XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 a) Gudal-Jauparitza Sailla.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 Oneik, SAIL'aren lanbidea eragille ta eratsuen antola dagien autuko dauz Buruzagiak.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Euzkadi'ko Gudarostiaren GUDAL-JAUPARI guztiak SAIL onen esanekoak izango dira.

4. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 k) GUDAL-JAUPARIAK gudal-eginkizunetan SAIL'aren ezaubidea ta yagokon maillakera erabili bear dauz.

5. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 Agurtza, etab., buruzagiai ezkatuaz saillak al izan ezkero burniotzeko, alik eta gudari geienak entzun dagien Jaupa.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Euskeraren izpiakerari buruz, aspaldian ainbat lan ederr egin dira; baña sail au osoro azterrtu ta ondo ezagutu orduko, oraindik euskalariak ekiñaldi garratzak egin bearr izango dabez.

7. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 2. Zainbide bioi dagokienez, Sail bitan ere bereizturik euskaltzaiñak beren arloan diardukete; euskal-ikerrleen saillean, ta yagoleenean, lagun bakoitza bietan dagokelarik.

8. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 4. Artarakoxe Sail onek, aots-ikerrtallu ta itz-biltzerako lantegiak atonduko ditu; bere lanbidearentzat dogozkiokela leritzazken lankide, irakasle taikasle guziak bertara atotsi ditzakelarik.

9. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 6. Artarakoxe Sail aunek: a) ekingo du euskalgi oroen odolez azitako euskal-eredu bat gertutzen, itzez, itz-yoskeraz ta idazkeraz albait erabatetsuena, euskaldun guziak idatz-irakurrketan erabiltzekoa.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Oñati'k eman zion sallari ezin aaztuko asibidea: Gernika, Iruña, Gazteiz jarrai zazkio, lerdenki.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Oroitarriko beste bi berriok azaltzea izan bite nere saila.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Gero Balladolid'en izango zana, gure urian izan genduen: elizako musikalarien zuzentzaile; eta sail onetan esker ona ta maitetasuna baino beste saririk etzuen izan.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Eskerrik asko, Maixu... Izan diteke zuk asti aundirik ez izatea alperrikako jardunetan galtzeeko, ta besterik gabe sartuko naiz, zure baimenarekin, gaurko sallean.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Barkatu, bada, iñoren sailean sartu banaiz.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Gari sail aundiak dittu inguruetan.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 2'rren Sailla

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 4'rren SAILLA

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 2'rren SAILA

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Aindizti= matemática; itz ori erderazko algebra ikurtzeko ibilli da; aindoatzaz itz-dagite batak eta bestiak baña algebra matematica'ren sail bat, agian nagusiena, da eta orregatik dustet, ura ikurtzeko aindiztiki itza gaizki ez dagola.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Billatu, bildu ta saill batean argitaratuko dituanak, ez dio euskerari aurrerapen txikia emango.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Sail oni Ar Skol Vrezonek (ikastola bretoieraz) deritzaiote.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Apaiz ospetsu zarraren oiua entzun dezatela, ta beiñere bere saillan asperrtuko baliteke, gogoan erabilli dezatela Garoa'ren etxenagusiak bere ume landan lokarrtueri dioten deia: ¡Asi ta ekiñ!¡Ekiñ eta jarraitu!¡Aurrera beti ta beti!.

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ogeitik gora salgai jarri zitun ta bearrezkoa da aurrerantzean bide ortatik jarraitzea Izarra sallak gure Antzerki-zaleentzako landare berriak, antzerki zar ta sortu berriak argitaratu ditzan.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 BERRIKITAN, Gure-Herria'k ilabete oroz haurreri demaioten sailan, irakurtu dukezue galde hau: Zer da?: Lau andere, jaun bat erdian, bethi elgarren ondotik lasterka eta elgar behin ere ez hatzemaiten.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Erreboluzione handiraino, bi eskualdeek, beren saila, bereber daramakete, batak besteaz achola handirik gabe.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Herriko artzain zuzenak berak ere, bestalde, lehiatu ziren Espainiatik, lehen-bai-lehen sartzerat, eta, bakhotcha bere chokhoan, sailari arra-lothu ziren: Amexaga 1795ean eta Saint-Jaime 1799an.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Arimetako desmasien chuchentzea, bizkitartean, lehen: sail horri lothu zen bada, berehala, Guillemarchand eta jarraiki hogoi bat urthez (1818 1839).

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Lehen gutartean zeraman sailari errotik lotua dugu Oxobi.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Ezagutua ere zen orotan, Sprenger izeneko fraile baten liburua, zointan cheheki irakutsiak baitziren, Alemanian sorginek zeramaten sad ikaragarria.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Herri bakotxean, bizpahiru gizon balire bakarrik gurekin zerbaiten ikastera berma litazkenak, beren hurbileko zonbait gero mihiez argitzekotan, daukagu ez ginukela alferretan hasia gure saila....

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Ez dautzuet deusik erranen elgarretaratzeko hartzen dituzten bideez: auzapeza ezarriz ararteko, haren aitzinean zin eginez, halaber apezaren oinetan, hunen othoitzen gerizan orozbat jartzen direlarik, emaiten diote sartzera doazin sailari halako zerbeit garbi eta azkar, bertze deusek eman ez lezokena.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 La Constanciatik, ura amorrua, motelak, vecinos sail ura aginka txirtxilatzeko! Gure aldetzalea, lotu zitzaion patxara osoan eztabaidari eta antxe ziran ikustekoak...

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru salletako olerrkija aurrkeztu daikeguz: Opazko sarirakua, edozetariko gaiz egiña.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bigarren sallan poematxu bat eta irugarrenan erri-olerrkijak.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Osasun-gaiz noiz edo noiz asitako sallak jarraipena izango du.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 SARIAK: 500 peseta sail bakoitzean.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Igaz asitako sail au ere aurrera daramagu.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailaritza osatuko dutenak: Jatetxeak, bere iru saill abekin: mai-serbitzari, sukaldari eta ardo gutxi edo asko saltzen dutenak; Janari Salerosketa; zer-nai gai darabilkin salerosketa, bere Salerosketa eta Gintza Ajenteaz; Idazkolak eta Ziur-Bazkunak; Aldundi eta Udalaren mendeko gaxo-etxe ta zoro-etxeetako gaxozai eta iaosagilleak; Agintaritzari ez dagozkion ola, gintza, gaxo-etxe eta osakoletako iaosagilleak; kokolo, Goxotegi eta beroein antzeko gintzak; Agintaritzari ez dagozkion Diruetxeak; eta larru-gintza, bere mekanika-eragintza, larruondu ta ubel, eta gertutze ta esku-lantze saillagaz.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak: Eraikintza, bere saillak diran, Gintzak, Langintzak eta Latoimegintzaz; Erri-Lanak; Meatz-gintza; Tximistgintza; Karebeltz Olak; eta Tresna-gintza bere Igitutako zerratokiaz.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak: Erti-Zuriak, bere saillak diran Galleta eta Zuku-oreaz; Idazkertiak, bere saillak diran Irarkola ta Lantegiak eta Izparringi Irarkola ta Lantegiak; Gurdi-gintza: Erriarendako Ikuskizunak; Iringintza eta Errotak; Kimia-gintzak, bere sallak diran Kimikiñ Usaitegi eta Sendakintza Laguntzalleak; Okintzak; Bizartegiak, gizasemeendakoak eta emakumezkoendakoak bereizturik; Atezaiak; Irarriak (periodistak); Landari dagozkionak; eta Robla, Vascongados, Santander-Bilbao, Bilbao-Portugalete, Triano, Burnibideak, Epailletza onen barrunean Bilbao-Lezama, Luchana-Munguía eta Funicular de Artxanda diralarik.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak Itxas-Eramanekarriak bere saillak diran Itxas-Eramanekarriak, Zamatu-zamatugetzeak; Arraintza ta Gabarrak; Lur-Eramanekarriak bere sallak diran Igitutako-Erakarteak, Odolezkoak, Zama-zamagetzeak ta Burnibide Artuemanak; Tximistgurdiak; Eun-gintzak; Burnigintza, Metalgintza eta beroiengandik datozenak; Gintza Zai, Begirale eta Atezaiak; Ingeniero-Laguntzalleak, Marrazkilari eta Ola-Maisuak, eta Meatz eta Burnimetal Olak.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Mintza gitian arren eskola egileez eta sailaren osoki ez khambiatzeko, dezagun erran: .

44. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Gitian mintza arren Madama gouriaz eta saillez osoki ez khambiatzeko, dezagun erran: .

45. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Astigarragan ere, bere biziko giza-emakume salla izan giñan, geyenan oñez ikurriña aurrian, makillak eskuan, Eusko irrintzi ta abesti xamurrenak ezpañian, maitasun garra biotzian.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Bigarren salla da au, ta 120 esaera baditu, Naparroa'n bilduak.

47. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Euskaltzaindiak, gaur teatroak euskerarentzat emon leiken bizi-garra ikusiz, teatro ardurazko sail bat bere barruan bereziki izentatu bear leuke, teatro jaiak eratu, bixkortu, ugaritu ta aizetzeko.

48. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Sail bitan bananduko ditu Jauna'k gizakume guztiak, artzaiñak ardiak akerrakandik banantzen dituan legez.

49. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 IRU IKASLEAK. KORO-SAIL AUNDlA - Galdegin nai diogu (Galdegin diote) baldin ea eskatzen duan berarengatik atzera itzultzea. Baiñan eskatu ala ez, guk, ez dugu itzuli nai (Ez dute itzuli nai). Baizik bera emen utzirik aurrera jarraitu.

50. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 KORO-SAIL AUNDIA ETA IRU IKASLEAK - (Irurek I Gelara joanez) Baietz esan du! Zoazte aurrera! (Iru ikasleak zutik gelditzen dira).

51. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, Zure Espirituz Elizaren gorputz osoa donetu eta zuzentzen dezun orrek: entzun itzazu Elizako Sail guztien alde egiten dizkitzugun otoitzak, Zure graziaren bidez malla guztietakoak zuzen mirabetu zaitzaten.

52. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Guztialdun eta betiko Jaungoiko: Zure Eliza beti aur berriz ugaltzen dezun orrek: geitu ezazu gure kristau-gaien sinismen eta ezaguera; Bataioko iturrian jaio-berrituta, Zure seme-ordekoen sallean sartu ditezen. Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jaungoiko ta Errege bizi bait-da... Amen.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Sail oni buruz eztabaidak dira bere asmamenekoak ote diran ala erriak aldi artan kanta oi zitunak, apaiz batek mamituak izateko gordintxoak baiderizkiote, nasaikeri larregiz idatziak, alegia.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0103 Balendin'ek, ordea, zapotzarr bat izan bai'litz baño jaramon geiagorik egin gabe, betokerr eta mintzo legorrez esan zion: - Galtzori oetxez ditu besteren salean nolana ibiltzeak.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Zuen saillean nengoalako, zartakoka bialdu nai izan ninduan sagastitik.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Atsekabez kuzkur eta ebainduta ziralarik yuduek, Pilon eta beste gizaseme agurgarrien sailla aukératu ta Kaligula`ri erruki eske igorri zituten.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Mugabagea ta mugatua aurkez aurke ageri diran ezkero, bereonelaxe beste bederatzi sail sortu ziran, egona ta ibillia, bata ta askarra, bakotia ta bikoa, esker-eskubia, ar-emea, zuzen ta okerra, argi ta illuna, ona ta gaitza, lauki ta lertzoko zuzena, alegia.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Galilai barna Aigito'ko bidazti saillak bertaratzen ziran.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Sail ori aldizkariagandik kentzea tamalgarri benetan litzake.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Ordena edo apaizgai artean bakoitzari bere gogoko sail bat teoloji edo filosofian izentatu bear zenioteke...

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Sail guzietan eguneko problematzaz itz egin ta ez or ibilli zer ikusi aundirik ez duten kontukin.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Konturatu dira ez zala soilki beryakintzaren ondakin bat, bai ordea beryakintza zala aren sail bat obeto esan, aren errañua burmuñean (cf. C. G. Jung'en lanak).

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Asmo berri oriek aintzat artuz, deritzaion liburu batean, bi sailetan banatzen du beryakintza-petiko edo lekorekoa: 1- Beryakintza-petiko arrunta; gutxi gora bera Freud'ena, zapaldu bear ditugun soiñaren griña ta irriki txarrez eratua.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 32.- Beraz, euskalitzak, antzekoak elkarrekin dirala, zortzi sail auetan ipiñi detzakegu: 1) Izan-izen edo izena 2) Izen-laguna 3) Izen-ordea 4) Aditza 5) Aditz-laguna 6) Lokarri-itza 7) Asperen-itza 8) aintzin-aldaska, gibel-aldaska, barne aldaska.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Eta hauxe da neri batzarre hunetan egotzi didaten sailla: euskara batuan erabilliko diren hitzen forma.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0049 Guzien erroa adi-izen ori da bada, ta ori bere mailletan ezarri ezkero, iru sail oriek batera detzakegu.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Orregatik, saill bakarrean bi joera bereixiko ditugu.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Artzulotik ateratzea da, erromeri bakoitzak sail bat egiñez, aurretik beren estandartea dutela.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Loyolako jaunak, noski, guda aldietan guda-mutil saillari jana eman bear omen zion; ori da jana emateko pertza, ta otsoak dira pertzetik jaten zuten gudamutil berak.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Sail eta gai guziok, ordea, bata bestearekin uztartuta aurkezten dizkigu, elkar-izketaren gaia bailitzan.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Beste sail askotan bezala, ontan ere ondu egin du orainarteko marra Orixek.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Baiñan hau ez da gertatzen iñolako bizidun moltzotan: mutatzailleen sailla beti urri geratzen da proporzionalki.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0095 Sail ontarako lanak ez dituzte bete ezarritako baldinkizunak; iñork ez du irabazi saria, beraz.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Mitxelenak aurrea artu dit, baiña euskaltzaleen artean aaztuxea genuen sail ontan jakin-gosea piztutzeko ondo etorriko dira bai bata eta bai bestea.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Gai ontaz aztertu ditezken sail ta zati denak asmoan artu ezkero, urteak eta urteak aritu-ta egundo bukatzen ez dan lana dirudike.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Noizbait egingo dedan lanaren zatiak ageri nai izan dizkizuet txikian Fonetike, Morfologi, aditza, toki-izen giza-izen... izango dira aztertuko ditudan saillak.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Batetik, gure baserri askok, sail txikitxuak, eta batez ere aldapatsuak dauzkate, beste erritan ibiltzen dituzten tresnak sartzeko (traktore, segadora ta abar).

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Baña nor oztu ta atzeratu bere saillean?.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Lau zuiñetan ebakiko det nere sailla: irakurtze, idazte, laguntasun, zabalkunde.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Bertso Berriak (sail aundia).

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Idazte: Txuri egin det emen; sail exkaxa bota.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Egiten ari naizen liburuxka bati eman diot aurrerapen zerbait, baña sailla asko aurreratzeke.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Liburua bera iru sail aunditan bakandua datorkigu: I. Erri-olerkiak. II. Lau gizaldi, IlI Gure mendea: 1900-1954.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Lenengo saillean mota guzietako olerkiak biltzen ditu, erriari egotziak geienak.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Baiña sail ortako olerki oro ez dira erri xearenak, ez orixe.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindiak berak aitortzen du sail orren asieran ainbeste olerki iritxi dirala guregana idazle garaien diruditenak, izen gabe iritxi ere.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Bigarren saillean lau gizaldi damazkigu, Beñat Etxeparegandik asi ta Zaldubin bukatuz, ots, amaseigarrenekotik emeretzigarrenerañokoak.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Aurten ostera 1956'ko urte ontan gizon jator ura il zitzaigunetik berrogei ta amar urte dirala-ta, aren olerki-lan guztiak, edo geienak beiñik-bein, ale errotsu ta mardo batean argitaratu ditugu, bederatzi sailletan banatuta: 1) 19 kantu errikoi; 2) 48 lirika kantu; 3) 22 gora kantu; 4) 41 amalauko; 5) 46 eliz kanta; 6) 28 alegi; 7) 62 ipuin; 8) 43 irakurgai; ta 9) 8 erderatik euskeratutako.

89. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Makaiako Ganichek, erran dezagun garbiki, Euskualdunak derama Aintzinekoek erabili bizi modua, urrats, lan, mintzaira, ohitz beretan eta berekin, saila buru beretara.

90. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Dena den, sail hori utzirik eta pilota partida eder bat ikusi ondoan, goizeko hogoi eta hameketarik hamasei gelditu ziren oraino arats hartan berean elgarretaratu zirenak, eta horra nun, orthografa aldi huntan bazterrerat utzirik, eta beharrik, erabaki hau hartu zuten: Eskuararen beiratzeko, zaintzeko eta haren alde lan egiteko, batasun bat eraiki behar zutela, eta berehala.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0025 Sailari lotu gabe, Axular-ek bi aintzin-solas emaiten ditu: - lehenik gomendiozko karta bat Bertrand d'Echaus, Turs-ko Jaun artchapezpiku baigorriar zenari: adichkide eta ongi egile handiaren orhoitzapenak erreberritzen ditu, eta bere liburua haren gerizapean igortzen du jendeen arterat, orotan onetsia eta onhartua izan dadin.

92. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Gure aburu osoa emaitekotz, erran ginezake Axularek ez zuela bere bigarren partea hasi baizik: sail handiari lotua zen, San Frantses Sales ekoaren Filotea bezalako zerbaiti.

93. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Keltar hizkuntzak bi sailetan banatu ohi dira, hostagi eta doinuaren berezkuntza batzuen gatik.

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Gehiago dena, herriko mintzara nazionala zen egiaz, erran nahi baitu, ez bakharrik gizarte-mail guztiek zerabiltela egun orozko beharki bakhunen adieraztekotz, bainan Estatuak, Jakintzak, Irakaskintzak, hots, gizalantzaren sail orok hura zuela usatzen.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Eta ez har-uzka, bainan behinere gibel behatu gabe bethi zure sailari jarraiki zira, eta orai hor zaude zure Seme Jaunaren eskuinean, eta bethi gure ararteko.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Bildu zaizko HERRIARI, bere ohakoaren ondorat, Eskual-Herriak dituen langile trebatuenak, adin guzietakoak, zuhurtzia eta kharra biak uztarri bati josiak nausi baitira sailaren ederki lantzeko: orok gogoa aberats, itsusi baitzaio, egungo zalaparten erdian, bihotzdun gizonari uzkur egoitea, besoak alfer.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Laduche-ek bere saila plantan ereman du eta kar ainhitzekin ihardoki kontrarioren oldar samurrari.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure goresmenak guzieri, eta segi dezatela, azken urthe hautan hoin ongi deramaten saila, Herri guziaren onetan.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Iru Elkarguntza auek aritu dira egiñalean bakoitza bere saillean.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Zuzen da, eraman duen sailari behatu-eta, gizona orobat sar dadin gogoeta airosean.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bakotxa bere sailletik ez dabe urteterik euren zorabiozko ariñean.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Gertakizun auetxek adierazten digute, ze nolako garrantzia ematen dion Eliza berak askatasun arazo oni: naiz erlijio, naiz sindikatu, naiz prensa sallean.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Gizon aundi ta ospetsuak ortxe ezagutu izan oi dira aien balioaren neurririk ziurrena salletik aldegite orrek ematen bai digu.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Saill ontan liburu eta aldizkarien berri emango dugu labur, baita kulturaren inguruko gertakari nabarmenenak ere berton iasoko ditugun.

105. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Saillean zerbait iritzpetzen duzutenean, kartoi-metan idatziko duzute eta dagokien muralkietan erantsiko dituzute.

106. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Ikasleak lau sailletan banatuko ditugu eta saill bakoitzak egingo duan lana au izango da:
1'go Saillak: Munduan nekez eta bearrez: gosez, ezjakiñez, gudateaz, eta abar, bizi diranen argazki ta berriak biltzen saiatuko gera.

107. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 2'go Saillak: Munduan beren ateak eta leioak irikitzen dakitenen erakundeak: Caritas, Gose-aurkako Ekiñaldia, Mixioak, eta abar, ba dirala jakin eta beroien berriak eman eta zabaldu.

108. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 3'go Saillak: Beren biotza besteei iriki diotenen bi edo iruren izenak azaldu: mixiolari edo santuen batena....

109. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 4'go Saillak: Ebanjelioko edestietan agertzen diran on eta errukitsu izan ziranen izen batzuk gogoratuko ditugu: samaritarrarena, semeondatzaillearen aita....

110. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Ziskua edegi ta lamiñaren begi aurrean ipiñi dabez guztiak; sail ederra.

111. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Iñoizkorik adoretsuen egun guztia lan onetan emon eban, eta eguzkia Errigoitia'ko mendien atzetik ostentzen zanean, sail guztia moztuta agertzen zan.

112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Euskal Herrixan Euskaltzaindia da nagusi sail honetan (duda barik!), eta azken urte honeittan emun dittu bere arauak ortografiaz.

113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Baztertugarriak garanok, zerbait ikusi, oartu ta ikasi al-izan dogu geure erriaren izakeran ta itz egikera saillean.

114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0088 Lau sailletan bereziko da olerki-sariketa: I. Lirika sailla, nai den luzera ta tankerakoa, jatorra izan ezkero.

115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Oso goiztar agertua dogu gaurko katalan literatura saillean.

116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Sail ontako len-saria, ots, makil txukuna, Enbeita'k beretu eban, onorezko aipamenaz Sagartzazu'tar Kauldi, Garbizu'tar Jon, Juan Ezenarro ta Manuel Arregi gelditurik.

117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Batzorde orrek, ordu ta erdian, sail bitan, 108.760 errial batu zitun, eta ezin izan eban geiago batu kotxerako denporarik ez egoalako, baiña kotxeak eroan zitun dirutza geiago.

118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Bego emen, alan eta guzti, aren poema artean txairo ta pertxenta, naizta azkenengo saillean.

119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Hiztegia, 9 liburuki, 16 urteko saila, izan dau buztarririk astunena, berez luzea ta azkenik ez dauana dalako.

120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Aginte-eran eta gurarizkoan (inperatiboan eta subjuntiboan) ez daukagu ikako adizkirik (bigarren saillekorik).

121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Ikako jokabidea (bigarren saillekoa) euskal aditzarentzat guztiz kaltegarri izan dala diño Azkuek, eta zorrotz esan be. .

122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 SOE-k Londres-en lantoki zabaletan etxea artu zuan, atzerrienganako iru sailletan (noruegarra, frantziarra ta olandarra, britaniarraz gaiñera) eurei laguntza zabaltzeko banatua izan zan.

123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Emen katigatu zan London be, lanbakoen sail luzean.

124. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0020 Beste era bateko ipuinetan, hau da MampAuml;RCHEN honetatik aldenduz BRUJA y MALEFICIOS sailean kontatzailearen senideren bat izaten da ipuinetako protagonista.

125. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Burruka metxea 1872 urteko udaberrian barriro ixiotuten da bigarren karlista gerratea, ez da hor Zumalakarregirik, bai horraitino soilik eusko baserritarren eta artzainen sail etsitua, anartean hiru Aldudietan foru-zuzia biztuta dauken jauntxu karlista banakak buru izanik.

126. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Onela diño lenengo sailleko irugarren aapaldiak:
Eta... ba-goaz
erakaitz, illun altzotik,
sabel azpiko
erra gainditu eziñik,
oraindiño be
etsai dogula orpotik;
ba-goaz bidez,
nora ezean, tristerik
.

127. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Xede horrekin, zentsu-fitxategiak hustiatzeko plan zabal bat prestatu zen eta bertan organismo desberdinetatik eta bereziki Foru-Diputazioetatik eta Eusko Jaurlaritzako Sailetatik zetozen iradokizun desberdinak jaso ziren.

128. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Galdera honen bidez, aipatzen diren sailetan, Probintziak sanitate eta osasun-laguntzaren aldetik dituen premiak neurtzea besterik ez da billatzen, zerbitzu hobeak antolatzeko asmotan.

129. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Hara zertarako: Osasunketa eta Gizarte Segurantzako Saila osotzen duten Zuzendaritzen ekintza koordinatuak errazteko aurrerantzean.

130. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0017 BIZKAIKO JAURERRIKO FORU AHALDUNDIA / Osasunketa eta Asistentzia sozial Saila / Gran Vía, 25/ Tel. (94)4164022/ BILBO.

131. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0034 Nolanahi ere, OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuak Arduralaritza-Batzordeari eta Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailari saloak eta zuzenketa-eskeak egin ahal izango dizkio, eta bai ihardutze-sail hoiek eskatu diezazkiotenean argipideak eta aholkuak eman ere.

132. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 Hala ere, Erakunde horiek, Eusko-Jaurlaritzak ontzat emandako egitamu eta egitarauen eta Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailak horiei datxekiela jarritako artezpide, irizpide eta helburuen hesparruan egiteratu beharko dituzte agintepide horiek.

133. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Latin Amerikarako Ekonomi Batzordean (CEPALen) izan da: Laginketako Aholkari Erregional, Projekzio Ekonomikoen Zentruko Zuzendari eta Estatistikako Sailaren Zuzendari.

134. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Testuinguru honetan, interesgarria da Sailak gai honetan egin duen ahalegina ezagutzea, ikasturte berriari begira.

135. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 - Sailaren 5 koordinatzaile, lan honi bakarrik emanak.

136. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 - Esperientzien 3 Jarraipen-batzorde, 1 lurralde bakoitzean, Hezkuntza Ordezkaritzen eta Sailaren artaidetzarekin.

137. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 3. Batxilergo Orokorra amaitzean ikasleak hiru bide izango ditu:
a) Goi-Batxilergo gama, aukeran.
b) Irakaskuntza Tekniko eta Profesional sail oso bat.
c) Lanerako prestakuntza deitzen duguna.

138. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Bide hauen diseinua landu gabe dagoenez, hori izango da gaur egungo helburua, datorren ikasturterako zenbait esperientzia ahalbideratu behar dituzten eta Sailak zuzendutako lan batzordeen bidez.

139. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Hirugarrena.- Indarrean jarri eta urtebeteko epea igaro ondoren Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailak, egiteratzerakoan ikasitakoak kontutan izanik, Araupidetza osatzeko egoki eritzi dakien aldaketen saloa egingo dio Eusko Jaurlaritzari.

140. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Laugarrena.- Dekreto honen I Eraskinean dagoen baliapide-zerrenda orain egitebidean dagoen Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko lurren baliapideen sailkaketa ofizialaren arauera birraztertzeko eskua ematen zaio Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailari.

141. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0017 Irun Hiri Literatur Sariak bilduma-barruan Olerkiak, Poesía,Nobela eta Saiakera sailetan 1979.ean lehen saria irabazi zuten obrak argitaratu dira: Peio Zabaletaren Zurubi Luzea, Alfredo Buxán-en Acumulada numerosa herrumbre, Leopoldo O`Shanahanen La derrota del chivo eta Francisco Rodríguez de Coro-ren Guipúzcoa en la democracia revolucionaria.

142. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Transferentziak lehen sailean 13.838 auto, eta 1.042 bigarrenean ematen zuelarik.

143. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 Datuak biltzeko oinarri eremuan DL/1 eta USAM teknikak erabiltzen hasirik gara, eta 1979-ko lehen hiruhilabetekoan honako sail hauetara aplikatuko: - Pertsonala.

144. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 II IZENBURUA. SOIN-HEZKUNTZAKO EUSKAL ERAKUNDEAREN JAURGORAKO SAILAK.

145. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 b) Lagun bakarreko Sailak: Zuzendaria.

146. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Martxoaren 12ko 51/1988 DEKRETOA, Kultura eta Turismo-Sailburua egon ezean, Sail horren Ardura Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Sailburuak hartu dezala erabakiz.

147. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 1988.eko Martxoaren 14ko AGINDUA, Lan eta Gizarte-Segurantza Sailak 1988.eko aurrekontuen luzapen aldian emango dituen dirulaguntzak eta laguntzak ezarriz eta eskeidazkiak aurkezteko epeak eta lekuak zehaztuz.

148. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Herriogasun eta Dirubideetarako Sailaren 1988.eko Azaroaren 11ko AGINDUA, 1988.eko Uztaileko ohiz ez besteko euriteen kalteak jasan zituzten enpresek eskura ditzaten kreditu ofizialen interesetarako laguntzak ezartzen dituen Abuztuaren 4ko 211/1988 Dekretua garatzen duena.

149. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler eta Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

150. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988ko Maiatzaren 10eko AGINDUA, Saileko hornidura Kontratazio-Mahaiaren osakera berria ezarriz.

151. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 23-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

152. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 2.- Eusko Jaurlaritzaren pean egon eta Irakaskuntzako Funtzio Publikoa eratzen deneko Sail edo Eskaletakoak diren eta Doktoradutza, Lizentziatura, Arkitektu edo Ingeniari tituloa duten funtzionariek har dezakete parte aurreko apartaduan aipatzen den deialdi horretan; ihardunean egon behar dute eta funtzionari gisa bost urtez gutxienez lanean daudela kreditatu beharko dute.

153. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 AGINDUA, 1988.eko abenduaren 7koa, Lan eta Gizartesegurantza Sailarena, 1988.eko abenduaren 14erako iragarritako greban elkartearen funtsezko zerbitzuak bete daitezela bermatzen duena.

154. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 3. Egitarau-arteko bestetarakotzeak. II Atalburuko diruizendapenen artean beharrezko izan daitezenak, diruizendapen horientzako egitarau berri bat sortaraztea barne, eta zernolako beretako VI Atalburuko diruizendapenen artean, Sail berekoak izan daitezenaren baldintzapean.

155. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 Beharrezkoak izan daitezenak: a) Sail beraren barruan, diruizendapen berriak egin dakizkiekeela: 1. II eta IV Atalburuen artean.

156. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 d) Sail baten barruan, zehaztutako aldirako lanitunepeko lanarien ordainsaritarako diruizendapenen artean.

157. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 2. Arduralaritza-birrantolapenei erantzuteko, beharrezkoak gerta daitezen diruegitamu-Sailak, Zerbitzuak, Egitarauak eta Zertarakoak sortaraziz, eta diruizendapenak egitura berriari egokitzeko birrantolatuz.

158. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 f) 50 Saileko diruizendapenen artean. g) Ikastolak Herri-Ikastegi izatera aldatzeak beharrezko egin ditzan egokiketen ondorioz, eragiketa hauen berri Eusko Legebiltzarrari emanik.

159. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1681 09 SAILA. HERRIZAINGOA 1320 Egitaraua. Zabalkundea 04 zerbitzuko Argitalpenak eta zabalkundea 246 zertakoko diruizendapena 500.000 pezeta gutxitzen da.

160. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1681 10 SAILA. HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA INGURU-GIROA 10020 Egitaraua. Inguru-giroaren ontasun-maila 02 zerbitzuko 248 zertakoko 150.000 pezetako diruizendapena kendu egiten da.

161. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0492 85. Artikulua Finantz kontrola, egokiets daitezen prozeduren bitartez, Ogasuna eta Finantzak Sailak egingo du eta beraren xedea, subentzioa, kreditua, abala edo laguntza jaso dezanaren finantza eta kontabilitatezko egoera ekonomikoa aztertzea izango da, hala nola aurrekontuzko esleipenetatiko fondoei eman dakien norakoa egiaztatzea ere.

162. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0543 III. SAILA Foruzko arau-saloez 102. Atala.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00146 Horretarako, Kontzertu berriaren negoziaketarako burututako istudioari jarraituz, sarbideak bi sailetan bereiztuko ditugu: a) Sarbide deserdiragarriak: EHko erakundeen eskutan geldituko direnak; b) Sarbide ez deserdiragarriak; Estatutuaren arabera, Estatuaren eskutan geldituko direnak.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Bi sail handi jarraikitzen ditu hemengo lur lanak: lehenik, artoaren aldekoa, hazkurri (hazienda elikatzeko) artoa eta ereiteko artoa.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Huts hau bi sailetan bana daitezkeen zenbait eragileren ondorio bezala etor daiteke: lortuak, jatorrizkoak.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Lortutako gorreria sailen barruan, zergatirik nagusienak meningitia, elgorria, lepamina, erditze traumatismoak, sendagai atotoxikoak... dira.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0111 Erliebeen eremuan sartu behar da Euskal Herriko hilarri eta inskripzioen saila, latinezko idazkiak badituzte ere hemen bertako kulturaren lekukotzat har daitezkeenak; aipagarrienak dira: Oiartzun-go Andrearriaga hilarria, Markinez-ko erliebea, Arabako Kanpezu-ko harria, Gastiain-go estela, Aibar-ko aldare-harria, etab.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 ARIKETAK ARIKETAK delako saila oso helburu konkretu baterako prestatua dago.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 AGERPENA delakoan azaldu den ideia eta SAKONTZEN atalean borobildu denaren erabilpen praktikoa burutzeko dago pentsatua ARIKETAK delako sail hau.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Batzuetan ARIKETAK sailak beste funtzio desberdin bat betetzen du.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 ARIKETAK sailean banaka lan egitea komeni da.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Kontu izan ARIKETAK sailak zerbaitetarako balio duela, baldin eta norberak burutzen baditu bertan agertzen diren lantxoak.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 1) Soin-enborraren zatiak Sail honetan, eta ariketa/jolas bat bitarteko, giza enborraren zatien birgogoratze bati ekiten zaio, aurreko urteetan ikasia berrikusiz.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 HITZAURREA Noiz nahi erabili izan dugu ahotan Matematika hitza, baina zer adierazi nahi izan dugu hitz horren bidez? Konzeptoak formulatan oinharriturik azaltzen dituen zientzia sail bat, baina ez dugu gogoan izan zientzia horrek duen egitura eta bere adar guztien arteko lotura.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0023 3 SAILA Multzoen kenketa Multzo osakinak

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0122 26 Sail honi bost zenbaki ezar iezaiozu: .

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0043 Baina sail bakoitzean, guztiek ez dute gogortasun berdina.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0016 Puntu irudikatu hauk sail desberdinetan jaus daitezke, hala nola CL,OH, etab.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Aipatu bost musikalari hauen egitekoan egitura klasikoak mantentzen dira gehienbat; Erromantiko klasiko izendatu dugun sailekoak dira, horregatik.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0056 Beraz,sistema osoa lau subsistemetan bana dezakegu:
1) Ispilu orientatuen saila
2) Dorrea, bere gaineko partean biltzaile zentrala duelarik
3) Bero-metatzerako sistema
4) Bero bihurpenerako sistema

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0056 Orain aipaturiko sistemaren ezagugarririk erakargarriena zera da: sail guztiek teknologia ezagunak erabiltzen dituztela.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Lehenbizikoak produktu-unitateari dagozkio, arantzelaren sailean deskribatzen diren bezala; baina, iruzurrak desagertuarazten badituzte ere, zehaztasun handiak eskatzen dituzte, artikuluen prezioekiko oso zurrunak izanik.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0033 Eroaleak eta Isolatzaileak: Beren jokaera elektrikoagatik, materialeak bi sailetan bana ditzakegu eroaleak hots, karga elektrikoa eroan dezaketenak eta isolatzaileak (dielektrikoak), hori egiten ez dutenak.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Esperientzien eremuan, natur-zientzien sailean alegia, itzul zitekeen, baina gizarte-zientzien sailean itzulpen hutsa arrunt huts gertatuko zen, hirugarren mailaz goiti behinik behin.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Beharko dugu denok, bakoitzak bere sailean eta posibilitateen arabera ahaleginak egitea; gure hizkuntza hau kultur eta teknikaren munduan sarreraziaz behar den moduan zailuki eta bizkorki lantzea.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Zerbitzuen saila da (oroit penintsula eta periferiaren arteko lurralde dela) zerbait desarroilatzen.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Lehenengo sailean, herriaren oroimena da iraupenaren zutabe bakarra, eta honek transmisio katea bat suposatzen du jeneroak irauteko.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Sail honetan leudeke erromantzeak, herri ipuinak eta kondairak, kantak, atsotitzak, eta ahozko antzerkia.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Sail handi honetan era askotako kontakizunak sartu ohi dira: mitologiazkoak, kontu, kondaira edo leiendak, alegiak, pasadizuak, eta abar.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Herri literaturaren beste sailetan bezala, ipuinen arloan ere biltzaile ugari izan da, eta bada gaur egun ere.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Lanak hiru sail ditu: Ahozko ariketena.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Hirugarren sailean mintzaira izenekoak doaz.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0291 Irudiak, bi sailak alegia, desberdinak dira.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0291 Saila bakoitzeko irudiek era bereziez jiratzen dute.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Zientzia Fisikoaren barnean ordea, sail desberdinak bereizten dira: Fisika, Kimika, Biologia, Geologia, Astronomia, Meteorologia, e.a.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Beraz, ZER galderari erantzuten dioten perpaus konpletiboen sailean sar genitzake era honetako perpausak ere.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Egunkariek eta administralgoan sail honetako kargu dutenek informazio osoago eta zehatzagoa exijitu beharko lukete, bestela, eskandaloak noiznahi eta nonahi emango dira, eta azkenean dena erabiltzailearen kaltetan. P. GUTIERREZ - LASARTE.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Lurralde laua izatean, sail zabalak lan daitezke eta horrek nekazaritzaren mekanizazioa erraztu du.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 Bana zaitezte lau laguneko sailetan.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 - Irakurleak mintzo saila....

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Prozedura honi esker Assistant saileko beste programa batzuek hala nola Filing Assistant, Reporting Assistant eta Graphing Assistant-ek sortutako fitxategiak erabil daitezke.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Ondoko sailetan funtzio horiek burutzeko behar diren prozeduren berri ematen da.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0084 Baina gure arlora lerratuz, eta sail honetan Aro Berriak emandako fruituak egokiago kokatzearren, gerraostetik bertatik abiatuko gara.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Beronen ekintzak hartzen zuen saila itzela zen: zientzi gizonen elkarteak sortzen, kristau erlijioak batzen, kristau Estatuak elkartzen eperik gabekoa izan zen beraren ahalegina.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 5.a: Guk laugarren atalean bereiztu ditun hiru sailetatik, hots, herrien antolamenduaren saila, langintza desberdinen saila eta pertsona arteko harremanen saila, lehenengo biak daude zuzenkien landuak, aztertuak, hirugarrena gutxi ikertua gelditzen delarik.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Ofiziala ez den Partea deitu atala bi sail ezberdinetan banatzen da: NOTICIAS EXTRANJERAS izenburuaren pean datorrena, atzerritar prentsa iturburu duelarik.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Atzerritako albisteen sailean nazioen izenak idatzirik: Prusia, Frantzia, Polonia, etab.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 - Ikus ezazue Irakasleentzako oharrak sailean erroreei buruz esaten dena.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Lizardik bi sailetan ekin zion era horretako eritzi gaitzesleen aurka: arlo praktikoan, landuaren landuaz euskara adierazpideetan joria eta malgua izan zitekeela erakutsiz, eta arlo dialektikoan ohi zuen lirikotasunaz bere eritzia ager eraziz: .

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 Talde bakoitzak sail baten ardura hartuko du.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Hiru sailok ikertzen dabil, bada, LEF taldea, eta horretarako Jardunaldiak antolatu ohi ditu noizbehinka.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Atal hau Belokeko Jardunaldietan hitz-elkarketaren sailari hasiera eman zitzaioneko hitzalditxotik hartua da.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Ignaz Semmelweis bere sailean erditzen ziren emakume askok, %10ak, heriozko gaitz bat hartzen zuela konturatu zen; erditze ondoko sukarra.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Ospitaleko beste sailean, berriz, gaitz hori harrapatzen zuten emakumeen portzentaia ez zen %1era iristen.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Horrela, gehienen ustez, A saileko hilkortasun altuaren arrazoia, medikuntz ikasleek sail horretan praktikak egitean emakumeei egiten zizkieten arduragabeko azterketak ziren.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Bera eta bere laguntzaileak, autopsi gelan ebakuntza egin ondoren iristen ziren A sailera, eta eskuak ur eta jaboiarekin besterik gabe garbitu ondoren bisitatzen zituzten emakumeak.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Hilkortasuna jaisten hasi zen eta B sailekoa baino txikiagoa izatera iritsi zen.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Ignaz Semmelweis konturatu zen bere sailean erditzen ziren emakume askok, % 10ak, heriozko gaitz bat harrapatzen zuela: erditze ondoko sukarra.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Hospitaleko beste sailean, berriz, gaitz hori harrapatzen zuten emakumeen portzentaia ez zen % 1era iristen.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Horrela, gehienen ustez, A saileko hilkortasun handiaren arrazoia, medikuntzako ikasleek sail horretan beren praktikak burutzean, emakumeei egiten zizkieten arduragabeko azterketak ziren.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Bera eta bere laguntzaileak autopsia gelan ebakuntzak egin ondoren iristen ziren A sailera, eta eskuak ur eta jaboiarekin besterik gabe garbitu ondoren bisitatzen zituzten emakumeak.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Hilkortasuna jaisten hasi zen eta B sailekoa baino txikiagoa izatera iritsi zen.

223. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Beti gertatu ohi omen den bezala, erbesteratuek literatura ugari sortu zuten, sail berezi bat osatzen duelarik, eta bai kanta ezagunak nola Lo Castel de Vilambard, non kontatzen zaigun nola Anne de Lur-ek herioa maiteago izan zuen etsaien eskuetan erori baino lehen, bai dragoi misiolarien kontrako bertso asko idatzi zituzten, nola Bost-ek biltzen dituenak: .

224. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 III.4.3.9.1.- Onomatopeiak Hitz onomatopeikoek beren hotsen bidez, badirudi ekintza bera nahi dutela errepikatu, eta horregatik hizkuntzaren lehenetarikoak omen dira zenbaiten iritziz, izen zaharrak, sailean eta bere balio espresiboengatik Lafittek delakoekin batera sartzen ditu.

225. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Sail honetako zerrendak ehun adibidetik gora izan dezakeelarik, baina azterketa eta huste osoa, esan bezala, natur zientzilari eta geologoei utziko diogu.

226. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 8. Hiru Zoztor Oraingo ihardunaldi hau goragoko Gaitzustez eta Erabateko Moralbide sailen ondoren ipin daiteke.

227. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Txosten honetan laburki ikutuko dugun sailean, ordea, sustrai-bilaketak euskararen BAKUNTASUNA erakusten bide du.

228. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Hemen laburki baizik emango ez dudan azalpen honetan, sail hauetan topatu ditut lekukoak eta frogabideak: 1. N. Holmer eta J. Basterretxea jaunen iker-lanetan oso bereziki; nahiz, ageriko denez, Azkue eta Altube ere kontutan izan.

229. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Bahuvrampicirc;hi saileko hitz-elkarteak direla esan ohi da hauek.

230. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 - Azentuazio mailan oso trataera desberdinekoak dira sail bata eta bestea.

231. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 Alde batetik, bere El imposible vencido famatuan, erregela-multzo sail luze bat eman zigun azentuketa horretaz.

232. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 12.2.2.2.2. etor baledi / eros balezasailekoak.

233. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Dena den, ez dirudi oso garbi dagoenik zein izan daitekeen aurreko saileko adizkien eta honako hauen arteko diferentzia, diferentziarik baldin bada.

234. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Alde batera utzirik aipatu diferentzia hori badenentz, hona hemen sail honetako adibide zenbait:
(36) a. (Axular, Gero, 349. par.)
b. (Axular, Gero, 387. par.)
c. (Axular, Gero, 73. par.).

235. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 2.1.2.- Ikuspegi zehaztua Atal honetan zerbitzuz zerbitzu ikertuko dugu euskararen erabilpena, sail bakoitzari dagokion diagnostiko zuzena egin ahal izateko ondoren.

236. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 2.1.2.1.- Hezkuntza saila Sail honetan, atal guztietan euskara bataz besteko orokorren azpitik erabiltzen da.

237. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 Ez dakigu, baina harrigarri egiten zaigu, sail honetan gertatzen den hau.

238. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 EUSKARA ERABILTZEN AL DUTE
Sailak
Lankide artean
Euskara
Berdin
Gaztelera
Herritarrekin
Euskara
Berdin
Gaztelera
.

239. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 2.2.2.4.- Osasun eta Ongitasun Sozial saila Hasi baino lehen esan behar sail honen barne aurkitzen direla anbulatorioak, transferentzien bidez Eusko Jaurlaritzaren enplegatu izatera pasa dira eta, inolako baldintzarik gabe.

240. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Sail honetan %20 dira lankide euskaldunen artean euskaraz bakarrik, edo eta erabat, aritzen direnak; gainerako %80 gazteleraz bakarrik aritzen da.

241. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Eta hauek, hain zuzen ere, bai lankide artean, bai herritarrekiko harremanetan euskara gehiena erabiltzen zuten sail berberak dira, eta berriro ere aipatu beharko ditugu: Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismo saila, eta Zerbitzu Orokorrak, Antolakuntza, Plangintza eta Pertsonal saila dira, orden honetan.

242. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Esan bezala, bai euskararen erabilpen mintzatua, nola idatzia begiratuz sail hauek bakarrik iristen dira, eta erraztasunez gainditzen dute, bataz besteko orokorra.

243. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Euskara mintzatuaren bataz bestekoa %32 den artean, sail hauetan %62-43 aurkitzen ditugu.

244. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Euskara idatziaren bataz bestekoaren kasuan, are nabariagoa da diferentzia hau; horrela, portzentaia orokorra %7 den artean, sail hauetan %41-%10 da.

245. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Euskararen erabilpen mintzatuari dagokionez, goraxeago aipatutako bi sail horiek bakarrik iristen dira bataz bestekora.

246. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Gainerako sailetan oso azpitik agertzen da erabilpena.

247. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Kasurik larrienetakoa Nekazaritza eta Arrantzua sailean ematen da, non %3k bakarrik mintzatzen duen euskara, eta beste guztiak gazteleraz, %97.

248. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Kasu honetan ere, berdin atalak ez du inolako pisurik, Ingurunea, Urak eta Saneamendua sailean izan ez ezik, (...).

249. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Sail guztietan gehiengoa euskararen alde agertzen da.

250. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Indiferenteagoa agertzen dira Ekonomia, Aurrekontua eta Finantz Kontrola saila, eta Osasun eta Gizartea Ongizate saila, batez ere lehenengoan, %31 baita indiferentea agertzen dena.

251. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Aurka, berriz, argi eta garbi nabarmentzen da Ingurunea, Urak eta Saneamendu saila, egoera hau %23,3 mantentzen bait du.

252. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0125 7. Saila.- Lurralde Antolaketa eta Garraioak saila.

253. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0125 Sail honetan A ereduko lankide euskaldunen artean gutxi erabiltzen da euskara; bataz bestekoaren erdia, gutxi gora behera.

254. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0125 Sail honetako zerbitzuak orokorki harturik ikusten dugu euskara bataz bestekoaren oso gainetik erabiltzen dela, B ereduko zerbitzuengatik batez ere.

255. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Bataz besteko hau lau sailetan gainditzen da; nabarienak Lurralde Antolaketa eta Garraioak saila, non %75 den erabat euskaraz aritzen dena, eta Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismoa sailean %66,7, hirutatik bik zerbait erabiltzen dute laneko gaietan lankide artean.

256. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Lurralde Antolaketa eta Garraioaksailean antzeko kopurua da (%65,2).

257. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Euskara batere erabiltzen ez dutenen kopuru handiena Ekonomia, Aurrekontua eta Finantz Kontrol sailean (%95) eta Zerbitzu Orokorrak, Antolakuntza, Plangintza eta Pertsonala sailan %83,3, aurkitzen ditugu.

258. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Aldiz, Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismoa sailean ez dugu batere erabiltzen ez duenik aurkitzen.

259. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Esan dezakegu euskararen presentzia handiena sail honetan ematen dela, mintzatuz behintzat.

260. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Lurralde Antolaketa eta Garraioak saila du atzetik, honako honetan (%15) bakarrik bait dira euskara batere erabiltzen ez dutenak, jakinik.

261. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Osasun eta Gizarte Ongizatea sailean euskara mintzatuaren presentzia.

262. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Baita ere esan, bataz besteko orokorretatik azpitik dauden bataz bestekoak ditugula sail honetan, kasu guztietan.

263. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Sail honetan euskara mintzatuaren presentzia bataz bestekoarena baino bajuagoa da, gutxiago erabiltzen dute gure hizkuntza.

264. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0180 Lehen Saila: EUSKARAREN PRESENTZIA UDAL BATZORDE POLITIKOETAN.

265. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 - Lana bukatu arte ez gara konturatu, orobat, ebakeraren sailean ez diegula bokal-multzoei, zeharbidez izan ezik, beharreko arretarik eskaini.

266. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0249 NATUR ZIENTZIETAKO TAXONOMI UNITATEEN TRANSKRIPZIO-ARAZOAK I- PRINTZIPI0 NAGUSIAK Zoologi eta Botanika-alorretan arazoak sortzen dira sail horietako unitate taxonomikoak transkribatzeko orduan.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Beste egun batean pinu asko zegoen mendi sail batera iritsi ziren, eta oso egarri zirenez, Juan Hartzak honela esan zuen: - Ea egia den egiten omen dakizuena.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 Eroek bi sail egin dituzte.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 ERANTZUNA.- Bai, 1907-ko Agorrilean eman zidan Diputazioak Injinadore kargua Catastro Industrial zeritzan sailaren buru egiteko.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Bost Sail Idazkari aukeratzera gonbidatu gaituzte eskuzabalki, esperientzia egokia izan eta kale mailan masa ekintza suspertzeko espediente on baten jabe direnak.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Kamarada bakoitzak hiru aste emango ditu Saileko eztabaidetara joanez industria eta segurtasun sozialaren aurrerapena aztertzearren, eta Mendebaldeko probokazio faxisten frogak bere begiz ikusiz.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Ahal baduzu, joatea nahi genuke eta egitasmoaren bigarren zatia burutu, alegia, Alemania Demokratikoko Alderdi Sail batekin harremanetan jarri, zeinen partaideak antzeko industri girotik datozen eta zurearen antzeko arazoak dituzten.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Bayswater Hegoaldeko Saila Leipzigeko inguruetako auzune batekin, Neuenhagen, parekatu dugu.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0187 Freda Lûman, Neuenhagengo Saileko idazkaria, harrera handi bat ari da prestatzen.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 - Hortxe duzu sahiba - esan zion Kimek, eta alde egin zuen zeharka esku eta artelan sailan barrena.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Mendiskaren behekaldean hareazko orbain batek sakan baten bi hegiak erdibitzen zituen, eguzkiak jotzen zuen pareetan diztiragune sail batean bihurrituz.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Baserri haren etxapeko soroan tabako landare saila berdal eta mardul agertzen zen; leku haiek denak estraineko ikusten ziren nonbait.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0095 Baina, zer nahi duk, gertakarien sailean hire izena ikusi orduko, nahasian eta tropelka esnatu dituk nere barruan aspaldiko txori beltzak. Itzalak.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 - Fabrikaldi bakoitza - azaldu zuen Giza Elementuko Zuzendariak -, ahal dela behintzat, Bokanowsky sail bakar bati eginerazten zaio.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 Montaje salan Gamma-Gehiago ipotxen bi sail dinamo montatzen ari ziren.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Non da adur bakoitzaren ezinbesteko sorgin bederen saila, Maia leze hontatik jalgiarazteko zin-froga?

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 - Mila esker, Jaun Abadea; mila esker zuei guztioi ere, ordo fratrum minorumeko adiskideok, hots, lingua vulgarisean esanda: mila esker zuei ere anaia txikien saileko adiskideok...

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0065 Sototik hogeitamarreko sailetan ateratzen ziren, beren bide-zorroarekin, bale-txalopan sartzen ziren eta hondarretako areatza Tekstuan: arenal de la playa batera eramanik, braza bateko hondoa genuenean gehieneko, txinatar guztiak urtara botatzen genituen.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Eta txingurri-jende sail hura han zihoan, gora eta gora....

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Isidor Baztarrikak egina du sail hori, 1981an argitaratu zen omenaldi-liburuan (1) Homenaje a Odon de Apraiz. Odon Apraizi omenaldia. Arabako Diputazioa, Gasteiz, 1981.. Euskaltzaindiak bere gorazarrea eskainia zion 1976an, eta zortzi urte lehenago euskaltzain ohorezko izendatu.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Berogailuok eguzkiaren energia jasotzeko hodi ilara batzu izaten dituzte eta ahalik eta erradiaziorik gehiena hartzeko beltzez pintatutako metalezko xafla mehe sail bat.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Hango 23 gaietatik 14 ukitu dira euskaraz (ukitu, diot, eta ez tratatu, sailik gehienetan oso liburu guti agertu da eta).

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Gehien erabili den saila, literatura da, %23rekin.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Azkatasunerako bidean, sail batean nola bestean euskal Erreziztentzian lan egiten dugun guziek, borrokarako gogorik ez dugun egunetan, orroitu behar dugu, Euskal Herriko kurutzerik handiena beren bizia Herritarrentzat eskaini, ixilka guduan ari eta preso direnek deramatela.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Hamabi txosten horiek lau sailetan banatuta daude: beharrak, hizkuntzalaritza, antolamendua eta ekintzak.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Beharrak izeneko sailean hizkuntza profesionalen ikasleen beharrak ebaluatzen dituzten bi txosten jaso dira.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0143 Azken sailean lau txosten bildu dira, LSP ikastaroetarako material pedagogiko eta estrategia egokiak zeintzu diren aztertuz.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Gaiak sailean Leioako Informazio-Zientzien Fakultateko hiru irakasleren artean buruturiko azterketa bat aurkezten dugu.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 ... hainbat aburu sailean Egunen gurpilean izenarekin artikuluska-sorta bati ematen dio hasiera Joan Altzibar kazetariak.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Liburuak sailean, aurreko urteko liburugintzaren azterketa eta fitxa bibliografikoa eskaintzen ditu Joan Mari Torrealdaik.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Batzordea osatzen duten bi saillak, ots, itzultzaillenak eta musikalarienak, kantutegiari buruz elkarrekin lan egin zuten, eliz-barruti bakoitzaren euskalki-eragozpenak gaindituaz eta nork bere gogoak alde batera utziaz.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Ez dugu geitxo esateko beldurrik, kantutegiaren berritasun nagusiena eta aberastasunik aundienetako bat salmoen sailean arkitu uste dugula esaten badugu.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Iparraldeko euskalkietan gertatu ohi den bezala, -ritz- aditz-sustraiaren ondotik, a erantsi izan zaio aditza jokatzean; eta eras-ik, " derasat eta eraunts-ik darauntsa eman dituzten bezala, iritz-ik daritzat eman du NOR / NORK sailean; eta gainerakoak.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0225 Beste idazle guztiengan, nik uste, Leizarraga barne, deritza / deritzo bikotea nahasirik agertzen da; edo-ta, beti ere, deritza saila erabiltzen dela.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0233 Azken bolada honetan, deritzo sailari orain, eta XVIII. mendeaz geroztik dirudienez, derizkio saila ari zaio gaineratzen, -ki- artizkiaz beraz; eta zeritzon sailari, era berean, zerizkion saila.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 Sailak hauek dira: terapeuta, pediatra, higienista eta odontologoa.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 Odontologoena, guztiz apartekoa da; zeren odontologoei eta beste sailetan oso ospetsuak direnei pribatuki lan egitea baimentzen bait zaie: Osasuna Estatuaren menpe dagoeneko nazio gehienetan gertatzen den bezala, mediku ogibidea pribatuko egiten denean.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Baina osasun zerbitzuak ministro ezberdinen eskutan daude eta herri bakoitzean deszentralizatua dago sanitatea sailez eta distritoz.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Sail bakoitzean, Osasun Kontseilu komunitarioa dago, bezeroak agintarien aurrean ordezkatzen dituena, eta sanitatearen alderdi garrantzitsuez eta kalitateaz eritzia ematen duena.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0007 Azterketa horien ondorioz, oinarri berriak arkitu ditut, ekonomia guztiaren klabe eta kodigo direnak, zientzia honen sail guztiak zuzen irakurtzen jarriko gaituenak.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Ene ustez, Pello Errotaren bertsoak eta Urkizuren Sekulorun Sekulotan sail berean sartzera behartzen duen klasifikabide bat ez da euskal liburugintzarako pentsatua izan.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Baina gaurko teknokrazia utopia sailean irauten dugu beti gizonaren behar guziak asetzeko eta kontradizino guziak integratzeko gauza omen da.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Euskal Herriak dituen problema latzenen kontra jokatuz, sail berean harturik ekintza ekonomiazkoa eta politikoa, ezen eta, bata besteari lotua baitzaio.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0045 Halegia, Marx baitan balioa nola prezio bihurtzen den, eta honen barnean, Marxen akatsa izenarekin ezagutzen den sailera.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Batzorde horrek proposaturiko projektua bat zetorren bai Alemaniako zenbait telebista-sozietateren asmoarekin (ingelesa ikasten hasiberri direnei zuzenduriko sail berri bat burutu nahi bait zuten) bai Herri Unibertsitatearen (DVV) eta Europako Kontseiluaren (CCC) nahiarekin, nork bere proposamenetan mugatutako irakaskuntz eta ikaskuntz helburuak gauzatu nahi bait zituen ikastaroetan.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Magistergoko Eskolan pertsona nagusien irakaskintzarako prestatzeko Sail berezia dute jarria.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 Agiri berak Gasteizko Bikaritzak biltzen zituen herriak aipatzen ditu, auzoen kopuruaren arabera sailkatzen dituelarik: Lehen saila (15 auzotara artekoak): Askartza, Zerio, Andollu, Argandoña, Bolibar, Villafranca, Monasterioguren, Gamiz, Izartza, Okina, Gardelegi, Berrostegieta, Eskibel, Gometxa, Zumelzu, Gobeo, Krispixana, Margarita, Lermanda, Lejarda, Mandojana, Lopidana, Astegieta, Gereña, Otaza, Igorre, Martioda, Gamarra Gutia, Abetxuku, Mendiguren, Artaza, Arzubiaga, Lamiano.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 Bigarren saila (16tik 25 auzotara artekoak): Elorriaga, Arkaute, Ilarraza, Matauko, Otazu, Eltzegileen Huribarri, Gaztelu, Aretxabaleta, Lasarte, Zubilana, Billodas, Ariñiz, Zuhatzu, Antezana, Geto Beitia, Geto Goitia, Arriaga, Mendarozketa, Apodaka, Foronda, Gasteiz.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 Hirugarren saila (26tik 35 auzotara artekoak): Arkaia, Oreitia, Jungitu, Arbulo, Mendiola, Armentia, Trespuentes, Mendotza, Estarrona, Gamarra Handia, Arangiz, Dibiñaga-Etxebarri, Dibiñaga-Huribarri, Betoñu, Arratzu-Huribarri.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 Laugarren saila (26tik 50 auzotara artekoak): Aberasturi, Ali, Langrares.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 - Bostgarren saila (50 auzotatik gorakoak): Gasteiz, Zurbano.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Apurrak saila ere interesgarria izan daiteke garai honetan, eta Txintxinbela sail berria nahikoa aproposa da zenbakiak eta honelako kontzeptuez jabetzen joateko.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Lau urteko haurrentzat nik neuk hiru bilduma interesgarri eta egoki ikusten ditut euskal letretan: Txori saila, Ibai eta Zesar eta Ernestina.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Hiru sail hauek nahikoa ezberdinak dira, eta lehena liburu labur eta zainduez osaturik dago, oso testu gutxirekin.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Beste liburu-sorta aipatzekotan Txilibitu saila, Gabon bilduma, Maria Goikoarenak eta Kikilikon saila ere erabilgarriak dira adin honetan; liburu hauetan marrazkiak izugarrizko garrantzia du eta testuak gehienetan folklorean oinarrituak daude.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Garai honetarako, haurra irakurtzen hasten denerako (5 urtetik 7ra), badaude zenbait bilduma, eta berriena beharbada Baporea saila izango da (dena den, oraindik ez dute adin honetarako liburu zuririk atera); beste sail batzu zaharragoak dira, Benjamin bilduma, Lumabelar saila, Maria Goikoarenak eta bi, La Galera-Alegiak edo Axut.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Azken sail honetan, gainera, idazkera lotua (irakurtzeko errazagoa eta testu aldetik laburragoa) eta inprentazko idazkera ditugu.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Begira, Antxon: zazpi urterekin Birigarro saila eta Perkax saileko hainbat liburu irakur ditzakete (Lotara joateko ipuinak, Margolin, Kaskarintxo, etab.), Bapore bildumako liburu urdinak ere adin honetarako dira.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Ez dut esan nahi Perkax edo Birigarro sailetako guztiak zazpi urteko haurrentzat direnik, baizik bilduma horietako liburuak zazpi urtetik aurrera irakur daitezkeela (idazkeraren zailtasunean, esate baterako, ezberdintasun handia dago Nire belarriak eta Patxiki-ren artean, eta biak nik idatziak dira).

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 8 urtetik aurrera, honako bilduma hauek irakur daitezke: Sorgin saila, Birigarro (B. Atxagaren liburuak), Ziripot eta Txalupa.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Euskaraz badaude bilduma batzuk hauentzat, baina nabari da hutsune bat Perkax eta Sor sailen artean, Birigarro eta Auskaloren erdian.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Egia da Sor eta Itzul saileko liburu batzuk irakur daitezkeela bederatzi urtetik aurrera (Norena da basoa, esaterako) edo Ziripot bildumakoak irakurgai interesgarriak izan daitezkeela, baina hala ere, Antxon, nire ustez, adin honetan goiko eta ondorengo bildumetako zailenak eta sinpleenak hartu beharko dituzue.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Aurten, esaterako, 6 sail dugu batere libururik gabe, eta hamaika (11) hamarna liburu izatera ere iristen ez direnak.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Ordena / Saila / Gaia / Kopurua / Literatura / Orotarik / Irakaskuntza / Euskara / Orotara, lau sailak.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Taulak argi eta garbi uzten duenez, lehen hiru sailak (hots, helduen literatura, haurren literatura eta ikas/ irakas materialea) parean dabiltza, pare bat libururen gorabeherarekin.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Sailok modu honetan elkartuta, % 60 produzitzen da irakaskuntzaren funtzioan.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Elebikoa Liburu elebidunak 01 sailean agertzen dira gehien.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Baina, kasu, ez haur- eta gazte-literaturgintzan, baizik eta sail bereko azpisail batean (hots, omenaldiak, artikuluak eta honelakoak).

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 3.2. Sailez sail Gai-saila / Eusk./ Eleb./ Berrarg./ Itzul./ 01-Orotarik /08-Irakaskuntza / 11- Euskara / 21- Literatura.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Irakaskuntza sailean kreazioaren ondoren, urrutisko bada ere, berrargitarapena dator (% 30), iazkoaren aldean oso indartsu.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Horregatik, nere ustez, merezi luke Euskararen Lekukoak sailerako edizio bat prestatzea, dagoen dagoenean grafia bera ere errespetatuaz eta atzean hiztegi eta adiztegi zerrendak bakoitza agertzen den orrialdea eta lerroa zenbakiz jarriaz, hitz edo aditz bakoitzaren kontestu edo ingurua laster aurkitzeko eran.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Gaztelaniazko fácil de eta antzekoen ordaintzat eman ditugun euskal perpausak (bigarren sailean sartu ditugunak, alegia), behar bada, erdaraz bezala, IGOTZE transformazio baten ondoriotzat eman litezke.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0221 Lan hau egitekoan jarrai natzaion metodologiaz zerbait esan beharrez, bi sail desberdinetan banatu ditudala esan beharko dizut, irakurle.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Bigarren sailkapena, berriz, lehenengo sailkapenean eratutako sail bakoitza kasuz kasu, perpaus barruan betetzen duten funtzioaren arauera banatuz.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Europako lurzoru emankorren biomasaren 20-50a osatzen duen talde hau oso heterogeneoa da eta horregatik beste hiru sailetan banatu ohi dira: origohumikoak, materia organiko gutxi duten lurrez elikatzen direnak eta ohizko lurzoruaren geruza sakonenetan egoten direnak; mesohumikoak, lur halaholako aberatsetan eta azaleko estratuetatik hurbil bizi direnak; polihumikoak, txikiak eta hari-formakoak, gainazaletik gertu eta sustraien inguruan oparoak izaten diren partikula organikoak irensten dituztenak.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Balada testuena da, gorago esan bezala, aztertu dudan bigarren saila.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0028 Sail honetako hitzak beste gabe hartzeko kondiziodun hitzak dira jeneralean.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0028 Hitz arrotz batzu daude duda gabe hartzekoak, beste batzu duda gabe ez hartzekoak eta bitartean sail haundi bat geratzen da dudazkoa.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 1) Sail honetan ARTE-ARTEKO-dunak datoz.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Ondoko urteetan beheraka etorriko dira sail horiek, Filosofia, ostera, gora doa, orrialdeak ugarituz.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Sailetan banatutakoa arakatzen bada, honela agertzen dira idazleen interesak.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Geroko Bidalien Egiñak aldizkarian agertu zen parte on batez; lehenengo urteetako aurkibidean aparteko sail bat dago Idazti-Deunak dioena.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0149 Pertsona askorentzat ezinezko gauza da, gaur gaurkoz, euskararen gaztelaniarekiko nagusigoa onartzea, aurpegi emateko gauza sentitzen ez diren ondorio pertsonal sail batengatik.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Adibidetara joz gero, textu zientifiko-positiboak eta informatiboak lehen sailean sartuko lirateke, poesia lirikoa bigarrenean eta hitzaldi, mitin eta antzekoak hirugarrenean.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Beste alde batetatik, berriz, textu itzuli kontzeptuaren mugak aski lausoak direlarik (Catford-ek lau sail egiten ditu: full, partial, total eta restricted), ez da erraza gertatzen obra jakin bat noiz irteten den itzuliaren mugetatik moldatua edo laburtuaren eremuan sartzeko ere.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Aurreko sailean proposatu den ikasgaien zerrenda kontutan hartuz gero, berehala ikusten da egiturapen maila desberdinetako edukiak eskaintzen direla Itzultzailearen Oinarrizko Prestakuntzan.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Sail honetan, gehien bat bizkaitarren artean egosten da dena.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Sail honen ezaugarririk nabarienak ondoko biok dateke: a) horrela sorturiko eraikuntzaren gunea ez da, menpekotasunezko izen-konposizioan bezala, bigarren osagaia, lehenengoa baizik: ardizakurra zalantza-izpirik gabe zakurra (eta ez ardia) den artean, zerrama zerria da batez ere; baina b) zerria izateaz gainera, ama ere bada: bigarren osagaia, kasu hauetan, oinarriko esaldi-eskeman lehen osagai horren atributu gisa diharduen substantibo bat da, azalgaineratzean adjektibo baten gisan substantibo ondoko lekugunera bildua dagoena.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Aldagai sailari begiratzen badiogu, irakaskuntza sailekoek lortu dute euskararen aldeko neurririk haundiena.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Beste saila lanarekin lotzen da.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Hurrengo sailean, euskararen utilitateaz eta bere esijentziez planteiatu zaie zenbait galdera.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Sail horren barruan ezingo genuke iruzkindu gabe utzi, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban batipat, oso berezia den dantza bat eta Europako beste bazter batzutan ere zabaldurik dagoena, biziki interesgarriro frogaturik dagoenez.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Zirkuluango dantzak bi sail handitan bana daitezke, nahiz eta denek zerbait komunik eduki, erloju-orratzen zentzuaren kontrara egiten direla alegia, euskal dantzarik gehienak bezala.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Aipatu ditugun bi sail hauetan ipar-piriniar estilo eta motak aurkitzen dira Zuberoa, Lapurdi eta Nafarroa Beherekoak lautziak izendatzen direnak; eta berebat Pirinioaren hegoaldean Baztanaldekoak, Mutildantza izendatzen direnak, ezkongabeenak inondik ere.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Naiz saila bereziki neska-mutil gazteei zuzendua izan (14 urte arte), jende nagusiak ere eros ditzakeela uste dute ideiaren asmatzaileek.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Lehenengo saila, lehenengo liburua beraz, eta espero zitekeenez, sei herri zeltikoei dagokie: Cymru (Gales), Eire (Irlanda), Alba (Eskozia), Breizh (Bretainia), Kernewek (Cornuailles), eta Man-Uhartea.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Herrian sustraituriko heziera experientzia honek irakaskuntz arazoen aurrean gizartearen sentsibilitatea iratzartzeko balio izan du, eta honela kontzientzia hartze eta balio sendotze bat burutu da ondorengo sail hauetan:
- Herriaren esku hartzea heziera gestioan guraso eta irakasleekin batera
- Euskal Kultura eta hizkuntzaren hazkunde koordinatua.
- Irakaskuntzaren sozializazioa, diskriminazio gabe maila guztietara heltzeko eta heziera komunitariorako.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Beste ardatz bat, Disziplinartekotasunaren integrazio-mailatik bederen, sail bateko edo zenbaitzutako gai desberdinen artean ikasleek prozesu intelektualtzat hartzea nahi diren prozesu berberak aurkitzea izan daiteke eta gai desberdinetako programak, prozesu horien inguruan egituratzen dira.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0090 Anarkista joerako ezkertiar berriek, bi sailetan banatzen dituzte kapitalismoaren menpeko erresumak: desarroilopekoak eta aurreratuak.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 L sailaren barnean, LP, LT-eta NL subsailak ez dute argibide bereziren beharrik.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 B sailera bertsolaritza eta antzeko gaiak herrikoiki tratatzen dituzten liburuak bildu ditugu.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 S sailean, andereiñoentzako liburuak egungo egunetan duten gorabideak SP subsaila eratzera bultzatu gaitu.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 F saila gramatikak, hiztegiak eta bestek osatzen dute.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Azkenean eta duda asko gaindituaz gero, sail honetan sartu ditugu klasikoen berredizioak, balio filologikoagatik egin izan direnean.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Z eta T sailak ez dugu uste argibide berezirik merezi dutenik.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Hitz askotan, diren sailekoak direla, erabilerari buruzko oharrak ere egin ditugu.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Rudbeckia mota sail bat bada, eta hauetako asko, berez iraunkorrak izanik ere, urtekari bezala lantzen dira.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Arrosak arbustoak ditugu; landa etxeko jardinak datozen sailean ilustratuak izan dira batzu.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0078 Bagenekien lehen euskara sail askotan lantze-zain zegoela eta halaz ere uko egiten genion maiz eginbeharrari, behar bezain garbiro egiteko gauza ez ginelako.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Zortzigarren gaia: BERRIKUSKETA Hiztegia, egitura eta adierazpidea sailetan berrikusketa egiteko denboraldi bat hartuko dugu ikasturtearen amaian.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Baina unitate hau errepikapen soila gerta ez dadin eta, era berean, ezta aspergarri ere, gainerantzeko sail guztiak berriak agertzen ditugu.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Lehen esan dugu, Etxahunen olerkiak lau sailetan eman genitzakeela.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Borrokan, praksian, bilakatzen da langileria, talde ta sail ezberdin ugari duena, klase eta klase bat; konzientzia da hortarako baldinkizun bat, eta konzientzia bezain beharrezkoa hori ere errealitate jakin bat oinarrian, langile errealitatea.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Ondorengo orrietan txapeldun izenez datozen animaliek, egiaz rekord bat adierazten dute beren sail eta kategorietan.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Bost sailetan banaturiko grabatu-moltzua da.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Eraikin honek ba du erlaziorik, 1810ean Silbestre Perez arkitektuak egin zuen proiektuarekin, San Francisco el Grande Gorte-etxe bihurtzekotan egin zuenarekin alegia; denbora berean, Madrilen hiri-aldaketa-saila proposatzen zuelarik Segovia kale gainean zubibide bat eta hainbat plaza proiektatuz, Erret Jauregiaren eta Gorte-Etxe berriaren artean lokera egingo zutelarik.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Zaila baita hau ongi erabiltzea plastik artearen sail honetan.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Ez da lehen momentutik pintaketan hasten, baina dibujatzeko afizio haundia du eta arte landan sail asko jorratzera iritsiko da osabak laguntzen diolarik.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 1.1. ETBren PROGRAMAZIO-EREDUA
ETBko arduradunen burutan eta hitzetan eredu hori zer-nola ulertu behar den jadanik ikusia dugu idazlan honetan bertan, ETB eredu eta definizio bila sailean.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0024 Borroka: Ekintza fisikoen bidezko borroka da garrantzizkoa, sail landatua garbi egon dadin.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Estearen egoeraren aldakuntza bakoitzak erreakzio kimiko sail bat eragiten du eta elikadura boloaren zati ezberdin bat liseritzeko prestatzen ditu.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Iaz hipermerkatuan sartu zen eta Material Escolar saileko apalari begiratu bat bota zion.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0051 Metodoen analisia
Sailkatu, lau sailetan sailka ditzakegu metodoak.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 Ikusleek sail bakoitzeko hitzak adierazteko egin diren keinuak adi-adi begiratuko dituzte.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Zein dira bi sail horiek? Erantzuteko, eta Saussure-ren bidetik jotzeko, ez du Lacan-ek uste Freud-en teoria ezertan aldatu behar denik.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Azkenik, lan orokor batzu egiten dira, zeinak hiru sailak multzo bakar baten zati gisa ikusten laguntzen bait dute.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0169 Michel Bosquet jaunarekin ikus dezagun nola (4) Ikus in , 397 zenbakia. Horko informazioak darabilzkit sail hontan: Hazkuntzarik-eza bi arrazoigatik gerta daiteke: lehendabizi, politikazko erabaki bategatik, Mansholt-ek nahi lukeena.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Laugarrenez, Pedagogiako sail edo eskola unibertsitario gutxi daude, alor honetan arazo oso partzialez, bestalde, ikastaroak emateko gai direnak.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Enpresa normalak badauzka ekintza-parametro sail bat.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0200 3. Sail desberdinak tratatu eta koadro sinoptikoaren sailkapen erizpideak osatzen dituzten aspektu desberdinak zein diren mugatu.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Alde batetik Hordago argitaletxea klasikoen sailarekin eta bestetik Euskaltzaindia lekukoenekin, beren joera hau mantentzen baldin badute, urte guti barru bestelako ikuspegi batez begiratuko ditugu euskal literaturaren testu zaharrak.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Aipatzen dudan lekukoen saila Apezetxeak ideki zuen Lizarraga Elkanokoaren azter-lanez.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0153 Gai funtsezko organikoek hiru sail klasiko egiten dituzte: Karbon hidratu (karbon hidratuak) edo gluzidoak, lipido edo gantzak eta protido edo albuminoideak.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Ezar ditzagun, bada, aditzak beren lekuetan, eta orain berpiztuko da saila, bidaliko digu: .

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Bi sailetan banatzen da: Diputaduen Kongresoa eta Goi Ganbara.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Parlamentuari aurkezturiko lege proiektuak lege indarra dute bi sailak separatuko onartzen badute.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Hauetariko bakoitzak bere saila gobernatzen du Estatuaren erabakiak aplikatuz.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0060 Hala ere, nere ustez Barojaren nortasuna bere onera ekartzeko, bere berezitasun eta iritzi nagusietan ezagutzeko (Euskal Herriari buruz, batez ere), Abiranetaren saila irakurri beharra dago.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Saclay-ko eta bestetako ijeneruek esango digute bide onetik goazela; eta argitasun eta gizatasunezko etorkizunari buruz, geu ari garela geure saila egokiro prestatzen.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0150 Txarteltegira jo, txorien saila, eta izkribuen eta irudien artean bilatu du.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Narratibaren joera gorakoa izan bazen poesiarena behintzat ez zen oso beherakoa izan, hein batean beherakada gelditu egin zen Susa sailean agertutako idazle berrien poema liburuei esker, beste editorialetan ez bait zen somatu poesi liburuak argitaratzeko joerarik.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatura sailez sail errepasatuz gero saioa eta antzerkia dira motelen agertzen direnak.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Gai hauek esperientzia sailari erabat loturik daude.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 Lanok egiteko Azpeitian eta Tolosan ditu bi bulego eta 7-8 lagun enplegatzen dira sail desberdinetan.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 - Gainerako sailak, %2 besterik ez da gelditzen, urtean behin edo, segaz ebakitzen diren belazeak dira.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 2.1.3. Sailen neurriak Baserri bakoitzak, bataz beste, 25,23 sailetan puskatuta erabiltzen du lurra.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 Sailok kontatzerakoan, mugarripe bat izan arren, zati bat soro eta beste bat belaze erabiltzen baditu, bi sail bezala kontu baitzaizkio.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 Hontaz sail bakoitzaren neurria 64,4 area dator.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 Baina, baso eta fruta-arbola dauden lurrak alde batera utzita, soro eta belaze dauden sailen neurria 46 area da bataz beste.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 12. kuadroa / BASERRI BAKOITZAK (1) Datuok, azterketetan sartu diren baserrietako sailak bataz beste jota atera ditugu

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 Danera / Soro eta belaza / Soro / Urtero gorritua / Zenbat sail / Saileko areak / Zenbat sail / Saileko areak / Zenbat sail / Saileko areak / Zenbat sail / Saileko areak.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Kurutziabideko (Letona, Araba) monumentu zehaztugabea, bere induslariak tumulu / trikuharritzat hartua (Vegas,1981) eta saileko ehorzketak dituena ukiera estaltzailedun gezi-puntekin, K.a. 2.495. urtean datatua, ezin daiteke har neolitotzat, bere industaileak dioen bezala.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Etzen ugaria sail hau, geroz besterik gertatu ba zen ere. Hona nola.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Jakin hiztegiak saileko zuzendaria.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Elkargozko loturek sail birtual batetan elkartzen dituzte item-ak.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Martinet-en teoriak hiru sail nagusi ditu: fonologia orokorra, fonologia diakronikoa eta linguistika orokorra.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0292 Linguistikaren sail edo adar batzuk bultzatzen dute batera alderdi horretara: 1.Linguistikaren alorrean Estatistikak eragin dituen ikerketak daude batetik: hitzen edo fonemen maiztasunak (Zipf-en legeak bereziki), idatz-moldeen zenbatasunezko azterketak, eta abar.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 3) Kapitalaz: inbertsioaren emendioa aski ahula izanen da sail batetan (%52), eta beste sail batetan arin haziko da, %120 eta %150 bitartean (enpresarioetatik %31).

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Batzuk probetxuzkoak izan daitezke sail desberdinetako ikasleentzako eta beste batzuek, aldiz, behar direnak asmatzeko eredutzat hartzeko balio lezakete.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Hurrengoa hirigintzako sailean idazkari zen, etab., etab.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Ikerketa honetan, materialen eta mekanika aplikatuen saileko espezialistek, elkarrekin parte hartzen dute.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 UEUren oinarrizko languneak sailak dira.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Gaur egun 23 sail desberdin daude (Antzerkilaritza, Bertsolaritza, Kazetaritza, Laneko Euskara, Literatura, Pedagogia, Historia, Informatika, Linguistika, Glotodidaktika, Filosofia, Matematika, Psikologia, Fisika, Politika, Medikuntza, Musika, Natur Zientziak, Kimika, Soziologia, Zuzenbidea, Nekazaritza).

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Sail bakoitza talde irekia eta era berean autonomoa da.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Sail bakoitzak sailburu koordinatzaile bat dauka sailak berak hautatua.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Hauek Sailburu-Biltzarrean biltzen dira hiruzpalau aldiz urtean, sail arteko koordinaziorako eta UEUren egoera eta ihardunaren jarraipen eta onarpenerako.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Halaber, sailen zerbitzura dago idazkaritza, laguntza teknikoa emateko.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Bada ordea oraino zer egin eta aipatzeko bakarrik nere solasa utzi aintzin, hurbilagotik ikusten ditudan zenbait puntu, bizpalau hauek ditut azpimarratuko: Iparraldeko literaturaren sailean hitzegin da batzutan Larresoroko eskolaz eta Piarres Lafittek berak, Gure Herria-n bereziki argitaratu ditu artikulu zenbait, zehazteko adibidez, bi Duhalde, bi Duvoisin, bi Larreguy, bi Elissanburu, bi Adéma, bizpalau Etchepare bederen aurkitzen ditugula euskal literaturan, bainan 1733an, Daguerre apezak, Larresoron, bere ikastetxe berria sortu zuen egunetik, mende honen hasiera arte, han ikasle edo/eta irakasle bezala iragan diren euskal idazle guzien azterketa zehatza egin gai dago oraino.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Esate baterako, grekera zaharraren gramatika klasikoetan ez ziren hots hasperendun guztiak sail berean sartzen: linguistika historikoan ez da berdintzat jotzen indieuropeotik jasoa eta sinkroniari zor zaiona (kontrakzio batek sortu hasperena, adibidez: kai + hopos ampgt; kh opos; pro + hora ampgt; ph rora).

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Fabrika liderren artean, hiru sailetatik topatzen ditugu: ezkertiar ideiek kutsaturikoak; erlijio-zirkuluetatik etorritakoak; eta sindikato-zaleak, nolabait esan.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Batzordearen lehen helburua: Herriaren beharrizan premiazkoenekin erlazionatutako eta estatuarentzat hil-ala-biziko diren sailetako grebak bertan behera utzi araztea.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Sail desberdinetako grebalarien artean koordinaketa minimoak erdiesten ziren: petrolioaren langileek eta trenetakoek akordio bat iritsi zuten, bigarrengoek etxe-kontsumorako behar zen fuela karreiatu zezaten.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 1987.eko abenduko akordio politikoaren bitartez Ikastolak eta Eskola Publikoak biltzeko legea deiturikoa onetsi zuen Legebiltzarrak, zeinaren bitartez Ikastolak Euskal Herri-Eskolan benetan elkartzeko aintzin-urrats gisa, horietako bakoitzarekin, Hezkuntz, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren bidez, ituneak izenpetzeko gaitasuna ematen zaio Euskal-Herriko Autonomia Elkarteko Arduralaritza (1. atala).

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Diodanaren sendogarri dira Hordagok 1978-80 bitartean plazaratutako 29 liburukiak, Euskaltzaindiak 1979az geroztik sortutako Euskararen Lekukoak sailekoak (15 liburuki argitaratu dira dagoeneko) eta Euskal Editoreen Elkarteak, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin eta zabalkunde helburuarekin, eratutako Klasikoak izeneko bilduma (36 dira dagoeneko plazaratuak, XIX eta XX mendeetako idazleen lanak denak ere).

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 Azaldu ere, gainera, ia sail guztietan azaldu zaigu eta betiere oinarri-oinarrizko ziren lanekin: Landuchioren hiztegiari jarritako Hitzaurrea, , zenbait hitzaldi orotariko euskal hiztegia dira aipatu direnetariko zenbait.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0007 Zaitegi, denok dakigun bezala, bi sailetan koka genezake gure literaturaren historian: a) Literatur eragile b) Literatur egile (literaturgile).

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0112 3. HUTS MOETAK Gaurkoan ukituko ez ditudan jakinaren gaineko aldaketez (tartekapen, birmoldaketa, apokrifo, etab.) at, testukritikan diharduen filologoak bi saili egin beharko dio so, nahi bezala egilearenez landako elemenduez garbiturik emateko testua: a) kopiaketa hutsei, b) kopiagileaz kanpokoei.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 d. 3.) Buztin bustiarekin esperientziak egin ondoren beste sail batera pasatzen dira.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Munduan zeharko hizkuntza handiak izan dituzue horretarako, beti ez bada ere askotxotan bederen, aztergune eta probagai: hala gertatu eta gertatzen da hori, maiz asko, hizkuntzaren deskribapenari dagokion sailen bezala hizkuntzen gizarte-baldintzak aztertzerakoan eta hizkuntz irakaskuntzaren alorrean ere.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Sailak 1.000 metro linealeko luzera du, eta honelako egitura: Dokumentazio judiziala. Auzi zibilak, auzi ondasun-betetzaileak, eta hartzekodunen konkurtsoak gehien bat; eta baita Korregidoreak, lehen instantziz eta apelazioz, herri bakoitzeko alkateak burututako epaien ondorioz, ikusitako kausa kriminalak ere.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Mendeetan barna har-emanak izan ditu euskarak inguruko hizkuntzekin, eta mailegu asko hartu ditu horietarik: zeltarik, latinetik, gaskoinetik, arabieratik, gaztelaniatik, eta abar. Latinetik batez ere. Latinaren eragina, dirudienez, ez da murriztu behar hiztegira bakarrik; baita morfologiako zenbait sailetara ere iritsi da, baina, hori gorabehera, euskararen bisaia eta nolakotasun berezia ez da gehiegi ukitua izan.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Bergarako lur sailen luze-zabala, 77 kilometro karratutakoa, ondorengo azpisailetan banandu dugu: %40 = 30.800.000 metro karratu, basosailak.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0028 - Sailaren aurrekontua gauzatzea.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0028 - Saileko langileen buru izatea.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0028 - Sailari lege-aholkularitza ematea.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0038 NEKAZARITZA-ARRANTZUKO INDUSTRIA ETA MERKATALBIDEETARAKO ARTEZKARITZA NEKAZARITZA-INDUSTRIAK Eginkizunak: - Nekazaritza industrien suztaketa, berrikuntzak egon daudenean eta larrialdian dauden enpresa eta sailen birrantolaketa.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0038 ARRANTZU-INDUSTRIAK Eginkizunak: @- Arrantzugintzaren suztaketa, berrikuntzak egon daudenean eta larrialdian dauden enpresa eta sailen birrantolaketarako egitasmoak lantzea.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Beste Sail batzuekin bateango ekintza-egitarauak bideratzen lankide izatea.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 Lurzatia Zentsuaren eginkizunetarako lurzatia edo barruti biribila deitzen zaio muga bakar baten barnean dagoen lur-eremuari, hau da, nekazal ustiategiarenak ez diren sail, edifizio edo urez inguratutakoari.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 Osasunaren Mundu Erakundeak (O.M.S.) bi sailetan banatzen ditu txertoak: Beharrezkoak eta gomendagarriak.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0141 Komunikazioak: Sail honetan aparaturik erabiliena telefonoa dugu, baina ez ditugu ahaztu behar departamentu desberdinak harremanetan jartzen dituzten interkomunikagailuak; hau da, diktafonoak, telesak, etab.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0305 Otoitz Apostolutzaren asmoa: Gizarte komunikabideetako tresnen bidez eta informatika sailean ari direnen alde: gure garaiko gizon-emakumeei kristau balioak eskuratzen asma dezaten.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0269 Sailkapenaren hurrengo klasetan eta elkartzean sortu den beste edozein klaseren arteko sail barneko inertzia, azken honen grabitate-zentrua x izanik ondoko errepikapen-formulaz lortzen da.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0269 Era honetan, fase bakoitzean inertziaren galtze minimoa eragiten duten bi sailak elkartzean, hodeiarekiko sail barneko inertzia minimoa eta bide batez sail arteko inertzia maximoa edukitzea lortzen da.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0269 Dakigunez, elementu guztiak sail batean elkartzean prozesua amaituko da.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0231 Diario de Navarra egunkarian argitaratu zituen, 1966 ezkeroztik, Nafar Hizkuntzan Orria izeneko saila, ipuin eta herri gaiak erabiltzen.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Baina hala eta guztiz ere badago Euskal Herrian halako ezaugarri diferentzial sail bat, eta hauek gure argazkiari, oraindik oso gaztea delako, ez baldin badiote ere perfil propio bat eman, ez dago inongo dudarik emango diotela denborarekin.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0063 Azter dezagun zer gertatzen den kasu bakoitzean, lehen bezala nor eta nor-nork sailetako aditz oinak bereziz.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0063 Nor saileko aditz oinak.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0063 Sail honetan, inpertsonaltasuna eragilea isilpean uztean datza, ekintzaren eragilea nor den ez aipatzean.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0063 2. Nor-nork saileko aditz oinak.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0400 Galdetu beharko dugu, hasteko, zein nozio gramatikalizatzen diren euskaraz, hizkuntza guztiek ez baitituzte denborazko nozioak modu berean bereizten eta sailkatzen, lekuzko nozioak, koloreak eta abar sail berdinetan banatzen ez dituzten bezalaxe.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Hauek oso sail desberdindua osatzen dute, zeren beren barruan nola Elopiforme-ak, autore batzuk Holosteoen barruan sartzen dituztenak, hala Saccofaringoideo-ak, garezurra oso aldatua dutenak, sartzen bait dira.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Oso sail homogeneoa da, batez ere itsastarra, gutxi eransten diren ezkatekin.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Sail honetako kasik ordezkari guztietan, bigarren hipurala lehenengo isats-zentrutik bananduta dago.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Sail honetako ia espezie guztiak Clupeidae eta Engraulidae familiei dagozkie.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Arrain kontinentalen sail hau Ipar Ameriketan bizi den Hiodon ezik, Hego Ameriketako, Afrikako, Asiako Hegoekialdeko, Ginea berriko eta Australiako alderdi tropikaletan besterik ez da agertzen.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Hirugarren ataleko oinarrizko saila da.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Sail honen ordezkari itsastarrek sarritan izaten dituzte fotoforoak.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Sail honetako espezie askok gantz-hegatsak dituzte.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Guzti horregatik, gaur egungo Miktofoideoen aurretikoa Percomorfo-en sail haundietako baten aurretikoarekin erlazionaturik egon liteke.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Kontinente haundi guztietan agertzen dira, Groenlandian eta Antartidan ezik, nahiz eta sail honetako familia batzuk ere itsastar espezie anitz dituzten.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Sail honek, hain desberdindua izanik, hortzak gutxiago izateko edo desagertzeko joera garbia agertzen du, eta arpetako forma itsuek ere sartzen dira sail honen barruan.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Albo-lerroko organoak neuromastos izeneko sentimen-papila batzu dira eta sentimen-zelula sail batez osatuta daude, sostengu-zelulaz inguraturik.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Reille-k Polizia Militar saila sortzen du, Jean Pierre Mendiry-k Komisari Nagusi bezala presidituz.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0081 1915.ez geroztik, ematen dira sail komunaletan espezie exotikozko oihan-birpopulaketaren lehen entseguak, bai zuhaitz frondeduna bai erretxinadunena, hauetariko bat intsinis pinua delarik (Pinus radiata), Lekeition, 1840.ez geroztik, Adan de Yarza-ri esker, hagitz ongi aklimataturikoa.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Hortzak erregularitatez daude ezarriak erradulatik zehar, sail longitudinaletan eta morfologi berdinarekin bakoitzean.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 17 urterekin hasi nintzen, Emakumearen Jasokundea izena zuen sailean, 65-66 inguruan.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 17 URTEREKIN HASI NINTZEN EMAKUMEAREN JASOKUNDEA IZENEKO SAILEAN.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Batzorde Iraunkorrak, Batzordeko Lehendakariaren ardurapean, Bizkaiko eta Arabako batzordekide foruzale eta Lehen saileko Ordezkariekin osaturiko Sail berezi bat sortzeko agindu zuen, 1928. urtean Bilboko Abokatuen Elkargo Txit Argiak egindako txostena oinarritzat hartuz, aurreproiektu bat idatz zezan.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Etapa honek bigarren industri iraultza gisa izendatu dena dakar, aurrerantzean ekoizkuntz ihardupidea ez bait da agertuko elkarrekin loturik ez dauden makina sail edo makina talde gisa, ia guztiz automatizaturik egongo diren lantegietan burutuak izango diren produkzio-ihardupide oso eta integratuak moduan baizik.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Sail honen hasieran, pertsonaia nagusi bakarra zegoela esan dugu; eta halaxe da.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Nonbaitetik hasi behar eta sail desberdinetako lan-karga eta beharrak aztertzen hasi zara.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Azken bolada honetan, bertako kontuak informatika bidez bideratu beharrak, nahaste eta atzerapen handiak sortu ditu kontuhartzailetzako sailean.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 Eskaintzen jotzun materialak liburuska 30 ditu, hiru sailetan banatuta: 1-10, 11-20 eta 21-30 eta multzo bakoitzak liburuska osagarri bat dauka azalpen eta ariketaz osatua.

491. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0130 Danok ardura artu dezagun
eta egin alegiña,
zugaitz oiekin jantzita jartzen
al dan saillikan aundiña;
oien bitartez garbitzen baita
erriko arnas zikiña,
kanpotarrentzat pozgarri eta
bertakoentzat, jakiña,
obe genduke garai dan arte
ortaratuko bagiña.

492. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Itxas-landare eta koralak zelentereoen salleko abelkiak dira.

493. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Orain, izan ere, argitsuagoa da eliz-gizonen sailla, bikaiñagoa apaizen aunditasuna, santuagoa apaiz nagusien sagaratzea; zure gurutzea onespen eta grazi guzien iturri dalako.

494. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Orain, garai bateko oparien sailla bukatzean, garai bateko itxurazko opari guziek egiazko oparira garamazke.

495. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Auetako geienak bat edo bi sailletatik datoz: Atleta diran edo izan diranetatik.

496. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Izkillu zainketaren saillean, eziñezkoa da epeak jartzea eta une berean, egindako itunak guretzat ongarri izan ditezela iristea.

497. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 Dana dala, gure ritmozko sail aberatsean, sallaren aberastasuna musikatik dator asko.

498. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0008 Neri ondo iruditzen zaizkit eta maite ditut jende askokiko debozio-agertzeak; bañan neretzat naiago det, Mariari maitasun eta adore ori bera, bakarrik edo sail txikian joanda agertzea, familiko giro kutunean.

499. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 ARTZURIA, goiz ereiten diran sailletan azaltzen da.

500. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Emengo baratzetan sarri azaltzen dan gaitza da au, eta askotan, baina saill osoak alferrik galtzen ditu.

501. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Aldatu ondoren erregariatu on bat ematen zaio saillari.

502. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Urte batzuetatik onuntz, aseran berotegiko sailletan, loreak hormona bidez tratatzen dira, eguraldi otz eta euritsuetan ere, lorea ondo ar dezaten.

503. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Emen sail txikiak egiten dira, eta oietan eskuz ateratzen zaio belarra, bakantzeko garaian eta bigarren aldiz amonitroa botatzerakoan.

504. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Sailla karetu berria ez bada, SOLUBOR bota bear zaio eta lur ortan urrena beste zerbait jartzeko boroa eskas duela kontuan izan.

505. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0126 Badira beste barazki asko ere, baiña nola jendeak ez dituen ezagutzen eta ez dakien jan ditezkeenik ere, ezin egin dira sail aunditan, esperimentu bezela baizik.

506. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0030 Umeen jostaketak jolasak Goierrian esaten dan bezela geienean beti ez badira zein geiagokako jokuak izan oi dira; zein geiagoka, bi sailletan, bi bandotan; eta bi saillak egiteko zein zeñekin, zein ze sailletan suertez ateratzen da; eta ontan dago kantaren garrantzia, eta ez txikia kanta baten bitartez osatzen dirala saillak, kanta baten bitartez egiten da bakoitzaren lagunen aukera.

507. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0030 Guztiok jolastu izan gera umetan, eta guztiok daukagu gogoan, nola kantuz erabakitzen genduan, bakoitza zein salletako izan.

508. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Ba-da nekazari elkarte sail bat ere, poliki eratua.

509. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0204 2) BIGARREN SAILLA

510. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0204 Bigarren saillean, Elgoibar`ko San Frantzisko Bakartegitik ekarritako taillu-irudiak sartzen dira.

511. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0087 Uztaia saski-barrendik gelditzen da, eiotako sailletik sei bat zentimetrora eta ordun saskigilleak zola-zimitzak biltzeari ekiten dio eskuleku izango diran usguneak moldatzearren.

512. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0087 Lan ori bukatzean, eta eskutoki izango diranak utziaz, gaiñontzeko sei zentimetro bideko sailla eiotzen joango da.

513. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0309 Orain arte aipatu ditugun bertsolariak, lehengo sailean jartzekoak ditugu.

514. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0309 Bigarren saila, euskera ta euskal bertso-gintza ederki ezagutzen dituzten gizon batzuez osatua dago; gizon buru landuak, ikasiak, ez dira apika, akademiku izango gaurko euskal-irakasleek itz horri ematen dioten zentzuan, bainan halere akademiku dira, izan.

515. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0069 TOLOSAKO AGIRITEGIA. B. sailla. 6 negoziadua. I Errenkada. I lib. Ari geran gaiari gagozkiola, jai-agerkai ortan arpegi-estalkirik gabe esatean, nik uste adierazten digula, estalgalluak eta zomorro jantziak, ez zirela Iñauteri jazki bakar-bakarrak.

516. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Azkeneko sail oni buruz, nere osabaren oar bat: Fûhrer en Haberlandt-ek au idatzi zuen:, ta ori ez da egia; txokolatea ez bait da ianari berezia euskotarrentzat.

517. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Iru sailletan banatzen dan lan ikaragarria: billaketa-lana, idatz-lana ta itz-lana.

518. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0170 Eta Ohorezko Sailleko Zaldun.

519. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0143 Baita ere, beren saillean, musika erakusle aundiak izan dira: Elorza'tar Juanito (Txanbolin): Musika Bandako zuzendaria.

520. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Garautsale oien iatorria iakiteko, ideidetzeko, banabanakatzeko eta bakoitza bere azkazitan motakatzeko, antzeiakintza bereizi bat erabiltzen da, baita zenbateko kopuruetan dauden eztian zeazki iakiteko ere, ukubel neurkiñaneiki (mm3) bakoitzeko garautsaleak zenbatuta, erabakiak izan diran sailletan motakatzen bai dira salmentarako, liliautsetan eztirik aberatsenak saneurririk obenakin noskiro saldu litezkela.

521. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Lagunarteko erleen artean, edo erletarikoetan, lau sail nagusienak aipa gentzazke: Erlaztiak (camoatí) erlerik txikienetakoak, miñik ia ematen ez duan ezpi xorriakin; Eztiliztorrak, ezpirik gabe (meliponas); Kotxorro edo Erlamiñoak (Bombus)(Abejorro) eta Eztierleak, eztenakin (Apis).

522. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Oldar gaitzean lotu zen bere sailari.

523. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Rodhain apeza lotu zen gogotik, apezpikuek galdatua zioten sailari.

524. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0026 Akabo naiz: zuek aintzinat eremazue, nik hasi eta ezin bururatu saila.

525. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 1.926-ean hasi zen Dictionnaire basque franšais horren argitaratzen, bainan berrehun bat paia ateratu-ta, gelditu zen ezin jarraikiz bertzelako sailek itoa baitzen.

526. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Bigarren sail bati lotu zen Aita Lhande: Radioz predikatzieari, ordu arte Frantzian segurik nehor ez baitzen atrebitu lan hortara.

527. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Lurraren berritzaile eta iraultzaile behar duela izan girixtinoak, ba, egia duzu: sail horri lotzen ez dena, Ebanjeliotik urrun dabila; lur huntako eginbideri ihes egiten duena, ez ditake girixtino izan.

528. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0012 BORTZGARREN, SEIGARREN, ZAZPIGARREN ITURRIETAN, bataioan, konfirmazionean eta Eukariztian bezala, hurrupatzen ditu kristauak, sail berri bati buruz, indar berriak.

529. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Hanitz molde ba dira idazkintzan, denak berdin baliosak zoin bere sailean: bixtan da Topet-Etxahunen mintzaire kaldatsuak ez duela zer ikus Dibarart-en bertso baketsuarekin; ez eta Diharassarry-ren idazkera argi adimendutsuak Arbelbide-n ospearekin, are gutiago Hiriart-Urruty kalonjearen ele jori jauzikariarekin edo Etchepare midikuaren hizkuntza aberats apainduarekin.

530. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 POESIES POPULAIRES deitzen den bere sail bat, erdaraz guk argitaratu genuen, euskara ere xuxen ezarriz, POESIAS populares de los Vascos izenburuarekin.

531. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Franzisko LAPITZE ere sail hortan sartu du, baina Arizkun-Baztangoa da idazle aundi hori sortzez, bere aitzinaldeko aitonak eta arrebak bezala.

532. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 Euskal-Herriko eskola girixtino gehienetan hasi ginuen orduan, horri buruz, sail bat, Nesprias dantza-erakusleari bizi-modu bat egiten giniola denek batean...

533. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Piarres, haren anaia, Teologiako sailean lan ederra egin duena.

534. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Sail hortan naizelarik nahi ditut 2 dei egin Azkaingo xoko huntarik, behar bada larrun puntarat ganik denek entzuteko gisa: Ipar Euskadiko Auzaphez edo mera maiteak = denek egiten baduzue, bakotxak bere herrian, Azkainek egiten duena, gaurtik biharrera Eskual kulturaren salbatzeko behar diren diru guziak bilduku dire!.

535. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Parisek eta Pauek beren saileko eginbidea betez erran gabe doa.

536. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Emazte gaixo horren heriotzeari pentsatuz, ez nauke orroitu gabe, gure emakume euskaldunek, zer saila harrigarria deramakaten gure askatasun gudukan.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Era berean, enpresek kontratuaren kopia bat gehiago emango diote langileari, honek bere kabuz bera partaide den Sail Sindikalaren, Pertsonal Ordezkariaren edo Enpresa-Batzordearen aurrean aurkez ahal dezan.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Guztira aurrekontua 19.600.000 pezetatara igotzen da, bere finantzaketa, jarraiango erakarketen arabera, banatuz: @- Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiroa Sailak: 18.200.000 pezeta....

539. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 SEIGARRENA.- 1989ko urriaren 31 aurretik Dirulaguntzen Udal adjudikatariek, ondorengoa aurkeztu beharko dute: a. Egiaztagiria zeinetan dirulaguntzen kopurua jasoko den, hala bada, Korporazio hontako beste Sailetan edo Erakunde desberdinetan, helburu berarekin eta bere zenbatekoa adieraziz, eman edo eskatu direnak.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Herrilanetarako Saila. IRAGARKIA.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko urtarrilaren 22ko 168. Foru Aginduaren bidez, helbidea Barakaldoko Euskadi Etorbideko 15garrenean duen Alba Publiter izenekoari, zehatze-espedientea (64-ES esp.) ireki zaio, berrogeitamar mila (50.000) pezetatakoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 111. artikuluetan xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 646. Foru Aginduaren bidez, helbidea Leioako Ikea Basoko 1-3garrenean duen Pascual Villalba Novella jaunari, BI-6041-AH matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, A-8 errepideko, Bilboko Hegoaldeko Bide-Antolaketa, 123,600. km-an, funtziozko elementuei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.460. espedientea), hirurogeitazazpi mila berrehun (67.200) pezetatako zenbatekokoa dena, ireku zaio, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. artikuluetan xedatutakoaren arabera ("B.O.E.", 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Herrilanetarako Sailaren martxoaren 9ko 90/779. FORU AGINDUA, Bilbotik Bermeorako 6313-EEren destolestaketa,9,550. k.g.tik 12,355. k.g.era, Artebakarra-Zabalondoko tartea, taiuketaren proiektuaren burutzapenak ukitu ondasun eta eskubideen desjabetze-espedienteari hasiera eman eta haien zerrenda jendaurreko informazioaren pean jartzen duena.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Sail honek, gaur, Foru Agindu hau hartu du, beronen xedatze-zatia jarraian argitaratuko delarik: Lehena: Gobernu Kontseiluaren 1.990eko urtarrilaren 16ko erabaki bat izan zela bide, behin-betikoz onetsi zen Bilbotik Bermeorako 6313-EEren destolestaketa,9,550. k.g.tik 12,355. k.g.era, Artebakarra-Zabalondoko tartea, taiuketaren proiektuaren burutzapenak ukitzen dituen ondasun eta eskubideak atzemateko, derrigorrezko desjabetzapen espedienteari hasiera ematea, beronek, errepideei buruzko indarreko legerian xedatutakoarekin bat etorriz, onura publikokoak direlako adierazpena eta ondasunak atzeman eta berauei dagozkien eskubideak eskuratzeko beharrizana dakartzalarik, desjabetzapena egin, aldi baterako atzeman eta zortasunak ezarri edo aldarazteko.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Herrilan Saila, IRAGARKIA

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 648. Foru Aginduaren bidez, egoitza Sondikako Beiketako Bidea, 1goan duen Mikel Urrutia Larrondo jaunari, BI-7724-AV matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, Derio-Asuako BI-112. errepideko 1,025. km.-an funtziozko elemenduei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.352. espedientea) ireki zaio, berrogei mila (40.000) pezetako zenbatekokoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. art.an xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1.977ko maiatzaren 17ko 117. zenb.).

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Ogasuna eta Finantzen Saila.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aurreko probidentziaren aurka, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa edo, ekonomia-administraziozko erreklamazioa, Ogasun eta Finantzen Sailaren Bizkaiko Foru Auzitegiari jarri ahal izango zaie, biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, errekurtsoak jartzeak beterazpen prozeduraren etendura ez dakarrela ondo ulertuaz, Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 190. artikuluan ezarritako baldintzak bete daitezenean izan ezik.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Iragarkia hurrengoa da: I. Xedea: Bizkaiko Foru Aldundiko Sailen garbiketa: 1991.eko kanpaina.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Ogasun eta Finantzen Saila, ZERGABILTZAILETZA.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Itzuli zenetik, 1973tik berriz, astero idatzi du. Elizberri sailean.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Berauek ere, eta norek ez?, sail honetan argia baino ilunbea gehiago ikusten.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Egun onetan ikastetxe bakoitzak bere aldundi modelo bat aurkezten eban eta berarekin batera egiteko daukazan proiektuak, sail edo departamendu bakoitzean.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Xabier Mendiguren Elizegi A saileko idazlanak epaitzeko arduraturikoetatik bat, argazkian Andu Lertxundi eta Pako Aristiren erdian.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 A saileko idazlanek OHOko haurrei zuzenduak behar dute izan.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Sail honetako lanak Mikel Elustondo, Xabier Mendiguren Elizegi eta Mikele Aldasorok epaituko dituzte.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 B saileko idazlanek OHOko Goi Zikloko edo BBBko gazteei zuzenduak behar dute izan.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Joxe Antonio Mujika, Mariasun Landa eta Joxemari Iturralderen gain izango da sail honetako erabakia.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Idazlanak narrazio, ipuin luze edo nobela sailekoak izango dira, gaia idazle bakoitzaren esku uzten delarik.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Sail honen asmoa ekonomi tresnen bitartez zenbait ekonomi sektoreren diagnostikoa egitea da, gerorako espektatibak ahaztu gabe.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Musika sailaren helburuei loturik lehen esan bezala, musika, kantua, dantza, erritmoa... eskoletan nola sartu aztertzea izan da bat eta bestalde, eta unibertsitatean egonik, kontserbatorioetan emanikoa euskaratzen ahalegindu dira, beste sail batzutan gertatzen den bezalaxe.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Oraindik Euskal Herriko kontserbatorioetan erabiltzen diren metodoak diosku Anton Marik nahiko klasikoak, aintzinakoak ez esatearren, dira, eta, beste sail batzutan bezala, gai horiek euskara mailan jarri nahi ditugu.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Alderdi positiboei dagokienez, Iñaki Irazabalbeitiak ikasle eta irakasleen lana eta maila azpimarratu zuen, nahiz eta sailen artean ezberdintasunak izan.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Beste alde batetik, bi sailetan, medikuntzan eta kimikan, arazoak izan dira.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azpimarratzekoa da, bestalde, naparren parte hartzea, aurtengoan 56 aritu bait dira Larraonako klaseetan eta sail ezberdinetan.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Txema Larreak idatzitako sail honetakoa da ere eta Euskal Herrian ahoz aho eta belarriz belarri zabaldutako ipuin gozoak beterik dago, batzu historio zahar dira besteak misteriokoak, denetarik.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ganbara sailan argitaratuta Juseff Urrutyren liburua oso euskara berezian idatzia da.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Pamielaren beste nobedadeen artan Tamaina Txikia saileko Eduardo Gil Bera eta Asun Arraiazuren liburua dago; Joxemari Iturralderen (II argitaldian); eta Ilargia kondagintzan Pello Lizarralderen .

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Ez da arratsaldean berriro eskeitzen diguten saileko atal bat urte batzu beranduago egindako jarraipena baizik.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Telesailen arloan Gillen Tell saila ordezkatzeko beste errepikapen batengana jo dute eta gaurtik aurrera Jainko zaldunak saila ikusi ahal izango dugu, bazkalondoko albistegiaren aurretik.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Gutxiengoak saila, Italiako albaniarrengana hurbilduko da eta beste herrien egoera ezagutzea beti interesgarria bada, orain arte ikusitakoak izan duten turismo dokumental kutsuak gogo hori gutxitzen du.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 A saileko idazlanek OHO-eko haurrei zuzenduak beharko dute izan.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Sail honetan irabazleak 500.000 pezetatako saria jasoko du.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 B saileko idazlanak OHO-eko goi zikloko edo BBBko gazteei zuzenduak beharko dute izan.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Sail honetan irabazlearentzat saria: 800.000 pezeta.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Idazlanak narrazio, ipuin luze edo nobela sailekoak izango dira, gaia idazle bakoitzaren esku uzten delarik.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta kanpotik ezizena eta lana zein sailetara aurkezten den adieraziko da.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Elkarrek ere badakar sail berririk, Branka, Sarrionandiaren gazteentzako liburu batekin Ainhoari gutunak, eta gainera Andoni Egañaren artikulu bilduma.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Oro har, bi sail egin daitezke zuzendariari dioen izenburuaren azpian azaldu nahi duten eskutitzekin: lehenengoa eritzi bat, burutazio bat, salaketa edo gertakizun baten berri emateko idazten dutenek osatzen dute eta bigarrena, zuzenketaren bat egin nahi dutenek, izen bat gaizki idatzi dela edo data okerra dela adierazteko idazmakina edo bolia hartu eta zuzendariari eskutitza idazten diotenek.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Bi talde horiekin nahasturik azaltzen dira hirugarren atala osatzen dutenak merezimenduz nahiz menturaz egunkariaren beste edozein ataletan azaltzeko aukera izanki sail honetan ere ausartzen direnak, hots, izen ezagunen jabeak.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Auspoa sailleko Altzako bertsolari zarrak izeneko liburua azaldu baiño ondotxoz leenagoko kontuak dira, eta esan egingo zuan bear ba`da, Domingo`k norenak ziran, baiña esan bezela, liburua eskuratu arte, ez genekien bertsoak Joxe Garmendia`renak ziranik.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Izakera bereko beste ezein legetan bestelako xede guztiak teknikaren aldetik lortzen zailak izateaz gainera desegokiak gertatzen badira, are gehiago hain naroa, ugaria, oldarkoia eta aunizkuna den kirolaren alorrean, giza-jakintzaren eta ihardunaren askotariko sailak biltzen ditu eta.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horrekin batean, eta xede horien zerbitzurako lanabes gisa, Legeak, Soin-Hezkuntzarako Erakundearen aribidea suztatuz hasi, eta hezkuntza eta ikerketa-egitarauarekin jarraituz soin-ekintzapideari eta kirolari datxezkon enpresaritza-ekintzapidezko sail zabal baten iharduna araupetu eta horiei arta egin beharrerainokoak ohartematen ditu, ekintzapide horiek kirolzaleen eskubideak ahalik eta ondoen aldezteko beharrezkoak izan daitezen baldintzen menpe jarriz.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Martxoaren 12ko 51/1988 DEKRETOA, Kultura eta Turismo-Sailburua egon ezean, Sail horren Ardura Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Sailburuak hartu dezala erabakiz.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8.1) atalak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz, honako hau ERABAKITZEN DUT: Joseba Arregi Aranburu Kultura eta Turismo-Sailburu Jauna egon ezean, atzerrira joango bait da, eta itzuli artean, Juan Ramón Guevara Saleta Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Sailburu Jaunak hartu dezala Sail haren Ardura.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Berauek 1987. ekonomi urtean zehar erabiltzekoak zirenez, aipaturiko Dekretuko 2. Atalak esku ematen die Sail ezberdinetako Sailburuei hitzez hitz diotenarik bat ez datozen nahitaezko epeak eta bai gainontzeko baldintzak eta betebeharrak ere jartzeko.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 /Euskal Herriko Unibertsitatearen 1987.eko Apirilaren 14ko Erabakiaren bidez (maiatzaren 6ko E.B.O.), Unibertsitate-Eskolako Irakasle Titularren Kidegoko plaza baterako deia egin zen, ondoko jakintz arloa: Finantz Ekonomia eta Kontabilitatea Saila: Oraindik eratzeko.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 ZIOEN ADIERAZPENA Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren beharrezko birrantolapenak, irakaskuntzen eraberriketa-egitasmoa gertatze, egiteratze eta garatzeari darizkien beharrei batean bilduta erantzuteko xedez, eta bestetik, hezkuntza-bidearen epe laburrerako egitamugintzari eta garapenari artez ez datxezkien zerbitzuak Sailburuaren Teknika-Urgazlaritzan biltzeak, beharrezko egiten zuten aspalditxotik Sail honetarako ihardutze-egitura berri bat antolatzea, esandako erizpideekin bat.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Bigarren Atala.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuak Sailaren iharduna arteztu, antolakidetu eta zaintzen du.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Hirugarren Atala.- Sailburuak Teknika-Urgazlaritza baten artezko laguntza du, Urgazlaritza honetan ondorengo ihardutze-alorrak sartzen dira: Lege-Aholkularitza, bertan honako hauek sartzen direla, Lege-Aurregitasmo eta Saloei buruz eta Sailaren agintepeko gaietango edozein mailako arau-manuei buruzko erizpenak ematea.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Sailaren ihardutze-sailek hartutako erabakien aurka egin daitezen jazarpenekiko biderapenak, erizpenak eta erabaki-saloak aurkeztea; Jaurlaritza-Batzarrean aztertzeko gaiak bideratzea eta Legebiltzarrarekiko harremanak, Lehendakaritza eta Zuzentza-Saileko dagokion ihardutze-sailaren bitartez; irakaskuntza-Iraskundeen Babesgoa eta erroldea; eta Sailaren ihardutze-sailek, bere agintepeko gaietan, eskatu diezazkioten lege-erizpenak ematea.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Albistaritza, Argitalpenak eta Zabalkuntza, bertan, honako hauek sartzen direla, Sailaren izen ona eta kanpo-harremanak jarraitu eta zaintzea, Sailaren bozeramalea izatea, eta Sailaren argitalpen, aldizkari eta iragarkien eraentza egitea.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Jokabide-Egitamugintza, Azterlanak eta Argipide-Sistemak, hots, hezkuntza-sistemaren gizaki eta gauzazko eskuarteen epe artein eta laburrerako garapena, Sailaren azterlanak arteztu eta egitea, eta Sailaren argipide-sistema eta informatika-Egitamua, Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren informatika-Egitamu eta argipide-sistema orokorretako zati direnez, zehaztu, garatu eta zaintzea.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Boskarren Atala.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburua Artezte-Batzarburu izango da, Batzar horrek Sailaren politika eta diruegitamuak gertatzen lagunduko dio; Saileko Sailburuordeek eta Teknika-Urgazlaritzako Buruak osatuko dute Artezte-Batzarra eta esandako azkenak Idazkari-egitekoak beteko ditu.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Seigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak, Hezkuntza-Sailburuarekiko artezko eta agintezko menpekotasunez, honako egiteko hauek izango ditu: a) Lanarigoarekiko goren-buruzagitza eta zaingoa egitea eta Saileko Arduralaritza-Atalen barne-jaurpideari dagokion guztia erabakitzea.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 b) Sailaren Diruegitamuaren Aurregitasmoa antolakidetu eta gertatzea, eta gainontzeko Sailekin, Erakunde eta Izaikiekin antolakidetzaile gisa ihardutzea, ondare eta diruegitamu-gaietan.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 h) a) eta b) idazatietan aipatzen diren egitekoak betetzeko beharrezko eritzi diezaien erizpen, xehetasun eta agiri guztiak eskatu ahal izango dizkie Sailaren Arduralaritza-Atalei.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Zazpigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak Diruegitamu eta Eraentza-Egitamuko Lantalde bat izango du bere menpe; Lantalde honek laguntza emango dio Sailaren diruegitamuaren Aurregitasmoa gertatzen, eraentza-egitamuaren arta egiten, diruegitamu-egitarauak gauzatzen eta zuzentze-arauak eta beharrezko ekonomia-erizpenak ematen.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Buruzagitza honek, bere araudiak eman diezaionaren kaltetan gabe, honako egiteko hauek izango ditu funtsean: a) Sailaren menpeko Arduralaritza-Atalen, Erakundeen eta Tegien erakuntza eta ihardutze-moduaren Ikuskaketa, bereziki lanarigoari, bideei, diru-jaurpideari, antolapide eta hornidurei dagokienetan.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Aurreko idazatian aipatzen diren egitekoak, eskuduntzea eginda eta Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Saileko Zerbitzuekin bere agintepeko alorretan antolakidetuz beteko dira.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Bederatzigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Bere Artezkaritzako ihardutze-sail guztien egitarauketa, suztapen, artezte eta zaingoa, ekonomia-eraginik izan dezaten Sailaren diru-sarreren eta xahupenen diruegitamuaren eraentza-gaietan; ekonomia-kontaduritzazko jarraipena. Sailaren Tegi eta idazguen goste-azterpena; Sailaren Arduralaritza-Atalen egitura eta ihardutze-modua arrazoibideratzea; Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordean aztertu beharreko gaiak bideratzea; Herriogasun eta Dirubide-Sailak artekaritza-zaingoari buruz, bere agintepekoa denez, ematen dituen arau eta artezpideak betetzearen jarraipena; Sailaren eta menpeko erakundeen erakuntza-egitamuak eraendu, antolakidetu eta garatzea.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Hamaikagarren Atala.- Baliabide-Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Hezkuntza-sistema behar bezala garatzeko azpiegitura-horniduren eraentza; Sailaren agintepideen barruan, etxeen eraikintza, haundiagotze eta hobekuntzari datxezkien akurapenak eta gainerako ihardupideak bideratzea eta egiteratzea, eta bai etxe horien horniketa ere; aukera-berdintasuna bermatzera jo dezaten ezein moetako laguntzak aztertu eta horien eraentza egitea.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Hamahirugarren Atala.- Lanarigo-Eraentzako Artezkariak, lanarigo-gaietan Sailak dituen agintepideen barruan, honako egiteko hauek beteko ditu, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak eskuratu ahal diezazkionen kaltetan gabe: a) Sailak ohartemandako lanari-beharra betetzea, egin beharreko deialdi eta lehiaketetarako egitasmoak gertatuz, horiekiko ekintzapide guztiak eginez, norgehiagoka eta lehiaketetarako epaimahaiak izendatuz; irakaskuntzako lanari berriak akuratzeko irizpide eta artezpideak ematea; lanariei izendapenen, lanorduen, oporraldien, lansarien, zigorren etabarren aldetatik doazkien egoera guztiekiko arta eta eraentza egitea; lanariekiko xehapen-txarteldegiko xehapenei unean-unean eustea eta arta egitea, eta gizakizko eskuarteen aldakuntzekiko jarraipena egitea; lanarien mediku-azterketen ardura hartzea.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 b) Sailak bere menpeko lanariekiko dituen agintepideak egiteratzea.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 k) Sailaren ikastegien kokatze-tokien egitamuketa egitea.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Sailak berenez egindako euskerazko irakaskuntza-gai eta ikasliburugintzaz eta kanpokoa ikuskatze eta bultzatzeaz arduratzea; Euskararen Gaitasun Agiriak emateko eskakizunak jarri eta dagozkion zehaztapidetzak erabakitzea, jendeak erabiltzeko agiri egokiak emateko xedez, Kultura eta Turismo-Sailari (HABE) entzun ondoren; irakasleak euskalduntzeko egitarauen eraentza eta antolakidetzea; Euskeraren Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizko Legea eta hori garatu dezaten lege-manuak edo Hezkuntzaren alorreango horien ordezkoak egiaz eta eginkortasunez egiteratzeko beharrezko izan daitezen ekintzapide guztiak aurrera eramatea, eta bai euskeraren mintza-irakaskuntzaren alorrean hizkuntzaren ezagutza aztertzeko eta hobetzeko nahiz agintaritza eta norbanako-alorreko erakundeen euskerarekiko lanak antolakidetzeko eta suztatzeko bide eman dezatenak ere.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Eta honako hauek izango ditu xede: Gorputz-Heziketa, Berarizko Hezkuntza, Urrutira-Irakaskuntza eta Gara-adinekoen Etengabeko Irakaskuntzaren egitarauak egiteratzea, ezberdintasunak orekatzea Osagarrizko Irakaskuntza-Egitamuen eta Ihardutze-bidezko Hezkuntza-Egitarau berezien bitartez, Lan eta Gizarte Segurantza-Sailaren laguntzaren kaltetan gabe, Ihardutze-bidezko Lanbide-Hezkuntzaren alorreko antolakideketa bermatzeko bide.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hogeitabatgarren Atala.- Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuordeak, Hezkuntza-Sailburuarekiko artezko eta agintezko menpekotasunez, honako egiteko hauek izango ditu: a) Sailaren unibertsitate-politika taiutzea.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 b) Jaurlaritzako Sail berezien ikerketa-alorreko ekintzak bultzatzea eta antolakidetzea.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Sailaren ordezkotza egitea beste agintari eta erakundeekiko harremanetan.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Sailaren Lurralde horretango arduralaritza-zerbitzuen Goren-Artezkaritza izatea.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Sailak eman eta lurralde horretan bete beharreko agindu eta artezpideez arduratu, eta hoiek bideratzea.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Sailari bidaltzea bertako agintariek eskatu diezazkioten nolanahiko argipide, azterlan eta saloak.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Lurralderako izendatutako Saileko herrilanariei lantokiaren jabetza ematea eta bertatik kentzea.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Sailaren Tegi, Zerbitzu edo idazguetan egin daitezen ihardunez arduratu eta, hala badagokio, horiek onartzea, norbanakoek edo Sailaren menpeko ez diren erakundeek suztatutakoak izan daitezenetan.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 - Sailaren Tegi eta idazguen ihardun eta eginkortasunarekiko goste-azterlanak egitea.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 - Sailak Ordezkaritzaren Tegi eta Idazguetarako zehaztutako erakuntza-egitarau eta ekintzapideak bete daitezena ikuskatzea.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 Hirugarrena.- Hezkuntza-Arduralaritzaren Sailburuordeari eskuratzen zaio arduralaritza, herri nahiz lan-alorreko nolanahiko hitzarmenak Sailaren izenean izenpetzeko eta horretazko arazo guztiak ebazteko ahalmena, Sailburuordearen erabakien aurkako goradeiak ebaztekoa salbu.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 HERRIOGASUN ETA DIRUBIDEETARAKO ETA HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETARAKO SAILAK

620. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 2. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren bekadun izan eta Unibertsitatean ikasketak egiten ari diren ikasleek ordaindu beharreko tasak, Sail horrek ordainduko dizkio Unibertsitateari.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 II. ATALBURUA LAGUNTZAK I. SAILA.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 10. atala.- Sail honetan esandako laguntzak Dekretu honen 3. ataleko 1-b) idatz zatian ezarritakoak izango dira, hurrengo idatz zatiotan adierazitako ezaugarriak dituztela: 1.- Maileguz dirubidetutako diru-ezarketak.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 II. SAILA Diru-ezarketa egitasmotarako itzuli beharrik ez duten diru-laguntzak.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 11. atala.- Sail honetan, industria, industriarekin lotutako zerbitzu eta merkataritza-arloetako orotariko eukari finkotan diru-ezarketa egiteko egitasmoentzako itzuli beharrik ez duten diru-laguntzak arautzen dira.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 1. - Merkataritza-enpresak. Merkataritza-arloko enpresek sail honetako dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte ondorengo baldintzak betez gero.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Enpresa-arteko egiturak sortzea edo garatzea dakarten diruezarketa egitasmoek (Dekretu honen 4. atalaren 2. idazatian hartakotzat jotzen direnek) Dekretu honen 5. atalean aipatutako eukari finkoetako diru-ezarketa egitasmoentzat Sail honetan ohartematen diren laguntzak jaso ahal izango dituzte.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 III. SAILA Berarizko eukarietan egindako diru-ezarketentzako diru-laguntza itzuli beharrik gabekoak.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 14. Atala 1. Sail honetan agertzen diren laguntzak, enpresa txiki eta ertainek zein haundiek jaso ahal izango dituzte.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 2. Atal honetako lehen idazatian aipatzen diren enpresek zein Sail honetan jasotako eukarietan egin ditzaten diru-ezarketek ez dute Dekretu honen 12. atalaren 1. idazatian aipatutako mugarik izango, aipatu 1. idazti horren A)-4 puntua salbu.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 1.- Sail honetan ohartemandako laguntza-mota iritsi ahal izango dute ondoren aipatzen diren helburuei dagozkien ondasunezko eukari finkoetan egindako diru-ezarketek ezartzen zaizkien ezaugarri eta baldintzak beterik.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Orokorrean, Sail honetan zehaztutako berarizko eukarien diru-ezarketa lagungarriaren %20rainoko dirulaguntza ez bihurgarria lortu ahal izango dute.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 1.- Dekretu honetako II. Ataleko II. eta III. azpiataletan jasotako dirulaguntzez baliatu ahal izateko, diru-ezarketa egitasmoa gauzatuko den Lurraldeko Foru-Aldundiaren Ekonomia-Garapen eta Sustapenerako Zerbitzu edo Sailetan aurkeztuko dira.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 2.- Dekretu honen II. ataleko I. azpiatalean jasotako laguntzez baliatu ahal izateko eskaerak, mailegua edo dirubide-alogera eman eta Eusko Jaurlaritzaren Industria eta Merkataritza eta Ogasun eta Dirubideetarako Sailekin dagokien Hitzarmena izenpe dezaten Dirubide-erakundeetan aurkeztuko dira.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 Bigarrena.- II. atalburuko I. saileko 10-1 atalean ohartemandako laguntzak, Itun berri bat izenpetzen ez den bitartean, Industria eta Merkataritza Saila eta Ogasun eta Dirubideetarako Sailak hainbat Dirubide-Erakunderekin 1987ko azaroaren 4ean Ekoizpenerako Diru-Ezarketen Dirubideetarako Itunean araututakoaz araupetuko dira.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 ERABAKI GEHIGARRIA II. atalburuko I. saileko 10-2 atalean ezarritako laguntzak ez dira indarrean jarriko harik eta Dekretu honen 3. ataleko 1-B) idazatian ohartemandako Itunea izenpetzen ez den arte.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainetako hainbat irakasle-kidegoetako plantilak zehazteari buruzko 1989.eko urtarrilaren 24eko Aginduan, otsailaren 10eko E.H.A.A.-ko 28. alean argitaratutakoan, huts egin zela konturatu ondoren, horri buruzko aldaketa egin zen 1989.eko otsailaren 24eko Aginduz (martxoaren 28ko E.H.A.A.-ko 58. alea); horiek horrela, Sail honek honako hau XEDATU DU:

637. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Iragarpenak Lan eta Zerbitzuen Enkate eta Lehiaketak LEHENDAKARITZA, ZUZENTZA ETA AUTONOMI GARAPENERAKO SAILA

638. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskadi Osorako Erabakiak LEHENDAKARITZA, ZUZENTZA ETA AUTONOMI GARAPENERAKO SAILA OGASUN ETA FINANTZA SAILA ETA KULTURA ETA TURISMO SAILA

639. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 9koa, Langilegoaren Kudeaketa Zuzendaritzarena, Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainen eta Hizkuntzen Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko Batxilerreko Katedradunen Sailekoak diren funtzionarien lekualdatze-Lehiaketan parte hartzen dutenek alegatu dituzten merezimenduak balioetsiko dituzten Erizpen-Batzordeak osatzeko Bokalak izendatu eta horien zozketa egiteko dena.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ondorioz, Langilegoaren Kudeaketa Zuzendaritza honek honako hau ERABAKI DU: Lehenengoa.- I Eraskinean zerrendatzen diren Erizpen-Batzordeak izendatzea, deialdi honetan sartzen diren Batxilerreko Katedradunen Sailerako irakasgaien edo irakasgai multzoen arabera.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Espediente hori Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzak izapidetu duelarik, eta Ikuskaritza Teknikoaren, Unitate Teknikoaren eta Plangintza Zerbitzuaren aldezko erizpenak jaso dituelarik.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 LEHENDAKARITZA, ZUZENTZA ETA AUTONOMI GARAPENERAKO SAILA

643. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA IRAGARPENA, Lan Zuzendaritzarena, Askatasuna Lortzeko Ertzain Alkartasuna delakoaren Estatutuak aldatzeari buruzko agiriak gordekizun eman direla jakitera ematen duena.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA IRAGARPENA, Lan Zuzendaritzarena, Coordinadora de Facultativos Internos de Euskadi izeneko Erakunde Sindikalari buruzko agiriak sartu direla argitara ematen duena.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo horretatik, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Zerbitzuen Zuzendari Jn. T. Argiak, 1990eko azaroaren 15ean, honako hau erabaki zuen: Borondatezko Aurrikuspen Sozialeko Erakundeek jokatzen duten paperari buruzko sentsibilizazio kanpaina bat burutzeko kontratua Atico, S. A. enpresari esleitzea, hogeitemeretzi milioi, bederatziehun eta laurogeitamalau mila, ehun eta laurogeitamabi (39.994.192 PTA) pezetatan.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 GARRAIO ETA HERRILAN SAILA

647. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRAGARPENA, Garraio eta Herrilan Sailarena, Bermeoko Portuan Artzaren dragaketa obren esleipena egiten duena.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Garraio eta Herrilan Sailak, 1990.eko azaroaren 28an, honako erabaki hau hartu du: Lehenengoa.- Bermeoko Portuan Artzaren dragaketa obren egiteratzea Hijos de Juan José Mancisidor S.A. Erakundeari esleitzea zuzenean, dagokion BEZ barne, hogeitasei milioi, zazpiehun mila eta zortziehun pezetatan (26.700.800 PTA), Sail honen 1990.eko aurrekontuen pentzutan.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Bigarrena.- Esleipendunari, Ogasun eta Finantza Saileko Finantza Zuzendaritzaren aurrean eta Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailaren eskuragarri, behin-betiko fidantza jarri beharra ezartzea, erabaki honen jakinarazpenetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epearen barruan, kontratuaren guztirako %4aren zenbatekoz, beraz, milioia, laurogeitabat mila berrehun eta hogeitazortzi pezetakoa (1.081.228 PTA).

650. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Sail honek, honako erabaki hau hartu du gaur, bere xedatze zatia honako hau dela: 1.- Santurtziko Cabieces Auzoko Xc Arloko M-115 C delakoan sustapen publikopeko 51 etxebizitza Eraikitzea proiektuaren obrak Tecsa, Empresa Constructora, S.A. enpresari, hirurehun eta hirurogeitamaika milioi, seiehun eta hogeitabat mila, ehun eta hirurogeitabederatzi (371.621.169 PTA) pezetatan esleitzea, BEZa barne.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Horietatik, bostehun eta hogeitamar mila pezeta (530.000 PTA) Sail honen 1990.eko aurrekontuen pentzutan izango dira; ehun eta berrogeitemeretzi milioi pezeta (159.000.000 PTA) 1991.eko aurrekontuen pentzutan eta berrehun eta hamabi milioi, laurogeitamaika mila, ehun eta hirurogeitabederatzi pezeta (212.091.169 PTA) 1992.eko aurrekontuen pentzutan.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Sail berria: KIRIKO (5-7 urtekoentzat).

653. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kiriki saileko liburuak eta Oporretako koadernoak erabat desberdinak izan arren, badute elementu parekatzailerik: bi sorta hauek udaldirako aproposak izan daitezke.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kirikorekin jolas egin dezagun deituriko sail berriko liburuak, esan bezala, interes bereziko liburu bitxiak dira.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 TIMUN MAS argitaletxearekin batera ELKAR-ek kalean jarri duen sail honetan orain arte bost liburu argitaratu dira.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Koro Navarro bera izan zen Patricia Highsmith-en Poliki politi haizetan ipuinak itzuli zituena, eta oraingo honetan ere ELKAR izan da bere erdal-literatur sailean liburu hau kaleratu duen argitaletxea.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baina sail zoro samar honetan era guztietakoak onartzen ditugu....

658. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 a) Jaurlaritzaren zientzia eta teknikabideen alorreko antolakidetze-bideak sortarazteko eta jarraitzeko saloak egitea, ikerketa eta teknikabide-garapenerako egitarauak gertatzea, ikerketa-egitarauak balio-neurtzeko, aukeratzeko eta jarraitzeko irizpideak finkatzea, ikerketa-egitarauetarako eskuarteen saloak egitea, I.D. xehapen-biltegia eratu eta horren eraentza egitea, ikerlari-gaikuntzarako egitarauak egitea, ikasketa-saridunen lanak gertatuz eta ikuskatuz, eta Ikerketa eta Garapen-alorreko Erresumaren politika erabakitze-erakundeetan esku hartzea Sailaren izenean; halaber, aldez-aurreko iritzia eman beharko du ikerketa-tegi eta institutoak sortarazteari, teknolojia-ikerketarako babespeko erakundeek beste erakundeekin egin ditzaten elkarlan-ituneei eta ikerketa eta garapen-alorreko Erresumarekingo elkarlan-ituneei buruz, eta ikerketarako laguntza eta diru-laguntzetarako deiak finkatu eta zehaztuko ditu.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Gai honetan sailak bereizi egin behar dira.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Emakumeak ministeritza, sail edo departamendu berezirik izan behar al luke?.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 MARI KARMEN GARMENDIA: Hizkuntz Plangintzazko Taldea sortu da Eusko Jaurlaritzaren barruan, sail guztietako ordezkariez osotua.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Alde batetik, orrialde-multzoa argitaratzen da astero euskaraz kazetaritza edo publizista dei genezakeen sailaren barruan gure artean aste-egunkari, gehigarri eta astekariaren artean.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Izan ere, bertan eman zaio hasiera, hemendik aurrera erakusketaren adar bat izango den Koldo Mitxelenaren omenezko sail antologikoari.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Euskal Hitzen barnean kokatzen den aipatu sail berrian, Errenterian jaiotako linguistaren obra, bizitza eta pentsamoldea agertarazten dira, orohar, panel batean.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Epaimahaia txapelketan dio hurrengo sailak.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Eta ongi eraman zuen bere saila.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Arratsaldean, hirurak aldera, URBARTE izeneko Pasealekura jo zuen umekeriak, non sailetan banaturik eta ondoan arbola aldatzen zekien jende ikasia zutelarik, zuhaitzak sartzeari eta aldatzeari ekin zioten.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Iker eta Ixone, Zahagi Urrea
Ipurbeltz saileko 9. euskal komikia hau Gidoia eta marrazkiak, G. Murok.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Euzkadiko Ezkerraren Hitz bihilabetekarian, poema eta izenburuez lekorat, euskal historiaz iaz Joseba Agirreazkuenagak egindako sail luzeska agertu zen euskaraz.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Egile berrien sailaren antolatzaileak ia denbora guztia beherapenetan igaro du, eta beste era batera izango balitz ezin dut ulertu nondik atera den Greziar filme hau.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Eta datorren asterako, hilaren 11ean, igandez, 560 kilokoen sailean berraukerako saioa izango da Gasteizen.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hiru sailetan ari daitezke idazleak, hots, poesian, narrazio llaburrean eta komikian.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hiru sailetan parte hartuko dutenek, ondoko baldintzok bete beharko dituzte: gai librean ariko dira, orijinalak, hau da, nork berak sortutakoak izango dira eta sekula santan inon publikatu gabeak.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Idazle batek eta berak sail batean idazlan bat baino gehiago ezin ahalko du igorri; bestalde, aldez aurretik literatur libururik publikaturik dutenek ezingo dute parte hartu oraingo lehiaketan.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Duela gutxi ikusi ahal izan genuen hogeita hamar garren hamarkadako ehiztari mitikoarena egiten abenturazko sail batetan.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Egoera tamalgarri honen inguruan hainbat eta hainbat aditu sail eta alor guztietan lanean dihardute krisialdi ekologikoaren kausak, eraginak eta irtenbideak astertu asmoz.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Gaur, bere antzerki lana hiru sailetan banatzen da: haur-antzerkia, kale-antzerkia eta antzerki tekniken ikaskuntza eta hedakuntza, bereziki.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Antzerki laburren sail onetan, lau kontura joango da lana, nai eta dantza, erromeri.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Nazitarren Condor sailleko egazkin, naiz egazkariei bidea erakutsi zietenek ere, Mola ta bere kidekoak izan ziran.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Urrengoarekin 100'garren Itz-sariketa beteko dalarik, sail onen era-berritzea ere egoki litzakela dirudi.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Zatian esandakoaren ondorioz gerta daitezkeen zuzenketa-eskeak ikusi ondoren, Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sail honek behin-behingo zerrenda aldatu, eta egindako lantoki-aldaketa doakienek, edo zuzenketaren gai izan diren lantokiak aipatzen ez zirelako lehiaketarako aurkeztu gabe gelditutakoek lantoki-eskeak egin ditzaten beste hamabost lan-eguneko epe berri bat jarri ahal izango du.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Esandako Saileko karrerako herrilanari izan eta honako egoera hauetakoren baten egon daitezenek eskuhartu ahal izango dute borondatez lehiaketa honetan: a) Behin-betiko lantoki-izendapenezko iharduneango zerbitzuangoak, edo behin-betiko izendapena euki eta Eusko Jaurlaritza honi edo Generalitateari eskuratutakoa izatearen ondoriozko lan-tokiez gaindikakoak.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 LURRALDE-ANTOLAKETA ETA HERRILANAK-SAILA.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren Maiatzaren 29ko 5/1982 AGINDUA, Eusko-Trenbideentzako 18 elektraindarrezko trenen zuzkiketa akuratzeko Lehiaketarako deia indargabetuz.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, hartu dituen argipideen arauera, ondoren zehazten den Ikastegiak bere irakaste-lana utz dezaneko baimena ematea erabaki du:
Udala: Santurtzi Zaharra.
Herria: Santurtzi.
Egoitza: General Mola, 5.
Izena: Amor Misericordioso.
Ikurra:48007429.
Baimenduna: Esclavas del Amor Misericordioso.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 81-7-30-eko Jaurlaritzaren Legeko 40garren Atalak dioenaz baliatuz, Sail honetako Lanbide-Sailburuorde Jaun T. Argiari, lege horren 26.1 Atalaren indarrez Lan-Sailburuak legez eskuratutako agintepideen iharduna ematen zaio hamabi hilabetetarako, agintepideok legezko nortasundunekin eta herri-legepeko erakundeekingo laguntza eta lankidetzarekiko hitzarmenei buruzkoak izan eta Uztailaren 6ko 85/1981 Dekretoz onartutako Eusko Jaurlaritzaren Lan-Sailaren Ihardutze-Araudiko I Idazpuru, 2garren Atalburu, 3garren Sail eta a) zatiarekin zerikusia dutelarik.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 EKONOMIA ETA HERRIOGASUN-SAILA.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Ekonomia eta Herriogasun-Sailburuaren 1982garreneko Jorrailaren 22ko AGINDUA, Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Saileko Akurapen-Mahairako Artekaritza-Artezkaritzaren ordezkari bat izendatuz.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Azaroaren 12ko 127/81 Dekretoz sortarazitako Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Saileko Akurapen-Mahaia osatzeko, eta aipaturiko dekretoak eskuratzen dizkidan aginteez baliatuz, honako hau
ERABAKITZEN DUT:
Atal Bakarra.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Ekonomia eta Herriogasun-Saileko Artekaritza-Artezkaritzaren ordezkari, Juan José Bereziartua Rubio Jauna izendatzen dut, Azaroaren 17ko 127/81 Dekretoz sortarazitako Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Saileko Akurapen-Mahairako.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 LURRALDE-ANTOLAKETA ETA HERRILAN-SAILA.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren Jorrailaren 22ko 1/1982 AGINDUA, Saileko Akurapen-Mahairako ordezkariak izendatuz.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailean Akurapen-Mahaia sortarazteari buruzko Urriaren 17ko 117/1981 Dekretoz eskuratu ditudan aginteez baliatuz, eta Dekretoko 2garren Atalean jarritakoarekin bat etorriz, aipatutako Akurapen-Mahaiarako Saileko ordezkari hauek izendatzen ditut:
- Lehendakaria, José Migel Abando Ereño Jaun T.A., Lurralde-Antolaketako Sailburuordea.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 7ko ERABAKIA, Tolosako Guztizko Egitamuan, San Blas Auzoango Lur-zati bat eskola-baliapiderako zermugatzeari buruzko alderdi batzuen Aldakuntzari buruz.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du: Tolosako Guztizko Egitamuan, San Blas Auzoango Lur-zati bat eskola-baliapiderako zermugatzeari buruzko alderdi batzuen Aldakuntza-Egitasmoari behin-betiko onarpena ematea.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori, arduralaritza-auzipideetan, behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharreko den arazoa lehengoratzeko eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da iragarpen hau argitaratu eta hilabeteko epearen barruan.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 7ko ERABAKIA, Zarauzko San Pelayo bizitokirako Eraberritutako Hirigintza-Egitasmoaren zehaztapidetzari buruzko erabakian ezarritako akatsak zuritzeari buruz.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du:
Euskal Herriko Kontseilu Nagusiko Lurralde-Antolakizun eta Ingurugiro-Kontseilaritzaren 1980garreneko Epailaren 28ko erabakian ezarritako baldintzak bete direla aldarrikatzea eta horren ondorioz, Zarauzko San Pelayo bizitokirako Eraberritutako Hirigintza-Egitasmoaren behin-betiko onarpenari egiterakortasuna ematea.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori, arduralaritza-bidean, behin-betikoa da eta horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharreko den arazoa lehengoratzeko eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da iragarpen hau argitaratu eta hilabeteko epearen barruan.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 ESKAINTZEN AURKEZPENA.- Gasteizko Wellingtongo Dukearen Hiribideko 2an dagoen Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Saileko Errolde-Nagusian, 1982garreneko Ekainaren 11ko eguerdi-eguerdirarte.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 ESKAINTZAK AGERTARAZTEA.-Gasteizko Wellingtongo Dukearen Hiribideko 2an dagoen Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Saileko idazguetan, 1982garreneko Ekainaren 14ko arratsaldeko 4 t'erdietan.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek honako hau erabaki du: Agindu honen Eraskinean aipatzen den Norbanako-Jabetzapeko Ikastetxearen eraldakuntza eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Eskolaurreko BEHIN-BETIKO sailkapena ontzat ematea.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 7ko ERABAKIA, Udal-egitamuketa birraztertzeko eta indarrean dagoen Lur-Jaurpide eta Hiri-Antolaketaren legeari egokitzeko erazko bidea finkatzeko, Abanto eta Zierbenako Udalak egindako eskeari buruz.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du: Abanto eta Zierbena Udalbatzarrak, bertako Guztizko Egitamua bere udalmugartea erabat antolatzeko erazko bide gisa hautatzean datzan egindako aukerari aldezko erizpena ematea.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezko den arazoa lehengorakako eskea egin daiteke; eske hori, Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 19ko ERABAKIA, Guztizko Egitamuaren Aldakuntzarekin, Uritiasolo izeneko 31garren Industriarako Lur-eremuarekiko Hiri-Antolaketarako Zati-Egitamuaren Aldakuntzarekiko zehaztapidetzari buruz.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du: Guztizko Egitamuaren Aldakuntzarekin, Uritiasolo izeneko 31garren Industriarako Lur-eremuarekiko Hiri-Antolaketarako Zati-Egitamuaren Aldakuntza behin-betiko onartzea.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezko den arazoa lehengoratzeko eskea egin daiteke; eske hori, Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Bestelako Agintza eta Erabakiak
LURRALDE-ANTOLAKETA ETA HERRILAN-SAILA.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 7ko ERABAKIA, Bilboko Udalak suztatuta eta bideak eginarazita, Bilboko eta bere Eskualdeko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamuaren Zati-Aldakuntzari buruzko zehaztapidetzaz; Aldakuntza hori, San Inazio-n egon, Deusto, Olabeaga eta Zorrotzako Barne-Konponketarako Zati-Egitamuko 9garren lur-saila izan eta Orotariko Industriarakoetan zermugatuta dagoen udal-lurra Berarizko Alderdietan birsailkatzean datzala.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du: Bilboko eta bere Eskualdeko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamuaren Zati-Aldakuntzari behin-betiko onarpena ematea; Aldakuntza hori, Bilboko Udal-mugarteko San Inazio-n egoen, Deusto, Olabeaga eta Zorrotzako Barne-Konponketarako Zati-Egitamuko 9garren lur-saila izan eta Orotariko Industriarakoetan zermugatuta dagoen udal-lurra Berarizko Alderdietan birsailkatzean datzalarik.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori, arduralaritza-bidean, behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharreko den birrabiatze-eskea egin daiteke, Sail honen aurrean, iragarpen hau argitaratu dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 4. Atala.- Industria eta Merkataritza-Sailburua
Industria eta Merkataritza-Sailburuak, Saileko goreneko ihardutze-sail denez, Dekreto honetan agintzen denez aginte-mailaz bere menpeko izango diren Saileko ihardutze-sail eta ekintzapide guztiekiko artezkaritza, antolakidekuntza eta arta egingo ditu.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Halaber, honako beste agintepide hauek ere egiteratuko ditu: - Bere Sailari dagozkion gaiei buruzko Lege-Egitasmo eta Dekretoak Jaurlaritzari baitetsi ditzan aurkeztea, eta baita Lehendakariari ontzat ematea berari dagokioneko arauen saloak egitea ere.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Bere Sailari dagozkion gaietan orotariko arduralaritza-manuak eta erabakiak ematea, eta Saileko ihardutze-sailen arteko agintepide-auziak ebaztea.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Jaurlaritzari berariz eman gabeko gaietan beste Sailekingo eta gainontzeko ihardutze-erakunde eta erakundeekingo agintepide-auziei ekitea.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Aginte-mailaz Sailburuaren artezko menpeko izan eta honako egiteko hauek izango dituzten Sailburuorde bat izango du buru:
- Sailburuaren esku-ematez Sailaren ordezkotza egitea.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Industria-politikaren, industria-xedeen, birrindustriaketaren eta teknika-ikerketaren eraentza, Jaurlaritzako gainontzeko Sailekin elkar hartuta.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 8. Atala.- Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailaren eritziz, hartzaileak laguntzaren gai izandako xedea ez betetzea gerta baledi, eskuratutako diruak Euskal Herriko Diruzaingo nagusiari birreskuratze-beharraren aldarrikapena egingo da.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, bere laburpena hemen ondorenean ematen denaren erabakia hartu du:
1. Ermuko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamuaren behin-betiko onarpena geldiaraztea, bere agiripaperaz honako zuzenketa hauek jaso behar direlarik:
1.1. Araututako hirigintzarako gai den lurraren bataz besteko baliapidearen zenbatzeketari eta erabilketari buruzko zehaztapenak aldatu egin beharko dira, lurraren sailkapen-maila horretako lur-eremuaren barruan egon daitezen guztizko sistematara bideratutako lurrak Udalbatzarrak erosteko sistema hori erabili ahal izan dezan, eta hirilurretan eta hiritartzeko gai ez diren lurretan hori bera ezin erabili daitekela.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da, eta horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezkoa den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko erabaki hau hartu du:
50 '' eta 50IV Aldean familia bakar batentzako etxebizitza baten eraikitze-lanak egiteko Lur-Legearen 85 eta 86. ataletan ohartemandako baimena Edorta AGIRRE ALONSO Jaunari ematea.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin betikoa da, eta horren aurka, arduralaritza-auzipideetara joan aurretik egin beharrezkoa den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1984.eko Otsailaren 2ko ERABAKIA, Javier Mongelos Ramirez Jaunak Ostalaritza-Arloko antolapidetzak hirigunean ezartzeari buruzko Gasteizko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamu-Aldakuntzarekiko Sail honen 1983.eko Irailaren 14ko erabakiaren aurka egindako birrabiatze-eskeari buruz.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du:
Javier Mongelos Ramirez Jaunak Arabako Ostalaritza eta Agerraldi-Enpresen Elkartea-ren izenean eta ordez 1983.eko Irailaren 14ko erabakiaren aurka egin zuen goradeia bazter uztea eta erabaki horren xehetasun guztiak sendestea, horiek hemen idatzitakotzat jotzen direla.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Erabaki horrek arduralaritza-bidea akitu egiten du eta horren aurka arduralaritza-auzipideetikako goradeia egin daiteke; goradei hori arduralaritza-auzipideetako Bizkaiko Sailan egin beharko da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du:
1. José Robredo Sainz de Baranda Jaunak suztatu eta Lur-Legearen 43.3 eta Hirigintza-Eraentzarako Araudiko 44.2. Atalen babespean Amurrioko Udalak bideak eginarazita, San Roke Auzoan familia bakar batentzako etxebizitza eraikitzeko Lur-Legearen 85 eta 86. Ataletan ohartemandako behin-betiko baimena ematea.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Dirubidetza hori ematearekiko moduak, hots, urte-sariak, kitapen-epea eta berarizko garrantzia duten gainontzekoak, aldian-aldian araupetzeko beharrak, Sail honek araupidea agiteratzeko bidezko izan daitezen erabakiak hartzea komenigarri egiten du, horiek lehen aipaturiko Dekretoan ezarritako onurabideak oraingo ekonomia-egoeraren aurrerabideari egokitzezkoak izango direlarik.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Horren ondorioz, Abenduaren 5eko 278/1983 Dekretoaren 35 eta 51. Atalek eta Bigarren Azken Erabakiak diotenez, Sail honek, honako hau
ERABAKI DU:
1. Atala.- Abenduaren 5eko 278/1983 Dekretoaren 35.4 eta 51.3. Ataletan aipatzen diren Hitzarmenen barruan Euskal Herriko Dirubide-Erakundeek ematen dituzten 1984.erako mailegun dirubidetzaren aldetikako moduak honako hauek izango dira:
- 16 urtetik gorakoa ez den kitapen-epea, kitapenik gabeko 3 urteko gehienezko epea duela.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 OSASUNKETA ETA GIZARTESEGURANTZA-SAILA.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Hala ere, eta esandako Lege honen Azken Erabaki Bakarrak dionez, araupidetza hori 1985garreneko Urtarrilaren lehenengoan erabiltzen hastekoa litzatekeenarren, ezin dugu Autonomia-Elkartearen 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuen Legeak berebaitan dituen diruegitamu-jaurpideez bestelako batzuei dagokienaz ahaztu, lehen esandako Abenduaren 20ko 31/1983 Legeak taiutzen dituen jaurpideak ez bait-dira ekonomia-urte horretan erabilgarri izan, 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuak egiteari buruzkoetarako sailean.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko erabakia hau hartu du:
Lurraren Jaurpide eta Hiri-Antolaketari buruzko Legea egiteratzeko eta erabiltzeko, Antolaketa-Araudiko 91. Ataleko b) idazatian zehaztuta dagoen Osatzebidezko Udal-Araupidetza onartuz Arrazua-Ubarrundiako Udalbatzarrak egindako aukerari aldezko erizpena ematea, bere udal-mugarte osoaren antolaketarako bide egokitzat jotzen delako.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetatik jo aurretik egin beharrezko den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin behar izango da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko erabaki hau hartu du:
Lurraren Jaurpide eta Hiri-Antolaketari buruzko Legea egiteratzeko eta erabiltzeko, Antolaketa-Araudiko 91. Ataleko a) idazatian zehaztuta dagoen Osatzebidezko Udal-Araupidetza onartuz Bernedoko Udalbatzarrak egindako aukerari aldezko erizpena ematea, bere udal- mugarte osoaren antolaketarako bide egokitzat jotzen delako.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetatik jo aurretik egin beharrezko den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin behar izango da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 1. Bai Ikastegiek eta bai Sailek ere, berezitasunerako, graduatuondokoentzako edo lanbide-heziketarako ikastaroak antola ditzakete, horien bidez Unibertsitatearen titulu edo diploma bereziak emateko.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2. Irakaspen praktiko ugari dituzten berezitasunerako ikastaroetan, Unibertsitateak Erakunde edo Antolakuntza publiko edo pribatuekin berauen lanlekuetan haien garapena egiteko akordioa itundu ahal izango du, berezitasun horren gaitasunaren azken ebaluazioa egitea ikastaroaren ardura duen Ikastegi edo Sailaren esku egongo delarik.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bermeoko Ospitale Sikiatrikoko Mediku-Zuzendariaren kargua hutsik dagoenez eta Lan, Osasunketa eta Gizartesegurantza Sailaren 1985.eko Martxoaren 27ko Erabakiz Osakidetzara atxikitako Maria Echebeste Portugal Andreak, beharrezko baldintzak betetzen dituelarik,
ERABAKITZEN DUT:
Lehenengoa.- Maria Echebeste Portugal Andrea, Bermeoko Ospitale Sikiatrikoko Zuzendari Mediku izendatzea.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Horren ondorioz, baimendunak egindako eskea eta honek aurkeztutako agiriak eta bai lehen aipatutako erizpenak ere ikusi ondoren, Lurralde-Antolaketa eta Garraio Sail honek zera erabakitzen du:
Lehenengo Atala.- Ascensores de Begoña, S.A.-ri, bere Begoñako Igogailuetako agizko txartelaren prezioa 11 (HAMAIKA) pesetako zenbatekoan finkatzeko baimena ematea, Balio Erantsiagatikako Zerga (B.E.Z.) barne dagoela.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Iragarpenak
EKONOMIA ETA HERRIOGASUN-SAILA
(Akurapen-Batzorde Nagusia).

741. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Eskaintzak agertaraztea: Eskaintzak 1986.eko Maiatzaren 5eko 16 orenetan agertaraziko dira Ekonomia eta Herriogasun-Sailaren Bilkura-Aretoan.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Administrazio-Baldintzen Zerrenda, Teknika-Oinarrien Zerrenda, Eskaintza-Eredua eta zuduzko diren gainontzeko Agiripaperak: Ekonomia eta Herriogasun-Sailean egoitza duen Akurapen-Batzorde Nagusian daude horiek guztiak lehiatzaileen eskuragarri, lanegun eta idazgu-orduetan eskura daitezkeela.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Aurkeztutako eskaintzak agertaraztea, Ekonomia eta Herriogasun-Saileko Bilkur-Aretoan egingo da, 1986.eko Apirilaren 11ko 16etan.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 d) Alorra hasiarazita edo Kondaira-Artezko Sail gisa aldarrikatuta izatea.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Kontutan izanik Intxaurrondoko Poligonoaren Lehen Faseko Plan Partzial Birmoldatu, Lurralde Antolakuntza eta Herri Lan- Sailak 1980ko Abenduaren 30ko ebazpenez Behin betiko izaeraz onetsiaren oraingo aldaketa honek Plan horretan aurrikusitako alde berde edo espazio libreen aldakuntza dakarrela, aldaketaren tramitazioan kontuan izango dira Zoru Legearen indarreango Testu Bateratuko 41, 49 eta 50 artikuluak eta Planeamenduko Erregelamenduko konkordanteak.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 ... Jaunak, egoitza...-n eta nortasun agiri nazionala... zenbakia duena, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleen Saileko funtzionari izateko, zinpean aitortzen du edo agindu egiten du inongo Administrazio Publikoaren zerbitzutik ez dela baztertua izan eta ez dagoela ere ezgaiturik funtzio publikoak betetzeko.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Jn. T. A.:
Hezkuntza eta Zientzia-Ministeritzaren 1986.eko Martxoaren 18ko Aginduz (Martxoaren 21eko BOE), Batxilerreko Atxikitako Irakaslegoan, Berenezko Irakaslegoan eta Industria-Maisutzako Lantegi-Maisuen Sailean sartzeko baztertze-indarreko deia egin denez eta horren oinarri-arauetan jartzen denarekin bat etorriz, bidezko gertatzen da Euskal Herrian egon eta Irakaslego horri dagozkion lantoki iare horiek betetzea.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Aipatutako Enpresa horri, Eusko Jaurlaritzako Herriogasun eta Dirubideetarako Saileko Dirubideen Zuzendaritzaren aurrean behin-betiko fidantza sortzeko beharra ezartzea, erabaki hau jakinarazi dadinetik hasi eta 25 eguneko epearen barruan, kontratako aurrekontu osoaren %4aren zenbatekoz, bi milioi, seiehun eta hemeretzi mila, berrehun eta laurogeitaemeretzi (2.619.299 pzta.) pezetakoa alegia.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Sail honen 1987.eko Maiatzaren 25eko Erabakiz (1987.eko Maiatzaren 27ko E.H.A.A.-ren 104. alea) argitaratu zeneko Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Ertzaingoan 600 lantoki hornitzeko Deialdiko 5.3 eta 5.4 baseetan agindutakoarekin bat etorriz, eta onartutako eta baztertutakoen behin-behingo zerrendari buruzko erreklamazioak egiteko epea amaitu denez (...).

750. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Iragarpenak
HERRIOGASUN ETA DIRUBIDEKETARAKO-SAILA.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 GARRAIO ETA HERRILAN-SAILA.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Sail honek, gaurko egun honetan, Bermeoko (Bizkaia) portuan, partzela baten eta kaiaren zati baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa ematea erabaki du, horren funtsezko zernolakoak hemen argitaratzen direla:
Xedea: 3.500 mª2-ko partzela baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa esklusiban eta, lehentasunezko erregimenez, atrakerako 100 m. linealeko kaiaren zati bat Gaviota Plataformarentzako logistika laguntzaren operazioetarako eta suply eta Gaviota-rako diren gainontzeko itsas-unitateentzako operazio eta zerbitzuetarako eta arrantzuntzi eta merkanteetatikako arrainaren operazio eta zerbitzuetarako eta itsas garraioarekin zerikusi duen beste edozein ekintzarako.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Eskaintzak aurkezteko epe eta tokia: Aipatutako Sailan aurkeztu beharko dira eskaintzak, iragarpen hau E.H.A.O-n argitaratua izan dadin egunetik kontatzen hasi eta hogeigarren laneguneko 10ak baino lehenago, Azaroaren 28ko 2528/86 E.D.-z aldatutako Kontrataziotarako Arautegi Nagusiko 100. art.-an agindutako eran.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Vargas Llosa-ren hitzaurre sorta ORAIN dela urte gutxi Circulo de Lectores klubak hogeigarren mendeko nobela hoberenekin sail bat osa zezala eskatu zion Mario Vargas Llosa-ri.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Horrela sortu zen azken urteotan aipatu klubak bideratu duen Biblioteca de Plata saila.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Gehiago ere badira sail honetan aipa litezkeen izenak, baina beste egunen batetarako utzi beharko ditugu.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Sorrera ekitaldian, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantzu Saileko Ikerketa eta Formazio Zuzendaria den Jose Maria Zeberio izan zen eta, besteak beste, zoriondu egin zituen kooperatibistak hartutako erabaki horrengatik.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Maitasun-arloan Saila, eremua, esparrua gauzak ez daude gaizki.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Bram Stocker Izu-istorioak Itzultzailea: Iñaki Mendiguren Irakurmendi Saila. Elkar, Donostia, 1990 Beste liburu honek, ordea, leku itxi hezeak Ezkoa, iluntasuna eta ekaitza dakarzkigu.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Finalaurrekotan Aaron Kricsteinekin egin beharko du lehian Beckerrek, saileko 14.rekin hain zuzen.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Segi dezala orai arte hasi saila, herriaren intresak ongi zainduz eta herritar guzien ona xekatuz.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Batere ahalgerik gabe, gauza bertsua eginen ginuela gure Iparraldearen heinean bederen, gure sailari lotu ginen.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Hala nola COMETT deitu sailean, Europatik diru laguntza bat ardietsi duten Baionako SEI, AMAIA eta Komertzio Ganbarako IDLS (1) Orain arte lanean ari izanak ziren inginadoreak etortzen ziren IDLS hortara beren formakuntza hobetzera. Orai, maitrisa duten istudianteak etortzen dira. Beren egonaldiak Arrasaten egiten dituzte IKERLAN-en eskolak, hegoaldeko Ikerlan eta Eskola politeknikoa Arrasaten eta Donostiako CEIT (Centro de estudios y investigaciones Tecnicos) elgarrekin aritzeko.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Hautagai den itzultzaileak ondoren zehaztuko dugun dokumentazioa aurkeztu behar du Gipuzkoako Kutxaren Jendarteko Harremanetako Sailean (Garibai kalea, 20-22. 20004 Donostia), Orixe sariak epigrafearen pean, 1988ko irailaren 30eko eguerdiko 12ak baino lehen.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Vétérans sailean, final erdiak ginituen: Etcheto-Dunate: 22 Darraidou-Lapegue: 18 Elralde-Behoteguy: 22 Garo-Laco: 15.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Argi ta garbi ogeita bi sailletan banatuak baillaraz-baillara, errialdez-errialde Naparroa guztikoak kokatzen ditu.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Segurutzat jotzen zen berrikusketa hori hizkuntzen sailean, edozein demokratizazio egiazkoa izango bazen; eta horrek zuzengabekeria, gehiegikeria eta ustelkeria askoren konponketa ekarriko zuela.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Ain gaitza ote zaigu griña gaizto au beingoz menperatzea? Alakoxe paketsu ari zan azkenaldian Zenbat Gara saillaren egille yayoa bere asteroko lan mardula eskeintzen... Ba, or etorri da bein eta berriro ziria zorrozturik (irakur Z.A.-ren 580`gn zenbakiko bere atala).

769. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Esate baterako, Españia`ko ekonomiaren igoera 2,1% izan omen da, sail aundiko egoerak izan duen berdintasunarekin osatua, adibidez: Sail primarioak: 1,8%.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Irugarren saillak: 2,1%.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 1984`garren urtean kanpoko saillak izan zuten protagonismoa jetxi egin zaiela eta bestaldetik, barruko eskabideek bultza-arazi dutela ekonomia indartzera.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ta bestalde, importazioak eduki duten igoera garrantzitsuakin esan daiteke, kanpoko saillaren aportazioa ez-baikorra izan dala.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 SAIL PRIMARIOA

774. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Sail onek 1985`gn. urtearen barruan eduki duen aktibidadea garrantzizkoa izan da.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 1.977`garren urte ezkeroztik naiko gaizki eta illik egon dan sailla izan dalako.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Naiz eta bukatutako etxeak jatxiera bat izan (3,4%) asitakoak izugarri igo dira (62,8%): argi dago beraz, osotasunari begiratuz, sail onek irabazi egin duala.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 IRUGARREN EDO TERZIARIO SAILLA

778. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Serbitzuen sailla izan da, azken urte auetan, eta bereziki igazko urtean lan-postuak sortu-arazi dituan sail bakarra.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Ixas-bidez egiten dan transporteak alderantzizko jokabidea izan du, tren-bidekoaz neurtuta, 984`gn. urtean baiño obekiago ibilli da sail au.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Finantziero sailla 1984`garren urtean baiño obekiago ibili omen da.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Bestalde, 1985`garren urtean euskal ekonomiak empleo gorabera mantendu badu, serbitzu saillak izan duen arrakastagaitik izan da, ain zuzen ere, sail onek, 19.700 lan postu sortu ditualako.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Primario bezela ezagutzen dan saillak bere aldetik, 12.500 sortu ditu. Industrigintzak 8.000. Etxegintzak, 17.300.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Hezkuntza eta Kultura Sailak diploma eta zertifikatuak ezarriko ditu euskalduntze eta alfabetatzearen maila guztietarako.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Natur Zientzietako Sailean, Darwini buruzko saio batzu izango dira.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Euskal Irratiak bi sail izango ditu.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Itzultzaile Eskolaren heriotz epaia zen: Komenio berri hau ikasturte honi bakarrik dagokio eta epe hori bukatu ondoren, Sail honek bukatutzat emango ditu Martuteneko Itzultzaile Eskolarekiko diru-laguntza harremanak, dio, auzitegi militarreko teniente koronel kabaileriako batek hobeto asmatuko ez lukeen kontzisioaz.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Eskabideen sail horretan Euskal Herrian sondeo bat egitea esijitzen dute zenbatek kanpora joan nahi duten eta zenbaitek bertan geratu nahi duten jakiteko eta horiei diru aldetik lagundu behar zaiela eskatzen dute.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Manex Goienetxeren lehen euskarazko liburuak berriki ikusi du argia, Iparraldeko herrialdeei eskaini sail batetan.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Agian burua berotu gabe ariko da atxiki atxikia bere sailari.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Zendako ote piaia hori? Hau eta hura diote bixtan den bezala kaseta egilek, baizik eta ikustearekin berak segitu sailetik aldatzen zela Pompidou, nahi izan duela de Gaullek Frantziatik urrundu eta bere gisa utzi gaulixten president gaia.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Ondoko urtetan akula ditazken aldakuntza asko eta asko aipatu dira, dela Ikaskuntzari buruz dela bertze sail frangori buruz.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 - Lehen saileko xapelgoaren finala laurdenak igandean jokatu dira.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 - Bigarren sailean, gora Mauleko Xuberotarrak! Jaz Donibane Lohizunek egin zuen balentria sail berari lotuak dira eta ez dakigu xapeldun aterako direnetz, bainan finala-erdietarat hupatuak dira molde hautean: igandean, garhaitu dituzte eta beraz kanpo ezarri Avignon hirikoak, 11 eta 9.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 - Bizikletadun edo txirrindularien sailean, mugaz bertzaldeko eskual-probintzien itzuliak arrakasta handia ukan du.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Bera indarka eta gerlaz heldua delarik buruzagigorat, Allende aldiz bozez, aitortu du herri bakotxak izan dezakela bere bidea eta bere saila.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Ez du segurki ebatsia, bere denbora luzea laborari gazteriaren erakasle ta gidari ereman ondoan, holako adinean beti ta saminkiago sail eder hori deraman apez xaharrak.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez du sail horrek toki aski hartu, hainitzen iduriko.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Sail baliosa, urtetik urterat munta gehiago baduena ekonomia mailean.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Bi mila lagunez goiti baziren karia Arrangura bakarra hauxe dute, ondoko urtetan ez dela gehiago sail hortarat bilduak, ez baita gaizki.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Haren ondotik mintzatu dira Espil, Dascon, Saint Esteben, Poey jaunak eta Irigoyen anderea, bakotxa bere sailean.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Den bezalakoa, umil eta ixila, ez du deus aipatu 50 urtez egin duen bideaz Alta Etxenikatik eta Miarritzeraino, zer saila ez du ereman! Zuraidar guziek gogoan zuketen, aldarean ikustearekin eta zoin pixkor! Bere denboran ez du haro handirik ibili, boz azkarra izana gatik.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ezin ukatua, eskolak gaitzeko indarra emaiten duela: edozoin sailetan, jakitatearen jabe denak bere meneko dauzka deus ez dakitenak.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Lehen sailean, asko urrats bada eginik han edo hemen, eta aintzina segitu behar.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Alde batetik, haiek zekarten irabazia gutxiago, eta bestetik lanik gabekoan saila goratzen.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Sail horretan hotz-beroa, tenperatura, neurtzeko termometroa ezin hobea dute langileek esku artean.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Sailka dezagun mundua hiru sailetan: 1) Erresuma nagusienak. U.S.A., U.R.S.S. eta Txina; 2) Europa eta Japon, bigarren sailean; 3) eta hirugarren, zerbaitegatik, hain zuzen, Hirugarren Mundu deritzana osatzen duten erresuma multzo zabala.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Elkarteko lendakari Illarramendi jaunak itzaurrea egin ondoren, bertako idazkari, diruzai eta beste sailletako arduradunak zeaztasun osoarekin azaldu zituzten igaro zen urteko gorabeera guziak.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Duela hamabost egun orrialde beronetan eta Irakurlea Mintzo izeneko sailean, Bergaran bota den Ozaeta etxea aipatu ahal izan genuen, irakurle baten gutuna agertaraziz.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Bata, IRAULTZA SOBIETARRA ETA LITERATURA, 1975an Jakin editorialean publikatutakoa. Orain, Kriselu sailean Haranburu-Altuna editoreak hirugarren liburua argitaratu du: ERREALISMO SOZIALISTAZ deritza.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0003 Lehenengo saila B eredua Eskolaurre eta Hasera Zikloan arloari zegokion.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Eskualde mailan antolatuko da, era honetako denda handiek duten ordutegi bereziarekin, goizeko hamarretatik gaueko hamarretara, eta saltokiak honako sailok izango ditu: janariak, fruita eta barazkiak, urdaitegia, arrandegia, okindegia, elektrotresnak, jantzidenda eta drogategi-usaindegia.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Biltegi berria zenbakitan: - Sail berria... 16.800m.2.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 - Sarrerarako sail berria... 1.700 m.2.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 - Eskaerak prestatzeko saila... 4.000 m.2.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Eta horregatik Sobietar Batasunean sail asko norabiderik gabe daude egoera berri honetan.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Sail honen xedeetariko bat ikerkuntza eta euskal kultura bizkortzea izanik, ekin behar izan zion betebeharrik premiazkoena euskal gaietan espezializaturiko biblioteka bat lortzea izan zen.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Urte horretan bertan, aipaturiko Sailaren Patronatuaren Batzarrak zuzendaritza eman zion Andres E. de Mañaricua y Nuere jaunari; beronek ere zuzendu zuen Informazio Bibliografikoaren Bulegoa bere ordurarteko zuzendaria izan zen Carlos González Echegaray jauna Madrilera aldatu zenean.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Sail hau 1979.ean Euskal Ikaskuntza Institutoa bilakatu zenerako, jadanik biblioteka bikaina dauka, eta bere egiazko egile izan zen Andres de Mañaricua jaunaren ardurapean jarraitzen du aro berri honetan ere.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Uzkuntzen artean, 1981-82 ikasturtean orduarte Teologia Fakultatearen bibliotekan zegoen Mensajeroren euskal liburu-bildumarena aipatuko dugu, baita DEIKERek egindakoak ere, bai sail horretan buruturiko lanena bai beste zenbait materialena.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Jesuitetatik irten eta Bilbora Azkuerekin Euskaltzaindiako bulegotan lan egitera, bai eta Euzkadi egunkariaren euskarazko sailaren arduradun Kirikiñok utzi zuenean.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Euzko Gogoa aldizkarian argitaratu zituen poema ugari, hauen artean Getsemani saila.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Eta gai hauetaz gain gure betiko sailak: Basarteko Unibertsitatea, Markox Bolibarren abenturak, euskaldun berrien kontuak... enfin, denok ezagutzen ditugu.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Saila bakoitzak bere aldetik, baina danak helburu argi bat dutela beren plangintzak aurrera ateratzen dituzte.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Honela eta danak garrantzitsuak baldin badira euskararen zabalkunderako, bat da gehien bat bere arreta esnatu duena: Lagungarri pedagogikoen saila?

825. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Bertako arduradunak Txabarrirekin batera azaldu zuen sail honen helburuen artean ikusentzunezkoen mailegu zerbitzuaren alorrean lan egiten jarraitzea zela.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Dena dela, ba da Idazkari bat, ba dira batzorde batzu, eta ba dira Sailetako zuzendariak ere.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Geroztik alorrak eta sailak hobeto berezitu dira UEU-n; eta, nik dakidanez, erlijio zientziek ez dute beren sail propiorik eduki.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Nik neuk argitu beharra daukat, sistemáticamente ez dela erlijioa baztertu; alderantziz, behin baino gehiagotan UEU-ren arduradunek eskatu izan dutela, erlijioari buruzko saila muntatzeko.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Eta dena dela, UEU-ren barruan, azken urteotan behintzat, beti izan da askatasun osoa sail berriak programatzeko.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Sail bakoitzean kezkaturik eta lanean dabilenari utzi izan zaio, nahi izanez gero, UEU-n bere saila programatzea.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Zergatik ez da erlijio zientzien saila programatu, eratu eta landu?

832. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Beraz erlijioa ez da hartu kulturaren sail bezala, eta bai konfesio problema bezala.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Horrelakorik ez dagoelako, Udako Euskal Unibertsitatean ere zaila izan da Erlijioaren saila sortzea eta eratzea.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Horretarako, uste dudanez, erlijio fenomenoaz kezkaturik dabiltzanak elkartu beharko dute; beraiek antolatu beharko dute erlijioaren saila Udako Euskal Unibertsitatean.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Eta ez litzateke sail bazterrekoa izango.

836. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Soziologoek, antropologoek psikologoek, filosofoek, historiagileek eta teologoek ere bai eskuhartu beharko lukete horrelako sailean.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Baina erlijioaren fenomenoa hortxe bizi da, gure kulturaren sail bezala gutxienez.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Horregatik, Euskal Unibertsitatean erlijioak ez luke bere barruti itxia ukan behar; beste guztien artean sail irekia izan beharko luke.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Hau da, kolore berdeko sail osoa.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Orduan sail honetako orubeetan etxeak eraikitzen has daiteke.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Baina sail bat erabat eraiki arte ezin daiteke beste bat eraikitzen hasi.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 ADITZETATIK SUSTANTIBO ABSTRAKTUAK SORTZEKOAK (Sail honetako atzizkidun hitz bakoitzak zenbaki bat darama ondoan. Urraspide-6.aren zein orrialdetatik hartua izan den adierazten du).

843. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0093 Donostiar batek, Patxi Alkorta'k irabazi eban txapelaundi saillekoa, 49 zentimetro ingurudun txapelagaz.

844. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Matarrasan, ba, danak saillian botatzia, da ostian, e, igual pagari bat basan, ba, iñausi esate akon, adarrak kontau, senbat adar ero ser daen, ba, tantora, aixe, egurra erosi tta geo noberak, e, preparau ta noberak eiñ (...).

845. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0014 Baserriko lana da gizadian bearrena jateko guztiak ortik eta arrantzatik datozelako eta baserria da, lugintza da, gizartean baztertuen dagoan saillea.

846. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0020 Ekusanak arrituta andik ur egoan sail aren arduradunari,

847. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0066 Ez hau ezin dut, eta ezta baño baizik sail horretan ari dena.

848. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00024 1.-Aurreko atalean ezarritakoari kalterik sortu gabe, Eusko Jaurlaritzak, merkataritzako aginpidea duen sailaren proposamenez, ohiz kanpo iharduerarako neurriak hartu ahal izango ditu elikagaien eta/edo behar-beharrezko produktuen banaketa-bideetan, horniketa-defizitak hala eskatzen duenean.

849. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00064 1.- Merkataritza-lehiaketak ofizialtzat hartuko dira gai horretan aginpidea duen sailak antolaketa eta ospakizuna bera baimentzen dituenean, araudi bidez zehaztuko diren baldintzak aurretiaz bete badira eta sail horrek urtero egin eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den Euskal Herriko Lehiaketen Egutegi Ofizialean azaltzen badira.

850. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00259 2. Estatuko administrazio orokorrean, erreklamazioaren gaiaren arabera eskumena duen saileko ministroari aurkeztuko zaio.

851. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko administrazio orokorrean, ministerioetako sailetako titularrek eta horiei lotuta edo horien mendean dauden herri-erakundeetako buru edo zuzendariek 6. artikuluan aurreikusitako hitzarmenak izenpetu ahal izango dituzte.

852. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00044 1- 1983garrenerako Diruegitamuetako 50 Saileko gaindikinak.
2- 1983garreneko Diruegitamuetako Autonomia-Ertzainarentzako diruizendapenen gaindikinak.
3- 1983garrenerako Diruegitamuetan lanarien kidekaketarako egitasmoeei dagozkienen gaindikinak.

853. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 1.- Euskal Estatistika-Kontseilua/Consejo Vasco de Estadística-k Euskal Estatitika-Erakundea/Intituto Vasco de Estadística hari eratxikita egon dedineko Jaurlaritzako Saileko Sailburua izango du Lehendakari, eta, Erakundeko Artezkari Nagusia Lehendakariorde, Idazkaritza Erakunde honetako teknikari batek egiten duela.

854. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 g) Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística horri eratxikita egon dedin Saileko Sailburuak bere lanbide eta/edo ikasketa-merezimenduei eta estatistikaren onetan egin dutenari begira izendatu ahal izango dituen hiru kide.

855. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 3- Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak Consejo de la Juventud de Euskadi - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua onartutako solaskide izango du, gazteriari dagozkion arazo guztietarako horrekingo harremanak Gazteriaren alorreko agintepideak eman dakizkion Sailaren bidez izanaz.

856. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 2- Aurreko apartaduan ezartzen den xede berdinez, gainbegiratzeko eta Jaurlaritzari egin diezazkioten erreklamazioei buruz horrek har ditzan erabakiak egiatan bete daitezen inposatzeko beharrezko ahalbideak izan ditzan eta hainbat sailetako kidez osatutako organo bat sortuko da arauz.

857. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 119. UZTAILAREN 6KO 6/1989 LEGEA, EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOARI BURUZKOA 1ELAO, A-I-29(f) 1989ko uztailaren 21ekoa (EHAA 144/1989.07.28). 2 Azaroaren 7ko 16/1997 Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeak Aldatzekoa, aldatua (EHAA 221/1997.11.18 eta hutsen zuzenketa EHAA 37/1998.02.24). Lege honetan agertzen diren aldaketa guztiak goian aipatutako legeak egindakoak dira: 1- Lehendakaritza. Zuzentza eta Autonomi Garapeneko Sailari eta Sailburuari eta Herriogasun eta Dirubideetako Sailari eta Sailburuari buruz legean egiten diren aipamenak, hurrenez hurren, funtzio publikoan eta ogasun eskudunak diren Sail eta Sailburuenekin ordezkatu behar dira. 2- Arduralaritza-Auzipidetarako Legeari buruzko aipamenak, administrazio-prozedurari dagozkionetan indarrean dagoen legediarenekin ordezkatu behar da. 3 Ikusi Konstituziokontrakotasuneko Errekurtsoa, 663,673 eta 687/1998 metatuak, 6/1989 aldatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoaren 16/1997 Legearen 10. atalaren aurkakoa. K.A.ak, 1998ko uztailaren 14ko auto batez, 10. atala etenik mantentzea erabaki du.

858. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0340 Hamargarren saila. Zerbitzu-koperatibak

859. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 2. Aurreko 1. txatalean jarritakoari heldu nahi diotenek, Foru Dekretu hau indarrean sartu eta 3 hilabeteko epearen barruan, horniketak l990.eko abenduaren 31 baino lehen Borondatezko Gizarte-Aurrezaintzarako Erakunde batean sartzera behartu beharko dute bere burua Ogasun eta Finantzen Sailaren aurrean.

860. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00017 a) Sailari edo sailei proposamen eta ekimenen berri emango zaie. proposamen eta ekimenok sailaren edo sailen konpetentziakoak diren gaiei eragiten badiete.

861. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 b) Delako proposamenari buruz sailak bere iritzia zehaztu beharko du eta, hala dagokionean, Eusko Jaurlaritzak.

862. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 1. Ekainaren 20ko 305/1995 Dekretuaren 13. eta 14. atalen arabera, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez eman beharko die informazioa sailei Europako Batasuneko proposamen eta ekimenez, proposamen eta ekimenok sailon konpetentziei eragiten badiete.

863. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 2. Eginkizun hori burutzeko, sail bakoitzeko organo arduradunari honako hauek, behintzat, bidaliko dizkio Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak:

864. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 c) Berariazko informazioa proposamen edo ekimen bakoitzari buruz, proposamen edo ekimen horrek sailaren konpetentziei eragiten badie. Akordio honekin balera datorren I eranskinean jaso dugu horretarako erabiliko den informazio fitxa.

865. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 1. Sail aginpidedunak edo, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzak duen iritzia zehazteko, legeak horretarako ematen dituen barne eta kontsulta prozedurak erabiliko dira.

866. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 2. Zehaztutako iritziaren berri eman beharko dio sail bakoitzeko organo arduradunak Europako Gaietarako Zuzendaritzari, honako hauek aipatuz:

867. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 a) Europako Batasuneko legegintza egutegian sartutako proposamenak, proposamenok sailari eragiten badiote.

868. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 b) Seihilabeteroko lehendakaritza aldiko proposamenak, proposamenok sailari eragiten badiote.

869. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 c) Sailaren konpetentziei eragiten dieten proposamen eta ekimenei buruz zehaztutako iritzia. Horretarako, II eranskinean jasotako eredu fitxa erabiliko da.

870. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 1. Legegintzako proposamen komunitario bati buruz EAEren iritzia zehaztu ondoren, delako proposamenaren eragina jasango duen sailak eta Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak iritzi hori defendatzeko eta aintzakotzat hartzeko jokabidea zehaztuko dute bien artean.

871. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 a) Sailari edo sailei xedapen komunitarioen berri emango zaie, xedapenok sailaren edo sailen konpetentzietakoak diren gaiei eragiten badiete.

872. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 b) Delako xedapenari buruz sailak bere iritzia zehaztu beharko du eta, hala dagokionean, Eusko Jaurlaritzak.

873. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 1. Xedapen komunitarioak barne araudira ekartzea Eusko Jaurlaritzaren edo Eusko Legebiltzarraren zeregina denean, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez emango die sailei xedapenon berri.

874. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 2. Sail bakoitzeko organo arduradunari delako xedapen komunitarioaren berri emateko, III. eranskinean jasotako eredu fitxa erabiliko da.

875. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 1. Sailak duen iritzia zehazteko, sailak horretarako dituen barne eta kontsulta prozedurak erabiliko dira.

876. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00021 2. Zehaztutako iritziaren berri eman beharko dio sail bakoitzeko organo arduradunak Europako Gaietarako Zuzendaritzari. Horretarako IV eranskinen jasotako eredu fitxa bidaliko dio.

877. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00021 a) Sailari edo sailei Eskualdeen Batzordeko irizpen proiektuen berri emango zaie, irizpen proiektuok sailaren edo sailen konpetentziei eragiten badiete.

878. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00021 b) Sailak eta, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzak zuzenketak egingo dizkio irizpen proiektuari.

879. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00021 Eskualdeen Batzordeko irizpen proiektuen berri Lehendakariaren Kanpo Harremanetarako Ordezkariak emango dio proiektuaren eragina jasango duen sailari, bera baita Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritzako kide batzorde horretan.

880. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 Sailak, hala badagokio, irizpen proiektuari zuzenketak egingo dizkio; eta saileko organo arduradunak zuzenketon berri emango dio Lehendakariaren Kanpo Harremanetarako Ordezkariari.

881. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 Zuzenketak euskal ordezkaritzak defendatuko ditu Eskualdeen Batzordean; behar izanez gero, eragina jasango duen saileko aditu baten laguntza izango du euskal ordezkaritzak.

882. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 1. Horretarako, sail bakoitzeko organo arduradunak 1995eko martxoaren 10eko akordioan jasotako organoen osoko bileren zein organoon laguntza organoen bileren dei, gai zerrenda eta aktak bidaliko dizkio Europako Gaietarako Zuzendaritzari, sailak jaso bezain laster.

883. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 2. Informazioa aztertu ondoren, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, hala badagokio, 5. atalean jasotako ekintzak burutzeko eskatuko dio sail bakoitzeko organo aginpidedunari.

884. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 3. Europako Gaietarako Zuzendaritzak organo aginpidedunen iharduerei buruzko datu osagarriak eskatu ahalko dizkio sail bakoitzeko organo aginpidedunari, parte hartzeko bide honetatik Jaurlaritza osoan lortutako emaitzak ebaluatzeko.

885. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 3. Sailek behin behineko gai zerrendan gai berriak sartzeko eskatu ahalko dute eta gai berri horiei buruzko bileran ordezkari baten bitartez parte hartu, Batzorde Bilaterala Eratzeko Aktan aurrikusitakoaren arabera.

886. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 4. Sailek, halaber, Estatuko Administrazioa Batzorde Bilateralera deitzeko eskatu ahalko diote Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari, bilera horretako gai zerrenda aipatuz.

887. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 5. Dena dela, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak Batzorde Bilateralaren bileren berri emango die sailei, sailen konpetentziei buruzkoak badira bilerok.

888. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 Hori lortzeko, honako bide honi jarraituko zaio: a) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez, eragina jasango duten sailei jakinaraziko die zein organotan parte har dezaketen autonomia erkidegoek eta autonomia ordezkariak nolako betebeharrak hartuko dituen bere gain gainontzeko autonomia erkidegoekiko.

889. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00016 Halaber, Autonomia-Elkarteango lan eta gizarte-politikabideei buruzko arazoetarako sail aholkuemaile gisa eratzen da.

890. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00016 Honako egiteko hauek dagozkio, bereziki, Kontseiluari: 1. Jaurlaritzari edo Jaurlaritzako Sailei lan edo gizarte-politikabideei buruzko saloak egitea, eta bai Jaurlaritzak bai hoietzaz gertatutako egitasmoei buruzko argipideak ematea ere.

891. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 3. Euskal Herriko Polizi-Ikastegia segurtasun-alorrean arduradun diren organoekin lankidetzan arituko da, Herrizaingo Sailak ematen dituen artezpide orokorrak jarraituz.

892. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00220 e) Kidegoko gainerako unitate edo zerbitzuei laguntzea, Herrizaingo Sailak emandako arauekin bat etorriaz.

893. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00220 Orohar, Foru Aldundiei dagokie aipatutako zerbitzuak burutzerakoan zuzeneko agintea izatea eta zerbitzuak burutzeko araubidea edo zerbitzurako oharpideak zehaztea. Eusko Jaurlaritzak eta Herrizaingo Sailak dituzten ahalmenen kaltetan gabe, bereziki hiru egiteko hauek dituztelarik:

894. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 Erkidegoak, halaber, helburu horiek lortzen lagunduko du, egiturak helburu dituzten funtsekin egindako jardueren bidez (Nekazaritza Bideratu eta Bermatzeko Europako Funtsa, Bideratze saila;...

895. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00040 Bi jarduerok bukatzean, Cosmos saileko En las costas del océano cósmico bideoaren hasierako minutuak eman daitezke; horrek bi jardueren autozuzenketa gisa balio dezake.

896. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Liburuak hamabost poema ditu eta, gaiari dagokionez, lau sail dituela esan genezake:

897. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 - Erlijio poemak: I eta II poemek osatzen dute sail hau, liburuko luzeenak, hain zuzen.

898. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 - Maitasun poemak: XII bitarteko poemek osaturiko sail honetan gizon-emakumeen arteko amodioa kantatzen du.

899. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 3. Aipatu hauez gainera, jar itzazu herronkan egunkariak dituen beste sail guztiak ere.

900. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 b) Begira zenbat orri eskaintzen dion bakoitzak honako sail hauei.

901. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0015 Lehenengo zifrak saila adierazten du, bigarrenak taldea, eta azken biek banakakoa (esanahi fisikorik ez dutelarik).

902. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Atarikoak sailak ez du beste helbururik.

903. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0026 - Koadernoan jasotako seinale bakoitza bere sailean marraztu.

904. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0178 Etxebizitza, Hirigintza eta Ingurugiro sailaren ardura da problema hauek zuzentzea.

905. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0046 Sail honetan komikia zeuk egingo duzu.

906. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Lau sail bereiz daitezke galde perpausetan:

907. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0190 Honen arrazoia, sail honen zailtasun mailan legokela uste dugu; zeren eta kontutan hartu beharrekoa da eginbeharra bera zaila dela batetik eta bestetik, euskarazko froga burututako subjektu euskaldun gehienak (guztiak ez esatearren), euskaraz alfabetatugabeak dira, eta honek zailtasun maila bat gehiago gehitzen dio frogari.

908. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 Azkenik arbel erraldoi bat agertu zitzaien, elektronikoa. Bertako datuen arabera, KIROLEN saila laugarren pisuan zegoen. Eskailera automatikora igo ziren.

909. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00046 Behin, ordea, enkargatua falta, eta ni jarri ninduten egun hartan nire saileko langileen kargu.

910. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0016 - Nobela erromantikoen sailean ikusi zaitudanean pentsatu dut agian amarentzat eguberri-oparia erosten ari zinela, ez dakit, baina ez daukazu horrelako liburuak irakurtzea gustatzen zaionaren itxurarik.

911. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00215 biztanlerik badio
heldua dela gaua kantatzeko ordua
eguna erantsiko diot esku formarekin eta izarrez joa
bakardadearen sailetik kaleok
aberri honetan ehundaka mende
milaka bataila
miloika igurtzi berri edaten aurreikusteko
eta ortzea

912. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00011 Halere kosta egin zitzaion saileko bihurtzen.

913. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00023 - Blade Runner horiek poliziak dira, badakizue, gu hiltzeko sail sail: departamentu berezikoak.

914. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0105 -Aurrena, sail handi biribil bat harrotu, eta iritsiko gara gero altxorrera.

915. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0051 Eta hortik aurrera turuta eta diana hotsen konpasetara egokitutako espetxe eta uda kanpamentu latzen sail zoritxarrekoa dator.

916. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Eta didan maitasunarekin, auskalo, ez jakin, agian bete egingo luke hitza eta taxuzko sailik gabe utziko Pirinio osoa.

917. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0085 Gero kasu guzietan egin behar zena egin zuen: Caroli bilete ttikietan mila dolarretara iristen ez zen mordo bat eman zion, gero bere karteran beste hainbeste sartu zituen eta hirugarren sail bat, guzira mila dolar inguru, bereizi zuen.

918. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0074 Orduan oraindik ez neukan bulego propiorik eta saileko lankide guztiek zekiten gure amodioaren berri.

919. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0008 Birjina eta Ijitoa-ren istorioan, nobela laburren saileko maisulan gehienetan bezala, gai lawrenziano nagusiak osatuki kondensaturik aurkitzen dira eta neurrian orekatuak mezua eta artea.

920. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0032 Baina, bestalde, bizitza osoa eman diodan ofizioaren deskribapenik ederrena iruditzen zait; piano irakaslea naiz S. hiriko musika eskolan, eta benetan sinesgarria da pentagramako notak, batez ere arrasto okerrez ligatuak dauden sailak, tximeleta beltzak direla esatea, disekatuak egon arren bizitza hari bat gordetzen dutenak, eta gu garela, interpreteok, musika tresnei eraginez tximeletak berpiztu ditzakegun bakarrak, txontxongilo batez astinduko bagenitu bezala, entzuleen bihotzetara sar daitezen.

921. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Neskatik bada nahikoa bietan, eta batez ere goikoan, brasildar sail ederrak egoten baitira tximiniko sutan atzeak berotzen.

922. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0025 - Horra zer dakarren zure sailetan pasatzen uztera zoazen bike horrek.

923. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Zigorren sailean Calmetek lurrak kanpora botatako eskomikatuak, hamarrenak ez ordaintzeagatik elizatik kanporatutakoak, eta abar aipatzen ditu.

924. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0042 Lan hau neketsua zenez, sailak sutan jartzen zituzten.

925. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0108 Aitzurrak hartuta, sail haietako tokirik gozo eguzkitsuenerantz abiatu ziren, non zuloa egin eta lur eman baitzioten.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 - Melodia soilik edo letrarekin batera (zailtasunaren arabera) zatika eta gero osorik, letrarekin egin den antzera, zati antzekoak argi ezberdinduz landu, eta sailak ondo menperaraziz.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00140 Udan, Sacksen lanak ezin aurkiturik liburudenda batean laguntza eskatu nuenean, saltzaileak medikuntzazko sailera bidali ninduen. Harritu egin nintzen. Banekien Sacks doktorea neurologilaria dela eta bere kasuen gainean idazten duela, baina neri adiskideak kontatuagatik uste nuen bere lanak fikziozkoen artean aurkituko nituela. Oraindik ez nuen ezer bererik irakurria. Orain amaitu berria dudan An anthropologist on Mars liburua ezagututa, sendoago pentsatzen dut Sacksek literaturazko apaletan ere baduela lekurik.

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00024 Gaur egun, IKERLAN ikertegi aditua da Mekatronikan (mekanika, elektronika eta informatikako teknologien konbinazio edo bateratzeari Mekatronika izena eman zioten Japonian), eta hiru sail operatibotan banaturik dago: Elektronika eta Sistemak, Diseinu eta Produkzioko Teknologiak eta Energia. Horrezaz gain, enpresa guztietan bezala, IKERLANeko zerbitzu-atalak daude: marketing-a, giza baliabideak, etab.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00026 - Plangintzaren koordinatzailea. IKERLANeko Giza Baliabideak Saileko zuzendariari dagokio eginkizun hori. Horrela, sortzen diren arazoei irtenbide ematen die. Eta, bestalde, Euskalanen funtzionamenduaren ardura du, eta definitutako proposamenak Zuzendaritza Kontseiluan aurkezten ditu.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Bertan jartzen duenez 1920ko urtarrilean idatzi zituen bertsook, ez dakigu 1926a baino lehen argitaratu zituen. Berauetan, 1914ko abuztuaren bian kanpai hotsek gerrarako deia iragarri zutenetik 1918ko San Martin egunera bitarteko gertaerak biltzen dira. Gerraren laburpen gisa ere balio dutelakoan, irakurlea aurrez koka dadin, eta nobelan zehar datozen bertsoak bere osoan irakurri ahal izan ditzan, nobelaren hasieraren aurretik jarri ditugu bertso horiek 80 Edizio hartatik liburura pasatzean Barbierek egin zituen aldaketa txikiak, berriz, oharretan eman ditugu liburuan zehar. Handiagoa den 16. bertsoko aldaketa, berriz, aurreko sailean aipatu dugu.

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00043 Haren alde egiten zuen beti bultza gure Probintzian. Esate baterako, herriz herri ospatzen ziren Euskal Festa edo Lore Jokoetan gipuzkera eskatzen zen literatur sarietan parte hartzeko (ugarienak ziren artikuluetan, olerkien sailean, ostera, edozein euskalkitan idatz zitekeen).

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00019 Oraingoan Serafin Baroja Pio Barojaren aita, Joaquin Gaston, Bruno Etxenike eta Damaso Legaz izan ziren epaimahaikideak. Euskarazko sailetan lau lan aurkeztu ziren. Karmelo Etxegaraik jaso zuen aipatu lehen sailean saria, Pedro Bereterrekoari lanarengatik, eta beste sailean aurkeztutako hiruek sari bana jaso zuten: Felipe Arrese Beitiaren Baserritar baten kantuak lehena, Claudio Otaegik akzesita Zoriontasuna lanarengatik, eta Etxegaraik, berriro, ohorezko aipamena, Euskal-herrian sortzen, Ameriketan iltzen idazkiarekin.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 ABC egunkariari dagokionez, albiste hauek normalean lehen orrialdean agertu dira, baina nekez dira notiziarik garrantzitsuena (kontuan izan behar da Abc-ren lehenengo orrialdearen tamainak eta konposaketak ez duela zerikusirik gainerako egunkariek plazaratzen dutenarekin). Gertaera hauek Nacional sailean azaldu dira, baina bigarren maila batean, normalean ez baitute sekzioa zabaldu. Albistearen jatorriari dagokionez, kasu ia guztietan erredakzioak landutako lanak izan dira.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Baina datu asko edo gutxi edukitzea bazterrera utzirik azterketa-metodo bezala interesatzen zaigu hiribildua gune eraikitzat hartzea, inguruko Komentuei begira, erlazio arkitektoniko eta formalen sail zabal eta aberatsa adierazten duelarik bien eremuan.

935. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00030 Ondorioz, gizateriaren historia produkzio-modu nagusitan sailka daiteke. Hauek dira sail nagusiak:

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00096 - Mishna hau irakaspena da, hebraieraz idatzia. Sei zati nagusitan banatua dago. Zati edo sail hauetan (sedarim) arau eta bedeinkapenak, jaiak, gaitzak, objektu sakratuak eta gauza garbiak... xedatzen dira. Mishnaren ikasketa erlijio eginkizunetako bat da, gainera.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00035 Izan ere, XVIII.ean ez zen dena Ilustrazio eta filantropia izan. Kleroaren eta handikien sail handi batek jarrera zaharkituei lotua eta garaiko berrikuntza intelektualei bizkar emanda jarraitu zuen.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Ura tenperaturaren konduktore ona da eta, hotza nahiz beroa denez gero, organismoan bere eragina dauka. Itsas bainuak hartzen, ur gaziaren onura eta gorputzean uhinak egindako mugimenduarekin gozatu ezezik disfrutatu egiten da eguneroko bizitzak ematen ez dituen abantaila sail batez.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 Sei sailez osatzen zen kultur erakunde hau: hizkuntza ta literatura; etnografia, kondaira, legea; ohitura eta irakaskuntza; nekazaritza; industria; salerosketa. Hizkuntza eta literatura saila zen nagusiena.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00118 Agian, oroigarriak ditugu, besteak beste, Francisque Michel-en Le Pays Basque (1857) deritzan liburuko Poésies populaires des basques saila, J.D.J. Sallaberryren Chants populaires du Pays Basque (1870), J. Manderolaren Cancionero vasco (1877-1878) eta beste.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluari dagokio, jardunaldietan onartzen den Plangintza Orokorraren helburu nagusiaren baitan sail bakoitzerako helburuak finkatzea, plangintza sektorialki diseinatuko denez sektore bakoitzeko batzordeek zeri erantzun behar dioten jakin dezaten.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 Garrantzitsua da Kontseilua izatea helburu sektorialak markatuko dituena, eta sail bakoitzerako plana diseinatzeko eratzen den batzordea hasi behar ez izatea zein helburu izan behar duen eztabaidatzen.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 - Zerbitzu publikoen euskalduntzeko prozesuan aurrera egitea, sail- eta sektore-planak garatuko dira, euskara administrazioan, osasun-zerbitzu publikoan eta justizian lan-hizkuntza gisa sar dadin.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00199 Baina ez dira hauek Lurdes Iriondok plazaratutako antzerki lan bakarrak 1979an, eta Kimu sail horretan ere, Buruntza azpian antzerkia argitaratu baitzuen.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00321 Alde horretatik literatur aldizkari bat baino gehiago da. Sukalde xokoa, margoketa, jolasa, ... sailek aberastasun handia ematen diote aldizkariari; gainera, gurasoentzako orriak argitaratzen dituzte gehiagarri moduan, gurasoei interesa dakiekeen gaiei buruz edo aldizkariari buruzko informazioarekin eta bestalde Kometa gazte aldizkaria atera berri da talde hauek berek bultzatuta.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00560 Lehen bi aldiek frankismoaldia osatzen dute. Hor sortu ziren argitaratzaileetatik gutxi gelditzen dira bizirik: Auspoa, Auñamendi, Txertoa, Luis Haranburu, Kriselu, Gero, ezagunenen artean. Gehien-gehienak aspalditxo hil ziren: Ekin, Kuliska Sorta, Aintzina, Cinsa, Gordailu, Irakur Sail, Lur, Goiztiri, Ediciones Vascas, Iker, Leopoldo Zugaza, etab., eta ez horren aspaldi Etor.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00118 Hizkuntzen iraupenaren eta ordezkapenaren azterketa Fishmanek hizkuntzaren soziologia dinamikoa deituriko sailean kokatzen da: la sociologia dinámica del lenguaje, intenta dar contestación al interrogante ¿qué es lo que explica las diferentes causas del cambio de la organización social del uso lingûísticos y del comportamiento ante el lenguaje? (1988b: 35).

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Muga hori ezartzeak hainbat termino kanpoan uztera behartzen du, baina saiatu gara oinarrizkoak jasotzen eta aurrerantzean hiztegi osagarriak, sail espezifikoetakoak (kontabilitatea, merkaturatzea,...), ateratzeko asmoa ere badugu.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Eremu-zuhaitza erabakitzerakoan, sail eta azpisail ugaritan galdu gabe, bost sail nagusi hautatu dira. Fitxak osatzean, garrantzi handia eman zaio erdarazko terminoak, batez ere frantses eta ingelesezkoak, berrikusi eta osatzeari bakoitza jatorrizko iturrietan ziurtatuz eta ahal izan den neurrian alemana ere jaso da, nahiz eta liburuan ez argitaratu.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Baliokideak aurkitzeko zailtasunak izan dira sail batzuetan, kontabilitatean eta banku-sisteman batez ere, herrialde bakoitzak bere funtzionamendua duelako.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Beste sail edo organismo publikoetatik etorri eta ikastetxeak irakas-jarduerarako destinoarekin hartutako subentzioak dira.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Hiru mota bereizten dira: Eusko Jaurlaritzako beste sailak, udalak eta diputazioak.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00028 Hona etsenplu bat: Genus (genus, generis, genere, genera, generum eta abar) latinezko paradigma, eta génos (génos, géneos, géneampiuml;; génea, géneon eta abar) grezierazkoa hartzen badira kontuan, sail horiek ez digute ezer adierazten, nahiz bakarka hartu, nahiz beren artean erkatu.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00028 Bestelakoa da, aldiz, sanskritoari dagokion saila eransten badiegu (ganas, ganasas, ganasi, ganassu, ganasam eta abar).

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00144 Har dezagun, esaterako, perpausaren zatien saila: Zertan oinarritzen da izenetan, izenondoetan eta abarretan bereizturiko hitzen sailkapena? Linguistikoa ez den oinarri guztiz logiko baten arabera egiten al da, gramatikaren eremuaz kanpotik aplikatuz, Munduko bolan luzera eta latitudea aplikatzen diren bezalaxe? Edo hizkuntzaren sisteman bere lekua duen, eta, gainera, hizkuntzak baldintzatua dagoen zerbaiti dagokio sailkapen hori? Hitz batez, errealitate sinkronikoa al da?

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Nortasunaren psikologiako aldagai garrantzitsuek bereizgarri sail bat dituzte, metodo zientifiko orokorra egokitzera eta partikularizatzera daramatenak, nahiz eta une batean edo bestean ia ikerketa estrategi guztiak erabiltzen diren.

957. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00057 Helsinkiko Unibertsitateko Suomiera Sailak jasotako morfologi bildumaren kopiak daude institutuaren gordailuan.

958. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00104 Baloreak izendaturiko sail honetan, irakaslearen interbentzioa baino lehen, denon artean lan egin ahal izateko beharrezkoak diren oinarrietan etendura batzuk ikusi ditugu, zuzenki balore eta jarreren multzoan sar ezin ditzakegunak.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00052 Sail honetan, saiatuko gara aztertzen umearen minaren tratamendua ikusmira famakologikoaren aldetik, eta medikuntza tradizional edo konbentzional egun deitzen denaren barnean.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 Are gehiago, euskalgintzarako aurrekonturik handiena duten EAEko herri-administrazio jakinetara mugatu garela, hots, Eusko Jaurlaritzaren barnean, euskara sustatzeko aurrekonturik handiena duten sail edo ataletara, hiru foru-aldundietara eta hiru hiriburuetako udaletara.

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00019 Aipatu bilduma Arabako Arte Ederren Museoaren fondoetan sartu ondoren, bilduma honek izandako trataera gainontzeko sailek izandako bera izan zen, lan desberdinen jatorriaren araberako bereizketarik egin gabe.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00156 Horregatik egintza partikularraren oinarriztapena motiboaren bitartez eta horren beharrezko ondorioa gutxi kontrajartzen bazaio ekintzari oro har eta esentziaren arabera bakarrik bere baitan arrazoigabea den nahimen baten agerpena delakoari, era berean gutxi kontrajartzen zaio soinaren funtzioen azalpen fisiologikoa soin horren existentzia osoa eta bere funtzioen sail osoa nahimen haren, zeina soin beraren kanpoko ekintzetan motiboen arabera agertzen baita, objektibazioa bakarrik delako egia filosofikoari.

963. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Jakina da Lafittek ukan aditzaren voix dative eta active-dative deiturikoetan eragin larria antzeman daitekeela XIX. mendeko autore lapurtarren lanetan eta horien artean, bereziki dio sailaren oinarri ezberdin ugari ikusiagatik gizaldi honetan behe-nafarreraren esparrutik heldu -ai- le radical erau a été réduit a ai chez certains Bas-Navarrais. Ex: eman daizkit, il me les a donnés Pierre Lafitte, Grammaire... 295. or. irakurtzean, -au- lapurtarragoaren ordez.

964. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Era ezberdineko lanek dute argitaraleku ZUTABEko hainbat sailetan.

965. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Sail batzuk ale guztietan azalduko dira.

966. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Irakurleak zein artikulugileak berauen izaeraz hobeto jabetzeko edo, hona hemen sail zenbaiti buruzko azalpen labur-laburra.

967. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Sailak iragarki, ohar eta bestelako idazkietan aurkituriko perlak islatu nahi ditu.

968. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Sailak prestakuntza horretarako programak eta emaitzak ditu aztergai.

969. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Bestelako lankidetzak: Orain arte aipaturiko sailetan sartzen ez diren idazlanak.

970. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Artikuluok orientazio akademikoa dutenez, lan nahikoa sakonak biltzen dira sail honetan, honako arlo hauen ingurukoak besteak beste: Psikolinguistika, Andragogia, Pedagogia, Didaktika, Soziologia, Xede berezietarako hizkuntza; baita, irakaskuntzarekin zuzenean zerikusirik ez izan arren, hizkuntz irakaskuntzarako aberasgarri izan daitezkeen hainbat arlotako ekarpenak ere.

971. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 Dakidanez Oihenart izan da lehena sail horretan sartu dena.

972. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 Orotarat, XI. kapituluan, Poésies populaires des Basques deritzanean, emaiten ditu hanbat eta hanbat kantu, 70 bat bederen, ondo sailkatuak Chants historiques, chansons politiques, légendes poétiques, chants fuñebres, romances, chansons morales, satires, chansons diverses sailetan.

973. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Edo beste modu batera esanda: letra ugaltzen den neurri berean ez da ugaltzen irakurketa, aitzitik, lehen gertatzen zenaren antzera, idazkeraren sail handi bat entzupen publikora eramaten da.

974. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Berari zor diogu Geografia General del Pais Vasco-Navarro saileko Guipúzcoa tomo mardula.

975. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0094 Bi sailetan banatuko ditut goraxeago egin dudan bereizketaren arabera.

976. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0094 Lehen sailean, azken batean egitura oker edo agramatikaltzat hartuko genituzkeenak ditugu, emakumea izkutuan utziko ez balute ere gaitzestekoak direnak:

977. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0978 Ez dugu ahantzi behar sail honetan ere maila goreneko lana burutu zuela Mitxelenak: Apellidos vascos (1953, 3. arg., zuzendua eta osatua, 1973, facsim. 1989).

978. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0269 Berriketan eta Nahas-Mahas ataletan bakoitzean hamar bat lan; beraz, epe horretan sail honi eskainitako lana, besteekin konparatuz, ez zen hain urria izan.

979. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Garai hartan, azaldu zuen hizlariak, gutxi batzuk osatzen zuten Donostiako Fakultateko Zuzenbide Zibil Saila, eta gazteak ziren denak; baina, denbora aurrera, sendotasun eta ikerketa gaitasuna handitzen joan dira; batez ere, Bizkaitar Zuzenbideari dagozkion gaietan, dogmatika zibilista eta foruari dagozkion gaiak uztartuz.

980. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Euskal liburudendetara hurbiltzen den edonork gaztelerazko irakurle asko harrituko lituzkeen itzulpenak topa ditzake hainbat bildumatan (propaganda gehiegirik egin gabe, Igela-ren Sail beltza, edo Ibaizabalen Klasikoen itzulpenak, edo eta Erein-en Auskalo Saila, edo eta Elkar-en Itzul eta Branka Sailak).

981. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 1.- Jaurlaritzak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren proposamenez, Dekretu bidez onartuko du hizkuntza-ereduen araubidea Lege honen 46. atalean erabakitakoaren mende.

982. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, gurasoen edo tutoreen nahia eta zonaldearen gizarte eta hizkuntza-egoera kontutan izanik, ikastetxe bakoitzean eman beharreko hizkuntza-ereduak izendatuko ditu.

983. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 2.- Aurreko atalkian ezarritakoarekin bat etorriz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak irakaslegoa euskalduntzeko plan urteanitza burutuko du.

984. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0019 Lehen sei ipuin edo testuek izenik ez duen lehen sail bat osatzen dute datozen beste ipuin guztiei kontrajarririk.

985. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0030 Alabaina, eta lehen esan dugun bezala, Azken hitzaren bila sailaren egiturak modernitatearen aurreko eredu narratzaile batera garamatza, hain zuzen, pertsonaia batasunik gabe, narratzaile batasun huts bat baino gertatzen ez den narrazio egituraketara.

986. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0031 Azkenik eta sail hau bukatzeko, Azken hitzaren bila-n bezalako narrazio egitura honek literatur modernoarekiko azaltzen duen beste diferentzia nagusia adieraziko nuke, alegia, bere ez-teleologikotasuna.

987. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0795 Multzo zabala, adibide ziur-ziurretatik lauso-ilunetarainokoa, osatzen du sail honek.

988. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0795 Mezu-igorlea saia bedi, halakoetan, irakurleari informazio osatuena ematen: berrelkarketa horren muin-muineko bikotea zein den garbi adierazteko, bereziki, hobe izango da bikote hori marraz lotzea eta bestea bereiz ematea: kale-garbiketa zerbitzua, gizarte-segurantza saila, foru informatika-elkartea, (Kaliforniako) adimen-heldutasun testa.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Ikastetxeen mantenimenduaz arduratzen diren administrazio publiko desberdinek finantzatutako gastuak lortu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eta beste hainbat saili eta Udaletxeei, 1989ko gastu horien desglosea egin zezatela eskatu zitzaien ikastetxez ikastetxe.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 - Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 - Beste publikoak: Eusko Jaurlaritzako beste sailak eta Diputazioak

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0257 Hitzak jasotzeko arlo semantikoko sailak egin zituen, euskal kultura-etnografia tradizioko lexikorik jatorrena bildu zuen.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0257 Hona hemen egin zituen sailak, berak azaltzen dituen arauera (1853: xkvii):

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Goethenen Marienbadeko egonaldia edo Scott-en eta Amundsen-en Hego Polorako ibilbideak azaldu zituen bezala, sail berri bati ekiteko asmoz.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 Izan ere berriek eskuz esku korritzen dute baina igorpen berriek ez diote lehen iturriaren lekukotasunari herdoil eta nahasketa baizik eransten (1970: 26-27) 2 La búsqueda de un método que permitiera eliminar en lo posible lo subjetivo se remontaba a los orígenes de la filología y se halla estrechamente ligada a la concepción del libro como transmisor de unos significados fundamentales -la res-, que se conformaban a su vez a través de unos significantes únicos -los verba-, Blecuaren aipua (1983: 9) zorigaitzez hemen moztu behar dudana jarraipenaren interesa (eta humorea) begibistakoa den arren. Aitortu behar dut neurri batean harritu nauela begiratu ditudan testukritika eskuliburu eta lanetan hiztegiek aurkezten dituzten arazoez ezer ez aurkituak. Halere, nago testukritika ez-mekanikoaz (hots ez-Lachmanniarraz) aritzen direnek bederen baluketela horretan interesik; pentsa bedi, urrutiago joan gabe, zeharkako tradizio, aipu, zuzenketa/berridazketa eta abarretan hiztegiek (inoiz batek baino gehiagok) duten garrantzian. Testuan ematen den Malkielen gogoetak hiztegigileei beharbada sail-barnetiko interesik ere sor liezaieke.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Horrela, besteak beste, maila adberbioak hain, guziz, txit; ez, ia inoiz, oso izen sintagmaren barnean maiz hartzen duen lekua: ondore guziz gaiztoak (37. or.), toki zeiñ izugarrian (53. or.); norengan saileko kasuak genitiborik gabe eraikiak: gizonak ganako (35. or.); -etatik bat; guzien -enak; horrenbeste bat; zein asko etab. izen sintagmari doazkionetan.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Geroenean, behingoan, bertatik, gehiagoren gehiago etab. adberbioen sailean.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Etorri ez al zen gisakoak, mendeko perpausen sailean...

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0031 Euskarari eman zion tartea ere aipatzekoa da, 57 Honako sailak aipa daitezke: Pro euskera; Euskaldunen xokoak; Asteko Berriak; Euskel Solasa; Berri Berriak; Nahas-Mahas; Euskararen Adiskideak. Idazleen artean, Larreko izan zen maizenik idatzi zuena. Luis M. Mendizabalek 1974.ean egin zuen La Voz de Navarra, un caso de periodismo vasco lizentziatura memorian [Universidad de Navarra] esaten denez, Larreko, Manezaundi, Zirt, Joseba, Irular [Larrekoren seme Aingeru Irigaray], Agurre-tar Anastasi eta Gurbindo [Jose Agerre] dira euskaraz gehien idatzi zutenak. berau izan bait zen Nafarroan gehien ahalegindu zena. 58 Euskeraren Adiskideak erakundeak euskarazko idazki batzuk igorri zituen 1931tik 1934era bitarte Iruñeko egunkarietara. El Pensamiento Navarrok eta Diario de Navarrak 6 egun iraun zuten ateratze lanetan, La Vozek berriz, 1934a arte, erakundeak igortzeari utzi zion arte. (Ikus Oses Larumbe, op. cit., 422. or.).

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Ondorengo ikerkuntzak zertan oinarritu jakiteko antolatzaileek eusko ikaskuntzen egoera, sail konkretu horietako bakoitzean zein zen ezagutu nahi zuten (...).

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Hala, Edorta Kortadik bete zuen Idazkari Nagusiaren aulkia; 1982ko urtarrilean Batzorde Nagusiak izendatu eta ordurarte Arte Plastikoen Saileko Lehendakari izandakoa, hain zuzen ere.

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0015 EUSTATek, Nekazaritza eta Arrantzu Saileko Sektorekako Analisia eta Estatistika Gabinetearekin elkarlanean 1981ean hasita Euskal Autonomi Elkartean egiten duen estatistika-eragiketa honek bere metodologia propioa eta bere prozesuak eta faseak ditu.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0013 - ...ofizio honen bitartez datorren ekainaren 15ean ohizko orduan saileko zuzendari guztien bilera izango dela jakinarazten dizut.

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0162 Bai Maoren ondokoak eta bai Leninen ondorengoak aldatu dira, baina sail beretik joan dira.

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 Horregaitik hirurak jartzen dira sail berdinean.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0204 Osagarrizko esaldiotan bi sail bereiztuko ditugu:

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Eskola honetan lau sail irakasten ziren: literatura, matematika, astronomia eta medikuntza.

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Sail hauetako bakoitza irakasteaz gain, gaurko ikerketa-institutu baten antzera funtzionatzen zuen eta garai hartako munduko liburutegirik handiena han egon zen (400.000 liburu).

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0049 Aurreko sailetan aditzera eman dugunez, oinarrizkotzat hartu ohi den ordenaketan, euskaraz, perpausaren bukaeran agertzen da aditza.

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0049 Horrela ba, a saileko zerrenden ordezkoak, ondokoak izan daitezke: hauexek, hurrengoak, hurrengook, hurrengo hauek, honakoak, honakook, honako hauek, ondokoak, ondokook, ondoko hauek,...

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0100 3.2. sailean eta bertako 7 oharrean, hain zuzen ere, horrelako zeinu ortografikoak justaposizio eta koordinazioaren artean dagoen harremana adierazteko balio duela eman dugu aditzera.

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0117 (7) Konposaketa biokimikoa aztertuko dugu sail honetan

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0065 Sailen izenak, ostera hein handi batean, behintzat, baserriak berak erabakitako barne-zatiketak direnez gero, baserriko barne-erabilketaren partiketak, alegia, euren erabilketari berari doazkio.

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0065 Hortarako, Peru baserriko sailen gorabeherez baliatuko gara.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0065 Oraingo 27 sailek neurria, izena eta edukia eskriturek dioten bezalaxe dituzte.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0065 Badira hemen bi sail, lehen, errepidea egin aurretik elkarren ondoan zeudenak, batari erizteko, artzan-zuria, edukiari begira zegoena, eta besteari izena jartzeko, etxe-azpi, etxebizitzari so zegoena.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0065 Hala ere, parentesi bat ireki behar dugu hemen, zeren eta sailetako izenen kontua ez bait da erabilera arazoaz esan dugunaxearengatik ezin bait du prozesu amaitua.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Autoritarismoak bakarrik ez ditu deusezten, hitzaren zentzu osoenean, zapaltzaile eta zapalduak; demokrazia bera ere sail aproposa da gizabanakoaren kaskartasuna eta ezintasuna garatzeko.

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Kontua ez da horren errua sistema demokratikoari botatzea, baizik eta demokrazien ezaugarri den hezkuntzaren baitan dauden joeren sail oso bati.

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0059 - Izen propioekin apostrofe eran sailak osatuz.

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Gai honek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarentzat duen garrantziaren frogatzat jo daiteke Hezkidetzako Aholkulariaren figura sortu izana.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Une honetan badira, Sailak onetsi eta subentzionatuta, hainbat Proiektu eta Mintegi, Hezkuntza Sistemari ekarpen baliagarriak egiten dizkiotenak.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Irakasleek hezkidetza arloan burututako ekintzak ez dira Sailak egindako eskaintzetara bakarrik mugatzen, urrunago doaz, eta benetan funtzionatzen ari diren Mintegiak onetsi direnak baino gehiago dira.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Horrela bada, Sailak egindako deialdietara bildu zirenetik aparte, beste batzu ere ari dira funtzionatzen, batez ere Bizkaian, non Hezkidetzako Aholkularitzatik 12 Mintegi koordinatzen baitira, Lurralde osoan zehar sakabanatuak, eta mintegi horietan 116 irakasle, emakumezko zein gizonezko biltzen direlarik.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Osasunaren eta emakumeen gaineko azterketak arazo batekin topo egiten du, baldintza biologiko berezien mugarekin, alegia, eta hori kontutan hartu behar da osasun arloan gizonaren eta emakumearen ezberdintasuna azaltzeko orduan (11). Martínez Ten, Carmen eta Martinez, Rosa, Indicadores Sociales de la Salud de las Mujeres. Indicadores Sociales para la Mujer liburuan, Debate Saila, 8. Gizarte Arazotarako Ministeritza, Emakumearen Erakundea, Madrid, 1989. Egileek azpimarratzen dute beren helburua ez dela erredukzionismo biologistak egitea, frangotan erabili izan direnak, bestalde, emakumeen gutxiagotasuna frogatzeko, eta horretarako eragin handia izan dute bai medikuntzak eta baita osasun sistemak ere, estereotipoak eta arau definizioak sortuz, azken finean jokabide ideologiko sexista baten ondorio baizik ez direnak.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Giro horretan dauden haurrek mehatxuz betetako mundu bat bizi dute, segurtasunik gabekoa, sendimenduzko tinkotasunik eskaintzen ez dien ama batekin, eta ikusiaz bat beldurrez ikaran jartzen dituen aita batekin (32). Herrera Rivera, Alicia. Mujeres Maltratadas. Emakumea eta Gizarte Zerbitzuak. Dokumentuak saila, 5. Kultura Ministeritza. Emakumearen Institutua. 1984eko irailean.

1027. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Lehenik esan beharko zaigu zehaztasun ta xehetasun gabez geuk, euskaldunok osasunbide, sendabide sailetan zer asmatu dugun, sekulan ez dugula erraz jakingo, ustegabeko aurkikuntzak egin arte, baina bost axola zaigu, naziokerien eztabaidetan sartu nahi ez garelako.

1028. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 lehenik espartina eta gero sail berdineko oskia (zapeta) egin da gehien bat.

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Modu asko dago egilea zein den ez antzemateko: aditza hirugarren pertsonan (jakinarazten da, honen berri ematen da), egitura pasiboak (aztertua izan da...), erakundea jotzea egiletzat (zuzendaritza/sail/udal honek erabaki du).

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0024 Aurreko saila (2.1.) osatzen duten lanei so eginez, gehienak ikertzaile amateurren emaitzak direla ohartuko gara.

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0150 Hauek, beren musika programaren barnean honako sailak sartu beharko lituzkete:

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0255 Bereziki, NOR, NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK sailak, orain eta lehenaldian.

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Dena zen pozbide, dena itxaropengarri Elizako sailetan.

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 2. Sendoa argitaletxeak Hiriburuak. Donostia liburua kaleratu zuen bost liburuk osatuko duten sailaren lehen atal bezala.

1035. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0108 Beraz, asmoz itsasoa gai duten nobelen trilogia bat izatekoa zena lau eleberriko sail bat bilakatu zen azkenean.

1036. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0046 eta sail honetakoak maizenik ez zaizkigu harrigarri iruditzen, XVIII-XIX. mendeetako lan eskerga baten ondorio nabarmena baina sarri isilik utzitakoa diren arren.

1037. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0034 Oso urriturik dabiltza horren jarraitzaileak ere, eta ez da ikusten, beren burua beste zientzietan distiratzeko modukoa aurkitzen dutenek, beren fama sail honetan arriskatu nahi dutenik, izan ere hemen edozein ausartzen baita, gainerako gauza guztietan ezjakina izanda ere, judizio erabakiorra ematen, alor honetan oraindik ez baitago neurri eta pisu segururik, sakontasuna eta axaleko berriketak elkarrengandik bereizteko.

1038. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0086 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta udaletako Gizarte-Ekintzako Sailek ikasteko bekak eta laguntzak banatzeko programak dituzte.

1039. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0216 Sail honetan azterlan eta ikerlanak aurki ditzakegu, maila teorikoan edo enpirikoan alderdi zehatzak edo orokorrak aztertzen dituztenak.

1040. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Txirritarenak berriz, puntu bat gehiago du, eta doinua ere badakar Antonio Zavalak, Errenteriko Juanito Zabaletari jasoa 16 Ikus: Txirrita, 169 orria. Auspoaren Sail Nagusia, 1992.

1041. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Inolako zalantzarik gabe, sail berekoak diren bertso zatiok berriz, Astaitzagako Mikela Labayenek kantatu dizkit:

1042. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Bi urteren okerra goitibehiti, aitona xahar haretxen ahotik jasoak zituen Leitzako kantak Aita Modestok, eta nago patxadan hartu izan balu, horiez gain beste bost kanta 1 Ikus beste bat Leitzalarreko artzaiaren bertsoak izeneko sailean. eder ere kantatuko ez ote zion.

1043. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 1 Ikus beste bat Leitzalarreko artzaiaren bertsoak izeneko sailean.

1044. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Azkeneko honetako ahozko usarioa azalduko zaizu sail honetan.

1045. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Miel berriz, emendik Andoaiñe yoatekotan zebillen ordun, da yoateko aurreko eunetan ementxe trastek prestatu, astelenen lanera yoan, telle fafriken aitzen baitzen ori Andoaiñen ta azpitik lurre yaten ai zela, gañetik mendie erori te azpin arrapatu zun 5 Ikus kontu gehiago Yoantzarko kontuen sailean.

1046. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0473 azkenekoa Lesakeneko Felix Gartziarena alargundu zenen 63 Ikus Gartziarena Aizkolariaren sailean, azken aldera, baño berak esaten tzun oso ongi zegoala gure etxen, ta ezetz.

1047. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0223 Aita Donostiak bildutako Azken hitza bere zuen buhamesa elkarrizketak sail horretako itzal-xinu baten itxura guztiak ditu.

1048. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0322 Emakume batek amaginarrebaren aurka esaten du Frantzia Korteko saileko baladan:

1049. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0200 Aleak, sail bakoitza banatzen den heinean zenbait sortaz osaturiko gerriko bat osatzeko, halako batean, hamabi jostorratz eta hamabi hari, batera, eduki nituen lanean, tokian bertan jos daitezke berriro edo, egokiago oraindik, aldez aurretik plastilinazko geruza mehe batez estali den kartoi batera alda daitezke denak, banaka.

1050. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia