XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Gudarozte gogorr bat ipiñitia, errtijai eta jakintzai ongi-egitia, ta onen aurrerapenerako Oxford'ko ikastetxe nagusia irasitia, onek eta onelako ainbeste lan, Alperrda Andiari dautsoz Ingelanda'k zorr.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0015 Aulako ongi andija irabazteko, Jaunari otoi-egin eta auxe esayozu.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 1ampdeg;, EL, - (39?) Artzan, Ortzuri linai au eta artzan buruntzi au ta biok gorde itzan ongi (Poliren aldekoak ito-bearrik parrez).

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Gaurko albiztez, aitaren semea dala, ongi erakuzi digu.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Ongi erten digu.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Ongi egingo du.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Badaki gizonak ondasun zaleak gerala, eta egarri au aseaz guri bere onginaia adirazteko ongiz eta ondasunez betetzen gaitu.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Ona emen gizonai aiñ ongi nai dien Biotza.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Euri hura zan Arantzazuko Ama Birjiñak euskaldunai eguiten zien lendabiziko mesedea, eta guero eguingo ziezten mesede ta onguien azalkai ta ezagungarria.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0192 Igorri zazkiguzute zuen umeak, euskel-irakurketan, idazketan, eta abar, ongi gertu ta gero, zaar motelen ikasbide ditezen.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Ongi da erderaz ere dakian; baña ¿euskera aztu, alajañetan, euskel-eguneokoak? Ez, enetxoa!... Ori ezezik, aurreko euskel-atalera dakargun.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Mesederik asko egiten digu Jaunak beraganonz deitzez; orregatik dagokigu ongi erantzutea.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Bere graziz gure animak argitu ta sendotzen dira, zerutik datorren intz gozoaz bezela; grazi onek, ordea, beren biotzak ongi eraturik dauzkatenetan bakarrik dagizki orrelako mesedeak.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Bein edo bein ezagutzen ez zuan ziñaldariari begiratzen zion, batez ere ongi ez esanen bat iruditzen zitzaionean, ordurartekoan ixillik zegoan gizona bai-zan.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ala izan oi gera guzti-guztiak liburuetan edo urruti ikusten ditugun maitaleekin, aien alkar ongi-aditzea naiago.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Gose diranak ongiz asetzen ditu ta aberatsak utsik bidaltzen.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Itz eraltzia edozeñentzako lana ez dala bai-dakit; nik eraldutakoak ongi dauden usterik ez daukat, baña gaizkixeago ba-da ere erderaz baño euzkeraz esan naigo det.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Gurasoak, irakasleak, ezitetxe ta irakastetxetako zuzenlariak, gai onetan beren adiya ongi zulkatu bear dute, zuzen jarduerazi ezkero garaurik bikañenak eman ditzaken antzea ez galtzeko eta jayotzaz eztagokion lanean erkitzea eragozteko.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Ongien dagokiona aurrean ikusteak, bakoitzaren gaitasun berezia ernarazi dezaken tokiak ikertzera eramanaz, umien begi-aurrean mota asko-askotako gauzkiak jartzea egoki-egokia izango litzake.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Illabete bat aurretik ibilli nintzan bazter aietan, eta banekien ongi zenbateko bidea dagoen araiño.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 8.a Nic ongui ezagutzecoa nere utsatasuna.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 2. Bereala oñ edo cimendu onetan bigarren beguietaratzen dan gauz au ongui aditzeco gracia berari esca zayozu, bici guciraco dotriña, eta beragatic balio chit andicoa dalaco.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 7.garren DIBUJATZEKO KAJACHO EDO GIS ONTAKO BESTE SARI BATZUEK, ordu laurden batean euskaraz ongiyena irakurri eta izkribatzen duten nesska eta muttillentzat; eta gaztelanitik euskarara eta ontatik artara biurtzarik onenak egiten dituztenentzat.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 3.garren EUN PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, zortziko ori ongiyena jotzen duen danboliñ-talde osoari.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 5.garren IRUROGEI TA AMABOST PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, ariñ-ariñ edo fandango ori ongiyena jotzen duen danboliñ-taldeari.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Ongi irabazita daukate auetxek Euskaltzaleak eta Euskalerri guztiak erakutsi dieten omena.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Emen zaudeten guziyok, ongi dakizute: Bonifazio Etxegarai jauna Euskaltzain aukeratu dala, ta gaur datorkigula Euskaltzaindiaren etxe ospetsuan sartzera.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Gurasoak joan diran bidetik dijoana gurasoak onak, diranean, ori jakiña da ongi dijoa.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ori dasa, gure Nekauste ederr onek aurrez-aurrez dakarren, esakerak: Jesuchristo Gure Jaunaren Pasioa Eusquerazco versoetan Jesusen beraren Biotz Maitetsuari Biotzarequin batera ofrendatzen dio A.S Ignacio Loyolacoaren Seme (1) Christavren Bicitza 568g Orrian Iruñan (1760); baña orri ori 368g. izan bear litzake: ez zun bere izena ipiñi; baña bere biotzaren bide, izena eta gizona ongi agertu zitzaizkigun.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Nekazaritzako ardura abek ain ongi asi izanarren, ezin izan degu gure asmoak bete asieran esan bezela.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Madrid-ko agintariek nai luteke gu aiek dauzkaten arduradunen menpekoak izatea, aien laguntzaleak; ez gure arazoak guk nai bezela erabakitzea, baizik aieri ongi iruditzen zaioten neurrian, aiek baimena eman bear eta aiek jarritako mugaz beste ezin ibilli.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 GANTZUME,- Ba, bazakitek beti hoik berena ongi.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Eta, batere ez zaiat ongi andrearen jotzea, batzuek egiten duten bezala.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Hori ez zaiat ongi.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Gogoan zuena ongi baina hobeki irakutsi ziotelarik, goiz batez, Pantzunak murritz murritza Mariluzi erran zion kondua berehala ordain ziezon.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskara eusten laguntzeko, eskolak ongi, idaztiak obeki, irakurgaiak ederto.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Micheria, egon ongi eta bertze aldi bat arte.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nahi-ta ez, orok ongi joan behar zuten beraz aurthen eta oro... ongi baino hobeki joan dire, arotik hasirik.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Bertze zenbeit ere ba naski, ongi hautatzen direlarik.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 3. Hainitz ongi eginen duzu ortzirale oroz, edo nahiago baduzu bertze asteko egun batez zerbeit penitentzia gehiago ofreitzea, edo barur, barur erdi, mehe, edo bertze zerbeit zure osagarriaren eta kondizionearen arabera, edo othoitz, arrosario, kurutzearen bide, kofesio, komunione, edo mortifikazione, beti chede beretara, bekhatuen erreparatzeagatik eta Elizaren garaitia laster ardiesteko.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachoc ongi hartzen du, emaiten dio curaye, eta manatzen du egin dezan haampiuml;nitz oithoitz, harec ere eginen duela, diolaric Yaincoac ongi nahi balin badu aphez izan dadin, emanen diozcala bere bocazioneari yarraikitzeco laguntzac.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Lehenic bere misionesteri erraiten zioten zer egin behar zuketen arimen salbatzeco, gero ahalaz yakintsun egiten zen misionetaco harat hunatez, bozcariatzen zelaric gauzac ongi zohazinean, berri tcharrec bihotza erdiratzen ziotelaric.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Biharamunean, etcheko nausiak ongi uste zuen Jesus eta Jon Doni Petri argia gabe hasiko zirela lanean.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Hasarre gorrian orduan, makila batekin heldu zaiote nausia eta bietarik ohe-hegian zagona Jon Doni Petri gaizoa ongi zafratzen du, eta badoa.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Behiak deitzirik, eta kaikua sarrichago edanen den esne lodi gizenaz betherik, sukaldean Piarres sartu zeneko, Aita jin zen hura ere, alimaler jatera emanik eta heiako athe-leihoak ongi hetsirik.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Gaztenak, pin, pan, paderan tiroka ongi erretzeko artean, haurrak, katichima ahantzirik, hirri-karkaraz zagozin demboran, bere bethiko tokian, zizelu-chokoan jarri zen.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Damurik ez da hemen ene lehenagoko sare chaharrik, heien ongi antolatzeko, nahiz bichta joantchea dudan...

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Bizkitartean, zoaz ene Amaren gana zer ere iduriko baitzaio eta hura ongi izanen da.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Nor harri orduan, ikhustean san Frantsesek baztertzen dituela Heren-Ordenako armadatik, jite gaistoko giristinoak, jende nahasi eta hitzuntziak, bethi liphista keta dabilzanak, nehorekin ongi ez doazinak.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada ez dakite ongi zer kaltea dion bere buruari eta Haurridegoari egiten, eta zer zorigaitzera erortzera doan.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Han da gurutzearen ondoan bezala, Jesusen gorphutzaren eta odolaren sacrifizioa Jincoari escaintzeco; han da, aphezac meza ongi ematen, giristino choilac ongi entzuten laguntzeco, batzuen eta bertzen othoitzac, berekin batean, Trinitate Sainduaren aintzinerat eremateco.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Eta lekhu orotan ongi arrtu zuten.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Itsasoan doanak ongi jatea du gogoan, ongi edatea ere ba.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Lo ongi egiten da.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Esango da, noski, gaur euskalduna ongi bizi dala; egia da, gorputzez ongi gera, naiko ondasun ba daukagu, bano gogoa, anima galdua daukagu.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bitchi ez den ahatik nola nehor ez den ongi heldu, zurrutarik gabe!!!.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Bare kurkuilu andana bat bil-azkitzu eta ezar, ongi azukreztaturik, irazteko baten gainean.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Zehorre jartzen zare biluz gorririk saski haren gainean eta ongi ongi inguratzen zare oheko estalki zonbaitekin.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Orotan bezala, gurek ere uste handia bazuten beren gainean eta zaukaten, nagusi zirenaz geroz, ongi handiak egin behar zituztela bazterretan, Frantziaren eta Errepublikaren etsai guziak desterratuz eta chehakatuz.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Egiaz, auzoekin bakean bizitzea etzaio nekhe: Behaunetik, Azkonbegirat, ibarra ongi maldatua daukate mendi gothor eta aldapa nasai batzuek.

65. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 14.- Eskuiko bearria soñuka ampauml;i bada, norbampauml;itek ongi xardukitzen du; ezkerrekoa txistus ampauml;i denean, gampauml;izki.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eskualde hortan beraz, kaheka bat hiltzen dutelarik, berehala surat ematen omen dute, buztana ongi gatzaturik.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Egiozu beleari munduko ongi guzia, belea bethi bele, egun batez kampoa hartuko dautzu.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Beharko da bethi garbitu eta irakitarazi bulhar eman aldi guzien ondotik: ttuttu zikhina edo ez aski ongi hazi gaichtoetarik garbitua bethi lanjeros da; ttuttuaren burua ere beharko da irakitarazi aldi bakhotch ontsa garbitu ondoan.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Beraz, zuen haurren ongi hazteko behar direnak ikhasi eta, khasu egizue nola maite dituzketen emaiten dazkotzuetenak.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ongi jasaiten balimbadu, goitika eta sabeleko minik gabe, emanen diogu haurrari aphur bat.

71. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ongi jasaiten delarik ere, ez ditake izan esnea bigarren adineko haurraren hazkurri choila, nahi bezembat izana gatik berenaz janhari osoa.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Errana da eskaleek ongi ezagutzen eta... erabiltzen dutela aihen-churia beren larruaren erretzeko eta zauri batzuen egiteko, urrikal gakioten!.

73. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Aditu izan dugu landare hunen haziak ongi handia egiten duela mafrundietan.

74. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Itsas-hegiko harroketan ikus ditaken landarea, bainan baratzetan ere ongi heldu dena.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gure irakaslearen azia zabaltzen ezdira gutxi aleginduak, urtez ere eldu antxak dira geienak; eta ongi ezagutzen dute beren aberria, baita maitatu ere.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Ongi etorria izan zaitez biotzeko Luzear; zeure agerketaz pozten naiz da, jarrai osasuntsu, argi ta zuzen Euskal Orria antolatzen lekua emanaz idazle guziai, nola jakintsuari ala totelari, bere garaian ta eran.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Leku zerzeladaren araberako izenak bilatzeko, ongi gogoetatuz egiten zutela, lekuari ederkienik doakion izena emateko.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guretako asko Eusko Nekazaritan eta baita kalean lana egiten degun baserritarrok Eusko langilletan sartuak gaude, eta zu bezelako lege gizonak izan ez arren, zuk bezin ongi dakizkigu zeren arteko eskubideak, ta baita zeren egin bear ta gañerako bete bearrak ere.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ongi etorriak bitez, ba.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ez dakit nik oiek diotena egia dan, bañan nik ongi dakidana da, oiek jasotzen dituzten ume guziak edo geienak, eurak atzerritik ekarri dituzten guda treznak bitarte dituztela, erri gentzatsu (paketsu) batzuetan egindako erailketa izugarri batzuen ondorenak dirala.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Urrengo egunean, gabez izanarren, berdin berdin agertu ziran etsaien egazkiñak ta argontzi (faroak) eder batzuekin bideak ongi argitu ondoren, aurreko egunean bezela jardun ziran euren lan izugarri ortan.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Gaztealdi aundia eta tranbolin nagusiak Zarregi'ko Bartilo eta Soraburuki Bixente ingi egindu ziran beren aperetan.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Denak etzituzten agertuko, baño, jakin erazi dutena naikoa da zer nai duten ongi ezagutzeko.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ongi apañak zeuden angoxe bazterrak; ateondoak loretsu: malladi ederra baratz egiña; mikeletiak tente; atzarri ta koipetsu etxeko senideak.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horren arabera iduri luke ez lukela uri anhitz galdatzen ogiak; anhitzekin ez doanaz geroz ongi.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta huna zer irakurtu duen kazeta hoitan: ororen arabera, Frantsesek ongi egin dutela hola lotzea, beren zuzenen beiratzeko eta Turkoeri muthurreko on baten emaiteko.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bertze gauza bat ongi jakin nahia naizena: zer othe dion Turkiako emperadoreak bere baithan, ikhusten dituenean gure minixtroak hola arthaz betheak Turkian ditugun fraide eta serorentzat, eta bizkitartean beren egin ahalak egiten, Frantzian berean, fraide eta serora hoien zuzen oroz gabetzeko.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ongi hori.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hori ongi.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erakuspen ederra emaiten dauku hor gure jaun ministro-nausiak: norbeiten beharra denean, artha ongi eta lausenga; bainan haren beharrik gehiago ez denean, eman kamporat, piltzar bat balitz bezala, deusen acholarik gabe.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Lasto azkarretik da heldu buru ederra; eta buru hura lasto azkarrak du chuchen atchikiko ongi zohitu artean.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ahanztera nindoan erraiteko hobe bada, eta badakigu orai zertako, ongailu hau ogiari emanik eraiterakoan, halere orduan eman ez dakonak ongi eginen duela negutik lekhora emaiten badako; bainan ahalik eta lasterrena.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bakhotcha bere buruaren jabe ongiko, zuzeneko alderat; nehork ez eskurik, zuzen hartarik haren gibelatzeko.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ongiarentzat bidea libro, zabal zabala: zer gauza ederra, zuhurra, ona!.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beharrik ederrerat eman du laster aroak eta ernatu ere da jendea mitriola emaitera, hain ongi nun iduri baitu gaitzak galdu duela bere indarra.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan aitzineko mitriola aldiak ongi ukhan zituzten aihenetan lehen ostoak han daude beltzik eta zabalik.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bana bertze, ongi doa mahastia; ez du joan den urtheko espanturik.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hain ongi, nun eskualde handi batetan ogi nuusiak langileer ondotik baitabiltza, batek hau eskain bertzeak gehiago.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Deputatuek badakite arras ongi tzarkeria bat egin dutela, eta ez direla beren boz-emaileen gogoaren alde ibili.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer ihardetsi dion galde horri Briand ministroak: ez ditekela barkhamendurik berriz hasteko gogoa dutenentzat, eta badakiela arras ongi katholikoak chede hortako direla.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Bada, emazteari dago etcheko jiteen eta joaiten ongi atchikitzea.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Orai haatik ongi doha.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bichtan den gauza da tourteau-ak ura behar duela urder emaiteko; bertzela janhari zukhuela litekela; ura ontsa hartzen duen tourteau-arekin aitsago dela bazka gocho baten egitea; bazka ongi egina balin bada kabalek gogotikago janen dutela.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Chede hortako zirela erakutsi dute hain ongi non Alemanek sinhetsi baitute.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Dirutza artu zion, ongi baizetorkion zituan utsuneak osatzeko.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Bestetik Senakerib-en itsusikeriak, birauak, zakarkeriak judarrai oso ongi etorri zitzaizkien.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Ongi etorria danari.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Baño bat edo beste bakarrik, naiz etxekoa, naiz kanpotik etorritakoa tisiko zegoena gure etxe batean egon bada, begira zerr egin bear dan: Oazura (berri samarra danean) gela eta orrelakoak aldan ongiena jaboi eta sublimado deritzaion botikakoaz urtutako urarekin garrbi garrbi egin.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Lan baten ongi ezagutzeko, luzez behar da lan hartan hari.

112. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Auxe gauz ederra, esan eban. Baiña
gaizki atara yat, ez baitakit ongi
jotzen. Ikasia dan batek aurkitu
izan ba'leu lira au, zeñen ederki.

113. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Halaz ere, zuk, nere arimearen izakerea hain ongi ezagutzen duzun horrek, eztuzu pentsatuko mehatxuzko hitz bat ere entzunarazi nionik.

114. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Bego argi errana bezain ongi ulertua etzuala ikusi ezer nigandik nere gorrotoa igarteko, etzuala eduki nik esandako edo egindako gauza bakhar bat ere, oso ondo maite ez nuala susmatzen ahal izateko.

115. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta mila klaseko elsoak, eta hauek kontua harcen dute ongi entera gaiten gure inguruan urrikariak egotea ez zaigula komeni, haiei sokorricea gure buruei ere sokorricea dela, haiei ziztacen dieten elsoek gure bizicea ere galcera eman dezatela eragoctea dela.

116. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Ba-noa bada... ta ongi bizi! (I'go Gelara doa).

117. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - (Mutiko'rengana I Gelara joanez) Entzun zak ongi!. Gaxo ago ta aurrera ezin joan intekenez, emen utziko augu. Baiñan, alare, zuzena duk gaxo dagonari galdegitea ea beragatik guziok atzera itzuli bear dugun ala ez. Eta oituren arabera gaxo dagonak erantzun bear omen dik: Ez zaitezte itzuli.

118. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Hura etorri-ala, itz legunak esango dizkiot, aren asmoak nere dirala, gu saldurik egin dituen errege-ezteiak ederki eginak dituela, ta artutako erabakiak onuragarriak eta ongi artuak dirala, alegia.

119. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

120. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 ZARRENAK - Fukarandono! Ongi ari zera! Bañan jainkoen izen ona osatu bear da.

121. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Ori ongi dago idiarentzat; baiña kristauarentzat, ezta urrik emanik ere! (Izaiña'ri): Zer derizkiozu, Izaiña adiskide?

122. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Zurr[un] - Eztaukazu esan bearrik. Ongi asko dakigu zure bizitza.

123. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ori galdetzea ere... Praisku nere morroia errian dugun biltzallerik onena dugu. Ez ditu iñork ark bezin ongi perretxikoak ezagutzen.

124. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 PABLO - Txit ongi, Jaungoikoa'ri eskerrak eta nire eginkizunak ere txit ongi atera dira. Au dala-ta, biziki pozik natorkizute zuen artera. (Morroiari) I, mutil, eramaitzak maletok etxera, nik izketan luzetsiko baitiat bearbada.

125. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 ¿Nola bear bezela
Gera mintzatuko
Jesusi esker onak
Ongi biurtzeko?

126. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Jainko-bildur dana ongi jokatuko da, ta zuzenari eusten dionak, ba-duke zugurtasun, eta au bidera aterako zaio, ama agurgarri bezala.

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure Ama maitea goratzera nator; baño, ori oso ongi egin nai ba-det ere, zuri egindako pekatuz betea dagon nere anima gaxoari begiratzeak, lotsaturik nauka.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Begirune aundia izan bear diozu, beraz, egunen batean aintza ta zorionez betea geldituko dan zure gorputz ustelkorrari; aintzat euki, ongi nai zaiona bezela; au-da, pekatu-lokatzetan zikintzen utzi gabe ta griña galgarrien amildegietara erortzeko amor eman gabe.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Egunen batean zeruan jarlekua izango duan gorputza dezu; ongi egingo du okertu ez dedin zailtzea lurrean bizi dan bitartean, emen egin bear bait-ditu zeruko aunditasunerako irabaziak.

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 26- Egin ere itz-egin
egiten du ederki...
amak bezin ongi...
aitak baño obeki...
.

131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA. - Bada jarraitu dezagun eta berealaxe amaituko degu...; bere eskutik euki gaitzala eta oraingo estuasun ontatik ongi ateratzea eman deigula Ama-Maria'ri eskatu dezaiogun...

132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA.- Bai, ongi esaten dezu... eta Manu zanaren gogoaren alde... ta zuek, Joxpantoni, Malen, bitartean maieko ontzi ta tresna oiek jaso ditzazute...

133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Ongi da... (Txomin'i) i ere or al aiz? ume ergel ori, oa ortik nere begien aurrean agertu gabe... eta bestea...?

134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- A! bai, ongi da, oso egoki... berealaxe ekarriko ditut...

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Ihusturia baino arinago joaten zaie aldamenera Hernando, Josepek Terezari zer manatzen dion entzuteko tenorean:
- Tereza, entzuidazu. Ezkondu eginen zera. Hernandorekin. Hernandok hain ongi esan duen bezala, beste konponketarik ez dago. Orain, gora igoko duzu, Hernandorekin mintzatu behar baitut.

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Katalinek diotsa:
- Ongi arduratu zinen zu inork ez zintzan inola entzun.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek ze inporta dion esan behar du:
- Nire haurrak dira, eta etorkizunean ongi-egon lasai bat eduki dezaten nahi dut.

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 - Baina Joanak ihardesten dio Eztebek, etorkizuneko ongiegon lasai hori emateko ba daduka naikoa ondasun.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Katalin ez dago akort:
- Ongi egin du.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Eztakit ere ongi oitura aldatze ori zerk ekarri duen.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik eskatzen dizugu: bizitza ontako bidea ongi egiñik, Aingeruen kantu gozoak entzutea eta zeruko atsegiñez gozatzera joateko zoriona izan dezagun.

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Gaztetxoekin ere asi zitekean eta mutillekiko langite au apaizak ongien eramango zuten.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0118 Baña gizon arek egin ziran mintzoa, jakiña nik ez niola berak esana ongi entzun.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0118 Eguna ongi argitu zalarik, treneko leiotik asi nintzan begiraka Argentina'ko zelai zabalari.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Ongi inguratua zegon.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Ez naiz ongi oroitzen zein tokitan artu nuan karta, bañan, Pamplona-n edo Vitoria-n nintzala, bateonbatek eskribitu zidan, Joxe eta Antonio nere anayak Frantzia-ra joanak izan bear zutela.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Nere pamiliak ongi artuko niñuelakoan negon, denborak dena sendatzen du , eta arako nere gogoa azitzen ari zitzaitan gero ta geiago, ziza-gorriak bustitasunean azi oi-diran eran.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 19. Guzia ongi
doakio,
Jauna, zure dan
gizonari.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Sales-tar Prantzisko Doneak dionez, bere Semearen gizatasuna esaterako, Adan eta Ebarena bezelaxe, ongi atera zezakean ezerezetik.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Geure neke ta lan guztiak ongi artzeko asmoz eta Kristo Gure Jaunarekin bat-bat eginda izan bear gera Elizbira ortan, zerurako onuragarri datzakigun nai ba'degu.

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Pozten naiz zureak ere ongi izatearekin.

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Urratsez-urrats, iarraitzen zitzaion Jaun Petri Urtiz'i bere ibilbideak eta pasaleku egokiak ongi ikasteko.

154. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 - Zure amari ere ez al-dio ukatuko pozkida zuzen ori, ongi irabazia baitu bere emankizunez.

155. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 - Aleginduko naiz nire eginbidea ongi betetzen, Matxin.

156. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Gaizki asi bazan, ongi bere bizitza bukatu zun.

157. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berria etortzeko zegon, eta ua etortzen zanean, lengo jainko zarrak eta oien alde zebiltzanak ongi izango ziran; errukarriak kristauak! etzeukaten etorkizun ederra...

158. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Ongi irabazia zun, gogorazpen au, gure idazle ta irakasle aundiak.

159. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0236 Bere egiñen esker-ordañez, txapela kendu eta AITAGURE sendo bat errezatu dezagun, biotz-biotzez, ongi merezitako ZERU EDERREAN atseden dezan, gozoki....

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Ez, katea ongi ikustea nai det.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Gaxoak eta aulak badakite ongi artuak izango dirala beti; itxaropena galdua dutenak, an arkituko dute.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Gañera, gure sinismenarekin, Eleizak erakusten digunarekin ongi etortzen diran edo ez ikuste arren; zuzendu bearrik duten edo ez, zillegi zaizkigun edo ez.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Pedro horrek etxe bakar bat balu, ordea, edo bizi dan etxeaz ari balira hizketan, orduan entzuleak balekike ongi: etxea erre zaio; alegia, guziok ezagutzen dugun etxe hura.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Orrela ba'da, an erreta dauden eperrean azpil ura ta nire ustez, ongi umatuta, kalterik ez didate egingo.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Esate baterako' Euskalerri guztian konpesatu ta aitortu (bizkayeraz autortu) ongi bereizten ditugu, prantzesez se confesser ta avouer bezelaxe.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Euskaldun guztiok iparr-euskalkietakoek bezela ph ongi oguzten jakingo begenu' Ph jarriko genuke.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Geienetan, errezago ere bai... ongi sortuak diranean.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Beraren edukazio-mixioa ongi jakiñik dago bi egin-bide auegaz: gizonari kristau jarraibidea erakutsi eta santutu.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Berak sortutako Joanixio, ongi asmatua; baitare Etarte baserrikoak, senar-emazte zearrak ta gazteak, sendiko guztiok.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Euskeraz ongi ta apain idazten duten idazleok gaurko gizaldiari laketsen dion gaiak arturik.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Batzuek, diotenez, adiskidetasun andiegietatik iges egin bear da bat batzuengatik kezkatsu ibilli bear ez dedin; bakoitzak, diote, ba-du asko ta geiegi ere bere azi-orraziakin; gogaikarria da iñorenetan geiegi sartzea; adiskidetasunaren ao-ugalak alik lasaien eukitzea da egokiena, nai duzunean aiek zureganatzeko ala askatzeko; ongi bizi izateko, naretasuna baita aurrena, ta gogoa ez diteke artaz gozatu baldin bat bakarrik kezkatan ba'dago batzuengatik.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Gure idazle zaharrek, gramatikari dagokionez (eta bitxi da! gramatika legeak ongi ezagutzeke, anartean ezpaitzen gramatika estudiorik egin) guk baiño askoz obekiago eta segurantzi geiagorekin idazten zuten, erriaren iturbegi gardenetik xurgatzen baitzuten uneoro euskal-jarioa eta Bidasoaz besteko oraikaldiko gure anaiak, beren arbasoen akatsik larrienak bazterturik, guk baiño sakonago ta obekiago ezagutzen dute gure mintzaira eta guk ez bezalako graziz eta ederrez jazten dute euskal-literatura.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Animako ernaltasun au poeta guziak eta edergilleak eta asmalariak ba dute; uria ongi zaitzen duten yaurleek, ordea, zuurtze aundiagoa dute.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 20.- Elkarr-aztarrena: bitarakoa da. Egun usu erabilten dute elkarr-izketan, mintza-lagun bakoitzaren itzak bakantzeko. Adibidez: noiz etorri zera? Oraintxe. Ongi ibili zera? Bai. Lerroxka luzexago ere egiten dute; baiña berez elkarr-aztarrena noiz ipinten?

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Nik aurrenean ez nuen ongi ulertzen ahapaldi au, uste bainuen Etxahun bere emaztearekin ari zela neurtitz auetan.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0006 Etzenduan ongi egin zure Olerkiak izenpetzeko ori egin zenduanean.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Gerezi umo, gerezi ongi eldu, ikusi utsez aoa ur biurtzeko gerezi umo, eldu-eldu...

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Si vales bene est, valeo = onik ba'zaitut, ongi da, onik nauzu.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 Jokabide soillean si onek agiz gertaera dio; eratxikian berriz baldiñezkoa: si vis pacem, para bellum = pakea nai ba'duzu guda gertu ezazu (emen alare latinez baldiñezkoa da berez, si velis); si hoc dixisti erravisti = au esan ba'duzu, utsegin duzu (au esan duzunean utsegin duzu); si hunc librum leges, laetabor = liburu au irakurr ba'dezazu, poztuko naiz (irakurriko ba'duzu ez ongi euskeraz).

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0049 Supinum = ortzaz gora, etzanda, alperkerian... latinzaleetan ez dut ongi adierazia ikusi.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Entzuleen biotzak era ortan mugitzen zituan, bere biotz eta anima guztia, eternidadeko egi santu oiek ongi meditatu, ta barren-barreneraño oien ezagueraz, betea ta asea bezela zegoelako; ta biotzeko ugaritasunaz zelo biziakin mintzaturik, Jainko Errukitsuak, bai predikariaren, bai entzuleen gañera zeruko grazi ta argitasun andiak biraltzen zitualako.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Oi! zein ongi artzen zituen bere eskariak; azkeneko egunean jakingo da zenbat anima jarri zituen zuzenbidean! zenbat pekatari bide onera itzuli zituen!(...).

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Bi milla urteotako laterri sonatuen gobernuetan noiz eta nun katolikutasunak mamitu dizu gero, Jesus, irutasun orren diñezko anaitasunik, eredugarrizko kristau demokrazirik, goi ta bekoen naiz bertako ta erbestekoen arteko ongiartze tajuzkorik?.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Ikastea neke da: ikasle guziek ongi dakite neke horren berri.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Zazpi alegiñok ongi ta gogoz egín zituan Olabidek.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lizardiren olerkiak ongi zolduak dira, bañan ari ere esan nion azken-urtean: jo dezagun gorago, ots, paulo maiora canamus.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Aurrenetik oarkizun zenbait ongi leudeke argitasunerako, erderazko itzulpenetan ere egin oi duten bezala.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Batzuek orlegia (Ondarrabi'tarrak), besteak zuria (Donosti'arrak), onuzkoak oria (Orio'tarrak), aruzkoak urdiña (Zarautz'tarrak); denak, Urgul aldera dijoaz estropa ongi ikusi dezaten tokitxo on bat arkitu naiean.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Ipiñi ditudanak eztakit ongi artuak dauden, esku-izkribua illuna baita zenbait lekutan eta maiz zuzendua obe bearrez.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Ortarako' beste bide bat járraitu dute, alegia, aukera zuten bide bakarra, onako auxe: kanpotik-eta zetozkien gauza berriak` kanpoko, izenarekin berarekin artu, au` batzuetan; beste batzuetan` ongi zamar zerizkien euskal izen zaarrak edo zar-berrituak ézarri.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Berriz ere eskerrik asko danoi, eta ongi etorriak izan zaiteztela!.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Ikusgarriak bai ezin obe jasoko ditu mundu guziaren aurrean, baña ain ongi ez daudena itz erdika poliki eztali? Ez orixe!....

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Ongi zan aren jakitea eta kantatzea.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Jainkoak dena ongi egiten duela erakutsi naiez omen zebillen.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Eta bira osoa sermolariaren aurrean emanik, auxe esan omen zion irriz: Ikusten al du berorrek? Eta predikariak erantzun: Ba, ziñez, konkordun bezala, oso ongi moldaturik zaude, alajaiña!".

196. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 - Ta jakizu ongi: Iakes-ek etzaituela sekulan bertze nioren besoetan utziko.

197. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Entzun omgi: Gure xola ondoan, atzemanen duzute lurrean zerbait.

198. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Beha zak aurra ongi.

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Gure Jainko onak
Amodiozkoak
Egin du guretzat
Haur dohakabentzat
Ongia nasaiki
Sustut bereziki
Osasuna eman.

200. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Elgar zutela aditzen hein batean ongi.

201. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0221 Zazpi Sanpermiñetan, urrenetan ther-ther,
zazpi kartel, burrunbak, gerta zen egiter,
zazpiok lerro lerro azkar eta muker
farrastan egin zitun ongi bai ta laister.

202. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Bainan aintzinetik ongi ikus nola eta zertarat berma.

203. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Bainan ongi kasu egin ez dadien lillura.

204. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Esku badugu guziek Jainkoaren ganik dauzkagun ahalen eta dohainen baliatzeko ongirako bezala gaizkirako.

205. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Oihanean zuten etche bat eta bazuten, deus handirik egin gabe, ongi bizitzeko behar zutena.

206. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Etche hortan, ate bat zen bakarrik eta hura ongi morroilez hesten zena; leio guziak gainean zituzten, oihaneko-gisa hola egina zen etche hori, nihor sartzeko beldurrez.

207. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Egun batez, etorri zitzaioten iluntchean, gizon bat franko ongi emana, eta erran zioten nola ilundu zitzaion, herria oraino urrun eta emanen zioten gau hartako aloimendua.

208. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 - Ori, har zazu, horra non den barneko aldean erran zion neskatchak, ongi pentsatzen baitzuen eskua kanpoan eman'ta, zerbeit eginen ziola.

209. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Berdin berdina Pilotako ontasunean: behar da gidari, behar da segitzaile, eta behar dira, batzu eta bertzeak, elgarren amodioan bizi, Aita beraren seme direlakotz, eta denek behar dute chede bera eta bakharra: Pilotaren ona eta geroa, ahal bezin ongi seguratzea.

210. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 General hori ongi penarekin utzirik bere lagunak, heldu zen etcherat bere karrosarekin.

211. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoa atcheman zuen bidean eta galdetu zion eian piaia ongi egin zuen....

212. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atcho harek eman zion generalari behar zituen guziak, bai gerlaren irabazteko, bai familian ongi bizitzeko; eta, ordutik, ederki bizi izatu ziren eta famampicirc;lia eder bat hazampiuml; zuten!....

213. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Eman zuten eta ongi zaindu; bainan, goan zirenean ilhunabarrean auntcharen bila, auntcha eskas, auntcha ebatsia.

214. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Eta ongi bizi bazen, ongi hil zen.

215. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 4. Izpiritu Sainduak emaiten dauku atsegin ongiaren egiten eta zeruetako Aitari buruz itzultzen.

216. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Izpiritu Saindua, emadazu zure argia; Zurekin aitor dezadan ene bekatua, zurekin maita dezadan ongi dena.

217. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Bazituen Khrouxtxev gizontoak hutsak lodi, baiñan ere ongiak ez guti.

218. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

219. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 Chedea: Kofesatu behar da eta ongian iraun:

220. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 c) ongirako chede fermua (XXXVII);

221. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Niketz, Ortega y Gasset-ek idatzi duen bezala, osoro sinhesten dut salbabiderik hoberena dela begien ongi irikitzea, gauzen argi ikhustekotz.

222. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Erran nahi du haren haide direla, guztiok hizkara-ama bakhar batetik sorthuak direlakotz, Asian eta Europan mintzatzen, edo mintzatu, diren hizkuntza hauk: Aryara h.d. Sanskrita eta Zenda, Armeniara, Helladara, Baltara eta Slaviara, Germanara, Italiara, bai eta harridazkietan baizik ezagutzen ez ditugun Asia Ttipiko Hethitara eta Turkestango Tokhariara, ongi samar ezagutzen ditugunak aiphatzekotz soilki.

223. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Ikasi zun kordiona yotzen, agitz ongi gañera, eta yotzen zun egunero yendia ekartziagatik, eta bertsuak ere kantatzen zitun.

224. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Ta beti agitz ongi bizitu gera.

225. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Aitak yotzen zun kordiona, eta kantatzen zitun bertsuak; nere amak oso ongi kantatzen zun, naiz euskeraz, naiz erdaraz ta naiz prantzesez, ta oraindik ere ala kantatzen du; nik yotzen nitun pianua eta klarinetia; ta nere arrebak pianua.

226. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Ordun pentsatu nun: Lesaka'n badira bi edo iru kordionista, ta oriek agitz ongi bizi dira, beti bodatan, bataiotan eta bestetan.

227. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ain pozik eta ongi bizi zen emen gurekin, deus ere egin gabe, ta egun batian erran zidan: - Au yakin izan banu, sei urte leno etorri biar nun onat!.

228. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Gorputza zertako izanen da saristatua edo gaztigatua arimarekin batean? Zeren gorputzak lagundu baitu arima ongiaren edo gaizkiaren egiten.

229. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer eginen da gure arima heriotzearen ondotik? Jainkoaren aintzinean agertuko da egin duen ongiaz edo gaizkiaz jujatua izaiteko.

230. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Jabeak nola behar du gozatu bere ontasuna? Jainkoak nahi du jabeak bere ontasuna goza dezan beraren eta bertzeen ongiarentzat.

231. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Jainkoak entzuten ditu bethi gure othoitzak? Bai, bethi, ongi eginak balin badire, ez bethi guk galdatua emanez, bainan gure arimarentzat hobekienik dena.

232. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0270 Au ongui ezagutzeco esango dizut: 1. Bere asiera nundic izan zan; 2. Gure asabac utzi ciguten ejemploa, eta irugarren emen iritsi izan diran animaco eta gorputzeco ondasunac.

233. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 Apez batek aintzinetik bedeinkatu bear ditu gauza auek eta gero yoarea, ongi ertsi ta estaliz, atalasean yarrita aren gainetik aari ta ardi ta bildotsak igaro bitez.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0038 Zabaletak
Zu, bankerua, jarri dirazu
orain sekulako lana,
bañan alare egin beazu
pistoleruan esana,
eta orduan ongi izateko
zuk izango dezu dana,
diruak neri ekarri eta
ingo'itegu erdibana.

235. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gehiago dena, Pariseko eta Bordaleko ikasleak, beren jauntto eta chapeldun aireekin, makil dantza eta mutchikoetan ez omen dira azken. Azkenik jakin dugu hiritar Eskualdun batzu eskuararen ikhasteari jokatzen hari direla... Ongi hiritarrak! Eskuaraz mintzatzeko ahalgez, arrotz mintzoari buruz hasiak baitira baserritarrak edo kampagnarrak, behar bada noizbait ahalgetuko dira berriz ere, bainan aldi huntan arrazoinekin, ikusiz berek baino hobeki eskuara dakitela hiritarrek! MICHEL

236. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Herriko aintzindariek orori jakin arazten dute beraz begiak ongi idekitzeko: nihun deusik ikusten duenak, ez hunki, bainan bi jauziz doala lehen jandarmeriaraino. Jandarmek eginen dute behar dena. Ez da hor jostetarik, Eskualdunak!

237. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Gisa hortako jendetarik heldu diren laido eta afruntuen jasaitea ongiari buruz, zer atsegina!

238. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Huntan Carricaburu kolpatu da, eta Etcheverry, hemen Ttettel deituak, bakarrik segitu du bertze bien kontra. Hain ongi jokatu du, nun 49etarat heldu baita, bertze biek ez zituztelarik 47 baizik. Bainan sobera unatua zen, eta azkeneko hirur tantoak Hendayarrek egin dituzte, partida idabazten zutelarik: 50 eta 49. Gure konplimenduak bereziki Ttettel-eri, zeren bakarik buru atchiki duen bere bi kontrariori.

239. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

240. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

241. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Beldurtzeko da oraikoa ere Gemelintiarra dugun: bertzenaz Joffrek bezala eginen zuen: ordrea ezarriko ravitaillement hortan: lana ongi egiten duena aintzin-araz; alfer eta ezacholak, ohoin eta baliatzaileak, gaztiga; gibel, fuera edo preso altcha!

242. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan jakitatea gidari mundu huntan? Jakitateak gizonak amultsu bilhakarazten? Zer ilharra! Ez dugu urrun behatzearen beharrik ikhusteko jakitatea ongirat eta gaizkirat bardin lerrakoz dela. Oraiko gerlak ere jakitateak tresnatuak dira...

243. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 2ampdeg; Bitoria horien ondorioz, bereziki Kabilian eta Oraneko eskualdean, hainitz hangotar gure ganatu dira: heiekin muntatu dituzte herri azkar batzu, ongi armatuak, etsaien baztertzeko.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Politika horrek izena zuen erdaraz: politique de l'équilibre européen. Horren arabera, Europako erresumek hein bertsua atchiki behar, denen kukuluan egon zadin Angleterra. Orduan, Angleterra Frantziarekin eman-eta, denek beharko zuten heien aintzinean belhaunikatu: ez zuen Nasser batek balentria haundirik eginen, edo ongi gostako zitzaion denbora hetan.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Zonbait urrunago ere johan dira; eta ez dute nahi Waffen S.S. ohien ikaslerik ere soldado nahi! Baditazke debeku hoitan, biziki ongi konpreni ditazken sendimenduak. Bainan ohartu naiz komunichtek dutela oihua gorenik aleman armadaz mintzatzean: nago ez othe diren bakhar-bakharrik, armada ahuldu beharrez ari, Rusoen manuz!

246. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ama Birjinak erraiten diote ez dituztela beren jaidura guziak segitu behar, bainan eginbide dutela ongiaren hautatzea, beren buruari gogor egin beharrikan ere. Ama Birjinak erraiten ere diote gudu hortan ez dagozkela bakarrik, eta horra zertako othoitza arthamendatzen deeten, erran nahi baita Jainko jaunarekin junt egoitea, othoitza ez baita funtsean deus bertzerik, graziarekin bat egitea baizen!

247. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Eta zer estazione sainduak ez ditugu kurritu! On dugu segurki Jesusen oinhazeez orhoitzea, jakiteko zer gosta zaizkon gure bekatuak, eta jakiteko ere ez gaudela elgarretarik berech, ez ongian ez gaizkian!

248. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gure mendean aphezak ez dira hain ongi bizi. Zozo zonbeit dituzte oraino jelos.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Jaun erretorrari entzuna omen zion ongi hiltzeko behar zela ongi bizi.

250. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Hiruetan hogeibat presentzale esperantcha zituzten biharamunian ongi kargaturik.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Denak ongi arrimatu direa ba, etcheko semeak, espartin eta athorra churiak soinean, akhulu fantesiako bat floka batez beztiturik, atheratzen ditu idiak, marra zabal batzu bizkarrean, kopetako goriak uztarriaren pean, pampalinak eta uhalak itze horiz obraturik, hek ere, litsak etchian utzirik ezteietarat abian.

252. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Athorra, Besta Berriko aldare mihiseak bezain churi baitzuen, galde egin diot, nork zaikon hoin ongi garbitua.

253. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hitz batez, egun on bat izan da eta gure herriko amak ahal bezain ongi ohoratu ditugu.

254. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ez othe laiteke ongi munta ditzazten ere zikin kentzaleak?

255. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Loia eta Haizabea-ren arte hartan, asteazken goizean, arraintzari batzuek aurkitu dute andere ongi jauntzi baten gorputza itsasoak botaia.

256. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gutartean lau urtez egin duen ongia ez dezakegu ahantz: eriek, behardunek, neskatoko gaztek badakite zer zor dioten.

257. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Are Peio, are Andre... eta bertzeak, ez egon ametsetan; abia, abia... ongi eginaz ez du nehork urrikirik! Are, ABIA!

258. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure goresmenak guzieri, eta segi dezatela, azken urthe hautan hoin ongi deramaten saila, Herri guziaren onetan.

259. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Urustasun hortan pasatu nintuen zenbait ilabete, ez zitzaitan iduri bazela munduan bertze bat ni bezain ongi zenik, ez erreginik ez printzesarik, segur ez bainintzen hetaz jelos.

260. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bihotza desir onez dut betea eta zuk egin dautazun kalte bezeinbat ongi desiratzen dautzut; munduan ni malerus bezain, zu urus izan zaiten.

261. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Agian segituko ahal du hain ongi hasi ildoa, bazterretik bada ere.

262. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zer gauzak eta zoin ongi asmatuak, ohiduren adixkide bati doakon bezala!

263. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ongi merezia.

264. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubia entseatu dute uztailaren 2-an: Hiruetan hogoi kamiun mila tona pisu zutenak elgarren artean, igorri dituzte emekiño iragan ziten lehen aldikotz: pentsa injeniurak ez zirenetz bazter guzietarik barrandan, ikusteko ea nunbait zerbait kraskatuko zen. Bainan, oro ongi joan.

265. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Ori berak ere ongi zekin.Izan ere, zer ez da esan gizon oni buruz?

266. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Ongi diok, nere asmoa ere orixe dek.

267. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Bai, geuk ere ongi dakigu ori.

268. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Igez argitaratu zan Elkano'tzazko liburu bat.Ongi ornitua eta apaina.Englanderaz.

269. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Jaio ta berehalaxe, iñork erakatsi gabe, hau da handia! gizon haziek bezain ongi zekian piz egiten.

270. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Nik arras ongi esplikatu nion nola galdu giñean ohartu gabe, baña berak belarritik oratu, indar askogaz tinkatu estu estu -Ai! ai! ai!...

271. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Bere neurrian ongi da.

272. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Gore bedatsia lasterka doa
eta unrustoian, bai zer onki!
Ai, txoriñoa,
Negu gorrian nora yoa yi?.

273. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0063 Ongi ta zu?.

274. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Onela bada, baratxe-baratxe zioan zeatz guztiak ongi aztertuz.

275. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Alabaiñan sasitako naaspil batean gordelekua ozta-ozta aukeratuta, ara non berak ongi ezagutzen zuan eztul batek burua biurterazi ziola.

276. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Bata: Hek ongi bizi? gu obeki.

277. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez dakizunik ez aipa, bainan dazkitzunak oro ez erran!
- Ongi mintzatzeko behar da erraiteko zerbait, hura erran eta ixilik egon
- Hitzik ezin atera eta ixilik ezin egon
- Zorakerien adina bururatzean, lelokeriena haste
.

278. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Zahartuta sendatzen bazira, ehun urte biziko zira
- Haurriden artean ongi dago zedarria
- Emazte ona etxeko mirail
- Nolako ama, halako alaba
- Sinesten ez duenak ama sinetsiko du amaizuna.

279. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 (Bernardo Atxaga-Mikel Laboaren, Lizarditangoa entzuten da eta EMAKUMEAk eta LIZARDIk dantza egiten dute txit ongi.)

280. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0013 RAVELLI: Ongi da, baina nik diru gehiago nahi dut.

281. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 Ongi da, ongi da, espinakarik gabe! Ba esan agur gure jefeari.

282. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0022 KEPA.- Atropellau egin zaituzte? Ongi zaude?.

283. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 XUKELAI - Zoaz lasai... (Bakarrik gelditzean). Gaurkoan ere agindutakoa ongi beteko dut. Bai horixe! (Agertzean ekarri dituen gauzak harturik, alde egiten du ezker aldetik). Gehiegi urrutiratu gabe, une egokia aurkitu behar dut, egunero bezala honuntza etortzerako neskatxa hori.

284. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 KLARISA - Ongi da... baina ez nuke nahi...

285. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 PANTALON - Oso ongi! Lau minutu nahikoa izan dituzu nik lau urte beharko nituenerako.

286. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 KORUA @- Gero, gau osoa dirauten dantzetan, bakante legez, neure oin zuria higiko dut, aire hezean neure lepoa eragiten, ehiza ankerretik ihes egina, ongi ehundutako sareetatik jaregina eta ehiztariek txakurrak kiñatzen haren lasterketa kilikatzen dutenean oreinkumea larretako atsegin berdeetan jolasean ari den bezala.

287. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Baina hemendik aurrera
zurekin egon nahi dut;
bi sos aurreratu bait ditut,
ongi izan beharrak gaituzu.

288. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Euskal jendea munduan
hedaturik da aspaldian:
Zenbat ez ote da herri horietan
bizi tristura haundian?
Hemen, aldiz, ez ote gara
ongi gure sorlekuan?

289. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 Terrorismoaren goi-zuzendaritzaz hitzegitea arazo gogorregia da berarentzat ere. Eta zuk, hala ere, Don Kijoteren eginez ibili nahi duzu bizitzan zehar... (Komisariak parte hartu nahi du, amorru bizitan). Ongi da, zuk nahi duzuna, behin eta berriz eskatzen baduzu, prest nago, hitzegingo dut! (Agente bati) Prest al zaude azkeneko aldiz idazteko? (Beste bati) Eta zu azkeneko aldiz grabatzeko? (Komisariari) Eta zu azkeneko aldiz entzuteko?

290. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 BRUTO - Ez dut errezelurik ongi nahi bait didazu: baina zertara eragiten nauzun, horrek ematen dit susmorik: gero kontatuko dut nola pentsatu dudan horretan eta garaiotan.

291. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 ANTONIO - Gizon arina da hau eta pisu txikikoa, mandatuak eragiteko egokia: ongi al dago mundua hiru ataletan banatzean, bera partea izango duten hiruetako bat izatea?

292. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 ROXALI - Ongi da, Anderea! (Roxali badoa).

293. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0039 DOROTHEE - Ongi ala ez ongi, berdin zaut. Nik dut hemen manatzen eta manatuko.

294. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 Segur nun herrian berean nahiko duela etxalde eder bat erosi... gain gainetik muntatuko din... oraiko tresna berrieria guziarekin... Ongi bizi zintazkete...

295. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 BALENDIN - Zergatik diozu hori?. ERROSA - Ez dakit ba. Iñakik ez du Jon ongi ikusten. Bestalde, Iñakik eta Maitek...

296. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 ZAMALTZAIÑA - (Aserre). Ze Matxin eta ze Matxinondo! Ni ez ninjoan Urtsuarengana, nekazari hark Jaun Balentinekin ongi izateko hala esanarren. Ohi bezala, Tafalla'runtz ninjoan ardo billa, eta Tafallara joateko Belatetik igaro beharra dago...

297. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 BALENTIN - (Sakeletik larrutx-idazki bat atereaz). Honetxegatik! (Zamaltzaiña zurbil eta mutu geldi bedi). Nik bezain ongi dakizu larrutx hau nun zijoan. Ez duzu gaizki pentsatu. Zagi baten barruan, jaunok! Bere soiñean ezer ageri ez zenean, zagi barruak arakatzea eman zidan buruak. Eta horra, xagua bertan agertu.

298. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Bai, ongi dago. Goiz edo berandu ordu hori etorriko zela banakien. Baiña ez zaitez kezkatu. Zuretzat oso dote on bat tajutu det ama il ondoren bizi izandu geran urte hauetan. Perratzalle batek gutxi irabatzen du anketik ankera lanian, eta horregatik ikasi nuan txistua jotzen. Jai eta pesta guzietara deitu naute ballerako herri guztietatik, eta probintzia guztian zabaldu zen nere trebetasunaren sona eta fama ona.

299. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 Perratokitik ateratakoarekin eguneroko ogia jan degu, eta txistuaren soñuetatik aterako urre eta zillar guztiak ongi gorderik daduzkat etxeko kutxa fuerte batean, lapur guzietatik hurruti, zu ezkonduko ziñan egunaren zai. Dote eder horrekin oso gauza erreza izango degu behar bezelako senar egoki bat aurkitzea. Ez zaitez orregatik arduratu, alaba. Aitak asko maite zaitu eta arkituko dizu mutill egoki bat.

300. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0213 NTXUTXUMA - Kobratu eginen dugu. ALBINUS - Kobratu? NTXUTXUMA - Bai. Ongi pentsatu dut. Bart jente asko hil zen Ndongomanguilan. Eta ongi preparatu nuen gauza atzo. Zure adineko eta tamainiako gizon bat aurkitu nuen hilik karrikan, eta automobilean kargatu nuen. Gorputz hil horri zure arropak jantziko dizkiogu, eta gero esku-bonba bat lehertuko dugu haren aurpegiaren aurrean. Honela eztu inork ezagutuko, eta nire hitzari amore eta sineste emanen zaio. Diru hori kobratuko dugu. Eta honela etzaitue bilatuko.

301. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Berak esplikatzen digu ongienik sortetxea izeneko paperaren partitze haren mezua.

302. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Euskararen ezagutza aipatzen den zerrenda bakoitzean (ulertu, hitzegin, irakurri, idatzi) X bakarra jarri behar da (edo ezer edo zerbait edo ongi zutabean).

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00061 Bi sinuren arteko eta bikosinuren arteko batuketa eta kenketa erraz deduzitzea ta ongi erabiltzea.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00071 Hasieran ongi ala gaizki pizten zituen argiak?

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00096 Beste batzu oso nobleak dira, korrosioa biziki ongi suportatzen dutenak.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00055 Honeraino egindakoa ongi ulertuz gero, gai gara mugimendu horizontala eta bertikala menperatzeko.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Hau da, edozein elementuri, ongi determinatutako elementu bat dagokio, hots.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Esaldiak laburrak baina ongi egituratuak izango dira.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 4) Galderarik egiten zaionean, ongi ulertu dituenaz ziurtatu behar da, berriro esanez edo aldatuz, errezago beregana ditzan.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0037 Atsoak esaten zuen erorita hartu zuela min, baina gizonak ongi antzeman zion esnea lapurtzen zion katua zein zen.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Halako batetan gogo beroz esan zuen barraskiloak: Oso ongi ikusi dut nola egiten duzun hegan.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Intsektuen azal gogorra ongi puskatzearren, ugaztun hauen hortzak eta haginak punta ugariz osatuak daude.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 Begi hutsez ohartuko zarenez konposatu baten aurrean zaude, zeren eta bere erakuntzan bai koloreagatik, bai formagatik, etab ongi diferentziatutako hiru gauza ikus bait daitezke.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Eta halaxe egin zuen, eta handik aurrera ia fabrikan bezain ongi bizi zen Rakrak.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Aldameneko herrian oso ongi egiten omen zuen batek arrantza.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Lana egiten duena aldameneko laguna bada, honi ongi etorriko zaio, baina ez begiratzen edo kopiatzen duenari.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Baina definizio hau ez da gure ustez oso argia, ez bait da ongi ikusten zer den angelua, hots, aipatutako zati horren azalera.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Ongi pentsaturik arazo hau beldurgarria da.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Deskonposaketa hau menperatzea guztiz bait da beharrezkoa hamarretik gorako kopururei dagokien kalkulua ongi egiteko.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 Gizarte-arazoetarako komisariaren eritziz COMETT programaren funtsezko helburua da, Europako industriek beren oinarri teknologikoa hobetzeko behar duen pertsona kualifikatu eskasiari ahalik eta ongien erantzutea.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Bestetik, herriak oraintsu industriaztatuak izan direnez, egoitz eta industri guneak nahiko ongi bereizi eta mugatuak dituzte.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Gaurkoan, beraz, euskalkien posibilitateak erakutsi nahirik, Bizkaiko hitz batzu aipatuko ditut, euskara batuan ongi erabil daitezkeenak.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Europako beste hizkuntza landu batzutan bezala, bizkaieraz hatz(amar) (fr. doigt, ing. finger) eta behatz kurts (fr. orteil, ing. toe) ongi bereizten dira eta horrexegatik barregura ematen digu, gipuzkoarrei, esaterako, makinaz behatz guztiez idazten du modukoak entzuteak, beraiek bai eskukoei eta bai oinekoei era bakar eta pitxi horretara esaten baitie.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Jolastu, edo jolas egin, aldiz, denbora ongi pasatzeko ariketaren batez ihardutea da, diru-irabazirik gabe.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Jakinduria, Hizkuntzaren atal eta sekretu guztiak ongi menperatzeko eta trebetasuna, berak dakien Hizkuntza hori modu egoki batez haurrari iritserazteko.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 - Gelan esaten den guztia ulertu
- Haurrak esaten duena, lagunek ongi ulertzeko eran esaten irakatsi
- Taldeko elkarrizketak eta lanak ulertzeko kapazitatea desarroilatu
- Gai baten mamia ulertzeko gai izan
.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Ulermena Garrantzi handikoa da hitzegiten den eta esaten den gehiena ongi ulertzea.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Hizkuntza 2 liburuan sintaxia, egiturak, aditza, esamolde jatorrak, deklinabidea, atzizkiak, hitz eratorriak, hau da, edukin gramatikalak, beti ezkutuan, jolas bezala, kontestu baten barruan landuko ditugu, era praktiko batez, ahoz landuz bereziki eta abstrakzioetan sartu gabe, baina ongi programaturik.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 d) Zera dio papertxo hark: Hemendik berrogei metrotara belarrez betetako zaku bat aurkituko duzue eta begiratu ongi belar artean.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0014 Bukatzen duzun batuketa bakoitzeko (ongi ala gaizki egon) 4 puntu, eta akats, bakoitzeko puntu bat kendu...... eginak...... akats.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0090 13.6.- Egizkizu zerorrek kenketa hauek, urrats guztiak ongi ulertuz: .

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0057 Horretaz ongi jabetzeko, hementxe dugu A multzo hau: Har itzazu, segidan, eta zenbapidearen oinarritzat,3-a,5-a eta hamarra; eta idatz ezazu kopurua hiru zenbapide horien arabera: hamarra.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0077 Aski dugu, hori ongi ulertzeko, 3417 keta hori, eman dezagun, 1518 aldiz, lerroz lerro, idatzi behar izatea; eta dagokion baketa 1518 lerrotan barrena osatu behar izatea...

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 Hego Amerikaren historia eta gaur eguneko errealitatea ongi ezagutzen ditu.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Bere bitxitasunagatik ere ongi gogoan hartzekoa, noski!.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Kristautasunak ere bere erakunde-giltzarriak ongi ondu zituen lehen mendeetan, eliz barne-bizitzarako bederen.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0172 Ahateek hegoak dituzte. Baina, gaizki egiten dute hegaz. Igerian, ordea, ongi egiten dute. Igerirako hanka bereziak dituzte.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0011 Oso ongi benetan.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0011 Esaten didaten bezala, okerrena nintzen: Oso ongi egiten omen nuen nigar; eta plater eta ontzi guztiak apurtzen omen nituen.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0013 Karmele oso argia eta zentzuduna da. Mikelekin oso ongi konpontzen da.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0013 Xabi oso begikoa eta jostagarria da. Hau ere, Mikelekin oso ongi konpontzen da.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0013 Natxori asko gustatzen zaio Miren. Natxok oso ongi kantatzen du; eta kitarra jotzen ere badaki.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0013 ITZIAR oso ona da. Guztiekin konpontzen da ongi.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0073 Begira ongi eskema honi.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0133 Telebistak eragin handia du jendearengan, eta hori oso ongi dakite bertako propaganda antolatzen dutenak.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Baina, ongi bizitzeko, aire garbia arnastu behar dugu.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0101 Animaliak harrapatzerakoan, azter ezazue ongi, animalia horik bizi direneko ingurua nolakoa den.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Hemen bai ongi dabiltzala! Eskiak jantzi eta zzziiisss...! mendian behera.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Lehenbiziko puntua dugu, beraz, erabili nahi dugun estiloa aukeratzea eta estilo hori idazlanean zehar ongi zaintzea.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 ongi Egunkarietan idazteko hiru gauza behar dira: papera, lapitza eta gogoak. Egunkarietan idazteko honako hauek behar dira: papera, lapitza eta gogoak.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Esan behar da, adibidez, ideiak ez direla ezezka eman behar eta ahal den neurrian baiezkoak erabiliko direla, iritzi pertsonalak baztertzeak oso gauza zehatzei buruz ez bada arindu egiten duela idazlana, adjetibo kalifikatzaile guti erabili behar direla, ez direla gehiegi ere gehiegi azaldu behar gauzak irakurlea ez baita ergela, oso leku gutitan erabiltzen diren aldaki estilistikoak hobe duzula baztertu bestela, testuingurutik oso ongi ulertu behar dira, argitasunaren eta ulerkortasunaren azpira makurtu behar dituzula gainerako guztiak, esaldiak ez dituzula bitan banatu behar, e.a.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Zergatik ote daude desberdintasun hauk? Galdera honi ongi erantzuteko, gauza asko aztertu behar dugu aurretik: zoluaren jatorria, konposizioa, bertako klima, bertako landareak, animaliak, gizona,...

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Ura nahiko ongi gordetzen dute.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Errekan presatxoa egiten baduzue, uraren sarrera eta irteera ongi prestatu behar dituzue, arrainek ihes egin ez dezaten.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Hizkuntza 3, 4 eta 5 heldu da aski ongi.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Edozein irakaslek badaki ongi.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0021 Berdin da zure etxeko balkoian edo ikastolan den bat, eta begiratu ongi.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0051 Ohar zaitez ongi zer-nolakoa den.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Ibili ere lau zangoren gainean ibiltzen dira; lasterka eta saltaka ongi egiten dute gehienek.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 - Begira itzazu eskala bertikal hauek; adieraz ezazu ongi eraikiak dauden edo zein den beren hutsa.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Proba ongi atera zen eta hor daude oraindik ertzetako artadi zoragarri horiek.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 Ordezkariei deitzeko modu hau erabiltzen zuten: Gizon deitzaile batzuk ongi kokatuta zeuden probintziako bost mendigailurretara bidali, handik lurralde guztia ikusten baitzen.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Ongi hazteko eguzkia, euria eta tenperatura moderatuak behar ditu.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Hona hemen eskualde honetan lortzen diren beste produktu batzuk: hezetasuna ongi jasaten duen patata, sagarra, produktu honetatik sagardoa lortzen da eta garrantzi handia du Asturiasen, eta Ribeiro ardoa edo euskal txakolina produzitzen duen mahatsa.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Ongi baliatuko dira baskoinak Froya-ren altxamenduaz; godoen erregegoa nahi zuen honek, eta honi lagunduz heltzen dira baskoinak harmaturik Zaragozaraino.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Laborez eta ardoz ongi hornitua da.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0287 Badira ariketa moeta hauetan oso ongi moldatzen direnak eta, bapatean ezberdintasunak hatzemateko gai direnak.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Ikasgelan eserita bazaude, ongi al deritzozu geldirik zaudela esateari? Egia ote hori? Zergatik?.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Haur bakoitzak bere ahaidego erlazio zuzenenak ongi uler ditzan ondorengo eskema hau jarraituz ormirudi hau presta dezake: aitona / amona / aita / senideak / ama.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Zuhurtziaren bitartez habilitatea ongi aplikatzeko ahalmena lortzen da.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 ERLIEBE ASSYRIARRA. Asurbanipal erregea, ehizaldian. Assyriarrak herri gerlaria ziren: mugimendua eta indarra ongi irudiztatu ohi dituzte.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0109 Kalkulu bektoriala instrumentu oso baliagarria duzu eta ongi ulertzea komeni zaizu.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Orduan ere ongi portatu zen.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Hori ongi ulertzeko saiakuntza erraz bat egingo duzu: jarri bonbila piztu baten aurrean pilota bat eta bira arazi poliki-poliki Mendebaldetik Ekialderantz. Atera zure ondorioak.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0024 Horregatik murtxikapenak erabatekoa eta kontzientziaz egina izan behar du; janariak ez dira irentsi behar ongi xehatu eta listutan busti arte.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 - Ongi estaltzen du papera.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 - Lehortzean, koloreek ongi irauten dute.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 - Eta ongi erabiltzen ikasten baduzue, ez ditu marrazkiak zimurtzen.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Nora eramango du Edurne, bere alabatxoa, ongi jagon dezaten?.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 Heldu zarete; orain meatzeko ormak aztertu behar dituzue, aterako duzuen mineralkia non dagoen, eta orma ongi dagoenentz ikusteko.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 Higidura horik ongi egiteko, aurretik ariketak egin beharko dituzue.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0102 Arrakasta lortzeko, ongi baliatu behar gara haietaz.

384. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0102 Ongi tinkaturik, ala espazioan higika?.

385. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Orain ongi dago.

386. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Ariketa hauk egin ondoren, mezua eramateko ongi prestaturik gaude.

387. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Ongien antzezten duena izango da garailea.

388. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Ongi hersten ez badituzue, zuloetatik airea irten eta soinua ez da hain polita izango.

389. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Ongi entzun ezazue! Enparantzako iturriak odola zergatik ematen duen esan diezadanari, eska dezan guztia emango diot.

390. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Nola aurkeztuko ditugu geure animaliak, beraien edertasuna ongi ikus eta nabarmen dadin?.

391. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Saretxo baten gainean eginikoak, oso ongi geratuko dira orman.

392. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Zotz eta zirien ahalmenak erabili eta esperimentatzean datza gakoa; erabiliaren erabiliz zurezko ziriok norbere hatzak bezain ongi erabiltzera ikas dezakegu, bai eta bakoitzaren izaera ezagutuz, bakoitzarekin zer nolako ondorioak atera daitezkeen berehalaxe nabaritzera ere.

393. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Ongi konpontzen ziren haurrak eta maite zuten elkar.

394. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Aukera ezazue ongi norengana joan, oso garrantzizko baita.

395. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 Honek duen funtzioa ongi adierazten du bere izenak: ikus dezagun bada 22.9 irudiko adibidea.

396. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Edozein neurketa egin aurretik, ikusi ea konparagailua euskarriarekin ongi lotuta dagoen.

397. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0011 Beren idazkera, zatikiak bezalakoa izango da, izendatzailean zenbaki hauetako bat jarriz eta zenbakitzailean zenbaki inpare bat: Adibideak: Ongi daude esaldi hauk: Torlojo hau 1 /2 '' koa da (hatz erdi irakurtzen da).

398. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Zuri, ordea, ongi doakizu ikusten denez.

399. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Ongi iruditzen zait hori.

400. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0147 Ate guztiak ongi itxirik eta kaleak huts aurkitu zituen aroztegira joatean.

401. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Oraingoan ez zuen seinalerik egin, baina ongi ikasi zuen buruz zein etxe zen.

402. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Ba litekek; ni astoekin beti ongi konpondu izan nauk.

403. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Betidanik izan dituzue lagun armadunak, eta lagun ez badituzue ere, ez du ajolik, beti konponduko dira ongi dirudun edo izendunekin.

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Paragrafoak antolatzean bi alderdi izan behar dituzu kontutan, batik bat: batetik, ongi bereizi behar direla bata bestetik, paragrafotik paragrafora lerrotik lerrora uzten duzun tartea baino handitxoagoa utziz; bestetik, eta garrantzizkoena, bata besteari loturik antolatu behar dituzu, eten bortitzik gabe.

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Itxura guztiz, Leonardo-ren teknikak ongi ezagutu zituen.

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Baina frantsesen aurkako guduetan ikasitako gerrilla teknika ongi ezaguna du eta, gainera, herriak asko laguntzen dio, bideak erakutsiz eta etsaien mugimenduen berri emanez.

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Ia hauzo guztiak hibai hegaletan eraikirik zeuden, horietan itsas-untzi ttipiak ongi ibil bait zitezkeen.

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Kantauriarren artean ohitura matriarkalak zeudela eskierki dakigu, idazle erromatarrek hala bait diote; baina beste Euskal Herrietan ere ohitura berdinak zeudela ongi suposa daiteke, okerrean erortzeko arriskurik gabe.

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Fonetika. Oso garrantzizkoa da irakasleak ongi ahoskatzea eta haurrek txikitatik ahoskatze zuzen bat jasotzea.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Ikasturte hasieratik saia zaitez ondoko arau hauek ongi betetzen eta batez ere irakurtzerakoan ongi ahoskatzen:.

411. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Irakasle, hau ongi ulertzea garrantzi handikoa da.

412. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Ea beste hitz batzu ere idatzirik dituzun, begiratu ongi zure Hiztegitxoan.

413. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Uste izatekoa denez, garai hartako irakurleek ongi baino hobeto zekiten berriok zeri buruz zioten ziotena, baina guk ez dakigu zein urtetan ote gauden ere: Zein garaitakoa da orria?.

414. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Gorputz bat zatikatzen badugu eta gero zati txikiak ongi aztertzen eta behatzen baditugu, gorputz horren propietate eta ezaugarri batzuk hasieran bezala segitzen dutela ikusiko dugu.

415. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 Mazu batez ongi zapalduko dugu, gogortzeko eta uniformatzeko.

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 - Urtean zehar gai horri buruz biltzen duzuen materialea ongi gorde eta antolatu beharko duzue.

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Liburu mamitsu eta ongi taiutua, eta laster, seguraski, bere fruituak emango ditu.

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Egia esan, euskal gramatikek hainbat euskaltzale sorterazi zuten morfologiaren, deklinabidearen, aditzaren eta sintaxiaren alorrean ondo jantziak, beti ere euskaraz ongiaren eta gaizkiaren bereizmena buruan edukiz.

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Lehenengo eta behin, Euskaltzaindiak orain arte emandako arau guztiak ongi sistematizatu eta elkarturik azaltzen dira, bai eta beste autore berezilari batzuren ikerketen ondorioak ere, egileek argi aitortzen duten zorra berau.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Hasteko eta hau, zoritxarrez, maiz ahazten den kontua izaten da liburua bera predikatzen denaren eredua dugu, hizkuntza onarena, alegia, adibideak eta testuaren sintaxia beti ere ongi zaintzen baitira.

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Aditzak ere bere lekua du, berau ongienik aztertu duten hizkuntzalarien azken eritzien arauera arakatu eta azaldua izanez.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Aparteko aipamena merezi du, nik uste, sintaxia ongi jorratzeko autoreek erakusten duten ardurak, bai perpaus bakunaren eta bai perpaus osatuen sailkapena eta ezaugarriak xeheki jarriz.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 15. Ongi aterako zaigu, neska, zaude lasai; ez da horren zaila.

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Narratzaileak bere iritziak ematen ditu zuzenean? Begiratu ongi testuan.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0027 7.2. Akabera-eragiketa Akabera-eragiketaz, ondoko baldintza hauetariko bat edo biak batera daudeneko kasua ulertzen da: 1. Lortu beharreko neurriak, ongi definituriko bi koten artean geratu behar du. (Perdoia).

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 Era berean barailak torlojoen bidez makinaren mahaia ongi atxikirik geratu behar du bertan irrista ez dadin.

427. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0007 1.- PRESTAKETA FRESATZEKO MAKINAN 0F ARIKETA Altxagarrien edo torlojoaren oinarrian pieza ongi asentatu behar da.

428. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0081 - Ez derizkiot ongi jokabide horri, horrela ez dugu ezer konponduko.

429. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Legamia eta bakterioak ongi ikusteko, lehenbizi estalkiaren ertza fokuratzea lagungarri izan daiteke.

430. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Bentosa gainazal zimurretara ongi itsasten al da?.

431. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 Gela ongi aztertzeko esango diegu; oinez eta begiak estalita elkartzea dute eginkizuna, izan ere.

432. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Behatu ongi noiz egiten duzun pix gehiago: - Asko edan duzunean ala gutxi edan duzunean.

433. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Izan ere, badira ziur aski zuk ongi ezagutzen dituzun eta sailkapenean agertzen ez diren zenbait animalia.

434. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Saint-Cyran-ek Lancelot gramatikariari idatzitako gutun batean Silvain Pouvreau euskal idazleaz zioen, berak giristino on egitea lortu ez zuena Baionako apezpikuak apaiz eta arimen artzai bihurtu zuela; eta berak, antza, ongi ezagutzen zuen Pouvreau, bere etxean zerbitzari egon eta bertan euskara ikasi baitzuen.

435. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Euskal hiztegigileen artean ere belar, zuhaitz, landare, hazi, perretxikuen izenak leku berezirik izan ohi dute, baina esan dezakegu, oso adituak gai honetan ez izan arren, ezta gutxiagorik ere, hiru lanek dutela goraipamen baten beharra, aipu ongi merezia.

436. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Beste hizketa lasai edo enfatiko batetan ez litzateke horrelakorik gertatuko eta eremuak ongi zehaztu beharko genituzke.

437. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Koronari eraginik gabeko 11 anginadunetako 7-k, oinazearen presentzia ongi aski justifikatzen zuten aortako balbulapatia azaldu zuten.

438. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Baltaxar eta lankideei jarraituz (23), taxu genitzake 3 erabide hauetan: 1. Herstura hurrenak, inguruko bideak ongi gordetzen direlarik.

439. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 1. Herstura hurrenak, inguruko bideak ongi gordetzen direla.

440. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Baina borondate hori edozein aldetara zintzoki gauzatzeko, euskaldunak ongi informatua egon behar du lehenik.

441. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Baina egiten dituen oharrak, ongi jasoak dira; eta gogoan hartzekoak.

442. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0501 Honelakoak, ordea, ongi aski jakina den bezala, itaun itxura duten arren, ez dira egiazko galderak.

443. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Hau guztia gure arrunt, present, prestgisako mailebuetan isladatzen da ongi (348) Bokale-sudurkatzeari buruz Baldinger-ek (Gamillscheg-eri komentatuaz) hau dio: , 154 or..

444. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0108 Ez dugu ordea, jokabide horri larregizkoa eritzi ondoren, geure egunoroko zereginetarako erizpide horren ordaineko alternatiba ongi mugaturik eratu.

445. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0249 Batetik unitate horien bukaerak zaindu eta aztertu behar dira ongi (ikus II.3.) eta bestetik gainontzeko letra guztien transkripzioa erabaki (ikus I.5.).

446. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Dena ongi zihoan hegoaldeko itsasoetara heldu arte.

447. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Palaziora iritsi bezain laster, enperadorea jangela handian oso ongi prestaturiko mahai batean eseri zen.

448. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0006 - Ongi pasa, Hanno! - diotsa amak.

449. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Katua miauka hasi zen, berak ere ongi ez zekien zerbait gertatzen ari zela iragarriz.

450. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 Nork erakutsi dik hiri adarra hain ongi jotzen? E, Mieliño maitemiño?.

451. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Igarri egiten dio, nahiz eta hemen behean ongi ikusterik ez egon.

452. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Eta entzun ere ongi egiten du.

453. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 - Baina ongi ez banauk sentitzen neure gelan, orduan amonarenera joaten nauk.

454. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Oraindik ez nagoela hain ongi igartzen diot.

455. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0063 - Tira, ongi zegok - esan zuen Wiebek.

456. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 - Ongi dun -erantzun zion Rikkiek sorgorturik.

457. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0146 - Ez da ziurra ongi aterako den, eta ateratzen ez bada atzera itzuliko naiz - esan zuen Keesek.

458. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Ilargiaren zilarrezko argipean, guztiz bestelakoa zen berak hain ongi ezagutzen zuen herriko kale hura.

459. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Beraz, amets horiek ongi nahastu, ez dud besterik egin behar zilarrezko hegoak diduen ametsa ateratzeko.

460. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Ongi da esan zion Sophiek. Ba al duzu Inglaterrako erreginarekin lotuta dagoen ametsik?.

461. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Ongi al zaude, Majestate? galdetu zion.

462. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Katalaneraz oso ongi daki nire osabak, baina ezer ez dakienaren aurpegia du.

463. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Gauean, suaren ondoan, mutilak atzemandako konejuaren hezurrak ongi txurrupatu eta gero biak etzanda zeudela, Lurrek pilatuta zeuzkan galdera guztiak arrapaladan egin zizkion.

464. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Bueno, ongi dago.

465. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 - Inork ere ez erantzuten du gizonak, ikaraz dardarka. - Ongi dago!.

466. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Sua ontzi tipi batean darama eta gainetik putz egiten dio. Bueno, ongi dago.

467. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0056 Derrigorrezko Abe Maria Purisimak, Zenbat denbora azken konfesiotik... eta horreraino nahiko ongi erantzun zion Proxperok apaiz Jaunari.

468. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Gauzatxo bat egin dezakegu, ordea, baldin ongi baderitzazu.

469. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0044 - Goazemak barrura erantzun zidan. Nirekin ongi egongo haiz.

470. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Oso ongi iruditzen zait hori - esan zion amonak, eta lekutik altxa eta bulegotik irten zen, ni atzetik.

471. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0079 Handik ongi ikus zitzakeen Pantxo eta honen aldamenera iritsi berria zen ezezaguna.

472. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 Aldez aurretik kontuak ongi aterata zeuzkala zirudien.

473. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Garai batetan, ardi ilea ez zen ongi saltzen; gaur, ostera, ongi saltzen da.

474. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0017 Aniak agur esan zion pinuen artetik:
- Ekarridazu opari bat!
- Ongi da.

475. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 - Zer emango didazu? - Jostunak ongi ezagutzen zuen deabrua eta bazekien zerbait txarra gertatuko zitzaiola ezer ematen ez bazion.

476. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Deabru harroskoak esan zuen orduan: - Ongi da. Gaurkoz sinesten dizut.

477. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0068 Eta zu eta ni, biok bakarrik ongi konponduko gara.

478. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0042 Batzuk, hala ere, etxera etortzeko gogoa zuten, zein ongi ibili ziren kontatzeko.

479. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Ongi ulertuko duzue beraz, zergatik nengoen zalantzan.

480. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Gezurra da, bera izan da, jauna - esan zuen orduan Arkaitzek, ongi baino hobeto ikusten bait zuen bestela berak ordaindu beharko zuela kristala... eta baita etxean jipoi ederra jaso ere.

481. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Isilik!- oihukatu zuen Antton zaharrak -. Nik ongi dakit nork hautsi didan kristala eta nahi gabe egin duela; baina inola ere ezin dut gezurrik jasan.

482. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0038 Nigar eta nigar ari ziren; alaba txikienak urte bete zeukan bakarrik eta amaren altzoan zetzan lotan, ez zuen ongi ulertzen gau hartako zalaparta guzti hura.

483. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0017 - Bai ongi lo egin dugula!- dio Panda txikiak, nagiak ateraz.

484. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Hotsak ongi esaten ere lagunduko dizut.

485. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Kontuz ibili behar duzu zure gauzekin eta ongi zaindu behar dituzu zure gauzak: jantziak, liburuak, jostailuak...

486. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 - Ez bait nekien egiz ongi aurkitzen hintzenentz eta neuk egiaztatu nahi izan diat, badaezpada ere.

487. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Ongi ezagutzen ez zutenek ohitu egin behar izaten zuten.

488. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Denetik daukat. Amonarentzat eskatuko banuke? - Oso ongi, aurrera, esan!.

489. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 Etxeratu zenean, galdetu zion amak: - Zer moduz? - Baa! Hemen bezain ongi ez.

490. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 - Ongi ibili!- esaten dio gizonak alaikiro.

491. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Begira ongi, inoiz baino berdeago dago.

492. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0059 - Ongi da - erantzun zion txita erdiak -. Baina ez ahaztu itzultzea, e? - Zaude lasai. Erregeak beti betetzen du bere hitza.

493. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 - Bera da ongi pentsatu gabe bere dirua gastatu duena; linterna xahar hori erostekorik ez nion nik esan!.

494. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Horrelaxe! Segidan sorgin-belarrak, txispa-ostoak eta azkenik sutara, dena ongi egosi arte!.

495. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Ongi ikasi zuen eta ez zuen gehiago ahaztuko.

496. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Eta ikasi ere, ongi ikasi ikasgai hura: gizon batek makila eskutan duenean, erne ibili: bere esana bete behar da.

497. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0099 Orduan, salerosleak honela esan zion osaba Tom-i: - Orain entzun iezadazu ongi beltza!: Nik ez ditut gaizki tratatzen neure esklabuak, hauek maltzurkeriaren bat egiten ez badute behintzat.

498. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0099 Nirekin ongi portatzen zaren neurrian portatuko naiz ongi zurekin, bestela badakizu galduan zeu irtengo zarena.

499. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 - Zer moduz Sambo eta zu Kinbo? Zer berri? - Oso ongi nagusi - erantzun zioten biek batera.

500. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 - Ongi; bihar ikusiko dugu.

501. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 - Raoul, ongi ezagutzen al duzu gaztelua? - Neure esku-ahurra bezain ongi - erantzuten dizu.

502. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Mutikoek atzetik jarraitzen zuten baina Txipik kolpeak ongi alderatuz, korrika eta garraisika jarraitzen zuen.

503. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 - Lasai gizona, badakigu ongi asko otsoen berri eta.

504. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0039 Zera: oso gutxitan proposatzen zarela lan bat ongi egitea.

505. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0014 Hura bezala eroe bat kontsideratua izateagatik? Tomek ongi zekien.

506. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 - Eta ez dut uste diru hori zeharo ongi dagoenik.

507. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Baina, oso ongi zekien irekitzen.

508. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Hauei ongi iruditu zitzaien eta baimena eman zien.

509. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Gero, aharrausi egin ondoren zera esan zuen:
- Aaah! Zein ongi egiten den lo suaren epelean! Borreroak harrituta geratu ziren.

510. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Numitor erregea asko maite zuten eta emakumeak oso ongi zaindu zituen bi haurrak.

511. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Bere aitamak ongi bizitzeko zegoela pentsatzeak eragiten zion barnean, eta ez zuen etsi.

512. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0064 Ongi zekien, proba egina baitzen.

513. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Ongi itsatsia zuten beste ohitura bat, zaldiz ibiltzeko ametsa zuten beren gudu ibilaldietan.

514. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Harria larruan jarri, ongi tiratu tenk jarri arte eta gomak luzeenean zeudenean utzi, ia batera egiten zuten.

515. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Bakarren batek horretarako erremedioa asmatu bide zuenez, han ikus zitezkeen denak eskuak ongi igurtzitzen eta azkenik urez zanga zuloko ñirñirrean garbitzen.

516. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0091 Artean ordea, urrutiegi zeuden ongi ikusteko.

517. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 - Ongi da - esan zuen txoferrak zalantzaz -.

518. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 - Ongi da - erantzun zuen Gorkanek pozaren pozez piperra baino gorriago -. Oso ongi. Ez zaitez kezkatu. Abia zintezke.

519. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 - Ongi duk. Erakuts iezaguk ba bide hori - esan zion Gorkanek egonezinik.

520. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 Pasabide bukaerako atea ongi itxirik zegoen.

521. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Zer iruditzen zaizue arroketatik itzuli bat egitea? - Oso ongi.

522. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 Egun hartan gauzak oso ongi ari ziren gertatzen.

523. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Honek ongi portatu haizela esaten dionean hasiko gaitun gu Timi barrura sartzen uzteko eskatzen.

524. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Zer moduz? Zure ikasle hauek ongi portatu al dira?- galdetu zion.

525. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Oso ongi - erantzun zion Roland jaunak -.

526. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Dikek ongi egin du bere latineko ariketa.

527. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Baina ongi portatzen bazara, berehalaxe zara libre.

528. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Lapurrak ongi jakin behar zuen hainbeste garrantziko orri horiek non zeuden.

529. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Atzen (28)Testuan: azen. Hiztegiek eztakarte hitz hau, bainan badirudi, atzen, azken dela. horien parean doaz hiru asto ongi zamaturik, anoaz,(29) Anho, pitanza del pastor (Azkue); anhoa, provisions de bouche des pasteurs(Lhande). Badirudi atzeko a organikoa dela, gazta egiteko pertzez, artilezko ohe-estalgarriz eta etxaolaren teilatuko zuloak tapatzeko olez... (...).

530. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Zer egiten du zure lagunak? - Martin orain ere ikasgelako hoberena da. Eta norbaitek ongi jokatzen ez duenean sutan jartzen da oraindik.

531. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 - Ongi da adiskide, jakin ezazu Patagoniako biztanleak ere indiarrak direla eta Andes mendikatea Himalaya bezain garrantzitsua dela.

532. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Zuhaitz hartan zeuden zenbait hegaztiren kabietako arraultzeak ere ongi etorri zitzaizkien.

533. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 - Nik ez dut hala uste - erantzun zuen Mac Nabbs-ek -. Ayrton-ek ongi asko ezagutzen du Grant (...).

534. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 - Ongi da. Bakarrik biziko zara baina ez ahaztua.

535. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 Ibani ongi iruditu zitzaion.

536. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Han, oso ongi ordaintzen omen dute eta arratsalde batzu ezik, goizetan bakarrik lanegingo dut.

537. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 - Ongi portatu edo bestela ez zarete ongi ibiliko nirekin.

538. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 Ikasten jarraituko duzu, baina, larunbat arratsaldeetan nire idazkaritzako lanak egitera etorriko zara. Ongi?.

539. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 Orduan, Lopek esan zion: - Ongi begiratu eta erantzun jendearen diosalei.

540. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Hartu eta lapurrei bota zien: - Zabaldu ongi lurrean eta horren gainera botako dizuet dirua, esan zien berak.

541. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 - Ongi jan dugu, eta hori da beharrezkoena.

542. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 - Ez duzue ongi ezagutzen Xumarra! esan zuen hirugarrenak.

543. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Bere lana ongi egiten zion mutilak eta lehenbiziko begiratuan uste bezain tontosko ez zela antza eman zion nagusiak.

544. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Ongi konpontzen ziren biak.

545. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 - Ez duk hire nagusia ongi ezagutzen.

546. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Itxura gaiztoa erakustearekin aski izan balu, dena ongi aterako zitzaiokeen.

547. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 - Ongi da - erantzun zuen Mattek; eta laguna adarra jotzen ari ote zen galdetu zion bere buruari Scottek.

548. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 Argitasun hoberik eman ezazu, On Rafael! - Landatzaileak ahalik eta ongien eman zuen haik abiatu ondoren karibearen carbean gertatuaren berri; eta Medinako kontea, Valera Kapitaina eta Ventimigliako andereñoaren artean entzundako elkarrizketa kontatu zuen.

549. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 - Ongi entzun al duzu?- galdetu zion Pierrek.

550. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 - Oso ongi goaz - esan zuen hamburgarrak -. Itsaso barea eta haizea poparean.

551. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - Lehenengo zureak eta gero nik! - Beno, ongi da, lagun onak bezala, akordio batetara irits gaitezen biok - esan zuen panpinak.

552. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Lehenagoko lastozko bordan egon ordez, ongi apainduriko eta altzariz beteriko gela batetan zegoen.

553. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0008 - Ongi!- esan zuen pozez Hugok -.

554. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0008 - Reinauldek ezer esan aurretik, Rikardok proposamena amaitu zuen: - Ongi ordainduko dizut. Gazteak, zainduko duen pertsona bat behar du.

555. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 - Ongi, ongi - esan zuen Bellamek - utz dezagun politika eta nire andregaiaz hitz egin dezagun.

556. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 - Ongi ibili - egin zion agur izekok -.

557. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 - Gogo oneko gizon-emakumeen alde: Ongia eginez eta gaizkia borrokatuz, Jainkoaren Erreinua gizartera ekar dezaten.

558. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Antolaketak, hitzak, ihardunak... dena ongi dago aitorpena sakontzera eta tinkatzera eramaten baldin bagaitu.

559. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0015 Nere ondoan
ene poltsa handia jarri nuen
ongi sartu ginen biok.

560. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Jenerala hain defraudaturik sentitzen enigmaren erraztasunarekin, non ez baitzen alaitu ere egin Jamaikako bere salbatzaileari egin zion ongiaz ere.

561. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0237 Hik badakik azala ongi bustia eramatea gustatzen zaidala.

562. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Hitz bat ateratzeko modu bakarra tortura izan zitekeen, baina ez zen hori don Kandidoren estiloa, behin erruduna ezagututa ongi astinduko bazuen ere.

563. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Beha, laguna, beha ezazu nire leiho honen zehar eta han urruti puntutxo dirdaitsu bat antzemango duzu zeure begiak ongi irekiz.

564. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Baina gora-behera beldurgarri horrek sofritu arren, gure mutilak askatasun osoa izan zuen; Borbon-tar M Antonietta bere amangandik zetorkion ahiurri berezia: Amak nere haurtzaroan zortzi andreren eskuetan utzi ninduen, baina argi agindu zien berak: gogo nuena egiten utz zezaidatela...Ta nere jolasen artean ba nituen ongi arraroak.

565. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Ongi zegoela erranen zenion Luxiak egiten zuen guztiari (bera ez zapuzteagatik bazen ere), eta berak horrela ez zuen jakinen ziñez ongi ari ote zen edo hobekiago nola egin zitzakeen.

566. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Orain, ordea, ezagutzen zuen nori zer komeni zaion jakiteko modu zihurrra: bihotzak, bihotz taupadek erakusten dute egindako lana ongi ala gaizki dagoen, gehiegi ala gutxiegi den.

567. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Basoaren zati trinko batetan sartu zirenean, aurrez ebakiak baina eror ez zitezen ongi eutsiak genduzkan pinu lodi pila bat utzi genituen erortzen heuren gainera, eta, harridura pasa baino lehen, sei toki ezberdinetatik tiroka hasi gintzaizkien.

568. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Baina, zirudienez, Joxek izugarri ongi ezagutzen zuen alderdi hura, eta beti aurkitzen zuen zirrikitu edo bidexka izkuturen bat aurrera jarraitzeko.

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Aurrez, baso itxiaren zatian, Josek kabi izkutu batzuk erakutsi zizkidan, baso hura hain ongi ezagutzen ez zuen beste inork ikusiko ez zituenak; baina han, paradisu hartan, begi aurrean ikusten ziren nahi haina kabi, katagorri zulo, piztien egoitza, etab.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Jendeak ez zuen ongi ikusten gure mahaia, baina pilotaria gustora zegoen ijito haiekin ingurune haietako historio zahar eta gutxi ezagunak konta erazten, bereziki hauek baserritar lankorrak engainatzeko zuten abileziaz.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 Zer nahi duzue? Eskulanak? Ongi.

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Artzainak ez zion ongi ulertzen, otsoak erdaraz hitzegiten bait zuen, baina hala ere Aitzolen bila zebilela laster ohartu zen.

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 - Bai. - Ongi. Ba kapitain hori hil zuten Montxok eskainitako informazioari esker.

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 - Nortzuek? - Hik nik bezain ongi dakik gure gizartean makur asko dagoela.

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Ba dakit, bai, jakin, ene kontzientziak eskatzen didanari ez entzunarena egitea ez dagoela ongi, ba dakit guztiek egiten dute hori atxakia huts bat besterik ez dela....

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0050 : (...) egia da; oso ongi entzuten da andre zaharraren telefonotik 12. kotxearen turuta.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0066 - Seinalea? Zer da hori, seinalea? andreak ez daki ongi frantsesez.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 - Ez; ez eta munduko ongi guztiaren truk ere.

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0102 Zure anaia bizi da, eta ongi dago.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 - Ez duzu entzuten? Zure amari esango diot, eta orduan entzungo duzu ongi, zaplasteko bero bat!.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0074 Eta hori ongi aurkitzen dut nik.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 - Zuk ongi esaten duzu hori... Baina, ez da erraza, ez.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 - Oi, ene! Nire urdaila ongi gosutsik zegok oraintxe, lagun Axalko.

584. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 , (...) baina oraingoa ezberdina da zergatio herriko plazan ez dauden bidezuloak eta gainera kotxea geldirik dagoen, mugitu gabe eta gainera nik oso ongi dakit zergatik eta nondik datorkidan zulo hori estomagoan: batetik bestera plazara ANA (ANUXKA neretzako) azalduko ote den beldurrez.

585. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Azkenik, urdailaren ahoa ere estalia zeukan salda beroz, eta ongi sentitu zen...

586. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0004 - Oso ongi, Arbeloa jauna - dio atezainak.

587. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Orain biktima ezagutu egiten zuen, kupida sortuko zitzaion... Eta horrela lana ez zuen ongi bukatuko.

588. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Aurresentimentu hori zuen: asuntua, arazoa ez zela ongi irtengo.

589. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Negozio batek, ongi eramateko, erakunde erakunde: organización zuzen bat behar izaten du eta Fidelek ba zuen horrelakorik.

590. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Ongi. Getxoko udaletxean aberatsen izen-abizenak lortzen zituen.

591. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0108 - Ongi. Eta beti ordu berean egiten duzu bide hori.

592. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0108 - Ongi. Nola aurkitu zenuen gorpua? Koldok zehaztasun guztiak eman zizkion.

593. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Lainopetik ongi joaten zen.

594. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Egunean egunean igoteaz harbide hura ongi markaturik zegoen.

595. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0020 Bestalde, adi ezak ongi hau: ni hil eginen niauate, bizia kenduko diautaate, baina neurez ez nauk beste mundura joanen.

596. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Mundu guztiák zekien arazoa guztiz sekretua baitzen militarrek matxinada bat eratzen zihardutela, eta Napoleontxu Agirretxokolate jaunák, bat ere tontoa ez baitzen, besteak beste, altxamendu horri ongi burutzeko posibletasun ugari igarri zizkion eta ez zuen azken orduko promes liluragarrietan sinetsi ukan nahi.

597. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 Oso xalotua izan zen, batez ere concepto hitza esateko (berak ongi azaldu zeukunez latinezko cum capio hitzetik hartua zena) euzkereak nolako aberastasuna zuen erakutsi zuenean: ...

598. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 ... Ba dazagun azken berri nazkagarria? Ezetz? Entelega nazan ongi!

599. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 ... Lanák ez haraut beti lotu behar, bihoztxu... Sasoia dun! Ongi bada? Bostetan orduan.

600. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0042 Horren ongi hitzegina zioten, izan ere, hartaz!

601. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0056 - Bare zaitez Vasia, Jainkoagatik, bare zaitez! Ongi aterako da dena, seguru diotsut, eta esandako epean amaituko ez bazenu ere, ez litzateke ezer txarrik izango.

602. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 - Ikusten duzu - esan zuen alaiki Arkadiik - Ikusten duzu dena ongi doala.

603. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 - Ongi, ulertzen dizut.

604. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0070 Zergatik horrela martirizatu zeure burua? Badakizu ongi zuregatik edozer gauza egingo nukeela... A, Jainko maitea!... jarraitu zuen, gelatik pauso handika ibiliz eta eskura zuen guztia hartuz, horrela Vasiaren gaitz ezkutuarentzat sendagairik aurkitu asmo balu bezala.

605. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 Hobe izango da kopiatzeari uztea; kapitulu hau bukatzen duten bi orrialdeok besterik ez dut egingo... Arkadii, aspalditik galdetu nahi nizun: nolaz uler daiteke hain ongi ezagutu nazazun?.

606. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 De Rijke'ren kontsultazioa uztearena ez zuten ongi ulertzen, amak batez ere.

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Amak ongi ezagutzen zuen alaba; hau egia da.

608. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 - Ongi da, ongi da - erantzun zion De Riemaker'ek, hizkeraren leguntasunaren bidez Elsa lasaitu nahiz.

609. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 - Ongi da. Baiña ba dago beste eragozpen txiki bat oraino.

610. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

611. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Jakinik ongi zer zen gertatu, guztiak, noski, han asaldatu; dena Erregeri zioten salatu: gizona aurkezteko, honek eskatu.

612. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Nik esango nuke... Lorek ezer ez hartzea ongi etorri zaigula denoi.

613. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0093 Mutilak ankak gurutzetu zituen eta ongi ikasitako ikasgaia bezala aisa esan zuen: Bostak aldean, hortxe hortxe, zu etxera itzuli zinen, ez ama?

614. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Bere nortasuna ezagutzea, gero ahalik ongien laguntzeko.

615. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0010 Nik gure mendi, leize eta oihanak ongi ezagutzen ditut eta ez zaituzte arrapatuko.

616. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Ongi da, ahozkatu zuen lehor monsieur Merretek, isilune motz baten ondoren gehitzeko: Benetan gauza ederra daukazu hemen, nik orainarte ohartu gabea, esan zuen zilarrezko xartaketak zeramatzan ebanozko gurutzearen tailu artistikoa aztertuz.

617. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0100 - Ongi, ama.

618. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Baldin eta barau gorrian kontatzen bazitzaizkion, besteren ametsen adierazle zorrotza zelako fama eta aipu ongi merezia zuen, hala ere ez zuen hauteman inolako augurio beltzik semearen amets bi horietan, ez hil aurreko goiz haietan, arbolak beti ametsetan, kontatu zizkion besteetan.

619. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 Hain ongi ezagutzen zituen eta biak ederki berexten zituen, Pedro Vicario koarteletik itzuli ondotik bereziki.

620. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Dena beren esku zuten denbora on haiek gogoratuz, eta lepagain, gerrondo, zilbor eta patrikak ongi gizendu zituzten ex-ministrau zahar, politikari, terrateniente eta beste askoren tartean bertikalismoaren sindikalariek, ezin laga zuten egungo egoera gehiago okertzeko ahalegina.

621. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Alegia... - Alegia, garrantzitsuena igogailuak ongi erabiltzea zela.

622. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Horrela al da? - Bai, bai, ongi diozu.

623. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 - Nik ere ongi deritzot guzti horri baina uste dut zerbait ahaztu duzuela.

624. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Ongi aurkitzen nintzen neure barruan.

625. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Baina gezurretakoa zirudien azken agur hartan inork ez zuen ezer ulertzen; aitak ez zuen konprenditzen, baina bost axola zitzaion, semearen irrigura, ongi egin jauzi aita goi haietan, egin ezak barre, gero nerekin etorri nahiko duk; emazteak ez zuen entenditzen nondik zuen gizonak ihes egiteko halako grina, horren zahartua al nago bada ni?; eta semeak, berriz, ezin zituen aitaren poz itsua eta amaren ardura negartia aditu, ondo etorriko zaizkio opor batzuk, ama; bai, seme, erabat erotzen ez bazaigu behintzat...

626. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0032 Lagunei esan zien: - Barku batetan oso ongi konpontzen nintzen mariñel bat izan genian hemengoa, eta elkarri hitz kurioso pare bat erakutsi genioken.

627. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 Nik ahal dudan ongien hartuko zintuket... beno... esan nahi nuke...

628. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Iñakiren aurrean maistrekin txantxetan iharduterik ez zegoela ongi ikasita zeukaten guztiek.

629. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Bainuoihalaz azala ongi lehortu ondoren, abarketak jartzen ditu, lehenago bat eta gero bestea.

630. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 Fidelek ongi adierazi digu gaur bere gizontasuna, eta gure leinuari dagokion jarrera hartuko du.

631. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Banoa - jeikitzen zen Mayi amasoari musua emateko Juantxikiri bostekoa, adioak eta ongi izanak eta nahi duzularik jinak erraiten zizkioten elkarri, gero ateratzen zen Estebe atzetik Jauntxikik begi ñikada egiten zion eta Estebek irribarrez erantzun.

632. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Zertan izanen zen besta?, hasi gabe segurrena, berak zekiela deusik ez zegoen zortzirak arte; alkondararen esku-muturrak ikusten zituen ongi xurituak, bero zegoen gero, tolesten zituen ukondoaren gainetik, alkondara garbia eta galtza urdin garbiagoak zeramatzan, zapata distirantak pozik.

633. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0182 Nik horrela ikusten dudan bakoitzean zera esan nahi nioke: Nekane, dendara bidal nazazu; ez ahal dakizu azukrea behar duzunean ez didazula gehiago esan beharrik, libra bat ekarri behar dudala ongi dakidalako?

634. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Aspalditik daki Irla Bakartiko farozainak beti Herioaren adierazgarri den kanta bitxi bat datorkiola marinelari atzetik, baina badirudi marinelak ezin duela deusik egin hortik itzurtzeko, ez dela berak igorritako seinaletaz ongi jabetzen.

635. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Hari eskerrak ongi ibiltzen izan naiz ni.

636. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Dena kafetetxeko tertulian gertatu zen orain ongi oroitzen ez bazara ere.

637. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 Ongi betetzen zituen Axentxiok ardo eta pentzukikoak.

638. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Ongi ote dagigu gero?

639. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Munduan nekez aurkituko da ni bezain ongi zaindutako gaisorik.

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Andre-gizonekiko solidaritza, eta hauengandik urrun egotea, bi hauek ez dira elkarrekin ongi ezkontzen.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Zu, ordea, egon erne gauza guztietan; eraman nekeak; ekin berriona zabaltzeari; bete ongi zeure zerbitzua.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0186 Horra ba: zazpi mihiñok neuk ditut eta ongi bilduta eduki ere bakoitza oihal artean, hots, Ligi'ko Jaunaren alabak bere zorigaitz egunean soiñean zituen zazpi gonei kendutako zazpi oihal zatitxotan gordeta.

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0186 Damatxoak ere aitortu zuen hura zela bere salbatzaillea eta iruzurtia gazteluko ziegan Mazmorra, calabozo sartu ondoren girgilluz Con grillos ongi loturik, Zaro'ko zalduna jauregiko alabaren ondoan exer-arazi zuten.

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 Pette, ongi ezagutzen dut; (...).

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0457 Orain, izen hau Graxiusa edo Graxi Petiri'ren arrebatzakoak darama eta poetaren lehen amodioari Mayia edo Mayi Euskaraz, izen honen ahoskera hobeki aditzera emana legoke Maddia edo Maddi grafiaz, baiñan arrarua egiten zaigulako dd hori Mayi beti ykin irakurtzen ohituak baikaude eta askok asmatuko ez luketelako d bikoitza ongi irakurtzen, yrekin izkiriatzea erabaki dugu ezarri diogu, hezur-haragizkoa Mari Arrozpide baitzen.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 Bistan da etorkinaren ozarkeria ez dutela bat ere ongi kausitu.

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 Dena jakitun ustezko ez-jakin hutsa delako, beti ibili ohi delako bere buruarengandik ihesi, beti haize-errota erraldoi ustezkoen kontra borrokan, beti... baina ez du merezi arrazoien zerrenda luzatzeak, batez ere arrazoi horiek bigarren mailakoak direnean, zeren-eta, beno, ongi da, esan dezadan: maite dut, eta zer?

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Eta ongi egin zituen kalkuloak Nikolaxak.

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0209 - Toki-erakustea euskaraz emanik baitago, eta ez dut ongi ulertzen esanahia.

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Esandakoa arretaz entzuten zuten, eta elkarri ongi ulertzeko hizkuntza egokia edo berbera izan bagenu, bertan kristau bihurtuko ziratekeen.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Lurreko lanaz bizi ziren beraz, Mikel eta Joana, beren oiloek emanez arroltzeak, eta beren jakiaz ongi xahartuta hiltzen zirelarik; bazakiten gasna egiten eta bertze ainitz gauza.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Bere usaiako kuraiarekin hurbildu zen eta ikusi zituen gaixtagin batzu joka gizon gazte bati, hau bakarrik, ongi kolpatua, bi lagunak lurrean, hilak Jokinek hartu zuen bere eskualdun makila, eta gizon gaztea salbatu zuen.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Bainan gure Jokinek ikusia zuen, Herri hortan ere gauza ederrak balin baziren, ez zirela denak beti ongi joaiten denendako, eta nahi zuen oraino bertze zerbait ikusi.

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Amak anaia ongi zegoela esaten zidan eta belarria, azkenaldi hartan etengabe handitzen aritu zen bere sabelaren gainean jarri eta asko harritzen ninduen tan-tan... bat entzun eta astinalditxo bat sentitu ondoren, asko lasaitzen nintzen.

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Esku batekin haurrari eutsi eta bestean esponja nuelarik, anaitxoa garbi-garbi egiten ari nintzelarik izugarri ongi pasatzen ari ginen; berak batean txanpu botila hartu, bestean jaboia, hurrengoan... ezin hobeto pasatzen ari bait zen eta niri ere, goitik-behera bustita egon arren, izugarri gustatzen zitzaidan ordurarte ezezagun zitzaidan joku berri hura.

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Lasai... lasai Justin, hip! Ongi baino hobeto moldatuko nauk eta.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Ongi zegok belen norabideak zuzentzea hire gain uzten diat.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 ERREGEAREN OSAGILEA: Ongi seme; zure adiskidea baldin bada, gera dadila.

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0081 Oso urduri nengoen klasean eta Fisika-ko ariketetatik bat ere ezin izan nuen ongi egin.

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0011 - Nahiko ongi marrazten dut... edo hala egin beharko nuke behintzat, maisu onak izan bait nituen, eta ez bait dut neure burua tontotzat jotzen.

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Buru hezurra diozu? Oso ongi! Nola dago itsatsita adarrari? Zerk lotzen du?.

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Ongi, orain, Jupiter, egizu zehatz-mehatz nik esan behar dizudana.

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 - Ongi da, ongi da...- John Waynek txirrin urduria bezain urduri. Eta atea ireki zuen.

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Erreginak gogoetan ihardun zuen, pipakada bat erretzen zuen bitartean, eta ondoren erantzun zion: - Ongi da. Bakea egingo dugu zure lagunarekin.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Ongi zekien zertarako deitzen zion nagusiak, artean ere errenta ordaindu gabe zenez.

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Zerikusi haundia izan zutenez herriko agintariek, ongi lotuak zituzten gauza guztiak.

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Ongi zekien Itziar-ek berandu etxeratu zela eta jazkiak aldatzeko betarik gabe abiatu zen sukaldera, ama bertan aurkituko zuelako uste osoan.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Baina orain ez zen berdin; garai bateko umea, emakume batekin lotaratzen zela ongi asko zekien gizon heldu bat bilakatzen ari zen eta sarritan desio gorde batekin ikutzen zuen, liluratuegi haren azalaren berotasun eta emakume gorputzaren eztitasunarekin bere laztanak oraindik amarrugabeak, errugabeak, ez izateko.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Hala, gizonaren etxaurretik pasa eta aurrera noala, gizona bera izan da ausarki neri begira geratu dena, eta gero bere lana utzi, motorra geratu, eta galdetu didana: (Ongi sentitzen zara, andrea?) Hirurogei bat urteko gizon mehe-txiki bat da.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Goseak jota gu, eta aspertuta ere bai, baina azkenean han dator, goitik behera, astoarekin, bera izango da, aitak ere ongi ezagutzen du, noski, eta astoa, kla, kla, oinazkalekin harrietan estropozoka, eta marmitak klin-klan, hurbiltzen denean, aita, betiko moduan, inor ikaratu gabe, behetik gurdibidera sartu eta gorantz bidetik goazela topo egiten dugu naturalki: Goiz zabiltza esnearekin Iñaxi... Billabonaraino?....

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Honek esaten zionez, han...... hemen, alegia!, Euskal Herrian!, bazegoela lanik, ongi ordaindua eta etxe bizitza ere bai, ur, komun eta guzti!, gizonek bere familia guztia berekin eraman zezaketen, aukeran.

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 - O, ongi da - erantzun zion Peterek.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 - Bai, ama. Ongi da. Jaikita nago - erantzun zion Peterek bainugela barrutik.

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - Ongi da - esan zion poliziak. Eskerrik asko zure laguntzagatik.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Ongi da, banoa. Eskerrik asko zure laguntzagatik.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 - Ongi da - Peterek irribarrez. Jaitsi nahi duzu hemen?.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 Gau nekagarriaren ondoren, ongi lo egin zuten biek.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - Zuk zeure ama ere salduko duzu, ahal baduzu. Ongi da. Ordainduko dizut.

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 Orduan esan zien Joakinek, arazoa gehiegi inportako ez balitzaio bezala: - Orduan bukatu duzue dorre horretako obra? Ongi geratuko zen?.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Baina oso ongi gogoratzen dut Ama Birjina zu zinela.

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Ongi merezia zuen bizitza guztian lan egiteak horrelako unetxo bat gozatzeagatik.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 Tira, nire kasu hau lehendabizikoa da eta ez dakit ongi nondik hasi, dena den, eskertuko nizuke Maccraetarrei buruz dakizun guztia esango bazenit.

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Ongi duk, bai, pentsatu nuen.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 - Lasai, Antton! Turistak dittuk!... - Eta soiñu jolia? Euskaraz badaki, guk bezain ongi... - Hala duk, bai; baiña... badakik!.

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Gero berek eramango haute bigarren egoitzara. Ongi ibili!.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Gero, hain nekaturik nola zegoen, ohetxo batean etzan zen, baina ezin zuen bere neurrikorik aurkitu: bata luzeegia zelako, bestea motxa zelako; azkenik, zazpigarrena ongi zetorkion; hementxe etzan eta, Jainkoari gaueko otoitzak egin ondoren, loak hartu zuen.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0079 Aita batek bi seme zituen; zaharrena oso azkarra zen eta oso ongi zekien zer egin behar zuen beti, eta gazteena tontoa zen eta ez zekien ezer eta ez zuen ezer ikasten.

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0093 - Guzti hori ongi dago erantzun zion baina, hala eta guztiz ere, oraindik ez dakit zer den beldurra.

689. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Itsasaldi haietan ere frogatu zenuenez, ez dakit non eta norengandik ikasiak baina ongi zenekizkien zuk sedukzioaren mainak eta plazer klandestinoen bidezidor ezkutuak.

690. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Gabardina ongi tolestuta paratu zuen bere alboan.

691. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0052 - Zaude isilik, jauntxo erantzun zion Zoramenek, egin otoitz Jainkoari, dena ongi irtengo da eta; begira, nik ez dakit diodana egia den ala ez: isildu gabe jarduten naiz esamesaka, eta ez da harritzekoa izango zertan edo hartan asmatzea; nik, ordea, aldegin ez ezazun, zuri argudioak ekartzen asmatu nahi nuke, bihotza baretu eta gurasoekin, hauei zahartzaroa gozatzen, gera zaitezen; ez nago, egon ere, batere ados Flandes-ako joan-etorri horiekin, batez ere zu bezain adin gazteko mutikoek egin behar dituztenean.

692. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Itxuraz, ongi erlazionatutako taldekide erre bati zegokion, eta nahiz automobilak, nahiz etxeak, erraz eskuratzeko aukeran zegoen.

693. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 - Ongi al zaude?- galdetzen dio ofizialak.

694. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Abere guztiak oso ongi zainduta daude eta nahi beste belar eta ale jaten dute.

695. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Ordurako prest zegoen edozertarako, ez bait zen ongi aurkitzen zalantzazko egoera artegatsu hartan.

696. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Gainera, oraingo honetan, ongi baino hobeto zekitela ziotenaren berri, Yrjô* zeritzan laguna, nahiz eta jaiotzez finlandiarra izan, erdi-errusoa zelako.

697. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Bi lagunak, erdi mozkorturik, ez omen ziren hasiera batean oso ongi jabetu tratu hartaz eta bromari segitu nahiean edo, Osmok erantzun zion, bada, ezetz, berak bazeukala emaztea eta beste bat erosi baino gustorago salduko lukeela etxean zeukana, edota sikiera, beste batengatik aldatuko....

698. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Etxea garbi edukiko du, loreak txukundu eta ipini egingo ditu geletan, lurra ongi fregatua edukiko du, horrela etxebizitza guztiak garbitasun eta duintasun itxura emateko moduan.

699. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Bere maitasunari buruzko batzuek esango dizkio, eta ongi hartu dituela konturatzen bada, berehala ekingo dio lanari bere asmoak lortzeko ezeren beldurrik gabe.

700. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 - Une honetan? Ihauteri egun batean, EGUNKARIAk nire oporrak kolpetik eten ditudala dakienean? eta hori guztia egingo nuen, zure landetxean zure interesei kontu egiteko? Zure izozgailua ongi dabilen edo, ezta?.

701. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Bera, liberal bat, ongi bizitzea gustatzen zitzaiona, lankide maite eta alai bat, party gustagarriak ematen zituena, hasia dago beti hain arduratsu zaintzen zituen jantziak uzten, eta nola egiaz, eta ez modaren erara uzten dituen, lankide batzuek esan ere egiten dute bere gorputzeko garbiketa ez duela egiten eta usaina ere botatzen duela.

702. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Oso ongi dena - esan zuen Turkian egona zen gizonak (...).

703. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Oraindik nahiko ongi oroitzen naiz piztiarekin, eta gauzak argiago gera daitezen, deskribatuko dizuet nolakoa zen: - Arraio-arraioak!- hotsegin zuen Kurrusko nire osabak.

704. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0005 Baina, laztana, mahaian eseri aurretik eskuak ongi garbitu behar zenituela esan nahi nizun.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Goiko Errota baserria eta Aramaio guztia ongi iltzatuak gelditu ziren betiko haren oroimenean.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Orduko maisutzak eta adiskidantzak ere ez zituen Odonek ahantziko: Lacombe-z hunkiturik mintzo zen Euskaltzaindian, Baionako batzarre batean, duela zenbait urte, eta Scheuermaier, Steiger, Saroihandi eta abarren oroitzapena ongi txertatua zeukan gogoan barrena.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Liberaltasuna zela medio, galduriko parabisu hartan, ongi konpontzen ziren Gasteizen ANVkoak-eta errepublikazaleekin.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Antolamenduari disziplinak darraikio eta eginkizuna ongi betetzeko zaletasuna.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Zenbaketa muestreatutan ez dira ezagutu nahi den multzoko elementu guziak aztertzen, multzoaren ezagugarriak ongien azalduko dizkigun eredu batenak baizik.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Kaltzada, unetan desegina egonagatik ere, falta den tokietan gurdibide ongi markatua bilatuko dugu, eta hego-ekialdeko direzioan igoaz jarraituko dugu, laster heltzen da Artasoko muñoaren lepora.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0071 Hara, 787 irakasleren artean burutu inkesta eredu batetan, oro har ongi irizten zioten 626 lagunek; aldiz, husgune gehiegi aurkitu dituztela 124 lagunek.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Oso irekia zen, era askotakoak idazten zuten eta eztabaidarik ere sortzen zen, baina hala ere zuzendariak aski ongi zekien gauzak bideratzen.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0018 Pundu hautan finkatuko da sozialisma: - Ekarpenerako eta sal-erospenetarako tresnak herriaren eskuetan izanen dira. - Tresna horiek, demokrazia legez kudeatuko ditu. - Ekarpena jendearen ongiari buruz antolatuko du, eta ez kapitalaren abantailetan.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Latzena: lantegi hauk lekuz aldatu nahi dituztela ez kinka xarrean daudelako (aitzitik arras ongi omen dira), baina hemengo langileen zigortzearren.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Gure irudiz behintzat, ongi baitakite direlako erakundeetako zuzendariek, orain arte ukan duten herriaren baitako nolabaiteko eragina galtzeko arriskutan daudela; herria jabeturik dagoen nahi eta interesak defendatzen saiatzen ez badira behintzat.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Zenbaitetan, tolerantzietatik at eta, ondorioz, gaisoaren kaltetan ari bagara, sendagile / irakaslea azaltzen zaigu pantailan zer ari garen oker egiten eta nolatan zuzendu behar dugun adieraziz; eta, behar izanez gero, ez digu ondorengo ikasgaietara joaten utziko, harik eta aurreko ariketa ongi egin arte.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Julio Cortázar bezalako idazle bat hiltzen denean arriskua bait dago, laudorioak mereziak dituen ala ez zalantzan jartzekoa, urteroko gurpilak harrapatzen dituen beste hainbat eta hainbaten itzalaren pareko jotzeko arriskua bait dago, eta horrelakoetan bait dira beharrezkoak orain arte bezalako preanbuloak: Julio Cortázar-ekin gaztelerak XX. mendean eman duen idazle haundienetarikoa joan zaigula adierazteko, gizonaren limite-egoerak Julio Cortázar-ek bezain ongi inork ez dituela jaso esateko, ipuingintzari maila literario bete eta autonomoa eskaini diola aldarrikatzeko.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0212 Gerrateko kronika gisa idatzi direnetan, berrogei urtean, alde batekoak baizik ez dute izan zerbait idazteko aukera eta diktaduraz bukatzean ongi da bestaldekoetatik kontatzeko bizi direnak zerbait esatea eta hau izan da Atanoren bete beharra.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0193 Beraz, gure helburua, goiko bi plakak ongi jartzea da eta horretaz gainera beheko aurpegian gurutzea osatzea.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0194 Mugimendu-segida hau egokiro erabiliz eta behar hainbat aldiz segida osoa berrituz posible da bi plakak ongi osatzea eta behekoan gurutze delako posizioa lortzea.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0195 (...): gurutzean dauden piezak ongi kokatzea .

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0195 Bukatzeko izkinak ongi kokatzea dagokigu.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0097 Ongi dator emen eliz-kanta gaietan jakintsu diran Zimmermann ta Overatth bi maixuek diotena: Eliz-kanta-xorta batu bat egiterakoan, pastoral-gaietan eta eliz-musika-gaietan teknikadunek esku-artu bear dute.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Ithurryk ongi azaldu zuenez (), iritz-i aditz honek ba du, noski, NOR / NORI / NORK erabilkera; baina ba du ere NOR / NORK hutsezko erabilkera ere, eraman, ekarri, eta bestek biak dituzten bezala: dakart / dakarkiot, ez demala / ez demozula, eta abar.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0229 Ongi azaldu zuen aditz honen erabilkeraren kakoa Lafon euskalariak: .

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0233 Adizkeraren hirukuntasuna (NOR / NORI / NORK) forma berriago hauetan ongi azaltzen duenez gero, esaera desegokiak baztertzen lagun bide dezakete.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ondoren hori ongi ikasi duenak izango du saria, besteak ez.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0031 Hortzaren profila osatzen duten lerro makurrek ere ongi marratuak egon behar dute.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0042 Estalkia ongi jarrita badago estalki eta ezargailuaren artean ez da aire-burbuilarik sortuko.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Tximistak joa bezala, berehala ekin zion euskara ikasteari: biziki ongi ezagutzera iritsi zen, nahiz eta aise mintzatzeko gauza sekula ez izan (atzo berean Aita Damaso Intzak esaten zidan moduantxe).

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Arras bestelakoa zen bera, eztia, goxoa eta leuntzailea, doinua beti zuzena eta ongi erabiltzen.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Beste gisan fede haundiko gizona eta erlisionezko gaietan ongi ematen.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Prebentzio primario eta sekundarioa ongi beteko lukeen alternatiba sanitario berri batek, hiru ondorio hauek ekarriko dizkigulakoan gaude: 1- Bizitzaren kalitatea jasotzea (hau da, ongitasun eta osasun hobea lortzea).

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Euskal liburuz, baina batez ere euskal aldizkariz ongi hornitua dute, eta zabalik dago azterlana egin nahi duen guztirentzat.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Horrexegatik baiezta daiteke, bada, eredu politiko bakoitzak eta bidenabar, ekonomikoak berari ongi dagokiokeen osasun eredu berezia hartuko duela.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Duela urte asko, Bagdad-ko palazio urreztatu eta aintzira azulejodun xuri eta urdinez apainduriko baten goen-goeneko ganbaran, Abdelamir Abdel Kamelen semea, zerrailaz ate denak hertsi, kandelak biztu, zelebroan eta zerebeloan tabula rasa egin, esibizionistei, eskuin ala ezkerrei, zien higuina mortifikatu, izanak eta ez izanak ahaztu, ongi segurtatu aurreritzi denak banan-banan bihotzetik atera eta baztertu zituela, kontzientzia garbitu, inoizko oroitzapen atsekabe denak bere barrenean xahutu guztiz purifikatu, tolerantzi ejertzizioak egin, izpiritualak eta korporalak, munduko borondate hoberenaz armatu, eta liburua irakurtzen hasi zen, ilargia zeruetan zegoela, artista batek artista baten gainean egindakoa.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Euskara kultur hizkuntza bihurtu nahi badugu, hots, Lizardik hain ongi adierazi zuen nahikunde hura, gure hizkuntza larrekoa noranahikotzekoa hain zuzen, errealitate oparo bilakaturik ikusi nahi badugu, nahi-ta-ezkoa dugu bigarren urrats hori, hizkuntza idatziaren batasunaz hasi genuen prozesoari konplituki buru emateko.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Adin-piramidetan, adibidez, ni behintzat ez naiz ongi jabetu garai bakoitzean zein hartzen den garaiko idazletzat: 1954ekoan, 20-24 urte dituzten 21 idazleetatik ez dirudi guztiak ordurako idazle zirenik.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0100 Orobat, liburuen katalogoan ez da ongi finkatzen zer aditzen den euskal liburutzat: P. Mujikaren Hiztegia (1965) adibidez, euskal liburu bezala hartua ikustea, gutxienez harrigarria iruditzen zait.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0100 Objetu bezala kontsideraturik, liburua aski ongi tankeraturik eta biribildurik dagoela ezin daiteke uka.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0100 Inon gutxitan ikusi dut elebitasunaren arazoa Jakinen ihardukian bezain ongi planteaturik eta erresolbiturik.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0492 Baina, normala den bezala, egin duen guztia ez du ongi egin; eta osorik hartuta ongi derizkiotenen artean atalka aztertzerakoan ohar batzu egitea oso normala da, eta baita beharrezkoa ere: Hara hemen adierazgarri direla uste dugun puntu batzu: 1. Euskaltzaindiaren bideaz kritikarik ez dutenak /35 idazle /2. Besterik dion atalean, erreserba bat ageri da /30 idazle /3. Bestalde, gehiegi dira erantzun ez dutenak /40 idazle /4. Dena kritikatu dutenak ere, asko /21 idazle.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Horretarako, gure guduak behar ditu buru-buztanak ongi josiak izan.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Lege berri hori, ongi baino hobeki aplikarazi beharrez, Guizot-ek abiarazi zuen inkesta haundi bat, lehen mailako eskolaren berri osoki eta barnetik jakin beharrez bostehun bat inspektur bidali zituen herriz-herri.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Irakasleak berak ez dira ongi ikusiak.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 - Ekarpenak jendearen ongiari buruz antolatuko ditu, eta ez kapitalaren abantailetan.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Halaber, eta neoklasiko eskolarekin bukatzeko, ongi frogatzen digu Benettik, teoria honek duen egitekoa, joko ideialogikoa.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Gaizkia eta ongiaren arteko lehiatze honetan, estilizazio eta herrikoitasuna, ideia-konplexutasun mailagatik, ditugu jaun eta jabe; ideia abstraktoegirik ez: Bakea, Zuzena, Egia eta honelako izateak ez dira oholtzara igotzen, ezta jainkorik, jesusik, ama birjiñik ere.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Antzokia hutsa da, estilizatua; ez du mundua gaizkia / ongia dikotomiaren aldetik baino itxuratzen: enperadorearen jauregia izan daiteke eta era berean presondegia, bataila-tokia, gotorlekua edo infernuko sarrera.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Amaieran zer esanik ez, ongia nagusituko zaio gaizkiari.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Jakina, gaitz eta ongiaren arteko borroka latz eta bigunezin honek gaien erabilkera moralizatzailea daragi ezinbestean, pertsonaia imitagarri eta gaitzezkarrien eskuetan: ereduak, arketipoak, errealitate haragitsu bariko sasipertsonaiak dira.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Guri dagokigu orretaraino irixtarazten saiatzea, ongi, ederki eta armonieran eratzen eta kontrolatzen asmatuz.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Bestalde, bada minoria alfabetatu bat (euskaraz alfabetatua), euskara idatzia ere ongi ezagutzen duena.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Horretarako, noski, euskara ongi jakin behar da, euskalkiak (bat gutxienez) eta bai euskara batua.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Gure ustetan, lau hitzek defini dezakete ongien nolakoa den liburua: aberatsa, trinkoa, praktikoa eta oinarrizkoa.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Euskara batuaren alde lehen urratsak eman zirenetik hamar urte luze iragan direnez, ongi etorriko zaigu, dudarik gabe, urte horietan egindako lana eta emandako pausuak aztertzea.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Sortu ere, haseratik pausuak ongi ez emateak, sarritan sortu izaten ditu gerora alperreko ezdabaida antzuak.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Denok elkarrekin ongi eta erraz ulertzeko hizkuntza standarraren premia ikusten dugu.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Euskara batua eta euskalkiak biak erabiliko dituzte inolako eragozpenik gabe, guk, geuk beti zuka eta hika, aditz jokoak (batuaren arazoa aditzean dago) ongi bereizturik, erabili izan ditugun bezala.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Hala ere etxean euskara utsean oso ongi konpontzen omen dira.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Ongi deritzogu, horregatik, arazo honi buruz iruzkintxo bat egiteari.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0085 Odon Apraizek, arabar ikertzaile aspergaitzak, egin dituen azterketen arabera, Arabako herri euskaldunak honako hauek ziren, joan den mendean:
Okondo (Okondojanako auzunea): euskara hilzorian.
Aiara (Luxaondo).
Laudio: hemen ongi gordetzen zen euskara; orobat bertako auzategi diren Areta, Zabale eta abarretan.
Lezama: Baranbion indarrean zegoen eta hilzorian, aldiz, Lezama, Astobiza eta Larrinben.
Zigoitia: Gehienak euskaraz mintzatzen ziren Etxaguenen eta bertako San Pedro auzategian, baita Murua, Manurga, Larrinoa, Gopegi, Ondategi, Olano, Zaitegi, Akosta, Zestape eta Eribe herrietan ere. Buruagan eta Berrikanon, aldiz, gutxiengoa mintzatzen zen euskaraz.
Ubarrundia: gehiengoak erabiltzen zuen euskara Betolaza eta Zirianon eta gutxiengoak Luko, Huribarri, Ganboa eta Landan.
Legutio: euskara zen gailen erabat.
Aramaio: berdin.
Ganboa: Marieta eta Larrintzaren gehiengoak zerabilen euskara. Zuhatzu eta Langraresen, berriz, gutxiengoak.
Barrundia: Bizirik eta ongi mantentzen zen Elgean, eta hilzorian zegoen Ozaeta, Ermua eta Larrean.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Ongi dakizun bezala, Piaget-ek Estadio Senso-motore deitzen du jaiotzako unetik 2 urtetara dagoen bitarte hori.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Zoritxarrez, zuk ongi jakingo duzun bezala, euskaraz sarri askotan gertatu bait da liburuak agortuta egotea zenbait urtetan.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Garai honetan fantasiaren munduak ez du muga zehatzik, eta haurrak ez ditu oso ongi bereiziko errealitatea eta fantasia.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Negoziaketa ere ez: ongi begiratuta, nahi bizi eta garrasi bat besterik ez da, bakean bizi nahi baina demokrazia jantzi duen Leviatan honi ere makurtuko ez zaion herri batena (Zoritxarrez, herri honena bakarrik, oraingoz).

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Gramatika, euskal-gramatika, landua izan da aspaldidanik, eta ongi landua ere bai, zenbait arrotzek aitortzen duenez.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 Hala behar izanez gero edo hizkuntzaren joerak hala eskatzen duenean, era honetako itzultzaileak ez du eragozpenik izango aditza izenez itzultzeko, adjetiboa adberbio bihurtzeko, eta alderantziz; ez du kezkarik izango esaldi bat bitan edo hirutan zatitzeko, eta beharrezko diren zehaztasun berriak sartzeko; arretaz bereiziko ditu hitz beraren adiera desberdinak; esaerak edo-ta atsotitzak ez ditu hitzez hitz itzuliko, esanahiaren arauera baizik; ongi bereiziko ditu literatur motak: prosa eta poesia, kontaera soila eta irakaspena, profeta-hitza, parabola, aholkua, hitzaldia, adore-hitza, esaera zaharra, e.a.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Transformazio honek ongi zehaztu beharko luke perpaus txertatuaren sujetoa PRO denean bakarrik dela posible eta, gainera, dirudienez PRO horrek ez luke erreferentzia zehaztua izango, gorago esan dugunaren arabera.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Bere lana ikusirik argi dago denbora labur hura ongi aprobetxatu zuela eta edonori zaio luze; baina jakin zazue 35 urte bete gabe hil zela, 1884ko otsailaren 29an, intelekto lana hain buruz bete zuen gizona.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Lana ongi doa.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Omenduaren kasuan hutsune hau bete zitekeen eta Azkue Bibliotekako zuzendariordeak ongi bete du hark bere egunerokoan utzi ohi zituen oharrez baliatuta.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Euskaltzaindiak ongi daki euskara gaur bihurgune handi baten aurrean aurkitzen dela.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Billot kardinalearen urratsetan ibilirik Erroman, eta Mercier kardinalearen ikasle egonik Louvainan, Luis XIII. eta Pio X. aita sainduek bultzatu-berri zuten Tomismoa ongi ezagutzen zuen Klement Mathieu irakasleak.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Horrelako printzipioen ondorioak ez dituela Lafittek beti aplikatu, nork edo nork erran dezake, eta aitortuko dugu errazki, Jainkoa eta Lege Zaharra, Alderdi JEL-zaleari mailegatzen dion lema ez dugula ongi ikusten filosofia berrian sartzen.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Mintegiaren laborategiak ematen zituen ahalbideak nolabait adierazteko hitzez-hitz berridazten dut segidan, Bergmann-en ikasle izan zen eta geroago Bergarako irakasle izango zen Thunborg suediarren komentarioa hamar urte geroxeago laborategia lehen aldiz ikustean: Laboratorium Chemicum-a aparte dagoen etxe bat da eta nahiko ongi hornituta dago.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0246 Bere lanaren xehetasunak ongi esplika ditzan eskatu behar zaio eta aurkitzen dituen zailtasunak kontutan hartu behar dira, ahalik eta gutxienera murriztuak izan daitezen.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Baita halaber laster eta ongi aritu arren istripu-arrisku handiz badihardu edo eta egunez-egun neke handia bereganatuz badoa, azkenean porrot egin dezake eta.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Beraz, tipo ekologiko hau inguru bero eta hezeetara ongi moldatzen da leku horietan euri-urak iragazitako produktuak arin deskonposatu ondoren geruza sakonetara garraiatuak izaten bait dira.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Hektarea bateko azaleran zizareek 4 eta 5 mila kilometro galeria industen dute eta galeria hauek ongi aireztatutako, drenatutako eta gorabehera klimatikoez babestutako inguru bat eratzen dute.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 Novalisen iritzian poetak magia egin behar du hitzaren bitartez, txunditu (harritu) egin behar du, irudimenaren ahalbide guztiak ongi profitatuz.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Zeren laborariek ongi emaiten zuten boza.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Aitaren anai gehienak aldiz batzu nola besteak arras ongi pratikatzen zituen.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Garazi aldiz ongi kokaturik agertzen zait, Maule, Iruña eta Baionaren artean.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Jokabide honekin PC-k sortzen duena da langile aristokrazia, duten burokraziarekin ongi lotzen dena.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Alde batetik, burges legearen aitzinean alderdi bat deklaratua egoteak ez du inongo mirakuilurik egin arazten, eta bestetik deklaratu gabeko talde bat ongi organizatua egon daiteke... dena den, ipar hontan, anarkiko sobera ikusten dugu, alderdi baten diziplinapean lan egin nahi ez dutenik, eta batzuen eta besteengatik, egin daiteken lan baliotsurik ez dela egiten...

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Hobe da gauza gehiago egiteko gauza izatea, hain ongi egiteko ez izanik ere.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Ulermenaren aldetik ez zegoen atzerapenik, nahiko ongi ulertzen zuten oinarrizko euskaran adierazten zitzaiena.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Adierazpenari dagokionez, bazeuden taldean nahiko ongi mintzatzen zirenak, baina gehienetan era bateko edo besteko zailtasunak agertzen ziren ulertzen zutena hitzez adierazteko orduan.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Ez naiz oraindik bilakabide osoa ongi konprenitzeko gauza .

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Lauaxeta ahozko literaturaren hilketaz biziki interesaturik agertuko zaigu (Euzkadi, 1932); Aitzolek biraketa sakon bat jasango du bere planteamenduetan (ik. L.Otegi, oso ongi).

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Martinena historiagileak dioenez, oraingo eliza, oso ongi kontserbatua, 1530 eta 1550 artean egina da.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0028 Ongi datozkie Gerardo Diegoren hitz hauek: .

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Denok konturatzen ginen ez zebilela ongi, baina medikuek ez zioten hainbesteko garrantsirik eman edo ez zioten igarri haren barruan sortzen ari zèn ekaitzari.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Hala ere, duten idiosinkrasia linguistikoak berezi egiten ditu Komunitatearen gainerakotik, horien estudio-maila, sorlekua, beren familietako hizkuntz markoa, adin-kohortea, eta bezalako hain zirt edo zarteko parametro sozialetan ongi baino hobeto diferentziaturiko gizarte-talde bat osatzen dutelako.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Dirudienez, ba, Karmelo Zamalloak eta Xabier U.k (fisika euskaraz irakatsi nahi ez zuen anonimoak) ez dute nik baino problema gutxiago izan Mitxelenaren ideiak ongi ulertzeko...

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Arazoak egiaz zientifikoak direnean, linguistikoak (ez sozio-linguistikoak, are politikoak), ongi dago linguista haundiak eta kaka hutsak bereizten jakitea eta bakoitzari bere lekua seinalatzea.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0163 Ustez ongi ezagutzen dugun giza talde hori ez dakigu, jakin, zertan datzan jatorriz, ofizioz, kulturaz.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Beraz, textu bat ongi ulertzeko beharrezkoa da nagusiki zer funtzio duen igartzea: botaniko edo meteorologo begiz poesia lirikoa irakurtzeak ez luke zentzurik.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Gai honetan arituko den irakasleari, euskal prosak historian zehar urratu duen ildoa ongi ezagutzea, arautzaileegia ez izatea, eta itzultzaileak bere eginkizunean aurkitzen dituen zailtasunez jabeturik egotea eskatu beharko litzaioke, beste era batetara konpon ezin daitekeena sen hoberenaz osa dezan, euskal usain eta kutsuaz baino prosaren neutrotasunaz areago arduratuz.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Zer nahi izanik ere problematika honen aterabideak luze joko du eta afera ongi bideratzeko lehen baldintza AEKn berean dago, hots, AEKren proiektoa sakondu eta harekilako identifikazio prozesoa barnatu behar da gau eskoletan lehenik, euskal kultur mugimenduan ondotik.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Sokrate-ren beraren sinets-aitormena dugu, beraz, hemen entzuten, Faidon-en ahotik: gorputzaren traba guztiez oroituz, ez dio gorputzak egiten dolurik; arimak, aldiz, sentitzen du beste munduko haraindi hartan aurkituko dituela osasuna, Indarra, Egia, * Ongia, Ederra, hots, antzineko bizian ezagutu zituen ontasun egiazko guztiak.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Politikari horiek, berriz, gudarien artetik hautatu behar omen dira, Platon-en arabera, baina hortakoz gudariak behar dira ongi eskolatu.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Bienbitartean ez ditu ere ahantzi, berak bere herrian, eta berdin atzerrian, jasan dituen nahigabe politikoak; buruzagien bizioek nola dituzten herriko eraikidura guztiak kutsatzen ongi badaki.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 Jakin ere, ongi dakit ipotesia besterik ez dela esan dudana.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Igelea zen ongien ordaindua eta trebetasunik handiena eskatzen zuen lana egiten zuena.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Ez ote dira honen konzeptuan kategori ezberdineko zenbait elementu sartzen, elementu horiek dituzten mailaketa, elkarrekiko harremanak ongi berezi gabe?; zalantza horiek denak batetik eta bestetik ekintza, giza ekintza alegia, jarrerekin oso lotua eman izan bait da.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Hirugarren partean, eraskin gisa irakasleak klaseak ongi prestatzeko eta bere lan didaktikoaren norabidea kontrolatzeko balio dezaketen sistema batzuk aurkezten dira.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 - Ikastegien koordinaketa plangintza hau ongien burutzeko.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Daukaten odol bereziari esker oxigeno baxuko uretan ongi irauten dute.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Eraikuntza neoklasikoa da dena, oso ongi egokiturik dago hiriaren konjunto guztian L`Enfant arkitektoaren gidaritzapean; horrek denak, eta batez ere pintura kolezio eder apartak (liburu hau da lekuko) horrelako lanak hartzen dituen denborak gogora dakarzkigu.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 National Galleryari gagozkiolarik, lotura hori oso ongi lortu da; aktibidade zenbait sortu dira, jendea museoak ikustera bultzatzeko.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0014 Ongi dago.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Ongi begiratuz, neguan han eta udan hemen; artaldea duen bitartean badu txabola eta gero ezer ez; toki loturarik gabeko bizitza da artzainarena.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0062 Astin ezazue azkarki prezipitatu marroia ondo nahasteko eta laga, prezipitatua ongi jalki arte (3-4 min.).

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0042 Hori bai, erudizioa eta erdaraz dotore hitz egitea, ongi ikusiak zeuden.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Neurri hauek saraurretik ere ez zegoen dena ongi baina praktikan, gizonak lan gutxiago egiten duela baina jan ere gutxiago egiten duela ikusi da.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0037 Lurtarrok, gure burua salbatzeko ongi dagokigun aurrerapen hori lortu arte, ez gara etsiko! Eta, egiazko aurrerapena, Naturarekin batera, bide aurreragarri berean ibili behar dugu, egiazko aurrerapena, Natura, Gizateria eta bizi garen guztien bizitzearen alde lan egitea dalako! Guhauk lortu behar dugu komeni zaiguna! Osterantzean, beste eskuetan utziz gero, galduak bait gara! Eginkizun horretarako, Indar Sortzaileak guri, gure barruko barruan daramatzagun gogoa, oldea eta ezaguera ezarri dizkigu.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Eta ez da batere harritzeko, zeren ongi erakutsirik bait zuen gai honetan jakitatea.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Gisa honetako jokabideak lekuko, ongi ikusirik dugu udal artxibategia arakatzen ibili garenean, zer nolako goraipamen eta eskerrona ageri den dokumentuetan segurar herritarren gandik biografiatzen ari garen herriko seme leial honen ganako.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0079 Ez daiteke lerro apurrotan deskribatu zer nolako ardura eta ahaleginak burutu zituen Alkate bezala herriaren ongia zaintzeko eta zerbitzu mota guztiak hobatzeko.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Emakumea ohoratua da, haurrak ongi zainduz, bere senarrarekin egoten bada...

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Halere ongi analisatzen bada diretasun horren atzean emakumeak mintzatzeko edo idazteko duen beldurra, herabea, behar bada ahalgea, agertzen da, gizonen hein berera heltzeko gutizi hori...

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0052 Solidoak zirenean, Dulong eta Petit-en legea aplikatuz, edo eta erreakzioak ikusiz (lege ponderalak eta estekiometrikoak, halegia), nahiko ongi kalkula genezakeen pisu molekular edo atomiko bat.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Ongi eginez gero, ia ezin bihurtuzko gertatzen da, guztiz zaila bait zaio arerikoari.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Green. Zuloa inguratzen duen ongi zainduriko soropil edo zotal leunezko berdegunea; erdian dadukan banderaska bati esker, urrunetik begietaratzen da.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0079 Pastoral zaharrenetan, adibide gisa St Julien eman daiteke, ongi ikusten da, pastoralegilea hurbiletik jarraikitzen zaiola oinarrian den kondagaiari, teatro jokuak honen arabera ematen baitira beti (zernahi mirakuilu, eta suplizio erakutsiz).

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0087 Bestalde textua beti bigarren utzia dela ongi ageri da, dela taula jokuen zerbitzuan, dela kondakizunarenean.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Norberaren askatasuna nahi eta erdiesteko ahalegintzen denak ongi jakin behar du hitzaz baliatzen.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0072 Diogun bidenabar bereizketa beretsuan, grosso modo, oinarritzen duela kontzientziaren mintzoaren funtzionamendua Freud-ek: hitz-berraurkezpenak batetik eta, gauza-berraurkezpenak bestetik, Izan ere, Freud-ek ongi bereizturik utzi nahi ditu hitz-berraurkezpenak eta gauza-berraurkezpenak osatzen (eta aditzera ematen) duten eremu diferenteak.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Josetxo-rekin adiskidetu da baina Teilazuriko mutil hau Zelaiondoko morroia baino hiru urtez zaharrago baita eta honen sorreraz eta biziaren gora-berak ere ongi bait-dakizki, Teilazuriko seme ausartak Josetxo esku-makiltako ibiltzen du.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0013 - Oso ongi! Ikusiko duzue nola zaintzen dudan Mokobeltz polita! Lehendabiziko egunetan txorrotxio alaiez esnatzen zituen Moko beltzek etxeko guztiak.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0082 Baina nobelagilearen egiteko bazter-ezina gai eta egoera bakoitzari ongien dagokion teknika eta tratamoldea aurkitzea da.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Hutsen edo akatsen bat ageri baldin bazen, desegin eta berriro egiten zuten edalontzia, harik eta guztiz ongi borobildu arte.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Autore honek obra zabala utzi digu euskaraz eta gainera planteamendu teorikoetan ere maite zuela ongi erakutsi zuen.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0042 Gizon modernua ongi ohartu da saldukeria hortaz.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ez inundik ere kulturaren eta teknikaren mailan, probetxu emankor soilaren bila, mundu hertsian bizi den gizona; baizik-eta bere fidantzia sormenean eta oldean jartzen gauza den gizona: bere buruaz ongi jabe, eta tokatu zaion munduaz ere benetan jabetua den gizona.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Toki guzti hauek elkarren artean oso ongi loturik daude komunikabidez, ez bakarrik hurbil daudelako, baizik eta garraio zerbitzuak oso bikainak direlako.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0243 Pertsonaiak, kontzientziak oraindik ondo kontrolatu gabeko pentsamoldeak agertzen ditu, lehen pertsonan, oraindik logikaren bidez ongi taxutu gabe.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0556 Zenbaki 8 etxea, San Jose kalearen bigarren atalean orain, XVII. mendearen hondarretako etxebizitza eder bat dugu, harlandu bikain eta ongi zainduarekin bere hiru oinetan, ondo labratutako harrizko erlaiz batekin koroatua.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0601 Beraren oinetan dago dorre barrokoa, Arabako Errioxan den lerdenena eta ongien trazaturik dagoena.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Faktore bi hauen gaizki erabiltzea nabarmentzen da artelan txar eta poto eginikoetan, baina artista onen obra heldu, borobil edo ongi eraikietan (gorengoak ez izan arren) ez dira kasik agertzen.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Ez. Bere eskua saiatzen du besterik gabe; eta saialdi horretatik heldu den marrazki mordo ugarian, ongienik betetzen dutenak erreparatzen ditu; edo, honengatik edo hargatik, arrakasta iruditzen zaizkionak.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Hauxe da, bere garbitasun oparoan, haztamuzko saiabidearen gakoa: Ongi atera den entseguak berretzeko, eta horren ongi atera ez diren entsegu-motak baztertzeko, joera dakar haurrak; ezen berezko segurtamenaren eta ekonomiaren bilaketa bait da honetan ere eragile eta gidari.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0044 Luzaroan, beraz, ongi lortu dituen lehendabiziko hitz horiek, izkribu guztien ardatza eta kuntza bihurtuko dira; baina piskanaka gero, hiztegia aberastuz joan ala, bazterturik geldituko dira, edo gutxiagotan erabiliak bederen.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0044 Esaera herrikoi batek biziki ongi bildu du hitz gutxitara joera sakon hori: Ez eskua laxa oinaz ikutu arte.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Eta helburua bait da honetan konda lauroinka luzaz ibili, piskanaka gero jaiki, eta bere giharrak eta zainak ongi eskuratuz ibiltzen hasi balitz bezain ongi eta ziurtasun berberean ibiliko ote da modu horretara hazita?.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Baina hala ez balitz ere, beti luke berezko erakaspideak hobari nabarmen bat: ez diola haurrari ahalegin bitxirik eskatzen, bizieraren abiagunean egokitzen dela txit ongi, eta ez dagoela sistemazko ikaskairik.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Orain ongi idatzitako hitzen lerrokada luzeago da askoz ere: (euskal itzulpenean) egin, bidaia, han, pelerin, egik, berbera, hosto, orpo, ate, bide, astearte, arkatz, txiki, andere, sukalde, soineko, izkribu, hi, handi, murru, egingo du, zakurreme, zakurrar, alaba, lili, eske, segundu, ibil, erakuts, nahiz, eguerdi, ia, dutxa, urrats, gudu, esku, atzo, herenegun, egiten du, txit, gu, aldatzen du, egun, joko.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Guk, aitzitik, gutxiespen sendimenduak lanjeroski landu eta babestu beharrean, haurren sormena goraipatzen dugu, arrakasta biltzen eta ahalmenez ongi jabetzen laguntzen ditugu.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Kamaralariak ondo fokatu eta x jaunaren ongi argiztaturiko aurpegiaren lehen planoa prestatuko du.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Eztabaida-fase hau efektiboa izan dadin, ikasleek sekuentzia bakoitzarekin zerikusirik duen hiztegia nahiko ongi menderatu beharko dute.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Termoklina Ozeano edo lakuetan aurkitu ohi den ur-geruza, hango ur-bildua bi zatitan banatzen duena: gainekoa, beroagoa eta ongi oxigenatua, eta azpikoa hotzagoa eta oxigeno gutxikoa.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 Eta hori, euskera gauzak ongi ikusiak direlako; ez bihotzetik ateratzen zaien zer bat bezala.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0014 2. GAIEN BIGARREN MULTZOA: GAITASUN AKTIBOAK
2.1. MINTZAMENA
2.1.1. Esaeren tonuera eta hitzen ahoskatzea ongi menderatu.
Ariketa batzuk: (...).

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 - Diktadu bidez eskema erritmiko bat idatzi, ongi egokitzen zaizkion hitzak ezarriz.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 - Solas erritmikoak egokiak dira haurrek ongi ikus dezaten bertso batetik bestera dagoen aldea eta aldi berean nola dauden elkarturik frase musikal bakar bat osatuz.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 A Eredu honen baldintzak eta helburuak kontutan izanik eta Eskolaurre eta Hasiera Zikloko hildoa jarraituz, oso ongi berezi beharko ditugu ondorengo atal hauek:
a) Entzun-ulermen orokorra. Esaldi, testu, etab. entzutean bere orokortasunean ulertzea.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0043 - Oso ongi. Gero arte!.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 Laister hilko zela pentsatzen zuen aitak eta horregatik bere gauzak ongi partitzea nahi zuen.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0234 NONGO(A); ZENBAT; NOREKIN; NORENTZAT; ZERTARAKO; ZERTARA; NOIZ (S. eta P.); NOREN NORENTZAT ongi menderatu. NORI eta NORAINO (S. eta P.) bereziki landuko dira.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 Ongi begiratu behar zaio perretxiko bati bildu baino lehen.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 Ongi begiratu behar da nolakoa duen txurtena eta txapela.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 Mattinek mesfidantzaz begiratzen dio aitonari:
- Aitona, zuk ongi ezagutzen (al) dituzu?
- Bai, nik batzuk bakarrik biltzen ditut: ziza zuriak, ziza horiak, gibelurdinak, gorringoak, nikaloak, txanpinoiak, karduzizak, urritzak eta ondoak.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0011 Bere haur denboretan ongi ezagutu zituen antzezte joko hauetaz Lekuona zaharrak honela zioen 1978. urtean Donostian emandako hitzaldi batean: .

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0091 Azken esaldi hau indartsu eta ongi moldatua dago.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0134 Azkuek bi alderdiok ongi batu ditu: kontakizunari berari zaulitasuna eta interesa ematea eta bidenabar Txanton beldurtzea.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Laburra. Klimax aurreko atalean gertatu da eta Azkuek ongi daki, elaberri guzietan, klimaxen ondoren irakurlea aspertzeko arriskurik dagoela.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Eta guzti horri lagundu egiten dio ongiegi antolatu gabe dauden gorputzen nahasmenduak, jarreren bortiztasunak, aurpegietan adierazten den afektibitatearen sinpletasunak.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0020 Baina horren alderantzizkoa baldin bada eta bere jenioak itsuturik egundoko astokeriak egiten baditu...... bada, barkatu egin beharko zaio, bere lana ongi egiten baitu, eta hori da ajola duena.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Zaila baita hau ongi erabiltzea plastik artearen sail honetan.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0033 Gizonak gu bezain ongi pentsatu du beti:... (6) 255 or..

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0069 Bere burua kritikatzean bi puntu hauek aipatzen ditu Propp-ek: 1) Morfologia idatzi zuenean, gaztea izanik, laburregi azaldu omen zituen bere iritziak, denek ongi ulertuko ziotela uste bait zuen; baina hortan huts egin zuen, eta esaten zuen zenbait gauzak agerketa zabalagoa behar zuen; 2) Morfologia hitza erabili beharrean, adierazpen zehatzagoa zuen beste hitz bat erabili behar zuen, konposamendu edo antolaketa hitza, adibidez.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0149 Feuerbachen benetako ideialismoa haren erlijio-filosofian eta haren etikan nabari da ongienik.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0232 Bide batez, Armendaritzi aditzera ematen diote, ez duela ongi ezagutzen HITZen joera, ez eta bereizten HARRIAGA eta HITZ.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0029 Goian: Erromatar bideak, harri blokez eta morteroz eginiko oinarria zuen. Zementoaz loturiko harri txikiagozko geruza bat zeraman gainean. Gainaldea berriz, bata bestearekin ongi loturiko harri landuez egiten zen. Trafiko arineko autobide moderno batek, harri handizko zorupea darama. Gainean, errauts edo grabazko zorua, ongi hestututa. Gainaldea asfaltatu egiten da (alkitran edo asfaltoz loturiko harkaskarraz). Trafiko astunerako autobide modernoek, hormigoi armatuzko geruza bat daramate oinarritzat. Gainean, paper iragazkaitzezko geruza bat. Azkenik, gainazalean beste hormigoi geruza bat eramaten du, gehienetan asfaltoz estalia.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Alegoria luze honen bidez kultur fenomeno batzu ongi esplikatzen ziren; baina errealitate historikoaren funtsezko zenbait alderdi bazterturik geratzen ziren.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0035 Beharrezkoa izaten da, ikusitako alterazioen sortzaile izan daitekeen germena ongi identifikatu nahi bada isolatu eta laborategian kultibatzea.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0078 Borroka: Honelako izurriak Gipuzkoan sar ez daitezen ugalketa-materiala (sagar-landareak, aldaskak, mentuak, etab.) ongi kontrolatzea gomendatzen dugu.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Ez dago beste moralik. Ez dago Ongi Gorenik. Baina, bai, bada gaitz goren bat. Gaitz hori laisterketa (burruka) uztean dago, hots, hiltzean (R. Arregui): amor ematen duena aldamenekoak jango du.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Jon Bidart detektibeak ongi gogoan zeukan hil berria.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Emakume luze, ile zuridun bat zen, ongi egina, mehantza eta osasuntsua.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 Mintzaideek gorde bezate ongi beste pertsonagandiko distantzia.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 Mintzaidek gorde bezate ongi beste pertsonagandiko distantzia.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Saia zaitez, kontsonante hoik ongi ebakitzera.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Ekin ihardunaldiari, ikasleek beren egitekoa ongi egin arte.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0105 Partaideek beren iritziarekin ongien datorren textua aurkitu beharko dute.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Irakasle askori, hau beren rol pedagokikoaren kontra dagoela irudi liezaioke, zeren tradizionalki rol horrek ikasle guztien performantzia ebaluatzea eskatzen bait zien, ongi definitutako erizpide zehatzen arabera.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0029 Sapir-en eta Whorf-en erakaspenetan agertuko zaizkigu ongienik honen ondorio larriak.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0029 Ongi biltzen du joera hau Mitxelenak honetara idatziz: (F.H.V., 73).

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Ez dira halere itxurakoak edo alegiazkoak! Erdaraz mintzo denak daki ongienik!.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Horixe ikusi du Georges Dumézil-ek guztiz ongi dio Sebag-ek.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Bukatzeko, esan dezagun, ongi hautatu behar dela beti, eta ongi egin gainera.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Planteamendu honetan, material jasoketa ongi antolatu behar da aldez aurretik (ikus 2. kasu azterketa).

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0056 Pontu hontaz ongi segurtatua zegoen Henri Dieudonné.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 (...): bata errotik gaitzean finkatua, bestea aldiz ongian (uste izan ohi denez bederen): edo kolonizatuaren sarraski osoa eta ezabaera guztizkoa, edo-ta asimilazinoa.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Ez dut esango, bestetik, berez eta definizioz edo ezinezkoa denik: batzutan ongi burutu da kondairan, eta beste batzutan gaizki.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0082 Berezkuntza honekin, printzipio pedagogiko-moralak izugarrizko problemak sortuko ditu, Estetikaren parte diferente bitako arazoak batera hartzen direnean: Artearen helburuen (utilidadearen) partean ongi erabil daiteke printzipio hori (= zertarako da artea?).

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0118 Eta hemen ere oso nolabaitekoa (A. Hauserek ongi erakutsita dadukigunez).

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0148 Aldez aurretik ezenak ongi ataldu beharra dago.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Antolaketa:
gustatzen zaizkidan gaietan bakarrik lan egiten dut besteak baztertuz
- ongi antolatzen dut lana eta etekin ona ateratzen diot
- antolatu gabe lan egiten dut, lagunen esanen arabera, materiala lortzearen arabera etab.
- kontrolak prestatzeko bakarrik lan egiten dut.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Lanak bateratzean:
urduri jartzen naiz
- dena ahazten zait
- dakidana adieraztea zaila gertatzen zait
- esaten ez badidate ixilik geratzen naiz
- zabartu egiten naiz
- normalki ongi parte hartzen dut
- espresatzea erraza gertatzen zait eta biziki parte hartzen dut
- nire partaidetza irakasle eta gaiaren arabera dago.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 - Testuak erkatzeak, kritikak egiteak, etab. ongi aztertzea eskatzen dute, beraz irakurketa geldia eta astiroa beharrezkoa da.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 2. Paperak tolestu eta ongi nahasturik kutxan jasoko dira.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0036 Hala ere, sinetseraz diezaiekezue janzkiak ateratzen eta sartzen oso ongi pasatzen dutela diruditen pertsona nagusiek beren asmorik hoberenarekin egiten dietela hori.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0045 - Kalearen alderdi bat dagoeneko asfaltu berri eta ongi lautuz estalirik dago.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Bai, bisitari estrainioa urtxintxa zen, tripa ongi betetzera etorria.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Makinek liluratu egiten dituzte haurrak, eta zenbat eta handiagoak eta zaratatsuagoak izan, gehiago eta oso ongi pasatzen dute haiek imitatzen.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Egin eta ongi ateratzen bada, agian askoka egitea erabakitzen da.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0074 Halaber, lehengaiak eta hoiek erabiltzeko erak ere oso ongi ezagutu beharko dituzte.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Baina Joxe Azurmendik ongi gogorazten digu bertsolaritzari buruz argitara berri duen lan batean (ikus Jakin, 14-15, 146. orrialdean) Agirre Asteasukoak dionaz: .

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Uste honekin, bijoaz nere zorionak INSUB elkarteko gazte kementsu eta jakintsuentzat, erakunde hau gure herrian lehena izanik bere bete beharra hain ongi eroan dutelako.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0087 Bestalde, azkentzen duen gainertza oso ongi lortua da.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Ongi ezagutzen du Saletxek euskara eta trebeki erabili euskal aditza.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 (...); ongi nabarmentzen ez dan abere baten burua; eta horrelako beste batzuk.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0017 Besteen artean hau zion: Euskarak gaur, funtsean, Unamuno-ri erantzuna emana dio. Gure hiztegi teknikoak ikusita, gure azken bibliografia ikusita, UEU-k atera duen liburu-mordo teknikoa ikusita, UZEI-k halako lehiaz daramakin lan eskerga ikusita, Unamuno-ren iritzia ez da iristen ironiara ere.... Megaterio eta horrelako berritxukeriak beste hizkuntzentzat izango dira, ez guretzat. Euskara idazten (eta horregatik izurratzen ekonomikoki, etabar) aritzen garenok ongi dakigu Unamuno-ren aurresana txotxolokeria merke bat dela. Noiztik dauka euskarak esperma ezkultu baten eragina bere soinean...?. Iritzi horiekin (eta gaurko erdal idazle vaskongadoen jokaerekin) ezin pertsonal bat baino ez da agertzen, eta ez euskararen akats basiko bat.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Machado-k (intuizio bidez) ongi kalkulatu ditu hor hitzak, eta baita hitzen giro animikoa....

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Kanta zaharretan, Gaztelu-k ongi probatu duenez, azentu-oina da funtsezko neurkeraren irizpidea.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0031 Berarekin txit ongi jokatu duela aitortzen dio 1846 ean; baina, beste guztiekiko axolagabe dirudiola esaten dio:
... ez ezak itxi horrela hire bihotza eta ez hadi ahaztu erabat hire ama eta senideetaz....

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Orduan Espainia eta Frantzia ez zirela elkarrekin ongi etortzen, jakina zen eta.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0025 Bataila zelaira gaixoti itxurako Artileri kapitaina zen Napoleon agertu zenean, bere ilaia luze bitxi harekin, kuriositatez begiratzen zioten, baina dena ongi aztertu ondoren aginduak ematen hasi zenean, denak konturatu ziren gixontxo hura ez zela edonor.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0033 Teknikariak gas arriskutsurik ez dagoela meategian egiaztatzen ari dira eta makineria aztertzen ongi funtzionatzen duen ala ez ikusteko.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Aitzitik, uste izango dute ipuin-kontalari miresgarria zarela eta oso ongi ari dela pasatzen beraietako batean partaide izanik.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Haur askoren iritzia da ikastea jostagarria dela, eta badago arrazoi sendorik uste izateko ongi eta bizkor ikasten dutela aprendizaiaz gozatzen dutenean.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 Sintagma hauei buruz, beraz, lau aditz-plegu ditugu: NOR aditzak: beti pasiboak, mogimendua edo egoera adierazten dute: ongi gabiltza, berandu dator, eserita daude, esnea erori da....

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0040 Erligio honen arabera gizona, Ormuz Jaun Jakintsua jainkoak ispiraturik egiaren bila dabil, Ongiaren eta Gaitzaren artean, bi indar etsaien artean.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0011 Irrati estaziorik hartzerik lortzen ez bada, konexio guztiak ongi ote dauden egiaztatu beharko da; baita hari muturrak, konexioguneak alegia, gaineko esmalte isolatzailerik gabe garbi ote dauden ere.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0049 Haurrak HBaren abenturen errezitatua amaitu duenean, berriro irudi guztiak biltzen dira, hala onartuak nola baztertuak, pakete batean eta hau esaten zaio: Orain, irudi guztiak ongi ezagutzen dituzunean, jolas bat eginen dugu: irudi preferituen jolasa.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0057 Ongi begiratuko dituzu eta guttiena zein gustatzen zaizun esango didazu.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0040 Egiazko filosofiak eta egiazko erlijioak, gure ezinak ongi eramaten irakasten digute.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0059 Baina, hori bai, ongi kontrolatuak eta gidatuak, askatasuna ongi dosifikatuz, neurriz gainekoa gerta ez dadin.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Eskolan egin behar duzuna zera da: zure tokian zure lana isilik eta ongi bete.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0159 Oso garrantzi haundikoa da honetaz ongi jabetzea.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0159 Promesaz beteriko haro baten aitzinean ikusten genuen Brasil eta, masifikazioaren eta haro post-primarioaren arteko zerikusia ongi analizatu beharra genuen.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0114 Lehen ere, gure aurrekoek ongi fidatu ziren, eta, gainera, irabazi, ondo fidatu bait ziren.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0070 Bainan astekaria martxan zela, eta ongi martxan, ikustearekin, Milafrangako beste apostoluek nahi izan zioten eskutik kendu.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0040 Baroja bezalako gazte kezkati bat ezin bide zen ongi konpondu horrelako iritzi eta jokabideak zerabiltziten irakasleekin.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0124 Los Baroja-n agertzen denez, ez Piok eta ez Juliok, ez dute ongiegi ikusten aitonaren literaturagintza, baina hala ere diruari ardurarik ezak edo larritzen ditu.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Pauso hau, hala ere, ez da inposatu behar, eta margoak ez ditugu urrituko harik eta nahasketak ongi lantzen diren arte.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 Jerarkia hortan maila bakoitzak bere ongia ba du, ta maila bakoitzeko izanduna bere ongia helduaz iristen da osotasunera.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 - Oso inportantea honetaz ongi jabetzea.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Lurbirako gainaldean barrena hezatasun-maila aldatu egiten delako, landare bakoitzak ba du ongienik dagokion lurraldea.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Giro atsegina sortzen saiatu ziren gogoz, zuhaitzak eta zuhamuskak elkartuz, eta dena belardiekin ahalik ongienik ezkonduz.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Eta azkenik, aurretik ere bere bideari ongi atxikirik ageri den Jakin aipatu nahi genuke, bereari zintzotasun guztiz jarraitzen zaiola nabarmena bait da.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Poema hau ezagutzearekin ongi jaso daitezke egilearen ezaugarririk aipagarrienak.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Korintoko apezpiku edo presbiteroak @- gorago esan dugun bezala, bi izen hauek ongi berezi gabe eta nahas-mahas erabiltzen ziren @- beren kargutik jaurtiak izan ziren.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 2) Mezuaren ulermena. Irakurketaren alderdi hau aurrera ongi eramateko aho hizkuntzaren garapena ezinbestekoa da.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 Eta hori, baserritarra, ganaduzale aparta denik, ofizioa ondo dakiena, alegia; zail da, berak bezain ongi lan egingo duen ordezkarik topatzea, eta horrexegatik, noski, sortzen da, hainbeste esne eta haragi gure artean.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Baina, dena den, ez dugu oso ongi ezagutzen Colon-en gaztaroa; Pavia-ko unibersitatean ikasi zuela esaten digute batzuk, inoiz ere ez zela kultura handiko izan diote beste batzuk, eta haren itsasoarekiko ezagutza esperientziatik soil soilik xurgatu zuela.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Tradizio modernoan ordezkatu baladei dagokienez, gaien zerrenda exhaustiboa egitea izan da gure asmoa, nahiz eta edozein momentutan hemen bildu baladen kopurua labur edo luza dezaketen lekukotasun eta datu berriak ager daitezkela ongi jakin.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Bestalde, kasu bakoitzean adierazgarrien deritzegun aldaerak sartu ditugu, euskal tradizioan balada bakoitzak duen bizitza ahalik eta ongien irudikaturik gelditzeko moduan.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0209 Literaturaren historia, etnografia edo soziologia bezalako zientzi alor ezberdinetan balada hauek izan dezaketen eta duda gabe duten garrantziak justifikatuko lituzke ongi beraiei buruz etorkizunean egin litezkeen azterketa eta monografi guztiak.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Herriaren gida Kaizta zuan diputatuak hautatzerakoan ongi nabaritu zen.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Eta mendi aldeko lagun ehiza-zale nafarrik estranjerialdean izan dugunok ongi dakigu zer den harentzat urriko hegoaizetan erbestean kieto, herriratu ezinik, egon beharra.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0225 Bere eginkizunetako bat zen lehenengo jauntxoak irabaztea eta gero herri xehea, P. Lafittek ongi zion bezala, eta Leizarragari agindu zioten Testamentu berria euskaraz jartzea.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Sinestu ezinezkoa egiten zaigu orain hamaika mila urteko gizonak kanpoan ikusten zituzten ihiza abereak gero barnean buruz, muestrarik gabe, hain ongi nola pintatu zezakeen. Harrigarria benetan.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Sehaff-ek ideologia militanteaz zer deritzan ere ongi uler diteke argitasunon ostean.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Adierarik arruntenaz, Martinet-ek dioen bezala, funtzio-aren kontzeptuak ez du termino batek bere zeregina ongi eta egoki betetzen duela besterik esaten ().

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Gaur egun, euskara egiten den, edo duela gutxi egiten zen tokietan, maiz entzuten dira euskara usaineko perpaus pitxiak erdaraz mintzatzean ( bai eta erdarazko z euskaraz bezala ebakitzea, zenbait tokitan f ezin ondo ebakitzea, r eta d bokalartekoak ongi ez bereztea, generoa nahastea (bizkaitar komunztadura famatuak).

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 Sektore guztiak ongi ekilibraturik daude.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Bada Goiherrin, ez gehiegi, baina bai ongi antolaturiko zenbait garrantzizko komertzio.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Ongi bizitzen ahalegintzea aski ote da otoitz bezala? Ez da gutxi, noski.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Nahiz eta haurdunaldia itxuraz ongi joan, aldizkako ikuskapenak beharrezkoak dira pisua, jan-neurria eta intsulina-dosia kontrolatzeko.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak karmel 1988 0004 Adierazpen-askatasuna ongi dago eta beharrezkoa da, baina norentzat?.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Bestalde, aitortu behar da zaila dela aurkitzen linguistikazko liburuen artean Chomsky-ren ondorengo fonologiaren proposamenak zehatz eta ongi jasotzen dituen sarrerarik.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Kontzepzio liberal honi jarraiki, esan genezake Konstituzioa zera dela, arau juridiko funtsezko eta inportanteenen multzoa, zeintzuek gizarte estataleko erakundeak antolatzen dituzten, gobernarien ahalmenak ongi zehaztuz eta diskrezionalitateari eta arbitrarietateari mugak ezarriz eta herritarren eskubideak onetsi eta garantizatzen dituzten gizartearen helburuak eta iharduera-printzipioak zeintzu diren esanez.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Jendeak ongi zekien lana bukatua zegoela bainan inporta zitzaiena festa zen.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 AURKEZPENA ZARAUTZ, IRUN eta EIBAR herriei dedikatutako Argazkiak Fotografías albumak kaleratu ostean hona non datorkigun orain ANDOAIN hiribilduari eskainitako monografiko hau, hots, ongi merezia zuen argitalpen grafiko hau.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Bistan da autore hauek eta egungo egunean ere gure artean iritzi bertsuak defenditzen dituztenek ez dutela erritmoa zertan datzan ongi konprenitzen, ene ustez.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0011 Kanpokoari eutsi ahal izateko, berriz, etxekoa ongi zaindu egin behar; etxe barneko kontrol-politika horiek Chomskyren betiko kezka ditugu.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0019 Iraultza teknologikoak eta kapitalaren mundializazioak dakarten bihurgunea ongi hartzeko, oztopo guzti horiek altxatu beharra dago.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Dudarik gabe, organizazioetan aurkezten da boterearen arazoa, botereak dakarren autoritarismoaren beldurrez, beti izan da iraultzaren esparruan jarrera antiautoritario bat; baina Estatuaren botere errepresiboa kontutan harturik, erakunde gogor, zentralizatu eta ongi diziplinatuen egitea izan da jarrera nagusia.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0087 Badirudi Aulestiak ez duela oso ongi igarri ahal testuinguruan zer signifikatzen duen ezkerrak (neuk ez dut hobeto ulertzen), eta Rekaldek zer den ezkerra, esplikatzen dio: politika bat pobreen alde, desanparatuen alde, gizarteko ahulenen eta baztertuen faboretan....

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Elektoralki ongi muntatua dela, erakutsi duen konbinazio gazi-gozo hau, diskurtsu inkoherente baten soluzio inkoherentea (oportunismo guztietara zabalik), ura eta sua, justu-justu tradizionalki sozialismoak liberalismoari salatu ohi zion iruzurra da.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Eduki da lehen definizio bat (errazagoa zena, sinpleagoa zelako, berrogei urtetako oposizio batean), baina kanbioari egokitzeko prozesuan, inseguru oraindik, lekua ongi hartu ezinda egoera isurkorrean, desdefinizioa nagusitzen da.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Karmeldar fraide berrien artean ongi zebilen.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Radvanyi-ren ustez (), sobietarrek beren historia dramatikoan lezio bat ongi ikasi badute, hauxe ikasi dute: SESBek ez du areagoko krisisik ezagutu behar.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0012 Itzultzaileak jatorrizko hizkuntza ezagutuz gero ONGI EZAGUTUZ GERO askozaz fidelagoa gertatzen da itzulpena, hori zubi-hizkuntza (gure kasuan, gaztelera gehienetan) baten bitartez eginda baino.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Lekukotasunen segurantza ongi pisatu beharra dago aldaketarik (edo ulerpen berezirik) egin ote duten asmatzeko.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Gizarte industriala kontraesan funtsezko batez zatitua agertzen da; ongi funtzionatu ahal izateko kooperazioa behar duen unetik, botere-sistema eta estruktura zapaltzaile bilakatzen da.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 Umerik gehienek oso ongi onartzen dituzte aldaketa hauek eta hobe da inola ere umea ez bortxatzea; elikagairen bat errefusatzen badu hobe ez insistitzea, eta geroago beste saio bat egitea.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Zuetariko askok lan garrantzitsuak eginak dituzue, nork bere jakintza-sail ongi berezituan, hizkuntzaz eta hizkuntzaren inguruko hainbat zertzeladaz gizajendeak dugun ezaguera zabalduz, zoko-bazter ilunak argituz eta behialako uste oker edo osagabeak zuzenagotuz.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Bai, ordea, gai mugatu eta ongi berezituetan azterlan sakonagoak bultzatzeko.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Eta oraingo honetan ere bai bat ongi estimatua eta mirestua.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Dena ongi dago, baina espezifikoki horrek badirudi botikako zerbait gogorarazten duela.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Inor gutxi baitzen, izan ere, Azkue edo baztertuz gero, hizkuntzaren ahozko nahiz izkribuzko ondarea eta aberastasunen berri hark bezain ongi ezagutzen zuenik; (...).

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Gipuzkoan adibidez, oso desberdina duk, baina 81ean eginiko ikerketa batean agertzen zen, %11 zirela guraso biak euskara ongi ezagutu eta beren seme-alabek maila berdinean ezagutzen ez zutenak.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Euskararen hedadura, lehen Aitortu behar da, lekukotasun eta ikerketen eskasiagatik, hizkuntza honen iragana ez dugula ongi ezagutzen.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0030 Frantzian bertan aski ongi bereizten eta errespetatzen baitira mapetan, adibidez, Bonlieu frantzesa ordez Bonloc gaskoina (gure Lekuona-ren ordaina) emanez, eta Espainia-n ere Fonfría gaztelaniarraren ondoan Fontvella, Fontenova, Villanova katalan eta galiziarrak.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0491 herabetsu izond. (1930). Ipar. Herabetia. (= ongi dagoen)

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Halaz guztiz, idatziz eta ahoz ongi dokumentaturik, dauden eta hizkuntzaren fonetika arauak errespetatzen dituzten beste izen batzurekiko analogiaz hautetsi da delako izen hori.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Telefonaria (E1)- Ongi da, itxaron piska bat.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Dena dela, eta tenperamentu mesotonikoaren alde zera esan daiteke: sistema hau dela bere aro nagusiko literatura gehienari ongien egokitzen zaiona.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0118 Izan ere bihurketa horiek notak ongi jotzea galerazteaz gainera gustu oneko entzuleak gogaitu egiten bait ditu.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Sorazu, berriz, ez zen ezein taldetako; aitzitik, bai talde batekoekin eta bai bestekoekin ere ongi konpontzen zen, baina batzutan istilu larriak sortzen zitzaizkion.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0236 Errealitatea guztiz ongi hartzen digute; ez ordea, iluntasuna eta nahasketa.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Guztiek dauzkate ongi garatutako betaginak eta haragiz edo arrainez elikatzen dira.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0144 Kontuz mugi ezazu kaltetua eta oihu egiozu: Ongi al zaude?.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Alga hauetako talderik ezagunena diatomeena da, zelularen mintza silizez ongi hornitua dutenena, bi ataletako kutxa eginez.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0135 Dena oso ongi antolatuta dago hiri txiki honetan, beren antenei esker elkar ezagutzen eta elkarrekin komunikatzen bait dira inurriak.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0017 - Ongi desinfektatu behar ditugu zauriak infekziorik ez izateko.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Faktore guzti horiek nahiko ongi azaltzen dute Gipuzkoako gotikoko artearen egitura eta ezaugarriak.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0097 - Beheko barailak ongi garatutako bizarra du.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Dena dela, lanak ongi hasi baldin baziren ere, Katedralea XVI. mendeko lehendabiziko urteetara arte ez zen bukatu, gurutzadura, burualdea eta girola une honetakoak direlarik.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Intsektuaren kanpo-segmentazioak ongi desberdinduriko hiru zati ditu: burua, toraxa eta abdomena.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Lurraren idortasuna, ongi drenaturiko sustrato batez lortzen da, eta, aldatsa eta intsolazioaz faboretua.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0081 1915.ez geroztik, ematen dira sail komunaletan espezie exotikozko oihan-birpopulaketaren lehen entseguak, bai zuhaitz frondeduna bai erretxinadunena, hauetariko bat intsinis pinua delarik (Pinus radiata), Lekeition, 1840.ez geroztik, Adan de Yarza-ri esker, hagitz ongi aklimataturikoa.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 ARISTOLOKIAZEOAK Aristolokiazeoak ongi definituriko familia da, 625 espeziekin, belar eta zuhaiska genero gutxitan banatuak, Eurasia eta Amerika tropikal eta epeleko baso eta sasietan zehar.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Geraniazeoak gure lurralde osoan zehar modu ugarian banatzen dira, batez ere leku ongi nitrogenatu eta mugituetan, zapalda, kuneta, soro-ertz, hesi, abereak ari diren lekuetan... honen ondorioz lore eta hostoen ezaugarriak begiratu behar ditugularik espezieak identifikatzeko.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 65 - Kolonia estolonial edo tenteak, hidroteka tutu formakoak pedizelo errudimentarioarekin edo eseriak, edo bestela kanpanantzekoak eta ongi desberdinduriko pedizeloekin.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0092 131- Zortzi mesenterio perfektu, ongi garatuak, muskulu erretraktor indartsuarekin.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0092 - Kanpotik ongi ikusten diren hamabi mesenterio haundi edo gehiago.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 - Ongi garatutako medusa.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Argiaren emisioa, Zefalopodoetan, denbora eta bere iraupenaren eraginez ongi desberdindutako bi eratara agertzen da; distira edo bapateko flash-en gisa ala iraupen luzeko distiren gisara.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Bainan ongi uler bedi: Hemen ez dugu mende-hasieran eragin gehien zuten filosofia-eskolen balio-neurketarik egin nahi.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Eta horrela, nola arrituko gure ongia baizik nahi ez dutenen aserrego eta herraz?.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Zer gerta ereko egoeretan denak du balio, arras ongi frogatzen ez deno.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Indar-sistemak - Estatikaren emaitzak ulertu ahal izateko, beharrezkoa da, hala ere, indarrari dagokion kontzeptua ongi ulertzea.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Rappaport-ek eta Clark-ek, hirurogeigarreneko hamarkadan zehar ongi aztertu zituzten indigena hauek.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0082 Nekazaritzarekin ongi konpetitzen zuen biltze konplexu horrek, gizarte-egitura bat behar zuen, eta ziur eduki zuela, kultura bati lotuta, jakina.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Oharpen hau ongi dator bi lehenengo bertsoei dagokienez, baina beste biek diotenez, Espainiatik itzulita gero ere laguntza eskatu zion semeari eta honek ukatu egin zion.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0027 Baita ere, jakintza praktiko ikasi eta transmitigarrien presentzia eta ongi bizitzeko balore komun batzuren onarketa.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0027 Testaren item-en adibideak normalean argibideen osagai gisa eman behar dira, baina ezaba daitezke, baldin eta testak ikasleek ongi ezagutzen duten prozedura bat jarraitzen badu.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Sistema honetan gomendatzen dena zera da, zuzentzailea ongi mailatik has dadila, ikasleak batazbesteko maila duela suposatuz bere lanak eskalan gorago edo beherago dagoela erakusten duen arte.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Kartografia mota honek ongi definituriko ezaugarriak ditu, helburu argiekin burutuak bait daude: Nabegazioari eta kosta-hurbilketari laguntza.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Hizkuntza ikastea gauza konplexua, baina ongi definitutakoa da; hizkuntzaren erregelek eta hizkuntzek elkarren artean izan ditzaketen antzekotasunek definitua.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Adibidez, liburu zaharrean honela: Apaindura(-garri, -gailu)... Baina ongi alfabetatua ez den irakurlearentzat bada hor zailtasunik aski, erroa eta atzizkia egoki bereizi ezik ez bait luke asmatuko kako bitarteko atzizki trukagarriak lexemari behar bezala eransten.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Atzizki hauek eta besteek lexemari eragiten dizkioten aldaketen nondik norakoa gutxi gorabehera bakarrik dakigu, euskal sena duenak susmatu egiten bait ditu gauza asko; hots, hiztun trebeak, idazle onak, erabiliaren erabiliz hizkuntzaren zirkin-zarkin guztiak ezagutzen dituenak, jakitez baino intuizioz antzematen dio ongi nahiz gaizki dagoenari.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 4. AZKEN HITZA Azken batez hemen duzu, irakurle, burutua eta ahal bezain ongi biribildua sinonimoen hiztegi berri hau.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Ongi egin nahi, aise egin nahi... baina lan neketsuan ari ginela euskaltzale eskarmentudun batek jaulkitako esaera zorrotza ez zaigu berehala ahantziko: ongi eta erraz usoak hegaz!.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0001 I. UNIBERTSOAREN JATORRIA ETA EBOLUZIOA Sarreran esan dugunez, bada, lehengo kapitulu honetan unibertsoaren sorrera eta izan duen eta izango duen eboluzioaz arduratuko gara, nahiz eta eboluzio horren lerro nagusiak besterik eman ahal ez izan, arlo horretaz arduratzen diren teoriak oraindik ongi desarroilatuak ez daudelako.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 Ikasbide hau, ongi dago, bizkaieraz berba egiten dauen euskaldunzaharrentzat burutu da, bizkaieratik hasi eta baturako pausuak emateko.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Ongi garaturiko begi pineala dute, zakilik gabekoak dira eta kumeek urte bete ematen dute arraultzeetatik irteteko.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Maitasunak badu bere-berea den indarra, bere-berea den ahalmen goitarra: Maitasuna eramankorra da, bihozbera; maitasunak ez du bekaitzik, ez haundiusterik; maitasuna ez da harroa, ez da eragabea, ez da berekoia, ez haserrekorra; ez du kaltea gogotan hartzen, ez da bidegabekeriarekin pozten, egiarekin baizik; dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxaroten, dena ongi eramaten (1 Kor 13, 4-7).

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 Terreno-mota guztietan etortzen da ongi, itsas mailatik hasi eta 2.000 m-ko altituderaino; gure herrian erdialdeko eta goi-mendiko espezie bezala portatzen da, hiru subespezietan banatuta: 1. Hosto inkurbatuak, subinbrikatuak, mukronatuak; zuhaiska, gehienetan etzana......... .

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0194 Tamalez, esplikazioak murritzegiak eta eskasegiak dira, eta ez beti ongi emanak.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 MUNDU MAILAKOA dela esan dut eta ongi diot, hainbat eta hainbat nazioetako ikertzaile eta jakintsuk parte hartuko bait dute bertan.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0215 Ez dugu gizarte giza erakoagoa sortuko, gizabanakoak herriaren ongia delako baten izenean deseginez edo ezereztuz.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Ongi definitutako hasiera eta amaiera existitzen dira eta guk, Unibertsoa bere betiereko hutsetik iragankorki desbideratzen den epe laburra, bizi dugu.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Blanco-ren hiru lehen zezenak ongi portatu ziren eta Nicanor Villata ere bai bere lehenengoan.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Valencia II. ari faena biribila atera zitzaion bere lehenengoan, eta ongi hil zuelako bi belarriak eman zizkioten.

1042. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 TXANO - Bai, ongi egon intzan ortan.

1043. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 ANTXON - Gure Emeterio Arrese`k ain ongi abestutako txantxangorria.

1044. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 Ongi daki au irukote onek.

1045. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0088 AITOR - Ongi egina beti eder!.

1046. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Eskerrik asko, eta ongi izan.

1047. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 - Iri eskerrak emen ongi bizi gaituk; bañan ainbeste diru gasta duk emen, ez dit nai bear aña lan egiten ez dedala ik uste izatea.

1048. 1969-1990 gipuzkera bertsoak m.m. apalategi 0151 - Zuretzat, ene kutuntxo,
amak ongi josita.

1049. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0112 Belarriak buruaren bi aldamentan ditugu, eta miñik artu ez dezaten, loki-ezur barnean ongi zainduta dagoz.

1050. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Oartu ongi (onela dira 100`etik 1.000 artekoak).

1051. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Oartu ongi: Lenengo zenbakiak, batekoak adierazten ditu.

1052. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0099 Aztertu ongi .

1053. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Urte askotako ikasketak egin ditu Erlijioa ongi ezagutzeko eta pertsonak ezagutzen jakiteko.

1054. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Erlijioaren irakatsiak eta kristauen bizitzak ongi elkartzeko laguntzeko da apaiza.

1055. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0016 Egingo dio / Jainkoak ari / ongi ari,/ emango dio / Jaunak sari.

1056. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Gaiñean dugun bearrarengatik, ongi derizkiot oni; ongi derizkiot, bakoitza dagoen bezala egoteari.

1057. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Ongi al zagoz, Barry? Itzik etzan irten Barry`ren aotik.

1058. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Ongi al ago, Russel? - esan zion Derek`ek.

1059. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Arras ongi landuak dituzu krisketa auek.

1060. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 - Zure anai Luke`ren kezkarik ez izan, Emma; ongi bizi da ura.

1061. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Ogei gizon bildu zituen ertzaiñak, izkilluz ongi ornituak eta bereala iritxi ziren abel-sailla zioan lekuraiño.

1062. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0089 - Ongi ba`letorkit, zergaitik ez?.

1063. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0089 Ez nerea dalako, baiñan au bezain ongi eraikiriko etxerik ez duzu aurkituko errian.

1064. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Ongi da.

1065. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Bultziaren geltokiko buruzagiarekin itzegiteko aski ongi eratu zan Watson sendalaria (gazteleraz tutik ez bait zekian Sherlock Holmes`ek), eta arriturik jakin aal izan zuan geltoki artara inglanderriarrik, ez beste atzerritarrik, ez zala urteetan iritxi.

1066. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Nere dembora chikian guchi ikusi ditudan bezelakoa, Izandu naiz bazter oetako erromeri askotan, baña ez ditut ikusi aimbeste gende bildu dan toki chiki batean, ain ongi egiten, ala Eliz-lanak non ondorengo jostaketak.

1067. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Bañan, esnea ongi ezagutzen zekienak ez erosi esne aula.

1068. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0148 Esana dago baditugula euskal-seme jatorrak eta bai izan ere Euzkadi`n aldez ongi jokatzen diranak, ez bakarrik itzakin, baizik, baita ere eskupeko laguntzaz (xoxa) gaurko egunetan espetxetuak dauden Abertzale euskaldun gazteentzat bialdurik.

1069. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0136 Au izango bagenduan, ia itoan geundela ekartzen zuten, eta orduan ongi neurtua.

1070. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0071 Bertso zaarretan ongi bai ongi.

1071. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Janari goxoa zan lapikoan eta zartaian, sutan Ramon`entzako ongi egosia edo errea.

1072. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Esku arpegiek ongi garbitu, alkandora txuria, ez astegun, ez jaiegun, oi zituenezko galtzak, eta bruxa pinttarraxka soiñean jantzi zituenerako, apar loditua zegoen janari sendoa.

1073. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Egoardian geixkoan-edo gelditu zitzaikien baba-txikia piper-autsez ongi gorritu ta mindua zeukaten meakin aiek lotaratze aurreko otordurako, ta iñor gutxi zirelako-edo, txurruta bana ardo astearen bukaera bezela.

1074. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Gaindikoek ordea, azpi-jan usaia ongi arturik, eta aldi luzean buruan aztarka jardun ondoren, agindu zorrotza ematera beartu ziren, eta ogipekoek legepera erori bear, baldin eguneko irabazi apurra galdu nai ez bazuten.

1075. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0227 Menon-ek. Ongi diozula uste dut, Sokrate, baina, eztakit nola.

1076. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0227 Menon-ek. Ori ere ongi esaten duzula uste dut nik beinik-bein, Sokrate.

1077. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0145 Berak ongien ezagutzen zuan.

1078. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 - Ongi ezagutze`aut, Yon, eta e`nikek ezergatik ere ire naigaberik berritu nai... - Baña... - Ara, atzo Mentxu ta Imanol ezkondu ziranean, ire tokian edozein estiak jaten egongo ukan!... - Zer ba?.

1079. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 (...) ongi zaude abotsez eta musika irakurtzen.

1080. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Iya danak ongi aukeratutako abeslariak, gizaseme naiz emakume; danak abots bikañekoak.

1081. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Ongi eziak, jatorrak, benetan, gizakume ayek!.

1082. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Ongi ba-deritzaizu, zumardiak ikusiko ditugu leendabizi.

1083. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0089 An ongi babesturik egongo zera-ta -, eskatu zion Bon-Lucky-Boy`k bizia salbatu-berri zion txeiendar mirabeari.

1084. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 - Eraman-zazute neska putz au, ongi lotuta, ontziko bazterrik illunenera.

1085. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0096 - Holmes jauna: Lola neskamearekin itzegitea ongi etorriko zaigula deritzait.

1086. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Egin dituan ibilliak e.a. ongo ikusirik izango dituztela-ta, esandakoak gogorazi nai ditugu euskeraz.

1087. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Alderdi askotatik gaude lotuak Ni... NERE NAGUSIA... (Oso ongi konpontzen naiz).

1088. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Jokera ori askorentzat, indarkeria baño besterik ezta izango, baña ezkertarrek ere ongi dakite on zaienean indarkeria erabiltzea; bost ajola orduan gizonaren eskubideaz.

1089. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0025 Geron ustez, lenago, lenengo irakaskintza da ongienik eratu ta antolatu bear dana, guziaren oñarritzat artzean.

1090. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0025 Guzti orrezaz gogoratzean, ongi esan dezakegu, gure ikastolak, egitan, oñarritzat artu bear ditugula.

1091. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Ba-dagoz aurrari dagozkion gayak ugari; oiek autatzean beteko da ongienik azlearen eginbidea; aurraren gogoa da eratu bear dan geyeneko gaya, eten gabe ta beti maitasunez eta zuurtasunez erabiltzekoa; yardespen aundi ta berezia azlearentzat bere azi-lan ori betetzean, berarentzat beñena izan bear dana, ta guzientzat berezi-bereziena bezela onartzekoa.

1092. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0013 Aurra azteko bearra, gizartearen bear nagusia; orixe dala-ta, gizarteak ere ongienik eratu bear-izango ditu bere eginbide ori beteko duten giza-lagunak, ots, irakasle ta azleak; arreta aundienaz zuzentzeko eginbearra dugu ori, alde ta aldi guzietako gizonarentzat.

1093. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0103 Eta au... ongi antolaturik egin nai, luzarorako eraturik eman nai, azken-itza bailitzan burutu nai.

1094. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0107 Krutwig, Aresti, Kintana, Haranburu-Altuna ta lagundiaren asmoetako batasun-berdintasun presazko ta ezarria alde batera utzirik, elkarrengana urbiltzea ta elkar ulertzea naiko ongi lortu dala esan bear.

1095. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Eta ongi esana, noski!.

1096. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0797 Lenengoz euzkal-ebazkizunaren elburuak ongi zedarritu bearr ditugula uste dut, ene iduriko onela nabari ditzakegunak: - Gure Erri`aren bizirako, euzkera ezinbestekoa dugu, beraz gure Erri guzia, bere osotasunean, EUZKALDUN izan bearr.

1097. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Biek, apaizgaien irakasleen opor-egunak ongi baliatzen zituzten olako lanetako.

1098. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Eskolak eman dizkion argiak ongi daude; baiña gure azterlari onek besterik ere badu, egin nahi duen azterlanerako egokiagotzen duenik: barrutik datorkion argi, euskal-girorik jatorrenetakoan bizi izanak eman diona.

1099. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0086 Arantzazu-ko sustrai eta barrenak berak aztartu zituan ongien; antziñako ainbeste gauza eta gertaera illun argitu; ainbeste paper zaar eta artxibo miatu.

1100. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0130 Zaar izanagatik ongi bururaturik baldin ba`dago beti gordeko du balioa.

1101. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0011 Aurrera goazela Epetxenea, atadi loretsuz, Mikelenea ta Landernea, etxaurrea egurpilloz ongi ornitua, ta ondoren lau bide gurutzatzen dira.

1102. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Sastakai muturra ongi zorrozturik, eskulangilleak tajutzen ari dan tresnari dagokion kakoa lortzen du.

1103. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Or otzean marruskatzen du agoa ongi zorroztuta uzten diolarik.

1104. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Ongi bazkaldu ondoren zerbait erosteko lain patxada artuko dute azken ordukoek ere.

1105. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0119 Gerrialdetik josten zioten jakea lepalderaño ongi loturik, eta besoak zabal, lastoz sendotu.

1106. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Atzeko aldean ba ditu ilobietan olak ongi landuak, amabiren bat, danak ezberdinak, euskal museo batentzat egokiak izango lirakenak.

1107. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0121 Eliz-izlari zan nunbait, eta egiteko ortan zebillela ongi oartu zan alderdi aietako euskaldunen alfabetatze premiñaz, eta bere liburua bitarteko dutela ango euskaldunak ikasi al izan dute euskeraz nola irakurri ta nola idatzi.

1108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Ongi zekian euskeraz.

1109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Orrengatik ere eta Erri`arentzat bereziki, gogoaren neurri ta baranoan egin eta edatu bearr bere jokabide guztiak; lenengoz, orrela obeto yardungo du, ta gañera, orrela ere, bere izateari ongienik eutsi al-izango diolako.

1110. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0054 Eta Olabide`k diñoenez, Euzkerarenganako zaletasun utsetik asi-ta, naiz eleketan, naiz irakaskintzan, naiz izparringietan, bidez (euzkera) erabiltzera igaro nai-izan duzutenok ongi atematen baituzute, egiazko naimen oldartsuenak ere lenengo urratsetatik poto-egin duela, bearrezko izan zaizuen izarian, esan nai duzutenerako itzak aurkitzea eziña zaizuelako; gure mintzoeraren altxorrean dagoen guzia ezagutzen ez duzutelako, edo egitan peitzen danean, beraren utzak betetzeko euzkerak dituen almenak nolakoak diran ez dakizutelako.

1111. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Euzkeraren ikasketa ongi biribiltzeko, udako egon-aldiak eta udako ikastaroak izango zaizkigu onuratsuak oso; orrelakoak antolatu bearr, beraz.

1112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Ona izango da, guztiagatik, beste azpegi berezi ori ongienik azterkatzea: Euzkaldun errietan, euzkera, lenengo irakaskintzan bidez nola sartu.

1113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Gorputzarentzako bearrak ongienik atonduta, gogoarenak ere mail guztietan eta sakonki bete al ditzagun.

1114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0075 - Bataioa ez da sorginkeriazko zerbait: oikuneak eta elizkizuna ongi egitea bakarrik ez da naikoa, ondoren guztiak gureganatzeko.

1115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 - Garrantzizkoa da eliztar guztiei aurreko igandean ongi adieraztea, baiña batez ere gaztetxo auen gurasoei ta bakoitzaren bataio-guraso edo aita-ama pontekoei: egoki litzake katekesisetik eskutitzak bidaltzea, adibidez.

1116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 - Aurrez ongi ikasi ta gertutu bear dute gaztetxoek.

1117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 Eta ardura berezia jarri bear, Pontea ongi apaintzen, guztien aurrean baldin ba'dago beintzat.

1118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Batzuek, metafisikaren kontrako gauza dala diote giza-askatasuna; beste batzuek, askatasun ori eta Jaungoikoaren borondate alda-eziña ezin elkartu ditezkela; beste batzuek, giza-adimenaren lege jakiñak eta askatasuna ez dirala ongi konpontzen; eta beste batzuek, azkenik, giza-naimena izadiko legeen mendean dagola diote, eta lege oiek naitanaiez bete bear dirala.

1119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0462 Orrezaz gaiñera, lengo teologo gazteak, Jaunaren Deia'n txit ongi idatzi zuanez, askapen itza, anbigitatez beterik ba'dago eta guztiz alderakoi erabil ba'daiteke; eta era berean, kultura itza ere, gaur eta emen Euskalerria'n, anbigitatez beterik ba'dago, Euskal Teologi bat, nola demontretan egin bear da...?.

1120. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Orro - Ixilik! Ez dautzut zuri galdetzen ongi egina den ala gaizki....

1121. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Bazterrez bazter zeru zeruan da ibilki,
Hango bideak ongi dazki.

1122. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0024 Lurrerat dago dena begi:
Nork nun zer gaizki, nork zer ongi.

1123. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0057 Janamari - Gaetan, ez zaude ongi....

1124. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0057 Gaetan - Arras ongi. Eta balin bazoaz; eskaini dautzudan urreria utziko duzu den tokian!.

1125. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0200 Nik ere ezagutzen dut ongi lehen minixtroaren emaztea.

1126. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
horra lehen eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
argiaren argia:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

1127. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 ERREPIKA:
Arratsa izan zen, goiza izan zen:
bigarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
leihor eta itsaso:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

1128. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
hirugarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
zuhaitzetan fruitua:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

1129. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
laugarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
iguzkia dirdiran:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

1130. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
bostgarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
arrain eta hegaztin:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

1131. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
seigarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
denen nausi gizona:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

1132. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Presondegirat hemen
Han hilobirat zuzen
Hobena norena den
Ongi ohart gaitezen.

1133. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. arkotxa 0009 Badakizu zu gabe pixka bat luze da
Menturaz
Maite nauzu pixka bat
Badakit
Bihar heldu zara
Urrikiak
Esku pollitak dituzu
Zergatik
Enegana hurbil zaite gehiago
Argia
A zu zara
Eta ni
Zure larrua hain da goxoa
Gauz horrek hain du min egiten
Zer tenoretan zoaz
Kapriza
Gogoan zaitut
Egon zaite
Sarri
Horrek ez du irriskurik
Ongi zara
Zer pena
Noiz
Bainan ez.

1134. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Zuzentasunak galdatzen du, gizonek ukan dezaten bizitzekoa; ahantzi gabe haatik gizonarentzat baitezpadakoa dela jakitea zer den biziaren funtsa eta helburua, eta nola behar duen bilatu denen ongia, Jainkoaren xedeen arabera.

1135. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Ongiak ez du irauten.

1136. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0004 Ontsa zauritu ondoan, presondegirat bota zituzten, ongi zaintzeko manaturik zaintzaleari.

1137. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - O zuok, ongi bukatu zenutenok! - ots-egin zuen Bergili'k.

1138. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Nere amatxiri ezitzego ongi juan ateraldi ori.

1139. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Bera pozez betea zego ama eta alaba ongi ginela...

1140. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Ongi merexie zute.

1141. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ikazkintza - Aitak artzen zitue lanak alde batera, geienean Aurizko edo Aurizberriko mendietan, eta eskola ertsi zelaik osasuna galdu zuelako apezak aitaiki asi gine mendiko lanetan, eta ikasi gindue ongi.

1142. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Gero mallu-burdin eta ziri burdinekin xeatzen ginduze denak, eta ikatz egiteko balin baze, erematen gindue ikatz egiteko plazara eta an inguruka paratzen gindue egurra ongi txutik, eta gero gañan.

1143. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Aundi aski zelaik gaña guzitik estaltzen ze egurra lurraikin, eta dena ongi gelditzen zelaik ematen zitzaio su.

1144. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ongi egonez geroz iñalakin lanean bear ederra ginduelakoz eta ez gindue lanain beldurrik.

1145. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ongi ikasi gindue, eta bertzelaz bearrai deitzen gindio eta ikasi biarko.

1146. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Eta aitak erran zire: Bearrak kargatuko dizu; zazi lasai edo trankil, ikusiko duzu zein ongi etortzen zaren.

1147. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ia aspertuxia etzelakoz nior ageri, asi nitze egurrak paratzen zamuketan, eta ongi fardelkerik gabe, arront ortan nindegoken bezala.

1148. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0041 Nork jakinen luke? Inork ere ez, eta bekatu ongi ezkutatua, bekatu erdi-barkatua.

1149. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0041 Jainko gure Jaunak bidali derautadan dohainaz ongi baliatzea, zuhur iruditzen zait.

1150. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Herkulanik, hura ikusi eta honela garraizia egin zinan: Ongi diakusanat andre, zergatik, lehentxoago, etorri ginenean, zabaltzen hainbat tardatu huen!.

1151. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Gauza hauk entzun zituenena, hala jakin zuen andreak beste zenbait dama bera bezain zuhur, bazirela, nahiz eta noizean behin inor behaztopatzen baldin bazun, eta gogara defendituko zuen bere hitz ederrez Herkulanoren emaztea; baina besteak maiseatzen baldin bazituen bere ongira etorriko zela oharturik, honela hasi zen mintzatzen: Halaxe da mundua! Andre horren santutasuna ez da laudatzekoa!.

1152. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0096 Baina ongirik gutien, andre hark berak desiratzen zeraukan, ezertan oneritzi gabe, buruko min bat baino gaitzago erizten baitzeraukan.

1153. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0096 Gainera, ni ezniagozu ezkongai, estatu horretan ongi baitago amodiotan ibiltzea, alargun baizik, eta ongi dakizu alarguntsoi zein honestitate eskatzen zaikun.

1154. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 Hortakotz orain diampecirc;gampecirc;tuko derautzut Gaztelu hunen historia gauzarik askotan ongi ezagutua denarren.

1155. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0183 JEAN MACLEOD - Ongi... zuk ere ez zara khexatuko, behintzat erraiten dutenez.

1156. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0183 Bilkura hori ongi aphailatu behar dugu nehorentzat, aierurik egon ez ledin.

1157. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0113 Seurki, gootik egiten dut, amoreagatik-eta ene sor lekuko herriko misionea ona izan dadien eta guziek ongi profita dezaten, eta guziz balia ditzazien.

1158. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0113 Entsea beraz ongi baliatzea eta profitu handian egitea.

1159. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0156 Ez akit hatik orai hire adin handian: baduk haurrik aski hire inguruan, hemendik goiti haziko hautenak gostuan eta gogotik, hire adina dukala kausa eta obligazionea aita bezela; nahiz badakitan ez dudala erreporxurik egiteko nehorri, zeren ditukan guziak ekarriak ongi guzien egitera eta Jainko onak benedikatuko dituenak mundu huntan berean, beren devoarrak ongi bete diuztelakotz.

1160. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0023 HEIKO - Txistea bezala ongi dago.

1161. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Ez dakit eia ongi diampecirc;gampecirc;tzen dudanz.

1162. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 Orain hauk lasai badabiltzak, ez diketek inon laketzeko problemarik, orotan ongi dituzkek.

1163. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Zeruari begiratzen dio. Desesperatuki. Begirada ilundu, tristetu zaio. Zerua ez du ongi ikusten.

1164. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Lagunak erran dio nundik datozen gorputzak... T-k denak arras ongi konprenditzen ditu, zientziaren beharrak etab. funtsean, bera ere prest liteke bere gorputza medikuntzari uzteko... Bainan, fakultatean dituzten gorputzak, kasik denak, karrika bazter horietan atxeman gorputz ezezagunetarik dira.

1165. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Hara nun andereak Janetari erran zion: Xauri, ene muñu eta etzaxula beldurrik ukan, pollita xira begiratzeko eta ongia dautxut egin nahi.

1166. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Hola, hola! Ongi duxu, zion damak, ez kexa ene muñu, xure gurasoen etxera eremanen xaitut.

1167. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Gauza asko bidean ikusi zuen, edo ikusi zuela uste izan zuen, ongi esplikatzen etzituenak, eta bereziki, zuhaitz hil baten enborraren sahetsean, emazte ttipi biluzi bat.

1168. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Aa, ene muñu, maite xaitut eta ongia dautxut egin nahi.

1169. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Ongi ezagutzen zuen Ziburuko itsu gaztea, beltz handia eta errienta eta bere gurasoen auzo batzu ikusi zituen.

1170. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Nahiz Reeves andereak atea ongi zerratu, edo leihoak hetsi gatik, murruetarik sartzen ziren.

1171. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Handik zonbait hilabeteren buruan, bezperen ondotik kukulauka hasi ginen eta mutiko bat, ongi baino hobeki gordetzea gatik, Serorategiko aterbe batean sartu zen, eta berehala lasterka handik atera zuriturik, erranez: - Orgen azpian, lurrean zabal zabala etzanik, Makila Motz hila ikusi dutala!.

1172. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa