XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Eguzkijaren dizdiz alayak
lasterr dautsue mun-eitten,
udabarrijan lora bikañak
goiz zattube agurrtuten
.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 (Mendiriko kaya. Izartura ederra. Udaberriko goizaldea. Laurak inguruan. Agertoyala jasoeran, Txili ta lau ugarikadun ozta-ozta ikusiak izango dira agertokian, beren artean Artzabal, argiontzi bana eskuetan dutela. Kai-gaiñean, ikuslampecirc;n aurrez aur, barren-barrenean, arrizko kurutze andi bat agiri da).

3. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 Udaberriko goiz argi,
alai ta garbi batean
lore zuri bat
edertasun bereziaz
sorturik lilitegian
aurrean daukat
.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Udan legorr egoten da, baña neguan eta udaberrian urjasa galantak eramaten ditu Deba ibairuntz.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikustekoak izaten dira udaberritik negura artean, ardi txuri eta ederrez estalirik bezela.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Erabakitza edo asmo onen berri eman ziyotenian alabari, jarri zan au pozez beterik, non chori batek udaberriyan ez duben ulertzen gerezi gorri gañean mokoka ari danian ere, ainbesterañoko poz eta atsegintasunik.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Mila seireun metroko mendiak baditu bere inguruan, eta ibarraren erditik txirristatzen dira Malin ibaiaren urak, bere ondoko bazterrak udaberri udetan jatortu ta edertuz; mota askotako labore ta zituak sortzen dira alde aietan.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Aurrerago, 1800'ko negu eta udaberrian ezagutu zituzten Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña eta juan ziren berriz ere Paris'era.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Orduan, Naparroaldeko uri orietara yoatea udaberrirako naiz udarako utzirik, Mendibururen adizkiak biltzeko asmoa artu nuen.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 200 arraultza banako pilla txikiak egiten ditu ta oietatik jaiotzen dira arrak urrengo udaberrian.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Arrak udaberrian agertuko balira, arseniko-urakin egin iltzeko, jan bear dituzten ostoak pozoitu edo menenatu egiten ditu ur orrek eta.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Onela gorderik egoten dira urrengo udaberria arte.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Udaberriko loria guzia han zuten gainean.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Udabarrian aurkitzen garan lez, guk be birigarro antzera abestuko dogu. BITXAR-ZURI.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Udabarriko egun oneik eztira urijan pasau biarr diranak, bost toki ba-dira geure lurr onetan, ba, atsegiñez egoteko-eta.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Zugatz gustijetan agiri ziran udabarrijaren lora-miñak.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Negu beltzaren urrengo, uda berria dator, eta poztu gaztiak arrosen usaña, eta ekiñ gogoz lanari.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Negua igarota, udaberrian, azaldu gindezke kukuarekin batian, idatzi gabe, obe bearrez egon geranok.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta erri askotako abertzalien naia betetzearren datorren udaberrirako utzi da.

20. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Uda Biarritzen, udazkena Parisen, negua Nizan eta udabarria mundu-zear ibilli.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Urrengoan ugari ta obeto, ta ez Bilbao'n bakarrik; urrengo urtean, udabarrirantza asita, Bizkai'ko erri askotan, erri-jaiak dirala-ta, lenengo erriz erri ta atzenez Bilbao'n, txapelketa orreik ospatzeko asmua artu eban Euskaltzaindia'k.

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Ba nik, egia esan, ezur konpontzaile naiz, ortik aurrera gutxi dakit. Doi-doi andreak ba dituztela milla matrikula... eta... Kukuak kantatzen du Mayatzean kuku... Udaberriko gaitza (kiñu egiñaz).

23. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0017 Kittarra
Sei burni-ari zintzilik.
Pin!
pon!
pun!
pan!
Lau tanta belarrietan.
Istil-otsa gogoetan.
Ire kolkoa,
Udaberri den loretan.

24. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Izaten dira or, neguz, udaberri-antzeko egoaldi goxokin xusperturik, ostoa ematen asten diran arbolatxoak.

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Guretzat udazkena danean, Arjentina-aldean udaberria esnatzen da.

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Mirari au, 1907'garren urteko udaberrian gertatu zan edo egin zuan Jema'k.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Udaberri batean paeta-txoriek kabia egin zuten nigan.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Udeberrian, garia edo artoa erein ta bereala, onera ekartzen naute, eta emen utzi, gau ta egun, lurrean tente, besoak zabal, euri, kazkabar, otz eta beroak jasotzen.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Auxe litzake, beraz, irakaslearen egingo berebizia: onela ornidutako gogoan galdearen galdez zirikatu, ez-mezean dagonaren aziak erenerazi udaberriko eguaro ongarrian.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 17.- Bi tini: Mintzoa oso ez dala atertzen adierazten dute. Noiz erabilten? 1) Zerbait aipatuko dala adierazten dan esaera baten ondoren. Adibidez: au esan zion: ikusiko duzu. 2) Zerbaitsu batbanatu aurretik edo ondoretik. Adibidez: urte aroak auek dira: udaberria, udara, udazkena, negua. Sortu, azi, nekeak bizi, il: orra gizonaren bizialdia.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Zer lan agertuko dun andoaindarren aurrean? Enrique Jardiel Poncela'k moldatutako Una noche de primavera sin sueño, Dorronsoro apaizak euskerara aldaturik. Izenburua: Udaberriko gau artan lorik ez. Iru ekiñaldiko irri-antzerki edo komedia da.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezkerretik eskumaldera: 1.Egongo litzakez.- 2.Bitsa. Futbolariak sartzen dabe.- 3.Domeketan entzuten dogu. Kolore bat.- 4.Josteko erabilten dogu ( atzekoz aurrera ). Konsonante letrea.- 5.Bokal letrea. Gabaz egiten dogu.- 6.Neguko gauza zuri bat ( atzekoz aurrera ). Laiakaz naiz atxurragaz ataraten dan lur zatia.- 7.Udabarriko gauza polit bat ( atzekoz aurrera ). Atzera eragiteko beieri esaten jake.- 8.Nebazan. Bokal letrea.

34. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0041 Udabarri aldera ez jatzu zaila egingo herri inguruko putzu edo urmahel batetatik apaburu batzuk ekartea.

35. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Udabarriko alaitasunak ezin iñola
alaitu nire biotza;
nire barruan aspaldi ontan negua da-ta...
ezin da urtu izotza
.

36. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Ordun bai seme, etorriko jat barriro laster
lengo udabarri alaia;
biotz-barrendik aienduko jat negu illuna,
piztu barriro argia
.

37. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Ostia gora geldi...
Ba-dator udabarri,
eleiz-ondarra loraz
.

38. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udagoien ituna! Lore bako gogaldi,
aldez besteko uda-barri, euzki aul, amets-
lilluragarri, zertan maitasunok irauli?
Udabarriz il ziran, urrezko egun batez!
.

39. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Egunaz esnatutzean
Ai!, ze atsegin, poza,
udabarri goiz batean
itxaropendurik biotza,
txorien txintadapean
.

40. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Udabarriko garaian,
bedar ta landa orlegiz,
lora-usaindurapian
intzezko ur-tanta bitxiz
euzkia datorrenian
zelaietako zabaldiz
.

41. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Udabarria da, bai, JANTZITEGI-n
Etorri ta udabarritu zaitez
JANTZITEGI, JANTZITEGI, JANTZITEGI
.

42. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Badator, badator udabarri pozgarria....

43. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Udabarria zan.

44. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Udaberrian auen bearra izango diñagu, gerorako eztia gertatzearren.

45. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Aurtengo udabarrian, Kultur Kontseilaritzan arteari buruz egin behar izan neban lehen lanetariko bat, gerra ondoren Bermioko Batzokitik hango Ertzilla-torrera eroan eben Uzelayren obra handi bat berriz Batzokira itzultzeko jestioak egitea izan zan.

46. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Durango'ko zarraskia izan eta beingoan, arik ogetasei egunera, 1937'garren urteko Jorrailla'ren 26'garrenean izan zan, ba, dakizuenez, Gernika'ko lerkai-erasoa, udabarriko arratsalde argi batez.

47. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Lanen mordo hori... itzulpenak eta Hiztegia izan ezik, udabarri honetan, liburu handi bitan argitaratuko deutsoez.

48. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Esaidazu, eta haren abotsak udabarriko haize leuna emoten eban, kasualidadez ez zenduan zuk zeuk aurkituko nire zilarrezko orratza, ezta?.

49. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Burruka metxea 1872 urteko udaberrian barriro ixiotuten da bigarren karlista gerratea, ez da hor Zumalakarregirik, bai horraitino soilik eusko baserritarren eta artzainen sail etsitua, anartean hiru Aldudietan foru-zuzia biztuta dauken jauntxu karlista banakak buru izanik.

50. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 O.- Ez dakit. Aurtengo udabarri ta udaren antzera.

51. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Hau udaberriko arratsaldearen ederra! Zerua oskarbi, eguzkia kristalei su eman beharrean: jendetza lasaia, jantzi argiak soinean dituela Champs Elysées-etan gora eta behera, ilunabarreko argiak aurpegiak leunagotzen ditu. Ondo da, pozten naiz (Ahozabalka). Egitekoen zerrenda?

52. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 XABIER: Txarrera ez iezadak har, mesedez, baina hi ez haiz argi horietakoa, ez dakik? Egoten dituk ba, beti tirin taran ibiltzen direnak, batean hemen eta bestean han, batean herriko neska batekin eta hurrengoan kanpokoarekin, zera, udaberrian erleak ibiltzen diren antzera, lorerik lore, beti aldatzen eta inon gelditu gabe... Ez zekiat, Joseba adibidez.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Horrela, mendirik ez duten lurralde askotan trenetan eta kamioietan sartzen dituzte ardiak udaberrian eta toki menditsutara eramaten.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardien landatik mendira eta menditik landara ibiltze honi, Bortuetaratzea deitzen zaio Euskal Herrian, Euskal Herriko artzainek Bortutara edo Pirineotara eraman ohi bait dituzte beren ardiak udaberrian.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Eta udaberria etorri zenean, hazi txiki hura landare ederra zen.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Balea negu eta udaberri bitartean atzeman ohi zuten, hots, Kantauri itsasora jaisten zirenean.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Horregatik, urtero, udaberrian eta udazkenean udalek kanpaina batzu egiten dituzte arratoiak hiltzeko.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Hezkuntza Saileko liburu urdinean Udaberriari buruz agertzen den Hiztegia ere sakondu nahi baduzu, ikusi liburu horretako 264. orrialdea.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Txoko edo zulo batetan sartu eta udaberrian hezur eta azal besterik ez direla esnatzen dira; hartzek, igelek, sugeek eta beste animalia batzuk egiten dute hori.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Negu osoa lozorroan pasa ondoren, udaberriko lehen egun epelekin batera jan bila irteten dira, goseak egoten bait dira.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Denak udaberriko lehen tenperatura epelarekin irteten dira.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Beraz, udaberria iritsi arte ezkutatuta eta lo bezala egoten dira.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0025 Hauek ere, udaberria iristean, berriro lehengo tokietara etortzen dira.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Penagarria benetan! Horregatik, udaberria iristean, oso pozik egon ohi dira bero egiten duelako eta janaria nonahi aurki dezaketelako.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Zelaiak elurrez estalirik daudenean, ardiak txabola barruan egoten dira, baina udaberrian kanpoan igarotzen dute egun osoa han eta hemen belarra jaten.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Berotasuna beharrezkoa da eta horretarako garairik egokiena udaberria da.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Urtaroak Lurraren lekualdatze-higidurak lau urtaroak sorterazten ditu: udaberria, uda, udazkena, eta negua, alegia.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 UDABERRIA / UDA / UDAZKENA / NEGUA.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 Udaberria iritsi zen eta esan zuen: - Non egingo dut orain nik habia? Semaforo bat ikusi zuen orduan.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Udaberrian etortzen da gure lurraldeetara, aurreko urtean egondako elordira.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Euskal Herrian oraindik ere, artalde handiak larrez aldatzen dira: udaberria eta uda mendigoitan iragaten dute eta negu hasieran haranetara jaisten dira.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Itsas-portutik hurbil egiten den arrantzari baxurakoa deitzen zaio: antxoa udaberrian, atuna udaran, eta urteko azken eta hasierako hilabeteetan, berriz, itsasaldeko atuna, txitxarroa, sardina eta beste arrainak harrapatzen dira.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Negu, uda, udaberri eta udazkeneko paisai argazkiak deskribatu: hotz eta elurra dago, zuhaitzak ez du hostorik, zeruan hodeiak daude,...

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Nilo-ren ur-etorria gorabehera handikoa da: ugariena, udan; urriena, berriz, udaberrian.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Dena den, neguan zehar izaki-kopuru handia hiltzen da, eta udaberrira hobekien hornituak helduko dira eta hauek izango dute bizirik irauteko ahalmen handiagoko ondorengoak emateko posibilitatea.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Udaberriko egun eguzkitsu bat zen.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Geroztik bidalitako instantzia baten bidez jakin izan dugu Biltzarrarentzat kanpaina prentsa bat prestatzea agindu zuela, zein 35 ko udaberrian bi aldiz salbatu behar izan zuen Oraa jeneralaren presioz, lehenengo Sunbilan eta gero Ezkurratik mandoz atera behar izan zutenean.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Hostoen eitea / Moeta / iraunkorra / erorkorra / Loraldia / ez du / udaberrian / udan / udaberrian / udaberrian.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0051 Azpia zuri, gaina beltz, Udaberrian etorri, neguan ihes, Hegoak mugitzen ditu hanken ordez.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Udaberriaren ederra!.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Nola banatzen dira herri bakoitzeko euriak? Noiz dira ugariagoak? Udan? Udaberrian? Neguan? Udazkenean?.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Kees bapatean tronpeta eskuratu zuen arratsaldeaz oroitu zen, aita eta biak osaba Hermannen ehorzketara etorri eta elkarren ondoan hormaren gainean eserita, hegaz igarotzen ari ziren basahateei begira egon zireneko udaberriko arratsalde hartaz.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Lu, nirekin egon nahi baduzu, geldi zaitez mendian, maita itzazu belarrak, eta udaberria etortzen delarik, zatoz amiltegiaren ertz honetaraino, eta haizearen izpirituak ura gardentzen duelarik, ikusi ahalko nauzu... eta beti nirekin egongo zara....

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 - Belarrekin egongo naiz eta udaberriarekin etorriko naiz.

85. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Geranioari hostoak udaberrian irtengo zitzaizkiola pentsatu zuen Lontxo Lakak eta orain hostorik ez bazuen, itsasoan bizitzen ohiturik ez zegoelako izan zitekeela agian.

86. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0042 HEMEN BUKATZEN DA MIKEL, MIREN, ETA TXANTXANGORRI: UDAZKENA NEGUA, UDABERRIA ETA UDA.

87. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0016 Hona hemen berriro udaberria bere lore guztiekin.

88. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Nortzuk eta aspaldi aspaldiko udaberri hartan, Izukaitz artzaina Urbian zegoen garaian, Aju-aju astoarekin batera Amezketan gelditu ziren hiru aberetxo jatorrenak:
Uau-uau zakurra,
Miz-miz katutxoa eta
Lumagorri oilarra
.

89. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Ibaia hazia zihoan, udaberriko desizoztea hasia bait zen eta ur handi haietan korronteak zeramatzan jela masa izugarriak kulunkatzen ziren.

90. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Udaberria, berriz, aurreratua zetorren eta gerezi nahiz sagarrondoak loretan zeuden ordurako.

91. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 - Bizia polita da, udaberria ernagarri * eta erbi gazte amagaiak * liluragarri *, esan zuen gaztetxo batek.

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0047 IRITSI eta pasa zen uda eta ondoren negua ere bai, eta horrela heldu zen berriro hurrengo urteko udaberria.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Udaberria zen, arratsaldeko hirurak aldea, eta nahiz eta argi egon beharko zukeen, bide zuloak areagotzen zituen etengabeko euri tristeak eguna iluntzen zuen.

94. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0040 udaberriko herdoilak ausiki aditzak buruan
gerla zelai zimurtu
bihurtu bizitza herrestaren ondarkin latzak
kontenplatzen hituen
irlandako lore ubela eskuan.

95. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Orain egunak joanik
garai hark nolakoa
izan behar zuen
nire burutik igaro da
jakinminez:
baserri, mahats eta sagar,
edozein igande epeltsuren arratsalde goxoan
jendea belarditan etzanda, olgetan...
elkarrizketan,udaberriko usain freskoa,(...).

96. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Usoaren hegada hestu eta tinkoaz
hegan noa
hegadarik huts egin gabe
pagoaren adarretan
joan zen udaberrian
egindako habia desegindurik.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Errealitatean, heriotza baino gehiago, bizi-eraldakuntza bat jazotzen zen, Indalezioren eritziz, neguak itotako arnasa hurrengo udaberriaren hauspoek berrituko bait zuten.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Baina neguan ixildu egin zen, eta hitxegiten zuen gizona hila izango zela esaten zuen aitak, baina Nataliok ezetz, edurragatik eta eguraldi txarragatik zela adierazi zion, eta hauxe izan egia, ez aitarena noski, udaberrian berriro ekin baitzion gizon hark eta inoiz baino garbiago gainera.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Zazpi udaberri atzera ikusi ahal izan nuen lehenbizikotz Glodinoien lur eta herria.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Alize eta Paulen arteko harremanetan ez zegoen ezer berririk, udaberrian andre Ermisendak eta Alizek, Garraldako Markesen jauregira egindako bisita hartaz geroztik, ez zutelako gazte biak elkar ikusteko aukerarik izan, edo ez zutelako elkar ikusteko ahaleginik egin.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0150 Bizitzaren udaberrian zegoen gazte hark neguko ilunari eta hotz izoztuari egiten zion dei... Bizitzaren ironia?

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 - Hi, zergatik ez hidan garraioei buruzkoa esan? - Bai. Udazkenean garestiagoa dela udaberrian baino.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Udaberriaren azken aldera, itsas armadaren karel goradun ontzi batean itsasoratu nintzen Italiarantz; neurekin neramatzan Celer, zegoeneko ezinbesteko bihurtua zitzaidana, eta Gadarako Diotimo, esklabu-jatorriko greziar mutil gaztea, ederra mutila, Sidonen ezagutua nuena.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Udaberrian hegoaldetik ifarralderantza eta udazkenean ifarraldetik hegoalderantza hegazti ugari pasatzen da gure mendien eta herrien gainetik.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Eta zuhaitzak jadanik loretan zeudela eta udaberriaren lehen berotasunak nabarmentzen hasi zirenean, nahiz gauez oraindik hozkirri egin, bidaiaren aurretikako lehen prestaketei ekin zieten.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Udaberriko egunsentiko argi izutiaz aseturik zegoen gela esnatu nintzenean.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0083 Lasarinak ilunpera jarritako hontzaren begi diamantezkoekin ikusten zuen mundua eta adatsa behiala udaberriko loreen dizdirakoa, egun murtxindua ageri zen.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Aita urtebetez ni mantentzeko prest zegoen eta zenbait luzamenduren ondoren Ekialdera etorri nintzen hogeitabiko udaberrian, bertan geratzekotan, ustez behintzat.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Nik Pragako Udaberri hartan ezagutu nuen.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Tanke azpian zimeltzen da udaberri politikoa.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0016 Ekonomiaren udaberria dator.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0322 Negu gogor baten ondotik udaberria etorri ohi da beti.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Madril-eko GEU teologi eskolak teologi astea antolatu zuen 1977-ko udaberrian.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 Hala ere, euren emakumetasuna bereziki nabari den biltzarre eta lan batzuk badituzte: lixiba egitea, iturrira joate eta udaberriko jorraketak.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Telefonua automatizatzeko garaia heldu zelarik, estudio sakon bat egin ondoren, Estokolmoko Ericssonen sistema onartzea erabaki zen eta Gipuzkoako Ahaldundiak pentsatu zuen beharrekoa zela nire aita eta bere ekipoko gizonak Estokolmora joatea eta halaxe joan ziren 1923-ko udazkenean, 1924 udan eta 1925-ko udaberrian, hogeitalauan gure aita buru zela eta beste bi urtetan Jenaro Mitxelena (Jefe de Construcciones) buru zelarik.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Bagoa eta haritzak Udazkenean hostoak galtzen dituzte, orbelez lurra estaliaz; Udazkenaren kolore ederrek melankoniaz betetzen bagaituzte, Udaberriaren kimu hezeen agerpenak itxaroten dugun Udaren orri betetasuna gogoratzen digu.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Udaberrian ekiten zitzaion langintza honi.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Praga eta Parisko 1968ko udaberriaren inguruan Alderdi barruan eta kanpoan zabaldutako istiluengatik,1970eko maiatzean errebisionista bezala Alderdi komunistatik bota zuten.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0230 Gero itzuleran esango ziguten, aintzinean, udaberri partean errezatzen joaten zirela haraino, Santakutz egunez, eta bedeinkazioa ematen zitzaiela etxeei eta soroei.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Eta horregatik estudianteek, idazleek eta langileek bat egin zutelako etorri zen udaberri hura.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0020 Udaberriko parterretan bulbuak, kukupelak eta jazintoak ere sartu behar dira.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Udaberriko lorategi horretaraz geroztik (Elisabethek horrela bataiatu du) zuhaitzen eta loreen marrazkiak berritu egin dira: beti ere oinarritzat Eguberriko izaia zuten adarrak, kito: orain parasolaren antza hartu dute Makurgunetan gora eta behera, lerroak arinago, baina tarteka anitz lorek astundurik.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Kostako leku batzutan erraz lor daitezke batezbesteko sei edo zazpi ale otar bakoitzeko udaberriko gauetan.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Baina denak batera ateratzen (al) dira?
- Ez, Mattin, batzuk udaberrian, beste batzuk udan eta asko udazkenean.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Negu ostean Uda-berria zetorren eta gero negu aurretik ud-egona edo Ud-azkena.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Hemen gatoz: hiri ahantzien aztarna deskubrituetan bero aurkitzen da horma egin zuen edo etxe aurrituen bazterretan nigar egin eta maitatu zuen gizonaren arrastoa, zeren horma historikoan bere gizonen historia bait dago eta gaurko adreiluan haien udaberriko bizi-taupada.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Sintomak eta biologia: Onddoaren lehen erasoak udaberrian hasten dira.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Udaberriaren hasieran, fruitu-gorputz txiki batzuk eratzen ditu, peritezio deituak, eta hauen barnean aurkitzen dira onddoaren haziak edo askosporak.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Gero, udaberri-uda partean, hostoetan hedatuz beste fruitu-gorputz batzuk, konidio deituak, eratzen dituzte.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Udaberrian hasten dira kimu berriak eta begiak hortzakatzen, ninfosia apirilaren azkenean edo maiatzaren hasieran edukitzen dute kalteturiko organoetan hari-sare batekin babestuta.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Borroka: Udaberriko erasoaldiak murrizteko, ona izaten da neguaren bukaeran, begiak handitzen hasten direnean, olio zuri gehi intsektizida bidezko tratamendu bat egitea.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0041 Udaberria ere bigunagoa.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 1513.eko udaberrian, espainiar eta beaumondarrak Amaiur gazteluaz jabetzea saiatu ziren.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Migrazio arraina ez bada ere, ezpata arraia urte sasoi jakinetan (ugalketa garaian, udaberrian) kostara hurbiltzen da: orduan, hain zuzen ere, ateratzen zaizkio arrantzaleak.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Hilea bi aldiz aldatzen zaio urtean; udaberrian eta udazkenean.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Udaberria urreratzen denean, denak batean esnatuko balira bezala, han dihoaz, lorez-lore, bakoitzak bere eginkizuna kunplitzera.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Udaberrian, iparralderat jotzen dute bazka berrien bila; udazkenean berriz hegoalderat, elurrari iheska.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Udaberrian, arrautzetatik umeak jalgitzeko ordua etor dedinean, arrautzak har, kanpora atera eta hosto berdeen gainean utziko dituzte.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Udaberriak behiei mendirako deia egiten dienean, zintzarriak kanporarazten dira berriz.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 1603ko martxoaren 15ean, udaberriaren hurbiltasunez Atlantiko-ko haize xuriek bareago diren sasoian, alegia, untzi aldra bat atera zen Honfleur-tik.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0003 Trakets zabaldu diat segituan: bizarra moztuko duk; hazkurea eragiten dik udaberriko sargori madarikatu horrek; kozka hasi omen dituk eltxoak....

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Pentsa eta egin. 1984eko udaberrian atera zuten lehen alea.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 1968 Pragako Udaberria (Apirilean).

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Egunkari hauek, 1795eko udaberri eta udaran, eragiketa militarren berri ematen dute eta Europako prentsan zekartzen albiste batzu ere zabaldu egiten dituzte hemen.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Udaberrian Urtearen martxak asko esan nahi du, baina Martxo aldera atakan mugimendu handia hasten da.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Gure artean udaberriak gorabehera handiak izaten ditu eta epelaldi baten ondoren izotzak erasotzen badu, ondorengo egunetan erle zuri batzuk ateratzen ikusi ahal izango ditugu.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Berdea udaberrian eta udan.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Udaberrian eta udazkenean, berriz, tenperaturak ez dira izaten ez oso hotzak eta ez oso beroak.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Adibidez, udaberrian loreak eta zuhaitzen hostoak irten eta animalia asko jaiotzen da.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 6. Idatzi udaberriaren eta neguaren artean aurkitu dituzun hiru aldaketa.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Badakizu... animalia asko, sugandilak adibidez, lehen hotz-egunetan beren gorde lekuetan sartu eta lotan bezala egoten direla negu osoan? Udaberriko berotasunaz bakarrik esnatzen dira.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Erauntsiak, udaberrian erortzen dira, batipat (Apirila, maiatza eta ekaina), Euskal Herriaren gainerakoan bestela gertatzen den lez.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 Ekologia Espezie urria belar artean eta pinadien bideetan erdi lurperatua azaltzen dena, nahiz udaberrian, nahiz udazkenean.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Zenbait lekutan hondatuta dagoen ur eroapenetik jarraituz, extraplomatutako paretetik jalgitzen den 15 metrotako urjauzi baten azpitik pasako gara urbegia dagoen lekura iritsi baino lehen, guztiz ikusgarria berau udaberrian.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Bide zahar batek jarraitzen ditu ezkerreko ertzeko apetaldi guztiak, ibilaldi atsegina egitera bultzatuz udaberriko egun eder batean.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Hala zuen sakon, adoretsu eta bizibete doinugin Luteroren koral honek, hala gurenki on eta laztankor, nola bait da jeikitzen sastraka itxi-zarraturik lehen oles-txinta dionisiakoa udaberria urbiltzean.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 1.000 garren urteko udaberrian, Leif Erikson, Erik-en semerik zaharrenak, mendebaldean lurrak idoro zituen: Helluland, Markland, Vinland; amerikar kontinentearen lurrak.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Bere itsasuntzian familia, morroiak eta abereak hartu, eta bela zabalduz, 961.eko udaberriko egun batetan itsasoratu zen.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0014 Udaberrian, fiord batetan sartu eta Erikfiord-en kokatu zen.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 Udaberrian loratzen da eta fruituak bigarren edo hirugarren urtean heltzen dira; hori dela eta, aurki daitezke arbola baten gainean bat, bi eta hiru urteko fruituak aldi berean.

161. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0068 - Maitasun ta biozkadak, lore ta igaliak bezela, udaberri ta udan, izan oi dira onenak: gorrixka, eze ta gozoak.

162. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0146 Beti udaberria
nai luke biotzak,
neguan sumindutzen
gaitulako otzak;
baña poztuko gaitu
Jesusen jaiotzak,
munduko pekatua
kentzen dun bildotsak.

163. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Negua datorrenean, berriz, xangurrua zuloren batean murgiltzen da, udaberria etorri arte.

164. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0021 Berrogeita hamar urte besterik ez bizkarrean, semeak hogeita lau udaberri besarkatu zituen orduan.

165. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Berriro ere udaberriak loratuko omen ziren.

166. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Hantxe gelditu zen egun negargarri hartan Parisen gelditu zen bai, landare berriari udaberri oparoak eskeiñi zion ale erne-berria.

167. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Lan berri ori sortu, 1913`go urtean udaberri inguratzeko garayan.

168. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Udaberriko eguraldi zoragarria genduen.

169. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Udaberriko maite-miñak suspertzeko giro bikaña...

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0133 Etxepare du gure literatura urriak bere argi-astearen xori kantari, bere udaberriaren berri-emaile.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Baratxuri arrunta udaberrian ereiten da, eta batzuetan udazkenean ere bai; gorrixta au, ordea, neguan.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0176 (Len aipatu dedan Bilbo`ko billera berriz, urte orren udaberrikoa da, eta orain aipatzera noakizuna, 1981` `ren Urtarrillekoa).

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0069 Ala dio Joxe Mari San Sebastian, Latxaga idazle trebeak, olerki-girozko esakun ontan: Xiberoko Maskaradak, Euskalerriko urtearen berritzea ta gure udaberria dira.

174. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Bertzalde, ganden primaderan edo uda berrian, bozkatu dugu 19-ek, herri diru konduetako (edo budgeteko) eguneko bat baztertuko gizuela Eskual kulturaren alde.

175. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Udaberrian, Atlantiko Itsasoko eskualde ekialdekoetik, Itsas Hileraino talde haundika igeri joanen dira, hango lehor-hurbileko uretan beren arraultzak pausatzeko.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Kultura Ministraritzaren Gazteriaren Erakunde barruan dagoen Turismo eta Gazteen zein Ikasleen Elkartrukerako Bulego Nazionalak (TIVE) prestaturik ditu dagoeneko aurtengo negu eta udaberrirako bidai-egitarauak.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 87-88 negu-udaberrirako lau bidaia mota prestatu dira: Garraioak, Edurra, ostatuak eta Estatuko zein atzerriko Ostatu eta Ibilbideak.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Duela hamaika bat urtetik hona, udaberri aldean antzerki ihardunaldi batzu antolatu izan ditu IBIk, Narruzko Zezenen bidez, umeei begira ere.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Bihotza, berriz, beste hoietan: Don Luis Arana-Goirik Sabini abertzaletasunaren begiak ireki zizkiola 50 urte betetzen ziren 1932ko udaberri hartan, eta Pazko eguna Berpizkunde Eguna denez, gure herriaren berpizteari eskaintzeko izpirituarekin sortua izan zen Aberri Eguna.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 - EB: Baina hortaz aparte, badituzue beste eginkizun batzu, ala? HAE: Bai, Udaberri honetan Ertzaintzarekin izandako istiluetan bitarteko bezala ere egin genuen.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0001 1983tik antzematen zen gizartearen baitako nazionalismoaren indartzea areagotu egin da azken urtebetean, FLNCk pasa den udaberriko hauteskundeak eta gero tregua aldarrikatu zuenetik.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1981 0001 Hiru urte eta erdi dira udaberrian lau urte Unibertsitate-Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea (U.Z.E.I.) sortu zela.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Udaberriko hau berriz berria da eta ibiltzen hasteko dago oraindik.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Lau egunetako azoka izatea, tartean zegoen zubia aprobetxatuz, udaberria izatea, berria izatea... modu batera ala bestera interpretatzen zuten editore ezberdinek beren interesen arauera.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Nor joango da udaberriko zubi batetan liburuak ikustera? zioen batek.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Eta udaberriko azokaren euskal edizio honek interesik izan baldin badu testu liburuen aurkezpenerako izan da.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Areago, froga moduko bat egin nahi izan da, minimoak betez gero, aurrerantzean udaberrian ere funtzionatzeko eta testu liburuak udaberriko azoka horren inguruan aurkezteko.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Baten bat baino gehiago hasiko da orain eztabaidan, ea zer den egokiago, euskarazko produzio gehiena urtean behin argitaratzea, abenduko azokan, edota denboran deszentralizatzea nahiz eta udaberriko azoka testuliburuen arauera antolatua izan.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Euskal Herritik alde eginda, epelago eta udaberrian dauden herri hauetara etorri gara Nairobitarreko lagunekin.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Udaberriaren hasiera edo negua izan daiteke, agian, Doñana bisitatzeko garai egokia, hezea eta bizitzaz beterik agertzen da eta.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Argiak jakitea izan duenez, hastear dugun udaberri honetatik aurrera ugaritu egingo ei dira hango borrokarekiko berriak nazioarteko prentsan gogorki eustekotan dagoz eta.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Berak antotatuko digu Eleizaren udaberri berri bat.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 udaberri-aurreko miñ eta nekeak

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Bañan miñetan eta neke-artean baldin ba`goaz ere, min eta neke auek laister ba-datorren udaberri baten jaiotz-aurrekoak ditugu.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Orregatik oraingo min eta nekeak, ondoren datorren udaberrirako, bear-bearrezko prestakizun bezela artzen ditugu.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Eta 1974`ngo azkena baño leen, guk espero dugun udaberri ori gaur baño bertarago ikusiko dugula, ziur gaude.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Udaberrian, Udaletxeko enparantzan beste kontzertu bat eskeintzen dugu, baitare urtean zear Madril inguruko errietan dauden kultur-etxetan ere gure saioak eskeintzen ditugu.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Udaberrirako bukatu nahi duen obra berri bat du eskuartean orain, Abenduaren lauean izenekoa eta Resurrección Maria de Azkuek bildutako testu zahar batzutan oinarritua.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 - Eta gartzelako gaia: Lapurdiko xoria zira udaberrian kantari.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak s. unzueta 0001 Guda ankerran, gazte asko jausi ziran
eta odol berua, ongarri mendian.
Negua igarota, oin udabarriak
Loraz estaltzen dau geure Euzkalerria.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Ez bakarrik udabarrian, antxoa sasoian.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Langile mugimenduak aldarte onak eta txarrak ezagutu ditu historian zehar, gure artean udaberria eta negu hotza ezagutu izan dituen bezalaxe. Europa mailan lehen gerrate nagusiaren garaian, eta geroxeago jasan izan zuen zatiketan, halako kinka izan bazuen ere, geroztik bere indarra erakusteko egokierarik izan du.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ESNEA DALA-TA ASARREAK Santander aldean asarre dabiltz esne-ganau jabeak: oraingo prezioekin ez dagola irabazirik eta litroko geiago eskatzen dabe: udabarri ta uda partean, litroko 49 pta ta gañontzekoan, 54 pta.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Gertakizunak hura barne kontestu batean lehertzen dira, eta urte magiko hori baino lehen gertatuak ziren Aljeriako askatasun gerla, Kubakoa, Gebararen asasinatzea, Vietnamgo gerla eta jankien lotsa Ameriketako beltzen matxinada, Pragako Udaberria, etab. luze.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Gerratean, 1938 gn.urteko udabarrian balaz zauritua, Castellon aldean.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Orain udabarria laster baten
urre-urrean or daukagunean
itxaropenezko bideak eskeintzen
orriz-orrizko amesetapean...
edur izoztuaren atzaparpean
jausi dira betikozko betiren!

MUNIATEGI-TAR SABIN.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Udaberriko goiz alaitsua zan ta Gernika-ibaiaren ertzetik nebillen; lore baten gañean Galtxa-gorri ikusi neban niri deika: - Aizu, Euskaldun, nora zoaz...?.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0002 Baina lasai, Herri Batasunekoek esaten duten bezala, hemen ez da ezer aldatu, zakur guztiek toki berean lepoan dituzte koilareak, mundu guztiak zekien orain dela aspalditik Garaikoetxea izango genuela lehendakari, eta gauzak aldatuko zirela baina udaberria beti bezain majo, indartsu eta argi etorri zaigu, ai, Euskal Herriko udaberriak!, hondartzara joaten hasi behar dut olatuek betiko martxa bai daramate, liburu bat hartuko dut eta ez dut irakurri beharko atzekoz aurrera liburuak ere beti bezala egiten jarraitzen baitira, bikinia jantziko dut eta lerde batzuk eroriko dira, beti bezela, Kontxako barandilatik, hemen ez baita ezer aldatu, pazientzi falta haunditzen ari dela ez bada, hemen ez baita ezer aldatu juramentuen ugaritasuna ez bada, hemen ezer ez baita aldatu pinu gehiago ez bada, hemen ezer ez baita aldatu.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Hain zuzen,1976-ko udaberrian, berriro goreneko mailla saretara heldua zen OCDE-ko industrial produzioa.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Merkatuak erorialdia izan duen denboran, hots, 1974 bukaeratik 1976-ko udaberriraino, neholaz ere ez zegoen saldu-prezioak goratzerik.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Aurtengo udaberrian, merkatua apur bat zabaldu denean eta eskaera indartu, enpresa hauek, batipat Hegoeuropakoek, berehala prezioak altxatzera azkartu dira, galdua zuten irabazien margina berriro eskuratzeko.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udabarrian ostera ere, koloreak naastuz, bikoteak alkar topo egiten daue, eta gizakiek edo imitatu gura baileuez, dantza zoragarriak egiten dauez lurrez eta aidez.

213. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 HAN ETA HEMEN
Han dute aire garbia,
Ortzea beti urdina
odei ederrez apaina,
Han beti udaberria
Zelaia berde ta hori
Esne, udare ta gari
Goiko mendian elurra
Zilarrez dariola ura.

214. 1991> bizkaiera bertsoak a. legarreta 0057 Errekondoan urtetan dabe
udebarrian pitxiak
arexek baino politagoak
Maritxu zure begiak

215. 1991> bizkaiera bertsoak a.m. aldekoa-otalora 00120 Oizen altzoan belaunen puntan
Andikoa ageri da,
eguzki printzak egunsentian
gorrizta ei dau dirdira,
marti-billotsak ta txanbillotxak
salto ta kantuz ai dira...
udabarria sikira,
iritsi jaku ta tira!
Baratz horretan amodioa
aspaldi loratu ei da
bizipozaren amets urdinei
bihotz erditik begira.

216. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 1973ko udabarrian erabaki garrantzitsua hartu eban Elizbarrutiak: Radio Popular-eko Uhin Ertainean (Onda Median) erdal programazioagaz jarraitzea, eta Frekuentzia Modulatuan euskal programazioa sartzen hastea.

217. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00044 Lehengo udaberrikoa da eta aurtengo modarekin ez du zerikusirik.

218. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0040
Ispiluaren aurrean zurrun
ez atzera, ez aurrera
isladarekin udaberriko
bi lore bihurtu gera.
Eta begira, hor supituki
maiteminduen antzera
nik dut printzesa papera,
orain zatozkit gainera,
amets faltsuen artera.
Nola demontre galdu nezake
gu uztartzeko aukera
esna ametsak borobiltzea
maitasun gaitza ote da?

219. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0041
Txorrotxioka bi txorikume
zuhaitzik-zuhaitz gabiltza
egun eta gau horrela doa
bion arteko bizitza.
Amodioa udaberrian
edozeinentzat baldintza,
itxura gabeko hitza,
itsas nabarreko bitsa,
txit ugertutako giltza.
Presaka doan erlazio hau
horregatik da murritza
ekiak bizkor sikatzen duen
gau freskoetako ihintza.

220. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Argitasunak iluna dakar
pozak berriz dolorea
sekula santan ez dut galduko
maitasunaren fedea.
Aienatu da zorionaren
eskarlatazko bidea
zure urrezko jabea
lipar hontan nor, ordea?
kimeraren adorea.
Apika nehoiz ez zatzait lotu
zure barneko hedea.
udaberriko amodioak
ximeldutako lorea.

221. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Hori dela eta, urtero, udaberria heltzerakoan bilera handi bat egiten zuten zazpi egun eta zazpi gauez eta, azken berriak emateaz gain, euren arazorik handienari konponbidea ematen saiatzen ziren: ura.

222. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 elurra / euria / eguzkia / haizea / gradu / hodeiak / ekaitza / itsasoa / udaberria / uda / udazkena / negua / aspergarria / ederra / euritsua / txarra / ona / garaia / bero / hotz / haserre / pozik / etzanda / zutik / zenbakiak / (1-100)

223. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019
Udaberria
Uda
Udazkena
Negua

224. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0105 Ostiralean, askari ostean, Txorikumeen txokora joan nintzen, han udaberrirako kanpin dendak prestatzen ari baikara... ordubete lagunekin denden prestaketak egiten, gero partxis jokaldi pare bat eta etxera...

225. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0012 Udaberrian zuhaitzek jazten dituzte,
udan milioika daude,
udazkenean lurrera erortzen dira
eta neguan ez daude.

226. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 Udaberria Europan pasatuko dut.

227. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 UDABERRIA

228. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 - Hostoak udaberrian erortzen dira?

229. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Hortxe jaio nintzen ni, joan zen udaberrian.

230. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 Unitate didaktikoa: Udaberriko jaia

231. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Lan hau aurrera eramateko urtarorik egokiena udazkena da, honela, neguan ohetoki bezala erabiliko dute eta udaberrian errazago onartuko dute beren arrautzak erruteko.

232. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Nire herri inguruko paisaia oso ederra da, baina gehien gustatzen zaidan garaia udaberria izaten da, orduan, muinoak berdetu eta lorez estaltzen baitira.

233. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Udaberriko pasa den 62 egunean, Hadok kapitainak Tximista eta trumoi urtea izenburupean argitaratu duen bere liburua aurkeztu zuen Moulinsart-eko bere etxauntzan.

234. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 3. Barneko meseta eta lautadetan klima kontinentala da nagusi (uda oso beroak, negu oso hotzak, euria udazken eta udaberrian, baina gutxi).

235. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Lehenago baziren baserriak beren artealdeak udaberrian Murumendi inguruko belardietara eramaten zituztenak.

236. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00040 Udaberriko egun horietako bat zen. Ama eta Jon, nire neba, Donostiara joanak ziren asteburu osoa aiton-amonak bisitatzera. Eta aita eta biok bakarrik geratu ginen.

237. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Udaberriko kaleetan barrena abiatzearekin batera, ezusteko dei bat jaso nuen.

238. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00118 Pakea nahi al duzu? Joan haruntza! Han dago pakea! Udaberrian zizak bildu eta artzaiakin hitzegin; da, mendia gustatzen bazaizu, han gozatuko zara.

239. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Txahal jaio berrien poztasuna. Udaberriko loreen uholde koloretsua. Ilunabarretako eguzki gorri lasaigarria. Eremu hark poztasun-uneak ere eskaintzen zituen.

240. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Seguru aski horrelako gauza asko gertatzen da udaberrian.

241. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0049 Udaberriko eguzkia, birigarroa, Pippi eta Nelson Jauna... aski ziren ikasleek arreta galtzeko.

242. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0008 - Enarek etxeetako teilatu azpietan egiten dituzte beren habiak; baina neguan, eguraldi hotzak hasten direnean, joan egiten dira eta udaberrira arte ez dira etortzen.

243. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0012 Pozik joan nintzen udaberriko egun hartan dendara.

244. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Udaberria zen eta larunbat eguartea èguartea: eguerdi aldea.

245. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Udaberria ikasketa eta irakurketara emana izan zen eta, batez ere, gainetik izanda ere, klaseei, azalpenei eta zain genuen informazioaren edukinei eskainia.

246. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 URTAROAK
UDABERRI,
zaharra zena berri;
neska lirain lorez jantzia,
irri eta irri.

247. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 Udaberri...

248. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0021 Argentinan Buenos Aires:
Pampa piztu da lorez;
udaberrian gaude-ta,
gabiltzan, ba, umorez.

249. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00037 eskuz eginiko
eta ia simetriko diren loreek
udaberriaren gai nagusi izan nahi dute

250. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00048 Etsipenaren errezelak leihoaren aurpegi
abendukorraren kontra botata.
Ez da iragartzen irratian
udaberriaren etorrera.
Eta gure paretak alaiago
bihurtzen dituzten marrazkietan,
ekaitzaren orroak, aurrera segitzen du.

251. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Hemen udaberria jarraitua da eta bereak ez diren hiletan ere uda da; ganaduak bi bider egoten dira ernari, zuhaitza bi bider izaten da onuragarria bere frutekin.

252. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00273 Baina iturri gardenak eta goroldioz berdatzen diren aintzirak hurrean izan daitezela eta zelaietatik ihes egin dezan erreka mehar bat, eta palmondo batek edo basoliondo handi batek gerizpe dezatela ataria, aldameneko urbazterrak, udaberrian behar den legez, errege berriek erlekumea lehenengo aldiz gidatzen dutenean eta aberasketatik irtendako gazteriak jolas egiten duenean, berotik aldentzera gonbida dezan eta zuhaitzak, bidean, bere aterpe hostotsuetan eduki ditzan; erdira, nahiz ura geldia izan nahiz ibili, sahatsak bota itzazu zeharka eta harri eskergak, geldi ahal daitezen zubi sarrietan eta hegoak zabaldu udako eguzkira, baldin agian Euroak zipriztindu egin baditu atzeratuak edo, oldartua, Neptunon murgildu baditu.

253. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00013 Ondo depilatu, beharrezko krema exfolianteak eman azala leun-leuna izateko, solariumean zenbait saio negu-kolorean udaberriko eguzki-izpien imitazioa erakusteko, ileapaindegian bi ordu beltzaren iluna areagotzeko, maskarila eta hidratante kapa bikoitza are aurpegi distiragarriago, (...)

254. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Udaberrian, pikondotxoa bere hostoen berri ematera zihoanean, Lolori ez zitzaion odola berritu.

255. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Udaberriak ustekabean hartu du Oiartzun apirilaren amaieran, bailara osoa itsasora arte.

256. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Udaberria da.

257. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Goitik behera, irristatuz bezala, udaberriaren lehen loreak datoz oker eta xuxen. Ilbeteak urdinez, morez margotu du zelaia... bioletaz era harrigarrian.

258. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0008 Udaberriko odol aldaketa atzeratu bailitzaion, orain datorkiola sentitzen duelako edo neskato eder haren hurbiltasunak gaztetu bide duelako, edo auskalo zergatik, baina, baretasuna galdu du.

259. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Udaberria zen, oker ez banago, apirila.

260. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0027 Eta udaberriak ergelen irri nardagarria ekarri dit.

261. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0127 Hurrengo udaberria arte ez behintzat, nioen neure artean.

262. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Honetara heldurik, lan handirik gabe onartuko duzue gure hiritarrek ez zutela inolako motibotik urte hartako udaberrian gertatutakoak espero izateko eta, ondoren konturatuko ginenez, kronika honetan jasotzen saiatuko garen bata bestearen atzeko gertaera larrien lehenengo ezaugarriak baino ez ziren izango.

263. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Izurritearen udaberrian etorritako taldea zen, gure hirian hainbat emanaldi eskaintzera.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00140 Azken udaberrian Oliver Sacks aipatu zidan adiskidearekin zorretan naiz. Esan zidan ziur zela gustatuko zitzaidala. The man who mistook his wife for a hat liburua aipatu zidan, hizkuntzazko kontu interesgarriak omen zituena. Izenburua behintzat erakargarri gertatu zitzaidan.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Udaberritik negura bitarte, itsasontzi, gizon eta baliabide franko erabiltzen zituzten lanbide horretan. Eta mugaz harantzagokoek eta honantzagokoek esku hartzen zuten lan horietan. XVII. mendearen bukaera arte iraun zuten lantegi haiek.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00029 03.28 Udaberriko programazioaren aurkezpena egin zen; saiorik garrantzitsuenak albistegiak eta haurrentzako programak ziren. Egunean lau ordu emititzen zen, 13:00etik 15:00etara eta 20:00etatik 22:00etara. ETBko lehenengo arduradunak ere aurkeztu ziren: Luis A. Aranberri, Amatiño, albistegietako zuzendaria; Martín Ibarbia, programa zuzendaria; Iñaki Beobide, produkzio zuzendaria eta Eugenio Iriondo, lehenengo zuzendari teknikoa.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00081 Euskadi Gaztea udaberriarekin batera abiatu zen halako batean. Baina lehen egun hura baino, aurreko asteak datozkit burura garai haietan pentsatzean.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00081 Lagun handiz osatutako lan-talde bikain baten babespean ari nintzen orduan Katu Kalen, saioak musikazaleen errespetua lortua zuen ordurako... baina burukomin berrien bila abiatzea erabaki nuen. Ilusioz beteriko esatari talde gaztea aurkitu nuen EUSKADI GAZTEAn, hastera zihoan proiektu berri horretan fede handia genuen guztiok eta ohartu gabe ere eguna iritsi zen: 1990eko martxoak 21. udaberria.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00020 Begira Nekazarien borrokak izenburu duen orrialdea (1969.04). Iada 30 urte gerora, 1997ko udaberriz ere istilu gogorrak izan dira Perpinyà aldean, mugaren alde bateko eta besteko nekazarien artean.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00046 Detroitera joko dute handik. 1932a da. Michigango hiri industrial honetan, Ford Motor Company-rentzat egingo du lan Riverak, industria modernoa duela gai. Udaberrian, medikuek arriskuaren handiaz gaztigaturik egon arren, Frida haurdun geratuko da ostera ere.

271. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Beraz, 1824eko udaberrian krisialdiaren ondorioak nabaritzen ziren oraindik.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren e. 0007 Beasainen, 1992ko udaberrian

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Honela, neguaren bukaeran eta udaberria hasten denean, elurra oraindik ugari izanik, hartzak bizimodu sedentarioa egiten du, batez ere eguteran kokatutako basoen beheko mugetan ibiltzen delarik.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Udaberrian, berriz, lurraldea zabaldu egiten du, babesa izei-estaiaren goiko aldean bilatuz; jateko beherago jeitsi behar izaten du noski, eta ondorioz sasoi honetan asko ibili beharra dauka.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Eta horretarako, noski, kontatu egin beharko dira, ahalez udaberrian, gazteak sortu aitzin.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Bigarrenez, ba dira zeharkako metodoak ere, arinagoak, indizioetan oinarritzen direnak: honela, erran dezagun 10.000 Ha dituen lurraldea dugula arakatzeko; zeharkako metodoaren bitartez aski izanen da bertan pasaia edo ibilbide bat prestatzea, eta udaberrian bertan ibiliz zenbat azienda ikusten diren kontatzea.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Udaberriak aurretik trazu mehez zirriborratutako hariak nola gorpuzten ziren ikusteko aukera ekarri zigun.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0041 Perretxiku hau udaberrian hasten da, udazkeneko azken egunetan desagertzeko.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0193 Udaberritik udazkenaren bukaera arte ateratzen da, multzo ttikitan, horbela eta lohia dagoen leku hezeetan, basoetako bide ertzetan, motzondoen inguruan edo hostozabalen basoetako agerrunetan.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0333 Udaberriaren hasieratik udazkenaren hasiera arte aurki daiteke, koniferoen basoetan gehienetan, estrata eta bide ertzetan batez ere.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Erromeralea espezie kopuru aberatsa agertzen duen sasitza da, udaberrian kolore askotako loratzea azaltzen duelarik.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0130 Nola ez zuten bada sumatuko, udaberritik negurainoko aldea baldin bazegoen artzaina haiekin izan edo ez izan?

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0068 - ILARRA.- Batzurentzat udaberria kukuaren kantuarekin batera hasten den urtaroa izaten da baina gastronomo finak badaki ilarra heldu arte ezin daitekeela esan primadera betean gaudenik.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Elizan udaberri zoragarri bat zabaldu zuten.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Lan hau udaberri hasieran egin ohi da.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0262 Neguan eta udaberrian ateratzen da, nahiz eta zenbait ale udazkenean ere ateratzen diren, hostozabalen eroritako enborretan, adarretan edo lurperatutako egurretan sortzen da.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 (...) gurasoekin, familian pasako dute udaberri eta uda gehiena.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Udaberri osoan zehar, beraz, arren arteko iskanbila eta liskarrak gauza arrunta izaten dira.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Udaberrian, berriz, kumatzeko iparrerantz jotzen dute.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 1932. Udaberrian Parisera joan zen eta Société Nationalaren Erakusketa bisitatu zuen;

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 eta gilyaken usadioa, piztia bizia ibaira eramatekoa arrantza ona izateko, eta etxez etxe eramatekoa familia guztiek haren bedeinkazioa jaso ahal dezaten, Europan maiatz-arbola edo zuhaitz-izpirituaren ordezkari pertsonala eramaten zen bezala, atez ate udaberrian, ernetzen ari zen naturaren indar berriak denengana zabaltzeko.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0043 Hauteskundeetan hainbesteko gorrotoz mintzatu zaizkigun honetan, udaberria lore zaparradaz buru gainera lehertu zaigun honetan, zertaz idatzi daiteke, maitasunaz ez bada.

293. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0083 Tel-Aviv (Udaberriko mendi-gailurra) Israelgo hiririk nagusiena da.

294. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0311 Parisetik gutun batean Goetheri idatzi dionez 1798 udaberrian, bere bi egitasmo handiak dira amaitzear dagoen mendearen deskribapen bat eta zientzia propioki berri baten fundazioa: antropologia konparatibo bat (...), nik nagusiki gizakiaren ezagutzara bere singulartasunean jotzen dut, eta aski era enpirikoan osoki egiazkoa izan dadin, eta aski filosofikoan aldian aldiko unerako baino gehiago balio izateko Ideia berdina Ch. G. Kô*rneri gutunean, 1783ko azaroa, WBG I, 172; F.A. Wolfi, 1796ko abenduan, V, 183. Ik. orobat Plan einer vergleichenden Anthropologie, WBG I, 338. Baita I, 378-379 eta 423-432 (Das achtzehnte Jahrhundert).

295. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Baina Trieb zuhaitzen udaberriko kimua eta ernamuina ere bada;

296. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 handik hala gizadia zuhaitz zabal baten maneran irudika genezake, adarrak herri-nazioak, gizabanako bakoitza adaska bat, udaberrian sortzen dena eta bere ostoak berdetuko dituena bizialdi efimero batean.

297. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Indibidualitate bat subjektu bat da, bera zerbait espezifiko izateko gogo, grina, ernamuin bezala diferentziatua (derrigor kontzientzia hori eduki beharrik ez daukana erreala izateko: udaberriko muskilaren kasua), zerbait propio izateko eta egiteko oldar bat.

298. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00136 Kukuaren bizitza
jakin nahi baduzu,
kantatuko det eta
entzun behar duzu.
Udaberri alaia
gustatzen bazaizu,
txori artista honek
alaituko dizu,
txori artista honek
alaituko dizu,
kuku, kuku, kuku, kuku.

299. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Baiña udaberria
eldu dan orduan,
kuku bat etorri da
ta beste bat juan.

300. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Ku-ku jo zuan orrek
ainbat udaberriz,
gure artean eztu
abestuko berriz.

301. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Udaberrian asita, olaxe ibiltzen giñan.

302. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00265 Aprikan daramaki geiengo bizia,
ori zer turista dan dago ikusia.
Udaberria dauka berak berexia,
ta orain moldatzen du Europa guzia.

303. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 AURTENGO Apirillak etzuan oso asiera ona izan. Bazuan otza eta bustia berekin. Une txarrak luze egiten zaizkigu, eta aurten udaberririk izango ez ote zan etsi ere egin genduan.

304. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Elkarlanean argitaletxeak udaberrian kaleratuko dituen diskoen artean, Gozategiren hirugarren lana dago.

305. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Egitasmoa iaztik zegoen martxan, eta hitzarmen bat ere sinatua zegoen Kultura Sailaren eta Interlinea-2000 enpresaren artean, baina azkenean badirudi ekimena udaberri honetan jarriko dela martxan.

306. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Gauzak ongi joatekotan neguan sartu baino lehen nekazari batek behar luke zitua etxeratu, etxera bil dio etxeko nausiak eta etxeko zoko guziak ongi horniturik, lasai dago bere familia negu bortitzari gogor egiteko eta batere nekerik gabe udaberria arte irauteko.

307. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Estatu Espainiarreko Psikiatria Atentzio eta Ikerketa Institutuak, bere aldetik, funtzio psikikoetan udaberriaren eragina oso nabaria dela onartu du egunotan kaleratutako ikerketa batean.

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Are gehiago, udaberriak eskizofrenia piztu egin dezakeela adierazten da informe honetan.

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Udaberria eta mass media

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Udaberrian gaude, eguzkiaren izpiak behar ditugu eta komunikabideek planeta honetako tokirik beroenak hautatzen dituzte.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Udaberria iritsi da eta denok irrifartsu agertu behar dugu argazkian.

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Udaberri aldera atera genuen iaz beste disko hura jarraitu zuen Asier Gozategik.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. juaristi 0052 Bestetan, ordea lagun on bati zuzendutako agur sentitu bat bezala; ez duzu aldegin nahi eta zerbait gehiago esan nahiko zenioke, maite duzula edo auskalo zer... baina esalditxo hori ateratzen zaizu azkenean, gauza pila bat hortxe sartu nahiean, sorte onena opa diozula, udaberria itzuliko dela, gauza txikiei heltzeko eta une ederrak azkenekoak balira bezala disfrutatzeko.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Apirila berez udaberrian sartzen den hila bada ere, poema honetan ez dira negua eta uda baizik aipatzen, herioa eta bizia bailiren.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Ez da nere irudia bakarra, gauza jakina baita, Europa zaharreko kulturan maiatzaren aurrenean egiten zela udaberri hasierako festa.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Gainera, negu isilean ernalduko da lur beltz goroztua eta ernaldu beti arrak egiten du; eta udaberrian umatuko, eta umatu beti emea egiten da.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Leioan 90ko udaberrian euskaltegi mota guztietako ordezkariz eginiko HEAren I Ihardunaldien adierazpenak zioenaren arabera:

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Udaberri eta Udarako txandetarako izena emateko epea urtarrilak 25ean bukatzen bazen ere, denbora gutxi zegoenez eta jasotako kexuen ondorioz epe hau luzatu egin dute, nahiz eta oraindik azken eguna ezagutzen ez den.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Bertso hauek ez dute abendua eta abenduko jaiekin zer ikusirik, joan dan udaberrian erri txiki batean bazkal ondoren, etxekoandre batek bere senarrari buruz konta zizkigun gertakizunek grazi egin zidaten ta andik sortu zitzaidan buruz bide au.

320. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Udazkenean udaberri

321. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 Lanak udaberrian hasiko dira eta aurrekontua 9 mila milioikoa izango da.

322. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Honela, udaberrian, apiril inguruan, arrek bota egiten dituzte adarrak.

323. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Marrualdia bukatzen denerako, ar nagusiak erabat lurjota geratzen dira, indarrak ahituta, eta batzuetan ez dute hurrengo udaberria harrapatuko.

324. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00027 Urte sasoi guztietako arazoa da, izatez, janariaren arazoa, udaberria edo uda, udazkena edo negua izan.

325. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00027 Udaberrian erlea ugaltzen eta gorakadan abiatzen denean, familia handitzen doanez, sekulako elikagai-gordailua bildu behar dute etxera, hau eztia, polena edo urez hornitzen dutelarik.

326. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00027 Erlezainaren ikuspegitik hartzen badugu erlearen elikagai arazoa, bestela esanik, janari artifiziala, bi eratakoa izan daiteke: elikai suspergarria edo estimulatzailea esaten dena, udaberrian edo erregin berri bat kilikatu nahi denean erabili ohi duguna (erdia eta erdia, kilo bat azukre eta litro bat ur) eta negurakoa (bi eta bat, bi kilo azukre eta litro bat ur).

327. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00031 Ant.- Badakizue zer esango dizuedan? Birentzako dagoen lekuan hirurentzako ere badelako esaldi hori gezurra dela. Hara, Usoko errekako hegal batean dauzkat bost erlauntza. Beste batek handik urrutira gabe 17 erlauntza jarri zituen joan den udaberrian, eta ez hark eta ez nik eztirik. Iaz ere urte txarra izan zela, baina nik eztia izan nuen. Urnietako Igerategi aldean dauzkat beste bost, eta han ere bada paraje hura gustatu zaion bat.

328. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 S.A.: Hurrengo udaberrian beste selekzio batzuen kontra jokatzen hasiko gara. Euskal Herriko maila piskanaka igotzea dugu helburu.

329. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Udaberria Aek-n (Urte sabatikoa)

330. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Egunetik egunera areagotu egiten zitzaidan. Udaberri erdian geunden eta termometroak gora egiten zuen.

331. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Udaberria zen Aek-n.

332. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0042 Arrakasta aurtengo udaberrian ere loratu den zuhaitza dela demostratu nahi dute, ez malkorreko haritz tantai baina lehorra.

332 emaitza

Datu-estatistikoak: