XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Guero asico zara pensetan puntu bacocharen berben ganian, ondo aztertu eta gogoratuten dozuzala an sartuta dagozan eguiya ta iracatsiyac, eguiten dozula aleguina ondo incau eta sartuteco ceure goguan, eta ezagututeco euren baliyo andiya.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Baña orain Erreglako punturen bat ezin gorde duanean Irugarren Ordenako bati obligazio au beste dezakean penitenzi batera mudatzera, ez tagokio konfesoreari; ezpada ordenako Direktore edo Bisitadoreari.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Eta guci oríec eguiteaz gañera beti eta utsaldigabe irauneracitzen die, eta puntu oro oriec ematen diardu bere escu onguilleaz eta aspertzen eztan onguinayaz.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 4.ren PUNTUA.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Eguia da, iñorc berezco indar eta eguiñalaz eciñ muda lezaqueala biotza, len maite zuena beñgoan gorrotatzeco punturaño; baña bere aldetic dagoen gucia eguiten duenari, fedeco gauza da, lagunduco diola Jaungoicoác bere graciarequin, mundu onetan becatariari eman lizayoquean onic andiena, au da, damu eguiazcoa emanaz.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 1.go PUNTUA.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 3.ren PUNTUA.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 2. ren PUNTUA.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Eta ez uste izan Erreglako phondu horrek ez daukala haurride leialentzat erakaspenik.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Huna beraz hemen behera, hitz hetarik erran den Hiztegian aurkhitzen ez direnak, edo han aurkhitzen direlarik, han diotenaz zerbeit gehiagoko erran nahi dutenak Don Res.-Maria Azkue-koak bere Hiztegian, eta Almanach bere mintzaira iskribatuzkoan bezala, Zubero-ko u bethe, gurea bezalkoaren adiarazteko, u emanen dugu dena den, eta bi ponturekin û hekin û chorrotcharen adiarazteko. Hala nola: Zelietako Jauna, zû zirade gure Aita eta gû zure haurrak gûtûzû

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile elgarkuntza indartsu hori, eskual-maitatzaile benetako izaitez gainera, benetako giristino eta katoliko ere badela erran dugu, eta or du bertze meritu aundi bat, zeren katolikotasuna argi ta garbi agertzen duten langile elgarkuntzak, baitakigu, geienez, zeinen bizitza makal, argal eta aula eraman oi duten; bainan, pundu hau, ondoko irakurgaian obeki azaltzeko utziko dugu.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¿Eta onezkero amonatxoak ez aldu aldamenera ekarri puntuzko jaketatxo polit bat?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 - Orai Alemaniarekin egin bakhearen phunduak dauzkaten paperetan, Jainkoaren izena ez zinezake hatzeman aldiño bat ere.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Arin-arin eitten dau
Soloan erbiek: (bis)
Utsik egitten deittu
Punturik erdiek,
Ai, ai, ai!
Punturik erdiek,
Ole morena
Punturik erdiek,
Ole salada
Soloan erbiek
.

16. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Ez, azkenean mendekatuta geldituko nintzan; puntu huntaz esana eta erabagia zegoan azken hitza... bainan nere deliberamenduaren ziurtasunak berak baztertu egin behar zuan arriskuaren itzalik ttikiena bere.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Askok uste dau bertsolariai txalo jotea txakur-amesa lez dala, ta oneik txirristaka ta laba-labaka lez jardun arren, lau puntuko bertso baten iru besterik sartu ez arren, askotan jo oi dautsez entzuleak sekulako esku-zarta biziak.

18. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zeanuri'n, gaiñera, ba-zan beste kopa bat be bertako sendi batek puntua ondoen amaitzen eban bertsolariari eskiñia; bertako seme Joxe Mari Artetxe'k irabazi eban sari au.

19. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Joera garbia eta zuzena jarraitu beharko dugu puntu honetan Eleiz Batzartuen New Delhi-ko 1961 gngo. Aitorpenarekin bat etortzekotan.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Bederatzi puntuko bertsoak eskeintzen dizkio; bertsolari artean erabiltzen dan neurririk zallen eta gaiztoenean.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Punturen batetan diskusiorik izan ba zan ere, aurten, Ermua-n egin zan Biltzarrean bildu ziran euskaltzale guztiek onartu zuten orain zuei proposatzen dizuegun deklinazio hau.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Nahaste haundi bat sortu baita aspaldi hontan puntu hontan, jakin beharko genuke zein hitz dan bukatzen a'z, zein ez.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Gipuzkoarrok, idazten hasten geranean, sarri ahaztutzen dugu puntu hau.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Irakurle jakitunak, Rusell'en dotrinaren gezurra, punturik-puntu berexi zuten.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Ortografiaren puntua Mitxelena jaunak ukitu du.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Edozein pentsalari edo idazleren puntu xee edo partikular bat aztertzen asi aurretik, betiere komeni da aren pentsakera osoa, bere zabalera guztian, ezagutzea; onek argitasun aundia egozten baitu okeilluetako zoko-moko guztietara.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Puntu mear eta partikularrak pentsakera jeneraletik artzen dute beren esanai berezia.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Ideia edo puntu nagusi auek ia bere idazlan guztietan nabari dira, baiña nik aren sarrera-itzaldiari jarraikiz azalduko ditut.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Ona emen bospasei puntutara bilduak: I. Euskeraren bizitza.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Trento-ko kontzilioan batzarkideak jarri ziran puntu garratz au erabakitzera: egia jainkotiarrak ia nundik artu bear zituen Elizak.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Orrenbestez, eta ekidin-en jatortasunaz gaiñera, eldu gera bi punturen ezaguerara.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Oraingoan beintzat eztuzu orrelakorik izango, zenbait puntu zorrotzetan laburtzera noan ezkero nere esatekoa: I. Lahovary jauna gizon asko-jakiña da, baiña ez, besterik badiote ere, irakaslea ezta izkuntzalaria ere.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Eta, dirudienez, ezpainaiteke neure burutik mintza, iru puntutara bil ditezke Astronomiaren joerak: a) Einstein'ek Relatibidade-Teoria agertu zuenetik (eta oraingoz beintzat, erabat artuta eta 40 urte pasa ta ere, egiazkotzat ar ditekealakoan daude jakintsuak), espazioa edo lekunea ez da guk asma dezakegun asmakari bat, baña kanpoan dagoen sorkari konkreto bat.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Hala ta guztiz ere, ba dira oraindik Frantzi-aldeko euskaldunen eta hemengoen artean alde batzuk, ezberdintasun batzuk, erraiteko, x eta ch idazteko pontuan; guk x'i emaiten deraukogun soinu eta balioa ch'rekin adierazten dute heurak (ichildu: ixildu), eta beraz, guk tx jartzen dugunean, berak tch ibeni daroe, adibidez etchea, guk etxea.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Alderdi handiena, ordea, hangoen eta hemengoen artean, h aldetik sortzen da, eta pontu hunetan, alde erantziz, guk haien eredura jo beharr dugula derizkiot.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Goazen orai bertze pontu berri baten ukitzera, r gogor eta samurraren hauzia, alegia.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Oro har, beldur naiz Mirande-k ez duela behar bezain xeheki bere pentsaera erakutsi, pondu batzu direla-ta.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Bainan hautatu zuten lan-geia zaila eta nekhea zelakotz, orthografarik ez zuten, ez chuchendu ez berdindu aratsaldean, goizean baino gehiago; beldur gintazke asko phondutan ez ziren ere soberarik akort, eta pochi zonbeit hizkatu zirela.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Dena den, phondu horiek oro: batasunaren izena, buruzagien izendatze, sortarau eta erabil-molde, ondoko urthean (1902) buruilaren hamekan Ondarrabian egin zen bilkura nausian onhartu eta finkatu zituzten eskualzalek: Anhartean, batasuna gothortu zen, lagunak ere emendatu, eta, Hendayan ziren hogoi eta hameken orde bigarren urthekotzat jadanik ehun eta hamabortz lagun lerrokatzen ahal zituen.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0068 Ohartuko gira bertzalde Chirritaren koblak, beren musika eta puntuez, zoin plazerkor diren beharrientzat....

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Egoten giñen elkarrekin solasian, baita ere bertsotan, elkarri puntu paratuz ta ola.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Uste dut barneko bizi guziak iduri duela hitz lerro bat, hasia kontzientziaren iratzartzearekin; hitz lerro bat bakarra, virgulaz edo katzoez ereina, nihun mozteko pondurik ez ukanki.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Nola jujatuko duten. -Jujatuko dute kasu eginez hiru ponduri: 1ampdeg; ) bersularien gogoeta eta sendimendueri: hots, heien izpiritu eta bihotzari; 2ampdeg; ) bertsularien eskuarari, eta eskuara garbia eta aberatsa duten; 3ampdeg; ) bertsu edo neurthitzen moldeari ea chuchen heldu diren eta abilki eginak.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bertze phondu batean ere zangotik atzeman erretchak dabiltza: sinetsarazi nahi zaukuten orai arte hek eta hek choilki jende cheheari eta arruntari emanen diotela libertalearokin lur huntako zoriona, libertate horren giderra horiek choilki daukatelakotz tinki eta zinki. Eta huna egia, BEREK EZIN UKHATUZKOA, ororen bichtan direlakotz egitateak eta agintzak.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Erran gabe doa, ez ditakela luzazago igurika arau edo estatuto baten emaiteko Algeriari. Lacostek dio, azken chehetasunak ez emanik ere, larrieneko ponduak bederen nahi lituzkela urri-erditsutan argitaratu, eta obretan jarri. Jendea asea da elhez eta agintzez!

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jaunak, banoa bortz urthe zuekin lanean eman ondoan. Ez nuen erabaki hori hartuko ez banu ikusi Europaren begiratzeko artha guziak hartu ginituela. Alemanen laguntza, pondu hortan, monta handienekoa daukat. Nehork nahi balu Europari oldartu, baluke atomiko indarekin zer ikhus, merezi lukeen bezala.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lege berrietako phonduak, cheheki hartzen zituen izkirioz, eta emeki-emeki bazuen bildua argi parrasta bat, denen onetan baliatzeko eta egiazki baliatu ditu, bere jakiteari esker, laguntza galde guziak lagundu baititu, zuzenen eskuratzen.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Ichtoriadun filma gehien-gehienek bost pondu horien arabera dauzkate potretak; gorputzaren kilikarazteko, ernarazteko, tirriarazteko chehe-chehea hautatuak. Gehienek ba; 50 miletarik dozena batez besteek!

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Mendiko saria Jimenez españolak beretu du frango aise 133 pondurekin bigarrenak Brands, 74 baizik ez zituelarik.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Artekoetan: Jean Claude André eta Michel Etchebarne, nausituz Ferdinand Lurot eta Harriet Buztintzekoari, zenbeit pondu bakarrez.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ortziralean junt egin bil tokian Harriman eta Xuan Thuy-en bi lagunek, haxean ezartzeko azken punduak lehen bilkurari buruz.

54. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Garbi dagoanez dasta-sentikortasuna ez da bat eta bera mihinaren puntu guztietan, puntu batzuetan beste batzuetan baino hobeto nabari dalako zapore hau eta ez bestea.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0180 A, itaun egitura ostera ere dramatismoaren gorengo puntua joten.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Egun batzu geroago, Olanda'ko gotzaiek bigarren eta irugarren itzak (puntuak), euren Elizaren onari begiratzeko asmotan, aintzat artu ebezan; ta Aita Santuagaz beragaz berba egin gura ebela, adiarazo eben.

57. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Amuritzak, irudigileak harri bat bezelaxe, astiro eta biribil landu oi dau bertso bakotxa; puntu aberatsez, euskera ederrez, Bizkaian bizkaieraz eta enparauetan batuaz, zirikada zorrotz ugari tartean dituelarik.

58. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Horrek indarbarritu dauala esango neuke Amuritzaren tankerako bertsogintza: landua, edukin mamintsuduna, puntuz eta esakeraz gozagarria.

59. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 12 puntutako erabagia artu eben.

60. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Lenengo puntuan au esaten zan: Ondarroa'k kanpoko ardau eta aguardientea saltzeko, ezingo dau saltzeko toki barririk ipini oraintxe daukazan kaletatik kanpora, orañarte txakoliñagaz dagon oiturea jarraituz.

61. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Bigarren puntuan:
Bide barria egitean, esandako tabernetakoren bat bidetik kanpora geldituko ba litz esandako Ondarroa'tik Berriz'erako bidean eta gero Etxebarria'ri egin leikion luzapenean, bidetik kanpora geratzen diran tabernen ordez beste barri bakar bat egin leikie, bide barriaren egalean, eta lengo zarraren parean, tabernak euren artean gaur dauken bitartea zainduaz, eta taberna barria eskatzen dauan erriaren lurretan.

62. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Irugarren puntua:
Etxebarria'k pentsatuko ba leu taberna barri bat zabaltzea bere parroki ondotik Urkaregi'ra bitartean, orrek mesede geiago emoten dautsalako, beste erriak ez dauke eragozpenik taberna ori jasoten lagateko, beti be araudi onetan izentatzen diran ordainbearrak ardauari saltzean ezarrita, bideak ordaindu al izateko.

63. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Zer dinuek horko hire lagunek? Iñigo - Ia ba, punturik ez galdu orain, kontuan ibili.

64. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0103 Bi Ihizkundize-ko
Axurterri-ko puntuan;
Bi Ihizkundize-ko
Olhape-ko iragangunean.

65. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0103 Beste bi oraino
Mûrrûbeltz-eko puntuan;
eta bi onenetako
Larregorri-ko Xaria-n.

66. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0009 AURKITEGIAREN ERABILPENERAKO ZENBAIT PUNTU INTERESGARRI

67. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Azpimarratzekoa da euskalduntze prozesuaren aurrerakada inportantea: B eta D Ereduak ehuneko puntu bat igotzen dira, A Eredua %70,3tik %82ra pasatzen da eta X Eredua era nabarian jaisten da (%26,6tik %13ra).

68. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Azken puntu bat garbi uztea komeni da: integrazioaren filosofia aukera bat da, espezializazioaren filosofiari kontrajarria.

69. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Arreta berezia emango zaio beste puntu honi, Hezkuntza Bereziko gela, Eskola edo gelako planifikazioan izendatutako tokiz kanpora ez dadila jarri, hots, ez da Liburutegi edo antzekoetarako izendatutako lekuan ipiniko.

70. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Urteko batezbesteko bezala, komertzioen %42 garbiak salmenta normalak baino txikiagoak lortu zituen, 1984ean kontabilizatutako %47a baino 5 puntu beherago hain zuzen ere, nahiz eta, aurreko adierazleetan seinalatzen dugun bezala, 1982 eta 1983an baino maila apalago batzuetan egiten den.

71. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0015 Zergaren errejimen sustantiboa, aldizkako punturen batean salbu, gaur arte Lurralde Historiko honetan eta Euskal Elkarte Autonomoko beste bi Lurraldeetan indarrean zegoenaren berdina da funtsean, Elkarte honetako esparruan geroaldirako desiratutako uniformitate arautzaile bat erraztu asmoz.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00007 (A,B) puntu ordenatuzko bikote bati edo, berdin dena, AB zuzenki norabidatu bati bektore finkoa esaten zaio eta AB idazten da, joan den urtean esandakotik gogoratuko duzunez.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Gogoan izan behar dituzun puntuak:

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 1) Koordenatu-sistema bat, dakigun bezala, honela definitzen da: 0 puntu batean ebakitzen diren XX', YY' bi ardatzen bidez, 0 puntua koordenatu-jatorria izanik.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Bi ardatz horiek elkartzutak kontsideratuko ditugu (1. irud.) P puntu batek dituen koordenatuak hauek dira, X = 0P' eta y = OP'', ardatzen gaineko 0P-ren projekzio ortogonalak.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Hots, bijekzio bat dago Esub2 planoko P puntuen eta R x R-ko zenbaki errealezko (x,y) bikoteen artean:

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 2) Planoan koordenatu polarretako sistema definitzeko zera egingo dugu: Polo esango diogun edozein 0 puntu finkatu, 0E zuzenerdia finkatu ardatz polarra izendatuz, eta biraketa-zentzua erabaki: zentzu hori, positiboa edo zuzena da 0E ardatzerdiak erloju-ardatzen mugimenduaren kontra biratzen badu (2. irud.)

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 7.29 Karratu baten zentrua koordenatu-jatorria da, eta erpinetariko bat (0,-2) puntua.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 1.- C(1,-2) puntuan zentrua duen zirkunferentziaren ekuazioa bila ezazu, erradioak 2 balio duela jakinik.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00166 Eskatutako puntuak honako hauek dira:

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00183 Egiazta ezazu ukitzailea (normala) (5,16/3) puntuan, erradio bektoreek osatzen duten angeluaren (erradio bektore batek eta bestearen luzapenak osatzen duten angeluaren) erdikaria dela.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00183 11.12. Hiperbola aldeberdin bat (4,1/2) puntuan barrena doa.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00323 12.- Zenbat hitz desberdin osa daiteke 3 marra eta 2 puntu erabiliz?.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Bestalde, El Paisen artikulu batek ondo zioenez (33) UCD puntu honetan kontraesan huts-hutsez mugitzen da, zeren eta bere Euskal Herriko ordezkariek ahal duten guztietan Kontzertuetan duten sinismena lau haizetara zabaltzen diguten bitartean, UCDeko buruak pribilegiatutzat jotzen duten formula fiskal baten aurrean uzkur agertzen dira.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00201 (5) Puntu honetaz bibliografia ugari da, batez ere navarrista direlakoen partez.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00046 Fresnel-ek (1774-1826), Huygens-en printzipioan beste puntu bat gehitu zion, hau esanez:

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00046 Uhin-fronteko puntu bat momentu batetan uhin sekundarioen iturria da, eta honen frekuentzia uhin primarioen berdina da.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00046 Uhinaren elongazioa edozein puntutan uhin sekundario guztien super-posizioa da, elongazioa eta fasea kontutan harturik.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00046 Uhinen superposizioa: Puntu batetan uhin-fronte bi edo gehiago topatzen edo gurutzaten badira, puntu honetan uhinek interferitzen dutela esaten da.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00046 Superposizio printzipioak zera esten du: Puntu honetan uhin-fronteen erresultantea uhin-fronte guztien elongazioak konbinatuz lor daiteke, fasea kontutan harturik.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00081 Nahiz eta oso liluragarria izan, ahalegina egingo dugu mekanika kuantikoa bere tokian uzten, hots, printzipio nagusiak eman eta bertatik kimikari bati interesatzen zaizkion puntuak atera.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Dortoka abiapuntura, (0,0) puntura, bueltatzen da agindu hau jasotzen duenean.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 (0,0) puntu honi etxea esaten zaio.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Behin definitu ondoren bere balioa aldagaia dela adierazteko, erabiltzeko unean bi punturen bidez adieraziko dugu: IDATZ :H

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Kontsidera dezagun plano arrunta, eta bertan puntuak geometria arruntak kontsideratzen dituen eran.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Puntuentzat erabiliko dugun adierazpidea letra nagusiak izango dira: A,B... eta bektoreentzat letra hauetariko pareak gezi batez AB,CD,...

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Puntuen arteko lehenengoari jatorria esango diogu, eta bigarrenari muturra.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Puntuen arteko distantziari bektorearen modulua esango diogu.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Puntuek definitzen duten zuzena bektorearen norabidea da, eta, jatorritik muturrera doana norantza.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Gerta daiteke, azkenik, bektoreen jatorria eta muturra puntu berdina izatea.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00250 Har dezagun 0 hauetazko puntu bat, eta rsub1,rsub2 0-tik doazen bi zuzen desberdin (5.irud.).

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 Hemendik aurrera, Vampsub3;-ko bektore askeen ordezkari bezala, beren jatorria O puntuan dutenak hartuko ditugu. O puntua hautazkoa baina finkoa izango da.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 1. Kontsidera dezagun edozein zuzen bat, O puntutik doana, eta bertan, jatorria 0 puntuan duten bektore guztien multzoa.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 2. Kontsidera dezagun plano edozein bat, barnean 0 puntuan duena.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 Eta plano horretan kontsidera ditzagun jatorria 0 puntuan duten bektore guztiak.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Eman dezagun P multzo bat? bere elementuei puntuak esango diegu.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Hau da: har ditzagun A, B e P A puntua B-ra eramaten duen v translazioa bakarra da.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Hots baldin A puntua B bihurtzen den bitartean C puntua D bihurtzen bada, orduan (C, D) bikotea v translazio berberaz definituta dago.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Horrelako batuketa batekin V multzoa talde trukakor bat da, eta bere elementu neutroa 0 da, 0 puntu honek A puntua bere buruan aplikatzen du.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 23.11. Eman dezagun puntua () erreferentzi sisteman.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 23.13. M puntuaren () koordenatuak () sistemara erreferituak daude, non baita.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 23.14. Eman dezagun M(2,3) puntua () sistema batean.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 23.16. Eman dezagun () P puntua, () sistema batean, non baitira.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 Baldin oinarri honetan M puntuak () koordenatuak baditu, bila itzazu koordenatu berriak lehenengo sisteman.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 23.18. puntua erreferentzi sisteman emana dago.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 23.20. puntua, sisteman puntua bihurtzen da () sisteman.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 24.3. Bila ezazu A(1,-3) puntutik doan zuzenaren ekuazioa, baldin b(3,-3) bektorearekiko paraleloa bada.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 24.4. Har ditzagun A(2,5) eta B(-1,4) puntuak.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 24.5. Bila ezazu A(-3,-5) eta B(3,1) puntuetatik doan zuzenaren ekuazio inplizitua.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 24.6. Har ditzagun A(5,-3) eta B(-2,-5) puntuak.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 Zuzen hau (0,2) puntutik al doa?

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 (3,11) puntutik al doa?

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 24.9. Begira ezazu A(7,-2); B(3,-2) eta C(1,7) puntuak zuzenean dauden ala ez.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 Begira ezazu ondoko puntu hauek zuzenekoak diren ala ez:

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 1. Baldin eta , orduan existitzen da puntu bakarra, ondoko hau kunplitzen duena.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Geometria afin launean ondoko kasuok aztertu ziren: zuzenaren ekuazioa, puntuaren eta zuzenaren arteko elkartopa, bi zuzenen arteko egoerak: paralelotasuna, elkargunea...

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Azterketa hori egiteko () erreferentzi sistema bat finkatzen zen, plano afineko 0 puntu finko batez eta Vsub2-ko (esub1, esub2) oinarri batez osatua.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 a) Jatorria. Har dezagun A puntua arku-jatorri moduan (OA zuzen-erdia angeluaren hasierako alde bezala).

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 A puntua zera da: OA abzisa-ardatzerdia eta O puntuari (koordenatu-jatorria) zentrua duen zirkunferentziaren arteko ebakidura-puntua.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 8.1. BI PUNTUREN ARTEKO DISTANTZIA

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 eta puntuen arteko distantzia euklidearraren definizioa ezagutzen dugu (2. ikasgaia): AB bektorearen modulua da eta d(A,B) bidez adieraziko dugu.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Hau da, bi punturen arteko distantzia zera da: haien abzisen kenduraren karratuaren eta ordenatuen kenduraren karratuaren arteko baturaren errodura karratua.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00142 Leku geometrikoa zera da: propietate berdin bat betetzen duten puntuek osatzen duten lerroa.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00142 Leku geometrikoaren ekuazioa bilatzeko edozein puntu bat aukeratuko dugu, eta lekuen baldintzak (puntuek betetzen duten propietatea) analitikoki adieraziko ditugu.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00142 1.- A(-2,1); B(1,3) puntuekin distantzikideak diren planoko puntuen leku geometrikoa.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00225 13.2.- Bila ezazu hurrengo funtzioen deribatua puntu ganeriko bateko deribatuaren definizioa aplikatuz.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00225 13.4.- Nola aurki daitezke funtzio baten grafikoko puntuak non ukitzailea OX ardatzari paraleloa bait da? Aplikatu funtzioari.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00225 13.5.- ekuazioko kurba izanik, aurki kurba bereko puntuen koordenatuak non ukitzaileak OX ardatzarekin 45ampdeg;-ko angelu bat osatzen bait du.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00244 14.2.- y = f(x) funtzioa izanik, ondorengo kontzeptuen arteko diferentzia adierazi: f(x) funtzioaren diferentziala eta f(x) funtzioaren diferentziala puntu batean; f(x) funtzioaren deribatua puntu batean eta f(x) funtzioaren gehikuntza; eta f(x) funtzioaren diferentziala puntu batean eta dx-en balio batentzat.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Honetarako, () balio-bikoteekin taula bat egiten zenuen, non bikote bakoitzak y = f(x) funtzioaren grafikoa pasatzen deneko puntu bat adierazten bait zuen.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Generalaan, moduan idazten dugun funtzio bat ematen badigute, () balio-bikote bakoitzari puntu bat egokituko diogu () koordenatu-sisteman () erreferentziazko sistema batekiko (1.Irudia).

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 bikote-multzoari () planoko puntuen beste multzo bat dagokio non puntu hauek lerro zuzen bat osatzen bait dute, hots, funtzioaren grafikoa.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00325 , a puntuan desjarraia izango da, bada. (puntu hauek masa dute).

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Bi serie estatistikoen korrelazioa, handiagoa edo txikiagoa izan ala dispertsio-diagramako puntuak (puntu-multzoa) doikuntza-lerrotik (gure kasuan erregresio-zuzenetik) hurbilago edo urrutiago egongo dira.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Adieraz ditzagun labur-labur ikasgaian zehar justifikatuko ditugun puntuak.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Puntuak, bi erregresio-zuzenetatik hurbil egongo dira, eta zuzen hauek ia bateratu egingo dira.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Puntu guztiak erregresio-zuzenean kokatuko dira.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00002 Halaber, bi punturen arteko distantziarik laburrena, bi puntuak lotzen dituen zuzenaren direkzioan neurtzen dena dela, eta gainera distantzia hori neurri absolutua dela.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00002 Absolutua dela esatean, zera esan nahi dugu, alegia, edozein behatzailek aldiune berean bi puntuen posizioa kontsideratzean, distantzia berbera neurtzen duela.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00002 Zer esanik ez, absolututasun honek mugatu egiten du Fisika Klasikoaren arloa, zeren eta, Erlatibitatearen teorian sartuz, bi punturen arteko distantzia behatzailearen abiaduraren funtzioan baitago (Erlatibitate Espeziala) eta, bestalde, espazioaren kurbatura ere kontutan hartu behar baita (Erlatibitate Generala).

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00142 Espazioko puntu bakoitzean balore eskalarra duen funtzio bat (V) kontsideratuko dugu.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00142 Funtzio horrek puntuaren posizio-bektorearen dependentzia badu, espazioan eremu eskalar bat dugula esanen dugu eta honela adieraziko:

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00142 Espazioko puntu bakoitzean, eremu eskalar horren gradientea defini daiteke matematikoki, ondoko eragiketak eginez:

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00142 Ikusten denez, gradientea espazioko puntu bakoitzean definitzen den bektore bat da.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00175 Oraingo puntu honetan, partikula-sistema baten momentu angeluarraren teorema aztertzera saiatuko gara.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 Ondorengo esaldietan falta diren puntoak ipin: Zuhaitzak dira gure mendien jantzirik ederrenak zuhaitzik gabe soil eta bizirik gabe bezala egongo lirateke beraiek ematen digute kerizpe gozoa udako egun beroetan beraiek ematen digute gure janariak egosi eta erretzeko errekaia beraiek laguntzen digute neguko hotzetan gure etxeak epeltzen.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 ORTOGRAFIA - Esaldi bakoitzaren bukaeran puntua ipin ezazu.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Puntu hau oso garrantzitsua da eta sarritan egiten diren planteamendu didaktiko asko hemen bukatzen dira, zeren eta lan indibiduala ez bada potentziatzen eta kontrolatzen, nekez jakin bait daiteke nor non atzeratzen den.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Har ezazu, beraz, gogoan puntu hau eta ez ahaztu eguneroko dinamikan.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Biraketaren zabalpenaren neurketako gai honek beste puntu garrantzitsu batera eramaten gaitu: Zer da angelu bat? Erantzun klasikoak, elkar mozten duten bi zuzenerdiren arteko planoaren zatia dela dio.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Aipatzen ari garen puntu hau oso garrantzitsua da eta 4. kurtso honetan eta datorren 5. ean atentzio bereziarekin landu nahi genuke.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Puntu hau non lantzen dugun esatera pasa baino lehen hona argi eta garbi utzi nahiko genukeen azken ideia bat: angelu bat biraketa baten zabalpenaren neurria da.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Hona hemen zein orrialdetan lantzen den puntu hau: 152. orrialdeko AGERPENA eta SAKONTZEN aktibitateetan /153. orrialdeko ARIKETAK aktibitatean /186. orrialdeko AGERPENA eta SAKONTZEN aktibitateetan /187. orrialdeko ARIKETAK aktibitatean /224 orrialdeko AGERPENA eta SAKONTZEN aktibitateetan /225. orrialdeko ARIKETAK aktibitatean.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Buruzko kalkulurako toki berezi bat uztea pentsatua badaukagu ere, ezinezkoa zaigu puntu hau komentatu gabe uztea.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Ez utzi ahozko ariketak egin gabe puntu hau aurrera pasatzen, hanka-sartze handia litzateke eta.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Ez litzateke txarra izango puntu hau aberasteko ahoz agindutako zenbait egoera dibuja dezatela eskatzea, eta ondoren kalkulua burutzea; guri ezinezkoa zaigu liburuan horrelakorik adieraztea eta zuen gain uzten dugun eginkizuna da.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Aritmetika eta Logika zeharo desberdinak dira puntu honetan.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0005 Metrikak bikote bati lotzen dion balioa bi puntu horien arteko distantzia izango da.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0044 Honelatan, bolan ez dago -ren punturik.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0083 Lema honek erakusten digunez, bi puntu desberdin banan ditzakegu ingurune disjuntuak aurkituz.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0083 Honen antzeko zerbait egin daiteke puntu bat eta multzo trinko bat banantzeko, hurrengo teoremak ematen duenez.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0123 Orduan, bornatua da (segida bornatua dela esango dugu) -ren puntu atxekia da.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0123 -ren edozein ingurunek T-ren puntuak barne dituenez, da.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0163 VI. 1. JARRAITASUNA PUNTU BATETAN. 6.1. Definizioa.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0163 Ingurune bakoitzak puntuan zentraturiko bola bat partetzat duenez, beste definizio baliokide bat emango dugu: 6.1. Definizioa (bis) -n jarraia da baldin eta soilik baldin bada edo bada.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0204 VI.10. PUNTU FINKOAREN TEOREMA BAT

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0204 Analisiko zenbait existentzi erresultatutan puntu finkoaren teoremak erabiltzen dira.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Bigarren puntuan esan denagatik, argi dago badirela komunitateari aditzera emanda baizik zeure etxean egin ez ditzakezun lanak, baina bestelako lanak,elementu orokorrak edo beste etxejabeenak ukitzen dituztenek baimena behar dutela aldez aurretik.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Euskaltzaindiak aspalditxoan arazo honetaz bere eritzia agertu duenez gero, gaur aipatzera noan puntuan ez luke, berez, inolako zalantzarik egon behar.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Hala ere, beren lanbide edo profesioagatik (irakasleak, itzultzaileak, idazleak, telebista-irratietako aurkezleak etab.) arau horiek ondo baino hobeto jakin eta konplitu beharko lituzketen askok eta askok, egunero hontan hortatik haretara, hontasko, hartarako, honeri, hareri modukorik jo eta ke esan eta idazten dutela eta, ez da gaizki etorriko, eztei zaharraz gonbite berri egiteko arriskuaz ere, puntu horiei berriz ere ukitzea.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0009 Iparra eta Hegoa alderantzizko puntuak dira.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0009 Bi puntu kardinalen artean bitarteko puntuak daude: Ipar-Ekialdea (IE).

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0033 Gero, markaturiko puntuak marra batez elkartzen dira.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Esaldien amaieran puntua erabili.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Bigarren puntua, elkarrizketa eta ahozko espresioa lantzea, ahaztu ezinezkoa da gure ustez.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 Gainera, 6. puntuan proposatzen den Fitxa orokorra (Kuxkux -379 or.) delakoan osatzen da eta huraxe egitea izango litzate benetan interesgarriena, eskatzen diren datu guztiak edo gehienak behintzat, jasoz eta hurrengo urteetan neurketa berak eginez jasotako datuak konparatu eta aldaketak ikusteko.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Alegia, geometrian lerroaz eta puntuaz definiturik gelditzen dena: bi lerro paralelok, elkar ebakitzen diren bi lerrok, lerro bat eta puntu batek edo lerro zuzen berean ez dauden hiru puntuk definitzen dute planoa.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Marraztutako pentagonoaren bertize guztietatik x ardatzarekin paralelo den aldearekiko elkartzutak marratzen dira, a, b, c, d, e puntuak lortuz.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Zuzenki horien gain ondorengo distantziak hartzen dira , eta bat etorriko dira eta puntuak.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Nahikoa da plano horizontalean aurkitutako puntuak,1,2,3,4 eta 5, elkar lotzea pentagonoa eraikita egon dadin.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0091 8 S puntuen multzoa dugu: S` = {a,b,z,d,e,f,g,h,i,j,l,l,m,n,o} 8S; 4E transaldaketari dagokion puntu bakoitzaren irudia bila ezazu.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0091 Idatz puntu hauk lotzen dituen transaldaketa.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0122 28 Zuzen hontan puntu hauk ezar itzazu: .

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0014 Bukatzen duzun batuketa bakoitzeko (ongi ala gaizki egon) 4 puntu, eta akats, bakoitzeko puntu bat kendu...... eginak...... akats.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 64. Egitzu hiru minututan Bukatzen duzun bakoitzeko 8 puntu, eta akats bakoitzeko, 2 puntu kendu.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0129 Mugitu ez den puntua ZENTRUA da.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0139 Oraingo honetan, eta triangelu berdinarekin, har ezazu B puntua biraketa guztien zentru bezala, eta emaizkiozu 3 biraketa: punta zorrotza ESKUINETARA BEGIRA BEHERA BEGIRA eta EZKERRETARA BEGIRA utziz.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 B-tik eskuinaldera nahi den punduraino luza daiteke; eta A-tik ezkerraldera, nahi haina ere luza.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Eta eman dezagun 10 pundu gorri markatzen ditugula rekta-atal edo puska horretan.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Erants ditzagun orain beste 10 pundu, berdez oraingoan.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Beteago agertzen da rekta, baina pundu gehiago erants liteke.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Erants ditzagun 10 pundu urdin.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Oraindik ere pundu gehiago erants liteke.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0157 M pundua birlandatuz: Aski da orduan PM rekta marraztea; eta MPN angulua dugu, AOB-ren kidea eta zabalera berberekoa: Angulua lekuz aldatua dugu.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0174 Esferaren erdi-erdian dagoen punduari ERDIGUNE deritza.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0174 Esferaren gainaldeko pundu guztietatik erdigune horretaraino tarte berbera dago: RADIOA.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Erpina eta ardatza Aurreko parabolaren erpina ez da ordenatu-ardatzeko puntu bat.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Honen koordenatuak ezagutzearren ikus ezazu ordenatu berdina duten parabolaren bi puntuekiko, adibidez (0,2) eta (-3,2) puntuekiko, distantzikidea dela.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Honela parabolaren erpina puntua da.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 Ateratako parabola ekuazioa daukanarenetik lortu da translazio-bektore baten bidez; translazio-bektorea jatorritzat (0, 0) puntua eta muturtzat (-2-4) puntua daukan geziaren bidez adieraz daiteke.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 2.- Plano batetik kanpo dagoen puntu batetik, planoarekiko paralelo diren zenbat zuzen marraz ditzakegu? Zenbat plano paralelo?.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 5.- planotik kanpo geratzen den puntu batetik, zenbat plano -rekiko elkartzut marraz ditzakegu?.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 8.- Paralelo ez diren bi planori, nola marraz diezaiekegu, zuzen paralelo bat edozein puntutan?.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 11.- Irudikatu koordenatu-ardatzetan hurrengo puntuak .

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 puntua errepresentatzeko, paralelepipedo batez baliatzen gara.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0169 Kontsidera dezagun, orain funtzioa eta determina dezagun puntuan ukipen-orden handieneko polinomioa.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0169 Horretarako 1. deribatuak, deribatuak puntu honetan berdinak izan behar dute.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 12.1.- SARRERA Funtzio baten adierazpen grafikoa egiteak, bere infinitu puntuen adierazpena eskatzen du.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 Hau ezinezkoa denez, punturik garrantzitsuenak aurkitzera mugatuko gara eta honela, antza ematen diogunean, beste zenbait puntuz lagundurik, dagokion grafikoa aterako dugu.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 Beraz, aipa ditzagun lagunduko diguten puntu garrantzitsu horiek.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 b) x abzisa-ardatzarekiko simetria: Ikasleak aurreko puntuan esan duguna kontuan izanik, eta 12.2. irudia arreta handiz aztertuz, definizio bat eman dezala ondorio honetara iristearren: (Bi funtzio hauek, (12.1. eta 12.2. irudikoak), simetria bikoitia dutela esan dezakegu.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0014 Muturraren bi aldeetan funtzioaren balioa txikiagoa da; beraz puntua MAXampdeg; erlatiboa da, eta aldiberean absolutua.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0014 2.8.-(EHU 1983). funtzioa emanda, haren puntu kritikoak bila itzazu.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0019 2.17.-(EHU 1985). funtzioak abszisako puntuetan maximo eta minimo erlatiboak izateko a eta b konstanteen balioak kalkulatu.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0020 2.1.8.-(EHU 1985). kurbaren ukitzaileen ekuazioak bila itzazu y=1 ordenatuko puntuan.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 funtzioaren deribatua kalkulatu eta emaitza ahalik eta gehien sinplifikatu ondoren, abszisako puntuan ukitzailearen ekuazioa bilatu.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0050 6.3.-(EHU 1983). zirkunferentziak eta abszisako puntuetako ukitzaileek (zirkunferentziarenak) mugaturiko erronboaren azalera bilatu.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 10.4.-(EHU 1982). eta puntuak emanda, A-k eta B-k mugaturiko zuzena bere baitan duena eta C-k eta D-k mugaturiko zuzenarekiko paraleloa den planoaren ekuazioa bilatu.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Ebazpidea: Planoaren ekuazioa bilatzeko, puntu bat eta bi bektore beharko ditugu.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Puntua A eta bi bektoreak eta izango dira.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 Bi distantzia hauek berdinduz, y ren balioa lortuko genuke, baina hori egiten badugu, ekuazioak ebazpenik ez duela ikusiko dugu, hots: ez dago inongo punturik (OY ardatzekorik) enuntziatuko baldintzak betetzen dituenik.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 10.9.-(EHU 1982). eta puntuetatik pasatzen den planoarekiko, puntuaren simetrikoa bilatu.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 Ebazpidea: Egiaztatu daitekeenez eta puntuak lerro zuzenean daude: eta .

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 eta puntuek plano bakarra osatuko balute, problemaren ebazpena honelakoa izango litzateke: planoari Pren simetrikoari P.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 B puntuari dagokion tentsioari fluentzi tentsioa deritzo.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 C puntuan bere maximoa harrapatzen du tentsioak eta tentsio honi materialaren etendura-karga deritzo.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 C puntua iraganik, barra luzatu egiten da karga gutxitu arren eta azkenik diagramako D puntuari dagokion karga batentzat gertatzen da etendura edo haustura.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Eguna eta gaua Errotatze-higidura dela eta, Lurraren puntu guztiak Eguzkiaren aurrean egotetik atzean egotera pasatzen dira.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0048 7. ARIKETA EBATZIA / ENUNTZIATUA Puntu karaktereaz amaitzen den karaktere-sekuentzia batetan konta ezazu zenbat aldiz agertzen den TA karaktere-bikotea.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0065 Azter ditzagun ekintza errepikakorra idazteko puntuak. (bitartean adibidez).

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 12. ARIKETA EBATZIA ENUNTZIATUA Puntu karaktereaz amaitzen den karaktere-sekuentzia bat emanda, konta ezazu zenbat aldiz agertzen den lehenengo hitza.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 - Azken hitzaren azken karaktereak, baldin badago, zuriguneak eduki ditzake atzean edo puntua bakarrik.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0016 Puntu irudikatu hauk sail desberdinetan jaus daitezke, hala nola CL,OH, etab.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0049 2.3.1.- Puntu-Zama Q puntu-zamaren azpiko tentsio bertikalaren aldapena, adierazpen honen bidez hauteman daiteke: non, zama jarrita dagoen puntuaren azpiko sakonera, eragipen-faktorea, non .

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0087 Lerro honetako puntu guztiak zero presio oldarra dute; beraz, lerro freatikoa edo gain gaineko jario-lerroa deritzo.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0087 a-d lerroaren eitea baldintza hauk betetzeko egokitzen da: (1) karratu-eremua jario-sarean barrena, eta (2) puntu arteko goiera-aldapena eta ekipotentzial bi arteko oldar totalen diferentzia berdinak izan behar dutela.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0087 d puntuaren kokapena irteera-baldintzen menpe dago.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0087 Egonkortasun analisietan, porrot-azala izan daitekeeneko puntu berezi batzutako oldar piezometrikoa hautematzea beharrezkoa izaten da.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0087 , puntu honetako oldar piezometrikoa 3.8 irudian erakusten da.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Lehenbiziko puntua dugu, beraz, erabili nahi dugun estiloa aukeratzea eta estilo hori idazlanean zehar ongi zaintzea.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Paragrafoa puntu eta aparte batean bukatzen da normalean.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Esan dezagun, azkenez, perpaus baten atalak komen bidez bereiz daitezkeen arren, azkeneko atalak gainerako guztiak besarkatzen dituenean puntu eta koma ipin daitekeela: Denetarik aurki zitekeen han: liburuak, argazkiak, irudiak, jostailuak; denak bigarren eskukoak.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Eman ditugun adibide hauen arabera ikusten da puntu eta komak, aunitzetan, koma hutsak baino etenaldi handigoa markatzen duela.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Hori dela eta, puntu eta komen artean, indikatiboan doan aditzik aurkitzen bada, puntua ere jar daiteke puntu eta komaren ordez: Denetarik aurki zitekeen han: liburuak, argazkiak, irudiak, jostailuak.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 2.6.7. Bi puntuak Esaldiaren barnean koma eta puntu eta koma zeinuez gain, bi puntuak ere ager dakizkiguke.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Noiz paratzen ditugu bi puntu hauek? Bi puntuek, gainerako ikurrek egiten dutenaren antzera, etena markatzen digute, baina besteetan gertatzen ez den bezala, esan daiteke bi puntuak seinalatzen ditugun lekuak adierazi nahi duela pentsamendua ez dela oraingoz geratu.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Ikusi denez, ez da horrelakorik gertatzen puntua jartzen dugunean.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Esan dezagun, dena den, ezin ditugula paratu bi puntuen alde batera aditzaren osagarriak eta aditza bera beste aldera.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0024 Hona heldu garelarik, komenigarria litzateke puntu batzu berresatea: atera ditugun balore hauk, Dima eta Arantzazuko neurtokietako 10 urtetako denboratarteko datuen funtzioan daude.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 Gainera, 4-9 irudian ikus daitekeenez, Horton-en metodoaren bitartez lortutako zuzena (5 puntua izan ezik, lehen azaldutako arazoengatik), Schumm-en metodoaren bidez egindakoa baino egokiagoa da.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 Aipatu dugunez, 4-9 irudian, Schumm-Strahler-en metodoaren bidez ateratako Luzera-erlazioaren balorea hauxe da: ; baina 6 puntua ere kontutan hartuko bagenu, irtengo litzaigukeen zuzenaren aldapa (log RL, hain zuzen ere) handiago izango litzateke, Horton-en metodoaren bidez lortutako balorearen antzekoa, prezeski.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0074 Eta hau inolaz ere ezin da lortu; eta beraz, konpromezu bat lortu behar da zelularen goiko aldearekin kontaktu egingo duen eroaleak zelularen azalera ahalik eta txikiena estal dezan, eta sortzen den korrontea puntuetatik biltzen den puntuaraino dagoen distantzia ahalik txikiena izan dadin.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Eguzkitiko energiazko zentral termodinamikoek hurrengo puntu hauk beteko dituzte:.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0020 Kurba honetako puntu bakoitzak zera adierazten digu: produktuko kantitatea lortzeko erabili behar diren produkziobideetako eta kantitateak horri balio desberdinak emanez isokuantu-familia bat lortuko genuke.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Puntu honetan esandakoak inplikatzen duen dudamuda azpimarratzekoa da.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Aduanetako errejimenetan bost puntu nagusi azpimarra ditzakegu: a) Trantsiturako eskubideen errejimena.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0009 L-ren tartea, guztiz tarte txiki askotan zatitzen da; horietako tartetxo bakoitzean barrengo puntu bat aukeratzen da eta puntu horretan F-ren balioa aurkitzen da.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0009 Beraz, A eta B puntuaz gainera L lerroa eman behar da.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0045 Puntu guztitan funtzio baten gradientea zero bada, funtzio hori ezin da aldatu; beraz, -ko puntu guztitan 0-ren balioa azal mugatzaileengan duen balioa izango da.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0045 Mugetako baldintzak eta zehaztuz azaleengan eman badira azal horiengan denez gero, -ko beste puntu guztitan ere zero izango da.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0045 Mugetako baldintzak eta -en bidez ematen badira-ko puntu guztitan zero izanen da eta muga gainetan.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0045 Aurki dezagun bien artean dagoen espazioko potentziala x puntuarekiko potentziala aurkitu nahi dugu. denean ,beraz denean , beraz .

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0081 Hau horrela da, zeren oso hurbil dauden bi puntuen arteko potentzial diferentzia - bait da, bi puntuen arteko bitartea izanik eta aztertu dugunaren bidez, ez da ikusia izan bereizte azalean eremua infinitoa izateko arrazoirik.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0081 Hau demostratzeko Gaussen teorema erabili behar dugu: Kontsidera dezagun desplazamendu-lerrozko hodi bat, Desplazamendu-lerro zera da: desplazamendu bektorearekiko puntu guztietan tangentea den lerroa.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0081 Baina inguruko azaleko puntu guztietan D eta ds elkartzutak dira, beraz: .

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0126 Hemen ikertuko dugun problema hauxe izango da: zirkuitu elektriko txiki batetik oso urrun dagoen puntu bateko eremu magnetikoa.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0126 Har dezagun 0 jatorri bat, eta bektorearen bidez zirkuituko puntuak finkatuko ditugu, bektorearen bidez finkatzen dugun puntuan eremu magnetikoa aurkitu nahi dugu.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0141 Bestetik ere ezagutu behar dugu; baina hau (hots, 2 puntuan dagoen magnetizazioa) balioaren funtzioa da, eta beraz sorgin-gurpil batean sartuta gaude.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0153 Puntu guztietan -ren funtzio bezala jartzea komeni da: eta kontutan harturik .

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Badago oraindik beste puntu bat ere ukitzeko, eta hau errendimenduarena da: Oraindik beren energi-kontsumoa ikatzaren bidez produzitzen dituzten estatuek energi gastu handiagoak dituzte, petrolio eta gasa erabiltzen dituztenek baino.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Testu honen analisirako zenbait puntu

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0007 Beste puntu bat ere bada aipatzea komeni dena; Narrazioaren abiadura

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Tituluak dioen bezala ariketa honetan letra bidaiariak ditugu, hots, puntu ezberdinetik ateratzen diren letrak bide berezia ibili ondoren, behekaldeko zirkulu batetara heltzen dira, hitz berria sortaraziz.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 d) Txalupa ateratzen den lur-ertzeko puntuaren aurrez aurre beste ertzean dagoen puntura iristen da.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0069 Aplikazio-puntu hori grafikoki aurkitzeko, F1-aren aurkako norantzan F2-aren balioa ipintzen da (P puntua) eta F2-arengan F1-arena (R puntua).

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0069 Bi puntu horiek elkartzean, 0 puntuan ebakitzen da AB lerroa eta horixe da erresultantearen aplikazio-puntua.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0069 Aplikazio-puntu hori grafikoki aurkitzeko, F1aren (handienaren) aurkako norantzan F2aren balioa jartzen da (P puntua) eta F2 aren norantzan F1 arena (R puntua).

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0069 Bi puntu horiek elkartu eta luzapena marratzean, 0 puntuan ebakitzen du AB lerroaren luzapena eta horixe da hain zuzen ere, erresultantearen aplikazio-puntua.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Estatika estudiatzen aritu ginenean, indarrak puntu batzutan ezarrita zeudela esan genuen.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Adibidez: Lurra bera ere, ardatzaren inguruan biraka dabil eta Ekuadoreko edozein puntuk, 40.000 km-tako zirkunferentzia oso bat egiten du, 24 orduero gutxi gora-behera.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Higidura hau aztertzeko har dezagun diskogailu baten platera eta bere gainean R erradio bektorea duen puntu bat marraztu ondoren martxan jarriko dugu.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Puntu horrek duen higidura aztergaitzat hartuz, egindako birak eta neurtutako denborak taula batean ezar ditzagun.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Taulari begiratuz hau ikusten dugu: marraztu dugun puntu horrentzat birak eta denborak erlazionatuz zenbaki konstante bat lortzen dela.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Marraz dezagun diskogailuaren plater horretan beste B puntu bat eta martxan jar dezagun.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 t denbora igaro ondoren A puntuak AA' arku bat osatu du.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 B puntuak, bestea baino handiagoa den beste BB' arku bat osatu du; baina bai egoera batean eta bai bestean, abiaduraren balioa arkua / denbora izango da.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Galvanometroaren sentikortasunik aldatu gabe, M pintza hariaren erdiko P puntura konektatuko dugu.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Ondoren, beste hari bat (berdina) ipiniko dugu A eta B puntuen artean.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0021 Espazioko edozein puntutan aplika daitezke.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0021 Hauk zuzen baten edozein puntutan aplika daitezke.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0021 Puntu bakar batetan aplikaturik baino ez dute zentzurik.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0021 Hauen artean, puntu baten abiadura aipa dezakegu.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 1.3 PUNTU MATERIAL BATEN HIGIDURAREN ABIADURA ETA AZELERAZIOA.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0051 Dena den, puntu hau hurrengo gai batetan aztertuko dugu.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0103 Puntu honetan, Naturan sarri ageri den kasu bat aztertuko dugu: indar zentralena.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0103 Indar hauen direkzioa beti dago puntu konkretu bati zuzendurik.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0103 Puntu hori indarren zentrua deitzen da, eta gehienetan bertan kokatzen da ardatzen origena.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0103 Laun horrek 0 puntua dauka.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0122 Indarrak kontserbatibo direnean, partikularen energia mekanikoa berdina da ibilbideko puntu guztietan, hau da, energia mekanikoak konstante irauten du.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0122 Espazioko puntu bakoitzean balore eskalarra duen funtzio bat (V) kontsideratuko dugu.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0122 Funtzio horrek puntuaren posizio-bektorearen dependentzia badu, espazioan eremu eskalar bat dugula esanen dugu eta honela adieraziko: .

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0122 Espazioko puntu bakoitzean, eremu eskalar horren gradientea defini daiteke matematikoki, ondoko eragiketak eginez: .

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0122 Ikusten denez, gradientea espazioko puntu bakoitzean definitzen den bektore bat da.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0148 Oraingo puntu honetan, partikula-sistema baten momentu angularraren teorema aztertzera saiatuko gara.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0179 8.4 puntuan ondoko modu honetan definitu genuen ardatz batekiko inertzi momentua (Xampsup1; ardatzarekikoa) .

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0179 Beraz puntutik ardatzera dagoen distantzia da.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0206 Baldintza honetaz gainera hots puntua geldi egon dadin abiadurak ere nulu izan behar du: .

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0018 Higidura honetan higikariak zirkuluak deskribatzen ditu puntu finko baten inguruan, ibilbidearen erradioa konstante delarik.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0018 Horregatik, edozein puntutan, ibilbide zirkularrarekiko tangente den abiadura linealaz eta azelerazio linealaz gainera, abiadura eta azelerazio angeluarrak ere defini ditzakegu.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Baina ekuatoreko puntu batek eta Euskal Herriko puntu batek ez dute abiadura tangentzial berdina.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0088 Uhin-higidurak puntu batean duen intentsitatea, hedapen-norabidearekiko elkartzut den azalera-unitatean segundo bakoitzean zeharkatzen den energi kantitatea da.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0088 Beraz, uhin-higiduran intentsitateak puntu desberdinetan, fokura duten distantziaren berreduraren arau aurkakoak dira.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Potentziala A puntuan Bn baino handiagoa da.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Eremu elektrikoaren A eta B bi punturen arteko potentzial-diferentzia, karga positibozko unitatea B puntutik A puntura eramateko egin beharrezko lana da. .

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Eremu baten barruko bi puntuen arteko potentzial-diferentzia beti berdina baldin bada, karga elektrikoa puntu batetik besteraino eramateko aukeratzen den ibilbideak ez du zerikusirik.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Bestela, lana ibilbidearekin batera aldatuko balitz, puntu berean potentzial desberdinak edukiko genituzke.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Pentsa dezagun eremu elektriko uniformea dugula, eta A puntuan q' karga positiboa dagoela q'. E indar baten menpe.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Karga hau A puntutik B puntura garraiatzea nahi badugu, indar-lerro bati jarraituz (a), eremuak eragindako indar berdina eta norantzaz aurkakoa ipini beharko dugu: Beraz, lana egiten dugu: .

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 1,A puntutik Brainoko distantzia da.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 5.17. irudiko B' puntutik B puntura karga desplazatzerakoan, lana zergatik da nulua?.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0154 Egoera honetan A,B muturretako bi puntuen artean potentzial-diferentzia bat jartzen badugu, kondentsadore bakoitzaren gainean Vsub1, Vsub2, Vampsub3;... potentzial-diferentzia agertuko da, baina, izango dugu.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0154 Bestalde, lehenengo kondentsadorearen A puntuarekin konektatua dagoen armadurari + Q karga joango zaio (positiboa, alegia) eta beste armaduran - Q karga agertuko da.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0253 Zirkuitu honetan A eta D puntuen arteko tentsioa, hiru erresistentzien (R, Rc, RL) muturretan dauden tentsioen batura bektoriala izango da.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0055 Pila honek, neurri berdinean iraunerazten ditu elektrika garaidurak, hau da, gorputz eroalearen mutur diren A eta B puntuen potentziak.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0055 Edozein puntuk, bera bakarrean harturik duen potentzia, ez dugu ohargarri; puntu biren artean den potentzia diferentzia zaigu garrantzizkoa, diferentzia horretan bai-dago puntu batetik bestera indarra zer neurritan igaroko dan.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Ganera, azido hauek indar eroale onak izan ohi dira eta eztainua urtu aurretik erabiliz, gehiegi hedarazi genitzake, isolatuak egon behar duten zirkuituko bi puntu loteraziz eta kortozirkuitu bat sortuz.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 G. Hoz, Palacios eta Bordieu irakaskuntz teoriaren barruan oso ezagunak, ia klasikoak diren puntuak emateko agertzen dira ere bai.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0101 Azken atalean, ordea, textu ugari emanen dugu hainbat puntu elkarri lotzeko (asmoz behintzat).

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Puntu hau urratzen hasten bagara, ez juridiko mailan ez-eta mitikoan, soziologiko ikuspegitik baizik, zera ageri zaigu, elementu estamentalak ez-baina, klasistak ematen digula zehazkien ezagutzera benetako egoera.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Iraultza sozialistari buruzko bere teoria puntuotan labur daiteke: 1.- Iraultza egoerak hiru ezagugarri hauek ditu: a) Gobernariek berez aginteari eusteko duten ezina.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Bi puntu nagusitan labur genezake arazo osoa: a) Oinarri ekonomikoa: jaurgoa, eta b) Honen gainean, eraikitzen den edifizio juridikoa.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Zuzen ezazu testu hau, puntua, bi puntu, marra eta marratxoa, koma, etendura puntuak eta komatxoak kontutan harturik: Everesta joan ziren mendizaleek. jateko onak zeramatzaten.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Hirugarren puntu honetara iristea izango litzateke gure helburu nagusiena.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 Puntutik puntura ez moztu, haur bakoitzari zentzuzko zati bat irakurtzen utzi.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Algoritmoan ondoko puntuok definitzen dira: Erabiliko diren konputagailu-osagaiak eta zelan erabiliko diren.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0115 Bestalde, oso arrunta da erreakzioak, puntu batetaraino aurreratuta egonez gero, bi edo hiru bide desberdin aukeratzeko ahalmena edukitzea; kasu hauetan emaitza sekundarioak agertuko zaizkigu, eta erreakzioa, konpetitiboa dugula baiezta dezakegu.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0109 Baina bektoreen bidez, magnitude metrikorik arruntenak, hau da, bektoreen luzerak, bi punturen arteko distantziak, angeluak, bolumenak etab. aztertzeko, bektoreen eragiketa berriak definitzea derrigorrezkoa da.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0109 Plano afineko v eta w bi bektore libre ez-nuluak emanik eta jatorri bezala plano horretako edozein 0 puntu harturik, marraz ditzagun bektorei dagozkien OB eta OA ordezkariak (8.1 irud) v = OB eta w = OA.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0169 Ardatz cartesiarren sisteman planoko edozein P puntu errepresentatzeko bere bi koordenatuak behar ziren.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0187 P puntuak 0,x,y erreferentzi sisteman dituen P(x,y) koordenatuek eta O',x',y' sisteman dituen P(x',y') koordenatuek elkarrekin duten erlazioa ikusiko dugu.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0187 ADIBIDEA: Erreferentzi sistema baten koordenatu-jatorria O'(3,5)era eramanda, aurki itzazu (6,7) puntuaren koordenatu berriak: Ebazpena: .

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0187 Aztertu behar duguna zera da: P puntu batek bi koordenatu-sistematan duen erlazioa.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0187 Ariketa: O' (-2,2) jatorri berridun P puntu baten koordenatuak (5,2) dira.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0187 Kalkula itzazu P puntu horren koordenatuak sistema zaharrean.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0226 . 15.10.- Aurki itzazu 3x+2y-3 = 0 zuzenarekiko, koordenatu-jatorriarekin puntu simetrikoaren ekuazioak.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0226 15.13.- Kalkula ezazu (3,5) puntutik, ardatz cartesiarretan ox=2 eta oy=3 ebaki-puntuak sortzen dituen zuzeneraino dagoen distantzia.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0226 15.14.- Aurki ezazu A (3,2) eta B (-2,6) puntuetatik pasatzen den zuzenak ardatzetan osatzen dituen ebaki-puntuak eta C (-2, -1) puntuek osatzen duten triangeluaren azalera.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0226 15.15.- A (3,2) eta B (-4,-7), puntuek osatzen duten AB zuzenkia hiru zati berdinetan banatzen da.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0034 Hala eta guztiz ere zenbait puntu kontutan hartu zuen: 1. Pisu atomikoaren arabera elementurik sartzen ez bazen, zuloa uzten zen elementu berri batentzako.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0104 Bigarrenez, magnitude estentsiboak dira; sistemaren puntu guztietan balio berdina dutela alegia.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Analisiaren helburua konposatu baten egitura ezagutzea bada, sintesiaren aldiz, hau lortzeko erreakzio-sekuentziarik onena puntuz-puntu ezagutzen eta kontrolatzen ihardutea da.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Honela 200 m.tako lerroak hartzen dituen puntu guztiek 200 m.tako sakontasuna dute.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0119 Galderak: 1) Zer behatzen duzu zirrikitua A puntuan ipintzen duzunean? (5. irud.) Zer D puntuan ipintzen duzunean? Eta E puntuan ipintzen duzunean?.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Puntu honetaz gainera enpresa horrek, zenbat zor, zenbat eskubide, zenbat betebehar etab. duen jakin behar dugu, gero ondarearen osaketa zehazteko.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Puntuztapen bat eman iezaiozue lehen, bigarren... taldeari, eta falta den gauza bakoitzean puntu bat ken.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Puntu Kardinalak.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Zuzendariak erropuntu bat aipatu bezain laster, izendaturiko puntu hartarantz abiatu behar duzue azkar jokalariok.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 2.ampdeg; Bi laun, paralelo badira, bataren puntu guztiak, bestearenetatik distantzia berdina dute.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Denak puntu batetan datoz bat; xake estrategiaren legeak are gehiago aurrerabidetzen saiatzen diren aintzindariak direla.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Posizio hertsietan, kontuan izan beharreko punturik garrantzitsuena puskaketaren ahaltasuna da.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Maila honetako guztien programazioaren erraztasuna, batez ere, puntuz puntu programatzearen ordez inguruaren zatiz zati egin ahal izatean datza, programatze denborak hein handi batean laburtuz.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Puntuzko lineak piezaren simetri ardatza adierazten du.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Kontrol programagarri baten funtzionamendua seriezkoa denez gero, seinalea ez da, kasu berezitan ezik, segidan landuko, programa puntu horretara heltzen denean baizik.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0163 Ikusiak ditugun puntu hauek gehiegi aztertu gabe, disolbatzailearen funtzioa bereziki zehaztuko dugu.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0197 Puntu batetatik aurrera, pH-ak ez du eraginik 1g Kv-rengan. (26. Irudia).

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Eta milaka puntu argitsuk izarrek keinu egiten dute ortziaren sabaian.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Eremu bakoitzaren izenaren bukaeran bi puntu (:) jarri.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0465 Puntu honetan Graphing Assistant programa abiarazteko zein prozedurari jarraitu behar zaion azaltzen da.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Nolanahi ere, ez dugu hau ahantzi behar: merkantzien zirkulazioa elikatzeko beharrezko den urre-kantitatearen balioa, kapitulu honen III. puntuan azaldutako diruaren zirkulazio-legeak determinatzen du.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0293 Arazo hau konpontzeko, ondorengo ezaugarri hau erabiltzen da:Sakabanatze-diagramako puntuen azalerak eta puntu horiei dagozkien maiztasunak, proportzionalak dira.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0293 Puntu-pare bakoitzaren maiztasunaren balioa handiago den ala, maiztasun hori adierazten duen puntua lodiago izango dela.

384. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0293 Zehatzago, elementu batek 1 maiztasuna badu eta puntu honen bidez adierazten badugu (puntu horren azaleraren balioa A delarik); 2 maiztasuna duen elementu baten adierazpide grafikoa, beste puntu honen bidez egingo dugu (puntu horren azaleraren balioa 2A delarik).

385. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0293 Honela, puntuentzat neurketa-eskala bat lortzen dugu: Maiztasuna / Puntuaren adierazpidea / Puntuaren azalera.

386. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0417 Aurreko puntuetan aipatu zen bezala, lagin baten sakabanatze-diagrama, erregresio-zuzenaren bidez ordezkatzen badugu, lagina matematizatua gertatzen da, matematizatze horrek dituen abantail eta desabantail guztiekin.

387. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0417 Puntu horiek, batzutan zuzenaren gainean eta beste batzutan zuzenaren azpian egongo dira.

388. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0417 Erregresio-zuzena egoki aukeratua (kalkulatua) izan bada, puntu guzti horien erroreen batura, minimoa izango da eta horregatik lortutako zuzena, doiketa hobereneko zuzena dela, esaten da.

389. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0417 Erregresio-zuzenaren bidez aurresateak egiten ditugunean beraz, errore bat sortzen da, zeren eta X jakinik, emandako Y-ren balioa, erregresio-zuzenean dagoela suposatzen bait dugu (aurresatea, erregresio-zuzenaren ekuazioaren bidez ematen bait dugu), eta errealitatean normalki puntuak zuzen horretatik kanpo kokatzen dira.

390. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 - Gizonaren egoera bere biologi organizazio bereziaren aldetik begiratuta nolakoa den sakondu ondoren, puntu honi buruzko edukien laburpen argi bat lortzea.

391. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Ikasgai honetan puntu hau sakondu nahi genuke: ea gizakia beste animali espezietatik zertan bereizten den eta zertan ez.

392. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 B puntuan jasotako experientziez baliaturik, batera jartze bat egingo dugu ikasgelan.

393. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Azken Muga hori Omega Puntua dateke.

394. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Prozesu hori bideratu eta Azken Puntu Jomuga horretan bilduko duen Jainko Jomuga horren behar handiagoa dugu (nolabait esateko) hasierako Jainkoarena baino.

395. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Baina hemen, filosofiaren sorrerari gagozkiola, azpimarkagarriena hauxe da: lehen pentsatzaileak, ia guztiak, ados zetozela mito erlijiosoa (kosmogonia) baztertu eta horren lekuan arrazoia jartzearen puntuan.

396. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Errenazimentuan, beraz, berau aro historiko bezala hartuz eta, batez ere, historiaren aldetik begiratuta, zenbait puntu nabariak direla esan behar da.

397. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Horrela, Bolyoi eta Lobatchewski-ren geometriak lerro zuzen batetik at dagoen puntu batetik, plano berdinean egonez, zuzen horren paralelo izango diren lerro infinituak marra daitezkeela esango digu.

398. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Labur esanik, honelakoa izango da higidura: 1. Hasieran A puntuan askatzen da, abiadurarik gabe.

399. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 C puntuan gelditu egingo da, puntu hau A delakoaren altuera berekoa izanik, energia kontserbatu egiten baita.

400. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 6. Eta berriro, A puntuan geldituz, errepikatu egingo da prozesua.

401. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 d) Zein da sokaren ezkerreko muturreko puntuaren higiduraren ekuazioa?.

402. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 e) Zein da ezkerreko muturretik 150 cm-tara dagoen puntu baten higiduraren ekuazioa?.

403. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 f) Zein da sokako edozein punturen abiadura maximoa?.

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0081 Bestaldetik, satelitearen abiadura handiena eta txikiena, Lurraren zentruarekiko hurbilen eta urrunen dauden puntuei dagokie errespektiboki, orbita eliptikoaren erpinei halegia; eta erpinetan, hain zuzen ere, abiadura eta posizio-bektorea elkarren perpendikularrak direnez, beren arteko biderkadura bektorialaren balore edo modulua, beraien moduluen arteko biderkadura besterik ez da.

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0122 Xa puntuan, atomo batetiko talkaren ondorioz, elektroiak galdu egiten du energia zinetiko zerbait, beraren abiadura txikiagotzen delarik.

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0122 Xa puntutik Xb puntura, elektroia atomo biren arteko espazioaldean higitzen da, eta eremu elektrikoak azeleratu egiten du, beraren abiadura handiagotuz doalarik.

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0142 a) Kalkula bedi, a eta b puntuen arteko potentzial-diferentziaren balorerik handiena, ezein erresistentzia fundi ez dadin.

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0210 8.- Gas ideal batek irudian ikusten den zikloa osotzen du, a puntuan baldintza hauk beterik: .

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0210 prozesua adiabatikoki egiten bada, eta prozesua isotermikoki; lor bitez eta puntuetako egoera-aldagaien baloreak.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Ilustrazioak bezala pertsona guztien berdintasuna goraipatzen zuen, baina zenbait puntutan ez zen agertzen Ilustrazioa bezala.

411. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Artzantz kultura hura loratu zen aldeko anitz puntu dago oraino lainopean.

412. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Prehistorilariak ez dira heldu oraino akordio batera puntu guztietan behintzat; baina alor nausiak jadanik argiturik daudela esan daiteke.

413. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 Azkenik, hona hondoan liburuaren kritikaren puntuak: 1.a: Caroren liburua orozaleena dela uste dugu.

414. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Ingeles periodikuetan publikatzen ziren Lord-en Ganbarako berriak eta batzarre hauetan honako puntu hauei dagozkienetan:.

415. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0287 nampdeg; 13. Erreginak Kongresuan emandako Alokuzioaren kritika, puntuz puntu egina.

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0277 Hona hemen landareen sailkapenerako bide bat: LOREA / BAI / EZ / Landare angiospermoak / Landare gimnospermoak / Kotiledoi bat / bi kotiledoi / Monokotiledoneoak / Dikotiledoneoak / Hemen E puntuko sailkapena sar daiteke; I, dialisepaloak, asepaloak ...

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Edozein bi puntu (A eta B), zuek nahi dituzuenak, hartuko dituzue mapan eta zuzen baten bidez lotuko dituzue (ikus irudia).

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Berdin egingo duzue beste puntu guztiekin (E,F,G,...).

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Puntu horik lotuz, erliebe honen zehartebakia lortuko duzue.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 Irakasleak oso kontutan eduki beharko ditu puntu hauk, experimentuen ondorioak eta adierazpen grafikoak aztertzerakoan, teoriarekiko desbidaketak ulertu ahal izateko.

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 0 cm markatzen duen puntutik pasatzean, kronometroa martxan jartzen da.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Bilboko Metroari buruzko testua irakurri ondoren, eman ezazu, idatziz, gai horretaz duzun eritzia honako puntu hauek kontutan izanik:
- Orain arte izandako gorabeherak, kritikak, e. a.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Puntu batzuetan azpiegitura hobetu beharko da, trenek abiadura handiagoa har dezaten, baina trenek oso ondo betetzen omen dituzte metroaren baldintza dinamikoak.

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. uriarte 0020 Jokalari bakoitzak, txandaka, hiru dadoak botako ditu eta lortutako puntuen biderkadura aurkitu, gero dagokion zenbakia marratzeko.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0023 Hizkuntza idatziaren puntuaren antzekoa da.

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0023 Akorde hau hizkuntza idatziaren paragrafoaren bukaerako puntuarekin pareka dezakegu.

427. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 222- Azter itzazu hurrengo adibideak eta jar bi puntuak behar den tokietan.

428. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 223- Hurrengo adibideotan jar itzazu maiuskulak edo minuskulak bi puntuen ondoren.

429. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Bestalde, jakizu bertso mota hau bost puntutakoa dela, hirugarren eta laugarren lerroek hogei silabatako puntu bakarra osatzen dutelarik.

430. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0115 Hirugarren irudikapenean, puntu guztiei egokitzen zaien lerro zuzenik onena (puntu desbideratuenak kontatu gabe) marraztuko balitz, lerro honen maldak beroketa-abiadura emango luke.

431. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0024 Periferi abiadura: Harri baten ale periferikoen puntuek txirbil-harroketa sorterazteko pieza ukitzen dutenean daukaten abiadurari, periferi abiadura deritzogu.

432. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0041 Izen hau mekanizatu behar den pieza puntu / zentruzko lotura gabe finkatzen delako hartzen du.

433. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0013 Ebaketa-abiadura maximoa, erreminta edo piezarekin hurrenez hurren ukitzen dauden piezaren edo erremintaren puntuen diametro maximoari dagokio.

434. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0006 4. Zentratzeko barautsaren konoaren diametroa hariztatu eta otxabutu behar diren 5 zuloen amposlash;arekin bat etorri arte puntua egin.

435. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0015 2. Puntuak egiteko eta zuloak egiteko L mekanizazio-luzera eta Tampsubc; ebaketa-denboraren kalkuluak egiteko 3F ariketan emandako urratsei jarraitu behar zaie.

436. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0025 * Pieza mandril finko batean muntatu eta honi zakurra ipini ondoren dena puntu artean lotu.

437. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 - nentorren moduko puntukarien denbora aldaketa: antzina, (gazt.) vine; gaur egun, venía yo.

438. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Aurreko puntuan ikusitako bereizketaz gain, ordea, bada besterik ere.

439. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Ofizialtasun-maila eskuratu duen puntutik, euskarari hiztegi-arazo larriak azaldu zaizkio.

440. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Ondorioz, eguratsean tenperatur diferentzia sortzen da puntu desberdinen artean.

441. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Hau jakinda, ekaitzetan tximista ikustetik trumoia aditzera dagoen tartea zati hiru eginez, tximista gertatu den puntua zenbat kilometrotara dagoen jakin dezakegu.

442. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 4 km-z bananduriko bi puntu aukeratu zituen orduan, eta esperientzia errepikatu.

443. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0041 Erreferentzi sistemaren jatorria B abiatzen den puntuan kokatuko dugu; eta norantza positiboa bi txirrindulariena hartuko dugu, eskuinerantz grafikoan.

444. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 Eremu elektriko deitu diogu; espazioko puntu bakoitzean pausagunean legokeen karga-unitateak pairatuko lukeen indarra bait da.

445. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0245 Uhin hitzarekin, toki batean sorturiko perturbazioa inguruko puntuetara hedatzean gertatzen den fenomeno fisikoa adierazi nahi dugu.

446. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0245 Uretan uhinak sorterazten ditugunean (harri bat erortzen utzita) perturbazioa gainazaleko puntu guztietara hedatzen da, eta kortxoa dagoen lekura heltzen denean, kortxoa norabide bertikalean higi erazten du, baina ez hedapenaren norabidean; plano horizontalean alegia.

447. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0245 Ingurunearen puntu guztiek, zeintzuetara perturbazioa aldiune berberean heltzen den, uhin-gainazala edo uhin-frontea osatzen dute.

448. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0270 Kanalean zehar uhin-tren bat hedatzen denean, likidoaren edozein elementu bai bertikalki eta bai horizontalki higitzen da, indar berreskuratzaileak bi arrazoirengatik agertzen direlarik: 1) Puntuz puntuko sakoneraren aldaketek sorteraziriko presio-aldaketengatik.

449. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Erretinan zelula sentikorrik gabeko punto bat dago, puntu itsua.

450. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Puntu honen gainetik kurbadura txiki bat dago, fobea edo orban horia, erretinaren alderik sentikorrena.

451. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 1. puntuan esanda bezala estalkia ipini gero.

452. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Gero, fokua pixka bat doituz, koloretzailez margotutako puntu txikiak bila itzazu.

453. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Okulareko hautsa, puntu beltz gisa agertuko da eta puntu beltz horiek bertan iraungo dute porta mugituta ere.

454. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 Behatu arretaz eginak dituzuen grafikoak eta aztertu honako puntuak: - Non dira epelagoak neguko tenperaturak? Eta hotzagoak? Desberdintasun handia ikusten al duzu?.

455. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 - Goiko ariketa horretako azken puntuetan daukagu aztertzen ari garen arazoaren gakoa.

456. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 Piramide horiek aurrean dituzula, 108. or.ko galderak birraztertu eta gehitu honako puntu hauek ere: - Piramidearen itxura asko aldatzen al da eskalaren aldaketarekin? Lehen aipatutako legeek balio al dute orain ere?.

457. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Ariketan bertan proposatzen dira azterketarako zenbait puntu, baina zuek aukeratutako beste edozein ere landu ditzakezue.

458. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Goazen orain ariketa bidez beste zenbait puntu aztertzera, 148. or.ko taula erabiliz oraindik ere.

459. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0037 Dena dela, puntu askotan ez daude batere ados.

460. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Ozeaniko azal berria puntu batetik desagertu behar duenez gero, bestela Lurra etengabeko hedakuntzan legoke, azala bazter edo muga kontinental aktibotaraino (Pazifiko erakoa edo sismikoak) mugituko litzatekeela pentsatu zen.

461. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 Adibidez ozeaniko irlak eta loturik dagoen puntu beroaren teoria.

462. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0121 Alegia, lurrikarak indar bera izan zueneko puntu guztiak lotzen duen lerroa.

463. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0025 Larreineta Nerbioi ibaiaren punturik garaienetako batean dagoenez, Bilbo Handia eta Behe Nerbioi lurraldeak duten garapen zabalaren emaitza ederki ikus daiteke bertatik.

464. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 n normaldun pq planoari dagokion tentsioaren osagaiak, diagramako D puntuaren koordinatuek emanik datoz.

465. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Puntu hauek elementuaren 1 eta 2 aurpegietan diharduten tentsio normal eta ebakitzaileak errepresentatzen dituzte.

466. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 2.- Kokatutako puntu horiek lerro zuzen batez elkartzen dira.

467. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 3.- Aztertzen ari garen puntutik iragaten diren plano desberdin guztientzako tentsio normal eta ebakitzailearen osagaiak, Mohr-en zirkunferentzian zehar higitzen den puntu baten koordenatuen bidez errepresentaturik daude.

468. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 4.- Zirkunferentzia horretako puntu baterantz marratutako erradioak, puntu horren koordenatuek adierazten dituzten tentsio-osagaiak dituen planoarekiko ardatz elkartzuta errepresentatzen du.

469. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 5.- Mohr-en zirkunferentziako bi punturen erradioen arteko angelua, bi puntu horiek dauden planoetako normalen arteko angelua halako bi da.

470. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Era honetan: Pieza bakoitzaren gainean diharduen S indar ebakitzailea kalkulatzeko, indar hau pieza bakarreko habean eb azal neutroaren azalera gainean banatutako indar ebakitzailearen berdina dela jotzen da, b habearen zabalera eta e bi pieza jarraien erdiko puntuen arteko distantzia izanik (ikus 4.17. irudia).

471. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0465 E modulu murriztua, benetako modulu edo ukitzaile deitu ohi zaiona, tentsio/deformazio-diagramako kurbarekiko zuzen ukitzailearen malda da, zutabearen batezbesteko tentsioari dagokion puntuan.

472. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Habearen deformazio-energia, P1 eta P2 indarrek egindako lanaren berdina da, habeari C1 eta C2 puntuetan hurrenez hurren astiro-astiro aplikatuak bait liren (10.19. irudia).

473. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Alegia, hiltzea, lapurtzea eta urkatzea zirela dragoien dotrinaren hiru pundu nagusiak.

474. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Alde batitik, beroiek duten maiztasunarengatik; eta bestetik, puntu honetan euskarak duen berezitasuna galtzeko arrisku larrian gaudelako.

475. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Horra hor erabakizun dagoen puntu bat.

476. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0357 Normalena, dena dela, afrikazioa izanik:]eredutzat eman bide daiteke AFRIKAZIOA; nahiz puntu honetan aukera hau eginez, bizkaieratik (eta euskara arkaikoenetik ere bai) urrunduko bagara ere.

477. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0033 Kapitulu honetan, lehen eta bigarren puntuak landuko ditut, aipatzen diren Arau horietatik bi motatakoak kontutan hartuz: - Segmentu Erredundantzia Arauak (SEA).

478. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0076 Ez naiz gehiago luzatuko puntu honetan: badirudi silabaren teoria indartsu batek jeneralizazio asko besarka ditzakeela eta, HALLEren teoria segitzen baldin badugu, itxuraz guztiz diferente ematen duten prozesu fonologiko zenbaiten giltza, silabaren egituraren formalizazioak buelta lezakeela.

479. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Bada hemen, ordea, aurrerago jo gabe ere, argitasun-beharrean dagoen puntu bat: astaputz moduko hitz elkartuak aparteko multzo gisa zergatik hartzen diren.

480. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Latineko diptongoen bilakaketa puntu hauetara labur daiteke: a) Ai diptongoa.

481. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Mailegutza besarkatuz hitz-eraketarako baliabide desberdinez diharduen hurrengo idazlan batean tratatuko da gai hori merezi duen zabaleroaz, eta han azalduko dira, halako xehetasun batez, UZEIn eraturiko Gabon-bilera haietan eta harez gero puntu honetaz agertu izan diren jarrera desberdinak.

482. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Aurreko puntuan aipaturiko fenomenoa gogoratzea komeniko da, hemen ere, gaiz aldatu aurretik: goian emandako arau horiek hitz-hasieretarako direla soilik, eta ez beste inorako.

483. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0078 Euskaltzaindiak ez du puntu honetaz, oraingoz, jakinaren gaineko erabakirik kaleratu.

484. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0138 Puntu hau ez genuen erabaki-proposamenen artean jaso, nahiz eta hedaduraz eta garrantziaz horretarako eta gehiagorako oinarririk izan.

485. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0138 Besterik ez bada ere puntu honi dagokionez gure eguneroko praktikan daramagun jokabide nagusia azaltzeko, I. Sarasolak Euskaltzaindiaren Bergarako VIII. Biltzarrean azaldutako ondoko pasarte hau izan liteke, bere batezbestekoan, erakuskari egokia. .

486. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 Puntu hau ere beharrezko xehetasunez aztertuta izango da ondoren.

487. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 d) maileguetako ampgt;hamplt;ak: Euskaltzaindiak oraindainokoan horri buruzko azalpen espresurik eman ez duen arren, badirudi auzo-erdaretatiko maileguetan ere bertako ampgt;hamplt;-ak (113)Puntu honi dagokionez ph, th eta kh grafema etimologistak erabat alde batera uztekoak dira; hurrengo pasartean egingo da, hain zuzen, beraien aipamen xehea mantentzearen aldeko joera biziki nagusitu dela egungo euskal idazlegoaren artean: hipotenusa, homomorfismo, anhidrido, hidrostatika, perihelio, hipertrofia, hektolitro eta antzera idatzi ohi dira horrelako hitzak, eta ez ipotenusa, omomorfismo, anidrido, idrostatiko, perielio... etab. moduan.

488. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 Fonema hori adierazteko inoiz erabili izandako >ss<, >sh<, >j< eta >s< grafiak, Fr. Bartolome-ren >tz< eta Mendiburu-ren >is< haietaz gainera, galduak daude aspaldi; eta ipar euskaldunen >ch< digrama ere, orain punturarte besteak baino indarreanago egon izan arren, egunetik egunera atzera doa >x< horren faboretan.

489. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0182 Bi puntu bakarrik ikusi genituen, elkarren arteko eztabaidaren ondoan, lortutako adostasun-mailaren arabera nolabait finkagarri: irentsi gabeko maileguen arazoa batetik, eta, mailegu kultuen kasuan, bokalarteko >x<-arena bestetik.

490. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0182 Gainerako kasu guztietarako inolako hitzarmenetara iritsi ez izanak gogor baldintzatu du halaz ere, harez geroztik, hobespen horren balioa: praktikan, ondorioz, puntu hau erabakizun daukagula esan daiteke eta, halako batean, berriro ere hitzarmen-bilera batera iritsiko bagina, arazoa bere osotasunean aztertu beharko litzateke; bokalarteko >x<-en arazoa nekez garbi daiteke izan ere, ortografi araudi baten baten, gainerako hotsarteetarakoen ebazpidetik aparte.

491. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0210 Hartara iristeko, nolanahi ere, ondoko puntuok ikusten ditugu, ezer baino lehen, argitu beharreko.

492. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0039 Hau da, egitasmoko punturen batekin irizkide ez badira, beharrezko eritzitako aldaketa-saloak egiten dituzte.

493. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 Orduan eta haserreagotzen hasia zen Madame, puntan hitzari punturik aurkitzen ez zionez.

494. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0079 - Bi PUNTU eta MARRA, Aita! - erantzun diote bapatean lau seme Nabiganteek.

495. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 Hala ere, ez zuen min txikienik ere hartu, eta laster zutitu zen atzera; Ardiak bere puntuarekin segitzen zuen denbora guztian, ezer gertatuko ez balitz bezala.

496. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Ihes egin izan ez balit... hainbeste gustatuko zitzaidakeen karramarrotxo bat etxera eramatea! - Baina Ardiak soilik barre erdeinagarri bat bota eta bere puntuarekin segitu zuen.

497. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Bi puntu negatibo hauengatik, zehatz-mehatz kalkulaturiko denbora-galera, hiru mila zazpirehun eta hogeita hamazortzi milioi berrehun eta berrogeita bederatzi mila ehun eta hamalau segundutan gauzatu da.

498. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 - Hori ez baita egia!- diote lau etxeetako haurrek hasperenka, narratzailearen kontakizuna istorioaren puntu horretara iristean etenez.

499. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Hirurek hamazazpi puntu atera zituzten hainbeste denboraz jokatu ondoren.

500. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Hemen, puntu haundi honetan, hementxe harrapatu zuen Arkonadak, sinets ezineko salto batekin, baloia.

501. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Han-hemen, han-hemen, harriak bildu ahala, aurreko eguneko puntura heldu ziren eta jikarak tentagarri zitzaizkien.

502. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 - Victoria probintziako azken puntua dugu.

503. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0158 Eta horrela, Tomas Austin-ek zeraman eskutitza irakurtzea pentsatu zuen: Duncan untziko bigarrena ahal den azkarren itxasoratuko da eskutitz hau hartzean 37. paraleloak Zelanda Berri-ko itxasertza mozten duen puntura.

504. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Puntu honetan Baseekek makur handia egin zuen.

505. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0063 Itsasoko harkaitzak.
Batzu handiak, batzu txikiak;
dagoeneko ilunpean edozein puntotan
itsasoari erantsiak.

506. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 Hiru puntuk osatzen zuten bere ezagupena: Praesidiuma, barne politika eta informazio ekonomikoa, eta Ekialdeko Alemaniako Segurtasun Zerbitzuko fitxategiak ezagutu ahal izateko parada.

507. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Errotabideko ataka baino lehenxeago, mutikoak oharkabean gainetik pasa zuen puntuan, luma zuri batzuk eta odol tantek frogatu zioten beldur zena gertatu zela.

508. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Eta ebidentzia honek, begi bistan ikusten duenak, punturaino gorde duen itxaropena ustel gertatu dela darakuskio. Akabo ametsok! Lehen saio honetan inoiz baino polikiago joan eta hala ere muga egokietatik at dago, ia irrigarri zerion abiada geldoa ere gehiegi zaio.

509. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Hilaren 6an, rulotak eta kotxe zaharrak hartu, eta Perthus-eko mugatik igarotzen ziren Frantziara, seme guztien puntuak kobratzera.

510. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0080 Munduak ez bait zekien zer punturaino heldu ziren nire gaueroko hausnarketa goibelak, nire azkartasuna permititua ez denaren mugak urratzen ari zela, debekatuaren eremu fantastikoetan sartzen ari zela...

511. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Fidelen erakundeko puntu bat Getxoko udaletxea zen.

512. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Ba, gero, bere erakundeko punturik garrantzizkoena zetorren: bere emaztea, Gloria.

513. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0120 Puntu hau oso inportantea da.

514. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0016 Begiak hertsirik mantentzen ditut oraindik eta zihur asko aspaldidanik argi zuri betea ez ikustearren betazalak bi behatz puntekin zakatzen ditudalako pundu argitsuz osatutako sistima luminoso bat ikusten dut orain.

515. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0019 Ostegun santurako erabakiak nituen puntu nagusiak.

516. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Kostaldeko etxe batean zeuden, txikia eta fantasiosoa, justu pinuak hondartzara heltzerakoan banatzen hasten diren puntuan, udan bakarrik existitzen duen etxe batean.

517. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Bet betan han urrutian, ez dakit iraganean, geroan ala ene aldean zen, pundu ttipi beltz bat igitzen asi zen, urratsak eta asotsak doi doia entzuten zirelarik.

518. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Doikabe pundu beltza bera zen, nahiz eta orai bi gizaki ikusi.

519. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Ez dago esan beharrik, nik uste, nere arbasoen ondorengoak eroriak ziren degradazio mailaren berri izateak zein puntutaraino atsekabetu ninduen.

520. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0019 Karibeko puntu kulunkari batetik gogorapen zaharrak lurruntzen ziren.

521. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 - Bai, eta puntu hori ilun geratu bazen ere, ulertu nuen zuk maite zenuen emakumearekin ezkondu gabe geratu zinela.

522. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Zer nolatan egin zen apez Don Estebe, sarritan eztabaidatua izan da, haren nortasunari zegozkion puntu guztiak eztabaidatuak izan ziren bezala.

523. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Egia esan, etzen elurte trinkoa eta iraukorra izan, baitipat Otsoats-borda inguruetan, zeren puntu hau sabelgune concavidad batean baitago mendi-bizkarrez babestua.

524. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Mariek puntuekiko idatz sistema korapilotsu bat sortu zuen: norberaren fitxa zokoratua izan edo besterena zokoraerazi, horren arabera puntuak lortzen zituen bakoitzak eta horrekin taula interesgarri bat osatzen zuen; lau koloreko arkatza erosi nion, honela balio pasiboak eta balio aktiboak, berak zioen bezala, hobekiago marka ahal izango bait zituen.

525. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Puntu txikiz zipristindutako tapiz berdea gerturatzen zihoan, orain, mendi, zuhaitz, etxe, harkaitz... eta bestelakoak ikus zitezkeelarik eta azkenean... nire anaitxoarekin egiten zuten topo eta mila pusketatan zatitzen zen....

526. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Begi haren erdigunean puntu zuri bat somatu nuen, nahiz eta ez lortu hasieran zer izan zitekeen asmatzea.

527. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Ulertu nuenez, bala bat edo pisuzko zera bat, ezkerreko begi zulotik bota behar zen eta erle-marra, edo marra zuzena beste hitzetan, tinkatu behar zen enborreko puntu hurbilenetik balan zehar, hau da, bala erori zen lekua zeharkatuz, eta berrogeitamar oin kanpokaldera luzatuz, puntu zehatza aurki zenezan; han behean gutxienez posible zen gordailu baliotsu bat aurkitzea.

528. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0067 Eta finean, lapitz berdea harturik, punduak egin ditu han hemenka.

529. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0067 Punduok pindatzen lapitzaren punta hautsi zaiola profitatuaz, papera eskura eman dit esanaz: Hemen duzu mundua.

530. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Puntu guzti horiek argiztu ondoren, eta bere susmoak baieztatuko balitu, ondorioa bat bakarra izan zitekeen: (...).

531. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Yabe-k hatzamar erakuslea Manaus hirian jarri eta ezkerretarantz mugitu zuen, puntu batean geratuz: - Urrunen honaino heldu naiz.

532. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Franz-ek puntu hura aztertu zuen, (...).

533. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Pilotoak eta kamioia murru ikustezinaren beste aldera pasatu ondoren, platertxo hegalarira igon eta aparailua ibiltzen hasi zen, horizontalki, aireratzeko puntura.

534. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 - Ordubete baino lehenago Europa-ko puntu batean lurreratuko da -komentatu zuen Karoline-k.

535. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Ez zitzaion ez hitzik ez hizkuntzik beharrezko (poliglota handia bazen ere) zeren eta zentzazioak (ormigoizko murru bat bezain erreala) hizkuntza ordezten bait zuen pontu baten moduan hasten ziren pentsamendu intuikorrezko nahasketa batez, hizkuntza konbentzionala ezabatzen zuena.

536. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Oroimena lerro zuzena da, iragana eta orainaren artekoa, bi puntu horien arteko distantziarik motzena.

537. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Kubertan geratu nintzen tabernetako argi alaiak, itsasuntzia kostaldetik urrundu ahala, puntu txiki-txikiak bihurtu ziren arte.

538. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Errexulla (43) inongo korriente indarrek eragiten ez duen ur geldia, non biltzen bait diren paperak, zotzak eta gainerakoak egiten den puntura, bale?.

539. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Bi puntu horiek bere izaerarekin bat datoz.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Horrelako bi punturen artean tenperatur diferentzia txiki bat egoten da.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Jardunaldion masa-kopuruaren arazoari buruz, ADARRA beste puntu bat ere planteatu beharrean aurkitzen da: zenbait aldakuntzaren premia, ez bakarrik antolakuntzaren aldetik, baita Jardunaldien enfokearen aldetik ere.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Hori jakinik, berau izanen da punturik nagusienetarikoa ikasturte honetan zehar.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0018 Pundu hautan finkatuko da sozialisma: - Ekarpenerako eta sal-erospenetarako tresnak herriaren eskuetan izanen dira. - Tresna horiek, demokrazia legez kudeatuko ditu. - Ekarpena jendearen ongiari buruz antolatuko du, eta ez kapitalaren abantailetan.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Lau puntu honetan bil genitzake: a) Haur euskaldun eta erdaldunak.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0036 Gaurko egunean, herri batzuek bere nortasunagatik borroka egiten dute eta puntu batzuetan, marxistek aldatu dituzte beren planteamoldeak nazional arazoari buruz.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0143 Literaturazko testuak aztertzen dituzten ikasleen helburuak eta behar komunikatiboak dituztenenak oso desberdinak dira eta irakasleak gogoan eduki behar du beti puntu hau.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Ezkerretara joan nahi dugu; beraz, tresneriari loturik dagoen arkatz bereziaz, pantailan azaltzen diren hiru puntuen artean ezkerrean dagoena ikuitu eta, berehala, ezkerreko bidera goazela ikusten dugu.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Orain erdiko puntua ikuitzen dugu eta aurrera goaz zuzen.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Horra sartu nahian, eskuineko puntua ikuitzen dugu arkatz bereziaz eta museorantz goaz poliki-poliki; bi ate daude: eskuinekoa pintura-aretoei dagokie eta ezkerrekoa eskulturari; guk pintura nahiago dugu eta....

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Lehen puntura itzuliz eta ikastegia gizartearen espilu baino ez dela gure kasuan gizarte diglosikoarena eta arazoa politikoa dela jakiniz, bukatzeko, neure ume denporetako Mungiako eskola dakart gogora.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Baina gure gaurko errosarioak inor lotara gonbida ez dezan, hona puntu finala.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Aldizkariaren historiak ematen dio puntu honi interesgarritasuna eta esan-nahia: apaizgaien aldizkari bezala jaiotzetik gaurko aldizkari izateraino eraman duen bidea luzea delako oso.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Eta amaitzeko, azken puntu bat, iruzkin luzeagoa beharko balu ere, oraingoz aipatze hutsarekin utzi beharko duguna.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 Beste aldetik, bada San Martin jaunaren txostena, puntu hau ukitzen duena, eta xehekiro gainera.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0698 Azkenik, hiztegi hiritartuan hasi baino lehen, nahitaezko dirudi Euskaltzaindiak zenbait puntutan erabakiak hartzea, hala nola Instituto / Istituto, Geografia / Geographia (Jeografia inola ere ez, edo?), e. a. Zuen zerbitzuko.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak euskera 1984 0793 1- Hasieran eta bukaeran x duten maileguak puntu honi dagokionez aldatu gabe idatziko dira, hala nola xenofobia eta fenix.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Ikerketa hau egiteko hogeitalau laginketa-serie egin dira, serie bakoitza Oiartzun ibaiko bi puntuz eta Pasaiako portuko sei puntuz osatuta dagoelarik.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0072 2- Oxigeno disolbatutaren batezbesteko balioak, bainu-lekuetarako legeriak agintzen duen saturazio-indizeraino ez dira puntu batean ere iristen.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Ortik, berriz, sortu oi da RITMO edo neurkera zati bakoitzari bere pondua emanaz eta pelikula osoari ere bere tankera ezarriaz.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Pundu hori ez dugu haatik oraino arras xuritua...

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0043 Makurki hauk, beste maiztasun batetako ozentasun-maila berdineko makurkiak ateratzeko erabili nahi badira, horrela jokatu behar da: Nahi den maiztasunaren abzisak eta nahi den ozentasunaren makurkiak puntu bat zertzen dute.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0043 Puntu horren ordinatuak soinu presio maila ematen digu.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Pontu hau zehazki aztertu behar litzake, gaurko erorketa, abandonatze eta galera anitz fede gabeziari edo ahuleziari, besterik gabe, itsasi aurretik.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 d. Hasieran ikusi dugunez, Oihenartek elisioa eta sineresia beti bete behar direla irakasten du; ez du, ordea, beste legerik ezarri, rimaz kanpo, eta horrenbestez beste puntu guztietan aukera ematen dio poetari eta bere buruari.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 8. Azken puntu honetaz zerbait gehiago esan behar da, goiko horiek poetaren metrikaren bereizgarri orokorrak baitira eta, nornahik pentsa dezakeenez, bereizgarri horien kontrakorik ager baitaiteke aldiz behin, Oihenarten beraren edo inprimalariaren hutsez.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Lehenxeago, a. puntuan, esanari bagagozkio, ordea, -e e- elkartzen baditugu, Oihenartek beti elkartzen dituenez, zazpi baizik ez ditu.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Pundu hau argitu beharra zegoen, hitz batez; eta neure aldetik argitzen saiatuko naiz ondoko lerro hauetan.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Honako puntu hauek dira funtzionalismoaren euskarrietariko batzuek: 1.- Gizarte batek funtzionatu behar badu, honen zati diren gizakideek funtzio ezberdinak bete behar dituzte.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 4.- Bigarren puntuan aipaturiko gaitasun berezidun gizakide horiek behar duten prestaerara egoki daitezen, gizarteak bere barruan posizio on bat eskainiko die.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0035 Froga bezala, A puntuak zirkunferentzia jakin batetan egon behar duela pentsa daiteke.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0035 Zirkunferentziaren zentrua oinarrizko zirkuluarena da, eta zirkunferentziak Ar puntutik pasa behar du.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0035 Lerro ziklikoaren A puntuan elkartzuta marratzen badugu, elkartzut hori Ag puntutik pasatzen dela ikusiko dugu; bi zirkuluen instante bateko ukigunetik alegia.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 Bi zirkunferentzien ukigunea O puntua da.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 Puntu horretan S1S2 lerro zuzena marraztuko dugu, M1M2 lerroarekin angelu bat osatuz.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 Bilkariak oinarrizko zirkunferentzien C eta E puntuetan bukatzen direnez gero, barne-zirkunferentziak txikiagoak direnean (10. irudiko kasuan bezalaxe) lerro zuzenez osatu behar da profila.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Bi puntu bakarrik ikutuko ditut hemen.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Bigarren puntua: euskararen batasuna liturgian.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 Horregatik, hemen esaten dena zehaztu beharra legoke zenbait puntutan elizbarruti bakoitzari buruz; baina puntu nagusienak aipatuko ditugu eta hoiek, neurri batean behintzat, egia dira guztientzat.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 Eta zehaztasun hauek egin ondoren, sar gaitezen gure gaiaren lehenengo puntuan.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 Bukatzeko esan dezagun, Elizaren jokabide eta erabakietan zenbait puntu diskutigarri izatea ez dela harritzekoa; erabaki hauek gure historiaren une jakinetan hartuak izanik, beraren aztarrenak agerian gelditzen direla; une jakin bateko pedagogia eta jendeen psikologia kontutan hartzea gauza beharrezkoa dela; eta ez duela esan nahi behin betiko erabakiak direnik.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0041 Sasi-mistifikazio honen bidez Autobalorapena eta Errestrukturazioa (berez antagonikoak) ze punturaino Estatu-azalaren parte hartzen duten neurtu beharko omen da.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Definizio honetan bi puntu daude kontsideratu eta argitu beharrekoak: 1- Osasun publikoak ez du eritasuna problema indibidual bezala kontsideratzen, populazio masa handi bat afektatzen duen fenomeno bezala baizik.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Lehen puntuan ikusten dugunez, ba, osasun publikoa eta medikuntzaren ikusmolde indibidualista elkarren etsai dira, nahiz eta biak egon osasunarekin interesatuak.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Ordizia Artziprestazgoko apaizek hemen egiten dute ia beti beren hileroko bilera, baita beste zerbait bilera urtean zehar, pastoraltzako zenbait puntu aztertzeko.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0621 Bigarrenik, hizkuntzak (eta beraz, hizkuntzen hotsak) aldatuz doaz eta, noski, ortografiaren lehen abantaila aldagaiztasunean datza: puntu gutxi eta axola txikiko batzuetan ezik, hizkuntza ororen ortografla, normaltasunera heltzen denez gero, aldagaitz dirau delako hizkuntzaren aldaketa fonetiko eta fonologikoen gorabehere.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 d) Azken funtsean, Euskaltzaindiak egin duena zera besterik ez da izan: puntu honetan gure izkribuzko tradizioan aski zabaldurik eta erroturik dauden bi idazkeratatik bat hautatzea.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Puntu honetan bi iritzi edo aukera nagusi azaltzen zitzaizkigun.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Puntu honetan ba da arazo bat euskaldunak behar adina gogoan hartzen ez duguna: hizkuntz mailena hain zuzen.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Hor datza hauziaren gakoa: beldur naiz Torrealday, zailtasun hori aitortu ondoren, ez ote den (halabeharrez seguru asko) zenbait puntutan mekanikokiegi eta mimetikokiegi lotu kultura hazientzat burutu den analisi-aztergailu bati.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Puntu hau alde batera utzirik, lana interesgarria da aditzera ematen dituen idazle-eritziei dagokienez, denok gutigorabehera (enpirikoki, egileak dioen bezala) ezagutzen genuen errealitate bat sistematurik eta ahal zen neurrian zenbakiturik, koantifikaturik ematen zaigun aldetik.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0100 Izan ere, euskal kultur estrategian, elebitasun hitzak zerbait izatekotan, berreuskalduntze-ren sinonimo puntuz puntukoa izan behar du ezinbestean.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Puntu hauxe da teoria marxista eta leninistaren bihotza proletargoaren diktadurarekiko. Ez dago minoritario izan den egiazko erreboluzio sozialistarik.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0492 Baina, normala den bezala, egin duen guztia ez du ongi egin; eta osorik hartuta ongi derizkiotenen artean atalka aztertzerakoan ohar batzu egitea oso normala da, eta baita beharrezkoa ere: Hara hemen adierazgarri direla uste dugun puntu batzu: 1. Euskaltzaindiaren bideaz kritikarik ez dutenak /35 idazle /2. Besterik dion atalean, erreserba bat ageri da /30 idazle /3. Bestalde, gehiegi dira erantzun ez dutenak /40 idazle /4. Dena kritikatu dutenak ere, asko /21 idazle.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Hemen ere ba ditugu esangura handia duten puntu batzu: 1. 1968ra itzuli nahi luketenak oso gutxi dira /9 idazle /2. Falta dena osatzea nahi dutenak, asko /82 idazle /3. Hemen dago, beti, erantzuten ez duen taldetxo hau /31 idazle.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0132 Etengabeko lerroa; iraunkaitz lerroaz edo galderako puntuakin hipotetikoa baldin bada; lerro ezberdinak formazio ezberdinentzat.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0141 Emari berdineko eskualdeak, haunditasunaren mailadiaren errepresentazioa agertaraziko dituzte; edo bestela pundu bakoitzeko putzu bereziaz (jeizten den metro bakoitzeko, emaria).

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Azkar batean eman zien arrazoia irundarrei ondorengo ekintzak, 1717. urtean frantses indarrak Baionaratu zirenean. Berehala eratu zituzten puntu estrategikoak Gipuzkoako diputatuek.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Halarik ere, hiru pundutan ager-arazten ahal dira egungo laborarien grinak: Lehenik lurra Gobernutik zerbait laguntzaren ukaiteko, legeak imposatzen du honenbeste hektarea lur (18 mendian, 26 bestela). Erran nahi baita, ez dela nahi duenak laborari izaiten ahal.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Hiritartzea hedatu den neurrian laborantzako produzioa gero ta gehiago komerzializatuz joan da, eta ordu berean zigaute edo trust handiek eskuetan hartu dute produzio horren bilakaraztea, saltzeko punturaino.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Beste pundu bat: langile klaseko organizazione edo partidu indartsu baten beharra.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Oraindik beste pundu bat: formazio beharra.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Zer moldez neur genezake orain artinoko borrokak ekarri dituzken puntu positiboak?.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Ene ustez, horri erantzun behar genuen elkarrekin:
- gerauen hobetzeko
- ezta-baida batean elkar argitzeko eta gutartean dituzkegun pundu berdinen hala desberdinen finkatzeko
- jendeari gure irizpideen eta xedeen ezagutarazteko.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Zenbait istudio eginik dira pundu honi buruz eta neurri batetan gehienak akord dagoz gure produktoen irteerari buruz.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 OHARRA. Lan honen helburua zenbait pundu argitzea izan da Euskal estrategia bat markatzeko orduan eta organizazio politiko at dago, lan hau oso pertsonala bait da.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Halere pondu batzu gelditzen zaizku duda-mudan.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Puntu ontako arazo nagusia itz batera biltzen da.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Laugarren atalean aztertzen du puntu hau Latxagak, eta baita ere liburuaren bukaerako konklusioetan (ikus 240-248).

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0057 Aurreko puntuan aipatu dudan hierarkizazio irudi hori bera baliatuz, esango litzateke SHko testuko adierazleak eta XHko testukoak, hierarkia maila berekoak eta elkarren desberdinak guztiz desberdinak izan gabe direlarik, biak dira kontzeptu jeneralago, eremu semantikoa zabalagoa duen kontzeptu baten, osokoak ez diren adierazpenak, kontzeptu jeneralago berberaren partikularizazio desberdinak, beraz.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Itzultzailea, beraz, B. 2 eta B. 5 puntuotan ageri diren kasuotan, seguru dago bere irakurleak ulertuko diotela zertaz ari den, modu jeneralagoan hitzegiten badie ere; itzultzailea irakurleekin fido da.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Haren sarreran bertan esaten den bezala azkeneko puntuotan aipatzen den jeneraltasun horretara, mezu hartzaileari buruz duen erizpideagatik bakarrik ez baina hizkuntzaren beraren ezintasun bategatik iristen bait da.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ohargarri da, esate baterako, hamar puntuko zerrenda berbera erabiltzen dela gaurregungo zenbait metodotan (Follow me, Archipel, Mainline).

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Eta euskararen gaurko egoeran, bi puntu nagusi daude aintzakotzat hartu beharrekoak: alde batetik, euskalkiak eta beren funtzionamendua eta, bestetik, euskara batuaren prozesua.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Aski litzateke puntu honetarako kazetaritza munduko bi klasiko aipatzea eta kontsultatzea: Martínez Albertos-en Redacción Periodística liburua eta Gonzalo Martín Vivaldi-ren Géneros Periodísticos.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 6. Nolanahi ere eta zenbaitek oraino euskara batuaren kontra dituen aurreiritzi edo " arrazoiak " aparte, nik neuk arazorik larrienak eta delikatuenak honako puntu honetan ikusten ditut gaurregun: euskara mintzatuaren eta euskara idatziaren arteko harreman eta dialektikan.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Puntu hau, ene ustez, oso kontuan hartu beharrekoa da, bai idazteko unean bai esaterakoan eta bai arazo hauetaz teorizatzerakoan.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Aurreko 2. puntuan esandakoarekin kontraesanean dagoela badirudi ere, aipa dezagun zenbait irakasleren joera: morfema, monema eta hainbat hitz tekniko ez hain arrunt erabiltzekoa.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Gera bitez hemen galderak, gorapiloak askatzeko lehenago, 2. puntuaren amaian, eman ditugun giltzen aipamenarekin batera.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Hurrengo puntuak aztertuz, irakasleak argi ikusiko du noiz hartu berak buruzagitza (lidertza) eta noiz ikasleen eskutan utzi eginkizun hau.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Batzutan, halere (ikus 7. eta 8. puntuak), edukiaz ere arduratu beharra izango du.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Tipologia eta deskripzio estatikozko terminoetan aritzea baino egokiagoa dirudi mekanismozko terminoetan aritzea, ondorengo puntuan egingo den bezala.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Ikusten denez, arazo honetan hainbat puntu ezdabaidagarri dugu.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Puntu eta akabo.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Ez du esaten, zein puntutaraino haur bat jabetu den bigarren hizkuntzaz; hau eta kito.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Puntu.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Baina aurten ez dio puntu askorik ateratzen ez ikasliburuari eta ez haur-literaturari.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Puntu honen azterketak merezi du ni baino ikertzaile sakonagorik.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0628 Egia esan, egitura hau aski mugatua da eta zenbait autorek, dirudienez, ez dute gehiegi maite: Añibarrok edo Agirre Asteasukoak, adibidez nik ikusi dudanez behintzat, eta aitortu behar dut ez dudala xeheki aztertu puntu hau, hasieran forma bataren eta bestearen hedadurak ez baininduen gehiegi axolatzen normalki -TZEA forma erabiliko dute. (11) Era berean, zenbait hiztunentzat ez dago -TZEA forma baino.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Datorren hileko batzarrera erabaki gabe dauden pundu nagusien hautapena eta sailkapena ekartzeko gogoa eta asmoa agertu ditu.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 Ondorioetan aipaturiko pundu nagusiak hauek dira: Hiztegi tekniko berezituen garrantzia, behin-behinekotasuna, berrazterketak eta hizkuntz Akademia edo antzekoren baten babesa beharra.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Puntu batzuk azpimarratu besterik ez dut egingo.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Platonen hiru aurpegi bait dira bakarrik aipu (hots: Platonen politika, haren mistika eta haren metafisika), azken puntu hau hartzen dugu adibide: Heidegger-ek Platoni egiten dion kritikari baizik eta aitzineko jakintsuek ez bezala, elkarretarik osoki bereizten zituela Platonek izatea eta agertzea ihardesten dio Lafittek, bere mendeko sofista txoriburuei zitzaiela bakarrik aiher filosofo handia eta ez bere aitzineko jakintsuei.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Onartzen ere du, batere durduzatu gabe, Elizaren arartekotasuna, baina ez dezake onets bere irakasle eta ikaskide gehienek egiten zuten arabera politika-bide guztiak Liburu Sainduetan edo Elizaren irakaspenetan zedarriztatuak eta zehaztatuak direla, hala nola sindikatuen edo emazteen bozkatzeen alde direlakoan Eskual-Herri-zaleak, ez dituzte puntu horiek, fedearen izenean eskakizun egiten.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 Lan honetan, bi paradoxa-mota hauen adibide bana aurkezten dugu, bien kasuetan dipolo magnetiko batez eta karga puntu batez osoturiko dispositibo berberaz baliatzen garelarik.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0095 Diskoaren ertzean, (a, O, O) koordenatuak dituen puntuan, q balioa duen karga puntu bat ipintzen da.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0095 r posizio-bektorea duen puntuan espirak sortutako A potentzial bektoriala, hauxe izango da: m delakoa aldatzean, eremu elektriko induzitua, honako hau da: j delakoa OY ardatzaren direkzioa duen bektore unitarioa delarik.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Kargak sorturiko eremu magnetikoa nulua izango da OX ardatzean eta, bereziki, dipoloa dagoeneko puntuan.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Eremu magnetikoaren gradientea, aldiz, ez da nulua aipaturiko puntuan eta, ondorioz, dipoloaren gainean indar batek eragiten du.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Hurbilketa ez-erlatibistan, xi puntuan dagoen eta v abiadura konstantez higitzen ari den karga batek r puntuan sorturiko eremu magnetikoa, ondorengo adierazpenaz emandakoa da.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Beraz, karga a i punturaino heldu denean, eremu elektromagnetikoan metaturiko momentu angeluarra, honako hau izango da: zein (18) delakoaren berdina bait da.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Eta berau (29) delakotik autoenergiak kenduz ere ikus daiteke, eremu elektrikoaren eta magnetikoaren iturriak puntu desberdinetan bait daude.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Momentu linealaren eta angeluarraren kasuetan, berriz, ez dugu honelako eragozpenik aurkitu zeren eta, eremu elektrikoaren eta magnetikoaren iturriak puntu desberdinetan daudenez gero, Poynting-en bektoreak ez bait du autoekarpenik.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Puntu honetara iritsirik, itzuli behar dugu Faustorengana, zeina lehentxeago utzi bait dugu Alemaniatik Bergararako bidean.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Iharduera normalari 60ko balioa ematen dio eta ordubeteari dagokionez eta honek 60 minutu dituenez, puntua, minutu bakoitzari atxekitzen zaio.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Unitate horietiko bakoitzari puntua deitu ohi zaio eta iharduera normalak orduan 60 Ordu-Puntuko etekina damaigu.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Era honetan, egin beharreko xedeak edo lanak puntutan jar daitezke baloratuta.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Puntua B letraz (Bedaux) edo eta O. P.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Ordu-Puntuaz ere adierazten da (Espainieraz P. H.).

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Iharduera baikorrari 80 puntu dagozkio edo eta 80ko iharduera.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Gutxieneko iharduera minimoari berriz, 40 puntu.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 Konparazio baten ondoren, hona bi puntu gogoangarri: 1.2.2. Pernando Amezketarraren eskolan (Zavalaren sentidoan) debió ser más o menos frecuente el empleo de la estrofa de nueve puntos o rimas; Beñat Mardok badirudi maizenik hiru puntukoa (XVIII. mendeko bertso eta kantetatik Hegoan ere ezagutzen duguna), gehienik ere laukoa (orain ere korrientea) erabiltzen zuela, (...).

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Zer den puntua, etab.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Batek KASen puntuekin bakeatuko luke Euskal Herria.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Besteak Martin Villaren hamabost puntuekin.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Baiginakien abertzaletasunak adinetako jendea eskandalatzen zuela, pundu batzuetan ginen baino eztiago agertzera entsaiatu gara: bereziki sozial mailan.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Ohar berezi bat hartze du pundu honek.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 - Pundu hauen ondorio gisa erran daiteke: a) Kasu honek Txilekoarekin berdintasun hanitz ba duela... eta agian ondoren berdina.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 B) ERREBISIONISMA. Erreformisten punduan esandako gauza gehientsuenak balio dute ere hemen errebisionismarako.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Pundu honi so, gure alderdiak dio bi bide etarako fermuki prestatu behar garela, eta batez ere bortxaz agintearen hartzeko, zeren-eta era hontarako ontsa prestatzen bagara, beste bidetik joateko posibilitatea errealagoa bilakatuko baita (eta ez alderantziz).

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Gainera, 1. puntuan ikusi dugunez, ikaskuntzaren helburuak ikaslearen ikaskuntz beharretara egokitu behar dira.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Esan dezagun hemen hitz gutxitan Atalase mailako ikasle batek zer ulertzeko gai izan behar duen:
- berak egindako galderei dagozkien erantzunik normalenak;
- berak aipatutako gaiei edota emandako erantzunei dagozkien ihardespenik normalenak edo probableenak;
- boskarren puntuko gai-zerrendaren barruan bestek egindako galderak;
- boskarren puntuan emandako gai arloen barruan bestek emandako informazioa;
- informaziobideek emandako ohizko oharrak, hala nola aireportuetako bozgorailuenak, tren-geltokietakoak, etab.;
- zenbait ohar: argi ibili!, kontu!, gelditu!, azkar!.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Bereziki puntu hau aipatu nahi dugu orain, honetarako R. Titone-ren eskutik joanez.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Girotzea: euskararekiko giro egoki eta berezi bat prestatzea da helburua: Eginkortasuna eta atseginkortasuna alde batetik, eta hizkuntzaren erabilkera berezia adieraziko duten baldintzak sortzea bestetik izango lirateke une hauetarako aztertu beharko liratekeen puntuak.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Puntu honetara helduta, aitortu beharra dizuet, egoera intelektual eroso eta betekor batetan instalatzera iritsi nintzela orain hamahiru edo hamalau urte Euskadiren historia eta egoera lerro nagusietan ulertuta (hala uste genuen, bederen), historiaren mugimenduan sartuta, koiunturaltzat jotzen genituen estrategia egokia aplikatzeko oztopoak, gure ahuleziak sortutzat, baina kemenaren kemenaz gaindigarritzat, bata bestearen atzean irabaztekotzat, militantzia emanaren bidez, iraultza bururatu arte.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Gero itzuliko naiz berriro puntu honetara.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Trantsizio-aldia Trantsizio aldiari buruz, eta hona beste puntu nagusi bat, ikaragarriak dira kontradikzioak Estatu proletari eta proletalgoaren diktaduraz.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Horregatik, betiko puntuak berretsiz hasten da: euskararen kulturaren alor guztietara heldu beharra, euskararen batasuna.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Eta desakordio hori ez da puntu honetan baino txikiagoa euskarak erakundeen eremu ofizialean izan behar duen presentziari buruzkoan, hau da, funtzionalgo publikoaren baitan izan behar duen presentziari buruzko puntuan.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0085 Hiztegi hau Euskaltzaindiak finkatua da eta, hitzaurrean espreski adierazten denez, dudazko puntuetan Mitxelenari uzten zitzaion erabakia.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Lehenik, ba, hori utziko dugu finkatua: euskal letretan bloke haundi bat badago (UEU, UZEI, etab.), elkarrekin eta modu berdintsuetan lanegiten duen jendearena, kriterioak elkarrekin eztabaidatzen dituena, ahalik eta bateratuena jokatuz beren artean, euskararen normalizazio eta estandardizapen bila: beti ere Euskaltzaindiaren arauei jarraituz, baina zenbait gauzatan erabakiak beraiek hartu beharrean, Euskaltzaindiak erabaki gabeko mila puntutan.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Puntu honetan eztabaidako bi problema jotzen dugu jadanik.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Puntu honetan, beste zenbaitetan bezala, arauemaileek eta betetzaileek elkarrekiko akordio bat lortzea erraza ez badute ere, gutxienez elkarri begiratuz eta gehiegi ez urruntzea helburu dela jokatu beharko da.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 ARGIA aldizkariaren eskariz, iazko ikasturteari buruzko balantze antzeko zerbait egiterakoan, puntu asko aipa badaiteke ere, honako bi hauek aipatuko nituzke bereziki: matrikulatutako ikasle eta emandako orduen gehikuntza eta gure munduaren egituratze eta arautze prozesuari emandako bultzada.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Lehen puntuari dagokionez, eta Bizkaiko datuak erabiliz, ondoen ezagutzen ditudanak baitira, baikortasunez eta poztasunez betetzen nauen datu baten egiaztapena egin behar dut: emandako ordu zein matrikulatutako ikasle kopuruen igoera adierazgarri eta nabarmenena.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bigarren puntuari buruz zera esango nuke:1983.eko abenduaren 12tik, HABEren legea argitaratu zenetik, 1984.eko urria bitartean lege honen garapenari ekin zitzaion, eta 1984/85 legea bere osotasunean aplikatu zen lehen aldiz.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Lehen puntuan aipatutako faktore zuzentzaileak aipatzea nahiago nuke.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Beste puntu bat, euskaldunontzako kontuan hartzekoa.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Horrexegatik hiztura idazturaren aldean desberdina da zenbait puntutan.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Aintzinako eran horrela definitu ohi da elipsea: eman ditzagun bi puntu finko, Fsub1 eta Fsub2, plano batean; beraien arteko distantziari 2c esango diogu.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Fsub1 eta Fsub2 puntuetarako distantzien batura 2a duten puntuek kurba bat osatzen dute, elipsea alegia.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Fsub1 eta Fsub2 puntuei fokuak esaten zaie.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Definizio hau erabiliz, elipsearen ekuazio laburra lortzeko koordenatu-ardatzak honela aukeratzen dira: Fsub1 eta Fsub2 puntuetan barrena iragaten den zuzena 0X ardatza bezala hartzen da, jatorria Fsub1 eta Fsub2 arteko erdigunea harturik.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Kurbak (-a,0) eta (a,0) puntuetan ebakitzen dute 0X ardatza eta haien arteko zuzenkiari elipsearen ardatz nagusia esaten zaio.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 0Y ardatza, berriz, (0,-b) eta (0,b) puntuetan ebakitzen du eta hauek mugatzen duten zuzenkiari (segmentuari) elipsearen ardatz txikia edo bigarrena.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 HIPERBOLA Elipsea definitzeko hartutako bidea jarraituz, hiperbola honela defini daiteke: Fsub1 eta Fsub2 bi puntu finko (fokuak) aukeratuz, eta haien arteko distantzia 2c izendatuz, Fsub1 eta Fsub2 puntuetarako distantzien kendura 2a duten puntuek kurba bat osatzen dute: Hiperbola bat.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Hiperbolaren ekuazio laburtua lortzeko koordenatu-ardatzak ondoko era honetan ipintzen dira: Fsub1 eta Fsub2 puntuek seinalatzen duten zuzena 0X ardatza da; jatorria Fsub1 eta Fsub2 arteko erdigunean dago.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Zenbait pondutan bere arazoketa (eta arrazoiketa) arrotz egiten zaigula? Ez da harritzekoa.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 7. Gatozen bigarren puntura eta azter dezagun gure poetaren hizkera nolakoa den, herriarenetik haren herriarenetik, noski, lehenik, baina baita edozein euskal herrirenetik ere aldendua eta urrundua ala herriarena berbera; bestela esan, landua eta ikasia ala arrunta eta egunorokoa; herriaren hizkeraz den bezala baliatzen denarena ala herriak ez bezalako lege eta arauak betetzen dituenarena.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Puntu honetan guri gehien axola zaiguna ez da, izan ere, hitzen auzia; hizkera baten neurria eta batipat herrikoi izatea ala ez, ez bait dute hobekien hitzek ematen.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hitz batzuk eta batez ere adizki batzuk, garai hartan bizirik zeuden eta gero galdu egin direnak, gorabehera, orduan, gero eta beti herri hizkeraren ezaugarri den beste puntu batek salatzen du ezerk baino hobeto inoren hizkera herrikoa den ala ez; alegia, hitzak ebakitzeko eta ahoskatzeko moduak.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Hirugarren edo laugarren mendeaz gero, ordea, latinez mintzo zirenek silaba luze-laburren bereizkuntza galduz gero, beste bertsogintza bat sortu zen, ritmikoa deritzana, silaba kontu jakinez eta bertsoaren azkenean puntu edo rimaz hornitua.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Aipatu ditugu honez gero, haur-jokoetan antzinatasun kutsua darioten puntu batzuk.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Planteamendu honek beste pondu bat ukitzera narama eskutik, ikastola publiko eta pribatuarena alegia.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Metafisika aristotelikoan bi puntu eroriko dira batera: errealitatea esentzia aldaezinez eta genero eta espezietan hierarkizatuz osatzen dela dioen teoria ontologikoa (ontologia), eta esentziok ezagutzera iristeko moduaz irakatsi duen teoria gnoseologikoa (gnoseologia).

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Alde batetik, hizkuntza gutxienduen bilakaera babestu behar da: puntu honetan gure Jaurlaritza Autonomikoek badute zeresanik; beste aldetik, idazleen egoera bultzatzeko neurriak eta adibideak daude.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Puntu honetan, gure Jaurlaritza Autonomikoek beharrezko ahalmenak dituzte; konkretuki, kultur arloan ia erabatekoak.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0395 Puntu hau zentru gisa hartuz, marra dezagun r- erradioko zirkunferentzia bat.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0400 puntuetan, funtzioa ez dago definiturik; hau da, puntu hauetan infinitua egiten da: Funtzio hau, periodikoa da, bere periodoa ampsup1; izanik.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0410 Berpizkunde honetan lehen-lehenik azaldu zen puntu diskutigarrienetako bat zenbaki errealena izan zen; ez dugu ahaztu behar, izan ere, magnitude ororen neurketan zenbaki errealen kontzeptua de facto sarturik dagoela.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Bake aldietako emana hiru pundu nagusitara zuzen zitekeen: etxe bizitzara, laborantzara, itsas-ontzigintzara.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Geroxeago ikusiko dugu pundu hau.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0020 Liskar sozialak eta konponbideak Sueziak, liskarrak ahal den neurrian aldendu nahian, sistima oso taxutu bat eratu du; baina sarri, sistima horren kapital-lanen arteko kontradizioa konpondu ezina azaltzen da, eta orduan bortxaz ekiten zaio represio fisikoari, pondu hontan, oraingoz, beste zenbait herriren mailara heldu ez bada ere.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Lehenengo hasi zen linea, Kontxa - Zumardia - Ategorrietakoa, azken puntu hontatik goizeko 6,30etan ateratzen zen, gaueko 11 arte ordu erditik behin zerbitzua eginez.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0015 Geometrikoki adierazten baditugu N- indibiduoak, N puntutaz, sisteman non ardatzak ez dute zergaitik ortogonalak izan behar beren artean, orduan osogai nagusien analisiak transformatzen du S sistema, beste jatorri berdina duen sisteman, non : osagai nagusien bektore adierazleak izango dira, eta ondoko propietateak beteko dituzte: , jatorrian zentratua dagoen, elipsoide baten ardatz ortogonalak dira, garrantzi beherakoiaz ordenaturik edo , jatorrian pasatzen diran, ingurakoi-zuzen sorta ortogonal bat da.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0045 Zeren eta (psubiqsubi) multzoko punto guztiak, OD-n aurkitzen badira orduan uniformetasuna osoa baitugu.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0041 u, v eta w izanik fluidoaren puntu baten higiduraren osagaiak, u dx + v dy + w dz diferentzial zehatza izan behar duela erakutsi zuen.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0090 Puntu honetan marxismo jatorraren erakutsiei jarraitzea besterik ez dute egiten; baina, Castrok, Che Guevarak, Debrék eta anarkistek ez dute ontzat eman jokabide hau.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Puntu honetara ez da gaizki heldu (ipar.), puntu honetan ez dator gaizki.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 1.2.; eta 1.3. punduetarako aipaturiko garapenak abiapundutzak hartuz, mementu zehatz batetan, somakinen alderdi batzu eta baita haurrek gauzekin dituzten harremanetan dauden espazio eta denboraren adigaiak bereziki aipa daitezke.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Puntuz puntu ezagutu nahi baldin badugu gure literatura zehazki analisatuko dukegu.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Ordea, orain arte, irakurtu ditugun emakumeen obretan zerbait berezitasun marka nabaritu dugu, eta saiatuko gara ahal bezain argiki pundu horien aztertzera.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Problemak beste puntu honetatik datoz.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Beraz, nahiz eta puntu horietan tenperatura oso handia egon, ingurua baino tenperatura beheragoan egotean, kontrastasunez ikusten dira ilunak.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 Ilargiaren errotazio mugimenduaren periodoa eta hil sinodikoa Mugimendu garrantzitsuenak agertu ondoren, irakurleen atentzioa puntu batetan konkretatu nahi dugu.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0072 Geroago itzuliko gara puntu honetara.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0082 Kritika hau Saizarbitoriaren nobelari egokitzen zaion ala ez eztabaidatzen hasi gabe, (7) Aipatu dugu gorago, nahiz bidenabar, Saizarbitoriaren obraren inportantzia mamiaren aldetik. Ez bagara gehiago hedatu puntu honetan, arrazoi metodolojikoakgatik izan da komenigarri dateke honi buruz zerbait esatea.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Puntu ta aparte egin ta berriro hasteko saio bat.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0045 Eta hemen ere, espresio honek erabili ditzakean irudi nahiz esaera sarkorrenetakoak eskeintzen dizkigu hauzi soziaIak (gaurko gizonaren barrutasuna gutxi bestek bezala biltzen bait du puntu honek, eta bestetik mintzaera bat moldatu ere du).

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0045 Puntu zaila da poetak zein espresio bidez balia behar duen erabakitzea.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0045 Pixka bat puntu guztiok bateratzeko zera esango nuke: gure kultura pentsa eta sentiera teknika kultura da.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Irailaren 23an hasi zuten errusiarrek beren ofensiba lazkarria; alboko puntu anitzetatik eraso zieten lehenik alemaniarrak bakandurik eta zeharo inguraturik gera zitezen.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Gallo irla ttikiaren aurretik igarotzen gara, Pizarrok hamairu famadunek zeharkatu behar zuten marra egin zuen puntuan, hain zuzen ere.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Judu arazoaz textu antisemita da, nolabait esateko (6) Gure arteko bi intelektual ezagun bat datoz iritzi honetan. Gotzon Garatek dio: ik. Marx eta Nazioa Gero Bilbo. 1972, 40 or, Joxe Azurmendik: Hizkuntza Etnia eta Marxismoa Euskal Elkargoa, Baiona. 1971, 69 or. Bada lan luze bat Marxen antisemitismoa eta norberegorroto patologikoa frogatzeko propio egina: . Beronengan oinarritu bide da G. Garate berea idazteko, halare, puntu hau oso eztabaidatua da: iritzi desberdinak azaltzen dira eta arazo
honetaz frantsesez ondoko bi liburuok gomendatuko nizkioke irakurle interesatuari eta.
.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Feuerbachengandik garbiki bereizten duen puntu bakarra erlijiozko alienazioari egiten dion lekua da: Feuerbachengan erabakiorra dena, Marxengan ez da Estatuaren eta diruaren mailako alienazioaren ondorena baizik.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Marx eta Engelsek, haien iritziak kritikatu eta aldrebesteaz gain, zenbait puntu desberdin jorratzen eta sakontzen dituzte izkribu honetan: Hegel eta honen ondoko filosofia, Proudhon, judu arazoa, sozialismoa, 1789ko Erreboluzioa, frantses materialismoa eta Eugene Sueren Pariseko misterioak elaberria.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0072 Estruktura psikikoa kulturazko ohitura ezberdinengatik zein puntutaraino aldarazten den, da eztabaida handienak sorterazten dituen arazoa.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0092 Pertsonaltasunezko karakteristika ezberdinen neurriak hartu ziren, puntu zentral baten inguruan modu normalean banatuz.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0169 Lanaren banaketarako irizpideak Iadanik puntu honetaz mintzatu ginen.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0056 Edo inportantzia haundirik eman gabe azterkatu dute puntu hori.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0044 (...); gauza bera esan dezakegu marra eta puntuei buruz: apaingarritasun huts ala geometriazko arrazoinbide adieraz dezakete.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0044 Kandinsky izan da puntu honetan gehientsuen ikertu duena, kolore, marra, puntu eta abarren sikologian sakonduz... (15) .

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0144 Dudarik gabe, puntu asko topatuko du irakurleak arin samar ukiturik, eta beste asko, esku liburu batetarako, pisuegi eta sakonegi.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Korrikaldi eta jauzikoan ez bezala, teknika ezberdinak daude puntu honetarako; baina esan daiteke balioberdinekoak direla denak.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Eskuiko hankaren tolestura bere puntturaino iritxi denean, orduan hasten da lerratze-mugimendua.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0123 Entrenamenduan bertan ematen zaio hasiera prozesu honi, kontrarioaren puntu sendoak eta ahulak zein diren aztertzen direnean (lasterketa erdiluzeetan e. b.).

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Garai hartan, bada, denek zedukaten pentsakera berbera pundu hauetan: katolikoek, protestanteek, eta hitz batez, gizon orok.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0014 Jatorrizko puntu teorikoak hauek lirateke: lurraldea begiratu ondoren, pentsamentu-hizkuntzaren arteko harreman posibleetako bat hartu.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Ni gogoratzen naiz Amurizaren bertso batzurekin maiatzeko egun batez; doinu hori, oker ez banago berria da, hau da, aldrebesko prozesua: bertso bati doinu berria ipini, sei puntukoa.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Egin daiteke sei punturekin, 9 punturekin, nahi den beste.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Horretan ari zaren bitartean, azpimarra itzazu irakasgai izan daitezkeen puntuak.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Area, espezie bat identifikatua izan deneko puntuen mapa bidezko adierazpenari deritzo.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Aukeraturiko adierazpidea maparen eskalaren araberakoa izaten da; formarik egokiena, lokalitateko puntu bana litzateke, baina, segun eta eskala zein den, batzuetan hobe izaten da banaketa-area kolore batez estaltzea.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0011 Orain kontuan hartu behar ditugu ondorengo puntu hauek: 1.1. -ko ezin dela alkartu persona izenekin.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0032 Hau da, zerbait HASI egiten dela nolabait, IRAUPEN bat duela betetuaz dihoan neurrian, eta azkenez, azken puntu bat ere adierazten du: ekintza hori BURURATU egin dela.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0032 Lexiko bidez ere ardatz osoko edozein puntu adieraz dezakegu.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 8. Nekazaltzea (k)
a) merkatalgoaren lurjotzeak ipintzen du puntu gorenean.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 - Sekuentzi eredu berberarekin, puntu batetan ebaki, bira bat egin eta orientazioa aldatu ondoren jarraitu.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 Misterioak pundu honetan, bederen, greziar dramarekin badu zer ikusirik, alegia, jainkoen eta jainkoerdien borrokak ospatzen dituela.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Dantza honen goren puntua, makilariak bere makila ahalik eta altuen gora bota eta, beti biraka, berriro lurrera erori gabe eskuan hartzen duenean gertatzen da.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Indoeuropar mitologia aztertzetik etorriz gero, hirugarren puntua jainkosa nagusiari zor zaion errespetuaren erakusgarri eskasa irudituko zaigu: Indoeuroparren saietsetik, ekaitzaren sortzailearen aurrean ez luke gizonik egon behar lehenengo; eta egotekotan ere, belaunikaturik edo oraindik egokiago, ahozpez behar luke egon.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Eta lehen puntuaz zer esan daiteke?.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 Puntu honi buruz jadanik ikusia dugu zein den ETBren sortzaileen pentsaera.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 Lévi-Strauss-ek honelako bi puntu bereizgarri ikusten ditu.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0069 Bere burua kritikatzean bi puntu hauek aipatzen ditu Propp-ek: 1) Morfologia idatzi zuenean, gaztea izanik, laburregi azaldu omen zituen bere iritziak, denek ongi ulertuko ziotela uste bait zuen; baina hortan huts egin zuen, eta esaten zuen zenbait gauzak agerketa zabalagoa behar zuen; 2) Morfologia hitza erabili beharrean, adierazpen zehatzagoa zuen beste hitz bat erabili behar zuen, konposamendu edo antolaketa hitza, adibidez.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0030 Honetara ba, materialismoa, aldez edo moldez materialismo agiri edo deismo gisa, Frantziako gazteria ikasi osoaren kredoa bilakatu zen; halako punturaino, non Iraultza Haundian, ingeles errealistek kreatutako teoria hura, frantses errepublikar eta terroristek bandera teorikotzat erabili baitzuten, hartatik Gizonaren Eskubideen Deklarazioarako textua ateraiaz (20) Gizonaren eta Hiritarraren Eskubideen Deklarazioa Frantziako Asanblada Konstituzioemaileák, frantses iraultza burjesaren garaietan, 1789gneko Abuztuan, onharturiko Deklarazioa. Beronetan gizonaren askatasunerako, berdintasunerako eta esplotazioaren kontrako eskubideak, beste zenbaitekin batera, proklamatzen ziren. (Editorialaren oharra).

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0169 Baina gizartearen aurreramenduaren historiák ba du puntu batetan esentziazko diferentzia bat Naturaren aurreramenduarenarekiko.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0184 Lehenik nobleteriá izan zen garaitua; nekazariak, mugimendu iraultzaile guzti honen goren puntua markatzen duen altxamendu batez jaso ziren; hiriek bakarrik utzi zituzten, eta iraultzá feudal printzeen armadek itoa izan zen, haiek honela garaipenaren abantail guztiez probetxatuaz.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0016 Telebistaren pantaila berdintsua da eta bertan untziak puntu distiratsuak bezala azaltzen dira.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Entzimak eta berauek funtzionatu ahal izateko beharrezko diren baldintza kimikoak sortzen dituzten isurkinek liseri tutuko zenbait puntutan sortu eta korritzen dute.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Huriak aberatsak dira zenbait tokitan, eta merkabide haunitzen puntu nagusi.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 - Diametro desberdinetako iltzeez egindako puntu edo zuloen bidez plantxak egin.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0150 - Perspektiba frontalaren teknika eta erabilera ezagutu horizonte-lerroaren gainean puntu nagusia aldatuz.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0150 - Horizonte-lerroaren gainean kokatutako ihespuntu batekin, puntu nagusia aldatuz, perspektiba frontalaren teknika eta erabilera ezagutu.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Zenbait perkusiozko instrumentuk sortutako soinua puntuarekin erlazionatu.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Konposizio musikal konkretu baten erritmoa puntuaren bidez interpretatu.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 - Mintzamena
Aurreko puntuan aipaturiko hizketa mailan hiztun gisa parte hartzeko gaitasuna eskatuko da.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 - Idazmena
Aurreko puntuan adierazitako mailan, gutunak, artikulu laburrak, textu errazak eta antzekoak idazteko gaitasuna ere eskatuko da.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 8.6. Irakaslearen papera
Aurreko atalean, liburuaren beste zenbait puntutan bezala, irakasle batek ikusten dituen errakuntzak ez zuzentzea erabaki lezakeela azaldu dut.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Hau honela izanagatik ere, eta nahiz logika lehenago agertua izan mintzamena baino, ados dira gaurko jakintsuak puntu batetan: hizkuntza agertuz gero, pentsabidearen eustarri eta gidari bihurtzen dela oso azkar; (...).

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Euskara batua eta euskalkien fonetika.
Euskara batuak (idatzaraudi den aldetik) eta euskararen bateratze prozesu soziologikoak berak, ez dute ematen fonologi interpretazio bakarra zenbait puntutan.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0056 Pontu hontaz ongi segurtatua zegoen Henri Dieudonné.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo didaktiko honek aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko, honako puntuok bete behar dira: 1. Erabilitako informazioak errealista izan behar du, eta ikasleentzat nabarmena kontsumo-egoera batean.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0082 Proletkulturalistak eta sozial-errealistak ados dira puntu honetan: edozein artek eta arte guziak izan behar du alderdikoi eta proletarista.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 3. Aurreratze prozesu honetan garrantzi handia dute elementu hauek:
a) hizkuntza ezagutzeak;
b) kultur mailak;
d) testuaren irakurketa zuzentzen duten adierazle linguistikoen hautemate eta interpretazioak:
- adierazle tipografikoak: espazio zuriak, maiuskulak, letren neurri eta formak, etab.;
- puntuazioa: puntuak, komak, galdeikurrak, harridurak, etab.;
- hitzen irudi globalak;
- hitzen ortografia;
- egitura moduen adierazleak (1) Ikasleen irakurketa maila hobetzeko ondorengo lan hauek kontsulta daitezke: .

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Iragan egunetan harriturik irakurri ditugu Leioako medikuak eskoletako haurrentzat eratu zuten inkesta zela ta sortu ziren eztabaidak, galderen artean antropologiari zegokion zenbait puntu ikutzen zirelako.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0033 Einsenach-tarrak amor emango ziela Lassalle-tarreri pundu aunitzetan eta Kritik des Gothaer Programms idatzi zuen.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Nazio edo aberriari buruzko autore hauen ikusmoldea, aurrelaburpen gisa, pundu nagusi hautara bil genezake.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0157 Hiru pundu hauek batzar guztitan beharrezko direla deritzaigu, baina protagonismoa indartu nahi duen haren postura ezin daiteke izan: - Posturak atera zai egon eta batzarrean erabakitakoa egin, erabaki haren egokitasuna eztabaidatu gabe edo sakondu gabe.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0072 Marxismoa eta abertzaletasuna uztartzekotan, bistan dago, pentsamendu marxista tradizionala izan dena, itxuraz nazio arazoarekin zerikusirik ez duten puntuetan ere, berpentsatu beharra dagoela.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0011 Ondoren espiralen multzoa kontrolatuko da: hamarrekoren batetan gehiagotu edo gutxiagotu egin beharko da, entzupen egokia lortzen den punturarte.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0059 Deportea egitea eta, garbi eta txukun jantzita ibiltzea ere, oso garrantzi haundiko puntua da.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Puntu honetaz, jarraitzen du esanaz Freirek, pozik dakart hemen Marx-ek egun batez lagun bati ziona: klase burruka nik ez dut asmatu.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0159 Puntu honetan oso kontuz ibili beharra genuen.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0059 Ba da planteamendu hontan argitu beharreko beste pundu bat: edozein Aginte ta Aginte guziak al dira estudiatzeko gaiak?.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Pundu hontan Santo Tomasen postura oso moderatua da ta ba diteke Aristotelen kutsua izatea.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 Nota orrek, 6`garren Erabakiaren puntu garrantzitsuenari zegokien drogageiegikerien alderdi zigorgarriaz, Europako Konseillura, Austria, Txipre, Dinamarka, Grezia, Irlanda, Luxenburgo, Malta, Noruega, Portugal, Alemania`ko Federal Republika, Suezia, Suiza eta Erreinu Batuak bialdutako erantzunen laburpena zekarkin.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0194 Bainan guk gure gizagintzarako derrigorrezko dugunez, ezin genezake hori alde batera utz, ezin dezakegu puntu horretan atzera egin.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0091 4) Ez da alferrik izango, Bretton Woods-en 1944ean ezarri ziren arauen azalpena bukatzean, puntu zehatz hau berriro aipatzea.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Puntu hauek gauza ageria dira; eta ez du balio, gure ustez, honetaz aurrerago jardutea.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0062 Erakasleak, bere kabuz prestatu duen lan-planaren arabera, puntu hau edo hura nabarmen-arazten du, edo xehetasun hau edo hura; eta haurrak morokil hori iresten du, eta egosten, edo... oka egiten!.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0078 Eztabaida sortu; eta puntu hauek aztertzea erabaki dugu: 1- Nola hegaldarazten dute hegalek?.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Denok egin beharko zenituzkete oharrak puntu horri buruz.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0127 Izadi-zientzietan eta oharketetan hobeki moldatzen gara; baina amarru-txartel txiki horien lerrokada prestatu beharko genuke, eta geure ikas-taldeetan elkarrekin bilatu, gero bat-bederak puntu horietako bat bilduz eta borobilduz.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Nahi bezainbat teoria muntatu dira puntu esplikatzeko, baina agian erantzun xuxenik ez du ekarri oraino batek ere osoki.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Puntu honi buruz xehetasun gehiago nahi izanez gero, aski duzu Lorenz bilakariaren idazlanak irakurtzea; bereziki, basahate (Anser anser) eta beleei doakienetan.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0237 Eragiketak burutze-ordena aldatzekotan, parentesia erabili behar da, aurreko puntuan aipatu diren kasuetan ezik.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 7. Neurri-unitate ugari eman zaizkien, eta puntu batetan (jatorrian) elkar ebakitzen duten bi zuzenen (ardatzen) multzoa.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 8. Emaniko puntu batetatik marraturiko bi ardatzekiko paralelo diren bi zuzenen ardatzen arteko ebakiduraren bitartez lorturiko bi bektore.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 10. Funtzio baten grafoaren adierazpena, grafoaren elementu bakoitzari () planoan P puntua dagokiolarik, abzisa eta puntuaren ordenatua izanik.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 3. Punto baten koordenatuak planoan emanik, grafikoki adierazi eta alderantziz.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 7. Ekuazio bat emanik, bere adierazpen grafikoa egin puntuz puntu.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Protestak hiru hiriburuetan Bi puntu nagusi horiengatik eman zitzaion hasiera otsailean protesta-ekintzei eta bi puntu horien alde ere segitu zuten AEKkideek kalera irtenez eta beren eritzia entzun arazi nahiean.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Euskal prentsa: egunkarirako bidean Balantze gehienetan gertatu bezala, puntu batzu argi eta beste batzu beltz agertzen zaizkigu oraingoan ere, euskal prentsaren balantzea egiteko tenorean.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Azkenik, puntu beltzen artean, prentsan euskara nagusitu dadin normatiba baten falta nabariegia aipatuko genuke instituzio publikoen aldetik.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Ondoko aspektuak berrikusi (IK): Lentea aldenaz beste iragan ondoren, bi izpik edo berauen luzapenek elkar ebakitzen duteneko puntuaren irudia.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 Puntu baten irudia beronen izpiek segitzen duten jarraipidea marraztuz, eta lentea aldenaz beste iragaitean, beren ibilia zein izango den xehetasunez jakinez, aurkituko da.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Ondoko ariketak egin (IK): Ematen den lente konbergentearen araberako O puntuaren irudia marraztu ondoren erakusten diren urratsak segituz.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 O puntutik ateratzen diren puntuetarik zeinen jarraipidea marraz genezake berehala, lentea aldenaz beste iragan ondoren segitzen duena alegia?.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 Elkar ebakitzen al dute punturen batetan? Hala balitz, seinala ezazu puntua. Zenbat izpi behar dira irudi hau lortzeko?.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Baltzuan jarri (IR-IK) - Ondoko ariketak burutu (IK): Ematen den lente konbergentearen araberako O puntuaren irudia marratu.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0193 2. Zenbait puntu emanik, sistema cartesiarrean irudikatu.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0193 5. Bi zuzen beren ekuazioen bidez emanik, berauek elkar ebakitzen duten puntua eriden.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0193 16. Zuzen baten ekuazioa emanik, beronen puntu bat eriden.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0233 Lehena berriro esaten badu ere, jakinaren gainean egiten degu hori, zenbait puntu azpimarkatzea beharrezko dela, uste baitugu.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Euskal idazleen handitasuna hauzitan jartzen du dozena erdiren batek: erlatibatu egin behar dela esanez edo puntu honetan pesimismoa azalduz.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Bana dezagun pittin bat puntu hau Marx-n antropologiarekin.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0106 V.9.- B substantzia hipotetiko batentzat ondoko datuak jakinik, puntu kritikoa: fusio puntu normala: 1ampdeg;C B(s)-aren bapore-presioak, -20ampdeg;C-tan, -10ampdeg;C-tan eta 10ampdeg;C-tan, eta 0,77 atm dira hurrunez hurren.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0106 c.- B konposatuaren hiru faseak zein puntutan koexistituko diren eztabaidatu.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0106 - Puntu kritikoa, atm.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Gizonaren zintzokuntza edo justifikazioa nola gertatzen den eta horretan fedeak zer parte duen irakasten da bertan, Luterok zioena mugatuz, osatuz eta zenbait puntutan arbuiatuz.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Horregatik puntu honetan emakumezkoak duen papera funtsezkoa da.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Baina hamabostgarren astetik intsulina-beharrak gorantz doaz, punturik gorenena 28. aste inguruan egonik.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Sarrienik abustutik azarora bitartean ikusten dira urtarriletik apirilera artean baino gehiago eta hilabete hauetan zaletasun gutienik duenak ere ikus dezake puntu argizu deritzana: gau jakin batetan obserbatzen diren izar erratiak ateratzen diren zoko edo zona alegia; beste hitzetan esateko, espazioan meteoroek deskribatzen duten zirkulu handienaren arkuak bat datozen puntua.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Gorputz hauetariko asko multzotan pilatzen dira, edo hobeto esateko; Lurrak Eguzkiaren inguru dagien jirakoan aldizka aurkitzen ditu puntu jakinetan.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Oraintsu, lehen ezezagun ziren puntu anitz zehatz eman ahal izan dira; hauetariko kasu bat egun argitan izar errati hori ikustea da.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Goazen, ba, puntuz-puntu.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Horixe utzi digu Orixek. Puntuak, prozeso batetan.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Gu gaurko honetan lan hori burutzen ahalegindu gara: hitzak, bertsoen puntuak, neurriak eta abar zuzendu eta aldatu egin ditugu Iparragirreren hizkuntzara eta bertsogintzara heltzeko asmoetan.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0121 Aurreko bi puntutan oinarrituz, eta SPSS/PC + izeneko programa paketea aukeratuz, batez ere Unibertsitate edota Giza Zientzietako Ikerketa lanetan oso zabaldurik dagoelako, liburu honen lehenengo zatian Estatistikaren oinarriak agertzen dira.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Tesisa honen interesa agertzerakoan bost puntu hauek azpimarra gintezke.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 5. Azkenengo puntuarekin batean, Azurmendiren lanak gogoratzen digu kultura aldaketak aztertzerakoan animali imajina hauen desagertzearen garrantzia gure gizartean.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0470 Komentatzea gustatuko litzaidakeen bigarren puntua sakonagoa da, lehenengoarekin zerikusirik izan arren.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Hala ere, azken hiru ikasturteetako 8. mailako porrotaren datuak alderatuz, tasa honen jaitsiera nabarmentzen da, 3 puntu baino haundiagokoa, hain zuzen: 83/84eko %31,11tik 85/86ko %28ra pasaz.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0134 Ezin dugu lantxo hau bukatu Pasaia-ko bakailuntziteriak 2000. urteari begira azaldu dituen eta aztertzen ari den kezkak aipatu gabe, hauetan laburtzen bait dira birmoldaketaren puntu garrantzitsuenak: - Untzien, arrantza-tresnen eta arrantzaleen teknologia eta prestakuntza.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 Puntu hauek kontutan hartuta, bi batuketa-mota egin dezakegu, ene eritziz, literaturgintza eta plataformen artean: A eta B.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0028 Literaturaren kontzepzioaren aldetik, zera azpimarratu beharko genuke: Ustela-ren ideiari jarraituz, literatura ekintza autonomo bezala ulertuko dute, autonomia hori azken puntuetaraino indartuz: Ez gaude inori serbitzeko, geure buruak argitzeko baino (14).

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Tutu horiek, zazpi kilometro luze izan daitezke eta bertikalak direnez, pisu osoa puntu gorenenak jasan beharko du.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Gure eritziz, puntu hau da interpretatzerako orduan okerrenetarikoa, bigarren atalean dioenarekin nahasten bait da: Kale-bidetango seinale eta iragarpenak bi hizkuntzetan egongo dira....

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0119 Eta aurreko puntuan adierazi diren arrazoiengatik, itzulpen berria egitea erabaki zuten: (...).

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Beste punduetan ez da sartzen Euskaltzaindia.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Goizeko bilkuraren berri. J. M. Satrustegi idazkariak, ematen du goizeko bilkuraren kontu, punturik garrantzitsuenak zehaztuz.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 Hiru puntu azpimarra daitezke bere txostenean: lehena, inkestagintzaren kalitateaz egindako egiaztapenak homogenitatea neurtzeko; bigarrena, informatizapenaz kanpoko arazo batzurengatik atzeratu dena, CNRS.ekiko erdizkako harremanengatik, hain zuzen; eta hirugarrena, artxibaketa dela eta egindako edo egingo diren lanak gordetzea eta honekin lotuta Euskaltzaindiari euskal fonoteka martxan jartzea eskatzen zaiolarik.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Bada ordea oraino zer egin eta aipatzeko bakarrik nere solasa utzi aintzin, hurbilagotik ikusten ditudan zenbait puntu, bizpalau hauek ditut azpimarratuko: Iparraldeko literaturaren sailean hitzegin da batzutan Larresoroko eskolaz eta Piarres Lafittek berak, Gure Herria-n bereziki argitaratu ditu artikulu zenbait, zehazteko adibidez, bi Duhalde, bi Duvoisin, bi Larreguy, bi Elissanburu, bi Adéma, bizpalau Etchepare bederen aurkitzen ditugula euskal literaturan, bainan 1733an, Daguerre apezak, Larresoron, bere ikastetxe berria sortu zuen egunetik, mende honen hasiera arte, han ikasle edo/eta irakasle bezala iragan diren euskal idazle guzien azterketa zehatza egin gai dago oraino.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Horrez gain, itsas pikoplanktona hau da, ultrananoplanktona, 0,2-2ampmicro;m neurriko zelulak bakterio heterotrofoez, zianobakterioez eta fitoplankton eukarioto txikiaz osoturikoa (Sieburth et al, 1978; Johnson ampamp; Sieburth, 1979, 1982) azkar haztea (Azam et al, 1983; Platt et al, 1983) eta in situ erlatiboki txiki eta iraunkor diren izaki hauen naharotasuna, harrapakariez mantentzea (Bumey et al, 1981, 1982; Davis et al, 1985), bi puntu aipagarri ditugu.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 Adibidez, Seurat-ek tonua bere oinarrizko osagaietan (bere unitate kromatikoetan) deskonposatzen du, eta unitate hauek arau konstanteak mantentzen dituzten barneko erlazioetan eratzen ditu; bide beretik, espazioaren kontinuitatea oinarrizko unitateetan deskonposatzen du (lerro bertikalak, horizontalak, diagonalak, kolorezko puntuz egindako alderdiak), oinarrizko unitate hauek estruktura batetan eratuz.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 68ko maiatzak hortaz, eta aipatu lehen puntuari jarraituz gero, etapa baten itxiera dakar, balantze bat: 48 urte lenenago (1920an) sortutako erakunde iraultzaile FCF 68an guztiz atzerakoi agertu zen.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0082 3. Euskal kritikoak Aurreko puntuan euskal kritikaren behin-behineko sailkapen bat egin dugun bezala, oraingo asmoa euskal kritikoekin gauza bera egitea da, azal-azaletik baino ez bada ere.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 Zentzu horretan, nire literatura nire teorien plasmazioa dela, etsenpluak, hasi puntu eta komaren erabilera horretatik eta bizitzaren ikuspegiraino, teknikatik filosofiaraino... Jose Franciscorenak, hala ere, beste arrazoi teoriko bat du: barru-barrutiko erregistro horietan egindako literaturak bide laburra du, berehala agortzen da.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0453 Jarrera dinamikoa deritzan honen barruan egoteak ez du esan nahi erabat eta puntuz puntu irakurlearen ulerkuntza bati erasotzen denik zeren poemaren itzulpenak irakurtzea aski baita sarritan jatorrizkoak ez bezalako gorabeherak daudela itzulpenean ikusteko.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Puntu batzuk alde bat, hegoaldeko nekazal erreforma kasu, nazioarteko sistema osatzen duten estatuen barneko gizarte aldaketari ez zaio inportante erizten, eta asumitzen da ezen nazioarteko sistemaren egiturak garrantziko aldaketarik gabe iraun egingo duela, espezifikatzen ez diren berregituraketa batzuk gora-behera.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Bestaldetik, eta aurreko punduaren ondorioz, euskararen datuak momentuko teori garapenerako interesgarriak izateagatik, haiei buruzko aipamenak hasi ziren agertzen kanpoko hizkuntzalarien artikuluetan, ordutik hona areagotu den plazaratze apal antzeko zerbait hasiz.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Batez ere puntu bati buruz ikusten dugu aldaketarik: Unanimitate edo aho-batezkotasuna.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Kontutan hartzeko puntua dugu: larogeigarrenetako hastapenetan nazioarteko tentsioa txit areagotu bait da hala ekonomian (zorrak eta enbargoak, petrolioaren prezioaren gorakada...), nola arma-lasterketari dagokionean, eta abar.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Bigarren puntuaz, Siberiaz, bakarrik esan, harako migraketak eragiten segituko dutela; normala dena, erizpide geoestrategiko eta noski ekonomikoez, hantxe pilatzen direlarik SESBeko aberastasunik ugarienak: errekurtsoen hirutik bi, konkretuki, eta populazioaren %1Oa baino ez.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 h) Egoeraren diseinuan 6.2.6 puntuan esango den eskuartekoz balia daiteke: marrazkiak, mimoak, gauza errealak, sketcha arbelean, edo agian H1ean iruzkinen bat egin daiteke.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0012 Horrexegaitik, euskarara itzuli duzutenok, kontutan izan puntu hori, zubi-hizkuntza erabiliz gero motz, erren gera baitaitezke zuen lanak.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Azal-urratze horren berri zertxobait esplikatuko al dizuet? Gura baduzue, gaurko tertulia filosofiko honetan ahalik eta puntu konkretu batzu uki ditzakegu.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Puntu honetara iristean herri guztia da egile eta, hortaz, aldaerak sortu ohi dira, usu aski urruti direnak aitzintestutik.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0131 Puntu honetara iritsi ezkero Lachmannen arabera mekanikoki ezarriko genuke testua, hau da, aldaeren examinatio eta selectioa ez genuke testuen, lekukotasunen aurrean egingo stemmaren aurrean baizik, azken adibidean proposatu dugun bezala.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Eta on izango dugu, bestalde, bide-urratze horretan txostengileak berariaz azpimarratzen digun honako puntu hau ere ondo kontuan hartzea: euskara euskaldungoaren hizkuntza egoki eta erabiliagoa izateari lagunduko dion administrazio-hiztegia bultzatu behar da.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Zirt-edo-zarteko erabakia hartu aurretik puntu hau gehixeago aztertzea mereziko luke, nolanahi ere; c) administrazio-alorreko terminologia egokitu eta finkatzeko bideak jartzerakoan benetako premia konkretuei aurrez aurre heltzea, amets txuri-gorrizko etorkizunaren eskakizun posibleak egungo eta bihar-etzietako behar praktikoekin errazegi nahastu gabe.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Aurreko puntuetan, terminologiaren ikuspegi soziolinguistiko hori aipatzerakoan, esandakoak erizpide gidari izan behar luke hartarako, nere ustez.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Badugu honetan lehendik, neroni tarteko naizela, puntu hau erraxegi gainditu izanaren hutsegitea; eta ez litzateke zuhurra, inondik ere, bigarrenez harri berean behaztopa egitea.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Horretarako edoskitze artifiziala planteatu aurretik zenbait puntu markatu behar ditugu: a) Mantenuzko eskakizunak.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 1980an ezin aplika daiteke azken puntu hau, ez dagoelako informazio osorik, eta horrek beheranzko alborapen txiki bat sartzen du urtearteko konparazioetan baloratu behar diren datuetan.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 Haiek maizenik jorraturiko puntuak dituzte mintzagai: otoitz bikain edo Jainkoazko oroitze soil maitetsuan ahalik luzaroen irauteko bidea; begitar eta belarritarren arteko auzia, edo belarriak begiaren aldean dituen alderdi on eta abantailak bikaintasun irautetsuenak erdiesteko; Jainkoa laztantzera daraman otoitz-bidean maiz gertatzen diren sogorraldiek kristau zintzoei, eta batipat hasiberriei, sortzen dizkieten kezkak arintzea, zentzu bakoitzari dagokion ernai-egotea zertan datzan adieraziz eta sogorraldi horiek ardurenik irudipen hutsezkoak direla argiratuz; lehorraldiak aienatzea eta pozaldiak ez deabruagandikoak eta guritasunak iristea;

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0068 Puntu honetara iritsita, gogora datorkit Mackey jaunarekin Getxon izandako elkarrizketa bat non esaten bait zuen agintariek herritarrei hizkuntza erabiltzea herritarren beraien esku dagoela esaten dietela eta hori ez da horrela.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 1) Ikasleak jakin behar du zein punturi buruz izango den ebaluatua bere lana: Irakasleak eskatzen diona.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Talde-lana: Aurreko puntuetan esan bezala, lan zailak burutzeko erabili dugu estrategia hau.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Guk ondoko estrategia hauek erabili ditugu: Ikasleari itzuli berak produzitutakoa (ikus 8. eranskina): Hobetu daitezkeen puntuak azpimarratu dizkio irakasleak bertan.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Aurreko puntuaren antzera baina talde-lana erabili izan da autoerreflexioa bideratzeko.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Autoreon aipamenak baino garrantzi haundiagoa du, noski, beste honek: Elorri idatzi aurretik zehatz-mehatz markaturik zeukala poetika bat bere buruarentzat; eta saiatu ere saiatu zela poetika honen lege barruan poema-bilduma hau idazten, puntu honen bukaeran esango dugun bidetik.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - hausturak tartekatuz, puntu berriak sartuz, bertsolerro motxak erantsiz.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 @- berez puntu bakarrekoa litzatekeen estrofan. 2 eta 3 puntu desberdin erabiliz.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - era erregulatuan han egon beharko luketen puntuak ezabatuz, honetan Lizardirekin kidetasun bat aurkitzen diogularik; - bertso libreak erabili izana, nahiz eta ez diren asko.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - Hamar silabako bertso-lerroa eta punturik gabea du eskuarki goieneko muga, hau da, 10- guarismoz emanikoa.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - arintasuna: estrofen lotura sor eta tuntuna hausteko, puntuen zama arinduz, bertso libreak tartekatuz, puntuak aldatuz, hausturak ugarituz.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - grazia: estrofa laburrak eta biziak erabiliz, karga erretorikoa ezabatuz, puntuen abileziazko morrontza gaindituz.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hegoalde iz. (1847; egoialde *1745, 1847). 1. Odaiertzeko lau puntu nagusietako bat, eguzkia eguerdian dagoen aldeari dagokiona. Ik. .

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hego_sartalde iz. (1934). Odaiertzeko puntua, hegoalde eta sartaldearen arteko bitartearen erdian dagoena. 1. Lurralde batean, norabide horretan dagoen eskualdea.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hego_sortalde iz. Odaiertzeko puntua, hegoalde eta sortaldearen arteko bitartearen erdian dagoena. 1. Lurralde batean, norabide horretan dagoen eskualdea.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0489 (batez ere ipar.): datorren (batez ere ipar.): puntu honetara ez dator gaizki (ipar.): nondik datorkion (esr. zah.). 2 Egokitu: ez dagokio.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 helmen iz. (1888). Ipar. Jaurtikitzen den zerbait iristen edo heltzen den punturainoko bitartea; zerbaiten eragina heltzen den bitartea. ik. 2 HELMENEAN adlag. HELMENEKO izlag.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 (ipar.): bertakoa ez den norbaiti egiten zaion diosala 1 HEMENDIK nondik adlag. (edo hara) 2. Mintzaldi edo idazlan batean, mintzatzen edo idazten ari dena aurkitzen den puntuan adierazi den puntutik dator.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Kasu hauetan irakurmenak honako bi puntu hauetan laguntzen digu erantzuna idazten: batetik, edukia idazteko estimulu izanez eta, bestetik, irakurlea eta irakurle eta idazlearen arteko harremana nolakoa den erakutsiz.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 Puntuak letra handiz adieraziko ditugu.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 Adibidez, A puntua A(A`-A")-erara adieraziko da, A` eta A" proiekzioak A puntuaren proiekzio horizontala eta bertikala direlarik.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 4.- PUNTUAREN ERREPRESENTAZIOA Sistema diedrikoan, puntuaren proiekzioak ortogonalki sortzen dira plano bertikal eta horizontalean.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 A puntua H plano horizontalera ortogonalki proiektatuz gero, proiekzio horizontal den A` puntua lortuko dugu.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 B plano bertikalera ortogonalki proiektatuta, proiekzio bertikal den A" puntua lortuko dugu.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 A puntuaren hirugarren proiekzioa, P alboko planoko A" puntua da. Ikus 5. irudia.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 A puntua, B, H eta P planoetara dituen distantziak emanda defini daiteke: A (15, 40, 60).

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 Puntu bat plano batean dago, baldin eta bere proiekzioak plano horretako zuzen batenean badaude.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 16. irudiko P (P`-P ") puntua a planokoa da, r zuzeneko puntua delako eta r zuzena planokoa delako.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 8.- PLANO BAT DEFINITZEKO MODUAK - Espazioan plano bat erabat definituta geratzen da ondoko elementu hauek ezagututa: a) Lerrokaturik ez dauden hiru puntu.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 d) Zuzen bat eta beronetan ez dagoen beste puntu bat.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 a) 17.a. irudian, A, D eta E lerrokaturik ez dauden hiru puntu ezagututa lortzen da a (a1-a2) planoa.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 Horretarako A, D eta E puntuak binaka lotuko ditugu.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 A eta D puntuaren proiekzioak lotuta, r zuzenaren proiekzioak eta trazak lortzen dira eta D eta E lotuta s zuzenaren proiekzioak eta trazak (H`s-H"s eta B`s-B"s).

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 r eta s zuzenen arteko ebaki-puntua (1 puntua), a eta e planoen arteko elkargunearen puntu bat da.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 d planoarekin gauza bera egiten badugu, m eta n zuzenak aurkituko ditugu eta hauek elkar ebakitzen dute a eta e-ren arteko elkargunearen beste puntu batetan (2 puntua).

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 1 eta 2 puntuak lotuta, a eta e-ren arteko e elkargunea lortuko dugu.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 Laburtuta, e zuzenaren puntu guztiak, aldi berean a eta e bi planoenak dira.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0081 * ARIKETA P puntu batetik, a plano baten zuzen elkartzuta marrazteko, aski da puntuaren P" eta P` proiekzioetatik planoaren a2 eta a1 trazekiko lerro elkartzutak eraikitzea. Ikus 49. irudia.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 c) Puntu eta planoaren arteko distantzia

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 P puntutik a planoraino dagoen distantzia kalkulatzeko, P puntutik a planoarekiko elkartzut den r zuzena eraikitzen da (ikus 56. irudia) eta bien arteko E(E`-E") ebaki-puntua lortzen da, r zuzenak beregan duen w plano proiektatzaile bertikalaren bitartez.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 E(E`-E") eta P(P`-P") puntuen arteko distantzia 54. irudian erakutsi bezala kalkulatzen da.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Egia esan, ez da puntua eraisten.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Eman dezagun a planoa dugula, plano zeiharra, eta bertan A puntua dagoela.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Plano hau, eta berarekin batera A puntua, plano horizontalaren gainera eraitsiko dugu.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 A puntuak, -ren inguruan bira egiterakoan AD erradioko zirkunferentzia deskribatzen du.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 AD zuzenkia, A puntutik bandara espazioan dagoen distantzia da, eta gainera A`AD triangelu zuzenaren hipotenusa da.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Honetan AA` katetua, eraisketa egingo den planoari dagokionez A puntuak duen kota edo altuera da eta A`D, berriz, puntuaren proiekzio horizontaletik bandara dagoen distantzia da.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 , berriz, A` puntutik marrazturiko bandarekiko paralelo da eta A puntuaren A`A kotaren magnitude bera du.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 D puntuan zentrua duela, erradioa duen zirkunferentzia marrazten da, bandarekiko elkartzuta A0 puntuetan ebaki arte.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 61.a. irudian erakusten da nola egiten den sistema diedrikoan puntu baten eraisketa.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 a(a1-a2) planoko A puntua plano horizontalera eraisteko, a1 planoaren traza horizontala hartuko dugu banda bezala.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 A` puntuaren proiekzio horizontaletik bandarekiko zuzen elkartzuta eta paraleloa marraztuko ditugu.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Zuzen paraleloaren gainera puntuaren kota eramaten da.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Horrela, (A0)1 puntua lortzen dugu.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 D puntuan zentru eginda eta D(A0)1 zuzenkia erradioa bezala hartuta, arku bat marrazten da elkartzuta A0 puntuan ebaki arte.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 A0 puntua, A-ren puntu eraitsia da.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 A puntua r plano bertikalera eraitsi nahi baldin badugu, banda bezala a2 planoaren traza bertikala hartuko dugu.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 A" puntuaren proiekzio bertikaletik bandarekiko elkartzuta eta paraleloa eraikitzen da.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Zuzen paraleloaren gainera puntuaren urrunera eramaten da.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Horrela (A0)1 puntua lortuko dugu.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Traza bertikal berria N puntutik pasatuko da, bertan a1-ek L. L. berria ebakitzen duelarik.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Baina traza bertikala lortzeko bi puntu behar ditugu.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Bat hasierako lurlerroarekiko, P (P`-P") lortuz (a planoko puntua) eta bestea lurlerro berriarena.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 P puntuaren proiekzio bertikal berria lortzeko bigarren elkartzutaren gainera puntuaren kota eramango dugu, P"1 lortuz.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 P"1 eta N puntuak lortuta, a`2 planoaren proiekzio bertikal berria lortuko dugu.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0027 Punturik baxuenak 250 mm-ko (10) altuera du.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0137 Hiru dira maizenik ikusten direnak: 1.- Puntturik gabeko Minima berdinak.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0017 Baina puntu bat dugu hemen bereziki azpimarratzekoa.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Zenbait puntu aipatuko ditugu soilki.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Erregegaiaren kazetaritza ofizial honek Gipuzkoan jasoko duen garrantziak 1. puntuan egiten genituen baieztapenak ñabartuko ditu (bistan da, kasu honetan erabat oker eta falaziazkoa litzateke kazetaritza = liberalismoa identifikatzea).

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0033 Lehenbiziko puntua ziurtatzeko, datuak ondo daudela ziurtatzeko alegia, kontabilitateak bere baitan dituen datuak berraztertu egiten ditu, inflazioaren erasoa konpentsatzeko, balantzeen birbalorazioa egiten da eta baita bere gaurkotzea ere; honela, benetako baliotan edukiko dugu gure balantzea.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Eta aurrean dituzten hiru puntu nagusietatik lehenengoa, Euzkadiko lurraldearen mugak erabakitzea da.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0064 Zenbait puntu izan behar dira kontuan, batzu eskolak bideo grabadoreez egiten duen erabilpen orokorrari dagozkionak eta, beste batzu hizkuntz irakaskuntzari eta ikaskuntz premiei bereziki dagozkienak.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0025 Begiratu taldekatze hauek: Taldekatze hauek egiteko zenbat puntu erabili ditugun adierazten duen zenbakia, zenbaki triangeluarra deitzen da.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biderkaketa 0025 Zenbaki berriak, triangeluak beste puntu dauka altueran eta bat gehiago luzeran.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Hau da, urrutiko puntu batetik ikusirik, denak pentsarazten badigu bilbotarrek multzo eraberekoa osotzen dutela, hori ez da egia.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Ernalkuntza Sorrera-txandaketaren goren puntua da eta gameto biren batze edo fusioan datza.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0077 2. Arku baten goreneko puntuaren eta bere sokaren arteko distantzia bertikal maximoa.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0077 3. Habe, arku, sabai, etab. baten deformazio maximoko puntuaren eta puntu horren deformazio aurreko posizio teorikoaren arteko distantzia.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0077 Gidalerroa. Puntu, lerro edo azalera baten mugimendua gidatzeko erabiltzen den lerroa beste lerro, azalera edo bolumen bat sortzeko unean hurrenez hurren.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0157 Tximistorratza. Deskarga elektriko atmosferikoen kontra babesteko sistema; eraikuntza baten goreneko puntuan jarritako barra metaliko bat izaten da kable baten bidez lurrera konektatua egoten dena.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0233 Puntu bakoitzerako eta puntu guztientzako hodeiaren baterako inertzia batukorki deskonposatzea, Pitagoras-en teoremaren aplikatzeaz zuzenki eratortzen delarik.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0233 Edozein kasutan, autobalio bakoitzak k. ardatzaren gain puntuen projekzioen karratuen batura batezbestekoz neurtzen du, hau da, k. ardatzaren gain projektatutako hodeiaren bariantza.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Hala eta guztiz ere Altxerriri buruz ere zenbait puntu argitu beharra dago.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Ondeste-guruin mehe eta luze bat dute, eta honen hodia, heste mehea lodiarekin batzen den puntuaren inguruan bukatzen da; ez dago oso argi zer funtzio burutzen duen nahiz eta muki-guruina dela dirudien, honen jariakinak, gorotz-kondarren jariapenean, lubrikatzaile gisa balioko lukeelarik.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0026 Kasu batzutan, edozein puntutan agertzen dira honen erreforzamenduak.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Aipaturiko zentroan, masa osoa kontzentraturik dagoela suposa dezakegu. Objektu laun baten grabitate-zentroaren kokagunea aurkitzeko, bi puntu desberdinetatik eseki daiteke, berauetan jarritako plomuak adieraziko dituen lerroak marratuz.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Puntu horretan utzi, xenda arrasto batetik jarraitzeko, Frailiaren Iparraldeko Aurpegi burzorabiagarriaren oinean dagoen landaredi baten mugatik.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0071 Zuzenketa: alternatibak (M testa 30 puntu (30 item x 1) N testa 30 puntu (30 item x 1) O testa 20 puntu (20 item x 1).

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0071 alternatibak (P testa 20 puntu (5 puntu x 4) O testa 20 puntu (10 puntu x 2).

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0071 alternatibak (R testa 30 puntu (5 kategoria x 6) S testa 30 puntu (5 kategoria x 6) (puntuak, orotara 100).

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Zuzenketa honen aldakin bat zera da, lehendabizi puntuazioak ikasleak zeregina nola bete duenaren arabera ematea (adibidez R: irudietan oinarrituz hitz egin, S: gai bati buruz hitz egin ) eta ondoren puntuak gaineratzea edo kentzea, ikasleak hizkuntzaz egin duen erabilpenaren arabera.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Hogeitabosteko maximo batekin plus edo minus hau bost puntukoa izan liteke.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0033 Puntu jakin batetan, istorioaren irakurketa eten egiten zen eta testu osoa banatzen zen.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Ohar zaitezte goiko esaldiak ez direla testuari zuzenki egokitzen, eta zenbait puntutan ilun samar geldi daitekeela, edo balitekeela ez erantzunik ematea.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Mercator-ek bere izena daraman proiekzio konformea asmatzen du; kartografia honetan badago jadanik latitude eta longitudearen finkapen geodesikoa duten puntuen gutxiengo bat, gainontzeko informazioaren jatorria sakabanatu eta heterogeneoa den arren.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Baina ez da beti horrela gertatu, zeren CASSINI DE THURY-ren garaiarte (1748-93), Frantziako kasuan, mapatan agertzen diren datu gehienak bigarren eskuko, informazio ez zuzenetatik jasoak bait dira (bigarren mailakoak), lokalizazio datu batzuen salbuespenarekin (latitudearen neurketa puntu batzutan).

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Datuak transkribaturik dauden mapan, isobaren nolabaiteko antza duten lerroak marrazten dira, baina olatuen altuera berdineko puntuak lotzen dituztenak.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Idatzi zenean egiten zen existentzialismoaren irakurketa eta gaur egiten duguna desberdinak dira puntu asko eta askotan.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Puntu nagusi batzuk azaltzera mugatuko gara.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Puntu hauek kontuan izanik, presta ezazu berrikuntza txikiak egiteko obra-baimenaren eskaerarako inprimakia.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Lehen ere seinalatu den bezala, erlijio-molde berria landan barneratzeko egintza ez da mugatuko leinu-kultu zaharren aztarrenak desegitera, baizik eta, hirian gertatzen den antzera, osatu egiten da, segur aski, paguetako vici buruetatik hasi eta estrategia ebanjelizatzailearen ikuspuntutik garrantzizko diren beste puntu batzuetara apurka-apurka zabalduaz, santutegi eta kultutoki berriak eraikitzen direlarik eta komunio hierarkikoak civitasaren ama Elizarekin dituen lokarriak ziurta ditzan antolamendu-egitura minimo bat eratzen delarik (910).

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0120 Bazen oinarrizko puntu bat argitu beharrezkoa, hots, zer den eta zeri deitu behar zaion euskal hitza.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0231 Horregatik edo, eskatu zuen Ibon Sarasolak puntu hau ere ukitzeko gure bilkuretan, hots: noiz bai eta noiz ez den zilegi maileguetara jotzea.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0231 Puntu labana da, noski, ezen neurri batean idazleari askatasun zerbait utzi behar zaio bere tresna moldatze eta erabiltze kontuan, eta, gainera, gauza hauetan mugak ez dira bat ere garbi egoten.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0231 Mailegu berrien arazoa ez zuen, bada, ukitu (3) Esan behar da gainera Euskaltzaindiak ezer erabaki ez bazuen ere orain baino lehen tratatu dituela bere batzarreetan hemen aztertuko diren zenbait puntu. Ikus, esate baterako, Mitxelena jaunaren txostenak Arantzazuko Batzarrean (1968) eta Bergarakoan (1978), Luis Mari Mujikarena Bergarakoan (1978), etab., MITXELENA (Luis), Ortografia Euskera (1968), 203-219; (1978), 773-785. MUJIKA (L. M.) .

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0077 Dena den, gertaturiko aldaketen garrantziaz jabetzeko, egokia izan daiteke aldez aurretik zeuden teorien azalpenarekin eta horixe da hain zuzen hasierako puntuan egingo duguna, Fisikaren historiarekin zerikusirik izan zuten atalak aipaturik.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0065 Zer jakin behar dugu galdetzen zuen Wittgenstein-ek aulki, orri edo joko bezalako terminoak dudarik gabe eta eztabaidarik sortu gabe aplikatzeko?. (2)Ludwig Wittgenstein, Anscombe-ren itzulpena (New York, 1953), 31-36. orr. Hala ere, Wittgensteinek ez du berak azpimarratzen duen izendapen-prozedura mantentzeko beharrezko den mundu-motaz ezer esaten. Beraz, ondorengo puntuaren zati bat ezin zaio berari egotzi.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0197 Hezur baten osifikazioa hasten deneko puntu edo zentrua.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Izan ere, puntu horretan badago izar txiki-txiki eta urdinska bat (nano zuri izateagatik espero zitekeen bezain beroa).

977. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0093 12. Nik 16 puntu irabazi ditut eta Koldo`k 37.

978. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0187 Beste aurpegi guztiak, puntu batean, erpiñean, biltzen diran irukiak dira.

979. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Orretxegatik Luter`en teologia ituna da tristea ta punttu askotan antzua.

980. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Ala`re, Sherlock Holmes`en ekintzak jakitearen zale ba`zera, ez zaitez larritu, nik azalduko bait dizut punttuz-punttu, Zakary Thonthon bankalari aberatsaren eriotzaz gero gertatutako guztia.

981. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0087 Tolosa ez litzake punturik txarrena izango.

982. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Bi puntu bakoitzari lenbizi Irigoienek, eta ni asten nintzan lenbizi.

983. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Bina bertso bota giñuzen, eta gero, lau puntuen atzenak emanda, beste bertso bana.

984. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0106 - Sir Solomon'ek bakarrik argitu zitzaigukean puntu ori.

985. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Ortarako arrazoiak bi puntutan adierazten ditu: kristau fedea San Benitoren lekaideek zabaldu zutela Europan zear; eta oiei esker Europak batasun bat lortu zuela, anaitasunean azi eta ezi bait gintuzten.

986. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Orixe, salmoak puntu edo rimadun bertsoz ematen dituela, eta Iratzeder bide estuagotik, rima eta neurri berdiñeko bertsotan.

987. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0039 Frantzi-arnasako ekintza zalduntxoena, gaztel-lurretik aizatua jesuitena, puntu desberdiñetik jo-muga berera begiratzen zuten biek: teknikaz, jakituriz, izkuntzaz, literaturaz eta erlijioz Euskalerria berritu, alegia.

988. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0012 Lau: Neurriak eta puntuak.

989. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0012 Puntuetan, potoez gañera, puntu aberatsak diran ala ez begiratuko du juraduak.

990. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0057 Juraduak, gaur goizeko puntuak eta arratsaldekoak kontuan izango ditu.

991. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0057 Biak metatuko dira, eta punturik geien duen bertsolariak jasoko ditu Euskaltzaindiaren txapela eta abar....

992. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0057 Eta orain bai, bertsolariak benetan orain asten dira, naiz-eta juraduak eztituen puntu auek gogoan artuko; lelengo agur auek beintzat.

993. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Bereixkuntza aundi xamar bat egin bearra degu puntu ontan.

994. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Euskerazko bertsoetan lenengo-lenengo ikusten deguna, bertsoen metroa da, metrika; bertsoen rima , puntua , eta ritmoa, ibil-neurria.

995. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Zortziko aundiari, ordea, zaarrak puntu luzia esaten bait zioten, eta zortziko txikiari puntu motxa; guk ere ola esango degu: Puntu luzea eta Puntu motxa.

996. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Erderazko Metrikaren arauz, puntu luzeak amar silaba ditu; eta puntu motxak, zazpi.

997. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Adibidez: puntu luzea: . puntu motxa: .

998. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Metrika klasikoarentzat, puntu luzeak lau oin ditu: lenengo errenkadan, lau oin, amar silabatan, eta bigarren errenkadan beste lau oin, zortzi silabatan.

999. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Gizonezkoak oial beltzezko jantzia eraman oi dute, jaiki aundikoa; galtza motxak eta estu xamarrak, belaun gaiñean lotuak; ponduzko galtzerdi beltzak; oiñetan kolore berdiñeko zapata-azalak iru-ertzeko belarri txuri aundiakin; beso lasaidun eskapila edo kapota luzea bizkarretik beera, xingola gorriz ertzetan; gerriko more eta sorburutik zintzilik lepo-xerra lisatua tolesetan.

1000. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0011 Puntu orretan asko lagun dezaieke P. Farnesen gidaliburu onek Celebrar el Año litúrgico 1983.

1001. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Eta Jesusen bizitza ageriaz, zer esan? Iritxi ote gindezke bizitza orren puntu nagusiak sendo eta ziur finkatzera? Baietz uste dugu.

1002. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0002 Lenengo puntuari dagokiona, sikologo baten egitekoa da, batez ere.

1003. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0002 Nik, bigarren puntua bakarrik ikutuko det itzaldi ontan: Ume-kantaren teknika azala.

1004. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 Bainan galdatzen ahal diotegu halere: Elizaren erakaspenak baztertzen baditutzue, edo Sinesten dut-eko pondu baitezpadakoenak ez baditutzue onartzen, nundik erran dezakezue girixtinoak zireztela?.

1005. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0183 Heien arteko hizketa berehala xurphailtzen zen, eta hunela ikhus ziteken erraz zein puntutaraino Lodge-of-Jakin khide hek elkharreganik urrundu ziren.

1006. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0183 Lewis oso poztu zen, eta nola bere adiskidantza Otsoarekin punktu gorenean ez bait zegoen, halatan Jeani askatu zion beren lagunarekin kontaktuan izaiteko, (...).

1007. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Gazteen arteko ohidurak ere pondu horri buruz desberdinak dira.

1008. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Eta hil den pondutik ene otoitza da: Jainkoari, bere zorionean, Dominitxe har dezan; eta Dominitxeri, lagunt nezan, lagunt gaitzan bera bezain zuzen bizitzen.

1009. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Huna zonbeit ponttu: orai dela 12 urthe, herriko bozak doi doietarik galdu izanikan ere, zonbeit lagunekin indar berezi bat egin ginuen eta egunetik biharrerat ikastola bat sor-arazi nere aita zenaren etxean.

1010. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 zenbait pundu nahi-eta-nahiezko direnak, eta denok onartzea ez litzaiguke hainbeste kostatuko.

1011. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0096 - Bi puntu erantzun talde bakoitzetik batek.

1012. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0096 Gartzelako lanean bi ariketa ziren: - Azken puntua emanik bertsoa osatu.

1013. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Iri.: Biña puntu orain bi bertsolariei.

1014. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Doñuak aldatuz ibilli gera aurrekoetan; baña, Usurbil'ko bertsozale batzuen eskariz eta izenez, doñu berdiñean jarriko ditugu puntuak, eta berak eskatu duten doñuan gañera.

1015. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0098 Iri.: Azkenengo gaia. Bederatzi puntukoan bertso bat, Euskalerriari.

1016. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0098 Iri.: Bi puntu Ion Enbeita'ri ere:
Biotan nor txapeldun,
ortxe dago koska....

1017. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0083 JON SARASUA
Doinua: Donosti alde hontan
Puntua.
Tolosan ezin leike
inun aparkatu....

Sarasua
kotxia aparkatzen
asko da nekatu,
neri ez zait inporta
ezin det ukatu,
nik hemen nai dedana
lenbailen bukatu

1018. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0144 Gorrotxategi.
Hementxe bota ditut
horrenbeste marru,
bapo saiatua naiz
kanpo eta barru,
zertan dezu aurrean
hainbeste liburu,
hain baju izateko
puntuen kopuru,
bizkaitarra banintz ni
txapeldun seguru.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Lantokia aldakorra izango den hedadura luzeko obretarako ituntzen diren kontratuetan, trenbide, autopista eta Eraikuntzaren Ordenantzaren 148-2. artikuluak aipatzen dituen beste zenbait komunikabideren eraikuntzen kasuetan esate baterako, bai kontratatua izan zenerako lanak hasten diren puntu kilometrikotik, bai bere etxetik 10 kilometro baino urrutirago desplazatzen badute, dagokion dieta edo dieta erdia jasoko du.

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honen pertsonal eremutik kanpo goi mailako zuzendaritza edo gestio funtzioak betetzeagatik Langileen Estatutoaren 2. Artikuluan barne aurkitzen den pertsonala soilik geratzen da, puntu hori garatu ez dadin artean.

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Hitzarmen honetako klausulen interpretazio edo aplikazioari buruz, behartutako aldeen artean sor daitezken zalantza eta dibergentzia guztiak, puntu eztabaidagarri horiei buruz bere betebeharreko diktamena eman dezan eratzen den Batzorde Mistoaren erizpenera menperatuko dira, hau Enpresa-Batzordeko kideez eta Zuzendaritza edo honen Ordezkariez osatuko delarik.

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Sarea lurpekoa izango da, eta 20 m.c.a.tako gutxienezko presioa garantizatuko du Sektoreko edozein puntutan.

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 - Altueren neurketa: Altuera lurraren sestraren puntu bakoitzean neurtuko da, bere seinalamenduaren egintzan finkatua, obrari hasiera eman aurretik.

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Arrazoi honengatik, ezinbestekoa gertatzen da Arabako galgaketa-sare osoa dauden puntuak aprobetxatuz burutzeari ekitea, Estatuaren saretik abiatuz eta, gainera, inguruko Lurraldeek ere egiterapen aldian dauzkatenekin koordinatuz.

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 * Elosun, Urbinan eta Urrunagan aurrikusitako etxebizitzetarako bi guneak batean bildu, oraingo arauteriaz arautua: - Baimendutako erabilerak: 3.3.2.4 puntuan izendatutakoak.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Orduan hasi ziren bertsolariak intelektualago eta arrazionalagoak izaten aurreko bertsolaritza azkarragoa bait zen, azkenengo puntuan izugarriak botatzearen aldekoak.

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ekialdetik, hau da, Hungria eta Sovietar Batasunatik datorkien informazioaren arabera, guretzat interesgarriak izan daitezkeen puntuak azpimarratu zituen: Haiek ere beraien politika ekonomikoak ez zuela funtzionatzen ikusi zuten; orduan, amaitu zuen langabeziari eta inflazioari aurre egiteko eta produktibitatea areagotzeko zenbait neurri hartu dituzte.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Sailkapenean leaderra da Real Madrid; Atlético de Madrid laugarren doa, lau puntutara.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 PNV-k Euskal Herriaren historian zehar erakutsi duen maltzurkeriaz jokatu du oraingoan ere alderdi erregionalista honek eta AEK-k berarekin sinatutako Itunaren puntu bat ere ez du bete.

1030. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Huelga astebeterako soilik aldarrikatu bada ere, Ali Rasi-Zade, Fronteko buruetarik batek adierazi duenez, Azerbaiyango Alderdi Komunistaren batzorde zentralak eta errepublikako ministroen kontseiluak beren dimisioa eman arte edo hauek ultimatumaren bost puntuak bete erazi arte segiko du huelgak.

1031. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mila eta bostehun lagun behar ziren Igandean Oñatin egingo den Kilometroak 89ko zerbitzuak atenditzeko eta beste hainbeste egunotan zehar azpiegitura puntuan jartzeko.

1032. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Euskal Herrian gerra aurretik zegoen zurrunbiloan bi puntu zituen elizak arerioeri min egiten zienak: Gasteizko seminarioa eta Lekarozko ika.

1033. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Puntu honetaz luze hitzegin eta gero, gehienok elkartea sortzearen aldeko baginen ere, erabakia jende gehiagorekin kontatuz hartu beharko litzatekeelakoan geunden.

1034. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Matiena-Abadiñoko bilera (89.09.30) garrantzitsua izan da historia honetan, batikbat ondoko puntuak argitu zirelako: I) elkartearen helburua (batetik, gure euskal lana duintasunez eta errespetu hartua izatea eta, bestetik, euskal komunikabideen normalkuntza prozesuan gure bultzada eta laguntza ematea).

1035. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Bileraren egitarauan puntu bakarra terrorismoaren aurkako borroka, Joku Olinpikoetan zehar izango da. J.M.S./DONOSTIA.

1036. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aurreko idazatietan esandakoak ondoren esaten den modura egiaztatu beharko dira: 1 puntukoa: 1.- Baimen-Jabe agiria edo azken ordain-agiria aurkeztuz eta 2.- eta 3.- puntuetakoak, dirua bankuan sartu edo, hala balegokio, ordaintze-epea luzatu izana egiazta ditzaten aitorpen-idazkiak eta agiripaperak aurkeztuz, beti ere horiek arauz aurkezteko epea eskea egin eta jarraiango 12 hilabeteetan bukatu izanaren baldintzapean.

1037. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Urriaren 17ko 2685/1980 Erret Dekretuak, bere 8. atalaren 1 eta 2 puntuetan, ezartzen duenaren ondorioetarako eta Apirilaren 29ko 788/1985 Erret Dekretuak, bere eraskinaren B.2 puntuan, ezartzen duena egokitzat hartuz, hurrengo espedientea jendaurrean jartzen da: Eskatzailea: Vinos Elosegui, S.L..

1038. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 B) Hobari-sariak: a) Maileguen izenezko korritu-sariaren 3,5 puntu arte, orokorki.

1039. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 b) Maileguen izenezko korritu-sariaren 4,5 puntu arte, betekizun hauek bilduz gero:

1040. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 c) Maileguen izenezko korritu-sariaren 5, 5 puntu arte, Dekretu honen 7. atalean lehentasuna eman zaien arloren batzuei ekin dakizkien enpresen eta enpresa-elkarteen, duten tamaina dutela, diru-ezarketa egitasmoetan.

1041. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 C) Elkar Berme Erakundearen berme-emaile moduan parte hartuz gero berezitasun hauek izango dira kontutan: a) Maileguaren gehieneko korritu-saria 3/4 puntu gutxituko da.

1042. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 b) Atal honetako 1-B) idatz zatian adierazitako hobari-sariak puntu bat gehituko dira, beti ere dagokion Itunean ezarritako baldintzak betez gero.

1043. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 B) Hobari-saria. Dirubide-alogerazko eragiketetan sari-taulako hobari-saria 2 puntutakoa izango da, orokorrean.

1044. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 2. Atal honetako lehen idazatian aipatzen diren enpresek zein Sail honetan jasotako eukarietan egin ditzaten diru-ezarketek ez dute Dekretu honen 12. atalaren 1. idazatian aipatutako mugarik izango, aipatu 1. idazti horren A)-4 puntua salbu.

1045. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 4. atala.- Laguntza hauek eskuratzeko hurrengo baldintza hauek dira beharrezko: 1- Onuradunek, eskabidea aurkezterakoan, 55 eta 65 bitarteko adina izatea eta laborantzan iharduera nagusi bezala aritzea, 1985eko martxoaren 12ko Kontseiluaren 797/85 (EEE) Arautegiak bere 2. atalaren 5. puntuan ezartzen duenez.

1046. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 VII.- ONARTUTAKOEN ZERRENDA 7.1.- Lehiaketa-oposaketako behin-betiko sailkapenaren hurrenkera, oposaketa eta lehiaketa aldietan lortutako puntuen guztirakoaren arabera finkatuko da, ondorengo apartaduan aipatzen diren xedapenen arabera.

1047. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 7.2.- Epaimahaiak, ariketak egin eta merezimenduak baloratu ondoren, honako sailkapen hurrenkera hau finkatuko du: a) Lehenengoa, euskara eskatzen deneko ezintasundun langileentzako gordeta dauden lanpostuentzakoa, hizkuntza horren ezagupenei buruzko saioan gai da deklarazioa lortu duten izangaiak bakarrik azalduko direla bertan eta lehiaketa eta oposaketa aldietan lortu diren puntuen guztirakoak finkatuko duela hori.

1048. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 b) Bigarrena, euskara eskatzen ez deneko ezintasundun langileentzako gordeta dauden lanpostuentzakoa, lehiaketa eta oposaketa aldietan lortu diren puntuen guztirakoak finkatuko duela hori.

1049. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 c) Hirugarrena, euskara eskatzen deneko txanda librekoentzako gordeta dauden lanpostuentzakoa, hizkuntza horren ezagupenei buruzko saioan gai da deklarazioa lortu duten izangaiak bakarrik azalduko direla bertan eta lehiaketa eta oposaketa aldietan lortu diren puntuen guztirakoak finkatuko duela hori.

1050. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 d) Azkenik, euskara eskatzen ez deneko txanda librekoentzako gordeta dauden lanpostuentzakoa, lehiaketa eta oposaketa aldietan lortu diren puntuen guztirakoak finkatuko duela hori.

1051. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 7.4.- Esan denaren arabera sailkapen-hurrenkerak finkatu ondoren, onartuak izan direnen zerrenda argitaratuko luke epaimahaiak, lortutako puntuen hurrenkeran eta hurrenkera bakoitzari dagokion eta deialdiaren lanpostu kopurua, onartua izan direnek gainditu ez dezatenaren baldintzapean.

1052. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 Halaber, bilkura publiko batetara dei egingo die izangaiei, deialdiaren gai izan diren lanpostuen esleipena egin ahal izateko, izangaiek lortutako puntuen eta 7.3. oinarri-arauean ezartzen denaren arabera egin beharko dela hori.

1053. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Kasu honetan, hautaketa-saioak, puntuen hurrenkeraren arabera, gainditu ditu(zt)en izangai edo izangaien aukera egingo litzateke.

1054. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Debatean zehar puntu honen inguruko aportaziorik izango bada ere, irteera honetan proposatzen denaren arabera, titularitate publikokoak izateak ez du derrigorrez esan nahi administrazioarenak direnik, ez eta gutxiago ere....

1055. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Saritua izan den lan honetan, Iturbek bere bertsoak osatzeko erabili duen puntuak txalo franko jaso du.

1056. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Akats batzu gramatikazko usadio hedatuenaren aurka buruz-buru doazenak dira, beste batzu orain arte euskarak adierazi ez dituen errealitateak euskaraz lehendabiziko aldiz adieraztean nabarmenki egiten diren hizkuntz estilistikaren bortxaketak dira eta beste zenbait puntutan Euskaltzaindiak erabaki dituen komentzioak ez kontutan hartzetik eta oraindik erabakizun direnetan koherentziarik gabe jardutetik sortzen dira kritikakizunak.

1057. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Puntu eta puntuxka gehiegi dago zintzilik oraindik gure testuetan eta horrela nekez lor daiteke erosotasunik begiz zein belarriz testuak deskodifikatzeko orduan.

1058. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Estilo-liburu horrek zer atal izango lituzkeen larriki adierazten hasiz gero, dagoeneko erabakita dauden baina piskanaka zabarkeriaz errespetatzen ez diren puntuak gogorarazi beharko lirateke (ortografia, hitzen formak, deklinabidea eta aditzaren morfologia, estatu, herrien izenak, maileguak...); bestalde transkripzioa, toponimo arrotzak, sigla eta laburdurak eta oro har, lexikoari buruzko gomendioak edo erabakiak bildu beharko lirateke, orain arte sortu diren testuen azterketa eta zuzenketa sakon bat eginez kazetaritzaren eta hizkuntz ereduaren ikuspegitik.

1059. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Zortzi erregetako modalitatean jokatuko da, hiru hamarreko berrogei puntukoak.

1060. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bi puntu nagusi ziren eztabaidarako: a) Euskal Herriko alfabetatze-euskalduntze koordinakundea eta udalak.

1061. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Lehen puntuari hainbat buelta eman ondoren, honako erabakiotara heldu ziren: a) Koordinakundeak autonomia bat behar du, bai bere baitan eta baita beste talde eta beste indarrekiko ere.

1062. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bigarren punduaz hasi baino lehen, beste pundu batzu aztertzea proposatu zen, eta hala egitea erabaki zen.

1063. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Denbora falta zela, eta bigarren puntua eztabaidatzeke geratu zen, eta hurrengo batzarrea izendatuz eman zitzaion amaiera.

1064. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Beste puntu interesgarri bat hau izan zen: Gaurregun Euskal Herrian hamaika aldiz hechos consumados delako esalditxo hori entzun izan dugu.

1065. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Guzti horren ondoren, eta gauza luzatzen zihoakielako, hurrengo bilerarako puntuak erabakitzen hasi ziren.

1066. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Debateko parte hartzaile guztiak bat zetozen bortxapenok utzi ohi dituzten ondoren sikiko eta moral grabeak salatzerakoan, nahiz eta puntu honetan mediku batek, J. Regrainek, bere desakordioa agertu.

1067. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sudupe 0001 Hona hemen mahai inguru horretan tratatu beharreko puntuak: - liburugintzaren planteamendu osoa.

1068. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Grua bat agertu zen eta Semaforo pintorena txirrioka eraman zuten kable zaharrak tatarrez, Martin Villaren hamabosgarren puntura.

1069. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Diputazioak azkeneko plenoan ia berrogeita hamar punto zituen aztergai.

1070. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Carlos Ozorez, Panamako kantzilerrak Efe agentziari adierazi zionez, Hego Amerikako nazio gehienak daude puntu horretan agiriaren kontra.

1071. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Agiriaren 146. puntuan Txileri buruz esaten direnetan ere, erreserba zenbait du Panamak.

1072. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Lehen puntu bezala beraz, Euskal Herriak sufritzen ari den errepresio egoera salatu zen, egoera hori aztertu ondoren.

1073. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bilerakoan, zenbait puntu salatzea erabaki zen: Botere publikoak nabarmen agertu dira baiaren alde, honela herria horretara bultzatuz; herritarrak botatzera gonbidatu behar ziren, bakoitzak bere gogora eta gustora botoa emateko; Estatutoaren egiazko mamiaz ez zaio ezertxo ere esan herriari; ez zaio referendumaren balioaz hitzegin; 32. urteko Estatutoa onartua izan zela eta, besterik gabe, oraingo Estatuto mottel, gatzik gabekoa onarterazi nahi zaio herriari, jakinik, gainera, puntu gehienetan, gerora ere, Madrilen peko egon beharko dela; Parlamentuan parterik ez duten mugimendu eta partiduek ezin dezakete parterik har kanpainan, ez boto egunean botoak kontatzeko behar litzatekeen kontrolean.

1074. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 - Feministek, puntu askotan eta gehienetan arrazoi osoa dutela, ez dugu dudarik.

1075. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Beraz, hemendik aurrera, puntu horretan, arra eta emeak, eskubide berak izango dituzte.

1076. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Francois Mitterrand, Bettino Craxi, Mario Soares eta Felipe González batera etorri ziren puntu askotan, hala nola Madrilen ospatu behar dela Seguritate eta Kooperazio Bilera defendatu zutenean; halaber, hitz gogorrez gaitzetsi zuten Afghanistanen sovietarrek egin inbasioa.

1077. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Sekulan egin behar ez dena hauxe da, alegia, ur berotan sartu edo oihal beroz inguratu eskumuturra edoeta, bihurritu den puntua.

1078. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Pintatzearen garrantzia, gaur egun, artea ikastetxeetan eta artea atsedenaldiz, puntu horiek ukituko dituzte Eusebio Larrañaga, Xabier Iraeta eta Alberto Urangak.

1079. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Batzarrera bukatzeko Le Duan jaunak hauxe esan zuen, hots, Estatuko Administrazioari berari zor zaiola zenbait puntutan, arazo ekonomiko eta sozialetan, huts nabarmenak ematea; hala ere, huts horiek zuzentzen gogotik saiatuko da Administrazioa hemendik aurrera.

1080. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Eta harrigarria dela diogunean ondoko puntu hauek hartzen ditugu gogoan.

1081. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Handik puntuko:
- Emoidazu beste sarrera bat.

1082. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Programazio beharra
Beraz badugu bidea eta helbururantz eramango gaituen tresna falta zaigu: programaketa egiterakoan hainbat puntu buruan izan behar dugu.

1083. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Punto bat kanpoan gelditu zaigu.

1084. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Punto guztiak ukituz
Zein pauso emango dituzue aurrera egiteko?.

1085. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Bestetik, lan monografikoak, Euskal Herriari dagokion puntu seinalagarri bati buruz.

1086. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Hamar puntuak bereganatu zituzten Arteniegakoek eta beren alde goraipatu beharra dago ez zutela ekipo guztia eraman, preparadoreak etxean geratu behar izan zuen eta.

1087. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Beste taldeei dagokienez, honelaxe geratu zen puntuazioa: Sartzalde, 8 puntu; Herriarenak, 6 puntu; Zigoitia, 4 puntu; Arriskizubi, 2 puntu; eta Abanze, 0 puntu.

1088. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Antzokiari dagokionez, ba da beste puntu garrantzizko bat, funtzionari-sistemaren onarpenarena hain zuzen LRUren onarpenarekin batera datorrena.

1089. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Dena den, programa aztertzen nengoela nabardura batez konturatzean, kezkaturik geratu naiz, itxurazko trinkotasun hori gure helburuetarako garrantzizkoa den puntu batetan hausten baita.

1090. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Aurrera egin ausartziaz
Ez ditut programako beste puntuak aztertuko, luzeegi joko lidake eta.

1091. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Joan den neguan gertatu ziren arazo hauek bertan, alderdi barruan, eta independentziari buruzko erreferenduna galdu ondoren, bertako sozialdemokrata, burges eta independentziaren aurkako sektoreak alderdiaren lehen puntua hau da: PQren aldeko boto bat, independentziaren aldeko boto bat da kentzea lortu zuten.

1092. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Egoera honetan PQ-eko independentisten multzo ahulduak (geratzen zena, gehienak joan bait ziren) eta inoiz baino zatituagoak onartu behar izan zituen partidu barruan sektore erreformistak erreibindikatutako puntuak.

1093. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Puntu batek galerazten zuen finantza mundua, independentismoak hain zuzen.

1094. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta punto.

1095. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Bada beste gauzatxo bat ere: oinarrizko hezkuntza buka eta Nekazal Lizeotan eta antzekoetan sartu nahi dutenek aski prestakuntza ona ekarriko dute lehen momentutik agronomiari dagozkion puntuei gogotik heltzeko.

1096. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Substantzia bat farmako bilakatzeko zer egin behar da? Farmakoak arriskugarri gerta ote daitezke? Puntu hauei buruz argitasunak ematen saiatuko da doktorea.

1097. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bigarren puntuan, zer-nolako izan behar duen euskal eskola publikoa defini dezala Eusko Jaurlaritza eskatzen diote.

1098. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goieneko puntuan dabiltzanak, konturatuko zeratenez:
Llodio'ko Atxa, Araba'tik.

1099. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Aukeratutakoen zerrenda, bai lehenengo aldian, bai behin-betikoan, ateratako puntoen zehaztapena eman dezaten zerrendak honako hauetako iragarki-oholtzetan jarrita ezagutaraziko da:
- Lehendakaritza-Saileko Herri-Ihardunerako Artezkaritza.

1100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hori dela eta, Gara-Adinekoentzako Etengabeango Hezkuntzari buruzko Lege Orokorreko berrogeita lau, berrogeita bost eta larogeita hamaikagarren Atalean agintzen denaren arauera eta Ikastegien Araudia araupetzen duen Ekainaren hemeretzi/mila bederatzirehun eta larogei Oinarrizko Legeko bederatzigarren Ataleko bat puntuko e) idaz-zatiak eta bi puntuak jartzen dutenarekin bat etorriz, azaldutako helburuei erantzuteko xedez, Hezkuntza eta Kultura-Sailburuaren saloz eta Jaurlaritzak 1984.eko Urtarrilaren 23an egindako Bilkuran aztertu ondoren, zera
ERABAKITZEN DUT:

1101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - 1. Erroldean sartutako tegiaren ihardun-adierazpideak, dagokion zenbakia eta bertan kokatuta dagoeneko Kondaira-Lurraldea izango ditu erroldean sartzeko aipamenak, honako era honetan:
A) Tegi-moetari buruzko aipamenak, NZ, EPE, CAC eta AV hasierako hizkiez adieraziko dira, 1980.eko Uztailaren 28ko Aginduaren bigarren atalaren lehenengo puntutik laugarrenerainoan adierazitako ekintza bakoitzaren arauera.

1102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 1. Herri-Administraritzan egindako zerbitzuengatik 0'1 puntu hilabeteko, gehienez,1'5 puntu lor daitezkeelarik.

1103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Frogak 0tik 10 puntura artean baloratuko dira.

1104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 3. Egindako zerbitzuengatik lorturiko puntuak lehendabiziko ariketari aplikatuko zaizkio, hautagaiak aldez aurretik 5 puntu gaindi ditzan baldintza pean.

1105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Hori horrela: Eske-idazkiaren Eraskin gisa aurkezten den Txostenaren edukinari zera dario: Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Gas Instalatzaileak gaitzeko ikastaroak emateko Baimendutako Entitateen Erregistroa sortzen zuen Industria eta Merkataritza Sailaren 1987.eko Martxoaren 30eko Aginduaren 3. artikuluko zazpi puntuetan agindutako guztiak oso-osoan bete dira.

1106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - a) Bizkaiko Eritegiz Besteko Sikiatria-Tegietan iharduteko Erizaintzan berariz gaitutako O.T.L. (Osasunketa-Teknikari Laguntzaile) edo Erizaintzan Agiridunentzako lantokiak honako hauei izendatutakotzat aldarrikatzea:
- M. Angeles Bernaras Aguirrezabala A., honako puntu hauekin 60,26.

1107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Aranzazu Garitano Aseguinolaza Andrea, honako puntu hauekin 59,96.

1108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Teresa Gámez Echevarria Andrea, honako puntu hauekin 51,19.

1109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Soledad Zurutuza Orthous Andrea, honako puntu hauekin 48,19.

1110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 b) Deialdiaren gai diren lantokietariko bat, betetzeke aldarrikatzea, Ana M Acebo Cardenas Andreak utzi duelako, honako puntu hauekin 57,37.

1111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Bizkaiko Eritegiz Besteko Sikiatria-Tegietan iharduteko Gizarte-Laguntzaileentzako lantokiak honako hauei izendatutakotzat aldarrikatzea:
- Esther Ruiz de Aguirre Gonzalo And., honako puntu hauekin 71,76.

1112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Josebe Pz. de Loza Mnez de Cañas And., honako puntu hauekin 68,38.

1113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Teresa Santamaria Zarain And., honako puntu hauekin 67,66.

1114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Angeles Larrinaga Vélez And., honako puntu hauekin 65,57.

1115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Luisa Diaz de Diego And., honako puntu hauekin 65,09.

1116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Marina Latorre Esteban And., honako puntu hauekin 63,50.

1117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Maite Balza de Vallejo Arana And., honako puntu hauekin 63,36.

1118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Begoña López de Munain Abasolo And., honako puntu hauekin 57,24.

1119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Euskara Zerbitzuko EIMA atalean utzitako erreferentzi zintan ikus dezake produktore bakoitzak nola gauzatu daitekeen puntu hau.

1120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Gehienetan jendea puntu konkretu bateko minarekin joaten da masaiariarengana baina arazoa orokorragoa izaten da eta masaiaren bidez tentsio hauek desagertzen dira.

1121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Arazo hauek normalean garondo eta bizkarraldekoak izaten dira baina gorputzeko beste edozein puntutan ere eman daitezke.

1122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Eta hirigintzari dagokionez, Hegialdek hainbat puntu ditu konpontzeko arlo honetan: gorotz-urak, telefonoa, bide eta kaleen egoera, garaje falta, espaloiak, eta abar.

1123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Zorroagatik, eritzi publikoari Pinillos irakaslearen Doctor Honoris Causa izendatzeko ekitaldian ordena akademikoa aldatu zela eta orduko erantzunkizunak garbitzeko helburuarekin Zorroagako Fakultatean ikerketa akademikoa irekitzeko erabakia hartu bait da hemen azpian izenpetzen dugunok, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaskuntzan aktiboki parte hartzen dugunok, jarraiko puntuok zehaztu nahi ditugu.

1124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Alkoholismoarekin parekatu ez ezik tabakismoa goragoko puntura ailegatzen da (pasatu egiten da).

1125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Proiektuaren bigarren puntuan, Produktoaren zehaztasun teknikoak izenburupean, honela ageri da: ... igandero goizez argitaratuko da, goizean goizetik gisa horretako gainerako egunkarien ordu berean salgai ipiniko delarik.

1126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0002 Neurri luzeak dexente maite ditu, bertso sail zenbait egin izan ditu bederatzi puntuan.

1127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Bi urte eta bi txapelketa ezberdinetakoak dira Abelek puntuari erantzunez kantaturiko bi bertsook.

1128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Sari Nagusi honekin lortutako ospea oso garrantzitsua izango du 125 cc.ko lasterketetan leku finkoa irabazteko, hainbat sari nagusitan mugatua bait da piloto kopurua, eta titulu zein puntuak erakustea guztiz garrantzitsua du, goragoko urratsa den 125eko kategoria horretan sartzeko oraindik ere beste munduko curriculumik ez duenez.

1129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 - J.H.: Bai hori argitaratu genuen lau pundutan.

1130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hirugarren pundua, iparraldearen berreuskalduntzea da, eta bereziki AEKren bidez, euskara ez dakienak ikas dezan, eta mintzo duenak, baina irakurri eta idatzi gabe, ukan dezan alfabetatua izateko moldea.

1131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Laugarren pundua, eta eremuak zabal dauzka, kulturaren sustatzea, izan bertsu, kantu, soinu, dantza, antzerki, prentsa, irrati, hots, izan idatzizko ala ahozko euskal giroa gure artean azkartuz (indartuz) joan dadin.

1132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Guk ulertzen dugunez, irakaskuntzak behar duen erreformak taula erreibindikatibok dituen puntu guztiak onartu behar lituzke.

1133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Karmele Rotaetxek esan digunez, hizkuntz ukipenak puntu asko du aztertzeko.

1134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Taldekide bakoitzak puntu bat aztertzen du, denen artean gaiaren zehaztasunak osatuz.

1135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Pasaia, Orio, Igeldo atzea, Lekeitioko hondarza atzea, Armintza eta beste hainbat puntutatik sartzen da tabako amerikanoa eta Barcelona, Valencia eta Madrilera banatzen.

1136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Etxezarretak azpimarratu zuen patrimonioa ez dela auzigai, prentsan sarritan kontratoa agertu bada ere, baizik patrimonioa nahi dela interesgune bezala jarri beste puntu guztiak ahaztu nahi dituztelako apropos, akordio ekonomiko-finantzieroan jasotzen diren puntuak hain zuzen ere.

1137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Beste puntu horiek ez dira aipatzen projektuan.

1138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Zazpi puntuak eta ez bat bakarrik.

1139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Ondorio horiek guztiz espektakularrak dira, medikuntza tradizionalaren oinarri seguru batzuk zalantzan jartzen baitituzte, homeopatiaren erizpide batzuei oinarri razionalak emanez edo medikuntza alternatiboaren puntu askori lagunduz.

1140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Bi puntu azpimarkatu behar dira: ikerketa ondorio ikusgarriok argitara eman diren aldizkaria Nature da, Britainia Haundiko zientzi aldizkaririk serioena, ikerketa mailan munduan sakontasuna eta seriotasuna aitortzen zaizkion aldizkaria alegia.

1141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Publikatu ala ez? Hau da nazioarteko zientifikoen artean gehien debatitzen den puntua, argitara emanez gero, ondorio zientifikoen lejitimazioa lortzen baitut ikerketa horiek.

1142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamabos