XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Martin Tours'ko Gotzain deunari agerrtu jakon izugarri; baña santuak kurutziagaz jaurrtin eban andik, zirautzola: ¿zetan atorr ona, pizti zikiñ ori? zerr arrtu eztaukok nigan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 9. Seigarren egunean, enparau abere ta pizti guztiak egin ebazan Jaungoikoa'k, eta azkenez gizona.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Begira, ene gogua, pizti gaizto aek gure Josu ona zelan erantzi daben, eta tunikea gorputzari itxasitta eukalarik, azal eta odol-zatijak atara eutsoezan, gottik berañoko gorputz osua zauri gorrija lez agertzen zala, ta onen gañez, aoa be biaztunaz minddu eutsoen.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Abere, pisti ta landare bakoitzetik, era berian atera dezakezu Jaungoikuaren ba-izatia.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Ikaragarria omen da sugeak piztiai ta ematen dien eriotza.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Itxason etzeok olako aragi txuririk don pixtirik, ori gezurra galanta.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Kirikiño: iñoz ikusi dozu Jardin Zoológico? Ba an ikusten diran pistija gaiztuak baño be gaiztuaguak dira onek.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Leorr bi ta lau artza askatzen dabez, pizti gosezto aek ziñopa biok ezpaz urratu, agiñez birrindu ta zatika jango ebezalakoan; baña Jangoikuak alan nai-ta basapitiok ziñopen aurrean otzan-otzan agertu ziran eta ezetariko kalterik ez eutsen egin.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mendi, ibar, ibai, urolde, zuaitz, giro, meatz, barazki, igali, lore, abere, pizti, milla motakoak guziak, elkarren aurkakoak askotan.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ez pistyak bezela alkarrekin koskaka eta lokatz eta zimaur tarten iraulka ibiltzeko.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Sinistu al liteke ordea onelako gizon on-puska bat, errelijioa aotan aetzn duten pizti amorratu batzuek erail bear zutenik? Ba egi garrantza: Gure Markiegi, Arin erretore ta Guridi apaiz jaunekin, militar antzerrak Arrasate'en sartu ziralarik Donostia'ko presondegira baituta eraman izan zan; eta andik ateratu, Urriaren azkenaldean, irurok pusilatu zituzten.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Amaika ollo eraman zizkaten pixti zarpatsu ayek.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Bata-bestiari alkarr deitu ta yarraitzen dautsiela esan geinke ziñesbagatasunaren seme gustiak, txarrak txarrari lez, gaixuak gaixuari lez, ta pistia itxusiak, pistia itxusiari lez.

17. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Zuk illunpeak bialdu ta ba-dator gaba,
eta basoko piztiak dabiz inguruan;
leoikumeak orroka arrapakin-guraz,
Jainkoari euren jatekoa eskatzen.

18. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Txakur sendo bat pizti bizkorren
aurka jaubean lagungarri izan
ta gero aultzen asi zan urteen
zamaz. Bein jardun eban burrukan
.

19. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Ixilpean gaualdi. Goiak izar apain
Adiguritsu dabil illazki lur-soin gain...
Kubil datza gizona, ez dagi zirkiñik;
Zelatan ditu pizti ta gau-ibilkarik
.

20. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Gorristea da, ta atzeko iztarrean izpil piztietan narruaren kolorezko ez diran uneak zuriak ditu.

21. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Burdiari lotzeko, sartu deutsoe iduneko narrua, zildaia, begietako estalkiak eta ugal piztiak lotzeko erabiltzen diran narru atalak abarrak.

22. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Baña Gatzaga aldian eta Aizkorri'ko basuetan otsuak, basurdak eta bestelango piztiok urritu ziranian, nora-ezian gelditu ziran, eta bein erabagi eben urte bi edo iruan dirua aurreratu ta Afrika'runtz juatia.

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Gerra-pistiaren ikur.

24. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 - Erroma'ko eleiztarrei iñotseen: Jesukristo'ri otoi egiozue nire alde, pizti bidez, Jaungoikoa'ren opari egin nagian.

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Eta zer eginen duzu?
- Pistia hasarratuko dugu. Bere kaxaren barrenean bueltak emanen dizkiogu. Eta arrabiarren itsurik dagoenean, haurraren gelan soltatuko dugu.

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Beti esan nuen: Zorriek eta arratoiek janen zaituezte! Eta azkenean gertatu da! Arratoi batek zuetatik bati jan dizkio sesuak!. Alegratzen zela zirudien. Pistiak haurraren fontanelatik sartu zuen musturra, eta haurrari jan zizkion sesuak! Gobernuak nola utzi zuen etxola zikin hoek egin zenitzatela ez dakit!

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 Edotariko sai, egazti landako piztien yanaritzat erabakita zauzkat.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 (...); eta teknokrata deritzatenak zer esanik ez: hauetxek ditugu lehen mundu hortako piztiarik amorratuenak eta ikaragarrienak!.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Ibarruri'n gauon-gauez sutondoan egiten dan autsa Doneztoan egunean soroetara eraman oi dute eta lurrean gurutzetara zabaldu, pixtiak akabatu ditzan.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Erlejiñorik barik gizona pizti litzake.

31. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Nire jogaillu ori
soiñua naiko ba'litz une baten
aize indartsuari
asarrea kenduten
ta itsas-igiera sumiña ibitzen,
ta mendi malkar-zear
basoko piztiak soiñu gozoaz
al ba'leuz baketsu jar,
zugaitzai eragiñaz
beraren soiñuaz naste ba'lekarz
.

32. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Ta orain ataraiño
gainditzen dau miñak zentzunik-eza,
arentzat egundaiño
iñungo pizti gaitza
iguin-bildurgarri ez, ni lez, antza
.

33. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 Piztiagakoen baimenez, jakiña, barriztau egin eben astategia gorostiz, larrosa gorriz eta lirioz.

34. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Aurrez datorkie berebil bat xixtu ikaragarrian, pizti zaurituaren antzeko urrumada baiño zoliagotan.

35. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Pizti oiengandik ez dek ezer onik ateratzen.

36. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Elkargandik agurtu baiño leen, gazteek erabaki zuten, urrengo egunean, andik ordu bitako joanaldian aurkitzen zan erriko udaletxera, ildako otseme ta kumeak eramango zituztela, oiko piztien eiza-sariak jasotzearren.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Umeak dira biar gizon izango diranak, eta bear dan lez oneik azi ta ezi (edukau) ezik, gizonak ez, piztiak azi ta aterako doguz.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Eta orduan, gu gizonok, zek bereiztuko gaitu abere ta pizti-mailla-koengandik?.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Ona emen entzuten diran beste izen batzuk: Oian-umeak, Anker-umeak eta zein piztiren antza artu daben jakiñik ezarritako beste izen oneek: tximiño-umeak, gazela-umeak, otso-umeak, txarri-umeak eta abar....

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 7. Orduan, Trajano'k erabagi au emon eban: Auxe agintzen dogu: Iñazio, Gurutzeratua bere barruan daroala diñoana, katez lotuta, gudari-talde batek Erroma'ra eroan dagiala; pistiai emona izan daitela, erriaren jolaserako.

41. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Pentsatzen nabil gizatxar horren
zertaz ote zen lehiatu,
gizona edo piztia ote...
ba al daiteke zehaztu?.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Basakatu, otso, azeri, lehoin eta antzeko piztiak haragi jaleak dira.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0011 Igaraba da hauen antzeko beste pizti bat.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Zetaka ere hainbat erabili izan da artegintzan, inpresionisten ondotik, fauvistak sortu ziren (piztiak), irudiaren beraren mugak kolorearekin gaindituz, gainezkatuz.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Bai piztia ederrak daudela liburuotan! - dio Arantxak.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 Bestela hil egingo lirateke, ez duzue uste? Asierrek: - Hona hemen Euskal Herriko piztiak dakartzan liburu bat.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 - Satorrak? Eta bizirik gainera? Piztia gaiztoagorik horregatio!- diotse zaharrak haserrez.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Haur bakoitzak, mendiko nahi duen gauza baten izena hartzen du: landare, arbola, zuhaitz, lore, fruitu, piztia, txori eta beste edozerena.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - Ba! saguren edo piztiren bat... Joxek kolkorako, horregatik ardurarik ez.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0081 Izan ere! Ba zera jarraitu zuen EOMak, piztiaren bat kaian sartzen duzunean... Kaiolan!.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Neguko hotz eta elur latzak etortzen zirenean basoko piztia guztiak goseak amorratzen jatekoaren bila hasten ziren eta orduan komeriak, arraioa!.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Eguerdi aldera, piztiaren bat ehiztatuko ote zuten edo, buelta bat eman zuten baina ez zen suerterik egon.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 - Aita - esan zuen Tuinek jauzika eta pozik - oihanean oso pizti arraroak ikusi ditut.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Halako pizti bat hiltzen bazuen, biharamonean ez zuela ehizara joan beharko pentsatu zuen.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Eta hibai hegalean... pizti arraro talde handi bat zegoen.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Zenbait pizti ura edatera urreratu ziren.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Beltza, asko hurbildu zitzaion eta gorputz guztia urpean sartu behar izan zuen Karkuk piztiak ez ikusteko.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Baina pizti beltza uretan sartzen hasi zen.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Pizti basatiak Hiiiiiiii irrintzi arraro bat egin zuen.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Egun guztian ez zuten erregeren begiek beste piztirik ikusi Beriainpe guztian.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Zoratutako piztiak bezala makilari tiraka ari zen Kitxerengana egin zuen lasterka.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 - Piztia gaixoa!- esan zuen maitakor, belarriak igurtzi eta bizkarrekoak ematen zizkion bitartean -.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 Piztia zaurituaren aiuriari jarein zion Morganek, bi pauso atzerantz emanez, eskua bihotz gainean zuela.

64. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0030 Etorriko dira zelatariak,
gauerdi edo goizeko errondan
etorriko dira,
eta
begiratuko ate zilotik
ziegan nagoen pizti honi.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Aurrez, baso itxiaren zatian, Josek kabi izkutu batzuk erakutsi zizkidan, baso hura hain ongi ezagutzen ez zuen beste inork ikusiko ez zituenak; baina han, paradisu hartan, begi aurrean ikusten ziren nahi haina kabi, katagorri zulo, piztien egoitza, etab.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0037 Hark, esana betetzeko, aiztoa atera eta azeritxoaren buruko larru txuri fina ukitu zion; eta orduan, derrefente, piztia polit hura estaltzen zuen larru guztia lurrera erori eta printzesa eder bat azaldu zen.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Otso gizagaixoa eta azeri maltzurra, Sadar mendian okela jateko ardien bila ibiliak galanki eginik zeuden, baina artzainek piztia haien arrastoak aspalditxotik zituztenez gero, artaldeak zaintzeko ahaleginak moldatzen ere saiatu beharra gertatu zitzaien.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Noski, Otxoko eta Axalko Oihantxoko oiloen usnan eta haiek harrapatzeko asmo gaiztoan ere lehiatu ziren, baina piztia haiek gertu zebiltzala igarri zutenean, laster hanka egin zuten etxera hegaztiek.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Zakurrak zaunka egiten zion eta, goseak balego bezala, piztiak ez zizkion begiak zangoetatik kentzen.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Emakumeak ez zuen oihurik jalgi, baina hertsi eta xaxaturiko piztiaren modura dardarka nabari zitzaion eta izerditan blai zegoen goitik behera.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 - Badakizu Asun, garai batean lurralde guzti hauetan matriarkagoa zela jaun eta nagusi, emakumezkoek agintzen zutela, aisa gainera, gizonezko eta beste ilaje guztiko pizti eta animalien gainetik?

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0696 Kristalezko itsaso-antzeko bat ere ikusi nuen, suarekin nahasian; itsasoaren ertzean zeuden, zutik, piztia garaitu zutenak, eta honen irudia eta izenaren zenbakia garaitu zituztenak, Jainkoaren zitarak eskuetan zituztela.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Aldentzen zenaren piztiaren klaskadak kale puntan itzali ziren.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Geldirik egon ziren etxearen izkinan, denda bat zena, piztien zarataz eta liskarraren zurrumurruz norbait jeiki zen.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Alkateak, Beltzuntzeko Antoinek, bere esku zegoen guztia egin zuen piztia agertzen bazen, hari aurre egiteko.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Galdetu honi eta galdetu hari, begiratu hemen eta miatu han...... piztia nolakoa zen jakin nahi zuen, nork ikusi zuen, esaten zuten bezain handia al zen? ahotik sua jaurtitzen al zuen, ala kea besterik ez...?.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gastonek deiadarra egin zuen ozen: - Hor al hago??? Aurrekoa baino oihu handiagoa eginez, jarraitu zuen piztiari desafioka: - Hor baldin bahago, irten hadi kanpora!!! Hemen naukak zain!!!.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gero, berriro adorea hartuz, piztiari buruz aurreratu zen.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gastonek piztiaren indarra kalkulatu nahian, Gastonek ez zion hitzik atera baina, eta hau harrituta hain izaki ttikia erabakita zeukan bezala, prestatu bera desafiatzera ausartzen zelako.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0037 Eguerdian, zirko emanaldia, ekilibrista eta pizti basatiez osaturik.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Goseak amorratzen zegoen piztia hark ez zuen bigarren gonbitearen beharrik izan eta beltz txikiari jarraika joan zen, baina iritsi zenean esan zuen: - Hau ez da ezer asko nire gosea asetzeko; hauxe egingo dugu: gazela hori haurrak jan dezala, gero aitak semea eta azkenean nik aita irentsiko dut.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 Sua piztu eta piztiaren hanka bat jarri zuen erretzen.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Aitak suerte handia izan zuen, suertea mendian dabilen piztia zuria bait da.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0069 Piztien krudeltasuna argi baino argiago gelditzen da frogaturik Ingalaterrako Armadako Ofizial honen lekukotasunaz.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0069 Beltzekiko harremanak onak izan ditut, eta piztiei dagokienez, ez ohi da erreza

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Patagoniatik heldutako piztia bitxi gisa begiratu digute gehienek.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Orduan, harri puntazorrotzen gainetik eta arantza artean korrika ekin zuenean, piztiak bere aurretik pasatzen ziren, baina ez zioten ezertxo ere egiten, eta korrika jarraitu zuen bere oinak makaldu eta zutik irauteko gauza izan ez zen arte.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Baina orduan, interesak tarteko, bi piztiak bat eginik hasi ziren erasoan eta bien artean menperatu nahi izan gintuzten.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Hurbileko eta urrutiko senideek arreta berezia hartu zuten Julianen nahia betetzeko, eta lekaimeak ere etorri zitzaizkion etxera beren egoitzara joan zedin, baina Julianek, putreak zirela, odola txupatzeko piztiak, eta etxetik bidali zituen.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Izotz azpiko ura errekara abiatu zen, lozorrotik esnaturiko pizti baten indar basaz.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Oraindik nahiko ongi oroitzen naiz piztiarekin, eta gauzak argiago gera daitezen, deskribatuko dizuet nolakoa zen: - Arraio-arraioak!- hotsegin zuen Kurrusko nire osabak.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Piztia bere zokoan zegoen, bere hatzamarrak miazkatzen.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Apartamendua gizartearen oinarri bihurtu duen estadu batetan, beltzak piztien mailara dekretoz degradatu dituen estaduaren zerupean idazle izatea ez da erraza.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Esan beharrik ez, zer nolakoa den ordenaren zaintzaileen portaera: betiko legera; hots, pizti eroenen antzera, egurra ematen aritzen dira.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Landareak, zomorroak, piztiak eta abereak liburutako argazkietan bakarrik ikusten ditu.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Mika, gelditzen eta isiltzen ez den piztia dugu.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Pizti kaltegarriekin ere bizi ziren: libelula haragijale, ehun-zango, ikaragarrizko armiarmak....

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Horrelako landareek, noski, paraje haietan bizi diren piztien kontrako babes bat behar dute.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Meseta horretara iristeko alabaina, traba larririk jasan behar zen, geografiazko gorabehera handiagatik zela, han inguruan bizi ziren indio etsaiengatik, naiz hango klima tropikalagatik eta pizti beldurgarriak uneoro zelatan zeduzkatelako.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Ehizarako estrategian bezala (piztia isteak adierazten du ehiztariaren nagusitasuna) gure kultur barrutian ere etsea da contexto ritualizado de cierre nagusia, eta mugaz bestaldeko kontrarioa etsaia.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Ihizerako pizti basati bezala, edo langailu, elikadura, eta bizilagun domestikatu bezala, beste gizarteetan gertatzen den antzo euskaldunak ere aberea izan du bere eguneroko bizitzako elementu nagusia.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Tiroa botatzera zihoazenean konturatu ziren hura ez zela piztia bat, gizasemea baizik.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 - Mendian piztiak bezala aurkitu zuten baten datuak nahi ditut.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Sua, behar-beharrezkoa sukalde-lanetan eta etxea eta pertsonak otzaren aurka babesteko, berdin, beharrezkoa izan du gizonak piztiekin burrukan egiteko eta gaiak eta tresnak egiteko.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Sagek pizti basatiaren garaileak diren Olaf edo Thorgrimm-en balentriak goraipatzen dituzte.

106. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Ain biotzdun zirudin gizona, pixti amorratu biurtu zan nere aotik ezetz sendoa entzutean.

107. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0308 ARGIÑE - Baita basoko txori ta piztiak, bere dizdizeraz itxutzen diranean...

108. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 TXANO - (Antxon`i) Anai, zein pizti da mika edo dalako ori? ANTXON - Pitxiak lapurtu eta gordetzeko griña txar bat duan egazti beltz-beltz bat.

109. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 AXARIA - (Zerbait beldurtzen asia) Zozo mikoteak esan zidanez, zakur itxurako pizti beltz-beltz omen zan.

110. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0034 - Pizti, mamu ta gaizkille ote dabil emen.

111. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Bazter guztiak artuak dauzka,
zikiñak eta sasiak,
lenago ezkurrez mantentzen ziran
piztiak berriz gosiak,
ori emendik kentzen ezpada
galduko gera guziak.

112. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Pizti au bezain begiko danik eztugu.

113. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Elefantea, oroimen oneko piztia da, ta txarkeri oiek oraindik ez ditu aztu.

114. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Arrapakari auek ta beste abere txikiak, pizti aragi-jale aundien jakirik nagusiena izan arren, alaz ta guztiz ere, sagu ta arratoiak ugaltzen ari zaizkigu.

115. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0066 Baso-abere / ta piztiak,/ sugeak eta / egaztiak.

116. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0035 Pizti eta abere guztiak, bedeinka ezazue Jauna:/ goretsi eta ospatu gizaldietan.

117. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Pizti amorratu bat ba`nintz bezela, neri bere atzaparrak erantsi eta ni espetxeratzea zan bere eginkizun nagusia.

118. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Izugarrizko ukabilkadaz jaurti zuan Skros lurrera eta etsaiaren izkillua bere eskuetan arturik, bertan moztuko zuen pizti amorratu`aren bizia, baiñan gizon aren etorkizuna legearen eskuetan uztea erabaki zuen, azkenean.

119. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Katudunak atetik deadar egin omen zien, esanez: Nik ba diat, saguak laister sakabanatuko dituan pizti bat.

120. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 - Pizti au saldu eiguk guri.

121. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 - Izan ere, Malen, igesi joaten - ditun gizonaren aurrean pizti guziak.

122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0090 Leize-zuloan bizi ta animalien itxuran azaldu: emakumea izan arren, tarteka, auntzen ankak eta saia-renak artzen ditu; beste batzuetan, berriz, zaldi, zezen, ari, putre, suge edo beste piztien irudi osoak.

123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Bere atsarekin (arnasarekin) erakartzen zituan mendiko piztiak eta jaten.

124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Zingiñarrien eginkizunen antzekoak izango zituzten, beste lepotik zintzilik eramateko muskullo eta pistien ortz zulodunak ere...

125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 1154 Pixtirik atsik ba'da, auxe da benetan likitxa, gurintxo batean duan uxuriakin, etsai danen aurka iarkitzen bai da.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 6) Pizti hoien kaporala
ei da erraldeko txala
marea goian denean amak
goberna daiala.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Bere herritik partitzen da, bakardadeak eta gizarteak zelaturiko pizti deslai bat bailitzan, bere alaba bahiturik.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Tronko honek sortutako errautsak onuragarriak omen dira piztien aurka eta, gainera, zati bat besterik ez da erretzen, geratzen dena ekaitz egunetan erretzeko gordetzen delarik.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 Piztiak: Otsoa

130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Australia'n egoala ikaratu ei zan, abere ta pistientzat an egoan maitasuna ikusiaz.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Irakasle batek ez dauka zer esanik? Pistien lagunen ugaritasuna adurre dariola bere agoan, azaldu, eta onen ondoren, ezelako berotasun barik bere abotsean, gizasemeen zoritxarra agertu?

132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Piztia berezi bat, alegia.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Ta, zer arrapatzen eben eizan? - Pizti ta abereak: zezenak bezela, bisonte, basauntz, zaldi basurde ta beste asko be bai....

134. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Bisontekin batera, beste pizti batzuk be ikusten dodaz.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Aizu, Galtxa gorri, ta piztien marrazkiak zergatik egin zituen orrelako toki ezkutuetan...?.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Eizara urten aurretik leizara etorri, ta leizako illunpe onetan egiten zituen euren otoitzak, pizti onein aurrean....

137. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Piztirik ere ez da inguruan, txoririk ere ez; gu geuron antzean, aterpe onen baten babesean dira, ziurki oro.

138. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00129 Bat-batean linternea isiotu (zuhurtasunak aginduta Urkillaga gainera heldu baino zeozertxo lehenago amatatu genduzan) eta argia piztiarenganantz bideratu eban.

139. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00129 Argiak itsutuazo edo, halako baten ulu dardarti bat jaurti, eta etorri lez ilunpetan galdu zan piztia gosetia.

140. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00311 Fffff! ! Paparraren zabalkerak burua gorantz jaurti eustan eta gorantz putz egin neban, ez hango ezer amatatzeko, surrarentzat espazio liberatuen bila baino. Kostata sartzen zen arnasak sustoa desteinkatu eban, baina ez eban piztia bere zulotik ataraterik lortu.

141. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0016 Bizi leiteke piztirik olako giroan?

142. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 Oihaneko pizti guztiak datozela (...)

143. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Bigarren lana. Lerna eskualdea Hidra izugarriaren beldurrez bizi izan zen luzaroan. Hidra suge antzeko munstro basatia zen, eta moztu arren, berriro ugaltzen zitzaion buru-pila zeukan. Hidrak edozein hilkor dohakabe hil zezakeen bere hats kirastuna jariatzearekin soilik. Herkulesek, ordea, asmatu zuen nola garaitu: suzko geziak jaurtiki zizkion eta, arnasari eutsiz, piztiaren buru nagusia moztea lortu zuen; horrek heriotza ekarri zion piztiari.

144. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00038 Behin piztiak ehizatzeko zepoa eraman zuen hankan lotua. Ordutik ezkerreko hankatik herren geratu zen.

145. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0065 Hilketa gauean, hobeto esanda goizaldera, marinelen parranda batetik etxeratu zenean, piztia bere logelan aurkitu zuen; ondoko gelatik zen hara joana, bere ustez ondo itxia zeukan gelatik, alegia.

146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0065 Halaz guztiz, amorrualdirik basatienetan ere ohituta zegoen zartailuaren laguntzaz piztia baretzen, eta hartara jo zuen orduan ere.

147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0068 Joxe, ezagutzen nituenen artean, zaldi, piztia, abere kontuetan jantziena zen: baserritar petoa.

148. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 - Odol hotzeko piztia deitzeagatik.

149. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0025 Hortaz, piztia arraro batzuk izango ziren.

150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Baina Shangai Tom, bere kemen eta adore guztia bilduz, ez zen lurrean pittin bat ere mugitu; piztia bere ondoan gelditu eta, txunditurik, usainkatu egin zion interes handirik gabe.

151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Baina piztiak beste mokau baten bila burutzarra altxa eta Shangaik adar bati heldu zionean, oihuak, garrasiak eta aieneak entzun ziren berriro han-hemenka.

152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Baina ez zuen beste erasorik egin, ordurako piztiaren azken orduak joa bait zuen.

153. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0011 Piztia bat da, uda dela ere, jaka, frakak eta gorbata janzten dituena.

154. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00012 Bidera inguratzen zitzaien jendeari atentzioa ematen zion beste zer bat ere bazen: kaiola batean preso zeramaten piztia hura.

155. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00012 Ismael Artechek ez zuen ulertzen basurde bat ontzi barruan eraman beharra zertan zen, lur-lurrean orientazione ona izango bazuen ere, zer, itsasoratzean erabat galduta ibiliko zen seguruenik piztia.

156. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 (...) zuhaitz batera igo, eta bertan eman zuela lehen gaua piztiek edo tribu basatiek eraso egingo ziotelakoan, zuhaitzetako kokobizarren atzean azti zimurtu eta gaiztoen mahaspasa-begiak imajinatuz bete kokalekutik.

157. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Orain zailagoa izango zen harrapakina ezustean harrapatzea, hurbildu orduko, bere eskuaren itzala sumatu eta oihuka has baitzitekeen, giza presentzia sumatu bezain prest, piztia ttiki, ilun eta beldurgarri hura.

158. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Piztiak, ordea, ez zuen itxuraz sentitu ere egiten hots hura.

159. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00110 Ispiluak piztia arriskutsuak dira otu zitzaion orduan, ispilu alabastrotua bere zauriaren erruduna balitz legez, eta, odola kleenex batekin xukatu ostean, Crotalus Golf Prof lozioaz igurtzi zituen lepo-masailak.

160. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Erabakia dut nahiago izatea basoetan, piztien zuloen artean, sofritzea eta arbola samurretan nire amodioak idaztea; haziko dira haiek, haziko zarete, amodiook.

161. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Horrenbesteraino amiltzen da suaren zoramenetan lurreko gizonen eta piztien enda oro eta itsastarren enda, abereak eta txori margotuak: berbera da denentzat maitasuna.

162. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00016 Gero, eskua masaila bustitik pasatu ondoren, piztia nola harrapatu duen antzezten hasi zaio Mariri, honen barkamena eskuratu nahirik edo.

163. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00043 Piztia noblea behia, alde guztietatik okelaz betea, baina onena tira errea da.

164. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Arreta handiz ibili behar dute basoan bizi diren piztia arriskutsuekin, batez ere elefante basatiekin.

165. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Holandarrarekin, horrelako kontuez mintzatzeaz gai, ibilaldia egin dut inguruko txoko ederrenetatik, eta parkeak antolatuta dauzkan zerbitzuetako batzuk erakutsi dizkit: krokodilo eta dortoken haztegia, edo piztia gaixoentzako sendatokia, esaterako.

166. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Usainak adierazten dien bezala abere eta piztiei guk somatzen ez ditugun eta guretzat izan ere ez diren hainbeste muga, harreman, beldur eta elkartze.

167. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0027 Poz ororen gainera, itotzearren, piztia ankerraren jausi gotorra egin dut.

168. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Ze piztia gurtu behar da?

169. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0052 Ixiltasunak izutu ninduen; eta bapatean, isilean oldartu, errotu, etsi nahirik antza, berriro harrapatu ninduen nire biziaren sentipen tragikoak, hain bortizki, ia minez eta zakarki harrapatu ere, piztiek bezala marruka hasiko nintzela, hala egiterik izan banu.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0019 Ikasle, argazkian bezain geldi, Rosa Diez bat, edo Ikastolen Federazioko eta Euskal Herrian Euskaraz-koen pizti beltza, Euskadi Irratiaren terminologia erabilita, Buesa jauna.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0056 kotsonante. Txanogorritxu jan nahian ari zen piztia maltzurrak asmatutako hizki mota.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0067 misteriotso. Txanogorritxu jateko ahalegin handiak egin zituen piztia, (...)

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0087 potsolo. Txanogorritxo jan nahi zuen piztia maitagarria.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Gaur egun pinuz, etxez, zelaiez edo errepidez estalita ikusten ditugun inguru guzti horiek, 20-30 m-ko haritz ederrez beteta zeuden; haritz horien artean, zumar, gaztainondo, ezki, lizar eta gereziondoak ere hazten ziren, ehundaka animalia eta friztiri jaten emateko adina zuhaitz eta zuhaiska.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 eta gilyaken usadioa, piztia bizia ibaira eramatekoa arrantza ona izateko, eta etxez etxe eramatekoa familia guztiek haren bedeinkazioa jaso ahal dezaten, Europan maiatz-arbola edo zuhaitz-izpirituaren ordezkari pertsonala eramaten zen bezala, atez ate udaberrian, ernetzen ari zen naturaren indar berriak denengana zabaltzeko.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 Orobat, haragi-odolak jateko eta edateko usadio itzaltsuak, eta bereziki ainoen usadioak piztia hilaren aurrean jarriz sagaratutako edalontzitik parte bat hartzea sakramentuaren itxura guztiak dituzte.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0043 Ni neure baitan asko bizi izandako piztia naiz, bakardade ordu luzeetan, irakurtzen, paisaiari begira, pentsatzen.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 2. Indarkeriaz hil, bereziki piztia bat.

179. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00130 Hartza usaintzean potzetara botatzen dute beren burua ardiek, hamar urte badu ere piztiak ez direla toki horietan ibili.

180. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00047 Lehenengo xirri eginda
lo kuluxka ta siesta;
horrelaxe bukatu zen
lehenbiziko sexu festa;
nexka arduraz betea,
Xebastian pozak gainezka;
piztiari bost inporta
bere birjinaren kezka!

181. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Itxura arroko piztia izan da, ez da beiñere kemen sendoegikoa izan.

182. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Nundik etortzen dira
orrenbeste pisti,
leku onak nun dauden
ederki dakizki,
kabi danak berrituaz,
lur, egur da guzti,
udara pasa nairik
itxasoz onuzti.

183. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Ez gara piztia harrapalariak.

184. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0042 Azala soberan, bizkarra gero eta okerrago, tripa gaindituezineko barrikada, hanka meheegiak... inoiz kirolik egin gabeko piztiak dira.

184 emaitza

Datu-estatistikoak: