XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0009 Bizitza onetan bere otsein izan eta gero bera ikusi ta maitatuaz betiko atsegiñetan biziteko, egin eban Jaungoikoak gizona.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldija bai-da. Aranan txadoneko joliak
zortzigarren orduba diragarr. ¡Jole orrek
iñoz-iñoz jo eban gaurr baxen ankerrkiro!
Alde ein biarr! Jon Mikel zutintzen da ta diño:
-¡Illoba: alde-egiteko aldija dok! Luzaro
berrentzungo eztokan txadoneko juale
otsenok une ertuna eldu yokala yigarrk.
Gure besuetatik ataretan bai-abe;
makalaguak eta indarrge gozakala,
eurai ezin eragon. Gure eskubide zarrai
jaramonik etxake, gu gozakan aulduben
bildurr eztozak-eta
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Eguraldia guztiz illun egoan itxasaldetik, eta Txomin Txikik otseiñagaz, etxean eukazan teilla zarrakaz arautu ebezan teillatuko zuloak.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Milla gorantzi zuben otseñik apalen onen aldez.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Epelak gaiztakeri andirik ez dau egiten; baña gauza on andirik bez, eta Jaunak diño: otsein baldan eta ezetakoez ori, atazko illunpera jaurti egizue; an negarr eta agin-kirrizkadea ugari izango da. (MATT. XXV, 30).

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zu, guizona, erruquitu zaite zeure emastiaz, untzi argalaua leguez; laguna emongo deutzugu, ta ez otseiña.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Ez dalako otseña bere nausia baño aundiago, ezta ere irakaslea baño gurenago.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Beraz zure bizitzaren ereduz yardun beza zure otseñak; artan daudelako ene osasuna ta zindotasun yatorra.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Otseiñen min gaiztoa.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Milla gorantzi zuen otseiñik apalen onen aldez.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Itz gogorr batzuk esan ebazan bere otsein batzuen aurrian Gongotzayaren aurrka, ta onek beriala Kantorrberiko bidia arrtu eben jaupari deuna ilteko ustiagaz, ta alan egin eben bera otoi egiten eguala (1.170).

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Ez gaitezan bada arritu, otsein oneri maitasunak eragiten eutsolako.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Onek otseintzat arrtu eban, lanetan laguntzeko, bera be bakarrik bixi-zan-eta; ta Txiki antxe lotu zan, gixon bakan a atsegin etxakonarren.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Egun andietako aparia amaituteko eukela, Peruk, txori-kerizea langoxe begi txiki txiki ta argiakaz, beren etxeko bei ardi ta bildotsen barri emon eutsen ostatukoai; ta ganera otseinen izena, Zeberioko basoetako egur-muetaak, eta onen antzeko ezgauza asko iakin eragin eutsezan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Arren-dagitzugu, algustidun Jaungoiko orri: zure ikurrtonokaz alikatuten gozuzanok, zeure otsein zintzuai dagokijenetz bixi gattezala egixu, arren.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bein baten, egiñen orretan ziarduala, Andera Miren agertzen yako ta diñotso: Zu nire otsein zindoa zara ta ni zutzaz illarrainduko naz beti.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Arrendan, ben-ben ittaunau dagitsa geldokiko otsein bati: -¿Ilddegirik bai-dozube emen urrion?.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Baita ere bera orren eder ta maitagarriak ikusirik jopu, otsein dala oroitzeak barru barrutik abesti aberkoiak irten arazten dio: Goazen danok Jel-aldez
Uri, baso, mendi!
Goiko bidetik azke...

23. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Arruak ikusten eben au, diño Augustin'ek, ta asarratu ta sumintzen ziran, asarrez ortzikaratzen ziran, amurruak jaten zituan; baña zure otseñak Zu'tzaz eukan bere itxaropena, ta ez eutzen jaramonik egiten lenagoko jakingai utsai, ta zorakeri guzurrai.

24. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 A maiseatzaille dozu, au ondatzaille; zu morroi zaitez, otsein, mirabe, iñoren zerbitzari.

25. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gure Jaunak be berauxe irakatsi euskun... zuben arteko nagusi ixan gura dana, otsein ixango yatzube; eta zuben arteko aurrenik ixan gura dana, bai-dake jopuba Matai deunak legezko Goizp XX 26-27.

26. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Otz egiten eban eta morroiak ta otseñak su egin eta berotara egozan, eta eurekin baita Pedro be, zutunik, berotu nairik.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 - Ez iñola ere, Aita zintzo! utikan Zure itzaren otseiñak ori esatea!

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Tankera berriak artuta agertzen omen zan: batean iauregiko otseiñen bat bailitzan, bestean Euporba gizurena bailitzan.

29. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Bai, etzanderearen neskato otseina zan a.

30. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 ILLOTSEIN - Onangorik! yaun, zuk eztozu ezagun ez olango etxerik, ezta olango neskato otseinik be: ezta zuk aitatu dozun gizonik be, esaterako, Estepan Sly, eta Greece`ko Yon Naps zarra, eta Kepa Turf, eta Endika Pimpernell; eta onango ogei geiago izen eta gizon, olangorik eguño ezta izan eta eguño iñok ikusi be eztau egin-eta.

31. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Nire emaztea izan, eta zegaitik enozu deitzen zure senar? Nire otseinak deitu bear nindukie yaun: zutzako ni senar on baño enaz.

32. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 Otseinok ori ta ni gu geuretara itxi gagizuez.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Iñazio'k auxe erantzun eutsan: Teoforo'ri (3) Teoforo: Jaungoikoa daroana. iñok be ez dautso izenik deabru gaiztoa emoten, Jaungoikoaren otseiñakandik deabrua urrundu egiten da-ta.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Beste denporaldi baten Paris guztia bere edertasunaren otsein eukan neska arroa eta maitatua, dana batera.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Kanpokaldean serbitzariak zain zeuden, Lainotz, Tximist eta Trumoitz otsein fin eta leialak.

36. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0132 (Alde otseñak).

37. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0133 Ba-daragoio ak; idigi dira ateak, eta otsein mozkorrak irri dagioe euren eginbearrari; zitala edena sartu dautsat nik euren edabeari, ta bizia ta eriotzea or dabiltz alkarri ekiten bietatik zeñek irabaziko.

38. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0034 otsein bat genuen etxean eta jaten genuen, batzuetan, egia da, zerrikeriak, zango-luzeak, kaimanak, baina zerrikeria haiek otsein batek prestatuak izaten ziren, eta batzuetan muzin egiten genien, jateari uko egitera ere iristen ginen.

39. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0059 Oi Senar dibinoa, ene Jauna, ez ezazu errefusa zure otsein tristeenaren aitorkizuna.

39 emaitza

Datu-estatistikoak: