XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 c) Bere GUDAL-JAUPARIEN aldentzeko baimenak jakin bear dauz, geiegi ugaritu ezdaitezan, eta beti, aldendu danaren ordezkoa jarriaz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 7. Beste alatz asko be egin ebazan Jesus'ek: itsuai ikusmena emon, gorrai entzumena, gexoak bapatera sendatu, itxaso asarretua baretu, ogiak ugaritu ta illak biztu.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Kristoren jazokunak gomuteteak asko irakasten dau done-bidean yarraituteko sendotu, ta irabaziak ugeritu egiten dauz.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Zure coro ederrac
Ugaritutzeco,
Arren, escatzen dizut
Grazia eguiteco;
Atozte, bai, gazteac,
Zeruratutzeco,
Birjiña deyez dago,
Argana joateco
.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0011 Euskalerrian, Gipuzkoan batez ere, oso ugariturik daude Laguntalde oek.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 O Maria erregutu eguiozu zure Seme Jesusi, (nic erregutzen diodan becela bere Pasioco meritungatic) ontzaquidatu eta ugaritu ditzala oro gucietan gueigo, nere esperantzac.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Egija da ekandu zikiñak ugaritu dirala, baña lenagoko zarrai be jarraitzen dautsie erri ontako ardanetxe batera batzen diran gixon zar aldratxo batek, igande ta jai arratzalde gustijetan agurtza-ostian euren musalditxuba egiten.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Azi ederra erein da atzo Araba'ko zelayetan, erneko da, lur-ganian agertuko da, aziko da, ganetik aixe otz indartsuak iñoz joten ba'dabe landarea, lur-pian sustarrak ugaritu, zabaldu ta sendotuko ditu, ta gero ¡a zelako zelai ederra galburu aztun aletsuz beterik egingo dan!.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkel-idazle gorenguak-eta ugaritu.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Ergobiko andre gazte batek Donostiko La Verdad denda auditik erosteko zeukan oyala dendariari muturrera botata iges omen du, abertzalientzat txakurrenak esaten eraso ziolako; ¡dendari egokia parrokianuak ugaritzeko!.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Guziak pakean bizi bear dutela diote, ta denak nor bere enderrian, errialdean guda-tresnak ugaritzen, geiagotzen ari dira.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Bertan ondo agiri zan Asistarraren Euskalerriko azitegi ortan azkeneko ogeitabost urte auetan sortutako landareak nola ugaritu ta zabaldu diran laterri guzietan, Ozeanian, Asian, Ameriketan....

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Berak laguntzen digu, lagundu, guk ezin deguna osatu, geitu eta ugaritutzearekin.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Orregaitik bearrezko da teatro-erakusketen jaiak eta sariketak eratu ta ugaritzea.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Euskaltzaindiak, gaur teatroak euskerarentzat emon leiken bizi-garra ikusiz, teatro ardurazko sail bat bere barruan bereziki izentatu bear leuke, teatro jaiak eratu, bixkortu, ugaritu ta aizetzeko.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 3. Izan be, azken-egunetan sasi-igarleak eta galtzailleak ugaritu egingo dira, ta ardiak otso biurtuko dira, ta maitasuna gorroto biurtuko da.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Ziñismena geitu ta ugaritu egidazu.

18. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Nekaldiko ikuskizunak Jesus osoro larritu eban... naigabe samiñetan itxi... Inpernuko arerioa or jatorko Nekaldiko jazoerak geitu ta ugaritzera, direan baño lotsagarriago iragartzera.

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 (...): Yabe'k ugaritu beza zure ondarea.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Izadiak, amaren bularrean ugaritzen dun esneak ezer proba al dezake?

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edertasun au, izan beti da, ez da jaiotzen ez iltzen, ez urritzen ez ugaritzen, ez da aldez eder ta aldez itsusi, ez bein eder ta gero itsusi, ez batzuen aldean eder ta besteen aldean itsusi, ez emen eder ta an itsusi, ez batzuen ustez eder besteenez itsusi.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Ugaritu itzazu, Ezezagun Nagusia dan Gogo Deunarekiko artu-emanak, berak santutuko baitzaitu.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Kristau langintza ain nekeza da gaur munduan, dio Maritain-ek, ez dela posible izango deus lortzea sugar indartsu diran anima kontenplatiboak ez badira ugaritzen munduan zear.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ta esan ezin ala doa orri edertasuna ugaritzen.

26. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baño oien bearra aaztu gabe, sozial lanbideak sortu ta ugaritu bear dira, langilleen eskubideak zintzo zaitzeko, bere lan ta biziera egokiago izateko, beren bearretan ere benetako laguntza arkitu dezaten.

27. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ari egiten zizkioten eskeintzak. Ura da semeak ugaritzen dituana, gizona bizi dedin abereak bialtzen dituana (2).

28. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 ASPALDIKO urteetan askotxo ugaritu jakun pertsona moeta bat, txoferra da.

29. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Bere bizitzan zehar Jainkoa zala erakutsi eban, Jainkoak bakarrik egin daikezan ekintzak eginez, hau da mirariak: gaisoak sendatu, hildakoak berbiztu, ogiak eta arrainak ugaritu ebazan.

30. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Ming dinastiaren azkenerantza, Shantung lurraldea bidalapurrez josia eta hatsitua subertatu zan eta elde honi aurre egiteko herri guztiak gerrariak ugaritzeko beharrean aurkitu ziran.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Euren jabe ta gaiñeko diran ume-zain-leku oneik, gero ta geiago azi ta ugaritzen doaz; sarritan, baiña, etxetik eta lantegitik urrin samar aurkitzen dira, eta euren oker, atzerabide ta egoki-ezak daukez.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Aunditu ta ugaritu bidean dagozan lurraldeak, munduko gizon eta emakume guztien artean, euneko irurogetamabi bat osotzen dabe; baiña oneik euren jentea eskolatzen gastatzen dabena, besteak gastatzen dabenaren ondoan % 11 baiño ezta.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 1965 ta 1967 tartean, munduko gudari-gastuak ugaritzeari begiratu ezkero, Ipar-Amerikari ta Sobiet-Batasunari yagoke erabat 44.000 milloi dolarren lautik ia irua.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Korapilloak ugarituaz doaz emen.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Hango eta hemengo euskara sakon ezagutu izanak emon deutso horretarako erreztasuna eta bertso-puntuak ere sarri askotan euskalkiaren aberastasunei etekiña atereaz ugaritu izan ditu, euskeraren atzizkibidea ondo ezagutu izan dituelako.

36. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Langilleak lautik batek bere lanpostua galduta, eta unetik unera gogorragoa zan onein garrasia, grebak eta manifestapenak eskualde osoan ugarituz.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Garai haretan, 2000garren urteaz harrezkero Eneolitico ta Metalen Aroa, bizkai lagunak eurrez ugaritu dirala susmetan da, hor dira ugari hilerriak eta obitegi hainbat lagunenak (harpeak eta tregu-harriak).

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Lenengotan, sakristi osteko salea eben erakus-toki; baiña ikasleak ugarituaz joiazalako, txikia zan ainbeste gazterentzat.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Orrelaxe joian gero ta geiago ugarituz: 72 gintzazan gu 1925-926'garreneko kurtsoan.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0002 Ogia ugaritzean, zioten: ZEIN ESKU ZABALA DEN!.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 14 DUTANA, NOLAZ UGARITU?

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Zikinkeria eta zaborreria dagoen tokitan ugaritzen dira erruz bertako gizakien arriskurako.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 c) Bilakaera honen ondorioz, burruka sozialak ugaritu egin ziren; Grezia-ren historian, ildo sakona urratuko du egitura sozial horrek, gizarte hari ezinegon eta ezegonkortasun ezarriz.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Horma-pinturak, erromanikoan zuen garrantzia galdu egiten du gotikoan, baoguneak ugaritu egiten bait dira.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Bestalde, gizona elementu erradiaktiboak ugaritzen ari da.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Denbora igaro ahala, piezak ugaritzen joan ziren nonbait eta, noski, laukiak ere bai.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Baina prozesu horrek muga bat du, zeren eta klaseak ugarituz, errorea txikitu egiten da, baina kalkulu-prozesua gero eta bihurriago egiten zaigu.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Arto eta gariaz gainera, mahastiak dira Portugaleko aberastasun handiena; olibondoa asko ugaritu da azkenaldi hauetan, eta, arroza bera ere ugari ereiten da VOUGA, MONDEGO, TEJO edo SADO-ren behe haranetan.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Denborea igaro zan, eta basoko sasitza ugaritu zan, gaztelu ttikia ia osorik izkutu arte hain beste adarren atzean.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Gainera oldartzen zitzaion, zauritzen zuen eta batere urraturik gabe aldegiten zuen, Txerokiaren zauriak ugarituz zihoazen neurrian, honen burua eta bi lepaldeak ebaki zabalez urraturik geratzen zirelarik.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Desertioneak ugarituz zihoazen.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 8) Euskara hilzorian dagola diote, bainan mendez mende ugaritzen da Euskaldunen kopurua.

53. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Astekotz eta bat, kanpotiar aginpean gintunan eta gaitun; giro hortan, lotuak eta ahalduak, ugaritu egin zitunan intresdun merkeko giza-sailak, beren probetxurako baizik aritzen ez zitunenak, kanpotiar agintearekin batera.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Baina orain, kamioiak eta kotxeak ugaritu direnez gero, jende gutxi joaten da trenez.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (9) Eta huna ene otoitza: gero ta gehiago ugari dadila zuen maitasuna, jakitate ta adimendu osoan, (10) on dena froga dezazuen, garbi eta estakurugabe ager zaitezten Kristoren Egunerako, (11) Jesu Kristoren ganikako zuzentasun fruituz beteak, Jainkoaren aintza eta gorespen.

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz hedatu beharko baita, ugaritu, Batzarretara lehen sorginak banaka heinean ordugero binaka eta hirunaka ekarriz, garraio bizkorrago batez, zu edonora eramanen era berean, aurkeztu ere bertako Lezera, Zakurripurdikora, oinez ahal zenezakeenagatik sarrera ospetsuago baten premian edo denen zirrara eragitearen guratan, oro bilduak zitezkeen bestez agertzea bait zitzaizun gogozago: Leze osoa iragan aurrena, harkaitzak agurtu, zizpuruak eta hatsak ferekatu, hango buruak xistuz desorraztu zorian, bihotza aztoratzerainoko hotsez eta irrintzi beldurgarri luze baten ondorengo (mendeko ere) isildasuna nagusiki gozatuz jarriko zinela Aker honen orduko bi adarren aldamenean, bi bait zituen beronek sasoi hartan, bi ziren lez Akerripurdi lezeko habearen hankak ere, bi eskuratuen onginahiak, bizitan Onbeltz eta Onotso izanez begizkotuak zuketz, bi ordurako harrizko oldarrak eta bi, halaber, Igandero haragitzea tokatzen zitzaizkizunak, zuzpertzea, zuk adina zure inguruko Xaxi orok gozatu gurazko, beharrezko eta izandako ifernu giltzan jabeak.

57. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Baina izan liteke, iharduera hau ugaritzen bada.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Euskarazko izeneri zientziak jarritako izen teknikoekin behar bezalako lotura zehatzik eta izeneri eureri erabiltzen diren tokiko lekutasuna emateaz ezta ezer aurreratu; irudimenezko asmakizuneri esker, bai, izenok ugaritu dira, baina tokian tokiko sustrairik gabeko bataioz.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 An-emenka argitalpenak ugaritzen ari zirela ikusita, orduko Donostia-ko Gotzaiak, Lorenzo Bereziartua Jaun agurgarriak (G. B.), 1966 urtean, Gipuzkoa-ko eliz-barruti guztirako ofiziala izan bear zuen kantutegia antolatzeko agindua eman zion kanta-Batzordeari.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 Komunitatearen hasera zaila eta behartsua izanda ere, arras usu ugaritzen da.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0322 Egiaz sinesten dugu, balio izpiritual eta material hauek, Jainkoaren bedeinkazioneaz ugarituak direlarik, gure lan eta ilusioaz, posible egingo dutela Leirek Nafarroan eta Elizan duen egitekoa behar bezala bete dezan.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Era honetako harremanak aurrerantzean sendotzeko eta ugaritzeko asmo finkoa dugu.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Serapio MUGIKAk esaten duenez, ez zen Irungo herrian guda aipagarririk 1766. urteraino, Nicolas MURGIA ezkondu eta familia ugaritzen hasi zitzaionez gero.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Ugarituko al ditu harpidedunak!.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Bide horretan, asesoratze tekniko lanak ugaritu beharko ditugu, zeren eta kasu konkretuetan egiten den arren, sistematikoki gehiago hedatu beharko da.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Behin herri batek bere aberastasun bat lortuta edukirik, bere beharrak ugaritzen joaten dira, batik bat langileriarenak, Marxek esaten duen bezala langileriaren alokairu minimoa gora joaten da, historikoki mugatua egonez; ez dira berdinak Ipar Ameriketako langile baten beharrak edo Kongoko langile batenak, alokairuak behar hauei kondizionatuak egonik.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0415 Trantsizio hauei buruzko lanak azken urteotan, teknika experimental desberdinak erabiltzearen ondorioz ugaritzen ari badira ere, gaur egun, oso urriak dira bere existentziari buruz disoluzio polimerikoetan egindako ikasketak.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Ondoko urteetan beheraka etorriko dira sail horiek, Filosofia, ostera, gora doa, orrialdeak ugarituz.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Ni ere hautatua izan da edo ikusia izan zen bezalako forma batzuen ugaritzeak kezkatzen nau.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Zehaztapen xehetan sartu gabe, esan liteke ez zirela irrati guztiak aurkeztu, batzuren proposamenek ez zutela bi miloi merezi (zenbaitetan laurdena ere ez) eta azken batez, urrats berria dela isildu gabe, ezer gutxitan nabaritu dela: arau jenerala izan da ordu marjinalak aukeratzea euskaraz eginiko saioentzat horren eredu larunbat bazkalondoren egiten dena beste zenbaitetan konpetentziako irratiek saioak dituzten ordu berberak aukeratu dituzte, eta bada ere, miloi pare horien laguntza jasoarren, euskararen presentzia apenas ugaritu duenik.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 XVIII. mendean Europa-k bake erlatibo bat eta egonkortasun politiko dexente gozartu ahal izan ditu eta harreman komertzialak Estatuen artean azkartu, bide batez komunikazio- eta informazio-trukaketa ugarituz.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Herria bere Kulturaz arduratu zelako azken urteetan sortu ziren Ikastegi ezestatalak, nahiz ikastolak nahiz Oinarri Heziera Orokor, Batxilergo eta Lanbide Hezieratako Ikastegiak nahiz Unibertsital Eskolak, etab. haziaz eta ugarituaz joan dira ahalegin handiz estatal Ikastegien hutsuneak betetzeko.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Burdinaren emana ugaritu egin zen bapatean Ingalaterran, eta merkatu ere bai (Ashton).

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0025 Baina, Europan asko ugaritu ziren kidekoak, eta lehen mundu gerra ondoren beste sindikatoak ere eboluzionatu egin zuten, eta batez ere, faszismoaren aurka elkarrekin eraman zuten burruka zela eta, pixkanaka elkarganatzen joan ziren.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Bizimodua zaildu egin zen espekulazioaren eta krisi ekonomikoaren bidez eta orduan asko ugaritu ziren arloteak eta lapurrak.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Katoliko eta komunisten arteko elkarrizketak hasi zirenez geroztik, Marxen erlijio kritika salbatzeko saioak ugaritu dira.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Inpotentzia eta frigideza maitasunik ez dagoenean ugaritzen dira: hain zuzen, partaidea geure satisfazio hutserako hartzen dugunean, satisfazioa ere zailago eta gutiago da.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Lehenik, taldeak ugaritzen hasiak dira eta antzerki ikasketak ere antolatzen dira leku asko ta askotan eta hortxe dugu ere Antzerti eskola bai Gasteizen, bai Bilbon eta bai bereziki Donostian.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Hala ere, berehala ugaritu ziren errailak, honela uztai arin eta meheagoa egitea zilegi bait zen gurpilaren sendotasuna murriztu gabe.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Hegoen irteetako ertzetako flapsak lurretik altxatzean igokunde indar handiagoa sortzeko erabiltzen dira eta erresistentzia aerodinamikoa ugaritzeko lurreratzean.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0063 Urteotan goranahi bizkorra dakar 1901-an Partidu bilakatuko den Radikalismoak (54) Bozaldi bakoitzean ugaritzen dira deputatu radikalak: 46 deputatu 1881-ean; 100, 1885-ean; 112, 1889-an; 49 sozialista eta radikal-sozialista, beste 112 radikalekin 1893-an; baina moderatuak dira oraingoan, inoiz baino areago, irabazle, 317 deputatuekin. 1898-an bozketak hiru bloke ematen ditu: ezkertiarrek 235 deputatu dituzte (57 sozialista, 74 radikal-sozialista, 104 radikal), gehientasunera heldu gabe bada ere. Baina radikalak izanen dira garaile 1902-an, ezkertiarren blokean: 340 aulki ezkertiarrentzat, eta hauetatik 233 radikalentzat nahiz radikal-sozialistentzat, eta dena beharko du 1901-5 urteetako programa politikoa aintzina atera dezan.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Interes txikiekin kreditoak ugari zitezen ere arduratu zen Proudhon.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0136 Burgesak, merkatuak ugaritzearren, Gaztelaniarekin elkartu zale zaizkigu.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0033 Marxen esanera, ordea, txirotasunaren zergatia hemen datza: Kapitalismoan langileriaren irabaziak baino gehiago ugaritzen dala produkzioa.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0075 Baina Autonomi Estatutoaren deihadarraren atzetik doan herri langilearen zatia ugaritzen ari da.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Algeria frantzesen menpetik libratu zenean, mahasti asko kendu eta labore soro bihurtu zituzten, berehala ugaritzen dihoan populazioa janariz hornitu beharra bait dago.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Haragi oso ixtimatua dauka, eta horregatik mundu guztian arrantzoa ugaritu da.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0061 Noski, orduan bakarrik esaten zuten beren idatzian, ugarituko zen kanpoko sagardoak, eta ugaritzerakoan, merkeago ere jarriko zen.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Ez al zaizu iruditzen esaera ta esperientzi auek ugaritu ez ezik, zabaldu ere gauz geiagotara barreiatuko dirala?.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0148 Apaizak ugaritu ta elizgizonak urritu egingo diralakoan nago ni.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0311 Ikastolak ugaritu eta euskeraz ez dakiten gazteen artean euskaltzaletasuna edatu.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Laburbilduz: eskola-porrotak frakasatua izatearen sentimendua hezurretaraino sartzen badu, ikasketak jarraitzea eragozten badu, langabezian egoteko eta delinkuentzian sartzeko aukerak ugaritzen baditu, orduan eskola-porrota bizitzako porrotaren eragilea dela esan daiteke.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0121 3. Banku zentralen kontrola Esan dugu, merkatu irekiko operazioen bitartez kudeatzen dutela banku zentralek dirua, erreserbak ugarituz edo urrituz, zein interes-indizeak altxatuz edo beheratuz.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 1978an sendotu egin zen aurreko urtean Iruñean hasitako bidea: ikaslegoa sendotu, espezialitateak indartu eta argitalpenak ugaritu ziren.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Administrazio-esparru berrietara zabaldu behar da euskara, eta esparru horietan euskaraz halako normaltasun batez jardungo duten administrariak ugaritu.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 IV. Ematen ari garen pausoak alferrikakoak edo are geure buruaren kontrakoak izango ez badira, euskalgintzaren inguruko ikerketa eta ebaluazio-lana ugaritu, sendotu eta, batez ere, sistematizatu beharra dugula ikusi dugu.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - arintasuna: estrofen lotura sor eta tuntuna hausteko, puntuen zama arinduz, bertso libreak tartekatuz, puntuak aldatuz, hausturak ugarituz.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Abadesa izendatua izan zenetik, berriz, karitatea bere alabekin praktikatzeko aukerak ugaritu eta eremua ere zabaldu egin zitzaion.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0180 Ordurarte 100-200 tonatik gorako untziak oso bakanak baziren, ugaritzen hasiko dira Erret flotaren onerako, baina baita bale ihardueraren mesedetan ere.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Esate baterako,XV. mendean, Gutenberg-i esker, asko ugaritu ziren liburuak, nahiz eta irakurketa bera jende eskolatuaren mundura mugatua egon.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Eiza ordea, mende askoren buru, ttikitu egin zan; batez ere, giroaren biguintzeak eta larrekien ugaritzeak iizien ezikera egokitu zutenez gero.

102. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0074 Beti, bidez goazen bitartean, badegu egin beharreko lan jakin bat: eman dizkigun doaiekin lan egitea: doaiak ugaritzea.

103. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0090 Eta bedeinkatu zituan Jaungoikoak gizona eta emakumea, eta onela esan zien: - Azi eta ugaritu zaitezte, bete ezazute lurra, eta menperatu. (Genesis 2,13 ta I,28).

104. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Egaztitegi = Granja avìcola: Etxe-egaztiak ugaritu eta zaintzeko tokia.

105. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Baña, aldi berean, nekazaritzaren etekiñak eta arrantzakoak ere, asko ari dira ugaritzen.

106. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Iru aldiz ugaritu da artu-emana, 1949'gn urtetik 1957'raño: 2.434.000 berrogeitamar kiloko kajaetatik, 6.540.000 kajaetaraño.

107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0105 Eta berak azkar baño aguroago ugaritu izan ziran, Bs. As.`ko kaleetan.

108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0215 Gero, inbutura olioa iritxi baiño len ontzia jiratzearekin, Jesukristok ogiak eta arraiak bezela, Karmelok olioa ugaritu zuan. Orra gure milagroa.

109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0007 Eta zoritxarrez, ez al dira asko ugaritu auek?.

110. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Adibidez, 1970`an nazioak atomo-leergaillua ugaritzearen aurkako akordua izenpetu zuten; orain, estrategi izkilluak gutxitzeko benetako akordu batek orduan emandako itza beteko luke.

111. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Nuklear izkilluen ugaritzeak munduko pakeari dakarzkion arriskuak ikusi bearrean daude Laterri Alkartuak eta Sobiet Batasuna; izkillu oiek, izan ere, gobernu aldakor edo amorratu batzuen eskuetan jausi ditezke, edo nazio-barneko izulari taldeen eskuetan.

112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 Eta au da okerbidezko gizartea: errialde txikiak zapaltzea, langiledia zapaldu eta nola-nai erabiltzea, nekazarien zapalketa, saldukeria, aurrerabidea eragozten duan guda-ixkilluak ugaritzeko leia, irugarren mundu-alderdia zupatzea, erriz aldatuak batzuen gogora bultzatzea, naziokeria, arrazakeria, eta abar.

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Erdi-maillako lurraldeak soildu izanak, ondorioz, auxe ekarri du azken-aldi ontan: otadiak, txillardiak eta garaman edo iraztoiak ugaritzea batetik, eta gaizki zaindutako piñudiak sasi aundiz betetzea.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Instituzioak ere hasi omen dira arazo honetaz kontzientziatzen, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Diputazioak eskainitako laguntzei esker sagarrondoak ugaritu egin bait omen dira azken urteotan.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Baliabideen erakarpenak eta kreditoen ezarpena erlatiboki ehuneko hogeitamarrean ugaritu da (%30a), aurrerapen garrantzitsukoa, Euskadiko finantza erakunde guztietatik lorketa aktiboena izan dena.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Harez geroztik, beste prospekzioek garai beretsuko beste monumentu batzu aurkitu zituzte, katalogo modu honetan ugarituz.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Baina ELKARekoen ustez lehen alea argitara eman zuteneko asmo hura neurri handi batean bete da: euskarazko hitz-jokoak ugaldu Ugaritu egin dira azkenaldi honetan euskal argitalpenetan.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Parroki-eleiza asko iragi, abadeak ugaritzeko alegin andiak egin eta Notre Dame de la Garde eta Gotzain-eleiz barria be berak egin zituan.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, Bilbao`ko txaideetan ibilli eziña, batera doaz, edo bata ugaritzen dala, besteak zaartzen eta ondatzen.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Argiak jakitea izan duenez, hastear dugun udaberri honetatik aurrera ugaritu egingo ei dira hango borrokarekiko berriak nazioarteko prentsan gogorki eustekotan dagoz eta.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ta era berean gizonari bizitza erosotzen dion tresnak ere egokitu ta ugaritu egin ditu aurrerabide onek.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 1.968`ngo urtean billerak aunditu eta ugaritzen jarraitzen dute.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Azkeneko denboraldietan, gauza bitxi bat ikusten ari gera: lan-gabezia aitzaki arturik, jende eskalea ugaritzen ari zaigula.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Jendea ordea oitutzen joan zan eta eskaleak berriz ugaritzen.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Burutasun barik jokatu dala itxasoan, indarrak zoro ta arrotasunez geitu ta ugarituz, etorkizunari begiratu barik...

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Geroago ugaritu pixkat, baiña aurrez euren merkatuen aberastasuna billatuz, euren gaiki ta gertuak emen sartu eragiñez.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Gerora, nekazaritza ugaritzen danean, orduan aberastasuna ibarretara jatsiko da; baiña, goikorik galdu gabe.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Sugeak bere abiak ugaritu dauz munduan!

129. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Liburu Santuak diñoanez, Jaungoikoak gizakume eta emakume egin ondoren, onako agindu au emon eutsen: Azi eta ugaritu zaiteze eta bete lurra.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Entzun dezagun Konzilioak diona: Apaizek bokazioak ugaritu ta indartzeko gogo sutsua izan dezatela; ta beren bizitza umil, langille, maitakorrarekin, ta beren arteko elkar-maitasun eta lanerako duten anaidi ta batasunarekin gazteen biotzak apaizgintzara erakar ditzatela....

131. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Seminarioko eguna dala ta, Gotzai ta Apaizok, katoliku diran guzieri dei egiten diegu, itz auek gogoratuaz: Kristau-komunidade osoaren egitekoa da bokazioak ugaritu ta indartzea. Ta laguntza ori erabat kristauki bizituaz lortu bearra du geienbat.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Ikus beza, berriz, Madrilgo Gobernuak autonomiarik gabe gertaera hauk ugarituz joango direla.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Umearen abotsa ugarituaz joango da, andereñoak abots-ariketak ondo egiten ba'ditu.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Jokolarien artean ere, giroak kutsaturik edo, jokoa gogortzen zihoan, zartadak eta sakakadak ugaritzen.

135. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Hirugarren Zikloko ikasturte bietan aurreko zikloetan landutako aho-hizkuntzako teknikak indartu eta zabaldu egiten dira: alkarrizketak, mahainguruak, hitzaldiak, eztabaidak, entrebistak, kontakizunak, deskribapenak, argudioak, azalpenak, komentarioak, antzezpenak, hizkuntz funtzioak, eta abar, beti ere gogoan izanik aho-hizkuntza hobeagotzeko beharrezkoa dala irakaslearen eta ikasleen arteko ekarpenak aberastea eta ugaritzea, eta ahoskapen, intonazio, erritmo, geldiune eta keinuen zuzentasuna eta erabilpen egokia bultzatzea.

136. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00104 - Loiola Herri Irratian beste pausu bat emoten da: disko, bertso eta sermoiez gain... euskeraz eginiko irratsaioak emititzen hasten dira 1961ean, eta apurka-apurka euskal irratsaioak ugaritzen joan ziran.

137. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00104 - Radio San Sebastian-ek ere ugaritu egin ebazan irratsaioak

138. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Zorionez, euskaldun barriak ugarituz doaz, naiz eta oraindik, guk gura aiña ez izan.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Trajanoren garaitik aurrera, hildakoak lurperatzeko ohitura orokortu zen, beraz, sarkofagoak ugaritu egin ziren; gai desberdinei buruzko irudikapenekin dekoratzen zituzten hauek.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Oihanak ugaritzearekin batera landare berriak ere azaldu ziren. Garai honetako gizakia kobazuloetatik atera eta bere bizilekua ibaiertzetan kokatzen hasi zen. Ehizaz gain, arrantzan ere egiten zuen ibaiertzetan.

141. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Betabereak ugaritzen ari dira.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Esan behar da, hala ere, ez dugula aurkitzen oparotasun honetan goi-mailako poemarik; hori bai, ondo jorratu zitzaien bidea gero etorriko zirenei: poesia lantzen zuen jende-kopurua ugaritu egin zen Lore Jokoei esker, eta, bestalde, beste hainbat genero berriri zabaldu zitzaizkion euskararen ateak (kazetaritza, antzerkigintza, eleberria).

143. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0047
Gehiago
Ugaritu
Elkartu
Lotu
Gainera
Batu
Guztira
Denen artean

144. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Hauek bezalako adibideak, ugarituz joan dira euskal rock taldeetan.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00098 Oro har, lanen tamaina handiagoa dela esan daiteke. Publikoa ugaritu egin da eta lehen norberarentzat, senarrarentzat edo lagunentzat egin ohi zituen lan pribatuak hagitz urrituko dira. Teknika gero eta hobeto menperatzen du, eta ehundurari eta formari dagokienez, irudiaren errealismoa zehatzagoa bihurtuko da. Gaztetako xarma gero eta motelagoa da, baina sinbolismoa, landuaren landuaz, finagoa.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 beste aldetik, udalek beren hiritarrei eskaintzen dizkieten zerbitzuak (kirol-instalazioak, hezkuntza-zerbitzuak, gizarte-laguntza, eta abar) izugarri ugaritu dira, eta horrek ere erroldatzera bultzatzen du jendea, hori eskatzen baita eskuarki aipatu zerbitzuak gozatu ahal izateko.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00093 IV. mendetik aurrera, Erromatar inperioaren gainbeherarekin batera, gatazkak ugaritu egin ziren.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Era berean, senar hornitzailearen eredua gainbeheran dago eta dibortzioak ugaritu dira eta, ondorioz, erreprodukziorako baldintzak aldatu egin dira (guraso bakarreko familia askoz gehiago).

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Kantauriko mendizerraren hegoaldean dagoen Arabako lurraldean, euri-prezipitazioen urteko baloreak oso azkar jaisten dira eta egun eguzkitsuak ugaritu eta bitarte termikoa gehitu egiten da.

150. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Bai, badakit, bordak neurriz kanpo ugaritzen dabiltzatela; zabortokiak agertzen direla edonon eta kobetako zoruak estalaktitaz beterik daudela.

151. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Sorgin hotsak ugaritzeaz ihiza ere ekarri zuen.

152. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Diru-laguntzak lortzeko bideak irekiz joan ahala, 1975-80 urteen artean pisuzko 4 aldizkari bazeuden, 1980-88 bitartean 3 edo 4 aldiz ugarituko da kopurua; Baionan, Iruñean, Bilbon, zein Donostian sortuak, informazio orokorreko zein espezializatuak, literatura, antzerkia, zientzia eta teknika, soziolinguistika, soziopolitika etabarreko gai desberdinak landuko dituztenak.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Hiztegiak eta hitz zerrendak asko ugaritu ziren.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0162 Orduan bai, ez bakarrik Europan izar bat gehiago, baizik Europako eta munduko zerua izar dizdiratsuz ugarituko dela.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0045 Guzti hauek asko ugarituko dira eta tresna berri asko sortuko dira burdinez egiten hasten direnean.

156. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0026 Bertso-jardueraren zabaltzeak eta bertsozaleen masifikazioak eta ugaritzeak oraindik finkatu gabe dauden aldaketak eragin dituzte bertsolaritzan, eta aldaketa sakoneko prozesu guztietan bezala egoera ezegonkorra eta finkatu gabea da.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0127 Aspalditik izan dira histeria-atakeak eragin emotibo ugarituen adierazpen moduan onartuak eta afektu-leherketekin parekatuak.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 Bere agintepean, lurralde zelaiaren eta larre gozoaren aukerak bete-betean baliaturik, arrunt ugaritu zen ardia urte gutxian: berrogeita zortzi mila buru izatetik hirurogeita hemeretzi mila izatera heldu ziren.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0060 Faxez iritsitako gutunei ere jarri egiten zaie jatorria, baita erakundeen gutunei ere: erakundeak egoitza ugari izan ditzakeen arren, horietako batetik dator gutuna halabeharrez, eta horixe jartzen da.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0003 Hasiera batean, erasoak oso aldian behingoak ziren, baina denbora gutxiren buruan, batez ere Ingalaterran, ugaritu egin zituzten bisitaldiak eta konkistatzaile gisa portatzen hasi ziren.

161. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Horrela, Boise batean edo Elkon zein San Frantziskon, alegia, beren arteko ekitaldiak eratzeko aukera izateraino ugaritu ziren euskal-amerikarrak.

162. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0020 Horren ondorioz, eskoletako irakaskuntza-politikak programa ugari sortarazi zituen:

163. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0111 Telebista kateak ugaritu egin dira azken bost/sei urteotan.

164. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00131 Alguztidunak Jesusen aintza
agindu ugaritzeko:
jai-egun artan mundu osuan
bat bakarrik ez iltzeko.
Asko ziraden ilko ziranak,
grazia zan bizitzeko;
agindu zuan etsai guztiak
inpernun ondoratzeko.

165. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0057 Kokaina eta extasis artzea ugaritzen doa eta metadona ta trilitate gutxitzen.

166. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00021 Emakumeen gehiengoa sarketarekin ez dela orgasmora iristen, alegia, eta joko sexualak ugaritu egin behar direla.

167. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Etorkinen kanporatzeak ugaritu nahi ditu Chevenementek

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 FRANTZIAN egoteko baimen ofizialik ez duten etorkinen kanporatzeak ugaritzeko eskatu die Jean Pierre Chevenement Barne ministroak prefetei.

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Eguraldi gorbeheren eraginagatik edo, zizak ugaritu dira eta hau izan da beren salneurriaren beherapen nabarmenaren eragile, joan zen asteko 10.000-12.000 pezetatik, kiloa 8.000-11.000 pezetatako tarte horretan topatu ahal izan bait zen.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Zertarako, gosea ta eriotza ugaritzeko ez ba'dira?

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Gainera, ingurugiroari lotutako inbertsioak bultzatu nahi digutu, eta hiritarren ongizateari, bizitza maila igotzeari eta kulturari dagozkion arloetan inbertsioak ugarituko ditugu.

172. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Azalaren elastizitatearen gutxitzea eta pigmentazioaren ugaritzea, sustantzia toxiko hauek azalaren egitura sortzen duten minagatik.

173. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Lehenbizian ez ziren denboraldian zehar etxera bueltatzen, baina azkenean, kotxeak ugaritzen hasi zirenean gehiago etortzen ziren bueltan.

174. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Gizartea, ordea jarria zegoen ume askoren heriotzera ordainetan ernalketak ugarituz.

175. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Alabaina, laurogeigarren hamarkadan ingurugiroaren arazoak ugaritu zuenak indarberritu egin zuen ekologisten jarrera.

175 emaitza

Datu-estatistikoak: