XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Autorrtza ondo egiteko, bost gauza bearr dira: azterrketa, biotzeko damua, onduteko asmoa, aozko autorrkuntza ta txarrto egiñen ordaña.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Bildur aundiya eukidaroe egun oneetan berba gaiztorik esan edo entzutiaz, olakorik aurkituten bayakoe, datorren urte guztian charto ibilliko dirala uste dabe-ta.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Orduban eruan biar dautsozuz gauzatxoen batzuk, nire bijotzeko Juane ain txarto bixi ez dadin.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Ondo ala txarto, gitxiegi ala larregi ala bear dan bestean barregarritu ete dodazan, eztakit neuk eta... eneizu esan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - ¿Txarto esanda yaok ala? Guzurtia eztoanari guzurtia deituten yeutsana, bera dok guzurtia... ordu atan beintzat....

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Kontzek, bere lagunak, uste eban umearen azarritasunari txarto eretxiagaitik ixildu zala, ta agiraka egin eutsan umeari... ez deiteala izan larregiko urtena... zarrai moduz berba egin bear yakiela....

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Ez; eztot uste izan biarco nenduanic, ezeguan aiñ charto.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Dontsua zu txarto begitxedatu zendualako.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Baño zuk k. maittea, zergatik siñistu bear dezu Jainko-gauzetan? zerorrek igarritzen diozunaz edo zerorri ondo edo txarto irudi zaizunaz edo oartzen dezunaz? Ez orixe.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ELEGOKE TXARTO. Neskato ta mutikotxuekin abeslari-talde polit-polit bat gertutia aurtengo neguan antzezti-bitartietan abestu dezaten. Tira bada, al dozuenak, arduria artu.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaxorik.- Ainbat egun oso txarto egon da gure ziñegotzi abertzale Bilbao'tar Mariano'ren emaztia, igaroko astian Ikurton Deunak artu ebazala, baña itxurez obeto dago, da olan badoa laster jagiko ei da.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oi dana, arazuak ondo juan ba`lira, danak aizkide ta pozik; baña txarto duaz, oso txarto Turkijarentzat, eta danak asarre ta alkarri erruba ezarri gurarik. KIRIKIÑO.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Batzuk txarto jokatu daben arren, bestiak erakutsi ei dabe Españia'n gixontasuna goratu dala.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Txarto ta Eleizakuak artu ta dauzkagu Ormatxe'ko Unanue'tar Adela ta Santuaren-goiko Atxega'tar Margarita Mariaren Alabak; ondo izango da guk gure aizpa oyei laguntzia euren estualdian, otoitz bat Itziar'ko Amari egiñaz.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Eus. Zuk eselan bez ondo, izatekoan be txarrto.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Orixe egiten goias, ateraten doguzela errderaz da euskeraz idartijak, erdera baño estakijenak, euskeria ikasi daijen ¿Aiñ txarrto deritxazu?

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Iko-tik datorren ikotza oituten dogu, iko garaun asko adietan emoteko, ta izan leite, txarto bada be, batzuk esatia, iko zugatzi asko gaitik.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizaldek, txarto aditute espanago, y orreri beste zeregin bat esarri dautzo: miña agozabairuntz eroanda euren antzeko betxiak baño gogorrago esaten direnen zeregiña, esate ori, irarkolarijik zegaz agertu eukiten eztabelako.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Jauna, nire urdalla (estomago) geroago ta txartoago doa, diñotso Peru'k osagilleari, lengo miñekaz nabil onan banoa ni sator-errira laster naz.

21. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Guzurrezko lekuko edo testigu izan al naz? Guzurrik esan al dot? Txarto esanez iñoren izena baltzitu? Besterentzat txarto esanak pozik entzun? Ixil gordeak zabaldu edo guzurrezkoak asmau? Eritxi txar ariñik edo zaio txarrik egin al dot neure buruan? Norbaiten eskutitzik irakurri jaubearen baimen barik?.

22. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Joan zan biziten Bilbo'ra zaldun baten moduan, txarto irabazitako diruarekin, eta Arrigorrieta'n ezagutu ta ezkondu zan madame'kin.

23. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 (...), eta txartoago badoa bat batean deituko dautsut-Amak, ikusirik Koldo mutil ona ta zentzunduna zala, baietz esan eutson.

24. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Koldok, ixil ixillik, berba egiten eutsan Kepa gaixoari: Kepa, eldu da ordua, txarto zagozan ezkero ta bear bearrezkoa dalako neuk gaur bateatuko zaitut: Oso txarto egoan Kepak zabaldu ebazan begiak, irribarretxoak urten eutson ezpanetara ta esan eutson Koldori: Baña ori egin leiteken gauza da?.

25. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 2) Arana-Goiri'k euzko eguzki'tik datorrala esan eban; eta txarrto ala ondo, itxorrkun ori zutik dago, iñok orain arrte eztaula obiagorik emon.

26. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Txarrto esana, baldin ba-da, azketsi, ta arira noyan: 10.- Ez esan neri eusk idazten orain asi gerala diñostazu zuk aizkide maite.

27. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Nik, barriz, txarto, zatarto ta gauza itxusia deritzat orreri: batzuk, bestien lepotik bizi gura dabelako, biarrik egin barik, eta bestiak txiro-etxietan egon biar leukielako: gauza bat da goi-maitasunez ta anaitasunez txiruari laguntzia, ta beste bat alperkeria ta nasaikeria geitutia.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Besteetan barik olako garraxietan galduko bagenu boza, ez legoke ain txarto, ez.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Ara bat: arik eta beste batzuk gauzak egin artean batere ez mogittu, gero txarto egiñak arreglatzeari ekiteko.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 11. Txarto bizi izan ta gero ezkondurikoai abadeak erriaren begietan penitentzia eragiten eutsen, altara nagosi-aurrean, yai-egunetan, belauniko ipinita (B-zean, G-urs).

31. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Txarto eretxiko eztautsozuelakoan, sayo bat egingo dogu gaur, zuen kemena neurtzeko.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Ba-dakit txarto nagoana, eta laster ilgo naiz.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Ez dakit ba, txarto ez ba-nabil denporalea daukagu gañean ta ez gero txikienetakoa, um!

34. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Orduan, aitona, gure arrantzaleak txarto ibilliko dira kaiaratzeko.

35. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Txarto egitean eztogu ulertzen
geure biotz barrenean,
olako zerbait, esan ezin dan,
kilikiliren antzean?
Ez al da ori geure txarraren
oiartzunaren moduan?
Salatzen gaitun kanpai otsa lez
txarto ein dogun orduan?
.

36. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 ZERBAIT TXARTO EGIN ETA KEZKAZ GAUDENEAN.

37. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Eta zeuk iges egiñagaitik, berandu ta txarto elduko zara aberrira, lagunak oro galdu ostean.

38. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Begoñari ez jakon txarto begitantzen Mariño bere ondoan isil isilik egotea.

39. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0085 Euskel Herrijen ondiño txartoau, euskaldunok bestiek paño geijau zapaldu gaittuez ta.

40. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Behean txarto eta hotzarren gagoz.

41. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Bereala, ustegabe, leio alboan, abesti gozo ta lilluragarri bat entzunik, urretxindorra, egiazko txoria, enperadorea gaixorik guztiz txarto, il zorian, egoala, atsegin apur bat beragan sortu gurean, basoko zugazti, lora ta errekatxua kutun eta maiteak itxita etorren.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Bera zaintzeko Irlanda'k etzituan iñoiz euki, txarto ezitako (izkillu-arloan), kañoi-bako, metralleta gitxi, eta beti izkillu-orni ezeko 3.000 gizon baiño geiago.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Hortaz, Euskal Herria tierra vasca gisa itzultzean txarto asmatu ez bazen ere, originalaz ahantzirik hortik eusko lurra berrasmatu zutenek zinezko astakeria atera zutela esan beharra dago, egunero Gure Lurraren Deia errepikatzean egiten dutenaren antzekoa.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Lehenak ondo erantzun behar du eta bigarrenak beti txarto.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 - Ez nazazu txarto uler gehitu zuen Atreyuk ez da ezeren bildur edo inoren bildur garenik.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Bestalde, hemen esandako guztiari helduz, txarto ulertu ez badut, zuetariko batzuk guk, gaur arte pertsonaia pasiboak izan garenok, ipuin bat egitea proposatzen duzue.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0110 - Zer moduz sentitzen zara orain? - Oso txarto Mikel betirako galdu dudala ziur nagoelako, baina bestalde gure herriak eman duen erantzuna adorea ematen dit.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Konfidantza hartuta galdegin nion salerosketatik dirua ateratzeari txarto ez zeritzon.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Beijing-go giro hotzean itotzen hasia naiz, izan ere, eta irtetzea, alderdi barriak ezagutzeko ezezik, mintza-praktikari apur bat emateko ere ez legoke batere txarto.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Izan ere, behar bada bere bizi-arazoen korapiloa sendiaren menean ezin izatea da, txarto hezitako ume bihurria bailitzan.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Alderdi baten alde jartzeari txarto deritzot.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Hainbat txarto! Thor-grimm Hartzak edota Olaf Hartzak mahaiburuan esertzeko ohorea irabazi dute.

53. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Eta neskari muxu maitetsu baten bidez agur egiterakoan, garrantzi aundiko zuan azken galde au egin zion irriparrez: - Txarto ulertu ez ba'dut, Pierre Dimusin'ek apalondoan ilko naula, esan didazu noski.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Fenomeno hau gure artean txarto ikusita badago ere, kode trukaketa egiteko benetako elebiduna izan behar dela, dio soziolinguista eta EHUko irakasleak. Mertxe Llona.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Orain arte txarto ikusita dago fenomeno hau, baina esan bezala benetako elebidunak erabiltzen du bakarrik.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Izan ere, laguntza hoietan aurreratzen diren partuak, txarto jaiotzen direnak eta lastoen erosketak ez dira sartzen.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, zu, kotxe batetik urtetera ba`zoaz eta tiro bategaz artzen ba`zaitue... zuk esango daustazu zure odol otza zelan gelditzen dan! Noren errua izan da? Erriko arduradunak zer ikusi aundia daukeela deritzot; ori, erri guztiagaz txarto iokatea da, errespeto barik.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Txarto bai txarto egon ziran Igorre`ko jaiak.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ikusi neban beste uts bat, au izan zan: antolatzailleen seriotasunaren eza, ta au da alderdirik garrantzitsuena, au txarto ba`dabil, dana joango da ankazgora, ta olan jazo zan.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Bestela, batez ere auto txiki batean joan behar badozu, txarto ibiliko zara nonbait.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Taldeko lagun batzuk txarto eldu dira, Eusebio ta Odriozola batez be.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Ekonomia aldetik klub gehienak dabiltza horrela baina gu bezain txarto inor ere ez.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 A: Arraunean zabiltzanean zein da gertatu ahal zaizun faenarik handiena? M: Itsasoa gaizki badago eta gainera haizea, txarto.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Honek bakarrik proposamen bat izan nahi du, baina gure ustez metodo bat aurkitzea ezinbestekoa da, Euskal Herrian gutxi eta txarto ligatzen da eta.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Ulea ebagitea danean edo jantziak erostea danean, jende geinak egiten dabena norberak be egitea eztago txarto.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Ta txarto Jaunartzeko zenbat bear dira?.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ERANTZUNA: Iru gauza orreitatik bat ez izatea naiko da Jaunartzea txarto egiteko.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Kalendario orreik ze egun dan esateko baño obeagoak dira mutillai gogatpen txarrak sortzeko, neskai lotsea kentzeko ta umeai txarto erakusteko.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Orixe da gertatzen dana argi-alanbreak txarto dagozalako baserriak erretan diranean.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Geien baten baserriak orregaitik errotan dira: alanbreak zarrak diralako edo txarto ipiñita dagozalako.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Ermuko bizitokiak oso txarto eginda dagoz.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Baserria txarto

73. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Giza-artuemonetan ondamu eta txarto-gura izateetatik igesten alegintzea, bakearen bideetatik ibiltea da.

74. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Mansarbeitikoa emeretzi urteko ba neskatillia gaxorik txarto, txarto, ta gaxorik txarto ta elexakoak egiten da serean da elexakoak eginde ba komuniñoa emoten dabilela abadea konturetu sen almuedapean seoser daukela da esan iotzen:

75. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Da gero ba brujoak eoten siran ostean bere sorgiñek, ostean bere eoten siran se nik (ii) entzunde dauket, ba sera, gure tia Marijuanak eta eukite euriesen mutil bi aite ta ama il yakuesen ba neupe esaututen nendusen, Antonio ta Tibursio. Antonio piperrakas Urigoitire be etorten san sarri da Tibursio sarrena ba sei urtekoa oian gaxorik txarto:

76. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Andreak es eiotzen itxi da gero orduin ba igerri eiuren orrek sorginek daukie au gaxorik eta joan san San Felicisimora da eskuplario bat ekarri otzen bedeinketute, da iminiotzen buruti olan sartute da altzau esin eieuren se eioan txarto. Olan etxunde daola olan buruti te sartuas naste olan ien euan da:

77. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0163 MACD.- Zer gatxa da olango zer ondo etorriak eta txarto etorriak alkarregaz adiskidetutea.

78. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0267 2. bezeroa: Ba... gazteei buruz hizketan gengozan eta konturatu gara, jakin barik, zuetaz txarto hitz egin dogula.

79. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0061 Seme bietako bakoitzak zer ondo egin eban eta zer txarto egin eban idatzi eizu.

80. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0061 Txarto egin eban

81. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0061 Txarto egin eban

82. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 - alkarri zuzenketak egitea, maitasunez alkarri aholku emoten ikasi eta zuzentzea, gauzak txarto egiten diranean;

83. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00021 Baina egun baten, neskearen nebeak sorots egin eutsan bere arrebeari eta ha fetura ha ikusi ebanean, txarto eritzita, bataren suak eta bestearen haronakoak amaitzea erabagi eban, berbabideak zabalduan ere.

84. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Olan liburu Santuetan irakurten dogu Moises'ek beti itauntzen eutsola Jainkoari zer egin bear zan, eta bardin Dabid erregeak eta beste errege batzuk bere, euren gerrate eta premiñetan, eta antxiñako apaiz eta profetak; eta Jainkoak erantzunez itz egiten eutsen eta ez jaken asarretzen, eta ondo egiten eben itaunduz, eta egin ezpalebe txarto egingo eben.

85. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Afalondoan gengozala Aurreneko Joxe Mari etorri zan, laguntza bila, txala txarto etorrela behi barruan eta.

86. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 An be txondor bategaz txarto ibili giñan.

87. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Baietz esan neutsan, an be txarto gengozan da.

88. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Len iru urtean etorri barik eta dirurik bialdu barik, norberen soldatagaz egoten giñan; eta oraindik ez gendun esaten txarto gagozanik.

89. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Eta orain beti dagoz txarto.

90. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Dana dago txarto.

91. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Oraintsurarte hauek gauzok kontatu be ezin litezkeen egin, kontetea be pekatua zen, gaur graziak ez dagoela lehengorik, orain abadeak be ez diote mirarik egiten honango kontuak konteteari, batzuk barre be majo egiten dute, orain, jakina, kontetea da gauza bat eta egitea beste bat, ze gaur be txarto dagoena txarto dago, gaur ez dakit ba lar ez ete den pasatu jentea bestera, jakina, askori kupoa denpora baino lehenago betetan zaie eta gero ez dago dibortzio eta pestekeria baino besterik.

92. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00080 Oneik, txarto ibili bear dira adostasunean gizon eta errien esku-bideakaz, nai lau aizetara aldarrikatu, gure merezimenduaren saria eskintzen ba dabe zigorraz edo ez-merezitasunaz; Euskadiri, berak daukazan indar bereziakaz argitu daien, debekatuaz.

93. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 Izan ere, telebistak behin eta berriz esaten zuenez, gaizki zihoazen gauzak; ekonomia txarto zebilen, krisialdi latza omen zetorren...

94. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Mila pezeta eman diodan eskalerik ez dut maite (txarto)

95. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0151 B: Beno, ez dago txarto.

96. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0184 6. Ez badizu dirurik ematen, agian pausoren bat txarto bete duzu.

97. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0205 - Polit
- Itsusi
- Atsegin
- Astun
- Nekagarri
- Arriskutsu
- Ondo ordaindua
- Txarto ordaindua
- Eroso
- Lasai
- Musutruk
- Aspergarri
- Alai
- Pozgarri
- Zikin
- Garbi
- Zaratatsu
- Deseroso
- Beharrezko
- Triste
- Estresante

98. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0196 Dendan sartu eta bakoitza bere lekuan etzan ondoren, orduan konturatu zarete zein txarto jarri duzuen denda goizean.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0044 Istorioa kontatzeko, ez da txarto etorriko animalia batzuen izenak gogoratzea: ostruka, tximinoa, gepardoa, elaia...

100. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Baina txarto kalkulatu zuen hain gauza arrunta egiteko ahalegina eta, gainera, grabitatearen legearen menpean ez zegoela ahaztu zitzaion.

101. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00031 Ingelesez mintzatzen naizenean, berriz, ez dute barrerik egiten. Ulertu ere gutxi, haiek. Beraz, ondo zein txarto egin, bost haiei!

102. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00139 Bere komentarioa oso txarto sartu zitzaidan, guztiz zinikoa iruditu baitzitzaidan. Bat-batean, Mertxe barrezka hasi zen. Baina ez neurriko barreaz, barre-algaraka baino.

103. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Beste herri handiago batetan instalatu ginen, ez zen gure sorterri ttipi eta bizi hura bezain polit eta abegikorra, guretzat, baina ez zegoen txarto.

104. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Isilpean begira egon ziren, leihatilaren ondoan pilaturik apustuak egiten txizatien portaerari buruz: baietz bota txistua txizarrada amaitu aurretik; baietz begiratu sabai aldera amaitu aurretik; baietz txarto apuntatu eta txiza komuneko zulotik kanpora botata zapatak zipriztindu...

105. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Atsekabe handi hura ahaztu nahian, beste emakume maitagarri baten altzoan bilatu nuen babesa, baina orduko hartan ere txarto atera zitzaidan, andrea, ezin jakin zein eragin kaltegarriren ondorioz, erotu egin baitzen.

106. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00119 Film horiek ikusteko, zer esanik ez, pisuko hiru langileon diruaz erosi berritako bideo aparailua erabili zuen, berak hain txarto iritzi zion infernuko tresna hura, kontsumismoaren bide galgarrian erremediorik gabe jarri behar omen gintuena.

107. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0025 Bizitzeko lain bagenuelakoan, diruari ez nion kasu handirik egiten; eta aitarekin hartutako ekonomi ohitura xumeek gero, askoz ere gehiagorako bageneukala jakitean, txarto sentiarazi ninduten.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Horren ostean hasitako tiroketak hiru ordu iraun zuen gutxi gorabehera. Eguerdiko ordu biak aldera txartoen zeudenei erretiratzeko agindu zien Chek, berak gainontzeko lagunekin ranger-ei aurre egiten zien bitartean. Dozena bat inguru gerrillari ziren ehun ranger-en kontra. Ez da zaila zer gertatu zen asmatzea. Guri dagokigunean, tiroketan Che zauritu egin zutela nabarmendu behar. Hortik aurrera bere atxiloketaren inguruko bertsio ilun eta lausoak datoz.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Baina bere amak uste du zerbait txarto dagoela; besoetan hartzen du, gasak kanporatzeko maniobrak egiten dizkio, esne gehiago eskaintzen dio eta paseatu egiten du.

110. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. sarrionaindia 0014 Txarto deklinatzeak txanda galtzea dakar.

111. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0017 Rusty James zeozer txarto dagoela ulertzera heldu da, anaiak ez duela lekurik mundu horretan eta bera ere alferrik ari izan dela eredu baten ostean.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0080 Dena dela, baldin badakizkigu, ez legoke txarto irakurleari gogoratzea han badela beste herri bat, beste hizkuntza bat, jatorrizko beste izen bat.

113. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0662 Bixetan egin leike ondo ta bixetan egin leike txarto, zioen Amurizak Euskerazaintzak antolatutako mahai inguru batean (21) Ik. Euskarazaintza XXXI, 1995, jorrailla-ekainilla, 18. orr. Eta honen frogatzat, horra jendeak nola manipulatzen dituen datuak. Labaienek eraso zion liburuaren egileek euskara batuaren txarkeria behin eta berriro darabilte ahotan. Liburu hartan dena gaztelaniaz ematen da. 305. orrialdean, hala ere, nonbaitetik ateratako panfleto batek dioena jasotzen dute, itzuli gabe, ulertezinak direlako, eta hala dira. (ik. 305 orr.). Batuan omen. Ostera, piska bat aurrerago, Txillardegiren hitzak jasotzen dituzte, beren erdara ederrera itzultzeko inongo oztoporik gabeak. Hauek ez zeuden nonbait euskara batuan..

114. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0009 Elkarrizketa eta akordioaren aldeko gizarte mugimendu horretako koordinatzailea kexu agertu zen, Estatu Batuetara eta Santo Domingora egindako bidaien esanahia txarto ulertu delakoan.

115. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0023 Aitor Garmendia ere ez zen txarto ibili, hamabigarrena izan baitzen.

116. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00007 Josu Unanue.- Bai, kazetari batzuk txarto portatu direlako. Askotan gauza inportanteak egiten doguzanean bakarrik arduratzen dira: topaketak, HIESaren eguna. Gai askotan ez dabe sentsibilitate nahikorik erabiltzen eta bakoitzaren bizitza pribatuan sartzen dira. Instituzioen aldeko notiziak primatzen dabez: ume seropositibo eskolarizatuen kasuan adibidez.

117. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 Bere lagun hoberena hil egin da eta oso txarto pasatzen ari denez, ohizko bizimodua alde batera uztea erabakitzen du eta bizitza berri bat hasteko Londresera doa.

117 emaitza

Datu-estatistikoak: