XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Boskarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO INPERNUETARA JATSI TA IRUGARREN EGUNEAN ILLEN ARTETIK BIZTU ZALA.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Esaizu iru bidar abade jaunagaz batera; ta gero, bizturik jaunarrtzeko gogua, esaizu beragaz jaunartu-aurrian egiten daben otoi edo erregu eder au: Neure duineztasuna gora-bera artu biar dodan zeure gorputza, ezteidala izan, Jesu-Kristo, ene Jauna, neure galdumendirako; ta bai, zeure errukitasuna gaitik, gorputz-arimen jagola, ta euron osagarria artzeko.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Orretarako naikua da, jaunartzeko gogua eukitia, bizturik bere mesede andiak zeuganatzeko gurari bero-bero bat. Erarik onena da Meza-emolliak jaunartzen daben bitartekua; baña egin lei nun eta noiz-nai, baita zeure eguneroko zeregiñetan jarduten dozula be, ta orixe da gogozko jaunartze onek benetakuari egiten deutsan alde bata; ta bestia arrokeri barik, zeure albokuak berak eztakiala, egin al-izatia.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 An, edo lurrian edo mai baten ganian imini oparidun bandejiori ta ixetuten edo piztuten dauz kandela biyak eta iru usainzotzak, erreten dauz paper ori zatiyak, bota chupiñazuak, eta belaunikoturik opa izan edo emon Zeru aitaita zarrari urte barri atsegintsuak.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Adoraziñoi au amaitutakuan, isten daus bertan kandela biyak eta iru usain zotzak biztuta; eta beste enpaiduak eroaten dauz osterabe barrura.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 Bere zirikada gaiztoai aurrka egin ezik, garramuraren sua lasterr biztuten da, ta su ori bizkorr itzali (amatau) ezik, ekandu txarra arrtzeko be, aldi laburra naiko izan oi da.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Neskatil aek beste bost zurrak lez, garbitasuna gorde eben; baña euren kurtzeluetan oriorik ez euken, eta kurtzeluak, biztu-ta bertatik, itzali yakezan, eta orioa erostera joan ziran bitarrtean, eztegu-etxeko atea itxi zala irakurrten dogu.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 1. Jaungoikoa'ren Semea zala siñistu-azoteko, zer egin eban Jesus'ek?-2. Mirari edo alatza zer da?-3. Zer jazo zan, beñola, Jesus Kaparnaun'en zala?-4. Arein siñismena ikusiki, zer esan eutson Jesus'ek elbarridunari?-5. Zer iñoen idazleak mar-marka euren kautan?-6. Arein asmakeriak igarrita, zer itandu eutsen Jesus'ek? Zer ete da errazago, obenak parkatzea ala elbarritua bapatera sendatzea?-7. Beste alatzik egin ete eban Jesus'ek?-8. Zeinbat ildako biztu ebazan Jesus'ek?-9. Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, zein izan zan?.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 7. Beste alatz asko be egin ebazan Jesus'ek: itsuai ikusmena emon, gorrai entzumena, gexoak bapatera sendatu, itxaso asarretua baretu, ogiak ugaritu ta illak biztu.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 8. Iru ildako biztu ebazan Jesus'ek Jair'en alaba; Nain'go alargunaren semea ta Lazar eritxon gizon bat, ilda laugarren egunean.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 9. Baña Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, bere burua biztutea izan zan.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 Aurrez iragarri eban Jesus'ek ilgo ebela baña irugarren egunean biztuko zala.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Soñeco decenteacaz, arrotasun baga, beguiac erabilli baga bateric bestera, biotz batuaz, lotsa andiaz, amore biztuteco gracia escatuaz.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Sinistuten dot Jaungoicoaren Seme bigarren Personea Ama Birgiñearen sabel garbian Espiritu Santuaren graciaz guizon eguin zala; jayo, ta gu salbeteagaitic Curutzean ill, biztu, ta Cerura igon ebala. Amén. Jesus, Maria ta Jose. Aita guria ta Abe Mariya.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Or piztu ziran Legazpi, Okendo
Lizardi, Antxeta ta Elkano;
Or euskaldunen Patroi aundia
Loyolako Inazio.
Or beroturik alai joan ziran
Zuk deitutako bidetik
Zure bandera eramatera
Etsai guztien artetik
.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Miñen ondoren, Ama maitea
Icusten dezu pizturic,
Illen artetic zure Semea
Eguzqui eder eguiñic
.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 (...) arantza beraren ondoa azpian eta kampanchoa aldamenean dituala, eta iñork ikusi nai duanean, arguiak piztu ta kortina bi, bata bestearen ondoren, jasota, beguiramenturik aundienarekin aguirian ipintzen dala.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Siniste argia gure biotzetan piztutzeko zerutik etorri ta gizonen erakusle izan ziñan Jesus gure Jaun maitea!.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Zenbat eri zendatu, ta illak berak ere piztu izan dituzun!.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zeure esan egite guztiak zuzentzeko egin bear dezuna da, bereala ekin ogeita amaika egunetako gogarte edo meditazioren bati; au da, esaterako eriotza, juizioa infernu edo betikotasunari, eta zeure biotza geien piztuko dizun, zintzoago iratzarri ta bildur geiago sartuko dizun gogartea aukeratu eta artu zazu.

27. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

28. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Su piztu bear dut, gaur atzo bezala,
Biotza kolkoan miñez daukadala
.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Euskera piztutzeko euskerazko albistari bat nai genduke; baño ¿nork egingo al digu? ¿Non daude iskillu ikaragarri ori, eguneroko albistari ori egingo lutekenak? Ea arkitzen ditugun.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Azkenik, asperrtuta, pixtu zuan surrtan arrgi muturr bat eta an zebillen bere arrekin jo batera eta bestera ero bat egiñik.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - ¿Zerr gabiltza, attona? - Ementxe gizona, pipa pixteko poxpolo petrral batzuen billa.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Ori bai; Jesukristo gure Jaunak esaten dun, lakari gañean agirian jarrtzen dan arrgizari piztuaren eran, laister asi zan bere jakintza ta donetasunezko (santutasunezko) arrgi-izpiak nunaira zabaltzen.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Arren, indazu, Jauna, zeruraco auqueratuen, siñalea dan, Ama erruquitsu onen eguiazco, debozioa, ta maitetasun irazequia piztu ditezela nere biotzean, Zu ta bera, orain ta beti-beti amatu zaitzatedan: eta Bederatzi-urren onetan escatzen dizudan mesedea, Zure gloriraco, Santuaren onraraco, ta nere oneraco baldin bada.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, ez yan ez edan negon; ainbesteko maitea biztu didan.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Elizeko argiontziren batean pipa biztu al dut? edo Gurutzea lorrean erabili al dut astalarretan yudu baten antzera? Zertan utsegin dut, Yainkoaren urte gaizto, oinbeste ikusteko? Ez al zen aski niri aren eskua ukatzea? ta gaiñera berek oñaztatu dute!....

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Euskera pizteko ere, aren izan ta bizitza ez dira alderdirik makalenak izango.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Seme maitea bere aurrean dacus, ez orduan despreciatua, itsustua, eta zauriz estalia, ezpada arguiz, edertasunez, betico bicitzaz eta gloriaz jantzia, malla gucietaco aingueru, eta orduan bertan bere escuz limbotic atea cituen patriarca, erregue, profeta eta berarizco pribilegioaz egun artan piztutaco Santu ascoren animac berequin cituela.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Pospoloak. - Sua sortu ta piztutzeko gaia.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Elurrak dauzka mendi mazelak bere jauntziaz gorderik,
Ipharrak aldiz, lur gaina oro hotzarekin hormaturik:
Gauza guziak izana gatik negu borthitzaz histurik,
Bedats eztiak, hats bero batez zarriko ditu phizturik
.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 - Erri onetan euskara piztutzeko esaten zigun Abad de Iturbeltz jaunak, euskar-egunak, euskar-jaiak eta alako pizgaiak erri orietan bear lirezkela.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Errialde guztietan bere duten izkuntza galtzer zutelarik eta piztu baldin badute, leenik izandu da letradunek euskaldundu direlakotz.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskaldun letradunen artean pitz bageneza biotzeko gar ori euskaraz, aditzeko aldez eta moldez, orduan ez ginuke beldurrik: elduko gara poliki-poliki edo lasterka; elburua joko dugu.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Neretzat behinere ez dut egiten, bainan zato, phiztuko dut su eder bat.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 I. Heien oraino hobeki argitceco, eta egiazki phiztu cela eracusteco.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Cer egin cen Jesu-Cristo phizturic berrogoi egun lurrean egon ondoan?.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Orduan, Jesus hasi zitzaioten dizipulueri erraiten, Jerusalemerat joan beharko zuela, han hil eta hirugarren egunean phiztu.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Orduan Jesus hurbildu zen eta gaizkiak erran ziozkaten heien sinets-gaiztasunaz eta bihotz-gogortasunaz, zeren ez zuten sinetsi phiztu zela, ikhusi zutenen hitzaren gainean.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 5n Protsimo-lagunari gaizkirik egin denez edo desiratu; houra hastio ukhen denez; aiherkunterik begiratu denez; aharratu denez; besten artian aharrarik phiztu; gaizki mintzatu; eskandal eman; gaizkirik bestez egin erazi.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Kombertitzia luza eztezala, ez igor egunetik eguniala; ezi Jinkoaren kolera phizturen duk batbatian, eta galduren ai justiziazko egunian.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Gizon batek irri batekin erranik: " Zoazte Hôtel des Voyageurs, Hazpandarrak han dira jeusten; barnea piztu bezala zaukun, eta ez ginuen egin gehiagoko harat-hunatik....

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Erran ere dugu sendimendu guzien ezagutza garun axaleko zeluletan dela pizten; garun axaletik abiatzen bertzalde higitzeko manua eta indarra.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Abertzaletasunaren txinparta piztuaz eratu da nolabait Buru Batzarra, emendik sartu dira Eusko Elkartea ta Emakume Abertzale Batza, ta igaro dan azkeneko igandez egin dan jaia, gogoangarri izango da batzuentzat, naiz mingarri artu norbaitzuk.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia bada, erri bakoitzeko Aberri eguna ospatze onek, piztutzen gaituan.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bazetozen donostiarrak, kandela piztuak eskuan, arako Efeso'ko Eleiz-Batzar ospatsuan aintziñako kristauak bezela-auxe gogoarazi zien beintzat ongi-etorrian Aita Sagues'ek eta txukun adierazi ere, baserritarrok berotasun geiago nai izaten badegu ere, Donostia'ko kaletarrentzat egoki baitzan urteroko sarrera eresia abestuaz eta bein eleizara ezkero, Aita Donostiren abesti ezaguna.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eskual-elgarkuntza hau, katoliko zelarik, bertze katoliko aunitz bezela, lurra artu gabe igertu zitekela ?ez al zen beldur izaiteko? Bai; bainan, bazuen elgarkuntza horrek, bertze katolikoek etzuten zerbeit, anima bat, biziaren biztutzeko eta iraun-arazteko: eskualduntasuna.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Ainbeste gizon argi ta biozdun galtzen ari gara guda zital au militar españarrak piztu zigunetik, nun, ez baidakigu oraindik galeraren aundia neurtzen; ez bai dezakegu gure naigabe ta oñzeen erdian joan zaizkigun adizkide guzien izenak aipatu bederik.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Beraz, Gurutzedunoak egiaz ari izan balira, gerla piztu zutenean, leenbiziko oiu-itzetan (proclamations), hau erran behar zukeen:

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Zuek zerate gizonak, euskotarren biotzean sua ederki pixten dakizutenak.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jakiteak noizetik noizera ez deramala haizeak haren lana, zainak phizten dazko izkiribazaleari.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Sua piztu-ta berehala ezartzen duzu eltzea zorroz suari, erdiz erdi; edo tupina laratzetik dilindan.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ohe baten egiten ari zirelarik, izigarriko kalapita piztu dute: batek aurdiki dio burutik behera bertz bat ur erakitu bere etsaiari, eta gero bere burua urkhatu mokanes batekin.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Abestu barriz lenguak, baña geruago ta gogo obaguagaz, eta etorri ziran albo errietakoari, beste ainbeste euren errietan be egiteko guraria bistuagas Abestu zituen Pange lingua.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eta lotsagarriena, sua biztuta amatatzen ez laga-ta, ikuskizun bat bai'litzan, gizoste izugarrien aurrean, lapurretan gustien aurrean egiten ebela ta... ez diñoguzan besle gauza asko...

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Su eta khar dire hastapenak, initia fervent; gero ordean phizten eta atzartzen da naturaleza.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Mendian, garo belarrak elduta daudenean, suak ertz baten artu orduko danak sutan jarrtzen diran letz, Gipuzkoa guzia piztu zan, zeñ baño zeñ beruago, jaialdi orrtan, Luistarrak dan erritatik norbaitzuek beren bandera edo estandarteak arturik, donostiarrekiñ batera, gazteen santu maite oni agurr egin naian.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ikustekoa zan Azpeiti, Azkoititan lelengo Aita Jorkek su artu, bere mutillak berotu, Zumarra, Beasain, Tolosa t'Urrestilla piztu, Albistur, Berastegi, Itziar, Motriku t'Elgoibarrera sua zabaldu Eibar, Antzuela, ta Bergara'tik Angeruzarreraño garrak altxa, Leazpi-re sutan jarri, Lazkaro t'Ataun menditaraño suak jo, Andoain, Lezo, Pasai, Errenteri, Oyartzun, Irun eta Ondarrabi dana kiskaldu, Luistar guziak, beren apaiz-buru dituztenekiñ alkar artu eta gairik aundienetan bezela, asteguna izanarren, Donostiara nola zetozen Urnieta'tik, Zumaya ta Zarauztarrak ere mordoxka egun artan.

68. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 5 Inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

69. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Guzti orreik, aldi egokian
jana emon dagitsezun begira dagoz;
Zuk arei emon, eta areik artu egiten dabe;
Zuk eskua zabaldu, eta areik ondasunez beteten dira;
Zuk arpegia gorde, eta areik ikaraz jarten dira;
Zuk arei arnasa kendu, eta il egiten dira,
euren autsera biurtzen dira;
Zuk arei arnasa bialdu, eta biztu egiten dozuz,
eta lur-azala bizidunez beteten dozu
.

70. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Ta lukainka, solomo ta diruok zorro baten sartu ta zorroa lepoan artuta, pipia biztuteko akordurik be barik, pozik urten eban Errupiñok beste mundurantza, Doña Errupertari agurrik beroena egiten eutsolarik.

71. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Zera biztuko eban!.

72. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 7. (Gorpuztiz)
Ona Ogia,
ogi bizia;
beti betiko
gaitu biztuko
.

73. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Jesus'ek erantzun eutsan: Bene benetan dirautsut: Urez ta Goteunez barriro biztu ez daitenik, Jaungoikoaren Erreiñuan iñor ezin sartu daiteke Jaungoikoaren Erreiñua, zeruko, erreiñua, Kristo`ren erreiñua edo agintaritza edo jauntza, guztiak bat dira, ta geienetan Jesu-kristo`ren Eliza adierazten dabe.

74. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Beraz, barriro biztu daitezenean, zazpirak emaztetzat izan eben ezkero, areitako norena izango da emazte?.

75. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Txapelketa orreitan sartzen diran taldietako jokatzallientzako, trebetasuna goratu ta zaletasuna piztuteko, bakoitzari bere zeregiñean, goragarri ta aipamenezko lore, pitxi, sari edo ezaugarriak zabaldu bear dira.

76. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Kristo il, biztu ta zeruratu ondoren be, bertan jarraitu eben askok; beste batzuk, Apostoluen lagun, mundura zabaldu ziran, Kristo'ren fedea leia biziz giza-biotzetan erein bearrez.

77. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Joxe Alberdi, gaur Mañari'n bizi arren, Yurreta'ko semea dogu; ain zuzen be, Mañari'ko atxarte zoragarria ezta txarra giza-idurimena biztu ta arrotuteko; orixegaitik edo, Alberdi, barne-griñari ezin eutsirik nunbait, asko ibilli da bertsoketan.

78. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Siñiskintza-Sinboloak Siñisten dot... inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

79. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Irugarren egunean biztu zan.

80. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Jaungoikoa'ren Seme... gizon-egiña, aragiz gurutzatua, Bere gogoz gugaitik nekeak artu ta obiratua izan zana, irugarren egunean biztu zala, Guraso Deunak diñoenez, norbaitek autortzen ez ba'dau, gaiztetsia izan bedi.

81. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Siñismen sendoaz siñisten dot eta autortu... irugarren egunean biztu zala, Idazti Deunak dakarrenez.

82. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Erri txiki batean bizi nintzan. Otz zanean eguzkitan berotu bear izaten genuen, neguan; argia berriz petroleozkoa, egia da orain baño merkexeagoa zala, ta askotan kendelak piztuta ere bai.

83. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ANDREA - Orain ere piztu bear izaten ditugu elektrizidadeak utsegiten digunean.

84. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - (Lutxi eserita dagon alkira joanez eta eskua bekokian ipiñirik) Ez dezu bada sukarrik. Oztu egingo ziñan. Ez da batere berorik emen. Manta au botako dizut gañeti (berogarrian ondo bildu beza). Sua ere piztuko dizut, eta zerbait bero artu bear dezu.

85. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Atzo aitortu nuen gauza bera esango dizut: ez det egin bearrean zegonari laguntzea besterik. Errelijioaren aginduok urratu dituzutenak zuek izan zerate! guda piztuaz, legearen aurka asaldatuaz, jende txea erailtzen asiaz...

86. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0159 Sat[ur] - Eskerrik asko. (Izaiña'ri) Itzetik artzen zaitut. Argi-izpi bat piztu zait oraintxe buruan: zergatik etzera Zurrun andrearekin ezkontzen?

87. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Irugarren egunean Idazti deunak ziotenez, illen artetik piztu zan.

88. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Maiond. Ixuri ezazu, Jauna, gure animetan Zure grazia; Aingeruak iragarririk Zure Seme gizon egiñaren berri izan baitugu, Beraren Pasio ta eriotzagatik, zeru ederrean pizturik sar gaitezela.

89. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Guziongatik il zan Kristo; bizi diranak, berentzat ez-baña, aien alde ilda piztu zanarentzat bizi ditezen.

90. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 9- Bukatu da FUGA,
ixil organua,
piztu da neregan
Maitearen sua.
Ixiltasun ori
orain da goxoa:
legun da musika,
legun da soñua,
legunago aren
ondoko gantzua.

91. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Jauna, zuk piztu dezu ni ta Malen arteko maite-sua, biok maitasun batez sutsuago maite zaitzagu...!.

92. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Izketan ari ziran gelan, argi bi zeuden piztuta eta aitak, jaiki ta argi bat itzaldu zuan.

93. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Au eginda exeri zan berriro eta semeari esan zion:
- Dirua geitutzia ez dek aiñ gauza sailla; lenengo egin bear dekan gauza dek, alperrik ezer ez galtzea, eta argi batekiñ igaro al izan ezkero, bigarren argirik ez piztutzea.

94. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Baiño ainbatenaz geiago poz-atsegindu ziñan gero, neke oien bidez ezin konta ainbat anima berriz piztu eta zerurako zirala ikastean.

95. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: Jesus'en irabazien bidez zerurako piztuko diran anima oien artean arkitu gaitezen gu ere.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (9) Izan ere etzituten ulertu Idatziak; illen artetik piztekoa zala.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Illunpe artan argi printzak ikusi uste nituen, eta egiñaletan piztu bear izan nuen gelako argia, begi izutuak baitziruditen.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 1. Gure baitan gaur
piz eguzki,
ezer etzagun
egin gaizki.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 6. Zuretarrekin
zaidan egun (gaur)
duten zorion,
duten arnasez
piz biotza.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Goraintziak piztu ta itzali buruan zebiltzikiola, ara nun sortu zitzaion batbatean argi-izpia.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Piztu dezagun gure siñestea, ta geroago ta argiroago ikusiko degu, ludi ontako aberastasunak baño ontasun askoz bikaiñagoa degula, Eliz Amaren besoetan guraso on batzuekandik jaio ta aziak izatea, ta indarrik gabe ta atsegabez beterik aurkitzen geran orduetarako gozamen eta indar-emailletzat, zazpi Sakramentuak ditugula oroitzea.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Ustekabean piztu ta indar artzen asitako sua lenbaitlen itzali egin bear zan.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 6. Ergelaren ezpañak, liskarretan nampacirc;sten dira: eta aren aoak, iraiñak pizten ditu.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Mirari onek katolikuen siñismena eta indarra asko piztu zun.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oitura oien taldekoa da Donibane bezpera gauez etxe-aurrean eta bidegurutzetan suak pizteko ekandua ere: aipatu suaren gaiñetik iauzi egitekoa, azaleko eritasunik ez ukaiteko; senide guziak batuta suaren inguruan erloiu-orratzen ariora ibiliz otoitzak esateko oitura; su aietan piztutako belar pilloak arloetara eramatekoa, iratxoak aizatzeko eta uztak izurri ta erietatik gordetzeko; Donibane-arbola enparantza erdian landatzeko ekandua, iabeak iñola ere eskatu ezin dezakena naiz ta aren gogoaren kontra lapurtua edo artua izan; Donibaneren ermita batzuetara ioaten diranek izkaroz (erromeruz) ta lili-pitxiz buruak inguratzekoa; aritz-enborreko akaletik, etena dutenak sendatu ditezen igarotzekoa ta abar.

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Orietakoak dira urte-zaharreko suak; gabonzuzia edo supisguan eguerriaroan pizturik dirauen subilla, aipatu subillaren gainetik igaroaziz etxeko abereak garbitzekoa; sendi-buruak gabon-ogia onestekoa eta Gabonzarrez, amabiak iota, aurreneko euriak biltzekoa.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Andik eraman bear dira gorpuak elizara ta illerrira: bertan, batez ere bide-gurutzetan, zenduaren oe-lastaia erretzen dute, elizan il-elizkizunetan ari bitartean; bertan, zenduaren etxe-aurrean, sua pizten dute eta aokikoak, illotzari lur emanda illerritik itzuleran, aren inguruan biltzen dira otoitz egiteko.

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Gogoan degu oraindik, nola, Illa'ren irugarren igandean, Jauna agirian zala, kedatz edo insensudun Minerva'ko meza-nagusiaren ondoren ibili oigiñan, gizon-talde bat kandela piztuekin aurretik genitula, Pange_lingua deritzan abesti zerukoia gozoro abestuaz, baita agurtza edo bespera batzuen ondorengo prozesioetan Kirie eleison arrentzak eta Ave, maris stella gogotsu kantatuz arrats-elizkizunak nola bukatzen ziran ere.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 1882'an asia dugu aurki euskerari aurrerapen galanta eman zion piztu-bearra.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Onek ezarritako suak piztuta, zenbat, jaiki zirean gero!

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orra, Isabel zure lengusiñak, zartzaroan seme bat biztu du; eta antzu omen zana, seigarren illabetean dago.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Noosfera salbatu nahi badugu, indar guziak aprobetxatu beharrekoak dira, Gizadiaren parte batek ez ditzake gaiñontzeko parteen indarrak zurrupatu, zeren lehenago edo geroxeago menperatutako alderdiaren kontzientzia piztu ta bere dana eskatuko du.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Beste bein, aitonarekin, oi bezela, Meza Nagusira zijoala, etxe-atarian oraindik, gizon batek pipa pizeko sua eskatu zien.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 ¿Euzko ala eusko? Azken urtetan piztutako auzia.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Jendeari kezka ta larritasuna pizten asi zaio.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Mitxelenak aurrea artu dit, baiña euskaltzaleen artean aaztuxea genuen sail ontan jakin-gosea piztutzeko ondo etorriko dira bai bata eta bai bestea.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Apaiz eta guztien Artzai zeran Jesus Jauna, egiozute otoitz uztaren Jabeari, langilleak bere uztara bidali ditzan esanez, otoitz egiten erakutsi bait ziguzun, gure eskariak errukiz entzun; eta zure bizi-bidez bizkorturik eta zure laguntzaz indarturik, zure apaizgo egiazko eta bakarraren morroi ta jarraitzalle izan naiko duten biotz onak pistu itzazu.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Gazeo'n eta Onraita'n bizpairu etxetakoak su aundi bat pizten dute apalondoan.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Amorebieta'n uste dute erbiñudeak ez diela etxekoai kalterik egingo, ezta ere beren abereai, gauonetan sunbila pizten badute.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Leen kristauentzat, meza bakoitza, Pazko ospatze bat izaten zan; eriotzetik bizitzaratutako Kristo ua, beren elizkizunen biotza zan; Kristo piztua da kristautasunaren biotza.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ea emen bertan, auen ezpañetan piztu ta berriz lore biurtzen detan!.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Dagoneko, beste amets alper bat pizturik nuan nere kaskarreko tuturrean.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Izkera eder eta agurgarri onen jatorria arkitu nai duenak bear ditu aztertu eta gogoz piztu aldi zarrenak, ez bakarrik gure basterretakoak, bañan Europa guzikoak, bai'ta ere Afrika eta Asia'koak.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Andik urte batzuetara, Abbadie lapurditar jaun argiak eta Iruña'ko Asociació Euskara zeritzan bazkunak batera, euskal olertia piztu ta erpin jartzearren, poesikonkursu ta zeingeiagokak iraun bidean jartzea erabaki zuten.

126. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Sinesten dut Izpiritu-Saindua baitan;
DENEK.- Eliza katoliko sainduan; Sainduen partaliertasunean; bekatuen barkamenduan; haragiaren phiztean; bethi iraunen duen bizitzean.

127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0009 BATEK.- Sinesten dut Izpiritu-Saindua baitan;
DENEK.- Eliza katoliko sainduan; Sainduen partaliertasunean; bekatuen barkamenduan; haragiaren phiztean; bethi iraunen duen bizitzean.

128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 Eta beraz, Jauna, zure Seme Jesu-Kristo gure Jaunaren pairamen dohatsuaz orhoiturik, bai eta haren ilunbetarik pizteaz eta zerurat igaite miresgarriaz, guk zure zerbitzariek eta zure populu sainduak, zuk emanetarik eskaintzen dugu zure ospe handiari.

129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Bainan, Kristorekin hil balinbagira, sinesten dugu Harekin ere biziko GIRELA, baitakigu Kristo hiletarik piztua ez dela be-R=rLz= HILTZEN: herioak ez du geihago eskurik Haren GAINEAN.

130. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Urhats bat ala hasño bat nunbeitik entzun orduko
Ene bihotz hustuari pilpil gaitzak pizten zaizko:
Ager ba, elgarri mintzo, gauden behakoz behako.

131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Zato eta zure minez gaiten biak luze mintza:
Ene ezinak bederen min horiek gocha bitza,
Piztucherik has dezazun gauetako gudu beltza,
Nunbeitik kantuz entzunez zure maite hunen boza.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Kristo baitan ere / orai ez dela
Herria pizteko / behar ahala.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Jaunaren Bihotza / denek bat unki
pitz dezan semetan / sinest-iduzki.

134. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Egun, goraki aitortzen dautzuet zuen bertsoek dautela piztu ene barne gordean Eskual-Herriaren eta eskuararen alderako amodio beroa.

135. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Udako arratsalde gozoetan, iguzkiaren argia itzaltzera doalarik, eta gauari buruz, ortzaldean, milaka pizten direlarik izarrak, chori beltcharan bat, bere zuhaitzeko hostopean gordea, lotzen da kantuz othoitzari.

136. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Argi hura pichtuz geroz ez omen da lo dagonik atzartzen eta ez atzarria denik lokartzen.

137. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Neskatcha, bere argia pichtu'ta, goan zen goiti, eman zuen ohoinaren argia hautsean eta hil-eta ekarri zuen beheiti.

138. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 2 Jesus piztuak deitzen ditu girixtino guziak batasunean bizitzerat Haren deia ahantzirik berexi dira elgarretarik.

139. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 1 Jesus piztua Aitaren ondoan bizi da.

140. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jesus piztua gure artean da, mundua berri egiteko.

141. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Hil eta piztu zirela, Jauna, Zu berriz etorri arte, Hau dugu hau berri ona .

142. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 Haurren axola istan bateko piztu-eta berehala hasi zen ilauntzen; bazirudien ipuin guztiak izugarriki elkarren antzeko zirela, edonork kondaturik ere.

143. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Erlisionearen kontrako gerlak phiztu zuen ereboluzionea, harekin nahaskeriak, ezin bizia.

144. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Eta 1904-ean, bere fraidekin frantseslegek Beloketik ohildua, hil zenean, bazoaken bihotza lasai: piztua zuen Ametsa etzen hilen, erro azkarrak eginak zituen eskual-lur eta eskual-Ariman.

145. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lazkanon zuen azken hatsa emaiten, bainan frantses-muga berritz ideki orduko, haren hatsak, nola aize-hegoak larre sua, piztuko zuen, azkarturik eta zabaldurik, Belokeko eskual-gain saindua.

146. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Guk ere behar dugu aldatu, graziazko soinekoak jauntzi, Bazko egunean harekin piztekotz.

147. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Eskerrak ene amari (Arbona-Katalieneko alabari) bigarren aldiko erakutsi dautalakotz eskuara, hamahiru urtetan, apezteko gogoa piztu zaitanean.

148. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Sinesten dut Izpiritu-Saindua baitan; Eliza Katoliko Sainduan; Sainduen partaliertasunean; bekatuen barkamenduan; haragiaren phiztean; bethi iraunen duen bizitzean.

149. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0066 Sinesten dut haragiaren phiztean, hitz horiek zer erran nahi dute? Erran nahi dute Jainkoak bere botereaz phiztuko dituela gizon guziak munduaren azken egunean.

150. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer eginen da gure gorputza, hil ondoan? Ustelduko da eta erhauts bilhakatuko, bainan phiztuko da munduaren azken egunean.

151. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zertako phiztuko da gure gorputza azken egunean? Guzien aintzinean jujatua izaiteko eta saristatua edo gaztigatua arimarekin batean.

152. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0106 Batzuek azkar samar nolatan
zaizkigun jantziz belztutzen,
bañan neroni berri aldiyak
sekula etzaizkit aztutzen;
euskera iñoiz ilko danikan
onek eztu sinistutzen,
jantzi beltz ori kendu, aurtxua,
berriz asi da piztutzen.

153. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure lehenagoko dantzak, kantuak eta jostetak nahi lituzkete berriz pizku. Hala-hala erakutsi gogo dute nun-nahi agertzeko on ditezkela eskualdun dantzak. Parisen Salle Pleyel delakoan jadanik arrakesta gaitza ukan dute Oldarratarrek. Segur gira Donaphaleutarreri ere gustatuko zaizkola.

154. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mundua izitua zen, nola finituko ziren tira-bira horek oro, eta ez othe zenetz azken mila-buruan gerla berriz piztuko.

155. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Jautsi naiz atzo eta... preso omen zaude.
Bai, eskualdun bihotzak piztuko dirade
Badirenaz geroztik, preso ala fraide,
Pairatzen dakitenak Herriaren alde.

156. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hezurretaraino harrek jana, denek utzia, minaren minaz bai eta barneko bozkarioz ezin egonez oihuka dio zerurat: Sinhesten dut lurpetik piztuko naizela eta nere haragi huntan nik, bai nik ikusiko dutala nere Jainkoa.

157. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai, ichur nigarrak, nigar othoiztuak, nigar amestuak eta hire gazten harroka zintzurrez igorrak oihu hau, herio-burrunber hirrika: Sinesten dut, orai denek utzia, jana, zapatua naizelakotz, sinhesten piztuko naizela. Sinhesten dut, hezurrak oro egun batez lurpetik chutiturik, iganen garela Jainko baitan den bethiereko Eskual-Herrirat. Sinhesten dut... eskualdun gaztek bihotz zabalak baitituzte, sinhestez betheko diren, bihotz hain zabalak!

158. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

159. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Kristo piztu orduko ordea... bestelako bestak asiak dituzute: oro zarata ta istillu.

160. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lantegiak zerratzen zaizku eta berririk ez batere pizten.

161. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Beharbada gazte zonbaitek nahiko dute berriz piztu.

162. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Erbesteak piztu dio Etxebarriari euskal-garra, eta nola piztu ere.

163. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Eztira itzali españarrek biztu zituten sugarrak, eta eztira itzaliko Arbola Santuak, azke ta libre, antxiñako gure asaben denboratan bezala, bere itzal ederra Euzkadi guztira zabaldu arte.

164. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ilda zegoala uzte zuten guziak, bañan bide erdian piztu egin zan.Jaikirik esan zion lurperatzera zijoanari:

165. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euskera piztutzeko aleginak egiten dituzten euskaldun zintzoak orotan arkitzen ditugu, bainan, tamalez, beste euskaldunak ere, eta damu gaitzez ez dira gutxi, Euskeraren Egunean eta beste okazioneetan itzez bakarrik euskera goraltzen dutenak.

166. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Egin daiguzan alegiñak, Bizkaiko familia guztiak Errosario Santua egunean egunean errezetako inbitaziñoa artu daien, eta oitura eder au, galdu dan etxeetan, barriro biztu daiten.

167. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Bai, ba-dau... eta narrua eratsi bear litxakio ari bizirik: gero eztiz igurtzi, erlabiotegi-ganean iminita; eta gero an yarrai erdi-ilik gelditu arte: gero ugorkiz, espirituaz biztu, ugorkiz naiz beste edari beroz: gero, aragi bizitan dagola, eta aurreztik iragarrita dagon egunik beroenean luterrezko ormeari deutsala iminiko da, egoaldetiko eguzkiak bete-betean yoten dauela, ta ara euliak burrundadaka doakozala bertan ilik itxi arteño.

168. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Irrati bat ere jarri behar da, antzesleek biztu eta amatatzeko eran.

169. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 (Etxebarrik irratia biztu, Mariñok itxi dauan tebeoa batu eta mahai atzean jezartzen da, lanerako prest balego edo).

170. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 KARTARIA.
Hau beroa! Ez dago musikarik ala? (Irratirantz doa, biztutzeko asmotan).

171. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Lortu ta ostean, sarritan, Seat edo Renault baten barruan bakarrik aurkitzen diranean, argia non biztu behar dan ere jakin ez arren gero.

172. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0069 Mosuaren kar! Biotz-barnean
Biztu daustazu maitezko mina!
Ta arrezkeroan, geldo egina,
Soka naukazu leio ertzean
.

173. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Iturri ortatik edanda biztu zan gazte batzuen olermena.

174. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udazkena agertzean beti beraz oroi naz.
Zer dozue, arrasti gozo, bete orbelez,
izarren argi oneik berriz ere biztuaz,
kabien epeltasun au, ta ago oneik lorez?
.

175. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 11. Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuari buruzko atalak irakurtean, eta Jesus Ume ta Gazteaz pentzatzeaz, biztu egizu sinismena zure barruan: sinistu Jesus geure Erosle dana, Jaungoikoaren Semea, Aitaren Bialdua, Israel-erriaren Aintza, jentil guztien Argia: azken onein artean gagoz geu be.

176. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Baiña Abrahan'ek: Moises'i ta profetai jaramonik egiten ez ba'dautse, ildakoren bat biztuarren be ez dabe sinistuko.

177. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 - Gora Erdikale! esan eban orduan bizturik oiuka Ezkerkalek.

178. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 Kitu ta kitu, asto bat il ta beste bat biztu.

179. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Guda-orniolak eta ontzitegiak darabillen abiadeaz batera ipar-amerikarren gogapetan gudarako kemena sutu, nekeak artzeko gogoa indartu, ta gurenda-naia biztu egin dira.

180. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Neguan gilzaiñak egun osoan bero-gallu aundi bat biztute eukiten eban eta ni bere alboan kukulduta, naiko atsegintsu nintzan.

181. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Ume umetatik arteetarako iratzartu zanak pizturik zeroian gar hori, urteak aurrera gurasoak ez eben euki beste erremediorik semea bere gogozko edo berezko bidean libre itxi baino.

182. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Joan zan mendean Regoyos, Guiard eta Guinea-rekin hasita, Antonio Maria Lekuonak Bilbon eukan pintura eskolaren inguruan artelarien iraultza piztu zan, eta Euskal Herriko pintoreak laga eben Madrid-eko San Fernando Akademiako bidea eta Paris-era jo eben.

183. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 1. Izkuntza ila biztuteko.

184. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Burruka metxea 1872 urteko udaberrian barriro ixiotuten da bigarren karlista gerratea, ez da hor Zumalakarregirik, bai horraitino soilik eusko baserritarren eta artzainen sail etsitua, anartean hiru Aldudietan foru-zuzia biztuta dauken jauntxu karlista banakak buru izanik.

185. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 (...): zentzu honetan hizkerak, ur arrazoieran, hil eta biztu egiten dau (urtu eta gatzatu) errealidadea, alde guztietarako hartuemontasun barria emonez.

186. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Biztuaz joian ostera be euskaltzaletasuna, ain lur-jorik ikusten zan euskal izkuntzaz errukiturik.

187. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0032 Sarrerako argia pizten du.

188. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 Urrunean barrikadako suak piztuta segitzen du.

189. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 PEDROk zigarro bat pizten du.

190. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Esne beroa eramango diat. (Sua piztu eta hasten da).

191. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Argiak piztean, musika isildu ondoren, Martin agertzen da kanporako atetik, Malen-i lagunduaz besotik heldurik).

192. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 Beldur gabe dirua gastatzeko... Gero, gerokoak! (Egon ondoren). Tira gizon, edo osaba deitzea nahi baduk osaba... Aurkitzen haizen tokitik mirari bat egiteko era baduk, neretzat ere dirua iristeko era egin zak agudo. Egunero kandelatxo bat piztuko diat horrelako laguntza ematen badidak. Kandelatxo bat bakarra gutxi dela iruditzen bazaik berriz, berdin piztuko dizkiat egunean dozena pare bat...

193. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Funtzio orokorrak:
- Itsuen beharrizanak sorostea.
- Itsuen heziketa erakunde honen zentruetan eta zentru kontzertatuetan.
- Loteria bereziaren salmentaren bidez, bizibidea biztea.
- Pentsio eta osasun asistentzi prestazioa (Gizarte Segurantzaren Erregimen berezia).
- Aisi eta asti libreko, eta abarretako iharduera osogarrien garapena.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 Han ez zen kerik eta harro pizten zituen argiak.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00071 Hasieran ongi ala gaizki pizten zituen argiak?

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Ordenadorea itzaltzen denean, lanarloan dagoen informazio guztia galtzen da eta berriro pizterakoan jatorrizkoak dira bertan aurkitzen den informazioa-mota bakarra.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Hori, beti danik eskualde hau lan horretara loturik bait zen eta are, Joanes Errekartek piztu bait du, indar berri bat emanez bezala, Lur Berri elkartasuna sortaraziz.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0017 HERRIEN ARTEKO ELKARTASUNA Gizon trebe baten lan handia, Joanes Errekartek piztu zuena: Herri arteko elkartasuna lanbide guztientzat.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - Sinisten det Jesukristo, Haren Seme bakar gure Jauna, gurutzean hil ondoren piztu zala.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Eta su handiak biztuz adierazten zuten atalaiariek balea zebilela inguru haietan.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Orain maitasunaren sua piztuko zaizu eta hasieran dena oso ondo joango zaizue.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0051 52 Zergatik begirune izan behar diegu geure eta besteen gorputzei? Izpiritu Santuaren Eliza direlako eta piztutzeko eginak direlako, izan behar diegu begirune geure eta besteen gorputzei.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0064 Eta honelaxe, geure artean dugu Jesus piztua, Berak esan zuen bezala.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Jesusek dio: Nere Haragia jan, eta nere Odola edaten duenak, betiko bizitza dauka, eta nik piztuko dut bera azken egunean (Joan 6,54).

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Irudiak, marra errazagoak izanik, kopiatzeko modukoak dira; honela, haurrari marrazteko berezkoa duen joera piztu egingo zaio, eta obra honen irakasteko helburua ere beteta geldituko da.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 Nork daki sukaldea pizten? Anderenoak. Kontuz! Erre gabe!. Itxaron apur bat. KEA IRTETEN DA!.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 Sua pizturik eduki behar da. Gero eta KE handiagoa!/ GERO ETA UR GUTTIAGO DAGO!.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0089 Gaua zen eta izartxo denak
zeuden zeruan pizturik
nire globotxo txuri-gorria
haien ondora joan nahirik.
Jende guztia gora begira
nere ondoan bildurik
argi indarren kable artean
gelditu zen trabaturik.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0094 Treneko jendeak poxpoloak piztu zituen.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0099 Milaka izar zeuden zeru urdinean pizturik eta erdierdian ilargia.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 Aipatutako bost mendietatik, deitzaileak turuta jo eta su handia pizten zuten batzarrera edo bilerara dei eginez.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Nabarmenago azaltzen da horrela esatekoa, erakustekoa, eta biztu egiten da irakurleak erdi lotan daraman jakinahia, egiaren alderdi ezezagunak ezagutzeko gogo bizia.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Ez da, beraz, harritzekoa gizarteko gatazkak ere Elizaren barnean, behin baino gehiagotan, heresi gisara piztu baldin baziren.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Hona hemen adibide batzuk: Merkataritzaren hedapenarekin diruaren emana ere bizkortu egin zen, nobleziarengan luxu-zaletasuna areagotu eta diru premia piztu.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Zergatik ordea autobuseko hamar minutu horietan zigarroa piztu behar? Jendearen axolagabekeria haundia da gero.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Hori ongi ulertzeko saiakuntza erraz bat egingo duzu: jarri bonbila piztu baten aurrean pilota bat eta bira arazi poliki-poliki Mendebaldetik Ekialderantz. Atera zure ondorioak.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0097 Piztu ezazu gasezko metxeroa.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0097 Ipini itzazu tripodea eta saretxoa metxeroa piztuta dagoela.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Amak hil nau, aitak jan nau, arreba pospolinak piztu nau.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Geroxeago, poltxikotik fosforoak aterata, zigarroa piztu zuen.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Piztuta daroazan argiei esker izan ezik, Joxek ez zuen ikusiko lainoa zela-ta.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Tentsio-pultsu honekin arkuaren deskargaren abiada lortzen da eta beraz lanpara funtzionamenduan jartzen da; hau da, piztu egiten da.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Lanpara piztuta dagoen bitartean korronte elektrikoa lanpararen elektrodo eta bertako gasean zehar iragaten du, piztarazgailua lanik egin gabe geldituz.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Baina ezergatik lanparak itzaltzeko joera balu, piztarazgailuak berriro lehen bezala jokatuko luke, lanpara fluoreszentea piztuz.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 Konmutadorea posizio batean aurkitzen denean 1a 2arekin kontaktuan jartzen dira 1-2 kontaktua lortuz eta A lanpara piztuz.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 Posizioa aldatuz, 1-2 kontaktua moztu egiten da, 1-3 kontaktua sortuz, A lanpara itzaltzen da, B piztuz.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 Borne amankomuna konmutatu baten lehen eta azken konmutadore bezala erabiltzen da (hargailu bat zenbait leku desberdinetatik pizteko eta itzaltzeko posibilitatea da konmutatua).

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Berpizkunde hitzak berriro piztea, sortzea esan nahi du.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Erregai konprimatua pizteko, bujia batek ematen duen txinpart elektrikoa erabiltzen da.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Bi denborako motoreok gasolinazkoak nahiz Dieselak izan daitezke, erabiltzen duten erregaiaren eta hau pizteko sistemaren arabera.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Bujiak erregaia pizten du, pistoiari beherantz eraginez.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 - Hel! Sokorro! Kanguroa desdisekatu egin da, piztu egin da!.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Gauez bata bestearen ondoren pizten dira, eta, goiztar ibiltzen bagara, itzaltzen eta desagertzen ikusiko ditugu egunari tokia uzteko.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Sua biztua zegoen, ordea.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0072 Egunero bi orduz piztuta egoten bada, zenbat kaloria emango ditu hilabetean?.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gure amonak esaten zigun eskaileren helburua, purgatorioko arimen pasa-leku izatea omen zen, zeren eliza ondoko etxetxuan bizi zen ermitariak esaten bait zuen, astearte eta ostiral guztietan, arimak kandela piztuekin errosarioa errezatzen igoten zutela elizara.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0105 Piztu kandelak eta estal itzazu flaskoekin.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0105 Jar ezazu piztutako berogailuaren erdialdearen gainean.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Irudiko a) eskemari begiratuz, zirkuitua itxitakoan lanpara piztu egiten dela ikusiko dugu.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0009 Beraien ustez, meatoki hauen oxidazioan igorritako beroak hurbil zegokeen harrikatzategi bati sua piztu ziokeen, era honetan harri igneo eta sumendiak ematen.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Hezurretarainoko zirrara sartu zitzaion Ketruxari autoak barruko argia pizturik zeukala konturatu zenean.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0026 Orduan norbaitek esan zuen: - Untziak motorrak piztu ditu jadanik.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Jutta begira dagokio, Dirkek linterna berriro pizten duenean.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Jende gutxi zebilen han eta autoak argiak pizturik zihoazen.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Zeta profesorearen musua bonbila baten antzera piztu zen.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Aurrez aurrean egonaldi luzea eginagatik, argi piztuan nahiz itzalian, ez omen zitzaien hutsunerik, leizezulorik, ezer arrarorik suertatu.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0006 Zirikatuta gero, printzesea lurreratu zan, hildako baten bezala, eta ezerekin ezin zan biztu.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Bat batean elizako argi denak bizten dira eta Markos, aulki artean, txundituta gelditzen da, Santu guztien begirada zorrotza ikusirik.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Nongo sua? - Sakeletxe baserrian pistu dutena, gizona!.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 - Gaur gauez suak piztuko dira baserri denetan! gaur urtearen egun luzeena delako...- esan zuen altzipresak.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 - Gaur eguzkiak lurrari bere indarra emango dio horregatik piztuko dituzte suak eguzkiari bere laguntza eskatzeko.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 TXIKIA: Ama! Haur batzuk datoz! HAUR BAT: Zer egur pila! HAUR BI: Goazen sua piztera! Eta haurrek San Juan sua piztu zuten.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Mahai inguruan beso luzetako argimutilak jarri eta piztu zituen, beirak zirikagarri dirdira egin zezan.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 - Ez zenekitela?- zioen Gorkak -. Eta pospoloak labexka *labexka: labe txiki erabilkorra pizteko.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Ilunpean ezer gutxi ikusten zen eta inork somatuko ez zituztelakoan, linterna piztu zuten.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Hiri osoa ikus zitekeen handik eta gauez, argiak piztuta zeudenean, itsasoan zehar zihoan ikaragarrizko transatlantikoa zirudien.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 Batzuk kandelak zeramatzaten piztuta.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 Marinelek sua piztu zuten baina gerturatzen ez zinetenez gero, igerian zuenganaino joatea erabaki nuen.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Sutegia piztu, burdina goritu eta mehe-mehea egin zuen lehenik.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Weedon Scottek eskilara eta sarrerako argia piztu zuen.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Eguzkia ezkutatu zenean, kainoiak berriro durundarazi zituzten, lehorreko gizonei dei egiteko eta txopako bi argiak biztu zituzten.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0072 Baztertzera zihoazenean, egur sorta batzuk bizten ikusi zituzten enparantzan eta ezpata muturrean banderaska bat zeraman ofiziale bat aurrera egiten.

263. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Argia Pazkoaldi osoan, elizkizun guztietan, Bazko-zuzia pizten da; eta beste zenbait elizkizunetan ere badu leku berezia argiaren irudiak.

264. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Baina, electrargia nagusitu den garai hauetan, ba al du zentzurik kandela edo argizagi bat pizteak?

265. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtearen barruan, ba da elizkizun nagusi bat, Pazko-gauekoa, alegia argiaren jokoan oinarritzen dena: - ilunetan dagoen herriaren aurrean, su berria ateratzen da eta sortuberri den su hortatik Kristo berpiztuaren irudi den Pazko-zuzia pizten da; eta Honen atzetik bidean jartzen da kristau-elkartea, pozaren pozez hirualdiz abestuz: Kristoren Argia: Eskerrak Zuri, Jauna ;

266. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 - ondoren, kristauek eskutan damazkiten kandela txikiak, Argi beretik, pizten dira, Kristoren Argia bakoitzak bereganatuz;.

267. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Eliza, pozez beteriko Emazte bezala, gau honetan bere Senarrari bidera ateratzen zaio krisailuak pizturik, Garizuma luzean zai egon den neskatxa zentzudun taldearen antzera.

268. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0061 Zure Semearekin eriotzean bat-egiñik bizi izan dana, Piztueran ere Berarekin bat-egiñik izan dedilla, illak lurretik piztu, eta gure gorputz ezerezak bere Gorputz argitsuaren antzeko egingo dituanean.

269. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0084 Gogoan izan, Jauna,
pizteko itxaropenean joan diran gure senideak,
eta ildako guztiak;
artu itzazu zure Aurpegiaren Argitan.

270. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0104 Zuk esana, Jauna: Nere haragia jan eta nere odola edaten duanak betiko bizia dauka, eta azken egunean nik biztuko dut. (Jon deuna 6,45).

271. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0048 asetasunaren haizeak
txingar lotiak
pizten dituenean
oi, zein errugabea
sua, ene udazken
hasieran.

272. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Eta hala ere, eta hala eta guztiz ere,
ez dakit nola demontre esan behar dizudan
zertxobait piztu didazula bihotzean, laguna.

273. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Zulo honekin
egun zahar legor
piztuko da
mila pertsonen infernuko sua.

274. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0033 Nork piztuko du MAITASUNA?

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 - Clevelandekoa naiz - pospolo bat piztu zuen.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Bota egin zuen, beste bat atera, eta zigarroa piztu.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Ezin dugu surik piztu, bestela sahibek ikusi egingo gaituzte eta.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Hortik bere begiek transparentatzen zuten animatik bere bilera, zeremonia eta palmondo piztuak, hortik bere borroka bera baino mundu arruntago batek eskaintzen zion bizimoduaren aurka.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0039 Jatorriaren izateaz ezin odol-hustu geure burua, eta 1914-ko gerratea piztu zenean, Son Marroig utzi egin behar Austria-ko Artxidukea zenak.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Are beldurgarriago izan zen, foko bat piztu eta tabernatik jendea irteten hasi zenean biraoka eta irainka.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Eta adimenean argia piztu zitzaion.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Manu Zatak heriotz beltzaren erraietatik eguzkira bizturiko arima zirudien.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0009 Berriz hizkuntza arrotz hori, nire imajinak piztutzen ari ziren unean, interferentziak, egunerokoa, ezin lortu bat batean irudien koherentzia, bah! bihar izango da.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0090 Eta gaua argitu da, eta izar berri bat piztu da, eta... Bertsolari on bat behar dut sentitzen dudan gauza esateko...

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 Sorgin zuhurrok, sorginkeriazko ihardueran ihartu zeraten atsook, erauzi iezaiezue belarrei beren usain gozoena eta urrintsuena, zeinaren ondoan greziarren nepenthesa deusere ez bait da; emaiguzue edalontzietan alaitasuna, Birgiliren soloetan zehar dantza zoroan biribilka gaitezen denok, eta piztu gure bihotzetan gaztetasuna andreteri guzti hau besoetan suharrez maita dezagun, eta zorroztu azkenik gure adimena gogorakizun gorenenak asma ahal ditzagun haien ohoretan...

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Ilunabarra zen, baina lanpara piztuta zedukan.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Gauean oso goiz oheratu ohi zan: sarritan bederatzietarako oheratuta egon ohi zan, irratia piztuta.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0012 Janariaren eta edariaren eta adiskidetasunaren eta poztasunaren suak piztu egin ditu ekidazuarren bihotzak.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0070 Argiak piztuta eta pianolaz jo vals zerrenda luzea gibelean utziz joan zen untzia, eta ixtanpatez nora ezean geratu ginen tulunbioaren zalantzan sartuta, harik eta berriro elkar berrezagutu eta parrandaren manglarean murgildu arte.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 4,20etan sartu zen etxean Santiago Nasar, baina logelara egiteko ez zuen argirik piztu beharrik izan eskaileretako fokoa gauetan pizturik egon ohi zen eta.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 - Noski - erantzun zion harro agian sekula iritsiko ez ziren diru laguntzen usaiak biztu zuen Mirasueneko Joxek -, hemen presako ateak garaiz ireki ziren eta horrek salbatu gintuen.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Bazterrak ere biziki eder dira orai: hor primaderan bezala, denak pizten baitira, euri-sasoina jitearekin.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Gaumahaiko argia piztu gabe goizeko lehen argizpiak begiei Drakulari argia bera edo kristau-gurutzeak bezain gorrotagarri zaizkie eta, haztaka-maztaka, Anton jaiki egiten da eta badaezpada tentazioari ez makurtzeko kaobazko armairu gain-gainean ezarrita duten tramankulua ixilerazten du.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0097 Baina hobe da bazkal ondoren ez pentsa, ezer ez pentsa, eta lokuluska bat egin, Aitaren eta Semearen... eta era honetan, zailago izanen zaio Luziferri biztutzea.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 - Bada neri, zer nahi duzue esatea, gustatzen zait askotan nere ondoan matxista horietako baten aparato galanta egon dadin -, zigarroa piztuz Paulak erantzuten.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Hilariok zigarro bat biztu zuen, Pilarrengana hurbilduz eta txiskeroa modu agerian astindu zion, seko nabarmen, gasa eragin asmoz baino gehiago emakumeari joku hura amaitua zutela adieraziz: - Eta ez dadila kezka: ez nuela aurpegia ematen ez dakitenen kastakoa zenik uste.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 Baina argirik bizten ez bazaizu? A ze inozokeria Iberduerok argirik gabe laga zaituela pentsatzea!

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 Esaldia berea ote zen zalantza pizten hasi zen gugan baina tertuliakide bera aurreratu zitzaigun gure zalantza boomerang gisa bere aurka bueltatu baino lehen: - Esaldia ez da nirea, baina berdin zaio.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Logroñoko suz piztu ziren, gura zutelako Zakurripurdin sort zedin Xaxi berriren bat heien aisitan jostatzeko, jostatzen haiek zekiten eran, hau da, eginkizunak banatu, berak onuragarriena aukeratu eta kuika bailitzan zuziak irazeki besteen errainuak argitzeko eta aurkitu zoriz bere gorputzak erretzeko, eta otoiztu zeruak estal dezan inorenganako ifernu madarikatuak.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Akerraren aintzinean, andere gazteak hona agertu, dantzan, eta apez hauen albora bildu, korroan jira eta bira, haragiz ukitu, haragiz iharrausi, haragiz kiskaldu, harik eta apezen ifernuko giltza piztu arte (eta urrita bizian gero)...

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 -... berauxe! Ez harritu haatik, ezta izutu ere, utikan, neska, beldurrik gabe, gauerdia ezean eta Xaxi sorginak musukatzeke ez bait dun piztuko.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Menditik behera jaisterakoan, Jesusek honela agindu zien: - Ez esan inori ikusi duzuen hau, harik-eta Gironaren Semea hilen artetik biztu arte.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Eta hau da Ni bidali nauenaren nahia: Eman didanetik, ez dezadala ezer gal, baizik-eta biztu dezadala azken egunean.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Hau da nire Aitaren nahia: Semea ikusten duenak eta Harengan sinesten, izan dezala betiko bizia; eta Nik biztuko dut hura azken egunean.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Eta Nik biztuko dut hura azken egunean.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0050 Une hartatik hasi zen Jesus bere ikasleei azaltzen, berak Jerusalenera igo behar zuela, eta zahar, apaizburu eta lege-maisuen aldetik asko sufritu; hilko zutela eta, hiru egunen buruan, biztuko zela.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Bai tristea izan behar duela hezur hutsez piztea!

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Esnatu orduko halako alaitasun argi batek piztu ninduen eta bertsoka hasi nintzen, bata bestearen atzetik, bertsoak erruz ateratzen bait zitzaizkidan.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Berehala, Lamin eriak senditu zuen bere bizia berriz pizten, eta berantxago, gau ilunean joan ziren Laminak esker onak itzulirik Mikel eta Joanari, beren lagun sendaturik.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Solasik epelena ere lortzen duzula, galde, erreka iskinako kontrabando zaharrez, ea egia ote den handik hainbeste eta hainbeste egin izan denik; aipa, erdia ere ez daitekeela gertatua izan zure ustetan... Ikusiko duzu bat-batean, bi begietan ezezik arpegi osoan ere, piztu dela han pindar berexiren bat; ikutu duzula solaskidea mamienean eta... konfidantza izpirik sortu badiozu behinipehin, bazter bilduren batera eraman nahiko zaituela.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0087 Pattarra ere ez zen falta barrenak pizteko, heuren artean komentatu ohi zuten bezala.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0109 Zigarro bat piz dezaket eta Naturak eskaintzen didan antzerki guzti honekin edo kitarraren soinuaz amestu....

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Garbiketako emakumeak piztuta utzitako suari egur gehiago bota zion Malcolmek.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Azkenengo norabide hau zehaztu nuen sakeleko iparrorratz baten bidez; gero, kataloxa zuzenduz ahal nuen neurrian berrogeitabat gradutako goierarekin, mantso-mantso mugitu nuen gora eta behera besteak baino handiago agertzen zen zuhaitz tantai baten hostaia tartean zegoen zulo biribil edo begi batek nire arreta piztu zuen arte.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Brraamm! ireki zen fortaleza baterako ere haundiegitzat jo daitekeen ate akorazatua, flaaash! biztu ziren sabaitik zintzilik zeuden hamar bat kristalezko lanpara haundiak, krraakk! makurtu ziren bost neskameren eta bi morroiren gerriak miss Rosa haien aurrera iritsi zenean, eta ooo! borobildu zen behin eta berriro Madame Kontxexiren ahoa.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 Orduantxe biztu zen kalabozoari falta zitzaion argia Madame Kontxexiren ganbaran: - Aibalarrusia! Enziklopedia saltzailea! Badakit zergatik zauden hemen.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Suposatu nuen ez zirela geletatik irtengo eta jantokira etorriz telebista piztu nuen.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Baina erantzi ondoren ohera sartzera zihoala, bapatean argi bat piztu zitzaion buruan: - Kamioia!.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Hartu zuen alabak, orduan, zuzi bat sutan pizturik, eta atzetik jarraitu zion anaiari.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Egun batzutan, neguko eta udako eguzkiaren hasera, izokiaren etorrera edo gereziak loratzen direneko jaiak zirenean, tribuan gau osoko ospakizunak zirenean alegia, zazpi mutikoek, kontseiluko batzarrearen ondoren, lurrean zanga bana egin, haietan sua piztu, zotalez estali alde banatan zulotxo bana utziz suak arnasa har zezan, bertan etzan eta hantxe geratzen ziren lotarako.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Biharamun goizean, eguzkiak eguna esnatzeko lehen errainuak piztu zituenean, arranoa geratzen zen hegalari bakar, nagusi eta pausatua, zeruko sabaitik hurbil, bere kemen osoaren jabea.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Eta iluna gertu zen, begiak garaipenez pizturik, ez bait zuen ikusten beste txoririk zeruan, arrano deneatuak behera ekin zionerako.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 Sua piztu eta piztiaren hanka bat jarri zuen erretzen.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Ezgauzakeria nire baitan pizturik neukan hain biziki ezen, azkenean, nik ere hura onartzen bukatuko nuela neure pertsonari datxekion gaitz sendaezin bezala.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Aski zuten edozein erlijio-huskeria sesiorako, familia eremuko erlijio gudua piztuz.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Argia azkar desagertzen ari zen eta iluntasunean hiltzea jasanezina egiten zitzaionez, kandela bat piztu eta berriz ere bere aulkian eseri zen, zai eta Jainkoari bere burua egotziz.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - Jakina!- erantzun zion Peterek, eta motorea piztu zuen.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Kamioiaren argi luzeak piztu eta gurpilak kirrinkaka zituela, motorraren atzetik joan zen Peter.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 Gizonak begiratuz joan ziren, begitxoak pizturik, aurrean agertzen zitzaiena laudatuz.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Ba al duzu txiskero edo poxpolorik? - Bai - erantzun nion bere zigarroa eta nirea pizten nituen bitartean.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Bihotz muinean ehortzirik neraman irudi hura, histurik ere, ahots marrantatu batekin batera piztu zen nigan: bizarrik gabeko Kristo miraritsu hori behar duk beti beti maitatu, Antton.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Irratia eten gabe piztuta (amak artean bizpahiru aldiz itzaldu arren); eta aita, almazenera joan gabe, disimuluan entzule arretatsu.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Butanozko berogailu bat piztuta.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Hondar-gainen gau eta egun zegoen pizturik irratia.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Beren zazpi krisailutxoak piztu zituzten eta orduan konturatu ziren norbait han egona zela, (...).

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Ikuiluko zaldiak ere loak hartu zituen, baita atariko zakurrak, teilatuko usoak, hormako euliak ere, sukaldean pizturik zegoen suak berak ere su egiteari utzi zion eta lo geratu zen, eta eltzekoa egosi gabe geratu zen, eta sukaldaria eta bere laguntzaileak ere azkenik lo geratu ziren, inor esnai gera ez zedin.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Zigarroa piztu eta aldizka nire ezpainetan jartzen zuen, biok elkarbanatzen genuen sakonagoko zerbaiten (etsipenaren?) ikurra bailitzan.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Eta labetxoetan ordenean lerroturiko marmita eder gorri guztiei harmoniaz kantatzen zutenak zerizkien kalitatezko lurrinek bihotza alaitu, sudur-mizpira biztu eta zigorturiko arimen kexkak desagerrerazten zituzten.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Karburua zuten etxekoek estalpean piztua eta handikoxe argiak libratu zuen momentuko galbidetik.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Su egiteko modurik ez dugu izan, baina gasa piztu eta afariak eman digu bero pixka bat.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Han dagoenari erreparatzeko beharrezkoa da poxpolu bat piztea.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 Gerrak, Kurtzetan, beti sentitzen ziren nahiz eta beti urrutian piztuak izan.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0015 Nikola zigarro berri bat pizten hasi zen.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0077 Geratuta zeuden taxietan figurak elkarrengana makurtzen ziren, kantuak eta entzuten ez ziren ateraldiek eragindako algarak aditzen ziren, eta piztutako zigarroek barnean egindako keinu ulertezinak marrazten zituzten.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0066 Korronte honek, argi bat piz lezake edo elektramotore bat eragin.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Monitorea piztuta daukagu eta errepide batean aurrera goazela ikusten dugu pantailan.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Baina egia da ere liturgiak gaurko egoeran baduela balio eta indar berezi bat kristau fedea argitzeko eta pizteko.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Duela urte asko, Bagdad-ko palazio urreztatu eta aintzira azulejodun xuri eta urdinez apainduriko baten goen-goeneko ganbaran, Abdelamir Abdel Kamelen semea, zerrailaz ate denak hertsi, kandelak biztu, zelebroan eta zerebeloan tabula rasa egin, esibizionistei, eskuin ala ezkerrei, zien higuina mortifikatu, izanak eta ez izanak ahaztu, ongi segurtatu aurreritzi denak banan-banan bihotzetik atera eta baztertu zituela, kontzientzia garbitu, inoizko oroitzapen atsekabe denak bere barrenean xahutu guztiz purifikatu, tolerantzi ejertzizioak egin, izpiritualak eta korporalak, munduko borondate hoberenaz armatu, eta liburua irakurtzen hasi zen, ilargia zeruetan zegoela, artista batek artista baten gainean egindakoa.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Irakurleak irakurtzen jarraitu zuen, kandelak mahain gainean biztuta, aurreritzi eta gogorazio eta oroitzapen txar denak berbizten hasi zitzaizkiola eta ezin zuela ezer egin horren kontra, sentitzen zuen artean apenaturik, alfer-alferrik bait zen barrenaren kontra burrukatzea.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta zeruetako ilargiaren azpian, kandelak ia gastatzen ari zirela, bere aurreritzi eta gogorazio eta oroitzapen txar denak berriro biz-bizturik zeuzkala, pentsatu zuen: Dios, adiskide lerdo bat ez da desgrazia makala!.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta argia ez da bizten.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Beti zutik, beti adi, beti prest, une batetatik bestetara pizt zitekeen erasoaldira begira.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 1960an pizten da hala esan daiteke urte batzuk gorabehera mendeko bigarren boom-a.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Gauzonerako beranduegi aritu ziren, eta gainera Estaduaren parterik gehiena frantsesen menpean zegoen garaian, ezinbestean, eta ondorioak laster ikusiko ziren aski abandonaturik aurkitzen zen Amerikak independentziaren alderako jarrera hartuz eta Penintsulan bertan gerra zibilak pizteaz.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0096 Fantasiaren argi dizdirak,
bizi-bizirik zaintzen saia gaitezen.
Bizitzaren ilunpe beltzenak,
bat-batean argitan biztu ditezen
.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0066 Estatu Batuek geopolitika mailako gatazka biztu nahi lukete gure artean, baina guk ez dugu inoiz problemarik izan nazio sozialistekin.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0127 Euskal poesian modernismoak orduantxe biztu nahi zuen mementu justuan, Lekuonak ausardia izan zuen poesia berriari herri-poesiaren eredua proposatzeko, dei eginez .

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Joanaren hilobitik etorkizun pozgarria biztuko da.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Palacky-k, hango kondairagile nagusiak, gure Moret edo Kanpion nafarren kideak, hau ohi zion etsirik: Oso luzaz itxaropenik gabe bizi izan ginan: bi mende ezkeroztik alde batera utzitako literatura hura berriz piztuko zan itxaropenik ez genuen.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Inportantzia haundia izan zuen ere pizkundean, esan dugunez, txekerazko teatroak: Kliopera eta Tyl-en antzerkiek aberriaren sua piztu zuten toki guzietan, Txekoslobakia-ko kondaira eta problemak azalduz eta ulertaraziz.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Txalet eta parkeetan argi elektriko bikaina biztu zuten eta bidean eta goian gainera koloretako beste argi asko zeuden dizdiz.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 3. Irakurgai lekua argitu - Heldu batek irakurgai leku inguruko kandelak pizten ditu, kontu haundiz, fin-fin.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 6. Mahaiaren oroimen bihozkorra - Aldare inguruko kandelak biztu.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0018 Grebak ez dira pizten zion.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Aitak, ordea, esan zien bere morroiei: Ekarri berehala soinekorik ederrena, eta jantz iezaiozue; ekarri zekor gizena, eta hil; jan dezagun eta jai egin: nire seme hau hila bait zegoen, eta biztu egin da; galdua zegoen, eta aurkitu dugu.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Ez da aski ordea horrelako iturrietan ura edatea eta lehen hezieraren edo jakiundeen gaiak biltzea: giza hezurrak bildu eta elkarrenganatzea ez baita gizakia piztea.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Garbitu dute eta esne xorta bat emanik, hango berotasunarekin haurra pizturik lo goxo batean gelditu da.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Mitxelenak horregatik bere geroko bizitza posibletu ezezik bizirik gorde ahal zezaketeneri ere bizitza sortzen (hots, ez poesiari bakarrik eman bizitza iraunkor bat), edo bizitzeko adore ematen, hilnahieza pizten, lanegin behar izan zuen.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Gauza zen ingude gainean eta hotzean burdin zati bat mailukatzea, eta nork aurrena gorritzen zuen ikustea, gero ondoren hartaz zigarroa pizteko.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Arko-ko Juana. Herriaren aberzaletasun hori neska gazte batek, Arkoko Juanak, Kondairak Orleans-ko neskatila deituraz ezagutuko zuenak, piztu zuen denen bihotzetan.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Honela berriro bi alderdien artean gudua piztu zen.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Egiaz, estilo berria Protestantismoarekin batera zabaltzen da, aldi berean esan nahi dugu, eta esango genuke ere Eliza Katolikoaren arma bat dela; espresio bide guztietaz baliatzen bait da sinestunen sinismena emozio artistikoaren bidez bizteko.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Urte hortan bertan Mau-Mau deituriko erakunde armatu batek iraultza piztu zuen Kenian.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Nazio Batuek espedizio militar bat bidali zuten hara ordena berrezartzeko, 1964ean lortu zutelarik, nahiz handik gutxira 1966ean, 1967an eta 1977an berriro erreboltak piztu.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0068 Euskal zaletasuna Hego Euskal Herrian biztu duen sua bera izan da.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0031 Urruntasunezko kulturaren lanek, II. mundu gerraren ondorioz arazo estrategikorengatik biztuak, esentzialki eragingarriak izanik ere, mass batezbestekoen zenbait alderdiren ebaluapenean teknika baliagarriak eskeini dituzte.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0075 Liturgian, alkar arteko otoitza danez, norberaren otoitza pizteko iturria ta bizitza otoitz bihurtzeko indarra aurkituko ditugu.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0051 Honatx Resurrekzion piztua.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 Granet-ek dionez Txinan urteberrian mutil eta neska gazteak lur gainean batzen ziren horrela lurraren erneindarra piztutzeko ustean.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Norbait azken axolarik gabe izan (edo, zehazkiago, izkutuan izan), eta azken axola hori biztea eta agirira eta oharmenera ekartzea adieraz dezake konbersioak.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Baina bitartean, kultura diferente baten argia piztu da.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0031 Mahomak pizturiko suak galanki hartuko du sugarra arabiarren bihotzetan.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0222 2.2. Ilunpetan jartzazu ikasgela, eta piztu argi-fokua.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0065 Aitak, ordea, esan zien bere morroiei:
- Ekarri berehala soinekorik ederrena, eta jantz iezaiozue; ipin iezaiozue eraztuna eskuan, eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizenena, eta hil; jan dezagun eta jai egin: nire seme hau hila bait zegoen, eta biztu egin da; galdua zegoen, eta aurkitu dugu (Lk 15, 20-24).

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Piztu zituzten linternak, erantzi arropak eta beren lo-zakuetan sartu ziren.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Anek ere bai, baina haztamuka bere linterna bilatu eta piztu egin zuen.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0180 Eta lurralde horietan lainoa baldin bazegoen señoreak labean sua piztu du esan ohi zen.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0137 Itsas ondoan, parke baten aldean, jauregi dotore zaharrean, salan tximiniko sua biztuta, estilo zaharrean, teknikak ez dakion santutegia profana, gurasoek utzitako dirutik, neskamearekin bakar-bakarrik eta neskamearekin zipotz (), holaxe bizi den gizonak, ez du kolperik lan egiten, musika aleman goibel eta samurra entzuten du, barrurakor eta oroz gainekoa (latin herrietako musika zaratatsua ezin jasan du), bibliotekan egoten da eguna ametsetan, lotara baino lehen vodka eraten du, .

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0033 Meategian inoiz ez da piztu behar sugarrik ezta erre, zeren eta leherketak sorteraz bait ditzakete.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Mendira bazoaz eguna pasatzera, nola jakingo duzu ez duzula sortuko suterik? (Hondakin guztiak bildu, ez piztu suterik).

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 - Ez nekien itzali eta piztu egin zitekeenik - esan zion Karlosek.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0069 Itsuak ikus, errenak ibil, lepradunak garbi, gorrak entzun eta hilak biztu zitezkeelako, zer dela eta inor eskandalizatu behar zen?.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Baina 1830. urtetik aurrera agintariak beldur hau pizten hasten dira.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0040 Ormuzen sinbolua sua zen, eta dorre antzeko etxe laukietan bizturik gorde ohi zen beti.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Nahi duzun ordenean sar diezaiekezu tentsioa osagaiei, baina inoiz ez piztu edo itzali ordenadorea disket-unitatean disketik baldin badago; lehenbizi atera disketa.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Hona hemen konputagailu-sistema pizteko bi sekuentzia posible: - Irteera anitzeko kaxa baten etengailuaren bidez.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 - Aplikazio gehienetan monitorea piztuko da lehenengo eta ondoren konputagailua.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Azkenik, beste periferiko guztiak piztu.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Sistema piztu ondoren zenbait gauzari erreparatzea komeni izaten da: tentsioa badagoela adierazten duen argi berde bat piztuko da; haizagailutxo isil bat abiatuko da; disko-unitateetan argiak keinuka arituko dira eta unitateek soinu batzuk aterako dituzte irakur / idazketarako buruak atzera eta aurrera higitzen direnean.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Disko-unitateetako argietako bat piztuko da eta piztuta iraungo du karga automatikorako prestatutako ordenadoreetan.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Piztu eta berehala, ordenadore pertsonalak barne-test batzuk egiten ditu, gauza guztiek zuzen funtzionatzen dutela egiaztatzeko.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Monitore programa ROM memorian egoiliar da eta konputagailua piztuta dagoen bitartean erabil daiteke.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Konputagailuak fabrikan muntatzen direnean, piztekoan DOS sistema eragilea automatikoki karga dezaten prestatzen dira.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Karga automatikoa deskonektatuta baldin badago, piztu eta berehala hiru lerroko mezu bat ikusiko duzu pantailaren goialdeko ezkerreko txokoan.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Hau automatikoki gertatzen da sistema piztu ondoren eta noiznahi berrezar daiteke CTRL, ALT eta DEL teklak aldi berean sakatuz.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Karga automatikoa konektatuta baldin badago eta piztekoan ESC tekla sakatzen baduzu, pantailak ondoko mezuaren antzeko zerbait agertuko du.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0004 Unitateetako argiak txandaka piztuko dira sistema eragileak disko-unitate bakoitza atzitu ahala.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0127 Astebetez erakutsi zigun urrutitik piztutzen zuela gasolina; eta gainetik puztuz gero, areago erretzen zela, eta abar.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 Izan ere giro biziko elkarrizketak dialektikaren sua pizten du, ideia argitsuak sortuz, alderdi berrien aberastasuna ekarriz.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Hiri misteriotsu hura, arabiar merkataritzaren azoka leku nagusi zena, jakin min biziena piztu izan zuen enigma bat zitzaion europearrari.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Ez da, bada, harritzekoa euskarak hainbat laterritako hizkuntzalarien, jakintsuen eta gizon kultoen arreta biztea.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0225 Nere ustez, erlijio borrokak piztu zuten euskal literaturaren lehen mugimendua.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 1 862. urtean, metagailu batek sortutako txispaz pizten zen motore on bat asmatu zuen Jean Lenoir frantzesak.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Honegatik, porrot altuenekoa da OHOko bigarren etapa, derrigorrezko eskolatze-aldian, eta, zioen analisietan sartu gabe, une zehatz honetan elkartzen diren baldintza batzuk aztertzeak egokia dirudi: gaztaroaren hasiera, antolamendu-aldaketekin batera sortutako irakaslegoaren espezializazioa eta horrek eskola mailan dakarren ikasleen gogoak pizteko eragozpen gero eta handiagoa, edukinen nagusitasunaz markaturiko programak, etab.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0075 Aurten bertan, 1990ean, bilerak eta sinposioak antolatu nahi dira, Proiektuak piztu dituen etika-, gizarte- eta lege-inplikazioekin zerikusirik duten gaiei heltzeko.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Hala ere, foruen defentsa izango da hego Euskal Herriko euskaldunak batu eta abertzaletasun sentimendua biztu eta zuzpertuko duena.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Denborapasa honetan burdina zati txiki bat hotzean hartu eta txingure gainean mailukatuz ea zeinek denbora gutxiagotan gorritu eta zigarroa berarekin piztu, jokatzen zen.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Ugal zikloan eragina duten faktoreak A- Tenperatura Zalantzarik gabe, ugal aktibitatean eragina izan dezaketen faktore guztietan historikoki interes handiena piztu duena ingurune-tenperatura izan da.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0019 Are gehiago, Hirugarren Munduko nazionalismoek rol askatzailea jokatzen zuten, ez soilki hango erresumak libratzeko, baita inperialismoa ahultzeko eta metropolietan borroka pizteko ere.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0019 Borroka armatua totalitarismo itsuek edota kausa partzial fanatikoek pizten dutela pentsatzen da, eta irrazional edo apolitikoak direla azpimarratzen.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0009 Piztu egin zuen garaiko labea... eta opil goxoak eskaini zizkigun bere aldizkariaren bitartez.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Herri eta hiztun-talde guzti horiekiko adiskidantza, ongi-nahia eta anaitasun-gogoa biztu digu denoi, lehendik ere zeharo itzalia ez genuen arren, Biltzar honek.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Egungo egoera Autonomiarekin sekulan ez bezalako aukerak bereganatu ditu euskarak: irakaskuntzan onartua izana, ofizialtasun maila lortua, euskararen arrangura edo kezka belaunaldi berrietan piztua, euskalduntze-lana hagitz sustatua.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ardoa ere plazaratu da, gizonaren gorputza hainbesteko tamainan alaitu eta pizten duen Nafarroako zera gozo eta guztiz bikain hori, ez dago maitasun betez musu emango ez dionik, umorea gero eta gorago; dena da kantua, dena olgeta.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Aurreko bost mendetan guztiak erabili direla egia da eta aldika eskala tenperatu edo tenperamentu desberdinen alde nahiz kontra pizten diren eztabaidak faktore askori zor zaizkio.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Biztu egin da.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Bete da Itun Zaharreko agindua: Biztu egin behar zuela hilen artetik.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Biztu da.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Eta noski, beti-beti, gizakiaren interesa eta aurkikundearen edo oroipenaren hunkipena piztuko du denboraren tunel, batzuetan ilun, baina nahitanahiez beti distira eta argitasunean bukatzen den horren bidez.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Europako gerratean donostiartu zenez geroztik, hemengo gauza guztienganako interesa eta atxekimendua piztu zen bere bihotz-muinetan, eta horrela benetako notari-akta bat gertatzen zaigun legatu grafiko bat, maitemindua zeukan orduko Gipuzkoa haren irudi batzuk jare dizkigu.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0173 Bestalde, ikasiak ziren gazte horiek Ipar Ameriketako iraultza zuten exenplu gisa, eta Frantziako Iraultzaren eragina; lehenengoak pentsarazi zien herriaren askatasuna lortzea posible zela, bigarrenak, askatasun eta justiziaren egarria biztu zien.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Honek asaldura ugari piztu zituen Bilbo eta elizateen artean.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0144 Larrialdiko argi keinukariak piztu eta baldin baduzu triangelua ipini.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Beraz, gure liburu honetan azaltzen den mito bakoitzari buruzko sintesi grafikoa eskaintzeko orduan, tratamendu figuratiboa ematea erabaki genuen, irakurlearen sormena mugatu beharrean piztu eta zirikatu egingo lukeen bidea aukeratzea.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Otoyo mendian laino bat ikustean, Marik bere labea piztu duela, esaten dute Ispastereko jendeek.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Herri askotan bada etxe bakoitzeko sukaldean enbor bat pizteko oitura; Zegaman gabonzuzi deitzen diote.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Euskalerriko herri askotan, etxeen atarietan, sutzarrak pizten dira.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Horrela Saran, beste herrixka batzuetan bezela, sutzarrak pizten dituzte San Juan bezperako gauean, sasi eta era askotako zuhaitz adarrekin eta Erramu igandez elizan bedeinkatutako erramu adarrekin.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Harrijasaren suzmoa nabaritzean, konjuro bezela, kandel bedeinkatuak pizten dira, sukaldean erramu adarrak erre eta buru gainean erramu ostoak edo elorri zuriaren ostoak eramaten dira, ekaitzak dirauen artean, etxeko ate nagusiaren atarian aizkora bat jartzen da aoz gora.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Orain dela bi urte alarma gorria piztu bazen, beherunzko joera iraunkortu egin da.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Madrilgo gobernuak ez zuen Gipuzkoako sua piztuago nahi izan, (...).

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Herrialdearen kultur giroak bere interesa piztu behar izan zuen eta batez ere kezkatu.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Eguzkiaren antzeko masa duen izar batentzat fase honen iraupena 20 milioi urte inguruko da, hau da, Eguzkiak behar izan zuen denbora protoizarra eratu zenetik piztu zen arte.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Bereiztasun hau askoz ere nabariagoa egiten da izarra piztu ondorengo eboluzioan.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0267 Argiz, jakinduriz, adimenez, maitasunez mamitu eta piztutako begiradak!.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0247 Horregatik, gure itxaropena ez datza gaurko egoeratik irten eta pozez beteriko etorkizun baterantz ihes egitean, baizik eta bizitza honi askotan hain gogorra eta arazotsua den bizitza honi aurpegi ematean, Kristo biztuagan dugun fedearen argira bizitza hori argituz, kritikatuz eta indartuz.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Hidrogeno honek gainazaleko tenperaturetan ez luke sekulan fusio-prozesua pairatuko, ezta izar beroenekotan ere; baina konpresio-beroaren laguntzaz izarrean gelditzen den erregai guztia piztu egiten da.

449. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0298 KARTZE - Ez, ez... holakorik ez da sekulan agitu; nahi dutena esan bezate eskribauak eta abogaduak, bainan, elbia elbi, hildakorik ez da sekula piztu.

450. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0398 - Kandelak piztu, mezak lagundu ta kanpaiak jo gaur ez ezik.

451. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 - Eta Elizako lanak, mezaz gañera neronek kandelak piztu, kanpaiak jo... eta abar.

452. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 Zatoz, Espiritu Santua indartu gure biotzak biztu gugan zure maite-sua.

453. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Jesus pizturik!; nola ta zergatik piztu zan? (80 ta 81 orrialdeak irakurri).

454. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Sua piztu zuan, eta artzaiña barruan ikusi zuanean, amorru bizian, orroka, basa-zezenen antzera, galdetu zion: - Ola, gizontxo, nondik sartu aiz? Zer galdu duk emen nere zuloan?.

455. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0080 2- Gero, jostaillu denda baten, oiztu ta itzali egiten diran kolore guztitako argiekin berezia ikusten dugu.

456. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Jesukristo`rekin bagabiltza, Berarekin piztuko gera.

457. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Kristauok, bataioa artzean, Jesukristo`ren eriotz-piztueran parte artzen degu, Jaungoikoaren bizira piztutzen gera.

458. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0101 Jesusek, piztuz:/ Alleluia! / errautsia du / infernua.

459. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0101 Oi pazko argi / gaur piztua,/ mundutik aiza / pekatua.

460. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0101 Piztu da Kristo:/ Alleluia! / piztubearren / aurrelari.

461. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0046 Ez ote zera / berriz piztuko / gaituena,/ Zu fededunon / zoriona?.

462. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0108 Eska dezaiogun gure Jaunari maitasun ori bera, esanez: Piztu ezazu gugan, Jauna, Zureganako maitasuna.

463. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Paulo santuak, Korintoko kristauei lenengo eskutitza idaztean, ildakoak benetan piztuko dirala buruan sartuarazi nahi die.

464. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Izan ere, kristau-sinismenaren muiña, gure salbamenduarako il eta piztu zan Kristo onartzea bait da.

465. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Entzun dugun Idazkunak auxe adierazi nai zigun: Kristoren piztuerak kristauon piztuera eskatzen duela, eta Bera leendabizi piztu bada, piztuko dirala ere Beragan fede ta uste osoak ipiñi dituzten guztiak.

466. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Egunen batez, Kristoren Pazko-misterio osoa gere egin bear degu, gorputz eta anima piztuz, Kristorenaren antzeko gorputz berria jantziz.

467. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Kristoren eriotzean bat egiñik bizi izan geranok, gorputz eta anima pizturik, Aren piztuerarekin bat egiñik bizi bear degu betiko.

468. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Egunen batez, gure gorputz illarentzat ere esango dira Ebangelioko itzok: Ez billatu illen artean bizirik dana; ez dezute emen, piztua da.

469. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Ez degu besterik gaurko illarentzat eskatzen: gure artetik joan danak Jainko Aitaren besartean izan dezala Kristo piztuaren betiko bizi berria.

470. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Euskeraganako gogoa ta zaletasuna berriro piztutzen asi ziran neurrian, berriz ere Don Manuelen itzala euskal-gaietan zabaldu zan, txalo ta goralpen batzuen bearrean, bera ez ba zegon ere.

471. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0054 Beste askok bezelaxe, anai arteko guda piztu zanean, alde egin bearra izan zun, bizia salbatzearren.

472. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Argi bearra zuten beraz etxetik bide zabalera jetxiko baziren, eta bear orregatik lasto itxuta batzuek zurriñetik jetxi zituen Joxamingok, piztu ta auen su-argitara joan zitezen.

473. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0353 Sion-en maitez ez naiz ixilduko, Jerusalenen maitez ez naiz geldi egongo; Aren zuzentasuna dizdira bezela argituko den arte, Aren salbamena zuzia bezela piztuko den arte.

474. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0117 Ta, itxasoan dijoazela, Europa`ko gerra asi, emengoaren bukaeran-edo piztu baitzan ura, ta or atera zaiote susmurra ara daramazkitela, boluntarioak ziralakoan.

475. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0029 Aldamenean, berriz, gurutze gorridun pazko-argia: Jesukisto il eta piztuaren oroipena.

476. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0059 Orduan pixtuko zuten maiean zutik zegoen poxpolo oietako bat, eta esango zuen berriz presidenteak: - Lendabiziko kandela, jaunak! Ogei ta bost duroan beia!.

477. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0059 Eta, ez bazuen iñork geiago eskeintzen poxpolo ura erre arte, pixtuko zuten bestea, eta iju egingo zuen berriz: - Bigarren kandela, jaunak! Ogei ta bost duroan beia!.

478. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0006 Gogoa geien pizten zioten gaiak zirkuetan, gabazko dantza eta edate-lekuetan, eta emagalduen artean aurkitzen zituen.

479. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0007 Noiz piztuko dira gure gizaldiko giza-argiak?.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0011 Aspalditik ari zan giroa berotzen eta sumintzen; baiñan azkenean, sarritan gertatu oi danez, txinparta txiki bat izan zan sua piztu zuana; alegia, moroak eta españitarrak gerrara eraman zituana.

481. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0059 Geuk dagigu istoria; ortarako egungoaren erditik, gaur-unetik, joanari ta etorkizunari beatu bear zaio adiadi: lenari, gure asabak orrelako zertzeladetan nola jokatu zuten jakiteko, ta geroari, itxaropen-argiz bizturik, lanari lotu ta aurrera jokatu dezagun.

482. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Beren izkuntza galdu zuten aberri batzuk, izkuntza illa berriz ere piztazi egin dute, egia; baiña beste askok bein galdutakoa ez dute geiago piztu al izan, egiñak egin arren.

483. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Eta nere gogoa garbitu naian, erradioa piztu nuan.

484. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Baiñan ene gogoa, moskorraren, eroaren, kakaren indarrez ia illa zen ene gogoa, pizteko zerik ez zuan izan erradioko maite! maite! itzak.

485. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Kristo, piztua, Aitagana igoa da; bere ondoan beteko du amairik gabeko apaizgoa.

486. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0110 Eta Antonin Artaud zanaren adiskideak berriz piztu nai dute keñu, Zimiko ta jasaren siniskeria.

487. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Jainkoaren indarraz eta biziaz betetako gaua dugu gaurko au: Nazareteko Jesus gurutzean ildakoa, berriz ez iltzeko Aitak piztu zuen GAUA.

488. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 Jesus piztuaren egun onetan bizitu dezagun gure fedea eta altxa ditzagun Berarengana gure eskariak.

489. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 Jauna, ziur gaude, zure Seme piztuaren oroitzapena egitera biltzen geranoi entzuten diguzuna.

490. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 Onen bitartez jaiotzen dira
argiaren seme-alabak betiko bizirako,
eta zabaltzen zaizkie fededunei
zeruko erreinuko ateak;
gure eriotza Aren eriotzaz izan da salbatua,
eta Aren piztueran denon bizia piztua.

491. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0080 Batasun onetaz jabetu ondoren, Jesus piztuaren salbamena ez da egia osoaren jabe direla uste duten gutxi batzuentzat bakarrik.

492. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0080 Jesus piztua dugularik eta gurekin dagoelarik, elkar ditzagun gure otoitzak Arenarekin, premiazkoena duguna Aitari eskatuz.

493. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0080 - Gu denontzat: maitasunez piztua izan den Kristo bezala, gure inguruan bizi direnentzat pozbide izan gaitezen, eska dezaiogun Jaunari.

494. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0092 Piztu ondoren,
ikasleei agertu zitzaien Jesukristo Jauna
mundua epaitzera datorrenean,
epaille errukitsu ager dakizuela.

495. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0102 Eskerrak ematen dizkizugu Jaungoiko aalguztidun Orri, Jesukristo illen artetik piztu eta diren guztien giltz-arri egin duzulako.

496. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0102 Jesus Jauna errege izaten asia da piztu denetik; Jainkoaren eta gizon-emakumeen arteko betirako batasuna egiten asia da.

497. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Bein olagintza edatu zan ezkeroztik, arizti naiz pagadi osoak botatzen ziran, ikatz biurturik labe-aundiak pizturik edukitzeko.

498. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0215 Irurogei urteko euskalzale jator onek dio, euskal giroa era bat pixten dulako, txistuak garrantzi aundia daukala.

499. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Ortik piztu zitzaion, ain zuzen, berezkoa zuen bertso-indarra.

500. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Ain zuzen misteriozko auzi batean sartua egon zan Klemente VIII`a, eta misteriorik argitu ez bazuan ere giza arrazoiketaz argitu eziña bait zan berak baretu zuan beintzat domingotarren eta iñakitarren artean pizturik zegoan iskamilla zakarra.

501. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Jesus'ek egin zituan ekintza berak egin zituzten Apostoluek ere Espiritu Santuari esker: errenak badabiltza (Ap. Eg. 3.1-10), illak pizten dira (Ap. Eg. 9,40), biotzak aldatu ta on-biurtzen dira (Ap. Eg. 2,41), kementsu otsegiten dute Berri-Ona (Ap. Eg. 4,13), erasoak oso pakean eta pozik daramazkite (Ap. Eg. 5,41).

502. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0354 XARLEX - Goazen ikusterat... (Argi bat pizten du).

503. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0027 Bozkario pitz eman bizi,
zuk kraskarazi hezurrek duten egin jauzi.

504. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0057 Janamari - Ponpierrek ez dutea berriz piztu ahal?.

505. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 LANGILEA: Gau oroz pizten ditek beren radioa?.

506. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 XABIER: Ez dira Francotiarrak; ez dute beren gatik pizten, hori balinbaduzu jakin nahi.

507. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0240 (Argia pizten da).

508. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Behin hargatik poza zitzaidan markistu,
entzulek eskainirik bost minutu xixtu;
gogoz banintzan ere une hartan histu,
errespeto haundi bat ni baitan zen piztu.

509. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0020 Nahi dauku Jainkoaren egarria piztu.

510. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Arrotz eta bekatoros zena, apostolu baten pare bilakatzen da, geroxago Maria Madalena bezala, Jesus piztuko delarik: Jauna ikusi dut eta horra zer dautan erran (Joan 20,18).

511. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0032 Jesus maiteki begira dagokio,
Pizten baitzaio haretzat amodio.

512. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Hosto gorriak jauzika ari dira, pozik irriz daudelako,
Odol gaistoaren hotzikaren daldarak joan zaizkielako,
Haurgi berria sortu da eta, kolorea piztu da eta...

513. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Apezgai zelarik, Euskal-Herrian erretor izaitea zuen bere ametsa, eta funtsean, horrek zion piztu euskararen ikasteko sua, ikusten baitzuen, herritarrekin mintzatzeko eta heien artean Ebanjelioaren hedatzeko, baitezpadakoa zuela euskara.

514. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Hamalau urtetarat heldu zelarik hamalaueko gerla piztu zen, eta gudu-tokieri hurbil bizi zen Rodhain familia.

515. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0026 Akabo naiz: Kristorekin hiltzen ari, Kristorekin piztuko naiz.

516. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Ohartu ziren ere telebista piztua zela bainan soinu eta irudiaren botoinak gutienean zirela, eta holaxe etzitekela nihundik ere ezer ikusi edo entzun pantailan zenik.

517. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0005 Alde guzietarik pindarrak jauzten dire, sua piztuz organo aldean, Bihotz-sakratuaren aldareko oihaletan...

518. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0006 Gizon bakar batzu egon ziren, tokika pizten ziren suen hiltzeko.

519. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Napaleko hezurrak pizterainoko kantu errepikak bazirela Aramaion!.

520. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0434 Bereziki Etxahun Barkoxe ospatu du gain-gainetik, kasik piztu du, haren koblak bilduz eta Larrasquet-ekin publikatuz eta horrela bidea idekiz Haritschelar jaunaren obra handiari.

521. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 1836-an fraideez hustua izan zen eta 1954-an Siloskoek berriz piztua.

522. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Jauna hartzerakoan, beneditanoek Piztu da Kristo kantuaren koplak eman dituztenean, Ziburutar Lekondarrek eman dute kartsuki baino kartsukiago errepika.

523. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Zergatik hoin goizik? lehen argi-zirrintan, Jesus piztu den tenorean, emana izan zadin: lehen Alleluia.

524. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Jondoni Paulok diona: Kristo ez balinbada piztu, gure fedeak deus ez du balio, eta gu gizonetan dohakabeenak gira.

525. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Bainan piztu da.

526. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Piztu delakotz, osoki fida gitazke haren hitzari.

527. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Gu ere pizten gaitu, Aitarekilako bere bizian sar-arazten gaitu oraidanik.

528. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Sua piztean ez da deus erraten.

529. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Bortz urteak gabe, pizten da mutikoan Edipen koropiloa, nexkatoan Elektren koropiloa.

530. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 Loakartuxea dagoela iduritzen baldin bazaigu, demaiogun indarrik, pizt dezagun; ertsia eta okertua baldin badago zuzen dezagun eta euskeraren arazoetarako beharrezko dugun itzal haundiko mintegi zabala bilaka.

531. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Arrazoin horren gatik, Amsterdan-eko Artis Akuarium-ea, beti lanpargi bat ba dago pizturik, haien urtegiaren gainean bederatzi metro neurtzen ditu honek, amoreagatik-eta gauaz gidabide ditezen.

532. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Mundu estrainoa, Clara-rena, edifizio ilun, zeru kexatuak, ilunabarreko ortzantz baten ondotik ateraiak, hedoiak ihes doazilarik zeruan, haizeak paperak aira arazten dituelarik, lehen argi basoak pizten direnean.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0056 Ongi etorri egiterako, bere gainean zonbait hitz:
nola ditazke, gure barnean sendimendu hobeak pitz?
Herria hola maitatzea gaur diote ez dela bortitz,
etxea ere, andre ta lore gabe delarik, da murritz,
herria ere, berdin litake, plaza maitea ez balitz.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Unibertsitateak hain zuzen ere, ez diolako interesa edo kuriositatea piztu liezaiokeen ezer ere eskaini. ERTZA kandidatura.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Bestalde, Euskarak eta Ikastolak mugarik ez sloganak piztu duen kritika ez da puztu behar, sektore jakinetakoa delako eta mugatua.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. bujanda 0001 Nekeak alai hartuz lanean gogor ari den jendeak piztu du Erriberako euskararen.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak l. etxezaharreta 0001 Itxura folkloriko bat emanez, antzara talde bat manifestalarien aurrean, ohiturazko laborarien espresbideak erabili dira, pintaketak, Prefeturaren aurrean su pizteak eta azkenean ordezkaritza baten hel araztea Prefetaren bulegora.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Eta egia esateko salduko balituzte hobe, hartara noizik eta behin telebista piztea edo periodiku bateko orrialdea zabaltzea kabreatzeko batere beldurrik gabe egingo genuke.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 An izango dira Epelde ta Montte trikittilariak, beren panderojotzaileekin, ilunabarrean asiko dan erromeria pizteko, gazteen atsegingarri.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Argiak hasi dira pizten; neketsu bezain pozgarri; ez da oraindik askatasun eguzkiaren egunsenti-aurrea besterik, baina hasi da zabaltzen zenbait alorretan.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bigarren aldian zorionez Aurrerako futbolariak bizturik irten ziren.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Baina zorionez biztu dira.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Biztutzea ez da gutxiago kostatuko.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Sua biztu ondoren, itzali egin nahi.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Zoritxarrez, kostatuko zaio, hor, sua, kalean baino gehiago bihotzetan baitago bizturik.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Auzo eta herri langilearekiko solidaritatea pizten duena.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aztertu ondo Azkue-k berak ondoren egiten duen aitormen leial au: Ni, neroni, aita zana bezelaxe bertsoak osatzen arituko nintzan noski, Bonaparte aundiak ikasketarako, estudiorako sua piztu ezpalu nigan.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Bakearen izenean gerra odoltsuago bat piztea ez da zaila, elkar hizketen bidez amaitzea ere ez, baina artzainen zakurrek hozka egiten dute, itsutasunean hozkaka bildotsa hil arteraino ari daitezke; artaldea zakurrengandik defendatzen ez dakien artzaina, zer nolako artzain da? Otsoari lana errazten diona, seguraski. XABIER LEKUONA.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Beti dago piztuta eta ez da egundo entzuten.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 4.- Guzti hau, esan dezagun, piloto gorria noiz piztuko eta programa hasteko pare bat minutu falta zirela.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Hirugarren zigarroa piztu dut.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BEDERATZI
Gorputz guztia - a tope - dago
gorputza eginik zisko,
orain birikak ketan beltzatuz,
eztulka hasteko listo;
piztu ditzagun zenbait txiskero
eta piztu zenbait misto
Oxigenoa osasuna da,
ondasuna Montekristo.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Lehenik suaren benedikatzea komentuan eta proosionea elizarat, argi berritik piztu xirioekin.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Gero entzuleen galderer ihardetsiko du, eta biltzarran piztuko den ez-da-bada bere Xuberoko esperientziaz hasiko.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bat bateko holako gertakariek burua pizten zaitaie... eta bat batean karkulan nagok nolaz holako dirdira duten.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bilbo oso erdaldunduta dago, parroki danetan aldratxo bat sortzen ba`da laster euskalusain geiago izango da gure artean, bada, euskaldunak erdalduntuta egon arren azalpean antxiñako gurasoen euskalduntasuna lo zorroan bezela dauke ta gure laguntasun pizka bategaz, autspean dagon txingarra aize apur bategaz beriala biztuten dan bezela, bizituko da Euskal-kutsu ori...

557. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. ansola 0001 Ez da ez Buñuelen beste pelikulak bezala, eretxi ezbardinak eta sutsuak biztutekoa; baina bere berezitasuna ba dauka.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Pazku eguna zan eta onela agertu ziguten beren Berri Ona mundu guztira: - Piztu dan Kristo orrek, festa eta alaitasuna agertu nai du gizonaren toki izkutuenetan.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0002 Argentino bat, pibe delakoa, etzegoen kontentu nonbait eta poxpoloa piztea gogoratu zitzaion sua zegoen lekuan.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Udara datorrenean udalekuak piztu

561. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Piztu da gazteriaren adorea, irakaskuntzari dagokiona behintzat.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Orai iduri du nehork ez duela gerla handirik piztu gogo, Liban hortan bazterrak nahasiz.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Su hori nexka ttipi batek piztu du errekontruz eta hedatu da ikaragarriko oldarrean.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bokazione berezien pizteko eta laguntzeko lehen bidea hau da: egin ahalak egitea, girixtino guziak izan diten fedean argituago, karitatean kartsuago, esperantzan fermuago.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Diosesako artzain buruaren solas horiek girixtinoen bihotzetan pitz dezatela esperantza, bai eta bokazionen sustatzeko nahia.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Itsasun, sua azkarki lotu da Biper-Berria izeneko lantegian eta besteak beste paper gehienak erre dira... Baina bat bazen hautsia, norbaitek du tzaikeriaz suaz hiztu.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Galtzeko arriskuan dira egazti bakar batzu zaindu eta, ahal balitz, ugarituarazi nahian, ezin da toki hortan ihizirik tirokatu ez egaztiak astindu, ez surik piztu, ez ondarkinik bota, ez irrati tresna eta beste holakoekin hotsik atera.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1976 0001 Giro txarra zuen euskarak garai hartan, eta etsai askoren amorrua piztu bazuen ere, euskal konzientzia esnarazi zuen behintzat.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bai, Santi, burkidea, zelda hauen bakardadetik espetxe urrun honetan, ezin dugu geure helburu politikoa ahaztu, ezin geure barnean pizturiko sua itzali, zeure sua Santi.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Erromesak polikiago doaz Iturriozko bentatik gora, ume eta guzti, batzu irratia piztuta, senar-emazte gazteak eta umeak kurioso eta dotore jantzita beren txandal, niki eta zapatila koloristekin.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Jarraituko al'dabe gure bertsolariak euren erriaren gogoa zaintzen eta piztuten.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Hona mendizaletasuna pizteko egokiera.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Halere, geratu izan gara, inoiz, pizturik dagoen tresnaren aurrean.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Bestalde, herriaren kontzientzia piztea izango litzateke bigarren helburua.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 2) Gizakume eta emakume artean zaletasuna piztu eban, zaletasun orrek berea emon egian.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Auto arrunt baten barruan argi nimiño bat piztu zen zigarro bati su emateko.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Folioak aurrera eta atzera, izkribu urdina ulertu ezinean dabilela, nagikeriaz irratia piztutzera altxatzean, gehienekoz leku hobean jar dezake, lanpararen bonbilak kiskali ez dezan, edo eta filosofiaz burua lehertu gabe, latin apur bat ere ausnartzeko.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Pospoloa piztutzean, lanparatxoaren argipetik at dauden mamu itzalak argitzen dira.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Baina gorputzaren desioak pizturik dirau,
sugarra hemen barnean nabari dut,
sabelean,
erraietan,
ondolean;
maitasuna egin genuenean gau hartan,
gauzarik ederrenetakoa ikasi genuelako,
ondo igaro genuelako,
elkar desiatu genuelako...
ohe biguinaren maindira zurien artean
elkar musuka, elkarri laztantzen
desioan murgildu ginenean.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Art Nouveau, XX mendearen bezperan sortua, berriro pizten ari ote da XXI mendearen atarian.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Biztu eban krisallua, ta, barru-barruan, ezkerreko ormatik gora, kuarto txiki batean sartu giñan biok.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Haurra nintzanean, nere haur zeruan, izar bat piztu zen, Xalbador izenekoa.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Berotzeko makiña orreik, neurri bateraño aterpeko giroa berotu edo otsitu daitenean, eurak bakarrik piztu ta amatau egiten dira.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Bilbon igarotako urte jasangaitz areik, mila eta mila bider errepikatutako ibilaldiak: mendira, dantzaldietara, kantaldietara... zeugan euskal sena biztu bazan, neugan be zerbait sortuarazo zeunstan, zeure parera eltzeko gai izan ez arren.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Geldika-geldika biztuten doa ba gure izkuntza Arabako lurraldean.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Gol tamalgarri honek, zoritxarrez gaurko futbolaritzan ohizko bihurtu zaizkigun esakune zikin, mehatxuzko zinu eta gorrotozko begiradak, biztu zituen.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Euskal-literatura aberastu. Auxe. Literatura-zaleen artean idazteko poza piztu.

588. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0082 Telebista sukaltean
Beti piztûrik denean,
Eûskara non entzûten die gure eûskaldûn beharrek?
Gero hazi baiko hirilat joan behar haboroxek!

589. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Parisko erregek zuen
Mendekoste debekatu,
Su-gar berria zen piztu,
Bihotzak ditu sustatzen.

590. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0133 MACB. AN.- Biztu egin nau ni orreik mozkortu dauzanak berak; ixitu egin nau ni orreik itzali dauzanak.

591. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0273 Sarritan bizturik geratzen dira ordu askotan beharrezkoak ez diranean.

592. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00177 Astotxo ori biztu zanean
galopez ta arrantzaka,
or da uzaba bere atzean
zentella ta arraioka.
Baiña astoak erakutsirik
atzea eta bost anka,
jai artu eban axe zala ta
astoaren La Palanca.(1)

593. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00021 Bere nebea ostera, hartu besape bete galtzupoila eta mistoak, eta hara han non doan Murgu ondoko hondartzara eta hantxe biztu sua.

594. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0019 Aneren begiak biztu egin dira eta gehiago itxaron barik itaun hau egin dau:

595. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0094 - Biztu egin behar dot su barria, neu epeldu eta jantzi zahar ganorabakook be erre daidazan, inor etorri orduko- esan neutsun, gehiago ez zinala etorriko sinistuta neukan arren.

596. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 -D'hori zer da, aitite? aititeren einekoa sentituz, harro eta pozik, jakinmina biztuta.

597. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00008 Gero beldurrez bizi izan ziren; inora ere ez ziren agertzen elkarrekin, susmo txarrak piztuko zituztelakoan. Txarrago dena: inork ez zion lanik ematen.

598. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Okerrena da hari pendienteak iztea, zeintzuetatik lurpean zagozela be tiratzen dautsuen, ez osasuntsu biztu gura zaituelako, zure aukera ustez zoriontsuagoa perturbatzeko baino.

599. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0012 Bidasoz emendiko euskalzaletasuna biztu dauan sua.

600. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0241 Deitu musikalariai, adiskideai, auzokoai; jai handi bat egin behar dogu etxean, nire seme hau hilda egoan eta biztu egin da eta; galduta egoan eta aurkitua izan da eta.

601. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0455 Gurutzean hil eben Nazareteko Jesusen bila zabize; biztu egin da, ez dago hemen.

602. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 KOLDO.- Eh Maider! Hau martxan hasi dela dirudi! (Gero eta soinu handiago. Argi batzuk ere pizten dira.)

603. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 (Koldo eszenatokitik atera baino lehen makinako argiak pizten eta itzaltzen dira.)

604. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 (Argia pizten denean armairuaren gainean, zorabiatuak bi txotxongilo ikusten dira.)

605. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00014 JOHN: (Garagardoa mahai gainean utzi eta kandela piztu du) Cuatrojulioko kohetekin batera amatatzen dituzte argiak.

606. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00026 JOHN: (Poxpolu bat piztuz) Ekarri kandela. (GAZTEAk kandela eman dio. JOHNek kandela piztu eta mahaira eraman du. Ageri denez, diruaren kartazala mahai gainean dago)

607. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00026 (JOHNek poxpolua piztu eta atetik irten da.)

608. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00032 GAZTEA: Hizki handietan idatziko dut aipua. (Grabagailua poltsatik atera eta piztuz)

609. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0038 ANTTON.- Inoiz irratia pizturik eduki ahal izateko.

610. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0060 Suak eszena honetan zehar pizturik iraun beharko luke eta azkenerako, argiak itzaltzen direnean ere, suak argituko luke eszenatokia.

611. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0057 (Lurraren kontra tupust egitean, zerua piztu egiten da une batean eta mila argi-puska zirimolatzen dira airean.)

612. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0219 (Mutilak, amaren erretolika ez entzuteko, kaxeta piztuko du.)

613. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0012 Zuk telebista piztearekin nahikoa duzu.

614. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0101 ETXAUZ Mugan ez da arazorik, Jauntxo batzuek besteekin dituzten hasarreak pizten dituztenak baino.

615. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Burua bero, aurpegi zurbil
eldarnioaren lorratz
jazotakoa ez da ahazten
oldozten den bezain erraz.
Noizbait ernetu ziren suharrak
lanbro artean badoaz,
nola goiza, hala arrats
sentimenak nahas-nahas,
esentziaren beharraz.
Itsumustuan maitemintzea
bihurtzen da guztiz garratz
amodioak piztu behar du
astiro urratsez-urrats.

616. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00120 Koreako penintsula Japoniaren eraginaren mende geratu zen eta Mantxuria aberatsean sartu ziren. Baina eskualde horren atzetik zebiltzan errusiarrak ere eta tentsioek Errusia eta Japoniaren arteko gerra piztu zuten (1904-1905); Errusiak porrot egin zuen eta iraindua izan zen eta Japoniaren garaipenak mundu osoa harritu zuen. Garaipenaren ondorioz, Japoniak Sakhalin, Mantxuria eta Port Arthur eta Koreako ingurua bereganatu zituen; azken hori 1910ean anexionatu zen.

617. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 LNE herrialde desberdinetako sindikatuen oinarria izan zen: eduki sozialista sakona eman zien, euren borroka bultzatu zuen eta klase-kontzientzia piztu zuen hauengan. Gobernuek gogor jazarri zituzten internazionalak; izen hori eman zitzaien LNEren zati ziren langileen sindikatuetako eskualde edo herrietako federazioetako afiliatuei. Beranduago sozialista edo komunista deitu zitzaien.

618. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 Hara heltzean zapatilak jantzi, beheko sua piztu eta besaulkian eseri zen zabal-zabal, begiak itxita.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Artearen definizioaz gain, hau sailkatzeko erak ere eztabaida anitz piztu du, ekintza artistikoa ulertzeko elementu garrantzitsua baita hau ere.

620. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 - Klasikoarekiko miresmena piztu zuten hondakin erromatarren indusketak.

621. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Gizarte zuzenagoa eta askeagoa sortzeko aukerak piztu zuen artista guztiengan arte berria egiteko nahia, ernetzen ari zen gizarte sozialistarentzako.

622. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00205 Piztutako bonbilan energia elektrikoaren zati txiki bat soilik bihurtzen da argi. Gehiena bero gisa barreiatzen da.

623. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 40ko hamarkadaren bukaera aldera politika horrek etenaldi bat izan zuen eta 70eko hamarkada arte ez zuen interes handirik piztu.

624. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia,baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

625. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia, baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

626. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia, baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

627. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Helburu didaktikoa: Zer-nahi baliabide erabiliz, gaur egungo gure gizartean eta munduan gertatu diren kultur aldaketen, aniztasun kulturalaren eta gizarte aldaketen arteko erlazioak deduzitu, kultura aldaketeekiko eta aniztasun kulturalarekiko jakin-mina eta interesa pizteko ez ezik, beraiekiko ere jarrera kritikoa, alde batetik, eta harkorra, bestetik, edukitzeko.

628. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Helburu didaktikoa: Zer-nahi baliabide erabiliz, gaur egungo gure gizartean eta munduan gertatu diren kultur aldaketen, aniztasun kulturalaren eta gizarte aldaketen arteko erlazioak deduzitu, kultura aldaketeekiko eta aniztasun kulturalarekiko jakin-mina eta interesa pizteko ez ezik, beraiekiko ere jarrera kritikoa, alde batetik, eta harkorra, bestetik, edukitzeko.

629. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00141 Deskarga horien laguntzaz aingira bere aurkarietatik babesten da, eta, egiaztatu denez, 800 volteko tentsiora irits daitezkeen deskarga horiez baliatuz dozenaka bonbila piztu daitezke.

630. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 -Putz egin, garra piztu eta... sua egina.

631. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0127 Krisialdi larriak eragin, gerrak piztu, gobernuak aldatu, denetarik egiten da petrolioa kontrolatzeko.

632. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Eta egia esan, ez dago hori erabat aldatzeko arrazoirik, oraindik ere interesgune horiek izango baitira adin horretako haurrengan motibazioa errazen piztuko duten gaiak.

633. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0074 4. Telebista piztu dugu, baina ez dakigu zer programa aukeratu.

634. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 _eldu bezain laister telebista piztu zuen.

635. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0130 Berandu izan arren, Mikelek telebista piztu zuen ea bere programarik gogokoenaren zati bat ikus zezakeen.

636. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0047 Errotulagailuz piztu egingo ditut.

637. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0051 gutxi / piztuta / itxita / etxera

638. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0089 Telebista piztuz gero, zenbatetan atera zaigu lehiaketa miresgarri horietako bat? Orain dela gutxi, lehiaketa guztiak kostaldeko herri batean asmatzen ziren.

639. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0055 1. Ordenadorea piztuta utzi zuen hurrengo egunerarte.

640. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0076 Ordenadorea piztu ondoren edozein programarekin lan egiteko beharrezkoa da oinarrizko programa bat.

641. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0076 - Ordenadoreak disko gogorra baldin badu, disko gogor horretan sartuta egoten da SISTEMA ERAGILEA eta ordenadorea piztu eta pixka bat itxaron ondoren Campgt; azaltzen da pantailan.

642. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0053 Proiektuak interes handia piztu arren, gobernuak ez zion lagundu eta zailtasun handiak igaro ondoren, asmakizuna txatarra gisa saldu zen.

643. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Bere atrantzale begiak dirdiretan zeuden pizturik, baina lasaitasunez bi sokei goruntz tira egin zien, harri astuna eta ostren otarrea goian eduki arte.

644. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 c) literatur mugimendu indartsua biztu zen Euskal Herrian.

645. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 Argi bat piztu eta ate bat ireki zuen.

646. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0072 Jar itzazu prezipitatu-ontzian izotz-kubo batzuk txikituta eta piztu metxeroa.

647. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Sartu linterna piztuta zapata kaxa barruan eta estali taparekin.

648. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Piztu bonbila eta jarri zulo txiki bakar bat duen kartulina beltzezko pantaila bat bere aurrean.

649. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Pentsa dezagun pospolo bat pizten dugula.

650. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Alde batetik, piztu egin denez, bere barne-energia eman du pospoloak, eta bestetik erre egin denez, lehen pospoloa zena erretako zotz bihurtu da.

651. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0143 Norbaitek pizten duen bakoitzean, beste gela batera joan eta liburu bat irakurtzeari ekiten diot.

652. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0157 Tiristorean bi egoera bereiz ditzakegu: ebakita edo korronterik pasatzen uzten ez duenekoa, eta piztuta edo korrontea pasatzen uzten duenekoa.

653. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0157 Oro har, SCR ateko inpultsu batez pizteko eta korrontea txikiagotuz itzaltzeko diseinatuta dago.

654. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0157 Tiristorea piztuta dagoenean, itzaltzeko era bakarra korrontea balio kritiko bat baino txikiagoa izatera behartzea da.

655. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Pizturik daudenean, kandelek eta bonbilek argia ematen dute. (11. or.)

656. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Basoan sua piztea

657. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0062 Etzaten naiz siloiean eta telea pizten dut.

658. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00025 Kalkulatu erabili zen eroalearen (kobrezkoaren) sekzioa 212 V-eko tentsioa lortzen bazen. Hasieran 2,5 mm2-ko eroalea erabili zuten eta musika-ekipamendua ez zebilen ondo, fluoreszenteak ez ziren pizten, etab. Zergatik? p=0,017

659. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0015 Goazen elkarturik
piztuta fedea,
argitan zabalik
maitasun bidea.

660. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 I-30.- Arau edo ohitura berezirik erabiltzen al da supazterko sua pizterakoan, gauean errautsa pilatzerakoan, etab.?

661. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00056 Alaitz erdi-beldurturik eta oso urduri zegoen. Baina halako batean, Olatz izeneko neska batek, metxero gorri bat atera zuen poltsikotik. Alaitz orduan, negarrez hasi beharrean zegoen. Olatzek metxeroa piztu bitartean, Idoiak kaxa txiki bat atera zuen.

662. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00087 -Uste genuen hemen aurkituko genuela nire aita, Cully kapitaina -halako itxaropen argi bat piztu zitzaion begietan. Ezagutzen al duzu, jauna?

663. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 - Zuen jakinmina pizteko egiten ditut nik galderak -esan zion serio-serio. Esate baterako, ba al dakizue zuek nola jaiotzen diren txitak?

664. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00146 Inguruko guztiak harritu egin ziren eta aurreko etxean argi bat piztu eta dena egin zuten.

665. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00034 - Atzo ez nizuen Joanabeltzeneko istorioa kontatu nahi izan azaldu zuen, zigarro bat pizten zuen bitartean, ez zintuztedalako alferrik izutu nahi.

666. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00044 Gero, ohe ondoko mahai txikiaren gaineko argia piztu eta jaiki nintzen.

667. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00110 Biharamunean, argia eten ziguten. Paul eta niretzat dibertigarria izan zen kandelak piztea. Aita iritsitakoan, etxea ilunpetan zegoen: Zer esango ote dute auzoek?

668. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00009 - Motore guztiak piztuta -erantzun zuen ordenadorearen arimarik gabeko ahotsak. Abian!

669. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 Baina urte batzuren inguruan gerra piztu zen gizaki eta erraldoien artean eta Gô*rk-en aitak semea behartu zuen bere lagun ziren gizakien kontra burrukatu eta hiltzera.

670. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00045 Arreta pizteagatik, zorotxu baten antzera jartzen zela esaten zioten elkarri gurasoek, jeloskor jartzen zela. Eta, orduan, laztanak, xerak eta losintxak erdibanatu egin behar.

671. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00102 Guztiaren gainean bainu-poltsa ipini eta berriro uhal elastikoak lotzerakoan, bainu-poltsa ere miatzeko irrika piztu zitzaidan, ea sekretu pentsaezinak gordetzen zituen.

672. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00127 Beharbada proba bat egin nezakeen: norbaiti istorioa kontatzen saiatu interesa pizten zuenez ikusteko eta, emaitzen arabera, serioski idazten hasi, kapituluetan banatuz, izenburua jarriz, eta idazten dutenek egiten dituzten gauza horiek eginez (irakurri ditudan ale apurrak idazten dituztenek, behintzat).

673. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Zigarro bai piztu nuen.

674. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0018 erabakia hartu behar izan zuenean, ez zuen inolako zalantzarik izan don Polikarpo Gogorzak, polizia edo zaintzailea izan nahi zuela aitortu baitzuen behin eta berriro, maiteago zuela sua piztea itzaltzea baino, pistolak mangerak baino gehiago alegia, eta odoletik zetorkiola dei hura;

675. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0114 Dendaren aurrean sua pizturik zegoen berriro, eta han ari zen Pippi, pikotxean jarrita, urdaiazpikoa prejitzen eta kafea berotzen.

676. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0060 Beti kaxa txoroa pizten zidaten haiek, nahi banu eta ez banu: Gaur egun, Kirolez-Kirol, Formula 1, Musika festa, GoenKale, Dallas, Sesamo kalea, jakingo bazenu nire begiek azkenerako zein txorabiaturik bukatzen zuten!

677. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Jaiegunetako ohiko protokoloari jarraituz, kafea egin zuen eta irratia piztu, doi-doi musika klasikoari eskaintzen zioten larunbateroko saio berezia hastera zihoanean.

678. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Imanolek ez zuen ulertzen zergatik pizten ziren gerrak, zergatik joaten ziren mutiko lumagabeak beste mutiko lumagabeen kontra borroka egitera inoiz egon ez ziren paraje eta leku urrunetara.

679. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0043 - Piztu zinta, ea zer gertatu den bigarren saioan.

680. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0043 Aparailua piztu genuen, bihotzak estu, kezka larrian.

681. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Kristobal Kolon'ek ez zuen inoiz esan zein adinetan piztu zitzaion itsas-zaletasuna, baina hamalau urte zituela untziratu zen lehendabiziz.

682. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0033 Gosaltzeko orduan, Sheilak irratia biztu zuen.

683. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0053 Besteen arteko ausartenek zigarro bat piztu ere egin zuten; nik, artean, aurreko zigarroaren zapore mikatza neukan ahoan.

684. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Labeak itzaliz gero, ikaragarri garestia omen da berriro piztu eta martxan jartzea; horregatik langileak txandaka aritzen ziren, asteburuetan huts egin gabe.

685. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0048 Piztu nuen berehala sua eta larrukiaren zati bakoitzari beroaren goritasuna eskaini nion.

686. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 - Eta gure alarma-satelite petral horiek piztu gabe sikira.

687. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 Ertz bateko botoiari sakatu zion, eta orduan mahai gaineko kristala piztu egin zen, bere azpian galaxiaren hiru dimentsiozko mapa erakutsiz.

688. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0111 Irratia piztu eta orro egin zuen:

689. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0057 Argiak piztu eta aretoa erratzaz garbitzen hasten da.)

690. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0043 Gaudeoren aitonak su txiki bat piztu zuen, eta honek argi eman eta berotzen zituen.

691. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Ate gaineko zenbaki adierazleak pizten ari ziren...: 6..., 5..., 4..., 3..., 2.... 1..., BS (Beheko Solairua).

692. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Une hartan gainerantzeko hiru igogailu gaineko zenbakiak pizten ari ziren.

693. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0163 Aurpegi gozoa zuen, ile horia eta begi urdin argiak Valentineri horixe iruditu zitzaion behintzat kaleko argiekin piztuak.

694. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0189 - Piztu itzazu intsentsu-makiltxoak gaur bere gelan.

695. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0021 Argentinan Buenos Aires:
Pampa piztu da lorez;
udaberrian gaude-ta,
gabiltzan, ba, umorez.

696. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 Erantzun zuzenaren bila,
piztu zaio bonbila:
bonbila zaio piztu;
ze pozik egin duen ziztu!

697. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Berdin erantzun dio
neskak mutilari,
bere begi beltzetan,
bi izar pizten ari.

698. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 Nola santutegiko argimutilean pizturiko kriseilua,
hala gorputz lirainean aurpegi dotorea;
urrezko zutabeak zilarrezko oin gainean,
belaun ederrak oin sendoen gainean;
Harkaitz tinkoan ezarritako oinarriak,
Jainkoaren aginduak emazte santuaren bihotzean.

699. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Jesus hil eta piztu den bezala, Jesusengan hil direnak ere Jaungoikoak Harekin batean Bereganatuko ditu.

700. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00158 Gugatik gizon egin zen [edota nekeak jasan zituen, hil eta piztu zen...] Jesu Kristo gure Jaunaren errukia izan bedi zuekin.

701. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00178 Sinesten dut Haren Seme bakar
Jesu Kristo gure Jauna,
Espiritu Santuaren egitez sortu
eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena;
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua;
gurutzean iltzatua,
hila eta hobiratua izan zena;
infernuetara jaitsi
eta hirugarren egunean
hilen artetik piztu zena;
zeruetara igo eta Jaungoiko Aita ahalguztidunaren
eskuin aldean jarririk dagoena;
handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.

702. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00241 Gogoan izan, Jauna, (gaur) mundu honetatik Zuregana eraman duzun I. zure zerbitzaria. Heriotzan zure Semearekin bat egin den hau, piztueran ere Berarekin bat izan dadila, hilak lurretik piztu, eta gure gorputz ezerezok bere gorputz aintzatsuaren antzeko egingo dituenean.

703. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00322 Hil eta piztu zarela, Jauna,
Zu berriz etorri arte
hau dugu, hau, berri ona!

704. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00322 Horregatik, Aita guztiz santu,
zure Seme Jesukristo gure Salbatzailearen
oroigarria ospatzen dugu;
nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez
bizi berrira pizturik
zeure eskuin aldean jarri duzula gogoratzen dugu
eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen,
Bera etorri arte;
eta biziaren ogia eta esker onezko kaliza
eskaintzen dizkizugu.

705. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 Jesusen orena Aitarenganat itzultzeko orena da (13, 1), pasionea, heriotzea, piztea eta zerurat altxatzea batean hartzen dituena.

706. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0079 Aitak, ordea, esan zien bere morroiei: Ekarri berehala soinekorik ederrena, eta jantz iezaiozue; ipin iezaiozue eraztuna eskuan, eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizena, eta hil; jan dezagun eta jai egin: nire seme hau hila baitzegoen, eta biztu egin da; galdua zegoen, eta aurkitu dugu.

707. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Eta hau da Ni bidali nauenaren nahia: Eman didanetik, ez dezadala ezer gal, baizik-eta biztu dezadala azken egunean.

708. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Hau da nire Aitaren nahia: Semea ikusten duenak eta Harengan sinesten, izan dezala betiko bizia; eta Nik biztuko dut hura azken egunean.

709. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 - Eta Nik biztuko dut hura azken egunean.

710. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0108 Norbaitek esango du: Nola biztuko dira hilak?

711. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0209 Zintzoak biztuko direnean jasoko duzu ordaina.

712. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00169 Kontzientzia freskoa daukat
morala ere gorantza
nolabait ere tokiren baten
sortu behar dut baratza
lanarik eza dirua urri
ze egiteko zalantza
erabakia garratza
bainan gauza hortan datza
hara joateko erabakia
nahiz eta hartzea den latza
dutena hartu eta banoa
piztu baitzait esperantza.

713. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00140 egunak ez dira behin baizik esnatzen
ta argi egiteko urrunegi zaude
itsasoa hor dabil ametsak dantzatzen
eta izar bat
eta izar bat piztu da kalean

714. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00140 nondik nora joan etxerik ez badut
gaueko lurrunek gogoz hartu naute
galdu zen laztan bat bilatuko dizut
eta izar bat
eta izar bat piztu da gauean

715. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00140 kaleak iluna soilik du ematen
eta bazterretan desioak lo daude
haizeak teiletan dihardu kantatzen
eta izar bat
eta izar bat piztu da zeruan

716. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00140 egunak ez dira behin baizik esnatzen
eta ene bihotza ez da inoiz lokartzen
zutaz maitemindu zuen gaumin batek
eta izar bat
eta izar bat piztu da gurean

717. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0039
EURIA gustatzen zaio kantoiko
itsu loteria saltzaileari.
Goitik behera euria adokin zimelduetara, eta zeharka
arratseko zintakin. Goroldioa egunen atzekaldean hedatzen,
euria maitasun onetsiak bezain lehun lurrean irristatzen.
Sapaburuak balea izateko ametsak
borobiltzen.
Euria ari, hormako zorion marrazkia ezabatuz eta teilen
kolorea hurrinera arrastatzen. Euria, artesau hatzamarren doinua,
suge erorketa, hitz erorketa ikaragarria munduko hiztegi guzietarik.
Nobelatako dontzeilak leihoetan euriaren laztan eske, euria
beren paineluak hartzen, beren bihotzak tipitzen,
beren ezpainak umeldu eta isilerazten.
Euria, eskaleek bizturiko suak amatatu eta haien erraietaraino egarria lez
hedatzen. Jendea artean haztamuka doa aterri denean baino jantziago.

718. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Geltokia atzean laga bezain azkar, motxila galdu izanaren damua piztu zitzaion Horaziori.

719. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00037 - Telebista piztuko dugu?

720. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Telebistak pizturik jarraituko zuen luzaro oraindik, ura entxufearen parera heldu arte, bederen: Bizkor Elisabeth goazeman! busti egingo gaitun eta!.

721. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Ilunaren gainean norbaitek zippo bat pizten du.

722. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00101 Puf! Eskolako estufa piztu behar dan bakoitzean, ke itzela urteten dau eta, leiho guztiak zabaldu behar izeten ditugu.

723. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00101 Gero, Señorita Anparok Aita Gure bat errezatu eragin deusku goiz erdian eta, Juliak, dibujoko maistra berriak, notizia historikoa dala eta, irratia piztu dau eskolan.

724. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 Baina ez egidazue galdetu nolakoa zen, argia piztu bezala amatatzen baitzen, eta harrezkero pospolo argitan bainabil bizimoduko pasabide ilun honetan, itsu-itsuka ez denean.

725. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00167 Eta, beti bezala, atseden hartzeko Gorkak zigarroa piztu zuen, keak eta sexuak bat egiten zutela.

726. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Adibidez, zigarreta bat piztean etortzen zait burura.

727. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Gezurra: behin ez zen etorri eta horrek piztu zuen elkarrizketa eguneroko bidaiarien artean.

728. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Badu izena Nekaneren bihotza, berriki, piztu duenak, baina berak ez du ezagutzen, ezta inoiz ezagutuko ere.

729. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00051 Une batzuetan errukia pizten dute.

730. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00037 Ordenadorea piztu eta teklatuan zifra eta izen batzuk idatzi zituen.

731. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00055 Bi lanparak eta supazterreko zortzi kandelak pizturik neuzkan, argi horiekin hobeki aurkitu ahal banu bezala.

732. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00019 Bazkalondoan, irratia piztu eta arroz-opila eta kafesnea zerbitzatu zizkidan.

733. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 Mr. Kendall isilik geratu zen aldi batez, hegazkineko aginduei erne. Izan ere, hegazkineko pilotuak kabinako argiak piztu zituen eta gerrikoa lotzeko agindua eman; laguntzaileak bidaiariek erabilitako edontziak eta paperak plastikozko poltsa batean ari ziren jasotzen.

734. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00074 Lizunkeria pizten jakingo duzula espero dugu, gizonekin esperiantziarik ez duen lesbiar bikote batean.

735. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00082 Nire etxe barruan gaude, zailena egina dago, ondorengoa ume-kontua da; aparatua piztu du, urrutiko agintea hartu eta jirabuelta bat egin du kanal guztietatik, nigana begiratu du zerbait esateko, baina ahozabalik geratu da: larrugorrian nago bere aurrean!

736. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00138 Baina gehienetan Dickie zen, doi-doi solas eginez Freddierekin eta Margerekin, eta distantzia luzera Dickieren amarekin, eta Faustorekin, eta ezezagun batekin afari batean, ingelesez eta italieraz mintzatuz, Dickieren irrati portatila piztuta, hartara, hoteleko enplegaturen bat pasilutik pasatzen bazen, Signor Greenleaf bakarrik zela zekienen bat, xelebre bat zela pentsa ez zezan.

737. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0036 Ez da ideia aparta noski, baina historia, ahal dudan arte behintzat, bakarka eramatea erabaki dudanez gero, errazagoa izango zait gutun hau bezalako tranpa ttikiak erabiliz etabar, isiltasuna gordetzea eta inguruan mina, morboa eta bestelako sentimenduak bide batez ez piztea.

738. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Azkenik etxeko atarian sartu, eta bi solairuak mantsoki igo ondoren zerrailan giltza sartu, buelta bakarraz atea ireki, eta etxe barruan jadanik, sofan geratu da tarte batez, telebista piztuta, burua itzali samarra.

739. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0177 Argi-giltza aurkitu eta piztu egin zuen.

740. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0078 Hobe hura ez piztea eulien borrero bihurtu nahi ez bazuten.

741. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0116 Euskal Herrian jendeak subiztekoei eraginen lieke, baina hemen ez dago subiztekorik, tronpetariak bakarrik atera ahal izan du txiskeroa sakeletik, eta biztu.

742. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 Zorioneko Paradiso hau daukadalako eskuartean, eta kezka bat biztu zaidalako ustekabean: (...)

743. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0178 Julius pelmada ematen, hain goiz etxeratuko ez zen gizon baten bila, txiskeroa pizturik, Diógenes!

744. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0124 Norbaitek autobusaren argi orokorra piztu zuen.

745. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Eta txalupetara igo ziren, arraunean egin zuten arrantzontzien aldera, motorrak piztu eta traka-traka itsasoratu ziren.

746. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Eliza ilun zegoen; hiribide jendetsuan inguruko argiak pizten joan zitzaizkion harako bidean, eta eguzki argia desagertu zen.

747. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Johnek bere oinek zoru-ohol okertuen gainean egiten zuten kirrinkak adituz, aurrera egin zuen aldare-oihal gorrian zegoen urrezko gurutzeak sua bezala distiratzen zuen lekuraino, eta argi txiki bat piztu zuen.

748. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Hala ere, makurturik jarraitu zuen besteak goiko argia piztuko zuelakoan, edo berak piztu zezakeela noiz entzungo zain, baina hark ez zuen piztu, eta piztekorik ere ez zion aipatu.

749. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0092 Zigarroa piztu, ke bafada bat bota eta hatz lodiaren hozkatzeari begira egon nintzen piska batean, isil-isilik.

750. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0211 Zutikako lanpara batera hurbildu nintzen eta lokarritik tiratu nuen pizteko; atzera sabaiko argia itzaltzera joan, gela berriro zeharkatu eta lanpararen azpian neukan joko-mahaiaren gaineko xake-taularaino hurbildu nintzen.

751. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0019 Hitzaldi haiek erresumin itsua pizten zuten zenbaitengan, ezinegon zehazgabea beste hainbatengan, eta argi ageri ez zen zerbait (...)

752. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0051 Orduantxe bai, barnea lehertzen sentitu duala, nahiz eta hire oihuek eta aihenek inoren errukia piztea lortu ez.

753. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 Goardiek Balantzategiko argi guztiak piztu zituzten etxearen txokorik txokoena ere aztertzeko, eta dozenaka linterna erabili zituzten basoan azterketa berdina egiteko.

754. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Apurka apurka, Setatsuaren laguntza berezi haiekin-eta, nire onenera etorri eta oso piztuta ibili nintzen uda parteraino.

755. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0048 Gabrielle bere iraganaldiko nebulosa ahanzten arituko balitz bezala sentitzen zen, bere baitan hamaika amets pizten arituko balira bezala.

756. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Hozkailuaren motorrak itotzera bezalako hotsa atera zuenean zabaldu zituen, bizturik zegoen sukaldeko argirantz egiteko.

757. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Argia itzali eta irratia biztu zuen.

758. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0077 Mercedes batek aurreratu zuen, eta bere atzetik joaten saiatu zen tarte luze batean, haren argi gorriak bizten zirenean bakarrik sakatuz galgari, haltz luze batzuen hostopean bolantearen dardarak makaltzera behartu zuen arte.

759. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0128 Hurrengo bizten zirenean, ondoan zeukan gizona eramango zuen barruan.

760. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0143 Bere begiak sutan piztu ziren niregana begiratuz, baina haren aurpegia ez zen aldatu.

761. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Olio gehiago ipini eta ke-kanpaia piztu zuen.

762. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0124 Atea zabaldu nuen, eta barruko argia piztu zen.

763. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Zein krudelak zareten gizonak! Ase ez ditzakegun pasioez beteta izan gaitezen gura duzue; bihotz gabeak bagina bezala tratatzen gaituzue, eta bestalde, kexu zinatekete halaxekoak bagina; uste duzue hain luzaro atsekabez beteriko gure nahikundeak zuen bistaurrean biztu eginen direla.

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Fraga Palomares-eko bonben artean bainatzen zen bitartean Athleticean, sarrera txar batek laster itzaliko zuen izar berri bat piztu zen: Javier Clemente. Borsalinoz jantzita lehoiek Chicagon jokatu zuten loreak eskaini zituen Izar Gorria taldeari vendetta eskatzen. San Mamesen hamarkada honetako selekzioen arteko azken partidu internazionala jokatu zen Espainia eta Turkiaren artean. Kopan bakarrik lortu zen zerbait, Valencia taldearen aurka jokatutako partiduari esker eta Kordobako El Arcángel zelaiko gertakari negargarriak gertatu izanagatik ere (itzalaldi susmagarri bat izan zenean zuri-gorriek erasoak jasan zituzten).

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00161 Inguru jakin bateko neurona talde oso batengan gertaturiko elektronegatibotasun aldaketa hau da hain zuzen ere eremu potentzial bat, gure elektrodoak tarte kanpozelularrean neurtzen duena alegia (15. irudia). Baina, esan bezala, eremu potentzialak ez dauka harreman zuzenik ekintza potentzialen sorrerarekin, PKPen sorrera soilik isladatzen baitu, azken hauek atari maila egokira iristeko gai izan edo ez izan kontutan izan gabe. Despolarizazioa pizteko gauza izan edo ez, milaka PKP sortzen da kinada sinaptiko egokia jasotzen duten orno-muineko guneetan nerbio ziatikoa egokiro kitzikatuz gero, eta PKP pila hauen eraginez zenbait orno-muineko eremutan gainzama kanpozelularra aldatu egiten da une batez (16. irudia).

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Saidek erabilitako buruargitasun eta zorroztasuna gorabehera, haren adierazpenek eztabaida franko piztu dituzte klase intelektual anglosaxoiaren baitan, eta agerian utzi dute errealitatean Ekialdea ez dela existitzen, baizik eta orientalismo hitza beste desberdin hori ikusi eta aztertzen duen mendebal begirada batek definitzen duela benetan.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00097 1961eko urtarrilaren 3an estatubatuarrek (eta ondorioz euren aginduetara zeuden Latinoamerika osoko gobernu diktatorial edota sasi demokratiko guztiek ere bai) Kubarekin zeuzkaten harremanak bertan behera utzi zituzten. Urtarrilaren hirugarren astean, berriz, John F. Kennedyk Eisenhower ordezkatu zuen Etxe Zurian. Horrekin batera alerta gorria piztu zen Kuban, Pentagonoak bultzaturiko inbasio baten zurrumurruak geroz eta indartsuagoak baitziren.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Joan den mendearen erdialdean Euskal Herria jota zegoen. Foruen galerak etsipenaren sentimendua biztu zuen askorengan, eta hortik jaioko ziren guda karlistek herria zatitu eta pobretu zuten. Garaiak ez zirudien helburu poetikoendako aproposa baina..., hala eta guztiz ere, euskara jorratu, zabaldu eta duintzeko orduan sortu ziren saialdiak ez ziren, historian lehendabiziko aldiz, bakar batzuen prediku hutsal eta isolatuak izango.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Luis Luziano Bonaparte (Thorngrowe, Ingalaterra, 1813-Fano, Italia, 1891) funtsezkoa da. Koldo Mitxelenak dioenez, Printzea mendearen bigarren erdialdeko euskal literaturaren erdian egon zen, bera izan zen akuilu eta erreferentzia. Euskararekin bere interesa finougriera, zeltiera edo erromantzea bezalako hizkuntzak ikertu ondoren piztu zitzaion baina, besteekin ez bezala, geureari urte askotako lana eskaini zion.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Ardanzaren ustez EAren ordez Gobernuan PSOE sartzea ez zuen inolaz ere EAJren abertzaletasunean amore ematea suposatzen: Badakit itxaropen haundia sortu zuela jende askoregan hiru alderdi abertzalek osatutako gobernuak. Nik ere hasiera-hasieratik pentsatu nuen aukera egokia eskeintzen zigula hiruko gobernuak, ilusioa piztutzeko, konfidantza sorterazteko eta Herri honek dituen arazoei konponbideak bilatzerakoan indar berriak biltzeko.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Kristau-elkartearen erasotzaile sutsuaren belarrietara helduriko susmoak Kristori eta honen Berri Onari buruz, ez ziren, segurki, egiaren zati eta pusketa sakabanatuak eta okerrak baino izango. Barruko izpirituak, ordea, Damaskorako bidean hain menperatzaile gertatu zitzaion ezagupen hura piztu zion.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Santu denaren bizipenen bat posible izango bazaigu eta bide batez gure sinesmenaren oinarri sendo Kristorengan, honen Santutasunaren inpresioa berez piztu dakigun, ezinbestean, zera suposatu beharko dugu lehenik, Kristoren beraren iharduna eta egintza ulergarri gerta dakizkigukeela eta duten balio paregabekoaz ere jabetu gaitezkeela.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00144 Hemendik aurrera ordenadore hitza erabili ordez, lanpostu hitza erabiliko da. Lehen ez bezala, orain sarean dagoen lanpostu bat pizten denean, sartzen den erabiltzaileak identifikatu egin behar du. Horrela edozein erabiltzailek sarean dauden lanpostu guztietatik badaki nor dagoen konektatuta. Horretarako:

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 S. Onaindiak ederki dioen bezala, euskal jaien helburu bizimodu tradizionala babesteaz gain, euskararen aldeko langileak sortzea izan zitekeen. Euskaldunen artean, bertsoberri, kanta eta antzerkia eta dantza zaletasuna piztu nahia zekarren.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Zein zen epaimahaiak Iraolaren bertsoez zuen eritzia? Polita da amaikagarrena; baiña berba bat edo beste daukaz izkindeari eztagokion erara. Onezaz ganera ezta aiñ euskaltasunez betea, eztoa euskaldunen biotzak euren erriarentzako maitetasuna sutu ta biztutera.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00020 Parisen eta 1968ko maiatzean piztu zen gazteen errebolta hark munduko gazteriari eman zion nahasmen handiko astinaldi hura gogoan hartzekoa izan zen.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00110 Esperientziarekin bat etorriz, inongo menperaketa ez da konformatzen bere iraunkortasunaren probabilitatetzat arrazoi material hutsak, afektiboak, edo baloreei dagozkien razionalak edukitzearekin. Aitzitik, denak saiatzen dira bere legitimitatean sinesmena piztu eta zuzpertzen.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00095 Eta ordu hartan bertan altxatu eta Jerusalenera itzuli ziren eta kristauen batzarra bildurik aurkitu zuten. Han zeuden bildurik hamaika Apostoluak eta beste, esanez: Egiazki biztu da Jauna eta Simoni agertu zaio. Besteak, berriz, bidean gertatutakoak kontatzen zituzten eta nola ogia zatitzean ezagutu zuen Jesus.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00168 Ez da beharrezkoa baten batek balorazioaren oinarri konbentzionalek epe luzera nolabaiteko baliagarritasuna izango dutela xalo sinestea ere; nolabait esatearren, poxpoluaren edo musika-aulkien jokoen tankerakoa baita lehen jolasean, esku artean dugun poxpolua lagunari pizturik pasatu behar diogu, eta poxpolua itzaltzen zaionak galtzen du; bigarrenean, musikak jotzeari uzten dionean aulki librean eseri behar dugu, eta aulkirik lortzen ez duenak galtzen du.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 Ondoren, zerbaitek jakinmin berezia pizten bazion, aldizkari espezializatuetara jotzen zuen.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00086 Lan hori plazaratu ondoren eztabaida bizia piztu zen: zein ote zen teoria egokiena?

782. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Eta alderantziz: Mexikotik zetozen albisteek mirespenik handienak pizten zituzten urte haietan Europako elizgizonen artean.

783. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Hala ere, alderdi soziokulturalaren kontzientzia piztea ez da erraza, arau soziokulturalak eta portaera normal edo onargarriaren arauzko ereduak ez direlako oraindik egokiro analizatu eta deskribatu (Savignon, 1983, Wolfson, 1989).

784. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00078 Euskal arazo politikoa gaitzat hartzea ezinbestekoa bazen Sari Nazionalak irakurlego ezberdinetan piztutako interesaren su-garra bere horretan mantendu edo areagotzeko, ezin ahantzi dezakegu estrategia ausart horren alde arriskutsua

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00098 Beldurrez joan ginen gau guztian, erabat ilunpean ezer piztu gabe.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00025 Amazoniako misiolari espainiarrek ziotenez (Amazonian emakume-lapurreta zen herri askoren arteko borroka pizten zuena), harrapatutako emakumeak esklabo gisa, eta ez emazte gisa, mantentzen zituzten.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Horrexegatik agian, etxeko jarduerek interesa piztu dute: jada ez dira zerbait naturaltzat jotzen, seme-alaben kopuruak eta asistentzi zereginek behera egin dute eta etxeko erreprodukziorako gizarte-kostuek gora eta antolamenduaren beraren oinarriak hondatu egin dira, bikotea eta tradiziozko famili unitatea krisian sartu direnez gero.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00051 Bainan Nabarrara sartu aitzin Lescar-etik iragan nahi izan zuen, abarrots handia egina zuen katedral errea ikustera; eliza barrenean oraino agerian zeuden destorbu eta sutearen ondorioak; apezpikua hilik gertatu zen lekuan, populuak kandelak piztuak zituen, krime hartaz leku sakratu hura berriz bere lehenagoko garbitasunean ezartzeko bezala. Nostradamus-ek ere piztu zuen berea.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 hiriko mutur batetik bestera eskutik eskura joaiten zen kirio bat pizturik, eta gaua heldu bezain fite, haren aitzinean irakurtzen zen Liburu Saindua etxe guztietan.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00350 Iaz, greba aktiboaren edo eraginkorraren inguruan izan genuen eztabaida bera piztu da: dena gerarazi ala herria gure kasara antolatu?

791. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 Ia bostehun urte zaldunak iritsi zirela, eta oraindik ere auzora bizardun bat iristean guztien mirespena pizten du bere arropak, ileak, hizkerak.

792. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0008 Ingelesak flexiorako duen sinpletasunagatik edo, ordenadorezko analisi morfologikoak ez du aparteko interesik piztu ikertzaileen artean.

793. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0289 Gipuzkoarrak 1571ean Manila Konkistatu zuelarik, Radaren barrenean ekintzarako sugarrak piztu zirela sentitu zuen eta itsas gaietan, matematika eta antropologian eta apostoladutzan informe baliogarrienak prestatu zituen Filipinasetarako, Txinarako eta Borneorako.

794. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 Txikia, bitartean Mirande, Krutwig, Salbatore Mitxelena, Koldo Mitxelena, Txillardegiri eskerrak biztua zen kontzientziarte berri baten erakusgarria da.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Italian ere, haien hizkuntz egoera bereziak eraginik, kontzientzia bizia piztu zen hizkuntzaren eta dialektoen arteko harreman eta zerikusiei buruz.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Moila ingurura inguratzen naiz orduan, zeruaren kolore nahasi aldakorraren bistaratzeak estuasunaren antzeko zerbait pizten dit barruan, eta moila-mingainean aurrera egiten dut.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0008 Bertsolaritzaren barrenari baino areago, azalari dagokion bertze alderdi bat ere badugu, zaleen jakinmina bizten duena; pastelaren banaketa edo, sukaldeko hiztegia erabiliz.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0454 Badirudi, besterik esan arte, Hovelacquek (1876: 102) piztu zuela eztabaidagaia, euskal hiztegia osorik ez ezagutua eta urria zela zioelarik 87. Susmoa dut alabaina, Hovelacquek euskarari buruzko ideia gehienak, guztiak ez badira, Vinsonengandik jasoak zituela eta horrelako zerbait idoki daiteke gainera Vinsonen pasarte honetatik: Quant à leur partie purement critique, ces deux brochures [Bonaparte, 1876, 1877c] se confondent et me concernent presque exdusivement, car M. Hovelacque, dans sa Linguistique, n'a pas émis beaucoup d'opinions, beaucoup d'appréciations qui ne soient miennes ou que je ne partage entíerement. (Vinson, 1877b: 211).

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Madrileko agintarien eta euskaldunen arteko gatazka pizten ari zen.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Errima edo hoskidetasuna da bertsolaritzaren inprobisazio-teknikaren barnean interesgarriena eta interes gehien pizten duena.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0041 Herriarengan piztutako gar handi eta sakonak bestalde, errezelo ugari ere piztu zituen eta ondorioz, handik bi urtetara, 1855ean, Iparragirre populuaren agitatzailetzat harturik, Tolosako gartzelara eraman zuten eta Euskal Herritik erbesteratu.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0041 Pedro Egañak, erreinuko senadore eta Arabako probintziaren aitak, honela azaldu zion Senaduari: ez zuen, inondik inora, autoritate-printzipioari kalte egingo zionik esan; baina, foruen bizitzaren aldeko kantak piztu zuen garra hain izan zen handia, ezen trobalaria erbesteratu beharra egon zen.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rise v i goratu, gorendu, igan, jaiki, altxatu To rise from the dead. Berbiztu v i biztu

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 risen adj biztuberri, jaikigarri

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0010 Hemen jasoko dira batez ere XVII, XVIII eta XIX. mendearen haseran jendearen jakinnahia pizten zuten protohistoriaren ezaugarri batzuen aipamenak.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0091 Rodari-ren jokuaren gakoa hortxe legoke: ezustean harrapatzen du haurra; eguneroko giroan era jakin batean garatuz joango litzatekeen gauza (albotasunezko logikari jarraiki: sua ukituz gero erre egiten da, adibidez), ezustean beste bide batetik bideratzen da (sua ukitu eta erraldoi bat agertu, edo sua ukitu eta aurpegia bonbilaren antzera piztu, adibidez).

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0007 Nola uler daiteke, bada, ikus-entzunezko mass-media indartzen eta hedatzen den aldian eta literatur tradizio errotuagoa duten hizkuntzetako liburugintzan argi gorriak pizten ari diren bitartean euskalduna bezain tradizio gutxiko liburugintzak hainbesteko oihartzuna lortzea?

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0043 Bakarkako modalitatean estropadak mende hasieratik ospatzen baziren ere, 20ko hamarkadan piztu zuten benetan zaleen ikusmina.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Foruak ezabatzeak euskaldunen arteko batasuna sendotzea eta abertzaletasuna piztea ekarri zuen.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0128 Sua piztu, kokoa ixten zuen itsasgarria urtu eta ireki egin zuten.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0091 sua-jili. 1/ Afrikako hizkuntza. 2/ Sua ez da horrela pizten, jilipollas!

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0123 Argiak piztu eta laister ziren etxekoak ikuluan eta baserriko gizona atarian eskuan eskopeta harturik.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Eta hori Errusian ikusitakoek zioten: Baina nork eta nola eutsi dio bizturik Errusiako fedeari ateismo ofizial eta indartsuaren azpian?.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0133 Baina, aldi hartan, orduko buruz eta argiz genbiltzan eta ez gero biztu zaigunarekin.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Ekaitza denean gauean airean (baita kaleetan ere) gorpuei laguntzen zuziak piztuta doazen arima-oste handiak dabiltzala esaten da.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Milaka gertakari, kezka, korronte, neura, arrisku, esperantza, injustizia, gerra eta tentsio piztu, itzali (...)

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0158 Laister ikusiko dugunez, protoizarra fasearen bukaera aldera, eta izarra piztear dagoenean, inguruan duen materia kanporantz bultzaturik gertatzen da.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0194 Izarra nano zurirantz eboluzionatzea erreakzio nuklear gehiago pizteko gauza ez dela eta uzkurtzen hasiko dela Lurraren tamainaraino, hori hain zuzen esan nahi dugu.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Txondorra pizteko kendu egiten da, uzten duen zuloan txingarra sartuz.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Jakina, ez dut inola ere esan nahi egungo herri demokratikoek giza izpirituaren argi traszendenteak itzaltzen ikusi beharko dituztenik, ezta horien baitan berririk piztuko ez denik ere.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Ezin da sinetsi, hain jendetza handiaren artean, noizean behin jeinu espekulatzaileren bat sortuko ez denik, egiaren maitasunak bakarrik pizten duena.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 Eta horixe pentsarazten dute gilyaken honako ohitura hauek ere: haragiarentzat ontzi bereziak gordetzeak, eta abagune erlijioso horietan bakarrik erabiltzen den tresna sakratu batez piztutako sutan egosteak.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 (...) baina nekez izango dute ahalik haren esku txikiek indargabetuz doan gure planeta bere orbitan berriro bizkortzeko, edo hiltzen ari den eguzki-sua atzera pizteko.

824. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00320 Gerra piztu ahala, soldadu joan zen.

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 Doktrina paradoxiko hauek doktrinak deitu ahal bazaie filosofo batzuengan aurki daitezkeelarik eta beste zenbaitengan errefusapena, gure jakingura pizten dute, normala denez, eta oinarritzat dituzten argumentuak ikertzera bultzatzen.

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0013 Izakera gaiztodun pertsonen jardunak baztertuta, aitortu beharra daukagu gure herriak, euskera mantentzeagatik, atzerritarrengan pizten duen mirespena, guk, era berean, hizkuntza asko dakien jendea miresten dugun bezala.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0027 Baina desagertu bat itsasoak gure oroimenaren ur baretuetara aldika jaurtitzen duen naufragoa da, aldiro itxuraldaturik, aldiro susmo alarmanteak pizten.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0027 Zeren non dago? galdera egiten den bakoitzean itaun berriak pizten baititu garai hura ezagutu ez zutenengan, esanez nor zen?, non bizi zen?, zer egiten zuen? (...).

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0110 Bizturik dagoen munduko sumendi garaiena da.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0187
bihi
bikain
bikario
bike
bikor
biku, piko
bil-, ik. bildu
bilatu
bilau(n)
bildots
bildu, bil-
bildur, beldur
bili-, ik. birigarro
bilo
biloba
bilur
biluzi
bihortz/tresna
bihotz
biper
bipi
bira
birao
biribil
birigarro, bili-
birika, biriki
biritxi
birjina
birla
birtute, bertute
biru
bista
bitarte
bitika, pitika, pitina
bixika
bitxi
bihur
bihurri
bihurtu
bizar
bizi
bizio
bizkar
bizkor
bizpahiru
biztu, piztu
bola
bolada
boltsa
bonbil(a)
borda
borla
borondate
borrero
borrai(n)a, borroina
borroka, burruka
bort
bortitz
bortxa
bortu
bost, bortz
bostehun
bota
botoi(n)
bo(t)z, poz
boz(a)
branka
breska, beraska
brida
buha
buhame
buhatu
bular
bulkatu, bultzatu
burasoak, gurasoak
burdina, burdin-
burla
burruka, borroka
burrunba
burrunzali
buru
bururdi
buruzagi
busti
butz, putz
butzu, putzu
buztan
(b)uztarri
buztin
damu
danba
dantza
daraturu
dardai
dardara
dardo
dastatu
deabru
debeku
dei
deiadar
deitura
denbora
denda
desegin
desiratu
desohore
deus
dilindaka, dilindan
dina
diru
distira
diti, titi
doha-/baina doan, doarik, dohainik/
dohain, doe
doe, dohain
dobera
doi
doilor
dolare
dolu
done
dorpe
dorre
dotore
duda
dupa
dupina

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Zuzenean ikus dezakegun ardura biztearen adierazlea, Munduaren egoerarekiko interes hazkorra dugu.

832. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1995 0197 Berrogei bat saio egin ditugu hainbat toki ezberdinetan eta hasieran guk uste baino interes gehiago piztu dugu.

833. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0019 Barne/kanporako mugimendu horrek ñabardura ezberdinak eduki litzake, eta batzuetan piztu/itzali bikoiztasunaren bitartez adierazten da, emakume honek egiten duen moduan:

834. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Baserrian izan da
diru eskasia,
norbaitek kentzen dio
sortzen dun guzia.
Kaletarren eskuan
dago justizia,
zuk piztu zenezake
baserrin bizia.

835. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Saskigilleak pipa piztu zuen, eta apari arteko bazkalondoa egin zuten.

836. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0001 Uraxe da, izan ere, benetako Homo Sapiens-Sapiens, Prehistoriaren gau luzean, izugarrizko argi miresgarria zeru-sapaiean piztu zuena, margo eta marrazkiak leizeetako ormetan egin zituenean.

837. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ori izaten zan, ezkonberriak meza nagusira joan da beren sepulturan lengo illentzak argiak piztu ta oprenda egitea.

838. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Ildakorik ez dago berriro piztutzerik.

839. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Mesias Jauna izena, berriz, Jesusek illen artetik piztean artuko du bete-betean (Ap Eg 2,36).

840. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Gaintto hartan negua frango hotza izaiten bait zen denbora hartan, fumegua, sutegia, pizten ginuen eta hura zen berogailu bakarra gure eskolaren berotzeko eta hura piztu behar izaiten zen goizetan eskola hasi aintzin.

841. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Lehenbiziko hotzak hasi zituelarik andereinoak galdegin zautan heia sua piztuko nuenez eta, bixtan dena, nik ez nuela bertzerik nahi; sua berehala piztu nion, eta handik aintzina egun oroz pizten nion.

842. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Mutiko hortaz ba diat estimu haundia, bainan demokrazia zerri askara botatzeaz mehatxakatzen duelarik ximiko zahar bat bihotzean pizten zaitak.

843. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0124 Behin, soldadoak ikusi Borteiruko ondo haietarik heldu eta apeza ohean sartu zen, tortxak piztu zituzten, eta arrosorioak eskuan otoitzean hasi belauniko, alegia gizona hila.

844. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0022 Garai bateko bertsolariak
Oiartzuna etorrita,
gau eta egun aritzen ziran
bertsoa eta zirika.
Ta gaur hara bost neska
marka makala ezta
piztuko balitz Txirrita,
berriro seko legoke bela
sustuakin erorita (bir).

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Nolabait esateko, esango genuke harreman berriak bizitzeko sua piztu zaiola barnean.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak h. etxeberria 00003 Esango dizuet, gainera, zergatik piztu zitzaidan halako gogo neurrigabe hura: Adolfo Careaga, Unidad Vizcaína-ko kideak, vascuencea asko maite duela esan zuen.

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1999 00005 Sua nahita piztu ote zen esateko arrastorik ez dago, eta baliteke sasiak erretzeko lanen ondoria izatea.

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00085 Gurutzean bere burua beeratu duelarik, Aitak illen artetik piztu eta goratu egin du.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00040 Aurtengo Abendu-aldi au ezin dugu bizi Jesukristo orain dela bi milla urte mundura etorri ez balitz bezala, edo Aitak illen artetik piztu ez balu bezala.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Azaroan egin zen lehen bilera eta taldeak bat etorri ziren ideia hauetan: Egun Euskal Herrian bizi dugun une historiko honetan emakumeok ditugun ardura eta erantzukizunei heldu behar diegu; Emakumeok egungo egoera politikoan asko dugu esan, erabaki edota egiteko; Egoera berri honetan pizten zaigun ilusioa, gure eguneroko ekimenean txertatu behar dugu, emakumeon askatasun bidean geu baikara eragile zuzenak, gu geu geure buruaren jabe.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Erakutsi ez diguten gure historia ezagutu eta agertu nahi izan diat. Eskolan erakutsi ez zigutena ezagutzeak piztu zian ene interesa; ahantziarazi digutena, gure aintzinekoek fratsestuek ezagutu ez dutena.

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00003 Langileengan kontzientzia piztu da, bai ahozko erabileraren inguruan bai inprimaki eta mezu idatzietan ere, eta horren adibidea da plana martxan dagoen guneetan hizkuntza paisaia aldatu dela eta bertan ikus daitezkeen txarteletan euskara beti agertzen dela.

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 Ikasleek irakurtzen ikastea dugu ardura, ez zaletasuna piztea

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Are gehiago, udaberriak eskizofrenia piztu egin dezakeela adierazten da informe honetan.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Esperanza eta ilusio hori pizteko da Salburuko biltzarra.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Abertzaletasuna eta abertzaleon buruak berritzeko eta XXI mendeari egokitzeko, abertzaleok adiskidetu eta egitamo bateratu baten inguruan elkartzeko eta abertzaletasun demokratiko guztia Euskadiren zerbitzuan jartzeko kemena eta gogoa piztu behar dizkigu Salburuko jardunak eta batzarrak.

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Zortziko txikian fuerte hasi zen Sorozabal (txerria atarian erretzen ari zen baserritarra) argiak eta sirenak piztuta datorren Irazu suhiltzailearekin egin zuen saioan, baserritarrak suhiltzailea txerri belarri batekin bueltan bidali zuen arte.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Sariketa hau ere Iruñeko Udalak antolaturik dago eta umeetan literatur zaletasuna pizteko helburua dauka.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Bi egun lehenago kafe beroak hartzen zituzten etxean estufa piztuta eta telebistako pantailan Bosnia elurrez estalirik ikusten zuten.

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 06.50etan piztu zuten barrikada eta 08.30ak ingurura bitartean izan zen karretera trafikoari itxita.

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Horixe gogoratuz bota zuen lehen bertsoa: ... pesimistenek esaten dute hau bazihoak lurpera; biaje horrek ez dit ardura urtero bizten bagera.

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0016 Jose Antonio Altuna alkateak, festetan ondo pasatzera gonbidatu eta gure artean falta direnak gogoratu ondoren, ikurriña balkoian jarri eta festen hasiera adierazten zuen suziria piztu zuen.

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Begiak piztu zitzaizkion, beteek, nahiz eta desalojoa izan bertan geratuko zirela esan genionean.

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Iruñeko 75 urteko emakume batek esku eta hanketan zauriak izan zituen gasa irekita zuen kanping butano bonbona piztean.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Emakumea kanping gas butano bonbona bat piztutzen ari zela gertatu zen leherketa, gas irteera irekita zuelako.

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Jose Antonio Ardanza lehendakariaren egonaldia ikusmina piztu du Mexicoko komunikabideen artean eta horren adibidea Colegio De Mexico Ikerketa Institutuan eman zuen hitzaldia bera izan zen.

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0003 Serbiako Parlamentuaren aurrean gauero kandelak pizten dira errepubliketan izan gerrako biktimen omenez, konta ezinezkoak dira desertoreak eta, gainera, erregulartasunez informazio alternatiboa ematen duen Yugofax erresistentzia zibil eta kontrainformazioko esperientzia ere badago.

868. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Bermeoko Lamiaren Puntako faroa, berriz, gasik ez dutelako itzalirik dago aspaldidanik eta ez dirudi dirurik izango denik berriro piztu ahal izateko.

869. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0016 Zer esango zenduteke propio, beste egitekorik gabe, su oiek pizten dabiltzan pertsonetaz?

870. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Baionako istiluek salaketa ugari piztu dute Iparraldean

871. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Gorrotoak, injustiziak eta bakearen kultura ezak piztuten dituzte istiluak.

872. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Prefetaren hiltzeak herrialde menperatuen auzia pizten du auzi hori alha den eremuetan baina onerako ala txarrerako den ezin erran.

873. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00005 Ez ditu bada Indioen gordalekuen iduriko den Lehengo Hazparnek batek herriko karrikak piztuko urtean zehar; Guk, abertzaleok, baditugu asmakizunak hortarako bainan giderrak ez dira gure eskuetan oraindik.

874. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Helburua da dinamika bat piztea, esperantza berritzea.

875. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Horko bestak aspaldian utziak ditugunei ere, berriz abiatzeko gogoa piztu digute...

876. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Beharrik piztu dinamika ere hor izanen dela.

877. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 14-20: Kultur astea ospatu zuten Zerainen. Txondorra piztu zuten aurten ere.

878. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Telebista piztu eta anuntzio guztiak eguberri hotsez datozkigula somatu ahal da beti garaiotan.

879. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0008 Nik uste dut gizarte batean nahi bada zerbait aldatu, piztu zerbait eta aldatu egingo da.

880. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Presenteko albistea bestelakoa dugu, pozbidea piztekoa: Oarso eskualdean Oarso telebista izeneko herri-telebista euskalduna abian jartzeko ABIAN JARRI.- Martxan jarri egitasmoa erdi-minetan ERDI-MIN.- Dolor de parto da.

881. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 Neure kasuan, 15 urte beteko dira aurki harpidedun egin nintzela: 18 urte bete berriak eta euskal kontzientzia ere orduantxe piztua.

882. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Gas isuriek ere ekologisten ardura piztu dute, izan ere, urte askotan gas isurketak egun legez baimendutakoak baino 60 bidez handiagoak izatera iritsi dira (orain egunean 10 miliKurio isurtzea onartzen da eta 1971n muga 600tan zegoen).

883. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0020 Uztailaren 27an zentrala berriro gelditu behar izan zuten; enpresaren arabera ekaitz baten ondorioz zonalde osoa argindarrik gabe geratu zelako; beste bertsio baten arabera, erreaktoreontziko sarreretan egindako konponketen erresistentzia egiaztatzeko asmoz teknikariek sistemaren presioa handitzean alarmak piztu eta zentrala gelditu egin zelako.

884. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0010 Taberna eta jatetxeen ordutegia murriztu egiten da aipatutako araudian eta horrek kezka piztu du ostalaritza arloan lanean ari direnen artean.

885. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0027 Gure lana ez da jendearen ikusmina biztea.

886. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Beno ez, aurrena telebista pizten dut.

887. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Esnatu bezain azkar irratia pizten dut, klik eta edozein kalamitate eta gerrak ematen dizkit egunonak.

888. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0043 Baina idazlea umetatik ametsetara ohitzen den arraza da eta, bizitza osoa horretan, etsi gabe, eman ondoren, bere egoera normala ametsetan ihardutea dela iruditzen zaigu, eta jakina da ametsetan edozer gauza gerta daitekeela, zeori baino hogeitamar urte gazteagoa den emakume bat zutaz maitemintzea, adibidez; eta hori da EDADEAREN ITURRItik hurbilen dagoen sirripa, besteengan maitasuna, desioa pizten dugula jakiteak mantentzen bait gaitu bizirik.

889. 1991> sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskerazaintza 1998 00050 Prudentzi Deuna piztu ta ona etorri ezkero, ezin arabar geyenentzat ari ulertu, ez eta arek gaurko arabarrei.

890. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Gûk, gizonek, zainak dûtûgû idorrarazten,
mardail edo erxe sûhardûraren sendotzeko.
Botxen ondoan diren ahabetzeak kûnkûino dirade.
Dioe ahabeak begia tzorrozten dûala.
Haratago errostek
hargûnen artea metra bat gora horitzen dûe.
Haien zain karatsek zale dûe gibeleko mina aizatzen.
Bai eta ere gosea pizten;
Ailandek badaki
jataitzin edari hobenetarik baten egiten,
ardu xuriari nahastez.
Han hor, alagiak gainti, errorizak
konkortzen dûtû bere mondoil berde beltzaranak.

890 emaitza

Datu-estatistikoak: