den chedera; 2ampdeg; Ehun egunena, Jesusen Bihotz Sakratuaren imaya, oyal batean pintatua edo brodatua, bere bulharren gainean garraiatzen delarik, ezpainez edo bederen bihotzez debotki erranez, imaya harren gainean ezarria den othoitztto hau: Adveniat regnum tuum! Etor bedi zure erresuma!.

507. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Aita harritzen da; ihardesten dio ez direla hec aphezteco behar diren gastuen egiteco ahalean, giristino on izan daitekela munduan ere eta ez duela amestu behar Yaincoac sorrarazi duen estatutic atheratzea.

508. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Michelec bizi zuen bere amacho, emazteki on eta Jaincotiarra, muthico gaztea hainitz maite zuena; Michelec ere maite zuen eta erraiten ziozkan gogoan zituen guziac.

509. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

510. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Galdegina egin zuen Jesus onak, eta biharamunean, bertze etchean bezperan bezala, erran zioten jende heikiei: Zer ari behar zarete egun?.

511. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Bihotzak lasterrago jo zion beraz haur gaichoari; bainan, gero, kolpez sosegatu zitzaion bihotz hura, arima zola zolan iduriturik, begi on on batzuekin behatzen ziola Jesusek haren gogoeta garbiari.......

512. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Bizpahiru gizon gazte eman dira, han, kantorean, eta inharros aldi onik emaiten diote eliza chaharrari, Jainkoak egiten dituen igande guziez!.

513. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Pareta bat arte bizi baitira biak, etcherat heldu zaio aphezak bere kantari gazteekin jaten dituen aphairu onen usain michteriozkoa.

514. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Dariusek manatuak, ontsa onak, etchek'andrea, perrechil eta gatzean arin arina erreak!.

515. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Eta eri gaichoa hor emaiten da untzi chabaleko hamabi gauza on hetarik bat jan beharrez...... tira ta tira.

516. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Eri gaichoa, begiak itzulika ari zen jada; bainan Katalin bihotz-onekoa tente potente egon zitzaion aldean, hamabigarren eta azken chintchimaria hark iretsi arte.

517. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Batasunik ez den lekhuan nahasmendua da, eta nahasmendua den lekhuan, ez da deus onik.

518. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Eman dugun etsenplu onaz, ibiliz modeski eta bildutasunean, eginez othoitz bihotzez eta ezpainez, gu ikhusi gaituzten guziek izan die predikurik ederrena eta hunkigarriena.

519. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Terzierek nun behar dute eman lehenik etsenplu ona?.

520. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Oroz gainetik emanen dute etsenplu ona zinki eta bararik gabe bermatuz beren itzalen khentzera, guziz ere kanporat ageri direnak, eta bertzen behaztapagarri litazkeenak.

521. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada elhe on bat askiko da bide makhurretik haren atheratzeko.

522. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Orduan Haurridegoaren onak galdatzen du Erreglak manatu urhatsetan jar dadin.

523. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Manatzen du hobendunari egin zaizkion hiru abertimendu on bere baithan sar dadin.

524. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Biziz khanbiatu nahi ez den haurridearen kanporat emaitea ez da gaizki bat, da on bat Haurridegoarentzat.

525. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ene Jaincoa, handizki damu dut zu ofentsaturic, ceren guciz ona zaren, eta ceren bekhatua hastio duzun.

526. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Cina berenaz gauza ona da?.

527. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Hitceman gauza ona balinbada, bai; bainan hitceman hura gaizki balitz, bekhatu egin litake hitza atchikiz, hitcemaitean bekhatu egin den bezala.

528. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Gauza ona da Botu egitea?.

529. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Balsamoac, bere usain onaz, marcatcen du giristino confirmatuac bicitce saindu baten usain ona Lagunari zor diola.

530. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Bai, laguntcen gaitu bereciki asco Othoitz edo obra onentzat Indulientciac emanez.

531. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Birjina notha gabe, Jincoaren Amarekin bat egin zaituen amodioaz, eta Jesus Haurrarentzat iracutsi duzun Aita on bihotzaz, humilki othoizten zaitugu, begi onez beha diezozun Jesu-Cristoc bere odolaz beretu duen primantzari, eta gure beharorduetan hel zakizkigun zure bothere handiarekin.

532. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Eta benedikatua izan bedi egun hemen biltzen gaituen Nausi Ona!.

533. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Annameko aphezek berek aise balukete itzal hori: horra zertako ez diren gu bezen begi onez ikusiak hemen gaindi.

534. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zer on duke gizonak, mundu guzia irabazirik ere, bere arima galtzen badu? Ala zertan trukatuko du bere arima? Ezen, gizonaren Semea bere aingeruekin bere Aitaren ospean ethortzekoa da eta orduan nori bere lanen araberako saria emanen dio.

535. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Bere gaisto dena nourentzat houn izanen da?.

536. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Jesus'en Bihotz on eta samurra, orai arte pairarazi balin badarotzut ere nere hoztasun eta ezacholkeriez, ordean hemendik harat, nahi zaitut zerbitzatu eta maithatu; lagun nazazu chede saindu hunen atchikitzen.

537. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Eta-bada sinheste hori ona da, gauzari dohakon bezalakoa: hori da Elizak onhesten duen debozione bat.

538. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Bizkitartean gorputzeko lan ala jostetak egin negurrirekin, ez baitira guziak guzientzat berdin on.

539. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Milesker beraz, Jauna, zure urrikalmendu nasaiaren arabera zure zerbitzariarentzat hain ona izan zirelakotz.

540. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Huna, o Jesus on eta guziz eztia, non nizan zure aitzinean belauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zitut eta bietan othoizten, barna sar ditzatzun nere bihotzean fedezko, esperantzazko eta amodiozko sendimendurik bizienak, nere bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago hetarat ez erortzeko chederik azkarrena.

541. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Bihotzeko amodio eta min handi batekin zitut othoizten, zure bortz zauriak nere baitan ikusten ditutalarik eta gogoan erabiltzen, begien aitzinean atchikiz David profetak zure ahoan, o Jesus ona, ezartzen zituen hitz hok: Zilatu dituzte nere eskuak eta nere oinak, kondatu nere hezur guziak.

542. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Nere Jainko Jauna, orai beretik, gogotik eta bihotz onez onhartzen dut zure eskuak igorri nahiko dautan heriotze moldea, dakarzken izialdura, bihozmin eta oinhaze guziekin.

543. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Bai, gu ere orduantche orhoitu ginen Eskual-Herriaz, eta gogorat ethorri zitzaizkun pertsulari famatu baten kantuak:
Herrialde guzietan toki onak badira,
Bainan bihotzak dio; zoaz Eskual-Herrira
.

544. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Lehen marrasoa ikusi ginueneko, nere lagun gazteari erran nion, bideaz asetzen hasia baitze: Lagun, altcha bihotza! Seinale ona duk marraso horren ikustea. Ez ahal gaituk Habanatik hain urrun!.

545. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Eta nolakoak! Ahotik ezin utzi dire hainitz, hain dute mami ona!.

546. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Azken hitz hoik bezala, bertze erran diren gastu bideak onez hartuak izan daitezke.

547. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Bertan biltzen ziran gurasoen-gurasoak, Laburdiko onaren alde beren erabakiak artzeko.

548. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 246.- Salbatore, baba lore [L], (Aroa bide onez dohala adiarazteko) 247.- Azken hilak, paga zorrak [BNC], (Besta egiteari, huts egin nahi ez duenaren hitz bat, - bere gisan zuzena; azken hilaren gain izatekoak direnaz geroz, aintzineko guzien hartzekoak, (Voir le nampdeg; 67).

549. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Gaitz berarentzat, arras on omen dute ere, chilkuaren gainean atchikitzea ur eta izpirituan egositako kamomila, bero berua.

550. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Edari hori arras ona omen da eta haurrek ezpainak milikatzen omen dituzte chorta bat ere ez galtzeko.

551. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Bazoazi hil-herrietarat eta artzen duzu azkenik arroturikako lurretik, ahur on bat.

552. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Nik dautzut laster ohartuko zarela zer ondorio onak emaiten dituen.

553. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Bichtan zen deus onik ez ziren jende asko horien alde orotan agertuko zirela; bainan ez balire Parisetik jin moldea eta indarra gaizkiaren egiteko, gauza guti zen eginen.

554. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Bainan fraideek ere beren itzalak ba; eta iduri luke Behauneko gehienak etzirela oro gibel onekoak.

555. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Batzarre oneko eta bihotz handiko gizona zen; gozo eta ezti, herrian orok errotik maithatua zuten.

556. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Erri aundietan bezala erri txikietan, errian bezala baserrian, alde guzietan arkittu dut biotzik onena ta gogorik aundiena alegin guzia egiteko beren atarietan deitzen dun guziaren onez.

557. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Alde guzietan egin zait arrerarik onena, guzik eskeñi zaizkit biotzik onenaz nere lan gogorr ortan laguntzera ta bein baño geiagotan beren artotako edo babanabarretako bearr zuen beta neregatik galduz.

558. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Halere ez goatzi batere etsaitzerat: hatzemaiten dakogun ona har, gaineratekoa utz, horra legea.

559. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Berri on bat emaiten dauku: baizik-eta Duvoisin-ek itzuli Ebanjelioak, Hariztoy jaun aphezak aphaindu zituen bezala, eros ditezkela bortzna libera, San Frantsesen erran dugun saltegian.

560. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Nafartar onak atzarri ziren: bainan ez ote berriz lokartu?.

561. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Oilarrek begi ona baitute, sorgin chimichtak, egun argiarentzat artzen dituzte eta horra zertako kukurukuka diren hasten....

562. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Gernikan orampauml;i bortz urte Eusko-Ikaskuntzak eragindako Batzarre gandi gartan nire adiskide on batek Euskaltzale anitz ta Euskalari zenbampauml;iten artean azi eder bat erein zue.

563. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Deusik etzaio ardikia bezen on.

564. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta, horrengatik, gizonek ez dute kaheka begi onez ikusten eta ahal duten guzian, gaizki egile handiena bezala, hilen dute, gero athean dilindan emateko, sorginak urrunduko dituelakoan edo berri tcharren mandataria delakoan edo guk ez dakigu oraino zertako.

565. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Berehala galdeka abiatzen gira ostatu on bat nun zitaken.

566. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Geroxago euskara garbiak ernaraziko ditu frantses garbirat; hunen argia biziago baita, hala nola zabalago, laguntza handia badukete, jite onekoak badira, beren haurreko mintzaiari, eta orozbat urratser, jarraikitzeko bizi guzian, konparantzaz ikusirik zoin ziren bata eder eta bertzeak zuhurtziazkoak.

567. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Ondorio onik baduke bertzalde, euskarari jarraikitzeak.

568. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

569. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Airea hein onean ezartzeko, orozbat bero eta heze (berriz ere diot), ez da sudurra bezalakorik, bere xoko-moko eta bihurguneekin.

570. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Osasun onean egon dadien behar baikitzaizko beraz jarraiki ahal bezain hurbildanik.

571. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esnea hazkurri ona dea? On duteia haurrek? Eman behar zakoteia anhitz? Jendek, bethi danik gostu izan baitute medikuen izpi bat ausikitzen, daukate moda bat bezala hararazi dugula esnea.

572. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Egia erran, esnea edo arras on edo arras kalte ditake harleak beretzen edo dicheitzen duen arabera.

573. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Begieri atsegin egiten badu, ez da bizkitartean deus onik.

574. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hunen erroek egosirik tizana on bat egiten dute mafrundietako, hala da: bainan nihori ez ginioke tizana hortarik har dezan erran nahi, miriku bati mintzatu gabe.

575. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Dena dela, mutchurdin lorearen haziak chicharien kontra arras on direla erraten dute.

576. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Yaun Prefetek iskribatu izan dute letra bat auzaphez guzieri mintzatzeko kabala ustelek izaiten ahal duten haragi sanoez edo yateko on direnez, nola azpiak.

577. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Gerthatzen da kabala ustel tuberculose bat hiltzen dutenian laborari etche batean kabala harek badituela azpi batzu yateko on direnak.

578. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Orduan, kabalen yabek haragia ezin salduz ehortzen dituzte yateko on litazkeen haragiak.

579. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Manobrarik ez dute zor laneko on ez diren kabalek; ez eta ere yateko direnek edo ume egiteko bakharrik hazten direnek.

580. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Denbora ona bada, landatzeak segi.

581. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Iduritzen zauku ara horrek kalte baino on gehiago emanen dakola, bai erresumari, bai Elizari.

582. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 ... Egiaren erraiteko, lantu du bertze orduz bersu hoberik, nahiz hok ere neurtuak diren chuchen, labur, eta bat bederak ondar hitzean joite ona duen.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkerea garbi ta ziatz atsegin yakenak, izparringi onegaz aldi eder bat igaroko dabe, ta ganera, gure goguari yagokozan gauza on asko ikasi.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Laugarren.- Euzkel-Antzerkiya Abek Istillubak, antzezkariyak ixango dirala: Manuel... Zubizarreta'tar Endika, On Liborio... Aranburu'tar Jagoba, Alejandro... Oñatibia'tar Bitoren, Juan... Sarrionandia'tar Jakinda.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Jaya .- Illa onen 20'an, Bakiza auzuneko zaindarija dan Deun Sebasten egunian, jaupa ixan zan 9'-etan, notin asko erdu zala; eguraldi txarra zan baño orregaitik umore ona eguan.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Tamal andia artu dogu, baña entzun dodanez beste gauza batzuk egiteko ustia daukala errien onerako. Tira ba.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Etxaunok esi ditu ¡bera dok ba mutil ona, errekonde! ¡Titulu artekoei geldi itxi!.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Baña aurreztik oldoztia ona ixaten da, gero zer jazo leikien; ba olan oldoztu ezkero, gitxiagotan ankia sartuko litxake.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Itxaroten gagoz gogo gustiaz noiz ixango dan, entzunagaz jakitun gelditu gaitezen euroen bide on eta biarrekoekin (eurak diñoenez).

590. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Egunak igaroaz makiña bat gauza on ikasi biar dogu onekandik; onek dituk sosoak eta listoak.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Madrid'etik etorrita bostekua estutu dautsogu geure lagun ona dan Agirregomeskorta'tar Andoni pelotarijari.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Atzo, Ostegun Deuna, egin dira eleizkizun ederrak, itz-aldija egin eban ederto Salaberria'tar Pakunda jaupari onak; gero ibilkunde txikija egin zan egualdi ona etzegualako.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaur, Ostiral Deuna, egualdi ona bada egingo da ibilkunde aundija, bertan juango dirala uriko biztanle gustijak beti lez.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Au da txori abeslari benetakua! Beste eun urtian eman daizula Urtzik bere eskarra aberriaren onerako.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oñati'tik etorri da Kortabarria'tar Jon euzkeldun ona.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bada, ¿nok ukatu leist Kisto'ren lagun eta adizkide onenetaikoak txiroak eztirala?.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Biotz onekoa zan lez, lotsa ixan biar egun bitan erritik urtenge leku batera etzaten juaten.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ¡Elorrio'tarrak! beti-beti, ordurarte beintzat, biotz onekoak ixanik, ¿eztakusabe txiro bat indarge dardar nori joko ateak?.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Urten zan ba gure gixona Jaungoikoak argierazo eutsan burubide on onegaz; (...).

600. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Baña gauzatxo bat entzuixu; oin arte gautu nazan etxe geyenetan beti-beti ixan da arrigarrizko gauza onen bat.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Ziñesten dot. Jaungoikoa onegia da luzaroko barik eskar ugariak gu lako beartsu batzuei emoteko.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bertoko biztanle Zaballa'tar jaun diputau barriak autarkia emon dabetzen guztiari apari on bat, bera buru dala, emoteko asmua dabela entzun dot.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Datorren igandian izango da Udaletxian gudalgayen zozkera, aurten amasei mutil gaste, beren artian bi abertzale dira; zozkera on bat opa diet onei.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baña azkenengo izparrak onak dira; diñoe aleginduten dagozala galerazoteko jente orri bertora etorten.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Jaungoikuak gurako al dau auzotegi onen onerako ez bertora sartzerik orrelako jente txarrik.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Orain senarra dezula gauzeztuta (inutildua) ta sendia jasotzeko bakarrik dezuten mutilla bere sasoirik onenian eraman egiten dizutela... ¡Orra!... Egizu kontu semia bost duroan saldu dezula.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Udalak artu bei erabaki on bat.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Guk, asmo on-onak ditugu, egizko asmoak... gure erri maitea altxatzeko asmoak....

609. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Ta guk asmo on-onak izanik ¿zeñek gu menperatu? Iñork, iñork ez!.

610. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡Gora, gora gu,
Euzkotar zintzo
Seme leial on
Jatorrak!
¡Bera, bera bai,
Jauntxo gezurti
Gizon goseti
Zakarrak!

Jaltzubi.

611. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 GAIXORIK.- Elizakoak artuta oso gaixorik arkitzen da gaste on ta azkarra dan Azurza-Ozkoz'tar Jagoba.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Piska bat beren aldera abiatu nitzan eta ala egiten zion batak besteari: Orra gizona, nola jarri leikien erriko jende guzia, gure eta bere gurarije ona zan lez eta ondo etorren lez, arrantzaliek ontzat artu eutsen eta bera gidari zala batu ebazan costa Cantabrica-ko notin gustiek. (jarraituko da). BIAR.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Makiña bat algara egin zuan jendiak, batez-ere On Makario-ren ogei milla modutako trebetasunari.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Artzai-taldia bertoko abeslari onenen artian antolau zan eta zer esanik ez dago beren irteerak eta abost-soñu ederrak ikusle gustiak txalo ta ujuka ipiñi zituala.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Emen ez dago txindirik batu bearrik, bada Urrian asi eta Mayetza amaitu artian, geuk irekatsi geunke umiari euskeraz berba egiten eta idatziten, imiñirik orretarako gelatxu bat aldanik lekurik onenian.

616. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Amaituta, ikurrinduna Gotzañaren aurrian belauniko zala, Garaiko gastedijak, orain artian lez ekandu eta oitura onak jagotzen iraun dagijan onespen bedegarra eskatu eutsan.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Mutillak biztaldi gustijan dantzariketz egin dozuenik onena ori dozue.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

619. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Madrid'era ezeren eske jun emendik? Andik ezdago guretzat gauz-onik: itz-zuriketa ta eskea besterik.

620. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Ernai, euzkotarrak! Ikaragarrizko ezezpenak bidean ditugu! ¡Ernai, euzkotarrak! Beti-bezela orain ere gure eskari eta egipenak begirapen onik ez dute izango-ta!.

621. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 AUTESKUNDIAK Alcala Zamora jaunak diñoanez auteskunde oneitan ikusi da gobernubaren asmo ona.

622. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uriko kakanarrubak gauza onik eztautso erakutsiko, ez baserrikuari, baña Unamuno diñot, ergo.

623. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 El Socialista-k bere erkalaren aldez itz labanak dakarz eta eurak aldun batzarrean lanik asko egingo ei dabe errijaren onerako.

624. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Madrid'go izparringi orotan bat ezta aurkituten umore on barik.

625. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uri nagusijetan ezkertarrak nausi urten diran arren, ezkara atzeratuko, orrela ikusten dogu ba, Euzkadiren ona nai badogu, errijetatik asi biar garala.

626. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Betiko okerra yaku, bakotxa bere bidetik ibiltia guztijan onari, barik bakotxarenari gagozala.

627. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uzkurtzak batuko gaitu, gutzijon onerako.

628. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Igandeko gudaketan agertu genduban, oraindikarren badaguala geure artian indarrik naiko, aberrijaren ona gura ixateko ta bere aldez zintzo jokatuteko.

629. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gaur batuteko lain ixan bagara, biar bere gai ixango gara aberrijaren ona atzemoteko.

630. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Aberrijaren ona gura dogu.

631. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzko semiak iratzartu daitezala, nundik aberrijaren ona sortuko dan ikusi dagijen.

632. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gixonak bere gardi, aburu, eretxi, siñismenatzaz gogor, sendo, loka barik iraun dagijan eustazpi ona, sendua, iraunkorra biar dau.

633. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Euztazpi onak ez dira baña.

634. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eustazpija ona ixateko sendua ixan biar da.

635. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, egi-jabe gauzak diranez dakiguzanian baño ez gara, diranez jakinda, ta dakiguzanez maite ixan da, gu zutik eta eustazpi onez oka ixan barik irauteko bide-bidian gara.

636. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Egi osua ez dala, gauzak diranez jakin barik izten gauzan ezketiño, geure burubak gaizkatzeko biarra jakin egibarik eta zutunik iraun-azoteko eustazpi onik barik loka.

637. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Mañari'ra Inzunsa'tar Maxime, eta Abadiño'ra Bizkarra'tar Matilde neskatille onak.

638. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Garagartzako ausuan bere gurasoakin bizi dan baserrian oeratuta dago aspaldi ontan Garro'tar Kipri mutill gaste eta gure lagun ona.

639. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

640. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Azi-ereitzalle onak zuzenduko dauzana; euren zeregiña ixilik eta bare-bare beteko dabezan Mendigoxale-aldrak eratuko dabezana; irakatsi aundijetako irakurgaiz beteriko idaztijak argitaldutekua ta eurak artuta erririk-erri saltzen ibillijagaz, Euzkadi ta Euzkereatzazko edazliak Euzkadi'ratuko dauzana.

641. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Berri on askorik ez; atzerritarrak geyago ditugu Beasain`en, bertakuak baño; eta Errepublika'ren etorrera onekin arropoztuta dabiz danak, eta ¿nok burutu berekin?.

642. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Egiten dogun ona, barriz emen geratuten da.

643. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Lasterr ixan zan Eneko gexo ta...arrez; eta kistarr on eta zintzua, ikurrtonak arrtu eta erijotzerako gertu zan.

644. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zirtzil eta ziztirrin agiri ta be, ekandu onez beterik aguarrtu leben lagunak, eta agurrkire arrtuten asi yakazan.

645. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gurasoen ikasbide onak, ikaslen aolku zurrak lasterr aiztu ebazan azke ta nasai bizi nai eban gazteak.

646. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jayo intzaneko, zeruko Ama onaren magalpean ipiñi indudan, otso izango ete-intzan bildurrez.

647. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta berak: Umetxu onek, azi daitenean, bere etxea ondatu ta azken txarra izango dabealako, orrexegaitik dagit negar.

648. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander'en bizitza deuna zala-ta, aren ospe ona zabal ebillan Toskana osoan.

649. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Koroi gorengua egin dagijogun gixon on eta idazle punterengo ixan an ari.

650. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Geyenetan, baña, saritxu ona emon egijuentzat-edo, etxeko neskato gastiari ta etxeko-andra esku-zabalari bijotzian ukututekuak ixaten ziran.

651. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Izparringijak diñuenez Gheraldi'ren lanik onenatarikua dozu.

652. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bilbao, Donostia'ko eta beste irratizkin geyenak omenaldi onak egin dautsez.

653. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gustijen arrtian onenatarikua dogu.

654. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Sagarra, Ribas eta beste olerrkari onenak aurrkeztu ziran sari orren billa, baña gustijen ganetik Lopez-Pico'ri emon dautse.

655. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Goxo orrei zeozelan lagunduteko asmoz France'ko ministru batek erabagi ona arrtu dau: sellu batzuk egingo dabez eta kartetan-eta bidalduko dira.

656. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Katolikua askok, ez bakarrik dauke katoliku eztanentzako gorrotua, batta be katoliku onak diranentzako be.

657. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uzkurrtzak aginduten dauskun lez, geure arerijuei asketsi eta bide onera ekarrteko, okerreko bidian gabixala uste dot.

658. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gauza gustijak ekarri leiz bide onera eta geure eskubetan euki dogu katolikuak, makurrtasuna eta errukija erakutsijagaz.

659. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Askok uste daben lez onak eztiran gustijak il egin biarr ba-dira, Jaungoikuak Berak euki eban eta dauko eskubidia nai dabenian iltteko.

660. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Baña Jaunak geure eskubetan itxi dausku geuk geure lanakaz bide onera ekarri dagiguzan.

661. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gure Jaun eta Jaungoikua Gurutzan etzan il, onak bakarrik zeruratuteko baita txarrak onduteko be.

662. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 - A zelako arua aberrijaren azi ona eretteko! batek iñuan.

663. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Egunero urira jatsitten zan-ezkero, errderaz, be, parra-parra itz-egitten eban, baña aberrtzale on bati yagokonez erantzun eban.

664. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Beti distraiduta bixi dan bidazti batek ottura on bat dauko.

665. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Freud'ren irakaskixunak toki onean geratu dira....

666. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bermeotarr arraintzale samindubak, euren zoritxarra bide dala itxasuari ankerra dala esaten dautsoen bittarrtian, Laida ta Laida-antzeko ondarrtzetan itxas-uin jolaslarijen-arrtian jolasian diñardubenak, itxasuari abegi onez begiratuten dautsoe, ta osasungarrija dala, ta abarr, esanaz, anei itz goralgarriz goraldu.

667. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bat dala be, baña, batzubentzat on-ona da.

668. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Luzaro xamar gaxo egon ondoren, il da Erkizia'tar Erramuna, gizon ona, G. B. Sendiari laguntzen diogu atsekabean.

669. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi edo iru aste geienez, euzko-antzerki zale ziñatenai berri on bat nekarrela ta, ementxe nintzan xaltoka xaltoka, umetxoa ikastolan irabazitako sariagaz amaren magalera bezela; eta gaur, gure Euzko-gaztediko antzeslariai eskerrak, xaltoka ezezik, laxterka nator, arnas estuka, izerditsu, noiz baño noiz iritxiko, igandean antzerki-jaia degula ta biotz ondokoren bat nondik nora entzungo.

670. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Apaiz jaunai onak diralako gorrotoa
dioten errukarriak badira euskal
errian ere.

671. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Juan dan igande arratsaldean, izan genduan Euzko-Etxea'ko areto politean itzaldi aberkoi eder bat, orain arte gure artean izan diranetan ederrenetako bat, onena ezpada.

672. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Onak jarri zituen Euzkadi'ren azkatasuna bere ruinarako izango litzakela esaten duten kirten jakintsu ustekoak!.

673. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gauza merketzeko alderdi ona, ba zer esanik ez dago, lenagoko diruaren galtzea naikoa ez dala, onek ere galeztituko du bizi bidea.

674. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Negu ona igaro.

675. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta ¿nola utzi eragin gazte oieri La Voz ori irakurtzea? Kristau on guziak egin bear genduke alegin orrelako gizarajo oien artean Jaungoikozko izparringiak zabaltzen batez ere EL DIA, Euzkadi, Argia ta orrelako batzuek.

676. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain esan ditudan izparringi oiek Euskal-Orria danak daukate bai EL DIA ta Euzkadik ere bai; eta euskaldun danok Euskal Orria irakurtzen alegindu bear genduke gure Ama Euzkadi'ren onerako dalako.

677. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Ikurton Deunak ta Doipuruaren onespena artu ondoren ill da Gabilondo'tar Koldobike Lakute baserriko andre ona.

678. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta nola ez on Bitor jaunaren goralmenerako izanda.

679. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez al dezute ikusten on Bitor jauna, Novedades antzokian, Euskal Esnalea'ko jaiak antolatzen, eta atsegintzen....

680. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ain zan ona....

681. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Abestu zagun guzion artean, gizon onaren abesti idegabea.

682. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Besterik ez, baño azikera onekoak.

683. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Tolosarrak, guraso tolosarrengandik tolosartasun txertua artu degunak, azikera ona oi degu.

684. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Naiz bere apaltasunari kalte egin ezin utzi nezake Errezola'tar Rita Arkaitz arte idazlearen izena goraldu gabe, arretaz eta kementsu oraindaño egin dun arazoari, eskerrik onena zor zaiolako.

685. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Geretzat genitun sagardo onenak... ¡tira!... anayak zurrupatu zizkiguten.

686. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaztediari ¿Ez al dira uzkurtz guziak onak?

687. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nola litezke biak onak Jaungoikoarentzat?.

688. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste gogorapen on batzuk zure burura ekarriaz, edo beste zeregin batera zure adimena zuzenduaz, nolabait alegindu bear dezu gogorapen zikin orri lekurik ez ematen Ain zuzena, ain txukuna, ain kutzu-gabia, izan bear du gure Uzkurtzak Jesukristo berberaren aginduz.

689. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gauzak orla dirala, ¿ba alderitzaizu, Jesus berak emen bizi izan zanian izendatu zigun Uzkurtza besterik, ona izan litekeanik? ¡Ez irakurle gazte ori, ez! abaldu itzatzu Uzkurtz gayak darabilzkiten Idaztiak, ikasi astiro, patxaran, gure Uzkurtz aldeko agiriak; bera sendotzeko egin izan diran mirariak, iñori baño etsai ugariago bere kaltian sortu izanagatik, bere iraute betikuari begiratu.

690. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ernandorena adiskide onari, ainbat erredi enbargatu omen dizkiote.

691. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña azkar erantzungo dizute, ¡apiziyua adiskide, apiziyua...! Ondo dago apiziyua baña igarotako udaran mundu guziko eiztari onenak Donostia'n izan diran arren nekazariai ez digute endrerorik eman.

692. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gisako mutil baten biotza ukitzeko soineko edergailluak baño indar aundiago duten gogo biotzarenak; ots, gisako neskatxa baten gogoetak eta aren biotz onak egiten dute neskatxa begi begikoa (muy simpática).

693. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Zuen biotz ona eta gogo garbia itzekin bezenbat edo geiago begiekin, aurpegiarekin adiarazten duzuelarik, bertatik begikoak, agertzen zarete.

694. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Biotzez ona dena, besteen alderako ona eta laguntzale izatea: gogoz argia eta ikasia bada, eginen du bide.

695. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ortari kerdiesten dena, egiazki ona delarik.

696. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Irabazten duena ez da biotz onaz iguindiko, aldiz gero ta geiago maitatuko.

697. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Orgatik, aragiaren nabarmenak ez dira bide onezkoak.

698. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Orri onetara.

699. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gu ere ikusi bearko gera Epaikari zorrotz orren aurrean emen izan ditugun asmo txar eta on, egintza txar eta on guzi-guziak lagun ditugula.

700. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta Lege orren ondorenik, oraindik ez dago, ez onik, ez txarrik.

701. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gertatzen dana, Araudi ori iritxi arren, oraindio gauza askok len bezelatsu jarraitzen dutela, bada lege baten ondore on edo txarrak ez dira gabetik goizera ezagutzen.

702. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta jakiña, orain errizai oiek guziak kataluniarrak izango dira, eta ara onura eder ta on bat Araudia dalako.

703. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta beren agerkun guztitan, beren erriketa azalpen danetan langille edo biargiñen zuzendari ta laguntzallerik onenentzat bezela itzez (eta ez egitez) azaldu izan diran arren, beartsubaren aurkaririk zitalenak berak dirala esango genduke.

704. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bizitu da jendea... ta euskaldunak, olerkari ta idazle batzuen begietan biozberagia, barren illunegikoa dan euskaldunak, (mendiko kontrabandozalea karabineroaren aurrean bakarrik dezu illuna... erdera ere orduantxe aztutzen zaio), euskaldunak, diot, ain biotz zabal, alai, mendi lepoak eresi ta alaitasunez blei uzten dituan euskaldun onek, mai on batek sorterazi oi duan alaitasuna biribildu bearra nabaitzen du....

705. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ta aldarte oneko bordariak ez dio orduan banakoa edo biñakoari ekiten...

706. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ta noizpait aldarte oneko gaztea izandako bordariak ere, 50 urtez gorako zama ta guzi, bere zankoak gaztearoko kemenik ote daukaten ikusteko gogo bizia nabaitzen du, ta orra lakari gañean dantzan....

707. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondoren oso asmo onak artu omen zituen.

708. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ba iñork ez diote gaitzik egiten ta ezaguturik alde on au, bildur gabe, urtero ta txintxo beren denboran leku artara juaten dira.

709. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Emendik aurrera ez orregatik! Iñun diran fiñ eta onenak bear dituzte ezer luzituko badute.

710. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Katoliko on eta sutsuen aitortza askok egiten degu gaur Euzkadin.

711. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Enpliu on bat duala, ta txartxeagoan pasatzen dana, aintzakotzat artu gabe buru arro ta itxuraz aurka.

712. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta zuek nagusia autan artuta, gure nagusia onegia dalako, arren izenean gu Bedayotarrok menderatu nayean zabiltzaten politikero ziztrin bazter nastutzalleak, jakin biar dezute, nekazari ta maixtar geranak jakiñan gañean gaudela Aita Santuk katoliko nagusiei, maixtarren arteko gora beretzaz esanda dauzkan aginduetzat.

713. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta gure nagusia, Tolosan bizi arren, gure berri badaki, ta katoliko ta euskaldun ona dan aldetik uste osoan gaude, maixtar eta etxe jabetze gai oyetan Aita Santu ta Elizako gizon jakintsuak diotena betetzeko ez digula, zuk naiko zenduken añako eragozpen eta galarmenik jarriko.

714. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ortarako 15 edo 20 bat urte barru, etxe errentarekin batian beste zerbait erantzita urtero nagusiari ordainduaz bañan ez gogorrian, indarrez ta desapiyoka, baizik katoliko onak eta benetakoak bezela lagun urkoari lagunduaz.

715. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ortarako ez digute nazionalista oyek beren diruak, ezta ere besterenak eskañi, baizik gure begien aurrean jarri dizkigute ori irixteko egin litezkean, Kaja de Ahorros'en bitartez nekazariai lagunduaz, Kaja oyetako diruak geyenak nekazariak jarriak diralako eta gipuzkoarren onerako zabaldu biar diralako.

716. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Idazki onekin azkatzen det gaurko nere lepoko korapilloa eta lenago bañan lasaiago geratzen naiz, bukatuaz oraingo esan bear nitubenak batzokiaren eta geuren onerako.

717. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Batzuek onak, besteak erdipurdikoak, kaxkarrak danetik, bañan ogeitamar pareja baño geio bilduko dira.

718. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Onak diranak, 5 metrotik atzetik.

719. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Oso onak, 10 metrotik atzetik.

720. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ez litzake arkitu bear erri bat bakarra gure Euskal errian, on aundi onen agerketarik gabe.

721. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Nola biar ainbat goratu beste erara bada ere Aita Errandonea batek Donosti'ko Luistarrarekin ereiten dun iraunde guztiko azi ona?.

722. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

723. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gazteok abertzaletzea da gure biarkuna, euzko gazteak kiroltzaleak ditugun eskeroz kirola gazteak abertzaletu eta guregaz tinko jarraitzeko erarik onenetakoa.

724. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Kiroletan osasungarri eta onenetakoa mendizaletazuna noski.

725. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Lan zala, antzerki talde onenetakuan almena ikusiarazteko naikua.

726. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Goguan edukiko dezute noski Ugartetxeak esan ziguna: abertzaletzeko biderik onena euzko-antzerkia zala.

727. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poz arek indartu-ta, aurten ere orrelako bi edo iru jai antolatu nai giñake, oso onak lirake gure Alkartasuna zabaltzeko ta.

728. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begi onok ikusten ditugu Bazkunen alegin oiek, eta beti bezela gure laguntza osoa izango dute.

729. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Alkar-jostun Batzordea, Erkalaren eta Bilbao'ren onerako sortua dalarik, bearrezkoa zaigunik ezin uka.

730. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Egun ilun artan etxetik ikusi bait-zituan gizonak tiroz jo ta iltzen, arrezkero ez du izan onik eta azkenean il egin da Kandida Irarte nexkatila polita.

731. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure ikaskide izandako Urkiola'tar Imanol mutiko ona zanaren obia ere ikusi gendun ederki apaindua; Aita gure bat esan gendun gure lagun zintzoaren arimaren alde.

732. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

733. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Moda-zalia oso itxusi,
Ateria da aurretik,
Nola dabiltzan ikusi eta
Beste batzuek ondotik;
Euli beldurrik ez dute izango,
Ibiltzen dira gogotik,
Gorputz geyena ageriyan ta
Ala etzaye inporrtik,
Gaztientzako ikasbide onik
Ez da etorriko ortik.

734. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bera ain neskatxa ona izanik ill berriak naigabe aundia eman du errian, ta batez ere, Mariaren alabaren artean bera bai zan bizitzan illeroko Mariaren alaba zintzo zintzoa.

735. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 JEL-zaleek, bizkitartean, eraman zuten beren etche batetarat, eta han iduki zuten, maiteki, adiskiderik onena bailitzan bezela.

736. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ona garbi adierazi, txuri izenez ezagutzen diran ta uzkurtza (erlijionea) aldezten ari dirala esaten duten oiek, gure Aberrian, Euzkadi'n egin dituzten izugarrikeri izugarrikerienetako batzuek.

737. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Etzaio, bada, eskual-langileari gauza bat baizik eskatu: eskualdun on izan dedila; gure arbasoak bezela, langile eskualdun eta langile fededun izan dedila; eta holan izan eskeroz, defenditu ditzala, nahi dezan bezela, bere eskubide ta zuzenak, nahi badeza lan-uzteaz, nahi badeza nagusiaren geiegikeriak asarreki ta garrazki agertuz eta atakatuz.

738. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Azken idazle txiro onena artzazu apalki.

739. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Españar gudalburu biozgeak sortu euskuen gudea bide dala Bidaso emendiko alderuntz egin bearra izan gendun euzkotar abertzaleak, eldu izan garan toki guztietan erakutsi dogu zer garan: kistar onak eta abertzale zintzoak garala.

740. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bizkitartean, oroitu behar lukete atzotitz hura, ta erran : Espainia-aldeko eskualdunek, guk baino obeki dakite beren etcheko berri ; eztire aur, eztire ero eta giristino on dire; zerbeit arrazoin badukete Espainia-ko fachisten kontra odolaren ichurtzeragino ari izaiteko ; gagozin beraz ichillik ; errespeta dezagun artu duten asmo ta erabakia

741. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta hori Calvo Sotelo zenak eta Queipo de Llano-k erraitea, ezta miresteko, ezta estonatzeko; lotsagarriena, nazkagarriena, eskualdunek, Eskual-erritarrek berek orren on emaitea da.

742. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Orduan Gasteiz-ko Apezpiku jauna gorenetik, aren atzean eskual-apez guziak, eta ondoren Eskual-herri osoa, lanean eta Jainkoari otoitz egiten ari izango ziratekeen, gerla, aalik lasterren, kalterik gutienez, eta giristinotasunaren onerakoen bukatu zedin.

743. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Denak zerbait eskeintzen
Dizute, artzayak,
Mendi, soro, baratzak
Itxas ta ibayak
Denak eskari
On bat jasotzen dute
Miren deunari.

744. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Azkatuitzazu, Miren,
Anai nereak,
Ekarritzazu ona
Gure legeak,
Eta azkatua
Izango da aberriya
Zoriontsua.

745. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus.. Arerijoak ontzat daukena nekes izan doia. ona.

746. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beti euren zeregiña izan da, euskelduna ta euskeria ondatutia ¿zelan gura dozu arek ontzat daukena, niretzat ona izatia?

747. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Barris gauzarik onena zan ta da neure semiari euskeraz erakustia ta zuk diñozuna gero.

748. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Ikusten danes erbesteko, txarra ikasi dozu ta es onik.

749. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Barris esdozu besterik egiñ errbesteko txarrak ikasi ta onak ikusteko gagos ikasi badozus be esan leike esdozusela egiñ.

750. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Zugaz esin leike gauza onik.

751. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Gauza ona bai, baña es txarra, zuk gura dozun lez.

752. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Baña auxe'gaitik: Batzokijetan batzendiralako jelkidek, imiñi biarrdogu arrdura andija, ¡ta andija gero!, Batzokijak eroatean bide onatik geure ikurritz deuna zabaltzeko.

753. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Batzokijak dira baratz onak euretan eraiteko azi aberrtzalia; ba ez dira irasiten barre egiteko ta jokon egiteko bakarrik, ez: irasitendira basterra guztijetatik zabalduteko geure ikurritz deuna, geure ?Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra! Irasitendira erri bakotzan, erri bakotzako jeltzalek alkarrtugaitezen eta danok egongaitezen alkatrtuta guda gogorr egiteko geure Aberriko arerijo guztijori.

754. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ondiño bere bay dagoz ibilliteko beste bide batzuk, onak alegiñen irigiteko geure anaien begijak egiako arrgira.

755. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ara emen zeintzuk dira onek bideak, guztiz onak: batzuk dira neguan ibilliteko, beste batzuk udan ibilliteko.

756. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Subtrahe pedem de domo proximi tui, ne quando satiatus, oderit te atera ezazu zure ona, adizkidearen etxetik: etzaite geyegi ibifii, zutzaz aspertu-ta, ase ez dezazun, eta arpegi txarrak eta keñukak eta arburiyuak etorri ez datzazkizun.

757. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Alaxen da; irakurle on maite ori.

758. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 -Zergatik ? Apezak euskera maite zutelako, euskaldunen aldez lan aundiak egiten zituztelako, Jinkoak bakarrik daki Frankoren etxeko ardiak, beltzak eta txuriak, zenbat apez, monja (soeur) eta katoliko on on ill izan dituzten.

759. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko masakratu, bai masakratu ! apaizak eta erriko katoliko on-onenak.

760. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Siniztu : Ez digula beñere beñere Fascismoak gauza onik ekarriko. Beñere ! Beñere ! !

761. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Zuek, euzkadiren ona zer dan, ta euskotarrak zer egin bear degun Euzkadi guzian erakutsiko dezutenak.

762. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Egubeldi ederragaz egiñ ixandira Errega'tar Deun Erroka jaxak goizian goiz asizan jentia Erregatzera umore onagaz, amarretan jaupa abestua txonitzagaz eginzan txadona guztiz gintez beterik egonzan gero guztia zugatz azpixetara toki billa ibilli zirian bertan bazkaltzeko arratzaldian erespotz soñuan ondo aixian eiziran gaztiak.

763. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Perikatxo Komunistia ildabilatz emengo langillien artian tamal andixa artuda ba socialascisten biarra ixanda ezbiar on eta komunistak ondo minduta geratu dira egunen baten alako zarrapadaren bat ixango gu.

764. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Adiskide onak billatu dituzu alderdi aietan.

765. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Beste mota batzuetako jaboiak badira, usaidunak eta, itxuraz egokiak, baiña neretzat, berriro diot, onena sukaldeko jaboi oria.

766. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jaunak deitu zion Beregana ta andre on arren arpegi goxo ta xamurra, betiko izkutatu zaigu.

767. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Or arkitzen dizkiogu Gil Robles'i akatzak, Euskaldunen oso adiskide ez ote dan diote; besteak berriz begi onez ikusten gaitula.

768. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Itz onak eta eskeintzak entzutez asperturik gaude.

769. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Guk adiskidetasun osoan bizi nai genuke CEDA ta beste eskubitarrekin; alkarri lagunduaz Españi ta Euskal-erriaren onerako.

770. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Abegi ona egin zaye, ta etxerik ederrenian ostalaren dirau.

771. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zalatari on bat biar degu ate ondoan.

772. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta huna zer irakurtu duen kazeta hoitan: ororen arabera, Frantsesek ongi egin dutela hola lotzea, beren zuzenen beiratzeko eta Turkoeri muthurreko on baten emaiteko.

773. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Toki hoitako zozialist aitzindariek badituzte langileentzat erosiak bortzpasei mila chichpa, eta ez nolanahikoak; arras chichpa onak, oraiko chichpa berrien aitzinean soldadoek zabilzkaten hetarik.

774. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bereziki zertaz den errenkura badela Frantzian hainbertze gizon, itchuraz bederen prestuak eta bihotz onekoak, zoinak bizkitartean ez-acholatuak bezala agertzen baitire lege tzarreri buruz.

775. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bertzalde, ez zaio iduritzen katholikoak aski artharekin lotuak direla oraino, helduden maiatzean behar ditugun bozkatzeetako lanari; nahi luke zerbeit onik antola balezate hortako aitzinetik, azken egunen beira egon gabe.

776. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Aita Sainduaren hitzek higi-araziko othe dituzte, zerbeit bat egin ahal dezaketen gizon hoitarik andana on bat?.

777. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bizkitartean ez da aski iraurki anhitz bildurik ongarri anhitzen egiteko; ez eta ere ongarri anhitz eginik ongarri onaren jabe izaiteko.

778. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz ongarri nahi duenak eta ongarri ona, eta ahal bezain nasaiki ongarria, eman dezala abereen azpirat iraurkia nasaiki; gehiago eta hobe baizik.

779. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Berehala bieri lagunak jin zaizkote, eta zenbeitek egin dute han kolpeka haitada bat ona.

780. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Beraz erretoren eta bikarioen ona bilhatzen du bakharrik, fraide laukuke sinhets-arazi, erlisionearen herraz berzerik baduela, fraideeri hola jazartzeko.

781. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Agian zerbeit onik eginen dute, horko asalduren geldiarazteko!.

782. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erakuspen ona hori guzientzat.

783. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zertako bada hori?- Baderasa jaun horrek elhe frango; bainan ezagun da arras errechki, estakuru hainitzen erditik, zertako chuchen jazarri nahi zaioten fraide on hoieri.

784. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Badu galdeak bertze alderdi onik ere: erakusten baitu zoin aldetarat behar den mintzatu: ez baita gauza gutia holakotan.

785. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orok dakigun gauza da aldiz, negua iragan artean, ez duela ogiak alde joan dadien belharretan; hobe duela anhitzez erro onak eginek.

786. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Neguan hazkurri eskasez ahuldu ogiak nekez du gero ondorio onik eginen.

787. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta erroz azkar delakotz, joanen da azkar lastoz; ez baita buru onera heltzeko bide hoberik.

788. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Espanturik gabe, oren laurden on bat ba.

789. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Araiz orotan badire bazkari on baten egitea baitute beren eguneko lanik handiena.

790. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Deus onik ezin egin zuen.

791. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eskualdun Onak: Agian ba!. L. H. E. C.

792. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hitz ederra, hitz hori, ez dea hala? - Ba eta gauza ona, libertatea.

793. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Gaichtakeriaren eta jaidura tzarren laguntzaile eta sustatzaile den libertatea, deus onik ez duzu.

794. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

795. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ongiarentzat bidea libro, zabal zabala: zer gauza ederra, zuhurra, ona!.

796. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ona ba; zuhurra ba; ederra ba.

797. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Nork daki? Diote asko zeretan guk bezenbat sudur ona dutela abereek.

798. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Erran dugu, ikhusgarri hori gerthatu behar zela ez zakitenek izialdura bat ona ukhan duketela.

799. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Deus onik ez naski, lehengo itchuren arabera.

800. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizagaizoa ukhaldi onik izana omen da, eta gorphutz gehiena uspelduchea bide du.

801. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bertzenaz, zoko harrek ba omen baizuen garbiketa on baten beharra, suak lan hori ereman du errotik.

802. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Gizontasunean eskas izpiño bat ere barkha dakioke, duen hura onetik balinbadu; ez baikira nehor ere guhaur eginak.

803. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Emagun badirela zenbeit, berenez ere deus onik ez direnak, Izanen ere halakoetarik geroago eta gehiago; zeren eta buruzagiek ez baitute acholarik errient-geitzat hoberenetarik berechteaz.

804. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Behinik behin, erlisioneaz bezainbatean, hitz bat ez sekula santan onik.

805. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan lanetik lekhora, elgarrekin barne hartan ala handik kampo, beren solas eta urhaisetan, adinik gaichtoenean, deusek begiratzen ez dituelarik; jinkoaren, ez burhasoen, ez buruzagien beldurrik gabe; sustengu onik nehor ez; bilhatzeko elgarren ahalgo.

806. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ountsa houn lizateke halakouaren ukeitia, bena hanitch khario omen da.

807. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bertzenaz zer gizon diren, on ala tzar, gure bozketariak ez dire hortan sartzen.

808. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez zinuten ikhusten ez zinutela hortatik deus irabaziko, bainan on baino kalte gehiago eginen zuen burueri?.

809. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Kozina onak asko galdatzen du: aza, lusagar, porru; pastenagre; bainan oroz gainetik eta guzien zimendu, ilhar.

810. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ilhar anhitz egizu; kozinan bezen on da saltsan.

811. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Churi eta gorri, onak dire oro, heldu badire.

812. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ona da; badakizue, zoin ona.

813. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bai ausiki samina egina zeie hor titulu gaichoeri! Beren goiti-beheiti izigarriekin, goiti baino gehiago beheiti, zorigaitzez, azken urthe hotan, beren irriskuekin, etchetikako beren gal beldurrarekin, nago jendeak eginen othe deienez hemendik aitzina lehen bezain begitarte on.

814. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aide houn, phausu gozo, bestetan ez bezalako hour argi, arhin, eta barne chahazale, Ahuski-k horik oro badutu.

815. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eta ministro-nausia kampoan delarik, zenaturrek, eta deputatuek ez dezakete deus onik egin.

816. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bainan zoazte, etcheko-jaun eta andre onak, zuen lurren eta etchaldeen Frantziatik bertze erresuma batean gordetzerat.

817. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Uskaldunak etchikiko tugu Uskaldunak eta ideia hounetako gizounak.

818. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gu bethi gaizkigo lehen, eta oneko azken.

819. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Handizki goresten ditugu hortaz artha duten eskualdun onak.

820. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gogoeta on zenbeiten beharretan baita, emanen dakote hortako behar dukeen atherbea.

821. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer bihotz-mina etchekoentzat: goizean ederki, gaten ikusi eta arratsean hil berria eta biharamunean gorphutz etcherat! Jainko onak eman bezo bere loria.

822. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oraiko ikhatza ona da eta gaza ona egin dezake.

823. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nola hori on beita jakin dezaten gerlaren ondorioz mutilés ou réformés dien guziek, hemen emaiten dugu erreposta eta frantsesez denek irakurtzeko gisa.

824. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laborari onak, urthe batentzat ikastegirat haur baten igortzeko zer aski duzue?.

825. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Saltzen dire tinta bereziak, usain on ezin hobeak, apaintzeko behar direnak oro.

826. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hau ez da haratik bertzea bezain janhari aberatsa; bainan gerla aitzinean bertzea baino ezagutuagoa zen; huna zertako: Alemanek erosten zauzkuten gure tourteaux d'arachides guziak, gezurra ziotelarik: Kabalen dako etzela on.

827. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badaukute gezur bat baino gehiago guri sakaturik; gisala eremaiten zaukuten guretako hain ona izanen zen kabalen bazka.

828. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Kabalak berek ere laketago dute tourteau de coprah hori gustu ona duelakotz.

829. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez egin urden bazka ez tourteau-az bakharrik; jendeak ere zombat nahi janhari ona izanik ere, dembora pochi baten buruan hastiatzen du janhari hura; kalte egiten dakola ere erranen du, barnean bethi halako phizu bat emaiten dakola.

830. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Beraz bere ustez egin eta eginen duen on guzia, Poincareri esker eginen du.

831. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan zer on ekarriko dauku Londreseko antolamenduak?.

832. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lurdeko Ama Birjinak begi onez behatu dako, ezen bortz mirakulu igorri ditu, batzu bertzeak bezain espantagarriak!.

833. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Haurraren aita amen atsegina! Etzakiten aski nola eskerrak bihur beren jaun erretor onari.

834. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Siñesmenaren ustai barruan sartzen ezdiran bitartean, edo beren buruari gogoraldietan mugarik jarri nai ez dioten bitartean eztago onik.

835. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Gizonak nai duan bezala oldoztu edo pensatu ta bere gogorapenak bururatzen dion guzia naiz itzez naiz eskutitzez agertu ta aldeztu edo ontzat erakutsi ditzakela erakusten dan bitartean, Europa'ko errialdeak kolokan ta mugikor egongo dira.

836. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gure Kondairaz zerbait - Zenbat etxe dauzkagun eta zenbat Apaiz-Anai geran - Langile bearra - Apaiztegi berriak Arjentinan eta Txilen - Txileko Kaputxino-Apaiztegi oñarriaren onespena - Lanak asi dire - Jaunak laguntzen digu - Gure ongille onenak euskal-abizenekoak.

837. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Dublin'en onek ikusi bear izaten ditu pelikulak, jendeari erakutsi baño lenago, onak ala gaiztoak diran jakiteko ta ¡berak atzera bialdu dizkien pelikulak!.

838. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Jende oni, dio berak, begiak iriki zaizkio ta ikusi du mixiolariak egiten ari diran on guzia; gero, katolikoak beren odola ugari eman izan dute emen eta odol ori ez da iñoiz alperrikan erortzen; batez ere Jaungoikoari zor zaizkio eskerrak, bere Elizan sarrtzeko, jende onen biotzetan orren gogo biziak sortu-azi dituelako.

839. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Maitetasun aundiz agur egin diate bi mutiko onak.

840. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Laburu, Jesus'en Lagundiko Aitak, itzaldi bikain-bikaiñak eman ditu emengo Artzai Ona'ren eliz galantan, Urumea pelota plazan eta beste tokiren batean.

841. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 1.900 urtean Belokiko mendi gañean, XX'garren gizaldiaren asieran, Jesukristo, gizaldi guzien Erregeari, oroimena eskeintzeko, zurezko gurutze aundi bat jarri zan: baña euri, bisutz eta ekaitzak, denporakin galtzera etorri zan, eta 1.926'garren urtean, biotz oneko erritarrak, bederatzi metroko burnizko Gurutze sendoa, mendi tontorrean jarri zuten, amalau tximista argikin, gaubetan, argitasun aundizko gurutzea azaltzen dala.

842. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berak Uzkurtza edo Erlijioa baztertu nai dute: nik olako gizonekin erriaren onerako izan ta ere eztet lanik egingo.

843. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Ezpazenduke odola ain bero, zerbait esango nizuke, zure onerako.

844. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Entzun ba:
Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

845. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Orduan Errepublikaren aldekoak ba'dira ere, ¿oiei gauza onetan lagundu bear?.

846. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berriz ere irakurriko dizkizut Gotzai edo Obispo jaunen itzak: "Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

847. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Tisikoa egon dan etxea kutsurik gabe uzteko batez ere gurasoetatik datorren gaitza danean eta etxeak asko baliyo ezpalu... etxea erretzea da onena, baztarr guztik kutsutuak egoten dira ta.

848. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 341. Entzun izandu det bularreko gaxoa daukatenentzat azukrea jatea oso ona dala eta arrgal daudenak sendotzeko ere bai sendakairik onena dala.

849. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Azukrea (bareztia) eta azukre gauzak jatea, tisikoentzat eta arrgal eta aulentzat bizirio ona da, baño arrgal daudenak edo tisiko daudenak ez dute euki bearr tisikotasunez gañera, diabetes deritzaion gaitza eta eztare gibeleko miñik, oiek euki ezkero, azukre gauzak arrtzea kaltegarria izango litzake ta.

850. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Pinturarik onena, bria ematea da, baño bria ondo erastea nai bada, zur oiek igarrak edo beintzat legorrak egon bearr dute.

851. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Negu garaiean egun batzuek izaten dira ezerrtarako giro ona egiten ez dutenak, eta giro txarr oiek uzten dizkiguten txolarrteak ukullu ta majaerak garrbitzeko, eta baita ere oien baztarr guztietako arrmiarrma sareak kentzeko arrtu bearr giñuzke.

852. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oraindikan nekazari asko daude ukulluetan arrmiarrma sareak ikustean, beren baitan esaten dutenak: ezaupide edo señale ona dek arrmiarrma sareak ukulluan izatea eta nik esango diet orrela oldosten edo pentsatzen dutenai, askoz ere ezaupide edo señale obea dala txukuntasuna, garrbitasuna ikustea.

853. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Urrdalleko (estamouko) miñak sendatzeko zuzemenik onenetatik bat, eta gañera, egostaldi edo dijestioa egiten laguntzeko ez da noski izango, ura al-liteken beroena edatea bezelakorik.

854. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Gaurrko egunean Tolosa'koak ez dira Real Sociedad'ekoekin neurrtzekoak, oraindik asko jokatu ta asko ikasi bearr dute tolosarrak, ostikalariak egitea ez da urrte bat edo urrte biko kontua, nekez egiten dira ostikalari onak.

855. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Bein bata, bein bestea, Gipuzkoa'ko onenak izan dira beti ta aurrerakoa pixka batean, ala izango ere.

856. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Baño... donostiarrak onenak izateko bi partidu irabazi bearr dituzte ta irundarrak bat asko dute.

857. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Igazko asteazkenan zortzi Kerejeta'tar Jose Iñazio gizon ona il zan.

858. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ernio'ra joan bear dezutenak, Iraillan 13'ko gertu egon Bazkaria ona eraman, saski bat platang Elgoibar'dik bidaliko dizkigu Aberri'ren emazte-gaiak, berarekin etortzekoa omen zan baña...¡oraingoan ere uts! Dana dala ¡etorriko aiz beintzat eta xorta ortan bat edo bat, aukeratuko aldek.

859. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Eguraldi ona ta estropa eguna zalarik naiko jende erriratu zizaigun, egonik ondartza ikusgarriya eguardi aldian.

860. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Agur jaupari on ori: Bilboko Sociedad Coral deritxon abes-bazkunako gaste aldra baten ixenian eskarr bat eskatzen dautzut.

861. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Oneri, ta sarijak irebazi dabezan beste gustijeri, poz-agurra dagitsegu, eskerrak emonik euren lan orrekaz geure euzkera kutuna aurrera bultzatu dabelako; ta Euzko: Gaztedijari diñotsagu, bere asmo ori onestu ta txalokatuten dogula,euzkerari eustea geure siñiste ta ekandu onak jabotea dalako.

862. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibar'tik izpar ona.

863. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Agur JAUNGOIKO-ZALEN artezkari agurgarrija: Izpartxo on bat emon biar deutsut, illoroko zeure ingitxo mamintsubaren egaltxo baten imini gura badozu be.

864. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

865. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ba emeko obitegijan irakurten da euzkel idazkun bakarra onetara: Ilartitzeko izenik argitaltzerik ez dabela nai uartu deusku Eibar tar Jaungoiko ta Euzkelzale zintzo onek, eta origaitik ipini doguz izen ordeak.

866. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Beroni geure biotzetiko tamala dagertsogu, ta zuri irakurrle on orri otoitxo bat bere aldez dasketzugu.

867. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arimazain ona zan, eta euzkeldun bikaña, ta ondiño gomutan eukiko dabe bere lagunak, Gazteizgo Abade ikastetxean euzkeraz eta euzkeraren aldez egin eban itzaldi sutsua, bertan ikasle zala.

868. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Amar-amarretan asi zan eleizkizuna; meza-emollea Etxebarria tar Mariano jauna zala, ta albo-lagunak Arana'tar Martin eta Gorostitza'tar Fermin, bertoko Abade onak.

869. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 !Etzauz; irakurrle ona, ziñesbagatasunak gixonen biotzan ezarrten daben gogorrkeri ta ustelkeriak; arima azurrera artian bildurrtzen?

870. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Baña Jaunari eskerrak, eragozpen gustijak banan-banan aspiratuaz goyaz. Osasuna ta umore ona Berak damoskuz, nekatu barik lanari ekiteko.

871. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Gaitz andi orretatik ona be diagi (jagiten da) goguen ona be izan da.

872. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Ingelanda'ko Bakaldun Andera, Miren, protestantia danak, gudari Kisto-zaliei gauza on-ona egin ei dautse.

873. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 parantze gudarijak (onak baña) zupiñen durundijen billdur ez izan, kementsu, adoretsu erijotzearen esku azurrtzubetara, juaten ikusi ezkero, ez deritxazu ingelandarrok ez ebela gogoratuko ta esan euren barruetan ¡zelan da au, onek lunak (leoyak) lez erijotzara duaz?

874. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Eta zupin orroyak basterrak ikaratzen ziarduen artean, Jesus'en jarraitzalle sutsu ta abertzale onaren gogoa zeruratu zan.

875. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Eroan eban denda batera ta burutik oñera soñeko barriak erosi eutsozan, Mutikoa, alantxe izan bear ebala ta, ez zan arritzen: ta soñeko barria jantzi ebanean bere ongilleari eskua estutu ta bere begi ederrakaz begira-begira jarri esan eutson ¡Jainko ona, eskarrik, asko!

876. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Artzain onak ardi galdua bezin maitekiro abetaldu eban Sinpliziano'k Augustin.

877. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

878. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Augaitik orren gauza jaungoikozkoarenganako gure abegi onak gero ta andiagoa izan bear dau; herak erakusten deusku ba, nundik ibilli bear dogun, egi zerutarrak billatzeko darabilgun arlo ta zeregin larrian, eta gure ezaupide argalari indarrak kendu bearrean, azi ta sendotu e iten deutsoz-ta.

879. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Gauza gustiak Yaunaren eskuetan dagoz, esku onetan, eta esku onetatik ona baño ezin geinke itxaron eta otoi egiten dabela gauzak.

880. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eleiza ta erriaren one'rantz makurtu daitezan, orixe da itxaropenez betetan dabena-ta.

881. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Gauzak, tamalgarrienak be, diran lez artu bear dira, eta "bildurra? ez da onbidea-ta, onaren bidez gaiztakeria itoten alegindu gaitezan.

882. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 España'n izan danik onena, ainbeste milla langille trebe ta injenieru bikain emon dituana, lur yota gelditu da.

883. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Oporra ezta ona ez ugaza bentzatez langilleentzat, baña oneintzat batzuetan bearrezkoa.

884. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Opor-egiteko zioa edo zegatiak bear dira, ta, oporrera (uelgara) yo boño len onez alkar aituteko alegindu.

885. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Guraso batek bere bekokiko izerdiz irabaziriko laukoak edo-ta laukoakaz erosiriko etzea nai beste edozer semeari emon ezin ba'dautsoz, ona dago.

886. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Iruillabete bakotxean zor-artuenak ordaindu ta garbiduriak egitia oso ona da, kontuak garbi eroateko; augaitik ba alegindu beitez gure bezeruak eta bazkideak il onen barruan ordainketak egiteko.

887. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Soraluze'n Larrañaga'tar Zakari jauna, bazkide ta lagun ona dogun Polikarpo apaiz oso ezagunen aita zana.

888. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Bainan hor ere, hiri guzietan bezala, Jesus onarenganat hurbiltzea herabe dutenak badire, eta ez diote hek, artzaineri ematen buru hausterik gutiena.

889. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Norbait adizkideon jaube ba-da, bere ondorenak onak baizen jarraigarriak izan bear.

890. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Bai ba, guzurrek buztena beti oker dauko-ta, azken onik ezin izan.

891. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Jauna, nire urdalla (estomago) geroago ta txartoago doa, diñotso Peru'k osagilleari, lengo miñekaz nabil onan banoa ni sator-errira laster naz.

892. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Gero seme ikaslari azkarraganuntz biurturik diñotso: bi dagozan tokian iru dagozalako, or gelditzen dan arrautzea zeutzako da; seme ikaslari ona.

893. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Indarketan, r darabiI Uzkudun'ek; jolasketan, Españian beintzat buru dira ; jakinduritan, naiz ta ez izan emen oraindik Ikastetxe nagusi ortarakorik, iñork ez dio irabazten, egunetik geiago berak baño, karrera gizonak ateratzen; erlijioko kontutan berriz, munduan ez, danak bat, sinismen onean beti irauten, bera bezelakorik.

894. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gai ontan, gerorako-re itxura onak agertzen dira noizik beñ gure gazte mutillen eliz-pestetan.

895. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako batean, ordu t'erdi bideak egiten igaro ondoren bi milla ta geiago mutil gazte kale guziak betean ogeitamar estandarte, San Estanislao, San Luis t'Ama-Birjiña lora artean orañao egindako jarleku txit ederretan launa aingeruk argi egiñaz, ondoren Loiola'tik ekarritako San Luis'en azur-puskak urrezko ontzian apaizak, bere ondoren Bitoriko Gotzaia ta erriko agintariak Santa Maria'ko eliz zabalean sartu ziranean, ¡ango kanta ederrak, ango sinistu t'on izan naia!

896. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Donostiko etxerik geienetan onalako gizaseme buru bat jarrtzen dan egunean, t'itxuraz lasterxamarr ura izango dala eguna...

897. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako afairik gutxitan izaten da. Ainbeste mutill gazte on ta bikaiñ danak mai baten.

898. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Gure ezpañak Luis Gonzaga'ren izena esaten dutenian, biyotzak gazte on-ona, egokiya begien aurrian jarrtzen digu, arrgi diztikorra inguruetan zabaltzen duan pitxi ederra arrpegiyan daramala, bakan, oso bakan, ikusi oi dan garbitasunaren arri dizdiratsua.

899. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Apheza, ichil ichila, aitzinachiago badoa, eta langile begitharte houneko bere gainti berhez zen bati joaiten zaio eta galthatzen deio hounanbeste batentako karga eraman dizon houlako lekhiala.

900. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Boronthate houna, arimako indarra dira berheziki egiazko gizoun, guk behar bezalakouen egiliak.

901. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Jakitatia eder erdireiten die, bena soldado houna egiten dian lotsa gabe eta ernetarzuna khorouaturik da.

902. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Beste alde, erran dugun bezala, eskazia (minorit?) houn batek hotzten dizu galthazaliaren urgullia.

903. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Errelijioniaz aiphu: Ourthe handienetarik bat izan date 1906ekoa, Errelijioniari eginik den gerlari buruz, behinere beno beharrago gunian, azkar izatekotz, katolikoek ororek bat egitia goure aphezkupiekin eta aita saintiarekin; ezi eztu indarrik armada batek, ezpalin badutu jeneral houn bat eta kapitañ zuhur eta kapabliak, jeneralari obedituko dienak.

904. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Arboletatik onena degu
Etxeburuan gaztaña:
Nagusi Jauna kopla nai nuke
Familiaren estraña
.

905. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Zeru altuan izarra;
Muntei onian lizarra:
Etxe ontako Nagusi Jaunak
Urre gorrizko bizarra
.

906. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0061 Nobiyo jaunak esan diyo
Andre nobiyari:
Zer egingo ote-diyegu
Gizon oriyeri?
Umore ona pasatzia
Gustatzen zitt neri
.

907. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 - Aingerutxo polita
Zeruan ze berri?
Zeruan berri onak
Orain eta beti
.

908. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Hauk bideak! gibelako minaren sendatzeko! zerbait onik ere badik dudarik gabe delako Bichy harek?....

909. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Zerbait ere on izanen duk.

910. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 GANICH - Pettanek erakustera eman diakek etcheko Jaun ona hintzala, hi, eta untsa behar ginituela moldatu.

911. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 BERNAT - Gaizo Pettan!... Biba hi, zigarro on zombait behar diozkagu pagatu, haatik.

912. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 Zugaz bizi nai dot, Jesus ona,
Zuk berotu daizun nire biotza
Illun nago beti Zugaz izan Ezik,
Ez dot gura beste maitetasunik
.

913. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 29. Zugazko ardureaz iñor bere biotzean arazotuterik ez egizu gura-izan, eta zeu be norbaitegazko maitasunaz etzaite arazotu; baña bai zugan, bai gizon on guztietan Josu izan bedi.

914. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 4. Baña niretzat kaltegarri ta nire gaizkakunderako (salbaziñorako) eztala ona ezagutzen ba-dozu, kendu egidazu gurari au.

915. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 5. Edozein gurari ezta Goteunagandik (Espiritu Santua) etorria, gizonari zuzena ta ona dala ba-dirudie be.

916. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 6. Au edo a gura izatera gogo onak ala gaiztoak, ala zure eritxiak zaroazan zuzen ebaztea zailla da.

917. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 3. Adiskideganako maitasuna neugan ezarri bear da, ta bizitza onetan on eta maitagarri dirudizuna, neugaitik maite izan bear dozu.

918. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Otoitz egin daigun, anai maiteok, Aita Jaungoiko alguztidunari, oker guztitik mundua atara dagiala: gatxak uxatu, gosea kendu, espetxeak (kartzelak) edegi, kateak ausi, bidekoak etxerazo, geisoak osatu ta itxasokoak legorrera onik ekarri dagizala.

919. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 2'gn. Otoitza, Markos eta Martzelino deunena: Egizu, Jaungoiko guztiz altsua, Markos eta Martzelino zure martiri santuen eguna ospatzen dogun ezkero, arein bitartez gaitz guztietatik onik urten gaitezala.

920. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Efren santuaren otoitz onak ez daigula, Jauna, uts egin;(...).

921. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Anai naiz arrebarentzat billoisik eta eguneko janari baga egon ba'ledi, zuetariko norbaitek zoaz bakean, berotu ta asetu zaitez esan ba'legio, gorputzak bear dauana emon ez ba'legio, ori zetarako litzakio on?.

922. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 Bizkai'ko Zaindari on
Birjiña Maria,
Begoña'tik zatozan
Amatxo geuria:
zeuri egitearren
ongietorria
inguratu da emen
Etxano'ko erria
.

923. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Ondasunak onarentzat,
arrazoiez nazkagarri.
Kutxa betea egizko
aintzaren oztopogarri.

924. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Jaungoikozko soiñuz, gure belarrien
gozagarri, kanta onak atarako
ebazan. Olantxe alperrik galdu oi
dira, zoritxarrez, buru argi asko
.

925. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0023 ingurura adi ta luzaroan ezbai,
bide zati on bat galdu zun. Alako
baten, bela agertu zan ta ekin eutson
agurka, gaiñetik egazka luzetxo
.

926. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0023 Iruzurra igarri ta onelan egin
eutson: Ez daizula onik izan, txori
madarikatua, oiñak lotu-azo
bai dautsozuz arin etorren bateri!.

927. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Baiña, ene Jaun ona! Aitu zan gau batez
Aren bizi-argia! T'estal eusten lurrez...!
Nire biotz-miñaren mergatza geroztik!
Nok a barriz altx-azo erio-lurretik?
.

928. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Gorroto onek bere sustraiak
sendian ditu nik uste,
guraso onak dauzan etxean
ezta asarrerik ez naste
.

929. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0071 Gaurko egunez nere zorion
onen-onena zuretzat,
olako eguna bai yakulako
guztiz pozgarri guretzat
.

930. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Ba ondo bizi gara irurok oiñ, da gauza ona da diru zorro ori.

931. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Kobara joan zanean gaztea, esan eutseen zarrak: - I, Durengo'ra juen, da janariye ekarri bi'ok, afari on bat eiñ bie'yuau gaur da.

932. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Jainko baten ona, oiñaze biurtua!.

933. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Balazta onak al ditu?.

934. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Ez dakit ba, ondo; ta horregaitik jakin nahi dot balazta onak dituanentz.

935. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0058 Medikua, sikiatra ona zan, ta gogoz artu eban mutillaren problemia.

936. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Eleizaren alboetan ezker-eskumara gexotegi andi bi dagoz; atzeko aldean ostatuak; etxerik onena orraitio La Consolata Mixiño-Seminarioa.

937. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Biotz on-samurra emon eutsan Jaungoikoak eta gauza arrigarriak egingo ebazan Berak biotz ontan aldi gitxi barru.

938. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 - Pekatariak bide onera ekarteko errosarioa errezatu te ukoak egin bear genduzala esan euskun Andra arek eta auxe daukat buruan; orain errosarioa errezatu daigun; Agur Maria ta Aita Gurea osorik esan dagiguzan.

939. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Carreira-sendia Cova da Irian batuten eban diruagaz ondo bizi zala, yantzi ta oñetako onak eroyezala....

940. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Esan dozu berrogei bidar Siñisten dot, berbizkunde egunetik gaur arteko berrogei egunen gorantziz? Eta mutiko bakotxak bere amari zeatz zeatz arratsalde aretako jazoera dan danak esan eutsiezan, baita ama onak erantzun be: Seme, bigun, oneko izan beti, ez gizonari ta ez abereari ez kalterik egin iñoiz be.

941. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 (...), eta txartoago badoa bat batean deituko dautsut-Amak, ikusirik Koldo mutil ona ta zentzunduna zala, baietz esan eutson.

942. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Giza onaren lana egiten dauana maitagarri izaten da, ta giza txarrarena gorrotagarri.

943. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Ez gara konturatzen, txarrik ezpalego, onik ezlegokela, ta onik ezbalego bez, txarrik.

944. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Igarri eban gizonak, lapur axe izan zala eriotza ziur batetik salbau ebana, eta izparringian iragarki auxe yarri: Lengo egunean egazkin-zelaian karteria ostu zeustan yaun ori, etorri zadi nere etxera, neure eskerra azaldu ta eskupeko on bat emon dagitsudan.

945. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Erruperta Praiskuren alde otoitz beroan geratu zan, joanaldi on eta arin bat egikean eskari.

946. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Mutil ona etorri yakon etxe-atzeko solotik Ixidro, bere bigarren senarra!.

947. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Karmengo Amari eskarrona agertu ta geure egite onakaz ere antzekoak izan eta Bera beti goraltzeko, Eskapularioaren bitartez Beraz eginda daukagun alkartasuna gogoratuko dogu.

948. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0151 Gure jaupariak-ba-dakit olan egingo dabela; oitura on au zaintzen aleginduko dira.

949. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 danak usteldu - dira-ta ez da - gizon onik.

950. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 5. Baña nozbaiten - ikaraz dira - gomutauko,/ Jauna azken baten - onakaz egon - oi dalako.

951. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 1. EZ ZAITE IÑOZ - gaiztoen onaz - artegatu, eta ez eizu,- txarrak ikusiz,- leirik artu.

952. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 8. Ez asarratu - gizon malmutzen - onagaitik, gaiztakerizko - asmoz dabiltzen - orreikaitik.

953. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 1. Jainko-semeak
gaur kantari
emon eskerrak
Jaun onari.

954. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 3. Agertu oiko
biotz ona,
beti betiko
maitasuna
.

955. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 2. Nire begiok - ikusi dabe - azken baten, Salbatzallea - ona agertzen.

956. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Baña, mundu onetako geienak inoren begiko samarra obeto ikusten dabien letxe, Arrautziak bererik ez eban ikusten.

957. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Jaungoikoak Berak diñoskunez, biotz onez emon dogun edontzi-ur pitiñena be ez dau itxiko saritu barik, gitxiago gure ukoak, otoitzak eta antzeko beste egite onak.

958. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Zerua lortzeko bide ona da ziñez bizitzako atsekabeak ixilean eta eroapenez sufritzea.

959. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Jaungoikoak agindu dauskun zorian gogoratzea be bide ona da.

960. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Alfonso Ligorio doneak diñoana entzun: Jaungoikoagandik artzen dozuezan erruki ta deiak ez dagiela gitxitu zuen itxitasunagaitik ustea zeuen betikotasuna ona edo txarra egingo daben azken orduan.

961. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ta Jesukristok jarritako talanta alegia be gogoratu; artutako eskerra geldi ezin euki leiteke; emaitzak ekarri-erazo bear jakoz eta onetarako ez da bide ona epeltasuna.

962. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 BIDE BIAK Munduan gaitza ta ona beti - Bide oneitatik bat aukeratu bear - Gaitz-bidea - Asieran gizona ona zan gero deabruak atzipetu - Gaitzaren ezaugarriak - Kezka-onoimenerako nagia - Sorkunak - Diru-zalekeria-andizuren-naia-arrokeria - Gaitzak peketura garoaz - Gure eginbearra - On-bidea - Ezeugarriak - Gure egin bearra.

963. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan gaitza ta ona dirala ezin ukatu; beti izan dira mundua mundu danetik.

964. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Gizona berenez ona da; Egilleak ona egin eban eta beti on irauteko menak emon be bai; alan be biotza gaitzez daben gizon asko ikusi oi dira.

965. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan bide bi dira: on-bidea ta gaitz-bidea, ta berenez ona dan gizonak gaitz-bidea artu ba'dagi on-izatea ausi daroa.

966. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Aingeru onak Jauna gozartzen bizi dira orain; beste egoerarik ezin artu leikie; ez dagoz bidean; euren betiko zorion-etxean baiño.

967. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Bide onetik txarrera igaroteko pekatu aztun bat naiko da; bide txarretik onera igaroteko Jaunaren laguntza bear.

968. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Joab'ren eta gudan konturako galdiak ondoren, Dabid'ek esan zetsan: - Juan zaittez oiñ etxera eta garbittizuz onak baketan atseden labur bat artzeko.

969. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 7. Erregian ezkutau biarreko gauzak ixilltzia ondo bada, Erregien zerbitzaillien alderik onena, ixilleko gauzak ixillik gordetzia ez ala Jaungoikuanak; jasotasuna detsalako bere laguntasunak argiratziak.

970. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 8. Ona otoitza eta barau eittia, baña biarrian aurkitzen dan auzokua laguntzia, urriak ezkutuan pillatzia baño obia. Eskiñi eta opa guztiak baño geixago balio debelako, eta alabe, urriak baño geixago.

971. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Antxiñan, beiñ baten, Burgoña Dukateko lurretan zan Jaun, Duke oso apal eta agintari on bat; alargun zala emazte andrakume bat artu ebana, aiñ ederra eze, bere edertasunak begixak itxutzen zetsazela aren ostiango izakera bada-ezbadakua ez ikusteko.

972. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Jaun arek bide-batez bere lagun eban Jauregixan, Zaldun apain bat, alde-on guztiak beregan zittuana; danak ondo gura zetsela eta ala be Dukiak, umetatik beragaz ebanez.

973. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta gizon eiñda aiñ jatorra ikusirik, ez zan aren Jauregixan eitten gauzarik bere eritxi ona entzun gabe.

974. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Arlorik onena Mari'k aukeratu dau, ta ez yako kenduko Marta'k aukerako aldia eban orduan Jesus'ek iñoana entzuteko; ta Jesus'ek, une ori alperrik ez galtzeko adierazten dautso, Mari'k barriz, arazo obea artu dau, Jesus'en irakaspenak entzuten diardu-ta.

975. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 EUZKEL-PIZKUNDIAREN OLERKIRIK ONENAK.

976. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 ¡Au da Jaun errukijoi,
Ona ta Jaun maitegarrija!
Bere maitetasunak
Eratsi dau aska batera
.

977. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 EUZKEL-PIZKUNDIA'REN OLERKIRIK ONENAK.

978. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Batz orreri Euzkel-Pizkundia'ren olerkiririk onenak deritxot eta idazpuru berorrekin lau olerki bidaltzen dautzudaz, zure aldizkingijan argitaltzeko, atsegin ba-yatzuz eta biarra badozu.

979. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Auxe idatzi digu Jemein'dar Keperin euzkaltzale onak eta pozik andienaz aurrerantzean atal au bere kisa uzten dugu, ta irakurleak oro atsegiñez onartuko dutelakoan gaude.

980. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Ulertzalle onari itz erdi.

981. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Alan da guztiz be, naikua gogoratzen da, eta Ixurtzako abade ta nere adiskide ona dan Jose Antonio Mallonak eta bion artean paperian ipinita bialdu deustaz bertsuok.

982. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Nere amak esaten dau gizon ona izan zala, euskeraz berba egitea gustetan jakona, tratu begiratu eta onekua danakin eta asko estimetan ebela errian.

983. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Euskal idazle ona izan da; batez be joskera jatorra erabili dau bere idazlanetan.

984. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Egin daben lanakin, leku on bat irabazi dau Zinkunegik euskalarien artean eta Euskal Literaturan.

985. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Bizitasuna sortu bear dogu jokatzallietan, arrokeri pixkat, arrokeria sentidu onean artuta.

986. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0075 (Derio'ko apaizgai batek Prantziko berri onak bialdu dizkigu).

987. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ostatu aundi ta apaindu bat nik neuk egingo neuke, lekaimiak berton zaintzale dirala, diruzaletasun barik datozenak artzeko ta eukiteko, barriro etorteko goguaz juan dadizan-be; leku askotan dago olan, batez be izen aundiko diran eleiz-tokietan, Arantzazu'n, Fatima'n, Montserrat'en Turismo-toki egin eta datozenak irabaztia, euren goguak irabazteko gero, gauza ona da zinez.

988. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Ortarako, ordea, baldintza batzuk bete bear dira: 60 urte, bein bakarrik ezkonduta izan, eta egite onak, errukizko obrak egin.

989. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Dirudin baño garrantzi aundiagokoa da eginkizun ori: datorrenari, abegi, arrera ona, atsegiña, egin, etxean dala somatuarazteko; famili batean.

990. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

991. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 IRAIÑAK MAITETASUNAZ ORDAINDU zan Lautze'n beste esakuna eta au be benetan zuzen eta ona.

992. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Erriketa-gayaik erabilli ta bere aberrija goralduteko bidiaik gura ebazan nai onaik nai okerraik zirala.

993. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Edozein bedez, onez nai txarrez elburura jo gura ixatia ez da zuzen Bide oker eta gaiztuaik ezin gegikez edo legikeguz ontzat artu.

994. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Azken ona gura daunak bide zuzena autetsi ta bide zuzenez ibilli biar.

995. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Euren ustez Jaungoiko nagosi ta gaux on gustijen egillia AURA MAZDA edo OROMATZE da.

996. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 On utsa da bera; okerrik eiten ez daki ona bakarrik baño; onak sarituten dauz betiko zorijonaz eta gaiztuak zigortzen dauz betiko zoritxarraz.

997. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 2. Onak aurrean darabillezanak jarraitzen dautsoe bide oni, baita egiaren arerioak, guzurraren maitatzailleak, zuzentasunezko saria ezagutzen ez dabenak, ona danaren eta epai zuzen-zaleak ez diranak, onaren zaintzailleak izan bearrean txarrarenak diranak be bai; otzantasunetik eta eroapenetik urrun dagozanak, uskerien maitatzailleak eta sari-zaleak, txiroaren erruki ez diranak, atsekabetuari buruz naigabetzen ez diranak, euren Egillea ezagutzen ez dabenak, euren semeen iltzailleak, Jaungoikoaren izakiaren galtzailleak; beartsua bertan bera izten eta naigabetua estutzen dabenak; aberatsen bitartekoak, txiroen ebazle zuzenbageak, pekatu guztietan jakintsuak.

998. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 2. Jainko on ta jakintsuak bere izatea bera agertzea ta bere borondate-ezkutukia guri erakustea erabagi eban.

999. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Egia esan, oben egiñaz Jaungoikoa'ren Jabetasun ta Nagositasunari iarki egiten gaiakoz; On Utsa ezetsi daroagu; Bikaintasun Utsari irain egin.

1000. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Gauza on guztiak, baiña, ekaitzak izan.

1001. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Ene Jesus ona: Gizasemientzat bidea, egia ta bizitzea Zeu zara.

1002. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Kristiñau ona ta zintzoa izan-nai dot.

1003. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Gugaitik, gure onerako, gure pekatuen parkamenerako; gu Jaungoiko-seme egiteko; zerurako eskubidea guri emoteko....

1004. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Oliamendiko larrialdietan, Jaunak lurraldi onetako nagusia dirautson deabru au, Jesus'engana urreratu zan.

1005. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Neke-edontzi au larregia da, ene Aita, diño Jesus onak baña bete bedi Zure guraria.

1006. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Bere irakatsiak gogotsu entzun eta abegi onez artu oi ebazan....

1007. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0309 Jesus onak gurutza astunaren azpian erdi illik doala dirudi....

1008. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 4.- Soñekoak erantzi, age bateri lotu ta zigorka astindu zinduezan, ene Jesus on....

1009. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 5.- Arantza zorrotzez burestundu (koroitu), kañaberakaz mindu, arpegia oialez estaldu, soñeko gorria jantzi, izeka asetu, irañez gaindu zinduezan, ene Jesus on....

1010. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 6.- Judutarrak jaurti, Barraba baño kaltegarriago etsi ta erru barik gurutzeko eriotzara bialdu zinduezan, ene Jesus on....

1011. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 7.- Gurutza astuna leporatu ta bildots otzana eriotzara lez, urkamendira eroan zinduezan, ene Jesus on gozo....

1012. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Uri onetako iokalariak, nai pelotariak direala, nai palankari nai osterantzekoak direala, eredutzat edo legetzat artuta dauke: iokalari onak iokoan bertan baiño iokoa bera ipinten geiago nekatu bear dabela.

1013. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur itxas-gaiñeko olatua baizen urdurikor gara, ta erri-jaiai ta antzeko billerai azala arrotzeko onenetarikoak bertsolariak izan arren, ba-dira oraindik olakorik ontzat artzen ez dabenak be, erriko jai-antolatzailleen artean eta.

1014. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Jokabide ona ala txarra?.

1015. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Aldi onetako jakitunak, auzi au zearo aztertu ta lurralde guztietako erriak arakatu ezkeroz, eretxi onetara joten dabee: gizadia, gizadi legez, uzkurtzale edo erlejiñozale iatzu.

1016. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 - Aldi onetako Eleiz-jakitunak, Akino'tar Toma buru ebela, aldeztu eben Aita Santuaren utsezintza.

1017. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 b) Jaungoikoa'ren aintzarako ta geidearen onez bearr ba'litz, baita bizitza galtzeko zorian be, geure siñismena argi ta garrbi autorrtu bearra izango genduke.

1018. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 e) Irakurrgai onak.

1019. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Ba-dira oraintsu asmautako eutanasia (eriotz ona) aldezten daben osalari batzuk.

1020. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Leun-leun, norberak igarri-bage ill, edo obeto esateko, erailteari deritxoe osalari orrek eriotz ona.

1021. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Zorrik ez egitea da onena.

1022. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta elsoak, edo izaki are tikiagoak, bihoc oneko gizonek borondatez dakitena derrigorrez jakin arazicen digutenak; asko, anic, franko, ugari, gehiago, gehiegi eta sobera elkar-ikusi dadukagula gure lagun hurkoarekin, batez ere, guztiz ere, gure lagun hurkoa desdixadun baldin bada.

1023. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Nere alabak ikaskizunak oso ederki bururatu dituala esan dezaizuket.
ZALDUNA - Ez nekien ezer, baiñan ez nuen gutxiago espero. Neskatxa oso artze onekoa zala aditzera ba-nuen-ta.

1024. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Nere andre on orrek, nik bezela egin: ez deus sinetsi, ez iñori fida, ez zere burua aizez betetzen utzi...! Ez periodikorik erosi!

1025. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Zurekin bat nator... Bai orixe! Aolkari ona zaitut, bai noski!

1026. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Nik diotsut, ordea, makinarik onena gizonezkoa bera dala. Makina, gizonak zuzentzen baitu, onek ematen baitio espiritua.

1027. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Garai artan otordu on bat lau errealean egiten zenduen. Jatena ez zan ea ezer kostatzen.

1028. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 MARTIÑE - (MARTIÑE sukalderuntz dijoalarik) Ez badute ezer geiago agintzen?
BENTURA - Ekarri zazu bai beste platerkada. Eta gero ez ahaztu kafe ona egiten.

1029. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Sendabide au asmatu duten sendagilleak, millaka ta millaka makilla bialdu dizkigute gure irrati-entzuleen onerako...

1030. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Inork enazala nagitzat eta aultzat ebatz, ezta baketsu bezala ere, bestetara baizik, etsaientzako gaitzesgarri ta adiskideentzako on, alegia.

1031. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Neri berriz nere zoritxarraz negar egitea dagokit: eztit eztei berrien oeak onik ekarriko, ezta sorterazi ta inutu nituen aurrei ere eztiet bizirik diralarik itzik esan al izango, galduak baititut, izan.

1032. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Kukurrukua botatzen asi ta kukurrukuak irten. Baña ez adi estutu. Ollarraren Mezatara, kukurruku botatzeko eran joango nak eta ollarrik onenak bezin kukurruko zolia botako diat.

1033. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ESKALEAK - (Abesten dute)
Aingeruak esandu
Or mendi gañean
Jesus jaio zaigula
Belengo estalpean:
Gloria Zeruan ta
Pakea Lurrean
Borondate oneko (...)

1034. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Ez unan bidali bear. Ona den bera! Au ernegazioa!

1035. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Ba-dakizu, gure Lutxi'k senargai on bat ba duala... edo ba zuala...

1036. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Zoazte ondotxo. (Isilpean) Obe diozu lenbaitlen senar on bat arkitu. (Atea itxiaz mai ondora doa gero eseriaz).

1037. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada lenbaitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...

1038. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0324 Tolerantzi-etxe bateko atarian, Bilboko Cortes karrikan. Emagaldu batzuk ikusten dira, pareten kontrako aulki luze tapizeria oneko batean. Batzuek fumatu egiten dute. Oro daude jantzirik haien ofizioak eskatzen duen uniforme desberdinarekin. Alde batean, ezkerretara, edari-lekua; ostean barman bat, haren jake zuriarekin eta txori-gorbata beltzarekin. Jente asko. Musika lekua hutsik dago orain.

1039. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 Beraz, zuen sekretu eta kezka guztietan hartu behar dut parte. Gela honetara heldu naizenean, mintzatzen entzun zaituet, eta esan guztiak aditu ditut. Nire beharra da. Eznintzake, halakorik eginen ezpanu, abate ona izanen. Eta zuek egin duzue gure problemaren aurrean planto.

1040. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Zer da, ba? Ik ez al unan onik izan bertan?

1041. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 BITTOR - Iñaki'k esan digulako... Eta, ba-dakik: orrek esaten dikena beti onena dek.

1042. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Ez diat uste; Xabier, Naparru'ko jende onenetakoa dek; eta, Iñaki'k beartsua zirudik.

1043. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Zuri orrek, neronixe, ordun, zirizko soñekoa ez al zidan saldu? Gu soin batetik bestera aldatzen gerala; eta, oroimen ona dutenek, gauza auetzaz gogoratzen dirala, egia ez al da?

1044. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 BAT - Ona izango litzakela, guk Malaka'runtz alde egin arte, zu Txina'ra ez joatea-edo... Bestela, txina'tarrak erbestekoentzat biotz gogorrekoak bait-dira, onuntzara, ugartea su eta gar kiskaltzera etorriko ote diran edo...

1045. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 URKO:
Mardul ta loretan daudenak,
erriko mutillik onenak...
neretzat lagunak ditut nik, diran den-denak.

1046. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Ez degu bildurtu bear ola.
Goyan dago gure Jaun ona...

1047. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Goyan dago gure Jaun Ona.

1048. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 Gure jatorri garbi onek
oberikan iñun ez du.
Mendiko ur onak bezela
bizi gaitezen garbi beti, eta indardun,
gaudela orain ta beti
euskaldun.

1049. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - (Irritsu) Kartan esaten zeñidan dilijentzi ontan elduko ziñala eta billa atera gatzaizkizu. Andre on batek zer gutxiago eginen du bere senar maiteagatik?

1050. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Neskatxik on eta egokienetakoa Izaskun; eta buruz argia.

1051. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindaria - Ez uste. Oiek agintarien morroi ta mutil dira, goi agintaria ona ala txarra izan. Ordaintzen dietenaren menpeko. Ta gure zaindariak Kristoren mutillak izango ditugu: biotz oneko kristauak.

1052. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Bera degu zaindari onena. Arengan ustea lotu bear. (Aldatuz) Izaskun'i etortzeko esan diodanez, une ontan zerbait lagundu gaitzazke. Ez da ala?

1053. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Zure guraso ta senideak onik izango dira beti.

1054. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Izaiñ[a] - (Pipertuta) Ni asmo onez ezkondu izan naiz beti. Gauzak okertu ba-zaizkit, nik zer egitea nai zenduten?

1055. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ori galdetzea ere... Praisku nere morroia errian dugun biltzallerik onena dugu. Ez ditu iñork ark bezin ongi perretxikoak ezagutzen.

1056. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Inbustero bat badatorkizu
itz gozuak esatera,
ez uste izan datorrenikan
gauza onik zuri ematera;
seguruago etorriko da
zeuri zerbait eskatzera,
engañatuko zaitu poliki
deskuidatuten bazera.

1057. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Alakuari bere esanak
zuk ixillikan aditu,
zeuk gutxi esan eta berriak
ain gutxiago sinistu,
aitzakia bat ona asmatu
zuk izketa ez luzatu,
gero pentsatu biar dezula,
eta siku despeditu.

1058. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Ongilleren bat badatorkizu
berri onak zuri ematen,
ezta ibilliko inbusteriaz
gezur trasteak asmatzen;
zuk ere ari ondo erantzun
al dan onduen esaten,
biok saiatu bata bestiai
mesediakin ordaintzen.

1059. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 BERRIONA: Bana-banaka, guztiok deitu gaitu zeruko eztaietara Aita onak.

1060. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Orregatik, Jesusek ematen die erakaskizun eder ori: Artzai onak, ardi onak ainbat maite ditu ardi galduak, guztien Artzai dalako.

1061. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 MEZA-erdirako: Artzai Onak bere bizia ardien alde ematen dun bezelaxe, Jesusek eman zuen eta ematen du berea gure alde.

1062. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Ale onik ez dakarren zugaitza, moztu eta sutara jaurtiko dute (Berri Ona).

1063. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 Ps. - Ona izan zera, Jauna, zure lurrarentzat; zori oneko egin dezu Jakob.

1064. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Zure gauezko etxeratzeak kristau onari dagozkionak al dira?

1065. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Ager etzeralarik
Zaituzte ikusten
Argi gure begik.
Zu zera ta izango
Erregien Erregea.
Erruki zaitea,
Abegi onarekin entzunaz
Eskari gurea.

1066. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Ona nun etorri dan
Jaunaren eguna
Zuengana dator gaur
Zeru-emalle ona.

1067. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 O Birjiña Maria,
Gure Ama ona,
Guretzat otoi zazu
Zure Jesus Jauna.

1068. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Irakurtzeko libururik onena, aukeran, zein zan galdetu zioten bein monjatxo batzuk Teresa doneari ta onek dotriña bat eskuratuaz auxe esan zien: Ona emen, nere alabak gau ta egun irakurri bear duten liburua.

1069. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Monja aiek gaur eguneko kristau onak baño ezjakiñagoak, birtute gutxiagokoak, eskasagoak ote ziran? Ez, noski.

1070. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Ni naiz artzai ona; nere ardiak ezagutzen ditut eta aiek ezagutzen naute.

1071. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Beiñola, Jesusek pariseueri au esan zien: Ni naiz artzai ona.

1072. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Artzai onak bizia bere ardien alde ematen du.

1073. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Artzai ona Ni naiz, eta nereak ezagutzen ditut, eta nereek ezagutzen naute.

1074. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Mai. Ni naiz artzai ona; nere ardiak ezagutzen ditut, eta aiek ezagutzen naute.

1075. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zipirio ta Justina Martiri doatsuen babesak une oro gorde gaitzala, Jauna: begi onez ikusi gaitzazu, olako laguntzailleak ditugun ezkero.

1076. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Jesus ona, guk eraman bear genuken Gurutze ori ez ba'da ere, ez al dugu gure gain gogo onez artu bear, aundi, naiz txiki, egun bakoitzak ekarri oi diguna?

1077. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Ixil. Gure emariak eta otoitzak Zuk arturik, Jauna, Meza onen bidez, garbi gaitzazu ta biotz onez entzun.

1078. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Nik eztakit zergatik baña, nere ustez euskera kontuetan Erlijioa geiegi nastutzen dute batzuren batzuk, Erlijioa gauza ona izango da, baña, beste gauza guziak bezela, bere mallan noski.

1079. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Olerki-idazti berri ori eurrez saldu aal beza euskeraren onerako ta alde-aurrez gure zorionik laztanenak yaso bitza.

1080. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurtxo txikiya lotan zegoen
Amatxoren magalian
Beste ametzak esnatzen zuen
Oso tankera onian.
¡Amaren poza bere umia
Farrez-farrez ikustian!
Musuka dago, ezin aspertuz
Semetxuen masallian.

1081. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra goziak negarrez dago
Amatxoren magalian
Ama on-onak besarkaturik
Ipintzen du bularrian.
Bere bularra estuturikan
Umian aoko oyian
Biotz sumua ematen dio
Esniarekin batian.

1082. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pazko denbora etorri zaigu
Beste urtetan bezela,
Ama-Eliza deika dautugu
Alderatu gaitezela.
Oju garratzaz esaten digu
Beste bizitza badela,
Gure aitortza egiña degu
Etzan gauz onik bestela.

1083. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 3- Bere gurasok kristau txit onak
et'aundizki ospetsuak,
begi aurrian jarri zizkioten
Kristo'ren lege zintzoak.
Deunen bizitzak irakurrita
indartu zitun asmoak,
jarraitu bear zitula beti
santu oien ejenpluak.

1084. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 20- Mundu guztian zabaldurikan
ditugu gaur Salletarrak,
iñun baño obe Euskal-errian
ikusten dira erritarrak.
Muga batetik beste puntaño
Anai on oiei eskerrak,
gure mutillak egiten dira
Kristau ta Euskaldun iatorrak.

1085. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0072 Zu, nere
Seme on,
Biotzekoa!...
Ez dut alde
Egingo
Zure ondotik...
Zure oñaze
Miñak Zurekin
Nai ditut
Nekaldu...
Gero Zu iltzean...
Nere besoetan
Maitez laztandu!!!

1086. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 OTEIZA irudigille
ta sermolari onari
esker milla ta bizitza luze gure klonletx-utsunean
txapela ezkerrean
eta nere esker-erakutsiaren ogi samur au eskuinean

1087. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0024 OTEIZA irudigille
ta sermolari on orrek
ez
ez autsi gure Lege zarraren aitz-olak.
Diosala ta... bira!

1088. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Aurpegiak dager emazte aren barrunbea: ona, argia, atsegina, jaungoikozkoa.

1089. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 - Zergatik ote nigandik emaztegaia, ain on eta argia, apal eta atsegina, zergatik ote nigandik urrun?.

1090. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Eta bere buruakin onela ari zan: artzai onak, zuek zerate nere lagunak! Zuek lagunduko diozute bai nere semeari Orreaga'tik anka egiten.

1091. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Martin, mutil on eta argia, era artaraño atzipetzeko (engañatzeko) eta alako gaiztakeriraño bultza ta eraman-azteko, itz guziak ezti ugariz eta koipekeri galantez igurtzi bearko zituan, noski baño noskiago.

1092. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 - Berak daki, zion bere baitan, zer zaigun onena....

1093. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zu erruki utsa zera, ta zure Ama on-onaren sabeletik ondasun eta erruki ugariak ekarri dituzu mundura; izazu nitzaz erruki eta barkatu neri nere eskergaizto beltz guztiak.

1094. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Lagundu zadazu zure graziaren bitartez, damutasun eta asmo onean nere bizitza guztian iraun dezadan.

1095. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Eta Jaungoikoa'ren aintzak, urko lagunaren onak edo gure animaren bearrak ala eskatzen ez ba'digu, naiago izan bear degu bizitza ixilla, eginkizun apala, bide ezkutu ta gutxi ibillia.

1096. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Gutxien gutxienez gauza bat gertatzen da orrelakoetan: gauza onak eginda ere, irabazirik gabe gelditzea, gure buruaren maite geiegiz eta arrokeri utsez egiñak oi diralako.

1097. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Bizitzako ibillaldian zure lagun dezun aragi argal eta ezerezak anima onaren aintzaldiak eta zorionak jaso behar ditu, borroka ta nekeetan ere beti arekin ibilli-ta, santutasun-bidean ere lagun egin zion ezkero.

1098. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Nik ere, nekearen nekez ba'da ere, irabazi nai ditutu gaurdanik, Ama ona!.

1099. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Marik berak esan zidan, oraindik egun askoeztala, bere etxera mirabe juan nai banua, soldata ona emango zidala, bere senarraren anaia're ezkongai zegoala, emazte euskalduna nai zukiala ta... ez nua geiago esatera.

1100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Eta gauz onik ezer egiteko itxurarik badago?.

1101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Noizik-bein aita-semeak azoka-perira erri-nagusira joaten dira, bei edo txekorren bat saldu edo erosi bear dutela aitzeki artuta, edo olako lanik ez izanda ere aizkora-apustu edo beste antzeko demarik baldin bada, esaten duten bezela oraingo aizkolari gazte oek aspaldiko Santaageda ta Atxunberri bezin onak ba ote diran ikusi bear dutela-ta.

1102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Gutzat gauz onik ez - zion Aitonak ezpañak okertuta.

1103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Alako gogo ona ba zun bera bakarrik joan zitekean.

1104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Xabier'ek aita-amak artu ditu eta garbiki gauza agertu diote esanaz:... Zuei eskerrak, etxe ontan zaurituta sartu nitzan bezela sartu eta zuen laguntza onaren bidez sendatzen oe ortan egon naizen artean, Malen'ganako maitetasun bizi bat nere biotzean sortu da...

1105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Zuek ain onak izan ondoren alabaren maitasuna nereganatzeko eskubiderik ez detala iñoiz gogoratu zait, bañan nere biotzeko mugiera au ixil arazteko kemenik ez det.

1106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

1107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Bere semeak ajolik bear ez lioteken eginkizunetan sartuak ibilli oi dira; besteren onaren alde ta etxearen kaltetan, beren ondasunak zearo galdu ta bere odola erruz ixuri dute.

1108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Lur yo erazi zion Yainkoaren eskupean, eskuko da Saul are okertzeko; alare, onik etziola ekarriko, alde aurrez zirautson Yesu'k.

1109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Orainarte, Erroma'ko agintarien itzalak amaika bidar eriotzetik atera du; ayen gogo zuzen, beso sendo ta sen ona ezagunak zitun.

1110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Burruka on egin dut; atxintxiketa burutu dut; kirmen egon naiz.

1111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 - Dana dala,- zion, len bezela, zatika ta burumakur - azken urte oetan beintzat, neretzat ezer ez zan, ez on eta ez txar.

1112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Baita kafe, zigarro puro, eta beste edari on batzuek ere.

1113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Ikusten danez, etxekoandre au biotz onekoa zan, Jaungoikoaren izenean, etxez-etxe, eskian zebillena, onela bere etxean artu zuanean.

1114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Arrokeritik ez dator beiñere gauza onik.

1115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Onai bezelaxe gaiztoai ere.

1116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Lege on bete izan balitz, ez genian ikusiko ainbeste oker eta odol-ixurtze.

1117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Ez nian uzte ain biotz onekoa itzenik.

1118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Orregatik bere on oso ta bikañenari begiratzen bazaio, oitura onak ipiñi bear goieneko mallan.

1119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Gaur edo biar, denak ezagutu bearko dute erriari zenbat on egin ziozuten, bere etorkizunaren oñarri diran gazteai gazte onak izaten lagundu zenietelako.

1120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Luzeiritxita zeuden nunbait; apainduri berriak azaldu arteko onik ez.

1121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Baiño Aingeru batek berri onak emanik, atsegiñez bizi izan ziñan Nazaret'en.

1122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Zerbait berri ta on asi diau gaur.

1123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Eta Jaungoikoa arren ona ba da, maitasun utsa ba da, nola bidali zizkiguk, bada, oker oyek?

1124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Berak asieran egin zizkanean, on eta eder egin zizkiñan danak.

1125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Onak iñoiz amaigabeko zoriona, zeruan; eta gaiztoak iñoiz amaigabeko zoritxarra, inpernuan.

1126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Ona ala txarra, bañan...?

1127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (13) Bat-batean, Aingeruari zeruko gudari-talde bat bildu zitzaion, onela Jainkoa goretsiz: (14) Ospe Jainkoari goietan, eta pake lurrean asmo oneko gizonai.

1128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Erri aundietan, gauz onik ez dek.

1129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Biok, jaiero, bezperak entzun ondoren, pillotan eta dantzan egin gabe, ez giñan onak ezkutuan egoteko.

1130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Bertako aite-amak, Joxeaustin ta Mañixi, ba dira urte batzuek etxearen jabe egin zirala; eta garai onean erosi zuten.

1131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Mutill ederra ta indartsua, kaskabarro zamarra izan arren, mutill ona da.

1132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Zintzoak berez, alkar maitasuna ta lana elburu zituan sendi jatorrak, beren etxeko gora berak pakean atondu, eta biotz onakin artutako erabakiak berrituaz, aurrera zuzen jarraitzeko asmoan geratu ziran...

1133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Kantabro-gudari zar eta trebea nauk, Erromaratzen naukenean Quirinal lurrik onenak neretzat izango dituk.

1134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Cesar'entzat oietxek, izaki jakirik onenak.

1135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Burruka bide onetik eramango dula, itz ematen dio osabari.

1136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Ala ere santutasunerako jenderik onena oietxek, biotz aundi, xamur ta gogokoak laister biurtu bai-ditezke.

1137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Jakiña, etzan beti Joakinak esandakoa onena eta errexena.

1138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Andik aurrera, etxe artako gauzak bide onetik zijoazen.

1139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Urrengo pausoa onerakoa izan zitekean.

1140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek