XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Gelditu gabe bere
gayean atzera,
Tolosa gaur dijoa
zor bat pagatzera;
bere seme Dugiols
onraz apaintzera,
ezkutuban zegoana
argitaratzera,
dorrecho eder baten
gañean jartzera
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ez deutsut escatuten zure erreiñuco jarlecu gorenic; ezta bere an zeure escuman edo esquerrean egoteric; ondo pagaduric nago zeure curutzearen escumea emon deustazulaco; eta onec asarquisuna emoten deust escatuteco, zeure erreiñoan zagozanean, nire gomuta izan daizun.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Paguetaco mundu onetan Jaungoicuari, pecatuaren bidez artu guenduan zorra edo penau biarra.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Gueure onguin guztiyai, Jauna, pagau eguiezu ceure icen santua gaitic, eta arima fiel guztiyac eroan eguizuz ceu alabetan. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Billatuko ditut bai nik trrapuak... ¿Zerr uste ote du zirrzil orrek? (Garraxika) Trrapuak, trrapuak... Emen guzia ondo pagatzen da.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 Jarri zaite emen nagusiaz itzegin nai badezu, ta lenengo paga zazu peseta bat.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Peseta bat? ¿Nagusiarekin itzegiteagatik peseta bat? ¡Arrayetan! Nagusiarekin itzegin dedan bakoitzean peseta bat pagatu bear izan banu, onezkero gelditu nitzan ardit zulatu bat gabe.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 Ez ordea nagusiarekin ez dezu itzik egingo peseta bat pagatu gabe, ta ori iru minututan bakarrik.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. (Asarre xamar) Deizayok nai badek; ni ez nua peseta pagatzea iru minutuan nagusiarekin itzegiteagatik, eta ori zortzi ordu arren zai emen pasa-ta.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Ez degunian garbi esatia obe dek ez diagu pagatzen; baña degunian... (askotan ere ez).

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Iñon kabituko ote da? Etxe-errenta pagatzeko baño orretarako obia aiz.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Pipax. - (Abestuaz)
- Tanti zera zu gizon bikaña
Bi peseta eskatzeko,
Baña, izan du Antton'ek maña
Zuri gaur ez...... iñondik iñola
ere patiña zikiña zeguelako
eskatu dizkatzun diruak
pagatutzeko
.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 MANU: ¿Len pagatua daguen kontua kobratzera berriro? Ori dek lapurreta bat, eta egitechar abek denak kartzelan pagatzen dituk (Mikela eta Jose-ri) Zuazte aguro.

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: Paga bezait zor ori.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: Ondo dakit, eta pagatu bearko du.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 MANU: Errezatzalle eder orrek esan dubenez nork pagatuba bada.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Guk egin zorrak, eta zorr oyek Jesus'ek ordaindu edo pagatu.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Oiek errezago pagalezakete ba, baserritar gizajoak baño.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Banua berealaxe emendik, baño pagatuko didazu.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Onguitéac persecucioaz, guezurrezco asmacariaz eta hill nairic erabilliaz ere, munduác ascotan pagatzen dizca; baña Bera biguntasun, malsotasun, asmo zucen eta beti batean daucan soseguaz Jaincoaren gloriaren celoan iracequia, eta bacarric gure salbacioco lanari beguira bici da.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0311 Erregeren izenean eta ordez presto jira bat egin zeban Grimaldi Ministroak irichiaz Erregengaitik Mineralojiko eta Quimica-ko katedra edo eskola 1777-garren urtean jartzea-bakoitza pagatuaz maisubari 1.000 peseta eta gañaz emanaz 6.000 erreal Mineraloji-ko Eskolan bear ziran gauzak erosteko.

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¡Ze iraiña ezdezute egiten santuari, euren satisfazioak mezprezatzean; Jesukristori bere merezimentuak ez estimatzean, eta Jaungoikoari luzeratzean bere justiziari pagatzea!.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Ikusten zeratenian beartuak pagatzera Purgatorioko penakin oraiñ gauza guchikin pagatu zeiketzuena, nai izango dezute zuen aide, lagun, ezagun ta senideak zuekin oroitzea, eta induljenziaren bat ematea; baña zuen nayerak ezdute ezer balioko; (...).

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Denen arnoa pagatu eta nerea ez.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 GANTZUME,- Ez, ez, bertze bat pagatzen diat.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 - Hauche duk lana! Manuelen ostatuan sarthu othe zaut, nik deus ez pagaturik gaitzitua?...... Arri astoak, arri, Manuelen ostatura!.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 246.- Salbatore, baba lore [L], (Aroa bide onez dohala adiarazteko) 247.- Azken hilak, paga zorrak [BNC], (Besta egiteari, huts egin nahi ez duenaren hitz bat, - bere gisan zuzena; azken hilaren gain izatekoak direnaz geroz, aintzineko guzien hartzekoak, (Voir le nampdeg; 67).

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 269.- Urdia hil eta kurrinka bizi, [BNG], (Erosi balinbazen gero pagatzekotan; edo (metaphorice), gauza pagatu baten saria, berritz galdetzen bada).

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Gero bilkhura horietarat ichil ichila zohazin, batere Parisetik pagatuak edo manatuak izan gabe, ordu arte ikhusi edo izaki moldez eta gobernuaz kontent ez ziren guziak, batzu aintzindari eta bertzeak esku makhil.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Etche batean bada karrosa bat atelatzen ez dena: harek ez du manobrarik zor; zor du hatik, la taxe des voitures edo diruz pagatzen den bertze taila bat.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Manobrak zor dira urthe guziko eta pagatu behar dira urtharrilaren lehenekotz ekharriak diren bezala.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Norbait hiltzen bada, haren ondokoak bortchatuak dira pagatzerat.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Manobra paga ditake diruz edo lanaz Laborariek, khasik guziek, lanaz pagatzen dituzte manobrak.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Guk nekazariyak obe genuke eiztari guztiai apariya pagatu ta ez ditezela eizera atera.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz orduan gure minixtroeri zagon mintzatzea, eta mintzatu dire galdatzen diotelarik, ez bakharrik zorren pagatzea, bainan oraino abantail frango, fraide eta serora frantsesek eskualde hetan dituzten komentu, eritegi eta eskolentzat.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra nola: eskola, komentu eta eritegi hoik handi eta emenda ditezkela, trabarik gabe eta ez dutela zergarik arras guti beizik pagaturen.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hola bazuketen nola paga kargutan jarriak dituzten adiskide andana, zerga berririk gabe.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Frantzian zituen ontasun handiak, bainan bakharrik hitzeman-arazi ondoan pagatuko zituela aphezpikuak eta herrietako aphezak.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz behar ditugu aphezpikuak eta herrietako aphez hoik pagatu, edo bertzenaz gibelerat eman Elizari bere lehenagoko ontasun hek.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orai arte hango gobernamenduak, gure gobernamenduak bezala, ez zituen pagatzen eskola erlisione gabekoetako errientak eta errientsak beizik.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hemendik aitzinat hango gobernamenduak pagaturen ditu eskola erlisione dunetako errientak eta errientsak ere, izan dadien erlisione hori ala protestantena ala katholikoena, oro berdin.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Aphezpikueri eta aphezeri urthe oroz zor dioten dirua ez dutenaz geroz gehiago pagatu nahi, geldituko zaizkote hortarik berrogoi miliun eskuetan.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eta orduan huna zer ezarri duten lege-gei horren buztanean: orai arte aphezpikueri eta aphezeri emaiten zitzaizkoten berrogoi pagatzeko, zeren budjeta gutitua izanen baitzen berrogoi miliunez.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bai, bada orai danik errailia herrian berian zer nahi phakaturik ere eztiala utziren.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Hau zerga-biltzaliaren baithan dugu beharko lehengo bertze zerga guziekin batian, pagatu.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Segur ez dituztela hoiek pagatuko beren aberastasunen araberako zergak.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gobernamenduko eskolak gure zergez pagatzen ditugu eta hiruetarik bietan ez detzazkegu gure haurrak eskola horietarat igor.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gehiago dena, hanitz tokitan, gobernamenduko eskolan ez dira bizpahiru haur beizik eta eskola libroan berrogoi edo gehiago; bere bizpahiru haurren eskolatzeko gobernamenduko errientak baditu lau bortz mila libera urthean eta gehiago, zuk eta nik pagatzen ditugunak, nahiz ez diren horrat juaiten gure haurrak, eta haren ondoan gure eskola giristinoko errientak ez du sos bat ukaiten bere berrogoi haurren alchatzeko.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Bakhotchak botza emaiten dizu nahi dianari, ountsa Jiten zaion bezala; kargulanten eginbidia duzu botzaren emailia phakatzen dutian gobernamentiaren althe; politikak ezdizu deus ikhounstekorik kountzentziareki...

52. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0080 Alkaate jauna, konparaziño:
Zu izan baziña urruaziño,
In izan ba'lizu kozka-mozka,
Asi izan baziña salto ta rota,
Autsi bazenitu eundamar eltze,
Aik zeñek pagatuko zitun?
.

53. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 BERNAT - Gaizo Pettan!... Biba hi, zigarro on zombait behar diozkagu pagatu, haatik.

54. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 GIZONA - Prezio doblea pagatuko dizut.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Multiplika zazu arin, bestela makila honekin burua apurtuko dizut, eta honela nigan egin zenuen bidegabea pagatuko duzu!

56. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Txakur txar onek antzeman dit
nik ortzik ez daukatena,
berialaxen billatutzen du
neri sobratzen zaitena;
kaxuelka bat tripaki banun
ta berak jan dit geyena,
gero kontua pagatzeko ni,
orrek ematen dit pena.

57. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Ordaintzeko garaia eldu zen eta ez Pernando'k eta ez bilbotarrak xoxik etzuten bazkaria pagatzeko.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Tratulari obak diralako-edo, zergatik edo argatik, beintzat orrek erosi egiten dituzte, gero, bearbada, iñoiz ez pagatzeko baiña.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Arrantzalien irabaziak
galanki arrixkaturik,
Itxas gañean ezpaitaukate
ordutxo bat segurutik
arraia garesti dagola ta
or gabiltz asarreturik,
bizi bat pagatzeko eztago
mundu onetan dirurik.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Txirritak beste baso bat sagardo eran zuen, ta abiatzekoan nela esan zien: - Nai dezutena egin, mutillak, bañan bizirik uzten banazute, nik bakarrik arrapatzen detan arek pagatuko dik.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 ETCHAHUN.- Hari eta berari... Zuzen ahal da zordun denari zorraren pagatzea eta ez zure zorretan deus hartze ez duteneri.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Hori ahatik kario pagatuko duzu.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Gure kontzientzia zalu makurtzen da
Gaur paga ditakena aise uzten bada.

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Erran zion generalak: Sekulan ez ditut ene lagunen alderako zorrak pagatuko!.

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoak erran zion: Bai, pagatuko ditutzu Orrhoitzen zarenean, aski ditutzu Pater, Ave ta Gloria erratea, eta zure obligazioneak pagatuak izanen ditutzu...

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 3. Horik on-artzen ez dituzten juduak, judu-zaleak eta batez ere juduek pagatuak garenok, zigor-zelai politerat eraman, Weltanschauung zer den ikas dezagun.

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Nor oraino? Lana gaizki pagatzen duten nausiak eta lanean gaizki ari diren langileak.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0105 Zoin dire bertzeen ontasuna zuzenkontra atchikitzen dutenak? Hek dire: zorrak pagatzen ez dituztenak, eta hatzeman edo maileatu gauzak itzultzen ez dituztenak.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0071 Gorrotxategi
Agur, anaiak, agur, arrebak,
aiñ entzule maitatuak,
bazkariaren txanponen berri
ematera beartuak;
gure txanponak omen dirade
erriko etxean sartuak,
nere kontua pagautu du gaur
Bergampacirc;'ko Ayuntamentuak.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0026 Azpillagak
baserritar au onuntz etorri
aurten Santo Tomasetan,
bere urteko errenta ori
pagatutzeko ustetan,
gero kalian nonai ibilli
berak nai duan klasetan,
alako baten ikasiko du
edukaziyua zer dan.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Ti kainon legetai? - Makedoniako eskualdean gerla handia egin zuten Eskualdun chahar batzuek badakite oraino zer erran nahi duten mintzaira grekazko hirur hitz bitchi hauk: ti kainon legetai? Zer berri den... han gaindi? Berri hau; lehenik Frantzian, gero Holandian, azkenik Eslavian bezala, airez dabiltzan tropak, erdaraz parachutistes, pausatu direla orobat Grezian. Emeki-emeki hegal guziak mozten ari diozkate hola Alamaneri. Ez da gehiago urrun joaiten ahal. Egia erran, den bezalakoak badu bere doia eginik: ordu da paga dezan...

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Denek aithor dute esku hori eta ahal hori zor zaiotela. Bainan huna non maltzur batzuek erraiten daukuten: Libro zare. Hauta zazu nahi duzun eskola, bainan zuhauk paga-zazu!

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Jadanik pagatua dugu, zergak pagatuz.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Nundik langilek bietan paga dezakete?

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Trinketeko partida ahulchka zen, soegileek phakatiaren ordaria ez die eraiki.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Beraz gizonak iduri du egun paga bihar urririk dion ostatu batean dela, biharamun hura sekulan ez heldu.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Deklarazione hau eginen ez dutenek beharko dute gero, zerga hiruetan pagatu.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Dirua bada, bainan ikaskuntzako bulegoak gorrien eskuetan izanez, hauiek berantzen dute berant-ahala eskola libroeri zor diozkatenen pagatzea.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Badakigu aldiz, Cambodgetik eta Vientnametik ekararazten dutela, aduana-sari izpirik pagatu gabe, zer nahi irris-hauskin, artoa miletan hobea litakelarik bada.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lantegi horiek jakin-arazi dute ez zezaketela buruziarik egin, orai arte bezenbat zerga pagatuz.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Patantak herriko kontseiluak bortz urterentzat pagatu gabe uzten ahalko diozkate ostalereri.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Tatzia pagatu dute, ene moltsatik hartu diruarekin.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Aratsean biera bat edan dut, niaurrek pagaturik.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Beti gauza bera da..., Han biltzen gira... Egun bat galtzen dugu... Kotisa pagatzen... Prefetari motion bat igortzen... Eta hortan fini, beste urte artio.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubi-saria beharko da pagatu, despendioen ordaintzeko.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Hogoi bat urthez pentsu dute zor guziak pagatuak izanen direla, diru on eta intres.

89. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Zenbat pagatu dezu?.

90. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 ETXEJABEA: Esaiozu Mr. Flywheeli bi egun ematen dizkiodala pagatzeko (Joan egiten da).

91. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Larri ibili. Orain artean herri triste hortan bizi baldin baziren, Madrileko etxe-bizitza baten errenta ezin paga zezaketelako zen. Eta dema eginen nuke, orain atera dizkizuten hogei mila errealak eta aurki aterako dizkizuten gainerako guztiak, ez dituztela zorrak ordaintzeko, Madrilen etxe-bizitza itxurazko bat hartzeko (alkilatzeko) baizik.

92. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0037 Hemen, gaizkile bi... (liburua bilatzen jarraitzen du), kiminal bi zaituztegu. Batak ez du pagatu nahi, eta besteak gehiegi kobratu nahi du. Beraz, lapur bi zarete. Beraz, delito bi aztertu behar ditugu... (Liburu bat hartzen du). Bueno, ea... artikulu... ea, artikulu... bai, hemen dago, ehun eta hogeigarren artikulua. Ea zer dioen... ezkontza egunean...

93. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 MARI BELTXA - (Pozaren-pozez bere senargaia besarkatuz). Zuri eskerrak, Tristan. Guregana agertu duzun leialtasuna urretan ezin paga daiteke.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Bide horiek erabiltzeko diru bat eskatzen diote eta berak segun sarreran zenbat jartzen duen horrelakoa izango da bukaeran pagatu beharko duena.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Zein da bide merkeena sarreran 5 pzt jartzeko prest badago? eta zenbat 6 pzt jartzen baditu? Zenbat pagatu beharko du BDE bidean, sarreran 11 pezeta jartzen baditu zenbat AC bidean 1 pzt jartzen badu? asma itzazu beste ariketak, eta lagunei proposatu.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Portugaletera itzuli gineneko Bilbon eskatutako itsasontzia pagatzen amaitzeko beste diru geneukan eta Sebiliatik ekarririko salkariak hemen salduz, BERTA II izango zena geure erara aro berriko armaz hornitzen hasteko beste.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Pagatzeko zutitzerakoan dardar egin zioten zangoek.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 - Eman paper hau ertzainei! eta nork eman dizun galdetzen badizute, esan Cheetos Gevara hemen izan dela - esanda aldegin zuten, roslyak pagatzea ahazturik.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Bainan lur bat saltzeko delarik, ez da hainbat beharra duen laborari ttipiari joaiten, bainan lurrak balio duen baino bizpahirutan gehiago pagatzen ahal duen laborari haundi, amerikano aberats, edo laborantzaz kanpo den sosdunari.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Ardura zorren pagatzeko behar du berriz ere dirua atera eta zorrak egin.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Gure ustez laborariak pagatua izan behar du bere lanaren arabera eta ez merkatuko gora beheren arabera.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Gutxieneko kosteak gaizki pagaturiko discjokeia eta diskaetxeek jartzen dute gainontzekoa, irabazi handienak.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Gainera urteko eta kalean ibiltzeagatik kilometroko 100 pezeta pagatu beharko du " bide publikoa erabiltzeagatik ordainduko dena.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Orduan ikusleek ez zuten pagatzen, eta sartzea libroa zen; are gehiago, pastoralaren denboran zerbitzari batzu bazebiltzan ikusleen artean, arnoa edo edari zenbaiten eskaintzeko.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0126 Urte honetan, Basurtuko etxea saltzen dute eta Alcázar de Toledon, Iralabarriko frantsizkanoen frailetegitik hurbil, hartzen dute beste bat, urte askoren buruan pagatzeko.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Herrian utzi dute artzainek gaztaren prestatzailea, ofizialki hautatua eta bertakoek pagatua.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0256 Kilo haragiaren kostu guztiz / Kilo haragiko txahala erostean pagatu zena.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0256 4.2.d) Txahal erostea. Kilo haragiaren kostu guztian, zenbat den txahala erostean pagatu zenaren eragina.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0256 Garbi agertzen da, oina erostean, txahal horrek haragia sortzeko balio duena baino gehiago pagatzen dela.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0256 Izan ere, txahal bat erostean bi gauza pagatzen direla esan daiteke: bat, erosteko puntuan kilo haragitan balio duena; bi: txahal horrek haragia egiteko daukan ahalmena.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0256 Horregaitik pagatzen da, haragitan dauzkan kiloak hartzera, txahal txiki bat, urteko zekorra baino askoz gehiago kiloko.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Hala nola, mantenu zergaeta San Martin zergan (nagusiari beronek emaniko lurraren ordainez pagatzen zitzaiona); gudal zerga edo soldaduskaren ordez eman ohi zena; zerga arrunta edo petxa, ondasunen arabera herrien artean banaturiko pagua; errege zerga, lehenik errege bakoitzaren txanda hastean ordaintzen zena, eta gero, zazpi urtez behin ordaintzekoa.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Zeren kofradiari pagatu ohi zitzaion zerga ber-bera pagatzen zioten erregeri.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0117 Horrela emandako txartel demasiak diru-eskaintza gehitu zuen; are garrantzitsuago dena, gobernuaren letrak pagatzen zituzten, zilarrak edo urreak egiten zituzten (...).

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Lehen mundu-gerran moztu zen Europan, Estatu Batuei urrez pagatutako erosketa handiengatik; gerraren ondoren erabili zen berriro, eta Depresio Handian betiko abandonatu.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Ideia horietako bat da istripuak nahitaezkoak, halabeharrezkoak, direla; lan egiteagatik norbaitek bidaliko zigukeen zigor bat, edo ogibide bat edukitzearen truke pagatu beharko genukeen ordain bat.

117. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0056 Askok beren biziarekin pagatu.

118. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Ezer ere pagatu gabe alde-egin ziola ikusirik, Santxo Panza`rengana joan zan bentaria ordain-galdez; onek berriz zera zion, bere nagusiak pagatu nai ez bazuan, berak ere ez zuala pagatuko; izan ere, zaldun ibiltariaren ezkutari izanik, bere nagusiarentzat bezelako arrazoi-lege berbera zala beretzat ere, ostatu ta bentaetan ezer ez ordaintzekoa alegia.

119. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 (...) ikusten zan baserriak sobratzen ari zirala, ta orduan nagusiak izaten zituzten beren buru-austeak; errenta pagatzea atzeratua edukitzea txarra izaten bazan, baserria utsik edukitzea ez baitzan askoz obea izaten, modu orretan lur guziak, eta etxea bera ere bai, ondatu egiten ziralako.

120. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 Etxe-jabea emakume ezkongai bat zan, au da, etxeko andrea, eta onengana joaten ziran errenta pagatzera baserri artako senar-emazteak.

121. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 Andikan aurrera ama alarguna joaten zan errenta pagatzera.

122. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0063 EZKONTZA Garai aietan, soldaduska, al zuanak, pagatu zerbait ondotxo eta emen, Donostia'n, pasatzeko modua izaten zan.

123. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0063 Eta ala egin genduan, oso gutxi pagatuz.

124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Bañan, ostatua pagatzeko dirurik etzeukatenentzat, an egoten bait zan, bidagurutze-bidagurutzean, Elizatxoa, bera baño aundiagoko portalepearekin, beartsuak nun lo-egin izan zezaten.

125. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Orai bertze trago bat, prest dago barrara
Hura, gaizo artzainak, pagatu beharra.

126. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - Pents'emaxu! Etxi paatu-re biak juan zazkolaik.

127. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Baina hau pagatzen ez baderaukan, ez dinat inoiz neure atseginik gozatuko!.

128. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Atzerritar horiek, beste izen berri batzuekin deitzen ditugunak, lan dorpe, hirriskugarri eta zikinen egiteko ibiltzen ditugu, gutti paga eta bota urrunago, hara bazterrera.......

129. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 Ordu hetako bikario gehientsuak ari ginen zinema egiten: herri ttipienetan ibiltzen ginen, bostpasei mutiko gazte lagun, untsa pagaturik gure sosekin erosi apareil-a batzu eta gure otoa bera heien eskutan utziz... Baizik-eta kanpanetan ere behar zela zinemaz jenden kultura lantu...

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hain zuzen, Japonek erosi dizkio bi milioi petrolio kupel, kupeleko 18-20 dolar pagatuz, hau da, Sha-ren garaian pagatzen zena baino askoz gehiago pagatuz.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Ferrari bat 144 milioi pezeta pagatu.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Beraz, Ama Birjinaz jabetzekotan, urretan pagatu beharko dute berorren balioa.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Onela bei zaarra 230/260 pezeta kilo/kanala inguruan ari dira pagatzen, eta urtekoa berriz 333/370 pezeta inguruan dago, eta erosleentzako berriz leen bezalatso, au da 700 pezeta inguruan kilo xerra ona urtekoarena eta 600 pezeta beiarena.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Eta ollaskoa berriz, naiz ta joan diran illetan baño obekiago egon gaurko egunean 155/160 pezeta inguruan pagatzen da alare ez da gogortzen berean.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Nazio Batuen Erakundean eta beste horrelakoetan, gutxik pagatzen dute presupostu gehienez eta haiek eragozten dute edozein aldaketa erradikala.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 LENGO BERTSOLARI ZARREN ATERALDIAK Bein batean, Prantzes-Txikia ta beste lagun bat Goizuetara joan omen ziran bertsotara, da erriarekin tratua egin Akordioa egin omen zuten bertsoak dana dirutan pagatzekotan, da jaten egiten zituzten gastoak ordainduko zituztela aparte berak.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Ura ere pagatu gabe, nola edo ala eskapo egin omen zuten, eta beintzat aiek ere itzegiten jardunak.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Txoperrak ere, eta gero ostalariak ere, kontua pasa omen zuten aiuntamentura, eta ezetz: aiek dana dirutan pagatu ziotela, eta berriz ez pagatzeko asmorik.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Geroztik zorrak dituzte egin eta metatu kanpoan, eta orai hek ezin paga, hartzedunak hor dituztelarik galdeka ari turna dezaten maileguz ukan dirua.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 150.000 pezetako kreditua zor zion Bilboko Aurrezki Kutxa Munizipalari, eta bera pagatzeko prest zegoen.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Goiz, 8,30etan, bi hilabete aurretik pagatu behar zen Land Rover-ezko bisitatxoaz baliatu ginen ondorengo txirrinduazkoa zertxobait ezagutzeko.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Lurra pagatua dute; zuzenkontra gabiltza gu iragaileak.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Aldiz, Frantzia guzian bali izanen den permisa beharko da pagatu hogoi mila libera xahar...

144. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 - Bere ostatuko zorren pagatzeko gizon bat bankorat badua diru mailegatzerat.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Eta herri ttipietan haurren kuotaren araberan, beraz ez dagoela andereñoen pagatzekorik.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ez dira haatik denak sartzea pagatuz johan etxe hortarat.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Azkenengo erremolatxa uzta txikiegia izan da Espaiñian behar den ainbat azukre egiteko eta 40.000 tonelada kanpotik ekarri beharko dira, 3.200 milloi pagatuta.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Agirian ezarria den bezala: konparazioa dugu: Fougéresen: 3,19 libera pagatua da ordua eta Hazparnen: 2,85 libera: batez ere orain Barre-k gure ekonomi ministrak (e! zer nahi duzue ia? Ekonomiaz ere arduratzen da lehen Ministra): elektrika indarra ehuneko 8; esantza edo gasolina ehuneko 13; postaren zerbitzuak ehuneko 10: publiko zerbitzuak (konpreni beharra: estatuaren indartsuen zerbitzuak ere pagatu behar ditugula: nahi ala ez nahi): ehuneko 12; eta bultziak (nork zion merkeak zirela?) ehuneko 25 emetatu dituela: langileei plazer berezi bat ematen die orain hauteskundeak pasatu eta lurpean daudela...

149. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Denek pagatzen dugun Bulletin Diocésain delakoaren zuzendari Euskaldunak ez du sekulan onhartu guk igorri demendren artikulurik.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Problema larria da, benetan, baina euskarazko irakasleek beste maisu guztiek bezala ez dituzte pagatu behar hezkuntzaren politika atzerakoi eta antolaketa burokratiko baten ondorioak.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Kaletarrak be, ortu pusketa bat bakarrik eukita be, kontribuziñoa pagau bear dabe.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Kale-langilleak euren dirutik aseguru osoa pagetan dabe.

153. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 A! Mahomet ikhusten dit
Horiek naiela trunpatû
Bena beharko dizie
Faltsûkeria phakatû.

154. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0051 Fernando beste krima bat
Badûkek ene hiltzian
Bena phakatûren dûtûk
Denak ifernû gorrian.

155. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0054 A, Gollo, Gollo, Ar'eta pakaturen duk.
Herriotze latzgari hoi hik egin balinbaduk.

156. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -guk eukiten gendun kuadrillatxue dantza iteko, ta parrokixe, ai! akordaute ori, ni jotara, niri jotara gustau, an joten gixena, besoa falta xakon, ser joten gixen? gitarrie, kordiona, panderetie? jota bat, korru bi, aparte, eta musikie, ba ayuntamientuek pagaten gixen, gero seiretan karraka etzera, listo espaben aitek...

157. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Eta ez dakit zenbat izango zen baina, behinik behinean diru ederrak pagatu behar izan ei zituen urliaren aita horrek.

158. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0142 - Aren emazte koitadiak amar maradi pagatu. (Elantxobe)

159. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00018 Eta berreskuratzeko, beste horrenbeste eta interesak pagatu beharko.

160. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0013 Ondo pagatua dago bai, aszensorerik ez edukitzea!

161. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0040 FRANCK: 8000 berehala pagatuz.

162. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0041 Honek txekez pagatuko din, eta banko garantiak eta holako hitzak aterako ditin berehala.

163. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 4. Hau da, hau, aukera: bat pagatuta bi eraman ditzakezue.

164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00040 -Hau al da guk pagatu dugun hiltzaile amorratua? -bota zian barrez lanistak hi negarrez ikusi hinduenean.

165. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00159 - Berak jaso dik urkamendia, paga dezala!

166. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00090 Liberatan pagatu zuen, hala ere, bidaiari deserosoak, hitz erdirik ebaki gabe.

167. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0046 Baina ginea bat jarri zuen Yvetteren hartzekoan: erretoreak bere konplizitateagatik pagatu behar zuen ordaina.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Bizi diren hiru lagunek etxebizitza ez dute erabat atsegin eta berriaren bila dabiltza. Begiz jo dutena Bizkonde kaleko 18 zenbakiduna da eta jabea On Francisco Egaña du; harekin hitz egin eta laster moldatzen dira. Ez dakigu zenbat pagatu behar izan zuten, ez eta pagatu behar izan zutenik; behar izan bazuten, Jose Inaziok 320 erreal kobratu berriak ditu ematen dituen eskolen sari eta ongi etorriko zitzaizkion.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0207 Beren diru guziak xahutzen dituzte alferretako afitxa batzu pagatzen:

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0148 - Janaria pagatzeko dirua

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0391 Euskal probintziek Erregearen arma babesa gozatzen zuten eta inport-esportatzeko libre ziren, errenteriak pagatu behar gabe.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0391 Horren ordez, urtean kantitate jakin bat pagatu ohi zioten Erregeari, eta zerga antzeko emari batzuk.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0391 Kantitate jakin hura pagatzeko ohitura jauntxoek berek ezarria zen.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0391 Gipuzkoak lehenengo aldiz 1629an pagatu zuen, Egañaren arabera.

175. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0182 Oan ijituai gañea paatu ite yote jornala gañea, oan.

176. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0172 Mendie eo basoa bampecirc; kontua artzen tzona nausie izaten tzan bat, bi eo iru re izan tzeizken ta koadrillen gastuk eta soldatak ok pampacirc;tzen tzituen.

177. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Markatu bezen fite pagatu beharko da delako saria.

178. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Norbeitek barrika bat hasten balu kontrabandan, barrika osoaren saria pagatu beharko du, erdia herriarentzat, beste erdia herriko pobreentzat.

179. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0164 Egiten ez badute, guarda bat ukanen dute beren gain, ase eta lo, deserturra harat igorri arte, 15 libera pagatu beharko dutela egun bakotx bestalde.

180. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0190 Maiatzaren 31an, emazte eta etxezainik gabeko biltzar bat: plaza sariak pagatuak izanen direla erabakitzen dute (I.25).

181. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0190 1787an 27.965 libera pagatu zuen Baxe Nabarre guziak.

182. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0036 Hau esateko izana dute
biek nahikoa bertute
beste erara pentsa balute
nik askoz nahiago nuke.
Ikasi eta lan kontuekin,
asperturikan naukate,
horrelakorik beraiengandik
ez nun entzun orain arte,
igual dirua gero karrera
pagatzeko nahiko dute (bir).

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0038 Zor diot enpaza, fabore koxkorren bat, hori egin didana, zenbait pagatuta irteteko prest egongo litzatekeen tokian debalde ateratzea, berdintzeko.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Badirudi, saltzeko sortzen degunetik ixtimaziorik ez daukagula eta zergak eta pagatu bearretan berriz ez dago txantxarik.

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Bost milioi pezetako kalteordaina (220.000 libera inguru) pagatu beharko diote Galindori.

186. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00005 Lauon ondasun guziak elkartearen izenean dira eta baserri bakoitzaren lurrak GAECaren izenean daude errentan, eta orain arte errentan ditugunak, haien errenta ere GAECak pagatuko du.

187. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00005 Beraz, lana pagatuko dugu, ez kapitala.

188. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00025 Bertzalde, Javier Rozas Kontsortzioko gerenteari 690.000 Pta. pagatzen zaio hilabetero (dietak aparte) bere denboraren zati bat Bertizko Partzuergo Turistikoari dedikatzeko.

189. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00005 Esnea-eta pagatzen diren prezioetan ez da harritzekoa.

190. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00003 Bertzelako iritzia du Ezkurrako Pantxito Gorostiagak, aurreko neguan hemen hameka-hamabi duro irabazten ziren eguneko eta han berrogei duro pagatzen ziren eguneko.

191. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Oso kuriosoa zen apotxen kontua gogoratzen du Dunixek gure lagun taldean apotx gutxien egiten zuenak merienda pagatu behar izaten zion beste taldeari.

192. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Zer Dakar itsasontzian izandako kalte materialak ordaintzerakoan, oraindik zehaztu barik dago baporaren asegurua edo udalarena egingo dan kargu pagatu beharrekoaz.

193. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0025 - Pagatuko dit, haur deabru horrek! marmaratzen du lanerako bidean.

194. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Behin pastela, hurrengoan txorizoa... gero, danon artean pagaten dogu eta nozipinean eurek gonbidatzen gaitue.

195. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Primitivo: Normalean urtekeretan alkarteak ordaintzen dau eta bazkaria bazkideok pagaten dogu; guk deku subertea Udaletxeak eta Diputazinoaren kontura doazelako hemeko gastuak.

196. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0007 Modulo bakoitzarengatik 5.000 pta., eta agertzea nahi baldin bagenuen aitzinetik pagatu behar.

196 emaitza

Datu-estatistikoak: