XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Zorion ori eskuratzeko, egin-alez, saiatu bear.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Barrendik ikusi-ala igarriko zaio, nagusia, ez dala geiegi saiatzen ez lagintza batean eta ez bestean).

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 (...), lenbaitlen ateratzen sayatuaz, Santuaren antzera caridadezco eguintz au urco lagunarentzat egiteco; eta eguitez ezin badu, gogoz bederic eguiten aleguinduco da.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo sayatu ezkero erraz etorriko zaizkitzuten gogoratze abek, eta aben antzeko beste batzubek, bear bezelako damutasuna sorreraziko dute: au Zeruko atea ta Aitormenaren iru zatiyetako lenengoa da.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 ¿Nola ikusi bear ditugu Jesus-en Biyotzari egunean-egunean eta asko bider egiten zaizkan txarkeriyak, biyotz-biyotzean miñ artu ta gure maitetasunaz ori gozatzen sayatu gabe?.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Eta Eleizak ordutik onera, zazpi gizaldi abetan Franziskoren semeen ardurapean, beren eskuetan dauzka jarrita leku doatsu aiek danak; eta abek berak gurutze bidea, kalbarioak, egiteko oitura santua mundu guzian zabaltzen saiatu ziran.

7. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ama iltzan ta etzazutela
kantatu gure echean;
badira beste asko nor poztu
sayatu zuen lanean,
alaiturikan beren amakin,
bizi diranak pakean
.

8. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Erri guztiyak saya biardu
festau ostera indartzen,
iñor ezda ari yola jokuba
kentzeko emen aitortzen,
baña Uriyari nola zaizkiyon
gauz oyek biyak gustatzen
ez asi orla Euskal erriko
oitura onak trukatzen
.

9. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Choriak ere sayatzen dira
egunarekin batean,
biotza alaitzen, berak bakarrik
dakiten kanta luzean;
alaitzen nitzan iñoiz ni ere
amarekin nitzanean,
baiñan gaur... ¡chori chiki maiteak
zuen kantuak aitzean,
penak guziak pillotzen dira
erruz nere biotzean!

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Erregesoro, aurreragoko urteetan, soldaru-zelaia zan; antxen saiatzen ziran karlista-gerratean gazte borrokalariak.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Xanti-k berak ere, zerbait saiatua zala, ezin sinistu ikusten zuana; gero-ta ikotika aundiagoak eta luzeagoak egiten zituan iñolazko arrigarrizko tankeran.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Baldin zure anima gaizkatzen zaiatzen ezpazera ¿nola geidearena gaizkatzen zaiatuko zera?.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Toki oyetan, ba, arretaz, arduraz eta bear bezela egoten sayatzen dirala zer esanik ez dago.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 Orañ saya zaite billatzera, cer zala bide Jaincoác zu orren aberats eguiñ ote cinduen: - Etzan izango nosqui zu mundu onetaco gauzac neurriaz campora gozatzera eman zaitean,(...).

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Guziaz ere piztu erazi bear da damu au, eta sayatu bear da bear becelacoa izan dediñ, edo confesioco Sacramentuaren gaibear eta premiazcoac becela bear dituen gauza gucíaz ornitua izan dediñ, al gucia eguitera, eta onetaraco bear dira: Andia izatea.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 ¿Obe alda jakinduriya izan ta, sua auzpean bezela gordetzia, non daguen ere iñork ez jakiteko? Ager bedi sua, gar bizi biziyakin zabal ditzan chinpartak, kaltegarriya bada itzaltzen saya gaitezen kaltia letorkiyonaren mesederako; bañan su orrek mesedezko izaerak badauzka, eman indarra zabal dediñ, dauzkan mesedeak garai onez jaso ditzagun.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Euskeraz biyotza mintzatzen zaigunok, ziñetan esan bear badegu berari deritzona, ta ez degu ukean baztartu bear egi zabalkoya eskutaturik illunpean betiko, baizik, eman argimen osoa, gure mendi, chara, soro ta baratza guztiyetan lanean sayatzen diran ayen eskuetara irichi ditezen, Madrill-tik izan ditugun albixta atsegingarriyai.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Batzuek eta besteak beren tokian ipiñi bear ditudan ezkero, alik argi ta garbien jartzen saiatuko naiz.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ar beltza iltzeko saiatu arsenikodun urak alpalpari botatzen, baño kontu euki gero alpalpa ori ganaduari ez ematea aalik-eta ur ori bota zanetik berrogei egun pasa arte.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Barrengo pozoyak sendagayez korputzetik botatzen dituzu, barrengo gaitzak, edo zañetik ebakita, edo sendagayez korputzetik ateratzen sayatzen zera, ta oitura charra animatik ateratzeko, ¿zer egiñ dezu? oitura charra kendu biarrian, grina charra azitzen zer zabiltza?.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Zertara dijuaz askoren jun-etorri ta ikustaldiyak? Premiyan dagoanari lagundu, edo Jaunaren izena goratzera? Onetan sayatzen diran anima Zorionekuak badira; ez daude danak.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Eta ikustean berriz Jesukristo gure Erredentore maiteak, Jaungoiko ta gizon egiazkoak, erampetu zituan atsekabe ta mezprezak, bere biotzeko amorioa, biguntasuna ta pekatarianako errukitasuna, saiatu biar gera bera irudikatzen edo imitatzen ta bera bezela mansoak ta humillak biotzetik izatera: Discite á me quia mitis sum et humilis corde Math c XI v 29.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Baño onek esan zidan artzeko eskeintzen zitzaidana ta nere eginkizuna betetzen saiatzeko; esanez: dezakezuna egizu ta ez zaizu gehiago eskatuko.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Bere predikuetan, Jesus'en Biotza'ren debozioa eta Sakramendu Sainduarena edatzeko sayatzen zen.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aberri aldez saiatu nai duanarentzat era egokia.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Naiz eta gugandik urruti bizi eta Euzkadi'kin zer ikusirik izan ez, euskera ikasten benetan sayatzen diran atzerritar eletari entzutetsuak badira.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mus txapeltza ere laister asiko da, nai duenak bertan sayatu, izena eman beza azkar.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orretarako bear bearrekoa da oraindañoko zirztilkeri ta jauntxokeriak erabat uztea; gauzak zuzen bidetik eratzen saiatzea.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emakume Batza'ren oñarria au izan da, ta bere berea dan gauzari bezela begiratuz saiatuko da, aurrera ere, Jel'en alde.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gogorapen zikin bat, lañu-matasa beltz bat bezela, sortzen zazu zure buruan... lenbailen uxatzen sayatu bearra daukazu, utzegite astunen bat egin nai ezbadezu....

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ia bada emen inguruko eiztariyak, zuek ere Ayuntamentutatik edo pasia kobratzen dutenetatik zer edo zer ateratzen dezuten sayatu.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai, agindu nizun, ta agindua zorra dala esan oi danez, zorra kitatzeko agindua betetzen saiatuko naiz.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Azkian ere bai, saiatu ezkeroz.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Dotrina beintzat, eskerrak neoni sayatzen naizela; bestela gabeko auntzen estulak eramango gaiñuzke.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Guri laguntzen saiatzen diran
guziak edo geienak
komunista ta sozialista
gorri izena dutenak.
Gure anaiei laguntzearren
oiek egin dituztenak
gure aldetik aitortu bear
ukatu ezin leikenak
ta euzkotarrak biotzetikan
eskertu bear ditunak.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Markiegi ta Arrasate'ko beste apaiz lagunek, Arin erretor jauna agurgarria buru zutela, langilleak Elizako magalean ezitzen saiati ziran, beti beargiñen alde jokatuz eta kristau langilleen alkartasunai laguntasuna emanez.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Otiosus Esau amisit primatus benedictionem, diyo Anbrosio doneak: Esau alperrak lenengotasuna galdu zuen, nayago izan zuelako artu, billa ta saya baño.

38. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Hau esaten niolarik, lehenago esandako hezur pilloan saiatu nintzan.

39. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Gaur sekulakorik geienen kaukaso aldeko izkuntzak ikasten saiatu dira euskeragaz idetuteko; berrogei ta amar bat izkuntza dira bertan.

40. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Zer saiatu ziran biderakusle bezela?.

41. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Ongilleren bat badatorkizu
berri onak zuri ematen,
ezta ibilliko inbusteriaz
gezur trasteak asmatzen;
zuk ere ari ondo erantzun
al dan onduen esaten,
biok saiatu bata bestiai
mesediakin ordaintzen.

42. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Saiatu naiz nere mendean daudenak jai-egunak gorde ta meza entzun dezaten? Pazkoz bete al det?

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Ondo zekian ori D. Jose'k eta ortantxe saiatu zan eguna joan eta eguna etorri: maitatzen eta Jaungoikoa nola maite erakusten.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Urrengo egunetan Madrid'en geratuak iritxi bitartean New-York uri zoragarria ikusten saiatu ziran.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Gure mixiolariak saiatzen dira aurrak Jaunartzeko prestatzen ta aurrak prestatu bearko, larriak ezin dirata.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arimako indar guztiak batu eta lurgain ontako irudi, gai ta itxura guztiak errotikan kentzen saiatzen nintzan.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Tabako-fabrikan, alditxo batean gauetako zaitzalle izan nintzan, eta orrela, denetik pixkat, an edo emen, egiten saiatuaz; azkenez, nere itxas-bazterreko bizitza Apacha zeritzaion etxean amaitu nuan; Papagayo-kalean zegoan, igo ta ezkerretara; an denetik egin nuan, nere lanik nagusiena auxe izan-arren: kalera bialtzea ixkamilla sortzera soil-soillik, zetozela iruditzen zitzaizkitan guziak.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Nik bere naia bete nuan, ortan ezpainuan iñorentzat kalterik ikusten, eta gañera ildakoen borondateak betetzen beti izan naizelako saiatua.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ta Akile'ri eusten ote dion sayatzen da, onek bere lanari utzi dezayon, eta Troar'ak ondamenditik gaizkatzen ote ditun.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Pake ortan Saturniño (obispoa baizan) bere artaldea arretaz, bere eliz-barrutian, Tolosan, zaitzen-zaitzen saiatu zan; eta lan oiekin artaldea, asieran txikia, geitzen-geitzen zijoan.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Eta optimistak izan. Baiña denok! Ederra izango litzake guziok erabaki au artuko bagenu; guziok, YAKIN'en irakurle eta idazle guziok: denok euskera ikasten saiatu.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Balio dutenak eta lezaketenak egin bear ezpadute, artakoak eztiranak saiatzearekin eztute ezer aurreratuko. Zenbaitzuk berriz, bertsoak jartze ori edozeñek egin lezakena dala uste dute, ta alakoak ateratzen zaizkiote ez buru ta ez ipurdi.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Organismo guziak alkar saiatu bear dute, baita gaur diran Universidade ta Ikastetxeak ere.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Interesduneko artikuluak idazten saiatu bear dugula.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Kondenazioaren zertasuna, adimen argiz gureganatzen saiatzea, uskeritan denbora galtzea deritzaio.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Astuna ta nekeza ez izaten ere saiatuko natzaizue.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Geiago: Oihenart eta Gazteluzar, mende artakoak izan arren, ez ziran sekula neurri ortaz saiatu.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bere euskal-liburu aitatuenak zati bi ditu: 1) Atsotitzak edo refrauak, ta 2) O'ten Gaztaroa neurtitzetan; danak ez dira bere-bereak, Katul, Tibul, Marot eta beste batzuen negar-eresiak euskara itzuliz, gure izkuntzaren errez-ugaritasuna ager-erazten saiatu zaigun-eta.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Itz lauz ta olerkiz saia zan ortarako.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Askatasuna ba-dute, eskolak eta nai duten guztia ere bai; saiatu dira, baiña alperrik, eztute ezer lortu.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Bilkuntzako batzarrekin batera tarifa bakarrera lenbailen eltzeko Laterkideen artean salerosketari buruz neurri berdiñak artzen sayatuko dira, batasuna lortu dedin.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 c) Atal au bukatzeko Elkarrekiko Merkatuak eratutako Batzar nagusien eginkizunaren berri agertzen sayatuko gera.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Ontaz jarduten dan artikuluan azaltzen da nola Laterkide bakoitzak beste errietakoak beregan bate eragozpenipe ametitzeko moduak egin bear ditun ta batasun osorako duten tartean, ontan sayatu bearko duan, baita ere nola laterkide bakoitzak beste Laterkideko sukursal, agentzi ta antzekoak jartzeko dituan trabak zuzitu bear dituan.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Lenbiizi ikastola nagusi oiek ahal aiña Europakoen mailletaraño jasotzen saia bear degu.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Bestetik berriz saiatzen da, Anselmo donea bezela, fedea adimenez argitzen, askotan ordea izkutukiak argi ematearren arrazoi edo bururakizunak geiegi beartzen ditu.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Iruko onen berri ematen saiatu zitzaizkigun batipat.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Bizitzan aurrera jotzeko saiatu bearrean gera.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori da ere Gure naia, Jubileo-urte osoan, kristau guziak saiatu ditezela, ez bakarrik beren griña gaiztoak moteltzen eta menderatzen, baizik ere, al dan neurriz, bizialdi ontako neke ta naigabeak gogoz artzen....

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Kristau-erri osoa era guztitara saiatu da, Lourdes'ko txoko zoragarri au, Ama Birjiñak nai dun bezela, otoitz leku, damu-iturri ta batez ere Mariaganako zaletasun-oinarri biurtzen.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Gu ere gure aldetik zuen Koldo ta Arantzari egunik pozgarrienak sortzen, al-izan degun neurriz, saiatu gaitun.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Sendituz aurretik aztertu baiño lehenago zerbait dagoela somatuz problemak aurkitzen dira eta nekatuz eta ahaleginduz, senditu dan hori gizatzen edo adimenaren bidez atzematen saiatzen gera gero, besteri, eta geure buruari, adimenduaren arabera azaldu ahal izateko.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Saia gaitezen, itzetan baño obretan otsegin zigun Erromatik (1554), ermitagintzara deika.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Arrezkero Nagusi danak saiatu izan dira, Epelde zanak emandako bultzadari jarraitzen.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Ah! Zure aundi-nai, zure panparroikeri ta zure atsegiñen alde saiatzen zeran bezain benetan... Jainkoaren morroitzan saiatuko baziña...!.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Euskera ikasten ogei urte ontan saiatu danak, errez irakurri dezake, nere ustez.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0033 Baten batek esango du bear bada bere artean: Badirudi, sekulan euskeraren alde ez dala iñortxo ere saitu, praile ta apaiz batzuek baizik.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Bizkor saia ba'naiz, .

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Beraz, saiatuko naiz gaurkoan liburu honen benetako esanaia sakontzen, XX-gn. mendeko fiura aundi baten azken arnasa delarik.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Era berean, eta honek garrantzi gehiago du, kristau bizitzak eta ekintzak ibilli behar dituen molde oiñarrizkoak urratzen saiatzen da, Ebanjelioak eskatzen duenez.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Augatik saia oi gera guztiok, zerbaiti ekiñik, eta geure nortasuna erakutsiz, izena gaillendu ta erpin jarten.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0083 Gorrotxategi
Konponduko ditugu guziak
elkartzen geradenian,
emen kontuak alperrik dira
denbora ondotik juanian;
ai, andregaitxo, saiatu bear
degu gu biok lanian,
baño bizitza eramango degu
alkarren aldamenian.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0049 Arozamenak
Fruturikan gabeko arbola
naiz ta sayatu lanian,
gure Jainkuak ez gaitu ikusten
danak begi berdiñian,
bañan, Mattin, ez nuke egon nai
zure larrun barrenian,
ai zer etorkizuna daukazun
ezkontzen aste'iranian.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0133 Fermin Muñoak
Zar auri beira egoten naiz ni
klase askota pentsatzen,
denbora juan eta gero
nola ari dan sayatzen,
egunero otzikan dago,
iñola ez da berotzen,
lenago gauz ori ez al zitzaizun,
ai, mutilzar, akordatzen?
.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Ortarako gai diranak saiatu bear ortan. Betozkigu ordu onean bide-urratzaile Arantzazu'ko gazte argi ta ikasiak.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Komeni da ta saiatuko gera, al dan neurrian noski, azterketak egiten: batez ere soziolojiazkoak, literatura, erlijioa, ekonomia, politika. Erriaren egoera ta abar, beti alderdikerietaz kanpo, gizona osotasunari begiratzen diogula. Ontatik atera kontu irakurle Arantzazu'ko gazteak zer lan artu nai dituzten bizkar gañean.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Gotzaiak, apaiz eta gizonak ere saiatu dira kristau-ikasbidea gaur-gaurko eran erabiltzen...

88. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Aita Santuak irugarren zatian agintariei dei sakon bat egiten die justizia jarraituaz, benetan saiatu ditezen kultura txiki oiek laguntzen eta indartzen.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Justiziaren eskariz, bada, agintariak benetan saiatuko dira erri-txiki edo minori oien giza-balioak laguntzen ta batez ere, bere izkuntza, kultura, tradizioak eta ekonomi ogasun eta ekiñaldiak.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Auek geroa oraingo aldira ekartzen saiatzen dira, edo obeki, gaurko gizona bat-batean beste aldi orretara eramaten, tartea ondo landu gabe.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Eta onen alde gure borondate osoz saiatuaz salba eta bizkortu dezakegu aurrerantzean, adur txarreko igarleen esamesak gorabera...

92. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Zergatik ez dira zarautztarrak saiatzen oroipengarri bat sortu erazteko? San Pelayo auzoan bear luke oroipengarri onek itxasoari begira edo itxasoan bertan; auzo ontan itxasoratu bai zan lenengoz Victoria 1.515 ' garrenez...

93. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Beraz, danok saia behar ginuke hemengoaren alde... hangoak eta hemengoak.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Euskerak... batasuna nahitanahiezkoa du... eboluzio bidez, amaikagarren mendez geroz goitik behera dijoa; reboluzio bidez... zer? saia gaitezen.

95. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 Barkoan, kapitan lez, sayatuko naiz ibillaldi atsegiña eskintzen.

96. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0005 Arrazoizko erantzuna emoten saiatu zaitez.

97. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

98. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Saiatu zaitezte billatzen (bururatzen) idazten eta ikas-gelako mapari erasten, munduko, gertakizunetan, Jaungoikoaren deiari baietza diotenak eta dei berari ezetza diotenak.

99. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Ikasleak lau sailletan banatuko ditugu eta saill bakoitzak egingo duan lana au izango da:
1'go Saillak: Munduan nekez eta bearrez: gosez, ezjakiñez, gudateaz, eta abar, bizi diranen argazki ta berriak biltzen saiatuko gera.

100. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 O.E.O. ko mailla ontarako daduzkan legeak eta umeen laguntzarako irakasleak dituan asmo ta itxaropenen erara jartzen saiatu gera.

101. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Zahar eta gazte, txiro zein aberats, gizon ta emakume, danak saiatzen dira zorioneko edo zoritxarreko gaitasun txarteltxoa lortzen.

102. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 Alkarrekin konparatu eizuz eta saiatu zaitez zerikusirik daukien aurkitzen.

103. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Dagoan argi urriaz, egunkaria behin eta barriro irakurtzen saiatzen da.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Onegan bere uste osoa jarrita eban, eta sarri askotan azaltzen eutsazan bere arrenkurak, eta izan be, Edurne amaren naigabeak aalik ondoen uxatzen saiatzen zan.

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Errez ta apal diñot, eta izan be orrela osotzen saiatu naiatzu ari buruzko azterketa lerruok.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Bertsolariak saiatu ziran.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Probintzi osoa, gorputz bat eginik, bere lurrari ta nortasunari eusten saiatuko zan.

109. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0050 (Aurrerantzean kazetaria FLYWHEEL akabatzen saiatuko da).

110. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 LURDES solasaldia arlo pertsonalago baterantz eramaten saiatzen da.

111. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Ez etsaiekin losintsa eta lausenguka arituz, Txapela jaso eta bizirik, mantentzen saiatu eta ahalegintzen garenok batuz baizik, eta bide hori aukeratuz gero zabalik dituzue gure eskuak eta gure bihotzak gertu.

112. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 SUSAN - Ah, Bourbon-zalea zara! ALLAN - Bai, baina neurtzen saiatu behar dut. Egunean ia boteila erdia edaten dut...

113. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 (Oso ikaratuta eta urduri, jarrera egokian ipintzen saiatzen da).

114. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Sektorizaziotzat zera ulertzen dugu, haurrari eskolarizazioa bere giro naturalean ematen saiatzen dena alegia; zerbitzuen sektorizazioa zentralismoari kontrajartzen zaio.

115. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Horregatik irakaslearen prestakuntza bi eratara moldatu beharko da: - Pedagogia terapeutikako ikastaroak gehitu, ikastaro hauetan parte hartutako irakasleek ondoren Hezkuntza Bereziko geletan lan egin ahal izan dezaten bideak libre aurki ditzaten saiatuz.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2 - Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 Polinomioen arteko zatiketa nola egiten den ikusteko, saia gaitezen zenbakien artekoan jarraitzen den bidea aztertzen.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 Faktorketa osoago bat egiteko polinomioaren deskonposaketan saiatuko gara; kasu honetan 6-aren zatitzaileak erabiliko ditugu: 1, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 2.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00020 Izadi-arloan dauden arazoak aztertzen saiatu.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00020 Behin ezagutuz gero konpontzen saiatzeko ere aukera gehiago izango ditugu eta.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00020 Bizi garen inguruak, ura, airea, e.a. garbi zaintzen saiatu.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Halaz ere, Madrileko UCD Kontzertua aplikatu beharko dela aspaldidanik sinistuta dago, nahiz eta biziki saiatu, hau ahal den beranduen eta murriztuen izan dedin.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Kontzeptu hauek oso arruntak dira informatikaren munduan eta ahalik eta modu errazenean adierazten saiatuko gara.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Alexandriako jakintsuek, berriz, greko klasikoaren gramatika baten beharra zutelarik, analogiak aztertu eta paradigmak osatzen saiatu ziren.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00137 Hasteko, BALDINTZA delakoak orain arte ikusitako beste egitura guztiekiko dituen desberdintasunak azpimarratzen saiatuko gara.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2.- Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00175 Oraingo puntu honetan, partikula-sistema baten momentu angeluarraren teorema aztertzera saiatuko gara.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00210 Saia gaitezen, L' eta w bektoreak sistema honetan dituzten osagaien bidez adieraztera.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Gaia aldatzean, saiatu haur gorrari jakin erazten, bestela galduta dago eta ematen ari zatzaizkion azalpenak, ez ditu ulertuko.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 Eta, Jesusek, bere ingurukoen bidez berari dei egiten dioela konturatzean, bi marrazki egiten ditu: a) Bat, bere aurpegiko begiak haundi-haundi margotuz; horrela gehiago begiratzen saiatuko dela adieraziz.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 Zuk, hiru zentzu hoietatik, arreta beharrik haundiena duzula eta hobeto saia nahi duzula adierazteko, zere burua nola marraztuko zenuke?

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 1. IPUI ASMAKETA a/ mutil alferrarena: b/ mutil saiatuarena:.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Honela ba, beste zer edo zer hobeagoren bila ekin eta saiatu ziren gurasoak.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Aintzin-aintzinetik gizona gorputz konposatuetan parte hartzen duten elementuak ezagutzen saiatu da.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 e) Saia zaitez gogoratzen zein elementuri dagozkien ondoko ikurrak.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 f) Kontsulta-liburuen laguntzaz, saia zaitez azaltzen gaingiroki, zer den elementuen Taula Periodikoa.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 Bertan egunero ikusten eta zure beharretarako erabiltzen duzun substantzia bat, bere elementu osagaietan bereizten saiatuko gara.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Guztiekin ondo konpontzen eta guztiei laguntzen saiatu naiz, eta askoren esker ona ere jaso dut.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Saiatzen naiz baina ezin dut, zutik jartzen naiz eta ibiltzen hasten naizenean erori egiten naiz.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Horregatik saiatzen ziren ahalik eta urre gehien sar zedin beren estatuetan eta gutien irten.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 XVII. mendeko ekonomik politikari merkantilismo deritza, beste herrialdeetako merkatuetan ahal bait gehien saltzen saiatzen baitziren eta kanpotiko produktoak ahal bait gutien eros zitezen.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Zer emango diozue jateko? Saia zaitezte elikagai desberdinak ematen: pipak, gazta, azenarioak, urraza, harren bat, aurkituz gero....

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0252 Honako honetan saiatu behar da ibaia berez garbi dadin: Ohizko emaria izan dezala beti.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Oraindik ere elementu hauen eraikuntzan saiatzea beste ezertan aritzea baino interesgarriagoa dirudienez, jokabide honi emango diogu lehentasuna.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 ARRETAZ SAIATZEN GARA Lan egiteko modua: Taldeka Materiala: Kodea orrialdean dago.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Hona hemen hamabostaldi honetan landuko diren gaiak:
ARRETAZ SAIATZEN GARA......... Logika
ZENBAKIEN MUNDU MIRAGARRIA...... Zenbakiak
HANDITZEN ARI GARA...... Zenbakikuntza-sistemak
JO ETA KE AURRERA...... Eragiketa aritmetikoak
GAUZAK HARRIGARRIAK DIRA...... Magnitute
INGURUARI BEGIRA...... Topologia, Geometria
JOLASEAN

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 ARRETAZ SAIATZEN GARA Lan egiteko modua: Banaka.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 120. eta 121. orrialdeak ARRETAZ SAIATZEN GARA

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Haurrak bakarrik irakurtzen duenean ere, saiatu behar du irakurketaren mekanika hutsetik ulermenezko irakurketara salto egiten.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Hitz egokiak erabiltzen ahaleginduko da eta ahoskera ere garbia izango da, lekuak eta jendetzak eskatzen duen doinua eta ozentasuna erabiltzen saiatuz (ez dezala hitzegin esaten duena bere okotzak bakarrik entzuteko moduan)...

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Horregatik interesgarria da irakurketarako zaletasuna sortzea eta horretarako haurrari gustatzen zaizkion irakurgai egokiak bilatzen saiatzea.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Beraz, gure mundua errespetatzen eta zaintzen saiatu behar dugu.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Ariketak eta esperientziak eta, nola ez, horiei hasiera emango dien elkarrizketak era bizi batean aurkezten saiatu gara.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 2.- Errokizuna ez da inongo zenbaki razionalen karratu betea, eta esplikaturiko bidean saiatzen bagara ez gara behin ere ailegatuko zenbaki hamartar periodiko bateraino; nahitaez zenbaki ez-periodiko bat sortzen da.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Sistemak askatzen saiatu baino lehenago, beharrezkoa dugu bi ekuazioak hurrengo era laburtu honetan idaztea: non a, b eta c koefizienteak, zenbaki errealak bait dira.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0063 Esperientzia (1) A. Saia gaitezen beheko luzera hauen neurriak bilatzen.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 g) Aurkakoaren propietateak: Jarrai ezazu, arretaz, beheko lan hau
saia gaitezen batuketa egiten
Mailaberdineko monomioen batura
polinomioa polinomioen arteko batura da.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 Irudi hau aztertuz saia zaitez ekuazio hori egiaztatzen.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Irakur itzazu arretaz eta saia zaitez egunero betetzen.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 Bera honetan saiatu zen: teoria elektromagnetiko guztia eraikitzeko behar diren hastapen minimoak ezartzen.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 Saia saitez herrialde guztietako izenak aukeratzen.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 -Lanerako gidoiak: Hauek oroimena lantzea baino gehiago, ikasleari lanean erakusten saiatzen dira.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 - Textuak gure kulturaren, historiaren...... jakingarriak aditzera ematen dute, eta modu ez sistematikoz ematen badute ere, beti estudiatzera goazen gaiarekin halako harreman moeta jakin bat bilatzen saiatzen dira.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Superproduzioaren kontra saiatzen da zenbait gobernu: Brasil-en kafea erre egiten da eta 1934an 8 milioi ganadu hiltzen dira EE.BB.tan.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Testua ulertu eta horren sintesia egiten saiatu beharrean, testuan esaten denaren moldapen bat hitzak aldatuz egin ohi da.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Sorginak zirela eta, jende xehearen artean bildurra bazen, eta Eliza gogotik saiatu zen sorginkeriaren kontra.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0053 Saia zaitez zein euskalki den asmatzen eta batuan berridazten.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 3. Orokortasunaren barruan ari garelarik, oso garrantzizkoa iruditzen zaigun arazoa erabakitzen saiatu gara: globalizazioa.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Bestalde ume hauei kolorea atsegina zaie oso, eta bide batez haurren joera profitatuz kolore-mundua lantzen saia gaitezke.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0197 Rutherford, Thomson-en ikaslea izan zen, eta bere maisuaren teoria konfirmatzen saiatu zen, a-partikulaz urrezko, xafla oso meheak bonbardeatuz.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Kurtso honetan, biraketa-higidura uniformea aztertzen saiatuko gara.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0148 Oraingo puntu honetan, partikula-sistema baten momentu angularraren teorema aztertzera saiatuko gara.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Arratsaldero, etxera joan baino lehen, taldeka elkarrizketa bat izan ondoren, urrengo egunetan zein eguraldi egingo ote duen iritziak ematen saiatu zergatia azalduz.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Polis bakoitza, bere bizi-espazioa zabaltzen saiatzen zen.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Geroko artista helenistikoak, aldiz, sentimenduak adierazten saiatu ziren, expresionismoa lantzen (Samotrazia-ko Garaipena, Laokoonte-ren taldea, etab.).

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 XIII. mendean zehar presio fiskala handitu eta pribilegioak murrizten saiatuko da koroa.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0013 Oharra: Saia zaitez beste horrelako lau adibide jartzen.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0109 Oraingo gai honetan, biderkaketa eskalarra deituriko eragiketa aztertzen saiatuko gara.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Hori dela eta, agertzen den lehen joera ebolutiboa eragozpen hori ekiditera, hots gorotzak aurre-aldetik egoztera saiatzen da.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 1. Zergatik errepikatzen zuen Redi-k bere experimentua aldi bakoitzean material ezberdinez baliatuz eta baldintza ezberdinetan saiatuz?.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0006 9. Laborategiko tresnak zuzen erabiltzen saiatu behar duzu.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0006 11. Saiatu behar duzu hartu dituzun datuei buruzko ondorioak ateratzen.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0024 Oharra: Saia zaitez informazioa bilatzen 1. Gida egin behar duzunerako.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 10. Liburutegian ordenarekin lan egiten saiatu behar duzu.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 11. Aurkitutako informazioa edota besteren batek emandakoa zure koadernoan ahalik zehatzen apuntatzen saiatu behar duzu.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0052 8. Saiatu behar duzu ikasgelatik kanpora egiten diren irtenaldi guztiak serio hartzen.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0052 9. Unitate honetako terminologia zientifiko propioa erabiltzen saiatu behar duzu.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0052 10. Saiatu behar duzu, zure informazioa osatzeko, beste liburuak ere kontsultatzen.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0052 11. Ikusten duzun guztia apuntatzen saiatu behar duzu.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 Norabideak: Talde bakoitzeko mostra bat edo bi biltzen saiatu behar duzu.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 Ahal duzun animali mota desberdin gehienak biltzen saiatu behar duzu.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak, bere bizitzan zehar, behar asko sentitzen du: jan, lo egin, jantzi, ikasi, etab.; honengatik, nahiz eta beharrak nahiko erlatiboak izan, bizitzeko eta bere burua hobetzeko behar hauek asetzen saiatzen da.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 PANen xirula horrekin, saia zaitezte ondoko melodia jotzen.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Orain, Pinua egiten saiatuko gara.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 - Barautsa makinan muntatzen da, ahalik eta zentrukidekien bira dezan saiatuz.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Ikasten ari den jokalariak, bai eta esperientzia duenak ere, hobetoago jokatuko du aurretik sorturiko plangintza jarraituaz, irekigune bakoitza bere ideiari dagokion bezala tratatzen saiatzen bada.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Steinitz-en oinarrien aplikapen praktikoa hobetzen saiatu zen Nimzowitch.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Denak puntu batetan datoz bat; xake estrategiaren legeak are gehiago aurrerabidetzen saiatzen diren aintzindariak direla.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Era askotariko bidexken bila saiatzen dira, baina, beren azkenaldietako ondorioak geroari erreserbatuak daude.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Tailerreko programazioaren ahalmen-eremuak ikusi ondoren makinazko programazioak datu-sarrera gutxitzeko dituen aukerak aztertzen saiatuko gara.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Baina saiatzeaz gainera prozesu bat segitu behar duzu; behar-beharrezkoa da ondoren markatzen dizkizugun urratsei eustea.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Bertan, ikastunitate baten didaktika pausoz pauso saiatu gatzaizkizu azaltzen.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Ondoren, gatazka sozialak alboratzen saiatuko dira, gizabanako eta gizataldearendependentziazko eskuhartzearen bidez.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Fisikariek eta kimikariek saiatuko dira inguratzen gaituen mundua ikertzen.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Beraz saiatu gara mota berriko langile klase baten lehen hastapenak azaltzen.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Dena dela, delako giro onaren zergatiak aurkitzen eta azaltzen saiatu behar dugu.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Irakasle, ohar hauek oso garrantzitsuak dira zuretzat eta saia zaitez lanean hasi aurretik patxadaz irakurtzen.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Ikasturte hasieratik saia zaitez ondoko arau hauek ongi betetzen eta batez ere irakurtzerakoan ongi ahoskatzen:.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Atal honetan saiatu gara Olerkia, Bertsoa, Antzerkia eta literatur-sena lantzen eta esnatzen.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Gero hitz bakoitzarekin esaldiak egiten saiatuko gara, denok lagunduz.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0015 Beraz, Kimikaren lana, hein handi batean behintzat, guzti honi muga jartzea eta konpontzen saiatzea izango da.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Egintzen helburuak: - Korronte eta tresna elektrikoen erabilpenean saiatzea.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Dena den, guri dagokigunez, gai honetan galdera hauei eta beste batzuri erantzutera saiatuko gara.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Dena dela, lurrazpiko zatia oso sakonean ez egiten saiatu dira proiektuaren egileak.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0129 Hau saiatzen da munduko pakea mantentzen eta nazio guztietako ekonomi, sozial eta kultur kooperazioa garatzen.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 ULERMENA Testua ondo irakurri ondoren, saia zaitezte galdera hauei erantzuten: Non kokatzen dira itsaslapurren abenturak?.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0105 Saia zaitezte egunkaria jasotzen erregelaren muturra kolpatuz.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Saia zaitez zure eskuez hemen ikusten dituzun animalien ziluetak berregiten:.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 3. Talde osoko lana: Animatzaileak Pedrotzat hartua, neskamutilen galderak saiatuko da erantzuten.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Vaticano II. Kontziliotik aurrera, Eliza berritzen saiatu da.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Ikasgaian zehar Paulok jasotako tradizio honen edukia azaltzen saiatuko gara eta ulertuko dugu: - Jesusen bazkarien esannahia.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0203 Prehistorian adibidez, soinutresnak egiten saiatu zen.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Ez gara orain hori frogatzen saiatuko, baina argiaren abiadura nola kalkulatu zen ikusiko dugu.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Saia gaitezen orain aldaketa horiek nolakoak diren aztertzen.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0071 Bukatzeko, saia zaitez beste problema hau ebazten.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0101 Saia gaitezen energiaren kontserbazioa adibide hauetan aztertzen.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Irakur itzazu jenero literario desberdin batzuk eta saia zaitez bakoitzaren gaia aurkitzen.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 Ondoren, irakur ezazu ozenki, besteen aurrean, eta saia zaitez testuak eskatzen duen entonazio eta bizitasuna ematen.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 - Asko saiatu haiz e!.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 (2) Era honetara elkarrizketa normal bat burutzen saiatu, hitzegin beharrean bestearen bizkarrean (edo eskuan) idatziz.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 Gertatutakoaren arrazoiak aurkitzen saia zaitez eta idatz ezazu zure koadernoan zeuk asmatutako teoria.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Bakoitza non egiten den ikusten saiatu, eta biak alderatu.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Saiatu ahalik eta mota gehien biltzen edo liburuetan bilatu eta ikusten.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0011 - Erresistentzia pasiboa: bizirik iraun eta bazterturik bizitzen saiatzen dira: farisearrak eta herri xehea.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Jarraian beraz, zenbait karga dituen habearen kasua aztertuko dugu eta kargen nahiz deformazio edo gezien baitan adierazten saiatuko gara.

236. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Halere, hainbat eta hainbat bide eta bitarteko ezarri arren, ez dirudi Eguzki Erregeak nahi zuen bezain azkar lortu zuenik protestanteen erlijio aldaketa, ezen abokata gehienak ere hugenotak izanak zirelarik eta bere eskuetan zeudelarik ofizioen gorabeherak eta paperak, hauek ahalik eta gehienik atzeratzen eta luzatzen saiatzen ziren.

237. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Teorietan, ziurrak ez diranean irargiak, eta hainbatekoak diranean egiztabideak eta arrazoiak, baiesteko ahaleginak egiten diranean eta onartzeko saiatzen denean, erabiltzen da Dialektika.

238. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Egiantzekoa bihurtu nahi da teoria ta egiantzeko bihurtzen saiatzen da dialektikaria.

239. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Horren antzeko beste bide batetik saia daiteke, aztergaiaren hezurrunetaraino iris dedin, adibidez, zintzotasun bidetik, itxarobidetik, betikotasunaren irritsetik, etab.

240. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Holako bizkizun denetan, ordea, izatezale den jakintzalea, erdiko bidetik, ez albokotik, ez ingurutik saiatuko da ahaleginez arazoa adierazten.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Eskutan hartzen saiatzen bagara, busti egiten gaitu, ihes egiten digu, lurrera erori eta azkar desagertzen den putzua uzten du.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0005 - Setatsu saiatu nintzelako da!.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Han medikuntza ikasi nuen, ezkondu, umeak izan, eta Old-Jewsy auzoan etxe bat nuelarik gizartean leku bat lortzen saiatu nintzen, gehiegi lortu gabe.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0022 Haiek indar guztiez saiatzen baziren ere ezin izan zuten bera gainditu.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0039 Hanno saiatzen da, orobat herensugetxoa, biek launa itzulipurdi segidan lortu arte.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 - Saiatuko naiz.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 - Saia gaitezen! erantzun zuen Klingsor jaunak eta hiru eskuzarta jo zituen.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0061 Saiatu, gogotik saiatzen ginen, baina bost egun haietan zeharo alferrikakoa izan zen.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Eta ni berari entzun gabe urdaila betetzen saiatzen nintzen bitartean, berak ele-meleka *ele meleka: berriketan ziharduen etengabe.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Nire aldetik esker onak agertzen saiatzen nintzen.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Lemari*lema: timoia begiratzen zion aska ez zedin, edo untziaren zuzenbidea frogatzen zuen, edo barruko ura itsasora botatzen saiatzen zen, edo arraunei heltzen zien itsasoko kolpe batez gal ez zitezen, motorra urez estalita bait zegoen eta arraunean itzuli beharko zuten....

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0013 Regineri Annari laguntzen saiatzeko eskatu zion.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0009 - Barkatu, baina benetan diotsut. Zera ikusten zaitut... sufritzera saiatuko bazina bezala.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Dinah-k bere umeei aurpegia garbitzeko zuen era hauxe zen: lehenbizi gaixoari belarritik heltzen zion atzapar batez, eta gero beste atzaparraz aurpegi osoa igurzten zion ilez kontrara, sudurretik hasita; eta orduantxe, diodanez, buru belarri ari zen lanean katutxo zuriarekin, urruma egiten saiatuz lasai zetzana, ezpairik gabe guzti hura bere onerako zela sentituz.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 - Nahiago dut ez saiatzea, arren! esan zuen Alicek.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Momok tarte luze batetan eserita jarraitu zuen entzun berria zeukana zer ote zen ulertzen saiatzen zelarik.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 - Edozeinek egin dezake lan hau; horretarako sen pixka bat besterik ez duk behar, umorea, eta horretan saiatzea. Hik ba duk umorerik?.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Sarritan momentua imaginatzen saiatu izana zen, esango liokeena prestatu izan zuen, baina supitoki guzti hura bere gogotik ezabatu izan zen.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Belaun bat lurrean tinkatzen saiatu zen, bere lurraldeko kanpamenduetan entzun izan zituen kontaketa eta abestietan huts egin zion eta Haur Enperatrizaren oinetara erori zen, aurpegia lurraren kontra geldituz.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 Egun batez behar zen materiala eramatea gogoratu zitzaidan, honelako ekintzak ireki zitzakeen bideak saiatu nahian; kontzesiorik batere ez nuen egin, hasieratik azkenera ingelesa bakarrik erabiliz.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0081 Gazteluko ateari haizkoraz erasotzen zioten bitartean, besteak goitik, beraien kontra zernahi tresna botatzen saiatzen ziren.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0083 - Ederki hasi gara - esan zuen andereñoak -. Beno, Joakin, zer gertatzen da? - Joakinek esplikatu zion, andereñoak hasperen bat egin zuen eta labana bat ekartzea ez zela oso egokia baina saiatuko zela Dubon jaunarekin - hau da Baxarriren benetako izena - guzti hura konpontzen.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 Zer egin? Saiatu zen Manex mutila malkar hartan gora, talde osoa zegoen tokiraino igotzen; baina ezin zuen pausorik egin.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Baina hezurrarekin benetan saiatu arren ez zuen musikak sortzeko kemenik izan.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0096 Bihurkina hartu eta lehenengo dranbala ateratzen saiatu zen.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 Hobe ote litzateke lagunak non dauden Raouli aterarazten saiatzea, nahiz eta hori susmagarria gerta lekiokeen berari?.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Gure komunetan saiatzeko, aber bilatzen dugun, behar gorrian dela eta.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0066 Ze indiarrak asko saiatzen baitziren honelako zaldien atzetik.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0124 - Zu saia zaitez al dituzun giltza gehienak biltzen.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0064 Saiatuko zen, noski, horrek zoriontsu egiten bazuen.

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - Ez dut uste hemen esandakorik entzungo zuenik, aldegiten saiatuko da bestela.

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 - Lope, ikasten saiatuko naizela agintzen dizut eta... Leihatilatik begiratu zuen. Ez zekien zer gehiago esan.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Eta Alzeste purua hartu eta kea sudurretik pasatzen saiatu zen, eta orduan eta eztul handiagoak.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Eraileak saiatu ziren igotzen, baina enborraren erdialdera iritsi zirenean, irristatu eta lurrera erori ziren, eskuak eta hankak larrutuz.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0128 Eguraldia eta tokia erabat kontrakoak baziren ere, erosoago bizitzeko gogotik saiatzen zen jendea.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Vania saiatu egin zen ez egiteko izarditan bidean zihoala, eta ez zuen nekerik gabe lortu.

277. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Saia gaitezen lagunurkoari, onerako denean, atsegin ematen eta onbiderako izango dena bilatzen.

278. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0093 Beste gauzarik ere ikusiko dun,
esistitzen saiatzea
kasik benaz esistitzea dela
entelegatuz, behar bada.

279. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Belarri ona eta ahots txarra daukana
nauzu,
daukan egoera ulertzen eta aurrera ateratzen
saiatzen den laguna nauzu,

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0086 - Saia zaitez gehiago gogoratzen.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Begirada iluna zuen eta ilun mantentzen saiatzen zen.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Altxatzen saiatu, baina ez nintzen zirkinik egiteko gauza izan; hain zuzen ere, bizkarrez nengoelarik etzanda, besoak eta zangoak alde bietan zoruari tinko loturik nituela konturatu nintzen; eta ilea ere, luze eta sendoa, era berean nuen lotua.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 - Zergatik ez zinen jakiten saiatu?- galdetu zuen sinpleki Kardenek.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Lizek ez zuen ezer esan eta Kardenek jarraitu zuen: - Ez zinen saiatu ere egin zerbait bururatu zitzaizulako.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Izpiritu eta haragiaren arteko burrukak bizi izan arren, gizon segurua zen Alejandro, edota segurtasun itxuraz jantzirik agertzen saiatzen zen bederen.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Begiak ixten saiatzen naiz, alferrik, momentuzko iluntasun horrek gorputza ikaratzen baitit osotoro eta beldurra hezur-muinetaraino sartzen zait inolako kupida gabe.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Horrela, desio sensuala medio delarik, zakila tentetzerakoan piskatxo bat atzeratuz aluan sartzen saiatuko da; gero, atera egiten du atzeko beste zuloan barneratuz; ondoren, plazerra helduz gero, nahi duen tokira bideratuz, jolasari emango dio hasera.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Jende mordo bat zebilen kalean, aurrera eta atzera, albokoarekin berba egin eta aurrekoari kontatu atzekoak entzuten saiatzen diren bitartean.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Adibinatzen dituen so hotz epaile horiekin berea ez gurutzatzeko, aurrera begiratu irmoki eta abiadari eusten saiatzen da, abiada geldo honi, inkontzienteki azkartu baitzaio une batez.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 Zenbakarren komandoa zinetela esan duk? - Lehen konpainiako zazpigarrena... - Soldadu horrek! moztu zion derrepentean kapitainak zer demontre daramak beso artean? Hori al duk firme egoteko forma? - Bai - saiatu zen erantzuten arpegiaren keinua aldatu gabe, horretaz ere hitzegitera etorri natzaizu.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Lehenbizikotik, adiskide egin ginenetik, zuri ez hutsegiteko, desilusionatu ez zitezen, gizon on bat bezala agertzen saiatu nintzen.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Esku harmatua aurreratzen dik, hi bostgarren pausoa ematen saiatzen haizenean.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Airean flotatzen sentitzen haiz borondate-akto batetan, zaztatzen hauen berunaren kontra pauso galduak berrematen saiatzen haizenean. 105 SEGUNDO.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Zenbat denbora pasa ote zuen errestaurantetik atera zenetik kalkulatzen saiatu zen, baina ez zuen ezer asmatu, aspaldi izan zela zeritzaion eta urrun, oso urrun, gelditzen zirela gau hartan ikusi zituen gertaera erogarri guztiak.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 - Saiatu hadi hire anaia zaintzen.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0050 ; (...) badaezpada, hala ere sustorik ez ematera saiatzen nintzelarik, ez bainengoen oso seguru eta bazitekeen ezagutzen ez nuen norbait izatea ere.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 11) Belarririk duenak entzun beza: Zazpi dira Euskararen etsaiak, hil dedin urtearen egun guztietan ahultzen saiatzen direnok: (...).

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Min hura ezin zuen bapatean sendatu; Ekain gauaren zain egon beharko zuen, bitartean haurra geldi egonerazten saiatuz.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Otso gizagaixoa eta azeri maltzurra, Sadar mendian okela jateko ardien bila ibiliak galanki eginik zeuden, baina artzainek piztia haien arrastoak aspalditxotik zituztenez gero, artaldeak zaintzeko ahaleginak moldatzen ere saiatu beharra gertatu zitzaien.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Ahalik eta etsaiari arma gehienik hartu; komunikabideen eta garraiobideen segurtasuna nahasi, baina benetako gudu handiei ihesi egin; herri oso batez jabetzea ez saiatu; gauaz agertu egunaz desagertu.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0101 Bainan, ez dakit zergatik, Prai Mathias baizik hiltzera saiatuko zela uste nuen.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Eta maittia ere hotsegiten zidan eta orduan buelta eman sukaldeko zintzailuaren kontra-kontra jarrita ipurdiz beregana eta bi eskuz hartzen zizkidan ogia egiteko orea amasatuko balu eta orduan zotza ezkerrarekin hartu zuen, ordurako praketa irekitik kanporatzen zitzaiolako gogor, eta ipurdiko txulotxoan sartzen saiatu zen muturra, baina mina ematen zidan haundia eta ez sartzeko eta ez sartzeko hasi nintzaion negarrez; nere aieskak adituta nonbait atzera egin zuen eztizut penatu nahi, ohittuko zea, lasai maitia eta orduan bere erreberoa bizkar gainean isuri zuen xuri eta ugari.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Hasieran beste bide batzuetatik ere saiatu zen, (...).

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Saia eta buka ezazu zeure egitekoa.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Izitua nintzen, ikaratua; beste ate batean saiatu nuen, izkutatu nahiean, eta arriturik gelditu nintzen: atea ideki eta F. Bacon-en margo erakusketa bat bazegoen, gela haundi batean eta ikusten nehor ez, utsik.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Haren borondatea bete nahian, baina jakinminez batera, koadernoa hartzen saiatu naiz.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Jarrera komodo bat bilatzen saiatu nintzen baina lauegia zen zoroa, edo koska gehiegi nere hezurrek, ez goraka eta ez beheraka.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0110 Ezer ez geneukan arren garbi dago gure askapena gibelatzen saiatu zirela, salaketarik egin ez genezan.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Lagunen aurrean inoiz ez nion baietz esan, eta saiatu egin zen behintzat.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Gero, bakoitzaren uretatik zer edo zertxo kenduta, beraien senera ekarrerazten saiatzen ziren.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz bada, nengoenekoz, etxe bakoitzean zenaren antzekoa ez ziezadan inork igerri, edo nornahik egin zezan sorgintzearen aproba, eskueran ukan behintzat, hankarteko igurtziz hegan has baledinaren gozotasuna sentitu, onetsi eta zinez zaletzera saiatu.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Eta Talgoko bidaia horretan, oroitzen eta sentitzen ez-ezik pentsatzen ere saiatuko haiz.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Saiatzen ari gaituk, hi eta biok, duela hamalau urteko arratsalde honetan, ezein Karbono 14ren laguntzaren premiarik gabe, hik eta biok zein maila ontogenikori dagokion ondotxo dakigunekoan.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Saia nadila diozu?

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Bai, saiatu beharko.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 - Eup! - hots egin diet berriro ere goitik behera, behetik gora nola ikusten nauten iruditzen saiatuz.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Guri ere, hiruko erregela erakusten saiatu ziren Aireko Defentsarako soto batean, nahiz eta ordurako artileria entzuten bageunden ere.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Merkatu askean erosi nuen palto merkeaz, besaingoetako oilo larrua disimulatzen saiatzean.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Edo, behintzat, horrela agertzen saiatu zen.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 - Oihana oso zabala da. Non saiatu bila? - esan zuen zazpigarrenak.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Berehala hiru aho etxean izango zirela pentsatzeak bakarrik ordea, indartuko zituen beraien asmoak eta saiatuko ziren lanean, baserriak zituen lurraldeak landurik eta bertatik jasotzen zutena gorderik.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Martin, saiatzen zen lanean sekula ez bezala, gau luzeetan amets bat baino gehiago egiteko emaztearen ondoan gela ilunean.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Eguraldiak ez zion gehiegi lagundu Juleneri 1.804an, saiatu bazen ere Arretxeko lurraldeak lantzen beraren alaba Itziar-ek lagundurik.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 - Saia hadi ibiltzen, motel. Gaua nahi al duk kale gorrian eman?.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0091 Tabernan zeudenak unaiaren akzioa eragozten saiatu ziren baina unaiak, pistola ateraz, guztiak hiltzen zituen.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Raimundo logika azken muturreraino eramaten saiatu da bizitza osoan, hemezortzi urte bete eta apaizgai sartu zutenetik.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Teologoak eta filosofoak luzaroan saiatu dira misterio hau argitu nahian, baina egundaino ez dute zentzuzko erantzunik aurkitu.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 Lanen bat aurkitzen saiatuko naiz.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Atzetik hurbildu eta berriro saiatu nintzaion, ez bait nuen nahi gure elkarrizketa hura zehaztasun gehiago eman gabe bukatzerik.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Atea irekitzen saiatu arren ezinezkoa gertatu zitzaidan.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 Presionatzen saiatu nintzen, hura jakitea beharrezkoa zitzaidan, Lizek dirua utzi bazion, Stewart jaunak egia esan zidan eta jadanik kasino-zuzendaria ez zen susmagarria izango.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Biok behartsuak ginenean eta geure lan saiatuaz diru pixka bat gehiago izatea espero genuenean egina.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Ni saiatu naiz ilargia berrosatzen eta izarrak beren gakoetara itzulerazten, baina beldur naiz ez dela ortzea lehen bezain sendo eta eder geratu.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Zureetako bakoitzari erantzuten nion nik, betiere animatzen saiatuz; baina ez zen aski zuretzat, eta hala erregutu zenidan: Idatzidazu zerbait, baina zerbait benetakoa.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 Duelua imajinatzen saiatzen da.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Katea apurtzen saiatzen da jateko zerbaiten bila joateko, baina ezin du apurtu.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Alkaboetak, emakumearen konfidantza bere egokieren arabera irabazi ondoren, senarra gorrotatu edo mezprezatu dezan saiatuko du, horretarako berarekin elkarrizketa esanguratsuak edukiko dituelarik, haurrak izateko botikez hitzegingo diolarik, auzokoei eta beste emakumeei buruz esames guztiak kontatuko dizkiolarik, aldi berean edertasuna, argitasuna, zuhurtzia, borondatea eta dotorezia ospatuko dituelarik.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Amorantea itzultzeko eguna igaroko balitz, benetako data ezagutzen saiatuko da, zenbait zantzu, auzokoen adierazpenetan eta planeten, ilargiaren eta izarren egoeretan oinarrituz egingo du.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Alferrik saiatu ziren biak, bai W. andrea bai Beiters, Katharinari bere posta kentzen; hertsirik eutsi zion gutun eta inprimaki sortari eta haiekin batera poltsatik aterata zeuzkan EGUNKARIAren bi aleei, eta gutunak ireki nahi zituzkeela adierazi zuen ondoren.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0025 Egia esateko, ez zen oso trebea makilatze-kontutan, baina saiatuko zen....

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Medikuek batzutan gure gorputzaren beste atalak marrazten dituzte, eta mapa hori oso interesgarria irudituko zaizue agian, baina esaiezue medikuei saia daitezela haur baten gogamenaren mapa bat egiten; kostako zaie; izan ere, oso nahasia izateaz gain, jira eta bira dabil gelditzeke.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0077 Goitik beheraino aztertu zuten onttoa; Herrialde hartan ez zen ezagutzen hain ontto sendo eta handirik; zuztarritik ateratzen saiatu ziren eta laster esku hartean geratu zitzaien, sustrairik ez bait zeukan.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Zerbait gehixeago saiatu zitekeen.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0088 Begiratu gabe saiatu behar dut.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Prentsa eta zineko argazkilari eta erreportariak alaiki saiatzen ari ziren beren lanean.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 - Ez zaitezte guztia ulertzen saia - esan zuen Chickek.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Hots susmagarriaren zergatia asmatzen saiatu zen.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Berehala mandu taulara itzuli zen eta txorroa berriro martxan jartzen saiatu zen.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Saiatu behintzat.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Ikaslea eskoletan euskara batua edo batu antzeko bat ikasten saiatu bada, lagun artera joatean, beste euskalki baten aurrean aurkitzen da: Gure kasuan Oiñatin egiten den bizkaiera kutsuzko euskararen aurrean, halegia.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Hau izaten da, noski, ikasle saiatuenak atzeratu eta asperrarazteko biderik aproposena.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 2) Nahiz eta batzuentzat naiko gogor eta artifizial izan, euskaldun berriren bat tartean dugunean, poliki eta astiro hitzegiten saiatu, hitzak ondo ahozkatuz, bukaerak behar den bezala osatuz eta euskaldun berriak ezagutzen dituen hitzak eta formak erabiliz.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Eta tenperamentala. Saiatzen da Anaximandrok egun batetan aidera bota zuena betetzen: gizasemeak infinitotik bereiztuta egoteagatik penitentzia egiten du...

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Bestalde hango literatura Europako eragina eta sustrai afrikarren arteko perfekzioa lortzen saiatzen da.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Gure irudiz behintzat, ongi baitakite direlako erakundeetako zuzendariek, orain arte ukan duten herriaren baitako nolabaiteko eragina galtzeko arriskutan daudela; herria jabeturik dagoen nahi eta interesak defendatzen saiatzen ez badira behintzat.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Sorta honek ikuspuntu praktikoa du, beti hizkuntz irakaskuntzari begira, baina printzipioak baztertu gabe eta erak eta zergatiak orekatzen saiatuz.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Liburu honetan galdera garrantzitsuak egiten dira, hala nola, zergatik gertatzen diren hutsegiteak hain sarri, irakaslea gauza ote den eta, are gehiago, saiatu beharko ote lukeen ikasleari hutsegite gutxiago egin dezan laguntzen.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Pundu hau argitu beharra zegoen, hitz batez; eta neure aldetik argitzen saiatuko naiz ondoko lerro hauetan.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Saiatu beharra dagoela.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Liburuetan egin diren aldaketak elizkizunetan ere sartzen eta beterazten saiatu behar genuke gehiago.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Eta esaldi egoki askoren artean zabalena zein den jakiten saiatu izan da eta hura aukeratu ohi du, ahal delarik.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Eta hain zuzen, guzti hoietara eta arretaz zabalik egin nahi du Elizak, aurrera-eta kontzientzi argiagoa izaten saiatuz eta ahal den neurrian asmo hauek ekintzara eramaten ahaleginduz.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 Hortan saiatu da batipat.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0074 Ez bait dirudi emandako adibide horiek nahiko arrazoi pisuzko direnik; beste modu batez saiatu beharko ginateke gai honetan: halaz ere, eta silogismoaren formalizazioa burutu aurretik enuntziatuena egin beharko denez, hemendik hasiko gara.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0077 Enuntziatuen formalizazioa aztertu ondoren saia gaitezen silogismoekin.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0081 Saia gaitezen orain, ezagutzen ditugun inferentzi lege guzti hauekin, silogismoak frogatzen.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Ez dok amairuko kantarien laguntza hori ez dut sekula ahaztu, eta harrez gero beti saiatu naiz kantari berriei laguntzen.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Osasun publikoa, ba, honela defini daiteke: prebentziozko nahiz sendatzezko neurriak hartuz, edo batzuk eta besteak batera, komunitatearen osasuna zaintzen saiatzen den jakituria eta praktika.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0623 Guzti honek ez du esan nahi idazkera-sistemarik biunibokoena lortzen saiatzea onuragarria ez denik.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 Hauen ekarria beste mota batetakoa da: alde batetik, teorizazio-laguntza, nazio-askatasuna eta klase burruka elkarlotzen saiatzen dena; azken urteotan, teori mailan, horixe izan bait da eztabaida-gairik behinena; eta beste aldetik, alderdi klasikoen atzaparretatik irtetea eta oinarriari, populuari, hitza emateko lehia.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0131 Bide hortatik saiatzea nahi dugulako aurkezten dizuegu lantxo hau. Lan hau osatzeko honelako bibliografia erabili dugu: Arantzadi Elkarteko talde bat . Hortik at, beste kontzeptu eta hitzak guk erabiltzen dugun erara jarri ditugu..

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Ezker berria opozizio radikalenari lotzen zaio beti, haren helburuak bere-gain hartzen ditu, eta opozizio honen barnean abangoardia bihurtzen saiatzen da.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Bestalde, aldiz, eta mundu honetan bertan, euskal proletargoa organizatzeko baino areago saiatu da (eta honela ezin izan euskal langileriaren banguardia, hemen batzuk beren burua horrela bataiaturik badute ere) burges-ttipi erradikalari dagokion politika mota bat lantzen.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Noski, bide batez euskara landuz, gaurkotzen saiatuz, batuz...

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Teolojia, berriz, euskeraz ematea askok eta askok eskatzen dute, beraz bide onetik gabiltzala uste dut, aldizkari ontan Biblia eta Liturgia euskeraz, eta euskeraz bakarrik, ematen saiatzen geralarik.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Liburu ontan gure gorputza zertara deitua dagoen adierazten saiatzen da: gorputz sexuatu au ontasunean, edertasunean eta armonian osotzen joatera deitua dago.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Guri dagokigu orretaraino irixtarazten saiatzea, ongi, ederki eta armonieran eratzen eta kontrolatzen asmatuz.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0093 Eukaristi textuen zati honetako irakurketa alde hauek azpimarratzen saiatuko da, bereziki: a) Mezemaileak esaten duen textua ez da amaigabeki berresan daitekeen berresandako zerbait, hitz indibidual eta bizidun baizik: bi subjetibitateen arteko elkarrizketa batean sortzen eta gertatzen den jatorrizko hitza.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Hemen ni, Aita Jose Arratibel lagun dudala, Ataungo kanta eta bertso zaharrak jasotzen saiatu naiz.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Komunikazio-gaitasun minimoa lortu nahi bada, kode hauek ikasleei barneratzen saiatu behar du irakasleak, hizkuntza kontextu jakin eta definitu batean gertatzen baita.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ikaskuntz lanetan saia gaitezen ahaleginean hizkuntza berria komunikazio eta ekintza bezala erabiltzen (Coste, 1981).

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Follow me metodoa, egituren progresio zorrotz bati jarraiki, elementu sinpleetatik konplexuetarainoko bidea eginez, hizkuntza biziaren irakaskuntza / ikaskuntzaren hurbilketa pragmalinguistikoa egoera batzutan mamitzen saiatzen da.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Biak dira euskara, eta biek euskara bera eta bakarra lantzen saiatu behar dute (eta kazetaritzan kazetaritzako euskara bereziki), baina bakoitzak bere arlo berezia du euskararen barruan, batak ahozko mintzaira eta besteak izkribuzkoa.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta egunean hiru ordu euskara ikasten zortzi hilabetean jardun ondoren ikasle saiatu bati irten zitzaion hasperena datorkit gogora: Ai, ikasten aritu nintzen hura deklinabidea zela hasieratik jakin izan banu!.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Ikasleok, epaimahaikook alegia, hormirudian zerbait ikusten saiatu ginen eta erantzuten ere bai.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Lanean saiatu arren eta ohizkoaz kanpoko laguntza ematen zitzaion arren, laugarren mailakoen parean zegoen, zortzigarren mailara heldua zen baina.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Aurrerantzean Ulpan-ak bide direla kanpotik datoztenei ebraiera irakasten saiatuko dira, mundu guztia elebidun eginik.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Hiru urtetan zehar haurrak euskalduntzen saiatu gara, atseginez, intentsiboki...

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Eta jakintzaren eta kulturaren eremuan saiatu nahi duen idazlearen tresnak kultur hitzak dira, hitz teknikoak.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 YAKIN batasun bide (ibid.) lemaren pean, alor honetan momentuan ahalgarri dena lortzera saiatzen dira.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Diktaduraren ondoren ere eskola horiek nolabait alda zitezkeela sinetsiz bertan parte hartu izan dutenak eta horietako plazen jabe egiten saiatu direnak beti izan dira eta geroari begira irakasle euskaldunak ugaldu eta plaza horien jabe egiten saiatu behar zela aldarrikatu dutenak beti izan dira.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 Hitz gutxitan esateko, itzulpen-sistema honek jatorrizko textuari begiratzen dio, eta bere helburu guztia textu hori hizkuntza berri batetan ahalik berdinena ematen saiatzea da, jatorrizko formak erabat errespetatuz.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Hasi gara, ekiten diogu lanari eta euskararen alde saiatzen gara.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0218 2. Hau ikusita, desberdintasun sintaktikoak zertan funtsatzen diren argitzen saiatuko naiz.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Orain ikertzen saiatuko ez naizen arrazoiarengatik aditz modalen era perfektua, aditz semimodalena bera da, hau da, aditz nagusiena.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Donostiako Jose Antonio zenaren biografiaz saiatukeran, musika ikuspegitik aritu izan dira gehien bat biografoak eta mendeurreneko urtean zehar musikuaren nortasuna baizik ez da aztertu; egia esan, musikegile trebea izan genuen Aita Donostia eta musikaz ikerle eta hizlari fina.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 Euskarak duen egoeraren antzeko kasuak agertzen saiatu dela, esan du: Bangladesh, Egypto, Ethiopia, Filipinak, Finlandia, Indonesia-Malaysia, Israel, Canada/ Quebec, Catalunia, TERMCAT, eta Norvegia.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Hizkuntza batetik bestera itzultzera saiatu den bakoitzak badaki obra bat ezin dela sekulan zehatzki bihurtzen, beraz itzulpen errealitatea ez dela jatorrizkoaren berdina izango.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 Bukatzeko beste asko egon arren oraindik harri filosofala aurkitzen saiatzen zirenak bazeuden.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Gainera, badirudi elkar ez ezagutze eta ez ulertze bera antzeman daitekela ahozko tradizioko literaturaren ikertzaileen eta filologoen, hots testu idatziak aztertzen eta hitzaren esannahirik zabalenean azaltzen saiatzen direnen artean, nahiz eta, Mitxelenaren artikuluan ikusi bezala, elkarlana biziki interesgarria izan guztientzat.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Soziologiaz idatzi zuen saiatuena Argarate izan zen (Euzko-langileei oyuak, 1950 eta 1952).

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Fortun nafar semea zenez, eta Leireko lekaidea, gotzai izan zen denbora guztian saiatu zen beti bere profesako lekaidetxearen eta Nafarroako beste lekaidetxeen alde eskaintzak egiten, baina Gaztelako jabetasuna bere elizbarrutiko lurretan nagusitu zelarik are gehiago saiatu zen Araba aldeko elizak bera hil eta gero Iruinea-ko gotzaiaren menpean gelditzeko eran antolatzen.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Baina erlijioso edo lekaide izatea norberaren gauza denez asko eta asko saiatu ziren beren biziera ahal zuten eran eramaten.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Saiatu nahi nuke lekaide beneditar talde horren gorabeherak argitzen, eta gaurko saioa bukatzeko orain arte lortu dudana azalduko dut.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Kaperatxo hortan santu baten edo bestearen kutunak jartzen saiatzen ziren orduko jauntxoak.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0096 Fantasiaren argi dizdirak,
bizi-bizirik zaintzen saia gaitezen.
Bizitzaren ilunpe beltzenak,
bat-batean argitan biztu ditezen
.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Honen ordez, bere militanteen kalitatea hobetzen saiatzen da ().

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Behin helmugako taldea deskribatuz gero eta orduan bakarrik saiatuko gara talde honek hizkuntza arrotza zertarako behar duen ahalik eta zehazkien mugatzen.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Helmuga-taldeko kideek hizkuntza arrotza zein egoeratan erabili beharko duten mugatu ondoren, egoera horietan zer egin beharko duten zehazten saia gaitezke.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Nelson-ek, kasu honetan, nor bere erritmoan aritzeko moduan gauzak bakoizten saiatzearen garrantzia ikusten du, baina Andragogiak derrigorrez bere-berea duen elementu bat falta dela dio: ikasle eta irakasleen artean planifikatu eta helburuak mugatzea.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Programa horietan izan dezake partaidetza galanta ikasle helduak; eta garrantzi handia du honek, ikaslea ahal duenik gehien saiatzea nahi bada.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Une intentsiboetan bereziki landutako egitura eta hiztegia eginkizun horietarako praktikoki erabiltzen saiatu beharko luke irakasleak.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Hirugarren bizitzaro honetan heltzaroan, Jakin saiatu da, alde batetik, bere lekune ideologiko eta kultural berezia lantzen eta mamitzen, euskal kultur munduan gertatu den ezberdintzapenaren barruan.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Bere lekune horretatik harreman zabalak izan ditu, eta bere egia ematen saiatu da, monopolioaren bila ibili gabe.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Beraz, gure aitona Itarte aitaren alde saiatu bazen, bi familiek zutèn elkarrenganako adiskidetasunagatik izango zen baitipat eta beste zedozer integrismuaren gogaidetasunak eraginda.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Halaz ere autore bakoitzaren pentsabideari trabarik gabeko ibilbidea prestatzen saiatu naiz.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Militantzia horrek erabat desengainatu ondoren, etsipen eta eskeptizismo politiko horren zuzenespen teorikoa moldatzen saiatu da.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Baina gehienak saiatzen dira eritzia osatzen, bertsolari-sena berezkoa izan arren, badagoela laguntzerik, alegia.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Ezer esaten hasterako, aipa ditzagun HEMEN elkartearen helburuak 1979an sortua, projektu industrial batzuk burutzeko eta orobat bertako aurrezkia biltzeko asmoarekin, ekonomiari buruzko informazioa zabaltzen saiatzen da elkarte hau, eta baita ere Hegoaldekoekin harremanetan jartzen, elkarren artean industrian lehen urratsak ematen laguntzeko xedearekin Iparraldean.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Horixe saiatu gara azpimarratzen zientziari dagokionez.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0078 Ideologia eta teoria berriak berak, hain zuzen, ahal bezain laister bere burua kondaira dela bide justifikatzen saiatzen dira.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Natur zientzia modernoen aurrerakadaz, Ilustrazioak errealitatearen ikuspide pragmatista nagusi erazi du, alegia, errealitatearen ikuspide kausal-mekanikoa, ez teleologikoa eta ez esentzialista, teoria mailan errealitatea adigarritasun matematikora bihurtzen saiatuz (formula matematikoen antzekotara), baita giza zientzietan ere (moralean, etab.).

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Saia gaitezen beraz, orain arte bi kontzeptu nagusiekiko emandako oharrak elkartzen.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Hizkuntzak nahiko ondo menderatu arren, beti geratzen dira oraindik eskuratu gabeko hitzak, esaerak, errejistro motak... Zer esan, beraz, bigarren nahiz kanpoko hizkuntza ikasten saiatzen direnez?.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Hori ere eskaintzen saiatu gara liburuska honetan.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Etorkizun ilun baten aurrean saia gaitzen ahal den neurrian erantzun bat ematen gure lantokitik, Euskal Herriari.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0019 Heldugailu egoki baten bila bide motz bat aurreratu ondoren, tronparen bi zatiak lotzen saiatuko da bizirik iraun ahal izateko.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Baina ezer gutxi lortuko dugu espezie bat zainduz, haren biotopoa bereziki zaintzen ez badugu: bere transformazio eta hondamena eragin lezaketen faktoreak aldentzen saiatu behar da.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Datuak jasoaz, bakoitzari gehienik interesatzen zaion eskualde geografikoaz kolezio ahalik zabalenak egiten saiatzen gara.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Ni neure begiz nola ikusten dudan Mitxelenaren pertsona adierazten saiatuko naiz.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Zail da, hizkuntza sintetizatu, landu, osatu, berritxuratu baten bitartez espresatzen delako; batez ere aberastasuna, eta xehetasun guztien parekotasun plastikoa aurkitzen saiatzen zelako.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Egia esan, Lizardiren poesia, batez ere hasiera batetan, irakurle saiatu eta ikasiarentzat ere nahiko zail da.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Kibutzim-ak, herrian oinarriturik, helbidean den gizarte sozialista baten aitzindaritzat onartzen baditugu, eta multzo kapitalista batean sarturik, hedatu-ala egitura inperialistaren zokoratze osoraino azpi hondatzen joateko asmoz saiatzen den erakunde bezala, on litzake saioa.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0090 Sano dagoen pertsona medikamenduekin gaixotu egiten da, eta bere gorputzak era guztiez egozteko ahaleginak egiten ditu; batzuetan, gaixotasun agudoa deituriko erreakzio mesedegarrien bidez kontrajartzen saiatzen da.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0090 Medikamenduak ahotik hartzen baditugu, honen kontrako gorputzaren erreakzioak egon daitezke, eta okaden bidez egozteko ahaleginak egiten ditu; batzuetan egozketa hau, hesteetako pasua azeleratzean berakoaren bidez egongo da; okada, toxikoa gorantz egozten saiatzen den bitartean, berazkoak beherantza egiten du.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Lagunurkoa maite izan gabe Jainkoa ezin dela maitatu aurkitzen saiatu. Haurrak aurki dezala, lagunurkoa ez dela nik aukeratzen dudana, horrela mesederen bat egin duelako eskerrona bilatuz; baizik eta behar nauten guztiak direla nire lagunurko, direnak direla: nire gustokoak ez badira ere.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Horretarako ekintzabide batzuk ematen saiatuko gara, guztiak eztabaidagarri eta hobegarriak badira ere.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Baina edukiei begira gai guztietan proportzioa gordetzen saiatu behar dugu.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Zenbait eskola saiatuak ditugu era honetan jokatzen.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 Fotoak ateratzeko makinarik baduzu saia zaitez zeure ikasleak fotografiatzen:(...).

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Bostgarren urratsean: esanahi bat ematen saiatuko gera osagai nagusieri.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0143 Edozein erlazio sumatzen genuenean, magnitudeen mugimenduetan elkarrekiko aldaketa neurtzen saiatzen ginen.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0143 Korrelazio hau ikusi eta gero, gure ustez, funtzio-familiarik egokiena hartuz eta kontrolagaitz eta aldakor diren kausa askorengatik desdoitzeak zirela aurrez onartuz, doikuntza egiten saiatzen ginen.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0041 Ekuazio honentzat soluzioa saiatu eta u(r)-rentzat (40) Bessel-en ekuazioa dugu hemen (ikus 5.5.).

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Saiatu zen, baita ere, ekuazioen ebazpena radikaletaz lortzen.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Euskara garbi eta aukeratua erabiltzen saiatzen da.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Haurrek eraiketa horien bitartea zer-nolakoa den azter dezakete eta beroien tokia espazioan zein den ahoz, ikusi gabe gogoratzen saiatu.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Aurreko horien guztien berri ematen saiatu gara atal honetan.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0049 Alden ezazu zure aldetik, gure gizateriak, menderen mendetan, eraman duen etsipen hori! Saia zaitez, gizaki guztien bizitzea, baita zurea ere, hobea eta luzeagoa izan dadin! Eta, zergatik nahiago dugu bizi-izatea?.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Horregatik, honelako gauzak gerta ez daitezen, faszistak eta stalinistak saiatzen dira, Herriaren izenean mintzatuz noski, langileak eta pentsalariak elkarren kontra jartzen.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Poesian, ardura, koloreak eta usainak sartzen saiatzen gara, hizki edo letra bakoitzean.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Ordea, orain arte, irakurtu ditugun emakumeen obretan zerbait berezitasun marka nabaritu dugu, eta saiatuko gara ahal bezain argiki pundu horien aztertzera.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0063 Haren inguruan egoteko eta hari adiskidetasuna agertzen saiatzen diren lagunak izateko.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0063 Egunetik egunera hobeak izaten saiatzen bait gara, Haren antz gehiagokoak izaten.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0086 Eta nondik laguntza eza hori? Liberal asko ez zen gogor saiatu karlismoaren kontra.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Azkenean, urteak joan -ala, egia ximplenaz jabetzen dira, hots, bere bizia debekaturik gertatzen zaien lasaitasun eta atsedena horien bilakuntza izan dena eta izanen dena, haiek nahiko luketen bizitza ez dutela urrun bilatu behar, baizik eta egia hori aurkitu duten toki berean kokatu eta hortik bukaerarik ez duen bidea jarraitu, inora joaten ez dena, norberaren arteren bidea, arnasa hartzeko baliogarri dadin errealitatea sortzen saiatuz.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Haiekin, arimaren bi makilekin bezala, ibiltzen saiatzen dira,(...).

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Gela batean jendea, eserita, dibujatzen egoten zen, bestean, bakoitzak bere kaballeterako leku bat atxematen saiatzen zen, hor kokatu eta pintatzen hasten zen.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Motelen dabiltzan haurrak talde batean edo bitan bildu eta hauekin saiatu beharko luke irakasleak, beste haurrak beste ariketa edo lanetan jartzen ditugularik: margoketan, fitxak egiten edo antzeko zerbaitetan.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0060 Ez da pentsatu behar halere Larramendirekin bat zetorrenik, zeren honek hitzak euskaraz explika daitezkeen elementuetan deskonposa daitezkeela frogatzen saiatzen zen bitartean, Astarloak hitzetan Uholdea baino lehenagoko egoera soziala ispilatuko duten esanahi-elementuak bilatuko bait zituen.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0035 Hortan saiatu zuen bere burua: hil zoria egiazkoa, bene benetakoa eta ez poesiagai ta ez sentimentalismo, zela agerrerazten (Bizi Nai, itzaurrea).

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 OSASUN PUBLIKOA Osasunaren kontzeptua kontutan izanik, gizona inguruneari moldaketa moduan, osasun publikoa definitzean saiatuko gara.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 1b.- Osasunaren oharteraztea edo prebentzioa: Ingurunearen arriskuak, elkar bizitzaren ondorioak eta eritasunaren gauza ezagunak kentzen saiatzean da:
- garbidura edo inguruneko faktoreen kontrola
- ura-iraitzearen kontrola
- intseptu, marraski eta animalien kontrola
- zaramaren kontrola.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Ahoz aditzera eman zidatelako jakin izan dut honen berri, hain zuzen ere hileta-ibilpide desberdin hau ahantzerazten saiatu zen baten ahotik gainera.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Arotz-mailu-jokoa. Baigorriko herri berean jasotako informazioaren arabera, ermentaritzako jokoa zen halaber eta honetan partaide zirenek mailu astun bati kirtenetik heltzen zioten eta zut-zutik zeudela, alderantzitara jasotzen saiatzen ziren, erremintaren burua sudurraz nork ukitzen zuen ikusteko.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Biziak duen berezkoena jasoz, haurrak harreman xuxenagotan paratzen da kosmoari buruz, eta guk geuk ere begi berriez mundua ikusten saiatzen.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Olerkiak ematen digun askatasun-mezuari fidaturik, geure haurren bilaketari beti harrera onez eta begitarte atseginez erantzuten saiatuko gara.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0122 Mota guztietako pedagogia-liburuak aztertuak nituen hasi baino aisa lehenagotik: eta neurea izango nuen ikasgelan, behin baino gehiagotan saiatua nintzen ulertzen neure eskuetara etorriko ziren haur haiek nola moldatuko ote ziren neurekin.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Pintoreek gauzetatik eta pertsonengandik hartzen dituzten inpresioak pinturetan adierazten saiatzen dira.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Gobernu prusiarraren salaketak gezurtatuz, herri iritzia prozesuaren kontra mugiarazten saiatu zen Marx.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Behean: Zotzak erabiltzeko bat erpuruaren basearekin heldu behar da, bigarren zotza erpuruaren muturrarekin eta eri erakuslearekin helduz eta horrela saiatu.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0051 Beste sozialismo forma bat, ez hain sistimatiko, baina bai praktikoago bat, langileak mugimendu iraultzaile guztiaz nazka erazten saiatu zen, horretarako hauxe erakutsiaz, alegia, ez zela holako edo halako aldakuntza politikoa haiei mesede ekar ziezakeena, baizik eta bizimodu materialaren harremanen, harreman ekonomikoen, aldatze bat eta ez besterik.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0051 Hurrengo fasea depresiboa da, zeinean haurra alderdi on eta txarren integrakuntza batetan saiatzen bait da eta noizik behinka lortu ere, eta anbibalentziaren problematikari aurka egiten bait dio.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Hemen bizi garen denok zinez saiatuz bakarrik izan gindezke nazio bat, komunitate bat.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Airean doan bitartean oreka gordetzen eta lur-hartzea ahalik eta ondoen prestatzen saiatzen da jauzilaria.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Bere garrasiak inguramenduko garrasiekin ezkondu nahian, gorputzak eskaintzen dizkion aukerak eta soinu-bideak oro saiatuko ditu haurrak: mihiaren eta ezpainen mogida, hortzen karraska, arnasaren hartzea eta botatzea.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Ez. Bere eskua saiatzen du besterik gabe; eta saialdi horretatik heldu den marrazki mordo ugarian, ongienik betetzen dutenak erreparatzen ditu; edo, honengatik edo hargatik, arrakasta iruditzen zaizkionak.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Hitza ulertzen ez duenean joka lezake horrela; hots, irakurtzen saiatzea alferrik litzakean kasoetan hain zuzen.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0043 Gure bokazio ta bizieraz, Sakramentu honi darion biziaren lekukorik jatorrenak izaten saiatuko gara.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0014 Klase azterketa egiten dugunean, egintzako harremanak aztertzen saiatzen gara; bestela, Marxek esaten duen bezala, ez gara metodologia materialista bat erabiltzen ari.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Hala eta guztiz ere, orduko gizartearen aurreritziengatik, eskari gutxi zegoen zientzia aplikatuak ikasteko, nahiz eta ospetsu bat baino gehiago Austriatarren gobernuaren ondorengo atzerapena nolabait konpontzearren lehia horretan saiatzen zen.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Bohemio bizitza eta garaitzapena elkartu zituen, plastik artean bide berriak bilatzen saiatu zen.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0222 Nere iritziz, euskaldunok jimnasiaren gisa lantzen, aipamenak egiterakoan ezagutzen dugun nagikeria uxatzen saiatu behar dugula derizkiot lanak merezi duenean, noski, gure isiltasunak sarritan esker txarra landu baino ez bait du egiten.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0161 Gertakari hauk, hauen jatorrian, hauen harremanetan, hauen esanguran, ulertzen ere saiatzen da historia.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Zaldiek gudu gurdiok azkarrago eraman zitzaketela ikusi zutenean, gurdi arinagoak egiten saiatu ziren.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Horregatik galtzada onak egiten eta garaiko garraiopideak hobetzen asko saiatu ziren.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0042 Urteen joan etorrian, eginbehar ezberdinetarako moeta askotako kantitate handiak egin ziren, eta injiniadoreak eten gabe saiatzen ziren geroz eta lokomotora hobeak egiten.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Tankera erromantikozko joera zaharrak gizartea gorputz biziduna bailitzan ulertzen saiatu ziren: zuztar bat bezala sortzen zen, urratutako beste kultura batetik bereizirik, batzutan...; haurtzaro zezel arriskutsuzko une batzu zituen...; gero gaztaro idealista eta herronkari bat irabazten zuen...; heltzaroko betetasunean hedatzen zen... eta itzuriezinezko zahartzaroko desosaketagatik mantsoki itzaliz zihoan: beste kultura batentzat oroitzapen eta lokatz elikagarri bihurtzen zen berriro.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Ez gara saiatzen mezu hitzantu eta urruneratu bat igortzen....

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Batzutan babeslekuetan bildurti kuzkurtzen eta bestetan zetio-dorreak, ametsezko jauregiak eta edertasun eta loriazko monumentu herronkariak eraikitzen jostatzen den gizonaren lan sutsu edo mindua aditzen saiatu gara.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0156 5.10.1. Gibela liseri-aparatuarengandik banandu, eta saia zaitez ea behazun xixkua eta bere urinak jariatzeko hodiak identifikatzen dituzun.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Saia zaitez, kontsonante hoik ongi ebakitzera.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 Aholku hau eman daiteke bereizten, sailkatzen, saia daitezela eta isiltasunaren ezaugarriekin pareka ditzatela.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 Kontsignak:
1) Isil zaitezte, zuen barruan hutsunea egiten saia, barruko eta kanpoko hotsak entzun adi-adi.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 2) Saia zaitezte hotsak ezagutu, berezi, sailkatu eta elkarrekin parekatzen.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0097 Bestelako loturak ere (subjektiboak, fonetikoak) egiten saiatu behar da.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Animatzaileak, egindako lau edo bost hitzaldiak grabatu ditu eta entzulegoa hitzaldietako deformazioez eta distortsioez ohartzen eta jasotzen saiatzen da.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Gero eztabaida orokorra egingo da, batez ere lehenengo eta azkeneko hitzaldiak parekatzen direlarik; eta magnetofonoz eta beste tresnen bidez hizkuntzaren esanahia aldatu duena zer den bilatzen saiatuko da ikastaldea.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Gero, horrek bukatutakoan, sarreraziko dugun beste ikasle bati, entzundakoa errepikatzen saiatu beharko duzu ahalik eta juxtuen, zeuretik ezer jarri gabe.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Horregatik, saiatu naiz tekniken azalpen arrazonatu koherente bat ematen, horrek irakurleari haiek gaitasun komunikatiboaren helburuarekin erlazionatzen eta bere irakaskuntz metodologian integratzen lagunduko dion esperantzatan.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Egoera sozial errealen antz garbia duten ihardueratan, ikasleek sarritan ez dute inoren oharrik beharko; hitzegiteko eran automatikoki rol sozial egokia hartzen saiatuko dira.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Hain zuzen, irakasleak garapenean eragina izateko edozer gauza egiten duela ere, ikaslea bere prozesu naturalek (edo barne-programak) baldintzatzen duten irakaskuntz sekuentzia bat jarraitzen saiatuko da.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Metodo hau erabiltzeko ardura hartzen duen irakasleak, haurrek hasierako oinarrizko mailak ondo gainditu ditzaten saiatu behar du, eta hori lortu ondoren, errazago izango zaio expresioa eskatzen duten ekintzetara lotzea.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Oinarrizko lau aspektuetako errekuperazioa
Irakurketako ulerpenaren oinarrizko lau aspektuen diagnostikoa egiterakoan, (interpretazio, oroimena, antolamendua eta balorazioa) irakasleak behar hainbat ariketa prestatzen saiatu behar du ikasleek aurkezten dituzten akats guztien kontrako abilezia egokiak garatu ahal izateko. (Ikus azkeneko laukia).

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Irakasleek, eskuartean dituzten eta ez dituzten medio guztiez baliatuz, ikasleen kontzientzietan sartzen saiatu behar dute irakurketan ez dagoela irakurtzen dena ulertzea baino ezertxo ere garrantzizkoagorik.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Liburu hau horretarako ideia batzu ematen saiatu da.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0105 Arazo honen zioa honela adieraziko nuke, esplikatzen jarraian saiatuz: iraultzaren proiektoa, handiuste eta anbizio ikaragarrizkoa da, alegia, arrazoimenaren indarretan fidaturik gizona eta gizartea aldatzea, bateko; eta besteko, aldakuntza hortantxe eta horren bidez giza-bizitzaren eta gizadiaren zentzua eta funtsa bilatzea.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 Gainera, Jainkoak gizonekiko dituen joera nabarmenenak gogorarazten saiatzen gara: maitasuna, hurbiltasuna, laguntza, ontasuna, e.a.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 c) Sinismenaren barneratzea eta adieraztea
Berri ona hotseginez, saiatu behar dugu haurrek honetaz kontura daitezen: Jesusek egiten zuenak eta orain bere adiskideoi esaten digunak, aldatuarazi egin behar gaituela, hobeak, Jesus beraren antzekoak izatera.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0095 Mintzaldi hauekin, saiatu behar dugu, haurrek uler dezaten, gu gaur Jesusen ikasle garela, Haren jarraitzaile.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 1979-83 ikastaldian, parte hartzen zuten irakasleak animatzen saiatu zen koordinatzaile lokala kontsumitzailearen heziketa asignatura desberdinetara nola egoki daitekeen asma zezaten, adibideak emanez.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Irakasleek beren asignaturak hobeto planifika zitzaten, orientaziozko material didaktikoa landu zezaten eta lan-prozesu desberdinen emaitzak ebaluatu zitzaten saiatu zen lehenengo.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Aipatu helburu horiek lortzeko bide, honako hauek bultzatzea erabaki zuten partaideek:
1. Departamentu posible guztiek saiatu behar zutela beren asignaturetan ematen den kontsumorako heziketa deskribatzen eta mugatzen, gero aipatu helburu horietara egokitzeko.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Horietako publikazio batzuren testuetan zehar mezuen kalitatea aztertzen saiatu ziren.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Bereziki, saltzaileen iturrietako informazioa ebaluatzen saiatu ziren.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Lehenengo filmean, kontsumoaren alderdiak atzitzen saiatu ziren Londreseko iparraldean Gujerati komunitateak urtero ospatzen duen navarasti festa hinduan.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Bigarren filmean, beren egoera azaltzen saiatu ziren kontsumitzaile bezala kolegioko kantinan.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Sarreren erabilera produkzio-sistemaren eraginarekiko independentea ez denez, kontsumitzaileak oso gutxitan saiatzen bait dira produzitzaileen gain eragiten, zalantza dago ea sarreren erabilera ekintza-parametro bat bezala kontsidera desakegun.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Hortaz, merezimendu bakar bat aitortzen diot neure buruari: neure kezkaz eta larritasunaz gain, giza-kondairaren aurpegi jasangaitz bat, etengabe denontzako aldakuntza mingarrien sortzaile (eta onartu ezina, beraz) azaltzen saiatu izana.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ez ote da kakoa, hain zuzen, mamitzen eta borobiltzen saiatu naizen bi Itxuraketa hauek, jatorrizko ereduen kide hertsiak direla?.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Gehiena saiatuta ere, irits daiteke une bat ikasleak goia jo duena.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Aurreratzen zaiona porrota bada, ez da saiatuko, bere emaitza txarrak jasotzera mugatuko da.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Sormena:
errepikatzeko joera dut, gauzak beti berdin egitera jotzen dut
- lan bakoitza orijinala izan dadin saiatzen naiz
-liburu batzutatik ateratzen ditut lanak baina ez dira oso orijinalak.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Oinandi zaharra ere saiatu zen errepidea egiten baina indar gutxi zuen eta ozta-ozta altxatzen zituen harriak edo harkaitzak, eta porlana nahasten.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0137 Labore-lan honekin batean, aberegintzan ere aski saiatuko dira.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0006 Proudhon, bestalde, coup d'étata aurreragoko desarroilo historikoaren emaitza bezala agertzen saiatzen da.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0019 (...); baina bere redenzioa gizarteaz landa, bide pribadotik eta bere existentziako egoera tipiekin, lortzen saiatzen denez, lur jo egiten du.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Errepublikak auteskundetarako eskubide jenerala eman zuen baina langileriaren bizimodua obeagotzen ez zan zintzoki saiatu.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Legeak, gudaroste ta ertzainak gogor erasotzen zien eraikitako antolabidea (status quo) iraultzen saiatzen zireneri.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0137 Gurasoak hil zitzaizkionean etxera etorri zen, eta herrikoi izatera saiatu zen, ez zuen lortu; orain baztertu du herrikoi izaten saiatzea.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 1513.eko udaberrian, espainiar eta beaumondarrak Amaiur gazteluaz jabetzea saiatu ziren.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0043 Napoleonek elizaren eta kleroaren indarra jakinik, hauekin harreman onak edukitzen saiatu zen, nahiz eta Direktorioak hori begi onez ez ikusi.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Horretan saiatzen dira suteen kontrako brigadakoak.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Seguruago sentituko da eta goraipamen gehiago lortzen saiatuko da.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0045 Hau da, beren burutik erru sentimenduak baztertzeko, filosofia berezi hau auto-sinesten saiatzen dira.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0045 Ez dira saiatzen herriaren ezjakintasuna gainditzen, komenigarria ez delako.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Baina gizona, toki urrunen artean bere joan etorrietarako beharrezko zaizkien ibilbideak irekitzen eta irekita mantentzen saiatzen da.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0097 Leonardo Guridi, Leandro Igartua eta Joxe Adriano Lizarralde izan ziren gure inguruan biltzailerik saiatuenak.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0018 Besteak bezala jokatzen saiatzen da, baina harreman txiroak ditu eta gero ta urriagoak.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0030 Horrela, lodi-potoloak ukatu egiten du objektuaren galera edo ezabamendua eta objektuaren ordezko elikuarekin lotura zuzen eta jarraitua edukitzen saiatzen da, objektua existitzen dela sinetsi ahal izateko.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0070 (...): hiru hilabetetarik sar araztera saiatu zen.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 Zergatik bere euskaldun bizitzan sentimenduak eta ondoren praktikoak, kultura zahar eta berria, asmoak eta errealitatea lotu beharrean (lotzen saiatu beharrean) desegin eta hautsi egin zituen?.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Gero, mantxa hauei zerbaiten antza aurkitzen saiatu, baina hasiera batean ez dadila intentziorik egon, hau da, lore bat egitera noa edo antzeko intentziorik, baizik eta gauza berez eta espontaneoki atera dadila, honela: Hara, lore baten antza dauka!.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 Izan ere kristau pentsalariak gehiago saiatu ziren Aristotelek esandakoa birpentsatzen, hau baztertzen eta ahazten baino.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Bere liburuetan Estaduak oinharri natural eta razional bat duela demostratzen saiatzen da.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 - Toxiko-zaletasunaren (personen) arazoa erabakitzen saiatzea baiño obea izango litzake, toxikozale bakoitzaren arazoa erabakitzen alegintzea, batipat, bere familiko, lanbidezko eta elkartezko inguru-giroa kontuan arturik.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0013 Lan ontan guzian, asiera-bidea gertakarietatik artzen saiatu naiz.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0026 Azter ditzagun xeheki arazo horiek: 1- HAURRAK BERE BURUZ OHARTZEA ETA SAIATZEA EZINEZKOA DA GURETZAT.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0026 Kontua ez bait da askatasunaz hitzegitea, baina gure eskoletan ohartzeko eta saiatzeko aukera hori benetan mamitzea.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Alimaleek hezatasuna behar dute, eta landare zukutsu horiek jaten saiatuko dira.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Giro atsegina sortzen saiatu ziren gogoz, zuhaitzak eta zuhamuskak elkartuz, eta dena belardiekin ahalik ongienik ezkonduz.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 Saia zaitez diagrama generala eraikitzen, 1., 6. eta 11. ihardueretan emaniko diagrametan oinarrituz.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 - Datu ekologikoei buruzko problemak planteiatu (populazio-dentsitateen kalkulua; hazkunde, jaiokortasun, hilkortasun tasak......) berauek ebazteko Fisikan ikasitako prozesuak aplikatzen saiatuz (Ir).

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0239 Antzeko zerbait gertatuko litzaiguke zenbaki arruntak estudiatzean, eta motako ekuazioak ebazten saiatzean denean.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 Kultur burrukan saiatua izan nahi du euskal idazleak.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0378 1962-1964 aldera, ipuinak itzultzen saiatu izan da Edili.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 Era berean ikusten du, argitaletxeak programakuntza jarraitu eta planifikatuagoz lanegiten saiatzen direla gero eta gehiago.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Horrela, ideiak eta estereotipuak bereizten saiatu beharrak ez dauka bukaerarik, eta kondairazko batasun horregatixe, gure iritzien bitan batetik printzipioen garbitasun zientziazkoa ta bestetik estereotipuen arruntasuna xehe-xehe ta ilez-ile bakantzeko grina ez da intelekualkeria ta pedanteria besterik.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Horrela, Jainkoaren misterio neurrigabearekin egokiago datorrela iruditzen zaie bizitza jator bat egiten saiatzea, soil-soil.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Kontzilioak, bakearen alde lehiatzen diren Estatu agintariak aupatzen ditu bereziki: Beren goi-goi mailako karguen ardura handiz akiturik, baina erantzukizun handien ezaguerak bultzaturik, izua dioten gerra baztertzen saiatzen direnen eta, halaz guztiz, gauzek beren izatean duten korapilotasuna ahantzi ezin dutenen borondate onari eutsi egin behar zaio (Eliza egungo munduan, 82. zenb.).

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Orriotan zehar, AEDren sorrera-prozesuaz eta urte hauetako lanaren nondik norakoez ahalik eta interesgarrien izan dakizukeen informazioa aukeratzen saiatu gara.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Hala ere, faktore eta eragileok sorturiko ondorioak orekatzen saiatuko diren neurriak plazaratu beharra dago: izan ere, heziketa-maila oinarrizko eta orokorrean ikaslegoaren %28ak porrot egiten dion gizartea beharturik dago premiazko zuzentze-neurriak lehenbailehen hartzera. O. I.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0117 Hala gertatu zen, jendeak dirupaper-txartelak berarekin eraman zitzakeelako eta ez zuelako saiatu beharrik txartelak trukatzen, baldin eta nahikoa segur bazegoen, nahi izanez gero, diru astuna lor zezakeela.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Jokalaria tente jarrita, heldulekutik heltzen zuen mailu pixua eta altxatzen saiatzen zen mailuaren buruarekin sudurra ikutu arte.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Guzti honekin, ondorengo lerroetan erakusten saiatuko garenez, eten nabarmena gertatuko da euskararen historiaren harian.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 Seurat-ek, eta bere ondoren lengoaia artistikoaren joera analitikoan saiatu direnek, arazo horiekin topo egin dute, eta analisiaren bidez lortutako oinarrizko elementuak, linguistikoki bereizgarriak diren unitateak baino, segmentu material soilak izan dira.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Hortaz, PCFa eta CGT bere sindikatua saiatu ziren sorturiko mugimenduaren buruan jartzen, baina ez aurrera bideratzeko baizik eta zapuzteko, herriaren baitan sortutako apurketa saioa desegiteko.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Dena den, ñabardu behar dugu PCEaren antiabertzalekeria ez zela hain azkar eta hain masiboki nabaritu, izan ere orduko alderdi antifrankista gehienek ez zutelako ETA aurrez aurre kritikatzen; egia esan, ETA instrumentalizatzen saiatzen ziren, zeren, praktikan, frankismoaren aurkako erantzunik gogorrena bait zen.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Hauxe da autodeterminazioaren sistema eta berorren elementuen lotura eta iturri zientifikoak esplikatzen saiatuko naiz lantxo honetan.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Azterketa semiotikoak zeinu-sistemaren barruan sartzen du literatur obra eta honen zeinuak aztertzen saiatzen da, etab.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Kritika zientifikoaren barruan zerrendaturiko korronte guzti horiek ezaugarri amankomun batzuk dituzte: batetik, literatura zer den eta bere gakoa non dagoen sistematizatzen saiatzen dira, eta, bestetik, autonomoak dira, literatur obra inmanenteki aztertzen dute.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0287 Alfred Manessier pintorea, Juan de la Cruz poeta mistiko handiak bere poesian adierazitakoa tapizaren bidez, plastikoki, adierazten saiatu da.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Bigarren ikerlerro bat saiatu behar dugu, mesianismo iraultzaileak dakarren militantismo-motaren analisia eginez.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0075 Printzeak bultzatzen zituen hizkuntz ikerketetarako egin ziren itzulpenetan saiatu ziren itzultzaileen artean ez da ahaztu behar Bonaparte printzea berak ere itzuli zituela Bibliako zenbait pasarte (Salomonen Kantiken Kantika, Hiru haurren kantika labean, etab.) euskarara, gipuzkoako euskalkira batez ere.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Burgesak, sistemaren aldekoak, edo are okerrago izatera konformatu garenez gero eta barka nire kontra-heroea izateko ekite hau, baina honelako liburuek arrisku hauek dakartzate berekin, liburu honetaz idazteak izan ere badezakeen beste arrisku bat gainditzen saiatuko naiz.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0012 Saia zaitezte, beraz, beste hizkuntzak ikasten eta emaitza baikorragoak izango ditugu denok.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0171 4.1. Honainokoan ikusi denez, euskalki guztien azpiegituran bazegoela halako oinarri orokor bat erakusten saiatu zen Koldo Mitxelena.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Bide batez, euskarazko eta beste hizkuntzetako ipuinen arteko konparaziorako lehenengo hurbilketa baterako pauso bat ematen saiatzen da.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Noan, bada, testukritika berba hori darabilgunean zertaz ari garen, zer ulertu behar dugun eta bertatik zer itxadon azaltzen saiatzera: hitzaldiaren laburrak ez dit, ordea, gaia agortzeko astirik ematen amets hori inoiz izan banu; behin behineko ezagutza eta pausuetara mugatuko gara, beraz, baina ez nintzateke gutxi poztuko horiek argi gera balitez.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Alabaina, on litzateke, eta hala egingo dut hitzaldi honetan, filologia berbari bere adierarik zabalena gordeaz, testukritikaz baliatzea bigarren zentzu hertsiago hau aditzera emateko, hots, obra zahar eta berrien testua beren benetazko forman eraikitzen diharduen zientzia saila izendatzeko, testuok egileen asmoari atxikiaz eta bertatik denboraren joanetorriak eta ondorengoen buru eta eskuek gaineratu huts, akats eta ulerkuntza gaiztoak ezabatzen saiatzen dena, alegia.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Gogo eta asmo horrekin bizi dena bakarrik saiatuko da luzaroan bere lana txukun egiten, euskaraz ari delako inori ez bait zaio zabar eta erdipurdika bere lana egiteko baimenik eta buldarik eman behar.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0087 3. IKERKETA ZIENTIFIKOAREN PROGRAMAKETAK Ikerketa zientifikoen programaketak historia zientifikoan eman den aurrerapen razionalaren azalpen razionala egiten saiatzen den metodologia dugu.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Ikusmolde horretatik pentsatu eta esandakotzat har bitza beraz, galbidean barrena sartu nahi izan ez dezanak, ondoren ematen saiatuko naizen ohartxo labur-biluziok.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 Egia esan, ez gara profesionalak baina saiatuko gara dakiguna azaltzen, ea denon artean gehiago osatzen dugun.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 - Ez duzu saiatu behar distantzia soziala gordetzen edo era artifiziosoan jokatzen.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0126 Jaioberriaren screening metabolikoa izenaz ezagutzen den prozedura honen bidez, bizitzako lehen egunetan eritasun metaboliko jakin batzuk diagnostikatzen saiatzen gara.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Euskal Autonomi Elkartearen Agintaritza sorreratik bertatik saiatu da euskararen bizitza ziurtatzeko eremu desberdinetan neurriak hartu eta bitartekoak gizajendezko zein diruzkoak eralgitzen.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Zientifiko zoroa eta bere laguntzailea asmakizun miresgarri bat aurrera eramaten saiatuko dira publikoaren artean nahastutako pertsonaien laguntzaz.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Ondorioz, gure lehen lanak instituzio bakoitzaren jatorri eta ordenazio sistemak aztertzen saiatzearena izan behar du, organigramak berreraikiaz; egituraren aldaketak, bulegotako ordenantzak, garai bakoitzeko lehentasunezko erizpideak, e. a. aztertuaz, guzti hori, tratatu behar ditugun dokumentuen kanpoko eta barneko ezaugarriak kontsideratuaz.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ilarako bi gazte aurreratzen dira eta gizalege osoz jende dotore talde batengana urreratzen dira eta haietako dama gazte bat ateratzen saiatuko dira.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Autoreon aipamenak baino garrantzi haundiagoa du, noski, beste honek: Elorri idatzi aurretik zehatz-mehatz markaturik zeukala poetika bat bere buruarentzat; eta saiatu ere saiatu zela poetika honen lege barruan poema-bilduma hau idazten, puntu honen bukaeran esango dugun bidetik.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0049 Baina, hala ere, alaitasun horri eusten eta indartzen saiatu behar dugu, besteei poza eman ahal izateko.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0126 Idazten ari garela, goiko ala beheko teklak pultsatu ahal izateko bi hatz hauek altxatu beharra daukagu, berehala lehenengo posiziora itzultzen saiatuko gara, bestela, hatzak beste edozein teklatan jarriz gero, nahasteko arriskua izango dugu eta teklatura begiratu beharko dugu behin eta berriro.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0118 Beti ere eskuak bere indar naturalaz eragin dezan saiatu behar da.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Haurrei euskaraz egiten saiatu arren, erdera gehiegi erabiltzen da euskaldunzaharraren ahotan.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Kanpokoei ere, zorigaitzen bat suertatzen zitzaienean adibidez, etxea erre edo laguntzen saiatzen zen.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Halarik ere, batenbat saiatuko da hiru emaitz hauetatik bat edo, ekiditen edo kontra iharduten.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0041 160 milioi urtetan zehar (biologikoki ikaragarria den zifra) beren lerro ebolutiboa irauten saiatu ziren izaki hauek, aurrean zituzten beste animalia ikaragarriekin lehiaketan: dinosauruekin alegia.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Denak saiatu ziren etxe bat aurkitzen, beren familiaren bizitoki.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0059 Salbatzaileak biktima lurrean etzango du eta behatz erakuslearekin gorputz arrotza ateratzen saiatuko da.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0059 Oraindik arrakastarik lortu ez bada, arnasbidea irekitzen saiatu eta ahoz ahoko arnasketa egingo dio, (gerta daiteke objektua bronkio batera joan izatea, birika bat puztu daitekeelarik).

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0076 Anbulantziari deitzera doan pertsona ganorazkoa izan dadin saiatu behar dute sorosleek.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Monitorea, hura ekintza militarra balitz bezala irakasten saiatu zen.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Irakasleak asko saiatzen ziren irakasten eta ikasleek edukazioz interes-aurpegia ipintzen zuten benetako pentsamenduak ikasgelatik urruti zeudelarik.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0009 Eta dibujoaren bitartez saiatuko dira, leialtasun handixeago edo txikixeagoarekin, eskaintzen diren irudiak plasmatzen.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Bestalde, goi-burgesiak gero eta jarrera adiskidegarriagoa izan zuen hasieran etorberriekin urrun egoten saiatu zen nobleziarekin.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 D`Armagnac bandoagiri batez animoak lasaitzen saiatuko da.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Esan beharra dago, sorketa eta materializazio-prozesuan zehar, Sistiaga ez dela ibili mito bakoitzaren errepresentazio birtuala lortzen; aldiz, gehiago saiatu dela eszenografia animiko bat diseinatzen, klima bat sortzen edo, bestela esanda, mito bakoitza sor edo gerta zitekeen egoera deskribatzen, aldi berean ahaleginduz irakurlea bera senti dadin inguru horretan murgildua.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Termiko sakana exploratu genuenean, itzulera aldameneko Arpidiako arroilaren hondotik egiten saiatzea erabakia genuen.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 Helmuga lortzen saiatzeko prozesuan, ezezagunei laguntza eta norabideak galdetzeko ere eska dakieke ikasleei.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 Ibilbideak sarean biltzen saiatu, miaketa ulergarriago eta osatuago gerta dadin.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 Ikasleak norbaiten arreta bereganatzeko, beren buruak aurkezteko eta zertan ari diren azaltzeko bideak asmatzen saiatuko dira.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Saiatu zen jainko zenbait gurtzen zituzten bere herrikideei erlijio berria ezartzen.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0107 Hala ez bada, saia zaitez zeure ikas teknikak lantzen.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0065 Saiatu den hauetako posibilitate bat desazelerazio edo dezelerazio-parametroaren neurketa izan da.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Alorren kokapen berriak asmatzea, erabilpen berriak saiatzea.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 Gure gazteak mundu normalizatuan tartekatzen al dira? galderari bi saihets desberdinetatik saiatuko gatzaizkio erantzunik ematen: 2. 1. AURTENGO 1988.EKO EKAINEAN IKASTAROA BURUTU DUTEN IKASLEEK ZER EGINGO DUTE?.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0090 Baina, honelakoxetan, pekatari izandako San Agustinek esandakoa betetzen saiatu behar dugu: Jainkoagandik ihes egin nahi duzunean, Jainkoagana ihes egizu.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Baina, orain berdin zaio: otoitzari esker, bere goi giroan berriro sartu eta, bere buruarekin ahazturik, guztiz emankor biziko da: Toulousen edota Parisen, Mont de Marsanen eta Baionan, berdin saiatuko da denbora alferrik ez galtzen; edozein aldetako errefuxiatuei laguntzen; Frantziako biblioteketan Euskal Herriko folkloreari buruzko bilaketak egiten;(...).

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 - Horrela deitzen zaie, eskualde hauetako garapena bultzatzerakoan, kanpo-inbertsioetan oinarritu ordez, bertako baliabideetan oinarritzen saiatzen diren egitasmo zehatz eta koherenteko multzoei.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Ingurugiroaren babesean (6) Garrantzizkoa da Estatu elkartekideek babes-maila horretaz dituzten iritzi ezberdinak eta merkantzien ibiltzeko askatasuna adosten saiatzea. Hots, ingurugiroaren babes-mailaz herri elkartekideek dituzten iritzi ezberdinek ez diote merkantzien ibiltze askeari erruzko oztoporik sortu behar; eta horrela izan ez dadin, Elkarteak ingurugiroari buruzko arauteria garatu behar du eta Estatu elkartekideena begiratu.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Ahal zenean beti saiatu gara identifikazio-gakoetan erraz ikusteko moduko ezaugarriak sartzen, baina beste irtenbiderik ez dagoenean, hor geratzen da ilustrazio-multzo zabal eta xehetu bat jatorrizko erakuskariarekin parekatuz espezie asko arrezagutzeko baliozkoa.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Nire aldetik, ez zait agurra eman besterik gelditzen, espero izanez bere garaian eman zitzaidan erantzukizunari ondo erantzungo niola; saiatu naiz behintzat ahalegin eta lan guztiak egiten.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0027 Uhin-teoriaren lehen kideak berriz, ez ziren horretan saiatu.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0023 Zailtasun hau arrazoi berri bat da Hari buruz mintzatzeko, eta eragin bizia, dei hori erantzukizunez eta modu deigarriz egiten saiatzeko.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0215 Gure bizikidetza desegingo dugu, gure helburuak edozein moduz lortzen saiatzen bagara, edozeinen gainetik pasatuz, gure bidea eragozten dutenen aurka kupidarik gabe ahaleginduz.

627. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Alderdi asko ditu berekin
pagadik dauzkan basuak,
erauntsi eta otzean babes,
beroan itzal gozuak;
udazkenean, danak batean,
perretxiku ta usuak,
ondoa berriz garbi-garbia,
an indarrik ez du suak,
pagoa sartzen saia bear du
gaur Euskalerri osuak.

628. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Euskalerriko mendi-gaiñetan
eta mendi-magalean,
pagoz jantzitzen saia gaitezen
danok luze-zabalean,
maitasun ori sortu dezagun
baserri eta kalean;
eguzki beroz joaten bagera
jota erdi makalean,
orduan pozik zein ezta jartzen
pagoaren itzalean?.

629. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0098 Azkenik nai det otsegin,
ta bakoitzari dei egin,
saiatu edo zabar jokatu
ezpaitegu berdin:
naiz sei izkuntza itzegin
euskeran mintza Euskadin,
gure lurrean lendabiziko
bera izan dedin.

630. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Illargi ori dago
guztiz apartian,
argi egiten digu
illundutzian;
okertu gabe dabil
bide zuzenian,
alare ezin utzi
diyote pakian;
arako irian,
joateko airian,
abillidadian,
ez dakit nor dian...
saiatutzen dirade
alegiñian!.

631. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0074 Saiatu zaitez.

632. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0106 - Egia esan, alde batetik Teleikuskiña tresna bat ba, auzi-gizonak esan duanez - saiatzen du salatariak -.

633. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Ontan saiatzen da kontserbagintza, biziro mesedegarria dan eginkizun bat beteaz gañera, bizia askoz atsegiñago biurtzen digula.

634. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Al dualarik, iñoren begientzat izkutu ibiltzen saiatzen da, ureko edo legorreko bere eize-tokietan; eta, ustegabean, beartua gertatzen danean bakarrik agertzen zaigu.

635. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Gaiñera, orrela ikusten dugu gure zaletasunean zenbat aurreratzen geran, geroz eta geiago sua bizitzen saiatuz.

636. 1969-1990 gipuzkera poesia i. berakoetxea 0094 Aalegindu zindezkete aiek bezela izaten; ez zaitezela saia, ordea, aiek zuen antzeko egiten.

637. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Lokarri-askatzea ere saiatu digu.

638. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Obeto esateko ori saiatzen ari zan orain eta ia-ia askatu zuan bere burua gu gela ontara iritxi geranean.

639. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Mister Todhounter kartak airera jaurtiaz egin oi dan esku-joku bat saiatzen aritu zaigulako.

640. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 Ez, ordea, Berriatuko txistulariak; mutil ona zan bera txanpon batzuk ateratzen ez sayatzeko bere zakurraz.

641. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Nere iritzian gauzak ahalik eta garbien eta zuzenen izendatzen saiatu nintzen.

642. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 Alare sutan zeuzkan barneak, eta barneak sutan diranean, ezin eldu naita ere saiatu ta ere, txinpartari.

643. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 - Saia zaitez bada, Maitasunari buruz berorixe esaten.

644. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0029 Bere betetasunera, eldutasunera, gure bataioa eramaten saia gaitezen!.

645. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Saiatu zan bai zaldi-gaiñetik esi-gaiñeko ertzera igo nairik, baiña zalditik mugitzeko ere ez zan gauza, erabat txeetua ta ebaindua bait-zegon; onela bada, zaldi-gaiñetik gaizki-esaka asi zitzaien Santxoren mantatzailleeri, itzik zikiñ lotsagarrienak esanaz; paperan nola jarri ere eziñ suma alakoak; baiña ez zuten aiek orrengatik beren farra ta lana utzi, ezta egazti Santxo`k ere bere antsiak, erregu txarrez ta onez oratuak; baiña alfer-alferrik izan zan dana alik-eta nekearen nekez utzi zuten arte.

646. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 Ta, nola ordukoz ere asi baitziran neskatxak, bizimodu gogorra eramaten zalako, baserrira ezkondu nai ezik, nagusi asko saiatzen ziran beren baserriko maiorazkuari aurrerako martxa jartzen; bestela begiratu zer-nola itzegin zuten, bein batez, maixtarrak eta etxe-jabeak.

647. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Euskal egituraz egoki eta bere lanetan guztiz sayatua.

648. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0186 Guk dakarrena dakarrenarekin ondo jartzen saiatzen gaituk.

649. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0060 Londres`ko ertzaintzaren zati nagusi bat dira ta era guztietako erailketak aztertzen eta erabakitzen saiatzen dira.

650. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0007 Geure burua, ta barrua gordetzen, ondo saiatzen geralako.

651. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0085 Lenbiziko aldi edo garaian, bere adiskideak aurka edo kontra jarri zitzaizkion; baiña, ekiñaz eta saiatuaz, ikuskai zabaltzen zuan argia, ta askok esaten zuan: ondo pentsatu ezkero, arrazoi zuala, ta geroz geiago inguratzen zitzaizkion; baiña, ordun, erbestetarrak asi zitzaizkion jarraika, ikusirik bizkortu ta esnatu egingo zuala Euskalerria, ta bi alditan espetxeratua izan zan, eta izparringietatik eta aal-zuten lekuetatik, txakurranak esaten zizkien, sinistu eragin nairik, euskaldunei: gizon gaizto gorrotoz beterik zegon gizakia zala, Arana eta Goiri`tar Sabin.

652. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 Eta onelakoetan, gaur eguneko oikerak au dakarkigu: elkar-izketa, elkarrekin itzegin bearra batabestearen iritziak ikusiaz... onik dakartena onartzen saiatzeko ta aurrerantz, etorkizunerantz... bide zabal batean elkarrekin joan aal izateko.

653. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Eta, bukatu aurretik, galdera batzuk: - Zergatik ez... GUK, leengoak... euskeraren izkuntzatze ontan... idazlegeak onartzen ez gera geiago saiatzen?.

654. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0014 Bañan ondoren zenbat gauza moldatu eta zenbat lan egin bear dan, idazten gutxi saiatu danak ere ondotxo daki.

655. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0010 Orregatik, oiek danak ikasten saiatu gera lenengo, kondaira-liburuetan, garai artako periodikoetan eta al genduan toki guzietan aztertuaz.

656. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Aldi artan, errien artean arrera ona euki naiez, nuklear laterriak gogo onez itz-eman zuten saiatuko zirala atomozko izkilluak gutxitzen.

657. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Izkilluen kontrolerako ar ditzaten zentzuzko arauak saiatu bearko dute arma berri ta izugarrietaranzko leiaketa baztertzen ere.

658. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0121 Ta bera izan ez bakarrik, beste asko ere bide ortatik eramaten saiatu zan.

659. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0111 Oso emakume piña, langillea ta saiatua omen zan.

660. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0011 Aita ere, nekazaritzan ez-ezik lan oietan ere pixka bat saiatu zan.

661. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0011 Oso gizon saiatua izan zan; etzan geldirik egoteko jaioa.

662. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0016 Ez naiz emen arrazoiketak egiten asiko, gogapen au adieraztearren; auxe bakarrik esango: proba ezazute zeok zein egia dan, eta saia zaitezte ortarako Mariari maiteki itz egiten, berari zuen biotza irikitzen, berari zuen pozak eta naigabeak kontatzen, eta ala berean Jesus ezagutu eta Jesusi jarraitzeko laguntza berari eskatzen.

663. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Erantzuna: (l) Jon Mirande`k maiz darabillen hitz honek (jesan) = enprunter tomar prestado esan gura du. Zuberoa`ko hitz egoki hau beste euskalkietara zabaltzen saiatu behar genduke nik dakidanez ezpaitugu esangura berdiñekorik.

664. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Jean Haritxelhar euskaltzaiñak estudio luze eta sakon bat egin zuen Bortian Ahuzki (2) Mendi toki edo Axular`ek esango zukeanez mendi agerre honen izen osoa Ahunzki da eta zalantzarik gabe ahuntzetik dator kantuaz eta beronen egilleaz, Gure Herria aldirokoak Etxahun`i eskeiñ zion zenbakian (3) Ikus: La chanson Bortian Ahûzki et son auteur inconnu, Gure Herria aldirokoa, 2-3 zenbakiak Maiatz-Ekhaina, 1962. haren heriotz-ehunurrena ospatzeko eta Baigorritar irakasle saiatuak garbiro probatzen du etzela izan Barkoiztar koblaria bertso polit hauen egille.

665. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0215 Gerra aurretik ere saiatu ziran erri ontan euskal giroa zabaltzen.

666. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Oien olerkiak itzultzen saiatu zitzaizun ikasle zalarik.

667. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0097 Zekien ori, baiña, obeki landu ta ikasten saiatu zan; soro bat, izan ere, sasiz estal ez dedin, landu egin bear da.

668. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Ni, beti, zeazten dudan idazleaz zerbait esan duten guztiak aipatzen saiatu izan naiz.

669. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Gogakizun berriak asmatzen saiatu ziran, beren problemei erantzupen berriak billatzen, Elizak eskeintzen zizkienetan lasaitasunik edo atsegiñik aurkitzen ez zutelako.

670. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 -Mezu onen gaurkotasuna ikus-erazten saiatu bear du katekistak.

671. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 - Orregatik, bada, gizaki guztien askatasun-egarri ori ezagutu-erazten saiatzea, mesedegarri da gaztetxoentzat; ortarako, berriz, Jainkoaren billa ibilliz askatasun osoa irrikatzea zer dan gaur, ikusi-erazi bear diegu egiñaalean gaztetxoei, gauzak pentsaraziz, sakonduz eta barneratuz.

672. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Zurien eritegietan, ordea, arazo ori ez dute aintzakotzat artzen eta gaxoa sendatzen saiatzen dira espiritu txarrari jaramonik egin gabe eta ori aldentzen ez dan artean, ez dago sendakuntzarik.

673. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - Ez zaitezte arritu, baiña siñes ezazue, zerutiko indarrez soil-soilki orma oni gaiñartzen saiatzen dala.

674. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 Neuk hatsarrean ez naiz saiatzen ezein ere organizakuntza politikorik antolatzen, soilik bilkura bat oikonomiko ta industrial typokoa.

675. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0161 Ez dakit idealik bainan senhar on bat izaiten saiatu ninzatekeen.

676. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0013 Bakhea ta ordina harzara ethor litezenean ere herrialde osoan sabotatuko dute ta albaratuko, eta noiz ere beren iaubetza Txinan berriro ekharten saiatuko dirade.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0032 Gipuzkoarrak saia
jokatuaz trebe;
auzoan ona dana
etxerako obe,
ia egiten geran
txapelaren jabe.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0023 Doinua: Pello Josepe Lizaso.
Ordua da ta hasi beharko
nola agindu diguten,
agurtuz hemen daudenak eta
irrati bidez entzuten,
naiz ta urduri egon saiatu
beharko da erantzuten,
bertsozaleok hau ta gehiago
nola merezi dezuten.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0144 Gorrotxategi.
Hementxe bota ditut
horrenbeste marru,
bapo saiatua naiz
kanpo eta barru,
zertan dezu aurrean
hainbeste liburu,
hain baju izateko
puntuen kopuru,
bizkaitarra banintz ni
txapeldun seguru.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0185 Enbeita.
Alperrak zoritxarrez
dijoaz ugaltzen,
ta inbernaderoa ni
izerdiz zabaltzen,
zertan saiatuko naiz
honenbeste lantzen,
hamarretik bat ere
ez baduzu saltzen.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0204 Doinua: Barruan degun dena ematen Murua.
Zezaken hura garbi eskaintzen
saiatu gera bakoitza,
ta zuek ere neurri berean
egin dezute eskaintza,
tristura gabe baizikan pozik
egingo nuke nik hitza,
barruan dedan kalbario hau
gaur bukatuko balitza.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 7. Art. Udalekoak ez izanik Udal Administrazioak horiek kudeaketan edo etekinetan parte hartzen duen establezimendu, instalazio nahiz ihardueretan aurreko artikuluko neurriak har daitezen saiatuko da Udala.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 13. Art. Amankomuneko arazoak dituzten beste Udal Administrazioekin hala nola Lurraldeko eta Autonomi Elkarteko Administrazioekin eta, Ertzaintzarekin bereziki, kolaborazio harremanak sor daitezen saiatuko da Udala.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Asteazkenean, arratsaldeko zortzi t`erdietan, Deustuko Dendari Euskaldunen Biltzarra Zer egin Deustun euskal publizitatea bultzatzeko? galderari erantzunak ematen saiatuko da.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Gure adinetik gorako gizarteak erru handiak izan baditu ere, saiatuko gara besterik ez bada euskara heziketara inkorporatzen.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Behar bada ahaztu egin gara, edo ez behintzat gehiegi saiatu, kalea irabazten, uste bait genuen eskola irabaziz kalea irabaziko genuela.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Beharbada pesimistegia naizelako bainan nere ustetan gurekin lan egitea gerra galdua da; honek ez du esan nahi erlaxatu nahi dudanik nere ahaleginean bainan saia gaitezen batez ere gure gaztediarekin.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gibitegi 290 kiloko harria jasotzen saiatu zela bada urtebete bat.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Txitxirripatxarra Ari nintzen, ari nintzen baina dena beteta zegoen, Alde Zaharreko tabernetan saiatu nintzen, ez zegoen lekurik.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hori dela eta, euskararen aldeko zenbait ekintza prestatu du urte honen amaiera arte Txomin Agirre herri batzordeak, Ondarruko Herri Batasunak bere laguntza eta bultzada osoa ematen saiatuko dela adierazi duelarik.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Nik estudiante garaiko oroitzapenak ere baditut eta garai hartako giro abertzalean ahal bezainbat sartzen saiatzen ginen.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Ikastoletan ere ikasleak produkziorako soilik prestatzen saiatzen garen garai honetan poztekoa da irakaskuntza gauza guztien gainetik hezketa dela gogoratzea eta hezketaren helburua pertsona dela baieztatzea.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Ahaztutako ikaskizunen hautsak harrotzen pittin bat saiatu arren, titulua jartzerako garaian ezin du batek asmatu zer jarri behar duen, sinekdokeak ala metonimiak, edo biak Egia esateko esan behar dugunerako berdintsu.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Penak arinduz saiatzen gera gu bertso batzuk idazten, ongi ba-dakit goiko maillara ni ez naizela irixten.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Santutasuna nai badegu, gutxirekin saiatu bear degula.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Aurrera Joxean, da saiatu itxaropenez.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baina, kontuz, Atxaga ez baita beti edaten erraza... 1976ko Ziutateaz beldurrik gabe eskura daiteke, eta aurrera egiten saiatu bide-erdian korapilaturik geratzen bagara ere.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Zentzu honetan, erabilgarria gerta dakioke hiztegi hau euskararekin zerikusirik duen edonori, batez ere, gure lexikoaren aberastasunaz jabetu eta, gaurkoarekin parekatuz, eguneroko euskara aberastu eta borobiltzen saiatu nahi duenari.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Euskara erraz eta bizian egiten saiatzen da Erein bere liburuak.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Ez gara kostata lortutako fama onari eusten saiatu.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Ikasle kaskarra naiz ni, eta baserritik jaso ditut bai gaiak, bai euskara, zioen, hori bai, bakarka, nere hizkuntza landu eta penteatzen saiatzen naiz, baina baserrikoa da, ni bezala.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Ipuinak idazterakoan, guztiz idazle baikorra naiz, ipuinak amaiera ona izan dezaten saiatzen naiz, ba dago nahiko gaitz ipuinetatik kanpo....

703. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Batez ere probintzietan, nola asteburuko dantzaldien ondoren neskak bortxatzera saiatzen diren, nahiz bakarka nahiz taldeka.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Mundu guziak hartu behar du parte eta horretan saiatuko gara.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere, bere moneda indartzen saiatuko da Gobernua.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Geure Baztan huntan gazteen artean baditugu euskaraz ongi dakitenak eta euskal kulturan saiatu ezkero idazle eta irakasle onak atera daitezkeenak.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Praktikari buruzko teoriaren atzerapen hori betetzen saiatu denetakoa dugu Jokin Apalategi.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bide batez, heldu diren uneetan gogor saiatuko da Nekazari Ministeritza gariari buruz Plangintza jator bat eratzen, hortik probetxua besterik ez datorkieke eta nekazariei.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Ba, John Hansen ohoin delito bategatik dirudi izan dela kondenatua, gizon gazte eta beltzaran hau gartzelatik irteterakoan berrintegratzen saiatzen da espetxera sartu duen gizartean bertan.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Beren egoera larriari buru egiteko batera eta bestera saiatu dira andereño titulugabeak.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Mila arazo larri dituzte eskuartean eta kontseilaritzan egingo dituzten ordu luzeetan gogor saiatuko dira gaiok jorratzen.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Batzarrera bukatzeko Le Duan jaunak hauxe esan zuen, hots, Estatuko Administrazioari berari zor zaiola zenbait puntutan, arazo ekonomiko eta sozialetan, huts nabarmenak ematea; hala ere, huts horiek zuzentzen gogotik saiatuko da Administrazioa hemendik aurrera.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Euskaldun guztion batasuna, nola edo hala egiten saiatu denik ezin uka.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eta begira nengoela bapateko bertsoa bururatu zitzaidan aurreko egunetan zehar hartutako marfundiak ematen zidan muki-katea sudurtzuloetatik aldentzen saiatzen nintzen bitartean:
Udalbalkoian kolore asko
hauxe bai da umorea
bakar-bakarrik faltatzen zaigu
Vaticanoko morea
hantxe zintzilik gure ikurrina
ta besteon banderea
Caesar-ek lehendik esanda zeukan
hor bakoitxari berea
gorri ta gualda euskaldunontzat
sudurzapi dotorea
.
Prontxio.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Pentlaton hartan bost modalidade desberdinak zaildu behar ziren moduan, tetratlon honetan lau izango dira saiatu beharreko kirol desberdinak: harrijasoketa, aizkolaritza, korrika egitea eta gizon proban aritzea.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Arazoa muga hori besterik gabe onartzean edo aldatzera saiatzean datza, horren arauera bide desberdinak aukera baitaitezke.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Arrazoi bakarra hauxe da: idazle berriei, novel-ei eragin nahi zaie, hortxe saiatuz bide berriak urratzen has daitezen.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Elai Alai Euskal Dantzari Taldea beste arlo batean saiatzen ari da.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Edozein hondartzatako harriren baten gainean eserita, edo autobusean doala edo txakolina edaten ari, zerbait berririk asmatzeari ekin baino lehen, herri horren kultura ezagutzen saiatuko da.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Euskarak lekurik ez duen informazioa indartzen ari da Gobernu Autonomoa, hala pentsatu nahiko ez badu ere; ezen, gure hizkuntzaren kaltetan, beste komunikabideei konpetentzia egiteaz baino ez bait saiatzen kontuz!, konpetentziak kalitatea zirikatzen du-eta, finean ETBk tankera igualtsukoari helduz.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Neri errepikapena eraman ezina egiten zait, ezin dut gauza bera behin eta berriz egin eta grabatu hauek ere beti desberdinak egiten saiatzen naiz.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Guztietan kontrasteak landu ditu eta materialen nahiz koloreen arteko orekak bilatzen saiatu da.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hala ere, erakusketa horretara hurbiltzen denarentzat lanik harrigarrienak arte kontzeptual bezala kalifika daitezkeen eskultura batzuk dira, horietan saiatu baita gehienik bere ideia propioak bilatzen.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Baina arregaketa projektua noiz burutuko den zai egon gabe, lurpean eta bestetan ura bilatzen saiatu behar da.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Herriaren hizkuntza, izakera, ohiturak eta sena jasoaz, txiki txikitatik haurrengan hazia ereitzen saiatzen den eskola.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Orain arteko zenbait produktu, agian, alde batera utzi beharko da eta berriokin saiatu.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Lant ezazue, saia zaitezte zuenean.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Gaisotasun kardiobaskularrak prebenitzeko zer egin behar den argitasunak ematen saiatuko da Patxi Letamendi, bilbotar kardiologoa.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Substantzia bat farmako bilakatzeko zer egin behar da? Farmakoak arriskugarri gerta ote daitezke? Puntu hauei buruz argitasunak ematen saiatuko da doktorea.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ezta merezi ere ala saiatzen diran animaliak.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Guk, euskaldunok, nekerik gabe, saiatu gabe izan nai degu maixu.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Orain denbora berri oietan, au da, jendeak bizi dala uste duten denbora berri oietan, kulturari ematen diote alako garrantzi berexi bat, eta ortan seiatzeko bearra ikusten dugu.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Nere iritziz, gure arteko apaiz urritasun au Jainko dei bat bezela biurtu da, sekularrak ere Salbazio misterioa aurrera eramaten saiatu ditezen.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Eta eginkizun zabal ontan bere almen guztia ipiñirik, era berean saiatuko gerala Aita Santuarengandik emanak ditugun gure eliz-barrutietako Mixioak aurrera eramaten laguntasun osoarekin.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Orain, denbora askorik ez dala, antzerki saio bat agertzen ziguten gure Iparragirre bertsolari aundiaren aldetik, eta au ezik ba dira baita ere, or, talde batzuk naikoa seiatzen diranak arte mota au gure aldera ekarri naiean, bañan alare, onek esan nai duana beeratasun ori izango da.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 lan ortan naikoa seiatu diranak eta izan leike garaien bat izatea ortan agergarria izango litzakena eta nola gauz guztiak beren egilleak izaten dituzten, or agertzen dira baitare, egille bezela, sekulan emengo literatur istoriak aztuko ez ditun izen batzuk.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Olloa eta bere aragia pixkan bat gora naian; pixu aundikoak prezioak berritzen ditu; ariñak eske aundiagoa dauka eta bere kotizazioa ontzera saiatzen da.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Badira munduan 14 bat erakunde, diru-laguntza honi ahalik eta errentagarritasun hoberena ateratzen saiatzen direnak, janaria eta osasunaren alorra ezezik, baita hezkuntza eta bizi-proiektu bat haur horientzat garatzen ahalegintzen direnak.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Ingeles flematiko bikote bat mozkor mozkor eginda, giltza bat eskuan piso guztietako ateak irekitzen saiatzen. Denetan kale.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 Badakit zenbaiti ez zaizkiola egokiak iruditzen egiten ditudan gorabehera horiek, baina nere ustez poesia errealitate mota guztietara iritsi daiteke, eta bide hau jorratuz, terreno ezberdinetara ailatzen saiatzen naiz.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 Idazleak dituen literatur erreferentziei buruzko birkokaketa egiten saiatu da.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 Dena den konstante bat mantentzen saiatu naiz, hizkuntza beraren sonoritatea hain zuzen ere.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Karnabal igande goizean herriko mutil gazte koadrila bat ibiltzen da kale nagusian Txino Dantza eginez, edo saiatuz.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Ogi-papur horiek ez balira, zer edo zer saia zitekeen mahai gainean.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Psikoanalisia ondo ikusten dut, zentzurik ez dagoen tokian zentzua aurkitzen saiatzen bait da.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Handik aurrera bilera pare bat izan dugu, baina administrazioaren jarrera ez da oso positiboa izan eta tramite hau pasatzen saiatu dira.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gaurko honetan, Gasteizko Gobernuari indarra erakusten saiatuko gara eta aldi berean borrokan jarraituko dugula esanez.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Amezaga, teklatuez gain, konponketez ere arduratu da eta bere laguntzaz Bergaretxe saiatu da bere ahotsari eta aukeratu dituen testuei ondo doazkien musika tresna egokiak aukeratzen, helburuetako bat xinple eta garbiak izatea zelarik, eta asmo hori gaiz gai isladatzea lortu dute.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Kultura horretan buru-belarri sartuko eta haiek bezala bizitzen saiatuko nintzateke eta kultura horren bihotz barruan sartuta gero ikusiko nuke zer egin, dio Manuel Egiguren misiolari frantziskotarrak.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 Etxean bezala janaria prestatzen saiatzen gara, dio Katalinak eta horixe da beharbada lortzen dute, jatetxe txiki horretan etxean bezala jaten baita.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Bere esanetan, ezkerra beti honen kontrakoa egiten saiatu da historikoki.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0003 Hau da segitzen du esplizitoki esaten dena eta inplizitoki esan gabe gelditzen denaren arteko kontradizio hori fuertea da, eta esan diren pare guzti horien kasuan elkarrekin duten gauza hori da, kontradizioaren bi pareak bilatzen saiatu garela eta horiek esplikatzen dute ematen den prozesua.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Play it again, Sam!, esan nion nire buruari, teklak berriro sakatzen saiatzen nintzela.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Mementuz, murrungaz obeditu didate beti eta lanari ekin diot interferentziarik gabe (biharamunean, noski, hor zegoen berriro, hormaren kontra jotakie palarekin, eta ohizko eztabaida antolatzen zen: argudio guztiak saiatu ditut, eskolastikoak, silogistikoak, sobornoak, txantajeak, suplikatorioak, baina erregaitzak dira benetan eta ezin dutela ulertzen dut nik, eta azken finean errua urbanistei dagokiela erabaki dut betirako).

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Eta bapatean Aquilesen taloian kausitu ninduten, ea beste bat ba al neukan idaztearen aparte hauteman saiatu zutenean alegia.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Honela, Altsasuko Mahaiaren sorreratik gauza guztien gainetik ENAMa indartzen saiatu gara une hartan ezker abertzalea indartzea lehen beharra baitzen.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Prentsak eta deklarazioak, ordea, askotan konfundi gaitzake, izan ere, PSOEk duen lehentasuna desfiguratzen saia daitezke, bere intentzioak, oraingoan, garbi erakutsi arren, HBk Gipuzkoan lehen postua galtzeko arituko direla esanez.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 d) Euskal itzultzaileak prestatu eta hobe daitezen saiatzea.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Nor da euskalzalea? Ene ustez, puntu hauk* guztiok betetzen dituena: 1. Euskal zazpi probintzien arteko loturak indartzen saiatzen dena.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0002 Horrek, ordea, ez du eskubiderik ematen, adoleszentismoaren arriskuak baztertzen ez saiatzeko, eta, aré guttiago, kanpoko etsaia etxe barruan sartzeko: kanpotik guri ezarritako zerbait, geuk Euskal Herri barruan oraindik geure irudi, argumentazio eta jokabideekin sendotzeko.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. larrea 0001 Sendabelarrak beren egiazko tokira ekartzen saiatzen den liburu bat argitara eman da orain dela gutxi Nafarroan, Euskal Ikaskuntza erakundearen eskutik: Las plantas en la medicina popular.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Beti esaten da ez dagoela kritikarik, euskal literatura krisisan dagoela..., guzti hauek nolabait horrela ez izatearren saiatu gara literatura egiteaz gain, kritika bideak jorratzen hastea.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Saiatu zen beren rock hura modu zilibizatu batean abesten oso atsegin.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Lehenengo zatiari dagokionez: Lehenengo puntua honela hasten da: Azkeneko hogei urte honetan, argitzapenean eta eraikuntzan saiatzen diren herri-taldeak sortu direla gure herrialdeetan.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Beraz bi eginkizun hauek lotzen saiatuko gara.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Amaitzeko, ez dakit jadanik egin duen ala ez, baina Aurrezki-Kutxa Probintzialari, Euskal Herriko familia guztietan ale bat sartzen saia dadila erregutuko nioke eta Confederación Española de Cajas de Ahorro delakoaren bidez, Espainian ere milioi bat ale zabal ditzala.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Elkar argitaletxeko Jose Mari Sors-ek esan bezala Guztiz fetxa egokiak dira datorren urteari begira prestatu diren testuliburuak ezagutzera emateko eta baldin azoka honek indarra hartzen badu, argitaletxeok gisako liburuak egun hauetarako bukaturik edukitzen saiatuko gara.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Nolanai ere saiatu bear giñake egoera au ulertzen.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Besteen ona iristen saiatuko ziran batzuen elkartea.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Udalak ere kementsu ta benetan saiatuak dira, ezin ukatu.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Batzar Nagusia era ontan amaitu zan eta komunikabide naiz politiko anitz saiatu dira beren iritziak ematen, geienak auxe esatera etorri diralarik: Erabaki orrek ez omen ditu EAJ`ren barruko arazoak argitu.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Orrela jokatuz, lendakaritza Alderdi batena baiño geiago Euskal erritar guzientzako erakundea zela aitortzea nai zan, eta nere eginbidean jarritako uste ona adierazi zidaten, nere esku usten zelarik bear nituen lan-kideak aukeratzea, nigan jarritako uste onari erantzuten saiatu naiz Jelzale jatorra izanaz eta nor zein den begiratu gabe, Euskal errikide guzien zerbitzuan jardunaz.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Ortan saiatu naiz lenago eta orain ere bide beretik ibiliko naiz.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 GOIZ ARGI ere, beti bezela, ortan saiatuko da bere almen guziarekin; EAJ`ren alde.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Udaleku anitz dauzkagu emen Euzkadi`n, eta oietan geienbat saiatzen dana, ezpairik gabe EZIKO dugu.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 - Erabiltzen ditugun bitartekoak bestalde, aski tradizionalak dira: jolasean eta lagunarteko beste jardunaldien bitartez saiatzen bai-gera, nexka-mutikoak beren burujabe izan daitezen: urkoaz arduratzen, beren buruak zaintzen, amabostaldia egiten duten auzo edo erriko gizon-emakumeak ezagutzen eta errespetatzen...

777. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Joku, sariketa eta meza bera ere alaigarri ta gustagarri izan ditezen saiatzen gera.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Laguntasuna irixteko bideak sortzen saiatzen gera.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - EZIKO`n saiatzen al zerate gorabera ortaz?

780. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Eta nork esan zenbaiteraño maite zuan gure Euskera? Ain biotzean zeramalako, laguntzen ere egiñaalean saiatzen zan.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Indarra gorputz-soiñetan
euskal odol-zaiñetan,
izkuntza mingaiñetan,
zaindu alegiñetan.
Iraun dezan beti garbi
ortan saiatu GOIZ ARGI!
.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0002 Eta ain maite zuan Euskalerria, emen bertatik bertara naasketan zurrunbillotua ikusten zuanak eta alaxe ikusten dugu, noski nolakoa ikuste ote du eriotzaz bestaldeko ertzetik? Emen saiatu zanak, lagun dezaigula oparoago bestaldetik.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 - Eta bereziki euskal folkloreari begiratuz saiatu giñan naiz eta euskal folklorea bakar bakarrik ez kantatu.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Politikari buruz gure etxe ontan ideologi desberdiñetako euskaldunak daude eta saiatzen gera iñor ez minberatzen, guk garrantzia ideologiaren gaiñetik, euskaldun izateari ematen diogu eta ortan saiatzen gera.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Eta hau esatean, ez dut inola ere nolabaiteko mea culpa kolektibo bat entonatu nahi, ezta gutxiagorik ere: gauza onak ere, eta dexente gainera, egin ditugulakoan bait nago; gure aurretiko literaturaren impasse hura, sasi-bukolismoz eta klerikalismo moralizantez jositako hura, gogotik saiatu ginen astintzen, baita, neurri batean behintzat, lortu ere.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Eta hil baino lehen hizkuntza hau aztertzen saiatu zen.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Dena den, ondo kontserbatzen saiatzen dira eta oraingoan kirolari ekiteari erabaki dute forma onean mantentzeko.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Uxua eta Francisco saiatu dira pinturaren eremuan gisako esperienziarik egin den jakiten eta EEBBetan nahiz Japonen ez dute gisako entsegurik aurkitu.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Euzko horiek Euskara Batua nondik izorratuko saiatzen baitira betidanik; eta Euskaltzaindia, Euskara Batu eta Moderno honen aldeko instituzioa den aldetik eta delakoan, behin eta berriz eta mila bider ahultzen eta hondatzen saiatzen baitira.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Zientzi-mailari bai, bai eta bai: arlotekeriatik irten behar dugu; eta inor ez da areago saiatu alderdi horretatik UEU hauxe baino.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Ingrid Bergman, eskandinabia aldeko usaiez beteriko izenak, ez zuen oihartzunik hartu Hoollybood-era etorriarte, bere jaiolurretan aktoregintzan saiatu izan bazen ere.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Baina burukideek Mendebaldeko lejioekin irekian eta paladinoki lerrotzearen abantailak azalduz saiatu dira, munduaren dekadentzia eta arrisku guztien aurka kristau zibilizazioa defendatzen duten Mendebal lejioak, diote.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bai, Santi, burkidea, zure odola euskal-Herriaren magal berdean gordea dagoelako, gu saiatuko gara dagokizun lekuan jartzen, herriaren historian askatasunaren alde eroritako beste burkidekin batera, eta sozialismoaren lehenengo mailaldia igotzen hasten garenean, etorkizuneko belaunaldien adibide tinkoa izango zara.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Horregatik miresten naiz haurren bizitzaren zati bat betetzen saiatzen diren gurasoak ikusita edo haur literaturan buru-belarri sartzen diren idazleen azalpenekin.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Alabaina, antropologoen artean, orain 60 bat urte arte nagusi zen eta gaurko antropologia bereizteko, banaketa hau egin ohi da: aulkiko antropologoak, liburutegietan eta artxiboetan beren materialeak arakatzen dituztenak eta lekuko lanetan murgildurik, norbera gizataldearen baitan galduaz, bizikera desberdinen logikak eta deskribapena azaltzera saiatzen direnak.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Andaluziakoa izan balitz ohitura hau, eta telebistatik jendea aroekin nola saiatzen den ikusi, batek baino gehiagok egingo lioke barre, baina Ernion inork ez zion barre egiten; burdinak ikutzen ez zituztenek ere serio begiratzen zieten aroei.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Aurrerantzean saiatuko naiz, besteak beste, udalak egiten dituen lanpostu berrietarako deialdietan eta kaleko seinalizazio guztietan euskarak behar bezalako presentzia izan dezan.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Elizaren eta elkarte onen arduradunen eginkizuna billatzen saiatu behar dugu.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Bestalde, zinegile gazteak ziren, eta gazteriaren arazo, amets eta buruausteak, beren berenak zituzten, eta gogoz saiatu ziren gordinki, beldurrik gabe, argi eta garbi, gazteen pentsaera eta jokerak aurrez aurre erakusten.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Hizkuntza denak saiatzen dira horretan.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Bertsolariak bere bizitzaren biurgune eta kontradiziotatik atera behar du gai, bere nortasun osoa adierazi behar digu; eta horretarako, sortzea beharrezko da, sortzen saiatzea, eta ez da aski teknika eta molde soil batekin agindutakoaren menpeko gelditzea.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Xomorroak bere bizitzan bi aldi zeharo desperdiñak ditu eta behin batera eta behin bestera egin behar zaio kontra, eta galtzen saiatu.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Europaren interes bateratzailei baino nor beren opilak sugartzen gehiago saiatzen dira.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Galdera zera zen beraz: nola joka behar: edo lehenik hemen unibertsitate bat frantzes unibertsitate bat jartzea saiatu ala, segidan eta zuzenki euskal unibertsitate bat sortarazi?

805. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Frantzes estatua, esatebaterako, gatazka suspenditzen saiatu da.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0001 Marie Eugene Dubois, gizakiek eta tximinoek izandako eboluzioen maila desberdinak argitzen saiatu zen.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 1. (Peñagarikanok)
Kristau sutsua, gizon apala
berekin zenbat bertute.
Bertute hauek, txikiena ere
haundia egiten dute.
Lagunurkoa serbitzen beti
ta sarritan musu truke:
bera bezala izaten danok
saiatu behar genduke.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 4. (Euskitze)
Orain han zaude zeru goxoan,
Jaunarena ta betean,
baina aurretik mundu latz hontan
saiatu zinen lanean,
beti pobreen lagun izaten
beti tratu zuzenean,
orain eskerrak jaso itzazu
beizamarren izenean.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0001 Patxadaz idaztea laket zaidan arren, beharraren beharrez beharturik saiatu beharrean aurkitzen naiz eta calamo currente jartzen dizkizut lerro hauek, hau da, lumari idazten utziz, deus ere prestau gabe aldez aurretik.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Gabardinatik planua atera eta linterna ahoan, non zegoen asmatzen saiatu zen.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Zentratzen saiatu behar dut, eta hurrengoan kafe gutxiago hartu.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Baina noizbait, maindire arteko amets epeletan bart sorturiko lirika bikain hura goizeko freskuran gogoratzen saiatu bada ikusiko du zeinen zaila den, nola betirako galduko den.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Iraultzaren iragana, bere tropeliak, justiziarik ezak eta itsuskeria garbitzen egoskortuak, Frantziako historiaren azken bi mendeetatik kontzientzia kolektiboan giza eskubideen ibilbide egonarriz betea eta lan nekeza saiatzen gara gordetzen.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 - Arin, ba, bestela... - barregura nintzen, baina seriotan hitz egiten saiatu nintzen.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 E: (pentsakor gelditzen da momentu batez) Nire neurrikoa arlo guztietan, eta libertatea eta errespetua bilatzen saiatzen den horietakoa.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Eta gaur gaurkoz daukan egitekoa ardurarekin betetzen saiatu nai luke.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Ala ere, uste degu, dezakegun artean, au dala gure egitekoa: saiatu bein da berriz gaurko garaiari leial izaten; leial izan, gaurko ta betiko diran arriskuekin erne egonaz; leial izan gaurko balio-iritzieri minberatasuna ta arrera zabala izanaz; au da, kristau eta apaiz-presentzi bat edukiaz.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Gernika aldetik, Mundaka lainopeko unetan bapore txiki keetsuak beren aratonatak egiten ebezan bitartean, irratiaren bidez, laguntza eskatzen saiatu nintzan.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 Bitañok bere azken urteetan paregabeko IREKITASUNA azaldu zuen, esan nahi bait da, egungo giroak eskatzen zuen egokiera egiten saiatu zela, eta horretarako ahaleginak eta bost egin zituen bere burua prestatzen eta gaurkotzen.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Geure arteko banaketa eta dibisioak alboraturik, adiskidegintza bidean saiatzeko eskatzen dausku Aita Santuak.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Ez zuela nirekiko ezer sentitzen erran zidan, nire nortasuna ez zela erakargarria, zerbait desberdina bilatzen saiatu nahi zuela...

822. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Bankak zituen JABETZA TITULU guztiak salduak direnean, jokalariak, salerosketa eta trukearen bidez, kolore bereko taldeak egiten saiatuko dira, berauetan etxeak eta hotelak eraiki ahal izateko.

823. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0005 Etxahunek iseatû zin
Bide hunin ezartia,
Bena etxekuek zeien
Eman presuntegia.

824. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Jolasak irauten duen bitartean hormaraino hurbiltzen saiatuko dira; horman dagoenak, amak, besoa eta burua horman jarri, atzera begiratu gabe, eta Bat, Matxin Parrat esango du.

825. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Hurrengoan, Bi, Mitxel Eperdi esango du hormakoak, eta berriro baten bat mugitzen harrapatzen saiatu.

826. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Amaren altzoan burua jarrita duen zaldiak goiko zaldunak zein atzamar aukeratu duen igarten saiatu beharko du.

827. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0090 Bada arimen zuzendaririk, bide oneitarako argirik edo artan saiatuaren jakiterik eztabela, olako arimei bidean lagundu bearrean, oztopoak ipiñi eta kalte egiten deutsenik.

828. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00018 (Hipnotismoaren bidez Untxia bere dantza-bikotea izaten saituko da.)

829. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00038 HONTZA.- Saia zaitez.

830. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00038 ANIMALIAK.- (Tarzanek botatako oihuak harrituta, saiatuko dira Tarzani adore ematen)

831. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00074 AKER: Askotan saiatu dira, baina ezin. Alferrikako magia.

832. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0156 (Baina, ezkutzatzen saiatzen bada ere, atsegin zalea ere bada, kasik kaskarina, gainerakoen ergelkeriaren lekuko jostaria.)

833. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0165 (Aldo saiatzen da, nazkari gaina hartuz.)

834. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0058 Saiatzen duzuela aintzin ikusmolde batekin ikus dezadan kasu hori eta ez beste bat.

835. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0028 Eta gauzak bere lekuan jartzen saiatzen nintzenean... Utzi bada, egingo dut nik, Jesus! hain zaila al da ba?

836. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 (Interesa zaigun erantzuna bideratzen saiatuko da) Plangintza jeniala!

837. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 (Jaikitzen saiatzen da amerikana astintzeko baina berriz eseri beharra du.

838. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0057 Nahiz eta saiatu.

839. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00074 -Zerbait ikasi ahal izateko, guk proposatzen dieguna eta aldez aurretik dakitena lotu behar dute haurrek. Guk, gure aldetik, aldez aurretiko ezagutzen berri izaten saiatu behar dugu.

840. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Eskolan sartzeko prozesua mailakatuagoa, malguagoa eta, azken batean, egokiagoa izan dadin saiatuz, eskolara moldatzeko denbora luzeagoa beharko dutela aurrikusi behar dugularik.

841. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Dituzten interesen berri izaten saiatu behar dugu, haiekin hitzegin eta haien ingurunerekin konektatzen nahiz haurren afektua gureganatzen ahalegindu.

842. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00147 Beste haur batzuek ere lagun diezaioten saiatuko gara.

843. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00147 -Taldeko gainerako haurrekin lankidetza areagotzeko estrategiak burutuko ditugu, neska onar dezaten saiatuz integrazioa bultzatzeko asmoz.

844. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 b) Drogamenpekoa bere ingurunean (pertsonarenean berarenean, familiakoan eta gizartekoan) barneratzen saiatzea, gizarteratzen saiatzeaz gainera.

845. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744-1803). Ilustrazioak zuen zentzu historiko mugatuaren aurka bere burua azaldu zuen. Konkretua eta indibiduala zen guztia grinaz maite izan zuen, eta herri berezituen bizitza, ohitura eta hizkuntzez arduratu zen. Horren ondorioz munduko historia bat burutzen saiatu zen. Aztertutako herrien artean Txina, Tibet, Babilonia, Asiria, Cartago, Etruria,... eta geurea, Euskal Herria, aurkitzen ziren. Bere ustez zibilizazio europarraren arrakasta herri desberdinez osatutako unibertsoa delako gertatzen da.

846. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00369 1. Irudimenezko elkarrizketa batean mahaian Platon, Aristoteles eta Kant eseri dira. Atsegina, ona eta ederra denaz dauden diferentziez eztabaidan ari dira. Adibideak etengabe erabiliz, bakoitzaren jarrera ahalik eta ongien adierazten saia zaitez.

847. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Umberto Boccioni pintore futuristak, eskultorea ere bazena, forma originala deskonposatu zuen eta espazioan irudien mugimendua iradokitzen saiatu zen lehenengoetarikoa izan zen. Eskultura kubistak ere egin zituen bolumenen bidez.

848. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Espainian, eskultura berria lantzen saiatu ziren lehenengo eskultoreen artean Pablo Gargallo (1881-1934) nabarmendu behar da, hainbat joera artistikotan parte hartu baitzuen. Bolumen imajinarioak lantzen saiatu zen eta horretarako soslai muxarratuak eta hutsuneetan sortutako itzalen plano handiak erabili zituen.

849. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00006 - Hitz berriak asmatu eta berauen esanahia eman. / - Hizkuntza ezberdinetako hitzekin hitz berriak osatu. / - Ikaskideek asmatutako hitzez eta definizioez iritzia eman eta hobetzen saiatu. / - Ikasgelako Zorotariko Euskal Hiztegia osatu. / - Ikasgelako hiztegia beste ikastalde bati igorri eta beraiena jaso.

850. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00012 Orain arte jarritako adibideetan ikusi ahal izan duzunez, era askotako gaiak erabiltzen dira; izan ere, bistan da, edozein hitz desegin eta berregin baitaiteke. Hori horrela izanik ere, laguntzak eman nahian, saiatu egingo gara zenbait truko multzotan jartzen.

851. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00012 Saia zaitez ahalik eta modurik barregarrienean ondoko pertsona eta lekuen definizioa ematen:

852. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 - Talde bakoitzak bestearen aurrean egingo du inprobisazioa aurretik prestatu gabe. Pertsonaia bakoitza besteekin harremanetan jarri eta pertsonaien nortasuna asmatzen saiatu (norberaren izena ezin daiteke esan, ezta besteei galdetu ere).

853. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Hori dela eta, urtero, udaberria heltzerakoan bilera handi bat egiten zuten zazpi egun eta zazpi gauez eta, azken berriak emateaz gain, euren arazorik handienari konponbidea ematen saiatzen ziren: ura.

854. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Beste garai batzuetako gustuak ulertzea da gure helburua, baina ez atsegin edo jakin-minagatik soilik, baita geure gustua sortzen saiatzeko ere, gure errealitatearen balio artistikoa estimatzen eta juzgatzen lagunduko digun iritzi kritikoa sortzen, alegia.

855. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 - Bigarrena, estilo arkitektonikoa izenekoa zen. Bista engainatzen saiatzen ziren eta, horretarako, gela bat, adibidez, sistema arkitektonikoak irudikatuz handitzen zuten.

856. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Konstruktibismoa saiatu zen lehen aldiz artearen mugak gainditzen eta gizakien arazoei irtenbidea ematen; horregatik izan zen garrantzitsua. Begiratzeko objektu soila izateari utzi zion arteak eta produkzioan integratu zen, gizartearen zerbitzura.

857. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Teoriak, errealitatearen argibide bat ematen saiatzen dira, gure adimenarentzak ulergarriago diren ereduen bidez.

858. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00187 Ikasturte honetan aztertuko ez badugu ere, bada beste posibilitate bat ere emaitza interesgarriekin. Saia zaitez zer gertatzen den iragartzen:

859. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00324 Orain arte erregresioan lortzen ziren emaitzak aztertzen saiatu gara, eta lortzen dugun hurbiltasuna handia ala txikia den determinazio- edo mugatze-koefizientea erabiliz ikusi dugu.

860. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Aurreko orrialdeetako irudia (26. jarduera) kontuan hartuta saia zaitez honako galdera hauei erantzuten.

861. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Aurreko unitatean ikasi zenuenaren haritik, gizakiaren aztarnetatik informazioa lortzen saiatuko gara.

862. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Jaunen boterea V. mendetik aurrera indartu zen, barbaroen (herri germaniarrak) inbasioek nekazarien babeserako beharra eragin zutenean. Estatuak ez zion babesik ematen jendeari eta lurjabe handiengandik lortzen saiatzen ziren.

863. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00064 Berri horietako batzuk urari, ibaiei, urtegiei... buruzkoak ziren. Saiatu al zarete inoiz, bainua hartzen zaudeten bitartean egunkaria irakurtzen? Bai? Ba orduan asmatuko zenuten zer gertatu zitzaion nire lagunak ekarri zuen egunkariari... Botako al zeniekete begirada bat egunkariei, nire zalantzak argitzen lagunduko duen zerbait kontatzen ote duten jakiteko?

864. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Bete ezazue ontzi bat 15 litro urez eta saia zaitezte buru gainean eramaten. Zer moduz?

865. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 Orain ikasle bakoitzak zuen auzo edo herriko pertsona baten lanbidearen erreportajea sortu behar duzue. Adibide moduan, hor dauzkazue unitate honetako bi erreportajeak eta baita irakurgai liburukoak ere. Beraz, saiatu eta ez ahaztu Kontrol Zerrendan ematen diren aholkuak, lana hobeto egin ahal izateko.

866. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00077 Bigarren atalean, bizitzaren zutabeak zein diren finkatzen saiatuko gara, ezinbesteko gaiak, alegia.

867. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Hemen, ikasgelan ikusitakoa eguneroko bizitzan gertatzen diren aldaketa ezagunekin erlazionatzen saiatuko gara.

868. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00009 2. Botilak, beteriko kutxak eta ontziak erabiliz, saiatu musika-tresnak egiten. Gero, hotsak sortu beharko dituzue, beste ikaskide batzuekin batera.

869. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 Aurreko mendean Larramendik eta Kardaberazek bezala, lanerako deia egiten die hizkuntza lantzen saiatzen ez diren nagiei.

870. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Horrela, Aitzol Euskararen egun eta Euskal Jaiak antolatzen saiatu zen baina baita olerki eta antzerkiak egunkari eta aldizkarietan argitaratzen ere.

871. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Kasu honetan zenbait ideia oker eta aurreiritzi hausten saiatuko gara, integrismoa eta islamismoa lotzen dituen ustea, adibidez.

872. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00145 Biltegiaren adibidea ertzak jarriz hobe daiteke. Saiatu ondorengo irudikoa bezelakoa egiten.

873. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Hortaz, eskailera baten beheko mailara heltzen bazara, txartel bat hartu eta saiatu erantzuten.

874. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Hortaz, txirrista baten goiko aldera heltzen bazara, hartu txartel bat eta saiatu erantzuten.

875. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0036 40 Hartu kalkulagailua eta saia zaitez biderkaketa baten bidez 256 zenbakia aurkitzen.

876. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0036 Saia zaitez, era berean, beste zenbaki hauekin ere.

877. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0126 Horietako batzuk eskolara ekarriko ditugu eta itxura aldatzen saiatuko gara.

878. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0070 Saiatu lehenengo 3 bolekin egiten.

879. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 Gu beti saiatu gara kanpoko eskoletatik ikasten. Hau da, gure belarriak beste musika estiloak aditzeko beti erne egon dira: Jazz, Pop, Folk nahiz Rock-ak beti izan du gure estimazioa. Guk guzti horrekin koktel bat egin dugu, oinarrian euskal tradizioa jarri dugularik. Guk uste dugu herri batek folklorea bizirik baldin badu, gaurkotzen jakin duelako izan dela. Gu horretan saiatzen gara.

880. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0018 - Jolasterakoan, saia zaitezte zarata gutxi ateratzen.

881. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0018 Galtzaile izateagatik ez da ezer gertatzen eta zuen artean sortzen diren zalantzak eta istiluak zeuon artean konpontzen saiatu.

882. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0027 - Irtenaldi garaia kanpoan egiten duzun klasea dela gogoratu eta gelako jarrera mantentzen saiatu.

883. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 - Labanaz hezurrei haragi gehiena kentzen saia zaitezte.

884. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Saia zaitez beheko ariketa hau osatzen.

885. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0023 Saia zaitez beheko ariketa hau osatzen.

886. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0123 Saia zaitez zu ere kantatzen.

887. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0190 Eritasunen aurka joateko, aldez aurretik gure gorputza garbi edukitzen saiatu.

888. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0093 - Talde guztien azalpenekin bukatu eta gero, eta irakaslearen laguntzaz, azpian jarri dugun eskemari eta ondoren sor daitezkeen beste zenbait galderei erantzuna bilatzen saiatu.

889. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Saia zaitezte lan horretan.

890. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Azkenean, egiaztatu zein den benetan gertatu zena eta horren arrazoiak aztertu eta ulertzen saiatu.

891. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0064 Saia zaitezte ondo ahoskatzen.

892. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0091 - Orain saia zaitez zeu beste hitz batzuen esanahia bilatzen.

893. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0109 - Saia zaitez aztertzen elkarrizketa hau non gertatu den, zenbat pertsonak parte hartzen duen eta zer sentimendu adierazten duten.

894. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0177 - Irakurri esaldi hauek eta saia zaitez ondo ulertzen.

895. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0177 - Lan pixka bat egiten saiatuz gero, azterketak ondo irtengo litzaizkioke.

896. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0186 Parrafoz parrafo irakurri eta ulertzen saiatu, hitz berriak edo ezezagunak hiztegian begiratuz.

897. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0186 - Ahoa eta ezpainak mugituz ongi ahoskatzen saiatu.

898. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0194 - Irakurri aditz forma hauek eta esaldiak, eta ondoren saia zaitezte irakaslearen laguntzaz beste batzuk sortzen.

899. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 Gurasoak, semearen kasketaldi haiengatik kezkaturik, behin baino gehiagotan saiatu ziren Haritzekin hitz egiten; baina hark ez zuen arrazonatzen.

900. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 4. Ikaslearen liburuko 92. orrialdeko Ikasi dut kristauok esaten dugula... izeneko laburpena irakurri eta ikasten saiatu.

901. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Haurrak bizi behar duen dimentsiorik nagusiena prozesua dela kontutan izanik, saiatu behar dugu ebaluazioa, aipatu prozesuarekiko arreta etengabea izatea.

902. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 - Haur bakoitza, behar duen laguntza guztiaz, saia dadila hurrengo eskola orduan zer egin nahi duen idazten.

903. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 Ezteiak: irakasleak lagundu beharko lieke haurrei hitz honen esanahia asmatzen, testuan datozen zenbait elementutan oinarrituz, inferentziak egiten saia daitezen:

904. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142 Alegiak fideltasunaz, konstantziaz, apaltasunaz, etsipenaz, zuhurtasunaz eta abarretaz irakatsi eta pentsarazteaz gain irakurtzen eta dibertitzen ere irakasten saiatzen dira.

905. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 Argi dago automobilak eta hegazkinak egiten dioten konpetentzia gogorra jasan behar duela trenak, eta horien mailan egon nahi badu etengabeko berrikuntzan saiatu beharko dela.

906. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Binaka jarrita, saia zaitezte irakurgai biak bereizten eta ordenatzen:

907. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0069 - Bere pentsamendua ez du zuzen ematen, baizik eta AURKAKO ARGUDIOETARA ere hurbiltzen saiatzen da.

908. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0069 B) Jarraian doakizun testua irakurri eta sarrera nondik nora doan aurkitzen eta goiko sailkapenean kokatzen saiatuko zara.

909. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0171 Kanpoko herrialdeetatik ibiltzean, guztiok ikasi ditugu kale-merkatari horiek, turistak erakartzen saiatzen direnak.

910. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0171 Pertsona helduentzako klaseak antolatzen, askotan horiei geure hizkuntzaren xehetasun eta aberastasun guztiak banan-banan azaltzen saiatu izan gara, gure ikasleek euskara filosofia existentzialista azaltzeko beste beharko balute bezala, horien egunerako euskal premiak askoz ere urriagoak eta errezagoak zirela konturatu gabe.

911. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0171 D) Konklusioa idatzi eta konparatuta, denon artean eta ahoz, testuan ematen diren ideia nagusiak ateratzen saiatuko zarete.

912. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0099 Galderak eginez, euskal musika eta dantzari buruz ahalik eta gehien ikasten saia zaitezte.

913. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0004 Gainera, ipuin, kontakizun eta esaera zaharrak biltzen ere saiatuko gara.

914. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0004 Bestalde, lehengo kontu zahar guztiak ezagutzeko asmoak ditugunez, herriko bitxikeria, gertakizun, leienda, festa, kirol eta gainontzeko kontu guztiak biltzen saituko gara.

915. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0167 Errezetei izen erakargarria jartzen saiatu gara gu ere, horretarako plateraren ezaugarri bat nabarmenduko dugu.

916. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0167 - Saia zaitez ondorengo platerei izenak asmatzen:

917. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0026 Horretarako informatika-enpresak daude, eta zuk ere egin dezakezu saiatuz gero.

918. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0031 Ondoren, gelako norbait harrapatzen saiatuko da eta nor den asmatu beharko du burua ukituz.

919. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0141 Bulego hauek lana ematen saiatzen dira.

920. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0186 Papera ipini zuen makinan eta letra batzuk idazten saiatu zen.

921. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Galdera hauek erantzuteko, informazioa bilatzen saiatu beharko duzu.

922. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 B. Izendatzaile bereko zatikien kenketa-ariketa bat ebazten saiatu eta izendatzaile bereko zatikien kenketa egin behar deneko taula osatu (L, 182 or.).

923. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 H. Denboren batuketa-ariketa bat ebazten saiatu, denborak egoki ipini, unitate bakoitzaren batuketa egin eta emaitza ahalik eta gehien sinplifikatu (L, 192. or.).

924. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Hortik aurrera, bere estatuetan (Biarno, Zuberoa, Behe-Nafarroa...) erreforma sartzen saiatu zen ahalegin guztiz.

925. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Jon Mirande, Parisen bizi zen zuberotarra, euskal olerki berriaren aintzindari izan zen, gai eta olerki molde berrietan saiatuz.

926. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0046 Aldizkarian argitaratzeko denez, ahalik eta ondoen egiten saia zaitez.

927. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 - Saia zaitez zeu ere honelakoxeak asmatzen eta zeure idazlanetan erabiltzen.

928. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0184 Beraz, saiatu berriro.

929. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Hori dela eta, ondoren datozen ataletan arlo honi zuzenean lotutako hausnarketak idatziko ditugu, Hirugarren ziklorako proposatzen ditugun curriculumak, eta zer, nola eta noiz irakatsi eta ebaluatu behar den argitzen saiatuko gara.

930. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Bideari ekiteko eta beste ezertan hasi aurretik, arlo hau, inguruaren ezaguera bera, zer den ikusten saiatuko gara.

931. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0111 Honez gain, irakasleak neska-mutilez osaturiko taldeak zuzentzen, animatzen, martxan jartzen eta behatzen saiatu beharko du.

932. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 Lekualdatzea zangoekin edo zango eta besoekin buru dezakegu, eta atzetik datorkigun lagunak bere jauzian harrapatu baino lehen ihes egiten saiatuko gara.

933. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 - Iharduera bera, baina orain objektua uretan dago, jauzia egin ondoren harrapatzen saiatu behar dute eta oreka posizioan kokatzen.

934. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0237 Edozein iharduera egin edo egiten saiatu ezaugarriren bat aldatuta; adib., abiadura, norabidea, iraupena, etab.

935. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0009 Saia zaitez beheko taula horren antzeko bat osatzen materia bizidun eta bizigabeen zerrendatxo bana idatziz bertan.

936. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0044 Saia zaitez zeure inguruan ezagunak izan daitezkeen substantzia puruen zerrenda bat bilatzen eta osatu hurrengo taularen tankerako bat.

937. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0047 Orain datozen jarduera hauetan substantziak konposatuak diren ala ez bereizteko esperientzia batzuk egiten saiatuko gara.

938. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 Saia zaitez ondorengo galderei erantzuna ematen.

939. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Galdera hau eta argiaren hedapenari buruzko beste batzuk ondo ulertzeko, ondorengo jardueretako esperientziak zehatz-mehatz egiten saia zaitez.

940. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Saia zaitez ahalik eta leku ilunenean ondorengo esperientzia hau egiten.

941. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0066 -Saiatu faltan ez da izango...

942. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0259 5. Ez zen bakarrik azterketa sakonetan saiatu.

943. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0020 ...- Edalontzi ezberdinetan ur kantitate ezberdinak erabiliz, xilofonoaren antzera doinu bat sortzen saia gaitezke esan zuen Nereak.

944. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0021 Saia zaitez honako galdera hauei erantzuna ematen.

945. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Irakur ezazu arretaz hurrengo testu hori, eta saia zaitez ulertzen ez diren hitz edo esaldien esanahia bilatzen edo irakasleari galdetzen.

946. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0124 Saia zaitez jakiten gaur egun zein herrixkatan irauten duen ikazkintzak lanbide bezala eta mapa batean adieraz ezazu non dauden herrixka horiek.

947. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0113 Bigarren hauetan jarri behar duzu arreta, eta ariketak ondo egiten saiatu.

948. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0169 Euskaldunak direnak beti euskaraz egiten saiatzen ez badira, ez dakitenek ez dute euskara ikasteko motibaziorik izango, eta askoz ere gehiago kostatuko zaie ikastea jaiotzatik (etxetik) ez dakitenei.

949. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0184 Ikastunitate honetan, baldintza adierazteko zein forma erabil daitezkeen zehazten saiatuko gara.

950. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0196 Nekearen nekez lo egiten saiatu behar duzuela erabaki duzue, eta horretan kontzentratu zarete.

951. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0030 Saiatu hutsik dauden laukietan zenbaki egokia idazten.

952. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0045 Zeinu bakoitzari letra bat dagokiola kontuan izanda saia zaitez testua osatzen.

953. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0059 Saiatu dauden hutsuneetan zenbaki egokia idazten batuketa osatzeko.

954. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0128 Zeinu bakoitzari letra bat dagokiola kontuan izanda saia zaitez testua osatzen.

955. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0170 Saiatu hutsik dauden laukietan zenbaki egokia idazten.

956. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0013 Ikasle saiatu hori:

957. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029 Baina saiatu zaren bakoitzean ziurraski arazo berberarekin topo egingo zenuen, hau da, bizitza erdia hitz egiteko modua baino ez da deskribatu eta zerbait kontatzen pasatu beharrean zuzen-zuzenean harira joatea gustatuko litzaizuke.

958. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0089 Beren eskutan duten eskuizkribu hau irakurtzen dutenek igarriko diotenez, aurrerantzean ahal bezain objetiboa izaten saiatuko naiz nire deskribapenetan horrela, ahal dudan era zientifikoenean izaki arraro hauek zuei aurkezteko.

959. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Egunero 1.200 lagunek hiltzen du bere burua munduan. Hiltzea lortzen duen bakoitzeko 20 saiatzen dira lortu gabe.

960. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Indiarrek berak, berriz, sanatana dharma (egia edo betiko erlijioa) sanskritoko hitzez aipatzen dute beren erlijioa; ondorioz, gizaki sortzaile batengandik baino lotuago sentitzen dira zuzenean jainko berarengandik, eta saiatzen dira Veden antzinako tradizio sanskrito Visnu, Siva eta Saktiren gurtza sektarioa eta Vedanta deituriko sistema filosofikoaren konplexutasun intelektualarekin konektatzen.

961. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 Aldiuneko abiadurari buruz datorrena arretaz irakurri ondoren, horren behean proposatzen dizkizugun puntuak azter itzazu eta saia zaitez datozen galderei erantzuna ematen.

962. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00046 Ondorengo ezaugarriak aurkitzen saia zaitez:

963. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00300 7. Iker itzazu zeu bizi zaren inguruan dauden zabortegiak, depositu-guneak, ibar beteak eta industria-aurriak. Saia zaitez egiten diren isurketa-motak bereizten eta nola kontrolatzen diren jakiten, eta azal ezazu zeure ustez nolako inpaktu-mota eragiten duten instalazio horiek.

964. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Eta adierazpen horietan baloraziorik ez egiten saiatzen da.

965. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Adibidez, a unitatean sartzen den disketea 3,5"koa bada eta format a: agindua ematen bada, ordenadorea zaharra ez bada, dentsitate altukoa (1,44 Mb-koa) dela pentsatuko du eta horrela formateatzen saiatuko da.

966. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00039 Antolaketa: Gorputza horizontal, igerilekuaren ertzari helduta besoak flexionaturik indartsu besoak luzatu eta saiatu gorputza ertzetik ahalik eta urrutien bidaltzen eta kroleko ostikadaz berriro ertzera itzultzea.

967. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Antolaketa: Denak igerilekuan zehar banaturik, bata harrapatzailea da; honek beste edonor harrapatzen saiatu behar du.

968. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00083 Txistu hotsarekin batera taldekide guztiak baloiaren bila joango dira eta baloia eskuratzen duen taldeak baloia bere eremura eramaten saiatu behar du, eta beste taldekoen oztopoak gainditu.

969. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00046 - Entzuleek erraz gal dezakete arreta; beraz, hizlaria entzuleen arreta erakartzen saiatu behar da.

970. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 Erromantzeei dagokienez, lehenengo kokatu egingo ditugu denboran eta espazioan. Bigarren atalean, zenbait poema irakurriko ditugu, eta ondoren, behin eta berriz, abestu: irakurketa aberatsagoa izan dadin, ariketa batzuk proposatuko zaizkizue. Azkenik, laburpena egiten saiatuko zarete.

971. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Ohiko ariketa batzuk ere egingo ditugu, testua ulertzea aberatsagoa izan dadin, eta, bukatzeko, Erromantizismoaren ezaugarri nagusiak azpimarratzen saiatuko gara.

972. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00149 Espainia aldetik ere ez zetorren albiste hoberik. Austriarrak lehenago eta Borbondarrak geroago, biziki saiatu ziren euskarari zirrikiturik ez zabaltzen. Adibide gisa, 1766 urtean, debekatu egin zen Loiolako San Ignazioren bizitza euskaraz argitaratzea. (Argazkian ageri den liburu-azala oso adierazgarria da).

973. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 EAJ eta Comunión Tradicionalista nabarmendu ziren bereziki prozesu hartan; indar haiek beren guztizko hegemonia politikoa saiatu ziren bermatzen eta, horretarako, demokraziatik kanpo zeuden bitarteko batzuk hauteskunde-molde tradizionala eta inmigranteak botorako eskubiderik gabe uztea esate baterako aplikatu nahi izan zituzten.

974. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0072 B) Aurreko hutsegiteen artean, zeuk egiten dituzun hiru akats aukera itzazu eta aste honetan ez egiten sala zaitez:

975. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 Ados jartzen saia zaitezte.

976. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 C) Berriro irakur ezazu testua baina orain, astiro eta arretaz: (azterketa egunean, SEI-ZAZPI MINUTUTAN egiten saiatu behar zenuke)

977. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 2. Orokortzearen araua: informazio partzialak modu orokorragoz ematen saiatu.

978. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0009 Orain arte, funtzio bat emanik bere deribatua kalkulatzen saiatu gara.

979. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0123 - Elkarrekin egoteak, adiskideak izateak eta Jesusen adiskideak izateko elkarri lagundu nahi diogula jakiteak ematen duen poza ospatu, Hark eginiko keinu batzuk gure artean eta inguruko pertsonen artean egiten saiatuz.

980. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0037 Handik gutxira, 1.870. urtean hain zuzen ere, Fritsch eta Hitzig hizkuntzalariek garun-kokapenak hala zirela esperimentalki frogatzen saiatu ziren.

981. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00035 Geroztik, egunero-egunero egoten nintzaion begira, eta handik irtengo zen tximeletaren kolore dotoreak imajinatzen saiatzen nintzen.

982. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00135 Pizza emakumearen besoetan bortizki jarriz, ahalik eta azkarren saiatzen da krozka ezeroso ahalkegarri horretatik aldegiten.

983. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00007 Ama saiatzen zen, aitaren oroitzapen tristeak alabaren burutik uxatzen, baina, ez zuen lortzen.

984. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00012 Zera zen kontua, mandoak xaxatu, antzara zegoen alderantz arrapaladan abiatu, hara iristean makurtu eta lepo bihurri bezain irristakor hura harrapatzen saiatzea. Ez diot erraza zenik.

985. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00052 Gure aitari urratuak ur oxigenatuarekin garbitzea asko gustatzen zaio. Ni saiatzen naiz horretan ere kasu gehiegirik ez egiten, baina urratuak garbitu behar direla esaten duenean...

986. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00073 Saiatu, saiatu nintzen, baina gogorrak zeuden benetan kaiola hartako burdinak eta ezin ezertxo ere egin!

987. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Eta norbait laguntza-mezua ezabatzen saiatu da, ia irakurtezin bihurtzeraino! Aldameneko paretako atea, gainera, zabalik zegoen, guztiz hutsik ematen zuen gela baten zatia erakutsiz, baina, ez dakit zein arrazoirengatik, mehatxu ilunen bat gordetzen zuela iruditu zait.

988. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Saiatzen naiz haren pausoa laburtzen, geure txangoa luzatze aldera. Nik Suzanne dut buruan, haren arreba zaharra.

989. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00065 Haren keinuak egiten saiatzen da. Pipa afrikarra lortu du, aitaren trasten artetik lapurtua.

990. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00065 Izena jakiten saiatu nintzen, baina ez zegoen oharrik: ez postontzirik, ez etxeko biztanleen zerrendarik.

991. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00012 Sakarramin gozozale amorratua da: Bibiri limoizko karameluak poltsikotik lapurtzen saiatu zen eta Bibik errieta egin behar izan zion, baina azkenean bat eman zion.

992. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Patrikan txanpon bakarra nuela itzuli naiz (merke-merke zegoen larruzko jaka dotorea izan baita xahututako diru guztiaren errudun) eta portaleko atea irekitzen saiatu bezain pronto jabetu naiz neure memoria negargarriaz.

993. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00021 Eta noski, ahal nuen guztian bertsotan ere saiatzen nintzen, askotan bakarrik bazen ere.

994. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00010 Eta, saiatu, saiatzen dira guk deus igar ez diezaiegun. Iskanbilak alboan harrapatzen bagaitu, orduan, gugana hurbildu eta laztan arin bat edo musu lehor bat eman eta, han darraite sesioan, liskar amaigabean.

995. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00127 Beharbada proba bat egin nezakeen: norbaiti istorioa kontatzen saiatu interesa pizten zuenez ikusteko eta, emaitzen arabera, serioski idazten hasi, kapituluetan banatuz, izenburua jarriz, eta idazten dutenek egiten dituzten gauza horiek eginez (irakurri ditudan ale apurrak idazten dituztenek, behintzat).

996. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00113 Orain saia hadi heure itsulapikotik azken xemeikorainokoa ateratzen, gaur arratsaldean ospatu beharra diagu eta.

997. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Hau uda ederra izan duguna pentsamendua burutik pasa zitzaion zirt-zart batean, bukatzear zegoeneko burutazio iluna urruntzen saiatzen zen bitartean.

998. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00064 Joxemartinek adarra jotzen zion, Leonardo balentria imitatzen saiatzean huts egiten zuenean.

999. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0012 Izarneren aita saiatzen da alabari gustua egiten.

1000. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0026 Ateko maratila altxatzen saiatu ziren, baina barrendik giltzatua zegoen.

1001. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0065 Ordura arte ere ez zen sobera borrokatu, baina ez zen izan saiatu ez zelako, matxinatzeko era aurkitu ez zuelako baino; baina uste zuen bizilekuaren aldaketarekin eginak zeuzkala egiten ahal zituen guztiak, eta zer esanik ez alferrikakoa zela ikusita.

1002. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0065 Asteetan eta asteetan luzatu zitzaion nahigabea, jan eta lo ozta eginez, alferrikako gogoetetan murgildua, alegia eta alferrikakoa zela patuaren eta heriotzaren kontra saiatzea.

1003. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0022 Eta hitz egiten badut ere, ez da zu edo zure botereagatik izango, oinaze latz hau pairatzen ari diren pertsonen biziak salbatzen saiatzeagatik baizik.

1004. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0027 Etorri izan garenetan biltzeari ekin dio ero moduan, perretxikuak ez badira, masustak, bestela sustrai eta basafruitu ezezagunak, eta denetatik jaten saiatzen da, mendian gosez hiltzea ezinezkoa dela frogatu nahiz.

1005. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Xoana negarrez ari zen, kuxkurtuta, eta Mario bere zapiaz saiatzen ari zen norbaitek beren mahaietan pintatutakoa ezabatzen: IJITORIK EZ! PORTUGESAK, AFRIKARA!.

1006. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0036 Begiak ahalik eta gehien zabaltzen saiatzen nintzen, baina alferrik.

1007. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0109 Hain estu? Tobiren ama barre egiten saiatu zen.

1008. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0059 David ez beste inor zaintzen saiatuz gero, ximeltzen hasten zen eta triste ematen zuen.

1009. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0199 - Eta zergatik ez zen saiatu bere garaiko pertsonengan eragina izaten?

1010. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0199 - Eta okerrena, Emilie arduratu behar da haren aita zaharraz, damuak ito-beharrean baitzegoen, eta haren bizitzako azken egunak leunago egiten saiatu.

1011. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0014 Galdera horri erantzuten saiatu aurretik, komenigarria litzateke bou hitzaren esangura argitzea.

1012. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0094 Gudaldi hori zein izan zen ez badakizu, irakurle, jakin ezazu Matxitxakoko batailaz ari naizela eta hurrengo lerroetan zure jakinmina asetzen saiatuko naizela.

1013. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 Haien pausoa bizkorra zen, eta espaloietatik ez ezik erdigunetik ere saiatzen ziren, autoen arteko meharguneak baliatuz.

1014. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Bat edo beste apunteak hartzen saiatzen zen oraindik ere.

1015. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Beste batzuek liburu aurrean jarri eta irakasleak esandakoak orri haietan harrapatzen saiatzen ginen, azpimarratzeko edo.

1016. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0150 Hala ere, aurrerako zoroaldi azkar haren erdian gelditzen ginenean, gertatu zitzaiguna ulertzen saiatzen ginenean, gauza bakarra ikusten genuen: sakon-sakonean, jendearen morboa zegoen nagusi; gu modan jarri ginen Abdullah eta Macarena Brown hil ziren arrazoi berberagatik, Xuci gertatu zitzaionagatik, herri hartatik hanka egitera bultzatu gintuenagatik.

1017. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0099 Garbi gera bedi ni saiatu egiten nintzela bera ez asaldarazten...

1018. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0040 (...) egiten saiatu zen desesperaturik, baina alferrikakoa izan zen.

1019. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0083 Ilara luze haien artean alferrik saiatu nintzen, nire amona tartean aurkitzeko esperantzarekin.

1020. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0083 Begiraleak, aliatuek harrapatuko ote zituzten beldurrez, kontzentrazio-esparruko dokumentuak erretzen saiatu ziren.

1021. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Jabe berriak gure samina arintzen saiatu ziren.

1022. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0019 Ez zen ihes egiten saiatu.

1023. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0037 Eta Enekori eskutik heldu eta arrastaka gelaren erdira eramaten saiatu zen, aulki batera.

1024. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Guzti hau akautu ondoren alai eta lasai bizitzea zen gure itxaropena eta gure lehengo herria ahazten saiatu, zaila izan arren oso.

1025. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Aitak pertsona haiekin hitzegiten saiatzea ezinezkoa zela erabaki zuen eta ahal genituen gauzak hartuz zalgurdian ihes egingo genuela erran zuen tristeturik, ama eta biok bezala, herri hartako jendearen portaerarekin.

1026. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Saiatzen naiz, baina oso itxita dago berean eta ez du biderik errazten.

1027. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Politena zen goitik beherako eskailerak behetik gora igotzen saiatzen zenean, eta behetik gorakoak goitik behera jaisten.

1028. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0055 Amatxo etxean harat-honat mugitzen entzuten du, sukaldetik egongelara doa, noizbehinka gelditu eta Elvis zertan dabilen entzuten saiatzen da.

1029. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0095 Hartzen jokoaren maila bikaina da: Lupus saiatu zen haietakoren batzuri erronka jotzen txipiroizko sokez eginiko erraketa moduko batekin, eta sei eta huts galdu zuen.

1030. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0032 Alderantziz: osaba Martin begien aurrean ikus nezakeen garbi-garbi eta nola, bere etxean atseginez egon nendin, ahal zuen guztia egiten saiatu zen nahiz gaiso itxura eduki nahiz oso nekatua egon.

1031. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0014 Ez nintzen, ordea, hitzik zuzentzen ausartzen, baina saiatu beharko nuen nolarebait zerbait esaten, huraxe berbera baitzen, edo hala egiten zitzaidan une hartan behintzat, ene amets erotiko setatietan behin eta berriz azaltzen zen emakumea.

1032. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0036 Egun bat joan bestea etorri, saguak saiatu egiten ziren egoera hartatik probetxuzko erreflexioren bat ateratzen, baina beti ailegatzen ziren konklusio berera:

1033. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0089 ROMEO zehatz-mehatz hasi zitzaion munduko klima mota ugariei buruzko azalpenak ematen Julieta saiatuari.

1034. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0022 Tragu txarra pittin bat atzeratzeko aitzaki bila saiatu zen, baina alferrik, ez zitzaion ezer bururatzen.

1035. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0035 Atsegina izaten saiatu zen hain maitakor etorri zitzaizkion lagunekin, baina barruko amorru madarikatu hark ez zion uzten bere nahia gauzatzen.

1036. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00050 - Zurekin batera, Jauna, saia gaitezela mundu hau zure Espirituaz asetzen, horrela seguruago iritsi dezan munduak bere helburua zuzentasunean, maitasunean eta bakean.

1037. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00090 Japonia aldetik misiolari zelarik, kristau fedea Sortzez Garbiaren babesean eta zaindaritzapean zabaltzen saiatuko da gogotik.

1038. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Jainko Jauna, Maria Frantziska birjina santua
aberats egin zenuen zeruko dohainez;
egizu, oraingo bizitzan haren antzeko izaten saiatuz,
betiko atseginak goza ditzagula harekin batean.
Zure Seme Jesu Kristo.

1039. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Orduan, ejertzitziotan diharduenak, bietan beretzat egokiena dena aukeratzen saiatu behar du.

1040. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Batez ere kondairaren mami egia labur azaltzen saiatu behar du.

1041. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Sararen izpiritua ur-jauziaren aurka borrokatzen saiatzen zen, ihes behar zuela errepikatzen zuen bereber, baina ezpainak ezpainen alde geratu ziren, eta laster Arianaren mihia berearen zirikatzaile nabari zezakeen.

1042. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00085 Lagunek aholkatzen zioten neska haiei zerbait esateko edo hurbiltzen saiatzeko, baina aholku haiek alferrikakoak izaten ziren beti.

1043. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00012 Sevillatik Palos aldera zaldiz abiatu ziren, bideko ermita txikiena ere bisitatzeari uko egin gabe; beren bidea luzatuz, nola maitale herabearen eskuak maiteminaren gorputzean biderik luzeenak xerkatzen saiatzen diren, marrubien sastraketara galdu aurretik.

1044. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Hori baino gehiago, oraintsu pago baten azal berdean idatzi eta kanturako markatu ditudan aldizkako bertso hauek saiatuko ditut: gero agin iezaiozu Amyntasi lehiatzeko.

1045. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 Ama, Cyrene ama, leize honen hondoetan bizi zarenori, zertarako sortu ninduzun jainkoen leinu argitik (baldin eta nire aita esaten duzuna bada, Apollo thymbrarra) patuentzat gorrotagarri? nora joan zaizu gureganako maitasuna? zergatik agintzen zenidan zerua itxaroteko? hara non bizitza hilkorraren ohore hau berau ere, uzten eta ganaduen zaintza zorrotz batek kostata eman didana gauza guztiak saiatu ditudanoni, utzi egiten dudala zu izanik nire ama.

1046. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00013 Gorputza are tenteago jartzen saiatzen zen, eta bere ezpain finekin irribarre freskoago bat marrazten zuen.

1047. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00011 Batzuetan, gogoeta aienatu nahirik, aurrean neukan testu-liburuan areago kontzentratzen saiatzen nintzen, bi eskuez preso neukan kopeta zimurtu, ezpainak estutu eta hitzen edukia sakonago jasotzen lehiatuz.

1048. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00093 Ezarian-ezarian, begiak haren paparraldera joan zitzaizkidan; gurutzearen hantura igartzen saiatu nintzenean, burua makurtu zuen.

1049. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Hargatik saiatzen ziren beren etxeetara ahalik eta gutxien azaltzen: ez kutsatzearren.

1050. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00746 Gero poema, onak ez ezik, egiazkoak egiten saiatu zen.

1051. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Hori eragozteko nekazariek soroen erdian egiten dute lo, egurrez egindako dorre modukoen gainean, eta elefanteak hurbiltzen ikusiz gero uxatzen saiatzen dira, sua erabiliz edo zarataka.

1052. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Aspaldi honetan, kaleko umeen bizimodua hobetzen saiatzen naiz, eta kanpotik arazoren batekin edo aholku eske etortzen zaidan jendeari laguntzeko ahaleginak egiten ditut.

1053. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 Horri erremedioa jartzen saiatzea adina.

1054. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 Sofritu gabe ez dagoela jaiotzerik erakusten digu, Sofritzeko jaioak gara dotrina ahazten saiatzen ari garen une historikoan.

1055. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 Bada une gogor horietan animalia zoragarriak garela ulertarazten saiatzen denik ere.

1056. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00035 Ea bada, saia zaitez gogoratzen!

1057. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00119 Jakina, uda partean ez dago irudiak gordetzerik, baina saiatzen naiz eguzkiak erre ez ditzan.

1058. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00067 Eta orain lo-kuluxka bat egiten saiatuko naiz sartu nauten gelaxka deseroso honetan.

1059. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00077 Esaldi bat, esaldi bakar bat idazten saiatzen zara.

1060. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00044 Txema, nahikoa serio oraingoan, gauzak ez zirela hain errazak saiatzen zen azaltzen: manager eta disketxeek, beraiek ondo baino hobeto jakin behar zuten bezala

1061. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 Jertsea zuzenki eskatzera ausartu gabe, neure desioa uler zezan saiatu nintzen, ez naiz ondo oroitzen nola.

1062. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00032 Luisa eta Antoniori erreparatzen hasi nintzen, eta biak anderearen maitaleak izango zirela eta anderearen logelan elkartuko zirela pentsatu nuen, baina, sarri saiatu arren, ezin izan nituen sekula elkarrekin harrapatu.

1063. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00061 Higuina eman zidan egoera hark, eta langintza lehenbailehen amaitzea erabaki nuen; gorputz jelatinatsu haren gainera igota, hankalatraba jarri nintzen eta, nire kuleroari alde batera eginez, txizari utzi nion haren bizkarreko erretenean zehar irristatzen; erreka horia labanka joan zen haren leporaino, haren ezpain ertzetan galdu arte; korritzen ari zen gizona, mihia atera eta isurkin bero hura edaten saiatu zen, zera zioen bitartean:

1064. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Ahal zuen guztia saiatuko zen Dickierekin.

1065. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00096 Penatuta zegoen gehiago saiatu ez zelako, lan kaskarra egin zuelako ona egin zezakeenean.

1066. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 Poliziaren ikuspegitik epaitzen saiatu zen bere jokaera.

1067. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0019 Asistentari, fax bat segundu batzuetako afera zela azaltzen saiatu naiz, baina ezjakinarena egin du.

1068. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0022 Behin lehenengo ustegabea pasata Izeba Maripiri zangoetatik heldu eta hondoratzen saiatu ginen, baina gu baino indartsuagoa zen eta ezin izan genuen.

1069. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0023 Tipoa nazkatu egin zela diruarekin nahi zuen guztia lortzen eta benetan kostatako zerbait lortu nahi zuela, bere eskuz saiatutako zerbait lortu nahi, baina ni ez nengoen prest haren plazerra nire minarekin ordaintzeko...

1070. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0023 Kotxea gelditu orduko ihes egiten saiatu nintzen berriro, (...)

1071. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0100 - Musika lehen konpasean sar dadin saiatu behar dute beti.

1072. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0183 Ikuskizunak merezi du: polizi-autoak eginahala guztian aurreraino heldu nahian ari dira, baina geure kotxeez, lotsagabe, bidea ixten saiatzen gara.

1073. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0183 Land-roverra ezkerretik aurreratzen saiatzen bada, aurreko autoak ere ezkerrera egiten du kolpe batean, eta eskuinera egiten badu, berdin eskuinera.

1074. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Hori gutxi balitz, gainontzeko gonbidatuak etxera eramatera joan zirenean, gidariak jo eta ke saiatu ziren beren trinkili-trankala zaldi dotore eta lirainen urratsak harrotasunez erakusten.

1075. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0008 Alferrik duk gehiago saiatzea.

1076. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0073 Une batean mutila saiatu da jende guztiari hainbeste gustatzen zaizkion kanpoko leiho-arku horietan neska jarri, eta argazki bakarrean hura, arkua, pareko fatxada eta balkoi semizirkularraren barruko janlekuko mahaiak, denak batera harrapatzen, baina ez dut uste konforme geratu denik, eta ez dakit argazkia atera ere egin duen.

1077. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0129 Gora begira jarri da, lotarako postura saiatu ere gabe.

1078. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0228 Tarteko zirriborro eta aldaera bat edo beste izango zela pentsatzekoa den arren, ez dago, beraz, hori egiaztatzerik, arreta handiz saiatu dela baitirudi bestela ere idazlea cluster-arrasto guztiak ezabatzen.

1079. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0228 Guri denboraz eta kulturgiroz hain urrun eta idazle saiatuaren garaikide gehienentzat ere (egunkari probintziano batean argitaratuak izaki, ez baitzuten beste probintzietakoek irakurtzen, eta probintziakoek ere hain gutxi) seguru asko ezezagun gertatuko ziren bi artikulutxo horiek bihotz onberaz har ditzala,

1080. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0203 Idatzitako letra bakoitzean zerbait nirea utzi dut, gero denboran atzera saiatuagatik berreskuratu ezin izan dudana.

1081. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0274 Bertso bat irakurri eta hitzak irudi bihurtzen saiatzen nintzen alferrikako ahaleginean, eta iruditako apurra birrindu egiten zitzaidan logika faltaz.

1082. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0012 Hemendik atera eta gero, saiatu zure gauzak aurkitzen.

1083. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0074 Altxorraren zenbatekoa kalkulatzen saiatu zen Pilon.

1084. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 Jendea, barrez oraindik, atzera jira eta begira geratu zitzaion, Pirata aulkian murgildu eta bere burua ezkutatzen saiatu zen arte.

1085. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 - Begira, ohostu dizkidaten idazki zahar haietan zegoena berriro nola edo hala berridazten saiatu beharko dut.

1086. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Ateari begira, handik irteteko aitzakia bila desesperatuki saiatzen delarik, Anek mutilak ezin du bakarrik errepikatzen du, oraingoan Ionen konplizitatea bilatuz, eta hau, ez daki ez, ez daki andereñorik gabe esatera beharturik sentitzen da, trufa egiteko gogoa baino, gupida erakutsiko lukeen irribarrez.

1087. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Pasabidearen ertzeko barandaren gainean zankalatraba jarri eta gorputza luzatu nuen gortinak bai baina estalkirik ez zuten ate-leihoetaraino, eta barrura begiratzen saiatu nintzen gortinek elkarrekin egiten zuten zirrikututik.

1088. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0092 Bera saiatu zen aurpegian irribarretxo atsegin bati eusten, baina aurpegia nekatuegi zeukan inork enbarazu egin ziezaion.

1089. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0019 Eta inork ez zuen eraldatzen saiatzeko gogorik.

1090. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0079 Baina Pavel bakarrik egonez gero, berehalakoan murgiltzen ziren eztabaida amaigabe baina beti lasaietan, eta amak urduri entzuten zuen haien elkarrizketa, arretaz aztertzen zituen, eta esaten zutena ulertzen saiatzen zen.

1091. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0259 Bazter guztietatik barreiatzen ziren, izpi mehe ezberdinak bailiran, dena ukitzen zuten, dena argitu eta koadro bakar batean biltzen saiatzen ziren, eta ezein zertzelada bakartu eta bertan gelditzea eragozten zioten amari, semearenganako tristura eta beldurra hutsarterik gabe zedarritzea galarazten zioten.

1092. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0259 Heldua delako itxurak egiten saiatzen den baina jendea jostailu bitxitzat jotzen duen nerabearen antza hartzen zion amak.

1093. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0051 Hatzamarra atera, gomazkoa saskira bota, eskuak garbitu medikuek sarri askotan errepikatzen duten operazioa, denok dakigunez eta idazteari ekin dio, ezer gertatu ez balitz bezala, hi, aldez edo moldez, heure barnea eta ropajearen desitxuraketa konpontzen saiatzeaz batera.

1094. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0052 - Hauek ez dira jada ihes egiten saiatuko... hilda daude!

1095. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0015 Berak zuzenduriko galderei ahalik eta denbora laburrenean erantzuten saiatu ziren denak.

1096. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0038 Alegia: zure haserrea gainditzen saiatu behar duzu.

1097. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0077 Esku eta besoak higituz mina lasatzen saiatu zen baina, azala urratzea besterik ez zuen lortu.

1098. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0091 Guztiz arrunta da, teknologia besterik ez -saiatu zen Julius harandarrek mesfindantza gainditzen.

1099. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0101 Zuek, animaliak tristurazko nigar intziriak bota dezatela nahi zenuketen horiek, gaisoak etsi dezaten, zenduak gaizki lo egin, saia zaitezte ene hondamendia eta ene lozorroa kontatzera.

1100. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0115 Edo, buelta ematen saiatu zen.

1101. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0025 Eta horrela hogeitabost urte kunplitzera iritxi nintzen, liburuez eta hondakin historikoez at ezer gutxi ikusita, bizitzari buruz tutik ere ikasi gabe; lanean gartsuki saiatzen nintzen.

1102. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0035 Hain ahots ederra, hain gorputz liraina, hainbeste lan egiteko gogo, asmo gutxi eta lagun onik ez neukanean saiatu zen bera ni berriro bideratzen.

1103. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0136 Ni, bitartean, orientatzen saiatzen nintzen eta, azkenean, Dexekin etorri nintzeneko errepidera agertu ginen.

1104. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0082 Protestanteekiko lehia hil edo bizikoan, Inglaterrako Isabel erregina eskumikatzeraino ere iritsi zen, bai eta Maria Estuardoren fabore tronutik erasten saiatu, alferrik baina.

1105. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0065 irribarre egiten saiatu zen

1106. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0088 berriro elkartzen ginenean eta bere isilaldiez kezkatzen nintzela eta isilaldiok huskeria piloa diren nere esaldiez estaltzen saiatzen nintzela eskua ipintzen zidan nere ahoaren aitzinean

1107. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0077 Mercedes batek aurreratu zuen, eta bere atzetik joaten saiatu zen tarte luze batean, haren argi gorriak bizten zirenean bakarrik sakatuz galgari, haltz luze batzuen hostopean bolantearen dardarak makaltzera behartu zuen arte.

1108. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0128 Zimurretan igerri zion hau isilean gordetzen saiatu zena, gelan sartu zutenetik zekiela Donostiara eramango zutela.

1109. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Zeren ezingo baita proposizio gaizto hau baieztu natura gezurtatu gabe, eta natur historiaren, egiteen eta gauzen ihardueraren aldetik nabarmena dena kontraesan gabe, nahiz eta saiatu garen berari zentzu jasangarria ematen.

1110. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0188 Alferrik saiatzen gara ulertzen sentipenaren eta pentsamenduaren hastapena; honek higiduraren menpeko dirudi, baina, hala ere, desberdintzen da berataz nahiz ekaiaz; zaila baita guretzako bururatzea nola ateratzen den higidura horretatik pentsamendua, hala nola, alderantziz, pentsamendutik higidura.

1111. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0363 Baina beste hartan ez huen bere burua hiltzen saiatu, itxura hutsa huen dena.

1112. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0017 Agurea gerrontzea lotzen saiatu zen.

1113. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0059 Egunez Luke saltzen saiatzen zen eta gauez, bere erabilpen pertsonalerako zeukan.

1114. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0143 Saiatu nintzen aurpegia eta abotsa tinko mantentzen.

1115. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Honetara heldurik, lan handirik gabe onartuko duzue gure hiritarrek ez zutela inolako motibotik urte hartako udaberrian gertatutakoak espero izateko eta, ondoren konturatuko ginenez, kronika honetan jasotzen saiatuko garen bata bestearen atzeko gertaera larrien lehenengo ezaugarriak baino ez ziren izango.

1116. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Esan dezagun beraz, goraipatzekoa dela Tarrouk eta besteek bi gehi bi berdin lau dela frogatzen saiatu izana eta ez alderantzizkoa, baina esan dezagun ere borondate on horrek irakaslearenarekin bat egiten zuela, irakaslearen bihotz bera duten guztiekin bat egiten zuen modura eta, gizonaren ohorez, uste dugun baino gehiago direla; hauxe da behintzat narratzaileak pentsatzen duena.

1117. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Beharrezkoa zen higienea ezartzen saiatzen ziren (...).

1118. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Edozein aldetara, horregatik merezi du besteek baino gehiago ulertzen saiatzea.

1119. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Heltzen ari zirenak nabarmen saiatzen ziren beren sarrera agirian gera zedin.

1120. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0239 Baina zuk lagunen bat bazenu, edozein lagun, eta bisita egitera baletorkizu, eroso sentiarazten saiatuko nintzateke.

1121. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 Saiatu nintzen batera eta bestera, arte-maisuak ere egin zuen ahaleginen bat niri laguntze aldera, baina ez nuen inolako argibiderik lortu.

1122. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0340 Zubi ertzeraino inguratu, txaflata mehetik barrena begiratzera saiatu, eta gorpu bat iruditu zitzaidan (...).

1123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Izan zen, baita, oreka-ariketa bat ere, helburu bat baino gehiago batera lortzen saiatzean; zerrenda ahalik eta gehien murrizteak, ordea, oso pertsona desberdinez osatutako taldea emango zuen, eta hori ahaztu gabe omenaldia Kutxatik eta honen Gizarte eta Kultur Fundaziotik zetorrela, bere erreferentziarik funtsezkoena Donostian eta Gipuzkoan izanez.

1124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00021 Beraz, lehen haurtzaroari eskaini zizkion liburuen helburua, eta hemen kontuan dugun liburu honena ere bai noski, pentsamendua bera nola garatzen den modu enpirikoan ikertzea zen. Liburu hau, hortaz, trilogia osatzen duten beste biak bezalaxe, ikuspegi horretatik irakur daiteke. Alde horretatik, irakurleak Piageten behaketa eta esperimentuetan eta horietatik ateratzen dituen ondorioetan jarriko du arreta. Atal honen aurreko puntuan liburuan aurki daitekeena laburtzen saiatzean, irakurketa hau ari ginen bideratzen.

1125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00021 Liburuan eskaintzen diren behaketak hiru haur hauen aurreneko bi urteetan eginak dira. Jacqueline jaio zenetik Laurentek bi urte bete zituen arte zortzi bat urte igaro ziren. Bitarte horretan aldakuntzarik gertatu ote zen Piagetengan? Arreta erreakzio eta jokabide beretan jartzen al zuen beti? Haur batetik bestera ez al zen ezer aldatu, behatutako zerei dagokienez? Gisa honetako galderak dira Gratch eta Schatz-ek egiten dituztenak, eta horiei erantzuten saiatzen dira arestian aipatu ditugun lanetan.

1126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00302 Euskaroek beren Revista Euskara-ko aleak bidaltzen dizkiote Duvoisini Iparraldean bazkideak egiten saia dadin eta aldizkariak bere lehen Liburuan (1878) Iparraldeko lehiaketetan saritu poesiak argitaratzen ditu, Abbadiek bidaliak, bai eta Duvoisinek bildutako atsotitzak eta euskal ortografiari buruzko artikulu txiki bat, Jean d'Olabiñarreren artikulu historikoa eta Cerquand 4 liburukitan argitaratzen ari zen bildumako bi euskal tradizio.

1127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Haien morala kolpatzea zen estrategiaren funtsa. Gainerakoan, Fidelen plana oso arriskutsua zen. Castrok hiru zutabe nagusi eratu gura zituen: bata, Cienfuegos buru zuela Pinar del Río inguruaz (Kuba mendebaldean) jabetzen saiatuko zena; bigarrena, Santiago (ekialdean) helburu izango zuena; eta hirugarrenaren xedea, azkenik, Las Villas ingurua (erdialdean) menpean hartzea izango zen, era horretan uhartea bitan zatituta utzi eta Sierra Maestrakoei arnasa apur bat hartzeko beta emanaz. Che izendatu zuen Fidelek hirugarren zutabe horren buru.

1128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00024 Honelako mirarien bitartez euskaldunentzat kristautasunak duen ukaezinezko garrantzia ondo azpimarraturik uzten digu Barbierek 44 Hala ere, bada ezpada, erlijioa eta superstizioen arteko diferentzia garbi uzten saiatzen da erretorearen berbekin, Jaunari eskatutakoa beti bat-batean lor daitekeela inork pentsa ez dezan: (108. or.). eta horixe bera eskertzen dio Jean Etxeparek 45 (317. or.)..

1129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00017 Gure Euskal Herriko haurrei jaiotzari buruzko egia desitxuratu egin izan zaie. Gai hau ezkutatzen saiatu izan gara beti eta nagusien artean, honetaz haurren aurrean hitz egitean hay ropa tendida esan izan da gaiz aldatzeko. Baserri giroko herrietan, aitak, ortuan lanean ari zela azaren orrien azpian aurkitu zuela haurra esateko ohitura zegoela aurkitu dugu.

1130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00017 Hala ere, herrietan ohikoena zen aita etxean leku berria betetzen zuen anaitxoa erostera hirira joan zela esatea. Gurasoen ogibideek ere papel garrantzitsua betetzen zuten, eta beraietatik zenbait bertsio ateratzen saiatzen ziren, hala nola, menditik ekarri zuela, edo ganaduak zaintzen zegoenean bordan aurkitu zuela.

1131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00093 Gaskoiei buruz dakiguna ez da asko egia esan baina zenbait historiagile eta hizkuntzalari Soraluce, Gamón, Camino, Gavel, Lacombe, Serapio Múgica eta Fermín Iturrioz kasu saiatu da hauen etorrera aztertzen eta zenbaterainoko eragina izan zuten ikertzen.

1132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Garai bietan, kazeta honetako berriemaleek duten ETAren kontrako jarrera argia da. Are gehiago, esan genezake AEIk bertoko kazetariengan kasik eraginik ez duela izan, Abc-rentzat ETAkideak betidanik terrorista hutsak izan baitira. Honetaz gain, ekintzaile armatuen soslaia odolari lotzen saiatu dira, hartarako Poliziaren esanak edo beraiek lortutako iturriak erabiliz.

1133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Urte honetan, gobernatzen hilabete batzuk eman ondoren, Eusko Alkartasunak Eusko Jaurlaritza utzi zuen eta bere lekuan PSE-PSOE sartu zen. Lehendakaria aldaketa hau bere militanteei azaltzen saiatu zen: Aurtengo Alderdi-Egun hau, adiskideok, aldaketa momentu batean etorri zaigu. Azken egun hauetan, Gobernualdi bati amaiera eman eta beste gobernualdi berri bat hasi behar izan dugu, eta giro politiko nahasi honek gure artean izan diren gertakizunak aipatzera behartzen nau.

1134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Gazte hauen ustez euskarak ez du hizkuntza tekniko oso ona, hutsune handia ikusten da espezializazio edo arlo konkretuetan. Honetaz gain, gazte batzuk saiatu arren, jendeari zaila egiten zaio, jendea ez dago ohituta, adibidez, aseguruak, ekonomi hizkuntza aditzera.

1135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Alabaina, bahean pasatu eta laburpen gisako zerbait egin beharrez, hamabost urte hauetako istorio pertsonalak aztertzen saiatu naiz. Laburraren laburrez, 1983ko abuztu hartako uholde gogorrak datozkit burura, Euskal Telebistarentzat lehenengo froga serioa huraxe izan baitzen, telebista hasiberri baten teknikari nahiz garai hartako EITBko gidaritzari zegokionez.

1136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00057 Argiztatzailea zehatzagoa izan zen: Ez dago ezertarako astirik, Teleberriko aurkezleak esertzen diren lekuan eseriko zarete. Xelebrekeriaren bat esaten saiatu nintzen: Eta platoan azaldu eta dauden lekutik botatzen baditugu? Esan ere, erantzun zuten aho betean.

1137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00009 Halaber, saiatuko gara euskara galtzear dagoen haran honetaz ezagutzen duguna sartzen. Egia esan, Odieta eta Xulapaingo hizkerak, goinafarrera hegoaldekoaren barruan sartzen dira; behiala hizkera hau zabalena zen, Nafarroako mendialde guztian zehar eta Pirineo zentraletan eta Nafarroa ertainean hedatzen zena.

1138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00027 Azpimarratu behar da kanpoko pertsona bat dela, gure hizkuntzaren balioaz konturatu eta erabat saiatzen dena berau ikasten eta sailkatzen.

1139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00120 Herri txikietan, ordea, aurreko belaunaldietatik etorritakoa da, eta hau da mantentzen saiatzen dena. Hartaz, forma berriak edo zaharrak erabiltzea ez dago sexuaren arabera, baizik herri bakoitzean egiten zen bizitzaren arabera.

1140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Jende oro ez da kirol konkretu bat egiteko edo erregulartasunez ginmasio batera joateko gauza. Inork ezin du ukatu, ordea, egunero minutu batzuk paseiatzera edo ibiltzera eta luzatze ariketa erraz batzuk egitera dedikatzen ahal dituenik. Egunean zehar, gutxienez hamabost minutu paseiatzera ezin bada dedikatu, truku txikiak saiatu behar dira hankei eragiteko eguneroko beharrak laga gabe.

1141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00095 Euskal jaien banan-banako azterketa, beharrezkoa da. Baina ez nahikoa. Gertakizun zehatzen azterketak berekin dakar (hala behar luke), aztergai izan dugun objetutik urrundu eta gertakaria bere osotasunean ulertzen saiatzea. Guk Areatzan izandako euskal jaiak aztertu ditugu sakonean.

1142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00140 Horrelako egiturek gure inguruan duten garrantzia kontuan hartuz, zalantza edo eta arrisku horiek zehazten saiatuko gara.

1143. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00017 Marrazki ugaritan gainazal lauean espazioa sortarazten du gure begien aurrean. Beste marrazki batzuetan, aldiz, hasieratik beretik sugestio espazial oro eragozten saiatzen da.

1144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00123 Marrazkiaren erdialdean, beste aurkikuntza batzuk ere egin ditzakegu, eta aski interesgarriak gainera. Saia zaitez eskaileretan behera dorreko atera jaisten. Atalasea zeharkatuz gero, dorrearen muturrean zaude. Aurkikuntza honen ondotik, edonor, dudarik gabe, itzuli eta eskaileretan behera abiatuko litzateke.

1145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00176 Beraz, Escher hainbatetan saiatzen da, bere obran, baliabide desberdinak erabiliz, mundu heterogeneoak elkartzen, bat etorrarazten eta aldibereko izaten.

1146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00106 Aitortu beharra dago, hala ere, euskararen kinka honetan ez dela nahikoa erakunde bakoitza bere alorrean saiatzearekin.

1147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Eta soilik zentzu horretan, lotura horren bidez, egin daiteke filosofia politikoaren historia. Horrela hurbildu nahi du Straussek klasikoengana, beraiek beren burua nola interpretatzen zuten ulertzen saiatuz, ez gure aurreiritzi edo gure galderetatik, baizik eta beraien galderetatik abiatuz; eta filosofia politiko klasiko horren egia-asmoa serioski kontutan hartuz, eta ez ikuspuntu positibista eta historizistaz gauza gainditutzat joz.

1148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Klasikoak errejimen mota desberdinen eta posibleen artean, onena bilatzen saiatzen dira.

1149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00049 Filosofia politiko modernoaren fundatzailea Makiavelo izan zen. Filosofia politikoaren tradizio osoarekin eteten saiatu zen, eta baita lortu ere. Bere arrakasta Colon bezalako gizonenarekin konparatzen zuen.

1150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00110 Esperientziarekin bat etorriz, inongo menperaketa ez da konformatzen bere iraunkortasunaren probabilitatetzat arrazoi material hutsak, afektiboak, edo baloreei dagozkien razionalak edukitzearekin. Aitzitik, denak saiatzen dira bere legitimitatean sinesmena piztu eta zuzpertzen.

1151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00073 Gainera, naturaren legeak zeintzuk ziren ikustarazi nuen eta (nire arrazoiak Jainkoaren amaigabeko perfekzioetan bermaturik, eta ez beste inolako hastapenetan) saiatu nintzen frogatzen zalantzagarriak izan zitezkeen guztiak, eta saiatu nintzen ikustarazten lege horiek, Jainkoak anitz mundu sortu arren, mundu horietan guztietan ezinbestean bete beharko ziratekeela.

1152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00026 Askatasunaren irrikaz, entseguak biderkatu ziren lantegietan, auzoetan eta mugimendu sozialetan. Aurkitu baino lehen bilatu behar. Bizpahiru urtez etengabeki ibiliz geroz, 1974 eta 1977 arte ezagutu genituen borroka bizienak, praktika sozial aski finkatuan gihartu zirenak. Egoera laburtzeko, hau esan dezakegu: lehen urteotan, asanbladak eta Lantegi Kontseilu eta Delegatuen esperientziak puntualak dira, askotan sindikatu eta alderdiak hauek erabiltzen saiatzen dira...

1153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00035 Espedienteak, kasuaren jatorriaren arabera (hau da, babeserako zerbitzuei oinarrizko gizarte zerbitzuek, heziketa zerbitzuek, osasun zerbitzuek, zerbitzu judizialek, poliziak edo zuzenean partikularrek jakinarazi izanaren arabera) eta zergatien arabera aukeratu dira (hau da, tratu txarrak, abusu sexualak, arduragabezia, abandonoa, gurasoen ezintasuna...). Lau haur zerbitzuetan erregistratutako kasuen izaera kontuan izanik, horien proportzioan tipologia bakoitza ordezkatuta edukitzen saiatu gara (1., 2., 3. eta 4. taulak).

1154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Normalean, haur edo nerabeen batek kexa bat daukanean, hezitzaile edo tutorearekin hitz egiten du, bien artean konpontzen saiatzeko asmoz. Gehienetan, haur eta nerabeek badakite haurtzarorako zerbitzu berezituetara jo dezaketela, baina oso gutxitan aipatu dute horrelakorik.

1155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak