XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, poztu deizula gure biotza oiñ bizitza on baten pozagaz; eta gure azkenengo atsekabietan, zuriaren antzeko eriotziagaz Jesus eta Maria lagun doguzala.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Baña Jesus'en izenak pozez beteta indartu zinduzan.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 Zoritxar ontan birritan Anai
benetan garan ezkero,
Anaitasun-gar poz-bizigarri
ez dogu zainduko bero?
.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurra
seaskatxoan
ama pozez zoratzen
bere alboan,
Lo dago epeltxotan
guztiz gozoro,
beragan dau amatxok
sentsumen oro
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurr txikia
seaskatxoan,
ama pozez zoratzen
bere alboan
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0676 Gazteak beti dabiltza lerden
Baña zaarrak ez ordia,
Ni ere orain nakuselarik
Zaarren bidean jarria,
Bialdu dauste bide laguntzat
Makila txukun berria
Gomutaki au pozez artzen det..
Milesker Gure Herria
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Zeruko poza billa bijotz onen lorrak!
Gustijak nai nebazan lagun iraunkorrak
neu saltzalle nintzala Jaunan maitiari.
Zuur nintzayen griñai, goor eskar-otsari.
.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Beste alderdikoak, Laraudo, Gangoiti ta lagunak, pozez ebilzan.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Makalak ortxe dauke sendagarria, indargak indarra, otzak berotasuna, larri ta gogo-illak poza, artegatuak arte ta lasatasuna.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Eurak ziran emakume agirakari guztien buru ta nagusi; agiraka egitea zan euren poza; nasan batuten zireanen artean gogorrenak eta gaistoenak izatea euren arrotasuna.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Olantxe joan jakoezen orduak, zerbait artuko eben itxaropenez beterik, eta arrañtxuren bat eskuartean ikusi ezkero, pozarren, Napoleonek gudarik andiena irabazi ebanean baño pozago.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Josepa, au poz geiegia dala uste dot niretzat.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Gorrputz-bearr-izanetzaz lagundu gengioe, ugitxo edo limosnea, edo osakayak emonaz, edo kementsuago diranak, zauriak euron eskuz garrbitu, jan-edana emon, oya egin, zirrkin-eragin, edozein leunkeri pozez ta eskarr onez arrtu oi dabe gexoak.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Poza ta alaitasuna erakusteko, barriz, inguruko baso bi edo iruri su ezarri eutsen eta izan eben bai zegaz asebete euren bizitza baretsu ta gentzatsu garaitirako.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¡Ze poz ta atsegiña ixango dot dauntzubodanian: Erdu neure Attearen onetsija, arrtzen gertuta daukazun bakala.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Arrañak ontziratuten diranian gixon esi ayek agertuten daben poza ezta ixaten txikerra, ez, baña sarri umientzat ogi barik egon biar ixaten dira itxasuaren zabelak sarratuta edo egoten diralako.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Besoa erakutsiaz) onenbestekua bai, a zer keak aterako dizkion Tomax'ek! Aurrerantzean etzayo aztuko ez gaurko egunez bere emaztetxoaren urte-betetzeaz gañera ezkontza-urteurrena dala... (Pozez zoratu bearrean) Laxter, laxter... eskalletan sartu ta oi ez bezelako usai gozoa nabaitzean o...! arrituta etorriko da... a zer poza ekarriko duen!.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Bai andria, ta Joakintxo ikusteagatik pozez zoratzen dagoala esan dit.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 MAIX.: Lepua ondatu ez dunean pozez balegoke.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Jon. - Eta piku-mallatuak...! (pozez saltoka) Au gauza gozoz!.

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¿Eta zergatik?... Arrebak esan ziran ezkeroztik Julian, alkatiaren semiak, nere alabari begiratzen ziyola, sartu zizaidan biyotzian poz aundi bat eta, zergatik ez dakidala, esaten nau beti ixil-ixilik ezkontza ori egingo dala.

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 Poz aundia artzen degu zu ikusteakin.

27. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 Mutil guztiak txaloka beren poza agertu zuten eta altxa ta ezkerrak Nagusi Jaunari emanez, lana alde batera utzita jostatzera juan ziran.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Mila aingeru
Zure inguru
Pozez soñu gozu
Ta alabatzen
Beti daude zerua
.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Amparu billa gatoz
Zure itzalera
Esanaz mantxa gabe
Sortua izan zera
Jaunak ikusirikan
Zure garbiera
Pozez dizu esaten
Guztiz zera ederra
.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Karidade santuan
Gerade emen biltzen,
Anaiturik guztiok
Gera bat egiten:
Goazen pozez beterik
Alkarri laguntzen,
Jesusen Erreiñua
Munduan zabaltzen
.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 ¡Ay ze poza!
Guk biotza
Daukagu lertu nairik
Gure Ama
Txit laztana
Zerala Zu jakiñik
.32. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 ¡Oh Ama esaten
Dizugu pozez
Zureak gerala
Biotz-biotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

33. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur gizonen Ama
Zeruko Erregiña,
Ama gozo txit maite
Amorezko piña!
Zugandik joatea
Gauza da samiña,
Agur, nere biotzeko
Poz eta atsegiña
.

34. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur, gure poza ta
Atsegiñ guztia,
Atsekabe danetan
Gozakai eztia:
Agur Birjiña eder
Txit zoragarria,
Ar zazu biotza ta
Torizu bizia
.

35. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0033 Agur Erregiñ
Goyen-goyena,
Poz bikañena
Guretzako,
Zu zera beti,
Ama maitea,
Zuzenbidea,
Zerurako
.

36. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Kanta gaur zoriona
¡Gora gazteriya!
Lurrean degu poza
Zeruban gloriya:
Gure Ama delarik
Birjiña Maria
Ta aingeru Luis Gonzaga
Gure gidariya
.

37. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Ondo dakigu, Ama maitea,
Errukitsua zerana,
Orregatikan datoz gazteak
Pozez kantari zugana:
Zorioneko kongregantea
Zuk anparatzen dezuna,
Itzul itzatzu beti errukiz
Zure begiyak gugana
.

38. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 ¡Oh Ama! esaten
Dizugu pozez
Zureac guerala
Biyotz-biyotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia
Ama Maite
Birjiña Maria
.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Zu zera, Jesus,
Gure poza,
Ara zurezat
Guc biyotza
.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Usuac ez du
Poz beterican
Egaz baizican
Irichico
.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Ariñ, ariñ, cristauac,
Ariñ, bai, Belen-a
Jesus adoratzera
Al dan lasterran-a.
Bioliña, chistuba,
Dambolin soñuac
Artzayac jotzen daude
Contentuz ta pozaz
.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Gure Ama Birjiña
Gaur dago Belenen
Aurcho jayo berriya
Pozaz eracusten,
Eta artzayac berriz
Jesus adoratien
Alacosheco soñu
Pollitac cantatzen
.

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Guc ere canta zagun
Belaunicaturic
Aurcho jayo berriya
Emen icusiric:
Guztion Jabe dala
Pozez aitorturic,
Eta biotzetican
Bera maitaturic
.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Ona, Jesus maitia,
Nun zure jayotzac
Pozez bete dituen
Guztion biotzac,
Berez badira ere
Gasho eta otsac,
Arren artu itzatzu
Betico zuretzat
.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Beñere sendatu ezingo zan doecabetasun orrec ematen ziyon naigabearen erdiyan, donede edo relijiyoan billatu zuan Teodosioc animaraco poz apur bat.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 Baña andiyagoa izan zan oraindic gueroco poza.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eguiteko santu au bukatzeaz batera, ichas-aldetik jaikitzen ziran odei moltso lodi-illunak; eta kristau zorioneko ayek, gordairurik aberats eta estimagarriena billatu duanaren pozarekin eta euria laister zetorrelakoan, artu zuten echeko bidea.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Jaunak, geldi-geldi, bear zituan dote ta gañerako gauza guztiak eskuratu ziozkanean, 1899an Aita San Prantziskoren soñeko, edo abitu santua poz aundi batekin jantzi zuan eta andik urte betera poz aundiagoarekin profesaturik, 1900an jun zan Marruekotara, animak, eta asko, salbatu nairik.

50. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 bada zerbait otsa
lenaz iruditu zait
eta biyotz poza
¡a! trukatu liteke
¡arantza zorrotza!
Jesús! au gertatzera
¡zer pena!, ¡zer lotsa!
munduko esamesak,
gaitz gille bakoitza...
baldiñ gertatutzera
emen eriyotza
.

51. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0457 Aingeruchuak zeruan lirak
jotzen dituzten moduan;
ayen ordañez Pilarcho emen
jarri zaituzte munduan;
zure biatzak arpa doñua
ikutzen duten orduan,
¡uste du batek arkitzen dala
pozez beterik zeruan!
.

52. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ango amalau lagunen otsa
ango arraunen dardarra,
luma bezela treñeruata
ertzak zabaltzen afarra;
jendiak pozez ifi-aufaka,
ojuba eta diarra,
nola burutik iñori kendu
orlako festa gallarra
.

53. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Alper alperrik dira neretzat
munduko gauza guztiak:
ez dute nere biotzerako
dituzten poz ugariak,
zeñen atzetik bultzaka, naspill
eta korajez betiak,
dijoaz asko, ezautu gabe
munduko gauza chikiak
.

54. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Nere biotzak ichirik dauzka
lurreko pozai atiak;
eta daudela beti orrela,
igaro bitez urtiak,
nere biotzak poz gezurtiai
dauzka belarri ichiak,
eta ez det nai nere penari
pillotu negar berriak;

55. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

56. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

57. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

58. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Goizeko izarra irtendakuan,
esnatutzean goizean,
eguzkiaren erreñu puxkak
nere gelara sartzean,
alako poz bat banatu arren
nere barren barrenean,
ezta osua nere poz ura:

59. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Zeruan daude Ama Birjiña,
gañera ama zurea
goitikan dator itz goxo auxe,
nere tristuren epea,
ume zurtzaren poz ugaria,
malko legortutzallea,
ama nereak bialtzen diran
biotzerako pakea
.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Urdalla beteko pozarekin bat bertsotan asi zan eta nagusiari ta etxeko guztieri zorion guztiak opa zizkien.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Erabakitza edo asmo onen berri eman ziyotenian alabari, jarri zan au pozez beterik, non chori batek udaberriyan ez duben ulertzen gerezi gorri gañean mokoka ari danian ere, ainbesterañoko poz eta atsegintasunik.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¡Zer zori onekua naizen! Ondorengo zortzi egunetan, etzuben Luchi gaixuak lorik ere egiten bere jostun izan naiko intziriyarekin; lotarako ustean oyeratzen zanean, isten zituen begiyak lo egin naizrik, bañan bere betiko pozezko ametsak zabal arazitzen zizkan, jostorratz eta ari chirrika irudiz ikustearekin.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Biyotzak egin ziyon mogida Luchi-ri neurtu eziñezko pozarekiñ, aundiya izan zan, bada, len zoriyontsua zala bere buruz iritzirik zeguelarik iruditzen zitzayon eskeñi naikidatsu orren osatzeakin, aberatstasun aundiyak bereganatu zitubela.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Pintto-k ere bazirudiyen zerbait jakin nayan galdeera bera egiten zubela, bada aiñ zan zakur on maitiya, non, bere izatzaren mogierakin, eta zaunka pozezkuakin adierazten zuben, zerbait jakin nayen zaletasuna.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusi zuan Mariaren poz aundia, ta bera ere poztu zan, mundu ontako gauza guztiak eman zezakiotena baño poz aundiagoarekin.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Itz gutxitan, Martin: Jaungoikoaren Semearen gizakundeak sortu zuan bere Amaren biotzean pozezko gar aundi bat.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Isabelen biotzean ere bazegon beste pozezko gar aunditxo bat, bera Gaizkatzallearen Ama zalako.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Ayen pozak iges egin zuan norabait.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Jesukristo gure Jaunak bezela, gizon guztien osasuna, poza ta zoriona besterik ez du nai.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Au izan zan Errexil'darr Agurrgarriaren bizitz osoa; era guzizko nekeak eramatea bere atsegiña; gau ta egunez kristau gaixoai laguntzea bere eginkizuna, ta altzitun sinisgabekerik geyenak zeruratzea bere egarri ta poza.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Ume batzuek txorizaleak izaten dira, ta txorikume-kabiak arrapatzen dituztenean, ezta oiek ondatzeko izaten; guztiz bestera, pozik aundiena gauz oietan izaten dute; beren griña ori izaten da, ta laster ezagutzen zaye.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 ¿Zeñec adierazi amaren poza? Iñorc ez iñolaco moduz.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Kristaua: ludi onetan zoriontsu zera?, aberatsa zera? pozez eta aintzaz (gloriaz) bizi zera? Itxadon pixka baten; ilko zera, ta gauza auetzaz orduan zer? Zorigaitsu zera? bizitz au neke, min, ta oñaze artean daramazu? Apurrtxo baten itxadon; lasterr ilko zera, ta ilda gero gauza auetzaz zer?.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Bañan zerana zerala, gazte, gizon zarr ala gaxo, erantzun zadazu; ez dira makiña bat, zuk baño osasun obea zutenak ustegabean il? Sendo lotara yoan eta goizian ilda zenbat arkitu dituzte? Itxasoan ziyoastela zenbat ito dira? Bultzian edo trenean, gurtariñetan edo automobilletan, pozez beterik ziyoastenian, zer-edo zer puzkatu, ala alkar yoka bat ala erortze bat gertatu, eta zenbat il ez ote dira? Ta neri ere olakoren bat ez tzaidala gertatuko bai dakit ala? Zure etxean sendi edo familikoak ondoan dituzula, eta aitorrtzeko astia dezula ilko zerala bai dakizu ala?.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Jorje Deunaren elizak, ama bat bere semearen garaipenak goratzeko bezela apain-apain eginda, bere barruan artu zuan Jesukristoren Ordekoa, ta onek jarleku ederr apain batean eserita, obispoen ta jende guztiaren aurrean, biotzak pozez pil-pil egiten ziela, Prantziskoren goreskia asi zuan itz oekin: Lañu artean goizeko izarrak, ta illargi beteak eta eguzkiak argi egiten duten bezela, onek ere argi egin zuan Jaungoikoaren elizan. (2) Cel I 197 gn orrialdean.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Etengabeko lanean egongo da iru edo lau aste osoan azokaren pozez, baña etzaiozute azokaren itxaropenik kendu, bada orduan egoak moztutako txoria bezela geldituko zaitzute, jangar ta nakar, abaildua ta ezertarako eza.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Mandatariak joan ziran ba, eta bidean anai Rojerio arrkitu zutenean besarrkaturik San Prantziskok esandako guztia edestu zioten, eta alako poz eta atsegiña bere biotzean nabaitu zuan, korrde gabe geratu zitzaien; eta Jaunari eskerrak egiñaz San Prantziskogana joan zan.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Anai Andresek limosna au arrtuta San Prantziskogana pozez itzulirik aurrkeztu zion.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 Poinike'n ta Samari'n barrna ziyoazan, atzerritarren onbideratzea azalduz, senide guziei poz aundia zekarrkietela.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Pozezko misterioak.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut eskatzen,
Bost misterio pozez beteak
lagun zaiguzun kantatzen;
Gogo guztiaz esango degu
Lenengo misterioa,
Zuzen gaitzatzu zerura beti
Birjiña errukitsua
.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 ¿Nor geu baiño pozago, onen iaioterria, iaioteguna ta iaiotzea bera adierazoteko?.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¿Nori buruac eman, Ama guciz doatsuac une artan bere biotzean sentitu cituen mirescun, amorio eta poz zoragarria?.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Une onetan, Zeru guzia pozez betetzen da; osasun eta graziazko iturriak ixurtzen dira lurraren gañera, Purgatorioko su-garrak palakatzen dira, ta deabruak ikaraz betetzen dira.

86. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Amonatxoren poza eleizara-bidean!....

87. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren erruki:
Jainko gizon egiña
jaio zaigu guri.

88. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren erruki:
Jainko Askatzailleak
lokabe gu jarri!.

89. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren errukia:
Gugan jaiotzea du
Jesusek gurari.

90. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren errukia:
Grazi bitartez Jesus
gure Errege beti.

91. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Erdal izperrak irakurri ditugu, ta oetan agertzen diran gorezmen aundiyak Donostiar kantaritaldeaganuntzakuak, biyotza chit mogikor ipiñi dirate, non pozaren gayak ager arazi nai dizkidan borondate aundiyaren bitartez, bañan ontarako artu bear ditut gaitzat Madrill-ko izper batzuek esaten digutena.

92. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ezagungarria, zabalgarria da, izan ere, Nekauste ederr ori; euskelzale eta euskel-yakintsu aundi batek egiña, eta antziñako aldi zoriontsuetan, Euskal-erriko eleizetan, ainbeste eta ainbeste bider gogoz abestua, pozez entzuna.

93. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Elantzoben (erri bereziki baten oitura ekarrteko), Ostiral Done egunean urtero-urtero gogo berriagaz neurrtitz zarrak abesten dira; poz berriztuagaz antziñako abestia entzuten da....

94. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 ¿Abestuko ez da ba gogoz, entzungo ez da ba posez euskeldun-artean; Euskeldun ospetsu batek egindako Nekaustea?....

95. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Euskelerriko bazterrtxoren batetik idaztiño zarrtxoren bat, libruchu zimurren zimurrez maspilduren bat, bat-edo-batek bizkayerazko Nekauste lenengoagaz bialduko ba'ligu; pozik aundienetakoa guretzat, ez aintzarik txikienetakoa bidaliko ligukenarentzat, izango litzake.

96. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

97. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Jesus-en aguindu biguñak gordetzeak dakarki ondoren adiña arguitzen duan poza, ta biotza eztitzen duan atzeguiña.

98. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¿Munduak eskeintzen dizkigun poz-atsegiñak billagarri ta naigarriak dirala? Bai noski! Baño uste gabean kenduko dizkizutela ta bilotsik bezela ezer-gabe utzi egingo zaituztela ez dezute beñere aztu bearr.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 aBteon batez, pozez entzun zun euskerazko gogo-jardun iragarkia.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Eta pozak eragiñik, izparringietaratu zun berria.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Ezin leike argitaldu ango poza; bakarrik esango dot Ezkurdi argi-argi egon zala apainduta eta etxietako leyuak be eskei-oyalakaz eta argiiakaz dotore-dotore egozala.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Emendik juandako gustijak pozez beterik etorri dira.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aspaldian emen goraka izugarria egin du abertzaletasunak, eta poz ta alaitasun aundi batekin ari dira emengo gastiak Iñauterietarako antzeski-lanetan; eginkizunak dira Mutil koskorrak, Sabiroya, eta bi bakar-izketa Joxe Jeolimo eta Urrutizkiña.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jaupalerkija ikertzen igazi dauzan egunak benez pozik emon dauz, ta bera artzeko zorijona ixan daben ertxadonak poza siñistu ezinda ixan dira.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gotzaña, adurra darijola, poza siñistu ezinda ta bai bijotzez emon be onespen ori.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Egun ortan izango degu poza Bilboko EUZKADI etxeko ogei ta amar euskel langille zintzuei bostekua, estutzeko poza.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Egun orretan bene-benetako pozagaz gustiok aurkitu giñan, Enbeita'tar Balendin eta Sabiñen izneurtuak entzuten.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Benetako poza aurkitu zan Pantaleon jauna'ren biotzian beren bost semiakaz gabon-jayak igaroteko.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Atxetakuak itza entzun eta pozez arrtzen dabe, baña zusterrik egin ez; aldirako ziñetsi-arren, ziltzaldijan atzeraka joten dabe.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Lenenguari, egun orren goxak, osasun-izpijak ekarri ixan dautsaz, eta pozez beterik imiñi.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Emengo abertzalien artean poz aundia dago datorren illen bian izango diran jai aberkoietara juateko.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ume koxkorrak Bakaldun egunerako bezelaxen, beste poz bat ere bagenduan zera... zea, Bakalduna ere etorriko zala Eguarri jaietako turroiyak jatea; bañan, ez umiei erregaluak ekartzen dien oitakoa; ezbada zaldi zurian gañian aspaldian etortzeko dagoan ori.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Botzez lana egin biar dala
bururikan galdu gabe;
itz jakiñak dirala oyek
ezdakat dudarik ere.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ola pozez gelditu bear.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¡Euzkadiko azkatasuna
nere atsegin kutxuna!
Beraren alde alegiñ
naiz pozez eta naiz samiñ
Jel, Euzkadi
Aberria, gure zorion guzia.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Maiteagatik maitaleak
Pozez igaroaz nekeak,
Maitale izena irabazi
ta onekin da alai bizi.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etortzen zaik edozein gizajo, sudurra kopetazpian dikanik ere ez zekikan kalabaza bat, eta intzentsua gora ta labankeria bera asten bazaik, ire poza.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Atzo arratsaldean, Asteasu ta inguruetako erromesak iru ta erdiak inguruan Benedicta ta azken-agurra ospatu ondoren eta Aita Leon Madariaga'k egin zien itzaldi ederrean Maria gure bizitza, gozotasuna ta itxaropena degula ikasiaz, bazijoazen bidean bera pozez kantari.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Naiz eta urte berria zorrakin asi, etorkizun alaia ikusten genduan, nekazarien artean poz eta arreta gogorrak sumatzen giñulako, eta Eusko Nekazarien azia egoki ereinda, sortzen ikusten gendualako.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poz arek indartu-ta, aurten ere orrelako bi edo iru jai antolatu nai giñake, oso onak lirake gure Alkartasuna zabaltzeko ta.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gazte jendea poz zan; soldaduak ez dago zer esanik.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Badator, badator poliki-poliki Ormaiztegitarrak aspalditik alako pozarekin itxoiten dauden egun zoragarria; datorren illaren amairugarrena.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Onek entzun ebenian Abeliñe'ren edestija, gogotzu besartetu eben; jantzi eben ondo sutonduan, eta guztiz pozez artu eben, euren alabatzat.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Ara; ziñez diñotsuet, zuek intziri ta negar egingo dozue, ta mundua (mundutarrak) poztuko da; alege (triste) ixango zare, bai baña zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Emakumea seingintzan alege aurkitzen da, ordu larrija datorkolako, baña seiña eginda gero; munduan gizon bat geyago dagoalako pozak, aiztu erazoten deutsoz iragoriko estutasunak.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Zuek be olantxe; orain, egiz, biotz-illunaz alege zagoze; baña barriro ikusiko zaitubet, eta biotz-orixek alaitsu ixango dozuez, eta zeuen poza iñok ez deutsue kenduko. (Joan. XVI. 1622).

128. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Iru gauza iragarri eutsezan Jesusek ikaslai itz onekaz: andik laster ezingo ebela bera ikusi (kurutzan yosia, illa ta lurperatua ixango zalako), ta alege (triste) aurkituko ziala bera barik; baña puskatxo bat geroago (iru egun barru berbiztu zeitenean) barriro bera ikusita poztuko zireala; eta azkenez euren poz au beti iraungo zala.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Gogaldu daigun ba doneak (justoak) nekaltzen dirala; irebasteko, apurtxo baten, eta poz-nastean.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 2.ª Doneak surrutada samiñak iruntsi bear ixaten dabez sarri; baña apurtxo baten baño ez, Jesusen ikaslen antzera; laster poztu ziran, ba, ikusi ebenean euren Irakaslea berbiztuta, olan betetan zala bere iragarrija: puskatxo bat geroago, barriro ikusiko nozue... ta zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Beren lenengo ikaslak (apostoluak) ezetsiak (despreziauak) ixan ziran, lurreko agintariak yarki yakoezan, zigortu eta ezipetu ebezan; baña neke guztioen artean poz-atsegiñetan aurkitzen ziran, Jesus gaitik nekeak igaroteko zoriona eukelako, alan betetan zala euren Irakaslearen iragarrija eta zeuen poza iñok ez dautsube kenduko.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Lenengo Kistar ikaskayak irakatsi ondoren, Ugutza (batiyua) eskatzen ebenen izendegian agertu zan Bitoren'en izena, Erroma arrituta, ta Eleizea pozez galtzen zirala.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Au dala-ta, kistarrok pozez gara, batez be euskotarrok; Bernardetxo odolez euskotarra baitzan.

134. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Batek: barriz:
Iturburuak
otzez ikara.
gure biotzak su-garrez.
Zugana gatoz
Jesus maitia,
Zu jatearren poz pozez
.

135. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 Ogi zerutik etorria
Zu zara gure poz guztia
.

136. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Etorri zaiteze uretara, egarri zareenok, diño Jaunak; eta dirurik ez daukazuenok be, etorri ta edan egizue pozez beterik.

137. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 Atsekabetuen poza ta makalen indarra zarean Jaungoiko alguztidun eta errukiorra: eldu bekizuz edozein larrialditan aurkitzen diranen eskariak; guztiak bear-orduan zeure errukia izanik, biotzez poztu daitezan.

138. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Len letxe dirautsuet orain be: orrela bizi diranak, ez dabe Jaungoikoaren erreiñurik jadetsiko: Gogoaren frutuak, barriz, onexeik dira: maitasuna, poza, bakea, eroapena, biotz-zabala, otzantasuna, sinismena, eratasuna, neurribidea, ta garbitasuna.

139. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 - Etorri zaiteze pozez beterik Jaunagana; abestu daiogun gure osasun dan Jaungoikoari.

140. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Zu ikusteko pozez
gagoz-ta aspaldian,
zatoz, Ama, gugana
bai zorionian.
Andre Mari maitea,
zu allegatzian
atsegiña yatorku
biotza betian
.

141. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Argi orrek goitikan bere gezna dakar
Ta urten-ate bageko bidez bide doa;
Pozezko eresia zerura digoa,
Ene biotza itxirik min oiutan dardar.

142. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ez geiago zabarrik, ezta erortzerik.
Beuko bakoitzak gertu barreneko ildoa
Poza ta Jainkoaren bake txit goxoa
Erne, azi ta ugaldu daitezan joririk
.

143. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0016 Bizitza onetan,
baten poz, beste
baten min, ibilli
oi gara naste
.

144. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0073 Gotzonak dira, nunbait.
Arein poz betea!
Lo-jagole daukazu
biotzño taldea!...
Egalari dautzue
sorgintzen ogea
.

145. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0015 GUDU ankerra!
zeure atsekabe ta oinazeakaz
il zenduzan, betiko,
nire barruko baretasun eta poza
.

146. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Begien aurrez dauko zupu samingarri,
Beingoan dau osoro negar beroz busti.
Ta gero, lapur antzo, andik da estaldu,
Pozaren izpi mea dauala dirdaitsu
.

147. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Irurogeita amaseigarren
urtea dozu betetzen,
zeure biziko poz aundienak
orain zagoz zu gozatzen,
zeure bizitza oso-osoan
maitetasuna zabaltzen,
orrexegaitik zorion au gaur
Jainkoak dautsu eskeintzen
.

148. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0071 Eztaukat, aita, nik gaur berbarik
nere poza erakusteko,
nere barruan dagozan gauzak
argi-argi azaltzeko
.

149. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 12. Mutikoa, barriz, bizirik-eroan eben, eta pozez bete ziran.

150. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Edurne-ren poza, nahigabe.

151. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Baserriko anaiak pozez artu eban, bai ta kaletar neba-arrebak baña negar egiten eban ikusirik bere lobak euskerarik pitin bat be ezekiela.

152. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Koldoren poza ta ikara zerutarra!.

153. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Errupiñok, ostera, ezagutu ete eban iñoiz kolko barruan alako poz sorgiñik?.

154. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 4. Jauna izan bedi - zure poz eta - atsegiña, Berak emongo - deutzu biotzak - gura aña.

155. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 12. Otzanak dira - azkenez eingo - jaun lurrean, ¡Arein bakea - biotzetako - poz betean!.

156. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 3. Naiz ta ibilli / illunpetan,/ Jauna, Zugaz ni / poz-baketan.

157. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Baña, orraitxiok, emen be ezta dana poza ta barria, bestela ikusi deigun andra-gizon onen gertaera.

158. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Auxe idatzi digu Jemein'dar Keperin euzkaltzale onak eta pozik andienaz aurrerantzean atal au bere kisa uzten dugu, ta irakurleak oro atsegiñez onartuko dutelakoan gaude.

159. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Baña Ludija poz ixan bedi
Eguzkija urten dalako:
Argitzeko gixonen burubak
Eta bijotzak suzteko
.

160. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Bere gorputza nekatu daroanak poz geiago izango dau orduan, beti ariguritan az dauanak baiño.

161. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Kistoren ikasle irautearren, pozez sanetako odola izuri eben.

162. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Eleizak, Jesukisto'ren ezkon maiteak, kistar guztion ordez egin daroa otoi au: kistarr oron biotzeko oyu, eskari, poz ta negarrak bere eskuetan arrtu ta Jaungoikoa'ri opaltzen dautsoz; batsuetan samurrkiro, leunkiro, maiteak maitatiari lez, eskatzen dauana iristeko uste beteaz; bestetsuetan, zorrotzak eta miñak izan oi dira Eleiza'ren dearrak, semeen zorionez arrtega ta ernai dabillen amaren eduz.

163. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 PRAISKU - Stalin gizarajoa! Ezin aztu dut. Mundu ontan ez da poz bizi aundirik... (Bat batean) Bueno... aditu izan dut bazkaldarrak batzuetan eskupekoa plater azpian utzi izaten dutela. (Plater azpi guziak alperrik ikertuaz) Jas! Orain ere kale! Txuri! Neretzako ez da iñun dirurik! Pobretako jaioa naiz. Noan, noan!

164. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Baiña, Kati!... Berriz ere, negarrari eman diozu!... Zabalduiozu atea pozari!... (Soiñua jolasti ta pozgarri...).

165. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Etxean opor-aldiak poza zerionan. Udaldia, itxasoa, mendia nizkiñan.

166. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 (Soiñua pozez lertzen gora ta bera...).

167. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Nor?
APALLU - Nor izango dek? Or aurrean bizi dan neskamea.
EZTI - Nola dakizu? Berak esan al dizu zerbait? Au poza!

168. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ATAUN - (Pozez) Ta nik zu izan laguna.
MARI-DOMINGI - (Irriparrez) Laguna ta...
ATAUN - Zerbait geiago ere bai, ezta, Mari-Domingi?

169. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Munduan, berriz, pozago gaudenean, orduan eta larritasun geiago datorkigu. Alabak azi ba'ditut, laister ezkon bear ditut...

170. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 JAUNARTU aurretik: Pekataria, batez ere, eukaristian sartzen da pozezko sendian.

171. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 Utzi asarre gaiztoak, utzi auziak. Eta bego gure artean Kristo Jaungoikoa. Ikusi dezagula baita ere, zoriontsuakin batean, poz-pozez zure aurpegia, Kristo Jaungoiko. Orixe izango da, neurri-gabe ta benetako poza, azken-gabeko gizaldi ta gizaldietan. Amen.

172. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, atsekabetuen poz, nekatuen indar: iritxi bitez Zuregana, edozein bearretan ots-egiten dizutenen eskariak; danok poztu ditezen, beren bearraldietan Zure errukia arkiturik.

173. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Aundia da, egiaz,
Daukazuten poza:
Eman Jesusi, eman
Betiko biotza.

174. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Poz eta alaitasun, gañez eragingo dio, ta betiko izen bat emango dio ondare Jainko gure Jaunak.

175. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Egizute poz-jauzi Jaunagan, zintzoak; zintzoeri dagokie gorestea.

176. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Ps Egizute poz-jauzi, Jaunagan zintzoak; zuzeneri dagokie gorestea.

177. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Erriko aundizu guziek Zure aurpegiari otoitz egingo diote; Erregeari aialdekoak ekarriko zaizkio; eztailagunak pozetan txaloka Zu'ri.

178. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Mai. Kristoren oiñazeetan erdikide izanik, poztu zaitezte; zeruan Aren argitasuna agertzean, pozetan gaiñez egin dezazuten.

179. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0017 Urrutitik berriro:
Aizak, iii!...
Etxean opor-aldiak
poza zerionan.
Udaldia, itxasoa,
mendia nizkiñan.

180. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Maitasun! Gorroto! Poz! Iguiña!...
Zaldi azkarrak aztal didate biotz-muiña.
Zer det adiskide? Zer, etsai?
Zerk nauka maite dedanaren ate-zai?
Nork bultzatzen dit gogoa,
iguin dezadan nere etsaiaren alboa?

181. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Ba-du pozak iturria:
Baña maiz etetzen zait aria.
Samiñak, etxe zabala:
atsegiñak berriz, oso meia du azala.

182. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurtxo txikiya lotan zegoen
Amatxoren magalian
Beste ametzak esnatzen zuen
Oso tankera onian.
¡Amaren poza bere umia
Farrez-farrez ikustian!
Musuka dago, ezin aspertuz
Semetxuen masallian.

183. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Jauna artzian osatu ditut
Eliza'ren aginduak,
Barren-barrendik poza datorkit
Oben danak barkatuak,
Geroko ere egiñak ditut
Oso ontzeko asmuak
Lenago ere egiñ nituan
Ondotik ziran kontuak.

184. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, goi, bidari taldeak duazten bitartean,
arnas billa, biderik bide... bai, ondarreta,
zelai, errekondo, itzalpe atsegiñetara,
eguzki ta aize billa duazen bitartean,
ni ere, nereak narama bai, zerbaiten pozez
tantai urtetsu, larre, soro ta, baserriakin
unea, uneka gozartuz, bideari galdetuz,
bideak narama neretua, bere oñots ezez...

185. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Ezpañetan poza, musuan parra, biotzean maite-kabi....

186. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Au entzutean, ango txaloak eta gorak! Aien poza!.

187. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Barrukoaren poza! Artean bazeukan zer jan, baña lenago aña etzetorkion leiotik.

188. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0015 34- Idazti orretatik
nere zorionez
asierako orriak
artu ditut pozez...
.

189. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0032 94- ANDRE MARIAREN
esan ezin poza;
ikusirik JESUS,
Jainkoren BILDOTSA,

190. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Aiek poza!...

191. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Ejitotik berriz itzultzean, zure poza Arkelao erregearen bildurrez goibeldu zan.

192. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Bañan, gu bizi geran ludian, zein bazterretan bizi ote dira, beren eskuetan diru-mordo aundia artuko ez luketenak pozez...?

193. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Nik oraindikan ez det bada ezagutu orrelako pozikan, bañon, iruditzen zait, ez dala izango naigabeak betetzen duen aldia.

194. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 - Eta, amak, pozez zabal zabal eginda entzun zituan, semeak zuzendu zizkion etxe-maitasunezko itz oiek...

195. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Arrazkero, goizak poz berria zekarkion neskatxa maiteberari.

196. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Inguru guziak pozera ta alaitasunera deitzen zien biotzei.

197. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Pako geroago ta pozago zebillen goiz-argi aietan.

198. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Bere txartelak sakelean sartu ta aurrak jostailluekin baiño pozago itzuli zan etxekoengana, azkenengo gertaketak antolatzera.

199. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Eta orra nola, gaizki bukatzeko arrisku beltz ura, berriro zorion eta pozetan gozatu zan.

200. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Arimako mugak eta neurriak mukurutuak zeuden, aseak, ezpaiñetaraiño beteak, alde orotatik gaiñezka zeriola poza, gozoa, alegrantzia.

201. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Pamplona-ra etorri eta andik denbora puska batera, egun batez pozez txoraturik zebiltzala ikusten giñun ospitaleko medikuak, pratikanteak, monjak eta gañerako danak.

202. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Pozak ain menderatuta zeukan nere biotza, ezin asmatu nik zer erantzun.

203. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Ura poza!

204. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Olaso'ko jaunaren albisteak pozez bete dizkin ire guraso zaharren biotzak, baiñan, berri eder au ez daiteke gertakizun biurtu ire on-iritzirik ez baldin ba'diñagu...

205. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Ango poza!

206. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jauna eskerrak zuri, biotzez; naigabez, izana izan naizalako; eta pozez, esker onez, itxaropenez, maitez zerana izan zeralako!

207. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0025 74- bere afari aundia...
bere ta gurea...;
pozezko iturburu,
gure ta berea...
.

208. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Eta aurten ere poz ta indar aundia eman digu.

209. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Aundia izan zan garai artakoen poza: ta pitagorazaleek baikor, arranditsu agertu ziran arrezkero.

210. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 YAKIN'zale ta adiskideok, zuek juzga bidezkoa dan egun auetako YAKIN'en poza.

211. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Zuek esango duzute, bada, bidezkoa dan edo ez YAKIN-en poza.

212. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 19.- Asperen-aztarrena: asperenezko edo adia-itzen ondoren erabilten da, eta poz, neke, arrialdi, ustekabeko t. a. adierazten ditu. Adibidez: Eup! Zer poza! Ene!

213. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Ikus bestela gure Basarrik euskaldunen poz eta naigabeak orren garbi azaltzen dakian idazle jator orrek, oraindik urte asko ez, egunerokoan eskeiñitako zenbait idazti.

214. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Nobizioak pozezko arrera andia egin zioten, eta are ta geiago pozez beren artean artu zuten;(...).

215. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Urri-illaren 15-ean Santa Teresa-ren fest egunean, Elizako Sakramentuak eman zizkaten, eta debozio irazekiz eta poz andiaz artu zituan.

216. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Nork adierazi zeruko Amaren poza ori ikustean!.

217. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Bereala entzun zuen ots zoli esaten: Ni zure billa zerutik lurrera jetxi nintzan eta zure gañean nere begiak ezarri nituen auxe dalako nere poza eta atsegin guzia: ondatua dana goratu, pekatuz soildua garbitu, eta emen beitian ezer-eza dana, goiko graziaz, aundienetakoen artean ipintzea. Margaritak galdera berean zion: Jauna, zergatik neri, pekatu aundi oni, egin dizkidazu ainbeste mesede?.

218. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Aur berria ta osasuntsua izan denala entzun dedanean, ezten txikia izan nere poza.

219. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Eztitasun arek, gertatzen zitzaigun guzia aren biotzean iraultzeko indarra ematen zigun; eta, esangaitz dan lasatasunez eta pozez uzten ginduan, gogo-bizitzari ekiteko leiaz.

220. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Munduko saririk aundiena eman baligu baño pozago.

221. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0103 Argi berriak! - Ori da poza, Jaunak Mediterraneo berri bat billarazi dizulako!.

222. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0175 Prantzia'ren amaikatsu aintza, ba-dira nere aintza ere! Orobat, doixtar, engalendar, ta italiarren... amerikatar, asiatar eta afrikatarren poz-zioak, nere poz ere ba-dira!.

223. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 - Billa ezazu ezespenetan zure poza; merezi baiño gutxiago egingo dizkizue beti.

224. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Atzo bidaiz (korreoz, alegia) poz aundia ekarri zidaten: Guatemala'ko euskal-aizeak, urteari asiera ederra emanaz, Zaitegi ta Orixe burukide ditugula, alajaña!.

225. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Gaur pozezko malkoak darizkite.

226. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Batzuen poza besteren kezka, batzuen parra besteren negarra, batek irabazi dualako besteak galdu dualako.

227. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Gero A. Beltran de Herediak pozez betetzeko berria eman zigun; alegia Axpe Jauna aldarean jartzeko lenengo pausoak ematen asiak zirala ta.

228. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Berak esaten omen zuan: Lepradun gaixo auengan Kristoren Gorputz mistikoaren alderdirik ederrena ikusten det eta pozez txoratzen nago.

229. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Euskaltzaindia'ren Ardurapean 1954-garrenean Axular'en GERO argitara eman izan zanean, nere pozak gañezka egin zun.

230. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Urteko nere pozik pozena ori da.

231. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Behiñolako argi piztearen poz hartarako gaitasunik ez du nire gaurko pentsamentuak.

232. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Halabainan, zer poz izan dezake oheak urrengo goizean, ta ondorengo gabean, ta geroko egunean ere ta aurreragoko luzaroan lo egon beharko duela dakienarentzat?.

233. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Gaur ere, ura gogora ekarriz, bertso giar aiek aditzen ditugula iruditzen zaigu, Gipuzko Aldundiak euskal jaiak eratu poz-eztitan geudenetakoak.

234. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Adelak izan du iritxiaren poza, bañan barruak oraindik ere atximur ta zimiko egiten dio noski.

235. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Naigabe zuzenak barruko poza du ondoren; bañan atsegin okerrak, barruko naigabe du ondoren.

236. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 OGI ZERUTIK ETORRIA,
ZU ZERA GURE POZ GUZIA.

237. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Gerlaren odolak,/ gerlaren beltzak
Gipuzko lurrean / sortu arantzak
Loratuko ditu / aurtengo pozak,
Eskual-suz beteko / Ama-bihotzak.

238. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Oec bucatzean, erabaqui zuan bere emaztearen aldera etorcea eta echerontcean aguertu citcecan eremutar edo Hermitaño-en jancian Infernuco deabrua, esaten ciolaric: Ah Teodosio: zu pozez zatoz cere echera, oi dan bezela, baña zure atseguiña ta poza laister itzulico da naigabe ta atsecabe samiñera.

239. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0071 Arozamenak
Ate ondora juan giñaden
eta kantari ekin,
kuadrilla aundi bat antxen geunden
guztiyak geren pozakin,
nagusiya're goratu gendun
Euskalerriko kantakin,
etxekoandria an etorri zan
pezeta txiki batekin,
ai lenbizitik zer eingo zigun
guk iñola ezin jakin.

240. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0084 Amar mandamentutik
betetzen ditut bost,
bertze bost badirela
gaiten denak orroit,
eta heyen bethetzera
pozez gaiten gu lot,
ortarako Jaunari nik
erregutzen dakot.

241. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Partida pollita, hastean Aguerrek bazuen abantil poz bat, bainan bertzek berdindu eta bethi berdintsu edo makhur ttipian joan dire.

242. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Garizuman ez gendun barau anitz egin baiñan Pazkoz bai ausarki jan-edan eta poz!

243. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Ez ori bukarrik, gure aldetik pozik aundiena izango genduke, politikan, naiz diru-arazoetan, naiz elizan agirien diran jaunak, beren iritziak emango ba-lizkigute, gure euskera ta Euskalerriaren Jakintzari buruz, ZERUKO ARGlAn argitaratzeko.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Izan ere Pazko-Igandeko argitasunak bizi berri ta poz berri bat ekartzen dizkigu guztiori.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Baiña bere begiak bake ta posez beterik agertzen zirean.

246. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bost, amar miñutuan, arazo orretan jarduten daben bitartean, aztu egiten ditu eguneko lorrak, toton egin barik azkeneraiño eltzen da, noizik bein gauza barriren bat ikasi, ta ia beti kurutzegramea oso osorik igarri dabela-ta pozezko agokada bat ke botetan dau irribarreka.

247. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Joan XXIII'gn Aita Santu gogoangarriaren Pacem in terris enziklika ua ze nolako poz eta alaitasunez artu genduan gogoratzea naikoa, arazo onen garrantziaz oartzeko.

248. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Guk beintzat poz aundia artu dugu liburua irakurritakoan.

249. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Manula'n posa...!.

250. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 OTSEIN - Zu yaun orren antzezlariak zu osatu zareala entzunik, barre-antzerkiren bat antzeztuteko etorri dira: eta izan be, geiegizko gotiluntasunak zure odolak leitu egin dauzala-ta, motelkeriak zorakeria dakarrela-ta, zure osagilleak egokitzat dabe zuk olango antzerkirik ikustea: ori dala-ta, ba, aik uste dabe ongarri yatzula olango antzerkirik entzun eta zure gogoa ta biotza poztu ta argitzea, pozak eta biotz-argitasunak gatx askori ateak itxi ta bizia luzatzen dabelako.

251. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 DUN. - Orrazkero, pozago artuko dabe yainkoak eurekana.

252. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 Zuen pozean sartu-naikoentzat ere egin jaideiak.

253. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Zertarako nezazkean gauza aiek danak, norekin jolasturik ez ba neukan, norbaitekin poz egiterik ere ez?....

254. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Ikas-gelan aurkituko duzun izparringia artu eta billatu itzazu bertan gertaera bi:
- Bata, pozez betetzen zaituana; zeuretzat eta gizon guztientzat ongarri iruditzen zaizun gertaera bat.

255. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Murala bukatuta gero, ikas-gelan ipiñiko dugu eta otoitz-aldi bat prestatu ta ospatuko dugu, Jaunaren Aginduak pozez beterik bizi ditzagun.

256. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Pozak eta goibelaldiak izan ebazan.

257. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0003 Eta zelako poza, Erramon!: urdaiazpiko eta gaztai sandwichs-ak (badakit izugarri gustatzen jatzuzana), jan nebazan, gaileta gazitxeak eta kipurrak eta fruitu izoztuaz egindako bazkalosteko gozo-gozoa ere bai.

258. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Ba-noa.
Au poza!
Abeslari daukat biotza
.

259. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Ba-noa.
Au poza!
Abeslari daukat biotza
.

260. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Ba-noa.
Au poza!
Agur, betiko, atzerri itsa
.

261. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Baitegitik urtetako neban
baizen aundia da nire poza.
Laster ibituko nire errimin,
eta igesi biotzeko samin
.

262. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Neutarren artean
geure oillo-lurrean
izan gura dot, ba,
poz eta atsekabe,
goibel ta pozkida,
Urtzi'ren oldea
une guztietan
ustetsu eginda
.

263. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0060 EUSKERAREN MALKOAK
Zergaitik dagoz goiz eder ontan zure begiak
negar ta malkoz bustirik?.
Zergaitik zagoz miñak artuta izadi dana
baitago pozez alairik?
.

264. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Nire biotzan ez da pozarik, ez zorionik,
iges egin du alaiak;
ta orregaitik nago gaur emen eriotz-miñez
malkoz busturik begiak
.

265. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Orduan laster agertuko jat oso-osoan
alaitasuna barnean;
t'ikusiko dot izadi oro irri-barreka
alai ta pozez betean
.

266. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Egunaz esnatutzean
Ai!, ze atsegin, poza,
udabarri goiz batean
itxaropendurik biotza,
txorien txintadapean
.

267. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Bai ze atsegin, poza,
begik argiz nabaitzea,
urrunduz gau illun, otza,
eguzki dirdirapean!
.

268. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Oi, ze atsegin, ze poza,
eskuak, oñak igitzea
lur-jota zegon gorputza
odol beroz, berpiztuta
bizi-gogoz ikustea
urrundurik eriotza!
.

269. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Pozago jaikiko nitzake goizeko amarretan eta txokolatea artu.

270. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Morroia pozez beterik urteten da andik eta ordain pizka bat zor dautsan bere morroi-lagun bat aurkitzen dau.

271. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Uria alaia zan, hemengo jenteak pozaren iturria edozein jazoeratan aurkitzen ei eban.

272. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Besteen oinazeak, jazoerak, pozak eta penak....

273. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Pozago, ostera neskatila atseginaren ondo-ondoan egoalako,(...).

274. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Lamiñaren poza! Illargi betea dirudi, gazteen bezuza ta atsegin-sariak ikusiaz.

275. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Poz-eztitan dagoz irurak.

276. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Barriro be, txalo-zarata bardiña! Gazteak eta zaarrak poza dagerre.

277. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Neba-arreba eskaleak, ostera, jente a baiño be pozago, usterik bage, orrazi pillo galanta eurekanandu dabelako.

278. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Pozez beterik doaz.

279. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Atsegin handiko egunak izan dira irakurteak emoten dauan poza goizetik gabera gozatzeko.

280. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Mariñorentzat Don Quijote ta Pio Barojaren liburuak kendu ezkero oso liburu gitxi dagoz erderaz poz handiagaz irakurteko.

281. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eguzkiak bere izpi gozo ta alaikaz egun barri bateri argitasunara eragin eutsanean, bere gorputza, enperadorearen gorputza, alai, pozez, indartsu osasun osoaz aurkitu zan.

282. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Neuk buruan dodana, axe berak be; nire zentzunak bereak, nire samiñak bardin, nire pozaz alaitu, bere soiña nireaz batu, bere gogoa nirean sartu, ta daukan guztia eskeintzen daust, baita izango dauana ta nigandik artu daikean guztia be.

283. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Bitarikoa da atsegiña: gozamena ta poza.

284. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Lilluragarri dagoz inguruak oro, goi ta bee, urriñerarte bakezko pozaren betetasuna.

285. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Ameslari dozu olerkaria, irudimen azkarrekoa; naiz izadiko gauzak naiz gizartekoak, ondo daki, giza-biotzari dagokionez, beronen irrika, lera, griña ta besteak goratu ta edertuz, irakurleari poza ta atsegiña emoteko eran azaltzen.

286. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Eta gaur-egunean bear doguz, eta iñoiz baiño geiago bear be, benetako sinismenak emoten dituan poza, adorea, kemena ta indarra kristau lez gure bizitzan jokatzeko.

287. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Beragana eldu dira poz eta atsekabean Bizkai guztikoak; berberaren bitartez Jauna ezagunago ta maiteago izan da.

288. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Bere alaben karmeldar biziari sua ta poza emon nai eutsen Teresak.

289. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Arkudantziaren signifikantzia Korpusetako Bula Santuaren agiñdduan dator, egun honetan poza eta alaitasuna agertu bihar dogula gomendaitten doskunian.

290. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Biotz-barritzea auxe da, izan: Jainkoa ta urko laguna maite izateak emoten dauskun poza barriro geuregandutea.

291. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Sebastiana andera on eta zintzuak eta bere seme Maxi gustioen begikoak, maitekiro gerturiko abijatxu txukun onetan irugarren eguna ondo be ondo ta pozez be pozez daruadalarik... gaur, larunbata gaberako J. l., txokotxura juango naz.

292. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Eta onek pozez gañezka ipinten dau nire biotza.

293. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Olabarrikuak, barriz, zetan esan bez, alaba, suin, Sebastiana eta enparau, sendi kistar-eredu aunek zu emen ikustiaz poz andija artuko dabela.

294. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Len esan dan lez, Zarautz'etik batzordea etorri zanean, poza eta alaitasuna besterik ez zan zabaldu errian, gizonik argienak be esaten ebelako tratua ondo egiña egoala.

295. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Gogoan daukat, baita, ain zuzen alkatea bizi zan etxearen bigarrenean jaio ta bizi nitzalako, erri guztia zelan batu eta alkartu zan bertan, etxe aurrean, erramulariekaz batera goraka, txaloka eta kantari, eta alkateak estropaden irabaztea erriaren poza zala eta poztasun ori nasai agertzeko sei eguneko jaiak egiteko baimena emon ebala.

296. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Tristurea amaitu egiten jake eta pozez beterik sentitzen dira....

297. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Oraingo Sari orokor hau, ostera, opera omnia dalako hau, euskeraz idazten hasi nintzanetik orain arte egin dodana, osoan aintzat hartua izan dalako, halako poz apartekoaren ekarle izan jat.

298. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Beraz, egin-lanak onartuak izateak poza dakartso edozeiñi. Ez izan dudarik.

299. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Eroa gomitzaile, zuhurra jale
- Erosiz ere, bakea on
- Ez on bati botz, ez gaitz bati hotz
- Ez daiteke makila bi buruetarik atxiki
- Ibili ta ibili ta azkenean erori
- Jokaria beti galtzaile
- Irri ainitzek, nigar guziek
-Itsaso guziak igaro (igaran) eta bazterrean ito
- Nahi duelarik altzoan ura; nahi ez duelarik ez ferretan ere
- Nun gertatu, han ostatu
- Untzia galdu ezkero, guztiok (guziak) pilotu (gidari).

300. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Sabel goseak beharririk ez
- Guti jatetik eta guti mintzatzetik ez heldu gaitzik
- Sabelak egitean gurgur, bardako afariak agur
- Gose dagoenean astoak arrantza
- Gose dagonak begiak erne, aztarrapak garbi
- Jose, beti jan ta beti gose
- Goseak ez pentsamendu onik
- Duenak, eltzari gatz; ez duenak, ipurdiari hatz
- Nahi baduk bizi minik gabe, ez hadila alha gose gabe
- Betiri gosea herrian, bere puñala gerrian
- Agina dabilenean, sabela poz
- Gosea berez etorri bainan ez berez joan
- Baratzetik (gelditzetik) gosea; baratzetik asea
- Goseak zakutik edo zorrotik behar
- Gosearekin eta lotsarekin lo guti
- Gosea janari guzien saltsa eta jakia (AXULAR)
- Horrek oraino Pettiri Sans (gosea) ikusiko dik
- Jakiz ez da nehor asetzen.

301. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 MARI BELTXA - Hau poza ematen didazu zure hitzekin. Ez dakizu nolako axanpak estutzen gaituen Otsoa basapizti hoien menpean dagoenez gero.

302. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 BERETERRETXE - (Pozez gaiñezka). Bai ote! MARI BELTXA - Zutaz oso harro dago eta zu semetzat hartzea beretzat ohore haundia omen.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Hura bai izan zela senar-emazte bien poza eta atsegina!!!

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Goiza baino askoz lehenago han ziren herriko gizonak oihuka: - Iker! Manex! Manex! Iker! Aurkitu zituztenean, guztien poza! Bildu zituzten mantetan, eman zieten jaten eta edaten, hartu zuten Manex andetan, eta etxera.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0095 Zer poza senditu ote zuen aintzinako gizonak makila bat harturik, lehenbizikoz haizkorari edo haitzurari girtena ezarri zionean! Zer poza ere harmak, apaingarriak lurrezko ontziak... egiten zoalarik! Geroago ikasi zuen orga eta gurdiak egiten, eta untziak (itsasontziak), irina, ehuna, edo... baina bere eskuz moldaturik ateratzen den dena: eskulangintzaren fruitua zen.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 9.- Guk zuk adina hortz izango baldin bagenu, pozez zoratuko ginateke.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 9.- Gu gelak atontzen zuek bezain garbiak bagina, irakaslea pozez azalduko litzaiguke.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Kalean eta agirian esan ezin zitekeena esatea bezalako pozik ez zen garai haietan.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Eta Jaunaren aingeru bat aurkeztu eta esan zien: Ez beldurrik izan, berri on bat dakarkizuet, poz handi bat herri osoarentzat: Gaur Dabiten herrian Salbatzaile bat, Mesia, Jauna jaio zaizue.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Jainkoaren Erregetzaren aldarrikatzeari dagozkion pozak eta oinazeak elkarrekin banatzeko.

311. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 - Segi, segi dantzan - agindu zuen, eta besteak jira-bira zebiltzala berak arpoi txiki bat erabili zuen, honela kantatuz:
Hori poza, uretatik gora
animalia gizen-gizen bat
denok jateko!
Hori poza, igluko lurrean
etzanik dagoela
denok jateko!
.

312. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0014 Pozez zorabiatu zen
handik piskatera
hegan igo zenean
arbola gainera.

313. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0020 Eta emakume irritsuak, urrezko arraultzea ikusi zuenean erdi zoratuta pozakin ipini zen: - Aberatsak gara, semetxua! hots egin zuen, alai.

314. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Eta bere poza agertu nahirik batera eta bestera eragiten dio buztanari.

315. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0017 Entzun izan balu, poz handia hartuko zukeen.

316. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hau poza! Berriro ikusiko ez hindudala uste nian.

317. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hain izan zen handia LU-ren poza, jauzi batez adar batetaraino iritsi zela, eta handik beste batetara, eta beste batetara, haren adiskideak bera bezain arin atzetik jarraika zuela.

318. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0024 Hura zen poza!!!.

319. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0020 Hura pozaren erdia!.

320. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0027 Pozez zoratzen hartu zuten denek.

321. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 A ze poza umeak jaio direnean!.

322. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Amonak ikusi zuenean poz handia hartu zuela zirudien eta harro aurkeztu zuen bere Karli: - Nire biloba da. Jakingo duzun bezala, nirekin bizi da.

323. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Eta hura zen sagarrondoaren poza! - Atoz, atoz, jolastera.

324. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Hura zen poza, hura zoramena!.

325. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Etxeak hondatuak, hustuak, bipilduak zeuden; gizon-emakume haiek ez zuten bizitzeko adina ere; baina pozez gainezka zeuden berriz ere etxean zirelako.

326. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Maiorazgoa inor baino urduriago zegoen eta poz handia hartu zuen bera ikustean.

327. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0132 Buck-en iraupenak azkenean poza ekarri zuen.

328. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Hura poza! - Txipi, zatoz hona! Hegan egizu!- eta hegoak irekitzen zizkion ikas zezan.

329. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Zati bat bai, ea irakurlea kabreatzen den: Bizitzaren ari monotono luzean, a ze poza eta alaitasun emozionatuz itxaroten duen buru argi eta gazteak festaren hurbiltzea.

330. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Poz handia emango diet beren etxera ikustatzera joaten banaiz.

331. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Uxue, herri hartako neskatila bat, guztiz liluraturik zegoen hura dena ikusiz... Jende arraro haiek komerianteak zirela bere ondoko bati aditu zionean, poz sakona sentitu zuen bere barnean.

332. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Nire ama pozez txoratzen dago.

333. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Zoroa, pailasoa, gezurti alahena!- esan du Txotxok, pozez beterik.

334. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Ezin da esan nolako poza sentitu zuen panpinak.

335. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0008 - Ongi!- esan zuen pozez Hugok -.

336. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0144 Pozez irrintzika, ur barruan zati batez Varonek arineketan segitu zuen... tupust egin eta ahiturik erori arte, belaunak okertuta.

337. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Hau da, beraz, liturgialdi honen helburu nagusia: fededunengan itxaropena sendotuz, beroien bihotzetan eta kristau elkartearen baitan Jaunaren etorrerarenganako pozezko eta irekitasunezko jarrera gogoberotzea.

338. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Denok dakizue, ordea, zeinen gutxi diren erantzun hori fedez eta pozez emango luketen gazteak.

339. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Hona hazia landare bihurtzen duen soroa, edo bere lehenengo haurra izan duen bikote pozez betea, edo askatasunaren ateak igaro berri dituen gartzelatuaren aurpegi alaia....

340. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Egia esan, gau hortan, argiaren irudiak, ulertu izan dadin, ez du beste lagungarri askoren beharrik, berez garbi ulertzen bait da eta, gainera, kristau elkartearengan halako giro bero eta pozgarri bat banatzen da, ospakizun osoaren barne-mamira eraginez: gaiztakeriak uxatu, obenak garbitu eta; minduei poza ekartzen dien gau santua bait da.

341. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Eliza, pozez beteriko Emazte bezala, gau honetan bere Senarrari bidera ateratzen zaio krisailuak pizturik, Garizuma luzean zai egon den neskatxa zentzudun taldearen antzera.

342. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0027
Egun bateko poz urria eman
didate gidaldrek, joan-etorriz.

343. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0034 Atseden-aldia egin dezadan:
bularra lasaituz arnasa berriz,
begiak poz, amets-zorabioan
.

344. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0041 Poz eta nekeetan bardin,
Zu laguntzeko
beti artuko
dot nire gurutzea arin.

345. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0033 Poetak gizonari
lorearen goiztiri,
ihintzez, ezpataz,
nahi dio eman,
eta dio:
ENTZUN, erne, entzun!
senti ahal bazintut...
Hori poza nirea!
Izen borobila
asmatuko nioke Ifarrari
Untzi eder, izardun,
eraikiko nioke nahiari.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Argi dago dena, ekintza berriaren hasieran aspaldidanik sentitzen ez zuen poza nabari du.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Baina ez zuen luzaro iraun gure pozak, denok beldurrez espero genuen berri iluna artzain batzuen ahotik jakin bait genuen: Bilbo erori zen; Euskadi osoa frankisten eskuetan zegoen beraz.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0089 Ez nuen sentitu ez zure muina, ez zure gorrotoa, ez zure poza.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0059 Ni Tom izan banintz, ez nuen aulkia ukuitze hartatik pozarik aterako: (...).

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Mendian oraintsutik ezagutzen den lore edo landare bat aurkitzean sentitzen den poza berdina.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Ez zen, egia esateko, artezko obra bat, baina inork ez zion kontuan hartu N haren lerro okerra aldrebes jarria zegoela honetan guztiek hark bezanbateko eskola zutela adieraziz eta mundu guztiak pozez gainezka hartu zuen hura.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Hauzoko guztiak guraso zaharrei zorionak ematera joan zitzaizkien gertakizun pozgarri hura haiekin batera ospatu nahiez Zakarias-ek pozez gainezka abesteari ekin zion:
Onetsia Israel-en Jainko Jauna,
bere herriari agertua egin bait dio, askatzeko.
Osasuna indarra sortuerazi du
bere morroi Dabid-en etxean,
aspaldiko denboretatik igerleen ahoz
agindu izan zuen bezala.
Eta zu, haurra, Goi-goikoaren igerle deituko zaitute
Jaunaren aurretik ibiliko bait zara
haren bideak txukuntzeko,
herriari osasun bidea
eta pekatuen barkamena aldarrikatzeko
.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 Bainan Vasiaren aurpegian baietza agertzen zela ikustean, hasi zen ohe gainean jauzika, hainbesterainoko poz eta alaitasunez zilipurdiak egiten, non gela osoa dardaraz jarri baitzuen.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Mariak orduan: Hona ni, Jaunaren mirabea; nere poza, Haren nahia egitea!.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Jo txalo, egin pozez irrintzi: Jainkoa da lurbira osoan Errege haundi!

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0012 Baina kezkak, tristurak, elkar ikusi-ezinak, gorrotoak eta era askotariko erdiminak ere hantxe dagoz, pozaren borbor biziaren muinean, bigundu barik, egosi barik oraindino.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0125 Lehorrera baino lehen zapatak erantzi zituzten eta kalean barrena mendiskaraino oinez oinutsik abiatu eguerdiko hauts kiskalgarrian tiki-taka, ile xerloak zainetatik atereaz eta hain heiagora lazgarriz negarrez, ze pozezkoak ziruditen.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0103 Berdugoaren bozkariozko (2) Bozkariozko: Pozezko, alegrantzazko, e.a. lerde (3) Lerde: Baba, Eldar, e.a. espumatsua (4) Espumatsu: Apartsu, Bitztxtstsu, e.a. nabaritu nuen azkenez, bere ezpainetatik nigana zetorrela ttanttoka.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Baina gezurretakoa zirudien azken agur hartan inork ez zuen ezer ulertzen; aitak ez zuen konprenditzen, baina bost axola zitzaion, semearen irrigura, ongi egin jauzi aita goi haietan, egin ezak barre, gero nerekin etorri nahiko duk; emazteak ez zuen entenditzen nondik zuen gizonak ihes egiteko halako grina, horren zahartua al nago bada ni?; eta semeak, berriz, ezin zituen aitaren poz itsua eta amaren ardura negartia aditu, ondo etorriko zaizkio opor batzuk, ama; bai, seme, erabat erotzen ez bazaigu behintzat...

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Haren poza, baina, nire ezpainen gozoa bere bekokian nabaritzean!

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Poza zerion nire ahizpari; inongo goganbeharrik gabe, oihuka eta barrezka ari zen zotzei eragiten.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Ordu erdi beranduago etorri zenean eta amak berria eman zionean, ez zuen haatik lar pozik erakutsi, baina kortesiaz mila esker esan zion gure lehengusuari, berak doi-doi ezagutzen zuena, herrikoa izanik ere Areetan bizi baitzen.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Simeon izeneko gizon bat bizi zen orduan Jerusalenen, gizon zintzo eta jainkozalea, Israelen poza itxadoten zuena, eta Espiritu Santua berekin zuena.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Eta oraintxe bertan ere, ikusi gabe harengan sinesten duzuelako, esan ezin ahalako pozez eta gozamenez jauzika zaudete, zeuen sinesmenaren helburua, zeuen animen salbamena alegia, iritsiz.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Hau poza azkenean ere!

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Eta pozez lehertzear nengoen.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Ez nekien zer egin, nora jo, zer pentsatu, zer sentitu hotza, beroa, tristura, pena, poza... Zer arraio gertatu zitzaidan?.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 - Hau bai poza, aita, nik kontatutakoaren egiatasuna frogatu ahal dut!.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Madame Kontxexik salto egin zuen bi hanka mardulek lagatzen zioten neurriraino: pare bat zentimetro, baina, hori bai, pozez zoratzen emandako saltoa zen hura: (...).

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 Gizon ausart hark, pozez eta kemenez beterik, zer egin behar zuen galdetu zion.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Mila esker... Burua nahasteko zorian nintzen azkenaldian ondorenari begira eta zuri eskerrak badut orain bizitzeko poz bat.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Ez dakit zer den tristura, zer den poza.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Nire poza!... Non zeuden, galdetu diot, eta gizonak begikotasun hunkigarriz lagundu dit, hurbil... hementxe daude oraindik agerian markak!....

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Horregatik nozitu egin nuen mina, pozez nozitu ere, gorputz eta arimari uko egin gabe.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0105 Eta Lunbari gibela emateaz batera neure bideari ekin diot, arima bertsoka eta gorputza igerika, eta antzineko olerkia burura etorri zaidanean, bizitzaren azken uneek ematen duten poza dastatu dut, zeren ez bait dauka bizitzak pozteko motibo handiagorik, bere iragatea bera baino.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 Pasaporterik sekula ezin lortuta, egundoko poza ematen zidan txakurradari hala iruzur egin ahal izateak.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Egun aparta zetorren; eta Ondarreta aldera zihoazen hondartzazale gazteak, neskak eta mutilak, besoetan mila koloretako toallak zeramatzatelarik, bekaizkeriaz begiratu ditut: - Hau inauteria! Horiek Ondarretan, udako pozak dastatzera eta neska ederrak arropa motxetan betestera, olatu haserretuen aparra usaintzera eta urpeko hondarra urazpitik ikustera; eta ni, berriz, hor, zulo ezezagun horretan ifernurako bidean barrena abiaturik....

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Baina Errege gazteak bere kotxean egin behar zuen bidaia; Endrike leialak biak igo erazi zituen kotxe gainera, eta hauen atzean eseri zen; pozez gainezka zihoan bere nagusia salbatu zelako.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Leku idor batean egoteak poz hutsal bat sentiarazi zion.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0115 Baina eguzkia berriz ezkutatzen denean, gorputz osoa pozez betetzen zait.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Andrea pozez beterik agertzen zen: - O, zein zoriontsu egiten nauzun!. Nik uste nuen hori lortzea zaila zela.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Pozten naiz osasunez eta okerrik gabe itzuli zaretelako! Baina tamalez hauxe da gure poz bakarra, elkarrekin bildu garen honetan.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Arranopola! Kolpe batetan isildu zen poz guztia, eta izuturik hotsegin zuen nire lehengusu maite Sostraketa jostunak: - Jauna, lagun iezadazu! Itsu bihurtu naiz! Ez dut ezer ikusten....

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 Halakoa izan zen Peterren poza, lurretik bapatean jaiki eta leihorantz abiatu bait zen berehala.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Gerra Ministeritzako Segurtasun sailburuak ezin izan zuen bere poza ezkutatu: - Zorionak, kapitaina.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Tximista itsugarri batean desagertu zen, guztien pozerako, eta ajenteek preso eraman zituzten gainerantzekoak.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 - Adimenezko maitasuna da (elkarren on-iritzi edo estimaziozko batasuna); maitasun benetako, bihotzeko, samurra, berezia; eta maitasun fisikua, batak besteari bere burua eskaintzean poz bizi bat sortzen duena eta izaki berriari bidea irikitzen diona.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Poza zerion eta seguru zegoen Txekoslobakiak laster bide berri bat argituko ziola munduari.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Estimulurik erabiliena marrazkia edo argazkia da: ekintzaren bat (elkarrizketa, burruka...) edo sentipen bat (beldurra, poza, maitasuna...) azaltzen duten marrazki / argazkiak.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Edade horretan, bizitzarekiko jakintza eskasak eta aurkikundearen pozak biak nahasturik holako absolutizatze bat dakarte.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0112 Orduan, gure bizitza pozez, zergati eta irritsez betetzeko, lehen zio horri dagokion erantzuna eman behar diogu: eta zorioneko aurrerapen bat, izango da, gure betiko zioari dagokion erantzuna.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Pozez beterik joaten da, saltzen ditu dauzkan gauza guztiak, eta soroa erosten du (Mt 13,44).

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Jainkoak agertzen digun maitasun hain haundia azpimarratu behar duzue: Jainkoaren maitasuna gizonen bekatua baino haundiagoa da; eta damutzen bagara eta aldatu nahi badugu (bihotz-aldatzen bagara), Jainko Aita pozez betetzen da eta jai egiten du.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Geroxeago Joampeuml;lleren lorategiko poza izan da; eta aurren-aurrenik kameli-ondoa atxeman dugu, gaitza: Benetako parasola da hau, dena lore eta orri.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Eta joaterakoan nolako poza denen begietan, eskuan lore bat edo bi amari emateko asmotan; eta nolako poza amarena ere, haurra horren harrosko ikusita.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Orleansgo hiritar inguratuek poz handienaz hartu zuten, (...).

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Bestalde, egoera psikikoa izan daiteke egonezinezkoa, kezkatia, asaldatua edo gorbezia, egoskorra, hotza eta baita pozez eta itxaropenez betea ere.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Idazlan bat irakurri ondoren irakasleak Hmmm, gai x honetaz nahikoa esan duzu dioenean poza edo higuina adierazi nahi duen ulertu ahal izateko, nahitaezkoa izango da ez-ahozko elementuetara jotzea.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0069 Dei honi erantzun nahiez, eta Jainkoaren maitasunaren testigu bizi izanik poz eta itxaropenean konprometitzen gara.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Haren poza artzainari biharamonean bidera ateratzea....

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Berri txarrak. Heldu zaio, halako batez, aurrez aurre artzanoa odol zirtaz gorriturik, baina buztanari eraginez eta pozez jauzika.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Hara kartoi zatia kometa eginda! Hura poza!.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 7.A. Eta bihotza tak-tik-tak
poz handia sentitzeko
eta ni asko maitatzeko
duzu bihotza tak-tik-tak
.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Metodo honen teknikak, zuzen-zuzenean, idazten eta irakurtzen ikasteko dira, baina hori lortzen den neurrian eta bapatean, haurraren psikomotrizitatea heltzen doa, irakasle eta ikasleen arteko harremanak estuagoak eta beroagoak egiten dira, ikasteko poza eta entzuteko gogoa sortarazten da, ikasleak aprendizaiako prozesua bere eskuetatik nola pasatzen den nabaritzen du, ikasteko frakasoaren gaitza aurreratzen da.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 Haren gurasoak pozez bete ziren.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0065 Baina bada alderdi nagusi bat hemen nabarmentzen dena: Aitaren erabakia: Bera da mutilaren bidera ateratzen dena; eta pozez betetzen da eta jai egiten du, semea damuturik eta aldatu nahian ikusten duenean.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0065 Hau da gai honen une nagusia eta Jesusek aurkezten digun ondorioa: Jainkoak maite gaitu gure Aita delako; eta pozez gainezten da eta festa egiten du; beti barkatzen digu; gure bidera ateraz eta berak lehen pausoa emanez onartzen gaitu.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0228 Beldur-ikara, segurtasun falta, zalantza, poza, adorazioa, dena nahas mahas ematen da.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Garaziren liho sortak Mikelek jotzen dituela irakurtzen badugu, ez bien asarrez (IV,60), geure esku gelditzen da, bion poza imajinatzea.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Eginkizun haundi bat betetzen ari den usteak eta pozak eutsiko dio irmo bere bidean eta lanean.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0275 Pertsonaia hauen biziguneak eta bizimodua eraman ditu eleberrietara; baina bizigune eta bizimodu hauek sortutako kezka, neke, estuasun, larrialdi, egonezin, poz, negar eta abarrik gabe igaro dira fikziora.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Praiskuk, umore ederreko agureak, pipa hortzean duela, Kontxesi erroskilera atera du dantzara eta ikusgarria da hirurogei urtetik gorako haien poza, gaztaroko kontuak eta, agian, amorioak gogoratzean, hankak soseguz dantzatzen dituzten bitartean.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0027 Guzti horrek poz haundia ematen du.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0082 Eta Elizak hauxe eskatzen du: misterio honen ospakizunak pozez bete dezala.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Pozez lehertu da.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0056 Aldi oso honetan gure Jauna askotan agertzen zitzaion, eta hark poz eta indar haundia ematen zion; baina zera iruditzen zitzaion, gauza borobil eta hundia ikusten zuela, urrezkoa balitz bezala, eta hau Chipretik irten eta Jafara iritsi ondoren agertzen zitzaion.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0104 Eta Bassanora iristean, gaisoak poz haundia hartu zuen eta handik gutxira sendatu zen.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Nola edo hala, bizarra sendotzen hasten denean, berriz, hasierako pozaren ondotik damua etorriko zaio.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Eta esaten zuen: Pozez beteriko arima naizela irudiko zaizue, sinesmenaren buru estalkia zarratatu zaidalako.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Idazkari Orokorraren buru bezala pasa dudan denborari errepasoa egiterakoan esan behar dut pozak izan ditudala nekeak baino gehiago, baita ezaugarri hauetako proiektu batek lanean sortzen dituen presio-egoera ugariak kontutan hartuta ere.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0119 Ez al dugu inoiz sakrifiziorik egin, gure egintzagatik esker onik eta aitormenik jaso gabe, eta barruan inongo pozik sentitu gabe?.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0119 Ez al dugu inorentzat bihozkadarik eta maitasunezko adierazpenik eduki ordainetan esker onik jasotzeko esperantzarik gabe eta bihotz zabaleko izateak ematen duen barrengo pozarik sentitu ere gabe?.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0247 Horregatik, gure itxaropena ez datza gaurko egoeratik irten eta pozez beteriko etorkizun baterantz ihes egitean, baizik eta bizitza honi askotan hain gogorra eta arazotsua den bizitza honi aurpegi ematean, Kristo biztuagan dugun fedearen argira bizitza hori argituz, kritikatuz eta indartuz.

424. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0308 Dana-dala, a zer poza amonarena, biar bere egunez, basera joan eta gure oparia artzen duanean, bere irurogeitamar urte osatzerakoan.

425. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Poz artzen diat, zuek orrela ikustean, orren alai ta pozik.

426. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0276 - Zer nolako poza!.

427. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0276 PETRA - Astiro ibilli bear da arazo oietan poza ez dedin negar biurtu.

428. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 Bera det nere posik aundiena... Beste seme-alaberik ez det... Neronek ere gogorra egin diot nere aurretik bota dedanean... Berotuta nengoen eta ez nekien zer egiten nuen ere....

429. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0106 Zeure denboran amaika bertso
zoragarrizko egiña,
zuri entzuten egotea zan
guretzat poz, atsegiña;
baiña egun batez sortu zitzaizun
geiago kanta eziña,
naiago nuke beste ezer baiño
berriz asiko baziña.

430. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0114 Jan da edan genduan
oitura zarrian,
danok alai ta pozez
pake ederrian;
jendea nola zegon
bertso-egarrian,
batzuk kanta nituan
guztien aurrian,
egun oberik ezin
igaro lurrian.

431. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0142 Neroni ere jartzen
naiz alai-antzean
jai zoragarri auek
inguratutzean;
zer poza banatzen dan
nere biotzean,
gure ballaran pestak
diran bakoitzean!.

432. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0143 Gazteak ikusirik
pestarako trebe,
gañontzekoak pozez
txoraturik gaude;
orrela jarraitzea
guztiontzat obe,
gure euskal oitura
onak galdu gabe.

433. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0073 Marragailluaz idatzi kulatzezko lerroetan bakoitzaren esanaia, gogoa, poza, seriotasuna, asarrea.......

434. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Egizu Jauna Orduantxe pakea ta poza gizartean.

435. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0053 Zu zera gure poza
gure Jesus ona,
Zu gure Salbatzaille,
Jaungoiko-gizona,
Zu bakarrik zaitugu
gure itxaropena.

436. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Ain zuzen erriko jaiak ziran, eta erri guztia soiñu ta dantza, pozez eta alaitasunez jaietan arkitzen zan.

437. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 Eta, lan eta lan dabiltzanean eta irakasleak esaten duenari adi-adi gaudenean? Orduan denok egoten gara askoz pozago; geuk lan eginaz, beste batzuei ere lan egiten laguntzen diegu, giro egoki bat sortzen dugulako.

438. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 Nolakoa izan ote zen beren poza beren buruak Jainkoak askatu zituela ikustean! Bazen han eskerrak eman beharra!.

439. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Aingeruak, ordea, onela esan zien: - Etzaiteztela ikaratu: begira: poz aundi baten berri dakarkizuet, erri guztiarentzat izango dana: Salbatzaille bat Mesias Jauna jaio zaizute gaur Dabid`en errian.

440. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Gurutzea artzea, eragozpen guztiak eramanpenez eta pozez eramatea da, ola Jesukristo`ren aitorle (testigu) izateko.

441. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0029 Zer zorion andia!
Nere ama eta nere etxea,
ai! zer poza eta zer pakea.

442. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Orrela zegoala...... ara gizon bat: - Zatoz onera, esan zion Santa Kruz naiz, atera nazazu bizirik. Gure gizonaren poza!.

443. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0014 Jauretxera sartzen direnen poza

444. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0014 Lurtar guztiok, egin irrintzi Jaunari,/ Jaunari serbitzu alai egiozue,/ Aren aurrera pozez oiuka sar zaitezte.

445. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0108 Jauna, gure Aita San Agustiñi, oraiñaldiko ondasun iragankorren gaiñetik, betiko eta egiazko ondasunak maite izatea eman zenion; egizu, guk ere, mundu onetako gauza iragankorren gaiñetik, Zuregan aurki dezagula pozaren eta itxaropenaren egiazko iturria.

446. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 Eta poz eta itxaropenez beterik....

447. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Arren! poza ta atsegiña neri entzunerazi; xeatu dituzun ezurrok egin bezate jauzi.

448. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Zure salbamenaren poza biur ezaidazu, zure arnas zabalez sendo nazazu.

449. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Atera ni odol-zigorretik, Jainko, Jainko nere salbatzaille; eta nere ezpaiñek zure zuzentasuna pozetan zabalduko dute.

450. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0182 edo Au da poza, au poz aundia, ederra baita zuen saria.

451. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Arkitutako ardi ark eman zion poza aundiagoa izan zan, beste artalde guziak ematen ziona baiño.

452. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Aiek beren ondasunak guztien artean banatu ondoren, beartsu izanez betiko ondasunetan aberasten ziren, eta beren itzaldietan beren poza azaltzen zuten guztia Kristogan zutelako eta mundua ezer ez.

453. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0048 Eman neri zure griña; Nere españetan bedi, Zure gorespen kantua, poz beterik naizen beti.

454. 1969-1990 gipuzkera poesia i. berakoetxea 0094 UZTAILARIAREN esku-tenka pozerako bedi: Egan dijoan gezia aiña maite bait du Berak geldi ta sendo dagoen uztaia.

455. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0097 Zumaiko erriak
neretzat ba-du
bizi izateko poza,
bertara eltzean
zubitxikian sartzean
aundi egiten
zait biotza.

456. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Esan dezagun garbi: gure betiko bizilekua da, gure eguneroko bizitza da, zinki, nolanaiko bidai eder eta miragarrienaren ondorengo azken poza.

457. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 - Orrela ba`da, ez dago beste itzik egin bearrik - esan zion, pozez beterik, auntz-jabeak.

458. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Esku ta zankoak zabaldu eta ia ia dantzan ere asi zan, bere pozari eutsi eziñik.

459. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Poza zeriola eldu zan Martxela Errekatxo`ra.

460. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Bere maitearen beso eta bularretan murgildu zan neskatxa, pozez antsika.

461. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0046 Bainan ez zen ordu gogorapen its horiek ala zitzan; orain haren poz aundiaren ordua zen, gorputz polit horren ikusiz eta ikertuz gozatu bear zuen ezinagora artean, azturik biaramoneko egunak zer ekarriko zion gizonezko ta emakumeekiko aspertasun, ez-ontsa ta zorigaitzik, ez pentsaturik Theresaren gela utzi ondoren edariak emango zion mozkorraldi motz eta laburregiari.

462. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Asarre beltzaren ikurra? Poz alaiarena? Nork jakin!.

463. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Ezkonduko al ziñake nerekin? Ez dut, noski, mutillaren poza azaldu bearrik; ezta aren erantzuna zer izan zan esan bearrik ere.

464. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0045 Guztira ere, jakinduriak eskein lezaiguken argia arnasberri aberasgarria zaigula aitortzeak pozez asetzen du edozeiñen biotza.

465. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Imagiña santa ikusi zutenean pozez eta atseguiñez beterik eraman zuten Elizara, emen belaunikatu ziran guztiak, eta eskeñi Jesusen Amari, baldin laguntzen bazien erria esitzera zetoztenen garaitzan, eguingo ziotela otsaundiko pesta, bezperan barurtuaz.

466. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Motibo onegatik bertako Apez-aita On Joakin Ollokoak deitu zien, Apaiz-aurreneko-barruti onetako Mariaren alaben billerako aldimaitzari; bildurik, bada, igaro dan Otsai-illeko amabigarren egunean eta egiñik Elitz-punzio eder bat, nun geyenak artu zuten Jaun-aundia, bazkal ondoan adierazi zuan bere pensamentua, eta guziak eranzun zuten, pozez beterik etorriko zirela, bein da berriz, baldin artarako, Apezpiku chit-argido-tarraren baime irichitzen bazan.

467. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Pozezko irriparren erraiñua zearion guztien aurpegitik.

468. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Pozez zeuden Edurne eta Itziar.

469. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0011 Ura gure poza! Zorion ederrik izan genduan amaika lekutatik.

470. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Etzitzaion jaiotzen bere barruan, zoramen eta poza sortzen duten gauzatxo oietakorik, ekartzea.

471. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0220 2T. Oroi zaitez, Jauna, nitaz, erri au maite duzunaz, zatozkida zure salbamenaz: zure autetsien zorionaz poztu nadin, zure erriaren pozez dezadan atsegin, gaillendu nadin zure ondarearekin.

472. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0353 Pozez beterik nauka Jaunak,
nere anima Jainkoarekin alai daukat:
Osasun-soiñekoz jantzi nau,
garaipen estalkiz apaindu;
Koroia jazten duen senargaia bezela,
edergailluz apaintzen den andregaia bezela.

473. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Illunetik illunera lan egiten ziteken orduan, sos pixar batzuk irabazteko pozean, eta jendea ez uan oartu ere, bibote aundi ura ostatu artan apupillo zegonik.

474. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Baiño alare HEINI`k guziei batean burruka egingo ziela gogoratzean, alako poz ankerra nabaitzen nuan nere barruan.

475. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Pozez beterik adi-erazten zizkigun HEINI`k burnibiderda, an-emengo mendiak ibarrak eta bide zabalak.

476. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 OTTO`k berriz bere biurrikeriak bizi-bizi esaten zizkionean, osabaren pozezko parra aitzen zan bagoi barruan.

477. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Pozez gaiñezka besarkatzen zitun bere anaitxoak.

478. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Ori ikusirik, asko geitu zan Yon`en poza.

479. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Pozak eguteratu gaitu, ta egutera irtara luzaro begoz gure etxe mirrixkaren ateak eta leyoak.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0011 - Poz ederra artuko du ba.

481. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Euskadi aitatzeke! Nere poza garraztuz!!!.

482. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Gaurko Berrionak poz haundi bat dakarkigu guri: gaurgero ere Jainko Herrialde eginak gera.

483. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Ama Birjiña aipatzen duten Liburu Santuetako gertakizunek, garbi ikusi-erazten digute nola Jesusen Amak pausorik pauso jarraitzen dion bere Semeari, onen eginkizun salbagarriarekin bat egin, pozak eta naigabeak onekin eraman, onek maite dituanak maitatu, eta bere aldemeneko guztien ama-biotzezko ardura izanik.

484. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0016 Ez naiz emen arrazoiketak egiten asiko, gogapen au adieraztearren; auxe bakarrik esango: proba ezazute zeok zein egia dan, eta saia zaitezte ortarako Mariari maiteki itz egiten, berari zuen biotza irikitzen, berari zuen pozak eta naigabeak kontatzen, eta ala berean Jesus ezagutu eta Jesusi jarraitzeko laguntza berari eskatzen.

485. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0033 Eta, ala ere, Andre-saltua gure artean jolasik xume ta arruntena izan dabere egiteko moduan malezi-apurren bat leen izan zezakean arren, gero-ta salto goragokoa egin bearrekoa bait zan, gonak apur bat jaso bearrekoa, alegia; nolanai-dala, jolas xume, arrunta, bañan gure erririk gorengoenetan iñoiz, Igande-arratsaldeetan poz batean egingo zana....

486. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Eskerrak eman naia, edo promesen bat bere bearra, edo laguntza berriren bat eskatu bearra, edo urteko irria ase naia... an dituzu urteko jai-egunetan zear millaka eta millaka erromes Amaren oiñetan auspez otoitzean pozez zoratzen.

487. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0019 Ez du, gauz eder eta ikusgarriak ematen duten pozik.

488. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 Bizente Jaunarengana, pozez joan oi dira gazteak.

489. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Izan ere, Pazkoa kristauontzat gure askapenaren, bizi berriaren, itxaropenaren eta anaiarteko pozaren jai ederra da.

490. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 Egoki da, bai, eta zuzen
Zu, Jaun ori, beti gorestea,
baiña poz aundiagoz
Kristo, gure Pazkoa,
il eta eskaiñia izan den aldi onetan.

491. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0102 Denok pozez beterik zure ekintza arrigarriak ospatu nai ditugu.

492. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 Etorri zan D. Luis eta etorri zan poza gure mutikoarentzat: ez zegoen aserre orduantxe.

493. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 Ala bearrez edo, gauzak egoki etorri ziran, gertakizun aren poza ixilik gelditu ez zedin.

494. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 Barruko pozaren kidakoak ziran kanpoko ots aiek.

495. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Len bezain ederra ez ba'zan, oraindik ere bikaña zuala erantzun eta pozez beterik gelditu zan.

496. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Au pozez arkitzen omen zan berealako akabatzea astoakin, iltzea esatea egokigoa iruditzen zait sumatzen zualako, onela mundu ontako naigabe ta zamatik azke ikusiko zelakoan.

497. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Arpeko gizonak ere, ezkoargia kausitzean, nolako pozaz ixekitzen zuan argi alaigarri ori ikusi izan genduan leize-zuloetako aizaroa argitzeko ez eze, iainko txikien laguntzaen esker onetan are.

498. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Zuk entzuten sendituz ene abo otsa,
badut nik pasaturik zonbait zonbait lotsa;
bainan iñoiz hunkitzen badautzut bihotza,
negurri gabea da hartzen dutan poza.

499. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Behin hargatik poza zitzaidan markistu,
entzulek eskainirik bost minutu xixtu;
gogoz banintzan ere une hartan histu,
errespeto haundi bat ni baitan zen piztu.

500. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0041 Denek zer esker kantuak! zer poza!
zer aintza! dirdiran ikusiz,
zabalik miretsiz
lur huntan erein fruituak.

501. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0039 Hau da poza, poz nasaia!
alleluia, alleluia!.

502. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0045 Laster ez da gehiago irriñorik izango,
Poza bere azken hatsetan baita.

503. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Bera pozez betea zego ama eta alaba ongi ginela...

504. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Meza emaileak, Erretoraren bi aldetarik, aita Ulibarren eta aita Akesolo bi karmeldarrak, aita Villasante Arantzazukoa, aita Baztarrika Eztibalitzekoa, aita Iratzeder Belokekoa eta Aramaioko lehengo Erretor bat 36-an Ameriketarat joana eta lehen aldikotz zer pozarekin! eskuarazko meza emaiten zuena.

505. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Eta hala da, boz guziaz eta bihotz guziaz egina delarik.

506. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Poz handia da guretzat gaurko elgarretaratze hau, bainan handiago izanen zen oraino gure poza, aita Mauro Elizondo gurekin eta gure artean izan balitz.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0032 Larruzko pelota bat
aitak ekartzean,
nolako poza ura
eskutan artzean!
Ondo egiten zuan
txekorra saltzean,
uste baiño geiago
ilda pixatzean,
gu alegintzen giñan
gizentzen etxean.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0044 Juan Inazio menderatuta,
txapeldun izan zan Lajos,
irabaztea gauza ona da,
noski izango zuan poz.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0052 Gar.:
Komona au nik ere
artu det gogotzat,
ta zertan egongo naiz
aitortzeko lotsak?
Barrundik entzute'itut
onen puzkar-otsak,
bañan egia esan
emen ditut pozak,
ezin baldin b'aiz egon
baratzan bota zak.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0105 Lar.:
Ditugun danak eman ditugu,
gurea ola juan da,
beste urte baten izango al deu
geiago eiteko txanda;
egia esan, ni onen zale
lendik jarria nintzan-da,
orain agurtu nai det emendik
denori esker emanda,
bertso barruan pozik aundiña
neretzat aurten izan da.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0023 Doinua: Uso xuria Mañukorta.
Herri jator bat Tolosa,
bertsotako aproposa (bis)
zuen aurrian kantatutzeko
Mañukortak badu poza,
bertso ta txalo egun jator bat
ia eiten degun goza.(bis).

512. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0204 Doinua: Kantore herri xarmant batzuek Enbeita.
Txapel atzetik nor joango den
laster dago idatzita,
ez zait aztuko Bilbo hontara
gaur egin dudan bisita,
nerbio pila izanagatik
egiz ez nago etsita,
sufrimentuak merezi dute
zuen poza ikusita.(bis).

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Eguaztena, 12. Goizean goiz, poza.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Ezaguera osoz eta ondo konturatuz hauts, huts eta ezerez izango garela azkenik etorkizun beltz horren mehatxupean bizi izan ondoren, Norbaiten argi berritan itxitasun itogarri hori menperaturik normal-normala dirudi, etorkizun ederraren aurrean arnasberriturik, bihotza izugarrizko pozez gainezka edukitzea.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Barru-barruan hor ezkutuan askotan norbera ere gehiegi konturatzen ez dela, urrutirako eta sakonerako bideak erabat galdurik, noraezean, pairuan bezala, neke-mindurik aurkitzen denak, etorkizun ederraren aire gozoa somatzean, poz haundia hartu behar nahitanahiez.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Bateginik: oztopo-lasterketa Pozez eta itxaropenez jakin izan genuen euskaltzaleok Bateginik kanpainaren berri.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Pozez, indarrak elkartzeko bidea eskaintzen duelako.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskaltzaindiako idazkari den Jose Maria Satrustegik aurkezpena eta goizeko bileraren berri eman ondoren, Oiartzungo alkateak, Jon Iñarrak, hartu zuen hitza Juan Mari Lekuonaren Euskaltzaindiratze horrekin bai udalak bai Oiartzun herriak hartu duen poza adieraziz, Juan Mari Lekuona omentzea esan zuen alkateak neurri batean Oiartzun osoa omentzea bait da.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zenbat errezildar gaur pozetan daudenak, erri gutxi baitira Santu bat dutenak.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Beti bezala, batzuk pozetan, eta beste batzuk pena, partidu orren zai geunden eta badakigu ondorena.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Alkarri barkatu eta adiskide etxeratu berriz alkar ikusteko pozak.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Zeñek aterazi andik jendea!! Emezortzi urtekoak bezela, alkarri eltzeko pozak, geroz eta gustorago.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Autokritika beharrezkoa da, gehitu digu Federazioko lehendakariak, baina egiazkoa izatekotan eta lanerako poza eta indarra sortzekotan.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Baina bestalde, eman diren pausoak handiak izan dira; lorketa honen pozak ematen duen eraginarekin ez genituzke Sabinek jarritako jo-muga eta bideak hain zabarki ahaztu behar; bestela, orain ehun urte paseak Arana batek besteari pasa zion eragin bulartsu haren nekeak alperrikakoak izango lirateke, eta Euskadi, gure naziotasunaren projektu politikoa, bidean zirtzilduta geratuko litzaiguteke.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Guzti horien ahaleginak poza eta esperantzarik sortaraz lezake.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hori poza berea! Hori zirrara bere eskuetan eta bihotzean! Konturatu ordurako, hor gara biok hegan, Hondarribia gainean, eta Jaizkibel hegietan.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Umeen harridura eta poza! Gernikara joan diren bi jokalariak Jabier Davalillo, hogeita bost urtekoa, bilbotarra eta Leonard Allen, beltza, hogeita bi urtekoa, bi metro eta zortzi zentimetrotakoa mutikotxoa, izan dira.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Nik espero nuke hemendik aurrera festa izateko eta ez dirua biltzeko; hori izango litzake pozarik handiena.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Berrogeita amar egun buruan, Diario Vasco iriki danean, poz aundiarekin zuzentzen ditut berriro nere itz txiroak, pobreak, euskal irakurleari.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Nik uste, proba hori pasearen pozak eragiten digula hitz jario hori, hura ere gainditzeko gauza izan ginela konturatzeak.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Honen osagarria izan beharko du, beraz, tokian tokiko zezenzaleek herrietako artxibategietan egin beharreko ikerketa sailak, etorri ere etorri egingo direnak, ezertan ziur banago hurrengoan bait nago, liburu honek poza eta amorrua eragingo dituelakoan, aintzat non eta norengan.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Eta pentsa: jakinminez Jakingura, jakinahia hasi nintzen horrela eta, gerora, pozezko lana zitzaidan.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Arek bai poza ederra noski.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Mari Karmen Garmendiak, bere poza eta esker ona azaldu zuen hastear dagoen kanpaina berri honegatik.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Zure bizitza zan erein zenduna
amets bategaitik, zure erriaren alde,
zure bizitza zan, baiña ez zenkian pozaz
loratu zan ala ez.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Ligiko barri hau ZERUKO ARGlA-n Irakurri genduan, eta hara joatea pozez beterik erabagi genduan.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Pozez beterik onartu ginduzan, batez ere bizkaitarrak, bilbotarrak ginala jakin ebanean.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Txalo zartada ederrak entzun ondoren, Usaolak azken agur bikain bat bota eban, bere poza barrendik azaleratuaz.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Elkarte berri onek bereala artzen ditu betebear edo konpromisoak: batzuk lanean asten dira, besteak beartsuen artera iristen dira, aien bizitzan poz eta alaigarri izateko.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Gazteen erabaki eder eta sakon auek entzun zituanean, anai Roger`ek biotza lertutzerañoko poza onela agertu zien: Zuen berri-on auek aurrera eramateko bide bat bear dugu: orregaitik nik ere ba`dut beste berri aundi bat zueri agertzeko:1.974`ngo udazkenean GAZTEEN KONZILIOA ospatuko dugu emen.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Iritxi ezaiguzu, ez dezagula galdu iñoiz ere bizitzarako poza, bihotzbarrengo leialtasuna, ta sinismendun bezela, gure herriarekiko maitasun bizia.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Xalbadorren poesia herri euskaldun eta langilearen poesia egiazko eta benetakoa da, hark eta berak artekoa baitzen izan ditzakeen eta zitzakeen poz, atsegin, zorion, tristura, zorigaizto, trajedia eta guzti, bere liburuan esaten badu ere zer ausartzia den norbaiten olerkaritzat atxikitzea! Hortako lehenik dio behar litaike jakin zer den olerkia. Nik segurik jarraitzen du ez dakit zer den, baina etzaut iduritzen edozoin gauza dela. Izan ote da ere egundaino dio bukatzeko nehon Jainkoaz bertze olerkaririk?

543. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Ala berak eraman zaitu? Ez ditut jendiak eskertzen ahal, jaso zuen zure emazteak, eta poto egin zenuen biziko azken bertsuan: zuk ez zenuen esker ona jaso eta pozez bizi besterik egin behar.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Irri garestia zen zurea, bakan genuen poza zure begitartean ikusten.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Zure bizitza emon zenduna zan,
zure odolak lur au gorritu eban,
zure bizitza zan, baiña ez zenkian pozaz,
azkenena loratu zala ordez.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Askorentzat pozbide bat izan da ori, baiña emen gure inguruan ez da agiri holako poz aundirik.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Gotzain laguntzailleak egin eban berbaldia eta berak agertu zituan burubide batzuk oneik izan ziran: Gaur, lenago baiño urduritasun gitxiagoz eta pozago alkartu gara.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Berezitasun au aiztuten dogunean, lanerako poza galtzen dogu eta ez dogu jakiten non gagozan eta zer garan eta gure Barri Ona zabaltze-lana oso aldatz-gora egiten jaku.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Orain samintasunean eta pozean alkartzen gara.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Erdi-maillarantza ta Goi-Mailla edo Unibertsitaterantza be egin dira ekiñaldiak, guztiz txalogarriak!, baiña ain urrin elburua ikusten dogula, ezin artu poz aundirik!

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Zure ekiñaldiai buruz idatzi diran eritxien artean, zein da pozik aundiena emon dautzuna?

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Giza maitasunez nenbillen poz-billa.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Gizonak musika izan dau beti bere pozak eta naigabeak erakusteko bidea.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Gure poza, guztiok Uhuru'ra eldutean! Ekarri gaituen gidari jatorrak eta taldeko lagun guztiok besarkada beroa emoten dautsogu alkarri.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Ez dugu ziurtasunik gure bizitzako gora-beeretan: gaur osasuna, biar eriotza; gaur poza, biar atsekabea.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 IÑAKI
¿Zertan zabiltz, nere maite,
alperrik nekatzen,
maitasunezko bidetan
biotza kezkatzen?
Txoriak goiz-argiari
bezela kantatzen,
ala nai zinduzket pozez
ikusi zoratzen:
kezka gabe asi zaite
biotza gozatzen.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 3. (Peñagarikanok)
Pozez goratzen pozez gainezka
dago Beizama herria,
zure izenaz orratz aurrean
letra haundiz ezarria,
horra gizonek bere eskuez
labratutako harria,
beizamatarrok zaindu zazue
irudi maitagarria.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0001 Pozez zoraturik egongo naizela aldarrika diezazuket.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 Hura gure poza! Oraintxe zetorkigun bene-benetako aldapa-gora.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Goseak eta, aterperik ezak
ondatu dabez bai txorien pozak,
bizi izatezko itxaropenak
egaz egiteko gogo, almenak.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Egiazko poza ta itxaropena gugan berritu ditzagula.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Orregatik zuen Gotzaiak, apaiz asko ezagutzen ditu, (zenbaitan konpreni-gabeak ba-dira ere), ebanjelioak agindutako eran bizi diranak, eta geroari poza ta esperantzarekin begiratzen dio; ta uste-osoan dago, Eliz-barrutiko Presbiterioa geiago eratzen danean, onek bokazio-alorrean bere eragitea egingo duala, eragozpenen debekua ta indarra menderatuaz.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Katalanek poz haundiz hartu dute berri hau, nahiz eta hori benetako Generalitatea ez dela ba dakiten.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 San Miguel inguruan pozez beterik ba'dator artoa batzen.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Poloniak Wojtyla Juan Paulo II. izateko aukeratua izateak harritu eta pozez betetzen gaitu.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Gabonetako bakaziñoak emon euskuezenean, biotzean poza kabidu eziñik etorri nintzan ikastetxetik etxera.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Diruaren poza edo abestien soiñuagatik, danok pozik.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Euskal-literatura aberastu. Auxe. Literatura-zaleen artean idazteko poza piztu.

569. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00097 Meza onetan, anai-arrebok,
kantatu dogu alkarrik,
Jesus bera be emen dogu ta
ez gara egon bakarrik.
Poz andiakin ikusten gaitu
erri maite Zeanurik,
era ontako egunarentzat
iñon ez dan lez neurririk,
egun andi au luzatu daigun
betiko oso-osorik.

570. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00190 Seme barri bat bildur ta poza
guraso ez-eukientzat,
aldi atako bizi eziña
gogoan badogu beintzat.
Bederatzi aur, a ze kabia!,
maitasuna jaki-gaitzat,
ejenplu onik emon al bada
au artu bear da aintzat.

571. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0039 Pinua pozez zoratzen egoan.

572. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0039 Guztietan poz handiena ebana, halan ere, pinua bera zan.

573. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Aho-hizkuntzari dagokion atalean hizkuntz funtzio desbardinak lantzen dira unitate bakoitzean, beti ere pertsonen arteko eguneroko alkarrizketetan oinarrituta dagozan esapideak batzen diralarik: iritzia eskatzea (Zer iruditzen jatzue...); iritzia emotea (Nik zure moduan...); gonbidapenak egitea (Gura dozue gugaz etorri...); nahia, desioa adieraztea, eskeintza egitea, informazioa eskatzea eta emotea, arretea erakartea, segurtasuna emotea, poza adieraztea, aholkua emotea, hasarrea adieraztea, mehatxuak egitea, etab.

574. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0126 Amamari larrosa bat emon eutsien, eta ha amamaren poza larrosa eskuartean hartu ebanean!

575. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00153 Izar geroago eta pozago bizi zan Lekobiderenean. Bizkaia ezagutu ahala bizkaitarrago sentitzen eban bere burua, etxeko gora-beheretatik hasi eta gizarte mailararteko guztietan.

576. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0049 Gaur gelan ezin izan dogu lan larregirik egin, hau poza daukaguna!

577. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00106 Dana dala, Lazkaoko jaunaren taldekoen poza nirea baino handiagoa zan, askoz ere handiagoa.

578. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00152 Adierazo ezina izan zan sentitu neban poza.

579. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Batetik, olako jardunetan nabaitzen daben poz eta atsegiñak eragiñik doaz, eta gaiñera oraindiño euren buruari gogor egiñez onoimenetan sendo egoterik eztabe lortu.

580. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Iluntzean, solotik etorritako norbaitek txakurra bere loturatik askatu eban eta bere askatzailearen inguruan pozez saltoka ibili ondoren, makur makur eginda etxosteruntz abiatu zan.

581. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Han, horma ondotik joan etorritxo bat egin orduko bere etsaiaren lorratza aurkitu eban; eta musturra lurretik jaso barik, ixilean erpeekin lurra ikutzeko baino bildurrago, pozez dardar, hasi zan lurrean usain eginaz, laster bere hatzaparretan jauziko zan arerioaren bila.

582. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Txakurraren alde beharra, katuaren poz eta nasaitasuna!

583. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0066 Baina, ez neban uste, arimabakoen herrian astegunetan zure umeak zaindu ondoren, zapatu ta domekero, ehiztarien tiro hotsak entzunaz eta hegazkinen burrundadapean, pozez beterik, gure bion gurasoen hilobietan eta geuretzako bakotxak egindakoetan be krabelinak eta tulipanak ereingo genduzanik.

584. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00008 Bien bitartean mutikoari baratzean zehar ibili eta sagarrak jateko baimena ematen zion Aita Martinek... Haren poza!. Gauza bera Lekeition ere R.M. Azkuerekin...

585. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00004 Denbora horretan zehar bere buruaren azalpena dagi zenbait ikuspegitatik: maitasunaren gozotasuna, maitasunaren mingostasuna, idaztearen poza eta nekea, nitasun zalantzatia, denboraren joana eta nahas-maseko inpresioak (etsipenari eta heriotzari buruzkoak, gehienbat).

586. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0009 Umeen erara, jolasez, pozez, umorez... euskal kulturazko hainbat gauzatxo kopau txikitan eskeiniz...

587. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Umetxoen arimea hurretik ikusteko poza.

588. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0241 Semea besartean hartu, laztanez bete bihotz ondoan, eta negar sotinka, estu-estu, ito beharrean erabili ondoren, une haretako pozari eutsi ezinik, aginduak emoten hasi zan.

589. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0089 Amodiorik ez dela inoiz,
sormenik, ez askatasunik existitu.
Ez da harritzekoa
Angramain horrela mintzatzea,
bere helburu bakarra
baitu beti ongi izatea.
Hiru dohai horiek eman
interesgabeari zaizkio egiten.
Bata beste bihur daiteke,
elkar baitute sostengatzen.
Ahanzmenaren gau ilunean,
gatibu nintzen gelditu,
pozik gabe gaitzaren
ziegan munduratu.
Neska honek zizkidan
kateak maitasunez eten,
libreki begiak irekitzean
jakin nuen nor nintzen:
Biharrerriren sortzaile,
amets-jolas artean nuen eraiki,
zu izan zaitu ebasle.
Frogak dizkidazu eskatzen,
Hona froga! Neu nauzu hemen!
Joan printzea naiz, ezagutzen?
Angramain, galtzaile zara,
bete zeure hitza,
itzul herria, zoaz kanpora!

590. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Argitasunak iluna dakar
pozak berriz dolorea
sekula santan ez dut galduko
maitasunaren fedea.
Aienatu da zorionaren
eskarlatazko bidea
zure urrezko jabea
lipar hontan nor, ordea?
kimeraren adorea.
Apika nehoiz ez zatzait lotu
zure barneko hedea.
udaberriko amodioak
ximeldutako lorea.

591. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 - Begira, nagusi -erantzun zion katuak, jatekorik ez dugunez, poza gutxienik ez dadila falta.

592. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00050 - Funtzioak: beldurra, poza, kezka...

593. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00127 (...) Orduan, Heleno heroiak, Troiako Priamo erregearen semeak, ezagutu egin gintuen eta, pozez gainezka, jauregirantz gidatu.

594. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak zuek, Gizonaren Semea dela-eta, jendeak gorrotatu, kanpora bota eta madarikatuko zaituztenean eta izen txarra emango dizuetenean. Alai zaitezte egun horretan eta egin pozez jauzi, handia izango baita zuen saria zeruan; gauza bera egin zieten profetei jende horren gurasoek."

595. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Nafarroa Behereko euskalkian idatzi zuen Etxeparek, Garazi inguruko mintzairaz zehazki esanez; berea zuen euskalkiaz baliatu zen; haatik, ez du euskalkien arteko arazorik ez lehiarik erakusten edo isladatzen, bere helburua eta poza euskara, euskaldun guztien hizkuntza, letren mundura jalgitzea, ateratzea delarik.

596. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 - Poza, satisfazioa adieraztea.

597. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 - Poza adieraztea.

598. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0091 Pozarren: pozez beterik, zoriontsu (nola + sinonimoa)

599. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 Ea hau ulertzen duzun: ezin dugu zure pozik gabe bizi!

600. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Dena berpizten hasi zen!, Poza berriro zetorren!, Jesus bizirik dago!

601. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0131 Gero, ezer gertatu ez balitz bezala, dutxa hartu eta lanera joan zara pozez kantari.

602. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0223 Argigarri (argia sortzen duena), pozgarri (poza sortzen duena)...

603. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Katua kanpoan, arratoien poza.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049 Txit abegi ona egin zioten lehenbizi, oso atseginez hartu zuten beren besoetan; baina semearen erdal soinekoak begiratu, epeltasuna ikusi, euskara nahastua entzun eta maitasunik eza igarri ziotenean; eta batez ere, mutilaren erbestera berriz joateko asmoa jakin eta gero, pozaren ordez, nahigabe mingaitza jaiki zitzaien erraien erdian.

605. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 - Hau poza! esan zuen Joanak barrez.

606. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 Esan liteke gauzek sorrarazten dizkiguten sentsazioak (poza, tristura, usainak...) garunean sentitzen ditugula.

607. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Ama, berriz ere ondo eta pozez beterik, etxera itzultzen da.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Poza dugunean, zoriontsu sentitzen gara eta pozik egoten gara.

609. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Elkarrekin egoteak, adiskideak izateak eta Jesusen adiskideak izateko elkarri lagundu nahi diogula jakiteak ematen duen poza ospatu, Hark eginiko keinu batzuk gure artean eta inguruko pertsonen artean egiten saiatuz.

610. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Aldi berean, sortzen zitzaizkidan pozen berri ere emateko jakinarazi zidan.

611. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00026 Porfirio azterketa kopiatu duen ume bat baino pozago jarri zen.

612. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00060 Edo beharbada pozaren oihuak ziren, benetan cow-boya sentitzen zelako eraginak.

613. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Hala ere, beti pozik da, benetako pozez beterik, eta, batzuetan, zalantza dut filosofoak edo Berriau jauna argiak ote diren.

614. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00095 Oraindik gogoan dut adiskidearen poza neskak erretzen zuen tabakoaren marka jakindakoan.

615. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00026 Ez koldar, ez errudun ez nintzelako sententzia ematera zihoazen, eta nire neskalagun loretsua prozesioan itzuliko zidaten besoetara; baina une hartan ustekabeko gertakari batek goibeldu zuen guztion poza.

616. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Agerpen hau pozezko ulu basatiekin agurtu zuten mingoek, eta abiada bizkortu zuten, mendiaren beste maldatik ihes egingo ote zien beldur, eta aldapan gora igotzeko trabarik ez izatearren armak erdibidean jaurtiki zituzten.

617. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00079 - Entzun duzuna, eta benetan pozez esaten dizudala sinets ezazu irribarrez zegoen ezagutu genuen lehen aldiz

618. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00020 Hilabete eta erdiren ostean zoru sendoa ukitzeak eta aire freskoa arnasteak pozez bete zuen.

619. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00050 Pasadizo barregarri batzuk ere baziren tartean eta biek pozez gogoratu zituzten joandako garaiak.

620. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 A ze poza nirea!

621. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0054 Bolunba Balabako biztanleak kaleetan zehar dantzan eta kantuan zebiltzan, poz busti hark mozkortuta.

622. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0090 Gaur goizean eskaintza hori egin izan baliote Tobiri, pozez gainezka, itzulipurdika hasiko zen.

623. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Umeak baino pozago zutitu da Arrotegi jauna, kortsarioen terrorea, Sagarbinaga eta Colmenares epaileen aldeko erabakiei esker Animas haren jabe eginik urteetan kortsarioen bila ibili izan den gizona.

624. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0142 (...) ateratzen hasi nintzenean hartu zuen nahigabea, gero utzi genuenean hartu zuen poza, buruan zer nuen igerri nahi zuten begi haiek, nire berriketa entzuten eman dituen orduak, Londres-en egon zen zortzi hilabeteetan bidaltzen zizkidan eskutitzetan ageri ziren zeharkako aipamenak, Prat-eko aireportura iritsi zenean eman zidan besarkada...

625. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0025 Askoz hobeto ulertu zuen orduan han bildutako jendearen poza.

626. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Etxean zehar pauso batzuk entzun hituanean, pozez lehertzeko zorian hengoen.

627. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Itxura erakargarria zeukan eta irekitzen hasia nintzela, sentsazio erabat atsegina somatu zuen neure gorputzak, geroago sentitu behar nuen poza aurreratuz bezala.

628. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Asteko azken eguna ailegatu zen ene pozarekin batera, goiztiriatik esnatua nengoen, zapata berriak noiz ipiniko nituen zain, xorinoen abesti biziak entzuten leihotikan.

629. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0066 Aitonak ur irakinez beteriko eltze erraldoi batzuk ikusi zituenean ulertu zuen haien pozaren arrazoia: gizajaleak ziren eta beren haragia mokau aparta omen zen.

630. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0034 Ama, ni pozez ikustean, zoratzen zegoen.

631. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0008 Errege-erreginek, pozez txoraturik, ospakizun handiak antolatu zituzten.

632. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Eta zure aitonak ez zuen ukatu bere errua eta ez zuen erakutsi damurik, orduantxe pozez, harrotasunez eta beldurrik gaberik, atera baitzitzaion egun-argira barruan gorderik zuen judutarra.

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0036 Azkeneko hauek ikusitakoan, Jupiter pozari eutsi ezinik geratu zen, baina bere nagusiaren aurpegiak etsipen sakonena adierazten zuen aldiz.

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0039 Josef pozez txoratzen dago gure finantzak hobetuko direla pentsatze hutsarekin eta onartu egin nahi zuen mandatua, baina Mahmud eta biok kontra egin diogu.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0025 - Hara, ba egin zuen erregearen medikuak eta pozez igurtzi zuen bere bizarra.

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 O, hau poza!

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Bucket andereak amona besarkatu eta pozez negarka hasi zen.

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0142 Baina bere pozak besterik ez zuen balio, bere sentimenduak.

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0069 Eta saguak, amorruz itsutuak, ez ziren Romeok etxe hartan utzitako poz, ilusio eta itxaropenaz betetako arrastoak antzemateko gauza izan.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0070 - Horixe, Kristoren jaia izan zen, herri osoa bilduta, hantxe, arbolaren inguruan bazkaltzen... eta gero denok dakizuena gertatu zen, painelu koloredun haiek, gure gainean erortzen hasi ziren, eta gu poz batean, nork bere kolore kuttuneko painelua aukeratuz.

641. 1991> euskara batua liturgia igandea 00142 Jainko Jauna, zure salbamenaren berri ona
lurraren azken mugetaraino adieraztea nahi duzu;
entzun zeure herriaren otoitza
eta egizu,
zure Semearen Jaiotza ospetsua
pozez beterik itxaron dezagula.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

642. 1991> euskara batua liturgia igandea 00143 Egia eder honen pozean deitu gaitu gaur Elizak kristau-batzarrera.

643. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 - Igande honetan batzarrean bildu garen kristauon alde: gure Jaun berpiztuaren poza nabari dezagula geure barruan, eta poz hori geure inguruan zabal dezagula, eska diezaiogun Jaunari.

644. 1991> euskara batua liturgia igandea 00241 Itxaropen eta pozezko egun honetan, senideok, hel bedi zeruko Aitarengana gure otoitza; bat egin dezagun, Maria Birjina dohatsua lagun duela bidean erromes doan Elizaren otoitzarekin.

645. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00060 Ibar ilunetatik banabil ere, ez nago gaitz-beldur,
Zu nirekin baitzaude:
zure zigorra eta makila,
hauek dira nire poza.

646. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00070 Horregatik, salmo honen bidez gure bekatua gogoratu eta aitortzen dugu, baina era berean Jainkoaren maitasunaren eta barkamenaren poza berritzen dugu gure bihotzetan.

647. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00070 Salbamenaren poza eman diezagula eta bere Espirituaren arnasaz gure barruan bizi berria sor dezala eskatzen diogu Jaunari.

648. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00003 Jainko Jauna,
zure Seme bakarra
gizon-emakume guztien Salbatzaile ezarri
eta Jesus izenez deitzea nahi izan duzu;
iguzu, lurrean Haren izen santua goresten dugunok
Bera pozez ikus dezagula zeruan.
Zure Seme Jesu Kristo.

649. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00158 Itxaropenaren Jainkoa, Espiritu Santuaren egintzari esker bere pozez eta bakeaz betetzen gaituena, izan bedi beti zuekin.

650. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00158 Errukiaren Aita eta poz guztien Jaungoikoa izan bedi zuekin.

651. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00201 Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean,
goresten zaitugu, Jauna,
poz betean [esanez] kantari:
Santu, Santu, Santua...

652. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00339 Gaurko festaburuak damaigun konfiantza eta poza gogoan hartuta, jo dezagun gure eskariekin Aita Jainko ahalguztidunarengana, Berak jasotzen baititu apalak eta behartsuen otoitzak entzuten.

653. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00340 Beatriz santuaren eguna ospatzeak damaigun pozez gainezka, hurbil gaitezen Aita Jainkoarengana eta aurkez diezazkiogun gure eskariak.

654. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00030 Poza eta barne gozotasuna nabari dira salmo honetan: Jainko Salbatzailea sinestu eta Harengan uste osoa jarrita bizitzeak ematen duen bihotzeko bakea.

655. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00060 -Zure Semearen etorreraz alaiturik dagoen lurralde honek, har dezala gero eta ugariago zure bake betearen pozetik.

656. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00070 Ant. Malkoz erein bazuten, pozez bilduko dute.

657. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00070 Atzerrietan, ordoan, esan zuten:
Jauna handikiro jokatua dute.
Gurekin handikiro jokatu da Jauna:
Hau da poza daukaguna!

658. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00070 Bihur ezazu, Jauna, gure zoria,
Negebeko erreka-urak bezala.
Malkoz erein bazuten,
pozez bilduko dute.

659. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00082 Hara, geure barruan ditugun jarrerak: poza, Jainkoaganako begirune eta maitasuna, itxaropena, fede bizia.

660. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00102 -Zure etorrerako poza aurrez ezagutarazten diguzun Horrek: egizu, maitasun bizi batekin har zaitzagula.

661. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 Lehena. Kristo gure Jaunaren jaiotza aingeruak artzaiei agertzen die: Poz haundia agertzen dizuet, gaur munduaren Salbatzailea jaio baita.

662. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00215 biztanlerik ageri bazait memorian
haragi bila
poza eratzeko hodeien gihar zurbilez
eta soroak
zenbait desio zaharkitu paseatzeko
jolas egiteko berriro

663. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00028 Denboraren jauzi-aldiari aurka egiten genion,
aurkako bekoki iluna erakusten denborari.
Oraingo iraupena oraindik bezala.
Begien lilura aldegitearen lazgarri gaixoa,
pozaren indar akitzen hasiak.
Egunak joan-ahala, orobat etsita
kezka ugalduetan jaiotako sorkari maiteminduak.

664. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00037 Gorroto arrotz eta ezezagunak.
Aztarna etorri-berriak. Amodio sarrerako
baldintzak eta galdekizunak.
Baina bizitzak bizitza eragiten du.
Eta itxaropenaren hondarrean berriz
amets politak, benetako pozak,
noiz zureak noiz nireak.
Eta gogo biziz bete-bete eginda,
bihotza edukitzearen tortura!

665. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Handik hamabost egunen buruan, norbait bazuela erran zidan, pozarekin batera ene bizia mila puskatan apurtuz.

666. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00222 Hau poza... Baina adi diezaiodan zer diostan:

667. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Pozak sorturiko urduritasuna zeukan zure lagunak.

668. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00024 Betazalak poliki bilduz itxi egin ditu begiak, eta buruarekin baietz egin, erromesen artean gazte bat ikusteak ematen dion poza apaltasunez adieraziz.

669. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00150 Hura poza hura!

670. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00150 Baina poza sekulako harridura bilakatu zen irakurtzen hasi orduko: Kaixo Maixabel eta Ttiki: ez nauzue ezagutzen baina badakit ziurrenera lerrook irakurriko dituzuela....

671. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00039 Bi anaien harremana oso estua izan zen beti, egun osoa elkarrekin lanean, eta hargatik beharbada, inor ez zen harritzen iluntzean haien etxetik heltzen zitzaizkien oihu, deikera zantar, eztabaida txatxu eta sesiorik itxuraz latzen eta uste zitezkeen bortitzenak entzunik ere, ezaguna baitzitzaien auzokide guztiei ehiza garaiko larunbat eta igande goizetako, goizeroko beste irudi hura: goizeko zazpietan, eskopeta eta kartutxo, mendiko botak eta zakurra hartu, ogitarteko eta zahatoaren poltsa, rosly puru-txiki kaxa zamarran, Zianzulo basotik barrena Larraingane mendiko parapetoetara ibilbidean haiek eramaten zuten poza eta ilusioa aurpegian, elkartasuna eta batasuna.

672. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00015 Pozez beterik esnatzen naiz, eztarria kantuz aritzeko gogoaz gainezka.

673. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Negarrak ez du beragan lekurik. Pozak ere ez.

674. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00052 Elisabethen pozak, gehiegizko pozak ito egiten du, erantzukizunaren pisuak gainezka egiten dio, baina ez da gauza ihes egiteko.

675. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00042 Presaka alde egin zuen, eta ni diruak dakartzan poz txiki eta atseginak gozatzera prestatu nintzen.

676. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Fedeak eta hunkidurak hartaratua almuedanoa belauniko jausi zen, baina gauza bakoitza bere garaian, Ala ez da asaldatuko zor zaizkion eskerronak apurtxo bat geroratzen badira, esker emateak baino lehen pozak hedatu behar du.

677. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 Guzti hau, gizartearen tabu guztiak puskatu zituen emakumearen berezko poz aske batez esaten zuen.

678. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0010 Sobiet Batasunaren zatiketa gertatu eta gero, hasierako poza kezka bilakatu zen Europako gobernuen artean: nazio berriak eredu bihurtzen ari ziren naziogabeko herri europarrentzat: Korsika, Irlanda, Katalunia, Euskadi...

679. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0048 Jendeak ez zuen noski bere poza modu berean ospatu, harridurazko keinuak nola murmurioak ezin adierazgarriagoak izan zirelarik.

680. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0029 Izen ezberdinez deitzen ninduen aldi bakoitzero, Mi-Mi, Lukrezia, Nire Pozaren Poxa, Anita, gisa horretan beti.

681. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Belfasteko katolikoen pozerako.

682. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Zoritxarreko igerleek ez zuten hura ongi eraman, eta gero eta ezinegon larriagoa izan zuten haurrak, neskak eta mutilak, bere garaian iritsi zirela ikusi zutenean, familia berriaren bizimoduaren ezaugarria poza eta alaitasuna zela, eta familia eta gainontzeko sendikoak maitasunak eta adiskidetasunak elkartzen zituela.

683. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0104 Hau entzunda ezusteko poza sentitu du Pedrok.

684. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0009 Ahaztuta zeneukan zineman azkeneko ilaran eseri, eta eskutik helduta egote hutsak, parekoari begietatik miresmena dariola ikusteak, edo egunen batean ez nauzu maiteko esanez gero malkoak isurtzen dituela konturatzeak eragiten duen poza.

685. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 Errespetuz hitz egin zuen etxe txiki batean bizitzeak dakarren pozaz: Gauak aurrera egiten duenean, joanak direnean berriketak eta ardoak oro, eta kanpoan, izain erraldoien mamuak bailiran, heriozko lainoek lurrari heltzen diotenean, ordu horretan, inor ez da ateratzen amildegi baten hezetasun gaiztoan etzatera.

686. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0029 Nahiz eta bakarra izan, haren jatorria zatekeen balizko ibaiaren kontuak egiten hasi ziren, poz betez.

687. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0020 -Hau poza! ...zelai eta soroak inguratu ahal izatea.

688. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0040 - Oraintxe bertan ez dugula jolastuko uste dut -esan zuen Erikek, osabak azaldu zuen poz handiaren arrastorik gabe-; oporretako lanak egin behar ditugu.

689. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0010 Poz handia sentitzen zuen eta pozaren pozez bere anaiaren omenez hiria apaintzeko agindu zuen.

690. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Eta ez zure garai haietan den dena jolasa eta gozamena izan zelako, zeren, zuk badakizu, gerra osteko egun haietan poza adina izan genuen pena, eta askotan, pena hori latza izan zen.

691. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0009 Bera han ikustean Samuelek erakutsitako poza zuen gogoan, eta zein besarkada amultsua eskaini zion, eta zein babesgarri egin zitzaion haren musuen xuxurla.

692. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0048 Eserleku batean utzia zuen picnic-erako poltsatxoa jaso, eta pozak abiatu zen autorantza, lainoak bustita zeuzkan ezpainak mihiaz igurtzi, eta haien gorri umela dastatu ondoren.

693. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0027 Poz ororen gainera, itotzearren, piztia ankerraren jausi gotorra egin dut.

694. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Musika zen haren poz bakarra.

695. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0100 Nire alergia alu hau ere pasa egin zaidan ia, aurkikuntzaren pozarekin.

696. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Eta hantxe hausnarrean nengoela, etorri zen haize bolada bat, hartu zuen Hispaniola bete-betean eta bultza egin zion korrontearen kontra; eta hura poza nirea kablea nire behatz artean lasatzen sentitu nuenean, eta hari heltzen zion eskua ur azpian sartu zenean segundu batez.

697. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0148 Gizonak elkar aurkitzean hartutako poza erakutsi zuen, eta (arrazoi osoz) hango bi kafetxeak gainezka eta zikinak zirelako ustean bat etorri zirenez, handik urruti ez zegoen bere pisuan kafea edatera gonbidatu zuen.

698. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0155 Bai, ezin uka zezakeat lur haiek nireganatuz gero, oraindik ere halako poz berezia hartuko nukeela....

699. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Harrokeria izan liteke nire aldetik, baina poza sentitu eta barrena lasaitu zitzaidan gero, lehen momentuko harridura gainditu bezain sarri: ustekabeko aurkikuntza baten imintzio baldar hura (ez Aba Yakuek ez inork sinets zezakeen nik irents nezakeenik ikur-elearen bigarren zatiarena) nire armarritzat hartzea erabaki nuen instant hartan bertan, abisu ezin egokiagoa baitzen, izurri zein etsai, nire erabakien oztopo ororentzat: egizue ihes kontrarioek, elkarrenganatzea heriotza gerta ez dakizuen.

700. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Lizardiren ustez, itzulpena edozein hizkuntzak nahiko lukeenaren mailakoa zen, eta horrek poza areagotu egiten zuen idazlearengan, mende honen lehen laurdenean euskal literaturak eskolarik gabe, unibertsitaterik gabe, literatur erreferentziarik gabe ia izan duen aurrerapen zoragarriaren ideia laburtuta eman dezakeelako.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Ez zuen poz txikia hartu gure Jose Inaziok; bazuen zenbait gauza harekin jarduteko eta erabakitzeko: .

702. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00081 Ordutik hona denetarik izan da, pozak, eztabaidak, zorionak, hankasartzeren bat edo beste... baina, egia esateko, inoiz ez naiz proposamen hura onartzeaz damutu.

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00147 N.-Ez, ez, berdin, jakina. Iruditzen zait garai hori berria dela gazteriaren zenbait sektoretan soldaduskarekin gertatzen ari den bezala eta gainera sistemaren militarismoari erasotzen dio eta hori gaur pozik gehien ematen duen zerbait da.

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00152 Gizon-emakumeari sublimearen ikuskizunak bere burua errebelatzen dio, bere izaera etikoa, ez naturala (mekanikoa), deskubritzen dio; bere sublimetasun propioa iratzartzen dio eta sentitzera ematen, sentimentu sakratu baten pozez barrua argituz.

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00230 Magia honetan urtearen garapena errito eta zeremonien bitartez adierazten da: natura uztarekin hiltzen da eta udaberrioro berpizten da pozez beterik.

706. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Euskaltzainburu gisa hasiko naiz euskaraz erraiteko Euskaltzaindiaren izenean zer poza daukagun hemen izaitea, Baionako Udaletxean eta areto nagusi huntan, René Lafonen oroitzapenetan eta René Lafonen ohoratzeko.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00024 Atsekabea eta poza, nekealdiak eta itxaropenaldiak, Herio aurkia.

708. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Gure kultur historiaren zaleon pozetarako, berrikitan behin eta berriz kaleratu dira hainbat euskal autoreren idazlan guztiak.

709. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Publizitate kanpainak egitea gure animoa jasotzeko eta pozerako besterik ez bada ere egitea ondo badago ere, argi eta garbi dago hauekin bakarrik ez goazela inora.

710. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0051 Horrelako iskanbiletan nabaria izan da alde bietako korrikalarien elkarrekiko elkartasuna eta guztion poza eta algara lekukoak muga gainditzen duenean, Iparralde eta Hegoaldearen arteko muga inposatua ukatzen denean alegia.

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0479 Bestalde, gurasoei ez zaie ukatuko beren haurrek ikusteko poza 26 Ibid., 22 or..

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Gogoan dut, irakurtzen hasi berriaren abileziak aproban jarri beharrak ematen zidan poza eta harrotasuna.

713. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0018 Euskal hitzen kopurura gehien hurbildu den hiztegi hau agertu zenean, pozezko oihuekin agurtu zuten puntako hizkuntzalariek, Hugo Schuchardt-ek, adibidez.

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0084 Zeremonian, emakumeak aurpegia estalirik izan behar zuen, pozaren adierazpenik ezin zuen adierazi, gurasoengandik bereiztearen adierazpena izan zitekeelako.

715. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Eta Euskal Herrian ere poz berri bat sumatzen zen; ikastolak han hemenka jaiotzen, bertsolari onak ugaltzen, eta herriz herri, gitarra eta guzti, Iparragirre gazte asko kantatzen.

716. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Ekaitzaren ondorengo poza munduan eta Elizan ikusten hasi ginen.

717. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Poza bai, baina baita zauriak, baita akatsak ere bazituen gure Amak.

718. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0109 Hori pasatakoan bai poza, bai lasaitasuna!

719. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Zurtoin biguna duten landareen aldaskak errazago errotzen dira (Begonia, Cyperus, Irrepatiens edo Etxeko poza, Hedera edo Huntza, Pelargonium edo Geranioa, etab.).

720. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0108 Giza arimaren isla-edo da itsasoa, honen goraldia haren poza, beheraldia goibeldura...

721. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0030 Ziur naiz arakatzen hasiez gero xehetasun gehiago batu ahalko direla; eman dezagun, erakusgarri gisa, aski interesgarri deritzogun bat: Lardizabalen gramatika Larramendirenaren ordezkotzat aurkeztu dugu, eta badakigu 1853rako aski aurreratua bide zeukala, eta Aldundiak horregatik bere poza adierazten zuela (ik. 2.3.4. atala).

722. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0147 iii) EMOZIOAK: Kasu honetan subjektuek adierazi behar zuten batetik zazpira zihoan eskala batetan zer mailataraino zeuden erlazionaturik emozio hauek bakearekin: Harrotasuna, Mespretxua, poza, amorrua, axolagabetasuna, errukia, lasaitasuna eta beldurra.

723. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0189 (3) Emozio mailan, bakeak subjektuengan orohar emozio positiboak poza, lasaitasuna sortarazten dituela esan daiteke.

724. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Ezin adierazi den poza.

725. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0008 Ona eta zuzena den zerbait egiteak ematen duen poza ezagutu behar dute.

726. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 Beste hari, edan zuen pozoinak sabela garbitu dio, erremedio bihurtuz baina ez heriotzerako, joko honetan lana eta diruak galdu dituen emaztea pozegi geratu ez delarik.

727. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0489 plazer Ikus poz.

728. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0084 Jose Manuel Odriozola lurrean erabat apurtuta eta bitartean azkoitiarren pozak Astelena bete zuen beren pilotariak zoriontzeko.

729. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Gainera, matematikak eskaintzen duen gogobetetzea aurkikuntzaren liluragarritasuna edo arrakastaren poza, esate baterako sakonagoa da sormen lanean, eredu deduktibo baten arrazoitzeak errepikatze hutsean baino.

730. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0080 Eta amona berriro ere pozez eta itxaropenez bete zen.

731. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 Goizaren irudia erabili du beste behin 164garren olerkian poeta beraren poza adierazteko.

732. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 Goiza eta honi dagozkionak dira sinbolizatzaile, eta olerkariaren poza eta honi dagozkionak sinbolizatua.

733. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0037 Ta euskaldunen aita-izateak ematen dit pozik aundiena.

734. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00093 Ondorenean Birjiñak esan
zion Jesusi benetan:
Barka eidazu uts egin badet
nere eginbearretan.
Erantzun zion: Ama nerea,
ipintzen nazu pozetan;
Aitaren naian jarriko zaitut
Lege Berriko gauzetan

735. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00191 Zorionekoak izango dira
ikusiko ez nautenak,
nere esanak entzuteakin
sinistuko didatenak.
Jauna orduan ezkutatu zan
ta ziran pozez zeudenak;
juan ziran Amari esatera
gertatu zitzaizkienak.

736. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0050 Lenengo pozez sartu
gu arto tartean,
gero aspertzen asi
denbora joatean.

737. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 Gosea ta negarra uxatuz, ugaritasuna ta poza erririk-erri ta mendez-mende barreatu bear luken anai arteko besarkada maitetsua.

738. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0009 Aste guzian bakoitza bere etxean lanean, igandea etortzeko pozak, alkar ikusteko.

739. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0073 Gorago eta pozago, Murumendi aldera begiratuz.

740. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0169 Gaztetasunean asi ta bizitza pozgarria ondo ibili ta gero badator alkarrengana naitasuna, alkar ikusteko poza eta ori da bearrezkoena.

741. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00073 - Orduan seguru gera. A zer poza ematen didazun! Lekuak ez du gutxi balio olakoan.

742. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00133 Bi familien poza

743. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Aingeruaren mezuak (8-14) Jainkoaren itza dakar, eta Jesusen jaiotzaren esanaia argitzen du: Jesusen jaiotzak erri guztiaren pozerako izango den poz aundi bat dakar(10).

744. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00088 Aprikatikan Euskalerrira
kukuak badatozkigu,
mendekoari jarri naiean zerbait poz eta kastigu.
Esan bearrik ere eztago,
berak or daude testigu.
ku-ku entzuten degunean guk
penik ematen eztigu.

745. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00193 Oraindik ere oroitutzen naiz
ni aitonaren besuan,
iztargaiñetan astintzen nindun
pozez maitasun osuan,
kokotza eta bere bi ezpain
laztanduz nere musuan;
aren bizarra etzan leguna,
zulatu egiten zuan.

746. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Au yakittin, poz aundia artu zun: Saldistik Urrozera lau pauso baizittun.

747. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Eta, zoritxarrez, haurren egun hauetako pozak eta penak, erostearen edo ez erostearen gora beheran dabiltza.

748. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Eguberrik bere neurriak ditu, egiazko pozak dituen bezalaxe.

749. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Neurriak ematen ez duen poza ez du neurrigabeak ere ematen.

750. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Eguberrirena ez da mezu komertziala. Poza ezin daiteke erosi.

751. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00040 Kristoren leenengo etorreraren argitan eta bigarren etorreraren itxaropenena, gure gaurko bizitza argitu eta pozez bete bear genuke.

752. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0042 Txapelarekin pozik handiena nori eman zion galdetu eta Neure buruari, erantzuten du.

753. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Badu oinazea eta badu bere poza non txertatua.

754. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Oposizioko alderdiek ez zuten haren poza agertu.

755. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Merezi du garaitiak zuena izatea, eta orduan zeuen poza geurea ere izango da.

756. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Duela urte batzuk, ikastola eta eskola publikoen arteko konfluentzia bazetorrela aditzen genuenean, poza eta lasaitasuna sentitzen genuen, euskal irakaskuntzan lankide ziren beste askorekin bat egitean gauzak errazago egingo zitzaizkigula eta.

757. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Autonomi-gurdiari beti traba jartzen aritu direnak, aurrera tiratzeko eta bultzatzeko intentzioan ikusteak poz haundia ematen du.

758. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Zerutar jaiak dira
gaude eguberriz
ospatu ditzagula
poz eta irriz
Jesus aurtxoa gurtuz
alkarturik berriz
Zorionak abestuz
biotz da eztarriz
pakezko egarriz
presok euskal herriz
sendiko pozgarriz
Belengo eskariz
denok gora Jesusi
ongi etorriz.

759. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 Geroztik etxeko izan zaitut: pozez bizi izan ditut zure aurrerakadak, estuasunez larrialdiak.

760. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Ospitaleko 216 gelako leiho honetatik begira, zuek zaituztet gogoan. Zuek izan zarete azken urte hauetako poza. Badakit ez zaituztedala gehiago ikusiko, baina ez dut zuek horregatik penatzerik nahi.

761. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Egun batean eskatu eustan
bertso berriak jartea,
Madrilgo seme zan Casanovak
entzun nairik euskerea;
bene-benetan apaiz batentzat
eder zan eskabidea,
ordu onetan izan bekizu
poza guri entzutea.

762. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Aa, bai poza!

763. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0004 Simeon izeneko gizon bat bizi zen orduan Jerusalenen, gizon zintzo eta jainkozalea, Israelen poza itxadoten zuena, eta Espiritu Santua berekin zuena...

764. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Uste du atletismoak neke eta nahigabeak eman dizkiola, baina baita pozak ere, oso polita bait da txapelketak irabaztea eta markak egitea.

765. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0023 Hunkipenezko hainbat espresiok ere bidea zabalik zuten, hala nola: poza, betetasuna, ausardia, segurtasun eza, beldurra, arrenkura espresioak.

766. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 EH Sukarrako Mikel Norton, Mikel Markez, Iker Rokandio (Su Ta Garreko letragilea) eta SS-77ko Patxi Monterok azaleratu zituzten letragintzak sortzen dizkieten kezkak eta pozak, Luis Fernandezek gidaturiko mahainguruan.

766 emaitza

Datu-estatistikoak: