XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0087 Umiokaz zorrtziko taldiak egittekotan, ¿zenbatzu talde egin leikez?.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Antxe bertantxe, uri-goyeneko basetxe zarran, euren zoritxarra zala-ta barreka, gentzaz bixi-zan areyua, baltz-arrtian semia ebana, batta, susmetan ebenez, beste taldiari urrgazten eutsana.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Iña. - Goiko-kaletik zijoan taldeak zenbat bildu duan ikustera joan dira.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Ima. - Zu ez zera gure taldekoa.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zure arima gorputzatikan irteten danean Aingeru-Saill aundi-ederr-zoragarriya bidera irten bedi; danen kontu-artzailleak diran Apostolu-Samalda zu artzera betorr; Odol-emaillien talde garailariya, zuriz jantzirik bidean jarri bedi; Aitorle-Saill dirdiratzailleak (1) resplandeciente, liliyak (2) lirios eskuban, inguratu zaitzatela; Nesk-autsikabe-garbi taldeak kantari artu zaitzatela; ta Aitorr zintzoen arteko pake gozoan sartu zaite; Jesus-en arpegi gozo-atsegin-pozkidagarriya zure begiyen aurrean agertu bedi, ta Beretarren artean toki eman begizu; deabrutegiko izugarrizkeriyak ikutu etzaitzatela, ez ango garretan daudenen ortz-karraskak, ez eta zoritxarreko ayek izaten dituzten neke-oiñazeak.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Garate etzan jun bazkaritara lenengo taldean.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 Talde osoak izan bear ditu bi chistu-danboliñ, chistu-lodi bat eta atabala.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Oek orla diyotenian,¿ez alda bada izango? Nere irítziya urri, ezereza baldiñ bada ere, egi billos au chinixtu gabe ez naiz geldituko, ta nere biyotzak ezkeintzen diyon pallakuzko bezarkada, beretzat eta bere talde ederrarentzat izan bedi luzarorako.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Elorrio'n Erebonbillo taldea deritzana Lepanto'ko gudaketaren gomutaz.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Talde gustiaren artetik Arostegi'ren bakar-abesti (solo) eder bat entzun zan txalo ugarien artian.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Orraxe be etorriko dira; zurr egon biarr-ixango gara Laisekaren taldekuai erantzuteko.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Talde onetako bazkide guztiai arren eskatzen zayote, nola datorren ostiralean batzarra dan, etortzeko Batzoki'ra 8 1/2'etako Garrantzi aundiko erabakiak artu bear dira ta ia ordu ortarako denak biltzen geran.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txistulariak ta dantzariak izango ditugu, baita ere Agate Deunaren egunerako antolatzen asi dira bi edo iru talde, danak mutil sasoikoak, ta orretarako, zu, Luzear bialdu Gereta'ri agindutako bertsoak lenbailen (1).

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta orain datorrena lengo talde ura ez dan arren, exkaxagoa ez dala esan genezake kezka gabe.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 4. - Saritutako taldeak, Donostia'n egingo dan Antzerti Egunean antzeztuko du Etxe aldaketa.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 4. - Saritutako taldeak, Donostia'n egingo dan Antzerti Egunean berriro antzeztu bearko du lengo antzerki uraxe.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Berebiziko antzerki jaia antolatu diguta datorren iganderako Larramendi taldeko gazteak, E. A. B. antzokian.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Tamalgarria da gaur dagon bezela talde au ez osatzia orain lau illabete.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Ogibide arauzko erki ontako Nagusi-Langilleen erakuntza onela osatua izango da: 1'go taldeko.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 2'en taldeko.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 3'en taldeko.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 4'en taldeko.

26. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Orretarako Donosti ta Bilbo'n urte buruan saioaldi batzuk eratu, txapelketa antzera, ta urtero-urtero, edo urte birik bein, taldientzako sariak erabagi ta emotea bide egokia litzake.

27. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Txapelketa orreitan sartzen diran taldietako jokatzallientzako, trebetasuna goratu ta zaletasuna piztuteko, bakoitzari bere zeregiñean, goragarri ta aipamenezko lore, pitxi, sari edo ezaugarriak zabaldu bear dira.

28. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Olako txalo ta sarien atzetik, nire ustez, erri txikietako talde ugari batuko litzakez, gaur errietako taldien amesa eta gogoa erritik norabaitera urtetia izaten dalako.

29. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Gaur errietan taldeak bizitasunik agertzen ez ba'dabe, segur egon aitzakirik indartsuena erbesteko ateak zabaltzen ez jakitetik datorrena dala.

30. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Errietako talde ta langilliei ateak zabaldu.

31. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Bein lanian asi ezkero, nire ustez egoki izango litzake, orain, urte bitik bein Alzaga sariaz aupatuten dan teatro-lana, Euskaltzaindiaren ustez yayo ta tajuz egingo leuken talde baten gain uztea, berari bideak emonaz Euskaltzaindiaren ardurapean lan ori Bilbo'n eta Donosti'n beintzat agertu eraziteko.

32. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Jaun batek, andra-gizon talde orreri, ondo deritxo Urkiola'ra urtero datozela-ta, diru mordo aundia eskuratu dabela ba-dakialako.

33. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Olako talde orrek eztot uste erria asko goralduko daunik....

34. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Bere jarraitzaliaik elertilarijen gardidetza deretxon taldia eraldu eben eta Txina'n almen aundijaz zabaldu ziran.

35. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Abesta onek bost edo talde dauz: 1. YASNA.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Bai ta ikasi dabez Kam ta Sem'tarren izkuntzak: bereber, etiopiera, egiptarrena, koptarrena, akadiarrena, kutxitarrena, arabiera, iberkera, siriera, abisiniera, feniziera, asiriera, babiloniera; Siberia'koak, txuktxe, koriako, ta kantxalad batez be; bai ta Amerikakoak be, Peru'ko ketxua ta aimara, Kanada'ko algonkin, Txile'ko araukera ta kolonbia'ko katio; bai ta Jesukristoren aurretik bi edo iru milla urte euskaldunen inguruan bizi diran indieuropar edo ariotarren izkerak be, keltena, gerkera, latera, jermaniarra, eslabarra, ta talde otakoa dan sanskrit asiarra, eurokandiko beste taldeekin.

37. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Entzun dezue, jaun-andreok, Amillaitz'en GAZTE-AIZEAK! Jarrai-taldeko antzezlariak, teatrogilleak eman dizuete saio au. Matilde (antzezlariaren izena)... Zezili (izena)... Niko (izena)... Iztuna (izena)... Soiñu ta zaratak....

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Kati - Entzun dezue... Jarrai taldeko antzezlariak esanda GAZTE-AIZEAK. Emen E.A.K. 20, ARGIBIDE irratia...

39. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 TALDEA: Iltzalle!!

40. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 TALDEA: Odola... odola... (Askotan).

41. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 TALDEA:
Odol errugabea... odola...
Aurtxo baten odola...

42. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 TALDEA:
Gora gure Urko Buruzagi!!
Buruzagi bat ba'degu ederrik,
Euskalerrietan ez bait-du iñon parerik.
Arrikari ta makilkariak,
aizkolari ta pelotariak.

43. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 TALDEA: (Oyu)
Ah!!
Gora gure Urko Buruzagi!!

44. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 TALDEA:
Menditarrak, agur!
ta agur, Nafarrak.

45. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 TALDEA:
Azkarrak gera gudatean;
gaitezen gizon orain, pakean.
Mendiak sortu ginduan bein;
mendiak beti babestu.

46. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URDASPAL: (Ezpata eskuan) Ay! Zunbeltz gaizkille!
TALDEA: Ah! ekin ortxe!
LORE: (Bildurrez) Jainkoak zaitu gaitzala, zaitu gaitzala...

47. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 TALDEA: Iltzalle da! zigor!

48. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 TALDEA:
Onek odola zor du;
orain da ordu;
urka dezagun...

49. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 TALDEA: Urkatu!! urkatu adi or!

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Bai al dakik Augusta taldeakin zer gertatu zan?

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Cayo'k, aintzakotzat artu gabe: - Bai, talde ura sakabanatu ta orren ordez beste bat bialdu zuten.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Garai artan komunidadea oso naasturik zebillen: talde bat Abadesaren alde eta bestea beraren aurka ari zan.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Nik emen toki ontan irauten dot ixontzien egotokian, baña nere laguna bialdu dot Mirmidon taldiaren buruzagi, areyoei erasoteko.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Mesap'ek daramazki aurreko taldeak, azkenekoak Tir'en seme gazteak saka-erazten dituztela; saldo erdian doa Turno buruzagia, iskilluak eskun eta besteen artean oso nabarmen.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Bestalde, Otxoa Artazubiko'ri zaulitasun eta leunkeri gabea baitzen politika-auzitan aritzeko Garaitar itxuratiaren maltzurkeria aolkaririk baliotsuena zitzaion Butroe'ko taldearen aurka edo iriak izendatutako alkatearen aurka etengabe eutsi bear zuen borroka latzean, eta bi adiskideak, alkarren osapide zirelarik agintaritza lanetan, oso ondo etortzen ziren iriko zuzendaritza beren gixa eramaten.

56. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Hikutu-aldi hoiek diotenez, erlijiotar-taldeak nolanahi kontrolatzerik ez du izango gobiernuak, justiziaren aginduaz soillik baizik.

57. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Beste kontu bat: zeintzuk onartzen dire araudi berri horretan erlijiotar-taldetzat?.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Ikastetxe auek Societas societatum izatera jotzen dute; aginte-joskera osoa dezentralizatuta dago, talde bakoitzak bere karakter berezia, bere maite-asmoak bete ditzan.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oitura oien taldekoa da Donibane bezpera gauez etxe-aurrean eta bidegurutzetan suak pizteko ekandua ere: aipatu suaren gaiñetik iauzi egitekoa, azaleko eritasunik ez ukaiteko; senide guziak batuta suaren inguruan erloiu-orratzen ariora ibiliz otoitzak esateko oitura; su aietan piztutako belar pilloak arloetara eramatekoa, iratxoak aizatzeko eta uztak izurri ta erietatik gordetzeko; Donibane-arbola enparantza erdian landatzeko ekandua, iabeak iñola ere eskatu ezin dezakena naiz ta aren gogoaren kontra lapurtua edo artua izan; Donibaneren ermita batzuetara ioaten diranek izkaroz (erromeruz) ta lili-pitxiz buruak inguratzekoa; aritz-enborreko akaletik, etena dutenak sendatu ditezen igarotzekoa ta abar.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Izen mordo au bezala beste bat aukera nezakean, talde joriegia baikera gaurko pekatuan murgilduak, zorigaitzez.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Eliz-mixioak ere, ots aundikoak izan oi-ziran, gure aurtzaroan Lasarte'n ospatu izaten ziranak; bada uriko biztanle guzietzaz gainera, auzo-urietatik ere, eta batez ere Oria, Zubieta, Usurbil'dik, gizon eta emakumezko talde aundiak etortzen ziran, eta gogoan degu bizardun praille kaputxinoak buruzagi genitula, nola, batzutan Oria aldera, eta besteetan Usurbil aldera irtetzen giñan, (...).

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Etzan euskeraren alde ainbeste ta ain ederkilan egin zuten Zarauzko gure prantziskotar Mixiolarien taldekoa izan.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Eta oiekin batera Jarrai taldeko gazte bizkorrai, itzaldi onen ondarrean euskal-teatro agerraldi batzuek eskeñiko bait-dizkigute.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Gure gizarte taldeak beste europako taldeekin bekaldatuz, eta analisa zeatza egiñaz, froga diteke baita ere onuragarri baiño ez litzaigukela izanen alde ontati ere Europako gurdian sartzea.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0219 III'go. PARTIDUAK? TALDEAK ETA ERRI-IRITZIAK
a) Partidu Politikoak

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0219 Lenago ere esana daukat eta ez dago asko berritu bearrik, Strasbourgo`ko Parlamentuan biltzen diran Europa'ko diputaduak iru taldetan biltzen dira: kristau demokrazikoak, sozialistak eta liberalak.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Gizonen eta taldeen eskuindartzea, ez da ezer, aberetze-billakaera bat baizik: denborarekin aberetasuna nagusitzen zaio ideiari.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 Talde bereziak eta elkarte osoa.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 Nola egiten degu ori, umeen eta beste taldeen Meza bereziakin?....

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 - Danak agurtzera joaten al-naiz, edo beti arekin edo onekin (gizon edo talde jakiñakin) gelditzen naiz?....

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Geltokietatik kai aldera dijoazten taldeak ugiñak dirudite, ta ango ixkanbilla ta alaitasuna arraunlarien margoko lepo-zapitan agertzen dutelarik beren errikidien aldeko joera bizia.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0013 Jaunaren deiaren erantzutekoan ikasbide jator; apaiz zintzoak! zeruan Jainko-Bildotsaren talde berexia: apaizgai ugari ta onak iritxi bezaizkiguzute, Jaunaren artaldea, artzai ernaiek zaindu ta zuzendurik betiko atsegiñako larre goxoetara iritxi dedilla.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Gipuzkoari so bi talde bereizi ditzakegu: Donostiako liberalak, batetik; eta probintzikoak, bestetik.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Emeretzigarrenean talde polita, ez ordea askotxok uste bezin aberatsa, ez olertiz ez kopuruz.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Artean saltzaillearen utsunea bete zuten AMABIEN taldea osotzeko, ta Goteuna su-mii iduripean berenganatu zitzaieneko, or hasi ziran Kisto'ren irakaspen berria orduko mugak barna edatzen.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Metalak, ezmetalak talde ugari eta bakarretan alkartuak dira.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Baditu bereak, eta ez bakarrik bere garaiko seme dalako: orrezaz gaiñera be ba-ditu kantu oso puztuak, orduko gaztelar taldekoak egin eroiezan antzera, ta gaur eztogu ori aintzat artzen.

78. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Gure aitzinean iragan ziren bi hil-gurdiak eta hilen aita, gizon xahar, bilo urdin bat; bigarren gurdiaren atzetik bakarrik zoana bi anai baitziren hil izan ziren mutilak; gero Apezpikua eta apez andana bat, gero gizon gazteak eta haien ondotik, berriz, neska apain talde bat, emakumeek erakutsi ohi ez duten gudari antz zutenak eta gure aurretik zebiltzalarik, Sean Padraig O'Raghallaigh neri buruz inguratu zen eta erran zidan: Emakumeen Batasuna.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Primaderako lorearen pare jalgi da Baigorriko taldea hedatzen duela tearoaren usain ezti goxoa.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Molde berean dute gaina hartu Narbonne-ko taldearen kontra.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Alde batetik, St-Etienne hiriko taldea, xapelgoan denen nausi dena, bertzetik Bordale.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Onore da nitzat Bizkai'ko jaun tituloa eroatea ta onek beartuten nau españar sendiko talde ori kontuan artzea.

83. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Iru edo lau laguneko taldetan banatu zaitezte eta zuen lana, irakasleak ere esango dizuen bezela, auxe izango duzute.

84. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Taldean sartzeko bide batzuek iriki ere bai ta orain, danen artean, bat geiago egin dute, gaiñera geien jolasten danetako bat.

85. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 TCHAD-APRIKA-LURRETAKOA
Aprika-erri onetako umetxo batzuek (talde batek) beren iturri edo ur-zuloak loikeriz, eta botella ausitakoz zikinduta daudela ikusi dituzte.

86. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 TALDEKO LANA.

87. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Taldean jarrita, guztiok batera, gizadiak gaur dituan beste buru-auste batzuk ere, pertsona asko ta askok eten gabe sufrituaz, korapillo ta kezkak, aurkitu ta askatzen jarraituko duzute.

88. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Elkar lan ontan, aztertu ta arkitu dugunaren berri agertuko da besteentzat aberasgarri izan dadin; eta ondoren, taldeko lanari jarrituko diogu orma-marrazki bat egiñaz.

89. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 ... eta, gaiñera, TALDEAN egingo dugu....

90. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 Ona emen taldeka burutuko duzuten lan au egiteko bideak: 1.) Leenengo, lan ontarako ondo etorri daitezkean argazkiak jasoko ditu talde bakoitzak.

91. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 Gero, taldeko guztien artean, BOST ARGAZKIRIK JATORRENAK aukeratuko dituzute.

92. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 Taldeko guztien artean BOST ARGAZKIRIK JATORRENAK aukeratuko dituzute sariketarako.

93. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 3) Orain, ordu-laurden batean, iruko taldeetan elkartuko zerate gero iritzi-elkartzean elkartuko dugun, lan txiki bat egiteko.

94. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 4) Taldeka egindako lana amaitu ondoren, berriz elkartuko gera guztiok; talde bakoitzak bere lana irakurriko du eta talde guztien laguntzaz RADAR-GIZON orren irudia osotuko dugu gure ingurraztian.

95. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Iritzi-Elkartze ontan sei taldeetako bakoitzak aurrez aukeratu ta gertatu duan adierazbidea agertuko du.

96. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Gauzea ez da gatxa, baina ondo aukeratu behar dira mota horreek eta aurretik talde bakoitzaren berezitasunak ondo-ondo eztabaidatu danon artean eta zein ipiniko dan erabagi.

97. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Ikusi daikezuenez 8 talde hartu doguz abere ezagunenak sailkatzeko:
Ugaztunak.
Hegaztiak.
Narrastiak.
Anfibio edo urlehortarrak.
Arrainak.
Moluskuak edo soinberak.
Intsektuak.
Oskoldunak edo krustazeoak
.

98. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Informazio guzti horrekin eta zeuek egindako marrazkiekin edo argazkiekin ere, taldeka batu eta gero, ibaiaren ibilgu osoa adieraziko dauan ormairudi bana egizue talde bakoitzak.

99. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Gero talde guztien artean komentatu eizue bakoitzean azaltzen dana.

100. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Gogoratuko zeunkiez talde horreen izenak?.

101. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 - Talde bakoitzaren berezitasunak ikusteko eredu bezela talde horretako abere bat aukeratzen genduan.

102. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 - Talde horreetatik aparte, zuen ikerketak egin ondoren beste talderen bat aurkitu zenduen?.

103. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Zortzi taldeen zerrendea egin dozue? Danak gogoratu dozuez? Badaezpada ere hemen behean jarri doguz taldeen izenak, gero izango dozuezan ariketak egiteko behar-beharrezkoak izango jatzuezalako.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Izan be, izentauko tokietarantza itsumustuka emoniko aginduak betetara, ariñeketa estuan yoiazan guda-saildi bereziñetako taldeak izan bear eben.

105. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Kuo taldeagaz jarri zan, gehienak literatuak ziran, eta hasi zan etxera joateko zer bide hartu behar eban itaunka baina batek esan eban:
- Hi haz izatekoa! Etxera bihurtzea ardura deuk eta ez haz konturatzen gau honetan daukagun irargi ederraz.

106. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Arratsalde artantxe, bere taldearen aintzandaria zan izurde erraldoi bat, oi zuan bezela, itsasoko gaiñaldean jauzika ari zan, sonar-irratiaz mezuak non-nai barreiatzen zituala.

107. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Zenbait urte leenago, txikia zalarik, bere taldean berri jaiotako izurde-kume bat marrazo odolzale batek il eta iresten ikusi zuan.

108. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Urteak igaro ziran, eta ar ederra billakaturik, bere taldearen nagusitza lortu zuan.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Goel, Otadui taldia. Oinatin, 1975eko Urtarrilean.

110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Toki onek egunero zaindu ta gordeten ditun 40 umeak goizetik datoz bertora, goizeko 6,45'rako nunbait, eta ondoren euretatik bakotxa zeregin bereziakaz talde ta mordo txikietan eratzen dira.

111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Eskola aurreko adiñean dagozan aurrak, aske ta eskuko dira eurak naien dabena aukeratzeko; maisuak eta laguntzailleak bitartean gain-ikuskatzen dabez taldeak, eta oneik bizkortu ta susper-azo oi dabez umeak zeregin apartekoetan jardun daitezan.

112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Eta onetan ba dagoz taldeak, entzun edo aolkatzen bakarrik ekin barik, eurak be, euren gidaritza trebetu eta egokitu al izateko, euren gertaera ondu eta barriztuteko, amabostero taldekoak aldra-arteko eztabaidetan jardun al izateko batzarretan alkartzen dakienak.

113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Ala, esate baterako, Frantzia'ko Dire taldekoak.

114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Nai batek, nai askok batera, on-egikeran, eskerrak damotsekuz bakarrari bezela taldekoei be.

115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Gisa geiago ez aipatzeko, or talde bi beiñik-bein, ots, langilleak ogia eskuratuz eta politikuak ortan ari dira eusko lurra obeagotu ta euskal jendea nolabait kulturatzen.

116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Lan txalogarria talde biona.

117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 1910 urte ezkeroztik oiturea zan Donostiko estropadetan onorezko estropada jokatu bear eben talde biak, euren treiñeruak aldatuta jokatzea.

118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Jainkoaren Berbeari buruzko alkarrizketa labur horrek itaun barriak sortuko ditu; katekisteak batzen jakin behar ditu edo, sortu ez badira, sortzen, taldean hausnartzeko:
- Hemen, lurrean, ez gara inoiz ere guztiz zoriontsu izango?.

119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Frantzian asi zan olango taldeak sortzen, kristiñau erriari kristiñau izaten irakasteko, ez-jakiñak eta umeak eskolatzeko, geixoak eta adiñez ezinduak zaintzeko.

120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Irugarren arrazoia:
Ikako jokabidea sortzez eta jatorriz euskerarena balitz, talde bati berba egikeran be erabilliko gendukela, diñosku Azkuek.

121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Gero Inglanderriruntz goi-goitik egan egiteko naikotzat artzen zan, eta itzul-bidean, Frantzi-ko itxasalde gaiñean, jazar-egazkin talde batek jarraigoa emongo eutsan.

122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Aldakuntza barri honek gizarte eraketa barria dakar; talde indartsua ta esku handikoa eratuko da apurka apurka, eta aberastasun ezaugarri, daukezan abereen mordoa izango da.

123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Neska alai taldeak euren ontziak betetzen ditue, uraren inguruko hartuemonetako giroa markaturik: jolasa, solasaldia eta burrukaren bat.

124. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 Lur emate baten zeremoniak amaitu berri dituen TALDE batean erreparatzen du.

125. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Haren pean, BAT taldeko zenbait, Biko hainbat eta HIRUko batzu (LAUkoren bat ere bai nahi izanez gero) adiskidetasun ederrean afaltzen.

126. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Altxatzen da ondoren BAT taldeko norbait, afalkideetan zaharrena, eta edalontzia buru parean jarriz, mozkor ahotsaz, zotinka, zenbait hitzetan trabatuz, hizketan hasten da.

127. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 (Txin-txin esaten dute ahobatez BAT taldekoek, eta besteen artean ahapekako esamesak eta hitz txar eta ozenagoren bat entzuten dira. BI taldeko bat altxatzen da, aurrekoa baino mozkorrago, eta hitz egiten hasi).

128. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 (Orkestra zuzendari gisa, BI taldea dirijituz).

129. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Taldean etorririk aitzinako
jai zaharra adi jarraitzera
abiatuko ere gara
zerbait berririk ikastera.

130. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Gainera, Euskaraz ere argitaratu ziren Zentsuko galdeketa-orriak milioi bat ale eta horrek, lehenengo aldiz, eskatutako informazio guztiari Euskaraz erantzuteko aukera ematen zion biztanleriari: propaganda berezi bat egin zen Euskal Herriko Komunitate Autonomorako Euskaraz eta Gastelaniaz eta I.N.E.k aurrikusitako zentsu-agenteen taldea ere indartu egin zen hiri handietako auzoetan zentsu-bulegoak ugalduz, guzti horrekin inongo dudarik gabe lanaren azken emaitzak hobetu besterik egiten ez zirelarik.

131. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 HONDOKO BI TALDETAKOREN BATEAN SARTZEN DIREN PERTSONA GUZTIAK UKITZEN DITU ERROLDA-INSKRIPZIOAK:
I. 1981eko Martxoaren l.ean beren bizilekua Udal honetan finkaturik zeukaten PERTSONAK, nahiz eta egun horretan beren bizilekutik kanpora aurkitu.
II. Beren bizilekua Udal honetatik kanpora edo atzerrian zeukaten PERTSONAK baina 1981eko Martxoaren 1.ean Udal honetan aurkitzen zirenak.

132. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0017 Bi taldetan banatuko dira:
- Biztanleria iharduera laboralduna
- Biztanleria iharduera ez-laboralduna

133. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Bat dator gorago deskribatutako gainokupatu, okupatu doi, azpiokupatu eta okupatu marjinalen taldeekin.

134. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Talde baten iharduera-tasa deitzen zaio, talde horretatik biztanleria aktiboaren parte egiten duten kideen proportzioari.

135. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Talde baten langabezi tasa deitzen zaio, talde horretatik lanik gabe aurkitzen diren aktiboen proportzioari.

136. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Honako taldeok hartzen dira kontutan: Enplegatzailea, langile autonomoa, famili laguntza, kooperatibista, sektore publikoko alokatua, sektore pribatuko alokatua, aurrekoen barnean begietsi gabeko bestelako egoera.

137. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Maila honetan balio-urrituen talde eta elkarteek egiten dituzten ekintzetarako laguntza.

138. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Eta bukatzeko esan dezagun Egitamua efektiboa izateko, Hezkuntza Berezian murgildurik dabiltzan talde eta pertsonek ausnartua eta bereganatua izan behar duela.

139. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Nabaria da beraz, aurrez beren bezeroak aukeratuko ez dituztenen eta Hezkuntza Bereziko dituen bitartekoen ezagutza zehatzez baliaturik, behar diren orientabideak edo egokien diren tratamenduak emango dituzten Talde Multiprofesionalen beharra.

140. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Laburtuz, Hezkuntza Bereziko Egitamuak babestuko lituzkeenak talde desberdinetan sailkatu litezke: a) Adimen-urritasun sinplea edo sistematizatutako patologia genetiko, metaboliko, lesionala eta abarrekin batera doanena, hemen neurri pedagogikoek autonomia pertsonala, ezagutza pila baten jabe ahalik eta modurik onenean egitea eta gero laneratzea joko dute.

141. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 b) Talde honetan, sentimenezko urritasunek (itsutasuna, gorreria), nahasketa neurologikoak (paralisia etab.), etab. eta adimenez erabat gai direnak sartzen dira, hauek hezierako alderdi desberdinetara iritsi ahal izateko dituzten zailtasunak gainditzeko teknika pedagogikoak edo arazo soziologikoei (hirigintza oztopoak, garraioak, etab.) irtenbide bat ematea eskatzen digute.

142. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 (Talde honetan sartu beharko genituzke, pedagogia mailan arazoak sortzen dituzten haur supergaituen taldea, hauek ere teknika pedagogiko eta berezien beharrean aurkitzen bait dira beren garapen intelektual psikologikoa armonikoa izan dadin).

143. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 c) Hirugarren taldea osatzen dutenak hauek dira: beren nahasketen jatorria funtsean psikiatrikoa edo psikologikoa dena, barnean eskolako programa eta erritmoari aldi batean ala luzaroan egokitu ezin direnak.

144. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 2. Hezkuntza Bereziko Zentru Koordinatzailea eta talde multiprofesionalak

145. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 b) Hezkuntza Bereziko Zentru Koordinatzailea eta Talde Multiprofesionalak sortu.

146. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Bi egitura hauen helburuak eta osaketa nahiko zehazturik geratu direnez, azterketa eta eztabaidek honako ondorio hauetara eraman gaituzte: Talde multiprofesionalak ez direla sortuko Zentru Koordinatzailea eratu aurretik.

147. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 - Lehen talde multiprofesionalen lana sortu eta zuzendu.

148. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Egitamu honetan, ez dugu talde multiprofesionalek atenditu beharko dituzten modulu eta eremurik ezartzerik nahi izan.

149. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0017 Dokumentu bilduman, hauek argitaratu dira: Tolosa k bere kulturagileei omenaldia, beren kultur ekintzagatik nabarmendu diren tolosarrei egindako omenaldian oinarritutako lana; Historia y guía de Tolosa, Iñaki Linazasorok Eskolapioen Fundazio-mendeurrena zela eta egina; Ferrerias en Legazpia, Mirandaolako Gurutzearen gertakari mirakulutsuaren laugarren mendeurrena zela eta legazpiar talde batek egina, eta Martin Ugalderen El problema vasco y su profunda raíz político cultural.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 b) froga ezazu lau erro horiek osatzen duten multzoak konplexuen biderkaketarekiko talde abeldarreko egitura duela.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00422 Propietate hauetatik zera ateratzen dugu, baldin eta C zenbaki konplexuen multzoa bada, (0,0) ezik, (C,.) bikotea talde abeldarra da.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00008 Edozein izaki bizik (landare, abere eta pertsonek) janariak beharrezko ditu; hori lortzeko taldetan bildu ohi dira, BIOZENOSIS izeneko taldeak osatuz.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00008 Izaki bizien talde bi diren tokiari BIOTOPO esaten zaio.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 3.- Mendeleev-en ondoren aurkitutako gas nobleek talde oso bat betetzen dute.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 I.- Taldeen izenak (IA, IIA,... VIII) Mendeleev-en taularen aztarna baizik ez da.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 Geroago eta gutxiago erabiltzen da, taldeak lehen elementuaren arauera izendatuz.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 Taldeen arauera

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00051 IVb TALDEA

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00051 Talde honetako elementuak karbonoa, silizioa, germanioa, eztainua eta beruna dira.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00051 Taldeko lehen elementuak berezitasun handiak presentatzen ditu, kimikaren adar bat berak soilik betetzen duelarik.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00070 VIb TALDEA

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00070 Talde honetako elementuak hauk dira, oxigenoa, sufrea, selenioa, telurioa, eta polonioa, azken hau erradioaktiboa izanik.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00140 Hau ez da gertatzen karbono atomoa bi talde berdinekin lotuta dagoenean. Ikus dezagun adibide baten bidez; Har ditzagun CabHsub2 formula duen konposatua, eta egitura espazial posibleak jar ditzagun:

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 TALDE FUNTZIONAL TRIBALENTEAK

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Talde funtzional tribalenteak estudiatuko ditugu orain.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Hauetatik nagusiena karboxilo taldea da, eta bere konposatuak estere, amida, eta azilo haluroak.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Beste talde tribalente bat nitrilo taldea da.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Ikus ditzagun talde hauk, beraz.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Karboxilo taldea duten konposatuak dira, eta aromatikoak edo alifatikoak izan daitezke: R-COOH; Ar-COOH.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Talde hau duten heterozikloak ere ezagutzen dira.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Beraz, talde honi ezin dakioke flexibilitatea ukatu.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00275 Azido hauek molekulan bi talde karboxilo dituzte.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Beraien molekulen konplexitatearen arabera, karbohidratoak hiru talde zabaletan sailka daitezke: azukre sinpleak edo monosakaridoak, azukre bikotzak edo disakaridoak eta azukre konplexuak (polisakarido ere deitzen zaie).

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Funtzioaren ikuspegitik, polialkoholak dira (OH talde bat baino gehiago bait dute); hauetaz gainera beste aldehido edo zetona talde bat ageri dutenak.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Bere molekula, aldehido talde bat eta bost hidroxilo talde duen sei karbonozko katea batez osatua dago.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Eraztuna, karbonilo taldeak hidroxilo talde batekin duen molekulabarneko erreakzio baten bidez osatzen da.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Lehenengo taldean karbono(II) oxidoa, nitrogeno(I) oxidoa, nitrogeno(II) oxidoa eta karbono(IV) oxidoa sar ditzazkegu; bigarrenean aldiz, sufre(IV) oxidoa eta nitrogeno(IV) oxidoa.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00446 Ur likidoan aldiz, hidrogeno-loturak ur molekulen taldeak batabestearekiko gertu mantentzen ditu.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00132 Konigek hau esan zuen berde-malakitaren kolorea ez dela gertatzen koordinatiboki saturatu gabeko karbono atomoaren kausaz, baizik molekulan agertzen diren lotura bikoitz konjugatuen eraginez, talde dimetilamino eta dimetiliminoen artean.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00132 Baita ere talde auxokromoek (-E) eragina eta antiauxokromoek (+E) eragina dutela esan genezake.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00132 Polienoek talde kromogeno guztiak bezala jokatzen dute eta mesomeria ttikia dute, baina auxokromo eta antiauxokromoak hauen mesomeria gehitzen dute kolorea biziagotuz.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00132 Estilbenoak talde kromogeno bat du, C=C eta kolore gabea da, zeren mesomeria (garrantzitsua kolorea ager dadin) nukleo bentzeniko bien lotura bikoitz guztien artean bakarrik ager daiteke eta ioi hibridoaren egiturarekin interaldatuz (II-an bezala).

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Glosematika teoriaren sustrai nagusiak oinarri bikoitza du: Saussureren teoria alde batetik hobeto esan, teoriaren zati bat, formalena hain zuzen: Heeschenek Saussure depsikologizatua dela dio; teoria hau muturreraino eraman zuen, inoiz ezagutu ez den bezalako sakontasun eta zehaztasunez; eta bestalde, eta bereziki metodologiari dagokionean eta metodologia arazoak lehen mailan jartzen ditu Glosematikak Vienako taldearen neopositibismoa.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 d) Komunikazio-sistema hori talde baten baitan da baliagarri, eta talde horren partaide bakoitzak erabil eta uler lezake.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 a) Batuketarekiko talde trukakorreko egitura dute.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Horrelako batuketa batekin V multzoa talde trukakor bat da, eta bere elementu neutroa 0 da, 0 puntu honek A puntua bere buruan aplikatzen du.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Hobe da jaso eta ARANS-GUIko taldearekin hitzegitea.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 2. TALDEKO GUZTION OHARMEN EXPERIENTZIA.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 b/ Otoitza denak irakurri, azpimarratu eta elkarrekin otoiztu: JAUNA, HEMEN GAUDE GUZIOK; ZUK BAI MAITE GAITUZULA!
HORREGATIK EMAN DIZKIGUZU HAINBESTE GAUZA,
HAINBESTE ERREGALI, HAIN BIZITZA EDERRA!
GUK, TALDEKO GUZIOK, ZURE ONDASUN HAUEKIN
FRUITU UGARI EMAN NAHI DUGU, ZURE LAGUNTASUNAREKIN.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Ia XX. mendea iristean, herrialdetako talde berriak sortzen hasiko dira, Madrid, Barcelona, Valencia eta Bilbo beraien zentru direlarik.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Talde honetan aurkitzen dira, beste batzuen artean, sagarroia (edo trikua) eta satorra.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0011 Azkonarra ere talde honetakoa dugu.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0026 Linneo jakintsuak, XVIII garren mendean bizidunen sailketa oinharritu zuenean, gizona Primateen taldean sartu zuen.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 LABORATEGI-GIDOIA 6.4.1
- Ikaslea:......
Maila:...
Data:......
Taldea:......
Iraun denbora:.....
Experientziaren modalitatea:
Banaka
Taldeka
Materialea:
- HIPAZ (Irakasleak prestatu eta emango dizuen gertakina)
- Imana
- Poxpoluak
- Poxpolu edo antzeko izan daitezkeen hiru kaxatxo, bakoitzak, Az., P, Hi, sigletako bat duelarik.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Bakoitzak bere lana eginez edota, bestela, oso talde txikitan.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Teatrorako ere zaletasun handia dago, eta horretaz talde ugari dago bai euskaraz eta bai gaztelaniaz ere.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Teatro talderik ezagunenetako bat Karraka taldea da.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 - Gelan esaten den guztia ulertu
- Haurrak esaten duena, lagunek ongi ulertzeko eran esaten irakatsi
- Taldeko elkarrizketak eta lanak ulertzeko kapazitatea desarroilatu
- Gai baten mamia ulertzeko gai izan
.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 ALTXORRA
taldeak
probak

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 3. Irakasleak, irudimen handiz, aurrez prestatu behar ditu talde bakoitzarentzat probak.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Adibide gisa, hara hemen talde bat nola hasiko litzatekeen altxorraren bila: a) Papertxo bat ematen die irakasleak taldekoei.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Baina kontuan izan, talde batek baino gehiagok parte hartuko duenez, zailtasun berdintsuko probak jarri behar zaizkiela talde guztiei.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Azkenean, proba guztiak azkarren gainditu dituen taldeak aurkituko du altxorra.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 3.- Hogeitamar ikaslerekin, zortzi jokalariko saski-baloiko talde bat osatu nahi da; hamabi ikaslek bakarrik parte hartu nahi dute.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 Zenbat talde desberdin era genezake?.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Mendebaldeko kristau eta Elizen arteko, botere politikoaren eta talde saihestuen arteko elkar-bizitza oso gaiztotuta zegoen, eta ideia erlijiosoak erraz bihurtu ohi ziren alderdi.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0164 Bi talde egingo ditugu: Orma batetan HANDIAK ipiniko ditugu . Beste batetan TXIKIAK ipiniko ditugu.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0043 BILDUTAKO HARRIAK AZTERTZEN Demagun, talde batek hamar harri moeta desberdin bildu dituela.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 8.- Talde teknikoa Talde hau talde berezi bezala antola daiteke, edo eta aurretik aipaturiko zazpi taldeetako bakoitzetik ikasle bat harturik.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 Talde honek filmearen antolaketa eramanen du aurrera, eta ondoko eginkizun hauxek geratuko dira beronen ardurapean: 1 Behar ditugun tresna eta aparailuak prest edukitzea

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 - projektagailua eta, pantaila: diapositibak taldean ikusi behar ditugunerako, eta gure filmearen erakusketa egin behar dugunerako.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 Diapositibak eginahala, kutxa aproposetan gordez eta sailkatuz joango da talde hau, bakoitzari zenbaki bat emanez.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 Taldeek eginiko lanez, erakusketak antola ditzakegu noizbehinka.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 Erakusketa hauen antolakuntzaz, erakusketako gela apaintzeaz eta abarrez, talde hau ardura daiteke.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Umeak Anttonen talderantz abiatzen dira poz pozik.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Talde biek sator bana; hauxe bai ehizaldi ederra! Anttonek, harrapaketa hau hospatzeko, bost lagunak bere etxera daramatza, esne edo eta txakolin basokada batzu edateko.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0050 Brankien kopuruak eta kokatzeak aldaketa asko dute taldez-talde (ik.4.ird.).

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Itsasoko izain gehienak talde honetan sartzen dira.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 The Clash, Sex Pistols... taldeek punkaren protesta, jazkera eta bizitzeko era kontrajarriko diote rockaren protestari.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 b) Chamberlin-ekin bat etorriz, talde bat da baina saltzaile asko dago.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 Azken emaitza taldea osatzen duen kopuruaren araberakoa da.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 d) Taldea osatzen duten enpresen sarrera eta irteera librea da.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 Talde bakoitzaren lana izango da bere edukia aldatzea edo zabaltzea.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Horrela materiale interesgarri bat izango dugu eskutan eta eraberean ikasgelako talde guztien artean antolatzeko eta lan tekniken praktika egiteko ohitura hartuko dugu.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Aldi honetarako, Euskal Herriko mapa kronologikoa itxuratuta dagoela esan daiteke: - Santimamiñeko taldea: bai Santimamiñe eta Urtiagako maila eneolitikoetan, nola Aralar, Haizkorri eta Urbasako trikuharrietan aurkituriko giza haztarnak, orduan euskal mendietan bizi zen gizakia gaurkoa bezelakoa zela erakusten dute.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Iraupenerako biderik funtsezkoenak ABELAZKUNTZA eta EHIZIA dituela ematen du, Los Husos-ko taldean jadanik onartua zegoen baratzegintza, dokumentatu ezin bada ere.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 - Los Husos-ko taldea: hegoaldeko aurkipen anthropologikoak, ordea, Ebrotik nahiko hurbil dagoen Paciña-ko trikuharriaren garezur bilduma bikainak bezala, ordukoz egina zegoela erakusten dute mediterranear elementuen sarketa.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 - Laborantza: Ikusi dugun legez, Los Husos-ko taldean abelazkuntzaren osagarri bezala eman zen, baina egun ezagutzen diren aztarnengatik, ez dirudi gauza bera atera dezakegunik Santimamiñeko taldetik, zeinaren aztarnen, eta Apellanizen ustez, euskal-erromatarren garaira arte ez da segurtasunez egiaztatzen.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Pertsonaiak bi taldetan banaturik ageri ohi dira: gorriak eta beltzak.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0173 III. taula / ez-metalen balentziak / taldea.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Honela dinamika arin batez talde guztiekin egingo da.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Bakoitzak bere taldekoak nortzuk diren asmatu beharko du jendeari galdetuz: zu artzaina (al) zara?...

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Talde hauek eramaten dituzten ekintzen aurrean kapitalismoa aztoraturik sentitzen bada ere lehen mementoan, berehala aldatuko da bere postura laguntza ireki bat eskaintzera iritxi arte.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Talde hauen helbururik nagusiena Estatu indartsu bat sortzea izango da, langileria menperatuko duena eta Estatuaren bizitzeko espazioa (espacio vital) zabalduko duena aurka dituen inperialismoaren bizkar.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Hain zuzen, hau zen finantzetako kapitalak bilatzen zuena eta honela ulertzen da talde hauek bere aliatu natural bezala kontsideratzea alde guztitako laguntzak eskainiz partidu indartsu bat osa zezaten.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Era honetako nazionalismo mota bat bultzatzen duten taldeak ez datoz bat finantzetako kapitalarekin eta Estatu faxista batetan, berriz, finantzetako kapitalak du politik adierazpenaren esklusiba.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Proletalgoak talde politiko independiente bezala antolatu behar du bere burua.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Eta talde honek ahalegindu beharko du proletalgoarentzat botere politikoaz jabetzen.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Izan ere, hilkortasuna hain altua izanik, taldearen emankortasuna babestu beharra zeukaten, gizarteak iraun zezan.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Gizartea lanbideen arabera sailkatzea, (lanbide bakoitzak herentziazko talde itxia sortzen duela gainera), gizataldeek isteko duten joeraren ondorioa da.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 India-ko gizartea talde itxi ezberdinetan banaturik zegoen; pertsona bakoitza bere gurasoen kastan sartzen zen, eta bizitza osorako geratzen zen jatorrizko kasta horretan.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Talde hauek erabat hierarkizatuak zeuden, beren baitan eta elkarren artean.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Geroko artista helenistikoak, aldiz, sentimenduak adierazten saiatu ziren, expresionismoa lantzen (Samotrazia-ko Garaipena, Laokoonte-ren taldea, etab.).

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Erregeak infantzoin-abantailak ere eman ditzake, lagun bati bakarrik edota talde osoari (Hiribilduko Onak).

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Hori dela eta, talde sozial honek talde hertsi bat osatuko du, koroari eskubideak errespetatzeko bortizki eskatuz.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0136 - Leipzig-ko Talde Jakintsuaren neurrietan, eta herri honen klima kontutan harturik, bazkaltzeko ordurik onena, hamabiak hamaika minutu, hamalau segundu eta segunduaren bost hamarren gutxi denean da.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0025 Alkil haluro arruntak maizago izendatzen ohi dira alkilo taldearen haluro bezala arau sistematikoa jarraituz baino. (3.2).

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0085 Sistema honetan, ez litzateke simetriarik agertuko, bi talde ordezkatzaileak berdinak ez balira.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0175 Kondentsazio hauek denak azido ahul batek katalizatzen ditu (14.33) Adizioa gerta dadin baldintzarik onenak zerak dira: karbonilo taldearen azido konjokatuaren kontzentrazio maximo bat izatea, nukleozale-kontzentrazioaren urriketa nabarmenik produzitu gabe. .

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 Ikusi genuen bezala, sistema karbonilikoetan adizio nukleozale eta ordezkapenaren artean gatazka sortzen zen, C=C sistemetan berriz, adizio eta ordezkapenaren artean talde deskokagarriaren (ia beti protoia) izaerak ez du zerikusirik, baizik eta lotura bikoitzaren desagerpenak kausa dezakeen lekutze elektronikoak.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 Kondizionamendu estereoelektroniko batzuk adizio elektroizalearen zuzenbidea determinatzen dute, hots, elektroizaleari zein karbono lotuta dagoen eta nukleozaleari zein; bi taldeen introdukziorako disposizio espazial erlatiboa, eta azkenik, elektroizaleak lotura bikoitza zein aldetatik erasotzen duen determinatzen dituzte.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0235 Transposizioen artean multzo inportanteena hauxe da: talde baten 1,2 migrazioa, hasieran lotuta zitzaion atomotik, bere balentzi geruzan sei elektroi bakarrik duen aldameneko atomora.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0061 Tarte erdiirekia: alde batetik itxia eta bestetik irekia den tarteari esaten zaio eta itxita dagoen aldea kontutan hartuz, bi motatako talde erdiirekiak ditugu: 1) Eskuin aldetik itxia (a,b].

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0176 Ia eta IIa taldeen barruan izakera metalikoaren aldaketak zenbaki atomikoaren aldaketarekiko paraleloa izan behar du; hau da, Cs-k Li-k baino propietate metalikoagoak agertu behar ditu, eta Ra-k Be-k baino propietate metalikoagoak.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0176 Halogenoen eta Anfigenoen artean, izakera ez-metalikoa handitu egiten da taldearen barruan zenbaki atomikoa txikitzen den neurrian: Fluoroa da izakera ez-metalikorik handiena duena.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0176 Azkeneko bi talde hauen barruan halogenoak dira propietate ez-metalikoenak ageri dituztenak.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0298 Ondoko faktoreek baldintzatzen dute: Talde funtzionala.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0298 Talde funtzional baten bidez ur-molekulekin hidrogeno-loturak formatzeko gai direnak bakarrik izango dira uretan disolbagarriak.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0298 Talde horri, talde hidrofilo esaten zaio.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0030 Janarien sailkapen funtzionalak, balio teoriko batetik aparte, balio praktiko handia du, zeren janariek taldeetan bananduak azaltzen baitira, dieta aukeratuak aukeratzeko erraztasuna emanez.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0030 Eguneroko arrazioan, gizon heldu batek talde bakoitzeko janari bat edo bi jan behar luke.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Ikaslegoa bi taldetan banatu; batak lehenengo esaldia bi bider ozenki irakurri ahala, besteek isilik egon behar dute.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Bigarren esaldia bi bider irakurri behar du beste taldeak.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0179 Mesogasteropodoak eta neogasteropodoak batu egiten dira batzutan, biok batera Monotocardia talde barruan ipintzen direlarik.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0179 Zona intertidaleko barraskiloak biltzen ditu talde honek (Littorina kasu).

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0179 Hala ere, talde honetan itsastarrak (Lacuna), dultzikolak (Cremnoconchus) eta lurrekoak (Acme, Pomatias) topa daitezke. (ik. 5.32 ird.).

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0358 Sifonopodorik primitiboenak, antza, Plectronoceratidae taldekoak dira.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Talde bakoitzak klima mota bat aztertuko du.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Talde bakoitzak aztertu duen klimaren ezaugarriak jarri beharko ditu alde batean eta ondoren azaldu ezaugarri horiek eskualdeko nekazaritzan nolako eragina daukaten.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Denboran zehar eta eboluzioaren ondorioz bizidun itsastarren talderik gehienek beste ingurune batzu kolonizatu dituzte.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Beste talde batzu, Ekinodermatuak esaterako, ingurune itsastarrera mugatu dira, talde honetako guztiak itsastarrak direlarik.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Honegatik, Kormofitoen talde zabalean, hau da, goimailako landareetan sartzen dira.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Gaur egunean Pteridofitoen talderik garrantzitsuena iratzeak dira.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 Ugaztunek, Ornodunen Klaseetako talderik eboluzionatuena osotzen dute.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0142 b) Arbi-formako sustraia, aurreko zein taldetan sartzen da?.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0006 12. Ahalegindu behar duzu zure taldearekin elkarlanean eta ordenadorekin lan egiten.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 Kanpora irtenaldi bat egingo duzu irakaslearekin eta bosnaka laguneko taldetan (laborategiko taldetan).

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 Norabideak: Talde bakoitzeko mostra bat edo bi biltzen saiatu behar duzu.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 Taldeko ikasleen izenak.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 Adibidez: TALDEA: .

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0021 1.- Marraz ezazu PERTSONA MULTZO BAT / PERTSONA ELKARTE BAT 2.- Pertsonek sozial talde bat osotzen dute,
bata bestearen alboan ipintzen direnean
elkar ezagutzen dutenean
elkarri laguntzen diotenean

(Hauetariko bat aukera ezazu)
3.- Zein sozial taldetan hartzen duzu parte?
NIK.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0046 - Beste batzuk, bestelako formetako txapak egingo dituzue, dominak eta irudiak egiteko - Txapak apaintzeko taldea ere antolatuko duzue.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Horretarako, taldeak egin ditzakezue.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Talde bakoitzean batzuk txori-gurasoena egingo dute, eta beste batzuk txorikumeena.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Aurretik, talde bakoitzekoek txori moeta bat aukeratuko dute; eta txoriez hitz egiten duen libururen batetan, txori moeta horren portamoldea, habia zertzu materialez egiten duten, janaria ekartzeko aita eta ama txandaka ibiltzen direnentz, eta abar ikusiko dute.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 Talde bakoitzak zazpi probintzietatik bat kurri dezala.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 Gero talde guztiok elkartu eta denon lanak bateratuz, ondoren probetxugarriak aterako dituzue zuen FITXATEGIAN gordetzeko modukoak.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Taldeka banaturik eta zuzendari bat izendatu ondoren, honek mendiko gauzen zerrenda bat emango dio talde bakoitzari; ahal den arinen berengana eta ekar dezan: kolore honetako lore bat, neurri hartako abarra, moeta horietako harri edo intsektu....

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Puntuztapen bat eman iezaiozue lehen, bigarren... taldeari, eta falta den gauza bakoitzean puntu bat ken.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Beraz, arauketak honako talde edo batzordetan sailkatzen ditu arauak: Gai Orokorrak / Soldadura / Makina erremintak / Erremintak / Elektroteknia / Automobil ekaiak / Industria kimikoak / Burdingintza / Eraikuntza / e.a.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Hipermodernoak deituriko taldeko maixu nabarmena izan zen.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Hirugarren mailako hauen ezaugarriak, teknika aldetik, aurreko taldeko modelo aurreratuenen oso antzekoak dira.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Erabiliko den erremintaren luzerak eta erradioak kontuan izan gabe piezaren ingurua programatu ahal izatea ez da talde honen ezaugarri bat, ECNC filosofiaren oinarri oinarrizko behar bat baizik.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Talde honen adibide gisa Yamazaki etxe japoniarrak plazaratutako bat azaltzen da (ikus 66. irudia).

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Bigarren taldea tailerreko programazioak osatzen du.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Honek, zera adierazten digu: aldi honetako gizakiak harremanetarako nolabaiteko hizkuntza bazuela, eta, bestalde, familia baino handiagoko taldez osaturiko gizarte bat ezagutzen zutela.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Talde honetako arazoaren iturria ez da lanbidea izaten, baizik eta ozenegi eta denbora luzez musika entzuteko zaletasuna.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Alemaniako langile siderurgikoen artean, adibidez, bihotz-erritmo ez-normalek beste taldeetan baino maiztasun altuagoa dute.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0163 Demagun N zenbakiz osatutako talde bat .

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Taldearen zentralizazioa eta sakabanatzea X eta s-ren bidez adierazi ditugu.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0557 Adibidez, talde baten jaioterria aztertzen denean, jaioterria definitzeko erabiliko dugun aldagaia kualitatiboa izango da, baina guk honela nahi badugu, ondorengo eran defini dezakegu aipatutako aldagaia: euskotarra-atzerritarra.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0557 Eta erlazio horiek aztertzeko bi talde desberdin bereiztuko ditugu: 1.- Pearson-en korrelazio-koefizientearen aplikazio zuzena diren korrelazio-koefizienteak.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0557 Lehenengo taldean bi izango dira aztertuko ditugun korrelazio-koefizienteak:.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Futbolari aritu zen zenbait taldetan,Sansen ere jokatu zuelarik.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Jende gehiago hurbildu zen gero taldera eta kolektibo bat osatu zuten, Ez dok amairu izenekoa.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Xabier Lete eta Antton Valverde ere taldean zeuden.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Ez dok amairu taldeak ospe handia hartu zuen.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Grabazioak eginak zeuden, baina eztabaida sakonak sortu ziren taldean.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honela, argia eta iluntasuna diapositibak proiektatzean; taldeka, talde osoa edo bakan-lan egitean, gure euskara-saioa askoz eramangarriago gerta dakieke.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Taldean berak duen lekua zein den konturatzen da.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Bainan nolanahi ere, elkarrekikotasuna, laguntza eta berdinen taldearekiko solidaritatea aurkitzean oinarritutako haro baten atarian gaude.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Irak:(Itziar seinalatuz)
Ikas 1: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 2: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 3: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 4-5: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 6-7: Itziar!(Seinalatuz)
Talde 1: Itziar!(Seinalatuz)
Talde 2: Itziar!(Seinalatuz)
Denak: ITZIAR!.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 Interesgarria litzateke ikasgelako talde bakoitzak talde marginaletatik mota bat hautatzea.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 Talde bakoitzak ikusi, aztertu eta sakondu duenaren berri emango du, bertan.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0091 - Azkenik, bat sartuta dagoen talde sozialak eta kulturak ere baldintzatzen dituzte pertzepzioak.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Gure pentsamendua eta ekintzak gizatalde-antolamenduaren morroi egiten ditugu eta gure jokabidearen motibazio nagusia taldearekiko identifikazioa eta adaptazio-gogoa izango lirateke.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0305 Urazpikoa, ostera, atzeratuago geratu da, orain arte ikertzeko teknologia egokirik izan ez delako; dena dela, kontinenteen arteko komunikabideak garatuz joan diren neurrian, urazpiko kableen beharra presentatu da eta honekin batera ozeanoetako erliebearen ezagutze hobea ere. Akitanian ba dago talde bat, batez ere, urpeko erliebearen azterketaz arduratzen dena. Honen zuzenbidea hauxe da: .

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Ideia berriak zekartzaten talde politikoak sortzen hasi ziren, beherago ikusiko dugun bezala.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Pertsona ez bait da bakarka bizi, taldean baizik: herri edo nazio batetan.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Gerratearen haseran, eta gerora ere bai, gerrilla eran eramaten zituzten beren ekintzak: korreoak geldi araziz, herriak okupatuz, erasoaldiak soldatu liberal talde ttikiei....

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Karlistek askotan liberal taldeak, alde batetik bestera ibili araziz eta ustekabean erasoz, neka arazi egiten zituzten eta ihes arazten edota fuerteren batetan bil arazten.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Bloque Nacional, Junta Suprema Carlista, Falange Española eta Ejerzitoko talde handi batek (Mola, Yague, Goded eta Franco buru zirela) iraultza faxista bat prestatzen hasi ziren.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Halaber, kultura europarren eragina argi agertzen da Los-Husos taldean eta Kantaurian ere zerbait bai; eta zer esanik ere ez Santimamiñen eta Halliade kulturetan.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Urte bereko, Ekainean, Apaolaza Astizen aurkitzen dugu bere inprimategiarekin Biltzarraren zerbitzutan, baina oso tentsio gogorrekin bere taldekoekin eta, zehazki, Inprimategiaren Zuzendari zen Frai Manuel de Benitorekin.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Internazionalista taldeak hirietan gihartu ziren Euskal Herrian eta talde txikiak osotu zituzten.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Gainera haurrek idatzitako ipuin horiekin gelan lan egin genezake ipuin guztiak, batzuk... irakurriz, ikasleen eritziz onenak aukeratuz, taldean zuzenduz eta osatuz, beste ikastola batetara bidaliz...

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Taldean erabaki edo bestela irakasleari galdetu hitz bakoitzarekin zenbat esaldi egin behar dituzuen.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0031 4. Gertakizun nagusiaren laburpena taldean

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0203 Antzinatik, kontrako zenbait propietate zituzten konposatu kimikozko bi talde ezagutzen ziren.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0203 Talde bat azido izenez ezagutzen ziren substantziez osatuta zegoen eta bestea base izenez ezagutzen zirenez.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0203 Erraz ulertzen da beraz kimikariek antzeko propietateak dituzten substantzien taldeak egitea, horrela haien ikasketa errazteko.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0203 Badago bere propietate karakteristiko bategatik berehala ezagutu zen eta azidotzat hartu ohi den talde bat.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0203 Zapore garratza dute talde honetakoek.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0259 Ia-k eta IIa-k elektronegatibotasun apalak dituzte; VIb eta VIIb taldeetan, aldiz, altuak dira.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0259 Talde bakoitzaren barruan zenbaki atomikoa handitzean elektronegatibotasuna txikiagotu egiten da.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0259 Guzti honen arabera: Ia eta IIa taldeetako elementuek izakera metalikoa agertu behar dute, eta VIb eta VIIb taldeetakoek izakera ez-metalikoa.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0259 Ia eta IIa taldeen barruan izakera metalikoaren aldaketak zenbaki atomikoaren aldaketarekiko paraleloa izan behar du; hau da, Cs-k Li-k baino propietate metalikoagoak agertu behar ditu, eta Ra-k Be-k baino propietate metalikoagoak.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0421 Propietaterik garrantzitsuena, izaera azidoa da, karboxiloren OH taldeak H+; kanporatzen uzten du, alkohol eta fenolek baino erraztasun handiagoz.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0421 Bestalde, karbonoaren gainean karga partzial positiboa dagoenez gero (karboniloan bezala) eta hidroxilo taldea erraztasunez higi daitekeenez, azido karboxilikoen erreakziorik ezaugarriena OH taldearen ordezkapen nukleozalea da.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Herri bakoitzak bere presentatzailea, abestiak, zuzenez zein grabazioz, muraleak, geografi, ekonomi, hizkuntz, arte, paisaia eta abarrezko datuekin edukiko lituzke, gure taldeek prestatutakoa.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Talde bakoitzaren esku geratuko litzateke bere arloaren programaketa, aukeratu duen Herriaren agerkera, dena bere iniziatibapean.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Baina ekintza izugarri neketsua izan zen eta Morilloren taldeak espainiar itsas tresna guztiak xahutzen ditu; hau izan zen errusiar untzien arazo zikinarentzat aitzakia.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 Hiru lantalde eginen ditugu eta talde bakoitza, urarekiko konportamoldean finkatuz, materiaren sailkatze-modu batetaz arduratuko da!.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 Taldelana amaitu ondoren, eta talde bakoitzaren esperientzia guztiontzat aberasgarri izan dadin, ikaskide guztien aurrean agertuko dituzue jakingarri guztiak.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 Egintza hauk burutzeko ez da zertan talde berezirik egin behar.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 Baina edozertara, hori talde osoaren eskuetan geratzen da.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Talde bakoitzak berari interesatzen zaion projektua aukeratuko du.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Taldeko besteek behatu egingo dute sokan gertatzen dena: - Zer gertatzen da perturbazioarekin? Mutur batetik bestera pasatzen da, ez da?.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Bestalde, posizio bakoitzak 20 kalitate ezberdin izan ditzake, eta 28 posizio eta 20 kalitate horiek, 13 dimentsio talde bakoitzean, guzti honek perdoi-eremu guztiz zabala eskaintzen digularik.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 3. taldea: Izakinak. Produktu bukatuak. Lehengaiak.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 4. taldea: Trafiko-eragiketagatiko hartzekodun eta zordunak.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 5. taldea: Finantz kontuak. Altxortegia. Guztira.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 3. taldea: Izakinak. Izakinen baliogaleragatiko hornidura.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 4. taldea: Trafiko-eragiketagatik hartzekodun eta zordunak.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Elkarturik bizi ziren neurrian, Jesusen indarrak talde hau egiazko familia bihurtu zuen.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Jesusen taldean guztiek gauza bera pentsatzen eta sentitzen zuten: zeukaten guztia guztiena zen, inork ez zuen ezer beretzat bakarrik gordetzen....

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Jesusen taldean guztiek gauza bera pentsatzen eta sentitzen zuten.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Talde lana. 10. Ikasgelan osa itzazue bi talde.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Talde batek Euskal Herriko ibai bat pentsatu behar du.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Beste taldeak zein ibai den asmatu beharko du.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Gero beste taldearen txanda izango da. Ez da zilegi datu faltsuak ematea.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 Talde lana 14. Ikasgelako talde desberdinen artean egin ezazue irrati programa bat.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 Talde bakoitzak sail baten ardura hartuko du.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 3. Hamabiko taldea

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 3. Talde osoko lana: Animatzaileak Pedrotzat hartua, neskamutilen galderak saiatuko da erantzuten.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 A taldea: Lehen testua (Mt 9,10-13).

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 B taldea: 2. testua (Lk 19,1-10).

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 D taldea: 3. testua (Lk 14,1-14).

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Euskaltzaindian bada talde edo batzorde bat LEF deritzona (Lexikologi Erizpideak Finkatzeko taldea).

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Horretarako, ordea, hizkuntzak berak dituen prozedura eta baliakizunak behar dira ezagutu, kontutan hartu, aztertu: hori da LEF taldeak egiten duena.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Hiru sailok ikertzen dabil, bada, LEF taldea, eta horretarako Jardunaldiak antolatu ohi ditu noizbehinka.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 1986ko urte berean LEF taldea bigarren bidea arakatzen hasten da, hots, hitz-elkarketarena.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Beste elkartze garrantzitsua espazioan 1975.eko uztailaren 15ean gertatu zen, Apolo eta Soyuz espaziuntzi bik, lehen aldiz, bat egin eta bi taldeek agurrak eta opariak trukatu zituztenean.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 JOKO MOTA: Librea / Bideratua / MAILA: Guztiak / ANTOLAKETA: Talde osoa / Taldeka / DENBORA: 15 / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: DESKRIBAKETAK EGIN (gauzak)/ Informazioa eskatu / eman //.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 Argazkiak talde bakoitzak duen partaide adina zatitan moztuko ditugu.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 (Adibidez: 4 talde 3 pertsonakoak, 4 argazki, bakoitza 3 zatitan).

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 Taldeak osatu direnean, amaitzen da.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0169 JOKO MOTA: Kontrolatua / Komunikatiboa / MAILA: Hasierakoa / ANTOLAKETA: Talde osoa / DENBORA: 20 / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: DESKRIBAKETAK EGIN (gauzak / pertsonak)/ Balorapenak egin /Eritziak eman //.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0169 OHARRAK: Irudi birekin egin daiteke klasea talde bitan ipiniz.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0268 JOKO MOTA: Kontrolatua / MAILA: Guztiak / ANTOLAKETA: Talde osoa / DENBORA: 15` / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: HIZTEGIA //.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Animalia bitxi hauen taldeari zelentereoak deritzo.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Animalia hauek osatzen duten taldeari ere izen bera ematen zaio: Belakiak.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 Oharra: Zerrenda osoa egitea lan luzeegia izan daiteke eta lana arintzeko taldetan bildu eta zerrenda hori banatu egin dezakezue, lana egin ondoren iritzi bateratze bat eginez.

384. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Taldean egiteko lana da eta nahi izanez gero, taldetxo bakoitzak atal bat aztertu eta behatu ondoren, beste taldeen aurrean aurkez dezake.

385. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Denon artean, eta irakaslearen laguntzarekin behar izanez gero, banatuko al zenituzkete taulan agertzen diren estatuak hiru talde horietan?.

386. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 - Hirugarren mundua bezala ezagutzen den taldeko estaturik bilatuko al zenuke taula bertan?.

387. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Taldean egiteko lana da hau eta agian biderik egokiena talde txikitan aztertzea litzateke, gero talde handiagoan edo gelako guztien artean eginez bateratze lana.

388. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Antartiko eta Hegoamerikako Patagoniaren tropikal Paleoklimatik antzeko zerbait atera daiteke, bietan Terziarioko (Zenozoikoa, gure garai baino 1,8 m. u.-tik 65 m. u.-era lehen) Araukariak (Koniferaren taldeko landare bat) aurkitu ziren eta.

389. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Bizimodu anker honek laster sortarazi zituen Bilbo, Ortuella, Sestao eta La Arboledako talde sozialistak.

390. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Denok talde alai eta langile bat osatzen zuten, jazkera eta itxuretan baino bere idazlanetan kezkatuagoak (133) 269 or., eta jenio handirik izan gabe, ez pentsamendu berrien sortzaile, eta ez ederlanen egile, beste birtute batzuen jabe ziren.

391. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 5.4.1. Izena eta adjetiboa Izenak eta adjektiboak elkarrekin silaba gutxiko multzoa osatzen ba dute, hiztunak hitz soil bat edo bi hitz bezala analiza dezake talde hori, izen konposatuekin gertatzen den moduan; horrela, bi modutara joan daiteke azentua: .

392. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 B. HSEAHA eta bihotzeko oinazeak Klinik historiak eta fisik ikerketek erakarritako idorokuntzen sentsibilitate diagnostikoa, oso esan nahi handikoa izan da gure taldean, gero besteen idorokuntzekin ere baieztatu izan denez (Lenegre eta lankideak, Bloungard eta lankideak, Sonnes eta lankideak).

393. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Izan ere, anginadunen oinazeari buruz, gure HSEAHAdunen taldeko oinaze kexarik eman zutenen 53 %-k herstura aurreratuak edo erabatekoak azaldu zituzten koronari enbor nagusietan (23 gaisotako 12-k).

394. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Gure taldean, alde batetik bularreko oinazearekin baina bestetik koronari arteriografia normal batekin agertzen ziren gainerako beste lauretan, kasu batetan miokardiopatia hipertrofiko herstaile bat agertu zen, eta miokardiopatia kongestiboa beste hiruetan.

395. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Gure taldeko oinaze eta HSEAHAdun 23 gaisoen jokaera klinikoaren sintesis bat egiten badugu, atera genezake ondorio hau, hots, miokardiopatiaren edo balbulapatiaren zeinu objetiborik ematen ez zen gainerako kasu guztiek serioski joa aurkezten zutela koronari sarea.

396. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Horregatik gure taldeko hamairu kasutan, eskuineko koronaria oso-osorik agertu zen arteriografian.

397. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Dudarik gabe, talde honetan, koronari arteriografiaren analisisetik eratortzen den gauzarik bitxiena zera dugu: serioski jotako arteria inguruko odolbide baten presentzia.

398. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Baieztapena idorokuntza honetan oinarritzen dugu, hots, ondoko eragin bat erakusten zuten 54 enborretatik 49-tan, horiei atxekiriko beste hersturak agertzen zirela inguruan (anginadunen artean, jotako 23 enborretatik 20-tan ikusten zen ingurutako eragin hori, eta infartodunen taldean, 31-tatik 29-tan agertzen zituzten gainetiko inguruko herstura horik).

399. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Idorokuntza hauen ondoren, erraz postula daiteke aorta-koronari bay pass delakoaren bidezko birbaskularizatze zuzen baten posibilitateak oso mugatuak gertatzen zirela talde honetan.

400. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Euskadik euskal gizatalde bakarra izan behar du, eta euskaldun hirueletako hauek nork bere talde eta klase sozialaren araberako konponbidea agertu beharko du bizigiro sozial eta ekonomiak dituen arazoak garbitzeko.

401. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Euskaldunen taldera mugatuz, ondoko koadro hau prestatu ahal izan da kategoria bakoitzean euskaldunen portzentaia zein den agertzeko; horiek dira, beraz, edozein gai ezagunez euskaraz hitzegiteko moduan daudenak.

402. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Plentziako jardunaldietara talde eragileak gai horietaz aurkezturiko txostenak dira, funtsean, hemengo material hauek (1) Salbuespen bakarra XIII. elkarte-motaren (bikoiztapenen) bigarren zatia da: Plentzian ezin aurkeztu izan zen material hori; eta ondoren, bertako hainbat erizpide Talde eragilean galbahetu ondoren, prestatu da bikoiztapenaren atala osorik eman ahal izateko: bertan jasotako beste hainbat ohar, ahozko zein idatzizko (2) idatzizkoetan bereziki aipatzea merezi dute, alde horretatik, ondoko txosten hauek: - A. Irigoienen " hitz elkarketaz " izenburukoa: geminatu semantikoak (hemengo terminologian tautologiazko dvandvak) eta Peru Abarka elkarte-mota lantzen dira, batez ere, txosten horretan. Bigarren idazkuntza osatu eta egina ere du, Plentziaz geroztik, egileak. - T. Uribe-etxebarriaren idazkia, sinbolismo fonetiko eta hots-uztarduraz. - L. Otaegik Astaputz moduko hitz-elkarteez aurkeztutakoa., kontuan hartu da noski azken idazkuntza hau prestatzerakoan.

403. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Talde eragileak osorik bere gain hartzen du halere, kargak arintzearren inoren lepotik jardun gabe, ohar-onarpen eta birmoldaketa horretan legokiokeen erantzukizun-ardura.

404. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Definizio horien gora-beherak oraingoz albo batera utziaz (hurrengo batean aztertuko da hori, bahuvrampicirc;hiak aurrez aurre lantzean), alde nabarmen batzuk bederen badaude lehenengo taldetik bigarrenera: - sudur luze bat sudurra (eta luzea) den arren, sudurluze bat ez da sudurra, sudurrez luzea den pertsona edo animalia bat baizik.

405. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Sailka begiratzen baditugu datuak, berriz, bi talde bakarrik agertzen dira bataz besteko orokorraren gainetik euskara mintzatuaren erabilpena eta euskara idatziaren erabilpenean.

406. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 KW taldea a/o/u aurrean euskaraz ka/ke/ko gertatzen da, ala ga/ge/go ozentzen da (quadragesimam garizuma, quarta gartak/garthak, hiatoak aldenduaz).

407. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Testigu zaharren araura (aidilis edilis ordez, CIL1,7) ai, astiro, ae-ra pasatzen da, ae talde belare diptongala emanaz.

408. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0091 geZi AN (dardo) gaeSUm (zeltismoa)
parabiZu L. lat. paradiSum (bainan parabiSU Lhande-rengan)
gauZa AN., B., BN., G., L. (cosa) lat. cauSam
lauZa AN., BN., Sal. (losa) lat. lauSam
gariZuma AN., BN., G., L. (cuaresma) lat. quadrageSimam (227) Garizuma B.N., G.,L., garizoma Sal., garizima B.,S., gorexima R., goroxûma S., (Gèze) (cuaresma). Garizima aldagaiak lat. quadragesimam-en azken bokalak eusten ditu. Euskal aldagaiak hitz horren sinkopa batetik, eta. zehazki dr taldea r-ra laburtu zeneko garaiatik. Jatorri latino baten alde:
.

409. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Baita aipagarria da talde kontsonantikoek (cl-tl l-ra, fr-tik f-ra, nd-tik n-ra, br-tik r-ra, adibidez) bokale anaptiktikoaren bidez eginiko anulaketa (hots, lib(u)ru libru ordez, f(o)rogatu frogatu ordez, k(e)leta kleta ordez).

410. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Ikusia dugu latin arruntean asibilapen zantzuak ematen zirela scy taldean; gure aizkora hitzak, latineko asciolam-ekin zerikusia duela onartzen bada, asibilapena present.

411. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Gaskoineraz cy taldeak zabalki asibilatzen du: .

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0033 Kopuru hori lortzen ez dutenen artean askotariko taldea izenekoa osatzen dute.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Hurrengo goizean, pentsa dezakezuen bezala, aintzira bazterrean aldra (1) aldra talde, multzo ikusgarri bat bildu zen.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0163 Estalkia gainean jarri eta oihuka esan zuen: - Talde handiaren zopa, prest!.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Baina, egia esan, maiz ongarri ditugu taldean, eta datorrela hau ere ukatuko didana.

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Pixka bat ibili ta gero, agerrune batean pertsona akanpatu talde bat ikusi zuen.

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Bastian taldera hurbildu, baina lehenago Haur Enperatrizaren kutuna bere alkondarapean gorde zuen, jende hura ezagutu gura bait zuen, bere burua ezagutzera eman eta nabarmendu gabe.

418. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Ez zuen neska lagunik batere, baina horren ordez, 6 edo 7 mutiko lagun zituen beti inguruan, trenbideaz bestaldeko taldea ez bait zen inoiz ere Dori gabe azaltzen futbol saioetara.

419. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Igande batez, Malmiercaren taldeak Real Madridi partidua irabazi zion batetan, hau Doriren bila joan zen bere auto dotorean eta jelatu bana hartu zuten gero.

420. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Atzerapena normala zen bestalde, egun haietan Malmiercaren taldea Hegoamerikan aurkitzen zelako.

421. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 Zer egin? Saiatu zen Manex mutila malkar hartan gora, talde osoa zegoen tokiraino igotzen; baina ezin zuen pausorik egin.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Bere muturra gora begira jartzen omen du, eta aspaldi aspaldiko kantu ulua botatzen omen du: talde guztiaren abesti zahar, triste eta misteriotsua.

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0119 Eta segizioan, taldea itxiaz, beste guztiak, denak harmak eskuetan zituztelarik.

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Simonek beste talde bat aurkitzen du, beste aldetik gerturatzen ari zaizuena.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Eta hibai hegalean... pizti arraro talde handi bat zegoen.

426. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Talde guztia, buelta erdi eginaz, harrapaladan joan zen oihan zabalean zehar. Baina, zer gertatu zitzaion Karkuri?.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Emakumearen oihuak entzun zituztenean, goardia zibil talde bat etorri eta Kum atxilotu zuten.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Arratsalde hartan Ausartenak taldekoekin nengoela, Beinati hurbiltzeko eskatu nion: - Beinat, proba bat asmatu eta gainditu diat... Hik gainditzen baduk, taldeko partaide izatea lortuko duk!.

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Nire taldekoek atzetik jarraituko zidatela uste nuen, baina Beinaten ondoan gelditu ziren.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Min eman zidan benetan! Proba hura beraz, duelu bat bihurtu zela konturatu nintzen eta denok genekien duelu hartatik irtengo zela Ausartenak taldearen aintzindaria.

431. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Taldea handitzen zihoan... ia etxe guztietako ateak zabalik zeuden... Jendeak herria abandonatzen zuen...

432. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 BELARTZELAITARREK berehala prestatu zituzten beren taldeak.

433. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Zertarako ibili denok elkar joka? Aski da talde bakoitzetik borrokalari bat aukeratzea.

434. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Zuen taldekoak irabazten badu, Kreuzkamm askatu egin beharko dute.

435. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Thalcave-k bi talde egitea aholkatu zuen: bata zaldiekin 37. paraleloari jarraituko zitzaiona eta bestea ur bila joango zena.

436. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Robertok ere, joan egin nahi zuen eta taldeak onartu egin zuen; baina Paganel-ek ez zuen zori berdina izan, Glenarvan-en ustez beste taldearen gidari gelditzea egokiago bait zen.

437. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 Ez zaitezkete imagina, zer-nolako besarkadak, lepo-estualdiak, adiskidetasun zimikoak * zimiko] atximurka, eta benetako adiskidetasunezko burukadak jaso zituen Pinotxok talde hartako aktore eta aktoresen builaren erdian.

438. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Talde bat, buelta handia emanez, eskuinerantz abiatu zen bitartean, beste bat han bertan, zain geratu zen.

439. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Hirugarren taldea ere isiltasun osoan ibili zen, baina laster konturatu ziren, handik hurbil, soldadu talde batzu patruilatzen zebiltzala.

440. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0274 Zaldunaren bila joateko talde batzuk osatu zituen.

441. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Eta hau baita talde txiki edo berezietako ospakizunetan ere: izan ere, talde txiki eta tankera berdinekoak direlako, hain zuzen ere, hauetan beharrezkoago gerta daiteke ageriko zenbait ezaugarri erabiltzea, gogoan izan dezaten ez direla bere baitan itxitako talde edo egiten ari diren ospakizunaren jabe, baizik eta egiten dutenak Eliza osoaren batasunean hartzen duela bere zentzua eta indarra; eta buru egiten duen apaiz hori ez dela horretan ari beraien lagun edo adiskide delako, elkarte osoaren eta Elizaren zerbitzari delako baizik.

442. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Talde polita, baina ez behar hainbatekoa, gure kristau elkarteen bizitza bultzatzen eta Jesu Kristoren Ebanjelioa Gipuzkoan hotsegiten jarraitzeko.

443. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Eliza, pozez beteriko Emazte bezala, gau honetan bere Senarrari bidera ateratzen zaio krisailuak pizturik, Garizuma luzean zai egon den neskatxa zentzudun taldearen antzera.

444. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0144 Asfaltoz, espaloiz, isuri oparoz,
gizona, jendea, multzoa osatuz,
multzoan bere esku higituz bat bana, bat bera,
banaka, taldea burutu arteo
ta artean osorik, osoko osagarri bere kabutako,
bere egia berez, norberez, bereizi, bakoitza
hitz-buru poeman,
bilduma osoari eskainiz edonork
irakur-hasera ta esan nahi bestek ez halako berebizikoa!

445. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0168 Ezagutu dut gizona:
Espaloiz-espaloi doa
talde luze ta nahastutan;
mila kotxetan doa, elkarri aurrea hartu nahiz;
autobus nahiz bagoi beteegitan doa, gorputzez gorputz,
ofizinara, dendara, etxera,
kezkati, zabuka, lirain,
karpetaz, korbataz, buzoz,
umez, eskotez, plastiko-boltsaz,
bultzaka, irakurtzen, musuka.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00114 Zuloaga eta talde honek ospitalea egiten dute.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00114 Geroztik talde hori asko erretiratzen da.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0277 Zeren eta,(esan zuen) bost yahoo artera berrogeitamarrentzat beste janari botatzen baduzu, bake-bakean jan ordez, elkar larrutzeko prest oldartuko bait dira gainera, dena beretzat hartu nahi izango duelarik bakoitzak; eta horregatik, morroi bat bidaltzen zela haien ingurura kanpoan jaten ari ziren bitartean, eta etxean zeudenak lotuta edukitzen zituztela halako tarte bat utzita elkarren artean; zaharrez edo istripuz akabatzen bazen behi bat, houyhnhnm batek bere yahooentzat hartu ahal izan aurretik, auzokoak taldean etortzen zirela harrapatzera eta, gero, nik deskribatu bezalako borrokaldia gertatzen zela, atzaparrez egindako zauri izugarriekin bi alderdietakoen artean, nahiz eta gutxitan izan elkar akabatzeko gai, guk asmatu bezalako heriotz tresna egokirik ez zutelako.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Beste gela batean, arku baten azpian, talde bat zegoen dado-jokurako mahai baten inguruan.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Alde batera eta bestera okertuz taldekoen aurpegiak ikusteko ahaleginak egiten aritu zen.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Orduan beltzez jantzitako gizon bat ikusi nuen plaza hartako petril batetara igoa eta guardasola haundi batekin; jendeari hitzegiten zion, esanez osatzeko taldeak eta abiatzeko bi anaien bila, halako basora, halako mendira, eta miatzeko ondo bazterrak, bereziki miatzeko ibai ttikiaren ertzak.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Kanada zokoko talde horri Zorro Gorri izena emango diogu.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Berebil, tarranta, half-track taldea aduar batetik bestera gindoan.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Iragandako lehengo totalitarismoari esker, eta gaileneko neurriaren abusoz aberastu eta medraturiko sozial talde haiek berek nahi zuten atzera, eta kosta ahalak kosta, sistema hura berrirotu patria oro finca bat izan balitz modura berriz eta berriz beren gisara prestatzeko, baina lehengo eta geroko denak familia bateko menbru izan arren, iduria bederen besterik nahi zen.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0029 Talde osoa. Lauhazka.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Lehenago karlisten taldekoek, eta gero Durango inguruko ostatukoek esan zietenez, han hasiko ziren, inoiz hastekotan, arriskuak, baina zirudienez Bizkaian zehar ikusitako bake berbera nabaritzen zen Gipuzkoan ere.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Gotorleku bikaina, goarnizio ugari eta indartsua, buruzagi leialak, hiria beti egon zen talde bakar baten eskuetan, hau da, Madrileko gobernuaren menpean.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Pello Oilarraren seme honek eta Txomin bezalako batzuek osatu zuten Azpileko Indar Berriak taldea.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0696 Zazpiko azken taldeak ere, Jainkoak munduari eta munduko biztanleei egingo dien epaiaren aurretik izango diren zigorrei buruz hitzegiten du, eta horretarako Jainkoaren haserre-ontziaren irudiaz baliatzen da.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Egun haietako batean, Pedrok, senideak Senide: Kristauen deitura arrunterariko bat; bereziki Jerusalenen erabilia bildurik zeudela ehun eta hogeiren bat laguneko taldea jaiki eta esan zuen: - Senideok: bete beharrekoa zen izpiritu santuak Idazteunean iragarria, Jesus atzeman zutenen gidari gertatu zen Judari buruz Dabidek esana.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Gure taldekoa zen eta gure zerbitzu hau berau betetzeko aukeratua.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Albate bat ezkutuka erdirekiz, taldea behatu zuen.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Janichek estankoa zegoen etxearen alboko baratzaren inguramen zutoinetan lotu zituen zelariak, eta berehala taldera bildu zen.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Han bildurik, sua indartu ondoren, taldearen abesti sekretua kantatu, eta danborren soinuaren erritmoak bertaratu guztiak batu eta barrenean batasunaren seinalea argitzen zielarik taldearen dantza ospatzen zuten, suaren inguruan zazpi buelta eman arte, tribuko nagusiei betidanik entzuna zieten bezala.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Alabaina, ordea, elkarren kontrako bi taldetan banatu zen herria gertakari horren eta gehiagoren ondorioz.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Izpirituen Zizturen taldeak ez zuen horrenbestegatik etsi ordea, eta erronkan jarraitu zuen.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0129 Han bosnakako taldetan banatu gintuzten eta astebeterako jakiak, ura alkohola eta droga eman zizkiguten.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Talde hau jaunaren aurkako mendekoekin bat egiten da, hauen laguntza jasotzen dute eta laster daukate talde berrien laguntza.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Talde hauen proiektuak segurtatzea bere betebeharra dela uste du Muzak.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Guztiz abaildurik geundenean, minduta, agintariengana abiatu ginen denok, talde bateko zein bestekoak.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0026 Atsoaren itxulapikoak hogetamar erreal bildu zituen, eta eztei egunean baino aberatsago eta alaiago, bere bildotsak aurretik zeramatzala, Teniente jaunarenera joan zen, jaun eskuzabal haiei atsegin ematera bere taldearekin beste batean etortzekotan.

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Laguntzaileak, hala ere, ez zuen taldeko inor ezagutu gura eta bera ezagutu zezaten, barriz, are gutxiago.

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 Papera mehatxu bat zen, biharamunean obrak gelditzen ez baziren makinen kontra atentatuko zutela esanez, eta hala ere jarraituko balute taldearen hurrengo helburua enpresako goi karguren bat izango zela abisatuz.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Arrazoiren bat egongo zen horretarako, baina gai hori ez zuen Guyon bezalako menpeko batekin eztabaidatuko, Abwehr-ek Paris-en bere zerbitzuan jarritako taldearen buruzagia zen Ernst Hertz berarekin baizik.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Elkarrizketa batetatik bestera dijoan epea gaiak eta taldeak zertzen dute.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Zailena talde berdina mantentzea izaten da: batzuk hiltzen direlako, beste leku batetara bizitzera joaten direlako, aspertzen direlako edo beste mila arrazoirengatik.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 Beste lanbide hontan, obserbatzen duenak taldearen bizitzan sartu behar du, batzutan bere inguruan gertatzen dena ikusten bakarrik, beste batzutan gutxi edo gehiago ekintzatan parte hartuaz.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 Gerta diteke obserbatzailea kanpotik etorria izateko ordez, taldekoa bertakoa izatea, parte hartzen duen bat obserbatzaile bihurtzea.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 Talde oso batek ere egiten ditu batzutan horrelako azkerketak.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Zeren eta norenganik egotziak diren behatzen badugu, direlako taldeen egiazko izakera ikustatzea gauza erraza baita; hots, egia erran, ez ote dira bada gure musu garbian oraintsu arteino, gure herriaren nazional arazoa ukatzen edo ezkutatzen zutenok? Bai noski.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Maskaradakoekin hizketan Maskarada taldea 1.980. urtean jaio zen eta orduz gero euskal antzerkia, hau da, euskaraz egindako teatroa landu du soil soilik, etengabe eta era profesional batean euskaraz egiten duen teatro talde ia bakarra delarik.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Orain dela gutxi Patxo Telleria, MASKARADA izeneko taldearen partaide denarekin berba egiteko aukera izan genuen.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 P.: MASKARADA taldea orain dela bost urte jaio zen, Bilbon ospe haundia zuen COMICOS DE LA LENGUA taldearen ondorioz.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Talde hori desegin zen eta handik bi talde berri sortu ziren; bata KARRAKA eta bestea MASKARADA.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 E.: Taldearen eboluzioa zein den ikusi ondoren, gaur egun non kokatzen da MASKARADA?.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 Goi mailako taldea kontsideratu ahal liteke?.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 Estatu mailan oso talde onak aurki daitezke, adibidez, Els Joglars edo Dagoll Dagonn.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 E.: Patxo, nola definituko zenuke Euskal Herriko taldeekin daukazuen erlazioa?.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 P.: Bueno, lehen aipatu dugun federakunde horretan (E.A.T.B.) mugaz beste aldeko talde batzuk badaude, eta harreman nahiko estuak ditugu.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Porrot horren errua, beharbada, ez dago metodoetan, taldeak behar bezala girotu eta sendotu ezean baizik.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Ikasleek irakaslearekin batera taldeko partaide sentitzen badira, ikasprozesuaren ardura beren gain hartuko dute, horrela lan osoa erraztuz.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Baina horretarako irakasleak talde-dinamikaz baliatzen hasi beharko du, taldea motibatzeko.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Urratsak hauexek dira: a) Ikastaroaren hasierako orientazio-urratsa; b) Arauak jartzeko urratsa; d) Taldeko istiluak konpontzeko urratsa; e) Eginkortasuneko urratsa; eta f) Ikastaro bukaerako urratsa.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Kapitulu bakoitzaren hasieran talde-garapenaren urratsen ezaugarriak aurkezten dira eta mementu horretan taldeak dituen beharrak; ondoren hezitzaileak taldearen behar horiei erantzuteko izan behar dituen jarrera egokiak; hirugarrenez ikasleengan trebetasun eta jarrera berriak sortzeko ariketen bilduma pausoz pauso zehaztuta, eta batzutan baita ariketa horiek ikas-programaren barruan nola sar daitezkeen ere.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Horregatik, lehen taldekoak ugariagoak direnez eta urriagoak bigarrenekoak, lehenengoen topiko gastatuek harrapatu egiten dituzte eta herdoildu bigarren taldekoen merezimenduak.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Eta liturgia danez, apaiz baten edo talde baten egintza eta otoitza dugu bai, baina baita ere Kristoren eta Eliza osoaren egintza eta otoitza (Liturgi-Kost.7).

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0040 Entsegu hauk egiten direnean, pertsona berak ere aldi batetik bestera emaitza desberdinak ematen ditu eta talde bateko pertsona diferenteekin, are gehiago gertatzen dira gora behera hauk.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Hortik hauen gaurko dramaren latza, erlijioak zenbait lekutan hartu duen jokabidea ez bait da integrazioarena, nazioaren edo taldearen sostenguarena egitea.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Erlijio-musika errikoiaren pizkunde-aurreko lanak bezela, ARGI DONEA otoitz-liburua, bere kanta-itzen osagarri ta guzti, eta ELIZ ABESTIAK kantutegia, Donosti-ko Argia taldeak, Bitor Garitaonaindia jaun agurgarriaren ardurapean, argitaratu zituen bi liburuak aipatu bear ditugu.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 Badakigu beste talde batzuk ere ari direla Biblia itzultzen, beraz laister izango ditugu fruitu hobeak.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 1.5. Liturgi euskaratzaile taldeak sortzea (1964)

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 Eta Apezpikuaren aginduz apirilaren 6an Beloken bildu zen lehen aldiz euskaratzaileen taldea: Lafitte, Andiazabal, Emile Larre eta hiru beneditar: Olzomendi, Etchehandy eta Iratzeder.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 Talde hortan gerora beste lagun berri batzuk ere sartu ziren (Ikus Otoizlari 53, 23).

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Behar bada egoki litzake azterketa hau taldean ere egitea, gauzak alde askotatik begiraturik argiago eta zuzenago ikusten bait dira.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 (...) hemen esaten denak ez du, beraz, zerikusirik Elizaren barruko zenbait talderen edo nor bakoitzaren jokabidearekin, hoiek, bidezko denez, askatasun osoa bait dute beren iritzien arauera jokatzeko gizarteko arazoetan.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Geroztik, 1969ko Urtarriletik hasita, elizbarruti guztietako taldeak elizbarruti-arteko lan talde bakarrean bildu ziren eta elkarrekin egin dituzte, bai liturgi-textu berrien itzulpenak, bai lehen talde bakoitzak bere aldetik itzulitakoen berrikusketa.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Euskarari dagokionaz, hizkuntzaren beraren egokitasuna izan ohi du taldeak lehen mailako bere kezka: egituraz euskara izan dadila bere joskeran, esaeratan, hiztegian, etabar.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Gure taldearen ardura nagusia hontan egon izan da, batez ere: herriaren bizitzan ondo errotua eta euskalki ezberdinetan gehiago hedatua dagoen euskaratik hasita egin nahi izan ditu batasunerako bideak.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Ez dugu ahaztu behar, 1964etik datorren lanaren eraginak baduela inertzia bat berekin; geroztik eginak izan direla hizkuntzari buruzko azter lanak, eta geroztik finkatu direla batasun-biderako zehaztasunik gehienak; dogmakeria batean erortzeko arriskua ere bazegoela Elizaren aldetik, berez bere eginkizun ez den langintza batean; taldeak beti izan ohi dituela tirabirak; eta gure talde honek pixkanaka hartu duela arazo honen kontzientzia sakona, azkenik Gotzaiei planteamendu ofiziala eginik, beraien jabetasunezko erabakira iritxi arte.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Gainera, gauza era askotara begiratuta, garrantzi haundikotzat jotzen zuen taldeak, elizbarrutien arteko ezberdintasun ugariak ezaguturik, beren joera eta jokabideetan elkarrekin aurrera egitea, elkarren artean etenik edo eten berririk sortu gabe eta bakoitzak bere aldetik bere bidea hartu gabe.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 Lehen esanak baditugu ere, bil ditzagun hemen laburki batasunaren aldeko jarrera honen ezaugarriak: - Gure lanetan izan den eboluzioa, bistan dago baterakuntzaren bidetik joan dela, haseran sakabanaturik zeuden taldeak elizbarruti-arteko talde batera bildu bait ziren.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 - Euskararen egiturazko egokitasunari eta jatortasunari eman dio gure taldeak lehen mailako garrantzia.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 (...) Ibai Rekondo, Oihartzunak, Gontzal Mendibil, Xeberri, Iñaki Eizmendi, Urko, Jon Bergaretxe, Izukaitz Taldea, Lupe, Errobi, Haizea Taldea, Koxka Taldea, Miren Aranburu, Patxi Villanor gasteiztarra, Joseba Etxebarria, Nerea Gaztelurrutia eta azken bi urteotako zerrenda luze bat.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Estatistikoki, bi talde ezberdin nabari dira hilkortasun goiztar honen barnean: Bata % 10ek osotua, umetan, (hau da, bost urte bete aurretik) hiltzen direnena; bestean, % 40k osotua, bizitzaren batazbesteko erdi-aldean hiltzen direnena.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Bigarren taldearen hilkortasuna ttikitzeko orduan, hilkortasun goiztar honen kausak kontsideratu beharrean aurkitzen gara; hauek dira hilkortasun goiztar horren eritasun eragile ugarienak:
1- Bihotzeko eta zainetako eritasunak.
2- Kantzerra.
3- Istripuak.
4- Infekzioak.
5- Diabetea
, etab.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 Edotariko jendea datorkie: erlijiosoak, monjak, sekularrak, gazteak, ez hain gazteak, bakarka nahiz taldean, langile guti.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Laister haundiago bat egitekotan dira, taldeentzat...

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Bestalde egiteko berean ari direnekin harremanetan jarri gara, bereziki euskal zientzi hiztegia lantzen ari den Elhuyar taldearekin.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Bretoi kulturaren nortasun hori lantzeko sortu diren bi talde nagusi aipatu behar ditugu: Blenn Brug, 1905ean sorturiko mugimendu katolikoa; eta Ar Falz, 1933an sortutako mugimendu laiko eta sozialista.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0061 MOBen hondakinak Bretagne Action taldeak bildu nahi ditu, 1967an; gero, 1971n, Jeune Bretagne izena hartuko duenak.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0063 Gwirionez Breizh (Egia Bretainia) da beste taldea, 1972an sortua, FLBko presoei laguntzeko batzorde bezala.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0131 Bide hortatik saiatzea nahi dugulako aurkezten dizuegu lantxo hau. Lan hau osatzeko honelako bibliografia erabili dugu: Arantzadi Elkarteko talde bat . Hortik at, beste kontzeptu eta hitzak guk erabiltzen dugun erara jarri ditugu..

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Talde asko izan da 1968-tik hona kontzientzi-hartze kultural baten, akulari eta, bat ere dudamudarik gabe, seaska bezalako talde eta edozein euskal kulturaren berritzaleri (izan dadin talde edo presuna) zor diegu gehiena euskal kontzientzi-hartzeak ukan duen aurreramendu gehienean azken bost, sei urte hautan.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Adierazgarriak dira, bestalde sasoin hortan emaiten diren bi gertakari hauek: lehenengoa Oskorri kantari taldearen heriotza da eta bigarrena X. Kintana, iritzi-ezberdintasuna dela eta, LUR taldetik ateratzea.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Emaztekia talde ttiki hontako beste lankide bat.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta alderdi horretan ene ustez Udaletxeek izan behar dute, hain zuzen ere, gaur hain sakabanatua dagoen taldeari kohesioa emango diotenak, zeren zerbitzu guztiak nola edo hala beren eskuetatik pasa beharko bait lukete.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Sistemaren nagusigo honekin batera, gizakia sozializatuago agertzen da (Ez dihardugu sozialismoaz), estatuak, interesak, gustoak, gogoak... elkarren artekoa den guztiaren menpean, alegia; taldea gizabakanari erabat nagusitu bidean gabiltzake, antza.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Erakunde horietako adituen taldeak elkarlanean aritu dira multi-mediazko ikastaldia programatzeko, lantzeko eta argitaratzeko orduan.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Aldi berean, Europako Kontseiluaren adituen taldeak eta DVV erakundeko espezialistek eredu batzu landu dituzte, erdal hizkuntza jakin bat ikasten ari denak, Europan oinarrizko komunikazio beharrei erantzuteko, eskuratu beharko lukeen hizkuntz ezaguera zehatz-mehatz deskribatzen dutenak.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 The Threshold Level eta Waystage metodoen egileei eta Hizkuntza Bizien projekturako Europako Kontseiluak dituen taldeetako aditu batzuri aholku eskatu zitzaion Grundbaustein Englisch metodoaren xedeak eta helburuak definitzerakoan.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Estudioa Gaiaren aurkezpenaren ondoren, estudioan eginiko sekuentzia bat emango da, bertan bost aktoreko talde batek estudioan antzeztu duen sketch baten bidez hizkuntz funtzio berezi bat irudikatuko duelarik.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Esate baterako, Canadan ikasleak, ikasteko dituzten joeren eta erraztasunaren arabera sailkatzen dituzte, talde batzutan ikasteko gramatikaz baliatzen direnak eta beste batzutan gramatikarik gabe hobeto ikasten dutenak bilduz.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Hor ditugu taldetan ikasleak, elkarrekin hizketan hasteko prest; hor, irakaslea, eztabaidaren buruzagi, taldez talde ibiltzeko pronto; eztabaidagaia ere, itxuraz interesgarria, hor daukagu...

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Taldeak asmatu behar du zer gertatu den une horren aurretik, eta zer gertatuko ondoren; eta, bide batez, argazkian agertzen diren detailerik xehenak nabarmendu.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Eman diezaiogun talde bati algodoizko hari multzoa, iparrorratza, jostorratz bat... Ikasleak beste planeta batetik datozen bisitariak dira; ez dakite gure zibilizazioari buruz tutik ere.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Gaztetxoen artean, denbora neurtuz eta taldeen arteko lehiaketaz bizitasun eta interes berezia hartzen du saio honek.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Deliberamendu-batzarra delakoan, adibidez, taldea Udal Kontseilua izan daiteke, eta taldekide bakoitzak herritar baten papera antzez dezake: jubilatua, maistra, etxekoandrea... adin, lanbide, maila ezberdinetako jendea.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Lanak banatu ondoren, isilik geratu behar du eta taldeei utzi enroilatzen.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Taldez talde mugituz era askotara bizkor dezake elkarrizketa, geroago zehaztuko dugunez.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Seigarren kapituluan hizkuntzek taldeen arteko harremanetan eta komunitatearen barnekoetan duten rola aztertzen dute egileek, besteak beste, hizkuntza identitate etnikoen tresna deneko rola ere kontuan izanik.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Clémentek aldatu eta osatu egin zuen lehen eredu hori honakook azpimarratuz: ikaslearen etnia, komunitateak dituen talde etnikoak eta xede-hizkuntzaren statusa.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Adibidez, atzerriko lurralde batean bere hizkuntza propioa duen minoria bat dagoenean, talde minoritario horretako batzuk beste batzuk baino gogo handiagoa izango dute beren talde txertaturik dagoeneko gizartearekin harremanetan jartzeko.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Clare Burstall eta beste batzuk (1974) aurkitu zuten arrakasta handiagoa zutela hizkuntza ikasterakoan erdi mailako familietako umeek, agian langileen umeek baino joera handiagoa izango dutelako beren taldetik kanpora harremanak edukitzeko.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Bigarren hizkuntzaren edozein funtzio komunikatibok ez du talde bateko pertsonak hizkuntza hori ikastera erakartzeko behar den hainbat indar.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Harreman sozial gehiago nahiko ditu ikasle honek eta pozik egongo da beste taldearen hizkuntz adierazpenak bereganatzen dituenean.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Ikasleek beren standar propioak lortu behar dituzte eta ez taldearenak.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Eskolara iritsi eta handik hiru urtera azterketa bat egin zioten eta emaitzak bere taldekoen mailakoak edo zenbaitetan hobeak izan ziren.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Eta nik ez dut alderdirik, talderik, ez ta ere adiskiderik, Euskadiko, Euskal Herriko kenka larri huntan eta hain garrantzidun kurutze bidean, euskarari buruz darabiltzaten gataska ta eztabaidetan.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 J. C. Barojak, emakumeen harremanez zera diosku, gutxi gorabehera euskarara itzulita: Neskatilak erlijio giroko antolakundetik landa, ez dira mutila bezain talde finkoetan bildu izan.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Gauzak horrela, Euskaltzaindiko Oinarrizko euskararako talde teknikoan lanean ari diren pertsona batzuk proposatuz Israelera ibilaldi bat egitea pentsatu zen.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Horrek zeharo erraztu eta atsegindu zituen talde barneko harremanak!.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 - V. subtestean, Euskara eta Nahastuta taldeen batezbestekoek gauza bera adierazten dute.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 - V. subtesteko batezbestekoak, Euskara eta Nahastuta taldeetan, signifikatiboki ezberdintzen dira, % 5eko konfidantza-mailan.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 3. Taldeen araberako emaitzen analisia

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Talde bakoitzaren batezbestekoak ikusiz, eta erreferentziatzat erakuskari osoaren batezbestekoa (9'65) harturik, Erdara taldearen puntuazioaren beherapena nabaria da (8'88).

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Nahastuta taldearen puntuazioa, aldiz, batezbesteko orokorra baino pixka bat ttikiagoa da (9'40).

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Hitz gutxitan esateko: - Etxean euskaraz egiten duten haurren taldeak, hizkuntza biak nahasten dituztenenak baino puntuazio altuagoa du eta giro erdalduna dutenenarekiko, areago oraindik.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Euskara eta Nahastuta taldeen batezbestekoak signifikatiboki ezberdintzen dira % 5eko konfidantza-mailan (1'97>1'96) eta Euskara eta Erdara taldeenak % 1eko konfidantza-mailan (3'065>2'58).

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Aipa ditzagun, adibidez, taldeen ugaritasuna, antzezlari askoren kalitate gero eta hobea, festibalak, Antzerti Zerbitzuaren ekintza, eztabaidagarria bada ere, lantzen ari diren teatro-mota desberdinak, han-hemenka egiten ari den teatroari buruzko erreflexioa, etab.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 - Bestetik, ezker taldeek, EIKEko Biltzarre Orokorrean eta Pertsonal-Batzordean gurasoei ematen zaien aginpidea salatzen duela esaten da.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Talde editorialak ugalduz, desberdinduz-espezialduz, indartuz, profesionalduz doazela iruditzen zait, batzuen eta besteen joerak eta aldiak oso diferente direlarik.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Lan hau taldean egina izatea alderdi on bezala ikusten bada ere eta gure kasuan bereziki euskalkien arazoarengatik, ez dago ukatzerik honek ba dituela bere mugak ere: esku askoren arrastoa ikusten bait da; bestalde, sistematikoki ez, baizik pasarteka eta askotan presaren presaz egina izanik, eta gainera urte-sail baten buruan, pasarte edo gai berdintsuak era desberdinean itzultzeko arriskua dago.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0217 Egoeraren mugak, beraz, hauek izan daitezke:
a) Aditz ohikoak (gehienak)
b) Aditz morfologikoki bereziak: bizi izan eta maite izan behintzat.
c) Aditz sintaktikoki bereziak: behar izan eta nahi/gura izan (nahiago/gurago izan). Morfologikoki (b) taldeko aditzak bezalakoak.
d) Aditz guztiz ezberdinak, bai morfologikoki eta bai sintaktikoki: ahal izan eta ezin izan
.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Aipatutako hiru erakunde hauez bestalde, L. Mitxelenak zuzentzen duen Orotariko euskal hiztegia taldeak ere bertan izango ditu langelak.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Hain zuzen, egun hauetan eta hemen Zarautzen, biltzen da Lexikologi Erizpideak Finkatzeko Euskaltzaindiak duen taldea.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Une honetan hitz elkarketa edo konposaketa aztertzen ari da talde hau, bide horrek hitzen premia erremediatzeko izan dezakeen baliagarritasuna aztertzen.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Hiru talde politikok osatuz lejislatzaile egingo zuten diputatu ordezkariena: liberalak, aldakuntzen aldeko eta Frantziako iraultza begionez ikusten zutenen taldea; zerbitzaileak, aldakuntzen kontrako konserbadoreena; eta, amerikanoak, kolonien ordezkari.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Hiru taldeetan zeuden Euskal Herriko semeak.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Baina haien ekologiaren arabera hiru talde handitan sailka daitezke: epigeoak, endogeoak eta anezikoak.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Bigarren taldekoek, hau da, endogeoek lurzoru barnean bizi direnez ez dute pigmentu beharrik; materia organikoarekin nahasitako lurrez elikatzen dira.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Europako lurzoru emankorren biomasaren 20-50a osatzen duen talde hau oso heterogeneoa da eta horregatik beste hiru sailetan banatu ohi dira: origohumikoak, materia organiko gutxi duten lurrez elikatzen direnak eta ohizko lurzoruaren geruza sakonenetan egoten direnak; mesohumikoak, lur halaholako aberatsetan eta azaleko estratuetatik hurbil bizi direnak; polihumikoak, txikiak eta hari-formakoak, gainazaletik gertu eta sustraien inguruan oparoak izaten diren partikula organikoak irensten dituztenak.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Horrela PMMA-rentzat (polimero polarra, zeinetan alboko ordezkatzailearen talde karboxiloak disolbatzaile batzurekin elkarrakzio espezifikoak ezartzea permititzen bait du) likido puruetan, hala nola metil isobutil zetona (10), ester alifatikoak (11), ester aromatikoak (12), eta abarretan, trantsizio konformazionalak aurkitu ziren; kloroformo / metil azetatotan (13) eta azetona / uretan (14) adibidez.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Izan ere badirudi bi talde horietako partaideen ikergaiak eta ikermetodoak aski bereiziak izan direla euskal ikasketetan, beren fruituen berririk dugun lehendabiziko unetik bertatik eraman dituzten bideak bat bestearen albotik (baina gurutzatu gabe) bait zihoazen; salbuespenak Azkueren kasuan bezala inoiz garrantzitsuak izan arren ezin dute ekandu zahar bezain txar hau estali.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Saiatu nahi nuke lekaide beneditar talde horren gorabeherak argitzen, eta gaurko saioa bukatzeko orain arte lortu dudana azalduko dut.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 Alde morbosoak ere (hau da, etika baten ikuspegitik diskutagarri direnak) astinduak izanen dira, emagalduak, ijitoak, talde marginatuak onartuz.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Hemen ere ikusten dugu halako zerbait, baino Ipar hontako burruka ez da alderdi baten barruan organizatuta dauden eta ez dauden taldeen artekoa; Euskal-Herriaren benetako libertatearena baizik.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Alde batetik, burges legearen aitzinean alderdi bat deklaratua egoteak ez du inongo mirakuilurik egin arazten, eta bestetik deklaratu gabeko talde bat ongi organizatua egon daiteke... dena den, ipar hontan, anarkiko sobera ikusten dugu, alderdi baten diziplinapean lan egin nahi ez dutenik, eta batzuen eta besteengatik, egin daiteken lan baliotsurik ez dela egiten...

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Laburbilduz, honako urrats hauek dira derrigorrezko unitate metagarrizko edozein sistematan:
1.- Ikaslearen beharren ikerketa eta analisia;
2.- Antzeko beharrak dituzten ikasleak taldean elkarrekin jartzea;
3.- Maila bakoitzeko beharrei erantzuteko moduan, ikaskuntz helburuak sistema oso batean elkarrekin nola lotu deskribatzea;
4.- Ikaskuntzarako egokierak ipintzea, ikasleek ahalik eta zuzenen irits ditzaten helburu guztiak.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Behin helmugako taldea deskribatuz gero eta orduan bakarrik saiatuko gara talde honek hizkuntza arrotza zertarako behar duen ahalik eta zehazkien mugatzen.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Eztabaidarako taldeak moldatu eta hizkuntza ikasi eta erabiltzeko arauak ezartzeko gauza izan ziren ikasleak.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 G- Helduen arteko beharrak hain desberdinak badira, talde homogeneoak egokiak al dira hizkuntz irakaskuntzan?.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 E- Ez. Egia esan, ez da talde homogeneorik.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Baina ni ez naiz ingeniari soziala eta beti egoera batean bizitu den talde bati ez diot esango bere arazoa nola konpondu behar duen.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Probako izenetatik % 90 erabiltzen zituzten, batez beste, taldeko haurrek.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Adierazpenari dagokionez, bazeuden taldean nahiko ongi mintzatzen zirenak, baina gehienetan era bateko edo besteko zailtasunak agertzen ziren ulertzen zutena hitzez adierazteko orduan.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Horrelako esperientzia bat aurrera eramateko, taldeek txikiak izan behar dute; izan ere, denek hartu behar dute parte eguneroko ariketetan.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 16tik gorako taldeak haundiegiak dira gure ustez.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Badago, aldiz, hizkuntza funtzional bat bezala eta funtzionamenduan, herriko sektore sendo batzuek babestua eta giza mintzura guztia hasi etxetik eta akademiaraino, eskolatik unibertsitateraino, talderik soilenetik erakunde publikoetaraino artikulatzeko gauza dela dioen definizio bat.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Euskarara beren kabuz aberriratze hori, estrukturazko eta estrukturaz gaineko elementu-zerrenda oso baten eraginez gertatu da eta, aldi berean, elementu-zerrenda horrek, Etorkinen eta Deseredatuen gaztelaniazko Komunitatearen jatorrizko taldetik argi eta garbi bereizten dituen eritzi- eta jarrera-mundu linguistiko oso bat desarroilatzen du euskaldun berrion baitan.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Euskararen normalizazioaren aldekoek % 80tik gorako taldea osatzen dute euskaldunzaharren artean eta, aldiz, apenas iristen diren % 50era erdaldunen artean.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Bi talde bereizten dira hemen: 25 urtez azpikoak eta 50 urtez goikoak, batean.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Igandean haurrentzako ekitaldiak Zarata taldearen eskutik.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Unión Baztanesa taldeak nahi ez izan arren, hamar mila lagun inguru izan ziren Elizondoko karriketan resta eta erreibindikazio giroan bildu zirenak.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Hiru hauek, jakina, talde haundi baten aintzindari izan ziran.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Garai hartan, partzuer zirenen taldeak lan eskerga egin zuen 1971-1975 artean kooperatiben sistema ezaguterazteko eta kooperatiba-sistemako lantegi berri bat (COPELEC) eraikitzeko.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Horrelaxe muntatu zuten, beraz, Herrikoa taldea, inbertsioa sor zezan.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Horregatik, kooperatiba guztiak elkartu egin dira eta Lana taldea eratu.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Honako hauexek ditugu talde horretan parte hartzen duten kooperatibak: (...).

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Alderdi guzti hauek laburtuz, zera ikus daiteke: Euskararen ikaskuntza talde honetan garrantzi haundiko zerbait bezala jotzen dela.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0024 Hasieran, teologo batzuek talde bat osatu zuten.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Talde edo aldra honen inguruan benetako mikro-gizarte bat sortuko da, bere arazo, arau eta korapiloekin.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Ume talde bakoitzak eta taldeen artean ere elkar bizitza arau zehatz eta artezak dituzte.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Talde edo aldran sartzeko baldintza batzuk bete behar dira, eta behin kide izatera helduz gero, sekretuak ondo gordeten jakin beharra dago.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Leialtasunak garrantzia ikaragarria dauka, eta hau hausteak taldetik botatzea edo erdibitzea erakar dezake.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Taldeon asmorik pozgarriena txabola bat egin edo egokitzea izaten da, berau izaten delarik kidean biltoki kontu eta isilpekoak esateko leku eta eguraldi txarra dagoenetan aterpe ere bai.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Ezinbestez umeen gizarte zaharrean taldeak sexuz bereizirik daude.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Taldeak onartuz gero, aldaketa txikiren batzuk ere egin daitezke, baina jokoaren ardatza aldatu barik.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Aldaketok betirako ere gera daitezke talde edo leku baten eta hurrengo belaunaldiei irakatsi.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Nor-gehiagokan parte hartuko duten taldeak eginda badaude, jokoa zeinek hasiko duen erabaki behar da.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Bestela lehenengo taldeak egin.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Talde bateko buru edo nagusi zein den erabaki barik dagoenean edo batek baino gehiagok izan nahi duenean, beste bik anketara egiten dute.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Holaxe, txandaka hautatuz, osatzen dira talde biak, indartsuenetik indar gutxienekora, trebeenetik trebetasun gutxienekora, talde bien oreka ahal denik eta egokien bilatzen dela.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Urietan baziren leku batzuk, talde batek berak bakarrik erabilten zituenak bere jokoetarako.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Gehienez ere, mutiko eta neskatoen talde edo aldrak erabili zezaketen era batera leku berdina baina inoiz ere ez sexu berdineko taldeek.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Talde batek baino gehiagok erabilten bazituzten lekuaren jabetasuna hartzeko arauak baziren.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Planteamendua honela dugula, Gizarteko taldeek Guzien Ontasuna jabetzapetzen (apropiar) dutenean agertzen da hauzia.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Guzien Ontasuna Gizarte osoak seinalatu eta izendatu behar du, eta pozik onartzen da horrelaxe izatea; baina zenbait taldek nahiz Estaduak berak, ideologiaren izenean, Guzien Ontasun hori beretzat nahi duenean hasten da liskarra eta eztabaida.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Plangintzaren arauera talde bat hautatu behar da herri bakoitzean; (...).

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Ekipoaren, taldearen presentziak eta lan bati loturik ikusteak sortzen duen atsegina.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Nahiz eta oraingo egoera ekonomikoa oso larria izan, gure Kooperatiba Taldeak 1977. urtean zehar, aintzat hartzeko zabaldura bat ezagutu du.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 b) Hiru Talde berri egiteko, beste hainbeste eskualdeetan, pauso sendoak: Busturia, Lizarra, Sakana.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Ibaiko urgeldietan talde handiak osatuz aurkitu ohi dira normalean.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Dipteroak Talde ugaria eta gure edozein ibaitan aurki daitekeena.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Erlijio gertakizuna arazo bilakatzean, gure gizarteak dituen taldeetarik bat interrogaziopean aurkitzen da besterik gabe: apaiz taldea.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Ez da arraroa, horregatik, alderdi eta talde batetik bestera horren sarri igarotzen badira.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Talde ttipi horietan, gainera, kontzesiorik eta ahuleziarik gabe dotrina garbi gordetzea errazagoa da.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0020 Aste hontan zehar elkarrizketak egiten dira, Gobernuak hautatutako talde bat bitarteko dela.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Bost bat mila talde dira, 30.000 lagun dituztelarik.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0090 Bestetik, bai UGT eta bai PSOE irabazle irtetzen dira jokabide radikalagoak dituzten taldeekiko borroketan, nahiz eta jendez urritu.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Hauteskundeen eraginez, udalherriak hiru taldetan banatu ohi dira: 15.000 bizilagunetatik beherakoak edo gorakoak eta 160.000-tik gorako udalherri edo hiriak.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Gizarteko edozein taldek beren ekintza eta helburuen barrengo lotura izan dezan aldizkari edo boletin bat atera ohi du.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0073 Eta bukatzeko, aldizkariaren alderdirik garrantzizkoena, bai bakoitzarentzat, bai taldearentzat, haurra, gizon eta herritar jator bat bezala osatzeko biderik egokiena dela.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Taldea bost haurrek osatzen zuten.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0089 Hau dela eta 1984ean pauso batzu eman zituzten (talde batzu sortu nahi zituzten), ikaslez osatutako taldeak sortzeko, adibidez, Baionan astero biltzen zen talde bat, honelako ekintzak prestatzeko.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Lan-fitxa Talde batek, bikote batek edo ikasle batek burutu beharreko lanaren berri ematen duen fitxa.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Gero, kontzejalen eta diputaduen emazteak agertu ziren plazan, zapi txuriz alkar lotuta taldeari erantsi ziren eta horrela ikusi GOIZALDIk dantzatutako aurreskua.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Dantza hau Taldeak ikasi berria zuen Pierres Betelu jaunari esker.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Ordura arte taldeko izan ziren guztiek osatu zuten dantza lerroa: Oronoz aurreskulari eta Garmendia atzeskulari.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Mendietatik aldendua, euskal dantza taldeetan agertu gabea, honela alboka salbatua izan zen gure probintzian, taldean txistua, danborra, txirula, Nafarroako gaita eta muga ondoko fanfarrearen ondoren sartuaz.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Ezpata Dantza... Bi era daude, bat Corpus Christiko prozesioan eta herrietako Patroi Santuen egunetan dantzaten dena, hiru edo lau dantzarik, eta talde ugari antolatzen da, bataz beste haundiak, herriaren haundiaren arabera, zubi bat egiten dutelarik; dantza honen aintzintasun dato kronologiko bezala aipatu dezagun, nola 1660ean, Donostiako Corpus Eguneko prozesioan Felipe IV parte hartu zuenean, ehun gizonek dantzatu zutela (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 99 orrialdean).

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 0.3.1. Aurkezpen-teknikak Izen honen menpean gai bat aurkezteko, talde bati gertaera edo ideiak azaltzeko balio duten teknikak azaltzen ditugu.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Hauetariko batzu umeen irakaskuntzarako egokiagoak dira, baina helduen taldeetan erabiltzeko materiala dutenak ere badira.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0206 2) Bigarren taldeko zehar galderetan ez dago dudarik: Ba dakizu zer egin dueN? Ba dakizu zenbat balio dueN? Ez dakit noiz iritsiko deN Galde iezaiozu nola datorreN.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0063 Besteak beste Voluntarios Realistas izeneko talde barruan sartuta dauden 12.000 gudari tankerako gizonak; Fernandok aurrera daraman garbiketa horretan sartzen dira militar ezagunak: Zumalakarregi, Egia, etabar.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0063 Bere bizitzaren azkeneko bi urtetan Fernandok bere Absolutismoa samurtu edo liberalizatu egiten duenez, talde askok Don Carlosengana jotzen dute: apaiznagusiak, kabildoak, hidalgoak, errentadunak... eta era bateko jende xehea ere.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Alfabetatzen ari den talde bati ez dagokio, esate baterako, ekonomiaren jakintzarik eskuratzea.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 e) Hamabost egun aski da, aditza, deklinabidea eta horrelako gauzak sistimakiro agertzeko talde batetan.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 f) Taldean ikasten dena, ariketen bidez landu behar da.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 1986-87 Ikasturtean 3 talde egon ziren.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Ikaslegoari dagokionez, bi talde sortu dira.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Hoietako bat erreleboko taldea da.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Bestea gauez etortzen den taldea da.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Osasunbelar taldekoa da bergamota eta Ifar Ameriketan Oswego tea egiteko erabilia izan zen, azal gorrien artean edari bezala eta bronkiotakoa sendatzeko.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Malba taldeko belarkideak sendangintzan erabiliak izan dira, aringarri bezala.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Zwlindari (Philadelphus) (eskubian, erdian) xiringitxo ere baderitza, lila taldeko izen botanikotik datorrena.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 Ez, ez da bere lanaren progresioak, pixkanaka gero eta urrunago ziren tokietara eraman zezanik, baizik eta zuzen, bat batean eskolako patiotik lehenbiziko mailako talde batean jolastera pasatzen diren futbolari hoietariko bat bailitzan, Iruñetik New York-a saltatu zuen.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Nortzuek osatzen dute, izan ere, boom belaunaldia delako taldea? Egia esan, ez naiz gehiegi arduratu galdera honi erantzun zehatzik bilatzen.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Irakasleak kontutan hartu behar du bere taldean zer landu behar den oraindik sakonago, eta dagozkion ariketak egiten eman beharko du denboraldi hau.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Motelen dabiltzan haurrak talde batean edo bitan bildu eta hauekin saiatu beharko luke irakasleak, beste haurrak beste ariketa edo lanetan jartzen ditugularik: margoketan, fitxak egiten edo antzeko zerbaitetan.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Bereziki, taldea haundia denean, zenbait hizkuntz ariketa talde osoan eginez gero, talde txikiagotan lantzeari ekin beharko dio irakasleak.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Geroago, berriro eduki berdinak talde osoan lantzeari ekiten zaiolarik.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Elizgizonak Taldeak, bere osotasunean hartuta, jauntxoekin harreman estuak zituen, are senidetasunez ere kasu askotan.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Talde hontako ekintzak hauk dira:
- higiene pertsonala
- elikapenaren higienea
- Ama-haurren higienea
- Hortzetako higienea
- Higiene mentala
- Lan higienea.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Jaiotzean dugun bizitzeko itxaropena, hau da, pertsona batek, herri batetan bizitzeko itxaropena eduki lezakeen, urte hortan jaio diren talde batek bizitzeko duten urteen kopuru osoa denon artean berdin banatzen bada, da.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 SUNDBARG INDIZEA: egile honek, populazioa 3 taldeetan banatzen du:
- 0-14 urterarte
- 15-50 urterarte
- 50 urte baino gehiago
.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Talde hau kontutan edukirik, honela bereizten du populazioa: populazio aurreragarri: 15 urte baino gutxiagoko populazioa 50 urte baino handiago denean.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 BUEGDOFER INDIZEA: Egile honek talde berezi bi hartzen ditu: 6-15 eta 45-65 urte bitartekoak.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0050 6.- Tuberkulosisa edozein adinetan jasan daiteke baina talde batzu minberakorrak dira:
- haurrak
- haurdun dauden emakumeak
- zaharrak
- Zokoratuak: alkoholikoak...

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0050 Adin hontan ez bada egiten, 12 urte inguruan egin beharko litzateke, gaztetxoak bere talde soziala aldatzean.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Eritasun hauk, aseguru pribatuak hartzen ez zituen moduan, Estatuak xurgatu behar zituen, talde zokoratuentzako dohako zerbitzu antzera.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Mozorro zurik hamar-hamabiko taldetan banatzen ziren eta bakoitzean batek akordeoia jotzen zuen eta beste bat saskiaz arduratzen zen, emaritzat hartzen zituzten arrautzak eta txorizoak jasotzeko.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Talde berezian aritzen ziren eskean mozorro zatarrak edo emakumez jantzitako mutilak.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Taldean afaldu eta parranda egiten zuten erromerian triki-trixaren musikarekin.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0018 Talde ezberdinekin aurkitu zen burruka plaza hortan eta, gainera, talde horietako batzuekin burrukatzeko gogo biziaz eta burrukatu beharrean.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Baina behin eta berriz itzuli gara gu kameliondora: lore-babes ederra iruditu zaio talde guztiari.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Komunistek, zergatik osotzen duten herrialde guztietako talderik erabakitzaileena?.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Zairek Mendebaleko Europaren azaletik 60% izango ditu, 200en bat talde etniko eta hizkuntza pilo bat.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Bai bakoitzak eginiko artelana, bai taldean landutakoa, Arteen Kontseilu australiarrak eta Australiako Batzorde Hedatzaileak subentzionaturik dago.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0058 BURJESERIA.- Burjes klasea, burjesen taldea.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0281 Berrikuntza honetan Donostiako Jarrai taldeak lan handia egin zuen, bai euskal antzerkian molde berriak sortzen, bai, batez ere, Europa mendebaleko eta Ipar Amerikako zenbait autoreren obrak itzuli eta errepresentatzen.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0281 Jarrai taldea desegina zen, baina beste talde berriak sortzen dira.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Borrokan, praksian, bilakatzen da langileria, talde ta sail ezberdin ugari duena, klase eta klase bat; konzientzia da hortarako baldinkizun bat, eta konzientzia bezain beharrezkoa hori ere errealitate jakin bat oinarrian, langile errealitatea.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 Taldeko batek pertsonaia bat aukeratzen du, baina ezin daiteke gaurko pertsonaia bat izan, hildako bat baizik, iraganaldia erabil dezaten.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 Pertsonaia pentsatu duenak BAI - EZ bakarrik erantzun dezakeelarik, taldeko besteek, txandaka galderak eginez, pertsonaia hori nor zen asmatu beharko dute.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0093 B) Ondoren beheko irudira joango gara (denak taldean daudena) eta goian agertu diren pertsonaiak hor aurkitu behar ditugula esango du: Begira hor 1 (edo dagokion zenbakia).

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Iritzizko zeinuak somatzea garrantzizkoa da ikasle batek bera bezalako jendeak osaturiko talde batekin hiztunak harremanetan jarri behar duenean.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 Abeltaldea Hal.: - taldea. Ugaztun belarjale handiskoen multzoa.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Forma bikario direlakoek, talde taxonomiko berekoak izanik, moldaerazko ezaugarri antzekoak edukitzen dituzte edo mota bereko txoko ekologikoetan kokatuta bizi ohi dira, (...).

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0037 Norberaren nahiz taldearen pobretasun testigutza ta behartsuekin dugun alkartasuna, desberdintasunaren aurka ta konsumo gizarteak sortu dituen bidegabekerien kontra hartu dugun kompromisoaren adierazpide dira.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 ITSAS-HEGAZTIAK
Itsas ertzean ikusiko dituzu; talde handitan iristen dira, eta barkuen inguruan ibili ohi dira hegaldaka, gora eta behera zuzenean.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Ondoko laukietan, rekord handienekin batera txikienak aurkezten dizkizugu, mailadi bat beraren bi mutur arteko mailak emanez: mailadi horretan, animalia espezie eta talde bakoitzak bere mailatxoa betetzen du, bakoitza bere kualitatez, berezitasunez eta ezagugarriz horniturik, eta gaineratiko izaki bizietatik desberdin.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 rRNA: 16S (18S eukariotetan) rRNA izan da ikertuena eta bertatik zera ondorioztatu ahal izan da: arkeobakterioei dagokien taldea ez dirudiela eubakterioekin eukariotekin baino erlazionatuagoa dagoenik.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 Hilabete horretan argitaratu zenez, termoazidofiloen taldeko Sulfolobus solfataricus deritzon arkeobakterioaren Serinari eta Leuzinari dagozkien tRNA-ek intronak omen dauzkate (3. Irudia) eta, halaber, 3' muturreko CCA hirukote aminoazido-hartzailea ez da kodeturik agertzen.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 Are gehiago, talde honetako Sulfolobus acidocaldarius deritzonaren tRNA hasleak Saccharomyces cerevisiae deritzon legamia eukariotikoaren tRNA haslearekiko %82-ko sekuentzi homologia du.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Izan ere, desberdintasun nabariak direla eta (nerbio-sistema mailan, garapen mailan etab.), maiz asko metazootatik aparte sailkatu ohi dira, parazoa taldean alegia.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Serpenteek, saurioek baino talde homogenoagoa eratu dute, nahiz eta moldaerazko erradiazio galanta agertu.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Eta taldeko batzu maila horretan ari dira, badituztelako beste ekintza batzu.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Baina sortu da talde barruan ere jende bat mundu hau ikusita atsegin zaiona, eta nahiz eta talde bezala afizionatu bidetik joan pertsonalki jendeak interesa du profesionaltasunarekin.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Oraingoz taldekoentzat ikastaro bat egingo dugu eta gerora hor dago Ondarroako Udal Antzerki Eskolaren proiektua....

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 ARGIA. Hau da, Antzerti-n sartzeak zuen taldea uztea suposatuko lukeela....

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Norbere komunitatearen eta beste talde sozialenen kultur baloreekiko irekitasun jarrerak garatu.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Beraz, hori horrela izanik, arazoa ez da zenbait aktibitaterekin aipatutako gai-multzoetako helburuak erdiesten direla eta, sentidu horretan, haurren sozializazio garatzeko beste zenbait programatu behar dela pentsatzea, baizik eta aurreko aktibitateak programatzerakoan Sozializazioko multzoa kontutan hartzea eta taldeko aktibitateren bat programatzea.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 Klasea bi taldetan banatzen da eta talde bakoitzak bi bertsoetarik bat errezitatzen du.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 Azkenik, bi taldeek frase artikulatua errezitatzen dute, bi bertsoen arteko batasun puntua destakatuz.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0061 Zudairen karrosak deitzen zituzten, badirudi talde osoa batera herriko plazan ailtxatzen zen antzokira, edo oholtegira, (...).

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Saski-Naskik bezala beste zenbait taldek, Elai-Alai Olaetarenak, Oldargi Sotarenak eta Eresoinkak zabaldu zuen munduan zehar euskal senaren eta izatearen egoera ederti bidez.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Gabon kantak, Irule dantzak, Ingurutxo, Ezpata dantza, Maskarada, Itsas-jaia, Euzko gudariak gera... antzezten, abesten eta dantzatzen ziren hiri nagusienetan, eta horrela Euzko Deiak, Parisen aterako den aldizkaria 1936-1938... besteen artean Elai-Alai taldearen emankizunaren berri emango digu, 1938. urteko otsailaren 2an nolako jai ederra sortu zuen Pariseko Wagram aretoan, ea.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Badira, noski, zenbait euskal talde oraindik Euskal Antzerki Taldeen Biltzarrean ez daudenak, hala nola: Zarautzko Lizardi taldea, Azpeitiko Antxieta, Zarautzko Branka, Lazkaoko Sendotza, Donostiako Sebastopoleko titiriteroak, Ondarruko Txanpa, Bilboko Kukubiltxo, eta Gasteizko Keinu eta Hordago antzeztaldeak.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Halere, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako probintzian diren antzeztalde profesionalen artean bat bakarrik da hamalautik euskaraz dena egiten duena, Maskarada taldea, hain zuzen, beste hauek gaztelania eta euskara darabilkitela: Sebastopoleko Titiriteroak Ttantaka Orain Karraka eta Hordagok.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Hauen artean 1983. urtean Azpeitin eratu ziren Lehen Euskal Antzerki Topaketak, bertan hamar taldek parte harturik.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Haurrentzat lauok: Aranzadi Bergarako ikastolako taldea, Orain Donostiakoa, Sebastopoleko Titiriteroak (Donostia), eta Donostiako Txotxongilo taldea.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Helduentzat seiok: Alegiko Intxurre taldea, Baionako Xirrixti-Mirrixti, Ondarruko Txo, Zarautzko Lizardi, Debako Goaz eta Azpeitiko Antxieta.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Lehenik, taldeak ugaritzen hasiak dira eta antzerki ikasketak ere antolatzen dira leku asko ta askotan eta hortxe dugu ere Antzerti eskola bai Gasteizen, bai Bilbon eta bai bereziki Donostian.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Azken hauek eramaten dituzte ezpatak eta poltsa bat eskuan, dirua biltzeko, zeren berak bait dira taldeko arduradunak.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Espaiñiako klasiko eskola Zurbaranek, Velazquezek, Murillok, Alonso Canok, Valdes Lealek, Riberak, Ribaltak, Carrenok, Claudio Coellok eta abarrek talde berdintsua osatzen dute, agian artegintzan irizpide berdintsuz zihardutela konturatu gabe.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0061 Zaldua jaunak, Eusko Abertzaleak Taldearen izenean, argumentu beretsuak darabiltza.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 2.1.2. Telebista euskaldunari buruzko filosofia
esanez hasten da talde honen txosten bat. Eta halaxe da.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Erabat bidezkoa da literalismo maila hau eta ez litzake eragotsi behar, ez norbanakoengan ez taldeengan, ahalik eta gizonaren galdetu beharrak kraska dezan arte mituzko ikuskariok hitzez-hitz onartze hori.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0253 Talde ber-beronek, eguberri egunean, Bilbaoko San Anton elizan jokatu zuen.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Lehen Gerra Mundiala amaitzen, talde biak kazak zeuzkaten, hala nola, Inglaterrako Royal Aircraft Factoryaren SE5, SOPWITH Camel (kameilua), FOKKER DVIIa eta (Manfred von Richthofen, Baroi Gorriak hegan egin zuen).

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Lepidoptero edo tximeleten taldean krisalida ere esaten zaio.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Zer egiten dutenari begiratuta, gizakiak bi taldetan banatzen ditu intsektuak: kaltegarriak edo izurriak eta mesedegarriak edo laguntzaileak.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0181 Beheko sozial taldetan valdenseek harrera ona zuten.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Antzinako kristauen fede garbia, pobrezia eta jatortasuna sarturik daude kataru, valdense eta beste talderen kritikan.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 - Dauden taldeei buruzko koadroak.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0222 Honek finko egon behar du, edota bestela eutsi biezaio zure taldeko lagunen batek.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Azpimarratzekoak dira, talde horren barruan, D. A. WILKINS eta J. A. VEN EK.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Lan honek bi helburu zituen: bata berehalakoa, euskaltegietako lanak minimo batzuetan bateratzea; bigarrena luzarorakoa, talde teknikoaren lanen ardatz izatea, bere inguruan ariketa, material eta gainontzeko lanak bildu ahal izateko.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0017 MAILA: 0tik 4ra
Ama-hizkuntzan ere interesgarria da
TALDEA: - onena: 20
- onargarria: 30
IRAUPENA: Ordubete edo gehiago
UNE EGOKIA. Taldea osatzen hastean.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 1.A. - Hiru hitz
MAILA: 1
TALDEA: 15etik 25era.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 1.Aampsub12; - Ezezaguna
MAILA: 2 eta goragokoak
IRAUPENA: Ordubete bat
TALDEA: ampplusmn; 35
UNERIK EGOKIENA: Urtearen hasieran.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Helburuak:
1) Psikopedagogikoak:
- Norberaren irudiaz kontzientziatu.
- Irudimena landu.
- Taldeko kideak diren bezala, euren izateko moduan etiketarik ezarri gabe, onartzen ohitu erazi.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0038 Helburuak:
1) Psikopedagogikoak:
- Taldeak gero arte esaten ikas dezala.
- Taldekide orok taldearengandikako onarmena nabari dezala.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0047 1.B. - Buruhaustea
MAILA: 2-3
IRAUPENA: ampplusmn; 2 ordu
TALDEA: 10 edo gutxiago
UNE EGOKIA: Edozein elkarlan hasi aurretik.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 II.Asub2 - Ahotsak
MAILA: 0-4
IRAUPENA: ampplusmn; ordubete.
TALDEA: 40 arte.
UNE EGOKIA: Ikaskuntzaren hasieran.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 Kontsignak:
1) Bana zaitezte bi taldetan.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 II.Bsub2 - Hotsaren mimoa
MAILA: 0
IRAUPENA: ampplusmn; ordubete.
TALDEA: 30 edo gutxiago.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0073 II.B.ampsub6; - Izkutuko kolagea
MAILA: 2-4
IRAUPENA: ampplusmn; ordubete.
TALDEA: 40 gehienez.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0073 Helburuak:
1) Psikopedagogikoak:
- Besteren aurrean aurkeztu beharko duen zerbait elkarlanean egiteko taldeak duen sormena eta erantzunkizuna areagotu.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0073 Nola egin:
Ikastaro aurretik, esanahi bat baino gehiago izan ditzakeen kolageak egiteko gai izango den materiala bil dezakete taldeek aldizkarietatik.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0073 Ikastaroan zehar, taldeek ahal duten kolagerik ederrena egingo dute eta hitzaren bidez ager dezakete kolage horrek bizitzako alor guztietan adierazten dietena (giroa, sinboloak, historia...).

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Fase guztiak ikusi ondoren, gertatu diren aldaketak eta horiek nola uler daitezkeen eztabaidatzen du taldeak.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Kontsignak:
Ikusleei:
- A taldeari: Zuek keinuei, mimikari eta jarrera bakoitzean gertatzen diren aldeei erreparatu.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 - B taldeari: Zeuen ikaskideek esandako esaldiak buruan jaso.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 II.Campsub4; - Titulua: Zeuron keinuak uler itzazue
MAILA: 1
IRAUPENA: Partaide-taldearen araberakoa (Ikus: Nola egin)
TALDEA: ampplusmn; 40
UNE EGOKIA: Klasea lasaitu beharra nabaritzean.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 II. Campsub7; - Marrak
MAILA: 1
IRAUPENA: Ordubete.
TALDEA: 4-5eko taldetxoak.
UNE EGOKIA: Noiznahi (lasaigarri).

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 - Banakakoaren aldean emankorra den taldetxoetako lana erraztu, bakoitzak ematen dituen ideia bereziek taldearen aberastasuna areagotzen bait dute.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 Nola egin:
Talde bakoitzari marra abstraktoak marrazturik dituen orria ematen zaio, nori burura zer datorkion hausnar dezala eta bere oharrak jaso ditzala eskatuz.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0097 II.Campsub12; - Irudi katea
MAILA: 2tik 4ra.
IRAUPENA: Ordubete.
TALDEA: 20-30.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0105 II.Campsub16; - Publizitatea
MAILA: 1etik 4ra.
IRAUPENA: Ordu t'erdi.
TALDEA: 20tik 40ra.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0120 II.Campsub26; - Zertarako?
MAILA: 0tik 2ra (0 infinitiborako)
(2 subjuntiborako)
IRAUPENA: 30 minutu.
TALDEA: 25.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Nolanahi ere, adinetik aski aparte, taldeen arteko diferentzia, gustora zer egiten duten eta hobeki ikasten zerk laguntzen dien, hartan egoten da.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Gai berezia duten zati batzu egon daitezke, informazio zehatza lortzeko, arretaz entzutea eskatzen diotenak gaiari buruz taldeko beste partaideei hitz egiteko, adibidez.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Besterik da egia: egiazko mundua deritzana, oro har, geure taldearen hizkuntzaren arabera eraikia dugu oharkabean....

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Arrazoi askorengatik eredu den lan hau ondo orraztutako emaitza bezala azaldu zaigu, iturrien aniztasuna gaindituz; izan ere, taldeko ikerketaldi batetik jaioa bait da, berez ikasketaz kanpo dauden lanez moldatua eta hainbat eta hainbat eragin jasana.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 D.L.E. * D.L.E. (Didactique des Langues Etrangères) izeneko bilduma, CLE International argitaletxeak, Robert Galisson-en zuzendaritzapean argitaratzen duen bilduma da. (Itzultzailearen oharra) bildumako parte izan aurretik Irakasleen prestakuntza hizkuntzen irakaskuntza berrian liburua taldean egindako tesia izan da, naharoa, bizgarria, bultzatzailea.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Multzo konplexu honetako osakinak kontutan hartuz hezirik dagoen irakasleak hobeto egingo ditu bera ere kide den taldeko premiei erantzuteko egin behar diren aukerak eta errazago aurkituko du derrigorrezko oreka.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Taldelanari, autohezkuntzari eta irakaskuntza bakoiztuari buruzko adierazpenik argienak baino eragin sakonago eta iraunkorragoa izango dute hezkuntz egoera desberdin askotan egoteak, taldean lan egiteak eta bilaketa eta produkzio-lanetan aritzeak.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0100 Azkenik, taldeak, gauzak errazteaz gain, badu beste alderdia ere: bakoitzaren ezagutzak bestearen osagarri izatea.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0100 Honela taldeak afektibitatearen eta ezagupideen aldetik parte hartzea bera da kontzientizazio eta lasaitasun bide ikaslearentzat, eta bere jarrera, balore eta erreflexu sakonetan eta auto-hezkuntzan beharrezko dituen zabaltasuna, autonomia eta sormena garatzeko laguntza ematen dio.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Hori lortzeko baliabideak, lehen liburuan erabilitakoen antzekoak dira, hau da, gorputz osoaren engaiamendua eta taldeko lana.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Lan taldeek jarraitzen diote eta talde bakoitzeko partaide batek hazkunde honek zer nolako problemak sorrarazi litzakeen adierazten dio ikastaldeari.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0056 II Inperioaldia erortzean, hiru talde ditugu monarkizaleetan: borbondiarrena (legitimistes deituak), orleandiarrak (Orléans-go Louis Philippe I-aren jarraileak) eta bonapartistak.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0139 Erreboluzio orotan mintzatzen da hobengabeko egoera batetaz, paradisuaz, Mesias Salbatzaileaz (pertsona nahiz talde bat), behinbetiko Erospen eta Salbamenaz.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0020 * Harremana sortzen dute taldekideen artean; eta gorago esan den helburu bikoitz nagusiaz gainera, talde barruan elkar aberasteko aukera jartzen du, bakoitzak, egin edo sentitu duena, denen aurrean jartzen delako.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 6. Gabon kanta
7. Ikusketa
- talde bakoitzak, Eguberriari buruz egin duen lana aurkezten du.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Desk research deituak helburu bezala zera du, ikasleei lan independentea indibidualki edo taldean egina irakastea, problematika baten analisiarekin, eskura daitekeen edozein informazio-motatan oinarrituz, adibidez, ikerketa enpirikoak, estatistikak, prentsako artikuluak, iragarpenen testuak, eskupaper edo liburuskak, testuliburuak, material didaktikoa, egindako galdesorta edo inkestak, etab.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Edo bestela: Autorea talde haietakoa denean, haren obra ere proletariotzat edukitzen da.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Ezpairik gabe, artearen alderdikortasunaz teoriarik osatzekotan, talde ta klaseen interesekiko zerikusien azterketa ere behar-beharrezkoa litzake.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Nire irakasle eta ikaskideekin:
normalki irakasleekin kontsultatu gabe...... lan egiten dut
- zein asignaturatan?...... zergatik?......
- irakasleei kontsultatu eta lanen berri ematen diet
- bakarrik lan egitea gustatzen zait besteekin harremanik izan gabe
- taldean hobeto lan egiten dut
- bakarrik ez naiz moldatzen eta beti beste norbaitekin egin behar izaten dut.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 Lehen taldetatik mogitzen ez den pertsona bakarra idazkaria da.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 6. Bateratzea: idazkariek taldeetan esandakoaren laburpena egingo dute.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 Are gehiago, ariketa hauek taldeko benetako arazoak edo egoerak aztertzeko egin daitezke.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 Metodologia:
Lanerako taldea antolatuko da.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 Adibidez:
a) Talde batek gelaren erdian gaia eztabaidatuko du.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 b) Gela, taldetan banatuko da.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 Talde bakoitzak gaia eztabaidatuko du.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 Talde bakoitzeko bi partaidek behatzailearena egingo dute.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 Talde bakoitzeko partaide kopurua 7 eta 12-ren artekoa izatea komeni da eta idazkari lanak txandatuz egitea.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 2. Behatzaileek taldearen prozesua jarraituko dute eta garrantzitsuena jasoko dute, atal honetan ematen diren behaketa tresnaren batez baliatuz.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 3. Taldeek lana amaitzean, prozesu hau jarraituz bateratze lana egingo dute:
- behatzaileek ikusi dutena
- taldeko partaideen eritziak
- gela osoak debate orokorra
- irakaslearen sintesia.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0009 Talde horretan bazeunde, zer hautatuko zenuke egitea?.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0136 Bi talde hauek Euskalerria busti araziko du, Jon Etxaideren nobelan bezala, Gorrotoa Lege bihurtzen da.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0118 Hau da, bi talde hauk elkargo batetan osatu eta bateratu beharra.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0034 Baina orain egin behar zutena batez ere, Nazio Biltzarreko aulkiak betetzen zituzten burjes errepublikazaleen taldea baztertzea zen.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0115 Arestian ere esana dut, Fould ministro bihurtu zenetik, Louis Philipperen gobernuan zatirik inportantena eraman zuen burjes merkatarien taldea, aristokrazia finantzaduna alegia, bonapartetar bihurtu zela.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Langileak taldeetan alkartu behar zuten eta herritarrak, nazio osoan, gauzak alkarrekin trukatu (labor exchange).

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0071 Migelek, zor nahiz lor, bere diruz saritzat zuen talde txiki batekin, Zigako elizatik zelatan zegoen, Iruineatik Baztanerako iragan bidea zaintzen, begibelarriak erne.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Geroago Pitekantropoen taldea, Homo erectus (zutik dabilen gizona) izenekoa, agertu zen.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Diszipuloek, bada, bazuten talde bereizi ziren kontzientzia.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Fariseoen, Qumrampacirc;n-en, Bataiatzailearen taldeek otoitz propio bat zuten talde-komuniogile.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Jesusek herri-agintaritzari edo indar politikoari zorroztu zion erasoketa hor dago; horren ondoan, gauza gutxi da, garrantzirik gabekoa, alegia, teologi alorrean, Jesus zeloteen taldeetan sartua egotea edo sartua ez egotea.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0070 Taldeak bi dira: astronautak eta UFO.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0070 Armada bakoitza bi taldeetako basetan gorderik dauden oxigeno bonbaz jabetu behar dira.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0070 2) Talde bakoitzean: soldaduak daude, soldaduekin bakarrik borrokatuko dira: kapitainak beste kapitainekin eta soldaduekin borrokatuko; laser denak hil ditzake eta artilleroak bakarrik neutraliza dezake; artilleroak lasera gelditzen du baina denek garai dezakete; komandantea, laser ez beste guztiak garbi ditzake.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Lehenen artean europear eta siamesa arrazakoak dira preziatuenak; bigarren taldean pertsiar eta birmaniar arrazakoak.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Bigarren talde horretako leinuburuak eta jauntxoak iadanik nabarmentzen hasiak izango ziren, bi mende geroago lehertuko ziren liskar eta istiluen hazia ereinaz.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0059 Indibiduo bakoitzak taldearen eta ekipoaren baitara jarri behar du.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Orduan jakinen du ikasleak, taldean beste batzuekin batuko dela.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Taldea makina dela, eta norbera makinaren atal inportantea dela.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Horrela jakinen du kritika zer den eta zertarako diren besteren eritziak: taldean agerian azaltzen direnean.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Bai eta, somatuko du, berari falta zaizkion bizitza-elementuak, ttipiak izan arren, taldean osa ditzakeela, eta horretarako prest eta adi egon behar duela.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Horrela, bizikera horretara jarri eginen da, eta gerora beharko dituen jarrera eta joera, hor taldean hasiko da ikasten eta betetzen.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Taldeak ezagutzen baditu, benetako adiskide eta lagunkideak haietan izanen ditu, (...).

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0134 Talde honetan guztiak dira partekide edo jokalari antzera harturik: IRAKASLEAK, GURASOAK, IKASLEAK.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0145 d.- Besteekiko jartzea taldeko giroan: Gure ikastetxean asko erabili ohi dena, batez ere zazpigarren maila honetan.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0145 Talde lana beti iruditu zait oso interesgarria, taldea ondo eratua eta arautua baldin bada, bederen, eta irakasleek zelan moldatu behar den baldin badakite.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 Andikan gutxira, Estrasburgo`n 1983`ko Martxoaren 14`tik 16`ra, Pompidou taldeak, au da, drogaren abuso eta debekatutako sal-erosketaren aurkako burruka gaietan lankidego taldeak, toxiko-zale aundieri eman bear zaien giza-laguntzaz Simposio bat ospatu zan.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 Eta auen antzekoak, bataz beste, adierazten dituzte Pompidou taldeko Batzorde iraunkorraren 7`garren billeran izan zirenak.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 Pompidou taldeko Batzordearen billera onek, Batikanoak Pompidou talde onen lanetan esku-artzera deitua izateko eskabidea ontzat artu zuan eta arrazoiakin, drogaren arazoketari dagozkien gizakoi, gaiak teknika-zientzian oiñarrituta aztertzen bait dituzte.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Eta hortik etorri liteke, oraindik, taldeek edaten duten barrikotea.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Eguneroko bizitzan talde batekin baino gehiagokin izaten ditugu harremanak: sendia, ekonomia taldeak, heziera, jolas, politika eta erlijio taldeak batipat.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Talde bakoitzean status berezi bat izaten dugu.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Gizarte bakoitzak talde hauei garrantzi desberdina ematen die eta talde guzietako statusek pertsonaren status nagusia osatzen dute.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Ikuitzen ditugun talde haina status dugu hortaz, bainan ba dugu status nagusi bat ere.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Garrantzi handiko taldetan status ona izateak, garrantzi txikikoetan izateak baino gehiago jasotzen du status nagusia.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Ahal dutenean bizileku hobeago bat bilatzeko ordez, dituzten diruak etxetik kanpora xahutzen dituzte kaleko taldeekin edo beren klasekoekin harreman estuagoetan ipintzeko.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Bestalde, klaseak taldez osatutako taldeak dirala dio.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Bere barnean, sendiak, bizibideak, adinak bereizten dituen taldeak, sortzaileak eta konsumitzaileak e.a. aurki ditezke.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Ilunabarrean, artizkunean sartzen dute zeraren taldea.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Ez da zaila izan ohi behiak elkarren kontra axatzea, eta irabazlea taldeko erregin izendatzen da.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Taldetik atzera gelditua zenen bat zelatatzen zuen beti.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Ohartaraztekoa da, salbuespenetan ezik, ikasleentzako aktibitateak norbanaka egiteko planteiatu direla nahiz eta talde txikietan egin daitezkeen batzu egon, irakaslearen eritziaren arabera.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Liturji-Itzulpen taldekoa zen.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Bi talde edo familia desberdinekin konparatu.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0217 - Talde handitan, irudi bidez eta errealitatea erabiliz, berrikusi aurrez ikasitako kontzeptuak, zuzena, angelua, zuzenerdia, irudi geometrikoak, lerro nabariak, etabar....

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Artistaren nortasunak eta taldeak bizi duen une historikoak dute lehentasuna ahozko literaturaren osagaietan.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Hiru destakamentuak elkarrenganako errezelotan ziren; izan ere, talde haietako bat guatiba izeneko aintziran, gizon urreztatuaren erritua ospatzen zenekoan, alegia urre eta esmeral aski aurkitzen bait zen.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Mugikortasun erlatibozko taldetan ibiltzen dira eta trebetasun berezi bat daukate suharria, kuartzita edo beste harkaitz gogorrak landuz tresnak egiteko.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Fuente Hoz-ek aurkezten duen froga, ez zaigu iruditzen behar bezain garbia, Neolitoan jadanik taldeko errituala erabiltzen zela onartzeko.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Azken Brontze-arotik aurrera, kastroetako beste populazio-talde batzu ere agertzen dira Euskal Herrian eta berorien atuak, Frantziaren hegoaldeko, Suitza eta Rhin-eko kulturekin ahaidetzen dituzte, baina ez dakigu Fuente Hoz-eko mediterraniarrak bezalako talde lekualdatuak diren ala bizimolde desberdinak onartutako bertako taldeak diren.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Guztiak ere kastroetako populazio izenaren pean biltzen ditugu eta agian aurrerago ezarri ahal izango da beren barnean ere talde desberdinen sailkapenik.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 (...) kultura ideologia bati estekatzen delarik, herri bat edo talde bat bortxatzen du bakarrik ideologia honen politika eta gizarte ereduak burrukatzerat.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Baina politizazioa zentzu zabalean ulertu behar da, eta ez talde edo partidu politizazio bezala.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Jakin taldearen zuzendaria.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Abuztu honetan ikustaldi bat egitera hurbildu gara, eta han arkitu ditugu hamalau lagun azternategian lanean jotake, Jesus Altunaren zuzendaritzapean P. Areso sedimentologian eta M. Aizpurua palinologian espezialistak bere laguntzaile dituela eta Arrasate eta Orioko ikasleekin talde eder bat osaturik.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 4.- Extensión Agraria delako taldeak eginiko esplotazio edo baserri azterketa.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Badu honek, inondik ere, bere zerikusia, talde hori bailarako, diru-sarrera txikienekoa izatearekin.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Langile kualifikatuen artean, esate baterako; talde horretan hobekienik datozenak izan arren, atzerakoienak; bait dira bailarako finantzetxetan aurrerakuntza eragiketarik egiteko orduan.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0015 Definizio-une beretik, jadanik, bi funtsezko esanahi edo osagaiak azpimarratzen dira: a) Biziarekin duten zerikusia b) Aminak izatea, hau da, taldeak edukitzea egituran.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Ezkabia edo tiña izenez ezagutzen diren talde zabaletik batez ere oinzolakoak (zenbaitzuk PIE DE ATLETA deitzen dituztenak) eta iztondokoak dira gehien agertzen direnak.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Talde hauek badute bere izena beraien inguruetan aurkitzen diren izarrena gogoratzen diguna.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Bapatez agertzen diren taldeak ere badira hala nola Drakonides, Europa guztia harriturik utzi zuena, 1 933ko urriaren 9an.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Leinuek beren buruen premiak beste inoren laguntzarik gabe betetzen zituztenean, gauzen trukea ez zen maiz gertatzen eta taldeen arteko harreman ekonomikorik ez zegoela esan daiteke.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Hala ere, ondasunen balioa unitate berdinez neurtzeko joera bazuten talde desberdinek.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Unitate hori, taldearen ondasunik garrantzitsuena izan ohi zen: larre-aldaketako herrietan, abere buruak ala artilea zuten; nekazari artean, labore aleak; arrantzaleetan, hamu ala maskorrak; ehiztari artean, gezi-muturrak.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Ikastaroaren hasieran partaide guztiek ariketa berberak egiten dituzte, batzuetan bakarka, bestetan talde osoan eta beste batzuetan talde txikitan, unitate bakoitzaren hasieran adierazten den bezala.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0081 Gero, unibertsitatean talde amateur batean parte hartu zuen.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0081 Harrez geroztik talde askotan ibilia da; Bederen bat taldearen sorreran egon zen, Maskaradan eta beste batzutan ere lan egin du.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0081 Eta azkenik, Madrileko Corral 86 izeneko taldean dabil.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Jatorri sozial apalekoak, mugitzen diren giroaren eraginez, eskola-porrota eragiten duten sintoma funtzionalez hizkuntza mugatua, ikasteko zaletasunik eza, etab. kutsaturik geratzeko arrisku handiko taldea da.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0130 Orain bi hilabete euskaldunek eta galegoek Arbac izeneko talde berria sortu dute: hemen biltzen dira enpresa gehienak, sektorearen %95 suposatzen bait dute.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Alde batetik, ez zuten beren artean talderik osatu, biak zeuden bakarrik.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Talde bezala da ondo pasatzea, gauzak gustora irakurtzea eta harreman roilo bat, harreman sinple baina majo bat gure artean.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0090 Talde horiek, ondoko bi tokietan aurkitzen dira bereziki: Eusko Jaurlaritzak babestutako ikerkuntz zentruetan eta Euskal Herriko Unibertsitateko zenbait fakultate eta goimailako eskoletan.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0090 Gure herrian, ez da ikerkuntz ohiturarik izan; talde gehienak gazteak dira eta oso kasu gutxitan daramatzate lanean hamar urte baino gehiago.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0090 Horrez gain, nazioarteko kongresuetan eta Europako Ekonomi Elkarteak babestutako ikerkuntz proiektuetan parte hartzen ari diren taldeak ere, kontutan hartu ditugu Euskal Herrian orain dauden goimailako teknikari eta ikerlariak aipatzerakoan.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Material zeramikoen arloan, CEITeko taldea da nagusi.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Gizakiarengan dagoen gene-familien eratzea dela bide, gene-taldeen arlo hau begibistan jarri denez geroztik (hemoglobina edo HLA taldea adibidez), gene-ekoizkinak 3.000tik 15.000 familiatara bitartean taldekatuak izan daitezkeela estimatzen da.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Sail bakoitza talde irekia eta era berean autonomoa da.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Langintza honetan UEU ez da bakarrik aritu, ELHUYAR eta UZEI taldeek eta Leioa inguruko irakasle-taldeak ere zeresan handia izan dute eta dute euskara zientifiko-teknikoren bilakaeran, baina lehenago aipatu bilera horietan talde horien ordezkariek parte hartu zuten.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Horrela, bada, ahalegin guztian hasi ziren taldeak lanean.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Hala ere, era desberdinean ekin zion hasiera hartan lanari gure elizbarrutietako talde bakoitzak.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Baiona eta Donostiako elizbarrutietako taldeek, ordea, itzulpen berriak egin behar zituzten edota, gutxienean, eskura zeuden argitarapenak oinarri harturik, beren euskalkietara egokitu, liturgiako irakurgai eta otoitzak.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 2. Taldearen jarduera eta urratsak.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Bizpahiru saio eginak zituzten itzultzaile guztiek talde bakarrean bildurik; eta lanaren jardunean konturatzen ziren, zenbait esalditan ez zegoela itzulpen batera etortzeko eragozpen haundirik; baina konturatzen ziren, baita ere, zailtasun haundiak zeudela askotan, denek itzulpen bat-bera onartzeko, euskalkien ezberdintasunak zirela medio.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Ziliatu txikien taldea ere, nanoplankton heterotrofoa ikertzerakoan ez da kontsideratu orain arte; beste mikroflagelatuez konparaturik batez ere, ikertzaileek arazo tekniko asko izan dutelako (Sherr et al, 1985).

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 IKERKETA PROPIOA Guk, Gurutzetako Ospitaleko Kirurgi Zerbitzuan, T. M. talde bat aztertu dugu urdaileko eta hestelodiko minbizietan, eta baita behazun-bidekoetan ere.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Lege hauek, dena den, nagusiki ohitura eta pertsona eta taldeen arteko paktuez adierazten ziren.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 Konzeptuzko artearen jarraitzaile askok Wittgenstein-en teoriak hartuko ditu, bereziki Art Languaje taldekoek, artea semiotikaren arlora eraman nahiz (Combalia, 1975).

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Husgune horixe aprobetxatu zuen Jomeiniren taldeak, iniziatiba bereganatzeko.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 1979ko urtarrilaren 20an, talde horrek CCIS (inglesezko sigletan) sortu zuen: Greben Koordinaketa eta Azterketarako Batzordea.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Gizona taldean jaio eta bizi da; Gizonaren izakera bere natur biologikoaren, bere gizartearen eta bere inguru ekologikoaren araberakoa da.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Taldeak sailkatzeko premiak ez dira beti berdinak izan.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Jakintza teknologiak hobetzen, lan zatiketa gehitzen eta taldeen harremanak zabaltzen joan diren heinean, gizakiak giza antolaketa zabalagoak sortu beharrean aurkitu dira.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Eta antolatzeko, taldeak sailkatu egin behar.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Gizona, jaio eta lehenengo zortzi hilabetetan, Nia, Bestearengandik bereizi beharrean aurkitzen den bezela, baita ere berean, taldean bizi denez gero, Gu ta Besteak bereizi beharrean aurkitzen da.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Kontutan hartu, Antropologiak erakutsi digunez, guraso eta arbasoen izenean, taldearen bizitz-antolaketa konkretu bati eusten ziotela aintzinako herriek; hau da, uste-siniste batzuri, lege bilduma bati, hizkuntza bati, etab.; hitz batez, kultura bati.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Pertsona, gainera, talde askotan kokaturik bizi da: klase sozialean, nazioan eta Estatuan, sailkapen kulturaletan, ogibideko taldetan, familian, status orokorrean, etab.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Pertsonaren identitatea, beraz, aktorearena denez, murgildurik bizi den talde guzti horietatik, aktiboki eta sintesi dialektikoan, nork berak sortzen duen autoirudia da identitatea.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Orain arte, etniaren kontzeptuak kultura berdina zeukan taldea adierazten zuen; beraz, kulturak, objetuak azken finean, elkartuko lituzke pertsonak etnia batetan.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Ikusmira hori objetiboegi delakoan, etniaz baino talde etnikoaz hitzegitea proposatzen da orain.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Honekin zera adierazi nahi da: talde etnikoak biltzen dituen elementua, objetiboa bezain subjetiboa dela eta talde etnikoa, batik bat, identitate komuna daukan taldea dela.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Identitate hori, berriz, borondate komunak sortua delarik, talde etnikoen identitatea sinbolo bihurtzen dela, sinbolo subjetibo-objetiboa hain zuzen.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0110 Taldeetan egiten zen.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Hor daude katalogatzeko tresnen taldeak: mingain batekoak, bikoitzekoak, menbrana dutenak, aireofonoak, eta abar, beren karakteristiken arabera.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Gure soinu tresnak alde hortatik Unibertsalak dira eta talde horietan jokatu ditzakegu bariante bezala.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Nik uste dut Euskal Herrian talde guztietako tresnak ditugula, denetatik zerbait.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Gure Donostiar Historiako Dr. Camino Taldea Ekintzak argitaratu zuen (1983an).

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Taldeko lehendakari Telletxea Idigoras Dk.ak aurkezturik San Sebastian jai bezperan gure Dr. Camino Bibliotekan (1985ean).

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Honaino, beraz, bigarren talde batean, XX. mendean zehar nolabaiteko zientifikotasunez jokatu nahi izan duen kritikaren ardatz nagusiak.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0079 Lehen taldeari buruz eztabaida dexente sortu dute kritika-mota horren balio eta helburuek, baina hori gerorako utziko dugu.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Mugimendu horien indarra eta ahulezia, beren originaltasunean datza; esan nahi bait da, taldearen barneko komunikazioa eta koherentzia indartuz, kanporako komunikazioa ahultzen dela denbora berean.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Estatu denetan daude buruzagitzan dauden partidu, taldeak, demokrazia ez bait da berez sortzen.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Hil aurretik, baina, lan neketsu horri buru eman ahal izateko talde bat osatzea lortu zuen Ibon Sarasola lagun zuela.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Hona une horretan egin daitekeena:- ikasi dena eta berriz begiratu beharrean dagoena egiaztatu; - aurrez egin diren lanei buruzko informazioa eman elkarri, talde bakoitzak klase osoari bere emaitzen eta konklusioen berri emango diolarik; - aurkeztu eta landu diren elementuak aurrez landutakoetan itsatsi; - landu dena berrikusi, buruan hartzen laguntzeko; - hurrengo saioa prestatu, beharrezko baldin bada.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. auzmendi 0403 Zelula autonomoak izanik, diferentziazio zitoplasmatiko sakona dute bizi-funtzio guztiak ziurtzeko, talde honetan dagoelarik zelulabakarrekoen posibilitate ebolutiboen muga.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. auzmendi 0403 Bost taldetan sailkatzen dira: Flagelatuak, Sarkodinoak, Esporozooak Knidosporidioak eta Ziliatuak.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. auzmendi 0403 Talde honetakoak dira Errizopodoak (hauen artean Foraminiferoak) eta Erradiolarioak.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. auzmendi 0403 Esporozooek esporak aurkezten dituzte eta ez dute zilio eta flagelorik, zenbait talderen gameto flagelatuak kontutan hartzen ez badira.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. auzmendi 0403 Talde honetakoak dira Plasmodium generoko espezieak.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0430 Bi taldetan sailkatzen dira: Ekiniszioak, batetik, eta Eutardigrado edo Makrobiotak, bestetik.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 4. mailako taldean, ipuinen %81,25ak eta 6. mailakoan %75ak, testu txertatu bat edo gehiago daukate.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Talde txiki bati begira diharduen kazetariak, ordea, bizipozez irauteko ere beharrezkoa du zerbitzari-izaera.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0275 Agirreren ohiturazko eleberriak herriko jendez beteak daude, baserritarrez eta arrantzalez jendeztatuak, euskaraz mintzatzen diren talde sozial bakarrez moldatuak ia.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0275 Izan ere, herri honetako gizakiak diren-direnean eraman ordez, izan beharko luketena eraman bait du eleberrietara; gizakiak deskribatzera ez, baina tesiak ezartzera zuzendu bait da: alegia, talde soziologiko horrek euskaldunaren jokabideen paradigmatzat jotzen duen jokatze-modua azaltzera, euskaldunaren nortasun-agiria erakustera.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0277 Esentzien esparruan eta ez existentziarenean higitzen den eleberrigintza hau urrun gelditzen zaio baserritarrari, arrantzaleari, herri xeheari; eta orohar talde soziologiko hau ez da irakurle bihurtzen: hor ez dago ez beraien historiarik, ez beraiek gogoko duten historiarik; eta histori-itxura horien taxutze-modua ere ez zaio beraien historiak dastatzeko moduari egokitzen.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 - Erabilera mugatua izan duen hizkuntza hartu behar du lan-tresnatzat, eta irakurlego sendoa izan dezakeen talde sozialetan, hain zuzen, aurkitzen du irakurle gutxi.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 Hala ere muga horiek ez dira hain estuak, ze euskaraz mintzatzen diren talde sozialak eta euskaraz adierazi izan diren gaiak testuratzen bait azken finean.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 b) jardunaldi honen prestaera bere gain hartu zuen taldeak, batzuren eta besteon eritziak entzun ondoren, Administrazioko euskararen soziolinguistikazko azterpide zabal batetik abiatu ordez nahiago izan zuen bertako azter-eremua lehen ekinaldi batean bederen terminologiaren ikusmolde zehatz-konkretura mugatu, azterguneari bere osoan eutsiz beronen oinarrian, gailurrean eta lau saihetsetan ezin itsatsiagorik dauden soziolinguistikazko kontsiderazio horiek alde batera utziaz.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Hirurogeiko hamarkadako esperientzia sindikal italiarrak laneko faktore kaltegarriak lau taldetan biltzen ditu: 1. Neur daitezkeenak. Giro fisikoa, mikroklima.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Hawthorneko lantegian langileek produkzio-sistemari jartzen dizkioten borondatezko oztopoak ikertu zituen eta langileen artean erregela batzu zeudela taldeetan, frogatu zuen: - Ezin duzu lan gehiegi egin, bestela marka-hauslea izango zara.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Mayo-k honela bukatzen du: 1. Langileak, pertsona bezala onartua izateko beharra du eta bera dagoen talde edo elkartearen ihardueran bere ekarpenaren ezagutza ere nabaritu beharra du.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 2. Langilea, gizabanako bezala egoki dakioke LAZ-aren arrazionaltasunari, baina lantegian talde askotako partaide da, nahiz formalak, nahiz informalak, eta hain zuzen azken hauetatik ateratzen ditu LAZ-aren aurkakoak ere diren jarrerak.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 5. Taldeetako kolaborazioa planifikatu eta garatu egin behar da, ez da ustekabean gertatzen eta.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Taldearen kolaborazioa lortzen bada, lantegi bateko lan-harremanak kohesio lokarri bihur daitezke gizartean.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0001 Hiru irakasle daudelarik, talde bakoitzak bere gela eta bere irakaslea du.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 B. 2. Antolaketa Guztira hiru talde daude: lehenengo mailako talde bat, eta bigarren mailako beste bi talde.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 d.2.) Talde bakoitzak esperientzi bat edo bi egin ondoren ikaskideen aurrean, heuren behaketa eta ondorioak azaltzen dituzte.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 @- Edukiera ekintzak planifikatzen dira, beren tenporalizazio eta organizazioa bakarrean eta taldean kontuan hartuz.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Bere esperientzia profesional gizatar luzearekin zuhurki hornitutako usnamen ondo zorrotz batekin ilarraindituta, sakontasun behi edo gutxiagoko elkarrizketa bat edukitzera mugatzen zen ikasleekin taldean, dela paseotxo bat ematera ateraz horietako batzuk, dela berekin kafetxoren bat hartuz Unibertsitateko tabernan.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 G.: Joan gaitezen Arrasatera. Arrasaten hori planteatzen denean Arrasate Euskaldun Dezagun bezalako talde batek euskaldunak biltzen ditu, motibatzen ditu, erabilpena bultzatzen du, baina hortik kanpo gelditzen da erdaldunen multzoa.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 AEDn eta antzeko taldeetan, nik dakidanez behintzat, kontutan hartzen da.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Baserritarren talde honetakoak bista erakartzen duten horietakoak dira, batzuk txapel gorriz jantzita, beste zenbaitek zuria darama.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ilarako bi gazte aurreratzen dira eta gizalege osoz jende dotore talde batengana urreratzen dira eta haietako dama gazte bat ateratzen saiatuko dira.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Zumarraga-ko euskalkia Azpeiti taldekoa da L. Bonaparte-ren sailkapenenan.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Aldaera: Ariketa honetan funtzio komunikatiboa landu nahi izanez gero, hiru eskutitzak idatzi ondoren, irakasleak jaso eta taldeetan bana ditzake, erantzuna idatz dezaten.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Taldearen komunitate bizimoduaren esperientzia eta borondatezko zerbitzua eskaitzen dioten Gizartearen ezagutza, kultura arrunt ezberdinak aurkitzea eta herri edo eskualde baten errealitate historikoaz eta sozioekomiaz jabetzea dakar ondorioz.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Taldearen barneko zenbait harreman-arau betetzeko prest zaudela, eta zu onartzen zaituen lurraldearen ohiturak begirunez ikusiko dituzula - Gazte-Auzolandegian emango zaizun lana betetzeko konpromezua hartuko duzula.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Astiorduetan zenbait iharduera osagarri egin ahal izango direla hauek normalki borondatezko talde batek antolatuko dituelarik auzolandegiko Zuzendaritzen laguntzaz.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 - Taldeentzakoa: 26 urte ez dutenen Gazte Elkarteen bazkideentzat. 2.000 pzta.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 20 pertsona arterainoko taldeak. Beste zerrenda bat egin, kopuru hori gaindituz gero.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 Taldekako bidaietarako, (15 lagun baino gehiagoko taldeak) Eusko Trenbideak honako beherapen hauek eskaintzen dizikigu: - 18 urtetik gorakoentzat: Bidaia arrunta: %30eko beherapena.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Bada beste ideia majo bat etxea zurekin daramazula bidaiatzeko, furgoneta alokatzearena alegia; ez da oso merkea, baina, talde bat osatzen baduzue, prezioak ez dira hainbeste igotzen eta abantail asko ditu: elkarbizitzea, independentzia, mugikortasuna...... e. a.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 KANPINAK 18 urte baino gutxiagoko 10 lagunetik goragoko taldeek, Nafarroako Foru Komunitatean bi gau baino gehiago eginez gero, edo 6 lagunetik goragoko taldeek, 3 gau baino gehiagotan Euskadiko Autonomi Elkartean akanpatuz gero, 1986.eko apirilaren 11ko Boletín Oficial de Navarra delakoan eta 1985.eko ekainaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako Dekretuek diotena bete behar dute.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Bera Abadesa izan aurretik, gauza jakina da nolakoa zen Komunitatearen egoera: bi taldetan banatuak zebiltzan mojak.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Sorazu, berriz, ez zen ezein taldetako; aitzitik, bai talde batekoekin eta bai bestekoekin ere ongi konpontzen zen, baina batzutan istilu larriak sortzen zitzaizkion.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eta nazioarteko gertakizun handiei dagokionez, berriz: Armada Garaitezinaren hondamendia, bertako euskal partaidetzaz J. Ignazio Telletxea Idigorasek oraintxe argitaratu berria bait du ikerketa bikain bat gure Dr. Camino Taldean (1588)- Gurutze Gorriaren fundazioa Genevan (1863).

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 -The Beatles taldekoak Britainiar Inperioaren Ordenako kide (Irailean).

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0089 Ar batek 20-40 emek osatutako taldea bil dezake, umekiak kontatu gabe.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 2. Bigarren auzia, Deia-koa izan zen: Oraingoan ere Juanito Ajuriagerra dela eta izan nintzen deitua, euskararen taldeko buru izateko.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 Honez gainera, kosta zitzaidan taldea neuk nahi bezala osatzen, eta infernuko etsai asko sartu omen nuen; hala aurpegiratu zidaten.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Irakaslearen rola, beraz, material gordina jaso eta talde desberdinen beharretara egokitzerakoan, izugarria da.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Chordata-ren baitako filuma, batzuetan prokordatuen talde gisa hartua.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Zefalokordatu guztiak talde batean elkartzen dira, Leptocardia klasean alegia.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0181 Paleozoikoko artropodo urtarren taldea, Merostomata-ren baitakoa eta ordena edo subklase kategoria ematen zaiona.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Talde honetako espezieek ez daukate zirkulazio-, arnas ezta iraitz-aparaturik.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 700 bat espeziez osaturiko intsektuen ordena, ur gezatako ekologia ezagutzeko oso talde baliagarria.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Talde bateko ikasle gehienek ez dute elkar ezagutzen.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0043 Gainera, oso naharoak dira zelula bizian azido fosforikoa, nitrogeno aminikoa, metiloa eta beste zenbait talde kimiko molekula batetik bestera igarotzen direneko erreakzioak.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Behe mailetan, halaber, organismo autotrofoen (beren elikadura prestatzen dutenak) eta heterotrofoen (elikadura kanpotik hartzen dutenak) arteko ezberdintasuna desagertu egiten da, eta hori dela eta, autore askok onddoen talde haundia, dituen ezaugarri bereziengatik, landareen eta animaliena ez bezalako erresumatzat jotzen dute.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Ahalmen hori animaliengan behe mailako taldeetan baino agertzen ez dena, oso hedaturik aurkitzen da landare-erresuman.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Alga hauetako talderik ezagunena diatomeena da, zelularen mintza silizez ongi hornitua dutenena, bi ataletako kutxa eginez.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Talde berekoak dira, halaber, itsasaldeko espezie arrunt asko ere.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Errodofitoak Talde honek, alga gorriak izenaz ere ezagutzen denak, bere baitan itsas ur sakonetako espezie tipikoak hartzen ditu, bertako argi urriaz beste espezie batzu bizitzerik ez duten lekuetakoak.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Hegaztiek osa dezakete huts-hutsean fauna, beste ornodun eta ornogabe taldeetako ordezkari gutxi batzuekin.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0080 Eta hala, haien artean bi talde bezala sortu ziren, eta haietako asko hunkituak agertzen ziren.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0104 Erromara hiru edo lau taldetan banatuak abiatu ziren, eta erromesa Fabro eta Lainezekin batean joan zen, eta bide honetan Jaunak berezi bisitatu zuen.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Unibertsitateaz gain, beste erakunde eta talde batzuk ere igo egin dituzte ikerketa mailak eta ikerketa arlo zehatzak landu dituzte, era honetara sakonki aztertu direla.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0111 Iparraldeko Etniker taldearen ordezkaria.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0201 Etniker-Araba taldea sortzaileetariko bat 1971ean.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0211 Labayru Ikastegiaren sortzaile (1977) eta zuzendari; Etniker-Bizkaia taldearen sortzaile buru (Axlor, 1973-VII-10) eta zuzendari gaur arte; (...).

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Argazkiaren jaiotza ofizialaren hamarkada berean eta hurrengoan jaiotako pintore gazte talde bat, hala nola, pintoreak, argia atzemateko borrokan lehiatuko dira, ulertuz ororen azpian argia dagoela eta argia dela, objektua bera aparte, gauzak bere kontrako itzalarekin modelatzen dituena.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Parisen ordurarte egiten ziren Pintura-Erakusketa Ofizial guztietan gaitzetsiak izaki, Nadar-en estudioan emango dituzte ikustera beren lanak eta, hain zuzen ere, ordutik aurrera, 1874eko apirilaren 15etik aurrera, hasiko dira talde bezala finkatzen.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 Mendi aldeko hilobi normalena, Santimamiñeko taldearena bereziki, konplexutasun gutxiagokoa izaten da, oinplanta kuadrangular edo poligonaleko kamara bat besterik ez bait da izaten, sarbiderik gabea jeneralean (XII, 4. irudia).

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Agintaritza osatzen zuten elementuen taldea, aipaturiko bi taldeez gain, atzerritarrez bete zen (ingeles, frantziar, belgiar, alemaniar, norbegiar, eta noski, espainiarrak), euren bizilekua euskal hiri nukleotan jarri zuten teknikari, merkatari edo inbertsoreak hain zuzen.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Hortik aurrera, goi-burgesiaren barruan zegoen talde honen interesak oso loturik egon ziren espainiar kapital haundienekin, honek zekartzan ondorio politikoekin, edozein euskal planteamendu baztertzea, hau oso moderatua izanik ere, hain zuzen.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Eiherazain izenez ezagutuak dira talde honetako arrainak.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Itsasbazterreko harkaitzartean bizi diren animalien artean aipagarria da kabuxa izenez ezagutzen den arrain txiki talde bat, euskal kostaldeko marearteko iktiofauna gehiena osatzen duena.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Kopuruari dagokionez, intsektuek biotopo jakin bateko talde haundiena osatzen dute, e. b.: inurritegi baten bataz beste egoten den inurri-kopurua, 40.000 ingurukoa izaten da, biotopoan dauden gainontzeko ornogabeen kopurua baino haundiagoa.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Haritzak (hosto erorkorra) eta arteak (hosto iraunkorra) englobatzen dituen Quercus generoaren barnean dago, nahiz eta, bi taldetako bakoitzean zalantzazko inklusioko espezie batzuk existitu.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Zenbait arboletan, batez ere fruitudun eta makaletan, talde biribilak osatuz garatzen da, eta oso erraza da identifikatzeko.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Loreak hermafroditak dira, bakarrak edo talde txikietan elkartuak, erregularrak edo irregularrak diren hostoen galtzarbeetan.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Hauen artean aipatu genitzake , kolore moreko loreekin, , taldeetan elkartutako lore hori txikiekin, , punta purpura-beltzak dituzten lore arrosakin, mitxoleta ezagunak eta , negakina edo .

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0015 Taldean bi forma tipiko agertzen dira, polipoa eta medusa, itxuraz desberdinak, baina antzeko estrukturarekin.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 CUBOZOA KLASEA Hasieran Scyphozoa taldearen barruan zegoen sarturik klase hau, baina hauekin desberdintzen dituzten ezaugarri nabarien ondorioz, egun klase bezala kontsideratzen dira.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Esango dugu, talde honen barruan, ezagutzen diren knidario pozointsuenak daudela heriotz ugari eragin dituztenak lurralde Indopazifikoan.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0059 Batzu sinbiosi, parasitismo edo jankidetzak eratzen dituzte, hau da, beste animali talde batzuetako edo talde berdinekoekin batera bizi dira, (...).

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 215 - 11-12 tentakulu dituzten 16 taldetan bananduriko tentakuluak.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Itxuraz harridura sortzen duen interpretazioa da, izan ere, taldeko osagai gehienek begi bistako kare-estruktura gogor bat erakusten bait dute.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 XIX. mendearen hasieran foraminoforoak Zefalopodo familiako gisa kontsideratzen ziren eta aitatutako mendearen bigarren erdialderarte Brakiopodoen gisako taldeak Phylum-i erantsirik zeuden.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Hartzen gaituen taldea da eboluzioari dagokion arrakastarik haundien erakusten duena, itsaso guztietan, marearteko zonaldean, ur gozotan eta 5000 metrotararteko lur zonaldetan aurkituz.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Jarraian, moluskuen ezaugarri orokorrak eta Euskal Kostaldean aurkitzen diren talderik garrantzitsuenei dagozkienak azaltzen dira, baita beren biologi eta ekologia ere.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Beraiekin batera datozen azalpen giltzak ez dira gure kostaldean dauden motei dagozkienak soilik, baita beren geografi-banakuntza dela eta, aurki daitezkeenei buruzkoak ere, orain arte talde honen gain egindako ikerketa gehienak marearteko zerrendari buruzkoak bait dira.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 MOLUSKU TIPOAREN EZARRERA Moluskuek, Anelido eta Artropodoek dituzten oinarrizko eboluzio marrak praktikatzen dituzte, baina talde hauengandik bereiztarazten dituen desberdintasun haundia goiz-goizik agertzen da, ernaberrizko garapenean, alegia.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 (...) bigaroa (Littorina littorea), busanoa (Murex brandaris]), eta Gibbula-k ere kontsumitzen dira, Zefalopodo taldekoak ugari kontsumitzen direla ahantzi gabe (Espainia, Japoniaren ondotik munduko bigarren kontsumatzailea da), baita olagarroak (Octopus, Eledone), txipiroiak (Loligo), sepiak edo txibiak (Sepia) eta horrela, ohituraren ohituraz, kontsumitzen diren 100 molusko espezietara helduz.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 BIRIBILKETA ETA TORTSIOA Egungo gasteropodoen konplexitatea, Anelido eta Astropodo bezalako talde hurbilen simetriarekin kontrastatzen duen asimetria berezi baten ondorioa da, eta elkarri kateaturiko hiru fenomenok sortzen dutena, hau da, hazkuntzaren bigarren mailako ardatzaren agerpena, lehendabizikoa longitudinala den bezala berau makurra delarik, konplexu palio-biszeralak nozitzen duen 180 gradutako tortsioa eta bai masa-biszerala bai maskorraren biribilketa.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Erradula, orokortasun sailean azaldu zen bezala, aparatu konplexu bat da eta talde desberdinen arabera, banaketa aldakorra duten hortzez hornitua dago, baita erradula karraskatu behar duen janariaren gainean ematea permetatzen duten muskulu ugariez ere.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Animali hauek askotan talde ugarika abantzatzen dute, eta hala ere, haietariko bakoitzak, bere proboszio edo tronpaz harpoinduz, aski marmoka aurkitzen du elika dadin.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Beste talde haundi bat bai belar bai animalia jatorrizko hondakinez elikatzen da, adibidez Bittium, Peringia, Cingula, Barleeia, etabar.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Bivalvia terminoa Linneo-k sortu zuen 1758. urtean, talde hau izendatzeko Lamelibrankio izena ere erabiltzen da, Blainville-k 1814.ean sortutakoa, edo Pelezipedoak, Goldfuss-ek 1820.ean deitu zituen bezala.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Lamelibrankioak, mikrofagiarako egokienen eboluzionatu duten taldea da.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Kolore zuri kremotsua, bi taldetan banaturiko marra marroi gorriskekin, eta aurreko dortsalaren izkinatik atzeko bentralera doan diagonal batez zatikatuak.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Talde dortsalaren marrak bertikalak dira eta bentralekoak, berriz, horizontalak

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Baina egituraketa hau izugarri nahaspilatzen da taldeko gainontzekoentzat, animalia hauen espezializazio maila haundia agerian utzirik.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0324 Aurrekoak bezala, Escauri taldekoa, kolorapen ezaugarria du; txapela ganbil eta plano-ganbil artean eta zabalki konkorduna aurkezten du, 3-9 zm.zko diametrokoa, berde-oliba deigarri koloreko azala liskatsua duela, erdirantz azalari erantsiriko ezkata okre kolorekoak erakutsiz.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0324 Espezie kideak Scauri taldearen ale tipikoa dugu honako hau, txapelan bere berde edo hori-berdexka kolorapenez bereizten dena.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Kortinarioen azken talde handia Hydrocybe Telamonia da, talde hau oso handia da eta zaila bereizten, beren karpoforoak ez dira, ez liskatsu, ez felpatu, ez ezkatadunak, beren txapelak azal leunekoak dira eta bere ezaugarri nabarmengarriena, atalari izena ematen diona, higrofanoak izatea da, hau da, eguraldi hezetan mamiak ur asko hartzen du eta beraz bere kolorapena iluntzen da, lehortzean, ordez, kolorea argitzen da.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Bakarka edo talde txikietan fruktifikatzen du, irailaren hasieran eta azaroaren amaiera bitartean.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Ekologia Espezie urria, talde faxikulatu ugarietan azaltzen dena, koniferako motzondo gainean, urriaren hasieratik eta azaroaren erdi bitartean bereziki.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Bere horiztasun sakonaz Flavescens talde, Silvicola azpi-taldearen (170) zenbait espeziekin nahas gintezke, bainan bere usaina anisezkoa da eta inolaz ere kiratsa, esporak ere handiagoak dira.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Politikaren arloan gazteriak erosoegi jokatzea leporatzen dio PNV taldeari, inmobilistatzat harturik beren ekinbide eta asmoak.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Horren asmoa honako hau zen, eta berehartan dirau: Taldeko kide bakoitzak herri bateko edo auzo bateko eta ahal dela bere herriko edo auzoko bizitza aztertu eta ezagutaraztea, jakineko ihardutze-arau batzuei eta taldeak horretarako argitaratutako itaun-zerrendari atxikiz, bere azterpenaren gai izan dedin kulturaren osagaiak bere berezko gizarte eta kultura-giroan erakutsi eta eraren, egitekoen eta xedeen aldetik kultura horren zio direnez agertu daitezen.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Beste hiru lurraldetan ere, hots, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ETNIKER Taldeak antolatu ziren, eta hoiek dagozkien herritan ikerlanean ari dira nafarren ihardutze-arauak eta itaun zerrendak heurak erabiliz.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Lurralde bakoitzeko taldeek urtean hainbat bilkura egin ohi dituzte.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Horretzaz gainera, eta hoietako kide askok eskatutakoari erantzunez, taldeen arteko harremanak sendotzeko, bere itaunketetan, ikerlanetan eta bere lanak argitaratzerakoan sortzen zaizkien arazoen berri elkarri emateko etabar urteoro taldearteko bilkura bat egitea egoki litzatekela pentsatu zen.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Horren ondorioz, lehenengo biltzarra 1976garreneko ekainaren 5ean egin zen, Nafarroako taldeak antolatuta, Aralarreko San Migelen Santutegian.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Bainan, hala ere, ETNIKER Taldeek hasitako etnografia-lanaren gun-guneko alderdiak azpimarratu ditzakegu, gero lehenagoko bide-aldiekiko kidetasunak edo berrikuntzak agerian jartzen ahalegintzeko.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 On Jose Migelek ETNIKER Taldeak gaitzeko irakasalditan ihardutze-erari buruzko azterpideak eman nahi dizkienean hori behin eta berriz eta nahita errepikatu izana, batasun horren egiaztagarri dugu.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 DESKRIBAPENA Gutxi gora-behera 17.000 m2ko hedadura duen 16 harrespildun multzoa, 5 talde ezberdinez osatua: 1-5, 6-8, 9-11, 12-14 eta 15-16.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0018 Talde honen dentsitatea 0,16 lagun kilometro karratuko da, eta ondo elikaturik aurkitzen direnez osasuntsu bizi dira.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Ginea Berrian Maring talde etnolinguistikoaren barnean dagoen Tsenbaga klanekoak, nekazaritza-mota hau oraintsu praktikatu dutenak, adibidetzat har ditzakegu.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Talde honekin jarraitu aurretik, Ginea Berrian nekazaritza orain dela 9.000 urte hasi zela esan beharra dago eta ordutik hona, aldaketa teknologiko guttirekin egoera egonkorrean iraun izan du.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Aztertua izan den Maring talde hau, 200 lagunek osoturik zegoen gutti gorabehera eta guztira 823 ha-ko lurraldea menperatzen zuten.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0013 Laster etorri ziren talde hori handitzera Proventza, Auvernia, Saboia eta Toulouse-ko jendea.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 2. Berrikus zerrenda talde osoarekin, esanahi ilunak edo zalantzazkoak argitzeko.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 4. Jarri taldeka ikasleak, talde bakoitza kategoria jakin bateko errotuluak biltzeaz arduratuko delarik.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 2. Talde bakoitzaren helburua 10 edo 20 errotulu aurkitzea da, egotzi zaien kategorian.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 Badaukazu argibideak aldatzea ere, taldearen zirkunstantzia partikularren eta lekutzearen arauera, baina eginkizun komenigarria da ikasle bakoitza bide zuzenetik ote doan frogatzera behartzea, gutxienez galdera bat eginez txangoaren etapa bakoitzean.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 3. Ikasleek txiste bat aukeratzen dute zerrendatik eta praktikatu egiten dute, talde txikitan kontatuz.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 IKASGELARA ITZULITAKOAN: 1. Talde txikietan, ikasleek elkarri kontatzen dizkiete gertatutakoak.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 1 Jarri ikasleak hiru laguneko taldeetan eta eskatu talde bakoitzari beren pasadizoa idazteko.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 2 Eskatu taldeei beren testuetan ageri diren hitz interesgarrien 6-12 parafrasi prestatu eta txarteletan edo paper-zerrendetan ipintzeko.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 4 Talde-pare bakoitzean, eskatu A taldeko kide bati beren pasadizoa poliki irakurtzeko B taldeko kideei.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 Ondoren txartelak eman behar zaizkie B taldekoei, eta hortik aurrera ariketak lehen klasean bezala jarraituko du (ikus goian).

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 5 Egin berriz ariketa, oraingoan B taldearen pasadizoa erabiliz.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 Talde aurreratuagoetan, pasarteko hitz edo esaldien parafrasiak nahastu.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Talde bateko ikasle batek argazki hau aukeratu du, aldizkari bateko iragarki batetik ebakitako xehetasun bat: emakume baten urdail aldeko azala ur-tantekin distiratsu; haren esku ondo zaindua urdail gainean dago, zilborraren gainean; urrezko kale fin batek inguratzen dio urdaila.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Beste taldeko ikasle batek paragrafo hau idatzi du, hitz-zerrendak iradokita: Emakume bat bainuan etzanda zegoen.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 Ondoren eman ezaugarri horiek dituzten zenbait gauza, hala nola Rolls Royce, gaztelu, Lehen Ministrari, eta eskatu taldeari gehiago emateko.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 2 Esan ikasle bati beste hiru adjektibo eskaintzeko eta eskatu taldeari horien bidez deskriba daitezkeen 4-6 gauza aurkitzeko.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 5 Jarri ikasleak 4-7 laguneko taldeetan beren zerrendak gonbaratu eta azaltzeko.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0132 1 Eratu ikasleak 10-15 laguneko taldeetan, zirkulu itxietan eserita ahal balitz.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0173 2 Taldeko beste ikasle batzuk lehen ikaslearen txarteleko hitza zein den asmatu behar dute.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Etapa honek bigarren industri iraultza gisa izendatu dena dakar, aurrerantzean ekoizkuntz ihardupidea ez bait da agertuko elkarrekin loturik ez dauden makina sail edo makina talde gisa, ia guztiz automatizaturik egongo diren lantegietan burutuak izango diren produkzio-ihardupide oso eta integratuak moduan baizik.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Zenbakien bidez kontrolaturiko makina-erremintazko taldeak, piezen karga eta deskargako eragingailuek, tresna-aldaketarako sistemek, neurriak egiteaz arduraturiko makinek eta beharrezkoa den ekipo lagungarriak, guztien artean osatzen duten unitate eragilea daukan lekuari lan-egotegia deritzo.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 Lehenengo taldearen ideiak......................
Bigarren taldearen ideiak...........................

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Apaingarriekin gertatzen den bezala, jaztea ohiturak dakarren zerbait da, erosotasun pertsonalak baino, eta gizarte batetako partaideek euren taldearen arauen arabera aukeratuko dituzte jantziak.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Donostiako gizartearen konposizioa birmoldatua gertatuko zen, horren ondorioz, eta urte gutxiren buruan udal erakundeaz jabetuko zen talde murriztu hura.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Artean, armadunen taldeak nonahi sortzen ari ziren eta matxinadaren aldeko proklama ugari aldarrikatuz zihoazen alderdi desberdinetako kideak.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 Pilatze haren zatirik mardulena burgesiak bildua zuen bere eskuetan, burgesiaren talde hegemonikoak batipat.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Euskal gizartearen talde hegemonikoak garai berriei egokitu behar zitzaizkien, beren klase-nagusitasuna irauneraziko bazuten behintzat.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Bestalde, XIX. mendearen bigarren erdialdetik aurrera astiro baina sendo finkatzen ari zen industri-prozesuan oinarriturik, Euskal Herriko talde burgesek gero eta garbiago somatzen zituzten merkatu espainolean integratzeko abantailak.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Direnak direla, nahiz lapur, eskale, dantzari, katuen gibel saltzaile izan... denek Istambul-ek sentzatuak dituen 1.000 talde osatzen dituzte.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 1882an L?Essor taldearekin erakusketa batean parte hartu zuen asturiarra eta era berean euskalduna zen Darío de Regoyos-ek.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Bi urte beranduago Cerclé des Vingt taldetik erauzten da, non Regoyos-ek inpresionismo frantsesa ezagutuko duen, Octave Maus kritikoak eta Edmond Picard-ek sortua, honen barruan James Ensor, Guillaune Vogels, Péricles Pantazis, Théo Van Rysselbergue (Regoyos-en oso laguna), jadanik zorrotza zen neoinpresionista, Frantz Charlet (lagun mina ere), Finch eta Wytmann bezalako pintoreak prestatuz.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Hona beste zenbait iturri: Euskararako Hiztegia; Hiztegia 2000; Euskara Batua zertan den liburuaren azken zatian datorren hiztegitxoa; Itun Berria (Elizen arteko Biblia) liburutik hartutako zerrenda; Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Administrazio hizkuntzako behin behineko Hiztegia; Atalase maila hau ere Eusko Jaurlaritzak argitaratua; Ikastoletan azken urteotan erabili izan den zerrenda; Hiztegia aberasten, Elgoibarko taldeak prestatutako liburuska polita; zenbait idazle klasikotatik egindako husketen hautaketa....

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Erabilera 1. Ikasleak bi taldetan jarriz, talde bakoitzak instantzi eredu bat diseinatuko du.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 A taldeak obra txikiak egiteko baimena eskatzeko instantzia diseinatuko du eta B taldeak, aldiz, kalean saltzeko baimena eskatzekoa.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Taldekide bakoitzak bakarka landuko du bere inprimakia eta ondoren, talde osoan eztabaidatuz bakar bat aurkeztuko diote beste taldeari.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Ondoren A taldekoek, B taldekoek prestatutako inprimakia egoera horretarako emango zaizkien datuekin bete beharko dute eta B taldekoek A taldekoek prestatutakoa.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Etxeko berrikuntzatarako eskaera egiteko inprimakia (A taldea).

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Kalean saltzeko eskaera egiteko inprimakia (B taldea).

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0129 Jakina denez, galaxiak hiru taldetan banatzen dira beraien morfologia kontuan izanik: kiribilak, gurearen antzekoak eta ugarienak (ezagutzen direnen erdiak gutxi gorabehera); eliptikoak, elipsoide itxura dutelako, askotan nukleorik ere identifikatu ezin zaielarik; eta irregularrak, forma konkreturik gabe.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0021 Gazteen taldeek koloniaren hornidurari ekiten diote.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Honek zera suposatzen du: Pertsonarteko harreman barruti gisa, hamabost ikasleren talde txikiak eratzea.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Talde hauekin, espezialista batek gidaturik, taldeen arteko ekintza dinamikoak gauzatzea.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Taldearteko harremanak bultzatzea.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Ikastetxeak eskatzen dituen erantzunkizunetan (taldeko bozeramaleak, mantenua...) parte hartzeko aukera ikasleei eskaintzea.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 2.5. HARREMANAK, KOMUNIKAZIOA ETA AGRESIBITATEA Komunikazioa, Agresibitatea, Egonkortasun emozionala eta horrelako gaiei buruz, irakasle-taldeak jaso duen beste datu multzo batetatik honako emaitzak aterako ditu: Komunikazioa

Erabat inkomunikatuta... 3,29%
Berdinen talde murritzean bakarrik komunikatzen da... 26,37%
Bere Oinarri Taldearekin bakarrik komunikatzen da... 6,59%
Bere berdinekin zailtasunez komunikatzen da... 18,68%
Zailtasunik gabe, lagun eta helduekin komunikatzen da... 41,75%
Daturik gabe... 3,32%
GUZTIRA... 100,00%.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 Guzti honek, gazte hauekin talde murritzekin lan egiteko garrantziaren berri ematen digu alde batetik, eta hezkuntz-projektu honetan, Oinarri Taldeak duen inportantziarena bestetik.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Talde bezala, ikaslearen jarraipenean denok daukagun indarraren berri emana dago; horregatik, alor honetan ikus daitezkeen berezgarriak hartuko ditugu gai: Lan-saio batetan, ikasle bakoitzak zein iharduera hautatuko duen adierazten du, eta haren garaipenari ekiten dio; une horretan bertan hasten dira zailtasun zehatz eta pertsonalak azaltzen, eta honek ondorio gisa dakar lansaio horretan diharduen irakasle bakoitzak,*zuzeneko parte hartzea zain dezan, beharrezko laguntza emateko (fitxa osagarria azalpenak...), ikasleak berak iraun dezan aurrerantzean bere lanean.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Talde eta lanen araberaz, materialearen antolaketa.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Gazteak Ikastetxe osorako kirol-ihardueretan, bere burua inplikatu egiten dute: * Talde aholkari teknikoa. Kinielen eskrutinioa landu eta egiten du.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Talde xumeenetan, bai eta aurreratuago batzuetan ere, elementu motore nagusia bizkarrezurraren mugimendua da, bereziki uretako espezieen artean.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0054 Ornogabeak Berauek, oro har, zelula bakarreko organismoak dira, eta beren talde xumeenetan animali eta landare-erresumen (...) zubia eratzen dute.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Errinkozefaloak Hasiera hasierako narrasti xeheen talde txiki bat da, ia iraungia, eta Zelanda Berriko alde batzutan bizi dira.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Ezkatatsuak Narrastien talderik ugariena osatzen dute eta muskerrak eta sugeak hartzen ditu bere barruan, hauetako bakoitzak azpiordena desberdin bana eratuz.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0059 Bera zen taldearen epizentroa.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0185 Hala eta guztiz, Max Weberek klasikoa bihurtu den saiakera batetan esaten zuen bezala, erakundetuko ez litzatekeen talde karismatikoa azkenean sakabanatu eta desagertu egingo litzateke.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0027 Historialariak, hautatua izan den elementu erlazionatuen edozein taldek duen ezagutza zientifikoaren arrastoari denboran zehar segitzen badio, hemen optika fisikoaren historiatik abiatuz azaltzen dugun ereduaren aldakin batekin topatzeko aukerak izango ditu.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Noski, zientzilariena ez da beren disziplinaren iragana bere egungo egoerarantz garapen lineal moduan ikusteko joera duen talde bakarra.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Horrelako talde batek paradigma-aldaketa aurrerapen bezala ikusi behar duela esana dugu jadanik.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Ebatzitako arazoa ikerketa zientifikoaren unitatea denez eta taldeak zein arazo ebatzi diren badakienez, zientzilari gutxi konbentzitu ahal izango da aurrez ebatzitako arazo asko berriz ere dudan jartzen dituen ikuspuntua beregana dezan.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Konposatuen taldetik elementuen taldera egindako metalen transferentziak errekuntzari, azidotasunari eta fisika eta kimikaren konbinaketari buruzko teoriaren sorreran oinarrizko papera izan zuen.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Ezagutza zientifikoa, mintzaira gisa, talde baten barneko berezitasuna da edo bestela ez da ezer.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Ulertzeko, erabiltzen eta sortzen dituzten taldeen ezaugarri bereziak ezagutu beharko ditugu.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Antonio Marquez ezinhobeto aritu zen kapotez, baina bostgarren zezena bere taldeko Molina zaldunak gehiegi pikatu zuelako jendea haserretu egin zen.

1079. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 TALDEA - Egunsentia asi zaigu irriparrez zerugoian.

1080. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0091 Florencia`ko taldea izan zan
barruko artu zuena,
antzezlaritzan atera ziran
Europa'n zear barrena;
Inglaterra batean
baztar danak betean
jendearen zoramena,
besteak beste Iparragirre`k
lortutako garaipena.

1081. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0011 Askatasun osoz irukiak erabil aal izango dituzu, beste talde batzuk osotzeko, lautu barruko itxura berdintsutan jarraituz.

1082. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0061 TALDEAN EGINDAKO ORMARAKOA

1083. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0061 Taldea osotzen duten ikasleak margotu ondoren, ikas-gelako orma apaindutzeko eta aunditzeko izango da.

1084. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 - Katekistak eta taldeko beste umeak etortzeko keinu egiten diote (Jainkoak barkatu egiten die eta berdin besteak ere).

1085. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0013 Iru talde dira, eta talde bakoitzak 2`gn tokiko batekoa du izena; eta lore bat gelditzen da bakarrik: onen izena, bateko soilla edo 1`go tokikoa da.

1086. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0013 Eta orrela, beste talde bat sortzen da, 2`gn tokiko batekoz egiña, eta 3`gn tokiko batekoa, du izena; 2`gn tokiko bateko bat gelditu da lagunik gabe.

1087. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0144 3. Zenbat nexkato daude 6`na nexka dituzten 7 taldetan?.

1088. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 Ondoren, TALDEKO LAN BAT EGINGO DUGU: Zazpi Taldetan bananduko dugu ikasgela.

1089. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 Talde bakoitzak gertu egoteari buruz erantzun bearko du, leen egiñiko laburpenetariko jarrera bati erantzun ere; eta oneitzaz talde bakoitzak urrengo lana burutuko du: a) Aren esan-naiari dagokion billaketa eta bereizketa.

1090. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 Azkenez, talde bakoitzak egindako lanaren berri emango die besteai, eta danon artean, aurkitu dugunaren laburpena egingo dugu.

1091. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0107 TALDEKO BATZARRA Batzarrea, ai egin bearko duzute: - Arduradun bat izentatu.

1092. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0107 - Erantzunkizunak banandu, bakoitzak egin edo-ta taldeari ekarri lezaiokeana oinarritzat artuta.

1093. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0107 Eta orain, batzarra ta taldekoen lana egiten duzuten, bitartean, zuk ingurraztiko lanari ekingo diozu.

1094. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0107 GOGORA LENGO ASTEAN ZELAN AITATU GENDUN, EZ GIÑALA GU BAKARRIK, ELKARREKIN BIZI ETA TALDEETAN LAN EGITEN DUGUNAK.

1095. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0107 JESUS`EK NAI DU KRISTAU GUZTIAK ERE ELKARTEETAN ETA TALDEETAN BIZI TA... ORRELA BIZIAZ GUREKIN DAGO.

1096. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Eta, bat-batean, aingeruari talde zerutar bat bildu zitzaion, Jaungoikoa goresten zutela eta esaten: Aintza zeruetan Jaungoikoari, eta pekea lurrean Aren gogoko gizonai.

1097. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Taldeketa. Abere batzuk taldean biltzen dira, elkar obeto babesteko.

1098. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Eta taldea borobillean egiten dute; oni esaten zaio (jako) taldeketa.

1099. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Barru-aldean emeak eta umeak biltzen dira; indartsuenak, berriz (geienetan arrak), barruko taldearen inguruan biltzen dira borobillean.

1100. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Taldean dijoan elefanteen bat zauritzen ba'ute, besteek ez dute iñolaz ere bakarrik utziko.

1101. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Auetako eredu edo talde bakoitza, tokian tokiko girora, ederki egokitu da.

1102. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0015 Au da Aren billa dabiltzanen taldea,/ Jakob-en Jainkoaren aurpegi-billa dabiltzanena.

1103. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 (...) pertsona norbera bezala eta elkarteko bezala artzen duten gure jokaerak aldatzea; onek esan nai:
- gizarteko egia norberak bakarrik daukan uste osoan oiñarritzen den bakoitzaren eta taldearen ustekeria kentzea;
- benetako solidaritate eta egiazko anaitasuna billatzeko, giza biotzaren eta taldeko interesen egoismoa erauztea.

1104. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0034 Orregatik, aingeru eta goi-aingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre au beti eta beti abesten diogu.

1105. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Pakerik ezaren sustraietako bat mailla guztietan aurkitzen den guztiek nagusi izan naia da: nazioek, talde politikoek, erakundeek, pertsonek.

1106. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Elkarrizketa bearrezkoa da familia barruko pertsonen artean, belaunaldi ezberdiñen artean, kulturen artean, gizarteko taldeen artean, ideologien, talde politikoen eta nazioen artean.

1107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Alaz ere, uri edo-ta talde baten bati ote zegokien izena zanikan ez genekien.

1108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Gai aueri buruz, orain-arte egin diran bilduma nagusienak gizaldi ontan egiñak izan dira: Azkue jaunak egiña, Aita Donosti musika ataletik egina, bi euskal-prantsezek egindakoa ta Don Joxe Migel Barandiaran gidari zala, taldean osatua.

1109. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0288 (Bi taldetan banaturik).

1110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0353 (Bi taldetan banaturik).

1111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 David`ek esan bezela, berrogeiren batek osatzen zuten taldea.

1112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0060 Oetako lanetako bat ertzaintza zan eta izan zuten adore, ausardi ta kemen arrigarriagatik, 1917`gn. urtean Londres`ko ertzain-buru zan Sir Edward Henry`k, Mrs. Stanley andrearen mendean eun ertzañeko taldea sortu zuan.

1113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Oraingoan eta gure inguruko Erri`etan, ezkerrezkoak deitzen diran alderdi ta talde guziek, beren egitarauetan, erlijio-gabetasuna agerrerazten dute asmo nagusi ta berezienetakoa bezela; ta Erri bakoitzean agintzaritza oiek eskuetaratu ezkero, garbi iragartzen digute gizarte-bizi osoan eta irakaskintzan batez ere jarri-eraziko dutela.

1114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0098 Lekuona`k euskeratu zuan, gero ORIXE`ri ikertu-erazi, ta urrena arzipreste-talde baten esku ipiñi; talde onek aste beteko elkar-langintzan aztertu zuan.

1115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0098 Andik laister asi ziran baita Franziskotar batzuk eta Pasiotar zenbait ere Lekuona`tar Manuel tartean zutela, Epistolak eta Ebanjelioak euskeratzen, euskeralpenen azterketak taldean elkarrekin egiten.

1116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0098 Batikano Batzar-Nagusiko erabakiak bere eskuz aurrera atera nai zituanez, Bereziartua gotzai jaunak berak izendatu zuan talde aundi bat euskeralpenak egiteko.

1117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0103 Bein ontara geranez, aipatzeko da Etxezarreta`tar Eustasio jauna ere, azken-urteotan bera bai-da taldearen biltzaille, argitalpenen arduradun eta beste gauza asko.

1118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0107 Au guztia onela burutzekoan, ezin ukatu, Krutwig eta beste zenbaiten jokabidearen zearo alderantzizkoa artu zuala asiera-asieratik Euskeratzaille-taldeak: Aiek, tamalez, BATASUNAREN izenean euskaldunon arteko zatiketari eragin ba`zioten, Liturji-itzultzailleen taldeak euskalki bakoitzaren nortasunari begirunerik aski gordeaz batera, euskalki ta euskaldun banatuon baterapena lortzearen billa jokatuz.

1119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Eta jolas onen jarduna antolatzeko, txapelketak eratu ta laterri-errien arteko leiaketerako taldeak moldatzeko, lengo urtean Inglaterran Orienteering`en Elkarte inglesa sortu zuten.

1120. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Goi maillakoen artean aukeratzen dira talde inglesa osatzen dutenak.

1121. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Naiz eta onean egon eta jolas orienteering au oso ikasia eduki, bi talde auek atleta ta gudarienak ez dira denbora luzean tontorrean egongo.

1122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Emendik amalau urtera errien arteko leiaketara taldeak bidaliko dituzten erriak beste ainbeste izango dira.

1123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Inglaterrako taldeak ordurako medallak irabaziko dituztela esango nuke.

1124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Aide Nagusiak Aundikiak bi taldetan banatuta zeuden, alkarri gorroto ziotenak: Oñaz eta Ganboa.

1125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 Zalantza piskabat daukan talde txiki bat ere arkitzen da: hauek, batez ere, hogei ta emeretzi eta berroggei ta bederatzi urte artean kausitzen dira.

1126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 TALDEKO MEZAK Reims`ko Artzapezpikuaren nahiari erantzunez taldeko mezataz estudio bat egin da.

1127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Maite, maite abeslari, gaztelarrez, Gasteizko Iradier taldea.

1128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Maite erderaz abestu ondoren, elkar izketa laburra taldeko zuzendariarekiñ.

1129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Ez talde aundiak.

1130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Noiz ez dan oiu, arrantza, irrintzi, irain eta karraxi, Roy Hart Theatre Livingn eta antzeko taldeak eskeñi nai digutena.

1131. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0011 Eta aal dela taldean, beti elkar adituz jardun dezaten, baitipat, batzar-buruak, monitoreek eta kantariek.

1132. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0102 Salmoa (bi taldetan esana, Orduen Liturgia 714 or. Salmoekin Otoitzean 158 or.).

1133. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0151 Eliz-atarian, apaiz-laguntzaille taldea, mojatxoen ongille aundia zan, Azpiazu`tar Joakin apaizburu jaunarekin zegon...

1134. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Laister zirakean indartsuon inguruko ikusle ta miresleak taldetan banaturik.

1135. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0221 Taldeko buruzagia edo kapitana, ta azkendaria, buruko beltzez ta bere jaitako jazkeraz, iñolako dotorezirik gabe.

1136. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Agramondarrak eta Beamondarrak, bi talde oiek ondatu zituzten bazterrak eta Naparroa desegin.

1137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 1951`an Pagazuri`ko lurretan (eta bertatik artzen du izena) Araba`ko mendi-saietsean, beste babestetxe berri bat eraiki zuten Gasteiz`ko Club Alpino Alavés Taldeko, mendigoizale lagun gartsu batzuek.

1138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Galdakao`ko Ganguren Alpe`tar Taldearena da.

1139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Baskonia Alpetar Taldearena da.

1140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Laudio`ko Goikogañe Alpe`tar Taldearena da.

1141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Iritxi-bide ezberdiñetako ibillaldietan, tontor batzuetara igotzeko bideak aipatu ditugu: Gorbeia`ko Gurutzea, Berretin eta, beste aldetik, gaillurretaraiño errazenik igotzeko erak nondik norakoak diran ikusiz joan gera; aiek errezago aurkitzeko, zenbait taldetan zatitu, eta gertuan dituzten tokien izenez uztartu ditugu.

1142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Iruña`ko talde batzuek Naparroa`ko errien dantzak ikasten dituzte ta gero erri oietara dijoaz erakustera.

1143. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0086 Inazio M. Barriolak erri zaar aren ezaugarri berezienak onela adierazten ditu: Gure erria eiztaria zan eta leizetan bizitzen zan: ori esan nai digute, leizetan arkitu diran arri urdin eta kuarzitazko aizko