XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 h) Bere lei guztia gudarien gogoarekiko onik aundiena izango da, orretarako bere burua bear bestean ukatuaz eta osorik guztientzat izanez.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, Eucaristiaco escutapen miragarriyan, au da, altaraco sacramentu santuan ta ostiya consagraduco zatiric chiquiyenian bera daguala Jesucristo gure Jauna, ain eguiz ta ain osoric, zein da zeruan leguez.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0594 Euskaldunak, lenengotan, itz biak osorik, bata-bestearen jarrai esaten ebezala dirudit: burdi-aga, begi-ule, gari- ondo ta abarr; baña gero, erabilliaz eta bizkorrago esatearren, lenengo atalari bere azken gediña kendu eutsen.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizon bakotxak zerbaiten jaun ta jabe izateko ta bere ondasunak jarauntsiz ondorengoai izteko daukan eskubidea, bere erroetan beintzat, osorik eta ikutu barik jagon bear da - diño XI Pi Aita Santuak.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Beraz, Mezerdiko itzak esanezkero Jesukristo osorik dago Ostian eta Kalizan? Mezerdiko itzak esanezkero, Jesukristo osorik dago osti osoan eta osorik osti-puxka bakoitzean, eta berdin kalizan.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia, puskatzen bada, puskatzen al da Jesukristo? Ez jauna, Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia puskatu arren, Jesukristo bera ez da puskatzen; puska guztietan eta bakoitzean osorik gelditzen da.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Txerpolarien tegia aundi xamarra zan, oialez osorik estalia, orduko emakumearen gerritik beerako gonaren antzera.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Zori-txarrean ez neban aurkitu; eta ainbeste su-aldi euki ezkero, urten neban legez osorik eta agintari eginda, nire asmo onak aienatu ziran, da aaztu nintzan txar-egin edo legautsi, zemai ta damutasunaz.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Osorik egiten danean mitxeleta izaten da ta lenbiziko otzak asten diranean (Azaroa-Abendua) agertzen da.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Arrak osorik egiten diranean, Garagarillaren erdi-aldera, zaborrean gordetzen dira, edo bestela landu gabeko lurretan ala orma-zuloetan ta an egiten dute aldakuntza egodunak izateko.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 azerija arrapau ta il ebeneko, etxe aretan etzan geratu gauza bat osorik. ¡Alako triskantzaik!

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aberria ele gaberik
ez dago beñe osorik
Euskera bakarrik ere
ez da guziaren jabe.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Erratillo batian, manteka ta urrdaiazpiko zatitua ipiñi; pixka bat erregosi diranian, tipuliñ txiki batzuek osorik geitu, ta beriala, illarr berriak ere bai.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Gaurko Goizparki au ondo aituteko yakin bear dozue berau dala Gaizkatzalleak azkenengo oparia eginda gero, nekaldia baño lentxoago, bere ikaslakin euki eban izketaldi samurraren atal bat. Irakurri daikezuez osorik deun Joanen Goizparraren 13,14,15,16 eta 17'g. atzalburuak, eder-ederrak, irakurgarriak dira-ta.

16. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 Hizparringia hartu ebala esan dogu, baiña ez da osorik egia.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 - Pekatariak bide onera ekarteko errosarioa errezatu te ukoak egin bear genduzala esan euskun Andra arek eta auxe daukat buruan; orain errosarioa errezatu daigun; Agur Maria ta Aita Gurea osorik esan dagiguzan.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 15. Eta Aingerua zanak, esan zetsan: - Nik eruan eta itxuliko detsut osorik semia.

19. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 20. Eta Aingerua zanak berriz aindu zetsan: - Nik zuzen eruango dot zure semia eta osorik itxuliko detsut.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0050 Bañan osorik edo puska falta dutela, gogoan ditudanak esango ditut.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 9. Ta Berak esan dit: Aski duzu nere laguntza; makalaldian nere indarra osorik ageri da-ta.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Gurasoak semeen azierara zorrozki beartuak ezean, Jainkoak etzizkien aurreri eskuzko zaizkien bizitz ta bertako aurrerapen tajuzkoak osorik eskuratuko.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Iritxi ote? Osorik ez-ta ere, naikoa bai.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Irugarren neurtitza osorik artuta ez nenkusen ere batere garbi eta onela idatzi nion Zuberotar adiskideari: Ezin konpreni dezaket nintzan aditz jokoa toki ortan.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ene adiskide maiteak, ahapaldi onen zalantzarik gel ez dakidan, prosazko itzulpena osorik ematen dit onela: Ene etxalde zabalean zurekin ezarri nuenak (au da, nausi izateko), ni ez sartzeko, gauero ateak itxi dizkit, ez ziolako penarik ematen nik aurrak zurekin utzi eta, ni eskean ibiltzera bidaltzeak...

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Ez ditut bada, gauzak sakon eta osorik ibilliko.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 Bigote beltzeko teniente koxkor arek lenengoa bakarrik entzun zuan:
Biotz erdibituak
Ez ditut nai nik;
Nerea artzekotan
Torizu osorik
.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 Orrenbeste zinkurin, nere biotza osorik emateko! - Eta otoitza, ibai zabal, oparoa bezela joan zan....

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Eztiet nai izanda ere beiñere oraindik osorik entzun.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Itun Zarr'arenak osorik batetxo ere ez.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Auek, egitan, iztegilariak bezela, eliztiko era berri bat ere asmatu ez zezaketen, idazle ta izlari ikasienak egokiro ta osorik aurkeztu bear baizik: baiña nola ukatu elizti-ezagutzalleak elizti-jakingabeak baiño gertuago zala idazti oberen bat egiteko?.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 BERGILIREN IDAZLANAK OSORIK. 384 orrialde. Bilbao, 1966. Igaro gabon-aurrean agertu zan epaitzera goazen llburu mardula, Bergili, antxiñako latin-olerkariaren lan guztien euskal-itzulpena alegia.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Pozik artzen ninduen gure apaiz aundiak eta nik ere pozik igarotzen nituen berarekin ordutxo aiek. El euskera y algunas lenguas modernas idazten ari zan, eta osorik irakurri zidan argitara baño len.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Latsibi, ain artua zeukan eleberria ere, oraindik argitaratu gabea, osorik irakurri zidan gure aguretxo maitagarriak.

35. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Ez dakit ezertarako balioko daustan oharrak, baina dagoneko nire kuaderno barria osorik dago eta aurrera noa, espedienteari falta jakozanak osatzera.

36. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Sartu zan errekan eta eskumako eskua osorik atera eban.

37. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Sartu barriro, eta ezkerreko eskua be osorik atera.

38. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 - Asignatura barri hau ez dago osorik dirautso Santxok bere anaieari.

39. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Kirikiñoren azkenengo esanak osorik betetzeko adoria ta indarra bein be ez dau galdu, eta berari eskerrak ez dira galdu idazti on batzuk.

40. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 Egia esateko, elkar hizketa honen urteera guztiak zehatz aztertu zituen egun osoan, eta bere jokaera osorik asmatuta eukan.

41. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Gurasoak domeketan emoten deutsoena ia osorik aurreratu dau ospitaletik etorri zan egunetik.

42. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Zorionez, ira-meta andi bat osorik aurkitu eban, eta onen bidez kortako azpigarria barritu eban.

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Arrezkero, azala kenduta bananak osorik oillaskoaren inguruan ipiñi eta beste ogei bat minututan erretzen laga.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Lau arrautzaren gorringoak eta beste biak osorik, gozokiña ta olioa ezarrita, irabiatu gogor, ondo zuritzen danean, lau zuringoak obeto irabiatuta ezarri, gatz apurra eurori ezarrita obeto egingo dozu, leun-leunki nastatu danori.

45. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Hiru lagunek erabilen zeregina, harrezkero, zelanbaiteko beste laguntasunez, berak izan dau osorik eskeini ahal izateko zoria, nekea ta grazia.

46. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Aldaketa guztiak (grafikoak, fonetikoak, morfologikoak, lexikoak...) jasoteko bertsio ezbardinak osorik emon beharko geunkez alkarren ondoan jarrita, baina ez dogu uste hori danik biderik egokiena Eusebio M. Azkueren lanaren ikuspegi orokorra lortzeko.

47. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Jabe barri onek, ostera, bere eskubideak zorrotzegi zaindu gura-ta, eztabaidarik naikoa izan eban, eta azkenik, gogaituta, osorik, berak erosi eban lez, bere koñatu Rikardo Ustara'ri saldu eutson.

48. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza familiar edo normaltzat ematen da, edifizio bat edo berorren zati estrukturalki apartatu bat okupatzen duen gela edo gela-multzo oro, zeinak familiek okupatzeko destinatuak bait daude eta zentsu-datan ez bait dira osorik beste helburutarako erabiltzen, kontutan hartu gabe okupatuak dauden ala ez eta ohizko egoitzatarako ala denboraldi baterako destinatuak dauden.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Elementu hauek osorik izendatzeak suposatzen duen arazoa kontuan izanik, batez ere parte hartzen duten konbinaziotan, aintzinetik egin dira ahaleginak elementu kimikoak ikurrez identifikatzeko.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Izan ere, eragiketaren emaitza ez zaigu zeharo arrotza, bere baliora iristeko hainbat hurbilketa egitea posible zaigulako; gertatzen dena zera da: bere idazkera hamartarra oso konplikatua dela; edo, hobe esan, ezin dela osorik idatzi.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Subiranoak, edo despota argiztatuak, beren Estatuen lehenen zerbitzariak dira; arrazoimenaren izenean, osorik zahar-berritu nahi dituzte.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 2.5.4.3. Edozein liburu edo idazkiren aipamema egin nahi dugunean baina aipamena oso luzea baldin bada osorik emateko, eten puntuak erabiltzen dira aipamenaren laburpena emateko testua aldatu gabe utziz.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 3.- Hirugarren partean naftalina likido bilakatu da osorik eta bertan tenperatura igonez doa etengabe berriro.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Osorik, mota ortogonaleko sarea eratzen da, erliebera egokitua, zein hertsia bada ere, zaharkitua gertatzen bait da eta premiazko modernizazio baten beharrean dago.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Harez gero, Mendebaldeko Arteak behin eta berriz errepikatu du Grezia-n osorik betetako arte-zikloa.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0123 Agerian zegoen, hiri bakar hartako oligarkia ez zela gauza Inperioa, osorik, zuzentzeko.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Barne-maskorra dagoenean, mantua berekiko tolesten da, maskorra, guruin-epitelioz osorik inguratuta gelditzen delarik.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Mantuak ia osorik inguratzen du animalia, eta ahoa eta uzkia izan ezik, ez dago besterik mutur bien artean.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Guk hemen ez dugu gai hau osorik aztertuko, Europako Erdi Arora mugatuko gara, hau da, XII. mendetik XV. mendera bitartean.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Egilea: Irmgard von Maydell / Heinz Vogel 1977 Heinz Vogel Verlag Braunschweig(1/1981) Liburu hau osorik edo zatika berrargitaratzea debekaturik dago.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0181 Baina egia esan ez dugu erregistro bat baizik osorik azaldu: neutroa edo eztabadakoa.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0052 Osorik dagoenean honako parte hauek ditu: - Pedunkulua, lorea eta zurtoina batzen dituen girtentxoa da.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0251 Ondoko perpausak Aginterakoak dituzu, baina ez dago aditza osorik emana.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0251 Har itzazu eta jar aditzak osorik.

65. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 III.4.2: Argitaraldiak Hiztegia osorik argitaratu gabe dago oraindaino, eta Azkue jaunaren ustetan ez zen inoiz inoiz ere argitaratuko... .

66. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Zera esan gura du Sartre`k: nik ez dut neure bururik ziurki ta osorik hautematen, beste Gizakieri buruz naizelakoan baizen.

67. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Plentziako jardunaldietara talde eragileak gai horietaz aurkezturiko txostenak dira, funtsean, hemengo material hauek (1) Salbuespen bakarra XIII. elkarte-motaren (bikoiztapenen) bigarren zatia da: Plentzian ezin aurkeztu izan zen material hori; eta ondoren, bertako hainbat erizpide Talde eragilean galbahetu ondoren, prestatu da bikoiztapenaren atala osorik eman ahal izateko: bertan jasotako beste hainbat ohar, ahozko zein idatzizko (2) idatzizkoetan bereziki aipatzea merezi dute, alde horretatik, ondoko txosten hauek: - A. Irigoienen " hitz elkarketaz " izenburukoa: geminatu semantikoak (hemengo terminologian tautologiazko dvandvak) eta Peru Abarka elkarte-mota lantzen dira, batez ere, txosten horretan. Bigarren idazkuntza osatu eta egina ere du, Plentziaz geroztik, egileak. - T. Uribe-etxebarriaren idazkia, sinbolismo fonetiko eta hots-uztarduraz. - L. Otaegik Astaputz moduko hitz-elkarteez aurkeztutakoa., kontuan hartu da noski azken idazkuntza hau prestatzerakoan.

68. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Talde eragileak osorik bere gain hartzen du halere, kargak arintzearren inoren lepotik jardun gabe, ohar-onarpen eta birmoldaketa horretan legokiokeen erantzukizun-ardura.

69. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0180 Han bertan esaten genuen bezala atal honen helburua zera da; ea Udal Batzorde horietan, nahiz Batzordean osorik nahiz zinegotziak banaka harturik, zenbatek ezagutzen duten euskara eta batez ere zenbat erabiltzen duten bai Udal Batzordeetan, nola hitzez hala idatziz, eta bai herritarrekin harremanetan.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Denborea igaro zan, eta basoko sasitza ugaritu zan, gaztelu ttikia ia osorik izkutu arte hain beste adarren atzean.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Gure etxean ez zen osorik ezer gelditu, ezta kristal bat ere.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 Gainera bedeinkatua zegok eta pekatu egingo huke osorik jango bahu. Bota iezadak dagokidana.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Baina lanak luze izaki, hurrengo uda gainera etorri zitzaien pabeloia osorik eta tente bukatua ikusi ahal izateko.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0134 - Gizonarena? Hilotz hark, artean kolore zuria zuen. Ile handia; hazkazal luzeak; hortzak osorik.

75. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0144 Asfaltoz, espaloiz, isuri oparoz,
gizona, jendea, multzoa osatuz,
multzoan bere esku higituz bat bana, bat bera,
banaka, taldea burutu arteo
ta artean osorik, osoko osagarri bere kabutako,
bere egia berez, norberez, bereizi, bakoitza
hitz-buru poeman,
bilduma osoari eskainiz edonork
irakur-hasera ta esan nahi bestek ez halako berebizikoa!

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Gainerako ganadua onik eta osorik ekarri nuen eta Greenwich-eko bolatokiko zelaian larrean utzi, hango belarra hain goxoa zenez gogotik jan zutelarik, nahiz eta ni kontrakoaren beldur izan.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Arrokak ez zituzten osorik animaliak ezkutatzen, baina agian ibilgailukoak ez ziren haietaz ohartuko.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Andreak zerbait eskaini dit baina ez da osorik eskaini, eta ni ez naiz gehiago eskatzera ausartu.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0081 Osorik ematen du.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0081 Baina ez dago osorik! Uranio 238-zko azala puskatua du.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0089 Baina Maikila ordea, umoreko bezain serio mintzatu zitzaien: - Ez; hamarrekoa osorik askotxo dot.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Herria osorik lotan ez dagoela adierazten du, eta hori da egitan garrantzizko.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Baina ezin dut esan osorik ezagutzera heldu nintzenik.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Txartel banatzailearen gorputza, osorik geratutako bere garitako kristalaren kontra erorita zegoen.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0176 Onartuak izan arren, beren irakurketa ezingo balitz osorik eman, 100 hitzezko laburpen baten bidez emango zaie batzarkideei.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Gure bizitzan argirik ez ba gendu, edo begi gabe ba giña itxuen antzera gure bizia ta izaera guzia osorik aldatuko litzake.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Naiz da irudi utsak berez osorik ulertu, berakin eratutako izkerak ba ditu berezitasunak, ondo ez dakienentzat artu eziñekoak.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Geroztik argitalpen berrietan batzordeak eman ditu pauso berriak, esaterako, Euskaltzaindiaren aditz batua ia osorik erabiltzen du, deklinabidean ere egin ditu zenbait aldaketa (ai-ren ordez ei, akin ordez ekin)...

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0043 Azkenaurreko kapituloa osorik partidu iraultzale batentzat oinarriaz hornitua dago, bere ezaugarri funtsezkoena mugimenduaren praktikarekin lotura ukanen du.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0492 Baina, normala den bezala, egin duen guztia ez du ongi egin; eta osorik hartuta ongi derizkiotenen artean atalka aztertzerakoan ohar batzu egitea oso normala da, eta baita beharrezkoa ere: Hara hemen adierazgarri direla uste dugun puntu batzu: 1. Euskaltzaindiaren bideaz kritikarik ez dutenak /35 idazle /2. Besterik dion atalean, erreserba bat ageri da /30 idazle /3. Bestalde, gehiegi dira erantzun ez dutenak /40 idazle /4. Dena kritikatu dutenak ere, asko /21 idazle.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Lehen esan dugun bezala, gaurko teknikabideak agintzen dizkigun galdera itxi eta erdi-ireki-az gainera, egin dugu zabal eta osorik irekia den bat ere.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Beren lehenengo bilera arazo honi eskaintzen diote ia osorik.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Kanpoko editorial hauek seguru itzultzailearen eskuetan uzten dutela osorik hizkuntz arazoa.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Ezin da ahaztu, halere, haur- eta gazte-literatura ia osorik dagoela irakaskuntz sistemari itsatsia.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 INTER Aurrizki honekiko hitzik gehienei ARTE-ARTEKO dagokie, osorik harturiko hitzetan izan ezik.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Egan, osorik euskaraz azaltzean ongietorririk txeratsuena egin zion Guatemala-ko euskal anaiak.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Silesia-ko eskualdea, berez eslaboa, ia osorik aleman egin da, eta Alemania-ko probintzia bihurtu.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Proiektu honi buruz jaso ditugun berriek ez gaituzte osorik azaltzeko moduan jartzen, horretarako egindako bilkurak eta txostena behar bai genituzke, Diputazioan dauden datuak direlarik.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0051 Zeren, burjes sozialismoa baiezpen honetan osorik sartuta baitago, hots, burjesak burjes direla, langile klasearen probetxutan.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Balik ez du ikaspide guztiz orokor eta osorik jarraitu.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0172 Baina, adibidez, atzo Ataunen egin genuena ezin da irratian osorik eman.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Oraindik ere 20-30 minutuko programa hizkuntz klase baterako luzeegia ez dela uste baduzu, transkriba ezazu programa hori osorik.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0037 Ondasunak alkarrentzako jartzean, aberastasunenganako loturak etetzen ditugu Jainkoagan osorik oinarritzeko.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0094 - Animalien irudiak, osorik edo partzialki modelatu, behar bezala sostengatuz posizioa gal ez dezaten.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0170 Gure gaurko izaera eta egikizunak euskal mitoetatik (mitoak osorik eduki bagenuz ere) adierazi nahi izatea, gauza arriskutsutzat daukat.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0071 Modu berean, izaki organiko guztia ere, une bakoitzean berbera eta beste bat da; inxtante guztietan, kanpotik hartutako materiak asimilatzen eta bere barnetik beste batzuk egozten ari da; inxtante guztietan haren organismoan zelula batzuk hil eta beste batzuk jaio egiten dira; eta denbora luzeago edo laburrago baten irautean, bera osotuta dagoeneko materiá osorik berriztatzen da, eta materiazko atomo berriak datoz zaharren lekua betetzera, eta beraz, honelatan, izaki organiko guztia, batera, bera dena eta beste ezberdin bat da.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 Azken axolaz axolatuta egotea da fede sekular hori, eta axolagaiari osorik atxikitzea.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Lan honek, osorik eman nahiz laburtuta, ohizko bideetatik at dabilelarik, egileen didaktikaritasuna argi aski nabarmentzen du eta era askotan azaltzen:
- pedagogo dira, ekintza hezitzailean ikaslearen eta irakaslearen artean sortzen den harremanari lehentasuna aitortzeaz arduratuak; harreman hau oinarri-oinarrizkoa da, proiektuaren lorpena eta hezkuntzaren arrakasta edo porrota berak markatzen bait ditu.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0148 Ba-dirudi ontatik ere zati aundia behera datorkiela, dana osorik behera ez etorriaren.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0159 Ehizatutako animaliak sarritan, ez ziren osorik eramaten haitzuloetara.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 (...) kausara osorik dedikatzekotan liberatzen da bat, traba egin diezaioketen osterantzeko lanetatik; gure kasuan, idazkintzan eta kulturan era bat iharduteko.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Osorik aldatu dut hona, dena harira ez badator ere (Euskaldunak zuen Salbatorek batez ere gogoan), dena jakingarria bait da, Salbatore Mitxelenak zer zerizkion Orixeri buruz; eta egun nekez eskura daitekeen liburu batetan dagoelako guzti hori.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0066 Leizarraga ondoren Biblia osorik edo pasarteak euskarara itzultzeko saio gehienak protestanteek eraginak izan ziren, 1856an L. L. Bonaparte printzeak E. Inchauspek zubererara eta Sallaberry Ibarrolakoak behenafarrerara egindako San Mateoren ebanjelioaren itzulpenak argitaratuz, euskal literaturaren historian eskubide osoz Bonaparteren aldia dei litekeena inauguratu zuen arte.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Baina, kasu honetan garaturiko barrunbe hori mesodermoz osorik inguraturik ez dagoenez (endodermo aldetik mesodermorik ez bait dago), pseudozele edo pseudozeloma izenez bataiatu da.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0077 Protoplasman sortzen den substantzia bakoitzak (masa protoplasmiko orokorretik bereizten den egitura bakoitzak), erreakzio kimiko desberdinen abiadura eta norabidea eraldatzen ditu, eta beraz, osorik hartutako bizi-fenomenoen ordenan du eragina.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 Hilobia harripila borobil batek inguratu ohi du, eta estali ere bai osorik edo puska bat behintzat, eta batzutan kromlech edo harrespila moduko harri zerrenda batek inguratu ohi du.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Polipoak substratuari loturik agertzen dira, kutikula fin batek, ez osorik, estaltzen duen pedunkulu luze baten bidez.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Testa emateko modu desberdinak daude osorik edo atalka dauden irakurgaien kopuruaren eta denboraren arabera.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Hirugarrenean osorik irakurriko dut berriro idatzi duzuena froga dezazuen.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 (Orain testua osorik irakurri bertan adierazitako pausaldirik egin gabe).

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Besteren artean zoritxarreko adibide ditugu: - Atxarte eta Mugarra, etorkizunean Durangoaldeko Parke Naturalean egon beharko luketen zonaldeak deuseztuz, baldin eta oraindik horrelakorik osorik gelditzen bada.

123. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Fedeak, ain zuzen dio: gizona, gorputz-animaz bizitzan bat den ezkero, salbatu ere osorik gorputz eta anima salbatzen dela.

124. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Bertako kostituzio-paperetan emakumea jarei dala agertuarren, ezin esan oraindik turkiar emakumea osorik aske bizi danik.

125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Orraitio, Alemanian erre zen ori ere ez omen zegoen osorik.

126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0110 Baiña ikasketa oiek osorik erderaz latiñez, prantsesez eta espaiñeraz egiten zituzten.

127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Arrezkero ENDAÑETA`k jaso izan dituan 15, 16 t`erdi ta 18`ko kuadroek, ertzak osorik eta bizirik baldin ba` zituzten ere, lana errezteko eldu-leku, erreten eta sakontasun larregirik ba-zuten.

128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Bigarrenean, Kantauri-Mediterraneo arteko ur-gurenaz ego-aldera daudenak sartzen dira, au da, Araba osorik eta Naparroa`ko zatirik aundiena.

129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Baiña, aurretik ere idazteari emana baldin bazan, gero, Mundaka'n, bere jaioterri gozoan, Izaro, Ogoño ta Atxerre begipean zoragarri zitularik, euskereari ta musikeari osorik lotuta bizi izan zitzaigun.

130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0081 Mugaldeko istillu latzak ostera ere; ta, atzenez, osorik erori zan Naparroa espaiñarren mende; Karlos V`garrenak, baiña, mendiz andiko erri-goraberak zeatz eramatea etzitzaiola errez izango ta, Foix`ko etxearen esku utzi zuen Baxenabarra.

131. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0170 Larregi apezarengana jo zuen laguntza billa, baita onek zati ederra itzuli ere egin zion; geroago Edmond Guibert`egana jo zuen, eta onek osorik itzuli zion.

132. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Ezta etzuen albora utzi euskaldunon antziñatiko olerkera, gure bertsolarien jokabide zaarraz jabetu zan osorik.

133. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0075 - Onela dio Bataio-elizkizunerako oikune-liburuak: Sakramentuaren egia osorik bereganatuko baldin ba'dute, oso bearrezkoa da umetxoak sinismenean ezitzea, Bataioan artu zuten sinismenean alegia.

134. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0994 Ondoren kakorratzaz edo xotx egoki baten muturraz, iru xulotik bat osorik utzita, biek, eltxar da guzti, txikitu bear dira, elkarren ondoegi kuxkuak ez iasotzeko.

135. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Lehoinaren eta hartzaren aztaparretarik atera nauen Jaunak, osorik aterako nau Filistar horren eskutik.

136. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Orai mende bat, hor atxikia zuten preso Santa Cruz apez famatua eta hortik ihes egin zuen, Aramaioko ur handirat; han egon baitzen, egun osoa urean leporaino sartua, eta han ere botu egin baitzuen Jainkoari: osorik ateratzen bazen hortik, gerla bururatzean, misionest eginen zela.

137. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Herri hurbilenetako elizetan esker-onezko Mezak eman-arazi dituzte, osorik atera baitzen fraidea.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 3. - Lursailean eraikitako industri pabiloiak hirugarrenei osorik nahiz parte batean besterenganatu ahal izango zaizkie, metro karratuko 25.000 pezetako prezioan gehienez, mota desberdinetako industri iharduerak kokatzeko.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 3.- Lursailean eraikitako industri pabiloiak hirugarrenei osorik nahiz parte batean besterenganatu ahal izango zaizkie, metro karratuko 25.000 pezetako prezioan gehienez, mota desberdinetako industri iharduerak kokatzeko.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Al danik denborik geienean, artaldeak osorik iraun dezala.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Zuloa, Ezkerretik, Hi, txo erdaraz suertatu direla osorik, Petralanda salbu (Kazeta ekologista honetan % 40ren bat publikatu dute euskaraz).

142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Hala bada, ez da inor harrituko ez dudala osorik irakurri esaten badut.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Euria ari ez duenean, kalean hotzegi ez badago, bideoren bat jartzen dute kanpotik ikusteko moduan; lagunen eritziz, gehiago saltzeko asmotan, baina nik osorik ikusten dut.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Alde batetik, ez naiz bizi holako sistema baten barruan; eta bestetik, ba dakit gizonak egindako gauza guztiak ez dirala osorik onak.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Lacrimosaren zati bat,Santu, Benedictus eta Agnus Dei osorik egin zituen.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Lau egun ondoren, denen artean, IRUNEKO AGIRIA izen burua daraman txostena kaleratu dute, eta ez dugu hemen osorik aipatzeko asmorik, baizik eta parte nagusiak.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ez nijoa dioten au osorik ukatzera, baiña itz jokoa ere badagola emen esango nuke.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Jainkoak nai dezala udazkenean danak osorik izatea.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Bat bateko laguntzak eta sokorruak egin genituenerako, biak erdi piztuak ziren, ez baitziren osorik hilak.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Europa osorik ez badago ere, eta ez da egongo, Asiaren alboan dago, Afrikako zati batzu ditu... geografiako liburu berriak argitaratu beharko dituzte gure biloba europarrentzat.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 X. Arzalluz'ek irakasle ta abogadu lez, eskerrak egin UZEI'ri egin dauan lanagataitik: beretzat oore aundia izan da zuzenbide-adar bat osorik euskeraz emon al izatea.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Pla-ren liburua osorik aztertzeak toki asko xamar hartuko luke, Catalunyaren kondairaren une nagusienetako baten adierazpen sakon eta oso zabala izanik, ezin baita bi lerrotan laburtu.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 LOYOLAKO San Iñaziok, gure zaindari andiak, ogeita amar urte ebazala, bere bizikera osorik aldatzeko erabagi gogorra artu eban.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Eginkizuna taldeko batek osorik edo partaide guztien artean agindu liteke.

155. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0088 Gratien ADEMA-ZALDUBY-ren kantu hau osorik edirenen da emendioan.

156. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0123 Othexarre
Hihauren ûdûriala
papera dezala ager,
Nik ene sosa osorik
xahû ûkhen dezadan ber.

157. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0029 Zenbat pakete gelditu jakoz osorik? ... pakete gelditu jakoz.

158. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00081 Betor bake-bakean seme hori eta hatz-begiak osorik ekarri daizala! Ni neu aurrera nozu adinean baina zure semeagan argia dakust etorkizunean. Pozik nago! Salbe Bizkaia! Balio Bizkaia!

159. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0136 Osorik zirraratu dau zure gorputz astuna.

160. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0150 Zeinen gogozko dozun, gailetak osorik ahora sartu eta hantxe barruan, ahosabaiagaz zapalduz apurtu eta gero hagin bitartean birrintzea!

161. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Orain, azkenik, erretaulea osorik dago eta hainbeste arazo sortu eben andamioak kenduta, bere disdira osoan ikusi daiteke.

162. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Gordexolako Ipuin eta kontaera laburren lehiaketaren kateak ez dau etenik agiri; katebegi guztiak osorik ditu, sorrera emon jakonik eta gehiago: zazpi katebegi lehendik eginak, eta zortzigarrentxo hau orain datorrena, eta bederatzigarrena be honezkero bideginon.

163. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00147 5. Herri-administrazioek baliabide elektroniko, informatiko edo telematikoz emandako agiriek edota bitarteko horietan jasota dauden jatorrizkoen kopiatzat ematen dituztenek, euskarria edozein dela ere, jatorrizko agirien balio eta eraginkortasun bera izango dute; beti ere, bermatuta badago agiriak kautoak direla, osorik eta egoera onean daudela eta, interesdunak hartu behar baditu, hartu dituela, eta lege honetan nahiz gainerakoetan eskatutako bermeak eta baldintzak betetzen direla.

164. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00245 1. Errekurtsoan azaldutako eskariak osorik edo zati batean baietsiko dira, ezetsi egingo dira edota onartezintzat joko dira errekurtsoaren ebazpenean.

165. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00015 Estudioa bukaturik irakasleak osorik irakurriko du behin. Une honetan oso garrantzitsua da ikasleari sentiaraztea estudio bat irakurtzea kanta bat abestea bezalakoa dela; hots, gustu onez egin behar dela.

166. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Hegamin izenekoa bigarren bildumakoa da, testuan osorik eskaintzen zaiguna.

167. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0083 - Hitz bat lerro batean osorik sartzen ez denean, gidoia edo marratxoa erabiltzen dugu hitza ebakitzeko.

168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 Orduan, aingeruak, besotik helduta honela honela esan zion: -Emandako hitza betetzen badakizula erakutsi didazunez, semea osorik eta zuentzat uzten dizuet.

169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00029 Bat-batean, adreilu batek kanporantz egin zuen, zaratarik gabe, eta Mariluz Gartziak ilargia berriz osorik ikusi zuen. Berehala ohartu zen gertatutakoaz.

170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Ur epelak dardarazi zuen, hotza bailitzan. Osorik murgildu baino lehenago mendien gibelean ihes egiten ari zen eguzkiari so egin zionean, orduantxe, ikusi zuen ontzia.

171. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0065 Bere burua osorik hartzen zuen pentsamendu berria zen, aldez aurretik zekiela bere patua eta ezin zitekeela haren kontra deus egin.

172. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0014 Ez begiradari bakarrik, bera osorik beti erre-erre eginda zebilela esan zitekeen.

173. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0012 INTXAURRAK ERE OSORIK JATEN DITUT, ORDEA.

174. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Bizarra erakutsi zizun sakelatik osorik atera barik.

175. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00200 Etxearen eta lurren jabetza-agiriak gordeta ditugu, eta etxea hondatuta baina osorik dago oraindik.

176. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0059 Balea baten hezurdura erraldoia osorik gordetzen zuen solairuan, hain zuzen ere.

177. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0047 Zuzen ulertzen badio, Anitaren laztanak, Anitaren larrualdeetan eragozpenik barik eta inoiz baino sarriago menturatzeak, haren bolantinak ohean, Onofrek berak atsegin duen zu halan eta bera gainean, gorputza osorik bestearen gorputzera urtuz igaro behar duela sentituz, medikuak gomendatu diona betetzea izan da.

178. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0191 Ukitu eta begiratu gabe hartu du osorik eskuan.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 - Lehenengo eta behin, kantua den bezala, osorik aurkeztu.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 - Letra erritmoarekin lotuta landu, lehenengo zatika eta gero osorik.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 - Melodia soilik edo letrarekin batera (zailtasunaren arabera) zatika eta gero osorik, letrarekin egin den antzera, zati antzekoak argi ezberdinduz landu, eta sailak ondo menperaraziz.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00141 Sacksi bere gaixoak osorik interesatzen zaizkio, gizaki oso bezala nahi ditu ezagutu, gizakion funtzionabide mentala nahi duelako ulertu eta uste duelako gure burmuina gai dela, bere atalen bat gaizki dabilenean, behar bezala bete ezin daitekeena bestela konpentsatzeko. Sacksek gainera bere pasioa irakurleari helarazten dio, ongi idatzi eta egituraturiko istorioen bidez, narratzaile on batek bakarrik egin dezakeen moduan.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Abbadie d'Arrasten bizitza luzea osorik igaro zen XIX. mende hori hobekien definitzen duten ezaugarriekin bat datoz. Jakintzaren, zientzia ezagupenaren zaletu sutsua izan zen. Zientzia elkarteek, gobernuek bermaturiko Akademiek, aurkikuntza bizitzeko arrazoia egina zuten Abbadie bezalako pertsonak biltzen zituzten beren baitan.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00011 5. Eta bada, oraindik, hirugarren fronte bat, Ottok Santu dena liburua idatzi zuenean osorik ageri ez bazen ere: K. Barth suitzar teologari ospetsuaren teologia dialektikoa, Kristo eta kristau- fedea giza erlijio-esperientziaren ukapen biribila direla dioen teologia; honen esanetan, erlijio- bizipena eta gizadian diren erlijio guztiak benetako fedearen, kristau-fedearen, ukapena besterik ez dira, fabrica idolorum, jainkoirudi faltsuen eralekua eta sorgunea besterik ez.

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00022 Gomendagarriena, beraz, liburua osorik segitzea da, baina, aldi berean, irakurketa maila desberdinak onartzen ditu eta, irakurleak horrela nahiago baldin badu, kapituluka edo atalka ere har daiteke bere ulergarritasuna gehiegi kaltetu gabe.

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00406 Ondorioz, urte haietan Beduak produktu horren inportazioa ia osorik monopolizatu zuela pentsa daiteke.

187. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Zeramika hauen zatiak nahiko handiak dira, eta nahiz eta ontziak osorik azaldu ez, bertan puskatu direla esango genuke (ez direla oso urrutitik etorri).

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00009 Eta mamia ere halakoa izaki; herriminaren emaitza da, osorik, Telesforo Monzonen lehen liburua, Tropikotik poemak erakusten duen moduan:

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Sarritan, foru-aldundiek beregain hartu dute udalen errolda-kudeaketatik eratorritako mugimenduak informatizatzeko lana, nahiz osorik, nahiz tarteko den udalaren laguntzaz.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 ORDAINKETAK. Landa Etxeak osorik alokatzen badira, bezeroek egonaldiaren kostea ordainduko dute ailegatzen direnean; gainerako kasuetan, ailegatu edo joaten direnean, jabeek esan bezala.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 INBENTARIOA. Osorik alokatzen diren Landa Etxeetan badago etxeko tresnen zerrenda bat, bezeroei ailegatzean eman eta joaten direnean konprobatuko dena.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 FIDANTZA. Osorik alokatzen diren Landa Etxeetan, erreserba egiteko bezeroek ordaindutako zenbatekoa fidantza gisa gordeko da haiek joaten diren arte.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 GARBITASUNA. Osorik alokatutako Landa Etxeetan, haien garbitasuna bezeroen esku geldituko da bertan dauden bitartean. Gainerakoetan, jabeek garbituko dute.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00132 Orrialde hauetara ekarri dugun testua, osorik dagoen kronika bakarra da; bertan, Jacques de Bela-k protestanteen higanaut eta katolikoen arteko gerlak Zuberoan nola amaitu ziren kontatzen du.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00460 osorik gogobetetzen, guk ez dugu hau baino beste aukerarik: behartuta gaude berari jarraitzera, zeren beharrezko zerizanaren existentzia ezin baitugu besterik gabe ukatu; hau onartzen baldin badugu, berriz, orduan ahalgarritasunaren alor osoan ezin dugu izateari begira halako abantailaren uzi oinarritua edukiko lukeen ezer aurkitu.

196. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 - Erresuma Batuak garbi adierazi zuen, Erromako bileran, ez zezakeela osorik onar Europar Kontseiluko beste hamahiruek berentzat onartu zutena.

197. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0762 Euskaltzaindiaren 1971ko arau haiek osorik ez betetzeak eta arau berri baten eskean egoteak ez du esan nahi, halere, euskal idazleek beren egunoroko langintzan gai honi buruz inolako irizpiderik ez dutenik.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0019 Etxebizitza gisa, eraiki, berritu, moldatu edota egokitua izan den eragatik, gizakiak bertan bizitzeko pentsatuta dagoen egitura itxi, berezi eta independientea, beste erabilera batzuetarako erabat auzendua ez dagoena ulertu ohi dugu; baina hauetan aparte, nahiz eta aurreko baldintzak osorik bete ez, errolda egiteko garaian benetan jendea bizi direneko eraikinak ere izan ditugu kontutan.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0052 Biztanlearen bizitza osorik irensten zuen ospakizun baten erdian oinarrian behar bada festa bizian, agertzen zen lehendabizi eta honen arabera erabakitzen zen antzerki-lanaren ulermena.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0007 Beraz, dokumentu bat Xuxenetik pasatzeko (Xuxentzeko, esaterik balego), lehenbizi dokumentua osorik editatu behar da eta ondoren zuzendu.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0454 Badirudi, besterik esan arte, Hovelacquek (1876: 102) piztu zuela eztabaidagaia, euskal hiztegia osorik ez ezagutua eta urria zela zioelarik 87. Susmoa dut alabaina, Hovelacquek euskarari buruzko ideia gehienak, guztiak ez badira, Vinsonengandik jasoak zituela eta horrelako zerbait idoki daiteke gainera Vinsonen pasarte honetatik: Quant à leur partie purement critique, ces deux brochures [Bonaparte, 1876, 1877c] se confondent et me concernent presque exdusivement, car M. Hovelacque, dans sa Linguistique, n'a pas émis beaucoup d'opinions, beaucoup d'appréciations qui ne soient miennes ou que je ne partage entíerement. (Vinson, 1877b: 211).

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0019 Agertzen dena baita ere da aldagai zatiaren ideia: tresna osatu batean, lasterrago eta merkeago da lanabes-zati ttiki bat (mikrolito bat) aldatzea, tresna bera osorik baino.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Gizonei eta emakumeei, sexuaren arabera, paper, balio, eta trebetasun ezberdinak banatzen zaizkie eta ezin dituzte ahalmen guztiak osorik garatu.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Bularrari magret esaten zaio, hutsean edo izoztuta gordetzen da ia beti. Osorik erre eta xerratan zerbitzatzen da gehienetan, ardoz eta tipulaz egindako saltsaren batekin.

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0103 Rusian, Italian, Grezian, Espainian, Portugalen eta Polonian osorik erretzen dituzte zerrikumeak. Baina gaina, benetako gaina, txinarrek lortzen dute zerriz egindako mila plater ezberdinei esker.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0035 Aitzindari ausart hauek Un drama en Bilbao filmatu zuten, osorik ez bada ere egundaino heldu den lehen fikziozko filmea.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0093 Meskita osorik kontserbatu zen bostehun urtez, baina 1948. urtean hondakin bihurtu zen.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0057 Izen-abizenak osorik idazten dira, ahal izanez gero.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0057 Abizena, behintzat, ez da inizialez emango, ez baldin badago orrialde berean pertsona berak sinatutako beste artikulurik; kasu horretan, nagusian osorik idazten da, eta bestean inizialez.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0142 Euskarazko ekoizpen juridiko-administratiboa ia osorik itzulpen bidezkoa izateak ondorio linguistiko latzak dakartza.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Nahasmendua sor baliteke, hobe hitza osorik idaztea, nahiz eta euskarazko testuarekin batera eta zutabe bikoitzean dagoen beste hizkuntzazkoa laburdura erabili.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0055 Guk, Balla eta Depero futuristok, fusio oso hori burutu nahi dugu, unibertsoa berreraikitzeko eta alaitzeko helburuarekin, hau da, osorik birsortzeko.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Baina aski egiazkoa da eskolatze libre batetik, bere eraztunak salbu, ateratzen dena hagitzez fidagarriagoa dela eskola gogor eta hertsi batetik osorik ateratzen dena baino.

214. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 (...) idazlanen xerka bazterrak korritu ostean, prosagintza izan zen eskuartera egokitu zitzaidana (prosa lanei dagokienean espainieraz zein frantsesez kasik osorik baitugu Bukowski Anagrama eta Grasset/LGF argitaletxeei esker, hurrenez hurren).

215. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0160 Baña gero gabean,
etxerako bidean,
etzuan tratu gozorik;
buruan etzioten, ez, utzi
ezur bat ere osorik.

216. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0043 edestiak ez duala Erri oso baten bizitza osoa osorik emateko balio.

217. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0007 Lenengo urratsa, ene ustez, eliztia ondo ikastea izan bearr gero, naiz mintzatzeko naiz idazteko, bere arau guztiak zeazki ta arretaz erabiltzeko; auxe egiten da Ludi ontako izkuntza guztietan eta batez ere gogo-lantzean oso aurreratuta dagozenetan; orobat egin bearr dugu geuk euzkera gure mintzairaz, bidezkoa danez; auxe gogoratzean gañera: izkuntza aundietan zeazki oso beren arauak arreta aundienaz jarraitzen dituzte, eta arau oyek aukerakoak dira geyenak, guztiak ezpadira, ta aitzitik euzkerarenak berezkoak ditugu osorik, eta orrela beartuagoak edo gera ongienik ezagutzea ta erabiltzea.

218. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0467 Baiña amabi apostoluek ez dute Jesusen esana onartu: pasarte onetako jokaeran ez dira serbitzari apal bezala agertzen, nagusi bezala baizik: beren esku artu nai dute osorik Jesusen salbamen-indarra.

219. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Gaiñera, esanai aundiko argazkiekin liburua dago apaindua: txistulariak aurrera, euskal idazleak, Euskerazaintza osorik eta bukaeran bi erraldoi, Joxe Migel Barandiaran eta Manuel Lekuona, Euskalerri'ko biotzaren otsak.

220. 1991> lapurtera-nafarrera poesia l. anselmi 0027 Osorik badut gibela,
bihotza, aldiz, hil hurran.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 1.2. 954/93 Foru Aginduko 1.2. puntuaren arabera, Gernikako udalerrian indarrean den bidetasuna orokorra osorik jasoko da.

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Larrauri, Gasteizko apezpikua, behintzat, gotzainek askotan salatu ohi duten bekatu berean jausi da: testua osorik entzun edo irakurri gabe mintzatu.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Nirerik ere ez dut osorik irakurri, zati batzuk besterik ez.

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Osorik desklasifikatu ditu Gobernuak Gorenak eskatutako CESIDen 13 agiriak

225. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Agiriak osorik desklasifikatuko ditu gainera, eta, horrela, egia jakin dadin ahalik eta gehien lagundu nahi duela dio orain Gobernuak.

226. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Baina, hark agiriak osorik desklasifikatzeko agindu du, horrela, hobeto eta ahalik eta gehien lagunduko dugulako egia argi dadin.

227. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Gobernuak gertaerak erabat argitu nahian erabaki du agiriak osorik desklasifikatzea, ministroak azaldu zuenez, eta CESIDen agiriak berehala igorriko dituztela epaitegietara.

228. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Hala ere, ontzat jo zuen agiriak osorik desklasifikatu izana, eta ez epaileek eskatu zituzten pasarteak bakarrik.

229. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Hornidura osorik hartuta egin behar dute lizitazioa, ez sortaka.

230. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0009 4.- Katalogotik atera egingo da mendi bat, osorik edo zati bat, eskumen zibilak epai irmoz partikular batena dela ebazten duenean.

231. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0012 Katalogoko mendien errenta edo ustiaketen gaineko hipotekazko bermeak eratu ahal izango dira, bermatutako kreditua osorik eskura denetik gehinez 25 urterako.

232. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak irutxulo 1994 0020 Garabiak besorik gabe 300 tona pisatzen ditu, bota kontuak osorik zenbat izango den.

233. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 2. Administrazio-espedienteak osorik daude, gehienbat, lege arloko eta ingurugiroko txostenak beti agertzen ez diren arren; herrilanei buruzko kontratazioetan, gainera, proiektu teknikoen berrikuspena eta zuinketa egin dela egiaztatzeko dokumentaziorik ez da ageri, normalean, lehen aipatu bezala, proiektu teknikoak Departamentuko funtzionariek eurek egiteak eta kontratuen kopuru urriak izapide horien gabeziaren ondorioak leuntzen dituzten arren.

234. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 Heraldikako gurutzez laurdendutako armarria San Andresen itxoroskiekin osorik hartzea baino hobe litzateke bi zati egitea: gurutzez laurdendutako armarri eta San Andresen itxoroski.

235. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0065 Bena geroztik osorik helarazi deitzat aita Junes CASENAVE-HARIGILE-k:

235 emaitza

Datu-estatistikoak: