XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0007 22. Bazkun-dirutza edo altxorra egiña dagoke: Aldundi ta Udalen urte oroko eralgi-kopuruetan Euskaltzaindiaren alde erabakitako sorozkietaz.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Ezkio edo Ezkioga da agerkizun oriek izaten dirala esaten duten tokiaren Udal edo Ayuntamentuaren eta Parrokiaren izena.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ezkioko Udal orrek berriz dauka bee-aldean, Zumarragatik Ormaiztegira dijoan bidezabalaren ondoan, auzaande bat Anduaga izenarekin aspalditik ezagutzen daana, eta auzaande ontan arkitzen da elizatxo bat Luzia deunari donkitua.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña Anduaga auzaandea Ezkioko Udalaren menpean dago, eta Santa Luzia elizatxoa Ezkioko Parrokiaren laguntza bat besterik ez da.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Eta guenian Zulueta parroko jaunak emon eutsezan gustijei, alan be Udala'ri (Ayuntamientua'ri) bijotzetiko eskar samurrak.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Entzun dogu.- Eztakigu, oindo, egija dan, baña uztot bayetz, izpar au emon dabenak jakiteko zijoa dabelako, gure Udalak artu dabela erabagi txalogarri bat.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bera da illonetik aurrerantz eguneko errial bat igotia Udaleko langille guztijai.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Erri onetako Udalak bitxabalian egon diran tximistargi gustiak kendu ditu.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Erri gustija urten yaken geltokira Udala buru zala bere ikurriñagaz.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Udalak kendu zituan emengo plazatik len zeuden txistokiak, eta eraman leku, era gabera, ta gertatzen da lengo toki zarrera dijoazela danak ori egiten.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Udalak artu bei erabaki on bat.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Aldundi-Udalak, geuretu ta Euzkadi'ko bazterrak aukeran jari ete dira?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Urte gustietan legez, egingo da txadonan jaupa nagosiya, joanik Udala bere ikurriñagaz, eres-batza aurretik dabela.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita bere, izango, leiteke, gauza polita arratsaldean Udalak Iminiko baleu aurreskularian sariketea, erriko jayak euki dayen zeozer euskeldun usaña.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 AGERKAI EDO PROGRAMA Igandian argitalduko degu eta ez da izango nolanaikua, goizetik illuntzera, ba dago zer egin, entzun eta ikusi. UDALA MENDI.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita ere ikusi degu erriko etxepean Donosti'ko udalak eusko asteako jarri ditun iragarkiyak bañan an dagon inpernuko aspo jotzallien irudi ura baño gure ustez obetogo egongo zan danboliñ edo dultzaiña jotzalle bat pilarmonikero oyek goraltzen baño beratzen geyo alegindu bear gera kalte besterik ez dualako egin euskel oituretan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eta ¿zer egin orain? ¡Su ta gar jo, Euzko Araudi aldez, igandean aldu edo diputadu ateriaz Euzkadi'ko Udalen-Batzordeak gauza eder ori Madrid'en aldezteko aukeratu dituan jaun euzkeltzale ta katoliko prestuak: nai-ezpadute ere entzun dezaten Euzkadi osoaren dei edo irrintzi bizia bere etsaiak.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Udala (Ayuntamentua) dana juan ezdalako badira zerbait esanak, bañan jakin zazute Udala ez dagola txadoneko jaitara bazkun juaterik, Gipuzkoako Aldunak galerazia dagolako, ta arren esaten dizutet, txadonera ezgaitezala juan, zein juaten dan ta zein juaten ez dan ikustera, ta iñoren egintzak maxiatutzera, ori Fariseuen egitekua data.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gizon, gizon danak sinistu ezin dezakena gertatu da Aretxabaletan, gure udaletxean juan dan ostiralean udalak egin zuan batzarrean.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Entzun: Ostiralean, gure udalak edo ayuntamentuak oitura duan bezela, batzarra egin zuan, eta gauz guztiak, erabaki ondorean, eta amaitzeko ordua eldu zanean, bi demokratiko irten zuten al ruedo bi paper eskuetan zituztela, eta paper au erakutsiaz esan zuten, españeraz ... El contenido de este papel hay que aprobar a la fuerza.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Gurutz Doneko zubi onduan, alako txabola dirudin bat egiñ arazi du gure Udala.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Erantzun ziran Gurutze Donearen argiari Udalak jarri dion kontadoria zala.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oar, España'ko Erkala 1931 garreneko Udalak sortu erazi zutela; Ziñegotziak aututzen dituztela, Araudi nagusiaren ausleak epaitzeko Auzitegi nagusia osatzen duten Batzarkideak; 1934'garrenean gure Erriaren berjabetasuna, Euzkadiko Ziñegotziak aldeztu zutela, eta beroiek izan dirala Euzkadi'ko lenengo Jaurlari-Lendakaritza aututzera deituak izan diranak.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Burukidetza, Idazkaritza edo Zuzendaritza nagusia uztea gertatuko balitzaio, Ziñegotzitan jarduteko eskubidea berriro erneko litzaioke, Udala aldatzea edo bera Ziñegotzitza legez kentzea gertatu arte.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Burukide, Idazkari eta Zuzendari nagusiak ezin Laterri, Euzkadi, Udal eta Erkietako lanari-malletan jarraituko dute lanean.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Bakio'ko Udala IRAGARKIA

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Datorren urterako zenbatkostakoa eta zergak jasotzeko arauak ill-onen 6 garreneko batzarrean ontzat artu zituan Udalak.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta egun oietan ezezik beste zortzi geiagoan egokiak diran zuzen-eske edo oarrak egin al izango zaizkio Udalari.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Sondika'ko Udala IRAGARKIA

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Illaren 10 garreneko batzarrean onela erabaki zuan Udalak.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Elorrio'ko Udala IRAGARKIA

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Aurtengo zenbatkostakoak datorren urtean jarraitu dezala erabaki zuan Udalak ao-batez ill-onen 10'garreneko batzarrean.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Bilbao'ko Udalaren ordezkaritzaz jantzitako bi lagun.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailaritza osatuko dutenak: Jatetxeak, bere iru saill abekin: mai-serbitzari, sukaldari eta ardo gutxi edo asko saltzen dutenak; Janari Salerosketa; zer-nai gai darabilkin salerosketa, bere Salerosketa eta Gintza Ajenteaz; Idazkolak eta Ziur-Bazkunak; Aldundi eta Udalaren mendeko gaxo-etxe ta zoro-etxeetako gaxozai eta iaosagilleak; Agintaritzari ez dagozkion ola, gintza, gaxo-etxe eta osakoletako iaosagilleak; kokolo, Goxotegi eta beroein antzeko gintzak; Agintaritzari ez dagozkion Diruetxeak; eta larru-gintza, bere mekanika-eragintza, larruondu ta ubel, eta gertutze ta esku-lantze saillagaz.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Irugarren trebeak emandako balioa zer-ikusia duanarenak emandakoaren aldean txikia balitz, edo Udalarenak emandakoa baño aundiagoa balitz, ezin iñolaz ere berak diona ontzat artu diteke tasatzeari buruz.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gure Diputazio ta Udaletan ordezkari izunak dauden bitartean ta ez erriak aukeratutako gizonak, ez dezakegu geiago egin, ez geiago esan.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 26'gneko. arratzaldian aba gurgarriak eldu ziran ta errijak Udala edo Ayuntamentuagaz, arrera eder bat egin eutzen ta gero egun gustietan erritarrok utzik barik eldu ziran txadonara, Aba arima zalearen itzaldi ederrak entzutera, oben loijak garbituteko gertatuagaz, gero Jaunaren adizkide egiñik, zintzo aurrera irauteko asmuakaz.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Udaleko gizon gustiak euren aulkijan egozan, eta txadona gizon eta emakumaz beterik.

40. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 ez esan,
Udalen
goiz garbiko
eguzki intzetan,
buruz-buru,
aizearekin zibu
ta, kulunka,
ari diranean...

41. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0149 Udalak ogi ta zaragi, bear dan beste eraman-arazten du, ta gutxi edo gei Segurar guziak zerbait an artzen dute.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernika-Lumo-ko Uri ta uritarrak, nik aginduz daukadan Udal demokratiku onen bitartez, erri guztiai ta mundu osoari geure aotsa zuzentzen ausartzen gara geure euskal izkuntza aspaldiko maitean, gizon-gisa begiratu ezkero, negargarrizkoa dan urte-mugan.

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0051 1785ean hartu eban erabagia Markinako udalak urak urira ekarteko; horretarako ugerrain eta arketa sistema korapilotsua eratu behar izan zan Ugarteko iturburutik herrira heltzeko Artibai ibaiaren korrontea gurutzatu behar izan zan ezkero.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Berriz'tik Ondarroa'ra bide barria egiteko asmotan ebiltzanean, au da, 1857 urtean, Ondarroa, Berriatua, Xemein, Markina, Etxebarria eta Zenarruza'ko udalak batzar bat egin eben Markina eta bere merindadeko eskribadu zan Emeterio Baskaran'en etxean.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Gure kasuan, erreferentzi mundua zehaztu daiteke ondoko era honetan:
- Eremua. Zentsuak, erreferentziako datan Euskal Herriko Komunitate Autonomoko udalerrietan zeuden etxebizitza guztiak hartzen ditu.
- Geografi eremua. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako udalen multzoak osatzen du.
- Erreferentzi data. Normalean, Etxebizitza-Zentsuak, zeron bukatzen diren urteetan eta Abenduaren 31ko 24 orduen erreferentziarekin egin izan dira; alabaina, oraingo honetan hautsi egin da tradizio honekin eta O.N.U.k emandako aholkuei jarraiki, 1981eko Martxoaren leko 0 orduak hartu dira erreferentzia gisa.

46. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Guzti hori horrela, zera gogoratu behar da, zentsatze-lana, Euskal Herriko Komunitate Autonomoan, Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) erakundearen, bera da eta aipatu Zentsuaren arduraduna Estatu-mailan, eta Eusko Jaurlaritzako Estatistika-Zuzendaritzaren artean sinaturiko Akordio Tekniko batean oinarrituz egin zela, erantzunkizun berberarekin bakoitzak bere ihardun-eremurako, zeinak aurretiaz estudiatu eta zehaztu bait zituen kontutan hartu beharreko aspektuak hiru Foru-Diputazioekiko eta Baracaldo eta Bilbaoko Udalekiko Akordioan.

47. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Akordio Teknikoak estipulatzen zuen bezala, Foru-Diputazioek kodetu eta grabatu zituzten beren Lurraldeetako udalerriei zegozkien galdeketa-orriak, Bilbaon eta Baracaldon izan ezik, hauetan beren Udal propioek egin zituzten eta.

48. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 HONDOKO BI TALDETAKOREN BATEAN SARTZEN DIREN PERTSONA GUZTIAK UKITZEN DITU ERROLDA-INSKRIPZIOAK:
I. 1981eko Martxoaren l.ean beren bizilekua Udal honetan finkaturik zeukaten PERTSONAK, nahiz eta egun horretan beren bizilekutik kanpora aurkitu.
II. Beren bizilekua Udal honetatik kanpora edo atzerrian zeukaten PERTSONAK baina 1981eko Martxoaren 1.ean Udal honetan aurkitzen zirenak.

49. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

50. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Udalen betebehar orokorrak zeintzuk diren: - Gizarte zerbitzuen antolakuntza eta gestioa, dagokien arloan, eta beharrezko direnak sortzea, horretarako eratu den programaketaren arabera.

51. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Praktikan, Euskadiko Udalak astirotxo ari dira hauek betebeharrok beraganatzen, batez ere joera historiko berriagatik, zerbitzuen bultzapen eta gestioari dagokienez (dirurik irabazteko helbururik gabeko elkarte pribatuen ekinbideen edo entitate publiko supralokalen nagusitasuna), joera horrek zerari lagundu diolarik: Udalak gaur egungo asistentzi sarean ez sartzeari: Hala ere, azken urteotan egitarau berri batzuk garatu izan dira eta hauek ohizko iharduketa-bideak aldatzen ari dira.

52. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 Lehenengoa -1. Osasunketa-Zerbitzuak Hirugarren Aldibaterako Erabakiaren arauera erabat sartu daitezenerarte Udalek eta udalez gaindikako erakundeek gai horiei buruz orain dituzten agintepide guztien jabe izaten iraungo dute.

53. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 2. Hiri edo eskualde-mailako zerbitzuak hobeki eta modu eginkorragoz egiteratzeko komenigarri izan dedinean OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuari izendatutako zerbitzu hoien eraentza Udalei utzi edo eskuratu ahal izango zaie.

54. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 3. OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuaren eraentzapeko zerbitzuak eta Udalenak edo udalez gaindikakoenak elkarri behar bezala egokitzeko, horretarakoxe ituneak edo bazkunak egingo dira, zerbitzu hoiek guztiek osoko erapidetza gisa ihardungo dutela bermatzeko bide.

55. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0038 Bigarrena.- Araupide hau erabilgarri deneko gaiak araupetzeko ezein Udal-Araupide edo Arau izan dezaten Udalek, Dekretoan agintzen direnei egokitu beharko dizkiete.

56. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Lehenengoa.- Udalen Egitamuketa Lur-Jaurpidearen eta Hiri-Antolaketaren Legearen Eraberritutako Idazkeran agindutakoari egokitzeke egon dedin artean, landalur gisa zermugatuta dagoen lurra, Dekreto honi dagozkionetarako, lehenengo Ataleko lehenengo zatian esandako lur-sailkaketen balio berekotzat joko da, Araupidetza hau bertan erabilgarri den lurtzat beraz.

57. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Bigarrena.- Dekreto hau erabilgarri deneko gaiak araupetzeko ezein Udal-Araupidetza edo Agintarau izan ditzaten Udalek, Dekretoan agintzen direnei egokitu beharko dizkiete.

58. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Ohitura denez, Gipuzkoako Aurrezki-Kutxa Probintzialak bere lankidetza ematen du probintziako Udalek eta Diputazio Foralak antolatzen dituzten bailarako lehiaketetan.

59. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Gipuzkoako emakume-sektore bati zuzendua dago eta Eusko Jaurlaritza, Foru-Diputazio eta Udalen laguntzarekin kontatzen du.

60. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Jadanik, ereduzko experientzia gisa, martxan dago udal batzutan eta, honela, gizarte moderno batetan dauden beharrizanei dagokien zerbitzu bat eskaintzen da.

61. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 AGINDUA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1.988.eko Irailaren 15ekoa; Bilboko Hizkuntza-Eskola Ofizialaren luzapen bat sortzen duena Getxoko (Bizkaiko) Udalean.

62. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Azaroaren 28koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak emandakoa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Udalen artean, komunikazioetako sistema orokorren eta hiri-parke publikoen edo kultura edo atseden aisirako diren aldeen urbanizatze lanak egiteko hitzarmenak izenpetzeko baseak ezartzen dituena.

63. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 Ekainaren 7ko 158/1988 DEKRETUA, Gizarte-Hirigintzazko azterlanak eta Birregokitze-Egitamu Bereziak egiteko, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro-Sailaren eta Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Udalen arteko ituneak izenpetzeko oinarri-arauak finkatuz.

64. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Toki Administrazioko Zuzendaritzaren 1988.eko Urtarrilaren 7koa; Bizkaia Lurralde Historikoko Lezamako Udalari, bere armarria aldatzeko, baimena emanez.

65. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Toki Administrazioko Zuzendaritzaren 1988.eko Urtarrilaren 7koa; Oyoneko Udaleko izenaren ordez Oion jartzeko baimena emanez.

66. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Toki-Administrazioko Zuzendaritzaren 1988.eko Otsailaren 9koa; Araba Lurralde Historikoko Barrundia Udalari, harmarria hartzeko, baimena emanez.

67. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0084 Bostgarrena Ceuta eta Melilla hiriak Erkidego Autonomikoetan era daitezke bertako Udalek honela erabakitzen baldin badute, beraien kideen gehiengo absolutuak hartutako akordioaren arabera eta Gorte Orokorrek baimendu lege organiko baten bidez, 144. artikuluan aurrikusitako arabera.

68. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 c) Udal-aldaketak dirala-ta, beste herrigune batzuk Udal horreikaz bat egin daitezenean.

69. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 2. Aurreko atalean xedatutakoaren kaltetan ez delarik, ezarpen eta antolamendu-erabaki konkretua onetsia izan ondoren Udalak kontribuzio berezien ordainketa, aurretik eskatu ahal izango du, hurrengo urterako aurrikusitako kostuaren zenbatekoaren arabera.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Horregatik, urtero, udaberrian eta udazkenean udalek kanpaina batzu egiten dituzte arratoiak hiltzeko.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 5.5.1. Jabe-komunitatearen baimena
5.5.2. Etxejabearen baimena
5.5.3. Udalaren baimena.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Zerga hori udalak ezartzen du eta kasuen arabera ordaindu beharreko kuota, Udalak etxeari erosteko unean ematen dion balioaren eta hark aurreko salmentan zeukan balioaren arteko diferentziaren %25koa izaten da gutxi gora behera.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Gure ustez, materialak ikasleen laneko egoeran erabiltzen dutenaren ahalik eta antzekoena behar du izan eta, horregatik, orain arte landu ditugun ikastaroetan (Zientzi gaien irakasleentzako honetaz gainera, Aurrezki Kutxetako enplegatuentzakoa, Udaletako funtzionarientzakoa eta Hezkuntz Administrazioko funtzionarientzakoa) premien analisia in situ egiten dugunean, benetako materiala (gutunak, formularioak, testuak, etab.) biltzen ahalegintzen gara, ariketak haietan oinarrituta prestatzeko.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 4.- Erakunde ofizial eta erdiofizialek osatzen zuten harpidego eta irakurlegoaren oinarri tinko bakarra, eta Gazeta eta iritzi egunkarien egitura nahasia izan arren; Udalak, erregimenduak, kabildoak eta erlijiosoak ziren batipat multzo hau osatzen zutenak.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Horrela gure ordenamenduan hainbat administrazio lurraldetar dauzkagu: hala nola, Estatuko Administrazioa, komunitate autonomoko lurraldekoa, probintziakoa eta udalekoa; eta gainera ez-lurraldetar bezala korporazioak eta erakunde publikoak.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 Erakunde lokalei dagokienez, ez zegoen musulmanen artean erromatarren garaiko udalen antzekorik.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Udaletako administraritzan nahiz ahalmen ekonomikoan toki inportantea zutela egia da, eta alde honetatik zihoala bazterketa suposa daiteke, baina Errege Katolikoek gizarte maila hau kentzean ez zutela ezer irabazten ere egia da.

78. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Hau ezarri behar litzatekeen erakunde publikoei buruz: gutxiengo batek Udal eta Hauzitegietara mugatzen du (5,6 %), baina gehiengo handienak (77,9 %).

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0075 Azken gauean, udalak gala-dantzaldi bat eskaini zion, zeinetara joatea desenkusatu baitzen paseoaren nekearengatik.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Baina hogeitazazpigarren urte hartan, Antxietako udal bibliotekari postua suertatu zen libre, oposizio batzuren ondoren, Imanol izendatzen zutelarik.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Gehienetan, azken garai hartan bereziki, zitua bazen, udalari saltzen zion alondegirako.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Portugaleteko Udalak ere itzultzaile lanpostu bat betetzeko epai-mahaian Euskaltzaindiko ordezkari bat egotea eskatzen du.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Baina egoera argitu denean askoz errezago izan zaie Udalei euskaltegiak zabaltzeko erabakia hartzea.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Egoera argitu denean askoz errezago izan zaie Udalei euskaltegiak zabaltzeko erabakia hartzea.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 - Eskualdeko irakaskuntzaren desarroiloa bultzatuko duten erakunde publikoak (Udalak Diputazioa eta Administralgoa).

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 EL TRANVIA A PASAGES Izenburu horrekin publikatu zuen La Semanak, 1884ko Otsailaren 17an, García jaunaren proiektuari zegokion txostena, Trevijano jaunarenari kontrajarria: Hiri honentzat hain baliozkoa den arazoaren ardura haundiaz begiratuta, udalera aurkeztutako proiektuetako baten berri ematea suertatzen zaigu.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Eta horrela jarraitu behar zuten Konpainiarekin zerikusia zuten guztiek, Udalarekin kunplitzeko baldintza pleguaren arauak bete nahi bazituzten, baimena ematerakoan Udalak berak bai zion, 1887ko Martxoaren 9an, baimen hori 60 urtez ematen dela, horiek igarota burdinbidea Udalarena izango baita, esplotazio egoera onean eta eduki lezaken materiale finkoaz.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 1920ko Otsailean Obras Públicasetako Buruzagitzak tren honen indargabetze agiria bidali zuen Udalera, honek aditzera eman zezan, zerbitzu jarraitua uztean Europako Gerrateak honetan eta beste enpresa eta negozioen gainbeherapenetan izan zuen eragina azalduz eta erabaki hori Hiriaren kaltetan irtengo zela azpimarratuz, gure herriak zuen bizibide nagusia zen turismoa zabaltzeko ateak itxiz.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Udal Euskaltegia Udal Euskaltegia 1982.eko Abuztuan sortu zen orduko Legazpiko udalaren erabakiaz, gure herriaren euskalduntze eta alfabetatzerako erakunde bezala, hots, helduen euskararen irakaskuntz zentrua.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0116 Udaltzaina = Udala zaintzen duena.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Oraingoz taldekoentzat ikastaro bat egingo dugu eta gerora hor dago Ondarroako Udal Antzerki Eskolaren proiektua....

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Oraingoan Azpeitiko udala gertatu zen antolatzaile eta beste zenbait udalek ere oharturik antzerkiak duen garrantziaz herri baten bizitasunean hasi da Antzerti Lehiaketak ere antolatzen, adibidez, Santurtziko Kontzejua, eta 1984. urtean zazpi lan aurkeztu dira sarituen artean zaharrak eta gazteak aurkitzen direla: A. Zubikaray, M. Minaberry, I. Ugarteburu eta E. Martin.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 Eztabaida eta errebindikapen-giroa udaletara zabaldu zen: ETBri txaloak jotzeko eta Telenorten ere euskara exigitzeko mozioak eginez.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Baina, azkenean Udalak, bere auteketarako, funtzionamendu, gorajotze, ordezkaritza eta botereentzako Estatutik etortzen ziren legeak betetzen zituen....

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 1. Udal bakoitzean, gurasoek erabaki dezatela zer behar den, irakaskintza laikoa ala kongregaziotarra.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0031 1608.ean Iruineako udalak Trinitateko praileei Heritegia zuzentzeko ez zien baimenik eman, ohizko euskararen jakitun ez zeudelako.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Hiritarrek erarik hoberenaz zaintzeko, Kostituzioek lurralde banaketa egiten dute, probintziak direla, distritoak, udalak, etab (ikus Hiria).

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 1) territorio nazionala /2) estatu federalak edo erregioak /3) probintzi edo departamenduak /4) udalak.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Badira lur sailak nonahi, eta orduan udalaren baimena behar da edo nagusiarena eta badira ere toki hornituak edo ekipatuak, kanping izena dutenak.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Zati haundi bat udaletako obligazioetan.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Etxealdearen bakardadetik hiri-giroko harremanetara, udala edo munizipioa oinarritzat duelarik.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Guiard-ek XVen mendea amaitzerako Bilbaon merkatari eta itsastarren arteko oligarki taldea finkaturik zela, dio, udalaren kontrola hartuaz: eta gisa berean, xehatzen du Kortazarrek, gertatzen zela gainetiko Bizkaiko herrietan.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Bestalde, Euskal probintzietako, Nafarroa barne, udalen berriztatzea, bakoitzeko foru eta usarioen arabera egingo da.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 Goiherriko udal edo herri guztiak aztertzen ditu, Abaltzisketa eta Legorreta aparte.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 1.0.2. Tamaina nagusienak Beste atal batzuetan emandakoa bide dela, ezagunak ditugu jadanik Goiherri bailararen hesparru eta lur tamaina, osatzen duten 19 udalei gagozkielarik.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 Tamaina hauen xehetasunak, udal bakoitzeko, 0.1. kuadroan datoz.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Bailarako udal guztietako komertzioa zuzenean ezagutzeak, ezagugarri orokor batzu aurkitzeko bidea ematen du.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Komertzio mota hau, askotan landa jendetzaren autokontsumoak dakarrena da, eta, batipat, bailarako 41.808 biztanleak 19 udaletan barreiaturik egoteak.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 Hona bada. Bailarak, jende guztiari kasu egiteko, bi Anbulatorio (Beasain eta Lazkao) ditu, eta bailarako 9 udaletan finkaturiko 9 midiku kontsultorio.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Era horretan, ikasle bakoitzaren profil bat egin zen; adibidez, hauetako bat abokatua zen eta Udaleko idazkari.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Eta hori Administrazioaren betebeharra da; edo Udalarena edo Diputazioarena edo Jaurlaritzarena.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Euskal Lurralde Autonomoari dagozkion izen geografikoen normalizazioari buruz lege honen 10. artikuluak, bere lehen lerroaldian, lurralde, udalen...... izendegi ofizialaren aipamena egiten du eta zera dio: Autonomia Elkarteko lurralde, udal, herri, geografia-gorabehera, hiribide eta, orohar, toki-izen guztien izen ofizialak Jaurlaritzak, Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek edo Toki-Erakundeek finkatuko dituzte, bakoitzak berari dagokion aginte-eremuaren barruan eta, beti ere, jatorrizko izen euskaldun, erromantzezko edo gaztelaniazkoari, hizkuntza bakoitzari dagokion idazkeraz men eginez.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Euskararen erabilpena Arauzkotzeko legea (10. artikulua) Positibotzat jotzen dugu lehenengo zatian izaki geografiko-mota ezberdinak zehaztea (lurralde, udal, herri, geografia gorabehera, hiribide...) eta bereziki hiribideei dagokiena sar dezatela ampsup10;.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Gernika-Lumoko Udalaren gutuna jaso da, bertako Euskal Jaiak egin zireneko ehunurteburua dela-eta antolatu nahi diren ospakizunei buruz harremanetan egoteko edo ordezkari bat izendatzeko eskatzen.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Igorreko Udalak itzulpen lanbiderako konkurtso deialdia iragarri duenez, epai-mahairako ordezkari bat eskatzen du.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Zarauzko Udalak sorturiko VII. Xabier Lizardi literatura sariaren mahairako ere, lehendanik bertan ibilia denez, J. M. Lekuonaren izena eman da.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Oiartzungo Udalak Manuel Lekuona euskaltzain ohiari omenaldia eskainiko dio uztailaren 29tik abuztuaren lehenera bitartean, haren heriotzearen I. urtemugakari.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Beste estudio historiko batzuren artean, bilduma interesgarria dugu, Udal Aurrezki-Kutxa Munizipalarekin elkarlanean argitaratzen duena, Andoaini buruzko bibliografian hutsune biziki meritugarri bat betez: El Plazaola Tren txiki Miren Esnal eta Amaia Amustxastegi-rena (1. zk.); (2. zk.); (...).

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0005 Aurtengo Maiatzean Juan Antonio Ubillosen heriotzaren bigarren mendeurrena zela eta, haren jaioterri Amasa-Billabonako udalak haren Kristau_Doctrina berriz argitaratzeko asmoa zuela jakitean, erregu txiki bat egiten ausartu ginen: ager zedila, bai, antzineko testua zen-zenean eta hitzik ez letrarik aldatu gabe, baina aldi berean sarrera gisako solasez jantzia, han idazlearen berri irakurleari emanez eta liburua behar zuen oharrez eta argitasunez aberastuz ikerlariaren eta irakurle soilaren faboretan.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0068 Adibidez, elebakartasunean bizi nahi duten udalen iniziatiba bezalakoak sortuz eta indartuz.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Zehaztasun txikietara heldu gabe zerbait azaldu nahi dugu udal mailan gertatzen denaz tipologia eta azuga kopurua dela eta.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Lehenengo eta behin Bizkaiko hamaika udaletan bakarrik kokatzen da, imitorioan agertzen diren azugen ia erdia.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Aipatutako Carranza-tik at (Asón ibai arroa) udal horietako azugen tipologiari so eginaz, hiru adibide azalduko ditugu.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Ikus daitekeenez joerarik hedatuenaren aurkako adibideak ditugu udal horiek.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0028 Eginkizunak: - Berariz gaitutakoak (Udalei teknika-laguntza ematea).

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Euskal Sektore Publikoa, Euskadin ematen diren antolamendu politikoko maila desberdinei dagozkien Sektore Publikoek osatua dago (Estatuari dagozkionak salbuetsiz alegia), hau da: Komunitate Autonomoak, Lurralde Historikoetako bakoitzak eta Udalen antolamenduak.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 Aurreko arauetatik kanpo bazaude eta zure gisara akanpatu nahi baduzu, eska iezaiozu baimena lurraren jabeari edota dagokion Udalari.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 - Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako udalen batean erroldaturik egotea.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0057 - Arrandegia jartzeko eta irekitzeko Udalaren baimena eman diezadazula.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Apirilean eta Maiatzean zehar, Udalaren Biztanle Erroldaren berritzea egingo da.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Udalak informazio guzti hori eguneratzeko beharra du, erroldaren berritzearen bidez.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Gainera, erroldan egoteak eskubideak ematen ditu, besteak beste, Hauteskunde-Zentsuan barnesartuta, udalaren eskola-postuetan onartua izatekoa, zerbitzu publikoak (haurtzaindegiak, kiroldegiak, udal ongintza, txertaketak...) erabiltzekoa, zenbait jabetza komunalez baliatzekoa, eta abar....

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Eraentza Lokalerako Oinarrien Legeak, norbera bizi den udalean erroldatuta egoteko obligazioa ezartzen du.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Kirolaz, arteaz, zineaz eta beste hainbat gauzataz zerbait esaten da ondoko orrialdeetan (Diputazioaren eta Turismo eta Ekintzetxearen memoriak, eta beste hainbat erakunderenak, eta batez ere, Donostiako Udalaren Boletín de Información Municipal paregabea, garai horretan José Mª Donosty-k hainbesteko joranarekin gidatu zuena, preziorik gabeko datu-iturri dira).

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 1963ko azken hiruhilekoan Donostiako Hirigintzako I. Ihardunaldi Internazionalak ospatu ziren Udalak eta Vasco-Navarroko Arkitektoen Kolegioak antolatuta.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Udalak eta Elizak ere jasotzen zuten beren partea.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Udalak, berriz, hainbesteko bat jasotzen zuen eta ordainetan, kaia, portua eta inguruak txukun mantentzeko eginkizuna zeukan.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Setiatze horiengatik Bizkaiko hiriburuari Gainditu gabeko Hiribildua titulua eman zitzaion, eta Udalan Txit Gorena tratamendua.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 - Lau urtero, 18 urte betetako herritar guztiok pertsona batzuk aukeratzen ditugu udala zuzen dezaten.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Hau da Udaleko agintari gorena.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Udaleko zinegotzi-kopurua udalerriko biztanle-kopuruaren araberakoa izaten da.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Horrela, Bilboko Udalean 31 zinegotzi dauden bitartean, bat bakarra dago Bizkaiko Arakaldon.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 - Alkatearekin eta zinegotziekin batera, udal funtzionariek ere egiten dute lan: kontserjeak, bulegariak, abokatuak, telefonistak... Hauek gabe, Udalak ezingo luke funtzionatu.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 - Alkatea eta zinegotziak dira Udala zuzentzeaz arduratzen direnak.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 - Hainbat udal funtzionarik ere egiten du lan Udal barruan.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 5. Osatu ondorengo eskema hau: UDALEAN LAN EGITEN DUTEN PERTSONAK (...) eta (...): zuzentzen dutenak dira.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 6. Ikertu eta erantzun: Zenbat zinegotzi daude zure herriko Udalean? Nola du izena alkateak?.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Badakizu... Euskal Herrian udalerri asko dagoela herri bat baino gehiagoz osatuta? Honelakoetan udal bat bakarra egoten da guztientzat, biztanle-kopuru handienekoan hain zuzen.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Esate baterako, Amurrioko udalerria hamaika herrik osatzen dute, eta Amurrion dago Udala.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0169 Batzarre Nagusiak, 4 urtetik behin hautatutako udalen ordezkariz eratuta daude.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 Udalen gainetik Merinaldea ageri da.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Irizpide logiko batetik badirudi zenbait kasutan bederen euskalki hauek ere aintzakotzat hartu behar direla, mundu juridiko-administratiboaren zenbait kasutan (bulego profesional edo publikoetan, jendetik hurbilen diren lehiatiletan ahozko erabileran eta abar, ahaztu gabe, gai honetako Udalen problematika aparta, Administrazioaren lehen maila den aldetik) onargarri izango bait litzateke euskalkien erabilera hori, gutxienezko standarizazio baten barne, banaketarako baino, geroko batuketarako aurrepausu bezalaxe.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0024 AIZKORRITXO MOTA: Trikuharria ZB.: 024 SIGLA: Aiz-A. Ko. UDAL.: Urbiako Partzoneria MAPA-ZB.: 113-2.24.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0044 UNANABI MOTA: Tumulua ZB.: 044 SIGLA: AB-Un. N. UDAL.: Idiazabal MAPA-ZB.: 113-2.44.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0064 UELOGOENA SUR MOTA: Trikuharria ZB.: 064 SIGLA: Ar-U. S. UDAL.: Enirio-Aralar Mank. MAPA-ZB.: 114-1.64.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0084 MOA MOTA: Tumulua ZB.: 084 SIGLA: Bel-M. UDAL.: Elduain MAPA-ZB.: 89-2.84.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0104 UDAL.: Bergara. MAPA-ZB.: 63-3.104 ZB.: 104.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0124 MUNAIN MOTA: Tumulua ZB.: 124 SIGLA: E-Mu UDAL.: Aia MAPA-ZB.: 64-3.124.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 UDAL.: Elduain-Hernani MAPA-ZB.: 64-4.144 KOKAPENA Onyi-Mandoegiko megalitotegia. Elduain-Hernani.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0164 BASATE MOTA: Harrespilak ZB.: 164 SIGLA: O-Ba UDAL.: Oiartzun MAPA-ZB.: 65-1.164.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0184 UDAL.: Enirio-Aralar Mank. MAPA-ZB: 89-3.184.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0204 LOATZU I MOTA: Trikuharria ZB.: 204 SIGLA: A-L. I. UDAL.: Aia. MAPA-ZB.: 64-3.204.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0224 UDAL.: Orio. MAPA-ZB.: 64-1.224 KOKAPENA Igeldo-megalitotegia. Orio.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Garaiz gabiltza oraindik zutik dirautenen zentsua osatzeko, eta dagokien udalen aurrean babes egitasmo bat garatzeko, hondar egoerara bilakatu baino lehen.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Arkitektoen arteko erantzun eta kontraerantzunak, Obretako Junta, Udala, Madril eta jabeen artekoak..., etengabe gurutzatu ziren, bata bestearen ondoren, tarte luze hartan... Jabeen interesak garaile atereaz, azkenean.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Gaurregungo historigileek, Donostiari eta, kasuan kasuko, Bilbori dagozkiola, Udalak eta Merkatal Batzordeak batera Probintziaren aurkako kontraldien baitan burgeseria liberalaren interesak zeutzatela hartzen dute haintzakotzat.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Udalaren aldetik, besteak beste, Joaquin Javier de Echague, Joaquin Mendizabal eta Jose Brunet izan ziren zinatzaileak.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Aduanen edozein aldakuntzari erabateko ukapena emango zioten Batzarreen aurrean hiriko ahaltsuek aurkeztutakoak porrot eginik, Gipuzkoan lortezina zitzaiena Madrilen eskatzera abiatu ziren Udala eta Merkatal Batzordea.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0087 HBk, bere aldetik, alderdi ekonomikoan zentratzen zuen bere azterketa, eta nola ez zuen Astigarragaren bideragarritasun ekonomikoan sinesten, bigarren maila batera pasatzen zuten gai hori, eta uste zuen Astigarragan ematen zen ekipamendu-falta konpontzera zuzendutako erantzunak Donostiako Udalaren aldetik lortzeari eman behar zitzaiola lehentasuna.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0087 EAJren zatiketaren ondotik 1986ko urrian sortutako alderdi honek, Udalaren Aldeko Batzordearen aitzindari izanez eta Udalaren Aldeko printzipio berberak defendituz jarraitu zuen, alderdi zaharrean egin ohi zuen bezalaxe.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0087 Eusko Alkartasunako kideek, SIADECOren ikerketa sozio-ekonomikoan, Astigarragaren antzeko aurrekontu-ezaugarriak zituzten udalerriekiko azterketa konparatiboetan eta astigarragatarrek udalaren banakuntzaren alde azaldu zuten postura argi eta garbian oinarrituz, lehendabizi banakuntza lortzea markatu zuten helburu bezala, geroko batean udalerriaren eraikuntzari ekiteko.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0109 Iharduera ekonomikoko sektoreen barruan merkataritza eta zerbitzu sektoreak lehen mailako lekua hartzen udal honetan.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0109 Oinarrian, merkataritzara, ostalaritzara eta konponketetara zuzenduriko iharduera sailen nagusitasuna somatzen da: elikagaien salmentara dedikaturiko iharduerek, tabernek eta jatetxeek hartzen dute udaleko establezimenduen portzentaiarik handiena.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 HIRIGINTZA ETA OBRAK Zerbitzu honetako langileek urte asko daramate elkarrekin lanean Udal honetan eta oso ondo moldatzen dira beraien artean.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Etxean zenbait berrikuntza egin ahal izateko, baimena eskatu behar zaio Udalari.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Aipatuko dituen arrazoiak aztertu ondoren kontzesio amaieraren edo jarraipenaren alde Udalak erabaki beharko du.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 1.911. urtean Azpeitian, zezenplaza berriz errentan eman baino lehen, Udalak lurrean zerrenda bat harriztatzea erabaki zuen, bertan idiprobak eman zitezen.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 Udalak ordainetan bi urteko errentak ez zizkion kobratu.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 1.911. urtean ordea, Udalari subentzioa eskatu zion, Kastor Jauregibeitia saninaziotan bi korridatarako kontratatu nahi zuelako.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 Horregatik Ezeiza jaunak 1.000 pezeta eta sarreren prezioak zertxobait igotzeko baimena eskatu zion Udalari.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 Udalak urteko errentarik ez kobratzea erabaki zuen, eta Kastor Jauregibeida kontratatu zuen Luis Ezeiza enpresariak.

182. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Jose Luis Gorrotxategi. Arrasate`ko Udalaren trofeoa, Jose Antonio Ardanza`k.

183. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Arrasate`ko Udalaren trofeoa, zera da: Sebero Altube`ren urteurreneko zillarrezko medalla bat.

184. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Anjel Larrañaga. Donostia`ko Udalaren trofeoa, Jesus Mari Alkain`ek.

185. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0102 Xanpun. Gernika`ko udalaren trofeoa, Jose Antonio Arana`k.

186. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0014 Lurrez, 202 km2 besterik ez ditu ta 49 erri bi Udaletan bildurik.

187. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0014 Udalok, Trebiño ta La Puebla de Arganzon dira.

188. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Ikus ditekenez, debekua gau-ikuskizunei bakarrik zegokion, da ala, 1776-an, Tolosako Udalak San Juan egunez xexenak izatea erabaki zuen.

189. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0102 Hunela egin zuten eta berehala Hudaleko Bibliothampecirc;karen ondoan zegozen, eta Irenek Poortersloge erakhusten zeraukon.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 ARRASATEKO UDALA IRAGARKIA

191. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoru hau Udalari lagako zaio, honek, dagokien Organismo Eskudunen eskueran jarriko dituelarik, dagokionean.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoru hau Udalari lagako zaio, honek, dagokionean, Bide Sistema Orokorrari loturiko adierazi erabilerak baimendu ahal izango dituelarik.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru hau behar bezala urbanizatuta lagako zaio Udalari, hau bere mantenimendu eta kontserbazioaz arduratuko delarik behin bidezko garantia epeak iraungi ondoren.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru hauek Udalari lagako zaizkio beren ertzak behar bezala urbanizatu eta bere barnealdea partez zuhaizturiko berdegune gisa tratatu ondoren.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru hauek Udalari lagako zaizkio beren ertzak behar bezala urbanizatu eta bere barnealdea partez zuhaizturiko berdegune gisa tratatu ondoren.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Lurzoru hau behar bezala urbanizatuta lagako zaio Udalari.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 5.- Partikularrak beren eraikin eta lursailen mantenimendu egokira beharturik geratzen dira, egoera on egoki eta iraunkor hori erdiesteko bidezko diren exekuzio aginduak eman ditzakeelarik Udalak.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Hedadura: Lurzoru Urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote Udalari Sektore bakoitzeko probetxamenduaren %10a.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Udalak, kasuko zirkunstantziak ikusirik, %50era arte murriztu ahal izango du lizentzia berriari dagozkion tasa eta eskubideen zenbatekoa.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Lizentzia berriaren eskubide eta tasak ere, %50eko mugara arte murriztu ahal izango dira, Udalaren erizpideari jarraiki eta kasuko zirkunstantziak kontutan hartuz.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 27ko 1.154/1989 FORU DEKRETUA, zeinen bidez, zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren eta beraien emanketarako jartzen diren oinarrien arabera dirulaguntzak eskatzen dituzten, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzen den.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Elkarte hornidura, esparru publikoetarako zuzendutako zoluaren edo eraikinaren erosketako edo, hala denean, ondare publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitze lanen egiketako gastuei aurre emateko diru laguntzak eskatzen dituzten eta zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzea, helburu honekin Arabako Foru Aldundiaren Aurrekontu Orokorretan, 60.12.731 Partida, izendatutako 53.360.000 pezetatako fondoaren kontura, jarraiango oinarrietan jartzen den baldintzen eta prozeduraren arabera ELKARTEKO HORNIDURA EDO ESPARRU PUBLIKO BEZALA ERABILTZEKO ZOLUAREN EDO ERAIKINEN EROSKETARAKO ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 LEHENENGOA.@- Elkarteko hornidura edo esparru publikoetarako zuzendutako eraikinak eta lurrak erosteko dirulaguntzak emateko eskatu ahal izango dute, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udalek edo Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoek, Udalerrian, bai hirilurretan bai landalurretan kokatutako multzoen Birregokitze Bateratutako Eremu bezala aitorpen espedientea hasia den, zeintzu, bere izakera historiko edo kulturalaren balioagatik baita ondare urbanizatu eta eraikitakoaren degradazio baldintzagatik, bere babespenerako, kontserbaziorako edo hobekuntzarako zuzendutako Administrazioaren ekintza berezi bat behar duten, Eusko Jaurlaritzaren aipatutako 278/1983 Dekretuan agintzen denaren arabera.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Dataren egunean Hirigintza eta Arkitektura Saileko Foru Diputatu Txit Argiak Foru Agindu bat eman du, zeinaren aginduzko zatia jarraian argitaratzen bait da: Lehenengo. - Legutianoko Udalak erapidetutako, bertako Udaleko Udal Egitamuketaren Arau Ordezkoak espedientea behinbetirako onartzea, jarraiango baldintzekin.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Bigarren aldia: Etxebizitzetarako eremua, zeinen urbanizazioa eta eraikintza lehen aldia amaitu dela Udalaren aurrean egiaztatu arte ez dira hasiko.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Leioako Udala ALKOHOLDUN EDARI ETA TABAKOAREN KONTSUMOA MUGATU, AURRIKUSI ETA KONTROLATZEKO ORDENANTZA ARAUPETZAILEA.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 4. Art. Udalaren Planeamendu integralerako bitartekoek esaterako Hiri Ordenamendurako Plan Orokorrak, Hirigintz Planeamendurako Arau Subsidiario eta Oinarriak, hala nola Planeamendu horretarako gainerako exekuzio bitartekoek dentsitate, kokamendu, distantzia, ezaugarri eta establezimendu motei buruzko erizpideak barne hartuko dituzten orientazio modura.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 b) Udalekoak ez diren establezimendu, instalazio nahiz ihardueretan eta Udalekoak ez izanik Udal Administrazioak horien kudeaketan edo etekinetan parte hartzen duenekotan bete dadin egintza bereziak burutzea.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 7. Art. Udalekoak ez izanik Udal Administrazioak horiek kudeaketan edo etekinetan parte hartzen duen establezimendu, instalazio nahiz ihardueretan aurreko artikuluko neurriak har daitezen saiatuko da Udala.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 HIRITARREN KOLABORAZIOA BULTZATZEKO NEURRIAK 11. Art. 1. Hiritarren ekimena bultzatu eta lagunduko da, Udal honen lokalak eta gainerako bitartekoak horrela nahi duten pertsonen esku utziaz.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 2. Udalari honi buruzko ekintzak iradoki edo eskatzen dizkioten eskaera guztiak Udal Batzarre Osoari aurkeztuko zaizkio egiten den hurrengo sesioan, interesatuari horren eta, kasua balitz, hartuko den ebazpenaren berri emango zaiolarik.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 13. Art. Amankomuneko arazoak dituzten beste Udal Administrazioekin hala nola Lurraldeko eta Autonomi Elkarteko Administrazioekin eta, Ertzaintzarekin bereziki, kolaborazio harremanak sor daitezen saiatuko da Udala.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 15. Art. Ordenantza honetako arauhausteak Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legeak ezarritako moduan zigortuko dira, Udalaren beraren ahalmenak edo, kasua balitz, Gobernuak delegatu dizkionak erabiliz.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 AZKEN XEDAPENA Ordenantza hau Udalak behin betirako onartu eta testua Lurraldeko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren 1990ko urtarrilaren 1ean hasiko da aplikatzen eta indarrean segituko da indargabetzea edo aldatzea erabakitzen den arte.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Julio Garizar Alonso jaunak, Mungiako Udalak Berriaga Basoko Urbanizazioko mantenimendu gastuei buruzko 1984eko otsailaren 15eko premiamendu probidentziaren aurka jarritako birjarpenezko errekurtsoa ebaztean hartu zuen 1984eko ekainaren 6ko erabaki baten aurka eragindako 84/1.577. ekonomia-administraziozko erreklamazioa behar bezala ebazteko, eta Auzitegi honek interesatua hil delakoaren berri izanik, abuztuaren 20ko 1981/1.999. Erret Dekretuaz onetsitako Ekonomia-Administraziozko Prozedurari buruzko Araudiko 120. artikuluan aurrikusitakoarekin bat etorriz, dei egin biezaie hildakoaren ordezko legez ager daitezen, horrelakorik egingo ez balute, erreklamazioa iraungitzat eta espedientea amaitutzat joko litzatekeelarik.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 8. art. Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren ordezkaria Udal Eskola kontseiluan, Bilboko Udaleko Enpresa Komiteak proposatuko du.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Udaleko hauteskunde sindikaletan Hauteskunde mahai ezberdindua balego, ordezkaria izendatzeko hauteskunde mahai horretako emaitzak baino ez lirateke kontutan hartuko.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 9. art. Barrutiko Eskola kontseilu bakoitzeko administrazio eta zerbitzuetarako langilegoaren ordezkariak Udaleko Enpresa komiteak izendatuko ditu berau osatzen duten erakundeen artetik eta Hont sistemaren arabera, 8 ordezkariak bete arte.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 Hauteskunde mahaia eratzea ezinezkoa balitz Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari berehala jakineraziko litzaioke.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Sopelanako Udala IRAGARKIA.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bertsolarien goraipuak eta bertsozaleen txalo beroak jaso ondoren Donostiako udalaren, Bertsolari Elkartearen, Nafarroako Bertsolari Lagunen eta abarren opariak hartuko dituzte Bautistak eta Xalbadorrek.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Erronkariko udala eta tenore nafarraren oinordekoekin batera. Nafarroako Gobernuak Julian Gaiarre fundazioaren iharduera bultzatzeko agiria sinatu

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Nafarroako Foru Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Sailak eta Erronkariko Udalak Julian Gaiarre fundazio edo patronatua eratzeko akordioa jasotzen duen agiria sinatu zuten, joan den urtarrilaren 19an.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Dokumentu horren arabera, Gaiarreren oinordekoek, Erronkariko Udalak eta Foru Komunitateko Gobernuak entitate bat sortzeko asmoak azaltzen dituzte, bere eginkizunen artean azpimarratzekoak izanik, tenore nafarraren oroimenezko ekintzak antolatzea; Julian Gaiarrek utzitako patrimonio kulturala eta emaitza, erosketa, berreskuraketa edota inbertsio berrien bidez patrimonio horretan sar litezkeen ondasun guztien babesa: eta sinatutako agirian agertzen diren ekintza eta egitarauak bete daitezen arduratzea.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Nafarroako Jauregian burutu zen sinatze ekitaldian Roman Felones Hezkuntza eta Kultura Sailburuak eta Valerio Zoko Erronkariko alkateak parte hartu zuten, Julian Gaiarreren loba eta Agustin Anaut, Erronkariko Udaleko idazkaria aurrean zirelarik.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Aipatu etxean gordetzen diren gauzak ere patrimonioan sartuko dira, baita hiriko beste tokiren batetan udalaren zaintzapean gorde eta familia edota oinordekoen jabetze direnak ere, hauek Museora eramango direlarik.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azpimarratzekoa da, bestalde, udal askok laguntzak edo bekak eman dizkietela UEUn parte hartu dutenei, eta, hiriburuei dagokienez, badirudi Bilboko Udala dela deus eman ez duen bakarra.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskaltzaindiako idazkari den Jose Maria Satrustegik aurkezpena eta goizeko bileraren berri eman ondoren, Oiartzungo alkateak, Jon Iñarrak, hartu zuen hitza Juan Mari Lekuonaren Euskaltzaindiratze horrekin bai udalak bai Oiartzun herriak hartu duen poza adieraziz, Juan Mari Lekuona omentzea esan zuen alkateak neurri batean Oiartzun osoa omentzea bait da.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 DONOSTIAKO UDALA. TAO DEPARTAMENTUA T.A.O.REN TRUKE EGITEKO ARAUAK

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Herri euskaldun baten moduan bizi eta antolatzeko, zenbait urrats eman ditu dagoeneko Herri Batasunak Ondarruko Udalean, oharrak dioenaren arabera.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Alde batetik, EHEren mozioari baietza emanez, euskara hutsez funtzionatzen ahalegintzeko konpromezua hartu zuen Udalak duela zenbait hilabete, beste alderdiak ere bat zetozelarik.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Geroztik, euskararen udal ordenantzak ere aurkeztu dizkie Herri Batasunak udaleko beste alderdi politikoei.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ordenantza hauek onartuz, urte gutxitan Udalak euskara hutsez funtzionatzea lortuko litzateke, Herri Batasunak aditzera eman duenaren arabera.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Dena dela, Ondarroa herri euskalduna herriko sarreretan jarritako slogan polita baino askoz arazo serioagoa dela frogatzen digu gure Udalak, dio HB-k.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Osakidetzak abuztuaren 29an Zumaiako udalari bidalitako gutun batetan herriko ur sare munizipalak ez zuela edateko kalitaterik adierazten zuen, azken bi hilabeteetako ur analisien ondorioz, batzuetan kloro eskasiagatik eta beste batzutan bakterioen kutsadura.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Herriak erabiltzen duen uraren berri informazio sakona behar du eta ezin zaio informazio hau ukatu, udal batzuk nahi duten bezala.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Udaleko zerbitzu batzordeak aditzera eman duenez, herriko zenbait iturri publikoetara doan ura kutsatua egon daiteke.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Guretzako oso inportantea da eskualde mailako erakundeen oneritzia eta udalena ere bai, zer esanik ez, herri bakoitzean ikastola bat sortu eta indartzeko udalaren laguntza ezin bestekoa baita.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Kultur, kirol eta hezkuntza elkarteek dirulaguntzak eska ditzakete udalean

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Zarauzko Udaleko Kultura, Kirol eta Hezkuntza Departamentuaren aurrekontuak 1.990 urterako diru irabazia helburutzat ez duten entitateei eskeiniko zaizkien subentzioetarako partidak onartu ditu eta beraz, aipatu elkarteek dirulaguntzak eska ditzazkete udalean.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Udalak argitaratu dituen oinarrien arauera, herrian beren ekintza aurrera daramaten eta Gasteizko Erregistroan izena emanda eta legez eraturik dauden kultur, kirol eta hezkutz elkarteek jaso ditzakete.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Kultur eta kirol elkarteei dagokionez, alde batetik, kultura eta kirol arloan eskatzailea den elkarteak jarraipen eta egonkortasun frogatua izan beharko du; bestalde, aurkezten den urteko egitaraua, garatuko den alorraren lagungarri izatea eta azkenik, proposatzen den egitarauarekin ongarri suertatuko den pertsona kopurua eta ekintza eta bazkide kopurua zehaztu beharko da; honekin batera, ondorengo faktoreak izango dira kontutan: biztanleari orokorki aurkezten zaion egitarauaren zabalpena, taldearen jarraipena bermatuko duten arduradunen osaketa, udalak ezartzen dituen erizpideen arauera, ekintzaren garapenean euskararen erabilpena eta azkenik, Zarauzko udalaren egitarauarekiko elkarte eskatzailearen lankidetza.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Hartzaileen betebeharrak Interesaturik dauden kultur eta kirol taldeek ondorengo dokumentazioa bidali beharko dute udaleko Kultura, Hezkuntza eta Kirol Departamendura: Gasteizko Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria, nortasun identifikazio fiskalaren fotokopia, oinarri hauekin batera doan subentzio eskaera eredua betetzea, eta aurreko urtean jasotako subentzioari eman zaion erabileraren justifikazioa.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Elkarte guzti hauen subentzioen ordaina, berriz, 1.991ko otsailean egingo du udalak.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urretxu-Zumarragako Erri Kirol Alkarteak, Urretxu Zumarragako Udalen babesean, Gipuzkoako Aizkolari Txapelketa eratu du.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 BEASAINGO UDALA IRAGARKIA Beasaingo (Gipuzkoa) Udalean kale garbitzaile baten lanpostua jabegoz betetzeko Lehiaketa-Oposaketa Publikoaren deialdiari buruzkoa.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beasaingo (Gipuzkoa) Udalak, E Grupoan eta Zerbitzu Berezietako Subgrupoan sailkatua egon, 1,3 proportzionalitate eta koefiziente mailari dagokion soldataz hornitua, aparteko soldatak, hirurtekoak eta Korporazioak jarritako gainerako osagarrizko ordainketak dituen kale garbitzailearen lanpostu bat jabetasunez betetzeko Lehiaketa-Oposaketa bateko deia egiten du, 1988.eko Otsailaren 1eko 19 zbk. duen Gipuzkoako Buletin Ofiziala-n jartzen diren Baseen esanera, buletin horretan argitaratuko direla hurrengo iragarkiak ere.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 DONOSTIAKO UDALA IRAGARKIA, Tenis Ondarreta Udal Fundazio Publikoaren instalakuntzei buruzko Barne Erreformaren Plan Berezia behin betirako onesteaz. (Hutsen Zuzenketa).

249. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Irailaren 10eko 2618/66 Dekretuan (Urriaren 24eko BOE), Musikako Kontserbatorioen araudi nagusian eta Estatuak irakaskuntza alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari zerbitzuak eskuratzeari buruzko Abenduaren 30eko 3195/80 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak proposamena egin ondoren eta Jaurlaritza Batzordeak 1988.eko Maiatzaren 3an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT: Artikulu bakarra.- Jesús Arambarri Musikako Udal Kontserbatorioan ematen diren Oinarrizko Graduko musika irakaskuntzei baliotasun akademiko Ofiziala ematen zaie 1987/88 ikasturtetik aurrera; Kontserbatorio horrek Bilboko Sorkunde kaleko 17an du egoitza eta Bilboko Udaleko Organismo Autónomo Local Centro de Enseñanzas Musicales de grado elemental delakoa da bere titularra.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Hiri honetako Udalak suztatu eta izapideratu du espediente hau

251. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 - Lizentzietan jasotzen diren baldintzak betetzen diren edo ez, udalaren zaingopekoa denari buruz, dagoen kontraesana kentzea.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRUNGO UDALA AKORDIOA, Udaleko Osoko Bilkurarena, Udal Osasun-Kontseiluaren ihardueraren esparrua eta arauak kudeatuko dituen Arautegiaren hasierako onarpenari buruzkoa dena.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal T. Gorenak igaro otsailaren 22an egindako Osoko bilkuran Udal Osasun-Kontseiluaren ihardueraren esparrua eta arauak kudeatuko dituen Arautegiaren hasierako onarpena onartu zuen, eta hogeitamar egunean jendaurrean jarriko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarpen hau azkenengo argitara dadin biharamunetik kontetan hasita, elkarteek edo norbanakoek, bere eskubideen arabera, alegazioak aurkez ditzaten.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udaleko osoko bilkurak, 1989.eko maiatzaren 4ean, Udal-Igeritegietako instalazioak Kudeatu, Ustiatu eta Zaintzeko Zerbitzua akuratzeko Ekonomia eta Arduralaritzazko Baldintzen Zerrendak onartu zituen, beraz, herri-argipideketara ateratzen da, iragarpen hau argitara dadin egunetik hasi eta zortzi eguneko epearen barruan, apirilaren 18ko 781/86 Erregeren Legegintza-Dekretuaren 122.1 atalak xedatutakoaren arauera.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 HERNANIKO UDALA ENKANTEA, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzarako Herrilanen Proiektua-ri dagozkion lanak esleitzeko.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal honetako Pleno Batzarreak 1989.eko ekainaren 6ko bilkuran onarturik, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delako obrak egiteko enkantea zuzenduko duten baldintza administratiboen Plegua, jendaurrera ematen da 8 egunetan zehar Estatuaren Aldizkari Ofizialean, iragartzen den hurrengo egunetik hasita murtziloak aurkez daitezen.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRUNGO UDALA IRAGARPENA, Irungo Egitasmo Orokorraren Elementu Aldaketaren Aurrekinean, Bidaurre-Ureder Industri Sektorea, dauden erizpide eta xedeak onartzeari buruzkoa.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 BARAKALDOKO UDALA LEHIAKETA, Barakaldoko León, Landeta eta La Florida Kaleetan egoiliarren ibilgailuntzako aparkaleku baten ustiaketa, dagokion eraikitze Proiektua eta obraren bidez, esleitzeko.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 León, Landeta eta La Florida Kaleen arteko lurrazpikoan kokatu beharreko eta Egoiliarrentzat den erabilpen publikoko aparkaleku bat eraiki eta kudeatzeko administrazio emakidapean esleitzeko dei egindako lehiaketarako onartutako Teknikazko Baldintzen eta Lege, Ekonomi, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen jendaurrean jartzeko aldia amaitu denez eta aldi horretan Pleguen aurkako murtzilorik aurkeztu ez denez eta, Udaleko Osoko Bilkurak 1990.eko urtarrilaren 31an egindako ez ohizko Bilkuran hartutako erabakia betez eta Toki Erregimen alorreango legezko arauen Bateratutako Testua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzazko Errege Dekretuaren 123,1 atalari atxikiz, lehiaketaren iragarpena egiten da iragarpen honen bidez bertan eskuhartu ahal izateko.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Lehen aipatutako atalaren arauera, Iragarpena honako hau izango da: 1.- Kontratuaren xedea.- Barakaldo Udaleko (Bizkaia-España) León, Landeta eta la Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzat den aparkaleku publikoaren ustiaketaren emakida, dagokion proiektu teknikoaren bidez eta ondorengo eraikuntzaren bidez egitea da kontratu honen xedea, Lege, Ekonomi eta Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen eta Udalak onartutako Agiri Teknikoen arauera.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Nolanahi ere, Proiektuak ezinbesteko du Udal Osoko Bilkuraren onarpena.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 7.- Lizitazio iragarpena Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialera bidaltzea: Estatuko Kontratuetarako Arautegi Orokorraren 93. atalean ezarritakoari atxikiz, honako hau uzten da erasota: 1990.eko maiatzaren 23an eta Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialean argitaratzeko xedez, aipatutako emakida esleitzeko Barakaldoko Udalak dei egindako lehiaketari dagokion iragarpena bidali egin dela Elkarteak horretarako duen bulegora.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 5.- Udalari eman beharreko urteko ordainsaria:... PTA / plaza / urte.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Helburua: Egungo airean zeharko elektrabidea aldatzea eta zati batean desagertaraztea, Bilboko Udalak egindako eskariari erantzunez.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Helburua: Leioako udalaren eskariari erantzutea.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirugarrena.- Adierazitako aldaketa guztiak eta Belauntzako Udalak behin behineko onespen erabakian sartutakoak bilduko dituen Testu Birbildu bat elaboratzeko beharra ezartzea.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 BEASAINGO UDALA IRAGARPENA, Beasaingo Udala X. EFALEBAE izeneko testuari atxiki zaiola argitara ematen duena.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 2.- Udal honetako eta akordioaren aplikazio eremuan sartzen diren langileei aipatu den akordio proposamena berehalakoan aplika dakiela agintzen da.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Diputatuen Kontseiluak, 1990eko azaroaren 20ko sesioan, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Antzuolako Udalak sustatu eta izapidetuta, herri horretako 5. H.G.A.ko Barne Erreformarako Plan Bereziari behin-betiko onarpena ematea, eraikuntzaren gehieneko altuerari buruzko zehaztasuna sartuz, erabaki honen azalpen zatian seinalatutako akatsak konponduz eta behin-behineko onarpen erabakiko baldintzen hedadura konkretatuz.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Baimen honek ez du kentzen egitasmoa egin aurretik legezko udal baimena lortzeko beharrezkotasunik, ez eta ez du suposatzen udalak hartuko duen akordioaren edukia nolakoa izango den; baimenaren baldintzen artean honako hau jaso beharko da: funtsa, 11.506 m2koa bera, egin behar den eraikuntzari lotuta geldituko da eta, hirigintza aldetik begiratuta, banatu ezinekoa izango da Lurraren Legeko 95. atalean ohartemandako ondorioetarako, eta Jabetza Erregistroan sartzerakoan betekizun hori jaso beharko da.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 LEINTZ GATZAGAKO UDALA IRAGARPENA, X. EFALEBAE delakoari Udal honetako Langileen Arautegi erabiltzeko indarra emateari buruzkoa.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 1. Atala.- Jarraiango Gara-Adinekoentzako Etengabeango Hezkuntza emateko Herri-lkastegi hauek sortarazten dira:
GIPUZKOAKO PROBINTZIA.
Udala: Urretxu.
Herria: Urretxu.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zarauzko udalak aurkeztu eta saritu gabe gelditu diren lanak argitaratu ditzake egilearen eskubideak ezin eskaturik.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Sariketa honetan betikoa den Martin Iturbe apaiz Ikastegietarrak irabazi du, hirugarren aldiz, azken sei urte hauetan Iruñeako Udal Aurrezki Kutxak antolatu ohi duen Xalbador literatur lehiaketa, Euskal Herriko ohitura eta kondaira zaharrak jasotzen dituzten idaztiei zuzendua.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Durangoko Udalak, era berean, San Agustin Eliza utzi du xede honetarako eta erakusketa ezarri ahal izateko beharrezkoak izan diren material guztia eskaini du.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Durango izan da Euskal Hitz ezarri den, hiriburu ez den lehenengo udala.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Dena dela, aurrerantzean, zirkuito ibiltari baten barnean kokatuko da erakusketa, udalen eskakizunen arabera.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Gipuzkoako Abesbatzen jaialdi hau Foru Aldundiaren eta Azkotiko Udalaren laguntzarekin antolatua izan da.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Auzotarrek ordea, taberna ikutzerik ere ez dute nahi, eta Beoneko etxe zaharra eros dezala eskatzen diote udalari.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Euskara ikasteagatik diru laguntzak udalak.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Agiri honen bidez, 1987ko Urtarrilaren 1etik abendua arte euskararako ikastaroak egin dituenarentzat Lazkaoko udalak laguntza ekonomiko batzu eskeintzen dituela jakinarazten da.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Azpeitiako udalaren festa batzordeak honoko oharra bidali digu: Santo Tomas eguna hurbiltzen ari delarik, Azpeitiko festa batzordeak jakinerazi nahi du egun horretan txorizoa saltzeko postua jarri nahi duten guztiek izena eman beharko dutela udaleko bulegoetan datorren astelehenetik hasi eta abenduaren 11a bitartean.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Durangoko udalean Yurreta Durangoko hauzune bezala agertzen da.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 1926an, Durangoko udalak Yurretako udala derrigorrean bereganatu zuen, anexionatu zuen.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Baso hauk Durangoko udalak beraganatu nahi izan ditu mila tranpaz eta engainuz.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Yurretar guztiek izenpeturik Durangoko udalari entregatzeko.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Aho batez zioten Durangoko udalak ez duela ezer egin Yurretaren onerako.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bi puntu nagusi ziren eztabaidarako: a) Euskal Herriko alfabetatze-euskalduntze koordinakundea eta udalak.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 b) Koordinakundeak, Euskal Herriko udal bakoitzari, berreuskalduntze lanetarako lokal propio bat eskatuko dio, aintzin kontu orokorrak udalaren gain izanik.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 EGIN.- Nola binkulatuko zenukete Gure-Herria hurrengo Udal hautatuari?.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Hasteko, ez dugu uste Udal bat bide demokratikoz hautatua izan delako bakarrik, berez demokratikoa denik, automatikoki.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Herri erakunde guziei irekia egon beharko du, Udalak hauzo elkarteekin eta gainerako herri erakundeekin etengabeko komunikabidea ukan dezan beharrezko informazio guzia emanez.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Udal batek, herriak hautatua izan dela eta horregatik bakarrik, ez du cheque en blanco delakorik gero nahi duena egiteko.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bestalde, gure ustez, Udalaren gestioa ez da aukeratuek bakarrik egiteko lana.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Egin asmo ditugun bilerekin elkarren berri jakin nahi dugu, esperientzia desberdinak ezagutu eta geroko Udalak nolakoak behar duten adieraziz, txosten bat argitara eman nahi dugu.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 EGIN.- Ez ote dute laster Herri Elkarteek duten egitekoa Udalek berek beteko?.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Udala eta herria ikusi ezinik ziren bitartean, zuek lan bat egin duzue, zulo bat bete.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Herri guztietan, eta Gipuzkoan eta Bizkaian hilabete honetan bertan, Udalek euskararen alde hartu behar lituzketen erabaki batzu proposatzen dira: Errotulazioaz, euskal batzorde berezi baten beharraz, eta abar.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Jaialdian zenbait kantarik eta Udaleko ordezkarik hartu zuten parte.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eskola frantsesa eta ikastolaren arteko diferentziak.
Eskola frantsesa
Ikastola
Estatuak
Departamenduak
Udalek
.
Ikastolen presupostuak eta laguntzak
Seaskaren presupostuak
Laguntza
Ehuneko hainbestekoa
.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 LARRABETZU (EGlN).- Larrabetzuko Herri Batasunak, ez du onartzen Madrilgo injerentziarik Udal arazoetan, azken finean Udal arazoetan norbaitek erabakitzekotan Udalak berak edota herriak Udaletxean aritzeko aukeratutakoek erabaki behar baitute.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Arratsateko Udalan eta Azkoitiko Elosun eginiko probaren ondotik, hauexek geratu dira Ezkioko lehiaketarako.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Udal demokratikoak iritxi ziren eta ikastolak erosirik zituen lur horietan ezin zitekeela eraikuntzarik egin erabaki zuten eta beste soluzioren batzuen bila hasi.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Mundaizen ikastolak zuen terrenoa Udalak erosi zuen Maria Kristina parkea zabaltzeko eta zazpi urte lehenago ikastolak erosi zuen prezio berean erosi ere, trukean Marmoles Cantabria delakoen ondoan Udalak berak zituen lur sailak eskainiz, zona hori birmoldatzeko planak egiten ari baitziren eta projekto horren barruan inkluitu baitzuten lizeo berriarena ere.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Egian gero eta haur gehiago dute eta Udalarekin nahiz Eusko Jaurlaritzarekin jestio neketsuak burutu ondoren Andres Majon eskolak zuen edifizioa lortu zuten 82-83 urterako eta han segitzen dute oraindik.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Igandean eguerdiko 12,30etan gisako manifestazio bat egingo da berriro, baina guraso eta herritarrek osatua eta biharamunean guraso batzorde bat joango da Udalera problematika hau esplikatuz eta soluzio presakoak esijituz.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Euskal olerki, ipuin eta komiki lehiaketara deia zabaldu Iruñeko Udalak
Iruñeko Udalak Primer certamen de poesía narración breve y cómic en euskara lehiaketara deitu du.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Egin zen batzarrean, PNVkoek lau dira Irurako udalean ez zuten jaietan ikurriña bakarrik ipintzerik onartu eta inolako banderarik ez jartzea erabaki zuten.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bi egun udaleko balkoian egon ondoren, goardiek ikurriña kendu zuten, bainan Irurako jaiak behar bezala amaitu ziren, azken hiru egunetan beste ikurrin berri bat egon bait zen balkoian, aurtengo festak bukatu arte.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zarautzen gazteriaren astea
Zarauzko Udalak antolaturik, bertako koadrila, udal kiroldegi eta Modelo zinemaren laguntzarekin, gaur hasi eta hilaren 12ra arte gazteriaren astea egingo da Zarautzen.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Artzapezpikuaren kritika horretan eliz gizon horrek bere harridura agertzen zuen Udalak obrari eman dion diru-laguntzagatik, emanaldia udarako prestaturiko egitarau baten barruan eman baitzen.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Barañaingo haurtzaindegia berrirekitzea esijitzen diote Udalari
Barañain.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Barañaingo Haur Eskolaren aldeko taldeak komunikatu bat eman du argitara, herri honetan bizi duten egoera salatuz, nahiz eta haurtzaindegitik bidalitako langileek epaiketa irabazi zentro honek itxita jarraitzen bait du, Udalak bota ezin izan dituen langileak beste lanpostu batzuetan jarri dituelarik.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Egoera honen errua Barañaingo Udaleko PSOEren taldeari leporatzen diote gurasoek eta haur eskolaren aldeko taldeak.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Bitartean, orain arte erabilitako lokalek itxirik segitzen dute, Udalak bidalitako langileak berriz hartu behar dituelarik.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Baina badirudi Udalak ez duela egoera hau onartu nahi eta, haur eskolaren aldeko taldeak salatu duenez, berronartu behar izan dituen langileentzako lanpostu artifizialak sortu behar izan dituen.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Guzti honen aurrean, Udalak, edo haurtzaindegiaren kontra dauden indar politikoek, zerbitzu hau, oso garestia dela eta klase akomodatuenek erabiltzen dutela dio, baina gurasoek ez dute hala uste, eta emakumea etxean, lanik egin gabe mantendu nahi duen jokabide hau salatzen dute.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Beste alde batetik, Udalak ez du zerbitzu hau bere gain hartu nahi, baina badirudi enpresa pribatu baten eskuetan uzteko prest dagoela, horrela Barañainen lortu den zerbitzu sozial bakarra alde batera utziaz.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zarauzko Udalaren deia.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zarauzko udalak antolatuta eta Coral Zarauztarraren laguntzaz lehenengo gabon kanta konposizio lehiaketa abesbatzentzat deitzen du.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Interesatuak, Urriaren 18-rarte, Udal honen Idazkaritzara, zuzen daitezke eskaerak egitera.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, hartu dituen argipideen arauera, ondoren zehazten den Ikastegiak bere irakaste-lana utz dezaneko baimena ematea erabaki du:
Udala: Santurtzi Zaharra.
Herria: Santurtzi.
Egoitza: General Mola, 5.
Izena: Amor Misericordioso.
Ikurra:48007429.
Baimenduna: Esclavas del Amor Misericordioso.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 ERASKINA ESKOLAURREKO HEZKUNTZA-IKASTEGIA
Probintzia: Gipuzkoa.
Udala: Beasain.
Herria: Beasain.
Egoitza: San Inazio, z / g.
Izena: San Jose.
Baimenduna: Hijas de la Caridad.
Ikastegiaren ezagukaria: 20000697.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 7ko ERABAKIA, Udal-egitamuketa birraztertzeko eta indarrean dagoen Lur-Jaurpide eta Hiri-Antolaketaren legeari egokitzeko erazko bidea finkatzeko, Abanto eta Zierbenako Udalak egindako eskeari buruz.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 7ko ERABAKIA, Bilboko Udalak suztatuta eta bideak eginarazita, Bilboko eta bere Eskualdeko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamuaren Zati-Aldakuntzari buruzko zehaztapidetzaz; Aldakuntza hori, San Inazio-n egon, Deusto, Olabeaga eta Zorrotzako Barne-Konponketarako Zati-Egitamuko 9garren lur-saila izan eta Orotariko Industriarakoetan zermugatuta dagoen udal-lurra Berarizko Alderdietan birsailkatzean datzala.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Ikastegi hori, ikasle-errolderaketarako eta maila horretako azken azterketarako Donostiako Udaleko Goimailako Musika Ikastegiari atxikita geldituko da.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Errematearen gai den alorra, honako hau da:
Orozkoko Udaleko udal-mugarte eta jabetzako Herri-zuduzkoetako 9garrena den eta Bizkaiko Partzuergoko Mendi-Erroldean BI-3012 ezagukaria duen Katxabaso eta Larraluze mendian.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1984.eko Otsailaren 10eko ERABAKIA, Amurrioko Udaleko San Roke Auzoan familia bakar batentzako etxebizitza eraikitzeko José Robredo Sainz de Baranda Jaunak suztatutako egitasmoari buruz.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du:
1. José Robredo Sainz de Baranda Jaunak suztatu eta Lur-Legearen 43.3 eta Hirigintza-Eraentzarako Araudiko 44.2. Atalen babespean Amurrioko Udalak bideak eginarazita, San Roke Auzoan familia bakar batentzako etxebizitza eraikitzeko Lur-Legearen 85 eta 86. Ataletan ohartemandako behin-betiko baimena ematea.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Lurralde-Antolaketa, Garraio eta Turismo-Sailaren 1985.eko Urtarrilaren 9ko ERABAKIA, 1984.eko Irailaren 6ko Aginduaren arauera HONDARRIBIAko Udalak suztatu duen, leku iaretarako, landaregunetarako eta gizarte-baliapidetarako lurrak erosteko, korriturik gabeko maileguen eskeari buruz.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 c) Eskaera beste honako dokumentu hauekin batera aurkeztuko da:
Euskal Herriko Elkarte Autonomoko lurraldean sartzen diren udaletako edozeinean auzotartasuna baduelaren ziurtagiria.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - 1.- Horien gutxienezko edukia araupetzen duen Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Saileko Aginduan finkatutakoaren arauera Gizarte-Hirigintzazko Azterlanak egitea eta/edo Abenduaren 5eko 278/1983 Dekretoaren arauera Birregokitze-Egitamu Bereziak egitea du xede lankidetza-ituneak, indarrean dauden legeen arauera Udalei dagozkien biderapenetarako agintepideen kaltetan gabe.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 3.- Atal honen aurreko idazatietan adierazitako lanak egiteratzeko dirulaguntzen hartzekodun izan diren Udalek, Dekreto honetan ahaldutako zenbatekoen eta Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren Urtarrilaren 25eko 4/1984 Aginduaren babespean emandako dirulaguntzen arteko aldarotik atera ahal daitezen diruizendapenak osatzeko itune bat egitea eskatu ahal izango dute.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - 1.- Itunea honako oinarri-arau hauei jarraituz egingo da: a) Udalak, horretarako beharrezko eritzitako eta ahalmena duten taldeekin batera, itunearen gai diren lanen akurapena egingo du; hori egiteko Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren adostasuna jaso behar izango duela.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 b) Udalak eta Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak, lanen Artezkari gisa arduradun bi izendatuko dituzte, eta hauek, lanak hobeto egitaratzeko eta dagozkien arduralaritzekin lotura gisako balioa izango duten beharrezko oharpideak emateko ardura izango dute.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 c) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak, itunearen gai diren lanak egiteratzeko diruen gostearen % 90kotik gora gabeko eta % 30kotik behera gabeko zenbatekoa eman ahal izango du eta zenbateko horiek, erizpide berberei jarraituz aterako dira Udal guztientzat.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 e) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren diru-ekarketa, gehienez % 15koraino egin ahal izango da, Udal guztientzat erizpide berberei jarraituz, itunea izenpetu dadinetik eta hilabete batetik gora gabeko epearen barruan, eta gainontzekoa, Artezkariek izenpetuta, egindako lanen egiaztapen-agiriak jaso ondoren.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 DEBAKO UDALA.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 IRAGARPENA, Foru Administrazioko langilegoaren Enplegu Baldintzak Araupetzen dituen Erabakia onartzeari buruz Udal honetako Udal Batzar Osoak hartutako erabakia, ezagutza publikora jartzeari buruzkoa.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 GETXOKO ELEIZALDE TXIT PRESTU ETA TXIT ZINTZOAREN UDALA.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Ez da usadioa, baina Aretxabaletako Udal Txit Gorenak usadio berri baten bultzatzailetzat oroitua izatea lortuko du seguruenik.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Zenbaitek ez dakien arren, Arrasateko Udal Euskaltegia izan zen ni Jaurlaritzan lanean nengoenean, gogo gehiagoz, bultzatu nituen euskaltegietako bat eta Udalaren aldetik laguntzarik gehien, serioen eta komentzituen aurkitu nuenetakoa, Ardantza bera alkate zelarik, hain zuzen ere.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Arrasateko Udalari beren alde jar dadin eskatu diote eta Eusko Jaurlaritza edota Estatuko gobernuari honen inguruko definizioa eskatu diote.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Durangoko San Agustinalde kalearen 16. zenbakian dagoen Etxezarreta Jauregia eta Ezkurdi Pasialekuko udaleko kultur aretoak egoitzatzat dituen museoak, arte erakustareto, fonoteka, argitalpen, liburutegi, zine zein bideo-arte zerbitzuak eskaintzen ditu. A. S. Eskisabel.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Udala hori aztertzen ari denez ez deritzot oso ondo horretaz hitzegitea.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hamabost milioi Museoak, udalak urteoro eskaintzen dizkion hamabost milioi t`erdiko aurrekontua eta Bizkaiko Aurrezki Kutxaren laguntza eskergarria ezinbestekoak ditu, eskaintzen dituen ekintza eta zerbitzu guztietarako.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Bilboko Udalaren Euskara zerbitzuaren laguntzaz Maskaradak bi antzerki ikastaro eskainiko ditu datorren astean hasita

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Hilaren 10ean hasiko diren ikastarook Barrainkua kaleko Udal Kultur Aretoan emango dira.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hala ere beste laguntzarik jaso dugu, Udaleko Euskara Zerbitzuarena esate baterako.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hain xuxen, artetik esateko, maiatzaren leheneko bilkura baino lehentxeago, Hazparneko udalak bazuen bozkatua dei bat helburu beretsua bere gain hartuz.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Maiatzaren 19an hurbildu ziren haurrak Estrasburgoraino, bertako udalaren gonbitez.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Udalaren arduraz, aterpetxe batean lo egin zuten eta hurrengo egunean Alsaziako leku berezi eta interesgarrienak bisitatu zituzten.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Udalean burututako ekintza ofizialez agurtu zituzten haurrak.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Dublingo bilera Hizkuntza Gutxituen Aldeko Bulego Europarrak Dublinen izandako bileran, biztanlego euskalduna duten Euskal Herriko 27 udalek, Administrazio Publikoan euskara hizkuntz bakartzat jotzeko hartu duten erabakiaren berri jaso du.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ta Bizkai`ko Aurrezki Kutxak Berberana ardau biltegiak eta... zelan ez!, erriko Udalaren laguntzea.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Udalak ere kementsu ta benetan saiatuak dira, ezin ukatu.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Araba-Bizkai-Gipuzkoa iru erkietako Aaldundiak ere ez dira lo egon: Lenengo egunetako ekintza aietaz gaiñera, alkateak bildu-erazi dituzte ta Udalei diru-laguntza gutxiago ematea erabaki dute zenbait gaitarako beintzat, oraingo kalteak eta ondamenak konpondu arte.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 HABEk sortutakoak eta Diputazioek eta Udalek sortutakoak izango dira publikoak.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Horretarako, udalek langabeak kontratatu beharko lituzkete.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Aurrerantzean saiatuko naiz, besteak beste, udalak egiten dituen lanpostu berrietarako deialdietan eta kaleko seinalizazio guztietan euskarak behar bezalako presentzia izan dezan.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Lehen bost edo sei miliorekin pasatzen genuen denboraldia baina 15 milioitako aurrekontua daukagu aurten, udalak ematen dituenak, federazioak laguntza handirik ematen ez badu ere.

362. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Udal komunitatearen sorrereagaz zerikusi handia eukan prozesuonek, aldi berean, udala erakunde legez sendotu egin zala adierazoten dau.

363. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Jauregiaren gaineko lehenengo barri ezaguna 1637koa da (2)A.H.A.: 1063 Leg, 4. zb. Nekazal Jabegoak.: urte horretan, udalak kantoiko etxeak (bat baino gehiago izan zirala ulertu dogu) harresiz ez inguratzea galerazo eban.

364. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0026 - 1893. - Urte onetan Donosti'ko Udalak ango kale bateri bere izena emon eutsan.

365. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 1886.eko azaroaren 9an suak hartu eban; zuriztaketearen gastuak eta ganerako beste kalte guztiak ordaintzeko, Udalak 2.000 errial emon ebazan, eta diru kopuru hori Leon Larroque Bilboko auzotarrari ordaindu jakon, San Antonioren aldarea eta Nekeetako mahaia pintatu, aldare horretako doratuak garbitu, Aldare Nagusiko kalostraren barroteak eta prozesino-atearen kantzelpea pintatu egizan.

366. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 1725ean Migel Ignacio Barroeta eta Ansotegik etxea berreregi eban, Elixabarria elizearen ondoan dagoan plazatxorantz zabalduaz (93) Une horretako maiatzean, Migel Ignacio Barroetak bere etxearentzako lekua behar ebala alegatu eban. Udalak eskaria onartu eban (M.U.A., Akta liburua C 14A, 39. orr.).

367. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0140 Udalak erabaki du detektibe bat kontratatzea.

368. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00034 Merkataritza-etxeak irekitzeko baimenak udalek emango dituzte lege honetan ezarritakoan oinarrituz eta ezartzekoa den araudiaren arabera.

369. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00044 b) Udalen, Herri-lhardunaren Aldakuntzarako neurrien Legean agintzen dena egiteratzeko beharrezko izan daitezen bestetarakotzeak egin ahal izango dira.

370. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 GASTEIZKO UDALA-R.A.L.V./EUSKALTZAINDIA

371. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Vitoria / Gasteizen, 1996ko irailaren 27an, bildurik alde batetik, José Angel Cuerda Montoya jauna, Vitoria / Gasteizko Udaleko alkate-udalbatzarburua, eta bestetik, Jean G. Haritschelhar jauna, euskaltzainburua.

372. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 2. Vitoria/Gasteizko Udala arduratsu ageri dela, bere aginpidearen esparruan, euskararen sustapenari eta garapenari buruz, eta herritarren hizkuntz eskubideak bermatzeari buruz.

373. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Vitoria / Gasteizko Udalak diru-ekarpen bat zehaztuko du urtero, ohiko aurrekontuetan.

374. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Urte bakoitzaren hasieran, iharduera-plana aurkeztuko du Euskaltzaindiak, eta urtero egingo du hitzarmen honen gauzaketari buruzko Oroitidazkia, zein Vitoria / Gasteizko Udalari igorriko baitio.

375. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0073 (...) udalak elkartu ahal izango dira; horretarako, dagokien foru-aldundiek akordioa egingo dute aldez aurretik.

376. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0073 b) Zerbitzu propiorik ez duten udaletan, behartuta ez daudelako edo salbuespena lortu dutelako, zerbitzuaren eskaintza bermatzea.

377. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0073 c) Eskatzen duten udalak zerbitzua eskaintzetik salbuestea, salbuespen-akordioan jasota utziz zerbitzua foru-aldundiak bere gain hartu duela eta horren kostua finantzatzeko udalak egindako ekarketa.

378. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0073 4.- Foru-aldundiek zerbitzuak beren kasa eskaini ahal izango dituzte, edo baita zerbitzu propioak dituzten udalekin hitzarmenak egin ere, aldundiaren zerbitzuen iharduera materialak kudeatzeko eremu edo toki zehatzetan, zerbitzuaren eraginkortasunerako egokiagoa baldin bada.

379. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Argitalpen honetan Gipuzkoako Udalen 1984-1992 epealdiko zerga- eta aurrekontu-datu nagusienak aurkeztu ditugu.

380. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Edozein modutan, aurkeztutako datuak aztertzerakoan kontuan izan behar dira udalek erabilitako kontabilizatze irizpide ezberdinak, eta egin behar izan diren ezinbesteko aldaketak; ahaztu gabe, noski, estatistikak egiterakoan gertatu ahal izan den akatsen bat edo beste.

381. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 era horretan, Gipuzkoako herrialde historikoko udalen ekonomi eta finantza-errealitatearen azterketa egiterakoan eskuartean lan doi eta egokiagoa izango dugu.

382. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Lan honetan erabili diren Aurrekontu eta Ordenantzen datuak udal guztientzat homogenoak izan badira ere, udalek aurrekontuak egiterakoan irizpide ezberdinak erabili dituzte eta, horren ondorioz, likidazioen datuak udal batetik bestera guztiz ezberdinak, hots, heterogenoak izan dira.

383. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Hori dela eta, arazo gehiago izan dira Gipuzkoako udalak erkatzen zituzten azterketak egin eta aurkezterakoan.

384. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Ikertzen ari garen 1984-1992 epealdian zehar, orain arte aurrekontua kontraitze eta ordaintze fasean egin duten udalek, piskanaka-piskana, ADOP teknika ezarri dute.

385. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Irizpide ezberdinak erabiltzearen ondorioz, udal batean bertan aldizkako serieak heterogenoak dira.

386. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Eta, gainera, Udaletan ADOP teknikaren ezarpena batera egin ez denez, heterogenitate maila oraindik handiagoa izango da.

387. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Era horretan, Donostiako Udalak aipatu teknika 1986ko aurrekontuak egiterakoan erabili zuen lehenengo aldiz.

388. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Gainerako udalek geroago ezarri dute, komeni zela ikusi, eta erabilitako informatikako lanabesak (KESI) horretarako aukera eman duten neurrian.

389. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Zentzu horretan Gipuzkoako Udalen Aurrekontuari buruzko 4/1991 Foru Arauak ADOP teknikaren ezarpenerako muga-datatzat, bost mila biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, 1993ko data xedatu du, eta, gainerako udaletan, 1994ko ekitaldia.

390. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0010 Bestalde, kontuan hartutako epealdiko lehenengo ekitaldietan elkarrekin azaldu zaizkigu zenbait udalen Aurrekontu Arrunta eta Aparteko Aurrekontua.

391. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Emaitza horiek bereziki dira erabilgarriak udal ezberdinetako kontzeptuak herrialdeko guztizkoarekin, bere taldeko guztizkoarekin eta beste udal batzuekin erkatzeko.

392. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Zalantzarik gabe, biztanle kopurua udalen gastu eta dirusarreren aldagai esanguratsuena da; horregatik, aldagai hori kontuan hartzen ez badugu, aterako zaizkigun emaitzek emango digute udalek garatutako ekonomi, finantza- eta zerga-ihardueraren beste faktore endogeno batzuen berri;

393. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Emaitza hauek kontuan hartuta egiten diren erkaketak, hasiera batean behintzat, esanguratsuagoak izango dira erkatzen diren udalen biztanle kopurua zenbat eta antzekoagoa izan.

394. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Horregatik, udal guztiak biztanle kopuruen arabera sailkatu dira, eta taulen azalpen-ordena biztanle kopuruaren arabera egin da.

395. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 1.11 apartatuko taulen bitartez kontzeptu ezberdinetako udalen arteko erkaketa egiten dugu, eta 1.12 apartatuko taulen emaitzekin, berriz, azaldutakoaz gainera urteanitzeko erkaketa egiten dugu termino homogenotan.

396. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Txingudiko Uren Mankomunitateak Irun eta Hondarribiko Udalen ur-horniketa eta saneamendu zerbitzuak kudeatu ditu 1990etik 1992ra.

397. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Mankomunitatearen dirusarrerak, bi udal horien datuak gainerakoekin erkatu ahal izateko, Hondarribiko eta Irungo Udalen artean banatu dira, udalerri bakoitzaren biztanleen arabera.

398. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 3) azkenik, udalen zorpetzea kuantifikatzeko aztertzen ari garen aurrekontuko pasiboen zifrak aurrekontutik kanpo daudenekin osatu behar dira.

399. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Horrela bada, azaldutako taularen bitartez egindako aldagai honen bilakaeraren azterketa osotasun baten barruan zentzua duen gerturatze moduan ulertu behar da; aldiz, udal bakar bat kontuan hartzen dugunean azterketa hori kontu handirekin ikusi behar da.

400. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 1987. urtera arte Ikaztegieta Hiruherrietako Udala zeritzanari zegokion, data horretatik aurrera, aldiz, Ikaztegietari Ikaztegietako Udala dagokio eta ez besterik.

401. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Zenbait urtetako likidazio datuak falta dira, hala nola: Aiako 1984ko edo Aduna eta Zizurkilgo 1992ko datuak; horrelakoetan, ez dira udal multzoen eta udal guztien datuetan sartu udal horien biztanleak.

402. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 1991ko biztanleen zentsuaren kopuruaren arabera, Udalen ordena ezarri da eta 6 talde ezberdinetan elkartu dira, udal bakoitza talde horietako batean sartu delarik.

403. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 3.1 apartatuak guztizkoari, talde bakoitzari eta udal bakoitzari buruzko informazio-laburpena ematen du.

404. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 - Biztanlekako kontzeptuak 1990eko prezio iraunkorretan azaltzen den aldagaien hautaketa, gure ustez, orokorragoa eta esanguratsuagoa da, udalen nahiz urteen arteko erkaketa egiteko.

405. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 4.1 apartatuak Gipuzkoako udalek onartutako eta, halaber, herrialdeko Aldizkarian argitaratutako Udalen aurrekontuak, kapituluka zehaztuak, ematen ditu.

406. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 4.2 apartatuak udalen eskumeneko mankomunitateen, erakunde autonomoen eta sozietate publikoen aurrekontuak ematen ditu, aurreko apartatuko bideari jarraituz.

407. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 5. Kapituluak udalen arautze ahalmenaren emaitzak, ordenantza fiskalen onarpenean oinarrituta, ematen ditu.

408. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Horrela bada, aipatu gainkargua ezarriz Zergaren Jarraipideetan adierazitako tarifak ezartzetik ateratzen ziren kuotak, iharduera bakoitzaren kasuan, bikoizteko ahalmena zuten udalek.

409. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 - Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga (1992ko ekitalditik aurrera): udal eremuko kuotei ezarri beharreko koefizientea (1 eta 2,2 bitartean) ematen du; era berean, udalak, kaleen ezaugarrien arabera, haztapen indizea (1 eta 2 bitartean) xedatu duen kasuen berri ematen digu.

410. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Zenbait udaletan, ibilgailu mota ezberdinen arabera, koefiziente mota ezberdinak ezartzea erabaki dute; horrelakoetan, lan honetan adierazten den koefizientea ordenantzan azaltzen direnen arteko batezbesteko haztatua da.

411. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Obraren zenbatekoa, izaera, egoera eta abarren arabera, udalek tasa ezberdinak erabaki dituztenerako, lan honetako portzentaiak batezbesteko haztapenean batu ditu.

412. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Zerga honek ez du beharrezkotasun izaerarik eta, horregatik, zenbait udalek ez du ezartzea erabaki.

413. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Dena den, zenbait kasutan zigortzeko ahalmena beste organo batzuen eskuetan egongo da, ondorengo egoeretakoren bat gertatzen baldin bada: jarri beharreko diru-zigorra organo horrek jarri ahal duena baino handiagoa baldin bada, edo arrazoi materialen bat baldin badago, esate baterako legez kanpoko jarduna udalaz gaindikoa izatea, edo, bestela, lurraldeak zerikusirik ez izatea, edo organo horrek (alkateak) kontrolatu ahal izateko arazo bereziak edukitzea.

414. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Beranduagoko lege batzuek Foruen alderdi zehatzak aldatu zituzten: Foru Aldundien eta udalen erreforma, Nafarroako aduanen desagerpena, foru-baimena kentzea... Neurri horiek Foruen aurkako erasoak zirela ulertu zuten eta hauek defendatzeko korronte ideologikoa sortu zen: foruzaletasuna.

415. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0203 Informazioa biltzeko Udalarekin kontaktuan jarri eta honetaz arduratzen denarekin elkarrizketa bat eduki:

416. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0069 Eta kirolen arloan, bitxietan bitxiena ere ikasteko aukera dute Jaurlaritza, Foru Aldundi, Udal eta gainerakoek antolatzen dituzten ikastaroen bidez.

417. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0137 Udalak zaborraren bilketa antolatzen du.

418. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0137 Udaleko langileek zaborra kamioi berezian jasotzen dute, erretzera edo zabortegira eramateko.

419. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0137 Zaborraren eta garbitasunaren arazoa ez da inola ere udalaren ardura bakarrik.

420. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0207 Bertan, eskola-elkarteko sektore guztiak daude ordezkaturik: irakasleak, gurasoak, ikasleak, irakasleak ez diren langileak, udala eta zuzendaritza-taldea.

421. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Haziak erosteko ahaleginak hainbeste izan ziren, non Udalak berak ere etxe bikainak, pisu handiak eskaini bait zizkien haziak saltzez gerotan.

422. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0098 j Udaletik eskuratutako egitasmoetan oinarrituz, nork bere etorkizuneko herria / auzoa deskribatu eta proposamenak ahoz egin.

423. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0253 DONOSTIAKO UDALAK ZABORTEGI BAT ZABALDUKO DU EGIA AUZOAN

424. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0253 Donostiako udalak zabortegi bat zabalduko duela esan du.

425. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0253 Donostia hiria handitu egin da azken 8 urteotan eta zarama botatzeko zabortegia txiki geratu da udalaren ustez.

426. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Nabariena GKEen egitasmoa ordaintzeko Gasteizko udalak jartzen duen urteko aurrekontuaren %1a.

427. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Udalen portaera hau nabarmen geratzen da helburu berdinerako Donostiakoak ematen dituen %0,33 edo Bilbokoak ematen dituen kopuru zehaztugabeak

428. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 - Udalen kargu geratu zen autonomia-prozesua eta egiteko horretatik kanpo geratu ziren Batzorde Kudeatzaileak. Lehenak kopuru handian zeuden indar eskuindarren kontrolpean, eta bigarrenak ezkerrenean.

429. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Proiektu hartan nabarmendu beharreko lehen ezaugarria izan zen, hain zuzen ere, Konstituzioak aurreikusitako prozedura errespetatzen zuela: Batzordeek proiektua prestatu, udalek onartu, herriak botoen bidez berretsi eta, azkenik, Gorteek onartu.

430. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Aintzat hartu ziren lehenean lau lurraldeak baina, 1932ko ekainaren 19an Iruñean eginiko bilkuran, udal nafarren gehiengoak aurkako botoa eman ondoren, beste testu bat prestatu zuten Nafarroari eginiko aipamen guztiak bazterrean utzi eta gero.

431. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Aurkako boto horren erantzule nagusiak izan ziren karlistak, beraien esku baitzeuden Nafarroako udal gehienak.

432. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Bigarren proiektua, 1933ko abuztuaren 6an onartu zuten Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek Gasteizen eginiko bilkuran, eta erreferendumean berretsi zuten hiritarrek 1933ko azaroaren 5ean.

433. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Sozialisten progresioa nabarmena izan zen, eta alderdi espainiar eskuindarrek une hartan oso indar txikia zutela agerian geratu zen (%9,3). Emaitza hauek berriro ere agertu zuten 1983ko foru eta udal hauteskundeetako emaitzen joera.

434. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Ibarra herriaren zeruertza, Anbotoko Haitzak mugaturik aurkitzen da, zeinen alboetan, Urkiola eta Udala menditontorrak jasotzen diren, haren zaindariak bailiran.

435. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00022 Biok pertsonaia famatuak izan arren hiriko kale banari gure izena jartzekotan omen zebilen Udala, egia esan jendeak ahaleginak egiten zituen berriketa lausengarriekin gu ez asperrarazteko, eta hartara bizimodu normala egin ahal izaten genuen, beste bi bizilagun arrunt bagina legez.

436. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00005 Nafarroa aldetik Oiartzuna jo zuten, eta 1814an, gure aitonak Senperelarre izeneko lurrak erosi zizkion Errenteriako udalari.

437. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00005 Handik sei urtera, gure aitak Errenteriako Senperelarre izeneko lur horietan etxea egiteko baimena eskatu zion udalari.

438. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00005 Errenteriako udalak baimena eman zionean.

439. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 Gauza jakingarria da, araudiaren aferari lotzen natzaio berriz, udal bakoitzak bere araudia ematen duen arren, hainbat debeku jasan behar izaten dutela: museoak ikustera ezin joan, esaterako, eliza batetik hogei metrora ezin gelditu...

440. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Gero beste batzuk atzeman zituen, eta Udaleko jendearen izenak jarri zizkien haiei.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Euskal Estatistika Erakundeak (EUSTAT) egiten du lan hori beste hainbat erakunderen laguntzaz, hala nola: Estatistika-Erakunde Nazionala, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-diputazioak eta lurralde historiko horietako udalak. 1981ean hasitako argitalpen-bide beretik jarraituz, EUSTATen asmoa emaitza horiek arian-arian argitaratzea da, eta Behin-behineko Emaitzak liburuarekin hasten dugu, hain zuzen, plan hori. Liburu horrek badu, dena den, berrikuntza bat, oraingoan biztanleri entitate singularren araberako taula bat sartu baitugu.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Orduan ez zitzaigun oso ideia ona iruditu; horrek esan nahiko zuen gainerako informazioak, guk tratatzen genituen albisteak, ez zirela emakumeen interesekoak. Hala ere, orain uste dut ez dela alferrikakoa nolabaiteko jarraikortasuna izango lukeen espazio bat sortzea, batez ere emakumearentzako gai interesgarriak jorratuko balitu eta behartuko bagintu ahalegin bat egitera gai horretaz asmatzeko, zientzietan, Unibertsitate, Justizia, politika, udal, gizarte laguntza eta abarretan emakume protagonistak aurkitzeko. Ongi dakigu gauza interesgarriak egiten ari diren emakumeak badirela, baina ez ditugu ezagutzen.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00026 5. Udaleko Euskara Zerbitzuko ordezkaria.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Iruñeko Udalaren literatur lehiaketak (1882-1928)

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Hemen ere ez daude gauzak guztiz bare eta geldi, baina beste toki haietakoen ondoan huskeriak dira hemengoak. Urriaren 11an Zarauzko udala Azpeitiko Epaitegira doa eta azaroaren 5ean atxilotua daramate hango espetxera, eta ez dute askatzen harik eta hamabost egun igaro arte. A ze musika eta suziriak egun hartan Zarautzen!

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00033 Une honetan Pasaiako Udalak egindako beka deialdi bati esker, filologo lan-talde bat Pasaiako euskara aztertzen ari da. Beraz, kilometroaken inguruan ateratako liburuxka sorta honetan bertako euskarari buruzko bat ere behar zela eta, ekin zion lan-talde honek hurbilpen lan hau egiteari. Aurrez, ordea, garbi utzi nahi luke lan-taldeak benetako ondorioak eta behin betiko emaitza ikerketa lana bukatzean kaleratuko dela, eta esku artean dugun honetan Pasaiako hizkera deskribatzera mugatuko dela ur handiegitan sartu gabe.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00059 Liburuxka honetan bi herrietako euskara dugu aztergai eta mintzagai, eta Pasaiako euskarari buruzko lehenengo lan dialektologiko sakona une honetan burutzen ari bada, ez da gauza bera gertatzen Lezorekin. Lezoko hizkera aztertzen 1997ko udazkenean hasiko da bertako lan-talde bat, Pasaian bezalaxe udalak kaleratutako beka bati esker.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Asko dira armadarako aingurak hornitzeko eskaria bereganatzeko lehian sartzen diren burdinolak, baina Hernani da urak bere errotara biltzea lortzen duena: 1750ean Hernaniko Udalak, Josefa Gregoria de Beroiz eta Jose Ignacio Duque de Estrada, Fagollaga, Pikoaga eta Ereñozu burdinoletako jabeak hurrenez hurren, elkartu eta kontratu bat sinatu zuten Gortearekin; beran, urtean 20.000 tona aingura lau urtez zerbitzeko konpromezua hartzen dute, eta ordainetan, mendietako lehengaiaz baliatzeko kreditu eta pribilegioak jasoko dituzte.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00040 4.2. MEATZARITZA LEGAZPIN: KATABERA-UDANA BARRUTIA 16 Herreras B. Zaldua, J.: Estudio histórico-patrimonial del Coto Minero de Katabera-Udana 1994 Legazpiko Udalarentzat egindako txostena.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00092 Aipatu ditugun etxebizitza hauek Patricio Echeverría SA enpresarenak izan dira 1984 urtera arte, eta urte horretan salgai jarri ziren. Berorien inguruko lur-sailak, bideak, plazak, saneamenduak, argiztapena eta berdeguneak, berriz, Udalari utzi zitzaizkion.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Gaur egun Legazpiko Udalak biltegi modura erabiltzen du eta kontserbazio-egoera nahiko kaskarra erakutsi arren, bere ezaugarri nagusiak garbi adierazten ditu.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Denboraldiaren hasieran eztabaida gogor samarra izan zen Zuzendaritzakoen eta Udal arduradunen artean. Istiluaren funtsa, urtero Madalenetan korriken zen txirrindularien lasterketa bertan behera utzi beharrak sortu zuen, izan ere Udalak 3.500 pta.ko dirulaguntza bakarrik eskaini baitzuen gastuak ordaindu ahal izateko, lasterketa antolatzeko beharrezko diru-kopurua 5.000 pta.koa zen bitartean.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00102 Udalak ere, Alkate eta Alkateordea, Joaquin P. Lapaza eta Jose Mª Arkauz jaunak buru zirelarik, etengabeko laguntza eskaini zion taldeari. Indarrak batu eta elkarganatze honen emaitza bikaina da, zalantzarik gabe, hemen aipatu dugun arrakasta itzela.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Bi autoreok esandakoaz gain, badira errealitate hori erakusten duten hainbat datu historiko. Bilboko Udalaren agiri ofizialetan aurki daitezke dantza horien irakaskuntzaren zenbait froga.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00095 Basauriko alkateak Sabin Egiguren Agerketa-ren arduraduna zoriondu zuen lortutako arrakastagatik eta hurrengo urteetan ere jaialdia antolatzen segitzeko eskatu zion. Sabinek onartu egin zuen, baina askatasun osoa eta udalaren babesa baldintzatzat jarriz.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00198 Batzorde antolatzaile horretan Udalaren eta lau dantza taldeen ordezkariak biltzen dira, gehienetan taldeen edota Udalaren beraren geletan, hurrengo urterako nolako Agerketa izango den aztertzeko eta lanak banatzeko. Hasierako batzarrak ekitaldiaren nondik-norakoak finkatzeko eta informazioa biltzeko izaten dira eta, apurka-apurka, eman beharreko urratsak zehazten dira, hala nola, gutunak idatzi, behin-behineko egitaraua zehaztu, ...

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00083 1990eko otsailean Donostiako Udalak merezitako omenaldia egin zien hiriaren aldeko jardunean ia mende bateko esperientzia eskaintzen zuten dendei, hots, 75 urte baino gehiagoko antzinatasuna izan eta oraindik ateak zabalik zirauten denda guztiei.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00083 Besteak beste, eta ehun lagun elkartu zituen ekintza hura ilunpean uzterik nahi ez zuenez, Udalak berak lan bat enkargatu zuen ondare aberats hura jasotzeko, liburu gisan. Hurrengo urtean argitaratu zen, formato handian, argazki ederrez hornitua, kuxe paperean eta 500 orritik gorakoa.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00035 b) Foru aldundien eta Vitoria-Gasteizko Udalaren haur zerbitzuek eskuratu diguten dokumentazioa, beraien jarduerak, lanean dauzkaten baliabide pertsonal eta materialak eta laguntzen duten biztanlegoa deskribatzeko.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00035 c) Hiru foru aldundien eta Vitoria-Gasteizko Udalaren haur zerbitzuen arduradun eta zerbitzu horietako beste profesional batzuekiko elkarrizketak.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00085 Adierazitakoak garbi erakusten du talde horietan lan egiten dutenen esperientziak bermeak eskaintzen dituela. Azpimarragarriak dira Vitoria-Gasteizko Udalaren kasua, bertako postura atxikitako profesional guztiek bazutelako lehendik lan esperientzia haur eta nerabeekin, eta Gipuzkoako Aldundiarena, taldeko teknikari guztiek lan esperientzia bazutelako atxikitze unean haurren alorrean edo gizarte laguntzako beste alor batzuetan.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00085 3. Teknikari taldeen osakera generoaren ikuspegitik aztertzen bada oreka gutxikoa dela ikusten da. Profesional gehienak emakumeak dira: 9tik 8 Vitoria-Gasteizko Udalean, 12tik 10 Arabako Foru Aldundian, 10etik 8 Gipuzkoan eta Bizkaiko haurtzarorako taldeko teknikari guztiak 2 Gaur egun psikologo kualifikazioa duen gizonezko bat dago (Bizkaiko Foru Aldundiak 97.8.6an bidalitako idazkia). Bi sexuak ordezkatuta egotea, ordea, komenigarria litzateke familiekiko nahiz zerbitzuak bisitatzen dituen haur eta nerabeekiko harremana errazteko.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Horrezaz gainera, esparru komunitarioan ezartzen dituen bitarteko osagarri bereziak hartu behar dira kontuan. Foru Aldundiak abusu sexualei aurre egiteko egin zuen kanpaina, edo Vitoria-Gasteizko Udalak haurren kontrako tratu txar fisikoen sentiberatze eta prebentziorako kanpaina dira horren lekuko.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Arabako hiriburuaren kasuak arreta berezia merezi du. Lurralde honetako biztanlegoaren banaketa berezia kontuan hartuaz, Vitoria-Gasteizen biltzen dira 18 urtetik beherakoen ia %80. Vitoria-Gasteizko Udalak Aldundiaren lankidetzarekin bere oinarrizko sarea gizartetxeak gizarte antena sistema batekin osatu du, bertan kokatzen delarik larrialdietarako zerbitzu bat, ezbairik gabe detekzio maila hobetzen lagundu duena (hain zuzen, 1995 eta 1996an arrisku jakinarazpenak edo salaketak 104tik 145era pasatu dira udal zerbitzuan, eta gizarte antena martxan jarri izanak badu eraginik gai honetan).

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00295 Dena den, Foru aldundiek atentzio erresidentzialaren, kalitatearen gaineko azkeneko eta zuzeneko erantzunkizuna dutenez gero, beraiei dagokie adin txikiko erabiltzaileen ongizatea bermatzea, eta, kontuan izanik Vitoria-Gasteizko Udalak ere hartu duela bere gain erantzunkizun bera, aldundiek zentroetan aurrera eramaten diren laguntza eta heziketa ekintzak modu sistematikoan kontrolatzeko neurriak hartu beharko lituzkete, ikuskapena erregulatzen duten xedapenen zain egon gabe.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00046 Terrorearen beste alderdi bat purgak izan ziren. Udal langile askok enplegua galdu zuen. Iruñeko Diputazioko eta Udaleko purga eta kaleratzeak nabarmenak izan ziren. Okerrago ere izan zitekeen: Mendavian zinegotzi gehienak, alkatea, eta funtzionario asko exekutatu egin zituzten.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00125 Esperientzia ezin atseginagoa MUSIKASTEko talde antolatzailearentzat izan da Errenteriako Udalak izan duen jarrera positiboa baino positiboagoa, unerik larrienetan ere beti prest izan da bere gain hartzeko balizko eta ekidin ezinezko defizitak.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00125 MUSIKASTE 84an Migel de Irizarri buruzko ikerketa bat aurkeztu zen, Artaxonako semea, baina bertako Udalak uko egin zion ordezkaritza bat bidaltzeari. Urte horretan bertan Amaierako egunerako Tomás Aragûésen txistu eta orkestrarako kontzertuaren estreinaldia programatu zen.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Printzipio orokor honen aplikazioak eta kasuak antzemateko, aditzera emateko, ikertzeko eta deribatzeko prozesuaren hobekuntzak hainbat jarduera martxan jartzea eskatzen dute, Departamentuko Zerbitzu Espezializatuen eta udaletako gizarte zerbitzuen elkarlanerako prozedura argitzeko, eta arinago eta bizkorrago bihurtzeko.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Hiru mota bereizten dira: Eusko Jaurlaritzako beste sailak, udalak eta diputazioak.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 Administrazio Publikoen (Zentrala, Autonomi Elkarteak eta Udalak) aldetiko eraikuntza-obren eskaria.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Euskal Sektore Publikoa Euskadin ematen diren antolamendu politikoko maila desberdinei dagozkien Sektore Publikoek osatuta dago (Estatuari dagozkionak salbuetsiz alegia), hau da: Autonomi Elkarteak, lurralde historikoetako bakoitzak eta udalen antolamenduak.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Horretaz gain, Udalak garai bakoitzean herritarrei zein instalazio eta zerbitzu eskaini dizkien ere adierazten da.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Lehenengo eta behin, eskribauak bi zerrenda irakurtzen zituen: lehenengoan hautesleen izenak aipatzen ziren 52 Hautagaiak etxea izan behar zuen Udalean, edo bestela emazteak, eta Hiribilduko aitoren semetzat hartzeko bete beharreko gainerako baldintzak ere bete behar zituen.; bigarrenean berriz, hutsik geratuko ziren postuetarako hautagaienak.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Ez bata eta ez bestea ez ziren osasun instalazioak izan, udalera iristen ziren kanpotarrei eta ibiltariei harrera emateko lekuak baizik.

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Diru kopurua txikia iruditu zitzaion Gurrutxaga jaunari eta, ondorioz, ez ziren ados jarri 86 Z.U.A.: Udalaren aktak (1982-1894), 131r orr.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Gurrutxaga jaunaren erantzuna ezezkoa izan bazen ere, hilabete batzuk beranduago Udala berriro saiatu zen eraikina aurrez proposatutako zenbatekoaren truke eta baldintza berberetan erosten.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Hala ere, Udalak eraikinaren salmentarako proposatu zion prezioa justua iruditzen ez zitzaiola esaten jarraitu zuen Gurrutxaga jaunak eta, ondorioz, kutsakorrentzako ospitale berri bat eraikitzera behartuta ikusi zen Udala.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 72 postura/landare zituen lurzatiak eta 1.000 pezetaren truke erosi zitzaion 87 Z.U.A.: udalaren aktak, 2 bis liburukia (1894-1896), 1r-1v orr..

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Eraikitzaileak zirkular batzuk bidali zituen, aurreikusi gabeko gastu haiek ordaintzen laguntzeko Udalari aurrerapen bat eskatuz.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Dirudienez, Udalak aurrerapen horiek eman egin zizkion baina likidazioa egiterakoan arazoak izan zituzten bien artean.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 1896. urteko apirilean Txapartegik oraindik zor zitzaizkion zenbatekoak ordaintzeko eskaera egin zuen milagarren aldiz baina Udalak ez zion kasurik egin.

483. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00015 Emaitza honen garrantzia ikusirik, indusketak hastea erabaki genuen, Andoaingo Udalaren babesaz eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz

484. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00071 Halaz ere, ez zuten oinordekoek kapitala besterik gabe onartu beharrik izango, baizik eta berek derrigortuko zuten udala ordainketa egitera.

485. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00063 Alderdi Abertzaleak beti borrokatu zuen irakaslegoak euskara ezagutzearen beharraren alde eta, honengatik, udalek maisuek aukeratzeko konpetentzia izan zezaten eskatzen zuen.

486. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Elebidun herrialdean hara zer gertatu zen Nafarroako Epaitegi Gorenak Barañaingo Udalaren kontra jarri zuen auziaz.

487. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00105 Ez dute ezer deskubritu, liburutegiak erabili baino ez delako behar egoeraz konturatzeko, baina larriena da departamentuak udalari leportzen dizkiola gaitz guztiak, eta udalak, nola ez, departamentuari.

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00014 1989 urtean hasi zuen bere jarduera Gasteizko Udalaren ekimenez, eta hiriari bestelako dimentsioa eman zion.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 beste aldetik, udalek beren hiritarrei eskaintzen dizkieten zerbitzuak (kirol-instalazioak, hezkuntza-zerbitzuak, gizarte-laguntza, eta abar) izugarri ugaritu dira, eta horrek ere erroldatzera bultzatzen du jendea, hori eskatzen baita eskuarki aipatu zerbitzuak gozatu ahal izateko.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Zenbakien denborazko erreferentziazioari buruzko argitu gabeko dudaren bat geratzen bada udalei bizileku-aldaketaren berri ematen denbora asko pasa delako, eta, batez ere, erroldaren berrikuntzetan luze itxaron behar izan delako, orduan erroldatzeak ez baitu inolako baldintzarik zehazten konpon daiteke, denborarekin.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 A. UDALAK

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Informazio guztien azken iturria izateaz gain, Euskal AEko udal batzuek beren baliabideekin mekanizatzen dituzte biztanleen udal-erroldako mugimenduak, eta, ondorioz, zinta magnetikoen kopia Eustatera bidaltzeko moduan aurkitzen dira.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Sarritan, foru-aldundiek beregain hartu dute udalen errolda-kudeaketatik eratorritako mugimenduak informatizatzeko lana, nahiz osorik, nahiz tarteko den udalaren laguntzaz.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Hiru lurralde historikoetako foru-aldundiek mekanizatutako udalen zerrenda, hurrenez hurren. alboko 1, 2 eta 3 zenbakiko tauletan agertzen dira, aldundiak mekanizatutako udalak izenburupean.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Izan ere, bi neurketa beregain dauzkagu: lehenengoa jatorrizko udalean egindako irteera, eta bigarrena, helburuko udalean egindako sarrera, biak EAEren barnean.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Inmigrazioa eta emigrazioa, berriz, erroldetako sarrerak eta irteerak zuzenean tabulatuz lortu dira, eta, batez ere, udaletako bertako fitxategiak hobetsi dira, hurbiltasuneko irizpidea aplikatuz, zeren interes nagusia jatorria aldagaian baitagoe, emigrazioan, eta helburua aldagaian, inmigrazioan.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Kanpoko irteeren kasuan, EAEtik kanpo erroldatutako sarreretatik ateratzen da informazioa (INE-ren fitxategitik); barneko irteeren kasuan, berriz, EAEko udalerrietan erroldatutako sarreretatik ateratzen da (udalen eta foru-aldundien fitxategietatik)

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 Are gehiago, euskalgintzarako aurrekonturik handiena duten EAEko herri-administrazio jakinetara mugatu garela, hots, Eusko Jaurlaritzaren barnean, euskara sustatzeko aurrekonturik handiena duten sail edo ataletara, hiru foru-aldundietara eta hiru hiriburuetako udaletara.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 - 1997an herri-aginteek euskara sustatzeko erabili duten aurrekontua ia 15.500 milioi pezetakoa izan da, erakunde horien aurrekontu osoaren % 1,53 (Eusko Jaurlaritzako aurrekontu osoaren % 1,9; foru-aldundietakoaren %0,52 eta hiriburuetako udaletakoaren %0,60}.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00062 Euskararen sustapena: lehenago ere esan denez, ez dira oso ugariak Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek osagarritasun-irizpidearen arabera elkarlanean bideratzen dituzten egitarauak, nahiz eta, maiz askotan, jardun-esparru bereko edo beretsuko euskara-elkarte eta erakundeekin lan egiten duten.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00063 Udaleko datuek ordea 1.645 hildako eta 889 zauritu ematen dituzte, baina egia esan Francoren Gobernua sekulan ez zen arduratu kontua argitzeko edo gertatuari larria arintzeko.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00102 Auzapezen eta udalen gehiengoa alde agertu ondoren, gizartearen gehiengoaren nahia kaleratzeko ordua iritsi da.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00149 Udalak astebete barru osatu behar dira eta alderdi politikoak buru-belarri sartuta daude eginkizun horretan.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00105 Udalaren oroigarrizko plaka banaren sariketa ekitaldian, alkateaz gain, udalbatzako zinegotziak eta beste agintari batzuk ere izan ziren.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Egoera hori gainditzeko nahitanahiezkoa da erakunde publikoen aldeko laguntza berezia (bereziki, Bilboko Udala, Bizkaiako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, eta beste esparru batzuetako erakundeetatik lor litezkeen baliabideak).

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00407 Nolanahi ere, gehien egiten den kexak dioenez, gehienetan, saltzaileak udal horretan salmenta ibiltarian aritzeko baimenik ez duela ikusi ondoren ekiten zaio salgaiak kentzeari.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00226 Halaber, Udalari urteko eta goldeko zilarrezko lau erreal emateko obligazioa zuten.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Udalek tasak eska ditzakete, autolikidazio eraentzapean.

509. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0429 Hogeita hamar urtetan arazo hau geldi egon ondoren, plazaren barruko eta inguruetako orubeen jabeek proiektua bultzatzea erabaki zuten 1816an, eta irailaren 5ean Agustin Humaran arkitektoari agindua eman zion Udalak (...).

510. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0431 Larehun metro karratuko etxea eraikitzeko asmoa zuenez Diputazioak ez zeukan erositakoarekin nahiko, eta Bilbo udalari erosi zion 1833eko maiatzaren 18an lehen jasotako etxearen alboan zegoen orubetxo bat eta Egoitzak behar zuena osotzeko 1833.eko uztailaren 30ean, Policarpo Daoiz, Rozalejoko Markesa zenari, beste orubetxo bat erosi zion.

511. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 Guzti honen ondorio dugu gaurko lokalismo handia: nork bere udalarenganako fideltasun handia du, talde handiago baten partaide izatearen inongo kontzientziarik gabe.

512. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 - norbere udaleko hizkera besterik ez dute onartzen, ingurukoetan hizkuntza bera izan arren zeharo ezberdintzat joz, estandarizaziorako bidea asko zailduz.

513. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1209 Pedro Ignazio de Barrutia y Basagoitia (1682-1759) Zalgo auzoan jaio zen aramaioarra Mondragoen Udaleko idazkari zela, Gabonetako ikuskizuna edo Acto para la Noche Buena zeritzan antzerkia agertu zuen.

514. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Udal askok sinatu eta bultzatzen dute eta Euskal Herri mailan euskalgintzan ari diren entitate ezberdinek ere (HPIN, Euskaltzaindia, EKB,...) bultzatu edo/eta ados daude Hitzarmen horien garrantzia azpimarratzerakoan.

515. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Bilakaera hau guztiz bat dator azken urteotan Siadecok Donostiako eta beste hainbat herritako udalentzat egin dituen neurketen emaitzekin.

516. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0006 Tafallaren kasuan prozesu hori argigarria izan zen, eta beste herrietan, haien egoera zela eta, egun ere kandidatura horien planteamendua dago eta debate hori ere bada, ene ustez guztiz positiboa dena, ezin baitugu herriaren irakurketa planoa egin, herri bakoitzean edota une historiko bakoitzean organizazio baten konfiguraketak ez du derrigorrez berdina izan behar, eta gogoeta hori egin behar dugu, udaletara joateko ditugun helburuak argi edukita.

517. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Nafarroaren kasuan garai batean mugaz bi aldetako udalen artean ziren harremanak berreskuratu behar dira, horretan hainbat faktore historiko izan dira, udal horietan PSOE edota eskuina sartzean kontzientzia hori galduz joan da.

518. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1613 7.30tan, Leioako Eskola Musikan, ekitaldi bat egin da, Udalak Euskaltzaindiaren omenez antolaturikoa.

519. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1613 Ondoren, Jean Haritschelhar euskaltzainburuak Akademiaren esker ona agertu dio Udalari harrera ekitaldi atsegin honengatik.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Jaurlaritzak dekretuz sortarazi eta HABEri eratxikitakoak eta Foru Diputazioek, Udalek edo horien menpeko erakundeek sortarazitakoak dira euskaltegi publikoak.

521. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Besteak, Jaurlaritzak, Diputazioek edo Udalek sortu ez dituztenak, pribatuak dira.

522. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0060 HABEren menpeko ez diren arren, udalenak baizik, udal euskaltegiak HABEren helduen irakaskuntza politikaren ondorio eta tresna direla esan dezakegu.

523. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Udaleko agiriei dagokienez, kontsultatutako dokumentazioaren artean Andoaingo Anima-Kofradiaren Liburua nabarmendu eta azpimarratzeak merezi du (6)Ik. Andoaingo Udal Artxiboa (A.U.A.), LH/122 espedientea: Libro de asiento de los cofrades de Cofradía de Animas establecida en esta villa de Andoain el año de 1726, vajo (sic) las constituciones que a continuación se copiarán.

524. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Horrelako gastuak finantziatzeko udalak zorpetu ziren.

525. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Gatazkak ekarri zituen gastu eta ahalegin ekonomikoak hain jasanezinak izan ziren ezen Andoaingo Udala zorrez beterik geratu baitzen.

526. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 1824eko maiatzaren 18an Andoaingo Udalak eskutitz bat igorri zion Gipuzkoako Foru Aldundiari.

527. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Andaingo Udalaren dokumentazioak arazoa aipatzen du.

528. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Udalak eriak isolatzeko agindu zuen kutsaduraren hedapena geldiarazteko asmoz.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0015 Sariketak: Elkarteek eta Udalek antolatzen dituztenak edo motibo jakin baten inguruan antolatzen direnak.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0027 Udal honetan indarrean dagoen biztanleen udal-errolda eta, halaber, nire ardurapeko Idazkaritza honetan dauden txostenak azterturik, ondoko datuak dituen pertsona udalerri honetako HERRIKIDEA dela.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0027 1. (... EGIAZTATZEN DUT:) Elena Sagasta Urrutia udal honetako funtzionaria izan eta arkitektu-lanetan aritzen dela.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0027 2. (... EGIAZTATZEN DUT:) Elena Sagasta Urrutia udal honetako funtzionaria dela, arkitektu-lanetan.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0027 3. (... EGIAZTATZEN DUT:) Elena Sagasta Urrutia udal honetako funtzionaria dela eta arkitektu-lanetan diharduela.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Euskalerrian Haziendako ministroari, Marraco jaurari, Kontzertu Ekonomikoa ezabatzeko borondatea leporatu zitzaion eta honela uztailaren 29an Bilbon Udal desberdinetako ordezkariak elkartu ziren ekintza horri nola edo hala kontra egiteko.

535. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Hogeitazazpi udalek eta berrogeitahiru herrixka edo parropia horiek Pettiarra konpontzen dute, nahiz frantses Administraritzak, Zuberoatik kendu dituen.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0005 Euskal Estatistika-Erakundeak (EUSTAT) egiten du lan hori beste hainbat erakunderen laguntzaz, hala nola: Estatistika-Erakunde Nazionala, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-diputazioak eta lurralde historiko horietako udalak.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Egoitza erreferentziako lurraldean duten pertsona guztiez osatzen da, hau da, barruti horretako udalen batean erroldatuta daudenez, zentsua egiten den unean bertan dauden ala ez kontuan hartu gabe.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0011 Barrutia, berriz, udal bakoitzak bere udal-mugaperako erabakitako zentsu-sekzio osoen agregazioa da.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0011 Entitate singulartzat hartzen da udal-mugapeko edozein parte bizigarri, bertan biztanleak dituena, edo ez dituena, udalaren barruan argi eta garbi bereizten bada, eta inolako nahasbiderik gabe identifikatzen duen izen espezifiko batez ezagutzen bada.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0012 1981 eta 1996 artean desanexionatu diren udalerrien eta berorien jatorrizko udalen kasuan, arazo bat dago: ez dago horiei buruzko daturik, edo horien udal-mugapeen edukiak aldatu egin dira.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 Gizartearen eskaerak behartzen du batzordea hilabetero biltzera, gai askok eta askok berehalako erantzuna behar dutelako, bai herri-aginteen eskaerak, udal edo bestelako leku-izenez, baita gurasoenak ume jaio berriei izena jartzeko unean, gai bi baino ez aipatzearren.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0157 Iparraldeko udalekin, Centre National de la Recherche Scientifique delako erakundearekin, Frantziako Gobernuarekin, Akitaniako Herrialde Kontseilu eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuarekin ere izan dira harremanak.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0157 Euskaltzaindiak harreman ugari izan du orobat udalekin, batez ere Onomastika alorreko gaiak direla eta, herri izen, auzo izen, kale izen eta antzeko gaiei buruzko eskabideei erantzuteko.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0157 Udalek eta Euskaltzaindiak Onomastika alorreko argitalpenak elkarrekin kaleratzeko duten ohiturari jarraituz, aurten udal hauekin izan du elkarlana Euskaltzaindiak: Eibarko Udalarekin, bertako toponimiari buruzko liburua kaleratu baita; Arrasateko Udalarekin, bertako herri-toponimiaren liburua Euskaltzaindiak gainbegiratu eta aztertu ondoren, argitaratzeko prest utziaz; eta, azkenik, Basauriko Udalarekin, bertako toponimiari buruzko lana jaso baitu Euskaltzaindiak azter dezan.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0070 Zerbaitengatik Hernaniko Udalak biak orobat harturik Antsorena Anaiak kalea izendatu zuen.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Modu asko dago egilea zein den ez antzemateko: aditza hirugarren pertsonan (jakinarazten da, honen berri ematen da), egitura pasiboak (aztertua izan da...), erakundea jotzea egiletzat (zuzendaritza/sail/udal honek erabaki du).

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0076 bestalde, ahalik eta etekinik onena ateratzeko eta udaletxeen komenentzia osokoa izan zedin, arduradun horien beren eginkizun izango zen Udaleko bertako hizkuntz zuzentasuna zaintzea eta, arau batzuk ezarrita, hiritarren hizkuntz kontsultei erantzutea eta hauek ekarritako testuak zuzentzea.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0088 Gure herrietan, mota guztietako dei publikoetarako (bandoetarako) halako kornetak erabiltzen ziren (gehienetan pregoilaria udaleko alguazila izaten zen).

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0071 Edouard Herriot, Frantziako gobernamenduko burua 1924-25ean, eta gero errepublikazale espainol ihesginak bere Lyon-go Udaletik eskuzabal lagunduko zituen hark jo zuen oihu abertzalea:

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0035 Udalek eta Batzar Nagusiek hornidura falta ez zedin arduratzen ziren, eta gainera prezioek egokiak izan behar zuten.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0086 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta udaletako Gizarte-Ekintzako Sailek ikasteko bekak eta laguntzak banatzeko programak dituzte.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Udaleko padroiak begiratu eta, bai andrea!, hantxe ageri da 1896koan, Huici Lasarte Bárbara, 27 años, soltera, sirvienta.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0226 Iruñean hiru maisu zeuden Udalak ordainduta, eta Tuteran bat.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0148 Madrileko Arte Ederretako Zirkuluak antolatutako erakusketa izan zen, Bizkaiko Diputazioaren eta Bilboko Udalaren babespean (lau sail izan zituen: pintura, eskultura, arkitektura eta argazkigintza; eta aitzindarietakoa izan zen argazkigintzako espezialitatea sartzen).

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 alkate. iz. 1. Udal bateko burua, udal-batzarraren lehendakaria.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Hego Euskal Herriko alkateen eginkizunak 1985eko erregimen lokaleko legean daude finkatuta; horren arabera, berari dagokio udalaren ordezkaritza eta administrazioa, udalaren osoko batzarraren deia eta buruzagitza, gobernu-batzordearen buru izatea, udaltzaingoaren buru izatea, bandoak ematea, etab.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Antzeko eskumena du Iparraldeko auzapezak ere; baina udaleko burua izateaz gain, estatuko agentea da zenbait gauzatarako: prefetaren menpean, estatu zibileko ofiziala eta polizia judizialeko ofiziala da, hain zuzen ere;

558. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 1991 urtean Debako Udala, Gipuzkoako beste batzuek bezelaxe, txabolzaletasun eta bazterkeria arazo bati aurre egin beharrean aurkitu zen.

559. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 Foru Aldundiak gutxiengo etnikoei buruz deituriko lan mahian prestatu zen Programa Orokorra bereganatu zuen Udal bakarra izan zen une hartan, eta beraz esperientzia hau programa piloto gisa eratu zen.

560. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 1991. urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza eskaini zien horrelako arazoa zuten Udaleri interbideak aurkitzeko. Debako Udalaren ekimenak eta adoreak egin zuen posible asmo hori gauzatzea.

561. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Baionako Herriko Etxe edo udalaren errana! Bigarrena edo hirugarrena eta ez beharbada aurtengoan azkena! Zergatik hainbeste aldiz errepikatu hain urrun baizik obratuko ez den berria?

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0066 Jendaurreko lehen arrakasta honi esker egin ahal izango zuen orduko hartan oraindik Espainiako Erregina eta Errejenta zen María Cristina de Habsburgo-Lorenaren erretrato hau, errege-erreginak Donostian noizean behin udaldietan egiten zituzten egotaldietako bat aprobetxatuz, ziurrenik hiriko Udalak eskatuta egingo zuelarik koadroa, hainbat urtetan margoihal hau San Telmoko Udal Museoan gordeta egon baitzen.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0190 Batetik, tokian tokiko botereek, udalek alegia, garatu zuten zerga-sistema, bakoitzak berea, hiru probintzietako kontuak Gaztelako kontseiluaren kontrolpean zeudelarik.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0018 Hortaz, usadio zaharren arabera, udal zergen eta sarreren gestioa egiteko askatasun haundiagoa zuten udalek eta bertako jauntxoek, azken batean probintziako boterean, Batzarre Nagusietan eta Diputazioan alegia, zeudenak.

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0018 Handik bederatzi urtetara ere Donostiako Udalak hartarako egin zuen eskaera bat ezetsi egin zuten ostera.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0030 Haien ordez 750 mertzenario jarri zituen, Diputazioaren eta udalen kontura.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0010
- Arabako Foru Aldundia
- Bizkaiko Foru Aldundia
- Gipuzkoako Foru Aldundia
- Nafarroako Gobernua
- Bilboko Udala
- Donostiako Udala
- Gasteizko Udala
- Euskaltzaindia
- UZEI
- EUDEL
- Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Saila
- Eusko Jaurlaritzako Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea (IVAP)
- Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusia.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0010 Lan hau egiteko erabili diren zerrendak, bestalde, erakunde hauek bidalitakoak izan dira: Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Nafarroako Gobernua, Euskal Autonomi Elkarteko hiru hiriburuetako udalak eta EUDEL.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0113 Iruñeko udalean bulego desberdinetako arduradunekin izan ohi dira loturak.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0113 Bestalde, Euskaltzaindiak eman ohi dituen gomendioen zehaztasunetaz galderak egin ohi dituzte itzultzaile, ikastola eta udaletako euskal zerbitzuetako arduradunek.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0113 Udaletatik ere jaso izan dira zenbait galdera, dudamudakoak dagozkien akademi-batzordeetan erabaki izan direlarik.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0133 - Udalak: Bilbo, Vitoria/Gasteiz, Getxo eta Andoain.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0072 Izan ere, Zatuin lapurreta egiten saiatu ziren lapurrei erasotzeagatik, udalak bi azumbre ardo (lau bat litro) ordaindu zuen.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0072 Baina 1724ean, aurreko eta ondorengorik gabe hil zen, eta Legazpiko udalak erosi zion Zumalabe jaunaren testamentariari 46.598 errealetan.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0072 * 1810. urtean, ordea, Napoleonen tropak elikatzeko, Zatui baserria saltzera beharturik aurkitu zen Legazpiko udala.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0072 Interesgarria da jakitea, frantsesen tropak hemen egon ziren bitartean Udalak 169 lur zati ere saldu zituela.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 70eko hamarkadan, ur horniketa egoera zail baten aurrean, Arizonako Tucson udalak, adibidez, uraren tarifak zorrozki altxa zituen, horrela, zerbitzuaren egiazko kastua hobeto islada zezaten.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Horrelako aurrikuspen konstituzional batek munta berezia dauka autonomia politikoz edo soilik administratiboz hornitutako ente lurraldetarrentzat (Komunitate Autonomo eta Udalentzat hurrenez hurren).

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Herri batean egoitza finkatzeak obligazio jakin batzuk sor ditzake (udalekoak adibidez), baina bizilekua aukeratzea libre da erabat hiritarrarentzat, eta pertsonari bakarrik dagozkion erabakiek baldintzatzen dute, lana-aukeratzeak adibidez.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0009 - Udalak.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0027 - Udalen datu-basea.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0029 - Udaletarako transferentzia

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0029 - Udaletarako transferentzia.

584. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0021 Ez dut uste beste horrenbeste esan litekeenik nire esperientzian udaletan eta boletinetan-eta egiten diren zenbait gauzez.

585. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0053 1409. eta 1425. urteetan Villanueva de Oyarçun-go (geroago Errenteria deitua) udalak Murgiako Jaunarekin (Astigarragako jauna) mugak zehaztuko ditu.

586. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 (...) da urrengo egunean, udaletxetik permisoa aterata udalak premioa ematen zuan azariak arrapatzeagatik, egun asko pasatu zituzten etxez etxe eskean.

587. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0055 Orain bi urteko kontuak begien aurrean ditut, eta ara emen zenbaki batzuk: 125 milloi terdiko kastuak izan zituzten; sarrerak, 31 milloi pezta Jaurlaritzak; 12 milloi pezta Aldundiak; 16 milloi pezta erriarenak ez diran erakundeak; 15 milloi pezta, drogazaleen etxekoek emanak; 14 milloi pezta, Gizarte gaietako Ministeritzak; 13 milloi, erlijio-erakundeek: 6 milloi pezta zenbait udalen artean.

588. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0017 Orain, berriz, Donostiako Udalak, bere Euskararen Udal Patronatuaren bidez, euskal gizaldi orren idazlanak berreskuratu nai ditu.

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Durangoko Udala

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Norbait interesatua egonez gero, Udal honetako Bulego Orokorrean aurkeztu ahal izango dira dagozkion erreklamazioak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epean.

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Norbait interesatua egonez gero, Udal honetako Bulego Orokorrean aurkeztu ahal izango dira dagozkion erreklamazioak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epean.

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15565 Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 2ko 1998/105 FORU DEKRETUA, 1998. ekitaldian zehar interneteko sarbidea izateko oinarrizko egituraren ezarpenerako Bizkaiko Udal, Mankomunitate eta Partzuergoentzako dirulaguntzen eskaera eta emakidari dagokien arautegi erregulatzailea ezarriz.

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 Foru Dekretu honen xedea Bizkaia Lurralde Historikoko Udal, Mankomunitate eta Partzuergoentzako dirulaguntzen eskaera eta emakida araupetzea da; dirulaguntza horiek Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailaren aurrean eskatu ahal izango dituzte, Interneten bitartez toki erakundeen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko harremanak eta informazio trukaketa hobe eta kudeaketaren eragingarritasuna gehitzeko diren zenbait tramite bizkor ditzan hardware eta software mikroinformatikoa erosteko ezarrita dauden formalitateak eta betekizunak bete beharko dituztelarik.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 Proiektuaren zuzendaritza, Lantikeko langileen laguntzarekin, Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Sailak burutuko du, erantzukizun teknikoa toki erakundeetariko bakoitzari dagozkionetan, Udalak, Mankomunitateak edo Partzuergoak izenda dezan Teknikariari dagokiolarik; hori izango da proiektuan parte hartuko duten guztiekin solaskide eragilea, Proiektuaren garapen onerako gai espezifikoetan kualifikatuak izan daitezen Teknikariek parte har dezatela eskatu ahal izango duen arren eta gastuak toki erakundeak ordainduko ditu.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 Foru Aldundiak dirulaguntzaren kopuru osoari dagozkion ziurtagiri edo fakturen zenbatekoak ordainduko dizkio Udalari, Udal Korporazioak, Mankomunitateak edo Partzuergoak horiek onartu eta aipatutako ondorioetarako eta ekitaldiaren barruan Foru Erakundera bidali ondoren.

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18575 Bilboko Udala

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18575 Udalak jarritako zigorrak Trafikoa eta Aparkamendua antolatzeko Ordenantzako (TAOko) arauak hausteagatik

598. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Udalak jarritako zigorrak Zirkulazioari buruzko Araudi Orokorra hausteagatik

599. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00004 Horretaz gain, udalak gizartearen aniztasuna islatzen duten erakundeak direla ikusirik, mozioak aurkeztuko dituzte udaletxeetan gizartearen borondatea zein den frogatuko delakoan.

600. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 1.- Autonomia Erkidegoko erakunde komunek kirol arloan Euskal Autonomia Erkidegoari Autonomi Estatutuaren indarrez dagozkion eskumen guztiak erabiliko dituzte, salbu eta lege honetan edo gainontzeko antolamendu juridikoan lurralde historikoetako foru-organoei, udalei edo gainontzeko toki-erakundeei ematen zaizkienak.

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 i) Udalaren kirol-zerbitzuak koordinatzea eta laguntzea eta zerbitzu horien kudeaketa bateratua bultzatzea.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 6. artikulua.- Udalak.

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 Udalei dagokie, zeini bere lurralde-esparruan, eskumen hauek betetzea:

604. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 b) Udalaren kirol-ekipamenduak eraikitzea, zabaltzea eta hobetzea, eta orobat kudeatzea eta mantentzea ere.

605. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 d) Udalaren kirol-ekipamenduen erabilera arautzeko ordenantzak onartzea.

606. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 f) Udalaren kirol-ekipamenduen errolda bat onartzea eta eguneratzea.

607. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 BARAKALDOKO Udalak dekretuz onartu zuen udaltzainen lan egutegia, eta CSI-CSIF sindikatuak errekurritu egin du erabaki hori EAEko Justizia Auzitegi Nagusian.

608. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Udalak tramitatu ondoren, Idiazabalgo Iñausti erriberako eremuari dagokion Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa aurkeztu du, Foru Aldundiak behin betiko onar dezan.

609. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Udalak sustatutako dokumentuaren helburua da nekazaritza eta abeltzaintzako interesa duen lurzoru hiritarrezinaren zati bat berriro sailkatzea, industriarako lurzoru hiritar bihurtzeko eta, horrela, enpresa bat bertan jarri ahal izateko.

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Hala ere, proposatutako Planeamendu Programan aurreikusi gabeko Xehetasunezko Azterketak idatzi ahal izango dira baldin eta, Udalaren iritziz, aurreikusitako lerrokadurak, profilak edo sestrak doitzea edo zehaztea komenigarria eta beharrezkoa bada. Edonola ere, probetxamenduaren mugak eta hirigintzako oinarrizko irizpideak errespetatu beharko dira beti. III. ATALBURUA PROBETXAMENDUAK ETA LAGAPENAK.

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 25eko 3/1997 Legea, hau da, hirigintzako ekintzaren ondorioz komunitateak gainbalio orokorretan izan behar duen partaidetza zehazten duen legea betez, Iñausti izeneko 15 zk. Eremuan Proiektu honek antolatu duen hirigintzako probetxamendu osoaren %15a Udalari dagokio.

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Legeak agintzen duenaren arabera derrigorrez eta dohain laga beharreko lurrak eta, edozein kasutan ere, honako Proiektu honek hala izendatzen dituen lursailak, Udalaren titulartasunean geratuko dira, herri jabarikoak diren bide-sareak eta ibaiak izan ezik, horiek lurralde eta autonomi Administrazio eskudunei baitagokie. IV. ATALBURUA ERAIKITZEKO AHALMENA ERABILTZEA

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Lurzatiari esleitu zaion eraikuntzako probetxamendu orokorraren %15ari dagokion balioa Udalari ordaindu beharko zaio. Berorren zenbatekoa, eraikitzeko baimena ematen den momentuan erabakiko da, aldez aurretik arrazoizko balorazioa egina egongo delarik.

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 4. Erabaki honen berri ematea Leintz-Gatzagako Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Hirigintza Sailei eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailari.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 OÑATIKO UDALA

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 OÑATIKO UDALA Iragarkia

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 1998ko urtarrilaren 29ko bileran Udal Osoko Bilkurak onartu zuen Oñatiko baserrietan eguzki-plakak hornitu eta ezartzeko zerbitzua lehiaketara atera eta dagokion Baldintza Ekonomiko- administratiboen plegua onartzea:

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 PASAIAKO UDALA

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 PASAIAKO UDALA

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Udal Korporazioak 1998ko otsailaren 23an izandako Udal Osoko Bilkuran honako erabaki hau hartu zuen: Trintxerpeko Azokako postuen Enkantea

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Bigarrena: Postua erabiltzeko emakida-epea 20 urtekoa izango da edo lehenago, merkatuaren klausura ofizialki deklaratuko balitz, edota emakida automatikoki iraungitzat emango balitz eta Udalari itzuliko zaizkio postuak, emakidadunentzako inolako kalte-ordainik gabe.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 b) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo xerokopia edo Sozietatearen eskriturarena, Udaleko Idazkariak eginbidetua.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Arestiko agiriak bete ondoren, Udalak Osoko Bilkuran proposamen ekonomiko onuragarrienari behin-betiko esleitzea erabakiko du.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Udalak emakida iraungitzat deklaratu ahal izango du horiek ordaintzean.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Zazpigarrena: Emakida-epea amaitzean, postuak eta bertan egindako hobekuntzak Udalari itzuliko zaizkio.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Bederatzigarrena: Geroago gertatutako interes publikoko baldintzek hala justifikatzen badute, emakida, bere iraungipen-epea baino lehen eraginik gabe utzi ahal izango du Udalak, kalte-ordainerako eskubiderik gabe, beti ere, sei hilabeteko lehentasunez jakinarazten bada.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1999 00005 Erretako lurrak Irungo Udalarenak dira eta landatu berriko pinuz, otez eta bestelako sasiz estalita zeuden.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Egunean dauden berrien informazioa kulturala ere ematen du: ekintzak, lehiaketak, Unibertsitatekoak, literatura, umeen agenda, kanpaldiak, udaleen programak, euskaltegikoak, diskak, liburuak etabar.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Etumetako basajauna aterako du Azpeitiko Udalak laster

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Hilaren 24an Etumetako basajauna liburua aurkeztuko du Azpeitiko Udalak.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Azpeitiko Udalak kale gorrian utzi du Antxieta antzerki taldea

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Ia hogei urte bete dituen Azpeitiko Antxieta antzerki taldea entsaiatzeko tokirik gabe gelditu da, kale gorrian, Udalaren prebisio faltagatik taldeak adierazi duenez.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Lehengo urtarrilean, Udaleko langile batzuek atera egin zuten taldearen egoitzatik San Agustinetik eszenografiako objektu guztiak.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Gero, hainbat tokitan bila ondoren traste batzuk berreskuratu bazituzten ere, oraindik ez dute lortu Udalak beste egoitzaren bat ematea.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Kablea Ataunen liburua idatzi du Lourdes Altunak, eta Udalak argitaratu

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Kablea Ataunen izeneko liburua atera du Ataungo Udalak, non ematen baita belarra menditik etxera ekartzeko izaten zen kablearen sistemaren berri.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Debako Udala eta Elkarlanean algitaletxeak aurtengo Tene Lehiaketako lan sarituen bilduma plazaratu dute.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 ARRASATEKO Udalak Jose Antonio Azpiazu historialariaren El acero de Mondragón en la época de Garibay liburua plazaratu du orain dela aste pare bat.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00024 Hizkuntz kudeaketa enpresan plazaratu du Donostiako Udalak

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 - Zarata gutxitzeko asmoz, kanpaina bat hasi du Bilboko Udalak.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Gaurko bozetan, beraz, ez daude soilik udalak jokoan, Irango garapen politikoa baizik.

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Barrundia, Donemiliaga, Aretxabaleta eta Oñatiko lurretan ari dira lanean, Eskoriatzako Udalak ez baitu baimenik eman.

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Egunkariak jakin duenez, ordea, Aretxabaletako Udalak lanetarako baimena eman zion Eolicas de Euskadiri, baina jarduteko baimenik ez.

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Tony Blair lehen ministro laboristak Estatuko egituren erreforma sakonari ekin dio autonomia Eskozia eta Galesentzat, Udala Londresentzat... eta horretan esanguratsua da Lorden Ganberaren erreforma.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16520 7 UDAL ADMINISTRAZIOA. BEASAINGO UDALA

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16520 BEASAINGO UDALA. Ediktua

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 - Oñatiko Udalari eskualdatzea GI-4591 errepidea, San Julian baserrira doana (Oñati).

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17603 7 UDAL ADMINISTRAZIOA. ZARAUZKO UDALA. Zigordia kaleko eraikinerako altzariak eta ekipamenduak erosteko lehiaketa deia

649. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17603 ZARAUZKO UDALA

650. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17603 a) Erakundea: Zarauzko Udala

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Udal tramite egokia egin ondoren, behin-betiko onarpenerako aurkeztu da HIE 70 Antzibarrena eremuari dagokion Azpeitiko Hiri Antolaketako Arauen Elementuak Aldatzeko espedientea, bertako udalak sustatuta.

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Antolaketako Erregelamenduak 125 artikuluan aurrikusitako tramitea ez zela bete eta dokumentuaren jendaurreko erakusketaren egiaztagiririk ez zegoela ikusi genuenez, Udalari jakinarazi genion, eta espedientearen tramitazioa geldituta egon zen, aipaturiko dokumentazioa aurkeztu zenetik aurrera berriz ere ebazpena emateko epea hasi zelarik.

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Behin-betiko onartzea HIE 70 Antzibarrena eremuari dagokion Azpeitiko Hiri Antolaketako Arauen Elementuak aldatzeko espedientea, bertako udalak sustatu eta tramitatutakoa, ondorengo baldintzekin:

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.3. Udalaren atzealdeko sestrapean egiteko diren aparkalekuen titulartasun pribatua ala publikoa definituko da.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.9. G betearazpen unitatea udaletxearen atzealdean aparkalekua eraiki ahal izateari egokituko zaio, era berean titulartasun publikoko lurrek sortutako eraikigarritasuna udalarena izango dela seinalatuz.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 2a. Areatzako udalak, agiria zuzendu ostean, ez dela beharrezkoa izango berriro jendaurrean jartzerik, Plan Bereziaren testu bateginaren hiru ale bidaliko dizkio Foru Sail honi kautotua izan dadin.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 2a. Sopelako udalak hilabeteko epearen barruan agiri berreginaren hiru ale bidaliko dizkio Foru Sail honi kautotua izan dadin.

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 2a. Gernika-Lumoko udalak aurreko puntuan seinalatutako alderdiak zuzendu eta agiria berriro jendaurrean eduki ostean Aldarazpenaren testu bategina Foru Sail honi bidaliko dio behin betiko onartu izan dadin.

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 2a. Lekeitioko udalak, agiria hilabeteko epearen barruan zuzendu ondoren, Plan Bereziaren hiru ale bidaliko dizkio Foru Sail honi kautotua izan dadin.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0005 1. Fco. Javier Otazua Barrena Jaunak eskaturik, Arrietako udal barrutian bost etxebizitza eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0005 4. Gaitasundun teknikariak Plentzia-Mungia Eskualdeko Hiri Antolaketazko Plan Orokorrak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituen sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

662. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0006 2. Abanto-Zierbenako Udalak, behin agiria zuzendu eta berau berriro jendaurreratu ondoren, Plan Bereziaren testu bateratuaren hiru ale bidaliko dizkio Foru Sail honeri behin betirako onarpenerako.

663. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0006 1. Miren Garbiñe Gaubeka Sarria Andereak eskatuta, Mungiako udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

664. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

665. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 1. Gotzon Asla Larrea Jaunak eskatuta, Arrietako udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 4. Gaitasundun teknikariak Plentzia-Mungia Eskualdearen Antolaketazko Plan Orokorrak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituen sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 1. Rosa María Orue-Etxebarria Andereak eskatuta, Laukizeko udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0008 4. Gaitasundun teknikariak Plentzia-Mungia Eskualdeko Hiri Antolaketazko Plan Orokorrak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituen sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0008 1. Irune Ereñozaga Legarreta Andereak eskatuta, Mungiako udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0008 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0009 1. Jose María Etxebarria Urrutia Jaunak eskatuta, Mungiako udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0009 1. Sebastiana Olazar Markaida Andereak sustaturik, Gamiz-Fikako udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0009 Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 1. María Carmen Monasterio Uriarte Andereak sustaturik, Gamiz-Fikako udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 1. Joseba eta Iraide Monasterio Ibarguen Jaunek sustaturik, Errigoitiko udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0001 Abenduaren 19ko 166/95 FORU DEKRETUA, 1995.eko ekitaldian zehar udalezgaindiko kultura jardueretarako erabiltzeko dirulaguntzen emakidari buruzko arautegia ezartzen zuen maiatzaren 2ko 25/95 Foru Dekretuan finkatutako aurrekontu-muga aldatuz.

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0001 Bizkaiko Foru Aldundiak, bere Lurralde Historikoan egin daitezen kultura jarduerak arlo ezberdinetan zaindu eta babesteko betebeharra hartu du bere gain, bere gizartean gerta daitezen udalezgaindiko saio eta ekinbideetarako dirulaguntzak emanaz, ekinbide mota horretako jardueren bitartez jakin dakielako Bizkaiko elkarte sarea sendotu egingo dena, eta horregatik onartu zuen maiatzaren 2ko 25/95 Foru Dekretua, baina hasieran horretan oharteman ziren zenbatekoak aldatzea komeni dela ikusirik, beharrezkotzat jotzen da horretarako legezko bidea tramitatzea.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0002 1995.eko ekitaldian zehar udalezgaindiko kultura jardueretarako erabiltzeko dirulaguntzen emakidari buruzko arautegia ezartzen duen maiatzaren 2ko 25/95 Foru Dekretuko Bigarren Xedapen Gehigarriko c) Udalak idazatia aldatzea; aipatutako Dekretuan, idazati horretan, 43299,450101,0405 aurrekontu atalarari atxikitako 38.878.900 pztako zenbatekoa finkatzen zen eta orain zenbateko horri 2.757.759 pzta gehiztea planteatzen da, beraz honela idatzita geldituko da:

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0002 c) Udalak: 41.636.659 pzta (berrogeita bat milioi, sehireun eta berrogeitahemeretzi pezeta), 43299,450101,0405 aurrekontu atala.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0004 Izurtza eta Mañariako Udalek, osoko bilkuretan hartutako erabakiaren bitartez, aipatutako Foru Arauko 11. artikuluan ohartemandako moduan osatutako doazkien Zedarriketa Batzordeak eratu ondoren, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sail horri, behin-betiko ebazpena lortu arte, espedientearen prozedura 18. artikuluan ohartematen den moduan suztatzeko eskatzen diote.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0004 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik laburrenean behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartu den egitamuketaren artikulatua argitaratzea eta, honen ondorioz, ez da indarrean sartuko Toki Jaurpidearen Oinarrien Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0005 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik laburrenean behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartu den egitamuketaren artikulatua argitaratzea eta, honen ondorioz, ez da indarrean sartuko Toki Jaurpidearen Oinarrien Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean.

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, Egitamuketazko Araudiaren 132 1.b artikuluarekin adostasunean ezarritako zuzenketak funtsezko aldaketak barrusartzera behartzen dutela iritzi egiteagatik, agiria berriro jendaurrera dezala eta, behin betiko onarpena izan dezan, geroago Sail honetara bidali dezala erregutuaz.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik laburrenean behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartu den egitamuketaren artikulatua argitaratzea eta, honen ondorioz, ez da indarrean sartuko Toki Jaurpidearen Oinarrien Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 2. Ebazpen hau Plentziako Udalari jakineraztea.

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Jarraipen Batzorde horren izaera irekia behar zuela erabaki zen eta udaleko alderdi bakoitzeko ordezkariak parte hartzeaz gain herriko taldeei bidali zitzaien konbidapena bertan parte hartzeko.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Gazteek aurkeztutako egitarau osoa burutu ahal izango dute, Udalak ez baitu inolako arazorik jarri.

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Ikasle hauengandik oso iritzi ona jaso dugu eta orokorrean oso positibo eta baliagarri gertatu zaiela diote, idazterakoan zituzten akatsak zuzendu egin baitituzte, azaltzen dute Udaletik.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Presoen aldeko erabakia hartu zuen Udalak

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Euskal presoak Euskal Herriko espetxeetara baldintzarik gabe orain ekartzearen aldeko iritzia azaltzea eta dagozkien instantziei, herritarrei eta komunikabideei horrela jakinaraztea erabaki zuen Udalak aho batez.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Gainera, Begoña eta Maritxu Uzkudun gose greban daudenez, euskal preso guztiak Euskal Herrira ekar ditzatela exijituaz Udalak hartutako erabakiaren alde herritarren sinadurak biltzea eta presondegi erakundeetako zuzendaritzara bidaltzea onartu zen.

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Getxoko Andra Mari probalekuan, gaur berrekingo diote pisu neurtuko Getxo Udala idi proba Sari Nagusiari.

695. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Antolatzaileak Gatikako Udala eta Kirol Taldea dira.

696. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Iruñeko Gazteentzako Literatur Lehiaketa dela eta, Udalak lanak aurkezteko epea heldu den 24ean amaituko dela gogoratu du.

697. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Udalak igorritako informazioan zehazten denez, lehiaketa bi sailetan banatzen da, olerkian eta narrazio laburrean, eta gazteleraz zein euskarazko idazlanak aurkez daitezke.

698. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Idazlanak Iruñeko Udalaren Erregistro Ofizialean aurkeztu behar dira, bost kopia eramanez.

699. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Baztan Udaleko Kultur eta Euskara Zerbitzuek ekitaldi ugari antolatu dute Elizondon apirilean zehar.

700. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Arteagak Iruñeko Udalaren eskutik aste honetan zehar antolaturiko Udako Euskal Unibertsitatearen V. Ihardunaldietan parte hartu zuen Pirinioetako goi mendiko ekosistemaz hitzegiteko.

701. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zubietako Udalak Leitzarako errepidea konpontzeko eskatu dio Gobernuari

702. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zubietako Udalak bertatik Leitzaraino doan errepidea konpontzeko eskatuko dio Nafarroako Gobernuari.

703. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Bidebarriaren egoera txarra ikusita, Udalak eskakizun hori egitea erabaki zuen azken osoko bilkuran.

704. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zubietako Udalak esan duenez, gidari askok erabiltzen du bideberri hau Iruñera joateko edo Leitzara bertara lanera joateko eta karreteraren egoera txar horrek istripu-arrisku handia sortzen du eta gastuak ere, zeren eta karreterako zuloetan ibiltzeak kalteak egiten dizkie kotxeei.

705. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zubietako Udalak inguruko udalei erabaki bera hartzeko eskatuko die.

706. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Iruñeko aurkezpena bertako Udala eta Nafar Gobernuko Hezkuntz Departamentuari esker izan da posible.

707. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Ekitaldi hau Nafarroako Ateneoak eta Iruñeko Udalak elkarlanean antolatu duen euskarazko hitzaldi zikloaren barruan kokatzen da.

708. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Iruñeko Udalaren eskutik ere, Txotxongilo talde donostiarrak Errekamari lana aurkeztuko du gaur Aita Salestarren Aretoan euskarazko haur programazioaren barruan.

709. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Horrez landara, elkartearen 75. urteurrena ospatu zen Oñatin; Gasteiz, Bilbo, Donostia, Iruñea eta Baionako Merkatal Ganbarekin hitzarmenak sinatu ziren eta gauza bera egin zen Euskal Herriko hainbat udalekin.

710. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Parlamentuan gutxixeago baina udaletan gora...; herrietan gorantza goaz, eta zer? Parlamentuan?

711. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Euskara merkatal mundura plangintzak emaitza nahiko onak izan zituen 1995.ean, bertan parte hartu duten Udalek esan dutenez.

712. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Gipuzkoako Udal hauek eman zioten baietza plangintzari: Billabona, Ibarra, Ordizia, Orio, Tolosa, Lezo, Bergara, Hernani eta Lasartek.

713. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Siadeco enpresak egin du plangintzaren diseinu eta segizioa, Udaletako Euskara Zerbitzuekin elkarlanean normalean.

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Udal askorentzat gu, baina ez euskaltegi publikoak bakarrik, euren euskal kontzientzia asetzeko tresna gaituk, nere iritzirako.

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 HAURREN lehen matrikulazio kanpainan D eredua bultzatzeko egitasmoa jarri dute martxan Donostiako Udaleko Euskararen Udal Patronatuak, Euskal Kulturaren Batzarreak (EKB) eta Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak.

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Legorretako Udala

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 LEGORRETAKO UDALA Iragarkia

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Oñatiko Udala

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 OÑATIKO UDALA Iragarkia

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 1996ko urriaren 31eko bileran Udal Osoko Bilkurak onartu zuen Oñatiko ur-hoditeria Urrutxuko ur-biltegitik Sahiesbidera aldatzeko Proiektua eta lehendabiziko fasearen egite-lanak enkante bidez kontratatzeko baldintza Ekonomiko-administratiboen plegua:

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Oñatiko Udal Osoko Bilkura.

722. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Kartazalak Udaleko Gobernu Batzorde aretoan irekiko dira, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo laugarren egunean eta ordu batetan, jai eguna izango balitz hurrengo lanegunean irekiko zirela adieraziz.

723. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 jaunak/andereak (en) bizi denak eta zkiko E.N.A duenak, bere izenean edo enpresaren izenean, 1996ko dataz Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaraturiko enkantearen jakinean dagoela eta Oñatiko Udalak onarturiko Oñatiko ur-hoditeria aldatzeko Proiektuaren 1. fasea eta baldintza Plegua ezagutu eta onartu ondoren Proiektuan aipaturiko lanak pztagatik egiteko prest egongo litzatekela.

724. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Andoaingo Udala

725. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 ANDOAINGO UDALA Iragarkia

726. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Hernaniko Udala

727. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 HERNANIKO UDALA Iragarkia

728. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Arauzko informazio publikorako epea inolako erreklamazio eta oharpenik aurkeztu gabe igaro ondoren, finko eta behin-betikoa egin da, 1996ko irailaren 17an Udal Osoko Bilkurak hartutako hasierako erabakia, zerbitzu publikoak eman edo jarduerak egiteagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren Eranskina aldatzeari dagokionez 1996ko irailaren 1etik aurrera, aldaturiko testuak honela diola:

729. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1423 Pasaiako Udala

730. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1423 PASAIAKO UDALA Bandoa

731. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Itziar Debatik Bereizteko Batzordeak Biztanleria eta Lurralde Mugaketako Erregelamenduaren 14. artikuluak eskatzen duen espedientea egin eta, 1992ko uztailaren 23ko idatziaren bitartez, Debako Udalean aurkeztu zuen 1992-07-30ean.

732. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Debako Udaleko Alkatetzak 1992ko abuztuaren 5ean emandako dekretu batez, espediente hura jendaurreko erakusketan jarri zen, urriaren 15era arte, uda sasoia zenez gero.

733. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 2) Itziar Debatik Bereizteko Batzordearen idazki bat, jendaurreko erakustaldian Udalak banatu zuen informazio oharrarekin ados ez zeudela adierazten zuena.

734. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Izenpetzaileek Debako lurraldearen zati bat hartatik bereizi eta udalerri berria eratzearen kontra zeudela adierazteaz gainera, Udalari eskatzen zioten erabat kontra zegoela adierazteko erabakia har zezan.

735. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Debako Udalak Iker-Talde enpresari eskatua zion Itziar Debako udalerritik bereizteko eskaerari buruzko azterketa bat egiteko, eta Itziar Debatik Bereizteko Batzordeak behin proposamena aurkeztu ondoren enpresa hark azterketa osagarri bat egin zuen.

736. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Espedientea osaturik, Debako Udalak, 1992ko abenduaren 2an izandako Batzarrean, eskatutako bereizketaren aurka erabat zegoela aditzera emateko erabakia hartu zuen aldeko zazpi botoz, kontrako batez eta bi abstentzioz.

737. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Txostena Itziar Debatik Bereizteko Batzordera eta Debako Udalera bidalita, Batzordeak espedientea osatu zuen eta, Iker-Taldek baloratu ondoren, Debako Udalak irizpena eman zion.

738. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Artikulu bakarra: Ez onartzea Debako lurraldearen zati bat udalerritik bereizteko eta Itziar izeneko udalerri independente berri bat eratzeko eskaera, Itziar Debatik Bereizteko Batzordeak Debako Udalaren aurrean mila bederatzirehun eta laurogeita hamabiko uztailaren hogeita hamarrean aurkeztua eta aipatutako Udalak tramitaturikoa.

739. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Udal tramite egokia egin ondoren, Debako Udalak sustatuta, aurkeztu da behin-betiko onarpena emateko herri hartako Antolaketako Arauetako 30 Zonako (Itziarko) zati baten Plan Berezia.

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Espedientea jendaurrean erakutsita egon zen denboran bi alegazio idatzi aurkeztu zirenez, txosten egokiak egin ondoren, Udal Batzarreak 1995eko apirilaren 27an egindako bileran erabaki zuen ezestea aurkeztutako alegazio horiek eta behin-betiko onarpena ematea dokumentuari Etapa Planari, Xehetasun Azterketari eta udalak bide eta plazaren hiritartzea finantzatzeari buruzko aldaketak eginez.

741. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Behin-betiko onarpena ematea Debako Udalak sustatu eta tramitatutako Hiri Antolaketa Arauetako 30 Zonako (Itziarko) zati baten Barne Erreformarako Plan Bereziari, behin-behineko onartzeko udal erabakian seinalatutako baldintzetan eta erabaki honetako azalpen zatian adierazitako aldaketak eta zehaztapenak eginez, beharrezko izango delarik zuzendutako dokumentazio egokia egitea, bi hilabeteko epean, Foru Diputazioara bidaliko dena tramitatzeko.

742. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0001 2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea.

743. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0002 2. Eusko Jaurlaritzako Lurralde-Antolaketa eta Garraio Sailaren aurretiazko txostenaz, Zatizko Plan honetako egiterapena eragozten ez duten behin behineko erako erabilera edo lan zurituak baimendu ahal izango dira, zeintzuk, kalteordainerako eskubiderik gabe, Udalak erabaki dezanean lurreratu egin beharko direla eta jabeak onartutako baimena, esandako baldintzen pean, Jabegoaren Erroldaritzan inskribatu beharko da.

744. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 - Jabetza: Publikoa (Udala)

745. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 - Jabetza: Publikoa (Udala)

746. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0007 Argiztatze eta lagungarria den haizeztatze sistemak, ahalmendun aituak egindako proiektu zehaztu baten xedea izan beharko du, zeinaren onarpena Udalari dagokiola, aipatu sistemak azterketaren pean geratzen direla aretoa ireki aurretik.

747. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010 2. Uraren hornidura Udalarena izango da.

748. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0003 Iruñerriko udalen laguntzarekin Lontxo Aburuza ari da eskoletan bertsolaritza erakusten eta urte batzuetako etenaldiaren ondoren, Hezkuntza barruan plangintza bat onartzea lortu dute Euskara Batzordearen aldetik.

749. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 HAUTESKUNDE giroa El Salvadorren: udalak eta legebiltzarra berritu egingo dira.

750. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 Honek estatuaren erreforma sakona eskatzen du: baliabideak eta erabakiguneak Gobernu Zentralaren eskuetatik udalen eta herritarren eskuetara pasatzea, hauen partehartzea ahalbidetuz eta udal autonomia indartuz: hitz gutxitan gaur egun goitik behera agintzen duen sistema presidentzialaren ordez benetako demokrazia partehartzailea ezarri nahi dute.

751. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 Urtean zehar gure zeregin nagusia herrialde honetako hainbat puntutan garapen prozesuak bultzatzea izaten da, euskal herritarrok gure udalen bidez lankidetzara bideratzen dugun laguntza kudeatuz.

752. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 EHEk legearen makaltasuna argiro uzten duten azkenaldiko gertakizunak aipatu ditu, besteak beste, Iruñeko eskaera ereduak elebidun izateko ezintasuna, Madrilgo Herriaren Defendatzailearen arabera, Gazte Txartela euskaraz lortzeko ezintasuna; Mendillorriko etxezaina izateko euskara ez puntuatzea Nafarroako Auzitegi administratiboak ontzat ematea; Euskal telebista ikusteko zailtasuna eta Leitzako Udalak euskara hutsez funtzionatzeko auzitegiaren debekua.

753. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Fregoli antzerki taldearen Pepinu berde, tomate gorri eta txokolate zopa batengatik lanarekin berrekinen da Iruñeko Udalak antolatu haurrentzako antzerki programazioa.

754. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Lehenengo bisitaldian egitasmoaren helburuak aurkeztuko dira, datuak bilduko dira, hitzarmenak eta Udalaren eskaintzak zeintzuk diren azaldu eta beharrak eta oztopoak identifikatuko dira.

755. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 EHE Iruñeko Udaleko euskararen ordenantza lehenbailen onartzearen alde

756. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Euskal Herrian Euskaraz (EHE) taldeak bere iritzia eman nahi izan du Iruñeko Udalean eztabaidan dagoen Euskararen Ordenantzaren inguruan.

757. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Egun berean, Oiartzungo Udalak batzarrea egingo du eta mankomunitatean sartzea erabakiko.

758. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Bestalde, UEMAren koordinatzailea den Iñaki Arregik atzoko aurkezpenean esan zuenez, mankomunitatea prest dago Eudel-ekin lankidetzazko hitzarmen gehiago izenpetzeko, baina ez dute oraindik aztertu udalen federazio horretan integratzeko EAJk eta EAk planteatu duten posibilitatea.

759. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Pauso horren alde herriko 51 talde eta erakunde azaldu ziren orain dela gutxi, baita Udalean ordezkaririk duten hiru alderdietako bi ere: Herri Batasuna eta Eusko Alkartasuna.

760. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Alazne Garmendia zinegotziak eta Joxe Ostolaza ikastolako langileak atzo Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean egindako aurkezpenean azaldu zutenez, pauso handiak eman ditu Udalak, baina badago oraindik zereginik Oiartzungo bizitza soziala guztiz euskalduntzeko, eta hutsune handienak alor hauetan daude: Osasun zerbitzuak, epaitegia, posta zerbitzua, banketxeak eta enpresak.

761. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Zortzi hilabete ba omen dira Eudel eta IVAPekin lankidetzan ari dela UEMA, Udaletako langilegoa trebatzeko eta euskara aldetik kalitate gehiago lortzeko asmotan.

762. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Udalen zerga pilaketak ekarri zuen herri-lurrak saldu beharra.

763. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8673 IRUNGO UDALA

764. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8673 Irungo Plan Orokorraren elementu aldaketak eta zehaztapenen gainosaketa, Auzolan kalea-Arretxe gaina areari buruzko espedientea, bertako Udalak sustatu eta izapidetu duena, behin betirako onestea baldintza hauekin:

765. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8673 c) Planeamendua dokumentu honetan aurrikusitako konpentsazio sistemaren bitartez exekutatzeko, dagokion konpentsazio proiektua idatzi beharko da kasu orotan, probetxamenduaren % 15aren lagapena esplizitatuko duelarik Udalaren alde, Hirigintza Erregimenaren eta Lurzoruaren Balorazioaren Erreformari buruzko uztailaren 25eko 2/1990 Legeko 9. artikuluaren lehen ataleko b) letran 16. artikuluaren lehen atalari loturik xedatutakoa aplikatuz.

766. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8675 Ezar daitezen neurri zuzentzaileak hartuz soilik garatu ahal izango dira, Udalak birkontsideratu beharko duelarik eta beti ere eraikinaren gainerako erabiltzaileen segurtasun osoa eta ingurunearekiko eragin negatiboa ezabatzea ziurtatzen badute, kasu orotan Udalak bidezko deritzen aholkapenak burutu ondoren.

767. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 - Enpresa bakoitzaren iharduera lizentziarekin batera, dagokion isurketa baimena eskatuko zaio Udalari, produkzio prozesuen eta emaitzazko hondakin uren izaera ebaluatu ahal izateko Udalak beharrezkotzak jotzen duen informazioa gaineratuz.

768. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 Guzti hori ikusirik, eta bidezko aholkapenak burutu ondoren, Udalak isurketa guztiak edo horietako batzu ukatu edo baimendu ahal izango ditu, bidezko izan daitezen termino, muga eta baldintzei loturik.

769. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Udalaren, Aldundiaren edo Eusko Jaurlaritzaren ikuskapen zerbitzuek, kutxeta horietaraino libreki heltzerik izango dute.

770. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Hartuneak, kontagailu instalazioak eta ixteko giltza orokorrak, Udal Ur Zerbitzuaren arauak kontutan hartuz instalatuko dira.

771. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8680 Eraikinen fatxaden konposizioa hasiera batean libre deklaratzen bada ere, Udalaren eskariz material gama jakin bat edo diseinu jarraipide batzu erabiltzea galdatu ahal izango da.

772. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 Irungo Udalak onarturik dituen eredu ofizialei egokituko zaie.

773. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 ZESTOAKO UDALA

774. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 Lehiaketa-oposizioan parte hartzea eskatzen duten instantziak, non izangaiek bigarren oinarrian galdatutako baldintza guzti guztiak betetzen dituztela azaldu beharko bait dute eskariak aurkezteko epearen azken eguneko erreferentziaz, Zestoako Udaleko Alkate-Lehendakari jaunari zuzenduko zaizkio eta Udaletxe honetako Errejistro Nagusian aurkeztuko dira deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik kontaturiko hogei lanegunetako epearen barruan.

775. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 BERGARAKO UDALA

776. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 Epe hori amaiturik egiaztatuko ez balu, kontratua bukatutzat emango da eta plaza betetzeko deialdi berri bat egingo, Udalak egoki erizten badio.

777. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 Instantzia horiek Udaleko lehendakariari zuzenduko zaizkio eta Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo Prozedura Administratiboari buruzko Legeak 66. artikuluan xedatutako moduan deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera 20 egunetako epean.

778. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 Instantziak aurkezteko epea amaiturik Udaleko Lehendakaritzak onartu eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda onartuko du, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxe honetako iragarki taulan argitaratuko dena 15 egunetan erreklamazio eraginetara, Administrazio Prozedurari buruzko Legeak 121. artikuluan xedatutakoaren arabera.

779. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 - Idazkaria: Udalekoa edo berak delegatzen duen funtzionaria.

780. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

781. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 5. gaia: Udalen zeregina enpleguko udal ekinbideetan.

782. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 Epe hori amaiturik egiaztatuko ez balu, kontratua bukatutzat emango da eta plaza betetzeko deialdi berri bat egingo, Udalak egoki erizten badio.

783. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 Instantzia horiek Udaleko lehendakariari zuzenduko zaizkio eta Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo Prozedura Administratiboari buruzko Legeak 66. artikuluan xedatutako moduan, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera 20 egunetako epean.

784. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 Instantziak aurkezteko epea amaiturik Udaleko Lehendakaritzak onartu eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda onartuko du, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxe honetako iragarki taulan argitaratuko dena 15 egunetan erreklamazio eraginetara, Administrazio Prozedurari buruzko Legeak 121. artikuluan xedatutakoaren arabera.

785. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 Udaleko Gizarte Laguntzailea.

786. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 - Idazkaria: Udalekoa edo berak delegatzen duen funtzionaria.

787. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

788. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, Udalak.

789. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 Epe hori amaiturik egiaztatuko ez balu, kontratua bukatutzat emango da eta plaza betetzeko deialdi berri bat egingo, Udalak egoki erizten badio.

790. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 Instantzia horiek Udaleko lehendakariari zuzenduko zaizkio eta Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo Prozedura Administratiboari buruzko Legeak 66. artikuluan xedatutako moduan, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera 20 egunetako epean.

791. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 Instantziak aurkezteko epea amaiturik Udaleko Lehendakaritzak onartu eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda onartuko du, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxe honetako iragarki taulan argitaratuko dena 15 egunetan erreklamazio eraginetara, Administrazio Prozedurari buruzko Legeak 121. artikuluan xedatutakoaren arabera.

792. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 Bergarako Udaleko kontuhartzailea.

793. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 - Idazkaria: Udalekoa edo berak delegatzen duen funtzionaria.

794. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

795. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0499 Udal funtzio publikoa.

796. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Udal zerga bilketa kudeaketaren kontabilitatea eta kontu ematea.

797. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Zornotzako Udalarena den Belatxiketa basoa inguratzen da, Dima eta Zornotzako mugarten mugaraino iritsi arte, hemendik Udalarena ere den Aiurreta basoko mugarriraino jarraituz, Udalaren Batzuen basoko mugan zehar Durangoko mugartearen mugaraino segitzeko.

798. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Ekialdeko muga: Teilamendiko gainean hasten da, mendebaldean zehar Izpiztikoarriagan zehar jarraituz, Aramaioko Udalarenak diren baso batzu bazterretik inguratzeko, Lesiagako mendibizkarreraino.

799. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Euntzuatzetik, Artaun auzoko bide zaharrean barrena, auzoko landen gainetik igaroz, eta mugatzat Aramotz basoko bidea harturik, Dimako Udalarena den Aramotz deritzon 26. baso publikoraino bertoraino, beronen muga parkearena ere delarik.

800. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Zarauzko Udala, Turismo Bulegoa eta Zarautz Abesbatzak antolatuta Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxaren laguntzarekin gaur larunbata abenduak 14 koruentzat VIIIgarren Gabon Kanta jaialdia ospatuko da arratsaldeko 8etan Santa Maria La Real Parrokian.

801. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Txinparta Abesbatzari dagokionez 86-87 ikasturtea sortu zen Lezoko Udal Musika Kontserbatorioarekin hasi zen bere ibilaldia.

802. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Gainean dugun urte berriari begira, udalak gaurkotu eta onarturik dauzka zerga berriak.

803. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Baina Tejerok narraxkeria besterik egin ez zuelako, independentzi-eske hasi zaigu orain, udalez udal, Agirre estatutuaren bila bezala.

804. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Jakina, Legebiltzarreko erabakia bezala udaletxeetakoa ere paper-huts bilaka ez dadin, hor dago ikurriña burujabetzaren eta askatasunaren sinboloa udaletan, herriko plazaren erdian altxatua.

805. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Herri honek independentzi-eskea moko-mokoan daukanean hasi gintezke udalez udal, elkartez elkarte eta erakundez erakunde independentzi-aldarrikapenetan.

806. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Ekainaren 28ko arratsaldeko 8etan, Aizarnazabalgo udal berriak bere lehen plenoa burutu zuen, eta bertan erabaki ziren gai garrantzitsuenak ondorengo hauek dira: eratu ziren batzorde informatiboen artean Hiriginza, Zerbitzuak, Hazienda, Gizarte Ongizatea, Kultura eta Baserri arloa aipa daitezke.

807. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Aurtengo uztaila ignaziano honi begira, herriko Udalean diharduen Kultur Batzordeak zenbait ekitaldi antolatu ditu, herri ezberdinetako musika Banden emanaldiak izango direlarik astebukaeretan.

808. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Eta udalkideak ordaintzea zen azkenengo puntuan orain artean liberatu bakarra alkatea zenean HBkoek ez zuten ulertzen beste bi pertsona liberatzeko beharra zegoenik, denon artean egindako lanen fruituak ikusi artean bederen: Udala bederatzi zinegotziren artean eraman beharrean, hamazazpiak lan egiten badugu ez da liberatuen falta somatuko agian.

809. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Gauzak horrela ziren unean, joan de astean bertso txapelketa honetako antolatzaileek Udaleko kultura arlotik hain zuzen, telefono dei bat jaso zuten, beronen arabera Azpeitiak final laurdenetako saioa baino zerbait gehiago merezi zuen, azken txapelketako finalean hiru azpeitiar zirela lehian eta gutxienez finalerdirako proba bat Azpeitian izan behar zuela, edo agian zergatik ez, finala.

810. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Azkoitiko Udalak berehala luzatu zuen baimena

811. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Aurtengoan 4.725.000 pezeta kostako zaio Udalari

812. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Dedikazioari zegokionean EA izan zen egun erdirako proposamena egindako alderdi bakarra, honen ustez Udalak momentu honetan lan asko badu ere askotan ez bait da horrela gertatzen.

813. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Honela, aurtengoan 4.725.000 pezeta kostatuko zaio alkatearen liberazioa Udalari baina hurrengo urtea osoa izango denez eta igoera kontutan izanik 6.700.000 pezeta izango dira guztira Udalak ordaindu beharko dituenak.

814. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Asko eta askok galantak hartu ondoren, edadetu jendeak batipat, badirudi arazoa konpontzeko Udalak bideak ipiniko dituela oraingo honetan.

815. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Tolosako herrian arazo berdinak suertatu zirela eta udalkide batzuk haiek nola konpondu zituzten ikusita, neurri berdinak hartuko ditu Zarauzko Udalak kasu honetan, hau eman dadin lanak hastekotan daudelarik.

816. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Honekin batera, Foruen Enparantzatik herriko azokara ematen duen sarrerak duen aldapan ere, lan berdina burutzea da Udalaren asmoa, hemen ere arazo berdinarekin egiten bait dugu topo barazki eta gainontzekoak zapaltzerakoan, erortzeko arrisku larria jasatzen dugularik bide hori erabiltzen dugunok.

817. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Udalak zuen arrazoi nagusia, Portuko bizilagunek salatutakoak dira.

818. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Garita Enea-ra heldu ginenean, Udalaren aurrean gauzak prestatzen ariko zirela pentsatzen genuen.

819. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Desalojoari buruz galdetu diegunean, Udalak zuen karta ondo jokatu duela erantzun dute:

820. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Udalari imagen aholku zerrendatxo bat.

821. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Egitarau hau bilera eta lan askoren ondorioa da, baina ez Udalaren aldetik bakarrik, baita herriko beste talde kultural, kirolzale eta abarren aldetik ere, borondate handia azaldu dutelarik.

822. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Aurreko urteetan tira bira dexente egon ziren hauek eta udalaren artean, azken hauen ustez, gazteek ez zutelako ezertxo ere lagundu festen antolaketetan, eta hau bereziki joan den urteko San Pedrotako festetan ikusi zen.

823. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Aztoitiko Udalak ostiralero izaten den enbalai jasotzerik ez dela izango gogorarazten du, ostiral santu eguna dela eta.

824. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Garailearentzat eta azpitxapeldunarentzat trofeoak egon ziren, Udaleko Kirol zinegotzia den Gregorio Aldaik emanez.

825. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Boloniako Udal komunistak ezkertiarrak haserretu zituen oinarrizko zerbitzuak esku pribatutan utzi zituenean, eta, orain, eskuindarrak asaldatu ditu etxebizitza babestuak banatzeko darabiltzan irizpideak direla eta.

826. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0030 Denei nere eskerrik kartsuenak, Bertsolari Elkartea, Balleko udala, Nafarroa'ko Gobernuko ordezkaria... eta nere inguruan bildu diren guzieri.

827. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Erri-elkarteak eta Aranguren'go udalaren arteko izketaldiak puskatu egin dira: erri-elkartekoek Gongora'ko zabortegia irikitzea erabakitzen dute; zabor-biltzea, gaiez berezita egingo da, eta azkenik, Naparroa'ko Gobernuak Gongora'ko zabortegia irikitzeko baimena ematen du.

828. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1319 ERABAKIA, 1992ko otsailaren 4ekoa, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendariarena, Udaletako eta Foru Aldundietako langileen hizkuntza eskakizunen azterketetan izandako emaitzen aurka aurkeztu diren berraztertze-errekurtsoak ebazten dituena.

829. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1319 1991ko azaroaren 18ko dataz argitaratu zituen Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, Udaletako eta Foru Aldundietako langileen hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko azterketetan izandako emaitzak, 1991ko maiatzaren 6ko Deialdi Aginduari jarraiki.

830. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1322 Obra eta Zerbitzuen Enkante eta Lehiaketak. Vitoria-Gasteizko Udala

831. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1322 Vitoria-Gasteizko Udalak, 1991ko azaroaren 15ean egindako ohizko bilkuran, honako Lehiaketa honetarako deialdia egin zuen:

832. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1322 Vitoria-Gasteizko Udala

833. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6049 Hau honela: 1992.01.13an txostena eta baldintzak eskatu zitzaizkiela Arrietako Udalari, eragindako erakunde lez, eta bai Repsol enpresari ere.

834. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 1992.03.25ean, halaber, Arrietako Udalaren ofizio bat jasotzen da, proiektuaren berri duela esanaz, baina inolako baldintza teknikorik ezarri gabe.

835. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Obrak burutzeko beharrezkoak diren udal eta herrialde mailako baimen, lizentzia eta haizugoen kaltetan gabe eta horiekiko atxekimendurik gabe ematen da baimen hau; eskegileak derrigorrez izan beharko dituela baimen horiek.

836. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 Espediente hori jendearen informaziorako izapidetan jarri zen, eta horretarako 1992ko maiatzaren 15eko EHAAn eta 1992ko maiatzaren 6ko EBOn argitaratu zen horri dagokion iragarpena, baita 1992ko apirilaren 30eko El Correo Español eta 1992ko apirilaren 29ko Deia egunkarietan eta Santurtzi eta Abanto eta Zierbenako Udaletako Irakarki Oholtzetan ere.

837. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Proiektuak bere eraginpean hartzen dituen Erakundeei txostena eta baldintzak eskatu zitzaizkien, hain zuzen, Santurtziko Udalari, Abanto eta Zierbenako Udalari, Uren Partzuergoari eta Bizkaiko Foru Aldundiko Errepide Zerbitzuari; behin eta birritan eskatu zitzaizkien agiri horiek, baina Santurtziko Udalak baino ez zuen izapiderik bidali, iragarpena dagokion Oholtzean agerian egon zela egiaztatuz eta proiketuari inolako baldintzarik ezarri gabe.

838. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 Obrak egiteko beharrezko izan daitezen udalen eta probintzien eskuduntzazko baimen, lizentzia edo aizugoez aparte edo beste erakunde batzuetakoez aparte eta horien aurka joan gabe ematen da baimen hau; eskegileari ez dio kentzen horiek lortzeko beharrizanik.

839. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6041 LEIOAKO UDALA

840. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6041 ERANDIOKO UDALA

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6041 SESTAOKO UDALA

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6041 GETXOKO UDALA

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6041 BASAURIKO UDALA

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 DERIOKO UDALA

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 Derioko Udalak, 1992ko apirilaren 30ean egindako osoko bilkuran, Administrazio Orokorreko Eskalako Laguntzaileen Subeskalakoak diren Administrari Laguntzailetarako 2 lanpostu betetzeko deialdiko oinarri-arauak onartu ditu, 1992ko enplegurako eskaintza publikoaren arabera.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 DERIOKO UDALAREN LANGILE-ERROLDAKO LANPOSTUAK JABETZAN BETETZEKO DEIALDIKO OINARRI-ARAU OROKORRAK

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 SONDIKAKO UDALA

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 LEHIAKETA, Kultur Ihardueretarako Udal Zerbitzu Publikoaren esleipenerako.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 Udalak, Osoko Bilkuran, 1992ko uztailaren 1ean, besteak beste, honako akordioa hartu zuen ohizko batzarrean:

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 Hirugarrena. - Administrazio Kontzesio bidez, Kultur Ihardueren Udal Zerbitzu Publikoa lehiaketa bidez esleitzeko orduan aginduko duten Baldintza-Arauen Pleguak onartzea.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Izenburu horiek nahiko generikoak dira, Udalak, Batzar Nagusiak eta Diputazioak eta Nafarroako Parlamentua eta Gobernua jokoan dituzten hauteskundeak biltzeko asmoz.

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 AMEZKETAKO UDALA

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Amezketako Udalak 1991ko uztailaren 30ean ospatu zuen ohizko Batzarraldian Amezketako Arau Subsidiarioetako 2 Zonako Xehetasun Estudioari hasierako onespena ematea erabaki zuen.

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Udaletan maila honetako proposamenetan HBrekin bat etortzea normaltzat jo zuen.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Komunakoak independienteak dira eta ez dituzte inoiz udalaren zergak ordaindu.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Udalen Federazioko buru aukeratu dute Catalan

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Francisca Catalan, sozialista eta Marcillako alkatea, aukeratu zuen atzo Nafarroako Udal eta Kontzeju Federazioko biltzarrak, datozen urteotan erakunde horretako buru izan dadin.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Francisca Catalanek bere hautaketaren ostean adierazi zuenez, udal eta kontzejuen autonomiaren defentsan gogotik saiatuko da, baina eskaera hori eduki politiko eta aurrerakoiekin bete beharko dugu.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Udal eta Kontzeju Federazioa Nafarroako entitate lokal guztien koordinazioaz arduratzen da.

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Bestalde, HBk herrialde batzarrak egingo ditu asteburu honetan hasita, alderdi honetako zinegotziek aurrerantzean udal ezberdinetan izango duten jokabidea zehazteko helburuaz, atzo igorritako ohar batean jakin erazi zuenez.

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 Probidentzia hori zordunari eta, hala dagokionean, bere ezkontideari jakinarazi ezin izan zaionez, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 92-6 artikuluan xedatutakoa betez, ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta Lezoko Udaleko iragarki taulan jendaurrean jarriko da, berak jakin dezan, eta interesatuari errekerimendua egiten zaio prozedurara ager dadin bera edo ordezkari bat bidaliz, espreski ohartaraziz zortzi eguneko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik zenbatuta hala egiten ez badu jakinarazitzat joko dela prozedura burutu arteko hurrengo iharduketetan, agertzeko duen eskubidearen kalterik gabe.

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0018 Udalak Txurik jasandako jipoia salatu du

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Eremu euskalduneko zein udalek uste du, esate baterako, aldaketekin bere herriko biztanleen hizkuntz eskubideak aintzat hartuko direnik?

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Adierazgarria da Udalak 1990. urteko abenduak 11ean lehengo jabeari, Benedictari, ganaduarentzako behin behineko itxutura egin zuela eta irekitzeko eskaera bete zuela.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Azkenik 1992. urteko irailak 29an udalak erabaki zuenaren berri emateko Eguskitza baserriko jabeari makina idatzi bidali zitzaizkion erabilera publikoko bidea irekitzeko errekurrituz: Martxoak 23an, apirilak 8an eta maiatzaren 7an.

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Ikasketa guzti hauek bideratu eta finkatzeko asmoz Udal Elkarteak agentzia berri bat eratzeko proposamena luzatu die Deba Garaiko zortzi Udalei.

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Proposamen hau dagoeneko aurkeztua dute Deba Garaiko Udaletxeetan, Eskoriatza eta Aretxabaletako Udalek proposamena aztertu ondoren erabakia hartzea beranduagorako utzi dute eta Arrasatekoa ere proposamena aztertzen ari da.

868. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Horretarako Deba Garaiko zortzi Udalen oneritziaren zai dago ideia hau.

869. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Agentzia berria sortzeko beharko litzaken diru kopuruaren zati bat Udaletatik aterako litzateke eta gainerakoa era honetako ikastaroak bultzatzen dituen Inem eta istituzioetatik etorriko litzateke.

870. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Udal Elkargoko arduradunen ustez, momentuan Udaletan dauden Enplegu Zerbitzuen ordezko lanak egiteko balioko luke agentziak.

871. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Jakina denez denbora asko ez dela Juan Arregi Markole atxabaltarrari omenaldi bat eskeini zioten Udalak eta herriko beste zenbait erakundek, Gasteizen bizi den enpresari honek kultura eta kirolaren inguruko atxabaltar erakundeei emaniko laguntza eskertzeko.

872. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Duela gutxi eman genizuen Insersok 3. adinari begira aurten prestatu duen bainuetxe programaren berri, hala ere gai honen inguruan azken orduko aldaketa batzuk egon direla eta Arrasateko Udalak ohar bat bidali digu.

873. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Azaroaren 25eko 27/83 Legeak, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Herrialde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoak, 7a)7 eta 7a)9 artikuluetan emandako eskumenaren indarrez, Gipuzkoako herrialde historikoak eskumen osoa du honako gai hauetan: mendien artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan.

874. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 1.- Foru arau honek Gipuzkoako Baso Administrazioari egozten dio bere xedapenak betetzeko eginkizuna ondorengo gaietan: mendien, artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan

875. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0010 Herri onurako mendiekin muga egiten duten enklabatuak edo finkak edo 250 hektareatik gorako luze-zabalera duten mendiak saltzeko proiektu guztiak Baso Administrazioari jakinarazi behar zaizkio, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek tanteo eskubidea erabili ahal izan dezaten, eragotzi gabe Kode Zibileko 1.523 artikuluan aipatzen den atzera eskuratzeko eskubidea ere erabil ahal izan dezaten.

876. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 1.- Udalek, batasunek, partzuegoek eta herri mendien titularrak diren gainerako elkarteek aldiro-aldiro berrikusi beharko dituzte beren mendi guztietako mugarriak, mendiak Katalogokoak izan ala ez izan.

877. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Autobus-geltokiko lurrak saltzerakoan, Iruña'ko Udalak, enkante edo subastan agertu diran bi taldeek eskeñi duten arabera, 5.124 edo 5.661 milla milloi pezta jasoko ditu, ez dirutan, baizik, autobus geltoki berri bat egiten eta Rotxapea eta San Jorje'n egingo diran etxebizitzetan.

878. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1081 LEMOAKO UDALA

879. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1081 Udalak, 1993ko abenduaren 10ean egindako ohizko osoko bilkuran, Zubiateko industria alorrean hirigintza plangintzako ordezko arauak zati baten aldatzeko espedienteari hasierako onarpena emateko akordioa hartu zuen.

880. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1082 Udalak, 1993ko abenduaren 10ean egindako ohizko osoko bilkuran, Mendietako industria alorrean hirigintza plangintzako ordezko arauak zati baten aldatzeko espedienteari hasierako onarpena emateko akordioa hartu zuen.

881. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1083 LASARTE-ORIAKO UDALA

882. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1083 Udal honetako Plenoak, 1993ko abenduaren 30ean burutu zuen batzarraldian, Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eragindako Planeamenduko Arau Subsidiarioetako Burunzpe Berri S-4 Sektoreko Plan Partziala hasierako balioz onestea erabaki zuen, behin-behineko onespena baino lehen konpondu beharko diren zenbait oharpenekin, hala nola dagokion eremuan bi urtez lursailak partzelatzeko eta edifizioak eraikitzeko eta eraisteko lizentziak bi urtez esekitzea, Lurzoruaren eta Hiri-Antolamenduaren Erregimenari buruzko Legearen Testu Bateratuko 102. artikuluan xedaturikoarekin bat.

883. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1083 Udal honetako Plenoak, 1993ko abenduaren 30ean burutu zuen batzarraldian, Alberto Unanua Ursua jaunak Urgolf S.A.ren ordezkari gisa eragindako R-4 Atsobakar Poligonoa Urbanizatzeko Proiektuaren Aldaketa hasierako balioz onestea erabaki zuen, behin-behineko onespena baino lehen konpondu beharko diren zenbait oharpenekin.

884. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 Gaurregun, Mungiak egin duen eskabidea aztertu eta udal horrek duen egoera sozio-ekonomikoa kontutan hartuz, bidezkotzat jotzen da berori eremu geografiko homogeneoaren barruan sartzea.

885. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 Beraz, beharrezkoa da aldaketa bat sartzea 1993ko otsailaren 11ko Aginduaren I. eraskinean jasotzen zen udalen zerrendan.

886. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3432 BILBAOKO UDALA

887. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3432 LEHIAKETA PUBLIKOA, Bilbaoko Udalarena, Mercabilbao 221. saltokia fruta eta barazkietakoa erabili eta berton salmenta egiteko baimena ematen duena.

888. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 Espedientea eta baldintzen plegua: aztertu ahal izango dira Bilbaoko Udaleko Osasun eta Kontsumo Saileko bulegoetan, Luis Briñas, 16, 09:00etatik 14:00etara, larunbatetan izan ezik, idazkitxiak aurkezteko epea amaitu bitartean.

889. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 DONOSTIA-SAN SEBASTIANGO UDALA

890. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 ERABAKIA, Donostia-San Sebastiángo Udalarena, Bilbo Plaza/Boulevardeko oinezkoentzako ardatza gauzatzeko harrizko zoladura erosteko lehiaketaren berri ematen duena.

891. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 2.- Emateko epea: esleipena jakinarazi eta hamabost egun iragan baino lehen emango zaio Udalari lehenengo material multzoa.

892. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3434 6.- Espedientea non eta noiz aztertu: Udal honetako Kontratazio Atalean, 09:00etatik 13:00etara, iragarpen hau lehen argitaratzen duen aldizkari ofizialean Estatukoa, Euskal Autonomi Elkartekoa edo Gipuzkoakoa agertu eta hurrengo astegunetik aurrera, proposamenak aurkezteko epea bukatu arte.

893. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Zinemaldian izango den beste gonbidatuetako bat, Christopher Lee, orain dela urte gutxi batzuk ere egon zen Gipuzkoako hiriburuan, Udal Kultura Patronatuak Terence Fisherri eskainitako zinema zikloa zela eta.

894. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Sexualitate ikastaro mistoa antolatu du Udaleko Gazteria Batzordeak.

895. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago eskoletan eta Udalean nahiz Kultur Etxean.

896. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Bilbo Hiria VII. Pop Rock Lehiaketa antolatu du Bilboko Udaleko Emakume, Gazteria eta Kirol Sailak.

897. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Argazki lehiaketa antolatu du Udaleko Gazteen Zerbitzuak.

898. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Ipuin eta kontakizun laburren lehiaketa antolatu du Udaleko Gazteen Zerbitzuak.

899. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 V. Ipuin Lehiaketa antolatu du Udalak.

900. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Hala ere, Ertzaintza hedatuta dagoen EAEko zenbait herritan Estatuko Segurtasun Indarrek oraindik lanean segitzen dutela salatu zuen, udalei gastu bikoitza dakarkielako.

901. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00025 Udal eta Elkarte Asoziatuek diru gehiago jarri beharko dute Kontsortzioa finantziatzeko

902. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00025 ACISek bere informean dioenez, aurten denetara 10 milioi inguru hartuko dira, eta horiek, Udal eta Elkarte Asoziatuek bertze hainbertze jartzeko baldintzarekin.

903. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00025 1994an Rozasek eramandako gestioak, halere, Partzuergoa osatzen duten zenbait Udal eta Elkarteren haserrea sortu du, eta horren ondorioz, dimisioa aurkeztua du.

904. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Udalak Goardia Zibilaren aktuazioa salatu zuen

905. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Udalak bere aldetik, intsumisioarekiko elkartasuna adierazi zuen, UBko zinegotzirik gabe egin zen batzarrean.

906. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Gaur egun, zorionez, gure erakundeen (Eusko Jaurlaritza, Udala) laguntza badugu, baina lehengo borondate eta sakrifizio gogoari eusten diogu, eta honi esker gure ikastetxeak arlo askotan aintzindari izaten jarraitzen du: irratia, telebista, prentsa, eskolaz kanpoko ekitaldiak...

907. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Ugariak dira herriko erakunde ezberdinekin burutzen ditugun ekintzak eta gero eta sakonagoa erakunde hauekiko elkarlana: Udaleko euskara azpibatzordea eta kultura batzordea, Kultur Etxea, Majori Kiroldegia, Musika Eskola, AEK, Hitzaro Euskara Elkartea...

908. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00023 Mozio hortan euskal presoen eskubide guztiak errespetatzeko eskatzeaz gain Udalari abenduaren 31n mobilizazioak deitu ditzan eskatzen zen.

909. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00023 Mozioa onartua izan zen eta beraz, abenduaren 31 eguerdiko ordu batean konzentrazioa egingo da Udaletxearen aurrean Udalak deituta.

910. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00025 Iparra-Hegoa Kooperazio Programak garatzeko eman beharreko dirulaguntzak erabaki berri ditu Udalak.

911. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00025 14 proiektu desberdin aurkeztu zituzten gobernuz kanpoko hainbat erakundek eta azkenik Udalak 6ri laguntzea erabaki du.

912. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Zubimuzu plazatik abiatuta, preso eta errefuxiatuen sendiartekoek deituta, eta Udalaren babesarekin.

913. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Udaleko ordezkariak bertan izango dira. Ekimen hau, Senideak taldeak Udaletxean aurkeztutako mozioaren ondotik dator.

914. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Mozioan onartutako puntuen arabera, zera eskatzen: gaur egungo legedia gauzatzea, hau da, zigorrak Euskal Herriko espetxeetan betetzea, zigorraren 3/4ak beteak dituzten euskal presoak eta gaixotasun sendaezinak dituztenak kaleratzea eskatzen da; Gobernu espainol zein frantsesak ez dituztela entzun instituzio euskaldunek eta euskal hiritar gehienek luzatutako eskakizunak entzun salatu du; horrekin batera, Gasteizko Legebiltzarrak eta Iruñako Parlamentuak mozioan aipatzen diren puntuak gauza daitezen bere ahaleginak areagotu ditzatela eskatzen da; eta abenduaren 31rako deituko diren manifestazio ixiletan udalaren partaidetza ziurtatzen du mozioak.

915. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Gotzaitegiak, Udalak, Diputazioak eta hainbat partikularrek emandako diruarekin konpondu da.

916. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Inaugurazio ekitaldian, Jose Mari Agirre Kultura Sailburuordea, Jon Jauregi alkatea eta Udaleko 6 zinegotzi izan ziren; beste hainbat gonbidaturen artean.

917. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Hauek biak doakoak dira eta herriko etxeetara eta toki publikoetara banatu egiten dira; agorrilekoan berriz ez da inongo berripaperik udalekorik publikatzen.

918. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Zerbitzua adjudikatutako elkarteak publizitatea kontratatzea dauka, koordinatzea, zabalduta kontrolatzea, kobratzea eta udalari kontuak ematea.

919. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Udaleko komunikazio arloa. (Tf. 4890210). Udaletxea, Foruak k.1. 48990 GETXO

920. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00001 Epe hori igaro, eta proposamenak behin aurkeztuz gero, datorren azaroan onartzea espero du Udalak, ondoren Bizkaiko Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak azter dezaten.

921. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Udal Gizarte Ongizate Saileko Familia, Gazte eta Haurrekin Gizarte-Hezkuntza Interbentzio egitasmoaren programen garapenerako barne administrari lankidetzako komenioa (Diputazioarekin) aho batez onartu du Udalak, bere azken hile osoko bilkuran.

922. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Udal getxotarra mota hauetako programak duela urte batzuez geroztik eramaten ari da aurrera.

923. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Horrela, Getxoko Udalarekin sinatutako komenioaren iraupena hiru urtekoa izango da eta sendiekin eta nagusiekin interbentzio programen garapenerako baldintzak zehazten ditu.

924. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Aurten, eta programa hauek aurrera egin ahal izateko, Foru Aldundiak bederatzi miloi pezeta inguru jarriko du eta Getxoko Udalak, bestalde, gainontzeko 11 miloiak.

925. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Getxoko udala eramaten ari den sendiekin eta helduekin interbentzio programa honen helburu nagusia, gizartera sartzeko zailtasunak dituen pertsonei ahal den neurrian laguntzea eta dinamika familiarren bilakaera erreztea izango lirateke.

926. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Lurralde Historikoko udalerrietako toki esanguratsuen lur apur bana jasotzen du erakusketa iraunkor honek eta Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila, udalen laguntzarekin, gure sinbolo, historia eta ezaugarriak berreskuratzeko egiten ari den lana erakusten du, Ahaldun Nagusiak adierazitakoaren arabera, udalerri eta lurraren arteko lotura oso garrantzitsua baita.

927. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 300 ikaslek baino gehiagok parte hartuko dute Getxoko Ume Antzerkia Bultzatzeko Elkarteak antolatutako eta udalak subentzionatutako aurtengo XVI. Antzerki Ihardunaldietan.

928. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Hauteskunde kanpainan publizitatea ezartzeko lekuak finkatu ditu Udalak

929. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Urriak-25eko hauteskundeei begira Getxoko Udala gauzak prestatzen hasi da eta batez ere herria hauteskunde garaien ere txukun izateko neurriak hartzen.

930. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Zentzu honetan udalak hauteskunde ekitaldiak egiteko lekuak zehaztu ditu eta Hauteskunde Batzordearen eskura jarri ditu.

931. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Bestalde udalak hauteskunde publizitatea ezartzeko arauak finkatu ditu.

932. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Esan bezala, hauteskunde publizitatea jartzeko tokiak ere zehaztu ditu Udalak, ondorioz udalak ezarritako kokagune eta lekuetatik kanpo pintadak egitea edo publizitatea jartzea debekatuta dago.

933. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Araudi hau ez betetzeak zigorra ekarriko du Hauteskunde Legediaren arabera eta gainera lekuz kanpo jarritako publizitatea kenduko du udalak.

934. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Musika irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta udal Musika eskolen finantziazioari buruzko galdera

935. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak musika irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta udal musika eskolen finantziazioari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

936. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Mª Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak idatziz erantzuteko galdera egin du musika-irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta Udal Musika Eskolen finantziazioari buruz.

937. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 2. Pablo Sarasate Kontserbatorioarekin lotutako jarduerak Departamentuaren eta Iruñeko Udalaren menpe daude.

938. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Gezurra baldin bada behatzak harrapatzen ahal ditugu tartean. Egitan horrela dela jakin eta gero egin beharko dira batzarreak, bilerak eta kontu. Hemendik egiten bada, Balleko Udalak mugitu beharko du, eta hor gure laguntza izanen du.

939. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Udalak hartutako erabakiaren arabera Euskal Herriak du hitza

940. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Udalak urriaren 29an ospatutako Batzarrean, EH eta EAko zinegotziek Euskal Herriak hitza libreki hartu behar du eta horretarako oztopo guztiak gainditu behar ditugu aldarrikatu zuten.

941. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Udaletatik eta Mankomunidadeetatik gaindi ere bilera aunitz eginkatu dituzte elkarrekin inguru honetako alkate eta zinegotziek.

942. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Lehenik, udalez gaineko erakundeetaz aritu ziren, Cederna-Garalur eta Udalbiltza, Euskal Herriko Hautetsien Biltzarraz, hain zuzen.

943. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Inguruko Udalak Hautetsien Biltzarrera elkartzeko mozioa

944. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Jose Luis Etxegarai, Udalbiltzako Mahai Iraunkorrean ari da eta bere lanaren eta mozioaren berri eman zuen: Iruñeko batzarran emandako mandatuarekin lanean hasi zen Mahai Iraunkorra eta Bilboko Asanbladan Mahai hori behin betikoz osatu zen eta egin beharreko lanak zehaztu ziren. Asanbladak bortz lan talde osatzea agindu zuen. Bortz lan talde horiek osatu dira, bakoitzak geronen lana egin dugu. Orain dena martxan jarri behar da eta horretarako udal guziek konpromisoa hartu behar dute Udalbiltzako kide bezala. Orduan, mahaian garenok udal bakoitzari kide egin dadila eskatzen diogu mozio hori onartuz. Bere lanean tinko eta serio aritzeko nahitaezko babesa da hori Udalbiltzarentzat.

945. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Hemendik urte bukaerara abertzale diren udal guziak Udalbiltzako kide izatea da gure helburua. Mahai Iraunkorrean dagoenez gero, gaurko bileran zalantzak argitu nahi nituen, baina nabari da hemen jakinaren gainean daudela alkateak eta informazio nahikoa badutela.

946. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00005 Etxalarko Udalak badauka ideia bat, baina herrikoa baino gehiago eskualdekoa behar lukeela izan uste dugu.

947. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Horretaz gain, eraikiko den kiroldegian rokodromoa jartzeko eskatu diote Udalari.

948. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Leitzako Udala Udalbiltzako kide

949. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Udalak, azaroaren 21ean egindako batzarrean, EH eta EAko zinegotzien aldeko botoekin, Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarrako Udalbiltza kide izateko erabakia hartu zuten.

950. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0006 Hiru mozio onartu ditu udalak

951. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0006 Abenduaren 11an hiru mozio aurkeztu ziren udaleko plenoan eta hirurak onartu ziren.

952. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0006 SENIDEAK elkarteak egin zuen mozioak honako hau onartzea eskatzen zion Aretxabaletako udalari:

953. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0006 2.- Udalak berea egin dezala presoak eta euren senitartekoek egindako eskaera, hau da, Euskal preso politikoak Euskal Herrira ekartzea.

954. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0006 1.- Aurreko hilabetean ertzantzarekin gertaturiko istiluen ondoren, Ertzantzak Aretxabaletan egiten duen lana eta ekintza desberdinei buruz Udal honek berri izan dezala eta ahal den neurrian Udal honekin, koordinatu daitezela aipaturiko lanak eta ekintzak.

955. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0006 Horretarako Udal honek parte hartu dezala horretarako diseinatutako foroetan.

956. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0006 2.- Udalaren eta herritarren patrimonioarekiko errespetoa eskatzea eta beraz gogor salatu joan den astean izandako paper eta beiraren kontenedoreen erreketa, bus geltokian kristal apurketa, herriko fatxada desberdinetan egindako pintadak eta PSE-PSOEko sedeak jasandako erasoa.

957. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Leintz Gatzagako Udalak bere garapen planaren barruan alojamendu gune baten beharra ikusten zuen.

958. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Leku horretan kokatzen da hain zuzen ere Gatzagako Udalak martxan jarri duen proiektu berria: Gaztainuzketako mendi etxeak.

959. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Azken urteotan Gatzagako Udalak landu duen garapen planaren barruan sartzen da alojamenduen eskaintza hau.

960. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Gatzagako udalaren iniziatibaz sortutako proiektua bada ere, bikote batek darama mendi etxeen explotazioa.

961. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Gatzagako Udalak zerbitzu zabala eskaintzea gura zuen eta alojamendu mota hau egoki ikusi zuen horretarako.

962. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013 Orain urte batzuk Gatzagako udalak herria ekonomikoki berpizteko garapen plana abian jarri zuen.

963. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013 Turismoa promozionatzeko bide desberdinak hautatu ditu Udalak: Leintz Gatzagak duen baso aberastasuna zaintzeko eta txukuntzeko 125 urterako regenerazio plana martxan da.

964. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 Bilatu orri horien finantziabidea herrietako udaletan.

965. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Bestetik, Koruko Aizarna Rementeria anderea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Diputatua eta Odón Elorza González jauna, Donostiako Udaleko Alkatea, bakoitzak bere Erakundearen izenean diharduela, ... emandako ahalmenak erabilita.

966. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 I.- Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia eraikin bat ari dira egiten, Donostiako Kursaal izenekoa, jarduera kultural eta artistikoak burutzeko bertan eta bere neurriak eta ezaugarriak aintzat izanik oso garrantzi handikoa dela.

967. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 - Hitzarmen honen xedea hauxe da: Erakundeen arteko Azpiegitura Plangintzaren esparruan Donostiako Kursaal Proiketurako Eusko Jaurlaritzak 1996-1998 urteetan emango dituen Laguntzak eta Eusko Jaurlaritzaren beraren presentzia ere arautzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren Proiektu hori garatu eta burutzerakoan.

968. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Honako honen bitartez, Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak presentzia hori onartu eta konpromezuak hartu dituzte bere gain baina, horretaz gainera, Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Merkataritza Elkartean ere onetsiko dira erabat edo, azken batean, Eraikina sustatu edo erabiltzen duen beste edozein Erakundetan.

969. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Diru-kopuru hori Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatuko dute, beren baliabide propioak edo Proiekturako bereganatzen dituzten beste batzuk erabiliz.

970. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 - Kursaal Proiekturako urtez urte emango diren diru-kopuruak banku transferentzia bidez ordainduko dira Donostiako Udalak Donostia Kutxan duen 2101.0381.04.0000000018 kontu zenbakian, Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara eraikin-lanaren jatorrizko gastu egiaztagiriak bidali ondoren.

971. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Zerbitzu Zuzendaritzak egiaztagiri horiek Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza justifikatzeko direla izapidetu ondoren, ziurtagiriok berriz Donostiako Udalari igorriko zaizkio, Eusko Jaurlaritzan aipatutako Zuzendaritzan jasotzen denetik hasita, hamar eguneko epean.

972. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Hala ere, ordainketa Donostiako Udalari egin arren, emandako kopuruak Kursaal Proiekturako dira eta, beraz, aipatutako Erakunde horiek sortutako Merkataritza Elkartearen eraketa-agiriaren seigarren oinarri-arauean ezarritakoa errespetatuko da.

973. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Aipatutako diru-kopuruak, burututa dauden lanez arduratu den kontratistak igorritako ziurtagiria jasotakoan emango dira baina, horrez gainera, Donostiako Udalak, bi Erakundeen izenean edo, eurei lotuta inoiz eraikinaren titularra izan litekeen hirugarren Erakunde baten izenean, hitz ematen du honako hauek igorriko dituela urte bakoitzeko zazpigarren hilean:

974. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Eskualdeko lau udalak bilduta sortu berria zen eskualdearen aurrerapenerako garapen-agentzia, eta zergatik ez antolatu eskualderako telebista bat; eskualdekoa behar zuen izan kontuan izanik euskaraz burutu nahi genuela, eta ezinezko irizten IRITZI.- Opinar geniola, euskaraz soilik, herri batena izango zen telebistari.

975. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Udaletan badira euskara-batzordeak; horiek elkartuta... zuek, hala ere, fundazioaren bidea proposatzen duzue?

976. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Hauek udalarenak dira, udal-baliabideak dituzte, eta udalak erabakitzen du zer indartu eta zer ez.

977. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0020 Oarso eskualdeko lau udalak Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun dira

978. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Gasteizko Udalak modu onartezinean arriskutsua suertatu eta gizateriaren etorkizunerako ondorio konponezinak dituela frogatu duen energia nuklearraren erabilerarekiko kezka azaldu eta gero, zentral nuklearren ixtea eskatzea erabaki zuen, Garoña, Cabrera eta Vandellós Ietik hasita.

979. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Gasteizko Udalak, energia nuklearra eta hiriarentzako larrialdietarako plan eza kritikatu eta gero, zentral nuklearrak erabat ixtea eskatu zuen berriz, Gobernu Zentralari eta Eusko Jaurlaritzari erregutu egiten die benetako Larrialdietarako Plana berehala prestatu eta gauza dezaten, hiritar guztiei dei egiten zien alternatiba ez-nuklearra eta zentral nuklearrak ixtea defenda dezaten, eta EAE, Gaztela-Leon, Nafarroa eta Errioxako udalekin harremanetan jartzea erabaki zuen.

980. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Arabako Errioxako Bastidako Udalak bigarrenez eta udal talde guztien adostasunez Garoña berehala eta betirako ixtea eskatzea erabaki zuen, eta gure nekazal produktuen merkaturatzean edozein motako alarma nuklearrak ekar litzakeen ondorioengatik kezkaturik azaldu zen.

981. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0006 Lagunak Elkarteak eskerrak eman nahi dizkie nesken futbito txapelketa aurrera ateratzeko laguntza eman duten hauei guztiei: Bergarako Udala, Miguel Altuna Institutua, La Caixa, Kutxa, Akort, Banco Vitoria, Banco Central, Caja Laboral, Etxeberria erloju-bitxitegi denda, Opel, Jardun, Berrigara eta Eroskiko Kontsumitzaileen Elkartea, bereziki Ana Orgaz.

982. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 Domekan, berriz, goizeko 11:00etan Meza Nagusia izango da San Migel parrokian eta ondoren, 12:00etan, Udal Musika Bandak kontzertua emango du parrokian bertan.

983. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Merkatarientzako klaseak antolatzen direla esanaz idazkia jaso eta, ondoren, telefono deirik jaso ez duten dendari, langile edota profesionalek, astelehen honetan, hilak 29, deitu dezakete Udaleko Euskara Batzordera (77 91 66).

984. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Udalak, baina, botako diren etxeen jabeekin espropiazio negoziazioak burutu beharko ditu aurretik.

985. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Eusko Jaurlaritzaren eta Bergarako Udalaren arteko hitzarmena sinatzeko ekitaldian, obraren garrantzia azpimarratu zuen Jose Antonio Maturana Garraio eta Herrilan sailburuak.

986. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Udaleko irekiera lizentzia hartuko da kontutan lokal bakoitzaren kategoria zehazteko eta lokal bakoitzak bere kategoriari dagozkion baldintzak bete beharko ditu.

987. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Gabilondoren ustez, araudi berriak ez du aldaketa haundirik ekarriko; dekretua Barne Saila, EUDEL udalen elkartea eta komertzianteen ordezkarien artean landu da eta ixteko ordua ordu erdi besterik ez da aurreratzen.

988. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Udalak izango du kontrolaren konpetentzia eta Bergarako kasuan Udaltzaingoa eta Ertzaina izango dira ordutegia betetzeaz arduratuko direnak.

989. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Duela 15 egun Udalak Bergarako ostalaritza arloko jabeei araudia jakinarazteko konpromezua hartu bazuen ere, kontsultatutako tabernariek prentsatik bakarrik jasotakoa ezagutzen dutela adierazi digute.

990. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Araudi berriaren arabera, udalek ahalmena izango dute ordutegi bereziak baimentzeko herriko jaietan, jaiegun berezietan edota arrazoi turistikoak kontutan hartuz.

991. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Era berean, Udalak edo Jaurlaritzak interes turistikotzat jotzen dituen ekitaldiak izaten direnean (gehienez 10 egun urtean) ordutegia bi ordutan luzatuko da.

992. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0024 Udal Kirol Zerbitzuak 1997-98 denboraldirako eskola kirolaren eskaintza atera du.

993. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0024 Eskola kirola kanpainan Udal Kirol Zerbitzuaz gain, Zaleak atletismo taldeak, Bergara Igeri Elkarteak, BKEk, Xake taldeak, Badminton taldeak, Lokatzak, Beti Bustik eta Ariznoa gimnasia erritmiko taldeak ere parte hartzen dute.

994. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0024 Ordutegiei edo beste edozer gauzari buruzko informazioa Udal Kirol Zerbitzuan edo ikastetxeetan bertan jaso daiteke.

995. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Bilboko Udalak du hau egiten hamabigarren aldikotz.

996. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 1) Herri Aginteei (Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Diputazioei), Bordeleko Unibertsitateari (CNRS-URA 1055), Euskal Herriko Unibertsitateari, Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorrari, Maule eta Donapaleuko udalei, eskerrik beroenak agertzen dizkie Euskaltzaindiak eman duten babes laguntzagatik.

997. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Joan den urtean, sariketak eginik, kuraiestatu zituen hor bereko udala edo hiriak.

998. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0011 Udaleko auzoetako batzordetik auzia konpontzen saiatu dira Correosekin, baina beren esku ez dagoela erantzun diete Arrasaten.

999. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0012 Ikastaroa Aldundia eta Udalaren laguntzaz antolatu du Egurrek.

1000. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Udala eta udal politika ondo ezagutzen ditu.

1001. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Egun, zubietarrek Donostiako eta Usurbilgo Udalekin harremanetan dabiltza deslindea, hau da, 2 udalerrien arteko mugen finkapena eztabaidatzen.

1002. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Donostiak eta Usurbilek bere lur zatiak gorde nahi dituzte Zubietan; ia ustiatu gabeko eremua da eta edozein udalentzat gogokoa.

1003. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Hipodromoa bera, Donostiako Udalarena bada ere, lur zati batzuk Usurbilenak dira.

1004. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Zubietaren hirigintz antolaketa egiteko Donostiako Udalak ezinbesteko baldintza ezartzen du: deslindea egitea.

1005. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Donostiako Udalaren proposamena marra baten bitartez zati bat Usurbilentzat eta beste zati bat Donostiarentzat banatzea zen.

1006. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Bi udalek bat egin dezaten eskatzen dute herriarteko antolaketa bat egiteko.

1007. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Nahikoa baikor agertzen dira zubietarrak bi udalek azaldu duten jarrera ikusiz.

1008. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Donostiako Udalean Ordoñez eta Elorzaren artean sortutako tirabira zer iruditzen zaizu?

1009. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 1915ean Toribio Altzagaren zuzendaritzapean sortu zen, euskara eta antzerkia elkartu nahian, Donostiako Udaleko Euskal Iztundea KTE zuzeneko arduradun zela.

1010. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 KTEren bitartez Udalak hainbat dirulaguntza ematen zituen baina antzesleek bere lanaren truke bazkari bat baino ez zuten jasotzen.

1011. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. irastorza 0014 Azaroaren 16an, Donostiako Udalean reposizio errekurtsoa aurkeztu zuten.

1012. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. irastorza 0014 Aldi berean, debate bat ere eskatu dute Udalarekin eta Eroskirekin, baina ez dute oraingoz erantzunik jaso.

1013. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0007 1. Iruñeko Udalak erabakitzeke du oraindik liburutegi nagusiko instalazioak jartzeko eskatu den orubea edo, halakorik ezean, eraikinaren lagapena.

1014. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0007 Dagokion Udalak kontratatu eta ordaintzen ditu langile arduradunak.

1015. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00008 Artxiboan dagoen dokumentazioa ez da egunero erabiltzen dena eta gainera asko zaindu behar da. Bertan, liburutegiko liburu zaharrak, egunkariak SANZ ENEA ireki zenetik hona argitaratutako guztiak, aldizkariak, artxibo zaharra deritzona, hau da, 1950. urte arte dagoen udaleko dokumentazio guztia etb. aurki daitezke.

1016. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00008 Zarauzko kultura maila nahiko ona omen da. Hala deritzo Llopisek. Zarautzek eskeintzen dituen kultur zerbitzuak Villa Munda, Villa Manuela, Ebro etxea auzo elkarteetarako lokalak etb... asko erabiltzen dira eta horrek esan nahi du jendea interesatzen dela kulturaz. Gauzak ez dira jartzen inork ez badu erabiltzen. Hor islatzen da Zarautz nahiko ondo dagoela kultur mailan beste herriekin konparatuta. Hala ere, guk Zarautzen ikusten dugun beharra da auditorio edo multiuso hoietako leku bat non musika antzerkia eta honelako gauzak egin daitezkeen. Udalak horrelako eraikuntza bat egiteko asmoa badauka; ideia da aurten proiekto hori martxan jartzea.

1017. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Zarauzko dendari eta bezeroen arteko harremanak euskaraz izateko aukera eman eta horretarako bitartekoak jartzea helburu duen egitasmoa jarri zuen martxan Udalak orduan.

1018. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Programa hau martxan jartzeko ideia duela urtebete inguru bururatu omen zitzaion Udalari.

1019. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Egun, Zarautzen, biztanleen %75 inguruk bere burua euskalduntzat duela eta dendarien artean ere portzentaia hori bera edo handiagoa eman daitekeela kontuan harturik, herriko harreman komertzialek ez dutela errealitate hau islatzen ikusi zuen Udalak. Eta lanari ekin zion.

1020. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Horretarako, benetako erabilera maila zein den ezagutu behar zen lehenik, gero, Udalak euskararen erabilera bultzatzeko jarri beharreko bitartekoak jarri ahal izateko.

1021. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Eta inkesta hau aurrera eramateko EUTG-ko Euskal Filologia Fakultatearekin hitzarmena egin zuen Udaleko Euskara Batzordeak.

1022. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Idazterakoan sor daitezkeen zalantza hauek konpondu nahian, Udalak eskuliburu bat ere atera du ohiko oharrak, errotulazioa, publizitatea, fakturak eta abar euskaraz nola idatzi behar diren argitzen duena.

1023. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Liburuxka horrekin batera, dendariek euren oharrak jartzeko balio duen kartel bereziak eta zabalik/itxita kartelak ere banatu ditugu dendatan. Hauez gain, dendariei gogorarazten diegu badirela dendarientzat prestaturiko itzulpen eta zuzenketa zerbitzua, ikastaro bereziak, edota errotuloak euskara hutsean jartzeagatik Udalak ematen dituen diru laguntzak. Gehienetan gustora hartu dute eskeini dieguna. Dena den, egia da deskonfiantzaz hartu gaituztenak ere izan ditugula, eta bat edo bestek antzarrak perratzera ere bidali gaitu.

1024. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Madalen egunaren ospakizunetan Mundakako kaitik urre gertatutako itsas istripuaren aurrean, Bermeoko Udalak eskerrik beroenak emon gura dautsoz, batez ere, Mundakako herriari eta bertan ziran bisitariei, eskeinitako laguntza eskuzabalagaitik. Baita ere Bermeoko herria, erakutsitako harretagaitik eta zelan ez, itsasontzian joiazan guztiak, tripulazio eta pasaiariak, izandako portaera bikainagaitik.

1025. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Zer Dakar itsasontzian izandako kalte materialak ordaintzerakoan, oraindik zehaztu barik dago baporaren asegurua edo udalarena egingo dan kargu pagatu beharrekoaz.

1026. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Azken finean, inhabilitazioa aplikatuko dauena Administrazioa izango delako: Euskal Gobernua, Nafarroakoa, Diputazioak eta Udalek.

1027. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Varona.- Ba, intsumisioari eusten deutseen udalek, euren arteko elkartasun bat sortzea eta lortzea.

1028. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Beste aldetik, kartzeletara joaten direnean Udalaren apoioa lortzea, bisitak egitea,....

1029. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Euskal Herrian gertatzen dena da udal intsumiso asko direla; baina askotan gertatzen da modu sinbolikoan ibili dabiltzala eta ez lan praktikoan edo jarrera koerente batez.

1030. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Gainontzeko udalek abenduan eta urtarrilean zehar erabakitzeko daukate proposamena.

1031. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Varona.- Nahi duguna da udalek protagonismo hartzea eta ez hainbeste kolektibo sozial edo partiduek.

1032. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Geuk idea bat bialdu deutsegu udalei eta, azkenean, eurek izango dira eztabaidatu, idatzi eta martxan ipiniko dabenak.

1033. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Varona.- Nik uste dot mankomunitatea gero eta beharrezkoagoa izango dela; batez ere Kode Penal aurrean Udal batek inhabilitazioari uko egiten badeutso, seguraski Alkatea eta zinegotzak inhabilitaturik geratuko dira.

1034. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Orain suposatu: Euskal Herriko udal gehienek hori egiten badabe preso handiagoa izango dela uste dot.

1035. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Esaterako, PSSa (Prestación del Servicio Sustitutorio) ez doa Euskal Herrian aurrera, batez ere udalek, diputazoek eta Eusko Jaurlaritzak ez dabelako zerbitzu zibilerako posturik onartu.

1036. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Honetaz, Udalak ere, lanetarako baimena emoteaz gainera pasua oinezkoei ez zarratzeko eskatu eban; beti ere arrantzaleen eta euren familiaren ohiturak kontutan eukita.

1037. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Azken urteotan Udalak egindako ahaleginari aurre eginez, hileon edo otsailean amaituko dira Bastarreko plazan egiten dabiltzan lanak.

1038. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Diruok lanak amaitu eta egindakoa ordaintzeko emoten dauz Bizkaiko Diputazioak; bien bitartean Udalak aurreratu egin behar dauzelarik.

1039. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Gaurrarte Alde Zaharrean Udalak egin dauzen lanen antzera, Bastarreko Plazan egindako obrak behar den besteko azpiegitura edo infraestrukturaz osoturik dagoz.

1040. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Esan egin izan denez, laxotasun edo permisibitate handiagoa eskatzen dabenak Busturialdeko Udalak eta Lurjabeen elkarteak izan dira.

1041. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Ez da gauza barria udalek partaidetza handiagoa eskatzea Patronatoan; ze orain urte batzuk, Bermeoko udala buru zela, eskatu zen ordezkari gehiago eta errepresentatiboagoak egotea.

1042. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Bermeo buru zela, beste ahalegin bat ere egon zen orain urte gitxi: udalen ordezkari gehiago egotea eta Patronatoko bileretara entzule moduan joateko aukera zabaltzeko idea zabaldu zan.

1043. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Udalek eroan behar dabe Ingurugiroaren jestioa

1044. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Eusko Alkartasuna eta Herri Batasunako botoez onartutako mozioan azaltzen denez, Udalek daukate eta euki behar dabe Urdaibai babesteko eta jestionatzeko ardurarik handiena.

1045. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Hau da, erakunde honek legeak ipini eta zaindaritza egin behar dabe, baina jestioa udalek.

1046. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Emoten diren arrazoiak bi dira: herritarrengandik hurren dagoen erakundea udala delako (kontsulta, laguntzak eta abarrekoak errazteko) eta ingurugiroaren arazoak eta konponbideak ere hurragotik ezagutzen direlako.

1047. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Diruak udaletara

1048. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Hurretik egindako jestio hori aurrera eroateko diruak udaletara bialdu behar direla azaltzen dau mozioak.

1049. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Honela zuzenean hartuko litzakez soluzioak eta ez goiko instituzioei mesedetan ibili; ze ardurak udalenak izan ezkero, baliabideak ere bai.

1050. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Udalak eta Ingurugiro Zuzendaritzak erdibana ordaindu egingo dabe Gaztelugatxeko San Juanerako bidearen konponketa barria

1051. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Lanak Udalaren ardurapean doazenez berau egingo da ordainketaren kargu, Eusko Jaurlaritzak horrexetarako bost bat milioiko dirulaguntza ziurtatu dauelarik.

1052. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Obrak hile biko epean egitekoak dira; baina gauregun MOPT lanak Gaztelugatxeko istmoan egiten dabilenez, lanok amaitzean hasiko da Udala bidea konpontzen.

1053. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Kostaldeko inguru honetarako proiektuaren idazketa martxan dago aurkeztu ziren enpresetatik Udalak Basoinsari egokitu deutsonean lanaren diseinua.

1054. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Izatez enpresa honek lau aurreproiektu aurkeztu ebazan; baina Udalak beste barri bat egitea eskatu deutso; betiere inguruguroagaz errespetua daukaten sistemak erabiltzeko baldintza kontutan hartuta.

1055. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0018 Batzorde Antolatzaile bat osatu zuten ikastetxe guztiek eta Udalak eta asesoria tekniko bat egin zen proiektuaren kargu, Athlon SCoop. izenarekin.

1056. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0022 Iturburu Udal Haur-Eskola

1057. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0022 ITURBURU, Oiartzungo Udal Haur-eskola da.

1058. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 a) Euskarak herritar guztien elementu integratzailea izan behar du, eta hala izaten saiatuko da udala.

1059. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Hala ere, jakin badakite euren mugimendua ezin dela laga udal batzuen borondate hutsean, eta euskal sare bat osatu nahi izanez gero, antzeko egoera soziolinguistikoan dauden udalerriek bat egin beharko dutela; azken batean, euskarak gune nagusi bat behar du berezko dituen funtzio guztiak garatzeko.

1060. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0006 Behintzet hemen ezer beharko bageunke seguru nago udalak lagunduko leiskiune.

1061. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0006 Udalak, eskola gora eroan eun handitzeko eta orduan, jubilatuontzat itzi euskuen etxe hau.

1062. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994