XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Konstantinopoli'ko Eleiz Batzarr Orokorran, gotzañak bere aldez urten eben, eta gai onetzaz Doipuruari eta sarrkaldeko gotzain gustiei idazki bat bialdu eutsean.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña itz onein aurrez-aurre, euskaltzale sakon, eta Astarloa'ren idaztiak ondo aztertu ebazan, Arana ta Goiri'argiaren itzok ipiniko dodaz Astarloa'ren arerioai erantzun eta auxe diño: Izkien ikurrpenatzaz euki eban aburua bearr bestean ezebala azaldu egia da; baita, askotan ikurrpen au zuzen ezeutsela ezarri; egia itz eta izti zertzelada batsuetan, bere irakatsiak eukon yakituriari ezeutsola erantzun; baña egi andiagoa da; egi-len eta orokarrak, berak lez iñok ezebazala erabagi; berak lez eliztiaren eralguntza, iñok ezebala aztertu; iñok, berak lez, itxorrkun eta oguzkera arau-lanak ezebazala emon; itz baten berak lez Euskerea iñok ezebala ulertu

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0155 Batez ere gizonen arrtean lotsa, maiz jaunartzeko, kendu du, ta ikusgarriak dira irugarrengo igandeetan egiten diran jaunarrtze orokarrak edo jeneralak.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aldun batzar orokorrak eztira iñoiz ixango biar dira lakuak, alderdi orok an ixan biar dabelako.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Montserraten bere azteko biztaldiko auterrkuntza orokarra egin garbai andiz, eta biztaldi barrirako gogo sendua azaltzeko, Miren Ama Anderearen irudiz agerri gaubetia egin leban, ezpatea gerritik kendu ta oparri-oltza-onduan eskegi ta eskañi.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Jaunartze orokorra asi danian, Ogi zerutik etorria abestu dauskue.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Quadragesimo anno Idazki Orokor edo Enziklika zoragarria

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Orduan Bilkuntzako Laterriak bere salerosketak egiteko dituzten almen orokorrak Europako batzar nagusietara itzuliko dituzte.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Ots, itz orokarrekin.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Nundik eta nola irixten geran orokar ortara? Soilduaz abstrahendo.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Adimenak sortzen duan itz orokorra, berez ezer ez dana.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Bukatzeko: 1.- Orokarrak beregan dute zer-izatea, in intellectu solo et puro; bañan gauzen esanaiak dira.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 2.- Orokarrak abotsari esker azaltzen ditugunez gorpuzkiak dira; azaldu nai dutenari begiratuz, ez dira gorpuzki.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 3.- Aristoteles-ek egigai orokorrak izakietan dirala zion; Platon-ek berriz, izakietatik kanpo.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 4.- Bakarrik ez balitez, orokarrak ere ez lirake, auek diotena ez bai litzake.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Itz edo izen besterik ez litzake orokarra, bañan ezer ez lesakena; ez dan zerbaiten izena.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Baña gipuzkera, edo bizkaiera, idatz-izkera orokorra autatu ezkero, H erabiltzea ez litzake egoki.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Irakurleak ba-du emen gure literaturaren gain-begiratu oso, zeatz eta orokarra, ikuspegi laburrean bada ere.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Baiña (eta au da miragarria) itzulipurditze orokar eta izugarri orrek' Erri bat eta izkuntza bat bizirik eta zutirik utzi bear izan zituala: Euskalerria' eta euskera.

20. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Batzuk erri maitasunez eta beste batzuk, gurearen bidez, euskera orokorrera azkarrago joan ditzakealako.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Euskeraren batasunean, literatura-euskeran alkartasuneruntz joango bagera ere, biziaren oiñarrietatikako izkuntz orokorra izan bearko du.

22. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Itunben honetako arauak Ariel-Lege Orokorrean arau zergakorrak ulertzeko jarririkoaren edura ulertuko dira.

23. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Lurralde Historikoetako Zerga Sistemeak alkarrari fiskaleko arau honeei lotsea gordeko deutse:
Lehenengo.- Ariel-Lege Orokorra ta berau kozkontzen daben arauak erabiliko dira, alkarbideratze neurri lez, sistematika, izensail eta adigaiei dagokienez, Lege honetan moetakiro ipinirikoari jarkiten ez jakon guztian.

24. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Zazpigarren. Zerga-amnestiarik ez da izango, edozein izen emon arren, ezik-eta alde-aurrez jeite orokorrez atonduak izan.

25. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 FUNTZIO OROKORRAK.

26. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Eta onek zabalduko nastearren, ludiko orokarrak be, nabari banaka batzuk ezik enparau guztiak azkatasunaren aurka agiri izan yakuzan.

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 - Benetan diñotzut erantzun eustan ipar-amerikar eleizgizonak: gogape kistarrentzat au lako leiakizunik eztago, ezta gure aberkide orokarrak geiago banandu izan dauzanik be.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 Gregorio de Argaiz, lekaide beneditarren kondaira-zale orokorrak, aurreragokoen esanak egiztatzen dauz eta bere La soledad laureadan aitatu dogun Gobea Aran orretan Vll mendean beneditar lekaide-etxeak ba egozala diño.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Alfer, S.A. lantokian beste honeek ere egiten eben lana: Zuzendari Orokorrak leihotik begiratzen eban ea ehizarako eguraldi ona noiz etorkion jakiteko, Zuzendari Teknikoak egunkari guztietako gurutzegramak betetzen ebazan komunean eserita.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari Orokorrak gelan zenbat euli ete egoan kontatzen eban eta liburu handi bat idazten eguneroko balantzea.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari Teknikoak Idazkari Orokor izan nahi eban, Idazkari Orokorrak Zuzendari Tekniko izan gura eban, Zuzendari Teknikoak Zuzendari Orokor izan gura eban eta Zuzendari Orokorrak, jakina, ez eban Anselmo izan gura Zuzendari Orokor izaten jarraitu baino.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Aldaketa guztiak (grafikoak, fonetikoak, morfologikoak, lexikoak...) jasoteko bertsio ezbardinak osorik emon beharko geunkez alkarren ondoan jarrita, baina ez dogu uste hori danik biderik egokiena Eusebio M. Azkueren lanaren ikuspegi orokorra lortzeko.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Bilobearen bateo idazkunek egitada horretan lekuko izan ziran Eusko Kontseilu Nagusiko eta Aldundiko lehendakariak, kontseilariak, aldunak eta Gernikako alkatea beste zer batzuen artean hauxe dino: Batzar-Etxean, Gernikako arbolearen ondoan dagoan honetan, Bizkaiko Jaurerri Txit Argitsu ta Txit Zintzo honen Batzar Nagusiak egiteko izentauriko tokian, mila bederatzirehun eta hirurogeta hemeretzi garren urteko Zezeilaren bigarren eguneko eguerdi osteko ordu batetan (...) Foru Arbolearen aldaska bat birlandatu zan, agerkaitxorta egokietan 83 zenbakia ezarria, Batzar-Etxe horren jardinetan dagozanak, landara hori ezkur batena da, 1960 g. urtean Batzar Etxeko mintegietan Abenduaren 3-an lurrera sarturikoa, Bizkai Jaurerriko Artxibo Ororkorreko Agiritegian datzan ziurtapenaren arabera.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Erakunde orokor onek osoturiko Egin-Batzordeak maminduko zituan zeaztasunik beiñenak eta txikienak be, gudariak batu, lerrotu, jantzi, izkilluz ornidu, janaria, barri-emoille, alkar-lotura ta gaiñerakoak, eta guzti au erriari ta guda-gizonai egokienez.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Oraingo Sari orokor hau, ostera, opera omnia dalako hau, euskeraz idazten hasi nintzanetik orain arte egin dodana, osoan aintzat hartua izan dalako, halako poz apartekoaren ekarle izan jat.

36. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza kolektibo bezala kontsideratzen direnak honako hauek dira: aginte edo erregimen orokor baten menpeko eta interes eta helburu pertsonal orokor berdinez bildutako eta familia osatzen ez duen pertsona-talde bat bertan bizitzeko zuzendurikoak, zentsua egiteko unean gutxienez pertsona baten ohizko egoitza nagusi direnak.

37. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honen helburua Euskadiko Komunitate Autonomoari buruzko gai desberdinen zerrenda zabal bat azaltzea da, munduko herrialde desberdinekin konparatuz, horrela, ikuspegi orokor batekin, gure errealitate demografiko, ekonomiko eta soziala hobeto ezagutzen lagun dezan.

38. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Liburu honek izaera orokorreko hedapen zabala izango du eta besteren artean II. Euskal Mundu-Biltzarrak egingo duena azpimarratu behar da, berori osatuko duten 35 Kongresuetan, aurtengo urte honen azken lauhilekoan egitea pentsatua dagoen bezala.

39. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 JOSE IGNACIO GARCIA RAMOS Zuzendari Orokorra.

40. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 JOSE IGNACIO GARCIA RAMOS Zuzendari Orokorra.

41. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Metodologia zehatz hau, europar mendebaldeko herriei dagokienez behintzat, S.E.C.ean (2) Kontu Ekonomiko Integratuen Sistema Europarra. EUROSTATek 1979an, bigarren argitalpena kaleratu du frantses eta ingelesezko bertsioetan definitua dago, eta honako hauxe izango litzateke bere egitura orokorra:

42. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Zerbitzu arloetan batez ere mugatzen diren kasuez gogoratuz, zerrenda orokor bat aurkezten da, zerbitzu moetaren arabera; honi esker aurki daiteke bilatzen den.

43. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Balio-urrituentzako hezkuntza-zerbitzuen plangintza, Eusko Komunitate Autonomoaren barruan.
- Titulartasun publikoko zentruen gestioa eta hauen ihardueraren koordinaketa zentru kontzertatuen iharduerarekin.
- Hezkuntza-zerbitzuen kalitatearen kontrola.

44. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Gizarte-Zerbitzuen plangintzarako proposamen-formulazioa.
- Proposamen-argibide eta -laborazioa, gizarte-zerbitzuei dagozkien aurrekontuak egiterakoan hartu beharreko erizpideei buruz.
- Gizarte-Ongunderako LurraIde-Kontseiluen eginbeharren aholkumendu eta koordinaketa.
- Txosten, ikerlan eta diktamenak egitea.
- Jaurlaritzari aholkuak ematea, honek haren kontsideraziora jarriko dizkion gaietan.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

46. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0017 Funtzio orokorrak: Estatuaren gizarte ekintzaren bultzapen eta garapenerako egitarauen formulazioa eta aurrera eramatea, asistentzia sozial eta gizarte zerbitzu gaian.

47. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Udalen betebehar orokorrak zeintzuk diren: - Gizarte zerbitzuen antolakuntza eta gestioa, dagokien arloan, eta beharrezko direnak sortzea, horretarako eratu den programaketaren arabera.

48. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Funtzio orokorrak:
- Itsuen beharrizanak sorostea.
- Itsuen heziketa erakunde honen zentruetan eta zentru kontzertatuetan.
- Loteria bereziaren salmentaren bidez, bizibidea biztea.
- Pentsio eta osasun asistentzi prestazioa (Gizarte Segurantzaren Erregimen berezia).
- Aisi eta asti libreko, eta abarretako iharduera osogarrien garapena.

49. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Bere ihardueren artean kokatu behar dira baita Unesco-ren Aditu, eta Estatistikako Zuzendaritza Orokorraren eta Venezuelako Banku Zentralaren aholkari izatea ere.

50. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0005 Horiez aparte, Hezkuntz Sistemaren XEDE OROKORRAK eta horiek lortzeko burutu behar diren OINARRIZKO EKINTZAK ere aipatzen ditu.

51. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Oinarrizko hezkuntza orokorra

52. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 3. XEDE OROKORRAK

53. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Hezkuntz Sistemaren XEDE OROKORRAK ere aipatu egin behar dira, Ikasturte hasiera, aurrera doan eran lortu beharreko xedeen markoan kokatzeko.

54. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 3. Batxilergo Orokorra amaitzean ikasleak hiru bide izango ditu:
a) Goi-Batxilergo gama, aukeran.
b) Irakaskuntza Tekniko eta Profesional sail oso bat.
c) Lanerako prestakuntza deitzen duguna.

55. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Egungo Zentru Espezifikoek beren egitura eta iharduna lehen aipaturiko helburu orokorrei eta garatuko dituzten disposizioei atxiki beharko dizkiete, ahal izan eta behar dadinean, beren xede eta helburuen eraldatzea garrantzitsua delarik.

56. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 - Kontabilitate Orokorra.

57. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Sarrera Liburu hau argitaratzeko arrazoi nagusia da, egun, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren inguruan indarrean dagoen foru araudi zabal eta sakabanatua biltzea eta eguneratzea, lege marko orokor eta koordinatu bat eskaini ahal izateko, hain zuzen ere.

58. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0063 Nola Ondorengotze eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 5/1987 Foru Arauak hala Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 18/1987 Foru Arauak erabakitzen dutenez, transmititzen den ondasun edo eskubidearen egiazko balioak zehaztuko du kasuko oinarri zergagarria, Zergekiko Foru-Arau Orokorrean zehaztu bitartekoei jarraiki Administrazioari dagokiolarik adierazi balioa egiaztatzea.

59. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 Diru Bilketarako Erregelamendu Orokorreko 6.3 artikuluak, baimenduriko Banku eta Aurrezki Kutxak hartzen ditu bilketa zerbitzuaren Lankide Entitatetaz.

60. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 Gipuzkoako Foru Diputazioan egin behar diren tributu sarrerak, Diru-Bilketarako Erregelamendu Orokorreko 6.3 artikuluak aipatzen dituen Lankide-Erakundeen bidez egingo dira.

61. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Martxoaren 15eko 56/1988 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslegoaren Hezkuntzarako Unibertsitate-Eskolei atxikita dauden eta Praktiketarako diren Ikastegi Publikoetan, irakasle-lanpostuak betetzeko errejimena arautuz.

62. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler eta Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

63. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Azaroaren 28koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak emandakoa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Udalen artean, komunikazioetako sistema orokorren eta hiri-parke publikoen edo kultura edo atseden aisirako diren aldeen urbanizatze lanak egiteko hitzarmenak izenpetzeko baseak ezartzen dituena.

64. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 23-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

65. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 * F. Ar. honek 53/89 F. D. a (71) konbalidatzen du, Zergaketa Orokorreko 1/85 F. Ar. eko (E. 10) 13.1 art.an xedatutakoaren eraginez.

66. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 ATARIKOA Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergekiko 1/1985 (Er. 10) Foru Arau Orokorrean, urtarrilaren 31koan, 13.1 artikuluak baimendutakoaren arabera, premialdiaren arrazoiz 53/ 1989 (71) Foru Dekretua eman da, urriaren 17ko, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zerga Arautegia uztailaren 25eko 19/1989 Legera, Sozietateen alorreko Legeria Eraberritzekora, egokitzeko.

67. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Funtzio Publiko, Antolakuntza Orokor eta Gizarte nahiz Lan Harremanetako alorretan beste Administrazio Publiko, Sindikatu, Komite edo Ordezkaritza Sindikaleko Organo batzuekiko elkarrizketa eta negoziazioetan Departamentuaren ordezkaritza izatea.

68. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Informazioko Sistema Orokorrari buruzko kontzepzioarekin Foru Administrazioaren admininistrazio iharduera normaltzeko Prozedurei buruzko Arautegi Orokorra ezartzea, aplikatzea eta ikuskatzea Departamentuen lankidetzarekin.

69. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Errejistro eta Artxibo Orokorretarako jarraibideak ezarri eta, hala balegokio, gauzatzea.

70. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Departamentu guztientzat interes amankomunekoak diren Zerbitzu Orokorrak eskaintzea.

71. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0329 7. Baldin eta katastro zonetan berehalako eraikuntza egiterik ez badago hauek hiri lurrak direlako planeamendu orokorrak horrelakotzat jotzen dituenetan, edo urbanizagarriak izanik planeamendu xehekaturik, onurak eta kargak berdintasunez banatzeko urbanizazio proiekturik edo burututako urbanizazio proiekturik ez badute eta oinarrizko balio unitarioak edo erreperkusiokoak zehazteko lurzoruaren merkatuari buruzko informazio aski fidagarririk ez badago, tasaziozko hondar-metodoa erabil liteke.

72. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - B eta C sektoreetan ateratzen den bolumen eraikigarria Oiartzungo hirigintza Ordenaketarako Plangintza Orokorrak onarturiko mugetara egokituko da, eraikuntzaren profila murriztuz.

73. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - Plangintzaren dokumentazio grafikoa osatuko da eraiketaren arrasante eta profilak adierazten dituzten sekzio orokorren planoak erakarrik.

74. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 * Ikus Tolosako Plan Orokorraren aldaketari buruzko Akordioa, 1988ko Uztailaren 28koa, eta 1988ko Uztailaren 28ko Akordioa (e. 88/97), Tolosako Hego Usabaleko Plan Partzialaren Proiektuari buruzkoa.

75. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0033 3. Deretxoz deitutako oinordeko denak akiturik, Gorte Orokorrek hornituko dute Koroaren jarraipena Espainiako interesei gehien komeni zaien eran.

76. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0033 4. Tronuan ondoren eskubidea izan duten pertsonak Errege eta Gorte Orokorren debeku argiaz ezkondu baldin badira, beraik eta beren ondorengoak koroa jarraipenetik at gertatzen dira.

77. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0084 Bostgarrena Ceuta eta Melilla hiriak Erkidego Autonomikoetan era daitezke bertako Udalek honela erabakitzen baldin badute, beraien kideen gehiengo absolutuak hartutako akordioaren arabera eta Gorte Orokorrek baimendu lege organiko baten bidez, 144. artikuluan aurrikusitako arabera.

78. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 1. Enpresen Trafikoari buruzko Zerga Orokorra eta Luxuaren gaineko Zergari buruzko ezargarriak diren Itunaren arauak baliogabetzea, kasu bakoitzeko Administrazioek, lehendik indarrean zeudeneko lotura-guneen arabera, aurretiaz leporatutako zorrak eskatzeko duten eskubidearen kaltetan gabe ulertuko da.

79. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0441 9garren Atala. Tokiak izendatzea Hauteskunde-barruti bakoitzean Hautagai-zerrenda bakoitzari dagozkion tokiak izendatzea Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko 5/1985 Oinarrizko Legearen 163 garren atalak dioenez egingo da.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 Kupo honetaz ari nintzela, honela nioen nik, arestian idatziriko artikulu batetan: Kupoaren neurketa honoko eran egiten da: a) Zergen bilketa (bururatuena alegia) zenbateko izango den kalkulatzen da eta horri deitu ohi zaio kupo orokorra edo gordina; b) era berean, Arabako Diputazioak Estatuaren partez egiten dituen gastuak estimatzen dira (gastu hauei konpentsagarriak deitzen zaie);

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00047 D) ERREGISTRO BIDEZKO ZUZENEKOA.- Eragigaiak erregistro orokor baten zenbakia zehazten du, erregistro horren edukina datua izango delarik.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00047 E) ERREGISTRO BIDEZKO ZEHARKAKOA.- Eragigaiak datuaren helbidea daukan erregistro orokor baten zenbakia zehazten du.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00047 Erregistroa orokorra edo berezia izan daiteke kasuaren arabera.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Horrela, pentsa liteke egitura lexiko horretan badirela egitura primarioak orokorrak eta egitura sekundarioak bereziak.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Esan bezala, testuek ez dute edukin linguistiko soilen bitartez bakarrik funtzionatzen; jakintza unibertsal inplizitu batek ere jokatzen du testuen ulerpenean, hau da, gauzen ezagupen orokorrak, eta baita ere berbaldi-ekintza bakoitza inguratzen duen hizkuntzaz kanpoko egoera orok. Horrela, amak jantzita dagoen haurrari hondartzan ez joan uretara dioenean, badakigu urak busti egiten du jakintzat ematen dela (agian, eta haurra oso txikia bada, ez du hori jakingo, eta ez du ulertuko amaren debekua, nahiz eta hitzak ulertu). Hau da, jakintza hori eta beste hainbat faktore berbaldi-ekintza guztietan ematen da eta erabakiorra da mezuaren ulerpen osorako.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak hedadura desbedina izan lezake: unibertsala izan liteke, hau da, naturalezaren ezagupena da: besoak zabaldu zituen entzundakoan, badakigu (normalean) bi beso direla; nahikoa zabala eta hizkuntzartekoa izan liteke, ez orokorra ordea: Lou Reed ikustera noa mezua, jende mota jakin batek bakarrik ulertuko du (nahikoa gaztea, musika (rock) zalea...), baina hizkuntz komunitatearekin zerikusirik gabe, etab.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Aldagaia lanarloan definiturik gelditzen delako, bizirik, aldagai globala edo orokorra deitzen zaie.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00113 Azterketa hori, teoriko eta orokorra izan da; ez bait dugu hori programa batez nola mamitzen den erakutsi.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 Ekuazio trigonometrikozko sistemak askatzeko ez dago arau orokorrik.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Orain, adierazpena, diagrama, era orokorrean egingo dugu eta handik bere estudio grafikoa.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Gorago esana dugun bezala, adibide bat ez da nahikoa ideia matematiko batez jabetzeko; derrigorrezkoa da adibide bat baino gehiago ematea, guzti horietatik ideia orokorra atera ahal izateko.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Etxeari dagozkion gauza hauek denak gordetzeko tokiak noizean behin aireztatzea behar dute eta, behar denean, garbiketa orokor bat egitea; hautsa pilatzea, intsektuak, usain txarrak, etab. galerazteko.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Edifizio batean zutaz gainera beste etxejabe batzu ere baldin badaude, honako hauek izan behar dituzu gogoan:
- Izan daitezkeela behartzen zaituzten komunitatearen barne-arauren batzu eta ezagutu egin behar dituzula kontutan hartzeko
- Baduzula eskubidea zure etxeko arkitektur elementuak, instalazioak edo zerbitzuak aldatzeko, baina beti ere edifizioaren segurtasuna gutxitu edo egitura orokorrari, itxurari, kanpoaldearen egoerari edo beste etxejabeen eskubideei kalterik egin gabe.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 - Nolanahi dela ere, komunitatearen ordezkariari zure asmoa azaldu beharra duzu
- Ez dezakezula zure etxean estatutuek onartzen ez duten iharduerarik, ez edifizioarentzat kaltegarri, inmoral, arriskutsu, besteentzako gogaikarri edo osasunarentzat kaltegarri izan daitekeenik ukan
-Zure etxearen barnean agian dauden instalazio orokorrak edo beste etxejabe baten zerbitzuan daudenak errespetatu beharra duzula
- Zeure etxebizitza zaintzeko obligazioa duzula
- Edifizioaren zerbitzurako zure etxibizitzan egin behar diren konponketak onartu behar dituzula eta baita horrek ezinbestean eskatzen dituen morrontzak eta hartarako zure etxean sar daitezen ere utzi beharra duzula
- Edifizioaren erabileran behar bezalako arretaz jokatu behar duzula.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Bigarren puntuan esan denagatik, argi dago badirela komunitateari aditzera emanda baizik zeure etxean egin ez ditzakezun lanak, baina bestelako lanak,elementu orokorrak edo beste etxejabeenak ukitzen dituztenek baimena behar dutela aldez aurretik.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Ekintza hauen ondoan, Kode Zibilaren 1902 artikuluko ekintza orokorra nabarmen daiteke, kaltea gertatzen denetik hasita urtebeteko epea duena, eta edozein pertsonak erabil dezakeena, kulpaz edo axolagabekeriaz kaltea egiten duenaren aurka.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 - Jabeen Batzarraren bitartez, komunitatearen ordezkariak izendatzean, gastu eta diru-sarrera posibleen baieztapenean, ohizkanpoko eta hobetzeko obren baieztapenean eta interes orokorreko beste arazoetan erabakiak hartzean partaide izateko eskubidea.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Betebeharren artean honakoak nabarmenduko ditugu:
- Instalazio orokorrak edo beste jabeen probetxuan daudenak errespetatzea
- Zeure pisua eta instalazio pribatuak zaintzea.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Azkenik, eta garrantzia duenez, komeni zaizu gainetik bederen jakitea zein ondorio dakarkizun etxebizitza baten jabe izateak pertsona fisikoen errentari buruzko zerga orokorraren ikuspegitik begiratuta.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Aipatzekoak dira, halaber, egin diren aurrerapenak enplegu-politiken kontzertazioan, Prestakuntza profesionalaren garapenean, eskualde eta sektore diskriminatuei jaramon egiten, lan-baldintza orokorrak hobetuz, etab.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Berau bulego, lantegi, fabrika, eskola, institutu eta antzeko lantokietarako egokia da, esangura orokor eta zabala duelako.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 Gainera, 6. puntuan proposatzen den Fitxa orokorra (Kuxkux -379 or.) delakoan osatzen da eta huraxe egitea izango litzate benetan interesgarriena, eskatzen diren datu guztiak edo gehienak behintzat, jasoz eta hurrengo urteetan neurketa berak eginez jasotako datuak konparatu eta aldaketak ikusteko.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 Beharbada egokiena irakasleak berak fitxa orokor bana bete edo ikasleei beteerazi eta Erdi Ziklo osoan datuak gordetzea izango litzateke.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0137 Ondoren bakarrik azalduko da projektatu beharreko objektuaren forma orokorra, onartu beharreko forma logikoa.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Banatze-propietatearen formula orokor bat emateko zera idatz daiteke .

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0237 Ikus daitekenez, diferentzialak erabiliz zenbait integralen emaitzak lortzeko gai gara; baina, integralen kalkulurako ez dugu arau orokorrik eta integral-mota bakoitzak bere ebazpen berezia du.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 Historia orokor guztiz irakurgarria dauka argitara emanda.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Kontzilio orokor ekumenikoen ondoan, eskualde eta probintziatakoak ere bildu izan dira, horretarako: batipat lekuan lekuko disziplina-arazoak begiratzen dituzten azken hauek.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0112 Zenbait espeziek, Megascolecidae eta Glossoscolecidae familiakoek batez ere, lakain bakoitzean bi nefridioez aparte (hauei, hots, nefridio orokor hauei, holonefridioak ere deitzen zaie), beste nefridio moldatu batzu erakusten dituzte.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 Kareharri-akuiferoen arau orokor bezala zera esan dezakegu: akuifero hauen erantzun arina, euri gogorren aurrean; hau da, euria egin eta berehala hasten da ura irteten iturburuetatik; honek akuifero hauen karstifikazio-gradua handia dela suposatzen du, eta bai berauk erregulatzeko zailak gertatzen direla ere.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Hiri gehienak plangintza orokor baten beharrean daude eta hori hiritar guztien eginkizun ezinbestekoa dela esan behar da: hiritarrak berak eginkizun horretan parte hartzen ez badu nekez puskatuko da gizakia isolatzera heldu den hiriarekin; guztiok komunikazio-toki nahi genukeen hiria berreraikitzeko hiritar guztien elkar lana behar dugu.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Kontabilitate Nazionala, beraz, egiturazko analisirako eta politika ekonomikorako oinarrizko tresna da, alde batetik estatuaren edo nazioaren iharduera ekonomikoan egiaz gertatzen denaren izakera kuantitatiboaren ikuspegi orokorra ematen baitu, eta bestetik oinarri nahiko egokia azaltzen errealitate ekonomikoaren egoera eta berezitasunak, politika ekonomikoaren neurriekin bat etor daitezen.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0103 Koefiziente hauen balioek eroaleen potentzialekin eta kargekin zerikusirik ez dadukatenez gero, ikusitako berezitasunak guztiz orokorrak dira.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 Hori dela eta, (12). ekuazioa (8). ekuaziora eramanez eta honek Ampere-ren lege orokorra erakartzen digu: .

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 b) Ekonomiaren hedakuntza orokorra (1450-1550/70)

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 - Siderurgiaren sektorea: Sektore honetan datza desarroilo ekonomiko orokorraren giltzarria.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Laburpenean jaso ez ditugun zehaztasunak, zertzeladak, oso egokiak lirateke testuari buruzko eritzi orokor bat eman beharko bagenu.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Garrantzi handiko teknika dugu erretratuarena, izan ere erretratu bidez luze edo labur, zehatz edo orokor aurkezten bait zaizkigu istorioetako pertsonaiak.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, ondoren datozen ariketak munduan zehar eta edozein hizkuntz metodotan onartuak daude: galderak eta erantzunak egiteko ariketak (baiezkoak, ezezkoak, orokorrak...).

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 Materiaren propietateen artean batzuk masa, bolumena, inertzia, zatikortasuna, esate baterako, gauza guztietan agertzen dira eta propietate orokorrak direla esaten da.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Hemen aipatu ditugun ideia hauek orokorrak dira.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0103 Kalkulu batetako ondoren orokorrean, aipatu dugun aurkakera hau, honela jo behar da: korronte alternoarekiko hariak berak duen ohm erresistentziaz ganera, bobina bera ere erresistentzia gehigarri bat balitz bezela.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Liburuxka honek hortik abiatu nahi du, arazoari zentzu orokorrean heltzeko.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0072 8. Sistemen Teoria Orokorra.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0101 Barka nazazue kritikari dagokion atalera textu bat besterik ez badakarkizuet hemen azaltzen den kritika orokorra egiteko, hau da: berri eta susmagarri den zenbait zientziatan nola plantea daitekeen bere oinarri epistemologiaren eraikuntza eta handik ateratakoa nola eztrapola litekeen giza zientzia edota zientzia mota guztietara orain arte ezkutaturik zegoen egia eta boterearen arteko erlazioa argituz.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0055 Une honetan, karbono-konposatuen mota orokorrenak ezagunak ditugu.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0115 Karbono-konposatuek dituzten erreakzio orokorren berri emango dugu kapitulu honetan; horretarako, erreakziobideak aztertuko ditugu gehienbat.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0175 . Erreakziobide orokor honen bidez, aldehidoek eta zetonek iminak, imonio-gatzak, oximak, hidrozonak, 2,4-dinitrofenilhidrazonak eta semikarbozonak ematen dituzte, hauetako gehienak fusio-puntu mugatuzko deribatuak direla eta konposatu karbonilikoen ezaugarriketarako baliagarriak izan daitezke.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0013 Batari dagokion zenbaki errealari segidaren lehen gaia esaten zaio, biari dagokionari bigarrena eta n-ari dagokionari gai orokorra edo n gaia (ngarren gaia) eta sinboloz adierazten da.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0001 Hortzaren eta hoien eritasunak hortzduraren eta masailaren anomaliak eta haien ondorioak maiztasun handikoak dira eta osasun orokorrean garrantzi handia hartzen dute.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0142 Liseri-aparatuaren jaugin ebolutiboak elikabidearekin erlazionaturik daude, baina, liseriketa extrazelularreranzko joera orokorra halabehartzen dute.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Besteak beste, estimulazio orokorrak eta kitzikaberatasunak kromatoforoen iharduera emendatzen dute, erantzun emozionalak eragiten dituztelarik.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 Inbentarioak ikuspegi desberdin batzuen bidez sailka daitezke: - Hauen zabaleragatik: - Orokorrak: ondare osoa aztertzen dutenak.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Kontabilitatearen kontuak ondare-elementu baten egoera eta bilakaera adierazten du; ondare-elementu bakoitzari (diruari, bezeroei, mobiliarioari, etab.) kontu bat dagokio, eta beraz, enpresa baten kontu guztiek ondarearen (hau da, aktiboaren eta netoaren) ikusketa orokor bat emango digute.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 3.- Beren hedaduraren arabera, kontuak honela sailka daitezke: a) Orokorrak: mota berdineko ondare-elementu batzuk biltzen dituzte; besteak beste, salgaiak, mobiliarioak, tresneria,...

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 b) Eratorriak edo laguntzaileak: kontu orokorrak azpikontutan banakatzeko balio dute.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Hemen, zenbait oinarrizko kontu beste kontu orokor batean batu egingo dira.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Merkatal ihardueraren hasiera izango balitz, inbentarioari beste izenburu hau legokioke: LEHEN INBENTARIO OROKORRA, Zubize enpresaren ondarearena, bere merkatal eragiketak hasterakoan, Donostian, 1982ko......-aren ......n.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 a) P.K.E.ren kaxa eta banaketa-koadro orokorra: (...).

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Elektrikaria da PKEren kaxa eta banaketa-koadro orokorra ipini behar duena.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 28.1 Irudia: a) PKEren kaxaren eta b) banaketa-koadro orokorraren bista orokorra.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Instalazioa egiteko orduan, eroale neutroa (urdina), eta babes-eroalea (berdea eta horia), ebaki gabe pasa behar ditugu PKEren kaxatik banaketa-koadro orokorreraino.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Banaketa-koadro orokorraren instalazioa 26.1 irudiak eta 26.3; 27.1 eta 27.2 taulen eskemek agintzen duten arabera egingo da.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Zulaketa batetan jarraitu behar den metodo orokorra, ondoko hau da:
- Pieza mahaian lotzen da; zulatu behar den zuloaren diametroa 5 mm.z azpikoa bada edo ta pieza luzea bada, eskuz eusten zaio.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Beraz, arauketak honako talde edo batzordetan sailkatzen ditu arauak: Gai Orokorrak / Soldadura / Makina erremintak / Erremintak / Elektroteknia / Automobil ekaiak / Industria kimikoak / Burdingintza / Eraikuntza / e.a.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Historian zehar egin diren ikerketen eritzi orokorrena zera da: xakea Indiatik datorkigunaren egiaztapena.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0019 Eman diezaiogun hasteko lehen metodoari ikuspegi orokorra.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Honela aurrikuspen-plan orokorretan edo epe luzerako planetan, 1961-1980koan adibidez, ekonomiaren egiturazko aldaketak aurrikusten dira eta horiek epe ertainerako planaren bidea irekitzen dute, bosturteko planarena, hain zuzen.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0084 Literatura Berriaren ikuspegi orokorra ematean esan dugun bezala, mugimendu eraberritzailearen aurrepausu sendoak 60-70 hamarkadan eman ziren.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 - Eritzi pertsonal edo orokorra.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Eskola zinikoa ideia abstraktu eta orokorren kritikatik abiatzen da.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Beraz, orokor eta baiezkoak diren proposizioetan, subjektua banatuta aurkitzen da.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Edo garbiago esanda: Subjektu terminua banatuta dago proposizio Orokorretan (A, E); ez dago banatuta proposizio Partikularretan (I, O).

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Beraz, Orokor eta Baiezko diren proposizioetan, Predikatua ez dago banatuta.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Beraz, Orokor eta Baiezko proposizioetan, Predikatua banatuta dago.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Positiboki, baina guziz arrunki, arrazoimenaren autonomian eta ezagumenaren mugagabetasunean, aurrerapenaren azkengabean eta gizarte-antolaketaren zeharoko perfektibilitatean uste osoz, argizko aldi berri zoriontsu bat eraikitzeko asmoa zuen mugimendu orokor bezala defini daiteke.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Horregatik, ez da harritzekoa gure egintza moralak benetako moralitatetik hain urrun gerta daitezen; orobat, lege moral orokorraren erreflexu izan beharrean, norberaren mementuko interesen funtzio bihur daitezen.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0595 ERICH MENDELSOHN (1857-1953): Einstein Dorrea (Potsdam, 1920). 1919tik ezaguna zen Mendelsohn, erakutsiak bait zituen irudimenezko bere arkitektur marrazkiak: gerora egikarituko zituenen aurrerapen teoriko orokorrak ziren. Eta hemengo hauxe da haren lehenengo obra egina.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 HELBURU OROKORRAK

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Eskaini dizkizugun ikergai guztiak arretaz aztertu baldin badituzu, haseran azaltzen genituen arazoei buruzko ondoren orokor bat burutzeko gai izan behar duzu.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Helburu orokorrak: - Korronte elektrikoaren erabilgarritasunaz konturatzea.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Helburu orokorrak: - Materia eta beraren konportamoldeak ikasterakoan, ezin gintezke huts hutsean propietate kualitatiboetan gera; maila honetan beharrezkoa dugu, behaketa kuantitatibo batzu egiten hastea.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Honela eginik, erliebeari buruzko ideia orokorra hartuko duzue.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0286 Honela adieraz dezakegu edozein automataren eskema logiko orokorra.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Honekin ikus dezakeguna da: une batean interes orokor eta zerbitzu publikotzat jotzen zena, eta beraz Administrazioaren eginkizun berezi izatekoa zena, aldatu egiten dela denbora eta espazioarekin.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Erizpideok * ordenamendu juridikoan, baina bereziki * Zuzenbidearen printzipio orokorretan (eta * jurisprudentzian, eta inoiz, doktrinan) oinarritu behar dira.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Zuz. Orok.) 1. Partikularren arteko erlazioak arautzen dituena, hots, partaideetako inork Estatuaren boterez jantzirik jokatzen ez duenean.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Zuz. Orok.) Norbaiti eskubideren bat emanez edo obligazioren bat kenduz legeak egiten duen salbuespena edo bereizketa.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0106 10. BITARTEAK BOSTUNEN SISTEMAN Hona hemen bostunen serie orokorra.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0005 2. IDEIA OROKORRAK Finkatutako neurri berdin-berdinetan piezak ezin egina ikusirik, perdoi-kontzeptua sartzen da proiektu mekanikotan.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 (2) Kontabilitate-plan orokorrean kontu egokirik ez dugunez, bankuan agertzen den zorpetze hori epe laburreko mailegu kontsideratzen dugu.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Bestalde, liburu batzuk orain arte arlo berezi eta interesgarri baina konkretuegiak landu badituzte, hemen, aldiz, gure hizkuntzaren gai orokorrak azaltzen dira, gramatikaren ikuspegi zabalekin.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 2.- IDEIA OROKORRAK Artezteko makinak burutzen duen lanari artezketa deritzogu.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Zientzia, fenomeno fisiko eta kimikoen lege orokorrak aurkitzeko erabiltzen den metodo eta tekniken multzoa da.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 ALDAERAK:(1) Jokoa bideratu paper batetan hitz edo esaldi prestatuekin, hiztegia edo zenbait nozio orokor berrindartzeko asmoz.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0041 Horretarako, gasen ekuazio orokorra erabiliko dugu: .

177. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Igaro zen gizamendean, gainera, Lógos`en Dialektika aztergairik nagusiena ta orokorrena izan zen.

178. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0357 4.4. Ohar berberak egin daitezke, jakina, bait- aurrizkiari buruz, ondoko aldakuntza klasikoak eta orokorrak hobetsiz:.

179. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0359 Ahoskera arrunt eta oso orokor horrek, eskatzen du, baina ez inola ere *.

180. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 2.2. Arau orokor batzu Deskribatu nahi dudan Baztango estilu arin honetan, katean nonahi ezartzen dira zenbait Erregela fonologiko.

181. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Arau orokor horien artean bi aurkeztuko ditut hemen garrantzi handiko bezala: Sudurkarien Eraketa eta Balio Adierazkorreko Arauak.

182. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Antzinakoa eta orain dela gutxikoa kontrastatuz, baita euskalki desberdinetan dagoen orokorra ere, azentuaren mailako ortoepiaren arazoa hobeki argi daiteke.

183. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 2.1.2.1.- Hezkuntza saila Sail honetan, atal guztietan euskara bataz besteko orokorren azpitik erabiltzen da.

184. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Sailka begiratzen baditugu datuak, berriz, bi talde bakarrik agertzen dira bataz besteko orokorraren gainetik euskara mintzatuaren erabilpena eta euskara idatziaren erabilpenean.

185. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Eta hauek, hain zuzen ere, bai lankide artean, bai herritarrekiko harremanetan euskara gehiena erabiltzen zuten sail berberak dira, eta berriro ere aipatu beharko ditugu: Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismo saila, eta Zerbitzu Orokorrak, Antolakuntza, Plangintza eta Pertsonal saila dira, orden honetan.

186. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Esan bezala, bai euskararen erabilpen mintzatua, nola idatzia begiratuz sail hauek bakarrik iristen dira, eta erraztasunez gainditzen dute, bataz besteko orokorra.

187. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Euskara idatziaren bataz bestekoaren kasuan, are nabariagoa da diferentzia hau; horrela, portzentaia orokorra %7 den artean, sail hauetan %41-%10 da.

188. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Zerbitzu guztiak barne, multzoan azalduko ditugu kopuru orokorrak.

189. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Euskara batere erabiltzen ez dutenen kopuru handiena Ekonomia, Aurrekontua eta Finantz Kontrol sailean (%95) eta Zerbitzu Orokorrak, Antolakuntza, Plangintza eta Pertsonala sailan %83,3, aurkitzen ditugu.

190. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Baita ere esan behar B ereduko zerbitzu hauetan nahiz eta dena euskaraz egiten dutenak gehiago izan, bataz besteko orokorretara joz gero, A ereduko zerbitzuetan baino txikiagoa da euskara mintzatuaren presentzia.

191. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Baita ere esan, bataz besteko orokorretatik azpitik dauden bataz bestekoak ditugula sail honetan, kasu guztietan.

192. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0180 Beste ataletan egin dugunaren antzera hemen ere, lehenik, datuak ikuspegi orokor batetik aztertuko ditugu eta ondoren ikuspegi zehaztuetatik, geografikotik eta demografikotik hain zuzen, aztertzen ahaleginduko gara.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 - Ebaketa horrekin mundu honetatik desagertzen ez bada, eta gainera MLEG edo Menpean Lana Egiteko Gaitasunetik ondorio baikorrak badatoz, orduan ZPPU-ren hasera, Zakurraren Probetxuaren Proiektu Unibertsala, eta ZIOP, Zakurren Ihize Orokorrerako Plana martxan ipini bitartean, Puskatu Ezinezko Haitzak deritzan mendikatean haitzak puskatzen erresistentzia probak.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0059 - Eta PNVkoek ez duzue Asturiasekoagatik egindako greba orokorrarekin bat egin!.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 Zalapartari isiltasun orokorra jarraitu zitzaion.

196. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Bi arrazoi hauengatik, Abendualdia itxaropen jaieratsu eta pozgarria bezala agertzen zaigu (Liturgi Urteari eta Egutegiari buruzko Arau Orokorrak, 39).

197. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0004 Beste zerbait ere badira eta beste zerbait hori ondo ulertzen ez badugu, ez dugu egoki ulertuko kristau liturgiaren aberastasuna, ez eta bere egiteko orokorra ere.

198. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Ekonomia batasuna (Merkatu orokorra), kultura batasuna (Unesco), politika batasuna (ONU), erlijio batasuna (Elizen ekumeniku mugimendua), e.a.

199. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Kristautasuna, bizitzaren aurrean jarrera bat dugu; ekonomian, kultura, gizarte, politiku, tekniku e.a. alderdiak nola bizi adierazten diguna: gizadiaren egiazko jomugara joaz, salbamen orokorrera, erabatekora, guztikora joaz, hemen hasten baina hemen bukatzen ez danera joaz...

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Pasiloetan pasatzerakoan, ezkinak, ate frango, lehioak ta gero kanpoan etxe aurreko zuhaitz eihartuak, zeru puzka bat, karrikarekin komunikatzen duen portal handia begietan itzatzen ditu metodikoki, ganberara itzuli eta paperean ezartzeko kolore anitzekin; plano orokor bat egiteko asmoan.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Zorotasunaren sustraiak orokorrak dira.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Egia bide zen, nolanahi ere, ihesaldi orokorrarena: aspaldi hartan ez ikusitako aurpegiak, berriro ikusten ziren Hendaian, paseiari: Maddi-renean, Hendayaisenean, Chitaenean, Océanicenean, bazter guztietan, Hegoaldeko errefuxiatuak erruz ageri, nagusi erabat.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Gero erregeak arrantzalea bere ondoan gorde eta diruzain orokor izendatu zuen.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Nahi dugu euskarak, gure herriaren ondasun berezi eta balios hunek, etorkizun bat izan dezan, eta horretarako premiazko dela ikusten dugu, toki bakoitzeko mintzatzeko manerak errespetatuz, hoien gainetik euskara molde bat bakarra eta orokorra hedaraztea eskolan, liburuetan eta abar erabiltzekoa.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Kolonialismo denboretan misiolari eta administradoreek inkesta ugari egin zituzten natiboen ohiturak ezagutzeko; eredu bezala har daiteke Ingelesek 1874 urtean osatutako kuestionario orokorra; gure artean Barandiaranek osatutako galdekizuna ibili izan ohi da eta ibilten oraindik ere.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Giza-domeinu desberdinen arteko harremanen azterketa orokorra eratu behar du.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Ikuspegi orokor batetatik ariko gara ordea.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Hûllen-en ustez, halaz ere, ez dago desberdintasun argirik helburu orokorrerako eta helburu berezietarako hizkuntzetan alderdi linguistikotik.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Bukatzeko, bibliografia orokorra eta sailkatuaz gain, hiztegi linguistiko ona ere eskaintzen zaigu.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 - E. Knô*rr, erantzule orokorra.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0033 1.864ean Maxwell-ek fenomeno elektro-magnetiko guztiak era orokor batean adierazteko ekuazio-sistema bat eman zuen.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Gaur, sartaldeko Eleizak, eskubide osoz, aur txikien bataioa, sendotza eta eukaristia tartekatu egiten ditu; bainan arauz kanpoko oitura onek ez digu arau orokarra ahaztu arazi bear, Eleiz osoak urte askoz jarrai izan duen araua: bataioak, sendotzak eta eukaristiak osotzen ta borobiltzen dutela kristau-izatearen asiera, alegia.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 8. Azken puntu honetaz zerbait gehiago esan behar da, goiko horiek poetaren metrikaren bereizgarri orokorrak baitira eta, nornahik pentsa dezakeenez, bereizgarri horien kontrakorik ager baitaiteke aldiz behin, Oihenarten beraren edo inprimalariaren hutsez.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Geroago, 1.970gn urtean etorri zen Heziketaren Lege Orokorra alderdi gehiagoz jabetu zen, baina funtsean piramide baten itxurako egitura batetan moldatu zuten irakaskintza.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0016 Hala eta guztiz ere, nondik nora zuzenduko den politika ekonomikoa aipatuko dut, bai langabeziari buruzkoa eta bai orokorra: a) Lehenbizi, enpresen laukia izango da gidari nagusia.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 ESTRUKTURA OROKORRA

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Euskararen eguneratze-prozeso honen ondorioz aurrera bidatuz doan hizgintza berriak ikerketa sakon eta orokor bat eskatzen du, egitura lexiko orok beharrezko duen barne koherentzia deusezta ez dadin.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Eta guztiz interesgarria saioak aportatzen duen lan objetibo azpimarkagarrian: mapa, taula, piramide, estatistika eta, bereziki, hainbat gerolanen oinarri finko gerta daitekeen euskal liburuen katalogo orokorrean (1937-1976).

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Archiveros, bibliotecarios y anticuarios deritzan funtzionari sailean sartu zenean Simancasko artxibo orokorrara bidali zuten 1868. urtean.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Bi urte beranduago Galiziako Artxibo orokorraren buru izendatu zuten.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Jan Haekkerup, jaiotzaz dinamarkar Ministro-semea ta International Union of Socialist Youth-eko sekretario orokorra, CIA-rekin harremanetan omen zegoen, eskandalo batek baztarreratu zuen arte.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Gero, Errusian 1905-ean gertatuak, Rosaren ideiak konfirma besterik ez dute egingo; haren ustez, noski, 1906-ean Greba orokorra, alderdi eta sindikatoek izeneko liburua idatzi zuen.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0045 Balioak ezagutu ondoren, irabaziaren tatsa orokorra determina daiteke plusbalio osoa eta erabili kapitala osoaren erlazio bezala.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0045 Hau da: (irabaziaren tatsa orokorra).

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0045 Eta horrela, irabaziaren tatsa orokor honek sektore bakoitzean aurreratutako kapitalera balioan neurtuz aplikatuz, prezioak emango dizkigu.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta era orokor batez dakitenean eta zerbait egiteko prest egongo liratekenean, bere funtzionamendu, antolamendu, menpekotasun, helburu eta abarren gain erizpide garbiak ez dauzkate.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Antzezaldian, ekintzetan, khirixtiak lasai, lerden eta eder, oinarrizko dantza-kantu batez dihardute; turkek, brauki, imintzio izugarriak eginez, makilaz mehatxu orokorrak erakutsiz, urrats bizkorrez.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0093 Funtsean, Eukaristiaren beste komunikabide-egoera orokorrago eta garrantzitsuago batetara zuzentzen edo bideratzen dira gehienetan, konatibo deitu ditugun memento horiek: alegia, herri eta Jaungoikoaren arteko harremanetara: bidaltzailea, GU gara, hots, apaiza eta herria.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Eta, azkenik, nozio orokorrak ere zehaztu dituzte.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Erdal hizkuntzari dagokion komunikazioaren arloan lorturiko gaitasun orokorra egiaztatu nahi du azterketa honek, eskatuko den maila Grundbaustein eta Threshold direlakoen dokumentuetan definituaren heinekoa izango delarik.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Bigarren hizkuntzaren irakaskuntzak adar ugari izanik, eremu askoren barruan azter daiteke ikuspegi zabal eta orokorrez.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Lehenengo biek osatzen dute lehen multzoa eta alderdi orokorrez dihardute.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Bereizkuntza hau Ikaskuntzaren Teoria Orokorrean barne eta kanpo motibazioen artean egiten denaren antzekoa da.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 ABC testek, honako arlo hauek neurtzen dituzte: ikuste-mugitzezko koordinazioa, irudien alderanzketarako jarkikortasuna edo erresistentzia, ikusmenezko oroimena, entzute-mugitzezko koordinazioa, ahoskatzeko gaitasuna, ekolaliarako jarkikortasuna, entzumenezko oroimena, nekearen indizea, aditasun gidatuaren indizea, eta hitzaltxorra (bokabularioa) eta ulerpen orokorra.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 Kontzeptu hauek, irakurtzen eta idazten ikasteko beharrezkoa den heldutasunaren kontzeptu orokorrean sarturik daude.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Euskara taldearen puntuazioa, batezbesteko orokorra baino altuagoa da (9'95).

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Nahastuta taldearen puntuazioa, aldiz, batezbesteko orokorra baino pixka bat ttikiagoa da (9'40).

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Halere, nik ere neure inpresio orokor batzuk autorearen inpresioen truke emateko, zerbait konkretuago izaten ausartuko naiz.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 - Bestetik, ezker taldeek, EIKEko Biltzarre Orokorrean eta Pertsonal-Batzordean gurasoei ematen zaien aginpidea salatzen duela esaten da.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Ikuspegi orokorra eskaintzeaz gain, hiru idazleak honela aurkeztu zituen Euskaltzainburuak: .

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Nor geure aldetik gabiltza, ordea, eta batera behar genuke Euskal herriaren irudi orokor eta bateratua lortu eta hedatu behar baitugu.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Eta emakumea kontzeptu orokor bat bezala kontsideratzen dugunean, ez dugu gaur ezgaitasun hori onartzen.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Plangintza orokorraren ildo nagusiak agertu dira.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Ministeritza berorretako Liburu eta Bibliotekatako zuzendaritza orokorretik dator, bestalde, 1986.eko Literatur Sorketa laguntzak banatzeko mahaikide bat izendatzeko eskaria.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Gaur gizartean zabaldurik den kultura orokor hori adierazteko euskarak gaitu beharra duela, alegia.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Errealitatea ez da bat, ez orokorra, mintzairak ez baitira ez bat ez orokor eta semantikaren aldetik, munduaren ikuspegia ez baitute alor berdinetan sailkatzen.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 Horrexegatik, teoria orokorra argitzen duten adibide egokiak aztertzeak, laguntza pedagogiko ederra ematen du.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Eskola metalurgiko honen berri ematen du elkarteak 1784an Erregeari zuzendutako gutun batean eta horretan ikusten denez Faustok Freibergen ezagutu zituen gai-antzekoak ematen dituzte Bergaran ere: Mineralogia orokorra eta aplikatua, meatzeen ustirapenerako teknikak, lurreko geometria, Marrazketa Teknologikoa, metalurgiari egokitutako Fisika eta Kimika eta metalen entseiua.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Ondoren Espainia Berriko Meatzeetako zuzendari Orokorra eta Meagintza-Epaimahairen lehendakari izendatuta izan zen.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Orohar, zizare-komunitate baten egoera ekosistemaren egoera orokorraren mende dago.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hemen, noski, surrealismoa ez dugu guztiz nahasten irrazionalismoarekin, azken hau joera estetiko orokorragoa delarik.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Esate baterako, telefonoa erabiltzeko ohar orokorrak hizkuntza batean eta gauez edo asteburuetan erabiltzekoak bestean (bigarrenean) ematen direnean.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0149 Biztanleriaren % 30etik 40rainokoa euskara eguneroko bizitzan benetan ofizialtzearen kontra dago, gaur gaurkoz, euskararen egoera diglosiko orokor baten alde agertzen delarik.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Hirugarren eta seigarren gaiak, hots, Teoria Linguistiko Orokorra eta Gaztelaniazko gramatika, lexikologia eta Literatur historia dirateke orain arteko unibertsital ikasketen arabera gairik arautuenak edo standarizatuenak.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Lehen gaiak soilik izango luke zailtasun pixkaren bat, Teoria Linguistiko Orokorrean ohizkoa den terminologia euskaraz emateak suposa lezakeen heinean.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Nere ustez, boluntarismo politikoak eskeintzen digu irtenbide bakarra: hondamendira garamatzan egoera ez da soilki egoera linguistiko hutsa... politika orokor baten atal bat da.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Gramatika-arauek edo erregelek hizkuntza baten legeak adierazten dituzte markakera edo notazio orokor eta egoki batean.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Gertaera orokorra izanik ere desberdina da, ordea, hizkuntza batetik bestera; euskarak gaur egun bizi duen moduko giro batean, gainera, agitz-berezia izatera ere hel daiteke.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Ez ote da jarreren konzeptua oraindik zerbait orokorra?.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Herria bere Kulturaz arduratu zelako azken urteetan sortu ziren Ikastegi ezestatalak, nahiz ikastolak nahiz Oinarri Heziera Orokor, Batxilergo eta Lanbide Hezieratako Ikastegiak nahiz Unibertsital Eskolak, etab. haziaz eta ugarituaz joan dira ahalegin handiz estatal Ikastegien hutsuneak betetzeko.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Bere proiekzio berrian, Hezibide Elkartea Zerbitzu Kooperatiba bezala antolatzen da, hauek osatzen dutelarik: - Libreki elkartuko diren Eskolaurre, Oinarri Heziera Orokor, Batxilergo, Lanbide Heziera eta Unibertsital Eskola mailetako eskualdeko Ikastegiak.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 80. Jakin behar den gauza, noski, guda arrunta (guztiekikoa, orokorra) dela eta zuzentasuna, burruka; eta burrukatik eta beharretik sortzen direla gauza guztiak.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0139 Artezle batzorde hau ekintzaren arau eta jokabide orokorren eta ejekutibu dateken Zuzendaritza bidez egiteratzen den goi-jestio atala da.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Batxilergo Orokor honetan, Ekologia planteia daiteke gai desberdinen arteko ardatz integratzailetzat eta Fisika, Biologia, Natur Zientzien bidez, ikasleen ekologi ikuspegi hau garatzen eta sakontzen lagunduko duten gai eta alorrak egituratu.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Batxilergo Orokor honetan, ikasleek behakuntza prozesua garatu behar dutela erabakitzen bada, prozesu honen inguruan bilduko dira, Natur Zientziak, Fisika eta Kimika Laborategian eta Geografia bezalako gaietako datuak eta guzti horiekin bilduma bat osatzeko eta ikasleak gai horietako datuak erabiliz, behakuntza prozesu hori bereganatu eta aplika dezan lortzeko.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Dena den, hezkuntz hautapen hauek, programa-berrikuntza dakarte berekin eta irakaslearen hezkuntz ihardunean metodologi berrikuntza berenganatu behar dute Irakaskuntza aktibo baten printzipioen ikuspegi orokorretik begiraturik:(...).

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 Gai Multzo hauen helburuak honako hauetan zehaztu daitezke: - Planteiatutako helburu orokorrak lortzen hasteko bide izan.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0042 1917an, aste bete iraun zuen greba orokor bat egon zen.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Solidarioek horrela ikusten zuten 1923.aren haseran Eibarko egoera orokorra: ... Pena ematen du aitortzeak baina langile arazoetako gogorik eta ganorarik ez da inon ikusten.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Alkatea, herriko bizilagun guztien botoemate orokorraz hautatua izanen da.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0021 3.2.- Serie harmoniko orokorraren batura seriea konbergentea da sampgt;1 denean.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Laugarren mailako ekuazioak ebazteko bide berri bat eman zuen, bigarren, hirugarren eta laugarren mailako ekuazioentzat balio zuen orokorrago baten parte.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0090 Industrialki arras aurreraturiko erresumetarako hiri gerrilla proposatzen dute borroka eredutzat: lan uzte orokarrak, lantegi eta irakastetxeak hartzea, eta langileria tentsioan edukitzeko, despolitizatu ta sistiman integra ez dadin, etangabeko borroka ekintzak burutzea.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Labur bilduz, euskal hitz ohizkoak hau da, gure literatur tradizioaren ondarea, eta orain arte euskal testuetan ez agertuarren ezinbestean hartu behar ditugun nazioarteko hitz orokorrak ahal den zehazkiena finkatzen ahalegindu gara batipat.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Oinarrizko alfabetatzeari behintzat aski eta gehiegi gertatzen zaio, euskara kultur hizkuntza bezala, kontzeptu orokorren barrutian tresnatzat erabiltzen hastea.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0074 87a hilabetez -hilabete Orokorrak IKASTOLAK 20 URTE tituloarekin, Hotsek bere 40. alea argitara atera zuen.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0060 Uholde Orokorra baino zaharragoa dela frogatzeko etimologian oinarritu zen.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Erlijioari buruzko judizio positibu nahiz negatibu orokorrak eta erabatekoak emateko garaia, arrunki.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Erlijioa zerako zera DA moldeko esaera absolutuek, orokorrek, gero eta zailago dirudite, eta funts gutiagokoak halaber.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0042 Baina arrazionalismo klasikoaren akabera iragartzen duen bultzada honek, izpiritu modernuaren mogimendu orokorra dirudi eta beren altxor segurua zaindu nahi luketenen batzuen zaunkak ez du geldiaraziko, apika.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Franklentzat sentidu bilaketa fenomenu orokorrago baten agerpena da.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Fenomenu orokor hori norbera tranzenditzea da.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 1978rako nazio afrikarrak hartuak zituzten Nazio Batuen Batzorde Orokorraren 30 aulki baino gehiago.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0020 Ohar orokar bat, lehenengo, Aranaren pentsabideaz.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0020 Jakina, nazio zapalduen edo nazionalismoaren eta Estatuaren eta desarroilo historikoaren teoria orokar haundiak borobil zitzakeen... Teoria del desarrollo histórico de las Naciones, eta hola.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0032 Nik neuk filosofia orokar haren kritika beste nahiko lekutan ere egina dut, eta ez dut hemen zer esan berririk.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0127 Azken orrialde hauetan irakurgai orokorrei eman diegu lehentasuna, BAIETZ - 3 liburu osoaren bilduma direnak.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Balik ez du ikaspide guztiz orokor eta osorik jarraitu.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Lehenengoa orokorra izan da benetan; eta honetan ezagunak zituen hitzen, eta pratikan erabil zitzakean esaldien grafismoez eta idazki-itxurez jabetu da.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Hirugarren mailan, ezagutza eta irakurketa orokor eta osora bihurtu da berriro: irakurtzean ez du hitza asmatzen elementoak edo hizkiak ilaran eta elkarren ondotik banan-banan aletuz eta ikertuz.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Irakurrerak, ahozko bilakatu aurretik luzaroan ideia-begizko izana, bide bakar batetik jotzen du: izkribuaren hitzak orokorki eta osoki ezagutzetik; eta hauxe da irakurkera orokorraren kakoa.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 HITZAURREA
Testu honetan A Eredurako Erdiko Zikloko Programakuntza orokor bat eskaintzen da.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 A Eredu honen baldintzak eta helburuak kontutan izanik eta Eskolaurre eta Hasiera Zikloko hildoa jarraituz, oso ongi berezi beharko ditugu ondorengo atal hauek:
a) Entzun-ulermen orokorra. Esaldi, testu, etab. entzutean bere orokortasunean ulertzea.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0126 Berentzat Mari birjina ama orokor bat da .

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Adurraren kontzeptu orokorra ezezik, gogora dezagun Amabirjina iadanik ikusi dugula urrundik eraginka: Arantzazukoa da hain zuzen ere, JAINKOAK ETA GIZONAK atalean azaldu dugunez, Okinako leizean hamildu arren, otoitza zuzendu diolako, artzain bat kolpe edo zauririk gabe gorde duena.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Berehala ohartu nintzan, fonema batzuen zeregiña euskeran, harrigarria zala; eta ez esanahi asko zituelako bakarrik, esanahi arlo hori orokor egitera ere heltzen zalako baino.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Esanahi orokor horren adierazpen bakarra, hauxe iruditzen zaigu: hastapeneko ahoskiak izatea.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 (...), Itun Zaharreko justizia orokorrezko eta Itun Berriko grazia orokorrezko mezua... guzi honek edozein sasifederi buruz igaroestu edo intolerante bihurtu zituen Judaismoa, Islamismoa eta Kristautasuna.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Erlijiozkoa izanik, erlijioa gainditu egiten du fedeak; orokorra izanik, zehatz eta konkretua da; oso baina oso aldakorra izanik, beti berbera da fedea.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Gizonak berezkoa du fedea bere izankizunean eta, horregatik, beharrezkoa eta orokorra du bere izatean.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0035 BAKTERIOEI BURUZKO SARRERA OROKORRA
Bakterioak behemailako landare-mota bat dira, klorofilagabeak, zelulabakarrak eta zatiketaz ugaltzen direnak.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 INTSEKTUEI BURUZKO SARRERA OROKORRA
Animalietan intsektuak dira klaserik ugariena, badira milioitik gora determinaturiko espezieak, eta seguruenik beste horrenbeste izan daitezke oraindik deskribatu ez direnak.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 INTSEKTU MESEDEGARRIEI BURUZKO SARRERA OROKORRA.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0057 Gure konszientziaren esperientzia orokorraren zenbait zatitaz arduratzen diren garun alderdi batzuk identifika daitezke.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 3. Arrazoipide guztiz kurioso batekin, Hobbesek oinarri horietxetatik ateratzen du berdintasun orokorraren tesia: gizon guztiak funtsean berdinak gara.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0140 HELBURU OROKORRAK
1. Animalien eta beren berezitasun ezberdinen azterketan sistematizazio bat hartu.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0188 HELBURU OROKORRAK
1. Herentzia eta eboluzio kontzeptuak ezagutu, eta animali nahiz landare espezien hobakuntzan dituzten aplikazioak.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0286 HELBURU OROKORRAK
1. Materia-kontzeptua eta bere propietate berezienak ezagutu, eta propietate hauen arabera gorputzak identifikatu.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0300 4. Nerbio-sistemaren funtzio orokorrei buruzko ideia garbi bat hartu.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 - Entzutezko ulermena
Kultura orokorraren mailan eginiko edozein euskal hizketa ulertzeko gaitasuna eskatuko da.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 -Irakurriaren ulermena
Kultura orokorraren mailako prosa-textuak, saiakera arruntak (ez teknikoak), ipuinak, nobelak... abiadura egokian irakurtzeko gaitasuna eskatuko da.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Trebetasunen norainokoa eta textuingurua aipaturiko kultura orokorrak eskaintzen dizkigu.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 1.2. LINGUISTIKA OROKORRA ETA LINGUISTIKA APLIKATUA
Lengoaia gizarte-harremanen ondorio bezala gizartearen beraren baitan sorturiko ikur (1) IKURRA: Gizakien arteko komunikaziorako gai den sinboloa sistema da.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 2.2. KOMUNIKAZIOZKO JOKABIDEA: BIGARREN HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZARAKO GAUR-GAURKO JOERA
The communicative approach ez da metodologia berri bat, zera baizik: hizkuntzen irakaskuntzan gaurregun gidari azaltzen den filosofia orokorra.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0051 Aztertzeko orduan, zerok hartu ditugu kontutan: metodo bakoitzaren ezaugarri orokorrak, printzipioak, helburuak, edukien antolaketa eta ariketak.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Ohar orokorrak:
Intonatzekoan barregarri gelditzeko bildurrak zailtasunik sortzen badu ere, joko honek ikastaroaren hasieran elkarrenganako lotsak kendu egiten ditu.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Gero eztabaida orokorra egingo da, batez ere lehenengo eta azkeneko hitzaldiak parekatzen direlarik; eta magnetofonoz eta beste tresnen bidez hizkuntzaren esanahia aldatu duena zer den bilatzen saiatuko da ikastaldea.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Ezaugarri orokorrago batzu ikusiko dira, zeintzuk hizkuntz arrotzaren irakaskuntzaren planteamendu komunikatibo orokorrerantz jotzen dutelarik.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0062 Gure aburuz, D'Hainaut-en objektuak hizkuntzako errealitateei egokitzeko lehen pauso hau ez da ziur aski nahikoa, baina hizkuntza arrotzari ikaskuntz tipologia koherente bat egokitu eta aplikatzeko lehenengo saio orokorra da; eta saio bezala, beharrezkoa.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Aintzinako eskolak bere ikasleak molde orokorretan moldatu nahi izan dituen bitartean, gaurkoak aniztasunerako eskubidea aitortu ez ezik, eskubide horri dagokion hezkuntza ere eman behar du (De Landsheere: 14. or.).

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Faltsua izango litzateke hizkuntza arrotz batetan irakurtzeko teoria egoki bat dagoela uste araztea, zeinak material eta metodoez irakurtze programa orokor bat eragingo lukeen.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Azkenik, lan orokor batzu egiten dira, zeinak hiru sailak multzo bakar baten zati gisa ikusten laguntzen bait dute.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 17. koadroko ariketa lehenengo irakurketa baten ondoren egin liteke, pasartearen ideia orokor bat edukitzeko, baina ulerkuntz lan intentsiboago baten aurretik. Ondorengo ulerkuntz lana Britainia Handiaren produktibitate eskasaren arrazoin zerrenda bat moldatuz eta fabriketako, banketxeetako eta dendetako langileen asteroko ordutegia osatuz egin liteke.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0136 Eta aurkaerreboluzioa? Découflé-ren ustetan Iraultza sarritan manikeismo hutsal batetaz kutsatua (...) baldin badago, kontrairaultza manikeismo orokor batetaz egina dago eta bere proiektoaren oinarrizko kategoria gisa arrazoinatua (1) Ikus aip. lib. 122 hor..

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Bigarrenik, gai honen helburuen deskribapen zehatz-mehatza, edukin orokorra, orientazio pedagokikoak eta beste asignaturen artean duen lekua erakutsiko diguten hezkuntz orientazio edo norabideen adibide gutxi batzuk besterik ez daude.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Horregatik esan daiteke merkatuaren egoerei dagozkien arazoak baino orokorragoak direla oraindik ere, eta horretaz baita konplexuagoak eta ikusten zailagoak ere.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Alferrikako jardun asko aurreratuko litzateke edozein eztabaida hasi baino lehenago argi-eta-garbi hau aitortuko balitz: badago gabezia bat gaitza, badago miseria gorria, orokorra, etengabea, eskerga.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Ordena:
nire materiala ordenan izaten dut (karpeta, mahaia, etab.
- gelako txukunketa eta ordenaz arduratzen naiz (materiale orokorra, etab.)
- nire lanen aurkezpena zaintzen dut (garbi, argi, etab.
- ideiak ordenatzeko badut erraztasuna ez zait gelako ordena gehiegi axola
- nire gauzak ez dira oso ordenaturik egoten.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 3. Taldeek lana amaitzean, prozesu hau jarraituz bateratze lana egingo dute:
- behatzaileek ikusi dutena
- taldeko partaideen eritziak
- gela osoak debate orokorra
- irakaslearen sintesia.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0054 Gure literaturan paisajeak eduki duen presentzia urriaz, ala ere, esan beharra dago kanta zaharretan azaltzen dela, noizbehinka, haren testigutza intuikor-sinbolista Joxe Azurmendi-k ohartua dauka fenomeno hori Orixe-ri komentario zuhur bat egitean: . Ikus Zer dugu Orixeren alde, Ed. Aranzazu, 1977, 222 or. nota. Guk gure aldetik, literatura orokorrari begiratuta, esaten genuen: .

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0082 Girardik hiru eratan egia bat sistima baten esentziazko zati izan ditekeala uste du: a) esangura hertsian: beste guziak kondizionatu ta sortzen dituzten egiak; b) esangura zabalean: munduaren ikuskerari signifikantza orokor bat ematen diotenak, nahiz fundamentalak, nahiz eratorriak, fundamentalekin loturik daudenak alegia izan; c) esangura zabalagoan oraindio: sistemakin beharrezko hartu-emanean daudenak (4) Ibid. 154 or..

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0093 Dialektiku-materialismoak izadi, gizarte ta giza-pentsamentuak dituzten mobimentuaren lege orokarrak azaltzen ditu ().

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Ekintza estrategiko guztiak, beraz, langileriaren bilakatze orokor honi makurtu behar zaizkio.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0036 Identifikazioz defendatzeko metodoa oso orokorra da.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Foru-legea, lege orokorra bezain korapilotsu eta dudazko.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 Beste gaietan bezala, oldar berriaren aurka frango eroskortzen zen, eta ikusmen orokorra falta zitzaion.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0175 Ez dugu uste, haren nobelek ohituraz daramatziten izenburu orokor horiek (adibidez, La raza, La selva oscura, etabar.), askotan deitura horien pean biltzen diren nobelekin zer-ikuste handiegirik dutenik.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 Santo Tomasen filosofiaren muina sintesia orokar bat egin nahiean finkatzen da.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Bainan giza-lege hau ez da lege berri ta diferente bat, lege orokarraren egokiazio bat baizik.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Gizona gainontzeko izandunetatik arrazoiaren bitartez bereizten denez, arrazoiak egokituko du lege orokar hori gizonaren beharretara.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0047 Oro ar, Joan dan 1978`ko urtearen bitartean, epai-aginteak 22.663 gidariei gidatzeko baimena eragotzi zien, 1977`an baño geiago garbi-garbi, urte ortan, Trafikoaren Zuzendaritza Orokorrak emandako datoetan, 16.002 gidariei eragotzi bait zitzaien.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 1983`ko Maiatzaren 16`ean Kriminal Arazoen Europear Batzordearen ataleri, Zuzenbidezko Zuzendaritzak prestatutako Sekretaritza Orokorraren Nota banatu zitzaien.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 Angelu limitearen sinuaren balioa, era orokorrez, matematikoki adierazi - Baltzuan jarri (IR-IK).

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Ikuspegi orokorra eman ondoren, textugintza zehatzagora jo dezagun.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 3.1. Textuari buruzko oharra Iparragirreren textuetaz ari garelarik, ez dugu ahaztu behar A. Zavalak egiten duen ohar orokorra: (urretxuarraren kantu guztiak bildu eta argitaratzea, alegia).

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Gertaera honetan ikusi ohi da Erromako Aita Sainduak Eliza orokorraren gain duen buruzagitzaren lehen agertzea.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Elizan bada, alde batetik, Eliza osoaren amatasuna esan genezakeena kristau guztien apaizgo orokorra, alegia; eta, bestetik, bada, halaber, kargudunen aitatasuna - jerarki apaizgoa.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0008 EUSKARAREN PROGRAMAKUNTZA ETA OHAR OROKORRAK.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0209 Horrelakorik nahi duenak jo beza Balada arruntak atalera non ikuspegi orokor bat eta exenplu ugari ematen bait da.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Dena den, eta orohar, norbaitek dioen bezala, handitasuna epaitzeko kriterio orokor bat behar litzatekeenez, gaia, estiloa eta hauek erabiltzeko zentzutasuna eta trebezia hartu bide dira gidaritzat, nahiz eta gai eta literatur jenero berezi bakoitzean hoberik ere izan.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Komeni da (hori litzateke politizatzea), kultur lana zeregin politiko orokorragoarekin koordinatzea, kulturaren autonomiarik halare galdu gabe.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0134 ERDI-AROKO ARTEA Erdi-aroan ere, Europako mendebaldeko kultura orokorra ez zen gauza monolitiko bat, herriak elkarren arteko har-emanak aski libreak eta zabalak zituzten, kulturak ez zuen mugarik, baina hala ere herri bakoitzak bere era berezia agertzen du, toki bakoitzeko hezikera giroak eraginik.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Martinet-en teoriak hiru sail nagusi ditu: fonologia orokorra, fonologia diakronikoa eta linguistika orokorra.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 1. Baloraketa orokorra Azterketa, gutxi ala gehiago, intuitibo eta begiz begikoari dariona da.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Bailarako udal guztietako komertzioa zuzenean ezagutzeak, ezagugarri orokor batzu aurkitzeko bidea ematen du.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 - Anbulatoriotan topatzen ahal diren zerbitzuak, hona zeintzu diren: Beasain: - Midikutza orokorra eta ezbehar arinak /- Haur-midikutza /- Odontologia.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 Lazkao: - Midikutza orokorra eta lehen artamendua / - Midiku kontsultoriotako zerbitzu guztia, midikutza orokorra izan ohi da.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 Ondorioz, midikutza orokorraz aparte, inolako espezialitateko zerbitzurik ez da bailarako zerbitzu publikuetan.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0079 Orain prozesu bakoitzaren eta determinatuz, orokorrarenak determina daitezke, gehiketa izango baitira.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Izan ere, Estatu agintariak, nor beraren erresumako guztien onaren eta, denbora berean, on orokorraren eragile direnak, arras daude gizartearen irizpidearen eta sentikeraren baitan.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Hasieran hipertonikoa dago, gero hipotonia orokorra.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Hasteko, albo batera utzi nahi izan ditu beharrezko ez ziren mailebuak, zirela frantsesetik hartuak, zirela gazteleratikoak, nahiz horrek norbaiti (3) Ikus honetaz beherago. laburxegi iruditzea ekarri: (4) Mailebu beharrezkoen arazo honek ere eman zion zeresanik Plauto Bascongadoaren egileari, ik. 91-96. or. sardisca hitzaz eta 99-105.ak iritzi orokorragoetarako. L.ren ihardespenak, Plauto Polígloto 13. or. eta hur., ez zuen asetu, noski, Prai Bartolo (...).

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Orokortzat, oinarrizkotzat eta derrigorrezkotzat jotako heziketa hiru ikasletatik batek ezin duela gainditu, esan nahi du honek.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Hala ere, faktore eta eragileok sorturiko ondorioak orekatzen saiatuko diren neurriak plazaratu beharra dago: izan ere, heziketa-maila oinarrizko eta orokorrean ikaslegoaren %28ak porrot egiten dion gizartea beharturik dago premiazko zuzentze-neurriak lehenbailehen hartzera. O. I.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Zentralismoa Frantziako monarkiak hasi eta hedatu zuen; Iraultzan, berriz, herri-iniziatiba asko deszentralizazio eta federalismoaren aldekoa zen; finean, gaur egun arte iraun duen zentralizazio orokorraren sistema, Iraultza ehortzi zuen Napoleon enperadorearen obra da.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Dena den, delegazio edo ordezkaritza bat aukeratua izan zen, ez Frantziako Estatu orokorretan parte hartzeko, baizik eta Parisen zegoen Erregearengana joateko.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Behenafartarrak ez zeuden abuztuaren 4eko gau horretan, Frantziako Estatu Orokorretan (eta, beraz, Batzar Nazionalean) parte hartzeko gogorik (eta juridikoki eskubiderik) ez zutelako.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Horiek denak azaltzen dira Lapurdiko Biltzarrak egindako txostenean, 1789eko maiatzeko Estatu Orokorren prestatzeko jardunaldian: .

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0095 Proiektu honen helburua ingurugune industrial batean komunikazioen estudio orokorra egitea da.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0142 Kontuan izan behar da, antzerako egoera linguistikoa duten nazioetako toponimi batzorde desberdinek ontzat emaniko eta duela urte batzuk onartutako printzipio orokorrak egon badaudela.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Ondorioz, mundu genetikoko herrialde desberdinen (kromosomen) ikuspegi orokorra daukagu eta udalerrietako (genetako) anitz identifikatu ditugu, beroriek sorterazten dituzten ezaugarri bereziei esker.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0101 Alde batetik 1975.ean ikastaroak antolatzeko eta diru-laguntzak biltzeko idazkaritza orokor modukoa eratu zen.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Urte berbereko, 1985eko hain zuzen ere, udazkenean, Donostian, Ihardunaldiak antolatu ziren, publiko orokorrari zuzendutako dibulgazio-mailako hitzaldi eta mahainguruz osatuak.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Tumore-Markatzaileen (T. M.) definizio orokorra eman behar bagenu, tumore baten presentzia eta garapenaren seinale den edozein substantzia dela esango genuke.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Definizio hau, dudarik gabe, orokorregia da gaur egun ekintza klinikoan Tumore-Markatzaile (T.M.) izenak adierazten digunaren aurrean.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Eta nahiz eta T.M.ek aipatu baldintza orokor hori bete, antigeno/antigorputz fenomeno inmunologikoarekin zerikusi handia duten zerbait bezala agertzen zaizkigu.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Zentzu honetan, esate baterako insulinoma bategatik (insulina ekoizten duen tumoreagatik) pazientearengan aurkituko genukeen gehiegizko insulina -kopurua, nahiz eta zentzu orokor batean eta hasierako definizioari jarraituz Tumore-Markatzaile bat izan, ez genioke insulinemia (odoleko insulina-kopurua) altu horri T. M. izena emango.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Razionalismo modernoak ekoiztuko du lege idatzia borondate orokorraren fruitu bezala.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Amerikar testu konstituzionala konpromezu zail baten fruitua da: konfederalak eta unitarioak batetik, liberalak eta esklabistak, kontserbadoreak eta progresistak... Estatu federal moduan antolatzen da, Federazioari botere orokor eta zehaztuak emanez.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Otsailaren 1Oean: altxamendu orokorra.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Horrela, Gestaltismoak hurbiltasunaren, antzekotasunaren, itxiduraren eta figura-hondoren printzipio orokorrak deskribatu zituen.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Pertsona, gainera, talde askotan kokaturik bizi da: klase sozialean, nazioan eta Estatuan, sailkapen kulturaletan, ogibideko taldetan, familian, status orokorrean, etab.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Erizpide orokor bezela, ONUk eta orain, ia mundu guztiak, demokraziaren hautaketa egin du.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0111 Dena den, arrakasta ebolutiboaren posibilitateen testuinguruan, ugal ahaleginak duen paperari buruzko lehenengo teoria orokorra WILLIAMSi (1966) dagokio.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0111 Teoria hau hiru ideia orokorrez mintzo da.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Bi alde, bi konponente dituzte: Bata ezaugarri orokorrak, akustikoak, tinbrikoak etab. munduko beste hainbatekin lotzen dituztenak eta horiekin batera katalogatu ditzakegu.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 DONOSTIA, 1990eko Apirila JUAN JOSE ETXEBERRIA AURREZKI-KUTXA MUNIZIPALeko lehendakaria XABIER ALKORTA ANDONEGI AURREZKI-KUTXA MUNIZIPALeko Zuzendari Orokorra (Euskal itzulpena: Gotzon Nazabal).

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0301 Konposizioaren erritmoak, diagonala, etorri, aspiratu eta korrika egin aditzek, bai eta bertsoaren dei-tono orokorrak erakarria da.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Batzarrea, urtean behin, hiriko Udaletxeko Kongresu orokor batean izendatzen zen, Alkatea buru zela, eta hiritar guztiek parte hartzen zutelarik.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Hau, 1787.eko azaroako Kongresu Orokorrean onartu ziren arautegien laburpen bat litzateke.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Barrukaldetik zerbitzu orokorrentzako prestatuko zen zabalgune baten inguruan hedatuko ziren pabeloi horiek.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Laburtuz, esango dugu, Ospitaleak bi alderdi independiente zituela, biak zirkuitu berean zeuden arren: bata, leku txikiena betetzen zuena, zoldurakorrentzat (kutsakorrak); bestea, handiena ospitale orokorra litzateke: medikuntza sailak, kirurgia, amategia, sexugaitz gaixoak eta ero gaixoak.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Denbora berean, frankismoaren krisiak, bere iraupenarekin, zerbait berriren beharra erakusten zuen, eta haustura orokorraren posibilitatea posibletzat jo erazten zigun.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Europan, oro har, porrot egin du doktrina-estrategia orokorretan sinestuta ibiltzeak.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0171 4.1. Honainokoan ikusi denez, euskalki guztien azpiegituran bazegoela halako oinarri orokor bat erakusten saiatu zen Koldo Mitxelena.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0171 Oinarri hori, bestalde, zenbat eta historian gorago egin orduan eta zabalagoa zela ere frogatuko zuen eta mendez mende galduz joan den euskararen batasuna berreskuratzeko nahitaezkotzat jotzen zuen, ahal zen neurrian behintzat, oinarri orokor horri eustea eta indar ematea.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0273 Maila oso orokorrean, bidegurutze honetan batzen dira euskal prosa erlijioso-didaktikoa eta herri tradiziotik datorren kontaketa, euskal literaturaren esparruaren itxuratzeari dagokionez: Jakina, honek ez du esan nahi arestian aipaturiko bi elementu horiek euskal ondareak sortu dituenik; baina badira euskal ondareak bereganatuak dituen elementuak.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 Esan bezala, terminologia teoria eta praktika da, eta biak, bai teoria orokorra bai metodologia, leku askotan dira ezagunak.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Antolakuntza orokor bera izan behar da guztiontzako.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 2.- Zeintzu dira ikastaro honen helburu nagusiak? Labur-labur esateko, hiru izango lirateke: - Informazio orokor bat ematea eta, ildo horretan bertan, langileen eta gainerako herritarren osasunaren gain eragiten duten faktorerik garrantzitsuenak azaldu eta aztertzea.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Mules-entzat giza harremanen helbururik funtsezkoena zera da: partaideek, esfortzu orokorraren zati beharrezko eta garrantzitsu bezala senti dezatela beren burua.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Txertoek erreakzio lokalak sor ditzakete (baztanga edo tuberkulosiaren kontrako txertoekin gertatzen den bezala) edo baita erreakzio orokorrak edo sistemikoak ere: sukarra, etab.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 Beraz, helburu orokorrak eskolaurrean markatuta ditugunak izango lirateke: - Sozio-afektiboak. - Kognoszitiboak.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Artxibolaritzak Gipuzkoan izango duen garapena (Aldundiak Udal Artxibategiak antolatzeko plana, Carmelo Echegaray eta Serapio Mugicaren sailkapen taularen arabera), eta historian biziki interesaturik dauden Udal Artxibategietako Aldundiko ikuskatzaileen eta Gipuzkoako Artxibategi Orokorreko artxibarien lana izango da XIX. mendeko azken urteetako eta mende honen lehen erdi ia osoko ezaugarri nagusiena.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Amaitzeko, deritzan Jose Berruezoren lana aipatu behar da (1953an argitaratua), hau har bait dezakegu Gipuzkoako Artxibategi Orokorraren lehen gidatzat.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Gipuzkoako Artxibo Orokorrarekiko erabateko eranspena Aldundiak 1907ko maiatzaren 14ean burutzen duen erabakiaren ondorioz gertatzen da, Carmelo Echegarayk bi urte lehenago zentzu honetan eginiko proposamena berronesten zuena.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Gobernu dokumentazioa. Korregidoreak eta Udalerriaren eta Arielen Kontularitza Orokorrak Gipuzkoako udal ogasunen gainean izaten zuten funtzio fiskatzailearen ondorioz sorturiko espedienteez osaturik dago: Korregidorearen kontu-zentsura espedienteak, Kontularitza Orokorraren kontu-likidazio espedienteak, udal diruzainaren izendapen espedienteak.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Atal honetan eskaintzen den informazioak, ugalkortasun orokorra, lerrunkako ugalkortasuna eta ezkontz ugalkortasuna aztertzeko bidea ematen du Euskadiko K. A., honen Lurralde Historiko, eskualde eta 100.000 biztanletik gorako udalerrietarako, hots, Barakaldo, Bilbao, Donostia-San Sebastian eta Vitoria-Gasteizerako.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Mugaren bi aldeetako biztanleen arteko anaitasun ekitaldi garrantzitsua da ere SALAZARREN, Pikatua gainean, urtero egiten den Biltzar Orokorra, Pirinioetako bi aldeetako lurraldean benetako elkartasun-eguna.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0008 JOSE LUIS NARVAIZA SOLIS EUSTATeko Zuzendari Orokorra.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei ematen dieten zentruak, medikuntza orokor, pediatria-puerikultura eta espezialitateetan.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Gizarte-Segurantzako Kontsultategiak Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei ematen dieten zentruak, medikuntza orokor eta pediatria-puerikulturan, espezialitate hau beren asistentzi ekintza hedatzen den zonan ezarria aurkitzen denean.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Mediku-Etxeak Landa-zonetan medikuntza orokorreko laguntza eskaintzen duten zentruak, kasu batzuetan emagin eta S. U. T.en laguntzarekin osatuta.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0013 Kontsultak Guztira Mediku orokorrek, pediatrek eta espezialistek egindako kontsulten batura.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0025 GUZTIRA Gastu arruntak guztira / Pertsonal-gastua guztira / Mediku orokorrak / Pediatrak / Mediku espezialistak / Psikologoak / Erizaintzako pertsonala / Langile sozialak / Gestioko pertsonala / Gainerako pertsonala / Enpresen karg. Gizarte-Segurantza / Bestelako gastu arruntak / Inbertsio-gastua / Onibarrak / Ekipo-erosketa.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0025 ANBULATEGIA / Gastu arruntak guztira / Pertsonal-gastua guztira / Mediku orokorrak / Pediatrak / Mediku espezialistak / Psikologoak / Erizaintzako pertsonala / Langile sozialak / Gestioko pertsonala / Gainerako pertsonala / Enpresaren karg. Gizarte-Segur./ Bestelako gastu arruntak / Inbertsio-gastua / Onibarrak / Ekipo-erosketa.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0045 Medikuak guztira / Medikuntza Orokorra / 0-14 urteko biztanleria / Pediatrak / 0-7 urteko biztanleria / Pediatrak / Kirurgia Orokorra / Traumatologia / Otorrinolaringologia / Oftalmologia / Urologia / Emakumeak / Ginekologia / 15-49 urteko emakumeak / Tokologia / Estomatologia / Arnas eta Zirkulazio-Aparatua / Liseri-aparatua / Dermatologia / Endokrinologia / Analisi klinikoak / Erradiologia / Errehabilitazioa / Psikiatria / Bestelakoak.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 J.M.S.C.: Baina nik uste dut lan honen lerro orokorrak ikus daitezkeela.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Nahiz eta hiru adinen formulazioa oraintsukoa izan, garai aktiboko eta deposito garaiko (administratiboa eta historikoa) tradizionalak diren bien praktikak azalduak dira mesopotamiar aztarnategitan, eta berriz ere tratatu egingo ditugu Artxibo Historiko Nazionaleko (AHN) Kontseilu Ezabatuak osaturikoen eta bere osagarri diren Simancaseko Artxibo Orokorra (AGS), Aragoiko Koroaren Artxiboa (ACA), Indietako Artxibo Orokorra (AGI) eta Patrimonio Nazionalaren Artxiboa (APN) dokumentazioaren kasuan.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0046 Hamasei presa hauetik gehienek berrogei urterik ez dute eta honek badirudi berauen artapen egoera orokorra ona dela esatea bultzatzen gaitula.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Horretarako ezagun zaizkigun Lexis-en diagrametara igortzen dugu, ezkontzen behaketak ere ugalkortasun orokorraren eskema bera bait du (ikus 1. Irud.), nahiz eta han seinalatutako goren muga 50 urtekoa ez den hain estua kasu honetan; hala ere, 45 urtetik gorako lehen ezkontzen kopurua ia hutsaren hurrengoa da.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 Ikuspegi orokor hau zertxobait zehaz dezagun.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Ugalkortasun-indize sintetikoa (UIS) UISak, emakume batek edo emakume-talde batek (1.000 gure kasuan) ugalkor den bitartean guztira izango dituen haurren kopurua adierazten du baldin eta denbora horretan denboraldi jakin bateko (1975-76) adinez adineko ugalkortasun orokorraren tasa espezifikoak izaten baditu.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 KONTZEPTUAK Kapitulu honetan hainbat apartatu sartzen dira lurren banaketa orokorra erabilera desberdinen arabera zehaztuz, baita ere nekazal ustiategien egiturari buruzko zenbait datu, hala nola ganadularitza-zentsuari buruzkoak eta arrantzako untzi-taldeari buruzkoak.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Euskadiko Komunitate Autonomoko Sektore Publikoa, bere aldetik, osatzen dute: a) Euskadiko Komunitate Autonomoko Administrazio Orokorrak.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 1986rako Aurrekontu Orokorren Lege-Proiektua prestatu zen egunean, Sektore Publiko hori osatzen zuten enteak honela xehekatuak geratzen ziren: 1. Komunitate Autonomoko Administrazio Orokorra (Parlamentua, Jaurlaritza, Lan-Harremanetarako Kontseilua, Kontseilu Ekonomiko Soziala, Kooperatiben Kontseilu Gorena).

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 1. Kapitulua liburuaren laburpen orokor bat da eta hezkuntz maila guztietako goimailako irakaskuntza ere barne ikasleen, pertsonal irakaslearen eta ez-irakaslearen datuak barne-hartzen ditu.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 Eskolaurreko Irakaskuntzari, Oinarrizko Hezkuntza Orokorrari, O.H.O.ko ikastetxeetako Hezkuntza Bereziari eta Helduen Hezkuntza Iraunkorrari buruzko datuak laugarren kapituluan garatzen dira.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Hezkuntz sistema arautzen duten bi xedapen nagusiak honako hauek dira: 1970eko Abuztuaren 4eko Hezkuntzaren eta Hezkuntz Erreformaren Finantzaketarako Lege Orokorra, eta urte bereko Abuztuaren 22koa, aipatutako legean erabakitako Hezkuntz Erreforma aplikatu ahal izateko behar den egutegiari buruzkoa.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Bi xedapen hauen arabera, hezkuntz sistema ondoko mailaotan sailkatua geratzen da: Eskolaurreko Hezkuntza, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Batxilergoa, Unibertsitate-Hezkuntza eta Lanbide-Heziketan, Helduen Hezkuntza Iraunkorraz eta Hezkuntza Bereziaz gain.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 - Heziketa bukatu dutenak ere (Erregimen Orokorra egitera doazenak salbu, honetarako zenbait kasutan gai osagarrien kurtso bat eskatzen bait da gainera).

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Ikasle hauen eskolaketa bi ikastetxe-motatan egiten da: batetik, Hezkuntza Berezirako zentru espezifikoetan, eta bestetik, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko zentruetan dauden Hezkuntza Berezirako eskola-unitateetan, edo unitate arruntetan integraturik.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 3. AUKERAKETA ERIZPIDEAK 3.1. Aurrerago ikusiko den bezala, oso kontutan hartua izan da euskal hizkuntzaren sistima orokorra.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Alabaina, toponimo bakoitza aparteko kasua da, berezko historia daukana, eta bakarka izan behar da aztertua, inoiz edo behin sistima orokorretik zertxobait urruntzen den arren.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0126 OHAR OROKORRA: Ikaslea ez da inoiz hurrengo ariketa batera pasako, aurrekoa lasaitasunez eta zuzentasunez gainditzen ez duen bitartean.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Telegrafo moduan bederen, baina urte horietako eta, beraz, liburu honetako argazkien garaiko eszenategi historikoa pixka bat zentratzearren, errepasa bizkor-bizkor bat emango diegu orduko gertakizun orokorrei.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Togliati, Italiako alderdi komunistako idazkari orokorraren heriotza (Abuztuan).

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Breznev PCUSeko idazkari orokor (Martxoan).

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Eta 1962ko Maiatzaren 12an, Herrilanetako Ministrariak eta Errepideetako zuzendari orokorrak, Vigón eta Mortes Jn.ek, hurrenez hurren, gure lehen mailako injineruetako batzuekin (Agirre, Bizkarrondo, Gabarain, Orbegozo, Petit, Uriarte, Urkia, Iartza, Zuazola, Zubizarreta, etab.ekin) iharduten zuten proiektu guztiz inportante batzuez, hala nola: Tolosa Hiribidea, Ibaetako kolektorea, Urumea eta bere saneamendua, Kontxako errepidearen zabaldura, etab.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Jaso dugu hemen Federico Silva herrilanetako ministrariak egindako bisita (1968ko Irailean), Errepideetako zuzendari orokor Areitio Jn.ak lagunduta (hauei atenditu zienak Obra horretako injineru desberdinak izan ziren, hots, Orbegozo, Iartza, Petit, Ruiz Feliú, De los Mozos, Delgado eta Guijo Jn.ak); eta jaso dugu, orobat, 1969ko-IX-11ko inspekzio berria ere, zeinaren ondoren obra eta berdin autopistako lanak ere, Francok bisitatu bait zituen (1969-IX-19an).

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Gogoratu behar dugu, hala ere, orduan Hirigintzako zuzendari orokor zenak, eta gero Etxebizitzaren Ministraritzako Urbanizazioko Gerentzia gidatuko zuenak, Pedro Bidagor donostiarrak, asesoratu zuela Donostiako Plan Orokorra (1962an onartuko zena) eta halaber esku hartu zuela Diputazioak erredaktatu eta 1966an onartutako Gipuzkoako Hiri-Ordenazioko Plan Probintzialaren eraketan.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0188 b) Konparazioak, iharduera-maila konkretu batekiko egitea: Adibidea: - A enpresak, bere instalazioak %90 erabiltzen ditu eta produzitutako unitate bakoitzaren kostu orokorra 74 pta. da.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0188 - B enpresak bere instalazioak %50 baino ez ditu erabiltzen, eta unitate bakoitzaren kostu orokorra 102 pta. da.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0188 Ikerketa egiteko produkzio-ahalmenaren iharduera-maila bat aipatuko balitz bi enpresentzat berdina (%90 adibidez), datuak aldatu egingo lirateke: kostu orokorra unitateko 74koa izango litzateke A enpresan eta 56,66koa B-n.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 3. Eta hirugarren aldiz, Eusko Kontseilu Orokorra sortu zen une berean, Boletin Ofizialak elebiduna izan behar zuela erabaki zen bezain laster, izan nuen Karlos Santamaria jaunaren deia.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0064 Zenbait puntu izan behar dira kontuan, batzu eskolak bideo grabadoreez egiten duen erabilpen orokorrari dagozkionak eta, beste batzu hizkuntz irakaskuntzari eta ikaskuntz premiei bereziki dagozkienak.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Arkenterona da barrunbe gastriko primitiboa, inoiz barrunbe orokorra deritzolarik.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Honela, gorputzeko barrunbe orokorra eratuko da.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Modu honetara itxuratutako barrunbe orokorra, benetako zeloma da (= euzeloma), mesodermoz guztiz inguratua da eta.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 Kanpaina honek bi helburu ditu: 1. Larrialdian pertsona bat bizirik mantentzeko zer egin behar denari buruz jendeak duen kontzientziaren maila orokorra igotzea.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0077 Protoplasman sortzen den substantzia bakoitzak (masa protoplasmiko orokorretik bereizten den egitura bakoitzak), erreakzio kimiko desberdinen abiadura eta norabidea eraldatzen ditu, eta beraz, osorik hartutako bizi-fenomenoen ordenan du eragina.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0107 13. Jakin ezazu non dagoen zure etxeko etengailu orokorra eta noiz deskonektatu behar den.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Sailkapen hau, ezta liburua orokorra ere, ez da ikertzailen lanen eta pertsonalitatearen azterketa.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 (*)Nere eskerrik beroena obra hau osotzera lagundu didaten autore guztiei, baita Derioko Euskal Bibliotekari, Eusko Ikaskuntzari eta bilduma honen zuzendari den Joxemartin Apalategiri. Laburdurari buruz bereiztu egin ditut etnoantropologia arloko argitarapenak eta orokorrak. Jon Bilbok Eusko Bibliographia-n laburdura erabiltzen duen kasuetan berridatzi egin dut eritziak bateratzeko.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Irudi eta ikono lauek, klima edo atmosfera orokorra sortuko dute tenpluan.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Etxe horretan bat eginik agertzen zaizkigu dorrea eta hirietako jauregia, bien ezaugarriak agertzen bait ditu, hirietako jauregiena oin planoan eta dorreena egitura orokorrean.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Medizina orokorraren eta bere espezialitate guztien kontu hartzean sartzea Seguritate Sozialan barnean.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 BASO MEDITERRANIARRAK. Ezaugarri orokorrak

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0026 Hidrozoo bentoniko tekatu eta atekatuen estruktura orokorra: A) Obelia geniculata, Kanpanularidoa; B) Aglaophenia pluma, plumalaridoa; D) Espezie hipotetikoa; E) Corynidae familiako atekatua izan arren pseudohidroteka agertzen duen Coryne muscoides (Zihil medusoidea ez dagokio espezie honi, ilustratua agertu arren); F) Plumalarido baten kolonia bere egiazko neurrian.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Eszifomedusa eta kubomedusen estruktura orokorra.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Jarraian, moluskuen ezaugarri orokorrak eta Euskal Kostaldean aurkitzen diren talderik garrantzitsuenei dagozkienak azaltzen dira, baita beren biologi eta ekologia ere.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Moluskuek, orohar, denentzako orokorrak diren ezaugarri eta izaera batzuri erantzuten diete, hala nola, ez da bakar bat ere lakainketarik erakusten duenik, Monoplakoforoek salbu.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Mami fino, mintzaire, kolore orokor berberekoa, usain eta zapore berezirik gabe.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Orokorragoak diren lehenengo mailetan euskal irakaskuntza posiblea bada ere, oso bestelakoa da egoera ikasleak espezialitateen arabera ikastetxe desberdinetan sakabanatu behar direnean.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Badugu, alabaina, esperantzarik oraindik: politika orokorreko arazo handietan muturra sartu gabe ere, aipa dezagun lehenik eta bat, euskararen aldeko militantzia-senaren berreskuraketa irakaslego euskaldunaren aldetik, eskubide laboral eta ideologia desberdinentzat errespetu osoz, duela zenbait urte sektore askotan suertatu zen bezalaxe.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Eta azkenez, O.H.O.ko B eredutik etorritako ikasleentzako talde-banaketa homogeneoagoa, D ereduko planteamendu orokorrean baina hizkuntza arloko indartze-programarekin, mintzamen eta ulermenaren garapena, hala-nola euskara ikasbide gisako erabilpen egokiari zuzendua.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Arazo hoietzaz mintzo denean, tokian-tokiko bere ikerketei buruzko argipideen teknika hotza, gizon guztientzat barnekoena eta orokorrena den arazoari, hots, bere bizitzaren zertarakoari erantzun bat emateko jasan zuen bizi-borroka adierazten ari denaz jabetuta dagoenaren bihotz-zirrara bilakatzen da.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 b) Legeak bete erazteko boterea Hasieran 1500etik aurrera botere exekutiboa erregimendu orokorraren eskuetan egongo da.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 Gero, eta 1630ko Konkordiaren ondorioz, 1645ean Diputazio Orokorra agertzen da, guzti hauen gainetik eta buru Korregidorea dela.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Sortutako Legekarien Batzordeen lana osatzeko, Kodegintza Batzorde Orokorraren 1953. urteko urriaren 23ko Dekretu Organikoak, bere barnean Batzordekide foruzaleak sartzea agindu zuen, eginiko bildumak ikertu eta zegozkien aurreproiektuak gobernuaren menpean jar zitzaten.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Lan honen helbururik nagusiena, tradizio juridikoaren bilduma ordenatu eta sistematiko baten bidez zein zuzenbide hispaniarren ezaguera, zehaztapen eta komunikazioaren bitartez, Kode Zibil orokor baten azterketa eta idazkuntzara heltzea da, bertan bilduko direlarik herri espainiarrean eta bertako eskualde desberdinetan bizirik dirauten erakunde bizi eta indarrekoak, erro nazionala duten errealitate natural, sozial eta juridikoen erakusleak eta berebiziko interes moral zein materialei dagozkienak.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Ikuspegi zabalago bat lortzeko azter ditzagun datu orokorrago batzu: 1979. urtean Estatu Batuetan eta Kanadan nekazaritzatik 10 milioi pertsona bizi ziren, hauek lurralde osoaren populazioa elikatzen zutelarik.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0013 Sistima soziokulturalaren edo eta are oraino ekintzaren sistima orokorraren analisien kasuan, errealitatearen gaineatiko mailetan aurkitzen ez diren fenomenoak integratu behar baitituzte, (...).

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0035 Teoria politikora igarotzen bagara, teoria orokorraren kontzeptuan baino askatasun haundiagoz mugitzen garela aipatu behar dugu: bertan lehen mugaketa eginaz objetuak baino gehiago objetiboak eta joku alorrak zehazten baitira: aldi berean, estrategiaren edo taktikaren alorreko diren zatikiak erabakitzen dira; azkenik, iturri guzietatik edanez osatzen den argudiotzeari dei eginez zilegitzapen prozedura zutitzen da.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0071 Adibidez, behe mailako ikasleei ulermen orokorra edo mamiaren ulermena bakarrik eska dakieke, baina ikasle aurreratuagoei alderdi zehatzagoak eman eraziko litzaieke, esate baterako, hiztunen asmoak eta euren arteko harremanak zeintzu diren.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 Emaiezu historiazko ikuspegi orokorra galdeketa komeni bezala bideratu eta ikasleengandik tentuzko erantzunak jasoz.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Ordenadoreen aplikazio era honetan oinarrituriko unitateek fabrikazio malguko unitateak delako izen orokorra jasotzen dute.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Junta horrek, Madrilera ordezkaritza bat bidaltzea erabaki zuen, Errege Ordena haren deuseztaketa gestiona zezan, beren argudiorik onena hauxe izaki: Probintziaren egoera leherkorra, matxinada orokorraren aintzindari segurua.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0111 Diputazioaren buruan, Diputatu Orokorra ezartzen zen; bera, herritar eta biztanleen artean, Batzarre Orokorrek hautatua izaten zen.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0111 Diputatu Orokorrak, bere Aldekoak eta herri bereko lehenengo bi kapitularrek Diputazio Arrunta osatzen zuten.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Cassini-tik aurrera jadanik kartografia geodesikoa da, kontinenteen muturrak eta espazioaren proportzioak nahiko zehatzak dira jadanik, triangeluketaren bidez eginiko neurketa sisteman oinarrituak: 1733-44 Frantziaren triangeluketa orokorra.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 (1782) de Carla (Languedoc), sestra kurben erabilerari buruzko teoria orokorra (Expression des nivellements).

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0109 Kultur eskaintzari dagokionez, mugatu samarra da Astigarragan: besterik gabe Oinarrizko Hezkuntza Orokorra (OHO) da.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 (...); oraingoz eguraldi-maparen ikuspegi orokorra aurkeztea besterik ez bait dugu egin nahi.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171
KUOTAREN ZEHAZTAPENA
Tarifa orokorraren menpeko tarifa + Etekin inplizituak %45ean...
Gainerakoa
Guztira
Batezbesteko Tasa
Kuota = Tarifa Orokorreko Oinarria x Batezbesteko Tasa
Oinarri-Kuota Batezbesteko Tasan
Oinarri-Kuota Gutxienezko Tasan
KUOTA OSOA GUZTIRA .

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171
KENKARIAK
Kenkariak guztira
Kenkari Orokorra (17.000 pzta.)
Kenkari Aldakorra
Ezkondu-Egoera (20.000 pzta.)
Seme-alabak (15.000 pzta.)
Elbarri fisiko edo sikiko edota itsu diren famili unitateko kideak (38.000 pzta.)
70 urte edo gehiagoko famili unitateko kideak (12.000 pzta.)
500.000 pezetatik beherako errenta dutela, zergadunarekin bizi diren aurreko ahaideak (12.000 pzta.)
.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Gorputz, musika, plastika, eskulangintza eta beste mailatako espresaketa areagotzea: era orokorrean, izakiak, bere askatasun osoan bidera dezakeen edozeri ateak zabaltzea.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 Berdinen arteko agresibitateak ez du ezaugarri homogeneorik aurkezten, bai ordea, halako joera orokorrak.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 5. Gogoetak esperientziatik Gazte-moeta honekin egiten den lanaren balioztaketa orokorra zeharo positiboa dela esan dezakegu, Heziketa Fisikoaren alorretik: Oso iharduera motibatzailea da, norberaren gaitasunen araberaz, denen integrazioa bideratzen bait du.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Oinarri orokorrak Zoologia Zoologia animalien egitura, garapena, eboluzioa eta funtzionamendua aztertzen duen zientzia da, bai eta berauen bizi-adierazpenak eta elkarrekiko eta ingurunearekiko harremanak ere.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Orduandanik, aurrerapenak ugaldu egin ziren, pentsamoldearen aldaketa orokorrak eragin zituzten aspektu bereziki garrantzitsu batzu aipa daitezkeen arren.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Hori zen, horrelakoak ziren, Erromako II. Batikano Batzar Nagusiak argi eta garbi madarikatu zuena, gure gaurko mundu honetan: (79) Gizakiak behera jotzen duen egoera hau begibistan izanik, Kontzilioak jendeen eskubide naturalaren eta bere hastapen orokorren indar iraunkorra gogoratu nahi digu batez ere.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 1. ELKARTEAREN AURREKONTUAREN EZAUGARRI OROKORRAK.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 Europako Elkarteetan bi aurrekontu egiten dira:1) Elkartearen aurrekontu orokorra, non EEErena, EURATOMena eta EIAEren funtzionamendu-gastuak sartzen diren; eta 2) EIAEren eragiketa-aurrekontua.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 Elkartearen aurrekontu orokorraren tamaina txikia da: Elkartearen BPGd-rekiko % 1 eta Hamabien aurrekontu nazionalekiko % 3`5 gutxi gorabehera.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 Ihardunbidea: Batzordeak proposatutako marko orokorra Kontseiluak onartuz gero, Estatu elkartekideek, Batzordearen adostasunez, aplikazioko egitarau zehatzak aurkezten zituzten; egitarau hauek Batzordeak onestekotan haien finantzapenean eskuhartzen zuen.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 Batzuen ustez, enpresa eta merkatuentzako ingurune egokia sortzen duten ekintza orokorrek (ondasun eta zerbitzuen eta kapital eta langileen ibiltze askearen eragozpideak deuseztatu eta lehiaketaren jokua ziurtatu nahi dituzten ekintzek, bereziki), eta industriari zuzenean eragin nahi dioten ekintza berariazko eta positiboek (adib. sektore baten birmoldaketa errazteko ematen diren laguntzek) osatzen dute industri politika.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Baldintzapen horien ondotik, apenas duda daitekeen administrazio erromatarra Akitaniako istmoa okupatzera bultzatzen duten arrazoiei buruz: jakina, arrazoi ekonomikoak (49), eta gero, irispide geopolitiko edo estrategiko orokorra duten kontsiderazioak (50); besteak beste probintziako ekialdea babestea garai horretan Akitaniarren sarraldien beldur bait zen, Galiarrek Erromari buru egiteko beraiei deitzen zietelako, edo Tarraconensis eta Galia pirinear ataketatik barrena elkartzen dituzten bideetan eta Akitanian zehar ibiltzeko askatasun osoa ziurtatzea.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0077 Baina, nahiz bata nahiz bestea hartu, beraren printzipio orokorra garbia da: Edozein gauza higitzen ari bada, zerbaitek mugitzen duelako da.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0225 Are eta gehiago, ideia klasikoen eredu orokorrean mundu atomikoaren azalpena emateko posibilitatea egongo zela espero zuen oraindik ere.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 SARRERA Oroitza-txosten honen argitalpenarekin eta zabalpenarekin II. Euskal Mundu-Biltzarreko Idazkaritza Orokorrak burututzat emango du bere egitekoa.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Ez da batere erraza Biltzarraren balorazio-balantze orokor bat egitea, egituraz oso konplexua bait da eta efektuak neurtzen zaila, efektu horietako batzuk, beharbada, epe luzera bakarrik atzeman ahal izango direlarik; zentzu horretan, txosten hau berez partziala da, eta aurreragorako uzten du Biltzarraren ospatzetik erator daitezkeen fruituen azterketa, batez ere Zientziaren, Teknikaren eta Pentsamenduaren disziplina desberdinetako ikerketa oinarrizkoa nahiz aplikatua bultzatzeko eta sustatzeko kontutan, lan horrek berebiziko garrantzia bait dauka Herri honen etorkizunaren eraikuntzan.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Idazkari Orokorraren buru bezala pasa dudan denborari errepasoa egiterakoan esan behar dut pozak izan ditudala nekeak baino gehiago, baita ezaugarri hauetako proiektu batek lanean sortzen dituen presio-egoera ugariak kontutan hartuta ere.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0095 Biltzar hau diseinatzerakoan planteatutako helburu orokorrak, bi hitzetan esateko, hauexek izan ziren: 1. Garrantzizko ikerketako arloetan eman diren garapenik aurreratuenak lehen eskutik ezagutzeko aukera edukitzea.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0095 Eta hiru helburu orokor horiek aise bete direla esan behar da.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0101 Fetopatia Garapenaren 10. astetik haurdunaldia bukatu bitartean gertatu daitezkeen prozesu patologikoak izendatzeko erabili ohi den termino orokorra.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0221 Larruazalean erreakzio lokala agertzen da (kolore gorrikoa, erisipelaren antzekoa) eta urtikari erupzio orokorra, edema, giltzaduretako minak, sukarra, agujetak eta albuminuriarekin.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Nahiz eta pertsonak era askotako arrazoi pertsonalengatik urruntzen diren fedetik, zenbait arrazoibide orokor aipa dezakegu, gure artean sozio-kultur giro berezia sortzen duenik, eta nola horrelako girotan eraso eta tentaldi bereziak jasaten dituen fedeak.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Aipamen orokor hori egiteak bide emango digu, ez bakarrik nondik nora ibiliz jo duten askok sinesgabeziara hobeto uler dezagun, baizik eta argitasun haundiagoz ikus dezagun ere bai nolako zailtasun eta aproben aurrean aurkitu den gaur gure fedea.

511. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Egia da aldi aietan kristau danen jauparitza edo apaiztasun orokorra, aztuegia zegoala, eta Eliza`ko agintariek beren agintaritza geikeri itxusietaraño maiz eramaten zutela, baña Luter, ontan ere, mutur batetik besteraño joan zan, eta berak diona Eliza`ren zain ber-berak apurtzea da.

512. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Eska dezagun Europa batuago baten billakuntza, beneditar tradizioaren, kristau tradizio katoliku edo orokarraren, gogo oiñarri gaiñean finkatua egin dadilla.

513. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0185 Nik, egia esan, ez dakit noraiñoko egia izango den au guzia; baiña, nolanai ere, batera gentozke ontan: Euskaldungo gazteak, berriak, oraingoak... bizikera berri bat artu dula edo artzan doala... oraingo kultura-bide zabal eta orokorretan.

514. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0185 - Sutondoko bizikerari, kultura-bide zabal ta orokorrak.

515. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 TREBIÑO`ko biztanleak, bertako auzoen antzera, bi Estadutan banatzen dira: nobleak eta orokor edo jeneralak (banaketa au Araba`ko Anaidi batzuetan ere ba-da ta Castilla`n orokorra da).

516. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 Estadu orokor edo jeneralak, berriz, Pedroza`n egiten dute beren billera.

517. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Ipar-Amerika`n bertan eta beste lurralde legor askotan, teillatuko ura jaso izan dute beti, gizaaldi ontako aurrerapenak etorri diran arte, au da, erri ta urietan ur-zulo orokorrak, eta baso-errietan, tximist indarrezko edoski-bozalak agertu diran arte, bai ura biltzeko eta bai lurpetik ateratzeko.

518. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Oarpen orokorra

519. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 1866`an, Baiona`n daukagu oian-zai edo begirale orokor.

520. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Argi agertzen da, eliz-gizon aiengan bidezkoa zanez, xede berezi ta nagusia, erlijioari zegokiona izan zala, ta, izari orokarrean, ajola gutxi, izkuntza bezela, euzkerarenganako.

521. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Euzkera, irakaskintzan, bidez sartzea; ots, kultura orokarraren gaiak, gai guztiak, euzkeraz irakasi ta ikastea.

522. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0203 Orixe noski, arau orokarra.

523. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0007 A! zeiñen bearrezkoa dugun landarizti edo fitologiazko iztegi orokor bat!.

524. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0006 Euskadin
Askatasunarentzat
eta Amnistia
orokorraren alde
borrokan ari dira.

525. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Horiek ziren giza talde ahaltsuenak edo eragingarrienak, Erregearen aginteari mugak finkatu zituztena Erdi Aroan zehar, Foru Orokorrari esker itunbidezko aginte erabilpena zainduz.

526. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0171 FORU OROKORRAREN BERRIKUNTZA GOI-NAFARROAN ETA BAXENABARREN XVI-XVII

527. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 Alokairuz kanpoko-plus hau, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 73 artikuluaren arabera, kotizaziotik baztertua gelditzen da.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 h) Behar den denboraz langilea Gizarte Segurantzako espezialisten kontsulta medikura joaten denean, kontsulta ordutegiak lan ordutegiarekin kointziditzen duelarik, aipatu kontsulta Medikuntza Orokorreko fakultatiboak agintzen duenean, langileak aldez aurretik enpresariari aipatu agindu medikuaren bolante justifikatzailea aurkeztu behar diolarik.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 Gizarte Segurantzako etxeko medikuaren kontsulta medikura asistentzia (Medikuntza Orokorreko fakultatiboa) edo medikuntza pribatuak emandako asistentziaren kasuan edo antzeko bestelako kasuetan, ordaindutako urteko 8 ordutako mugaraino, hauek ere justifikatu behar direlarik.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Langileen Estatutoaren 35. Artikuluari jarraituz, astero parte bat emango zaio langile bakoitzari, aste horretan berak egindako aparteko orduen laburpen orokorrarekin.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 LEHENENGO TITULUA / Xedapen Orokorrak
1. Artikulua.- Aplikazio Eremua.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Lege, arautegi orokor eta lerrun handiagoko beste zenbait xedapenekiko beren menpekotasunaren kaltetan izan gabe, Ordenantza hauek errespetatu beharko dituzte Urbanizazio eta Eraikuntza proiektuek.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 1.- Sistema Orokorretara destinaturiko lurzorua.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 7. Artikulua.- Sistema Orokorretara destinaturiko lurzorua.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoru honen xedea Bide Sistema Orokorrari (6.213 Eskualde Errepidea) eta Hibai Ubideen Sistema Orokorrari lotuko zaie nahitaez.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Izaera hau daukate industri lursailen separazio bandek, beren baldintzek Espazio Libreen Sistemara inkorporatzeko gai egiten ez dituzten Sistema Orokorrek.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Sare publikoetako (Orokorrak edo Lokalak) lurpeko nahiz aireko instalazio eta kanalizazioen kokamendua, edo berarekin mugakide den Sistema Orokorrari buruzko erabilera auxiliarrak baino ez ditu jasango.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoru hau Udalari lagako zaio, honek, dagokionean, Bide Sistema Orokorrari loturiko adierazi erabilerak baimendu ahal izango dituelarik.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 2.- Industria baten hondakin ura kolektore orokor batera isur dadin baimentzeko, ondorengo baldintzen betetzea garantizatu beharko da: A) Kolektorearen garbiketa eta mantenimenduaz arduratzen den langilegoaren babesa, gas, ke, bapore eta beste zenbait elementu kaltegarriren aurrean.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 5.- Uraz bestelakoak, eta ondorioz, araztezinak diren likidoz betetako gaioak maneiatu behar direnean, karga eta deskargarako zonan eta lursailaren barnealdean estolderia sare propio eta independente bat aurrikusi beharko da, gordailu autoedukitzaile bati konektatua, Sektoreko euri urarentzako estolderia sare orokorrerako ustegabeko isurketa arriskuak ekiditeko.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Obra Publikoetako Ministraritzaren Ur Hornidurarako Hoditeriarentzako Preskripzio Tekniko Orokorren Plegua beteko du.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiroko Zuzendaritza Nagusia 1989ko azaroaren 28an burututako bilkuran, Diputatu Kontseiluak behin-betiko onespena ematea erabaki zuen Hernaniko Plan Orokorraren Elementuen Aldaketa espedienteari, Akarregi arean.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 I TITULUA Xedapen Orokorrak.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Arau hauek indarrean sartzen direnetik aplikatzekoak izango dira, Hernaniko Plan Orokorraren elementuen aldaketa Proiektuaren gai den lurraldean.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Hernaniko Plan Orokorraren elementuen aldaketa Proiektu honen behin-betiko onespenaren erabakia argitaratzen deneko biharamunean sartuko dira indarrean Arau hauek.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lege, araudi orokor eta lerrun handiagoko beste zenbait xedapenekiko beren menpekotasunaren kaltetan izan gabe, Arau hauek eta HIRIGINTZ FITXETAN barne hartutako zehaztapenak errespetatu beharko dituzte Plan Orokorrek, Bereziek, Xehekapen Azterlanek, bai eta eraikuntza eta urbanizazio proiektuek ere.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 - Lursailaren azalera urbanizazioaren ezaugarriak, bai eta zerbitzu sareenak eta egungo azpiegitura orokorrekiko bere konexioenak ere.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 - Ikus-onetsi kolegiala, lege eta arautegi orokorrek exigitzen ez dutenean izan ezik.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Eraikinetik hiri zerbitzu orokorretarako (ura, saneamendua, argiteria, elektrizitatea, gasa, eta abar) lotuneen behin-betiko egoeraren planoak (kokalekua eta ezaugarri teknikoak).

550. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Trastelekutara (eraikineko etxebizitzetan bizi direnen tresnak gorde edo biltegiratzeko soilik) edo eraikinaren instalazio orokorretara destinatuko dira.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lizitatzaileak 1.- Lizitaziora, nahi duten enpresa guztiek, pertsona fisikoak edo juridikoak izan, eta horretarako sortuko diren enpresa elkarteek aurkeztu ahal izango dute, beti ere batzuek bezala besteek Administrazioarekin kontratatzeko ezarritako lege baldintza orokorrak eta ondoren adierazten direnak badituzte.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Kontutan hartuko dira nahiz garantia orokorrak, entitate bakoitzari dagozkionak edo enpresa edo enpresa lizitatzaileen historialari buruzkoak, nahiz eskaintzaren barne aurkeztutako dokumentaziotik bereziki atera daitezkeenak.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 ARABA LURRALDE HISTORIKOAREN XEDAPEN OROKORRAK. ARABAKO FORU ALDUNDIA. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Kudeaketa-Kredituei buruz, 1989rako Arabako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorretaz, abenduaren 27ko, 55/1988 Foru Arauaren 20 artikuluan agintzen dena kontsideratuz.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Konpromisu Kredituei buruz, Arabako Lurralde Historikoaren, urtarrilaren 28ko, 8/1988 Aurrekontu Foru Arau Orokorraren 19 artikuluan izendatutakoa kontsideratuz.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 1988ko abenduaren 27ko datarekin, 1989. urterako Arabako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrei buruz 55/1988 zk.ko Foru Araua Biltzar Nagusiek onartu zuten, zeinetan 731 zenbakiarekin izendatutako Partida bat aurkitzen den, elkarte hornidura edo esparru publikoetarako zuzendutako Ondare Publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitzerako dirulaguntzei zuzendua, 53.360.000 pezetatako zenbatekoan.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Elkarte hornidura, esparru publikoetarako zuzendutako zoluaren edo eraikinaren erosketako edo, hala denean, ondare publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitze lanen egiketako gastuei aurre emateko diru laguntzak eskatzen dituzten eta zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzea, helburu honekin Arabako Foru Aldundiaren Aurrekontu Orokorretan, 60.12.731 Partida, izendatutako 53.360.000 pezetatako fondoaren kontura, jarraiango oinarrietan jartzen den baldintzen eta prozeduraren arabera ELKARTEKO HORNIDURA EDO ESPARRU PUBLIKO BEZALA ERABILTZEKO ZOLUAREN EDO ERAIKINEN EROSKETARAKO ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Era berean subentzionagarri izango dira herri onurako esparru libreetarako zuzendutako zoluaren erosketa edo/eta birregokitzea, baldin mugatzen duen perimetroan dauden lurrak, Birregokitze Bateratua Eremuaren mugaketaren barne, Hirigintz Egitamuketa Orokorrean edo/eta Berezian horrelakotzat sailkaturik badaude.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 II.- ZERMUGAPENARI BURUZ A.- Sistema Orokorrak

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 * Kirol Antolapidetzako Sistema Orokorrak bezala zermugatuko dira: Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Turismo Sailak egindako, Egitasmo Berarizko Aurrerapenean dagoen mugaketaren arabera, gaur egungo Estropada-Lekuaren jarraiango lurrak, zeinen gain oinarritu zen 1989ko otsailaren 7 datako erabakia.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 * Kirol Bateango Antolapidetza Sistema Orokorren gainerakoa arautu jarraiango arauteriaren bidez: - Egitamuketa esparruaren garapena: Berarizko Egitasmoaren bidez.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Azalera hipoteka-kargetatik eta errentamenduetatik libre dago eta garbia da, hots, haren truke ez da bide, berdegune edo erabilera amankomuneko zonetarako lurrik eman behar, ez eta lursailetik kanpoko urbanizazio orokorretan dagokion partea ordaindu ere.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Azalera hipoteka-kargetatik eta errentamenduetatik libre dago eta garbia da, hots, haren truke ez da bide, berdegune edo erabilera amankomuneko zonetarako lurrik eman behar, ez eta lursailetik kanpoko urbanizazio orokorretan dagokion partea ordaindu ere.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko urtarrilaren 22ko 168. Foru Aginduaren bidez, helbidea Barakaldoko Euskadi Etorbideko 15garrenean duen Alba Publiter izenekoari, zehatze-espedientea (64-ES esp.) ireki zaio, berrogeitamar mila (50.000) pezetatakoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 111. artikuluetan xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 646. Foru Aginduaren bidez, helbidea Leioako Ikea Basoko 1-3garrenean duen Pascual Villalba Novella jaunari, BI-6041-AH matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, A-8 errepideko, Bilboko Hegoaldeko Bide-Antolaketa, 123,600. km-an, funtziozko elementuei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.460. espedientea), hirurogeitazazpi mila berrehun (67.200) pezetatako zenbatekokoa dena, ireku zaio, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. artikuluetan xedatutakoaren arabera ("B.O.E.", 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 I. Kapitulua Arau orokorrak 1. Artikulua.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 4. Art. Udalaren Planeamendu integralerako bitartekoek esaterako Hiri Ordenamendurako Plan Orokorrak, Hirigintz Planeamendurako Arau Subsidiario eta Oinarriak, hala nola Planeamendu horretarako gainerako exekuzio bitartekoek dentsitate, kokamendu, distantzia, ezaugarri eta establezimendu motei buruzko erizpideak barne hartuko dituzten orientazio modura.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 648. Foru Aginduaren bidez, egoitza Sondikako Beiketako Bidea, 1goan duen Mikel Urrutia Larrondo jaunari, BI-7724-AV matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, Derio-Asuako BI-112. errepideko 1,025. km.-an funtziozko elemenduei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.352. espedientea) ireki zaio, berrogei mila (40.000) pezetako zenbatekokoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. art.an xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1.977ko maiatzaren 17ko 117. zenb.).

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Nik, Enrique Hermosilla Saiz jauna, Bilbo-Herrietako 4gn. Aldeko Tributu Biltzailea naizenonek, hauxe Jakin erazten dut: Behean aipatuko diren kontzeptuen ziozko ordainagirien ziozko espedienteetan, zerrendatuko diren zenbateko, gainkargu eta kontzeptuen zioz 1986an kargututa, Foru Ogasuneko Diruzain jaunak hurrengo hau epaiztu zuela: Probidentzia. - Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 95 eta 101. artikuluek ematen didaten ahalmena erabiliz, zorraren zenbatekoari ehuneko hogeiko (%20) gainkargua dagokiola adierazi eta zordunaren ondarearen aurka beterazpidez jotzea xedatzen dut, Araudi horretako manuen arabera.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 102. artikuluan xedatutakoa betetzeko, zerrendatuko diren zordunei aurreko probidentzia jakinerazten zaie, honako ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan sartu eta hurrengo hogeitalau orduetako epemugaren barruan, printzipal, gainkargu eta arauzko kostuen ziozko zordunketak ordain ditzaten, agindeia egiten zaielarik, bestela, besterik gabe, haien ondasunak bahitzeari ekingo zaiola oharteraziz.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Eta bertan dauden helbideetan zordunak non dauden jakiten ez delako, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epemugaren barruan, haiek beraiek edo ordezkari baten bitartez bakoitzari irekitako espedientera ager daitezen agindeia egiten zaie, egun horiek agertu gabe igarota, ihesle direla adieraziko dela oharteraziz eta espedienteen izapidetzari eman beharreko jarraipena eta jakinerazpenak Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 102. artikuluan eta beronen agintzako 55. Erregelan aurrikusitakoaren eran eginez.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aldi berean honako jakinerazpen hau, Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 63. artikuluaren arabera, zordunketen preskripzioa geldierazteko ere egiztu dela jakin erazten da.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aurreko probidentziaren aurka, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa edo, ekonomia-administraziozko erreklamazioa, Ogasun eta Finantzen Sailaren Bizkaiko Foru Auzitegiari jarri ahal izango zaie, biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, errekurtsoak jartzeak beterazpen prozeduraren etendura ez dakarrela ondo ulertuaz, Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 190. artikuluan ezarritako baldintzak bete daitezenean izan ezik.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Metodologia orokorra.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 1. Arau orokor gisa, eraikita dagoen lurra ondore-balioaren arabera balioztatuko da, eta eraikita ez dagoena aleko balioaren arabera.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 b) Eraikuntza irekiko hondar-urbanizazioetako lurra denean, familibakarreko tipologiakoa, edota kirol, turismo, sanital edo erlijio erabilera izango duen lurra eta, orokorrean, lurraldearen sistema orokorretako lurzorua denean ere.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Zergabilketari buruzko Araudi Orokorreko 120-3. artikuluan xedatutakoa betetzeko, zordunari haren berri emateko ahaleginak egin ziren, ezer lortu gabe, ordea.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Zergabilketa eta Kontabilitateari buruzko Agintza Orokorreko 55-2. Erregelan xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Egunkari Ofizialan sar dadin, honako honen bidez zordunari aipatu bahiturako idaztoharra jakinerazten diot, tasazioan eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela oharteraziz, espediente hau, garaia denean, Zergabiltzailetza Zerbitzuko Burutzari bidaltzeko, enkantea aipatu Araudiko 133. art.aren arabera baimentzeko; zordunari higiezinaren jabetza tituluak ekar ditzan gonbidapena egiten zaio, adierazi den Erregistroan bahitu den finkaren jabarizko titulazioari buruz dauden edukinei buruzko ziurtagiria lortzeko sortu eta sor daitezkeen gastuak haren pentsutan ordainduko direlarik.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aurreko eginbidearen aurka, Zergabiltzailetza Zerbitzuko Burutzari, honako hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, erreklamazioa jarri ahal izango zaio (Zergabilketari buruzko Araudi Orokorreko 187. art.).

580. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0008 2. AZKEN XEDAPENA Aurreikusten ez denerako, hauteskunde erregimen orokorreko legeria erabiliko da kidetasunez.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 1986ko Erroldaren arabera, %24`7ak daki euskaraz mintzatzen, bainan euskararen presentzia %10az behetik dago maila orokorrean.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ihardunaldi hauetan ikuspegi teorikoak bigarren maila batetan uzten dira eta Euskal Herriko rhiyuts ekonomikoaren karakterizazio orokorra gauzatu nahi da.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskararen kontrako ofentsiba orokor baten aurrean aurkitzen garela erran dezakegu beldur barik, Hegoaldeko bi Gobernu erregionalisten aldetik, inolako lotsarik gabe (ez bait dute) Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako Gobernua deitzen diren horietatik, hain zuzen.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Azken hamabi urteotan Kolektibo hau gorpuztu dugunok borroka fronte bat gehiago sortu, elikatu eta indartu dugu Estatu espainolaren eta Euskal Herriaren arteko borroka orokorrean.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Horregatik, erreibindikazio hau gure borroka-estratejia politiko orokorrarekin batera dator KAS Alternatibako osagai den amnistia osoaren erdiesteko bidean. EUSKAL PRESO POLITIKOEN KOLEKTIBOA.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Beren erreibindikapen nazionalista eta polikoei eutsi nahiz Azerbaiyan errepublikako Fronte Herritarrak atzoko konbokatu zuen huelga orokorrak, antolatzaileek besterik adierazi arren, ez du arrakasta haundiegirik izan, esan du Moskun bozeramaile ofizialak.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Aberia ur sare orokorrean gertatu da, butanoko parean, Galarrean.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Monumentu honen irudi orokorra enbor koniko bat bezala ulertu behar da, gainean solairu bat izanik bertara igo eta sartzeko hesituriko burdinezko ate bat duelarik.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Honi erantsi behar zaio Katalunia agenteek gutxien nahi duten destinoa izatea, Poliziaren Zuzendaritza Orokorrak orain dela urtebete egindako inkesta baten arabera.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Sindicato Nacional de Policia-ren (SNP) beste txosten batek azken konkurtso orokorrean 413 plaza bete gabe gelditu zirela salatu zuen.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hala ere, Legeak Lurraldeetako eta Euskal Kirol-Baterakundeen egitekoa eta garrantzia indartu egiten ditu, bakoitzak bere kirol-moeta suztatzen, antolatzen eta araupetzen, diru-laguntzak jartzerakoan eta horiekiko zaingoa egiterakoan eta egitamu, egitarau eta manu orokorrak tajutzen eskuhartu eta horrelakoetan aurrera-eragile direnez; beste aldetik, Lurralde-Baterakundeek Euskal Baterakundetan eta horiek Autonomia-Elkartea baino goragoko mailakotan izango duten heineango ordezkotzaren jaurpideak, eraentza-gardentasuna eta kirolzale guztiak, kirolzale izatea Legeak berebaitan duen neurri zabalean hartuta haietan sartzea erraztu dezaten neurriak hartzea jarriz, demokraziazko barne-egitura eskatzen die.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Seigarrena.- Onuradunek, ekainaren 25eko 23/1984 Legea, Itsas hazkuntzez, eta indarreango xedapenak edo gai hortaz geroan eman litezkeenak eta aplikatzeko diren balio orokorrezko beste haik ere bete beharko dituzte.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Jokabide-Egitamugintza, Azterlanak eta Argipide-Sistemak, hots, hezkuntza-sistemaren gizaki eta gauzazko eskuarteen epe artein eta laburrerako garapena, Sailaren azterlanak arteztu eta egitea, eta Sailaren argipide-sistema eta informatika-Egitamua, Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren informatika-Egitamu eta argipide-sistema orokorretako zati direnez, zehaztu, garatu eta zaintzea.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Hori guzti hori, Hizkuntza-Politikarako Idazkaritzarekin elkarlanaren kaltetan gabe, hizkuntzaren egitamuketa orokorrarekin antolakidetzeko bermapide.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailordetzaren 1987.eko Martxoaren 1eko Erabakiz (87-4-8ko E.H.A.O.), Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslea den José Antonio Antoñanza Moraza Jauna bi urterako izendatua izan zen behin-behingotasunez, Amurrioko Helduen Etengabeko Hezkuntzako lantoki baterako.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aipatu Irakasleak aurkeztutako ukapena eta Helduen Hezkuntza Sustapenerako Arabako Lurralde Juntaren aldezko txostena ikusita eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko mailan Helduen Etengabeko Hezkuntzako Ikastetxeak sortzea eta horietako langilegoa aukeratzea araupetzeari buruzko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1982.eko Irailaren 1eko Aginduz (82-9-22eko E.H.A.O.) ezarritakoaren arabera, honako hau ERABAKITZEN DUT: Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslea den José Antonio Antoñana Moraza Jaunak, Amurrioko Helduen Etengabeko Hezkuntzako unitaterako behin-behingotasunez izendatutakoak alegia, bere lantokia utz dezala; uzketa horrek, 1987.eko Abuztuaren 31tik izango ditu ondorioak.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Artikulu honetan ezartzen den matrikula-eskubidea erabiltzeak ez du ekarriko, Ikastegi bakoitzak, bere ikasketa planen beharren arabera, izan dezan klase-ordutegi orokorren errejimena aldatu beharrik.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 18. atala.- Hartzaileak Erabakian eta gainontzeko arau erabilgarrietan jasotako baldintzetatik edozein betetzeri uko egingo balio, emandako diru-laguntzak dagozkion Erakundeko Diruzaintza Orokorrari igorri beharra ezartzen da, epea gehienez bi hilabetekoa izango delarik eta aurrera eraman daitezen beste ekintza batzuren kaltetan gabe.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ondorioz, Autonomi Estatutuak ezarritako eskurantza banaketarekin bat etorriz eta Autonomi Elkarteko Erakunde Amankomunak eta Lurralde Historikoetako Foru Aldundien arteko Harremanei buruzko 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, agindurikoa betez, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren proposamenez, 1988-XII-13 eguneko batzarrean Jaurlaritza Kontseiluak aztertu ondoren, honako hau XEDATU DUT: I. HELBURUA ETA BALDINTZA OROKORRAK.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 3. atala.- Laguntzak eskuratzeko baldintza orokorrak hauek dira: 1- Onuradunek Euskal Autonomi Elkartean bizi behar dute.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 6. atala.- Laguntza-eskabideekin batera, 3. atalean ezarritako baldintza orokorrak biltzearen frogagiriak atxekiz gain, hurrengo hauek ere erantsiko dira: - Eskatzaileen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 9. atala.- Laguntza eskabideekin batera, 3. atalean ezarritako baldintza orokorrak biltzearen frogagiriak atxekiz gain, hurrengo hauek ere erantsiko dira: - Eskatzaileen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRAGARPENA, Usurbilgo Hiriaren Antolaketarako Plan Orokorreko Zati batzuk, hau da, 23 eta 17 Poligonoak, Aldatzeko espedienteari dagozkionetan, Foru Aldundiko Ahaldun-Kontseiluak 1989.eko martxoaren 21ean hartutako erabakia argitara ematen duena.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ahaldun-Kontseiluak, 1989.eko martxoaren 21ean egindako batzarrean, honako akordio hau onartu du, bere agintze-zatia hemen ematen dela: Usurbilgo Hiriaren Antolaketarako Plan Orokorreko Zati batzuk, hau da, Erabilpen Berezitarako kalifikatutako 23a eta Aldibaterakotzat kalifikatutako 17 Poligonoa, Aldatzeko espedienteari behin-betiko onarpena ematea, honako zehaztasun hauek ezarriz, hau da, 17 Poligonokoa den eta ifarraldean dagoen azken zatia 52 zenbakidun poligonoari atxikiko zaiola, 10 zenbakidun planoko poligonazio-kuadroa osatu egin beharko dela, 52 poligonoa, Eskola eta Kiroletarako Eskualde Berezian sartuz.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Diputatuen Kontseiluak, 1989ko maiatzaren 9ko sesioan, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Larraulgo a) motako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioei behin betirako onespean ematea, hala ere honako hutsegiteak zuzendu egin beharko direlarik: 1) Komunikabideen Sistema Orokorretatik 15. H.I.U.ren zerbitzuko bide berria kentzea, ondorio guztietarako sistema lokal bezala kontsideratua izango dena.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 13) Hilerria Ekipamenduko Sistema Orokor bezala grafiatzea dagokion planoan.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 20) Izaera orokorreko Arautegiko 2. artikulua Lurzoruaren Legeko 45 artikuluari egokitzea Arauen indarra-ri dagokionean.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRUNGO UDALA IRAGARPENA, Irungo Egitasmo Orokorraren Elementu Aldaketaren Aurrekinean, Bidaurre-Ureder Industri Sektorea, dauden erizpide eta xedeak onartzeari buruzkoa.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irungo Plangintza Orokorreko Elementuren Aldaketarako Proiektua idazteko lanak erosi direlarik, Katea Auzoko Bidaurre-Ureder industri sektoreari dagozkionak, planeamenduzko erizpide, helburu eta soluzio orokorrak formulatzea ahalbidetzen duen garapen maila bat delarik, Udal Pleno Txit Gorenak, joan den Maiatzaren 31ean eginiko bilkuran, hogeitamar (30) egunetako epean horiek argitaratzeko akordioa hartu du, iragarki hau azkeneko aldiz argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, epe horretan, interesaturik dauden Korporazio, erakunde edo partikularrek sujerentziak egin edo, kasuan kasu, planeamenduzko bestelako aukerak proposatu ahal izango dituztelarik.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Jendaurrean agertaraztea: Eskaintzak agertaraztea jendaurrean egingo da, eta Kontratazio Arautegi Orokorraren 100. atalean ohartemandako prozedura berritik bat ere jasotzen ez bada, 1989.eko abenduaren 13ko goizeko 10etan egingo da Osakidetzan, baldin eta E.K.A.ren 100. atalean ohartemandako inguruabarrak gertatzen ez badira.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eskaintzak agertaraztea jendaurrean egingo da, eta Kontratazio Arautegi Orokorraren 100. atalean ohartemandako prozedura berritik bat ere jasotzen ez bada, 1989.eko azaroaren 29ko goizeko 9etan egingo da Osakidetzako Arlo Zuzendaritzan (Gran Vía kalea, 81, 1., 48001- Bilbo Bizkaia).

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eskaintzak aurkezteko epea eta tokia: Wellingtongo Dukea Hiribidea, 2, Solairuartekoa, Gasteizen dagoen Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusian, Barne Sailean, aurkeztu beharko dira eskaintzak, iragarpen hau E.H.A.A.n argitara dadin egunaren biharamunetik hasi eta hamabosgarren asteguneko 10 orenak arte, azaroaren 28ko 2528/86 E.D.z aldatutako Kontratazio Arautegi Orokorreko 100. atalean ezartzen denaren arabera.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984eko aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legearen bidez aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legearen 38. atalak xedatu zuenez, EHAAn argitaratu behar dira kontratuen esleipenak, horretarako erabili den bidea dena dela ere; hala ere, 25.000.000 PTAtik beherako kontratuak betebehar horretatik kanpo gelditzen dira.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 7.- Lizitazio iragarpena Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialera bidaltzea: Estatuko Kontratuetarako Arautegi Orokorraren 93. atalean ezarritakoari atxikiz, honako hau uzten da erasota: 1990.eko maiatzaren 23an eta Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialean argitaratzeko xedez, aipatutako emakida esleitzeko Barakaldoko Udalak dei egindako lehiaketari dagokion iragarpena bidali egin dela Elkarteak horretarako duen bulegora.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 1.- Obraren aurrekontu orokorra.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: Airean zeharko 380 Vko elektrabidea, Berregoetxe 332 t. z.aren 1 eta 12 zenbakiak dituzten euskarrien arteko zatia sendotzea, eta 12 zenbakia duen euskarritik Uren Partzuergoak Garaioltza auzoan duen bonbeotegira bitarteko zatia eraikitzea; 837 m. luze izango ditu, horietatik 701 elektrabide orokorrari dagozkionak direlarik, non eroale gisa txirikordatutako haria erabiliko baita, 3x95L+1x54, 6D-ko RZ motako sortatan isolatua, eta gainerako 136 metroak deribazio eta estekaketei dagozkienak, non elektrabide orokorrean erabiltzen denaren era bereko haria erabiliko baita, baina 3x50L+1x54, 6D, 4x16L eta 2x16L-koa, ormigoi armatuzko euskarrietan eta etxaurreetan apoiatuta.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1984rako Euskal Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legeak aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalak kontratuaren esleipena, horretarako erabiltzen den prozedura edozein izanik ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dela xedatu zuen, 25.000.000 PTAtik beherakoak betekizun horretatik salbu geratzen direlarik.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - Egoera-plano bat ematea, orokorra zein ezaugarri-taula bakoitzari atxekia, antolaketaz kanpoko edifizio moduko aitorpenaz osatua.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - Txosteneko 6.5.1. atalean (aintzineko 23. area) aipatutako ibai-ubideetako sistema orokorraren ezaugarri-fitxa elaboratzea.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 21. areako Ezaugarri-Taulako 7. atala eta 6.2. Sistema Orokorren planoaren arteko kontraesana zuzentzea, Kalebarreneko Sistema Orokor moduan kalifikatzea edo ez kalifikatzeari buruz.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 38. areako ezaugarri-fitxako 4.1. atala eta taula orokorraren arteko kontraesana zuzentzea, etxebizitzetarako gehieneko kopuruari buruz.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - 2. Sektoreko ezaugarri-taulako 5. atalaren azken bi parrafoetan agertutako Ezin izango dira gainditu rasante gaineko altuerak adierazpena eta Plan Orokorrari egindako aipua zuzentzea.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Txostenean sartu diren taula-laburpenetan adierazitako akatsak zuzentzea, zonaldeetako taula orokorrean - 2, 3, 4, 6, 10, 20 eta 21 zenbakiak -, zein hiri areetakoan - 38 eta 42 zenbakiak -, baita sistema orokorretakoan ere -S.G. E.S.A.-2 eta S.G. E.S.A.-6, (19., 43., 52. eta III orr., hurrunez hurren).

624. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Lurraldearen Egitura Orokor eta Organikoko 1. planoan, ibai-ubide Sistema Orokorra adieraztea eta Antiguarako errepidea Bide Sistema Orokorrari dagokion 20 m.tako babes-tartea marraztea.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Zonifikazio eta Erabilpen Osoetako 2. planoan, Z. 10 eta Z. 11 zonen arteko eta Z. 18 eta Bide Sistema Orokorraren arteko mugapena zuzentzea, eta 17. Zonari dagokion erabilpen asistentzialeko trama sartzea.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1984.erako Euskal Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorrak ezarri zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legeak aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalean, kontratuaren esleipena, horretarako erabiltzen den prozedura edozein izanik ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dela xedatu zen, 25.000.000 PTAtik beherakoak betekizun horretatik salbu geratzen direlarik.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Lehen eta azken kapituluetan hainbat disposizio orokor azaltzen da.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: XVIII. mendearen azkenetan liberazio-mugimendu gisa sortu zen humanismo jarrera eta, gero, zapalkuntzaren nondik norakoa zehaztu-ala, teoria alternatibo orokorra bihurtu dena.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 b) Koordinakundeak, Euskal Herriko udal bakoitzari, berreuskalduntze lanetarako lokal propio bat eskatuko dio, aintzin kontu orokorrak udalaren gain izanik.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Ondorio orokorra nahiko pozgarria izan da eta iragan den ihardunaldia joan dela pentsatu behar badugu ere, izugarrizko konfiantza dut gure zenbait kooperatiba birraldatzeko, zeren gehienetan, beraien gidariak, ekonomia edo merkatura ateratzen duten produktoa ez daude gaurreguneko eskarien mailan.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bestalde, gure hirurogeitabost kooperatiben arteko elkartasuna ez da falta eta, hau gure taldearen garantiarik onena da, zeren, ez baititu bakarrik finantza alorrako ahultasunak zuzentzen, baita ere, beste erakundean laguntzaz gestio orokorra hobetzen.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Horregatik eskatzen ditu euskararen plangintza orokorra Euskal Herri osorako, komunikabide euskaldunak, lege egokiak, kalea euskaldunduz joatea.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Oinarrizko Hezketa Orokorra zentro 8erri horretara pasatuko zuten esperatzarekin, eskolaurrean haur gehiago hartzen hasi ziren Egiako Aitor ikastolan.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Honelako eritzi-artikulu labur batetan azterketa sakonik egiteko lekurik ez dudan arren ere, zenbait eritzi orokor plazaratzera ausartuko naiz, txosten horretan adierazten diren jarrera batzutatik abiatuz, uste baitut, Unibertsitateko arazoak gutxiegi ateratzen direla kanpora, eta ostera, Unibersitate hau publikoa izanik guztion arazotzat hartu beharko genuela.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Legeak horrela dio eta zer egingo diogu, ba? Ez zarete asko harrituko, adjektibo orokorrek gauzak gehiegi sinplifikatzeko duten arriskua gorabehera, errektoretzarako taldeak jarrera legalista-posibilista duela uste badut.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Mari Carmen Garmendiak dioenez: hizkuntzaren planifikazio orokor bat atontzeko datu bilketa, alde batetik; eta delako planifikazioa aurrera eramateko ezinbestekoa suertatzen den formulazio teorikoen arloan sakontzea, bestetik.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Galdera bat zuzendu nahiko genuke ordea lerroon bitartez: zein hizkuntzaren planifikazio orokorrak egiteko asmoak dituzue?.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bai Rafael Taveras Bloke Sozialistaren buruzagiak, bai Narciso Isa Conde Dominikar Partidu Komunistaren idazkari orokorrak bakoitzak bere aldetik adierazi dutenez, salaketa horiek Estatu Batuen asmakeriak besterik ez dira.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Marxismo-leninismoan oinarritzen den Partidu Komunistaren idazkari orokorrak, gogorki salatu du bere ustez historian zehar inoiz egon den estaturik terroristena.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Osasun arloko langileek azaldutakoaren arabera, kutsaduraren eraginez stressa, gastritis larria, arnasa hartzeko bideen afekzioa, eta erreakziorako ahalmenaren murrizketa orokorra bezalako gaizak sor daitezke biztanleen baitan.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Hezkuntza-Sailaren 1982garreneko Maiatzaren 4ko AGINDUA, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Eskolaurreko Norbanako-Jabetzapeko Ikastetxeren aldakuntza eta behin-betiko sailkapena ontzat emanaz.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Eskolaurrea eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorra: Eskolaurre eta Hasiera Aldirako Hezkuntza Sailaren 1.981garreneko Maiatzaren 25.eko Aginduak (1981 garreneko Ekainaren 25.eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) dion gai-zerrenda; Hezkuntza Sailaren 3. eta 4. argitarapenetan agertzen da horien zabalpena.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Horrela izango da: a) I. Eranskinean zehazten den gai-zerrenda orokor bat saio-egile guztientzat, Epaimahaiaren esanetara honetaz aritzeko.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek honako hau erabaki du: Agindu honen Eraskinean aipatzen den Norbanako-Jabetzapeko Ikastetxearen eraldakuntza eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Eskolaurreko BEHIN-BETIKO sailkapena ontzat ematea.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 10. Foru Diputazioaren izenean, Batzarre Nagusien aurrean, Erakunde-Antolaketarako Arauko 33. artikuluak aipatzen duen adierazpen publiko orokorra egitea urtero.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 espainiar guztien eta bakoitzaren ahalmenak ahalik eta gehien garatzeko gai izan dadin hezkuntzabide bat sortaraztea eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko ikastaroa igaro eta heziketaren ezein unetan, ikasleari berriz ikasteko aukera eskaintzea, eta bai bere garaian hor nonbait ezin ikasi zutenei horretarako erraztasunak ematea ere.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hori dela eta, Gara-Adinekoentzako Etengabeango Hezkuntzari buruzko Lege Orokorreko berrogeita lau, berrogeita bost eta larogeita hamaikagarren Atalean agintzen denaren arauera eta Ikastegien Araudia araupetzen duen Ekainaren hemeretzi/mila bederatzirehun eta larogei Oinarrizko Legeko bederatzigarren Ataleko bat puntuko e) idaz-zatiak eta bi puntuak jartzen dutenarekin bat etorriz, azaldutako helburuei erantzuteko xedez, Hezkuntza eta Kultura-Sailburuaren saloz eta Jaurlaritzak 1984.eko Urtarrilaren 23an egindako Bilkuran aztertu ondoren, zera
ERABAKITZEN DUT:

648. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Titulu ofizialak Estatuaren unibertsitatearekiko legislazio orokorrean aurrikusiak dira, ikasketa-planetan jarritako betebeharrak gainditu ondoren erdiestekoak.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Gobernu-Batzarreak ikastaro hauen arau orokorrak adieraziko ditu, eta, zehazki, irakaskuntz zaman izango duten eragina eta gutxienezko betebeharrak ezarriko.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Oinarrizko Irakaskuntzarako Artezkaritzaren 1985.eko Urtarrilaren 23ko ERABAKIA, Bizkaiko Ortuellako San Felix de Cantalicio izeneko Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Norbanako-Jabetzapeko ikastegiari O.H.O.ko 2 ikasgelaz handiagotzeko baimena emanez.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Iraskaskuntzaren egitamuketaren gaietan, eraentzarenean dauden beharrei erantzuteko eta, halaber, estadistika-ondorioetarako, Euskal Herriko Autonomia Elkartean, Eskolaurrea, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Gara-Adinekoen Etengabeko Hezkuntza, Berarizko Hezkuntza, Askotariko Bateratutako Batxilerra.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Eske egilea sartzen den familia-unitatearen 1984.eko Ekonomia Urteko Pertsona Fisikoen Zerga Orokorraren Aitorpen osoaren konpultsatutako fotokopia.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - 1984.eko ekonomia urteko Pertsona Fisikoen Zerga Orokorraren Aitorpena egitera behartuak egon ez daitezen guztiek, hartu diren familia-sarrera guztien eta beroien zergatiaren zinpeko aitorpena.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 II ATALBURUA
ESKOLA KONTSEILUA
HAUTAKETA PROZEDIMENDUAREN GARAPENA
Arau Orokorrak.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Hiri Ordenamenduko Plan Orokorrak egokitzeko 16/1981eko Urriaren 16ko Errege Dekretu Legearen 8.2 artikuluan ebatzitakoaren arabera tramitazio honen gai den projektuaren hasierako onespena ematen duen akordioak, berez eta besterik gabe dakar eremuen partzelaketa, eraikuntza eta eraisketarako lizentziak ematea etenik geratzen dela Planeamendu-gai den eremu haietan non determinazio berriek indarreango hirigintz erregimenaren aldakuntza ekartzen bai dute.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 ... Jaunak, egoitza...-n eta nortasun agiri nazionala... zenbakia duena, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleen Saileko funtzionari izateko, zinpean aitortzen du edo agindu egiten du inongo Administrazio Publikoaren zerbitzutik ez dela baztertua izan eta ez dagoela ere ezgaiturik funtzio publikoak betetzeko.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Irakaskuntzaren egitamuketaren gaietan eraentzarenean dauden beharrei erantzuteko eta, halaber, estatistika-ondorioetarako, Euskal Herriko Autonomia Elkartean, Eskolaurrea, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Gara-Adinekoen Etengabeko Hezkuntza, Berarizko Hezkuntza, Askotariko Bateratutako Batxilerra, Unibertsitaterako Biderapen Ikasturtea, Lanbide-Hezkuntza eta Irakaskuntza Ertainen Erreforma ematen duten Ikastegi guztietako 87/88 ikasturteari dagokion beharrezko argipideak biltzeari ekingo zaio.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Aurreko idazatiko zehaztapenaz gain:
a) Ikasleek ikasgela berezia ez dutelarik, Eskolaurreko, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Berarizko Hezkuntzako irakaskuntzak ematen dituzten ikastegiek, II Eraskinean azaltzen den galdera-zerrendari erantzun beharko diote.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Egin beharreko frogek honako ariketa hauk izango dituzte: Lehendabiziko ariketa: funtsean kultura orokorraz, aritmetikaz, ortografiaz, hala nola, Zentruaren mantenuaz oinarrizko ezaguerekin eta arlo psikoteknikoarekin zerikusia dituzten frogei erantzutean etzango da.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Bibliografia orokorrak.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 1. 1. Parametro hau behar bezala balioztatu ahal izateko ondoko datu hauek hartuko dira kontuan:
Kostu orokorra (Ko): ikus-entzunezko ikasmaterialaren kostu orokorra atalez atal xehekatu beharrekoa izango da, eskaera-fitxan adierazitako berarizko atalean.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Gehienetan jendea puntu konkretu bateko minarekin joaten da masaiariarengana baina arazoa orokorragoa izaten da eta masaiaren bidez tentsio hauek desagertzen dira.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Koordinatzaile Orokorra: Iñaki Aramendi Idazkaria: Mikel Aranburu Diru Zaindaria: Manolo Mugerza Delegatuak: Antton Elorza, Tomas Martija, Ibon Alzelai eta Borja Abasolo.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Batzuentzat hau heren-mundutiarkeria hutsa da eta soluzio errotikoago eta orokorragoak behar direla esaten dute Hirugarren Mundua deituaren arazoari irtenbide egokiak aurkitzeko.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 UNICEF erakundea Munduko haurren arazoak aipatzen direnean eta batez ere Eguberriak hurbiltzen direnean gehienbat entzuten dugun UNICEF (United Nations International Children's Emergency Nazio Batuen programa bereizi bat da eta haurren osasuna, elikadura, hezkuntza eta ongizate orokorrari laguntzea du helburu.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 1950az geroztik haurren ongizaterako egitarau orokorretara zuzendu zituen bere ahaleginak, batez ere herrialde behartsuenetan zeuden arazoak kontutan harturik.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Bertan kokatuko diren zerbitzuen artean, honako hauek: Artxibo gela, pleno gela, udaltzaingoa, alkatetza, idazkaritza, zerbitzu teknikoak, zerbitzu ekonomikoak, harrera zerbitzua, zerbitzu orokorrak (pertsonal saila), kultura, euskera, Gazteria batzordea, 3 edo 4 bilera gela, eta alderdi politiko bakoitzarentzat utziko den gela.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Esperientzia honek agerian jartzen du Durango bezalako herri batean museo proiektu orokorra egokia dela.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 EUSKADIKO Ikasleen Koordinakundeak idatzi honen bidez bere eritzi orokorrak kaleratu nahi ditu, azken bolada honetan burutzen ari diren mobilizazio eta negoziaketei buruz.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Esan nahi dut teorizazio orokorra nahiko ona duela marxismoaren ildotik segituz - aitortzen du.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Turismoa nola jos garapen orokorrari? Beste bizipideri, tokiko jendeari, gure kulturari nola polliki junta? Hortan da dena.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Euskaltzaindia, euskera-zaindaria orain Akademia erderatarrentzat gaur daukagun euskal-orokor alkarte bakarra dala-ta, ez dogu matrailleko gitxi aztu, aurka jagi giñalako.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Bere asmoz, liburu au batxiller nagusia ikasten diarduen gazteentzat ei da, baiña beste alde batetik, utsune aundi bat beteten dau euskal kulturaren barruan: Euskalerri`ko lurrari buruzko azter lan sakona egin eta gure Erriaren Lutesleti orokor arloan argitasun barriak emon.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Baina bizitzako izketearekin batera, izkuntzak ba dauke beste berbeta orokar bat, zelanbait konbenzionala, eziketearen frutua, eta gehienetan literatura idatziarekin oso lotua.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Oraingo gobernuak 1972.eko hazilaren 20tik 25era Biltzarre orokor* bat antolatu zuen, Tiranan, albaneraren idazkera finkatzeko eta albanera literario batua erabakitzeko.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Ondoren eta lehengo zatiaren bostgarren puntuan, bukatzeko, politika honen ondorioak aztertzen dituzte, eta zera diote: Zentrifugazio honen ondorioak (eta sistemaren gogortasun orokor horren adibide), Estatuak berdintasunik gabe antolatu duen hizkuntz eskualdekatzea da; nagusi ez diren mintzairak beren lurraldeetan beretan ere bazterturik eta zokoraturik geratu direlako.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Fantomas holaxe esaten dio Marchais jaunak izendatu partiduko Idazkari Orokorra, oraingoaren ordez.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Oraingo onetan, berraukeratua izan dan HASI`ko Sekretario Orokorrak, Txomin Ziluaga`k auxe esan du oraintsu:

679. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Hemendik aurrera, HABEren politika orokorra Patronatu batek gidatuko du.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Jornaleroen eskaeren alde greba orokorra. Extremadurako ehun herri baino gehiagotan protesta biziak

681. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Greba deitu duten sindikatoen arabera, aktibitate gelditzea orokorra izan da, beronetan taberna, banku, aurrezki kutxa eta industriek hartu dute parte.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Bilera horretan hiru alor definitu ziren lexikogintzari dagokionean; hiztegi orokorrarena lehenik, horretarako batzordea sortuz, lexiko hiritartua eta lexiko berriarena bigarrenik eta hiztegi espezializatuen alorra hirugarrenik.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 21.- Erriko euskereaz kezkaturik, bizkaierea indartzeko bizkaierazko idazleen alkartea sortzeko batzarra Euba'n: O.E.O.'ko Begiratzaille Orokorra dan Jabier Uriarte'k iñoanez, azken urteotan iñoiz baino alegin geiago umeak euskalduntzen, iñoiz baiño euskaldun barri geiago, eta ETB be daukagunean, Euskerearen erabillera sendotu ete da? Politikoen eta euskerearen erabilleraren artean troka sakonegia.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 KALTE OROKORRAK

685. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Euskal Hiztegi oso eta orokor bat eman behar digu lehenbai lehen Euskaltzaindiak.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Bestea: Yankitarren ekintza orokarrean, Europako komunitatea eragozpide gerta ez dadin, inolazko modu guztiak egitea.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Nazio arteko diru krisisa, europatarrek, bakoitzak bere gisa konpondu dute, edo konpontzea nahi dute, Bretaina Handiak, Merkatu Batuari lotu zitzaion bezain laster, bere diru-libera Mendebaleko sistema parekatzailearen baitara eman ordez; diru korronte orokarraren uhin gainean utzi zuen.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Beno, agentziak hiru mailatan zatitzen dira, kolaboraziozkoak, informazio orokorra eta grafikoenak.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Gu lehenengo momentuan informazio orokorra emanez bakarrik hasi ginen, bainan mistoa egitea lortu dugu, hau da, hiru mailatan lan egingo dugu.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Hamburg-eko Max Planek Meteorologi Institutuko adituek egindako estudio batean, lehen aldiz hartzen dira kontutan ozeanotako zirkulazio orokorraren aldaketei loturiko ondorio dinamikoak.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Elorrioko Biltegi Nagusian produktu orokorrak biltzen dira, haltzari eta jantzietatik hasi eta garbitasun nahiz epe luzerako jakietarainokoak eta produktu freskuentzat beste bi biltegi ditu Eroskik, banaketa egunero egitea lortu asmoz: Bata, Zornotzakoa, fruitu, barazki eta arrainkiak gordetzeko eta abuztutik aurrera urdaiki, esne eta esnekiak ere hara eramango dira, eta Berrizen bestea, haragi kontua antolatu eta dendetara zuzenean banatzeko.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Paleta-ziloak metro karratu bakoitzean merkantzia kopuru handiagoa sartzeko aukera ematen du 2.800 m2-tan 12.000 paleta, eta biltegi orokorrean 14.000 m2-tan 23.000 paleta, bitarte hestuagoetan gidaririk gabeko hiru trans-igogailu automatikok ordenadoreak emandako aginduen arabera sartzen eta ateratzen bait dituzte produktuak.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Zerbitzu orokorragoen artean, berriz, 200 berebilentzako aparkalekua eta taberna eta jatetxea aipa daitezke.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Beste aldetik, ordea, estatu orokorrak biltzera deitzen ziren unetik, gortea eta herriaren arteko gatazka gero eta handiagoen hazia, grinak areagotu eta gehiegikerietara eramaten zuena, ikusten zuen hartan.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Frantsesaren oinarrizko ezagutza Kairoko Unibertsitatean ikasi zuen, han hizkuntza honen ikastaro orokor bat ematen bait zen.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Egoitza Bonnen duen Aleman Errepublika Federaleko Unescorako Batzorde Nazionalak egin zuen lehenengo plana, berak bait dihardu proiektuaren koordinatzaile lanetan, eta Unescoren Konferentzia Orokorraren onarpena jaso zuen plan horrek 1985ean.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Beste bat, berriz, Henry van de Veide, Hermann Obrist, Otto Wagner, Eliei Saarinen eta beste arkitekto handi askoren obrarekiko interes orokorraren berpizkundea.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 Berri Orokorrak.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Negurri orokorra probetasunarena degu.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Gauza konkretuekin eta itz orokorrakin dabil.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Urte hontako Otsailean bide zabal guztiak traktorea bete genituen, formalki lehendabiziko protesta orokorra eginez.

702. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Kantariek abestion egileen aztarrena guztiz galdu dute, eta orokorra den tradiziokotzat hartu.

703. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0004 Ikuspegi orokor bat emateko asmoarekin eginda dago.

704. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0004 Ikuspegi orrokorraren ondoren, herri baten lan zehatzago bat aurkeztu nahi izan dugu erabilitako metodologia eta guzti.

705. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Etapa osoan zehar lortu behar dan eginkizuna da ikasleak aho-hizkuntza bere ideiak, esperientziak eta sentimentuak alkartrukatzeko erabiltea, besteen ekarpenakazko errespetuzko jarrerea hartuz eta alkartruke komunikatiboaren berezko erregelak kontuan hartuz, Ibaizabalen Proiektuan Hirugarren Zikloko helburu orokorren 4. puntuak dinoan bezela.

706. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0091 Eta agindu onetan esaten danak bere indarra euki dagian, eta ezagutzen ez daben aitzakirik agertu ez dagien, agindu au uri, erri, auzo eta nire agintearen menpeko toki guztietan agertzea agintzen dot, armetako nagusi, jaurlari eta agintari guztiei bialduaz, gudaritzako agindu orokorretan sartuaz eta toki agirietan ipini eta zabalduaz.

707. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Batzutan edo batzukan ez dira interesak guztiz zehazturik egoten, halako jarrera orokor bat baino, eta bertso eskola on batek interes barriak sortzen asmatu behar dau.

708. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Kaskuan, lumak, ikurrinak eta kainoiak goian; harburuaren azpian, goitik beherantz orriak dindilizka; horrezaz gain, harburuaren barruan, armarriaren azpil orokorrean honako idazpuru hau irakurtzen da:

709. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Sarrera moduko balorazino orokorra egiteko zera esan daiteke, 1800 urtean 40 eta 50 urte bitarteko biztanle gitxi dagola, hau da, oso gitxi dirala XVIII. gizaldiaren erdi aldera jaioak; eurok dira 80 hamarkadako iraute krisialdia eta Konbentzinoaren Gerrea jasan behar izan ebezanak.

710. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Mendexak ez dau gorde Polizia Zentsorik, edo behintzat ez Bizkaiko Jaurerriko Agiritegi Orokorrean.

711. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Elizateon, eta orokorrean Antzinako Erregimen osoaren, funtsezko sektorea berau bada ere, ikerketarako daukaguzan datuak oso gitxi dira, eta arrazoi honegaitik sektore hau zelan egon zan ganetik ez bada ere jakin daigun askotan Bizkairako orokorrak direan ondorioetara jo beharko dogu, holan lortu doguzan datuak lotu eta gizaldi honeetan nekazaritza izan zanaz ahalik irudirik onena emon daigun.

712. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Muskizko burdinolak, sailkapen orokor bat egiten badogu, burdinola nagusien motakoak ziran, eta euren funtzinoa minerala txongot eta barretara moldatzea zan, gero, burdinola txikietan mehetu eta objektu txikiak gertutzeko.

713. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00024 2. -Enpresa-askatasunaren hatsapen orokorrari kalterik sortu gabe, baldintza eta gaitasun jakin batzuk edo halako titulazio eskatu ahal izango dira

714. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00105 I. kapitulua. Arau orokorrak

715. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 1. Administrazioko organoek erregistro orokor bana izango dute, eta, bertan, organoko administrazio-unitateetan aurkeztutako edo jasotako idazki zein komunikazio guztien idazpena egingo da.

716. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00217 4. Sortutako arazoa interes orokorrekoa bada edo arazoa mugatzeko eta argitzeko komeni bada hezurmamitzea, litekeena da iraungidura ez aplikatzea.

717. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00259 2. Estatuko administrazio orokorrean, erreklamazioaren gaiaren arabera eskumena duen saileko ministroari aurkeztuko zaio.

718. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko administrazio orokorrean, ministerioetako sailetako titularrek eta horiei lotuta edo horien mendean dauden herri-erakundeetako buru edo zuzendariek 6. artikuluan aurreikusitako hitzarmenak izenpetu ahal izango dituzte.

719. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0116 a) Batzar Orokorraren eta deitzen dieten gainontzeko organoen bileretara joatea.

720. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0148 Eskaria jasotzen denetik hogeita hamar egun igarota Batzar Orokorra biltzeko deirik egiten ez bada, epailearen bidez egin ahal izango da eskaria, aurreko zenbakian erabakitako moduan.

721. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0148 Administratzaileek gai horiek kontuan hartu eta gai-zerrenda berria legeak eskatzen duen bezala argitaratu beharko dute, Batzar Orokorra izan baino lau egun lehenago gutxienez.

722. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0148 5. Batzar Orokorra biltzeko deialdia, elkartearen egoitzan eta koperatibak bere jarduera aurrera eramaten duen leku guztietan jendaurrean jarriko da modu nabarmenean, eta gainera, estatutuetan hala jasotzen bada, beste iragarpen-bide batzuk ere erabili ahal izango dira, bazkide guztiek horren berri izatea errazteko.

723. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Euskaltzaindiak, dela bere Zerbitzu Orokorretatik, dela Arabako ordezkaritzatik bertatik, herritarrek eskatzen dioten informazioa eta laguntza eskaintzen jarraituko du.

724. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 a) Euskal Herriko babes zibilaren antolamendu orokorra;

725. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 - Biztanlekako kontzeptuak 1990eko prezio iraunkorretan azaltzen den aldagaien hautaketa, gure ustez, orokorragoa eta esanguratsuagoa da, udalen nahiz urteen arteko erkaketa egiteko.

726. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0003 2. Artikulua - Aurrekontu Orokorren Edukina

727. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0003 1. Herrialde Historikoko Aurrekontu Orokor finkatuak 266.644.021.359 pezetara iristen dira 1995eko ekitaldirako, horri dagozkion gastuetan nola sarreretan, I Eranskin gisa bateratzen den laburpenaren arabera.

728. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0005 1. 1995eko ekitaldi ekonomikoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak abalak eman ahal izango ditu Herrialdeko Aurrekontuaren (Aurrekontu Orokorra ken Estatuarentzako Kupoa eta Euskal Autonomi Elkartearentzako Ekarpena) %10eko mugara bitarte, 17/1990 Foru Arauak xedatutakoaren arabera.

729. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0014 k) Aurrekontu Orokorretako zenbakizko eranskinetan berariaz adierazten direnak.

730. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0016 12. Artikulua - Kreditu aldaketen erregimenaren printzipio orokorrak

731. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0040 3. Aurrekontu-plantilako plazei atxiki gabeko iraupen jakineko lan kontratazioak, helburu horrekin Herrialde Historikoko Aurrekontu Orokorretan izendatutako kopuru indibidualizatuek mugatuko dituzte.

732. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 2. Estatuko zergen ezarpen-egitura orokorra kontuan izan behar da.

733. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 2. Zerga Lege Orokorrean zerga-arauak ulertzeko ezarritakoaren bidetik ulertu behar dira ekonomia-itun honetako arauak.

734. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 a) Terminologia eta kontzeptuak Zerga Lege Orokorraren arabera egokitu behar dituzte, ekonomia-itun honetan ezarritako berezitasunak kontuan hartu behar badira ere.

735. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 e) Gazteei dagokienez, taldeak osatzeko ekintzak bultzatzea; horren bidez, aurrezaintzako lan garrantzitsua burutzeaz gainera, bazterkeria jasaten duten gazteak gizarteratzeko tresna baliagarria edukiko da. Helburu hori lortzeko, bereziki hezkuntzako hainbat programa orokor aprobetxatuko dira, esate baterako lanbiderako gaikuntza lortzekoak, enplegukoak, etxebizitzenak eta gizarte-zerbitzuen sarekoak.

736. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorraren IV. tituluan administrazio-organoei ematen zaien ahalmena, iragarki-jartzaileari iragarkiak bertan behera utzi edo alda ditzala eskatzeko, drogamenpekotasunen arloan eskumena duen organoari dagokio, lege honen gaiaren barruan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esparruan. Foru- eta toki-administrazioek, berriz, berek izendatuko dituzte eskumen hori izango duten organoak.

737. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 3. Euskal Herriko Polizi-Ikastegia segurtasun-alorrean arduradun diren organoekin lankidetzan arituko da, Herrizaingo Sailak ematen dituen artezpide orokorrak jarraituz.

738. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00058 e) Estatutu araubidearen inguruko alorrei eragiten dien lege aurregitasmo eta xedapen orokorren egitasmoei buruzko txostenak egitea hilabeteko epean.

739. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 m) Aurreko puntuetan aipatu gabe egon eta euskal Administrazio publikoetako funtzionarien araudi orokorrean hutsegite oso astuntzat jotzen diren beste jokabideak.

740. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Kontseilu Europarrak emango dizkio Batasunari behar dituen bultzadak, garapena lor dezan, baita haren norabide politiko orokorrak zehaztuko ere.

741. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 3.- EBZk urtero txostena bidaliko die Europako Parlamentuari, Kontseiluari eta Batzordeari, baita Kontseilu Europarrari ere, BZESren jarduerak eta aurreko urteko eta urte bereko diru-politikak direla-eta. EBZko lehendakariak aurkeztuko die txosten hori Kontseiluari eta Europako Parlamentuari, eta eztabaida orokorra sortarazi dezake parlamentuak oinarri horren gainean.

742. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 - Erkidegoak eta bere estatuek daukaten diruaren eta finantza-egoeraren jarraipena egitea, baita Erkidegoko estatuen ordainketa-sistema orokorrarena ere, eta aldian-aldian horien berri Kontseiluari eta Batzordeari ematea:

743. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Batzordeak zehaztuko du zein den, inguruabarren arabera Batzordeak egoki iritzi, eta Erkidegoko estatu horrek kopuru orokorrez edo diru-isunez ordaindu behar duen zenbatekoa.

744. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Baldin eta Erkidegoko estatu horrek ez duela Justizia Auzitegiaren epaia bete aldarrikatzen badu Justizia Auzitegiak, kopuru orokorrez edo diru-isunez ordaintzeko zenbateko bat ezarri ahal izango dio.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00493 Egoera orokor horren ondoan, gero eta ugariagoak dira arrazoi ekonomikoengatik lan-merkatuarekin zerikusia duten migrazioak. Migrazio ekonomikoak, koalifikaziorik behar ez duten lan arriskutsu eta osasungaitzetarako eskulan merkea edukitzea esan nahi du. Inmigrazioak bi alderdi ditu: inmigranteak batetik, premiagatik etortzen dira, eta bestetik, guk lan zikinak egiteko horien premia dugulako. Finkotasunik gabeko soldatapekoak dira, lekuz eta lanbidez aldatzeko prest daudenak... Gainera langile hauek produkzio-sistemaren barrutik kanporatzen dituen joera ikusten da.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 I. Kongresuan (1888) sindikatu sozialista bat sortzea erabaki zuten, alderdiaren eta langileen arteko lotura izateko; horrela sortu zen Langileen Batasun Orokorra (UGT).

747. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 2.- LEHEN HEZKUNTZAKO HELBURU OROKORRAK

748. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00061 Datu orokorrak / Noiz eraiki zen: / Funtzioa: / Burualdearen orientazioa: / Aurretiko bista / Alderik altuena: / Apaindura: / Arku motak: / Oinplanoa / Non dagoen kokaturik aldarea: / Oinak (nabe kopurua): / Burualdea (atalak: absidea, deanbulatorioa eta bakoitzaren kopurua):

749. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Legeak, enuntziatu labur eta orokorrak dira, behatu eta esperimentalki egiaztatutako erregulartasunei buruz.

750. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Hau azterketa estatistiko gehienen ezaugarri garrantzitsu bat da, ez da kasu zehatzez hitz egiten, talde orokorrez baizik.

751. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00068 2.5. ADIBIDE OROKOR BAT

752. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00068 Gai honetan ikusitako kontzeptuak barneratu, eta bide batez laburtzeko, adibide orokor edo osatu bat ikusiko dugu.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 Programa horren barruan hainbat hitzaldi eta ihardunaldi antolatu ziren eta horrek filosofia berri bat eta ingurugiro hezkuntzaren beharrei eta ikuspegi orokorrari buruzko data base zabal bat sortzen lagundu zuen.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 Helburu nagusi eta orokor horretatik abiatuta, IBAIALDEren helburuak hauek lirateke:

755. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 4. Idatzi izenburu orokor bat liburuxkan jartzeko: Adibidez: BIZI EUSKAL HERRIAN.

756. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Izan ere, bi eremu orokor bereiz ditzakegu: glomerularra eta kapilar peritubularra.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00040 Irakasleak item-kopurua gehiegi dela ikusten badu, datu numerikoak eman diezaizkieke, ikasleek item bakoitzari dagokion garaiari buruzko informazioa besterik bila ez dezaten. Hartara, jarduera hau arloko 9. helburu orokorrarekin zuzenki lotuta geratzen da.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 Arau orokorra:

759. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Ikasturte honetako bigarren unitate didaktiko honekin, aurreko urteetan bezala ekonomi arloa landu nahi dugu, baina ez era deskriptibo soil batean, era orokorrago batean baizik.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Egoera orokor honek zer ondorio dakartzan herrialde garatu eta azpigaratuetan ere ikusiko dugu, azken hauen egoeraren kausa nagusienak hemen baitaude, hirugarren helburuan ikus dezakegunez.

761. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0019 Begira: inoiz ere ez da plano orokorra galtzen.

762. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0007 Tornuan: plater orokorrean, atzapar independentedun platerean, lunetaz baliatuz, eta abar.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0018 Adibidez: tornu paraleloa (TP), fresatzeko makina orokorra (FMO), eta abar.

764. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0005 Piezaren forma orokorra bista bakar baten bidez errepresentatzea interesatzen denean eta horretarako perspektiba-marrazki deituriko errepresentazio-sistemetara jotzen dugu.

765. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Eta, azkenik, testuari darion zentzu edo arnasa orokorra tonuan labur daiteke.

766. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 ERITZI OROKORRA TESTU TEKNIKOETAN

767. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Eritzi orokorra da testu azterketaren azken urratsa.

768. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Honako urratsean, aurretiaz egina den lanketa horretan oinarrituz, testuari berari buruzko eritzi orokor bat ematea da helburua.

769. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Eritzi orokor honek bi osagai izan behar ditu: eritzi kritikoa eta testuaren balioa.

770. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Beraz, eritzi orokorra ez da pertsonala.

771. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Eritzi orokorra ez da, halaber, testuaren parafrasia egiteko ere, bertan esaten denaren inguruan jakituriazko erakustaldi bat egiteko, alegia.

772. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Eritzi orokorra tonu eta lexiko egoki batez adierazi behar da, setiotasunez.

773. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Hasierako adinetan, balorazio orokorra egiten denetan, zailtasun hau oraindik ez da hain handia, baina kalifikazio motek beste ezaugarri batzuk dituztenean, areagotu egingo da.

774. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0095 Esperientzia konkretuetatik ideia orokor bana atera:

775. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 - Geltokiaren plano orokorra

776. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 Plano orokorretan lehen planora urratsez urrats hurbildu da.

777. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Genetikariak zenbaki hauetan oinarritzen dira haien arriskurik eza aldarrikatzeko, baina Kimuraren ustez oker dabiltza, zeren gaixotasun genetikoak jasaten dituzten gizakiak bizirik iraunarazteak honako arazo orokorrago baten kezka sortzen baitu: naturak gizakien artean burutu ohi duen eliminazio gaitasuna murriztearena, hain zuzen.

778. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Propietate batzuk gai guztietan nabari dira; propietate orokorrak direla esaten dugu, masa eta bolumena adibidez.

779. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049 - Ondorengo hitz zerrenda hau ordena ezazu, esanahi zehatzenetik orokorrenera eta alderantziz:

780. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0083 - Proposizio orokorra jarri ondoren, beste esaldi baten bidez frogatzen denean.

781. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
- Zer ikusten duzu argazkian?
Azal ezazu era orokor batez.
- Hitz egin ezazue hor dauden pertsonez:
Nolakoak dira?
Non daude?
Nola?
- Zer gehiago dago?
Nolakoa da animalia?
Badakizue zein animalia den?
- Marmota eta umeak plano berean daude ala plano ezberdinetan?
- Nora begira dago mutikoa?
Eta marmota?
- Zer ikusten da argazkiaren atzeko aldean?

782. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Ondo bereiz dezagun dedukziotik: dedukzioan egia orokorretatik baiezpen partikularretara jaisten gara; indukzioan, aldiz, ibilbidea aurkakoa da, hots, esperientziak luzatutako banakako datuetatik, enuntziatu orokorretara igotzen gara.

783. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 - Biltegiratze-eragiketak. Ordenadoreak beste saio batean erabil dezakeen informazioa era iraunkorrean gordetzeko egin behar diren eragiketak sartzen dira atal honetan. Prozesu horren bide orokorrena, informazioa diskoetan gordetzea da.

784. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00031 2. Zure deskripzioak sarrera orokor bat izango du. Sarrera horretan tokia deskribatuko duzu. Gogoan izan era desberdinez antola dezakezula testua: antolatzaileak erabiliz (goian, honen azpian, eskuinaldean...) edo elementuak aipatuz eta deskribatuz (lurra, erlojua, argiak, jarlekuak, koadroak, koloreak, usaina...).

785. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00250 Gerra hotzaren hasierak eta monarkiazaleen kemen ahulak argi erakutsi zuten monarkiaren berrezarkuntzaren bideak ez zuela etorkizunik. 1950eko azaroaren 6ko Biltzar Orokorrean, NBEk indarrik gabe utzi zuen 1946ko abenduko erabakia.

786. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00166 - Era disoziatuan uretan disolbatuta aurkitzen ditugun ioiek bi funtzio orokor garrantsitzu betetzen dituzte: oreka osmotikoaren mantenimendua eta azido-base orekaren mantenimendua (pHaren oreka).

787. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 2. Orokortzearen araua: informazio partzialak modu orokorragoz ematen saiatu.

788. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0005 Kasu orokorrenean eta x-en balio batentzat biderkadura magnitude infinitesimala da (zerorantz jotzen du).

789. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0007 7.1.- IDEIA OROKORRAK

790. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Baina maila orokorrean bezala gizarte eta instituzio mailan esan gura dugu, bestelako apalagoetan ere, akordioaren onurak markatzen dira, konflikturaren ondorio txarrak azpimarratuz.

791. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Azpiatal honetan bateratu egin ditugu hiru telebista-kanaleen emaitzak (ETB, TVEBI gehi TVENA), eta horrela Hego Euskal Herrian egiten den informatibogintzaren irudi orokorra eman ahal izango dugu.

792. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00136 Ezin daiteke esan bizitegiaren apainketa estilo konkretu baten linea orokorrei jarraitzen zaionik.

793. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0099 Suspenso orokorra ezin onartu hala ere.

794. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 ARGIBIDE OROKORRAK

795. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Kamerak hiriaren plano orokorra hartuko zuen orduan eta ondoren xehetasun baterantz inguratuko zen travelling geldoan: lorontzi akribilatuen itxurako zakarrontzietan aterki apurtuak agertuko ziren, euriari haizete bortitzak laguntzen zionero bezala, haizeak ereindako tulipan beltzak bailiran.

796. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00044 Aghazarian bezala Jerusalemen bizi diren palestinarrek, Jerusalemgo herritarraren eskubideak badituzte, udal hauteskundeetan bozka dezakete adibidez, baina ez dira israeldartzat hartuak eta, esate baterako, ez daukate hauteskunde orokorretan bozkatzerik, eta pasaporterik ere ez dute.

797. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Noiz edo noiz zure bizitza eta bizimoduaren errepaso orokorra egiten duzula.

798. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0045 Eskuin zango sorminduak, baina azeleradorearen pedaleari eusteko nahikoa lan, kontagailu orokorrari areago sinetsiko zion.

799. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0124 Norbaitek autobusaren argi orokorra piztu zuen.

800. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0053 Bahoa zuzen aterantz eta berriro deitu bapatean: A, ez ahaztu txostena medikuntza orokorrekoari entregatzea, medikuntza pribatura jo nahi ez baduzu behintzat.

801. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Dena den, konparaketa egokiago baterako Calmeten lehen liburua arretaz aztertu beharko litzateke eta agian orduan bakarrik izan genezake ikuspegi orokor egokia eta XVIII. mendean Europan gai hauen inguruan nagusi ziren interesguneak nola banatzen eta sailkatzen ziren.

802. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0089 Bilera orokorra, plazan jende asko barrez, beste batzuk errukituta.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00007 1.1. SARRERA OROKORRA

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00303 Terminologiak berak ere, gizartearekin lotuta dagoen jarduera denez, uztartu egin behar ditu joera orokor horiek, eransten zaizkien beste batzuekin batera, hala nola: teknologien aurrerakuntza zorabiagarria...

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Nolanahi ere, gaur eskaintzen ditugun zifren eta kopuru ofizialen artean ez da alde handiegirik izango; beraz, lurralde-eremu guztietako biztanleriari eta etxebizitzei buruzko datu orokorrek, zentsu-sekzioaren mailakoak barne, guztiz erabilgarriak izango dira egin nahi den edozein azterketa edo ikerketatan erabiltzeko.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00081 Bada makina bat gai bereziki emakumearen interesekoak eta gai horiek zerikusia dute gure sakoneko munduarekin, gure bizipenekin. Emakumeak informazioaren eremuan multzoka sartu izanak emakumeen kazetaritza mota bat agertarazi du. Emakume kazetariak, emakumeentzat eta beste emakumeei buruz idazten dutenak. Nire ustez, emakumea samaldan sartzeak informazio munduan, kazetaritzan, emakumeentzako kazetaritza ekarri du berekin, eta horrekin batera emakumeari bereziki interesatzen zaizkion gaienganako sentsibilitateak tokia izatea eduki orokorragoak dituzten komunikabideetan ere.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Gorago aipatu den bezala, zuzenbideko hitz tekniko gehienak ez dira bereziak formaren aldetik, adierazlearen aldetik, baizik eta hizkuntza orokorrean erabiltzen diren hitzen espezializaziotik sortuak, eta hortaz, horietatik bereizteko zailak. Horrela, badirudi hizkuntza guztietan 2 Frantsesari buruz Cornu-k ( 1990:63) egindako azterketaren arabera, ez leudeke 400 hitz baino gehiago zuzenbidean bakarrik erabiltzen direnak. Ziurrenik antzeko azterketa eginez gero gaztelania juridikoa oso hurbil ibiliko litzateke. gertatzen dela hizkera juridikoko termino bakun (hitz bakarreko) esklusiboak oso urriak izatea, eta oso ugariak esanahi juridikoaz gainera beste esanahia dutenak. Testuingurua, beraz, askotan izango da beharrezkoa termino juridiko baten aurrean gauden ala ez erabakitzeko.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00008 Aurkezlea Henry Delacroix izan zen, urte batzuk lehenago Piageten irakasle izana Sorbonan; Delacroix psikologoak ezin argiago agertu zuen bere kidearen aurreneko lanei buruz zuen iritzia: Piaget jaunak badu berezitasun bat oso bakana dena eta psikologoen artean lehen mailara jasotzen duena. Berezitasun hori da filosofoa ere badela. Badaki problemak jartzen; baita lortzen dituen askabide edo soluzioen balioa neurtzen ere. Gaurko filosofiaz eta bereziki gaurko epistemologiaz dakiena jakiteak ematen dio biderik haurraren adimena giza gogoaren bilakaera edo eboluzio orokorraren argitan interpretatzeko (ik. Ducret, 1990, 11. or.).

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00014 Behaviorismoa nagusi zenean kognizioaz arduratzea ez zen begi onez ikusten zen gauza. Eta kognizioaren arloan bertan aukeratutako ikergaiek ere, bestalde, zerikusi gutxi zuten eguneroko bizitzan gertatzen denarekin eta gutxiago oraindik Ameriketako adimen-testetan egiten ziren galderekin. Hona hemen ikergaien adibitze batzuk: kontserbazio-legeak, zoriaren eta probabilitatearen printzipioak, proiekzio-geometriako kontzeptuak. Piagetek 1950eko hamarkadaren hasieran sortu zuena teoria orokorra zen. Beraz, orduko psikologia ofizialak gogoko zituen gaietara ere zabal zitekeen teoriaren azalpen-indarra; ikaskuntza, oroimena edo pertzepzioa bezalakoetara, adibidez. Horixe da Piageten bizitzako azken bi hamarkadetan agertu ziren liburu askoren helburua.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00153 1. irudia. Gure saiakuntzen antolakuntza orokorra. Elektrodo aterale baten bitartez orno-muinaren azalezko geruzetako elektronegatibotasuna neurtzen da, eta informazio hau anplifikagailu baten bitartez egokiro sendotu eta ordenagailu arrunt baten bitartez aldi berean ikusi eta aztertzen da. Ordenagailuak berak minutu oro nerbio ziatikoari platinozko elektrodo bipolarren bitartez ezartzen zaion kitzikapen bat antolatzen du, eta baita saiakuntzaren momentu egoki baten kitzikapen kondizionatzaile bat ere. Orno-muinaren gainean jarritako silikonazko putzu baten bitartez azalezko geruzetan gai kimiko ezberdinak ezartzen dira.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Espainiako Euskal Herriko literatura foruzalea landu zutenak, hau da, euskal tradizioaren baina ez historiaren sortzaileak, aipatu aurretik, bi Karlistaden arteko aldi honetan (1840-1870) ezinbestekoa dugu Agustin Chaho nabarmentzea, tradizio horren aitzindari eta abiarazlea, Iparraldeko euskalduna, hain zuzen ere, baina Euskal Herriaz ikuspegi orokorra duena eta Hegoaldeko arazo politikoetan sartzen dena.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00077 Garateren hitzak ñabardura asko beharko lituzkete, hasteko orokorregiak baitira eta orduan oraindik soziolinguistikaren oinarriak ezezagunak ziren. Dena dela, bere hitzak egoera objektibo baten isla direla ezin uka.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 HELBURU OROKORRAK

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Airetik 1612ean hartutako mapa batek, itsasora inguratu duen Hiribilduaren taiuketa berri hau erakusten du, mapak bere osotasunean, hiriaren lehen planoa azaltzen du, hiru esparru orokorretan ongi errepresentatuta, Baiona Handia.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Hor, xehetasun handiz ikus daitezke Santa Maria eta San Bizenteko Elizak, Santa Anako eta San Telmoko Dominikoen Komentuak, Jeneralen etxeak, Udaletxea eta Harategia, guzti horrek Hiri Historikoaren eskema aski ezaguna osatzen duelarik, zalantzarik gabe itxura oso apalekoa eta erruz eraldatua eraikitzeko moduan, nahiko iraunkorra den trazadura orokor batean.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00061 02.20 Miramonen ETBko Produkzio Zentroa inauguratu zen. Zentro berria ETBn bertan egindako saioak egiteko zen, eta Durangoko zentroa albistegientzat eta EITBko zerbitzu orokorrentzat. Ordurarte, Donostian egiten ziren saioak, San Migel Patronatuaren gimnasioan. Gazteexpress izan zen Miramonen egin zen lehenengo saioa (1. argazkia: L.M. Bandrés Kultura Sailburua. 2. argazkia: Gazteexpress).

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Alabaina, handik bi urtera arazoak sortu ziren. Ferrolek aingura partida bat igorri zuen, eta zorren metaketak medio, arazoak daude Gabonetako soldatak ordaintzeko; horrek, jakina, egonezina sortu zuen olagizonen artean. Antonio Gonzalez Marroquin, untziaren kapitaina, sartu zen ikuskari lanak egitera eta Okendok hornitzaile kargua hartu zuen (administrari orokorra).

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00104 Argien mendeak gizateria osoari zuzentzen zizkion bere mezuak; Herder eta Fichte, aldiz, nazioari mintzatzen zaizkio zuzenean (oroit Nazio alemaniarrari hitzaldiak). Giza kultura orokorra herri bakoitzari dagokion kultura bereziarekin berdindu zuten.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Urdaibaiko Biosfera Erreserbako liburuska orokorra eta mapa. Biosfera Erreserba sustatzeko elementu nagusia izango da. Aldaketa txiki batzuk proposatzen dira gaur egun duen itxurari dagokionez.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 Gai orokor horien garapena faktore ugariren menpe dago; horien artean, aurrekontuei buruzko xedapenak ezezik, ondokoak ere sartzen dira: Biosfera Erreserba kudeatu beharra, ikerketen emaitzak, alderdi interesatuen koordinazio nahiz elkar ulertzearen emaitzak, nazioarteko joerak, etab.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 Ondoren, talde orokor bakoitzaren barruan garatu beharreko arlo nagusietariko batzuk deskribatzen dira, baita lortu nahi diren emaitzak ere, Erabili eta Kudeatzeari buruzko Egitamu Gidari osoan zehar egindako azterketan ezarritakoaren arabera.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00026 Gure ustetan, arestian aipatutako izenek hiru egunetako (edo gehiagotako) festa orokorrari egiten diote erreferentzia. Ondoren aipatuko ditugunek ordea, festa horretako atal zen literatur lehiaketari erreferentzia egiten dioten izenak dira: lorejokoak, itzjostaldiak, berxutaco guduak, euskal izkribatzalleen indar-neurtzeak, koplarien guduak, neurtizlarien guduak...

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00103 Liburuan, testuinguru orokorretik hasi eta kasu mugatugora egin dugu saltoa: hasera batetan Abbadia nor izan zen, modernitaterako pausoa nola azaltzen zuen ikusi dugu.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00022 c) Azkenik, kooperatiben zuzenbidearen arloan, oso erabilia da kooperatiben batasuna hitza. Izatez, bai 1993/4 Kooperatiben Legean, bai Nafarroako 1996ko Legean, eta bai Frantziako Legerian ere, behin eta berriro zehazten dira kooperatiben batasunak elkarte- edo bazkun-izaera duten erakunde gisa, berauen helburua enpresa arlokoa ez izanik. 50. Egiturazko arrazoi guztiaz, 1982ko Kooperatiben Euskadiko Legeak ik. ez du erabiltzen batasuna hitza elkarte-izaera hutsa duten erakunde hauek izendatzeko. Hala ere, 1993ko Kooperatiben Legearen 144. artikuluak berreskuratu egin du batasun hitz hori. 1987ko Kooperatiben Lege Orokorraren antzekoa izanik, ik. 1989ko Nafarroako Kooperatiben Foru Legea.

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 La Bahía de la Concha, bestalde, oso apelazio eder-gurakoa da, nola esango nuke... kurtsi ere bada, bai, idazle baten lana ematen du gehiago, herriarena baino. Polita izango litzateke aztertzea noiz aipatzen den lehenengoz La Concha hizkera arruntean, hau da, artikulu barruko testuetan edo albiste orokorretan, ez planoetan eta mapa zaharretan.

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00025 Gainera, hortxe da datu orokor garrantzitsu hau ere: oraintsu arte baserri-produkzioan eta bizimoduan hartu du oina gehienbat gure hizkuntz komunitatearen gune sortzaile trinkoenak, baina mende honen erdialdetik aurrera, baserriaren gainbehera orokorra gertatu ondoren, gune sortzaile hori biziki ahulduz eta desegituratuz joan da.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 2. Hemen ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorra diseinatzea eta gauzatzea proposatzen da bai eta gizarte ekimenaren ustez administrazioak egin behar lukeen ahalegina adieraztea ere.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Funtsean diseinurako eta gauzapenerako metodoa doa txosten honetan. Hemen proposatzen dugun Plangintza Orokorra prozedura soziala da, ez da instituzionala, ez anti-instituzionala ere.

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 3. Plangintza Orokorra gizarteko alor guztietan eta Euskal Herri osoan gauzatzekoa da, instituzionalizazio desberdinek eragindako errealitateetara eta zonalde eta lurralde bakoitzeko ezaugarri soziolinguistikoetara egokiturik.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Ikuspuntu instituzionaleko Plangintza Orokorra elkarrekin adostu beharko dute Euskal Herriko eremu administratibo bakoitzeko instituzioek eta administrazio maila ezberdinek, dagozkien gizarteetako ikuspuntu sozialen partaidetza eta inplikazioa lortuz.

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Hemen aurkezten den ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorrari dagokionez, Euskal Herri osokoa prozesu berean diseinatzea proposatzen da, instituzioen partaidetza eta inplikazioa lortuz.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 4. Plangintza Orokorraren kontzeptuak hiru dimentsio ditu:

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 5. Ikuspuntu Sozialeko Plangintza Orokorra Euskararen Unibertsoaren aldeko mugimendu proiektu honek antola dezakeen Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak bultzatu eta gidatu behar du hori izan baitaiteke beraren egiteko nagusienetako bat eta bertatik ad hoc antolatutako Plangintza Batzordeak metodoa prestatu. Euskalgintzak izan behar du ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorraren aintzindaria, motorea, eragile nagusia...

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluari dagokio, jardunaldietan onartzen den Plangintza Orokorraren helburu nagusiaren baitan sail bakoitzerako helburuak finkatzea, plangintza sektorialki diseinatuko denez sektore bakoitzeko batzordeek zeri erantzun behar dioten jakin dezaten.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 Hori horrela, jardunaldiotatik bultzatu nahi den Euskararen Normalkuntzarako Plangintza Orokorrak funtsezko zantzu hauek izan behar ditu, unean uneko antolaketa-premia eta -eskakizunek eska lezatena murriztu nahiz baldintzatu gabe:

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 - Euskal Herritar eta euskaldun oro da, berez eta bakoitzari dagokion mailan, Euskararen Normalkuntzarako Plangintza Orokor honen egile.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 - Plangintza Orokor honek, eraginkorki gauzatu ahal izateko, faseak, mailak, egitekoak zein ardurak ongi zehaztea eskatzen du.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00106 Gogoeta txostenean aipatu bezala, ildo emankorrak gehiago sakondu eta hustiatu, ildo makalak indarberritu eta ildo berriak irekitzea legoke, guztia barne hartuko duen Plangintza Orokorra galdatuz. Horretarako ezinbesteko da gizarte erakundeen euren arteko artikulazioa.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 Horrenbestez, hizkuntza-politikaren arloko helburu nagusia, une honetan, Euskararen Aholku Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak aurreko legegintzaldian onartu zuten euskararen erabilera sustatzeko plan orokorraren garapena da. Izan ere, akordio eta parte-hartze zabalagoetan oinarritzen den hizkuntza-politikaren ardatza da. Arlo honetan garatu beharreko jarduerak ondoko arloak izango dituzte oinarri:

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00049 Filosofia politikoko problemari emandako irtenbide klasikoaz hitz egin ahal izan dugu filosofo klasiko guztien artean adostasuna izaten baita, bai plano orokorrean, bai detaile xeheenetan ere: bizitza politikoaren helburua bertutea da eta bertutera zuzentzen duen ordenu politikoa errepublika aristokratikoa da edo, baita, gobernu-era nahasia.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00012 - Kirurgia orokorra eta kirurgi-espezialitateak

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00013 Bosgarren atalean 1984 eta 1996 urteen arteko Euskal AEko ospitaleen jardueraren laburpena eskaintzen da. Atalak bi azpiatal ditu. Lehenengoan, aldagai adierazgarrienen datu orokorrak ageri dira eta bigarrenean adierazlerik interesgarrienak. Bi kasuotan banatua ageri da lurralde historikoaren, asistentziaren izaeraren eta ospitaleen helburuaren arabera.

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00016 Goi-mailako teknikariak. Administrazio-arloan eta zerbitzu orokorretan lan egiten duten goi-mailako teknikariak.

844. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00016 Erdi-mailako teknikariak. Administrazio-arloan eta zerbitzu orokorretan lan egiten duten erdi-mailako teknikariak.

845. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00017 c) Ospitaleratze-geletan eman daitekeen baino anestesia konplexuagoa emateko aukera izatea, hala nola anestesia orokorra, blokeo epidurala, etab.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Kirurgia. Kirurgia orokorra, liseriketako eta gainerako ebakuntza-espezialitateak sartzen dira hemen: kirurgia kardiobaskularra, neurokirurgia, masail-aurpegietakoa, plastikoa eta konpontzailea, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, etab.

847. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00051 Gizarte modernoko mundu ikuskeren aldakortasun orokor hau ikusirik, ez gintuzke harritu behar gure garaia konbertsio-aro legez ezaugarritu izanak. Ez luke harrigarria izan behar beste honek ere: bereziki intelektualek izan dutela jaidura beren mundu ikuskerak errotik aldatzeko, eta gainera harrigarrizko maiztasunaz.

848. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00186 V. Asanbladakoak, solidaritatea eta batasun internazionalari dagokienean, ados geundean oinarrizko printzipio orokorrak direnez, baina ez horrela estatu mailako estrategia osaketa eta euskal nazio arazoari irtenbidea planteatzeko moduan. Horregatik gure ikuspuntua beste hau zuan euskaldunok geuk izan behar dugu euskal iraultza prozesua bideratu behar dugunak.

849. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 8. ATENTZIO ERRESIDENTZIALARI BURUZKO IKUSPEGI OROKORRA

850. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Ohar orokor hauetan X. kapituluaren deskribapen zehaztuan erabilitako egitura berari jarraitzen diogu:

851. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00515 Jarraikitasun-ekuazioa orokorra da. Beraz, Ampereren legean zerbait falta dela ondoriozta dezakegu.

852. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00515 Denboran zehar aldakorrak diren eremuak hartuko lituzkeen Ampereren lege orokorragoa egin al dezakegu?

853. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Konstituzioa aldarrikatuz geroztik, Gauzei buruzko zuzenbidea berriro antolatu behar izan da. Esparru edo espazio batzuetan, guztion interesa edo interes orokorraren eta hiritarraren interesa edo interes bereziaren arteko harremanen oreka bilatu behar da, kasuan kasuko ezaugarriak eta hiritar horri eratxiki edo esleitu zaizkion ondasun edo baliabide horiek kontutan hartuz.

854. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 b) Norbanakoei ondasunak eratxikitzen zaizkienetan, interes orokorra edo guztion interesa kontutan izan behar da nolabait. Hortaz, ezin da aldez aurretik zehaztu eratxikipen horren edukia, ez baitago erabateko ahalmen eskualdaketarik; izan ere, norbanakoaren jarduketa kontrolpean dago, menpekoturik, alegia.

855. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 c) Irizpide orokorra da ondasunak erabiltzeko askatasuna, kasuan-kasuan lege desberdinek ezarritako baldintza eta mugen barruan (EKren 38. art.). Ondasunak erabiltzeko askatasuna lege bidez xeda daiteke, beti ere, jabetza eskubidearen oinarrizko edukia errespetatuz (EKren 53.1. art.).

856. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 Landa lurretan eraiki daitezke, arau orokor gisa, finkaren izaera, zabalera eta erabilerari lotuta dauden nekazaritzako ustiapenera zuzendutako eraikuntzak bakarrik (16. art.).

857. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00205 Eta laugarrena, gazteentzako liburua. Produkzio orokorrean bigarren lekua badu ere, jatorrizkoan laugarrenera jaitsia ikusten dugu haur eta gazteen liburua, 800 bat libururekin; berrargitaratzeko orduan, ostera, bigarrena da, % 38,5arekin.

858. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00161 ZAHARTZEA, LEGE OROKORRA

859. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Ondorio orokorra, bada, behin eta berriro errepikatzen ari garena da: halako sasi-baliokidetasun automatikoei aurre egin, eta euskarak eskatzen duen modu auzoaren bihurrikeriarik gabean eman. Horrela esanik, zaila dirudi, baina sinetsi askoz errazagoa da azken buruan (irakurlearentzat, bereziki, baina baita idazlearentzat ere, berak sinesteko moduko euskara hori hobeto kontrolatuko baitu).

860. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00566 Aipatu dugunez, nominalizazioei buruzko atalak emango luke tiraka hasteko aukerarik zabalena. Hasteko, askotariko ondorioak (eta ez soilik gramatikalak edo estilistikoak) atera daitezke abstrakziorako joera orokorraren azterketatik. Horrekin loturik, halako prozeduren lasto-garietan guk egin dugun baino luze-zabalago eta sakonago iker liteke noski, eta anekdotario agortezina bildu ere bai.

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00119 Edozein MUSIKASTE amaitu ondoren hurrengoaren bozeto osoa egiten da, eta horrela automatikoki ideia orokor bat sortzen da, zenbait arrazoi direla medio, hurrengo hilabeteetan behin baino gehiagotan hankaz gora erortzen dena. Jakina, oinarrizko eskemari tinko eusten zaio lehen unetik, baina arazoa beti zenbait xehetasunetan sortzen da, maiatza iritsi arte gehien sufriarazten digutenak.

862. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00022 Esan, azkenik, lanak idazkera ulerterraza duela oro har eta gaian interesa duen edonork, arreta apur bat jarriz gero, irakurri ahal izango duela arazorik gabe. Liburuak barne batasun handia du, kapitulu guztiek berezko tokia dute argumentazio orokorrean eta helburu berbera dute: Nafarroako euskararen bilakaera ulertzen laguntzea, argia toki desberdinetatik eginez.

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00118 Bi dira saiorik aipagarrienak: 1964ko Language Maintenance and Language Shift as a Field on Inquiry (bigarren bertsioa in Fishman 1988b: 135-80), bata, eta, bestea, Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective-ko Language maintenance and ethnicity (1989: 202-23) atala, baina lehendabizikoa erabilgarritasun orokorragokoa denez, bigarrena eskematiko samarra den bitartean, soilik lehenengoa aurkeztuko dut hemen.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 8.3.1 Ezaugarri orokorrak

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 Oraingo atalean ekimen honen sailkapen eta aurkezpen orokorra egingo dut, jakinik, aldi berean, guztiak aipatzea edo, are gutxiago, haiei buruzko zehaztasunak ematea, ezinezkoa dela: oso zabala da epea hirurogeita hamahiru urte, hiru belaunaldik hartu zuten parte Euskara elkartea, Euskal-Esnalea eta Euskeraren Adiskideak taldeetakoak, nonbait eta Nafarroako geografiaren zati handi bat besarkatzen dute.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Elkarbizitza-arauak ikastetxearen funtzionamenduari buruzko erregimen orokorrean ezarrita daude, eta nahitaez bete behar dira.

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 III. HAURRAK BABESTEKO PLAN OROKORRAREN JARDUERA ESPARRU OROKORRA.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Plan honek hainbat printzipio orokor ditu jarduerarako gidari, egungo gizarte ongizatearen doktrinaren oinarri teorikoa hain zuzen:

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Aurreko printzipio orokorretik abiatuta, haurrak babesik gabe dauden egoerak lehen unean antzemateko premia sustatu behar da. Izan ere, horrelako egoera batean dagoen haur batek jasaten dituen kalteak eta sufrimenduak besterik gabe justifikatzen dute printzipio hau. Baina horretaz gain, pronostikoa eta birgaitzeko prozesuaren eraginkortasuna zeharo hobetuko dira haurren babes faltaren antzemate hori lehen unean bertan ematen denean. Horixe diote, hain zuzen ere, eginiko ikerlanik gaurkotuenek.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Printzipio orokor honen aplikazioak eta kasuak antzemateko, aditzera emateko, ikertzeko eta deribatzeko prozesuaren hobekuntzak hainbat jarduera martxan jartzea eskatzen dute, Departamentuko Zerbitzu Espezializatuen eta udaletako gizarte zerbitzuen elkarlanerako prozedura argitzeko, eta arinago eta bizkorrago bihurtzeko.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Plan orokor honek lehentasuna ematen dio prebentzioari, teknikoki ahal duen neurrian, hau da, haurren babesik gabeko egoeraren agerpenari edo honen ondorioen garapen eta bilakaera kaltegarriari aurre hartzen dieten ekintza edo jarduerei.

872. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Arrisku edo babesik gabeko egoeran dauden adingabeen kolektiboa sektore edo alorka banatzen duen printzipio orokorrari kontrajarri gabe, nabarmen-nabarmena da egoera indibidualen heterogeneotasuna. Hau dela eta, interbentzioa indibidualizatu behar da, eta ekintzak aniztu, egoeraren larritasunaren eta gizarte errealitate bakoitzaren berezitasunen arabera.

873. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Printzipio orokor honek garrantzi berezia bereganatzen du plan orokor honetan, zerbitzu publikoek oro har eta Haurren Babesak, bereziki, herrialde garatuetan dituzten kezka eta helburuei dagokienean batik bat. Eta erabateko kalitaterako sistemetan jasotzen diren estrategiei darien oinarrizko planteamendu bat ere bada.

874. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Baliabideak premiei egokitzea baita kontua. Haurren Babesean, adingabe bakoitzaren eta familia bakoitzaren premiak, patroi amankomunak badiren arren, funtsean desberdinak dira. Beraz baliabideek, ezaugarri amankomun zenbait izanik ere, indibidualizatu eta pertsonalizatuak izan behar dute, eta adingabe bakoitzaren eta beronen familiaren premiei egokituak. Printzipio honek oso inplikazio garrantzitsuak izango ditu plan orokor honetan. Honako hauek hain zuzen ere:

875. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 1. Arautegi Orokorra.

876. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Eta testuinguru honetan gorpuztu da hiztegi berri honen proiektua Bilbao Bizkaia Kutxak, Gipuzkoa Donostia Kutxak eta Vital Kutxak lagunduta. Asmoa ekonomiako eta finantzetako terminoak berrikusi, osatu eta eguneratzea izan da, lehen hiztegi hartatik abiatuta, haren ikuspegi akademiko bera mantenduz, bereziki ekonomia orokorreko eta finantzetako terminoetan oinarrituz eta muga 3.000 termino inguruan ezarriz, lanaren praktikotasuna eta produktibitatea kontuan izanik.

877. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 Gerta liteke prezioen maila orokorra asko ez igotzea outputak gora eginda, enplegurik gabeko era orotako baliabide eraginkorrak dauden bitartean. Baina outputa butxadurak izaten hasteko nahikoa igo bezain laster, gerta liteke hainbat salgairen prezioetan igoera bortitza gertatzea.

878. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Gizarte-Segurantzako onuradunei medikuntza orokorreko, pediatria-puerikulturako eta espezialitateetako asistentzia ematen dieten zentroak dira.

879. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Gizarte-Segurantzako onuradunei medikuntza orokorreko eta pediatria-puerikulturako asistentzia ematen dieten zentroak dira, espezialitate hori kontsultategiak diharduen zonan hala ezarrita baldin badago.

880. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Birgaitzearen ikuspegi orokorra izanda, birgaitze-zerbitzu batzuk ematen dituzte sustapen mediko-funtzional, psiko-sozial eta profesionalari berebiziko garrantzia eskainiz, barnetegia, mantenu-erdia zein etxean bertan aukeren bidez.

881. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00169 1990eko Hezkuntza-Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legea (LOGSE) mailaka ari da aplikatzen Euskal AEn.

882. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00169 Hezkuntza-sistemako gainerako irakasmailak eta irakaskuntzak 1970eko Hezkuntzaren eta Hezkuntza-Erreformaren Finantzaketaren Lege Orokorrak (HLO) arautzen zituen artean.

883. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00169 Araubide Orokorreko Irakaskuntzak

884. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00169 Oinarrizko Hezkuntza Orokorra (OHO)

885. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikastetxeko irakastordu ofizialen barnean emandako izaera orokorreko irakas-jarduerengatiko kobrantzak besarkatzen ditu.

886. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Kapitulu honetan hainbat atal sartzen dira lurren banaketa orokorra erabilera desberdinen arabera zehaztuz, baita ere nekazaritzako ustiategien egiturari eta arrantzako untzi-taldeari buruzko zenbait datu.

887. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00369 MERKATARITZAKO JARDUERAREN ERA OROKORRAK

888. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 a) Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorrak.

889. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Abenduaren 22ko Aurrekontu Orokorretako 10/1989 Legean, Sektore Publiko hori osatzen zuten enteak honela xehekatuak geratzen ziren:

890. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 1. Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorra (Legebiltzarra, Jaurlaritza, Lan Harremanetarako Kontseilua, Kontseilu Ekonomiko Soziala, Kooperatiben Kontseilu Gorena, Herri Kontuen Euskal Epaitegia).

891. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00205 Laburbilduz, analogia, berez, interpretazioaren fenomenoaren alderdi bat, alegia hizkuntza iharduera orokor baten agerpena, baizik ez da. Jarduera horretan, banakoak bereizten dira, gero banako horiek erabili ahal izateko. Eta hori dela eta, esan ohi dugu analogia erabat gramatikala eta sinkronikoa dela.

892. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00125 Ez litzateke, beraz, burugabekeria erabilgarritasunari buruz galdera batzuk egitea jarraitu izan diren irizpideak ikusten hasi aitzin. Hiztegiek diote kontzeptu hori zerbaitek zerbaitetarako balio izatearekin edo beharren bati erantzutearekin edo eragingarri edo abantailazko izatearekin dagoela lotura. Ematen dituzten definizio eta adibideek iradokitzen dute gauzak ez direla baliagarri era orokor eta mugarik gabean; aitzitik, egoera jakinetan eta helburu zehatz batzuetarako direla baliagarri.

893. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00716 737. Kontratu horien inguruko ideia orokorrak. -Aurrerago aipatu bezala, Merkataritzako zuzenbidea enpresarioen jarduera antolatzen duen arlo juridiko gisa eratu da.

894. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Bada, enpresarioaren laguntzaileei buruz aurretik egindako azalpen orokorrera jo behar dugu (ikus 32. zk. eta ondorengoak).

895. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Nortasunaren psikologiako aldagai garrantzitsuek bereizgarri sail bat dituzte, metodo zientifiko orokorra egokitzera eta partikularizatzera daramatenak, nahiz eta une batean edo bestean ia ikerketa estrategi guztiak erabiltzen diren.

896. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 a) Merkataritza-kontratazioaren arau orokorrak.

897. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00057 Max Scheleren azken urteetako ikuspide aipatua, Adornorengan analisigai nagusia bilakatu dena (Dialektika negatiboa), batez ere Heideggerek bihurtu du erradikalki mendebaleko tradizio orokorraren edo metafisikaren beraren oinarrien planteamendu kritikoa.

898. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00312 Hasiera batean, Bilbo-Elgoibar trenbideak Donostia norabidean izango zuen luzapen gisa jaio zen, baina interes orokorreko trenbide kategoria emateko arrazoi nahikoa izan ziren: trenbide horrek kostaldeko komunikazio bideetan zuen garrantzia; Bilbo-Durango, Durango-Zumarraga eta Donostia-Irun trenbideekin zituen loturak; merkataritzan eragingo zituen hobekuntzak; eta Bilbo nahiz Pasaia bezalako portuak Euskal Herriko merkataritza portu garrantzitsuenak zuzenean lotzeko ematen zuen aukera.

899. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00440 8.5.2.1. EZAUGARRI OROKORRAK

900. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Bibliaren erabilerarako hizkuntz joku-arau orokorrenak, ba, emanda eta berretsita aurkitu zituen Lukuk Trenton (gero, Luku hil ondoren, Liturgiarena 1562an arautuko zen batez ere): italiera edo gaztelania bezalako hizkuntza ofizialagoetarako balio zuten arauak ziren haiek, eta gurea bezalako mintzaira saihestuagoetarako zer esanik ez.

901. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00046 Lehenengo behaketa makroskopikoarekin batera, materialak jasan duen lan-egoera orokorra ezagutu behar da, hau da, deformazio plastikoa makroskopikoa izan den ala ez, egoera dinamikoa (karga eta deformazio aldakorrak) ala estatikoa, tenperatura etab., hausturaren arrazoiak jakiteko datu horiek oso lagungarriak baitira.

902. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00092 Orain arte estraineko azpiataletan nozioen sailkapen orokorra eta bi urratsekoa nola egingo dugun ikusi dugu zehaztasunez.

903. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00092 Lehenengoz, Atalase maila guztiontzat orokorra dela, lortu behar diren helburuak zehazteko orduan esango diogu, eta bigarren atalean, hots, Sakontzen esango diogunean, ikasle horrek berak, dituen asmoak, beharrak, gogoa eta abarrak kontuan hartuko ditugula.

904. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00092 Atalase mailan, helburuak pertsonalizatuak izango dira, nork dagokion neurketa egindakoan dituen hutsuneen gainean lan egingo du, baina lortu beharreko helburuak, orokorrak izango dira, Atalase Maila liburuan oinarriturik egin dugun sailkapenekoak, hain zuzen ere.

905. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Taldearentzat on dena eta taldeak beretzat erabakitzen duena dira, beraz, moraltasun-irizpide nagusiak: irizpide honi balio unibertsala ematen zaio, eta arau orokorrak onartzera iristen da horrela norbanakoa.

906. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00089 Dena, baina, poesiaren ikuspegi jakin baten alde: nahi du idazleak, Jainkoek edo Jainkoak idatzia duten liburu orokorretik zerbait ebatsi, errateko bera ere Jainko bat dela, edo barne-mundura begiratuz: neurtzen ahal ez diren errealitate sentikor eta mugikorretan

907. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gaitasun soziokulturala esatean hauxe adierazi gura dugu: komunikazioaren testuinguru sozial eta kultural orokorraren barruan, hiztunari mezuak egokiro adierazteko modua ematen dioten ezagutzak, hizkuntzaren erabilera desberdinei lotutako faktore pragmatikoen arabera.

908. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Interes orokorren alde biltzen, herriak (barnealdean gehienak hain neurri txikikoak dira eta) ez dira ohituak eta ez dute nahikeria handirik erakusten. Euskarak (irakaskuntzaren berrantolaketari esker besteak beste) eta euskal kulturak eragin baikorra ukan lezakete pratika hauen bilakaerazteko.

909. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00093 Lana aurrera, baliteke argi edo musika gehiagoren premian izatea, baina ez da arazoa: behin marko orokorra hautatu eta gero, etorriko diren gainerako hautamen guztiak marko orokor horren baitan kokatzea da kontua, aire berdintsua duelako hemen, kontrastea egiteko hor...

910. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Hezkuntzan frisierak duen egoera Herbehereetako hezkuntza-sistema orokorraren araberakoa da.

911. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 a) Hizkuntza normalizazioari dagozkion plan orokor eta proiektu arauemaileei buruzko iritzia ematea, horiek onetsi aitzin.

912. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00106 Diputazioko Artxibo Orokorrean inork ez daki argazkien fondoa zer nolakoaden, nola antolatuta dagoen, non dagoen, salbu eta artxibozain nagusiak.

913. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00044 Ohikoa zen errepresioak FOP direlakoek bost hilketa eragin zituzten astean zehar- areagotu zituen protestaldiak, maiatzak 13 eta 16an greba orokorrak gauzatu arte. Suarezek aipaturiko batzordearekin erakutsi zuen jarrera irmoa Erabat ezinezkoa zela preso guztiak kaleratzea hauteskunde kanpaina hasi baino lehenago zioena aldatu behar izan zuen mobilizazioen arrakasta eta indarra antzemanda.

914. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00044 Ministroen kontseiluak indultu-erbesteraldiak elkartzen zituen konponbidea ontzat eman zuen eta greba orokorraren bigarren egunean, 16an hain zuzen ere, 1970ko Burgosko epaiketako preso zigortuenek euren indultuaren berri izan zuten.

915. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00086 Horretarako, kontzeptu berriaren eta aurretiko ideia orokorraren artean, zubi kognitibo bat behar da, aurretiko antolatzaile moduan jokatuko duena.

916. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00086 Hauentzat, benetan garrantzitsua dena, gaitasun eta konpetentzia kognitibo orokorra lortzea da.

917. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00090 Zientzia ez da gaitasun orokorren garapenerako bidea, kontzeptu-gune espezifikoak eskuratzeko baliagarria den zerbait baizik.

918. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00100 Subjektuaren arrazonamendu-estruktura orokorra zalantzan jartzen da, eta arrazoitzeko modu konkretuagoak kontuan hartzen dira; aktuazio konkretutik hurbil egonik, problema-multzo konkretuago bati aplikatzen zaizkion eskema operatorioak kontuan hartzen dira.

919. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00103 Horiek izan ziren benetako negoziazioak, non hauteskunde aske eta orokorrak ziurtatzeko neurriak hartzen hasi ziren.

920. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00103 1977ko ekainaren 15eko hauteskunde orokorren emaitzen ondoren eratu ziren Cortes berriak, baina akordio politiko zabal baten beharra erakutsi zuten haiek.

921. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00106 Ez zitzaion trantsizio bide horri kontsentsu handiz hasiera eman; Espainian gertatu zen legez. hauteskunde aske eta orokorren bitartez Batzarra aukeratu, eta Batzar horrek eratu zuen konstituzioa, demokrazia berri baterako oinarri.

922. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00060 Horregatik eta ikuspegi orokorra gal ez dezagun, egokitzat jo dugu prentsak euskarari ematen dion lekuari buruz bilduta dauden datuak ere kontuan hartzea.

923. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Egin dugun lanaren testutik ateratzen diren ondorio orokorrenak hurrengo lerroetan laburtzen ditugu.

924. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 HEHan gai orokorreko eta zientzietako prentsak erlatiboki zabalkunde handiagoa du eremu osoan baino.

925. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Gai orokorrak gailentzen dira egunkarietan eta hainbat gai berezi beroien parte dira.

926. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Astekariak, gai orokorretan eta emakumeei zuzendutako gaietan gailentzen dira. Gai orokorreko astekari guztien artean, bi gehigarrik guztien %68 egiten dute. Hilabetekariak emakumeei eta zientziei buruzko gaietan nabarmentzen dira.

927. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00010 LURZORU/LANDARE/HERBIBORO SISTEMA: LARRATZEAREN ERAGIN OROKORRAK

928. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00012 Modu orokor batean erkaketak eginez antzeko espezieak ikus daitezke larre bietan.

929. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00033 Horien ontasun teorikoaren onarpen orokorrak, eta are funtsezkotzat hartzen diren baloreak bermatzera bideraturiko tresna tekniko-juridiko gisa duten gaitasunak, badu beste ondorio bat: asmo politikoak oro giza eskubideetara bideratu nahi izatea, dela badirenen edukiei horiek erantsiz dela, besterik gabe, beren berezitasuna onartua izan dadin ahaleginduz.

930. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 1.1. Langaia zehaztu edo hasierako ideia orokorra bilatu.

931. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 1.3. Plangintza orokorra egin eta aplikapenaren pausoak zehaztu.

932. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Ez du etsitzen senarekin eta planteamendu orokorrekin.

933. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00045 6.1. Lehen zehaztapen-maila: diseinu orokorra

934. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00045 Ikas/irakaskuntzaren osagaiak, berriz, ikasprozesuko aldagai nagusiak ditugu. Zenbat diren? Esaterako, Gimeno Sacristánek sei aipatzen ditu (1981), irakaskuntza orokorrean hartuta: helburuak, edukiak, komunikazio-harremanak, baliabide teknikoak, antolaketa, eta ebaluazioa.

935. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00061 Baina honek hainbat aspektu inplikatzen du, bi oso orokor bakarrik aipatuko dut nik orain.

936. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00096 Aurreko kurtsoetan gauzaturiko ikerkuntza-ekintza prozesuaren ebaluazio orokorrak manifestuan utzi zuen unitate bakoitzaren praktikaren gauzatzean ematen zen planifikazio, interbentzio eta azterketa faseen errepikapen-espiralak, balio handikoak izan zirela ingurune naturalen irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak aztertu ahal izateko, diseinu kurrikularrean eta ikerkuntza-ekintza metodologian lan-taldea formatzeko eta gehienbat irakaskuntza eremu honetan arduraduna zen taldeko partaideen praktika hobetzeko (Munarriz (koord.) begiratu 1997).

937. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00057 Inpresio orokor on bat gelditzen zait.

938. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Goñerriko hizkerari buruzko deskribapen orokor bat egiten den lehen aldia denez, onartzeko modukoa iruditu zaigu inoizka kontrastiboak ez diren datu deskriptiboak ere sartzea, izan ere beti ez da erraza gertatzen Goñerriaz landako inguruko ibarretako ezaugarri edo datu zehatz horiexek edo parekagarriak aurkitzea; ezin utziko dugu sartu gabe Goñerriko datu interesgarri bat ondoko ibarretan nola esaten den ez dakigulako soilik.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 Sorkuntza-aurreko kontrol egokiak arrisku hori populazio orokorraren maila berdintsuetara eramaten du.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Hartuko zizun anekdota xume bat eta adibide orokor bat egingo zizun, hartuko zizun gertakari arrunt bat eta ondorio unibertsalak aterako zizkizun.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00075 Hartu zituen bi erabakirengatik gogoratzen dute gehienek kargu horretan eman zuen tartea: urre patroira itzultzea eta horren ondorengo greba orokorra.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00085 izan ere, hauen dekretuak askatasun politikoaren aurkakoak izaten dira beti, kode publikoko esaldi orokor batetik eratorritako proposamen partikularrak ez direnean.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00117 Eta, aldi berean, psikiatriako beste esparru batzuei ateak itxi gabe, Euskadiko planifikazio orokorraren barruan.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00144 Eta hauen lana, zuzendaritzako, administrazioko eta beste zerbitzu orokor batzuetako (mantenimendua, harrerako pertsonala, arropa biltegia) langileen ihardunarekin osatzen da.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 EMAKUNDEren EEEPParen ebaluaketaren kasuan, ebaluaketarako metodologia garatzen hasi ginenean, nik seinalatzen nuen, ezen baldin eta planaren helburu orokorrena bazen gaia agenda publikora sartzea, zergatik ez genituen aztertzen garatutako ekintza estrategiak eta gaia agenda publikora nola sartu zen?

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00160 Ezagutza orok adigai bat eskatzen du, hau hain ezosoa edo iluna bada ere; adigaia, ordea, beti orokorra da bere formari dagokionez eta erregelatzat balio du.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00309 Itxuraz hasiera-hasieratik bitxia izan behar du, ordea, pentsatzeko dudan baldintzak, eta beraz, nire subjektuaren antolaera soila denak, aldi berean pentsatzen duen ororentzat baliogarria izan beharrak, eta enpirikoa dirudien esakune batean judizio apodiktiko eta orokorra oinarritzeko handiustea eduki ahal izateak, hots, pentsatzen duen gauza oro kontzientziaren ahotsak nigan adierazten duen eran egituratua egoteak.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Bat-batean batzuei aberastasunak kenduz, eta beste batzuenak handituz, iraultza dakarte familia bakoitzera, eta iraultza orokorra eragin behar dute Estatuan.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Bulkada orokor bati jarraituz, mundu guztia atseginzaletasunera eman zenean, zer gertatu zitzaion bertuteari?

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00067 Horretan ez gara ez objektutik ez subjektutik abiatu, errepresentaziotik baizik, zeinek bi horiek bere baitan baitauzka eta suposatzen baititu, ezen objektu eta subjektu gisa banatzea bere forma lehen, orokorren eta esentzialena baitu.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00350 PNVk, hitzez ohiko jarrera mantentzen du, baina gero eta garbiago dago ez duela ezer egingo egoera honen aurka, eta sortu berria den Euskal Kontseilu Orokorraren bideari eutsiz, Hego Euskal Herriaren banaketa onartu egingo duela, aldez edo moldez.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00350 Hurrengo egunerako, greba orokorra! Deialdi horrekin bukatu dugu asanblada eta manifestazioa.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00350 Greba orokorra eta osoa da.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 Tributuen Lege Orokorra onesteaz geroztik, emeki-emeki nabaritzen da 23. artikuluaren eragina.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 Hainbatenaz, tributu arauak arau berezitzat jotzen baziren ere, pixkanaka-pixkanaka zabaldu zen Zuzenbidearen interpretazio irizpide orokorrak aplikatzearen aldeko joera.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Kostu horrek bere barne hartzen ditu zuzeneko eta zeharkako gastuak, finantza gastuak, gastu orokorrak eta ibilgetuaren amortizazioa.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00152 Berandutza korritua, ordea, erregela orokorrari segiz, zerga ordaintzeko borondatezko epea baino beranduago ordaintzen denean sortzen da. Alabaina, zenbait kasutan (berandu ordaintzen denean, baina hala nahita) ez da berandutza korriturik aplikatu behar, ezpada lehen ikusi dugun errekargua.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Zorraren barkatzea eskatu ahal izateko, zehapena betearazteak kalte larri eta funtsezkoak sortu behar dizkio, dela Espainiaren ekonomiari edo industriako alor bati (ekoizteko gaitasunean edo lanpostu kopuruan), dela Estatuaren interes orokorrari.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Tributu Ikuskapenaren Erregelamendu Orokorrak argi arautu zuen bezala (apirilaren 18ko 939/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori).

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Ikuskapenaren Erregelamendu Orokorraren ariora (1. art.), Ikuskatzailetzari dagokio subjektu pasiboen tributu egoera egiaztatzea.

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Jaurlaritzari dagokiona bi multzotan zatitzen da: ekarpen orokorra eta ekarpen bereziak.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Ekarpen orokorrak Euskadiko erakunde erkideen zama orokorrei aurre egiteko balio du; gaur egun koefiziente bertikal hori %67koa da.

963. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 0095 Ikuspegi orokorretan irakur-idazketarako 2 CASTELL, S./LUKE, A. La alfabetización: Tecnología y Técnic. in Revista de Educación 188. 1989. planteamendu didaktikoak dira gehien barreiatu direnak.

964. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0216 Liburuak lexikoaren aldetik desoreka isladatzen du, azken aldean, bereziki, euskera orokorrean aski bitxi eta ulertezin gelditzen den hitz lokalista anitz sartzen duelako, irakurketa, tamalez, maiz, neketsua bihurtuz.

965. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0208 Guzti hau giza informazioa prozesatzearen eredu orokorrago baten eta hizkuntz forma eta hizkuntz erabileraren teoria sistemiko baten barruan kokatzen da.

966. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Gure nahia, ikuspegi orokorrari ihardetsiz, bere inguruko idazkideen ildotik at agertarazten duten alderdi zenbait laburki hona aldatzea litzateke, irakurleari gaingiroki halabeharrez mende honetako autoreen artean Goyhetche kokatzen lagungarri gerta dakion.

967. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Areago, XVIII. eta XIX. mendeak, grafiaren zenbait punturi gagozkiola behintzat, garbiki bereizten badira literatur lapurteraz, Goyhetche euskalkiaren beraren bilakaera zabal eta orokorrari muzin eginez lapurtera klasikoaren moldeetara itzuliko da 3 Lan honetan aipatzen diren berezitasunak guztiz nabarmenak izanagatik Goyhetcheren obran, ez du honek esan nahi haren Baraiko kostaldeko lapurteraren ezaugarriak gordeko ez dituenik, bai ordea askoz gutxiagotan agertuko..

968. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Honela, Duvoisinek edo Hiribarrenek Duhalde eta Joannategirekin bat eginik anaiei, batzuei, senharrei, otsoei, ea. edo Elissanburuk Arbelbiderekin batera haurreri, gizoneri, begieri, burueri, ea. erakutsiko duten bitartean, Goyhetchek, ekialdeko Hiriart-Urruty edo Laphitzek bezalaxe, haurrer, azpikoer, eginbideer, ahuntzer, ea. idazteari ekingo dio azterketa sakon bateko gaia dugu hau ezpairik gabe, ez ostera ikuspegi orokor bezain labur izan nahi duen artikulu honetako.

969. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Letraren hedapen orokorraren barnean, euskaldunak ere atxikimendu handiagoa erakutsi zuen, baina, oraingo egoera honetan ere, gure literatura inguratzen duten haietan bezala, mailak berezi behar direlakoan gaude.

970. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Euskal XIX. mendeak dakarren hainbat berrikuntza, (elizgizonak ez diren idazleak hartzen doazen tokia, hitz-neurtuaren ugalpena, hizlauaren hesiak haustea, hitz-neurtua dastatzeko zaletasunaren zabalpena...), lehenaldiari so eta lehenaldiaren argitan honela planteatuko genuke: orduan bezala ahozko munduak fikziozko tramankuluak sortzen, igortzen eta jasotzen jarraitzen du, baina banaketa-modu orokor honetan, geroz eta gehiago ari da letra ahozko munduaren zerbitzutan jartzen eta mundu idatzia beste alor batzuei ateak irekitzen, eta mundu honetan jakintzaren esparruaren nagusitasuna nabaria bada ere, lekugune hori banatzen hasten da poliki-poliki.

971. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0008 - Eredu orokorra da; edozein hizkuntzari aplika dakiokeena.

972. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0096 gizona egin zuenak, gizakia ta emakumea egin zituela (Iraizoz) (non garbi ageri den gizon-en erabilera orokorra eta gizaki-ren erabilera zehatza)

973. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Zentzu orokorrean Europako estatuak gero eta barnesartze prozesu sarkorrago batean daude.

974. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0006 Zortzigarren kurtsoan greba orokor bat antolatu genuen eskolan, amnistiaren alde.

975. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0077 Alfabetatze eta euskalduntzearen hezkuntz gertakaria, bada, gizarte-testuinguru orokor horren barruan sortzen eta garatzen da.

976. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Orixe barru-barruan duela, Aro Modernoko euskal kulturaren historia sozial orokor baten lehen idazketa dela esango nuke.

977. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0020 Zeharka esana baldin badago ere, zehazkiago esanda, azpimarratu behar da Txanpa behar bati, eskakizun zehatz bati, berreskapen orokor bati erantzun asmoz jaio dela.

978. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0085 Seigarren unitate hau birpasa orokorra da eta azken ebaluazioa prestatzeko balio du.

979. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0085 - azala, gai orokorrari dagokion marrazkiarekin;

980. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0043 Hasierako fase batean diagnostiko orokor bat egin genuen, kezkak, puntu ahulak edota sendoak, eritziak, sinesmenak, atsegingarritasunak, behar formatiboak,... detektatzeko.

981. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0269 Literatura orokorra: Euskal Literaturaren etorkizuna (3, 1951, 17-21 ), Asaba zaharren baratza (3-6,1960,121-134), Euskal literatura eta ... adarrak (1-3, 1961, 123-125).

982. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0006 Gaur egun emanen ez dena, orduan eztabaida hori eman zen, oso gogorra izan debatea, Nafarroaren etorkizunaz ikuspegi diferenteak baitziren, eta Nafarroako ezker abertzalearen etorkizunaz ere, debate hori orokorra izan zen Nafarroan.

983. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 A.A. Oldartzenek lan integral baten beharra azpimarratu egiten du, horrek esan nahi du ez daudela lan politikoko eremu estankoak, hau da, lan instituzionala, mobilizapenen arloan, edota HBko jendeak herri mugimenduetan egiten duen lana, lan horren ikuspegi orokorra eduki behar da.

984. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Helduen Euskalduntze-Alfabetatzean zegoen gatazka eta konponezina bideratzeko, Arregik zuzentzen zuen (eta duen) administrazioaren jarrera itxia behin eta berriz ikusi ondoren, bide berri bati ekin nahi izan zion AEKk, aukerako Administrazioarekiko konbenio orokorraren ardatzak proposatuz gobernuaren erantzunkizuna zuen alderdiari, EAJri alegia.

985. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0129 Euskara eta gaztelaniaren egoera orokorrari buruzko perzepzioa, interesa, jarrera eta orain arte jarraitutako politikari buruzko iritzia nolakoa den azalduko da orain hiru azpiataletan:

986. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 Bigarren etapa hasi (1994-1-1) eta hiru urte iragan baino lehen, Komisioak eta EUROFEDen Kontseiluak bigarren etapa nola joan den aztertuz txostena aurkeztuko diete ECO/FIN Kontseiluari eta Arazo Orokorren Kontseiluari.

987. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0019 Edozein maila izanda, irakaskuntzan dihardugunon artean eta Plastika edo antzerako izen orokorrekin ezaguna den irakasgaia dugunok ikasturtero halabeharrez kolore gaia planteiatzen dugu, eta hau Eskolaurre eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko lehenengo mailetatik arlo honetan gorengo maila den Arte Ederren Fakultateraino.

988. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0019 Lehenengoari buruz (askotan hutsune nabarmenik izanda ere) ez naiz arituko, gehiegi baita hau bezalako lan mota batentzat (besterik ez bada ere, kontutan har dezagun ikuspuntu orokorraren pean aztertu beharra dagoela).

989. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Gaur egun, eta dialektologi kontuetan areago, erabat onartzen da dialektu baten edo testu baten barreneko aldakortasuna ere hizkuntzalaritza orokorraren teoriaren atal bat gehiago dela.

990. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Batetik, informazio-aldizkarien artean, informazio erlijioso edo lokala utzirik, informazio orokorreko astekari legeztatu bihurtzen dira, 1976. urtean, Zeruko Argia Anaitasuna eta Goiz Argi.

991. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Diru-laguntzak lortzeko bideak irekiz joan ahala, 1975-80 urteen artean pisuzko 4 aldizkari bazeuden, 1980-88 bitartean 3 edo 4 aldiz ugarituko da kopurua; Baionan, Iruñean, Bilbon, zein Donostian sortuak, informazio orokorreko zein espezializatuak, literatura, antzerkia, zientzia eta teknika, soziolinguistika, soziopolitika etabarreko gai desberdinak landuko dituztenak.

992. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Pentsamendu formalaren egitura orokorraren ondoan, egitura bereziagoa eta espezifikoagoa duten Eskema Operatorio Formalak (Inhelder-Piaget. 1955) kokatzen dira: problema-multzo bati aplika dakizkiokeen eskemak dira.

993. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Pentsamendu Formalaren egitura orokorrak subjetuaren gaitasunaren edo konpetentziaren berri ematen bazuen, estruktura espezifikoago hauek subjetuaren performance edo aktuazio konkretutik hurbilago daude.

994. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Egitura orokorretan dutelarik iturburua, haien eboluziotik datozelarik, problema konkretuen askabide eta ebazpenerako darabiltzagu.

995. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0135 Bestalde, Eskolako kalifikapen orokorrari eta arlokako kalifikapenei begiratzen badiegu, neskek kalifikapen hobeak dituztela ikusten dugu (.032 esanguratasun-maila), eta Cattell-en Gan ere puntuazio hobea ateratzen dutela (.074).

996. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0042 Tradizio hau ez da historikoki ulertzen baizik eta lehenaldi orokor bezala.

997. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0042 Hala, literatura modernistak ere, mundu literatura liburutegi bakar bat bezala kontzebitzen du, hain zuzen, Hirugarren Mundua ere barneratzen duen lehen munduko liburutegi orokorra.

998. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Orduko plan orokorra definituta geratu zen bere garaian: J. Madariagaren bateratzaile-ardurapean zazpi liburukitan eman nahi zen euskal historia osoari buruzko agiri- eta materiale-bilduma izan behar zuen hark.

999. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Baina baita korronte historiografiko baten ubidetik letorkeen histori ulerpen batekin ere: hau da, VI-X. mendeetako tarte horri ezaugarri eta datu berezgarri orokor propioak ikusi izan dizkiotenen artean egongo litzateke biltzaile-autorea, eta, ondorioz, obra honen kezka ardatza.

1000. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 -- Barrutiaren ezaugarri orokorrak

1001. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Eta ondoren, Lehen Ertaroan ere, eremu geografiko berberean gertatu zen herri-eztanda orokor bat (...)

1002. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Analisi horretan hilkortasunaren bilakaera argitzen saiatu gara eta Andoaingo biztanlegoaren hazkunde orokorra.

1003. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Gipuzkoako Artxibo Orrokorrean, Tolosan, 1805-1845 aldiko 93 ordeinu aurkitu dugu geure ikerlanerako, (ik. honako artikulu honen 3.4 puntua).

1004. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Atal horretako taula orokorrean ikus daitekeenez, 1822 urterako 100 indizea aukeratu da.

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 Aurrez unibertsitateko fakultateren batean hizkuntza estandarraz nolabaiteko kezka izan bazen ere, (eta hizkuntza estandarra komunikabideek erabili beharreko hizkuntz-eredu bezala ulertzen zen), ez zen mamitu Catalunya Ràdio eta TV3 gauzatu ziren arte (1980a baino lehen honetaz zerbait esan zen baina ez zen kezka orokorra).

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1112 Hizkuntz-eredu jakin baten edo besteren alde egin gabe ere, baditugu Ameriketako euskararen apartekotasun eta izaera orokor hori azpimarratu izan duen gehiago.

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Gehienbat materialak biltzeko zaletasuna sortzen da, eta horren ondorioz, goian esan bezala, glosarioak, hiztegiak eta gramatikak asko gehitzen dira mende horretan 1.Oso lan monografiko gutxi egin dira XVIII. mendearen hizkuntzalaritza ikuspegia aztertuz. Nagusia, eta ia bakarra, klasikoa den Lazaro Carreter-ena (1949) da. Zehatzagoa dialektologiaren ikuspegitik del Río (1943). Orokorrak: Pop (1950) eta (1955), Iordan (1967), Catalan (1955).

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. egurbide 0161 - Biokimika orokorra: giltzurrun-funtzioa eta gibel-funtzioa, kaltzemia, urizemia eta LDH eta fosfatasa alkalinoen neurketa.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0265 Beste sintoma orokorrak hauek dira: ahultasuna, erraz nekatzea, anorexia, pisu-galera, kakexia, sukarra eta pruritoa.

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Erreferentzi orokor honetaz aparte, badaude beste espezifikoago batzuk galdera jakinentzako.

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Horrela, iharduera ekonomikoekiko edo lantokiarekiko erlazioarentzat, data orokorraren aurreko astea izan zen, hau da, 1991ko otsailaren 22tik 28ra.

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Egoitza-aldaketei dagokienean erreferentziazko hiru denboraldi desberdin hartu dira: bat, bost eta hamar urte hurrenez hurren, zentsuaren data orokorrari begira.

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Hortaz, informazio honen berrikusketa orokorra egin, ahal den neurrian balidatu eta, batez ere, osatzea erantzun gabekoak betez erabaki zen.

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Lehenago ikusi ditugunak proto-forma teatralak edota antzerki-aurrekoak liratekeelarik, euskal forma berezi horiek: pastoralak, xaribaria eta abar, tradizio parateatral originala gorpuzten dute eta peto-peto egokitzen dira goian azaldu ditugun ezaugarri orokorretara, egoki-egokiak dira beren ingurune sozial eta fisikora egiteko ere.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0073 Editorearen eta kazetariaren, bien arteko harremanetik, askotan tira-biratik, sortu behar da enpresa horren politika informatiboa, ahantzi barik ordea lerro nagusiak, ildo orokorra enpresaren erantzuleek jartzen dutela, eta ez hainbeste kazetariek, kazetaritza sortu denetik honuntz behintzat.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 1007 Ez dago argi baina kontestu edo tematika orokorrari ondo dagokio: 30.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0244 H-ek ere dégouter, higuincea, hastancea eta dégout, higuinça duen arren iturria ez du datu honek aldatzen, eta bai, aldiz, indartzen L-ren itzulpena Landrengan oinarritua dela suposatzen duen M-ren iritzia, izan ere usadio orokorra, Otxanesk-ak gogoratu legez, causar hastío, asco, nausea bait da.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 0.1. Gure diputazioetako artxiboetan ia itzaldurik gordetzen diren eskuizkribu anitzetarik bat ematen dut lan honetan argitara: Nafarroako Artxibo Orokorreko Fondo Bonaparte delakoan B-118 signatura daraman Doctrina Uscaraz (aurrerantzean DU), erronkarieraz idatzitako dotrina osagabea 1. Ik. Izengabea (1913: 191), Bonaparteren nafar eskuizkribuen katalogoa, ziurrenik Arturo Campiónek prestatua; ik., halaber, González Echegaray (1984: 97). Aurrerantzean, besterik aipatzen ez badut, Nafarroako Artxiboaren Fondo Bonaparte-ko eskuizkribuez jardungo dut.

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1044 Guzi zenbatzaile orokorra, izan ere, bai izenaren determinatzaile bai izenordain izan daiteke, hau da, bai izenaren ondoan bai haren lekuan joan daiteke (ikus EGLU: I, 237).

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0051 1.1.1. Emaitza Orokorra

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0111 Abertzaletasunerako egoera kezkagarri honetan, irailaren 13an Miguel Primo de Rivera generala altxatuko da Bartzelonan, eta nahiz eta zenbait lekutan grebak izan, Bilbon komunistek eta PSOEren agintarien gogoen aurkako sozialista askok greba orokorra egin zuten, berehala boterea bereganatuko du militarrak.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Teoria etnologiko asko, ba, historiaren teoria orokorren baten konfirmatu nahia besterik ez zen.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0010 Jurasikoan, Bigarren aroaren estratigrafia orokorrean bigarren zorua osatzen duen aroan, hain zuzen, mendikate zaharrenak baino errespetatu ez zituen itsasoaren hausketa handia gertatu zen.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0021 Erlijio gehienekin gertatzen den bezala, oraingo materiazkoa ez den mundu baterako erromesaldi orokor honek paralelotasuna du erromesaldi partikular, historikoekin; hau da, zenbait leku santutara egiten diren bidaiekin.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0086 Testigantzek ezetz dioskute, nahiz gatazkaren nondik norakoa burgeseriaren eta gizarte feudalaren arteko borroka izan, XIV. eta XV. mendeetako baldintza orokorrek eta euskal barrutiko baldintza partikularrek beren ezaugarri bereziak emango dizkiote enfrentamenduari.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Foru Orokorrak bere aldetik, olei egindako kalteengatik heriotz zigorra agintzen zuen.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0043 XI, XII, XIII mendeetara zuzentzen bagara, Dubyk aipaturiko dokumentuen zerizana edo etorkia alde batera utzita hemen, aurrerapen etengabeko eta orokor bat ikusten omen da nekazal ekonomian.

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0088 (...), ideia orokor batzu komentatu nahi nituzke.

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0038 Skinheadek ere jazteko, orrazteko eta non ibi1i jakiteko estilo berezia garatu dute, eta hauek ere supermerkatu orokorrean topatu dute beren eskaera propioak asetuko dituen apal merkatugaiz betea.

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0038 Geure hizkuntzaren ezaugarri bereziak defendatu nahiz euskararen tribukook azken hogei urteotan borrokatu bagara, berezitasun horiek merkatugai bihurtu dira kapitalismo orokorraren supermerkatu berrian.

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0156 Hain zuzen mundutasun hau pax americana, Bushen New world order, kapitalismo orokorra eta antzeko etiketa erreakzionarioen laguntzaz saltzen saiatzen ari zaizkigun honetan, mundutasunaren istorioa alderantziz irakurri behar dugu.

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 HELBURU OROKORRAK

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 HELBURU OROKORRAK

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0053 Garbi dago, dio Chomskyk, Humboldtek mintzamenaren berezkotasunean eta sortzailetasunean indar egitea giza izakeraz duen kontzeptu orokorragoaren ondorio dela.

1035. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0091 Arazoa, ordea, askoz orokorragoa da.

1036. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Hezkuntza horrek bakarra orokorrari sakrifikatzen dio, banakoaren sentimendu eta emozioak gaitzetsiz.

1037. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 Gure inguruetako herrialde denek edo gehientsuek lehen atlas orokorra aspalditxo egina dutelarik, bigarrena ere osatzen ari dira, eta aipaturiko atlas orokorrean jaso zuten esperientziaz baliatuz, erizpide hertsiagoz ari dira jokatzen.

1038. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 Atlas orokorra guretzat ezinbestekoa da, bera izango delako lehen urratsa, gero gairik interesgarrienak sakonago aztertu ahal izateko.

1039. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 1.1. Hizkuntz maila ezberdinetako galdekizunak galdekizun orokorrean

1040. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0019 Goi-Paleolitoaren bukaeran, duela 10.000 urte gure aroa aitzin, klimaren hobekuntza orokorrak aldaketa sakonak erakarriko ditu.

1041. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Kapitulu hau bururatuko dugu erranez, errauspen-erritoak arau orokor batzuk jarraitzen baditu ere, miaketetan zehar ikustatu den bezala, egiketaren xehetasunetan erabilitako ezberdintasun ugariek artzain talde ttipi batzuen nortasuna islada dezaketela, udako larreetan askatasun zerbait adierazten dutelarik.

1042. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0012 Ikerketa bideratzerakoan jarraitu dugun kronologia alde batera utzirik, bertsozaletasunaren munduari zabaletik helduz hasi nahi izan dugu, eta adibidean (1992ko udazkenean) egin genuen inkesta orokorretik abiatzea iruditu zaigu egokiena.

1043. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0026 Hau dela eta, oso zaila da gaiaren osotasuna edo, bisio orokor bat eskaintzea.

1044. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Nori dagokio informazio orokorraren edo kualifikatuaren zabalkundea?

1045. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Zertan bilatu behar dugun sendokiago gure bereizitasuna: jakituri orokor batean, gure izateari, gure bizimoldeari, gure ingurumenari, Izadiari egoki zaizkigun jakiturien moldatzean, hola zehatz genezake erabilgarritasun bat.

1046. 1991> euskara batua saiakera-liburuak