XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, kendurik bizitzan gure okerreri gustia, pozik il gaizala, Jesus'en izen santua ao ta biotzian dogula.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Gotzontxuakin dago
pozik izketan,
ama patxoka muxu
ta matralletan
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Gaste bat lotzen zendun zapiño garbijan;
txirula joten eta ardijak gordetan,
txakur mustur gorrija etzunik oñetan.
Neska polita zintzan joskillaen ekintzan.
- Josiko dautzut pozik,- zeuk, berba samurrez -,
Belaunbiko nintzaizun, bijotza bildurrez,
Zeure atzamar miak bullarran ganian
leunkiro sentitzian
mutil politari so-negijon dardaraz
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 (...) errukigarrizko lanak,
sarri-sarritan gertaten jakez
siñismen guztiz okerrak,
eguraldi onaz goizean pozik,
Arratsaldean negarrak
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxo pozik egoan ereti onegaz itxasketara joateko, ta urrengo egunean asi zirean gurasoak abiamenak egiten, mutikoaren soiñeko ta enparauakaz.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Milla bat erreal ileko emonezkero, pozik a; batez be Tetek ori gura dabela baleki.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Bai, bai, pozik be; ataraizuz, ataraizuz gauzok.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ekixu, orratiño, bakandereak eta nik tamal andi-andija dogula zu galdu biarr ixatiaz; baña, alan be, eta zeure onari buruz, zeuk nai dozuna baño ez-togu gura: atsedenez eta pozik urte luzietan alazo zeu bixi ixatia.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Pozik geratzen naz gertaera orregaz, ta agur orain urrengorarte.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 ¿Pozik zagoz oraiñ?.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Irakatsi on batsuk emon eta Jaungoikoa goraldu ebala-ta pozik Yurre'ratu zan.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Urijaz aiztu zan, eta azkenez, bere etxian baxen pozik eguan.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Elixabete deuneko jaupalburubori Atarratzen jayua da; irurogeta amarren bat urte ixango dittu; zailtxu egitten yako euzkerea; baña matte dau ta pozik egoten da euzkeraz egitten dautsenian.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Andera euzkotarr bat be ezebillan guztiz pozik; berak, be, ez ekijan ziurr zein bultzittan jun.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Euzkelduna? ittanduten eban andera on onek gustiz pozik.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Bai, ta pozic; negar andijacaz eguiñ deust bere autormena.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 KAXKO.: Orrenbeztean ekarri dizugunean po... pozik egon zindezke; plan... plan... planta txarragoa zeukan arroka tar... tar... tar... tartean.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Larrain: Nai dezuna eskatu zaidazu; nik egin nezakeana bada, pozik egingo dizut.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 JOXEPA: Iya onezkero baskari ordua ere badegu ta, pozik emango dizugu gelditu nai badezu.

20. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Nagusiaren baimena dedan ezkero, bai, Jauna; ta pozik.

21. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Ez Jauna, ez (erantzun zioten oiek): ta pozik igoko gera.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Negarrez edo nere odolarekin garrbi albanitza egin zaizkitzun bidegabeak, zikindu dituzten baztarrak pozik emain (emango) nuke dudan guzia.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Eta berak erantzun zien esanaz; ara jaunak; biziera onek sortu litzazkean illuntasun, ildura ta atsekabe guztiak, leio onetatik zerura begiratu bat emanak, gozatzen zaizkit, eta gozoro gozoro ta pozik bizi naiz emen.

24. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 ez det nai pozik, izate arren
ostera nere begiak,
barren barrengo malko samiñak
irtetzen diran bidiak
.

25. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0052 Begikoa benetan, bai,
izan du lilitxo ori
nere begiak;
zor'irudi antz kuttuna,
pozik, maitekor artu du
nere biotzak
.

26. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

27. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Gabaz geroztik nabillenean
bakar eta arlotea,
baiña biotza urrezko amaren
naitasunean betea...
ikusten det nik goyan izarrak
duten jarleku luzea,
nere amacho pozik zerura
joandan atsegin bidea,
eta... negarrak menderatzen du
korputz indarrik gabea,
esnatutzeko tristeagoa,
goizean biotz nerea
.

28. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Ala ama larriya
choratuba kasik,
ixiltasunak utzi
zubelako pozik,
zeren etzan entzuten
estalpeko otsik,
inguruan zebiltzan
chori kanta baizik
.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ixilik eta pozik zeuden denak, Olano'k zerr zion aditzen, ta askotan txalo beroz estaltzen zizkioten bere itzak.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Bai, ta pozik.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Beste gizarajoak erosi zituan bi asto oiek, dirua eman zion Pernando'ri, ta amezketarra an joan zan pozik diruari txin txin eragiñaz.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Berak esan bai zuan Bera zaala artzai ona, eta artzai onak eun ardietatik bat galtzeen bazuan, larogeita emeretziak alde batera utzirik juango zaala ardi galduarengana, ta arkitzen zuanean, artuko zuala bizkarrean, eta eilleorrera eramango zuala pozik.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Pozik eraman zuan, bada, Zerura, bere bizitza guztian arkaitz eta arantzartean eta larrartean ibillitako ardi gaixo ura.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 ¡Zein pozik libre utziko nion nere eskuan egon balitz uztea, alako errukia ematen zidan gizaseme gazte ark! Baiña etzegoen nigan.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 PARABATARRAK pozik eta gogoz beren Aitari entzuten zioten; baño ez Jainko gezurrezkoen apaiz parabatarrak.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Usategiko arratsalde arek pozik utzi ginduan.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Alata guztiz ere Asisko gaztediaren buru egiñik ikusten zualako, naiko aberats ere bazan-da, marr marr oietatik etzan igarotzen, ta eragotzi bearrean nai zuana egiten pozik uzten zion.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Ta au esanda pozik aldendu zan.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Bigarren ataltzat, eresiaren bigarren ampacirc;paldia esan zigun, paperetik irakurriz:
¿Obeki nun Jesusen besoetan baino?
¿Nun, or bezain zoritsu, pakez eta alai?
Jeiki, jeiki ta ator pozik artegiraino,
Artzain-deyari gaur erantzun: Jauna, bai
.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Gurasoak mutiltxoaren biotz ona pozik ikusten zuten, eta aiton zarrak ezeren bearrik il arte ikusi etzuan.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Pozik erantzun eutsan baietz aingeruari, urteteko esan eutsanean.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Elizanburu'k, gauza guztientzat maitetasuna agertzen zuan neurtitzetan: pozik bizi zan, zoriontsu.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Oraingo erretore jaunak ipini zuan ta pozik dagola uste det onelako erantzupena bere lanari errian arkitu duan ezkero.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Eroak dio berak, pozik artzen ditu dagozkan gauzak... eskeintzen zaizkanean I. 120-10, baña anitz urrikaldu zekiozkan (zekizkion-en ordezko adizkia) II. 367-28, bere gertaldiak eman diozkaten ondasun andiekin (...).

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ez da oraindik oitura gozo ori alde guztietan galdu; Yosu-Lagun Giputz-aren Nekaustea, ez Gipuzkoan bakarrik, Bizkaiko bazterr baten baño geyagotan ere, gogoz abestu oi da, pozik entzun oi da.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Euskaltzaindiratzean irakurri nuen nere lanari datxikola idatzi duzun irakurgai polita, pozik irakurri dut Eskualduna-ren 1790. zenbakian.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Gure biargiñen izparringo asteroko au atzo artu gendun, eta pozik irakurri euzkeraz aurrian dakarren idazkija, Biargiñak Anbotori zuzentzen dautsona.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 Gustiz 110 juan zirran; asko pozik, bada anguak edo ingurukuak dira.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 Neu be pozik juango nintzan, zeugaz Kirikiño barriketa aldi bat egiteko. (2).

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Danak ezeben pozik entzun, ba jaupa-ostian eskumunera etziran juan zinegotzi edo kontzekalak.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bere buruari Marques titulua egotzi dio ¡alajaña! ¡pozik da ori, txantxetan bada ere marquesa danian!. EZ-BILDURR.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bazkunak ez darua itxura txarrik, baña danok ez dira pozik, resistencia'tarrak edo... oyek, asarre dira, ez diran gauza asko esaten dabela.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ba, orduan,¿zergaitik asarre orrek? ala ¿nai zenduen zeuen bazkunan danok, artxuak lez, sartzia? Orduantxe pozik ixango ziñien ¿ezta?.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oi dana, arazuak ondo juan ba`lira, danak aizkide ta pozik; baña txarto duaz, oso txarto Turkijarentzat, eta danak asarre ta alkarri erruba ezarri gurarik. KIRIKIÑO.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Pozik urten giñan txadonatik.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 IXANGO DA BURRUNDADIA Bilbao'ko Josla-Bazkuna'ko emakumiak Sopelana'ra duaz etzi, larunbatian, erri polit artan eguna pozik igarotzeko asmoz.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ezautu ebanean luzaroko etzala emen lurrean, Jauna'ri bere arimia eskiñirik pozik egoan ainbesteren nekiak ordaintzeko.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Algorta'ko neska-mutillak pozik dagoz beragaz ondo alkarr artzen dabe ta. KATARRA.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Egun ederra igarota denak pozik juan ziran.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bere idazkai politez ganera, bere irriudi barregarrijekaitik bakarrik artu lei pozik.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 Aretxabaleta eta Aramayo'tik ere diñoskue pozik dagozela Arrasatera, etortzeko Ezpata-dantzariak.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jaupalerkija ikertzen igazi dauzan egunak benez pozik emon dauz, ta bera artzeko zorijona ixan daben ertxadonak poza siñistu ezinda ixan dira.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gurenda andija lortu dau Macia jaunak eta pozik gengokez bere antzean bagengoz, baña catalandar batek iñuan eran, euran artian ezta uzkurtzazko batasunik, ezta benetazko erri bakerik.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Arrizku-zorijan pozik datzanak, ardura baga, areik galdubak ixango.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Egun oneitan izan dira sari ederrak emen agertu diran txekor, bei, eta mota askotako aberientzat, eta pozik gelditu dira gure baserritarrak.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Orrezkero, neure makaltasunaz illarrainduko naz, ta pozik illarraindu be, Kisto'ren indarra neugan dagokentzat.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Beretzat egokitu zitzaionean bere etxera pozik eraman zuan irudi eder ori Simona'k... ez dauka noski saltzeko.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bera bete beterik egon zan, ta guziak oso pozik ere.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizoneskoantzat bakarrik zan arpide ori baña Garbiñe'k biali duana oso pozik artu dute emengo emakumeak.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 A zer pozik itoko nitzaken itxas barren ontantxe.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beste gai asko ere ba dabiltz gure artean gira biraka ixkanbillan, gai egokiak oso pozik irakurri oi diranak.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Pozik argitaratuko ditugu zure asterokoak.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Askenengo Euzkadi-n ikusi dot pozik, itxi dautzela asmu orreri gitxienez n ta ñ gaz.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Notintza ugari Deba'ra juan zan an egin ziran euskal jaiak ikustera ta bai pozik etorri ere gure eresbatza ere juatekua zan jai orrek bere eresaldi goxuarekin goratutzera.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Arratsean oso pozik eldu ziran ango oste aundia ikusirik.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Agurtu degu pozik A. Jose Arrue, prantziskotar ereslari bikaña.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gizonak, barriz, bere aldetik, bere adimena Jesukristo'ren aintzarako menperatu ondoren (1), eta bere borondatea Jaunaren buztarrian loturik itxita, eta Jaungoikoaren egiari siñismenari bere burua besarkaturik, ezin esan leike zelako indarra ataraten daben siñismenaren egi sakonetatik: siñisteduna pozik dago beti miñik latzenak eta odol-ixurterik andienak eroateko ta, bear bada, siñistea ukatu baño lenago bizitzia bera emoteko.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Urrutidatzian onela iñoan Aita Santuak: Jaupalgaitegi orren iraskundea dala-ta, pozik onesten zaituet ordezkari, Eleiz-Nagusi eta etxe orretako guztiok; batera etxe done orrentzat laguntza ta errukitasuna Goiko Jaunari biotzez eskatzen dautsot.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Lau zeregin oneik zintzoro betetan dakian andrea, etxerako pozik artu leike Eurok ondo betetako eztana barriz, etxerako baño auzorako obea da.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Etxe barrietan pozik eta zoriontsu biziko dirala uste dogu.

83. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Aita Tomas'en Meza barria
Pozikan dabe artutzen
Guraso, sendi, senide, auzo,
Danak dabe besarkatzen;
Au ikusiaz siñismendunok
Barrendik gara poztutzen;
Artzain batzuen jokerak baiña
Baldin badozuz jarraitzen
Kostako yako banandu diran
Ardiak txabolaratzen
.

84. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Guzurrezko lekuko edo testigu izan al naz? Guzurrik esan al dot? Txarto esanez iñoren izena baltzitu? Besterentzat txarto esanak pozik entzun? Ixil gordeak zabaldu edo guzurrezkoak asmau? Eritxi txar ariñik edo zaio txarrik egin al dot neure buruan? Norbaiten eskutitzik irakurri jaubearen baimen barik?.

85. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

86. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0051 daukat
eta pozik noia,
ibilte ariñean
baño pausu astiroan obeto,
ume txikiak ait-amen esportzuan
txoriak bere egazkadan
nik danon egillearen egian
danok sinistu ta itxaroten dogu,/ gu / geu / be / konturatu / ez-arren / gauza / orretan,
itxasoan uger edo aidean egaz / bardin da / neuretzako,/ aurrerantza ta aurrerantza / bultzatu naubenaren bidetik
urten barik banoia,
eta / ezetz eta ezetz,/ ezta ori,/ eztala diñoustazuna,/ diñoutsudana baño
.

87. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Baiña jaramonik egin barik, pozik eta barreka joan ziran euren kobetara, zorroa lepuan artuta.

88. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Pozik bizi zan Paul.

89. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Ta lukainka, solomo ta diruok zorro baten sartu ta zorroa lepoan artuta, pipia biztuteko akordurik be barik, pozik urten eban Errupiñok beste mundurantza, Doña Errupertari agurrik beroena egiten eutsolarik.

90. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 15. Ez egizue - indarkerian - pozik artu, bestei kenduaz - ez arrotu.

91. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 6. Nire barrua - asazkadurik - jat jarriko, ta pozik kantaz - naz asiko.

92. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 Pozik eta mira eiñda aitta barri onegaz, eskatu zetsan ekarri zeixan bere aurrera lagun barri aura.

93. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gai jakingarrijak dira onek eta pozik iñarduko neuke eurotzaz Urtzizti ta Jakintza-bidietan; baña gaur beintzat ez da ori nire asmua.

94. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Orduan lekua izango zenuke Lutxi'rentzat ere...
Xatur - Ez det izango bada? ¡Pozik artuko nuke gañera nerekin! Gaur bertan jardun degu orretzaz. Ez al-da ala, Lutxi?

95. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Ez da, ba, izango? Amida, Jaka, Gizon eta Kanon Urtzi altsuak egunero argi dirdiratsuz ludi zabala jazten dutenak itun daudelarik, ni ayen Morroi-lena, pozik egongo al naiz?

96. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, bai, aren laguntza pozik artuko degu. Emen beti pozik ikusten ditugu onelako gazte zintzo ta etxekoiak.

97. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Pozik entzungo dizut.

98. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 PABLO - Txit ongi, Jaungoikoa'ri eskerrak eta nire eginkizunak ere txit ongi atera dira. Au dala-ta, biziki pozik natorkizute zuen artera. (Morroiari) I, mutil, eramaitzak maletok etxera, nik izketan luzetsiko baitiat bearbada.

99. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Arantzazuko Birjiña Amari
danok egin eskaera,
zaintu deigula zintzo ta garbi
mundu ontako biziera;
berari otoitz egiñaz danok
zuzen ibiltzen bagera,
gure animak zeruratzeko
pozik egongo da Bera.

100. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Ikus erantzuna: Kristoren apaiz naizanez, pozik jasango ditut milla eriotza Elizaren alde.

101. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Ontan ez ezen, naigabean ere pozik gaude; naigabeak egonarria, egonarriak kemena, ta kemenak itxarona dakarrela baitakigu.

102. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pekatariyak izanagatik
Ez gaitezen ikaratu,
Goiko Artzayan ardiyak gera
Eta danak maite ditu.
Ardi galduak bagera ere
Ziñez bazaigu damutu,
Bizkar-gañetan artu ondoren
Pozik eramango gaitu.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Pozik jaso zuan Jose'k emaztearen biotz-jalkia: ondo zetozela ama ta semea.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aita-semeak negarrez... Biotz taupada biguñak... alkar muxuka... semea pozik ta aita areago.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Zezen-korrida ederrak egon dira eta jentea pozik dago.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Jauna, zuk ala nai izatera, pozik itzuliko nitzake berriro lurrera zure gogoa betetzera.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - A ze pozik joango nitzaken neu ere...

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 ¡Zuretarrak pake gozoan dirala, zu ere pozik zinduket!

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Ala, kantak inprentatu zituan ta jendeak ere pozik erosi olako paperak.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Pozik, beraz, illarrainduko naiz nere makaltasunaz, Kisto'ren indarra nigan egon dedin.

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 15. Nik, berriz, zuen gogoengatik nere dana ta gañera naizan au pozik eralgiko ditut.

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Alperrik ordea! Arek bere lanari aurrera jarraitzen zion; orrexegatik pozikago, sutsuago.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Auek pozik baietz esan zioten; eta artarako asmotan zegon, aiexekin gelditzeko.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Pozik aterako nintzaioke bidera, eta bere soñeko polita, ri-rau! kenduko nioke, au neretzat, arrayo esanaz.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Atera agindu zion ta emakumeari, zegonez, emateko: gizonak bete, dardaritsu: emakumeak artu zun: eta ango guziai zurikeri aneika egiñaz, ta zurtz beartsu eta neskutsaen onari orrela begiratzen zion yaurlariaren bizitz-osasun alde Yainkoari otoiaz, auzitegitik pozik irten zan, zorroa esku bikin eutsita zeramala... len baña, zillarrezkoak ote ziran barruko txanponak begiratuta.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Pozik gajoa!

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Pena dugu guziak ez erantzutea, baiña pozik gera lautik batek erantzun dualako.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 29.- Gertakarien zer-nola'ren bat adierazteko, aditzeri lagun bat eman dezaiekegu. Adibidez: pozik nago, geldiro dakarzu, arinka doa. Pozik, geldiro, arinka ta kidekoeri aditz-lagun deritzegu.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Pozik itzuli zan Paris-a.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Pozik ere joan zan.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Andra Mari Doatsuak Lourdes'ko Aitzuloan neska tolesgabe ta garbi bati agertzean, ari ta aren bitartez guztioi, etzion bakarrik biotz beroz otoitz egitera eragin, baita ere bere gogoz ta pozik kristau penitentziaren nekeak eramatera.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Jubileoko urtean zaletasunez Lourdes'ko Artzulora dijoaztenai, pozik asko ondasun eta grazi bereziak ematen dizkiegu, eginbear auek betetzekotan.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Pozik zan Loyola'ko andre gaztea, Ama Birjiñaren irudia ain polita zala ikustean; baña oso arrituta gelditu zan izarditan arkitu zuanean.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 Bai pozik jan ere.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Pozik artuko zenun gu bi O'en laguntza, Lazkau'n adierazi zenidana, eta zuk atera-ala guri kopia bat emango ote zitzaigun ere; baiñan ezer ez.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Pozik entzun genduan berri auxe.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Nerea antzeko lantxo bat egiteko erabakia zuanari, asmo on ori kendu ez baldin ba'diot, pozik naiz; eta onelako asmorik ez zuanari, asmos ar-arazi ba'dio, oraindik pozikago Orixe iritxi nai nun itzalditxo ontaz.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0306 Orrela balitz, eta zuk, irakurle, jakin, pozik artuko nituzte nik ez dakizkidan berriak.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Urteko nere pozik pozena ori da.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Euskeraz erantzun eta pozik artu zidan.

131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Morua pozik yoan zen fraile nagusiarengana.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ain pozik eta ongi bizi zen emen gurekin, deus ere egin gabe, ta egun batian erran zidan: - Au yakin izan banu, sei urte leno etorri biar nun onat!.

133. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Gerora ez ba du ekaitz edo ugalde tzarren bat biltzen gure nekazari baserritarrok pozik izango dira eta gu aiekin.

134. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Pedrok ur-ontzia urez betea artu du; pozik dijoa mozkorrari botatzera.

135. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Neskatillak, Pedro deunaren irudia loraz eta adarrez iñoiz baiño dotoreago apaindu bear ebela-ta, pozik eta urduri ebizan.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Iru gazteak, olako barriketakaz pozik ebizan artean, Pedro deunaren irudia, neskatillen eskuetan laprast eginda, altaratik beera jausi zan; dana zatituta gelditu zan.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Baña, bai zera! oraintxe be ezkabiz pozik eta zelan edo alan aste barruko egunak urte guztietan illabete bakoitzeko egun bardiñetan jausi eragin gura dabez jakitunen batzuk.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Batek ba daki, baña ziur zamar esan gengikena auxe da: orduantxe be, guztiok ezkintza kezala pozik egongo eta nundik edo andik aldaketa barriak asmau bearrez jardungo leukiela or jakitunen batzuk...

139. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Ez deust ardura baiña. Pozik nago, Jauna. Gaztea naiz. Negarrez ikusten dodaz nire guraso maiteak.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Eta luki zarra pozik eldu zan oillar otsak zirean tokira.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Pozik artzen ninduen gure apaiz aundiak eta nik ere pozik igarotzen nituen berarekin ordutxo aiek. El euskera y algunas lenguas modernas idazten ari zan, eta osorik irakurri zidan argitara baño len.

142. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Emen gara danok osasuntsu eta pozik (Ama bakotxak bere semetxua laztanduten dau).

143. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Kontxo, bai pozik be: antzeztu dagiela.

144. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yaungoikoa lagun izango al yatsue bakalseme guztioi; nire egikizunera noa ni; zeruan alkarganatu arte emen bein geiagotan alkarganatu ezpa'gadiz, pozik daragoiogun....

145. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Aztu egiten yake gizon zarrai, baña, orraitiño be, edozer aztu lekikio, baña etxako aztuko, pozik gomutau baño, egun atan egindako egite andirik; eta orduan gure izenak euren agoetan euren senideenak bestean etxetiar izango dira: Endika Bakalduna, Bedford eta Exeter, Warwick eta Talbot, Salisbury ta Gloster, edalontzi beteen artean barriro gomutau ta gogoratuko dira.

146. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Lan-liburu au gogoratu ta bertako gauzak idatzi ditugun pertsonak, irarkolan liburu au moldetu zutenak, berau zure eskuetara, zure irakaslearen eskuetara iritxi erazi zuen pertsonak... danok!, danok!, gaur oso pozik gaude!.

147. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 - ALAI TA POZIK LAN EGIN DUZULAKO.

148. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Lau au obetu aal izateko izango dituzuten iritzi guztiak pozik artuko genituzke, irakasbide ta ikasbide obeago bat eskeñi aal izateko.

149. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Jainkoak emon deuskuzanekaz eta zuzenbidez irabazten doguzanekaz pozik egoteko agintzen deusku, eta bidegabeko aberastu-nahia eta besteen ondasunen eroan-ezina debekatzen dau hamargarren aginduak.

150. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0021 - Ezelan ere ez!- gaineratu neban nik, oso pozik.

151. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 zori naia
dozu indar
biotz ezin aseturik
zelan bada
elduko za
biotz eukitera pozik?

152. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0155 Umetxu garbi danak
zure ondora pozik
igarten dabelako
ez dozula akatsik
.

153. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Ikusko ditut neska-mutillak jai-egunetan
erri-zelaian jolasten,
ume-taldeak bide-ertzean alai ta pozik
kanta gozoak abesten
.

154. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Bai, egia, orrenbeste barik be pozik biziko giñake.

155. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Ez dira gure gurasoak pozik bizi izan, baserriaren jaube egin barik?.

156. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Azaldu deutsat, Gernika'n ba'dirala amerikano mordoa, ta euren artean pozik ibiliko litzakela.

157. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Aari bat urruntxotik ikusi ta pozik urreratu zan beragana.

158. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 (...), oso pozik egoala adierazo eutsan, eta egun gutxi barru, ikastaro barria asi zeitenean, ez zala Fleury'ko ikastaldietara joango esan eutsan, Ateneora baiño, Klaude ta Helene'gaz, neskatoetarik nagusienakaz.

159. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Orain, ba, au pozik dago, eta zu oñazetan.

160. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 Bat eta bi ta iru,
irurok ezberdin,
lanean ari gara
pozik elkarrekin
.

161. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 - Jarraitu, ba, jarraitu zeure bidetik, pozik bazoaz.

162. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Kontu-kontari
Orrazien auzia amaituta gero, pozik jakiña!, beste saloi txiki batera daroaz gazte biak.

163. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Begoñak leihotik ikusi eban Mariño eta berehala hasi zan kalera urtetako jazten, eta oso pozik jatsi zan eskileretatik beragaz egoteko.

164. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Oso pozik eta oso alai egoan.

165. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Baldin guk egin dezakeguna bada pozik egingo degu.

166. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0037 Pozik dagoz, zerbait Zaldibarrek Garitaonandiari zor dion zatitxo bat ordaintzen asiak gerala ikusiaz.

167. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Gauza bat da gozatsu egotea ta beste bat pozik egotea.

168. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Onek erantzun egokirik badauka, ni posik artzeko.

169. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Kristo gabe munduak elburu onurakorrik ez dauala siñistuten dogunok, pozik ikusten dogu Eleizaren gaurkotutzea ta gaztetutzea.

170. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Eta Edurne'gaz Olabarri'ko sendi gustija be pozik aurkitzen dala.

171. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Mendatako Profeta ori baserritar zintzo ta tolesgabeko gizon zan, guztiekaz adiskide ta lagun abarreko zana; bere emazte ta seme-alaba bigaz etxean pozik bizi zana, ta iñori kalte egin baga, danai ondo esan eta ondo egiten eutsena.

172. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Lur harritsuan ereindakoa, hitza entzuten dauana da: lehenengoan pozik hartzen dau; baina susterrik ez dauko bere barruan, ezta iraupenik ere; eta hitz hori dala-ta erasoa eta nekea sortu orduko, behingoan hutsegiten dau.

173. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Ez egoan pozik Berastegiko abadea bere eleiztarrakaz.

174. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Eta amaiera lez: Orainarte lortu dogunaz pozik nago, Irlanderriaren ospea goi-goian geratu dalako....

175. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Bikario jauna be etxera etorri da eta pozik laga gaitu berak Maria'gaz dantza asi eta ni, erren lez, Ursulagaz atzean ibiliaz.

176. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Irakurleak ere, uste dot, zuen hitzak pozik hartuko dabezala. Agur. Julen Urkiza.

177. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 LURDES pozik bere amarruaz. Irribarre egiten du.

178. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Pozik hago? Iñigo - Kardenalak, nork uste huan ba?.

179. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Xabier - Pozik egongo duk? Iñigo - Bai, auzakide bazkun bat egitea pentsatu dutek.

180. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Gure apaizak beren ehun eta berrogeita hamar kristau zaintzen pozik bizi zituan.

181. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Agur zuri, eta zuri, eta zuri, Volumnio. Estraton, lotan egon zara denbora guzti honetan: agur zuri ere, Estraton: aberkideok, nire bihotza pozik dago neure bizitza osoan inor aurkitu ez dudalako leiala izan ez zaidanik. Derrota egun honengatik, Oktaviok eta Marko Antoniok garaiti ziztrin honengatik eskuratuko duten baino aintza handiagoa izango dut. Beraz, agur denoi batera, izan ere Brutoren mihiak ia bukatua bait du bere bizitzaren istorioa. Gaua nire begien gainean eralgita dago, nire hezurrek atsedena nahi dute, baina ordu hau iristeko bakarrik lan egin dute. (Armatarako deia. Oihuak barruan: Ihes, ihes, ihes!).

182. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - Hortakotz bada behar huke gurekin etorri... Ez haiz hemen egonez hobekiago izanen... Lanik ere ez izanki eta... (geldi). Bestalde ez zanala uste ukan, orain kanpañetan lehenago bezala dela! Ez zanala hori ahantz! Are, Maialen delibera hadi! Ama eta Gilbert pozik izanen ditun... Ni ere bai, dudarik gabe...

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Auzoan denak pozik zeuden.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 Handik aurrera bera pozik eta herrikoak pozik.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 Denak pozik.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 - Eskaleak oso pozik hartu zuen amaren eskaintza amak sarri eta ugari eman zion jatetik eta edatetik agureak amak ekarritako guzia jan eta edan zuen eta puztu-puztu eginda lotaratu zen hildako bat baino lokartuago geratu zen.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Rakrak pozik bizi zen, fabrika hartan nahiko toki zuen eta beretzat bakarrik, eta jatekorik ere ez zitzaion han falta.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Haien laguntza behar duzu eta ez daude pozik zurekin.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Zein intentziorekin esaten diren gauzak, zein entonazio moeta erabiltzen diren bat haserre, triste, pozik... dagoenean, hitz batzu edo esaldi batzu zein esanahi ezberdin dituzten... hau dena txikitatik bereganatzen joan behar du.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0012 Ni ere, haien antzera, pozik nago; Jaungoikoagana naraman bidea ikastera noa.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0007 Batzutan pozik edo triste zeudela besteei adierazteko.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Penagarria benetan! Horregatik, udaberria iristean, oso pozik egon ohi dira bero egiten duelako eta janaria nonahi aurki dezaketelako.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0003 1.4.- Jakes oso pozik joaten da Andoni-ren etxera, honek abere maitagarriak baititu bere etxean: Toni zakurra, Minux katua, Ttipi akuria, Kardantxiloa, Kanarioa, Apoharmatua.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 Gurasoek, hauzoek edo beste herritarrek pozik ikusiko dute guk eginiko filmea.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Txoferra orain pozik dago.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 10.- Zuei, azterketak betetzen gu bezain txintxoak bazinete, irakaslea pozik jarriko litzaizueke.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 11.- Hasi eta bukatu ezik, Leire ezin daiteke pozik gera, eta zu ere ez.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Erregeak pozik onartu zuen eta berehala ikasi ere jokatzen; hain atseginez hartu zuen, ezen bere zoritxar guztiak bapatean izkutatu baitziren.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Bislunghi jaunak ez zekien sinestu ala ez, baina oso pozik zegoen eta taberna batetan sartu behar izan zuen baso bat ur edatera.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0147 Denak pozik atera ziren batzarretik.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 (Nagusia pozik).

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 - Lan-dinamika erakargarria sortzeko gai izan behar du; hau da, eskaintzen zaizkion materiale eta baliapide ludikoak pozik erabiliko dituela.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Bestela pozik onar lezake, asmatuz egoera hori Jainkoaren nahia dela edo arimaren garbitzeko gertaldia.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Garai hartan Lizarra Frantsesez josirik zegoen Konpostelako bidea zela eta... eta gure erromesa pozik sentituko zen bere herritarren artean.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Denek pozik zeuden holako lagun berezia edukitzearren.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Gurasoak, oso pozik zeuden Barbantxo aurkitu zutelako eta oraindik ospatzen daude.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Txanogorritxo eta ehiztariak amonari laguntza eman zioten eta biak oso pozik jarri ziren.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 - Nondik zatozte biak hain pozik? - Hara, hasi zen Garbiñe entzuna nuen bai, hor goiko auzo berrian kafetegi edo Pub horietako bat ireki behar zutela, baina ez nuen uste halakorik ikusi behar genuenik Bertsotegietako herrian.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Jesusen adiskideak oso pozik zeuden, berbiztearen gertaerarengatik.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Zeren mirakulu egilea bait zen eta egia pozik idazten duten gizonen maisua.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0009 - A zer eguna!... Lehen hain pozik osaba aurkitu nuelako eta orain lurpean atxilotuta! Ai ene!.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Jakina, pozik jango zituzten oilaskoa, lukainkak, gozokiak edo txokolatea, baina, dirurik ez zutenez, ezin zuten honelako jaki gozorik erosi.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 @- Nik... pozik aldegingo nuke, baina gauez ez dut ibiltzen asmatzen.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Puuuh, Dirkek airea kanporatzen du, lasaiturik eta pozik dago.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Eta Jutta ere oso pozik dago.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Ahoa gereziz beterik duela, esaten du Juttak: - Pozik negok.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 Hasieran pozik azaldu ziren Round jauna eta Toby Round jauna, gramofono dendako jabeak, Mortimer erakusmahai gainean eserita edukitzeaz.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0063 - Pozik egon beharra diat hor atzeko zozoaren kanta entzuteko gauza naizelako, nahiz eta bera ikusteko gauza ez izan.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Holger jatorra da. Pozik laguntzen dio.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Neure txalekoaren poltsiko-moltsikoan sartuko zaidud, lasai eta eroso joan zaitezen: lasai eta eroso, pozik eta airoso!.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 - Guztiz pozik nago hemen egoteaz... honen bero eta egarri ez banengo!.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 Baina lau ostra gaztek korri egin zuten,
gonbidapenaz pozik:
guztiz distiratsu eta aurpegiak garbiturik,
zapatak garbi eta betuneztaturik...
eta hori arraroa zen, zeren jakina denez,
ez dute oinik batere.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Bai karramarro polita hartu duzuna!- adierazi zuen Alicek bere esertokira itzultzen zen bitartean, pozik txaluparen barruan segitzen zuela konturatzean.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Sasanka oso pozik jarri zen, goxokiak eman zizkion, baina Landoxkak eta Diewonkak bezain gutxi zekien.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 - Ezen euskal literatura idatzia hain da gauza txikia, hertsia, interes gabekoa (Euskaldunek, ez soilki auzo herrietako literatura handiak, baina baita ere txikiak: Finlandiakoa, Gales herrikoa, Okzitaniakoa, Bretainiakoa ere... Europakoez baizik ez mintzatzeko, istudiatuko balitukete, ikusiko lukete zenbat atzeratuak dauden), hain da gauza erkina, diot, non euskal idazle batek gauza pertsonalak, ez ohituak, esatera gertu daudenean, pozik hartu behar bailukete haren herritarrek, eta lagundu; traba ipintzeko eta irain egozteko ordez.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Bera makurtu, AURYN hartu eta hatzamar zurien artean katea irrist egin arazten zuen bitartean, esan zuen: - Zure eginbeharra ondo bete duzu. Zutaz oso pozik nago.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0018 Honek oso pozik hartu zuen oiloa eta esan zuen: - Mila esker jauna! Eta zein da konseilu hori? -Ez zaitez irritsaren (3)Irris Ambición esklabu izan eta zurekin pakean bizi zaitez - esan zuen zaharrak.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0022 Dotoretsu jantzirik eta oso pozik astoaren hedetik (5) Hede: Ronzal tiratzen bere amaren etxera heldu zen.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Pozik sentitu zen Lontxo Laka orduan.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 Bazebilen behin ilemotots horiak zituen neskatila bat bere uztaiarekin jolasean, alai eta pozik.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Eta deabrua oso pozik joan zen etxera, jostunak nolako erregalia egingo ote zion pentsatuz.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0012 Kinkilimarro oso pozik jarri zen eta oihuka atera zen dendatik, harro baino harroago, jende guztiari erregali berria erakustera.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0095 Ez naiz arraina
eta uretan nabil,
gauetan oso pozik
abesten diot ilargiari
.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0068 Baita Tontok pozik hartu eta martxa ere.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0012 - Kontxo! Pozik ezagutuko nituzke neuk ere panda misteriotsu horiek!- esaten dio Yackak bere zurda luzeei eraginez.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Bai pozik Itziarren etxekoak, katagorritxoaren jirabirak ikusten, haren muturtxo biziari begira, haren begi zolien aurrean, baina ba al zekiten zer pentsatzen zuen gure katagorritxoak?.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Arzobispoa pozik eta zuen herrikoak ere pozik egongo dituk.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 ZUHAITZA ETA NI Sagarrondoa pozik bizi zen.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Baina, hara; nire sagarrak bildu itzazu eta saldu azokan, horrela dirua izango duzu, eta pozik biziko zara.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Bihotz oneko zuhaitza pozik geratu zen baina... ez lehen bezain pozik.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Benetan garrantzia duena zera da, Dori pozik bizi zela, inoiz baino pozikago.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Uda!
Uda etorri da!
Txistua...
Danbolina...
San Juanen zortzikoa...
Betiko ohiturak...
Uda etorri da!
Eguzkiak, oso pozik, lurbira berotuko du.

TXIKIA: Bai polita dala uda!.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0030 - Hain dago pozik osabarekin, ezen aldaturik baitago.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0057 Pozik, noiz konejua harrapatuko.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0132 Inguru haietatik orduak eta orduak korri zuten, eguzkia zeru gainean ipintzen zen bitartean. Buck pozik zegoen.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0047 Inork ez zuen erantzun. Pozik erantzungo zuen.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0066 Kanpa izan zitekeelakoan pozik zeuden gure gizonak.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 Pozik zegoen, ze bere diplomazia (farregarria) hari esker, alkondara lehor lehorra nabaritu baitzuen.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0054 Pozik zegoen Mary, eta bere ile kizkurra orraztu zion. Gozo gozo eta pozik.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0014 Pozik, Tomek bere inguruan onartzen zituelako.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Muff Potter ere pozik zegoen, nola ez.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 - Aita - esan zuen Tuinek jauzika eta pozik - oihanean oso pizti arraroak ikusi ditut.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Espaloitik korrika nindoala, zenbait kotxeren bozina soinua entzuten nuen oraindik... Pozik, saltoka, etxeratu nintzen!.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 Pozik zegoen, mutilen irteeraren berri berak bakarrik zekielako.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Anek pozik igaro zuen goiza, dena txukundu eta tolestatuz.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Aurkitu zuten Stik-tarren txalupa eta bertara igo ziren denak; Zikin ere han sartu zen, pozik, Tim-engandik urrutiratzen zelako.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Ez al duk ala, Tim? Ez al haiz pozik ibili abentura honetan?.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Horixe baietz, beti ibiltzen zen pozik Gorkane bere ondoan bazuen behintzat.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Gaur inoiz baino hobeto portatu da! Egiaz, oso pozik nago.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 - Begira! - Eta mutikoak, pozik, kaxakada sagarra eta zorrokada bikua erakusten zizkion.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Emakume gaixoa, txaloka hasi zen eta bere alaitasunak pozikago jarri zuen Iban.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Juan Soldau oso pozik gelditu zen. Diru asko zen beretzat.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 Guk ez genuen deus esaten, ikusten bait genuen andereñoa ez zegoela oso pozik.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 Paper mordoa zuen bere aurrean, mahai gainean, eta ez zirudien oso pozik zegoenik.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 Amatxo ere ez zegoen batere pozik eta ez zekiela asko nola garestitu den bizimodua esaten zion aitatxori, eta egunen batetan berarekin joan behar zuela erosketak egitera eta bere amaren etxera joango zela eta ez dela eztabaidan ibili behar haurraren aurrean.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Ez dira nolanahi agertzen panpin arrainak itsaso hauetan! Utz iezadazu neuk nahi dudana egiten! Beste arrainekin batera frijituko zaitut eta pozik geratuko zara.

267. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Ospatu dezagun eskerronez eta pozik Jainkoaren gureganako maitasun paregabe hau, gure behartsuenak gogoan izanik.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00102 - Pozik preso joango naiz.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Giza sinpatiak bere mugak ditu, eta pozik ginen haien eztabaida trajiko guztiak hiriko argiekin batera atzean geratu eta desegin zirenean.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Pozik zegoen.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Pozik zegoen, bai, orain ziur bait zegoen apaiz egingo zela, Gabonetako oporrak iragan ondoren, Rosa guztiz urrundu zuelakoan.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Elizabetxo Elizabeth!!, honez gero handia naiz eta...... ezta? horixe baietz! Beno ba, zer uste duzu gertatzen dela ondoren? Ba... ez dakit... beharbada... zuk esan!Konforme ba...... hasi nintzaien ipuintxo bat kontatzen, ohean sartu eta errezatu ondoren, noski; oso pozik ziruditen, aho zabalik biak, loak ezin hartu.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Azkenik esan nahi nizukena da, nere bizitzan alai baino goibel denbora gehiagoan bizi izan naizen arren, pozik hiltzen naizela.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Pozik bizi izan dut nere bizitzaren azken zati hau, eta neronekin eta Jainkoarekin pakeak egin ditut.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Karta hau irakurri ondoren ere, ezin dut ahaztu ekarri dizkiodan gauza guztiak ezingo dituela hartu, baina hala ere gustora gelditzen naiz, bere bizitza ezagutu... eta pozik hil dela jakin ondoren.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Ni ez nintzen konturatzen zeruaren urdinean hodeien martxa eta irudi begiratzen, lainotatik tontor pikortsua garbitzen zela zeruko bukaeran eo eo hasieran, nere helburu zoriontsua...... oso pozik nintzen.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0090 Baina, Karraspio pozik aurkitzen zen.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 Kotxea eramaten ikasi zuen, eta orduan pozik ibiltzen zen kotxearekin.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Ulertzen diñat, Miriam, baina senarrak antzu, hutsal dela baldin badaki, humea ukatuko din? - EZ... bazekik gure herrian ez dugula gehiegi iturriari begiratzen... oso pozik legoke, haurra banu: jendeen esamesa ta erranmerranek zoriona usteltzen digutek.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Oso jatorra da Don Benantzio eta nik, eskarrikasko esaten diot oso pozik bere kuatroele beltza martxan jarri aurretik.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0042 Ama zaharrak oso pozik zirudien Arkascha ezagutzeaz.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Haurrak, atera zioten tea edan zuen, Vasiaren gutuna sakelan sartu, musu asko jaso eta pozik irten zen.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Eta Scheelen'darrek Ipar-Geltokian trena hartu zutenean, pozik ez, baiña kontsolaturik bederen abiatu zirala esan zitekean: Elsa egoera berriaz nagusiturik atxeman uste zuten.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Scheelen jauna pozik zegoen: Elsa'ren beraren ahotik entzun baitzuen azkenean aste hartan bertan joango zala De Riemaker lege-gizonarengana, eta dibortzio-eskabidearen gorabeherak ahalik eta laisterrenik prestatuko zituela.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Mutikoa pozik eta lasai geratzen da.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0027 Inork ez zuen deus ulertzen, baina Don Pedro pozik zebilen aspaldiko partez, (...).

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Eta zein kontentu dagoen ordea, zein pozik!

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0095 (...) eta handik aurrera libre izango zuan Roberto hori La Strada-n ibiltzeko ezezik, La dolce vita-rekin goxatzeko, Otto e mezzo-ren ametsetan murgiltzeko eta are Buñuelekin pozik kezkatzeko edo Bergmanekin gustora izutzeko; zer ari natzaik ordea, Jokin, usteldu haizen etxe horretan marrazki bizietatik ez zineten pasako eta?

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Bere lanean pozik zegoen.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Zertan izanen zen besta?, hasi gabe segurrena, berak zekiela deusik ez zegoen zortzirak arte; alkondararen esku-muturrak ikusten zituen ongi xurituak, bero zegoen gero, tolesten zituen ukondoaren gainetik, alkondara garbia eta galtza urdin garbiagoak zeramatzan, zapata distirantak pozik.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Garai hartan, ordea, zenbait urte gehiagoz bizi ezik makina bat gauza galduko zituzkeen gizon gazte hark egunero arriskatzen zuen pozik asko bere etorkizuna.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Horregatik, pozik zaudete, oraindik alditxo batez, zenbait froga nekagarri eraman beharrean izanik ere.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Pozik dabil hemen jendea, aizu.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Haiek neure eskaria kontent eta pozik onartu zuten eta batzu, egurketa eginik, nahiko urruti zeuden etxeetara abiatzen ziren bitartean, geu gaiñontzekoekin sutondoan geratu ginen eguna argitu arte.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Astiro-astiro eta pozik, elizatik itsasertzeraino joan ziren.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Eta ama oso pozik zegoen.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Bere izen berriarekin pozik, urte luzeetan bizi izan zen Mendiko Aizkora beretarren artean.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Bazirudin gauzak zeharo aldatu zirela une batetik bestera eta benetan pozik aurkitzen zen alarguna Arretxe baserrirako bideari ekin zionean herriaren....

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Pozik alde egingo zuen une hartan Itziar-ek sukaldetik, bertako ate zuloa ia zeharo betetzen zuela Benito izan ez bazen bertan, baina lortu ezinezko nahia alde batera utzirik, ekin zion lanari, aurreko amantal bat gerrian loturik.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Onartu nahi ez badu ere, pozik dago gaur ene txakurra Manu.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Oso pozik zegoen nire errendimenduaz eta kontratu finkoa egin zidan.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Eta Albak pozik ikusten zuen nola ari zen gizontzen.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 Machesteren dagoen norbait pozik ikusiko nuke berriro.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 - Pozik egingo dut hori - erantzun zion Johnek.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 - Eta nola uste duk hik hitzegin behar diadala? Ezer falta al duk pozik egoteko? Lana baduk, eta soldata ona.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0111 - Marthak zer zioen? - Era guztietako irainak bota zizkion, bere aita gorroto zuela esan zuen eta... eta... - Eta zer? -... eta... pozik hilko zukeela.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Buztin eta harrizko horma gurutzaturik, su beroaren inguruan bilduta lagun talde alai bat topatu zuten: gizon eta emakume zahar-zahar batzu, bere seme-alabekin eta haien seme-alabekin, eta beste belaunaldi bat gehiago oraindik, denak jai egunetako jantzitan eta pozik.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Visirra bere soldaduekin erregearengana atera zen, itzuleragatik oso pozik, zeren hura berriro ez zuela ikusiko beldur zen.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0091 Ijitoek jakina zuten Andres Caballero-rengandik, mutila dirutzadun zetorrela, eta pozik hartu zuten lagun; nahi zukeen arterako gordelekua eta babesa ere eskaini zioten; beraz, ezkerreko bideari heltzea erabaki zuten, Mancha-n barrena, Murcia-ko erreinuan sartzeko.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0091 Uzkur samar geratu zen Andres ere eta ez oso pozik, Kelemente geratu zelako; bere lehenbiziko asmoak errazegi aldatu zituela bait zirudien.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Ba omen zeuden beste behin bera (Osmo) eta bere laguna (Yrjô*) beste askotan bezalaxe pub-jatetxe batean afaltzen eta zerbeza batzuk edaten (eta hau esatearekin batera begi batez egin zion ñikada Kepari Osmok) eta gau hartan nahikotxo pozik omen ziren.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Oso pozik jarriko da zuk Aita Sainduaren aurrera eramango gaituzula esango diodanean.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0097 Handik laster, Cliveren helbidea eman zion Gerryri, baina ez zegoela oso pozik igartzen zitzaion ahotsean.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0077 Hasieran pozik ibiltzen nintzen berarekin batera eta bestera, golf jokalari sonatua zelako eta denek bere izenez ezagutzen zutelako.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0071 Lehen-balantze bat egiterakoan, gero zehazkiago egin daitekeelarik ere, oro har, esan dezakegu nahiko pozik atera dela jendea jardunaldiotatik.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Hasteko, erantzun dio katuak, jakingo duzu txakurrak zerbait ez duenean nahi kurrinka egiten duela eta pozik dagoenean buztana mugitzen duela; ni pozik nagoenean, berriz, kurrinka egiten dut eta asarratzen naizenean buztana mugitzen dut, hortaz erotuta nago.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Pozik egingo dut nik egiteko hau.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Harreman sozial gehiago nahiko ditu ikasle honek eta pozik egongo da beste taldearen hizkuntz adierazpenak bereganatzen dituenean.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Eta pozik eta gogo biziz joan nintzen joan ere, halakoetan jazo ohi den bezala lan sakonik egiteko egun gutxi izan arren.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0030 Erdi itota zetorren
itsasoko gizona
berari eman genion
gure laguntza ona.
Esker oneko gizonak
oparitxo bat zuen
altxorraren plano bat zen
pozik jaso genuen
.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Ez ziren pozik gelditzen hauk.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Pozik ere ez, noski.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Guzien Ontasuna Gizarte osoak seinalatu eta izendatu behar du, eta pozik onartzen da horrelaxe izatea; baina zenbait taldek nahiz Estaduak berak, ideologiaren izenean, Guzien Ontasun hori beretzat nahi duenean hasten da liskarra eta eztabaida.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0053 Erantzunkizuna pozik hartu zuen Abesbatzak eta entsaioak egiteari ekin zioten jo eta ke, programak aztertzeari, obra berriak ikasteari.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0053 Bidaia bezperan pozik konfirmatu ahal izan zuten dena guztiz prest zegoela Erromaratzeko.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 13. Itxurazko gizonak ez du ez zikindu, ez beztu, ez eta lohitan pozik ibili behar, Heraklitoren esanera: zerriak gustorago ohi dabiltza ur lohietan, garbietan baino.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0123 Nola nahi dela ere, garbi ikusten da Toribio ez zela guziz pozik, gutiagorik ere, eskutartean zerabiltzen lanarekin.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 - Negarrez, farrez, haserre, pozik, triste, dauden aurpegiak kolore ezberdinez margotu, edo ebaki eta multzotan jarri.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Jokalaria pozik samar hurbildu zitzaion, eta oraingoan, bere baitan pixka batez bildu ondoren, metalezko brassie-z jo zuen.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0037 Gurasoek pozik hartzen dute parte, eta bi lan-munduren arteko lotura bihurtzen da haurra.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0079 Beren arteko hartuemanen alde datozen iniziatibak pozik onartuko dira.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0119 Pozik zeuden gure mendigoizaleak.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0014 1. binetaren aurreko ekintza: Maite oso pozik oheratu da zortziretan.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Martin Txiki pozik dago.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0120 Gure iritzia:
Ariketa hau umeekin ere egin izan dugu eta oso pozik egin izan dute.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 b) Biggs anderea? maitagarria / ernegatua / irudikorra / pozik egoten dena.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 - Pozik al daude bazkariarekin?.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0036 Dependienteen egiteko zaila da bezero guztiak pozik geratzea erosi dutenarekin.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Eta horregatik Pacheco kardenalak Erromatik, 1571.eko abuztuaren 12 an, zera idatzi zion: Dr. Navarroren kardenalgoaren aurka egindako lanez Errego Hori ondo serbitzatua izan da, pozik egoteko eran.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Isatsa astintzen duenean, pozik dagoela esan nahi du; gogor astintzen badu, ez dago lasai; puzten badu, beldur dago.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Oso pozik dagonean, run run egiten du, zurrunka sakon baten bidez.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0019 Behar bada, zugan esperantza galdua dagoelako, zure gurasoen, besteen, biharko esperantza delako hori jadanik ez zarelako, pozik sentituko zara.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0019 Pozik, haurtzaroa, arrosa kolorez pintatzen den edadea, urruti utzi zenuelako.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Puntu honetaz, jarraitzen du esanaz Freirek, pozik dakart hemen Marx-ek egun batez lagun bati ziona: klase burruka nik ez dut asmatu.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0061 Zerga kontutan ari garenez geroz, pozik ekarriko genuke orain, dokumentuetan bildu dugun sagardoaren zenbait prezio.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0049 Horregatik, pozik eman genezake, jakinik, inor baino emaile hobea dela gure Aita ona.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0084 Beretzako egitea geroko utziko lituzkeenak pozik egingo ditu irakaslearentzat.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0079 Eta ni oso pozik nago.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Jendea oso pozik atera zen korrida haietatik.

350. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Eta Aitor pozik, zamaua ziskuan sartu ta bildotsa bere-bereak biak trailan artu ta etxerantz abiatu zan zoli-zoli, Serante osteko aldatz-behera makiltxoak asko lagundurik.

351. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Poz artzen diat, zuek orrela ikustean, orren alai ta pozik.

352. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0012 - Pozik ezagutuko nituke!.

353. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0133 MIKEL - Galdera bat egingo nizuke pozik, Miren?.

354. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Euskalerriko mendi-gaiñetan
eta mendi-magalean,
pagoz jantzitzen saia gaitezen
danok luze-zabalean,
maitasun ori sortu dezagun
baserri eta kalean;
eguzki beroz joaten bagera
jota erdi makalean,
orduan pozik zein ezta jartzen
pagoaren itzalean?.

355. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Azkenik, neke askoren ondoren, pozik geunden mendi gallurrean.

356. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 3. Gai honen mezua hobeto azaltzeko: - Ume batzuk sala bazterrean jartzen dira, ahal denik urrutiena (Jainkoa ez dago pozik gurekin; ezta gure lagunak ere).

357. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 Ume batek aita eta ama pozik dituenean, Jainkoari baietz esaten dio, eta guztiak egiten ditu zoriontsu.

358. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 5. Azkenik, marrazki bat egin: umea, bere lagunak eta gurasoak, denak pozik, Penitentzi Sakramentua lehenengoz ospatuta gero.

359. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Elkar ezagutzen duzue eta pozik zaudete elkarrekin.

360. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Gurutzea artzea, besteai on-egiten bizi izatea da, besteengatik nekeak pozik artuaz, eta, bearrezko balitz, norbere bizia ematea, Jesus`ek egin duan antzera.

361. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0062 Gabon gaba pozik igaro daigun.

362. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0069 Pozik noa.

363. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0033 Aari bat urruntxotik ikusi eta pozik urreratu zan beragana.

364. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Beraz, emaztedunak, emazterik ez balute bezala bizi bitez; negarrez daudenak, negarrez ez baleude bezala; pozik daudenak, pozik ez baleude bezala; erostunak, jabe ez balira bezala; eta mundu ontaz baliatzen direnak, baliatuko ez balira bezala.

365. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Orain sei egun Arantzazu-tik
Artu nuen eskutitza
Adieraziz beren eleiza
Daukatela oso otza
Beren anayai eskaturikan
Berotasunen laguntza
Senideai ezin ukatu
Pozik zabalduaz poltza.

366. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Pozik zijoan benetan, eta etxera sartu orduko, onela esan zion bere andreari: - Begira, andratxo, oraintxe bai asmatu degula.

367. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Pozik onartu zuan Alberto buru-ariñak bankalari diruzale aiek eskeñi zioten tratu nazkagarri ura eta orrelako intentzio santuarekin artu zuan beregain barkapenaren zabalkundeai Alberto`ren esanera, asi zan Tetzel induljentzia aldarrikatzen.

368. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 - Emango ez dizut ba? Ondo pozik gañera, Joxe Antonio.

369. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 - Neu ere ondo pozik nua ba, eta oraiñ trankill izango naiz soldautzan.

370. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0009 Baiñan pozik entzungo nikek nik ere, Pernando`ri egingo diokan errita ori.

371. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0049 - Amezketa`n bertan...? - Bai...! Ta oso-pozik artuko dik ire auzi au, ez bait-dek, ondoegi etortzen, ostalariarekin...!.

372. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0069 Aitzerik legorrena baiño legorragoa dek bera, baiñan, etxetik ateratzearren, pozik emango dizkiat pare bat duro....

373. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Orregaitik oraingoan ere begiratzen zion pozik aurrean zeukan gizontxoari, iseka-irriño nabarmena ezpaiñetan zuala.

374. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Ta ala omen zion deabru maltzurrak - Pozik zeudek etxe ontakoak seme bat izan dutelako; ez ditek asko uste ni emen nagonik ta zertara etorri naizenik.

375. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0054 Itz aspertu bat pozik egin det berarekin, pamiliko arrastoa ere badegu-ta.

376. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Mitxelena`k ere bota zitun bere iritzi batzuk da oso pozik erten ziran mutikoak; eta gu ere bai.

377. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0049 Asi ta bukatu arte pozik irakurri nun.

378. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0011 Eta neri ametralladora enkaskillatu! Bestela, geiago ere tirako nizkion pozik.

379. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Itxastarrak, bai pozik ori entzun ondoren.

380. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Gu, gaztetxok, pozik egon oi giñan Pauliño errira etortzeko.

381. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 Pozik egon oi nintzan aren mingaiñ paletia ikusteko.

382. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Gu pozik ibilli giñan jo-lekura eramaten, kontuz kontuz, galburuak ausi gabe.

383. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Beti ni ura pozik edukitzeko prest.

384. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0027 Pozik bera eta pozik erriko jente guzia, batez ere alkatea, gauza berria bezela, pregoia aditzeko.

385. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Bagoi-muturrera irtenda, begiak zabalik eta pozik FULPMES aldera, illunpean aurrean agiri ziran argiei begira zegon.

386. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Biok pozik, bion artean zorion berri bat sortu ba-litz bezela.

387. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Werner zaarra pozik ari zan edaten bere gizonekin.

388. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Egon zindezke pozik, Kash.

389. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Bedi. Nai al duzu borroka ontan epaille izan? - Bai pozik!.

390. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Ain pozik ere! Orixe bait zan ain zuzen Pierre Dimusin arroztegi-jaun asmo-okerrak billatzen zuana.

391. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Diru-mordo baten truke, pozik utziko dizut neska ori zuretzat.

392. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gure tenienteak ere ederki jan zuan. Bai pozik.

393. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Naiz bost ala ogeita amar, izan gure jokalari asi berriak lenengo kontrolaren billa erabiltzen dituan minutuak, urrengora pozik asko abituko da, ta beste edozeñek bezelaxe arkituko du.

394. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Pozarren lan dagite ortan Arrotzak, ordea, berdintsu; al duten lekuan, lana izan ezkero, pozik daude: lan eskean datoz, eta zeri ekin dutenean, aritxeri lotuak.

395. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0012 Eta pozik.

396. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0012 Oso pozik, bi aldetatik, Lenengo Lasarte`ri nik ez bait dakit ezer ukatzen.

397. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0016 Pozik egoten, gure itxaropena ezerk ondatuko ez duala jakiñik.

398. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0029 Bañan nik pozik aztertuko dedana.

399. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 Onartu, Jauna, Elizak pozik ekarritako eskaintza:
eta zure Semearen piztueran
alako poza eman diguzunez gero,
emaiguzu fruitutzat betiko zoriona
Jesukristo.

400. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0092 Jesukristo Aitaren ondoan jarririk dagoela,
sinisten duzue:
pozik senti dezazuela
zeuekin ere ba dagoela azken egunera arte,
Berak agindu zuenez.

401. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0011 Baita pozik lagundu berak.

402. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0333 1883`an Ahetze`n daukagu, eta pozik bere poesi baten dioanez.

403. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Jesus'ek egin zituan ekintza berak egin zituzten Apostoluek ere Espiritu Santuari esker: errenak badabiltza (Ap. Eg. 3.1-10), illak pizten dira (Ap. Eg. 9,40), biotzak aldatu ta on-biurtzen dira (Ap. Eg. 2,41), kementsu otsegiten dute Berri-Ona (Ap. Eg. 4,13), erasoak oso pakean eta pozik daramazkite (Ap. Eg. 5,41).

404. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Gizon ura etxera pozak txoratzen joango zala ba-dakit eta ni ere oso pozik gelditu nintzan, bere alde zerbait egin nualako.

405. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Nere begirunezko itz aiek, gizon arengan zorion pixka bat sor arazi zualako, ni ere pozik gelditu nintzan.

406. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Berebil berri bat ba-det eta zuk aide asko dituzu eta batek baiño geiagok pozik artuko dizu Packard bikain au.

407. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Britania Aundiko Disraeli gobernari ospetsuak ala zion: " Gizon bati bere buruataz itz egiozu ta ordutan zuri entzuten pozik egongo da.

408. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Errege jaun bat gelatik bezein lorioski,
Bidean bozik baita joaki.

409. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Fededun bat itzaltzean
Nork ez ote bozik erran:
Sartu dela Jaun Goikoan;
Sartu dela Harekilan
Guk hoin maite gauzak dauzkan
Den bizirik betenean.

410. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0023 Argiaren fruitu ekar:
Bekatutik bozik iratzar.

411. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Hosto gorriak jauzika ari dira, pozik irriz daudelako,
Odol gaistoaren hotzikaren daldarak joan zaizkielako,
Haurgi berria sortu da eta, kolorea piztu da eta...

412. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0006 Haren erantzuna: Pozik joango nintzen... orko bakardadean astetxo bat igarotzera, garai bateko tokiak ikusiaz eta garai bateko lanak eta gertaerak gogoratuaz.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0044 Aurrera asko luzatu gabe
ontan bukatzera nua,
jokatu gabe pozik jarri zan
txapeldun riojanua.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 Egingo luke bikote
Del Burgo dela diote
ke hori sudurretatik
pozik sartuko nioke.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0020 24 Zeberio.
Egun honetan pozikan nator
berriro zuen tartea
oroitutzen naiz lendabizikoz
hemen kanta nun urtea;
herritxo honek zabaldu zidan
bersuetako atea
hargatik nai det Idiazabali
gaur eskerrak ematea.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0023 Doinua: Salbatoreko ermitan Olalde.
Txomin Garmendia gaixo dago
ta neretzat alderdia,
nik ondo dakit hura entzuteko
pozik zegola jendia,
ai entzulea gauzak batzutan
holaxe gertatzen dia,
aleginduko naiz ordezkatzen
Berrobiko izar haundia.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0204 Doinua: Barruan degun dena ematen Murua.
Zezaken hura garbi eskaintzen
saiatu gera bakoitza,
ta zuek ere neurri berean
egin dezute eskaintza,
tristura gabe baizikan pozik
egingo nuke nik hitza,
barruan dedan kalbario hau
gaur bukatuko balitza.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0264 Doinua: Moritxu nora zoaz Murua.
Arratsaldeon lenen
hemen zaudetenai,
burua minez daukat
sabela ere bai,
zuek utzi ezkero
pozik eta alai,
lenbailen bukatzea
besterik ez det nai.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. bujanda 0001 Umeak pozik, batez ere elurragatik esan digute.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urtero pozik artzen degu, bai Arantzazu`ko bidea gure billaren miresgarri det lagunen gizalegea.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Laburbilduz esan beharko genuke material atsegin praktiko eta kolorez betea dela, ikasketak pozik eta neke handiegirik gabe uda garaian egiteko modukoak.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Autobusean sartu ginen denak pozik eta kantatzen.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Goiz samar da oraindik joan den igandean Bidasoako izokinak arrantzatzeko ireki zen epeak aurtengo honetan zer eskeiniko duen aurreratzeko, baina pozik dabiltza arrantzaleak, izokinik orain arte ez hartu arren, zenbaitsuk ikusi direlako.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Horregatik jasotzen ditugu pozik irakurlearen aipamenak.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Antolaketaren arduradun dan Josu Astondoak diñoanez, ikastaro honen helburua zera da umeak euskerea erabili dagiela ordu eta leku guztietan, eta hori lortzeko biderik egokiena konbibentzia alaia eta zabala izaten da, hau da, umeak pozik eta jolasean ibili daitezala.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Ni oso pozik egoten naiz pelotan edo futbolean ari diren neska-mutikoei begira.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 POZIK eta itxaropentsu itzuli naiz Durangoko azokatik etxera, sakelak zertxobait arindu zaizkidan arren kontentu.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Durangotik pozik eta itxaropentsu itzuli naiz, urtero urtero bertaratzen den publikazioen nobedadea ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, duela urte batzutako ametsari errealitatearen baietzak jarraitu dio.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Behobiatik Donostiara
Bost herritarrek hartu zuten parte, joan zen igandeko korrikaldi honetan, eta egia esan behar bada, oso pozik egon gaitezke egindako lanarekin.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Atsedenaldian parrean egon arren, jendea pozik eta alai zegoen hura zela jokua eta.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Semaforo Gorriak pozik jarriko lituzke hortzak beste norbaitek aurretik deskoipatzekotan.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hala ere, pontifizea kapaz baldin bada Irlandari biolentziarik gabeko irtenbide justu eta zuzena eskaintzeko, pozik asko makurtuko ditugu harmak, azpimarratu zuen.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Bilbozaleak pozik Madrilen irabazi dutelako eta harmadakoak interbentzio militarraz ametsetan.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Dana dela pozik izan gaitezke amaiera baino lehen ez baldin bada Baskongadoen eran bere bidetik irtetzen.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Adierazi ziguten pozik zeudela Jaurlaritzarekin, baina jarraituko dugu gure eskabideari jarraituz eta datorren aste honetan edozer gauza gerta daiteke.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Horrenbesterekin San Praixku bera ere pozik dagoke San Pelloren ondoan.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Ez da zinegintzaren historiara pasako ezta 1989ko historiara ere, baina pozik utziko du jendea.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Denak haur edo gaztetxoei zuzenduak izan ziren eta benetan pozik aritu nintzen lan horretan.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0002 Jakin-zazu, guk, Iparraldekook pozik gaudela ikusiz holako atxikimenduaren lekukotasuna.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Zeure buruarekin pozik sentituko zara eta zeure bizimodua atsegina dela irudituko zaizu.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Gauzak ondo doazkizu eta pozik eta umore onean zaude.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Guk askotan komentatzen dugu, buru piska bat izanez gero, gobernu batek jende horiek denak hartu eta infernu horretatik atera beharko lituzkeela, baina ezin dira horretara obligatu, nolabait pozik baitaude beren egoerarekin edo ez baitute horren kontzientziarik.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Horregatik pozik eta itxaropentsu agertzen naiz Deba bailaran honelako iniziatiba ikustean.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Diru ederrak eralgi doguz arazo orretan, baiña pozik, dana euskeraren alde dalako.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Udazken ontan uzta oparoz zitu umotua zuatzetik erortzen dan antzera pozik jaso dugun emaitz bikaiña.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Itzultzean hondartzatik egindako buelta izan zen harri eta zur gehien utzi ninduena eta pozik gainera susmoa nuelako berriz ere handik txirrinduaz pasatuko ginela.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Sanlucar-en, 4-etan, hantxe ginen seirok pozik, uste genuen baino askoz ere hobeto etorri garela.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Osel Iza Madrilgo komunitate tibetanoan bizi zen pozik, egun batetan Tibetetik monje budista batzuk etorri zitzaizkion arte.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Pozik ematen dugu berri hau eta bizi luze bat opa diogu euskal kulturagintzan bere nortasun berezia ongi irabazirik daukan aldizkariari.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Buzoirik ez duzu portalean esaten zidaten artean, hauteskundeetarako propaganda pila atera nuen sobretik, tipo haiek alde egiten zuela, trankilak eta pozik.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Horregatik eska zezala nahi zuena, pozik egingo ziola-eta.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Handiak dituztenek ostera, horrelakook dugu gizonekin arrakasta sinistu, eta denak pozik.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Une onetan, jakin-gura daukunentzat oso pozgarria da, txoko gitxi egongo dira, nai eta gauza guztiak errez-errez ez egon, bertako bizilagunak alai eta pozik ikusten diranak, lana dagolako eta aurrerapenak ikusten diralako.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Badaude mezatara joan nahi ez duten gazteak, lehenago behartuta eraman genitualako edo, baiña gizartegintzara eragiten dien elizkizunetara pozik joan ohi dira talde txikietan elkarturik.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Autoko berrogei pezeta... denok pozik eta zarauztarrok areago.

456. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Pozik ibiliko dira Carter, Begin eta Sadat hiruron artean lortutako erabakiengatik.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Paradoja hauk ez dira sortzen Suarezek ez dakielako zer egin euskaldunekin, edo pozik dagoelako Tarradellasekin, edo Galizan Rosonekin prolemak sortu zaizkiolako.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0001 Dubois oso pozik joan zen, noski; bere ametsa horixe bait zen.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Iparraldeko frantses Estatuaren zaindariak, Francoren garaiko hamarkadetan, pozik eta harro ikusten ziren, beren jokabidea espero zintezkeen fruituak ematen ari zela ustez beteak.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Kristau garenez, are pozikago sentitzen gara, sinismen honek herri xehe eta zapalduarekin bat egitea eskatzen bait digu dudarik gabe.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Ezkontzaren aurka egon ordez, pozik egon beharko zenuke, mutil gazte hori aparteko mutila da eta.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Euskalerriak pozik artuko leuke E. Erkiaga`ren olerki bilduma mardul bat.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Pozik etorri dira ta beste batzuek be poztu dira joateko.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Izan be olaxe da: triste dagonian, postutzeko; pozik dagonean, ospatuteko; bero danian, preskatzeko; otza danian, berotzeko.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Danok pozik.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Baiña zergatik gaude ain pozik?

467. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Batzuk Jesus jaio zalako, beste batzuk Ikastolara joan bearrik ez degulako... eta beste batzuk, bear bada, mendian elurra ikusten dutelako, baiñan danok pozik.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Diruaren poza edo abestien soiñuagatik, danok pozik.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Egun oietan irikitzen dira txanpan botella batzuk, turroi batzuk ere ikusten dira, eta urte berria danok asten degu pozik.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. azkue 0001 Langilleak bere lagunen artean banandu zituan aberastasunak eta oso pozik igaro zuten urtea.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Ardiak gure bizian ez dugu gora behera handirik, lasai bizi gara. Pozik! Geure eginkizun nagusia gosea baretzea da, egunen egunerako jana lortzea.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Urtaro honetan goxokiak jan ahal izaten ditugu, nagusiak esprexki ganbelean ematen bait dizkigu, baina ez gu pozik egoteko esne gehiago eta ume ederragoak egiteko baizik. Umeak!

473. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Beti pozik eta alai, bera zen artaldeko zoriona.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Or guk pozik lenengo alean egin genduan oiua.

475. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0053 d'Oihenart kontsola zite,
Heriuaren ondotik,
Zelian beitzirateke
Saintû gûzieki, botzik.

476. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0149 Aspaldian nûntian nik
egûnko egûn huntara
Ene hasperen handiak,
guatzan botzik gûdûkara.

477. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 - Ai ni sesenetara posik joango nintzateke baia estao es kotxerik eta eser da emetik selan joan sesenetara?

478. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 ROSS.- Macbeth, pozik be pozik artu dauz Erregek zure garaiteagazko barriak, eta matxinoak benderatutetik zuri etorri lekikezun etorkizuna susmaurik, an dabil ebatzi-ezinik zelango izan lediken zurea, eta zelango berea; au alde batera, eta egun berean yazoriko enparaua begitaturik, Norgetarren lerrokada sendoetan aurkituten zauz ak zu, zuk ai eginaren bildurrik bagarik: iñondiko eriotza-irudiak datorkoz burura.

479. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00137 Batzuk eurantzat esaten dabe
eurak ez daukela utsik,
kasu orretan gaur ez da falta
gaizto eta arroputzik.
Euran aldera izan ezkero
deabruagaz be pozik,
eta Jainkoa bera be txartzat
euran alde egin ezik.

480. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00081 Betor bake-bakean seme hori eta hatz-begiak osorik ekarri daizala! Ni neu aurrera nozu adinean baina zure semeagan argia dakust etorkizunean. Pozik nago! Salbe Bizkaia! Balio Bizkaia!

481. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00177 Pozik bizi ziran bakoitzak bere ohiturei jarraituz.

482. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0007 Nire aitagaz eta neba-arrebakaz errekara arrantzara joaten garanean ere, oso pozik sentitzen naz, baina ez gara askotan joaten.

483. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0031 Umeak liluraturik etxeratzen dira pozik barriro Txantxangorriarengandik gauza barri bat ikasi dabelako.

484. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00099 Baia ala ta guztiz be, danak pozik. Nai ta edurtza andi bat egon, aurrera, palu andi bat eskuan arturik.

485. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 -D'hori zer da, aitite? aititeren einekoa sentituz, harro eta pozik, jakinmina biztuta.

486. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Eta pozik, bera be bai eta Anastasio be bai.

487. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Pezeta bat irabazi eta gitxiago gastau, eta oraindik pozik bizi.

488. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Entzuleek horixe nahi eben eta danak pozik, ederra izan dek! hots eginez.

489. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Bueltan pozik etxeratu nintzen, egun madarikatu batetik libratu izanaren deskargaz.

490. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Eta, itxura baten, beintzat, esan leikean magalpe orretan pozik eta zoriontsu bizi zala.

491. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Nik bai Zu pozik arimai eroan!

492. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00226 TXORIA.- (Pozik.) Txitxitxio txitxitxio???

493. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00025 (Gerbasiok, pozik)

494. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00035 (Pozik...)

495. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00060 (Romualdak, pozik...)

496. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00070 (Pozik, danborra erakusten dio)

497. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00075 (Pozik...) O!

498. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00080 (Pozik...)

499. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00080 (Pozik...)

500. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00111 (Pozik...)

501. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00125 (Gerbasiok, pozik...)

502. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00125 (Romualdak, pozik...)

503. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0011 AND.- (Pozik) A! Esan sartzeko berehala.

504. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0094 KIKILI.- (Pozik) A!

505. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0122 BEZ.2.- (Pozik) Ideia bikaina zuena!

506. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0030 BENITA: Neuk ere pozik hartuko nintuzke!

507. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0022 IRAKASLEA.- (Pozik)

508. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0058 ZELEDONIO. - (Pozik) Bueno, ba dago!.

509. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Edozer gauza egingo nuke pozik egon zaitezen (edozein)

510. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Mendian bizi nintzen pozik eta zoriontsu nire artaldearekin. Eguraldi ona egiten zuenean, zelaian etzaten nintzen eta ardiak zaintzen nituen txakurrarekin batera. Euria zenean, txabolan egoten nintzen artilezko galtzerdiak egiten. Horrela pasatu nuen uda osoa.

511. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Eskuratutako garaipenarengatik hain zegoen kontent eta pozik Teseo non, ahaztu egin baitzitzaion itsasuntziko haize-oihal beltza kendu eta zuria jartzea. Aitak oihala ikusi zuenean, etsita, bere burua itsasora bota eta ito egin zen. Teseoren aitak Egeo zuen izena, eta ordutik, bere magalean hartu zuen itsasoak ere izen hori hartu zuen.

512. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 elurra / euria / eguzkia / haizea / gradu / hodeiak / ekaitza / itsasoa / udaberria / uda / udazkena / negua / aspergarria / ederra / euritsua / txarra / ona / garaia / bero / hotz / haserre / pozik / etzanda / zutik / zenbakiak / (1-100)

513. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0126 Horregatik dago pozik Kizkur.

514. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0138 Bai!... Beraz, katua pozik egongo da.

515. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0138 Gero, haur bakoitzak, zer gustatu zaion adierazi behar du, esaldi bakoitzaren aldamenean dagoen neska edo mutilari ahoa marraztuz (pozik, serio ala triste).

516. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Hil honetan oso pozik ibiliko zara: asmoz eta indarrez beterik.

517. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Horri esker diru gehiago irabaziko duzu eta lagunekin pozik ibiliko zara.

518. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Hori ere lortuko duzu, baina ez zara pozik egongo, beti gehiago nahi duzu eta.

519. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Asko irtengo zara lagunekin; pozik ibiliko zara.

520. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 - Bai, hainbestean. Pozik bizi naiz.

521. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 - Ederki - esan zion pozik zuzendariari -, ikusten dut hemen daukazuela nire diru guztia.

522. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Guk emandako diruarekin erosiko zuen beste tximino hau, pentsatu zuen Pablok pozik, egindako mesedeaz harro.

523. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0170 7. Robertoren semea zarela jakinda, pozik hartu zaitut neure lantegian.

524. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 2. 1 Sinisten al duzu sorginengan? - 2 Zure aita(ren)gandik gauza asko ikasi nituen, baina hori ez - 3 Joan (zaitez) mutil horiengana eta esaiezu geldi egoteko - 4 Zuengana(ntz) gindoazela euria hasi zuen eta etxera itzuli behar izan genuen - 5 Gu(re)gana ez da inor etorri - 6 Zuenganantz joan zen, baina zuek ez zenuten ikusi - 7 Gaur ezin naiz zuekin atera, izebarengana joan behar dut - 8 Mediku horrengana joaten diren guztiak pozik irteten dira - 9 Alferrik duzu Koldo(ren)gana joatea, ez zaitu hartuko - 10 Harengandik datorrena ez zait interesatzen -

525. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0099 - Bai horixe - esan zion pozik neska txikiak -.

526. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0033 Aitaren baimena jaso ondoren oso pozik joan da, baina nik garbitu behar izan ditut bere oinetako aztarnak.

527. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0045 Pozik dago, irribarretsu.

528. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0042 Beste itsasontzi bat ikusten duenean, pozik jartzen da, bere altxorra kenduko diola pentsatuz.

529. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0043 Gure etxea ITSASOAREN ONDOAN DAGO eta Andoliñe oso pozik bizi zen han, ura HAREN SORTERRIAN baino fresko samarragoa bazen ere.

530. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0019 1. Bera pozik joan da etxera.

531. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0186 Oso pozik zegoen eta makina frogatzeko gogo handia zuen.

532. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Guztiok pozik eta bikain.

533. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0020 Pozik zeuden, nahi zuten lagunekin biltzeko esan nielako.

534. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0020 Azkenean, oso pozik agertu ziren egindako lanaz.

535. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Bai pozik!

536. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Nik pozik lagunduko diot, Natur Zeintziak gaindituta daukat, eta Leire nire lagunik onena da..., horregatik, lagundu egingo diot.

537. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Nik ere pozik egon nahi dut! baina ez dakit zer egin!

538. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0046 - Pertsonaien espresioa: harrituta, haserre ala pozik dauden.

539. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0253 Egunkari honek inkesta bat egin du Euskal Herriko kaleetan eta ondorio hau atera du: jendea ez dago batere pozik bere lanean (%99).

540. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 Galtzagorrik musu bat eman zion haur bakoitzari eta pozik joan zen beste galtzagorriekin.

541. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Gaztea nintzenean pozik bizi nintzen Bilbon.

542. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Orain ere gustatzen zaizkit horiek denak eta pozik nago Guggenheim Museo handia egiten ari direlako.

543. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Naiara ere oso pozik dago neba bat daukala eta.

544. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0170
arrotzik
bihotzik
hotzik
hitzik
lotsik
zortzik
motzik
pozik

545. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Poza dugunean, zoriontsu sentitzen gara eta pozik egoten gara.

546. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0062 Ez gara pozik joaten (ezta gurasoak ere), betebehar bat egiten duenaren antzera baizik.

547. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0035 Mundu berri bat ein nahi dugu,
zaude gurekin, Jauna.
Denok pozik bizi izateko.
Gora! Aleluia!

548. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046 09. Erregalatzearekin soilik, besterik gabe, pozik geratzen dela dioenak, eta ez duela egiten besteek bueltatuko diotelakoan, gezurra esaten du.

549. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0058 B) Pozik dagoela.

550. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00263 Oso pozik nago nire lehenengo saria irabazi dudalako, ez ahal da azkena izango!

551. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00136 - Benetan, araua araua da. Pozik konpartituko nuke pizza. Baina oraindik beste bi eskari entregatu beharra dut eta... mutilak begirada desbideratzen du aitzaki hobeagoren baten bila motorra kalean dut...

552. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00028 Zure aitak ere poza hartuko du zu pozik ikustean.

553. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Gehiegikerietan dihardudala badirudi ere, horrelakoa zen ene amatxo maitea, beti laguntzeko prest zegoena bere txahaltxoa pozik ikustearren: azkenaldian gertatutakoak nire amarengan ere aurkitu zuen errua eta betirako banandu gintuzten, ordutik, haren hutsunea inork uste baino gehiago nabaritzen dudalarik.

554. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00012 Aitak Kattalin-gorri deitzen nau nirekin pozik badago.

555. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 Joan Dekos eta Maria Luisa ezkondu egin ziren eta oso pozik bizi izan ziren.

556. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00022 Aldaketa horretan izango zuen eraginen bat egin berria zioten eta berak pozik onartu zuen eskaintzak: Arte Garaikidearen Zentro Gailegoa bere erakusketa batekin inauguratzeak, alegia.

557. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00066 Jaitsi naizenean, pozik nire aurkikuntzengatik, baina ganbarako bisitaren arrakasta eskasarengatik apur bat atsekabetuta, gauaz larritu nauten izuak ia ahaztu zaizkidala igarri dut.

558. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Hala ere, beti pozik da, benetako pozez beterik, eta, batzuetan, zalantza dut filosofoak edo Berriau jauna argiak ote diren.

559. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00035 - Esango diot. Pozik jarriko da.

560. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00039 Ez zirudien, ordea, kapitaina batere pozik zegoenik.

561. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Behin nekeak astinduta, egun berriarekin batera, ni ere pozik, indarberritua aurkitzen naiz.

562. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00048 - Minutu bat besterik ez nuen behar izan bizirik nengoela eta, beraz, pozik egon nintekeela konturatzeko.

563. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0016 Gau hartan oso pozik joan nintzen ohera, baina pixka bat kezkaturik:

564. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0017 Baietz dirudi, burua ateratzen du eta nire eskuetan pozik dagoela ematen du.

565. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0061 Pozik egoteko arrazoien bila hasi nintzen, baina alferrik.

566. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0101 Tommy oso pozik zegoen.

567. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0127 Annika eta Tommy uda zein zoragarria zen pentsatzen ari ziren eta pozik zeuden eskolara joateko oraindik denbora asko falta zelako.

568. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0083 Andreasek ez zuen tarte luzea egin Upsalan; Linneok, pozik Egiptoko aurkikuntzak zirela eta, beste norabait bidali nahi izan zuen.

569. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0048 Zaldiak irrintzi egiten zuen eta hankak astintzen zituen, pozik zegoen seinale.

570. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0098 - Esango banu munitibarra naizela, zu pozik lagako zintuzket.

571. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0030 Zuzena al zen, esate baterako, ni pozik baino pozikago egotea Dani eta Pau-rekin kanpinera joateko planak eginez, bitartean aitak etxean bakarrik gelditu beharko zuelarik?

572. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0058 Aita, berriz, neskaren bisitarekin pozik zegoela ematen zuen eta ez zuen urduritasunik edota atsekaberik, izpirik ere ez, Nuriaren edukazio-falta nabaritu ez balu bezala.

573. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Baina nahiz eta zortea alde izan ez, oso pozik zeuden.

574. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0006 Goiz hartan bertan, gogora etorri zitzaion, oso pozik sentitu zela.

575. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0006 Gutunazala bakarrik bidali izan balu ere, pentsatu zuen Bingok, pozik sentituko zela.

576. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 Sabela oso hanpatua zeukan eta seguraski laster izango zuen haurra, eta pozik zegoenez gero, nahi zuena lortuko zuen seguraski.

577. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0085 Une batez zalantza izan zuen, ez zekien nola amaitu esaldia, baina, segituan, esan zion pozik oihuka:

578. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0066 Argi zegoen gizaki haiek pozik zeudela egindako harrapaketarekin.

579. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0012 Pozik joan nintzen udaberriko egun hartan dendara.

580. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0021 Pozik nengoen zuhaitzetan zebiltzen txoriei begira, pozik nere karnabaren kanta alaia entzunaz.

581. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Aitak pozik aurkitu ninduen etxeratu zenean.

582. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0042 Zurekin pozik bizi ahal izango nuela pentsatzen hasia nintzen.

583. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0053 Aldi batez berriketa animatuan aritu ginen, eta batzu alde egiten hasi zirenean ni ere joan nintzen etxe aldera, nire sekretua gordeaz eta oso pozik.

584. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Ezkaluak azkar eta pozik hartu ere.

585. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0075 Neskak ere pozik zirudien bere pelukero moderno, heldu eta interesantearen ondoan.

586. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0085 Shangai eta Buck Mandarino biak bakarrik geratu ziren, eta ez besteak bezain pozik.

587. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 - Pozik egingo nuke... baina tamalez ez dakit igerian!

588. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0030 Pozik dagoela esan nahi du horrek.

589. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0030 Baina une hartan ez daki, hasperen egiten du eta ez daki pozik ala triste sentitzen den.

590. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0130 Pozik da Elvisek aitona ez ikusteaz.

591. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0047 Oso pozik nago hanka handitua bakarrik daukadalako - eta gainera sendatzen ari da jada.

592. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0027 - Jobe, gaur ze pozik nagoen - bota zuen bat-batean telebista itzaltzean.

593. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0046 Txakurrak, barreen benetako arrazoiaz konturatu gabe, pozik zeuden, sekretuak ustez jasotako harrera ona ikusita.

594. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0215 Trenbide biribil hartara zeramaten orratzak gainditu zituenean, zartada batez itxi zitzaizkion atzean, eta bazirudien zirkuitu biribil horrek ezarritako mugekin pozik egonarazten zuela zartada horrek.

595. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0033 Mitsubishi: hi bixi haix, hi!
Nissan... ala ez izan.
Opel: pozik negok/n, motel.
Pegaso: guztiok ere pailazo.
Pontiac: zaplasteko ederra eman didak.
Portsche: mina jarri zaidak-n hortxe.
Renault: Osasunak Athletic-i lau gol.
Rolls Royce: amestu izan haut inoiz.
Seat: garajean auskalo zenbat.
Toyota: azkenputzak mailota.
Volkswagen: sekulorun sekulotan, amen.

596. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 Erantzun zuzenaren bila,
piztu zaio bonbila:
bonbila zaio piztu;
ze pozik egin duen ziztu!

597. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Atzo maite zintudan,
gaur gehiago kasik,
Beñatek Onintzari
esan dio pozik.

598. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00128 Jauna da nire ondare eta edontzia;
Zuk daukazu eskuetan nire zoria.
Lur gizenean gertatu zaizkit zuin hariak,
oso pozik nago nire ondareaz. R/.

599. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00132 Pozik eta alai dakartzate, eta sartzen dira
erregeren jauregira.
R/.

600. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 Entzun, Jainko Aita errukitsu,
apalki eta uste osoz zuzendu dizugun otoitza;
eta egizu, gaitz guztietatik babesturik,
beti Zu goresten pozik bizi gaitezela.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

601. 1991> euskara batua liturgia igandea 00241 - Elizarentzat: Jainkoak bere Espirituaz bete dezala eta zeruko erreinura pozik iristea eman diezaiola, eska diezaiogun Jaunari.

602. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00339 Hura aurki dezaten eta, pozik zerbitzatuz, Haren maitasuna anai-arreba guztiei hotsegin diezaieten.

603. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00040 Pozik aurkitzen da herria, baina berehala sortzen dira arazo eta zailtasunak: herria eraiki behar da berriro.

604. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00070 Harantzakoan han zihoazen negarrez,
ereiteko gari-zorroa eramanez.
Pozik etorriko dira honantzakoan,
garibalak eskuan
.

605. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00090 Zaudete beti pozik Jaunagan; berriro diotsuet, zaudete pozik.

606. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00110 -Zure gorespenak pozik abesten ditugunoi, ekar iezaguzu zeure salbamena.

607. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0115 Zaudete beti pozik Jaunarengan; berriro diotsuet, zaudete pozik.

608. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0480 Gezurtitzat jotzen gaituzte, egia esaten dugun arren; 9 ezezaguntzat, ongi ezagunak garen arren; hilzorian gaude, baina oraindik bizirik; zigortuak, baina ez hilak; 10 tristetzat jotzen gaituzte, baina beti pozik gaude;

609. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00173 Eskertzekoa borondatea
pozik dago gurasoa
oroituko naiz esandakoaz
gertatzen bada kasua
izango zera munduan lehen
laguntzen gaitun usoa
gaur emandako pausoa
gero ez bihurtu otsoa
diruz bakarrik ez da sendatzen
guraso zahar gaixua
askotan hobe izaten baita
maitasunezko muxua.

610. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00174 Begi politak malkoz dario
bihotza duzu negarrez
gozoa zera ez dezu egiten
gauza hori parte onez
aholkutxo bat emango dizut
zure ama ni naizenez
ingurua dezu lorez
pozik eta irrifarrez
aita eta ama anai arreba
eta andregaiak maitasunez
denokin seme gelditu hemen
zure etxean mesedez.

611. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Orduan asto herren bat zaldi lasterketa bat irabaztean bezain pozik sentitu naiz.

612. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Bestela galdetu amari eta hark azalduko dizue zein pozik jarri nintzen arreba txikia jaio zenean.

613. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00150 Ahoa bete hortz, pozik baina erasanda, David hura nor zen jakiteko irrikitan gelditu ginen.

614. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00047 Eta senarra, edo nobioa edo amorantea edo dena delakoa pozik: Barbie partikularra berarentzako. A, zer pagotxa!

615. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00062 Orduan, alabatxoak zabuka jarraitzen zuen pozik, eta ama lehoi eme bat bezain indartsua iruditzen zitzaion.

616. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00132 - Iaz izan genuen bizimodua baloratzen egon naiz eta... jarraitu zuen Oier zentzudunak, ez entzunarena eginez, zu Markos, adibidez, pozik zaude egin zenuenarekin?

617. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00024 Barreak gero eta handiagoak ziren furgonetaren barrualdean, gidarienak ia beldurgarriak, eta Markos ere pozik sentitzen hasi zen.

618. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00069 Bere ipurdi biribil eta tentearen oroimenak lausotu egiten zidan pentsamendua, gerritik heldu nion, mahaian apoiatu zen, eta pozik eskaini zitzaidan; bera ere desiatzen zegoela esan zidan.

619. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0013 Gauza negatibo guztiak agerian jarri ditut eta ez dira oso pozik atera.

620. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0029 Hemen, ordea, telebistaren bolumena ezin altuago jartzeaz pozik egon ez, eta ditxosozko telebista disko-jogailuaren bozgorailuekin ere lotzen dute zenbaitek!!

621. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0077 Eta Dikgopiren familia ere oso pozik zegoen hura bizimodu hartara egokitzen ikusi zutelako.

622. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0065 Aspaldian ez zuen mutikoa hain pozik ikusten.

623. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0079 (...) pozik egoteko arrazoi nagusi bat baneukan: egun hartan bertan itzuliko zen astebete kanpoan egin ondoren.

624. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0022 Pozik isiltasun hura zela eta ordurako buruko min pixka bat zeukan, piper pusketa berdez zipriztinduriko mejiloi bixiak hartu zituen hasierako, eta makarroiak tomate saltsarekin bigarren plater bezala.

625. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0183 Ragouta patata pure batekin jan dezakegu esan zidan, erabat pozik, eta ni ere animatu nahirik.

626. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0053 Istorio hau ere atsegina izan zitzaion efritari eta entzun zituen kontakizun haien eraginez hunkituta eta pozik, merkatariak zorretan zuen odolaren azken herena hirugarren jekeari eskaini zion hitz eman zuen bezala eta merkatari gaixo hura libre geratu zen.

627. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Pozik eta harro geratu ziren denak Okonkworekin.

628. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Eta Nwoye bera ere pozik zegoen, aitarengandik urrutira zihoalako.

629. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0065 - Pozik al hago ni etortzeagatik

630. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0269 Pozik ibili naiz zuk gustoko dituzun gauzak egiten.

631. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0223 Berak ere gogoratzen zuen nola dohakabeak ezkon hitza eman zuen, Gabonetako eskaparate baten aurrean, eta nola Jeannek, beregana jiratuz, pozik zegoela esan zion.

632. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0204 Alabaina, gerta ohi denez, inor, pozik dagoenean, jostatu egiten da eskaintzen zaizkion aukerak harro-harro errefusatuz, saturapen zoriontsuan bere burua birbaiezteko.

633. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0249 Aita Heribertok muturra okertu zuen, baina hain zegoen pozik, non berehala ahaztuko baitzuen Gadeak ahoskatutako esaldia, hitz haiei esanahi sinboliko bat emanez, gerrarekin zerikusirik ez zutenak.

634. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0267 Neska koxkorretan zapata berrikin baino pozikago ibilia naun izeba Juliren etxean.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 - Kantuaren interpretazio ezberdinak egin: abiadura ezberdinak, fuerte, pozik...

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Hasteko denentzat baita partaideentzat ere estonagarri izan zen deialdia bera, ordurarte berezko lanak bakarrik jartzen baitzituzten gai bakartzat. Horrek aro berria zekarrela-eta pozik azaldu zen Orixe, berak sariaren berri izan eta berehala 1928ko uztailaren 17an Euzkadi aldizkarian plazaratu zuen Certamen y un cursillo. Enseñanzas artikuluan.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00550 Pozik egongo nintzateke Piageten hipotesiak adabakiz konpontzen amaitu ahal izango banu: baina hori egin ahal izateko beste itsasuntzi bat ikusi beharko nuke aurretik zeruertzean, nire arazoei eta lanaren emaitzei maila-teoria baino hobeto egokitzen zaien itsasuntzi bat alegia. Kritikariek itsasuntzi hori erakusten ez didaten bitartean, neure testaren bidez nago ikerkuntzari lotuta, garapen moralari buruzko ikerkuntza probetxugarri bat gauzatzeko mota ugarietako bat baita test hori.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00198 Hala, jakin genuen, Urbiola ez zegoela HBrekin pozik, hala ere ez zuela Alderdira itzuli nahi, eta irtenbidea Venezuela zela.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00215 Kongresu horretatik Freud nahiko pozik irten zen, baina nahiko jende gelditu zen erresuminduta.

640. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 00131 Dagoenekoz pozik onartzen dut Jainkoak gertatua didan heriotza, oso-soan bere gurariaren peko jartzen naizelarik.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00125 Txotxongiloak, hartz otzanduak, noria... inoiz ikusi gabeko asko ikusi zuen Geronimok. Pozik nago Azokara etorri naizelako, zioen, gauza interesgarri asko ikusi nituen eta asko ikasi nuen zuriengandik.

642. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Gakoa ez datza hainbat entitate edo pertsona salatzean eta pozik geratzean, jendea irabaztean baizik.

643. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Elkarteetan sentsibilizazioa/presioaren garrantziaz jabetuta dagoen jendea izatea premiazkoa da eta pertsona hauek burutuko duten lanak nahiz eta oihartzun, errekonozimendu,... gutxiagokoa izan hasiera batean behintzat, denboraz etorriko dira aurrerapausuak, jarrera aldaketak, eta egindako lanaz pozik egoteko moduko motiboak.

644. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 Mozkortzea ere ez du helburutzat hartzen Rusty Jamesek, Steveri aurpegia eman behar dionean, eta azaltzen du pozik egoteko adina baino ez duela edaten.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0205 Instituto de Reforma Agraria-ko idazkari nagusiaren hitzak aipatzen ditu, komunista batenak alegia: ametitu egiten zuen etxalde kolektiboak desegiteko hartu ziren neurriak hutsegite larria izan zirela, eta nahasmendu izugarria ekarri zuten landan, zeren eta etxalde kolektiboekin pozik ez zeuden pertsonek... indarrez hartu zituzten, uztak eta lanabesak eraman eta banatuz, eta ez zituzten errespetatu bortxarik edo presiorik gabe sortutako etxalde kolektiboak, martxa ona izan eta antolaketa-eredu zirenak...

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Ordea, jolasa zentzu estuan hartzen badugu, simulakro edo faltsukeria huts bilakatzen zaigu, jokuizunean murgiltzen gara; ikuspegi estu horretatik jolasa ozio eta alfer-lan hutsa da, eta egoera horren bila abiatzen da gizaki asko; egoera horretan pozik dago, (...).

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0121 Gizona etxerantz abiatu zen oso pozik, burua jiratu gabe.

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Gaur gaur bezala ere, zenbat hiztun traketsek ez genuke nahiko izan izengoiti xarmagarri horren jabe? Nik behintzat pozik hartuko nuke, Mikonetarrak bezain arin eta dotore mihia erabiltzen jakite aldera.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Gaur egun emakumeek diotenez goranzko bidean aldapa latzetan zerriak ahuldu egiten dira, eta gizonezkoak ere pozik daude zerririk gabe.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Herrialde demokratikoetan, gizon bat, oso aberatsa dela uste izan arren, ia sekula ez da pozik egoten bere aberastasunaz, bere aita bezain aberats ez dela iruditzen baitzaio eta beldur da semeak bera baino gutxiago izango ote diren.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0062 Argiaren abiaduran joan ahal izanez gero, Erlatibitate Teoriaren arabera denborak jariatzeari utzi egiten dio eta estralurtarrek pozik ikusiko lukete denbora gelditu eta ez direla zahartzen.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 Holakoari, kontura gabe, ez lioke ezerk ihes egingo, ezertan hutsegiterik ez luke izango; alderantziz bai, beste Lynceus baten antzera ongi behatu gabe ezer ez du utziko, zehaztasunez neurtu gabe ezer laga ere, ezta ezer barkatu ere, bera delarik bakarra bere buruarekin pozik dagoena; bera aberats, osasuntsu, errege den bakarra, bera aske den bakarra, hitz gutxitan esanda bera izanik dena, baina bere iritziz baino ez, bere adiskide inor ez delako, bera ez delako inoren adiskide, jainkoak eurak ere urkamendira bidaltzen zalantzarik egiten ez duelako, zentzugabea dela-eta guztia gaitzetsi eta guztiari barre egiten diolako?

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 Denda honetako bezeroak oso pozik daude, merke saltzen bait dute dena.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0119 Eta ezinezkoa ez dela frogatuta dagoenez, tinko eutsi diogu aste betez euskaraz pozik bizi ahal izateari.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0119 Lehen nola bizi azaldu dugu eta orain pozik hitza ere erantsi behar diogu, ekintza guztietan gustora jarduten baitira.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0151 - Pozik ibili diren ala ez.

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 Profesional guztiek pozik sentitu behar dute egindako lanarekin.

658. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0083
hizkuntzak irakasteko bi planteamendu gaingiroki azaldu;
bietako batekin pozik ez egoteko, jendeak izan ohi dituen arrazoiak ikertu;
beste planteamenduaren aurrean irakaslegaiek izan dituzten erreakzioen berri eman;
eta, amaitzeko, irakurleak kontu bat gogoan ibiltzera gonbidatu.

659. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0147 ER: Ezkondu bedi bai, ta nik beñepiñ, On Migel nagusitzat pozik artuko det.

660. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0126 Agur Bidani eskertzen dizut
eman didazun aukera,
inoiz bada gaur pozik eldu naiz
jaio nintzen lur maitera.

661. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0126 Inoiz tristeak badira ere
pozik egon naiz entzuten,
eun urteko bertsolariak
zein ongi abesten zuten.

662. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0050 Sarreran pozik giñan
arto-tarterako,
izenpetu ziteken
illabeterako.

663. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0127 Aur, gazte eta zarrak
guztiak pozikan,
festetarako ezta
olako gauzikan.

664. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0088 Zure ustez ni banaiz lenengo, pozik uzten diot nere oiñordekotza esan zuen zaarrenak.

665. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00172 Josek: - Bai; ala da. Beste kafe bana emango nien pozik, lentxeago gelditu balira.

666. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak j.m. azurmendi 00049 Urdun ezautu ementzon Kanilok be semea eta pozik etxen artu ementzon.

667. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak j.m. azurmendi 00049 -Pozik emango nizuke ostatue -eantzun ementzion emakume orrek; baño ne semea jigantea da, ta etxea datorrenen emen billatzen bazaittu, jan eingo zaittu.

668. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 Danak pozik ikusten dira, eguraldia ontzeko garaia bazala esanez.

669. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00052 Radjah pozik bere jauregiaren atzemateaz Kaxinta harro.

670. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0022 Giroa jarri da bero,
bihurtu behar nau ero,
hainbeste jende bilduko zenik
ez nuen espero,
itxaropenetik zero,
pozik egongo naiz gero,
goierritarren talde txikiak
hainbeste egin ezkero (bir).

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Gu extra batzuk besterik ez gara, eta batzuetan ordaintzen diguten soldata eskasa dela-eta keju azaltzen bagara ere, pozik gaude emanaldietan parte hartzeagatik

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Gainerakoan, juduen elkarte gehienak nahikoa pozik agertu dira Suitzako bankuekin lortutako akordioarekin.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Sapirrek oso pozik zegoela esan zuen, baina konponbide hori askoz ere lehenago lortu behar zela nabarmendu zuen.

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 UGT eta LAB sindikatuak, pozik

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Hiru hilabeteko greban langileek erakutsitako jarrerarekin ere pozik azaldu zen: Langileek tinko iraun dute, eta horren ondorioz akordiora heldu gara

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Azkenean Real Madriden jarraitzearekin pozik dago eta, gainera, nahiz eta titular ez izan, orain arteko zazpi partiduetatik bost jokatu ditu.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Lopategi pozik

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Hemendik 20 urteko Euskal Herriari bertso bat botatzeko agindu eta honako hau bota zuen: Nik ikusten dut Euskal Herria euskalduna ta apala
estatu espaniar inperialista alboan utzi duala
kaletan zehar jendea pozik, kezkarik gabe bezala, utopia bat dirudi baina, esan behar ikusi ahala
etorkizuna eguneroko borroka baino ez dala
.

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Hamaika poetak izenpetuko luke pozik paradoja polit hori.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Pozik agertu zen Begoña Lasagabaster EAko diputatua agirien desklasifikazioagatik, Zuzenbide Estatua gailendu dela esan nahi duelako.

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0022 Gure zuzendaritza taldeak konfiantza osoa du Perurenarengan, eta oso pozik gaude haren lanarekin.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Itoizko urtegia egiten segituko du, eta gainera pozik agertu da ez dutelako behartu obrak bertan behera uztera.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 Aurtengoan Bergarako Aranzadi ikastolakoek arrazoi bikoitza daukate pozik egoteko.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Etxera ere pozik itzuliko litzateke utziko baliote.

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Bestalde, zuzeneko saio bat egiteak esan nahi duen arriskua kontutan hartuz, Calleja pozik dagoela eta saioa bizian eta atsedenik gabe egiteaz pozik dago: Sarerik gabe lan egitea bezalatsu da, baina teleikuslea irabazten ateratzen da eta guztia ontzat ematen dut amaitzen du.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Irazabalbeitia oso pozik azaldu zen aurtengo matrikulazio kopuruarrkin zeren, bere ustez inoiz baino jende gehiago bildu da Larraonan.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Hala ere, orohar, pozik egoteko egitarau bat osatu dela esan dezakegu, bertako ekintza nagusi, berri edota garrantzitsuenak hauxek izan daitezkeelarik: haseran beldur handia baldin bazegoen ere ez jartzeko, azkenean bi gaupasa egongo dira, gazteen gozamenerako; berritasun nagusiena bezala goitibera lasterketa bat izango da (honen berri aurrerago emango dugu); betiko musika taldeetaz gain, rock kontzertu bat ere eskeiniko da; urteroko tanborradak ez dira faltako; kirol ekintza ugari (futbol maratoia, txirrindulari lasterketak,...); bertso saioak, ohizko prozesioak...

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. gorospe 0050 Ala, bear zituzten sokak eta gaiñontzeko trepetak artu eta an dijoaz, beldurrak aidean, baiña pozik, aitari laguntzeko asmo biziaz.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. gorospe 0050 Dirua jaso bezain zoriz, sendagaia erosi, aitari eman eta andik laister bere onera ba'zetorrela eta pozik asko bizi ziran.

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Apirileko muga sagratu hau onik iraganez gero pozik izaten omen ziren garai bateko nekazariak.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Ihardunaldi ekonomikoen irekitze ekitaldian zein Salinas de Gortarirekin izandako elkarrizketan horrela adierazi zuen: Oso pozik gaude, ez genuen espero horrelako harrera herri honetan, adierazi zuen Ardanzak ia hirurogei kazetari mexicarren aurrean.

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Goitik behera baiesten ditudan hitz horien bitartez, zera esan nahi nioke Odon Elorza alkateari, Donostiak Urrezko Erratza jaso duela eta hain pozik dabilen alkate horri.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Eguraldia ere aproposa egokitu zitzaigun eta pozik giñan danak.

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Igaratza'ko Jai orren antolatzailleak pozik ibilli litezke, gauzak erten zaizkien bezela erten zaizkielako.

695. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0023 Alde batetik, Javier Minguez Seguros Amaya taldeko zuzendariak baditu pozik egoteko arrazoiak; izan ere, Cubino, Montoya eta Rincon onenen artean sartu baitziren atzoko etapan.

696. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 -A. Ansola: UAkoek horrelako adierazpenak egin behar dituzte haien bezeroak pozik egon daitezen.

697. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Durangon bertan jendea pozik geratu da, harriturik baina baikor.

698. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0017 Esperientzia berria da gure artean baina umeak pozik joaten dira musika tailerrera.

699. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0008 Edo denok gaude ondo eta pozik, edo ez daukagu zereginik.

700. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 Guk zoriontsu izateko ez dugu ezer askorik behar: goizean eguzkia nola irteten den ikusi..., eta euria ari badu ere pozik, bizirik gaudelako.

701. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 Pozik jarraitu zuen baserritarrak aldapan behera eta plazan trajez jantzitako 8-10 musikari eta soinean gona motzak zituzten bi kantari ikustean oraindik irrifarrea zuen ahoan.

702. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Ni oso pozik joaten naiz ikastolara.

703. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0006 Irakurleak Ezer Baino Lehen ipuin-liburua irakurri ahala irribarre eginez gero pozik legokeela esan zuelako haserretu egin zitzaion kritiko bat, irakurleenganako begirunerik eza zela eta hura esatea.

704. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 HARRO BAINO HARROAGO.- Oso harro edo pozik.

705. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. osoro 0007 - Amets bat? Pozik bizitzea.

706. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. osoro 0007 - Zer da zoriontasuna zuretzat? Problema handiegirik ez edukitzea eta zurekin dauan jendea zeu bezain pozik egotea.

707. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0013 Ikasonenak taldekoak oso pozik daudela esan digute txapelketa irabazi izanagatik, baina orain helburua, Euskadiko txapelketan ere garaipena lortzea dela azaldu digute.

708. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0013 Lepoluzeak taldekoek Azkoitiarren aurka 9 eta 2 galdu zuten finalean baina hala ere, pozik hartu zuten zilarrezko domina.

709. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0018 Pozik, haur guziak berehala kokorazka hasten dira.

710. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0025 Sudur ttikia ez dago pozik ordea: ximurtzen da, altxatzen.

711. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0030 Elefanteak pozik dira, gris pixka bat polita da, mundua alaia denean.

712. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 - Zure aita deabru hori pozik dago: berak ere ongi harrapatu zaitu, ezta!

713. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Anai Jeronimok kontatzen duanez, beasaindarrak horren berri jakin zuanean, ohetik jaiki eta oso pozik joan zan aldare aurrera eta han Te Deum laudamus Goresten zaitugu, Jauna abestu zuan.

714. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Gure aita Martin neke artean ere pozik eta alai agiri zan.

715. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zelaia 0007 Eta arrezkero eibartar eta inguruko errixetakuak eta Euskalerriko beste jende ez gitxik, egun orretan, Iraillaren sortzian, pozik eta debozio aundiz ospatzen dogu egun au.

716. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Sueteko kontuetan bere, sano pozik gagoz, suberte handia izan dogu Karmela eta Isidorogaz; majo trataten gaitue eta bazterrak garbi-garbi dekez.

717. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Sano pozik eta berbateko gogo itzelagaz, han itxi genduzen barriro bere tertuliarako prest.

718. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Taula batetan ogi biribil lodi bat, arraultzeak, pattakoak.
Horik oro bortako gaintian ageri.
- Joaiteko pûntûa dit orai.
- Builta bat goxoa igaran dizûgû, dio artzainak.
- Bai botzik nûzû, zû ikusirik; bazizûn aspaldi!
Ailande jeikitzen da eta badoa bere bidean,
gogoan erabilten dûalarik
artzainen bizitze gogorra
bena ere zoin ederra.

718 emaitza

Datu-estatistikoak: