XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, poztu deizula gure biotza oiñ bizitza on baten pozagaz; eta gure azkenengo atsekabietan, zuriaren antzeko eriotziagaz Jesus eta Maria lagun doguzala.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zorioneko sortuerea,
Dana guztia santua,
Ainbeste eunki edo gizaldik
Bein bere ez ezagutua;
Zeiñek ipiñi eban pozturik
Mundua ez eze Zerua,
Ta bildurturik unetaraño
Cherren zorigaldukoa,
Lurrera jausten asi zalako
Bere eskuko zetrua
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Guztiz poztu zan Bekosolo, etsean sartu, Arraitz ta laguna an ikusi ta aren ezpanetatik Anton Imazen asmoa yakin ebanean.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotz onak betikotasun zoriontsua bere ondoren dakarr eta zeruko atea edegiten dauskun giltza dirudi: augaitik, bizitz zuzen eta errugabea egin daben asko ta asko, eriotzea urr ikusi arren, beste enparauak lez ez dira illundu ta larritu, alaitu ta poztu baño, ta gizaseme geyenentzat ikarakorr eta bilddurrgarri dan eriotz baltz ori, aizkiderik onena lez, abegi ta txerarik ederrenagaz arrtu dabe.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emendic jatorque negarrez urtutea eta amodioaren anditasunez erretea; emendic martirioac opa izatea eta gaitzaldietan poztutea, iraiñacaz atseguindatea, munduac gorrotu dabezan gauzacaz laztandutea, eta azquenez Cristo gure Jaunac gura edo maite izan dabena gura eta maite izatea.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 5. Ziñez atse ta Nik poztuago izan nai ba-dezu, lurreko guziak nardaturik eta atseginkeri oro iñausirik, zure siratsa didorokezu, ta atse ugari emango zaizu.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Guztiak Jaungoikoaren itzaltasuna gogora ekarten dau, eta Domingo'n biotza Jaungoikoa goralduteko poztuten zan eta onan elez-abestien abespidea nozean bein emoten eban.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Asko poztu nau, bere edozetariko beste idazkun danak lez, ta goguan sarrtu yat EUZKADI'ra bidaldutia neuk be aldi atan (Errdelerrijan ikaslari nintzala) idaztu nebazan iru-lau lerro, Unamuno barregarrijaren kaltez barre egitteko neure aberrkide ta euzkeldun batzukin.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Euzkerea aldizkingija sorrtu dabenak olako asmuak darabillezala jakin dot, eta benetan poztu naz.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Emen azal-azal begien aurrean ipiñi dautzuedazan, durangotarr gizon ospetsuei begiratuta beste barik geure biotza poztu egiten da.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Eta poztutekoa da izan be, orain, benetako ain gizon gitxi bazterretan aurrkitzen doguzan aldi oneitan, geure arteko gizon zintzo, egi-zale ta benetakoen gomutea, begi-begiko egiten yakuzalako.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Andiki, aberastasun eta agintari gustien aurrean eragospen gustiak azpiratuta, atxurdiñezko irudi bat ondo irabazita daukon , Zumarraga durangotarr goragarria, egi ta zuzentzaren aldez bizia emoteko gertu ikusirik, bere endakide izateak poztu egin bearr gaitu.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Osaba amerikanuak ekarri omen dio Mirentxu'ri ta orrengatik ain ederra... Neri aitatxok erosi dit osaba amerikanorik ez detalako, baña baleike urrengo baten izatea, ba Mirentxu'k ere len ez zuan eta etorri egin zaio... (poztuta) Arrek ekarriko didan kopiñak, oñez, begiak itxi ta irikitzen, eta negar egiten ere... Negar?... Ez! Aitatxok ez du negartirik nai!... Nik negar eginda ere, aserretuta jartzen da.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: ¡Bai, Ibon! Ez dakizu zenbat poztutzen naizen....

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: Zugatik eta beragatik poztutzen naiz.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ibon: Aitona: ¿orain poztu al gintezke?
Ugarrte-zarr: Orain, bai.

20. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 ¡zenbat ere etziñan poztu, beti zurequin zeucazula Jainco bera, icusiyaz lurrera erortzen Ejipton guezurrezco Jainco-iduriyac!.

23. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ama iltzan ta etzazutela
kantatu gure echean;
badira beste asko nor poztu
sayatu zuen lanean,
alaiturikan beren amakin,
bizi diranak pakean
.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Orrduko idazle batek dion bezela, orrdurarrte Lege-zarren kontrra zeuden aiek, Olano'ren mendean zeuden orrduan: Olano asarratzean, asarratu egiten ziran; Olano'ren biotza poztean, poztu bestien biotzak ere.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusi zuan Mariaren poz aundia, ta bera ere poztu zan, mundu ontako gauza guztiak eman zezakiotena baño poz aundiagoarekin.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Orrela poztuko nazu, ta zuretzat irabazi aundiak egingo dituzu.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Etorriko zazute, ta poztuko zaittuzte, bada Bera da poz-emaillea.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Bere auzo ta aideak entzun zuten, Yainkoak erruki aundi ori erakutsi ziola ta poztu ziran arekin batean.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta anai Joan Kristoren oñetan onela arrenka zegoala, entzuna izan zan, lengo goimaitasunaren garra berealaxe nabaitu zuan ota oso poztua ta atsegindua geratu zan.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Erramuntxok negar ta guzi egin zuan; baña nolerebait poztu ere bai, azken arte alegiñean lagundu ziolako.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Gorputz ta animaz, sinismen ta naitasunez erru gabe izanik, Jauna bera poztu zenduen Birjin guziz ona, ta Jainkoaren Ama!.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Milla eta gueyago poz-eracutsi eguiten dizquitzut, eta animatic poztutzen naiz zure Seme chit gozoaren pizte gloriaz beteaz, bere presentzi jaungoicozco, hitz gozo, eta laztan amoriotsuaz eman cizun poz eta atseguiñ-contentuzco ujolagatic Berari esquer gozo eta bendicioac emanaz.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira zayozu aita eta poz-emalle gozoac becela, bere esleituac consolatzen eta poztutzen, eta icus zazu cembatez Berac ematen dituen poz-atseguiñac munduco poz-atseguiñ guciai eraguiten diezaten.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Aldi aretan Aita Santu Lon deuna zan eta Palben deunari egin zizkiotenak yakin zituanean, pozturik idazki bat igorri zion.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Erroma'raño zabaldu ziran Bergara'ko Elizkizun onen berriak, eta,¡nola poztu zuten an bizi zan Euskaldun Loiola'tar Iñazio'ren biotza! Berak orise nai zuan: Euskaldunak ezagutu zezatela Borja'tarr A. Franzisko; ikusi zezatela aunditasun eta aberastasunak ezertxo ere ez balira bezela utzi eta oinpetu zituan gizon santu ura.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Pozturik Obispo Jauna berri oekiñ eskerrak eman zion S. Iñazio'ri: Borja'tarr Franzisko'ri Gipuzkoa aldera juteko asmoak buruan sartu ziozkalako, eta baita berekin Euskaldun bat bialdu dualako ere.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zure agurraldi orrek poztutzen du zerua, garbitzen du zure burua utsegin txikietatik, eta zure eske arrek idikitzen dittu batentzat zeruko atariak, Garbittokiko galdak itzaliz; edo baitta ere lurraren azkeneko baztarrean zegoan baten animaren zorrak barkatu dittu, bere anima garbittu du.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Aitona, pailaso ta komediantiak zakurrakin eta ikusi ta bai poztutzen gerala.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Ixill-ixillik atera nintzan andik, itz oiekin pixkoat pozturik ba-da ere, aski larri.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Poztuten gara, Jainkoari eskaturik olan ixan dedilla.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Asko poztutzen naz, ta zorionak opa dautzubedaz. URETA-BARREN. Jorralla 21.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Landaburu'tar Luken etxetik urtetan ikusi dogu, gexo gogorra juanda. Poztuten gara.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baña gure asmo ederrak erori dira geyen poztu bear luketenen artean, 42'ko sutunpada batek baño dardar geyago sortuaz; eta jarririk eragozpen aundiak, euzkel-pesta ederra galerazitziagatik.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Egubenian irakurri nuben zure idazkia oso pozturik.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Asko poztuten gara eta osatuko alda len baize len.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ITURRI TXIKI'RI Zure idaztia igandean irakorri nuan asko poztu nintzan nik agindu nizun esango nizula 27 garrenian zer izango ginduan. Ara ba.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Asko poztuko giñake laister sendatzia.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jaungua'ren opamaira elduko naz; ni gaste au poztu egitten naun Urtzi'gana.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uriko ke ta kale-arrtian gagozanoi barne gustija poztuten yaku euzkerea entzuten dogunian.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Negu beltzaren urrengo, uda berria dator, eta poztu gaztiak arrosen usaña, eta ekiñ gogoz lanari.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskal jaietan, goizetik meza ematen, gero koruan abeslari, ondoren errebotean edo Angelus esaten, bazkaritan bere izpide atsegin eta egokiz ingurukoak asetzen, bazkalondoan ber-berak idatzitako triki-tixa edo abestiakin guziak poztutzen, eta azkenik gabean berak antolatutako antzerki bidez erakutsirik jatorrenak jolas antzera biotzeratzen arkituko zenuten biotz uts zan Garitaonandia jauna.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urtero elizatxo agintari agurgarrien bat edo batek gure Gurutz maitea gurtu bear izaten dute, eta aurten guzien gain degun Aita Santua'ren ordeko dan Nunzio, jaun gurgarria etorri zaigu eta Lezotarrak asko poztu gaitu elizaren agintari aundienetako bat gure elizatxo onetan ikusteak.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ala ere okerbiderik izan ez dala ta poztu giñezke, bai arranoa.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Ongi etorria izan zaitez biotzeko Luzear; zeure agerketaz pozten naiz da, jarrai osasuntsu, argi ta zuzen Euskal Orria antolatzen lekua emanaz idazle guziai, nola jakintsuari ala totelari, bere garaian ta eran.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zizurkildarrak poztu bearrian gera, ta alaitasunaren indarrez, bijoaz Iruñaraño gure biotzeko agurrik gozo gozoenak.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Guziok baietzean poztu gaitezen.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Aberri aurrez, aberria bira osoan ikusteak gogoa ta biotza poztutzen ditu.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Bere gaixo aldian obetuago arkitzen da Arreituandia'tar Irene, neskatilla gaztea; poztutzen gera.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¡Poztu gaitezen mutil, nekez bañan benetan euzkeraren aldez asi diranian!.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bañan gu, juan diran aitzeneko urte oyetan euzkerazko aurrerapen oyen berri dakigunok eta beraren aldez gabiltzanok asko poztutzen gaituk.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta esan bear det, guztiz pozturik artu nubela berri auxe.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Ara; ziñez diñotsuet, zuek intziri ta negar egingo dozue, ta mundua (mundutarrak) poztuko da; alege (triste) ixango zare, bai baña zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Iru gauza iragarri eutsezan Jesusek ikaslai itz onekaz: andik laster ezingo ebela bera ikusi (kurutzan yosia, illa ta lurperatua ixango zalako), ta alege (triste) aurkituko ziala bera barik; baña puskatxo bat geroago (iru egun barru berbiztu zeitenean) barriro bera ikusita poztuko zireala; eta azkenez euren poz au beti iraungo zala.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 2.ª Doneak surrutada samiñak iruntsi bear ixaten dabez sarri; baña apurtxo baten baño ez, Jesusen ikaslen antzera; laster poztu ziran, ba, ikusi ebenean euren Irakaslea berbiztuta, olan betetan zala bere iragarrija: puskatxo bat geroago, barriro ikusiko nozue... ta zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 3.? Azkenez neke artean dagozala be Jaunak poztuten dauz bere kutunak.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Europa 'ko baster guztietan eriotza, triskantza, ta negarra zabaltzen dauzan guda baltz, onetan, gustia ezta baltza, Kistar biotza poztuteko gauza pozkarriak be ba-dira; ta onetariko bat ementxe ipinten dogun jazokun eder-ederrau da.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Platon'en idaztiak, Bitoren Erroma'ko irakasle ospetsuak lateralduta (latiñez ipiñita) irakurri zituala esan eutsonian, Sinpliziano poztu zan, eta zorun agurra emon eutson beste jakitun batzuenen ordez idazti aunek irakurri zitualako; arek ba guzurrez josita dagoz, ta, onetan, noizik bein, Jainkoa'tzaz ta Jainko-Semiatzaz egia adirazten da.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Anzuola asko postutzen gaitu erri onetan Pro Luistarrak eteroko onetan erdia euzkeraz jartziarekín: izan ere euskaldunen errebista orretan etzaigu iduritzen ondo guztia erderaz jartziarekin.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0037 Abendu Santu onetan
Kristo'ren jayotzian
Kontentuaren aundiz
Guziok poz gaitian
Maria Yose!
Yose Maria!
Maria Yose!.

73. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Aita Tomas'en Meza barria
Pozikan dabe artutzen
Guraso, sendi, senide, auzo,
Danak dabe besarkatzen;
Au ikusiaz siñismendunok
Barrendik gara poztutzen;
Artzain batzuen jokerak baiña
Baldin badozuz jarraitzen
Kostako yako banandu diran
Ardiak txabolaratzen
.

74. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0099 16. Ziltzaldian onua sarritan artu egizu; ziltzaldian dagoanarentzat etzaite izan latzegia, zeuk zeu poztutea gurako zeunken erara poztu baño.

75. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

76. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

77. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Aintza Jainkoari betiko,
poztu bedi Jauna bere egintzakaz
Arek lurra begiratzen dauanean, lurra ikaraz jarten da;
Arek mendiak ikutzen dauzanean, mendiak ketan
.

78. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Bizi nazan artean, Jauna ospatuko dot;
ni izan artean, neure Jainkoarentzat joko dot:
izan dakiola atsegingarri nire olerkia,
eta ni Jaunagaz poztuko naz
.

79. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Eiguzu, arren, Jaungoiko alguztidun orrek!: geure argaltasuna ezaguturik, zeure indarrean itxaroten dogun ezkero, zure errukiak poztu gaizala beti.

80. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Goratu, zeruok; poztu zaitez, lurra; abestu egizue, mendiok; Jaunak bere erria poztu egin dau ta bere txiroai errukia agertuko dautse-ta.

81. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 Atsekabetuen poza ta makalen indarra zarean Jaungoiko alguztidun eta errukiorra: eldu bekizuz edozein larrialditan aurkitzen diranen eskariak; guztiak bear-orduan zeure errukia izanik, biotzez poztu daitezan.

82. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0016 Ontzi-mutillak be
lar poztu ziran.
Nausia, oitua
arriskuetan:

83. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0016 Neurriz poztu bear
da, asi yaken,
ta apurka-apurka
eizue auen
.

84. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Asko poztuten naz barri orrekin; neu be ia aspertuta nengoan beti kanta ori entzuten!.

85. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 5. Ez beiz etsayak - poztu ni jausten - ikusita, zaindaritzat. Zeu - zaitut-eta.

86. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 6. Poztu naitela - zure laguntza - ikusirik, Zeu, Jauna, kantuz - goraturik.

87. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Ezin geinke beti kijoteak izan ta ezin geinke erriaren fede-onean uste izan eta bere eroapenezko irribarretxoaz poztu.

88. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ori entzuteaz poztutzen naiz.

89. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Asko poztutzen nau zu ezagutzeak.

90. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Poztu etzara egiten, baina, tira, zure gizalegea estimatzen dizut.

91. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 8'gn. ANTIPHONA - Ongi-naia ta maitasuna nun? An Jaungoikoa. Kristo'ren maitasunak batera bildu gaitu. Poztu ta alaitu gaitezen Arengan. Gabiltzan Jaungoiko biziaren bildur eta maitasunean. Eta biotzez ta benetan maita dezagun alkar. Batera biltzen geran ezkero, begira ez gaitezen iritziz sakabanatu.

92. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

93. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, atsekabetuen poz, nekatuen indar: iritxi bitez Zuregana, edozein bearretan ots-egiten dizutenen eskariak; danok poztu ditezen, beren bearraldietan Zure errukia arkiturik.

94. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Sarrera Poztu gaitezen oro Jaunagan, San Tomas doatsuaren jaia ospatzean; aren oñazealdiaz pozten dira Aingeruak, eta Jainkoaren Semea goresten dute.

95. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Berarengatik, grazi ontara siñestez sartzeko atea are zabaldu zaigu, ta Jainko-semeen argitasuna irixteko ustez poztuta gabiltza.

96. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Maiond. Eukaristi onek eta Mezak bero dezaigutela biotza, Jauna, ta auen ondorioz berebat poztu gaitezela.

97. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Mai. Kristoren oiñazeetan erdikide izanik, poztu zaitezte; zeruan Aren argitasuna agertzean, pozetan gaiñez egin dezazuten.

98. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Utzi, artu,
negar, poztu;
gaur: Ator!
biar: Agur!
orain, samur:
gero, uxkur.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Danak poztu eta alaitu ziran gogotik.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 Poztu ziran ikasleak, Jauna ikusita.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Asko pozten gera.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Pozten naiz zureak ere ongi izatearekin.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Tzeu'ren seme Sarpedon oso poztu zan, eta, ba-zetorkionari, onelako itzaldi errukarria yalki zion: Sarpedon'ek: Piriamakumel hemen etzanik lur gañian ez-nazak Danaotar'en gudakintzat utzi bertan beherat.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 10. Au dala bide, Kisto'rengatiko eri, irain, bearraldi, yazarrpen ta elkaitzetan poztuta nabil; makal naizanean bertan, sendoa naiz-ta.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Azkenez, txadonatik ateratakoan, auzitegiko aulkira eraman ta ezarri zuten, eta dukearen yauregi-zayak esan zion: Aspaldiko oitura dugu, yaurlari yauna, ospetzu ugarte onen yabetza artzera datorrena, nastatu ta zail-samar dan galde bati erantzuteko bear dala, ta erantzun ontan erriak yaurlari berriaren asmamenaren mailla neurtu ta ukitzen du: ta onela, bere etorreraz poztu ala illuntzen da.

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zentzumena galduta, iñoiz yaio ez ba'litz bezelaxe da; gu, ordea, poztu egiten gera ura yaio izateaz, bai ta iri au poztu egingo ere diraukeño.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 110. Adi-itzaren ondoreko quod euskeraz -tea'ren eta -na'ren bidez esazu: gaudeo quod vales = zu onik egoteak pozten nau; onik egoteaz pozten nauzu; zu onik egonak pozten nau; onik zaudenak pozten nau.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 Jokabide soillean si onek agiz gertaera dio; eratxikian berriz baldiñezkoa: si vis pacem, para bellum = pakea nai ba'duzu guda gertu ezazu (emen alare latinez baldiñezkoa da berez, si velis); si hoc dixisti erravisti = au esan ba'duzu, utsegin duzu (au esan duzunean utsegin duzu); si hunc librum leges, laetabor = liburu au irakurr ba'dezazu, poztuko naiz (irakurriko ba'duzu ez ongi euskeraz).

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Artu buruan eta poztu zaitezte.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Zergatik itzegiten dezu zuk, zure burua poztearren edo zuritzearren?.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0404 E) Nere gaztetasuna poztutzen duen Jaungoikoagana.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0404 E) Ta Jaungoikoaren aldarera igoko naiz; nere gaztetasuna poztutzen duen Jaungoikoagana.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Etorriko dira, ordea, (orrek pozten gaitu euskeraren onerako) zuek apurtuko zaitutenak ere.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Entzun dituzunek eztakit onik egin dizuten, ezpaitut garbiro ikusten zure lerroetan poztu ala goibeldu zaituzten.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Zenbait poztu egingo da, argia azkenik sortu delako, eta sortaldetik datorren argia, berriz ere; beste zenbait, ordea, goibeldu, euskerak antziñako ugartetasuna galdu duelako.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 Zorionez begi argiz aurrera begiratzen duten gazte asko dator, eta benetan poztu bear gaitu onek.

117. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Urtiak luze egiten jakuz
Burua astun, ixerdi larriz,
Bustita sarritan galtzak
Batzuetan bero larregi
Bestietan barriz otzak,
EUZKO-DEI onek poztuten ditu
Sarritan gure biotzak
.

118. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Umiok pe poztuko'zuz bai, da danok poz-pozik.

119. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Manu.- Eskarrik asko Josepa entzun gure abesti polit au (Abestuten dabe-abesti au 1.- Gabon gaba laster dator / ez da izan gau bardiñik / gau erdian eguzkiak / urtengo dau zeru goitik // 2.- mirari au ikustian / aingeruak arin arin / datoz Jesus estaltzera / maite arnasa ta egoekin // 3.- Beleneko uri dana / argiturik argi deunez / poztuten da gaur gabian / bai benetan barru pozez // 4.- Emen gatoz gazte danok / abeslari ta poz-pozik bete egizuz gure otzarak / biotz onaz, gabon sariz.

120. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 OTSEIN - Zu yaun orren antzezlariak zu osatu zareala entzunik, barre-antzerkiren bat antzeztuteko etorri dira: eta izan be, geiegizko gotiluntasunak zure odolak leitu egin dauzala-ta, motelkeriak zorakeria dakarrela-ta, zure osagilleak egokitzat dabe zuk olango antzerkirik ikustea: ori dala-ta, ba, aik uste dabe ongarri yatzula olango antzerkirik entzun eta zure gogoa ta biotza poztu ta argitzea, pozak eta biotz-argitasunak gatx askori ateak itxi ta bizia luzatzen dabelako.

121. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ba-dakit orain gei gogorrezkoak, mea gogorrezkoak zariena, gorrotozkoak; zuok bai poztu nire zori txarrakaz, eurok zuon yanari ba-litzaz legetxe! eta zuok bai bigun, leun eta lotsabako agiri ni ondatu nagiken edozetan!.

122. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Miren konturatu da bere gurasoak gauerako nekatuta egoten dirala eta erabaki bi artu ditu, ikastetxetik etxeratzen danerako: Zintzo ta alai jokatzea bere gurasoekin aiek ere poztu ditezen eta amaren baitan jartzea laguntzarik lezaiokean guztirako.

123. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Barrenkale-sarreran egoten dan Ertzaiña be asko poztu da Mendiatarren neskatto barria ikustean, bien por Lore eskuaz mosua bialdu dautso umeari, aita Joanesek bateo-ospakizunerako eskupekoa emon dautsonean.

124. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 2. Idatzi eizu zure koadernoan gurasoak alaitzeko eta pozteko, euren semealabak egin leikiezan bost gauza.

125. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amona ez zan bat ere poztu, illoba amaren bularretik indarbarritzen egoela zegoela ikusisik.

126. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Zeure amak senar barri bat daukala jakin dozunean, poztu beharrean, negarrez hasi zara.

127. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Poztuten naz, esan eban Mr Murdstone'k poztasunbako abotsez.

128. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Gorakundezko biozkada ederrak bizi genduzan
utsaren utsez, ezebezez pozturiko egunak
ta, geiago alakorik iñoiz sortuko ez ziran
amets lilluraz bizitako bizialdi kutunak
.

129. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 Poztu zan Odis a ikusiaz eta itzok zuzendu eutsozan:

130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Ortarako idatzi zituan bere koplak eta, ain zuzen, erri-bertsoetan oiñarrituak ditu geienak; poztu eitezan, bai, gazte areik komentu barruko bizikera latz samarrean.

131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Baiña, onen oiñazea guztiz samurra da-ta, arimeak ez dau nai ori kentzerik, poztu be ez dau ezek poztuten Jainkoak berak ezik... ().

132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Beraz, itandu edozer torreari buruz eta neuk agertuko dautsut, santuakaz (edo kristauakaz) poztu zaitezan.

133. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 BAT - Anai-arreba maiteok, famili bat osatzen dugunez gero, geure artean anaitasuna eta laguntasuna behar ditugu nagusi, eta asko pozten nau guztiok, zahar eta gazte, adiskidetasun ezin hobean mahai honen inguruan ikusteak.

134. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 PANTALON - Harritzen nauzu!... Pozten naiz bizirik eta osasunez ikusteaz, berri txarrak hartuak bai ginen. (Doktoreari isilka) Jakizu oraindik ez dudala sinesten.

135. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 PANTALON - (Sartuz) Bapo! Izugarri pozten naiz! (Klarisari) Laster egin dituzu bakeak, alabatxo!

136. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 KASIO - Pozten naiz nire hitz ahulek gutxienez su-itxura hau sorterazi izana Brutorengan.

137. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Hau udaberriko arratsaldearen ederra! Zerua oskarbi, eguzkia kristalei su eman beharrean: jendetza lasaia, jantzi argiak soinean dituela Champs Elysées-etan gora eta behera, ilunabarreko argiak aurpegiak leunagotzen ditu. Ondo da, pozten naiz (Ahozabalka). Egitekoen zerrenda?

138. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Pozten nauzu, Anatxo, hitz hoiek entzutean... (Hats hartuz eta elea aldatuz). Antxiko eskolatik etorri ahal dun?

139. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 MARI BELTXA - Bai, eta aita batez ere izugarri poztu zen.

140. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 GRAZIAN - Gezurra! Ez duzu deus ere sentitzen! Aitzitik: poztu egiten zara zure baitan. Bildurrak bakarrik esanerazten dizkizu hitz hoiek.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Hemengo oharrok lagunduko dizute agian eta horrela balitz poztu egingo ginateke.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Denboraldi batetan behintzat faxist estatuak lortzen du estankamendu eta depresioak gainditzea; erdi mailako jende asko pozteko bide bat izango da noski.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Midas erregeak, jendea poztearren, esaten zioten guztia egiten zuen baina jateko ogia hartu zuenean, hau ere urrezko bihurtu zen eta bere gosea asetzeko erreginak ahora eman behar izan zion janaria.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Anaiaren hezurrak mamitzen ikusi zituen noizbait eta poztu egin zen.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Asko pozten naiz, baina ni Lurrean bizi naiz.

146. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 - poztu, alaitu, anai-arrebok, ordu hau heldu delako.

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0008 Orduan gizonak, are haserretuago, oihu egin zion: - Nola poztuko nintzatekeen lukainka madarikatu hau sudurrari erantsiko balitzaizu!.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Hildako bat ikusteak ere poztu egingo zintuzke zu, Madame, beti abentura inozoren baten bila.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 Justina konformatzen zitzaiola nabarmendu zuenean, Madamek: - Hildako bat ikusteak ez nau sekula pozten, Justina, ez pentsa....

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Beno, hildako txahal edo txerrikume batek pozten nau, baina gainerantzean, tiento, neuk ere badaukat eta, neure bihotz koskorra.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 - Hanno areago pozten da.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0097 Zorionez haurrek ez zuten ezeren susmorik, Jesus Haurtxoarekin eta opor egunekin pozten ziren haiek.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Azkureak aldegin ziola nabaritu zuen Benek. Poztu egin zen.

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0038 - Nondik dakizu hainbeste berri? - Hara! Pozten naiz galdera hori egiteaz.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 Alde batetik poztu egiten zen hura uzteaz, (...).

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0041 Behiak biziki poztu ziren Lontxo ikusita (...).

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0039 - Hala uste dut, baina poztutzen nau horrela gertatzeak, LU orain zoriontsu delako eta gurekin jolasten ikasi duelako.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0042 Txantxangorri ere poztu egin zen, neskato mutiko potxolo haiek ikusi zituenean.

159. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0067 - Ba, pozten naiz - diotsu odola gatzatzen dizun ahotsez -, zure lagunak eta zuk luzaroan egon behar izango baituzue hemen... betirako agian. Goardiak! AMAIA.

160. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Eta Tom pozten zen, baina gauez bildurrak erasotzen zuen eta ezin lo egin.

161. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Hain da arraroa, bakartia eta toki sekretuz betea! - Beno, hemendik joateak guztiok pozten bazaituzte - esan zuen Julenek -, ni ere poztu egingo naiz, ba.

162. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Asko pozten nau horrek - esan nuen -.

163. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 Frantsesak orduan, aurpegi atseginez eskua luzatuz: - Asko pozten naiz zu ezagutzeaz.

164. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Ikaragarrizko hotza egin arren, surik ez zuten egin eta oso poztu ziren ibiltzen hastean.

165. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Erne ez bagaude inguruak irentsiko gaitu: Jainkoaren etxera salbatzaileaz poztutzeko gai ez garela pasa dezazkegu Eguberri jaiak.

166. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0122 Poztu nazazu, ona bai zera zu, Jauna, dei egillentzat; denentzat dezu biotz ona.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0211 Eztarria berriro garbitu, gu ezagutzeaz pozten zela esan eta Mimik kanpo aldera eraman zuen.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Asko poztu ginen garaipenaz, gure medio urriak kontuan izanik egiazko azaña bat iruditzen bait zitzaigun.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0052 Zuek ez dakizuen gogo batez pozten nintzen.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0019 Momentu hura arte ez nuen amestu ere egin alboko inor ni nola poztutzeaz arduratu zitekeenik, ez nekien zer zen maite denaren antza izateko premia ere.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Zure emazte Isabel-ek seme bat erdiko du eta Joan izena ezarriko diozu; jende asko poztuko da haren jaiotzeaz.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Mandatariak esan zion: Poztu zaiztez, Maria, Jaunak bedeinkatu bait zaitu eta zurekin dago orain bertan!.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0093 Pozten naiz.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Zapaltzaileen eskuetan dago indarra, ahalmena, eta zapalduak poztu ditzakenik gabe, zer egin eta zertarako urduritu, estutu? Eguzkipean dana egiten da bere aldian.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 - Pozten naiz. Zergatik ez zara nirekin bazkaltzera gelditzen? Otordua prestatzen oso antzetsua naiz.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0010 - Bai, oso zaila izan behar du inondik ere! dena dela duela zenbait urte etar batek ihes egin zuen, ez zara akordatzen?, haroztegi batetara joan ziren zulo baten bila eta aurkitu ere aurkitu zuten, eta hainbesteraino poztu omen ziren goardia zibilak ezen denek zulora jauzi egin baitzuten, Olentzerok zapatatxo berriak ekarritako umetxoak bailiran eta anartean, ez bat ez bi, zast!, haize!, mendian zehar alde egin zien.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 Horregatik poztu nintzen hainbeste, halako batean ere, aspaldiko nire erreguei amore emanaz, Kristandadeko Enperadore Txit Agurgarriak Jainkoak demaiola bizitza luzea gure gaztelu-komentu honetara bere Gorte Goreneko aholkularirik ospatsuena, frai Arthur Huxleyville-koa, bidaltzea erabaki zuenean, hemen gertatzen diren anabasen ikerlanen ardura beronen gain utzirik.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta orduantxe ulertu nuen Bongaren arazoa konprenitzeko bigarren urratsa nuela emana eta poztu egin nintzen horregatik, baita ere gorroto eta beldurra bakardadean nozitzeko aukera hartua izanagatik.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0105 Eta Lunbari gibela emateaz batera neure bideari ekin diot, arima bertsoka eta gorputza igerika, eta antzineko olerkia burura etorri zaidanean, bizitzaren azken uneek ematen duten poza dastatu dut, zeren ez bait dauka bizitzak pozteko motibo handiagorik, bere iragatea bera baino.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0062 Zirudienez, polizia nintzela pentsatzeak ez zuen gehiegi pozten.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Eta oso sentsazio bitxiek bete ninduten: berriro ni mezatara... aspaldiko partez... Amak baleki, poztu egingo litzatekek... Gaixoa!

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Gogoratuko al nuen non zen? Eta han jarraitzen ote zuen artean berak? Poztuko ninduen huraxe ikusteak!.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Idatzidazu nahi edo beharra duzunean, edo poztu nahi nauzunean, edo erraietan ilusio berri bat loratzen sentitzean, edo ametsetan gau ilunean izartxo berri bat aurkitzen duzunean.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0091 Hala ere, ez zuen Zoramen besteak bezala poztu don Santxo han geratzeak, Santxo zeritzala esan bait zuen; ijitoek, ordea, aldatu egin zioten izena, eta, handik aurrera Kelemente deitu zioten.

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Lorezko koroiez horniturik zegoenean eta belazeetan eguzkiak dirdira egiten zuenean, moztea beharrezkoa zela esanaz poztu egiten zen.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Baina emaztea ez da pozten.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Pozten naiz osasunez eta okerrik gabe itzuli zaretelako! Baina tamalez hauxe da gure poz bakarra, elkarrekin bildu garen honetan.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Ikusiko duzue nola pozten diren!.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 - Onginahiezko maitasun (bestea zorioneko eginez pozten dena, eta irritsezkoa, nahi eta nahiezko berekoikeria batekin zorionekoa izaten ahalegintzea beharrezkoa delako; errukiagatik ezkontzea ez litzake egiazko ezkontza izango, argalkeria, gaixotasuna baizik.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Ez dakigu euskaraz, ez pozten, ez hasarretzen, ez ezelako sentimenduak adierazten ere, nahiz eta gai teknikoa errez erabili.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Poztu egin naiz.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Breviario berria laixter datorkigula entzuteak poztu egiten gaitu.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0252 2- Lan eginak pozten du bat (egindako lanak...) 3.- Egiteko lanak buruko minak emanen dizkizu.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 - Poztu zaitezte, adiskideok, artzaiak poztu ziren bezala.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Asimilazinoaren karrika-eginaz, berriz, ez naiz ni bereziki poztuko.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Baina aitarekin zelaira joaten zenean, lasterka hurbiltzen zitzaion eta oso pozten zen ikustean: ez zen ahaztu.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0003 Pozten natxiok ikusmena zuzpertzen ari haizela jakiteak, nahiz eta gau debekatuak irakurtzen igarotzen dituan oraindik, ohitura txarrak galdu ezinik.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0159 Alegia, martxa eta abiada honetan laster, gure karlistakume bekatarion lehengo bekatuen zorrak borratzeko, demokrategitxoak ere bilakatu izango gara, eta tolerantziaren tolerantziako gure lehia demokratikoan, edozer gauza ondo iruditu beharko zaigu, uste-muste guztiekiko izango gara etor-etorkorrak, ideia guztienganako egongo gara leiho-zabalik, birrinduak izango ditugu gaurko estukeriak, azkenean superatua izango dugu geure nacionalismo culturala (Deia, 1989.12.3), mundu guztikoak bakarrik izango gara abertzaleak, zoko-mirrin triste honetakoak barik, izugarri poztuko gara popatik ematen diguten bakoitzean (konstituzionalki izan dadila), txit ohoratuak sentituko gara Euskal Herriko Unibertsitateak Millán Astray-ren ohorezko irakasle memoria instituzionaliza diezagunean urteroko jaiegun gisa.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Noan, bada, testukritika berba hori darabilgunean zertaz ari garen, zer ulertu behar dugun eta bertatik zer itxadon azaltzen saiatzera: hitzaldiaren laburrak ez dit, ordea, gaia agortzeko astirik ematen amets hori inoiz izan banu; behin behineko ezagutza eta pausuetara mugatuko gara, beraz, baina ez nintzateke gutxi poztuko horiek argi gera balitez.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Poztekoa dela deritzot ondorioz, eta onuragarria, txostengileek horrela jokatu izana; eta hurrengo baterako faktore hori kontuanago hartu beharrekoa luketela gogorarazi nahi nieke, onginahiezko gomendio xotilez esanik, ekitaldion antolatzaileei.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Maitasunak badu bere-berea den indarra, bere-berea den ahalmen goitarra: Maitasuna eramankorra da, bihozbera; maitasunak ez du bekaitzik, ez haundiusterik; maitasuna ez da harroa, ez da eragabea, ez da berekoia, ez haserrekorra; ez du kaltea gogotan hartzen, ez da bidegabekeriarekin pozten, egiarekin baizik; dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxaroten, dena ongi eramaten (1 Kor 13, 4-7).

202. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0088 - Nola duzu izena nere amari esan diezaiodan? Poztuko litzakit ama holako gauzak jakitean.

203. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 AITOR - Poztu zaitez, ama, azkenez ere eskuratu dut nahi nuena: egiazko zamaua, egiazko bildotsa eta zotz mirarigile hau.

204. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0106 Manuel maite, zure bertsoaz
ni bai poztutzen naizela,
ikusten baitet erri-muiñean
bizirik dijoazela.

205. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0146 Beti udaberria
nai luke biotzak,
neguan sumindutzen
gaitulako otzak;
baña poztuko gaitu
Jesusen jaiotzak,
munduko pekatua
kentzen dun bildotsak.

206. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 Marraztu itzatzu zure eskuekin sortu edo egin dituzun bi edo iru gauza, batez ere geiena pozten zaituztenetakoak.

207. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0051 Jaungoiko zure Egille onek, zuk azten irautea (nai) du; jaungoiko egille au zure azteaz poztu egiten da.

208. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Txalo jo Jaunari, poztu t'alaitu, ospatu Jauna, Bera da gure saria.

209. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Txalo jo Jaunari, poztu t'alaitu, ospatu Jauna, Bera da gure saria.

210. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Txalo jo Jaunari, poztu t'alaitu, ospatu Jauna, Bera da gure saria.

211. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0015 Poztu bitez kantari atzerriak,/ zuzenbidez bait daramazu izadia;/ zintzo bait dituzu gidatzen erriak,/ eta zaintzen lurrean atzerriak.

212. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0182 Alaitu eta poztu zaitezte: Ederra baita zuen saria zeruetan.

213. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Galbidean ikusten ditugunean, ez ditzagula zabarkeriz laguntzarik gabe utzi, aitzitik, biziera zuzenetik bazterturik galduta dabiltzanean, bide zuzenera erakar ditzagun eta zintzo bizi diranen artean sar; eta aien etorreraz poztu gaitezen.

214. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0047 Ark poztuko nau,
Zure aurrean gaur,
nere gogoko griña magurrak zuzenduz
lasai biziko naiz, nik zu, zuzen serbituz.

215. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Biak biziro poztu ziran, egundoko zoriona etorri zitzaiela-ta.

216. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Bera bezelaxe, emaztea ere biziro poztu zan; izan ere, ez zuan euki aspaldi antzarrik bere estalpean.

217. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Uxoak eramaten badute, berriz, poztu zaitez, ama, nerekin.

218. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Alaere ordea, gabeko orduetan oe-zuria bigunago izaki, edo-ta iñorekin txar egin nai ezak, agian eskupekoek pozturik, ikuspegia batekoz-beste aldatzera oituek bai zeuden, ta zuzmurrak-zuzmur, batzuek eta besteek leenetan zirauen.

219. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0220 2T. Oroi zaitez, Jauna, nitaz, erri au maite duzunaz, zatozkida zure salbamenaz: zure autetsien zorionaz poztu nadin, zure erriaren pozez dezadan atsegin, gaillendu nadin zure ondarearekin.

220. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0058 Gero, diru-putzu arekin poztua, iges egin.

221. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Asko poztu zala ere igarri zion Yon`ek.

222. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Ez dute egin dutenaz poztutzerik izango.

223. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Nere arroztegiko bi neskarik politenak eramango ditut ara, eta zu gure maikide izateak asko poztuko ninduke.

224. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Poztu zitzaion bekokia Horace Crest lege-gizonari txartel ura irakurri zuanean.

225. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Aiek ikusi zituanean, arrunt poztu zan.

226. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0245 Gu ere gure aurretik joan zaizkigun hoiekin egunen batean alkartuko geralakoak pozten gaitu.

227. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Gora-goratzen du nere animak Jauna;
eta pozten da nere espiritua nere osasuna dan Jainkoagan.

228. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak s. etxebarria 0055 ITZAK Or, nonbait esan nuenez, euskaldun batzuek poztu egin ziren.

229. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Rossetti poztu zan eta bere baitan ala esango zuan, dio Carnegie'k -: Nere duintasuna ta olerkien bikaintasuna era ontan goraipatzen dituan gaztea, nai ta nai ez, azkarra ta bizia izango da.

230. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 - Poz zaitezte, gizakumeok, egiñakin; oro ikus al izan ba'zenute, Mari'k ez zeukan zertan aur egiñik; eta ikusi zenituzten frutu barik irrikatzen, aal izanik, kezka lez beren barruan sekula ta beti daramaten guraria aserik ikusi ba'lute: Aristotele ta Platon eta ainitz geiago dakarzkit gogora.

231. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0183 Lewis oso poztu zen, eta nola bere adiskidantza Otsoarekin punktu gorenean ez bait zegoen, halatan Jeani askatu zion beren lagunarekin kontaktuan izaiteko, (...).

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Euskaldun abixena daukiela-ta poztuten

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Ikastoletan ere ikasleak produkziorako soilik prestatzen saiatzen garen garai honetan poztekoa da irakaskuntza gauza guztien gainetik hezketa dela gogoratzea eta hezketaren helburua pertsona dela baieztatzea.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Ura bukatu zanean, mutil gazte bat, asi zitzaigun eskutako soñua jotzen eta asko poztu nintzan ark zeukan tajuarekin.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Egun hauen egitekoa horixe da: jendea bildu, jendea poztu; ez uxatu eta etsierazi.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta lantegi honek pozten ditu antolatzaileak.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Dena dela eta beste edozeren gainetik, beste alde batek pozten nau ni, poztu; aurrerantzean Euskal Herrian gai honi ganoraz ekingo dion nornahik euskaraz ekin beharko diola, alegia.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Aurpegian sumatu ez bazitzaidan ere, ni erabat poztu nintzen talde hura nongoa izango eta Arrasateko Udal Euskaltegikoa zela erantzun zidatean.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Berak, Euskadiko Selekzioan bertan, Athleticen eta baita Estatuko Selekzioan ere gauzak beti argi izan ditu, eta gaur egun, bera da Euskadiko Selekzioak ofizialitatea lortzea gehien poztuko lukeena.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Aurten kirolzaleek badute, bai, pozteko aukerarik, makina bat ekitaldi ikusgarri izango bait da kirol munduan olinpiadak direla eta.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Bram Stocker irakurtzean eta hura Drakularen sortzailea dela gogoratzean, poztu egingo zineten zuetako asko.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Orretan bai benetan, dirutza izugarria joaten dala, ta sarri, ganora barik ¡asmatu egizu zerk poztuko daben zure umetxo ori, baita baiña, bere burua argitzeko, zenbaki ta zenbaketa ta beste edozelako jakintza bidean jarriko dituen jostailluak bear litzakez.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Eskerrak etxean euskerea egiten dogula, bestela... Emengo gurasoak ez dakie ezer eta lau abesti entzuteagaz poztuten dira, baiña emen irakasten dabena ez da euskerea, beste zerbait baiño.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ba`leiteke liburu karua izatea, baiña gure sakelak ituntzen diran neurrian gure biotzak poztuko dira, euskaldunak merezi ditugun lako liburu ederretan geure gaiak ikusiaz.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Bidani-ko ballara zoragarrian jasotzeko asmotan omen ziran; baña poztu egin giñan asmo aiek utsegin zutenean, Erniopeko ibar paregabea erabat itxusi geratu bear zualako.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Poztu euskerazaleak
baserri eta kaleak!
Gure berri-emailleak
azkenengo aleak,
arturik arnas berriak,
onartu ditu erriak.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Horrek beti pozten du bat.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Aberri-dirua euren esku izateak poztuko leukez euskaldunak eta gure lan-gogoa bizkortuko litzake.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Asko be asko poztu nintzan gure illeroko ZER onen lenengo zenbakian, azal aurrean, portadan, ikusi nebanean atsotxo bat bere aldamenean, alboan, mutil koskortxo bat, lengo ta geroko baten denporak adieraziaz.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Eta horrexek poztu nau.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Guk, guri dagokigun neurrian, poztu egiten gara geure konpromezua herri dinamikan uztartua ikusteagatik.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Pozik etorri dira ta beste batzuek be poztu dira joateko.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Testamentu Zarreko liburuan Jaungoikoak diño: Ardau onak gizonaren biotza poztutzen dau.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Izan be olaxe da: triste dagonian, postutzeko; pozik dagonean, ospatuteko; bero danian, preskatzeko; otza danian, berotzeko.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Bere langelan esererazi gintuen eta bertan euskaldun anaia (baski dzma) bat ikusteak asko pozten zuela esan zidan.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hala ere, elurra gure aurrean somatzen dugunean bihotza poztu egiten zaigu, umeak kalera, kanpora, goiz-goizetik algaraz doaz... berritasunaren menpe; askotan azaltzen ez den bizi txuri honen antzetik, hemen noski!...

257. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Gaur, Gabon! Gaur Gabon!
Poztu zaitez, anaia,
gaur Gabon gaua.
Jesus dator gugana,
goazen ba beregana...

258. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0048 Bestea jausteaz pozten dana.

259. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00021 Eleberri batzuetan neure arazoak ispilatzen dira eta, irudimenez, neuk lez sufritzen daben eta pozten diran arima bikien bizitzatik paseatzen naz.

260. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00069 Lekobideseak ez ehan ezetzik esan. Poztu egin zan baina urak bere bidera ekarri nahian eta une egokia barruntatuz erantzun eutsan Lekobideri:

261. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0007 Nik muturra ipini orduko, amatxok telebistea izetzen dau, horregaz poztuko naualakoan.

262. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0082 Hain txikiak ziran, niri gerritik helduta -hain bigunak- barreka ito beharrean baina halan eta guzti be, hazi egiteak poztu ahala arduratu be egingo bazindu lez, urduri: Zu baino haundiagoa naz esanaz, zure okotzaren parean geratzen zan eta nire bekokian behera etorren ule txortatxoa igorzten zenduanean...

263. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Eta aurkitzen dauanean, pozaren pozez, txapela irabazi dauan baten antzera, auzoakana dator esaten: Poztu zaiteze nigaz, aurkitu dot galdu jatan ardia eta.

264. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Orduan, Jainko Ona poztearren esan nion, gogo onez utziko nuela neure burua han hondoratzen, birao-toki honetan betiko maitatua izan zedin...

265. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Begirada batez pozten da, maitasunezko hasperen batez...

266. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00065 Poztu zaitez, don Gerbasio!

267. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0206 TXEMA - Beno, txorakeriak alde batera utzita, pozten naiz, Maite, nere gonbita onartzeaz!

268. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0022 O!. Asko pozten nau zuek ezagutzea.

269. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Gea izugarriaren bihotza asko poztu zen eta isilean, ezkutuan, zelatan jarri zuen semea, Uranoren zain. Hortz zorrotzeko igitaia jarri zion eskuetan semeari eta ezin hobeki estali zuen amarrua.

270. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00022 Kanta dezagun denok,
hau da egun alaia.
Jesus jaio da eta kanta: aleluia!
Poztu aingeru,
poztu zeru-lurrak,
poztu familia,
poztu gurasoak.
Poztu abere, arrain (e)ta hegaztiak,
poztu landare
(e)ta izaki guztiak.

271. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0170 3. Hori esan duzuenean ez nauzue batere poztu.

272. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0170 15. Zu erabat sendatuta ikusteak izugarri poztu nau.

273. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0095 Elurrak zoriona ematen zidan, poztu egiten ninduen hura ikusteak.

274. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0239 Honek ikusi zuen bere ahuntzek, kafe landarearen hostoak jaten zituztenean poztu egiten zirela eta saltoka hasten zirela.

275. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 Andereñoa poztu egin zen:

276. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 D. Mago ona asko poztu zen Galtzagorri ikustean.

277. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0048 Bestea erortzeaz pozten dena.

278. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 Kontalaria: Dabid-ek ez zuen oso ondo ulertu Samuel-ek esandakoa, baina poztu egin zen Jainkoak bera aukeratu zuelako herriaren errege izateko.

279. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00092 - Pozten naiz; horrela ez didate jarraituko buruzagiarengana joaterakoan -ihardetsi zuen Hettyk, aurreko hitzen esanahia ulertu zuenaren itxurarik gabe.

280. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00030 Batzuen egonezina sumatzen duk eta poztu egiten haiz, heu horrelakoa baihintzen umetan: ipurterrea.

281. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0015 Asko poztu nintzen saritua izan nintzela jakitean eta orain zuek animatzen zaituztet euskaraz idaztera.

282. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0171 Pozten zen, jakina, negozioa hain ondo joateaz, baina nekagarria zen.

283. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0029 Eta lurralde hartako biztanleak poztu egin ziren; bazekiten ehiztariak albiste onak zekartzala.

284. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0066 - Ez, ez dut gure ama ikusi, baina gauza bat esango dizut, ez zarela bera ikusteaz poztuko.

285. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0014 Baina, ondoez haiek eta guzti, neure ametsetako emakumea gizonezkoen komunetan barneratzen ikusteko bezain besteko abildadea izan nuen, eta poztu egin nintzen hagitz anderearen despistetxo tontoarekin, harexek ematen baitzidan parada, aitzakia, beregana hurbildu eta erlazio luze bezain sutsua izan bide zenaren lehen hitzak zuzentzeko.

286. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0070 - Jobe, hura bai izan zela guai - poztu zen Marijo - gogoratzen naiz Prexepek bere trikitixa hartu eta jotzearekin batera, gehienok dantzan hasi ginela painelu eder haiek soinean!

287. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00132 R/. Poztuko naiz, Jauna, zure salbamenean.

288. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00152 Zure eskuetan uzten dut neure arnasa,
askatuko nauzu, Jauna, Jainko leiala.
Poztu eta alaituko naiz zure maitasunez,
begiratu baitiozu nire zorigaitzari,
estualdian lagundu diozu nire bihotzari. R/.

289. 1991> euskara batua liturgia igandea 00176 - Bakardadean nahiz gaixorik bizi diren adin handiko gizon-emakumeentzat: gure senide-maitasunak lagundu eta poztu ditzala, eska diezaiogun Jaunari.

290. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00020 Poztu gaitezen eta alaitu, guztien Jaunak birjina santu eta ospetsu hau maitatu duelako.

291. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Poztu gaitezen eta alaitu, guztien Jaunak birjina santu eta ospetsu hau maitatu duelako.

292. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Zure Semearen gorputz-odolak hartzeak, Jauna,
betirako ez diren gauzetatik aldendu gaitzala;
Maria Frantziska santuak bezala,
lur honetan zure maitasun zintzoan aurrera egin dezagun
eta zeruetan Zu ikusteaz beti poztu gaitezen.
Jesu Kristo.

293. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Zure Semearen gorputz-odolak hartzeak, Jauna,
betirako ez diren gauzetatik aldendu gaitzala;
Ines santuak bezala,
lur honetan zure maitasun zintzoan aurrera egin dezagun
eta zeruetan Zu ikusteaz beti poztu gaitezen.
Jesu Kristo.

294. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00030 Bedeinka dezadan aldi oro Jauna,
nire ahoan beti Haren gorespena.
Gailendu bekit bihotza Jaunarekin,
poztu bitez apalak hori entzutearekin.

295. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00082 Poztu zaitezte, zintzoak, Jaunagan,
zuzenak direnei dagokie Hura gorestea.
Ospa ezazue Jauna kitaraz,
egiozue soinu hamar hariko salteriaz.
Kanta iezaiozue kantu berri,
turutaz ongi eresi.

296. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00090 Ant. Zatoz, Jauna, emaguzu zeure bakea; eraman gaitzazu zuzentasun-bidera, Zurekin bihotz onez poztu gaitezen.

297. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0108 Maitasuna eramankorra da, bihozbera; maitasunak ez du bekaitzik, ez haundiusterik; maitasuna ez da harroa, ez da eragabea, ez da berekoia, ez haserrekorra; ez du kaltea gogotan hartzen, ez da bidegabekeriarekin pozten, egiarekin baizik; dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxadoten, dena ongi eramaten.

298. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00060 Manueli gurekin espedizioan parte hartzeko eskatu nionean, poztu egin zela uste dut.

299. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Zakurrak isatsaz erantzun zion bera ere pozten zela treneko lagun zaharra berriz ikusteaz.

300. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00025 - galdetu zuen orduan Joxemarik, soinujolearen argitasunaz harriturik, eta plana ondo zihoalako pozturik.

301. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Beste batzuek itsaso itsuak zirikatzen dituzte arraunekin eta burnira oldartzen dira, erregeen areto eta ataburuetara sartzen dira; honek suntsitzeaz mehatxatzen ditu hiria eta penate errukarriak, harri bitxian edateko eta sarrar purpuran lo egiteko; besteak ondasunak ezkutatzen ditu eta lurperatutako urrearen gainean lotaratzen da; hau, zurtuta, rostretan harritzen da; beste hau txaloek utzi dute aho zabalik, plebearen eta aiten jarlekuetatik bikoiztuak; poztu egiten dira anaien odol isuriaz eta etxeak eta ataburuak aldatzen dituzte erbesteratzearen truke eta beste eguzki baten pean datzan sorterri bat bilatzen dute.

302. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Eta ez ezazue aurpegi hori jarri, ez nago txantxetarako eta. Inoren desgraziarekin poztea, hori al da giza legea?

303. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00052 Luisek badaki Elisabeth bere deiaren zain egongo dela, badaki ez dela ezer egin gabe egongo eta deitzen ez badio ere ez dela haserretuko, baina badaki deitzen badio asko poztuko dela.

304. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00114 Poztu egiten zara, zuritasuna gorde nahi dutenak zure kontra baleude bezala, poztu egiten zara aurreko emakumea beltza delako eta umeak egingo dituelako, ume asko.

305. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00114 Poztu egiten zara aurrean eserita daukazun emakumea beltza delako, beltza eta bere aldameneko gizon gazte potokote zuri biguina baino askoz ere ederragoa.

306. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00114 Poztu egiten zara, baina pena ere ematen dizu

307. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 - Zoaz lasai, gizona. Asko poztu nau zu ezagutzeak -esan zidan bere aurpegi beltzaska argituz.

308. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00282 Orain lehenengo aldiz pozten naiz horrela jokatu izanaz, hain zuzen ere, bizitzan aurrera egin eta diru asko irabazi izanaz, den-dena zuri eskaintzeko moduan nagoelako.

309. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0022 Neska ikaragarri poztu da Albertoren eskuzabaltasunarekin:

310. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0016 Geroago poztu zen (...)-

311. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0181 -Lasa Lehena? poztu zen Pagaldai tabernaria aurkeztu ziotenean.

312. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0074 Pilonek, gizon zorrotz hark, ez baitzioten ihes egiten bere herkideen bizitzaren xehetasunek, eta bi bider pozten baitzen bere ezagunen buruan habia sakona egina zuten sekretuetara iristeagatik, prozesu logiko baten bidez deskubritu zuen Pirataren altxorra.

313. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0104 -Pentsatu dut Nola poztuko den Danny, ehundaka manta berri erostea izango du.

314. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 Poztuko lirateke hau dena entzutea balute.

315. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 Eta pozten zela erantsi zuen gero.

316. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 Asko pozten naiz, benetan.

317. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 - Oraindik ez dakizu zenbat pozten naizen esan zuen Susana atean azaldu zenean.

318. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0235 Gero, bere esker on zintzoaz lotsatu beharko du, zaharrak, bi hatz horitu sudur aurrean klaskatzen dizkiola, hala, joan hinteke hemendik esango dionean zalantza du eskerrikasko, pozten naiz dena argitu bada ez ote zion erantzunÑ, edo pozaren pozez atezain dagoena besarkatzeko gogo aitorrezina sentitu duelako.

319. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0323 Lehenbizi Juliak, burua atzera botaz, oso ondo daramazu edo oso itxura ona dauzkazu, eta pozten naiz esan zuen, eta orduan, gizonak, eranskinak ziruditen beso luzeak zabalduz, heroismoak lekukoak behar izaten ditu, ordea, eta berriro erortzen utziz, alferrikako tresnen antzeko geratu zitzaizkion, zintzilik.

320. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0010 Anaia asko poztu zen bestearen etorreraz eta harrera egitera irten zitzaion, bakearen eskaintzarekin agurtuz.

321. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0058 Poztekoa da, ez zara behi makala.

322. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0058 Benetan, asko pozten naiz.

323. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0100 Eta bazirudien beren giza naufragiorako hitz salbagarriak zirela haiek, zeinetan Gabrielle berriro poztu zen.

324. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Nwoyek Umuofiara joan nahi zuela jakin zuenean, oso poztu zen Kiaga jauna.

325. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 Bizitzeaz beste pozten zen bera, itxuraz, ni bizitzen sentitzeaz.

326. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0074 Maiteminduta geundenean izugarri pozten nintzen bere ahotsa entzutearekin bakarrik (sikiatrak ere berdin maitemintzen gara).

327. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0122 Eta poztuko zara, seguruena, ikustean jendeak, oro har, erlijio handitzat jotzen duen egitura jaso dela, zeina bakarren batzuk, noski, entusiasmotzat baino ez duten jotzen.

328. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0249 Horregatik, udaletxea koartel jeneraltzat hartu ondoren, herri gaineko murrailetara igo eta inguru hark bi alde zituela konprobatu zuenean gotorlekua eta gaztelua, eta barne-harresi batek bereizten zituela bi aldeok, bizi-biziro poztu zen, han ere armak eta otoitzak eskutik helduta joan zitezkeelakoan, hartarako gotorlekuan bi dozena soldadu jartzea erabakitzen zuelarik (...).

329. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0158 Asko poztuko nintzateke Usbek Frantziara bidaia egin Espainol batek Madriden idatzitako gutun bat irakurriz: uste dut bere nazioa ongi mendekatuko lukeela.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00047 Goizeko hamarrak aldera heldu zen martiri taldea Nishizaka mendixkara. Lepoan zeramatzaten errosarioak bideko kristauei eman zizkieten zenbaitzuk eta aurkitzen zituzten lagunei edota senitartekoei lasai egoteko eta pozteko eskatzen zieten. Gurutzeak mendixkaren magalean lurrean zeuden, lerroan, bata bestearen ondoan.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Hala ere, denbora ez baita alferrik pasatzen, hasierako helburuak indarrean badirau ere (euskararen normalizazioa eta nazioarteko kultur hizkuntzekiko homologazioa), urteak aurrera joan ahala, ekonomiako terminoak berrikusteko premia gero eta handiagoa nabaritu da. Premia horri erantzun behar izateak ez gaitu batere larritzen, poztu baizik, euskal mundua alor guztietan indarberritzen ari dela adierazten baitu.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Aita, bidezko ezajolez, ez zuen eztabaida hartan parte hartu. Anaiak bai, poztu ziren emaitzarekin.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00050 Egoera berriak ez zuen askorik poztu, eta, lana alde batera utzita, parrandan murgildu omen zen.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00115 Geronimok erantzun zien aurrena: Asko poztu nau zuri entzuteak; luzaroan egon naiz horrelako zerbait entzun zain.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00171 Bazuen zertaz boztu Xanbelan zaharrak, hainbeste urtetan bere gain hartuak baitzituen inperioaren arrenkura guztiak; finean, Enperadore berriarekin betetzen zen inguru bat ortze amaigabean, Lurrean ezarria zen oreka, Xina-ko inperioan berriz ere Zeruko Semeak manatzen baitzuen.

336. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Eta pozten naiz; bestela paper txuri baten zirriborroetan mugaturik bait zeundeke, eta jadanik ez zinateke hain bikaina izango.

337. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0087 Alde batetik poztu egiten du horrek, baina bestetik merkatuari eta, azken finean, irakurlegoari buruzko gogoetara eramaten gaitu.

338. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0059 Hau jakiteak poztu gaitu inpresio txarra zutela uste baitgenuen.

339. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Egia esan, gerra ondoko egoera ez zen pozteko modukoa.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0009 Gure lagunen bat hil egin dela eta gainera poztu egin garela izan daiteke ametsa, adibidez.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Horregatik diot: hizketan ere kasik ahaztu zaigun aldi honetan, zinez poztekoa dela oraindik nor edo nor izengoiti horren dina izatea.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0097 Eta, bestalde, printzipio hobeak dituzten gizonek ikusten dutenean erlijioaren etsaiek hainbesteko garrantzia ematen diotela materia ez-pentsatzaileari eta hainbesteko ahalegin eta trikimailuz jokatzen dutela den-denek dena horrexetara biltzeko, uste dut poztu egin beharko liratekeela beraien euskarri nagusia kenduta eta beren buruak gotorleku bakar izan dutenetik kanpora egotzita ikustean, berau gabe Epikuroar, Hobbestar eta antzekoek ez bailukete erreibindikazioaren gerizarik ere ukanen, aitzitik, euren kontrako garaitzarik erraz eta merkeena erdietsiko litzatekeelarik.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0043 Berak faxismoa jerarkia, tradizioa, autoritatearekiko begirunearekin identifikatzen du, Erroma eta Aintzinatasuna oroitzen pozten zen eta katolizismoaren nahiz monarkiaren aurka borroka ausartagoa egin beharko lukeen mugimendu batekin.

344. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00093 Aingeruari eskatu zien:
Esan neri barkatzeko,
nere biotza urtu ez dedin
gauza nadiñ maitatzeko.
Erantzun zien: Andre Erregiña,
Jauna dezu laguntzeko,
biotz umillai begira dago.
poztu miñak ez galtzeko

345. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00093 Ama Birjiñak bere ordutan
beti egin zuan lana:
jana ipiñi, Jose serbitu,
ondo jarri bear zana.
Birjiñak Jesus biraltzen zuan
aita ordekuangana,
laguntzen zion arotz-lanetan,
Jose poztutzen zan dana.

346. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00131 Aitaren onran bere etxea
Jesusek zaitu nai zuan,
saltzen, erosten zebiltzatenak
kanpora bota zituan.
Jaunak poztuak izan ziranak
mudatu ziran orduan,
beren etxean ospedatzea
iñork nai izan etzuan.

347. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0117 Poztuko nintzake benetan.

348. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0121 Ni poztu nintzan, ikusi genduanean onak ere bazeudela.

349. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00053 Poztutzen nintzan bere esanarekin, baiñan triste segitzen zuan.

350. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00093 Ni poztu egin niñun ori esanda.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Eta hori entzutean badira pozten direnak, pentsatuz berriro ere kristau jarrerak lehengora datozela.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00024 Hala eta guztiz ere gemak, eta ez mineralak, dira ikusminik handiena sortzen dutenak. Hantxe dauden topazio, esmeralda, errubi eta turkesek bitxigile bati baino gehiagori poztuko liokete eguna.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Beraiek dira irabazten dudanean gehien pozten direnak, baina baita gehien sufritzen dutenak ere, ematen didaten kolpe bakoitzarekin.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Datu hauek, zor jaulkipenaren jaitsierarekin batera, Europaren eskakizunei lotuta daudela azpimarratu zuen Ibarretxek, eta poztu egin zen EAEk Europako erronka irabazteko oinarriak jarri dituelako.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Familia horren jarrerak poztu eta animatu egin gaitu guztiok.

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Orain ere, hainbeste abertzale bihotz lasaitu eta poztu zituen gobernua zilipurdikatu da, eta berak zangokakorik eta behaztoporik jarri ez balio bezala mintzo da.

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0048 Zalantzik ez dago alako jaialdiarekin asko poztuko zirala Mattin zanaren emazte, seme eta gaiñerako aideak.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. agirre 0036 Azkenean begiak poztu zaizkizu nahi zenuena ikusi eta gero.

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Musika honek nere bihotza nola pozten duen ez dago sinesterik.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Pozten gaitu bai; ez, ordea, txoratzen.

361. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Euskaltzaleok pozteko baino samintzeko SAMINDU.- Atsekabetu, nahigabetu. Causar dolor. aukera gehiago izan ohi dugu geure euskal herri erdaldunduotan; gehienetan pisuzko arrazoiek hartaraturik jo ohi ditugu kexuak eta lantuak LANTU.- Negarra, intziria. LLanto.

362. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Denborak arrazoia eman izanak, hala ere, ez nau batere pozten, arrazoiak arrazoi, behar beste aurreratu ez izana bait da urteotako emaitza.

363. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Antziñetako aldi gogorrak
oroituz ordu onetan,
indar barriak sartu nai neukez
nire anai biotzetan;
gora ta gora euskal gizonak
poztu biotz begietan,
zuen bizia euzkotar legez
zintzoa da-ta, benetan.

364. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Egi egitan, autortzen dogu
lur onen edertasuna,
erraietan lez gañean ere
agertzen dau maitasuna;
lurraren baltza eder dalarik,
zer da zerua. or, goian...!
kristau fedeaz poztu gaitezen
deunen elkartasunian.

365. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Mesedeetako Eleiz orretan
sentitzen bakardadia,
gizon on batek itzi legiken
utsune samingarria;
agur Areeta, agur itxas-ertz,
apaiz ametsen kabia,
ez dago lurrik, naikoa danik,
poztutzeko arimia.

366. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0016 Gero ere kirolak bizitzarako eskola izan behar luke, ikasleari autoestimazioa lantzen lagundu, arazoak gainditzera bultzatu eta porrota onartzen edo garaipenarekin pozten erakutsiz.

366 emaitza

Datu-estatistikoak:

  • poztu (366)