XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Ortxe dakuskuz eguno illundu bako argitasuna ta beit izegiriko sua, gautu ezindako eguna ta eriotza bako bizia.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Alde batetik, zeure ogen eta dongakeri orrein samalda izugarria ta euren gaiztakeri ta ezaintasuna, bestetik lasterrtxe letorrkizun eriotz, epainkunde ta barrendiko sua: batetik, Jaun onak egin dautzuzan erruki ta mesede andiak, bestetik zeuk berari egin dautsazuzan laido ta irañak: batetik Jaunaren zugazko ontasun eta maitasuna, bestetik zure beraganako dollorrkeri ta eskarr gaiztoa gomutau ta auznarrtu egizuz: zeure dongakeri izugarriakin lotsaturik, Jaunaren aurrean auzpaztu zaite ta biotz-biotzez esan egiozu: ¡Erruki zakidaz, ene Jaun ori, nitzaz obendi eskarr gaiztoko aonegaz erruki!(Luc. XVIII, 13).

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 Bere zirikada gaiztoai aurrka egin ezik, garramuraren sua lasterr biztuten da, ta su ori bizkorr itzali (amatau) ezik, ekandu txarra arrtzeko be, aldi laburra naiko izan oi da.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 San Estanislao Coscacoac ez eban bein bere berba eguin Mariyari eutzan maitetasunaren ganian, bere entzulai adierazo bagaric, bere biyotzian eucan Mariyaganaco maitetasunaren sua.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Jaun Jaungoico-au da arimiaren oguiya, ta beste janariyac gorputzian eguiten dabiena, auxe berau eguiten dau ariman, biar dan guertutasunagaz artu esquero, beragaz bat eguiten da, berac daucana leguez esanda; da sua leguez, atarateco biyozetic, araguiyaren su ta berotasunac amatauco dabezan su garrac.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Goiz-berandutxoan agertu zan Ontziagintaria, iñok ezekizan eskutuko bere atx-zuloetatik; zorroa bete lanpernagaz; jeupadaka ta eskuziñuka deitu eutsen lagun guztiai; sartu zituan lanpernok ur gezalagaz ordurako sugañean egoan topiña baltzean, da asi zan lagunok ekarren arrantzea zelangoa zan ikusten...¡Marari marariena! Lupiñarik ezetorren.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zer iaritxiko dabe albo-erri gaztetxuok gure Ama zaarraren gorputza gau ta egun, oiñez ta burdiz, burdiñaz ta suz zaurituarren? Ezta asko gure Ama samurraren bizia il al izateko, beren bizkar-azurra (Pirineoetako menditeria) ta gorputza zulatutea.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Zein da etxean izan leitekean surik andiena?.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Poza ta alaitasuna erakusteko, barriz, inguruko baso bi edo iruri su ezarri eutsen eta izan eben bai zegaz asebete euren bizitza baretsu ta gentzatsu garaitirako.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Baña pilistindarrok orroaka etorkiozala, suak bedar igerra legez, lokarriak austu, ta astoaren matrail-azurragaz mille gizon garbitu ebazan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Bearrbada zure gurasoak, seme-alabak, anai-arrebak, edo... beinzat lagunak, gau ta egun, olerrkariak esan zuan bezela, negarrez eta oyuka diotenak:
Intziria dot-Neure lana,
Sua jana-Sua edana:
Zerr janik ez-Garra ezpada
.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Baña, ¡ze bildurr ilgarrija ixango dot dantzubodanian: Zorigaiztua, alde-zakidaz betiko subara! ¡Neure Jaungoikua: ¿zein ixango ete da nire epaya? Eta ¿ez dot ardurarik, neure zoruna lorrtzeko?.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Asi ziran lekaimiak, lasterr sartu ziran neskatillok, alako garr ta subakin, bero nenguan nerau be, sutu nintzan, eta aorr danok abo eta bijotz batez Iñaki deunaren ereserrkija abestuten.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 LAIT, - Begira... ona... bainan... (Mendian bigarren sua).

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 LAIT, - Bai (30) (Mendian irugarren sua).

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 Sua, sua, sua, sua.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 KAXKO.: ¿Zer erretzen da? Sua nunda?.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 Ertz batian esku bat biyotz bat eskañiyaz... biyotz gañian sua... eta be aldian iru-odol thantho ollo odolakin egiñak.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 Lanak, gizonaren trebetasun mardulak sendotu, adimenaren su gartsua pizkortu ta egingai egoki ta ausartenak bururatzen dizkio.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Alper alperric inpernuac
Botaco ditu bere suac:
Cristoren fede garbidunac
Izango guera euscaldunac
.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Nere Jaun-Jaungoiko! Zure ezaupide bereziya, su erretzaille izatea da, ta su ortatikan Serafiñai besteai baño geyago eman ziyezun; orrela zure izatea argiyago ikusita, Zuganako maitetasunean sutu-suturikan egoteko.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Aingeru irazeki aben irabazi goi-goyak, azkeneko egun onetan eskeintzen dizkitzut; eta oyezaz batera, lurrako Serafiñ egiteko, gizonen biyotzetan Jainkozko suba ixuri ta irazekitzera etorritako zure Seme Aragitubaren Aurr-zai ta Ait-ordeko, baita Serafiñen Erregiñarekin ezkontzeraño goratu zenduban Jose Doitsurenak.

25. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

26. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Su piztu bear dut, gaur atzo bezala,
Biotza kolkoan miñez daukadala
.

27. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Ordun su-ondoan, ni negar ta negar;
Nitzat urgazirik ezerk ere ez dakar
.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Oraingoan ez zan asarre-arrastorik ere, guda bukatu ta sua itzali zan.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Eta ura suaren berotasunak urtzean, aoz-gora jarri-ta beti bere edan-aldia egiten zuan.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Ziñez, bein baño sarriago geure lurreko garatz, arazo ta zeregiñak eraspen eta maitasun onei gañean autsa ezarrten dautse: orduan, auspeko sua lez, ixil, estal eta ezkutu egon oi dira ta euren bero ta indarra be galdu dabela dirudi; baña ¡bai zera!: gañeko auts orri pizka bat eragin ezkero, azpiko eraspen eta maitasun orrein txingarr goriak be lasterr agertzen dira.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Sua gauz askotako bearra izaten da: etxeak eta gu berotzeko; gobarak egiteko; lantegietan zernai egiteko; labeak berotzeko; burnia, beruna ta abarr urtzeko; meai zikiñak kentzeko; abereen bazkak (...).

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Ta oben larrian ba-zaude, ondo aitortu, bizi berria asi, ta beste zorrak, al dituzunak emen ordaindu, garbitokiko su ikaragarrian ez erortzeko.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Nik eztakit biotz artan, Bilboko Labandietan sua bezela, gorroto mina aspaldi luzampecirc;tan izekia izan duen biotz artan, nola itz oriek sustraitu zitezkean.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Orrelako autuetan joan zitzaizten orduak Jose ta Pilliperi goizalderarte, batak bestea dendatzen edo bildurtzen, beti ere suari egurrak geituaz, beti ere alderdi guztietara begira, beti ere alkarri ixo-ixoka, andik edo emendik zarataren bat ote zalakoan.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 ¿Obe alda jakinduriya izan ta, sua auzpean bezela gordetzia, non daguen ere iñork ez jakiteko? Ager bedi sua, gar bizi biziyakin zabal ditzan chinpartak, kaltegarriya bada itzaltzen saya gaitezen kaltia letorkiyonaren mesederako; bañan su orrek mesedezko izaerak badauzka, eman indarra zabal dediñ, dauzkan mesedeak garai onez jaso ditzagun.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Zuace ta erreizuez
Fediaren suagaz
Arimac dagozanac
Otz pecatuagaz:
Zuaze dozuela
Arguija ezpanetan
Ta ceruca bidia
Ceuen pausuetan.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Aumutarri, Txapa= Suaren atzekaldean jartzen dan arri ala burni zabala.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Txapa =Suazpiko. - Suaren azpian egoten dan burni zabala.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Auspo - Sua aizetutzeko tresna.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Su-eskoba= Su-isuski = Su-inguruak garbitzeko erratza. Sultzu=(Ardagai). - Sukarriaz ateratako sua artzeko gaia.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Suarri. - Surdokiaz jota sua ateratzeko arria.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Pospoloak. - Sua sortu ta piztutzeko gaia.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Lasto, orbel, paper, ota, illar. - Sua ixiotzeko gaiak.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Jaunaren itzak su dario; bere garr-txinparretan kiskaldu bearr gera beraz.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0129 Ibili naiz bidez bide,
Dena su, dena khar:
Ibili naiz bidez bide...

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0129 Nere mintzaldi suharrez
oro sugartu beharrez,
Ibili naiz bidez bide
Dena su, dena khar:
Bainan trufak, nausi daude

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Neretzat behinere ez dut egiten, bainan zato, phiztuko dut su eder bat.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Erran zahar batek dio: Gizona eta emaztea sua eta istupa bezala.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Iduri zuen hastean herabe-zela holako munduaren aintzinean mintzatzeko, bainan aski aho pollita du nun-nahi beldurrik gabe agertzeko, eta esku-zarta ederrik aditu du, su bat begian, azkenekotz koplari baten oihu hau egin duelarik:
Bizi dadin Eskuara
orai eta gero,
Berma gaiten hortara
Eskualdunak oro....

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Eta nola ez baitzakiten deuseren gordetzen, Jesusek suarekin bihitu zituela ogiak heienganik jakinik, auzo batzuek su eman zioten, hek ere beren ogieri, eta... beren ogi guziak erre.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Orduan ikaragarrizko su batek burutik zango puntetarat hartua, eta nere laguneri deus erran gabe, mainhatzerat joan nintzen.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 2. - Zonbat-nahi bizia izan dadin sua, kherik gabe bizkitartean ez da altchatzen kharra.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Su eder baten ondoan, huna jarri-ta, amatchi, hiru lau haur inguruan dituela.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Gure lurrak sorgin aziaz zikinduak balinbaziren, harek laster garbituko zituen, eta ez nola-nahizka, bainan suaz, suak baitu bakarrik landare tzarra betikotz suntsitzen.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Mutiko, neskatoak; goizik; ezkontzen dire, haur danik hautaturik; elgar, beren baitharikako bat bertzearen alderat zaukaten su hartan.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurtzen det, Monzon jaunak azkoitiarrari itz oek zuzendu zizkiela: Gure mendietan subak ikusten ditut, bañon zuben biotzetan su-gar biziagoa nabaitzen det.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Gure Ama Aberriak, orrein su bizia ikusi ote zuan guztien biotzetan?.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gure mendietan mendizale jatorrak egin zituzten suak, baño beroagoak eta iraunkorragoak bitez gure biotzetako Aberri eguneko suaren garrak.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bazkideak laguntza nai ta naiezkoa dute suak etxe bizitza erretzen diotenean.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Zuek zerate gizonak, euskotarren biotzean sua ederki pixten dakizutenak.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Sua joan da auzoko herriraino, eta han ere erre ditu hogoi-ta-bi etche.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zerbeit ahanzten baita, ez gira orhoitu erraiteaz, ostatu batean ikhusi dugula sua, supazterra, bere khe-bide eta zer guziekin, ez sukalde bazter batean, bainan erdi-erdian; hala non neguko arratsetan jendeak alde orotarik inguruan jar baititazke, zangoz suari.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Duela zonbait egun, hameka urtheko nekattoño bat, adichkide batzuen etchean jarri da, suari hurbil, ezantza untzi bat esku batean, eta bestean aldiz bere anaia ttipia, zortzi hilabetheko muttiko bat zaukala.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Chutitzean, ezantza aurthiki du lurrerat, botoila hautsi, sua lothu petrolari lehenik eta gero nekattoari.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Erresuma hortako hiri-nausian, Constantinople delakoan, sua lotu da Español judu andana handia zagoden tokian eta erre ditu hiru ehun eta hiruetan hogoi-ta-hamar etche.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bertzenaz, zoko harrek ba omen baizuen garbiketa on baten beharra, suak lan hori ereman du errotik.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ezen ez da deus suak bezen biphilki garbitzen duenik.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Sua piztu-ta berehala ezartzen duzu eltzea zorroz suari, erdiz erdi; edo tupina laratzetik dilindan.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Suak emeki emeki bero dezala, hant-araz, goza, urra, eta orduan egiten duzu kozina bat - eskualdun kozina, edo eskuarazago eltzekaria

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nehor ez zagon etche hortan, ez dakite nola sua lotu ahal izan zakon.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Beren asmoak ez dituzte aurrera eraman, enparantzan bizi ziranak sua beren etxetara joango ote zitzaien bildurra erakutsi zutelako.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtzen diran zurak, baldoak, zutikakoak edo tutoreak, eta abarr, gerrtu gabe, soil-soil sarrtu ezkero, busti-legorrean errex eta laxterr usteltzen dira, eta ori gerrta ez dedin, begira zerr egin liteken: Su aro aundi samarreko bat egin, eta su orrtara bota, lurrean sarrtzeko asmoan dauzkagun baldo ta gañerakoak azala kendu ondoren, eta surrtan euki, aliketa lau edo bost milimetro bezela erretzen diran arrte.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Su ondoan Amezketa'ko Pernandorena

77. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Mesede anditzat daukagu Jaungoikoak Lot'i ta bere etxekoai, suak erre bear zituan errietatik ateriaz egin eutsen mesedea.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Ez dabe martiriak gudari ta arma bearrik izan munduko agintari gustiak garaitzeko eta legoirik amorratuenak otzantzeko, suari bere erre-indarra kentzeko ta ezpatarik zorrotzena amusturik izteko.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eta lotsagarriena, sua biztuta amatatzen ez laga-ta, ikuskizun bat bai'litzan, gizoste izugarrien aurrean, lapurretan gustien aurrean egiten ebela ta... ez diñoguzan besle gauza asko...

80. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ikustekoa zan Azpeiti, Azkoititan lelengo Aita Jorkek su artu, bere mutillak berotu, Zumarra, Beasain, Tolosa t'Urrestilla piztu, Albistur, Berastegi, Itziar, Motriku t'Elgoibarrera sua zabaldu Eibar, Antzuela, ta Bergara'tik Angeruzarreraño garrak altxa, Leazpi-re sutan jarri, Lazkaro t'Ataun menditaraño suak jo, Andoain, Lezo, Pasai, Errenteri, Oyartzun, Irun eta Ondarrabi dana kiskaldu, Luistar guziak, beren apaiz-buru dituztenekiñ alkar artu eta gairik aundienetan bezela, asteguna izanarren, Donostiara nola zetozen Urnieta'tik, Zumaya ta Zarauztarrak ere mordoxka egun artan.