XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ondo yagok Baña zure arrebatxoa, zeu ta ni norbaitek gela estu-estu ta ertsi-ertsi baten sartuko ba'giñuz, andik iñoiz bez urten eziñik, ¿zer zenegike?.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ondo egiña, ene semea.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0016 Oarra. - Otoitz au Bizkaiko erri guztietan bardin ez da esaten, era askotan baño: era guztietatik auxe autu dogu ta guztiak orraxe jotea ondo litzake.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0029 Noiz arrtzen dogu Autorrtza deritxon, Sakramentua? Geure obenak ondo autorrtu ta azkespena emoten yakunean, arrtzen dogu Autorrtza deritxon Sakramentua.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0029 Autortza ondo egiteko, zenbat gauza bearr dira?.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Autorrtza ondo egiteko, bost gauza bearr dira: azterrketa, biotzeko damua, onduteko asmoa, aozko autorrkuntza ta txarrto egiñen ordaña.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Eta, biarra ixanezkero, ostera ta ostera, be, umiai zenbakijak idatzi-erazoko dautsez, urrengo itaunoi ondo erantzuteko gauza dattezanarrte: 1 zenbakatzak, eskumako erreskadean dagola, ¿zenbatzu garau dikurrtz? eta ¿erdikuan dagola?.

8. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Euskaldun-arimen onerako alnebanchuan biarrian asi nitzanetik, sartu jatan gogua ispillu chiki baten lez ipinteko aurrian euren kristinau-kizunak, bizitza on baterako zuzen-bidia, ta batezbe zelan ondo ta arin egin euren autorkuntza ta jaunartziak.

9. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Modesta zan neskacha guztiz moduzkoa,
Umill, leun, argi eta beiñ bere ez arroa;
Begiraturik bere arpegi menera,
Zirudian eukala aingeruarena;
Baña, beste neskacha batek inbidia
Eutsan, zalako danak ondo ikusia,

11. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldentzeko aldija eldu da, bai. Eguna
urdin, argi-eragotz, aztun, gangoduna da.
Eguzkija goibelan eskutuka diñardu;
mendi-gallurrak laño-arrtian galtzen dira;
arana lexa ondo-bagian begikatu
.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Ilteko bakotxa bere etsean dago ondoen.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Emagarri ori, bai, ondo letorkit.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Orain logarri bat, veronal edo zeuk dakizu zein ondoen datorkizun, logarri indartsu bat artu egikezu.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Txokolok, begiak txillotuta, diru txartela azpi ta gan ondo ikertu dabenean, buruari atz eginda: Txo esan dautso urren eukan mutillari, nik esku-idatzia, batez be erderazkoa, etxakiat ondo irakurten.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Mutillak, atzerakuntza bagarik, diru-txartel bat eskuan artuta, beretzat ondo irakurrita gero, auxe esan dau: Ogeta bost pesetaren domua dako paper onek.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 - Eta beste bien, Morrosko ta Epikoren, baiturampauml;a eskuratuarte be ondo izango da an egotea, Bekosolo.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Iltamuko larritasunetan ondo urrtengo gara geu be Andra Marija geure aldez dogula.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ene ba! Ta zelan dabil bera? Ondo bixi da?.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eta sabela ondo beteta, zumarr baten azpijan etzan zan eta luak artu eban.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Iñoiz, esatez edo egittez, okerren bat egin ixan ba'dautsubet, edo, edozelan dala, biarr ixan dautsubedan itzalik edo lotsonik ixan ezpa'dautsubet, azketsi egidazube, ondo usterik eta obeto eziñian egiñiko utsak ixan dira-ta.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Ondo il nai dauna, bizitzan eriotzarako gertu bedi.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 - Egija, ondo egin dozu.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Atara ebezan dirubak lurpetik; ixetu eben argija, argi-ontzi baten, eta zeinbatu ebezan dirubak: eurak ekarri ebezan lau zorrotan sartu, ta sorbalda ganietan jarririk, esaeutsen Amele'ri: - Eskerrik asko, ondo bete dozulako irazkiko agimena: senarra bijar eguberdirako echeratuko jatzu.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yan eben, ba, biak ogi gogorra ta esan eutsan Kalistrok: Maipatxo, ¿ta etxea ondo itxi ete-dozu urten dozunean?.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 - Yoan arin baño ariñago atzera etxera eta itxi ondo ateak, emetik aurrera yoan baño lenago; ekarri gero zeozer yateko be ementxe egongo nayatzu begira-ta.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Gero itxi eban giltzez ta agez goiko atea, baña bekoa atera ta bizkarrean artu eban; ateak toki seguruan imiñiezkero etxea bera be ondo zainduta egoala uste eban-eta.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 ¿Ezteritxo ondo izango dala yakitea urtean eun milla pesetagaz zeinbat daukon astean, zeinbat illean eta zeinbat egun bakotxean?.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 - Ta ondo, ¿oyez? - Ondo... ¡Tira! Batzuetan, bai.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ondo begiratu-ezkero, arin ikusi be egin lei, Txitxun eritxian, ezin euki eikiela bigarren suerte eder au.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Ikumestxu deitu neutsan andik apurbatera Ikomestxu, ¿ondo zagoz? Ezeustan ezer erantzun.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Benetan egoan ondo, ta neskame izatekotan, ezeukean egundo etxe atatik beste batera urtengo.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Ordu ori eldu zanean, bere gelako atea ondo itxi, ta lenengo egieban lanbidea izan zan, gordairoa barriro edegi, erastuna astiroago ikusi ta eskerreko bigarren esku-atzean ipintea.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Eta ¿Ce urteiera da au Simon aurquitu ebeena? Edo Gobernariaren echeetatic, edo uritic urten zanecoa, eta edocein bietaric izanda bere ez dator ondo escribatzalle arec diñoana, au da, eroanazo eutseela Simoneri curutzea epaiteguitic urten ezquero, berreun eta ogueta amazazpi garren pausuan, eta urico ate Judiciarira eldu baño lenago bosteun eta ogueta zazpi garren pausua baño lenago.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic urico genteac ez dagoz ondo jaquiteco nor, nundic datorren, edo uricoa edo bidezcoa dan, eta emen arguiro icusten ebeen lur-lantzetic edo campo-echetic etorrela.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Alan bada, Salbaguilleac lenengo, bacarric eroan eban curutzea, eta guero emon eutsan Simoneri: Au gaitic diño ondo San Ambrosioc.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ez deutsut escatuten zure erreiñuco jarlecu gorenic; ezta bere an zeure escuman edo esquerrean egoteric; ondo pagaduric nago zeure curutzearen escumea emon deustazulaco; eta onec asarquisuna emoten deust escatuteco, zeure erreiñoan zagozanean, nire gomuta izan daizun.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 (...) adorauco dozu aimbat itzal ta erreverenciyaric andiyenagaz: eta esquintcen deutsazuzala berari ceure arimia, ceure, eguilla eta Jauna leguez, ceñegandic artu dozun izatia ta daucazun guztiya, esango dozu humiltasun eta ustebetiagaz erregu labur au: Neure Jaungoicua, neure eguillia, neure Aita guztiz maitetzallia: arguitu eguizu nire adimena ceure, argui errañu bategaz, ezagutu daguidan ondo ondo, zure aurrian euquitera noian meditaciñuan, buruan erabiltera noian eguiya santua: issiotu eguizu nire viyotza viciteco beti, zure espirituac eguiyaatan eracusten deustan era ta moduan.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Guero asico zara pensetan puntu bacocharen berben ganian, ondo aztertu eta gogoratuten dozuzala an sartuta dagozan eguiya ta iracatsiyac, eguiten dozula aleguina ondo incau eta sartuteco ceure goguan, eta ezagututeco euren baliyo andiya.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Beguiratu eguizu arduraz euretan utsic eguiten ete dozun, eta cegaitic: eguizu aleguiña, ezagututeco ondo zure pecatuen sustraiya, aterateco.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Alcantzau eguidazu, ene ama, graciya, ezagututeco ondo ondo oraciñuaren baliyo, premiña ta indarra, eta al dodan guztiyan eguiteco.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Ondo ala txarto, gitxiegi ala larregi ala bear dan bestean barregarritu ete dodazan, eztakit neuk eta... eneizu esan.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ba ezteutsak ondo esan.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ara, Manu, begituik ondo zer diñoan.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Iñoren lapikoetan zek dirakian jakiteko usartu guraz dabillenak, berenak ondo miazkau ditu, antza - erantzun eutsan Markolbek.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Iñoiz, esatez edo egitez, okerren bat egin izan badeutsuet, edo, edozelan dala, bear izan deutsuedan itzalik edo lotsonik izan ez badeutsuet, asketsi egidazue, ondo usterik eta obeto eziñean egiñiko utsak izan dira-ta.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Jakituna, zuzena ta kementsua jaurrbidian; ona, debarra ta jauntzalia donoki-bidian, ondo irabazita daukoz onek goizen bijok: Deuna ta Andia.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Onegaz esan gura bada, dudan egonic eguin daben ala ez, eztala conpesau biar ziertutzat, ondo esanda dago.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Barrua ondo aracatu ta aztertu ostian, oraindiño eztabaidan bazagoz, obeto dirudi eztaguala aguertu biarric; eta au; eguin zenduela be, era batera irudituarren: bada eztabaidaco leguiac eztau iñor biartutan.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Eguija da cristotar ascoc eztabela gueidia edo lagun-urcua anaitzat artu ta erabilten; baña osagueya ipini biar da Elizamaren esanac ondo eguitian, eta ez, ezelanbe, itzulazmendun eta odolguirodun anaitasun orretan.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Domingo'n gurasoai ondo letorkie bere semea dala-ta Tobias'gaitik esaten dana... ab infautiatime Deum docuit (I,10) Jaungoikoaren bildurra txikitatik irakatsi dotso.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Eztakit ondo zer asmetan neuntson.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Irugarrena, jai egunac ondo gordetea.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 E. Jaungoico biciaren Semea, gu erredimitearren ta guri ondo bizi izaten iracastearren guizon eguin zana.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Orduan bateatu bear dau ondoen daquianac, ta ezpadago beste ondo bateatuten daquianic, gurasoac baño, bateatu leique onec eceren calte baga.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 I. Celan ondo bateatuten da?.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 I. Ondo litzaque gustiac jaquitea celan ondo bateatuten dan?.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Nire aita-orde gizagaxua, zigorkatu ta esegi egin eben, eta amari epai-aginduz oi diran eun zigorkadak emonda Oitura zan, asto-ganean igonda kalerik kale erabiltea atzetik zigorrez astinduten ebela agindu eutsoen, sekula etzeitela sartu komendadorearen etxean, eta Zayde, ondo yorratua, etzegiela etxean artu.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Ondo yaten bai gendun, bada ta, betetan nintzan.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'ren attea, noxian-bein, illabetian birrittan beñik-bein, bere semetxuba ikusten igoten zan, eta ondo, alai ta sendotxu ikusijaz, bera be alattuten zan.

68. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Eta jarratu, esaten dozula au: Neure Atta ta Jauna: opaltzen dautsut gogorapen au, ta itxoten dot emongo daustazula biarr dodan eskarr ta urrkaspidia bera ondo egitteko.

69. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Euskeraren izpiakerari buruz, aspaldian ainbat lan ederr egin dira; baña sail au osoro azterrtu ta ondo ezagutu orduko, oraindik euskalariak ekiñaldi garratzak egin bearr izango dabez.

70. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0027 Ta ondo da jakitea, antza dagonetik, ezetan asi baño lenago.

71. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Alkate, Juez, Ayuntamentuko, Osagille, Maixu ta onakuak, aztertu beyez ondo euren egin-bearrak.

72. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Idazti onetan aberriko edesti oroen jakintzale be badala ondo erakusten dausku Mistral ospetsubak.

73. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Nik asko-asko egin gura neukela Aberri laztanaren aldez eztaukat esan-biarrik; au dala-ta be, neure indarr apurrak ondo dezaudaz ta bai-dakit gauza andirik ezingo dodala egin.

74. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Aberrija matte dabenaren ikurr ezaugarrijena elia ondo jakittia da.

75. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Gedin ori kendu arren, alkarren jarrai iñoezan abots orreik itz bi zirala ondo ekien, eta atal bakoitzaren ezauera osoz itz-egiten ebelako, lenengo atal ori, berez eta zer egiten eben jakiteko buru-auste barik, euskerak eskatzen eban amayerea emon eutsela dirudi.

76. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Errliak egazka duazanian zaratia, eztago ondo; edo errliak egazka dagijen zaratia edo errliak egazka egitten daben zaratia ixan biarr.

77. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Neuk eztakit parantzesik; eta jakin eta be, eztakit zer jazoten yatan, baña neure obenak parantzez esango ba'neuz, eztodazala ondo esan uste ixango neuke....

78. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Itxorrkun illuna daben toki ixenak, soil-soillik Erri-jakintza idazburu dala Euzkadi'k ekarrten ixan dittuban lez barik, ondo litzake ta askoz be obe, orain aspalditxu dala, De Toponimia Vasca ixenaz, Ujué (Nabarra) uritik Letarrf`k idatzi leban antzera: Aldabea de Antzandieta, de Arziaga , Akumulatu (bosque), Maniturrri (fuente).

79. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Idoro biar da ba alegiñez ikurr-egizkua, ondo tokijari ta gauzai begiratuta ta gero toki bakotxan albo ixenak itanduta, illuna argittu dagidantzat.

80. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Zeozer ondo eitteko, beste biderik eztago.

81. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Alan sarri ta ondo guerturic jaunartzen dabanac, icusten dira apurca-apurca garbitu, osatu ta santututa.

82. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña itz onein aurrez-aurre, euskaltzale sakon, eta Astarloa'ren idaztiak ondo aztertu ebazan, Arana ta Goiri'argiaren itzok ipiniko dodaz Astarloa'ren arerioai erantzun eta auxe diño: Izkien ikurrpenatzaz euki eban aburua bearr bestean ezebala azaldu egia da; baita, askotan ikurrpen au zuzen ezeutsela ezarri; egia itz eta izti zertzelada batsuetan, bere irakatsiak eukon yakituriari ezeutsola erantzun; baña egi andiagoa da; egi-len eta orokarrak, berak lez iñok ezebazala erabagi; berak lez eliztiaren eralguntza, iñok ezebala aztertu; iñok, berak lez, itxorrkun eta oguzkera arau-lanak ezebazala emon; itz baten berak lez Euskerea iñok ezebala ulertu

83. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 ¡Bego ba, kezka, barik Astarloa'ren irudia, Ezkurdi'ko agarri orren gañean, ondo irabazita dauko-ta!.

84. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Andiki, aberastasun eta agintari gustien aurrean eragospen gustiak azpiratuta, atxurdiñezko irudi bat ondo irabazita daukon , Zumarraga durangotarr goragarria, egi ta zuzentzaren aldez bizia emoteko gertu ikusirik, bere endakide izateak poztu egin bearr gaitu.

85. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

86. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0187 Agiri danez, egutegijau, irakurrle irakurrgai ta edesti-tantatxuz ondo orniduta dago, eta sei txakurr nausiren ordez Euzko-Batzoki ta idaztitegirik geyenetan erosi leike.

87. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Sozialisten eretxiz, gizon bakotxari bere ondasunetzaz gaur daukazan eskubideok, gizartean erne ta jayo yakoz, gizartetik datorkioz, eta eskubide orrein iturri gizartea dalako, onek, gizon bakotxaren eskubideok, ondoen deritxonez ebagi, moztu ta aldatu daikez.

88. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi'ko baserritarrak zelan bizi diran jakitea, gazte orrei ta beste batzuri be ondo etorriko yakela uste dogu.

89. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Gizartera bakea ta lankidegoa ekartea, xede ta elburutzat dauken araudi guztiak, ondoen asmaurikoak dirudienak be, bazkideak batzen eta alkartzen dituan lotzaiki orretatik batez be artu daroez euren indar eta sendotasuna: lotzaiki orrek uts emon ezkero, araudirik oso ta bikañenak be ondoren onik eztakarre.

90. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Gezurra dirudi!.
Zure biotz ona ezaguturik,
gure eskapen au ondo artuko
dezulako ustean gelditzen gera.
Esker ugariak
.

91. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Billatuko ditut bai nik trrapuak... ¿Zerr uste ote du zirrzil orrek? (Garraxika) Trrapuak, trrapuak... Emen guzia ondo pagatzen da.

92. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: (Luis ta Lino'ri) ¿Zer derizkiotzute? ¿Ondo egin al det nere papera?.

93. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: (Irakurtzen da) Esamiñak egin ditugu; ni ondo.

94. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: ¡Au zoriona! Ondo, ondo atera zaigu.

95. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 Esamiñak egin ditugu; ni ondo.

96. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 Ni ondo, zu ondo bera ondo; guziyak ondo.

97. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Ondo da, ondo da.

98. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¡Zer tarifa ta tarifa ondo! (aserre).

99. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Iruditegiyan agertuko da sala (gela) ondo xamar antolatuba.

100. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¡Gaurko nere meza berriya ondo aterako balitz!....

101. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Ondo dago. Esaten dubenez laixter emen da ta nik nai bezela aterako da dana.

102. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 ALKATIA - Ondo dago. (Karnaba-ri). ¿Zein zera zu?
KARNABA - Lukas Egia, ez-izenez Karnaba.

103. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 (Garbiñe'ri begiratuaz) ¿E? ¡Zu etzaude ondo, Garbiñe! Arpegiko margo guztia joana daukazu.

104. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Lide: Ondo gorrdea zeneukan.

105. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 Gure aurrekoak mendizaleak ziran, eta ondo egiten zuten.

106. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 GORGONIO: ¿Ondo gera, ondo?.

107. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: (Gorgonio'ri begiraka)... Gaur... zerbait al-dezu?... Etzaitut ondo arkitzen.

108. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Egin dezuten guzia, arentzat ondo egiña dago.

109. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MIKELA: Ondo goguan daukat, egun batez gure osaba Juan Pello oyeratuzala gaisoturik, eta nola atera ziyoten katillu erdi bat odol.

110. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: Ondo dakit, eta pagatu bearko du.

111. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Jabeak berak ere ondo zeudenak.

112. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. ROM. - Ondo, ta zu?.

113. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. BRAU. - Txit ondo.

114. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. ROM. - Ondo ibilli zera beraz?.

115. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

116. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 485. G. Eta zer bear da Sakramentu au ondo artzeko? E. Sakramentu au artzean oben astuna egingo ez bada, bearrezkoa da ezkongaiak Jaungoikoaren grazian izatea.

117. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Begira, seireun (600): ondo; orduan lurra zan ontan buztiñik ez dago, urakin naztuta aldendu zaigu ta.

118. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Ondo dakigu, Ama maitea,
Errukitsua zerana,
Orregatikan datoz gazteak
Pozez kantari zugana:
Zorioneko kongregantea
Zuk anparatzen dezuna,
Itzul itzatzu beti errukiz
Zure begiyak gugana
.

119. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Otoitz Bidalguntza lagunak egunero egin bearr degun Eskeintza ondo egin eta zintzo betetzen badegu ederrki egingo degu ill onetan Jesus'en Biotzak gugandik nai duana.

120. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Or-eduqui bitza
Bere aldetic
Zeru-eder orretan
Ondo gorderic
.

121. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0142 Animaren laguntzac Santuari escatzeco oitura chit ondo icusi oi zuen Tours'eco Dupont'ec.

122. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Irakurle maitea Bezperetara igande-arratsaldean juan baño len salmoak esan nai dutena ondo oartuz, irakurri itzazu eta gero zure erriko eliz-gizonakin batean, biotz guztiz Jauna goratu zazu, bera madarikatzen duten beste askoren ordez.

123. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0127 Munduco iscanbil, jolas ta icustecoetatic aldenduric, eguin nai det, zure antzera, nere bizitza onec jartzen dizquidan eguinquizunac, paquezco bizitza bat iristeco, ondo beteaz zuc bezela, jaincozco arguitasunac, eta zeruco Aingueru-laguntza izateco ta ayequin batean bizitzeco.

124. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0296 ¡Nic det ill Seme Jesus,
Nic det ill, Mariya,
Baña ondo damu naiz,
Ama errucarriya!
.

125. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Dominus vobiscum esateko errirontz itzultzen danean, Jesukristo gure Jaunak bere ikasleai itzegiteko, baita obendunak (1) pecadores ondo artu ta beren obenak barkatzeko izan oi zuan neurrigabeko ondonayaz oroitu.

126. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo damutu, bada.

127. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo sayatu ezkero erraz etorriko zaizkitzuten gogoratze abek, eta aben antzeko beste batzubek, bear bezelako damutasuna sorreraziko dute: au Zeruko atea ta Aitormenaren iru zatiyetako lenengoa da.

128. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Au geroago ta aundiyago, Aitormenean irabazi geyago izango dezute: damutasunak zaiñ samiñ eta emaitz (1) frutos gozoak ditubala ondo esaten da.

129. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 ¡Ene anaya! Aitormena benaz eta ondo egin ezazula eskatzen dizut (...).

130. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

131. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Zure errukitasun ugariyai begiratu-ta, ondo damuturik daudenen obenak barkatu, ta beren okerkeri guztiyen kutsu-aztarnak barkamenen bidez garbitzen dituzun Jainko errukitsu-gogobera! Zure mendeko oni N. ondonaiz begiratu, ta bere oben guztiyen barkamena iristeko egiten dizun eskariya entzun.

132. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Semeak laja dute beren ama euskera, jakintsu ta jakingeak yaurrti dute urietatik, errietatik, batzarretatik, ondo jantzi edo apaindutako iru gizon edo emakume dauden toki guzitik.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Ondo arkitzen zan garayan, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyon, bañan berari gertatu zitzayonian ala izatia, oroitu zitzayon zer itsuskeri aundiya egiñ oi zuben.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¡Zeiñ atsegiña neretzat ikusi nuenian Euskalerriko liburutxo ori, an, ondo gordetu-ta larru ederrezko estalki aberats batez zintzoki jantzia!.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta nola baitire euskaraz nonbait bederatzi milla berbo, euskara txit ondo dakien batek badazkitza, amabost millioi eterdi itz!.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Geroago, Araba'ko Aldundiaren Goarrpelari egin zuten, ta beste eginkizun guztiak bearr bezela ta zuzen egin zituan arek, Goarrpelaritza ere ondo ta guzien gogoak atseginduaz eraman zuan.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Ta zerr, itzaldi bat ondo egin zualako seme ospetsuen arrtean jarriko degu Olano'ren izena?.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Bai: gizonen ospea ez da gauza asko egitetik jaiotzen, gauzak ondo egitetik bai.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Ara nola, ospea ez datorren gauza asko egitetik, eta bai gauzak ondo egitetik.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Oraindaño, zer zorionekua naizen! Illunabarrean echeratu ziran chit pozkida aundiz beterik, bere asmo guztiyak ondo irten ziralako, bada andre Terexa zeritzon jostunak esan ziyen urrengo egunetik bere erakusmenez gaiñ gelditu zitekiela josten ikasteari jarraitu nai baziyon.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Ez, gizona, ez; aditu ezazu ondo.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Ik esan zak ba ondo.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Ondo ikasteko esan nian.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Ondo bazaude buruti
Arriskutikan urruti.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 Ikasi ondo ta ez aztu.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Euskaldunok, zeruko Ama bigun, amultsu, gozo ta samurr onegazko eraspen eta maitasuna geure lurreko amen bularretan, ugatzaz batera, edoski ta edan doguzala, nik esan barik be, ondo dakizue.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 (...); baña asaben siñestean sendo ta ekanduetan garbi irauteko, eurakin estu ta ertsi lotuta, gogoz eta biotzez bat-eginda egotea baño oberik ete dago? ¡Ez!; orretarako biderik onena asabak eta euren gauzak biotzean ondo barrendu ta eurakin gogo ta biotzez bat-egitea da: augaitik, geure asabakin lokarri biziz lotzen gaituan geure euskera onek aen siñeste ta ekanduetan irauteko, berariz lagundu gaikez.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 Noraño dan gogaia altasuna adiratzteko, esan oi da t'egiz, berak gogaiak izadi edo gizadia beñepein zuzentzen dula; bai ziñez, gogaia da ontzi-buru edo zaindari erne askarra gizadi onentzat au itxasoratzen badu oarkaspen ontziñ ta bere bultzkin edo igizale, oarkaspen mendeko sinismeñ egizko zorrotza ba da, baña ez du biziro ondo zuzenduko, ondatuko da ugarri baten aurka juanik, alegin teman zailtzen ba da irudimenak iasotako ontziñ ta begirada gotargi utzes dabilkiñan beartzen ba du gizadi au itxasoratzea edo beintzat, bearren gertako da zaindari ori ontziñ aurreko aldea okertzea, leengo zaindariñ bidea artzea, aurrea joan nai ba du t'orrela oker suge eran ibiltzeekin, naiz ori bai batzuetan burrundara aundi artu, alperrik ikatz onda atzera gero egiteko, gutxi aurreratuko du.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0033 Asheritxo gose pasatu batek, ikusi zituben mats-ale, ondo eta ondo eldu batzuek, soro bastharrian.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Ai! orduban esantzun Don Paskual-ek, biyar ondo izango da noski, Mayñasi-ren tabernara, joateko igasi.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 Orrá nun gelditu dán, Don Paskual-en jakintasun aundiya, ondo, eta ondo, txikiya.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Oni dotriñako zerbait galdetu San Inaziyok eta Martinek ez ondo erantzun.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ez ordia ondo artu San Inaziyok Martiñi egin ziyoten parra.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Bein batean, Pernando amezketarra bazijoan ba bide batean barrena, ta gizon ondo jantzi bat, orain baskuentzez kaballero deitzen dan oietako bat, bere zakurrarekin arkitu zuan.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Etxean egur bearrian baziran, ondo jaioak zeuden.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Ez zan errez, ondo izkutatuta zegon-eta Aurraren seaskan, lastaian sartuta zeukaten; aurra berriz negarrez seaskan eta Pernando'ren emaztea kantari, seaskari eragiten.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta itz oetxek sartu ziran ondo eskubiko aldeko lapurraren biotzean, eta itz oekin batera sartu zan Jaungoikoaren esker, grazi , ugari ta biguna.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 ¡Arritzekoa ta negar eragitekoa benetan! Bada berak; eskatzen die bere adiskideai; illen lenango ostiraletan berarenganatzea, ondo gertaturik, bere atsekabe aundiak biguntzea.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Edozeiñetara ere, balio aundiko gauza da, ta ondo egiten badezu, laguntasun ona emango diozu Jesusen Biotz naigabetuari.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Beragatik egiten degun apurra ondo ordainduko du berak.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Ondo dago, Martin.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 - Ondo diozu, Martin adiskidea.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gobernuak Jaungoikoaren bildurdunak eta zuzendasun-zaleak eta benetan errizaleak ziranean, zuzen jokatzen zan, eta gauzak ondo zijoazen.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Gurekin da, ta Berak ematen digu ondo oldoztea, pentsatzea, ondo itz egitea, ta gauza onak egittea.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Orixe ondo esana, Maixu.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Liraiñak, garbiak eta ondo zaittuak.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 - Ba, egiñ ezazu bederatzigarrena eta orduan, eta ondo egiten badezu, prakak eta beste zerbait geiago're espero dezazuke.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 - Utzi egiezu kontu oiei eta egizu ondo bederatziurrena.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 Emango diozkat konseju batzuek, ez amar baizik eun peseta baño geiago balioko diotenak, ondo gordetzen baditu.

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Oraindaño au ondo ez ezagutzeaz, eta bear bada, egi onezaz oartu ere ez egiteaz lotsa zaite.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0142 Asko eraz deitzen digu Goi-Jaunak bereganonz biur gaitezen; batzuetan, bekatuen gogorapenaz biotza minduaz; besteetan, inpernuko oñaze ikaragarriak begietan jarriaz; bein, adizkide leial edo kontuzko konpesoren baten ondo esanaz; bein, sermoi ta idazti onaz gure bizitza zuzenduaz; azkenik, guda, izurri eta beste naigabe ta nekeen bidez oartzen gaitu, egizko zoriona zeruan bakarrik arkitu ditekela.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 - Ondoen zeorrek esango zenuke.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Bere santuagana confiantza, etzan alperricacoa guertatu; bada andic, egun guchira bere zancoac lenagoco colorea artu zuten, eta oso ondo sendatu zitzaizcan.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Begira ondo zer alde dagoan.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ordu arte, bada, ta bitartean ondo bizi.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 Miren, karrikaz karrika zijuala, beregan barrendu eta esaten ari zan: Polli etorri zanik ez dakite: ondo; ta bitartean nere Pello ain zintzoak, gezurti bat egiña,(...).

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bañan zuek bezela aberastuta datozenak, an ondo egon litezkenak eta egoki ezkonduta daudenak ere izango dira noski?.

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oldoztu (pensatu) bada, ene kristau ori, ta garbitokia yolaseko gauza dala ez uste izan, al-egiña egin an ez erortzeko, ta aunetarako ondo bizi, Yauna-ren eskarra galdu gabe.

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Yauna-ren laguntza izango dezu, bañan laguntza ori, ondo erabiltea zure eskuan dago.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Ta oben larrian ba-zaude, ondo aitortu, bizi berria asi, ta beste zorrak, al dituzunak emen ordaindu, garbitokiko su ikaragarrian ez erortzeko.

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Andra Maria, obendioen (pekatarien) Ama, nere obenak ondo aitortu nai ditut, eta onetarako zure laguntza emaidazu, obenak ondo ezagutu, benetako damua izan eta geyago ez egiteko.

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Aldareko zapiai elduta zegoala, ta burua, illeak moztuta, soil soil ikusirik, Jaungoikoaren mirabetzako artu zituan bideetatik ezin aldendu zezatekiela ondo etsita biurtu ziran.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 Baña ez: emazteagandik iges egiten zuanian, onek oñatzetatik igarten zion nora juaten zan, jarraitu ta etxera ekarri ere bai, eta etzerizkion ondo kontu ori.

189. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ondo da, Jauna.

190. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Bestetzuk besterako akastun izaten dira; ondo dakuste, baña gutxi; gauza alde batetik baño eztakuste; alde au ezkutatu ezkero ezer eztakuste.

191. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Ondo daqui Elizac etzerala diña comulgatzeco, eta ala ere deitzen dizu maiz, eta ez bacarric maiz, baizic guziz maiz comulgatzera.

192. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Aiñ ondo daqui, ez zu eta ez besteric, comulgatzeco diña etzeratela, nun obligatzen dituan bere seme guziac, apaizac bera eta baita Obispoac ere, esatera comulgatu aurretic, ez beiñ bacarric, baizic iru alditaraño eta biotz guzitic: Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum.

193. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Ausse da ondo arguiro San Pablo Apostoloac eracusten duana; bada Comunio Santuaren gañean Corintotarrai itz eguitean, esaten die: Esamina beza bacoitzac bere burua eta guero urreratu bedi misterio sagraduetara.

194. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Escubide au artu degu Jesucristo Gure Jaun beragandic, eta galderen bat, edo beste, gai onetan Apaiz jaquintsu, eta Elizaren Espiritua ondo ezagutzen duanen bati, eguiten badiogu, izaten da, bear bezela escubide onezaz usatzen lagundu deguigun, eta ez escubide au berac eman deguigun.

195. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Guiariac, ezagutzean zure deseo santu eta bizia, utzico dizu ziur, maiz comulgatzen, baldiñ gañera arquitzen bazaitu artaraco ondo prestaturic.

196. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

197. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Igartzen diat: ez ago i ondo emen; eure etxe barruan atzerritarra dirudik, jazkera ta izkeragatik baño buru ta gogoagatik geiago, bada ire buru ta gogoa erdalerriko irabazian dauzkak.

198. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Bai zera kendu! (Beatzez igortziaz) Ondo egoki dauzkat.

199. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Ondo zurbil ta maixkarra dago Mikalla gajua.

200. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Gure gañean eztago iñor, ez erregerik, ez Jaungoikorik... (Patxikok: Ondo giñake, astoen gañean iñor ezpalego!) geuk egin biar ditugu geure legiak, gura dogun modura (Moxolok: Neuk egiten badizkiat, laster urkatuko diat ire amona).

201. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

202. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Anai Leonek au ondo ikusi zuan.

203. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Besteentzat ikasteko zale geiegirik etzazu izan, beste guztiak baiño geiago, zerorrentzat bearr dezuna ta ondo dagokizuna euki ezazu begien aurrean.

204. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 ¿Baldin zure eginkizunak ondo egiten ezpadituzu, besteenak nola onduko dituzu?.

205. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Ori guztia ¿zergatik? Arestian esan degu: etzaye irakasten eta ezin ikasi; ta ondo dabiltzala edo gaiztakeriak egiten dituztela, gurasoak beti umeen alde... ¡Nola ikasi! Ez dira ordea guztiak orrelakoak izaten, ez umeak ez eta gurasoak ere.

206. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Guraso onak beren seme-alabai gauza onak eta ondo irakasten dizkiete.

207. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Orduan Prantziskok esan zion: Ik gaiztakeri aundiak egin dituk; abereak ezezik, kristauak ere ondatu dituk, eta ori ondo etzegok; iltzea merezi dek, eta guztiak gorrotoa ditek.

208. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Goseak beartu au, ezagutzen diat; bañan ez dek ondo egin.

209. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Oien ondoan neskak Aitonari ikustalditxo bat eman zion, onela:
- Egun on, Aitona: ¿zer dio, Jauna?
- Ondo; ta ¿i, billobatxo maitea?
- Ni ederki, Jauna; ez ordea berori, ala esaten badu ere, Jauna....

210. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Gauzak ondo ulertzeko, itz auek gogoan artu.

211. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 1- Errosario Santua esan: astearte-ostiraletarako naigabezko misteriyoak ondo lirake errezatzea.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zure eta Zure Seme Jesusen maitasunean sartu nadin, nere pekatu guztiak damu aundiz eta ondo konpesatzeko lagun zaidazu.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Begiretu ondo.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Amasei urte ondo bete bagarik, zurtuta isten ebazan auzoetako bolariak,(...).

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O zorioneco San Jose gozoa, ceorrec daquizu cembat ezcondu onrraduac dauden mundu zabalean negarrez, aur bat izan nayen, ez aciera gaiztoarequin bequin batera condenatzeco; baicican bere Eguille ona, ondo eta ciñez amatuz denac salbatzeco.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Beste iñori baño poz-eracutsi andiagóac eguiñaz beregana artu eta laztantzen ditu aurrac: persona gaitz-gabe eta pobrechuac nayen eta maiteen ditu; becatariac biguñ eta ondo artzen ditu, fariseoac dioten guciari izpiric beguiratu gabe; eta onen aguiria emacume Samariatarrac, Zagucoc, Madalenac, Mateoc, andre adulteroac, gorputz-animetaco gaitzetatic mirariz sendatu, eta demonioaren escupetic atera cituen beste ascoc eman dute.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Begira ondo, otoitz eder auen itzak zer esan nai duten, eta ezagutuko dezute, Espiritu Santuak adieraziak dirala.

219. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bakoitzak bear duana egin ezkero, mundua ondo lebilke: elitzake besterik bear.

220. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta seaskari eragin, ta aoak lolo ziarduan artean, biotzak otoitz Ama Birjiñari arren egualdia ondo zedilla mezatara joan al izateko.

221. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 6.garren Baldiñ Euskal-itz jostaldietako edo musikalarien Batzar-epallearen iritziyan, saririk merezi ezpalute aurkezten diran lanak, izango dute ayek eskubidea bakoitzak bere indar-neurtzeak utsaz emateko, ala nola ondo deritzaten aldeera eta aipamen onragarriyak siñalatzeko.

222. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Eta bada ni, bizi izandu naizena asko urtez, Zubero'ko errietan, ezin nagoke esan bage, erri aetan, ala apaiz eta gizon argitu, nola ezerxorik ikasi ez duan jende, danok itz egiten duela eren itzkerako arauen erara, eta txit ondo.

223. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun bat euskeraz itzegiten asi ta ondo egiten du.

224. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Zuk ondo dazauzuz Elizanburu'ren neurtitzak: neurtitzen egillea ere ezagutu ezazu bada, maite ditugunak ezagutze gauza pozgarria da beti-ta.

225. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Orrengaitikan eskaintzen zituan urteko zari ederrak, beak jartzen, zituan gai gañean ondona lanak egiten zituanai.

226. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

227. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Egin dezazu nai zuna: bañon ondo egin zazu, ba bestela txakurrari uliak erten artian espetxian bearko dezu egon.

228. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0155 Lasarte'n eskarizko apostoladua ondo daukagu jarria.

229. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Ederki doa Lasarrte'ko apostoladua, ta ondo joango dala uste degu aurrerakoan ere.

230. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gaztediari, bretoia ondo ikasteko gogoa barru-barruan sartu zaio ta onetarako liburu onak bear.

231. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 ¡Lenagokoak izateko ondoegi eta osoegi bai daude!.

232. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Egia ori etzuan Agirre'k astapen-astapenetik, ondo asmatu.

233. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Eta oroitz atsegiñgarri ori ¿zerrk ondoena erakarriko digu gaurr euskaldunena bakarr-bakarrik dan txistu pozkarriak baño?.

234. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Beraz ondo ta garrbi agerrtzen da gure aurrekoak dantzariak zirala.

235. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer bide daucate erlijioso eztiranac, mandamentuac errez gordetzeco? È. Beren estaduarequin ondo datozen conseju ebangeliocoac gordetzea.

236. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Oien nagusiak lenbiziko beren eginbearra ondo erakutsi zien mikeleteeri ta urrena paper-pillak bidali zizkien aietan iñork gaitzik gaztigatuko balu jartzeko.

237. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Ortarako arseniko-urak izaten dira onak austuta, bada ar oiek oraindik ondo egin gabeak, gogortu gabeak daudela-ta, pozoi edo menenuak bereala egiten die miña.

238. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Mitxeleta arrak aurreko egoak berde arrea izaten dute kolorea ta atzekoak argiagoak; emeak baldartuta izaten dituzte egoak, ondo azi gabeak.

239. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Orrez gañera ondo abonatu lurrak, orra gaitza sendatzeko saiatu-modua.

240. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Baño zuk k. maittea, zergatik siñistu bear dezu Jainko-gauzetan? zerorrek igarritzen diozunaz edo zerorri ondo edo txarto irudi zaizunaz edo oartzen dezunaz? Ez orixe.

241. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Zaldiak ondo erakutsiak daudenean maitegarriak dira bai; baño ez dira ainbesterako, gauza guziak batez ere maitasunak beren neurria bear dute ta.

242. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 ¡Oh Zoriona! Jose arotsaren emazte garbiyak, lurreko lizunkeri mota guztiyari alde eguinda, echecho batean bere lanak ondo eguiñaz, Jaungoiko maite-maitea ondo serbitzen zuan Mariak diyo entzun nai duan guztiyari: Biyotzak salto eguiten diyola (...).

243. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Morrointzara juateko, ta irabazian ibiltzeko, nagusia nolakoa dan, eta irabazlekuak ondo arrtuko ote duan ikusten ez dakitenak, txatxo ta zentzugabeak dira, ta ez dute zintzoak beñere orrelakorik egiten; nagusien bat aukeratu baño lenago nolakoa ote dan, eta zer soldata emango ote dien lenago ikusi egiten dute-ta.

244. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsasoa ere urjin-urjina dago, mahaingain bat bezala, geldi-geldia, phutzu bat bezain maltso, aphaindura berezi batez beztitzen dituela itsas ondoetako hiri, herri eta choko guziak.

245. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Kardinale pullit pullit batzu, churi eta gorri beren moko ondoak, hori eta beltch beren hegalak, multchoka bazoazin merchika ondo batetara lehenik, bertze batetara gero, elgar atchemanka, sekulako erasietan: petti, petti, petti.

246. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Ez ahal zitzaion Jesus amultsuari gaitzitzen, holako gogoeta bat ethortzen baitzitzaion, haren ondo ondoan!!!.

247. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Bañan osasunez ondo etzelako, ezin zitekean etorri, ezta lan au bere lepora artu ere; eta nik artu bearr izan dut, ortarako, Mendiburu'ren eretzian dudan andieste sakona bertze gerkunik gabe.

248. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ondo dakizute denok, batez ere jayen eraldari zeratenok, onelako gaiaz lan ederr baten egiteko, bearr den gerkuna.

249. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Ondoak galdu tokietan ezar landare berriak.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Nik dakidana da, Arruit mendijan daukodan mutil aizkidiak diñoala an ondo aurkitxen dirala, ta eztiño ezer gexua; eta uste dogu, ainbeste balegoz, esan barik eleukela itziko.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eztakigu alako ziatz, baña uste dogu ointsu España'k aldatu zituala sartu-ordañok, eta Parantze'k aldatze orri ezentson ondo eretxi, ta ibilli dira bein-beñeko Egijunakaz, eta itxuraz eztira ondo konpondu, ta ointxe Parantze'k gogait egin eta esan dautso: emendik aurrera al dayanak al dayana

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Etxe ori da, bertoko arriketz-miña bateko artezkarijarena, etxe ondo orniduba.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ama-umiak ondo ei dagoz.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erandio Goiko Erri asko dira ondiño Euzkadi'n atzerri-usain gitxigaz bixi diranak euren ekandu garbijekaz, baña emen ibai basterretakuak ondo otziturik dagoz.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Augaitik ba ondo ixango litxake zerbait esatia guraso askori lar bigunegiak diralako euren semiekaz, baña beste baterako itxiko dautsagu lar luzatu barik.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Atzera bigurtu da lengo tokiruntz jokau-aldi batzuk egiten. Ondo ibilli.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oi dana, arazuak ondo juan ba`lira, danak aizkide ta pozik; baña txarto duaz, oso txarto Turkijarentzat, eta danak asarre ta alkarri erruba ezarri gurarik. KIRIKIÑO.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eleixia ondo apainduta ikusi gendun.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Izkirimiria Izkirimiria ezta umentzat bakarrik; egoki da gixonen artian be: bizitza berez aztun au lar benetan artzea be ezta ondo.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Illunabarrean otzagaz dardar Elorrio'ko txadonpean egunik geyena igarota gero, kalea gora joyan gizon txiki bixartsu bat, bizkarrean zer-jan andi bako zorrotzoagaz eta soñeko zar urratuekaz, emen inguruan Polit-Polita deitzen yakon agure txiro-txiroa, ondo gogaitsu ta ixillik.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bañan, bear ba'da neure erruz emen iltia ¿ezta ixango egite ondo makala? Jauna, lagun zakidaz neure ordu garratz onetan.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Jaungoikoa'k txiroari argierazoko egia ondo betatu zan; gastea zala gurasoei burukomin aundirik emonge bixi ixan zan Balendin geure erkidia.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Apur bat ondo etorriko zan, baña....

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Etzan erakutzi guztiz ase (satisfecho); ibai-basterran ondo ibilli zirala iñon, baña goierrian motel.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Algorta'ko neska-mutillak pozik dagoz beragaz ondo alkarr artzen dabe ta. KATARRA.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Lenbailen ondo jartzea Jaunari dakiola.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gero berriz itz egin zigun Zaldua'tar Bernarta abertzale gaste pizkorrak; esan zigun Euzkadi zer izan zan ta nola dan, abertzaletasuna zer dan; ori samurtasuna itz egiteko, asko ta ondo.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - ¿Nundik norakua da itz ori? - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer dan ala? - Bai, burle.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Piska bat beren aldera abiatu nitzan eta ala egiten zion batak besteari: Orra gizona, nola jarri leikien erriko jende guzia, gure eta bere gurarije ona zan lez eta ondo etorren lez, arrantzaliek ontzat artu eutsen eta bera gidari zala batu ebazan costa Cantabrica-ko notin gustiek. (jarraituko da). BIAR.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ezpaitarik ez geunkan onek lana ondo egingo zuala; baña guk ustia geunkan baño ere obetogo egon zan.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikusten zeuden antzezlariak, zaletasun aundia zuala notiñak jai ori ikusteko bazekiten era guztietakuak izango zituztela epaikari eta nola antolatua zan jai ori beren lagun maiteari laguntzeko, arreta aundia jarria zuten; jakiñian giñan, ondo tajutua, ondo eratua zutela, bañan oso txiki, oso motz geldituak gera; ikusiak ditugu askotan gure antzezlariak beren eginbearra ondo betetzen, bañan igandean beren egokitasunari gaiñ eragin diote.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ez da errez izango Aitona eta Billoba egokiago ateratzen; ezin liteke iñor nabarmendu danak bakoitza berian txit ondo, maixu zar batzuek bezela; (...)? bat azaldu zan, lenengo aldiz eta biar aundia izan-arren txit egoki egon zana, Pantxike; gure antzezkiari goralpen aundiak emateko inguratu deguna neskatxa gazte ori, ¡jarraitu bildur gabe Maitxo!.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Salerosleak ulertu bele ondo.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Aldunak ondo dira, baña orrein ganetik dago errijetan erne dan urdurija, artegatasuna. Lauaxeta.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beste batzuk eutsinda, zutik diran artian laguntzalle ixango jakuz ta ondo esan dayegun.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Onek esan zigun danok bat egiñaz juan bear degula geure aberriaren alde; beste gauza asko ere esan zituzan, eta bukatu zuanean ondo txalotua izan zan.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Guk beintzat, babak ondo zenbatu ondoren bialdu degu Argia-ra gure iritxia.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Agur ba, Atxotegi jauna; ondo izan eta egin gogor euzkera ta euzkotasunaren aldez, Beasain aldean.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen andiki ta aberatsak ziran, baña aberaski ta ogasunak ondo erabilten ekien andikiok Kistarr egin ziranetik aurrera, kistarren eginbearrak zeatz beteko asmua artu eben.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eneko ondo arrtu leben; eta osatuteko, Loyola'rra, bere etxekuenera eruan.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Irutan eskatu dautsat Jaunari alakua nigandik alde-eragitteko, baña, onan erantzun daust: Naiko dok nire eskarra, goi-indarra makalaldijan ondoen agiri da-ta.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ondo ikasi, irakasle-izena irabazi ta gero, barriro Florenzi'ra doa ta an lekaipuru egiten dabe.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ori ondo dakije Euskeltzaleak eta olerrkitxapelketeak jarri dauskubez.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Geure ondoz pasauten ziran gastiak, emakumiak eta gixonezkuak euzkera garbija erabillen.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Buruba ondo makurrtubaz aldendu zan geure adizkidia.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Apaiz edo abade jaunak zer esan eutsen sermoyan ondo ekijan andra arek, baña alakorik ezeban erantzun.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ondo jantzirik eguan señorito ari lepo-bete emon gura-ixan eutson eta benetan lotsatuta itxi eban.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Lau andikiri ondo ezattiagattik edozer... Orain dotriñea irakasteko katekisteak daukaguz.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bañan utsa, edo gaitz erdi beintzat litzake gure autziarren besterena ondo ikasiko bagenu.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ixtanpatean lan asko ta ondo egiña batzuek.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ondo egiña baña urria besteak.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ondo azia izatea naikoa zan, orri oiek ikutu utsarekin beatzak kiratsik zikiñena zeriotela nabaitzeko.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Txarto ta Eleizakuak artu ta dauzkagu Ormatxe'ko Unanue'tar Adela ta Santuaren-goiko Atxega'tar Margarita Mariaren Alabak; ondo izango da guk gure aizpa oyei laguntzia euren estualdian, otoitz bat Itziar'ko Amari egiñaz.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondo ibilli.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gobiernuak jarriko ditu ziur, ondotzat edo aprobatuko da ta noski, eta ara nun, biztanle bakoitzak eman biarko dituan beste lau laurleko ta berrogei euneko edo zentimo, len baño geyago oraindik.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gure anaiak dira guztiak, kopeta beltzik ez jarri iñori, juan eta alditasunez eman berari itza, gure aberria Euzkadi dala aitortu, bere izaera edestu, gure oñarria euskera dala adierazi, eta entzun ondo beren erantzuna.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Etzien nunbait ondo arpegira begiratu.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Aurreskua naiz gizonezkuak ta naiz emakumezkuak atera, ondo ta bear dan begiramenarekin atera ezkeroz ondo dago, ta urrengo urtien ere atera Jaungoikoaren aurka oben egiteko kezkarik gabe.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta esan detan bezela, itz ederrak entzuten ziran gizon auen aotik, baña ez noa zer esaten zuten ipintzera...... zorionez edo zoritxarrez ondo ezagutzen ditugu euskaldun guziok sujeto auek eta... Sarri esaten zituzten itz auek: Que no salga nadie pase lo que pase.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ondo ibili adizkideak, ondo ibili.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Erantzun ondo nekazariak: erantzun.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 (Arritu zadi irakurle) Sosolistuak!! entzun ondoSosolistuak !!.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Oiek dira Usurbil'i, bere umien biotzetik Jaungoikua'ren izena kendu nai duenak; oiek (begira ondo) Usurbil'en itz egiten dan euskera garbia kendu, eta bere ordez erdera zital eta biraua besterik ez duena jarri nai digutenak.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta nik esaten det orain: ¿Guk orain arte bezela utziko altzaituztegu? Etzait ondo iruditzen beintzat orain arrte bezela erriyaren mende, nagusiyaren mende ta azkenik eiztariyen mende egon biarra.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña azkar erantzungo dizute, ¡apiziyua adiskide, apiziyua...! Ondo dago apiziyua baña igarotako udaran mundu guziko eiztari onenak Donostia'n izan diran arren nekazariai ez digute endrerorik eman.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ori etzayo ondo iruditzen.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta... onelako gudarikin España`k (Patria de La Constancia) ez dauka bildurrik! Agur eta ondo ibili.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Egunak laburtzen asi zaizkigu, ondotxo ere, eta gure antzezlari mutillak, negu aroko sayoketari buru belarri ekin diote igande arratsaldeak jendeari aldan ondoen igaro arazitzeagaitik eta, baita Aberri alde zerbait egiteagatik ere.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondo entzun nai dezutenak beraz Irun Irratetxera.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuk ondo dakizu, Araudia, Katalunia'ri gauza batzuetan bere kasa bizitzeko eskubidea ematen dion Legea dala.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ortan ondo egondu dira eskumar izenekoak.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Abestiari ekin ezkero aitu dira txorakeriak: itxuraz abesten degu euskotarrok, ondo jan ta ondo edanak egon arren.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 ¿Zer egin, adibidez, neguko egun belaxka oietako batean, aideak sentarteko jairen bat aitzeki artuta, ez det esango mai berexia, baña bai ondo jantzitako mai eder inguruan biltzen diranean?.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ondo berdindutakoan sortzen da dantzarako gogoa, gañontzekoak irrika jartzeko gogoa...

317. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aditu bada ondo.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Artean begiak ondo iriki gabeak nizkian, aurreneko urrutizkin deia izan nianean: Zorionak, Luzear, ederki dago.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guri esan digutena auxe besterik ez da, Axurtxa, ta au ondo entzun: Aita Santuak dion bezela langilleak eta maixtarrak ondo bizitzeko añako jornal saria biar dubela bera ta bere familiyentzako, eta maixtarrak berak bizi diran etxe baserriyak jabe izateko aldiran errextazunak nagusiaren aldetik jartzeko, guztiok poliki poliki geren etxe bizitzaren jabe egin gaitezen, zeorrek zeratzeko naiko zendukean bezelaxe.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ba, Aberri Eguna alik ondoen eratzeko komisiyo jator bat osatu dala, ta, espatadantzariyak ta poxpoliñak entzayotan astekoak dira ta, meza nagusia Euzko Etxea'ko abesbatzak abestua Sabin gure Maixu illezkorrari ezkeñiko diogula... goizean eresbatza ta txistulariyakin diana izan bear gendukeala... eguardiko konziertoan eusko eresi edo gure gureak diran piezak jo bear litzakela... arratsaldeko dantzaldi guztia eusko dantza garbia izan dedin, askaturako piezak bakar bakarrik jo arasteko Ayuntamentuan Martxial jaunak eskatu bear lukeala ta... baña ixilik Txiprixtin danak batera esan gabe.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Aurtengo batzaldi au ondo irtetzen ba zaigu, datorren urtekoa ederragoa, aundiagoa, izango degu ziur egon.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Obispo eta apaiz jaun oyek
Gogor ari dira abisten
Playa oyetan dirala jazten;
Al egiñian tira ta ere
Etzaye ondo irixten,
Goi aldia ere lasai antzian,
Ardura gutxitxo ixten;
Ikusi gabe ez da erraza
Nola dabiltzan sinisten.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bai ama ta jaio berria ondo daude. Zorionak.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Ondo ta zeu (beori baño obatzat dagolako oituten dot) emetik.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Eus. Zuk eselan bez ondo, izatekoan be txarrto.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 ¿Zagozan lez egotia esta ondo, baña zuk gura dozuna eginda enas obatuko.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Arana jaunak ondo ekijan ori, neure Agakia-n ipini enebalako, ta bestela.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Onek batzarratan, bazkide bat bakotzan oguzideizela itz bi Euzkadiko edestina; eta alan bazkide guztik jakingo launke ondo, zeiñ zan euren Aberri.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ala bearrez balak etzuan ondo arrapatu ollo jabia, sayetzetik xirrixtan aragi pixka bat arrapatzen ziyola igarua du.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ama ta aur jaio berria ondo arkitzen dira.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ondo ibilli.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Egubeldi ederragaz egiñ ixandira Errega'tar Deun Erroka jaxak goizian goiz asizan jentia Erregatzera umore onagaz, amarretan jaupa abestua txonitzagaz eginzan txadona guztiz gintez beterik egonzan gero guztia zugatz azpixetara toki billa ibilli zirian bertan bazkaltzeko arratzaldian erespotz soñuan ondo aixian eiziran gaztiak.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Perikatxo Komunistia ildabilatz emengo langillien artian tamal andixa artuda ba socialascisten biarra ixanda ezbiar on eta komunistak ondo minduta geratu dira egunen baten alako zarrapadaren bat ixango gu.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aurtian beste leku askotan lez ondo ezagutzen da dirubaren urritasuna ta alan ixan biar Prieto diru zaiñ imiñi ezkero naiko da dirubak igesiteko.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Berak asmatzen duana ziur egon batek be eztaula ondo urtengo.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ondo irakurri eta kontuan artu.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zauriak ondo zaintzeko bear bearrenekua garbitasuna da.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gure uri ontan beintzat, txolartetxo au arrapatu dutenean, aprobetxatu nai dute, geiago malla oietara erriak jasoko ez ditula, ondo dakitelako.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Norbaitzuen sakelak ondo beteko dira, baña... erriarenak....

340. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Obe da, bai, ixiltzea, Donostiko txinelak ez dakitela gauzak ondo egiten.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Ondo irabazitako atsedena artzera omen dator.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Horra zertako anhitz ondok buru baten orde biga dakharzkiten: eta batekin gelditu direnek eder erakusten duten hura.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Europako erresuma zenbeitek beren gerlako untziak egorriak dituzte ondo hartarat, beldurrez eta kampotiarreri ere jazar dadien.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egin ere ilhar motz ausarki; lan gutiago dute; brokatzen dire fruituz; ontzearekin endoa errotik jalgi ta bil errechak dire.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Sake fina du oraino, marra ondo hek ere polliki miatzen... eta partida joaiten; zombatez gero?.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Bertan ondo agiri zan Asistarraren Euskalerriko azitegi ortan azkeneko ogeitabost urte auetan sortutako landareak nola ugaritu ta zabaldu diran laterri guzietan, Ozeanian, Asian, Ameriketan....

347. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gaur esan dezakegu Apaiztegi orren kondaira ederrak beste orrialde bat ondo bete duela.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Asmo ori Jaunaren gogokoa dela ondo agiri da, sortutzen dizkigun erreztasunai begiratu ezkeroz.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Alperrik ordea, ondo uste gabeko ondamena bereganatu zuan.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bere gaitzerako geroago ondo garbi ikusi zuan lenago aitortu nai izan etzuana.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Judarrak ondo lasai gelditu ziran ikusi zutenaz.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Jerusalen barruan zeudela gotzonak asiritarrak ondo bikainkiro garaitu zituan.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Ori ondo dago dio norbaitek, baña orrek ez dakar apaiztiak zergatikan Aberriko izkera maitatu biar duan.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Agur Sor Petra ondo bizi, eta ongi etorri Sor Felizita'ri.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Zuk nai dezuna esan ta odol beroan ere ondo artuko dizut.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Eztakit ba ondo artuko dezun.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 340. Tisiko bat egon dan gela eta etxea ¿nola garrbitu leizke merrke eta ondo kutsu guztik kentzen dirala? Eta zerr egin bearr da tisikoak dauden etxeko laguntzalleak kutsutu ez ditezen? (Goyarriarr bat).

358. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Pinturarik onena, bria ematea da, baño bria ondo erastea nai bada, zur oiek igarrak edo beintzat legorrak egon bearr dute.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Era orrtara garrbitu ta, ez dira orrdoitzen eta orrdoi asko daukaten tokien bat baleukate, kendu aldan ondoena, eta pintura pixka bat orrdoia zeukan tokin eman ezkero, berriz orrdoitu gabe luzaroan iraungo du.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0002 Oarra. Zapi bustik oztutzen asten diratenetik bereala kendu bearr dira, beste beroa jarrtzeko, edo ala nai ezpalitz, oyal legorr surrtan ondo berotutako bat, bustiaren ondoren ipiñi.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ondo ostutzian mai gañera uztu, ta eskuz, nai diran irudiak egin; (zakurr, aingira, arrai eta abar).

362. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Mazapanarentzako bezelaxe, azukrea urr-pixkarekin irakiten legorrtzeratu, ta almendra zanpatu ori naztu, gero 12 gorringoak geitu, ta eragin gogotik, ondo-ondo naztua utzi arte.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Orain, xaltxa illun ta lodi-xamarra egiten zayon arrte ondo begiratu.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ondo irabazia da gure aldun agurgarriak.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Onek entzun ebenian Abeliñe'ren edestija, gogotzu besartetu eben; jantzi eben ondo sutonduan, eta guztiz pozez artu eben, euren alabatzat.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Aragiaren egipenak ondo dakiguz zeintzuk diran, griña okerrak utsik agintari dirala.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Oldoztu edo pensau egizu ondo ondo zeure baittan.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Baita ezkarrak Miren alabari eleizkizunak ondo egiten lagundu dabelako.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Gaurko Goizparki au ondo aituteko yakin bear dozue berau dala Gaizkatzalleak azkenengo oparia eginda gero, nekaldia baño lentxoago, bere ikaslakin euki eban izketaldi samurraren atal bat. Irakurri daikezuez osorik deun Joanen Goizparraren 13,14,15,16 eta 17'g. atzalburuak, eder-ederrak, irakurgarriak dira-ta.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Edo gogoraturik euren dollorkeria eta lengo obenak, David'ek legez esango dabe: ondo da, Jauna, zuk ni olan zigortu ta betutia.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Uste osua dugu ondo bai ondo beteko daula gure lagunak utsune ori; bere jakituri ta Jaumaitasunak uste orretan sendatzen gaituala.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Batzar orretan batzuk irakasliak izango dira, geyenak ikasliak; baña batzarrera yoan ezin diranak be lagundu leikie, batzarreko lan gustiak ondo egin daitezan.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Lanik aldanik eta gitzien egin, alik eta ondoen yan eta edan, gexoak bertan bera itzi... lotzabakoenak buru.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Gurasoak, ba, lenengo Jaunartzea be egin bear ebala-ta, orretarako albait ondoen gertau zadin, etxera ekarri eben.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Lau zeregin oneik zintzoro betetan dakian andrea, etxerako pozik artu leike Eurok ondo betetako eztana barriz, etxerako baño auzorako obea da.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Gipuzkoa ta Bizkai'ko Zaindariari ondo jakozan legez ospatu ziran Iñaki deunaren jaiak.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmeldarrak erriko abeslariak lagundurik jaupa polit bat abestu eben eta txonitza goiz eta arrastien euskotarrak ondo ezagun daben Tirsa abak egin ebazan; ederto egin be.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Anzuola asko postutzen gaitu erri onetan Pro Luistarrak eteroko onetan erdia euzkeraz jartziarekín: izan ere euskaldunen errebista orretan etzaigu iduritzen ondo guztia erderaz jartziarekin.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Eziñ ase kanpotik zetoztenak ondo artu naian.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 - Nor emen mensajerua?
- San Gabriel aingerua
Egingo dabena ondo
Jaunaren agindua,
Maria, Yose etab.

381. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Bai: Zugandik urruntzen diranak galdu egiten dira,
Zutzaz maltzur diranak ondatu egiten dozuz
Niri ondo datorkidana, Jainkoaren ondoan egotea da
Jauna neure gordeleku egitea,
eta Sion'go ateetan
zure egintza guztiak azaltzea
.

382. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Era berean, izan nintzana
ere goretsi bear daustazu.
Dan au zergaitik, Philo laztana,
idatzi dodan ondo dakutsu
.

383. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Nik neuk ondo be ondo deritxot zerorren
burua orrenbeste goratu-naiari.
Bestela, bein bere ez yatzu gertatuko
beste iñorengandik lortutea ori.

384. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Ba ondo bizi gara irurok oiñ, da gauza ona da diru zorro ori.

385. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Gazteak erantzun eutseen: - Bai, ondo dau, juengo naz.

386. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Bego argi errana bezain ongi ulertua etzuala ikusi ezer nigandik nere gorrotoa igarteko, etzuala eduki nik esandako edo egindako gauza bakhar bat ere, oso ondo maite ez nuala susmatzen ahal izateko.

387. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Ondo yatorko ipuin au, ondasunak ez ikutu ez erabilli, zalantzan dagon aberatsari.

388. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Ezbearren bat izan dabenai ondo datorkioe alegi au: aurrenik, izuak jota, igesbide bat gura dabe; gero, igesbide ori aurrean daukeenean, bertatik atzeratu naita dabilkiguz.

389. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 - Orain ez daukazu, ba, zur zetan ibillirik; arrapau baiño len ondo, baiña orain alperrik dozu.

390. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Jateko gitxia zala ta, gurasoen tristura ta hasarreak zirala ta, Zuriñe ez zan ondo hasi.

391. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Zabaldu eban ba lehenengo maleta, ta nahiz eta gaua izan, nahiz eta iluntasuna nausia izan, diruz beteta, millaka billete ondo tolostutakin bete egoala argi ikusi zan.

392. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Ez dakit ba, ondo; ta horregaitik jakin nahi dot balazta onak dituanentz.

393. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0058 Ta, iritzi ori buruan ondo sartu zetsanian, beste esankizun au: Ni, gizona naiz.

394. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Jakiña, agindua-agindu; baña berak ondo zekian, alako bezeroren bat kalian laga-ta, asarria etorrela.

395. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Prantziskok lez arpegi biribilla eukan; agoa txikia, ezpanak me-guriak; soin osoa, ondo egiña.

396. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Carreira-sendia Cova da Irian batuten eban diruagaz ondo bizi zala, yantzi ta oñetako onak eroyezala....

397. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Amak berari: Ez negarrik semetxu emen ondo zagoz eta bizirik eldu zaree etxera?.

398. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Lenagoko ezagunak ondo artu eben danak.

399. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 7. EZ ZAITE ESTUTU - dana Jaunari - egotzirik, ez artegatu - gaiztoak ondo - ikusirik.

400. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Orraitiok, lelengo tantuetan, ondo be ondo jokatu eban da bera zoian aurretik.

401. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaztiak ez dakie zarrak bezin ondo berbak alkarri josten, ezta biardan moduan erabiltzen be.

402. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 21. Tobit'ek orduan esan eban: Ondo juan zaittiala ba, eta Jaungoikua deizuela bide guztian, eta bere Aingeru bide-lagun!.

403. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 7. Erregian ezkutau biarreko gauzak ixilltzia ondo bada, Erregien zerbitzaillien alderik onena, ixilleko gauzak ixillik gordetzia ez ala Jaungoikuanak; jasotasuna detsalako bere laguntasunak argiratziak.

404. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Ondo eritxi zetsen frailliak kondiziño oni be; eta gaztenak laga eban zarrena eskubide onetan lelengotzat.

405. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Eta urreratuaz legor-una txiki batera, errixuan erdixan, guztiz txara zarratu bat zana, esan zetsan batelarixak gazteenari: - Jauna, egizuz or zeure errezuak, zure lagun au beste legor-una batera eruan deiran; eta itxuli gaittian gauzia ein da gero, ba badau onek zer ondo esan nere portamenagaitik, utziko dogu emen eta aldenduko gara alkarregaz.

406. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta gertau zan, belarri luzion zoritxarrerako, euren eguneroko ardureri beittuaz, senarrak esan zetsala emaztiari: - Bixar goizian-goiz jaiki biarko dogu, gure frailliok zer diñuen beitzeko; bata ba gizen gurixena dago eta ondo izango da iltzia odolostiak eitteko.

407. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Jaun arek bide-batez bere lagun eban Jauregixan, Zaldun apain bat, alde-on guztiak beregan zittuana; danak ondo gura zetsela eta ala be Dukiak, umetatik beragaz ebanez.

408. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 2) Arana-Goiri'k euzko eguzki'tik datorrala esan eban; eta txarrto ala ondo, itxorrkun ori zutik dago, iñok orain arrte eztaula obiagorik emon.

409. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Ez dala ondo gogoratzen, lenago ondo ekiazala buruz baiña, esan deuste.

410. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Orduko urtietan Donostian agertzen zan euskerazko astekarian idazten eban (Aingeru Irigaray ondo gogoratzen dan moduan) eta an ikusi leiteke ori.

411. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Ondo pentsatu ezkero, aztuna da izan be illabete, bi edo irutako ikasketak illuntze bateko jai bakar baten ondoren amaitzeko egitea.

412. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Antziñeko idazle guztijak euskera, euskara, Euskalerria ta abar idazten ebela nik ondo dakit.

413. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Ondo esana.

414. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Geyenetan, gauzak ondo arakaturik, esaten eban: es probable es verosimil... Eta gauza bat probable ta verosimil zala uste-ebanian, ondo adiralduta gero, beretzat arrtzen eban.

415. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Sentzuna-ete? Ba, nire sentzunak niri euzko ta Euzkadi ondo dagozala diraust, ta euska ta Euskalerria baño egokijaguak dirala uste-dot.

416. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 - Barru-aldia be, naikua ondo apainduta dago, batez bere aldara nagusia, Salvatierra'ko (Araba) arri zuriaz egiña.

417. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Jaun batek, andra-gizon talde orreri, ondo deritxo Urkiola'ra urtero datozela-ta, diru mordo aundia eskuratu dabela ba-dakialako.

418. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Au, besteagaz ez datorrela ondo dirudi.

419. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Gauza batzuk astia bear dabe, ondo eldu arte.

420. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Jakiña, ikusi bear da zer dan aldatu eziña dana; baña, ondoaztertu baño lenago eta bear bada prejuizio batek eraginda eritxi bat emotea, ori ez.

421. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 idazti Deunean murgildu bearko da, textoak ondo aztertu, sustrai-sustraietara joan....

422. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 (...); ta orregaz batera biotzean ondo sustraituta eroien Karmen'go Amaren Kutunaganako beroa be, naitaez, iragarri ta zabaldu bear.

423. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Ondo ekian euskeraz, eta beti errikoi jarduna dogu.

424. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Geugandik, gurutzearen indarrez arerioak jaurti ta launaren irakatsiak ondo artu ta bete....

425. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Zeure aginduak ondo bete ta Zeugaz bat-eginda beti bizi nai dot.

426. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Lur-ganean Bere buruagan artu eban egitekoa ondo burutu dau....

427. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Deun edo Santu bat goraldu bear danean, edo euskal erria goruntz jasotzeko era danean, olerkariren baten omenezko jaia danean, euskera zarra, edo erritxon bat, au edo ori zerbait danean, aurrean bear du bertsolariak, antxe ematen du ondo ta.

428. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zeanuri'n, gaiñera, ba-zan beste kopa bat be bertako sendi batek puntua ondoen amaitzen eban bertsolariari eskiñia; bertako seme Joxe Mari Artetxe'k irabazi eban sari au.

429. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 ¡Ai! ondo luzea da beintzat nire atzerrialdia!.

430. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Zuretzat omengarri da. Ondo ezitzen jakin duzun siñale. Onelako seme-alabak ikustea gauza bakana da gaurko egunean.

431. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 BENTURA - Praisku'k arrazoi du. Perretxikoak jan eta gero barrua ondo busti bear da. Basoan sortzeko ere perretxikoak lenengo ezetasuna bear dute eta gero beroa. Edan zagun! (Baso bat artuaz edan beza, beste bazkaldarrai ere orobat egin araziaz) Zuen osasunerako!

432. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Ondo da. Osasuntsu itzuli zaitezela opa dizut.

433. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 MAISUA - Ondo ezik dago, baiñan bestela, ez du ezer txarrik.

434. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 (APALLU Isekazko parrea egiñik, burutik ondo eztala adieraziko du).

435. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Pantxika Lanpernax'i abestu bear al diok?
EZTI - (Isekazko parrez) Ja, ja, ja...! Pantxika Lanpernax'i nik abestu?
APALLU - Zergatik ez? Ondo emakume bikain askoa zeok.

436. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Ez nago ondo. Txorabioak arturik nauka... (begiak itxiaz).

437. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - (Lutxi eserita dagon alkira joanez eta eskua bekokian ipiñirik) Ez dezu bada sukarrik. Oztu egingo ziñan. Ez da batere berorik emen. Manta au botako dizut gañeti (berogarrian ondo bildu beza). Sua ere piztuko dizut, eta zerbait bero artu bear dezu.

438. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Zoaz bada ondo. Etorri arte (atera lagunduaz).

439. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Esan, bai. Begi luze izai. Ondo zegonean, ez zituan nai izaten ta. Ez didazute bukaten utzi... gero Patxi eta lagunek zuretzako eskumuñak eman dizkidate...

440. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ortan munduan aiña estuasun komentuan nagusi diranak izan oi dute. Ez dakizu ondo. Guziok ere, ordea, txarrera oitzen gera, eta iñoiz gure bizimodu latza arintzen badigute, jaitxo bat degula, Ama nagusiaren urtebetetzea edo antzekoa, zerua iruditzen zaigu.

441. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Obe dezu pelotaritza utzi dezuna. Jokalari izatea, ez da ondo neskatxa egoki batentzat.

442. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Ez da ori. Lutxi'ri, uste det, orain komeni zaiola etxetik ateratzea. Ama batek seme-alaben etorkizuna dalata ez du beldurrik izan bear etxetik kanpora atera ditezen, kristau-ikasbidea ta errilijio katolikoaren egiak ondo erakutsi ba dizkiete. Jainkoa'k ez ditu eskutik utziko.

443. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - Ez dago ondo iñorengatik iseka egitea.

444. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Jaunari eskerrak, ondo ibilli nintzan... bañan, jauregi orietan erorbide aundiak dira.

445. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 GUZTIAK - Fukarandono! Ondo ari zera, gure Iraskasle ospetsu ori!!

446. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 ZUNBELTZ:
- Urdaspal... Ondo etorri zera...
Urdaspal: gauza bat esan bear nizun.
Entzun!
Esazu:
Zer dakarki zure seme orrek?
Baztar guztiak nasten, zer dabil?
esaidazu, arren! (Urdaspal ixillik).

447. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KONTXESI - (Irripartsu au ere) Ni berriz, goizean eldu naiz Deba'tik nire aizpa maitearekin eguna pasatu ustean eta berarekin kalean arkitu naizelarik, esan dit oraintxen zentozela txangotik. Dakuskezunez, gure kunplimentua ezta neurriz gaiñerakoa, neurrikoa baizik... Ta txango ori ondo egin al-duzu?

448. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Bai andrea, oso ondo dira, eskerrikasko.

449. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Garbi?... Kontzientzia bearko bai, bestela ondo zikinkeriz inguraturik gaude. Toki txukunera ekarri gaitue. Ni emen egotea, gaitz-erdi! Bañan emakumezkoa eta apaiz jaun bat kuxidade ontan. Lotsagarria da! Ta guzia errelijioaren izenean. Etsai aundi ta amorratuenak berak dira.

450. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - Ez e? Ez ditu nik bezin ondo ezagutzen.

451. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ezerez eta obenlari natzaizu. Jaungoikoak daki ondo bañan ez naiz iñon lotsatu apaiz jantziaz agertzez.

452. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 Ay, Euskalerri gaxoa!
larri zera, larri!
Aibar'ko Nagusi!
Bai zoritxarrean Erio'k jo zindula!
zoritxarrean.
Ondo maite nuan
nik gure Nagusia;
arixe zor bait-nion
nuan ta nintzan guztia.

453. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Tranposo batzuk ibiltzen dira
beti iñusente billa,
gizarajua ondo esanaz
adiskide izan dedilla,
igarri gabe emango diote,
berak ezer ez dakila,
karameluak muturretik ta
bizkarretikan makilla.

454. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Ongilleren bat badatorkizu
berri onak zuri ematen,
ezta ibilliko inbusteriaz
gezur trasteak asmatzen;
zuk ere ari ondo erantzun
al dan onduen esaten,
biok saiatu bata bestiai
mesediakin ordaintzen.

455. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 Begira zazu ondo garai dan arte.

456. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 1- Amazazpigarren gizaldian,
gutxientzat aberatsa,
mixeri asko ikusi ziran
aundiena ez-jakintza.
Eskola urri, maixu gutxitxo,
mutil ezitze txit gaitza,
bazter guztietan gaiztakeria
ta ondo galdua lotsa!

457. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Zure maite-zoraldiaren
azkena, orain ondo dakizu:
zerorrek zugan jakin dezuna.

458. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Neguan otzak eta, elurketak ondo astindua.

459. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ondo azkarra atera zan beste danen ondoan.

460. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Ondo gorderik zegoala aien etxea.

461. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Pozik jaso zuan Jose'k emaztearen biotz-jalkia: ondo zetozela ama ta semea.

462. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Ura prailleekin ondo biziko omen dek.

463. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Ondo biziko dek, parra-parra jango dik, nai aña emango ziote; ala ere arek naiago dik nere ondoan otzik-dardarka egon praille-sukaldean bero-bero baño.

464. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Batek besteari esatekotan makurtu egiten ziran lenbizi, bi esku aundiekin txikitu ta estuta lagunaren belarria, sartu ezpañak beatz tarteko txuloan eta ixil-ixillik, polliki-polliki, itz bat ondo bukatutakoan bestea atalka esanaz, jakin zuten danak berri pozgarri ura.

465. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Ondo zeok, gañontzekoan zakurrak esnatuko giñuzkek-eta.

466. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 -... Ondo ziok....

467. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 - Ondo da esan ziyon Ziriakok: bigar agertuko naiz.

468. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Bazijoan agure gizarajoa sarean sartuaz, eta erantzun zion alabari, ondo zerizkiola aren asmoari, beñepeiñ barkillogille baño obeki izango zala, baña bere baimena eman aurretik, gizon batekin ibenkidatu edo konsultatu bear zula.

469. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Bai, jauna: ezta gaizki esana: baiño begira: eta aditu beza ondo gauza bat.

470. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Beraz bakarrik joan bearko det nik?
- Bai, eta, ondo ibilli nai badezu, kontu mingañari: baraurik juan eta berriketa gutxi.

471. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 - Ondo da.

472. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 - Baiña... zer kutxa ta zer kutxa ondo?

473. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 ALKAR ONDO MAITE ZUTEN ANAI BI

474. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Gabean, anai ezkonduak esan zuan bere artean: Nik emaztea eta umeak dauzkat laguntzeko, nere anaya ostera bakar-bakarrik bizi da, ez dauka nork lagundurik, ez dago ondo berak-ainbeste gari nik jasotzea; gabiko batzuek eman bear dizkiot.

475. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Orra ba, Etxahun'i maitasunak ogasun eta ondo-izanaren opari osoa eskatu zion eta bere maite-kemena emankizun ontarako aul iritzirik, neska uztea erabaki zun.

476. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lasai zegon bera; nagusiaren naiak bete zitun, eta orain ondo irabazitako berrogeita amar ontzurreak zertan erabilli asmatzen ari zan.

477. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Ondo zekian ori D. Jose'k eta ortantxe saiatu zan eguna joan eta eguna etorri: maitatzen eta Jaungoikoa nola maite erakusten.

478. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 D. Luis'ek zabala zala Los Rios, jende atsegiña, oso ondo artu zituztela ta abar... Aldakit nik zenbat kontu.

479. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Orduan, zintzoak beti ondo, ta gaiztoak beti gaizki ibilliko dituk mundu ontan?

480. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Oso ondo ikusten dute etxe bietako gurasoak, gazte auen alkartzeko asmoa.

481. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 - Aizan, baña... Anka beltz oiek, ez ditun ondo etortzen ire arpegiko kolore zuri gorriakin...

482. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Aurrerakuntza danontzat ondo dator, Prantxixko!

483. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Ondo dek.

484. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Ondo oiek, euskaldunak bizi oi diran lekuko arru-aldean sortzen dira.

485. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Begira iok ondo.

486. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Lasai daukat kontzientzia ondo portatu nintzalako, ta orixe det naikoa; maxiatzailleei buruz... obe da jaramonik ere ez egitea!

487. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0050 Izugarri ondo tratatu omen zuten, da ango buelta eginda, kantak inprentatu ta bialdu zizkien.

488. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Pernando'ren pilosopia alakoxea zen: Gu ondo bazkaldu gaituk eta iñork etziguk kenduko jandakoa.

489. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Enekusen ondo.

490. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 18. Nik aiei ondo,
aiek gaizki,
anima illun
dut osoki.

491. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Beren eginbearrak alik ondoen bete ta Jainkoari eder egitea zan aiek gein-geien nai izan zutena.

492. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Bestela, osasunez erabat ondo.

493. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Ondo goaz Iainkoari esker.

494. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Vitamina'en bidez iarriko omen naiz ondo, kirioetatik omen baita nere gaitza.

495. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Laomedont ba, ondo jarduki arren, esan aldi latzak eralgi zizkiokan, eta ez-ziokan zaldirik eskuratu, hortarakoxe urrundik hetorrita gero.

496. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ondo jakiñikoa dok, noski, koldarrek igexi dagijela guda ekiñalditik.

497. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Jesus artzeko nere biotza alik eta ondoen apaintzez gaiñera, beste zerbaiten jakin-naia ere ba-nuan.

498. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Arratsalde batean, Jesus'en Gurutzeko josketa, arantzazko koroia buruan ezartzea, zigorketa eta beste zenbat oñazen berriak mojak ain ondo erakutsi zizkidan, errukiaren errukiz, atsekabearen-atsekabez buruko miñak eman-eta, egun osoz, oean egon bear izan nuan.

499. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Begira ondo orain.

500. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Au len esana izan arren, berriro emen gogoratzea ondo dagola iruditu zaigu.

501. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Bederatzi urterekin lenengo aldiz gure Jauna artu zuanean, egun aundi ta oroigarri artarako bere anima alik eta ondoen gertatzeko, ba-dakigu zer zuan gogokoena: Jesus maiteak gugatik eramandako neke-oñazeak aipatzea.

502. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Zeruan, eta an bakarrik, ondo ezagutu ta txalotu bait-diteke Andre Maria Jaungoikoaren Ama ta aingeruen Erregin izateraño jaso duan onbide edo birtute onen edertasun zoragarria.

503. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Bestalde, Otxoa Artazubiko'ri zaulitasun eta leunkeri gabea baitzen politika-auzitan aritzeko Garaitar itxuratiaren maltzurkeria aolkaririk baliotsuena zitzaion Butroe'ko taldearen aurka edo iriak izendatutako alkatearen aurka etengabe eutsi bear zuen borroka latzean, eta bi adiskideak, alkarren osapide zirelarik agintaritza lanetan, oso ondo etortzen ziren iriko zuzendaritza beren gixa eramaten.

504. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 26. Zintzoa ixundu, ondo ez dago; ez eta nagusiei bere zuzentasunagatik kalte egitea ere.

505. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 (Ondo zutik).

506. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Halaber, ondo banator, ez dabil bide hortatik Konzilioa bere Aitorpenaren idazburutzat hauxe dakarrenean: personaren eta giza-taldeen eskubidea gizartetar eta herritar askatasunerako, erlijio-gaietan.

507. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Eta ondo berotu ere.

508. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Pentsatzen ondo jarri ezkero
oiek eriotz tristeak,
Nolatan eztu penik emango
bizia ola uzteak.
Oso sarritan ditu okerrak
batak ezpada besteak,
Arrantzalien txanpon bakarrak
eztira gutxi kosteak.

509. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Oien arrosak eztira gero
arantz gogorrik gabeak,
Peseta batzuk edukiarren
ondo kostata gordeak.
Gu berriz sarri, mar mar bizian
nolabait jardun zaleak,
Esker obea merezi dute
emengo arrantzaleak.

510. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Neurriz, gogotasunez eta konzetuz, danetik dago ondo osatua.

511. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Ondo ere ondo tolestutako itzak daude ahapaldi guzietan. Ez al derizkiotzute esateko era polit eta apaña bertsolariak darabilkiena?

512. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Guri, apaizgai geranori ondoenik etorriko zaizkigunak, guk ari ditugun ikastolekin ondoenik batzen diranak.

513. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Ez beti ondo, ez beti zuzen, baiñan, gure ustez behintzat, honela eman ez danean, guk eman duguna bezalakoa ez zalako ez da, ezen eta zenbait autorek zuzenez beste erabili zutelako eta oraindik ere, noizik behin behintzat, gaizki erabiltzen dugulako.

514. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Oraindik ere, mugaz bestaldekoek ondo darabilte, bai bizkaitarrek ere.

515. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Ondo artzen ez duten guziek ez al dute erantzun?

516. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Iritzirik onena, nik uste, beiñola Aita agurgarri eta euskaltzale jator batek esan zidana: idazle onak jaramon gutxi egiten die itzei euskera ondo dakianarentzat ez dago garbikeri ez mordoillokeririk euskera baizik.

517. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Ondo gogoan artzen ditu YAKIN-en zuzendaritzak.

518. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ABIZEN-DEITURA. Emen ere, gurea zaharberritu bearrean, berria asmatu ziguten. Auxen da asmatu bearraren sukarra!. Ez ote luke obe alakoak euskerak duena eta eztuena aurrena ondo ikasi? Etzukean ortan lan aundirik, zorigaitzez, Euskalerria eta batez ere euskal-literatura-soroa urri askoak baitira.

519. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Dana dala, ondo esanak artu ta gaizki esanak... barkatu.

520. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Kai-inguruko kale bazterrak ondo ezagutu ba zituen, ez zituen gutxiago maite Donostia'ko mendiballara, auzo ta baserriak: Amara, goi ta beheko, Egia, lbaeta, Loyola, Lugariz, Ulia, Zubieta ta abar.

521. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Gaurko Teatroan izen eta fama aundia baldin ba'du ez da marxista kutsuzko teatroa sortu zualako, ezen, Artearen legeak, dramatikaren arauak ondo ezagutu ta betetzen zekielako.

522. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Ameriketara zijoala Miserikordiko Maisuari:
Amerikara nua
Nere borondatez
Aspertu naizelako
Emengo suertez
Onetara ezkero
Joan biar det nai t'ez
Emen gelditu dianak
Ondo bizi bitez.

523. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Eguzkiak, atera orduko betaz-beta jotzen duan baserri ondo ezarria.

524. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Ondo, oso ondo egin dezula.

525. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Ondo dakian batek, Iturriaga zala gizon aien artean atsegin eta alaiena dio.

526. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Eukaristitik ixurtzen bai zaizkigu ugaritsuenik biotzetara bizialdi ontako arriskuetatik ondo ateratzeko indar eta trebetasuna eman eta betiko bizitzaren zoriona iristeko bidea egiten diguten goi-indar eta zeruko graziak.

527. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ona emen: Aitortza-Sakramentuan beren biotzak ondo garbitu, Jaunartu ta 1958'ko otsaillaren 22'an asita, Andra Mari Jaungoikoaren Ama lenengoz agertu zaneko eguna, 1959`ko illabete ta egun bera illundu arte - Lourdes'ko Massabielle-Artzuloa maitasunez bisitatu ta Gure asmotarako otoitz egingo duten guztiei, gizonezko edo emakumezko, Gure Apostoluengandiko Aginbidez, Jubileoko barkamen osoa irabazteko bidea egiten diegu, bein bakarrik ordea, nai dan egunean.

528. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0169 Danen berri ondo zekian bat Txirritaren ondotik joaten zan, bakoitzari zer esan bear zitzayon salatuaz.

529. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0169 Gu bildu ta emen jarri ditugunak, ez dira danak urte berean botiak izango, bañan ondo aditzera emango dute nola ibiltzen ziran urtero gau artan kopla ta bertsotan.

530. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Izarraizko aitzak eta Loiola aldeak ondo ikasi dizkiten.

531. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Erabat, noski, antze geienetan gizonik iakitunena baitzera, beinola, zeian, dirularien mai-ondoetan zerorren iakite andia ta opagarria erakutsirik, arro-arro zeure burua andi egiten neronek entzun zinudanez: soinean zenituenak oro zeuk eginak zenituelarik, Olimpi'ra bein ioan zinala esaten baitzenuen: lenik, zenaraman ereztuna ortik asten baitzinan zerorrek egina zala, ereztunak xixelatzen baitakizu; baita beste zigilua ere zeuk egina, ta zaldi-orrazia ta oliontzia ere zerorrek eginak: gero, zenituen oinetakoak ere zerorrek iosiak zirala esaten zenuen, baita txartesa ta txirikona ere zeuk eunduak zirala: ta guziei bitxien eta iakite andienaren erakusburua zirudiena auxe zan: esaten baitzenuen, zeneukan txirikon-gerrikoa Persi'ko andre andikienen bezalakoxea zala ta zerorrek txirikordatua, izan ere.

532. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Ala ere, Santutasuna Elizan buru au etzegoan ain ondo egiña; ta apostolutza-lanetara loturik oi dauden laikoak ere, buru au oso laua, arruntegia ta ala-olakoa zala esan zuten, beste ikusbitartez begiratu ezkero biozkarri ta suspergarri badadi ere.

533. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Izen bi orreik ondo datozkiola Andre-Mari'ri; ta eman ere, eman bear zaizkiola.

534. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Beste belarrak, alpalpa eta kidekoakin nastuta ere, oso onak izaten dira; sartzerakoan ondo zanpatu bear, ori bai.

535. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-toki barruan, belarra danean berdintsu zabaldu, batez ere orma ondoan, esku eta ankakin dana ondo zapalduaz; orrela jarraitu ia dana bete arte.

536. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-lapikoa bigarren egunerako irakiten asten da eta, ondo joatekoz ez du 45 gradutik igo bear.

537. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Batzuetan 65'raño igotzen da, bañan ondo irakiten ez dijoan siñalia da; edo-ta bear bezela zanpatua ez da egongo, edo nunbaiteko zirrikitoren batetik aizea sartzen zaio.

538. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Oiek ikasi ondoren, auxe izan bear da gure asmoa: ganaduari guk atera nai diogun onura edo protxua, al dan ondoen atera, ta au batik-bat, jan-banatze edo gobernuaren bitartez lortu edo iritxi bear degula.

539. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Ganadu bakoitzak bear duan janaria, ia metruakin bezin ondo neurtu legike.

540. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Edade bakoitzean, edo edozein lan klasetan, zer bizi-gai eta zenbat bear duan, oso ondo ikasia dago, jende langille eta jakintsuak egin dituzten lanai eskerrak.

541. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Eta ondo nekian nor aukeratzen nuan eta zergatik ere.

542. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Jaunaren arduran ere, ondo sendotua zeukan sinismena: Jesus'en Alabak gera, eta txori egalariak zaintzen dituan Jainkoak berak babestuko gaitu.

543. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Beste gauzak ondo izan ezkero, bai eskubide aundiak ematen ditu danerako... baño zoriona? Zorionik ez dakar.

544. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 ¡Ondo izurratua daukate bai burugabekeri auekin gure aurren Kristau-Ikasbidea.

545. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0042 Arrera
- Eliza, Jaungoiko ta kristau-erriaren etxea, biltzen diranak ondo artzeko egoki eratuta al-dago?.

546. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Beartsuak ondo artzeko gogoa nundik datorkigu:
a) demokrazi-zale edo gizonaren eskubide aitorle geralako?.

547. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 - Diru laguntza ori
a) ondo eratuta al-dago?
b) garbi ikusi ta aztertuta?
c) benetako bearretarako?.

548. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 Egi au ondo azaltzen al da gure Elizetan?.

549. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 - Aitortzako sakramentuak Eukaristiakin duan zerikusi aundia ondo adierazten al-degu?.

550. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Eta ondo jaso ere.

551. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Ondo, oso ondo baizik.

552. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gero esango zaigu ondo ibilli geran ondo esan degun ala gaizki.

553. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Egia, bai, zuk ere goxoago egin zenezaken Antigone'n bezala naiz artikuluetan bezala, oinbeste itz zail elkarren ondo samarrean metatu gabe, itzulkizuna berez zailla danean.

554. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Onetan, naiz-ta mingaiñez askatasuna eskatu, egitez geu gera guztiz jauntxu, ingurukoa ondo loturik euki nai degunak.

555. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ondo ausnartuak ditu ark gure fedeko egiak, onako bertso auek erakustera ematen duten bezela: . Onelako gizonak egin dituen ezpala eztedilla sekula igartu!

556. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Mitxelenak aurrea artu dit, baiña euskaltzaleen artean aaztuxea genuen sail ontan jakin-gosea piztutzeko ondo etorriko dira bai bata eta bai bestea.

557. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Kalkuloak erakusten digu asiera 11,080 km/s`koa eman bearrean 11.081 ematen badiogu (begiratu ondo irakurle, 11.080 m`en ordez 11.081 m. au da metro bakar bat geiago), gure ibilkai orrek 340.000 km`ra urruntzen danean 10.000 km. igarotzeko 8.500 segundu gutxiago bearko ditu, au da bi ordu gutxiago.

558. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Baña, alaz guziaz ere entzun, baña ondo entzun ordea, Sayakera'ren Egilleaz diona: (...).

559. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Gertaerak batabestearen atzean ondo ezarrita, gauzak leun eta zuzen daramazkian Dostoiewski'ren arkitektura ikusgarria nai luke Baroja'k.

560. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Gure itxaso, mendi, baso, zelaiak izan ere Baroja'ren liburuetan bizi-bizirik daude, baña ez Euskalerri bakarrik; Londres, Paris, Sevilla... eta beste erbesteko zenbait paraje ere eskeintzen dizkigu zeatz eta ondo egoki.

561. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Izan ere aien lerroetan arkituko bait-degu gure kristau-bizitza ondo eramaten lagunduko gaitun zuzendari bikaña.

562. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Orretxegatik egun ondo berezia, Kristau-erria Eukaristi ogiarekin batera gogo-janari dan jainkozko Itzaren erreinu santura sar dedin.

563. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Urrengoa ondoen aditzeko dei egin dezaiegun monada materizko zatirik txikerrenei.

564. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Ondo nekien nire petsamentuaren muiña koxkorra zena.

565. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Ondo dakust bai, ez nuela zorionez nire begiekin bakarrik ikusten.

566. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Bañan, ori bai: gauzak beren lekuan daudela ondo.

567. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Noizik bein zabartxo be agertzen da, neurria ez baitau ondo begiratzen.

568. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Aditza ondo dazau; itzak modu askotara eratzen ditu.

569. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Jainkoaren indar sortzaillea eta beronen bide arrigarriak ez al dira ontan beste edozein gauzetan bezin ondo ikusten?.

570. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Behatu ondo: Gizona den edo zakurra (Badoa).

571. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 (Eztul aldi bat) Begira nazazu ondo.

572. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Mayi.- Izeba, ez dizut ezkutatzen: ondo deritzot Yan Pierrekin bizi zaitezen.

573. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Bañan ez deritzot ondo, zuk ematen dezun arrazoi-bideari.

574. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Mayi.- Aita, oraingotik, oso berezi dala izeba Adela'rengandik, eta (Keñu egiñaz) berriz amarengana biltzeko gertu dagola, amak ondo artu nai badu.

575. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Erretorea.- Amak ondo artu nai al du?.

576. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Esango deutsat, Danok dakigu
Sententzia bat emoten
Kontuak artun gura deutsudaz
Inpernuratu baño len
Zelan enozu ipiñi beste
Bide zelaiago baten
Nire arima legoke orain
Zure oñetan ondoen.

577. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Alabainan ihes joaiteko muga ondo ondoan zuten.

578. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0033 Irigoyen
Ondo jokatu baña
apustua galdu...

Mattin
Asiz geroz ahal dena
norbeitek in biar du,
unek nere aldean
doblea indar du,
nik al dudana eginta
gelditzea berdin du.

579. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0038 Mattin
Edozein gaia ibiltzen baita
emen gaurko egunean,
nik iru bertsu botako ditut
silloia orren gainean;
hori egin duen arotzak
ondo badaki lanean,
nai nuke ura bizitzen balitz
nere etxearen urrean.

580. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0057 Irigoien
Iñork eztu gogorik
gazterik iltzeko...

Mugartegi
Baizik mundu onetan
ondo ibiltzeko,
Euskalerri maitea
nago serbitzeko,
euskeraz dakiten dana
adierazitzeko.

581. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0060 Lopategik
Nere eskeintza ez duala nai
modu orretan esan du,
arrokeriyak probetxurikan
sekula ez du izandu,
nikin traturik nai ezpadezu
ainbat ariñen aldendu,
aberastuta ondo ziñake
len lana egin bazendu.

582. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0157 Mattinek
Azkena kantatzeko
orai erran gaituzte,
partitzian nik guziak
eskertu nai nituzke,
zar eta gazte,
gizon ta emazte,
bertze aldi bat arte,
deneri goraintzi eta
ondo bizi zaitezte.

583. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Orregatik ez degu esango ez ditula egin, baño bai, oso presaka egin bear izan ditugula, ebi bildurragatik. Beste aldetik berriz oso ondo etorri zaie zelaieri ur au.

584. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Bide berriak urratze lanak jakiñekoa du au guzia. Etsi etsian egon bear asterako. Sozioloji, ekonomi, erlijio literatura ta politika gaiak, gazteleraz ere ( kastellanoz ere ), irakurle jakiñak dituzte; arazo oietzaz ondo xamar jantzirik dauden irakurleak.

585. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Prozesioak ain onak izanik, jendearen jokabideak itxusitu egiten ditu sarri askotan. Erromeri usaia dute zenbait lekutan eta au ezin ontzat artu eleiz agintariak. Gauza bakoitzak bere tokian ematen du ondo. Ardoa edatera tabernara joan bear da, pelotan egitera prontoira igeri egitera putzura.

586. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Olako alkartasunak naigarriak dira oso; ola dirua eta lana ondo alkartzen dira.

587. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Zein gauza maitagarria eta atsegiña izango litzeken lan-alkartasun geiagotan domua eta kapitala ain ondo alkarturik ikustea!

588. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Balkoiko atea idiki du, oartzen du ondo non dagon mozkor purrukatu ura ta... ¡¡¡plast!!! ura bota dio burutik bera.

589. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Ikusi ea ondo datorkizun...

590. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 -Bai, ondo daude.

591. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Nik ondo-ondo ez dakitzut.

592. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Ango zarata eta coheteak ondo entzun eta ikusten doguz.

593. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Eibartar zarrentzat, euskal-gaiztoz mintzatzen da aditz-jokoak ondo erabiltzen ez dakiena eta batez ere joskerak oker erabiltzen dituana.

594. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Baizik, gramatikaren mekanikan ondo erabiltzen dituan edo ez.

595. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Eibartar zarrak, bertsolarien euskera ondo konprenitzen du, eta bertsolariak atsegin ditu.

596. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Aurrerantzean, Eibarko euskera juzgatu nai duanak, aipatutako lan oiek ondo azterto bearko ditu.

597. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Sarritan, dakigun baiño txartotxuago idatzi bearra be izaten da ondo ulertu dagiskuen.

598. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Ondo dago, beraz amets egitea.

599. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Xede ori bete betean ontzat artzen ez dun guzia gure arerio da; arerio zitala izan ere; ondo ezaguna, aspaldidanik inguruan dugu-ta.

600. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Batetik ondo bizitzera oitu gera, ta, geure eguneroko ogia zerbait geiago ere bai, al bada lortzera amorratuta gabiz.

601. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Bigarren mallan gelditzen da, ba, Aberria ganako gure maitasuna, eta era orretan, egiten dogun guztia ondo begiratu ta neurtuta egiten dogu.

602. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ta bigarren almen bikaña, ondo, ba-dabil, biak alkar artuta ez dabe iñoren bildurrik.

603. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Abadeak, barriz, ango larrialdi ta estutasuna ikusi ebanean, berbalditxo baten bidez, arrentza edo errogatiba bat egiñaz, santuaren billa joatea ondo izan zeiketela adierazo eutsen.

604. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Aprika'ko zenbait erri ondo ezagutzea ez da gauza erreza.

605. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ta erri oiek sakonki ezagutzeko bere leñuak duten garrantzia ondo baño areago neurtu bear.

606. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ondo zakiten, bai, kristau-ikasbide garrantziaren berri santu-aldareta igotako Pio X'garrenak, Pio XI'garrenak eta Pio XII'garren Aita Santu ospetsuak.

607. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Arratsalde aretako eguraldia otza ta illuna zan; aitz-mendiak lañoz ondo estalduta zirala, euria zaparrada andiz jausten zan.

608. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Eztozuz zeuk ainbeste neke ta lor erabilli zeure bizian, eztozuz ainbeste izerdi bota, euren geroko ondo izanerako, eurek eraz eta aberats iztearren?

609. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 - Ondo diño, Jauna, zororik eta itsurik egon naz oraintxerarte.

610. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Kipulea.- Lur epela jatorko ondo landara oneri baña ain epel eztiranetan be polito dator.

611. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Goikoz bera ta bekoz gora jarri ta ondo zimaurtu.

612. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Lur zabalean ondo erein leikez illarrak, perejille ta azederrak.

613. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Sagarra ta madaria.- Oneixek dira gure artean ondoen beti zaindu diran igali zugatzak.

614. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Baña jira ori 365 egun eta sei ordu ingurukoa da eta, sei ordu orreik laugarren urte-beterako egun oso bat egiten dabe; eta orregaitik, lau urterik lau urtera, ondo ibilli nai izanezkero urteari egun bat geitu bear; ara zergaitik imiñi izan diran bisiesto deritxoen urteak.

615. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Bai, bai esan eban abadeak, ondo gomutetan naiz.

616. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Bai, ondo-be.

617. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ondo ete dago egin doguna? Bai ete, ez ete? Axe bai jakingurearen kilikilia!

618. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ori dala-ta, Aita Santuak, gauzak ondo ezagututa gero, ez deutsa ondo eritxi abade langilleen bizimodu orreri; ta igaro dan urtarrillean, Frantziko Obispoen bitartez zera agindu deutse, oraiñarteko bidea itxita, beste bat ainbat ariñen artu daiela.

619. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Italian komunismoa txarra dala ta ez dala, Frantzian abade langilleak ondo egin dabela ta ez dabela, Euskalerrian eleizako eskabideak larregi direala ta ez direala, oraingo kristiñau askok ez deutse Eleizako Agintarieri jaramon aundirik egiten.

620. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Illunaldietan, ezer esan edo egin aurretik, aitortu daigun gure jakineza, eta joan gaitezan gauzak ondo erakutsi leikiguzan bategana.

621. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Verba egiteko, biakaz ondo komponduten nintzan.

622. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Asko dira orren kausak. Gure aberria pobrea da, eta txikia. Ez dauko leenengo materiarik: ez burdiñik, ez ikatzik, ez petroliorik. Eta olan ezin leiteke industria aundirik euki. Orain eun urte, euki genduan, bai, lanazko industria ederra; baiña gero ta gero be, danak lur jo eban Inglaterrako industriaren kompetentziagaitik. Aspaldion, baserritarren bizimodua asko obatu da, eta labrantzea naziño guztian ondo organizatu da. Agrikulturearen aurrerakuntza onetan parte aundia artu dabe eleizgizonak. Igaz il zan, ain zuzen be, Canon Hayes abadea, baserritarren sindikatuak fundatu dituana. Orregaitik, gaur egunean, urietatik eta kapitaletatik urteten dabe emigrante geienak. Baiña alan ta guzti-bere, asko dira, guztiz asko, aberria itxita, erbestera doazanak.

623. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Asikeran ondo portatu zirean gugaz.

624. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Arerio guztien adoreak eta bere ejerzituen indarrak ondo neurtuten ba-ekian berak.

625. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zergatik beraz mintzatzean euskeraz ta idaztean erderaz? Txarki egingo degun beldurrez? Ez degu noski Eguskitza'k edo Olabide'k, Lizardi'k edo Lauaxetak bezela idatziko eskolan ikasi ez gendulako, baña ala ere utsegitez betetako euskera obeto datorkigu Cervantes ek bezin ondo erdera egitea baño.

626. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Euskeraren alde au egin bear dala ta ori egin bear dala askotan yardun gera, baña ondo esanean yaramonik egiten ez dutenekin egikera latzagoetara ta gogorragoetara yo bearra dago.

627. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gaurko ontan alkarri euskeraz idazteatzaz yardun geran ezkero ondo izango da amaitu baño len Agintariekin ta auen ordezkoekin izan ditzakegun artu-emanetan ere, bakarkakoetarako AZKATASUNA'k ematen zuan aolku ura betetzea egoki izango litzakela uste det.

628. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Baño orain arte ez da emakumearen alizana ondo neurtua izan.

629. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Auek geroa oraingo aldira ekartzen saiatzen dira, edo obeki, gaurko gizona bat-batean beste aldi orretara eramaten, tartea ondo landu gabe.

630. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Bai zera, ondo gordiñik dago oraindik berori.

631. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ondo esana alare Onaindiak itzaurrean diona: Nik au eskatuko nioke irizle zorrotzari ( txalapartalariari alegia ): berak egin dezala beste ainbeste, eta ala ikusiko du lana baño maxioa errezagoa dala.

632. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Au be entzun egin biar, baña... Barka egiozu alan be Jauna, zer diñon ondo iakin arren kirtenkeri ori idaztean.

633. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Bego bere artan! Eta ezteritxot ondo berbarik egin ezin dabenak iraintzeari, eta naizta bizirik, gaur beintzat sabindiarrak ezin daitekez mintzatu.

634. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta ondo egin dau.

635. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orregatik baezpadako esames aiei begiratu ta aurrez-aurre so egiñik, Martin Ugalde'k erantzupen burutsu, egoki ta zuzena ematen die problema ta auzia ondo zuriturik; eta egia dan bezela bere lekuan utzirik.

636. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Arrazoiz eta argumentuz ondo josia dator Ugalde'ren liburua ta aipamen eta iritziak erruz dakarzki beren usteak sendotu ta indartuaz.

637. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Ondo zekien bai etsaiak zertan ari zen Gernika erre zuenean.

638. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Etxez urri ba gaude ordea belbillez ondo jantziak gabiltzala aitortu bear.

639. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Bai, Txomin, etxea ta pelota tokia, igaritoki ta belardia, guzia ederra, oso ederra, baña ori azala baño ez dek; gauzak bear bezela aztertu nai badira barrura jo bear diagu; muñean sartu ta ondo begiratu ustel ondarrik bai ote dagon.

640. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Euskaldunak, Caracas'en, egia esateko, ondo bizi gera, geienak biñipin.

641. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 439 Eperrak eta usoak, ondo beterik basoak Perdices y palomas bien llenas las selvas m N b lekarotz.

642. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Ortan, ondo dago.

643. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 Neuk esango dautsadaz Fray Bartolomeri lau gauzatxu, ondo esanda, urrengo datorrenean.

644. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 Ondo esanda gero!.

645. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 KAPI.- Ondo etorriren bat? Bota egizu uretara.

646. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 KAPI.- Ori be?
TOBA.- Ezin lei ezer esan?
KAPI.- Ondo pentsatuta.

647. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Eta umia besuetan artu ta jantzabalaz alik ondoen estalduta, etxerantz zuzendu zan, lagunak bere lepotik barre-egitten ebala.

648. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Eta senarra osasunaz ta ondo etorrela ikusita, besarkatu eban.

649. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Baña egurgiñak esan eutson: - Basuan gauza bat aurkittu dot, ¡bai?, ta emen dakatzut, ondo zaindu dagixun.

650. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Josepa.- Negar eragin daustazue abesti polit orregaz Ori da ondo abestutia!.

651. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0123 Antoni.- Bai egi aundi bat diñozu, Maritxu, neuk be, ondo irakasten dauskulako, guztiz maite dot.

652. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 Neuk dakit ondo.

653. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Kontxo, onik eta ondo ni, emen yakirik asko dago-ta.

654. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Ondo dakit ori.

655. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ba-dakit onako onek ari zarraztada gogorra egingo dautsala; bai, ba-dakust bide bat, bera ondo erabiliazkero, zoriak besterik egin gura izan-arren, estukura onetatik ondo aterako nauena.

656. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Hazurrezko laberintoari guztiz ondo egokiturik dagozan mintzekaz osoturik dago mintzezko laberintoa.

657. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Mugikortasun hau garrantzi handikoa da liseriketa-prozesuan, izan ere janariak hortxe ondo zehatuta geratu daitezan batetik bestera mugitzen ditu mihinak.

658. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Ondo dakizunez lau zapore oinarrizkoak bakarrik hartzen ditu dastazentzuak.

659. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 1'go: ERAKETA Danok alkarturik, ikusi zer izan leiken jai ori eta, gero dana ondo atera dedin, zuen artean banatu bakoitzaren egitekoak.

660. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 2.ª Ikas-gela osoa, aal duzuten ondoena apainduko duzute eta Kristau-lkasbideko 42 orrialdean datorren Isaias'en irakurgaia idatziko duzute danon artean, ingi aundi batean.

661. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Erantzun zeure ingurraztian: Gogora ezazu, ain ondo egin ez zenduan lan bat amaitu zenduanean, norbaiti erakutsi ote zenion Nori ote?, zer esan zizuten?, zergaitik erakutsi zenien?.

662. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 - DANA ONDO EGIÑAZ JOAN ZERALAKO.

663. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Ausnartu galdera au: Zergatik uste duzu zuk, aldikada ontan, ainbeste ta ain ondo lan egin dugula?.

664. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 Ona emen taldeka burutuko duzuten lan au egiteko bideak: 1.) Leenengo, lan ontarako ondo etorri daitezkean argazkiak jasoko ditu talde bakoitzak.

665. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Beraz, Jaungoikoarentzat aukeratu santu ta maitagarri zeraten ezkero, jantzi zaiteztee biotzeko errukiz, ontasunez, apaltasunez, otxantasunez, pazientziz, elkar ondo eramanik eta barkaturik, elkarren arteko aserrerik ba'litz; eta Jaunak barkatu dizutenez, zuek ere barkatu ezaiozute elkarri Kolosastarreri 3,12-13.

666. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Idatzatal auek ondo pentsatu itzazu zeuri dagokizun ortan eta urrengo ariketa auek egin itzazu:
1.) Ikastaro ontan, garrantzi aundiko egi bat agertu zaizu argi: GUK KRISTAUOK ETA ZEUK, AIN ZUZEN ERE, EGIN-BEAR BAT DUGULA: JESUS'EN BIDEA JARRAITURIK ETA KRISTO'K EMANDAKO INDARREN ERAGIÑEZ, MUNDU OBEAGO BAT EREGITEKO ARAZOA.

667. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0115 Estutu itzazu ondo, onela geratu dadin.

668. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Oraingoan ondo gertatuta ekarren sermoia abadeak eta iazko lotsaria bihurtu nahi eutsan lotsabako hari.

669. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 - Zoaze eta ondo portau zaiteze Idoiak trenerako dirua emon dautse Jabi eta Mireni.

670. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Honek esan nahi dau Bera izan zala Jainkoaren legea ondoen bete ebana eta Aitaren nahia ondoen egin ebana.

671. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 ARIKETAK
1. Taldeka:
Ebagi gure gorputza ondo erabilten dogun ekintza ezbardinak adierazten daben argazkiak; adibidez, kiroletan, lan egiten, ikasten, jolasten, etab.

672. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Gauzea ez da gatxa, baina ondo aukeratu behar dira mota horreek eta aurretik talde bakoitzaren berezitasunak ondo-ondo eztabaidatu danon artean eta zein ipiniko dan erabagi.

673. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0029 Aurreko Jakin minez atalean ikusitako edo aitatutako abere guzti horreek guztiak ezagutzea, ahalik eta ondoen ezagutzea, izango litzateke egokiena, baina jakin badakigu hori ezinezko lana dala.

674. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0029 Beti bezela, urteerea egin baino lehen ondo antolatu behar da eta itaunketa egoki bat prestatu.

675. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Atzaparrez harrapatu eban, ondo eutsiz, azkazal luzeak haragian hondoratuz.

676. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Ikusten dogun tokia eta eginkizunak ondo ezagutzeko, jakin nahi doguna, aurrez gelan idatzirik prestatuko dogu.

677. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 2. Bisitea.- Ez ahaztu gelan prestatutako itaunak eroatea, eta ondo jaso erantzunak zuen koadernoan.

678. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Alkarrizketea burutu baino lehen entsaiatu egin behar dozue gelan, gero, benetan diharduzunean, ondo egin daizuen.

679. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Taldeka nahiko ondo egin daikezuen lana da, dana dala, eta presarik barik egin beharrekoa: Zuen eskualdea aztertzen diharduzuen neurrian, burutzen joan zeintekeze.

680. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Behatu eizu ondo inguru guztia eta ahal dan informaziorik zabalena batu.

681. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0067 Horrela lortuko dozu zuhaitz azalaren zimurrak ondo jasotzea.

682. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 Aparatu honeek ondo funtzionatzea beharrezkoa da bizitzeko.

683. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0097 Oso ondo, esan eustan.

684. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0097 Bera be oso ondo, eskerrik asko.

685. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0084 Espetxe bat bear da andrentzat, dino Gobernuak,
itsusiak diraneko, txarrak dira-ta.
Ondo datorkie luzaro an egotea
txarra aztu arte
.

686. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 222 Melanti.- Ondo dakusgu orain be, ziztrin batek beste ziztrin bat daroala eskutik, jainkoak bada bakotxa bere kidekoaz batu oi ditu beti.

687. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Gauza bat ondo ez duanean, mintsu geratzen naz.

688. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Gizonak salbatzera etorri da, baiña egunen baten oneik erailgo dabe, eta seintxuak ondo bai ondo daki ori.

689. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Danekin ondo egotearren, ez ekian bere eritzirik agertzen, nai, ta beti betozkoz eta zorrotz, tente egoten ekian gizon lez agertu.

690. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Ondo ordainduko ba zeunkie, orrazia, espillua ta brillantina be erabiliko neukez, erabili.

691. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Esan zeinkean 1.525 urtea ondo asi zala erri bien alkartasunerako.

692. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Zulezko laukietan, jartzen ditue bildots jaio barriak, euren ameekin, alkar ondo ezagutu arte, estalpeetan.

693. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Ameriketan, lan oneik makiñaz egiten joezak, baña ardi ugazabak, alogera merkeko gizonak deukezalarik, etxuek makiña erosi bearrik, esan eustan Pelis maordomoak, ugazaba inguruetan ete ebillan, aurretik ondo alboetara begiratu-ta.

694. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 - Alkatiak esan dau ondo zigortzeko.

695. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 - Ondo da Matxin, ondo.

696. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 - Zer diru ta diru-ondo?
- Aariaren dirua.

697. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 - Aezkoa ibartarrak zerbait gura genduke ondo gobernatzeko.

698. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Errena ta amagiñarreba ez ziran ondo konpontzen.

699. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Gaiñera, ez zan arazo zaillik, bidean ondo itsasia egoan berebillaren usaiñagaitik, eta olan uts egin barik niñoan.

700. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Eta ori, guztiz ondo eta bereztasun osoz egiten daben ezkero, berealaxe konturatzen gara Jesus, asierarik, munduaren salbatzaillea dana, Jaungoikoaren Semea, Jauna dana: Beronegan beteten dira Mesias'i buruz egindako profezia guztiak.

701. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0152 - Zergaitik baiña?
- Ondo dakizu zuk zergaitik.

702. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Ez naz ondo gogoratzen ondo bere izenagaz orain.

703. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Ondo konpondu giñan beti.

704. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Nik neure urte biko semetxua al neban goren yasota neukan, garalle etorteko zireanok gudategirantzan ondo ikusi al egizan.

705. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Ez dot ba jakin bage iragarten, ondo jakiñaren gaiñean baiño; eta ziur diñotzuet, nik azaldu neutson guztia bete yako gizurenari, argibotarrak Ilion'erako ontziratu ta Odis asmotsuak be areikaz batera arako bidea artu ebanean.

706. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Esku-ura emon eutsan neskatxa batek, urrezko pitxar aberatsean ekarrena, ta zidarrezko azpillean ixuri eban; ostean, mai ondo landua ipiñi eutson Odos'i aurrean.

707. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 - Zure semea, andra, ez zan ondo portatu fabrikako zuzendaritza euki zuenean.

708. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Gernika-aldian ondo?, itaundu eban Begoñak ia barrezka.

709. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Agur Begoña, ondo ibilli, esan eban Mariñok.

710. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0063 Ondo.

711. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Oso ondo daukazu.

712. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0063 Lo ere ondo egin eta goizean ez zan izerdi patsetan esnatu, aurreko egunetan bezalaxe.

713. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Onegan bere uste osoa jarrita eban, eta sarri askotan azaltzen eutsazan bere arrenkurak, eta izan be, Edurne amaren naigabeak aalik ondoen uxatzen saiatzen zan.

714. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 - Naikoa ondo Jaungoikoari esker.

715. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Etxe ona gertatu da, eta ugazabandreak oso ondo ta maitetsu darabil.

716. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Orduan, Kuo ondo jarri zan eta ibilaldi luze baten ondoren egarritsu egoanaz gero, lehiaz ziharduan edaten basorik baso eta atsegingarria zan guztiontzat, eta aho eta gogo batez mutil bikaina zala eretxi eben.

717. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Hasiera baten amak bere alabeak bide deungaren bat hartu eban susmoa euki eban baina ondo pentsatu ondoren ezinezkoa zala konturatu zan.

718. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Eleiza barruan egozan zurezko gizairudiak hazur-haragizkoak emoten eben, hain ondo egozan eginak.

719. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Bestalde, eleberriaren balioak ondo aztertzen ditu Iñaki Sarriugartek, beste idazle askoren eritziak eta kritikak ere jasotzen dituala.

720. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 OILLASKO OREZKATUA. Gantz gitxidun oillasko bat; 100 gr. gingil-ur (almendra) birrinduta; 100 gr. urolo (arroz) gatz apur bategaz egosita ta gero ura ondo kenduta; 50 gr. azibako maats gorri legorra (korinto) ur epeletan puztuta; zali txiki bat gozokin, gatza ta pipar autsa; atzamarkada bat saparran (azafrán); 20 gr. esnegurin ta iru zalikada gaimel.

721. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Industriz eta sal-erosiz ondo dagozan laterriak, erabat, gorago igon nairik dabiltzanai eskintzen dautsezan 8.000 milloi dolarren laguntasuna, laterri beeko landu ta irabazi bageen euneko 0,5 baiño gitxiago da.

722. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Gaztai birrinduari guriña ezarri ta batu ondo.

723. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Beste ontzi baten, irabiatu ondo arrautzak ta gatza ta piperra jarri.

724. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Gatz-pipartutako arrautzak ondo irabiatu.

725. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Lau arrautzaren gorringoak eta beste biak osorik, gozokiña ta olioa ezarrita, irabiatu gogor, ondo zuritzen danean, lau zuringoak obeto irabiatuta ezarri, gatz apurra eurori ezarrita obeto egingo dozu, leun-leunki nastatu danori.

726. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Ondo lo egin danok!.

727. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Pentsa, pentsa egizu ondo!.

728. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Pentsau ba, pentsa egizu ondo.

729. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ondo dakit nik, zelan ez, aren sorbalda gaiñean nire burua egon zana, bere esku zaintsu ta apurkorrak estutu nebazala, aren agoa sarritan mosutu nebala, baita ordu luzeetan aren arnas ots gozoa entzun; baiña guzti orreik zer darakuste?.

730. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Zuk ondo dakizu guzti ori irudimenaren alperkeri eskuak irututako oial leun ariña baiño eztana.

731. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Eztakizue ondo norbere gogoz aukeratu dan bakartadearen gozoa; itxaron gura eztauan arimaren zoriona.

732. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Ori dala-ta, gora bera, ondo ikusirik, nere eskerrik gartsuenak damaizkiotet Gipuzkoan ditudan lagun berezi oiei.

733. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Alan-bearrez, alkartasuna, batasuna ta euskera alde lan egitea, ondo, etorriko zalakoan, nire laguntza, aldi atako praille zuzendariari eskeiñi neutsan.

734. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Gordinkeriz betetako bertso traketsak tabernetan be ez dagoz ondo, ta askoz gitxiago agirian, erriaren aurrean esanak diranean.

735. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Ameslari dozu olerkaria, irudimen azkarrekoa; naiz izadiko gauzak naiz gizartekoak, ondo daki, giza-biotzari dagokionez, beronen irrika, lera, griña ta besteak goratu ta edertuz, irakurleari poza ta atsegiña emoteko eran azaltzen.

736. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Nazaret, barriz, ondo dakizuenez, Amabirjiñaren erria da.

737. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Nik ondo dakit, eskapulariorik santuena ba'da be, paparrean eskegita eroateak bakarrik, geiagoko barik, salbauko ez gaituana.

738. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Eztakit idazlaria ete zan, eta mintzalaria edo hablista ete zan; Baina ondo egiten eban.

739. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0050 Ikus eta gogoetara itzuli, Josemarik ondo merezia dauka ta.

740. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 Baina etorrera eta etortzen dana ez jaku ondo zehaztuta geratuko 4. ahapaldirarte, eta orduan ere ez dau itxiko bere izate misteriosoa:
2. ahapaldian gertaera, gertaerak neskarengan egiten daben eraginaz azaltzen jaku lehenengo.

741. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Beti iraun eben ondo, naiz ta alango erabakiak artu batzarretan.

742. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Politikaren desengaiñu girotik urtenaz, Euskalerria bazterrik bazter arakatuz, Amuritzak lekuan lekuko prolematikan billatu gura leuke entzulearen eta bere gozamena, bertso landu eta ondo biribilduen bidez.

743. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Hango eta hemengo euskara sakon ezagutu izanak emon deutso horretarako erreztasuna eta bertso-puntuak ere sarri askotan euskalkiaren aberastasunei etekiña atereaz ugaritu izan ditu, euskeraren atzizkibidea ondo ezagutu izan dituelako.

744. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Eta ondo emona.

745. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 1.8. Euskalki bi edo geiago erabilli ta ondo ezagutu dituen idazleak baturantza urreratu gaitue, Kardaberaz bera eredu dogula.

746. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Geure euskalkia ondo ezagutu arren, beste bat eskuratzeko alegin gitxi egiten dogu, eta naikoa ondo eskuratu arren be, ez dogu erabilten.

747. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Onelan adiskidetu ezkero, jaunartzeko ondo be ondo gertauta gagoz, eta adiskidetza ori sendotu ta indartu une onetantxe egingo da, Ogi ori janaz, bake-ekarle dogun Kristogaz alkartzen gara-ta.

748. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Sebastiana andera on eta zintzuak eta bere seme Maxi gustioen begikoak, maitekiro gerturiko abijatxu txukun onetan irugarren eguna ondo be ondo ta pozez be pozez daruadalarik... gaur, larunbata gaberako J. l., txokotxura juango naz.

749. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Ondo? Baietz uste dot.

750. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 - Ondo gazte zan ondiño; baña Goiko Jaun onak, umotua idoro, antza, ta betiko atseden diztikorrera aldatu auskun, gitxien uste genduanean.

751. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Ona emen zer egin bear dauan:
a) Eskuak ondo garbitu urez eta alkoholez, ezeren kutsurik geratu ez daiten.

752. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Baiña aurretik, garbitu ondo jaboi ta urez gasa baten bidez.

753. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Erre-unea ez da ikutu bear, aurretik eskuak ondo garbitu barik.

754. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 4. Eskuak ondo garbituta gero, erre-unea gasa esterilizatuz estali.

755. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Erre-unea ondo-ondo garbitu urez, kimika-gaiak urtu ta desegiteko.

756. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Erredura ori begi baten egin bada, kontuz baiña ondo garbitu bear da begia ur esterilizatuz naiz gatz-urez.

757. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Onelaxe jokatu:
a) Norbere berebilla ondo baztertu leenengo ta bat.

758. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 2. Berebilla bidean ondo finkatuta utzi.

759. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Len esan dan lez, Zarautz'etik batzordea etorri zanean, poza eta alaitasuna besterik ez zan zabaldu errian, gizonik argienak be esaten ebelako tratua ondo egiña egoala.

760. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Ontzi egilleak be ikustatu zituen eta ondo egozala autortu eben.

761. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Lenengo aldiko ereak zeaztasun bi oneik agertzen ebezan ondoen: Gaztetasuna ta edertasuna, baiña gaztetasun garbia, nastatubakoa, ta edertasun jainkozkoa.

762. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Bizkaitarrak, ain zuzen be, aspaldiko gizaldietatik biotzetan ondo barrenduta eroien Begoña'ko Amagazko maitasun-lerak ortxe Begoña'ko santutegi inguruan dirdir dagi oraindik be.

763. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Ondo irakurri ta apur bat ausnartu ba'dituzu, zeuk dakizu nik baizen ondo, ez dirala gitxi-estekoak, txatxarrak.

764. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Aste bete barruan lau edo bost penizilina inyenziño ezarriaz, ondo doa.

765. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Gure ortuetan ondo datorren barazki onen buru-lorea jaten da.

766. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Ondo zekien bai etsaiak zertan ari zan Gernika erre zuenean.

767. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Mendatako Profeta ori baserritar zintzo ta tolesgabeko gizon zan, guztiekaz adiskide ta lagun abarreko zana; bere emazte ta seme-alaba bigaz etxean pozik bizi zana, ta iñori kalte egin baga, danai ondo esan eta ondo egiten eutsena.

768. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Eleiztar zintzo ta arduratsua be bazan, egin-bearrak ondo betetzeko asmo ta egikera guztiakaz.

769. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Ondo hausnartuz irakurri behar dira, patxadaz eta nasai.

770. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Eta ez ziren, ez, alkarren artean ondo konpontzen.

771. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 - Zelan konpontzen ziren heuren artean? - Zergatik ez ziran ondo konpontzen?.

772. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Gero siketijuen ondo, se bustixe erutebaban errota` esuan arto gosue eitxen da... talue arrotu es da... a ondo siketute gero errota`.

773. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Botatezuan urune, ein erdixen zulotxue da ur berue bota ara da ondo ibili.

774. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Eta danok dakigu txalopen azpiak ondo garbitzeak garrantzi aundia eukiten dauala.

775. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Atunetara baiño len azpiak ondo garbitu....

776. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Ez eban bere bizitzan ezik ikusi, diru aldetik beti ondo ibilli zan, bere etxekoak aberatsak ziralako.

777. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Kristiñauak euren erlijiñoko egietan ondo ikasiak eta sendoago oiñarrituak ikusi nai dituelako.

778. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Bata besteagaz ondo eztatozen salaketak diran arren, Barcelonako Gobernador Militar danak, auzia bestela konpontzeko gauza eztala, azkenengo salakuntza orri siñiste osoa emon deutso, eta eskoleari giltzak bota eta Aita Palau Ibizara erbesteratzea erabagi dau.

779. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Euren alde, baiña, erria euken eta gaiñera biotzak osoro ondo-sendotuak.

780. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Berebiziko zartadaz, Alemania-ko zoria bere burdin-eskuetan eban gizona ondo gordetako espetxe ingles baten giltzapetuaz eta Nazismoa buru barik utziaz, nagusi anker orren inguruko laguntzailleak (Keitel, Bormann, Himler, Goering, Jodl eta gaiñerakoak) umezurtz lez geratuko ziran.

781. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 1943.go asieran SOE eritxon eskutuko britaniar indar ori Londres-egaz egunero irratiz artu-emonetan sartuta egoan, eta beste gauza guztien gaiñetik, ondo ezkutatutako dozen-erdi egazkin-landa eukazan bere eskuetan.

782. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Bizkaian: Arek ondo bizi baziran, gu obeto bizi gaitezala.

783. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0026 Begira dagigun Lino Akesoloren hiztegian Lokotx berban:
Garia ondo aprobetxatzen badaki jendeak; bañan artoarekin ez du berdin jokatzen, Artalea jaso, ta lokotxak eta zuztarrak sua egiteko ta kitto. Arantzazuko Egutegia 14-11-1965.

784. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Manuskritorik egon ez danean, orijinala ondoen zaindu leikien bertsioei jarraitzea izan da erizpidea hurrengo orden honetan: Cancionero Vasco, Euskal-Erria 55 Euskal-Erriak arazo bat agirian dau: 1896. urterarte Manterolak erabilitako manuskritoak argitaratzen ditu eta horregaitik bertsio orijinaletik hurrago dagozala iruditu jaku, baina 1897.etik aurrera Parnasorako Bidea 1896.ean argitaratua izango da E. M. Azkueren lanen iturri. Dana dala, azkenekook ere Euskal-Erriatik hartu doguz Poesia Bascongadatik hartu beharrean, iturrien ordena apurtu ez egitearren, Irurac-bat, Poesia Bascongada, Parnasorako bidea eta Euskalzale.

785. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Pertsoneari ondo lo egiten izten ez deutsen horreetakoak gainera.

786. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Ondo kalkulatu neban nire bengantza.

787. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 HABE.- Historiak oso ondo tratatu dau beti Ursua.

788. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Aurretikoak niretzat naikoa argiagoak ziran, garai a baiño beenago, erri ta tokien izenak diñoskuenez; ainbat urte joan diranarren, eta ikasteari ain gogor ekin, gaur ez gara oindiño areik baizen trebe leku bati ondo datorkion izena jarteko.

789. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Aldizkarietan liburu agerpen unean erreseina laburra egitea, ez da, ondo dakizu, kritika ikasi ta aztertua.

790. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 K.- A. Santi, Batua? Bizkaiera? O.- Ona beste itaun bat askotan egiña Batuaren kezka biziro dabil euskaldunen artean; egin dan euskera batu hau ez da geienek ondo ikusia.

791. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Hor batua, herriak egiña, ez goitik behera naitaez eragiña: zuk zeure hizkelgia ondo ta sustraiz ba-dakizu, besteetaz be laster jabetuko zara.

792. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Euzko Jaurlaritzak lan ikaragarria burutu dau azken urteotan herriak atondu ta edertzen: premiñaz egozan eta ondo egiña.

793. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Xabier @- Ez, ez, ez, ez zait ondo iduritzen baina zuk bere burua mantendu dezan dirua dirua bidaltzen badiguzu, guk ikusten badugu, ikusten dugunean emango diogu, bitxiak eskatu dizkiogu, baina entzun, poliziari egin diozuten salaketa erretira zazute, kartzelara eraman ez dezaten.

794. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Ondo iduritzen zait, oso ondo, berei ere beren garrantzia eman behar zaie, horrela gogor lan egingo ditek, eta Maritxu?.

795. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Hemengo arrainsaltzaileak, hoiek ondo ezagutzen dituat, haiekin bat egin dezaketek nahi baditek.

796. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Arratsalde on, Amaia etxean dago? (...). Ah! Zeu zara?! Ba, este, ni eh, Imanol naiz eta ba, ni eh (...) Osaba Joxe? Oso ondo... (Pufff, Imanolek, beste eskuarekin bekokiko izerdia kentzen duela eta lasai eseritzen delarik)

797. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: Ondo dakik zer diren hauek. Lehen ere, behin baino gehiagotan ikusiak dituk. Etxeko errentaren erreziboak. Ezer ordaindu gabe urte erdia egin duzue.

798. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: Isilik orduan! (Haserre bizian). Entzun zaidazue ondo. Gaur, larunbata diagu, ez al da hala?

799. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Ondo da. Besteak, betikoak, zetan esan ez nun egon leikezan. Gareanok, emen gagozan guztiok, ia aurten ikasitakoaren zerbait gogoratzen dogun. Aitor, zutik.

800. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Aitor - Neuk dakit ondo bat be ez ebala ekarri, ama apaitarako arraiñen zain egon eta utsik etorri zalako, esne sopak artu eragin eta lotara bialdu genduzalako.

801. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Matxin - Alkatiak esan dau ondo zigortuteko. Naiko zeregin daukala berak erriko atso-agurei illetak entzun eta negarrak arintzen, umiei zurtzillo pandangoak garbitzen asi barik.

802. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 ANDEREÑOA - Ondo. Orain, zuk, Oier. Zenbat dira 24 eta...

803. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0276 GIZONA - Bai, bai. Ta, zer (atea seinalatuz), zuzendariarekin ondo? Bronkaren bat euki duzu?

804. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 ANDEREÑOA - (Bakea ekarri nahian). Parkatu. Baina zeozer esan nahi dut. (Andrari). Hara. Guk hemen ahal dugun ondoen erakusten dugu. Gure ikastola hau da gure herrian dagoen kolejiorik onena. Joan dan urteko esaminetan, gure umeak danen artean lehenengoak geratu ziren. Beraz, kolejio on bat nahi baduzu, hemen daukazu gurea.

805. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 KADMO - Beha ezazu ondo, ikuslana erraza da eta.

806. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 Orain emango dizut salda. (Inbutuan behera botatzen dio). Ez ikaratu, ez du erretzen. Jerez-txorrotada bat ere ipini diot, bai gozoa... Irentsi, irentsi, ondo etorriko zaizu. Baina... pisa egiten ari al zara, oraindik? Ah ez... salda darizula zaude frakatan behera... Ez dut asmatu hoditxoarekin! Tira, ez dio ardura, goazen gixatura.

807. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Hau udaberriko arratsaldearen ederra! Zerua oskarbi, eguzkia kristalei su eman beharrean: jendetza lasaia, jantzi argiak soinean dituela Champs Elysées-etan gora eta behera, ilunabarreko argiak aurpegiak leunagotzen ditu. Ondo da, pozten naiz (Ahozabalka). Egitekoen zerrenda?

808. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 Telefonoa! (Erantzutera doa). Dick izan baietz! (Telefonoan). Bai?, kaixo Dick... Bai, hemen dago nerekin... Hemendik pasa da eta neronek ere joan beharra baitaukat... Bai bi lagun zahar bezala... Zer edo zer hartu eta gero zinera joatekotan ginen. Bai, bai ondo nago... Baina ez al zinen bada, Chicagon? Orduan konferentziarekin xentimorik gabe geldituko zara... Egon, egon... Lindarekin jarriko zaitut... (Telefonoa) Lindarekin jarriko zaitu... (Telefonoa ematen dio). Zurekin hitz egin nahi du. Chicagotik.

809. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0068 Beraz, auziaren gakoa ondo ulertzeko beste zerbait bilatu beharra dago: hain zuzen, mendeetan zehar Gebaratarrekin, Oñatiko Jaun eta Kondeekin alegia, izan genituen harremanak, loturak eta menpekotasuna.

810. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 Jan nahikoa, hori bai, ondo bete arte, baina lo egiten hasi orduko berriz lanera, nekatu arren, iluntzeraino. Zerbait afaldu eta ohera... Eta hurrengo egunean berdin, egun dena zelaian, eta hurrengoan!... Ez da erraza gure bizimodua, ez!

811. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 INAZIO MARI: Ez horrela bizita behintzat... Bizimodu erosoagoa behar du kristauak ondo ibiltzeko. Eta buruarekin jokatuz gero, amorratuta lanean ibilita baino diru gehiago irabazi.

812. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Ni ere Iñazio Marirekin nago gehienbat. Neri ez dit ardura egun dena burua jaso gabe lana egiteak, ez nago erraztasunari begira baina bai ondo irabazteari. Badaude hor eta hemen banaka batzuk argi jokatu eta aberastu direnak... Haiek aberastu badira, zergatik ez neu? Beti larri antzean ibili beharrean ez zen ba gaizki egongo dirua irabaztea, lana gogor eginda egin behar bada, baina ondo irabazita eta ez hemengo moduan... Baserriko etorkizuna jakina eta ezaguna da!

813. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 Eta asmorik ere ez. Orain arte laguntaldean ondo ibili nauk eta aurrera ere zainduko gaituk, bai horixe... Etxean ama bizi den artean, kalean moldatuko gaituk, ez larritu.

814. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: (Jaikiaz)... Ondo ondo. Ohe gainera noa apur baterako eta dei iezadak mesedez... bostak aldera.

815. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 IMANOL: Ondo dago, ama. AMA: Gero arte... Eta ea antzen bat ematen dioan igandeari, egun dena hor etzanda egon gabe...

816. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Imanol naiz eta ba, ea zer berri zabiltzen. Joan zen larunbatetik ez dugunez elkar ikusi. Ondo gabiltza edo?... (Segur oraingoan, zuzen doa telefonora. Zenbaki guztiak markatzen ditu baina berriz utzi. Urduri, pentsatzen. Berriz doa eta oraingoan markatu ondoren bertan gelditzen da)

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 -Ondo zegok esan eta, mundura aldegin zuen hirugarren deabru honek.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00016 Horretxegatik ondo zaindu eta zuzen administratu beharrekoak.

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Bi haurrek oso ondo zaintzen ninduten.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Ez dakizue ondo zein goxo egoten nintzen eguzkiaren argitan.

821. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Bestalde, El Paisen artikulu batek ondo zioenez (33) UCD puntu honetan kontraesan huts-hutsez mugitzen da, zeren eta bere Euskal Herriko ordezkariek ahal duten guztietan Kontzertuetan duten sinismena lau haizetara zabaltzen diguten bitartean, UCDeko buruak pribilegiatutzat jotzen duten formula fiskal baten aurrean uzkur agertzen dira.

822. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00094 Honen ondorioz, lekua ondoen probetxatzen duen formatoa bitarra dela argi eta garbi ikusten da.

823. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Baina ondo ulertuta, azken hauek matematikari edo fisikarien buruan bakarrik daudela.

824. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Oso ondo pasatu ditut oporrak nire herri berri honetan.

825. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Eskuminak guztiei eta ondo bizi naizela esan, idatziko diedala haiei ere, ez ditudala ahazten eta.

826. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Guztiekin ondo konpontzen eta guztiei laguntzen saiatu naiz, eta askoren esker ona ere jaso dut.

827. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Eta fabrika batean bizi bazen, nola moldatzen zen han ondo bizitzeko? Non jaten zuen?

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Gaixorik al zaude? Nola liteke? Gaur goizean ohetik jaiki zarenean ondo ibiltzen zinen bada.

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Goizean ondo ibiltzen zen, baina orain ez.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Goitik beheraino ondo begiratzen zion medikuak, baina ezin zuen asmatu zer gaixotasun zeukan.

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Ea hurrengoan galtzak esnatuta eta ondo janzten dituzun, alproja alena!.

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 ONDO ZAINDU BEHAR DUZUE IKASGELAN Kaiola garbi ezazue egunero.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Behin batean, Pernando amezketarra bazihoan ba bide batean barrena, eta gizon ondo jantzi bat, orain baskuentzez kaballero deitzen den horietako bat, bere zakurrarekin arkitu zuen.

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Dena ondo baldin badoa, ARIKETAK delako atalera pasa daiteke; bestela, aurrera pasa baino lehen, ikusitakoa errepasatzea gomendatuko genuke.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Derrigorrezkoa da gaia bera behin eta berriro errepikatzea ondo-ondo menperatu ahal izateko.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0030 2. Hitz hauen kontrakoak bilatu testuan:
gutxi gora behera
amaitu inoiz ez
ondo.

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0030 1) Zenbat urte du Maritxu Berritsuk?
2) Non egiten du lan bere senarrak
3) Ondo konpontzen da senarrarekin?
4) Semealabarik al dauka? Zer egiten dute?

838. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0090 Aries Martxoaren 21-etik Apirilaren 20-ra. Burua ondo daukazu.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0090 Maitasunean ondo zoaz.

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Loturak beldurra ematen dizu baina ireki ondo begiak: loturarik gabe ez dago amoriorik.

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Orain maitasunaren sua piztuko zaizu eta hasieran dena oso ondo joango zaizue.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Apur bat atzera egiteko arrazoia zera da: zerrenda horretan jasotako helburuak ziurtatu nahi ditugu, eta helburu hau ondo ulertzeko hobe da behetik jotzea.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Aldizka, 3 eta 5 urteko tartez leundu eta argizaria emanerazi ezazu makinaz eta oso ondo geldituko zaizu.

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Plastikozko boltsak erabil itzazu likidorik eror ez dadin kontu eginez, ahalik ondoen itxiz eta etxetik egunero ateraz.

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Aurreko atalean esan dugu janarien eta oro har, produktu organikoen (ustel daitezkeen produktuen) biltegiratzeak giro freskoa eta ondo aireztaturiko tokia behar dituela.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Dena den eta besterik ezean honelako produkturen bat etxe barruan gorde beharko balitz toki fresko eta ondo aireztatuan gordetzea komeni da.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Berdin hauek ere: toki fresko eta ondo aireztatuetan gorde behar dira.

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Dena den, ondo kostatako aurrerapena izan da arlo honetakoa, gaurko zailtasunak direla medio, hala nola: enplegua sortzea zailtzen duten kuota enpresarial handiegiak, gaixotasun, zahartzaro edo langabezia, etab.engatiko gastuen egundoko igoera.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Ba dugu, azkenik, beste hitz bat ere, bizilekua, erdarazko domicilio-ren antzera, norbera bizi den etxe, egoitza edo tokia adierazteko ondo datorrena.

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0071 Azkenik, matrazea estali eta ondo eragin.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Hainbat erantzun desberdin ondo egon daitezke, lan desberdinak aukera daitezke, eta ariketa batzuk utziz beste batzuri garrantzia eman...

852. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0137 Diseinugileak berak ez daki datuen lanketatik zer irten dakiokeen, harik eta bere kreatibitatearen bidez bildutako datuen sintesia egiten duen arte, kontuan izanik sintesi horrek osagai guztiak ondo uztartzera eraman behar duela.

853. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0137 Eta hori lortu behar da, inolaz ere, gauza, egituraz eta formaz, sinpleak, naturalak eta ondo egokituak egitea.

854. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0137 Esaera horrek besterik gabe ondo erakusten du arkitektura modernoaren sorreretako mugimendu baten ikuspegia.

855. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0023 Begira ondo: G G = A.

856. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0091 10 S, S` eta S " multzo begira itzazu ondo.

857. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Horretarako, begiratu ondo lehen egina dagoenari; ondoren, asmatu karratu horien irudi grafiko bat.

858. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0119 2. Tolestu papera nahi duzun tokitik, tolestura ondo markatuz.

859. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0119 3. Pasa ezazu boligrafoa irudiaren gainetik, ondo pasea, beste aldean marka utziz.

860. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0100 5. Nola frogatuko zenuke, pisu baten bidez, erlazioa ondo betetzen den ala ez? Egizu hartarako saiakuntza.

861. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Okerra beren kabuz zapuzten duten heretiko guztiek bina gurutze eramango dituzte, ondo ikusteko moduan.

862. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Entzumena Entzumena kontu egin beharrekoa da eta ondo zaindu behar da ondo kontserbatu nahi bada.

863. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0048 Tratamendu errepikakor hau ondo definitzeko 5. ariketan azaldutako galderei erantzun behar diegu.

864. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 Problemaren zati zailak, ondo definitzen dira azpiproblemak bezala, eta problema nagusirako algoritmo osoa eraikita dagoenean, orduan ebatziko dira azpiproblemak.

865. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0080 Ieupa, lagunok! Zer moduz zaudete? Ni oso ondo.

866. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0112 Hodi exkretatzailea zeharo biribilkatua agertzen da (Lumbricus-etan oso ondo ikusten da hau), eta nefridioporoaren aurrean dagoen hodi exkretatzailearen partea, zabaldu egiten da, bixika bat osotuz (ik. 62. ird.).

867. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 Herri bat aurkitzeko eta ondo ezagutzeko ez dago Herri hori ibili eta bertako biztanleekin hitzegitea bezala.

868. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Erromantzeen usarioa, bataz beste, honako inguruotan gordetzen da ondoen:. Itsas ertzeko herrietan.

869. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Gero aipatuko dugun hizkuntzarekiko eztabaida horretan, erdi bidea aukeratu zuen eta hauxe zen bere erdi bidea: herriarekin joanda, bere euskara herriarengan ondo sustraitua izango da.

870. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Baina, geroago ikusiko dugun bezala, ez da Txillardegi mordoilokeriaren bide errazean erori, euskara oso ondo menderatu ondoren, euskarak dituen baliapide guztiak aprobetxatuz sortu du lexiko berri hori.

871. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Euskara ondo menderatzen duen baten trebetasuna nabaritzen da, Leturiaren barne gogoeta horiek irakurtzen hasten garenean.

872. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Belaunaldi berri baten kutsua nabaritzen da lexiko honetan, bere akats eta guzti, K.Mitxelenak hitzaurrean oso ondo adierazten duen bezala.

873. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Oso ondo datozkigu gainera, barne bakarrizketa hori zer den zehatz-mehatz ikusteko.

874. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0107 Baina, ondo jakin behar dugu, horrelako izenlagunen azpian ere adizlaguna + KO dugula.

875. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 3.2.- Zein ezaugarri eman behar dira magnitude bektorial bat ondo mugatzeko?.

876. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Muturki hoietan izaten den herdoil geruza meheak, eztainu galda beroiekin ondo alkartzea galeraziko du eta nahi genuken lotura trinkoa, askoz makalagoa izango litzateke.

877. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Soldadura on bat egiteko erarik onena, honela da: soldagaiak ondo garbitu aurretik, eta gero, eztainua urtzeko besteko beromaila hartu dezaten arte, ondo berotu soldagailuaren muturraz.

878. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0157 Urtza haundien ondoetan (ibai haundi nahiz itsaso) kokatuak izaten dira gehienbatez elektrika indar sortze lekuak; eta honegatik izaten da: indar hori urtegi haundietako uraren indarrez lortzen delako edo bestela, beste erregai (ikatz, fuel etabar.) batzuen bidez lortu arren, erretegiak hoztutzeko ur bolada haundiak behar izaten direlako.

879. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0009 9.7.- Diapositibako untzi hauek dira Gipuzkoan egiten den arrantzaren karakteristiketara ondoen egokiturik daudenak.

880. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0009 Tonelaia txikikoak dira, kalatu baxukoak eta sabelandiko perfildunak, hemengo portuen karakteristika teknikoekin ondo datozenak.

881. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Orain arte emandako erregelekin ez gara oso ondo konponduko.

882. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Elkarrizketa hauek eskatzen duten egoera / ekintzak klasean ondo prestatu beharko dira.

883. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Lehenak ondo erantzun behar du eta bigarrenak beti txarto.

884. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Adibidez, nor zara zu? galderari, azkarrak ni... naiz (bere izena esanaz) eta leloak ni Napoleon naiz (hizkuntza mailan ondo, baina errealitatean egia ez dena) erantzungo dute.

885. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 Ondo (al) zaude?.

886. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 Oso ondo.

887. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0032 Ondorioak ondo ezagutu arte ez du baliorik.

888. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Erdaraz ere ondo moldatzen da Lazkao-Txiki.

889. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Tonua, erritmoa eta abar ondo entsaiatuta zaudetenean, graba ezazue.

890. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Beharrezkoa da gaian ondo sartzea, bestela, debatea egiteko momentuan, bakoitzak prestatu duena aurkeztuko du, monologoa bihurtuz.

891. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Guk baloratu eta zaindu beharko dugu: - Ondo espresatzen den.

892. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Testu bat zatika haur desberdinen artean irakurtzen ari badira, garrantzizkoa da zatiketa ondo egitea.

893. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 Ez doa ondo behi hori.

894. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Ondo joango ez da ba! Pasoa eskatzen ari zaizu eta!.

895. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 Narrazioaren elementuak zeintzu diren agertu ditugu baina, hala ere, narrazio bat ondo aztertu nahi badugu alderdi askotatik begiratu behar dugu.

896. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0149 Programa osoa egokia den aztertzeko agindu bakoitzak egoera posible guztietan ondo lan egiten duela, eta programak agindu bakoitza une egokian egikaritzen duela egiaztatu beharko da.

897. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Programa ondo egina egongo da agian, baina gizon askoren eta egun askotako lanaren fruitua izan arren, programak ez dio problema ebatziko erabiltzaileari.

898. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Programaren gorputza eta zeregina ondo definituta egongo da algoritmoan, baina soilik programazio-lengoaia ondo ezagutzen duen programagile batek uler dezakeen moduan.

899. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0118 Baliteke kontu hutsak izatea; baina, hala ere, lehengo euskaldunek iratxoak ondo gogoan zeuzkaten, esaera zaharretan ere agertzen zaizkigulako.

900. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0130 Faktura bat ondo bete ondoren eta efektu bakoitzagatik egunak, komisioa eta gastu finkoak (baldin badaude) kalkulatutakoan, idatzizko zutabeak zenbakienak, komisioenak eta gastuenak batzen dira.

901. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Honez gero, Zor- eta Hartzeko-zutabeak batu egiten dira, eta, kalkulu guztiak ondo egin direla segurtasuna edukitzeko, batuketa horiek berdinak izan behar dute.

902. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 3. Azken saldoa zorduna zela eta, kontu berrirako saldoa delako kontusailan Hartzeko aldean idatzi da, zutabeen baturak berdinak direlarik, eta beraz, kontua ondo eraman dugula frogatuz.

903. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 8.- Zuk nik adina jantzi izango baldin bazenu, ondo jantzita ibiliko zinateke.

904. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 11.- Honek horrek adina ile edukiko baldin balu, ondo orraztuko litzateke.

905. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0179 Osfradioa ondo garatuta egoten da gehienetan.

906. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 Baina ondo merezi zuen, zeren eta zelula askoko izakiek eboluzionatzeko gaitasun askoz ere handiagoa bait dute.

907. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0099 11. Arraina erostean, zergatik begiratzen da zakatzak ondo gorriak ote dituen?.

908. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0072 Oharra: Behin disekzioa amaituz gero, kontu izan laborategiko mahaiak garbi uzteko, disekzioko tresna-sorta ere ondo garbitu ondoren txukun jasotzeaz ahaztu gabe.

909. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 Ondo aurkeztutako lan bat egin behar duzu, gero irakasleak ebaluatu egingo dizu eta.

910. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Adibidez, ondarearen osagaien egoera materiala ezagutzea interesatzen zaigula esaten badugu, neurri homogeno batez neurturik egon behar dutela ere esango dugu osagai hauen zenbatekoa eta kopuruaren azterketa ondo ezagutzeko; hori da bereziki kontabilitatearen eginkizuna.

911. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Egunkariaren idazpenak liburu Nagusira ondo eramanik izan direla ziur egoteko, noizbehinka egiaztapen-balantzea egiten da.

912. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Kortxoaren gainera argizari urtua bota dezakezue, horretarako kandela bat erabiliz, eta horrela oso ondo hertsiko dira zuloak.

913. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Salta ezazue banan banan haren gainetik, zangoak ondo zabalduz eta eskuak haren bizkarrean jartzen dituzuelarik.

914. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Plastikoen abantailen artean, arintasuna, itxura ona, korrosioaren aurka duten portaera ona, isolatzaile elektriko onak izatea eta produktu kimikoen erasoa ondo jasatea aipa daitezke.

915. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Harri urragarriak, ondo erabiltzen ez badira, oso arriskutsuak dira.

916. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 2. Erreminta ondo zorroztuta dagoen begiratu.

917. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 4.ampdeg; Ondo gogortu eta hoztu ondoren moldea desegin, urtutako pieza atereaz.

918. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Ondo mugatutako komunitate batean, baso edo aintzira batean, adibidez, animali eta landare-populazioak ez daude baldintza fisikoen menpean bakarrik (argia, tenperatura, hezetasuna, etab...), baizik eta bizidunek beren artean dituzten erlazio konplexuen menpean ere bai.

919. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0019 Estekiometria errazeko erreakzioekin oso ondo doa metodo hau eta askotan erabili ohi da emaitza oso onak lortuz.

920. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Orduz geroztik ez zuen ondo lo egiten Waka-Hok, ezinegonaren txindurriek atsedena eragozten zioten.

921. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ondo bukatzeak irakurlearen oneritzia eta atsegina lortu ezezik, lanaren goi maila ere nabarmentzen du, lanaren eite landua.

922. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Hitz honen bidez adierazi nahi denez, gizartearen menderapenak hiru forma nagusi hartzen ditu: a) Gizabanakoen integrazioa egituratzea: Produkzio eta botere-sistemak eskatzen du beren helburuarekin ondo datozen jokabideak edukitzea.

923. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0103 Ebazpena: I. Ondo ohartzen bagara, grabitazioari eta elektrizitateari dagozkien oinarrizko legeak, Newton-ek eta Coulomb-ek errespektiboki proposatu zirenak halegia, oso desberdinak ez direla konturatuko gara.

924. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Hego hemisferioan oso ondo nabaritzen dira presio ezberdinetako gerrikoak, baina ez iparrean.

925. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Mende batzuren buruan batasun hori hautsi egin zen (K.o. I.an edo), eta tokian tokiko kulturgune sakabanatuak jaio ziren: Nazka, Recuay, Motxika, etab.

926. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Loraldirik bikainena lortu zuen Tiwanaku-k eta Wari hiriaren bidez ere bai lortutako zabalkundeari esker kultur batasun berria egiten da (K.o. 1000-1100).

927. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Bueno, hitz guzti horiek ondo ulertu behar ditugu lehenengo.

928. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0019 2. Irakaslearekin eta zure lagunekin hitz hauen esanahia argitu ondoren eta, esaldiak eginez, ondo ulertu ondoren, idatz ezazu hitz bakoitzaren esanahia zure Hiztegitxoan.

929. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Baina goialdean eta ondo ikusten den lekutan jarri nahi badugu, behetik erraz eta arin aldatzeko eraren bat behar dugu.

930. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Trenbideek ondo komunikatzen dituzte leku desberdinak Bartzelonarekin, baina haien artean?.

931. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Gero, sosarekin nahastuko duzue eta ondo irabiatuko duzue, nahasketa-prozesua hobetzeko.

932. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Zeuen eskualdeko erliebea nolakoa den, seguru nahiko ondo dakizuela oraingoz.

933. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Saio asko egin behar dituzue, fenomeno fisiko hori ondo ulertzeko.

934. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0249 Gaizki / Ondo / Ondo /Gaizki. Leku txikiegian badago ere motoreak erretzeko arriskua du, zeren aire freskoa hartu beharrean berak berotutako airea hartu beharko bait du /8.3. irudia.

935. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Lizarrari dagokionez, oso ondo hitz egiten du: ogia ona eta ugari duela, ardoa oso ona, haragi eta arrain eta edozelako zoriontasunez beterik dagoela.

936. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Puntu batzuetan azpiegitura hobetu beharko da, trenek abiadura handiagoa har dezaten, baina trenek oso ondo betetzen omen dituzte metroaren baldintza dinamikoak.

937. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0052 Antton eta Permintxu A: Kaixo Permintxu. P: Kaixo mutil, zer moduz?. A: Ondo esan behar!.

938. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0052 G: Whiskirik badaukazu? J: Bai, baina botila bat bakarrik. G: Ondo da. Aurrera!.

939. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 N: Inkesta bat? eta nongoa? L: institutukoa, gu institutukoak gara eta... N: A beno, ondo dago, galdetu, galdetu L: Ia ba!.

940. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Elkarrizketan. Batek gauza bat ondo ezagutzen duenean maitasuna eta begirunea izaten dizkio.

941. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 - Zer esan nahi duzu? - Badakizu zuk ondo, zer esan nahi dudan.

942. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Egia esan, euskal gramatikek hainbat euskaltzale sorterazi zuten morfologiaren, deklinabidearen, aditzaren eta sintaxiaren alorrean ondo jantziak, beti ere euskaraz ongiaren eta gaizkiaren bereizmena buruan edukiz.

943. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 10. Ondo eritzi nion berak nahi zuenean......... (etorri).

944. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 Hurrengo perpausetatik zazpi ez daude ondo. Zuzen itzazu.

945. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 TESTUAREN INGURUAN Bertsoa ondo irakurri ondoren kantatu ere bai, agian, lan itzazu hurrengo alderdiak: Edukina Azter itzazu banan-banan hamalau ahapaldiak eta osatu gidoi gisako bat.

946. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 ULERMENA Testua ondo irakurri ondoren, saia zaitezte galdera hauei erantzuten: Non kokatzen dira itsaslapurren abenturak?.

947. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0105 Estali zabaldutako eta ondo leundutako egunkari batekin.

948. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 2. Itzal txinatarrek ondo pasatzen lagun diezazukete.

949. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Bide hau ondo ezagutuz eta behar bezala erabiliz, hizkuntzarentzat emankor gerta daiteke.

950. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0203 Grezia eta erromatarren artean, soinuaren azterketak garrantzi handia zuen, beren antzokietan guztiek ondo entzun zezaten.

951. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Aurreko esperientzia ondo bazegoen, orain denborak bikoitza atera behar zuen.

952. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0219 Ez badu ondo deskribatzen, berriro sartuko du ahoz behera dauden karten azpian.

953. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Posibilitate hori frogatzeko arau berria ezarri zuen: gaixoak aztertu baino lehen, eskuak ondo garbituko zituzten denek kloratutako kare-disoluzio batekin.

954. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Ondo neurtu al dira aurreko praktikan erreaktibo eta produktuen masak, masa kontserbatzen den ala ez esan ahal izateko?.

955. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 Hauek ondo zaintzea garrantzi handiko gauza da.

956. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Mila zuloz zeharkatuak egoten dira, horien barnetik urak ondo zirkula dezan.

957. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0194 Bizidun hauek bizileku hauetan aurrera ondo ateratzeko, moldaera bereziak dituzte.

958. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 Agian lehen ondo ikasi zenituen eta gogoratzen dituzu, baina beharbada ikasitakoak ahaztu dituzu eta ondo letorkizuke birgogoratzea.

959. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Gela honen barnean egingo diren lanetan ordenak duen garrantziaz jaberazi beharko zaio eta tresnak ezagutzen eta erabiltzen, garbitzen eta ondo kontserbatzen erakutsi.

960. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Horretarako, odola portan ondo zabaldu (frotisa behar bezala egin) eta globulu gorrien pilaketa haundiegia ez den alde bat aukeratu behar da begiratzeko; hor bait dago arrakastaren gakoa.

961. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Globulu zuriak hobeto ikusteko, erabil ezazue hematoxilina koloratzaile gisa eta bete itzazue hitzez hitz ondoren adierazten dizkizuegun urratsak: 1. Behin odol-frotisa porta gainean egin ondoren, ondo finkatu.

962. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0143 Hala ere, itzulpenak nahikoa ondo, itzulpen izateko, biltzen du Arizkungo euskara.

963. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0210 a) irentsigabetasun-tipoen sailkapena: erizpide fonologiko-ortografikoez iharduterakoan eman dugu jadanik aukerabide posible batzuren zerrenda, eta hori ondo taxutzetik hasi beharko litzateke, agian, ezer baino lehen.

964. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0031 Herritar bakoitzak, botoa ematen pentsatzen duena adierazi, eta bere nahien alde ondoen jokatuko duela iruditzen zaion alderdia aukeratzen du.

965. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0017 Zaku haundi baten, gu biok ondo sartzeko bezain haundian, gure regalizaren antzeko, eta indar gehiegirik gabe altxatzeko moduko garaun beltz batzu zeuden.

966. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0025 - Entzun ondo, berehala Blefuscorantza irten beharko zara eta bere armada deuseztatu.

967. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0005 Honek bere barrukoa ondo miatu ondoren, txapan kolpetxo bat emanez esaten zion: - Badago laguntxo.

968. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0007 F-315ak ezin zuen hura ondo ezberdindu.

969. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0015 Baina, hain ondo erantsirik zegoen ezin izan zuela kendu, bere bigarren azala balitz legez.

970. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0022 - Kankarro hau ez dabil ondo-oihukatzen zuten gizonek estu eta artega-konpontzera eraman behar izango dugu.

971. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0045 - Akaso azkena, ondoena gogoratzen dudana - Jaionek.

972. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0068 - Andereño Ixabelek esan didanez oso ondo idazten duzu, eta nik ere ikusi egin nahi nuke.

973. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 - Ziur nago oso ondo egingo duzula.

974. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Gero eta gutxiago ulertzen zituen honen eta andereñoaren jokaerak, baina tira, ez zezatela behintzat esan bera ondo portatzen ez zenik: idazlan hura nola egin hasi zen pentsatzen.

975. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0093 Irakasleek ez zuten horretarako gogo handirik, oso ondo ari zirelako pasatzen klaserik eman gabe, festa harekin eta zuzendari petral harekin nahikoa nazkaturik zeudelako ere bai.

976. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Falsarbabah zaharra bizitzari atxekitzen zitzaion enerjia guztiz, eta hortan ondo zebilen.

977. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Zertan ibili zara hemen, tinta deabru txepel hori, e? ondo al dago egin duzuna?.

978. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0080 Ezin zuen ondo ulertu, baina museo batean egotea edonork amesten duen zerbait dela iruditu zitzaion: besteek zu mirestea eta gogoratzea denbora neurtzeko erabiltzen diren hitz guztiak baino harantzago.

979. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0003 Oso ondo, jauna.

980. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Hortaz, hau al da aintzira madarikatua? Ondo ederra da ba!.

981. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Bete ondo hauspoak airez! Ataska irekitzera noa!.

982. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Baina hori bai, lana egin beharko duk, eta lana ondo egin ere, zeren eta bestela, bidali egingo haut eta inoiz ikusi ez bahindutan bezala.

983. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Hura ezin zela ondo bukatu esaten zidan bihotzak!.

984. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Zakurrekin ondo portatzen zirenek ere zurikeriaz eta laztanez betetzen zituztenek eta nahiko janaria ematen zutenek beraiei komeni zitzaielako bakarrik egiten zuten.

985. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 @- Anna oso ondo dago eta goraintziak eman dizkit zuretzako.

986. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0029 Pentsa ezazu. Hura zen, guztion artean, dirua zeukan bakarra, diru asko zeukan osabak, eta, gainera... zein ondo mintzatzen zen ingelesez!.

987. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0069 - Oso ondo pasatzen duzuela dirudi....

988. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Izan ere, katutxo zuriari aurpegia garbitzen ihardun bait zuen kateme zaharrak azken ordu laurdenean (eta onartu egin behar da nahikoa ondo pairatu zuela); beraz, argi dago ez zuela bihurkeria hartan esku hartzerik izan.

989. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 - Ze ondo jotzen duen! - Pauso gutxi batzuek errekastoaren ertzera eraman zuten (8) Hemen tartekatzen den zatia, Pelukadun liztorra , liburua inprentan zegoela John Tennielen aholkuz ezabatu zuen Carrollek. Geroztik galdu egin zen, eta Telegraph egunkariaren iganderoko gehigarrian argitaratu zen lehen aldiz, Londresen, 1977.eko Irailaren 4ean. Itzulpenerako erabili dudan edizioan ez da zati hau agertzen, eta zatia zein aurkikuntzaren berri Luis Maristanyen ediziotik jaso eta gaztelaniatik itzuli dut (ik. bibliografia).

990. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Eskerrik asko suspiratu zuen erantzun moduan, baina oso ondo egin dezaket laguntzarik gabe.

991. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Momok begi handiez begiratzen zien, eta bietako inork ezin azal zezakeen ondo bere begirada.

992. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Bere lana asko gustatzen zitzaion eta ba zekien ondo egiten zuela.

993. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0028 - Oinez? - Zer da ba hemendik Murumendiperainoko bidea ni bezalako gizon batentzat, ondo berotuta gero batez ere?.

994. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0028 - Hori ondo pentsatuta dago.

995. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 Aurrena Pantxoren roulotterantz abiatu ziren, baina eritziz aldaturik edo karpa aldera jo zuten; azkenik, bertan sartu gabe jira-biran ibili ziren, toldoei eusten zieten sokak lurrean ondo iltzekaturik zeuden begira balihoaz bezala.

996. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 - Pantxo, zu ez zaude ondo - mantso-mantso hasi zen don Giovanni Rocanera, Hezurzuria.

997. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0079 - Badakizu: ondo gorde...
Gizonak eskua altxatu zuen, elkarrizketa bukatutzat eman eta alde egin behar balu bezala.

998. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Gauzak ez dira ordea beti ondo ibiltzen, beti ondo ibiliz gero ez bait dago zer kontaturik.

999. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 - Ondo; ondo orduan. Eta asko ikasi duk?.

1000. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 Meletti jauna eta andere Matilde elkarren aurka hasten zirenean, seguru zen ondo pasatzeko moduko saltsa sortuko zela.

1001. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 (...), eta biharamunean gosalaurretik norberarenak jaso, motxila egin, izarak bazter batean pilatu, tapakiak ondo tolestaturik ohe gainean utzi eta... dena prest eduki behar genuela autobusera zuzenean eramateko.

1002. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Bera makurtu, AURYN hartu eta hatzamar zurien artean katea irrist egin arazten zuen bitartean, esan zuen: - Zure eginbeharra ondo bete duzu. Zutaz oso pozik nago.

1003. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 - Begira ezazu ondo zeure ingurura.

1004. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 - Mundua ondo egina dagoela ikusiko duzu.

1005. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0014 Harkaitzetara bidean, sasi batzuren artean ondo ezkutaturik, hantxe zuen Lontxo Lakak bere ezkutuko lorategia.

1006. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0031 Ondo zaintzen ari ote da Ania baserria eta lorategia?- galdetu zion bere buruari.

1007. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 - Ondo zegok -, pentsatu zuen LU-k.

1008. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0039 - Ondo, FUTY -, bota zuen Aitonak hasperenka.

1009. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 - Ondo zegok, lehenengo lana egin duk - esan zion Kastilloprankok jokalariari, opila mahai gainean ikusi zuenean.

1010. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Beste batek, hitzetik ondo ezagutuko zuela eta, belarria jarri zuen atezuloan.

1011. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Patxi errementaria ikusi zuenean zeharo larritu zen, eta beragatik ondo hitz egiten hasi zen; sekulako gizon ongilea izan zela munduan, eta horrelako beste gauza asko.

1012. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Gizon hark entzute handia hartu zuen, eta asko irabazten zuen eta ondo bizi zen.

1013. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Eta ondo bizi zela erantzun zion.

1014. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Hura errezatu arteko bizia bazuen, ondo zegoela erantzun zion gizonak.

1015. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Etxea ezin ondo erabili eta, jantzi beltzak kentzeko eguna heldu zitzaionean, berriz ezkontzeko asmoa hartu zuen.

1016. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 Elkarri ongietorria eman zioten: - Zer moduz? - Gu ondo eta zuek? - Gu ere ondo.

1017. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0024 Baina ondo gertatu behar ziren gauzak.

1018. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Ondo ikusteko, kanpoko aldetik buelta osoa eman zioten; eta atea zabaldu zutenean, lehenengo, etxeko bazter eta zoko guztiak ikustea egin zuten.

1019. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 - Bai, ondo dago hori. Hortxe zuhaitzpean egingo ditugu, erantzun zuen Mikelek.

1020. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0042 Eta erantzuna berdina zen: - Oso ondo, oso ondo.

1021. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Ehiztariek ondo asko ezagutzen zuten baso hura eta bazekiten otso guztiak jatekoaren bila zebiltzala.

1022. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 Etxeko denek, herritarrek eta azkenean ondo portatu ziren ehiztariek izugarrizko festa bat antolatu zuten Sorozarretan.

1023. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - Ez al zara, ba, gurekin ondo bizi? Zurea da herriko kaiolarik politena, zurea kaiolarik txukunena.

1024. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Benetako arazoak zituzten, eta nahasketa hura argitzeko asmoak eranginda alkate jaunak eta bikarioak bilera bat egin ondoren eta herriko arazoak ondo eta luze aztertu ondoren, batzar nagusi bat egitea erabaki zuten.

1025. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Baina nolatan egiaren bila? - Herrian ezin garela ondo konpondu... - Eta elkar ondo konpontzeko oso beharrezkoa omen zaigu delako egia hori.

1026. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Hori duk arrazoia! - Eta diru asko ekarri al duzue? - Pilo bat! - Eta ba al dakizue norengan jo? - Ez noski! - Ez diagu herri hau ondo ezagutzen.

1027. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Amonak ez du ikusten. Eta amonak ondo ikustea nahi nuke.

1028. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Hori, hori da, nik nahi nukeen gauza bakarra, amonak ondo ikustea.

1029. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 Eta ondo ausartak ere pasa zitzaizkion kaskotik.

1030. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Badakik ondo asko ezin hi bezala igo naizela.

1031. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Ez, Azeri ez. Heuk ere badakik ondo asko, odolki bedeinkatua lurrean ez baino zerutan behar litzatekeela jan.

1032. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Ondo bazkaldu eta gero kalera zihoan, eta hara non topo egiten duen Konintxirekin, eskaileretan eta zigorturik.

1033. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Edo eta Malmierca bere ondo-ondoan begira zuela iruditzen zitzaiolako.

1034. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Dorik Malmiercari buruzko berri guztiak, baita azken ordukoak ere, oso ondo ezagutzen zituen.

1035. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Eta Gartzon jaunarekin (zerrotea eskuan, une horretan etxolaren bat edo agian astronautentzako geltoki sideralen bat eraikitzen laguntzera zihoan, orain hartz ikuzleekin eta Sojuz 3ko astronautekin ondo konpontzen zen eta) eskaileratan gurutzatu zenean, esan zion: - Hau dena jasan behar al dugu, Gartzon jauna? Honekin luze eta zabal hitzegin nahi zuen.

1036. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0089 Kirkil: Eta orain: gaua! eta nik gauez ondo ondo ez dut ikusten...

1037. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0024 - Ondo dago. Zuei salduko dizuet; horrela ez dut herriraino joan beharko.

1038. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0096 - Oso ondo! Aukera ederra Brianen negozioak ezagutu ahal izateko... Sar dadila.

1039. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0083 Orduan denok eramandako gauzak atera genituen: Alzestek behin bere gurasoekin oso ondo bazkaldu zuen jatetxe batetako erreziboa eraman zuen; Eudesek Itsasertz Urdineko postal bat; Agnanek bere gurasoek Normandian erosi zioten geografiako liburu bat; Clotaire ezer gabe etorri zen, etxean ez omen zuela ezer aurkitu esanez, baina hori berak hezurrak ekarri behar zirela ulertu zuelako; eta Maixent eta Rufus kaiku ergel horiek bakoitzak txirla bana eraman zuten.

1040. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Baina denboraz denera ohitzen gara eta zerbait egin behar denbora pasatzeko eta hazkazalmotza, hatzapar batez sudurrak ondo hestutu eta ukendua miazkatzen hasi zen.

1041. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Emakume xaharrak lanak eginda zeuzkan eta aurreko egunean bezala esan zion Mari Xorri, soineko hura ondo ezkutatzeko.

1042. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Bazkalondoren, Mariari bere aita gerturatu zitzaion eta esan zion: - Dena oso ondo egon dun, bazkaria behin ere ez bezalakoa, baina janak zerbait falta zinen.

1043. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 ONDO JOAN-BA HURRENGORARTE! Horrelako hitz goxoak esanda agurtu ziren.

1044. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0059 Derrigorrezkoa zuen ondo deskantsatzea, (...).

1045. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Hurrena etor zitekeen haizeak, nola atseginak, hala zakarrak, hura beti, zuloan ondo egokitua bilatuko zuten.

1046. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0038 Beraz, oilategirantz abiatu ziren Arturitori beso bietatik ondo eutsita, ezetz, utzi bakean, nazkante alenak, ez dudala joan nahi oilategira, amari ezango diot beztela, jipoi ederra emango dizue, bai horize!.

1047. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Baina zergatik ez zioten ba esan hain laster joan behar zutela? Berak ondo ulertuko zuen.

1048. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0011 - Ondo dago... Baina... alu alenak! - Zer ikusi duzu, Yañez? - Ikusi leihoak.

1049. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0120 - Ondo miatu leku hau goitik beheraino!- agintzen die bere gizonei.

1050. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Poltsikotik zintzilika, itxuraz lardaskan sudurzapia zekarrela, baina ondo begiratuta jarri zuena.

1051. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 Ondo dakizu zuk hori. Lasaitu zen Tom.

1052. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 - Baina nola? Nahastu berriro ere? Itzalaren muturrean seinalea ondo egin dugu eta...

1053. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 - Bada, seguru asko, ez dugula ordua ondo kalkulatu.

1054. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 - Zergatik ez dugu lurpean gordetzen? Lurpean eta ondo? - Oso ideia ona iruditzen zait.

1055. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Otso-emeak ondo zaindu zituen haurrak eta azkar gogortu ziren.

1056. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 - Eta? - Oso ondo Mikaela, oso ondo! Badugu pistatxo bat behintzat! Ideia ona izan zenuen.

1057. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Bihotzak eztarria jo behar ziola zeritzaion eta pareta batetan sostengatuz, ondo ulertu zuen Txepetxen beldurra eta Bartoren mehatxua.

1058. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Melodia hura ez zen polita eta ezin zen ondoegi jota zegoenik ere esan.

1059. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 - Itzuli? Orain jolasean eta abentura ederrenean gaudenean? Burutik ondo al hago?- esan zuen Gorkak -.

1060. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Ondo dago! Ondo dago!- esan zuen Stik jaunak haserre samar -.

1061. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 - Agur, Stik andrea, zaindu ondo Edgar! Agur, Mutur-Beltz, ea mutil jator bat egiten haizen.

1062. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Astebete gogoangarri bat igaro dezatela, ondo merezia dute eta.

1063. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Denak bildu ondoren, bi artzain, igandetako soinekoak jantzirik, alpargata txuriak, mendimakila eder bana eskuetan, gatz zorrotxo polit bat ondo zaindurik (27) Zuberoeraz: lanturik. Hitz honek ordea, nahiz landurik, nahiz zaindurik esan gura du eta kasu hontan zail da jakiten zer aditzera eman gura duen. eta gerrikoari loturik, zatoa bizkarretik txintxilik... badoaz ardi sailaren aintzinean.

1064. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Inozo ausartiak eta koldar adimentsuak ugari izan dira historian zehar. Eta hori ez dago ondo.

1065. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Ondo dago - esan zuen Martinek -. Horrela egingo dugu.

1066. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 - Orduan bai ondo! - Zure begia txikiagotu egin da oraindik - esan zuen Ulik.

1067. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 - Hemendik lau astetara, ondo egongo da berriro - esan zuen Bô*kh doktoreak -.

1068. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 Honek, hilabete barru Uli ondo egongo zela esan zien.

1069. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 Zaldia eskutik hartu eta badoa zakuak abereari bizkarrean ipintzera. Ondo lotu eta gero etxera.

1070. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0151 Gero, Reikjawik-era ondo iritxi zela jakin genuen.

1071. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 - Bai, arpoi batzuk sartuta zeuzkak eta ondo okertuak; heuk ere arrazoi duk, Dagoo: zirrizta izugarria dik eta oso zuria; eta buztanari hik esanda bezala eragiten ziok, Tash, haizeak bela lokarria eten dion poka Poka: aurreko mastatik brankagara doazen beletarik edozein bat balitz bezala.

1072. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 - Ondo zegok!- baieztu zioten biek.

1073. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 - Oso ondo egin duzu!- esan dio Agnanek.

1074. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Ale, ondo jarri, irribartsu, eta jaun horrek argazki polit bat aterako digu! Andereñoa ez dugu mindu izan nahi eta obeditu diogu.

1075. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Denok irribartsu, ondo jarri gara.

1076. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Ez didazue beldurrik izan behar, badakit ondo pasatzea gustatzen zaizuela, eta niri ere gustatzen zait barre egitea.

1077. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 Klasean sartu garenean, ea ondo pasa al duen galdetu dio andereñoak Txotxori.

1078. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Eta ondoren, poxpoloa ez hondatzearren, kontu handiz ibili ginen eta ondo joan zen dena.

1079. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 Eta, amorrazioz beterik eztarria estutzen zion koilarean sartu eskuak noizean behin eta honela zioen negarrez: - Ondo merezia dut! Oso ondo merezia gainera! Alfer arlote bat izan nahi nuen... Lagun gaiztoen kontseiluak jarraitu izan ditudalako, orain zorigaiztokoa naiz.

1080. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Zain egon ziren bitartean, Scarlett nola askatu behar zuten ondo pentsatu zuten.

1081. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0128 Gainera, elkarren artean oso ondo konpontzen ziren eta horrek asko laguntzen zien.

1082. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Horietako bat, nik bezain ondo dakizu, oso mesedegarri zait...

1083. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 - Ondo kontatu ditut egunak - jarraitu zuen Duke Handiak -.

1084. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0144 Bitartean, hitz lasaigarriak ziotsazan: - Oso ondo ihardun zara, Varon.

1085. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0004 Beste zerbait ere badira eta beste zerbait hori ondo ulertzen ez badugu, ez dugu egoki ulertuko kristau liturgiaren aberastasuna, ez eta bere egiteko orokorra ere.

1086. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0020 Milaka bialtzen gaituzte,
Handiki zikinok!
ondoegi konprenitzen ez dugun
mundu honetatik nora goazen ere
jakin ezinik...
hantxe bertan
denok berdin garenik
sinestu izan nahi gaberik.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00114 Don Wenceslao eta Arrate alkatea ere ez dira ondo konpontzen.

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0036 - Ondo dago.

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 - Ondo nago, eskerrik asko.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0086 - Ondo dago.

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0086 Burutik ez dabil oso ondo, baina ikaragarri goxoa da.

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0086 Esan dizut burutik ez dabilela ondo.

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0111 - Ez al zaude ondo, ama?.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Elkarrekin hizketan egon ziren biak, fokoen argitan zeudela ondo jakinik.

1095. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 Alemania ondo ezagutzen du, baina ez da Berlinen inoiz bizi izan.

1096. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Ziur gaude ondo ulertuko duzula zer nolako ohorea duzun hau, eta kontsiderazio pertsonalek ez dizutela onartzea galeraziko.

1097. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 Ondo hasi da erromesaldia.

1098. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 - Ondo da - esan zuen Kimek lasai.

1099. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Behin batean kartazaleak Montevideoko karta bat ekarri zigun, eta anaiaren karta bat zen, itsasoa oso ondo pasa zuela esaten zigun hamaika lerro ederretan, eta lanik ez zela falta Montevideon, ziudade haundia zela hura;.

1100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Orain ez nuke ironiaz hitzegingo hain ondo plajiatzen duen gizon baten aurka.

1101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Badakit nola egiten den, ondo eutsiko diot.

1102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 - Ondo da - esan zuen Templek.

1103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Soinekoa ondo tolestatuta zeukan ohe gainean.

1104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Ama ondo al da?.

1105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Ondo gara.

1106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Ondo ari al zara pasatzen?.

1107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Badakizue zer den ukuilua, ezta?... Lehen (eta oraindik baserritan) gizonak abereekin elkar bizi ohi ziren etxe berean, eta behiek esnea ematen zuten gizonarentzat, eta oiloek arraultzak, eta gizonek abereei jaten eta edaten, eta teilatu beraren gorapean bizi ziren denak, ez dakizu zein ondo.

1108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Gau beltza etxera orduko, negar zotinak izkutatu nahirik semea (bietatik zaharrena eta mutikoa bait zen), biharamunean egunak argituko zuela eta ondo aski astinduko zituztela bazterrak esanaz elkar animatzen zuten sukalde zokoan.

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Amonak ondo zekien lar tarte hartan galtzen zirela oiloa bizirik aurkitzeko itxaropen guztiak.

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Elkar nahiko ondo ezagutu genuen denok, berriketa ugari, jardun eta jardun...... eta konturatu gabe, oraingoan bai, lotarako garaia heldu zitzaigun.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Toki bitxi hartan bazkaldu ondoren (ondo kontuan izan zuen Joxek han janari, paper edo plastiko arrastorik ez uztea), berriz baso itxian barrena sartu ginen, oraingoan beste aldetik (paradisu hura baso trinkoz inguratua bait zegoen alde guztietatik).

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 Hobe dut ni ere ondo egotea amonarekin ahal den azkarren, jaunari eskatzen diot, ahal dudan parterik handiena jasotzeko.

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 - baina eskultura puskatzea ez da ondo egon.

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0050 Hi ondo hagoela eta ni ere ondo nagoela hi hola ikusiz.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0050 Nahi luke ondo egotea, pensatzen nuen Danielen bizi modua gogoan.

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0050 Ni ere ondo egongo nintzateke hola bizi ezkero, pensatzen nuen.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Orduan beltzez jantzitako gizon bat ikusi nuen plaza hartako petril batetara igoa eta guardasola haundi batekin; jendeari hitzegiten zion, esanez osatzeko taldeak eta abiatzeko bi anaien bila, halako basora, halako mendira, eta miatzeko ondo bazterrak, bereziki miatzeko ibai ttikiaren ertzak.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Beraz, dena ondo aztertzen....

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 Ondo ezagutzen dut eta gizon zuzena da.

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 - Bai... berea, berea! Zurea, eta ondo zurea gainera, beretzat nahi ez zuenez jarraitu zen emaztea.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0004 Gaur ondo gabiltza.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0027 Hitzlari bikaina zen Tom eta gazteleraz oso ondo mintzatzen zen.

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0080 Eremu fantastikoak... baina posibleak, ondo posibleak, ez naiz ni bizi lainotan, esaten didaten bezala, lurra jotzen dut, ez nago ero, ez, zergatik esaten didazue ero nagoela?, eta izutu egiten zarete nire begiradaz, begirada samurra, zorroztasunak ematen dion dizdira txiki batekin...

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Bestalde, buruak buelta eta errebuelta ematen zion: Ez dakit, honenbeste diru... ondo nago baina... zer gauza sentitzen den... gaizki bezala ere banago-ta... nondik joko orain?... ez diot dena Katalina Sudurovari emango, aprobetxatuko bait litzateke... egunero bost kopek janaritan gastatuz gero... baina... bueno... nahiz eta... tira, tira....

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0056 Eginkizun bat, besterik ez, eta uste bezain ondo betetzen ez badut ere, edo espero nituen errentak ematen ez badizkit historiak kontatzeari eginkizun programa barnean bere lekua utzi behar zaio.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0019 Ondo pentsatu behar nuen nola jokatu, zein erropa jarri, pelukerira joan ala ez.

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Ondo begiratuta, belaun gaineko zuloekin batera, urte horretan beste bi kabi aurkitu zituen bizkargainetan.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Ez zuen atzera begiratu, ez zekien ondo nundik zetorren.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Bazekien bada hori ondo asko nik esan gabe.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Anjelexengana inguratuz hasi zenean, bazekien ondo bietako norbaitek bukatuko zuela begiak zabalik eta Uhetako leizezuloan behera amildua.

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Gauza serioak zirela haiek txantxetan ibiltzeko, ez al nion bada bota, sarri baino sarriagotan! Alderdi horretatik badakit ondo ez dudala galbiderik.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Mila xehetasunez kontatzen zuen dena, bera hantxe egon balitz bezala, mundu guztiák indiar guztiak hil zitzaten arte bere gurditzarretik ez zela irten ondoegi jakin arren.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Sinets iezadazu, lana ondo aterako da, soroko idien antzo izango gara... Irudi ezazu! (Eta Arkadiiren ahotsak, hunkipen bozkariotsuz dardar egin zuen) Gutako bakoitzak jaso orduko, sonbrailutxo bat, txal bat, edo galtzerdiak erosiko dizkiogu.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 - Hori ondo dago.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 Neure Aitaren ondo-ondoan nagoelako eta Aitak maite-maite nauelako, neure Aitaren esana egin dut Nik beti.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Hortaz, oso ondo gelditu zen mutila.

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Hiru iruzkin ezar dakizkioke zabal-zabal eta argi ta garbi irakurgai orori, alegia: (1) Musika eta bereziki kantua, irakurgaiokin oso ondo datorrela nabaitua dut.

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Holakotan, neuk egotzi diot pasarteari bere ondoa, hala-nola Honela ari ohi da Jainkoa, beronen zentzua aditzaileei egokitzea maisuen eta hezitzaileen gain utzirik.

1140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 - Zu, ondo dago hori ta egia izango da; baina lehen ere sermoirik asko entzunak gara - ihardesten dio entzule batek eta eten egiten dio hitzaldia.

1141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Husgune toraxikoan bi perforazio ageri ziren: saihestarte eskuineko bigarren gunean bata zeinak birika ukitu baitzion, eta ezkerreko axilaren ondo-ondoan bestea.

1142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Amak orduan esaten du: - Ondo egin duk (duzu).

1143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 - Atea ondo itxita laga dut.

1144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Berehala adierazi zion, ordea, Masu Jaunak oparia zer zen eta zertarako nola erabili beharko zuen: - Kutxatila horretan dagoena, mundu honetako aberastasunik ederrena da, bainan ondo aukeratzen ez baduzu kaltea besterik ez dakarkizuke.

1145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Gainerantzean, andre haiek ondo zaindua zen Fermin.

1146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Ez dut ondo ulertu esan duzun guzti hori.

1147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Begiak eta belarriak ondo irikiz gero, argiro ikusi zitekeen hango egoera: udaletxearen aurrean, hurbilean, zanpaketaren aldeko jendea, emakume asko, adinekoak ugari, bai, eta ondo jantziak.

1148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Ondo gainera.

1149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Baina gezurretakoa zirudien azken agur hartan inork ez zuen ezer ulertzen; aitak ez zuen konprenditzen, baina bost axola zitzaion, semearen irrigura, ongi egin jauzi aita goi haietan, egin ezak barre, gero nerekin etorri nahiko duk; emazteak ez zuen entenditzen nondik zuen gizonak ihes egiteko halako grina, horren zahartua al nago bada ni?; eta semeak, berriz, ezin zituen aitaren poz itsua eta amaren ardura negartia aditu, ondo etorriko zaizkio opor batzuk, ama; bai, seme, erabat erotzen ez bazaigu behintzat...

1150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Ondo bait zekiten denek presako ateak ez zirela berez ireki.

1151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0095 Ez, aitaren faboreen egarri txoraturik zebilen txori grisen bat izango zuan kaiola berdeskara kontu kontari inguratu zena, han, barrendik ondo itxita, gregorianoa entzuteko gogoz eta, beharbada, esperantzaz.

1152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Ondo handia zen, baina mendeetan zehar etxeratutako trasteek eta traste horien gainean pilatutako hauts usain hezeak bertara sartzea galerazten zuten.

1153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Gorri txapeldun, hirea zegok goxoa, hire ondoan nagoelako esaten duk, jakina, jotzeko beldur ala?, ez ez zinez zioat, hobe zenuke ezer ez esatea, sinistuta egongo da gero, eta egunak pasatuko ditu lelo horrekin, noiz egin dizut horrelakorik esan?, nik esaten dizkizudanak ez dituzu ez gogoratzen baina besteen kontuez asperturik naukazu, lehengoan esaten nian ez hadi ezkon umorea galtzerik nahi ez baduk, honek ez dizu ulertzen ezta ulertuko ere burua gogortxo du-ta, garaian zaude hobeki pentsatzeko, ez nintzateke zurekin joango, zer uste duzu buru gogorra nahiago kaskarina baino, buru gogorra fidelago izaten da, oker zaude emakume, bibote hoiekin gainera ze nazka, ondo egingo lizukete bada kilikili, tori sagardoa, neuk egingo diat kilikili matrail hezurrean emaztekia bakean uzten ez baduk, (...).

1154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...), eta entsaladari ekin zion, Manuelek bere zigarroaz jarraitzen zuen bitartean, apetitorik ez, ala?, eta patroiak zigarroa itzali zuen amorruz hautsontzian, sotoaren jabeak ez lukeela hara tabakoa eramandakoen izenik botako, eta tenienteak tomate puska bat tenedorean zuelarik, hain ondo ordaintzen al diozue? baina Manuelek ez dut fiantza bat ordaintzeko ere kupidarik, tenienteak, berriz, harritu egiten nauzu, ez al zara, ba, Bilboko kargamenduan ere partaide?

1155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Eta zer kontxo? Ondo egin nuen.

1156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Ene Mattin maitea, gostatu zitzaion gero... izerdi eta ahalegin, baina gosta eta guztiz... ez al gara ondo bizi izan?

1157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Ondo gogoratzen naiz Luisen hiletetan, elizan geundela, Lucianoren nigar isilez, hala baitzeritzon Sestaokoari, bai eta beraren aurpegi zurbilaz ordu bi lehenago gure etxera etorri zenean.

1158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Izan ere Petrak bazekien ondo zer egiten zuen, azkeneko hogei urteotan berak beztituak baitzeuzkan auzuneko hil guztiak.

1159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Bazekien Don Emilianok eta oso ondo ulertzen ziona.

1160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Eta orduan bota zien gogorrena, ondo pentsatu zuela eta ezetz, (...).

1161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Bi urte elkar ikusi gabe, elkarri hezetasunak miatu gabe eta paradero hartan elkartu behar, nire buruaz haserretzen hasia nintzen, baina, alferrik, nire eztulak gero eta lehorrago jarraitzen zuenez, kamamila atera zidan, eta - Zu ez zaude batere ondo.

1162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Telefonorantz jaiki zen, nik ezetz, ez zidan kasorik egin, nik azkenean ukatu ez nion numeroa markatu eta - Nahi duana pentsa baina hator lehen bait lehen, hire emaztea ez zegok batere ondo.

1163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 - Badakizu Dorian, ondo asko, erretratua zurea dela.

1164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Gentleman bat omen zen hura ere, eta horrexegatik gorrotatzen zuen mutikoak, agian bera ere ondo konturatzen ez zen arraza-zentzu berezi batek bultzatuta gorrotatu ere, eta horrexegatik gero eta nagusiago ageri zen mutikoaren barrenean sena hori.

1165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Bere amaren izaeraren axalkeria eta handikeria ere, ondo asko ezagutzen zituen mutikoak, eta horretantxe ikusten zuen Sibylentzako eta Sibylen zorionerako peril infinito hura.

1166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Ondo asko daki zenbaterainoko gorrotoa diodan faltsukeria-mota horri, baina, itxura denez, hogeitamar urte baino gehiagotan medikuntzan lan egin izanak nornahiri uzten bide dio beti ere halako arrastoren bat.

1167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Zutitzean, zalantzak egin nituen, lehen aldia baitzen, baina ez neukan erortzerik, jendetza ondo ondoraino hurbildu baitzitzaidan, (...).

1168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Bere burua eta inorena era batera hiltzen dutenak ere ba dira, baina gehienean bitasun hori ez dute oso ondo koordinatzen, beren burua hiltzetik hasten baitira.

1169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Ez dakit ondo egin dudan, edo hobeki esateko, gaizki egin dudala uste dut.

1170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 Agur ba, Iharra, eta ondo izan....

1171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Eta horixe zen niri etorri zitzaidan plazerra; handikiaren erru eta ahuleziak ikusteak indar handiagoak eman zizkidan eta ordurarte ondo konprenitzen ez nuen ene aitona Poliarpo zenak esandakoa gogora etorri zitzaidan Auzoko behiak, errape luze.

1172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Eta korrika eta presaka, oilategiko oilar arroa bere ahotsa aurkezten hasia bait zen, On Zistor-en etxearen ondo-ondoan dagoen ene etxe umil honetara zuzendu nintzen.

1173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Zure ondo-ondoan plegatu nintzen.

1174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0084 - Gauero lelo berean aritu behar al dinagu? Ohizko ariak gure Mariak... Semea etxeratu arte ez dinat egundo lorik hartu, badakin hik hori aski ondo, eta berandutxo ere badun ohiturak aldatzen hasteko. Ez zegoen amona amur emateko!.

1175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Ze sistima eta Maria Santisima, gero! Ez al zekin jendeak, gaurgero ondo aski, nik lepotik painuelua daramakidanean ikatza ez dudala saltzeko, bestelako materiala estaltzeko baizik?.

1176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 - Bai, bai... - Beno, ba ondo lo egin eta txorakeriarik egin gabe....

1177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Irakurri nuenean, ez nuen ulertu edo ez nuen ulertu izan nahi... ez dakit, ez dut ondo gogoratzen.

1178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 AMAL: Oso ondo Erregearen Osagile Jauna; oso ondo nago.

1179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Urteetan aurrera zihoan eta egun batean ala bestean hil behar zuela eta, Atarrabik sakristauari deitu zion: - Hik ondo dakik konsagrazio unean bakarrik izaten dudala itzala eta, nola edo hala, une hartantxe hil behar diat... bihar meza-garaian, itzala nire alboan ikusten duanean, hil egin behar nauk.

1180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Begiluze asko beste zuhaitzetara igo ziren ikuskizuna ondo jarraitzeko, baina lurrean ez zen inor gelditu neskari laguntzeko.

1181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Ikusitakoa ondo gordetzen zuen gogoan, gainera.

1182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Ondo ikusi nuen hori orduan.

1183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0011 Honek garezur bat irudikatzen du eta ondo egindako garezurra dela esatera ausartuko nintzateke, gure anatomiaren zati honi ohiz ematen zaion itxuraren arauera, eta zure kakalardoak honen antzik badu, munduko kakalardorik arraroena izan behar du dudarik gabe.

1184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku