XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Ostera yezarri gara.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Zer ete-da oba, beluti ala tinel izatea? Ikastolari uts-egitea ondo egiña alda? Uts-dagianak ezer ikasi al'legi? Ezer ez dakiana, ezertarako gauza izan al'ledi? Ikastolan zer egin dozu? Irakasleak zer egin dau? Zer, ostera, beste ikasleak?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Kepa'renak ostera soloan.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Auzoko Andoni'k, ostera, bost txirtxil eukozan, bana bi il yakoz.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Eta, biarra ixanezkero, ostera ta ostera, be, umiai zenbakijak idatzi-erazoko dautsez, urrengo itaunoi ondo erantzuteko gauza dattezanarrte: 1 zenbakatzak, eskumako erreskadean dagola, ¿zenbatzu garau dikurrtz? eta ¿erdikuan dagola?.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Ekaitz indarrez bere
besoetan Malen
Lope-k eraman, baña
ostera gaur emen
.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Lenengo egunetan Busturi gizon zintzo ta kirmena bailitzan eukan; laster asi ekion, ostera, zankantzanak yaten.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Zerutarren begiakaz begiratu-ezkero ostera, eriotzea Jaungoikoaren eskudun edo ministro bat da; betiraupeneko, beste munduko atezaiña.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ezautu ez ostera! Bai ta... aizkide andijak gara.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 -¿Miñik ixan ez, ostera? ¿Zelan egingo neuke berba, bestela, min barik?.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ezin, ostera, geurez zorion ori jadetsi.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Aita gexo dalakoan, osterea agindu daroanak, aita illa edo osasuntsu izan dalarik, ostera ori egin bearrik eleukake.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Beren begitan ezer ere ez ziran, ta gizarrtean nardagarriak; Yainkoaren aitziñean, ostera, bikañak eta kutunak.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Epaikari gaiztoari, ostera, zure gogorrtasunak epai okerra emon eragin eutsola ekizu.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Kritikuak begirapena zor ei deutsoe yaubearen idazti yatorrari; nik ostera begirapena zor deutsot neure buruari ta irakurle euskaldunari.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Jai orrek gora-bera, olerkarijak gitxittuten joyazan ostera eta 1554 urtian olerkarijak utz egin ebelako edo pantzeraz idazten eban Ronsard'eri lora-urdiña bidaldu eutsoen.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Mireion txol bat edestu eban, orain ostera Aiglun gazteluko jantokijan dagozan arrijak edestuten dittu.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Erronkarin-edo izan ezik (eta an be -d-, -r- ala besterik dan ziur ez dakigu) euskal-itzen amayan -d- rik ez datorr: -t, ostera, sarritan: augaitik euskaldunak, euren aboskiñen azturari jarraituaz beste barik, azken gediña kendu ezkero, gelditzen ziran -d oro -t izatera itzuli ebezan.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Oneik edestiko jakingarri gustijok, barriz, urrilan 2'garrenai jaokan orritxubaren atzekaldian irakurri doguz; aurrekaldian, ostera, beste au: 1823.- Bizkai'ko Diputaziñoe españarrak Gobernubari eskatuten dautsoz: 1.a Deun-Pantzeska'ren Komentuba gertu dedin gudari-etxetzat; 2.a Gurutzekua, irakastolatzat. ¡Bizkai gaxua!.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Onetariko ostera baten, 1900'gn. urtean Saturraran'en egoala, gexo gogorr batek arrtu, eta bizitzako adiñik onenean Iralla'ren 6'n Motriko'n il zan.

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Orain, ostera, berezko gexo, laneko ezbear eta zartzarorako laguntza ta sorospidea olako edozein langillek dauko.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Erle nagiak eztenik eztauke, langilleak bai ostera.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Sozialisten estaduan agintari ta enpleauak erlauntzean erle nagiak baño obeto: gizon beargiñak, ostera, erle langilleak baño askoz be txarrago.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (egiñal onen ondoren kemen guzia aitu zaio ta ostera bere burua eser-leku gañean erortzen uzten du).

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Ez dago ama etxean, baña ikusiko det ba-daukan. (begitzen du arasa gañean, eta ostera atera juaten da) Ez dauka? (barruratuaz) Aldeko Joxepa Antoni zan.

29. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 ez det nai pozik, izate arren
ostera nere begiak,
barren barrengo malko samiñak
irtetzen diran bidiak
.

30. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 banatzen ezta denean,
eta biyotzak gelditzen daki
ostera lanbro artean,
zergaitik nere goizeko izarra
ezta, ez bizi lurrean
joantzan ni dena illun lajata;

31. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Erri guztiyak saya biardu
festau ostera indartzen,
iñor ezda ari yola jokuba
kentzeko emen aitortzen,
baña Uriyari nola zaizkiyon
gauz oyek biyak gustatzen
ez asi orla Euskal erriko
oitura onak trukatzen
.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gai batean zurtasun gelgarriz gogaldu ta egiten duten, eta ostera beste batean ikasge ta baita baldar ta zoraraziak ere agertzen diran gizonai entzuten diegu.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Ana Josepak ostera, betondoa zimurtuta, betiko aserre itxuran:
- Mutil, gauza batekin natxiok arrituta.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira bere escu guciracoaren señale ceñ seguru eta aguiria ematen digun, heriotza eta bere etsai guciac azpiratuaz, eta bere hitzac uts-eman eciñ lezaqueala, bitori añ garai eta arguitsuaz argui eta garbi aguertuaz, bada Bere gorputz sagraduaz hitzeguiñaz juduai esanic: Deseguizute templo au, eta iru egunean ostera bera eguiteratuco naiz;.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Etsayei ostera, bere zigorra eman zien, Kirsapi-ri batez ere erregek bere albotik bota eta lotsagarrizko gaitzaz il zan-ta.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesak emendik berriz irten da gero 1798-garren urteko ilbeltzaren 2-an iriki zan ostea Bergaran kolejiyua au, joanik beren clase, katedra edo eskoleta dan esaste bakarrik.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Artsaldian berriz, irurak aldian ostera eleizara, ta besperak amaituta, itzalditxo bat, Jauna agerrtu ta Jaun onetsia edo bendizioa.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Orain, gexuaz asko esaten dabe; batzuk diñoe an Apirka'n gexo asko dagola, beste batzuk ostera diñoe ezetz. ¿Nori ziñestu?

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Lengo egunian egin eben ariñeketea Deun Ander Etxebarria'ra ta ozterea mutil gaste Lekeitio'k eta Ayartzaguena'k: lenenguak irabazi eban.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Eurok bijok dabe barriro ariñeketea Bolibarr'era ta ostera.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Oraiñ ostera (betikua: larr edo bapez) egun bi edo irun ingerubak ondatu dira; errotak be ur larrez itota dagoz.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Donosti'an aldi luzetxua igaro, ta geure artian dogu ostera Axbiur euzkel-idazle argia.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Alba'k ostera itz politak esateari dagokijo.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Iru arrizku edo galbide erakutsi nai dabezala diño ostera.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bananduko ordukoxe galdutak dira barriz errijak, bat egiten diran orduban ostera, iñork eztauz oinpetuko.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Osatu gura dabenak, lenen erija ezautu biar dau, gero ostera osatuteko gurarija euki.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Leku batzubetan intxaurrak emongo dautseze; beste leku batzubetan ostera, sagar-zimelak.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gixonak ostera beti aldakor.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Alako gixonaz, bai, illarrainduko naz; nitzaz ez, ostera, neure aultasunaz ixan ezik.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bere ikasliak, ostera, alegijaren esangurea zein zan ittauntzen leutsaen.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Neure kolkorako niñuan, ostera: Aberrtzale asko dagonentz eztakit, baña euzkeraz itz-egitten dabenak, uste ez-arren be, aberrtzale zintzuak dira.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Geu irurok, ostera, aberrtzaliak gintzan, geurekin etorrzan beste bijak bere bai.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Liburu-kontuak, ostera, jausita, lurra jota!.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Beste batek, ostera, egun berberian, beste naigabezko itzoik oguzten dauz: - Gaurrko egun au baño ittun eta zoritxarrekuagorik, iñoz eztot ezagutu ixan.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bigarrenari, ostera, zoritxarrak ukutu dautsa, ta atsekabe-arrtera eruan.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gogaro illun eta ittunekuak, ostera, gogaro-begi ittunen argijaz: ittun eta illun.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Beste batzubentzat, ostera, alaya.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Beste batzubentzat, ostera, txarra be txarra.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euskal Orri onetara ere asi ziran ta neri iduritu zitzaidan lengoak baño piñago jarraituko zutela, noa esaten zidaten orain zala garaia Ta ni nunebaitik bada ere azaltzen naiz, ta oiek ateratzen dute beren sudurtxua, ta ostera gorde egiten dira.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gipuzkoa`ko Batzar nagusiak txartzat artu zuan bata bestiandikako aldaketa ori, ta ostera lenean gelditu ziran.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Laixter geldituko ziñateke zu eta zu bezela oojalatero sarjentotik gorako batzuekin bakarrik, eta zeok ere urrengo egunetik, katarrua, estula, edo tripako miña dezutela ta, laixter ziñateke ostera etxe zulo aldera dagoana dagoenean; or konpon esanda, guztia utzita.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Zelaya'ren saku olafabrikako langilleak, egun gutxi onuztik astean dituan sei egunetan lau egiten zeuden, orain oztera berriz iru egunean lan egiten dute.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Itxorrkuna Euzkeraz nasaya dala, batya errderazbe, asterrtu-biarra dogu A) gauza ikurrija Euzkadi'n ba-zan ala ez antxiñatik; G) beste itxik ba-daukan ala ez Euzkereak bera ikurrteko; gauzea zarra dala Euzkadi'n ta bera ikurrteko euzkeigijetan beste itxik ezpa-daukogu, Euzkerearena da itxa; ostera, errderatikua.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orregatyik berari ta beste eleri ba-dagokijuez itz bat-eta-beste, norenak diran itz orrek epatyeko beste biderik eztaukogula, eukityia edo eukipena dogu bidia; bijok badauke, ezedo-dau noski zarrenak gastiagandik arrtun ixango, ostera baña, gastiak zarrenagandik arrtun ixango eban.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Tasun bion jaube ezpada, ostera, ondorenak be oso txarrak.

66. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Azaldu erriai Aren aintza,
atzerri guztiai Aren mirariak:
Jauna aundia ta guztiz goragarria da-ta,
jainko guztiak baiño bildurgarriagoa
Izan be, jentillen jainkoak itxurakeri uts dira;
Jaunak, ostera, zerua egin dau;
dedua ta aunditasuna doaz aren aurrean,
indarra ta edertasuna dagoz Aren jauretxean
.

67. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 - Aldi aretan, Jesus'ek judar-taldeai auxe esan eutsen: Neu naz munduaren argia; jarraitzen daustana, ez dabil illunetan; bizi-argia beragaz izango dau, ostera.

68. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Jesus'ek, erantzunik, esan eutsen: Nik neutzaz autor egiñarren, jatorra da nire autorra: nundik etorri nazan eta nora noan ba-dakit-eta; zuek, ostera, ez dakizue nundik natorren eta nora noan.

69. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Gogoaren eragiñez ba'zabize, ostera, ez zagoze Legepean.

70. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ez negarrik geigo zidor egaletan,
Ez geigo gurutzerik orma gerizean.
Ardoa bego, ostera, guztien maiean
Gizakia soin-gogo mozkortu laiñetan
.

71. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Begiak, ostera, geure eskuetan josita daukoz; eta, egunero, itaun au dagisku: Morroi izan zara? Norena...?.

72. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Ziraun ikaragarri arek, ostera, danak arrapau ta banan-banan iruntsi egin ebazan.

73. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Seguru bizi izatea gura ba'dozu, uste onik ez jarri arerioengan; adiskideengan bai, ostera, ta zer jazoko be, eurak ez galtzeko egizu al dozuna.

74. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 32. Sinistedun-taldearen biotza, barriz, bakarra zan, baita gogoa (arima) be; ta areitako iñok be ez iñoan ezer berea ebanik; gauza guztiak guztientzat ebezan, ostera.

75. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Antoniok ostera garrantzirik ez eutsan emon emakumeen ipuiak zirala-ta.

76. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Anai nagusiagaz biziteko erabagia artu ta baserri etxea bere diruakaz zerbait atondu ta an bizi zan bakez, Ameriketa aldean alde batera itxi ebazan Jainkoaganako eginbearrak be ostera errez egiten asi zan.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Uri sarreran lañoak Itziarreri: Zoaz errira, erosi amak agindutako gauza guztiak eta zatoz ostera, etxera bidean be neuk lagunduko dautzut eta.

78. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Senarraren zapaira-osterok, kezka andia sortu eben emaztearen barnean, eta arratsalde batez igon zan zapaira, an zer arrayo ete eukan senarrak, asmau guraz.

79. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Errupiñok, ostera, ezagutu ete eban iñoiz kolko barruan alako poz sorgiñik?.

80. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Ez, ostera, ama-maitasunak eragindako konseju batzuk emon barik: - Ene semetxuok!.

81. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Lo egin, Beste batzuk, ostera, lo dagie Jaungoiko ta beste arazuen aurrean; lo, ez damotse garrantzirik gauzoi.

82. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Ta oneik betiko oñazetara joango dira; zindoak ostera betiko bizitzara.

83. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan garean bitartean bai ostera bidaztiak garean bitartean gerok aukeratu bear doguz bidea ta geroko bizitza.

84. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 Pariseotarrak, ostera, iñoen: Txerrenburu dalako jaurtiten dauz txerrenak.

85. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Ostera Euzko-Deya deritxenak lau edo bost gitxijenez.

86. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Beste batzuek, ostera, ogetabost dirala diñoe, bosna-bosna ipiñita, ta zidarrezkoak.

87. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Artu dagianaren zoritxarra, ostera!.

88. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 7. Ez dautsazu iñori gorrotorik izango; batzui erantzun egingo dautsezu, ostera, ta beste batzui erruki izango zakiez (zaiakez); erregutu egingo dozu batzun alde, ta beste batzuk zeure arima lez maite izango dozuz.

89. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 Zuen kruseluak ez daitezala itzungi (atzamatu) ta zuen gerri-azpiak ez daitezala lotu bagarik egon; gertu egon zaiteze, ostera, gure Jauna etorriko dan ordua ez dakizue-ta.

90. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Jainkoagazko ta gizonen gaizkakundeazko barru-barruko egia, ostera, Kristogan ipinten yaku agiri agirian, agerpen onen bidez.

91. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Ointxe da, ostera, zuen eguna ta illunaldiaren indarra.

92. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Amaren naigabea, oñazeak ta negarrak, ostera; ez dira amaitu....

93. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Labur. Laburpena Capitulum Anaiak: Oiñordekoa aur daño, guzien jabe izanik ere, morroiagandik ez dugu bereizten; ostera, guraso-ordeen eta begiraleen menpean dago, aitak erabaki garairaño.

94. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Mari'k ostera orduan: Ona emen Jaunaren mirabea, gerta bekida zuk esana.

95. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Erenak, ostera, burusia astiro
kenduz, ezpain illak ezpainka dizkio.
Beti indudan maite, orain ere maite,
ta maiteko aunat, betiraunderarte.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Sorgin gaiztoak, ostera, parrez eta algaraz, bere bideari eman zion.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Gabean, anai ezkonduak esan zuan bere artean: Nik emaztea eta umeak dauzkat laguntzeko, nere anaya ostera bakar-bakarrik bizi da, ez dauka nork lagundurik, ez dago ondo berak-ainbeste gari nik jasotzea; gabiko batzuek eman bear dizkiot.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Anai ezkongayak ostera, gabean pentsatu zuan: Nere anayak andrea ta umeak mantendu bear ditu.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (26) Ez ordea zuek; ostera, zuetan aundien dana, gazteena bezela bedi, ta buru dana, morroi bezela.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Alperrik baiña! Goizeko seietarako kalean zen ostera, Pernando kakalearen inbiri gorritan.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Obe ba'litzok, orratiño, neuk, beintzet, ostera biurtu gura yuat, erriaren ondamendia baño iraupena gurago yuat-eta.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ta okerrekoa ixango litzakek, erriak ostera pillora biurtuko biar ba'leuskezak, ostera erdibanatuteko.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Alabañan, hementxe bertan diñostat, Heriotze ta Abe beltza nihunek dakarkikeadala; ta neure astakillo azpian meneratuta, eni gorabidea, Aide, zaldi ospetsuari, ostera, atsa emanen digukala.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Alexander'ek, ostera, Elene adats ederraren senarrak, alegia, Tidekume erri artzayari buruz azkon uztaya atasan zedukan.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Diomede'k, ostera, Agasteropa bulartsuari bular gañetiko ikurdia ta buroskol aztuna kendu zizkion.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Oiñ, ostera, asko andipuzten az, neuri ankapeko azala urratu daustakalako.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Irugarren giza taldearen buru, ostera, Peisander Are'ren laguna jaurri zan, Maimal'en arikoa.

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Goazenak ostera ixontzietan etxera itxaso barna, alakoxe aserre txarrak meneratu dausk biotzondoa!

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Oraiñ, ostera, gudartearen neke lan aundia sortu da, leenago zuen gurari biziz erakarri zendubena.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Leenago, beintzet, entzun eustazun nire otoiaren oyua, ni goretsi bai-nozu ta Akayar'en erria, ostera, zapaldu bai-dozu, gatxez eta izurritez.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Berak eta bere Bidaliek, ostera, beartsu bizi ziran, eta gazte aberatsari lez, edonori esaten zion: ona oso izan nai ba`duzu, zoaz, dituzunak saldu ta landerrei emazkiozu; ta altxorra zeruan daukakezu, ta zatoz; zarraizkit (Mat., XIX, 21).

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Altxorrak, ostera, zeruan bil itzazute zuentzat; ez dago an erdoi-sitsik zirtzikatzeko, ezta zulatu ta osteko lapurrik ere.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Eguzkibegia, ordea, lurmen zegon ta oixezkia, ostera, elur.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Ango yuduek oso errez zuten Yerusalen'go ostera ta Pentekoste yayetara asko yoan ziran, nonbait.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Lotsa ematen badigute, ostera, jakin, seiñale txarra.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Jerusalendik ostera, monoteismoa, kristianismoaren idea.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Oxford, Cambridge edo Brugge'n, ostera, ikasleak College'arekin maite sentipenez bildurik daude.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Gaiztoki edo inpernua ostera, egi-aurka burugogor, ausarki dabillenaren leize zuloa.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Ostera, ez litzake Jainko.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Amazortzikoa, ostera, arras ezaguna ta ospetsua dugu, baiña era askotara idatzirik.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Zure ezezkoa, inpernu nuke: zure baiezkoa ostera, zeru berbera.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Filosofia, ostera, diferente da.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Jean de Fabrégues-entzat, ostera, mundu guztiak irakurri behar luke obra hau, izpirituaren bazka eta animaren argi.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Aurten ostera 1956'ko urte ontan gizon jator ura il zitzaigunetik berrogei ta amar urte dirala-ta, aren olerki-lan guztiak, edo geienak beiñik-bein, ale errotsu ta mardo batean argitaratu ditugu, bederatzi sailletan banatuta: 1) 19 kantu errikoi; 2) 48 lirika kantu; 3) 22 gora kantu; 4) 41 amalauko; 5) 46 eliz kanta; 6) 28 alegi; 7) 62 ipuin; 8) 43 irakurgai; ta 9) 8 erderatik euskeratutako.

125. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Bai, lagun-zar Mandiola; zuen jakin gura ori asetuko yatsue eta ostera on bat izan. AGUR.

126. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 - Yaunak: Lenengo sayoan itxaropentsu laga nozue; bigarrenean ostera, lurra yota.

127. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 - Nik, ostera esan eban Andonetxu'k, Oba'ko Illipan mutillak biar amarretako meza-ostean egingo daben Aurreskua neuri eskiñi daistela eskatzen dautsat.

128. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Mikel Anton zintzoa ostera, praka-gorriak amorruz ikusi ebazanean, barre-santzoka asita, etxerantzakoan jarri san.

129. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Gaurko kristiñau mukerrak, ostera, ausi egin dabe Bere Ordezkoaren Pio XII'garrenaren biotza.

130. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanak, ostera, beste erara ikusi oi zuten bai eguzkia bai illargia.

131. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Illargiak ostera, ez du aientzat Itxaserdiko errientzat duan siñifikazioa.

132. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 TOBA.- Kapitan batek ibillaldi bat egin ondoren, osterako liburua sarratuta lagaten dau betiko.

133. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Ostera! lapikoko gozoen bat da, ala?.

134. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Mapetan, ostera, lur eremu askoz handiagoak adierazi behar izaten diranez, errealitatea askoz gehiago laburtu behar da, eta, horregaitik, 1:1000 eskalea baino txikiagoak erabilten dira: 1:250.000 edo 1:100.000.

135. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 Batzuetan, ostera, hau egiteko gai izaten dira:
Beso bat ebagiten deutsienean edo galtzen dauanean, beso horretatik itsas izar barri bat sortzen da eta galdutako besoa ere barriro hazten jako.

136. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Txomin-eta, ostera, han hurrean geratu ziran.

137. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0038 Astoak garra-garraka hasten ziranean, ostera, zaunka egiten eutsen.

138. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0044 Ikerren burua, ostera, argitzen joian, eta bere lehengusu lehengusinekaz totonuaren erbien eta txorien autuak erabiltzen ebazan.

139. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0003 Agerian nengoela ikustean, zer egin neban? Karraderan joan nintzen pilotuaren kabinaraino, Zebollo komandantea (oso jatorra), eta nire izeko Paulina bisitatzera ninoala azaldu neutsan eta ez nebala dirurik osterea ordaintzeko.

140. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Gero, ariari ostera ekiten eutsala,
- Bai adiskide esan eustan, nik bizkaiera muiñetaraiño sartuta daukat, eta nire bizitza aiña maite dot.

141. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Eta begira Irakasleak dirauskun au:
Azkenengo au bere etxera zintzotuta biurtu zan: ez, ostera, bestea.

142. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Telebisiñoko otsoak, ostera, bazkaltzen dagoz.

143. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 Nortasunduna ostera, edozein lekutara.

144. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Tokiko gizadiarentzat, ostera, iluna, oinazez eta preminaz betea, 1937 garren urtekoa.

145. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 - Ikasteko be bai, ostera.

146. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Pozago, ostera neskatila atseginaren ondo-ondoan egoalako,(...).

147. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Itziarrek, ostera, nebea dauka, Jokin.

148. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Colsonen eritxia ostera beste bat da.

149. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Neba-arreba eskaleak, ostera, jente a baiño be pozago, usterik bage, orrazi pillo galanta eurekanandu dabelako.

150. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0168 Nire begi-eztenak ostera, idazkortz-buruari zerraion aspertzeka, ta artetsu nengoala agiri nairik ba-niarduan alegiñak egiten.

151. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 Buruausterik lar dot, baña ingelandar egalariak euren gaueroko osteretan Anburgo'ko txaiderik erdirengoenetan itxi dabezan ezaugarriak be oartu al izan dodaz.

152. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Aundia da oneik zemaika daukien aldi ertuna, Odis ez da ba beretarrengandik urrun luzaro egongo, bear bada ostera ur dago ta eriotza ta alanbearra gertatzen dautse guztiai; eta okerra etorriko yake ausaz urrundik ikusten dan Itaka'n bizi diran askori be.

153. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Baiña, egite gaiztoetan larbe aditua dan ezkero, ez dautso lanari oratu naiko; erririk erri, ostera, eskean joango da, bere sabeltzar ase-eziña zelan-alan beteteko.

154. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 214 Olantxe geratu zan, loki itsetik eskegita; areik, ostera, bat-batean izkillotu, ate nagusia itxi ta Odis zur ernaiarengana joan ziran.

155. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Mikel, ostera, erabetiago ta nire ustez etxerako zaletuagoa izanik, gugandik urrun naibage itzela jasango dau.

156. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Nire laterritik nik erbesteratu zindudazan, eta zuk ostera, Eriotzearen iratxo ikaragarria ta bere ondoriok nigandik aldenduz ordaintzen daustazu!.

157. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Lenengua berba egitteko biharrezkua dan sistema edo egittura bat da; bigarrena, ostera, persona baikotza sistema hori erabiltteko eria da.

158. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Azi ta aunditu gurarik dabiltzan erri atzeratu orreik, gaiñera, buru bakotxeko (per capita) urtean bost dolar inguru gastatzen dabez eskolatzeko; industri ta olakoetan aurrera dabiltzanak, ostera, eun gitxienez gastau oi dabez.

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Erri atzeratu orrein eralgitzea, buru bakotxeko, zortzi dolar izan zan bataz beste; aurreratuak, ostera, 170 bat dolar gastatzen ebezan.

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Gizaldiak zear konta ezin-ala eritxi azaldu dira ederraren inguru; gizonak ikusiz, entzunez naiz irakurriz artu oi dauan atsegiñaz, ostera, lumarik naiko erkindu da.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Poz-sentipenak, ostera, adiskide bat barriro ikusteak, egintza on baten balioak aztertzeak, beste zerbait diñosku.

162. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Ari, ostera, ez dautsa guzti orrek ezer adierazten.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 Ekintza ostera, modu positiboz; kontatu egiten da eta azkenean: maithatu zutut.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Geienak gizon gizarteratuak baiño entzumen aundiagoa dauke eta batzuk entzungaiak bereiztu egiten dabez, esaterako euren atzean joten dan txaloa ez dabe entzuten, bai ostera urrin ausi egiten dauan txakurraren otsa.

165. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Batzuk berbaren bat esatea lortzen dabe, ez ostera irakurten eta idazten ikastea.

166. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Bestetik, ostera, aberri barruan eta mugaz andik Barriztatze aizeak zakar astintzen dira, Eleizearen semeak eurak alkar muturka jarririk.

167. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Berak, irratiz zein prentsaz agertu ebanez, ez ei zan gauza barria berea, ostera.

168. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Batzuetan izadi horrek (izar, ilargi, mendi, egunsenti, laino...) zentzun zuzena izango dau; beste batzuetan, ostera, sentipen baten agerpen izango da: .

169. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Egun aretan poz-pozik egoan, Agia Sofia maomatarrak Mezkita biurtu eben antxiñetako eliz kristau ederra, ostera kristau museo egitea lortu ebalako.

170. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Beste batzuk, ostera, argitan eta bata-besteagaz izketan egitea gurago dabe.

171. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Zauri txikia bada, ostera, ez dago zertan larriturik.

172. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Larritzen eta botaka asten bada, ostera, ez jako ezer artzerik komeni.

173. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 7. Irakatsi begie oneik (andrazkoak) kastidade-onoimen maitagarria; erakutsi begie euren otzantasunari dagokion benetako naia; agertu begie, isillak izanda, berba egiteko eratasuna; ez dagioela goi-maitasunari ekin euren berezko zaletasunak eroanda: Jaungoikoari bildur dautsoen guztiai, norkeri bagarik, era santuz eskiñi dagitsela, ostera.

174. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 Jaunaren arpegia, ostera, gaiztakeria egiten dabenakan, arein gomutapena lurretik atarateko.

175. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Ostera, lasterrean, ondorio negargarria: beste lurraldeetarik Bizkaira tropak heldu ziren.

176. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Beste guztiak, ostera, ukan (edun) igarokariko (transitiboko) laguntzaillearenak.

177. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Batzuk ez eben auzi orretan sartu gura, kapitalisten arazoa zala esanik; London eta bereak, ostera, eskua sartzea nai eben, arin eta bete-betean burrukaturik.

178. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Asmoz... ez hainbeste emaitzez ostera.

179. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Nik, ostera, soldaduak, apaizak eta gobernadoreak.

180. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Baina, ganera, Euskalerriak historiatik aldendurik eta bazterturik ez dau iraun; ostera, antxinatik munduaganako gogaera zabalez jardun izan dau, zerikusi haundiko hartuemonak, salerosketak, herriketakoak eta kulturarekikoak eginez.

181. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi-zale izan diran idazleen aldra batek guztien izenak hemen ezarteak luze joko leuke, ostera eroango gaitu: Fontecha y Salazar letrau argiaganik hasi eta Juan Ramon Iturriza kondairagile egoarritsuraino, Historia General de Vizcaya-ren egilea berau.

182. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Haren brankeak ez dau foru baztertzerik izentauten, ostera, berraldaketa zuhurra bai, Herrian ekonomi ta banakaritza uberka barriak sortzeko buruzpidea, alor honetan benetako autonomia ziurtatu egiana.

183. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Baina orrialdeon irakurleak jakin daki kalte lar horren benetako eragileak ez zirala izan ez izurriteek ez zainduezak, bai ostera, bere enborrak, sustraiek eta adarrek jasan behar izan ebezan zauri sakonak; baina batez be, osasun aroan bizi ahal izateko edozein arbolak behar dituan bizi-unik eta askatasun haize garbirik izan ez ebalako.

184. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Lehenengo kasuan ura ctónica da, lurrari lotuta dago, sakona da; bigarrenean, ostera, ura haizeaz lotzen da eta agirian sortzen da; putzuaren kasuan, ura lurrean edo lurpe ilunean bizi da (ilargia), iturriaren kasuan, barriz, ura argitan sortu eta zabaltzen da, eguzkitan.

185. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Bai bere gurasoak (Ibarzabal eta Goinetxea'tar Jose Frantzizko eta Olabe ta Aldazabal'dar Maria Teresa), baita bere aitaren aldeko aitaita-amamak be (Ibarzabal'dar Eusebio eta Goienetxea'tar Josepa), Etxebarria'koak ziran; baiña ez, ostera, bere amaren aldeko aitaita-amamak: izan be, Olabe'tar Juan Markiña'koa zan eta Aldazabal'dar Teresa Berriatua'koa.

186. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Jabe barri onek, ostera, bere eskubideak zorrotzegi zaindu gura-ta, eztabaidarik naikoa izan eban, eta azkenik, gogaituta, osorik, berak erosi eban lez, bere koñatu Rikardo Ustara'ri saldu eutson.

187. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Samiñez, atsekabez, ostera, goaz bideak urratuz, nora ezean; geurea izteak dakarskun naigabeak jota.

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Oraingo Sari orokor hau, ostera, opera omnia dalako hau, euskeraz idazten hasi nintzanetik orain arte egin dodana, osoan aintzat hartua izan dalako, halako poz apartekoaren ekarle izan jat.

189. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0077 KEPA.- Hori modan dago ostera... señorito suiziden artean....

190. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 JON: Hasieran esaten ditun horrelakoak, baina gero... Martzel ere, ezkondu zenetik zeharo aldatuta zebilek. Lehenago, afaria zela edo bazkaria zela, beti bera aurretik, alai eta umore onean. Beti erretiratzeko presa gabe, etxea gerotxuago ere han egongo zela esanda, itsasuntzia al duk ba! Orain ostera...

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0092 Alde honetatik kanpo, ostera, landaretza ugari da, pinuak batez ere.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Ikertzaileek, ostera, ipuina eta kondaira bereizten dakite, azken honetan pertsonaiak eta gertalekua zehaztuak bait dira.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0142 Lodienak hesterantz bidaltzen dira, eta txikerrak, ostera, hautespen-zonako liseri-guruinen konduktuetara barneratzen dira, bertako forru-zelulek intrazelularki liseritzen dituztelarik.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0214 Eskubiko kuskuak bi hortz handi ditu, unboari dagokion dibergentzia bentrala erakusten dutelarik; ezker aldekoak, ostera, hortz triangeluar handia du, eskuineko kuskuaren hortzekin artekatzen delarik.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Betainak, ostera, azetilkolinaren modura jokatzen du, zentru inhibitzailea kinaturik, eta beraz, kolore argiagoa erdietsirik.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0325 Bestalde, arbaso honen pseudometamerismoa nabarmendu eta irmatu egin zen anelidoen lerro ebolutiboan zehar eumetamerizazioa lortu arte; moluskuetan, ostera, ezabatuz joan da pseudometamerismo hori.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Batzuri lurrin gozoa zerien zerien: botatzen zuten; beste batzuk, ostera, kiratsa botatzen zuten.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0171 Beste batzuk, ostera, sorterazten dituzten bezain laster botatzen dituzte (hau da, esatebaterako, giltzurringainekoen azalaren kasua).

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0280 Berezia dagoenean ostera ekintzarik gabe dago eta ez da inongo sintesirik gertatzen.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 Ostera, argi ikuskorraren mugak gutxi gorabehera tartekoak dira.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0305 Urazpikoa, ostera, atzeratuago geratu da, orain arte ikertzeko teknologia egokirik izan ez delako; dena dela, kontinenteen arteko komunikabideak garatuz joan diren neurrian, urazpiko kableen beharra presentatu da eta honekin batera ozeanoetako erliebearen ezagutze hobea ere. Akitanian ba dago talde bat, batez ere, urpeko erliebearen azterketaz arduratzen dena. Honen zuzenbidea hauxe da: .

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Neguan, ostera, alderantziz gertatzen da: presio baxuko guneak itsasaldean (Aleutianetako sakongunea Pazifikon, eta Islandiakoa Atlantikon) eta presio altukoak lehorraldean (Siberiako antizikloia eta Kanadakoa).

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Beste batzuren eritziz, ostera, nuklearrean ere () bertatik aterako liratekeen hondakin erradiaktiboak berriro erregai moduan erabiliak izango balira.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Gerora, ostera, ia hauzo guztiak daude defendatuak.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Ostera, ez da aurkitu lur-errezko emakume irudirik, Ekialde Hurbileko kultura denetan daudenak bezalakorik.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Geroxeago buztingintzan, ostera, agertzen dira giza irudiak: baina konbentzionalak eta asexualak dira.