XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Andoni'k.- Etxe osteko lizarretan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Alperrik yo zan tanborra, bere aginduz, jente dantzaria ta ostekoa ara batuteko.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Gudara nai bakera eurak oztiak igittuten ebezan.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ozte aundiak izan dira Ama Birjiñari eskariak egiten eta oñegiñakatik eskerr biotzekoak ematen.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Ezgenakike izan ote danez beiñere an erromatar oste aundirik, topatu ez-bagendu arri pikatuzko mai ori, orainxe an altxatzen dan kristau eleiza baten ormetan sartua.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ango ozte aundi arek bizkortuko zuan ziñesmena edo fedea eta artuko zuan andik aurrera kristau obegoak izateko asmo ederra.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Ozteak etzuan asnasarik ere artzen: dorre eta arresi gaiñetatik auzoarte guztietakoak, guztiak bat egiñik, ari entzuten ari ziran, arriturik; guztien begietan egiten zuten disdis damutasunezko negar-malko osasungarriak; eta bitartean eskale goi-goitiko ura izugarrizko gauza ederrak esaten ari zan eta aren arpegiak maitetasunaz antz-aldatua eta odei argiz inguratua zirudian.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Berealako batean zinkuri aundi antzeko zurmur, sorberria aditu zan: ozteak, arixtian burrukarako bezela, elkar jo zuten; bañan ez burruka egiteko eta alkar zauritzeko, bata-bestea besarkatzeko baizik.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Eta oztearen barkapen eskezko deadarrak zerura zijoazen bitartean eta giza - odolez bustitako lur ura negarrak garbitzen zuan (...).

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Umien Jaunartzea.- Txadon Nausian lengo larunbatean batu ziran emengo neska-mutil aldra eder bat ta jaupean ozteyan jaunartu eben.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Eguben deunez urtero lez euki dogu eleizkizun ederra, ibildeuna edo prozeziñua egin gendule Kurutze Santu'tik, bitxabaletik, Ortu-Santu ostetik, eta gero egin euskun txonitz eder bat Kanpos'tar Gotzon jauparijak, Bariku deunez eleizkixunak lenengo ta gero Kurutziak, zeuk mutikotan, Kirikiño, egiten zenduzan lez.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gernika Iragarri zan lez lengo igandian izan zan Euzko-langillien Bazkunak eraldutako izkaldia; ozte asko batu zan.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Egualdiya ederra zala-ta ozte aundiya bildu zan basatxono onetan zar eta gaste.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Jaupa ondoren etxaideko ermandadiak ozte guziari eman zion beti bezela aragi piskabat ogi zati batekin.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Dana zan an yoan-etorria; ibilli be ezin aren ozte andiaz.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ozte edo jente andija bildu zan España'peko lau Euzkadi-zatijetatik elduta.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Neguak berea egingo ebala zan ozte edo jentiaren esatia, ta ez egon okerr.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Non sartu eragin baña ozte ixagurriari! ¿Enparantz edo plazan? ¿Oztxu eztago?.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKALTZALIAK Orain arte gure adiskide Alexander'ek billatu ditu 55 bazkide, neurri ortan jarraitzen badek Gandi abertzale ospatsua txiki utzi bear dek; gaur ain ederki agertzen bada ostea bazkun onentzat ¿zer izango ote da Elortza ta lagunak itzaldiyak egin ondoren?.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ZURIKETAK Gogor ari da ostea baztarrak garbitzen, alberga ederreko ormak ere premiyan arkitzen dira ta tramankuluak erriyak euki ta ¿zertan gaude? ERLO MENDI.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Iru galbide oneik autarki ostetik bildur emoteko dagoz.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zelan ziñistu atseden-gozoz
usotxuak lez kabijan
egon leikanik ainbeste erri
Gorbei-osteko zelayan.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Jaun-Goikua ta Lagi-Zarra'gaz
Gorbei-osteko zelaira.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txadon jaiak-ere ezdago zer esanik guenen mallakuak izandu dirade, oste aundiak jarraitu du elizkizun guztietara.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ondorenak.- Casa del Pueblo osteko etxe baten amar urteko nexka bat il zan eguenean.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadalupe'tik ekarrita, amaseien bat nastaile aietako Casa del Pueblo osteko ortuan erabili zituen bi jaun aiek zer ta nola il zituzten lekuan bertan esan eragiten.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Gertaera abek, lenengo egunekoak dira ta erriak ori jakin zualarik, urrengoan egunez bildurtzen ziralako, ozte (jende), geiena gabez abiatu zan, ordu ortan arraxkurik izango etzulakoan, bañan gure etsaientzako, ez dago ezertarako eragozpenik, batez ere, euren asmo zital ta biurriak bete nai dituztenean.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¡Zenbat gauza berri ez dituzten asmatu! Tximisgurdiari (tranbieri) igotzeko ezker aldeko sartokiak burniz itxi dizkiote, ozte, jendea, bear bezela ibiltzen oitu dedin....

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gutxitan ikusi degu Donostia orren leporañoko karrakelakin: oste asko, aldra ugari, saldo-saldoka jendea ta guziyak asnas-larritan, kalian gora, ostatu ta jantoki billa.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Arratsean oso pozik eldu ziran ango oste aundia ikusirik.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Oste edo jendea ugari, eliza bederatzi egunetan bete-beterik eta bi ordu lenagotik ostea joanaz toki berezia izateko, pelota tokian berriz, ia-ia ukabilka gizonak bertan sartzeko....

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Atserritar, oste edo jende aundia nebaitzen degu Gurutz Doitsuari iker aldia egitea etorri ta, Euskotarren Gurutza Deuna, atzerritarrak ere asko maite dutela esaten digute.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Erroma'n ozte (gente) aundia eltzen zan eleizkizun onetara, batzuk Jainko-zalez, beste asko jaya ikusi gureaz.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Odeya Albiña'n agertu, Etxaguen'go atx ostetik zear, arrikada galantak bota, ta Urkiola'runtz sartu zan.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 ¡Ze politika ta politika oste!.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Bere inguruetan, arrizko gurutz-bide eder bat egin dabe oraintsu, ta basatxono osteko orman Lourdes'ko AMA Neskutsaren arrizko irudi bat imini dabe aurten.

38. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Bildotxaren osten Jaunaren Gorputza
Apari-gai dute, ta ayetan bakoitza
Guziak adinbat ase da, apaldurik
Jesus beraren eskutik.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Auzo artako ozte edo jendeak, ordaindu gabe eramaten zituzten gauzak, liburu aundi batean urratzen edo anotatzen zutena ere, zakurrak milla puska egin zien.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Oste kopurutsuak, Yainkoaren beldurragoa zala, beste Agintariarena baño, erantzun zun.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Altxorrak, ostera, zeruan bil itzazute zuentzat; ez dago an erdoi-sitsik zirtzikatzeko, ezta zulatu ta osteko lapurrik ere.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Diot ba, bere ozte osoakin eldu zala Santxo anei bat auzoko zitun irisko batera, dukeak yabetzen zunetako onenetakoa.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ta ez dut axol gutxiago nire eriotz osteko aberriaren egoeraz, gaur egunekoaz baiño.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Aier da orain giza-burmuña il ondoren, giza-gogoaren zati batek bizirik irauten duela, ez ordea egiazko giza-nortasunak, ez arimak, osteak itz ori aditzen duen lez.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Orainarte ontako eginkizun batean bere erresumatik oste norbaitek ekin nai ba'zuan eragozpide luzeak arkitu ere arkitzen zituan.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Gure alfabeta-arauzko iztegiak, antziñako liburu aen ondorengoak dira ta: ez ostez.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jaun erretora bere jaun bikarioarekin, eta Agerreko ikas-tokiko frera eskol-emailekin oste handiaren gidari. Kantu errepika ederrak entzun izan dira joaitean, eta gibelerat itzultzean.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ospital jaun kontseilari jenerala, Charritton Isturitzeko jaun mera, eta oste bat fededun. Segur elizkizun hunkigarriak ziren.

49. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Peru - Urten, Manu! (kortina osteko gizonak urtetan dau).

50. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 3. Bisita osteko gelako lana.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Mahaiaren ostetik, bere antioju borobilak nabarmentzen dira.

52. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Zoritxarrez, Itunben onegaz Inglanderriak, uste barik bearbada, 700 urte-osteko zoritxarrik andiena ekarri eutson Irlanderriari: anai-arteko guda zitala.

53. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Lope de Salazar-en esakune osteko aldira jo eta Bizkaiko kondetzat jaso eben, eta lau mende gorago, hor dogu Bizkaiko konde bat aitatzen dauan agiri historiko lehena.

54. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Bilobearen bateo idazkunek egitada horretan lekuko izan ziran Eusko Kontseilu Nagusiko eta Aldundiko lehendakariak, kontseilariak, aldunak eta Gernikako alkatea beste zer batzuen artean hauxe dino: Batzar-Etxean, Gernikako arbolearen ondoan dagoan honetan, Bizkaiko Jaurerri Txit Argitsu ta Txit Zintzo honen Batzar Nagusiak egiteko izentauriko tokian, mila bederatzirehun eta hirurogeta hemeretzi garren urteko Zezeilaren bigarren eguneko eguerdi osteko ordu batetan (...) Foru Arbolearen aldaska bat birlandatu zan, agerkaitxorta egokietan 83 zenbakia ezarria, Batzar-Etxe horren jardinetan dagozanak, landara hori ezkur batena da, 1960 g. urtean Batzar Etxeko mintegietan Abenduaren 3-an lurrera sarturikoa, Bizkai Jaurerriko Artxibo Ororkorreko Agiritegian datzan ziurtapenaren arabera.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 (...) heriotzaren osteko betikotasuna itxasoaren uhin eta erritmoetan ezarri eban Grezia eta Erromako pentsakera klasikoak ere.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Larri aldiok gaindituata badirudi uri berbizkunde antzeko bat sortzen dala Bizkaiko herrietan eta Bilbon euren artean; bata bestearen lehian ekin ei eutsien herri saneamendu eta ur hornidura lanetan; oso aberatsa da kanposantu, iturri, garbitoki, okeldegi eta antzeko zerbitzu barrien katalogoa 1850aren aurreko eta osteko hamarkada bietan, hau da Isabel erreginearen denboran.

57. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Lenengotan, sakristi osteko salea eben erakus-toki; baiña ikasleak ugarituaz joiazalako, txikia zan ainbeste gazterentzat.

58. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0407 Unamunok, euskerea hildakotzat jotzen eban, eta hil osteko omena egiten eutson.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Tortsioak, eta beronen osteko barrunbe palealaren aurre-aldeko parakuntzak, eite berria ematen die gasteropodoei; izan ere, jadanik ez dira protogasteropodo izanen, prosobrankio baizik.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Arnasa lasaiki hartu eta etxe ostera joan nintzen.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0061 Indianoen ostetik gaindi haien ibiltzeak sukarrezko harramantza sortarazi zuen.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Haiek ere zure oztekoak al ziren, gauezko asunak domekako ogi airisaren zuritan galtzen zitzaizkizunak oro?

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Umetan, nondik edo handik, entzun zuen Periklesek, bere familian, hamaika heroi historio gartsu, eta izango zuen, nonbait, bere aberriko gertaera handien berri, eta, zalantzarik gabe, oturuntza osteko etzanaldietan, bere aita eta lagunen artean sortzen ziren politiko eztabaida biziak ere entzungo zituen.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Praga-ren inguruan Bohemia eta Morabia hazi dira, txekotar osteak beraz; eta Bratislaba-ren inguruan Eslobakia.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Gaur egun desnutrizioaren beldurrez gehiegizko elikadura dago; nork daki ez ote den hau izango guda zibil eta honen osteko ondorioa; eta ez gara konturatzen benetazko desnutrizioa desnutrizio psikikoan edo maitasun faltan dagoela.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0281 ANTZERKIA Gerrate-osteko belaunaldiak, erdi ezkutuan lan eginez, dena lurperatua gera ez zedin lan gogorra egin zuen, eta ondorengo antzerki-berritzearekin zubi gertatu ziren.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Osteko urrats ebolutibo batetan, lurraren superfiziea irabazi zuten berriro, eta bertan loratu, espezie-ugaritasun handia sorturik.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Honek ipuinok Kristautasun ostekoak dira, jakina, baina Mari-ren seme bien bereiztasunak ez ote digute adierazten?.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0271 Proletkulturalistek Errusian ez dute horrelakorik lortuko: Iraultzaren osteko Errusian Alderdi Komunistaren hegal moderatuak lehenengo, eta funtzionarioen hegalak gero, edukiko dute aginpidea eskuetan.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0271 Hau behintzat gogoan eduki beharrezkoa iruditzen zait: Iraultza osteko burrukok, a) iraultzagileen artekoak izan zirela, ez iraultzagileen eta kontrairaultzagileen artekoak, eta Alderdiaren barrukoak izan zirela gehienbat, eta b) gainera, iraultza egin eta gerokoak.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Dorre osteko eremua zabal eta lau samarra izan arren, ez da han inoiz baserririk jaso - alderantziz gertatzen da inguruan den Larrañako paraje berdintsuan.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Ez zaituztete txistu eta danboliñaren doinuek parranda osteko goizean ohetik altxaraziko.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Gastrula diploblastikoaren mailan bukatzen da knidario eta ktenoforoen garapen enbrionarioa, ostetik animaliaren haziera arrunta datorrelarik.

74. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Eta Aitor pozik, zamaua ziskuan sartu ta bildotsa bere-bereak biak trailan artu ta etxerantz abiatu zan zoli-zoli, Serante osteko aldatz-behera makiltxoak asko lagundurik.

75. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Naparroako gudari-osteak Lazkau aldera datoz; baiña illebete gutxi dira oraindik oste oiek Larreara zijoazela.

76. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Egun illunak ziran ondorengoak ere, Riego`ren iraultza edo naste osteko egunak noski.

77. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Aientzat, Europa`ko jakitun guzientzat bezela, latera zan yakintzaren eta ertiaren izkuntza nagusia, ta beste mintzaira guziak arruntak ziran, ozte xearenak bakarrik; orrela, erri xearen izkuntzaren bat erabilli bearr-izan zutenean, lateraren ereduz erabiltzeko alegintzen ziran; orain arte gurean oso luzaroan iraunkiro bizi-izan dan " Aita gurea " aipa dezakegu esan duguna egiztatzeko; ta gure egun auetan ere, oindiño, ezin esan dezakegu egikera artatik osoro atera gerala.

78. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 Iraultzaren asiera-asieratik ikusten bait zuan XV Benedikto'k iraultza aren osteko etorkizuna, etorkizun beltz ari aurpegi nolabait eman aal izateko irasi zituan 1917'an Eliz Sortaldetarren Kongregazioa, eta Pontificius Institutus Orientalis izeneko Erakundea, eta Kongregazio aren altzoan Errusi'ko Auzietarako Bazkuna.

79. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0228 Eliza, Aita Saindu, Batasun, Oste.

80. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0228 Bakartasunerat biltzen ez den ostea, nahaskeria da; (...).

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 37. art. Zentsuaren zerrendak, deialdiaren osteko bigarren eta zazpigarren egunen artean Barrutiko kontseiluetako iragarki tauletan ikuskai egongo dira, egun bitarte horretan Hezkuntza Zerbitzuak hurrengo hiru egunetan ebatziko dituen galdapenak aurkeztu ahal izango dira, beste hiru egunez egindako zuzenketak ikusgai ipiniz.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 40. art. Hautagi izan nahi duten pertsonek, hauteskunde taldeek, Gurasoen Elkarteek edo Elkarte Elkartzeek deialdiaren osteko hurrengo sei egunetan Hauteskunde Administrazioaren aurrean ordezkatuko dituen pertsona izendatu beharko dute, hautagaiei zuzendatuko jakinerazpenak eta idatziak, honen helbidera bidaliko direlarik.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 41. art. Elkarte edo Elkarte Elkartzeen hautagaiak nahiz ordezkariak izenpetutako hautagaitzak Hezkuntza Zerbitzuaren aurrean deialdiaren osteko hamargarren eta hamalaugarren egunen artean aurkeztuko dira.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 43. art. Hautagaitza aurkeztuak deialdiaren osteko hamaseigarren egunean Barrutietako Iragarki Tauletan argitaratuko dira, hurrengo hiru egunetan galdapenak aurkeztu ahalko direlarik.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 Hautagaitza aldarrikatuak deialdiaren osteko hogeitahirugarren egunean iragarki Tauletan argitaratuko dira.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 53. art. Alkatetzak, bozketa egun osteko bost egunetako epean, Barruti guztietako emaitzak Iragarki Taulean argitaratzeko aginduko du.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Afaltzerik nahi ez duenak, hamar eta erdiak inguruan jatetxe horretan aurkezteko baimena du, mintzaldia entzun eta osteroko mahai inguruan parte hartzeko.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Guzur-muga osteko abeslariok eskuak txaloka andituta ta biotz-begiak negar-malko gozotan ipiñi euskuezan.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Prakak erantzi sartu eran, exegi ate osteko txingetien, bortzegixok kendu ta ixil-ixillik, andriana barik, eskatz osteko iketz-egur saku utsen ganian etzun, karkaba bentana parien burue dala, lo, txarrixek lez, goiz aldi ordueta arte, itxosoko deixan saiñ...

90. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Ate osteko prakak artu illunetan, bortzegixok be jantzi azkar, da or doie ixill-ixillik eskillara armailletan bera...

91. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Eta aldakuntzea ez da etorri ezker-aldetik, De Gaulle`tarren osteak ekarri dau eta eskoi aldetik etorri da, orrelan ulertu gura ba`da.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Ate osteko mozorroa ipini eta laster agertzen ziran txinorri beharginak huriko bueltatik erdi aldera bizimoduaren hestutasunaz marmarrean hatxak behera datorren edurbiziaren indarra letxe etsipena gehituz txinorriengan.

93. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00033 Ba, kontatzen danez, ha Balzolako suge-deabrua bizirik itzi gura eban artzainari urregorria emon ei eutsan deabruak, guda oste baten urrunetik airean Balzolaraino ekarriz gainera, baina ondobeharrean artzainak beretzat gorde barik, Dimako S. Pedroko Gabon gaueko mezatarako emon ei eban ha urregorri guztia.

94. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Jauregiak gaurregun daukan tajuerea beraz, data horren ostekoa da.

95. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Amaitzeko, Artako San Pedro, aldare osteko leiho aurrerromanikoa aztertukeran aitatu doguna, gotikotzat hartu daiteke, ateko arku zorrotzari begiratu ezkero behinik behin.

96. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Oinarri grekoerromatarra izan zuen benetako neoklasizismoa Iraultza osteko Frantzian eman zen.

97. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00014 Sprint baten osteko PKr-ren birsintesi-maila, hain zuzen ere, gaitasun aerobikoaren adierazgarri den 4 mmol-1-1-ko odol-laktato kontzentrazioari dagokion oxigeno-kontsumo maximoaren portzentaiarekin erlazionatuta dagoela frogatu da (Bogdanis eta lank. 1996).

98. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Ahots ikaragarri batek euren patua xuxurlatu eta heriotzaren osteko infernuetan nozituko dituzten oinaze izugarrien berri ematen die.

99. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00256 Labaka sarjentuaren txanda iristean, besarkada osteko bostekoarekin, haren min-keinuaz jabetu zen Galán.

100. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0009 Somorrostron urpekari ingelesak itsasuntzi alemana hondora bota osteko afusilaketa etorri zaio burura.

101. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0023 Harritu egin da NI ordu hartan ikusita, gehienetan txirrinduen gordelekuen ostetik kanpaiak jo eta gero ezkutuan sartzen harrapatzen bainau.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00080 Gero izaera azidoko aktibitate igneoa eman zen eskistoak ebakitzen dituen pegmatiten dike modura ikus genezakena, beraz, eskisto hauen eraketa eta tolesturaren ostekoak dira.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Hiru emakume talde bereizi ditut, ardatz gisa transizio politikoa hartuz: transizio aurreko taldea, transizio garaiko taldea eta transizio ostekoa.

104. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0208 Eta graduazio aurreko eta osteko ikastaldi eta mintegiak zuzentzen dituzte Montpelliereko Paul Valéry Unibertsitatean.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0022 Badirudi Schuchardtek arrazoia zuela oso osoan: berak jakinerazten bait du ez dela inolaz ere nahastu behar kontsonante osteko -e- eufonika eta -ETA- honen -E-, oso desberdinak direlako.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Era berean, abiapuntutzat hartu eta irakasgai ezberdinen ezaugarri esanguratsutzat proposatzen diren ikusmolde eta curriculun-kontzepzioarekin zerikusi duten alderdiak ere sartzen dira, eta orobat aurreko etapan landuriko edukinekin dituzten konexioak eta osteko irteera eta ikasketei egiten dioten ekarpena.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0011 Espainiako independentziako gerran frantses osteek alferrik setiatu zuten (1810-1812).

108. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0652 Haren ustez, Arantzazuko Biltzarraren osteko zenbait gomendiok praktikan ondorio ekibokoak eta nahasteak sortzen zituen.

109. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Tzarkeria nagusi eman badute ere gaiztoek,
bada oraino bihotz garbi asko!
Bere burua guretzat eman duenari
gorte egiteko eta Haren maitatzeko!
Jaunaren oste hautuzkoak badu indar!
Ikara zaitez Satan, deus ez dezakezu!
Joan hortik! Kristo garaile da beti!

110. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Zure birjinen osteaz ez dut axolarik!

111. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18576 Ordainketa. - Zigorreko zenbatekoa borondatezko aldian ordaindu ahalko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren irmotasunaren osteko hamabost asteguneko epean.

112. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Ordainketa. - Adierazitako zenbatekoko zigorra borondatezko aldian ordaindu beharko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren irmotasunaren osteko hamabost asteguneko epean.

113. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0009 Jonan Fernandezek ezetsi egin zuen udal hauteskundeen osterako Elkarri Euskal Herrirako bake konferentziaren bigarren saioa prestatzen ari dela.

114. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. markuleta 0005 Milesker (umore beltza, zilegi bekit, osasungarri da zenbaitetan), hurrengo hileta osterainoko tartea uztearren euskal literatura garaikidearen egitekoei ondoen erantzun dion laukoteko xaharrenari rel-euskaldunoi gozagaiak oparitzen jarraitzeko.

115. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Santanderretik etorritako adituek Madalena osteko domekan lortu eben Bermeora ekartzea.

116. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Semearen edo alabearen ezkontza osteko diru-egoereari asko begiratzen eutsoen eta.

117. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0011 Trankiltzeko: litro erdi uretan 200 gr. mantzanila egosi osteko infusinoz gehiagotu bainerako ura.

117 emaitza

Datu-estatistikoak: