XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Izuri, Jauna, azkenez, garbilekuko arimai be, batezbe geure artekuai, niri aiñ ugari emon deustazun odol garbitzalle orren tantachu bat bada be; atsekabe aiñ andietatik ainbat lasterren urtenik, Zure errukitasuna alabau ta gugaitik geyago ta geyago eskatzera zerura juan daitezan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 ¡Nor esango eban Judasen enda ta ondorena ain ugaria izango zanik!.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Atara ta emon eutsozan ba, diruben batzuk, soñeko barrijak toloztuta maletatxo baten, eta ganera gorantzi andi ta ugarijak Juane koitaduarentzat.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Epelak gaiztakeri andirik ez dau egiten; baña gauza on andirik bez, eta Jaunak diño: otsein baldan eta ezetakoez ori, atazko illunpera jaurti egizue; an negarr eta agin-kirrizkadea ugari izango da. (MATT. XXV, 30).

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 ¡A, ze janaria, ainbeste gizon andirentzat! Lapak eta mangoliñoak egozan ugari, ta besterik ezean, lengo arlotearena esan bearko:.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jaungoikoa'k bere ondasun eta erruki-ateak zabaldu ta edozeiñen eskuetan itxi daroa jaioparrien betiko zoriona ¿Zer, ura baño gauza ugariagorik? ¿Zer, Aitea'ren... jakitea baño gauza errazagorik? ¿Zer, ura ezarri ta ugutzauteko asmoz, itz orrein esatea baño eskuagorik? ¿Zer, ume jaioparriaren bizitza baño gauza aulagorik? Edonork, ba, ta edonun, estualdian, ura ezarriaz batera, ugutzauteko asmoz itzak esanaz, umetxu orren arimea betiko gaizkatu leike, gotzonen lagunkide dala, betiko atsegiñez, Jaungoikoa aintzatzera bialdu leike.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ta gogotsuago eskatu ta ugariago emongo dausku.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Lotsaz bena, begirunez agurgarri, ta goi-jakintzaz ikasia izan beite; umez ugaria, zindoa ta errugea, ta zoriontsuen atsedenera ta zeruko jaurerrira eldu beite.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Ziñausle galgarri oneik kaltez ekin eutsolako yasarrpen ugariak igaro bearrean aurkitu zan.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Ayenaren aldeau ¿gure bizia zer ote da? Gosez ta egarriz, otzik ta billutsik, lanez ta nekez, baruz ta lo urriz, otoitz ta gogalben deunez, yazarrkun eta irain ugariz, deunak eta Kisto'ren aizkideak Yainkoaganako morroiketan ziarduten.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 5. Ziñez atse ta Nik poztuago izan nai ba-dezu, lurreko guziak nardaturik eta atseginkeri oro iñausirik, zure siratsa didorokezu, ta atse ugari emango zaizu.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Maalen guriak barriz, ez aiztia dodalako baiña biyotza iñok ez lakoxia dauko; ta sakela edo ziskua edo diru-zorrua... ikusi nai neuke zeiñ arpegi ederdun berbaldunek dauken ugariyagua.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Ukabilkada asko ta berba iraingarriak ugari artu ebazan aizeak.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Zer ba, ¿ez ete da aguertu biar, pecatu-laguna ezautuerazo baric, esan ezin leiquian pecatua? -1.ampdeg; Norberen erru ariña, edo lendic esan da daucagun astuna azaldutiarren ezin leique iñoren erru astuna aguertu on ugarijen bat norberari ezpajatorco, esateraco, baque guztiz andija.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiñen Erreguiña eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe donetsuaren bigarren excelencija da, izan ciniala apaindua Trinidade chit Santiagandic doe, privilegijo eta virtute ugari, neurri bague eta beste inoc izan eztituban moducuac.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Gezurra dirudi!.
Zure biotz ona ezaguturik,
gure eskapen au ondo artuko
dezulako ustean gelditzen gera.
Esker ugariak
.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 MADALEN, - (Zerura begira) Jauna: erne bitez ugari Maritxok sumatutako Euskeraren Lore oyek Euskalerri guzian.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Ekarri, ekarri aguro, aguro ekarri; nik emango dizut dirua ugari beste berri bat erosteko.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Iña. - Baita intxaur eta gaztaña ugari ere!.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 Mendiak bereganatzen du eta gordetzen du zerutik datorkigun ontasun ugariya (...).

25. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Itxasoak ere, era berean, toki zakonak ba-ditu eta onela, be-bean (len jan dezuten otarrañak bezela) estalki gogorra dutenak, bai ta itxuak diran edo berez argia daramatenak bizi dira: itxas zakon errdian, beste arrai arin, aundi ta ugarienak; eta itxas azalean berriz arrai txikiak.

26. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Goiz jeikita, uri pollita ikusi nai izan zuten mutillak: bañan alperrik: egun aurreko ebi ugaria etzan oraindik gelditu eta atertzeko itxurik etzegon: ¿zer egin?.

27. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Eta Jesukristo gure Jaunaren eskeintzat Jainko Aitarengandik mesede ugari iristen dizkigu: nola gogor egin Betiko Aitak bere aurrean gure alde agertzen zaion Jesukristo gure Jaunaren dei ta eskaerari?.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Egizko Jainkotasunaren iturri, nere Jaun-Jangoiko! Zugandik egi ta jakinde goi-ugariyak artu ta beste Aingerubai adirazteko, Aingeru argiyak (1) Aingeru mota bat egin zituzun.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 Aingeru jakintsu aben irabaziyak, eta zerutikako jakintasun argi-ugariya gure Eroslari berberaren, eta Aingeru oyen Erregiñaren, iturriyan edan zituban Jose Aitorr Doit-Doitsurenak ere, gaur eskeintzen dizkitzut.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Zure errukitasun ugariyai begiratu-ta, ondo damuturik daudenen obenak barkatu, ta beren okerkeri guztiyen kutsu-aztarnak barkamenen bidez garbitzen dituzun Jainko errukitsu-gogobera! Zure mendeko oni N. ondonaiz begiratu, ta bere oben guztiyen barkamena iristeko egiten dizun eskariya entzun.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Erretiroko egun santuan aitatu ditugun gauza guztiak ezin badituzu, beretatik aldituzunak egin itzatzu, eta Jaunaren laguntza, ta bendizio ugariak zurekin izango dituzu, eta azkenian eriotza on baten bitartez zeru ederrean sartuko zera.

33. 1900-1939 gipuzkera poesia j.m. anabitarte 0304 Jaungoiko gezurtiyak
ugari zeuzkaten,
gizon ta aberiak
jaungoikotzat zeuden;
ta egiyazko Jaungoiko
etorritakoen
gizona besterikan
etzuten ikusten
.

34. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Alper alperrik dira neretzat
munduko gauza guztiak:
ez dute nere biotzerako
dituzten poz ugariak,
zeñen atzetik bultzaka, naspill
eta korajez betiak,
dijoaz asko, ezautu gabe
munduko gauza chikiak
.

35. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Zeruan daude Ama Birjiña,
gañera ama zurea
goitikan dator itz goxo auxe,
nere tristuren epea,
ume zurtzaren poz ugaria,
malko legortutzallea,
ama nereak bialtzen diran
biotzerako pakea
.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Berri asko dituanak irakurle ugari izan oi du: orregatik salerosleak albistari oietara jotzen dute; ara bialtzen dituzte bere iragarki edo anuntzioak, ta iragarki asko duana lasai bizi ta mardula izaten da.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Meza-soineko ederrak ugari, kaliza, Misala ta eskuartetxoren bat ere onerakoxe utzi ditu.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta itz oetxek sartu ziran ondo eskubiko aldeko lapurraren biotzean, eta itz oekin batera sartu zan Jaungoikoaren esker, grazi , ugari ta biguna.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Errexil'go seme maitagarriak sartu zien biotzetan Jaungoikoaren maitasun beroa ta bere bidez otoitz ugari egiten zuten, iltzeko garaian sinismenean sendo-sendo irautearren.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Ur santu orrequin berarequin bedeincatzen zituzten beren campo ta soroac, arratoi, jela, arri ta beste plagaetatic libratzeco; ta guertaerac adierazitzen zutela etzala alperricacoa beren sinismen eta confiantza; alaco eran, non, iñoiz guertatu izan zala, arriac jo ta laboreac oso galdu ziralacoan, ur bedeincatuaren bidez, sasoi onean jarri ta uzta ugariac echeratzea.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Tobias gazte onak eta Sara neskatxa zintzoak aingeruaren autamenez alkarrekin eskontzeko erabakia artu ta biak alkarri eskua emanaz batutzera zijoazenean, Sara'ren ama Rakel andre onbidetsuak Jaungoikozko argitasunez, gaur egunean ere eskontzerakoan Eliza Ama Doneak esaten dituan itz gogoangarri auek ixuri zituan berengan: Abraham eta Isaak eta Jakob'en Jaungoikoa izan bedi zuen artean, eta berberak batu zaitzatela ta bere bedeinkapen ugariz bete zaitzatela, era onetan itz eder auekaz aitorturik eskontzaren gizabide egoki ta biziera onbidetsua.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Baserri ttxiki ura, angoak onbu deitzen diyezten zuaitz aundiz inguratua zegon; zuaitzpetan zaldi ugari adarretara lotuak; zuaitz bitarteko zelayetan gizon asko, mastiya saldu zutenak alai ta abeslari, besteak ttxanda ittxoiten: etzan beiñere ainbeste gizaldi zelai ayetan bildu.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Ta au onesten dun yauna zuzena al da? Bidezko al da nire bizian maite dudanena niri kentzea? Zergatik gara beartsu? Zergatik maasti ugaritik batzuk igali guzia artzen, besteek ordea ondar-mondar txigorrak?.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0142 FRANZISKANOEN ESTAZIOAREN INDULJENZI, UGARI TA AUNDIAK

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 Gure arraza dana
Ugaria umez,
Eta txakur gosiak
Beti artua ames.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Auek bilkura egin ta Zarrenekin yarduki ondoan, diru ugari eman zieten gudamutillai ta esan zieten:.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Odola badijoa irrioan eta ugari.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Gorriek berriz; aurreko gauean egin zuten betekadaz gaiñera, jateko ugari zeramatzaten: ezti, aragi, ogi, azukare, patata egosi ta abar gizon zuur, erneak izaki aiek.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Beragatikan, arentzat bedeinkapen eta doai ugariak gauza guztietan eskatzen zizkala.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 5- On ona ere litzake aurren aldian jarri degun mezatako misterioen ikasbidetik, otoitz-gayak ateratzea, gogoz misterio oyek gogoratuaz, Jaungoikoagaz zure barruan itz egiten dezula, Jaunari on ugariarren eskerrak emanaz; eta Berari eskatuaz eman degizkigula zeruratzeko bear ditugun laguntzak.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Jauna! Nere ongille guziz maitetsu eta esker guzien emalle ugaria zeralako, nere pekatuz zu naigabetua biotz-biotzez damu naiz.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0309 Iritxi iguzu otoi-zaletasun bero-beroa, bere bidez, izan dezaizkigun bearrekoak ditugun Jaunaren laguntasun ugariak, Bera maita ta onetsitzen igaro dezaizkigun gure egunak eriotz-garairaño.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0351 Aita Jaungoiko Biotz-bera! Gurutze aztunaz Jesus'ek eraman zituan neke, oñaze, min ta atsekabe ugariak Purgatorioko animen alde umilki eskeintzen dizkitzugu.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jainkoaz aurdun zu zoaz Ama
Ikustera lengusuba,
Eta San Juan jayo gabea
Esker ugariz bete da
.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 O Jesus chit maitetsua, Sacramentu guciz adoragarri orretatic deizen nazuna, cere onguinai neurrigabeaz, prestaera onarequin guertuatu nadilla Zugana, ontasun aundi eta ugariquiñ ornitu eta aberastu nadiñ.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Au ezta esatea, indarca, borchaz eta estutuaz ateraeraci bear dala negarra, eta mingarri eta penagarri izan bear balitzaye becela damua, heriotza edo munduco beste ez-bearrac dirala bide guertatzen dan becela; ceren orañ diogun damua, borondatearen eguite edo lana dan, eta dago, ez beguíac negar asco issurtzean, ezpada biotzác becatuen gorrotoa artzean, gauza ciertoa bada ere, iñoiz ugari ematen dituela biotzac negar oríec.

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 ¿Ez aldute bada oek errenkada berexi bat merezi, beren ekiñ aldi gaiñ gañekoagatik? Nik ditutan gayak amur ematen badute, esango det beti esan oi izan deguna itz guchitan; guztiz yayuak dirala kantaritzako gai neurketa guztiyetan eta Teatro Lírico-n aditu zituzten chalo ugari atsegingarri ayen apaingarritzat, nere baliyo guchiko oen otsa, adi dezatela; bada nik au baño geyago ez nezayoteke ezkeñi.

60. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ijitoen ezpainetatik eztut besterik ezertxo ere nere urte ugari auetan ikasi: sudurra ijitoeraz.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Irugarren atalean erakutsiko dugunez, itz ikolduak contraídos ugari erabiltzen zituen Mendiburuk, bat ere ez ordea adizkietan.

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Mujika'ri gure Antzertiaren aurrerapenak buru-auste ta kezka zemakion, berak egin zituen idaz-lan ugariak irakurriaz ikusten danez.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Egia da lenengo aldiko jostirudien artean zarpallukeri asko, orbela ta lastua ugari daudela.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Eta Eleizak beti naikoa ba-du esku zabalez guziori ugari emateko.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Oiturako pekatua berritu dezunian ¿zer egiñ dezun badakizu? Len konpesatu ziñanian pekatuak barkatzez batera, grazi santutzallia bere doai ubariyakiñ Jaungoikuak eman zizun;.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Ama Birjiñak ikustaldi ontan erakusten digunakin astuta; baña beren ikustamenetan biotza gorrotoz, ikusi-eziñez ta zatarkeriz loitzen dituztenak asko ugarriyo dira.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gu abiatu orduko, iguzkiak suntsitua zuen lurraren sapak gauaz airatu langarra: zerua gora zagon, urdin zuhail; bazterrak ederki argitzen zuen, beroa sartzen zitzakolarik eztiki gain-behera; menditik hurranduago eta betheago zitzaikun agertzen, zelaietan, uda minari jauzten ohi zakon indar ugaria.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo, nere biotz biotzetik agur bero bat egin bear dizutet, emanaz zuei, Biltzarkide guztiei, esker ugariak zuen buru izateko gaur izendatu ta aukeratu nazutelako.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uso tortolen aldaketa ari dala ta, eiztariyak gogor dabiltza ayek arrapatu nayian goizeko intzak biltzen, onen ikurrak eskier ta ugariyago etxeratuko dituzten bezela, tamalez eiza ori gutxi omen dabillelako.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Eta une atan gogoratu yakon joko eban etxean etzala geratuko eskar ugari barik.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Ziñesten dot. Jaungoikoa onegia da luzaroko barik eskar ugariak gu lako beartsu batzuei emoteko.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 4- Bere biotz ontsua erakusteko
Gizon gaiztoari;
Biotzean Jesus'ek artu ditu
Arantzak ugari.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 EDURRA UGARI.- Juan dan larunbatetik gogor ari da edurra emengo mendietan eta baita kalian ere gogor egin du.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Talde gustiaren artetik Arostegi'ren bakar-abesti (solo) eder bat entzun zan txalo ugarien artian.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Txalo utsa be ez da naikua baña txalua beintzat ugari ixango dabe.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bigarren azaldu ziguten Morroi jatorre; lendabizikoa mamitsua eta erakusgaiduna bazan, Morroi jatorrak lez eragin zigun parrez; geldi aldietan mutiko talde batek, Karmentxok, Eginok eta Cuendek abestu zituzten euskerazko abesti goxo eta xamurra eta amaitu zan jai eder au txalo ugariakin.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aurren-aldiko Gobernua'ren agintza ugari aiek alaitasun pixkabat sortu zuten gure biotzetan; eta agintzen zizkiguten onbide guziak izango ezpagenituen ere, uste izan gendun, zerbait berialaxe genduela, barruko poltxikuan... baña, agindua bat eta emana bi, entzun geniogun lenagokuari.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Beste egunetan, bai soñu ugaria izan degula! Sortzi egunean dantzatu besterik ez dute egin emengo gaste ta zar gustiak.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume ta neska gaztea udaran eltxua baño ugariago izaten dala esaten da, bañan antzerki orretan Romualdo mutil-zarrarentzat andregaia bilatzen naiko lan izango dute gure Mai Krux eta bai Miel-Mai jatorrak ere, bestela esan dezala Joxpa-Akiñak.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eragozpenen bat jartzen digutenean, kokordillo malkoak ugari ixuri oi ditugu.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Igaro dan urte orretan gorako aundia egindu ikusten danez gure alderdi onek, izan ere nola ez ikusirik gure gaztediaren anaitasuna, ikusirik berak eten gabe egiten ari diran lan ugaria.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Oso derki egon ziran danak, batez ere emakumeak ta txaluak ugari entzun zituzten.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idazki ugari idatzi da.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 (...) pikadore ta banderillero ugari ditut aldamenean kuadrilla egiñaz; baño oraingo ontan Kutxaresek baño kiebro elegantiaguak egiñaz, plaza'ri bira emango diot.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ernani bezela, abertzaletasunak indar gutxi daukan errira etorri bear dezu, abertzalea, bear bearrekua dalako, JEL azia zabaltzea gero igali ugaria jaso nai badegu.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gauzak orla dirala, ¿ba alderitzaizu, Jesus berak emen bizi izan zanian izendatu zigun Uzkurtza besterik, ona izan litekeanik? ¡Ez irakurle gazte ori, ez! abaldu itzatzu Uzkurtz gayak darabilzkiten Idaztiak, ikasi astiro, patxaran, gure Uzkurtz aldeko agiriak; bera sendotzeko egin izan diran mirariak, iñori baño etsai ugariago bere kaltian sortu izanagatik, bere iraute betikuari begiratu.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskal soñu otsa izango da beraz ugari.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondotxo edana dagonian ere abesteko gogoa izaten du ugari.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beragatikan lengo billeran
igo zaitue ugari.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Pelotari-gai ugari apuntatu omen dira.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Lana ugaria egin dutela baimena lortutzeko badakigu, bañan dana egiña dago.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gaztedi ugari dago Batzoki eta abertzale bazkunetan bañan abertzale gaiean ez jakiña ugari.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Domusantu ta arima-egunetako eleizkizunak beti bezela ederrak izan dira; ibilli da elizaldetik jendea ugari.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Piperra ta zikiña ugari.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Dantza zaleak ere bai: baditugu eta ugari.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gatza ta piperra ugari, leporaño zikiña.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eta libertate ta askatasun aundi horrez eta eskual-maitasunaren itzalean eta geriz-pean, sendo, mardo eta bortitz asi da Eusko Langile Alkartasun arbola, bai eta eman ere igali ta fruitu ugari ta baliotsuak.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gure guda izkilluak baño areinak, ugariagoak.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 ?Bara ete dauko ointzat masculu itzak? Itaun ori egin dot, baratzan ugarijak direlako masculu orrek.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Notintza ugari Deba'ra juan zan an egin ziran euskal jaiak ikustera ta bai pozik etorri ere gure eresbatza ere juatekua zan jai orrek bere eresaldi goxuarekin goratutzera.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Kupira gabe, ugari erabilli.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gutxitan ikusi degu Donostia orren leporañoko karrakelakin: oste asko, aldra ugari, saldo-saldoka jendea ta guziyak asnas-larritan, kalian gora, ostatu ta jantoki billa.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barruti, soro, baratze ugariz inguraturik egongo da; alde batetik Paine erriak eta bestetik Andes mendi bikañen tontor txuriak inguratuko dute.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Amabos milla lagun edo bildu ziran eta guztiak txalo ugari bialdu zizkien Batzarra itxitzera etorri ziran Erregeai ta bere alabai.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Jende oni, dio berak, begiak iriki zaizkio ta ikusi du mixiolariak egiten ari diran on guzia; gero, katolikoak beren odola ugari eman izan dute emen eta odol ori ez da iñoiz alperrikan erortzen; batez ere Jaungoikoari zor zaizkio eskerrak, bere Elizan sarrtzeko, jende onen biotzetan orren gogo biziak sortu-azi dituelako.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Arratsaldeko elizkisunean ere bazan notintza ugari.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Badakizute, azkatasuna ibaietako urak bezin ugari degula-ta, debekatu zuela Gobernadoreak arpide edo zuskrizioa irikitzea berak emandako multak ordaintzeko..., bañan (ixilik eta belarrira) oso, guztiz txiroak gera, diruakin oso aserre gaude eta ixilka bada ere artuko ditugu eskupekoak, nai aña.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Oste edo jendea ugari, eliza bederatzi egunetan bete-beterik eta bi ordu lenagotik ostea joanaz toki berezia izateko, pelota tokian berriz, ia-ia ukabilka gizonak bertan sartzeko....

110. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Orain geure irarkolan merkiago ta, batez be, obeto ta ugariago argitalduko doguz idazti ta abar.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Euzkeldunak orain arte idazti ta irakurgei gitxi dabez, baña aurrerantzian ugari emongo yake gogo-janarija idazti ta izparringi-bidez.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Boletiñean dei sutsu bat egin dausku abade jaun ta beste bere barrutitar gustioi, batez be eleiz-eresi-zaliei, bakotxak al dabenez lagunduta, etekin edo fruturik ugarienak atara daitezan.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Erti-lan bikañak, idaztitegi ugariak, ikastola bardingabeak ordu batsuetan suzituta gelditu dira.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Ankoni Deuna'k eriotz ostian egin ebazan alatz edo mirari ugariakgaitik IX'n Gergori'k deuntzat iragarri eban.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zotzetan ugari zan lekura eltzeko, Masabiel'go arkatxetik ur egoan errotara ura eroyan nasia ibilli bearra zan.

116. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 7. Zure itz eztitsuak zirikatzen nabe; baña nire griña txar ugariok astun egiten nabe.

117. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Bai ugari dirala zure lanak, Jauna!,
eta guztiak jakituriz egin zenduzan,
lurra zeure izakiz beterik dago
.

118. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Or dago itxasoa aundi ta luzea,
an dabiz bizidunak ugari,
txiki ta aundi;
an dabiz itxasontziak ortik ara,
baita jolas egiteko eratu zenduan Lebiatan be
.

119. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Bideetan jana izango dabe, ta ibar guztietan larra ugari.

120. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 33. Eta Apostoluak Jesus Jaunaren berbizkundea adore aundiz autortzen eben, eta guztiakan eskerra (grazia) ugari zan.

121. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 11. Igo zan barriro, ogia artu ta jan eban; eta eguna argitu arte itz ugari eginda, joan zan andik.

122. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Txikiena izan be-ta, uzkarrumeak sein, neba-arrebarik gazteena gehienetan ondu ta gozartu ohi dituen bigunkeria ta parkatute ugariegi ezagutu zituan.

123. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Arek bai negar gozo ta ugaria bera batiatu ta gure Jauna lenengoz artu eban eleizan sartu zanean!!.

124. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Jon'ek be Ainon'en, Salim-ondoan, bateatzen ziarduan, an ura ugari zalako.

125. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Nik neuriak emon dodaz, eta ugari, azkengo idazkayan.

126. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Olako txalo ta sarien atzetik, nire ustez, erri txikietako talde ugari batuko litzakez, gaur errietako taldien amesa eta gogoa erritik norabaitera urtetia izaten dalako.

127. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Au da, nun dagozan teatro lanak emon leikezan aretoak, ze eskatzen daben, ze egunetako uzten daben, zelako giro ta erantzupenez erri arek edo leku arek laguntzen daben, zelako neurrietako sala, eta antzerako zertzeladak, gitxi gora bera, al danik ugarien jakin bear litzakez.

128. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Agari ta abeak zocalos y columnas, Mañaria'ko kararriaz edo aitz-arriaz egiñak dira, baña beko alde guztian ura darioe noizian-noz; beste arri landua barriz, Oka, Orobio ta Iurretakua ebillen Asuntzeko kantera ugaria aurkitu arte,eleizatik iru aneurkin edo kilometrora.

129. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

130. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 An eta emen, ainbat ariñen egingo ziran ba Karmen'go Amaren magalpeko, Aren jantziak eskintzen eutsezan mesede ugariak irabazi egiezan.

131. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Liburu askorik ez euskun argitara emon, baina liburutxo ta idazlan ugariak eginda joan yakun.

132. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Inoiz be aspertu barik, gizatalde ugari amaibakoak Jesus'en jarrai ebiltzen....

133. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Ementxe daukagu gaur pelota-ikastetxea, iñungorik ederrena; eta pelotariak ugari mundu guztira zabalduta, beiñolako Erdotza anaien jarraille azkarrak nunbait.

134. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Urrengoan ugari ta obeto, ta ez Bilbao'n bakarrik; urrengo urtean, udabarrirantza asita, Bizkai'ko erri askotan, erri-jaiak dirala-ta, lenengo erriz erri ta atzenez Bilbao'n, txapelketa orreik ospatzeko asmua artu eban Euskaltzaindia'k.

135. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Au dala-ta, ugari-ugariak eta gizaldi guztietakoak ditugu Eleiz-autorrak Bizkunde alde.

136. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Neke, oñaze ta eriotz gogorretik igesi ta ondasun ugariak eskuratzeko itz bat, kiñu bat naikoa eben.

137. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta elsoak, edo izaki are tikiagoak, bihoc oneko gizonek borondatez dakitena derrigorrez jakin arazicen digutenak; asko, anic, franko, ugari, gehiago, gehiegi eta sobera elkar-ikusi dadukagula gure lagun hurkoarekin, batez ere, guztiz ere, gure lagun hurkoa desdixadun baldin bada.

138. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Esango nuke! Orduko seme-alabak, ez dakit bada... askozaz...
ZALDUNA - Bai, askozaz ugariagoak ziran.

139. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK - Zure aurrean gaudenean, mutil kozkorrak bezela gera. Aoa zabaldu ezazu, eta euri ugaria bezela, gure adimenetara zure irakatsiak betoz.

140. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Beti batuak iraun dezagula, gure arnariak ugariak ditezen.

141. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 16- Ezin bizirik etsai artian
joan zan Ruan'ko urira,
eskolen bidez mutil ugari
ekarri zitun onera.
Jaun'ak emanda ikusi zuan
Anaidian zabalera,
neurri berian an ibilli zan
alde batetik bestera.

142. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 17- Urte aietan ugari ziran
jansenisten aldekoak,
dotriñ zintzoa alderatuta
Eliza'ren aurkakoak.
Beren aldera ekarri naian
irakasle sallekoak,
diru eskeñiz ibilli arren
geldi ziran zintzokoak.

143. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 19- Milla zazpian ta emeretzi
garrengo aste Santuan,
bere anima zeruratu zan
gorputz geldirik munduan.
Egun berean jende ugari
ekarrirazi zituan,
an inguruan negarrez danak
bera ikusi asmuan.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Orduan bai txaloa ugari, orduan bai plaza-erdiko tantaia lurrera bota, eliz-gizonak aupatu....

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Alexi, ta nor ote naizenik ere ez duzu galdetzen, ez eta zeiñen aberats artaldez, zeiñen ugari esne txuriz.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Martin, mutil on eta argia, era artaraño atzipetzeko (engañatzeko) eta alako gaiztakeriraño bultza ta eraman-azteko, itz guziak ezti ugariz eta koipekeri galantez igurtzi bearko zituan, noski baño noskiago.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zu erruki utsa zera, ta zure Ama on-onaren sabeletik ondasun eta erruki ugariak ekarri dituzu mundura; izazu nitzaz erruki eta barkatu neri nere eskergaizto beltz guztiak.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Eta Seiko orrek egin omen zion kalterik ugari, Usategi zanaren dendako bezeria leen aski barreatua zanari.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 ESKAERAK 1) Jesus maitea, Jetsemani'ko baratzean ain ugari ixuri zenuen odol-izerdiagatik Garbitokian arkitzen diran nere aideetaz erruki zaitez.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 6. Onespen guziz
bete baituzu
sekulako,
ugari badu
Zure aurrean
pozkario.

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Akile'k sakailduriko illotzak eta ugari, gero, bai-zitun ibayak beregan bazterrera jaurtitzen ditu, zezenaren ayuma dariola.

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Zumarra suzterretik irtetzen da, bazterreko lurra urratzen du, ta bere adar sendo ta ugariz Ibayaren uholdeari eusten dio.

154. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Alperrik ari dira burrukari, biak aurkako zarta ugariz alkar zauritu nairik; aunitz ukaldi intzirika gelditzen baitira alderdi ta une utsetan, eta beren bular-auspoak arnas aundi neketsuak damazkite; pizkor ta maiz, alderrai dabil eskua belarri ta loki inguru, masaillak zartakatuz ukaldi ta danbada gordinpean.

155. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eta orduko ba-zioan gudaroste osoa alor agiriak zear, zaldiz ugari, urre ta jantzi margoztuz aberats.

156. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Nork ez ditu gogoan bere aldi bateko eguneroko euskal-idazlan ugari ta irakurgarriak?.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Ta gizoste ugari ura auzpezturik zegon, edozer zigor yasateko gertu-gertu.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Saldo ugariak bertaratu baitziran.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Baño esan dugunez, E-U'k neurri aundietan eta nazio guzien laguntzarekin, nazio bakoitzak bakarrik iritxi ezin duena iritxi dezake: Profesore obe eta geiago - nazio geiagotakoak - izango baitira; metodoak onenak; instalazio egokiak; ikasleetan aukera ugariago; Programa berriak, e.a.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Lagunak ere geroago ta ugariago urbildu zaizkio.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Gure autore ugaria euskal irakurle guzien aurrean jarri eta orrela arpidedun geiago izango lituzke.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Baiñan, perretxikoetan gertatu oi denez, onak baiño txarrak ugariago sortu zitzaizkigun, on batzuekin nahasiak, kaltegarriak, pozoindunak ugari...

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Ta gero, Euskaltzaleak bazkunak bultz eraginda geien bat, izarrak bezin ugari ditugu olerkariak, eta askotxo bikain-kikaiñak, Urkiaga, Lontzi Aba, Erkiaga, Onaindia, Zidorra, Erletxue, Batiz, Atutxa, Muniategi, Goiria, J. Manterola, Gerrika-Etxebarria, Aurraitz, Artega, Mañariko, t. a.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Bijoa gero jakingaien edertasunera, beti eder garaiagoaren billa, ez baten menpeko geldituz, edertasunaren itsaso baztargabean barneratuz, eta olako jakite ugariz unitu ta indartuki, begizta beza jakite bakarra, eder-jakitea bere baitan.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Gipuzkoa'ko uri geienetatik gazte ugari zijoazten Ernani'ra Iturriaga'ren menpean jakitearen argitasunak billatzera; ta ez gipuzkoarrak bakarrik, baita beste urrutietako tokietatik ere, ikasle asko biltzen ziran, batez ere Naparro'tik.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Alderantziz, jokabideak moldaberritzen, gizadiaren kondizio berrien arabera, uste etzan moduz dakiela frogatu du, deskolonizazioan eta eremu zabal eta merkatu ugari billa dabillen libreganbismo onetan.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Esankizunak ugari sortu ditu.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Naigabe ta ixtillu ugari izan zitun ordea, iñoiz ez bezela... pilosopia teoloji gaietan, dialektika misterioak agertzean erabiltzen zitun ausardiagatik batez ere.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Baño demagun orain, izaki ugari-asko oiek mugabeko zatiz eraikirik dirautela.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Beraz, dio, arrazoiez itxu bearko luke egon, izakiak ugariak direla norbaitek balio, ez bai-dira uztarri batean lotzekoak mugadun eta mugabe gogaiak (Diels B 3).

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Baño akats auek landa, ez ote dizkigu eman beste pentsamentu eder ugari?.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Beste aldi batean, otoizka zegoela, asi zan gogoratzen gaztetan egindako pekatuak, nolako iraiñak egin zizkion Jaunari oien bidez; Jaunak, ordea, zigorkatu bearrean erruki aundiagoz begiratu zuela eta mesede ugariak, batzuek besteen gañetik, eten gabe, egiten zizkiola.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0038 Lurrean ar-losa ugari ikusiko, urdin eta gorrizta kolorez, aruntzago eta aundiago, erdialderago eta txikiago.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Ba-dute bertso auek, erderaz esan oi dan sátira, gatz bizia, umore goxo ta irudi ugari.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Alabaina, auxe esan nai dizut: zerorren iakite guziak ugariak benetan! eta inorenak begiratuta, esan ezaidazu, egitia ta gezurtia berberaxe ez ote dan, baldin zuk eta biok ao betean esan ditugunetatik besterik aurki ba'dezazu.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ikastetxe bakoitzeko Agintariari idatzitako eskutitzetan gaxoen aldeko galdeak ugari arkitzen dira: aiek damaien errukiz... eta, sendatzeko aolkuz beteak daude.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zuengan bildu baldin bada eta aukeratu bazaituzte, ez da izan beste erri guztien artean zuek ugarienak zeratelako; erririk txikiena bait-zerate.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Aita Olabide euskaltzale aundi ta maitagarriaren idatz-lan baliozko eta ugariak gogoratzeko' orra-or nik autetsi dedana: Giza-soña izenaz argitaratu zuan liburua.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Betor euskera, naiz euzkera: baña betor azkar eta ugari.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0096 Gure elertiaren berpizkundea Arana Goiri'z gerokoa izan da; ark ezarri zituen euskal-gogo lokartuak euskerari begira, ta arrezkero euskerak bere ziturik umo ta ugarienak eman ditu elerti-bidean.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Azkenean berrogei ta bederatzi urteren buruan senarra illik eta aurrik izan eztuten ezkero, bai ordea ondasunak ugari xamar bildu, sorterrira itzultzeko gogoa ernatu zaio Margaita'ri.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Geienez ere, esan diteke linguistika dela bere txolarte ugarietan gogoko izan duen hobby edo denbora-paxako jostaketa kuttuna.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Arratsaldeko bostetan bazan jentea ugari Azkoaga'ko enparantza ederrean.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0013 Jaunaren deiaren erantzutekoan ikasbide jator; apaiz zintzoak! zeruan Jainko-Bildotsaren talde berexia: apaizgai ugari ta onak iritxi bezaizkiguzute, Jaunaren artaldea, artzai ernaiek zaindu ta zuzendurik betiko atsegiñako larre goxoetara iritxi dedilla.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Ori iristearren egizu, kristau sendiak bere seme ugaritakoaren bat edo beste Jaunari eskeintzea zein gauz aundia jakingo duten biotz garbi eta beroen txokoa izan ditezela.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Or ditugu, batez ere ingelesak: industri, komertzio, politika, eta beste kultura guzietako itz teknikoak' guk baiño ugariago dituzte kanpoko izkuntzetatik artuak, prantzesetik eta abar; jarraipide au' praktikoago ùste izan dute bestea baiño, alegia, beuren-beuren duten jatorrizko eta balio aundiko izkuntzatik (germaniko zaarretik) kultura iztegia formatzea baiño.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Ugariegi ta amaigabeko lana dirudi.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Fonetike ta morfologi legeak al dan sakonen ta al dan ugarien ta al dan erri geienetan, (bi edo irutan bakarrik ez) bildu, eratu, elkar-lotu, ta argitaratu.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Gaur eguneko gai ugari eta era askotakoak dira beraz: zuzentasuna, askatasuna, e. a.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 7. Azkurritzat negar-ogia damaiguzu, ta malkoak ugari edaritzat (Er. 80,6).

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Larrera? Deba'n sartu ziran banaka batzuk; Eibar'en ugarixeago.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Leenik, idazle ugariak, sarrera gisa, idaztiño onen egillea nor izan zenentz gur bilki eztabaikatu ondoren, Luka ebangelari deuna izan zala iakintza arauz sendetsirik uzten digu.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Urrengo ataletan Paul Deunaren lau bidaldiak eta Aitor Gurena azaltzen ditu idazleak, ugari, sakon ta luze.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Metalak, ezmetalak talde ugari eta bakarretan alkartuak dira.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Beude Kempis, ugari arrigarria, Giza-soña ta gaiñerakoak.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Ez ditut ere erabilli urre puskak balira bezela gordeta dauzkadan beste bi bertso mordo ugariak: Bata Bonaparte Jaunak bildu ta orain Chicago'ko Newberry Library'n dagoanaren mikrofilm ederra: lareun bat bertso paper izango dira.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Bi mikrofilm oiek adiskide berari zor dizkiot; emendik berriz ere esker ugariak.

198. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 1. Zeruetako Jaun aundia
egiñik gure janaria,
o maitetasun ugaria
gizonarentzat geiegia.

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Besoak zabalik
Begiak argirik
Bihotzetik jelgi,
Burrustan ugari
Jainkozko odolaz
Gizakizko uraz:
Denak Jainkoratu.

200. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0003 Iauna, zuk alor au iorra, garbi, txukun,
gaurgero dakardan uzta ugaria
ta zure sabaira gero bil nazazun.

201. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0042 Aziaren gibeletik
ugariak eldu
ta egunaren ondotik
gaur ere illundu.

202. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Holako etsenplua ikusi-ta, europatar ugariak bilduko direla nago Konfuzius-en ganat, edo Oriente-ko nor-nahiren ganat....

203. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Ez da arritzekoa: gai ugari balin ba dire munduan edo-zein irri izoztekotz sortu-arau, ez dea nabargarrienetakoa gure denborako juduen kondaira?.

204. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Herriaren hegoialdean batez ere ugari ziran atzerritarrak: Munster-en eta Leinster-en, eta Munsterko irlandar hizkalkiak egungo egunean ere frantzesaren influentza erakhusten omen du bere mintzaeran (ikhus ).

205. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0270 Jaungoicoa ugari izandu da gauza arrigarriac eguiten, lecu santu oni aparteco naitasunarequin beguiratzen diola adiracitceco.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Jakin'ek argatik egiten die dei unibersitario, militante, apaizgai ta praillegaieri. Ugari ditugu, zorionez oietatik, eta euskal kulturara osoki murgiltzen badira, neurtu ezin alako ona egin lezateke.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Lenago maixu zarrak begirunez epaitzen ziran, naiz aien lan guziak ez gogozko izan.Orain iñor gutxi artzen da txalogarri ta agurgarritzat. Besteenganako begirunea urritu zaigu; errespeto palta dabil ugari.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gure izlariok artutako gai guziak ederki erabilli zitutzen, eta beren lanaren sariz, txalo ugari jaso egin zituzten.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 I. Erlijiosoak beren Ordenetako grazi ugariak artzeko beren Irasle edo Fundadore ta Lege-emallearen antzekoak izatera egin bear dute.

210. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Angostoko Ama errukiorrak bere seme-alabai mesede ugariak ixurtzen dizkie beti; legor-aldian euria, guda edo gerra-aldietan pakea, biziera eta erri-oituretan kristau-fede sutsuena.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Erderaz iakiteak ez dakarku kalterik, baiña euskera baztertzeak bai, ta ugariak ekarri be.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baño ba-ditu zabalkunde onek eragozpenak ugari.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Itzak bai, nun nai eta ugari.! Euzkera ikasi bear da, eta euzkera utses mintzatu!

214. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Eta onek ere, auzi berri geienak oi duten bezela, eztabaida ugari sortu ditu.

215. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Unamuno y el Vascuence liburutik azken ondore bat atera dezakegu lan au amaitzeko: zailtasun guztien gaiñetik, eragozpen guztien gaiñetik, eta ezin uka ugariak ez diranik euskera indartu ta sendotzea gure eskuetan dagoala aurpegi ematen baldin badakigu.

216. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Job Deuna ikusi naiko genuke ementxe... Arraie bat baño ugarixeagok iges egingo liotekela egingo nuke apustu!; eta lasterrago joango zeralakoan belbillean ( automobillean ) sartu bazera... ikusi arte!

217. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Eta landarak?
Zelangoak dira?
Ugari dagoz?.

218. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 - Zelango landarak ikusi dozuz horrelako zoruetan?
- Espezie ugari aurkitu dozuz?.

219. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 Ugalketa modurik ugariena hau bada ere, badira beste batzuk.

220. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0040 Eta ganbaran, ganera, erleen eztia, soloan mokila baino ugariago.

221. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1971 0008 Lamindano'ko Ama Birjiña
dimatar danon Zaindari:
eskiñi daioguzan berari
geure biotzak ugari.
Goratu daigun sendi guztiak
lagun egiñik alkarri
.

222. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 (...); zaratotsa entzuten zan ugari, gizaberbarotsa, klasonak....

223. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Erranbideren etxean bertan ere bazan kantu ta algararik ugari.

224. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 132 Geroago Trinaki ugartera elduko zara, Eguzkiaren bei ta ardi ugari gizenak larratzen diran lekura.

225. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Zu nire urretxindor maitea, nigandik ondagarri ta doiki ugariaz gainduta izan zarana, abestu eizu niretzat!.

226. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Loratxuak poliki-poliki krutzeratuta, dantza ikusgarriak egiten ebezan, euren biraka ugarietan, batak besteari euren orritxutatik oraturik....

227. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Esne au errege-aia izendatzen diñagu, ta Amerle'k aia ontatik ugari jaten omen din....

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Zenbat eta aurrerakuntza biziago, bakartadea ugariago ezagutzen dala esaten da.

229. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Idazle jatorra ta ugaria, olerkiak, antzerkiak, elezar-irakurgaiak eta kritika-saioak ditu.

230. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Ondorean, bere lanean eten bagerik jarraitu dau eta frutu ugari emona da.

231. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Akitano-inskriptionetan ugari eta sarri agertzen da benetan H ori, baña yakin bear dogu Keltatarrekin batera azpiratuta edo lotuta Germanotarr-talde batzuk etorri zirala.

232. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Il eta zaurituak ugari izan zirean, kalean eta Elizan Mezea entzuten egozenen artean.

233. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Gogor ebillan gudea gure mendietan eta an ebillan gure gaztedia, jo ta kee, arerioen guda-tresna ugarieri, geure urritasunakaz, eutsi eziñik.

234. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 1946-garren urte inguruan, Aita Santuaren Ordezkariak Batzorde jakintsu ta dirdiratsu ta ugaria sortu ta atondu eban Shanghaien.

235. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Amuritzak, irudigileak harri bat bezelaxe, astiro eta biribil landu oi dau bertso bakotxa; puntu aberatsez, euskera ederrez, Bizkaian bizkaieraz eta enparauetan batuaz, zirikada zorrotz ugari tartean dituelarik.

236. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Beronen iztegi ederra ikustea naikoa da berezitasun ugariak aurkitzeko.

237. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Eleiza gaiñezka egoan, bai agintariak bai Bilbo'ko eleiz gizon geienak, baita erritar ugariak ere.

238. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Onako izkiñu (letrilla) ta koplak ugari atondu zituan Teresak, uste danez, askotan errez ez danarren berak onduak zeintzuk diran jakitea.

239. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Domeka zan eta jende ugari batu zan biak ikusten.

240. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Gaur estropada ugari jokatzen da, eta ugaritasun onek galtze eta irabazietara errezago oituten gaitu.

241. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0048 Sinistedunak sarri ta ugari joaten diran Santutegi guztietan eukiten dabe gaisoen eta erromesen ardurea eta aurretiaz *aurretiaz: aurrez, de antemano gertatzen dabez gaisotegiak.

242. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Gaitz ugari samarra dogu alborengoa, erderaz pulmonia deritxona.

243. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Akesolok lanik ugari, bere izen abizenez lotuak argitara arren, beste hamazazpi izenorde firmatzat erabilia dogu.

244. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Eta, bestalde, lastoa maite dauan zomorro ugari dago mundu honetan.

245. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Bizkaiko salerosleek guztiz antxinatik izan ebezan hartuemonak Baiona, La Rochelle, Nantes, Amberes eta Amsterdameko portuekaz; hor dagoz testigantza emoten europar portu horreekaz izaniko joan-etorriekiko arau eta egiune ugariak salerosketa arloan eta, batez be, XIII garren mendean Brujasen Tratu-Etxe berezia izan ebela, oraindino be, Bizkaynen Platze deritxon horretan.

246. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Bizkai lurraldea azken zokondoraino hezotzen dabe errekastoek, ur-jausiek eta latsek, ibarretara jaisten dira euren urak Nervion, Ibaizabal edo Cadagua ibaiei eskeintzeko; lurraldea berdetasun distiratsuz nabarigarri da, eta landarak, giro biguna eta argiaren aldakuntzek aberastuten dabe kolore-lits ugariz.

247. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Garai haretan, 2000garren urteaz harrezkero Eneolitico ta Metalen Aroa, bizkai lagunak eurrez ugaritu dirala susmetan da, hor dira ugari hilerriak eta obitegi hainbat lagunenak (harpeak eta tregu-harriak).

248. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Uri edo auzo garbileku ugari eraikiko dira XIX. mendean zehar edonon.

249. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Etxebarri'n probalari eta jokolariak ugari izan dira.

250. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Beste egoerea be, hor dago: mutiko ta neskato euskaldunek be ikastoladun edo ikastolabako kalean behintzat, gaztelaniaz errezago edo ugariago egiten dabela, askorengandik entzuten dogu.

251. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 K.- Eta etorkizunaz? E.- Ez dogu igarlerik gure aldian eta inguru, Testamentu zaharrean ugari samar azaltzen ziran arren.

252. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Egia da bostok urtez beteak egon dirala eta emoi ugariak eskeini izan deutsoezala gure Herriari.

253. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 LIZARDI.- Dena aldatzen baita. (Errezitatuz)
Oi zein dan ituna
garaion patua
Len ain ugari zana
gaur da bukatua.

254. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Urak ugarixuak sortzen dauz gibelian.
Ugarixuak kantu itzala dauke goizian.
Goizetik itzal jagitekotan
naiago bizi nire etxian, eta errian,
txoriak libre ikusten diran mendian,
mandazaiñak ur bako ardaua erabilten daben bidian.
Maixua naz, eskola maixua,
sarri logortzen jaku maixuei txistua.
Arrain presku ugariz ase nazue,
baiña lendik dauka arrainak ura naikua.
Nik irabazi nai, erakutsi ordez
ta baita biziari gustua emon.
Ba nua emendik, ba nua,...

255. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0053 Alkatea.
Zeren erresuma hauk
ugari apainduak bait dira
edergailurik haundienez,
palazio eta errekez.

256. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Jan dugu, bai, arkumeki
laurden xerra ugari,
etxekoandreak guretzat
ederki prestaturik.

257. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0137 Haitxandi.
Gizonak etorri dira
ugari Larrañe-tik;
Eta Ibar eskuin-ezkerretako
goiko herri guztietatik.

258. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 OKTAVIO @- Honela egin dezagun: ze hemen bait gaude taketari loturiko hartzaren modura, etsai ugariz inguraturik, eta beldur naiz irribarrezka ari diren askok ez ote dauzkaten beren bihotzetan alehunka asmo gaizto.

259. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0092 JON - Horretan ez nator bat zurekin. Dirua daukanari errespetatu egiten diote eta laguntzaileak ugari hurbiltzen zaizkio.

260. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Euskal Herriko lehen Unibertsitate honek gora-behera ugari izan du historian zehar.

261. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0012 Egilea txit ezaguna zaigu: Jose Olaizola, Ernani-ko semea, zenbait antzegintza eta musikalan ugari egindakoa.

262. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Eginkizun honek, berez konplexua eta delikatua izaki, hilabete askotako eginahala suposatu du eta giza eta ekonomi baliabide ugariak galdatu.

263. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Era berean, Symposium eta Kongresu ugaritan parte hartu izan du.

264. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Hainbat libururen egile dugu, bestalde, eta horien artean Cursos de Muestreo y Aplicaciones obraren aita, eta orobat aldizkari espezializatutan argitaraturiko artikulu eta lan ugariren autore ere.

265. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Udan, gure herrietako festa-egunetan hain zuzen, lehiaketetarako giro gehiago egoten da eta feriara joan, baserri honetako edo horretako ganadua ikusi eta egunpasa ederra egiteko asmoz herri batetik bestera doazen baserritarrak ere ugari dira.

266. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Komunikazio hauek indibidualizatuak nahiz instituzionalak izaten dira, urtean zehar ugariak.

267. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Horiengatik guztiegatik Lege honek, Diruegitamuak ontzat emate soilaz bestelako egiteko bat izendatzen die Euskadiko Guztizko Diruegitamuen Legeei; egiteko hori 6garren Ataleko 2 idazatian adierazten da, beste agindu batzutara jo ahal izateari eta batipat gizarte-ekonomiaren alorrak dituen alderdien ugariari dagokionez oharteman eta itxi gabe uztekoa dela.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Eta mendi gailurretako giroa hezeagoa da, eta belarra ugari eta gozoagoa.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00017 Gero eta ugariagoak dira desagertzeko arriskuan dauden landare eta abere motak.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Urtero gerezi ugari ematen nuen.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00096 Oxidazio-graduak ugari dira; konplexuak ematen dituzte.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Deribatu polikarboxilikoak ugari dira.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Naturan nonnahi aurkitzen da: ozpina, limon-ura, azido kolikoa, aspirina, ... eta estere gisan askoz ere ugariago.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00275 a-hidroxiazidoak oso ugariak dira Naturan; azido laktikoa (2-hidroxipropanoiko), azido malikoa (2-hidroxibutanodioiko), azido tartarikoa (2,3-dihidroxibutanodioiko), azido zitrikoa (3-hidroxi-3-karboxipentadioiko)...

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Glukosa gizakiaren organismoan ugari aurki daitekeen azukre sinple bakarra da; beste karbohidrato guztiak gibelak glukosa bihurtzen bait ditu.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00201 (5) Puntu honetaz bibliografia ugari da, batez ere navarrista direlakoen partez.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Bertako liburutegira hurbildu ziren jakitun ugari, eta hauen artean liburu sakratuak itzuli nahi zituen judu asko.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Arazo horiek hor daude; baina, aldeak alde, eta alderdi kuantitatiboa alde batetara utziz, erlazio gramatikalak eta fonologikoak ere oso konplexuak direla onartu behar da; eta, batez ere, fonema eta morfemen erabilera jakinetan gertatzen diren aldaerak hitz baten adierak bezain ugariak izan litezkeela.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 - Eskaleak oso pozik hartu zuen amaren eskaintza amak sarri eta ugari eman zion jatetik eta edatetik agureak amak ekarritako guzia jan eta edan zuen eta puztu-puztu eginda lotaratu zen hildako bat baino lokartuago geratu zen.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 (JESUSEK DIGU: AITAK FRUITU UGARI EMAN DEZAZUELA NAHI DU)

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 b/ Otoitza denak irakurri, azpimarratu eta elkarrekin otoiztu: JAUNA, HEMEN GAUDE GUZIOK; ZUK BAI MAITE GAITUZULA!
HORREGATIK EMAN DIZKIGUZU HAINBESTE GAUZA,
HAINBESTE ERREGALI, HAIN BIZITZA EDERRA!
GUK, TALDEKO GUZIOK, ZURE ONDASUN HAUEKIN
FRUITU UGARI EMAN NAHI DUGU, ZURE LAGUNTASUNAREKIN.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Intsektuen azal gogorra ongi puskatzearren, ugaztun hauen hortzak eta haginak punta ugariz osatuak daude.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Sagarroia (trikua) ugari da Euskal Herrian, ez bait du etsairik.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Satorra. Ugari da gure soro eta zelaietan. Ilunetan bizi denez, ikusmena galdu du.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Garai batetan, oreina zen Euskal Herriko ugaztun handienen artean, ugariena.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Oreina. Ugaztun dotore hauk ugari ziren antzina gure mendietan.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Alkimistak agertu ziren (Alberto Magno, Ramon Llull, Roger Bašcon, Paracelso) eta nahiz hauek aurkikuntza handiak egin, nola elementu batzuren ezaugarriak ezagutu, elementu berriren bat aurkitu, destilazio teknikak hobetu, etab., aurkikuntza hauek ugariagoak izan zitezkeen, Harri filosofalaren aurkikuntza eta antzeko beste teoria itsuen eraginpean egon ez balira.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Begira zure ingurura, makinatzat har daitezkeen traste ugari ikusiko duzu, edozein lan edo iharduera egiteko makinetara jotzen bait dugu gero eta gehiago.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Eta gaur egun oso makina ugari eta konplexuak ditugu, gizonari bere eguneroko lanean izugarrizko laguntza ematen diotenak.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Gero beste batera eta han ezetz, eta horrela denda ugari pasa ondoren zorionik erosi gabe itzuli ziren nagusiarengana.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Eta medikuaren aurrean proba ugari egin zuten eta Aitzolek lehen bezalaxe jarraitzen zuen.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 1281ean bale-haragi ugari saltzen omen zen Donibane Lohitzun, Ziburu eta Baionako merkatuetan.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Ikusgarria zan, agian, eguzkiaren dirdaietara, jendetza ugari haren ibilia! Baserritarren jantzi ilunen ondoan, begien ziztagarri ziran neskatxen soineko zuri-gorriak.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Horrelako adibide ugari dago.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxe-tresna zaharrek honelako matxura ugari izaten dituzte eta aspertu ere egin zintezke hainbeste aldiz indarra kentzen dizula ikustean, baina kontuz: ez ezazula ken inolaz ere tresna hori, ze, debekatuta egoteaz gainera izugarri arriskutsua ere gerta dakizuke.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Ba dira, bai, bizkaiera, beste edozein euskalki gisa, guztion euskara batua lexikoz eta esaerez aberasteko iturri eta harrobi ezin hobea dela pentsatzen dutenak ere, berauek oraindik ugarienak izan ez arren.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Zentral nuklearrek energia ugari sortzen dute uranio deritzon mineraletik.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Portuak Euskal Herriko itsas bazterrean portu ugari dago.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Teatrorako ere zaletasun handia dago, eta horretaz talde ugari dago bai euskaraz eta bai gaztelaniaz ere.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Gastronomi elkarte ugari dago; leku horietan lagunak bildu eta kalitate handiko jakiak prestatzen eta dastatzen dituzte.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0014 Baina ez dugu aurkitu geroagoko gizonaren haztarnarik (bai, eta ugariak, bere industriarenak) goi paleolitos azken aldera arte.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0001 Kimikariek era desberdin ugari erabiltzen dituzte kontzentrazioa adierazteko segituan hauetako batzuk ikusiko ditugu.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Udan hain ugari ikusi izan ditugun intsektuak (euliak, matxinsaltoak, tximeletak...) udazkenean hotzetik babesteko ezkutatzen hasten dira eta hauek ere erdi lotan igarotzen dute negu osoa.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Batzuk itsas ertzean daude, besteak baserri ugariz osaturik eta beste batzuk, berriz, lantegi handiak dituzte.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 - Buztinez eta taldeka maketa bat egin ahalik eta erliebe-elementu ugarien azalduz.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0164 Zein da ezagutzen duzun animaliarik handiena? Zein da ezagutzen duzun animaliarik txikiena? Animalien argazkiak ekarri behar dituzu. Ugari ekarri behar dituzu.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0009 Albotako fazie-aldaketak ugari dira konplexu honetan.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0009 Kareharri-multzo horri dagozkio, hain zuzen, erliebeko gailurrik nabarmenenak; hala nola: Anboto eta Aizkorri kateak, Itxina eta Aramotz mazizoak, ... Formazio detritikoan hareharri karetsuak eta kareharri tupatsuak ugari dira.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0092 Alde honetatik kanpo, ostera, landaretza ugari da, pinuak batez ere.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Lagin honen Fe-edukia 8,43 mg/l da eta wealdientseko materialeetan agertzen da, bertan, lehenago aipatu dugunez, pirita-multzoak ugari direlarik.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 Ugari dira arro honetako burdin-urak.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Gainera lurralde hauetan, eguzkitiko energiak aplikazio ugariagoak ditu: laboreen edo tabakoaren lehorketarako aparailuak, uraren ponpatzea, zentral elektriko txikiak eta abar... Uraren ponpatzea aplikazio arruntenetariko bat da.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 Dena den bata besteetatik bereizi egin beharko genuke, baina Euskal Herrian ugarien diren fabriketan, Siderurgikoak, metalurgikoak, kimikoak, etxegintzako lana... abarrotsa, zikinkeria, arriskua, gaueko lana eta desplazamenduak, ezaugarri arruntak dira.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Hezurrezko nahiz harrizko tintil zulatuak ugari; kutunak, noski.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Eta horretarako bazituen zenbait elementu: burdin meategiak (Arrasate, Legazpi, eta Somorrostron bereziki); itsasoko portuen hurbiltasuna; baso-oihanetako zura; laborantza sektorearen aldakuntzak eta garraioaren (itsasoz nahiz lehorrez) desarroiloa, gerla ugariak faktore eragile izanik, eta merkatuen azkartzea nahiz hedakuntza.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Hala ere, zaila gertatu da bata edo bestea ziurtasunez frogatzea eta kritika ugari ere jasan dute.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Herri literaturaren beste sailetan bezala, ipuinen arloan ere biltzaile ugari izan da, eta bada gaur egun ere.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Ez zen euskara mordoilo zale, erdal hitz ugariz jositako euskara zale.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 6.5.- Mendiko pagadia: Euri zapar ugariek deskaltziotutako kareharrizko zoruetan ezarriak.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Azken urteotan, herrian bertan nahiz inguruetan muntatu den industria ugariagatik haziera demografiko azkarra izan du, eta beraz, urbanistikoa ere, nukleo zaharra inguratua gelditu delarik.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0015 Ego errekaren bailara estua guztiz beteta dago, bere luzeran pilatu diren etxebizitza eta industria ugariengatik (Eibar, Ermua, Elgoibar).

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0101 Azken atalean, ordea, textu ugari emanen dugu hainbat puntu elkarri lotzeko (asmoz behintzat).

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Halere, gakoa honako arrazoietan bila dezakegu: 1) Arbolez ugariak ziratekeen lurraldeetatik aldegitean, eta lurralde lau eta ezberdinetan bere buruak aurkitzean, tente planta hartu zuten.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0029 0 = Oso aldakorra da, Iparramerikako indioen artean ugaria.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Nilo-ren ur-etorria gorabehera handikoa da: ugariena, udan; urriena, berriz, udaberrian.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Imitazio ugari horiek, Grezia-koa arte uniformea zela pentsarazten dute, hau da, kanon eta erregelen ezagutza betidanikoa zutela, eta teknika nola materialak hasieratik menperatzen zituztela.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Arte greziarraren barietate honetan oinarrituz estilo artistiko ugari sortu da, askotan zeharo kontrajarria: klasizismoa eta barrokoa, elkarren lehian historia berean.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0123 Konkistatutako lurralde-zabalerak eta gatazka sozial ugariek aldaketa batzuren beharra ekarri zuten.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Arratsalde hotz batez, jolas eta far ugariren artean, elurraren mara-mara etengabe eta zuria amaitu zenean, elurrezko gizontto bat egin zuten haurrek.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0176 Potasio-gatzik ugarienak, kloruroa eta sulfatoa dira.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0215 Gorabehera ugari sortu zen urte haietan.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Oinean ugari da, oina ibiltzeko erabiltzen denean, eta bai maskor murriztua duten espezieen mantuan ere.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 - Ipar isurialdekoaren aldean, hemengo landaretza oso ezberdina da: Pinua da zuhaitz ugariena eta, batez ere, alepo pinua.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Hauexek dira bere ezaugarri nagusiak: Negu aldian tenperatura oso hotzak; hilabete gehientsuenetan elur-prezipitazioak; baso ugariak eta neguko hilabeteetan iharduera ekonomiko eza.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Lurralde honetako basoek hezetasun ugari behar izaten dute.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Horregatik egiten dira hemen Eguzki ugari behar duten laboreak: zerealak, mahatsa, olibondoa, etab.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Baina eskualde honetan erregadioa oso ugaria delako, ur asko behar duten laboreak ere egin daitezke.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Eta kontrakoa ere gerta daiteke; hau da, eskaintzak produktu baten eskariak baino askoz ere ugariagoak izatea.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Merkatuan produktuak eskariak baino askoz ere ugariagoak badira eta, batik bat, konkurrentzia handia bada, orduan salneurriak jaitsi egingo dira, merketu.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0088 Zergatik dira ugari ahoaren inguruetan?.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Espezie asko, sasoi honetan, lekuz aldatzen dira, elikagaia ugariagoa den tokietara migratuz.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0142 Infloreszentziak lore ttikitto ugariz eraturik daude, eta lore-multzoak lore bakar bat dirudi.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Hori bai, Natura hondatu gabe. Tankera honetako joko eta jolas ugari egin dezakezue mendian. Elurra balitz, berriz, zer esanik ez.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Funtzio honetarako dauden soluzioak, halere, ugariak ditugu, experientzia gehiagoren faltan bakoitzak bere soluzio partikularrak azalduz.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Batez ere planteamendu komunikatibo batean oinarritu bagara ere, euskal lexiko berezituaren sorkuntzak planteatzen dituen zalantza ugariak kontutan hartuta, tarteka gai honi buruzko azalpenak eta ariketa analitikoak ere egiten ditugu.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Honen ondorioz, uste dugu hiztegi ugaria lantzen dela eta hau ez dela, ez arruntegia, ez espezializatuegia izaten.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Lehen posible ez zena, orain konputagailu batek, datu isolatuak oso ugariak izan arren, aise soluzionatzen du, eta noski datu isolatuekin lan egiten duenez gero, taldekatze-erroreak desagertu egiten dira.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Asko saltzen ziren diskoak eta jaialdi ugari ematen zituzten.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Kontaketarekiko ikuspuntuari dagokionez, aukera ugari du narratzaileak: - Istorioan bere burua azaldu edo ez.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 - Lan-dinamika erakargarri baten oinarrian, materiale ugari ezezik, kontrastez beteriko didaktika ere ezinbestelakoa dugu.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Eskuarki, Errenazimentua definitzeko ematen diren ezaugarriak ere ugariak dira.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0043 * 1. Geografia ezberdin ugariak.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Kronikari espainolek haietaz ezer gutxi esan bazuten ere, ugariak izan ziren inkaurreko kulturak, Andeetan eta Peru-ko kostaldean.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Obra ugaria aberatsa utzi zuten, Katalunia-n, Andaluzia-n, Gaztela-n.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Urtero urgaineztatzen zen lurralde honek elikagai-produkzio ugaria ematen zuen, arroza eta artatxikia bereziki.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Afrikako hiri bat Hemen sarritan, bi gizarte izaten dira elkarren bizilagun, baina batabestearen berri ez dakitela: bata neokoloniala da eta europarrak biltzen ditu hiribide zabal, loratsu eta lur-sail handiko auzoetan; denbora kolonialetan baino askoz ugariagoak dira gaur europarrak; Afrika frankofonoan desaberrituak deitzen direnak dira.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Zumalakarregik ez du harmada handirik, ez harma ugaririk.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Japoniak beretzat nahi zuen Korea, hemen arroza eta burdina oso ugariak bait ziren.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Noski, Espainiako egoerarekin loturarik duten gaiak Atzerritako Sekzioan ugari azaltzen direla: gerra zibila, kredituak, atzerritarren bitartetza gerran,... baina sekzio hau izango da, batez ere, benetako nazioarteko informazioaren sorburua.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Alde honetan, lur sailak ttikiak direlarik, eta bizilagunak ugari izan arren, jendea sakabanatua bizi denez gero, polikultibo intentsiboa erabiltzen dute.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Artoa eta patata erein bezala, barazkiak edo fruitarbolak landu ere egiten dituzte, edo eta behi hazkuntza ugari ere ba dute.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Beiratik zehar Estremadura aldera ere laborantza iritsi, baina Hegoaldean nekazaritza baino ugariago artzantza zabaldu zen.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Arto eta gariaz gainera, mahastiak dira Portugaleko aberastasun handiena; olibondoa asko ugaritu da azkenaldi hauetan, eta, arroza bera ere ugari ereiten da VOUGA, MONDEGO, TEJO edo SADO-ren behe haranetan.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Nahiz eta inguru honetan hain ugari diren ostrazaleak ezagunak izan, hala ere turismorako duen indarragatik batez ere, herri hau aipatzeko da.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0039 Laikoen eragina handiagotu besterik ez da egiten, denbora berean abusu ugari gertatzen direlarik.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Lizarrari dagokionez, oso ondo hitz egiten du: ogia ona eta ugari duela, ardoa oso ona, haragi eta arrain eta edozelako zoriontasunez beterik dagoela.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Aurrerago: Lurralde honetako hizkuntza basatia da; baso ugari ditu eta menditsua da; ez dauka ogirik, ez ardorik, ez janaririk, sagar, sagardo eta esnea izan ezik.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Uda heltzerakoan, Euskal Herri osoan jai ugari izaten dira eta herri bakoitzak bere ohitura eta leiendak izaten ditu.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Herriak eta hiriak Herri eta hirien artean ezberdintasun ugari dago: Herriak txikiagoak dira eta biztanle gutxiago dute hiriek baino.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0021 Gaztelu ugari ditu; hortik datorkio izena.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Pinturaren artea, idatzizko izkribua baino askoz ere zaharragoa da, eta bai Afrikan bai Europan, gizaseme primitiboaren arte piktorikoaren adibide harrigarri ugari dago.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Pigmentu naturalok, uretan disolbatuta (oliotan noizean behin) kolore-sorta ugari xamarra eskaintzen zioten artistari: beltza, kedarrarekin edo pirolusitarekin (manganeso (IV) oxidoa) lortzen zen, gorria, burdin oxidoekin, horia burdin karbonatoarekin, etab.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Historian sartuta, Egypto eta Mesopotamian pigmentuak (leizezuloetakoak baino ugariagoak) arrautzaren zuringoaz, gomaz edo eztiz tratatzen ziren liskatasuna handitzeko.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Landa ezazu zure ikaskideekin olibondo bat edo zure herrian ugaria den beste arbolaren bat.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Gaztelaniarekiko dialekto dira, adibidez, andaluziera edo-ta Ameriketako toki batzuetako espainiera; frantses ofizialarekiko dialektoak dira, besteak beste, Ipar Frantziako patois ugariak; euskara batuarekikoak, esaterako, bizkaiera (B) eta zuberera (Z).

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 - Koroidea, gorria eta odol-basotan ugaria.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 - Esaera zahar ugari ezagutzen duzu.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Non dira ugariagoak prezipitazioak, euriak? Eta urriagoak?.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Nola banatzen dira herri bakoitzeko euriak? Noiz dira ugariagoak? Udan? Udaberrian? Neguan? Udazkenean?.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Asmatuko al zenuke zein herritan diren ugariak elurrezko prezipitazioak?.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 - Artatxikia berriz zein kontinentetan da ugariagoa?.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Non da ugariagoa?.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 - Oparotasun ugariaren mesianismoa: herri menperatu bati ongitasun materialaren eskaintza.

384. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Ipar Ameriketan bale arrantza zela alde batetik, gero Ameriketako deskubrimendua zela bestetik, eta beti bere itsasontzi flota ugari bezain trebeari esker eta honek merkataritzaren bitartez zekartzan ondorio ongarriekin kostaldeko herriek hiri dotore eta apainak eraiki ahal ukan zituzten.

385. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Jules Vinsonek ere ematen digu albiste hau eta bere ikerketari jarraikiz ikus dezakegu Betri zazpi senide arteko bat besterik ez zela, nola hauetarik lau hil egin ziren, garaiko haur hiltze ugariaren lekuko, eta dirudienez, bere aitajaunak, Betry Canonier kapitainak eman zion estudioen munduan sartzeko aukera eta ahalbidea, beste anaiek izango ez zutena, noski, arotz seme zirenez gero.

386. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Hiri nahasia esan dugu, ezen Donibane alde batetik leku garbi, txukun, jator, ekintza, ohitura eta bizitza onekoa bezala kontsideraturik bazegoen ere, portua zenaren aldetik bizi-bizia izango zen, eta bai gazteek bai arma gizonek iskanbila ugari sortzen zuten bere kaleetan gaindi eta bere kabareten barnetan, garaiko testu honek dioskunez: .

387. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Beti gertatu ohi omen den bezala, erbesteratuek literatura ugari sortu zuten, sail berezi bat osatzen duelarik, eta bai kanta ezagunak nola Lo Castel de Vilambard, non kontatzen zaigun nola Anne de Lur-ek herioa maiteago izan zuen etsaien eskuetan erori baino lehen, bai dragoi misiolarien kontrako bertso asko idatzi zituzten, nola Bost-ek biltzen dituenak: .

388. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 Baina prozedura bi horiek, alegia, bai sinpleki hitzak bata besteari lotze soila, bai marraren bitartez egitea oso arruntak eta ugariak izango dira Urterengan ikusiko dugun bezalaxe, inolaz ere ez zorakeria, ez haurkeriatzat har daitezkeelarik, hala beharrezko barne egituraren eraginez sortuak baizik.

389. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0143 Honetan, esan daiteke, gaztelaniaren joerakoa da euskara neurri handi batean, nahiz eta goranzko diptongoak gaztelaniaz bezain ugari agertzen ez diren.

390. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Gure oharpenak kontutan hartuz gero, esan daiteke His Sortaren ezkerreko adarra bustitzeaz arduratzen diren arterien hersturak, ez duela esplikatu ahal izan bentrikulo barneko lorretaren trastorno hori, nahiko kasu ugarietan.

391. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 2. Ondoren, langiroak eduki ahal izan duen eragina honexegatikoa izan da: Eskolak prestatu dion plataformaz eta Administrazioak une oroz eskaini dion laguntzaz baliatu delako; baita ere, ordea, erdaldunen presentzia sozialarengatik: etorkin nahiz bertakoari, erdalduna izateagatik, eta edukazioz, utzi egin diogu gure hizkuntzan egiteari, honela gutxienik dakienak gidaturiko diglosi prozesu latz batetan barrena abiatuz; ez baitzen gauza berdina gertatzen euskara ikasi zuten eta frankismoa baino lehen hain ugariak ziren etorkin erdaldunekin: orduan, oraindik, hizkuntzek bi aldeetara eragiten zuten.

392. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Beti ere area euskaldunaz ari garela kontutan hartuz, haietarik gainera hiriburuak kendu direlarik, ondoko emaitza ageri zaigu: - Euskaldunetan ugarienak diren kategoriak, espero zitekeenez, nekazari eta arrantzaleenak direla batez ere, eta gero artesau eta merkatarienak (75 %).

393. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Ondorioz, kategoria euskaldunez ugarienak herriko tradizionalenak dira (nekazari eta arrantzaleak batetik, eta artesau-merkatariak bestetik), maila altuagoko kategoriek portzentaia apalagoak ageri dituztelarik.

394. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 S.4.3. Altube-k, beste alde batetik, ohar ugari eta zehatzak egin zituen euskal entonazioa eta euskal sintaxia lotzen dituen harremanei buruz.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Ur naturala Begiraiozu argitan baso ur bati: partikula ugari ikusiko duzu suspentsioan.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Itsasoko ura gazia dela diogu, gatz ugari dauka eta disolbaturik.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Ura eta gizakia Urari buruzko gauza ugari ikasi du gizakiak.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0053 Dartada ugari armoniaz eskutaturik.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0052 Ilea, estropajua bezala zeraman harrotua, kalpartua arrunt, izarrak baino distiratsuagoa, eta hain ugaria eta hain luzea ze, bere jantzi naturala zela esan bait zitekeen, aurpegia zein trunkua zein hankak estaltzen zituelarik oro.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Zuhaitz asko zituzten mendi-muino ugari zegoen eta errepideetan zehar autoen argiak ikus zitezkeen gora eta behera noiz edo noiz.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Ile beltz ugariko buruan aztarka, eta ile mataza engominatutik tiraka ere aritzen da.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Joan zen neguan hemen egon zen pare bat hilabetez, bere gurasoek bidaia ugari izan zituztelako.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Apaizaren sermoia entzuteaz gain, bazuen gizarajoak lan ugari.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 Pedreña: Berriketa ugari, horixe daukak hik.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Misterio ugari suertatu omen zitzaizkien, bai, militarrei lehendabizi eta estudiante tunante haiei azkenik.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hontan, malko artean, LU-k ikusi bide zuen kolore leherketa ugari bat.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Euskal Herriko dantzak ugariak dira.

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Lasterketa bitxi hura ikustera oihaneko animalia ugari bildu zen, eta noski denek erbia jotzen zuten irabazletzat.

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Hurrena berak ekarritako haragi ugari eta gozoa irentsi zuen.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0062 Duda muda ugari izan arren, erretore jaunari pentsamenduaren berri adierazi eta azkenean osasuna eta lana izanez gero aurrera aterako zirenak mugiturik, pausua eman omen zuten.

411. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0062 Larrialdi, neke, negar eta estualdi ugari pasa ondoren baserriari bira eman omen zioten.

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Arratsean trapalarako jendetza ugaria bildu zen.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Zuri zuria, lepagain eder bat zuelarik eta isats ugari eta iletsua.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 Otsoak, berriz, kanpoan. Gero eta ugariago.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Entzumena lantzeko bitartekoak ugariak izanik, hemen, adibide gisa, hain ezaguna den Bremengo musikalariak ipuineko pertsonaietan oinarritu gara: Astoa, zakurra, oilarra eta katua.

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Gona luze eta zabala, koilare eta pultsera ugari, belarritako distiratsuak eta masaila erdian ilea bezain iluna zen peka handi bat.

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0008 Bazter ezkutu honetan galduta bezala zorionez eta bakean bizi dira Behorlegitarrak, mendiek barreiatzen duten garo ta basaloreen usain ederra dutela biriken asegarri eta mendi-zelaien emaitza ugariak urdailaren asegai.

418. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Inozo ausartiak eta koldar adimentsuak ugari izan dira historian zehar. Eta hori ez dago ondo.

419. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 Hango landaretza zarratuaren * zarratu: ugaria eta estua artean, beste etxe txikiago batzu ere bazeuden eta nonbaitetik, musika, oihu eta barre hotsak heltzen ziren.

420. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 - Urkiak, nik uste. Segur asko, horregatik deituko da Urkilaga. Urkia ugari dagoelako alegia.

421. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Gizon, emakume eta haur izeneko izaki haiek ugariegi ziren eta denek zarata egin eta haserreraztea baizik ez zuten lortzen, zakurrak ez aipatzearren, beti gatazkan * gatazka: burruka, tira-bira eta elkarri hortzaka ibiltzen bait ziren, iskanbila eta nahaspila sortzen.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0026 - Sodioa eta potasioa ugari ziren, eta metal hauek, ura eta airean eraginez, erre egin daitezke.

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0026 Lehertze eta botaaldi ugari izan zuten munduaren lehen garai hartako sumendiek.

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0128 Nahiz eta hotzak geroz eta handiagoak izan eta elur ugari egin, kanpamenduan lan handia egiten zen.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0101 Izozpean elurrak estalitako gauza ugari agertuz zihoan: hemen pala herdoildu bat, han eskularru bat, egurrezko goilare bat, ume txano bat, eta bide ondoan Jeremenko agurearen pattar botila apurtua, bera etxera zetorren gau batetan, afari ederra egin ondoren, zabu-zabuka zihoala, galdu zuena.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Argi eta garbi aurkitu ahal izan nuen nondik datorkion familia bati okotz luzea, zergatik bigarren familia batek zital ugari izan zuen bi belaunalditan, eta inozo asko beste bitan; zergatik hirugarrenekoak izan ziren burugabeak, eta laugarrenekoak iruzurleak.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0044 ... bere ahaide eta edekana, Andrés Ibarra kapitaina, eskuin besoa elbarritua zuena bi urte lehenago irailaren 25eko asaltuan pairatu zuen sable-ebakidura batengatik, eta José de la Cruz Paredes koronela, independentziako kanpaina ugaritan frogatua.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Eta beheko aldean, Obabako kalean noski, desarmatu egin zuten eritegia, eritegi eder askoa, makina bat gaixo sendatutakoa, eta etxe galant hura zapuztu egin zen segituan, huntzak janda bezala gelditu zen, eta horrekin izugarrizko kolpea eman zioten herriari, joan egin baitzen bertatik mediku, praktikante, eta maisu jendea; eta kategori haundiko beste jende ugari ere joan.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Elkar nahiko ondo ezagutu genuen denok, berriketa ugari, jardun eta jardun...... eta konturatu gabe, oraingoan bai, lotarako garaia heldu zitzaigun.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Horrela, basoan sartzen ziren bitartean, barruko bidexkak lehergaiez bete genituen eta tranpa ugari eraiki.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Bere zaintzaileak, ugariak, trebeak eta fidelak dira.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Antzinako garai horietan hain ugari ziren ipotx horiek, ezen aski bait zen edozein basotan bati deitu, eta berehalaxe azalduko ziren bi edo hiru.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Bazkaria ugaria eta oparoa, tripazai handiena ere kontentu utz dezaken horietakoa.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Eta maittia ere hotsegiten zidan eta orduan buelta eman sukaldeko zintzailuaren kontra-kontra jarrita ipurdiz beregana eta bi eskuz hartzen zizkidan ogia egiteko orea amasatuko balu eta orduan zotza ezkerrarekin hartu zuen, ordurako praketa irekitik kanporatzen zitzaiolako gogor, eta ipurdiko txulotxoan sartzen saiatu zen muturra, baina mina ematen zidan haundia eta ez sartzeko eta ez sartzeko hasi nintzaion negarrez; nere aieskak adituta nonbait atzera egin zuen eztizut penatu nahi, ohittuko zea, lasai maitia eta orduan bere erreberoa bizkar gainean isuri zuen xuri eta ugari.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Mundu guztiák zekien arazoa guztiz sekretua baitzen militarrek matxinada bat eratzen zihardutela, eta Napoleontxu Agirretxokolate jaunák, bat ere tontoa ez baitzen, besteak beste, altxamendu horri ongi burutzeko posibletasun ugari igarri zizkion eta ez zuen azken orduko promes liluragarrietan sinetsi ukan nahi.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Hurrengo urtean erregeák domina ugari errepartitzen zuen militar adoretsu eta guzti hura posible egin zuten jaun prestuen artean.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 Ni neu segur nago Akinoko sainduák ez zukeela susmatuko sekulan bere filosofiá hain modu ugari batez erabiliko zioketenik.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Dieweg-eko pake hura, era berean, kanposantu-pake bihurtu bide zitzaion; ixiltasuna gehiegizkoa, eta Luc kanpoan zegoen orduak ugariegi eta luzeegi.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Besteak beste, irabazbide errazako lantegi merkeak, langile ugari behar zitenen lantegiak eta langile horiek kanpotik etorri behar izan zitenen.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Eta, biharamunean, inoiz sekula bestetan baino zakur ugariago agertzen ziren bazterretan, sokatik hartu eta nonahi pasiarazteko: , ahomenta ohi zuen populoak, (...).

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Geografiako irakasleari ikasia zion Tierra del Panen gari ugari zela eta Reykiawyk Islandiako hiri-burua zela.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Aitona-amonen berri, aldiz, ugari jaso ahal izan zuen txikitandik.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Begiak eta belarriak ondo irikiz gero, argiro ikusi zitekeen hango egoera: udaletxearen aurrean, hurbilean, zanpaketaren aldeko jendea, emakume asko, adinekoak ugari, bai, eta ondo jantziak.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0054 Orduko ustekizun, asmaketa eta erasia tupustekoak udazkeneko goiarreak sorturiko sisak baino ugariago izan ziren.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0054 Poliziak hatzeman beldurrez orpoz-ipurdi ihes egina zela; nonbaitera ere makurkeriaren bat egitera joana zela; bere etsaien arteko ganster batek lau tiroz garbitua zela; emagaldu talde ugariarekin Argeliara lekutua zela.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Bere esku zurbil eta argalak, Haizgorriko elurra bezain zuriak luzatu eta bularretikoak ematen zion sensibilitate minberaz samurturik, zotinka besarkatzen ninduen, nire musua bere adats ugarietan lotu nahian.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Gotorleku bikaina, goarnizio ugari eta indartsua, buruzagi leialak, hiria beti egon zen talde bakar baten eskuetan, hau da, Madrileko gobernuaren menpean.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0047 - Badakigu ez zaretela guztiok errudunak, baina odol ugari isuri da zuengatik.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Errekorte baserria, gaur bezalaxe lehen ere, Sanmartzialeko mendien magalean aurkitzen da Biriatu aurretik dihoan Bidasoari begira, askotariko arbola ugarien kabian, pikotxean bezala jarria.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 Txanpaina zegoen ugari, beira finezko kopetan.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Hirian, zurgin, igeltsari, errementari, armagin, larruontzaile, okin, sukaldari eta txiribogin ziren lanbide ugarienak.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Ile beltz ugaria txukun ebakita eta orraztuta zeraman.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0021 Lapikoa ondo bero zegoenean, Agnoble-k barrura salto egin zuen eta kontatzen hasi zen: - Adiskide maitea, lagun maitea, nire gorputzeko gantz on ugari urtuko dut, jateko gozo bat prestateko zuretzat.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0021 Agnoble harrek gantz ugari dutenez oturantza ederra egin izan zuten.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0024 Amore eman zuen armiarmak, nahiz eta, esaten zuenez, egiatan ordurako ur gozo ugari zuena eta ez gehiagorik behar.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Udaberrian hegoaldetik ifarralderantza eta udazkenean ifarraldetik hegoalderantza hegazti ugari pasatzen da gure mendien eta herrien gainetik.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0166 Zer kontatu ugari izango didazu sargentoak orain agertuko didan maitasunari buruz.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Era askotakoa eta ugari izan zen zer jana.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Eta han urrutira, jende multzo ikaragarri hura agortzen hasiko balitz bezala, hurbilegi antzeko jende lokatz ugari hura desegiten hasia zen, eta noizbait entzundako mirari sinisgaitza, gizon olatuen gainean, inguma edo fantasma luze bat ikusten zen, eta orduantxe bertan ataka ireki izan balute bezela jendea barra-barra hasi zen itsaso zabaleruntz eta legun-legun, legor-legor, tutik ere busti gabe beren bidean jarraitzen zuten....

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Egun haundia iristean, hurreratu zen baserrira laguntzailea ugari herriko sendagilea ezezik.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Denbora izango zen lekuko, zenbat lan egin behar izan zuten neurtzeko beren baserrietan, bai Barrenetxeko Bernardok eta bai Arantzetako Josek, baina arazoak ugari sortuko zizkieten beren baserrien jabe zen Alzaga jaunak.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Agintari eta erretorearen artean gutun ugari zeharkatu ziren eta geroago eta urrutiago aurkitzen ziren elkarrengandik.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Bazkaltzen hasiak zirela, Joxeri buruz Julenek kondatutako gauza ugari zetorkion Enekori burura.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Berak eta Albak, azken batean biak ere lehorreko herrixka batean haziak zirenez, eperrak eta galeperrak zituzten gogoan, hura bait zen han ugari zegoen ehize moeta; kostaldean, ordea, ez zegoen horrelakoarik eta bazekiten harrapatu nahi izanez gero, barnekaldera jo beharko zutela.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 - Bai, jakina. Badago txakur bat, zeinek prakak urratzeaz gain, jende ugari hilik uzten duen.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Poza oso leku aproposa zen merkataritzarako: alde batetik, nekazaritza pobrea zen, bestetik, gatz on eta ugari zeukan.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Ez zen bidaia haietan ezer gertatu, ezkur ugari eskuratzeaz landa.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Goroldioa, otea eta almitz zakar ugaria baizik ez zen hazten han.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Egun ugari pasa zituzten laisterka, eta halako batean, zuhaitz eta sastrakak eta geriza irregular, hildaskatu eta jaspeztatuak baino ez zeuden oihan basati batetara iritsi ziren, Bertan ezkutatu ziren.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Dantzan ari ziren bitartean, atsoa limosna eskatzen jardun zitzaien han bilduei, eta, taula gainera harriak joan ohi diren bezain ugari zetozkion eskura zortzirenekoak eta laurdenekoak; edertasunak bai bait du karitate lokartua esnarazteko ere indarra.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Marmore zuritan jasotako patio isilean jende ugari zebilen.

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 - Lurrak beti irauten dik txikitxo, argizariaren moduan bere nortasuna gordetzen zekik nahiz eta horretarako forma ugariak hartu behar dituen.

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Ikuilu garbietan badira txerriak, zaldiak, behiak eta ardiak eta aletegietan abereei jaten emateko belar eta ale ugari.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Arazo ekonomikorik gabe bizi naizela Helsinki honetan, oraingoz behintzat: etxe dotorea aurkitu nuen, beste askotxok baino hobeto nabil diru aldetik eta betaz ugari nahi dudana egiteko, (...).

475. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Horrez gain, beste seme-alaba ugari zituen, eta iloba kontaezinak, inguruetako herrietan bizi zirenak.

476. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Era berean, astrologiak egokitzat adierazitako egunetan pertsona ugarik betetzen ditu bere egin beharrak, zientzia horren ezagutza izpirik eduki gabe.

477. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Beraz, itxaropen gutxi dago ibilbide berri bati hasiera eman diezaion; izan ere eta hemen ez da ezer isildu behar, ezertxo ere ez egiaz bere gorputzaren usaina ez da lehengoa, goizean azkar dutxara sartu saboi, desodorante eta usain gozoa ugari erabiltzen duen batena.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Euskaldun zaharrei Geroago eta euskaldun berri ugariago dugun garai honetan, gure hizkuntza erabiltzerakoan, problema berriak sortzen ari zaizkigu.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Eguzkiaren energia nonbait meta dadin zai egotea ez zaigu jadanik posible; eguzkitik datorkigun energia ugaria zuzenean probetxatzen ahalegindu behar dugu.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 Bi eletan atera diren liburuak ere, erlatiboki ugari dira; original eta beste, %16.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Edo inkesta bat besapean hartu eta hauzokoengana jotzen duzu: galdekizun eta erantzunekin tomo ugariak ateratzen zaizkizu denbora gutxitan.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Kolonialismo denboretan misiolari eta administradoreek inkesta ugari egin zituzten natiboen ohiturak ezagutzeko; eredu bezala har daiteke Ingelesek 1874 urtean osatutako kuestionario orokorra; gure artean Barandiaranek osatutako galdekizuna ibili izan ohi da eta ibilten oraindik ere.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 BI - Herri-hizkuntza ez dela bat bakarra, ugaria eta sakabanatua baizik.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Horregatik, lehen taldekoak ugariagoak direnez eta urriagoak bigarrenekoak, lehenengoen topiko gastatuek harrapatu egiten dituzte eta herdoildu bigarren taldekoen merezimenduak.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Ugari dira bere lehen artikulua Jakin-en argitara eman duten idazleak.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Materiale ugari hau Nafarroako Artxibu Generalean gordetzen da orain gehienbat eta hiru eskuiskribuetan batez ere bildu zituen egileak berak.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0423 Hau dela eta, substratuak bi motatan banatu ditugu, hots, karearriak eta tupak, Arbaiunen ugarienak bait dira.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Beraz, hirietako ur-isurki ugari kontzentratzen da bertan.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0031 Plastikozko engranaiak ere gero eta ugariago ikusten dira.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Gainera, gauza era askotara begiratuta, garrantzi haundikotzat jotzen zuen taldeak, elizbarrutien arteko ezberdintasun ugariak ezaguturik, beren joera eta jokabideetan elkarrekin aurrera egitea, elkarren artean etenik edo eten berririk sortu gabe eta bakoitzak bere aldetik bere bidea hartu gabe.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0003 - Zitoplasma, bere organulu tipikoekin: mitokondria ugariak, erretikulu endoplasmatikoa eta erribosomak, Golgi-ren aparatu, mikrobesikulak, bakuolak, e.a.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0003 Batzuk laburrak, oso abartuak eta ugariak: dendritak.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Bigarren taldearen hilkortasuna ttikitzeko orduan, hilkortasun goiztar honen kausak kontsideratu beharrean aurkitzen gara; hauek dira hilkortasun goiztar horren eritasun eragile ugarienak:
1- Bihotzeko eta zainetako eritasunak.
2- Kantzerra.
3- Istripuak.
4- Infekzioak.
5- Diabetea
, etab.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Kapitalismutik komunismurako pasaialdiak forma politiko ugari har ditzake, baina haren muina bat bakarra da derrigor: proletargoaren diktadura, zioen Leninek.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 GALDERA IREKIEN ERANTZUN UGARIA

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0142 1 Urdun zabal eta ugariak (normalean iragazkortasun haundia).

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Mogikortasun hortatixe CIA-ren infiltrazio ugaria ere.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Bi ertz hauen artean ulerbide eta joera ugari dugu.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Ordea, ikusmolde ugaritako analisiak eta azalpenak egiteak, behar den bezalako eztabaida bat sor dezake, gure herriari dagokien aterabideak zeintzu dirateken hobekiago erabaki ahal izateko.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Langileriaren hutsera honek beste alde kaltegarria ba du ere, zeren, lan-eza ugariaren soluzio bat aurkitzen da eta, dakigunez, lan-eza horrek iraultza egiteko posibilitateak sortzen dituelarik, emigranteen ihesiak kalte besterik ez dio ekartzen langileriaren iraultzari eta mogimenduari.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Beste aldetik egurra ere ugari dela esan daiteke bere basoak handiak eta aberatsak izanik.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Ez dugu guk honelakorik garai guztietan izan ez denik esango; garai jakin batetan, Erromantizismoan, ugariagoak direla deritzagu.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 An bildu ziranetako askok, au aditzera eman zuten: Oso ondo arkitzen dugu Biblia-ko testoak ugari argitara ematea.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Adibidez, zeren izenean har daiteke hormirudiko egoera bitxia oinarritzat eta egoera bakartzat hau honen ondoan dago eta antzekoak lantzeko orduan, han, ikasgelan bertan hormirudian baino elementu naturalagoak, erosoagoak eta ugariagoak daudenean?.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Bigarren hizkuntzaren irakaskuntzak adar ugari izanik, eremu askoren barruan azter daiteke ikuspegi zabal eta orokorrez.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Hala ere, agiri zaharretan eta kroniketan ikus dezakegunez, XVI. menderarte sasiko ugari zegoen bazterretan; eta oraintsuago ere ez gutxi toki batzutan.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Horretaz gainera, izan da ebraiera hutsez mintzatzen iraun duen Komunitate ugari bat, berrehun bat milakoa Jemenen.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Nola lot itxuraz behintzat kontraesaletzat hartu behar diren gure egoera teatralaren bi alde horiek, hots, testu dramatikoen sortze urri eta pobrea (salbuespenen bat egin beharko balitz ere, noski) eta, bestalde, mugimendu teatral nahikoa aberats, ugari eta, aurreko aldiarekin konparatuz, aurrerakoi edo progresista?.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Oso testu gutxi eta marrazki ugari dituen liburua izango da.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Horrelaxe, gero eta ugariagoa izango dugu uzta hori, behin inprentan pasa ondoan nekez galtzen diren horietako baitugu.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Eta bigarrenik, NOR sintagmetan atributo sintagmak azpimarratuko genituzke batipat, sintagma horietan agertu zaizkigun hiru sintagma egiturak gogoan izanik: a) Adjetibo hutsezko atributoa, bai positibo mailan, konparatibo mailan, baita superlatibo mailan ere adibiderik ugarienak dituzten sintagmetatik hasi eta gutxien dituztenetako hurrenkerari jarraiki.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Musikalari ospetsuaren biziaz eta lanaz ikerketa ugari egin izan den arren, inon agertzen ez den; bere biziko atal interesgarria aztertu zuen txostengileak: aita Donostiaren atzerriko egutegia, bidaiak eta lana.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Marearteko animalien tenperatura altuekiko eta baxuekiko erresistentziari buruz burutu diren ikerlanak, ugariak izan dira.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Erregeari bidalitako gutun hori aipatzen dudanez, ezin dut utzi abagunea bertako parrafo bat berridatzi gabe, zeren oso adierazkorra bait da ikusteko zer nolako ikas-giroa zegoen Bergaran sasoi haietan; honela dio Bergaran lor daitezkeen ezagupenak ugariagoak, sakonagoak eta azkarragoak dira Parisekoak eta beste ikasketa tokitakoak baino, zeren bertan ez dute ikasleek beste horietan azaltzen zaien ikasketak uzteko tentaldi anitz.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 Egiazkoak ez diren teoriek, askotan, bide ugari irekitzen dute, eta hau izan zen kasua hemen ere.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0272 Harreman honen ondorioz, elementu metaliko ugari identifikatu eta isolatu ziren.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Bestetik, lehorketaren aurkako kuskuak eratzeko gaitasuna eta azkenik, hau garrantzizkoena, ugalketa azeleratua; ondorengo ugari edukiz eta sarri ugalduz harrapariek sortzen dizkieten galerak azkar konpentsa ditzakete.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Horbela samurra eta usteltze azkarrekoa denean aneziko ugari egoten da eta beraz materiala berehala geratzen da lurperatua.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Baina hostoak inola ere irentsi ez daitezkeen kasuetan, zizare hauek lehen ugariak baziren ere desagertu egiten dira.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Epigeoak, aurrekoak baino oportunistagoak izanik, anezikoek uzten dizkieten pilaketa organikoetan bizi dira eta anezikoak oso ugariak badira suntsitzeraino iritsi daitezke.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Adibidez, Afrikako sabanetan oso ugariak dira baina soilik eurite-urtaroetan izaten dira aktiboak.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Gehiegizko ausardia eta atrebentzia galanta, noski, gure praktika literarioan arbola urri eta zurbilek literatur abentura aberatsago baten baso zabal eta ugaria ikustea eragozten didateneko aldiotan.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0144 Jarrera desberdinak, dudarik gabe, eta bakoitzak bere defendatzaile ugariago edo urriago dituenak, gainera, eskierki.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0079 Badabiltza hemen batzuk, ez dakit Mitxelenak kritikatzen dituen adulatzaileetakoak ala zer, garai bateko kritikaren bikaina, ugaria, etab. goratuz (Egan), oraingoaren eskasari alderatuz; problema faltseatuz, egia esateko.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0108 25-34 adinaldikoak gazteagoak baino ugariago dira, hogeitamazortzi.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Honela, goizetako ordutan, entzulegorik ugarien duten ordutan, irrati lokalek beren etxeko saioak egin ditzakete.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 Langileen bizimodua eraman-ezina izanik, industriako eskualdeetan nazio-arazoa bigarren maila batera pasa zan, eta aleman imigrazioa ugaria izan.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Une honetan eta antzina ugaria zen ehizaren eskasia dela bide haitzuloetako gizakia, gure urruneko arbasoa, itsas-animaliak kontsumatzen hasten da eta marisko-bilatzaile lehenago bilakatzen da nekazari baino.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Bi jokabide hauen sendagailu gisa, monografiak behar genituzke ugariago.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Gero, Aro Modernoan, lehenengo makineria higiarazteko behar zen ura ere ugari zuen hainbat eta hainbat erreka eta ibaietan.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Erregai ugari eskatzen zuen prozedura zahar horrek.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Agerian hain optimista eta kondairaren etorkizun positibu zihurrean hain uste sendoa duten mogimendu asko etsipena alderantziz jarrita ez ote diren nago; utopia ta milenarismoa gaurko ezker-radikal mogimenduetan hain ugari azaltzen diren bi elementu etsipen radikalaren eragimen zuzenarenpean ez ote dauden.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 R. M. Azkuek melodiazko eta euskalkizko aldakin ugari argitaratu zituen bere Cancioneroan dantza horrenak, Aldapeko Sagarraren izeneko kantuarekin.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Aditzera emate bat bezala uler daiteke hori, zer gerta dakiokeen hari, arrantza ugaria ez bada.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Ikus daitekeenez, gure lekunea zeharo inportantea da, zeren harat-honat honek bere pasaldietan espezien aberastasun ugaria ekarri digu.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Oso ugariak dira une hauetan garatzen diren intsektuen larbak.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Trikopteroak Beharbada, gure ibaietako har-motarik ugariena berau izango da.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Hala ere zapatariak (Gerris sp) dira ezagunenak eta ugarienak.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Dipteroak Talde ugaria eta gure edozein ibaitan aurki daitekeena.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Ibaiaren ibilgu guztietan aurkitzen dira eta oso ugariak dira ur kutsatuetan.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Izen desegokia eman ohi zaien zizare gorriak (Chironomus sp), ugariak dira ur-mota hauetan.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0060 Ugariago kostaldean, noski.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Bere eta bere familiaren lotsa zen: hortik Elizaren kontrako hain kritika ugariak eta biziak.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Entzun-ikusgailuetan (métodos audiovisuales), Eskandinabiako beste mugimendu koperatibalariekin bat eginik lan egiten dute, hezibide film ugari sortuaz.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0041 Askoz xehetasun ugariago ematen digu asmo horrezaz Aita Jose Zubimendik, Idiakezi idatzi zion gutun luzean: .

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0031 Baina berehala ikusiko denez, aditz trinkoen uzta Lavieuxvillegan baino askoz ugariagoa da hemen.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0018 ... Probintziaren industrial bereiztasunaren ondorio bat izan zen, industrial multzoak oso sakabanaturik bait zeuden eta industria motak ugari (8) Laister argitaratzekotan da Gipuzkoaren industrializatzeari buruzko Monserrat Garate-ren tesi doktorala. Lan hau Kriselun eskuetan argitaratu dute Garaten tesisa.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0090 Diktaturaren aurkako aitorpenak ugari dira baina komite paritarioetan eta Batzar konsultiboan parte hartzea eskaintzen zaienean, onartu egiten dute.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Kanta Zahar edo euskal abestiaren antologia; parte hartzaile ugarirekin erromeria; sagardo, txakoli eta gazta lehiaketak; irrintzilari eta trikitilariak; Bertso paperak lehiaketaren epaia; bertsolariak; euskarazko antzerkia eta hamar egunez iraun zuen etcetera luze batek osatzen zuen egitaraua.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Ezpata Dantza... Bi era daude, bat Corpus Christiko prozesioan eta herrietako Patroi Santuen egunetan dantzaten dena, hiru edo lau dantzarik, eta talde ugari antolatzen da, bataz beste haundiak, herriaren haundiaren arabera, zubi bat egiten dutelarik; dantza honen aintzintasun dato kronologiko bezala aipatu dezagun, nola 1660ean, Donostiako Corpus Eguneko prozesioan Felipe IV parte hartu zuenean, ehun gizonek dantzatu zutela (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 99 orrialdean).

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0015 Gure eguneroko laguntzaile, ongiegile eta zaindari ugari izanez gero, salba gaitezke! Honela, guztien ahalegin eta trebetasun horien bidez, gure gogo-gorputzez gose-egarri ase ahal izango dira.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0049 Gai honetan jakituria dutenek, osasunaren alde aurrerapen ugari egin dute: eta begirunez, eskertzen diegu.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Hori egiteko bide ugarien artean estadistikari hurbil lekiokeen guziz sinple bat bakarrik seinalatuko diot irakurleari: urtez urte erabilitako gaien kontua ateratzea eta alderatzea.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0079 Froga handi eta ugariak eman zituen, eta probintziak eta herriak ere konfidantza osoz erantzun zioten, zeren Gipuzkoak Diputatu Nagusi izendatu zuen Isabel II azken Gorteetan, eta Diputatu Foral 1875 urtean, herriko Alkate ere urte luzeetan egona zen, eta Donostian 1854-ko Batzarre Nagusian Ordezkari nagusi Seguraren izenean, beti ere segurar herriak beraren ganako zuen estimua erakutsiaz egiteko hau onhar zezala eskatu bait zion.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0079 Lehenengo bi ordezkaritza hauekin Zurbanok probintziaren estimua nagusiki irabazi bazuen ere, eta froga ugaririk bada hori egiaztatzeko, Alkategoarekin irabazi zuen herritarren jaramon, itzal eta begiramenik handiena, izan ere jendearen ezagutzan ez bait zuen Zurbanok bezainbat lan eta buruhauste beregain inork hartu herriaren hobakuntza eta herritarren ona bilatzeko.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0105 Herri xeheak, egia, problema ugari izango ditu.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Zuberoako Etxeberritik hasi eta, Isturitzen, Aizpitarten, Aralarren, Urbasan, Txarratun, Anboton, Toloñon eta Santimamiñen zehar, ba dira hor lehenagokoen sutondo, aterpe eta elizaño ugari; bai eta trikuharriak eta harrespil edo mairubaratzeak ere ehunka.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Malopa, landare urtekaria, famili hontakoa dugu, eta Espainian ugari da.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0078 Zer nahi dugu? Euskara bizi dedin, euskarak luzaroan iraun dezan? Plazara, mundura (horrelaxe esan zuen Detxeparek) irten dedin? Horrela bada, hitz ugariak, aberatsak, adiera bereziz josiak behar ditugu.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Nola dutxatuko gara? Une hartanxe, balearen bizkar gainetik ur-iturri ugaria altxa zen zeruruntz.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Izaten zen zoritxar ugari.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 1279. urtera arte, iskanbila eta gerra ugari.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0041 Honako hauek dira: Harri-industria: - Suharrizko ale ugari, bai tresnak bai landugabeko ijelki eta printzak, agertu dira.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0041 Orain zati ugari aurkitu da, gutxienez bi lurrontziri dagozkienak.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0070 Gipuzkoako Karta Arkeologikoa argitaratu zenetik (Munibe, 34,1982) 1983ko Abendura arte, haitzulo-aztarnategi ugari gure jakinean jarri edo aurkitu dira.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Etxe industria eta jai-ospakizun batzutan ezezik, aintzinako baserri-bizimoduaren oroitzapen-arrastoak alor desberdinetako xehetasun ugaritan ere aurkitzen ditugu.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Eta orduan kontinentean sartzen zaizkigu kargatuta, eta euri ugariak ekartzen dituzte.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Ifarrerago kosta zuzen zuzen bihurtzen da eta hegoaldean oso ugari diren golko eta fiordotarik batere ez dugu aurkitzen.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Labur esateko, efektoa sortzeko asmatu den mugimendua da, txundigarria eta edonor ere aspertueraziko lukeen hainbat ugari.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Baina, hiritarrak ugari, oso ugari, orainarte ezagutu ez den bezala ugari, direlakoaren mailan bego une honetako gure pentsamendu biltzailea.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Ikerlan honetan nire pentsabidearen froga ugari agertzen da, hain zuzen.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0112 Bitxi gauzak saltzen ditu, itsas kontxa ugari mahai gainean ikusten zaiola.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0446 Balkoi eta etxe-egutera ugari dituzten etxeak.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0446 Balkoiak, begiratokiak eta etxe-eguterak ugari dira beraien fatxadarik gehienetan.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0771 Ugari dira edifizio errenazimendutarrak, baina barrokoak gutxi.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Borrokan, praksian, bilakatzen da langileria, talde ta sail ezberdin ugari duena, klase eta klase bat; konzientzia da hortarako baldinkizun bat, eta konzientzia bezain beharrezkoa hori ere errealitate jakin bat oinarrian, langile errealitatea.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Ez. Bere eskua saiatzen du besterik gabe; eta saialdi horretatik heldu den marrazki mordo ugarian, ongienik betetzen dutenak erreparatzen ditu; edo, honengatik edo hargatik, arrakasta iruditzen zaizkionak.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 1945.etik balea ugari izan dira hilak, baina gero eta olio gutxiago produzitzen da.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0095 Bere egiteko nagusia: probintzien eta zuzendaritza jeneralaren artean alkar laguntza sortu, eta hori, probintzien egoera berezien berri ugaria emanez, eta beren problemei aurpegia nola ematen dien ikusiaz.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 tRNA: RNA-mota honetan base aldatuak nahiko ugari agertzen dira, aldaketa-eredua bizidun talde nagusietan desberdina dalarik.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Idatz ezazu dendariei bidaliko zaien eskutitz hori, antolakizunaz zehaztasun ugarienak emanez eta diru-laguntza eskatuz.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Jentilek, ordea, garia ugari zuten eta ogia jaten zuten.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Ondoren ardo ugari edan zuen.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Batzutan figuraz konposatzen dituen paisajeetan, konposaketa ugari ditu eginak, ingenuismo deritzanaren kutsua nabari zaio, egungo naif joeretatik oso urruti aurkitzen delarik.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 Bigarren bidearen abantaila azpiegiturarena da, baina desabantailak ugari; horien artean, Prado del Rey-rekiko dependentzia eta programazio-orduen desegokitasuna.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 INTSEKTUEI BURUZKO SARRERA OROKORRA
Animalietan intsektuak dira klaserik ugariena, badira milioitik gora determinaturiko espezieak, eta seguruenik beste horrenbeste izan daitezke oraindik deskribatu ez direnak.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Azken hauek lehenengoen kontra erabiltzea da borroka biologikoaren modu ugarietariko bat.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Ingalaterran, ugari eraikitzen da port izeneko huririk.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Honela jokatuz azaldu zituen Levi Strauss-ek hastapenetan, ezkontza eta ahaidetasunezko legeen aniztasun harrigarria; eta, funtsean familia-moldaketa ugari horiek oso mota gutxitara bil daitezkeela frogatu.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Egia zera da, ordea: iturri linguistiko ugari guzti horiek irakaslearen kontrolpean daudela beti.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Gure ustez, esku hartzeko bideen ugariak denboralditxo batean beharrak ezagutzeko uneari buruz izan diren zalantzei amaiera ekar diezaieke.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Bakarrik nahi litzatekeena da, irakasleei errekuperazioko ariketa posible ugari eta desberdinen artetik mostra bat ematea, gero eurek berek topatuko dituzte eta gainerakoak beren interesa, kreatibitatea eta ikerketako ahalmena bilaketako lan horretan martxan jarriz gero.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Gai honekin beste posibilitate ugari dago, noski.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Haur nagusiek makina bat baino gehiago imitatuko dituzte seguraski, beren egintzekin batera zarata-mota ugari eginez.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Inguru honetan ugari bai da harri mota hau.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0284 Beraz, konparaketazko aurkezpenak ugari ziren, baina inork hortaz fede guti.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0041 Mendabal-aizea bezain joaldi ugariak egiten ez baditu ere, askotan jotzen du ego-aizeak gure lurraldeetan.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0137 Batez ere, lurralde otz xamarrak ziranez, elur-oreinak eta honelako beste zenbait abere mota ugari aurki zitezkean.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0137 Lan-tresna kontuan berriz, su-arriz egiñikakoak dira ugarienak: aizkora, daratuloa, aizturra eta abar.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Gure jakintsuak Zuzenbide Kanonikoz argitaratutako liburuak ugari eta baliotsuak izan ziren.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Buztin nabarra eta gorria dira ugarienak gure artean; konposatzaileetan duten burdinari zor diote kolore hori.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Hondakin ugari agertu da horrekin.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0261 Gantzak dira gordekin materialerik nagusienak eta ugarienak.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 Zura pintatu edo bernizatu egin liteke ugari erabiltzen dituzte, bakoitza zeregin jakin baterako.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 2. Tailer osoan barrena erreminta ugari dago, batzu hormatatik isekita, beste batzu aulkietan jarrita edo kaxoietan eta lurrean barreiaturik ere bai.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Mendian airea ugari dago.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Zerbait lortu duenean edo asko ahalegindu dela jakitean, gurasoek goraipamen bero eta ugariak eskainiko dizkiote.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0023 Astilleroak, errementeriak, ikatz-olak, gremio ezberdinak eta komertzio oso ugaria Gaztelako inperialismoaren eskariei loturik zeudelako.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0126 Panpa hezeko urrezko trianguluak ukan zuen lur-hektareako etekinik ugariena.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Arrantzoa, erremolkez egiten denaz gainera, amu handitan beita ugari ipiniz egiten da, sasoi jakinean, kostatik hurbil.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Zenbait animalia begetalak janez eta beste batzu haragiaz elikatzen den bitartean, gizonak eta zenbait animaliak jan ugariagoa behar du eta egunoro koipekia behar gainera (olio, gurin, animalia koipe, etab), proteinak(haragi, arraultz, arrain, etab), eta karbono hidratoak(azukre, fruta, ogi, etab).

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Fruituak (banana, zitriko, mahats, uztapiko) eta laborealeak (gari, arroz eta batez ere arto) ugari izaten dira, bertako beharrak betetzeko adina behintzat.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0165 Amerikatik ekarria, artoak sustar sendo bat dauka eta gainean buru bat, ale ugariz hornitua.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0165 Arazo larri hau erabakitzekotan beharrezko da ez bakarrik produzio teknikak hobetzea, baizik nazio aurreratuenek lagun ditzaten uzta ugari bat izateko giroaren trabak dituztenak.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0011 Oñatin bi harearri moeta ezagutzen ditugu: bata, Urkilla-Artia mendietatik ekarria, eraikintzarako ona (Albiense-erdikoa da materiale hau); bestea, berriz, mika ugari eta mokortxo burdintsuak dituen moeta latzagoa (Albiense-garaikoa / Cenomaniense-behekoa); azken hau erruz aurkitzen da Oñatiko Haranean, arbelekin txandakatzen diren geruzetan (0,10 m.tik metro beterako sendoeraz).

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Zenbait xehetasun interesgarriren artean honoko hau ere eskaintzen digu: sutearen arrazoiek herrian ola eta sutegi asko izatearekin eta etxeetan linu ugari biltzearekin zerikusirik ba zutela.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0085 Nekazari ugari zegoen, ordea, maiztertzaren uztarpean %30tik 50era errenteroak omen ziren eta ugazabak ere bi eratakoak genituen: (...).

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0139 Horregatik, propaganda eta slogan dosis ugariegia, manipulazioa, dirijismoa, metodu guzti hauek baztertu beharrak dira heziketa lan serios batean, zapaltzaile direlako.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 (...), eta beste hainbeste gauza nahasirik agertzen ziren herri hartan, Julio Carok bere Los Baroja liburuan dionez bere osabak oso material gizakor ugaria topatu omen zuen nobeletako pertsonaiak itxuratzeko.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 Jantzien margoak ugariak izaten dira, eta berorien konbinazioak ere oso egokiak izaten dira normalean.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Aristotele, ordea, ez da batere kontent gelditzen gobernamoduen xistimaketa honekin, konturatzen baida hiru hoien artean nahasmendu ugariak izan ditezkeela.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Baiñan emen agertzen zaigu egitako arazoa naiz eta gisa ortako delikuentzia ugariena izan, legelariak errialde geienetan ez du aurre-ikusi, tratamentuari dagokionez, adiñekoen gazteen mailla, naiz eta aurrez ikusia egon adingabekoeri dagokiena ". AGUSTIN FERNANDEZ ALBOR.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Orduan, hiru adar hoiek eraman behar zuten desarroiloa, buruan bada ere pentsatuaz eta ikusiaz, beren puja luzeak eta beren adar ugariak, moztu eta ebaki egin behar dira.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0101 Bestalde, esan daiteke, Europa guztiak dirukapital ugari bereganatu zuela zenbait etorbidetatik: atzerriratuak zeuden kapitalak itzuli egin ziren, USA-k zenbait prestamen eta mailegu egin zioen, USA-ko Gobernuaren diru-laguntzak oraino bazetozten.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0114 Ikusi dugu, gorago, 1950ko urtea amaitzean, USA-ko diru gordailuak aski ugariak zirela, nonnahitik etor ziteken erasoari erantzuteko.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Alderdi txarra hau da: zuhaitz horiek janaria daraman hezatasun oso urria xuka dezaketela, eta hortaz ur ugaria lurrintzen duten landareak baino polikiago hazten direla.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Zumarrek, berriz, hosto haundiagoak eta meheagoak dituzte, eta askoz ere ur ugariago lurrintzen dute; hots, zumarrondo bat, denbora-tarte berean, 15 metroz hazten da.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 7. Neurri-unitate ugari eman zaizkien, eta puntu batetan (jatorrian) elkar ebakitzen duten bi zuzenen (ardatzen) multzoa.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Alde batetatik, ARGIA astekariak ageri duen mejoratze teknikoa (informazio-kalitateaz eta itxuraz) ukaezinezkoa da, nahiz eta oraindik ere aurrerantzean mejoratu beharreko gauzak ugariak izan.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Durangoko kopurua hala ere handiegia gertatu zen, konzentrazio horren kontrako eritzi ugari agertu zelarik.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatur sariak Literatur sari eta lehiaketa ugari konbokatu zen, lehendik ere ezagunak zirenak berri batzu erantsi zitzaikielarik: Eusko Jaurlaritzaren literatur sariak, Cafe Iruña, Azkue Saria, Santurtziko Antzerki Lehiaketa, Tolosako San Juan Literatur saria, Irun Hiria literatur sariak, Xalbador saria, Lizardi saria, Txomin Agirre saria, Telesforo Monzon antzerki saria, Tene Mujika euskal literatur saria, eta beste hainbeste eratu ziren urtean zehar, jadanik benetazko saturazioa somatu zelarik.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Luzeegia litzateke Etxahuni buruzko liburuan ikertzen diren xehetasun ugariak hemen eskaintzea.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Eta maite-kantuak eta farzak alde batera utziz, autobiografikoak ez direnez (edota ez behintzat kokaleku historiko jakin bat eskatzen dutenak), beste bi multzoen bidez ikus daiteke erbesteak moztutako poesigintza dela Iparragirrerena, emankizun ugari eta indartsua topikozko bertso baldarretara bihurtzen duela.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0221 Hiribildugoaren ordainketak, herri-lur ugariren salmenta ekarri zuen berekin.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 Desberdintasun hauek baldintza ugaritan sustraitzen dira: eskola kokaturik dagoen herriko egoera soziolinguistikoa, haurren egoera psikolinguistikoa, maixuen prestakuntza, ikastetxearen proiektoa, e.a.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0011 Programazio honek hizkuntzen eremuak bereizterakoan posibilitate ugari eskaintzen ditu.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Zenbat eta dato ugariago aztertu lurralde berriak aurkitzeko haren ametsak gero eta biziagoak ziren.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Bi urtez oztopo eta neke ugari artean ibili ondoren uko egin behar izan zuen.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Urte batzu geroago, Heinrich Barth aleman gazte batek burutuko zuen artean egin izan zen bidaiarik luzeena afrikar lurreetatik zehar; halaber, Sahara eskualdeekiko ezagupen multzorik den eta ugariena bilduko zigun.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0209 Horrelakorik nahi duenak jo beza Balada arruntak atalera non ikuspegi orokor bat eta exenplu ugari ematen bait da.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0028 Bestalde, ikertzaile ugarik maiz aztertu ditu hemengo haitzuloetako hainbat maila edo tresna, nolako harremanak zituen gizakiak beste lurralde batzuetakoekin (batez ere Pirinio edo Kantauri aldekoekin) edo aztarnategi bakoitzean nolako bilakaera egon zen historiaurrean zehar ikusi nahirik.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Etzen ugaria sail hau, geroz besterik gertatu ba zen ere. Hona nola.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Erizpide beraren izenean, bederatziurren ugari ere kanpo gelditzen da, batikpat 1958 inguruan atera zirenak.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0148 Ganadua etxeko beste pertsona bat gehiago zela uste izateko, ulerbide ugari eskeini dugu.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Horregatik, oso ugaria da askotariko komertzioa delakoa: zernahi gauza saltzen duena.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Hori dela eta, udaldian mikosiak oso ugariak dira.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Laino, ekaitz, harri eta itsas-mamu ugari zen han, ziotenez.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Baina bertakoa zenez eta bertan hila gainera, Iparragirreri buruzko liburu gehienetan ematen dira hango berriak ugari, eta liburu honetan, aurrera-pausu bat eman nahi zuen Euskaltzaindiak, Aita Villasantek Ataurrekoan dioenez.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0470 Aldez aurretik, Gasteizera joan baino lehen kritika ugari irakurri nituela Euskal Mundu Biltzar ponposoari buruz esan behar dut, baina baikorra naizenez, pentsatu nuen zerbait, bederen, baliogarria izango zela.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Ildo honetatik egindako azterketa ugari dago.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Honela, lan eta aurrerapen handiak egin dira bide honetatik azken urteetan, sortzen dituen aukera ugariak direla medio; adibide gisa, interesgarriak ditugun proteinen edo beste eratako molekula organikoen sintesia, edozein biomasa eraldatzeko prozesuak, energia edo elikagaien produkzioa, kutsaduraren aurkako borroka, e.a.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Nahiz eta zailtasunak ugari izan, astiro baino etengabe emaitzak lortzen ari dira alor honetan, batez ere beste era batzurekin oso zailak edo ezinezkoak diren produktuak ekoizteko, azkenean, proportzio handi batean behintzat, kide bakoitzaren etorkizuna, balantze ekonomikoak erabakitzen badu ere.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Aplikazioak ugariak dira, interesatzen zaizkigun moduko azienda-abereak lortzea azken finean, adibidez, arteriosklerosia sortzen dutelako hain kaltegarriak ditugun animalia lipido aseak, desasetuko dituen entzimaz hornituriko abereak, pertsona askorengan esnearen intolerantzia sortzen duen laktosarik gabeko esnea emango duten behiak, e.a.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0075 Saio ugari ari da egiten genetika berria sanitate-arloari aplikatzeko eta terapeutika-mota honen ahalbidetasunari dagokionean aurrerapen batzuk egin dira, baina oraindik ere asko dago egiteko.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 Etienne Dolet, Frantziako Orleansen jaioa, buru-belarri murgildu zen garai hartan indartzen ari zen mugimendu humanistikoan, Erasmorekin eztabaidatan eta beste ekintza politiko eta intelektual ugaritan esku hartuz.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Indarrak elkartu beharra ikusten zen, lanaren ugariari erantzun ahal izateko.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Lekuko zaharrak eta ez bakarrik Lapurdikoak ezagutzera ematearekin batera (bizkaierazko Viva Jesus eta Betolašaren kristau-ikasbidea edota Hegoaldeko euskalkiaren altxor aberatsa, Landuchioren hiztegia alegia), lekuko horiek ikertu ere egingo ditu (Fonética Histórica Vasca, Testos arcaicos vascos eta han-hemenka argitaratutako artikulu ugarietan).

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Lehenengo biek, aldaketa ugarirekin, indarrean diraute egun.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 ARAMAIO.- Josebak asko egin du. Ikastaro ugari eman ditu lau urtetan.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Askotan astokeri-lelokeri ugari entzuten ditugu.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Eztabaida hauek berpiztu egin daitezke eta kontraesan ugari sortarazi ere, Disenuan erabakitako proiektua ikastola bakoitzean gauzatu eta egokitu orduan.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Donostia hiriko Deskribapen topografiko-medikoa deritzan lan honek hiri sakonki ezagutzeko dato ugari ditu, eta idazlea sendagilea den einean, sanital egoeraz informatzen gaitu eta ospitaleak deskribatzen ditu.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Estatu sobietarraren indarra kontutan hartu behar da, bere inguruan direnak ugari dira, nahiz eta lotura ideologikoak ez izan bakarrak, ekonomikoak eta militarrak handiak direlarik: Kuba, Angola, Namibia, Mozambike, Etiopia, Ekialde Hurbila, Vietnam eta bere influentzi eremua, Ekialdeko Europa....

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0053 Horrek guztiak lan monografiko ugari eskatzen du Bibliaren euskarazko itzulpenaren historiari serio heldu aurretik.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Rebuschik errol nagusia izan du eztabaida honetan, bere artikuluetan datu eta aztergai ugari bezain interesgarri eskeini baitizkigu.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Otoitz eta penitentzia ugari egiten zuen.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Beste aldetik, haren inguruan, garai hartan, begitazioak eta agerkunde faltsuak zituzten jende ugari zen; batzuk, deabruaren amarrukeriaz eta beste batzu, gezur eta nahaste, jende guztia eurei begira egon zedin.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Bigarren puntuaz, Siberiaz, bakarrik esan, harako migraketak eragiten segituko dutela; normala dena, erizpide geoestrategiko eta noski ekonomikoez, hantxe pilatzen direlarik SESBeko aberastasunik ugarienak: errekurtsoen hirutik bi, konkretuki, eta populazioaren %1Oa baino ez.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0018 Yrizarrek Dialektologiari eskainitako lan ugarien bilduma ditugu liburuki bi hauek.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Etengabe leku batetik bestera bertakoen ohituretara egokituz ibili direlako, eta gizarte analfabeto eta grafiarik gabea delako da ijitoen folklorea hain ugaria eta nahasia; gainera, aintzinatik orain arte gorde duten beren kontaketa eta kantutegi sail aberatsa ahoz aho pasatakoa da.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0008 Hemen eskaintzen zaizuena, bada, ekintza eta amaiera zoriontsuzko abentura ugari duen ipuin sorta atsegin bat baino areago, dokumentu folkloriko bat ere bada.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 0. SARRERA Testukritika iker-sail zaharra da (ik. beherago), oraintsuagoko kritika estrukturala, semiotika, dekonstruzioa, eta beste kritika moeta ugariak baino haboro, jakina, eta hauek bezala kritika deitu arren, beren ikergai eta ikerbideak aski ezberdinak (nahiz eta ez lotura gabeak) izan ohi dira.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 Arrazoi ugarik bultzatu dute terminologia-lana.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Eske-xorta mami bat egin beharrean gara bestalde, bihotz-bihotzetik egin beharrean ere, atzerritar jakitun prestuoi eta entzule gisa Euskara Biltzarrean parte hartzera etorri zareten jakinminezko kanpotar, eta jadanik adiskide, ugarioi.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0045 UGERI (hemen ganadu ugari dago) (ume ugari dagoz).

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Pepe Berruezorekin, kaleetan zehar, etorbideetan, hiribideetan, alamedetan edo pasealekuetan ibiltzeak, bere pausaldi eta etenaldi ugarirekin, elkarrizketaren gozotasunean sartzea zekarren eta arlorik desberdinekiko ekarri ere, hala nola, kultura edo jakinduriaren arloan, politika edo eta literaturarenean, pintura, antzerki edo zinea bezalako arteenetan, bere ezagupen zabalak Historiatik Bizitzara ezartzen zuen hurbilpen kezkatia eginez, iragana oraina eta geroa alkimia fin baten bidez konjokatuz, non berak, Apaiz Nagusia izaki, apaiz berriak meza ematean bezala jarduten zuen.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Argitalpen haren hitzaurrean idazten genuen: Historiagileek eta ikertzaileek dokumentu eta ikerketa ugari eskaini diote gai honi.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0021 ORIXE I.1. Eskuetan duzu, irakurle, euskaraz idatzi diren elkarrizketa didaktiko bakanen artean (1) Ez ditut bistan da kontuan sartzen betidanik hain ardurako izan ditugun kristau dotrina, katixima eta ikasbideen itzulpenak biziena eta ugariena, huntaz eta hartaz anitz hizketaldiz oratua, zeru-lurretakoez luze adina zabal mintzo baitira hemen Nikola eta Denuxi anai-arreba sabelkideak, berrogeitaka urteren buruan, sorterritik urrun, berriro elkarrengana biltzen diren aldian.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0023 Bilboko egonaldia bukaturik Orexara doa bizitzera eta, batipat, , hots, Euskaldunak poema idaztera: , aitortzen dio Nikolak arrebari, hango bakartasunezko bizitza, otoitzaldi eta arimaren gainezkaldi ugariak gogoan dituela.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Euskalduntasunaren ikerleen artean gauza onartua da euskal literatura beste ezein herriko bezain aberatsa eta ugaria dela, exotismoa eta nortasunagatik oso estimatuak diren beste kultur lurraldetako literatur agertaldi ugari gure artean ere ematen dela, eta ahozko literaturak azalarazten duela gure kultur balio sakonena.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Portzentaia hau azpisailetan banatuko dugu, gure mendietan ugarien ematen ziren zuhaitz motei begiratuta.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Langile ugaria da, benetako idazlea, iraupen oneko arraunlaria.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Ezinezkoa zitzaidan metrika eremua bere osoan ematea, zabalegia eta ugariegia zenez nire aurkezpen-helburuetarako.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 2. Prozedura ugari ditu estrofen aniztasun eder hori sortzeko.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0024 Bide honetaz baliaturik ahoz-aho eginiko inkestaz baino multzo ugari eta arkaikoagoa eskeini ahal izan dugu.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0029 Lexiko ugari eta zahar horren konstatapena egitea komenigarria da, gure hizkuntzaren baliabideak argitan ezartzeko.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0021 c) Hizkuntzaren konposakerazko ahalbideen neurpen eta konstatapena (euskararen kasuan hizkuntza erromanikoena baino ugariagoa delarik).

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0141 Dokumentuen maneiagailuak: Ugariak dira eta, sarritan erabiltzen dira.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0118 Dena dela, aipu ugari hauen ondoren ia ezinezkoa litzateke Rameau eta C. Ph. E. Bach-ek beren tratatuetan gai honetaz dioten guztia adieraztea.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Istilu ugari sortu zen arranguneetan.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0207 Mordoilo honi Souriquois deitzen zioten, frantseseko Zurikoa (azal zuriei dagokiena) edo Sourikoa (Souris Ibaikoa alegia, bertan egiten bait ziren euskaldun eta bertakoen arteko tratu ugari).

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Egileek eskura dituzten teknika ugarien eragina hain da bortitza, ezen mezua ilun geratzen den.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Honek asaldura ugari piztu zituen Bilbo eta elizateen artean.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0027 Areago oraindik, lurrazalaren barnean aurkitzen diren substantzia organikoak, esate baterako, zohikatza, harrikatz- eta petrolioi-hobiak, etab., guztiak funtsean garai batean geure planeta populatu zuten eta geroago lurrazalaren sakonean lurperatuta geratu ziren organismo ugariren ihardueraren ondorioz sortu dira.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0092 Laku- eta ibai-ertzetan mota desberdinetako anfibio ugari herrestan zebiltzan.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Espezie mikroskopiko gehienak ur gezatakoak izaten dira, baina badira itsas talde ugari halako neurri handia izaten dutenak, itsas uhaza bezala (Ulva lactuca).

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Hirusta, Trifolium generoko espezie ezberdinak, landare belartsua da, urterokoa edo iraunkorra, hosto biribil xamarrekin, eta lore ugari, zuri, gorri edo horiduna, guztiak burutxotan elkartuak.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Gizakiak Historiaurreko garaietatik erabili izan du, bere hazi jangarriez baliatzeko; B eta C bitamina ugari dauzka.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 6. Ilarrak, Pisum sativum-en haziak hain zuzen, C eta B bitaminetan ugariak dira.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Honetan kaktus mota ugari hazten da zuhaitzezko landarediaren ondoan, bai eta zuhaixkak eta belarkarak ere.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Ereinotz oihana baso beti berdea da, urte guztian zehar edo udan denak batera euri ugariak izaten dituen klima ozeanikokoa; ereinotzak dira espezie nagusia.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 Populazio bildu edo kontzentratuaren adibide dira hiriak: pertsona ugari leku txikian bizitzen.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Urtaroetan zehar, aldaketa ugari aurkituko dugu geure ingurunean.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 Basoak dira ugari ala garbiuneak? Zergatik?.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 Autobide eta autopista-tarteune ugari ditugu eta hiru hiriburuak elkarrekin eta Estatuko besteekin komunikaturik daude.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 Trenbideari dagokionez, bide zabaleko bi linea daude, eta bide estu edo meharreko beste zenbait, kostaldeko herri ugari elkartzen dituztenak.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Monumentu ugari al dago bertan? Eta plaza garrantzizkorik? Idatzi izena koadernoan.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0227 Horrela, zulo bat sortu da Antartidaren gainean kokaturiko ozono-geruzan eta bertatik izpi ultramore ugari sartzen da.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0227 Ozono-geruzan zuloak ditugula ugariagoak dira biosferara iristen diren izpi ultramoreak.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Isurki ugari, mainel eta trazeria ezin ederragoak dituzten leihateak dira horiek.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0053 Borroka honetan, ingurugiroarekin era egokienean moldatzen direnak dira ondorengotza ugariago utziko dutenak, eta beraz, espezie honetako banakoek ingurua kolonizatuko dute besteen kaltez, azkeneko hauek poliki-poliki desagertaraziz.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0193 Eta bere gainean aro berriko kareharria kokatzen zen, fosil ugariekin.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 Lanean seguritate handiago bat ahalezko egin eta laneko ezbehar ugarik ezeztatuko dituen neurriak hartzea.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Honoko ezaugarri hauek dituzte: etmoide komisura bat aurpegi-hezurtxo kanalatuekin elkartua; erradio brankiostego ugari; eta beren hipuralak, dituztenean, hiru orno-zentru edo gehiagotan sostengatzen dira.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Beraz, ezaugarri primitibo ugari dituzte, adibidez, genero gutxitan ezik, goi-baraila protaktila ez izatea.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Zenbait elasmobrankioetan, esate baterako Squalus acanthias-etan, atzeko muturrera zuzentzen diren papila ugari agertzen dira eta hauek hestegorria eta urdailaren lehenengo aldea tapizatzen dute.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Euskal kostaldean hegoalderako joera duten espezie ugari agertzen direla aipatzea interesgarria izan liteke.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Mediterraneoko berezi-bereziak diren bi espezie aurkitu dira orain dela gutxi gure uretan: Blennius incognitus eta B. pilicornis baina oso ugariak dira ere B. pholis, B. gattorugine, B. sanguinolentus eta B. trigloides.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Abeltzantzak, berriz, iparraldean hartzen du nolabaiteko inportantzia, non, belagi eta pentze soroak ugari izan, eta neurri haundi batetan haragi eta esnerako hazten diren ardi eta behi-aziendataldeentzat destinatzen diren.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Heze-idor trantsiziozko klima erakusten du, erauntsi erregular eta ugarirekin, udaparteko minimoa edukiz.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Independentzia Gerra hasiko da, eta lehendabiziko gerrilari bandak agertuko dira, hiritik boluntario ugari atereaz.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 1413 eta 1419. urte artean jatorri flamenkoko Janin de Lome maisu-eskultoreak egina, berarekin moldatzaile frantses ugari aritu zelarik.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Intsektuek moldakuntza morfologiko, anatomiko eta funtzional ugari dituzte.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Larba egoeran muda ugari ematen dira, bederatzi baino gehiago kasu guztietan, kasu batzutan hamaseira ere iristen direlarik.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Usain-gozoko landareak ugari dira.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Haritz beltza edo ametz arrunta (Quercus pyrenaica) oso urri aurkitzen da Bizkaia eta Gipuzkoako eskualde kantauriarretan, Nafarroa ozeaniarrean, eta Araban, batez ere, zeinak, egun munduko ameztirik hoberenetariko bat daukan (Izkiz oihana), ugariago delarik.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Tropikoetako baso inguruetan ugari agertu eta lurralde epeletara joaten dira.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Aintzinako galoen magoak ziren druidek, zeremonia purifikatzaile ugari egiten zituzten batzeko, batez ere haritz eta arteetan agertzen zenean, heurentzako arbola sakratuak bait ziren.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Obario azpikoa da, gainontzeko atalen nibelpean kokatua, eta heltzen denean hazi ugari duen fruitua ematen du.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Izan dituen erabilerak oso ugariak izan dira.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Genero hau Hegoafrikakoa da izatez, eta guk ditugun barietateak lortu arte hibridazio ugari jasan behar izan ditu.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Guzti honi esker abereak ibiltzen diren lekuetan ere ugari garatzen dira, hauek hurbildu ere ez direlako egiten.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Geraniazeoak gure lurralde osoan zehar modu ugarian banatzen dira, batez ere leku ongi nitrogenatu eta mugituetan, zapalda, kuneta, soro-ertz, hesi, abereak ari diren lekuetan... honen ondorioz lore eta hostoen ezaugarriak begiratu behar ditugularik espezieak identifikatzeko.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Ugarienen artean, aipatuko ditugu eta , zaingorria, mokobelarra (), aspalditik medizina herrikoian erabilia.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0015 Geruza hauek zelula mota desberdinak agertzen dituzte, betebehar ugariekin, babeslea, bildukin, sentimen, uzkurgarri, betekinekoak eta abar.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Normalean ez dute ahozabalgune zentralik, honen ordez, besoen sabelalde eta alboetan kokaturiko irtengune ugari agertzen direlarik.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Medusa hauen presentzia uraren tenperaturarekin erlazionaturik dago, eta beraz, ugariagoak dira udaldian.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Esango dugu, talde honen barruan, ezagutzen diren knidario pozointsuenak daudela heriotz ugari eragin dituztenak lurralde Indopazifikoan.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0048 Irakurleak suposa dezakeen bezala, ziklo hau ez da espezie guztietan ematen, medusaren atzeratze estadio ugari agertzen direlarik, hydrozoa-en artean ikusi dugun bezala.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0059 Egun, knidarioak itsasora jaurtitzen diren plastiko eta estruktura flotagarri ugari erabiltzen dituzte substratu bezala.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Fisaliak bederatzi metro baino gehiago zabal daitezkeen eta knidozisto ugari dituzten tentakuluak ditu.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 Barne katatozisto ugari.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 (...) bigaroa (Littorina littorea), busanoa (Murex brandaris]), eta Gibbula-k ere kontsumitzen dira, Zefalopodo taldekoak ugari kontsumitzen direla ahantzi gabe (Espainia, Japoniaren ondotik munduko bigarren kontsumatzailea da), baita olagarroak (Octopus, Eledone), txipiroiak (Loligo), sepiak edo txibiak (Sepia) eta horrela, ohituraren ohituraz, kontsumitzen diren 100 molusko espezietara helduz.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Historiaurreko meatokietan, maskorrekin zerikusia duten puska ugari ageri dira: Orratzak, eraztunak, belarritakoa, karraskailuak, etabar, orokorrean, Oliba, Strobus, Cypraea, Haliotis, Glycymeris, Trivia, eta antzeko generoekin harremanaturik daudenak.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Erradula, orokortasun sailean azaldu zen bezala, aparatu konplexu bat da eta talde desberdinen arabera, banaketa aldakorra duten hortzez hornitua dago, baita erradula karraskatu behar duen janariaren gainean ematea permetatzen duten muskulu ugariez ere.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 BIVALVIA KLASEA Bibalboek, Gasteropodoen atzetik, molusko motarik ugariena osatzen dute, egun 20.000 espezie inguru ezagutzen delarik.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Fosile primitibo hauek Ctenodonta generoaren barnean sailkatu ziren, zeina, ugari eta elkarren antza haundia duten hortzez eratutako txanga bat izatea baita beren ezaugarririk nagusiena, delako hortzak kuskuaren erdialdera bat etortzen direlarik.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Hauek, beren lehenagokoengandik zeran desberdintzen dira: hortzek, nahiz eta ugari izan, kanpokaldera dibergitzen zutela, hau da, bibalboek beren historia hasieran txanga taxodontoa zutela, ktenodonte nahiz aktinodonte tipokoa.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Bigarrenak, ostera, hiru norabidetara eman diren aldaketa ugari jasan du.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 83- Kontzentrikoak baino markatuagoko ildaska erradial ugari dituen azala.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Organorik ugarienak, gorputzaren azaleko ehunetan banaturikoak dira, buruaren alde bentralean, besoan eta mantuan daudelarik gehienak.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Oso aldagarriak dira, bai barne bai kanpokaldetik, azaleko organuekiko desberdintasun ugari eduki dezaketelarik.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0324 Ekologia Esklerofito basoetan arrunta bainan ez ugaria, amezti eta artedietan hain zuzen, Quercus rotundifolia eta Q. ilex.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Iruditzen dugun espeziea arruntena da, txapela neurri txikikoa, ia .zko diametrokoa, ganbil eta erdiesferiko artean, marroi burdintsu kolorekoa eta harizpiko ezkata biratu txikiez guztiz estalirik, ileak bezala, txapelaren arrasto antzeko kolore bezelakoa, ertzerantz ugariagoak.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Ekologia Espezie urria, talde faxikulatu ugarietan azaltzen dena, koniferako motzondo gainean, urriaren hasieratik eta azaroaren erdi bitartean bereziki.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Espora elipse-formakoak, oso handiak, orma leun eta barruan gantz ttantta ugari duela, erneporo txiki baina nabarmengarria duela, zkoak.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Ekologia Espezie arrunta, bainan ez ugaria, fruktifikazioiak bakarka eta sakabanatuak horbel artean agertzen dira, (...).

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Zertarako itzultzen da? Itzulpen ugari egin da azken urte hauetan Administrazio arloan.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Errixka ugari berriz an-emen banatuak, laneko erreztasunak eta elkartasunak al eskatzen-da: araba-zelaian, napar-sakanetan, e. a.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Ur-belarrak errienak edo aiderienak leen mendetan gure lurralde ontan ugari baitziren, abereak or zebiltzan ausarki eta abeltzaiñak berekin.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0064 Gaur egun zeharo itxuragabetua dago, bere erdiko zulogunean harkosko hondar ugari duelarik.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Lekuko ugarik osatzen dute, eta euren artean azpimarragarriak direlarik 0,20 m.ko altuerako 7.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Lekuko ugarik osatzen dute eta hauen artean 0,30 m.ko batezbesteko altuerako 20 dira azpimarragarriak.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Sasiz estalirik dauden lekuko ugarik osatzen dute.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Sasiz estalirik dauden lekuko ugarik osatzen dute.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Lurrean ia azaleratzen ez diren lekuko ugariz osatua, 0,30 m.ko altuerako bi azpimarragarriak direlarik.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Egitura hauen tartean harkosko ugari daude, agian monumentu ezberdinei dagozkienak, baina endekatuak.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0164 4.- Harrespila. 3 m.ko diametroa I-H eta 5 m. E-M. Harkosko txiki ugarik osatzen dute, 0,40 m. altuerako bat azpimarragarria delarik.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0164 Harkosko txiki ugarik osatzen dute, 0,25 m.ko altuerako bat azpimarragarria delarik.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Esperientzia duten test moldatzaileek, halere, bigarren zatirako (4-7 kapituluak) sarrera gisa ere baliagarritzat joko lukete, hemen mota desberdinei buruzko ideia ugari ematen bait da.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 Denbora asko kentzen du, baina nahitaezkoa da, arrakasta izatekotan, erakunde lankideetako partaideekin harreman ugariak izatea.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 Eskualdeko leinu ezberdinen artean izandako gatazka odoltsuen ondorioz eraiki ziren Dorretxeak ugariak dira haran hauetan.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 - Amezagatarren Etxea (Sorgienen Jauregia), egin diren saiakuntza ugariak izan arren eraikuntza bukatu gabe dagoela, horrexegatik beronen inguruan legenda bat sortu delarik.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Artean, armadunen taldeak nonahi sortzen ari ziren eta matxinadaren aldeko proklama ugari aldarrikatuz zihoazen alderdi desberdinetako kideak.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Lehen urte hauetan, udaldia ez zen oraingoz jendetza ugaririk mugitzeko fenomenoa, are aristokrazian bertan ere, oso gutxik zuen horrelako ohitura.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Orain bezain ugaria ez bazen ere, atzerriko gizateria haundia zen Errepide berriaren inaugurapenak, 1847.ean, zatika bada ere, bidaiaren gogorra leundu egin zuen, diligentziak herrian sartzea baimenduz.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Geroaldiko Donostiaren hazkundea eta beste edozein herrirena berdin izan ez zitezen, faktore ugari nahasten, elkartzen zen.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 Guzti honen adibidea DE FER-ek Hondarribia, Pasaia eta Donostiari buruz burutzen duen lan ugaria da.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Luzera eta espazio errepresentazioan hutsegite ugari dago.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Eskala eta ezaugarriak direla eta (agiri inprimatu gabeak, behar konkretuak betetzeko eginak...), planoek tematika ugaria ukitzen dute.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Hemen, argiak ez dira hain ugariak kopuruari dagokionez lehendabiziko mendeetan (XVI, XVII, XVIII. mendeetan), eta bai XIXgarrenean.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Gainontzeko hiri-nukleoek kopuru aldetik hain ugari ez den dokumentazioa dute (Pasaia, Hondarrabia, Tutera, Donibane Garazi, Donibane Lohitzune...).

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Bestalde kaika deituriko ontzi oso ugari eta pizkorrek, hutskeri bategatik, eramaten dituzte bidariak Istambul-etik Galatarara.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Aldiz, faktore indibidual ugari hizkuntza bat ikasteko.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0031 Ingurune informal batek, halere, informazio ugari eskaintzen du interakzioari buruz eta gauzak modu egokian esateari buruz.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0031 Beraz, ingurune informalek aukera ugari eskaintzen dute praktikarako eta baita une bateko ulertua izatearen saria ere.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0129 Jakina denez, galaxiak hiru taldetan banatzen dira beraien morfologia kontuan izanik: kiribilak, gurearen antzekoak eta ugarienak (ezagutzen direnen erdiak gutxi gorabehera); eliptikoak, elipsoide itxura dutelako, askotan nukleorik ere identifikatu ezin zaielarik; eta irregularrak, forma konkreturik gabe.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 Beste lan batzuren emaitza izanik ere, berezitasun nagusi bat (eta txikiago ugari) daukana da, hau da, bakarkako metodo edo ikasbidea izatearena.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Itzaltzen zailagoak izanik, hektarea ugari kiskaldu ohi dute.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0024 Ule ugari eukitzea ondo ikusita egoanean, esate baterako sumerioen sasoian, zenbat eta ule gehiago euki, orduan eta botere eta edertasun handiagoa.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Hala ere, hipotesi ugari dago hasierako zelulen lehen jatorriari buruz.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Ezkatatsuak Narrastien talderik ugariena osatzen dute eta muskerrak eta sugeak hartzen ditu bere barruan, hauetako bakoitzak azpiordena desberdin bana eratuz.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Krokodiloak Oro har, neurri handiko eta uretan erdizka bizi diren narrastiak dira, gorputza ezkata handiez estalirik, bizkarraldetik lauturiko buztana, oin plamatuak eta barailetan hortz ugari dituztelarik, berauek, gainerako narrastiengan bezala, harrapakinari eusteko baino erabiltzen ez direnak.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 Oin arretan kono oso ugari, hosto-galtzarbean bakarka, horiskak, oboideak edo zilindrikoak, ezkatak hainbat bertizilotan antolatuta edukiz; ezkata bakoitzak 3-7 polen-zaku.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Loreak handiak eta ikusgarriak, diametroz 4-6 cm bitartekoak, pedizelo luzekoak, bakarka edo zimatan adasken puntan; kalizak 5 sepalo, aobatu eta akuminatuak, ia-berdinak eta feldrodunak; korolak 5 petalo, kolorez arrosa-purpurak, sepaloak baino 2-3 aldiz luzeagoak, erorkorrak; estanbre ugari eta estilo bakarra, luzanga.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Hazi ugariak, poligonalak.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Karraskal degradatuak ordezkatuz sortzen diren sastrakadien osagai izaten da mendebaldeko eskualde mediterranearrean, bereziki kare ugariko substratuetan.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Loreak bakarka edo zima pauzifloroetan, estututa, adasken puntan, pedizelo laburrekoak,1-5 mm, eta brakteen barnean bilduta; sepaloak ia-berdinak, lantzeolatu-akuminatuak, ia petaloak bezain luzeak, trinkoki ileluzeak; korola 3-4 cm-koa diametroz, kolore arrosa bizikoa; estanbre ugari eta estiloa haiek bezain luze.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Loreak hermafroditak edo, batzuetan, sexubakarrak, ampplusmn;erregularrak, 4-5 sepalo, askeak edo oinean soldatuak eta beste hainbeste petalo haiekin txandaka; estanbreak 8(10) edo ugariak, harizpietatik multzoka soldatuak; pistiloan 4-5 karpelo edo gehiago, ampplusmn;elkartuak obulutegi superoa eratuz.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Idazkari Orokorraren buru bezala pasa dudan denborari errepasoa egiterakoan esan behar dut pozak izan ditudala nekeak baino gehiago, baita ezaugarri hauetako proiektu batek lanean sortzen dituen presio-egoera ugariak kontutan hartuta ere.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 XVIII. mendeko kidetasun kimikoei eta ordezkapen-serie berriei buruzko literatura ugaria ere, newtondar ikuspegi supramekanikotik ondorioztu zen.

802. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 Kristobal - Jaten ugari eman bear olloai.

803. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0045 Naastu paletan eta gero margo ugariz margotu.

804. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Italiako Iparrean, Piamonte eskualdean jaio zan 1815`go Dagonillaren 16`an I Bechi auzunean, Castelnuovo di Asti udal-erririk 5 km bidera, industri ugariz ornitutako Turin uri aunditik.

805. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Gotiko erako etxagintza ondutzean, ormetan tarte eta leioskak atera aal izan ziran, margodun beirakin estalduz, ertilan ugari eginda.

806. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Laister agertu zan zulo aurrean Tartalo bere artalde ugariarekin.

807. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Koral-atoloietan, bizidun-sail ugaria ibilli oi da.

808. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0026 Zerorrek jartzen / didazu neri / mai ugari,/ etsai guzien / arrigarri.

809. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0046 Onik ugari / Jainkoak berak / emango du,/ Jaunari esker / lurrak frutu.

810. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Zenbat eta zintzoago siñistu, zenbat eta sendoago itxedon, zenbat eta beroago irrikatu, orduan eta ugariago artuko dugu.

811. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0900 (...) bere Seme maitearengan ain ugari eman digun graziaren aintzak Bera gorespenez bete dezan.

812. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Gauza ugari aldatzen daude
Konzilioko lanakin;
kristau maiteok ez gaizbidetu
obeto jartze onekin.

813. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Apaizak eta pralle ugari
dabiltz seglarez jantzita;
batzuek oso asmo onakin,
besteak arras galduta.

814. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Begi ugari egoten dira
onelakoak ikusten,
ezagunen bat egoteakin
ez naiz batere arritzen
Bide zuzena eman bearren
okerra gabiltz ematen;
gero nolatan jarduten gera
bestei ontzeko esaten?.

815. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Turkia`n ba-zan, guretzat beintzat, beste gauza on bat, oso ederra eta ugari serbitu oi zigutena: jogourt dalako mamia, alegia, gozatuta poz-pozik jan oi genduana.

816. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Ba`zan bertan perizale ugari!.

817. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Lana pranko eginda ta bear-izan ugari, ta naigabe aundiak pasata eldu gera oraiñ gauden mallara.

818. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Orduan gure sendia ugaria zan; baña denak gazteak.

819. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0186 (...): Gaurreguneko gizonak, bearren-bearreneko, otoitz-lekuak, otoitz-leku erosoak eta otoitz-leku ugariak ditu.

820. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Marmari ugari ba-zerabilkian inguruetako jendeak doktore jakintsu oni buruz.

821. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Aipatua zan Londres guztian bere bizar luze gorrizta; txukun zaindutako bizarra, baiñan ugaria, aurpegi guzia betetzen ziona.

822. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Naiz dotorea izan, erreketako arri borobillei bezala nabari zitzaion, bere bizita-ibai laburraren ur-joanean zilipurdi ugari egiña zala.

823. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0087 Orrelako txapelketak ugariago bear luteke, ta ez esne-beiarenak bakarrik, basarriko ganadu-klase danenak baizik: asto, txerri ta abar.

824. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0220 Gurasoek Ejipto-n ez zituzten ezagutu zure mirariak, ez ziren oroitu zure grazi ugariaz, Itxas Gorrian txit Goikoaren aurka jeiki ziran.

825. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Bizar ugari ta beltzak ondo ematen zuan aren arpegi latzean.

826. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Eta, maitasunezko aurrera-naietan, maitearen biotza bere alde daukanak egiñ oi du erraxen-erraxena bere egitekoa, eta, ara or, beraz, elkarri itz-emanik bereala Leandra ta Bixente; eta, bere amuruztu ugariek iñork ere igerri baiño leenago, betea zuan bere asmoa; soldaduarekin alde-egin bait-zuan erritik, bere aita maite-maitearen etxea utzirik, amarik ez du-ta; ekintza ontan bai atera zala garaille soldadua, berak aipatzen zituan ainbestetan baiño areago.

827. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 - Izan ere, emen danetik ugari daukazu, eta eskuetan gañera.

828. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Eta uriaren inguruan, estalpeak; estalpeak ugari, abereentzat-eta.

829. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Izan zan jatea, izan zan edatea, izan zan dantza eta izan zan jaia bost egun aietan ugari.

830. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Bere urdaillean aurkitu diogun wiski ugari arek, ez digu beste irten biderik uzten: Sir Solomon bera izan da, oartzeke, bere buruaren eraillea.

831. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0031 ARABA`k ba-ditu toki eder eta txoko polit ugari; oietako bat, zalantzarik gabe, Zuia ibarra dugu.

832. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Ba-dagoz aurrari dagozkion gayak ugari; oiek autatzean beteko da ongienik azlearen eginbidea; aurraren gogoa da eratu bear dan geyeneko gaya, eten gabe ta beti maitasunez eta zuurtasunez erabiltzekoa; yardespen aundi ta berezia azlearentzat bere azi-lan ori betetzean, berarentzat beñena izan bear dana, ta guzientzat berezi-bereziena bezela onartzekoa.

833. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Emiliano Arriaga`k berri ugarienak zabaldu zituan eta iturri ortatik edan dute geroztik etorri diran idazlariek.

834. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Famila eder eta ugaria azi ta ezi zuala ere garbi dago.

835. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0011 Emendik aurrerantz ugariago entzungo dudan itxaropena ba-dut.

836. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Au dala-ta, Ipar-Amerika`ko Laterri Batuetan, asmakizun berriak sortzen ari dira, bear dan ura irixteko, ots, itxasoko ura gezatzen, ugari dagon tokietatik urri dagonetara eramaten, euri eta elurraren jasari onura geiago ateratzen, erabillitako uraz berriz baliatzen....

837. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Au da: ura bildu eta gorde, bai, bañan aurrez bereiziki apaillatutako lur azalaz baliatuta, ots, euri eta elurteaz ur-korronta ugariagoak sorarazteko era egiñaz.

838. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Oiek asko ez dirala, Ameriketarako deia: urrea, zillarra eta aberastasunak ugari Indietako bideetan.

839. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Errukarriak! Arrokeria beti da zazpi griñetatik bat, oso txarra, soroan aski ugariaren pareko.

840. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Gaur gazteen artean idazle onak daude, iztegi ugari ta joskera apaiñez beren lanak moldatzen dituztenak.

841. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 MOERS, ABUZTUAK 25.
Ugari ditut gibel-urdiñak
sartaiñ beltz barrenean.
Gozatuko aaldituk nere miñak
oiek erreta, jatean!!!
.

842. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Bainan, kontuz! Aspaldi hontan jokaera ugari ikusi ditugu nortasunaren izenean eginak!.

843. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Ez da komeni lurrak gai organiko asko izatea, ezta nitrogeno asko ere, zuztarra eta ostoa ugari emango bailuke, baiña buru txikia.

844. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Lan-leku ta ola ugariak diran baztarretan, aize garbi ta pakezko toki egokiak ere arkitzen dira, urruti baño len.

845. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Abereak Naparroa-n bezela, ardi-pillak eta abelgorri-taldeak ugarien izaten dira.

846. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Langilleak, banan banan, puska guztiai begiratu zien, lenengo, bakoitzak barruan zeuzkan puska txiki ugariak ondo zeuden.

847. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Aldi onetan jai-giroko elementu eta ezaugarri bereziak dira: eliza apaingarri, lore eta argi ugariz eta ederrez girotzea; musika eta kantu bereziak; intzentsua erabiltzea; Bibliako irakurgaien eta otoitzen aberastasuna; homiliaren tankera kontenplakor eta baikorragoa, etab....

848. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0177 Euskal erri-eraikitzaren antziñatiko bideeri jarraituaz, dorre-etxeak, Erdi-Aroko jauregiak, errietako etxetxoak ta basetxe ugariak berritu zituan.

849. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0309 Txapelketetan sariztatuak izan dira sarritan eta euskal jakintsuen txalo ta laudorioak ugari irabazi dituzte.

850. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Ba`da Bizkaian Lamiñarrieta izena duen ibai-bazter bat, arri zabal aundiak ugari dituana....

851. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0090 Erromatarreetatik asita XV`garren menderaño ugari ditugu; leenik toki ta erri izenetatik eta gero baita giza-emakumeenetatik ere.

852. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0201 Konponketak eskeiñi dira, ugari gañera amar urte auetan; baita gero ere.

853. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arri koskorrak, ugari, ibai obian ta erreka zulo artan.

854. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Gure gaiñeko aldian gutxitan bezala ikusten dan urritztegia; ostoa ugari, enborrak lodiak ta adar azpian garoa.

855. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Lerra ere goi aldera ugari zegoen ta tarteka txopo makala ostoak margoz aldatzen, muskerra uzten ta gorrixtak artzen.

856. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Baiña ugarien eta sendoenik, 700 metroz gorako tokietan izaten dira, lur geza ta gazietan izan ere, karaitzezko aitz-arteetan erraz itsasten diralarik.

857. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Baso edo oian auek ain gorrituak daudenez, ikuspegia zearo larruturik ageri da, txillardi ta otadiak ugari diralarik.

858. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Lurralde goitu auetan ugari dira larreak ere, Ordunte, Gorbea, Zaraia, Aizkorri, Aralar, Iparla, Artzamendi izeneko mendietan eta Zuberoa`ko goi-lurretan bereziki, ugarienik artaldeak diralarik, eta zaldiki ta beikiak gutxiago.

859. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Aritza (Quercus rohur) eta gaztaña (Castanea sativa) izan ziran ugarienak mailla ontan, batez ere muger-arrizko lurretan; bietan, berriz, aritza zan Euskalerriko alderdi ontan zugaitz-motarik ugariena.

860. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Izan ere, leen esan dugunez, mendirik nagusienen ipar-aldeak, Atlantiko itsasaunditik doazen aizez ezkatuak daude, eta orrela, ipar-aldeko landareak ere ugari dira.

861. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Zugaitz-mota auek onelatsu banatu izan dira, maillari dagokionez: beetan, artea da ugarien; goraxeago, aritz illeduna ta urrena, piñu-gorria; maillarik goituenak, berriz, Auñamendietako girokoak dira.

862. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Babestetxe au Zeanuri`ko Goikoetxea`tar Eleuterio jaunak eraiki zuan; berak, lurralde auetan kirol onen lenengo sorrera garaian, bertara igotzen ziran mendigoizale askori eman zizkien janari ugari ta oe garbiak.

863. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Gorbeia`ko mendi-saietsean lekutuak aurkitzen diran auzune ugarietako ermita ezberdiñetatik kanpo, beste bi, mendi-multzoaren barrenean aurkitzen dira, eta guretzat garrantzi berezi bat dutenez gero, aiek aipatu bearrean gaude.

864. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Mendi-multzo ontako gaillurrak ugariak eta ikuspegi ezberdiñetakoak dira; mendigoizale bakoitzak aukera dezake berari geien doakion auetako bat: mendi-saiets belartsu ta legunetik igotzea batetik, edo-ta malkar-igoaldia inguru arkaiztsu basatietatik, laztuta dauden ertz pitzatuen gaiñetik ibillaldiak egitea bestetik; auek, zapalgune sakonetako zokotik igotzen dira, illargi zoruaren tankerako lurraldea begiztatzen ari zerala irudituko zaizu.

865. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0086 Eta bearko erantzun, bazter guzietan ugari zabaltzen zituen, galdekizun aiei; ain setatsu ta ain eredu ona zan bera.

866. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Illaren amarrean Museum fûr Volskunde-n egindako ikusketaren berri ematen digu: antxe arkitzen da folklore-saillik ugarienetako bat, Austriako inperioak, Europako gerra baiño len, mendean zeuzkan errietako kultura errikoiarena, bereziki.

867. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Orduko aldizkarietan ugari agiri dira aren lanak (...).

868. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Gaia? Orduan, sagardotegi ugari zan Gipuzkoa`n eta Bizkaia`n, eta olakoetan abestu oi zitun, eztarria legun ta barnea dardar, bere biziko bertsoak.

869. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0246 Ugari ta jario betekoa da aren itz laua.

870. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Euskal literaturaren kondaira bat jasean bururatzeko, ezinbestez, esku artean euki bear duguna; idazle zahar askoren berriz eta liburu geiagoren zeaztasun jakingarri ugariz abailduta bait daukagu.

871. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0120 Beronen idatziak daurkiguz, ta ugari Bilbao`ko Euzkadi-n eta Aberri-n eta Buenos Aires`ko La Nación... aldizkarietan; baita E. Gallastegi`k Mexiko`n ateratzen zuen Vida Vasca-n ere.

872. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Ondoren asi zan Jesus'en Biotzaren Deya`n lan ugariago egiten.

873. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Amar ahapaldi dauzka poema gartsu onek, eta egun eder orretan Markiña`ra doazten zaar eta gazte guztiai Karmen`go Amari eskatu dezaiotela diotse esker ugaria, Euskalerria dagoen uztarripetik guztion adorez atera dezagun.

874. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Euzkadi-k, Euzkerea-k arpide bana iriki zuten Arrozpide`ren eskariz, eta txindi ugaria etorri zan Enbeita`ren eztarri bikaiña osatzeko.

875. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Cultura itzaren barrutian 36 orrialdeko estudio bikaiña dakar, gaiñ-gaiñeko so-egite zabalez osatua; aozko kultura, idatzia, iturriak, zabalkundea... orrialde ugari trinkoetan damakigu.

876. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Kutunak ugari daudela triku-arrietan esana daukagu, baiña kutunak eramateko oitura zaarragoa da Euskalerrietan ori baiño, askoz zaarragoa.

877. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Gorago esan dugunez, erlijio au, bere ofizial itxuran edo tankeran, osasun-erlijioa da, nai baduzu, baiñan ez oparo eta ugari, urri baizik.

878. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Mundu zabaleko politikarien arte indarkeri gutxiago, eta elkarren errespeto oberik ba'lego, erri autonomo ugariago litzake noski gizadian.

879. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Euskal abizenetan Bena ta Beña'z asten diranak bat baiño geiago ditugu: Beñaran, Benaske, Beñako... Peña ere gure artean abizen ugaria dugu, eta ez gaur goizekoa, XVIII mendeko dokumentuetan agertzen bait da.

880. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Ugari, izan bait ziran, dirudianez, Anibal kartagotarrarekin Itali'ra joan ziran euskaldunak.

881. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Ildakoek bizi danak bezelaxe janaria eta argia bear dituela sinistean oiñarritzen ziren ofrenda asko, opari ugari.

882. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Orrieztian ordea, eskuiñetara, ironbira (+)(rotación positiva) hartzen du, eskuiñetara, ironbira aldera, indar aundia duten lekedagaiki ugari daukanez, beste goxakien ixterrindarra motteldu egiten bai dute.

883. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Beste batzuk berriz, asierako indierle aren adar bat dala diote, aldebanatara sakabanatu ondoren eta leku berrietako bizierara oitutzen ioan, peko endaki ugarietara aldabiatuta.

884. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 Eta naiz an maometarrak ere aski ugari izan Asi'ako lurraldeetan, esan daiteke Errusi Laterri Ortodoxiarra zala.

885. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0048 Garai aietan, eiza ere ugari izaten zen: ollagorra, egabera, erbia, zozo, biligarro, aate, eta zer ez?.

886. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Beste itsas-arrain bat, bakan Ipar Itsasoraino igeri dagiena, Atlantikoan eta Mediterraneoan haatik ugari dena, arrain-hegalaria da, arruntki oroneta deitua dena, ba da honetatik zazpi mota eskualde horietan.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 JON MAIA: Gauza ugari esan ditu
ta ahoa ez du beteko,
indar gehiago behar duzu zuk
niri umorea kentzeko,
ta nahi baduzu egingo dizut
momentu honetan hasteko,
Jesukristoren milagroren bat
zu piskat gehio hazteko
.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0105 26 Otaño.
Naiz lanerako ekarri detan
guziz borondate fina
akats ugariz betea izan da
gaurko nere alegina
sinistu gero neronek daukat
horrekin naikoa mina
entzule onak parka zazute
egin dedan huts egina.

889. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0139 29 Bakeak duen izar ederra
hartu dezagun gidari
eta in halaz jarraiki gaiten
eman duen bideari
ez da dudarik izanen dela
gozamen ona ugari
ta lenbiziko eman dezola
gure Euskal Herriari.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0204 Doinua: Ikusten duzu goizean. Manukorta.
Kanporaketetan ari,
gogoz heldurik lanari,
naiz ta gaur Bilbon erori,
barkazazute huts egiterik
egin badiot inori,
jaso det txalo ugari
neretzat ona da hori,
eskerrik asko danori.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Ziurretik euskal antzerkitik ugarien idatzitako Pier Larzabal`en eriotza.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Eta adibideak ugari ditugu.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Lavanderia Kaos: Valdepeñasko kakak Ohizko fantzine ugariren artean beste bat gehiago dugu Valdepeñas herritik igorri diguten Lavanderia Kaos hau 6. alea oraingoa.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Txapel eta puro ugari ikusiko ditugu Azpeitiko arramalletan ikuskizun odoltsu honi ohizko giroa jarriz.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Agian, aurreko urtean gertatutakoa errepikatzen bada, kolorezko zezenak izango ditugu Urola bailaren egiten den festa berezi honetan, baina zihur aski ertzain ugari jarriko dituzte adardunak kontutzeko.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Garai batean bazen Euskal Herrian honelako ugari.

897. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Nahiz eta erosle ugari etorri, dena ez zen saldu.

898. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Bertan Galiziako untzi ugarien artean Santurtzi eta Kaiku traineruak egongo dira.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gasteizko festak ETB-n Euskal Telebistak Gasteizko festei buruzko informazio ugari eskeiniko du bere bi kanalen bidez.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Handik egingo da saio hau, Mikel Donazar eta Ana Maria Valencia aurkezleek festen protagonistei entrebista ugari egingo dietelarik.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Dashiell Hammet, euskaraz Gizon argala (, 1932; Koro Nabarroren itzulpena) Dashiell Hammetten azken nobela izan zen, nobela beltzeko maisuaren benetako thriller bat, detektibe-istorioa honelako liburu batek behar dituen osagai guztiekin: hilketa, desagerketa, susmagarri franko, tipo gogorrak, neska kaskarinak, elkarrizketa bizi ugari eta batez ere, guztia bustitzeko, whisky asko.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Eguraldiak lagunduko duela gauza segurua izanik, inoiz Kilometroetan izan den zirkuitorik ederrena izango da igandekoa, herri horrek dituen edertasun ugariez gozatzeko aukera eskainiko baitu.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Hala ere, joan nintzenean bezala orain ere lagunak eta etsaiak ditut, baina lehenak ugariagoak direla uste dut eta hori pozgarria da.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Praktika politikoan adibideak guztiz jarri daitezke ugari.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Zorigaitzean ugari dabiltz pamili-giro illunak diruz bakarrik ote, litezke izan zorion egunak?.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0001 Pubertadea da kolokan dagoen aroa, sensibilidade izugarria eskatzen duena eta arrisku ugariak barneratzen dituena, ondorioek (txarrak bezala onak) bizitza guztia iraun bait dezakete.

907. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0001 Etxean giro txarra eta gurasoen istilu ugari jasandako mutila, bere pausoa alderantzizkoa izan da.

908. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Izakera bereko beste ezein legetan bestelako xede guztiak teknikaren aldetik lortzen zailak izateaz gainera desegokiak gertatzen badira, are gehiago hain naroa, ugaria, oldarkoia eta aunizkuna den kirolaren alorrean, giza-jakintzaren eta ihardunaren askotariko sailak biltzen ditu eta.

909. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Alor kaltedunen ugariak eta ekintzen eginkortasunik haundiena lortu beharrak erabateko ekintza, guztien ahaleginak bilduz, eskatzen dute.

910. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Azken batean, Euskal Eskola Publikoaren eraikuntza prozesoan pertsonalgoari buruzko aukera eta alternatiba ugari aurki daiteke, eztabaidagarriak denak....

911. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Bere izenaren aitamen berezia egitea merezi du zorionik ugarienak erantziz.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Jende ugari inguratu da egunotan, Liburu eta Disko Azokarekin batera joan den astean Durangon zabaldu zen Euskal Hitz erakusketa ibiltarira.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jai guztietan zehar EGINen propaganda ugari ikusten zen.

914. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere, bere iritziz, herri guzietako ekonomiek dituzte elkarrekiko loturak, eta ergelkeria bat litzateke, industria ugari duten herrialdeek, gutiago dutenei beren laguntza ukatzea, pagu balantza mailako gehiegizko diferentziak guzien kaltetarako baitira azkenik.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Detentzio ugariak, torturaren erabilkera etengabea, kontrolak, manifestazioetarako debekuak, kaleen okupazioa etab., eta azkenik UCD, PSOE, PCE, FN eta CD indarren laguntzarekin koalizio honetako parlamentariei bota zaizkien suplikatorioak, egoera honen ezaugarriak.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Begietako zauriak
Gure etxeetan izaten da boteila ugari, batzuk ardoz edo sagardoz, eta beste batzu produkto kimikoez beteta.

917. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Aspirinak har eta pozoindu. Bada aspirinak hartzeko zaletasun ugari.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Aspaldion Malvinar Irletan dugun jolasak argibiderik ugari ematen digu.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Orduantxe izan zen trabesa ugari, batzu Goiazkoaren alde beste batzu Oriokoaren.

920. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Beijing izeneko egunkarian datorrenez, erakunde mafioso ugari sortzen ari da Txinan; iraultzaren kontra ari dira guztiak, lanik egin ez eta lapurretan goxo; ez da horien beharrik Txinan.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Dena dela, azkeneko hilabete hauetan, atraku krimen ugari izan bide da Txinan.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Urte hastapenean elurteak direla eta izandako kalte ugariei, udakoak gehitzen zaizkio oraingoan.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 - Ah, bai? Eta zer dago Senegalen?
- 10 hilabetetan zehar lehortea, eguzki ugari, ta ni bezalako larru beltzdunak zenbat gura.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 ETB-2; zergaitik garbitu ditu eskuak Tribunal Constitucionalak?
MAIATZAREN azkenengo egunean hasi zen martxan EITBko telebistaren bigarren kanala, Gobernu zentral eta autonomoaren artean bere legaltasunaz ezadostasun ugari eragin dituena.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Latinamerikari buruzko ekitaldi horietan literatura eta politikari buruzko emanaldiez gainera, kontinente horretako foklorea eta arteari buruzkorik ere bada, musika eta erakusketa ugari eratu baitu aipatu erakunde horrek.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Artesauen erakusketak, parte hartzaileentzako bazkaria eta musika ugari arratsaldea alaitzeko izango dira ere eguna osatzeko.

927. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Etxeko haurrak izaten dituen amets gaiztoaz eta ikusten dituen mamuak kezka ugari sortuko dituzte irakaslearengan eta ikuspen horien egiaztasuna edo ez istorioaren gunea izango da.

928. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Galdera egokia da. Are egokiagoa izan daiteke erantzuna: nekazal produktu ugari eta onak ateratzeko zein teknikaz baliatu behar den erakusteko apropos-aproposak dira baratzok.

929. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Hauetatik ugari da Txilen.

930. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Gure bihotz gaisoa hobeto gobernatzeko, zaintzeko eta bero-bero gordetzeko zer egin behar den jakiteko aholku ugari emango du.

931. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Baña laster jatekoak urritzera dijoaz ta txekor astun ugari azalduko dala derizkiogu baserrietan ta bildur izan zerbait ikara txiki bat egiñ lezakela barren aldera.

932. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Dagonekoz arakiñak konturatuak daude txekorra ugariago eskeintzen dutela.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Artean eta herriko kaletan zehar, txaranga, gaiteroak, txistulariak, ugari izango dira.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Gau hartan burukomiña eta urdail mina larria daukazuenentzat, Esperantzako telefono hau topatu dugu 797199 (kamamila ugari izango duzue).

935. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2. Irakaspen praktiko ugari dituzten berezitasunerako ikastaroetan, Unibertsitateak Erakunde edo Antolakuntza publiko edo pribatuekin berauen lanlekuetan haien garapena egiteko akordioa itundu ahal izango du, berezitasun horren gaitasunaren azken ebaluazioa egitea ikastaroaren ardura duen Ikastegi edo Sailaren esku egongo delarik.

936. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0002 Erakusketa zabala da eta gauza ugari ikus ahal dira.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 DDT-esnerik? Ez, eskerrikasko Italiako behiesne gehienetan pestizidak aurkitu dira eta giza-esnean askoz ugariagoak dira hondakin-kopuruak.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Jadanik 1980 urtean FAOk esana zeukan nahiz eta DDT mugaturik egon herrialde askotan, giza esnetan agertzen ziren beronen hondakin-kopuruak askotan ugariagoak zirela OMSek 1969an eguneroko dosirako onargarritzat zituenak baino.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Irriparre egiten badu, zail da antzematen gainera, bere bizar ugarien arteko ezpainak nekez ikusten zaizkio eta.

940. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Ederrak dagoz, ugari; bat edo beste ikusi dut, zelan esan?, hain ados ez egotekoa gutxienezkoa da.

941. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 A.- Liburuan zehar egiten dituzun euskal literaturarekiko erreferentzi ugariekin, poesiak nolabaiteko ordenamendu bat behar duela esan nahi duzu?.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Gehienetan geldiunetxo bat egiten dut bideodendako eskaparatean, posterrei begira eta ostiraletan jende ugari pilatzen da barruan.

943. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Liburu ugari argitaratu ditu, 12 alegia eta, nobela bat.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Horrez gain, hitzaldi ugari ematen ditu, Zorroagako unibertsitatean joan den astean azkena.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 - Arrasate Press: Leopoldo, zu idazlea zara, baina zure familian idazle ugari izan dira, horrek zuregan eraginik izan du?.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0002 Bertso jartzaile ugaria eta ona da ezpairik gabe.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Izan ere, Ilea ostiraletan ebakiz gero, ederrago eta ugariago hazitzen baita.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 G.- Bai, gizona, bota barrabarra Oparo, ugari, asko orduan gertatutakoak, ziur nago ez direla izango neskalaguntzan eta horrelakoetan jazotako pikantekeriak eta....

949. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Une batzu geroxeago, ez dela ehunda hogeita bost milioi pezetataz bakarrik tratatzen, aipatu zuen, beste baldintza ugari bait dago, diru horren balioaz Athletic, Barcelona edo Real Madrid taldeetara joan daitekeela eta ez edonolako beste talde batera, besteak beste.

950. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Sartu berri garen uda honetan, izerdi ttanta ugari eguzkitan daudenentzat.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Kontenzioso ugari izan dugu elkar hauzoko neskamutilek eta nik, badakizue, lehiopean bertan futbol atari kokatzeagatik, etxeko azpian dagoen garajean monopatinez txirristatzeagatik etabar.

952. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Gure sektorean, gainera, eta gitxi bailitzan, eskirol ugari topatzen ditugu: hegodolar delakoaz elikatzen dira igandeko elabergileak sari bat irabazi arte behintzat.

953. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. iribar 0001 Bertan jenero ugari nahastuz filme ikusgarria lortzen du.

954. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bira haundia emana diot
beti oinez munduari,
eta hor gaindi ikusia dut
nik mirari ugari.
Goizean ere etxetik egon
naiz begira arbolari:
amar arraintxo haren abarrean
eni zaudezin kantari.

955. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ango jarleku ugariak naiko izan ez ta gaiñetikoak ekarri bear.

956. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Zoragarria Zerutxu`ko txikiak egindako lana! Zorionak, Amutxastegi`tar Felipe! Zure neke ta izerdiak gozatuak izango ziran, ziur, arratsalde atan, zeure-zeurea dozun talde orrek irabazitako txalo ugari ta beroekin.

957. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Orregatik artu du alako lana eta azkenik buruturik ikusten dugu neke ugarien emaitza.

958. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Ostopo artean, guda ostean, asi ziran eliza onetan elizkizun batzuk eta orain or doguz euskal-meza, gazteen euskal-meza ta beste elizkizun ugari ta ederrak.

959. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Geienak, oraintzu sortutako euskerearen burrukan, erri-bidean diardue, baiña ba dira ugari beste alderdikoenak be.

960. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Ezelako aldakuntzarik ez zuzenketarik bage agertu ditu, eta ori jakiñik, euskal-idazle onak naikoa ugari dirala gaur, iruditzen jat.

961. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Giscard Lendakariaren etxe-bizitzako barriak ugari entzuten dira.

962. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta Galizia`ko kultura-barrutian geien lan egin duan gizona: idazlaririk ugariena eta galego izkuntzaz izlaririk ao-eder eta mintzo trebe eta errezena.

963. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Kroaziarrak, halan be, serbiarrak baino literatura zaharragoa ta ugariagoa dauke Mendebalekó latin-influentzia garbi garbi agiri jako literatura honeri.

964. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Ai Federico! Jenero bat ugari denean gutxiago balio dik eta zerriak hik uste baino gehiago egon!.

965. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Lehenik euskaldun abertzaleok eta espainieraz izan arren (bestalde datu gehienak hala bildutakoak dira), askotan irudimen, susmo eta uste hutsez horrelatsu direla edo eta izan direla edo izan zitezkeela somatzen ditugun gauza eta gertaeren finkamendurako behar ditugun datu ugari eta baliotsuak jaso behar ditugu eta horrexegatik bakarrik ere, merezi du irakurtzea.

966. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Zergatik ez zuen jendeak erantzun? Erantzun ezberdin ugari jaso ahal izan genuen.

967. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Nobedade ugari, aurkezpen tristeak

968. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Nobedadeak, azokara aurkeztutako liburu berriak ugari izan ziren.

969. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Gauzak alik eta ugarien sortu ta aldi berean alik eta geien konsumidu.

970. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Egia, gaurko gizarteak akatsak ugari dauka.

971. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Jakintsuak diotenez, bizkor eta indartsu izate au bere etsai maltzur eta ugariei zor omen die.

972. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 INDIA ERRI UGARIA

973. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Bere asmoak aundiak eta ugariak ziran, baiñan bere biotz-erdian zuana auxe zan: elkarte edo komunidade bat sortu.

974. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Noizbait irixten da ba-da ilbeltzaren 7`a eta Zarautz`en jende ugari biltzen da, abertzale, politiko eta izparlari, asko, Estadutik etorriak.

975. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Arduradunek esan digutenez, aurten ere eskabide ugari, ortan geratuko dira, eskabidean, ez bai-dute lekurik guztientzako.

976. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Beste dato asko, zeaztasun ugari eman zituzten arrasatearrek Euskal ekonomiari buruz; dana ezin aditzera eman, ortarako aldizkaria ez-ezik liburu baten bearra izango genduke-ta.

977. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Ura betekada elizako barrunbeak! Esker onez betetako adiskide ugariak ziran, noski, nolarebait erantzun naiean.

978. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 G.A.:- Orain arte Tolosa etorri zeratela bakarrik ezagutzen dugu, baiñan beste zenbait lekuetan ekiñaldirik egin dituzuten jakin nai genduke, eta auek ugariak diran ere ikasi nai genduke.

979. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 EZTABAIDA UGARI

980. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Hipokresia eta manipulazio ugari du inguruan.

981. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Aurreko egunetan errepideak (N-630, Gijon-Sevilla eta lokalak) moztu egin dituzte eta entzierro ugari eman dira protesta aldarrikatzeko.

982. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Fede ugari eta ekintza urri agertu genezake teoriazko estudioak barrena.

983. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Mobilizazio hauetan eta burutu diren grebetan klase ordu asko baztertu dira, negoziazio ihardunaldi luzeak egin dira, eta manifestazio, detenitu eta istilu ugari egon da.

984. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Nahiz eta azken egunotan sorpresa eta ustekabe ugari gertatu Montecarloko torneo ospetsuan, faborito eta taldeburuak aise nagusitu ziren atzo final laurdenetan beren etsaiak pistatik kanpora bidaliz.

985. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Hilabete guziz kaputxinen komentutik ateratzen baitzen lehenik: Heren-ordenakoen aldizkaria eta gero Zeruko Argia, berriketari aipatua, aita Intza izan zen horko idazle jarraikiena eta ugariena.

986. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du euskaldun izateak, gizon serio, langile, eramankor, ixil, bihotz zabal, hetsipen-zail ugari izan ditualako, ta gaur ere bai ditualako.

987. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Apaiz hauek Elizarekiko jokabide leial ta zintzoak izan dituzte; batzuetan esker-on haundirik hartu gabe; nahiz ta zorionez aitortu behar, azken urte ugaritan, eliz-giroan ere txalo ugari izan dituztela.

988. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1976 0001 Ikastolen sorketa ugariak burutu zuen orduko Naparroako euskal esnatze jatorra.

989. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Osaba gurea osasun egoera larrian aurkitzen da - esan du txaloak gero eta ugariagoak ziren bitartean.

990. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Demokrazia bear dan lez oiñarrituta egon ezkero, laterriratze oneik ugariagoak izan leitekez, baiña bide ori ziurra ez ba'da, lagillediak len baiña arerio gogorragoa izango leuke: Len kapitalismoa, orain laterri gogorra, aginpide estua.

991. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Gure artean daroazan urteetan izan ditu D. Antonio'k aldi txarrak eta onak, nire ustez bearrak eta neketsuak ugariago.

992. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Arcachon eta inguruak ugariak dira orretan.

993. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Batzungandik onurak geureganatu genduzan, besteengandik ostera, ta ugariago kalte izugarriak.

994. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Azi on batek igali ugariak dakarz.

995. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Paitarra ugari artu dot, neu lotsatu barik negar egin dagidan.

996. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Ugaritasun ori etorri da, lana ugari egon dalako, ola edo egintza asko gaitu diralako.

997. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Erriaren izakera. Euskalerriak be bere musika dauko. Bere folklore. Folklore berezia. Sakona. Aberatsa. Ugaria. Musika bat erri-girorako. Musika bat eliz-girorako. Baiña beti be euzkal musika.

998. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Gaur ugari dira ta onak benetan.

999. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Bidezorro ta ogerakoak jaso ondoren, gosaria: naranja-erdia, porridge, okela ta arrautzopil apur bana, te ugariaz.

1000. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Ba'dakigu gure lurralde onetan algitalduten diran izparringi batzuk, guzurra ugari edo, egia erdizka erabilten dabenak dirala, baiña, orrenbesteko guzurtzarrik iñori iruntziazo nai izango eutzoenik ez.

1001. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Hitzaldiak, lortu izan diren gauzen agerpena, aurrerantzerako dauden asmoak eta abar ez daude sobran baldin eta egintzak hitzak bezain ugari azaltzen badira.

1002. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bertsolariak dirala eta, lehen aipatu dugun Altzibar hauzoan, bazan berriketa ugari bertsolarien jardunaldia arratsaldeko 8etan zela eta.

1003. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Xarriton-en xedea bi helburutan zatitzen zen: hemen Iparrean Euskal Unibertsitate bat sortzea; bigarrenik hemen literaturazko kazeta bat jalgi araztea; beste hamaika bat aipamen, eritzi eta beste ideia ugari ere aipatuak izan dira.

1004. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Kanpainan ihardun duten guztiei eskerrak eman zizkien, eta Telesfororen abestia aipatu zuenean, txalo ugari bildu zituen.

1005. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Eta halere, arrazoi ugari dago kontrakoa pentsatzeko.

1006. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0001 Zioak ugari badira ere, zenbait izkiriatzen dizut oraintxe, nire lumari darizkionak, hain zuzen.

1007. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Irudi irrifartsu bat zeraman bihotzean, ordulari geldo bat eskumuturrean eta pentsamendu eta kalkulo ugari muinetan.

1008. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Bere aurrean irudi ugariz apaindutako hormak agertu zitzaizkion, guztiak berari begira.

1009. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Hiru egunez egon zen zabalik, bertara hurbildu zen jende ugariak hainbat kontsulta eta eskabide egin zituelarik, etengabe Erakusketan ziharduten arduradunen laguntzaz.

1010. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0002 Erakusketa Baina erreportai hau zabaldu duen gaira itzuliz, erreziklaian sorturiko materialaren erakusketara alegia, esan behar Erakusketa sei txokok osatzen zutela, bakoitza panel handiz eta ikusentzutezko material ugariz orniturik.

1011. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Egunkarietan, aldizkarietan eta historia aldizkarietan artikulu ugari azaltzen dira ordea.

1012. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Izaera oso-osoan hungariarra dutenarren, eragin eta hartueman ugariren ondorioa dira aldi berean obra horiek, eta hedatu Europako herrialdeetan barrena ez ezik beste kontinenteetan barrena ere hedatu zen mugimendu indartsu horren lekuko.

1013. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Hemen ere leku ugari zapaldu zuen: Donibane, Gurseko zelaia, Saubion, Air-Sur-L`Adour, Betharram, Bidarrai, Donibane (berriz).

1014. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Euzko Gogoa aldizkarian argitaratu zituen poema ugari, hauen artean Getsemani saila.

1015. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Sinbolismo ugaria dakar Juaristiren olertiak, irakurri ahala berriz irakurri nahaia sortzen du, mozorroz jantzia bait dator.

1016. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Patxi Ezkiagak, azken urte hauetan euskal olerkarien artean saririk gehien jaso duena, egunerokotasunaren haritik nahiz gai trinko eta nagusien ildotik egiaren printzak eta diztirak ugari eskaintzen dizkigu.

1017. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Bizipen ugari eta ezberdinetan murgildua, une mugatu eta zehatzetatik harantza bizitzaren haria sumatzen da, izpirituaren argia bere poesian.

1018. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Bada beste ondorio bat ere, nahiko argi geratzen dena: gaurko euskal poesigintzak eskaintzen duen mundu plurala: iturri erreferentzia mundutik, hala Europa, ekialde, mendebaldeko olerti mundua presente egiten delako; olerkariaren giza esperientziaren aldetik, transedentzia nahiz eza isladatzen zaizkigulako; balioen sintesia-molde ezberdinak egiten direlako; sentsibilitate, tonu, hizkera, baliabide tankeraz ugaria agertzen zaigulako.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 GIZARTE-ONURA Tichauer irakasleak elburu eder bateri begiratzen eutson: Gure gizarte lantegiz beteak eginbear garrantzitsu bat daukola, lanerako tokiak egokitzea, laneko ezbearrak, iztripuak, urritu daitezan, eta irabaziak lan bardiña egiñaz, ugariagoak izan daitezan.

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Leizearen atakan, lapa ta txirla, azalak ugari....

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. altuna 0001 Gure akatsak, orixe bai, ugari astinduten dituez, baiña, guk doguzan eskubideak eta eginkisun ongarriak, aldanik ondoen eztaldu atserrietako jakitunak eta jakin-zaleak ezer edo gitxi jakin daien.

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Ala ere, naiz emengo naiz aipagarri dan Gazteizko seminarioataz itzegiten zanean, ba-dakit, garai bateko apaizgai talde ugariak ikusita, konprenigarri zala orduko ots aundiko itzak erabiltze ura; batez ere kontuan edukirik eta bidezkoa da aitortzea ikasle ta irakasle askoren gizatasuna ta apostolu-bizitza, Jaunari eskerrak, gauza agirikoiak zirala.

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Seminarioko Eguna dala ta, Jaunagan daukagun uste-ona aditzera eman dezagun: Uztaren Jabeak au ugaria dala ikusten du, gero ta geiago; baiñan gutxi dirala langilleak.

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Esan biezagute ez dutela dirurik, edota ez dakitela non sartu lanik gabe dauden maisu ugariak, baina ez, mesedez, Bizkaian 80 euskarazko irakasle baino behar ez direla!

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Beraz, duela urte guti ikusi den lan ugaria ez dugu berehala ikusi ahal izango.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Hor daude Palestinako monastegi ugariak (Jerusalem, Sinai...), Konstantinopoliseko Romana deritzona (868-886. urteetan egina), Athos mendikoa Grezian (979.eran fundatua), Petritsoikoa Bulgarian (1.083.ekoa).

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0070 ARPIDEDUNAK ASKO AL DIRA? Asko zeri esaten zaio? Arpidedun berriak eta ugari bear-bearresko ditugu. Denok. Aldizkari guziok.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0070 Ala ere, bideak eta ateak pizka bat bederen, euskalerrietan fruitua ugariagoa izan dedin, zabaldu ditugulakoan gaude.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Euria bizi-bizi
Itukiñak ugari
Nolatan ni ez busti
Banijoa igesi.

1030. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Hemen bide txar okerrak
Eta ugari legarrak,
Hemen zelairik ez dugu
Non ez diren oso txuku
Lana merke ta gutitzen
Bizia beti kariotzen
Bankak horrekin gizentzen
Eta gobernu'azkartzen,
Hemen lantegi zikinak
Hedoi eta ke higinak...

1031. 1991> bizkaiera bertsoak a.m. aldekoa-otalora 00120 Urretx zuriak, elorri lorak...
birigarroak kantari,
arantza artean dira larrosak
eta ganera ugari...
ilunak ilun egiozue
oles egunsentiari,
so eginez geroari
ekin zeuon bideari...
Sarrimendiko gailur ganean
ageri dira izar bi:
Andikonaren begininian
zein gozo dan Jesusmari.

1032. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00157 Euskal Errian bai izan dira
seme jatorrak ugari,
au ziur jakin gura dabenak
begira istoriari.
Goratzarreak egiten dautsez
gure Euskal Erriari,
Euskal Erria aitatutean
entzuten da Zeanuri.

1033. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0070 Janaria ugari eroien.

1034. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00106 - Ardaua eta sagardoa ugari ibiliko da eskuz esku -esan eustan Diegok taldea urrundu eta gero

1035. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00118 Linternearen argiak gaztaina eta intxaur ugari jarri euskuzan begi-bistan.

1036. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0091 Txapela erabilteak dakarzan kalteak ezagututa, gure Erregin II garren Isabel'en legezko eskubideen eta konstituziñoaren aurka dabizenen ezaugarri dalako, batez be jakinda guk aldeztuten dogun auziaren aurkakoak arro erabilten dabela, eta moda lez sartuta daukela ikusita, orretara naste ugari sortuaz, eta arerioen aurka joatean sortu leikezan nasteak be kontuan eukita, agindu au emotea erabagi dot:

1037. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0155 Julitxuk ez daki, ohetzar horrek betirako lez iruntsi zinduzan egun berean, ohetzar ugaria eta ohetzar hutsa baino ez dan egoitza goibel horretatik, zimeldu baino lehen, hanka egin guran egozan erizain bietatik batak besteari Ez da oraindik inor etorri? itaundu eutson unean bertan, Julitxu berbera agertzen ikusi zendunik.

1038. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Alan, jantza asko ez zan izaten, baña bai kantuak eta bertsoak ugari.

1039. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0054 Esaterako ain ugari erabilten dan aita izena, ez da iñon be esaten orrelan.

1040. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Lan neketsua berau, gure euskalkiek hizkera edo berbeta-modu ugari eta toki bakoitzean ia desberdina dabeelako.

1041. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0066 Morfologia arloan, eta aditzarenean, Aranak eta bere jarraitzaileek daust, dautsat, gaiz, zaiz, daiz, gintzan, zintzan (gintzazan, zintzazan be bai), e.a. bultzatu zituezan, forma klasikoak aldatuaz (deust, deutsat, gara, da,...); -z pluralgilea, -it- baztertuaz; adizki trinkoak ugari darabilez, bokal eta iotaz (j) hasten diran aditzetan; eztok-eta-baidok edo hitanoa subjuntiboan eta inperatiboan -oker, jakina eta jarraitzaile batzuek baita konpletibetan be.

1042. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Halan eta guztiz ere, haretxak eten barik mozten ziran, holan ikatz bihurtzeko adar ugari lortzen zalako, hau da, errentagarriago zalako.

1043. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0152 Elizea barriztatzeko diru ugari eralgi zan; erregimenduak zaindariak auzitara eroan ebazan behin edo behin, ez ebelako barriztatze lanok ordaintzeko ia dirurik luzatzen.

1044. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 Beraz, hazkor hazkundea baikorra izango da, baina emigrazino ugariak ikusitako ehun urteotako hazkunde motelean badauka zerikusirik.

1045. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Jende heldu gitxi gazteteria nahiko ugariaren aldean; honek esan nahi dau garapen ekonomikoarentzako lagungarri izango dan langile kopuru handia dagoala.

1046. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Izan be, kontaera laburrak bide erosoagoa eskaintzen dau elaberri luzeak edo beste genero batek baino diran asmoetarako: dauan neurri laburragaitik eta idazle edo idazlegaien partaidetza ugariagoa errazten daualako; gazte, heldu zein txiki, jende gehiagok heldu leikeo ipuingintzari, denbora eta neurri laburragoan bete leitekean asmoa izanik.

1047. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0134 Joko honen bertsinoak gazteleraz be ugari dira, eta beharbada euskarazkoak gaztelerazkoen kopia hutsa dira.

1048. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0002 Albatros'ak aberria dauke: Itxasbarean Midwai ugartean bizi dira, baiña orain egazkiñak doaz ara ugariegi eta beste toki batzutara eroan dabez, baiña eurak araxe joaten dira barriro.

1049. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 Apaingarri ugariko horma-konka baten barruan egoan, inguruan azpikoz gorako eta landare itxurako apaingarridun fuste tronkopiramidaleko zutabeak dituala.

1050. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Altzari-ondareari jagokonean, antxina ugariak izan baziran be (halan erakusten deusku datu askok behintzat), gaur egunean urriturik dago ondare hori baselizarik gehienetan, eta artatzen diran altzari bakarrak santuen irudiak eta beste elementu solteren batzuk baino ez dira.

1051. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Halan eta guztiz be, eta nahiz beste sasoi batzuetan adina ugari izan ez, bestelako proiektuak be burutu ziran garai horretan.

1052. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00050 Horregatik maite dut hiria, zarata eta jendea ugari dagoelako. Tren hotsak, autoak, sirenotsak...

1053. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00070 EMAKUMEA: Lana ere badago ugari.

1054. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0165 GIO: Kontua ugari zuk!

1055. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0097 Hartu papera eta luzaroan begiratzen dio, gero bere lagunei begiratzen die, irribarre garratzaz baiezkoa egin eta sutara botatzen dituen zatitxo ugaritan txikitzen du kontratua astiro eta arretaz.

1056. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0078 (Zerra eta taladroak, tenazak eta iltzeak ugari ikusten dira.)

1057. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0097 Jakina, beste asko badaudela, hala nola, intsektu ugari, mota guztietakoak, errinozeroak ere bai, gazelak, zera... beste hori, zera... nola du izena?... (Gogora ekarri nahian) zera... mingainaren puntan baitut... baietz zuek jakin gurekin bizi diren beste animalien izenak (Haurren laguntzaz)

1058. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 Erregistro ugari dago eta, horrexegatik, nahiko erraza gertatzen da ereduak sortzea garapenari dagozkion behaketen berri biltzeko.

1059. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 Hitzegiteko gai direnek estereotipia ugari erabiltzen dute eta hizkuntza ez dute emozioak eta ideiak aditzera emateko ia erabiltzen.

1060. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Ikaskuntzarekin zerikusia duen aztura ugari, hala nola, arreta jartzea, eserita egotea, txanda heldu arte itxarotea, iharduera kontrolatzea, etab. irakatsi behar zaie, geroko ikaskuntzak ahalbidetzeko asmoz.

1061. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Askotan arazoak dituzte besteen erritmoari jarraitzeko, gorabeheraz jositako eskolaketa baitute, hots, kale ugari egiten dutelako, interes desberdinak edo bestelako aldez aurretiko ikaskuntza batzuk dituztelako.

1062. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Bestalde, Espainiako Erresuma sartzerakoan Europako legepideak lehengo beste batzutan baino askoz ere ugariagoak izateak, eta sartze-Itunea izenpetzearen eta indarrean jartzearen arteko aldiaren laburrak are beharrezkoagoa egiten du, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteari gagozkiola, Jaurlaritzari lege-mailako manuak eman ahal izateko eskua ematea.

1063. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Biztanlegoaren beharrei erantzutea xede duten zerbitzu eta sorozpen mailako egitekoak direla eta, arrunt leku nabarmena lortu du Administrazioak, poliki-poliki, agintaritza publikoon artean, izan ere, gizarte-sail ezberdinetatik etengabe eskatzen zaizkion zerbitzuak oso ugariak bait dira.

1064. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Egoera horrek, alde batetik, Estatuko eta horren Erakunde Burujabeetako eraketa periferikoek dituzten estamentuek autonomi Administrazioak eratutako zerbitzu eta organu berriekin batera jokatu beharra ekarri du eta, bestetik, Administrazio honen eta honen zerbitzuan diharduten langileen arteko zuzentza-mailako modu askotako harreman ugari, horien errejimenak eta egoerak, ahaleginak egin baldin badira ere, modu askotakoak izaten jarraitzen dutela.

1065. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 O2 ugariagoa da airean uretan baino (hogeitabost bat aldiz); aireko ingurunean altitudearekin gutxitzen da, presio atmosferikoa jaisten denean, gas bakoitzaren kontzentrazioa ere gutxitu egiten baita.

1066. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 Uretan aldaketak tenperatura (gas-trukea gutxitu egiten da tenperatura jaisterakoan) eta gazitasun (ugariagoa da ur gezatan gazitan baino) aldaketei zor zaizkie.

1067. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Kanalean oinarrituta, komunikazioa ezarri, mantendu, erraztu ala etetea du helburu, eta baita komunikazioaren eraginkortasuna zihurtatzea ere. Formula estereotipatu, esaldi labur eta berriz esateen erabilera ugaria ditu ezaugarri. Agurretan topatzen dugu maiz (egun on, kusi arte), telefono elkarrizketetan kanalak irekia jarraitzen duela adierazteko (bai... bai: mm... mm; hara... hara), testuetan zerbait nabarmentzeko erabiltzen den letra mota desberdinetan etab. Haurrek jabetzen duten lehen funtzioa izaten da, haurrengan komunikatzeko joera lehenago agertzen baita informaziozko edukina duten mezuak ekoiztu eta ulertzekoa baino.

1068. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00493 Egoera orokor horren ondoan, gero eta ugariagoak dira arrazoi ekonomikoengatik lan-merkatuarekin zerikusia duten migrazioak. Migrazio ekonomikoak, koalifikaziorik behar ez duten lan arriskutsu eta osasungaitzetarako eskulan merkea edukitzea esan nahi du. Inmigrazioak bi alderdi ditu: inmigranteak batetik, premiagatik etortzen dira, eta bestetik, guk lan zikinak egiteko horien premia dugulako. Finkotasunik gabeko soldatapekoak dira, lekuz eta lanbidez aldatzeko prest daudenak... Gainera langile hauek produkzio-sistemaren barrutik kanporatzen dituen joera ikusten da.

1069. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00014 Dieta osoa eta orekatua izateko, ideia hauek izan behar ditugu kontuan: Haragia eta arraina jan behar dira; Fruta eta barazkiak jan behar dira egunero, bitamina asko dituztelako; Esnea hartu behar da egunero, kaltzio asko baitu; Ez da gozoki eta koipe gehiegirik jan behar; Zuntz ugari duten elikagaiak hartu behar dira, adibidez, barazkiak, dilistak, indaba zuriak...

1070. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Esan eta egin. Eskualdeko bazter guztietatik iragarri zuten jaia eta jende ugari bildu zen hara.

1071. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Gau osoan gordetzen zuten txori kantaria eta era guztietako galderak egiten zizkioten zeren, nor birigarroa baino egokiagoa munduan gertatzen zen guztia jakiteko? Ez baitzen hura alferrik ibiltzen kultura ugaritako herrialde askoren gainetik hegaka.

1072. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Artearen definizioak eztabaida ugari sortu du historian zehar. Artearen historia aztertzen badugu, garai desberdin bakoitzak arteari buruzko bere definizioa erabili duela ikusi ahal izango dugu.

1073. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 - Adeitasunez behatzen baduzu aire-osaketaren diagrama, oxigenoa nitrogenoa baino ugariagoa dela ikusiko duzu; oxigenoa dentsoagoa da, beraz.

1074. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Kaltzio konposatuen artean, karbonatoa, (kararria) oso ugaria da lur azalean. Lehengai baliotsua da beste konposatu batzuk lortzeko.

1075. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00068 Hemen garatu ditugun estatistiko ugari kalkulatuko ditugu bertan, datuak taldekatu aurretik lortzen ditugun emaitzak, taldekatu ondoren, eta azkenik SPSSWIN paketearekin lortutako emaitzak konparatzearekin batera

1076. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Lan hauetan zebiltzala ale ugari eroriko zitzaizkien lurrera eta hauetatik landare berriak sortzen zirela ohartuko ziren nonbait. Ondorioz, garia, garagarra... ereiten ikasi zuten.

1077. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Jauntxoentzat lan egiten zuten uztaren zati txiki baten eta babesaren truke. Ez da ahaztu behar Erdi Aroa gerrate eta gatazka ugariko garaia izan zela.

1078. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Edozein aldaketak (lehorteak...) desorekak sortzen zituen iraupen-krisi larriak eraginez. Gizarte honetan, jaiotza-tasa handia bazen ere, gaixotasun ugariren eta elikagai eskasiaren eraginez, heriotza-tasa oso altua zen eta ondorioz, hazkunde-tasa oso eskasa.

1079. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Ibaiertzeko basoaren suntsipenak habitat (urmaelak, ur lasterrak...) eta espezie ugariren galera dakar, gizartea izaera desberdineko hainbat baliabide berritzaile gabe utziz, esaterako elikagaiak, baliabide energetikoak, produktu kimikoak eta sendagaiak.

1080. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Bestalde, ibaien inguruetan hezeguneak ere era daitezke. Hezeguneak, espezie ugariren, batez ere hegaztien, habitata direnez. balio handikoak ditugu. Izan ere, hegazti migratzaile askok bertan elikatu eta ugaltzen dira edota babesa bilatzen dute. Era berean, hegazti hauen bidai luzeetan, atsedenleku ere badira hezeguneak.

1081. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00083 2. Elektrizitatea era askotara ekoizten da: zentral hidroelektriko handietan, adibidez, Sobrongoan eta Barazarrekoan; zentral termikoetan, zentral eolikoetan eta eguzki zentraletan. Zentral hidroelektrikoak dira ugarienak, baina zentral termikoek elektrizitate gehiago ekoizten dute.

1082. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00119 Oraintsu arte itsas txakur fraideak oso ugariak izan dira Mediterraneo itsasoko kostaldeetan eta Ozeano Atlantikoko uharte batzuetan, hala nola, Madeiran eta Kanarietan. Gaur egun, ordea, oso ale gutxi geratzen dira.

1083. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 Gasteiz: Arabako probintzian dagoen hiria da, lurralde honetako hiriburua. 200.000 biztanle inguru bizi dira bertan. Bertako jarduera nagusiak industria eta zerbitzuak dira. Eremu handi eta zabalak dituen hiria da eta parke ugari ditu. Ospe handia dute alde zaharrak eta Ama Birjina Zuriaren plazak.

1084. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 Hiztegia: Lurralde: probintzia. Hiriburu: hiririk inportanteena; Jarduera: aktibitatea. Eremu: espazioa, lekua. Ugari: asko. Berdegune: hirian belarra, zuhaitzak etab. dauden lekua.

1085. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Baina Herkules, hilabete gutxiko umea izan arren, oso indartsua zen, eta berehala sugeak gainetik kendu eta eskuen indarrez ito zituen. Herkules heroia maisu ugariz inguraturik eta jainko eta jainkosa gehientsuenen laguntzarekin hazi zen.

1086. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Espainiako misiolariak Mundu Berrira heldu zirenean, dantza erlijioso eta xamaniko ugari aurkitu zuten bertan, eta eurek kristautu egin zituzten horiek guztiak.

1087. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Historiaren ibilian, artistek Jesukristoren irudi desberdin ugari sortu izan dute.

1088. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 (b) garapeneko jarduerak, ugarienak dira eta hauen artean aurkitzen ditugu informazio, ikerketa eta aplikaziokoak.

1089. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00043 Harri horiek mota askotakoak izan daitezke eta oso ugariak dira lurrazalean. Harri horietako asko hondo ozeanikoetan metatutako sedimentuen transformazioz sorturikoak dira, denborarekin hondo horiek azaleratu egin direlarik.

1090. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00043 Afrikaren iparraldean bereziki ugariak dira fosfatoak.

1091. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Anpulua: 1. gerezia; 2. negarra; 3. zabaldia; 4. tipula.
2. Muzin egin: 1. gaitzets(i); 2. korrika egin; 3. geldi(tu); 4. turuta jo.
3. Naharo: 1. pobre; 2. argi; 3. botila; 4. ugari.
4. Osina: 1. lasaia; 2. lorategia; 3. hezea; 4. leizea.
5. Otordua: 1. jatordua; 2. taloa; 3. tortila; 4. loaldia.
6. Oldar(tu): 1. blai(tu); 2. beldur(tu); 3. eraso; 4. bultza(tu).
7. Sorbalda: 1. bizkarra; 2. gorreria; 3. haizea; 4. galdekizuna.
8. Eupatza: 1. antzerkia; 2. gaupasa; 3. korrokada; 4. zuhaitza.
9. Suzia: 1. zuldarra; 2. zukua; 3. su urdina; 4. lastargia.
10. Ubidea: 1. ur lasterra; 2. erretena; 3. bide estua; 4. kupela.
11. Katramila: 1. mataza; 2. ohantzea; 3. tximeleta; 4. kaltea.
12. Lardaska(tu): 1. orraz(tu); 2. erdiets(i); 3. honda(tu); 4. leher(tu).

1092. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 a) Zein motatako idazkia duen gehien edo ugarien.

1093. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0002 15. Janaldi ugari.

1094. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0030 Garaipen ugariak gorabehera, erregeak burutu zuen gerra eta ospearen politika hura oso garesti gertatu zen, zeren eta kostu handiko zergak ezarri behar izan bait ziren armadek behar zituzten arma eta gudaornidurak, ordaindu ahal izateko.

1095. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0027 Pontifizea izan zen hamahiru urteetan zehar, Sixtok ondasun ugari bildu zuen baina, era berean, diru asko gastatu zuen eraikinak egiten, eskulturak eta pinturak agintzen, eta aita santuaren kaperan kantatzen zuen eta oso ondo trebatuta zegoen koruaren mantenimenduan.

1096. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0027 - Landare ugari al daude?

1097. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0039 Irtenaldiak egiterakoan aukera ugariak dituzu:

1098. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0003 Adibide ugari eman daitezke hara nola: jolas garaiaren iraupena ordu erdikoa da, etxetik ikastolara joateko ordu laurden bat behar da, amak gaztaren hiru laurdena ekarri zuen dendatik, aitak erosi zuen ardo botila hiru laurdenekoa zen eta abar...

1099. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Alde batetik, burdina oso ugaria delako, eta bestetik, bere propietate kimiko, fisiko eta teknologikoak oso onak direlako, ezaugarri hauek aleazio-elementuak gehituz edo beren proportzioak aldatuz edo tratamendu termikoak eginez alda daitezkeelarik.

1100. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0040 Ebroren ibaiadar honek aintzina zingira zen leku batetik pasatzen da eta dinosauruen oinatz fosilen arrasto ugari geratu dira markatuta bertan, gizakiaren historiaren aldi diferentetako beste hainbat testigantzarekin batera: galtzada erromatarrak, bainuetxeak, eta abar.

1101. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0040 Hemendik Encisora bitartean, eta baita Soria aldera pittin bat sartuta ere, aintzinateko aztarna ugari gordetzen dituen eskualde bat dago, non dinosauruen oinatzak, landare fosilizatuak, eta beste hainbat testigantza aurki daitezkeen.

1102. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0021 Euri ugari, urte osoan zehar (1500 mm).

1103. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0053 Nahiz eta erromatarretik hitz berri ugari hartu (bake, piku, ingude, pago, zeru...), euskaldunek euskaraz hitzegiten jarraitu zuten, askok ez bait zuen latinik ikasi eta gehienek bait zekiten euskara.

1104. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0178 Burdin olak, mota ugaritakoak baziren ere, bi multzotan sailka ditzakegu:

1105. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Aztertu, antolatu, banatu... benetan gauza ugari aipatu da goiko esaldi horretan.

1106. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Alde batetik, arlo honen zabaltasunak bide ematen du bloke ezberdin ugari egiteko.

1107. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Horregatik, hemen jartzen diren bost blokeak norbera eta... erakoak izango dira eta beti kontutan eduki beharko dugu ez diogula bakoitzari nortasun propiorik eman nahi eta elkarren artean zerikusiak eta harremanak ugariak direla.

1108. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0034 Duela urte asko landare tropikal erraldoi ugari aintziretara erori ziren, eta bertan usteldu, lokatz eta simaurrez estaliz.

1109. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Zientzia modu ugari arduratzen dira giza jokabideaz,... ,sikologia, etika, soziologia, politika edo gizarte jakintza zein ekonomia.

1110. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Eman dezagun adibide bat, ekonomiazko ekintzak zer esan nahi duen eta horrekin zerikusirik ez duena elkarren artean ...: denok daukagu arnasa ... beharra, eta gizakiari bizitzeko ... zaion jokabide hau, arnasa hartzea ..., ez da ekonomi alorreko ekintza, eta hau, gure beharrari erantzuna ematen dion ..., haizea, guk arnasa hartzeko behar dugun baino askoz ugariagoa delako.

1111. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0047 Lore jakinen eztiak biltzeko, landare hori ugari den inguruetara eramaten dira erleak.

1112. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0140 Jende ugari joaten da azoka hauetara.

1113. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Bere jaiolekuaren inguruan urjauzi ugari topatuko dugu.

1114. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Urdabereak ere nahiko ugariak dira, batez ere beren haragiak gero eta eskari handiagoa duelako.

1115. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Zaltaberea, astoak, mandoak eta zaldiak, alegia, eta ahuntzaberea ez dira hain ugariak.

1116. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Itsasbazterreko arrantzako espezie ugarienak atuna, antxoa, berdela, txitxarroa eta legatza dira.

1117. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0131 Tenperaturak atseginak dira eta euria ugari.

1118. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0131 Hau dela eta landareak ere ugari dira.

1119. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0131 Bertako paisajeen edertasunak, denda ugariek, jaiek eta kultur ekintzek jende asko erakartzen dute urte osoan zehar.

1120. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 Beraz, artista ugariren Txina dugu.

1121. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Flauta hauek egiteko moduak aldaketa ugari izan ditu, baina oraindik ere, gaur egun, bere soinu aparta lortu ahal izateko, harrigarria badirudi ere, flautaren ahotxoari haizea bota behar zaio.

1122. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Erne ere ugari erne ziren; erdizkakoak aukeratu zituzten eta mekaniko batekin harremanetan jarri ziren eta elkarte bat osatu zuten berarekin, kalabazekin erremolke eta karabanak egiten zituen konpainia sortu zuten.

1123. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Ministeritzan, etxegile eta hirigintzako konpainia handien eta txaletgileen salaketa ugari jaso zuten, eraikuntza xume, eta aldi berean, hain natural hark behin betirako konpetentzia egingo ote zien beldurrez.

1124. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 2.5. Egun, Gregoriusena nagusi, baina betiko egutegi baterako proiektu ugari

1125. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 - Egungo kalendario gregorianoa, historian zeharreko hobekuntza ugariren emaitza.

1126. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0462 Labe elektrikoan sartzen diren produktuak hauexek dira: txatarra, karea eta karbono ugariko material bat (kokea, arrabio-lingoteak eta abar).

1127. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0140 Lauburua Europan ere barreiatu zela esan badugu, gisa da aitortzea inon ugari aurkitzekotan Euskal Herrian egin daitekeela, beste inon baino: elizan, hilobi, atalburu nahiz kutxetan.

1128. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0024 Egunkari batean albiste ugari agertzen dira.

1129. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 Espresio jator ugari ageri ohi da esaera zaharretan.

1130. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0253 Oraindik ez dago argi zein den arrazoia baina aditu batzuek esan dute inguruko lantegiek isurkin toxiko ugari sortzen dutela.

1131. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0461 Lurrazalean ere ugaria da.

1132. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0009 Baina izaten da desberdintasun ugari bi materia mota desberdin hauen artean, materia bizidunaren eta materia bizigabearen artean, alegia.

1133. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Horrelako aldaketak sortzen dituen egoera ugari beha ditzakezu gure inguruan.

1134. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0146 Aurreko aro geologikoetan bizi izan ziren animalia eta landareen hondar ugari geruza sedimentarioetan lurperatuta kontserbatu dira, eta beste garai batzuetako bizitzaren lekuko baliotsu gisa iritsi zaizkigu gure egunetaraino.

1135. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0052 Landaretzaren espezierik ugarienak, berriz, hauek dira: artea, haritza, gaztainondoa, pagoa, urkia, zumarra, lizarra eta gereziondoa.

1136. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0076 Gaur egun oso literatura polita eta ugaria dugu haurrentzat.

1137. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0063 Aro sekundarioan ez zen barneko mugimendu geologiko handiegirik izan; baina itsasoaren eta ibaien ekintzei esker higalan eta sedimentazio prozesu ugari eta sakonak izan ziren;

1138. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 Energia mekanikoa transformatzeko makina mota desberdin ugari dago.

1139. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 Plano inklinatuak erabilera ugari ditu: eskailerak, aldapan dauden kaleak, teleferikoak...

1140. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0059 Asmatutako praka berri horiei poltsiku ugari jarri zizkien mineral mostrak eta lanerako tresnak bertan gordetzeko premia zutela konturatuta.

1141. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb