XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Urietako erloio edo orduariak pisu astun bi dingilizka daukazala ibilten direan gizan, Urabillak bere beso banatatik Kosepa ta Madalen erdi-dingilizka eukazan, Kosegaz ekionartean.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 Uste ta icharopen onegas sendaturic, o Ama Dontzellia, nator arin aringa zu gana, eta macurturic neure pecatuen pisuaren aspijan negar erijuan etzuten nas zure oñetan.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Prantzes trakets ayek
eskalaproi pisu ayekin...
nola, nola, gure
mutillen gabriolak egin?
Ja-jai!!!
ikusi naiko niken
alako bat, brinko biyurriyak egiten!
.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 Berealaxe ikusiko degu. (Gutxi gora-bera pixua igarritzeko jasoaz).

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Bai, esan zuan beste batek, sakelian (poltxikoan) ere eztute izango pisu andirik eta.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen ezquer escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, ¿eta orretan eraman cenduen oñaceacgatic, aitortu ondorean Dabidequin: nere gaiztaqueriac igo ciraden nere buruz gañetic eta carga pisua becela astundu ciraden neregan, erregutzen dizut nere Salbatzallea, iracequi ondorean ni caridade eguiazcorequiñ, barca zaizquidatzula oraindañoco nere itz, pensamentu eta obra debecatu guciac.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 ARATEGIKO GORA-BERAK.- Lengo illean, Dagonillean, emengo arategijan il dira Abelgorrijak 200, pixua 24.472,50 kilo Txarijak 17, pixua 1.386,50 kilo.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Gaineratiko erranguren gatik, banindabilan aski airos; bainan Sokorriko egitatearen orhoitzapena...... ah! hura zen pizua eta samina!.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez egin urden bazka ez tourteau-az bakharrik; jendeak ere zombat nahi janhari ona izanik ere, dembora pochi baten buruan hastiatzen du janhari hura; kalte egiten dakola ere erranen du, barnean bethi halako phizu bat emaiten dakola.

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Onelan mintza ta erdira egotzi zitun pixu itzaleko bi saskiak: Erix zuarrak oiekin apaindu ei zitun burrukarako bere eskuak, larru latzez besoetara itsatsiz.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Bi azpiltxoak Jupiter'ek berak dauzka orratz bat berean, bi burrukalarien adu bixikoak aietan ipiñirik, nekeak nor dun kaltekor eta eriotza zein pixutan makurtuz doan ikusteko.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Izadiatik datorkio amari, eskubidearekin besoa emanaz, obligazio edo betebearraren pixua.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Bañan Europako politika indarretan nola sentiaraziko dute euren pisua, almena, indarra eta boterea, Sindikatuek nazioetako langilleen ziñezko elkargoa bein betiko jasotzen ez duten bitartean?.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Kordelakin egiten dan neurria, ez da beti xuxena; bei edo txala, gizena edo argala, luzea edo motza izan liteke; eziñ ba neurri berean, pixu berdiña izan.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Eta ni bildur, ez bataren eta ez bestearen eztan izkuntza nabar, pisu ta elkor orrek ez ote ditun gogoan joko euskaldunik jatorrenak, euskal-liburu ta paper guziak erabat zapuztutzeraino.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Diotenez, bere gazte denporan mutil sendoa ta indartsua izan zan, eta sekulako markak jo zituen pisuak jasotzen.

17. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Arrestelia bizkarrean,
Urrats pizu batean,
Ama jin zitziakan ondoraino
eta hartu eskutik:
Hea haugi etxerat erranez.

18. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Bakarrik firristan
Zeruko airean
Asteri ondoan
Freskuraren hartzen
Gustian zabilen
Bele beltzaun baten
Hegalda pizua.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Baiona'n argitaratzen dan Herria asterokoan pixu aundiko zerbait idatzi du Etxekorena jaunak. Ezterizkiot oker dabillenik bere arrazoi bidetan.

20. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Efifiak. - Zer izen pollita eman dioten berehala Eskualdunek, nunbeit norbeitek sasipekoak deitzen zituen gudulari gazte biphileri! Efifiak! Bada, Alamanian ere nahi omen lituzkete orai efifiak, Amerikanoen oldarra Berlinerat gabe hausteko. Himmler horri buruz ari da lanean. Bainan ez othe zautzue orori Alamana, pisuegi iduritzen egiazko eta behar bezalako efifiaren egiteko? Efifia, izena bera bezen arina eta zalhua da, egun hemen, bihar nunbeit, etzi debruetan barna joana, harrabotsik gabe, jauzika, irriz... eta ez da holako Alamanik!

21. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Izan ditaike gure loa pizuen pizuenean zen aldi batez, erran nahi baita oren bat eta erdi irauten duen lo pizu hartan iratzartu girela.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan, orai garbiki ageri da, Eskualtzalen Biltzarrak, oraiko moldetan, ez duela deus pisurik, prefetaren eta haren buruzagientzat.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezkerretik eskumaldera: 1.Armusua jan. -2.Palaz jokatuten daben Naparroako anaia bi. Seme-alabadun emakumea.- 3.Auntzaren arra ( atzekoz aurrera ). Esanekoa ( obedientea ).- 4.Dimako auzotegia.B okal letrea.- 5.Konsonante letrea. Numerua ( atzekoz aurrera ).- 6.Bateoan ipiñi euskuen. Leku aretara.- 7.Merke ez dana. Jakob patriarkearen seme bat.- 8.Gauza bateri pixua arindu. Bokal letrea.

24. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Boskarren etxoin edo pisuko andra zartxo bateri, betiko antzera, etxeko zakarrak balkoitik uretara jaurtitera eioala, eskuetatik laprast egin eutsan paketetxoak, ea kalera jausiko yakolakoan, andik ebiltzan kaletarrei kontu eukiteko esan nairik urten eutsan et-et-et... dei urduri eta larri arek.

25. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Nere lehenengo estrategia (bartko logalduak apur bat erakutsi dauste) neure idaz-maniak euren bistatik gordetea izan da eta, hatarako berebiziko diatort goiko pisu hau.

26. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0019 Soka batek tiratzen eutson oihetik polea baterantz zintzilik egoan pisu bategaz.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Epe labur edo luzeagoan, baiña euren gain igarri ebela pixu itzal ori.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Lenengo orreitan, baiña, euren bizitz-mailla oso beekoa izanik, zortzi dolar orreik pixu astuna adierazten dabe.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Egia da, jazokun arrigarriak edestu ta azaltzea eder jakola, onek egotzi bait eutson jaso eban entzuterik geiena idazle barrutian, baita egia da, beti ezkertar saillean, lan batzuen egille dala ideia pisu aundikoz jantzia.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Zu hemen pisu batean bizi zara eta esan dozu kanpotik ibili behar dala denboreari igartzeko.

31. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Batek - Dendariak pixu pixkat kendu dagiela salgaiei, maixua ordaintzeko.

32. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Batera idatz itzazu: zurea horrena bezain ona da: entzuneraz itzazu, ahoari berdinak gertatzen zaizkio: pisa itzazu, eta pisu berekoak dira: araoak egin itzazu beraiekin, eta Brutok Zesarrek bezain laster erakarriko du espiritua.

33. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 ANTONIO - Gizon arina da hau eta pisu txikikoa, mandatuak eragiteko egokia: ongi al dago mundua hiru ataletan banatzean, bera partea izango duten hiruetako bat izatea?

34. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Bilakaerari begira, Ikastolen pisu erlatiboaren hazkundea sendotzen da, B eta D ereduen hazkundea (geldi baina aurrerakorra) bezala.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Adibidez, B.B.B.-ko 3.mailako ikasleen pisua eta altueraren arteko erlazioa nahiko garbia dela ikusten dugu.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Betebeharren artean honakoak nabarmenduko ditugu:
- Instalazio orokorrak edo beste jabeen probetxuan daudenak errespetatzea
- Zeure pisua eta instalazio pribatuak zaintzea.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0001 pisu osoa

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0057 Ur zikina edo zapore txarrekoa batzutan, murritzaldiak bestetan, edota azkeneko pisutaraino ez dela beti heltzen.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0020 88. Zein da, 13 hektolitro 25 litro 4 dezilitro uren pisua?

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0020 89. Zein da ur honen pisua?
- 5 dekalitro 6 litro
- 3 hektolitro 20 litro
- 4 hektolitro 2 dekalitro
- 25 dekalitro 5 dezilitro
.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0020 90. Zein da edukiera hauen pisua:
- 2 litro 3 dezilitro
- 4 litro bikoitz 2 dezilitro.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0100 IKERKETA 1 Oraingo ikerketa honetan, erlazio horren egiaztapena pisuen arabera egingo da.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0100 5. Nola frogatuko zenuke, pisu baten bidez, erlazioa ondo betetzen den ala ez? Egizu hartarako saiakuntza.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 mn eta sekzioen artean habearengan inongo indarrek ez badihardu -57(a). irudia - bi sekzioetako indar ebakitzaileak berdinak dira Azterketa honetan mespretxatu egiten da habe-elementuaren pisu propioa.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0043 Harri hauk nolakoak diren jakiteko lau gaitasun hartuko ditugu kontutan: Kolorea, gogortasuna, pisua eta hauskaiztasuna.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Pisu espezifikoaren eta dentsitatearen arteko diferentzia pisuaren, zeina indarra den, eta masaren, zeina gorputza egina dagoen materia den, arteko bera da.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Botak jantzita dituzu eta noski, elurretan hondoratu egiten zara ia belaunetaraino; ohar zaitez bi magnitude fisikok eskuhartzen dutela fenomeno honetan, hondoratzean alegia; bata, indarra, zure 60 kp-tako pisua hain zuzen ere, eta bestea zure boten zoluaren gainazala, zeinaren bidez indarra ezartzen bait zaio elurrari.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Zein magnitude fisiko ditugu jokoan oraingoan? Indarra, lehengo pisu bera, 60 kp; baina ukipen-gainazala ez da bera, orain gainazalaren azalera handiagoa da eta hondoratze efektua gutxitu egin da.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Ikusten duzunez, nahiz eta indarrak iraun, 60 kp.tako pisua, ukipen-gainazalaren azalera asko aldatzen da.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 3. irudian ikus dezakezun bezala pisu eta forma berdinezko hiru adreilu hondar-kaxa batean uzten ditugu aurpegi desberdinetan etzanda.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Beren pisuaren eraginez eta harearen fintasuna dela medio adreiluak hondoratu egiten dira irudian adierazten den moduan.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Pisuak libreki eroriko balira, higidura uniformeki azeleratua izango litzateke eta sortutako lanak energia zinetikoa handiagotuko luke.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Baina tresna honetan eta paratxo higikorrak urarekin duten marruskadurari esker, pisuak poliki erortzen dira, hau da, energia zinetikoa mespreza daiteke.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Tenperatura hau ondoko era honetan kalkula daiteke: Egindako lana: - Erortzen den pisu totala, newton -etan: P.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 OTEC 1 projektuan, ingurugiroan sor daitezkeen ekologi eta poluzio-arazoen azterketak funtsezko pisua du.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Etxe mota desberdinak bereizi: pisuak, txaletak, etxeorratz, baserriak, txabolak...... herriko auzoak bixitatuz.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Hiru denboretan pisu haundiena duena kokadur denbora da.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0118 Askok uste zuten, iratxoak orraztoki batean gordeta euki ditezkeela, eta orraztoki hori pisu baten gainean ipiniz gero, karga hori errazago eraman daitekela (probalariak idi probetan).

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Beraz, bere kualitateengatik onartuena den dirua, diru merkantzia da: pisu gutxitan balio handia eduki dezake: garraiatzeko erraza da; munduko merkatuan balio egonkorra du; suntsitzeko zaila da, etab.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0034 Nahiz eta pisu atomikoak guztiz zehatzak izan, zenbait elementu pisuaren arabera taulan kokatzen zenean ez zen bere propietatei zegokien tokian aurkitzen.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0140 Behe aldeko elementuak egiteko, materialik arinenak erabiliko ditugu, hauek pisu txikia izan behar baitute.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0140 Elementurik gorenak eraikuntza osoaren pisua jasan behar du; eta, horregatik, luzeena eta sendoena izango da.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 Mailuaren pisua 1 etik 2 kilo bitartekoa denean, (5-5.irudia) horrela deitzen zaio.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Burdingintzan adibidez, altzairuzko produktoen neurri eta pisuez badira arauak.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Bi pisutako egurrezko etxe dotore bat zen eta atean gaizkin gaizkin: gaizkile itxurako atezain indartsua zegoen.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Urak, pisua duenez, beheranzko indarra jasaten du eta horregatik, goitik behera jausten da.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Honelako presuntzioa * frogaren pisuari buruzko teoriatik at gelditzen da, fikzio figurarekin lotzen da eta hurbil-hurbiletik.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Horrela ez balitz, oinarria bera frogatu beharko litzateke aurrena, hots, presuntzio naturalak ez ditu frogaren pisuaren arauak aldarazten.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. uriarte 0005 Kaixan 12 tomate pote aurkitu ditut. Pote bakoitzak 325 gramoko pisua dauka. Zein pisu dauka kaixa bakoitzak?.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 L: Zein da zure izena? N: Anabel Lazkano L: Non bizi zara? N: Mungian, Torrene kalean, 12garrenean, 3garren pisuan.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Beraz, garbi dago masa eta pisua ez direla gauza bera.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Masa batek pisu desberdinak har ditzake erakarpen-indar desberdinen arauera.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Erorketa askean, dagoen indar bakarra pisuaren indarra da.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 beribilaren pisua /.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Zoluak pisuaren aurka kontrajartzen dion indarra (Zer gertatuko litzateke baino txikiago balitz?).

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0163 Likidoak, solidoak bezala, pisu bat dauka.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Dakizunez, pisua indarra da; Lurrean dauden gorputz ororengan Lurrak eragiten duen erakarpen-indarra, alegia.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Esan dugun bezala, indar konstanteak, (bere pisuak), eragin zion etengabe sagarrari, mugitzen hasi zenetik lurrera iritsi zen arte.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Esandako esperientzian, 30 kg-ko bi pisu erori dira 2 m-ko altueratik, eta 500 g-ko masa duen uraren tenperatura 0,56ampdeg; C igo da.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 a. Zenbatekoa da pisuek galdu duten energia potentziala?.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0009 Balantza gorputzen masa neurtzen duen tresna da, pisu deitzen diren beste masa batzurekin gonbaratuz.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Hain pisu handia jasanda, zergatik ez da mahaia hondatzen?.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Gizonak altxatzen duen pisua F indarra baino zenbat aldiz handiagoa da?.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Ohartu al zara F indarra altxatzen duen pisua baino txikiagoa izanagatik energia ez dela handiagotu?.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Distantzia motzera eragindako indar handiak, pisu arinagoa urruti altxarazten du.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Zenbait magnitude fisiko (bolumena, luzera, korronte elektrikoaren intentsitatea, pisua, etab.) neurtzeko tresnak dira neurgailuak.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Ondoko irudikoak adibidez, platertxo gainean dagoen piezaren pisua neurtzen du.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Orekatu balantza beste platerean pisuak jarriz.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Hondakina azaldu, azaldu zen, baina Lavoisierrek aurretik ontzia pisatua zeukan, eta frogatu zuen hondakin horren pisua eta ontziak galdutakoa berdinak zirela.

90. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Kasu honetan ere, berdin atalak ez du inolako pisurik, Ingurunea, Urak eta Saneamendua sailean izan ez ezik, (...).

91. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Euskararen aldeko jarreraren pisua hain da handia, ze aurkakoan eta indiferentean kopuruak batu eta hala ere ez dute bataz besteko nabarmenik lortzen.

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0017 Ezkerreko patrikan, metalezko pieza lau eta biribil pila bat, ezinezkoa egin zitzaigun mugitzea, pisu izugarria bait zuten.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Ez da ikusten zenbat pisu dituen oso zaila delako kontatzen baina alkateak esan du 101, Nueva Yorkeko handiena baino bat gehiago ehun pisu udaletxearentzat eta ofizinentzat eta etxebizitzentzat, eta azkena diskotekarako.

94. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0080 - Uretan ez dut pisurik. Eraman nazazu - esan zion Annak.

95. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Ipurdikorik ez, ez nuen apartekorik jaso; baina sekulako dangatekoa bai, Maider enbataren * enbata: itsasotiko ekaitza erruz eta pixuz.

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Ile adatsa horail kolorez bezala, badu izan ere, gorputz mamitan urrearen pixua; buruak, berriz, haizea ematen dio edozein astakeriatarako... Hortik, beraz enbatarena!.

97. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Hauek noiz edo noiz burla egiten bazioten ere, askotan laguntzen zioten azokan betetako poltsa eskaileratan gora jasotzen, amona aszensorerik ez zuen boskarren pisuko etxe batetan bizi bait zen.

98. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Gozotegia ireki bezain laster, sartu eta han zeuden pastel handien artean, txokolatezko lau pisuko pastel handi-handi bat eskatu zuen.

99. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0032 Zer behar nioke bada
opa
nere atzean
atea,
ate pizu hori,
hersten didanari!
.

100. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 Kondu brodatuek dirdir egiten dute haren bizkar gainean
liburu baten azkata ñimiñoek ere dirdir egiten diten
hire eskuetan:
Arrotz egin behar du inondik
hura bizindar huts denik pentsatzeak
eta hark nirnir egiten du
sumatzen dun aldameneko koartoan nola dagoen pilpiraz
hire gelditasunak paretak marrazten dituen bitartean
paretak
eta orain bere pisu guzia lurrera botatzen du kanpoan
oraindik entzun egiten duzu bere giltza
soinua zuregandik hain hurbil
itsatsita geratua
bere zelatan egotea hain da penagarri,
non lurrera baino lehen bere ile kilmin batzuk jaso ditudan.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Eta bart arratsean, Anarekin despeditu eta ohizko hamaiketan betiko tabernan esanez gero, bere pisora abiatu delarik, luzaz egona da ibilka, alkolaren sarean ahantzia, kalez kale.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Eta zortzi letra haundiak, harri landu pisuak hor gelditu ziren, erosio eo klimaren eraginetan aztarna betirako, betirako.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Ezin erabaki zuen kontatu zidan gero, pisu haundiko problema bat azaltzen duenak erabiltzen duen doinu makalaz umearen zein parte ukitu lehenago: begietan musu bat eman, ala eskubiko eskuan ezkutatzen zen behatz lodi gaixoa laztandu.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Azkenean, etxeko atea izan zen oztopoa: ez zitzaion sekula hain pisua iruditu.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Eta esnatzean, samindurazko pena bat sentitzen zen; agian, zerutik berriro munduratzeko nahigabe eta pisuraren sentsamena izaten zen une errukiozko hartan.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Hil baino aste batzuk lehenago, ordurarte bihotz gainean arlosa batek bezala pisu egiten zion isilikakoa kontatu zidan.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Barre egiten dute biok algaraz, Mikelek lepo gainean jartzen dio bere beso pizua eta Alderdi Ederreko lorategiak zeharkatuz, Kontxako ibiltokira abiatzen dira.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Kalera irten eta azkar korritu zituen bizpahiru pisutako harri hondartsuz osatutako etxedi estuen arteko kale bihurriak, herriko plazara heldu zen arte.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Enbasaturik bezala hartu zuten aszentsorea eta Henryren gelara igon, hogei eta zortzigarren pisuan.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0049 Horrelako aurpegia jarri ohi zuten, behintzat, niretzat sorpresa bat zutenean: hala egin zuten Errealeko jokalari guztiek sinaturiko larruzko baloia oparitu zidatenean eta bi pisutako Scalextric berria eta baita Playmobil-en indioen kanpamentua erositakoan ere....

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Bide luzeegia zen, ordea, atsedenik gabe egiteko eta hasieran txikia zen nire futbolkidea handitzen zihoan, bere pisua gero eta astunagoa zelarik.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0034 Pisu handia dut eta ezingo nauzue Burdinazko Emaztegaiaren barrura sartu.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0047 Batzutan zafrea * kobalto oxidoz eta kuartzoz osatutako hautsa erabili ohi da aqua regia-n disolbatuz eta ondoren bere pisua adinako lau aldizko uretan diluituz; kolore berdekoa geratu ohi da.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Mark alarguna zen eta semerik gabea; berridazle edo ikasle bat edo bi, bere neskatxa eta goiko pisuetan bizi ziren zenbait etxakidez gain ez zeukan inolako sendirik.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Goiko pisuko bere langelan Jokin-ek gogoetak egiteari utzi zion, Pedro-k esan behar zionaren zain.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Logelak bigarren pisuan zeuden, bata bestearen ondoan.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0115 Egun argiz, hitz bakoitza esan baino lehenago eta urrats bakoitza eman baino lehenago, birritan pentsatu behar dut zer egingo dudan eta erabakiak hartzea pisu astuna da niretzat.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 (...), zorionez laugarren pisuan geratu zen, eta bestea (erokeria dirudi, baina egia dena egia da) neska andaluziar bezala jantzia, aurpegiko maskara baten bidez estalirik, Katharinaren ondotik aldegin ez, baizik bere ondo-ondoan zutik jarri eta bere begi lotsagabe, gogor, marroietatik zuzen eta jakin nahiez begiratzen ziola.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 Semeak bi bat urte ziken, eta Trintxerpen hartu ziteken pisua: pisu txiki bat, bientzako nahikoa.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0071 Lehenbiziko pisuan; gure gainean beste bi pisu zeuden, eta gure azpian, litxarreria denda baten ondoan, udaletxeko zergak biltzen ziren bulego txiki bat.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Zekorra pisu handikoa zen, eta nahiko neke izan genuen tiratzen.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Eta, zergatik alokatu behar jauregi bat hiritik urrun, eta ez pisu bat hiri barruan?.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 pisuak eta neurriak: neurri eta pisuaz eztabaidatu (handia, txikia arina, astuna), sorterriko eta atzerriko pisu eta neurriak erabiliz

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0036 Polimerizazio-maila ez da erraz kontrolatzen, eta horregatik polimero komertzialak pisu desberdineko kateen nahastea dira.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Bi medikuntza mota horiek bizirik badiraute, ez dago esan beharrik gizarteko indarren arteko jokoa ere ez dela bakarra: klase agintarien osasun sistema aurkitzen dugu, alde batetik, eta medikuntza zientifikoaren teknika eta ezagutza bereganatzeko hainbat pisu sozialik gabeko klaseena, bestetik.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Europako kultura hazietan, zeintzuetan, adibidez, liburugintza herritarraren pisua produkzio osoari buruz baztergarria gertatzen baita, UNESCOren Gomendioa azterketa-tresna erabilgarria dateke, baina euskara idatziaren norabidea eta gure kultur dinamikaren hainbat alde funtsezko argitzeko guztiz desegokia gertatzen da.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0029 Euskal literaturaren tradiziozko usarioa bikoitza denean, ahozko mintzairan ere beste horrenbeste gertatu izanik, ahal dela joera hedatuenari eutsiko zaio, literatura zaharrean izan duen pisua ere gogoan hartzen dela.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Komunikazioko funtzioen nolakoa ere pisu handiko elementua da.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Horrela, uste dut autore-poeta batzuen paper historikoa gehiegitxo jaso duela; poeta gisa agian pisu gutxiago duten beste batzuen paper historikoa, aldiz, ez duela behar adina gogoratzen.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Konturatuko zinen bezala, fantasia da nagusi gai aldetik, eta marrazkiak pisu handia du liburuan, lagungarri bezala dago eta testua osatuz, ulermena hobetzeko.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 Animaliarentzako onargarria den ehunetako ur-galera ezagutzeko, metodo grabimetrikoak erabil daitezke; berauetan, zera egiten da: hiltze-mugara heltzeko galdu deneko pisuaren neurketa.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0029 Beraz, disolbatzaile ez-ideialetan eta pisu desberdineko laginentzako, biskositate-datuen zero pisu molekularreko estrapolazioak, 0 baldintzetako biskositateari buruz informazioa emango digu.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 UZEIkoentzat berentzat horrek bere pisua izango du, beste guztiontzat ez da pasatzen oso pisu erlatiboa izatetik.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Horrek emanen dio eskariari pizu eta sinesgarritasun.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0317 Lur lehorrean, mando-bideek ibar-gora egiten zuten, mendi portuen bila; meazkia, ordea, (hain astuna, hain pisua!) errazkiago joaten zen, ibai-behera, itsasoraino.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0143 Baina, nola neur elkar-aldatze honen pisu erlatiboa, aldagai bakoitzaren aldaketaren tamainuarekiko?.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Hara, 1743-ko Urrilaren 15 fetxa darama, eta zera zen erabakietarik bat: hamabi mila pisu uzten zituela urretan, eta urrezko nahiz zilarrezko hainbat gauzaki Segurako parroki elizan erretaula berria eraiki zedin, eta beraz, mandatuaren kunplitzeko Joakin Lardizabal, bere iloba, izendatu zuen testamentaritzat.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Gero emazteek ez dituzte, noski, gorputzeko harat-honoratak, eguneroko bizitzako pizuak manera berean aipatzen.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Lokal batean finkatzearen beharra ikusita, pisu eder bat aurkitu ondoren, joan zen ikas turtean (1986-87) euskaltegiaren helbidea eta izena aldatu ziren.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0059 (...), hots, elementu pisuagoekin konbinatzeko gaitasuna zutenak, masa horretan geldituko ziren, silikatoak, oxidoak, eta abar formatuz.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0059 Gas pisuak, amoniako, ur lurruna, karbonoaren oxidoak, e.a. adibidez, Lurraren erakarpean geratuko ziren, Lurraren aintzinako eguratsa formatuz.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Batxilerra ere bertako lizeoan estudiatu zuen, 1830etik 1835era (3) Behiala jesuiten ikastetxea izan bazen ere, Estatuaren eskola bilakatua zen 1815az gero. 400 ikasleetatik gehienak katolikoak ziren. J. H. Wyttenbach, bertako zuzendaria, pentsamolde liberalekoa zen, eta pentsa daitekeenez, Karl gazteak hartu zuen irakaskuntza ere aurrerazalea eta ilustrazioko ideiez kutsaturikoa izan bide zen. Marxen pentsaeraren sorburuetan XVIII mendeko materialismoak eta ateismoak izan zuten eragina eta pisua ikusteko: .

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0447 Eraikin hau harlanduzkoa da eta adreiluzkoa beraren azken pisuan, honek etxe-egutera jarraia duelarik burdinezko harlanduz hornitua.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0554 Bere behe-oinean ataurre bat dauka eta hemendik lakoa kokatzen deneko barrundegira pasatzen da; gero ikuiluetara eta hemendik deskarga-arku zorrotz baten azpitik kalatura iristen da (hori guzti hori harlanduz egina dago), eta pisuekin komunikatzen duen eskailerara azkenik.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0554 Harritzekoa da nola pisuko eta ganbarako barrundegi batzuk maila desberdinetan egituratuak dauden, esleitu izan zaizkien funtzio edo destino bereiziengatik.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0609 Honen aurrekaldean aurkitzen da bastardera eta goiko pisura daraman eskailera.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0609 Pisua oso eraberriturik dago.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0717 Zenbaki 21ak, herritar kutsu sendokoa bera, lau baoko igargu dinteldu bat darama bere bigarren pisuan, hainbat zutikok eusten diotela.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0795 Beste etxeak bere pisuan, gurutze karkail bat kontserbatzen du harlandu handi karratu batean.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Beraz, soka gehiago, pisu handiago eta urrunago joan beharra.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0144 Dudarik gabe, puntu asko topatuko du irakurleak arin samar ukiturik, eta beste asko, esku liburu batetarako, pisuegi eta sakonegi.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0011 2/ Pisu baten azpian jarriz, kontra egitea (indar elastikoa).

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Eskuiko besoaren ukondoa pisua baino beherago aurkitzen da.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Jaurtiketa Pisua jasotzearekin hasten da benetako jaurtiketa (eskuiko hanka luzatzekoan alegia) eta ezkerreko gorputz-aldea jaurtiketa-direkzioan jartzen denean bukatzen da.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Eskuiko besoaren ukondoa pisuaren atzetik gelditzen da jaurtiketa-mugimendua egitekoan eta kanpora begira, jaurtiketa-angeluak 40tik 42ra gradu izaten ditu.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Eskuiko eskuko hatzek ematen diote pisuari azken azelerazio-bultzada.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Oldar-baretzea Pisua eskutik atera denean, eskuiko hanka aurreratuz eta une berean belaunikatuz baretzen da gorputzaren oldarra.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Hegaldaka doazenean, nekerik gabe dabiltzala dirudi, pisurik ez balute bezala.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Hipopotamoak eguneko 200 kilo belar jaten du; ez da halere tripontziena; bere pisuaren hamarretik bat bait da hori.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0160 Nahikoa da animalia bortitz honen neurriak jakitea: hemezortzi metro edo gehiago luzeran, batzutan hogeitabost ere bai, eta ehun eta berrogeitahamar mila kilo pisuan.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0010 Hauxe da metodologia honi egiten zaion salaketarik haundiena: maiz lanaren literatasuna bazterrean utzi eta idazlearen bizitzaren soziologian estekatzen dela, batez ere haren ideologiari neurriz gaineko pisua ematen zaiolarik.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0015 Gurpilekin leku aldapatsuetan ibil daiteke, bai koska haundiak dauden estratetan ere; gainera, gurpilekin pisu haundiagoa eramaten da.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Lehenik kalostra daukagu teilategalaren ordez; neurri itzeleko pilastrak, pisu bat baino gehiago egiten dutela, okuluak, erdiko baoaren enkoadre hautsia.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Garunaren atzeko eskualde ttiki bat dugu garuntxoa eta haren pisu totalaren ehuneko 10 osatzen du.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 - Material modelatuaren pisua sostengatuko duen estruktura bat aurrez egin beharra eskatzen duten irudiak modelatu (irudi horien neurria da estrukturaren beharra sortzen duena).

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0114 Honetaraz gero, ohar pisu bat egin behar da afasiko hauei buruz: eri hauek ez dira gauza esakuntza funsgaberik esateko.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Beraz, lehenengo eta behin, behar den apailua eta horren nolakoak zehaztu behar dira (antzezko hezur bat izan dedinean, adibidez, pisua, luzea, jasamen-neurria, lehenerakortasuna etabar).

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Itsasondo bat da, etengabe gainean hartzen dituen jalkin pilaren (jalkiera) pisuz gero eta beherago sartzen ari dena.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Gero ostondoan berriz, batere pisurik gabe aurkitzen da: izan ere, Lurretik aldentzen dihoan eran grabitate indarra gutxiagotu egiten bait da.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Euskal prentsatik at, erdal prentsak euskarari pisua eman diezaion instituzioek derrigorrez eman behar lituzkeen pausuak emateke daude eta horrek bultzatuko gintuzke balantze guztiz ezkorra egitera.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 Esate baterako, zenbait gizabanakoren altuera eta pisua.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0131 Beraz, mm Hg / mm Hg eta disoluzioa 0,2% pisutan denez, 0,2 g solutu badaude 99,8 g disolbatzaile daude, hots, mol / mol / mol nondik mol.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Nahiz eta haurdunaldia itxuraz ongi joan, aldizkako ikuskapenak beharrezkoak dira pisua, jan-neurria eta intsulina-dosia kontrolatzeko.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 1. INTSULINA Gaixoak behar dituen intsulina-unitateak bere adina, sexua, pisua, jan-neurria, lanbidea, egoera fisikoa, diabete-mota eta medikazioaganako duen sentikortasunaren arabera daude.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Intsulina-dosia kalkulatzeko, gaixoaren pisua hartzen da kontutan, hasi unitate-erdia kiloko, eta 2 unitate kiloko bitartean.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Deshidratazio-egoera baten ondorioz galtzen den ura neurtuz, defizita hiru mailatan ager daiteke: 1) DEFIZIT ARINA Pisu kilogramoko 20-40 ml likido galtzen direnean, edo gauza bera gorputz-pisuaren %2-4 galtzen denean.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Baina potentzia eta pisuaren arteko erlazioa, hobea da gasolinazko motorean, eta horregatik erabiltzen da automobil eta batipat abioitan.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Tutu horiek, zazpi kilometro luze izan daitezke eta bertikalak direnez, pisu osoa puntu gorenenak jasan beharko du.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Dakigunez, hazkuntz hormonak bilakaeraren azelerazioa eragiten du, janari-kontsumoa proportzionalki handitu gabe; beraz, hazkuntz hormonaren geneak txertatuz gero, badirudi mirakuluak egin behar dituela; errealitatean aldiz, aziendako abereekin ez da xaguarekin bezala gertatzen, pisu irabazia %10etik ez bait da pasatzen kasu hoberenetan.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0101 Euskal kulturan pisu handia izan duten eta duten pertsonak hain zuzen ere.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Jokalaria tente jarrita, heldulekutik heltzen zuen mailu pixua eta altxatzen saiatzen zen mailuaren buruarekin sudurra ikutu arte.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Baina guk, gizarte guztietan bezala, oso pisu gutxi dugu.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Zeren pisu gehiena dutenak dira gaizki esanda gazte muturzikin batzuk, karrera batzu bukatu erdizka, titulu errax bat lortu, eta hortxe mass-medietan daudenak.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Guzti honek pisu eskerga du.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0131 Orobat X baldin eta 2 adar batera badatoz eta beste biak zein bere aldetik badoaz w azpiarketipoa ezin eraiki daiteke zehazki (gainerako adarrak orain kontutan izan gabe) N eta a ados ez izaki, teorian bakoitzak %50eko pisua bait du, ez eta X ere h, U, w eta S-ren artean bi ere ados ez badaude; ohar bedi bi biren aurka balira (esaterako, ) orduan stemma oker legokela eta adarbikoitza behar lukela: . F, G, eta T codes descripti dira eta ez dute inongo baliorik (E eta S gordetzen diren bitartean) X eraikitzeko; ez dira kontutan hartuko, beraz, une honetan gero testuaren historia egiteko oso gogotan izango baditugu ere.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0131 Ohartuko zinetenez dagoenekoz, recensioan ez bezala, orain irakurketa berdinak (eta ustez onak) darabiltzagu testua eraikitzeko; baina soilik aurrelan haren bitartez jakin dezakegu nor zein den, hots, galbaheketa hark aitortzen dio bakoitzari bigarren mementu honetan testua eraikitzeko erakutsiko digun pisua.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Inguruko literatura handien aldean, gertaera berezi samarraren taxua ematen diote zenbait egiaztapenek: hala nola sorrera honen berankortasunak, ahozko tradizioak gurean duen pisuak, datu soziolinguistikoak, hizkuntzaren egoerak....

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 - Lehortzeko behar duten denbora. - Zenbat txikitzen diren. - Pixua galtzen duen ala ez.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Erlijio honen pisu soziala nolakoa zen administrazioa eta armada bata bestearen eskutik ibiltzen ziren Inperio batean aisa pentsa daiteke.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0065 Zein herrialdetara zuzenduak daudenaren arabera, zorro txikien pixua kilo bat edo bitara iritxi daiteke, posta zorroena aldiz, 10 edo 20 kilotaraino.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hamarkada horretan (hiriak bi pisuko trolebusak inauguratzen zituen 1961eko lehen hilabeteetan), honako inaugurazio hauek eman ziren.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Oso zetazeo xumea da bere neurriei begiratzen badiegu; bi metrotako luzera eta 50 kilogramotako pisua.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Nola konpontzen da xibarta, hain pisu itzela izanda (40.000 kg. inguru), horrelako jauziak.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Bastardea. 1. Eraikin batean beheko oinen gain-gaineko edo goihurrengo pisua.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Solairu edo solairu-zati kristaldua, kristal gardenez edo transluzidoz itxitakoa eta beheko pisua argitzeko izaten dena .

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0137 Pisua. 1. Sin.: Estaia. Eraikin batean plano bertikal diferentetan kokaturiko plantetako bakoitza, hau da, bi solairuen arteko altuera-tartea.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0137 Planta. 1. Sin.: Oina. Etxe bateko pisuetako bakoitza, esan nahi da jarraiko bi solairuren arteko altuera-tartea.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0083 Adibidez: Urte batetan soldaduzkara doazen gazteei bi neurketa egiten zaizkie, edo beraien bi ezaugarri aztertzen dira batera: pisua eta altuera.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Txitxi-ezpata edo ezpatarrainak, Xiphias gladius-ek alegia, luzeran 3,5 m. eta 150 kg.ko pisua izan ohi du.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Mytilus-ek eguneko 43ren bat litro filtratzen ditu, Ostrea-k 250era arte filtra ditzakeelarik, filtrazio tasa pisuaren funtzio dekreziente delarik.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Bere neurriagaitik okertezineko karpoforoak eratzen ditu, globularrak, oinharri antzu edo hankarik gabe, neurri handikoak, batzuetan 50-70 zm.zko diametroa lortuz, 4 eta 10 kg arteko pisua ere lortuz, Marchand`ek dioenez 25 kg.zko pisukoak ere ba dira.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Mitxelena jakintsuaren testigantzaren pizuak garrantzia izan zuen, ikusi besterik ez 59.ean Euskaltzaindia nola elkartzen zaion eritzi honi.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 - Funtsezkoak diren beste bi kontzeptu, masa eta pisua dira.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 - Bestalde, pisua ez da objektuaren beraren propietate intrintsekoa, eta Lurraren zentrorantz erakartzen duen eremu grabitatorioaren intentsitateak, hots, Lurrak gorputzaren gainean eginiko indarrak determinaturik dago.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Hau dela eta, masa jakineko gorputz batek pisu desberdinak edukiko ditu Lurrean eta Ilargian, zeren, beronen masa txikiagoa denez, eremu grabitatorioaren intentsitatea Lurrarenaren seirena bait da.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Hortaz, Ilargian daukan pisua, Lurrean daukana baino sei aldiz txikiagoa dugu.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 2. Arkimedes-en printzipioak, objektuen materialaren pisu espezifikoa ezagutzeko era ematen du, ur barruan eta kanpoan duten pisua konparatuz.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Dinamometroa / Objektua / Pisua / Bultzada / Amaierako maila / Hasierako maila.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0110 1979. urteko arrainketa 150.000 tonatan joz gero, pisu osoaren %65 probetxatzen dela eta %19 proteina dela emanez, urte horretan euskal kostaldean sartu zen proteina-kopurua 18.525.000 kg. izan zen.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0027 Mendez mende iraun duten berezgarri horiek pisu haundi bat ohi dute, eta biziki bilakaera motela daramate.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Iraupenaren bidez ere, ikus daitekeenez, nobelaren esanahia eraiki daiteke, garrantzi handiagoa hartzen duten zatiek pisu handiagoa ere edukiko bait dute esanahiari begira.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Tradizioak, komunitateak, gizarteak gizonaren bizitzean pisu eta garrantzi handia duela, ez da dudarik.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0127 Halaber, azken urteotan proposaturiko gidalerro edo arauen nolabaiteko dogmatizazioa baztertu, populazioaren erikortasun/hilkortasunean, hazkunde eta garapenean jan-neurria parametroak eduki dezakeen zerikusia sakonkiago ikertu, eta baita beste zenbait parametrokin (faktore genetikoak, etab.) elkarrekintzan edota konparazioan, jan-neurriak duen pisua aztertu: horra hor gaur egungo hainbat eginkizun.

214. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Pixu arrigarri guzti ori ixillean dijoa!.

215. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Naiz-ta utsegiteak izan, gure egite onak betiko bizirako azta edo pisua daramate bere baitan.

216. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0021 Baso zizelatu, urreztatu, polliki buruturiko bat erakutsi eta zuen begiak lillura balezazke, eta zuen biotzaren gogoa bereganatuko balu, egillearen eskua, zillarraren pisua eta metalaren diztira atsegin zaizuelako, ez ote luke zuetako bakoitzak au esango: Nik eukiko banuke!.

217. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Da gison bat gauza askotarako gai dana, da ezkutaturik dagoan arri baliosa bezela " eta laster onek billatu zuan ARRIESTUETA deritzayon Jaizkibel-mendiko arrobian nai zuan bezelako arrigalant bat, zeñak zeuzkan luze-eran ogeita bost oñ ta erdi eta bere pisua zan guchienez berreun kintalekoa.

218. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Aitonak, andik eun metrora zuan etxea, bigarren piso bat.

219. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Bigarrena, etxe bikain baten lenengo pisoa zan.

220. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 6.3.3. ALDAKETA Lur onean azaroan ereiten da, lur pixu eta bustietan, berriz, otsaillean, eta baita martxoan ere.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Pasarte oiek, bakarka eta bereziki arturik, ez dute bearbada orrenbesteko pisu edo indarrik, baiña bildu ezkero, argi egiten diote elkarri, eta Jesusen barrena, orain arte aztertu diren aitorrera ospetsu oiek bezain garbi salatzen digute, garbiago ezpada.

222. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Hezurren eta maskorren pisua haundia izanez, ur trankil horietan neka lezakete arrainen mugimendua.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0044 Atano amargarrenarentzat
orain zer esango det nik?
Onentzat ez da iñor iritxi
pixuz geiago ez danik.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Espaloiak ibilgailu astunen pisua jasateko indartuko dira.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Zein obra antzestuko den erabakitzeko, jendeak irakurri izan ditu, aukeraketan pisu nabarmeneko arrazoietako bat obrak eszenografia gutxi edo sinplea izatearen beharra delarik.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Azpeitira etorri direnak presentazioz eta pisuz ederrak dira.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Nola bat ala bestea ikaragarriak daude pixuan eta, kontu kontari ari giñala, au esan nien: - Etzazue gaizki artu, baiñan, bion artean, zenbat pixatzen dezue?.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 - Ba senarrak erantzun, zidan erenegun pixatu giñan eta 235 kiloz gora eman zuen pixuak.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Heldu berria zen lantokira eta azkeneko pisuan egiten zuen lan, nagusien pisuan, hain zuzen, eta nik ez nuen atal horrekin harreman haundirik.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Halaber, ekoizpen, espezie, pisu eta balioaren estatistika zerrenda, metro karratuko atarramenduarekin, igorriko diote urtero Arrantzu Zuzendaritzari.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Goikoa pisu batean bizi zen, eskilara asko igota.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hirugarren partea da liburuari batasuna eta pisua ematen diona.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hiru mila kiloko harria garraiatu behar da, pisu librean.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Badakizu ere zein pixukoa litzatekeen zure urratsa zerbait egin bazineza errefuxiatuen alde.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Antxe bai iñork etzuela ezer gorde! Idiparearen pixua: 1.262 kilo.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Azkoiti-ko arri aundiaren pixua: 2.831 kilo.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Idien pixua: 1.274 kilo.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Momentu honetan guk ditugun datu ofizialetan 1963an hasi zela, baina ikastolak izan zuen lehenik, aurreko lehendakariak esaten duenez, bi edo hiru urte pisuetan ibili zirenak, inorrek jakin gabe.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Indarkako leiaketan aizkoren pixuari etzaio begiratuko.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Olloa eta bere aragia pixkan bat gora naian; pixu aundikoak prezioak berritzen ditu; ariñak eske aundiagoa dauka eta bere kotizazioa ontzera saiatzen da.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Zezen bakoitzak bere pisu ideala ohi du eta handik gora errezago erortzeko besterik ez da izaten.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Haurren pisu/adin proportzioa beheraka doa Munduko 37 herrialde pobreenetan osasungintzarako dirua %50 jaitsi da eta %25 hezkuntzarakoa.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Afrika eta Latinamerikako haurren pisu/adin proportzioa beheraka doa.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Nork frantses hura botako du faltan, nork literatura anglosajoiaren pisu nabarmenegia salatuko du, nork ekialdeko kulturaren ispilutza urria azpimarratuko....

245. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Ingeles flematiko bikote bat mozkor mozkor eginda, giltza bat eskuan piso guztietako ateak irekitzen saiatzen. Denetan kale.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Bakoitzak 1.100 kg-ko pixua du.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Eta gure baserritarrak, olako jokuetan, erdian ustai lodi biribilla dauen 50 kiloko pixu bi eroan oi dabez, ariñeketan naiz txingoka.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Aukera jarri ezkero, gure indartsutako amarretatik bederatzik ala egingo lukete pixu auekin.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Amalau arrua ta erdi pixu izugarria da Kuadroa da arririk egokiena lan ortarako.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hamaikagarren pisuan zuten gela.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Solairu horretako terraza batetik beheko pisuko terraza batetara zenbait maindire loturik erabiliz pasatu ziren.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hau dela eta, munduko flota kontuan edukirik, 150 miloi tonelada pisu ezertarako gabe daudela, esaten da eta azken urte hauetan beste herrialde lehakide batzuk sortu direla, batipat Korea Hegoaldean.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Euskara, bertsolaritza eta abertzaletasunaren alde lan egitea delako onartzen duela kargua esan digu Imanol Lazkanok, eta berez pisua litzatekeen lana lagunarte hartan egitea erraz zaiola erantsi du gero.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 M: Ez, pesak eta hori denak berberak egiten ditugu, bakarrik guk 30 kilo altxatzen baditugu beraiek gehiago altxatzen dituztela.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Bestela entrenamendu berbera egiten dugu: korrika egin, pesak, aldatzak....

256. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ITAUN-SARIKETA Aurreko itaunak izan ziran: 1) Zenbat kilo daukoz pixutan Udaletxe aurreko arri borobillak?.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Horrela irizpide zientitikoak hartzen dira oinarri bezala eta ideologiari pisu gutxiago ematen zaio.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Ufff... lasai gelditu gara komunetik irtenda, pisu gutxiago sentitzen dugu urdailean eta buruan... eta orain zuek jaso behar dituzue gure burutazioen emaitzak.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Ni goiko hauzoa naiz, ez naiz inor, ez nau inork ere ezagutzen, eta nik ere ez dot inor ezagutzen, bat izan ezik, Patxo, beheko pisuan bizi dana.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Kolarreko eskilarak arineketan, saltu-saltuka igoten asmatu neban, gero, azensoraren zaratea seigarren pisutik beheraino jaisten eta behetik, barriro hirugarren pisura igoten.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Neskatoak apurka-apurka igon ebazan kolarreko eskilarak, azensoraren zaratea entzun neban hirugarren pisutik behera jaisten, eta barriro behetik hirugarren pisura.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Neskatoak hirugarren pisuko A ateko tinbrea sakatu eban.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Bat batean Patxo entzun neban pisuko atea zabaltzen eta golpe batez sarratzen.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Mundu haretan ez neukan pisurik, urak gorantza nerabilan eta ur azalaren gain gainean netzan.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Altura eta pixua beti kontuan: Neskatoak: 93-106 zm. 14,9-17 kilo. Mutikoak: 91-108 zm. 15,1-18 kilo.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Zergatik ez, norberaren ahotsa oso ahula eta eskasa denean, indarra eta pisua irabaz balezate, behintzat.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 LIRIN delako poeta gazte batek dioena ikasi beharko luke herri honek:
Soilik apaltasunetik ikasten da
ezpata erabiltzen
Soilik apaltasunetik, neur
lezakete xinaurriek beren
janariaren pisua
Soilik apaltasunetik izan
gaitezke libre
.

268. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Zaldiak jausiko balira, pisuari ezin eutsita, berriro hasiko litzateke jokoa, ezer aldatu gabe: zaldunak berriro zaldun, eta zaldiak berriro zaldi.

269. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0047 - Zein da koaderno guztien pisua? ... kg.

270. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0195 7. Zama orren eta pisu orren azpian lertuta lez, arima lekutan dago Jainkoaren gogoko danik uste izateko; iruditu bere egiten jako, eta alan da izan bere, amaitu zirala beretzat poztasun apurren bat emoten eutsoen zer guztiak eta eztauala nork erruki arturik bere.

271. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Da arrixa botatze san baiño erdixa inguru karia urtetzeban: pixura, ba, gutxi gorabera, esta? da ba, ogei ba milla kilo, ola urtetzeban, e, karetan, da senbat ta aundixaua ba, errekiña geixau biadau, da bata iru egunian erre leikiena ba, bestia lau egun ero, lau ta erdi bittu, gau ta egun geratu be ein barik.

272. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Kanpotik, kanpotik, karabitxatik etaatze sanian, ba, orduan pisura be igual ekarteben, da igual kamioia pixau ta pixura ... ba, kiloka.

273. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Ez dot hemen konzeptu honen azalpen zabalik emongo, gehiegi ez luzatzeko, baina pisurik gehienekoa eta gogoan euki beharrekoa azalduko dot labur, ahaztu barik aitatu barik itxiko ditudan hainbeste aspektu, derrigorrezkoak egiten dirala modu esanguradunean ikasi dagien umeak eta modu esanguradunean irakatsi daigun nagusiok.

274. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0126 Kanpoko ormen jarraipena gogorgarri adosatuen presentziaz bakarrik apurtzen da, lurretik hasita ia ormen puntu altuenera heltzen diralarik, guztiaren gogortasun irudia sendotuz eta gangen pisu haundia ahultzen eta behar dan moduan banatzen.

275. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 XIX. gizaldiaren hasikeran ohi dan baino ume gitxiago egoan, eta zaharrek pisu handia euken biztanlegoan.

276. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0006 UMEAREN PIZUA

277. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00058 HUSTON: (Argi fokutik irteten, kordokatuz) Etorri nirekin. Party bat antolatu dute goiko pisuan.

278. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0013 (bizkarreko gerri aldeari helduko dio) Ai, adiskide, ez daukazula gora eta behera pixuarekin ibiltzeko adinik.

279. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0059 (Dabidek bizkarrean jaso eta, liburuaren pisuak makurturik, nola edo hala eramanen du)

280. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0041 (Arte horretan, ixilune pizu hau, baliatuz sartu da Marie-Angèle berokia beharrietaraino (...)

281. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00079 Zenbakien ezagutza baloratzen denean, Matematikak gure kulturan duen garrantzia ari gara azpimarratzen eta, horrela ulertuz gero, arlo honen irakaskuntzak bete behar duen funtsezko funtzio bat ari gara deskribatzen ondo baino hobeto. Baina ez bakarrik zenbakiak, baita magnitudeak ere: luzera, pisua, denbora, azalera, bolumena...; edota oinarrizko konzeptu geometrikoak: barruan, kanpoan, eskuina, ezkerra, lerroak, angeluak, irudiak...; edota datuak aurkezteko eta maneiatzeko geroz eta arruntagoak diren grafikoa eta taula; eta abar.

282. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Baina noski! jendeak ez du jakietan, medikutan gastatzen duen diru-kopuru berdina xahutzen, eta gertaera hau ere kontuan izaten da, kategoria bakoitzari gastuen totalari dagokion partehartzearen portzentaia edo pisua gehituz. Emaitza honakoa da:

283. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00010 Orrialde motibatzaile bikoitza: Pisuak

284. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00010 Zenbakiak...; Irudiak; Pisua; Kenketak

285. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00011 Batuketak eramanarekin; Pisuak; Behatu; Irudiak

286. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00197 Osatu pisuen grafikoa.

287. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00197 Objektuen pisuak irakurtzea: zakuak ... pisatzen du; bonbonak ... pisatzen du; enborrak ... pisatzen du... Objektu bakoitzak kartulina bana duela ohartaraztea. Kartulinen koloreak irakurtzea. Eginiko grafikoa aparteko paperean erakustea.

288. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00201 Itsasontziak arrantzaturikoaren pisua irakurtzea: itsasontzi berdeak ... kg harrapatu ditu; itsasontzi urdinak ...; berdeak eta urdinak biak batera...

289. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00178 Adibidez, helbide baten kalearen izena eta pisuaren zenbakia gelaxka berean edota ezberdinetan joan daitezke, emango zaien erabileraren arabera.

290. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 logela / irensgailua / egongela / sukaldea / pisua / hozkailua / sutegia / lapikoa / dorrea / eskultura / konketa / jatorra / ederra / ikusgarria / dotorea / zikin / garbi / esnatu / gelditu / barruan / kanpoan / gainean / azpian / ondoan

291. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 aizkolaria / pilotaria / segalaria / tiratzailea / harria / pesak / harrijasotzailea / pala / txingak / txapelketa / sega / soka / aizkora / indartsua / ahula / zorrotza / astuna / aurka / altxatu / jokatu / hasi / bete / zenbakiak / (100-1000)

292. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0035 Barraren pisua baztertzeko modukoa dela kontsideratu.

293. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0164 - Pisua:

294. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0164 IZENA
IKASMAILA
SEXUA:
LUZERA:
PISUA:
BULAR:
ADINA:
ZABALERA:
ZAPATEN ZENBAKIA:

295. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Salviati: Orduan, pisu desberdineko eta, beraz, abiadura desberdineko bi gorputz baditugu, biak bat eginez, geldoenak azkarrena mantsotu egingo du eta azkarrenak mantsoena arindu.

296. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Eta hori gorputzak edonolakoak izanik, edozein pisutakoak, baldin eta airearekiko marruskadura oso handia ez bada.

297. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Hala, kareak eztainuak baino pisu gehiago zuela egiaztatu zuen, eta gainera, irabazitako pisua aireak galdutakoaren berdina zela.

298. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0173 Pisua kontzeptua lantzen da U.D. honetan.

299. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0173 Komeni da gelan balantza bat edukitzea haurren estimazioak eta benetako pisuak konparatzeko.

300. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Oraindik aurrera badu abstrakziorako ahalmenik eta, ondorioz, ikasgaietako eduki teorikoek pisu handiagoa har dezakete.

301. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0012 - Karteleko argazkia edo marrazkia garrantzizkoa da, mezuaren pisu gehiena jaso behar du eta.

302. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Haziak erosteko ahaleginak hainbeste izan ziren, non Udalak berak ere etxe bikainak, pisu handiak eskaini bait zizkien haziak saltzez gerotan.

303. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0461 Izakietan pisuaren %63 eta algetan %95 da.

304. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 d) Butano-banatzaileak bonbona bat jaso du lehenengo pisuraino.

305. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Batzuetan pisua edukitzen da kontutan (316 kiloko harria Perurenak eta Goenatxok altxatu dute).

306. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Beste kirol batzuk baserritarren lanetik datoz: segatzea (segalariek belarra mozten dute segaz), txinga-eroatea (pisu astunak bi eskuetan hartuta joan-etorri asko egiten dituzte plazan zehar), artaburu biltzea,...

307. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 Umea eta heldua ez daude euskarritik distantzia berdinera: pisurik txikiena, umea, pisu handia baino urrunago dago, proportzioan.

308. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 Planoaren inklinazioa gutxitzen badoa, indar berdina erabiliz pisu gehiago jasoko du.

309. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0082
Izena: Perelín.
Deiturak: Oilarfito-Onddolin.
Pisua: 200 mg.
Altura: 40 hektometro.
Helbidea: Gaueko ura kalea. 103 zenbakia, uda behea azala.
Telefonoa: 91-1 -3j-2t.
Sorterria: Kopolandia.
Jaiotze data: Libra eta Cancer-ek eklipsea sortu zuten unea.
Zodiako zeinua: Eguzkitiarra.
Gustuko kolorea: Horia.
Arraza: Esprotonea.
Gorputzeko tenperatura: 1300¡Celsius.

310. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Pisua ala masa?

311. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Gorputz baten pisua Lurrak gorputz horrekiko duen erakar indarraren neurria da.

312. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Gorputzek beren euskarrietan presioa egiten dute, presio hori bere pisua da.

313. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Gorputz baten pisua alda daiteke bere kokalekuaren arabera.

314. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Gorputz baten altitudea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta txikiagoa izango da lurraren erakarpena eta bere pisua ere gutxitu egingo da.

315. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 P. H. = Pisua Hutsik: 3 t

316. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 P.T.=Pisu totala: 5t5

317. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Egia da, bai. Uretan pisu handiak errezago altxa daitezke, lagun bat ere errazago eraman daiteke...

318. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00073 Pisu hau galtzerakoan harriak deskonpresioa jasaten du, hau da, hedatzeko joera erakusten du, baina plastikotasun gutxiko material solidoa denez (erraz deformatzen den plastilina ez bezala), hautsi egiten da eta arestian aipatu ditugun arraildurak agertzen dira.

319. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00153 Honela deskribatu zuen: Hartu nuen lorontzi bat, jarri nion barruan labean lehortutako 90 kg lur, blaitu nuen lurra urez, eta sahats-kimu bat aldatu nuen, 2,26 kg-koa. Bost urte pasatu eta gero, zuhaitzak 77 kg-ko pisua zuen. Baina lorontziak euri-ura besterik ez zuen bartzen; handia zen eta lurrean sartuta zegoen; eta inguruko airearen hautsa lurrarekin nahas ez zedin, lorontziaren ertza babestu egin zen gainetik estainuz estalitako eta zulo asko zituen burdin xafla batean bilduz. Ez nuen kalkulatu lau udazkenetan eroritako hostoen pisua. Azkenik, berriro lorontziko lurra lehortu, eta lehengo 90 kg-ak eman zituen, 56 g gutxiago; beraz, 74 kg zur, azal eta sustrai uretik sortuak ziren.

320. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00063 Zer motatako eragina jasoko du pisuak?

321. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Talde Formal eta Instituzioen pisuak bigarren mailan uzten du, populazio xehe eta ez-egituratuaren agerpen mediatikoa.

322. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Albistegien hitzezko edukina aztertzeko sortu ditugun zortzi kategoria tematikoetatik Gizartea+Zientzia+Teknologia da pisu gehien duena %31,1az.

323. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 ETBren Subjektuek erakusten duten pertsonalizazio maila aztertu dugunean agerian gelditu da nolako pisua duten Talde Formal, Instituzioak eta bi hauen ordezkari lanetan aritzen diren Gizabanakoek.

324. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 Azkenik arbel erraldoi bat agertu zitzaien, elektronikoa. Bertako datuen arabera, KIROLEN saila laugarren pisuan zegoen. Eskailera automatikora igo ziren.

325. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00040 Lekobidek altzairuzko kota janzten du eta bere gorputza konkortu egiten da armaduraren pisua eraman ezinik.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00007 Herritik alde egin zutenen artean, batzuk eskutitzetan euren arrakasta eta ondasunak kontatzeaz gain, gehiagorik ere esateko tentazioa sentitzen zuten: presaka ibiltzean aurkitzen zuten plazerra eta zoriontasuna, ataskuena, pisuko 80 metro karratuena, kutsadurarena, bakardadearena eta hiriak eskeintzen dituen beste hainbat dibertsiorena.

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Ez diot galderarik egin nahi izan, baina giltzak etxean ahaztu dituela esanez hartu dit aurrea eta gainerontzeko pisuetan inoren erantzunik ez duela jaso ere gehitu du.

328. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Plazerezko eztandan murgildurik, itorik kasik, istant batez ez zuen deus sentitu. Ia pisurik gabeko lumaska arinen moduan airean kulunkatzen sumatu zuen bere burua.

329. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 Ordu txikitan kale ilunetan zebiltzan mozkorrei sakelaren pisua arinduz hasi ninduan. Etxeetako leihoak bortxatuta andereen bitxi eta harribitxiak komodetatik lapurtuz jarraitu ninduan.

330. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0054 Badakizu, hemen ez dute nahi inork bere burua aparkalekuko bosgarren pisutik kalera bota dezan.

331. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0023 Eta pisu berria ikustera doazen ezkonberrien tankeran egon ginen gu planak eginez.

332. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 - Pisu alokatuan bizi gara, Postetxeko bulegoen gainean.

333. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0036 - Saltxitxa pisu samarra izango da, ez? galdetu zion Pippik oso aurpegi alaia jarriz.

334. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0073 Dibujoko mahai aurrean zutik, ukabilak finkatu zituen haren gainera, eta gorputzaren pisu guztia bertara bilduz, makina berriaren planoei begira geratu zen.

335. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0042 - Hau da Ingalaterrako Txapelketako Finala Pisu Pisutsuetan, gaurko Torneoan oraindik garaitugabeko bi aurkari bakarren artean!

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0042 - Aurkezten dizuet... nire ezkerraldean... Northumbria-ren izenean, eta tona bat eta hogeita zazpi kintaleko pisuaz... sutsua, meneratzailea, aparta... SIR DENYS HILGARRIA!

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0042 - Eta nire eskuinaldean... Wessex-en izenean, eta tona bat eta hogeita zortzi t'erdi kintaleko pisuaz... ikaragarria, haserrakoia, itzela... SIR BASIL BASATIA!

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0106 - Haurtxoa badator eta ez du behar adinako pisurik!

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Etxe handiak ziren orokorki, bizpahiru pisutakoak, kaleak harrizkoak ziren eta denda bat ere ikusi nuen kale ilun baten txokoan ezkutaturik.

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0012 HAINBESTE OSTRA JAN ETA GERO PIXU HANDIA DUT TRIPAN...

341. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0032 Ezkerrean etxe berri desberdinetako lerro bat eta eskuinean bi pisutako etxetxo zaharrak, denak berdintsuak, atariak trenbidera perpendikularki zihoazen kantoietan zeuzkatenak.

342. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0083 Ehiztariek buztaneko bolatxoa kendu orduko, oreka galtzen dute tapukek, aurrekaldeak pisu gehiago duelako atzekaldeak baino.

343. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Goiko pisuko ohearen kirrinka entzun zuen.

344. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0241 Bilin-balan haiek moteldu zirenean, Josie adore handiz berriro ireki eta mugitzen hasi zen, bere pisua ezkerretara aldatuz eta eskubiko burnia lerratuz.

345. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0081 ERLOJU DIGITALEN AURKA:
ZEREN erlojuak ez diren denbora neurtzeko,
ezik munduari bihotz-taupadak eskeintzeko.
Jaso pisuak, merkuriozko pilak bota
erreparatu munduari aldi oro.

346. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00097 Hirugarren pisuko boskoteak balkoi zabaletik mukizapiekin egin zion agur zerbitzari petralari, maleta hartuta burdinesiko ate nagusitik umore txarreko aurpegiaz irten zenean.

347. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00106 Ostegunean, ordu bietan puntu-puntuan, hirugarren pisuko estudianteek balkoi handian bazkari oparoa egiten zuten bitartean, garraio-etxe bateko furgoneta banatzailea gelditu zen jauregiaren aurrean.

348. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00106 Horregatik, hirugarren pisuko estudianteak zaratarik egin gabe sartu ziren etxean goizeko ordu txikietan kaletik bueltatu zirenean.

349. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00066 (...) eta harlauza horren pisua handiagotu egiten zaidala jauregian utzitako eski makilaz oroitzen naizen bakoitzean.

350. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00095 Negozioaren martxaz, bizi zen pisuaz, ezagutu zuen jendeaz, eta abar, hainbat xehetasun eman ondoren, honela jarraitzen zuen:

351. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00229 - Goiko pisura eraman dute esan zion.

352. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Etxerako bidean ez genuen ezer aipatzerik behar izan: zuzenean igo nintzen bere pisura, laugarren pisuko ostatuan geratu beharrean.

353. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 - Aizan Ttiki, sekulako traste andana pilatzen ari zaidan; lozakua, denda, liburuak, mapak... eta erreminta eta aldagailuak... pisu ederra diten!

354. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 Gainera, ez dun hainbesterako. Eta... pisu guzti hau...

355. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 Eta, parazan pisuan. Zenbat dun?

356. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00093 Hasteko, iritzi sozialaren pisua zuen alde: ama iraindu bat zen.

357. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00119 Film horiek ikusteko, zer esanik ez, pisuko hiru langileon diruaz erosi berritako bideo aparailua erabili zuen, berak hain txarto iritzi zion infernuko tresna hura, kontsumismoaren bide galgarrian erremediorik gabe jarri behar omen gintuena.

358. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00052 Elisabethen pozak, gehiegizko pozak ito egiten du, erantzukizunaren pisuak gainezka egiten dio, baina ez da gauza ihes egiteko.

359. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00270 Oin ortozak hondar lodi eta hezean dituela, Mogueimek bere gorputz osoaren pisua sentitzen du, eseririk dagoen harriaren parte izatera pasatu izan bailitzan,

360. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00069 - Barkatu, Mr. Olafson, une bat besterik ez da izango esan zuen etxeen salerosketetarako agenteak, zuk eta zure andreak pisuari buruz erabakia hartzen duzuen bitartean...

361. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 Kea, galipota bezain trinkoa, bosgarren pisuko leihotik irteten zen.

362. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0048 (...) hura hartu, eta balkoitik behera botako zuen zortzigarren pisutik, Carrer de Sant Lluis bere kaleko lurraren kontra mila puska egiteko.

363. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0218 Txarrenean, orkatiletatik heldu eta altxatu egin behar nuen, bere pisuaren eraginez eror zedin.

364. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0218 Arropa zabaltzeko sokak ez dira bi besterik, aurreko etxebizitzara artekoak, eta haiei heltzea lortzen bazuen ere, ez zioten pisuari eutsiko.

365. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Baina pisua partaidatzeko, esan beharra dago atsegin dudala bere konpainia.

366. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0053 Eta larridurazko une horretan, ezbaigabe jo dituk oraingo gaitz guztien zio eta motibo, pekatari handiek infernuaren atarian sentitzen omen duten bezalako pisuak lepoa eta urdaila gero eta estuago estutuz.

367. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0019 (...) eta hiru pisutako literak ziren arren, erdiko litera gehienak hutsik zeuden oraindik.

368. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0070 ARRANTZARAKO SAREEI PISUA EMATEKO SARE-BERUNAK ETA BALEAK HARRAPATZEKO AMU HANDIAK ERE KUPREZ NAHASTUTAKO URREZ EGINAK ZIREN.

369. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0235 Eta haren pisu normala izanen zen izana zen ehun eta hogei kilotik goiti.

370. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 Pisu osoa zeukaten nahi zutena egiteko.

371. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Pixua ez zaidala komeni esan zien behin medikuak, eta orduz geroztik ogirik gabe bizitzera kondenatu naute.

372. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0036 Aurreratua zihoan eta ni autora ailegatzerako bueltan heldu zen, larruzko jarleku pisua gainean zeramala.

373. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0056 baina berauen zirrikituetarik begiraden pisua sentitzen zuen bere sorbalden gainean

374. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0019 - Ez zera konturatu? Zulo bat dao goiko pisuan, hanka kabitzen da.

375. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0148 Gizonak elkar aurkitzean hartutako poza erakutsi zuen, eta (arrazoi osoz) hango bi kafetxeak gainezka eta zikinak zirelako ustean bat etorri zirenez, handik urruti ez zegoen bere pisuan kafea edatera gonbidatu zuen.

376. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0067 Ez zeukaten batere pisurik.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Batzuetan nahasiak eta korapilatsuak izaten dira kausa-ondorioen hariak. Aita frankista izatea pisu mingots eta nolabait lotsagarria zuen Gabrielek, gainerako senideen abertzaletasuna kontuan izanda. Berak aitortzen zuenez, aitaren erru hori nolabait garbitu nahiak bultzatu zuen bera euskaraz ikastera. Hasi ere, 12 urterekin hasi zen, bera bakarrik eta metodorik gabe; autodidakta gisa, beraz.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Maiz aipatu da idazle eta artista espainolistek Arestiren ideologia ezkertiarrean izan zuten pisua baina, aldi berean, maizegi ezkutatu da Arestik eta bere lanak lagun horiek euskal arlora hurbiltzeko izan zuten eragin nabarmena. Izan ere, ordurarte, euskal literatura, eta oro har, euskal kultura osoa, zerbait baserritar, atzeratu eta liluragabetzat kontsideraturik zegoen kaletar ikasien artean.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00019 Askok ez zioten gazte hari ausartzia hori inoiz barkatu eta era guztietako irainak eta difamazioak asmatu zituzten haren kontra: erlijioaren kontra zebilela, komunista zela, espainolista eta antiabertzalea besterik ez zela... Eta hura zokoratzen ere ahalegindu ziren. Alferrik baina, Aresti bezalako erraldoia ez baitzen erraz kikiltzen, eta haren aurka eginiko erasoei are kritika gogorragoekin erantzuten zien, pisu handiko arrazoiak jaurtiz.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Hormarteetako batek, enpresaren marka daramanak, sarrerako atetzar zabal bat dauka fatxada nagusian. Bi pisu dauzka, ardatz etzaneko baoak sei lerrotan antolatuta dauzkatenak.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00011 2. Artseniko monoatomikoak, azido nitrikoarekin disoluzioan erreakzionatzen du, azido (orto)artsenikotan transformatzen delarik, aldi berean nitrogeno(II) monoxido gasa askatzen delarik. Aipaturiko erreakzioa arrazonatuz doitzea eskatzen da, ioi-elektroi metodoaz, eta 10 g artseniko azido nitrikozko soberakin batez atakatzerakoan askatuko litzatekeen nitrogeno(II) monoxidoaren bolumena, baldintza normaletan, kalkulatzea eskatzen da, erreakzioaren etekina %80a, pisutan, dela suposatzen delarik.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00033 2. Hidrokarburo gaseoso batek, pisutan, %82,7 karbono du. Gasaren dentsitatea, 25ampdeg;C-tan eta 755 mm Hg-tan, 2,36 g/l da. Adierazi, arrazonatuz, hidrokarburo hori alkano bat den ala hidrokarburo ez-saturatu bat den, eta ondoren beronen isomeroak idatzi eta izendatu.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Argazkia estreinako mozkorraldiaren biharamun pisuan aterea da. San Joanetan harrapatu nuen, Abaltzisketan, gehienak bezala gizon plantak egin nahian, sol y sombrarekin. Anixtasunaren ondorio, pentsatuko du norbaitek.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00021 Ulerkuntza horretara iristeko, sarritan soziologoak teknika estatistikoak aplikatu beharko ditu, batez ere bizitza sozial modernoko masa-fenomenoez diharduenean. Baina soziologian hain pisu erlatibo ttikia du estatistikak nola Euskal Filologian aditz trinkoen jokoak (bertoko adibide bat emateko); edota kimika guztian, entseiu-tutuetan usain txarrak ateratzeak.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00185 Multzo horrek adimenari bakarrik dagozkion gauza asko biltzen baititu eta ez dut horietaz hitzik egingo naturaz dihardudan artean (adibidez, pentsatzen dudanean zerbait egina izan bada noizbait, ezinezkoa zaiola gauza horri egina ez izatea, eta era honetako beste hamaika gauza, naturaren argiaren bidez ezagutzen ditudanak) eta biltzen ditu, halaber, beste zenbait gauza gorputzari bakarrik dagozkionak, eta horiek ere ez dira nire mintzagaia orain (adibidez, pisua eta antzerakoak).

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Zentro txikiak, 20 postu baino gutxiagokoak alegia, etxebizitza blokeetan kokatutako pisuetan egon ohi dira, hirietako auzuneetan...

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Poliki-poliki erortzen dira, batetik pisuak eta bestetik higidurari kontra egiten dioten airearen indarra eta biskositatea daudelako.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Beraz, eremu elektrikoaren intentsitatea egoki aldatuz, eremuak negatiboki kargatutako tantoan eragindako indarra pisua ken airearen indarraren berdina izan daiteke.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 q E = pisua - gorako indarra

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Gogoan izan behar da inguru biskosoan erortzen ari den gorputzak mugako abiadura lortzen duela eta muga horretan beheranzko indar erresultantea (pisua ken goranzko indarra) bere biskositateari dagokion erresistentziaren berdina dela eta hau Stokesen formularen arabera:

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 Aukera hori HAren 218. art.an dago jasota beren beregi; manu horren arabera, jabekide guztiek aho batez erabaki behar dute hipoteka mota horren eraketa. Ondorenez, kasu horretan, hipoteka baterakoia da, jabe batzuei dagozkien pisuetan zatituriko eraikinaren gain.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 Hipoteka mota hori ezin daiteke hipoteka solidario gisa hartu. Alde batetik, hipotekaren objektuak ez dira pisuak, eraikin osoa baino. Bestetik, HAren 218. art.aren azken tartekadurak dioenez, hartzekodun hipotekarioak bere kreditua kobra dezake, akzioa eraikin osoaren kontra egikarituz.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 i) Pisuak eta horiek osatzen duten eraikina zenbaki berarekin inskribaturik badaude, hipotekak inskribatu behar dira eraikinari Erregistroan dagokion zenbaki berean; hortaz, folio bakarra izango da, pisu zein eraikinari buruz.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 ii) Eraikina bere osotasunean inskribaturik badago eta eraikin hori osatzen duten pisu guztiak modu independentean inskribaturik badaude zenbaki desberdinekin, hipotekari buruz inskripzio zabala egingo da eraikinari Erregistroan dagokion zenbakian eta inskripzio laburrak egingo dira, ostera, pisuei dagozkien zenbakietan.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 iii) Eraikina bere osotasunean inskribaturik ez dagoela, eraikina osatzen duten pisuak modu independentean inskribaturik badaude zenbaki desberdinekin, hipotekari buruz inskripzio zabala egingo da edozein pisuri dagokion zenbakian eta inskripzio laburrak egingo dira, aldiz, gainerako pisuei dagozkien zenbakietan.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00219 Herririk herri ogiaren bola..., ezin dudan pisu eta karga astuna eraman eta jaso beharrez..., nire ahuleriaren kontrako burruka batean... (Aresti 10, 1986: 85)

397. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00153 Gainontzeko biztanlegoa pisu berdina izango duten 3 tartetan bereizten da.

398. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00069 Honako hauek guztiak dagozkio txandakatze-sistemari: zelan hasi eta ber-hasi elkarrizketak, zelan atera gaiak eta zelan aldatu, zelan eraman solasaren pisua eta zelan utzi, zelan eman itzulbidezko seinaleak (hau da, solaskideak berbetan jarraitzeko feedback laburrak, hitzezkoak nahiz bestelakoak), zelan moztu hitza besteari, zelan lagundu (hots, mintzaideari edo mintzaidearekin batera esaldiak edo hitzak bukatu), eta zelan eman aurrebukaera eta bukaera solasaldiari.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 alde batetik, biztanleen udal-errolda eta hautesle-zentsuaren arteko zerikusia pisu handiko arrazoia da norbera bizi den lekuan erroldatzearen alde;

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 - Baldintzazko maiztasunak ere, hau da, tauletako laukitxoetariko bakoitzaren pisua, bi iturrien batez bestekoa atereaz lortzen da.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00054 Dena den, aipaturiko bitarte hori, pisu soziologikoaren eta instituzionalaren artekoa, existitzen da dudarik gabe; baina, kontsolagarria ez izan arren, ez da euskararen alorrean soilik gertatzen.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Quintanak dioenez, mota horretako filmetan kontakizunaren pisua eraman duten mugimendu dramatikoek garrantzia galtzen dute, eta bigarren mailan zeuden hainbat alderdik hartzen dute istorioaren muina, Bost emakume Utamaroren inguruan filmean gertatzen den bezala.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00051 Halatan, jakin izan zuenean Nostradamus-ek Ortez-era bisita eginen ziela Albrete-ko Jaun-Andereei, deliberatu egin zuen eze, bursa pisuaren truk izanagatik ere, Domezaingo bere jauregira erakarri behar zuela.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00460 Ezerk ez bagaitu behartzen erabakia hartzera, eta gai hau guztia atzean utzi nahi badugu, harik eta froga-oinarrien pisu osoaren bitartez bat etortzera behartuak izan arte, h. d., autugaia eginkizun honetaz zenbat dakigun eta zer jakitea uste dugun juzgatzea besterik ez bada, orduan goragoko inferentzia ez da agertzen inolaz ere hain tankera onean, eta onberak izan behar dugu, bere eskubide-uzien gabezia osatzeko.

405. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Europar Elkartean (Kontseilu Europarrean eta Parlamentu Europarrean batez ere) konstituzio politiko bat diseinatzen ari da non eredu federalista pisu berezi bat hartzen ari den.

406. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0068 Beraz hiru estatu hauen sarreak aldaketa garraintzitsuak suposatu zituen bai Elkartearen geografia politiko ta ekonomikoan, bai bere oreka ekonomikoan: pisua iparralderantz zijoan.

407. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0006 Pisuan hiru arrasatearrekin bizi nintzen, euskaldunak ziren eta haien artean askotan euskaraz egiten zuten.

408. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0017 Bestalde, Motorreko Mutilaren itzala sentitzen dugu nobelan, benetako pisua duelako bai argudioan, bai Rusty Jamesen bilakaeran.

409. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Honekin batera, adin horretako ikasleen irakurketa-ohiturei buruzko inkesta batek eduki dezakeen garrantzia frogatzeko, gogora dezagun gure artean talde horrek populazio osoan duen pisu nabarmena.

410. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0038 Egia da, halere, esaldi luzeek eta erlatiboen bitartez eraikitakoek bereziki nahiko prentsa txarra izan dutela gure garbizaleen artean, eta dudarik ez dago oraindik ere aurriritzi horiek pisu eta eragin handia dutela; pentsa, esate baterako, erlatibo erromaniko deitu izan diren horiek, gure artean mende askotako bizitza eduki arren, nekez ikusten direla, itzulpen batzuetan izan ezik, eta entzun eta ez naiz kaleko hizkeraz ari ez direla ia inoiz entzuten.

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0751 Bistan da, izan ere, guztien erantzunei ezin zaiela beti pisu berbera eman: ez, behintzat, jakineko auzigai batez iritzi zehatzak ematerakoan.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Goiko pisuetan eramaten dute, Amabirjinak, bere erliebeko eszena guztietan, eta Santa Isabelek, bere trajearen azalera guztia brokatuan egina bait dauka.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0089 Zarautzen ostatu eskaintza zabala eta mota guztietakoa da, hotelak, ostatuak, apartamentuak, alokatzeko pisuak eta Talaimendiko maldan, hondartzatik metro gutxitara, kokatutako bi akanpaleku.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Irudimenezko pinturaren pisua Bienaberen obra osoaren barruan garrantzi handi samarrekoa da, nahiz eta beraren atzean ikusmenezko oroimena egon, euskal natura hain bikainki bereganatua izanik beronen argi eta kolorezko inpresioak samur atxekitzen laguntzen ziona.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0117 (6) Osagai biokimiko bakoitza, animalien pisu lehorraren proportzio modura adierazteko, ehunak, liofilizatu egin ziren 15 orduz liofilizadore industrialean sartuz.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Klaseko objektu ezberdinen pisua konparatu.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0143 Freud konturatu zen gutxietsi egin zituela bultzadura suntsikorren pisua eta garrantzia bere teoriaren lehen eraiketan, beronen arabera giza jokabidearen oinarrizko motibazioak sexu-bultzadura eta autokontserbazioa baitira.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0019 Hauek, izan ere, aurrerapen premiatsua adierazten dute, ez bakarrik suharri pisu berarentzat lanabes gehiago jalgitzean, baizik eta ere mikrolito horiei girten bat eman ahal izatean, dela gezi-punta gisa, dela zurezko lehen armadura gisa (arpoiak adibidez), honetatik eratorriko baitira ondoko aldiko bihikietarako igitaiak.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 Ustezko pisua: 5 tonatik gora.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 Ustezko pisua: 5,500 t.

421. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Eta beste gertaera sozialetan pisu handia duten zenbait faktore ere kontuan hartu behar ditugula jendearen arrazoiez eta motiboez hitz egiterakoan: lagunak eta ezagunak aurkitzea eta agurtzea, denborapasa atsegina izatea, herrian antolatzen diren ekintzak jarraitzea, e.a.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0034 Oso urriturik dabiltza horren jarraitzaileak ere, eta ez da ikusten, beren burua beste zientzietan distiratzeko modukoa aurkitzen dutenek, beren fama sail honetan arriskatu nahi dutenik, izan ere hemen edozein ausartzen baita, gainerako gauza guztietan ezjakina izanda ere, judizio erabakiorra ematen, alor honetan oraindik ez baitago neurri eta pisu segururik, sakontasuna eta axaleko berriketak elkarrengandik bereizteko.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 (..) hain zuzen ere pisu hori, bertan bizileku iraunkor eta behin-betiko bat ipintzeko intentzioarekin eraikiarazi baitzuen.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Planoak eztabaidatu zituen, bere gustora aldatu zuen pisuaren konfigurazioa, besteenaz bestelakoa erabakiz, materialak aukeratu zituen, eta bere gustoaren araberako altzariak eta dekorazioa erabaki zituen, xehetasunik txikienetan ere.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Honela egiaztatua geratzen da senarra dela bai sozietatearen eta bai ezkontegoitzaren pisua aterpetzen duen edifizio osoaren benetako eta berariazko titularra.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Ez du ezertarako balio, beraz, aipatu akzionista sinbolikoa pisuaren erabilerari buruzko Epaile-erabakiarekin kaltetua geratzen dela alegatzeak.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Baldin eta anaia hori bere egunean ados egon bazen pisu hartako gelak senarraren gustora banatu eta apaintzeari buruz, hura bere familiarekin bizitzeko alegia, orain senarrak eta bere anaiak akzionista betegarri bat besterik ez denak Epailearen erabakira egon beharko dute eta hortik pasa.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0320 Ez da sartzen inbentario honetan ...(e)n aurkitzen den behe-oineko pisuaren % 50a, ez baita ageri autoetan hori sartzea justifikatuko lukeen inolako daturik.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Adibidez, orube elkor baten gainean eraikuntza bat jaso nahi denean, gauza baita hori komunitateari irabazi handiak ekartzeko; edo kapital-gehikuntza bat baldintza abantailatsutan eta emankortasun handi batekin egiten denean; edo andreak ekarria eta familiaren bizileku den pisuaren prezioa zatika ordaindu nahi denean.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 kapital-zorrak dira, eta ez zordunaren ondasunen administrazio arruntarenak (agian horrela izango litzateke familiak okupatzen duen pisu pribatiboaren geroratutako prezioaren interes-zorra);

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0434 Pisua, berrogeita hamar kilo.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0054 Untziaren pisuaz edifizioa erori egin zen.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 2. Zuhaitzak, adarrak, fruituaren pisuaz makurtu.

434. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Oso aproposak, BAT honetantxe ere, eta Fishmanen iritzaik gogoraziz, etxeari eta inguru hurbilari gaur hizkuntzaren erabilpenean ematen zaien garrantzia. Koadrilen mintza-hizkerak pisu handia du geroari buruz. Eskolaren baitan dena uztea, erokeria litzateke.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0008 Ameriketatik ekarritako zitu horrek lur eta sail berriak laborantzarako dedikatzea ekarri zuen ia mendebetean zehar, eta nabarmena izan zen bai ekonomiari bai gizarteari begira nekazaritzak hartu zuen pisua.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0060 - Txoriek jaten dituzte batzutan beren pisuaren 4/5en egun bakar batean.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0061 Jokin altuena eta astunena da, pisuan bigarrena den Patxik baino 10 kg gehiago dituelarik.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Gerta daiteke irizpide hauen arabera txertatutzat emango genukeen perpaus baten oso antzekoa edo esanahiaren aldetik baliokidea den beste bat txertatua ez izatea, irizpide formal honi emango baitiogu pisu berezia.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0065 Irudiko malgukitik pisu bat zintzilikatzen badugu, deformatu egiten dela ikusten dugu (luzatu); deformazio hau (luzapena), pisua kentzen dugunean anulatu egiten da.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0065 Emaitza berbera lortzen dugu pisua zintzilikatu ordez malgukitik edo gomatik eskuarekin beherantz tiratzen badugu.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0127 James Black-entzat (XVIII. mendea) beroa ia pisurik gabeko fluidoa da, eta materia orotan barneratzen denez, gorputzen tenperatura gehitu egiten du.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0089 esangura handieneko bit. Ik. pisu handieneko bit.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0089 esangura handieneko zifra. Ik. pisu handieneko digitu.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0089 esangura txikieneko bit. Ik. pisu txikieneko bit.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0089 esangura txikieneko zifra. Ik. pisu txikieneko digitu.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 San Francisco inguruan, adibidez, Kalifornia bagoi berria bi pisutako bidaiarientzako bagoia egingo duen lantegi bat eraikiko da.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Chicagon, Pullman merkantzia bagoi lantegi zahar bat irekiko da berriro, bi pisutako 173 tren bagoi produzitzeko eta Chicagoko eguneroko bidaiari trenen gestio entitatearentzat jadanik dauden 140 bagoi berregiteko.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Egia da jendetasunak eta edertasunak betetzen eta hartzen nautela pisuak eta barrentasunak bezainbat edo gehiago.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Eta, bereziki gauza sinesgaitzetan, jende guti gelditzen da ikusi dutela esan gabe, edo gure kontraesana gelditzen duen pisua duten lekukoak aipatu gabe.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0024 c) Inbentaria daitezela pisuan dauden ondasunak, hau, eskatzen denaren arabera, emazteari esleitzen bazaio.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Errealitatean, jadanik alderdi honek behin-behineko neurriak eskatuz zuzendutako idazkian esaten zen bezala, matrimonioa ...kaleko ....zk. finkako ...pisuan bizi zenean, aldi baterako bakarrik bizi zen, zeren eta inmueble hori ... izeneko sozietate inmobiliarioarena baita; aipatu pisua, eta berdin inmuebleko gainerakoak, apartamentu independente bezala saltzera destinatuak daude.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Zentzu honetan ezer ez du esan nahi nire ordezkatua pisu hartarako eskubidearekin kontsideratu behar delako alegazioak, aipatu erakundearen bazkide maioritarioa delako zirkunstantzia ebentualagatik.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Ondoriotu behar da, beraz, ezkontegoitza, legearen ondorio guztietarako, ez dela emazteari erabiltzeko orain oker esleitu zaion etxebizitza, baizik eta hiri honetako ... kaleko ...zk.ko etxeko ...pisukoa.

454. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Ikasgai bakoitzaren balioa eta pisua, espezializazioaren barruan, Kredituen arabera neurtzen da: Kreditu bat = 10 ordu.

455. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 dagokion legediak ezartzen duena kontuan izanik sail bakoitzak erabaki behar du irakasgai bakoitzak nolako pisua izanen duen espezializazioaren barruan.

456. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0020 Bigarren Hezkuntza edo ertainetan oso ikasle gutxi zeudenez, hezkuntza politikaren ia pisu guztia Oinarrizko edo Lehen Hezkuntzaren esku egon da azken hamarkadak arte.

457. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0119 7. Hedabide errusiarrek zabaltzen duten informazio orokorrean izugarrizko pisua eta lekua bereganatu du informazio ekonomiko-finantzieroak.

458. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0019 Baina, kontuz ibili behar dugu osasun arlotik datorkigun abisu honekin, zeren eta emakumeek mantendu dituzten jarrerak eta funtzio berriak legitimatzeko orduan ohitura horiek duten pisu sinbolikoa ez badugu kontuan hartzen, aldaketen kontra ager gaitezke, eta hau emakumeei oso kaltegarria bilaka dakieke azkenean (Esteban 1993a: 119-120).

459. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Pentsa dezagun nolakoa zan
istripuaren pixua,
andreak artu zuan unean
gertatuen abixua.

460. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Ura zan suertea izan zutena. Azaldu zituzten planoak nolako pisoak izango ziran.

461. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Ajola gutxi aieri!. Naiko erostunak zeuzkatenda!. Alde batetik sei etxe amalau pisokoak.

462. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Ez banauzu sinesten, ikus [5ª] zure birjinen bertutea baino ez denentz pisuago!

463. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Luzifer-ek sardearen puntan agertzen du pisu bat: alde batean paper zuri batzuetan idatzirik honela: pobrezia - obedientzia - garbitasuna;

464. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 MIKAEL, pisua hartuz:

465. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Mikaelek pisuaren alde batean emaiten du paperño bat idatzirik: apaltasuna eta beste aldea goiti doa berehala!

466. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00007 Hondartzan, harriak bakoitza bere lekuan ohatuak atzematen ditugu biharamunean: urrunenik hare arinena, ondotik legarra azkenik gahalla edo kallaba pizuak, hauek urak oraino milikatzen ari.

467. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0255 Hola zuen bada Urzuak eskuratu Saposoatik Portillori igorria zakon eskutitza, sei mila pizuren konduan Doradoko mozkinetan hartzaile zitakela...

468. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0190 Zer pizu duen diruketa horrek ikusten laguntzen gaituzte Errienta eta andere seroraren soldatek: 100 libera.

469. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0028 Aitor, lige bat duzula eta pisua libratzeko eskatu diozu lagunari, asteburu honetarako.

470. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0028 Bion artean pisu honetan
hiruren bat urte edo
nahiago nuke nere kutuna
oraintxe hemen balego
asteburuan gure pisua
neretzat utzi ezkero
nahiko denbora badegu eta
eskertuko dizut gero.

471. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00078 Ura %6 besterik ez dute. Pisuaren %60 lipidoak edo koipeak dira, baina erraz liseritzen dira eta osasunerako onak dira.

472. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0002 Bi aukeretatik edozein dela ere, PSOEko exekutiboan pisu handia du oraindik Felipe Gonzalezek, laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik, PPri garaipena garesti jartzeko moduko erakarpen elektorala duelako sinesmenak.

473. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Goiko pisuan dago eta bi atal ditu, umeentzako eta helduentzako.

474. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Josu Olea eta Iñaki Urrutia izan zituen eragile-laguntzaile eta 520 kiloko pisua eman zuen.

475. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Pisu neurtuko txapelketa denez, 120 kiloko gainzama erabili zuen.

476. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Oinarrizko pisua 400 kilokoa da.

477. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Getxoko Andra Mari probalekuan, gaur berrekingo diote pisu neurtuko Getxo Udala idi proba Sari Nagusiari.

478. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Boxeolari biak, 22 urtekoak, bat oilar pisukoa eta bestea erdi pisukoa, Atlantan urrezko domina irabaz zezaketenen artean ziren.

479. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Musikak ere bere pisua du taldeak Bremengo musikariak lana taularatu zuenetik musika pedagogikoki erabiltzen ahalegindu baitira.

480. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Beste saio batean Estitxu Arozena eta Unai Iturriagarekin pisua konpartitzen duen ikaslea da.

481. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Bereziki populazioa txikia bada, produktuentzako merkatu pribatua urria da oso, eta handiagoa da merkatu publikoaren eta Gobernuaren eros-ahalmenaren pisua.

482. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 2.3. Postak erabiliz, 2,5 gramotako edo pisu gehiagoko jaurtikiak alegia.

483. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.4. Ehiza nagusia denean, perdigoietako kartutxoak erabiliz, hau da, 2,5 gramo baino pisu gutxiagoko jaurtikiak.

484. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0016 Jokatu ziren 29 pisu arteko norgehiagokan, usurbildarrak nabarmen gailendu ziren gehienetan, horietatik 13 lehen postu, 10 bigarrengo eta hamaika hirugarrengo lortu bait zituzten.

485. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0016 Emakumezkoetan eta pisu desberdinetan, honakoak izan ziren irabazle usurbildarren artean: Aiora Arrospide, Ezika Gebara, Silvia Faz eta Silvia Crespo.

486. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 IFA markako kamioia M25 baskulagarria, 2.500 kg-ko BGP (Baimendutako Gehieneko Pisua) duena eta bastidorearen zenbakia: 1863787. Matrikula: SS-2338-AD.

487. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Furgoneta misto moldagarria, SEAT markakoa Terra modelokoa, 1.260 kg-ko BGP (Baimendutako Gehieneko Pisua) duena eta bastidorearen zenbakia: VSS024AZOO91 18117 Matrikula: SS-6250-AD.

488. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Furgoneta mistoa, Land-Rover markakoa, 109 Diesel modelokoa, 2.760 kg-ko BGP (Baimendutako Gehieneko Pisua) duena eta bastidorearen zenbakia: VSELBCAGZAZ. Matrikula: M-6493-FB.

489. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0009 Marka / Eredua-mota (plazak) / Gehienezko pisua (kg) / Motoreak / Hutsik / Lurra utzieran / Kp. / Marka / (Potentzia) / Prezioa mila pta.-tan

490. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 350 gramoko pisua baitu 30-40 kilotako gorputzean.

491. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 Kapoi parearen pisua gutxienez sei kilokoa, adina (8 hilabete baino gehiago baina 10 baino gutxiago), ezaugarri morfologikoak (lumak, itxura...) eta arraza (bertakoa izatea) hartuko ditu kontuan epaimahaiak.

492. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 Oilasko parearen pisua (gutxienez 4 kilo eta gehienez sei), ezugarri morfologikoak (lumak, itxura...) eta arraza (bertakoa izatea) hartuko ditu kontuan epaimahaiak.

493. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00027 680 kiloko pisuan bortz talde aurkeztu ziren: Beti Gazte (618 kilo), Areso (657 kilo), Larraun (624 kilo), Txantrea (634,5 kilo) eta Araiz Betelu (656 kilo).

494. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Herrian, bertsio ofizialaren sinesgarritasuna zalantzan jarri zuen jende aunitzek, Joxe Mari hirugarren pisu batean bizi dela kontuan hartuz, zaila baita bertatik salto egitea.

495. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Gizentasuna. Zuzenean ez, baina pisu gehiegiak ez mugitzera darama. Tronbosien eta abarren eragile zuzena ere bada.

496. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Julenen etxean ere obra dexente egin behar izan dituzte: Bigarren pisu batean bizi naiz eta garajetik zuzenean igogailua jarri genuen. Autoari ere zenbait moldaketa egin genizkion

497. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Hor daude, baita ere Plaza Zaharra, aulkiarekin sartzea ezinezkoa da izugarrizko eskailerak eta koxkak baitaude eta liburutegia: Nik ezin dut liburu bat hartzera joan Herriko Etxearen hirugarren pisuan dagoelako baina adineko jendearentzat ere hagitz zaila da

498. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Gertakari alegerak, besta eta gaineratiko... Gertakari ilun eta pisuak ere ba.

499. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Etxebizitza-, lan- edo eskola-arloko oinarrizko premiak asetzeko, pisu banatuak, gazteentzako egoitzak, ikasteko bekak, enplegu sozial babestuko programetan sartzeko lehentasunak, oinarrizko errenta eta bestelako baliabideak eskaintzen dizkiegu.

500. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Pisuko garraio guzia hemendik pasatzea gogorra izanen litzateke hemengo jendearentzat, gauden bezala ongi baigaude.

501. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Alde batetik animaliak ezin du abiadurarik hartu pisu haundia daramalako berarekin eta bestetik animalia askok oskola aldatu beharra dauka haunditzen doan heinean, otarrainak kasu.

502. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Pisu batean bizi da beste lau lagunekin batera.

503. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Kanpoan ikastea garestia da, bidaia, pisua, matrikula... ez da txantxetarako.

504. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Aurreko urteetan pisuan egon naiz.

505. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Gainera pisuan egotea baino dexente merkeagoa da.

506. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Pisuan bizitzea ere badaki zer den.

507. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Pisua askoz ere garestiagoa da eta gainera gutxiago ikasten da.

508. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Pisua baino merkeagoa izateaz gain ikasleak bere etxean egoteko aukera du.

509. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Gero eskualdean pisua duten kirol, kultur elkarteak, euskaltegiak; bada, beren eragin eremuan lagundu dezatela bazkideak inguratzen, jendea inplikarazten, hori da eskatzen duguna.

510. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Bosnian ere, gerla gelditua bainan giroa biziki pisua izanki...

511. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Erreaktore ontziaren pisua: 310 tona.

512. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Guzti hau entzun ondoren, eta enpresakoek gizarte mailan pisu handia duten lagunak ikertzen dituztela jakinik, mehatxuak jaso ditzaketela pentsatzea ez litzateke erokeria.

513. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0004 100 eta 200 kg arteko pisua izaten du, eta gurutzerainoko altuera, berriz, 100-140 zm artekoa.

514. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0022 Mikel, Gari, Dorleta eta Jon, Biteri Egoitzan bizi dira; Xabier ez, lehen bai, baina orain alokatutako pisu batetan dago.

515. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0022 Mikel, Jon eta Dorletak noizbait pisuren batetara joateko tentazioa izan dutela aitortzen dute, baina ez dute erabakirik hartu.

516. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Mikel eta Jon esate batera, iaz bero-bero ibili ei zien pisu baten bila, baina azkenean Egoitzan geratzea erabaki zuten.

517. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Ez gaizki geundelako, pisu batetako bizitza probatu nahi genuelako.

518. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Beste laurek ez bezala, Xabierrek aurten eman du saltoa, ikasturtea hasi zenean Egoitzan zegoen, baina pisu batetara joateko aukera izan zuen eta ez zuen bi aldiz pentsatu.

519. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Pisuan askoz ere hobeto nago, askatasun handiagoa daukagu eta etxeko lanei ez diegu denbora gehiegi eskaintzen, ezta janaria gertatzeari ere.

520. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Xabierren kasuan, etxeko lanei eta janari kontuei ez zaie denbora gehiegi eskaintzen; beste pisu batzuetan, aldiz, sukaldari bikainak aurki daitezke.

521. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Egia esan, Xabierrek zorte dexente izan du pisua aurkitzerakoan, gaur egun hilero 35.000 PTA ordainduta Arrasaten pisua alokatzea txollo dexentea da eta, gainera Xabierrena bezala zeharo gaizki ez badago, txollo handiagoa.

522. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Hala eta guztiz ere, erresidentzia edozein pisu baino merkeago ateratzen da normalean, bakoitzari 25.000 PTA inguru hileko.

523. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Ikasle finen kasuan, ez dirudi pisu batetako edo Egoitzako bizitzak oso desberdinak direnik, kalera gutxi irten eta liburuei denbora asko eskaini.

524. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Beharbada, pisuetako abantailarik nabarmenena ordutegirik eza izan daiteke: Biteri Egoitzan gosaldu nahi duenak, 7.15etatik 8etara gosaldu dezake, hortik aurrera ez.

525. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Pixuetan, noski, ez dago horrelako arazorik.

526. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Biteri Egoitzan dauden laurek, zein Xabierrek, nahiz eta pisu batean bizi, ez dute kalerako joera handirik, azkenean Arrasaten ikasteko baitaude eta ez parrandan ibiltzeko.

527. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 Astean zehar Iruñean bizi bada ere asteburuak Ihabarren ematen ditu. Mutil sendoa da (1'96 metroko garaiera eta 95 kgko pisua du) eta aurpegian bere zaletasunaren aztarna txiki bat agerian du: betilean orbain txikia.

528. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00007 Urte asko dira elkarteko ordezkari gisa emon duazanak eta jende barriari lekua itxitzeko momentua heldu dalakoaren eritzikoa da. Beste talde batzutan gertatu dana hamen ez gertatzea espero dot, larregi konzentratu da elkartearen pisua pertsona bakar batean.

529. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00008 Emakume ijitoek.- Gauzak betiko moduan dirala uste dogu. Familien artean apur bat aldatu dira, erlazio gehiago dago guraso eta gazteen artean baina ez asko gehiago. Herri mailan, arrazakeriak bardin jarraitzen dau: ijitoak alde batetik eta payoak bestetik. Ez guztiek baina payoen gehiengoak holan jarduten dau. Lana aurkitzeko arazo asko doguz. Kontserberetan gertatu jakuna kontatuko dogu: lan asko egola esan euskuen eta lan bila joan ginan, beste emakume batzuk aukeratu eta gu kanpoan itxi ginduezan. Pisuak alokatzeko ere antzeko problemak izaten doguz eta eskoletan mantentzea ere gatz izaten da.

530. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... maizpide 1999 00032 Muturra DINANena bezalakoa zen, baina erditik atzera altuagoa zen, beraz jendea bigarren pisuan bezala joaten zen.

531. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... maizpide 1999 00032 DRAGOIa bi pisutako kotxea zen eta jendearen gustukoa izan da 75 lagunentzako tokia duelako eta bidaia luzeak egiteko merkea delako.

532. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... maizpide 1999 00032 Kotxe batzuek beheko pisuan eserleku gutxi eta 4 mahai eta sukaldea daramate.

533. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Hala ere, bai Aldundiko Kultura Sailak, bai Eusko Jaurlaritzakoak etxeok behea gehi pisu bi izatea esijitzen dabe.

534. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Horrek, indemnizazioetarako dirurik emon ezean jabeak ezer ez egitea dakarrelarik, ze dagoena baino pisu gitxiago legokez jabe guztien artean banatzeko.

535. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Ingurugiro Kontseilaritza EAko ordezkaritzaren menpe dagonez eta, honen ondorioz, EAJ alderdiak Patronatoan daukan pisua gitxitu dauenez, badirudi kanpaina hau egon daitezkeen iniziatibei aurre egin eta freno ipintzeko antolatu dela.

536. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Berez, malda horrek ez dauka pisu handirik eutsi behar eta, horrexegatik, ormigoiak ez erabiltzearena.

537. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Andra Mari kaleko pisu bat Berualaren egoitza egiteko

538. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Horrexegatik, errehabilitatu ondoren Beruala udal elkartea bertara eroango da Erresidentzi azpiko pisua nagusientzako itxiaz.

539. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 A.: Beno, kontu bakarra anplifikadoreena, pisu handia dute eta, karkarkar

540. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0045 Inoiz betela hutsean jardunagatik izaten dira jipoitu ederrak hartzen dituzten gaiak ere eta geure buruaren autokritika eztabaida horien baitan pisu handiko gaietako bat da.

541. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Otordu pisua edota ariketa fisiko gogorra egin ondotik ez da komeni bainatzea.

541 emaitza

Datu-estatistikoak: