XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Zer arrayo! gayuazan ostatura bai, ta aparija eskatu ta jan yaiguan, eta gero atara daiskubela urdallian sartu doguna.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Atzenik, erritarrak, eurekaz bake-biderik ikusten ez ta, aguazilla ostatutik beste norabait eroatea erabagi eben.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Salamankan zear niñoiala, itsu zoliak totelkeritik atara nindun uri atan, egun batzukaz ostatu batera batu nintzan, eta an izan neban, itsuaren loba bat urian egoalako entzutea.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

5. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ostatuan geldi egon ezkero, azpertu bear zuten mutillak; nolanai ere eguna igaro bear... eta tximist gurdia bertan artu litekela ta bereala Aldundi Jauregiko estalpetan azaldu ziran eta garaiz bat artuta antxen juan bear izan zuten.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Eta ama euskera gaxoa sei milla urrte gañean ditula, orr dabil igesi bezela mendirik-mendi, txabolarik-txabola ostatu billaka.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Egun andietako aparia amaituteko eukela, Peruk, txori-kerizea langoxe begi txiki txiki ta argiakaz, beren etxeko bei ardi ta bildotsen barri emon eutsen ostatukoai; ta ganera otseinen izena, Zeberioko basoetako egur-muetaak, eta onen antzeko ezgauza asko iakin eragin eutsezan.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Lenengo sartu zirean-ostatuan, iaubeak arrera ona eginaz, ian-edan eder oparoa ta naierakoa emon eutsen.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Urrengo egunean, ostatutik urten-da gero, arrituta gelditu zan, arako aingeruan eskuetan urrezko edontzi ederra ikusi ebanean.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Urrengo gabean, Aingeruak ostatu txar batera eroan eban.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Noizbait heltzen dira Manuelen ostatura.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Heientzat ez othe da bada nafar arnorik? Ellande ostatuan, eta hek kichkaili dira bide bazterrean, lephorainoko errautsean.......

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 - Hauche duk lana! Manuelen ostatuan sarthu othe zaut, nik deus ez pagaturik gaitzitua?...... Arri astoak, arri, Manuelen ostatura!.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Kalopan heldu dira ostatuko athera.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Bezperan ukhana, baginuen bakhotchak karnet ttipi bat: hor ezarria zen zoin etchetan behar ginuen lo egin Erroman ginen denboran, eta zoin ostatuan jan.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Nehork sekulan, ostatuan edo merkatuan, solas lodi eta gizen zerbeit arthik zezala haren aintzinean.......

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 3n Igantez behar ezten lanik egin edo egin erazi duzunez; Meza entzun dunez behar bezala; zoure manuzpekoer entzunerazi duzunez, noula santifikatu dutuzun eta noun igaran igante eta bestak: bilkhura gaistoetan? ostatietan?.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Berehala galdeka abiatzen gira ostatu on bat nun zitaken.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Oren laurden baten lana, bainan hirietako zer guziak badira: etxe moda zaharreko eta aberats, botiga eder, kafe nasai eta garbi, paseatzeko arbola azpiak izen handi batzuekin, ostatu, lantegi, burdin-bide, ur handia mekanikazko eihera azkar batzuekin, bai eta ere, frantsesak erraiten duen bezala, des monuments.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzo, emengo Euzko-Etxeako irakur-gelan sartu giñan euberdi-ostian, artu gendun Madrid'eko izparringi Nuevo Mundo ta bertan ikusi gendun Unamuno'-tar Mikel txotxoluaren idaz-lan bat, eta diña Belgika'ko Lieja uri ospatsura ludiko alde gustijetatik gastiak juaten dirala euren ikaskuntzak egiten eta eurentzako an ostatu-etxe asko dirala, eta onetariko ostatu-etxe askotan uarra ipiñita dagola: eztirala ostatuan artzen españarrak eta gerkarrak (grieguak).

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkeldunak: Lieja'ra, edo beste edozein lekura juan biarra ba'dozube, ez esan españarrak zarienik, esaixube egija, euzkotarrak zariela, bestelan ostatu barik kaliaren erdijan gelditzeko zorijan zagoze.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Bazkaltzera alkarrekiñ jun bearra jarri zizaion eta lagun egiñaz sartu giñan ango ostatu batian.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erantzun zion ostatun arrapatzen zala nai ainbatekoa.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandean eldu zan, eta bai arratzalden azkar Xarregi'ñ ostatura eldu ere; an asi zan merlusa gora eta merlusa bera, eta txurrut emendi eta txurrut andi, arrapatu zun egiazko merlusa.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Illa onen ogetalauan, astelenian, dago ariñeketa jokua, Mallabi ganeko ermita urretik urten, da Ermu'ko ostatu zarrera eldu bayetz amar minutuan.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bera donostin Hotel Londres Ostatuan udarako neskame arkitzan zan, ta zori txarreko gaitz ori bertan sortu zitzayon.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gutxitan ikusi degu Donostia orren leporañoko karrakelakin: oste asko, aldra ugari, saldo-saldoka jendea ta guziyak asnas-larritan, kalian gora, ostatu ta jantoki billa.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zerbeit ahanzten baita, ez gira orhoitu erraiteaz, ostatu batean ikhusi dugula sua, supazterra, bere khe-bide eta zer guziekin, ez sukalde bazter batean, bainan erdi-erdian; hala non neguko arratsetan jendeak alde orotarik inguruan jar baititazke, zangoz suari.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze ostatu batean berriz, jaun lodi bat, ederki emana, bazkaldu da guri hurbil, mahainez auzo; biranazka, launazka baikinen, mahain ttiki batzuetan.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta orduan? Oi orduan, ostaturat joan behar, nahi eta ez.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi zie! ez da ostaturik desertian.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eta sen Jusef-en ermita berriz ere desertian egon eta egonen, non ez dien ermitari unguru zombait ostatu eraikiten.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Danak, Arana diotenen ostatura jo zuten afaltzera, lotara berriz bakoitza bere lagunakin donostiarr Luis'tarren baten etxera.

34. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 BERNAT - Zer hemen berean ostatiak baitira?.

35. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Eleizaren alboetan ezker-eskumara gexotegi andi bi dagoz; atzeko aldean ostatuak; etxerik onena orraitio La Consolata Mixiño-Seminarioa.

36. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta beiñ baten, Niort-ik zetorzen Fraille bi eldu ziran belu erri artara, eta eskatu eben ostatua, Aratei baten jabian etxian.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ostatu aundi ta apaindu bat nik neuk egingo neuke, lekaimiak berton zaintzale dirala, diruzaletasun barik datozenak artzeko ta eukiteko, barriro etorteko goguaz juan dadizan-be; leku askotan dago olan, batez be izen aundiko diran eleiz-tokietan, Arantzazu'n, Fatima'n, Montserrat'en Turismo-toki egin eta datozenak irabaztia, euren goguak irabazteko gero, gauza ona da zinez.

38. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Alan ba, ostatu, eder bat eta baita be tximistindarra egunez ta gabez, neguz ta udaz.

39. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Iztunak - Ta lagun biak parre-algara batean joan ziran, gertu zegoen eztai-bazkaritarako ostatura. (Parre-algarak entzungo dira... Gero soiñua indarrean bukatu).

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Zeru txiki baten antza ematen nion nik Manuel-en ostatuari egun artan.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 (...); baña ostatuko andere narratxak agindu zidanez, etzan alere zer bildurturik gauez atea zabalik utzi ezkero aize-berritze ona zala ta.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 PARISTARRA - Barkatuko duzu, bainan lagun bati hitzemana diot harekin bazkaritea ostatuan....

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Lan-eginarenkin akhort bazabilan eta ere gau-ta egun ostatuz ostatu.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Aratsalde batez, zaldun arrotz batzuek sartzen dire Ganich zagon ostatuan.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Zombeit egunen buruan, bertze hain bertze zaldun ethorri ziren ostatu bererat.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ganichek jakin zuelarik urbiltzen ari zirela, soldadoak, atheratzen da ostatutik.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 Ostatuan.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 Muthil zaharra, ofizioz hargina, lanari tiro emanik, maiz ostatu edo phestetan zabilan.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 Bertze behin, ostatu batean, bere iduriko Prontchio izena zuen hargin batekin, parioa egin zuen zoin alferrago....

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Behin, ostatuko lagunek, bere ama lehiotik erakutsiz, galdatu zioten, trufaz, emazte hura ezagutzen zuenentz....

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Chirrita, pichka bat edana, erdi lo baitzagon ostatuko mahainean.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0067 Chirritak duroa hartu zuen, bat'ere ez jokirik jo, eta ostaturat segidan sartu....

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Urrengo egunian deitu zion Modestori bere ostatura, eta kantatu zitun denen antziñian bertso oriek.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Beraz gizonak iduri du egun paga bihar urririk dion ostatu batean dela, biharamun hura sekulan ez heldu.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Lau tokitan pausatu dituzte berantago zartatzeko bonbak, ala zakutto batean gorderik, ala paket batean. Bi ostatutan utziak zituzten present hoik, eta bertze biga karrika zoko batzuetan.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Milk-Bar delako ostatuan comptoir-ari kontra utzia zuten zakua, alegia deus ez, salaren erdian bezala. Bonbak zart egin duelarik, emazte bat erori da zango bat errotik egina; mutiko bati zangarra bi zathi egin zaio belhaunetik beherachago, mirail guziak altchatuak izan dira zartaren haizeak eremanik eta jendeen gainerat erori; andere bati sorbalda ideki zaio; muthil bati bi esku-muthurrak moztu.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Errotegirat heltzeko biderik segurrena eta gozoena ostatutik iragaiten da.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Karrika izkina gehienetan, musika emaiten dute ostatuek.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nihun ez zitaken aurkit den mendren lekurik, ez ostatuetan, bichtan den bezala, bainan ez-eta ere erhausdun plaza gainean, edo bide-bazterreko putzu-inguruan; are gutiago sahetseko arbolen azpian, kukurusta baitaukate beltz-beltza zabal zeru urdinean.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bazoatzin ostatutik ostaturat, baleki bale, gizona bizarra chorrotch, begia kechu...

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Emeki, umilki, joiten du gizonak ostatuko athea:

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Oren 1an ostatuetan bazkaria: 1200 libera prezioa.Eman zuen izenak Etche Ona baitan edo herrietako buruzagier.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Apirilaren 20-ean aratseko hamarrak irian David Lyall 35 urte, Baionan gelditu itsas-untzi angles batetako mariñela, ostatu batetik atheratu da erregebiderat eta bi otok segidan jo dute.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nere herria kitaturik orai duela aspaldi, geroztik hemen nago ostatu ttiki batean zerbitzari.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gertatu zen bezala: larunbat iluntxe batez agertu zen eta zerbait edanez egotu zen azken ostatu gizona partitu arte.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Ez dakit, jauna dio ostatuko neskameak lau egun bakarrik dira ni etxe ontara etorri nintzala.

68. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Antzineko ostatu zaharrera heldu gineanean, jaitsi ta bertan geratu nintzan.

69. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Au ezkontzara ukatu eta Yokin'eri, etxeko ostatua ezkontzeagaz katiatu eta ordaindu eragin, aren ez jakiñean.

70. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Deba'n lanean asi zanean, ostatuz sartu zan etxeko alabeari ederkatura egiten jakin eban.

71. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Kanala'n ikusi zituezan gabean eta ango Legendika'ko abadeari eskatu eutsen ostatua.

72. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 Ostatura eroan eban Joanes, eta an lapiko bitan, zeozer ekarri eutson, narruz estalita.

73. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Gobernaria ostatu baten lojatu eta herrian lapurretaren bat egon ete zan aztertu egien agindu eutsen bere txinelei.

74. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0048 Toki batzutan, esaterako Lourdes'en eta Bilbo'ko Begoña'n edo Zaragoza'ko Pilar'en ez dago edo orrelango bear-izanik, ostatuak, gaisotegiak eta jantokiak inguruetan errez aurkitzen diralako.

75. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0048 Baiña Angosto'n bearrezkoak ziran erromesentzat *erromesentzat: para los romeros, peregrinos gaisotegiak eta ostatuak bakarlekua zalako eta auzobako toki aretara Ama Birjuñaren babes eta laguntza-billa etorten ziranak txiroak eta ondasun gitxikoak.

76. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Errege Katolikuak, azkenez, Ibarguen'darren etxea izan eban ostatu: atarian oindiño oiñarri be aurkitzen dira euren burdiñezko oboakaz, erregeen egoitza ikur dabela.

77. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Lenengo batzarraldia amaitu zanean, askok, yarraitu eutsen gure Piel oni ostatutzat artu eban ardantegira.

78. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Eroa gomitzaile, zuhurra jale
- Erosiz ere, bakea on
- Ez on bati botz, ez gaitz bati hotz
- Ez daiteke makila bi buruetarik atxiki
- Ibili ta ibili ta azkenean erori
- Jokaria beti galtzaile
- Irri ainitzek, nigar guziek
-Itsaso guziak igaro (igaran) eta bazterrean ito
- Nahi duelarik altzoan ura; nahi ez duelarik ez ferretan ere
- Nun gertatu, han ostatu
- Untzia galdu ezkero, guztiok (guziak) pilotu (gidari).

79. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

80. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Jatetxeko jaubeak seme-alabik ez dute, eta ez litzateke berarentzat ostatu txarra izango.

81. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0067 TRUFALDINO - Tira! Hemen ez dago buztantxorik, nirea ez bada! (Beatriz eta Pantalon ostatutik irtetzen).

82. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Arhanpe.
Bazkari on bat diagu
gaur ostatuan eginik,
Atsegin bait da mahainean
hemen (egotea) elkarturik.

83. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0103 Ehizerik gabe sartu zarete,
zuen harmak bizkarrean,
isilik, arrabots gutirekin,
ttattit (lotsaz) ostatuan.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0015 Uda garaian, berriz, ostatu eta beste zenbait etxe udatiar jendearentzat egoitz bilakatzen da.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Horregatik, gau hartan bertan Ali Babaren etxera ostatu eske merkatari bat etortzean, berehala susmo egin zuen Zobeidak.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Isilpeko konturik ere izan da Ostatu zahar honetan, eta ez gutxi.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Francisco Franco Bahamonde zuen hark graziarik batere gabeko bere grazia, baina haren izena aipatzerik ere ez zegoenez lausengurako ez bazen, noski PATXI TXIKIA, PATXI ZAHARRA, PATXI DEMONINUA eta halako beste mila ezizenez izendatzen zuten Ostatu honetako bilera ezkutuetan.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Bada, Patxi zahar hori azkenetan zegoela uste baino azken luzeagoa izan zuen, halere ezkutuko bilera horietako bat izan zen Ostatuan.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Debaldeko festa Egun haietan ostatuko bezeroak murrizten somatu zituen Felisak.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Ostatuko sukaldetik atera eta horma zaharrekin hitzegiten balego bezala horrela zion: - Behar bada, itxita izan behar zuen iadanik.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Ostatuaren projektu berria atzeratu zuten baina... agian, ez zen bidezkoa izan....

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 - Logura naiz ta...... argi oilarrak jo gabe,/ ostatu berriko ate ondoan / ez ziren zaldunok haserre //.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 - ZaudeEulien Ostatura heldu arte, han garbituko ditugu gure kontuak!....

94. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Gauerdi puntu-puntuan heldu zen Zintzurlehor Eulien Ostatuko ateetara, baina ostatua itxita zegoen.

95. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Ostatua egunez bakarrik eduki ohi zuen irekita.

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Ostatuko jangela neurtzen ari zela zirudien Madame Kontxexik, atzera eta aurrera ibiliz eta amorru bizian mehatxuak botaz: - Gerra!.

97. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 - Oso herri txikia da baina ostaturen bat izango da.

98. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Nik New-Bedford-go ostatuan ezagutu nuen.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 Halaxe zen, badakizue zeintzu ikusi zituen? Azelemea eta Katua, Karramarro Gorriaren ostatuan elkarrekin afaltzen egon ziren bere bi bidaia lagunak.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 - Hala ere, jakin ezazue, ostatuan ni bakar-bakarrik utzi ninduzuela eta zuen atzetik abiatu nintzenean, eraileekin topo egin nuela.

101. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0040 igandea pasatzen huen ostatu zokoetan gozo
guiness karioak irensten
aldamenean norbaiten behar gorria sumatzen
eguzkipean kuskandel
irlandako lore ubela eskuan.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Heriotzagandik ihes nabil, esaten zien atea zabaltzen ziotenei - eta ostatu eskatzen dizuet.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Mendi zelaiek eta bazterretako ostatu apalek ikusi zuten Artxiduke ibiltaria.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Bazterretan begiratu du hirizainak; ostatua ere bai.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Hiriko atean ekintza hauek gertatzen ziren bitartean, eta kaleetako nahasmendutik ihesi, ostatuan babestu ziren belar biltzailea, gazta saltzailea, zaldi merkataria eta beste hainbat pertsona.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Dena den, Eneko berriro hemen dago, ostatuan.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Kalearen amaieran ezkerretara egin zuen, ostaturantz.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Eta gainera, inor etortzekotan, ostatura sartuko litzateke zuzenean, gortara joan beharrean.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Ordu bete inguru igaro zen ezer garrantzizkorik gertatu gabe eta ostatuko neska, kezkarik gabe jadanik, lasaiki ari zen bere zereginak betetzen.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Lizarra-ko goarnizioan ehundaka soldadu kristino zeuden eta oso normala zen haiek ostatua bisitatzea.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Soldaduekin sartutako jaunak ostatuko zerbitzariari hitz egin zion, eskari harrigarria eginez.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 Zuritu nahi al zara? Ea, Labazomorro, Labazomorrotxo, mintzo, Joantxok agintzen dizu eta! Zer dago ostatuko atean?.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Portu aurrean ostatu tipi eta bakar bat dagoela eta han marinel zahar bat aurkituko nuela esan zidaten nagusiek, eta harentzat da ene enkargua.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Herri barrenera iristean, kaiaren aurrean, kristalezko leihoak dituen ostatura sartu naiz, ostatu zahar eta ilun batetara.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0007 Vendômetik ehun bat urratsetatik ez areago, Loiraren ur-bazterretan hain zuzen esan zuen eraikirik dago etxe arraildu nabarska, aski sapai garaiez atzendua, bakandua zeharo; izan ere hango ingurumarietan ez baitzen ez larru-ondategirik ez ostatu txirorik antzematen herri guztietako auzaterietan ohi direnen legez.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Lehenago karlisten taldekoek, eta gero Durango inguruko ostatukoek esan zietenez, han hasiko ziren, inoiz hastekotan, arriskuak, baina zirudienez Bizkaian zehar ikusitako bake berbera nabaritzen zen Gipuzkoan ere.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 Ostatuak berriz zabaldurik jarraitzen du denboraren erasoaldia itxurak aldaturik, gaur egun eta edozein ordutan zoazela jendez gainezka aurkituko duzu.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 Ostatu hau kostaldean da eraikia, itsasertzean kausi zenezake, ez dago galtzerik.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 Horra ostatua.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0145 - Bizia horrela ote?- galdetzen nion neure buruari ostaturakoan.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Eta horrez gain janaria eta ostatua....

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Hobe diat mugitzea, zioskan berekiko, bestela bertan izango diat elurra ostatura iritsi baino lehen.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Urteak ziren ez zuela ostatua horren misteriotsua eta, halaber, horren abegikorra ikusten.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Oinetako mantarrak blai egonarren irribartsu deitu zuen ostatuko atean.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Orduan, alde zaharreko ostatura joatea erabaki zuen eta bertakoek esan zioten bazegoela Koldok, alde egin aurretik, berarentzat utzitako mezua: hala jakin zuen Kepak seguru asko ez zuela bere lagun haundia zen Koldo berriz gehiago ikusiko.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0177 OSTATUA: IX Kongresoaren Idazkaritzak Bilbaoko hotel edo ostatuen berri zehatzagoak emango dizkizue hurrengo agiri batetan.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Gazteluetan, benta eta ostatuetan nahiko kontu uzten zuten erromesek.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Geiago bear zuen eta ortarako, gau artan bere semearekin ostatuan gelditu zen, eta naiko edana zegoen, bertsolaria aukeratu.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Honela labur daitezke ikasleen beharrak: Ikasleak eskutitzak idazteko gai izango dira:
- ostatu, hotel eta kanpinetan tokirik dagoen ala ez galdetzeko;
- ostatuko prezio eta kondizioen berri galdetzeko;
- zernolako gelak, pentsio mota (pentsio osoa etab), instalazioak, bistak eta abar nahi dituzten adierazteko.
- turistentzat interesgarri diren leku eta ikuskizunen berri jakiteko;
- gela bat erreserbatzeko.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Handik zehar bidez zihoan samariar bat, ordea, hurreratu egin zen eta, hala ikusita, erruki izan zuen; eta hurbildurik, zauriak lotu zizkion, olioa eta ardoa gainera isuriz; eta bere abere gainean hartu eta ostatura eraman zuen, eta han zaindu.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0089 Honela Baionan bazegoen Bil txokoa izeneko ostatu bat SEASKA eta AEKrentzat egina ostiralero egiten zituztelarik ihardunaldiak; Baita Uztaritzen ere.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Ostatuan, gauean, topa egin genuen ibilaldi eder harengatik. Bizitzarengatik!.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Bestak dira eta auzoko ostatuan badute soñua.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Mayik ikusi gabe alde egin zuen eta lagun batzuetara urbildurik ostatuan sartu zen.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 Guztia leku publiko eta ezagun batetan gertatzen da (taberna, geltokia, ostatua).

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0082 Kulturaren erdigunea zen Sorbonne Unibertsitatean estudiatu zuen, Santa Barbara ikastetxe aipatuan ostatuz.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0070 Kafeak ekar arazten ditu Aviron Bayonais ostaturik, bedera ttottarekin.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Berak zortzi edo hamar urte zituela gogoan omen zuen ostatuan edo sagardotegian horrelako zerbait egiten zela.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Ezagutzen ez dituzun hiri haundietan, argibideak eman edo zure ostaturako bidea erakuts diezazuketen lekuak plano batetan.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 OSTATUKIDE TXARTELA Nazioarteko Gazteri Ostatuen Sareari atxikitako Ostaturen batera joan asmo baduzu (ikus LOJAMENDUAK), Ostatukide Txartela eraman beharko duzu; txartela Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Turismo Saileko Lurralde Ordezkaritzetan lor dezakezu (ikus AGENDA).

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0092 83. Eta biak hizketan ari zirela, fraile bat alderatu zen, eta Frago doktoreari etxe bat aurki ziezaiola eskatu zion, bera zegoen ostatuan asko hil bait ziren, eta izurritez hil zirela uste zuen, orduan Parisen izurritea hasten bait zen.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0013 Erromes guzti hauek ostatua izan zezaten, San Juan Bataiariaren zaingopeko etxe bat eraiki zuten Amalfiko merkatariek.

143. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Baina oraingoan ere berandu egin zaion, mendi-egalak utzi orduko itzal beltzak inguru guztiak maindirape zituzten; etzan bidean ezer ikusten eta aurreko ilun-abar bietan bezala, han urbil xamar zeukan ostatuan gaua ematea buruak eman zion.

144. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Bidean izan dut estekua; ostatuan zegoen ziria sartu zidana, ta bi aldiz sartu ere.

145. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0147 Ostatutzat estalpe
xaxtar bat arturik,
agertuko da Jesus
buru makurturik;
eta gu berriz emen
gabiltz arroturik,
mundu zabal onetan
ezin kabiturik.

146. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Eta, an zeudela, Maria`k bere lenengo semea izan zuan, eta, oialetan bildurik, aska batean etzan zuan; ostatuan ez bait-zan aientzako lekurik.

147. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Atzalgai auek aitatzera aski da noski, ostatu uraxe ezagutzeko, bera ez zegoala, beartsuak etxaltzeko.

148. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Orain ogei bat urte joan nintzan ainbeste bider aipatu dedan ostatura, bertan etxaldua zegoan sendi adiskide bat, Bahia Blanca`n bizitzen ziranak, eta ayek ikustatzera joan izan nintzalako, ostatu artan alaxe sartu izan nintzan, aurreneko eta azkenengo aldiz.

149. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Egia esan bear ta, ostatu txit egokia bere barruko ederrizti (estética), bañan ganbara bat edo bi besterik ez goiran.

150. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Ostatu aurreai edo bekokiai begiratu izan nuelarik, or nunbait ikusten det daukala izen berri Hotel Larre ordez, eta auxen-da bera: Hotel Comercio.

151. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Kezkarik ez dago, ostatu orren erostuna ez zala izango euskalduna, zeukan izen zarra kenduta, erderazko izen berria ipiñtzeko.

152. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Nolanai dalare, lurrindu izan zan, ostatu Larreren izen polita, idazten ari dan euskeldun onentxen begiak egundo ez ikusteko.

153. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0091 Tolosan garai bat zan, Zerua, Inpernua eta Purgatorioa ostatuak, ezagunak ziran.

154. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0091 Manuel Ormazabal zan Inpernu ostatuko jabea.

155. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0076 - Gizon-iltzalle bat ostatura etorrita, ez diguk salatu.

156. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0023 Baña berak ere joera aundia ziteken, eta, bestetan baño merkexeago nola ematen baitzuten, denentzat ederki zetorreken ostatu ori.

157. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0023 Ostatura joaten ziranen artean, egundoko lapurretak egiten zizkiteken.

158. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0023 Beti beldurrak bizi itun eta, ostatua beste bati salduta, aldegiteko zoratzen.

159. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0023 Baña lapurrik arrapatzen etzuten bitartean, etzin iñork ostatuaren jabe egin nai, alkateak ezik; baña etzioteken ari saldu nai.

160. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Illunetik illunera lan egiten ziteken orduan, sos pixar batzuk irabazteko pozean, eta jendea ez uan oartu ere, bibote aundi ura ostatu artan apupillo zegonik.

161. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Arek baratzako ta ukulluko lana zeramakiken eta gutxi azaltzen uan ostatuan.

162. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Ezer ere pagatu gabe alde-egin ziola ikusirik, Santxo Panza`rengana joan zan bentaria ordain-galdez; onek berriz zera zion, bere nagusiak pagatu nai ez bazuan, berak ere ez zuala pagatuko; izan ere, zaldun ibiltariaren ezkutari izanik, bere nagusiarentzat bezelako arrazoi-lege berbera zala beretzat ere, ostatu ta bentaetan ezer ez ordaintzekoa alegia.

163. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Olako bidagurutzetan sortzen zan, baita, beste gauza bat ere: Ostatua, bidezkoen konforterako Venta.

164. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Bañan, ostatua pagatzeko dirurik etzeukatenentzat, an egoten bait zan, bidagurutze-bidagurutzean, Elizatxoa, bera baño aundiagoko portalepearekin, beartsuak nun lo-egin izan zezaten.

165. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0035 Urrengo gertaera onela kontatzen du Euskal Erria-k:Ixuela, Aiako bertsolari sonatua, joan zan beiñ Tolosara, eta nola dirurik etzeukan ostatura bazkaltzera joateko, galdetu zuen andizki bategatik, eta bere etxera joanik bazkaltzeko sasoian, esan zion: - Adi beza: nola oituratzen da Tolosan esatea, lagun bat gonbidatu nai danean bazkaltzera? - Nola oituratuko da? Gusto badezu, geldi zaite nerekin bazkaltzen.

166. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0112 Ingurumarian, Arantzara ta Igantzi erri-kaxkora garamazkin bidea bitarteko dala arkitzen da Igantziko Benta edo Hita Ostatua.

167. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Eta ostatu ta ardandegiak jendez betetzen ari dira.

168. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Auek onela, jende arruntaren gaiñetik arra-bat nabarmentzen dan gizaseme tantai bat ateratzen da ostatutik.

169. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Bata Andramariortu`n eraikitako ostatuaren ondoan, Pakeko Gure Amaren (Na Sra de la Paz) izenez ezagutua da; egitura berrikoa.

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Errege-bide ondoan Lekunberri berria dago, an bai ostatu galanta.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 Gazteizko Casa del Cordón deitua, garai batean errege-jendeen ostatua eta baita Aita Santu batena ere, gizaldi onen asieran ostatu apal bat zan.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Ostatutzat Hotel Kreid artzen du ta an siniskeri-ezaugarriak nabarmen ikusten ditu: sarreran, lurrean, bi zaldi-perra, gelaen zenbakietan ez da azaltzen 13.

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 Belloc-en, Bayonako Seminarioan, eta D. Gorgonio Renteriaren ostatuan, D. Polikarpo Larrañagarekin egon ondoren, alditxo baterako, Anglete-en, Endara etxean jarri zan bizitzen.

174. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Diputadu Jerenala zan indar guzien berezko buru eta bere ardurapean zeuden Probintzi guziko gudarostearen bideak, geraldiak eta ostatuak.

175. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Hiriko plaza bizkarrean, ostatu batean, Enbatako gazte eskolatu bat mintzaldi baten egiten ari zen.

176. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Letrak postan ezarri zituzten, eta ostatu baterat jo kafeño bederaren hartzerat.

177. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Ostatu aintzineko egongietan mutiko bilo-luze zikin batzu, begiak berinak bezain idor eta zorrotz, hitz bat etzutela ateratzen: filper-jokoan ari ziren kopetak beltzurian, eta soñu-untzi batetarik karrankaz ari Yé-yé bat.

178. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Ostatu huntako etxekanderea eskualduna da, arrunt gaztea. Bi urte du hunaratua dela.

179. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 - Nolaz? errexki, ostatu huntako jabearekin juntaturik bizi delakotz.

180. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Begoñak inahala laster urrundu nahi zuen ostatu hortarik, gogoa osoki ilundurik ezarria zakoten Irène-k kondatuek.

181. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Bera, gazte denboran, ostatuan zerbitzari egona zen, liburu erosteko ditu pixka bat baztertu beharrez.

182. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Gero bera, lagunekin ostatuan gertatzen zelarik, apairua bururatzean, ordaintzea gutiz gehienetan bere gain hartzen zuen, eta diru parte on bat zerbitzariari uzten: moltsaz ez balin bazen aberats, bihotzez hala zen.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 87-88 negu-udaberrirako lau bidaia mota prestatu dira: Garraioak, Edurra, ostatuak eta Estatuko zein atzerriko Ostatu eta Ibilbideak.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Bidaiak eta Ostatuak izeneko egitarauek bitan banaturik daude: ibilbide desberdinak Estatuan barrena batetik, eta Europa zein Ipar Ameriketako herrialde desberdinetan barrena bestetik.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 UNESCOren Albistaria UNESCOren Albistariak arrotzari munduan zehar eskaini ohi zaion abegi eta ostatuaz burutu du apirileko alea.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Bi ostatu zoragarri daude San Prudentzio`n da esango nuke beste edertasun guztiak auek edertzen dituztela.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Sarritan esan izan oi det ostatu bateko semea naizela.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ondo zekien Artetxe-k emengo ostatua laburra degula.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Aurreko araupideen ariora jarritako prezioetan ez dira errepide-sarizko, tunel-igaropidezko eta itsasontziratzezko gastuak sartzen, eta ez artezkariaren mantenua eta ostatua ere.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Eta, berriz ere lengo ostatura Jan eta lo egiteko etxea joanda, apaldu omen zuten ederki, eta bertso-saio bat edo bi etziran paltako, ala gobernatu Jaten eman, elikatu ezkero.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Gero arratsaldeko askariarekin bururatu da besta herriko ostatuan, alegrantzia handienean.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Atso zahar batzuek, ongi apaindurik,
Plazara bildu dira, elgar aditurik,
Ikusi dutenean han etzela deusik,
Ostatura gan ziren, bihotzak ilunik.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Ostatuan sartzean etxeko jaunari
Atsoek erran diote: Hots fite, Bettiri!
Gaur besta handi dugu: iguzu jatera;
Joan behar dugu gero guziek plazara

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Usaiako dantzaldi ala susko zezenarekin bururatuko dugu bigarren egun hau, apairin, aingirak ostatuetan jastatu ondoan.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Egûn batez, igandea, joan zizun bere lagûnekin ostatulat.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Joan egin zan Gurrutxaga, ta Agiñazpiren ostatuan alkartu ziran.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0002 Ta bien bitartean ze giro zegoen Bilbo`n? HB`koak EAJ`koeri besarkatzen, amon ta aitonak reuma aaztu ta kalean saltoka, baten bati ere gogoratu zitzaion benetako leoi bat kaleratzea, balkoiak ikurriñez beterik, ostatuetan zeuden txanpaiñ botillak dardarrez eta denak, den denak, eztarria trapo biurturik.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Ostatuak, askok beintzat, astean egun bat atsedenerako artzen dute.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Ostatu oietako jabe bat bere atsedenerako eguna zela ta, tabernako ate zikinduak garbitu eta pintatzeari eman zion.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Oietako batek brageta ireki, atera bear zuena atera eta ostatuko jabeari, pisa egiten dio goitik beera.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Poliziak etorri dira, pintorea bere azken urratsak ematen ari zan, urrengo egunean bere ostatuko sarrera gustagarriago gerta zedin eta bezeroak gustoago aurki zitezen: baiña bere lana bukatzen etzioten utzi.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Badira Iratiko hegian bizitegi eta ostatuak... hobe eta hobe!...

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Angela Davis-ek hirur ehun adixkide komitatu ditu ostaturat, heien artean hamabi jujetarik bederatzi.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Lau gizonak Urruñan izan ziren eta bi ostatutan edan zuten, asko jende harrituak zaudela.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Egun hautan ezkonduak edo egin beharrak dira, Jerome Bessonart Manttoeneko semea, eta Marguerite Laborde Arrangoiztarra; François Mayana Donibandarra eta Regine Hacata Helbarrundarra: Michel Bereau Kamietako semea, eta Jeanine Borda Murgieneko alaba, François Zabala Urruñarra eta Marie Claire Poyane Bolanjeriako alaba; Michel Berhouet Hazpandarra eta Philomene Etcheverry Harrotchetako alaba; Jean Michel Dokhelar Arrangoiztarra, eta Marguerite Darancette Chanieneko alaba, Jean Louis Perez Larrunalde-ko semea eta Marie Helene Bergara Txistu ostatuko alaba; Jean Leon Dufau Miarriztarra eta Helene Lecuona Chuhailbehereko alaba.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 - Bere ostatuko zorren pagatzeko gizon bat bankorat badua diru mailegatzerat.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Noizean behin urrezko gakoak deitzen diren sari bereziak emaiten dira ostatu esagutu horietan ezin hobeki plantatuak diren koziner batzueri.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Bi aldeetatik joaten da jendea, kostaldekoak Aia eta Asteasutik gora, eta beste jende asko Errezildik eta Bidaniako garai bateko Diputazioaren ostatutik.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Benta-Berriko ostatua dago Arlaban gaiñean eta etxe onetako tellatu batek bialtzen dauz bere urak Kantauriko itsasora, DEBA errekaren bitartez, eta beste tellatuak, Zadorra'ren eta EBRO'ren bitartez Mediterraneraño.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Igande goizean eta Meza entzun eta ondoan herriko gazteek beren soiñulariekin karriketan eta hauzoetan etxez etxe ibiliaz puskak biltzen zituzten gero ostatuan otordu ederra egiteko.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Mutilek eta gizon gazteak ostatura afaltzera eta ondotik mutil-dantzak eta irri-dantzak denak sasoin ederrean.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Ostatuan bazkaria biltzen zituzten puskekin, arroltze, txistorra, zingar, ogia eta ematen zuten guziekin.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Ostatuan bada umorea, kantu, bertso eta dantza.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Abegi eta ostatu, 1990eko apirileko alean uharteetako abegi onari buruzko artikuluren baten falta somatu dut.

215. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0105 Xilhanko
Ostatûko gizatzarrak
orai aizatûrik kanpo,
Herriari arauz eztie
itzal eginen haboro.

216. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 III- Ligiko ûhaitzian arraña hanitx fina
Bena eskietatzeko ezinago maliña
Horen gatik Ligiarrek badie aski konbina
Truieta franko jaten die herri aizuek txardina
IV- Larrazkenin ûrzuak goizik dira phausatzen
Ligiko haitxtoietan laket dira bazkatzen
Ihizlariek atzamanak ostatietan gozatzen
Idi elibat bezala nulaxek gerrikatzen.

217. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0036 Baheroak, hau da, baheak egiten ibilten zitzaizkigunak etxerik etxe munduak aramaio, hortik Galizia aldetik edo etorten ziren, eta ba gurean egiten zuten lo, ostatua eskatuten ziguten eta gero joan etorri guztietan gurera, izan be, gurera Gorbeian begia atereak be joko luke eta.

218. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00034 Kristoren festa egiten genuen ostatuan.

219. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00034 JOHN: Ostatuan biltzen zineten?

220. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00034 GAZTEA: Ostatuan bizi ginen.

221. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00070 Ostatuak dexente ematen du, gainera...

222. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 GAZTEA: Lehen esan dizut. Ostatu bateko hipoteka.

223. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 Behin familia baten izandako ostatuarena, eta gero galdugordean saldutakoa.

224. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 Jada erran dizut ez garela 19. mendean jende xintxoak mezan eta margolari sudur gorriak fama txarreko nexkekin ostatuetan abzinta xurgatzen.

225. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 Baionako jende normal guziak ostatuetan ibiltzen dira, gostu guziendako badira.

226. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 AMA.- So egizan, ostatuen aldetik mila aldiz errana dinat familia guziaren partea egiten huela aise, eta oraiko martxa segituz, zuen hiruen mezak entzun behar baditut aldebat Katedralean egoiten ahal naizela.

227. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 AMA.- A irri egiten dun, agian iraunen zain... urtero fakultatez kanbiatzen ez haiz ixtant batez hire gain... senar planttako bat atzeman baheza bederen... bainan ostatu horietan...

228. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 Izanen da senar... eta planttakoenak, erraten dizut, ostatuetan dira... moltsaren aldetik hasteko.

229. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0007 Ostatu batetako jantokia, bertan bi edo hiru mahai direla eta aulkiak.

230. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0007 Baina, ez al da ostatu honetan porrua eta patata besterik?

231. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0030 MARKEL: Eta hoinbeste diru izanda, ostatu honetan egon?

232. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 Ez diat ostatu txarra aukeratu.

233. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0048 Ez dakizu asko zer nolako mesedea egiten didazun zure ostatu honetan gaua igarotzen uztean.

234. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00011 Landa-inguruneetako turismo-zerbitzu eta jarduerak eta bereziki ostatuak etengabe garatzen ari dira azken urteotan, eta turismo-eskaintza horretan zatirik funtsezkoena azaroaren 8ko 295/1988 Dekretuaz araututako nekazalturismoko establezimenduek betetzen dute.

235. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00025 2.-Aurreko lerroaldean esandakoa gorabehera, ostatua modalitate bietan batera emateko baimenen kasuan, establezimenduaren edukiera 16 plazakoa izango da gehienez ere.

236. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00037 e) Ostatuaren kokapena eta ezaugarri arkitektonikoak zehazten dituzten txostena eta planoak, logelen kopurua eta ezaugarriak, bainugelak, elementu eta gune amankomunak, eta segurtasunaren alorrean eta suteak ekiditeko hartutako neurriak.

237. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00045 Dena dela, prezioen zerrenda kasuan kasuko ordezkaritzak zigilatua euskaraz eta gaztelaniaz jarri beharko da, establezimenduaren sarreran, ikusteko moduan eta erabiltzaileak argi eta garbi irakurtzeko moduan; bereizita, ostatuko unitate bakoitzaren prezioak jarriko dira, zehaztuz, banako erabilerarena, bai eta zerbitzu bakoitzarena ere.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Oliten lo egitea pentsatu baduzue, Bianako Printzipea izeneko Paradore Nazionalean zein Don Benito ostatuan egin dezakezue.

239. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Ostatuak: Parador Nacional 4Príncipe de Viana Teobaldoren Enparantza, 2; Telefonoa: 74 00 00

240. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0028 Sartu da ostatu batean eta jatekoa eskatu du.

241. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0034 234.-Zer esango zenioke ostatuan zerbitzariari?

242. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00019 Eliza, hilerria, eskola eta ostatua ditu, baina eskola eta ostatua jadanik ez dira erabiltzen.

243. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00139 Hiri honetako handitasunak miretsirik, liluraturik, hemendik hara ibilirik izango nintzen ziurren leihorantz zuzentzen du behakoa, urrunera begiratuz, bere hitzen egia baieztatuz Hasieran Brooklyn-eko ostatu merke batean alokatu nintzen, sakeletan bost zentabo baino topatu ez nituen arte.

244. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 Ondoren, hamabi lapurrak beste anaiaren ostatura abiatu ziren.

245. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 Baina ostatuko nagusiak ez zion utzi eta ohe gozoa eskaini zion.

246. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Han atseden hartzeko eta ingurua ausnartzeko ostatuan egun pare bat igaro zituzten.

247. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Astotik jauzi egin zuen eta korrika ostatura zuzendu zen.

248. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 Beira eder bat gotzaiaren ostatuan deabruren eserlekuan -berrogeitabat gradu eta hamahiru minutu- iparrekialdea iparraldera-enbor nagusia zazpigarren adarra ekialdera -bota hildakoaren buruko ezkerreko begitik- erle-marra balan zehar berrogeitamar oin kanpokaldera.

249. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Vedettea eta honen laguna ostatuan sartu zirela ikustean, bera atzeko atetik ostatuko sukaldean (...)

250. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0037 Pentsa, uharteko ostatuetan norbaitek kexatu nahi duenean halaxe esaten du: Lotsagarria da, kakalardo batik ere ez zegoen nere gelan: esaiozu gelazainari berehalaxe lau ekartzeko!.

251. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0123 Bikotea kaialdeko ostatuan

252. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00037 Behin Tuluma iritsitakoan, gainera, kontuak izanen nituen aukeratutako tokia topatzen: Don Armando izeneko ostatuan aurkitu behar nituen lankideak, itsasora begira dauden piramide bakarren ondoan.

253. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00037 Ostatuaren jabea, Don Armando delako hori, duela hemeretzi urte ihesi joandako Armando Olaetxe usurbildarra zen, pistolak eta abarrak Karibeko ur eta lurretan ahazteko ahaleginetan zebilena.

254. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00056 Mezatara joatea ez duk ostatuaren baldintzetan sartzen otu zitzaidan.

255. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Bertan gosaldu nuen lasai asko eta ostatura jaitsi nintzen, ene gelara.

256. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Arratsaldean ostatura erretiratu nintzen, eta irakurtzen eman nituen pare bat ordu.

257. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Etxerako bidean ez genuen ezer aipatzerik behar izan: zuzenean igo nintzen bere pisura, laugarren pisuko ostatuan geratu beharrean.

258. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00437 Gainera, bezperan hartua nuen dutxa arin bat doña Luisaren ostatuan oheratu baino lehen, horregatik diot bainu hura garbitze psikologikoa izan zitekeela beste ezer baino gehiago.

259. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Gero ostatura itzuli gara.

260. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00234 Kanpotarrak leku horietaz galdezka heltzen dira hona, eta hemengo buruargi batzuei primerako ideia otu zaie bisitari horien kontura negozioa egiteko: izen berdintsuko ostatuak irekitzea.

261. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00234 Gaur goizean, adibidez, ingurune berean izen oso berdintsuko lau ostatu oso desberdin ikusi ditut: Vishnu lodge, New Vishnu eta Real Vishnu.

262. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00200 - Ez, kalea arriskutsuegia da, ni hementxe aritzen naiz, jatetxean edo ostatuan.

263. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Ostatuko etxekoandreak alkohola eskainiz darama arratsalde osoa.

264. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00006 Ostatu zahar batean dago.

265. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00006 Ostatutik agur esan gabe atera da. Atarian dagoen ostalariak bekoskoa jarri bekoskoa jarri: fruncir el ceño dio, urruntzen ikustean.

266. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00013 Handik irten, kalera joan eta ostaturako bidea hartu du.

267. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00013 Terminatorra ostatura joan da.

268. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Eta mutur aurrean zuten ostatuan sartu ziren.

269. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0141 Handik bost bat minutura begirada jaso zuen egunkaritik, ostatu aldetik zetozen hanka hotsak entzunda.

270. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0168 Nazario, indiano zaharrak, Eltzuko Ibero ostatuko kafetinean, gerratea hasi zen arrats madarikatuan Beñat Mandazen tratalari eta kontrabandistari kondatu zizkion berriro, lehen ere hainbestetan esandako guztiak.

271. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0046 New Bedford'era iritxi zanean, itsas-ertzean zegoen Spouter ostatura joan zan gaua pasatzeko asmotan.

272. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Non gertatu han ostatu, herri hartan bertan gelditzea erabaki nuen.

273. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0079 Oi! ostatuko pixalekuan mozkorturiko eltxoa, borraiaz maitemindua, eta izpi batek desegiten duena!

274. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Gaineko ostatura heldu eta Coca Cola-gelato-Coca Cola... eskatzen eta eskatu ahala irensten hasi naiz.

275. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Ostatuko andreak, oso maitagarria orain artekoak ez bezala, errukituta begiratzen dit.

276. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0093 Eta hodei beltz horiek aski ez nonbait, zubiak eskatzen zuen sakrifizioari buruzko kantuak abesten jarraitzen zuten rapsodek Bi Roberten Ostatuan.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00092 Hurrengo urtean Tuberkulosiaren aurkako eta Toraxeko gaixotasunetarako Kontsultategia eraiki zuen eta eraikina Zaharren Egoitza-Ospitaleko hegaletako bati lotuta altxatu zen. 60ko hamarkadan, 1969an, enpresako langileentzat ostatu bat eraiki zen Santa Kruz kalean.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00058 Denboraldi guztiak Elizetxea Ostatuan egiten zuten afari bikain batekin amaitzen zituzten.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00315 Pascual Madozek gurdibide bera aipatu zuen CAMINOS: el que desde Leiza conduce á Lecumberri" (1845-50, IX: 358) Uitzik taberna eta ostatua zituela gaineratuz. 1914. urtean, gurdibidea errepide bihurtua izateaz gain, trenbidea zuen Uitzik: Iruñea eta Donostia Leizarandik lotzen zituena, El Plazaola izenekoa (Altadill d.g., II: 220) (ikus 25. irudia).

280. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00242 Eta nork uka André Ospital euskal idazleari bere deitura jatorra? Gainera mugazemendiko ostatuak zer direla uste duk? Ez ote hekien erator jatorri bera dutela ostatu eta ospitaleak? Eta Bizkai-Gipuzkoetan non irakurri duk hik ostatua H-rekin? Gainera, ez ote hekien Italian ere ospitale dela?

281. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00018 Gure bidaiaria, bere garaikide direnen antzera, gutxieneko lau gaietaz arduratzen da, hain zuzen, bideen egoeraz, ostatuenaz, geografiaz bereziki alde ekonomikoari dagokionez eta pasabidean aurkitzen dituen herrien deskribapenaz.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Arren, bestetarik etorria zen jendeak eliz, ostatu, baita mundu osoa ere zuen ikasetxe hartarik ez ziren kanporatzen ahal, salbu igande eta festa egunetan: internak ziren haiek.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00073 Seme-alaba bort haiek legearen aurrean libroak ziren, baina ez ziezaieketen agur esan beren aita zuriei, eta ez zitezkeen haien ondoan eseri, dadin elizan edo ostatuan; elkarganik bereiz egon behar zuten antzokian edo festetan, zer esanik ez irlako gobernuan!

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 bainan horiek feit ttipiak izan ziren, jendeak aski zuen bere zereginekin: denborarik gehiena eliza edo bilkuretan iragaiten zuten gero etxera zuzen joaiteko, egonik ere, ile-apaindegiak, saltegiak, ostatuak, dena zerraturik zegoen; nehoiz ez dira ikusi beren aferetan hain axola guttiko erreformatuak.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00050 Ohi bezala, aurten ere, aste beteko oporrak irailean hartu ditut, eta Aralarko ostatura etorri naiz.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1115 Multzo bakoitzak bere bilgune, ostatu, jai, dantza talde, kirol, apaiz... omen dauzka.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Inola ahal balitz, Sebastopol ostatuan hartu nahi nuke salda bero bat.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0089 Zarautzen ostatu eskaintza zabala eta mota guztietakoa da, hotelak, ostatuak, apartamentuak, alokatzeko pisuak eta Talaimendiko maldan, hondartzatik metro gutxitara, kokatutako bi akanpaleku.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Zoaz, goazen ostatuetara, merkatuetara, lantokietara, uzinetara, baserrietara, itsasoetara bortuetara, errautsak karrika eta bideetan zikintzen duen jende ostearen ondotik, lurrak, ikatzak, burdinak, zurak, tinduak, keak... itxuraldatzen duen jende ostearen urratsean..., hor gaindi dabila poesia edo hor gaindiko tirabiran mintzo da poesia. Poesia drama bat da eta giza errealitateaz beti mintzo da". (Hinki-Hanka, Sarrera Gisa 14-15 orr.)

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Horregatik, bidaiaren lehenengo egunetan, sakelan diru mordoa neukala, beldur izan nintzen eta mesfidantzaz ibiltzen nintzen nire ostatu apalaren inguruko auzo zaharrean nahiz bestelako lekuetan.

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Jatekoa bazegoela eta leku hura ostatua ez izan arren lorategiko etxola baten lo egin nezakeela esan zidan.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Senarrarekin errekaz bestaldeko ostatuko telebistan Amerikako Kopako finala ikusi nuen, han zeukaten antena parabolikoari esker.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Aurreko lanbideetan ez ezik, euskal jatetxean, Nevadako kasinoetan legez kanpo baita gainerako estaturik gehienetan, ile-apaindegian, eskolan zein unibertsitatean, kiroletan, liburudendan, abokatu bulegoan, trenbidean, ostatuan, ordenadore konpainian, kazetaritzan, herri lanetan, high-way polizian, auto salmentan, errementaritzan, apaiz apezpiku da Garmendia lazkaotarra Bronxen, esaterako, edo moja, sendagile zein beste edozertan ari da;

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 (...) euskaldunekin, errondan ostaturik ostatu, orain Euskal Herrian bezala.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 Nonnahi aurkitzen zituzten euskaldunak eta denbora goxoa pasatzen zuten elkarrekin solasean, musean ostatuan... kasik Euskal Herrian bezala.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 Euskal hotel edo ostatua errudun zein laguntzaile izan da kasu hauetan.

297. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Batzuek baitiote berdin ezetz, deblauki: baizik eta tokiko komertzio sare bat indartzeko eraikia zela, udatiarren Baionarat biltzeko ostatu edo hoteletan gaindi.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0161 Bidarrain egon zenean Domingo Ormaetxea lehengusuarekin Liseronea baserrian, ezinkonponduaren ondorioz aldatu zen Noblia ostatura.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Monastegiak, bide nagusietan kokatuta, bidai-agentziak bezala bihurtu ziren XII. mendean: zein lur, bide, jende modu, ostatu, etab. bidaztiak bidean aurkituko zuen, informatzen zuten.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0116 Chinoko Centro Basco jatetxe ondora goaz, beste ostatu euskaldun batera, Pyrenees izeneko jatetxera hain zuzen, bertan geratu baikara Begoña Echeverriarekin.

301. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0012 ugaltzen ari ziren euskal jatetxe eta ostatuetan neskame zein garbitasun lanak burutzera etorri ziren emakumezkoak.

302. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0160 Ostatuetan sartu orduko
desapio ta erronkan,
iñor aurkako jarri ezkero
berealaxe borrokan.

303. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0160 Bein bi anaiak, auzoko bati
ostatuan erasorik,
aundia izan eta bildurtu
arek makilla jasorik.

304. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00059 Kanpoan, ostatua eta plazatxoa. Alboko sala batean, santari eskeiñitako oroipengarriak. Aietan ikusten danez, Burgosko fededunak ez-ezik, Errioxa eta Bizkaikoak ere jaiera aundia diote santa oni.

305. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Baña orduak aurrera zijoazelarik, gero ta jende gutxiago ari zan gelditzen ostatuan.

306. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Ez, Thanksgivyng Egunean itxi egiten bait dira ostaturik geyenak.

307. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0089 Bueltan Beizamako ostatura iritxi giñanean, pentsatu genduan bertan bazkaltzea.

308. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0233 Gure aita eta bere senideak, berriz, Asteasuko aiuntamentuko taberna edo ostatuan jaioak.

309. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0233 Plazan dago ostatu ori.

310. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0233 Gure aita mutil koskorra, ta Pello Errota ostatura etortzen.

311. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Berriz gari zama gurdian jarri, eta okindegi orrek aldamenean bere ostatua omen zuan.

312. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00023 Zazpi orenetan Lekunberriko ostatuaren aitzinean gelditu, zigarreten erosteko estakuruarekin.

313. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00023 Aste egunez ez baitute aizinarik laborari horiek ostatura joateko.

314. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00023 Partitzeko mementoan, usaian bezala funtsean, hobe litzateke zangoa haustea ostatu horietan sartzeko orde, Piarre Idioinekoa.

315. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00052 Behin mezatik ateratzean ostatuaren aitzinetik pasatzen zelarik jendoldea, tiroa bezain xuxen ateratu zen eta auzoko harakinaren labriketarik bat zint zurretik hartu eta urkatu.

316. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00130 Nehork ez zuen irri egiten ostatuan.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Materiala lehen ere bazegoen, Ostatu Txikia, Bertso Trena eta abar, baina horrek irakasleari beti eskatzen zion ahalegin bat gehiago. Orain ahozkotasunaren gutxieneko elementu horiek klasean erabili ohi den liburu berean baititu.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Abenduko gau ederrarekin, ostatuko neska galantarekin ta bide bazterreko arbolarekin ez daiteke iñoiz fidetu.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Osasunez sendo dagoenak ostatura sartu ta ura nekez eskatuko du, badaki edari obeagoak badaudela ta.

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Ostatuan ardoz konbidatu ninduen, eta:

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 21. artikulua. Mantenua eta ostatua.

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 Goardian dagoen langileak zentroaren kontura mantenua eta ostatua izateko eskubidea izango du.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 Zentroaren beharrengatik edo gerentziak berariaz egindako eskaeragatik sorturiko goardia egin beharrak edo beste edozein gertakari bereziri erantzun beharrak ematen badira eta horiengatik langilea derrigorrez lantokian geratu behar bada, mantenua eta ostatua enpresaren kontura izango dira.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Zoritxarrez, gure arteko familia asko ostatu bihurtu dira maitasun ezaz.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Nork bihurtuko ditu etxe bero eta goxo, gure arteko hainbeste ostatu hotz eta ezhabitagarri?

326. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Julenek dioenez, Bera aulkian ibiltzeko herri zaila da. %8ko maldak baino haundiagoak ezin dira igo eta Bera ez da xelaia. Hor dago Herriko Etxea, eliza, ostatuak, dendak, karriken egoera, zuloak, espaloiak...

327. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Astegunez ordenagailuan aritu, irakurri, paseo bat eman eta asteburuetan lagunekin kartetan aritu, tragoxka batzuk hartu... Hori izaten da bere programa, baina azken honetan ere zailtasunak ditu, ostatu gehienetan eskalak paratu baitituzte sartzeko, bertze batek atea estuegia. Berdin gertatzen da banketxeetan komertzioetan... Etxetik ateratzeko gero eta gogo guttiago izaten diat

328. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Beraz joko hortan ari nahiko duenak beharko du gakoa galdatu Herriko Etxean, hau idekia den tenoretan eta bestenaz St Pierre ostatu eta magasinean.

329. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Abendoaren 5eko igandean gure su hiltzaileek ospatu dute beren patroin saindu Santa Barbara Pyrenees Atlantiques ostatuan.

330. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Hiri honetako euskal komunitatea bizkaitarra da ehuneko portzentai altu batean, eta kale bakarrean daude Euskal Etxea (500-600 lagunentzako aretoa, jantokia eta ostatua), Euskal Museoa (Kukuxumuxu kamisetak barne) eta Gernika ostatua (xolomo bokata eta guzi).

331. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Bestalde Auberge de la Jeunesse deiturikako pasaiako gazteen ostatu bat eraiki beharra da udazken huntan, Philippe Veyrin karrikan.

332. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Aski zen gauaz Baigorriko ostatuetan itxuliño bat egitea hango giroaren senditzeko: denak kantuz ari ziren eta gogotik...

333. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Larunbat aratsean eta igande eguardi eta aratsean, gure herriko ostatuetan izanen da jateko manera, zointan zerbitzatuak izanen baitira, bertzeak bertze, aingirak ahotik ezin utziak.

334. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Bazkari on baten inguruan bildu dira denak Ezterenzubiko Andreinea ostatuan.

335. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... s. mitxelena 0007 Irailaren hemezortzia
ez dugu ez egun txarra
euskara eta ikastolari
baitakarkio indarra
hamasei urte arte luzatuz
ikastolaren adarra
ez da idea kaxkarra
Labiagan deiadarra (bis)
lanean gauden denek diogu
ateriaz irrifarra
zuen laguntzaz ikastola bat
dugu zabaldu beharra (bis).
Nafarroa Oinez dugu solasgai
aintzinera ta atzera
eta zu lagun gaurko honetan
nihoa animatzera
premi haundia daukagunez guk
etorri zaitez lanera
edo ongi pasatzera
diru aunitz gastatzera (bis)
ostatuei ez, ikastolari
bultzada bat ematera
giro euskaldun alai batean
bide osoan aurrera (bis).

336. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0007 Ejemplu bat jartzeagatik, kanpoko bat liburuxka horretaz gidatzen baldin bada, Arraioz edo Oronoz edo bertze zenbait herriri buruz dagoena ikusten badu pentsatuko du herri hoietan ez dagoela sikiera ostaturik ere, eta horrek ez du itxura onik ematen.

336 emaitza

Datu-estatistikoak: