XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Gau osoan lo-egin dot.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eleiza Ama Deunaren aginduak bost dira: Lenengoa, domeka ta jayetan Meza osoa entzutea; Bigarrena, urtean bein gitxienez autorrtzea, ta orrezaz gañera ilteko arriskuetan eta Jauna arrtu baño lenago oben astunean egon ezkero; Irugarrena, Pasko-aldian gitxienez Jauna artzea.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Asmakixunok idatziz, be, egin leikez, erantzun osuak eratuz, baña.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0087 Edozein gauza 7 atal barrdin egiten dalarik, atal bakotxa osuaren saspirena da.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Oraindik dagoalarik
oso lo aundiyan,
gorde zana ari da
jartzen ageriyan;
azaldu bearra da
berriro erriyan,
beretzat moldatu dan
oiñ alki berriyan,
eder, bronzez janziya
zut zutik arriyan
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Zeñek sarritan eutsan amari itauntzen:
-¿Zergaitik dau Modesta jenteak maitetzen?
Juan Anton bere aita guztiz da okerra,
Prantziska ama barriz zital ta mukerra,
Senarrak egunero au badau zurretan,
¿Zelan dau alabea oso alabetan?
-Zitaltasuna baño bai, ene umea,

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Ille bigarrenean, Karlosi begia oso sendatu orduko, etorri zan albistea, moroak sartu zireala Españan, ta ogeitik berrogei urtera bitarteko mutil guztiak, joan bear ebela gudura, aprikarrok, Españatik kanpora bidaldutera; Bizkaira arte etorri leitekezala, ta bizkaitarrak be joan bear ebela euren asaberria jagotera.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Oso indarga egoan Josetxo; osta-ostan egiten eban berba bat edo beste.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Ain adiguritsua izanda, alan, ain otz ta motz andra uren bat artzeko, ezagun eban bere izatea oso aldatuta eukana.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Zeure odol aberatsak eta zeure bijotz gozo orren atsekabiak gaizkatuko nabela uste osuan nago.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Mister Fist, oso jeniño txarrekoa da.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0068 Locabetua Mariya jatorrizco pecatutic ta aren ondorengo negargarritic, euqui ebazan, gure gurazoac atseguinezco ortuan artu ebezan graziyac nun euren errubaguetasunian euquezan arimaco almenac batzanduta Jaungoicuagaz, ta sentzunac oso arimiaren mempian.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Arranondokoak elizatik urtebenean, kai-aldean gelditu ziranak asi jakoezan albistaritzan: nasara sartu zala potiñ bat, geienak agiri zirala aizebeko aldetik, estu, baña oso urrian; batzuk Getariara, Donostira edo Pasaira sartu bearko ebiela, albaeben.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Menbetasun ori, burumakurtze ori, Jaungoikoa Jabe oso ta gorengo Jaun dala autortze ori, erakutsi be egin bear dau.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Edo gorputzeko ta biotzeko osotasunaren eskiñia (gizkarbi edo birjin-eskaiña) Jaungoikoa'ri eginda, gorputz ta arima, oso ta garbi, lekaidetzan (erlejiñoan) sartu bagarik, bakoitza bere etxietan bizi diran gizon eta emakumeak.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskaña norberaren olde osoz egin bearr ete da?.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskaña norberaren olde osoz egin bearr da.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Eskañi eragiteko bildurr okerrez edo bidebakoz egindako agintzak be, utsak dira, olde osoz egiñak ez dira-ta.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Onetan eracutsi euscun celan ixillic egoteac emoten deutsan gure pacienciari amaiera oso eta edergarri andi bat, eta gauza andia zala mesprecio eta iraiñen erdian ixillic egotea eta irautea, eta ceinbat eta salaquisuna guzurtiagoa eta caltegarriagoa dirudian, anche mereciquisun gueiago dauqueela umiltasunac eta otsantasunac.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Cer gaitic lenengo icusquisun burlazco onetara ez cirean batu amar edo amabi soldadu ezpada San Marcos eta San Mateoc diñoenez, batac besteari esan da cohorte edo compañia oso bat, ceñec guichienez eucazan eun da ogueita bost guizon.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta nic mereci ezpaneu bere curutze au neure pecatuac gaitic, eta neure escuan baneucaz bere munduco aberastasun eta ondasunac, direanac direala, borondate osoaz ichico neuquez, eta guztiez gane gane auqueratuco neuque, curutze nun nagoan au, zurearen ondoren egotearren.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 3. Aldi osoa onaurkiz zerabilten; Goikoagana yotzeko, asti oro laburrak zeritzazkieten.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Olan ba'litz, eldu zadi, Sabin, Irakasle andija, orr donokijan Jaun onagana, ta eskatu egijozu ludi-Gaizkatzalliari azketsi dagijozala Euzkadi'ri bere oben edo gaiztakerijak, eta emon dagijola lasterrtxu, abenda gaxua il baño len, zeuk emen ames-egiñiko Azkatasun oso-osua.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Orraitio ogi-zatitxo gogor bat emon eutsan zirautsala: Or don egun osorako zer yanik naikoa, baña bere artean auxe uste eban: Basoan leituta ta gosez ilda geldituko don eta etxatan geyago aurrean agertuko.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 b) Baita be, olango ezer ichi al-izate aldijetan autormena eguiteco biar-izanen bat euqui biar dala; esateraco, ez bacarric zer-esan andi baric comuniñua edo Mes-emotia ichi ezin leiquenian, eta Pascuaco conpesiño edo comuniño aldijaren azquenac orduanche estututen dabenian, baita be egun osuan osteranchian erru astunaz egon biar balitz eta olango enparuetan.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Begira, ene gogua, pizti gaizto aek gure Josu ona zelan erantzi daben, eta tunikea gorputzari itxasitta eukalarik, azal eta odol-zatijak atara eutsoezan, gottik berañoko gorputz osua zauri gorrija lez agertzen zala, ta onen gañez, aoa be biaztunaz minddu eutsoen.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Domingo gau osoan egon zan zaintzalle.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 1924'ko Irailla'n 22'an, gurasoai idatzi eutsen: Dagonilla'ko (agustuko) ille osoa mendiko lekaidetxean emon dogu, ango inguruko mendi ta atxak zapaldu doguz, Arteun atxe'n antzekoak dira.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Ardautegitik eneutson sekula txuri bat ardo ekarri, ta kutxan eukon apurretik neurriz artzen eban eta aste osoan irauten eutson.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Amorratuta egoan, zer egingo ote eban, eta gogoak emon eutson, erri osoa batutea biamonerako, buldea zabalduteko.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 ZAZPIGARREN YARDUNA Erdel-yaubearen idazti yatorretik, yardun au osoa kendu dot eta neure buruz ordaindu, edonoren eskuetarako irudi etxatalako.

38. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Gurrtatzen zaut, Jauna, nire bijotzetiko gurapen osuaz, ta eskatzen dautsut neure oben edo pekatu gustijen azkapena.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Beraren eskuban, ixango ebala aukeria beti betiko zorijonduna ala zorigaiztua ixateko, ta autetsi ebalasuzko lexa barrenekua, beraren egikintzakin, gurapen osuaz... auxe ixango da beraren min ixukorrena.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gure izkuntza onen izpiakera; osoa ezagutu ta irakasteko asmoz lan-egin daben euskaltzaleak, benetan txalogarri dira: gauza ezkuturik asko erakutsi dauskuez, eta onako lanetara zale diranai, bidea idegi dautse; baña izpiakera osoa noz-edo-bein ezagutu nai ba-dogu, gai bereziak arrtu ta atalka lan-egin bearr dogula deritxat.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gero, adimen zolia ta onetarako asti ta gogoa daukazanen batek, lan berezi guztiok ikasi ta izpiakera osoa azaldu dagikeantzat, orain berarizko lanok egitea ondo baño obeto litzate.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Mistral. Ixen onek aberri osua dikurr.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Gedin ori kendu arren, alkarren jarrai iñoezan abots orreik itz bi zirala ondo ekien, eta atal bakoitzaren ezauera osoz itz-egiten ebelako, lenengo atal ori, berez eta zer egiten eben jakiteko buru-auste barik, euskerak eskatzen eban amayerea emon eutsela dirudi.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0597 R- gogorra azken-izkia euskal-itz askotan dala edonok daki: augaitik-edo, itz bikoitzetan lenengo atalaren amai izan arren, oso gitxitan aldatzen da: erri + goyen = errgoyen: erri + barren = errbarren.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Orretarako idazti osoak bearrko litzakez; emen esango doguna ba, iraizean egindako zirriborro bat baño ezta izango .

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Ziñez gizon oso-osoa izan zala esan geinke.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Eskubide bikoitz ori, gizarte osoren onaz batu ta alkartzeko bear dan bestean, neurrira ekarri bai, gizarteko agintariak ori egin dagikie; baña errotik ebagi ta zearo kendu, ezelan be ez, gizartea baño lenagokoak diran gizon bakoitz eta sendi bakotxaren errayetan sortu ta erneriko eskubidea da-ta.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Gizartera bakea ta lankidegoa ekartea, xede ta elburutzat dauken araudi guztiak, ondoen asmaurikoak dirudienak be, bazkideak batzen eta alkartzen dituan lotzaiki orretatik batez be artu daroez euren indar eta sendotasuna: lotzaiki orrek uts emon ezkero, araudirik oso ta bikañenak be ondoren onik eztakarre.

49. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin baña etzan emen be geratu; etzan ba naikua arentzat, euzkotarren elia, beste iñok baño sakonago, txukunago ta osuago ikastia; ondiño geyago egiteko be almena ta kemena be bai ebazan Sabin'ak, eta irakasle egin zan.

50. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin'ak ondiño geyago be egin eban; Sabin'ak euzkel-gauzatzaz egin legiken gustija egin eban ba, beste iñor baiño euzkeldun osuagua ixatera eldu zan-eta.

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 guzi-guziya goitik dabil, oso goitik, etxe-errenta berriz zer esanik ez... gurea seigarren bizitza baita...!.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Zakurrak bezela atera ta kito! A, gizonak berekoyak dira, (oldozkor) Berekoyak...? ala ote dira ba? (Aldatuaz) ez, ez... tira... ezagutu bear da gizonak bere negoziyo ta eginbearrakin oso lanpetuak ibiltzen dirala, e?... Tomax'i ere ori bera gertatuko zitzayon gaur; egun abetan zoratu bearrean bai dabil.

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - (Ikusiaz) Bastoak dira, oso bastoak.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Izan ere nere Tomax, To-ma-xi-to gajua... zoratu bearrean dabil bere lanakin, gizajoa oso lanpetua beti; etxeratzen danean ordea bere lan latzen ordaña jasotzen du.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Baña utskeri oyek alde batera utziaz nere Tomax oso ona da; zakar xamarra, batzutan, ori bai, baña ona... O! gatzik gabeko ogiya baño obia.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0007 (Oso larritua) E...? Ene... Tomax da... bañan zer gertatu ote da sukaldean...? (Gogoratuaz) A...! Krema erreko zan!! Ederra egin diat!!.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 NESKATXA GUZTIAK, - Ortzuri: (40) zorionaren ezaugarritzat tori pitxi-loretxo auek; berok bezela ire zorion au ezpite, ordea, tximelkorra izan. (Ortzuri oso gogamentsu bego isillik).

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 IJITOA: Oso beartsua naiz ta....

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 KATA.: (Atetik, oso larriturik) Etxekoandre au lana, au zorigaitza!.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Bestean ixpillu aundi bat ormatik isegita; onen pean, oso naste-borraste: bizar-laban, orrazi, guraize, zurdaki, ontzi ta abar).

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 (Oso era irritsuan eta zalapartan Bizargilleari, orrazi guaraize, zurdaki ta abar eramanik) Ez dezu zere bururik ezagutuko.

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Bai zera; arrantzaliak oso ondradubak gaituk.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 Braulio, oso larri, sartzen dan garai berian.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Ori da nere naitasun osoa, eta berarena ere ala izan bear du.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Bai, oso.

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Oso goyen bizi geralako, ez bildurtu, gero?....

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 MAIBE - Jaun eta andre oso goratuak.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. ROM. - Nork eman bear dizkit neri amar milla duro! (Une onetan ezkerreko atea irikitzen da, ta Alejandro oso aldatua agertzen da).

70. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Ama, zure semeak
Emen bildu gera
Bedeinkatu deiguzun
Dakargun bandera:
Nai diogu Satani
Egiñ gogor gerra,
Eta mundu osoa
Jarri zure aldera
.

71. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Goyetaco izar argui
lausorican gabia,
Sortu ziñan momentutic
Jaunac doaiz betia.
Amorio ederraren
Ama maite gozua
Esperantza Zugan daucat
Confiantza osua
.

72. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Iru toqui abec oso egoquiyac ziran gudetarako ta iruretan alchatu zuten salbatzallearen gurutze santuba, ta bere itzalpean asi ziran, nolatan jaquin gabe galdutaco erriyac berriz irabazten, umantasuneco gudic gogorrenaren bitartez.

73. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Bere senera etorri zanean, jaiqui zan Teodosio, ta jaiquitez batera, guertaera miragarri baten bitartez, ordu batzuec lenago añ gogor ta sendoa zegoan catea zatitu, ta erori zitzayo bere oñetara, ta guelditu zan gure zaldunaren biyotza oso arrituric, eta egundaño izan etzuan eztitasunez gozatuba, bada, ordu artatic, parcatuba zeucan bere pecatu andiya, Aita Santubac emandaco nequetalde luze ta gogorra usteric guchiyen zuanean amaitu zitzayolaco.

74. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0090 Zure laguntzaz, Ama Birjiña,
Okendok zuen garaitu,
Zure laguntzaz Elkano batek
mundu osoa neurritu,
Zure laguntzaz Jabierrek du
Sortalde lurra arguitu
Zure laguntzaz onen da goyen
Euskal-arraza da arkitu. Arantzazuko...

76. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0011 Euskalerrian, Gipuzkoan batez ere, oso ugariturik daude Laguntalde oek.

77. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Beraz, Mezerdiko itzak esanezkero Jesukristo osorik dago Ostian eta Kalizan? Mezerdiko itzak esanezkero, Jesukristo osorik dago osti osoan eta osorik osti-puxka bakoitzean, eta berdin kalizan.

78. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Auei Jauna, Ta Kristo'gan atsedeten daudenai emaiezu, arren, pake argi ta atsegin osoa.

79. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Nobis quoque
Ta guri, zure erruki zabalean itxaropen osoa degun ogenlarioi, emaiguzu Joanne, Stephano, Mathia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia ta Anastasia zure bidali eta ziñopa ta beste Deun guzien sari-alkartasuna (...).

80. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Milla bizi izan eta danak guztiyak Jesus-gatik emango baginduz, Sakramentu Doit-Doitsuba asmatzean bakarrik erakutsi digun maitetasuna bear bezela ordaintzeko gauza oso txikiya izango lirake.

81. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Jauna, nere itxukeriya orain ezagutzen det; Zuzaz oso azturikan bizitu naizela, ta zure Biyotz Doit-Doitsuba asko ta asko bider bidegabetu dedala aitortzen det: bañan orrenbeste txarkeriyaz egiyazko damu artzen det, eta garbai-garbaiturikan diyotsut:
Nere Jesus gozo-gozo (...) (153-garren orrialdiyan).

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

83. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Lore-kolko xamurretik
sortu geran ega-pitxi
guziok alai gabiltza...
jolasten oso ederki
.

84. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Bañan gero jakinda
zanean il zala,
edo lotan betiko
gelditu baitzala,
Españia guziyan
jo zan atabala,
aren bullaz lotatik
esnatu nai zala;
paper denak famatu
zuten beriala,
gizon oso balio
aundiko bat zala
lumaz bere igualik
izan ezbeitzala;

85. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

86. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Goizeko izarra irtendakuan,
esnatutzean goizean,
eguzkiaren erreñu puxkak
nere gelara sartzean,
alako poz bat banatu arren
nere barren barrenean,
ezta osua nere poz ura:

87. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 So-dagit nekean osoz murgildua,
Ta onaiño dator oilarren oiua
.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Arako emakume lodi ura, zaldiarekin ari zana, ez zitzaion oso atsegingarria Xanti-ri.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Aidean, bai aurrera bai atzera, bira osoa egiten daneko salto ura, ala ere, beti atsegiñena izan zuana zan, garbi egitekotan.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Arantzazu eta beste aldeko arkaitz tontorren bitartean dago Sortaldetik Iparralderuntz bezulo estu eta oso sakon bat.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Zikirio lasto luze-luze batez oso poliki ustutzen zion pichara ardoa.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Euskeldun zintzo bateri dagokion bezela euskera gogoz, biotzez ta benetan maite dutenak orrdea oso urri, oso gutxi...

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisacho, lotzaren mendean zeguen guztiz, ezer etzekiyela esateko; bañan nola zan ikas nai aundikua, arretaz jarraiturik echekoandriaren agintza guztiyai, irichi zan bere naierako jakite osora.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 ¡Il guziak eriotza zorr! Beste batean oso asarre zegoan gure Antton.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Ez da ez
bularrik
aseko
zaitunik
naiz betorr
Fraisoro osoa...
¡Au mutil trripoxoa...!.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Andik urrte gutxiren buruan, oso gutxiren buruan, asi zan España'n Isabel'darrak eta Karrlos'tarrak izan zuten guda gogorra, gure Euskalerria odoletan ito zuan guda ura.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Karmelo Etxegarai jaunak egia dio: Olano'ri, inglesak Hamilton'i ematen dioten izena oso ederrki dagokio: a single speechs man itzaldi bateko gizona.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Etzan beñere gurasuen aginduz beste alderako egiteaz auzartzen, baizik chinchotasun aundiz aginde guztiyak osatzen zituben Luchi gaixuak, eta ala irabaziya zeukan bere guraso maitien borondate osua.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Errira irichi ziranian amak esan ziyon Luchi-ri, elizarako asmoak zitubela done Antoniyo-ri otoiz egiñaz eskatzeko zeuzkazkiyen asmo guztiyak zuzen eta naiera osoan irten zitezen.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Automoille ortan datorren jendia oso apaindua dek.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Auzpaztu gaizan ba bere oñetan eta gogo beroz, biotz osoz esan dayogun: Ama gozo, Ama samurr, Ama maite, gure asaben ekandu onez bizi nai dogu; siñestez asabak baizen sendo, oituraz aek baizen zindo ta garbi iraun nai geunke; baña arerioak geure siñesmena illundu ta geure ekandu onak zikundu nai dauskuez-ta, Ama laztan orrek zeure magalpean arrtu ta jagon gaizuz.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 zergatik zeokin artu proa naien, erabat arrixku aundin ondatzeko jarriz, beñepein ziur bezela esaten dizuet, oso berandu alperrik izango dezuenen, bere onura iritxiko zaitzuela.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ara! seaska nerea! urrean dago! ori oztu dan baño lenago, aitu da, nere kemena, oso.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Bestela, nola ain aguro orduban begiyen aurrian zeukaten Iñigo artan, Loyolako lengo seme gazte alai ura, gudari apaiñ ura, nola ezagutu? orain, astontzizko saku nabar bat lepotik bera, gerriyan espartzubakin lotuba; oiñetan abarketa utsak galtzerdirik gabe, ta bera erdi-gaisorik eta oso argalduba?.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Bai Loyolako bere señidiak, bai Azpeitiko bertako Jaun askok San Inaziyori egin zizkaten egiñalak egin beren etxietara ekartzeko, ta San Inaziyo iru illabete oso ayetan Magdalenako gaisotegitik bizitzera inora ere ez ateratzia, onetxek uste det nik beste ezerk baño geyago, azpeitiarren biyotzak San Inaziyori irabazi zizkala.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 @- Oso samurra ez du izan bear, ez.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Ez da oso samurra.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Ez det uste, Martin, aritik oso irtenda gabiltzanik.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Gau oso illuna illuna zan, eta elurraren zuritasunak zerbait argitzen bazuen ere, etxe inguruan zeuden zugatz edo arbolak naikoa illun egiten zuten.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 (Emen oso ixilik eman zizkion beste konseju batzuek ere bost edo sei miñutuan; baño eztakigu zer.)

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Oso buru-azkarr eta arrgitsua zan berez ikas-lanetarako; ta ikaste iraunkorraren bitarrtez, azkarrtasun ori landuaz eta landuaz jun zan beti aurrera.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Au izan zan Errexil'darr Agurrgarriaren bizitz osoa; era guzizko nekeak eramatea bere atsegiña; gau ta egunez kristau gaixoai laguntzea bere eginkizuna, ta altzitun sinisgabekerik geyenak zeruratzea bere egarri ta poza.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 Aintzal eta omenak
Neskutz ederrari,
Garbitasun osoaz
Sortutakoari.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 Gatoz gaur Zugana;
Oso garbi ta eder
Zeralako dana.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Gorputzez oso liraiña ta ederra zan eta bere gurasoak beretzat ezkontza on bat eratu nairik zebiltzen.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Bere santuagana confiantza, etzan alperricacoa guertatu; bada andic, egun guchira bere zancoac lenagoco colorea artu zuten, eta oso ondo sendatu zitzaizcan.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Erri bat osoac testigantza ematen du.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Ur santu orrequin berarequin bedeincatzen zituzten beren campo ta soroac, arratoi, jela, arri ta beste plagaetatic libratzeco; ta guertaerac adierazitzen zutela etzala alperricacoa beren sinismen eta confiantza; alaco eran, non, iñoiz guertatu izan zala, arriac jo ta laboreac oso galdu ziralacoan, ur bedeincatuaren bidez, sasoi onean jarri ta uzta ugariac echeratzea.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Zokoz zoko ur-yauzika doaien ixurkiak mendi-gaiñetako artzaia biotz-ukitzen dun bezala, Eliz-barrenetik erriaren kantua gora ziyoan, eta eliz osoan dardar egiten zun Donamaritarren kantu ederrak.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Aurrenetik zaldi-gañean ibiltzen omen zan, oso aul baitzegoan; tisiko ote zegoan ere atera omen zuten, abotik odola atera zula esan baitegu.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Berialaxe Yainkoak Atsetegitik bota zitun, eta galdutako zuzendasungabe, bere bizitz osoa lan eta neke askotan ta garbai-neketan igaro zuten.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok ordea, ezagutzen etzutenentzako ezer gutxi bai-zan, kaxkarra ta itxura txarrekoa zalako, etzituan ogi koskorr legorr batzuek besterik bildu; bestela Masseo anaiak, galanta, liraña ta dotorea zalarik, puska aundiak eta ogi osoak bildu zituan.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Franziskanoen Eleizan sarturik Aita Santuaren intenziorako zerbait orazio eguiñ ezkero, irabazten da bakoitzean induljenzia, parzial askozaz gañera, plenaria edo oso bat.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Mallorkako atezai Jesulagun Alonso Rodriguez Deuna eredutzat artuta zun bizi osorako, ta baita Amarenganako zaletasun onetan ere.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 (...); lenengo errialde ura Txinatar Arresiaren iparraldean dago, eta Sanxelipu-tik oso urrun beraz; eta Yegnanfu are urrunago bearbada.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Oso egina zegoan Joanes mendi-oiarzun guztietara.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Etengabeko lanean egongo da iru edo lau aste osoan azokaren pozez, baña etzaiozute azokaren itxaropenik kendu, bada orduan egoak moztutako txoria bezela geldituko zaitzute, jangar ta nakar, abaildua ta ezertarako eza.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Donetasun aundikoa ta Jaungoikoakin jarrduteko oso arrtetsua zalako, maite-maite zuan Marigñanotarr anai Masseokin beiñ Aita San Prantzisko Porrziunkulako komentuan zegoala, alako batean anai Masseo irrten zitzaion bidera, ta San Prantziskoren apaltasuna humiltasuna azterrtu nairik aserre antzean esan zion:
-¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri?.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Anai Rojerio San Prantziskoren billa atera zan ba, berau Asisko Gotzaiaren Obispoaren Jauregian oso gaxo zegoan garaian, eta Jaungoikoak anai Rogeriori gertatzen zitzaion guztia ta zertara zijoakion iragarri zion San Prantziskori.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 ¡Arrigarria! San Prantziskok ori esan bezin laxter zirikaldia aiendu zan, iñoiz ezaugarririk eman ezpalu bezela, eta anai Rojerio oso atsegindua geratu zan.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta anai Joan Kristoren oñetan onela arrenka zegoala, entzuna izan zan, lengo goimaitasunaren garra berealaxe nabaitu zuan ota oso poztua ta atsegindua geratu zan.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Eta au ere etzuan arrtu nai izan; errdiakin geratu zan, eta andre ura maitasun onekin oso oneratua laga zuan.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Azkenean Adani esan zion: Lurra madarikatua izango zaizu lanegin arren: jana nekez aterako diozu zure bizi osoan: arantza ta larrak emango dizkitzu, ta lurrako belarra jango dezu: jan bear dezun ogia zure izerdiz irabaziko dezu.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Biotz osoz eskerrak eman zizkan, eta berari egindakoak Jaungoikoak gogoan izango zituala esan zion.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Biar, Irakaslari jauna (Maixu jauna) miñez zegoala, buruko min aundia zuala; ta jaun ark maiz esaten zuan, eta erri osoak bazekian, etzuala beñere buruko miñik izaten.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 Ta gudari saldo osoa bildurik, 17 soñean txabux gorri bat, eta buruan arantzaz eyotako buruntz bat ezarri zioten.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapen batzuek osoak dira, besteak ez.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Osoa irabazten duenak bere burua ateratzen du zituen zorren artetik.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapenak irabazteko Jainkoaren grazian egon bear da; eta barkapen osoa iristeko Jainkoaren grazian egon ez ezik, pekatu beniala ere gorrotatzea bearrekoa da, pekatu guz-guziak gorrotatzen ez dunari zor guziak kendu ezin lezkiokelako.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Barkapen osoa irabazteko eskatzen diranak dira: pekatuen aitorpena, Jaun-artzea eta Aita Santuaren gogoen aldez eskatzea, eta zenbait aldiz, lenazkoen gain, elizen batean agertaldiya egitea.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Astero beren okerrak aitortzen dituztenentzat, asteko edozein egunetan barkapen osoa irabazteko, Jainkoaren grazian daudelarik, beste aitorketarik bearrekoa ez da; ez da ere egunero Jaun-artzen dutenentzat, naiz astean bein edo bi aldiz Jauna artu gabe utzi. (Pius X, 14 Febr. 1906).

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Amen. (1) Aldiro 300 eguneko barkapena. Egunero esanik, illean bein, nai danean, konpensatu, Jaun artu ta eliz batean Aita Sainduaren gogoetarako eskatuaz barkapen osoa.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Zure zaipean jarriak gaudenezkero, zure laguntza eskatuaz uste osoz emen naukazu.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Eskola bateko ume, Jesus abezean dabilzanak, eztabe esaten goiz osoan, ni ikusitakoan esan zirean beste ene.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Orain errezatuco dira iru Gloria Patri, Jesu Cristoren odol guciz baliotsuari: Agur Maria bat Dolorezco Maria chit santari, eta Requiem aeternam bat, purgatorioco animacgaitic (1) Aita Saindu Leon XII-garrenac 1827-garren urteco Marchoaren 3,-an emanquidatu citun biotz damuarequin irugarren oracio eta escaera gucia errezatzen duten guztientzat, eta erregutzeagatic apur batez Aita Sainduaren intencioraco iru eun eguneco barcamenac egunen beiñ. Barcamen osoa illaren azqueneco iru egunetaco baten errezatu ondoren confesatu comulgatu, Eliza edo otoiztegui aguirico bat bisitatuz, eta erregutzearequin apurcho batez aita Sainduen intencion araberara.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Biciera au, edoceñec ezagutu lezaquen becela, da desonestidade osocoa, animeco eta gorputzeco garbitasun jaungoicozcoric, iñun azaltzen ezduna: da beragatic cristau loiquerizcoen bicitza.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Ezagu guenzaque gañera cembaterañocoa dan araco examiña eguiteaz contentatu eta damuaz contu guchi daucaten, eta oso onduac gueratzeco bularrari colpe batzuec ematea ascoco zayela uste duten ayen enganioa.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 8.ª Bulda auben gallaldiyak, barreatzen diranetik, urte oso ta illabeteko eskubidea ematen dute.

159. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Adanen seme giñan,
gizon pekatari,
deabru-katepean
oso errukarri.

160. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 2.garren LAROGEI PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, danboliñ-talde osorako egokiena antolatua aurkezten dan zortzikorik jatorrena danari bere otseztiyetan, ala nola erraztasun eta sortze garbiyan.

161. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 Talde osoak izan bear ditu bi chistu-danboliñ, chistu-lodi bat eta atabala.

162. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 3.garren EUN PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, zortziko ori ongiyena jotzen duen danboliñ-talde osoari.

163. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Nola ez ordea? Aita Prantzisko Donearen seme alde batetik, Prantziskotar euskal-mixiolari jatorren ondorengo bestetik, oso begi atsegiñez ikusi bear guk olako jaiak.

164. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ezkondu zan 1791'ko Done Peru egunean Catalina von Dacheroede emazte on eta oso azakarrarekin; danok dakizue urte aietan sekulako burruka eta errietak zeudela Frantzian, burua ebagirik azkenengoz Luis 16 garrenari, orduko erregea.

165. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Euskeraz biyotza mintzatzen zaigunok, ziñetan esan bear badegu berari deritzona, ta ez degu ukean baztartu bear egi zabalkoya eskutaturik illunpean betiko, baizik, eman argimen osoa, gure mendi, chara, soro ta baratza guztiyetan lanean sayatzen diran ayen eskuetara irichi ditezen, Madrill-tik izan ditugun albixta atsegingarriyai.

166. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Donostiyako kantaritalde ederrean arki diran gizaseme ta aurrak, Ama Euskeraren bularreko irañ gozo gozua edozkirik aziyak dira, ta beraren indarra bitarteko dala aunditasun osora mallatik mallara tontor, tontorreraño igua.

167. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

168. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Langillia ta ddaddua da oso.

169. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Iñora uste biziz etortzekotan, onuntz uste osoz gatoz euskaltzañok.

170. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Amak semetxoak bere magalpean bezela, alaxe euki zituen Zumayak Etxegarai Karmelo ta Agirre Domingo, ta Zumayak ondotxo daki, oso gure-gureak zirala bi euskaltzale argitsu oyek.

171. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Onen bidez, GWALARNeko gizonai; bretoizale guziai; ain berdintsu, itxasoz, legorrez, morrontza ta kapetez degun Bretaña osoari ene agurrik bizkorrena.

172. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gipuzkoa-ko erri chiki Albiztur-en gañean, sortegi-aldetik, Gorostidi eta Intsurbia deritzayoten baserriyen ondoan, Tolosa-tik Erniora bidean, ttente-ttente dago mendi tontor borobill bat, gaztelu antz oso-osoa dubana, ormatzar gogorrez eta murrubaz inguratuba, ezagun-ezagun dubala gizonen eskubak ibilli diradela an noizbait.

173. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 ¡Lenagokoak izateko ondoegi eta osoegi bai daude!.

174. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Gauza bat bakarrik entzuten da, egun aietako gizonak Thule aitatzen dutenean: urruti, oso urruti zegoela Seneca jakintsuarentzat, ugarrte aundi ura ludiaren bukaera zan:.

175. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Apaiz idazleak iñarrdetsi zion: - Ta zuk, emakumea,¿jakiñ nai al dezu, ez santu, ez jakintsu baña bai oso errgela dan beste baten izena?.

176. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kollara, kutxara. - Salda, edari ta janari oso bigunak artu ta aora eramateko tresna.

177. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 3. Azkenaldean bi geigarritxo dakarzki oso arinki eratuak.

178. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer esaten du Elizac gauza oezaz? E. Oso caltegarriac eta Cristoren religioaren contracoac dirala.

179. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gañera, gure Politika-eralguntzaren bidez ez zan Euzkadi osoan uri aundi bat bildu edo sortu.

180. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Irurogeitabat neurrtizki edo neurrtitz-piIla dauzka, Nekauste guztiak; zazpirik zazpi elkarrtuak, eta orregatik neurrtitz edo erreskada edo lerro guztiak lauregun eta berrogeitazazpi dirade; eta orrenbeste izan-arren, zazpiko oso bat bakarrik ere, euskera garbizkorik ez dago; guzti-guztietan erderakadaren bat agerrtzen da-ta.

181. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 5.- Oyek erderakada guztiok kendurik, Nekauste osoa euskera garbi eta argiz ematea, da nere asmo eta gogoa.

182. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Argi-bearra gutxitan izan da; garbi-bearra berriz, sarri baño sarriago: batean itzetan, bestean itzen elkarrtze, yoskera eta izloturetan, beiñ edo beiñ (oso bakan edo gutxitan) baita oldozkai beretan ere.

183. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Au izan-ezik, oldozkoyetan beretan oso aldatze gutxi egin ditut; itzetan berriz asko, baña beti-beti Kardaberaz aundiari zorr zayon begirunea, arduratsuki zaindurik.

184. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Oni begira: besterekiñ loikeriya urte osuan illero egiñ duanak, oitura charra beregan badauka jakintsuak diyotenez.

185. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 ¿Ez al dakizute erbiak eta eperrak eta oso-osoak iresten dituela?.

186. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

187. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

188. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Baño, mutillak, egaztiaz ari ta ari geranezkero oso arritu ta nago.

189. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Betoz erdira emen dauden neskatxa guziak; neskatxak oso txukun jantziak zeuden eta guziak atera ziran plaza erdira.

190. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Guziak korro zabal aundi batean zeudela atera zan oso itzontzi aundia zan pailaso bat onela esaten zuela (...).

191. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Eguiyazko atzeguiñ oso-oso ta guzizkoa izango degu zeruratzen gueran bezin laizter, eta erbeste ontan izan leikean poz-kontentua arkitzen da zeruruntz dijuan bidean, kristauari dagokiyon bizitzan.

192. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Gauzak diran bezela ikusten dituanak, autortu bearrean dago, orretarako indarrik badauka beintzat: oso aundiya dala Jesus-en uztarri biguña eramatetik datorren poz-kontentua, Salomon Erregue jakintsu ta aberatsak iduki zuan baño aundiyago ta iraunkorragua.

193. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Mariak berekiñ zituan zeru-lurrean zabaldurik zeuden animako aberaztasun guziyak; gurutzearen oñean goibeldutako Siongo alaba garbi sortua, zeruaren esanak: beti eguiñaz bizituagatik, urkamendiyan, seme gurutzetuaren onduan oso naigabetua daukagu.

194. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Orduan aurrkeztu omen zitzaion eriaren aita esanaz: Ene Jauna, nere semeaz erruki bedi; aldi oso txarrak ematen diote, ta orduan nolako miña ematen didan bazeneki! Miñak ematen dionean bein baño geiagotan suan erori egiten da; ta askotan bere burua putzura botatzen du.

195. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Aste osoan lan eta lan aritu ta, munduko arazoetako sari-alogera, soldata, irabazi egin badezute, igandea Jaunari eskerrak egiteko jarria dagola oarrturik, zergatik ez dezute alik ederrkiena gordetzen? Jaunaren egunak diran igandeak gorrdetzen ez diralako, ez digu Jaunak laguntzen.

196. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Laguntzen ez digula esan al det? Geiegi laguntzen digula esan bearr nuen; bada oso gutxi dira, igandetan Jaunari eskerrak dagizkiotenak.

197. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Emakume aiek etxetik oso goiz atera omen ziran.

198. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 ¡Lotsa! Jesu Kristoz lotsa izatea! Au itz itsusia! batez ere kristaua on egiten lotsatu egiten bada! Ludi osoan gauden guziok Jaunaren morrointza eraman bearrean gaude; ta bere seme-alabak bai gera, orra zergatik arrkitzen geran gure seme-alabatasuna aitorrtu bearrean.

199. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Gai au oso entzungarria bai da pizka bat geiago zabaldu nai det.

200. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

201. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Ez dago ez mundu oso-osoan Jaungoikoaren itza baño azi-ale bikañagorik.

202. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Badira emen zuen artean Jose deunagatik bi begiak emango lituztekenak, badaude kristauen artean Paduako Antonio doitsuari asko baño asko maite diotenak; eta ¿zein ote da Andre Mariagan uste osoa jarria ez daukana?.

203. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Guk esango giñioke orri: Goian daukagu beti gure aldez dagon Jesus Jaungoikoa; oso errukitsu ta ona da.

204. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

205. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Mundus totus in maligno positus est Joan 5 19 Mundu osoa gaiztakeri utsa da geroztik; ala dio Juan deunak; eta esan onek gogora dakarkit Remijio deunaren esan ikaragarri au: Ex adultis propter hoc vitium pauci salvantur.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Libertatea zer den
otsoak badaki;
Gutartean ainitzek
ez dakite aski,
Libertate zuzena
zer den bereziki:
Eta ua zeiñ oso
bear den atchiki
.

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Oinez zabilan ardura, asti osoa hartuz, abiatzean gogoari eman gabetarik norat hel, ez noizko, - nun nahi baratua herritarrekin solasean, edo bazterrari so.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Oren bat oso osoa tokiaren gainean gaudela!.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 Indulientzia osoak.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Badire hirur: bere nahico Pobrecia, Garbitasun perfeta, eta Obedientcia Osoa.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Ez da orhoitzen untziak hantchet ondoa jotzen balu, zutaz egina litakela: zutaz nihor ez litakela gehiago mintzatzen ahal: untziarekin ezen, zuk ere ondoa jo zinezake, nun eta ondoratu gabe ez zaituen arrain handi tzar zembeitek oso-osoa edo phuskatuz iresten.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Mende osoak, ibarra bi zathitan egona da: Landibarre eiki ez da oraikoa; ukhan ere ospa gehiago eta hazi jendetze handiagoa.

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erritarrak ez lirake arrituko gure lanaz ba-lekitte 1889-garren urtean Arana'tarr Jose Ignazio'k Euskalerrian ezarri zuan zortziko au:
¡Euskera! ¡Euskera! ¡izkunde danen
Gañez dakust goi-goikoa:
Zugandu dezu zure edergarriz
Nere izate osoa:
Zure adititzez zuk didazu Bai
Ni naiz aiskide gozoa,
Jainkoa eskuta-dan Adititza,
Ta adititza da Jainkoa
.

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Bertzalde alemanak bi hitz uztartzen dituelarik oso-osoak uzten ditu biak, eta ezagut-errechak.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Neguko gau luzetan, nekez zitazken supazter chokoan, arats osoak iragan, ametsetako sorginen gachtakeri bihotz-ilungarriez hitzik atera gabe.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Beraz de Lancre bakarrik gelditu zen, esku osoak berekin zituela, hiru ilabetentzat, Lapurtar guzien gainean.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 De Lancre Bayonatik Lapurdirat sartu zen, uztailaren ondarrean, eta harekin jende-oste osoa: Tribunale batean behar den jauneri guzia, soldado andana bat, gizon urkariak beren tresnekin, mihiku bat eta ere, hamazazpi urtetako neskatch bat, La Morguy izenekoa.

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ongi jasaiten delarik ere, ez ditake izan esnea bigarren adineko haurraren hazkurri choila, nahi bezembat izana gatik berenaz janhari osoa.

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 (...): Amodioa da gizon eta emaztearen arteko batasun osoa.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzoko osuan agertu zan 1401,05 laurleko, baña ori ixan zan irarkolako oker bat, 1.461,05 kopuruan, 6'ri, gorantza daukon belarrija jan eutsien, eta 0 gelditu zan.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Zorionak lagun. Beti zintzo, Abertzale oso beti.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 La Constanciatik, ura amorrua, motelak, vecinos sail ura aginka txirtxilatzeko! Gure aldetzalea, lotu zitzaion patxara osoan eztabaidari eta antxe ziran ikustekoak...

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Bada, Ezkio'ko gizon bat, oso ezaguna juan zan Bilbora; mirariz esateko alkar ikusi giñan.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Onek esan zion izen polita zala oso baña nun arrapatzen zan edo zer edo zer jakin nai zubala bere errian ere ezautzera emateko, eta ala erantzun zion esanez ori arrapatzen da itxason.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Bizar-labana oraindikan ez daukat oso amutsa, errisketan bizi geranak bizar metu-latzakin luzaro ibilli oi gera ta.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaxorik.- Ainbat egun oso txarto egon da gure ziñegotzi abertzale Bilbao'tar Mariano'ren emaztia, igaroko astian Ikurton Deunak artu ebazala, baña itxurez obeto dago, da olan badoa laster jagiko ei da.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Egun eta gau oso-osua an igaroten dabe, ¡ai zein egun luzia, ta zein gau illun ta luzia, ixango ziran arek!.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Itz egin ebenak oso ederki euren izkaldietan.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oi dana, arazuak ondo juan ba`lira, danak aizkide ta pozik; baña txarto duaz, oso txarto Turkijarentzat, eta danak asarre ta alkarri erruba ezarri gurarik. KIRIKIÑO.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Maya onetsi ta gero, jan gendun oso ederki, alkartasunik andiyenian.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Gero guziok oso ederki abestu genduzen euzkel-abestiyak.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Txonitza berriz oso ederki Aranguren'tar Martin txaunburubak.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Arratsaldian oso erromeri ederra egin zan gastediya gogoz dantzatu zala.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 GAIXORIK.- Elizakoak artuta oso gaixorik arkitzen da gaste on ta azkarra dan Azurza-Ozkoz'tar Jagoba.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Gustiak oso ederki eta txalotuak izan ziran.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Egubenian irakurri nuben zure idazkia oso pozturik.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Azkenean Melitonaren bi senarrak antzerki barregarriya antzestu zan baña oso egoki, naiko parre eragiñaz begira zegon ozte talde aundiyari.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Oso goralduak izan ziran.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Antzeslariak oso txalotuak izan ziran.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Nai genduke euretzaz banan-banan zertxobait esan; baña leku gutxi ta asti askorik ez degulako oso gutxi esanda utzi biar.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Onik Urrirarte bai dago denporia oldoztu edo pentsetako non imini ikastola ori, eta jarraitu bear dotzugu oso gogor eta sutsu.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 DEUN IÑAKI Bilbao'ko Eusko Gaztedi, biyak, alkartuta, Iñaki, deunaren eguna oso alai igaroko ustea dauke.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 AZKOITI Atsegingarria oso juan dan igandea Azkoiti'ko errian.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikusten zeuden antzezlariak, zaletasun aundia zuala notiñak jai ori ikusteko bazekiten era guztietakuak izango zituztela epaikari eta nola antolatua zan jai ori beren lagun maiteari laguntzeko, arreta aundia jarria zuten; jakiñian giñan, ondo tajutua, ondo eratua zutela, bañan oso txiki, oso motz geldituak gera; ikusiak ditugu askotan gure antzezlariak beren eginbearra ondo betetzen, bañan igandean beren egokitasunari gaiñ eragin diote.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eta ¿zer egin orain? ¡Su ta gar jo, Euzko Araudi aldez, igandean aldu edo diputadu ateriaz Euzkadi'ko Udalen-Batzordeak gauza eder ori Madrid'en aldezteko aukeratu dituan jaun euzkeltzale ta katoliko prestuak: nai-ezpadute ere entzun dezaten Euzkadi osoaren dei edo irrintzi bizia bere etsaiak.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Prieto'k Euskaldun pelota tokijan egin eban itzaldijetzaz bere zer edo zer badiño, oso txartzat arturik aren itzak.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Zein ba? Egija ta egija baño ez ta egija be erdikiña barik osua.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Egi osua ikusi ete dabe baña, ala egirik erdija baño ez ete jake agiri ixan? Uzkurtzale batzuk anditikuekin orain lez batzauta uzkurtzari kalte betorkijola-ta beste baga, Euzko-Araudija zuzenetsi dabe.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Zijo au, zintsua jakela be, euzkotar batentzat egi osua ez da, beraz, eustazpi sendua iraunkorra bez, zintzua dala, diñot, uzkurtzale-estalgiz euren txindi atsegin, andikerija aldezturikuak be ixaten dira-ta.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eta au edonok be argi dakustanez, Euzko-Araudijaren eustazpi osua ez da, beraz, egi osua bez.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Egi osua ez dala, gauzak diranez jakin barik izten gauzan ezketiño, geure burubak gaizkatzeko biarra jakin egibarik eta zutunik iraun-azoteko eustazpi onik barik loka.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Augaitik, Euzko-Araudija Uzkurtzalez zuzenetsi dauanak Uzkutz osua bere banango biarkun eta gusti adiraldu beti: Euzko-Araudijak eskatzen dauan eta aurrerantza eskatzeko idegiten dauan bidez Aberrija ezagutu ta maite ixan bedi, ta orduantxe bai bakotxak bere uste, eritxi gardijari eustazpitzat egija, baña egi osua jarriko dautsa, beraz eustazpi gogorra sendua, iraunkorra ta euzkotarrok, loka-barik, garanez ta yaokunez Uzkurtzale ta baita euzkotar be iraungo dogu. Tabiratarra.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Yarraitu olantxe oso ederto egiten dozue ta.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Asko, oso asko iñolaz, ere.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte osua igaro dogu larritasunetan, noz espetxera eruango gaitubezan-edo.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Ibilketa bat egin biar dogu, urte osoko zelayetan.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Beraz, ba, Bizkai'ko erri osuaren abotsa entzunik, B.-B.-B.'onek erabagitten dau: 1) Berriztauten dau erri onen ixenean, Bizkai'ko Batzarr Nagusijak egin eben autarrkijan Loyola'tarr Iñaki deuna Euzko-Laterri onen Zaindari auturik.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bekije atzerrijak Urtzi dala ire ixena, ta lurrbira osuan eu azala Goyena.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Baña ames osoa iragarri nai dauskat: otso txiki ori karmeldarren eleizan sartuaz, bildots otzan biurtuko zoala be ames egin nayoan.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lekaide ornidu ta osoa aldi gitxi barru egin zan Ander.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander'en bizitza deuna zala-ta, aren ospe ona zabal ebillan Toskana osoan.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta abesti areik, entzunaren entzunaz, euzko-erri osuak ikasi ebazala dirudi, euretatik bat edo beste eztakijan euzkeldun jatorr gitxi ikusi leikez-eta.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Solomo garri-sendua,
aren koipien gozua;
zatirik kentzen ibili barik
ekarri-egixu osua.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ereslari ospetsu au jayo zan 1685'garren urrtian eta 250'garren urteurrena dala-ta jai aundijak egin dira ludi osuan.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ludi osuan dabiltz musikeruak lan-barik eta gosez illik.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¿Baña Euzkadi osoan bosteun ezkara?.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Txori-Erri osua... Zetarako geyago ixentau? Gustijen buru Getxo, Ondarreta-Algorta! Bilbao'k beste ija-ija.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Freud nor zan? Gixon orren entzutia ludi osuan barna ibillija dozu.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Egia zan: etzegoen jantzita... oso beintzat.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Lotsa ez da zakelean zaitzekoa, noski; baño badirudi beso edo kolkoak irikitzean, oiexetatik-edo iges egiten duala; beintzat oiek askatzen diranetik oso gutxi irauten du lotsak.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Askotan, geyenetan, erderaz itz egiteko zaletasuna duten euskaldunak, oso gaizki itz egiten dute erderaz.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ludi ontan ez da zorion osorik.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta sinistu, anaiak, au ikusten ez degun bitartean illuntasunik beltzenean ala lañupean ibilliko gera, baña ez degu argi osorik nabaituko.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zerua goibel, odeiak geldi, txoriak ixil, euzko izadi osoa itun, eta beste zenbait garaitan, aberri edertasun abeslari nabai izan ditugun gure mendi mendiak, asaben irrintziak alaitutako mendiak, negar dagite.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Erregen egunean emen agurtu genduan oso nekax polit dan Gurrutxaga'tar Martiñ.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bera bete beterik egon zan, ta guziak oso pozik ere.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Oso derki egon ziran danak, batez ere emakumeak ta txaluak ugari entzun zituzten.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizoneskoantzat bakarrik zan arpide ori baña Garbiñe'k biali duana oso pozik artu dute emengo emakumeak.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ezetz? Oso gaztea zaitugu orduan.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Goratu zagun almen osoz, izate osoa Jaungoiko ta Legezar aldez eman zuan aren oroitza.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Ataboko Xantik etxea oso apain jarri du; berea baitu.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Oraiñ uste osoan gaude, Aretxabaletako euskaldun guziok Artolatxok, bear dan justicia egingo duala, baña... bildur gera!!... zergatik... sosolistoak dira eta.......

287. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez noski, ez det uste, zuen odola, eusko odol gorria da, eta oso garbia gañera....

288. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer? Ez det uste egokiya danik, nik emen araudi osoa idaztia, bere garaian azalduko da ba.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Aurrerago jarraitzen du, esanaz: Euskalerrian bizi dan edozein lagunek, euskal-alkartze barruan beintzat, Auzitegietan nai jaurpide arazodun batzarretan euskera erabiltzeko eskubide oso-osoa izango du.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zuek zerate izatez garbi, biguña, oso osoak.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera kataluniarrak oso komerzianteak dituzu, eta ez det uste ain buru ariñak izango diranik, euren kalteko lege bat euren bizkarreratzeko.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera, gaur agintzen dutenak, lenago beti mendeko izanak dira, ta auek egiten duten guzia len agintzen egon diranentzat oso txarra izan oi da.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Oso gutxi, baña batzuek bai.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aurreragoko idazkai batean España'ko erriketa edo politikatzaz itz egitean ESATEN GENDUN socialistak oso mindurik aurkitzen zirala azkeneko auteskundiak ezkeroztik, orduan eraman zuten uste ezbezelako jipoi garratzaren eraman eziñagatik; eta geroztik, gauza aundiyak egiteko ziran arren, ordukotxe tankera mingarriyan aurkitzen dirala dirudi, oraindik.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oso batzar alaya izandu omentzan, idazkariak irakurri ondoren urteko agiriak, oso txalotua izandu omentzan.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondoren oso asmo onak artu omen zituen.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beste gai asko ere ba dabiltz gure artean gira biraka ixkanbillan, gai egokiak oso pozik irakurri oi diranak.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Esan dedan izparlari au, bere aurrera aurkeztu zaio: oso aurrera ezpada ere, urrera esan nai nuke beintzat.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta gure nagusia, Tolosan bizi arren, gure berri badaki, ta katoliko ta euskaldun ona dan aldetik uste osoan gaude, maixtar eta etxe jabetze gai oyetan Aita Santu ta Elizako gizon jakintsuak diotena betetzeko ez digula, zuk naiko zenduken añako eragozpen eta galarmenik jarriko.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 !¡Agur!! Oso fuerte gañera ta zera....

301. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Oso onak, 10 metrotik atzetik.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Artu du gure Gotzai Jaun agurgarriyak, Avasc, Cuestiones Social cristianas erabiltzen ditun Elkartea oso ongarritzat.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Kemena, ausardiya, trebetasuna eta garaipena dira jasotzen dituzten emaitzak, gezurra eta urdakeriyaren aurka Avasc elkartea sortzen dan erriyan nagusituko dira luzaro gabe sinismena uste osoa eta egiazko maitasuna.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Aberri aurrez, aberria bira osoan ikusteak gogoa ta biotza poztutzen ditu.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Oso ederki abestu zuten Batzokiko gaztiak.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baserri jabe eta maizter arteko Epaidiak (Jurado Misto de la propiedad Rústica), ainbat lan eman digu: baño oso atsegin zaigu lan eder ori aitatzea.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Lenengo burruka Itziar'en izan degu ta garaile izango geran uste osoa degu, legea gure alde dagota.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poz arek indartu-ta, aurten ere orrelako bi edo iru jai antolatu nai giñake, oso onak lirake gure Alkartasuna zabaltzeko ta.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Lendabizikuan beren estuasun eta larritasunak izan dituzten arren orain oso ederki dijoaz.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begi onok ikusten ditugu Bazkunen alegin oiek, eta beti bezela gure laguntza osoa izango dute.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Nekazari gaietan ludi osoan zer gertatzen dan jakiteko, lur-lanak nola darabiltzen jakiteko, legien berri jakiteko, abere arteko aberastasuna nola erabilli eta geitu bear dan jakiteko, ari gera poliki-poliki idaztegia antolatzen.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Erriak aututako Ziñegotzitza, sortzen ari diran Legedietan oso aintzakotzat artua izan da.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Meza Nagusitan eliz-jantzi berriak atera zituzten apaizak; oso ederrak dira; dana urrezkoak, eta Erresusta'tar Juana andre elizkoi zanak emengo egun gorri artan zozialistak il zuten D. Dagoberto'ren arreba zanak G.B.) ortarako utzitako diruz erosiak, Artxipreste jaunak esan zuanez.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Moda-zalia oso itxusi,
Ateria da aurretik,
Nola dabiltzan ikusi eta
Beste batzuek ondotik;
Euli beldurrik ez dute izango,
Ibiltzen dira gogotik,
Gorputz geyena ageriyan ta
Ala etzaye inporrtik,
Gaztientzako ikasbide onik
Ez da etorriko ortik.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Elizakoak artuta ludi oneri agur egin dio Arizmendi tar Jose gizonak, errian oso ezaguna zan Joxe-errementxa.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 San Blasen paztilla oso-osuak

317. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bañan, nere uztea, esaera zaarrak dion bezela (uzteak erdia uztel) erdia ezik, osoa ere uztela izan da.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Humanista oso osoa, griego ta latinez trebea bazan euzkal gaietan ere maisutzat seukaten eskola lagunet.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Militar-fachista hoiek egiazko Gurutzedunak balire, beren egiteko nagusienetako bat auche lukete: Espainia-ko Laterri (Etat) osoan, giristinoeri ta giristinotasunari lagun egin; Laterri hortan diren Erri-alde giristinoenak, tchalokatu ta loriatu, eta eman eredutzat (imitagarritzat) bertzeeri, giristinotasunean atzeracheago ta epelcheago diren Erri-aldeeri.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gure egitekorik nagusiena, Espainiako Laterri osoan giristinotasuna, bakea ta langiletasuna edatzea ta indartzea dugu. Beraz birtute hoik dituzten jendeak eta Erriak (eskualdunak eta Eskual-herria bereziki), begozi lasai, begozi trankil, gure baitan ezpaitute aurkituko laguntasun eta anaitasunik beroena baizik.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Orduan Gasteiz-ko Apezpiku jauna gorenetik, aren atzean eskual-apez guziak, eta ondoren Eskual-herri osoa, lanean eta Jainkoari otoitz egiten ari izango ziratekeen, gerla, aalik lasterren, kalterik gutienez, eta giristinotasunaren onerakoen bukatu zedin.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko Durangon amabost monja il ? eta Gernika'ko eliz aundia ta erri osoa sutan jarri ?

323. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Etzuten ba Franzi osoa ikaratu, nasi, nastu ta trublatu nai ; gero Franzesak elkarren artean nasiak eta gerra zibillan ikusiaz alemanak obekigo, erraxago ta aisago Franzian sartzeko ?

324. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igandetik ona eguraldija oso ederra dago ta orduba be bazan alan egiteko.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zuk, umia zeorrek azi naiko dezu eta zure bular puntak azal mea dute eta etorriko zaizun aurrak berrik bere aua oso latza.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gañera jardunketa au bitarteko dala aldenduko dituzu azal orretatik bere gañian ezarrita egon oi diran momorro batzubek; bearrekoa da au, garbitasun onek ez dio utziko ta umiaren ao barrenian ezartzen gaitz oso ezaguna dan ao eria deitzen zaionari ume geienak izan oi duten gaitza, amaren lasaitasuna dala bitartez.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aspaldi ontan, danok oso demokratikoak izan arren, or daude gure udaletxeetan jestore batzuek, agintari dauden bitartean, nai dutena egiten.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bonus odor Christi Jesukristoren goimaitasun usaia nere eliztar sendi arretan zabaldu zuana, gaur oso berritu da.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Or arkitzen dizkiogu Gil Robles'i akatzak, Euskaldunen oso adiskide ez ote dan diote; besteak berriz begi onez ikusten gaitula.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Guk adiskidetasun osoan bizi nai genuke CEDA ta beste eskubitarrekin; alkarri lagunduaz Españi ta Euskal-erriaren onerako.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 - Ruziako herriska bat osoa erre da, hiru ehun eta berrogoi-ta-sei etcheekin.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Batzu bihiturik jaten dire, bertzeak leketan, bihitu gabe; leka osoak hala-hala, edo bi hiru pusketan.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Aurthen Gazteria Katolikoaren bilkhura osoa Orleango hirian izan da, gure Juana d'Arc dohatsuaren ohoratzeko.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zer izan dien bilkhura eta phesta eder hek ez da errech erraitea zombait hitzetz, hortako behar liteke kazeta hau oso osoa.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Kuponek, ara hortara, bietan jasanen dutela zerga: behin bankoan; bigarrenekorik, perzeturra baithan, ezen gure urtheko errebenio osoan sarthua izanen da alabainan hetarik dukegun mozkina?.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Baginakien Rhuretik zer jalitzen ginuen, aurthengo lehen lau ilabethetan miliard bat berrehun miliun; chahubideak kenduz miliard bat oso osoa.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Herrichka bat oso osoa erhautsi dute eta suntsitu.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Naiz Euskalerritik ainbeste Misiolari etorri, ala ere Misiolari bear aundia dago naiz Arjentinan naiz Txilen: bertako apaizak oso gutxi baidire, lantegia berriz oso zabala.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Leku oso egokia aukeratu da.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Induljentzi osoa urtean bi aldiz (bi bider) aitortu ta Jauna artuz (al ba-da); ta, ezin balitz, Pazko aldian beintzat Jauna artuz eta egun aietan induljentzi ura irabazteko asmotan.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Erromako Estaziotako induljentziak bere egunetan irabazten dira eliza bat edo elizatxo baten ikustaldia egiñez, Aita Santuaren asmotan eskatuz eta aitortu ta Jauna artuz induljentzi osoak diranean edo ez-osoak, induljentzi osoak egitea irixteko.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Norbait iltzean aren animaren onetan induljentzi osoa eskeñi dezakete ori artu dutenak aitortu ta Jauna artuz eta beraren onetan zerbait otoitz egiñez.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Bi Bulda artzen ditunak bi induljentzi oso eskeñi dezazke illaren onetan.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Irlanda'n sartzeko, oso ate estua jarri zaie pelikulai ta onegatik gaiztoak diranak larri ibilli bear.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Tonkin'etik mixiolari batek idazten du esanaz ango probintzi bat, Thanh Hoa izena duena, laster katolikoa izango dala osoa.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Len baño gogorrago ekin zion bere lanari, Juda osua menpetutzeari.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ezekias zuzena zan, oso zintzoki zebillen, Goikoa bere alde zedukan.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Bestetik Senakerib-en itsusikeriak, birauak, zakarkeriak judarrai oso ongi etorri zitzaizkien.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¿Eta zergatik ez dira Euskalerri osoan kristau-ikastetxeak egiten?.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Onetzaz gañera, kanpai soñu ederrak adierazten zigun Jesus'en Biotza'ren oñetara urreratzeko, eskeñiaz Berari gure biotz osoa.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Arratsean oso pozik eldu ziran ango oste aundia ikusirik.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bilbo aldian, irakurri dedanez, gauz ez oso berdiñak gertatu dira igarotako egun auetan.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Badakizute, azkatasuna ibaietako urak bezin ugari degula-ta, debekatu zuela Gobernadoreak arpide edo zuskrizioa irikitzea berak emandako multak ordaintzeko..., bañan (ixilik eta belarrira) oso, guztiz txiroak gera, diruakin oso aserre gaude eta ixilka bada ere artuko ditugu eskupekoak, nai aña.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Ez baitu ekarri! ¡Oso maltzurra bai-ta!.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Ai, zer ikuskera zoragarria! Zar eta gasteak, guziak bateak... maitetasun osoan... Aingeruen Mai Donean ikustea... Uraxen bai batasun maitekorra.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Alduten aunditasun osoan, ontarako bear dan alkarren arteko pakea Jaungoikoak eman da igaro dezatela.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oarra.- Oso kontuz ibilli bearr da sublimadorekin beneno indarrtsua da ta, eta ez det uste gañera, sendakiñaren errezeta gabe emango lutekenik.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 341. Entzun izandu det bularreko gaxoa daukatenentzat azukrea jatea oso ona dala eta arrgal daudenak sendotzeko ere bai sendakairik onena dala.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oso asti gutxi bearr da lan oiek guztik egiteko, eta lan txiki oiek iñorr gutxik uste duten baño geiago nekazarien zakela betetzen dute.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0002 Ez bada aztu oarr onetzaz, oso garrantzi aundikoa da ta. X. X. X.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Amabi bat orrduan legorrtzen utzi, ta arrautz naztuakin igorrtzita, labe oso beroan erre, gorritzera egiten duten arte.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lenengo partidu erdian bi guen sarrtu zituzten donostiarrak: lenbizikoa Trino'k sarrtu zuan ta bigarrena, Urbina'k; biak oso ederrki egiñak.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oso grin aundia dago partidu au ikusteko.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Salaberria'tar Iñazio, ARGIA'ko saltzen, oso mutil pijoa degu.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Esan neutsun, ene irakurrle Kistarra, JAUNGOIKO ZALE'n. 12g. zenbakijan, ziñesbagatasurtak gixonen adimenan zabaltzen: daben itsutasuna, bere lenengo aurra legez, eztala txiki-txikia ta edozelakua, aundi-aundia ta osoz kaltekorra baño.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Amarretan jaupa nagosiya Gure Jauna agirian zala, esan eban Aita Florentziok lagun zituela Aretxaga'tar Pelipa ta Aspe'tar Aurili Jaupariyak Gotzonena deritxon jaupa abestu eben Miren alabaok oso ederto ta amayan Tantum ergo ta Jaunaren ereserki aitaturikua.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Uste osua dugu ondo bai ondo beteko daula gure lagunak utsune ori; bere jakituri ta Jaumaitasunak uste orretan sendatzen gaituala.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Egia da Jainko'agan uste osoa ipinten dauna, eztala esku utzik geratuko.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Oso da irakurgarria.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Iruillabete bakotxean zor-artuenak ordaindu ta garbiduriak egitia oso ona da, kontuak garbi eroateko; augaitik ba alegindu beitez gure bezeruak eta bazkideak il onen barruan ordainketak egiteko.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Oso euskalzalea zan, bere nebea lez.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Soraluze'n Larrañaga'tar Zakari jauna, bazkide ta lagun ona dogun Polikarpo apaiz oso ezagunen aita zana.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Asmo onegaz itxasoratu zan, baña Aprika'ko lurraldetara eldu baño lenago gaixotu egi zan eta negu osoa an igarota, osatzen etzalako, barriro España'ra biurtu zan.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Tasun bion jaube ezpada, ostera, ondorenak be oso txarrak.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Osoan, Jauna. Jan ostean bakarrik ketu edo pumetako agindu zeunstan, eta benetan ekin dautsat eten barik, gosaldu ondoren baskarirarte ekin eta ekin, baskaldu ondoren aparirarte kea barrura ta kea kanpora, ta apaldu ezkero be oeratu arte kea atera ta iruntzi, aotik sartu ta zurretik bota.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Len osoan ekin dautsozun lez, orain osoan itxi. Bestela zureak egin dau.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Aonan emendik irureun eta amabi urte barru gizadi osoa zoratuta egongo ei da.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Luistar'en izenez beteta Erromara eramateko zabaldu geñutzen orrietatik bialdu digute oso ederki jarrita Albistur, Alkitza, Antzuola, Ataungo San Gregorio, Bedoña, Aingeruzar, Tolosa, Beasain, Eibar, Erretxil, Ezkio, Zeama, Itziar, Villerrial eta Urrestil'tarrak.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gotzai jauna-re gazteri maitagarri onen elizkizunak oso eztituta, asten da izketan sekula bezin bero ta gartsu, oroituaz duan Ebanjelistaren itzak azken afarian, Jesus'en biotzaren ondora etzanda ezagutu zuana aitortzeko:

381. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ez aztu Paulo Apostoluak pertzagile batekin ez da baian atera izan bear zituan arrazoiak zortzi egun osotan.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Jakintsu izenean datozkizuten asko pertza-gille ura aña dira; ezerr buruan sarrtzeko oso motelak; baño zueri ezerr erakusteko parregarritxoak.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Gure ezpañak Luis Gonzaga'ren izena esaten dutenian, biyotzak gazte on-ona, egokiya begien aurrian jarrtzen digu, arrgi diztikorra inguruetan zabaltzen duan pitxi ederra arrpegiyan daramala, bakan, oso bakan, ikusi oi dan garbitasunaren arri dizdiratsua.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Burrukaldietan okerrtu gabe, indarrtsu, sendoki ta erori gabe, oso bikaiñ iraun zuan.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Zer boztarioa, zer urgullia hoietan, ikhousiz, azkenian, libertate osoa baziela, haltz, bago, lechar eta haritchak bezainbeste eta gehiago zirela.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gaurko arratsaldean bertan olloentzat zaperoa egiñ, aste osorako baba leka igarrak jaulki, biarr goizean billobak errotara eraman-aña artaburu aletu..., ta etxezai txintxo-txintxo dago gañera.

387. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk:
Ona Ardaua Zerurakoa,
Eldu bekizu onen gozoa;
Salbau dedilla mundu osoa
.

388. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 8. Zugana uste osoaz joateko, ta ez ilteko dan janaria artzeko agintzen daustazu; zugaz aldea euki ta betiko bizitzea ta aintza jadetsi nai ba-dodaz.

389. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

390. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Goratu Jauna, errietako sendiok,
goratu Jaunaren aintza ta indarra,
goratu Jaunaren izenaren aintza,
sartu Aren aterpeetan opariak ekarriez;
auspaztu zaiteze Aren aurrean aterpe santuan,
jarri daitela ikaraka lur osoa Aren aurrean
.

391. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Beraz, zegaitik garbitu dot nik nire biotza,
baita nire eskuak be errubagetasunetan?
zegaitik eutsi ta eutsi egun osoan,
eta goiz guztietan neure burua zigortu?
Areik lez egin bear dot berba esan ba'negi,
zure semeen jatorria ukatuko neuke
.

392. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Ori ausnartzen niarduan nik,
baiña oso gaitz egiten yatan:
sartu nintzan noizbait Jainkoaren ezkutuan,
eta orduantxe ulertu neban arein ondorena
Egia da: labanarrian jarten dozuz,
ondamendira jaurtiten dozuz:
zarrara itzela emoten dabe beingoan,
eta bildur-ikaraz itzungi ziran.

393. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 Urreratuten dan lez
semetxo laztana
itxaropen osoaz
bere amagana,
maitasunez beterik,
ba'nator Zeugana
Zuri gaur eskeintzera
gure erri dana
.

394. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Lar arro iruditu al naiatzu zuri?
Ene adimenean siñistuta nago,
ez alperrik. Besteak, idazti oso txar
aregaz asperturik, esan eutson: Bego
.

395. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Irurogeita amaseigarren
urtea dozu betetzen,
zeure biziko poz aundienak
orain zagoz zu gozatzen,
zeure bizitza oso-osoan
maitetasuna zabaltzen,
orrexegaitik zorion au gaur
Jainkoak dautsu eskeintzen
.

396. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0053 Morroi izan naiez daukagu izadi osoa.

397. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Bego argi errana bezain ongi ulertua etzuala ikusi ezer nigandik nere gorrotoa igarteko, etzuala eduki nik esandako edo egindako gauza bakhar bat ere, oso ondo maite ez nuala susmatzen ahal izateko.

398. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 22. Areik esan eutsoen: Kornelio eunburuak, gizon zintzo ta Jaungoikoaren bildurra dauanak eta judarren erri osoaren aurrean ezagun danak, bere etxera zuri dei egiteko ta esan dagitzuna entzuteko erantzuna artu dau, aingeru deun baten bitartez.

399. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 24. Eta Festo'k esan eban: Agripa Errege ta gugaz emen zagozen guztiok: Ba dakutsue (ikusten dozue) gizon au, judarren erri osoak Jerusalem'en eta emen onek ez dauala geiago bizi bear deadarka eskatu daustan au.

400. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Prantziskok lez arpegi biribilla eukan; agoa txikia, ezpanak me-guriak; soin osoa, ondo egiña.

401. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Beingo baten zabaldu zan uri osoan bere eriotzaren barria.

402. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 23'n egun osoan eleizan egon zan.

403. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Koldok, ixil ixillik, berba egiten eutsan Kepa gaixoari: Kepa, eldu da ordua, txarto zagozan ezkero ta bear bearrezkoa dalako neuk gaur bateatuko zaitut: Oso txarto egoan Kepak zabaldu ebazan begiak, irribarretxoak urten eutson ezpanetara ta esan eutson Koldori: Baña ori egin leiteken gauza da?.

404. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Bata txixalarri, bestea makur-larri; baña oso gutxi urregarri.

405. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Arako Don Martin indianuegaz gertaturikoa yat oso barregarri.

406. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 14. Baso andia - su batek arin - dau kiskaltzen, mendi osoa - sugarrak dana - dau ondatzen.

407. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Eta beste itzok: Ze onura dakartso gizonari mundu osoa beraganatzeak azkenez bere gogoa galdu ba'dagi?.

408. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Mundu ontan ezin izan zorion osorik, ezin aurkitu biotza oso-osoan asetu daiken zoriontasunik, beste munduan billatu bear.

409. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Bildur izan; lenbailen jagi zaite ta biotz osoz Jaungoikoaganatu; biotz osoz bera otseindu.

410. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Onela egizu anai, epeltasun-bidea itxi ta Jauna biotz osoz otseindu.

411. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Gure geide-maitasuna Jesusek gizonai dautsen maitasunaren dirdira ta jarraipen danean bakarrik izango da osoa.

412. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Frailliok, ez-jakiñian txarri-kortan (ukulluan) asten zittuen urdi biren gañian ziarduela Arateikuok, oso izutu ziran; ba, aiñ zuzen, bata zan sendua, mamiñ askokin, eta bestia argala.

413. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Antxiñan, beiñ baten, Burgoña Dukateko lurretan zan Jaun, Duke oso apal eta agintari on bat; alargun zala emazte andrakume bat artu ebana, aiñ ederra eze, bere edertasunak begixak itxutzen zetsazela aren ostiango izakera bada-ezbadakua ez ikusteko.

414. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Izan bere, Jaungoikoak gizadia oso maite dauala'ta, Bere Seme bakarra emon dautso, Aregan sinistea dagianik galdu ez daiten, betiko bizitza izan dagian baiño Jaungoikoak bere Semea lurrera ez dau lurtarrak epaitzeko bialdu: Aren bitartez gizadia gaizkatu (salbau) dadin baiño Euren eskuan dabe gizona betiko gaizkatzea, ta betiko galtzea.

415. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Baiña Jesus'ek, arein gaiztakeria ta maltzurkeria ezaguturik, esan eutsen: Zer dala-ta zirikatzen nozue, azalutsok? Ekarri egidazue txanpon bat, ikusteko txanpona ekartzen dau, erantzuna arengan indartzeko, arrisku aundiko erantzuna: baiezkoa esan ezkero, judar erri osoa aurka jarriko litzakeo; ezezkoa esan ba'dagi, barriz, erromatar agintariak eskua ezarriko dautsoe... orrela iñoen pariseotar areik.

416. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Seiretatik bederatziak arte eguerdiko irurak arte lur osoa illunetan gelditu zan; eta eguzkia illundu egin zan.

417. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Orregaitik, Arana-Goiri'k, oso zurra ta sentzunduna zalarik, gitxitan esaten eban: au olan da ta ori alan da.

418. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Sendopenak eta bayetz osuak be bai-ebazan egin.

419. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Bakoitzaren eginkizunak oso astiro ta pixkanaka erabagitzen dira.

420. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Gorria; zidarrezko iru lertxun-orri islertzokoiz ipiñirik (bi goian eta bat bean), eta beko-alde osoan ur-ozka zidar-urdiñak.

421. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Naparroa'ko Aburrutzarrak, bere, mazmarro au berau erabilli eben, 1 ta 4'garren zatien zelaiak urdiñez ipiñita, eta mazmarro osoa urrezko egal garbiz geiturik.

422. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Gorria; urrezko gurutzea zelai osoan eta bere lau utsunetan bost orriko adar bana urrez.

423. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 Jainkoarekiko gauzetan, eurenez giza-adimenarentzat ulertu-ezinak ez diranak, guzti-guztiak ezagutu leikiez errezto, ziurtasun osoz eta bat ere okerrik bage oraingo gure giza-Egokeran ere.

424. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Zornotza magalean, erri osoa begipean daukan zelai eder bat dozu, erri-plazatik eleizaraiño doian antxiñako Kalbarioa aurrez aurre dauala.

425. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Baiña Larra'n ba-zan, orrez gaiñera, beste anaitasun berezi bat: España'n karmeldarren nagusi Aita Prantzisko zala, 1776'ko urrillaren 28'n Kordoba'n izenpeturiko agiri baten bitartez, Larra'ko komentuko nagusiari baimen osoa emon eutsan Aita onek, Karmen'go Kutunaren Artxikofradi aparteko bat sortu ta eratu egian.

426. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Liburu oso jakingarria osotu daikegu karmeldar oneik dagien alderdi ortako lanari begiratuta be.

427. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Menpetasun osoan, Bere burua Aitari opalduaz, deabru zitala Beregandik jaurti eban....

428. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Goizeko batzar osoa batzaldu zaneko, an, bazter baten, buru-makur egoan Juda... zidarrezko ogetamar txindiak sakelean... begi ta belarri adi adi....

429. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Erri osoak erantzuten dautso: Gurutzera ori, gurutzera ori.

430. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Noizik bein, oso soil eta bakanka, ordea, irudia aizken tokian dagerkigu.

431. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Kimu antzera, zerbait ba-dogu ortaz egiña, baiña oso gitxi.

432. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Basarri'k, adibidez, Atano III (Zarautz, 1949), aren edestia bertsotan emon euskun, oso txanbeliña; eta orrela beste batzuk.

433. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Lagunarte batean batutakoan edo orrela, oso egoki dago alkarren arteko ziriketa ori, parra eragiteko ta iendea gozatzeko oso atsegiña dalako Baña... gaur-gaur bezela, beste bide bat artu bear dute bertsolariak.

434. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Bigarren sariketa, 1959'garrenean, axola ta gora geiagoz egiteko, bost zatitan banatu zan Bizkai osoa, toki bakotxetik txapeldun bat atara ta azkenez onein artean, Bilbao'n, igazko lekuan bertan, saio nagusia egiteko.

435. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0414 Oso ederto azaltzen dausku gogorapen au Alexandri'ko Kuiril deunak.

436. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Ez dira bi edo iru Jesukisto'ren izenez otoi egiteko batzen diranak; gizadi osoa da igandez Jaungoikoa'ren aurrean belauniko jarri, ta bere besoak eta bere gogoko oyu ta dearra Goikoa'ganaño jasoten dituana.

437. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Agertuta be, legez euneko amarr, edo zerbait gitxiago, oso aldintsua danean, aurrkitzalleari yagoko.

438. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0076 Beraren gerrak oso gaicki zoazkion.

439. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0076 Gau batean amex oso bakan bat izan zuen, faraonek ere izan zutenen parekoa.

440. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0076 Oso urduri, amex hura jainkoren baten abisua zela seguranzan, kale artean oso sona haundiko sorgin bat etorri arazi zuen jauregira.

441. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Gauza bat kontacen baitdute hegaztina ibiltari hauetaz, beren bidajeetarako bilcen direnean, konseilu harcen dutela elkarrengandik, luzaro konseilacen direla elkarrekin, eta batzuk zelatan geracen diren bitartean, beste batzuek, hux egiten dutenei, beti esistitu ohi duten exa-zikoiniei deicen dietela, eta hegaztina libreen bidajean ez abiaceagatik, oso gaicki tratacen dituztela.

442. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 (ANDREA ginbail ta guzi, orratz aundi bat eta lorez apainduta. Eskuan zorro pampiña ta more-kolore soñeko luzez jantzia. ZALDUNA ere oso dotore: lebita, lepoko zuri-gogor, bizar zuri, korbata beltz eta ator-eskumutur zuriak agerian. Iri'ko egurastoki-alki batean eserita daude).

443. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Nere alabak ikaskizunak oso ederki bururatu dituala esan dezaizuket.
ZALDUNA - Ez nekien ezer, baiñan ez nuen gutxiago espero. Neskatxa oso artze onekoa zala aditzera ba-nuen-ta.

444. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

445. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 BENTURA - Oso erreza da. Sukaldariari paper batean jartzeko esango diot. (PRAISKU sar bedi) Aizak, Praisku. Gero Martiñe'k perretxikoak maniatzeko errezeta papertxo batean ipiñi zala esaiok.

446. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Gu gera!... Atzerreka'ko Folí Bergé!... Mundu osoan ezaguna! Zer dira gure aldean Paris'ko Lido ta Newyork'o Metropol?... Utsa, ezer ez!... Gu gera... Atzerreka'ko Folí Bergé.

447. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 IRU IKASLEAK - Ezin dugu gallurrera gurekin eraman al izango, baiñan ez dezakegu berarekin emen gelditu. Dana dala, aurrera jarrai bear dugu, ezen Erri oso bat gu billa goazen sendagailluen zai bait dago.

448. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ama gorrotagarriaren ene aur gaitzesgarriok, il al bazintezte aitarekin batera! ta etxe osoak ausiabartzaz beak io ba'litza!

449. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Ta Iason'en etxe osoari lur-io eragin ondoren, banoake lurralde ontatik semetxo laztanen sarraskiari ta egin dudan ez-egitekorik dongeenari iges eginik.

450. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 IASON'EK - Gorrotagarri alen ori! Iainkoentzako, neretzako ta gizakume-leinu osoarentzako emakume biraogarrien ori!

451. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Kukurru... (Oso parregarri bota ezinda geratzen da).

452. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 DON PELLO - (Txabol barnera begira) Oso polliki eratuta daukazute Jaiotza.

453. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 DAMA JUSTA - (Onek ere begiratu ondoren txabolara) Oso ederki, oso ederki.

454. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Erroxali (Oso larritzen asirik) - Onela ezin utzi genezaioke. Medikuari deitu bearko zaio. Otzikarak ditu, eta beldur ematen dit.

455. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Ba, Zinean... X... pelikula ikusten. Bigarren aldia joaten natxionala. Oso polita den!
Lutxi - Nik ere ba'zeukanat ikusteko gogoa.

456. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 Sor Paule - Gazteen gora-berak...
A. Domini - Bai, oso bera... eroriak gaude.

457. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Gaurko Diojenes berri baten modukoa naiz ni, Matilde. Eskuan bihotz bat daramadalarik, andre baten bila nabilena. Orain arte eztut aurkitu. Beraz, puta-etxe batera etorri naiz, hea hemen aurkitzen dudan, etxe prestuetan aurkitu ez-nuena. Eta barka hitzagatik, baina oso gogorra naiz nire mintzaeran.

458. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Oso desegokia naiz ni.

459. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 Aurreneko zatian dekorazioa oso zehatza izan da, aulki batek egon ukan behar duen lekuan aulki bat egon da, eta kopa bat badiogu, eztugu esaten baxo bat edo gatelu bat: kopa bat diogu. Baina azkeneko zati honetan, bestela izanen da; Ama Birjina Epaltzakoaren Monasterioan gaude, bertako Abate Nagusiaren gelan.

460. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, oso zilegi, baina kontuan eduki behar dugu gure konpainian sartu garenean familia haundiago batean sartu garela, gure familia mundua dela, eta munduan maitatuenak, Kristoren hitza entzun eztuten jentilak.

461. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Gero esango dizu. Berriz itzultzekoa baita. Oso iraduz bait zioan.

462. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, D. Martin'ek eskiertasun osoa eman dit, ez digula iñork eragozpenik ipiñiko. Gañera, gauez eliza ta komentua gordetzeko zaindariak izango ditugu.

463. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Sartu aurrera Izaskun. Ea komunidade osoa itxoiten daukazu-ta.

464. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Bai andrea, oso ondo dira, eskerrikasko.

465. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 (Presondegiko gela zikin eta illun bat. Aurrez-aurre, ate bat zerrallu aundiz itxitzen dana. Alde bateko orman, oso goi, leiotxoa. Oazur guzitzat alki zar bat).

466. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Gure buruak era errukarri ontan ikustea ere! Nork esan! Bañan (lagunai) Ez estutu. Oso lasa egon giñezke, kontzientzi barruntea garbi bait daukagu ta beste gañerantzekoa, ez da ezer!

467. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - Neregatik ez dit ajolik. Aterako naute. Zuek ordea.... Bartko tiro ots eta garraxiak entzun al dituzute? Oso bertan ziran. Eraildako gaxoak zeintzuek ote? Iltzalle andurrak! Zure txanda noiz izango beldur naiz Gotzon. Oi! (Begiak eskuaz estalirik).

468. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ateratzen uzte ba zaitue bai. Gu deitzera ez datoz oso goiz. Ez bait gera bakarrak izango ta gutaz aztuko ziran.

469. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0019 Xefeina - (Mañaxi'ren alaba da. Ogei ta bi-iru urteko neskatxa gaztia. Oso txotilla dirudi. Moja-itxura zerbait ere badu, baña, mutil gazte gogokua aukeratu ezkero gogotik artuko lukena. Eskuiko lenengo atetik sartzen da). Ama: ¿bakarrik al dago?

470. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Atozea onera, gizajo ori (Eskutik eltzen dio). Zu oso gaizki zaude orrela, orren bakarrik. Emakume bat bearrekoa dezu. Loretxo, neurri-neurrikoa degu zuretzako.

471. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Ori ikusiko degu. Oso laster arte.

472. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Sat[ur] - (Oso urduri dabil atzera ta aurrera) Ujentu, Ujentu!

473. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Bai, zure jokaera. Lo nagola uste al-dezu? Erri osoa arrituta dago. Gauden egunetan asiko ziñan, ba, Don Tenorio'renak egiten? Amabi neskatxei, gutxienez, esan diezu beaiekin ezkonduko zerala.

474. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Ez digu zuzentasun osoa eskatzen, badakillako ez gerala iritxiko ortara; bañan, bildur izan gaitezen gure zuzentasuna pariseuena baño aundiagoa ez bada.

475. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Eskatu laguntza, gugan Jainkoak ditun asmoak argi ezagutuz, naiz eta eriotzeraño eraman asmo oiek, kemen osoaz betetzeko.

476. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Gure bizitza osoa burruka garratza da, eta gogor ekin bear zaio lanari, mundua zuzentzeari.

477. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, Zure Espirituz Elizaren gorputz osoa donetu eta zuzentzen dezun orrek: entzun itzazu Elizako Sail guztien alde egiten dizkitzugun otoitzak, Zure graziaren bidez malla guztietakoak zuzen mirabetu zaitzaten.

478. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, guztien aginpideak eta erri guztien eskubideak Zurekin dituzun orrek: begira-egiezu samurki, agintari ditugunai: Zure babesean, lur-bira osoan, bai erlijioaren osotasunak, baita aberriaren lasaitasunak ere, eten-gabe iraun dezaten.

479. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Izan bedi iturri-bizi, ur erne-indardun, ur garbitzalle; iturri osasungarri onetan garbituko diran guztiak, barkapenezko txukuntasun oso-osoa iritxi dezaten Espiritu Santuaren egitez.

480. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Berak sortu zinduan Atsegin-Baratzan, eta lau ibaietan lur osoaren ezagarri ipiñi. Berak, basamortuan, zure gazitasuna gozaturik, biurtu zinduan edangarri; eta Berak erri egarrituarentzat arkaitzetikan sortu.

481. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 Gai ontan edozein aragizko atsegin artzea, oso jakiñez izan ezkero, pekatu larria dala ez aztu.

482. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Jai egun au lenik Lagundi ortakoek ospatzen zuten; baña XVII'garren gizaldian Eliza osoan zabaldu zan.

483. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Egun aietan, Jauna Mois'i onela mintzo zitzaion: egiozu itz Israelgo auzo osoari, ta esan: Ni nauzu Jainko Jaun.

484. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Osoa baita guretako Aren errukia; ta Jaunaren errukiak beti dirau.

485. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Gau osoan
egon nintzan
ildako lagunaren
albora jaurtia.

486. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Ba-du pozak iturria:
Baña maiz etetzen zait aria.
Samiñak, etxe zabala:
atsegiñak berriz, oso meia du azala.

487. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurtxo txikiya lotan zegoen
Amatxoren magalian
Beste ametzak esnatzen zuen
Oso tankera onian.
¡Amaren poza bere umia
Farrez-farrez ikustian!
Musuka dago, ezin aspertuz
Semetxuen masallian.

488. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Jauna artzian osatu ditut
Eliza'ren aginduak,
Barren-barrendik poza datorkit
Oben danak barkatuak,
Geroko ere egiñak ditut
Oso ontzeko asmuak
Lenago ere egiñ nituan
Ondotik ziran kontuak.

489. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 4- Gaztetandikan ikasi zuen
gogotsu Mesa laguntzen,
jende guztien begi aurrian
aingerutxo iduritzen.
Apaiz-gaietan asten da laxter
Jauna'ren deia betetzen,
bizitz osoan zintzo-zintzoki
Jesus maite mirabetzen.

490. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 7- Aberastasun guztiak utzi
ta beartsu izan nai zun,
Jesus'en antza oso-osoa
ia beregan jartzen dun.
Garai artako gosete baten
ondasunak eman zitun,
naiago zuan jateko billa
kalez-kale eskian jun.

491. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Paraje arlotea da oso.

492. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere ama jatorriz bizkaitarra zan, eta ala aitortzen digu alabak: Mi madre Catalina de Arana... su descendencia de Vizcaya. Gauza jakiña da orduan Vizcaya izen onekin Euskalerri osoa deitzen zutela (edo emengo iru probintziak bai, gutxienez).

493. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere gurasoen etxea izandako hura komentu izateko ez zan oso egokia, eta emakume ark, Agredako erriaren kanpoaldera beste komentu berri bat, aundia ta galanta, egiteko burubidea artu zuen.

494. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Oker oso zijoazkion gauzak zoritxarreko errege ari.

495. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Eskuk bildu zituan bular-aurrean, bere izate osoa buru eta biotz Jainkoaren otoitz biurtu bait-liran.

496. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Dabid Igarlearen edestiak arkitzen zuten emazte gaztearen ezpainean betetasun osoz, biotz-eragin giarra, jainkozaletasuna.

497. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Bizi-ernetze berriarekin bat eginik, izaera osoarekin jaiotzekoa gurtzen du.

498. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Erramon'ek bere bizitza osoko aitorketa egin zuan.

499. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure Ama maitea goratzera nator; baño, ori oso ongi egin nai ba-det ere, zuri egindako pekatuz betea dagon nere anima gaxoari begiratzeak, lotsaturik nauka.

500. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Begira, begira nola dijoan gora-goraka odeiak zear, lurreko negar-erria atzera, oso atzera utzi-ta.

501. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Aita joan zanean, sapaldatik artu nituan, lau zatiko kataleju luze aiek belaunetan jarri ta atsalde oso-osoa mendi gallurrera begira egon nintzan, ia aita an ikusten ote nuan.

502. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Etxe oso-osoa bat-batean gure gaiñera erroiztu izan ba'zan ez genduan danok batera Iñaxi'k bere emakume sentzune zorrotzarekin dana iruditu ta atera zuan alako oiu-karraxirik aterako.

503. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Erri oso-osoa ilda geratu ba'litz bezela zegoan; erailtzera zamakiten gizonaren eriotzaurrea ixilpean gorde nai ba'lu bezela.

504. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Gau artan ta ondorengoetan agure gizajoa automoillean, amesetan, asko ta asko ta oso ederki ibilli zan.

505. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 III
- Asarre al gera, Simon?
- Bai, ta oso asarre alare.

506. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0029 84- bere almen osoa
egiz ta benetan
beti-betikotuz
zeon esanetan;

507. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Emakumeak oso bildurtuak ziran.

508. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- A! bai, ongi da, oso egoki... berealaxe ekarriko ditut...

509. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Asiera artan zuentzaz deten eskertasun aundiak zekarkien gauz bat ote zan uste izan nuen, bañan arras sakonagoa dala laxter ikusi det, barren-barreneraño, biziaren sustraietaraño, sartua daukat, nere buruak baño indar geiago du eta oso bere mendean arkitzen naiz...

510. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Jainkoa'ren mirari batez ez dira oso galduko.

511. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Aurrerantzean Santutxuko bizi-leku eder batean biziko zera. Lau gela, eskaratza eta komun dotorea.
- Oso ederki, jauna.
- Taferna bat jarri nahi dut Santutxun.

512. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 Eta gizonak bere makulua altzatzen du buruaren gainetik. Gero kolpe izugarri bat ematen du. Baina Eztebe oraindik oso gaztea da, eta alde batera makurtzen da. Makuluak atearen kontra jotzen du, eta bi zatitan erdibitzen da. Egin duen indarraz lurrera eroritzen da gizon errena, eta han geratzen da mugitu ezinez.

513. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Ala ere, lekaime-etxe bateko kanpai lotsati baten antzera, legun-legun ots-egin arren, oso ederki entzun zan ixiltasun artan.

514. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Orra ba, Etxahun'i maitasunak ogasun eta ondo-izanaren opari osoa eskatu zion eta bere maite-kemena emankizun ontarako aul iritzirik, neska uztea erabaki zun.

515. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Maiz irakurtzen ba'ditugu, ustekabean ikasiko dugu aien jokabidea, aien teknika osoa.

516. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Ez zan itzuli bere kabi aldera, andik atera zan bestean, oso eta ukigabe; ez.

517. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Orregatik bere on oso ta bikañenari begiratzen bazaio, oitura onak ipiñi bear goieneko mallan.

518. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 3) Elizan bear dan bezela, edo izketan, lotan, gorputz erdi-erorita egondu al naiz? Jai egunetan meza osoa entzun det?

519. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Nola ta bildur zu, nik nere uste osoa eman diotan gizonaz?

520. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Kardona'k, bereak gorde, ta oso lañoturik alde egin zun.

521. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 D. Luis'ek zabala zala Los Rios, jende atsegiña, oso ondo artu zituztela ta abar... Aldakit nik zenbat kontu.

522. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Betor, Jauna, betor nere etxean ikusiko du aldaretxo bat oso polita santu guziekin.

523. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Baztar batean oso dotore jarria zegon Pantxa'ren aldarea, santuen irudi ta estanpaz gañezka.

524. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ala ba, bestei beren auzietan, patxaran entzun ondoren, altxa ta paketsu itxuran, bañan maltzurkeriz beterik barruan, onelaxe asi zan:
- Danak dakizute, emen ikusita, Erko au gizon berexia oso dugula.

525. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Ez dakit zergatik, baiñan goizean esnatu naiz gogoa oso illun dedala.

526. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Bai, egia esan, olako beste Ama bat lagun izanik, guk, ama familiakoek, uste osoa izan genezake.

527. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Gau artan mutil katalanak esan ziran, bere poltxikuak oso legor zeuzkala.

528. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Orrelako gauzak ezagutzeko, ez naiz oso motela, erantzun nien.

529. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Txukuntasun orrek, oso begiko edozeiñentzat egiten du sendi ori.

530. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Oso ondo ikusten dute etxe bietako gurasoak, gazte auen alkartzeko asmoa.

531. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Auzoan ez ezik kalean ere, oso ezagunak dira emakume auek.

532. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Ludi osoan ankerragorik ez ziok.

533. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Danok atseden-egitera joateko agintzen du, biaramon egun sentian erri osoa arruan egon bear du ta.

534. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Katxemira sinisbideratzea gutxi bai-litzan, India osoa jaungoikoaganatzen ari da Teresalina'ren odola, aren bitartekotasuna indarragotzen ari dala dirudi.

535. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Sei illabetean sei probintzi oso-osoak kristau egin ziran.

536. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Amazazpi urtekin, maitagarria zegoen neskatxa ta luzatu gabe, mutillen baten begietan sar zitekean oso barrura.

537. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Zaldizko esne-saltzailleen zarata alaiz betetzen ziran kaleak eta gaucho berri aiek emakumeen begietan oso edertuak agertzen ziran.

538. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Gaztea bera ta mutil egokia oso.

539. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Orregatik, amarekin oso bat egiña bizi zan.

540. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Amandrearen izarra oso dizdizari agertu zan beste izarren artean.

541. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Martiñ'ek mutil zar tankera osoa artu zuan eta bere andrea Ameriketa'n zuanik ere, etzitzaion bururatzen.

542. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Garai artan komunidadea oso naasturik zebillen: talde bat Abadesaren alde eta bestea beraren aurka ari zan.

543. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arratsaldeko bostetan, bada, eguneko zeregiñak bukatu eta agur oso-oso bat egiten nion munduari eta lurreko zer guztiei.

544. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Ala ta guziz ere, arrantza gizon-jolas txikitzat jo izan nuan beti, ta geienetan nere oporraldiak, eizarentzat izan oi-ziran; errian eiztari trebearen ospe pixkat eman zidaten, eta arrokeririk gabe esan nezake, oso oker etzegola eman zidana.

545. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Banuan eper-txakurtxo eme bat la Chispa erdi-kaxkar, erdi-basati, baño oso bat beti nerekin zetorrena; berekin juan oi-nintzan goiz askotan Charca'raño, erritik legua ta erdira, Portugal'eko muga-aldean, eta ez giñan iñoiz utsik etxera itzultzen.

546. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ezteietako guziei zegokitan begirunea azaldu ostean, eta aukera izan nuan bezin laister, nere beorraren gibel-aldean nere andrea jarririk Bizente jaunak prestatu zizkitan apainduraz dotoretuta neukan beorra ta pausoz-pausu, lurrera eroriko ote-zitzaitan beldurrez bezela, sartu bide-zabalean, ta Mérida'raño eldu giñan, eta antxen pasa genituan iru egun, nere bizitza osoan igaro ditutan iru egunik zoriontsuenak, noski.

547. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Badirudi ezkon-berriei bat-batean, aurtzaroko bakuntasun osoa itzultzen zaiela, izan ere.

548. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Zazpi egun igaro ziran etxera itzuli nintzanetik, eta nere andreak, axalez beintzat, ain maitekiro artu ninduanak, nere ametsak urtu zizkitan esanaz: - Oso otz artu zindutala pentsatzen naukazu.

549. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Oso gutxi baitira itsaso egiazkoan ondoratzen diranak; danok, berriz, ondoratu oi gera geure barne-itsasoan.

550. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Oso soluzio txarra iruditu zitzaidan ura; baña nere ein artan enintzan ezeri gogor egiteko gauza eta amor eman nuen, an geldituz.

551. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Bere eritasunak, alabaña, sendabide erraza zuen: mariñela komentzitu: Zure itsaso ori eztago, eta zure ontzia ere ez. Zerorrek sortu dituzu mamu oiek. Ken itzazu, ezaba itzazu, erauz itzazu, eta atseden osoa dukezu.

552. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Baña ederr-iritzitik, aien baietzera, alde aundia dago. Oso baldarra naiz maitasun-gaietan.

553. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Andre Mari'ren gurasoak ludi ontako aberastasunik izan ez ba'zuten ere, biotz-onoimenetan, ordea, oso aberatsak ziran.

554. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Gabirel Goi-angeruari baietza ematerakoan, Ona emen Jaunaren mirabea, egin bedi nigan zuk diozun bezela gogo-biotzez, erantzunaz, darakusgu Andre Mari-k Jainkoarekiko bere mendetasunik osoena.

555. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Gezurrezko Pan jainkoaren omenez ospatu oi ziran jai oso lotsagarriak, alegia.

556. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Aita Nagusiak oso atsegin erantzun zidan.

557. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Osasunez? - Betiko ezueri onekin, erri onek oso gaizki artu nau ortan, asieratik.

558. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 A. Errandoneari ere oso ederki derizkio.

559. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Tzeu'ren seme Sarpedon oso poztu zan, eta, ba-zetorkionari, onelako itzaldi errukarria yalki zion: Sarpedon'ek: Piriamakumel hemen etzanik lur gañian ez-nazak Danaotar'en gudakintzat utzi bertan beherat.

560. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Ala berean, goitik betierak gu erakartean eta beitik emengo atsegiñak gaduzkanean, anima bakarra da, au edo ua nai baitu, ez nai osoz.

561. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Nun zure omen, Trinakri osoan zear edatua?

562. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eta orduko ba-zioan gudaroste osoa alor agiriak zear, zaldiz ugari, urre ta jantzi margoztuz aberats.

563. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Mesap'ek daramazki aurreko taldeak, azkenekoak Tir'en seme gazteak saka-erazten dituztela; saldo erdian doa Turno buruzagia, iskilluak eskun eta besteen artean oso nabarmen.

564. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno'k orduan jauzi (saltu) egin ta, ezpatea goigoi, soin oso zutik jarri ta (zigor gabe, berak uste) Enea jotzen du.

565. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno, beraz, beretik irtena, ara ta ona igesean dioa landetan zear; orain emen, gero an, zalantzazko oboak eta inguruak dagizki, koroi estuan baitute teukrotarrak ertsi osoan; andik, gaiñera, zingira zabalak esitzen du, emendik morkaitz goituak.

566. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Arratsalde batean, Jesus'en Gurutzeko josketa, arantzazko koroia buruan ezartzea, zigorketa eta beste zenbat oñazen berriak mojak ain ondo erakutsi zizkidan, errukiaren errukiz, atsekabearen-atsekabez buruko miñak eman-eta, egun osoz, oean egon bear izan nuan.

567. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Alaz ta guztiaz ere, Aita Jerman'en jokaera arazo ontan, oso bestelakoa izan zan.

568. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Bai, oso goiztar, ezaguerako urteetara bezin laister, ez gurutzeari begiratzen bakarrik, santutasun-mami gozoa ateratzen ere erakutsia zeukan, Galbario'ko lore ta aingeru izan bear zuan aingeru au.

569. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Lenengo miraria - Menicucci'tar Maria'k eskubiko belauna oso gaizki zeukan.

570. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Bestalde, Otxoa Artazubiko'ri zaulitasun eta leunkeri gabea baitzen politika-auzitan aritzeko Garaitar itxuratiaren maltzurkeria aolkaririk baliotsuena zitzaion Butroe'ko taldearen aurka edo iriak izendatutako alkatearen aurka etengabe eutsi bear zuen borroka latzean, eta bi adiskideak, alkarren osapide zirelarik agintaritza lanetan, oso ondo etortzen ziren iriko zuzendaritza beren gixa eramaten.

571. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 An gabaz vigilia ospatu gendun (au da otoitzean eta abestietan gau osoa igaro gendun).

572. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Jainkoak, ordea, Anbrosio Deunaren bitartez illunpetik atera zitun, eta Eliza osoari agertu-erazi.

573. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ikatz gorituak gorputz-zati bigunenetan erabilli zizkioten mingaña eta aoa surtako ikatzak aoan sartuta erre zizkioten; ezten gorituaz gorputz osoan dana zulatu; buruko larrua bizi-bizirik kendu, oñak moztu eta ankak, ezurrak ikusteraño larrutu... aragi zati puzkak nun-nai ebaki, erre eta jan zizkioten...

574. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Juda'ren karta, ordea, San Juanen biak bezelaxe Eliza osoari, edo beintzat iñor izentatuta gabe idatzitakoak dira: orregatik guztientzako idatziak, au da, katoliko-eskutitzak deitzen zaie.

575. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ara batzuk: Galdetuko dizut: urte osoan Jainkoaren grazian, pekatu astunik gabe egon al zera? Bai...?

576. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jaun on orri, Belengo Aurtxo eder orri ez diozu orregatik biotzez esango: Jauna eskerrak, biotz biotzez, Zuk nere animako Eguzkiak urte osoan argi egin didazulako!?

577. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 - Ni ez, ba, ez naiz urte osoan Jaunaren grazian bizi izan, erori naiz... baten, geiagotan, sarri...

578. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Ni enaiz oso zarra, baña ondatu xamarra nago.

579. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Guk, ordea, uste osoa dugu zuengan.

580. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Alako batean, Yainko berria yauresteko agindua lurbira osoak yaso zun.

581. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Sendi osoak geldi-geldika surtan erabat erre ta illaundu, yuduen nagusiak indarrez antzokira eraman eta guzien begitan il arte astintzen zituten: gertari lazgarriok yazo ziran Aigito'ko iriburuan.

582. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Isrrael osoak pakerik bizi nai omen zun, Yainko bakarraren esanetara.

583. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Onela, ekaitz aldi artan ere Eliza, berriz, Yudai osoan ta Galilai'n ta Samari'n nare zegon, azten ziyoan, ta Yaunaren beldurrez ari zala, Goteunaren urgaziz zabaltzen zan ".

584. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Oi ez bezalako ayek-ikusirik, lagunabarrak izututa zeuden, Bidaliek Yerusalen'en alatz ta arrigarri asko zegizten, ta guziak oso beldur ziran (43).

585. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Alatzok beldurra ezurretaraiño sartzen zioten lagunabarrari ta guziak oso izututu omen zeuden.

586. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Berak eta bere Bidaliek, ostera, beartsu bizi ziran, eta gazte aberatsari lez, edonori esaten zion: ona oso izan nai ba`duzu, zoaz, dituzunak saldu ta landerrei emazkiozu; ta altxorra zeruan daukakezu, ta zatoz; zarraizkit (Mat., XIX, 21).

587. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bera ba-da, alde ta aldi osoaren barna.

588. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Orain, berriz, (Politeia'ren VII'gn. idaztian dionez) gure gizatasuna, gizabideak argitu izan ala ez, irudi onen arauz iduri ezazu: arpe antzeko lurpeko tegi batean zenbait gizon iduri itzazu; argiari irikitako ataria, aurrekalde luze osoan zabaltzen da.

589. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

590. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Iakintza ez zala gordin edo zakar, erri osoak ikasi zun irakasle aren bidez: iñolako indarrez zorarazten baitzun.

591. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Kutxa biribil oien eresia lurbira osoaren antolaketa ta ederrean ageri omen da ta lendanik gogoek aldez-aurre aditua omen zuten.

592. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Ango yuduek oso errez zuten Yerusalen'go ostera ta Pentekoste yayetara asko yoan ziran, nonbait.

593. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Orrela, bizibide osoa kataskan aldatu, ta erabateko yoera berria artu ditekenik ez dugu uste.

594. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Adimenaren bide bakarraz barna, Yainkoaren egia arkitzea oso luze ta mingarri izaten da, zenbait onbideratuen atzeak erakusten dunez.

595. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Pentsatzen ondo jarri ezkero
oiek eriotz tristeak,
Nolatan eztu penik emango
bizia ola uzteak.
Oso sarritan ditu okerrak
batak ezpada besteak,
Arrantzalien txanpon bakarrak
eztira gutxi kosteak.

596. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Zearo bestaldekoak ere bai; au da, paperean jartzen oso onak, eta bat baterako erreztasun geiegi eztutenak.

597. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Jaunaren deia esan nai dute kanpai eder oien otsak. Zar eta berri, lengo ta oraingo, millaka bertso irakurria naiz baiña oso kontatuak dira Mujika bezin atsegin zaizkidanak bertsojartzalle bezela.

598. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Askatasuna eta pakearen alde mundu oso osoari zuzendu zaio azaroaren ogeian.

599. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0013 Liturjiaren Eleiz osoaren egitekoa degu ez alkarte bakarren bat edo besterena.

600. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Lafitte-ren gramatikak deklinazio berezi eta osoa duen numeroa bat bezala dakar bere gramatika ederrean.

601. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ta osalariak; Gure irakasle, Ipokrates'ek, sendakintzaren ipar ta argiak, bere esakun baten diolako; Omnis saturatio, mala, perdicis, autem, pessima; au da; asebete guzia, kaltetsu dugu, baiña eperrena, oso kaltetsu.

602. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Diot ba, bere ozte osoakin eldu zala Santxo anei bat auzoko zitun irisko batera, dukeak yabetzen zunetako onenetakoa.

603. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Yainkoarekin zoaz, ta zoritxar aundirako, ta ez kokatu ugarte oso ontan ezta billaldeko sei leguan, berreun zigorkada nekepe: zabil laster diot itz-yario, lotsagabe ta atzipeti ori.

604. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Izan ere, Europa'ren destinoa au izan da: kultura superior bat lortu eta kultura orren bidez mundu osoan influidu.

605. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Ezin dugu ahaztu: Gizaldietan barrena Europa osoa kultura berdiñetan errotu zan: Athenas'tik giza-askatasuna, buru-ulermenaren nagusitasuna eta individuoaren balioa mamitu zitun.

606. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Europa-Universidade-ak Europa'ri dagozkion problema importantienak diskutiduko ditu, gero Europa osora zabaltzeko.

607. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Ikastetxe auek Societas societatum izatera jotzen dute; aginte-joskera osoa dezentralizatuta dago, talde bakoitzak bere karakter berezia, bere maite-asmoak bete ditzan.

608. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gaur Sortalde-nazio baten krisisa mundu osoaren krisis biurtzen da.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Eztago esan bearrik orrek egia au salatzen duela: ots, gizona giza-idea problema dezisivo ontan oso atzeratuta gelditu dala.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Bigarrenez, kontinente ta nazio bakoitzak mundu osoarekiko misio partikularra bete bear baitu.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Mundu osoaren irakasle ta ikasle aukeratuak izango dira.

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Euskalerri osoan edo geyenean aspaldian sarturik dagon itza kendu ta bestebat sartu nai edutea' ezta pulamentuzko jokabidea, denbora ta kemenak alperrik galtzea besterik ezpaita.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Baiña oso egoki genuke bi itz erabiltzea.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Aurkako zaizkion ostopoak gerra biziz gaintzea da beraren lana; mundu ontan, gaindu eran, garaille egi osozko sabelean poztasun-kima erne dezan.

615. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Kristauontzat, zerua, diño, zorion txoramenez, atseden toki osoarantz egan goazen kabi apain, guztiz asegarria omen da.

616. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Gaiñera, oiñaze gabeko gaiztokia egi bailitzan onartzea, katolikotasun mintzairan, oso trakets, illun itzegitea da.

617. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Aurrak, amaren sabelean gorpuzki dan ezkeroztik azi ta edukatzeko eskubide osoak dakarzki.

618. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Berari dagokio betiko bizitzaren betetasun osoraiño gizona jasotzea ere.

619. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Tiberi Grak'ek, ordea, Kai Karbo ta Kai Kato zitun bere ondoan; bere anai Kai, gaur orren sakerrea dana, oso gutxi ari zan ordun.

620. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Donibane goizean eguzkia dantzan ieikitzen dala diñoe; goiz artako bustialdi ta garbiketak onak omen dira urte osoan eritzeke irauteko; elorritxuri, lizar abar, ira-loratua t.a. leio ta ateetan ezarri ezkero, tximistarekiko babesgarririk ziurrenak omen, baita Donibanez atarian iraurtzen dituten belar eta loreak ere.

621. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ezin diteke bere iabetasuna atzetara aldatu, oso-osorik eta zatitzeke, oiñordeñoetara bear du (14) .

622. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Joxe Baxaundi, oso lasartear jatorra zan, baña izkirimiri (bromoso) izugarria.

623. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Euskal kanta eder ori nere izate osoaren barne-muiñetan sartu zutela esango nuke...

624. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 (Egia esan: oso bakan dira agerketok).

625. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 2- Beryakintza-petiko gorena (beryakintza-gaindikoa esan genezaioke), oso bestelakoa, gure benetako nortasuna da-ta, gure egiazko ni'a; au dugu bizi soiña il ondoan... baita soiña yaio aurrean ere, Geley'ren gardiz.

626. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Egiari zor bai zaio, gertariok oso bakan agitzen zirala esan bear da, Espiritek zioten baiño askoz bakanago beintzat, eta, agitzekotan, bear zuten or-egon doai berezi bat daukaten gizaki batzuek.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Ar zazu, adibidez, Arrese-Beitia'ren olerki au, oso gartsu ta bioztia, bere guztiak bezela: .

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Baiña au ez dugu osoan egi.

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Ba-ditugu oiekin nastean beste zenbait neurkera ere, oso errez-goxoak, seinakoak, zazpinakoak, bederatzinakoak eta amaikanakoak bereziki.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bere liburu oso ezaguna Egia Katolikak (1686), guztia bertso arin gozoz egiña.

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 17.- Bi tini: Mintzoa oso ez dala atertzen adierazten dute. Noiz erabilten? 1) Zerbait aipatuko dala adierazten dan esaera baten ondoren. Adibidez: au esan zion: ikusiko duzu. 2) Zerbaitsu batbanatu aurretik edo ondoretik. Adibidez: urte aroak auek dira: udaberria, udara, udazkena, negua. Sortu, azi, nekeak bizi, il: orra gizonaren bizialdia.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Or, mai buruan nagusi gure adiskide don Iñazio Munoz-Baroja daukagun ezkero, etxe ontako erri-gizon eta alkate agurgarria danari, errespeto ta begirune osoz eskari bat egitera ausartzen naiz.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Agur au, ez litzake osoa izango, azkenik, ez ba nieke emendik diosal bero-bero bat zuzentzen, Iztunde ikastolan lanean darraitenoi, Andre Maria Dolores Agirre argia buru dutelarik.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Gaurkoz eta kasu denetan mugaz hemendik eta mugaz handikoen artean batasun osoa erdiestea ez da erraza izango, baiña horretan enseiatu beharko dugu.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Edozein pentsalari edo idazleren puntu xee edo partikular bat aztertzen asi aurretik, betiere komeni da aren pentsakera osoa, bere zabalera guztian, ezagutzea; onek argitasun aundia egozten baitu okeilluetako zoko-moko guztietara.

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Misteri au, ordea, berealaxe argitu zidan ene adiskide onak: , ene ustez oso euskera egokia da.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Lenengo neurtitzean ere: deitak=didak. Ontaz idazten nion Jon Mirande jaunari: Forma au, dudarik gabe, berria da, adizkera osoa, zuk zenbaitetan esan didazun bezala, dereitak bear baitu izan.

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Ba'al-dakizu, gutxi gora bera, noizkoa den laburtze au? Iduritzen zaizu literaturan zillegi dela tankera laburtuta, ala tradiziñodun forma osoa erabilli bear litzakeala? Erriak eusten al dio adizkera zaharrari? Eta ez eustekotan, ezagun eta gisakoa al zaio bederen?

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Bigarren neurtitzeko ANAIK oso arraru egiten zait idazten nion M-Aiphasorhotarrari. Zillegi ote da tankera ontan erabiltzea? Euskalki guzietan anaiak esaten da.

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Zuberotar olerkariak jakin-erazten dit bestalde: Izkuntza zaharretan askotan -erei- adizkerak usatzen dira orrela, eman sobreentendido izaki, eta oso jatorrak iduri zaizkit adizkera oiek.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Neska jatorra eta oso ona omen zan.

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Osatuko al ditu baten batek emengo utsuneak Pedro Mari Otañori dagokion aiñako jardun berri eder osoa eskeiñiaz!...

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai ikasbide ederra berea, beren buruak kutuntzat ospatzen dituztenentzat, itxurati ta otsandiz bular jotzen dutenentzako, besteen gañetik agertu nai dutenentzat, norberen izenaren oso zaletsu diranentzako.

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Batzar nagusi auek erabakien esku artu-arren, ez dira onengatik Laterriak txintxilik airean geratuko ta Komisioen aurrean bere eragozpenak aurkezteko ta laguntza eskatzeko eskubide osoa eukiko dute.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 Naiz ta geienetan Laterkide danen baimenakin jardun bearra izan, ala ere Tratatuak Laterri batzuentzat, ondore larriko erabakietan, ausikuntza batzuek izendatu ditu, adibidez: kapitalen askatasunak Laterri bateri ondorio gaiztoak ekarri dezaizkiote ta orduan Laterri oni esku ematen zaio Komisioarekin batera neurri aiei eusteko bidea artu al'izateko; berdin sartu-irtetzen diran ondasunen ordeinketari buruz, benetako egokitasunean irauten ezta txantxetakoa izaten ta auzi onen laguntzan Komisiokoak, situazioa aztertu ondoren, larrian dagonari aolkuak ematen dizkio ta baita ere beste Laterkidei laguntza eskatu ta lortu al'izango du; Laterria gaizki ta laguntzaripe arkitzen ba'da eskubide osoa du Komisioa ta Konsejuaren begirapean bear ditun neurri guztiak artzeko ta ala galpidetik irten.

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Ontaz jarduten dan artikuluan azaltzen da nola Laterkide bakoitzak beste errietakoak beregan bate eragozpenipe ametitzeko moduak egin bear ditun ta batasun osorako duten tartean, ontan sayatu bearko duan, baita ere nola laterkide bakoitzak beste Laterkideko sukursal, agentzi ta antzekoak jartzeko dituan trabak zuzitu bear dituan.

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Baño esandako eginkizunetarako askatasun osoa emana izanatio, eztu onek esan nai Laterkide guztiak lan-legetegi berdin ta bakar bat artuko dutenik, ez.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Ondo, oso ondo egin dezula.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Gazterik, oso gazterik egin zan apaiz, ta egin orduko, bere erriko gogoak zaintzera bialdu zuten.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Izan-izenaz gañera, nor-izena, adi-itz mugagabea (infinitivum) ta esankizun osoa ere jabe izan ditezke: Ipse est = bera da; negare vanum est = ukatzea alperrik da; dulce et decorum est pro mori = aberriagatik iltzea atsegin ta eder da.

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0049 Guk izatea, izatearen, izateko, izatera, izaten, izatearekin... izana, izanaren, izaneko... buka-mailla osoetan ipintzen dugu.

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Bear dela Europaren ekonomia osoan aztertu.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Eskuartean daukaten lana oso-osoan, sakon eta bear bezela egin nai nuan.

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Bide okerretik ibiltzea oso gerta ditekena da, ala ere lan au egin egingo det, orrela urruna besteren batek gai auetzaz itzegiterakoan jakingo du nundik ez duan ibilli bear, eta nola egin ez dan.

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Erakusle ta idazle oso trebea.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Ezagutzaren balioa neurtutzen alegindu zitzaizkigun, oso bazterrera aldendu baziren ere.

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Azken-Untzio santua eman zitzaion, Aita nagusiak indulgentzia aplikatu zion, eta comunidade guztia, animaren gomendazioa errezatzera, etorri zan, eta pake osoan, noiz azkenenko asnasea ematen zuan iñork igarri gabe, Kreatzallearen eskuetan bere anima entregatu zuan 67 urte, bi illabete gutxiago zituanean, 1770-garren urteko Urri-illaren 18-an San Lukas Ebanjeliaren egunean.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Diru au naikoa litzakigu lurralde osoak euren atzera egote lotsagarritik jasotzeko.

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Mundu osoari begiratuaz, ezin dezakegu ontzat artu.

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Maitasun bat da lenen ta bein, oso gizakoia, au da, sentikorra ta gogozkoa.

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori da ere Gure naia, Jubileo-urte osoan, kristau guziak saiatu ditezela, ez bakarrik beren griña gaiztoak moteltzen eta menderatzen, baizik ere, al dan neurriz, bizialdi ontako neke ta naigabeak gogoz artzen....

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 JUBILEOKO BARKAMEN OSOA

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ona emen: Aitortza-Sakramentuan beren biotzak ondo garbitu, Jaunartu ta 1958'ko otsaillaren 22'an asita, Andra Mari Jaungoikoaren Ama lenengoz agertu zaneko eguna, 1959`ko illabete ta egun bera illundu arte - Lourdes'ko Massabielle-Artzuloa maitasunez bisitatu ta Gure asmotarako otoitz egingo duten guztiei, gizonezko edo emakumezko, Gure Apostoluengandiko Aginbidez, Jubileoko barkamen osoa irabazteko bidea egiten diegu, bein bakarrik ordea, nai dan egunean.

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Kristau-erri osoa era guztitara saiatu da, Lourdes'ko txoko zoragarri au, Ama Birjiñak nai dun bezela, otoitz leku, damu-iturri ta batez ere Mariaganako zaletasun-oinarri biurtzen.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Lenik iru Eliz bata bestearen gain ikusiko dituzu: Errosariokoarena, Kripta edo Elizpea ta beste bat, oso egoki apainduak iruak.

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Bañutokiak goizeko zortziak aldera irikitzen dira eta egun osoan zabalik egoten, eguerdiko ordutan ez beste.

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ni, berriz, mundutarrei itz egitera nijoakizu; munduko artu-eman eta gora-beratan erabat sartuta bizi diranai; oso-osorik munduan sartuta bizi, eta ala bizi bearra dutenai; auek ere, beren bizi-bideari utzi gabe, eta munduko iskanbilla oietan, Jaungoiko-zaletasun bero-beroan sartu eta bizi ditezkela erakutsiz.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Urte batzuetan pekatuak oso zikindua iduki zuten anima ura, gero, damutasunak urte barruan garbitu eta goi-maitasunak edertasun zoragarria erantsi zion.

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Itz batean gizaldi osoa zeraman bere biotz barrenean.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Bañan basamortuak eta bakardadeak badituzte beren egun argiak eta alaiak; baita ere egun illunak, oso illunak eta nekez beteak.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Izan bazituen Jaunaren argi zoragarriz beteak; izan zituen ere oso neketsu eta gaitzak.

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Oyek guziak Jaunaren erruki bearrean arkitu dira; Jaunaren errukia bear izan zuten beren oztasun artatik ateratzeko, eta Jaunari zintzotasun oso-osoz erantzuten asteko.

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Ezkerrean Iñazio, guda-mutil gaztea, Iruña'ko guda gogorrean oso elbarrituta bere etxera dakarte.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Españiko erregiñak, Madalena'ren oso lagun aundia zalako, Zeruko Amaren irudi orixe eman zion ezkontza-saritan.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Pozik zan Loyola'ko andre gaztea, Ama Birjiñaren irudia ain polita zala ikustean; baña oso arrituta gelditu zan izarditan arkitu zuanean.

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0038 Loyola'ri, oso-osoan begiz jo ezkero, arrano aundi baten antza ematen diote.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0016 Oso tela bikañak dira ta modu onean datoz.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0016 Eztai-soñekotan ere, oso erakuspen ederrak ditugu; estalki edo belotarako gasa apartekoak, eta nik ezin esan ala osteuntzeko gauzetatik ere.

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Ekarri dekan diru-poltsa orrek, gure etxean oso arrera ona izango likek: nun gastaturik ezpadek, ire kezkak aguro kenduko dizkiat nik.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Koldo ta Arantza gure etxean, danbolin osoak ibilli ditun.

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Esatea erreza izan balitz, aspaldi jakingo zenitun, baña norbaiti esatea, ta zuri esatea batez ere, oso zail egiten zait.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Mutil bat nexka bati, izketan asmatu eziñik, zera ta zereko asten zaionean, zein gaitz dakarren igartzea, ezta oso nekeza.

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Ta zer? zer da bizitza bera, bere izkutapen eta edertasun osoan, amets bat baizik?.

685. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Ta batezere, zuen eta nire (gure!) Ekintza osoaren zuntoi oñarri ura, uraxe: Itxaropena diagu fedearen ama; ta fedea, Jainkoarena.

686. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Xenpelar, Pernando baño bertsolari osogoa degu, nere ustez.

687. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Xenpelar baserria urri ta kaxkarra, ta bere gurasoak oso beartsuak ziran.

688. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Orren urte gutxi bizi, ta arlote beartsu bat besterik bere bizitza osoan ez izan, eta alare Xenpelar'en Bertsoak, baserri ta kalean, oraindik ere askok oroitu ta kantatzen dituztenean, izango dute zerbait, beste bertsolarien bertsouk ez dutena.

689. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Bertso-Berri oietan Xenpelar'ek egundoko irudipen bizia ta etengabeko etorria azaltzen dizkigu, geroztik, ta aurretik ere, oso bertsolari gutxik añakoak.

690. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aren ari zear eta zuta ikusgarriak urrenez urren eta kirian kirian iarraitzea, kurtxoin tapiza osoaren irudi ederrak ikusi ta ulertu arte, ona emen, Platon`en elkar-izketak irakurten ditunaren barneko atsegina.

691. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Erritar bakoitza ta erri osoa bat egiten du Platon'ek, egibiderik eta agerbiderik erakusteke, ordea.

692. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Gero, berriz, gizarte osoa astiro-astiro ibili dabilela balizkatzen du, zuzenbidetik edo okerbidetik aitzin-gibel, ezker-eskuin ibili ere.

693. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Gorago aiputan artu ditudan euskal-idazleok axaletik oso ezagutu zuten Platon; eladera bera etzekitela dirudite.

694. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Ala ere, Santutasuna Elizan buru au etzegoan ain ondo egiña; ta apostolutza-lanetara loturik oi dauden laikoak ere, buru au oso laua, arruntegia ta ala-olakoa zala esan zuten, beste ikusbitartez begiratu ezkero biozkarri ta suspergarri badadi ere.

695. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Errian oso sustraitua ta zabaldua dagoela, zioten gotzai batzuk, fraide ta monjak dirala bakarrik santutasun-bideetan ibilli bearra dutenak.

696. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Esate baterako, Lisboa'ko patriarka Cerejeira kardenalak, argi ta garbi ta tinko esaten zuan: erriak uste duala, santu izatea fraideen ta monjatxoen kontua dala bakarrik, ez ordea munduan bizi diran guztiena, au da eztala Yainkoaren erri osoarena.

697. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 14.- Tinia: arnas-geldi osoa adierazten du, ta esaera bat bukatzean erabilten dugu, edo bururakizun bat zearo adierazirik dagonean. Adibidez: Maitasunak nekea ariñerazten du.

698. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Bigarren neurtitza oso illun nenkusen, sujetoak nahasten bainituen.

699. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Gazitze au bear bezela egin ezkero, oso gozoa ateratzen da.

700. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Beste belarrak, alpalpa eta kidekoakin nastuta ere, oso onak izaten dira; sartzerakoan ondo zanpatu bear, ori bai.

701. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Edade bakoitzean, edo edozein lan klasetan, zer bizi-gai eta zenbat bear duan, oso ondo ikasia dago, jende langille eta jakintsuak egin dituzten lanai eskerrak.

702. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne meia ematen duten kasta asko da zabaltzen, eta baserri askotako janariak, oso indar gutxikoak dira.

703. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Gure baserritarrak, mataderian ganaduak zenbat pisatuko duan jakiteko, neurri on bat ba dute: beian lau ankak berdiñ jarri ondoren, aurreko anketako atze aldetik, soka batekin bularrari jira osoa artzen diote.

704. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 - Orain artean eksplikatu dugun mekanismoa eboluzio-konplejidade osoa argitzeko nahikoa ez dala sumatu zuen Darwin'ek.

705. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Senditzea ere, askotan, nor bere baitan biltzea, eta izate osoa adi jartzea; eta hau guzia ere ez da indarka baizik egiten ahal.

706. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

707. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Zergatik? Gu guztiz ohartu ez arren, Heriotza Oso horren zantzua belarriratzen digulako, nik uste.

708. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Ezin asmatuzko bere denbora-neurriek gizadiaren kondaira osoa begizizta labur bat egiten dute.

709. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Maitemindu dana, ezagutzen ez zuen edertasun-izartegi oso batek dardarazten du.

710. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Thérèse Desqueyroux, La Métamorphose, eta L'Etranger irakurri, eta pasadizuez besterik, oso berririk eta oso sakonik, nabaitu ez duena, ez da oraindik gai Arteaz edo Literaturaz hitzegiten hasteko ere.

711. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Maitasun eta uste osoz eska zaidazu; eta, otoitzerik ez utzi, ordu, garai, lan, toki, eta inguruko lagunengatik ere; zure animaren aintza eta santutasunerako bear dezuna emateko beti gertu naukazu-ta.

712. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Salbazio-kondairaren oñarrian oso bereziki agiri da ari au: bat eta askoren arteko, bakarra eta alkartearen arteko lotura eta alkartasun sakona; baita alako berdintasun bat ere.

713. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Gertaera Nagusi artan dago, kondaira osoa ez ba'da ere beintzat, geroko gertakizunen sustraia ta asiera.

714. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Itz batez: Kalbario osoa.

715. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Bide-erdian, Altzibar'ko parean, Oñati osoak itxoiten zion.

716. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Gure Euskalerri osoarentzat lendabizi, ta arekin batera gure Arantzazurentzat.

717. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 - Zure gorputzaren iduri osoa animako era on eta pakearen erraiñu izan dedilla.

718. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 Bizitza osoko garbitasun zeatzak, kemena damaio San Joan'i Gurutzearen ondoan.

719. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Orobat, ez dakizu, oso txikiak deritzaizkizun marmar-arriak jaurtitzean dagikezun kaltea, batzutan kalte larria, berotasunez edo ajolagabekeriz estalita baitdauzkazu begiak.

720. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 - Ea aurkitzen dezun lurbira osoan, orren esku-zabalkiro ordaintzen dakianik.

721. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Zuk begiak uste osoz zerura jaso-ta ori neretzako dago, esan dezakezu, zeru ortara, laster joango naiz.

722. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Antxe bizi izan zan, lana eta lan, oso zarra il zan arte.

723. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Aita Olabide, euskotar eta eliz-gizon zintzo ta oso-osokoa baitzan....

724. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 Talde bereziak eta elkarte osoa.

725. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Igandea guztien eguna da; kristau-erri osoaren eguna.

726. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Bi izkuntzatakoeri begira, nola billatzen degu Eukaristiaren inguruan elkarte bakar eta osoa?....

727. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Eta beartsuak batez edo oso gutxi etortzen badira?.

728. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Ondo, oso ondo baizik.

729. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Euskal-arlo gutxi baitira, oso gutxi ere, au bezain ernagarriak.

730. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lenbiziko banakoa ia osoa zerorrek idatzia duzu, goxo ta ederki.

731. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Liburu osoan ez dut arkitu tokitxo bat besterik, lau lerro, neretzat argi ez dagonik.

732. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Erriak ez dula ulertuko? Jakiña, liburu ortan ageri diran itz zarrak, geienak zarrak, berriak oso gutxi ariora, ez dakizki gure erriak; baña, jakintsu oiek ere ez?.

733. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nere ustez, euskal idazleak, aukera osoa dute H erabilli edo ez erabiltzeko.

734. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Eskual Herri osoa bezein zabaleko bihotza izan dezagun guziek.

735. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Azken urteotan istillu geiegi darabilgu euskal idazleok, bakoitzak bere iritziari oso selati eutsi naiean.

736. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Irakurleak ba-du emen gure literaturaren gain-begiratu oso, zeatz eta orokarra, ikuspegi laburrean bada ere.

737. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Ba-du liburu onek alako oztasun bat, gure artean oso gutxitan ikusten dana.

738. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Askotan aipatu besterik eztitu egiten, baiña ajola aundikoak diranean argitasun eta iritzi oso mamitsuak dakarzki.

739. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Dana dala, Euskal Literatura bere osotasunean oso urbildik eta are barnetik ere ezagutzen duela erakutsi digu Mitxelena jaunak.

740. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Lenengo aldiz gizonak Lurraren inguruan ipiñi zuanean satelite bat iritxi zuan 10 km/s`ko lasterra ematera ibilkai bati, beraz oso urre zegoan Illargiraño bialtzeko bear dana lortzeko.

741. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 24 ordutan bira osoa emanaz, au da 360 gradu minutu batean gradu laurdena jotzen du, eta nola Illargiaren arpegia guretzat 1/2 gradu baten zabalera eskeintzen digun, naikoa genuke segundu baten aldearekin bialtzia ez uts egiteko.

742. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Lasterraren anditxikia oso bertatik begiratu bear degulaz jabetu zaitezen ejenplu bat emango dizugu.

743. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Illargiak berriz 28 egunian egiten du bere orbitan inguruitzuli osoa, beraz ordu batean bere diametru osoa bañon geixeago urruntzen da.

744. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Oen buru dan B. Koltxetob'ek, erdipurdikako idazle baiña polemikan oso bizkorra bera, bere arerioak Partiduaren areriotzat jotzen ditu.

745. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Azalez oso zuhur, arrunt; mamiz lirismu apalekoa, gizona gizon danez interesdun zaiona ta ez alako edo onelako ideolojiaren jabe dalako.

746. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Egizu, zure Eleiz Ama Santuak apaizgai oriek bildu, lagundu, landu eta aurrera ateratzeko lur osoan bearko dun guzia izan dezala.

747. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Izkera zerbait osoa da, eta okerrak diruditen esanak ere, zer-edo-zergatik sortuak dira eta beste zerbait osatu ta argitzen dute.

748. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 (...); etorkizunari begiratzen badiogu, oso illun eta beltz ikusiko degu; gizonak, batek-bestia galtzeko, batek-bestia ondatzeko, ikaragarrizko aurrerapenak egin dituzte; badirudi, odolezko ugalde izugarri batean erortzeko arrixkuan gaudela.

749. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Gauza jakiña da, alegia, Elizalde'k etzituela oso gogoko euskalidazle zar edo klasikoak.

750. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Rafael Sanchez Mazas idazleak oso egoki esaten digu, Baroja'ren euskal agerpenak baso belarraren lurrun bustia dariotela,... gure sukalde zaarretan elur aroan ikus oi diran sagar mardul usatsu pitzatuak bezin goxo-gaziak diradela....

751. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Fenomeno hunek tasun oso nabarmenak ditu gure artean.

752. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 (Espainia osoak baino Enziklopediaren harpidedun gehiago zituen Gipuzkoak bakarrik).

753. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Askoren artean auxe: Orain arte, bear bada, kristau soillak Elizatik baztertu xamarrak zeuden ta etzitzaien ematen bear bezelako garrantzirik Eliz osoaren barruan.

754. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Atal osoa irakurri nun Olabide'renean, eta au ikusi: Ika. 30, 24: Espa ta aserreak bizia laburtzen dute, ta kezkak zartzaroa goizegi dakar.

755. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Ta hontan, Maritain-ek zintzo jokatzen du bere buruarekin eta bere obra osoaren funtsezko oiñarriekin.

756. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazti irarriak argitara irteten dira, guzien begiak aetako gañean gelditu ditezke, bai adizkide bai etsaiak uts-okerrak lasai oartuko dituzte..., ta idazlearen ospe ta aintzak eskatzen dute oso garbi ta zuzenki idatzita agertzea.

757. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Itzaren oraingotze au betea eta osoa dedin, Jainkoaren deira biltzen dan erria bear da.

758. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Eta Liturji-Batzar zabalena, Igandez Kristauerri osoa biltzen duan Batzarra da.

759. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Izan ere, sakramentu-ospatze oiek beren esanai sakonean ulertu ditzagun; eta Goiagerpenaren aberastasunak kristauen biotzera eldu ditezen; eta batez ere, Kristo'ren erakutsi, itz eta egiteak beren indar santutzalle osoz kristauen animetara eldu ditezen, bear-bearrezkoa da Kristau-erria Itzaren erreinura daramaten ateak iriki ta zabaltzea.

760. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Paul deunaren ibillaldietan, ain zuzen, len-Elizaren bizi osoa ardatzaren inguru bezela dabil, baita alderdi guztietako ikasle, bidali ta kistar berri oro ere.

761. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Izadi osoaren itxurazko ezberdintasuna azalezkoa litzake orduan, barnean zati berdin berdiñez osotua bailitzake.

762. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Elektroiak, protoiak eta beste txatal guztiak ere hartu emanetan dagoz eta elkartu egiten dira beste oso nagusiago batzuk sortu erazteko.

763. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Norbait ezaguratzen det, euskera zarra eta oraingoa ere oso maite duena.

764. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Hunmboldt batek, eta Bonaparte'k, Van Eys'ek, Schuchardt'ek, eta Ulhenbeck'ek eta Gavel batek Euskerarentzat izan duten ikasi-naia eta eman diguten itzal ederra, Euskera baserritar-izkuntzat zeukatenen aurrerako oso onuragarri ta goragarri izan zan XIX gizaldia zear.

765. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Ba ditu gizonak biotz zokoan griña ta naiera latzak, auetatik bat, oso gartsua, illezkor miña.

766. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

767. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Baditu bereak, eta ez bakarrik bere garaiko seme dalako: orrezaz gaiñera be ba-ditu kantu oso puztuak, orduko gaztelar taldekoak egin eroiezan antzera, ta gaur eztogu ori aintzat artzen.

768. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Azkue'ren iztegi osoa buruz, neronek baiñon obeki egilleak berak aitortu ziona.

769. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Lantegi onetan, bizia sortzen den lantegi onetan, bada, izadiak darabilzkin elementuak, bakunak dira oso, jainkozko bakuntasun batekin.

770. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Eta bira osoa sermolariaren aurrean emanik, auxe esan omen zion irriz: Ikusten al du berorrek? Eta predikariak erantzun: Ba, ziñez, konkordun bezala, oso ongi moldaturik zaude, alajaiña!".

771. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Paper artan zeuden bertso danak edo geienak arkitu ditugu gero moldezko bertso paperetan, ta alde guztietatik ezagun du zarra dala oso.

772. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Langillea zan ta oso gazterik eskubia galdu omen zuan txapel fabrikan lanean ari zala.

773. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Iru urte ezkero, bapateko gaitzak lurbira osoaren ugazaba yo, ta zoro antzean bizi zan, abere odolkoya iduri.

774. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Sekretarioa.- (Oso asarre) Paperak eskatzen dituala?....

775. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Mayi.- Aita, oraingotik, oso berezi dala izeba Adela'rengandik, eta (Keñu egiñaz) berriz amarengana biltzeko gertu dagola, amak ondo artu nai badu.

776. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0022 Gure bekatuen barkamendua, barkamendu osoa eman diezagula Jainko guziz boteretsu eta urrikalmendutsuak. Amen.

777. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 Salbadadila mundu osoa.

778. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 II Nafarrotar haur hori zen: Axular Jauna,
Nork ez du izen hori norbeiti entzuna?
Aphez idazle bat zen oso Eskualduna.

779. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iauna, gure erria bai dagola zapal!
nagusi arrotzek gain-artu digute;
herra dariela orruz diardute
elkarri oiuka oro aho-zabal:
Aup ¡Euskadi oso soil dezagun ta gal!!
suntsi bedi aren izena! darauste;
anbat iende zintzo il naiz, oildu dute:
apez, gizon, mutil, andre, neskak argal.

780. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ni zaintzeko esi sendo ta garaia
ezarri zenidan inguru osoan,
zerutik igorri zein bere aroan
iguzki ta bero ta euri nasaia.

781. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Erresumako Buruzagiak igortzen du berehala armada oso bat.

782. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Goibelak arindurik, griñak eta minak iraganik, zuek hots emaile, pertsulariak, guziek batean goretsiko dugu Nausi on bera menderen mendetako argi osoan.

783. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Testamentu Berri osoa ere itzuli zuen, baina lau Evangeliak soil-soilik agertu ziran 1855'gn. urthean.

784. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Berriz alkar ikusi zutenean, aztiak: - Zoaz komentu orretako nagusiarengana eta iru galdera auek egin zaizkiozu: Lenbizikoa, zenbat denboran eman dezaket nik munduan itzuli osoa?.

785. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Zernahi sofritu zuen, bainan bethi pazientzia osoan, hitz berak zituela ahoan: - O nere Ama Birjina ona, o nere Ama Birjina ona.

786. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Fidantzia osoarekin behar gira Ama Birjinaren ganat hurbildu.

787. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Gero ixiltasun osoa.

788. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Horko bereko izkuntzan geiena, ez oso osoan hala ere, zenbait aldiz ezpaitzaio jarraikitzen egilea aktiboen eta pasiboen bereizkuntzari (gizonek - gizonak), Baztanen bezala.

789. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Gure aburu osoa emaitekotz, erran ginezake Axularek ez zuela bere bigarren partea hasi baizik: sail handiari lotua zen, San Frantses Sales ekoaren Filotea bezalako zerbaiti.

790. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Baruk'en inguruan hutsa egin zen, huts osoa Hiritik lekutu-eta, Ouderkerk'en doi-doia iraganik, Rijnsburg'erat jo zuen, Descartes bizi izan zen Endegeest herriari hurbil.

791. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Halere ez zen, ez, zuhurtzia oso eta naro batez dohatua.

792. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Itxuren arabera, bere burua hertsatu du, bai har-emanetan bai bihotz-urhatsetan, bere gogoaren bizia oso-osoa begiratu beharrez.

793. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Eskerrak ere, ene eskual amodioa Jainkoaren amodio bakar eta osoraino abiarazi duen Uztaritzeko apezari.

794. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Uste izaiteko da Latin kultura ezagutu baino lehen Irlandarrak ez zegozela ispiritu eta enthelegu laneginik batere gabe, ezen Keltak ez ziran basati batzu, aitzitik, metaphysika bat oso landua irakasten zuten aho-mihiz, oihan sakonetako zuhaitz sainduen gerizan, beren sakerdote druida zaritzaienek, Aitzinateko authoreen idazkietarik dakigun bezala lur-handiko Keltez den bezembatean.

795. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Aitak yotzen zun kordiona, eta kantatzen zitun bertsuak; nere amak oso ongi kantatzen zun, naiz euskeraz, naiz erdaraz ta naiz prantzesez, ta oraindik ere ala kantatzen du; nik yotzen nitun pianua eta klarinetia; ta nere arrebak pianua.

796. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Gure bekatuen barkamendua, barkamendu osoa eman dezagula Jainko botere guzia duenak eta, miserikordiaz betheak.

797. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Othoitz hau kurutzefika baten aintzinean erranez (hor berean duzu kurutzefika) indulientzia oso bat irabazten da, egunean behin, kofesatuz, komuniatuz, eta Aita Sainduaren chedetarat othoitz zerbeit eginez.

798. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Aski zaila balitz arbola erro pozi kanteiletik loth, ala hosto bazterretik har, den dena jalgi litake bere oso guzian.

799. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Horiek hola, gizonaren kontzientzia, dena zirri-marra eta dena bat izanki urtheren liburu osoa bezela.

800. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Apezek elizetan predikatzen zituzten han irakurtu zathi osoak.

801. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Agur Maria oso osoa, oihaletan brodatua, arkuen pean.

802. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Kilometre osoak hartuak dituzte lorek, arkuek eta aphaindurek.

803. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Jendea han da dena, kartsutasun osoan, apez lerro haren ondotik.

804. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Hilabethe bat osoa badabila su-tokietan harat-hunat-ka.

805. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0051 Garmendia
Neure korputza ikusten dezu,
ta ez naiz oso luziya:
metro ta irurogei ta amarrek'oi,
ezta ere itxusiya;
kaja beltz bat nik nai nukena,
artuta daukat etsiya
egiten baezu ordainduko`izut
eskatzen dezun guziya.

806. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0095 Gorrotxategi
Mundu onetan bizi gerade
oso denbora motzian,
gu ere juango gera noizbaiten,
aurrekoak e juan zian;
zertako ibili alkarrekin
etsai gaiztoen antzian?
iru-lau egun dauzkagu eta
ibili kontzientzian.

807. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0023 Kapoirik jan al dezu
aurten Gabonetan?
jolasian ote dabil
ala edo brometan?
egun oyek ditut nik
gogozko benetan,
oso gaizki ibilli naiz
geroko egunetan.

808. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0023 Oso dotorea da
teatro Astoria,
gizonai sortzen zayo
emen umoria
gaurkoan eman baitzayo
bere baloria,
euskaldunez beteta
leku dotoria.

809. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Orregatik ez degu esango ez ditula egin, baño bai, oso presaka egin bear izan ditugula, ebi bildurragatik. Beste aldetik berriz oso ondo etorri zaie zelaieri ur au.

810. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Gogoan izan bear degu, Españin, oso klase oneko tabakua dula, baño au obegotu bakarrik ez baizik geiagotu ere diteke, kanpotik ekartzen dana bezela ordaintzen ba da. Ez da gure iritzia bakarrik baizik gain jakiñak diranenak.

811. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Prozesioak galerazi bearreko zerbait ote dira? Prozesioak oso onak dira berez. Gorputz eguneko prozesioak beti zan dira izen aundiko. Aurten galerazi egin dira Kataluña'ko egal batzutan.

812. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Ola jarraitzen du Etxekorena jaunak: Gizon aundien urritasuna dagola esango digute gazte jendeok. Ditekena da au egia izatea, baña ez egi osoa. Iñoiz, bear bada zar eta antziñakoak geiegi goralduak izan zitezkean. Ori baño okerrago da guzieri zaputz egin, dana ukatu ta ez iñor maixutzat artzea. Euskal lorrean gizon gallen eta goitarrak ba-dira alegin guziak egiten ari diranak. Aurrera ezpagoaz ezta gizon oien erruz ikasi nai eztutenen paltaz baizik.

813. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Bakea irabazten dena; bakea, gutarik bakotchak irabazi behar duena. Gogoz, elhez, lanaz, bere bihotz osoarekin.

814. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Uskara chotil horrek hartze lukian lekhia ez du hullantzekorik ere ukhenen. Kazeta oso batena ez lukezu batere sobera. Bena ez gira orano hortaraturik.

815. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Frantziaren alchatze, lan gain gainetik ederra ea laster egin-beharra! Ezen hainitzentzat bihar berantegi izanen da. Bainan holako jana ez da nehola ere bururatzen ahal, ez badute frantses guziek elgar atchikitzen, batasun oso batean, lanari lotzen garrazki geroago eta gehiago, bakhotcha bere lekhuan, ordrea ezarriz bazter guzietan.

816. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Zorigaitzez zombat gaizki abiatuak garen orai ere, politikak sekulan baino gehiago alderdikatuak, herra eta herra, kalomnia, elgar ezin ikhus. Frantzia dolakabea ithotzerat johan, besoak hedaturik, othoizka salba dezagun, eta politikeroak egun osoak leihorretik so oihuka eta kalapitan hek ere, ezin hautatuz zer gisetan behar den sabatu dohakabea.

817. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Angeluko serora urddinak eskola hortan sei edo zazpi ilabetentzat sartuk etcheko lanak eta beren herria abandonatuz, bainan neguko eta primaderako zazpi edo zortzi ilabetetan, iraganen dute astelehenetik larunbat arte, aste oso bat ilabete bakhotchean, ondoko astean beren etchetan segitzen dituztela hor hasi lan frango.

818. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Plaza gehienak arrastatuak dire; galde zonbeit egin nahi lukeenak, ichkriba dezala Pentsioneko superiorari. Erran dezakeguna da esku onetan emana dela obra hori eta denek begiak zerraturik, konfientzia osoena ematen ahalko dutela eskola horren buru izanen den Tolosako gobernioko eskola handienetan, lehenetarik iragan izan den serorari.

819. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta futcho komuniztek fede osoa galdatzen dute beren zeru hura baithan. Girichtinoak ez gira zakhurrentzat ere on ikhusten ez ditugun Jainkoan eta zeruan dugulakotz sinhestea. Bainan, heiek bardin sinhetsi behar sekulan ikhusiko ez duten zeruan!!!

820. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erran gabe doa, senhar emazten arteko batasuna zangopetan emana izan dela. Emaztea laneko tresna bat baizik ez bada, akabo familia, akabo emazteak senharrari zor dion atchikimendua; komunichten balentria zen, emazteari libertate osoaren emaitea, nor nahikin, nahi zuelarik juntatu, haurra sorth'arau bere sabelean hil araziz.

821. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Frantziak nahi ditu maldatu eta gaztigurik gabe atchiki, Sarre eskualdea Alemaniatik berechi gogo zuten jendeak: Alemanek beharko deete barkamendu osoa eman, Frantsesak lekuk eta berme.

822. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Biaramonean eta ordu berean, Uriarte Aita Agurgarriak ( josulaguna ) bere itzaldiaren bidez argi ta garbi erakutsi zigun, nola Gasteiz'eko ekintza edo industri aundi ta berri ori, langille ezeuki edo beartsu-talde berri baten etorburua izango dan ez oso urrutiko etorkizun batean.

823. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Prudentzio Deunaren jaiera, oso aundia da Araba osoan, eta aspaldi-aspalditik Araba'ko Zaindaria dugu.

824. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orretxegaitik, Prudentzio Deunaren Eguna Apirillaren 28koa jai egun osoa dugu arabarrok.

825. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bainan, zorigaitzez, ez du denborarik aski othoitz osoaren erakusteko.

826. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Ta español diruarekin gauza gutxi erosten ahal da erbestean. Amerikanoen laguntzaren begira egon beharko dugu.Ontara eldu bait da Europa osoa. Dolarra nagusi!

827. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Garro-ko eskolan omonier den Gosterratxu jaun aphezak zer hitz sarkorrak ez dauzkigu adi-arazi, bere predeiku garbi mamitsuekin! Egiazki, egun osoak ere ez litazke luzegi holako argitzale baten aintzinean pasatzeko.

828. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Arratsaldean beraz Ama Sokorrikoaren kaperarat proosinoa, Ama maite horrek nahi zuen, egun osoa egun eder baliosa izan zadien: goiz aldetik eman dauku egun bat gochoa; iduzkiak ere berotzen baitzuen memento batez, Urruñako xoko guzietarik mugi-arazi du jendea; eta auzo-herrietarik ere zer jende-aldea etzen proosione hortan!

829. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ezagutza osoak egin gintuen eta geroztik elgarretarat biltzen ginen ahal ginuen guziz.

830. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoiko Aitarenganako nai xamurrak berriz, lurrean Bera bakarrik nai izatera, aurtxo baten eran Beragan uste osoa jartzera ta Berak eman da bialduarekin beti alai egotera eragin zion.

831. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoikoaren naiarekin bat etorri ta kristau oso egiteko pekatua kendu ta pekaturako griñak ezi bear dira, batez ere, arrokeria, zikoizkeria ta lizunkeria.

832. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Lenbizikoan agertu zan Jesukristoren esan au: Kristau osoa izan nai ba dezu, ondasunak saldu ta saria beartsuai eman.

833. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Oien artean ALFA, S.A., oso ezaguna da egiten dituan josteko makinengatik.

834. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Olako alkartasunak naigarriak dira oso; ola dirua eta lana ondo alkartzen dira.

835. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Au erauntsia! Au euri-jasa! Sudurgorri deitzen zuten gizon bat oso ardo-zalea zan.

836. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Bein batean oso berandu atera zan ardotegitik...

837. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Illun zegon oso.

838. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Beraz bakoitzari utzi bear saio nai duana egiten; libertadea kentzea gaizki dago, oso gaizki...

839. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Jokoa oso berdindua ta xaltxa bizikoa emango zaigu.

840. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Orrekin, zaletuen izena oso koloka gelditzen da.

841. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Euzko erriak ordea, ez du loturarik bear azkatasun osoaren aldezko lanari ekiteko, Jaurlaritza eta alderdietatik at.

842. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Euzko erria ordea, beste Jaurlaritza, Artezkaritza edo nai duzuten izeneko beste agintaritza baten bearrean da, AZKATASUN OSOAREN ALDEZ loturarik gabe lan egiteko.

843. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Etorkizunean bide zabalen bat arkituko dugun uste oso ori itxaropenaren arnari pozkarrio da.

844. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Esaera batek, diñon lez, Zer ikusi a ikasi, ta erri onetan batez be ondasuna dabillen lez gure inguruan, ondasunera daroagu gure izate osoa ere.

845. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Antxe agertu zan Euzkadi osoa, millaka euzkotar lerro-lerro, mundu guztiaren aurrean bere askatasun naia erakusteko.

846. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta etsaiak, arerioak, erri oso baten bizi-nai sendo ta gartsu ori ikustean, amorruz ta beldurrez euren zulo beltzetan izkutatzen ziran ikaratuta.

847. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Berri Ona mundu osoan zabaltzea Jaungoikoaren naia da.

848. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Bertan autortu, bere arimako gauzak zuzen jarri, iñori osturikoak eta egiñiko kalteak osatu eta sekulako baketan il zan, gorputzekoa ezpazan be arimako osasun osoa lortzen ebala.

849. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Olan ba, urtean jira oso bat egiten dautzo lurrak eguzkiari eta lurragaz batera lurgañeko guztiok be bardin.

850. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Onezaz gañera, lurrak bere buruz, beste bira bat dagi berengain ogei ta lau orduren buruan: ipar-burutik ego-burura ardatz bat ba'leuko lez, ardatz orren gañen jira osoa dagi: jira orri eguna deritxogu.

851. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Baña jira ori 365 egun eta sei ordu ingurukoa da eta, sei ordu orreik laugarren urte-beterako egun oso bat egiten dabe; eta orregaitik, lau urterik lau urtera, ondo ibilli nai izanezkero urteari egun bat geitu bear; ara zergaitik imiñi izan diran bisiesto deritxoen urteak.

852. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Baña, au lana! Diñogunez, eguzki urtea, urtea ta sei ordu ingurukoa da, baña sei ordu oneik be eztira osoak, amaika minuto laburragoak dira: eta urteko amaika minuto oneik, ibilli ta ibilli, egunak dagiez.

853. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ze gauza zoragarria, gaubean, lana amaituta gero, familia osoa batuta, errosario santua errezetea!

854. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Frantzi osoan, eun inguru izango zirean guztitara: larogei abade ta ogei fraille.

855. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Ez.Banaka batzuk izan ezik, danak lotuten dira biziten erbestean.Gitxi, oso gitxi biurtuten dira aberrira.

856. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Ba... 1921-ean. Urte orretan sortu zan Irlandako Errepublikea. Baiña, zoritxarrez, naziño osoa ez da oraindiño libre. Iparraldeko zati bat, Ulster deritxona, Inglaterragaz alkartuta geratu zan.

857. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Amairugarren gizaldian asi zirean gugaz gerran, eta geldi geldika Irlanda osoa artu eben eurentzat.

858. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Eleziño sistema osoa, euren aldekoa da.

859. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Eta ori guziak guk naidegula badirudi, bere aldez ezertxo ere edo oso gutxi guk jartzen badegu.

860. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Baña euzkera nortzuk? Baleike nunbait izatea, edo nortzuk beartasun ori ikusiaz, gogoz asi eta gaur gure izkuntz maitearen jabe diranak, baña bildur naiz oso gutxi izango ote diran.

861. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Eskola ofizialik ez daukate, prensa osorik ez, ta goi-maillatako lekutan sarrera ukatuta daukate sarritan.

862. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Leen mallako katolizismoakin deitzen ditugun agintari batzuk oso belarri-gogor dira eta Elizaren abotsa basamortuan deadarka ari danaren ots ( Joan, 1, 13 ) biurtzen da.

863. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Zalantzarik gabe, ziurtasun osoakin diot, emakumeak asko lezakela gure gaureguneko munduaren auzietan.

864. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Unamuno'ren lan osoa erlijio, fede giro bizian oraturik arkitzen da.

865. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Bere bizi osoa kezka, eziñ egon batek menperatzen du: norberaren illezkortasuna.Orra or erlijio guztia.

866. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Liburu orrek EUSKERA, Euskaltzaindiko aldizkariaren bi urte oso artzen ditu ( 1965 - 1966 ) eta 658 orrialde ditu.

867. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Orain arte ezta iñoiz egin Biblia oso bat ere Herriarentzako.

868. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Beratzaz jardutea oso pozgarri zaigu Ugalde'k garbi azaltzen eta ezebatzen ditualako Unamuno'k aspaldidanik euskeraren kaltean esandako itzbideak.

869. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Eta ez da batere dudarik Aita Manuel'eri andoaindar gazte onen lana oso gogoko izango zitzaiola... bizi balitz...

870. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orain Ama gaxo dago, Sorgiñaren urrea euskeraz, eta Unamuno y el Vascuence irakurriaz, ozen esan dezakegu Amerika'n sortu zaigula, oso gora ta urruti joan dan euskal idazle euskaldun aberats, baiñan adimenez, buruz, jakitez eta erri-maitasunez urri zetozen aietakoa.

871. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Eta onen alde gure borondate osoz saiatuaz salba eta bizkortu dezakegu aurrerantzean, adur txarreko igarleen esamesak gorabera...

872. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Gernikarekin batera Euzkadi osoa ere erre nai zuten.

873. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Euskeraren galera etzion ark itz-berri-zaleei egozten, gure arteko askotxok egin daroen lez; ez, gure aberri-izkuntzaren galera osoa euskerazko ikastolarik ezari egozten zion; ortik etorkion aren ustez ondamendia eta ortik datorkio oraindik ere, gure ustez.

874. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Bai, Txomin, etxea ta pelota tokia, igaritoki ta belardia, guzia ederra, oso ederra, baña ori azala baño ez dek; gauzak bear bezela aztertu nai badira barrura jo bear diagu; muñean sartu ta ondo begiratu ustel ondarrik bai ote dagon.

875. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Zu ere ama ona zera; jakiña oso, semeak maite dituzula.

876. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bizkai'tik urrun bizi gerala
Ementxe Amerike ' tan,
Gure lana ardi-zaintzia
Azkenengo urtietan
Zer jazotzen dan jakin gurarik,
Beti gure errietan
Oso ederto etortzen dira,
EUZKO-DEI'ko orrietan.

877. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunak, berriz, kristianismoa beren lurraldetara etorri arte eta geroago ere oso primitiboak ziran.

878. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Izkuntzatik esi eta oituretik jarraituaz ikusten dugu, beren bizimodua oso gutxi aldatu zala gizaldien zear.

879. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lanuz eta otzez okitutako Iparraldeko egun luzeetan, eguzkiak gure izate osoa goxatzen du.

880. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Bide osoa zabalik... norbaitek bide-erdia nahi badu....

881. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 (Sargentua sartzen da, oso harro, paper batzuk eskuan, Andaluz azentu nabarmenaz hitzegingo dau, planta asko, erdi marikita edo marimatxo).

882. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 (Luzakin zabalduekin) Hari-formako papila / Goiko ezpana / Hortzak / Hari-formako papila (Luzakin bilduekin) / Onddo-formako papilak (Oso handituak) / Onddo-formako papilak Hari formakoen artean / Mihi-punta / Kaliza-formako papilak.

883. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Kanpoaldekoenari berez da oso izaera gogorrekoa eta sendoa, DURAMATER izena emoten jako; erdikoari, amaraunaren antzekoa dalako, ARAKNOIDE eta barrukoari odol-baso askogaz erregaturik dago, PIAMATER.

884. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 2.ª Ikas-gela osoa, aal duzuten ondoena apainduko duzute eta Kristau-lkasbideko 42 orrialdean datorren Isaias'en irakurgaia idatziko duzute danon artean, ingi aundi batean.

885. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Jesus'ek oso maite gaitu, Beraren jarraitzaille nai gaitu, Berarekin batean bizitzera deitzen gaitu.

886. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Poz-pozik nengoan! Ikastetxean jolast-aldi aundia eman zidaten eta etxean oso alaitsu arkitzen nintzan, parre uts batean.

887. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Baña ordu ezkero oso zoriontsu arkitzen naiz.

888. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Zergatik, naiz jabetasun osoa euki, etzan zoriontsu? Eta zergatik gero ain alaitsu?.

889. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Lan jatorra, erriaren aurrerapenerako jokabide bikaiña oso.

890. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 b) Argazki bilduma bat egingo duzute danon artean, aalik eta osoena ikerketari buruz.

891. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Guztiontzat oso garrantzizkoa dan zerbait ikusiko dugu orain.

892. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Lan-liburu au gogoratu ta bertako gauzak idatzi ditugun pertsonak, irarkolan liburu au moldetu zutenak, berau zure eskuetara, zure irakaslearen eskuetara iritxi erazi zuen pertsonak... danok!, danok!, gaur oso pozik gaude!.

893. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 - Leenengo, idatz-atal auek irakurri itzazu:
Jaunagatik katepean lotuta nagoan au erreguka nagokizue, bada: Berak egin zizuten deiari dagokionez ibilli zaitezteela, oso apal, otxan eta pazientzi aundikoak izanik; elkarren uts-egiñak maitasunez eramanik espirituen elkartasunari pakelokarriz eusteko arduraz Efesotarreri 4,1-3.

894. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0057 Gero orrialde osoa margoztk ezazu.

895. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0116 Irudietara begiratzen ba'duzu, oso errez egiten dala ikusiko duzu.

896. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bere hitzak oso argi esaten dabe hori:
Neu naz bidea... Ez doa inor Aitarengana, nire bitartez ez bada (Jn 14-6).

897. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0052 Planetak baino askoz handiagoa da, nahiz eta hor txikia agertu, eta oso urruti dago.

898. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Halako batetan, isiltasun osoz eta mogimendu azkarrez, itzi eban mozoloak adarra eta hegaz eginez lurrean janari bila ebilen sagu batengana joan zan.

899. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 Horreetako bat oxigenoa deitzen da eta oso garrantzitsua da bizidunentzat.

900. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Begiratu, mapa edo plano batetan ezin daiteke sartu eskualde oso bat, ezta? Nahitanahiez txikitu egin behar, ez dagoalako halango paper zabalik,...

901. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Argazki kamarea eroatea ere oso komenigarria litzateke.

902. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Informazio guzti horrekin eta zeuek egindako marrazkiekin edo argazkiekin ere, taldeka batu eta gero, ibaiaren ibilgu osoa adieraziko dauan ormairudi bana egizue talde bakoitzak.

903. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 Halan ere, lur geruzea oso mehea izaten da lurrazalean.

904. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Gaia oso atsegina izan zan.

905. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Makila bategaz joten dot, eta oso gogorki.

906. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Oso gogorki joko zaitut.

907. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0097 Oso ondo, esan eustan.

908. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0097 Bera be oso ondo, eskerrik asko.

909. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Sarri ikusi neban gabaz, oso berandu, oraindino etxera joan barik egozan emakume eskasen arte bila ta bila, aurkitu gura ebana euren artean topauko ete eban bildurragaz.

910. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Ipswick'era heldu ginean (oso berandu, lurrezko zentimetro bakoitza, Londres'tik hogei bat kilometro ibili ezkero, burruka gogorrean aurreraturik), eta han jende asko topau gendun merkatuko plazan batuta, gabaren erdian ohetik urtenda, jausten ziran tximinien bildurragaitik.

911. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0003 Agerian nengoela ikustean, zer egin neban? Karraderan joan nintzen pilotuaren kabinaraino, Zebollo komandantea (oso jatorra), eta nire izeko Paulina bisitatzera ninoala azaldu neutsan eta ez nebala dirurik osterea ordaintzeko.

912. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0011 - Indiara joan ahal izango banintz!... - Baina oso urrun dago.

913. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0021 - Ezelan ere ez!- gaineratu neban nik, oso pozik.

914. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Niri dagokidanez, Erramon, oso lodi nago (zelako zoritxarra) Paulina izekoak hainbeste ogi eta txokolate jan eragiten deust eta.

915. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Goi-goi, oso gorantza...
Sapaiak galdu giltza,
zeru-argia sartzen
.

916. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Apaiz bat omen-degu
oso separatista:
apaiza beti apaiz da
ez izan arren fatxista:
gezurzulo ori ez ote-da
biotzez komunista
.

917. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 208 Eumeo.- Onezkero, o Melanti, itzar, bela egingo dok gaualdi osoan, merezi dokanez oge bigun orretan etzuna; ta ez yak oar bage igaroko urrezko aulkidun Egunsentia, goizaren alaba, Okean uretatik jagi oi dan orduan, ik eure auntzak senargaiai gosaria gertateko ekarri oi dokazanean, ain zuzen be.

918. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Betetasun osoz diñosku senarrak:
- Iru bidar ezkonduta egon izan naz.

919. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Bizi-bide oso baten agerpen bat irakurten nago.

920. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Azkatasun osoa iñok ez ekian tokian eta ziurtazenez ziran orduetan egin eikenaren okerkeriren bat sits eta bits aztertzeko.

921. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 Zer litzake egi osoa biribil-biribil agertuko ba gendu?.

922. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Zubia, jaubetasun osoan, Ondarroa'rena zala, eurak Kurutzea baiño gorago ipiñita euken muga arrirarte.

923. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Horrela, zuk behenipehin, jatortasun osoan jakingo dozuz zertzelada guztiak eta haren iturburuak.

924. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Txakur arek iñostana, zentzunez betea zan, eta arazoari ekin ondoren, auxe esan neutsan:
- Tira ba... Gerturik nozu edesti ori entzuteko, baiña asi baiño len esan bear dautsut, zure gora-beerak oso gain-gaiñekoak izan bear dirala, osterantzean ez dodaz argitara emongo.

925. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Gero etxean osoenak aukeraturik, eukazan zulotxuak beste txartelen zatitxuakaz, eta jakiña, margo bardiñekoak, bete nebazan.

926. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 (...), oso pozik egoala adierazo eutsan, eta egun gutxi barru, ikastaro barria asi zeitenean, ez zala Fleury'ko ikastaldietara joango esan eutsan, Ateneora baiño, Klaude ta Helene'gaz, neskatoetarik nagusienakaz.

927. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Jakintza ta matematika-gaiak ez yakozan ezer be atsegin; istorian, latiñean eta literaturan, barriz, nota oso onak lortzen ebazan.

928. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Eta ori, guztiz ondo eta bereztasun osoz egiten daben ezkero, berealaxe konturatzen gara Jesus, asierarik, munduaren salbatzaillea dana, Jaungoikoaren Semea, Jauna dana: Beronegan beteten dira Mesias'i buruz egindako profezia guztiak.

929. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Gizon au oso zintzoa zan, eta Biblia Santua irakurten ziarduan; baiña ez eban iñoiz be Jesus'i buruz ezer entzun.

930. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 Eta leoikume ta otsokumez bete zan erri osoa.

931. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Kanpoan oso otz dago eta illun.

932. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Inguru osoa itxuraz, ezetariko agintari barik geratu zan.

933. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Eta halan, Txaparraga aldapan gora beribilak eta beribilak joan ziran gau osoan, bezpera arratsaldean baino askotaz gehiago, egun sentiak ekarri legikioen kaltearen bildurrez.

934. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Herri osoa erromeri, uri baketsu, anaikor... demokraziz beteriko hau.

935. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Pedro Kristoren artalde guztiaren buru eginda geratzen da ba itzokin, Eliz osoaren buru.

936. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Mundu osoko buru lez jartzen dau bere jarlekua Alejandrian, Jerusalenen, Antioquian eta azkenez Erroman.

937. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Ganera burutza au bearrezko ta egoki zan Pedro bizi zan bitartean eta geiago bera ilda gero Elizak ba jazarpenak izango zituan eta mundu osoan zear zabalduta egongo zan.

938. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Elizak adoretsu ta bildurrik gabe ekin dau mundu osoan egia irakasten.

939. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Elizak askatasun osoa dauko onetan.

940. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Gure Eliza mundu osoan zabalduta dago; azken mugetaraño eltzen da.

941. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Katolikoak lurbira osoan aurkitzen dira.

942. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Mai luze zuria berton, eskuz bir-josizko zamau lodi samar bategaz estalduta, oso dotore.

943. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 Oso barrieztauta dago orain etxe au, eta lengoaren antzik be ez dauko.

944. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Ama agurgarriak, argitara ekarri ta azi ebazanean, Trinaki ugartera eroan zituan, an oso urruti, euren aitaren ardiak eta adar biurridun beiak zaindu egiezan.

945. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Hau esan nahi nuen: zorion osorik ez dagoela, zorion iraunkorrik inork ez daukala.

946. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 Gero, neskearen gorputz osoari.

947. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 Egia esateko, elkar hizketa honen urteera guztiak zehatz aztertu zituen egun osoan, eta bere jokaera osorik asmatuta eukan.

948. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Denpora guzti hortan oso gitxi urten dau etxetik eta asko irakurri dau.

949. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Mariñorentzat Don Quijote ta Pio Barojaren liburuak kendu ezkero oso liburu gitxi dagoz erderaz poz handiagaz irakurteko.

950. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Begoñak leihotik ikusi eban Mariño eta berehala hasi zan kalera urtetako jazten, eta oso pozik jatsi zan eskileretatik beragaz egoteko.

951. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Oso pozik eta oso alai egoan.

952. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Oso ondo daukazu.

953. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0129 Barruan oso ilun egoan.

954. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Urtero sikate amaigabeak pairatzen genduzan, eta egun osoan errekatik ura garraiatzen ibili behar izaten genduan, hodeiak zeruertzean baino azaltzen ez zirala, hurreratzeko bildurrez.

955. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0039 Beranduegi oheratu nintzen (liburu astunen artean pasatu neban ia gau osoa) eta horrek bere eragina dauko jagiterakoan.

956. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Onezaz gaiñera, arazo onetan uste on andiagoa dot Mikel'egan Josetxu'gan baiño, eta ziur naz, morroitza ori neketsua azalduko balitzakio be, jarraitzeari eutsiko dautsala, oso zintzotzat daukat-eta.

957. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 - Ez dakit, Edurnetxu... ba'leiteke arein argia oso urrundik datorrela-edo....

958. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Onegan bere uste osoa jarrita eban, eta sarri askotan azaltzen eutsazan bere arrenkurak, eta izan be, Edurne amaren naigabeak aalik ondoen uxatzen saiatzen zan.

959. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Etxe ona gertatu da, eta ugazabandreak oso ondo ta maitetsu darabil.

960. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Jauregi osoa ixiltasun izugarrian aurkitzen zan.

961. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eguzkiak bere izpi gozo ta alaikaz egun barri bateri argitasunara eragin eutsanean, bere gorputza, enperadorearen gorputza, alai, pozez, indartsu osasun osoaz aurkitu zan.

962. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Egun oso aretan, Ida txikia ikasleak esan eutsan guzti guztia gogoratzen egon zan.

963. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Neguan gilzaiñak egun osoan bero-gallu aundi bat biztute eukiten eban eta ni bere alboan kukulduta, naiko atsegintsu nintzan.

964. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Nire arima osoaz bere alboan atseden apur bat izatea gura dot.

965. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Oialezko bere begitxuak gela atsegingarri aretatik ez ziran aldenduten, gaba osoan bertara adi-adi egon zan.

966. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernika-Lumo-ko Uri ta uritarrak, nik aginduz daukadan Udal demokratiku onen bitartez, erri guztiai ta mundu osoari geure aotsa zuzentzen ausartzen gara geure euskal izkuntza aspaldiko maitean, gizon-gisa begiratu ezkero, negargarrizkoa dan urte-mugan.

967. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Azterketa luze hau idazlea ta bere lana ezagutzeko oso lagungarri egiten jaku.

968. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Bere lan guztietan legez, honetan ere hizkuntzaren ezagule oso agertzen jaku Erkiaga; berezkotasuna, jatortasuna darie bere lanei, hizkuntza menderatu egiten dau.

969. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Iñaki Sarriugarte Euskal Filologian lizentziatua dogu, eta oso lan sakon eta luzea egin dau liburu honen aurkezpen moduan agertzen dan sarreran.

970. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Lenengo orreitan, baiña, euren bizitz-mailla oso beekoa izanik, zortzi dolar orreik pixu astuna adierazten dabe.

971. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Oni zerbait, oso interesgarria, esaten dautsa arkaitz-muturrak; edo arkaitz artean beera doan errekasto marmalariak; edo txiro kantariak, naiz odei batek, pago-arkaitz tantaiak, naiz bidezidor ertzeko lili apalak, naiz....

972. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Zeuk billosturiko Erri txiro oni bein da geiagotan lumatu, al dan guztienetan adarra jo ta ludi osoaren aurrean bere oroimen bedegar ta ederrenak estaldu, ta bestalde erruak soil-soillik astindu ta agirian jarri oi dozuzenean?.

973. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Sinera au da, Arenys, itzulietara irakurri ezkero bere lan osoan agertzen da, bere aberri txiki lez, olako maitagarriz sorgindutako erri berezi lez.

974. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Espriu'ren aita agiri-idazle edo notari zan, eta bere eguneroko zeregiñak amaitzean, lagun batzukaz alkartu ta literatura gaiai buruz izketaldi biziak, oso atsegin yakozan.

975. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Oso goiztar agertua dogu gaurko katalan literatura saillean.

976. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 Ilhun nabarrezen irudi oso estetiko, garbi eta baketsuak egiten dau lehenengo egoera, lehenengo ahapaldian: neskatxa bere edertasuna brodatzen: .

977. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0174 Soluzio dramatikoa (azkeneko ahapaldi biak): iragan hori inoiz izan ete danaren zalantza eta ezin mina doinu oso patetikoz azalduta.

978. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Miranderen ideologia hainbeste nazkatu eta sufritu egiten eutson euskaldun zintzoa ren ideologia osoaren aurka joatea da (antiideologiaren ideologia): Bere bizitzan daukazan eredu guztiei barre egin, protestazko irrintzia (heriotzak berak ere errespetorik merezi ez deutsolarik; bere aurka lagunarena danean, bere alde etsaiarena danean, bere ukazioa bizitzaren ukazioaz batera Nil igitur mors...en) eta puritanismoaren kontra sexoa eta borroka kolore guztiekaz.

979. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Ume onen kasua oso berezia da.

980. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Ume basati oneik gogo-bizitzan oso atzeratuta aurkitzen dira.

981. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Oso norberekoiak izaten dira, bizi izan diran tokian ori bearrezko gauzea zalako-edo.

982. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Beste ezer aitatu baiño len, beratzaz, Santa onetzaz jardun gurako geunke, edozein ertzetik begiratuta oso jakingarri yakulako.

983. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Txirritak astero bialtzen zituan bertso-txortak Bertsolariya izeneko asteroko bertso-aldizkarira, eta aldizkaritxo honek, naiz eta iraupen luzerik ez izan, aleak batu ezkero, tomu oso bat egiteko lain egiten dau.

984. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Xalbador izan genduanez, Amuritza ere, gaiak oso bestelakoak izan arren, eredu on bakanetarikoa dogu bertso molde honetan Euskalerrian.

985. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Bat bateko bertsoak izan oi dauan freskotasun eta guzti ere, barriztakuntzarik izan ez daualako, edo gero ta entzulego gertuago ta modernuago bati datorkion prolematika osoari erantzuteko, bat batean kantatzea naiko ez dalako.

986. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 Baina oso zaila da zein gairen barruan sartzen dan olako ikerketa bat erabakitzea.

987. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Bizkaitarrak errez urreratzen gara gizpuzkoerara eta erabili be egiten dogu, baiña gizpuzkoarrai oso gaitx egiten jake bizkaieraz itz egitea eta orretarako nekez alegintzen dira.

988. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Eta Itz-osotze edo morfolojian, Azkue'ren lana oso ederra da.

989. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Erakunde onen gaurko jokabidea oso illuna ta nastatua da, argi-aldia itxaroten gagoz.

990. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 1918'ko urterrillaren 18'an, Elgezabal'dar Kosme'k, Alderdi'ren izenean Bizkaia'n Aldundiko zanak, Landaburu'tar Felix'egaz batera izenpetuta, euskeraz idatzitako idazki bat irakurri eban Aldundian eta Euskalerri osokoak kideko dirala, euskerearen alde lan egin eban erakunde bat eskatu eban.

991. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Etorkizuna itxaropentsu agertzen yaku ta beti Eleizaren erakutsien bidetik eleiza zuzenago ta egizaleago ta garbiago bat lortu bearra dogu, berak daualako Kristo'ren egi osoa, bakar-bakarrik, Gizadiarentzat guztiz onuratsua dan egi ta bidea.

992. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Maitagarria oso gizon santu orrek egin euskun txera alai ta zintzoa.

993. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Zela lehenguak oso zahartuta euzen eta barrixak egiñ bihar ziran... gure abare honi gauzak egiñ baiño Iehen buztiñakiñ modelua egittia gustaitten xakon, eta handitxek etaratako eguak dira honeik....

994. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Beste gauza askotan legez, onetan be askatasun oso-osoa izan bedi.

995. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 - Ilustrazioaren korronte honen barruan, filosofo bat dogu oso ezaguna Europan: Juan Jacobo Rousseau.

996. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Eta oso zabaldua, beste batzuen artean, berak defenditzen eban asmoa: gizonak barriro itzuli behar ebala izadira, gizarteak gaiztotu eta alperrik galdu ebalako.

997. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Aberria ere oso garrantzi handiko gaitzat hartu behar dogu Lauaxetaren olerkietan.

998. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Oso hizlari ona izan zan, herri guztietatik deitzen eutsoela.

999. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Sinbolismoaren joera Lauaxetaren olerkietan zehar sarritan agertzen da, sinboloen sakontasuna oso ona izanik.

1000. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Bilbora eruan eben, Guimon jaunaren gexotetxera, baña berandu zan orduko Guimon'ek, ikusi-alan, Kepa'ren alabai onela: Zuen aita gaizki dago, oso gaizki; Eleizakuak eginda ezpa-dago, ibilli arin.

1001. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Etxian egin ebazan egunetan, erri osoa ta urriñeko jakitun ziran adizkide ta ez adizkide gustiak, irureundik gora ikertu eben.

1002. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Begietako zauriak: Oso mingarriak izaten dira, eta zorabioak ekarten ditue.

1003. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 7. Konortea galdu barik badago, oso ona izaten da bikarbonato ta gatz piska batekin naastatutako ura emotea.

1004. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Estropadako tratua sarratu aurretik Lekeitio'ko ia Kofradi osoa eta erria Ondarroa'ren aurka egozan.

1005. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Gu ez guaz esaten erri osoak itsu jokatu ebanik.

1006. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernikarekin batera Euzkadi osoa ere erre nai zuten.

1007. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Leen esan neutsunez erantzun eustan, oso maltzurra zara eta ardura andiaz arakatzen dozu; arakaturik, ba, egia idoroko (aurkituko) dozu.

1008. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Entzun erantzun eustan. Amabi mendi oneik, mundu guztian bizi diran amabi leiñu (jatorri) dira (245) Leiñu, (tribu erderaz): gizadi osoa. Mendiak, erriak dira; eta arriak, euron artean salbatzen diran gizonak.

1009. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Anselmo oso langile ona zan.

1010. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Botoidun eta ezpatadun epaileek egia osoa jakin gura.

1011. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Zerrenda osoa egiteko izen asko eta asko aitatu bearko litzakez.

1012. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Ez zan gauza erreza beretzat idaztea, idazle izatea, baiña liburu bat beintzat oso ederra ta aztergarria itzi eban idatzita, elertiaren kondairan leku bat irabazteko naikoa dan liburua.

1013. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Bata besteagaz ondo eztatozen salaketak diran arren, Barcelonako Gobernador Militar danak, auzia bestela konpontzeko gauza eztala, azkenengo salakuntza orri siñiste osoa emon deutso, eta eskoleari giltzak bota eta Aita Palau Ibizara erbesteratzea erabagi dau.

1014. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Alan be ezta Kataluñan guztiaz osoa izan beti Aita Palauren zoriona.

1015. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Onez auxe adierazoten dau: ikako jokabideak aditzaren barruti osoa ez dauala bereganatu.

1016. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Baiña arrazoi guztien gaiñetik matxinoak ez euken irabazteko aukerarik, Irlandarrak gitxi ziran eta Britani Andia osoaren indarraren aurrean.

1017. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Inglanderri'ko Jaurlari Lloyd George'k baldintza oneik aurkeztu eutsezan ordezkariei: Laterri iare izango zan Irlanda, baiña Britaniar Alkartasunaren zati lez, Inglanderra'ko erregeari leialtasuna sinatuaz; bestela ondamen osoraño gudaketa jarraituko zan.

1018. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Lau Ordezkari errukarriak akiturik eta Irlanda ondamendi osotik gaizkatzeko, kuku egin eben.

1019. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Dana dala, lur-osoan sekulako albistea sortuko leikean aparteko ebagunea galdu zan, ez dakigu britaniar agintarien zeren bildurrez.

1020. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Oneik su-egiten oso trebeak ziran, eta nazismoaren sortzaillearen alde zalantza barik euren bizia emoteko prest egonazak.

1021. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Langilleak lautik batek bere lanpostua galduta, eta unetik unera gogorragoa zan onein garrasia, grebak eta manifestapenak eskualde osoan ugarituz.

1022. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Ara-ona, alderrai ta giltzape egon zan bitartean, baiña, erabagi bi artu ebazan, oso garrantsitsuak bere bizitzarako: sozialista alderdian izena emon eta idazle izan.

1023. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Len-ikusian olan begitandu arren, baiña illabete areik etziran, ez, alperrekoak izan, oso probetxugarriak baiño.

1024. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 London'ek ez eban urrerik aurkitu, egia da, baiña pentsamentu ta ideia askoz, oso baliotsuz, jantzita etorri zan, borborka bere adimenean, eta danen ordez oneik lagunduko eutsoen ain eder jakon literatur-bidea artzeko.

1025. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Zerbait oso aspaldi gertatu zala adierazteko sarrera bakan eta bikaina, erdiragarria begitantzen jat.

1026. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Horrelaxe erakusten zan parte bien aldetik konfidantza osoa egoala.

1027. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Baina material hori ez da oso ona, gela umela bada, bera ere umeldu egiten da eta.

1028. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Ni beti oso harroa izan naz.

1029. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 HABE.- Historiak oso ondo tratatu dau beti Ursua.

1030. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Norena ete zan? Basoa isilik egoan, natura lotan, izarrak bakar-bakarrik egozan erne, oso goian, zuhaitzen gainetik.

1031. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Eusko aukeramenen kaltezko zan borbonen eraso ekiñak XVIII garren mende osoan Bizkaia larri euki eban.

1032. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Putzu sakoneko uren gai honen ondoan, andrazko konotazino sinbolikoarekin, behin eta gehiagotan agertzen da mundu osoko literaturan uraren gai osogarria, ez putzuan batuta, agirian eta herri iturrian dariola baino.

1033. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Larri aldiok gaindituata badirudi uri berbizkunde antzeko bat sortzen dala Bizkaiko herrietan eta Bilbon euren artean; bata bestearen lehian ekin ei eutsien herri saneamendu eta ur hornidura lanetan; oso aberatsa da kanposantu, iturri, garbitoki, okeldegi eta antzeko zerbitzu barrien katalogoa 1850aren aurreko eta osteko hamarkada bietan, hau da Isabel erreginearen denboran.

1034. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Nahiz eta lanak Aldundiaren babespean egin, egileak askatasun handia izan ei eben proiektuak proposatzeko; batzuk arraroak, bitxiak ez diranean, eta hori bai, era guztietakoak, tradizino barrokoan oina hartuta edo neoklasikoari edo bestelakoei jarraituz; aukera osoa dago estilo aldetik edo estiloak nahasteko, eklektizismora, erromantizismoaren bidez, joteko.

1035. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarri beti izan da bere jaubetasun osoko eleiz-atea (anteiglesia): Etxebarri'ko san Andres, edo ta gure denporetan Ander deuna.

1036. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarria Markiña'ko merindadean sartuta egoteak be, deitura ori erabiltera oitu zitun, au da Markiña merindadeko Etxebarria, beste ainbat erriren antzera, nortasun eta jaubetasun osoko erria dala eta ala izaten jarraitu nai dauala.

1037. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Saretako arraiña bana-banaka askatu bear izaten zan, eta maluzkatu barik, au da arraiña apurtu barik, al zanik osoen, bere narru edo azala be urratu barik atarateko eran.

1038. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Teillatu-ertza, oso jagia.

1039. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Probintzi osoa, gorputz bat eginik, bere lurrari ta nortasunari eusten saiatuko zan.

1040. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Galtzak ere salduko luzke zurrutaren truke
- Nexka zaharraren etxean, haize hotza goizean
- Harri koropilatua ez da sekulan oso
- Bakardadea, oitura txar guzien iturria
- Baserritar kalezale, etxe ondatzaile
- Bataren gaitza bertzearen ona
- Batari harriaz, bertzeari ogiaz
- Batek mila balio eta milek berdin bat ere ez
- Beldurra itsu
- Beldurrak mahastia zaintzen.

1041. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 (EMAKUMEA sartzen da; Chinatowneko puten jite eta itxura oso-osoa.)

1042. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 (Gaur egungo eta Belle époqueko estereotipoen sinbiosia: liga gorria, gerriko eztenduna eta abar; oso imintziozalea).

1043. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 . TABERNARIA.- Hori serioegia duk, tristea oso.

1044. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 LIZARDI.- Oso kaskarra da eta! EMAKUMEA.- Ez dik ajolik.

1045. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 Astolfi, esan agur jefeari, lana lortu dugu! (ASTOLFI beldurtuta joaten da) Lasai, oso lan erreza da!.

1046. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0025 Begira, auzotegiko guztien artean kapelatxo hau erosi dizugu, bestea oso zaharturik zegoen eta.

1047. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 RAVELLI: Ah! Oso erreza da. Astolfi, goazen, 235.a da.

1048. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Ondo iduritzen zait, oso ondo, berei ere beren garrantzia eman behar zaie, horrela gogor lan egingo ditek, eta Maritxu?.

1049. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Arratsalde on, Amaia etxean dago? (...). Ah! Zeu zara?! Ba, este, ni eh, Imanol naiz eta ba, ni eh (...) Osaba Joxe? Oso ondo... (Pufff, Imanolek, beste eskuarekin bekokiko izerdia kentzen duela eta lasai eseritzen delarik)

1050. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Oso alai daude, eta gero eta mozkorrago.

1051. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 (Atean buru bat agertzen da. Ikastolakoak haruntz begiratzen dute. Gizon gazte bat da, eskuan kartera bat dakarrela. Oso berritsua ta alaia).

1052. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0276 GIZONA - Lanean nago. Esan dautzut lehen be lanean nengoena. (Neskari urreratuz). Ni, oso langilea naiz, eta zu (neskari begira), zu...

1053. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 PANTALON - Oso ongi! Lau minutu nahikoa izan dituzu nik lau urte beharko nituenerako.

1054. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Zeusen seme den Dioniso ezagutuko du, jainko legez bete betean jaioa, izugarria oso baina gizakientzat txit goxoa.

1055. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 KORUA @- Gero, gau osoa dirauten dantzetan, bakante legez, neure oin zuria higiko dut, aire hezean neure lepoa eragiten, ehiza ankerretik ihes egina, ongi ehundutako sareetatik jaregina eta ehiztariek txakurrak kiñatzen haren lasterketa kilikatzen dutenean oreinkumea larretako atsegin berdeetan jolasean ari den bezala.

1056. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0147 Aldi honetako guduka
dukek ezin izugarriagoa;
Guri begira (zegok) bere premietan
Euskal Herri osoa.

1057. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 DOBLEA - Baina niri gehiiiago! Jauregitxoan bizi nintzen... baina oooso handia zen...

1058. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 EPAILEA - Oso interesgarria!

1059. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 ROSA - Oraintxe esan duzu. Nahikoa izan zen aipamen lauso bat, eta ikusi al zenuen nolako iskanbila sortu zen? Gutxiz ez zuen leher egin hirugarren mundu-gerrak! Amerikarrek Ekialde osoa salatzen dute, terrorismoaren erroak Errusian daudela zin egiten dute, errusiarrek aitortzen dute CIA-k hil zuela Aldo Moro, frantsesek ba omen dituzte frogak Ghadafiren libiarrak mokordoan sarturik dabiltzanekoak, alemaniarrek palestindarrei leporatzen diete errua...

1060. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Espainian izan zenean, eta atakeak eman zionean, nola dardar egiten zuen ohartu nintzaion: egia da, jainko hori dardarka ari zen, ezpain koldarrek ihes egin zioten koloreetatik, eta mundu osoa izutzen duten begiratuzko begi horiek galdu egin zuten beren distira: intziri egiten entzun nion nik: bai, eta erromatarrak berarengan begiak ezartzera behartu zituen mihi hori eta liburuetan haren hitzaldiak idaztera, oihuka hasi zen: Ai, emaidazu zerbait edateko Titinio, neskatila gaisoaren pare.

1061. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 ANTONIO - Hau ez da Bruto, adiskidea, baina benetan esaten dizut ez dela balio gutxiagoko harrapakina: gorde hau leku bebesean eta atsegintasun osoarekin trata ezazu. Zoaz Bruto non den ikustera, bizirik edo hilik, eta ekarri albiste, Oktavioren dendara, dena nola gertatu den. (Badoaz).

1062. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Agur zuri, eta zuri, eta zuri, Volumnio. Estraton, lotan egon zara denbora guzti honetan: agur zuri ere, Estraton: aberkideok, nire bihotza pozik dago neure bizitza osoan inor aurkitu ez dudalako leiala izan ez zaidanik. Derrota egun honengatik, Oktaviok eta Marko Antoniok garaiti ziztrin honengatik eskuratuko duten baino aintza handiagoa izango dut. Beraz, agur denoi batera, izan ere Brutoren mihiak ia bukatua bait du bere bizitzaren istorioa. Gaua nire begien gainean eralgita dago, nire hezurrek atsedena nahi dute, baina ordu hau iristeko bakarrik lan egin dute. (Armatarako deia. Oihuak barruan: Ihes, ihes, ihes!).

1063. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 Nola nahi duzu apostua irabaztea, probak egiten ez baditugu?. Ea, goazen aurrera. Eta, jantziak?. Bueno, jantzietan ezin izango ditugu gauza handirik egin. Telak oso garestiak daude.

1064. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0092 JON - Horreri buruz zerbait esan nahi nizuke. Lehengo egunean nire adiskide batek Estatu Batuetako kanposaindu batean dagoen epitafio bat kondatu zidan. Hara, oso aberats izatera heldu zen gizon baten hilobian hau ipin erazi zuen: Hemen hilda dagoenaren meriturik handiena izan zen bera baino jakitun handiagoak bere agindupean hartzea. Berriro errepikatuko dizut, garrantzi handikoa da eta: Hemen hilda dagoenaren meriturik handiena izan zen bera baino jakitun handiagoak bere agindupean hartzea.

1065. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 BERETERRETXE - (Pozez gaiñezka). Bai ote! MARI BELTXA - Zutaz oso harro dago eta zu semetzat hartzea beretzat ohore haundia omen.

1066. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 BERETERRETXE - Beraz, baimena badugu? MARI BELTXA - Oso-osoa.

1067. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 (Oso ikaratuta eta urduri, jarrera egokian ipintzen saiatzen da).

1068. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - Astakeriaren bat egingo du!... Dick oso pertsona sentibera da! Akatu egingo du bere burua. (Tartea)... Hiri zer egingo ote dian pasa al zaik burutik? Ez al duk sekula Mandamentuen berri entzun?: Inoren andrerik ez duk desiratuko... Oso nortasun bizikoa da Dick, eta uste dut amaren aldetiko birraitona, italiarra zuela.

1069. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Bai, ongi dago. Goiz edo berandu ordu hori etorriko zela banakien. Baiña ez zaitez kezkatu. Zuretzat oso dote on bat tajutu det ama il ondoren bizi izandu geran urte hauetan. Perratzalle batek gutxi irabatzen du anketik ankera lanian, eta horregatik ikasi nuan txistua jotzen. Jai eta pesta guzietara deitu naute ballerako herri guztietatik, eta probintzia guztian zabaldu zen nere trebetasunaren sona eta fama ona.

1070. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 Perratokitik ateratakoarekin eguneroko ogia jan degu, eta txistuaren soñuetatik aterako urre eta zillar guztiak ongi gorderik daduzkat etxeko kutxa fuerte batean, lapur guzietatik hurruti, zu ezkonduko ziñan egunaren zai. Dote eder horrekin oso gauza erreza izango degu behar bezelako senar egoki bat aurkitzea. Ez zaitez orregatik arduratu, alaba. Aitak asko maite zaitu eta arkituko dizu mutill egoki bat.

1071. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 DOKTORE - Ederki. Diozun guztia oso ederki dago, baiña esaiguzu honera zerk zakarzkien.

1072. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 ANGELICUS - Oso meharra da zerura bidea. Oso malda gora. Oso erpina.

1073. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Oso gazterik utzi zuen bere sorterria.

1074. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 artean oso gazte nintzela,
etzait ahaztuko neri,
beraren bidez izan nuen nik
iparraldekoen berri;
hari entzunez ohartu nintzen
gu ez ginela bi herri,
nahiz muga batek egin nahi duen
herri bakarrez bi erdi.

1075. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Zein aberatsak izaten diren
bertsolari iturriak,
sakontasunez nolakoa zen
seinale oso garbiak,
agindu eta jende aurrean
bapatean ezarriak,
alargunaren arroparenak
bertso gogoangarriak.

1076. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Helburu behinena, zentsu-informazio guztiaren baliagarritasun osoa garantizatzea zen ahalik eta epe laburrenean.

1077. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Informazioaren bilketa-lana, I.N.E.k Estatu osorako aurrikusita zeukan iharduketa-planaren arabera egin zen, 1981eko Martxo, Apiril eta Maiatzeko hilabeteetan zehar, autoerroldako metodoaren bidez, hots, euskal udalerri batzuetan izan ezik, zentsu-agenteek ez zituen beraiek betetzen galdeketa-orriak, hauek etxez etxe banatzera eta jasotzera eta gero berrikustera bakarrik mugatzen ziren, betetzen zituztenak indibiduoak berak izaten zirelarik.

1078. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Oso kontuan hartzekoa da, interesatuen beren mesedetan, datu hauek letra maiuskulaz, inprimategiko letra-moduz, idaztea, idazkera behar bezala irakurri eta interpretatzekoan okerrik gerta ez dadin.

1079. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Gelen multzo osoan sartzen dira logelak, egongelak, bulegoak, sukaldea, etab., baina ez bainugelak, ateondoak edo terrazak.

1080. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honetan erabilitako informazio-iturriak oso desberdinak dira.

1081. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Gure eskerrik beroenak, azkenik, oso Organismo eta Erakunde desberdinetatik eta partikularrengandik jaso dugun lankidetza garrantzitsuarengatik eta espero dezagun interesgarri gertatuko zaiola eta gu zertxobait gehiago ezagutzeko bidea emango diola irakurleari.

1082. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Erreferentziako unibertsoa, urte osoan zehar edo honen parterik handienean familia baten egoitza iraunkor bezala erabilitako etxebizitza familiarren multzoak eratzen du.

1083. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Horrela laginak panel bat eratzen du, hamabostaldi osoka berritzen dena, hiruhileko bakoitzean bateko proportzioan.

1084. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0016 160: erabilitako sasierrepiken kopurua.
X: lagin osoan lortutako hedapenezko estimatzailea.
X: j sasierrepikari dagokion laginean lortutako hedapenezko estimatzailea.
r (X): laginketako errore erlatiboaren gehienezko marjina, % 95eko konfidantzarekin.

1085. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Ikuspegi honek, unitate egoiliarrak bezala definitzen diren unitate instituzionalak sortzen ditu, kontabilitate osoarekin eta erabakiak hartzeko autonomiarekin beren funtzio nagusienaren egikaritzan.

1086. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Zentzu honetan, eta xehetasun handiegietan sartu gabe, honako hauek adierazi behar dira:
1. Autogobernua sakondu hezkuntz alorrean.
2. Hezkuntz Antolamendurako Politika inguruaren beharrei egokitu.
3. Euskal Hezkuntz Sistemaren euskalduntze politika jarraitu.
4. Aukera berdintasunak sustatu, eskola ukapen eta porrotaren kontra borrokatu eta gazteen okupazio osoa bilatu.
5. Irakaskuntza Publikoa kualifikatu, beharrezko giza baliabide eta baliabide materialez hornituz, bai kalitatez eta bai kantitatez.
6. Irakaskuntzaren dohaintasunean aurrera pausoak eman.
7. Ikastolen eta Ikastetxe Publikoen baterakuntza etorkizuneko Euskal Eskola Publikoan.
8. Euskal Hezkuntz Sistemako Administrazioaren hobekuntza.

1087. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 3. Batxilergo Orokorra amaitzean ikasleak hiru bide izango ditu:
a) Goi-Batxilergo gama, aukeran.
b) Irakaskuntza Tekniko eta Profesional sail oso bat.
c) Lanerako prestakuntza deitzen duguna.

1088. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Erreforma honez gain, sistema osoaren berrikuspen prozesua eta iniziatiba berrien ezarpena behar dira.

1089. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Egoera honetan, esan dezakegu, haur guztiek, noizean behin ala beren garapen osoan, alor batean ala beren heziera prozesua osatzen duten guztietan gerta daitezkeela Hezkuntza Bereziko Egitamuak babesten dituen pertsonak.

1090. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 c) Honako gai hauetan, Bateango Erakundeen legebideak bere mugartean egiteratzea dagokie Kondaira-Lurraldeei: 1. Gizarte-sorozpidetza, Euskal Herri Osorako Erakundeek artez ihardutzearen kaltetan gabe.

1091. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 Haurrekiko, gazteekiko, zahartzaroarekiko, atseden eta egurasketarekiko politika, Euskal Herri Osoaren Erakundeek alor hoietan artez ihardutzearen kaltetan gabe.

1092. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0068 Epaitegi hori Eusko Legebiltzarraren artezko menpekoa izan, eta horren esku-ematez ihardungo du, aginte-eremuz Autonomia-Elkartearen mugarte osoa hartzen duela.

1093. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0068 2. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak iareitasun osoz eta lege-erapidetzari erabat atxikita ihardungo du, bertako kideek epailariek dituzten iareitasun eta aldaezin-eskubideak heurak dituztela.

1094. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Galdara, makina eta tramankulu mekanikoen kapituluan, berriz, 1.000 milioi pta.ko balioez azpiko oso produktu-kopuru handi batean banatu ziren inportazioak, horien artean handienetik txikienera seinala genitzakeelarik: informazioaren tratamendurako makina automatikoak eta beren unitateak (84.53), 875 milioi pta.tan; beste gaietan sartu gabeko makina, aparatu eta tramankulu mekanikoak (84.59), 746 milioi pta.tan; metalen tratamendurako makina erremintak (84.45), 730 milioi pta.tan; kanileria eta antzeko artikuluak (84.61), 723 milioi pta.tan; metalak, etab. galdatzeko kaxak, moldeak eta maskorrak (84.60), 577 milioi pta.tan; eta makina erremintentzako piezak eta akzesorioak (84.48), 449 milioi pta.tan.

1095. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Kutxa garrantzi handiko erakundea da, Gipuzkoako geografia osoan zehar lan-zentruak banaturik dauzkana eta, gainera, Gasteiz, Madrile eta Barcelona-n ere eragiketa-lekuak badituena.

1096. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0012 1. atala. - Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundea eratzen da, Kultura eta Turismo-Sailari atxikiriko, arduralaritza-mailako ihardutze-erakunde burujabe gisa; berenezko lege-nortasuna eta bere helburuak betetzeko ihardutzeko ahalmen osoa duela.

1097. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0024 - Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundearen urte osorako diruegitamutarakoa gertatzea.

1098. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0018 2. Bere behin betirako eragikortasuna Zergadunak ondoren bete beharko duen baldintzaren baten pean dagoen exenzio edo gutxitze bat ematen den guztietan, Bulego Likidatzaileak oharrean ager eraziko du, emandako exenzio edo gutxitzerik egon ez balitz igorri beharko litzatekeen likidazioaren zenbatekoaren osoa konstarazi beharko dela onura fiskalean.

1099. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Horregaitik, eta deialdi horren eraginez ukituta gera daitezkeen zerbitzuak funtsezkoak direla aldarrikatzeko berarizko arau biderik finkatu ezinik, eta are gutxiago bete beharreko gutxieneko zerbitzu zehatzak zeintzuk diren zehaztea, deialdia egin duten sindikatuen eta deialdia jaso duten langileen herriarekiko begirune eta erantzunkisunari dei egiten zaie, bakoitzari dagozkion enpleatzaileekin bat etorriz, elkartean funtsezkotzat jo daitezkeen zerbitzuak jarri eta bete ditzaten; bide horretatik, oinarrizko eskubibide baten bidezko erabilpenaz baliatuz, maila berdineko beste era bateko eskubideak arrazoizko mugaz kanpo kaltetuta gera ez daitezen, horiek bermatzea gizarte osoaren zeregina denez.

1100. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Hala ere, 1981.garreneko Kupoak urte osoa hartuko du.

1101. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0288 Horretarako Legebiltzarrak, edo hala badagokio Jaurlaritzak, elebitasuna arian-arian Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko hezkuntza-erapidetza osora hedatu dedineko xedezko neurri egokiak hartuko ditu.

1102. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 3gn. Osoko Udalbatzarrak onartzea, horretarako bileran egon dagozanetariko hirutik biren baiezko botuaz izango da, Udalbatza osotzen daben zinegotzien gehiengo osoa egiten dabela.

1103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00061 Hots, sin (a+b) eta sin a+ sin b oso desberdinak dira.

1104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00101 Pedrok, bere ordularia disimulo osoz begiratu eta, bere etxera aldegin zuen bazkarirako berandu zela esanez.

1105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00019 Nahiz eta zenbakia osoa izan ere, posible da era honetan jokatzea.

1106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Polinomio baten monomio guztiak osoak direnean, polinomioa ere osoa dela esaten da.

1107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Hemendik aurrera polinomioez aritzen garenean, polinomio osoez izango da.

1108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Adibidea: polinomio oso bat da

1109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 Faktorketa osoago bat egiteko polinomioaren deskonposaketan saiatuko gara; kasu honetan 6-aren zatitzaileak erabiliko ditugu: 1, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 2.

1110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00285 Zenbat beharko dira tablero osoa osatzeko.

1111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Ederra eta emankorra, baina oso ahula naizela ahaztu dute pertsonek.

1112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Oso berekoiak eta gogorzaleak egin dira.

1113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Lurra oso ona zen.

1114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Uda osoa joan zen.

1115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Bi haurrek oso ondo zaintzen ninduten.

1116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Bestela haizeak okertzeko arriskuan nengoen; baita lurrera botatzeko ere, hasieran oso makala nintzen eta.

1117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Sustraiek oso garrantzi handia dute.

1118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Urteak joan eta urteak etorri, oso handi egin nintzen.

1119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00036 Oso triste gelditu nintzen.

1120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Oso beharrezkoa zen eta inork ez zuen ezer galdetu.

1121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 - Ez zara oso urruti joango, ez.

1122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 3.- Mendeleev-en ondoren aurkitutako gas nobleek talde oso bat betetzen dute.

1123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00051 C-C lotura oso egonkorra da, katea luzeak sortzen dituelarik.

1124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00096 Elementu hauetarik batzu oso elektronegatibo dira, azido ezorganikoetan disolbatuz.

1125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00096 Beste batzu oso nobleak dira, korrosioa biziki ongi suportatzen dutenak.

1126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00160 Solubilitatea: Alkano guztiak uretan oso disolbagaitzak dira.

1127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00160 Baina, beste alde batetatik, disolbatzaile organikoetan oso solubleak dira, beste hidrokarburoetan batez ere.

1128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00182 Tentsioa oso handia da, eta ziklopropanoa oso ez-egonkorra da.

1129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00275 a-hidroxiazidoak oso ugariak dira Naturan; azido laktikoa (2-hidroxipropanoiko), azido malikoa (2-hidroxibutanodioiko), azido tartarikoa (2,3-dihidroxibutanodioiko), azido zitrikoa (3-hidroxi-3-karboxipentadioiko)...

1130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Arazorik larriena, tenperatura oso baxuetaraino gasa hozteko metodo bat aurkitzea zen.

1131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 B) Arabako aportapen osoa Estatuari:

1132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 Merkatu komun baten barruan oso zerga sistema liferentea egotetik sort litezkeen kalteak ekiditeak, eta postfrankaldia liferentzia hauk pribilegiotzat hartuak izan zitezen bildurrak erakarri dute prozesu bateragarri hau.

1133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Kontzeptu hauek oso arruntak dira informatikaren munduan eta ahalik eta modu errazenean adierazten saiatuko gara.

1134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak